SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Csapatot keres a magyar sztárkapus

Csapatot keres a magyar sztárkapus

Nincs klubja a leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett ma­gyar ho­ki­ka­pus­nak, Vay Ádám­nak, akit áp­ri­lis­ban a di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­ság leg­jobb há­lóőré­nek vá­lasz­tot­tak.

Nincs klubja a leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett ma­gyar ho­ki­ka­pus­nak, Vay Ádám­nak, akit áp­ri­lis­ban a di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­ság leg­jobb há­lóőré­nek vá­lasz­tot­tak.

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra, törtek a csontok

Egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

A hírek sze­rint a görög hu­li­gá­nok előre ki­ter­velt ak­ciót haj­tot­tak végre. A tá­ma­dók egy an­ti­fa­siszta moz­ga­lom tag­jai le­het­nek.

Dzsudzsák Balázst nagy boldogság érte, ez az oka

Dzsudzsák Balázst nagy boldogság érte, ez az oka

A ma­gyar sztár­fo­cis­tát meg­lá­to­gatta jó ba­rátja és me­ne­dzsere, Vö­rös­ba­ra­nyi Jó­zsef. A ta­lál­ko­zó­ról fotó is ké­szült.

A ma­gyar sztár­fo­cis­tát meg­lá­to­gatta jó ba­rátja és me­ne­dzsere, Vö­rös­ba­ra­nyi Jó­zsef. A ta­lál­ko­zó­ról pedig fotó is ké­szült.

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Durva kritika, Maradona egy mondattal sárba tiporta Messit

Maradona egy mondattal sárba tiporta Messit

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint Messi egy­ál­ta­lán nem vezér.

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint Messi egy­ál­ta­lán nem vezér, és az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nak sincs rá szük­sége.

Sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

Egy lépésre az álomtól, sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott Auszt­ria ellen har­col­hatja ki az elit­körbe ju­tást.

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott Auszt­ria ellen har­col­hatja ki az elit­körbe ju­tást.

Zidane valójában ezért hagyta ott a Realt

Kiderült az igazság: Zidane valójában ezért hagyta ott a Real Madridot

Flo­ren­tino Pérez meg­szegte az ígé­re­tét.

Flo­ren­tino Pérez meg­szegte az ígé­re­tét. Ha nincs Bale ol­ló­zós gólja, min­den más­képp ala­kul­ha­tott volna.

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Döbbenetes, Messi ingyen távozhat a Barcától

Döbbenetes, Messi ingyen távozhat a Barcától

Könnyen lehet, hogy a bar­ce­lo­nai Li­onel Messi kö­veti And­res Ini­esta és Xavi pél­dá­ját.

Könnyen lehet, hogy a bar­ce­lo­nai Li­onel Messi kö­veti And­res Ini­esta és Xavi pél­dá­ját.

Megkapó őszinteség, mindent elárul a magyar úszósztár

Megkapó őszinteség, mindent elárul a magyar úszósztár

Milák őszinte sza­vak­kal ér­té­kelt.

Milák Kris­tóf őszinte sza­vak­kal ér­té­kelte a ma­gyar úszó­vá­lo­ga­tott tel­je­sít­mé­nyét.

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Nyo­mo­zást in­dí­tot­tak.

A pénz­ügyi vissza­élé­se­ket vizs­gáló fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

Fájdalmas döntést közölt rajongóival a szépséges világsztár

Fájdalmas döntést közölt rajongóival a szépséges világsztár

Lin­dsey Vonn a sze­zon végén vissza­vo­nul, bármi is tör­tén­jék. A szexi spor­toló 2015-ben ala­pí­tott ala­pít­vá­nyára fog kon­cent­rálni.

Lin­dsey Vonn a sze­zon végén vissza­vo­nul, bármi is tör­tén­jék. A szexi spor­toló 2015-ben ala­pí­tott ala­pít­vá­nyára fog kon­cent­rálni, mely ok­ta­tás­sal fog­lal­ko­zik.

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a korábbi magyar kapitány

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a korábbi magyar kapitány

A belga edző­nek az Étoile du Sahel a 18. csa­pata.

Georges Le­ekens újra mun­kába áll­hat, ez­út­tal Af­ri­ká­ban. A belga edző­nek az Étoile du Sahel a 18. csa­pata.

