SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Itt a bizonyíték, Shakira és Piqué szakítottak

Itt a bizonyíték, Shakira és Piqué szakítottak

Úgy fest, a sztár­vi­lág tudja, mi tör­tént.

Úgy fest, a sztár­vi­lág már napok óta tudja, mi tör­tént a ko­lum­biai éne­kesnő, Sha­kira és a spa­nyol fut­bal­lista, Ge­rard Piqué kö­zött.

Vallott a szemtanú, verekedés a párizsi öltözőben

Vallott a szemtanú, verekedés a párizsi öltözőben

A pálya után az öl­tö­ző­ben foly­ta­tó­dott Ca­vani és Ney­mar csa­tája. Úgy fest, ko­moly el­len­tét fe­szül kö­zöt­tük.

A pálya után az öl­tö­ző­ben foly­ta­tó­dott Ca­vani és Ney­mar csa­tája. Úgy fest, ko­moly el­len­tét fe­szül kö­zöt­tük.

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Né­hány éve a te­niszt is majd­nem ab­ba­hagyta Fu­cso­vics, most élete sze­zon­ját futja.

Né­hány éve a te­niszt is majd­nem ab­ba­hagyta Fu­cso­vics, most élete sze­zon­ját futja.

Tesznek a milliókra a Fradinál, Doll reagált

Tesznek a milliókra, Doll reagált

Sok­kal fon­to­sabb a ta­bella, mint az MLSZ-sza­bály. Úgy tűnik, egy­előre a zöld-fe­hé­rek­nek dön­töt­tek jól.

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

A Fe­renc­vá­ros­ban ját­szó Botka test­vére rob­ban­totta ki a bal­hét a hírek sze­rint.

22 éve nem látott csoda: újra a legjobbak között a magyar teniszezők

22 éve nem látott csoda: újra a legjobbak között a magyar teniszezők

Fu­cso­vics Már­ton szen­zá­ciós já­ték­kal verte orosz ri­vá­li­sát.

Fu­cso­vics Már­ton szen­zá­ciós já­ték­kal verte orosz ri­vá­li­sát, a ma­gyar fiúk ezzel fel­ju­tot­tak a vi­lág­elitbe!

Rossz hír, nehéz hetek várnak a magyar sztárfocistára

Rossz hír, nehéz hetek várnak a magyar sztárfocistára

A várt­nál is sú­lyo­sabb a sé­rü­lése.

Az edzője árulta el, hogy idén már nem játsz­hat több baj­noki meccset Kle­in­heis­ler. Az Eu­rópa-li­gá­ban talán pá­lyára lép­het.

Csalódás, ez történt a Vidinél a magyar sztárral

Csalódás, ez történt a Vidinél a magyar sztárral

Egy év alatt óri­á­sit for­dult a világ vele.

Egy év alatt óri­á­sit for­dult a világ a ma­gyar kö­zép­pá­lyás­sal a Vi­deo­ton­nál.

Lecsapott a rendőrség a magyarokra támadó focihuligánokra

Lecsapott a rendőrség a magyarokra támadó focihuligánokra

Nem úsz­ták meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül az aljas tá­ma­dást az el­kö­ve­tők. Civil em­be­rek is se­gí­tet­ték a nyo­mo­zást.

Nem úsz­ták meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül az aljas tá­ma­dást az el­kö­ve­tők. Civil em­be­rek is se­gí­tet­ték a nyo­mo­zást.

Ebben a balatoni luxusban pihen Dárdai Pál

Ebben a balatoni luxusban pihen Dárdai Pál

Nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek vár­ják a Her­tha si­ker­edző­jét ide­haza. A me­den­cé­jét még fel is tur­bóz­ták.

Nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek vár­ják a Her­tha si­ker­edző­jét ide­haza. A me­den­cé­jét még fel is tur­bóz­ták.

Nincs visszaút? Ezért ül a kispadon Nagy Ádám

Nincs visszaút? Ezért ül a kispadon Nagy Ádám

Ki­szo­rult a Bo­logna kez­dő­csa­pa­tá­ból.

