SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Bocsánatot kért a magyarokat fasisztának nevező edző

Bocsánatot kért a magyarokat fasisztának nevező edző

A Fradi-tá­bort és a ma­gya­ro­kat kri­ti­záló edző meg­bánta tet­tét.

A Fradi-tá­bort és a ma­gya­ro­kat kri­ti­záló edző meg­bánta tet­tét.

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon.

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon.

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár.

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár. A Hoffen­heim fő­nöke til­ta­kozó le­ve­let írt, kér­dés, lesz-e rá vá­lasz.

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere.

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek.

Óriási balhé, rendőrök védték meg Kassait

Hihetetlen botrány, rendőrök védték meg Kassait

Nem csak írás­ban zú­dult össz­tűz a bot­rá­nyos Real-Bayern BL-rang­adó bí­ró­jára. Vi­lág­sztá­rok ron­tot­tak a ma­gyar já­ték­ve­zető és stábja öl­tö­ző­jébe.

Nem csak írás­ban zú­dult össz­tűz a bot­rá­nyos Real-Bayern BL-rang­adó bí­ró­jára. Vi­lág­sztá­rok ron­tot­tak a ma­gyar já­ték­ve­zető és stábja öl­tö­ző­jébe.

Katinka nem beszél a kapitánnyal

Feszültség az úszóknál, Katinka nem beszél a kapitánnyal

Az olim­piai baj­nok a me­nedzs­ment­jén ke­resz­tül tartja a kap­cso­la­tot.

Az olim­piai baj­nok klasszis a me­nedzs­ment­jén ke­resz­tül tartja a kap­cso­la­tot a szö­vet­ség­gel. De leg­alább nincs há­bo­rú­ban velük.

Súlyos döntés az úszóbotrányban, elveszti munkáját az edző

Súlyos döntés az úszóbotrányban, elveszti munkáját az edző

A vá­lo­ga­tott­nál és az MTK-nál sem dol­goz­hat Tóth Ramon. A rend­őr­ségi vizs­gá­lat to­vábbra is zaj­lik.

Kassaira támadtak a dühös szurkolók, befellegzett neki?

Kassaira támadtak a dühös szurkolók, befellegzett neki?

A druk­ke­rek nem tud­ták ke­zelni az in­du­la­ta­i­kat, maffi­ó­zó­nak ál­lí­tot­ták be a ma­gyar bírót.

A druk­ke­rek nem tud­ták ke­zelni az in­du­la­ta­i­kat, maffi­ó­zó­nak ál­lí­tot­ták be a ma­gyar bírót. Nem biz­tos, hogy van innen visszaút a szá­mára.

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Még nincs min­den re­mény veszve.

Egye­lőre csak az U18-as csa­pat­ban mu­tat­ko­zott be Dár­dai Pál leg­na­gyobb fia, így még nincs ki­zárva, hogy ma­gyar vá­lo­ga­tott lesz a fel­nőt­tek­nél.

Bejutott a BL-be a magyar kapus. Vagy mégsem?

Bejutott a BL-be a magyar kapus. Vagy mégsem?

Az RB Le­ip­zig a ta­bella sze­rint be­ju­tott a Baj­no­kok Li­gá­jába. Kér­dés, hogy mit szól ehhez az UEFA.

Öt ok, ezért süllyedt mélypontra az ötödik a Fradi

Öt ok, ezért süllyedt mélypontra az ötödik a Fradi

Az utóbbi év­ti­zed leg­na­gyobb mély­pont­ját éli át a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A ku­darc oka össze­tett.

Az utóbbi év­ti­zed leg­na­gyobb mély­pont­ját éli át a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A ku­darc oka össze­tett.

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Már csak a csoda se­gít­het a szlo­vák él­csa­pa­ton. Pris­kin Tamás együt­tese a le­hető leg­rosszabb­kor ve­szí­tett pon­tot.

Már csak a csoda se­gít­het a szlo­vák él­csa­pa­ton. Pris­kin Tamás együt­tese a le­hető leg­rosszabb­kor ve­szí­tett pon­tot.

Dárdai-botrány: durván nekiment a tévériporternek

Dárdai-botrány: durván nekiment a tévériporternek

Föl­ment a pumpa a Her­tha edző­jé­ben. Le­hig­gadva már hu­mor­ral ütötte el a kínos témát, de el­sőre...

