SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Őszinte vallomás, Babos Timi reagált a kudarcokra

Őszinte vallomás, Babos Timi reagált a kudarcokra

To­vábbra is for­mán kívül tel­je­sít.

Babos Tímea to­vábbra is for­mán kívül tel­je­sít. A leg­ran­go­sab­ban jegy­zett női te­ni­sze­zünk po­csék évet fut.

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét, akit már az ön­kor­mány­zat sem akar látni.

Balhé az NB I-ben, kőkeményen beleszállt a klubvezető az edzőbe

Balhé az NB I-ben, kőkeményen beleszállt a klubvezető az edzőbe

Nincs bo­csá­nat a si­ker­tré­ner­nek. Az újonc­csa­pat ve­zére sú­lyos vád­dal állt elő.

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

A sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet.

Nem jöt­tek a fotók és be­jegy­zé­sek az Iron Lady­től, aki a sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet.

Edzőválság, kit rúgnak ki először az NB I-ben?

Edzőválság, kit rúgnak ki először az NB I-ben?

Három csa­pat­nál is rezeg a léc edző­fron­ton az NB I-ben.

Három csa­pat­nál is rezeg a léc edző­fron­ton. A Pus­kás Aka­dé­mia és a Deb­re­cen nye­ret­len­ként kieső he­lyen áll, míg a Fe­renc­vá­ros csu­pán egy­szer nyert.

Mi történt Storck és Nikolics között?

Mi történt Storck és Nikolics között?

Ni­ko­lics Ne­manja 2016 ok­tó­be­ré­ben ját­szott utol­jára a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. A leg­gól­erő­sebb fut­ball­csa­tárt azóta fo­lya­ma­to­san ki­hagyta Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Ni­ko­lics Ne­manja 2016 ok­tó­be­ré­ben ját­szott utol­jára a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. A leg­gól­erő­sebb fut­ball­csa­tárt azóta fo­lya­ma­to­san ki­hagyta Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány, ez­út­tal pedig a já­té­kos kérte a mel­lő­zé­sét.

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

A német szak­em­ber sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon csak az ered­mény szá­mít. A vá­lo­ga­tott tá­ma­dóit a vé­del­mébe vette.

A német szak­em­ber sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon csak az ered­mény szá­mít. A vá­lo­ga­tott tá­ma­dóit a vé­del­mébe vette.

Világbajnokok lettek a magyar pólólegendák

Világbajnoki aranyat ért a magyar pólólegendák varázslata

Már a szü­net­ben nyolc gól­lal ve­ze­tett a Mil­len­nium a Hajós uszo­dá­ban.

Már a szü­net­ben nyolc gól­lal ve­ze­tett a Mil­len­nium a Hajós uszo­dá­ban, a vé­gére még na­gyobb lett a kü­lönb­ség.

Füttykoncert, elvitte a balhét a Fradi edzője

Füttykoncert, elvitte a balhét a Fradi edzője

A Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Paks­sal.

A Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Paks­sal a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, ötö­dik for­du­ló­já­ban.

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

Focisták drogbalhéi: lebuktak tonnás szállítmányokkal is

Focisták drogbalhéi: tonnás szállítmányokkal is lebuktak

Rafa Mar­quez előtt is sok lab­da­rúgó ke­ve­re­dett ká­bí­tó­sze­res ügyekbe. Kis­fo­gyasz­tók­tól a ton­nás szál­lít­má­nyo­kig, íme a leg­em­lé­ke­ze­te­seb­bek.

Rafa Mar­quez előtt is sok lab­da­rúgó ke­ve­re­dett ká­bí­tó­sze­res ügyekbe. Kis­fo­gyasz­tók­tól a ton­nás szál­lít­má­nyo­kig, íme a leg­em­lé­ke­ze­te­seb­bek.

Bernd Storck válaszolt Nikolics váratlan bejelentésére

Bernd Storck válaszolt Nikolics váratlan bejelentésére

Ni­ko­lics Ne­manja távol marad a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két mér­kő­zé­sé­től. A ka­pi­tány re­a­gált.

