SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset.

A Chelsea kapusa nagyon eltévedt Budapesten

A Chelsea kapusa nagyon eltévedt Budapesten

Bu­da­pes­ten lé­pett fel a Chel­sea.

Csü­tör­tök este Bu­da­pes­ten lé­pett fel a Chel­sea. Mond­juk az angol csa­pat ka­pusa ezzel nem tel­je­sen volt tisz­tá­ban.

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Könnyen lehet, hogy télen új csa­patba ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Könnyen lehet, hogy télen új csa­patba ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Merész tervek, erre készül az ifjú magyar sztár

Merész tervek, erre készül az ifjú magyar sztár

Stol­lár Fanny kar­ri­er­csú­csot ért el 2018-ban, és jö­vőre sem adja alább a ma­gyar te­ni­szező.

Stol­lár Fanny kar­ri­er­csú­csot ért el 2018-ban, és jö­vőre sem adja alább a ma­gyar te­ni­szező.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az an­go­lok szek­to­rá­ból. A klub el­ha­tá­ro­ló­dott a tör­tén­tek­től.

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

Ko­moly dön­tést ho­zott a lila-fe­hé­rek együt­tese.

A hét­végi ese­mé­nyek után ko­moly dön­tést ho­zott a lila-fe­hé­rek együt­tese.

Pedofilbotrány: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Fordulat a pedofilbotrányban: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Kó­szék vá­la­szo­kat akar­nak kapni.

Kósz Zol­tán és Pe­tő­váry Zsolt tü­relme el­fo­gyott, vá­la­szo­kat akar­nak kapni a rend­őr­ség­től.

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Már az Eb-se­lej­te­zőkre ké­szü­lünk.

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást.

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást, így ki­pi­hen­ten mehet neki a 100 ve­gyes dön­tő­jé­nek.

Sokkoló döntés, kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Kí­ná­ban tar­tott elő­adást.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

A Ju­ven­tust vi­szont agyon­di­csérte.

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat Kínában

Az im­má­ron 14-sze­res rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Az im­má­ron 15-szö­rös rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­ni­elre is.

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­ni­elre is. A rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ság ked­den kez­dő­dik.

Hősies győzelem, világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Hősies győzelem, világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Né­met­or­szá­got egy gól­lal győzte le Kim Ras­mus­sen csa­pata.

Né­met­or­szá­got egy gól­lal győzte le Kim Ras­mus­sen csa­pata. Még a to­vább­ju­tás is meg­le­het.

Óriási szenzáció, magyar lány ért el történelmi sikert

Óriási szenzáció, magyar lány ért el történelmi sikert

Jász­apáti Petra büszke lehet erre.

Jász­apáti Petra 500 mé­te­ren sze­rezte meg az első női ma­gyar arany­ér­met a rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lya-vi­lág­ku­pák tör­té­ne­té­ben.

Kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja

Durván kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja a kispadon

Na­gyon nem örült a le­cse­ré­lé­sé­nek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót le­cse­rél­ték, ezen húzta fel magát. A meccs után vi­szont csak di­csé­re­tet ka­pott az edző­jé­től.

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen.

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen, mert a bar­ce­lo­nai ügyész­ség sze­rint 2012 és 2014 kö­zött el­mu­lasz­tott befi­zetni 14,5 mil­lió euró adót.

Keserű vallomás: ezért szakított szerelmével Liu Shaolin Sándor

Ezért szakított szerelmével a magyar sztár

Ko­rábbi sze­relme tett val­lo­mást.

Elise Ch­­ris­­tie egyik pil­la­nat­ról a má­sikra ve­szí­tette el Liu Sha­o­lin Sán­dort. Olim­piai baj­no­kunk üze­net­ben ve­tett véget a kap­cso­lat­nak.

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val.

A spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val. Az egyik úszó­szer­ve­zet is ak­ci­óba lé­pett.

Bajba kerülhet Pesten a Chelsea fociedzője

Bajba kerülhet Pesten a Chelsea fociedzője

Ma­u­ri­zio Sarri a meccse­ken nem do­há­nyoz­hat.

