SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Súlyos botrány az NB I-ben

Súlyos botrány az NB I-ben, büntetés várható

A Di­ós­győr csak paksi se­gít­ség­gel ma­radt benn az él­vo­nal­ban. A mis­kolci tré­ner sza­va­ira azon­ban senki nem szá­mí­tott.

A Di­ós­győr csak paksi se­gít­ség­gel ma­radt benn az él­vo­nal­ban. A mis­kolci tré­ner sza­va­ira azon­ban senki nem szá­mí­tott.

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Hol­land edző váltja Ros­sit a kis­pa­don.

A Hon­véd szom­ba­ton meg­nyerte a baj­nok­sá­got, más­nap be­je­len­tet­ték az edző­cse­rét.

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka.

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka. A kis­pes­tiek az arany­meccsen 1-0-ra le­győz­ték a Vi­deo­tont. Ki­esett az MTK.

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Mé­szöly Kál­mán nem érzi in­do­kolt­nak a sok kül­földi tré­ner al­kal­ma­zá­sát.

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Az adó­ha­tó­ság sze­rint 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Beszólt Dárdaiéknak a világ egyik legnagyobb sportolója

Beszólt Dárdaiéknak a világ egyik legnagyobb sportolója

Ki­akad­tak az at­lé­ták a ber­lini ter­ve­ken. Még a nyolc­szo­ros olim­piai baj­nok Usain Bolt is fel­emelte a sza­vát.

Ki­akad­tak az at­lé­ták a ber­lini ter­ven. Még a nyolc­szo­ros olim­piai baj­nok Usain Bolt is fel­emelte a sza­vát.

Nem titkolózik tovább a Fradi, ez vár Thomas Dollra!

Nem titkolózik tovább a Fradi, ez vár Thomas Dollra!

Ki­állt mel­lette a ve­zér­igaz­gató.

A klub ve­zér­igaz­ga­tója be­szélt a fo­ci­csa­pat jövő évi ter­ve­i­ről, ami­ben a német edző­nek is sze­re­pet szán­nak. Dél-Ame­ri­ká­ból is ér­kez­het erő­sí­tés.

Ilyen nincs: hihetetlen ok miatt perelték be a sztárjátékost

Ilyen nincs: hihetetlen ok miatt perelték be a sztárjátékost

Az USA-ban már ez sem meg­lepő.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban már sem­min sem lehet meg­le­pődni, pert in­dí­tot­tak az NBA-sztár ellen.

Ez durva, kemény kritikát kapott Dzsudzsák a korábbi klasszistól

Ez durva, kemény kritikát kapott Dzsudzsák a korábbi klasszistól

Ezt a kri­ti­kát nem teszi ki az ab­lakba a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Ezt a kri­ti­kát nem teszi ki az ab­lakba a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Az Új­pest és a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­gen­dája húzta le ala­po­san egy nyi­lat­ko­za­tá­ban az al-Vahda lé­gi­ó­sát. Dzs­u­dzsák az utóbbi évek­ben nem re­me­kelt kül­föl­dön.

Storck lépett, Szoboszlait lenyúlnák az osztrákok

Storck lépett, Szoboszlait lenyúlnák az osztrákok

Vajon miért si­et­teti Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a 16 éves ifjú sze­re­pel­te­té­sét a fel­nőtt vá­lo­ga­tott­ban?

Vajon miért si­et­teti Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a 16 éves ifjú sze­re­pel­te­té­sét a fel­nőtt vá­lo­ga­tott­ban?

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Sza­lai Ádá­mék le­csúsz­tak a bronz­ról.

Sza­lai Ádám és a Hoffen­heim az utolsó for­du­ló­ban csú­szott le a bronz­érem­ről. A Dort­mund csa­tára lett a gól­ki­rály.

Fantasztikus Dzsudzsák, átkot tört a sztárfocista

Fantasztikus Dzsudzsák, kilenc éves átkot tört meg a sztárfocista

2008 után nyert újra kupát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya újra kupát nyert, ami leg­utóbb 2008-ban si­ke­rült neki még Hol­lan­di­á­ban. Az anyu­kája is vele ün­ne­pelt.

