SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

A svájci sztár 36 éve­sen újra vi­lág­első lesz, ennyi idő­sen erre még senki nem volt képes.

A svájci sztár 36 éve­sen újra vi­lág­első lesz, ennyi idő­sen erre még senki nem volt képes. Rög­tön egy másik re­kor­dot is be­ír­tak a neve mellé.

FRISS HÍREK

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Va­ló­szí­nű­leg új edzője lesz.

Iz­gal­mas vál­to­zás a lát­ha­tá­ron. Könnyen lehet, hogy Hosszú Ka­tinka ha­ma­ro­san be­je­lenti, ki lesz az új edzője. Ra­jon­gói kí­ván­csian vár­ják, kit hoz a jövő.

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Com­b­izom­sza­ka­dás miatt nem uta­zik Fran­cia­or­szágba a ma­gyar te­nisz­csil­lag. Ígéri, ez sem töri meg.

Com­b­izom­sza­ka­dás miatt nem uta­zik Fran­cia­or­szágba a ma­gyar te­nisz­csil­lag. Ígéri, ez sem töri meg.

Gyomros Hosszú Katinkának: elbukhatja az úszóakadémiát?

Gyomros Hosszú Katinkának: elbukhatja az úszóakadémiát?

A há­zas­sági vál­sága miatt lehet, hogy végül más kapja a Csil­le­bércre ter­ve­zett lé­te­sít­ményt.

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Olyan hely­zetbe ke­rül­het, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Hosszú Katinka kijelentette, ekkor lesz edzője és versenye

Hosszú Katinka kijelentette, ekkor lesz edzője és versenye

Ha­ma­ro­san újra ver­se­nyezni lát­hat­juk a világ egyik leg­jobb­ját.

Ha­ma­ro­san újra ver­se­nyezni lát­hat­juk a világ egyik leg­jobb­ját.

Ez új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

Ez valami új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd.

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd. Azt is el­mondta, mi kell a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­ré­hez.

Fontos információk derültek ki a téli olimpiával kapcsolatban

Fontos információk derültek ki a téli olimpiával kapcsolatban

Min­den ed­di­gi­nél át­fo­góbb köz­ve­tí­tés­sel je­lent­ke­zik a téli olim­pi­á­ról az MTVA. Csü­tör­tök haj­nal­tól indul a ma­ra­toni műsor.

Exkluzív fotók: Hosszú Katinka nem vállalta a versenyzést

Exkluzív fotók: Hosszú Katinka nem vállalta a versenyzést

Vi­lág­klasszis úszónk Kecs­ke­mé­ten mon­dott be­szé­det, ahol a sport­ágát nép­sze­rű­sí­tette.

Vi­lág­klasszis úszónk Kecs­ke­mé­ten mon­dott be­szé­det, ahol a sport­ágát nép­sze­rű­sí­tette.

Hosszú Katinkánál komoly változás történt, ez már a béke jele?

Hosszú Katinkánál komoly változás történt, ez már a béke jele?

Ez is lehet az oka az utóbbi napok vidám ké­pe­i­nek.

Ez is lehet az oka az utóbbi napok vidám ké­pe­i­nek a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nél.

Jó hír Hosszú Katinkáról: ekkor láthatod újra úszni!

Jó hír Hosszú Katinkáról: ekkor láthatod újra úszni!

Szom­bat dél­előtt csob­ban vízbe.

Szom­bat dél­előtt csob­ban vízbe az Iron Lady. Mel­lette Czi­gány Dóra, Hos­nyánszky Nor­bert és Nagy Vik­tor is ott lesz Kecs­ke­mé­ten.

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Spa­nyol já­té­ko­sért mehet a harc.

Az ar­gen­tin klasszis nem akarja a ri­vá­lis csa­pat­ban látni a spa­nyo­lok te­het­sé­gét. Erről már szólt is a ve­ze­tők­nek.

Árulkodó jelek, Hosszú Katinka új kapcsolatot épít?