Me­gint föl­ment a pumpa a Her­tha edző­jé­ben egy új­ság­író miatt. Le­hig­gadva már hu­mor­ral ütötte el a kínos témát, de el­sőre...

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

El­árulta egy nyo­mozó a rész­le­te­ket.

El­árulta egy nyo­mozó a meg­döb­bentő rész­le­te­ket: bor­zal­mas kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak a rend­őrök. Egyet­len má­sod­per­cen múlt min­den!

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Nem len­nénk a fo­cis­tái he­lyé­ben. Ég­sza­ka­dás, föld­in­du­lás jöhet a nyári szü­net­ben az Üllői úton.

Szepesi Niki bevallja, néha még beszólnak neki

Szepesi Niki bevallja, néha még beszólnak neki

Két bot­rány­köny­vet is írt.

A sze­xu­á­lis kap­cso­la­ta­i­ról két köny­vet is írt egy­kori úszó a Bókay KSI spor­to­ló­i­nak tart edzé­se­ket.

Micsoda? Újra pályán a visszavonult világbajnok

Micsoda? Újra pályán a visszavonult világbajnok

Egy fu­tamra vissza­tér a Forma-1-be Jen­son But­ton. A brit pi­lóta Mo­na­có­ban he­lyet­te­síti szin­tén vi­lág­baj­nok tár­sát.

Csúnyán megalázták a bunyós szépséget a reptéren

Csúnyán megalázták a bunyós szépséget a reptéren

Alig­ha­nem túl sokat en­ged­tek meg ma­guk­nak a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei...

Alig­ha­nem túl sokat en­ged­tek meg ma­guk­nak a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei...

Teljes káosz, újabb csapás az európai focinak

Teljes káosz, újabb csapás az európai focinak

A bot­rányt most tö­rö­kök okoz­ták.

Dort­mund után Lyon­ban övezte káosz a fo­ci­meccset. A bot­rányt most tö­rö­kök okoz­ták.

Újabb riadalom Dortmundban, óriási rendőri hadműveletre volt szükség

Újabb riadalom Dortmundban, nagy rendőri hadműveletre volt szükség

A keddi rob­ban­tá­sos me­rény­let után, megint be­re­zelt min­denki a német vá­ros­ban. Ak­ci­óba len­dült a fegy­ve­res be­ve­tési egy­ség.

Klicsko halállal fenyegeti ellenfelét

Klicsko halállal fenyegeti ellenfelét

Vl­agyi­mir Klicsko nem sokra tak­sálja le­endő ri­vá­li­sá­nak esé­lyeit. A két bu­nyós áp­ri­lis 29-én Lon­don­ban csap össze.

Vl­agyi­mir Klicsko nem sokra tak­sálja le­endő ri­vá­li­sá­nak esé­lyeit. A két bu­nyós áp­ri­lis 29-én Lon­don­ban csap össze.

Döbbenet, így élték meg a magyarok a dortmundi robbantást

Döbbenet, így élték meg a magyarok a dortmundi robbantást

Ma­gyar szur­ko­lók is vol­tak a német fo­ci­csa­pat sta­di­on­já­ban, ami­kor ér­te­sül­tek a ször­nyű tá­ma­dás­ról.

Ma­gyar szur­ko­lók is vol­tak a német fo­ci­csa­pat sta­di­on­já­ban, ami­kor ér­te­sül­tek a ször­nyű tá­ma­dás­ról. Arról is be­szélt egyi­kük, hogy mek­kora volt a pá­nik­han­gu­lat.

Éles kritika, Csányi nekiment a Ferencvárosnak

Éles kritika, Csányi nekiment a Ferencvárosnak

Senki sem búj­hat ki a sza­bá­lyok alól.

A szö­vet­ség el­nöke sze­rint min­den csa­pat­nak be kell tar­tani a sza­bá­lyo­kat, ez alól a Fradi sem ki­vé­tel. Nem elé­ge­dett az új Pus­kás Sta­dion épí­tési üte­mé­vel sem.

Pokolgépekkel támadhattak a sztárcsapatra

Rémálom, pokolgépekkel támadhattak a sztárcsapatra

Egy le­ve­let is ta­lál­tak a hely­szí­nen.