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Exkluzív fotók, itt az új magyar úszóbajnok

Exkluzív fotók, itt az új magyar úszóbajnok

A 17 éves Ké­sely Ajna lehet a kö­vet­kező Eger­szegi Krisz­tina.

A 17 éves Ké­sely Ajna lehet a kö­vet­kező Eger­szegi Krisz­tina. A szu­per­te­het­ség miatt na­gyon sok­szor fel­csen­dült már a Him­nusz a vi­lág­ver­se­nye­ken. És még hol a sor vége...

Pisztollyal a kezében balhézott a sztár

Bekattant a Barcelona sztárja: pisztollyal a kezében ment kórházba

Arda Tu­ran­nak ez már a so­ka­dik bal­héja.

Arda Turan előbb be­törte egy török pop­éne­kes orrát, majd azt kérte tőle, hogy ölje meg. Ez már a so­ka­dik bal­héja a fo­cis­tá­nak.

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Botrány a legendás magyar sportoló hagyatéka körül

Botrány a legendás magyar sportoló hagyatéka körül

Vi­ha­ros ügy az au­tó­sport­ban.

Vi­ha­ros ügy az au­tó­sport­ban. A fi­a­ta­lon el­hunyt Kes­jár Csaba ne­vé­nek hasz­ná­la­tá­ról vi­táz­nak a felek.

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene?

A por­tu­gál lab­da­rúgó úgy érzi, le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene. Elege van az egész­ből. Sér­tő­dése per­sze meg­le­he­tő­sen gye­re­kes visl­ke­désre utal.

Így változtatta meg a szakítás Hosszú Katinkát

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

Az Iron Lady úgy érzi, erő­sebb lett.

Az úszó­baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást, ami csak erő­sebbé tette. A rész­le­tek­ről vi­szont még nem tud be­szélni.

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal. Ked­venc ét­ter­mé­ben ennek nem örül­nek annyira.

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

A többi já­té­kos men­tette ki.

A többi já­té­kos men­tette ki az ál­do­za­tot. Egy hétig dol­gozni sem tu­dott a német csa­pat szak­ve­ze­tője.

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

Megmenekült a halál karmából a sztárkapus

Megmenekült a halál karmából a sztárkapus

Ta­vas­szal az ön­gyil­kos­ság is meg­for­dult a fe­jé­ben, most vissza­tért a pá­lyára a ki­váló kapus.

Ta­vas­szal az ön­gyil­kos­ság is meg­for­dult a fe­jé­ben, most vissza­tért a pá­lyára a ki­váló kapus.

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert.

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert. Egye­lőre nem tudni, med­dig marad az or­szág­ban.

Schumacherről beszélt Rosberg, a rajongók felkapták a fejüket

Schumacherről beszélt Rosberg, a rajongók felkapták a fejüket

Ha­mil­tont mél­tatta a vi­lág­baj­nok.

2016 vi­lág­baj­noka sze­rint Lewis Ha­mil­ton simán meg­dönt­heti a német le­genda re­kord­jait.

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg.

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Ők az olimpia legnagyobb magyar sztárjai

Ők az olimpia legnagyobb magyar sztárjai

Fi­a­tal spor­to­ló­ink már az előző két nyári ifjú­sági olim­pián is ter­mel­ték az ér­me­ket. Most is ér­de­mes lesz fi­gyelni a ma­gyar csa­patra.

Fi­a­tal spor­to­ló­ink már az előző két nyári ifjú­sági olim­pián is ter­mel­ték az ér­me­ket. Most is ér­de­mes lesz fi­gyelni a ma­gyar csa­patra.

Friss hír: Döntöttek a Real Madrid edzőjéről!

Friss hír: Döntöttek a Real Madrid edzőjéről!

Julen Lo­p­ete­gui ul­ti­má­tu­mot ka­pott, egy hó­napja és három meccse van arra, hogy meg­mentse az ál­lá­sát. A Bar­ce­lona el­leni rang­adó sors­döntő lehet.

Julen Lo­p­ete­gui ul­ti­má­tu­mot ka­pott, egy hó­napja és három meccse van arra, hogy meg­mentse az ál­lá­sát. A Bar­ce­lona el­leni rang­adó sors­döntő lehet.

