SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke gyor­san vá­la­szolt.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Sti­eber Zol­tán­ról is le­mond­tak.

Sti­eber Zol­tán­nal bő­vül­het azon vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­ták név­sora, akik az Eu­rópa-baj­nok­ság óta vissza­tér­tek az NB I-be.

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Ke­mény fe­nye­ge­tés bújt meg úszó­sztá­runk nyílt le­ve­lé­ben. Ezt gon­dolja a "sztrájk­ról" az Iron Lady.

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

A por­tu­gál sztár­fo­cista ügy­nö­ké­hez közel álló for­rás sze­rint mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban a négy­sze­res Arany­lab­dás.

Krízishelyzet, édesapja is nyugtalan Babos Tímea miatt

Krízishelyzet, édesapja is nyugtalan Babos Tímea miatt

A több edzés lehet a meg­ol­dás.

Va­lami nem stim­mel leg­si­ke­re­sebb női te­ni­sze­zőnk­nél. A több edzés lehet a meg­ol­dás a prob­lé­mára.

Botrány, máris bedöglött a videóbíró?

Botrány, máris bedöglött a videóbíró?

Már két eset­ben is meg­kér­dő­je­lez­ték a vi­de­ó­bíró dön­té­sét.

Már két eset­ben is meg­kér­dő­je­lez­ték a vi­de­ó­bíró dön­té­sét a lab­da­rúgó Kon­fö­de­rá­ciós Kupán. Még­sem té­ved­he­tet­len a rend­szer?

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka, aki kő­ke­mé­nyen kri­ti­zálja a Nem­zet­közi Úszó­szö­vet­sé­get. Újabb mé­re­tes bot­rány fe­nye­get?

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka, aki kő­ke­mé­nyen kri­ti­zálja a Nem­zet­közi Úszó­szö­vet­sé­get. Újabb mé­re­tes bot­rány fe­nye­get?

Katinkáék bajba kerültek? Rendőrök állították félre a kocsijukat

Katinkáék bajba kerültek? Rendőrök állították félre a kocsijukat

Alig ér­ke­zett haza az Iron Lady, máris ezzel kel­lett szem­be­sül­nie.

Alig ér­ke­zett haza az Iron Lady, máris egy kel­le­met­len meg­le­pe­tés­sel kel­lett szem­be­sül­nie.

Ezt olvasni is rossz, gyilkos kritikát kapott a magyar focista

Ezt olvasni is rossz, gyilkos kritikát kapott a magyar focista

A Wer­der Bre­men­nél csak egy biz­tos dolog van Kle­in­heis­ler Lász­ló­val kap­cso­lat­ban. A ma­gyar já­té­kos nem ma­rad­hat a csa­pat­ban.

Storck és kollégái, kikkel égett a válogatott?

Storck és kollégái, kikkel égett a válogatott?

Ne­he­zen ocsú­dunk fel a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott an­dor­rai égé­sé­ből. Egy kvíz­ben fel is idéz­zük az el­múlt 31 év szé­gyen­folt­jait. Ki­ta­lá­lod, kik vol­tak az érin­tett ka­pi­tá­nyok?

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Áll a bál még Né­met­or­szág­ban is. Bayern-sztár­ból lett szak­értő szólt be dur­ván a Real Mad­rid­tól el­vá­gyó por­tu­gál klasszis­nak.

Áll a bál még Né­met­or­szág­ban is. Bayern-sztár­ból lett szak­értő szólt be dur­ván a Real Mad­rid­tól el­vá­gyó por­tu­gál klasszis­nak.

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

Az első for­du­ló­ban ki­kap­tak a spa­nyo­lok­tól a női ko­sár­lab­dá­zók, most a há­zi­gazda ellen ja­ví­tot­tak.

Az első for­du­ló­ban ki­kap­tak a spa­nyo­lok­tól a női ko­sár­lab­dá­zók, most a há­zi­gazda ellen ja­ví­tot­tak.

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni.

