SPORT

TÜZELŐÁLLÁS
FRISS HÍREK

Dárdai már az Eb-re készül

Dárdai már az Eb-re készül

Má­jus­ban fon­tos tét­mér­kő­zé­sek vár­nak Dár­dai Pál kö­zépső fiára.

Má­jus­ban fon­tos tét­mér­kő­zé­sek vár­nak Dár­dai Pál kö­zépső fiára az U17-es német vá­lo­ga­tott­ban.

Előállt Schumacher jó barátja, érdekes dolgot fecsegett ki

Előállt Schumacher jó barátja, érdekes dolgot fecsegett ki

Willi Weber el­árulta, hogy a német le­gen­dá­nak ko­moly ter­vei vol­tak a sí­bal­esete előtt.

Willi Weber el­árulta, hogy a német le­gen­dá­nak ko­moly ter­vei vol­tak a sí­bal­esete előtt. El­ső­sor­ban a fi­á­nak sze­re­tett volna se­gí­teni.

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Habár még egy éve sem ját­szik a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­nál, máris a tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek az olasz új­ság­írók.

Habár még egy éve sem ját­szik a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­nál, máris a tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek az olasz új­ság­írók.

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

Cris­ti­ano Ro­nal­dót sorra érik a ku­dar­cok, ami­óta el­hagyta a Real Mad­ri­dot.

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól, itt vannak a részletek

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól, itt vannak a részletek

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad a ber­lini csa­pat­nál.

Szomorú hír, döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

Szomorú hír, döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

A né­met­or­szági Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője nem esik két­ségbe. Sőt, szá­mos terve van, me­lyek­ről kész­ség­gel nyi­lat­ko­zott is.

A né­met­or­szági Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője nem esik két­ségbe. Sőt, szá­mos terve van, me­lyek­ről kész­ség­gel nyi­lat­ko­zott is.

Kihozták a sodrából Zidane-t

Kihozták a sodrából Zidane-t, megfagyott körülötte a levegő

A Real edző­jét megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki.

A Real Mad­rid megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki. Min­den­esetre újra el­mondta, hogy a por­tu­gál sztárt nem lehet he­lyet­te­sí­teni.

Igazi tahó volt a futballsztár, verést ígértek neki a tettéért

Igazi tahó volt a futballsztár, verést ígértek neki a tettéért

Gusz­tus­ta­lan dol­got mű­velt.

Gusz­tus­ta­lan dol­got mű­velt a Li­ver­pool lab­da­rú­gója a Chel­sea el­leni angol lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zé­sen.

Ha menesztik, Dárdai Pál itt vállalna munkát

Megszólalt a bennfentes ismerős: ha menesztik Dárdai Pált, itt vállalna munkát

Az utóbbi öt meccsét el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Az utóbbi öt meccsét zsi­nór­ban el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Sokak sze­rint tart­ha­tat­lan a hely­zet. A kér­dés adott: mi lesz most, ho­gyan to­vább?!

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

Ránéztek Hamilton vagyonára, hihetetlen, mi derült ki

Ránéztek Hamilton vagyonára, hihetetlen, mi derült ki

A brit sztár meg­előzte Schu­m­a­chert.

A brit sztár lett a va­laha volt leg­job­ban fi­ze­tett Forma-1-es pi­lóta. Schu­m­a­chert ta­szí­totta le a trón­ról.

Szenzációs bejelentés, ismét csúcseseményt rendez Budapest

Szenzációs bejelentés, ismét csúcseseményt rendez Budapest

Óri­ási ér­dek­lő­dés övezi a ver­senyt.

Az ese­ményt évről évre óri­ási ér­dek­lő­dés övezi: 2018-ban 198 or­szág­ban volt lát­ható a ver­seny.

Kulisszatitkok, kibeszélték a magyar hokis lányok a sikerkapitányt

Kulisszatitkok, kibeszélték a magyar hokis lányok a sikerkapitányt

Pat Cor­tina újabb cso­dát tett Ma­gyar­or­szá­gon.