Ma­u­ri­zio Sarri a meccse­ken nem do­há­nyoz­hat, így le kell mon­dani szen­ve­dé­lyé­ről a Vidi el­leni bu­da­pesti Eu­rópa-liga meccsen is.

Szívszorító hír jött: fegyveresek üldözték el a nejlonszatyros Messit

Szívszorító hír jött: fegyveresek üldözték el a nejlonszatyros Messit

Me­ne­kül­nie kel­lett a tá­l­ibok elől, leg­fél­tet­tebb kin­cseit is hát­ra­hagyta az afgán kisfiú. Újra segít rajta az ar­gen­tin vi­lág­sztár?

Megtört a csend: meglepő hír szivárgott ki Schumacherről

Megtört a csend: meglepő hír szivárgott ki Schumacherről

Jean Todt be­val­lotta, hogy Schu­mi­val együtt nézte te­le­ví­zión a Forma-1-es Bra­zil Nagy­dí­jat.

Jean Todt be­val­lotta, hogy Schu­mi­val együtt nézte te­le­ví­zión a Forma-1-es Bra­zil Nagy­dí­jat.

Friss hír érkezett Ronaldo madridi visszatéréséről

Friss hír érkezett Ronaldo madridi visszatéréséről

A por­tu­gál fut­ball­sztárt ko­rábbi fő­nöke hívta meg a Ber­na­bé­uba, de a Ju­ven­tus já­té­kosa ál­lí­tó­lag nem lesz ott.

A por­tu­gál fut­ball­sztárt ko­rábbi fő­nöke hívta meg a Real sta­di­on­jába, de a Ju­ven­tus já­té­kosa a hírek sze­rint nem lesz ott a dísz­pá­holy­ban.

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Túl messzire ment az érsek.

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Egy be­rek­für­dői ho­tel­ben össze­szó­lal­ko­zott egy szol­gá­la­ton kí­vüli hi­va­ta­los sze­méllyel az Eb-győz­tes, hat­szo­ros vb-ezüst­ér­mes Deák Bár­dos Mi­hály.

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

Kjar­tan Finn­bo­ga­son két gólt vál­lalt a Fe­renc­vá­ros győ­zel­mé­ből, és már hat gól­nál tart a Ma­gyar Ku­pá­ban. Lov­ren­csics Ba­lázs gól­lal és gól­pas­szal zárt.

Kjar­tan Finn­bo­ga­son két gólt vál­lalt a Fe­renc­vá­ros győ­zel­mé­ből, és már hat gól­nál tart a Ma­gyar Ku­pá­ban. Lov­ren­csics Ba­lázs gól­lal és gól­pas­szal zárt.

Háborús állapotok Párizsban, drasztikus lépésről döntöttek

Háborús állapotok Párizsban, drasztikus lépésről döntöttek

A PSG sem úszta meg a fran­cia fő­vá­ros ut­cáin tör­tén­te­ket. Tu­chel edző­nek fo­galma sincs, mire szá­mít­hat ezek után.

A PSG sem úszta meg a tör­tén­te­ket. Tu­chel edző­nek fo­galma sincs, mire szá­mít­hat ezek után.

Az Aranylabda megnyerésénél is jobb hírt kapott Modric

Az Aranylabda megnyerésénél is jobb hírt kapott Luka Modric

A bí­ró­ság ej­tette a kor­rup­ciós ügyét.

A zág­rábi bí­ró­ság ej­tette a vá­da­kat a hor­vát fo­ci­sztár kor­rup­ciós ügyé­ben. Az in­dok­lás sze­rint nem volt elég bi­zo­nyí­ték el­lene.

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

At­lé­ti­kai vb-t ren­dez­nek ha­zánk­ban.

A ma­gyar fő­vá­ros ren­dez­heti a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got. A vb-re 25 évvel a nagy si­kerű bu­da­pesti Eu­rópa-baj­nok­ság után kerül sor.