Árulkodó jelek, Hosszú Katinka új kapcsolatot épít?

Az utóbbi na­pok­ban csupa mo­soly volt az Iron Lady, Tusup mind­eköz­ben hall­ga­tott. A pszi­cho­ló­gus sze­rint ez nem lehet vé­let­len.

Az utóbbi na­pok­ban csupa mo­soly volt az Iron Lady, Tusup mind­eköz­ben hall­ga­tott. A pszi­cho­ló­gus sze­rint ez nem lehet vé­let­len.

Retteghet Amerika, Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

Retteghet Amerika, Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár sze­rezte a Chi­cago Fire első gól­ját 2018-ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár sze­rezte a Chi­cago Fire első gól­ját 2018-ban. Úgy tűnik, hogy ott foly­tatja, ahol ab­ba­hagyta.

Ezt nem gondoltuk volna, Dzsudzsákék égése már Angliában is téma

Ezt nem gondoltuk volna, Dzsudzsákék égése már Angliában is téma

Kvíz­mű­sor­ban sze­re­pelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Kvíz­mű­sor­ban sze­re­pelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, bár ennek mi na­gyon nem örü­lünk.

Súlyos vallomás, valami eltört a magyar válogatottnál

Súlyos vallomás, valami eltört a magyar válogatottnál

Őszinte vé­le­mény.

Őszinte vé­le­ményt for­mált a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott utóbbi más­fél évé­ről a gárda vé­dője.

Hosszú Katinka éjszaka is habzsolja az élvezeteket

Hosszú Katinka éjszaka is habzsolja az élvezeteket

Sűrű napja volt az Iron Lady­nek.

Tár­sas­já­té­ko­zás­sal ütötte el az időt Ka­tinka csü­tör­tök este. No meg el­pusz­tí­tott egy kiló epres jog­hur­tot is.

Hosszú Katinka helyett másik lányt fuvaroz Tusup

Hosszú Katinka helyett másik lányt fuvaroz Tusup

Az ame­ri­kai edző vég­leg le­zár­hatta a múl­tat. Vajon rá­jött, hogy nincs több esé­lye Ka­tin­ká­nál?

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Szer­dán csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Az or­vo­sok miatt egy­előre nem is ült re­pü­lőre a ma­gyar sztár. Szer­dán el­vi­leg már csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Gondban a válogatott, Fucsovics Márton is aggódik

Gondban a válogatott, Fucsovics is aggódik

Láb­fer­tő­zés miatt csak kedd éjjel csat­la­ko­zott a töb­bi­ek­hez Fu­cso­vics, aki ki­csit ag­gó­dik a hét­vége miatt.

Láb­fer­tő­zés miatt csak kedd éjjel csat­la­ko­zott a töb­bi­ek­hez Fu­cso­vics, aki ki­csit ag­gó­dik a hét­vége miatt.

Hosszú Katinka megszólalt, ezt mondta a jövőjéről

Hosszú Katinka megszólalt, ezt mondta a jövőjéről

Egy kér­désre vá­la­szolt az Iron Lady.

Egyet­len kér­désre vá­la­szolt csak az Iron Lady, aki a niz­zai ver­senyt is ki­hagy­hatja. Tu­sup­nak nyoma sem volt hét­főn a Duna Aréna kör­nyé­kén.

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre.

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre. Tény­leg túl pök­hen­din nyi­lat­ko­zott a fo­ci­vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Kép­te­le­nek meg­fej­teni a baj­noknő tit­kát, a ka­pi­tány ugyan­ak­kor nem félti az Iron Ladyt.

Ronaldo miatt tanácskoztak a Realnál

Vészjósló, Ronaldo miatt tartottak válságértekezletet a Realnál

Le­ül­tek be­szél­getni a sztá­rok.

Flo­ren­tino Pérez uta­sí­tá­sára ültek le egy­más­sal be­szél­getni a sztá­rok. Zi­dane-ról sem fe­led­ke­zett meg az elnök.