Pat Cor­tina újabb cso­dát tett Ma­gyar­or­szá­gon. A ka­na­dai-olasz szak­em­ber a férfi jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott után a nők­kel is el­érte ugyan­azt a si­kert, fel­ju­tott velük az elitbe, a világ leg­jobb csa­pa­tai közé.

Balhé a Forma-1-ben, Vettel miatt őrjöngött Verstappen

Balhé a Forma-1-ben, Vettel miatt őrjöngött Verstappen

Bal­hésra si­ke­re­dett a Forma-1-es Kínai Nagy­díj szom­bati idő­mérő edzése. Max Verstap­pen őr­jön­gött.

Bal­hésra si­ke­re­dett a Forma-1-es Kínai Nagy­díj szom­bati idő­mérő edzése. Max Verstap­pen őr­jön­gött.

Történelmi magyar diadal jöhet, erről szól ma minden Budapesten

Történelmi magyar diadal jöhet, erről szól ma minden Budapesten

Óri­ási esély előtt áll a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott.

Óri­ási esély előtt áll a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott.

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

A sta­di­on­avató is ko­ráb­ban lehet.

A va­do­natúj aréna kez­dő­köre tel­jes egé­szé­ben a Nép­sta­dion kez­dő­köre. Lehet, hogy a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban fel tud­ják avatni a lé­te­sít­ményt.

Nagy szívéről tett tanúbizonyságot a magyar birkózó

Dráma a szőnyegen, nagy szívéről tett tanúbizonyságot a magyar birkózó

Né­meth Zsa­nett hős­ként küz­dött.

Né­meth Zsa­nett fel­ké­szü­lé­sét térd­sé­rü­lés hát­rál­tatta, de ez sem aka­dá­lyozta meg az érem­szer­zés­ben.

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant?

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant? Schumi saj­nos nem tudja meg­vé­deni magát, de vé­del­mébe vette más.

Házkutatást tartottak az NB I-es focistánál

Házkutatást tartottak az NB I-es focista lakásában

El­ítéli a ra­di­ká­li­so­kat, mégis a tá­mo­ga­tá­suk­kal vá­dol­ják.

Szél­ső­sé­ges isz­lam­is­tá­kat pén­zel, vagy rá­szo­ru­ló­kon segít? El­ítéli a ra­di­ká­li­so­kat, mégis a tá­mo­ga­tá­suk­kal vá­dol­ják.

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Ku­dar­cot ku­darcra hal­moz a ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea, aki őszin­tén be­szélt a gon­dok­ról.

Ku­dar­cot ku­darcra hal­moz a ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea, aki őszin­tén be­szélt a gon­dok­ról.

Súlyos botrány a Fradinál, Lanzafamét ezért tették ki a keretből

Súlyos botrány a Fradinál, Lanzafamét ezért tették ki a keretből

Vá­rat­lan balhé tör­tént a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál, a ve­ze­tők azon­nal re­a­gál­tak.

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Ahogy az vár­ható volt, az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Súlyosan bántalmaztak egy fiatal magyar sportolót

Súlyosan bántalmaztak egy fiatal magyar sportolót

El­tör­ték egy 15 éves kisfiú szegy­csont­ját.

Meg­ütöt­tek egy 15 éves kisfiút, aki­nek el­tört a szegy­csontja és az egyik bor­dája is.

Most jött a hír, vészhelyzetbe került az MTK

Vészhelyzetbe került az MTK

Ví­rus­fer­tő­zés miatt ha­lasz­tást kért a Ha­la­dás el­leni baj­noki mér­kő­zésre a klub lab­da­rú­gó­csa­pata.

Ví­rus­fer­tő­zés miatt ha­lasz­tást kért a Ha­la­dás el­leni baj­noki mér­kő­zésre a klub lab­da­rú­gó­csa­pata. A keret fel­töl­tése az U19-es együt­tes­ből sem meg­old­ható.

