SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Ször­nyű hó­na­po­kon van túl Hardi Ri­chárd, aki ős­szel már újra jég­ko­ron­gozna.

Ször­nyű hó­na­po­kon van túl Hardi Ri­chárd, aki ős­szel már újra jég­ko­ron­gozna. Az or­vo­sok már meg­ad­ták neki az en­ge­délyt.

FRISS HÍREK

Új kapitány jöhet, Leekens sorsáról a vb után döntenek

Új kapitány jöhet, Leekens sorsáról a vb után döntenek

Re­a­gált egy le­het­sé­ges utód.

Könnyen lehet, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott nem Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel vág neki a Nem­ze­tek Li­gá­já­nak.

Váratlan fordulat: magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Váratlan fordulat: magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Willi Orban dön­té­sé­nek na­gyon örül­het az MLSZ.

Willi Orban dön­té­sé­nek na­gyon örül­het az MLSZ. Már az őszi Nem­ze­tek Li­gája-meccse­ken be­vet­he­tik.

Visszatért Kispestre a bajnokedző, a jövőjéről is beszélt

Visszatért Kispestre a bajnokedző, a jövőjéről is beszélt

A Hon­véd szur­ko­lói nagy sze­re­tet­tel vár­ták Marco Ros­sit. Az olasz edző el is ér­zé­ke­nyült.

A Hon­véd szur­ko­lói nagy sze­re­tet­tel vár­ták Marco Ros­sit. Az olasz edző el is ér­zé­ke­nyült.

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Sport­csil­la­gok há­bo­rúja a Twit­te­ren. Évek óta tart kö­zöt­tük a vissza­ta­szító üzen­ge­tés.

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat az első két baj­noki címe után edzőt vál­tott. Most nem így lesz.

Kitálalt a jó barát: ezzel küzd otthonában Mészöly Kálmán

Kitálalt a jó barát: ezzel küzd otthonában Mészöly Kálmán

A ma­gyar fo­ci­le­genda egy-két kilót vissza­sze­dett ma­gára, de a lába to­vábbra is vi­ze­se­dik.

A ma­gyar fo­ci­le­genda egy-két kilót vissza­sze­dett ma­gára, de a lába to­vábbra is vi­ze­se­dik.

Drámai bejelentést tettek az ország kedvencei

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Vissza­vo­nul­nak a Fradi le­gen­dái.

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Mind­ket­ten ma­rad­nak a Fra­di­nál.

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Jo­seph Pa­int­sil Bel­gi­umba iga­zol.

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen lét­re­jö­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.

Leekens nem ússza meg, beszámolót várnak tőle

Leekens nem ússza meg, beszámolót várnak tőle

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Dol­goz­hat to­vább a szö­vet­ségi ka­pi­tány?

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Dol­goz­hat to­vább a szö­vet­ségi ka­pi­tány?

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg négy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. Baj­ban az ar­gen­ti­nok.

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg négy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. Baj­ban az ar­gen­ti­nok.

Micsoda fogás! Neymarral mehet Madridba az új Real-edző

Micsoda fogás! Neymarral mehet Madridba az új Real-edző

Egye­lőre a vi­lág­baj­nok­sá­gon dol­go­zik együtt Ney­mar és a tré­ner, de au­gusz­tus­tól már Mad­rid­ban mű­köd­het­nek.

Borított Leekens játékosa, újabb balhé a válogatottnál

Borított Leekens játékosa, újabb balhé a válogatottnál

Egyre töb­ben szó­lal­nak fel.

Úgy fest, egyre töb­ben eme­lik fel a hang­ju­kat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ellen.

Leekens ellen tüntettek, reagált rá a kapitány

Leekens ellen tüntettek, reagált rá a kapitány

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton 2-1-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Auszt­rá­li­á­tól.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton 2-1-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Auszt­rá­li­á­tól.

Leekenst máris leváltják? Az utolsó esélye jöhet

Leekenst máris leváltják? Az utolsó esélye jöhet

Georges Le­ekens irá­nyí­tá­sá­val eddig három mér­kő­zést ját­szott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely nem tu­dott meccset nyerni.

Georges Le­ekens irá­nyí­tá­sá­val eddig három mér­kő­zést ját­szott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely nem tu­dott meccset nyerni.

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Az úszók el­nöke nem rej­tette el vé­le­mé­nyét. Sze­rinte nincs ember, aki­vel az ame­ri­kai férfi még si­ke­res lehet.

