SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Retteghet a Barca, Messiről pletykált a csapattársa

Retteghet a Barca, Messiről pletykált a csapattársa

Még nem dön­tött a jö­vő­jé­ről.

Habár az FC Bar­ce­lona meg­hosszab­bí­taná Li­onel Messi szer­ző­dé­sét, az ar­gen­tin sztár még nem dön­tött a jö­vő­jé­ről.

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak.

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak. A klub­nak az ere­de­ti­nél még sú­lyo­sabb kö­vet­kez­mé­nye­ket kell el­vi­sel­nie.

Durva kritika, Ronaldót és Zidane-t keményen leszólták

Durva kritika, Ronaldót és Zidane-t keményen leszólták

A várt­nál gyen­gébb tel­je­sít­ményt nyújt a Real Mad­rid, amely csak a har­ma­dik he­lyen áll a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

A várt­nál gyen­gébb tel­je­sít­ményt nyújt a Real Mad­rid, amely csak a har­ma­dik he­lyen áll a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Durva balhéról vallott a magyar foci sztárja

Durva balhéról vallott a magyar foci sztárja

Ezt a tet­tét na­gyon meg­bánta a haj­dani NB I-es gól­ki­rály. Máig szé­gyelli a hi­he­tet­len ese­tet.

Kassai csalódott, ezért marad le a vébéről

Kassai csalódott, ezért marad le a vébéről

Két éve még nyi­tó­meccset ve­ze­tett az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, jö­vőre már nem jut neki sze­rep.

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek ugyan­ak­kor sokat kö­szön­het.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek sokat kö­szön­het.

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Gróf Dávid le­gen­dák ba­ki­jait szem­lézte. A Hon­véd ka­pusa las­san gyó­gyul a szom­bati ku­darc után.

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője?

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője? Nagy is­tál­lók és még na­gyobb le­gen­dák szól­ják le a ter­ve­zett re­for­mo­kat.

Íme ez okok: ezért nem Hosszú Katinka az úszás királynője

Íme ez okok: ezért nem Hosszú Katinka az úszás királynője

Meg­sza­kadt az Iron Lady nagy so­ro­zata. Öt év után nem a ma­gyar úszó­klasszis nyerte meg a rövid pá­lyás vi­lág­kupa-so­ro­za­tot.

Meg­sza­kadt az Iron Lady nagy so­ro­zata. Öt év után nem a ma­gyar úszó­klasszis nyerte meg a rövid pá­lyás vi­lág­kupa-so­ro­za­tot. A Ri­post össze­szedte azo­kat a té­nye­ző­ket, ame­lyek­nek ko­moly sze­re­pük le­he­tett a le­ma­ra­dás­ban.

Pintér Attila kritizál, leszólja a magyar válogatottat

Pintér Attila kritizál, leszólja a magyar válogatottat

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya úgy véli, el­vesz­te­get­tünk két évet.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya úgy véli, el­vesz­te­get­tünk két évet.

Gyurta kihagyhatja az olimpiát

Szívszorító vallomás: Gyurta Dani kihagyhatja az olimpiát

A ma­gyar úszó ha­tá­ro­zot­tan cá­folja a vissza­vo­nu­lá­sá­ról szóló hí­re­ket.

A ma­gyar úszó ha­tá­ro­zot­tan cá­folja a vissza­vo­nu­lá­sá­ról szóló hí­re­ket. Abban vi­szont nem biz­tos, hogy To­ki­ó­ban ott lesz.

Szexi szabadulás, megdöbbensz a korábbi focikapitány új munkájától

Szexi szabadulás, megdöbbensz a korábbi focikapitány új munkájától

Csábi Jó­zsef ugyan ma­radt a fut­ball­ban, de emel­lett egy ér­de­kes üz­le­tet nyi­tott meg lá­nyá­val.

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rály lett Ame­ri­ká­ban, ez pedig elég volt, hogy őt vá­lasszák meg az Év újon­cá­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rály lett Ame­ri­ká­ban, ez pedig elég volt, hogy őt vá­lasszák meg az Év újon­cá­nak.

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Apá­ról fiúra örök­lő­dik a balhé a Fra­di­ban. Egy ko­rábbi hu­li­gán­ve­zér fia most adta fel magát a rend­őr­sé­gen.

