SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Évről-évre rosszabb a hely­zet.

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját.

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját az át­iga­zo­lási pi­a­con.

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári And­rás a dél-ko­reai ri­vá­lisa ellen. Eddig csa­pat­ban vol­tak érmei.

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári And­rás a dél-ko­reai ri­vá­lisa ellen. Eddig csak csa­pat­ban vol­tak érmei vi­lág­ese­mé­nyek­ről.

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Sik­kasz­tott a spa­nyol szö­vet­ség el­nöke, egy­ben az UEFA és a FIFA al­el­nöke?

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fel­ipe Massa arról a Mi­chael Schu­m­a­cher­ről be­szélt, aki­nek az ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit tu­dunk.

Máris variálnak, fesztiválozók intenek be az NB I-nek

Fesztiválozók intenek be az NB I-nek

Már a má­so­dik for­du­ló­ban vál­to­zik az NB I prog­ramja. Hi­he­tet­len, de a nyári fesz­ti­vá­lok is át­ír­hat­ják a mű­sort.

Már a má­so­dik for­du­ló­ban vál­to­zik az NB I prog­ramja. Hi­he­tet­len, de a nyári fesz­ti­vá­lok is át­ír­hat­ják a mű­sort.

Hihetetlen, hogyan alázták a világsztárt Wimbledonban

Hihetetlen, hogyan alázták Wimbledonban a világsztárt

Ki­csípte magát, de nem eléggé.

Ros­berg ki­csípte magát, de nem eléggé. Majd­nem úgy járt a te­nisz­szen­tély­ben, mint két évvel ez­előtt Lewis Ha­mil­ton.

Káosz a focivébé körül, veszélyben a szurkolók és a játékosok

Káosz a focivébé körül, veszélyben a szurkolók és a játékosok

Hat or­szág is boj­kot­tál­hatja a 2022-es foci-vi­lág­baj­nok­sá­got. Az ügy­ben már az elnök is meg­szó­lalt.

Ezért kötött bele a Fradi-szurkolókba a válogatott focista

Ezért kötött bele a Fradi-szurkolókba a válogatott focista

Sza­kály Péter meg­in­do­kolta a sport­sze­rűt­len­sé­gét, de ta­nult is az eset­ből. Nem gon­dolta volna, hogy sárga lap jár a nézők her­ge­lé­séért.

Sza­kály Péter meg­in­do­kolta a sport­sze­rűt­len­sé­gét, de ta­nult is az eset­ből. Nem gon­dolta volna, hogy sárga lap jár a nézők her­ge­lé­séért.

Döntött a magyar sztárjátékos, véget érhet az álma?

Döntött a magyar sztárjátékos, véget érhet az álma?

Benn­fen­tes in­for­má­ciók sze­rint Hanga nem hagyja el mos­tani csa­pa­tát. Ha ez igaz, akkor távol ke­rül­het az NBA-től.

Benn­fen­tes in­for­má­ciók sze­rint Hanga Ádám nem hagyja el mos­tani csa­pa­tát. Ha ez igaz, akkor távol ke­rül­het az NBA-től.

Fernando Alonso csúnyán pórul járt, maradt volna inkább csendben

Fernando Alonso csúnyán pórul járt, maradt volna inkább csendben

Sorra mon­da­nak nemet a Forma-1-es csa­pa­tok a két­sze­res vi­lág­baj­nok spa­nyol au­tó­ver­seny­ző­nek.

Kassai lett a bűnbak, ő tehet mindenről

Kassai Viktor lett a bűnbak, a magyar bíró tehet mindenről

An­ce­lotti nem bo­csá­tott meg honfi­tár­sunk­nak.

Carlo An­ce­lotti még min­dig nem tu­dott meg­bo­csá­tani honfi­tár­sunk­nak. Gya­kor­la­ti­lag az ő nya­kába varrta a Bayern BL-ku­dar­cát.

A magyarokért is játszik Konta Wimbledonban

A magyarokért is játszik Konta Wimbledonban

A bri­tek te­ni­sze­zője Ma­gyar­or­szá­got is a ha­zá­já­nak tartja. Két győ­ze­lemre van az egyik leg­na­gyobb ál­má­tól.

