SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Őszinte vallomás: nehéz időszakon megy át a magyar sztársportoló

Őszinte vallomás: nehéz időszakon megy át a magyar sztársportoló

Meg­vi­seli a si­ker­te­len szé­ria a 25 éves spor­to­ló­nőt.

Meg­vi­seli a si­ker­te­len szé­ria a 25 éves spor­to­ló­nőt, de to­vábbra is küzd a cél­ja­i­ért.

FRISS HÍREK

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Beszólt a Vidi focistája, repült a csapatból

Beszólt a Vidi focistája, repült a csapatból

A ve­sze­kedő szerb lab­da­rúgó a Malmö ellen a kis­padra sem fért fel. Pedig nagy szük­ség lenne rá a kö­vet­kező meccse­ken.

A szerb lab­da­rúgó a Malmö ellen a kis­padra sem fért fel. Pedig nagy szük­ség lenne rá.

Aggasztó jel, régen nem történt ilyen szégyen a Real Madriddal

Aggasztó jel, régen nem történt ilyen szégyen a Real Madriddal

Lo­p­ete­gui rög­tön az első dön­tő­jét el­ve­szí­tette, csa­pata négy gólt ka­pott.

Julen Lo­p­ete­gui rög­tön az első dön­tő­jét el­ve­szí­tette, csa­pata négy gólt ka­pott az At­lé­tico Mad­rid­tól.

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Onnan jött a kós­tol­ga­tás a hét­sze­res vi­lág­baj­nok­nak, aki­től senki sem várta.

Hatalmas botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

Hatalmas botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

A por­tu­gál sztár oda­szúrt a Real Mad­rid­nak, ezt nem hagy­hatta annyi­ban ko­rábbi csa­pat­társa.

Erre vártunk hat évet, főtáblás Európában a Vidi

Erre vártunk hat évet, főtáblás a Vidi

Régen örül­tünk ennyire 0-0-nak ma­gyar fo­ci­meccsen. Már biz­tos, hogy fő­táb­lás lesz a Vidi ős­szel.

Régen örül­tünk ennyire 0-0-nak ma­gyar fo­ci­meccsen. Már biz­tos, hogy fő­táb­lás lesz a Vidi ős­szel.

Meglepő bejelentés jött Kapás Bogitól

Meglepő bejelentés Kapás Bogitól, nagy dobásra készül az úszósztár

A szép­sé­ges spor­toló akár négy szám­ban is rajt­hoz áll­hat a to­kiói olim­pián.

A szép­sé­ges spor­toló akár négy szám­ban is rajt­hoz áll­hat a to­kiói olim­pián.

Akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

Ebből baj lehet: akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

Ebből még baj is lehet.

A druk­ke­rek han­got fog­nak adni a vé­le­mé­nyük­nek szep­tem­ber­ben. Min­den­kit arra biz­tat­nak, hogy tart­sa­nak velük.

Súlyos váddal támadták be a Vidit az év focimeccse előtt

Súlyos váddal támadták be a Vidit az év focimeccse előtt

A Malmö edzője arra utalt, hogy a ma­gyar csa­pat szán­dé­ko­san tette tönkre a pá­lyát.

A Malmö edzője arra utalt, hogy a ma­gyar csa­pat szán­dé­ko­san tette tönkre a pá­lyát. A sza­va­i­ból leg­alábbis erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki Ra­sovszky Kris­tóf fel­ké­szü­lési mód­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban.

Ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki Ra­sovszky Kris­tóf fel­ké­szü­lési mód­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban. Ez is kell ahhoz, hogy si­ke­res le­gyen.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Érdekes részletek: Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Azon­nal meg­ked­velte a fi­a­tal úszót.

Az öt­szö­rös olim­piai arany­ér­mes baj­noknő azon­nal meg­ked­velte a te­het­sé­ges úszót.

Nincs több esély, az év focimeccsét rendezik ma az országban

Nincs több esély, az év focimeccsét rendezik ma az országban

A Vidi a ma­gyar fut­bal­lért is küzd a Malmö ellen. To­vább­ju­tás ese­tén az Eu­rópa-li­gá­ban már ga­ran­tált lenne a fő­táb­lás hely.