Ki­szo­rult a Bo­logna kez­dő­csa­pa­tá­ból Nagy Ádám, aki az ed­digi három for­du­lót a kis­pa­don ülte végig.

360 perc után rúgták ki a BL-győztes sztárt

360 perc után rúgták ki a BL-győztes sztárt

Mind­össze négy mér­kő­zést élt meg a Crys­tal Pa­lace kis­pad­ján.

Mind­össze négy mér­kő­zést élt meg az angol Crys­tal Pa­lace kis­pad­ján az egy­kori klasszis.

Ronaldóval akar ünnepelni a magyar válogatott focista

Ronaldóval akar ünnepelni a magyar válogatott focista

Sal­lai Ro­land­nak az egyik álma már tel­je­sült, a másik álom el­éré­sé­hez még sokat kell dol­goz­nia. Úgy érzi, jó csa­pat­hoz ke­rült.

Sal­lai Ro­land­nak az egyik álma már tel­je­sült, a másik álom el­éré­sé­hez még sokat kell dol­goz­nia. Úgy érzi, jó csa­pat­hoz ke­rült.

Azonnali lépés, kirúgták a válogatott német kapitányát

Azonnali lépés, kirúgták a válogatott német kapitányát

Me­nesz­tik a német Ch­ri­stoph Da­u­mot a román lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi poszt­já­ról.

Me­nesz­tik a német Ch­ri­stoph Da­u­mot a román lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi poszt­já­ról.

Óriási meglepetés, Gyárfás Tamást jelölték

Óriási meglepetés, Gyárfás Tamást jelölték

A leg­fris­sebb pletyka sze­rint a ko­rábbi elnök neve is sze­re­pelt a szep­tem­beri lis­tán.

A leg­fris­sebb pletyka sze­rint az ő neve is sze­re­pel azon a lis­tán, amely a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség el­nök­je­lölt­je­i­nek nevét tar­tal­mazza.

Ez bizony szép volt, búcsúzni csak így szabad

Ez bizony szép volt, búcsúzni csak így szabad

A világ egyik leg­jobbja ellen esett ki a férfi ko­sár­labda-vá­lo­ga­tott az Eb-n. A várt­nál si­ke­re­sebb tor­nát zárt a csa­pat.

Váratlan döntés, ez vár Kassai Viktorra

Váratlan döntés, ez vár Kassai Viktorra

Bő­dü­le­tes hi­bája után sem mon­da­nak le a ma­gyar bí­ró­ról.

Bő­dü­le­tes hi­bája után sem mon­da­nak le a ma­gyar bí­ró­ról. Neki és stáb­já­nak most Gö­rög­or­szágba kell utaz­nia.

Újabb hírek Schumiról, Hamiltonra figyel a világ

Újabb hírek Schumacherről, Hamiltonra figyel a világ

A brit sztár tudni akarja az igaz­sá­got.

A Mer­ce­des ver­seny­zője sze­retné tudni az igaz­sá­got a német le­gen­dá­ról. Elő­ször Schumi fe­le­sé­gé­vel sze­retne be­szélni.

Messi vagy Ronaldo, ki nézi tévén a vb-t?

Messi vagy Ronaldo, ki nézi tévén a vb-t?

Re­á­lis esély van rá, hogy Li­onel Messi nél­kül ren­de­zik meg a vb-t.

Re­á­lis esély van rá, hogy nap­ja­ink leg­jobb fut­bal­lis­tája, Li­onel Messi nél­kül ren­de­zik meg a jövő évi vi­lág­baj­nok­sá­got.

Messi a Real Madridnál? A megszerzéséről beszélnek

Messi a Real Madridnál? A megszerzéséről beszélnek

A Real Mad­rid el­nöke, Flo­ren­tino Pérez Li­onel Messi meg­szer­zé­sé­ről be­szélt.

A Real Mad­rid el­nöke, Flo­ren­tino Pérez Li­onel Messi meg­szer­zé­sé­ről be­szélt.

Megszólalt Schumi szóvivője, erre reagálnia kellett

Megszólalt Schumi szóvivője, erre reagálnia kellett

Végre ismét nyi­lat­ko­zott.

Végre ismét nyi­lat­ko­zott a hét­sze­res Forma-1-es pi­lóta szó­vi­vője.