Súlyos ítélet, ezért kapott letöltendőt a balhés szurkoló

Súlyos ítélet, ezért kapott letöltendőt a balhés szurkoló

Ke­mény bün­te­tés­sel súj­tot­ták.

Ke­mény bün­te­tés­sel súj­tot­ták azt a druk­kert, aki it­ta­san oko­zott bot­rányt egy lab­da­rúgó-mér­kő­zé­sen.

Rémült szurkolók, kézigránátot találtak a BL-rangadó előtt

Rémült szurkolók, kézigránátot találtak a BL-rangadó előtt

Ijesztő üze­net Amsz­ter­dam­ból.

Ijesztő üze­net Amsz­ter­dam­ból. Ki­ürí­tet­ték a kör­nyé­ket, le­fúj­ták a csa­pat edzé­sét. De mi köze a Den Haag-szur­ko­lók­nak az Ajax-Ju­ven­tus meccs­hez?

Őszinte szavak, nehéz időszakokról beszélt a magyar sportikon

Őszinte szavak, nehéz időszakokról beszélt a magyar sportikon

Szá­vay Ágnes sze­rint Babos Tí­me­á­nak szám­ta­lan prob­lé­má­val kell meg­bir­kóz­nia.

Szá­vay Ágnes sze­rint a vi­lág­rang­lis­tán egyre lej­jebb csú­szó Babos Tí­me­á­nak szám­ta­lan prob­lé­má­val kell meg­bir­kóz­nia.

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet.

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet Ins­tag­ramra.

Alattomos gáncsolás, kórházba vitték a magyar válogatott játékosát

Alattomos gáncsolás, kórházba vitték a magyar válogatott játékosát

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént hét­főn a Ma­gyar­or­szág-Sz­lo­vá­kia női jég­ko­rong-mér­kő­zé­sen. A sza­bály­ta­lan­ko­dóra ki­ál­lí­tás várt.

Balhés távozás, befogták a száját a Realtól lelépett portugál sztárnak

Balhés távozás, befogták a száját a Realtól lelépett portugál sztárnak

Öröm­mel be­szélne arról, hogy miért tá­vo­zott a Real Mad­rid­tól a por­tu­gál lab­da­rúgó, de nem te­heti.

Meglepő területen épül fel a budapesti rögbistadion

Izgalmas bejelentésre került sor: meglepő területen épül fel a budapesti rögbistadion

Durva össze­csa­pá­sok vár­ha­tóak a ha­ma­ro­san meg­épülő új bu­da­pesti sta­di­on­ban. A Ma­gyar Rögbi Szö­vet­ség se­gít­sé­gére lesz az MTK.

Lát­vá­nyos mér­kő­zé­sek vár­ha­tóak a ha­ma­ro­san meg­épülő új bu­da­pesti sta­di­on­ban. Az állam több száz mil­lió fo­rin­tos tá­mo­ga­tást nyújt. A Ma­gyar Rögbi Szö­vet­ség se­gít­sé­gére lesz az MTK is.

Van mit megbeszélni: jó barátja üzent Marco Rossinak

Van mit megbeszélni: így üzent jó barátja Marco Rossinak

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­val. Erre a kö­zel­jö­vő­ben talán lesz is le­he­tő­sé­gük.

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­val. Erre a kö­zel­jö­vő­ben talán lesz is le­he­tő­sé­gük. Rá­adá­sul, mint mondta, nem csak a szak­má­ról be­szélne a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Aggasztó hír jött, támadás érte Babos Timit

Aggasztó hír jött, támadás érte Babos Timit

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető. A te­ni­sze­zőnő nő­vére tu­datta a tör­tén­te­ket a ra­jon­gók­kal.

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető. A ma­gyar te­ni­sze­zőnő nő­vére tu­datta a kö­zös­ségi ol­dal­lal tör­tén­te­ket a ra­jon­gók­kal.