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni. Pris­kin Ta­mást a Fradi edzője nem en­gedte el.

Reagált a pedofíliagyanúba keveredett úszóedző

Reagált a pedofíliagyanúba keveredett úszóedző

Me­nesz­tette a szö­vet­ség.

T. R. ál­lí­tó­lag kis­korú ta­nít­vá­nya­i­nak kül­dött ma­gá­ról mez­te­len fo­tó­kat.

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége.

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége. Ne­he­zen szü­le­tett meg az íté­let a német szak­em­ber­ről.

Ég veled? Storck borzalmas napra ébredt

Ég veled? Storck borzalmas napra ébredt

Csü­tör­tö­kön dön­te­nek a sor­sá­ról.

Bernd Storck egy év alatt hosszú utat járt be, csü­tör­tö­kön dönt a sor­sá­ról az MLSZ el­nök­sége.

Így jutott a mennyből a pokolba a Storck-csapat

Így jutott a mennyből a pokolba a Storck-csapat

Egy éve győz­tük le Auszt­riát.

Napra pon­to­san egy éve győzte le a ma­gyar vá­lo­ga­tott Auszt­riát a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, most pedig az An­dorra el­leni bla­mát emészt­get­jük

Itt a vég? Nem állnak ki Storck mellett

Itt a vég? Nem állnak ki Storck mellett

A jelek arra utal­nak, hogy az MLSZ el­nök­sége ma fel­menti szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi tiszt­sé­gé­ből Bernd Storc­kot az an­dor­rai ku­darc miatt.

A jelek arra utal­nak, hogy az MLSZ el­nök­sége ma fel­menti szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi tiszt­sé­gé­ből Bernd Storc­kot az an­dor­rai ku­darc miatt.

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Az év­for­du­lón nosz­tal­gi­á­zik az első Eb-gól­szer­zőnk, és nem hagyja szó nél­kül, ha be­szól­nak neki.

Elképesztő luxusban él Storck, az autócsodája is előkerült

Elképesztő luxusban él Storck, az autócsodája is előkerült

Nem csoda, a se­bes­ség meg­szál­lottja.

Az An­dor­rá­ban meg­égő szö­vet­ségi ka­pi­tány a se­bes­ség meg­szál­lottja, ezt most is bi­zo­nyí­totta.

Dárdai apja nem kíméli Storckot, fair edzők lemondanának

Dárdai apja nem kíméli Storckot, fair edzők lemondanának

A Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét is meg­vi­selte az an­dor­rai égés. Édes­apja nem fi­nom­ko­dik.

A Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét is meg­vi­selte az an­dor­rai égés.

Börtönbüntetést is kaphat az NB I-es sikeredző

Börtönbüntetést is kaphat az NB I-es sikeredző

Még ta­valy ős­szel bal­hé­zott össze egy új­ság­író­val, aki fel­je­len­tette. Nem biz­tos, hogy pénz­bün­te­tés­sel meg­ússza.

Még ta­valy ős­szel bal­hé­zott össze egy új­ság­író­val, aki fel­je­len­tette. Nem biz­tos, hogy pénz­bün­te­tés­sel meg­ússza.

Storck viccel? Szerinte most erre lenne szükség

Storck viccel? Szerinte most erre lenne szükség

Re­a­gált az an­dor­rai ve­re­ségre...

Re­a­gált az an­dor­rai ve­re­ségre a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Ér­de­kes do­logra hívta fel a fi­gyel­met.

Döntött az MLSZ, ez vár Bernd Storckra

Döntött az MLSZ, ez vár Bernd Storckra

Iz­gal­mas napok vár­nak a vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyára.

Iz­gal­mas napok vár­nak a vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyára. Lehet, hogy nem so­káig il­leti ez a meg­szó­lí­tás.

Ezért kell mennie, vagy maradnia Storcknak

Ezért kell mennie, vagy maradnia Storcknak

Nagy­ban megy a vita, mi tör­tén­jen ka­pi­tá­nyunk­kal. A Ri­post össze­gyűj­tötte az ér­ve­ket a német szak­em­ber mel­lett és el­lene is.