A Vidi a ma­gyar fut­bal­lért is küzd a Malmö ellen. To­vább­ju­tás ese­tén az Eu­rópa-li­gá­ban már ga­ran­tált lenne a fő­táb­lás hely.

Fordulat Ronaldo állapotában: a kórházból üzent a világsztár focista

Fordulat Ronaldo állapotában: a kórházból üzent az érte aggódó rajongóknak a világsztár focista

A vi­lág­baj­nok já­té­kos meg­nyug­tatta a ra­jon­gó­kat, ha­ma­ro­san ha­za­tér­het.

A vi­lág­baj­nok já­té­kos meg­nyug­tatta a ra­jon­gó­kat, ha­ma­ro­san ha­za­tér­het a kór­ház­ból, ahova influ­enza miatt ke­rült az élő le­genda.

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni.

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni. Ked­venc szá­má­ról sem akar le­mon­dani.

Szörnyű kínok közt nyerte meg a magyar úszó a 25 km-es távot

Szörnyű kínok közt nyerte meg a magyar úszó a 25 km-es távot

Ra­sovszky Kris­tóf tör­té­nel­met írt.

Ra­sovszky Kris­tóf hő­sies küz­de­lem­ben nyert arany­ér­met 25 ki­lo­mé­te­ren. Ezzel pedig tör­té­nel­met írt.

Szomorú fordulat a világbajnok Forma-1-es pilóta állapotában

Szomorú fordulat a világbajnok Forma-1-es pilóta állapotában

Ál­lí­tó­lag rom­lott Niki Lauda ál­la­pota.

A hírek sze­rint rom­lott Niki Lauda ál­la­pota, ami rossz hír egy ilyen idős beteg ese­té­ben. Ál­lí­tó­lag a le­genda szer­ve­zete még nem fo­gadta be az új tüdőt.

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Sze­relme és edzője adott erőt neki.

Kapás Bog­lárka na­gyon maga alatt volt az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Sze­relme és edzője bá­to­rí­tása vi­szont erőt adott neki a foly­ta­tásra.

Komoly elismerés, Lőw Zsolt kívánságát lesi Neymar a PSG-nél

Komoly elismerés, Lőw Zsolt kívánságát lesi Neymar a PSG-nél

Egyre in­kább be­fo­gad­ják a sztá­rok.

A Lip­csét el­ha­gyó ma­gyar edző meg­il­le­tő­dött­sége fo­lya­ma­to­san csök­ken. A Pá­rizs­ban fut­bal­lozó sztá­rok is egyre in­kább be­fo­gad­ják.

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Ez érinti a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat is.

A Ma­gyar An­t­i­dop­ping Cso­port el­já­rása miatt vál­toz­tatni kel­lett a vb-re ké­szülő ma­gyar ke­re­ten. A Mozgi Milán, So­mo­rácz Tamás páros egyik tagja ke­rült bajba.

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

A ma­gyar úszó­ki­rálynő el­köl­tö­zött.

A ma­gyar úszó­ki­rálynő az Eu­rópa-baj­nok­ság vé­gez­té­vel el­köl­tö­zött, gyor­san ta­lált ma­gá­nak házi ked­ven­cet is. Cuki fotó ké­szült róla.

Ennyi volt, Ronaldo legjobb barátja is lelép a Realtól

Ennyi volt, Ronaldo legjobb barátja is lelép a Realtól

Sorra hagy­ják el a Real Mad­ri­dot a kulcs­em­be­rek. Úgy fest, tel­je­sen szét­esik a sztár­csa­pat.

Sorra hagy­ják el a Real Mad­ri­dot a kulcs­em­be­rek. Úgy fest, tel­je­sen szét­esik a sztár­csa­pat.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata. Ez azt je­lenti, hogy ki­ma­rad a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ból?

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata. Ez azt je­lenti, hogy ki­ma­rad a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ból?