Ni­ko­lics Ne­manja távol marad a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két mér­kő­zé­sé­től. A ka­pi­tány re­a­gált.

Pánik Németországban, eltűnt a válogatott sportoló

Pánik Németországban, eltűnt a válogatott sportoló

Ki­akadt a Dort­mund fo­ci­csa­pa­tá­nak új ve­ze­tő­edzője. El­tűnt a já­té­kosa, akit lehet többé már nem is kö­szönt­het.

Meglepetés, úszólegendánk Gyurtáról vallott

Meglepetés, úszólegendánk Gyurtáról vallott

Mit hoz­hat a foly­ta­tás?

Gyurta Dá­ni­el­nek nem si­ke­rült jól a vi­lág­baj­nok­ság és az olim­pia. Mit hoz­hat a foly­ta­tás?

Baji Balázs érmet nyert a döntőben

Szenzáció, Baji Balázs érmet nyert a döntőben

Gát­fu­tónk szen­zá­ciós haj­rá­val írt tör­té­nel­met Lon­don­ban.

Gát­fu­tónk szen­zá­ciós haj­rá­val írt tör­té­nel­met Lon­don­ban. Ilyet még nem lát­hat­tunk ma­gyar sprin­ter­től.

Botrány, elküldték a magyar válogatott szövetségi kapitányát

Botrány, elküldték a magyar válogatott szövetségi kapitányát

Túl­zásba vitte a rek­la­má­lást.

He­ve­sen rek­la­mált a szlo­vé­nok el­leni meccsen Iv­ko­vics Sz­to­jan, ezért a nagy­szü­net­ben ki­ál­lí­tot­ták. A ma­gyar csa­pat végül ki­ka­pott.

Szenzáció a vébén, egy állatorvost csodál az ország

Szenzáció a vébén, egy állatorvost csodál az ország

Har­minc­négy év után ért el ek­kora bra­vúrt ma­gyar at­léta. Hétfő éjjel Baji Ba­lázs­nak szur­kol az egész or­szág.

Har­minc­négy év után ért el ek­kora bra­vúrt ma­gyar at­léta. Hétfő éjjel Baji Ba­lázs­nak szur­kol az egész or­szág.

Könnyek a pályán, Usain Bolt csodálatos futással búcsúzott

Könnyek a pályán, Usain Bolt csodálatos futással búcsúzott

Gat­lin meg­ha­jolt a ja­ma­i­cai előtt.

A vi­lág­baj­noki ara­nyat meg­nyerő Gat­lin is meg­ha­jolt a ja­ma­i­cai le­genda előtt. Töb­bet már nem fut 100 mé­te­ren a nyolc­szo­ros olim­piai baj­nok.

Újabb nyílt levél, Gyárfás Tamás vitára hívta az úszóelnököt

Újabb nyílt levél, Gyárfás Tamás vitára hívta az úszóelnököt

A Mas­ters vb után ke­rül­het erre sor.

A ko­rábbi ve­zető a Mas­ters vi­lág­baj­nok­ság után akar tisz­tázni min­den fél­re­ér­tést a sajtó nyil­vá­nos­sága előtt.

Dagad a focibotrány: Ronaldo Angliába akar igazolni

Dagad a focibotrány: Ronaldo Angliába akar igazolni

A por­tu­gál sztár­fo­cista meg­erő­sí­tette, hogy nem akar Spa­nyol­or­szág­ban ma­radni. Ilyen hely­zet­ben is vic­ce­lő­dött.

A por­tu­gál sztár­fo­cista erő­sí­tette meg a hírt. Ilyen hely­zet­ben is ma­radt kedve vic­ce­lődni.

Szenzáció, fővárosi csapathoz igazolhat a magyar sztárfocista

Szenzáció, fővárosi csapathoz igazolhat a magyar sztárfocista

Eddig arról szól­tak a hírek, hogy a né­me­tek­től Hol­lan­di­ába ve­zet­het az útja. Most Ame­rika is szóba jött.

Eddig arról szól­tak a hírek, hogy a né­me­tek­től Hol­lan­di­ába ve­zet­het az útja. Most Ame­rika is szóba jött.