Teljes a káosz, kimenekítették az egész csapatot

Teljes a káosz, kimenekítették az egész csapatot

Le­csa­pott a hur­ri­kán, a Flo­rida Pant­hers ve­ze­tői char­ter­gép­pel me­ne­kí­tet­ték ki a csa­pat já­té­ko­sait és dol­go­zóit.

Tényleg csak ennyit érünk? Storck lehűtötte a kedélyeket

Tényleg csak ennyit érünk? Storck lehűtötte a kedélyeket

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya őszinte vé­le­ményt for­mált a je­len­ről és a jö­vő­ről.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya őszinte vé­le­ményt for­mált a je­len­ről és a jö­vő­ről.

Ezt kérte a magyar csapat a spanyoloktól

Ezt kérte a magyar csapat a spanyoloktól

Tét nél­küli meccsen szen­ved­tünk sima ve­re­sé­get a spa­nyo­lok­tól az Eb-n. Ko­sa­ra­sa­ink mos­tan­tól va­sár­napra ké­szül­het­nek.

Tét nél­küli meccsen szen­ved­tünk sima ve­re­sé­get a spa­nyo­lok­tól az Eb-n. Ko­sa­ra­sa­ink mos­tan­tól a va­sár­napra ké­szül­het­nek.

Kitálalt a szemtanú, szexeltek a portugálok a magyar lányokkal

Kitálalt a szemtanú, szexeltek a magyar lányok a portugálok szállásán

Öt­ven­ezer fo­rin­tot is meg­ke­res­he­tett egy hölgy a csa­pat szál­lo­dá­já­ban. Ro­naldo vissza­fo­gott volt, bez­zeg a töb­biek.

Döbbenetes összeg, ennyiért nézheted Dzsudzsákékat

Döbbenetes összeg, ennyiért nézheted Dzsudzsákékat

Ked­den kezd­ték el árulni a je­gye­ket a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre. Az ár bor­sos, és akkor még nem be­szél­tünk az uta­zási költ­sé­gek­ről.

Súlyos döntést hozott a magyar válogatott legjobbja

Súlyos döntést hozott a magyar válogatott legjobbja

Nem a leg­erő­sebb össze­ál­lí­tá­sá­val lép pá­lyára nem­zeti csa­pa­tunk az utolsó cso­port­meccsén.

Nem a leg­erő­sebb össze­ál­lí­tá­sá­val lép pá­lyára nem­zeti csa­pa­tunk az utolsó cso­port­meccsén.

Ez már sok, Ronaldo csapattársa gúnyt űzött a magyarokból

Ez már sok, Ronaldo csapattársa gúnyt űzött a magyarokból

A por­tu­gál fo­cis­ták zokon vet­ték Dzs­u­dzsá­kék ag­resszív já­té­kát. Fonte már át­esett a ló túlsó ol­da­lára.

A por­tu­gál fo­cis­ták zokon vet­ték Dzs­u­dzsá­kék ag­resszív já­té­kát. Fonte már át­esett a ló túlsó ol­da­lára.

Megszólalt Priskin, ezt üzente áldozatának a kiállított magyar

Megszólalt Priskin, ezt üzente áldozatának a kiállított magyar

A Fe­renc­vá­ros csa­tára sors­döntő hibát vé­tett. Még éj­szaka üzent a por­tu­gál vé­dő­nek.

Storck meglepő kijelentése, ez már nem az NB I

Storck meglepő kijelentése, ez már nem az NB I

Vajon jogos volt Pris­kin Tamás ki­ál­lí­tása a por­tu­gá­lok ellen? A szö­vet­ségi ka­pi­tány is el­mondta a vé­le­mé­nyét.

Megrázó interjú, Priskin szenved a kiállítás óta

Megrázó interjú, Priskin szenved a kiállítás óta

Na­gyon meg­vi­selte Pris­kin Ta­mást a por­tu­gá­lok el­leni ki­ál­lí­tása. A ma­gyar csa­tár alig aludt a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Na­gyon meg­vi­selte Pris­kin Ta­mást a por­tu­gá­lok el­leni ki­ál­lí­tása. A ma­gyar csa­tár alig aludt a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

A csa­pat­ka­pi­tány ki­sár­gázta magát a kö­vet­kező meccs­ről, nem játsz­hat Svájc­ban. A por­tu­gá­lok Ro­naldo gól­passzá­val nyer­tek Bu­da­pes­ten.