Eldőlt, megvan, mikor rúgják ki a Real Madrid edzőjét

Eldőlt, megvan, mikor rúgják ki a Real Madrid edzőjét

Zi­dane is el­is­merte, a PSG ellen dől majd el a sorsa. A spa­nyol sztár­csa­pat­nak már csak a Baj­no­kok Li­gája ma­radt.

Zi­dane is el­is­merte, a PSG ellen dől majd el a sorsa. A spa­nyol sztár­csa­pat­nak már csak a Baj­no­kok Li­gája ma­radt.

Újabb fordulat, Hosszú Katinka hallgat Tusup tanácsaira?

Újabb fordulat, Hosszú Katinka hallgat Tusup tanácsaira?

Ál­lí­tó­lag a hát­tér­ből irá­nyít az ame­ri­kai tré­ner. Ezzel még nem ol­dó­dik meg a há­zas­sági vál­sá­guk.

Ál­lí­tó­lag a hát­tér­ből irá­nyít az ame­ri­kai tré­ner. Ezzel vi­szont még nem ol­dó­dik meg a há­zas­sági vál­sá­guk.

Döbbenetes fizetések, ennyit keresnek az NB I-ben

Döbbenetes fizetések, ennyit keresnek az NB I-ben

Óri­á­sit emel­ked­tek a bérek.

Ebben az év­ti­zed­ben óri­á­sit emel­ked­tek a bérek az NB I-ben. Alig­ha­nem a Vi­deo­ton já­té­kosa, Huszti Sza­bolcs keres a leg­job­ban.

Nehéz ellenfelek, nem ilyen sorsolásra vártunk a Nemzetek Ligájában

Nehéz ellenfelek, nem ilyen sorsolásra vártunk a Nemzetek Ligájában

Szer­dán tar­tot­ták az első al­ka­lom­mal kiírt lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gája sor­so­lá­sát.

Aggasztó jel, Katinka kihagyhatja az Európa-bajnokságot?

Aggasztó jel, Katinka kihagyhatja az Európa-bajnokságot?

A bajai úszó­klasszis 2018-ban már két vi­a­dalt is le­mon­dott. Csak akkor ver­se­nyez újra, ha ér­me­kért csa­táz­hat.

A bajai úszó­klasszis 2018-ban már két vi­a­dalt is le­mon­dott. Csak akkor ver­se­nyez újra, ha ér­me­kért csa­táz­hat.

Belsős titok szivárgott ki Hosszú Katinka és Shane Tusup klubjáról

Belsős titok szivárgott ki Hosszú Katinka és Shane Tusup klubjáról

Egy kí­vül­álló edző me­sélt arról, mit hal­lott az Iron Aqua­tics tré­ning­je­i­ről. Sze­rinte túl­sztárol­ják Tu­su­pot.

Egy kí­vül­álló edző me­sélt arról, mit hal­lott a ma­gyar úszónő és az ame­ri­kai edző klubja, az Iron Aqua­tics tré­ning­je­i­ről. Sze­rinte egész egy­sze­rűen túl­sztárol­ják Tu­su­pot. Ugya­n­ak­kor van, amit ő is el­is­mer.

Milliomos vállalkozó segítette Fucsovicsot a sikerhez

Milliomos vállalkozó segítette Fucsovicsot a sikerhez

A pénz­em­ber te­ni­sze­zés köz­ben is­merte meg a kis Fu­cso­vi­csot, akit aztán több­ször is fel­ka­rolt.

A pénz­em­ber te­ni­sze­zés köz­ben is­merte meg a kis Fu­cso­vi­csot, akit aztán több­ször is fel­ka­rolt.

Hosszú Katinkát váratlan helyről érte támadás

Hosszú Katinkát váratlan helyről érte támadás

A ra­jon­gók is tisz­tán akar­nak látni.

A ra­jon­gók ne­he­zen vi­se­lik a bi­zony­ta­lan­sá­got. Sokan sze­ret­nék, ha az Iron Lady tiszta vizet ön­tene a po­hárba.