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

A Sepsi OSK tu­laj­do­nosa, Dió­szegi László kapta az év leg­jobb klub­el­nö­ké­nek járó díjat a Román Lab­da­rú­gás Gá­lá­ján.

Dió­szegi László lett az év el­nöke Ro­má­ni­á­ban. A Sepsi OSK tu­laj­do­nosa a csa­pat já­té­ko­sa­ira és a szur­ko­ló­tá­borra há­rí­totta az ér­de­met.

Botrány az Aranylabda-gálán, ezt tették a női győztessel

Botrány az Aranylabda-gálán, ezt tették a női győztessel

Rosszul sült el a poén, sze­xiz­mus és tap­ló­ság vádja zú­dult a mű­sor­ve­ze­tőre. Mur­ray is na­gyon ki­akadt a tör­tén­te­ken.

Rosszul sült el a poén, sze­xiz­mus és tap­ló­ság vádja zú­dult a mű­sor­ve­ze­tőre. Mur­ray is na­gyon ki­akadt a tör­tén­te­ken.

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője, így reagált a vádakra

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője

Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel.

Sá­volt At­tila ta­gadta a testi sér­tés vád­ját. Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel a bo­csá­nat­ké­rés mel­lett.

Focisták figyelem! A lányok már tudják, hogyan kell verni a horvátokat

Focisták figyelem! A lányok már tudják, hogyan kell verni a horvátokat

A női ké­zi­lab­da­csa­pat simán nyerte az Eu­rópa-baj­nok­ság leg­fon­to­sabb meccsét hétfő este. Már az első fél­idő­ben ve­zet­tek.

Fontos bejelentést tett Michelisz csapata

Fontos bejelentést tett Michelisz csapata

A ma­gyar pi­lóta a Hyun­dai ver­seny­zője marad.

A ma­gyar pi­lóta a Hyun­dai ver­seny­ző­je­ként indul a WTCR kö­vet­kező idé­nyé­ben is. Gab­ri­ele Tar­quini, Nicky Cats­burg és Augosto Far­fus lesz a csa­pat­társa.

Elhatározásra jutott Cseh Laci: így tervezi a jövőt az úszóbajnok

Elhatározásra jutott Cseh Laci: visszavonulásáról mesélt az úszóbajnok

A 33 éves sztár nem lesz edző.

A 33 éves sztár ki­je­len­tette, biz­tos nem lesz edző vagy sport­ve­zető. Az egye­temi dip­lo­ma­mun­ká­ját vi­szont el­kez­dené.

Nagy bajba került Ronaldo, új bizonyíték került elő az erőszakügyében

Nagy bajba került Ronaldo, új bizonyíték került elő az erőszakügyében

Nem mon­dott iga­zat a vi­lág­sztár? Kü­lö­nös dolog tör­tént a vissza­em­lé­ke­zé­sét tar­tal­mazó do­ku­men­tu­mok­kal.

Maradona elveszítette az eszét, ököllel támadt egy fotósra

Maradona elveszítette az eszét, ököllel támadt egy fotósra

Az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát alig tud­ták le­fogni a kö­rü­lötte álló em­be­rek. Az ügy­nek vél­he­tően lesz foly­ta­tása.

Az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát alig tud­ták le­fogni. Az ügy­nek vél­he­tően lesz foly­ta­tása.

Ez durva lesz, túl kell élnie a márciust a válogatottnak

Ez durva lesz! Nincs mese, túl kell élnie a márciust a magyar válogatottnak

Po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Már az első két meccsen el­dől­het a sor­sunk az Eb-se­lej­te­ző­kön. Mit szé­pít­sük, po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Sztárfocistát szeret a dögös kriminológus szépség

Sztárfocistát szeret a dögös kriminológus szépség

Ciro Im­mo­bile jól vá­lasz­tott.

Ciro Im­mo­bile fe­le­sége, Jes­sica Me­lena nem az át­la­gos fo­cis­ta­fe­le­ség. A hölgy is jól bánik a lab­dá­val.