Nagy­ban megy a vita, mi tör­tén­jen ka­pi­tá­nyunk­kal. A Ri­post össze­gyűj­tötte az ér­ve­ket a német szak­em­ber mel­lett és el­lene is.

Döbbenet, doppingolt a világbajnok brazil futballista?

Döbbenet, doppingolt a világbajnok brazil futballista?

Sú­lyos vádat fo­gal­maz­tak meg a Real Mad­rid és a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi klasszisa ellen.

Sú­lyos vádat fo­gal­maz­tak meg a Real Mad­rid és a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi klasszisa ellen.

Bajban Katar, ki rendezheti a 2022-es foci-vb-t?

Bajban Katar, ki rendezheti a 2022-es foci-vb-t?

El­ve­szik Ka­tar­tól a vb-t?

Mi tör­té­nik, ha célt érnek a tá­ma­dá­sok, és el­ve­szik Ka­tar­tól a 2022-es lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­got?

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Dét­ári Lajos nem ker­telt az An­dor­rá­ban csú­fo­san le­égett vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­ról.

Storcknak csak ez hiányzott, erre mit reagál?

Storcknak csak ez hiányzott, erre mit reagál?

Nem elég, hogy a ma­gyar vá­lo­ga­tott el­bu­kott An­dor­rán, a szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen min­den össze­ját­szik.

Nem elég, hogy a ma­gyar vá­lo­ga­tott el­bu­kott An­dor­rán, a szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen min­den össze­ját­szik.

Korábbi szövetségi kapitányunk kőkeményen nekiment Storcknak

Korábbi szövetségi kapitányunk kőkeményen nekiment Storcknak

Ala­po­san be­ol­va­sott Glá­zer Ró­bert az edző­nek és a já­té­ko­sok­nak is.

Ala­po­san be­ol­va­sott Glá­zer Ró­bert. A német szak­ve­zető mel­lett le­szedte a ke­reszt­vi­zet a já­té­ko­sok­ról is. Nem csak azok­ról, akik le­sze­re­pel­tek An­dor­rá­ban...

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Ki­há­moz­ható a csa­pat­ka­pi­tány mon­da­ta­i­ból: sok­kal több ve­szett el, mint az An­dorra el­leni meccs.

Ki­há­moz­ható a csa­pat­ka­pi­tány mon­da­ta­i­ból: sok­kal több ve­szett el, mint az An­dorra el­leni meccs.

Az olimpia miatt áldozta fel gyerekét a sztársportoló

Döbbenet, az olimpia miatt áldozta fel gyerekét a sztársportoló

Össze­tört a dön­tése miatt.

Egye­dül hozta meg a dön­té­sét az ame­ri­kai sprin­ter, ami lelki vál­ságba ta­szí­totta. Akkor úgy tűnt neki, nincs más vá­lasz­tása.

Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Durva! Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Be­ke­mé­nyí­tet­tek az Emír­sé­gek­ben.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, aki az Emír­sé­gek­ben Bar­ce­lona mezt húz ma­gára.

Gyalázat, fütyültek a londoni áldozatokra a szaúdi focisták

Gyalázat, fütyültek a londoni áldozatokra a szaúdi focisták

Döb­be­net Ade­la­ide-ben.

Auszt­rá­lia vá­lo­ga­tottja Szaúd-Ará­biát fo­gadta Ade­la­ide-ben lab­da­rúgó vi­lág­ba­joki-se­lej­te­zőn.

Storck tönkretette Dárdai sikercsapatát

Storck tönkretette Dárdai sikercsapatát

A ma­gyar vá­lo­ga­tott hét­főn 3-0-ra ki­ka­pott Orosz­or­szág­tól.