Apá­ról fiúra örök­lő­dik a balhé a Fra­di­ban. Egy ko­rábbi hu­li­gán­ve­zér fia most adta fel magát a rend­őr­sé­gen. Ez is bi­zo­nyítja, hogy szer­ve­zett és tu­da­tos volt a lin­cse­lés a Fradi-sta­di­on­ban.

Tehetetlen a rendőrség, nincs meg a sportoló támadója

Tehetetlen a rendőrség, nincs meg a sportoló támadója

A cseh rend­őr­ség le­zárta a nyo­mo­zást a te­ni­szező Petra Kvit­ova el­leni tá­ma­dás ügyé­ben.

A cseh rend­őr­ség le­zárta a nyo­mo­zást a te­ni­szező Petra Kvit­ova el­leni tá­ma­dás ügyé­ben.

Ronaldo döntött, felfordulást okozott a Real Madridnál

Ronaldo döntött, felfordulást okozott a Real Madridnál

Cris­ti­ano Ro­naldo be­je­len­tést tett.

Cris­ti­ano Ro­naldo olyan be­je­len­tést tett a Real Mad­rid­nál, ami­vel jó­kora fel­for­du­lást oko­zott.

Vallomás, végre tükörbe tud nézni a magyar kapitány

Vallomás, végre tükörbe tud nézni a magyar kapitány

Ér­té­kelt a szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Ér­té­kelt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott meg­bí­zott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Könnyes búcsú, öt dolog, amit nem tudtál Buffonról

Könnyes búcsú, öt dolog, amit nem tudtál Buffonról

Be­fe­jezte a vá­lo­ga­tott­nál.

Többé nem lép pá­lyára az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Gi­an­luigi Buffon. A ka­pus­le­genda könnyezve bú­csú­zott.

Három éve nem történt ilyen a magyar fociban

Három éve nem történt ilyen a magyar fociban

Be­in­tet­tek a szur­ko­lók, a já­té­ko­so­kat sem mo­ti­válja sok min­den. Szé­lesi Zol­tán bú­csú­meccse kö­vet­ke­zik.

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

A si­ke­res Eb-sze­rep­lés óta Dzs­u­dzsák Ba­lázs egy­szer sem nyúj­tott ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Az Eb-sze­rep­lés óta Dzs­u­dzsák Ba­lázs egy­szer sem nyúj­tott ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt a vá­lo­ga­tott­ban.

Szélesi durván kipakolt: tényleg ez volt a baj Luxemburgban?

Szélesi durván kipakolt: tényleg ez volt a baj Luxemburgban?

Nem be­szélt mellé a meg­bí­zott ka­pi­tány. Ezt nem te­szik zsebre a ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cis­tái.

Kitört a háború a Forma-1-ben, támadásba lendült a legenda

Kitört a háború a Forma-1-ben, támadásba lendült a legenda

Niki Lauda aztán nem ker­tel! A Fer­rari után a Mer­ce­des is ki­akadt a for­ra­dalmi vál­to­zá­sok miatt. Mi lesz ennek a vége?

Újabb fegyveres támadás, retteg a Forma-1

Újabb fegyveres támadás, retteg a Forma-1

A Mer­ce­des után a Sa­u­ber volt a cél­pont. Az akció egy koc­ca­nás­sal kez­dő­dött.

A Mer­ce­des után a Sa­u­ber volt a cél­pont. Az akció egy koc­ca­nás­sal kez­dő­dött.

Hétfőn jelentik be, új edzőt kapnak a zöld-fehérek

Hétfőn jelentik be, új edzőt kapnak a zöld-fehérek

A szom­bat­he­lyi klub­nál a ne­gye­dik tré­ner dol­go­zik majd a sze­zon­ban. Kül­föl­diek is esé­lye­sek.

A szom­bat­he­lyi klub­nál a ne­gye­dik tré­ner dol­go­zik majd a sze­zon­ban. Kül­föl­diek is esé­lye­sek.

Dárdain nevetnek, belerúgott a német válogatott ásza

Dárdain nevetnek, belerúgott a német válogatott ásza

Ke­gyet­le­nül vissza­szúrt ex­edző­jé­nek.

Kép­te­len meg­bo­csá­tani a csa­tár? Ke­gyet­le­nül vissza­szúrt egy­kori edző­jé­nek a Na­tio­na­lelf gól­vá­gója, aki­nek men­nie kel­lett Ber­lin­ből.