Elkezdődött az Eb, rég láttunk ilyen magyar válogatottat

Elkezdődött az Eb, rég láttunk ilyen magyar válogatottat

Hiába ve­zet­tünk szinte végig az első fél­idő­ben, az esé­lye­sebb hol­lan­dok simán nyer­tek.

Hiába ve­zet­tünk szinte végig az első fél­idő­ben, az esé­lye­sebb hol­lan­dok simán nyer­tek.

Már csak hármat kell aludni, kedden az egész magyar sport ünnepelhet

Már csak hármat kell aludni, kedden az egész magyar sport ünnepelhet

Min­den idők leg­na­gyobb sport­ese­mé­nye lehet ha­zánk­ban.

Min­den idők leg­na­gyobb sport­ese­mé­nye lehet ha­zánk­ban.

Nem kertelt a magyar kapitány a fájó vereség után

Nem kertelt a magyar kapitány: erre számíthatnak a szurkolók

Iv­ko­vics Sz­to­jan na­gyon őszinte volt.

Iv­ko­vics Sz­to­jan sze­rint még kicsi ahhoz a ma­gyar ko­sár­vá­lo­ga­tott, hogy ki­jus­son a vi­lág­baj­nok­ságra.

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Sokan szol­di­a­ri­tás­ból nem utaz­nak.

A szer­ve­zett szur­ko­lói cso­por­tok szo­li­da­ri­tás­ból nem utaz­nak le Szé­kes­fe­hér­várra, így ki­hagy­ják csa­pa­tuk idei utolsó baj­no­ki­ját de­cem­ber 16-án.

Dráma az uszodában, elképesztő módon győzött a Fradi

Dráma az uszodában, elképesztő módon győzött a Fradi

Idén is kri­mibe illő módon dőlt el, me­lyik csa­pat Eu­rópa leg­jobbja.

Idén is kri­mibe illő módon dőlt el, me­lyik csa­pat Eu­rópa leg­jobbja.

Elmaradt kézfogás miatt robbant ki belháború a Real Madridnál

Elmaradt kézfogás miatt robbant ki belháború a Real Madridnál

Az Eibar el­leni kínos ve­re­ség után Isco lát­vá­nyo­san át­né­zett az edző­jén.

Az Eibar el­leni kínos ve­re­ség után Isco lát­vá­nyo­san át­né­zett az edző­jén, aki ezen fel­húzta magát.

Óriási siker: magyar focistát tesztelt a világhírű csapat

Magyar futballsiker, zuglói tehetséget tesztelt a világhírű csapat

Hor­váth Pet­rát vissza­vár­ják.

Hor­váth Pet­rát az öt­szö­rös női BL-győz­tes Olym­pi­que Lyon hívta pró­ba­já­tékra. Vissza­vár­ják a 10 éves já­té­kost.

Súlyos betegségéről vallott az olasz sztár

Súlyos betegségéről vallott az olasz sztár: még nincs vége a harcnak

A Baj­no­kok Li­gája-győz­tes Gi­an­luca Vi­alli rák­be­teg­ség­gel küzd.

A Baj­no­kok Li­gája-győz­tes Gi­an­luca Vi­alli rák­be­teg­ség­gel küzd. Az ex­fo­cista még nem győzte le a gyil­kos kórt.

Kitálalt a barát, új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

Kitálalt a barát, új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ál­lí­tó­lag már nincs együtt Dudás Dá­ni­el­lel. Új párja egy civil férfi, aki­vel még nem köl­töz­tek össze.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ál­lí­tó­lag már nincs együtt Dudás Dá­ni­el­lel. Új párja egy civil férfi, aki­vel még nem köl­töz­tek össze.

Milliós ígéretek: elképesztő pénzt kaszálhat a magyar válogatott

Milliós ígéretek: elképesztő pénzt kaszálhat a magyar válogatott

Ki­de­rült, mek­kora ju­tal­mat oszt­hat­nak szét a ma­gyar ké­zi­sek kö­zött.