A bri­tek te­ni­sze­zője Ma­gyar­or­szá­got is a ha­zá­já­nak tartja. Két győ­ze­lemre van az egyik leg­na­gyobb ál­má­tól.

Nikolics belefásult? Így reagál a válogatottra

Nikolics belefásult? Így reagál a válogatottra

Ten­ge­ren­túli si­ke­rei el­le­nére idén még nem sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban a csa­tár.

Ten­ge­ren­túli si­ke­rei el­le­nére idén még nem sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban a csa­tár.

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók.

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók.

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Me­lyik ma­gyar csa­pat jönne szóba?

Vajon mennyibe ke­rülne egy ma­gyar klub­nak a 30 éves fut­bal­lista? Hány csa­pa­tunk­nak lenne re­á­lis esé­lye meg­sze­rezni?

Csirke és wc-deszka, ezzel szívatják a drukkereket

Csirke és wc-deszka, ezzel szívatják a drukkereket

Nehéz a szur­ko­lók ked­vébe járni.

A ma­gyar szur­ko­lók ne­he­zen emész­tik meg eze­ket a dön­té­se­ket. A lo­gó­vál­toz­ta­tás, a ka­ba­la­ál­lat és a be­lép­te­tés is be­tette a kaput a ra­jon­gók­nál.

Balhé, Urbán csúnyán megsértette a nőket

Balhé, Urbán csúnyán megsértette a nőket

A friss új­pesti címer ki­verte a biz­to­sí­té­kot a le­gen­dás já­té­ko­sá­nál.

A friss új­pesti címer ki­verte a biz­to­sí­té­kot a lila-fe­hé­rek ko­rábbi le­gen­dás já­té­ko­sá­nál.

Megszólalt a legenda, Storck ezért maradhatott az égés után

Megszólalt a legenda, Storck ezért maradhatott az égés után

An­dor­rát egy NB II-es csa­pat­nak is simán kel­lett volna ver­nie. Ettől füg­get­le­nül nem szü­le­tett rossz dön­tés.

Hosszú Katinka új csapatban harcol tovább

Hosszú Katinka új csapatban harcol tovább

Az olim­piai baj­nok úszó­nő­höz szá­mos sztár csat­la­ko­zott. Cél­juk, hogy együtt ér­vé­nye­sít­sék aka­ra­tu­kat.

Az olim­piai baj­nok úszó­nő­höz szá­mos sztár csat­la­ko­zott. Cél­juk, hogy együtt ér­vé­nye­sít­sék aka­ra­tu­kat.

Jobban jár azzal Katinka, ha itthon marad

Jobban jár azzal Katinka, ha Magyarországon marad

Ame­ri­ká­ban buta sza­bá­lyok vár­nák.

Czene At­tila sze­rint itt­hon na­gyobb sza­bad­sá­got élvez az Iron Lady, mint az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Vallomás, Priskin erre készül a Fradival

Vallomás, Priskin erre készül a Fradival

A 30 éves csa­tár, Pris­kin Tamás a Jel­gava ellen mu­tat­ko­zott be a Fra­di­nál.

A 30 éves csa­tár, Pris­kin Tamás a Jel­gava ellen mu­tat­ko­zott be tét­mér­kő­zé­sen a zöld-fe­hé­rek­nél.

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Vége a je­len­legi rend­szer­nek, jön a sokak által várt át­ren­de­ző­dés? A sze­gé­nyebb klu­bok jár­hat­nak jól.

Vége a je­len­legi rend­szer­nek, jön a rég várt át­ren­de­ző­dés? A sze­gé­nyebb klu­bok jár­hat­nak jól a ter­ve­zett vál­toz­ta­tá­sok­kal.

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

A ma­gyar foci gond­ja­i­ról is be­szélt.

A ma­gyar fut­ball leg­na­gyobb prob­lé­má­i­ról is be­szélt a Her­tha tré­nere. Egy nap a Du­na­szer­da­hely edzője is lehet, ha úgy látja jónak.