Most jelentették be, fegyveresek támadtak Hamiltonékra

Most jelentették be, fegyveresek támadtak Hamiltonékra

Az idei Bra­zil Nagy­díj sem múlik el drá­mai pil­la­na­tok nél­kül. Vajon mikor kap­nak észbe a Forma-1 ve­ze­tői?

Tönkrevert focicsapat vár a magyarokra, Ebből mi lesz?

Tönkrevert focicsapat vár a magyarokra

Spa­nyol­or­szág meg­mu­tatta, hogy mennyit ér keddi el­len­fe­lünk. Kér­dés, őket vajon le­győz­zük-e?

Spa­nyol­or­szág meg­mu­tatta, hogy mennyit ér keddi el­len­fe­lünk. Kér­dés, őket vajon le­győz­zük-e?

Dzsudzsák Balázs kikészült, nem látja a jövőt

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

Mélypont! Így süllyedt idáig a magyar futball

Mélypont! Így süllyedt idáig a magyar futball

Lu­xem­burgi ve­re­sé­gé­vel a ma­gyar vá­lo­ga­tott újabb mély­pon­tot ért el.

Lu­xem­burgi ve­re­sé­gé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott újabb mély­pon­tot ért el.

Soha, de soha nem történt ekkora csúfság a magyar fociban

Soha, de soha nem történt ekkora csúfság a magyar fociban

Dzs­u­dzsák Ba­lázsék ezt is el­ér­ték. Ilyen sta­tisz­ti­kai mu­ta­tó­val eddig nem ren­del­kez­tünk.

Újabb botrány, zaklatással vádolják a focivezetőt

Újabb botrány, zaklatással vádolják a focivezetőt

A FIFA ko­rábbi el­nö­két a szexi kapus vá­dolta meg. Egy díj­át­adó miatt áll a bál.

A FIFA ko­rábbi el­nö­két a szexi kapus vá­dolta meg. Egy díj­át­adó miatt áll a bál.

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Eddig össze­sen ti­zen­egy szur­koló kár­tyá­ját füg­gesz­tet­ték fel. Fotók nem kö­zöl­he­tőek a gya­nú­sí­tot­tak­ról.

Eddig össze­sen ti­zen­egy szur­koló kár­tyá­ját füg­gesz­tet­ték fel. Fotók nem kö­zöl­he­tőek a gya­nú­sí­tot­tak­ról.

Gyalázkodás, pia és hazugság: ő az NB I fenegyereke

Gyalázkodás, pia és hazugság: ő az NB I fenegyereke

Bot­rány, bot­rány hátán a haj­dani ifjú­sági vb-bronz­ér­mes fo­cista pá­lya­fu­tá­sá­ban.

Bot­rány, bot­rány hátán a haj­dani ifjú­sági vb-bronz­ér­mes fo­cista pá­lya­fu­tá­sá­ban. Vajon mi lesz a kö­vet­kező?

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

.

Ala­cso­nyabb osz­tá­lyú meccs után tett fel­je­len­tést a já­té­kos. A tet­test ga­ráz­da­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Csányi Sándor kritikájába beleremeg az egész magyar válogatott

Csányi Sándor kritikájába beleremeg az egész magyar válogatott

Az MLSZ el­nöke sem hagyta szó nél­kül az újabb po­font. Sze­rinte ez a meccs őt iga­zolta.

Luxemburgi égés, új név kellene a válogatottnak

Luxemburgi égés, új név kellene a válogatottnak

Erre a ve­re­ségre az em­ber­hát­rány sem ment­ség. Újabb mély­pont a ma­gyar csa­pat­nál.

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Lu­xem­burg­ban lép pá­lyára.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Lu­xem­burg­ban lép pá­lyára.

Késelés, mindent elmond a meglincselt Fradi-drukker barátnője

Késelés, mindent elmond a meglincselt Fradi-drukker barátnője

A szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen meccsen egy Fradi-szur­ko­ló­cso­port sú­lyos sé­rü­lé­se­ket oko­zott a ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­nak.

Palotaforradalom az úszóknál, óriási bajban a világhírű magyar edző

Palotaforradalom az úszóknál, óriási bajban a világhírű magyar edző

Össze­fog­tak el­lene a szü­lők. Az úszó­szö­vet­ség segít, de ettől még szo­morú és fel­há­bo­ro­dott az idős szak­te­kin­tély.