Nem tud annyi meccset el­bukni a ma­gyar vá­lo­ga­tott, hogy ve­szélybe ke­rül­jön Bernd Storck ál­lása. A ma­gyar vá­lo­ga­tott hét­főn 3-0-ra ki­ka­pott Orosz­or­szág­tól.

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

Ez a nyár sem múl­hat el olyan hír nél­kül. hogy Cris­ti­ano Ro­naldo el­hagyja a Real Mad­ri­dot.

Ez a nyár sem múl­hat el olyan hír nél­kül. hogy Cris­ti­ano Ro­naldo el­hagyja a Real Mad­ri­dot.

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Semmi sem lett az üz­let­ből.

A hírek sze­rint konk­rét vé­teli aján­la­tot tett a deb­re­ceni tu­laj­do­nos­nak a ha­jó­mág­nás. Az üz­let­ből aztán nem lett semmi.

Kiborította a bilit Marco Rossi, méltatlan ajánlatot kapott

Kiborította a bilit Marco Rossi, méltatlan ajánlatot kapott

Bot­rány a Hon­véd edző­vál­tása körül. He­ming­way­nek szólt az arany ün­nep­lése előtti szi­tok­ára­dat?

Váratlan fordulat, itt kaphat állást Lipcsei Péter!

Váratlan fordulat, itt kaphat állást Lipcsei Péter!

Úgy tűnik, hogy még­sem a So­rok­sár lesz a kö­vet­kező csa­pata a Fradi-le­gen­dá­nak.

Úgy tűnik, hogy még­sem a So­rok­sár lesz a kö­vet­kező csa­pata a Fradi-le­gen­dá­nak.

Sötét jövő, súlyos kritika a magyar NB I-nek

Sötét jövő, súlyos kritika az NB I-nek

Az NB I gól­ki­rá­lya nem­zet­közi szin­ten csak ön­gólra jó. Bernd Storckra még sok munka vár.

Az NB I gól­ki­rá­lya nem­zet­közi szin­ten csak ön­gólra jó. Bernd Storckra még sok munka vár.

Felháborító, semmit nem tud hazánkról a legújabb magyar

Felháborító, semmit nem tud hazánkról a legújabb magyar

Ért­he­tet­len dön­tést ho­zott a ma­gyar ko­sár­szö­vet­ség. Ame­ri­kai já­té­kost ho­no­sí­tot­tunk, aki­ről ér­de­kes dolog de­rült ki.

Robbanás a BL-döntő alatt, menekültek a vérző Juve-drukkerek

Robbanás a BL-döntő alatt, menekültek a vérző Juve-drukkerek

Óri­ási volt a ré­mü­let.

Óri­ási volt a ré­mü­let a Real Mad­rid-Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája döntő alatt.

Őrült összeesküvés, Katinka lehet a nagy áldozat

Őrült összeesküvés, Katinka lehet a nagy áldozat

Még min­dig nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek úszó­klasszi­sunk körül, aki to­vábbra sem érti a szö­vet­ség dön­té­sét. Vele akar­tak ki­szúrni?

Még min­dig nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek úszó­klasszi­sunk körül, aki to­vábbra sem érti a szö­vet­ség dön­té­sét. Vele akar­tak ki­szúrni?

Történelmi tett, erre várt Európa 25 évig

Történelem, erre várt Európa 25 évig

Cris­ti­ano Ro­naldo el­len­áll­ha­tat­lan volt, a Real Mad­rid lett a BL első dup­lá­zója. Az olasz Ju­ven­tus­nak semmi sem jön össze.

Cris­ti­ano Ro­naldo el­len­áll­ha­tat­lan volt, a Real Mad­rid lett a BL első dup­lá­zója. A Ju­ven­tus­nak semmi sem jön össze.

Elhunyt a bíró, akinek Maradona tönkretette az életét

Elhunyt a bíró, akinek Maradona tönkretette az életét

Az 1986-os vb-n hi­bá­zott.

A vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­nek egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb já­ték­ve­ze­tői té­ve­dése fű­ző­dik a ne­vé­hez.