Mélyütés, durván beszólt bajnokunk Hosszú Katinkának!

Mélyütés, durván beszólt bajnokunk Hosszú Katinkának!

Az Iron Lady üzen­ge­té­se­i­ből lett elege.

Az Iron Lady üzen­ge­té­se­i­ből lett elege két­sze­res pa­ra­lim­piai baj­nok úszónk­nak. Mind­ezek el­le­nére is tisz­teli a klasszis spor­to­lót.

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Re­mili Mo­ha­med csa­pat­ka­pi­tány­ként vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Re­mili Mo­ha­med csa­pat­ka­pi­tány­ként vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Hibázott Dárdai? Keményen beszóltak Storcknak

Hibázott Dárdai? Keményen beszóltak Storcknak

Petry Zsolt sze­rint a német szak­em­ber le­rom­bolta a saját nim­bu­szát, és már kevés ideje ma­radt a vá­lo­ga­tott élén.

Petry Zsolt sze­rint a német szak­em­ber le­rom­bolta a saját nim­bu­szát, és már kevés ideje ma­radt a vá­lo­ga­tott élén.

Nagy a baj, Babos Timi teljesen összeomlott

Nagy a baj, Babos Timi teljesen összeomlott

Sor­rend­ben nyol­ca­dik mér­kő­zé­sén szen­ve­dett ve­re­sé­get Babos Tímea.

Sor­rend­ben nyol­ca­dik mér­kő­zé­sén szen­ve­dett ve­re­sé­get Babos Tímea, aki­nek nyi­lat­ko­za­tai és a pá­lyán lá­tott re­ak­ciói ko­moly gon­do­kat sej­tet­nek.

Hatalmas balhé, Hamilton ököllel támadhat Vettelre

Hatalmas balhé, Hamilton ököllel támadhat Vettelre

Niki Lauda bo­csát­ko­zott jós­lásba.

Niki Lauda sze­rint a brit vi­lág­baj­nok egy nap meg­üti német ri­vá­li­sát. A hét­vé­gén pat­ta­ná­sig fe­szült a két pi­lóta vi­szo­nya.

Tusup szerint Katinkának nincs sok esélye a győzelemre

Tusup szerint Katinkának nincs sok esélye a győzelemre

Az ame­ri­kai edző a Twit­te­ren pró­bál sza­va­za­to­kat sze­rezni a fe­le­sé­gé­nek. Így is tudja, hogy ebben a me­zőny­ben nehéz dolga lesz az Iron Lady­nek.

Az ame­ri­kai edző a Twit­te­ren pró­bál sza­va­za­to­kat sze­rezni a fe­le­sé­gé­nek. Így is tudja, hogy ebben a me­zőny­ben nehéz dolga lesz az Iron Lady­nek.

Gyárfás Tamás visszavág, így reagál a súlyos vádakra

Gyárfás Tamás visszavág, így reagál a súlyos vádakra

Köz­le­ményt írt a ko­rábbi úszó­el­nök. A hazai vizes-vb-re te­kin­tet­tel ke­rülni akarja a nyil­vá­nos vitát, de...

Köz­le­ményt írt a ko­rábbi úszó­el­nök. A hazai vizes-vb-re te­kin­tet­tel ke­rülni akarja a nyil­vá­nos vitát, de...

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej - ezek csak az óva­to­sabb sza­vak az Új­pest FC új lo­gó­já­nak ter­ve­ire.

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej - ezek csak az óva­to­sabb sza­vak az Új­pest FC új lo­gó­já­nak ter­ve­ire.

Feljelenti Gyárfást az úszószövetség?

Úszóháború újratöltve, feljelenti Gyárfást a szövetség?

Saj­tó­hí­rek sze­rint vissza­élé­sekre buk­kan­tak a könyv­vizs­gá­lók.

Saj­tó­ér­te­sü­lés sze­rint sú­lyos vissza­élé­se­ket ál­la­pí­tott meg az előző éra gaz­dál­ko­dá­sá­nak át­vi­lá­gí­tása.

Szenzációs verseny, megvan Michelisz idei első futamgyőzelme!