Angliában lett bajnok a magyar kamioncsapat

Angliában lett bajnok a magyar csapat

Bra­vú­ros ver­seny­zés­sel sze­rezte meg az angol ka­mi­on­baj­nok­ság tró­fe­á­ját a ma­gyar OXXO Ra­cing Team.

Bra­vú­ros ver­seny­zés­sel sze­rezte meg az angol ka­mi­on­baj­nok­ság tró­fe­á­ját a ma­gyar OXXO Ra­cing Team.

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Az ar­gen­tin tá­madó félti csa­lád­ját, kér­dé­ses szá­mára a vb-n való sze­rep­lése.

Mocskos banda veri szét a magyar focit, ők a felelősek a lincselésért

Mocskos banda veri szét a magyar focit, ők a felelősek a lincselésért

Öt­ven­fős bar­bár bri­gád lin­cselt meg egy fe­renc­vá­rosi szur­ko­lót szom­ba­ton a Fradi sta­di­on­já­ban. Kik ezek az em­be­rek?

Angliában lehet, nálunk miért nem? Örökös kitiltást a focihuligánoknak!

Angliában lehet, nálunk miért nem? Örökös kitiltást a focihuligánoknak!

Mi vár­hat a Fradi-tábor véres le­szá­mo­lá­sá­nak fő­sze­rep­lő­ire?

Mi vár­hat a Fradi-tábor véres le­szá­mo­lá­sá­nak fő­sze­rep­lő­ire? A bün­te­tő­el­já­rás egy dolog, de a sta­di­o­nokba vissza­tér­het­nek?

Őrizetbe vettek két verekedő fradistát

Őrizetbe vettek két verekedő fradistát

A Fe­renc­vá­ros-DVSC baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zé­sén tö­meg­ve­re­ke­dés rob­bant ki.

A Fe­renc­vá­ros-DVSC baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zé­sén tö­meg­ve­re­ke­dés rob­bant ki.

Fenekükkel tarolnak a Miss Bum Bum döntős lányai

Fenekükkel tarolnak a Miss Bum Bum döntős lányai

Míg ná­lunk a kar­csúbb test­al­kat, Bra­zí­li­á­ban a telt fenék a tuti menő.

Megdöbbentek, Doll és Priskin a szurkolóknak üzent

Megdöbbentek, Doll és Priskin a szurkolóknak üzent

Az FTC 2-1-re verte a Deb­re­cent.

A Fe­renc­vá­ros telt ház előtt 2-1-re verte a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Ketyeg a bomba, ezzel vége is a Forma-1-nek?

Ketyeg a bomba, ezzel vége is a Forma-1-nek?

Máris kez­dő­dik a kö­tél­hú­zás. Ennyit a ter­ve­zett újí­tá­sok­ról? Szé­tes­het a szá­guldó cir­kusz, ha az új górék ra­gasz­kod­nak a for­ra­dalmi re­for­mok­hoz.

Máris kez­dő­dik a kö­tél­hú­zás. Ennyit a ter­ve­zett újí­tá­sok­ról? Szé­tes­het a szá­guldó cir­kusz, ha az új górék ra­gasz­kod­nak a for­ra­dalmi re­for­mok­hoz.

Befejezi a karrierjét, távozik a Forma-1 klasszisa

Befejezi a karrierjét, távozik a Forma-1 klasszisa

Már kis híján ta­valy vissza­vo­nult, de egy évet még vál­lalt a Forma-1-es pi­lóta.

Már kis híján ta­valy vissza­vo­nult, de egy évet még vál­lalt a Forma-1-es pi­lóta.

Thomas Doll közömbös, válaszolt a pletykákra

Thomas Doll közömbös, válaszolt a pletykákra

A Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jét fo­lya­ma­to­san a Ham­burg csa­pa­tá­val hoz­zák kap­cso­latba.

A Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jét fo­lya­ma­to­san a Ham­burg csa­pa­tá­val hoz­zák kap­cso­latba. Már meg sem le­pő­dik, ha vele ri­o­gat­nak.