Vettelnél elszakadt a cérna, kivetkőzött magából a Ferrari sztárja

Vettelnél elszakadt a cérna, kivetkőzött magából a Ferrari sztárja

A négy­sze­res vi­lág­ba­jok újabb fu­ta­mot szúrt el a csa­pa­tá­val.

A négy­sze­res vi­lág­ba­jok újabb fu­ta­mot szúrt el a csa­pa­tá­val, ezt pedig már ne­he­zen nyelte le.

Bajban az NB I-es csapat, a szurkolók üzentek a vezetőknek

Óriási gondban az NB I-es csapat, a szurkolók üzentek a vezetőknek

A Ha­la­dás tök­utolsó a ta­bel­lán.

A Ha­la­dás au­gusz­tus óta nem nyert baj­noki meccset, a druk­ke­rek tü­relme egyre job­ban fogy.

Nemierőszak-botrány: politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: magas rangú politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

Vé­del­mébe vette a honfi­tár­sát.

Por­tu­gá­lia mi­nisz­ter­el­nöke sze­rint csak arra van bi­zo­nyí­ték, hogy az öt­szö­rös arany­lab­dás egy ki­vé­te­les spor­toló.

A NAV célkeresztjébe került Katinka cége

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen.

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen, amely­ben Shane Tusup is ér­de­kelt tu­laj­do­nos­ként.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Tusup eltűnésével Hosszú Katinka édesapja is újra boldog

Vissza­tért az igai Ka­tinka.

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Anális erőszak: Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

Anális erőszak: Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

A por­tu­gál sztár­fo­cista a Real Mad­rid el­nö­kére gya­nak­szik.

A por­tu­gál sztár­fo­cista arra gya­nak­szik, hogy a Real Mad­rid el­nöke bosszút akar állni rajta.

Nagy öröm érte Schumacher magyar szerelmét

Óriási öröm érte Schumacher magyar szerelmét

Baj­nok lett Keszt­he­lyi Vi­vien.

A há­rom­szo­ros tú­ra­autó-baj­nok Keszt­he­lyi Vi­vien az UNICEF Ma­gyar­or­szág Baj­noka lett. David Schu­m­a­cher büszke lehet a pár­jára.

Reagáltak a Mourinho kirúgásáról szóló hírre

Biztosra veszik Mourinho kirúgását az angolok, így reagált a csapata

A Man­ches­ter Uni­ted cá­folta a pén­tek este meg­je­lenő plety­ká­kat.

A Man­ches­ter Uni­ted cá­folta a pén­tek este meg­je­lenő plety­ká­kat.

Baljós telefonhívás, Zidane a frászt hozta Mourinhóra

Baljós telefonhívás, Zidane a frászt hozta Mourinhóra

Egyre in­kább arról hal­lani, hogy Zi­ne­dine Zi­dane váltja José Mo­u­rin­hót a Man­ches­ter Uni­ted kis­pad­ján.

Egyre in­kább arról hal­lani, hogy Zi­ne­dine Zi­dane váltja José Mo­u­rin­hót a Man­ches­ter Uni­ted kis­pad­ján.

Rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Újabb rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Kathryn Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a por­tu­gál sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt.

Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a fo­ci­sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Arénában

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Aréna közönségének

Fan­tasz­ti­ku­san úszott az Iron Lady.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Bu­da­pes­ten gyűj­tötte be 400. és 401. vi­lág­kupa-érmét. Ki­de­rült, hol fogja tar­tani őket.

Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

Hosszú Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

Minél több érmet sze­retne nyerni.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok hat egyéni szám­ban áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban. Célja, hogy a le­hető leg­több érmet be­sö­pörje.

Nem hiszed el, mit ajándékozott Egerszegi Krisztina Hosszú Katinkának

Nem hiszed el, mit ajándékozott Egerszegi Krisztina Hosszú Katinkának

A Duna Aré­ná­ban ta­lál­ko­zott egy­más­sal a két sztár.

Öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk sze­mé­lye­sen is gra­tu­lálni tu­dott az Iron Lady­nek a Duna Aré­ná­ban.