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Egy­kori klubja ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra.

Egy­kori klubja, a ki­esés ellen küzdő német Ham­burg ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra. Tá­vo­zik a mes­ter?

Fucsovics az edzőjéért állhat bosszút Federeren

Fucsovics az edzőjéért állhat bosszút Federeren

Tör­lesz­teni kell az adós­sá­got.

Tör­lesz­teni kell az adós­sá­got, és Fu­cso­vics Már­tonra vár a fel­adat az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Eldőlt, mindenképpen kirúgják Ronaldóék edzőjét

Eldőlt, mindenképpen kirúgják Ronaldóék edzőjét

Zi­ne­dine Zi­dane tá­voz­hat.

A Real Mad­rid mes­tere, Zi­ne­dine Zi­dane be­le­fá­radt az el­vá­rá­sokba, és a ve­ze­tők sem elé­ge­det­tek.

Eldőlt, Ronaldót elengedi a Real Madrid

Eldőlt, Ronaldót elengedi a Real Madrid

Úgy fest, a spa­nyol klub bú­csút int az öt­szö­rös arany­lab­dás­nak, aki sza­ba­don tár­gyal­hat más csa­pa­tok­kal. Nyá­ron tá­voz­hat.

Úgy fest, a spa­nyol klub bú­csút int az öt­szö­rös arany­lab­dás­nak, aki sza­ba­don tár­gyal­hat más csa­pa­tok­kal. Nyá­ron tá­voz­hat.

Tusup nélkül bajban van Hosszú Katinka, erre rámehet a karrierje

Tusup nélkül bajban van Hosszú Katinka, erre rámehet a karrierje

Ko­moly edző nél­kül a világ leg­jobbja is el­tűn­het a süllyesz­tő­ben. Va­la­mit sür­gő­sen kez­deni kell ezzel a hely­zet­tel.

Fucsovics csodára készül, elverné Federert

Fucsovics csodára készül, elverné Federert

Fu­cso­vics a nyol­cad­dön­tő­ben ját­szik.

Fu­cso­vics Már­ton a 19-sze­res Grand Slam-baj­nok, Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zik az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Megbüntették a Babos Timit gyalázó amerikai sztárt

Megbüntették a Babos Timit gyalázó amerikai sztárt

10 ezer dol­lárt fi­zet­het Van­deweghe. Ez az Aust­ra­lian Open tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb pénz­bün­te­tése.

10 ezer dol­lárt fi­zet­het Coco Van­deweghe. Ez az Aust­ra­lian Open tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb pénz­bün­te­tése.

Nagy a baj, Hosszú Katinkáék kirúgták cégük munkatársait

Nagy a baj, Hosszú Katinkáék kirúgták cégük munkatársait

Shane Tusup be­szé­dé­nek más­nap­ján jött a le­épí­tés. Erre maguk a kol­lé­gák sem szá­mí­tot­tak.

Shane Tusup be­szé­dé­nek más­nap­ján jött a le­épí­tés. Erre maguk a kol­lé­gák sem szá­mí­tot­tak.

Dönteni kell, Hosszú Katinka kirúghatja Shane Tusupot

Dönteni kell, Hosszú Katinka kirúghatja Shane Tusupot

Egye­lőre férje nél­kül ké­szül.

Egye­lőre férje nél­kül ké­szül Hosszú Ka­tinka, aki­nek ha­ma­ro­san dön­te­nie kell.

Óriási balhé a kézi-Eb-n, példátlan botrány fenyeget

Óriási balhé a kézi-Eb-n, példátlan botrány fenyeget

Borul az egész kon­ti­nens­torna?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott is ki­akadt a bí­rókra, de Sz­lo­vé­nia csa­pata tel­je­sen ki­akadt. Borul az egész kon­ti­nens­torna?