Jó hírt kapott Katinka, nem kell lemondania az aranyakról?

Jó hírt kapott Hosszú Katinka, mégsem kell lemondania az aranyakról?

Ki­áll­tak az olim­piai baj­nok mel­lett.

A honi úszó­szö­vet­ség, és a szö­vet­ségi ka­pi­tány is ki­állt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok mel­lett. Gyár­fás Tamás se­gít­sé­gére is szük­ség lehet.

Lesújtó szavak, távozik az NB I sztárja

Lesújtó szavak, távozik az NB I sztárja

A BL-győz­tes nor­vég nem vál­totta meg ha­zánk­ban a vi­lá­got. Egy­kori fő­nöke meg­in­do­kolta, miért vál­tak meg Hen­ning Berg­től.

A BL-győz­tes nor­vég nem vál­totta meg ha­zánk­ban a vi­lá­got. Egy­kori fő­nöke meg­in­do­kolta, miért vál­tak meg Hen­ning Berg­től.

Doll nem kertel, jobb játékosokat kér

Doll nem kertel, jobb játékosokat kér

Immár 23 Ma­gyar Kupa-di­a­dal­nál tart a Fe­renc­vá­ros, amely szer­dán bün­te­tők­kel a Vasas ellen hó­dí­totta el a tró­feát.

Immár 23 Ma­gyar Kupa-di­a­dal­nál tart a Fe­renc­vá­ros, amely szer­dán bün­te­tők­kel a Vasas ellen hó­dí­totta el a tró­feát.

Kegyetlenül megvágta az MLSZ az NB I-es klubokat

Kegyetlenül megvágta az MLSZ az NB I-es klubokat

Cél­ke­reszt­ben az Új­pest, a Fradi, a Di­ós­győr, a Deb­re­cen és a baj­noki döntő részt­ve­vői is.

Több mint 6 mil­liót fi­zet­het­nek a zá­ró­for­duló után a szö­vet­ség­nek. Cél­ke­reszt­ben az Új­pest, a Fradi, a Di­ós­győr, a Deb­re­cen és a baj­noki döntő részt­ve­vői is.

Jó hír, Lovrencsics hamarosan hazamehet!

Megnyugtató fordulat: Lovrencsics hamarosan hazamehet!

Meg­ha­totta a tár­sak re­ak­ci­ója.

A ré­misz­tő­nek tűnő sé­rü­lés el­le­nére nincs ko­mo­lyabb baja. Meg­ha­totta a fut­bal­lis­ták és szur­ko­lók re­ak­ci­ója.

Drámai kupadöntő, megmentette szezonját a Fradi

Drámai kupadöntő, megmentette szezonját a Fradi

Ti­ze­negyes­pár­baj­ban nyerte meg a Fradi a Ma­gyar Kupát. A ta­lál­ko­zón Lov­ren­csics Gergő ször­nyű sé­rü­lése oko­zott drá­mai per­ce­ket.

Ronaldóék hülyülnek, mi történt a Real Madridnál?

Ronaldóék hülyülnek, mi történt a Real Madridnál?

Meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a Real.

Meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a Real Mad­rid a Ju­ven­tus el­leni szom­bati, Baj­no­kok Li­gája dön­tőre. Fel­tűnő a jó­kedv a csa­pat­nál.

Patkányokkal volt tele a bajnokcsapat öltözője!

Gyomorforgató, patkányokkal volt tele a bajnokcsapat öltözője!

Ez is meg­tör­tént Kis­pes­ten.

Bru­tá­lis ál­la­po­tok fo­gad­ták a Hon­véd ame­ri­kai tu­laj­do­no­sát, ami­kor meg­vette a csa­pa­tot. Be­szélt a hir­te­len tör­tént edző­vál­tás­ról is.

Megszakad Tusup szíve, elveszik Hosszú Katinka aranyait

Megszakad Tusup szíve, elveszik Hosszú Katinka aranyait

Bot­rá­nyos dön­tés,fel­há­bo­ro­dott úszó­csil­la­gunk és edző-férje is. Nem ezt ér­de­mel­ték a mun­ká­juk­kal, a si­ke­re­ik­kel.