Hosszú szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Hosszú Katinka szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Arany­ér­mes lett 200 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok remek úszás­sal nyerte meg a 200 méter ve­gyes dön­tő­jét a 2018-as úszó Eb-n.

Kiderült Kapás Bogi titka, ettől sikeres a magyar bajnoknő

Kiderült Kapás Boglárka titka, ettől sikeres a magyar bajnoknő

Nem hiába tanul pszi­cho­ló­giát.

Pszi­cho­ló­giai ol­dal­ról is meg­kö­ze­líti a ver­seny­hely­ze­te­ket a szép­sé­ges úszó. Sze­relme is sokat segít neki.

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok.

Saját be­val­lása sze­rint még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok, mint most, a friss Eu­rópa-baj­noki győ­zel­mét kö­ve­tően. Ez pedig azt je­lenti, hogy újra ret­teg­het­nek tőle a ri­vá­lis úszók a me­den­cé­ben.

Brutális időjárás nehezítette meg Fucsovics Marci életét

Brutális időjárás nehezítette meg Fucsovics Marci életét

A ma­gyar te­ni­sze­ző­nek 35 fok­ban kel­lett ját­sza­nia. A szél sem könnyí­tette meg a dol­gát, de így is nyert.

A ma­gyar te­ni­sze­ző­nek 35 fok­ban kel­lett ját­sza­nia. A szél sem könnyí­tette meg a dol­gát, de így is nyert.

Döbbenetes, mi derült ki Ronaldo fizetésével kapcsolatban

Döbbenetes dolog derült ki Cristiano Ronaldo fizetésével kapcsolatban

A nyo­mába sem ér a többi sztár.

A por­tu­gál csil­lag 31 mil­lió eu­ró­val csúcs­tartó lett, Olasz­or­szág­ban a kö­ze­lébe sem érnek.

Súlyos betegsége sem állíthatta meg a magyar úszósztárt

Elképesztő: súlyos betegsége sem állíthatta meg a magyar úszósztárt

Milák Kris­tóf aka­rat­ereje pél­da­ér­tékű.

Milák Kris­tóf­nak több­ször is na­gyon mély­ről kel­lett vissza­ka­pasz­kod­nia. A ju­talma most egy Eb-arany lett.

Hosszú Katinka döbbenetes ígérete: megölöm magam a vízben!

Hosszú Katinka döbbenetes ígéretet tett: megölöm magam a vízben!

Min­dent ki fog adni ma­gá­ból a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó ki­je­len­tette: min­dent ki fog adni ma­gá­ból a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. S ha már az úszó eb-nél tar­tunk: Ja­ka­bos Zsu­zsanna is be­ju­tott a fi­ná­léba! Szó­val több okunk is van kö­vetni az ese­mé­nye­ket!

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Hihetetlen nyilatkozattal rukkolt elő az új magyar úszókirály

Hihetetlen nyilatkozattal rukkolt elő az új magyar úszókirály

Milák Kris­tóf csak az arany­érem­nek tu­dott örülni.

Milák Kris­tóf annak el­le­nére sem elé­ge­dett tel­je­sen, hogy arany­ér­met nyert az Eb-n.

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

A végső cél a 2020-as olim­pia.

Hosszú Ka­tinka csak fel­ké­szü­lés­ként te­kint a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra. Egy ki­in­du­ló­pont, egy ürügy az Eb, a végső cél a 2020-as olim­pia.

Tusup beintett Hosszúnak, így folytatódik a válóper

Tusup beintett Hosszúnak, így folytatódik a válóper

Látni sem akarja ed­digi fe­le­sé­gét.

Úgy fest, az ame­ri­kai edző látni sem akarja ed­digi fe­le­sé­gét, Hosszú Ka­tin­kát.

Így hangoltak az Eb-re a magyar úszósztárok

Meghökkentő babonák, így hangoltak az Eb-re a magyar úszósztárok

Hosszú Ka­tinka a kö­röm­fes­tésre, Cseh László pedig a haj­nyí­rásra es­kü­szik.