Máris Zidane jövője a tét? Válságban a Real Madrid

Máris Zidane jövője a tét? Válságban a Real Madrid

A Real csü­tör­tö­kön a spa­nyol ku­pá­ban ja­ví­tana az idei si­ral­mas mér­le­gen. Vajon si­ker­rel jár­nak a ki­rá­lyiak?

A Real csü­tör­tö­kön a spa­nyol ku­pá­ban ja­ví­tana az idei si­ral­mas mér­le­gen. Vajon si­ker­rel jár­nak a ki­rá­lyiak?

Ronaldo vallott, az elnökön múlik a klubváltása

Ronaldo vallott, az elnökön múlik a klubváltása

Könnyen lehet, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo az utolsó idé­nyét tölti a Real Mad­rid­nál.

Könnyen lehet, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo az utolsó idé­nyét tölti a Real Mad­rid­nál. Sokat sej­tető nyi­lat­ko­za­tot tett az arany­lab­dás.

Óriási siker, Babos Timin ámul a világ

Óriási siker, Babos Timin ámul az egész világ

Győ­ze­lem­mel kezdte az Aust­ra­lian Opent a ma­gyar te­nisz­sztár.

Győ­ze­lem­mel kezdte az Aust­ra­lian Opent a ma­gyar te­nisz­sztár. Top 10-es já­té­kost má­sod­szor tu­dott le­győzni.

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Nem­rég együtt utaz­tak el Ame­ri­kába.

Dudás Dá­niel min­den bi­zonnyal csak be­se­gít Ka­tin­ká­nak. Szil­vesz­ter kör­nyé­kén kö­zö­sen utaz­tak el a ten­ge­ren­túlra.

Hosszú Katinka döntésén bukhat milliókat Tusup

Hosszú Katinka döntésén bukhat milliókat Tusup

Ha­ma­ro­san el kell dön­te­nie az úszó­sztár­nak, kivel sze­retne együtt dol­gozni. Nem kevés pénz múlik a vá­lasz­tá­sán.

Ha­ma­ro­san el kell dön­te­nie az úszó­sztár­nak, kivel sze­retne együtt dol­gozni. Nem kevés pénz múlik a vá­lasz­tá­sán.

Megszólalt súlyos balesete után a magyar sztár

Megszólalt súlyos balesete után a magyar sztár

Mik­lós Edit álma össze­tört, nem lesz ott a téli olim­pián. A pá­lya­fu­tá­sát vi­szont nem hagyja abba, már a vi­lág­baj­nok­ság lebeg a szeme előtt.

Mik­lós Edit álma össze­tört, nem lesz ott a téli olim­pián. A pá­lya­fu­tá­sát vi­szont nem hagyja abba, már a vi­lág­baj­nok­ság lebeg a szeme előtt.

Érdekes titkot árult el Hosszú Katinkáékról volt úszótársuk

Érdekes titkot árult el Hosszú Katinkáékról volt úszótársuk

Föld­házi Dávid év ele­jén hagyta ott Tu­su­pék klub­ját, mert nem akart fe­szült­ség­ben dol­gozni.

Föld­házi Dávid év ele­jén hagyta ott Tu­su­pék klub­ját, mert nem akart fe­szült­ség­ben dol­gozni.

Döntöttek, Neymar ekkor igazol a Real Madridhoz

Döntöttek, Neymar ekkor igazol a Real Madridhoz

Már a rész­le­tek­ről tár­gyal­nak.

Egyre több jel mutat arra, hogy Ney­mar a Real Mad­rid­nál foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Hosszú Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Teg­nap az ér­zel­mek fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás.

Teg­nap az ér­zel­mek és könnyek vol­tak fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás. Az Iron Lady min­den gra­tu­lá­ci­ó­nak örül.

Huszti miatt háborognak a Fradi-szurkolók

Háborognak a Fradi-szurkolók, kiakadtak Huszti Szabolcs döntésén

Újra az NB I-ben játsz­hat.

A Fe­renc­vá­ros egy­kori já­té­kosa hosszú évek után tér­het vissza az NB I-be. Úgy tűnik, hogy a Vi­deo­ton lesz a kö­vet­kező csa­pata.