Német sztár zavarná haza Dárdait, csattanós választ kapott

Német sztár zavarná haza Dárdait, csattanós választ kapott

Vi­lág­baj­nok szállt bele ke­mé­nyen a Her­tha ma­gyar edző­jébe. Ex­ka­pi­tá­nyunk a csa­pata élén a le­hető leg­job­ban re­a­gált.

Féltik a kapitányt, nagyképűek és lusták a magyar focisták

Féltik a kapitányt, nagyképűek és lusták a magyar focisták

Kő­ke­mény vé­le­mény...

Nem rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét a fe­renc­vá­rosi szur­ko­lók egy­kori nagy ked­vence.

Áll a bál a Realnál, Cristiano Ronaldo kiverte a balhét

Áll a bál a Realnál, Cristiano Ronaldo kiverte a balhét

Ke­mény kri­tika a ve­ze­tők felé.

Ke­mény kri­tika a ve­ze­tők felé. Itt a ma­gya­rá­zat a ká­tyúba ra­gadt mad­ri­diak vá­rat­lan ve­re­sé­ge­ire? Ez kihat az arany­lab­dás jö­vő­jére is?

Balhé, máris tüntetnek az új magyar kapitány ellen

Balhé, máris tüntetnek az új magyar kapitány ellen

Georges Le­ekens az új ka­pi­tány.

Georges Le­ekens lett Bernd Storck utódja a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nál.

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Fa­ze­kas László be­szólt Csá­nyi­nak és a vá­lo­ga­tott élére ki­ne­ve­zett edző­nek is.

Fa­ze­kas László be­szólt Csá­nyi Sán­dor­nak és a vá­lo­ga­tott élére ki­ne­ve­zett belga edző­nek is.

Dárdai nem kertel, ezt gondolja az új kapitányról

Dárdai nem kertel, ezt gondolja az új kapitányról

A Her­tha tré­nere is re­a­gált.

Dár­dai Pál, a Her­tha tré­nere is re­a­gált az új szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­ne­ve­zé­sére.

Mi lesz a Fradival? Folyamatosan Doll távozása a téma

Mi lesz a Fradival? Folyamatosan Doll távozása a téma

Ham­burgba hív­ják a Fradi tré­ne­rét.

Könnyen lehet, hogy Tho­mas Doll ha­ma­ro­san bú­csút int a lis­ta­ve­zető zöld-fe­hé­rek­nek.

Ennyit ért a bravúr, élete csúcsára ért a magyar sztársportoló

Ennyit ért a bravúr, élete csúcsára ért a magyar sztársportoló

Fu­cso­vics Már­ton kar­ri­erje leg­jobb he­lyén van a vi­lág­rang­lis­tán. Most eldől, lehet-e be­lőle igazi sztár.

Fu­cso­vics Már­ton kar­ri­erje leg­jobb he­lyén van a vi­lág­rang­lis­tán. Most eldől, lehet-e be­lőle igazi sztár.

Igazi klasszis lehet a kapitány, vele tárgyal az MLSZ

Igazi klasszis lehet a kapitány, vele tárgyal az MLSZ

Hét­főn Bernd Storck le­het­sé­ges utód­já­val tár­gyal a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség.

Hét­főn Bernd Storck le­het­sé­ges utód­já­val tár­gyal a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség. Iz­gal­mas for­du­lat jöhet.

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

A győ­ze­lem­nél is többre vágy­nak.

Szep­tem­ber vége óta elő­ször nyert baj­noki meccset a ber­lini csa­pat, de ez nem elég a druk­ke­rek­nek. Azért páran meg­véd­ték a ma­gyar edzőt.

Babos Timi szíve meghasadt, a pályán sírta el magát

Babos Timi szíve meghasadt, a pályán sírta el magát

Va­sár­nap már a vb-döntő vár rá.

A ma­gyar te­ni­szező pá­ros­ban ju­tott el­ké­pesztő ma­gas­ságba, va­sár­nap vi­lág­baj­noki dön­tőt játsz­hat! Az elő­dön­tő­ben egy vi­lág­klasszis kar­ri­er­jét zár­ták le.

Fordulat a rasszista balhéban, így reagált az Újpest

Fordulat a rasszista balhéban, így reagált az Újpest

Ha­d­üze­net­nek be­illő vá­lasz a Vi­deo­ton­nak. Fél­re­ér­tés, még­sem úgy tör­tént min­den, ahogy eddig tud­tuk? Ma­gyar vá­lo­ga­tott is szóba ke­rült.