Hosszú Ka­tinka a kö­röm­fes­tésre, Cseh László pedig a haj­nyí­rásra es­kü­szik. A töb­bi­ek­nek is van ri­tu­á­lé­juk.

Ez a titka a Sevilla ellen bombagólt szerző magyar focistának

Ez a titka a Sevilla ellen bombagólt szerző magyar focistának

A kö­zép­pá­lyás újabb ha­tal­mas gól­lal vé­tette észre magát. Marco Rossi fi­gyel­mét is fel­kel­tette a já­téka?

Elegük van Sergio Ramosból, ezért lázadnak ellene a Realnál

Elegük van Sergio Ramosból, ezért lázadnak ellene a Realnál

Úgy fest, túl sokat enged meg ma­gá­nak Ser­gio Ramos.

Úgy fest, túl sokat enged meg ma­gá­nak Ser­gio Ramos, aki ellen ki­kel­tek a tár­sai a Real Mad­rid­nál.

Ronaldo végleg törölte a Real Madridot az életéből

Ronaldo végleg törölte a Real Madridot az életéből

Ki­lenc év után hagyta el a csa­pa­tot.

Ki­lenc év után hagyta el Cris­ti­ano Ro­naldo a Real Mad­ri­dot. Úgy fest, már nem fog­lal­koz­tatja a csa­pat.

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Meg­törte a csen­det.

Meg­törte a csen­det a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Durva botrány, páros lábbal rúgták ki a rasszista sztárt

Durva botrány, páros lábbal rúgták ki a rasszista sztárt

Fe­gyelmi el­já­rás in­dult el­lene. Sértő Fa­ce­book-posztja miatt re­pült, de eddig is sok volt már a szám­lá­ján.

Fe­gyelmi el­já­rás in­dult el­lene. Sértő Fa­ce­book-posztja miatt re­pült, de eddig is sok volt már a szám­lá­ján.

Bombahír: sokkoló döntést hozott a híresség

Bombahír: sokkoló döntést hozott a híresség

Ric­ciardo a sze­zon végén el­hagyja a Red Bullt. Az auszt­rál ver­senyző a Re­nault-nál foly­tatja a kar­ri­er­jét.

Da­niel Ric­ciardo a 2018-as sze­zon végén el­hagyja a Red Bullt. Az auszt­rál ver­senyző a Re­nault-nál foly­tatja a kar­ri­er­jét.

Rossz hírt közöltek a Real Madrid sztárjáról

Nagy a baj a Real Madridnál, rossz hírt közöltek a csapat sztárjáról

Ga­reth Bale az el­múlt sze­zon­ban is ren­ge­teg volt sé­rült.

Ga­reth Bale az el­múlt sze­zon­ban is ren­ge­teg volt sé­rült. Köz­ben újra edzésbe állt Ser­gio Ramos.

Vallott a Fradi-edző, Thomas Dollt kínos témáról kérdezték

Vallott a Fradi-edző, Thomas Dollt kínos témáról kérdezték

Az FTC ve­zeti a ta­bel­lát az NB I-ben.

Két for­du­lót kö­ve­tően két győ­ze­lem­mel áll a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Doll nem kertelt, odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

Thomas Doll nem kertelt, odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

A német szak­em­ber el­árulta, ho­gyan pró­bálja maga mellé ál­lí­tani a szur­ko­ló­kat.

A német szak­em­ber el­árulta, ho­gyan pró­bálja maga mellé ál­lí­tani a szur­ko­ló­kat.

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

To­vábbra is nagy ta­lány a tá­vo­zása.

Sokan még min­dig azt ta­lál­gat­ják, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo miért hagyta el a Real Mad­ri­dot.

Súlyos betegség miatt kezelték intenzív osztályon Niki Laudát

Súlyos betegség miatt kezelték intenzív osztályon Niki Laudát

Sze­ren­csére már ja­vult az ál­la­pota.

A Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok le­gen­dája Ibi­zán lett rosszul. Sze­ren­csére már ja­vult az ál­la­pota, ha­ma­ro­san el­hagy­hatja a kór­há­zat.