Az úszók el­nöke nem rej­tette el vé­le­mé­nyét. Sze­rinte nincs ember, aki­vel az ame­ri­kai férfi itt­hon még si­ke­res lehet.

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Ismét az EL-ben in­dul­nak.

A ta­va­lyi évhez ha­son­lóan ezen a nyá­ron is a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban lép pá­lyára a Fe­renc­vá­ros.

Forr a levegő Zidane körül, súlyos balhéba keverték a nevét

Forr a levegő Zidane körül, súlyos balhéba keverték a nevét

Ál­lí­tó­lag meg akar­ták ütni az edzőt.

Ál­lí­tó­lag a Real ka­pusa meg akarta ütni a fran­cia edzőt. A spa­nyol já­té­kos ha­tá­ro­zot­tan ta­gadja ezt.

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka, hogy sze­mé­lye­sen tá­jé­koz­tassa a szü­lő­ket az Iron Aqua­tics jö­vő­jé­ről.

Mi történt? Cristiano Ronaldo bepánikolt, halálfélelemmel küzd

Mi történt? Cristiano Ronaldo bepánikolt, halálfélelemmel küzd

Test­őr­rel megy a vi­lág­baj­nok­ságra.

A por­tu­gál sztár­fo­cista fel­bé­relt egy mar­cona test­őrt a vi­lág­baj­nok­ságra. Ko­ráb­ban azzal fe­nye­get­ték, hogy ki­vég­zik a tor­nán.

Véres tragédia, feleségét és önmagát is megölte a híres sportoló

Véres tragédia, feleségét és önmagát is megölte a híres sportoló

Eddig is gyak­ran bal­héz­tak, de ilyen bor­zal­makra senki sem szá­mí­tott.

Eddig is gyak­ran bal­héz­tak, de ilyen bor­zal­makra senki sem szá­mí­tott. Fiuk ta­lált rá a szü­lei holt­tes­tére.

Meredek pletyka, Zidane ezért lép le a Realtól?

Meredek pletyka terjeng Zidane-ról, ezért lépett le a Realtól?

Össze­ve­szett a klub­el­nök­kel?

A fran­cia edző ál­lí­tó­lag csú­nyán össze­ve­szett a klub­el­nök­kel. A nyári át­iga­zo­lási ter­ve­ken kap­hat­tak össze.

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő eköz­ben eu­ró­pai ver­se­nyére ké­szül, Tusup irá­nyí­tása nél­kül.

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady, aki két­ség­be­eset­ten ke­resi az új edző­jét.

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady, aki két­ség­be­eset­ten ke­resi az új edző­jét.

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy Do­mi­nik a Bal­maz­új­vá­ros el­leni meccsen ve­szí­tette el az esz­mé­le­tét. Két napig meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Nagy Do­mi­nik a Bal­maz­új­vá­ros el­leni meccsen ve­szí­tette el az esz­mé­le­tét. Két napig meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Hihetetlen dráma: a tavalyi bronzérmes is kiesett az NB I-ből!

Hihetetlen dráma: a tavalyi bronzérmes is kiesett az NB I-ből!

A bronz­érem az Új­pesté lett.

A Vasas mel­lett a Bal­maz­új­vá­ros bú­csú­zott az él­vo­nal­tól. A bronz­érem az Új­pesté lett.

Sportágat vált a botrányhős olimpikon

Váratlan lépés: sportágat vált a botrányhős magyar olimpikon

Ama­tőr cur­ling tor­nán sze­re­pel Swa­ney Eli­za­beth.

Ama­tőr cur­ling tor­nán sze­re­pel Swa­ney Eli­za­beth. A téli olim­pián még sí­ak­ro­ba­ta­ként vett részt.

Kőkemény kritika, csúnyán kifakadt a magyar sztáredző

Kőkemény kritika, csúnyán kifakadt a magyar sztáredző

Hor­váth Fe­renc nem fogta vissza magát, mi­u­tán ki­esett a Bal­maz­új­vá­ros.

Hor­váth Fe­renc nem fogta vissza magát, mi­u­tán ki­esett a Bal­maz­új­vá­ros. A ru­ti­nos tré­ner sze­rint nem jó a ma­gyar fo­ci­baj­nok­ság, rosszak a sza­bá­lyok.

