VIZES-VB

Hosszú Katinka ismét bearanyozta a napunkat

Hosszú Katinka ismét bearanyozta a napunkat

A cso­dás úszónő ismét ki­tett ma­gáért. Bra­vú­ros ered­ményt ért el. Nem­csak a do­bogó leg­felső fo­kára áll­ha­tott fel.

A cso­dás úszónő ismét ki­tett ma­gáért Svájc­ban. Bra­vú­ros ered­ményt ért el.

FRISS HÍREK

Újra nyert Hosszú Katinka, Tusup bánhatja a legjobban

Újra nyert Hosszú Katinka, Tusup bánhatja a legjobban

Fo­ga­dás­ban sem rossz az Iron Lady.

Még a vi­lág­baj­nok­ság előtt fo­ga­dást kö­tött fér­jé­vel a ma­gyar úszó­klasszis, végül neki si­ke­rült nyer­nie. Szo­ros volt a ver­seny.

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén.

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén. A 65 éves ver­seny­zőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Őrület, el akarják venni Gyurta Dani állampolgárságát

Őrület, el akarják venni Gyurta Dani állampolgárságát

A vi­lág­baj­nok­sá­gon rosszul sze­replő ma­gyar úszó ellen akar­ják fel­bő­szí­teni az em­be­re­ket, for­dítva sült el a dolog.

A vi­lág­baj­nok­sá­gon rosszul sze­replő ma­gyar úszó ellen akar­ják fel­bő­szí­teni az em­be­re­ket, for­dítva sült el a dolog.

Semmi jutalom, fizetnek az úszásért a vébén

Semmi jutalom, fizetnek az úszásért a vébén

A profi szin­ten már nem ver­senyző spor­to­lók­nak nem csak a szint­idő­ket kell tel­je­sí­te­niük.

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Az Iron Lady még egy per­cet sem pi­hent a hazai vi­lág­baj­nok­ság óta, most Hol­lan­di­ába uta­zott.

Különleges szerelmi vallomást kapott Hosszú Katinka

Különleges szerelmi vallomást kapott Hosszú Katinka

Ettől át­for­ró­so­dott az in­ter­net. Na­po­kig tar­tott, mire Shane Tusup sza­vakba tudta fog­lalni az ér­zé­seit.

Ettől át­for­ró­so­dott az in­ter­net. Na­po­kig tar­tott, mire Shane Tusup sza­vakba tudta fog­lalni az ér­zé­seit.

Átvert szurkolók, pénzért árulják a vb ingyenjegyeit

Átvert szurkolók, pénzért árulják a vb ingyenjegyeit

Sokat kér­nek a jegy­üzé­rek.

Nem is kevés pénzt kér­nek el a jegy­üzé­rek a hop­pon ma­radt druk­ke­rek­től. Az is be­jut­hat a meccsekre, aki le­csú­szott a re­giszt­rá­ci­ó­ról.

Teljes a boldogság, férjhez ment Jakabos Zsuzsanna

Teljes a boldogság, férjhez ment Jakabos Zsuzsanna

Edző­jé­vel kö­tötte össze éle­tét.

Edző­jé­vel kö­tötte össze éle­tét a szép­sé­ges úszónő. A pár egy győri él­mény­für­dő­ben mondta ki a bol­do­gító igent.

Váratlan fordulat, távozhat a pólóválogatott edzője

Váratlan fordulat, távozhat a pólóválogatott edzője

Na­gyon bántja Ge­ren­dás Györ­gyöt, hogy nem si­ke­rült meg­nyerni a vi­lág­baj­noki dön­tőt. A foly­ta­tás­ról nem is akart be­szélni.

Na­gyon bántja Ge­ren­dás Györ­gyöt, hogy nem si­ke­rült meg­nyerni a vi­lág­baj­noki dön­tőt. A foly­ta­tás­ról nem is akart be­szélni.

Meglepő tervet árult el, erre készül Kozma Dominik

Meglepő tervet árult el, erre készül Kozma Dominik

Ál­lan­dóan vic­ce­lő­dik, de na­gyon is ko­moly lé­pésre szánta el magát az or­szág új ked­vence.

Ál­lan­dóan vic­ce­lő­dik a vi­lág­baj­nok­sá­gon na­gyot ala­kító úszó, de na­gyon is ko­moly lé­pésre szánta el magát az or­szág új ked­vence.