Neymar végre reagált, ebből botrány lesz

Neymar végre reagált, ebből botrány lesz

A Bar­ce­lona bra­zil lab­da­rú­gója a Paris Saint-Ger­ma­in­hez szer­ző­dött.

A Bar­ce­lona bra­zil lab­da­rú­gója a Paris Saint-Ger­ma­in­hez szer­ző­dött, és végre meg­szó­lalt.

Emberrablók csaptak le a sztárra a nyílt utcán

Emberrablók csaptak le a sztárra a nyílt utcán

Meg­döb­bent, hova hur­col­ták.

Les­ből tá­mad­tak rá. A világ- és Eu­rópa-baj­nok fut­bal­lista maga is meg­döb­bent, hova vit­ték az autó cso­mag­tar­tó­já­ban.

Shane Tusup most tényleg nagyon kiakadt: megszakad a szíve

Shane Tusup most tényleg nagyon kiakadt: megszakad a szíve

Hosszú Ka­tinka után ame­ri­kai edző-férje is ki­ön­tötte a lel­két a vi­lág­nak.

Hosszú Ka­tinka után ame­ri­kai edző-férje is ki­ön­tötte a lel­két a vi­lág­nak. Mind­ket­ten ki­buk­tak a tör­tén­tek miatt.

Mindenki ezen röhög, Ibra megmondta a tutit Neymarról

Mindenki ezen röhög, Ibra megmondta a tutit Neymarról

Zla­tan Ib­ra­hi­movic re­a­gált Ney­mar klub­vál­tá­sára. Nem ha­zud­tolta meg magát a svéd klasszis.

Zla­tan Ib­ra­hi­movic re­a­gált Ney­mar klub­vál­tá­sára. Nem ha­zud­tolta meg magát a svéd klasszis.

Szexbotrány rázta meg a sportot, óriási bajban a legenda

Szexbotrány rázta meg a sportot, óriási bajban a legenda

Aljas tet­tel gya­nú­sít­ják.

Aljas tet­tel gya­nú­sít­ják a 76 éves sport­csil­la­got. Van, ahol már el­évült a bűne, de má­sutt még meg­üt­heti mi­atta a bo­ká­ját.

Vettel most még örülhet, vajon ráfizet a győzelmére?

Vettel most még örülhet, vajon ráfizet a győzelmére?

Utol­jára Mi­chael Schu­m­a­cher­nek si­ke­rült mo­gyo­ródi si­ker­rel a vi­lág­baj­noki el­ső­ség. A mai győz­tes el­te­met­heti vb-ál­mait?

Szomorú helyzet, Katinkának bocsánatot kellett kérnie

Szomorú helyzet, Katinkának bocsánatot kellett kérnie

A szur­ko­lók most jóval ke­ve­seb­bet lát­hat­tak a ma­gyar úszó­klasszis­ból.

A Vi­lág­kupa új sza­bá­lya miatt a szur­ko­lók most jóval ke­ve­seb­bet lát­hat­tak a ma­gyar úszó­klasszis­ból. Ma már csak egy szám­ban indul.

Ronaldo csúnyán cserben hagyta rajongóit

Ronaldo csúnyán cserben hagyta rajongóit

Újra össze­csa­pott a Real Mad­rid és a Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata. Va­laki azon­ban na­gyon hi­ány­zott a miami meccs­ről.

Újra össze­csa­pott a Real Mad­rid és a Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata. Va­laki azon­ban na­gyon hi­ány­zott a miami meccs­ről.

Váltott Dzsudzsák, új szerepben a magyar sztárfocista

Váltott Dzsudzsák, új szerepben a magyar sztárfocista

Há­rom­mil­liós tő­ké­vel tör be a pi­acra.

Há­rom­mil­liós tő­ké­vel tör be a pi­acra a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya. A cég olcsó mo­bil­dí­ja­kat kínál.

Sportoló holttestére bukkantak a 7-es út mellett

Sportoló holttestére bukkantak a 7-es út mellett

Mi lehet a bor­zal­mak mö­gött?