Hosszú Katinkáék jogtalanul kaptak közel 14 millió forintot

Hosszú Katinkáék jogtalanul kaptak közel 14 millió forintot

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség sze­rint az Iron Aqua­tics Ka­tinka ered­mé­nyei miatt ré­sze­sült a jut­ta­tás­ban.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség sze­rint az Iron Aqua­tics Ka­tinka ered­mé­nyei miatt ré­sze­sült a jut­ta­tás­ban. Pa­pí­ron vi­szont nem járt volna pénz a klub­nak.

Élettársa elárulta, ilyen állapotban fekszik Széles Sándor

Élettársa elárulta, ilyen állapotban fekszik Széles Sándor

Hetek óta Gyurta Dá­niel egy­kori tré­ne­réért ag­gó­dik a ma­gyar úszó­tár­sa­da­lom.

Hetek óta Gyurta Dá­niel egy­kori tré­ne­réért ag­gó­dik a ma­gyar úszó­tár­sa­da­lom.

Újabb jel, Dárdai fia inkább német válogatott lesz

Újabb jel, Dárdai fia inkább német válogatott lesz

Dár­dai Palkó újabb lé­pés­sel je­lezte, hogy me­lyik vá­lo­ga­tott­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

Dár­dai Palkó újabb lé­pés­sel je­lezte, hogy me­lyik vá­lo­ga­tott­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

Rossz hír, balesetet szenvedett olimpiai klasszisunk

Rossz hír, balesetet szenvedett olimpiai klasszisunk

Rájár a rúd a vi­lág­baj­nok spor­to­lóra.

Rájár a rúd ebben az évben a vi­lág­baj­nok spor­to­lóra, akit feb­ru­ár­ban ittas ve­ze­tés­sel kap­csol­tak le a rend­őrök.

Hoppá, Shane Tusup nem kell az edzőbizottságba

Hoppá, Shane Tusup nem kell az edzőbizottságba

Tusup nél­kül az edző­bi­zott­ság.

Egye­lőre nem lesz a tagja Tusup az edző­bi­zott­ság­nak. Sós Csaba, az úszók szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ki­ne­ve­zése után sze­rette volna a meg­nyerni a stábba Ka­tinka pár­ját.

Szepesi Nikit is sokkolta a frissen kirobbant szexbotrány

Szepesi Nikit is sokkolta a frissen kirobbant szexbotrány

Meg­döb­bent a fi­a­ta­lok ak­ci­ó­ján.

Köny­vé­ben nyíl­tan be­szélt az uszo­dai vi­lág­ban tör­ténő intim dol­gok­ról, de a fi­a­ta­lok ak­ci­ó­ján ő is meg­döb­bent.

Súlyos vádak, ki támadja az úszóelnököt?

Súlyos vádak, ki támadja az úszóelnököt?

Újra bot­rá­nyok­tól han­gos a sportág.

Az el­múlt idő­szak­ban megint bot­rá­nyok­tól han­gos a ma­gyar úszó­sport, pedig mind­járt itt a hazai vi­lág­baj­nok­ság.

Ez már durva, itt az új fejezet a Fradi és az MLSZ harcában

Ez már durva, itt az új fejezet a Fradi és az MLSZ harcában

Nincs ke­gye­lem, fi­zet­nek a zöld-fe­hé­rek. Már majd­nem más­fél mil­li­óra hí­zott a Fe­renc­vá­ros par­ko­lási bír­sága.

Nincs ke­gye­lem, fi­zet­nek a zöld-fe­hé­rek. Már majd­nem más­fél mil­li­óra hí­zott a Fe­renc­vá­ros par­ko­lási bír­sága.

Bombaigazolásra készül a Ferencváros

Bombaigazolásra készül a Fradi, sztárcsatár érkezhet a csapathoz

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója nem zár­kózna el a klub­vál­tás­tól.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója konk­ré­tu­mot nem tu­dott mon­dani, de nem zár­kózna el a klub­vál­tás­tól.