Szenzációs verseny, megvan Michelisz idei első futamgyőzelme!

A ma­gyar pi­lóta Por­tu­gá­li­á­ban nyert.

A ma­gyar sztár­pi­lóta a por­tu­gá­liai fő­fu­ta­mon rajt-cél győ­zel­met ara­tott, így csök­ken­teni tudta a hát­rá­nyát a vi­lág­baj­noki csa­tá­ban.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Már a 14. gól­já­nál tart Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Cseh László re­a­gált a le­vélre.

Cseh László re­a­gált Hosszú Ka­tinka vád­ja­ira, sze­rinte nem hozta lázba a nem­zet­közi me­zőnyt.

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke gyor­san vá­la­szolt.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Sti­eber Zol­tán­ról is le­mond­tak.

Sti­eber Zol­tán­nal bő­vül­het azon vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­ták név­sora, akik az Eu­rópa-baj­nok­ság óta vissza­tér­tek az NB I-be.

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Ke­mény fe­nye­ge­tés bújt meg úszó­sztá­runk nyílt le­ve­lé­ben. Ezt gon­dolja a "sztrájk­ról" az Iron Lady.

Ke­mény fe­nye­ge­tés bújt meg úszó­sztá­runk nyílt le­ve­lé­ben. Ezt gon­dolja a "sztrájk­ról" az Iron Lady.

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

A por­tu­gál tá­madó ügy­nö­ké­hez közel álló for­rás sze­rint mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban a négy­sze­res Arany­lab­dás.

A por­tu­gál sztár­fo­cista ügy­nö­ké­hez közel álló for­rás sze­rint mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban a négy­sze­res Arany­lab­dás.

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka...

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka, aki kő­ke­mé­nyen kri­ti­zálja a Nem­zet­közi Úszó­szö­vet­sé­get. Újabb mé­re­tes bot­rány fe­nye­get?

Krízishelyzet, édesapja is nyugtalan Babos Tímea miatt

Krízishelyzet, édesapja is nyugtalan Babos Tímea miatt

A több edzés lehet a meg­ol­dás.

Va­lami nem stim­mel leg­si­ke­re­sebb női te­ni­sze­zőnk­nél. A több edzés lehet a meg­ol­dás a prob­lé­mára.

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Majd­nem 24 ezren kö­ve­tik azt az ol­dalt, ami­hez semmi köze a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek.

Majd­nem 24 ezren kö­ve­tik azt az ol­dalt, ami­hez semmi köze a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek.

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Áll a bál Né­met­or­szág­ban.

Áll a bál még Né­met­or­szág­ban is. Bayern-sztár­ból lett szak­értő szólt be dur­ván a Real Mad­rid­tól el­vá­gyó por­tu­gál klasszis­nak.

Ezt olvasni is rossz, gyilkos kritikát kapott a magyar focista

Ezt olvasni is rossz, gyilkos kritikát kapott a magyar focista

A Wer­der Bre­men­nél csak egy biz­tos dolog van Kle­in­heis­ler Lász­ló­val kap­cso­lat­ban. A ma­gyar já­té­kos nem ma­rad­hat a csa­pat­ban.

Katinkáék bajba kerültek? Rendőrök állították félre a kocsijukat

Katinkáék bajba kerültek? Rendőrök állították félre a kocsijukat

Alig ér­ke­zett haza az Iron Lady, máris ezzel kel­lett szem­be­sül­nie.

Alig ér­ke­zett haza az Iron Lady, máris egy kel­le­met­len meg­le­pe­tés­sel kel­lett szem­be­sül­nie.

Storck és kollégái, kikkel égett a válogatott?

Storck és kollégái, kikkel égett a válogatott?

Ne­he­zen ocsú­dunk fel a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott an­dor­rai égé­sé­ből. Egy kvíz­ben fel is idéz­zük az el­múlt 31 év szé­gyen­folt­jait.

Ne­he­zen ocsú­dunk fel a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott an­dor­rai égé­sé­ből. Egy kvíz­ben fel is idéz­zük az el­múlt 31 év szé­gyen­folt­jait. Ki­ta­lá­lod, kik vol­tak az érin­tett ka­pi­tá­nyok?