Cseh László döntött, ekkor vonul vissza

Cseh László döntött, ekkor vonul vissza

Már a be­fe­je­zés le­het­sé­ges idő­pontja is meg­van.

Vissza­vo­nul, vagy foly­tatja? Sokak ked­venc úszója sze­rint ez nem lehet kér­dés. Már a be­fe­je­zés le­het­sé­ges idő­pontja is meg­van.

Kiosztunk még egy vb-aranyérmet: szavazz a kedvencedre!

Kiosztunk még egy vb-aranyérmet: szavazz a kedvencedre!

Hosszú Ka­tinka és tár­sai: ara­nyo­sak és ér­me­sek, de me­lyi­kük lopta be magát a leg­in­kább a szí­vedbe?

Meglepő nyilatkozattal sokkolt a magyar úszókirály

Meglepő nyilatkozattal sokkolt a magyar úszókirály

A fel­nőt­tek kö­zött is bi­zo­nyí­totta te­het­sé­gét Milák Kris­tóf, aki még min­dig csak 17 éves. Már nem ta­gadja, hogy a klasszi­sok­kal egy lapon lehet em­lí­teni.

A fel­nőt­tek kö­zött is bi­zo­nyí­totta te­het­sé­gét Milák Kris­tóf, aki még min­dig csak 17 éves. Már nem ta­gadja, hogy a klasszi­sok­kal egy lapon lehet em­lí­teni.

Nagy Viktorék elképesztő diadalt arattak

Nagy Viktorék elképesztő diadalt arattak

Az idei év leg­jobb né­zett­sé­gét hozta a pó­ló­döntő. Több mint 1 mil­li­óan kö­vet­ték a kép­er­nyők előtt a ví­zi­lab­dá­zó­kat.

Az idei év leg­jobb né­zett­sé­gét hozta a pó­ló­döntő. Több mint 1 mil­li­óan kö­vet­ték a kép­er­nyők előtt a ví­zi­lab­dá­zó­kat. Az egész vizes vb jól tel­je­sí­tett.

Sokkoló bejelentést tettek a vízilabdázók sajtótájékoztatóján

Sokkoló bejelentést tettek a vízilabdázók sajtótájékoztatóján

Nem ját­szik to­vább a vá­lo­ga­tott­ban a vb-ezüst­ér­mes ma­gyar csa­pat sztárja. Egy ideig in­kább pi­henni akar.

Nem ját­szik to­vább a vá­lo­ga­tott­ban a vb-ezüst­ér­mes ma­gyar csa­pat sztárja. Egy ideig in­kább pi­henni akar.

Nagy ellenségéről mesélt a vb magyar sztárja

Nagy ellenségéről mesélt a vb magyar sztárja

Nem lesz sok ideje a pi­he­nésre.

Kozma Do­mi­nik elé­ge­dett ma­gá­val, de tudja, hogy van még hova fej­lőd­nie. A vi­lág­kupa után na­gyon oda kell fi­gyel­nie ma­gára.

Ilyen szexin még nem láttad a magyar úszólányokat

Ilyen szexin még nem láttad a magyar úszólányokat

Af­ter­par­tyn bu­liz­tak a vizes-vb után.

Smink, ék­sze­rek és dögös ruhák: így még nem lát­tad az or­szág új ked­ven­ceit. Af­ter­par­tyn bu­liz­tak a hazai vizes vi­lág­baj­nok­ság után.

Parádés búcsú a vébétől, fotókon a lélegzetelállító show

Parádés búcsú a vébétől, fotókon a lélegzetelállító show

Min­den idők leg­jobb vi­lág­baj­nok­sága méltó le­zá­rást ka­pott. A lát­vá­nyos mű­sor­ban 200 mű­vész vett részt.

Hosszú Katinka váratlan helyzetbe került, kioktatott egy újságírót

Hosszú Katinka váratlan helyzetbe került, kioktatott egy újságírót

Leg­jobb úszónk­nak egyre több­ször gyű­lik meg a baja a hazai új­ság­írók­kal. Sze­rin­ted kinek van igaza?

Belebetegedett a szurkolásba a magyar sztárúszó apja

Belebetegedett a szurkolásba a magyar sztárúszó apja

Nem vé­let­le­nül, hi­szen a fi­á­nak a vi­lág­baj­nok­ság előtt újra kel­lett ta­nul­nia az úszást.

Nem vé­let­le­nül, hi­szen a fi­á­nak a vi­lág­baj­nok­ság előtt újra kel­lett ta­nul­nia az úszást.