Ha­d­üze­net­nek is be­illő vá­lasz a Vi­deo­ton köz­le­mé­nyére. Fél­re­ér­tés, még­sem úgy tör­tént min­den, ahogy eddig tud­tuk? Ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­ret­tag is szóba ke­rült.

Súlyos csapás érte Michelisz Norbit, de nem adja fel a harcot

Súlyos csapás érte Micheliszt, de nem adja fel a harcot

A Honda ver­seny­zőit utó­lag ki­zár­ták a kínai ver­se­nyek­ről, a ma­gyar sztár­pi­lóta így nagy hát­rányba ke­rült.

A Honda ver­seny­zőit utó­lag ki­zár­ták a kínai ver­se­nyek­ről, a ma­gyar sztár­pi­lóta így nagy hát­rányba ke­rült.

Fütyülnek a botrányra, vígan dolgoznak a bírók

Fütyülnek a botrányra, vígan dolgoznak a bírók

A gya­nú­sí­tot­ta­kat senki nem ne­vezi meg. Így fe­le­lős­ségre sem tud­ják őket vonni, tehát ve­zet­het­nek meccse­ket.

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Újabb üze­ne­tet küld­tek.

Újabb üze­ne­tet kül­dött a jövő évi lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán az Isz­lám Állam.

Pofon Dárdainak, szurkolók rontottak rá

Pofon Dárdainak, szurkolók rontottak rá

A csú­fos bukás után be­tör­tek a pá­lyára az el­ke­se­re­dett Her­tha-druk­ke­rek. Fe­le­lős­ségre von­ták a nem­rég még ün­ne­pelt ma­gyar edzőt is.

A csú­fos bukás után be­tör­tek a pá­lyára az el­ke­se­re­dett Her­tha-druk­ke­rek. Fe­le­lős­ségre von­ták a nem­rég még ün­ne­pelt ma­gyar edzőt is.

Ez vár Nagy Ádámra, végre reagált az edzője

Ez vár Nagy Ádámra, végre reagált az edzője

Amíg a ta­va­lyi idény­ben alap­em­ber­ként szá­molt Nagy Ádám­mal a Bo­logna, addig az új sze­zon­ban ki­szo­rult a csa­pat­ból.

Amíg a ta­va­lyi idény­ben alap­em­ber­ként szá­molt Nagy Ádám­mal a Bo­logna, addig az új sze­zon­ban ki­szo­rult a csa­pat­ból.

Doll kipakolt, nekiesett a Fradi-játékosoknak

Doll kipakolt, nekiesett a Fradi-játékosoknak

Nem viszi el a bal­hét a szé­gyen­le­tes Ma­gyar Kupa-ki­esés után. Töb­bek­ben csa­ló­dott a német szak­em­ber.

Nem viszi el a bal­hét a ve­ze­tő­edző a szé­gyen­le­tes Ma­gyar Kupa-ki­esés után. Töb­bek­ben csa­ló­dott a német szak­em­ber.

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

Va­gyon, ki­lo­mé­te­rek, sza­bad­na­pok.

Va­gyon, ki­lo­mé­te­rek, sza­bad­na­pok. A vi­lág­szin­ten az elitbe tar­tozó együt­tes ta­lál­ko­zó­ira szinte le­he­tet­len be­jutni a nagy ér­dek­lő­dés miatt.

Káromkodás volt? Juhász Roland reagált a durva vádakra

Káromkodás volt? Juhász Roland reagált a durva vádakra

El­til­tást is kap­hat a Vi­deo­ton já­té­kosa.

Több meccses el­til­tást is kap­hat a Vi­deo­ton já­té­kosa.

Már Storck sem lepődik meg, ekkora király Nikolics

Már Storck sem lepődik meg, ekkora király Nikolics

Har­ma­dik baj­nok­ság­ban lett gól­ki­rály Ni­ko­lics Ne­manja. A Chi­cago Fire ma­gyar csa­tára egy éve nem volt vá­lo­ga­tott.

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben.

Mély vál­ság­ban a csa­pata, már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben. Be­fo­lyá­solja a mély­re­pü­lés a hazai ka­pi­tány­kér­dést?