Ezért néztek pornót az értekezleten, vallott a világsztár

Ezért néztek pornót az értekezleten, vallott a világsztár

A tak­tika he­lyett por­nófil­met néz­tek.

Ki­cse­rél­ték a ka­zet­tát az ér­te­kez­let előtt, a tak­tika he­lyett por­nófil­met ve­tí­tet­tek a fo­cis­ták­nak.

Dráma a spanyol fociban, halálos betegséggel küzd a sztáredző

Dráma a spanyol fociban, halálos betegséggel küzd a sztáredző

Túl sok hí­resz­te­lés je­lent meg róla, ezért a Se­villa edzője maga val­lott a be­teg­sé­gé­ről.

Hihetetlen nyilatkozat hagyta el a magyar pólósztár száját

Hihetetlen nyilatkozat hagyta el a magyar pólósztár száját

Nagy Vik­tor megint ele­mé­ben volt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott a világ leg­jobb csa­pa­tait meg­előzve nyerte meg az Eu­rópa Kupát. Nagy Vik­tor megint ele­mé­ben volt.

Ennyire még nem örült győzelemnek a világsztár sportoló

Ennyire még nem örült győzelemnek a világsztár sportoló

Ne­gye­dik vi­lág­baj­noki címet sze­rezte meg a svéd férfi cur­ling-vá­lo­ga­tot­tal Nik­las Edin.

Ne­gye­dik vi­lág­baj­noki címet sze­rezte meg a svéd férfi cur­ling-vá­lo­ga­tot­tal Nik­las Edin, a sportág 34 éves le­gen­dája.

Már nem balhézik, megváltozott a magyarok kedvenc sztáredzője

Már nem balhézik, megváltozott a magyarok kedvenc sztáredzője

Ismét ná­lunk dol­go­zik a ma­gyar jég­ko­rong egyik leg­si­ke­re­sebb tré­nere.

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

Pa­rá­dés módon re­a­gál­tak a szlo­vák tör­vény­ter­ve­zetre a fel­vi­déki ma­gya­rok. Nem csoda, hogy a szlo­vá­kok egyre in­kább kez­de­nek meg­hát­rálni.

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

A zöld-fe­hé­rek ko­ráb­ban még soha nem ju­tot­tak be a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jébe.

A zöld-fe­hé­rek ko­ráb­ban még soha nem ju­tot­tak be a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jébe.

Kiütötte a kidobót a válogatott kapus, aztán üzent is neki

Kiütötte a kidobót a válogatott kapus, aztán üzent is neki

Jor­dan Pick­ford, az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett egy kocsma előtt.

Jor­dan Pick­ford, az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett egy kocsma előtt.

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Két férfi, egy eset.

Két férfi, egy eset: Ki­rály és Di­busz ha­sonló el­til­tást ka­pott, pedig a tet­teik kö­zött ég és föld a kü­lönb­ség. A Ha­la­dás-kapus hiába küzd az iga­záért?

Halálos fenyegetés, megrémült a magyar sportoló

Halálos fenyegetés, megrémült a magyar sportoló

A szép­sé­ges lány­nak az in­ter­ne­ten üzent egy szur­koló, ennek a fele sem tréfa...

Újabb pofon Dárdai csapatának, meddig tart a türelem?

Újabb pofon Dárdai csapatának, meddig tart a türelem?

Nem vár­nak könnyű napok a ma­gyar szak­em­ber szá­mára.

Nem vár­nak könnyű napok a ma­gyar szak­em­ber szá­mára.

Váratlan fordulat, honfitársa előzte meg a magyar csatárt Amerikában

Váratlan fordulat, honfitársa előzte meg a magyar csatárt Amerikában

Az utóbbi két évben Ni­ko­lics Ne­manja vitte a prí­met a ten­ge­ren­tú­lon.

Az utóbbi két évben Ni­ko­lics Ne­manja vitte a prí­met a ten­ge­ren­tú­lon.