Nagy a baj a Real Madridnál, kipakolt a csapat sztárja

Nagy a baj a Real Madridnál, kipakolt a csapat sztárja

Az Év leg­jobb­já­nak meg­vá­lasz­tott Luka Mod­ric be­val­lotta, hogy rossz a han­gu­lat az öl­tö­ző­ben.

Az Év leg­jobb­já­nak meg­vá­lasz­tott Luka Mod­ric be­val­lotta, hogy rossz a han­gu­lat az öl­tö­ző­ben. A szur­ko­lók­nak is üzent.

Elképesztő pletyka, döbbenetes lépésre készül Messi csapata?

Elképesztő pletyka, döbbenetes lépésre készül Messi csapata?

Henry ér­kez­het a kis­padra.

A Bar­ce­lona ve­ze­tő­sége ha­ma­ro­san edzőt cse­rél­het. A kis­padra a világ- és Eu­rópa-baj­nok Thi­erry Hen­ryt sze­mel­ték ki egy spa­nyol for­rás sze­rint.

Egy magyar edzőt már megdobáltak volna ezért a teljesítményért

Egy magyar edzőt már megdobáltak volna ezért a teljesítményért

Ide­ig­le­ne­sen ma­gyar edző, Gu­lyás Ist­ván irá­nyítja a Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pa­tát.

Elege lett, Ronaldo reagált az anális erőszakra

Elege lett, Cristiano Ronaldo az interneten reagált az anális erőszakra

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják. A fo­cista meg­törte a csen­det.

Az öt­szö­rös arany­lab­dás Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, ál­lí­tó­lag ki­lenc éve sú­lyos bűn­cse­lek­ményt kö­ve­tett el. A Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája úgy dön­tött, meg­töri a csen­det. Az in­ter­ne­ten re­a­gált a sú­lyos ál­lí­tásra.

Nagyon visszasírják Cristiano Ronaldót Madridban

Nagyon visszasírják Cristiano Ronaldót Madridban

Immár 319 perce gól­kép­te­len a Real Mad­rid, amely ked­den a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban sem ta­lált a há­lóba.

Immár 319 perce gól­kép­te­len a Real Mad­rid, amely ked­den a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban sem ta­lált a há­lóba.

Áll a bál a Barcánál, Messi összeveszett Piquével

Áll a bál a Barcánál, Messi összeveszett Piquével

A Bar­ce­lona gyen­gébb ered­mé­nyei a csa­pat já­té­ko­sait is meg­vi­seli. Úgy fest, fe­szült­ség van az öl­tö­ző­ben.

A Bar­ce­lona gyen­gébb ered­mé­nyei a csa­pat já­té­ko­sait is meg­vi­seli. Úgy fest, fe­szült­ség van az öl­tö­ző­ben.

Nincs bocsánat: Kassai Viktor miatt hőbörgött a sztáredző

Nincs bocsánat: Kassai Viktor miatt hőbörgött a sztáredző

Carlo An­ce­lotti nem fe­lejt.

Carlo An­ce­lotti nem fe­lejt, az olasz tré­ner na­gyon nem örül annak, hogy a ma­gyar bíró fújja a Na­poli meccsét szerda este a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Szétrobbant a szeme, perel a félig megvakult szurkoló

Szétrobbant a szeme, perel a félig megvakult szurkoló

Ször­nyű, ma­ra­dandó sé­rü­lés tör­tént.

Ször­nyű, ma­ra­dandó sé­rü­lést oko­zott az ame­ri­kai vi­lág­sztár a golf­ver­se­nyen.

Rossi elárulta, Dzsudzsák ezért nem került be a válogatott keretébe

Rossi elárulta, Dzsudzsák ezért nem került be a válogatott keretébe

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak to­vább kell vár­nia a kö­vet­kező vá­lo­ga­tott mér­kő­zé­sére.

Maradona nem kíméli Messit, döbbenetes dolgot tanácsolt a sztárnak

Maradona nem kíméli Messit, döbbenetes dolgot tanácsolt a sztárnak

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint el­jött az idő arra, hogy a Barca csil­laga el­bú­csúz­zon.