Sikersztori, meghódította Amerikát a magyar gólkirály

Sikersztori, meghódította Amerikát a magyar gólkirály

Zsi­nór­ban ne­gye­dik gól­ki­rá­lyi cí­mére hajt Ni­ko­lics Ne­manja, aki je­len­leg két or­szág gól­lö­vő­lis­tá­ján is do­bo­gós he­lyen áll.

Összeomlott a fiatal úszólány a róla készített szexvideótól

Összeomlott a fiatal úszólány a róla készített szexvideótól

Elő­ször ki is akart lépi a klub­já­ból, de végül meg­be­szélte a dol­go­kat a szü­le­i­vel és a ve­ze­tők­kel.

Elő­ször ki is akart lépi a klub­já­ból, de végül meg­be­szél­ték a dol­go­kat. A fel­vé­tel ké­szí­tői is érzik, hogy bu­ta­sá­got csi­nál­tak.

Botrány a magyar fociban, visszaszólt a bukott kapitány

Botrány a magyar fociban, visszaszólt a bukott kapitány

Meg­védte egy­kori já­té­ko­sait Pin­tér At­tila, sze­rinte nem ben­nük kéne ke­resni a hibát.

Meg­védte egy­kori já­té­ko­sait Pin­tér At­tila, sze­rinte nem ben­nük kéne ke­resni a hibát.

Most érkezett, új edző a magyar fociválogatottnál

Most érkezett, új edző a magyar fociválogatottnál

Fo­cis­tá­ink a vi­lág­baj­nok­sá­gért ját­sza­nak. A fran­ciák ellen alap­em­be­rek nem sze­re­pel­het­nek, s Szé­lesi Zol­tán sem ülhet le a kis­padra.

Így reagált az úszószövetség a szexbotrányra

Így reagált az úszószövetség a szexbotrányra

Nem sö­pör­nek sem­mit a sző­nyeg alá.

Még a deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gon ké­szí­tet­tek fel­vé­telt két fi­a­tal úszó­ról, amit egy­más kö­zött kül­döz­get­tek a töb­biek.

Sarapova fotókkal provokál, olajat öntött a tűzre

Sarapova fotókkal provokál, olajat öntött a tűzre

Nem elég, hogy sza­bad­kár­tyát ka­pott a római te­nisz­vi­a­da­lon, még a Co­los­se­um­ban is az orosz te­ni­sze­zőt fo­tóz­ták.

Nem elég, hogy sza­bad­kár­tyát ka­pott a római te­nisz­vi­a­da­lon, még a Co­los­se­um­ban is az orosz te­ni­sze­zőt fo­tóz­ták.

Botrány, az egész város kiakadt a Veszprém kézicsapatára

Botrány, az egész város kiakadt a Veszprém kézicsapatára

Ennél tar­ta­lé­ko­sabb fel­ál­lás­ban nem na­gyon tu­dott volna el­utazni a sztár­klub a baj­noki mér­kő­zésre.

Botrányos döntés, Maradona ismét kikelt Messi ellen

Botrányos döntés, Maradona ismét kikelt Messi ellen

Diego Ma­ra­dona nem érti, mi tör­tént.

Diego Ma­ra­dona nem érti, mi ment a hát­tér­ben Li­onel Messi ügyé­ben a FIFA-nál.

A Fradi egyik legjobbját görög játékosra cserélhetik

A Fradi egyik legjobbját görög játékosra cserélhetik

Úgy néz ki, el­ve­szíti egyik leg­jobb já­té­ko­sát a Fe­renc­vá­ros. Dju­ricint Auszt­ri­ába hív­nák vissza, majd cse­rél­nék is to­vább egy görög vé­dőre.

Úgy néz ki, el­ve­szíti egyik leg­jobb já­té­ko­sát a Fe­renc­vá­ros. Dju­ricint Auszt­ri­ába hív­nák vissza, majd cse­rél­nék is to­vább egy görög vé­dőre. 25 baj­no­kin 8 gólt szer­zett a Fra­di­ban, ezzel a má­so­dik leg­jobb gól­szer­zője a zöld-fe­hé­rek­nek az oszt­rák tá­madó. Csak Böde Dá­niel előzi meg.