Lefotózták, részegen tántorogtak ki a kocsmából a sztárfocisták

Lefotózták, részegen tántorogtak ki a kocsmából a sztárfocisták

Pén­tek haj­nal­ban kínos pil­la­na­to­kat élt át a Chel­sea né­hány lab­da­rú­gója.

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

A 2020-as olim­pia lebeg a szeme előtt.

Az első számú ma­gyar te­ni­szező ott akar lenni az olim­pián, ezért békét kötne a szö­vet­ség­gel. A konflik­tu­sok­tól tu­da­to­san tartja távol magát.

Ez őszinte volt, elárulta, kiket utál a magyar hokikapitány

Ez őszinte volt, elárulta, kiket utál a magyar hokikapitány

A ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ma, pén­te­ken Bu­da­pes­ten Svéd­or­szág­gal ta­lál­ko­zik fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

A ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ma, pén­te­ken Bu­da­pes­ten Svéd­or­szág­gal ta­lál­ko­zik fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

Himnuszbotrány, korábbi fradista bünteti a magyarokat Szlovákiában

Himnuszbotrány, korábbi fradista bünteti a magyarokat Szlovákiában

Du­na­szer­da­hely és a fo­ci­csa­pat is vál­lalja a le­het­sé­ges bün­te­tést.

Du­na­szer­da­hely és a fo­ci­csa­pat is vál­lalja a le­het­sé­ges bün­te­tést, ha jog­erős lesz a ma­gyar­el­le­nes tör­vény.

Nem kell még temetni, üzente rajongóinak a magyar sztársportoló

Nem kell még temetni, üzente rajongóinak a magyar sztársportoló

Babos Tímea is tisz­tá­ban van vele, hogy le­hetne sok­kal jobb for­má­ban is.

Babos Tímea is tisz­tá­ban van vele, hogy le­hetne sok­kal jobb for­má­ban is.

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Ni­ko­lics és Reb­rov is ki­akadt.

Mind­két ma­gyar él­csa­pat kül­földi edzője, Marko Ni­ko­lics és Szer­hij Reb­rov is ki­akadt a tör­tén­tek miatt. Túl­zásba estek a ke­mény­ke­dés­sel a fo­cis­ták.

Elképesztő, a szállodában támadtak rá a Fradi sztárjára

Elképesztő, a szállodában támadtak rá a Fradi sztárjára

A Fe­renc­vá­ros 22 év után lett baj­nok.

A Csík­sze­reda jég­ko­rong­csa­pa­tá­nak a szur­ko­lói ne­he­zen vi­sel­ték a Fe­renc­vá­ros ellen el­bu­kott fi­ná­lét az Erste Li­gá­ban.

Balhé Berlinben, keményen beszólt Dárdainak egy játékosa

Balhé Berlinben, keményen beszólt Dárdainak egy játékosa

Sze­rinte az edző tehet min­den­ről. Csak a bot­rá­nyos nyi­lat­ko­za­tá­val tűnt ki a Bayern Mün­chen­ből iga­zolt te­het­ség.

Betiltották a magyar himnuszt Szlovákiában

Felháborító döntés, betiltották a magyar himnuszt Szlovákiában

Dur­ván ki­szúr­tak a DAC szur­ko­ló­i­val.

Dur­ván ki­szúr­tak a DAC szur­ko­ló­i­val. Akár 7000 eurós pénz­bün­te­tés­sel is sújt­hat­ják a til­tás meg­sze­gőit.

Nem lehet megtiltani a magyar himnusz éneklését Szlovákiában

Nem lehet megtiltani a magyar himnusz éneklését Szlovákiában

Gu­lyás Ger­gely el­fo­gad­ha­tat­lan­nak ne­vezte a szlo­vá­kok in­téz­ke­dé­sét.

Gu­lyás Ger­gely csü­tör­tö­kön el­fo­gad­ha­tat­lan­nak ne­vezte a szlo­vá­kok in­téz­ke­dé­sét.