Ki­de­rült, hány mil­lió fo­rint ju­tal­mat oszt­hat­nak szét a ma­gyar ké­zi­sek kö­zött, ha meg­nye­rik az Eu­rópa-baj­nok­sá­got. Sőt, az is nap­vi­lá­got lá­tott, mek­kora összeg üti a mar­ku­kat, ha a má­so­dik, har­ma­dik, ne­gye­dik vagy éppen ötö­dik he­lyen vé­gez­nek.

Bevallotta a magyar olimpiai bajnok, szörnyű dolgot tett ittasan

Bevallotta a magyar olimpiai bajnok, szörnyű dolgot tett ittasan

Az el­til­tott Pars Krisz­tián elő­ször be­szélt a ha­tal­mas bot­lá­sá­ról.

Az el­til­tott Pars Krisz­tián elő­ször be­szélt a ha­tal­mas bot­lá­sá­ról. Ha min­den jól megy, nyá­ron vissza­tér­het.

Durva, vér és hatalmas lángok a lelátón a foci BL-ben

Durva, vér és hatalmas lángok a lelátón a foci BL-ben

Össze­csap­tak a druk­ke­rek.

Az athéni Olim­piai Sta­di­on­ban össze­csap­tak az AEK és az Ajax fa­na­ti­ku­sai, Mo­lo­tov-kok­tél is rob­bant. A mér­kő­zést végül az Ajax nyerte.

Ez botrány, Szalai edzője őrjöng a kiállítás miatt

Ez botrány, Szalai edzője őrjöng a kiállítás miatt

A Hoffen­heim ki­esett a BL-ből.

A ma­gyar csa­tár két perc alatt ka­pott két sár­gát, a Hoffen­heim biz­to­san ki­esett a BL-ből. A csa­pat edzője pedig dü­hö­sen re­a­gált a já­ték­ve­zető tet­te­ire.

Kiderült, ezért tiltották ki a legendát a díszpáholyból

Kiderült, ezért tiltották ki a legendát a díszpáholyból

Sú­lyos dön­tést hoz­tak.

Sú­lyos dön­tést hoz­tak a Bayern Mün­chen lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál. Nem va­ló­színű, hogy nép­szerű lesz.

Csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

Örülhetnek a rajongók: csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

Már a 36. he­lyen áll az vi­lág­rang­lis­tán.

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező már a 36. he­lyen áll az egyéni vi­lág­rang­lis­tán. A 2019-es évet is erről a hely­ről kezdi meg.

Schumacher fia egy nagy lépéssel közelebb került az álmához

Schumacher fia egy nagy lépéssel közelebb került az álmához

Mick a Forma-1 elő­szo­bá­já­nak tar­tott Forma-2-ben foly­tatja ver­seny­zői pá­lya­fu­tá­sát.

Mick a Forma-1 elő­szo­bá­já­nak tar­tott Forma-2-ben foly­tatja ver­seny­zői pá­lya­fu­tá­sát.

Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

Kiszivárgott, Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

A bu­da­pesti tor­nát is ki­hagy­hatja.

A ma­gyar te­ni­szező ter­ve­i­ben a bu­da­pesti ver­seny és a Fed-kupa-sze­rep­lés sem sze­re­pel. Még van idő a viták ren­de­zé­sére.

Most közölték: tragikusan fiatalon elhunyt a sportoló

Most közölték: tragikusan fiatalon elhunyt a sportoló

A brit kö­zép­pá­lyás csak 49 éves volt.

A brit kö­zép­pá­lyás csak 49 éves volt. Csa­pa­tai sze­re­tet­tel em­lé­kez­tek meg a fo­cis­tá­ról.

Vicces fazon, így reagált súlyos balesetére Hülkenberg

Vicces fazon, így reagált súlyos balesetére Hülkenberg

Nico Hül­ken­berg óri­á­sit bu­kott a va­sár­napi Forma-1-es idény­záró Abu-Dzabi Nagy­dí­jon.

Nico Hül­ken­berg óri­á­sit bu­kott a va­sár­napi Forma-1-es idény­záró Abu-Dzabi Nagy­dí­jon.