Tusup elintézte: Katinka milliókat veszít a férje miatt

Tusup elintézte: Hosszú Katinka milliókat veszít a férje miatt

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Dudás tö­rölte Tu­su­pot.

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát a düh­ro­ha­mokra is haj­la­mos ame­ri­kai tré­ner­rel szem­ben.

Mészöly Kálmán nagyon szurkol, érte is játszik a Vasas

Mészöly Kálmán nagyon szurkol, érte is játszik a Vasas

Mé­szöly Kál­mán bízik a si­ker­ben.

A gyó­gyuló Mé­szöly Kál­mán bízik benne, hogy a Vasas ki­har­colja a benn­ma­ra­dást a lab­da­rúgó NB I-ben.

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Óriási botrány, megdobták és leköpték az NB I-es csapat játékosát

Óriási botrány, megdobták és leköpték az NB I-es csapat játékosát

Az Alba Fe­hér­vár a belső sza­bály­zata sze­rint jár el a já­té­ko­sá­val szem­ben.

Az Alba Fe­hér­vár a belső sza­bály­zata sze­rint jár el a já­té­ko­sá­val szem­ben. Biz­to­san lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

Súlyos döntést hozott a halálos fenyegetésekkel bombázott Real-sztár

Súlyos döntést hozott a halálos fenyegetésekkel bombázott Real-sztár

Ser­gio Ramos be­so­kallt, in­kább le­cse­rélte a mo­bil­szá­mát.

Ser­gio Ramos be­so­kallt, in­kább le­cse­rélte a mo­bil­szá­mát.

Fellélegezhet Hosszú Katinka, nagyon várt már erre a hírre

Fellélegezhet Hosszú Katinka, nagyon várt már erre a hírre

Az úszó­klub­já­ról szü­le­tett dön­tés.

Meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás, az Iron Lady úszó­klubja to­vábbra is hasz­nál­hatja a Duna Aré­nát.

Neymar a Balatonra készül? Üzent a magyar edző

Neymar a Balatonra készül? Üzent a magyar edző

Szen­zá­ció a lát­ha­tá­ron.

Könnyen lehet, hogy pár napon belül be­je­len­tik a nyár szen­zá­ci­ó­ját a ma­gyar fut­ball­ban.

Zidane lemondott, edzőt keres a Real Madrid

Zidane lemondott, edzőt keres a Real Madrid

Két és fél sze­zon után tá­vo­zik.

Két és fél sze­zont kö­ve­tően Zi­ne­dine Zi­dane be­fe­jezi a mun­kát a Real Mad­rid­nál.

Kirúgják Katinka klubját az uszodából? Itt az igazság!

Tényleg kirúgják Katinka klubját a Duna Arénából? Itt az igazság!

Si­et­nie kell az Iron Aqua­tics­nak.

Az Iron Aqua­tics hasz­ná­lati szer­ző­dése május 31-én lejár. Már kez­de­mé­nyez­ték az új szer­ző­dés meg­kö­té­sét.

Hosszú Katinka harcba száll, személyesen tárgyal az úszóklubjáról

Hosszú Katinka harcba száll, személyesen tárgyal az úszóklubjáról

Az Iron Aqua­tics­nál úgy tud­ták, jú­nius vé­géig hasz­nál­hat­ják a Duna Aré­nát.

Az Iron Aqua­tics­nál úgy tud­ták, jú­nius vé­géig hasz­nál­hat­ják a Duna Aré­nát.

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Leg­szebb öröm a kár­öröm?

Leg­szebb öröm a kár­öröm? Hosszú Ka­tin­káék bot­rá­nyos sza­kí­tá­sán él­ce­lő­dik ko­rábbi mun­ka­tár­suk neje.

Fájdalmas döntés, lefújta az esküvőjét a magyar sztár

Fájdalmas döntés, lefújta az esküvőjét a magyar sztár

Fu­cso­vics Már­ton­nak most fon­to­sabb a kar­ri­erje. A kö­vet­kező évben pó­tol­hat­ják a lag­zit.

Fu­cso­vics Már­ton­nak most fon­to­sabb a kar­ri­erje. A kö­vet­kező évben pó­tol­hat­ják a lag­zit.

Visszatért a magyar válogatottba a botrányhős sportoló

Visszatért a magyar válogatottba a botrányhős sportoló

34 hó­na­pos el­til­tás után tért vissza Dudás Mik­lós. Most már ké­szül­het az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

34 hó­na­pos el­til­tás után tért vissza Dudás Mik­lós. Most már ké­szül­het az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

A ké­pe­ket nem tö­rölte az Iron Lady.