Így kezdődött a kapcsolat, reagált Hosszú Katinka új edzője

Így kezdődött a kapcsolat, reagált Hosszú Katinka új edzője

Pén­te­ken kez­de­nek a ma­gyar úszók a glas­gow-i Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Pén­te­ken kez­de­nek a ma­gyar úszók a glas­gow-i Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Vérfagyasztó: terroristák vették célba Messiék otthonát

Vérfagyasztó: terroristák vették célba Messiék otthonát

A Bar­ce­lona sta­di­on­ját is meg akar­ták tá­madni a szél­ső­sé­ges dzsi­ha­dis­ták.

A Bar­ce­lona sta­di­on­ját is meg akar­ták tá­madni a szél­ső­sé­ges dzsi­ha­dis­ták.

Ennyi volt, máris kirúgták az első edzőt az NB I-ben

Ennyi volt, máris kirúgták az első edzőt az NB I-ben

Gyor­san vál­tot­tak.

Csu­pán két for­du­lót ját­szot­tak le, de máris meg­tör­tént az első edző­vál­tás a lab­da­rúgó NB I-ben.

Durva, részegen csalta meg énekesnő feleségét a sztársportoló

Durva, részegen csalta meg énekesnő feleségét a sztársportoló

Ez a buli nem si­ke­rült jól. Nem ma­radt kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül az eset, a fe­le­ség el­köl­tö­zött a gye­re­kek­kel.

Neymar változni szeretne, nagyon szenved a vb óta

Neymar változni szeretne, nagyon szenved a vb óta

Őszin­tén val­lott a bra­zil fo­cista.

Őszin­tén val­lott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon tör­tén­tek­ről a bra­zil fo­cista, akit ren­ge­teg kri­tika ért.

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

A Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe.

Az Iron Ladyt a Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe egy két­ülé­ses F1-es au­tó­val. Marco Rossi sem ma­radt ki a mó­ká­ból.

Hosszú Katinka őszintén vallott magánéleti válságáról

Hosszú Katinka őszintén vallott magánéleti válságáról

Nehéz hó­na­pok van­nak mö­götte. Vi­szont meg­ígérte, hogy min­dent kiad majd ma­gá­ból az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Nehéz hó­na­pok van­nak mö­götte. Az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon min­dent kiad majd ma­gá­ból.

Dzsudzsák Balázs megtörte a csendet, Rossinak is üzent

Dzsudzsák Balázs megtörte a csendet, Rossinak is üzent

Egye­lőre nem akar ha­za­iga­zolni.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó egy­előre nem sze­retne ha­za­iga­zolni. Neki is rossz a mos­tani hely­zet, de nem kíván nyi­lat­ko­zat­há­bo­rúba bo­nyo­lódni.

Vettel ütközött, bánkódhatnak a Ferrari szurkolói

Vettel ütközött a Magyar Nagydíjon, bánkódhatnak a Ferrari szurkolói

Ha­mil­ton nyert a Hun­ga­ror­in­gen.

A négy­sze­res német vi­lág­baj­nok csak má­so­dik lett Lewis Ha­mil­ton mö­gött.

Húsbavágó szavak: a kapitány szerint bajban van a magyar vízilabda

Húsbavágó szavak: a kapitány szerint bajban van a magyar vízilabda

Férfi pó­ló­sa­ink csak nyol­ca­di­kak let­tek az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Férfi pó­ló­sa­ink nyol­ca­di­kak let­tek az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Märcz sze­rint min­den­ben van le­ma­ra­dá­sunk.

Nagy az öröm a Schumacher családban, sokat vártak erre a pillanatra

Nagy az öröm a Schumacher családban, sokat vártak erre a pillanatra

Mick Schu­m­a­cher fu­ta­mot nyert.

Mick Schu­m­a­cher meg­sze­rezte első fu­tam­győ­zel­mét a Forma-3-ban.

Meghízott a BL-győztes kapus, emiatt kellett távoznia a csapatától

Meghízott a BL-győztes kapus, emiatt kellett távoznia a csapatától

A nyá­ron nem iga­zán fi­gyelt az ét­rend­jére a prob­lé­más há­lóőr. Új csa­pat­ban kezd­heti meg a sze­zont.