Megint Tusup nélkül edzett Hosszú Katinka

Megint Tusup nélkül edzett Hosszú Katinka

To­vábbra sem bé­kült ki fér­jé­vel a bajai klasszis.

To­vábbra sem bé­kült ki fér­jé­vel a bajai klasszis, aki már ked­den is más tár­sa­sá­gá­ban ér­ke­zett az uszo­dá­hoz.

Ezt senki nem gondolta, Hosszú és Tusup újra együtt ünnepelhet

Ezt senki nem gondolta, Hosszú és Tusup újra együtt ünnepelhet

Ka­tinka el­ső­sége nem volt kér­dés, Tusup erős ri­vá­li­so­kat győ­zött le.

Ka­tinka el­ső­sége nem volt kér­dé­ses, Tusup azon­ban bom­ba­erős ri­vá­li­so­kat győ­zött le.

Hosszú Katinka tovább titkolózik, a kapitány is tehetetlen

Katinka tovább titkolózik, a kapitány is tehetetlen

De­cem­ber­ben be­szél­tek utol­jára.

Sós Csaba leg­utóbb de­cem­ber­ben be­szélt Hosszú­val, azóta nem si­ke­rült utol­ér­nie. Még bízik a bé­kü­lés­ben az úszók ka­pi­tá­nya.

Hiába harcoltak a kajakosok? Idén sem biztos a győzelmük

Hiába harcoltak a kajakosok? Idén sem biztos a győzelmük

Nem ők az esé­lye­sek.

Nem ők az esé­lye­sek saját ka­te­gó­ri­á­juk­ban. Ta­valy ne­he­zen vi­sel­ték el, hogy nem kap­ták meg a díjat. A te­ni­sze­zők és az úszók is esé­lye­seb­bek.

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Szinte biz­tos, hogy díjat nyer az úszó­klasszis, akit na­gyon vár­nak csü­tör­tök este a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Szinte biz­tos, hogy díjat nyer az úszó­klasszis, akit na­gyon vár­nak csü­tör­tök este a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Katinka új partnerrel érkezett a Duna Arénába, Tusup már nem volt ott

Katinka új partnerrel érkezett a Duna Arénába, Tusup már nem volt ott

Egy nő tár­sa­sá­gá­ban sé­tált be a be­já­ra­ton.

Egy nő tár­sa­sá­gá­ban sé­tált be a be­já­ra­ton.

Edzőváltás előtt Katinka? Megszólalt Hosszú bajai mentora

Edzőváltás előtt Katinka? Megszólalt Hosszú bajai mentora

Pass éve­kig dol­go­zott Ka­tin­ká­val.

Pass Fe­renc amondó, talpra fog állni egy­kori ta­nít­vá­nya. Az úszó szö­vet­ség el­nöke min­den se­gít­sé­get meg­adna az Iron Lady­nek.

Aggódnak a szülők, veszélyben van Hosszúék klubja?

Aggódnak a szülők, veszélyben van Hosszúék klubja?

A hoz­zá­tar­to­zók ag­gódva fi­gye­lik az ese­mé­nye­ket. Tu­cat­nyi gyer­mek sorsa függ attól, hogy dönt Ka­tinka és Shane.

Merénylet az autópályán, rálőttek a focistára

Merénylet az autópályán, rálőttek a focistára egy fekete kombiból

Élet­ve­szély­ben volt, de meg­úszta. A lab­da­rúgó sejti, mi lehet a gyil­kos­sági kí­sér­let hát­te­ré­ben.

Élet­ve­szély­ben volt, de meg­úszta. A lab­da­rúgó sejti, mi lehet a gyil­kos­sági kí­sér­let hát­te­ré­ben.

Áll a bál Barcelonában, fellázadt a sztárfocista

Áll a bál Barcelonában, fellázadt a sztárfocista

Nem min­denki örül a bra­zil sztár ér­ke­zé­sé­nek a ka­ta­lán vá­ros­ban. Ebből még ko­moly sér­tő­dés is lehet a klub­nál.