Rej­té­lyes gyil­kos­ság: hol­tan ta­lál­ták a rég el­tűnt bok­szo­lót, az edző­jét le­lőt­ték. Mi lehet a bor­zal­mak mö­gött?

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző.

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző. Lju­bo­mir Vran­jes nem kíván együtt dol­gozni a csa­pa­tot cser­ben­ha­gyó iz­lan­di­val.

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Sik­kasz­tott a spa­nyol foci el­nöke?

Itt a kö­vet­kező balhé, ami meg­ren­geti a fo­ci­vi­lá­got. Sik­kasz­tott a spa­nyol szö­vet­ség el­nöke, aki egy­ben az UEFA és a FIFA al­el­nöki poszt­jait is be­tölti?

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját.

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját az át­iga­zo­lási pi­a­con.

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári.

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári And­rás a dél-ko­reai ri­vá­lisa ellen. Eddig csak csa­pat­ban vol­tak érmei vi­lág­ese­mé­nyek­ről.

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Évről-évre rosszabb a hely­zet.

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fel­ipe Massa arról a Mi­chael Schu­m­a­cher­ről be­szélt, aki­nek az ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit tu­dunk.

Fel­ipe Massa arról a Mi­chael Schu­m­a­cher­ről be­szélt, aki­nek az ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit tu­dunk.

Máris variálnak, fesztiválozók intenek be az NB I-nek

Fesztiválozók intenek be az NB I-nek

Már a má­so­dik for­du­ló­ban vál­to­zik az NB I prog­ramja. Hi­he­tet­len, de a nyári fesz­ti­vá­lok is át­ír­hat­ják a mű­sort.

Már a má­so­dik for­du­ló­ban vál­to­zik az NB I prog­ramja. Hi­he­tet­len, de a nyári fesz­ti­vá­lok is át­ír­hat­ják a mű­sort.

Hihetetlen, hogyan alázták a világsztárt Wimbledonban

Hihetetlen, hogyan alázták Wimbledonban a világsztárt

Ki­csípte magát, de nem eléggé.

Ros­berg ki­csípte magát, de nem eléggé. Majd­nem úgy járt a te­nisz­szen­tély­ben, mint két évvel ez­előtt Lewis Ha­mil­ton.

Káosz a focivébé körül, veszélyben a szurkolók és a játékosok

Káosz a focivébé körül, veszélyben a szurkolók és a játékosok

Hat or­szág is boj­kot­tál­hatja a 2022-es foci-vi­lág­baj­nok­sá­got. Az ügy­ben már az elnök is meg­szó­lalt.

Ezért kötött bele a Fradi-szurkolókba a válogatott focista

Ezért kötött bele a Fradi-szurkolókba a válogatott focista

Sza­kály Péter meg­in­do­kolta a sport­sze­rűt­len­sé­gét, de ta­nult is az eset­ből. Nem gon­dolta volna, hogy sárga lap jár a nézők her­ge­lé­séért.

Sza­kály Péter meg­in­do­kolta a sport­sze­rűt­len­sé­gét, de ta­nult is az eset­ből. Nem gon­dolta volna, hogy sárga lap jár a nézők her­ge­lé­séért.

Döntött a magyar sztárjátékos, véget érhet az álma?

Döntött a magyar sztárjátékos, véget érhet az álma?

Benn­fen­tes in­for­má­ciók sze­rint Hanga nem hagyja el mos­tani csa­pa­tát. Ha ez igaz, akkor távol ke­rül­het az NBA-től.

Benn­fen­tes in­for­má­ciók sze­rint Hanga Ádám nem hagyja el mos­tani csa­pa­tát. Ha ez igaz, akkor távol ke­rül­het az NBA-től.

Fernando Alonso csúnyán pórul járt, maradt volna inkább csendben

Fernando Alonso csúnyán pórul járt, maradt volna inkább csendben

Sorra mon­da­nak nemet a Forma-1-es csa­pa­tok a két­sze­res vi­lág­baj­nok spa­nyol au­tó­ver­seny­ző­nek.

Kassai lett a bűnbak, ő tehet mindenről

Kassai Viktor lett a bűnbak, a magyar bíró tehet mindenről

An­ce­lotti nem bo­csá­tott meg honfi­tár­sunk­nak.