Irtózatos baleset a Forma-1-ben, Hülkenberg kirepült a pályáról

Irtózatos baleset a Forma-1-ben, Hülkenberg kirepült a pályáról

Sú­lyos bal­eset tör­tént a sze­zon­záró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagy­dí­jon.

Sú­lyos bal­eset tör­tént a sze­zon­záró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagy­dí­jon.

Kiderült, két nővel csalta meg a szőke bemondónőt a sztár

Kiderült, két nővel csalta meg a szőke bemondónőt a sztár

Kínos sztori.

A szőke be­mon­dó­nő­nek két másik hölgy je­len­tette, párja velük csalta meg őt.

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Kapós lett a hát­véd.

Olasz­or­szág­ban is fi­gye­lem­mel kö­ve­tik a MOL Vidi FC nem­zet­közi sze­rep­lé­sét. Kapós lett a fe­hér­vári csa­pat hát­védje.

A 6:3 titkai, hatvanöt éves a londoni futballcsoda

A 6:3 titkai, hatvanöt éves a londoni futballcsoda

Va­sár­nap lesz 65 éve, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vi­lág­szen­zá­ciót oko­zott azzal, hogy 6:3-ra verte Ang­liát Lon­don­ban.

Va­sár­nap lesz 65 éve, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vi­lág­szen­zá­ciót oko­zott azzal, hogy 6:3-ra verte Ang­liát Lon­don­ban. A Ri­post hat ér­de­kes­ség­gel te­kint vissza az év­szá­zad mér­kő­zé­sére.

Botrány, doppingvétséget néztek el a Real Madridnak

Botrány, doppingvétséget néztek el a Real Madridnak

Ma­gya­ráz­kod­nia kel­lett a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak.

Ma­gya­ráz­kod­nia kel­lett a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak.

Détári-botrány: itt a teljes igazság

Détári-botrány Kispesten: itt a teljes igazság

Még min­dig leg­alább olyan ki­is­mer­he­tet­len, mint régen a pá­lyán volt.

Még min­dig leg­alább olyan ki­is­mer­he­tet­len, mint régen a pá­lyán volt a lab­dá­val. Döme megint fü­tyült a sza­bá­lyokra.

Megmenekült a halálból, most visszatér a Forma-1-be

Megmenekült a halálból, most visszatér a Forma-1-be

Ro­bert Ku­bica ver­se­nyezni fog.

Hét évvel sú­lyos bal­esete után Ro­bert Ku­bica 2019-ben vissza­tér a Forma-1-be.

Ennyi volt, komoly döntést hozott a legendás focista

Ennyi volt, komoly döntést hozott a legendás focista

Be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát az egy­kori gól­vágó, aki a Chel­sea-vel négy­szer lett baj­nok, és 2012-ben Baj­no­kok Li­gá­ját nyert.

Be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát az egy­kori gól­vágó, aki a Chel­sea-vel négy­szer lett baj­nok, és 2012-ben Baj­no­kok Li­gá­ját nyert.

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Hosszú Ka­tinka edzője, Pet­rov Árpád el­árulta, néha hang­ne­met kel­lett vál­ta­nia a sztár­úszó­nál.

Hosszú Ka­tinka edzője, Pet­rov Árpád el­árulta, néha hang­ne­met kel­lett vál­ta­nia a sztár­úszó­nál.

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia, Már­ton Né­met­or­szág­ban. Il­luszt­ris tár­sa­ságba ke­rült.

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia, Már­ton Né­met­or­szág­ban. Il­luszt­ris tár­sa­ságba ke­rült. Ha így foly­tatja, az jót ígér.

Odaszúrtak Messinek, nem hiányzik senkinek

Odaszúrtak Messinek, nem hiányzik senkinek

Li­onel Messi aligha fog örülni ennek.

Li­onel Messi aligha fog örülni annak, amit ar­gen­tin honfi­társa mon­dott. Az ar­gen­tin já­té­kos az utóbbi idő­ben sé­rü­lés­sel baj­ló­dott, de ez neki is fájt...