Klicsko döbbenetet okozhat, erre készül

Klicsko döbbenetet okozhat, erre készül

An­thony Jos­hua el­leni ve­re­sége óta nem állt a nyil­vá­nos­ság elé az ukrán Vl­agyi­mir Klicsko, aki a jö­vő­jén gon­dol­ko­zik.

An­thony Jos­hua el­leni ve­re­sége óta nem állt a nyil­vá­nos­ság elé az ukrán Vl­agyi­mir Klicsko, aki a jö­vő­jén gon­dol­ko­zik.

Továbbra sem kap munkát Kassai Viktor

Továbbra sem kap munkát Kassai Viktor

Hiába ke­res­sük a ma­gyar sztár já­ték­ve­zető nevét.

Hiába ke­res­sük a ma­gyar sztár já­ték­ve­zető nevét, ez­út­tal sem ve­zet­het fut­ball­meccset.

Óriási balhé Debrecenben, ezért távoztak a portugálok

Óriási balhé Debrecenben, ezért távoztak a portugálok

Nem volt békés az el­vá­lás.

Nem éppen békés kö­rül­mé­nyek kö­zött vált meg a Loki a por­tu­gál stáb­tól. A por­tu­gál trió fél évig dol­go­zott a Deb­re­cen­nél.

Nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

Elképesztő, nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid.

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid. Ro­nal­dóék tör­té­nel­met ír­hat­nak a so­ro­zat­ban.

Szomorú hírek érkeztek Schumacher állapotáról, kínzóan telnek napjai

Szomorú hírek érkeztek Schumacher állapotáról, kínzóan telnek napjai

Csa­ládja a vég­ső­kig bízik a Forma-1 le­gen­dás pi­ló­tá­já­nak gyó­gyu­lá­sá­ban.

Történelmi focisiker, csoportgyőztes lett a magyar válogatott!

Történelmi focisiker, csoportgyőztes lett a magyar válogatott!

Vissza­tért Szo­bosz­lai, egy­ből rú­gott két gólt. Az U17-es csa­pat kö­vet­kező el­len­fele Tö­rök­or­szág lesz.

Vissza­tért Szo­bosz­lai, egy­ből rú­gott két gólt. Az U17-es csa­pat kö­vet­kező el­len­fele Tö­rök­or­szág lesz az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Meghökkentő változás, így néz ki most a válogatott focista

Meghökkentő változás, így néz ki most a válogatott focista

A 38 éves lab­da­rúgó ala­po­san ki­gyúrta magát pá­lya­fu­tása be­fe­je­zése után. Íme a fotók.

Ilyet még nem láttál, elképesztő dührohamot kapott az edző

Ilyet még nem láttál, elképesztő dührohamot kapott az edző

Őr­jöngve tom­bolt a a 47 éves edző a baj­nok­ság rang­adó­ján. Az inget is le­tépte ma­gá­ról.

Botrány fenyeget, Mourinho megalázza játékosait

Botrány fenyeget, Mourinho megalázza játékosait

Nyíl­tan kri­ti­zálta három já­té­ko­sát a Man­ches­ter Uni­ted sztár­edzője, José Mo­u­rinho.

Nyíl­tan kri­ti­zálta három já­té­ko­sát a Man­ches­ter Uni­ted sztár­edzője, José Mo­u­rinho.

Csodagóllal sokkolt a magyar válogatott, ezt látni kell!

Csodagóllal sokkolt a magyar válogatott, ezt látni kell!

Az U17-es csa­pat Fran­cia­or­szág után Skó­cia ellen is hát­rányba ke­rült, de most is talpra tu­dott állni az Eb-n.

Az U17-es csa­pat Fran­cia­or­szág után Skó­cia ellen is hát­rányba ke­rült, de most is talpra tu­dott állni az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Jó hírt kapott Schumacher felesége

Jó hírt kapott Schumacher felesége

Pert nyert Mi­chael Schu­m­a­cher csa­ládja.