Ijesztő hír jött, újabb óriásbombát találtak Budapesten

Ijesztő hír jött, újabb óriásbombát találtak Budapesten

Ha­tás­ta­la­ní­tásra vár a rob­ba­nó­test.

A jó­kora rob­ba­nó­test a ha­tás­ta­la­ní­tá­sáig las­sítja az épí­tési mun­ká­kat is a te­rü­le­ten.

Drasztikus fordulatot vett a Fradi-játékos élete

Drasztikus fordulatot vett a Fradi-játékos élete

Hardi szá­mára nincs le­he­tet­len.

Hardi Ri­chárd 2018 feb­ru­ár­já­ban még az éle­té­ért har­colt, most pedig baj­nok lett a Fradi ho­ki­csa­pa­tá­val. A fi­a­tal já­té­kos két­szer is le­győzte a rákot.

Durva, életveszélyesen megfenyegették a magyar sztársportolót

Durva, életveszélyesen megfenyegették a magyar sztársportolót

A 20 esz­ten­dős Stol­lár Fannyt kö­zös­ségi ol­da­lán érte tá­ma­dás, a fi­a­tal te­ni­szező jól ke­zelte a hely­ze­tet.

Stol­lár Fannyt kö­zös­ségi ol­da­lán érte tá­ma­dás, a fi­a­tal te­ni­szező jól ke­zelte a hely­ze­tet.

Máris imádják a Juventusnál a magyar kapust

Máris imádják a Juventusnál a magyar kapust

Senkó Zsom­bor szor­gal­ma­san ta­nulja az olasz nyel­vet, és ke­mé­nyen edz To­ri­nó­ban.

Senkó Zsom­bor szor­gal­ma­san ta­nulja az olasz nyel­vet, és ke­mé­nyen edz To­ri­nó­ban.

A börtönből üzent a Budapesten elfogott hekker

A börtönből üzent a Budapesten elfogott hekker

A kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

Ügy­védje sze­rint Rui Pinto a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van. A fut­ball­sztá­rok ré­mé­nek esze ágá­ban sincs le­áll­nia, akár vád­al­kut is köt­het.

Zidane üzent a Real Madrid sztárjainak

Zidane nem fogta vissza magát, üzent a Real Madrid sztárjainak

A fran­cia edző tisz­tázta, nem akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni.

A fran­cia edző tisz­tázta, nem akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni. Azt is el­is­merte, hogy ne­he­zen tudja mo­ti­válni a já­té­ko­sait.

Babos Timi önmagát biztatja a trágár mocskolódás után

Babos Timi önmagát biztatja a trágár mocskolódás után

Nincs könnyű hely­zet­ben a ma­gyar női te­ni­szező, aki egyé­ni­ben ku­dar­cot ku­darcra hal­moz.

Nincs könnyű hely­zet­ben a ma­gyar női te­ni­szező, aki egyé­ni­ben ku­dar­cot ku­darcra hal­moz.

Böde Dániel kimaradt a Fradi keretéből, fény derült az igazságra

Böde Dániel kimaradt a Fradi keretéből, fény derült az igazságra

A fő­vá­ro­siak nél­küle is nyer­tek Kis­vár­dán. Szer­hij Reb­rov a meccs után ki­tért a nép­szerű tá­ma­dóra is.

A fő­vá­ro­siak nél­küle is nyer­tek Kis­vár­dán. Szer­hij Reb­rov a meccs után ki­tért a nép­szerű tá­ma­dóra is.

Nehéz éjszakája lesz Dárdai Pálnak, komoly pofont kapott

Nehéz éjszakája lesz Dárdai Pálnak, komoly pofont kapott

A Her­tha 5-0-ra ki­ka­pott az RB Le­ip­zig ven­dé­ge­ként a Bun­des­liga 27. for­du­ló­já­ban. Gu­lá­csi Péter és Willi Orban vé­gig­ját­szotta a mér­kő­zést.

Csattanós választ adtak a Haladás futballistái

Nem adják fel: csattanós választ adtak a Haladás futballistái

Na­gyot küz­döt­tek a já­té­ko­sok.