Tombolt a Duna Aréna, megvan a második magyar arany a vébén

Tombolt a Duna Aréna, megvan a második magyar arany a vébén

Hosszú Ka­tinka újabb arany­ér­met szer­zett a vébén. Nem volt el­len­fele 400 mé­te­res ve­gyesú­szás­ban az Iron Lady­nek.

Ebben a társaságban szurkolt Benedek Tibor a pólódöntőn

Ebben a társaságban szurkolt Benedek Tibor a pólódöntőn

A sztár­fod­rász tár­sa­sá­gá­ban szur­kolt.

Be­ne­dek és párja a sztár­fod­rász tár­sa­sá­gá­ban szur­kolt. A mienk 8-6-ra ve­szí­tet­ték el a dön­tőt. Epres Panni Ins­tag­ram ol­da­lán posz­tolt.

Nem hiszed el, mit adott volna a vízilabdameccsre szóló jegyekért egy férfi

Nem hiszed el, mit adott volna a vízilabdameccsre szóló jegyekért egy férfi

Péter és ba­rá­tai iga­zán sze­ren­csés­nek érez­het­ték ma­gu­kat szom­bat este.

Péter és ba­rá­tai iga­zán sze­ren­csés­nek érez­het­ték ma­gu­kat szom­bat este.

Hosszú Katinkát nagyon megviselte a vébé, lesz-e újabb arany?

Hosszú Katinkát nagyon megviselte a vébé, lesz-e újabb arany?

A ma­gyar úszó­nő­nek nem csak po­zi­tív em­lé­kei van­nak a vi­a­dal­ról.

A ma­gyar úszó­nő­nek nem csak po­zi­tív em­lé­kei van­nak a vi­a­dal­ról. Va­sár­nap 400 ve­gye­sen ugyan­ak­kor min­den cso­dás lehet.

Dráma a szigeten, könnyes búcsú az aranyálmoktól

Dráma a szigeten, könnyes búcsú az aranyálmoktól

Nem bír­tunk a hor­vá­tok­kal.

Nem bír­tak a hor­vá­tok­kal a férfi pó­ló­sa­ink. Ezüst­érem­mel zárt a Märcz-csa­pat a hazai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Két gól­lal győz­tek a hor­vá­tok.

Aranycsata élőben, percről percre a magyar-horvát pólómeccs

Aranycsata élőben, percről percre a magyar-horvát pólómeccs

Ne­gye­dik vi­lág­baj­noki cí­méért har­col a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Magyar pólós lett a vébé legjobbja

Magyar pólós lett a vébé legjobbja

Vámos Már­ton nem ilyen díjra szá­mí­tott. Csa­pa­tunk leg­jobbja sze­rint van­nak ta­nul­sá­gai a hor­vá­tok el­leni dön­tő­nek.

Vámos Már­ton nem ilyen díjra szá­mí­tott. Csa­pa­tunk leg­jobbja sze­rint van­nak ta­nul­sá­gai a hor­vá­tok el­leni dön­tő­nek.

Szenzáció, újabb magyar érem a vébén

Szenzáció, újabb magyar érem a vébén

A 17 éves Milák Kris­tóf ezüst­ér­met nyert a 100 mé­te­res pil­lan­góúszás fi­ná­lé­já­ban. A vébén be­rob­bant úszó óri­á­sit ver­se­nyezve sze­rezte meg a ha­to­dik ma­gyar me­dált.

A 17 éves Milák Kris­tóf ezüst­ér­met nyert a 100 mé­te­res pil­lan­góúszás fi­ná­lé­já­ban.

Ilyet még nem láttál: történelmet írt a magyar pólóválogatott

Ilyet még nem láttál: történelmet írt a magyar pólóválogatott

Már a döntő előtt olyat tet­tek, amit eddig még senki. Hazai pá­lyán lehet vi­lág­baj­nok a ma­gyar csa­pat.

Szenzációs alakítást mutatott be a magyar úszó a vb-n

Szenzációs alakítást mutatott be a magyar úszó a vb-n

Ezt a tán­cot biz­to­san nem fe­lejt­jük.

Ezt a tán­cot biz­to­san nem fe­lejti el senki. Az elő­fu­tam­ban ugyan ki­esett Mol­nár Flóra, de ezt kö­ve­tően min­dent vitt a 19 éves úszó.