Pert nyert a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok Mi­chael Schu­m­a­cher csa­ládja.

Újabb hadüzenet, most a dzsúdóelnökbe szálltak bele

Újabb hadüzenet, most a dzsúdóelnökbe szálltak bele

Meg­alázó fel­té­te­le­ket em­le­get.

Há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok klasszi­sunk nem tu­dott to­vább csönd­ben ma­radni. Meg­alázó fel­té­te­le­ket em­lí­tett a le­ve­lé­ben.

Kézicsoda, egy lépésre a nagy álomtól Görbiczék

Kézicsoda, egy lépésre a nagy álomtól Görbiczék

Amb­ros Martín csa­pata erő­de­monst­rá­ciót tar­tott, az el­len­fél egy má­sod­per­cig sem ve­ze­tett.

Amb­ros Martín csa­pata erő­de­monst­rá­ciót tar­tott, az el­len­fél egy má­sod­per­cig sem ve­ze­tett.

Elképesztő balhé, egymásnak estek a sztárok

Elképesztő balhé, egymásnak estek a sztárok

Forr­tak az in­du­la­tok, az NBA-sztár a pá­lyán ment neki el­len­fe­lé­nek. A többi já­té­kos is be­kap­cso­ló­dott a bal­héba.

Forr­tak az in­du­la­tok, az NBA-sztár a pá­lyán ment neki el­len­fe­lé­nek. A többi já­té­kos is be­kap­cso­ló­dott a bal­héba.

Csúnyán megsértették olimpiai bajnokunkat

Csúnyán megsértették olimpiai bajnokunkat

Ke­ve­sen en­ged­nek meg ma­guk­nak ek­kora tisz­te­let­len­sé­get.

Ke­ve­sen en­ged­nek meg ma­guk­nak ek­kora tisz­te­let­len­sé­get egy ek­kora vi­lág­klasszis­sal szem­ben.

Botrány a medencében, Shane Tusup miatt szakítottak

Botrány a medencében, Shane Tusup miatt szakítottak

Sza­kí­tás­hoz ve­ze­tett a deb­re­ceni or­szá­gos úszó baj­nok­sá­gon tör­tén­tek.

Balhé a pályán, tömegbunyóval zárult a rangadó

Balhé a pályán, tömegbunyóval zárult a rangadó

Mé­re­tes bot­rány rob­bant ki Lon­don­ban a fel­ju­tá­sért ví­vott rang­adón. A rend­őrök tet­tek ren­det.

Mé­re­tes bot­rány rob­bant ki Lon­don­ban a fel­ju­tá­sért ví­vott rang­adón. A rend­őrök tet­tek ren­det.

Váratlan vallomás, ezért nem hagyta el a Győrt Görbicz

Váratlan vallomás, ezért nem hagyta el a Győrt Görbicz

Sok ku­darc és a ko­moly anyagi csá­bí­tás után is Győr­ben ma­radt a vi­lág­sztár. 1997 óta erő­síti az ETO csa­pa­tát.

Sok ku­darc és a ko­moly anyagi csá­bí­tás után is Győr­ben ma­radt a vi­lág­sztár. 1997 óta erő­síti a Győr csa­pa­tát a ma­gyar vá­lo­ga­tott klasszis irá­nyí­tója, Gör­bicz Anita.

Ennyi volt, mennie kell a magyar válogatott kapitányának!

Ennyi volt, mennie kell a magyar válogatott kapitányának!

A szö­vet­ség nem akarta kom­men­tálni a szak­em­ber ki­je­len­té­sét, aki 2013-ban vette át a vá­lo­ga­tott irá­nyí­tá­sát.

A szö­vet­ség nem akarta kom­men­tálni a szak­em­ber ki­je­len­té­sét, aki 2013-ban vette át a vá­lo­ga­tott irá­nyí­tá­sát.

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

A sta­dion épí­tése köz­ben akad­tak rá a rob­ba­nó­anyagra.

Súlyos magyar gondok az NB I-ben

Súlyos magyar gondok az NB I-ben

A baj­nok­ság leg­jobb tá­ma­dói kö­zött több­ség­ben van­nak a kül­föl­diek.