A szom­bat­he­lyi já­té­ko­sok élet­ben tar­tot­ták a benn­ma­ra­dási re­mé­nye­i­ket.

Megvan a fotó, cenzúrázták Hosszú Katinkát

Megvan a fotó, cenzúrázták Hosszú Katinkát

Az Iron Lady már az olim­piát is szóba hozta a ma­gyar úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően. A két­száz és a négy­száz ve­gyes biz­tos pont nála.

Az Iron Lady már az olim­piát is szóba hozta a ma­gyar úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően. A két­száz és a négy­száz ve­gyes biz­tos pont nála.

Óriási meglepetéssel ért véget a magyar úszóbajnokság

Óriási meglepetéssel ért véget a magyar úszóbajnokság

100 pil­lan­gón Szabó Sze­basz­tián nyert, Ken­de­resi Ta­mást, Milák Kris­tó­fot és Cseh Lász­lót is meg­előzte.

100 pil­lan­gón Szabó Sze­basz­tián nyert, Ken­de­resi Ta­mást, Milák Kris­tó­fot és Cseh Lász­lót is meg­előzte. Az utolsó napra is ma­radt egy or­szá­gos csúcs.

Reagált a szövetség az újabb úszóbotrányra

Reagált a szövetség az újabb úszóbotrányra

Az el­nök­ség tá­mo­gatta Wla­dár Sán­dor ja­vas­la­tát, így a jö­vő­ben nem lehet meg­ke­rülni a MÚSZ-t. Ezen­túl a ver­seny­zők ered­mé­nyes­sége lesz a döntő fak­tor.

Tá­mo­gat­ták Wla­dár Sán­dor ja­vas­la­tát, így a jö­vő­ben nem lehet meg­ke­rülni a MÚSZ-t. Ezen­túl a ver­seny­zők ered­mé­nyes­sége lesz a döntő fak­tor.

Friss hírek érkeztek a súlyos beteg magyar sportolóról

Friss hírek érkeztek a súlyos beteg magyar sportolóról

Tóth Ró­ber­tet Ame­ri­ká­ban ke­ze­lik.

El­kez­dő­dött Tóth Ró­bert ke­ze­lése az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Az ifjú­sági Eu­rópa-baj­nok ka­ja­kos igyek­szik nem el­hagyni magát, még ka­jakba is ült.

Botrány a magyar úszóknál, kitálalt Verrasztó edzője

Botrány a magyar úszóknál, kitálalt Verrasztó Dávid edzője

Sok fe­szült­ség gyü­lem­lett fel ben­nük.

A há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó nem volt haj­landó nyi­lat­kozni, Mol­nár Ákos vi­szont igen.

Sokat szenvedett, beintett a válogatottnak az argentin sztár

Sokat szenvedett, beintett a válogatottnak az argentin sztár

Még csak 31 éves, de máris hátat for­dít az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nak a csa­tár.

Aljas támadás, nem várt helyről bántják a Fradit

Aljas támadás, nem várt helyről bántják a Fradit

Fé­reg­nek ne­vez­ték a ho­kist.

A Fradi 7-2-re győ­zött a férfi jég­ko­rong Erste Liga dön­tő­jé­nek má­so­dik fel­vo­ná­sán. A négy meccsig tartó pár­harc ál­lása: 1-1.

Meglepő nyilatkozatot adott Cseh László

Meglepő nyilatkozatot adott Cseh László

A klasszis úszó ran­de­vú­ról és sze­re­lem­ről be­szélt, mi­u­tán arany­ér­met nyert az or­szá­gos baj­nok­sá­gon. A 33 éves spor­to­lót el­len­fele is mél­tatta.

A klasszis úszó ran­de­vú­ról és sze­re­lem­ről be­szélt, mi­u­tán arany­ér­met nyert az or­szá­gos baj­nok­sá­gon. A 33 éves spor­to­lót el­len­fele is mél­tatta.