A csa­pat­ka­pi­tány ki­sár­gázta magát a kö­vet­kező meccs­ről, nem játsz­hat Svájc­ban. A por­tu­gá­lok Cris­ti­ano Ro­naldo gól­passzá­val nyer­tek Bu­da­pes­ten.

Hamilton a Ferrari szurkolói előtt okozott fájdalmat Vettelnek

Hamilton a Ferrari szurkolói előtt okozott fájdalmat Vettelnek

A Mer­ce­des ver­seny­zője simán nyert Mon­zá­ban, és meg­előzte német ri­vá­li­sát a vi­lág­baj­noki pont­ver­seny­ben.

A Mer­ce­des ver­seny­zője simán nyert Mon­zá­ban, és meg­előzte német ri­vá­li­sát a vb-pont­ver­seny­ben.

Háború újratöltve, hétvégén eldőlhet a Hamilton-Vettel csata!

Háború újratöltve, hétvégén eldőlhet a Hamilton-Vettel csata!

Mon­zá­ban dől el a vi­lág­baj­noki cím?

Egy ese­ten kívül az el­múlt évek­ben az ne­vet­he­tett a végén, aki be­húzta az Olasz Nagy­dí­jat. Idén is Mon­zá­ban dől el a vb-cím?

Dárdai focistája a szívbajt hozta a németekre, így reagáltak Berlinben

Dárdai focistája a szívbajt hozta a németekre, így reagáltak Berlinben

Ritka na­gyot ala­kí­tott a ma­gyar edző já­té­kosa. A né­me­tek nem akar­tak hinni a sze­mük­nek, de a végén mégis volt vá­la­szuk.

Őszinte vallomás: Hamilton ezért utálja Vettelt

Őszinte vallomás: Hamilton ezért utálja Vettelt

To­vább hajtja egy­mást a két pi­lóta.

To­vább űzi, hajtja egy­mást a két csúcs­pi­lóta. Ha­mil­ton ismét elég ke­mény be­szó­lás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met. A szó­pár­baj­nak a pá­lyán lesz foly­ta­tása.

Rooneyt lecsukták, komoly bajba került

Rooneyt lecsukták, komoly bajba került

Wayne Ro­o­ney ma­gya­ráz­kod­hat, az Ever­ton lab­da­rú­gó­ját elő­ál­lí­tot­ták.

Wayne Ro­o­ney ma­gya­ráz­kod­hat, az Ever­ton lab­da­rú­gó­ját elő­ál­lí­tot­ták a rend­őrök.

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

El­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek a hasz­nál­ha­tat­lan be­lé­pő­kért. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette a druk­ke­re­ket.

Egé­szen el­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette a druk­ke­re­ket a por­tu­gál meccs előtt.

Csapatkapitányát veszítette a magyar válogatott

Újabb csapás, csapatkapitányát veszítette a magyar válogatott

Hanga az első Eb-meccsen meg­sé­rült.

Iv­ko­vics nem koc­káz­ta­tott Hanga Ádám­mal, aki az első fél­idő haj­rá­já­ban esett rá a csí­pő­jére.

Folytatódik az úszóháború, itt az újabb balhé

Folytatódik az úszóháború, itt az újabb balhé

Tiszt­újító köz­gyű­lést tar­tot­tak.

Pén­te­ken rend­kí­vüli tiszt­újító köz­gyű­lést tar­tott a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség.

Storck vallomása, elárulta, min ment keresztül

Storck vallomása, elárulta, min ment keresztül

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 3-1-re le­győzte a lett csa­pa­tot a bu­da­pesti Gro­u­pama Aré­ná­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 3-1-re le­győzte a lett csa­pa­tot a bu­da­pesti Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Vérfagyasztó támadás, megkergették Erdélyben a magyar úszósztárt

Vérfagyasztó támadás, Erdélyben megkergették a magyar úszósztárt

Fut­nia kel­lett spor­to­lónk­nak. Sze­ren­csére meg­úszta a még na­gyobb bajt.