Bot­rá­nyos dön­tés szü­le­tett a szö­vet­ség­nél. Nem ezt ér­de­mel­ték a mun­ká­juk­kal, a si­ke­re­ik­kel.

Gyárfás bosszúja? Katinka feldühödött a szövetség döntésén!

Gyárfás bosszúja? Katinka feldühödött a szövetség döntésén!

Ke­ve­sebb ver­senyt nyer­het.

Az Iron Lady igaz­ság­ta­lan­nak tartja a FINA dön­té­sét, a hát­tér­ben pedig a ko­rábbi ma­gyar úszó­el­nök kezét véli fel­fe­dezni.

Súlyos döntés, megint elbuktak a magyar focisták

Súlyos döntés, megint elbuktak a magyar focisták

Ka­muti Jenő ke­rül­het be Földi he­lyére.

Földi Imre ha­lá­lá­val üre­se­dett meg egy hely a híres tár­sa­ság­ban. Most sem egy fut­bal­lis­tát je­löl­tek új tag­nak.

Ki hinné? Storck ezt kéri a játékosoktól

Ki hinné? Storck ezt kéri a játékosoktól

Orosz­or­szág és An­dorra ellen ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány el­árulta, mit vár a já­té­ko­sok­tól.

Orosz­or­szág és An­dorra ellen ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány el­árulta, mit vár a já­té­ko­sok­tól.

Súlyos botrány az NB I-ben, büntetés várható

Súlyos botrány az NB I-ben, büntetés várható

A Di­ós­győr csak paksi se­gít­ség­gel ma­radt benn az él­vo­nal­ban. A mis­kolci tré­ner sza­va­ira azon­ban senki nem szá­mí­tott.

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Hol­land edző váltja Ros­sit a kis­pa­don.

A Hon­véd szom­ba­ton meg­nyerte a baj­nok­sá­got, más­nap be­je­len­tet­ték az edző­cse­rét.

Az Eb-hős kínjai, kinek kell Kleinheisler?

Az Eb-hős kínjai, kinek kell Kleinheisler?

A Fe­renc­vá­ros­nak nem ma­rasz­talja, és a Wer­der Bre­men­nek sem kell Kle­in­heis­ler László, aki gyenge sze­zont tud­hat maga mö­gött.

A Fe­renc­vá­ros­nak nem ma­rasz­talja, és a Wer­der Bre­men­nek sem kell Kle­in­heis­ler László, aki gyenge sze­zont tud­hat maga mö­gött.

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka. A kis­pes­tiek az arany­meccsen 1-0-ra le­győz­ték a Vi­deo­tont. Ki­esett az MTK.

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka. A kis­pes­tiek az arany­meccsen 1-0-ra le­győz­ték a Vi­deo­tont. Ki­esett az MTK.

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Úgy véli, sok a kül­földi tré­ner...

Az egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tány, Mé­szöly Kál­mán nem érzi in­do­kolt­nak a sok kül­földi tré­ner al­kal­ma­zá­sát.

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Meg­rö­vi­dí­tette az ál­lam­kasszát.

Az adó­ha­tó­ság sze­rint a négy­sze­res arany­lab­dás já­té­kos 2011 és 2014 kö­zött 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Ennyi volt, Rooney beint Mourinhónak és lelép

Ennyi volt, Rooney beint Mourinhónak és lelép

Úgy fest, ezen a nyá­ron el­hagyja a Man­ches­ter Uni­te­det a ki­váló angol csa­tár.

Úgy fest, ezen a nyá­ron el­hagyja a Man­ches­ter Uni­te­det a ki­váló angol csa­tár. Szá­mos aján­la­tot ka­pott, Ang­li­á­ból és kül­föld­ről is ke­re­sik.