Katinka beindult, itt az újabb magyar érem

Katinka beindult, itt az újabb magyar érem

Az Iron Lady óri­á­sit úszott, de az utolsó 50 mé­te­ren a brit Emily Se­e­bohm meg­nyerte a fu­ta­mot, így ezüst­érem­mel gaz­da­go­dott Ka­tinka.

Az Iron Lady óri­á­sit úszott, de az utolsó 50 mé­te­ren a brit Emily Se­e­bohm meg­nyerte a fu­ta­mot, így ezüst­érem­mel gaz­da­go­dott Ka­tinka.

Te tudod, melyik szépség sztárpólósunk, Hosnyánszky felesége?

Te tudod, melyik szépség sztárpólósunk, Hosnyánszky felesége?

Ott lesz a le­lá­tón ma.

Bár ke­rül­nie kel­lene az iz­gal­ma­kat, mégis ott lesz a le­lá­tón a mai arany­meccsen Hos­nyánszky Norbi fe­le­sége. Olyan örö­möt sze­rez neki férje já­téka, mint ami­kor a fe­jére tet­ték a szép­ség­ki­rály­női ko­ro­nát.

Nehéz helyzet, lehet lemarad a pólódöntőről a válogatott sztárkapusa

Nehéz helyzet, lehet lemarad a pólódöntőről a válogatott sztárkapusa

Le­he­tet­len kül­de­tésre vál­lal­ko­zott.

Le­he­tet­len kül­de­tésre vál­lal­ko­zott a kapus. Az in­ter­ne­ten el­száll­tak a jegy­árak.

Megható: elhunyt apjára emlékezett az új magyar úszóhős

Megható: elhunyt apjára emlékezett az új magyar úszóhős

Or­szá­gos csú­csot úszott Ber­nek.

Ha­tal­mas or­szá­gos csúccsal tudta le a dön­tő­jét Ber­nek Péter, utána nem fe­led­ke­zett meg az édes­ap­já­ról.

Katinka anyukája őrülten tombolt a Duna Arénában

Katinka anyukája őrülten tombolt a Duna Arénában

Ki­szur­kolta az érmet a lá­nyá­nak.

Nem csoda, hi­szen lánya fan­tasz­ti­kus úszás­sal szer­zett érmet a ma­gyar kö­zön­ség előtt. Utána meg jött a váltó.

Magyar úszón ámul a világ, retteghet Cseh László

Magyar úszón ámul a világ, retteghet Cseh László

Milák ve­szélyt je­lent­het a sztá­rokra.

Milák Kris­tóf jött, lá­tott és le­nyű­gö­zött min­den­kit. A dön­tő­ben ko­moly ve­szélyt je­lent­het a leg­na­gyobb sztá­rokra.

Nyugi, ezért biztos a pólósok vb-címe

Nyugi, ezért biztos a pólósok világbajnoki címe

A ma­gyar férfi vá­lo­ga­tott szom­ba­ton 20:30-tól Hor­vát­or­szág­gal ta­lál­ko­zik.

A ma­gyar férfi vá­lo­ga­tott szom­ba­ton 20:30-tól Hor­vát­or­szág­gal ta­lál­ko­zik a ví­zi­labda torna dön­tő­jé­ben a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Lélegzetelállító felvételek a vízes VB pénteki toronyugrás selejtezőjéről

Lélegzetelállító felvételek a vízes VB pénteki toronyugrás selejtezőjéről

Hi­he­tet­len lát­vány, ahogy a Par­la­ment épü­le­té­vel a hát­tér­ben 10 méter ma­gas­ból le­ug­ra­nak a spor­to­lók.

Ravasz trükk, magyar szurkolók miatt győzték le Hosszú Katinkát

Ravasz trükk, magyar szurkolók miatt győzték le Hosszú Katinkát

Nem csak Kat­kát tü­zel­ték. Köl­csön­vette a ta­lá­lé­kony német úszónő az Iron Lady ra­jon­góit.

Ezért bukhatott Gyurta Dani, nem hallgatott a kapitányra

Ezért bukhatott Gyurta Dani, nem hallgatott a kapitányra

Sós Csaba sze­rint jobb lett volna, ha ki­hagyja a mos­tani vi­lág­baj­nok­sá­got.

Sós Csaba sze­rint jobb lett volna, ha ki­hagyja a mos­tani vi­lág­baj­nok­sá­got az olim­piai baj­nok úszó.