Fut­nia kel­lett spor­to­lónk­nak. Még na­gyobb bajba is ke­rül­he­tett volna, de azt sze­ren­csére meg­úszta.

Nagy durranás a végén, megdöntik Neymar rekordját?

Nagy durranás a végén, megdöntik Neymar rekordját?

Éj­fél­kor zárul az át­iga­zo­lási piac.

Csü­tör­tö­kön még erő­sít­het­nek az eu­ró­pai fut­ball­csa­pa­tok. Éj­fél­kor zárul az át­iga­zo­lási piac.

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt az edző.

Nagy a fel­zú­du­lás. Ki­húzta a gyu­fát a Her­tha ma­gyar edzője. Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt a gye­rek­ne­ve­lés­ről és a fe­le­sé­gé­vel való mun­ka­meg­osz­tás­ról.

Sorsdöntő meccs, Storck állásával játszanak Dzsudzsákék

Sorsdöntő meccs, Storck állásával játszanak Dzsudzsákék

Ha nem si­ke­rül meg­verni Lett­or­szá­got, akkor bajba ke­rül­het a ka­pi­tány.

Ha nem si­ke­rül meg­verni Lett­or­szá­got, akkor ko­moly bajba ke­rül­het a német ka­pi­tány.

Súlyos sértés, miért tette ezt Hosszú Katinka?

Súlyos sértés, miért tette ezt Hosszú Katinka?

Ko­moly díjat ka­pott az úszónő, azon­ban meg­sér­tette azo­kat, akik ezt oda­ítél­ték neki.

Ko­moly díjat ka­pott az úszónő, azon­ban meg­sér­tette azo­kat, akik ezt oda­ítél­ték neki. A vá­ros­ban ha­rag­sza­nak rá.

Dráma Amerikában, Babos szenzációra készül

Dráma Amerikában, Babos Timi világszenzációra készül

Sa­rap­ova lehet a má­so­dik ál­do­zata.

A ma­gyar já­té­kos óri­ási csa­tá­ban nyert a US Open első kö­ré­ben, kö­vet­kező el­len­fele Ma­rija Sa­rap­ova lesz.

Dárdai botrányt okozott, miatta lázadnak a Balatonon

Dárdai botrányt okozott, miatta lázadnak a Balatonon

A lakók sze­rint a Her­tha Ber­lin ve­ze­tő­edzője le­zár­atta ma­gá­nak a sza­bad­strand egy ré­szét.

Dráma a válogatottban, Storckot elhagyták a játékosai

Dráma a válogatottban, Storckot elhagyták a játékosai

Kle­in­heis­ler után a Fradi két alap­em­bere is ki­dőlt a vb-se­lej­te­zők előtt.

Kle­in­heis­ler után a Fe­renc­vá­ros két meg­ha­tá­rozó já­té­kosa is ki­dőlt a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zők előtt. Nem hív be új em­be­re­ket a ka­pi­tány.

Elképesztő, Dzsudzsák 150 milliós villát vett magának a Balatonnál

Elképesztő, Dzsudzsák 150 milliós villát vett magának a Balatonnál

A sió­foki tel­két cse­rélte le egy ti­ha­nyira a ma­gyar sztár­fo­cista. Az egyik kör­nyék­béli sze­rint vi­szont nem tel­je­sen elé­ge­dett a ház­zal.

A sió­foki tel­két cse­rélte le egy ti­ha­nyira a ma­gyar sztár­fo­cista. Az egyik kör­nyék­béli sze­rint vi­szont nem tel­je­sen elé­ge­dett a ház­zal.

Balhé az NB I-ben, válogatott sztár halálát kívánták a drukkerek

Balhé az NB I-ben, válogatott sztár halálát kívánták a drukkerek

Nem fo­gad­ták szí­vé­lye­sen a Hon­véd druk­ke­rei a Deb­re­cen já­té­ko­sát.

Nem fo­gad­ták szí­vé­lye­sen a Hon­véd druk­ke­rei a Deb­re­cen já­té­ko­sát. Tő­zsér ki is in­tett nekik.