Carlo An­ce­lotti még min­dig nem tu­dott meg­bo­csá­tani honfi­tár­sunk­nak. Gya­kor­la­ti­lag az ő nya­kába varrta a Bayern BL-ku­dar­cát.

A magyarokért is játszik Konta Wimbledonban

A magyarokért is játszik Konta Wimbledonban

A bri­tek te­ni­sze­zője Ma­gyar­or­szá­got is a ha­zá­já­nak tartja. Két győ­ze­lemre van az egyik leg­na­gyobb ál­má­tól.

A bri­tek te­ni­sze­zője Ma­gyar­or­szá­got is a ha­zá­já­nak tartja. Két győ­ze­lemre van az egyik leg­na­gyobb ál­má­tól.

Nikolics belefásult? Így reagál a válogatottra

Nikolics belefásult? Így reagál a válogatottra

Ten­ge­ren­túli si­ke­rei el­le­nére idén még nem sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban a csa­tár.

Ten­ge­ren­túli si­ke­rei el­le­nére idén még nem sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban a csa­tár.

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók.

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók.

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Me­lyik ma­gyar csa­pat jönne szóba?

Vajon mennyibe ke­rülne egy ma­gyar klub­nak a 30 éves fut­bal­lista? Hány csa­pa­tunk­nak lenne re­á­lis esé­lye meg­sze­rezni?

Csirke és wc-deszka, ezzel szívatják a drukkereket

Csirke és wc-deszka, ezzel szívatják a drukkereket

Nehéz a szur­ko­lók ked­vébe járni.

A ma­gyar szur­ko­lók ne­he­zen emész­tik meg eze­ket a dön­té­se­ket. A lo­gó­vál­toz­ta­tás, a ka­ba­la­ál­lat és a be­lép­te­tés is be­tette a kaput a ra­jon­gók­nál.

Balhé, Urbán csúnyán megsértette a nőket

Balhé, Urbán csúnyán megsértette a nőket

A friss új­pesti címer ki­verte a biz­to­sí­té­kot a le­gen­dás já­té­ko­sá­nál.

A friss új­pesti címer ki­verte a biz­to­sí­té­kot a lila-fe­hé­rek ko­rábbi le­gen­dás já­té­ko­sá­nál.

Megszólalt a legenda, Storck ezért maradhatott az égés után

Megszólalt a legenda, Storck ezért maradhatott az égés után

An­dor­rát egy NB II-es csa­pat­nak is simán kel­lett volna ver­nie. Ettől füg­get­le­nül nem szü­le­tett rossz dön­tés.

Hosszú Katinka új csapatban harcol tovább

Hosszú Katinka új csapatban harcol tovább

Az olim­piai baj­nok úszó­nő­höz szá­mos sztár csat­la­ko­zott. Cél­juk, hogy együtt ér­vé­nye­sít­sék aka­ra­tu­kat.

Az olim­piai baj­nok úszó­nő­höz szá­mos sztár csat­la­ko­zott. Cél­juk, hogy együtt ér­vé­nye­sít­sék aka­ra­tu­kat.

Jobban jár azzal Katinka, ha itthon marad

Jobban jár azzal Katinka, ha Magyarországon marad

Ame­ri­ká­ban buta sza­bá­lyok vár­nák.

Czene At­tila sze­rint itt­hon na­gyobb sza­bad­sá­got élvez az Iron Lady, mint az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Vallomás, Priskin erre készül a Fradival

Vallomás, Priskin erre készül a Fradival

A 30 éves csa­tár, Pris­kin Tamás a Jel­gava ellen mu­tat­ko­zott be a Fra­di­nál.

A 30 éves csa­tár, Pris­kin Tamás a Jel­gava ellen mu­tat­ko­zott be tét­mér­kő­zé­sen a zöld-fe­hé­rek­nél.

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Vége a je­len­legi rend­szer­nek, jön a sokak által várt át­ren­de­ző­dés? A sze­gé­nyebb klu­bok jár­hat­nak jól.