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

Az első for­du­ló­ban ki­kap­tak a spa­nyo­lok­tól a női ko­sár­lab­dá­zók, most a há­zi­gazda ellen ja­ví­tot­tak.

Az első for­du­ló­ban ki­kap­tak a spa­nyo­lok­tól a női ko­sár­lab­dá­zók, most a há­zi­gazda ellen ja­ví­tot­tak.

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Csa­ló­dott né­hány já­té­ko­sá­ban.

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni. Pris­kin Ta­mást a Fradi edzője nem en­gedte el.

Reagált a pedofíliagyanúba keveredett úszóedző

Reagált a pedofíliagyanúba keveredett úszóedző

Me­nesz­tette a szö­vet­ség.

T. R. ál­lí­tó­lag kis­korú ta­nít­vá­nya­i­nak kül­dött ma­gá­ról mez­te­len fo­tó­kat.

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége.

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége. Ne­he­zen szü­le­tett meg az íté­let a német szak­em­ber­ről.

Elképesztő luxusban él Storck, az autócsodája is előkerült

Elképesztő luxusban él Storck, az autócsodája is előkerült

Nem csoda, a se­bes­ség meg­szál­lottja.

Az An­dor­rá­ban meg­égő szö­vet­ségi ka­pi­tány a se­bes­ség meg­szál­lottja, ezt most is bi­zo­nyí­totta.

Ég veled? Storck borzalmas napra ébredt

Ég veled? Storck borzalmas napra ébredt

Bernd Storck egy év alatt hosszú utat járt be, csü­tör­tö­kön dönt a sor­sá­ról az MLSZ el­nök­sége.

Bernd Storck egy év alatt hosszú utat járt be, csü­tör­tö­kön dönt a sor­sá­ról az MLSZ el­nök­sége.

Itt a vég? Nem állnak ki Storck mellett

Itt a vég? Nem állnak ki Storck mellett

A jelek arra utal­nak, hogy az MLSZ el­nök­sége ma fel­menti a ka­pi­tányt.

A jelek arra utal­nak, hogy az MLSZ el­nök­sége ma fel­menti szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi tiszt­sé­gé­ből Bernd Storc­kot. Senki sem állt ki a német szak­em­ber mel­lett, úgy fest, nem marad kö­vet­kez­mény nél­kül az An­dorra el­leni szé­gyen.

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Az év­for­du­lón nosz­tal­gi­á­zik az első Eb-gól­szer­zőnk, és nem hagyja szó nél­kül, ha be­szól­nak neki.

Dárdai apja nem kíméli Storckot, fair edzők lemondanának

Dárdai apja nem kíméli Storckot, fair edzők lemondanának

A Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét is meg­vi­selte az an­dor­rai égés. Édes­apja nem fi­nom­ko­dik.

A Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét is meg­vi­selte az an­dor­rai égés.

Ezért kell mennie, vagy maradnia Storcknak

Ezért kell mennie, vagy maradnia Storcknak

Nagy­ban megy a vita, mi tör­tén­jen ka­pi­tá­nyunk­kal. A Ri­post össze­gyűj­tötte az ér­ve­ket a német szak­em­ber mel­lett és el­lene is.

Storck viccel? Szerinte most erre lenne szükség

Storck viccel? Szerinte most erre lenne szükség

Re­a­gált az an­dor­rai ve­re­ségre...

Re­a­gált az an­dor­rai ve­re­ségre a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Ér­de­kes do­logra hívta fel a fi­gyel­met.

Börtönbüntetést is kaphat az NB I-es sikeredző

Börtönbüntetést is kaphat az NB I-es sikeredző

Még ta­valy ős­szel bal­hé­zott össze egy új­ság­író­val, aki fel­je­len­tette. Nem biz­tos, hogy pénz­bün­te­tés­sel meg­ússza.

Még ta­valy ős­szel bal­hé­zott össze egy új­ság­író­val, aki fel­je­len­tette. Nem biz­tos, hogy pénz­bün­te­tés­sel meg­ússza.