Így kezeli Neymart és a stresszt a magyar sztáredző

Így kezeli Neymart és a stresszt a magyar sztáredző

Lőw Zsolt a PSG-nél dol­go­zik.

Lőw Zsolt ta­valy nyár óta Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál dol­go­zik.

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Azer­baj­dzsán kö­vet­ke­zik.

Min­den bi­zonnyal már a kö­vet­kező meccsre ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Áll a bál Schumacher körül egy ízléstelen húzás miatt

Áll a bál Schumacher körül: ízléstelen húzás

Évek óta ez megy, pedig a fő­sze­rep­lő­nek sem tet­szik. Az érin­tett cég rég­óta csak ígér­geti, hogy lép az ügy­ben.

Évek óta ez megy, pedig a fő­sze­rep­lő­nek sem tet­szik a dolog. Az érin­tett cég rég­óta csak ígér­geti, hogy lép az ügy­ben.

Óriási siker, bekerült a világ legjobbjai közé a magyar tinisztár

Bekerült a világ legjobbjai közé a magyar tinisztár

Keszt­he­lyi Vi­vien a most in­duló W Se­ries hi­va­ta­los teszt­pi­ló­tája lesz. Ké­szen kell áll­nia a ver­seny­zésre is.

Keszt­he­lyi Vi­vien a most in­duló W Se­ries hi­va­ta­los teszt­pi­ló­tája lesz. Ké­szen kell áll­nia a ver­seny­zésre is.

Véget érhet Cseh Laci karrierje? Reagált a magyar kapitány

Véget érhet Cseh Laci karrierje? Reagált a magyar kapitány

Sós Csaba el­mondta a vé­le­mé­nyét.

Sós Csaba őszin­tén re­méli, hogy a 33 éves klasszis nem hagyja abba az úszást rövid időn belül. Azt el­is­merte, hogy a le­genda nehéz hely­zet­ben van.

Betelt a pohár, a Real Madrid eladja a hisztis világsztárt

Betelt a pohár, a Real Madrid eladja a hisztis világsztárt

Úgy tűnik, dön­töt­tek a ki­váló tá­madó ügyé­ben, aki 2013-ban ke­rült a Real Mad­rid­hoz.

Úgy tűnik, dön­töt­tek a ki­váló tá­madó ügyé­ben, aki 2013-ban ke­rült a Real Mad­rid­hoz.

Döntött az MLSZ, újabb ítélet Király Gábor ügyében

Döntött az MLSZ, újabb ítélet Király Gábor ügyében

Az ügy még ga­ran­tál­tan foly­ta­tó­dik. A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott ka­pust meg­hall­gatta a bi­zott­ság, de...

Véget ért a fe­gyelmi tár­gya­lás. Az ügy azon­ban még ga­ran­tál­tan foly­ta­tó­dik. A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott ka­pust meg­hall­gatta a bi­zott­ság, de...

Sorsdöntő napok előtt áll Cseh Laci

Sorsdöntő napok előtt áll Cseh Laci, ezt mondta a jövőjéről

Könnyen lehet, hogy vissza­vo­nul az or­szá­gos baj­nok­ság után.

Ha nem si­ke­rül ki­jut­nia a vi­lág­baj­nok­ságra 200 pil­lan­gón, akkor vissza­vo­nul. A 33 éves klasszist a fe­le­sége is el­kí­séri az or­szá­gos baj­nok­ságra.

Meglepő pletyka terjeng Schumi fiáról

Meglepő pletyka terjeng Schumacher fiáról

A hírek sze­rint jövő héten a Fer­ra­ri­val tesz­tel­het.

A hírek sze­rint jövő héten előbb a Fer­rari, aztán az Alfa Romeo F1-es ko­csi­já­val tesz­tel­het Mick Schu­m­a­cher. A gya­kor­lásra a Bah­re­ini Nagy­díj után kerül sor.

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Ma­rokkó ellen lép pá­lyára.

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Ma­rokkó ellen lép pá­lyára.