Oda az álom, nagy pofont kaptak a magyar pólós lányok

Oda az álom, nagy pofont kaptak a magyar pólós lányok

A spa­nyo­loké lett a bronz­érem.

A spa­nyol vá­lo­ga­tott nem ke­gyel­me­zett az Eu­rópa-baj­nok­ság bronz­meccsén. Na­gyon el­fá­radt a ma­gyar csa­pat az utolsó meccsre.

Megabotrány van készülőben: durva szavakkal szidták Sergio Ramost

Megabotrány van készülőben: durva szavakkal szidták Sergio Ramost

Jür­gen Klopp nem bo­csá­tott meg a Real Mad­rid hát­véd­jé­nek.

Jür­gen Klopp nem bo­csá­tott meg a Real Mad­rid hát­véd­jé­nek. A spa­nyol védőt is­merve itt nem ér véget az ügy.

Fájdalmas vallomás: élete csalódásáról mesélt Lewis Hamilton

Fájdalmas vallomás: élete csalódásáról mesélt Lewis Hamilton

A sztár­pi­ló­tá­nak na­gyon fájt, ami­kor Ang­lia ki­ka­pott a fo­ci­vé­bén. Pedig már a jegye is meg­volt a dön­tőre.

A sztár­pi­ló­tá­nak na­gyon fájt, ami­kor Ang­lia ki­ka­pott a fo­ci­vé­bén. Pedig már a jegye is meg­volt a dön­tőre.

Újra nyilvánosság elé állt Sir Alex Ferguson

Megható videó: agyvérzése után újra nyilvánosság elé állt a legenda

Ha­ma­ro­san vissza­tér az Old Traffordra.

Sir Alex Fer­gu­son min­den­ki­nek meg­kö­szönte a tá­mo­ga­tást. Ha­ma­ro­san vissza­tér az Old Traffordra.

Szexista botrányba keveredett Pamela Anderson vőlegénye

Ez durva: szexista botrányba keveredett Pamela Anderson vőlegénye

Adil Rami ren­de­sen fel­kapta a vizet.

Adil Rami ren­de­sen fel­kapta a vizet, saját csa­pa­tát is ki­osz­totta a vi­lág­baj­nok fut­bal­lista.

Besúgó az éjszakai bárban, jelentenek a csajozó sztárokról

Besúgó az éjszakai bárban, jelentenek a csajozó sztárokról

Nem lesz könnyű in­kog­ni­tó­ban ma­rad­niuk a Paris Saint-Ger­main lab­da­rú­gó­i­nak a fran­cia fő­vá­ros­ban.

Nem lesz könnyű in­kog­ni­tó­ban ma­rad­niuk a Paris Saint-Ger­main lab­da­rú­gó­i­nak a fran­cia fő­vá­ros­ban.

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo he­lyére a Real Mad­ridba.

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo he­lyére a Real Mad­ridba.

Ittas vezetésen érték a magyar kézilabda sztárját

Ittas vezetésen érték a magyar kézilabda sztárját

Bün­te­tés vár a vá­lo­ga­tott já­té­kosra.

Bün­te­tés vár a neves vá­lo­ga­tott já­té­kosra. Klub­ve­ze­tői a saj­tó­tól sze­rez­tek tu­do­mást a kel­le­met­len ügy­ről.

Megrendítő : az életéért harcol a magyar bajnok

Megrendítő részletek: az életéért harcol a magyar bajnok sportoló

Tóth Ró­bert nagy baj­ban van.

Ritka da­ga­nat tá­madta meg Tóth Ró­bert szer­ve­ze­tét. Az élet­mentő ke­ze­lésre csak kül­föl­dön van le­he­tő­ség.

Döbbenetes klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Döbbenetes klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Le­mon­dana róla a Bar­ce­lona?

Cris­ti­ano Ro­naldo után Li­onel Messi is tá­voz­hat Spa­nyol­or­szág­ból. Tény­leg képes lenne le­mon­dani ar­gen­tin sztár­já­ról a Bar­ce­lona?