Döntött az MLSZ, ez vár Bernd Storckra

Döntött az MLSZ, ez vár Bernd Storckra

Iz­gal­mas napok vár­nak a vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyára. Lehet, hogy nem so­káig il­leti a német szak­em­bert ez a meg­szó­lí­tás.

Iz­gal­mas napok vár­nak a vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyára. Lehet, hogy nem so­káig il­leti ez a meg­szó­lí­tás.

Storcknak csak ez hiányzott, erre mit reagál?

Storcknak csak ez hiányzott, erre mit reagál?

Nem elég az an­dor­rai ve­re­ség.

Nem elég, hogy a ma­gyar vá­lo­ga­tott el­bu­kott An­dor­rán, a szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen min­den össze­ját­szik.

Bajban Katar, ki rendezheti a 2022-es foci-vb-t?

Bajban Katar, ki rendezheti a 2022-es foci-vb-t?

El­ve­szik Ka­tar­tól a vb-t?

Mi tör­té­nik, ha célt érnek a tá­ma­dá­sok, és el­ve­szik Ka­tar­tól a 2022-es lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­got?

Döbbenet, doppingolt a világbajnok brazil futballista?

Döbbenet, doppingolt a világbajnok brazil futballista?

Sú­lyos vádat fo­gal­maz­tak meg a Real Mad­rid és a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi klasszisa ellen.

Sú­lyos vádat fo­gal­maz­tak meg a Real Mad­rid és a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi klasszisa ellen.

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Dét­ári nem ker­telt az An­dor­rá­ban le­égett vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­ról.

Dét­ári Lajos nem ker­telt az An­dor­rá­ban csú­fo­san le­égett vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­ról.

Korábbi szövetségi kapitányunk kőkeményen nekiment Storcknak

Korábbi szövetségi kapitányunk kőkeményen nekiment Storcknak

Ala­po­san be­ol­va­sott Glá­zer Ró­bert az edző­nek és a já­té­ko­sok­nak is.

Be­ol­va­sott az edző­nek és a já­té­ko­sok­nak is. Nem csak azok­nak, akik le­sze­re­pel­tek An­dor­rá­ban...

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Nem mondta ki nyíl­tan, de...

Ki­há­moz­ható a csa­pat­ka­pi­tány mon­da­ta­i­ból: sok­kal több ve­szett el, mint az An­dorra el­leni meccs.

Az olimpia miatt áldozta fel gyerekét a sztársportoló

Döbbenet, az olimpia miatt áldozta fel gyerekét a sztársportoló

Össze­tört a dön­tése miatt.

Egye­dül hozta meg a dön­té­sét az ame­ri­kai sprin­ter, ami lelki vál­ságba ta­szí­totta. Akkor úgy tűnt neki, nincs más vá­lasz­tása.

Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Durva! Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Be­ke­mé­nyí­tet­tek az Emír­sé­gek­ben.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, aki az Emír­sé­gek­ben Bar­ce­lona mezt húz ma­gára.

Kiborította a bilit Marco Rossi, méltatlan ajánlatot kapott

Kiborította a bilit Marco Rossi, méltatlan ajánlatot kapott

Bot­rány a Hon­véd edző­vál­tása körül. He­ming­way­nek szólt az arany ün­nep­lése előtti szi­tok­ára­dat?

Gyalázat, fütyültek a londoni áldozatokra a szaúdi focisták

Gyalázat, fütyültek a londoni áldozatokra a szaúdi focisták

Auszt­rá­lia vá­lo­ga­tottja Szaúd-Ará­biát fo­gadta Ade­la­ide-ben lab­da­rúgó vi­lág­ba­joki-se­lej­te­zőn.

Auszt­rá­lia vá­lo­ga­tottja Szaúd-Ará­biát fo­gadta Ade­la­ide-ben lab­da­rúgó vi­lág­ba­joki-se­lej­te­zőn.

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

Semmi sem le­he­tet­len.

Ez a nyár sem múl­hat el olyan hír nél­kül. hogy Cris­ti­ano Ro­naldo el­hagyja a Real Mad­ri­dot.