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Gri­ez­mann Mad­rid­ban ma­radt.

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Kiderült a döntés, madridi focista kapja az Aranylabdát

Kiderült a döntés, madridi focista kapja az Aranylabdát

De­cem­ber 3-án adják át a díjat.

De­cem­ber 3-án tart­ják az Arany­labda díj­át­adó ren­dez­vé­nyét. Úgy tűnik, egy mad­ridi lab­da­rúgó kapja a díjat.

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat szin­ga­púri ál­lo­má­sán.

Szexuális zaklatással vádolják a világhírű angol labdarúgót

Szexuális zaklatással vádolják a világhírű angol labdarúgót

Paul Gas­co­igne ko­moly bajba ke­rült.

Paul Gas­co­igne ko­moly bajba ke­rült, de­cem­ber­ben bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie a tör­tén­tek miatt.

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Kal­már Zsolt passzát, Sza­lai Ádám okos lö­vé­sét és Nagy Ádám bom­bá­ját min­den­hol mu­tatni fog­ják.

Lejáratta magát, keményen leszólták a Real Madrid sztárját

Lejáratta magát, keményen leszólták a Real Madrid sztárját

Marco Asen­sio, a Real Mad­rid lab­da­rú­gója sze­rint nem neki kell húzni a csa­pat sze­ke­rét a ne­he­zebb idők­ben.

Marco Asen­sio, a Real Mad­rid lab­da­rú­gója sze­rint nem neki kell húzni a csa­pat sze­ke­rét.

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Két­gó­los si­kert ara­tott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág ellen Bu­da­pes­ten.

Két­gó­los si­kert ara­tott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág ellen Bu­da­pes­ten.

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Ko­moly dön­tést ho­zott.

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója ko­moly dön­tést ho­zott a jö­vője kap­csán.

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­pad­jára Marco Rossi.

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­pad­jára az ész­tek el­leni csü­tör­töki meccsen Marco Rossi.

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Úszó­sztá­runk da­colt a fe­nye­ge­tőző FINA-val, de a szer­ve­zők vissza­koz­tak.

Hiába volt min­den cir­kusz? Úszó­sztá­runk da­colt a fe­nye­ge­tőző FINA-val, de a szer­ve­zők végül vissza­koz­tak.

Sosem találod ki, mire vágyik Liu Shaolin

Sosem találod ki, mire vágyik Liu Shaolin Sándor

Az olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyázó akar lenni a be­fe­jező em­be­rek ki­rá­lya. Salt Lake City­ben újabb lé­pést tett ennek irá­nyába.

Az olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyázó akar lenni a be­fe­jező em­be­rek ki­rá­lya. Salt Lake City­ben újabb lé­pést tett ennek irá­nyába.

Marco Rossi reagált, ez a terve Dzsudzsák Balázzsal

Marco Rossi reagált, ez a terve Dzsudzsák Balázzsal

Ész­t­or­szág ellen ját­szik a vá­lo­ga­tott.

Marco Rossi elő­ször hívta be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe Dzs­u­dzsák Ba­lázst.

Hihetetlen balhé, tévést vert a világsztár focista

Hihetetlen balhé, tévést vert a világsztár focista

Tel­je­sen el­bo­rult Ri­béry agya.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett Ri­béry. Tel­je­sen el­bo­rult az agya, ami­kor honfi­társa a hi­bá­i­val szem­be­sí­tette. Papin és Rafinha fé­kez­ték meg a fe­ne­gye­re­ket.

Kiszivárgott a titkos lista: Ronaldo lemondhat az Aranylabdáról?

Kiszivárgott a titkos lista: Ronaldo lemondhat az Aranylabdáról?

Egy fran­cia új­ság­író ka­varta meg az ál­ló­vi­zet, de még nincs le­futva semmi.

Egy fran­cia új­ság­író ka­varta meg az ál­ló­vi­zet, de még nincs le­futva semmi. Jelen állás sze­rint Luka Mod­ric lehet a győz­tes.