Örömhírt jelentettek be Liu Shaolinék, két baba is érkezett a családba

Örömhírt jelentettek be Liu Shaolinék, két baba is érkezett a családba

Az olim­piai arany­ér­mes spor­to­lók na­gyon vár­ták már erre a pil­la­natra. A csöpp­ség és az anyuka is jól van.

Leleplezés, óriási átverés a Ronaldo-hisztéria?

Leleplezés, óriási átverés a Ronaldo-hisztéria?

A né­me­tek sze­rint kacsa a hír.

Csak irigy­ked­nek mi­atta Mün­chen­ben, vagy tény­leg ordas nagy kamu volt? A né­me­tek sze­rint kacsa az egész vi­lág­saj­tót be­járt hír.

Ismét ütött, de most nem kért bocsánatot a magyar csatár

Ismét ütött, de most nem kért bocsánatot a magyar csatár

Me­gint ki­ál­lí­tot­ták a lab­da­rú­gót.

Pris­kin Ta­mást egy éven belül má­sod­szor ál­lí­tot­ták ki üté­sért. A csa­tár ez­út­tal a Ha­la­dás já­té­ko­sa­ként sza­bály­ta­lan­ko­dott a fo­ci­pá­lyán.

Teljes a káosz a Real Madridnál, újabb sztár akar lelépni a csapattól

Teljes a káosz a Real Madridnál, újabb sztár akar lelépni a csapattól

Mateo Ko­va­cic a több já­ték­le­he­tő­ség miatt akar klu­bot vál­tani.

Mateo Ko­va­cic a több já­ték­le­he­tő­ség miatt akar klu­bot vál­tani. Már kö­zölte is a dön­té­sét az új edző­vel.

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok brit szu­per­sztár be­ál­lí­totta a német le­genda egyik nagy re­kord­ját.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok be­ál­lí­totta a német le­genda egyik nagy re­kord­ját.

Ismét könyökkel ütött, nem áll le a magyar válogatott csatár

Ismét könyökkel ütött, nem áll le a magyar válogatott csatár

Pris­kin Tamás elő­ször lé­pett pá­lyára a Ha­la­dás­ban, és azon­nal a ki­ál­lí­tás sor­sára ju­tott.

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen.

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen. Nem en­ged­ték be az il­lem­helyre, de nem mér­ték föl jól az erő­vi­szo­nyo­kat.

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Többé már nem hi­báz­hat az or­szág egyik ked­venc csa­pata. A ri­vá­lis éles szem­mel fi­gyeli a mi­e­in­ket..

Többé már nem hi­báz­hat az or­szág egyik ked­venc csa­pata. A ri­vá­lis éles szem­mel fi­gyeli a mi­e­in­ket..

Szétesik a Real Madrid? Zidane és Ronaldo után újabb sztár távozik

Szétesik a Real Madrid? Zidane és Ronaldo után újabb sztár távozik

Úgy fest, tel­jes át­ala­kí­tást haj­ta­nak végre a Real Mad­rid­nál.

Úgy fest, tel­jes át­ala­kí­tást haj­ta­nak végre a Real Mad­rid­nál.

Váratlan bejelentés, Hosszú Katinka erre nem számított

Váratlan bejelentés, Hosszú Katinka erre nem számított

Biz­to­san meg­le­pő­dött.

Biz­to­san meg­le­pő­dött az au­gusz­tusi úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Neymar a Real Madridé? Reagált a brazil sztár a hírre

Neymar a Real Madridé? Reagált a brazil sztár a hírre

Hó­na­pok óta erről plety­kál­tak.

Hó­na­pok óta arról plety­kál­tak, hogy Ney­mar a Real Mad­rid­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát.

Meglepetés a válogatottnál, Marco Rossi őt kérte fel segítőnek

Meglepetés a válogatottnál, Marco Rossi őt kérte fel segítőnek

Marco Rossi hi­va­ta­lo­san is mun­kába áll.

Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya hi­va­ta­lo­san is mun­kába áll.