Beszólt Dárdaiéknak a világ egyik legnagyobb sportolója

Beszólt Dárdaiéknak a világ egyik legnagyobb sportolója

Ki­akad­tak az at­lé­ták a ber­lini ter­ve­ken. Még a nyolc­szo­ros olim­piai baj­nok Usain Bolt is fel­emelte a sza­vát.

Ki­akad­tak az at­lé­ták a ber­lini ter­ve­ken. Még a nyolc­szo­ros olim­piai baj­nok Usain Bolt is fel­emelte a sza­vát.

Ez durva, kemény kritikát kapott Dzsudzsák a korábbi klasszistól

Ez durva, kemény kritikát kapott Dzsudzsák a korábbi klasszistól

Ezt a kri­ti­kát nem teszi ki az ab­lakba a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Ezt a kri­ti­kát nem teszi ki az ab­lakba a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Je­len­leg az al-Vah­dát erő­síti.

Nem titkolózik tovább a Fradi, ez vár Thomas Dollra!

Nem titkolózik tovább a Fradi, ez vár Thomas Dollra!

Ki­állt mel­lette a ve­zér­igaz­gató.

A klub ve­zér­igaz­ga­tója be­szélt a fo­ci­csa­pat jövő évi ter­ve­i­ről, ami­ben a német edző­nek is sze­re­pet szán­nak. Dél-Ame­ri­ká­ból is ér­kez­het erő­sí­tés.

Ilyen nincs: hihetetlen ok miatt perelték be a sztárjátékost

Ilyen nincs: hihetetlen ok miatt perelték be a sztárjátékost

Az USA-ban már ez sem meg­lepő.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban már sem­min sem lehet meg­le­pődni, pert in­dí­tot­tak az NBA-sztár ellen.

Storck lépett, Szoboszlait lenyúlnák az osztrákok

Storck lépett, Szoboszlait lenyúlnák az osztrákok

Gyor­san be­mu­tat­ko­zik a te­het­ség?

Vajon miért si­et­teti Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a 16 éves ifjú sze­re­pel­te­té­sét a fel­nőtt vá­lo­ga­tott­ban?

Élettársa elárulta, ilyen állapotban fekszik Széles Sándor

Élettársa elárulta, ilyen állapotban fekszik Széles Sándor

Hetek óta a tré­ne­rért ag­gód­nak.

Hetek óta Gyurta Dá­niel egy­kori tré­ne­réért ag­gó­dik a ma­gyar úszó­tár­sa­da­lom.

Hosszú Katinkáék jogtalanul kaptak közel 14 millió forintot

Hosszú Katinkáék jogtalanul kaptak közel 14 millió forintot

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség sze­rint az Iron Aqua­tics Ka­tinka ered­mé­nyei miatt ré­sze­sült a jut­ta­tás­ban.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség sze­rint az Iron Aqua­tics Ka­tinka ered­mé­nyei miatt ré­sze­sült a jut­ta­tás­ban.

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Sza­lai Ádá­mék le­csúsz­tak a bronz­ról.

Sza­lai Ádám és a Hoffen­heim az utolsó for­du­ló­ban csú­szott le a bronz­érem­ről. A Dort­mund csa­tára lett a gól­ki­rály.

Fantasztikus Dzsudzsák, átkot tört a sztárfocista

Fantasztikus Dzsudzsák, kilenc éves átkot tört meg a sztárfocista

2008 után nyert újra kupát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya újra kupát nyert, ami leg­utóbb 2008-ban si­ke­rült neki még Hol­lan­di­á­ban. Az anyu­kája is vele ün­ne­pelt.

Újabb jel, Dárdai fia inkább német válogatott lesz

Újabb jel, Dárdai fia inkább német válogatott lesz

Dár­dai Palkó újabb lé­pés­sel je­lezte, hogy me­lyik vá­lo­ga­tott­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

Dár­dai Palkó újabb lé­pés­sel je­lezte, hogy me­lyik vá­lo­ga­tott­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

Rossz hír, balesetet szenvedett olimpiai klasszisunk

Rossz hír, balesetet szenvedett olimpiai klasszisunk

Rájár a rúd ebben az évben a vi­lág­baj­nok spor­to­lóra, akit feb­ru­ár­ban ittas ve­ze­tés­sel kap­csol­tak le a rend­őrök.