Fontos döntés, itt játsszák a pólósok a vb-döntőt

Fontos döntés, itt játsszák a pólósok a vb-döntőt

El­dőlt a vi­lág­baj­noki döntő át­he­lye­zé­sé­nek a kér­dése. A pó­ló­sok "hazai" pá­lyán ját­sza­nak majd.

El­dőlt a vi­lág­baj­noki döntő át­he­lye­zé­sé­nek a kér­dése. A pó­ló­sok "hazai" pá­lyán ját­sza­nak majd a Duna Aréna he­lyett.

Könnyek közt, szerelme megsiratta Gyurta kiesését

Könnyek közt, szerelme megsiratta Gyurta kiesését

Gyurta újabb csa­ló­dást oko­zott.

Gyurta Dá­niel újabb csa­ló­dást oko­zott a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon. Olim­piai baj­nok úszónk har­ma­dik szá­má­ban sem ke­rült a dön­tőbe.

Költözhetnek pólósaink, megvan az ellenfél a döntőre

Költözhetnek pólósaink, megvan az ellenfél a döntőre

Pén­te­ken dől el, hol ren­de­zik a vébé fi­ná­lé­ját. Azt már tud­juk, kiket kell le­győzni az ara­nyért.

Jakabos Zsuzsanna szerelmes, érte dobog a szíve

Jakabos Zsuzsanna szerelmes, érte dobog a szíve

Úgy fest, rá­ta­lált a sze­re­lem az egyik leg­szebb ma­gyar úszó­nőre, Ja­ka­bos Zsu­zsan­nára.

Úgy fest, rá­ta­lált a sze­re­lem az egyik leg­szebb ma­gyar úszó­nőre, Ja­ka­bos Zsu­zsan­nára.

Érik a magyar arany, szombat éjjel megőrül az ország

Érik a magyar arany, szombat éjjel megőrül az ország

Ví­zi­lab­da­má­mor a Mar­git­szi­ge­ten. Már csak egy lépés hi­ány­zik az ara­nyig. A leg­ne­he­zebb lépés.

Ví­zi­lab­da­má­mor a Mar­git­szi­ge­ten. Már csak egy lépés hi­ány­zik az ara­nyig. A leg­ne­he­zebb lépés.

Tombolt az aréna, Hosszú Katinka újra a dobogón

Tombolt az aréna, Hosszú Katinka újra a dobogón

Meg­van a ne­gye­dik ma­gyar érem.

Meg­van a ne­gye­dik ma­gyar érem a bu­da­pesti vébén. Hosszú Ka­tinka arany után újra örül­het.

Igazi sztárral jött össze Cseh Laci

Igazi sztárral jött össze Cseh Laci

Rög­tön egy hul­lám­hosszra ke­rül­tek. Lát­ha­tóan nagy az össz­hang kö­zöt­tük.

Rög­tön egy hul­lám­hosszra ke­rül­tek. Lát­ha­tóan ki­váló az össz­hang friss vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes úszó­klasszi­sunk és új vá­lasz­tottja kö­zött.

Reagált a vádakra Hosszú Katinka

Reagált a vádakra Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő meg­lepő kér­dést ka­pott szer­dán a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő meg­lepő kér­dést ka­pott szer­dán a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A pillanat, amikor már Shane Tusup sem ért semmit

A pillanat, amikor már Shane Tusup sem ért semmit

Hosszú Ka­tinka párja szo­mo­rúan veszi tu­do­má­sul a 200 méter gyors be­fu­tó­ját.

Hosszú Ka­tinka párja szo­mo­rúan veszi tu­do­má­sul a 200 méter gyors be­fu­tó­ját.

Nagy csalódás, Gyurta Dániel óriásit bukott a világbajnokságon

Nagy csalódás, Gyurta Dániel óriásit bukott a világbajnokságon

Erre senki sem szá­mí­tott.

Erre senki sem szá­mí­tott, Gyur­tá­nak nem megy a vb-n. Már az elő­fu­ta­mok során ki­esett a fő szá­má­ban.

Mélypontra került Kenderesi Tamás, szóba került a visszavonulása

Mélypontra került Kenderesi, szóba került a visszavonulása

Csa­ló­dott a 200 pil­lan­gón ne­gye­dik ma­gyar úszó­te­het­ség. De volt már ennél sok­kal rosszabb lel­ki­ál­la­pot­ban is.