Leesik az állad, ilyet még nem hallottál a magyar fociedzőtől

Leesik az állad, ilyet még nem hallottál a magyar fociedzőtől

Pin­tér At­tila csa­pata ve­re­sé­get szen­ve­dett az NB I-ben. De ami utána kö­vet­ke­zett, az rit­ka­ság az edző­nél.

Pin­tér At­tila csa­pata ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett az NB I-ben. De ami utána kö­vet­ke­zett, az rit­ka­ság a fel­csú­tiak edző­jé­nél.

Viccnek is rossz, a Vatikánt is irányította a magyar kapitányjelölt

Viccnek is rossz, a Vatikánt is irányította a magyar kapitányjelölt

Gi­o­vanni Tra­pat­toni ki­váló edző volt, húsz éve azon­ban sem­mit nem tud fel­mu­tatni. Az Eb ide­jén 81 éves lesz.

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya min­dent meg­tesz azért, hogy ne le­gyen na­gyobb a baj.

Nem csitul a szexbotrány, Kiss László miatt törölték az előadást

Nem csitul a szexbotrány, Kiss László miatt törölték az előadást

Vá­rat­lan ok miatt ma­radt el Risz­tov Éva szín­házi mű­sora.

Vá­rat­lan ok miatt ma­radt el Risz­tov Éva szín­házi mű­sora. Úgy lát­szik, a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány múltja még min­dig téma lehet.

Hamilton nem térdel, annál nagyobb tettre készül

Hamilton nem térdel, annál nagyobb tettre készül

Lewis Ha­mil­ton va­sár­nap meg­nyer­heti a vi­lág­baj­noki címet az aus­tini Forma-1-es nagy­dí­jon.

Lewis Ha­mil­ton va­sár­nap meg­nyer­heti a vi­lág­baj­noki címet az aus­tini Forma-1-es nagy­dí­jon.

Bevállalós, a vb-gólkirály durván leszólta a Real sztárját

Bevállalós, a vb-gólkirály durván leszólta a Real sztárját

Mar­káns vé­le­ményt for­mál­tak...

A Real Mad­rid-Tot­ten­ham Baj­no­kok Li­gája-meccs után mar­káns vé­le­ményt for­mál­tak a spa­nyo­lok csa­tá­rá­ról.

Elengedik, Rossi mehet a magyar válogatotthoz

Elengedik, Rossi mehet a magyar válogatotthoz

Tar­ta­nak az egyez­te­té­sek.

A hát­tér­ben fo­lya­ma­to­san tar­ta­nak az egyez­te­té­sek, az MLSZ Bernd Storck utód­ját ke­resi.

Eldőlt! Ő lett a válogatott új kapitánya

Eldőlt! Ő lett a válogatott új kapitánya

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség a hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán je­len­tette be.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség a hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán je­len­tette be.

Kínos kérdés, Dárdai már a legrosszabbra gondol

Kínos kérdés, Dárdai már a legrosszabbra gondol

Újra ki­ka­pott a Her­tha Ber­lin az Eu­rópa-li­gá­ban. A gárda po­csék so­ro­zat­ban van.

Újra ki­ka­pott a Her­tha Ber­lin az Eu­rópa-li­gá­ban. A gárda po­csék so­ro­zat­ban van, Dár­dai nem tudja, van-e visszaút.

Botrány a tornászoknál: olimpiai bajnok erőszakolt meg egy 15 éves lányt?

Botrány a tornászoknál: 15 éves lányt erőszakolt meg az olimpiai bajnok?

Hu­szon­hét év múl­tán bo­rí­tott az ál­do­zat. Eddig el­hall­gatta ször­nyű tit­kát, de most or­szág-világ elé tárta.

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Áll a bál a csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán.

Áll a bál a vá­lo­ga­tott csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán. Pedig csak Storck­tól vett bú­csút. Meg­kapta a ma­gáét egy hoz­zá­szó­ló­tól, de a lé­giós nem hagyta magát.

Vallomás, hazugságot emleget a kapitányjelölt

Vallomás, hazugságot emleget a kapitányjelölt

Lá­za­san ke­resi Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány utód­ját az MLSZ. Re­a­gált az egyik le­het­sé­ges je­lölt.

Lá­za­san ke­resi Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány utód­ját az MLSZ. Re­a­gált az egyik le­het­sé­ges je­lölt.