Nem min­denki örül a bra­zil sztár ér­ke­zé­sé­nek a ka­ta­lán vá­ros­ban. Ebből még ko­moly sér­tő­dés is lehet.

Katinka döntött, nem kér többet Tusup segítségéből

Katinka döntött, nem kér többet Tusup segítségéből

Már de­cem­ber­ben el­dön­tötte ezt.

Ál­lí­tó­lag már a de­cem­beri rövid pá­lyás Eb előtt el­ha­tá­rozta, hogy nem akar a fér­jé­vel együtt dol­gozni a jö­vő­ben.

Rettegnek Barcelonában, Messi bármikor távozhat

Rettegnek Barcelonában, Messi bármikor távozhat

Bi­zo­nyos eset­ben in­gyen tá­voz­hat.

Új szer­ző­dése alap­ján Li­onel Messi, bi­zo­nyos eset­ben in­gyen tá­voz­hat az FC Bar­ce­lo­ná­tól.

Véget érhet Hosszú Katinka bujkálása, látni akarja a kapitány

Véget érhet Hosszú Katinka bujkálása, látni akarja a kapitány

Dr. Sós Csaba min­den­kép­pen sze­retne be­szél­getni a leg­jobb ma­gyar úszók­kal. Erre már a jövő héten sor ke­rül­het.

Dr. Sós Csaba min­den­kép­pen sze­retne be­szél­getni a leg­jobb ma­gyar úszók­kal. Erre már a jövő héten sor ke­rül­het.

Hosszú Katinka már nem lakik együtt Tusuppal

Hosszú Katinka már nem lakik együtt Tusuppal

Ál­lí­tó­lag egy ho­tel­ban tölti az éj­sza­ká­kat az Iron Lady azóta, hogy ha­za­jött Bu­da­pestre.

Ál­lí­tó­lag egy ho­tel­ban tölti az éj­sza­ká­kat az Iron Lady azóta, hogy ha­za­jött Bu­da­pestre.

Beleszállt a magyar fociba Dárdai Pál segítője

Beleszállt a magyar fociba Dárdai Pál segítője

Petry Zsolt sze­rint túl ma­ga­sak a fi­ze­té­sek az itt­honi aka­dé­mi­á­kon. A Her­tha ka­pus­edzője a szi­gort is hi­á­nyolja.

Petry Zsolt sze­rint túl ma­ga­sak a fi­ze­té­sek az itt­honi aka­dé­mi­á­kon. A Her­tha ka­pus­edzője a szi­gort és a ke­mény­sé­get is hi­á­nyolja.

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Sok ide­jük már nincs dön­teni.

Meg­van a vész­terv arra az esetre, ha Tu­sup­pal nem men­nek a jövő heti Év Spor­to­lója díj­át­adó gá­lára.

Aggódik Hosszú Katinkáért a szövetségi kapitány

Aggódik Hosszú Katinkáért a szövetségi kapitány

Nem tudni, mi­lyen for­má­ban van.

Egye­lőre nem tudni, ki fel­ügyeli a jö­vő­ben Hosszú Ka­tinka fel­ké­szü­lé­sét.

Súlyos botrány, szurkolóra támadt az őrjöngő focista

Súlyos botrány, szurkolóra támadt az őrjöngő focista

Nem min­den­napi je­le­net zaj­lott le...

Nem min­den­napi je­le­net zaj­lott le a keddi West Ham-West Bromwich Alb­ion lab­da­rúgó-meccsen.

Katinka egészen Amerikáig szökött Tusup elől

Katinka egészen Amerikáig szökött Tusup elől

Azt nem tudni, hogy mikor jön haza.

Egye­lőre azt nem lehet tudni, hogy mikor jön haza. Az Év Spor­to­lója Gá­lá­ját is ki­hagy­hatja, ha addig nem békül ki a fér­jé­vel.