A múlt héten je­len­tette be kö­zös­ségi ol­da­lán Hosszú Ka­tinka, hogy min­den téren véget ért a kap­cso­lata Shane Tu­sup­pal. A képek még ma­rad­tak.

Lemond féltett kincséről a magyar foci sztárja

Lemond féltett kincséről a magyar foci sztárja

Jó­té­kony célra for­dítja a ka­pott pénzt.

Kabát Péter ne­he­zen sza­ba­dul meg lu­xus­au­tó­já­tól. A be­fo­lyó pénzt jó­té­kony célra for­dítja.

Tusup bujkál Katinka elől, már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Tusup bujkál Katinka elől, már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai edző, aki 700 ki­lo­mé­terre van a fe­le­sé­gé­től.

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai úszó­edző, aki 700 ki­lo­mé­terre van a fe­le­sé­gé­től.

Aggodalom a vb előtt, Neymar tele van félelemmel

Aggodalom a vb előtt, Neymar tele van félelemmel

To­vábbra sem tudni, hogy mi­lyen for­má­ban lép­het pá­lyára Ney­mar a jú­ni­us­ban kez­dődő lab­da­rúgó-vb-n.

To­vábbra sem tudni, hogy mi­lyen for­má­ban lép­het pá­lyára Ney­mar a jú­ni­us­ban kez­dődő lab­da­rúgó-vb-n.

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik Ka­tin­kát.

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőt.

Pornósztár vigasztalja a hétvége legnagyobb vesztesét

Pornósztár vigasztalja a hétvége legnagyobb vesztesét

Loris Ka­rius hi­bá­i­ról be­szél min­denki.

Szom­bat óta Loris Ka­rius neve pörög a leg­job­ban a nem­zet­közi fut­ball­ban. Aligha örül neki a kapus.

Fájó emlék, Fucsovics Marci őszintén mesélt rejtélyes tetkójáról

Fájó emlék, Fucsovics Marci őszintén mesélt rejtélyes tetkójáról

A ma­gyar te­ni­szező sokat sej­tető mon­da­tot var­ra­tot em­lé­kez­te­tő­ként a bal al­kar­jára.

A ma­gyar te­ni­szező sokat sej­tető mon­da­tot var­ra­tot em­lé­kez­te­tő­ként a bal al­kar­jára.

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Úszás­sal gyó­gyítja se­beit Hosszú Ka­tinka.

Úszás­sal gyó­gyítja se­beit Hosszú Ka­tinka. A baj­noknő el­ve­szí­tette fér­jét, egy­ben edző­jét, aki be­mocs­kolta a nevét. Most el­tö­kélt, be akarja bi­zo­nyí­tani, hogy Shane Tusup nél­kül is bol­do­gulni tud.

Nyomoz a rendőrség, halálos fenyegetéseket kap a BL-döntő negatív hőse

Halálos fenyegetéseket kap a BL-döntő negatív hőse

Őr­jöngve estek neki a szur­ko­lók Loris Ka­ri­us­nak.

Őr­jöngve estek neki a szur­ko­lók Loris Ka­ri­us­nak, aki két gólt aján­dé­ko­zott a Real Mad­rid­nak.

Maffiaper, börtönbe kerülhet a világbajnok focista

Maffiaper, börtönbe kerülhet a világbajnok focista

Az édes­apja is vád­lott.

Az édes­apja is ott van a vád­lot­tak kö­zött. A ko­rábbi 40-sze­res olasz vá­lo­ga­tott tá­ma­dót Il­le­gá­lis fegy­ver­vi­se­lés­sel is vá­dol­ják a per­ben.

Elképesztő lehúzás: milliókért árultak jegyeket a BL-döntőre

Elképesztő lehúzás: milliókért árultak jegyeket a BL-döntőre

Ak­ci­óba len­dül­tek a jegy­üzé­rek.

A jegy­üzé­rek ren­ge­teg pénzt pró­bál­tak le­nyúlni a szur­ko­lók­tól. A leg­el­szán­tab­bak talán a zse­bükbe is nyúl­tak.

Véget ért az álom? Lemondtak a magyar sztárkapusról

Véget ért az álom? Lemondtak a magyar sztárkapusról

Csa­pa­tot vált Vay Ádám.

Csa­pa­tot vált a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság leg­jobb ka­pusa.