A ma­gyar baj­nok­ság leg­jobb tá­ma­dói kö­zött több­ség­ben van­nak a kül­föl­diek.

Ez történt a szörnyű merénylet után a teniszsztárral

Ez történt a szörnyű merénylet után a teniszsztárral

Kvit­o­vát kés­sel se­be­sí­tet­ték meg.

Petra Kvit­o­vát kés­sel se­be­sí­tet­ték meg az ott­ho­ná­ban egy be­tö­rés során. Azóta nem te­ni­sze­zett.

Kassai Viktor elásta magát, nem tisztelik az NB I-ben

Kassai Viktor elásta magát, nem tisztelik az NB I-ben

Kas­sai Vik­tor nincs jó passz­ban...

Kas­sai Vik­tor nincs jó passz­ban, újabb kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át a ma­gyar já­ték­ve­zető.

Idegösszeomlást kapott a válogatott focista

Idegösszeomlást kapott a válogatott focista

Rosszul vi­seli a stresszt a tá­madó.

Rosszul vi­seli a stresszt a 30 éves já­té­kos. Ré­góta szen­ved, de most ke­rült a mély­pontra: az ut­cá­ról vit­ték kór­házba a rend­őrök.

Itt az igazság, ennyibe kerül az úszó-vb!

Itt az igazság, ennyibe kerül az úszó-világbajnokság!

Az el­ké­szülő fej­lesz­té­sek ér­téke sú­rolja a 92 mil­li­árd fo­rin­tot.

Az el­ké­szülő fej­lesz­té­sek ér­téke sú­rolja a 92 mil­li­árd fo­rin­tot, de ennek a pénz­nek a nagy ré­szét amúgy is el­köl­töt­ték volna.

Botrány a pályán, kiakasztották Micheliszt!

Botrány a pályán, kiakasztották Micheliszt!

A ma­gyar sztár­pi­ló­tát egy­sze­rűen ki­lök­ték, pedig simán meg­nyer­hette volna az első ver­senyt Mon­zá­ban.

A ma­gyar sztár­pi­ló­tát egy­sze­rűen ki­lök­ték, pedig simán meg­nyer­hette volna az első ver­senyt Mon­zá­ban. Régen volt már ennyire mér­ges a Honda pi­ló­tája.

Vettel vallott, ezért intett be Massának

Vettel vallott, ezért intett be Massának

A va­sár­napi Forma-1-es nagy­díj utolsó kö­ré­ben Fel­ipe Massa fel­tar­totta Se­bas­tian Vet­telt, aki dü­hö­sen re­a­gált a do­logra.

A va­sár­napi nagy­díj utolsó kö­ré­ben Fel­ipe Massa fel­tar­totta Se­bas­tian Vet­telt, aki dü­hö­sen re­a­gált a do­logra.

Megszólalt Schumi jó barátja, nem hozott jó hírt

Megszólalt Schumi jó barátja, nem hozott jó hírt

A Fer­rari-le­genda fi­á­ról is szót ej­tett.

A svájci sztár­fo­tós nem akar több képet ké­szí­teni a hét­sze­res vi­lág­baj­nok­ról. A német pi­lóta fi­á­ról is be­szélt.

Mit lép Storck? Nikolics már öt góllal üzent neki

Mit lép Storck? Nikolics már öt góllal üzent neki

Tartja remek for­má­ját Ni­ko­lics.

Tartja remek for­má­ját Ni­ko­lics Ne­manja, aki évek óta nem kap ál­landó sze­re­pet a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Hosszú Katinka utánozhatatlan stílusban vágott vissza a vádakra

Hosszú Katinka utánozhatatlan stílusban vágott vissza a vádakra

Úszó­sztá­runk és tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zébe ke­rült edző-férje nyu­godt.

Úszó­sztá­runk és tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zébe ke­rült edző-férje nyu­godt, tö­ret­len a jó­ked­vük.