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Semmi sem lett az üz­let­ből.

A hírek sze­rint konk­rét vé­teli aján­la­tot tett a deb­re­ceni tu­laj­do­nos­nak a ha­jó­mág­nás. Az üz­let­ből aztán nem lett semmi.

Storck tönkretette Dárdai sikercsapatát

Storck tönkretette Dárdai sikercsapatát

Nem tud annyi meccset el­bukni a ma­gyar vá­lo­ga­tott, hogy ve­szélybe ke­rül­jön Bernd Storck ál­lása. A ma­gyar vá­lo­ga­tott hét­főn 3-0-ra ki­ka­pott Orosz­or­szág­tól.

Nem tud annyi meccset el­bukni a ma­gyar vá­lo­ga­tott, hogy ve­szélybe ke­rül­jön Bernd Storck ál­lása.

Váratlan fordulat, itt kaphat állást Lipcsei Péter!

Váratlan fordulat, itt kaphat állást Lipcsei Péter!

Úgy tűnik, hogy még­sem a So­rok­sár lesz a kö­vet­kező csa­pata a Fradi-le­gen­dá­nak.

Úgy tűnik, hogy még­sem a So­rok­sár lesz a kö­vet­kező csa­pata a Fradi-le­gen­dá­nak.

Őrült összeesküvés, Katinka lehet a nagy áldozat

Őrült összeesküvés, Katinka lehet a nagy áldozat

Vele akar­tak ki­szúrni a dön­tés­ho­zók?

Még min­dig nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek úszó­klasszi­sunk körül, aki to­vábbra sem érti a szö­vet­ség dön­té­sét. Vele akar­tak ki­szúrni?

Felháborító, semmit nem tud hazánkról a legújabb magyar

Felháborító, semmit nem tud hazánkról a legújabb magyar

Ért­he­tet­len dön­tést ho­zott a ma­gyar ko­sár­szö­vet­ség. Ame­ri­kai já­té­kost ho­no­sí­tot­tunk, aki­ről ér­de­kes dolog de­rült ki.

Sötét jövő, súlyos kritika a magyar NB I-nek

Sötét jövő, súlyos kritika az NB I-nek

Az NB I gól­ki­rá­lya nem­zet­közi szin­ten csak ön­gólra jó. Bernd Storckra még sok munka vár.

Az NB I gól­ki­rá­lya nem­zet­közi szin­ten csak ön­gólra jó. Bernd Storckra még sok munka vár.

Robbanás a BL-döntő alatt, menekültek a vérző Juve-drukkerek

Robbanás a BL-döntő alatt, menekültek a vérző Juve-drukkerek

Óri­ási volt a ré­mü­let a Real Mad­rid-Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája döntő alatt To­ri­nó­ban.

Óri­ási volt a ré­mü­let a Real Mad­rid-Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája döntő alatt To­ri­nó­ban.

Lesújtó szavak, távozik az NB I sztárja

Lesújtó szavak, távozik az NB I sztárja

A BL-győz­tes nor­vég nem vál­totta meg ha­zánk­ban a vi­lá­got.

A BL-győz­tes nor­vég nem vál­totta meg ha­zánk­ban a vi­lá­got. Egy­kori fő­nöke meg­in­do­kolta, miért vál­tak meg Hen­ning Berg­től.

Elhunyt a bíró, akinek Maradona tönkretette az életét

Elhunyt a bíró, akinek Maradona tönkretette az életét

Az 1986-os vb-n hi­bá­zott.

A vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­nek egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb já­ték­ve­ze­tői té­ve­dése fű­ző­dik a ne­vé­hez.

Történelem, erre várt Európa 25 évig

Történelem, erre várt Európa 25 évig

Cris­ti­ano Ro­naldo el­len­áll­ha­tat­lan volt, a Real Mad­rid lett a BL első dup­lá­zója. A Ju­ven­tus­nak semmi sem jön össze.

Cris­ti­ano Ro­naldo el­len­áll­ha­tat­lan volt, a Real Mad­rid lett a BL első dup­lá­zója. A Ju­ven­tus­nak semmi sem jön össze.