Fantasztikus örömhírt kaptak Schumacher rajongói

Fantasztikus örömhírt kaptak Schumi rajongói

Van esély arra, hogy a német le­genda vissza­nyerje az ön­tu­da­tát. Ehhez a csa­ládja se­gít­sége is na­gyon kell.

Van esély arra, hogy a német le­genda vissza­nyerje az ön­tu­da­tát. A csa­ládja se­gít­sége is na­gyon kell.

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het.

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki 2008-ban a PSV Eind­ho­ven­nél kezdte a kül­földi kar­ri­er­jét.

Őrületes fizetést ajánlott a Vidi a válogatott csatárnak

Őrületes fizetést ajánlott a Vidi a válogatott csatárnak

Csa­tár­ral erő­sí­tene a Vi­deo­ton.

Csa­tár­ral erő­sí­tene a lab­da­rúgó NB I má­so­dik he­lyén álló Vi­deo­ton.

Hosszú Katinka már tudja, így békülhet Tusuppal

Hosszú Katinka már tudja, így békülhet Tusuppal

Az úszónő né­hány hete még a bol­dog há­zas­ság re­cept­jé­ről be­szélt. Lehet, ez lesz az út a bé­kü­lés felé.

Az úszónő né­hány hete még a bol­dog há­zas­ság re­cept­jé­ről be­szélt. Könnyen lehet, hogy ez lesz majd az út a bé­kü­lés felé.

Ronaldo keményen beszólt a Barcelonának

Ronaldo keményen beszólt a Barcelonának

Sze­rinte nem jó hely a bra­zi­lok­nak.

Sze­rinte a sztár­klub nem jó hely a bra­zi­lok­nak. Ke­resz­tül­húzza a ka­ta­lá­nok szá­mí­tá­sait a Barca leg­főbb ki­sze­melt­jé­nél?

Súlyos bukástól borzasztó égésig, ez volt 2017

Súlyos bukástól borzasztó égésig, ez volt 2017

Öröm, bánat, arany­ér­mek, fáj­da­lom. Gaz­dag volt a 2017-es év a ma­gyar sport­ban. Íme az első rész.

Nikolics vallomása, ide húz a szíve a gólvágónak

Nikolics vallomása, ide húz a szíve a gólvágónak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára, Ni­ko­lics Ne­manja jól érzi magát Chi­ca­gó­ban, de nyi­tott az aján­la­tokra.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára, Ni­ko­lics Ne­manja jól érzi magát Chi­ca­gó­ban, de nyi­tott az aján­la­tokra.

Sokan látták, uszodában veszekedett Hosszú és Tusup

Sokan látták, uszodában veszekedett Hosszú és Tusup

In­for­má­ci­ónk sze­rint ekkor kez­dő­dött a vál­ság a sztár­pár há­zas­sá­gá­ban.

In­for­má­ci­ónk sze­rint ekkor kez­dő­dött a vál­ság a sztár­pár há­zas­sá­gá­ban.

Furcsa egybeesés, szerelmével pihen Szalai Ádám?

Furcsa egybeesés, szerelmével pihen Szalai Ádám?

A mesés óce­án­part he­lyett ez­út­tal az Al­po­kat vá­lasz­totta a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára.

Börtönbe küldenék Cristiano Ronaldót

Börtönbe küldenék Cristiano Ronaldót

Habár ren­dezte az adó­tar­to­zá­sát, ismét az ügyét em­le­ge­tik.

Habár ren­dezte az adó­tar­to­zá­sát a Real Mad­rid öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gója, most ismét az ügyét em­le­ge­tik.

Új részletek, ezért van válságban Hosszú Katinkáék házassága

Új részletek, ezért van válságban Hosszú Katinkáék házassága

Neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­to­runk döb­be­ne­tes rész­le­tet árult el a sztár­pár­ral kap­cso­lat­ban.

Neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­to­runk döb­be­ne­tes rész­le­tet árult el a sztár­pár­ral kap­cso­lat­ban.