Ismét Hosszú Katinkát ünnepelte a Duna Aréna

Ismét Hosszú Katinkát ünnepelte a Duna Aréna

A 200 m gyors dön­tő­jé­ben úszott.

Szer­dán dél­után Hosszú Ka­tinka a 200 m gyors dön­tő­jé­ben úszott a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Totális siker a hazai vizes világbajnokság

Válasz a kritikákra: totális siker a hazai vizes világbajnokság

El­hall­gat­tak a ká­ro­gók. Nincs mibe be­le­kötni, de annál több a po­zi­tí­vum!

El­hall­gat­tak a ká­ro­gók. Nincs mibe be­le­kötni, de annál több a po­zi­tí­vum. A Ri­post össze­fog­lalta a leg­fon­to­sabb ered­mé­nye­ket.

Cseh László óriásit úszott, újabb magyar érem

Cseh László óriásit úszott, újabb magyar érem

Két ma­gyar is ér­de­kelt volt a férfi 200 méter pil­langó dön­tő­jé­ben a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Két ma­gyar is ér­de­kelt volt a férfi 200 méter pil­langó dön­tő­jé­ben a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Felrobbant a Hajós uszoda, csodát tettek a magyarok

Felrobbant a Hajós uszoda, csodát tettek a magyarok

Még meg­le­het az ötö­dik hely a vb-n.

Mí­nusz há­rom­ról jöt­tek vissza a női pó­ló­sok, így pén­te­ken az ötö­dik he­lyért játsz­hat­nak a Mar­git­szi­ge­ten.

Életmentőre volt szükség a Duna Arénában

Váratlan jelenet a Duna Arénában, bevetésben az életmentő

Nem akárki buk­kant fel a víz­ben.

Nem akárki buk­kant fel a víz­ben, hir­te­len senki sem tudta, mi tör­té­nik.

Kizárták a magyarokat a világbajnokságról

Kizárták a magyarokat a világbajnokságról

Nincs to­vább, ug­rott a döntő. Pedig az idő­ered­mé­nyük alap­ján fi­ná­léba ju­tot­tak volna Gyurta Dá­ni­e­lék. Egy el­ron­tott vál­tá­son múlt.

Ug­rott a döntő. Pedig az idő­ered­mé­nyük alap­ján fi­ná­léba ju­tot­tak volna Gyurta Dá­ni­e­lék. Egy el­ron­tott vál­tá­son múlt.

Nem kértek Csernus dokiból a magyar pólósok

Nem kértek Csernus dokiból a magyar pólósok

Senki nem élt Cser­nus Imre fel­aján­lá­sá­val. A női vá­lo­ga­tott az 5. he­lyért foly­tat­hatja a csa­ló­dást keltő ki­esés után.

Senki nem élt Cser­nus Imre fel­aján­lá­sá­val. A női vá­lo­ga­tott az 5. he­lyért foly­tat­hatja a csa­ló­dást keltő ki­esés után. A Ka­nada el­leni ki­esés nagy csa­ló­dás.

Szenzációs csúcs a magyar úszótól, parádés nyilatkozat követte

Szenzációs csúcs a magyar úszótól, parádés nyilatkozat követte

Kozma Do­mi­nik újra meg­mondta. Or­szá­gos csú­csot úszott a dön­tő­ben. Le­decky ellen nem volt el­len­szer.

Tusup megőrült a medence partján, így biztatta Katinkát

Tusup megőrült a medence partján, így biztatta Katinkát

Most sem fogta vissza magát.

Hosszú edző-férje ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban biz­tatta sze­rel­mét a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben. Az arany­érem meg­szer­zése után egy­más nya­ká­ban ug­rál­tak.

Döbbenetes fölény, egyre közelebb az aranyhoz a pólósok

Döbbenetes fölény, egyre közelebb az aranyhoz a pólósok

Tü­kör­sima győ­zel­met ara­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Az oro­szok­nak esé­lyük sem volt. Az elő­dön­tő­ben a gö­rö­gök lesz­nek Var­gáék el­len­fe­lei.

Tü­kör­sima győ­zel­met ara­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Az oro­szok­nak esé­lyük sem volt. Az elő­dön­tő­ben a gö­rö­gök lesz­nek Var­gáék el­len­fe­lei. Egyre kö­ze­lebb a hőn áhí­tott arany­érem.