Rájár a rúd ebben az évben a vi­lág­baj­nok spor­to­lóra, akit feb­ru­ár­ban ittas ve­ze­tés­sel kap­csol­tak le a rend­őrök.

Szepesi Nikit is sokkolta a frissen kirobbant szexbotrány

Szepesi Nikit is sokkolta a frissen kirobbant szexbotrány

Meg­döb­bent a fi­a­ta­lok ak­ci­ó­ján.

Köny­vé­ben nyíl­tan be­szélt az uszo­dai vi­lág­ban tör­ténő intim dol­gok­ról, de a fi­a­ta­lok ak­ci­ó­ján ő is meg­döb­bent.

Ez már durva, itt az új fejezet a Fradi és az MLSZ harcában

Ez már durva, itt az új fejezet a Fradi és az MLSZ harcában

Nincs ke­gye­lem, fi­zet­nek a zöl­dek.

Nincs ke­gye­lem, fi­zet­nek a zöld-fe­hé­rek. Már majd­nem más­fél mil­li­óra hí­zott a Fe­renc­vá­ros par­ko­lási bír­sága.

Hoppá, Shane Tusup nem kell az edzőbizottságba

Hoppá, Shane Tusup nem kell az edzőbizottságba

Egye­lőre nem lesz a tagja Tusup az edző­bi­zott­ság­nak. Je­len­leg más az el­sőd­le­ges Shane Tusup szá­mára.

Egye­lőre nem lesz a tagja Tusup az edző­bi­zott­ság­nak. Sós Csaba, az úszók szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ki­ne­ve­zése után sze­rette volna a meg­nyerni a stábba Hosszú Ka­tinka pár­ját. Nincs konflik­tus a felek kö­zött a hírek sze­rint, je­len­leg más az el­sőd­le­ges Tusup szá­mára.

Bombaigazolásra készül a Fradi, sztárcsatár érkezhet a csapathoz

Bombaigazolásra készül a Fradi, sztárcsatár érkezhet a csapathoz

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója nem zár­kózna el a klub­vál­tás­tól.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója konk­ré­tu­mot nem tu­dott mon­dani, de nem zár­kózna el a klub­vál­tás­tól.

Súlyos vádak, ki támadja az úszóelnököt?

Súlyos vádak, ki támadja az úszóelnököt?

Újra bot­rá­nyok­tól han­gos a sportág.

Az el­múlt idő­szak­ban megint bot­rá­nyok­tól han­gos a ma­gyar úszó­sport, pedig mind­járt itt a hazai vi­lág­baj­nok­ság.

Összeomlott a fiatal úszólány a róla készített szexvideótól

Összeomlott a fiatal úszólány a róla készített szexvideótól

Elő­ször ki is akart lépi a klub­já­ból.

Elő­ször ki is akart lépi a klub­já­ból, de végül meg­be­szél­ték a dol­go­kat. A fel­vé­tel ké­szí­tői is érzik, hogy bu­ta­sá­got csi­nál­tak.

Sikersztori, meghódította Amerikát a magyar gólkirály

Sikersztori, meghódította Amerikát a magyar gólkirály

Zsi­nór­ban ne­gye­dik gól­ki­rá­lyi cí­mére hajt Ni­ko­lics Ne­manja.

Zsi­nór­ban ne­gye­dik gól­ki­rá­lyi cí­mére hajt Ni­ko­lics Ne­manja, aki je­len­leg két or­szág gól­lö­vő­lis­tá­ján is do­bo­gós he­lyen áll. Len­gyel­or­szág­ban még min­dig, az Egye­sült Ál­la­mok­ban pedig már a leg­job­bak kö­zött jegy­zik.