Sztárcsapatok ellen küzdhet a magyar focitehetség?

Bombahír, sztárcsapatok ellen küzdhet a magyar focitehetség?

Cip­rusra ve­zet­het az útja.

Ehhez már csak annyi kell, hogy a Pus­kás Aka­dé­mia el­en­gedje Cip­rusra. A vé­tel­ár­ról már nem kell vi­tat­koz­nia a klu­bok­nak.

Filmhősökké váltak a világbajnok magyar kajakosok

Filmhősökké váltak a világbajnok magyar kajakosok

A fel­hő­sza­ka­dás sem volt aka­dály.

A fel­hő­sza­ka­dás sem ál­lít­hatta meg a Ba­laska, Birka pá­rost. Med­veczky Erika a be­teg­sége el­le­nére is győzni tu­dott Far­kasdi Ra­móna pár­ja­ként.

Hamilton megkönnyezte történelmi sikerét

Hamilton megkönnyezte történelmi sikerét

Be­ál­lí­totta Schu­m­a­cher re­kord­ját.

A brit szu­per­sztár be­ál­lí­totta Mi­chael Schu­m­a­cher re­kord­ját, a német le­genda csa­ládja azon­nal gra­tu­lált a Mer­ce­des él­me­nő­jé­nek.

Támadásra készülnek, óriási a készültség a legendák mérkőzése előtt

Támadásra készülnek, óriási a készültség a legendák mérkőzése előtt

Meg­is­mét­lőd­het a bar­ce­lo­nai ter­ror, ezért a rend­őr­ség min­dent meg­tesz a gya­nús ele­mek ki­szű­ré­sére.

Döbbenetes úszás, mindenki a magyar úszósztárt csodálja

Döbbenetes úszás, mindenki a magyar úszósztárt csodálja

Vi­lág­csú­csot úszott a ju­ni­o­rok­nál Milák Kris­tóf, ez pedig arany­ér­met je­len­tett neki.

Vi­lág­csú­csot úszott a ju­ni­o­rok­nál Milák Kris­tóf, ez pedig arany­ér­met je­len­tett neki. Bu­da­pes­ten gyor­sab­bat úszott, de azt nem írták neki jóvá.

Elkergetnék sztárjaikat a Vidi szurkolói

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

A szerb edző is rög­tön cél­tábla lett.

Az eddig ked­velt szerb edző is rög­tön cél­tábla lett. Ko­vács Fe­renc sze­rint ér­tel­met­len a já­té­ko­so­kat bán­tani.

Megvan Neymar költséges utódja a Barcelonánál

Megvan Neymar költséges utódja a Barcelonánál

105 mil­lió eu­ró­ért.

105 mil­lió euró. Ennyit fi­ze­tett ki a ka­ta­lán sztár­csa­pat, hogy pó­tol­ják egyik leg­na­gyobb sztár­ju­kat.

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az al-Vah­dá­ban.

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az al-Vah­dá­ban.

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Vissza­tér­het a Di­namo Moszk­vá­hoz?

Orosz­or­szági hírek sze­rint Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­tér­het ko­rábbi klub­já­hoz, a Di­namo Moszk­vá­hoz.

Nagy a baj: orvosok kezébe került a fociválogatott sztárja!

Nagy a baj: orvosok kezébe került a fociválogatott sztárja!

Gyor­san le kel­lett cse­rélni a BL-ben.

13 perc után le kel­lett cse­rélni a Baj­no­kok Li­gá­já­ban Kle­in­heis­lert. Egye­lőre nem tudni, mek­kora a baj.

Mint az óvodások, úgy esett ki a Videoton. Ezt komolyan gondolták?

Mint az óvodások, úgy esett ki a Videoton. Ezt komolyan gondolták?

Per­cek alatt ki­vé­gezte a Par­ti­zan a ma­gyar csa­pa­tot.

Per­cek alatt ki­vé­gezte a Par­ti­zan a ma­gyar csa­pa­tot. Ilyen buta já­ték­kal nincs is he­lyünk a fő­táb­lán.