Hosszú Katinka újra mosolyog, ennek köszönheti

Hosszú Katinka újra mosolyog, ennek köszönheti

Meg­dön­tötte saját re­kord­ját az Iron Lady. Jól sze­re­pelt a ka­li­for­niai Ir­vine-ben meg­ren­de­zett ver­se­nyen.

Meg­dön­tötte saját re­kord­ját az Iron Lady. A klasszis úszónő jól sze­re­pelt a ka­li­for­niai Ir­vine-ben meg­ren­de­zett ver­se­nyen.

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Hosszú Ka­tin­káék ügyé­ben. To­vább dagad a csü­tör­tö­kön ki­rob­bant bot­rány.

Részegen balhézott a világhírű futballsztár, börtönbe vághatják

Részegen balhézott a világhírű futballsztár, börtönbe vághatják

Na­gyon be­rú­gott Ar­turo Vidal.

Na­gyon be­rú­gott Ar­turo Vidal, a szem­ta­núk sze­rint gya­kor­la­ti­lag min­den­kibe be­le­kö­tött. A leg­rosszabb eset­ben tíz évet is kap­hat.

Fellázadt az internet, csúnyán beleszálltak Dudás Dánielbe

Fellázadt az internet, csúnyán beleszálltak Dudás Dánielbe

Kö­zös­ségi ol­da­lán ren­ge­teg kri­ti­kát kap az úszó. Gyű­löl­ködő hoz­zá­szó­lá­sok is ér­kez­tek.

Kö­zös­ségi ol­da­lán ren­ge­teg kri­ti­kát kap az úszó. Gyű­löl­ködő hoz­zá­szó­lá­sok is ér­kez­tek.

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni.

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni. Rá­adá­sul az ál­lami tá­mo­ga­tás sem jönne.

Felrobbant az internet! Támadják a vádaskodó Tusupot

Felrobbant az internet! Támadják a vádaskodó Tusupot

Vajon mennyire volt sport­szerű, hogy Tusup a nyil­vá­nos­ság előtt te­re­gette ki a csa­ládi szennyest?

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Mi lesz most így a fél­mil­lió kö­ve­tő­vel? Vajon ez Shane Tusup műve volt?

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Leg­alábbis erre utal a leg­fris­sebb Ins­tag­ram-be­jegy­zé­sé­ben az Iron Lady. Már dol­go­zik a meg­ol­dá­son.

Leg­alábbis erre utal a leg­fris­sebb Ins­tag­ram-be­jegy­zé­sé­ben az Iron Lady.

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

A tré­ner ál­lí­tása sze­rint fe­le­sége közös edző­part­ne­rük­kel lé­pett félre.

A tré­ner ál­lí­tása sze­rint fe­le­sége közös edző­part­ne­rük­kel lé­pett félre.

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

De a Vi­di­ben is el tudná kép­zelni.

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Erre senki sem számított, Neymar meglepetést okozott

Erre senki sem számított, Neymar meglepetést okozott

Edzésbe állt a bra­zil sztár.

Három hét­tel a vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztár­jára fi­gyel a kö­zön­ség.

Felrobbant az internet, Hosszú Katinkának üzennek a szurkolók

Felrobbant az internet, Hosszú Katinkának üzennek a szurkolók

Be­fe­je­ző­dött Hosszú Ka­tinka és edző-férje, Shane Tusup mun­ka­kap­cso­lata.

Be­fe­je­ző­dött a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó, Hosszú Ka­tinka és edző-férje, Shane Tusup mun­ka­kap­cso­lata.

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

A maffia miatt bukhatja el a vb-t a világbajnok kapus

A maffia miatt bukhatja el a vb-t a világbajnok kapus

Pepe Reina gondba ke­rült.

A ná­po­lyi szék­he­lyű bűn­szer­ve­zet, a Ca­morra né­hány tag­já­val áll­hat kap­cso­lat­ban a kapus.

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

A Vidi három pont előnnyel vezet.

Két for­du­ló­val a vége előtt a Vi­deo­ton három pont előnnyel ve­zeti a baj­noki ta­bel­lát.

Az évszázad csalása kellett a franciák sikeréhez

Az évszázad csalása kellett a franciák sikeréhez

Sú­lyos ti­tokra de­rült fény.

Sú­lyos ti­tokra de­rült fény az 1998-as lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság kap­csán.