Vége a je­len­legi rend­szer­nek, jön a rég várt át­ren­de­ző­dés? A sze­gé­nyebb klu­bok jár­hat­nak jól a ter­ve­zett vál­toz­ta­tá­sok­kal.

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

A ma­gyar foci gond­ja­i­ról is be­szélt.

A ma­gyar fut­ball leg­na­gyobb prob­lé­má­i­ról is be­szélt a Her­tha tré­nere. Egy nap a Du­na­szer­da­hely edzője is lehet, ha úgy látja jónak.

Mélyütés, durván beszólt bajnokunk Hosszú Katinkának!

Mélyütés, durván beszólt bajnokunk Hosszú Katinkának!

Az Iron Lady üzen­ge­té­se­i­ből lett elege.

Az Iron Lady üzen­ge­té­se­i­ből lett elege két­sze­res pa­ra­lim­piai baj­nok úszónk­nak. Mind­ezek el­le­nére is tisz­teli a klasszis spor­to­lót.

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Re­mili Mo­ha­med csa­pat­ka­pi­tány­ként vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Re­mili Mo­ha­med csa­pat­ka­pi­tány­ként vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Hibázott Dárdai? Keményen beszóltak Storcknak

Hibázott Dárdai? Keményen beszóltak Storcknak

Petry Zsolt sze­rint a német szak­em­ber le­rom­bolta a saját nim­bu­szát, és már kevés ideje ma­radt a vá­lo­ga­tott élén.

Petry Zsolt sze­rint a német szak­em­ber le­rom­bolta a saját nim­bu­szát, és már kevés ideje ma­radt a vá­lo­ga­tott élén.

Nagy a baj, Babos Timi teljesen összeomlott

Nagy a baj, Babos Timi teljesen összeomlott

Sor­rend­ben nyol­ca­dik mér­kő­zé­sén szen­ve­dett ve­re­sé­get Babos Tímea.

Sor­rend­ben nyol­ca­dik mér­kő­zé­sén szen­ve­dett ve­re­sé­get Babos Tímea, aki­nek nyi­lat­ko­za­tai és a pá­lyán lá­tott re­ak­ciói ko­moly gon­do­kat sej­tet­nek.

Hatalmas balhé, Hamilton ököllel támadhat Vettelre

Hatalmas balhé, Hamilton ököllel támadhat Vettelre

Niki Lauda bo­csát­ko­zott jós­lásba.

Niki Lauda sze­rint a brit vi­lág­baj­nok egy nap meg­üti német ri­vá­li­sát. A hét­vé­gén pat­ta­ná­sig fe­szült a két pi­lóta vi­szo­nya.

Tusup szerint Katinkának nincs sok esélye a győzelemre

Tusup szerint Katinkának nincs sok esélye a győzelemre

Az ame­ri­kai edző a Twit­te­ren pró­bál sza­va­za­to­kat sze­rezni a fe­le­sé­gé­nek. Így is tudja, hogy ebben a me­zőny­ben nehéz dolga lesz az Iron Lady­nek.

Az ame­ri­kai edző a Twit­te­ren pró­bál sza­va­za­to­kat sze­rezni a fe­le­sé­gé­nek. Így is tudja, hogy ebben a me­zőny­ben nehéz dolga lesz az Iron Lady­nek.

Gyárfás Tamás visszavág, így reagál a súlyos vádakra

Gyárfás Tamás visszavág, így reagál a súlyos vádakra

Köz­le­ményt írt a ko­rábbi úszó­el­nök. A hazai vizes-vb-re te­kin­tet­tel ke­rülni akarja a nyil­vá­nos vitát, de...

Köz­le­ményt írt a ko­rábbi úszó­el­nök. A hazai vizes-vb-re te­kin­tet­tel ke­rülni akarja a nyil­vá­nos vitát, de...

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej - ezek csak az óva­to­sabb sza­vak az Új­pest FC új lo­gó­já­nak ter­ve­ire.

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej - ezek csak az óva­to­sabb sza­vak az Új­pest FC új lo­gó­já­nak ter­ve­ire.

Feljelenti Gyárfást az úszószövetség?