Újabb Kassai Viktor-botrány, dühöngve lökdöste a hátvéd

Újabb Kassai Viktor-botrány, dühöngve lökdöste a hátvéd

Kel­le­met­len per­ce­ket élt át a ma­gyar sztár­bíró szom­ba­ton a Di­ós­győr-Vasas meccsen.

Kel­le­met­len per­ce­ket élt át a ma­gyar sztár­bíró szom­ba­ton a Di­ós­győr-Vasas meccsen.

Fájdalmas vallomás, előkerült Pars Krisztián autószerelője

Fájdalmas vallomás, előkerült Pars Krisztián autószerelője

L. Dávid egy szom­bat­he­lyi új­ság­nak nyi­lat­ko­zott. Volt amit el­is­mert, de olyan is akadt, amit nem.

Kiakasztották Katinkát, elfuthat itthonról?

Kiakasztották Katinkát, elmenekülhet itthonról?

A fér­jé­ről is be­szélt az Iron Lady.

Az Iron Lady be­val­lotta, néha na­gyon jó Ma­gyar­or­szág­ról el­menni messzire. Az úszó­klasszist bosszantja, ami­kor fér­jére "va­dász­nak".

Pletykálnak a dokik, Schumacher jobban van!

Pletykálnak a dokik, Schumacher jobban van!

Habár az egy­kori Forma-1-es pi­lóta csa­ládja nem be­szél, az ápo­lók meg­tör­ték a csen­det.

Habár az egy­kori Forma-1-es pi­lóta csa­ládja nem be­szél, az ápo­lók meg­tör­ték a csen­det.

Rendkívüli készültségek a Manchester United szálláshelyénél

Terrorveszély, rendkívüli készültségek a Manchester United szálláshelyénél

A csa­pat biz­ton­sága ér­de­ké­ben bom­ba­ke­reső ku­tyá­kat ve­tet­tek be.

A csa­pat biz­ton­sága ér­de­ké­ben bom­ba­ke­reső ku­tyá­kat ve­tet­tek be.

Ennyit keres Nikolics Amerikában

Ennyit keres Nikolics Amerikában

A ma­gyar csa­tár jó pénzt kap, de még­sincs az él­boly­ban, de még a Top 10-be sem tu­dott be­ke­rülni. Egy arany­lab­dás ve­zeti a rang­sort.

A ma­gyar csa­tár jó pénzt kap, de még­sincs az él­boly­ban, de még a Top 10-be sem tu­dott be­ke­rülni. Egy arany­lab­dás ve­zeti a rang­sort.

Fontos döntést hozott Détári, a büszkesége győzött

Fontos döntést hozott Détári, a büszkesége győzött

Nem akar kun­cso­rogni a ve­ze­tők­nél.

A le­genda úgy érzi, nincs rá szük­sége a ma­gyar fut­ball­nak. Azt is el­árulta, hogy miért tűnik fel rit­kán a le­lá­tók kör­nyé­kén.

Kitálalt a Fradi gólvágója, káosz van a klubnál

Kitálalt a Fradi gólvágója, káosz van a klubnál

Dju­ricin elé­ge­det­len.

Marco Dju­ricin, a Fe­renc­vá­ros oszt­rák tá­ma­dója köl­csön­szer­ző­dése után vissza­tér a Red Bull Salz­burg­hoz.

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Las­san min­den­kit maga ellen for­dít.

Hosszú Ka­tinka for­ró­fejű ame­ri­kai edző-férje las­san min­den­kit maga ellen for­dít a ma­gyar úszás­ban. Az Iron Lady is ál­do­zattá vált?

Bosszút állt a véresen fetrengő Messi

Bosszút állt a véresen fetrengő Messi

Igazi ak­ció­hős lett a Bar­ce­lona ar­gen­tin csil­laga.

Igazi ak­ció­hős lett a Bar­ce­lona ar­gen­tin csil­laga. Más cse­rét kért volna, ő el­dön­tötte a meccset.

Kiakadt a volt kapitány, Tusup miatt buktunk egy olimpiai aranyat?

Kiakadt a volt kapitány, Tusup miatt buktunk egy olimpiai aranyat?