Csattant a bilincs, rács mögé került a magyar bundakirály

Csattant a bilincs, rács mögé került a magyar bundakirály

A volt fo­cista ellen nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­rancs van ér­vény­ben, ezért ke­rült bör­tönbe Mad­rid­ban.

A volt fo­cista ellen nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­rancs van ér­vény­ben, ezért ke­rült bör­tönbe Mad­rid­ban. Ko­ráb­ban 22 hó­na­pot ült elő­ze­tes­ben.

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

A fo­cista me­nedzs­mentje sze­rint divat lett be­le­rúgni a kül­föl­dön ját­szó ma­gyar já­té­ko­sokba.

Bűnös viszony, edzője lányával szexelt, nagyot bukott a sztár

Bűnös viszony, edzője lányával szexelt, nagyot bukott a sztár

Nem bírt ma­gá­val a spa­nyol csa­tár.

Nem bírt ma­gá­val a spa­nyol csa­tár, rá­haj­tott a főnök lá­nyára. Az ilyen ak­ciók pedig nem szok­tak jól vég­ződni.

Áll a bál Barcelonában, eszement pénzért mehet Messi

Áll a bál Barcelonában, eszement pénzért mehet Messi

Megy a bel­harc, Ney­mar után újabb csil­la­got ve­szít­het el a Barca.

Ney­mar után újabb csil­la­got ve­szít­het el a Barca fo­ci­csa­pata. Meg­in­dult a bel­harc a klub­ban. Az ara­bok nem is­mer­nek ha­tárt a köl­te­ke­zés­ben?

Nikolics megnémult, az amerikaiak tudják az okát

Nikolics megnémult, az amerikaiak tudják az okát

Egye­lőre nem csi­nál­nak bűn­ba­kot a ma­gyar csa­tár­ból Chi­ca­gó­ban. A csa­pat­já­ték­ban ke­re­sik a gyen­gél­ke­dés okát.

Egye­lőre nem csi­nál­nak bűn­ba­kot a ma­gyar csa­tár­ból Chi­ca­gó­ban. A csa­pat­já­ték­ban ke­re­sik a gyen­gél­ke­dés okát. A klub­me­ne­dzser ál­lítja, Niko to­vábbra is jól csi­nál min­dent, a tár­sak vi­szont kép­te­le­nek a leg­job­bat ki­hozni be­lőle.

Kucsera Gábor erre várt, végre ünnepelhet

Kucsera Gábor erre várt, végre ünnepelhet

A két­sze­res vi­lág­baj­nok ka­ja­kos, Ku­csera Gábor so­káig várt erre a pil­la­natra. Könnyen lehet, hogy ismét a vízen lát­juk vi­szont.

A két­sze­res vi­lág­baj­nok ka­ja­kos, Ku­csera Gábor so­káig várt erre a pil­la­natra. Könnyen lehet, hogy ismét a vízen lát­juk vi­szont.

Megbuktatják a játékosok? Válaszolt a Fradi edzője

Megbuktatják a játékosok? Válaszolt a Fradi edzője

Tho­mas Doll re­a­gált a vá­dakra...

Tho­mas Doll re­a­gált a vá­dakra, mi­sze­rint já­té­ko­sai el­lene fut­bal­loz­ná­nak.

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után.

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Bunkók csatája, Messi Ramosszal balhézott

Bunkók csatája, Messi Ramosszal balhézott

Ez­út­tal sem ma­radt el a bot­rány a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen.

Ez­út­tal sem ma­radt el a bot­rány a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen. Ser­gio Ramos és Li­onel Messi je­le­nete emel­ke­dett ki a spa­nyol Szu­per­kupa-mér­kő­zé­sen.

Meglepetés? Doll menesztésére szavaznak

Meglepetés? Doll menesztésére szavaznak

Rosszul kezdte a sze­zont az FTC.

Rosszul kezdte a sze­zont a Fe­renc­vá­ros, amely ki­esett az Eu­rópa-li­gá­ból és az NB I-ben is csa­ló­dást oko­zott.