Úszóháború újratöltve, feljelenti Gyárfást a szövetség?

Saj­tó­hí­rek sze­rint vissza­élé­sekre buk­kan­tak a könyv­vizs­gá­lók.

Saj­tó­ér­te­sü­lés sze­rint sú­lyos vissza­élé­se­ket ál­la­pí­tott meg az előző éra gaz­dál­ko­dá­sá­nak át­vi­lá­gí­tása.

Szenzációs verseny, megvan Michelisz idei első futamgyőzelme!

Szenzációs verseny, megvan Michelisz idei első futamgyőzelme!

A ma­gyar pi­lóta Por­tu­gá­li­á­ban nyert.

A ma­gyar sztár­pi­lóta a por­tu­gá­liai fő­fu­ta­mon rajt-cél győ­zel­met ara­tott, így csök­ken­teni tudta a hát­rá­nyát a vi­lág­baj­noki csa­tá­ban.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Már a 14. gól­já­nál tart Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Cseh László re­a­gált a le­vélre.

Cseh László re­a­gált Hosszú Ka­tinka vád­ja­ira, sze­rinte nem hozta lázba a nem­zet­közi me­zőnyt.

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke gyor­san vá­la­szolt.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Sti­eber Zol­tán­ról is le­mond­tak.

Sti­eber Zol­tán­nal bő­vül­het azon vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­ták név­sora, akik az Eu­rópa-baj­nok­ság óta vissza­tér­tek az NB I-be.

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Ke­mény fe­nye­ge­tés bújt meg úszó­sztá­runk nyílt le­ve­lé­ben. Ezt gon­dolja a "sztrájk­ról" az Iron Lady.

Ke­mény fe­nye­ge­tés bújt meg úszó­sztá­runk nyílt le­ve­lé­ben. Ezt gon­dolja a "sztrájk­ról" az Iron Lady.

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

A por­tu­gál tá­madó ügy­nö­ké­hez közel álló for­rás sze­rint mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban a négy­sze­res Arany­lab­dás.

A por­tu­gál sztár­fo­cista ügy­nö­ké­hez közel álló for­rás sze­rint mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban a négy­sze­res Arany­lab­dás.

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka...

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka, aki kő­ke­mé­nyen kri­ti­zálja a Nem­zet­közi Úszó­szö­vet­sé­get. Újabb mé­re­tes bot­rány fe­nye­get?

Krízishelyzet, édesapja is nyugtalan Babos Tímea miatt

Krízishelyzet, édesapja is nyugtalan Babos Tímea miatt

A több edzés lehet a meg­ol­dás.

Va­lami nem stim­mel leg­si­ke­re­sebb női te­ni­sze­zőnk­nél. A több edzés lehet a meg­ol­dás a prob­lé­mára.

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Majd­nem 24 ezren kö­ve­tik azt az ol­dalt, ami­hez semmi köze a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek.

Majd­nem 24 ezren kö­ve­tik azt az ol­dalt, ami­hez semmi köze a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek.

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Áll a bál Né­met­or­szág­ban.

Áll a bál még Né­met­or­szág­ban is. Bayern-sztár­ból lett szak­értő szólt be dur­ván a Real Mad­rid­tól el­vá­gyó por­tu­gál klasszis­nak.

Ezt olvasni is rossz, gyilkos kritikát kapott a magyar focista

Ezt olvasni is rossz, gyilkos kritikát kapott a magyar focista

A Wer­der Bre­men­nél csak egy biz­tos dolog van Kle­in­heis­ler Lász­ló­val kap­cso­lat­ban. A ma­gyar já­té­kos nem ma­rad­hat a csa­pat­ban.

Katinkáék bajba kerültek? Rendőrök állították félre a kocsijukat

Katinkáék bajba kerültek? Rendőrök állították félre a kocsijukat

Alig ér­ke­zett haza az Iron Lady, máris ezzel kel­lett szem­be­sül­nie.

Alig ér­ke­zett haza az Iron Lady, máris egy kel­le­met­len meg­le­pe­tés­sel kel­lett szem­be­sül­nie.