Har­gi­tay And­rás ál­lítja, Hosszú Ka­tin­ká­val min­dig szót tu­dott ér­teni.

Har­gi­tay And­rás ál­lítja, Hosszú Ka­tin­ká­val min­dig szót tu­dott ér­teni, pedig a fér­jé­vel rossz­ban volt.

Nagy a baj, szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Nagy a baj, szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Egyre töb­ben ag­gód­nak Hosszú Ka­tinka férje miatt. A szak­em­ber­nek düh­ki­tö­ré­sei miatt szak­szerű ke­ze­lésre lenne szük­sége.

Újabb botrányba keveredett Tusup, ezt is megússza?

Újabb botrányba keveredett Tusup, ezt is megússza?

Nem elő­ször bal­hé­zott Ka­tinka férje.

Az ame­ri­kai edző nem elő­ször vet­kő­zött ki ma­gá­ból, vajon mit szólt ehhez a szö­vet­ség?

Berki Krisztiánt üldözi a balszerencse

Berki Krisztiánt üldözi a balszerencse

Idő­csap­dába esett, bün­te­tése miatt ma­radt le az Eb-arany­ról Berki Krisz­tián. Olim­piai baj­nok tor­ná­szun­kat so­ro­zat­ban ül­dözi a bal­sze­ren­cse.

Idő­csap­dába esett, bün­te­tése miatt ma­radt le az Eb-arany­ról Berki Krisz­tián. Olim­piai baj­nok tor­ná­szun­kat so­ro­zat­ban ül­dözi a bal­sze­ren­cse.

Bocsánatot kért a magyarokat fasisztának nevező edző

Bocsánatot kért a magyarokat fasisztának nevező edző

A Fradi-tá­bort és a ma­gya­ro­kat kri­ti­záló edző meg­bánta tet­tét.

A Fradi-tá­bort és a ma­gya­ro­kat kri­ti­záló edző meg­bánta tet­tét.

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár.

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár. A Hoffen­heim fő­nöke til­ta­kozó le­ve­let írt, kér­dés, lesz-e rá vá­lasz.

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Botrány az úszóbajnokságon, Shane Tusup ordítozott és lökdösődött?

Per­pat­vart oko­zott Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje. A saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon. Csa­pata edző­jét vonta fe­le­lős­ségre Hosszú Ka­tinka párja.

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek, aki Hosszú Ka­tin­ká­ról is me­sélt.

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek, aki Hosszú Ka­tin­ká­ról is me­sélt.

Hihetetlen botrány, rendőrök védték meg Kassait

Hihetetlen botrány, rendőrök védték meg Kassait

Vi­lág­sztá­rok ron­tot­tak a ma­gya­rokra.

Nem csak írás­ban zú­dult össz­tűz a bot­rá­nyos Real-Bayern BL-rang­adó bí­ró­jára. Vi­lág­sztá­rok ron­tot­tak a ma­gyar já­ték­ve­zető és stábja öl­tö­ző­jébe.

Kassaira támadtak a dühös szurkolók, befellegzett neki?

Kassaira támadtak a dühös szurkolók, befellegzett neki?

Bot­rá­nyos estén van túl a bíró.

A druk­ke­rek nem tud­ták ke­zelni az in­du­la­ta­i­kat, maffi­ó­zó­nak ál­lí­tot­ták be a ma­gyar bírót. Nem biz­tos, hogy van innen visszaút a szá­mára.

Budapesten balhéztak a sztársportolók, rendőrt ütött a légiós

Budapesten balhéztak a sztársportolók, rendőrt ütött a légiós

Kö­te­ked­tek, lök­dö­sőd­tek a szó­ra­ko­zó­he­lyen. Ha a fő­ko­lom­post bű­nös­nek ta­lál­ják az ügy­ben, akár évekre is bör­tönbe is ke­rül­het.

Kö­te­ked­tek, lök­dö­sőd­tek a szó­ra­ko­zó­he­lyen. Ha a fő­ko­lom­post bű­nös­nek ta­lál­ják az ügy­ben, akár évekre is bör­tönbe is ke­rül­het.