Őszinte vallomás, Babos Timi reagált a kudarcokra

Őszinte vallomás, Babos Timi reagált a kudarcokra

Babos Tímea to­vábbra is for­mán kívül tel­je­sít. A leg­ran­go­sab­ban jegy­zett női te­ni­sze­zünk po­csék évet fut.

Babos Tímea to­vábbra is for­mán kívül tel­je­sít. A leg­ran­go­sab­ban jegy­zett női te­ni­sze­zünk po­csék évet fut.

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a focielnök

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

A csa­pat még nye­ret­len az NB I-ben.

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét, akit a hírek sze­rint már az ön­kor­mány­zat sem akar látni.

Balhé az NB I-ben, kőkeményen beleszállt a klubvezető az edzőbe

Balhé az NB I-ben, kőkeményen beleszállt a klubvezető az edzőbe

Nincs bo­csá­nat a si­ker­tré­ner­nek. Az újonc­csa­pat ve­zére sú­lyos vád­dal állt elő.

Mi történt Storck és Nikolics között?

Mi történt Storck és Nikolics között?

Ni­ko­lics Ne­manja 2016 ok­tó­be­ré­ben ját­szott utol­jára a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. A leg­gól­erő­sebb fut­ball­csa­tárt azóta fo­lya­ma­to­san ki­hagyta Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Ni­ko­lics Ne­manja 2016 ok­tó­be­ré­ben ját­szott utol­jára a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. A leg­gól­erő­sebb fut­ball­csa­tárt azóta fo­lya­ma­to­san ki­hagyta Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

Nem jöt­tek a fotók és be­jegy­zé­sek az Iron Lady­től, aki a sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet.

Nem jöt­tek a fotók és be­jegy­zé­sek az Iron Lady­től, aki a sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet.

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

A német edző meg­védte Sza­lai­é­kat.

A német szak­em­ber sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon csak az ered­mény szá­mít. A vá­lo­ga­tott tá­ma­dóit a vé­del­mébe vette.

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt a ka­pi­tány.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

Edzőválság, kit rúgnak ki először az NB I-ben?

Edzőválság, kit rúgnak ki először az NB I-ben?

A Pus­kás Aka­dé­mia és a Deb­re­cen nye­ret­len­ként kieső he­lyen áll, míg a Fe­renc­vá­ros csu­pán egy győ­zel­met jegy­zett az ed­digi öt for­duló során a lab­da­rúgó NB I-ben.

Három csa­pat­nál is rezeg a léc edző­fron­ton. A Pus­kás Aka­dé­mia és a Deb­re­cen nye­ret­len­ként kieső he­lyen áll, míg a Fe­renc­vá­ros csu­pán egy győ­zel­met jegy­zett az ed­digi öt for­duló során a lab­da­rúgó NB I-ben.

Világbajnoki aranyat ért a magyar pólólegendák varázslata

Világbajnoki aranyat ért a magyar pólólegendák varázslata

Már a szü­net­ben nyolc gól­lal ve­ze­tett a Mil­len­nium a Hajós uszo­dá­ban.

Már a szü­net­ben nyolc gól­lal ve­ze­tett a Mil­len­nium a Hajós uszo­dá­ban.

Focisták drogbalhéi: tonnás szállítmányokkal is lebuktak

Focisták drogbalhéi: lebuktak tonnás szállítmányokkal is

Mar­quez előtt is sok lab­da­rúgó ke­ve­re­dett ká­bí­tó­sze­res ügyekbe. Kis­fo­gyasz­tók­tól a ton­nás szál­lít­má­nyo­kig, íme a leg­em­lé­ke­ze­te­seb­bek.

Bernd Storck válaszolt Nikolics váratlan bejelentésére

Bernd Storck válaszolt Nikolics váratlan bejelentésére

Ni­ko­lics nem jön haza a vá­lo­ga­tott­hoz.

Ni­ko­lics Ne­manja távol marad a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két mér­kő­zé­sé­től. A ka­pi­tány re­a­gált.

Füttykoncert, elvitte a balhét a Fradi edzője

Füttykoncert, elvitte a balhét a Fradi edzője

A Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Paks­sal oda­haza a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, ötö­dik for­du­ló­já­ban.

A Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Paks­sal oda­haza a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, ötö­dik for­du­ló­já­ban.