Hihetetlen, mit művelt egy úszó a Duna Arénában

Hihetetlen, mit művelt egy úszó a Duna Arénában

Adam Peaty el­ké­pesztő vi­lág­csú­csot úszott egy dél­előtti elő­fu­tam­ban. Ez volt a má­so­dik a Duna Aré­ná­ban.

Adam Peaty el­ké­pesztő vi­lág­csú­csot úszott egy dél­előtti elő­fu­tam­ban. Ez volt a má­so­dik a Duna Aré­ná­ban.

Zokogó lányok a vébén, felfoghatatlan kudarc

Zokogó lányok a vébén, felfoghatatlan kudarc

Úgy tűnik, nem tett jót a pi­he­nő­nap.

Úgy tűnik, nem tett jót a pi­he­nő­nap. A ví­zi­lab­dás­lá­nyok csak most fog­ják meg­ér­teni, mek­kora esélyt sza­lasz­tot­tak el.

Tíz titok, ezeket tudtad Hosszú Katinkáról?

Tíz titok, ezeket tudtad Hosszú Katinkáról?

Olim­piai baj­no­kunk már Bu­da­pes­ten is be­gyűj­tött egy vé­bé­a­ra­nyat. Össze­ál­lí­tá­sunk­ból ki­de­rül, hogy ju­tott el a bajai lány a világ csú­csára.

Hosszú újra milliomos, ennyit ért az aranyérem

Hosszú újra milliomos, ennyit ért az aranyérem

Ka­tinka az arany­érem mel­lett más­nak is örül­he­tett. A vb-n még négy szám­ban ér­de­kel az Iron Lady, nö­vel­heti ezt az össze­get.

Ka­tinka az arany­érem mel­lett más­nak is örül­he­tett. A vb-n még négy szám­ban ér­de­kel az Iron Lady, nö­vel­heti ezt az össze­get. Leg­kö­ze­lebb szer­dán dönt­őz­het.

Keserű csalódás, könnyes magyar kudarc a vizes vb-n

Keserű csalódás, könnyes magyar kudarc a vizes vb-n

Menny­ből a po­kolba: ki­jó­za­nító po­font kap­tak női ví­zi­lab­dá­zó­ink a me­den­cé­ben.

Menny­ből a po­kolba: ki­jó­za­nító po­font kap­tak női ví­zi­lab­dá­zó­ink a me­den­cé­ben.

Meglepő nyilatkozattal állt elő Hosszú Katinka a vb-arany után

Meglepő nyilatkozattal állt elő Hosszú Katinka a vb-arany után

Nem tel­je­sen elé­ge­dett min­den­nel, de... El­árulta, ho­gyan nyug­tatta magát a hazai vébé terhe alatt.

Nem tel­je­sen elé­ge­dett min­den­nel, de... El­árulta, ho­gyan nyug­tatta magát a hazai vébé terhe alatt.

Robbant a Duna Aréna, Hosszú Katinka világbajnok

Robbant a Duna Aréna, Hosszú Katinka világbajnok

Célra ve­ze­tett a fáj­dal­mas dön­tés.

Célra ve­ze­tett a fáj­dal­mas dön­tés. Szu­per­sztá­runk be­le­kez­dett, meg­van az első arany a hazai ren­de­zésű vébén.

Nehéz döntés, Hosszú Katinka visszalépett

Nehéz döntés született, Hosszú Katinka visszalépett

Úszó­sztá­runk nem vál­lalta a koc­ká­za­tot. Le­mon­dott egy arany­esély­ről.

Nem vál­lalta a koc­ká­za­tot há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­sztá­runk. 100 háton le­mon­dott az arany­esé­lyé­ről.

Ezeket biztosan nem tudtad a vizes vb első magyar érmeseiről

Ezeket biztosan nem tudtad a vizes vb első magyar érmeseiről

A vizes vb első ér­me­sei.

A vizes vb első ma­gyar érmét a férfi 4x100 mé­te­res gyors­váltó sze­rezte meg. Ket­ten is az Egye­sült Ál­la­mok­ban ta­nul­nak, van aki pedig Skó­ci­á­ban szü­le­tett.

Szenzáció, megvan a vizes-vb első magyar érme!

Szenzáció, megvan a vizes-vb első magyar érme!

A ma­gyar váltó bronz­ér­met nyert.

A ma­gyar férfi 4x100-as váltó óri­ási or­szá­gos csúccsal ért oda a do­bo­góra.