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

Áll a bál az MLSZ-nél, Csányi elnök nagy lépésre szánta rá magát

Áll a bál az MLSZ-nél, Csányi elnök nagy lépésre szánta rá magát

A szö­vet­ség első em­bere meg­fel­leb­bezte a pár napja ho­zott fe­gyelmi ha­tá­ro­za­tot.

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi.

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Botrány, fejen dobták a magyar csatárt a rangadón

Botrány, fejen dobták a magyar csatárt a rangadón

Saj­nos nem ma­radt el a bot­rány a fut­ball­rang­adón. A szur­ko­lók miatt sé­rült meg a ma­gyar lab­da­rúgó.

Saj­nos nem ma­radt el a bot­rány a fut­ball­rang­adón. A szur­ko­lók miatt sé­rült meg a ma­gyar lab­da­rúgó.

Anális erőszak, Ronaldo máris lépett az ügyben

Anális erőszak, Ronaldo máris lépett az ügyben

Nemi erő­szak­kal vá­dol­ják.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis nemi erő­szak­kal vá­dol­ják. Ügy­véd­je­i­vel máris lép­tek az ügy­ben.

Érdekes helyen romantikázott Lewis Hamilton

Leleplező fotó: érdekes helyen romantikázott Lewis Hamilton

Nicki Mi­najzsal mú­latta az időt.

A négy­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta a si­va­tag­ban ke­rült kö­zeli kap­cso­latba Nicki Mi­najzsal.

Folyt a vér, fejbe lőtt nőt vittek a párizsi kórházba

Folyt a vér, fejbe lőtt nőt vittek a párizsi kórházba

Gya­nút­la­nul, szur­kolni ér­ke­zett, de el­te­rült a gye­pen az erős lö­vés­től. Nagy volt a ri­a­da­lom a golf­ver­se­nyen.

Gya­nút­la­nul, szur­kolni ér­ke­zett, de el­te­rült a gye­pen az erős lö­vés­től. Nagy volt a ri­a­da­lom a vi­lág­hírű golf­ver­se­nyen.

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

A Her­tha nagy si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ha­to­dik for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

A Her­tha nagy si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ha­to­dik for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Gö­rög­or­szágba uta­zik a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott két hét múlva Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Döntött a szövetség, ez vár Fucsovics Márton edzőjére

Döntött a szövetség, ez vár Fucsovics Márton edzőjére

Ezen­túl já­té­kosa dönt a fi­ze­té­sé­ről.

Fel­mond­ják Sá­volt At­tila meg­bí­zási szer­ző­dé­sét, fi­ze­té­sé­ről ez­után a já­té­kosa dönt­het. A tré­ner­nek eddig 6 ezer eurót utal­tak ha­vonta.

Az ország fele reklamál: így nézheted a spanyol focit

Az ország fele még mindig reklamál: így nézheted a spanyol focit

A Real Mad­rid-At­lé­tico Mad­rid fo­ci­meccset azon­ban még min­dig csak az or­szág fele lát­hatja.

Szu­per­rang­adó lesz ma a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság­ban, a Real Mad­rid-At­lé­tico Mad­rid fo­ci­meccset azon­ban még min­dig csak az or­szág fele lát­hatja.

Áll a bál, elzavarnák a Barcelona sztárját

Áll a bál, elzavarnák a Barcelona sztárját

Ne­he­zen emész­tik meg a csa­pat leg­utóbbi ve­re­sé­gét a Bar­ce­lona szur­ko­lói. Ki­kel­tek a gárda ru­ti­nos já­té­kosa ellen.

Ne­he­zen emész­tik meg a csa­pat leg­utóbbi ve­re­sé­gét a Bar­ce­lona szur­ko­lói. Ki­kel­tek a gárda ru­ti­nos já­té­kosa ellen.

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Mi tör­tént a veg­asi ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy.

Mi tör­tént a Las Vegas-i ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy. Elő­állt sú­lyos vád­já­val a nő.

Lazovics visszatért a Vidi öltözőjébe, nem távozott üres kézzel

Lazovics visszatért a Vidi öltözőjébe, nem távozott üres kézzel

El­kö­szönt tár­sa­i­tól a szerb csa­tár.