Nincs ingyen meccsnézés a focivébén

Fizetnek a magyar kocsmárosok, nincs ingyen meccsnézés a focivébén

Fi­zetni kell a köz­ve­tí­té­sért.

Több he­lyen pénzt kell fi­zetni azért, hogy va­laki ad­hassa az orosz­or­szági torna meccseit.

Döbbenetes hír, ettől Hosszú Katinka álla is leesett

Döbbenetes hír, ettől Hosszú Katinka álla is leesett

Katie Le­decky öt má­sod­perc­cel ja­ví­totta meg a saját vi­lág­csú­csát. Előre tudta, hogy jól fog úszni.

Katie Le­decky öt má­sod­perc­cel ja­ví­totta meg a saját vi­lág­csú­csát. Előre tudta, hogy jól fog úszni.

Lőw Zsolt elárulta, ekkor dönt a PSG-ről

Lőw Zsolt elárulta, ekkor dönt a PSG-ről

Az RB Le­ip­zig ma­gyar má­sod­edzője tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Az RB Le­ip­zig ma­gyar má­sod­edzője tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ekkor ha­tá­roz arról, hogy me­lyik csa­pat­nál foly­tatja.

Utcai harcok, füstbombák robbantak a döntő árnyékában

Utcai harcok, füstbombák robbantak a döntő árnyékában

Nem csak a lab­da­rú­gás­ról szólt a lyoni Eu­rópa-liga döntő. Utcai össze­csa­pá­sok bor­zol­ták a ke­dé­lye­ket.

Szívükhöz kaptak a rajongók: drámai lépésre készül a magyar sztár?

Szívükhöz kaptak a rajongók: drámai lépésre készül a magyar sztár?

Könnyen lehet, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát Dobi Edina.

Könnyen lehet, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát Dobi Edina. A ka­pi­tány sza­va­i­ból erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Világszenzáció, milliárdokat érnek az újpesti kedvenc góljai

Világszenzáció, milliárdokat érnek az újpesti kedvenc góljai

Enisz Bardi most a Bar­ce­lo­ná­nak vá­gott két gyö­nyörű gólt. A piaci ér­téke már az egek­ben jár.

Enisz Bardi most a Bar­ce­lo­ná­nak vá­gott két gyö­nyörű gólt. A piaci ér­téke már az egek­ben jár.

Háború újratöltve, nagyot szólhat Hamilton és Vettel csatája

Háború újratöltve, nagyot szólhat Hamilton és Vettel csatája

A Fer­rari négy­sze­res vi­lág­baj­nok pi­ló­tája 50. F1-es győ­zel­mére hajt Bar­ce­lo­ná­ban.

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Zi­dane őszin­tén vá­la­szolt.

Zi­dane sen­ki­től nem kérte a bra­zil fut­ball­szár meg­szer­zé­sét. De a fran­cia edző akkor sem bán­kódna, ha össze­jönne az üzlet.

Csúnyán megalázták a magyar sztárt, nem hagyta szó nélkül

Csúnyán megalázták a magyar sztárt, nem hagyta szó nélkül

Zubai Sza­bol­csot a le­lá­tóra szám­űz­ték Sze­ge­den. Tíz év után tá­vo­zik a klub­tól.

Zubai Sza­bol­csot a le­lá­tóra szám­űz­ték Sze­ge­den. Tíz év után tá­vo­zik a klub­tól.

Meglepő családi titkokat mesélt el Görbicz Anita

Meglepő családi titkokat mesélt el Görbicz Anita

A kisfi­á­ról is me­sélt a Győr klasszisa.

A Győr klasszis ké­zi­lab­dá­zója a vá­lo­ga­tott­ság le­mon­dá­sá­val több időt tölt­het kisfi­á­val.

Rendkívüli felmondás, erre nem számított a sztáredző

Rendkívüli felmondás, erre nem számított a sztáredző

Meg­lepő dön­tés.

Rit­kán szok­tak edző­ket me­nesz­teni a nem­zet­közi tor­nák kel­lős kö­ze­pén. Most mégis ez tör­tént.

Sokkoló hírt kaptak a brazilok, veszélyben a világsztár vb-je

Sokkoló hírt kaptak a brazilok, veszélyben a világsztár vb-je

A Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben sé­rült meg a PSG ásza, Dani Alves. Na­gyon nagy lehet a baj.

A Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben sé­rült meg a PSG ásza, Dani Alves. Na­gyon nagy lehet a baj.