Katinka állandó csatát vív a férjével, most nyerésre áll

Katinka állandó csatát vív a férjével, most nyerésre áll

Sok­szor köt­nek fo­ga­dást egy­más­sal, fo­lya­ma­tos a ver­seny­hely­zet kö­zöt­tük. Most a plüss­ba­bák dön­te­nek majd.

Sok­szor köt­nek fo­ga­dást egy­más­sal, fo­lya­ma­tos a ver­seny­hely­zet kö­zöt­tük. Most a plüss­ba­bák fog­nak dön­teni.

Hosszú Katinka a könnyeivel is harcolt

Érzelmes vallomás, Hosszú Katinka a könnyeivel is harcolt

Az Iron Lady hálás azért, hogy hazai pá­lyán ver­se­nyez­het.

Az Iron Lady na­gyon hálás azért, hogy hazai pá­lyán ver­se­nyez­het. Most már tudja, mit érez­tek a bra­zi­lok a ta­va­lyi olim­pián.

Új csúcs, elsírta magát a magyar úszótehetség

Új csúcs, elsírta magát a magyar úszótehetség

El­ké­pesztő időt úszott Ké­sely Ajna.

El­ké­pesztő idő­vel lett ha­to­dik 400 gyor­son Ké­sely Ajna, akit meg­rí­ka­tott a hazai kö­zön­ség. Kapás Bog­lárka le­csú­szott a do­bo­gó­ról.

Hosszú Katinka megdöbbentette a kapitányt

Hosszú Katinka megdöbbentette a kapitányt

Sós Csaba szö­vet­ségi ka­pi­tány re­a­gált a va­sár­nap dél­előtti ered­mé­nyekre a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Sós Csaba szö­vet­ségi ka­pi­tány re­a­gált a va­sár­nap dél­előtti ered­mé­nyekre a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Éremesély, Kapás Bogiról szólhat a vasárnap

Éremesély, Kapás Bogiról szólhat a vasárnap

Va­sár­nap négy úszó­dön­tőt ren­dez­nek, 400 méter gyor­son Kapás Bog­lárka vas­ta­gon érem­esé­lyes.

Va­sár­nap négy úszó­dön­tőt ren­dez­nek, 400 méter gyor­son Kapás Bog­lárka vas­ta­gon érem­esé­lyes.

Ez igen, nem beszélnek félre a magyar pólósok

Ez igen, nem beszélnek félre a magyar pólósok

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tot­tak.

Märcz Tamás szö­vet­ségi ka­pi­tány szom­ba­ton saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, és nem ker­telt a ne­gyed­dön­tőt il­le­tően.

Zűr az úszás előtt, beperelték Hosszú Katinkáékat

Zűr az úszás előtt, beperelték Hosszú Katinkáékat

Dar­ren Ward nem fe­lej­tett.

Dar­ren Ward nem fe­lej­tette el az áp­ri­lis­ban tör­tén­te­ket, fel­lé­pett az Iron Cor­pora­tion és Shane Tusup ellen.

Óriási esély, ellenük küzdenek a női pólósok a vb-n

Óriási esély, ellenük küzdenek a női pólósok a vb-n

Hét­főn már a leg­jobb négy közé jutás lesz a tét a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hét­főn már a leg­jobb négy közé jutás lesz a tét a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs vi­lág­baj­no­kun­kat, aki táncra per­dült a le­lá­tón. Győ­zel­met ün­ne­pelt.

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs vi­lág­baj­no­kun­kat, aki táncra per­dült a le­lá­tón. Győ­zel­met ün­ne­pelt.

Fejtörő, hány olimpiai bajnoki aranyérmet látsz a képen?

Fejtörő, hány olimpiai bajnoki aranyérmet látsz a képen?

Nem spó­rol­tak ara­nyak­kal.

Nem spó­rol­tak ara­nyak­kal az asz­tal mel­lett ülő pó­ló­sok. Tip­peld meg össze­sen hány olim­piai arany­ér­met nyer­tek kar­ri­er­jük során.

Sztárparádé a szigeten, legendák a vébén

Sztárparádé a szigeten, legendák a vébén

Nem csak a víz­ben, a le­lá­tón is a sztá­rok vi­szik a prí­met a vi­lág­baj­nok­ság ví­zi­lab­da­meccsein.

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott cso­port­győ­zel­mét. Ér­dem­te­len si­ker­ről be­szél.

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott cso­port­győ­zel­mét. Ér­dem­te­len si­ker­ről be­szél.