A szerb csa­tár sze­mé­lye­sen is el­kö­szönt a csa­pat­tár­sa­i­tól, majd egy ha­tal­mas tás­kát ka­pott a vál­lára. Tá­vo­zása ér­zé­ke­nyen érinti a baj­noki cím­vé­dőt.

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Két ügy­vé­det is bevet az ame­ri­kai.

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

Üze­net az ott­hon ma­radt szur­ko­lók­nak. A baj­nok­csa­pat ve­zére és edzője sem ment el szó nél­kül a tör­tén­tek mel­lett.

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár.

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár. Éppen egyik drog­kli­ni­ká­ról a má­sikra tar­tott, ami­kor el­vesz­tette a fejét. Nem ez az első fel­je­len­tés el­lene testi sér­tés miatt.

Dárdai a téma Németországban

Dárdai a téma Németországban, ilyen még nem volt a Bundesligában

Az Eu­rópa-liga után a Bun­des­li­gá­ban is kez­dő­ként ját­szatta a fiát.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője be­tette a kez­dő­csa­patba a fiát, Dár­dai Pal­kót. Az Eu­rópa-li­gá­ban erre már volt példa.

Mourinhót a pokolba kívánják, megvan ki lehet az utódja

Mourinhót a pokolba kívánják, megvan ki lehet az utódja

Mé­lyen a tu­dása alatt tel­je­sít a klub.

Mé­lyen a tu­dása alatt tel­je­sít a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rúgó-csa­pata ebben az idény­ben. Edző­vál­tás­ról pus­mog­nak.

Óriási baki a focigálán, ki tud erre magyarázatot adni?

Óriási baki a focigálán, ki tud erre magyarázatot adni?

A FIFA-nál az év ka­pusa nem fért be az év csa­pa­tába. Az év leg­jobb­já­nak je­lölt Sza­lah is ki­ma­radt az álom­kez­dő­ből.

A FIFA-nál az év ka­pusa nem fért be az év csa­pa­tába. Sza­lah is ki­ma­radt az álom­kez­dő­ből.

Teljesen kiakadtak a szurkolók: botrány lett a Puskás-díjból

Teljesen kiakadtak a szurkolók: botrány lett a Puskás-díjból

Ne­he­zen fo­gad­ták el a dön­tést.

A Li­ver­pool sztárja, Mo­ha­med Sza­lah lett a nyer­tes, a druk­ke­rek nem akar­tak hinni a sze­mük­nek. Pedig a sza­va­zást ők dön­töt­ték el.

Igazi sztárcsapathoz kerülhet a korábbi Vidi-kedvenc

Igazi sztárcsapathoz kerülhet a korábbi Vidi-kedvenc

Edzőt vált­hat az olasz AS Roma.

Könnyen lehet, hogy edzőt vált az olasz AS Roma lab­da­rúgó-csa­pata, amely gyen­gén kezdte a sze­zont.

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

Li­onel Messi a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság óta nem lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Ok­tó­ber­ben is mel­lő­zik őt.

Li­onel Messi a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság óta nem lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Ok­tó­ber­ben is mel­lő­zik őt.

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája.

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája. Újra Luka Mod­ric kap­hatja a leg­jobb­nak járó tró­feát.

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály, Rossi is befolyásolja

Fu­tács Már­kó­nak nagy ter­vei van­nak.

Fu­tács Már­kót már több hely­ről is ke­res­ték, de még nem dön­tött. A vá­lo­ga­tottba is vissza akar térni.

Milliókat kaszálhatnak a magyar sportolók

Elképesztő prémium: milliókat kaszálhatnak a magyar sportolók

Még­pe­dig a bu­da­pesti bir­kózó-vb-n.

A hazai ren­de­zésű bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­gon már az ötö­dik he­lyért is jár egy­mil­lió fo­rint. A vb-cím nettó nyolc­mil­lió fo­rin­tot ér.

Mindenkit ütöttek, sikítozva menekültek az emberek

Mindenkit ütöttek, sikítozva menekültek az emberek

Egy biz­ton­sági őr el­árulta, sen­kit sem kí­mél­tek a szlo­vák hu­li­gá­nok a hoki meccsen.

Egy biz­ton­sági őr el­árulta, sen­kit sem kí­mél­tek a szlo­vák hu­li­gá­nok a hoki meccsen.