A me­rénylő vagy me­rény­lők szán­dé­ko­san tá­mad­ták a német fo­ci­csa­pa­tot, egy já­té­kos és egy rendőr is meg­sé­rült. A meg­tá­ma­dott busz kö­ze­lé­ben le­ve­let is ta­lál­tak.

Dortmundi robbantás: halállistára kerültek a magyarok is?

Dortmundi robbantás: halállistára kerültek a magyarok is?

Isz­lam­ista hát­terű me­rény­let volt. Ve­szély­ben le­het­nek a Né­met­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó honfi­tár­sa­ink is.

Isz­lam­ista hát­terű me­rény­let volt. Ve­szély­ben le­het­nek a Né­met­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó honfi­tár­sa­ink is.

Balhé a pólósoknál, Benedek beszólt Kemény Dénesnek

Balhé a pólósoknál, Benedek beszólt Kemény Dénesnek

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak olim­piai arany­ér­met kel­lett volna nyer­nie Ri­ó­ban.

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak olim­piai arany­ér­met kel­lett volna nyer­nie Ri­ó­ban.

Visszatér a Fradi réme, botrány lesz ebből is?

Visszatér a Fradi réme, botrány lesz ebből is?

No­vem­ber óta elő­ször vezet majd meccset a baj­noki cím­vé­dő­nek Kas­sai.

Hiába kérte a baj­noki cím­védő ve­ze­tő­sége, hogy ne ve­zes­sen több meccset a csa­pat­nak Kas­sai, az MLSZ hajt­ha­tat­lan ma­radt.

Doll ismét beszólt, ilyet még nem látott

Doll ismét beszólt, ilyet még nem látott

Fe­les­le­ges cím­vé­dés­ről be­szélni a lab­da­rúgó NB I-ben...

Fe­les­le­ges cím­vé­dés­ről be­szélni a lab­da­rúgó NB I-ben. Leg­alábbis a Fe­renc­vá­ros edzője, Tho­mas Doll sze­rint csa­pata tel­je­sít­mé­nye kevés ehhez.

Kirúgás! Messiék edzőjét menesztették

Kirúgás! Messiék edzőjét menesztették

Túl sok ku­dar­cot val­lot­tak Li­onel Mes­siék az utóbbi idő­ben, nem néz­ték to­vább tét­le­nül a ve­zé­rek. Ki­rúg­ták a tré­nert.

Túl sok ku­dar­cot val­lot­tak Li­onel Mes­siék az utóbbi idő­ben, nem néz­ték to­vább tét­le­nül a ve­zé­rek. Ki­rúg­ták a tré­nert.

Zidane bármikor leléphet a Real Madridtól

Zidane bármikor leléphet a Real Madridtól

Habár jól tel­je­sít a Real Mad­rid, a csa­pat tré­nere, Zi­ne­dine Zi­dane nem érzi sta­bil­nak a hely­ze­tét.

Habár jól tel­je­sít a Real Mad­rid, a csa­pat tré­nere, Zi­ne­dine Zi­dane nem érzi sta­bil­nak a hely­ze­tét.

Intenzív osztályon kezelték a magyar futball legendáját

Intenzív osztályon kezelték a magyar futball legendáját

Sú­lyos gyo­mor­pa­na­szai vol­tak.

Sú­lyos gyo­mor­pa­na­szok­kal vit­ték a Hon­véd kór­házba az Új­pest ko­rábbi nagy­szerű tá­ma­dó­ját, de sze­ren­csére már job­ban van.

Nyílt háború a magyar fociban, beszólt az elnök

Nyílt háború a magyar fociban, beszólt az elnök

A saj­tó­ban kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

A fáj­dal­mas ku­pa­bú­csú után a saj­tó­ban kez­dett el egy­más­nak üzen­getni a sop­ro­niak ve­ze­tő­edzője és el­nöke.

Így élte túl a terrortámadást Hosszú Katinka!

Így élte túl a terrortámadást Hosszú Katinka!

Sze­ren­csére nem lett semmi baja.

Olim­piai baj­nok büsz­ke­sé­günk egy ver­senyre uta­zott el Stock­holmba, ahol já­ró­ke­lő­ket gá­zolt el egy fur­gon pén­tek dél­után.

Milliókat kap az elcsalt meccs miatt a magyar olimpikon

Milliókat kap az elcsalt meccs miatt a magyar olimpikon

Kár­pó­tol­ják a bir­kó­zót.

Már a mér­kő­zés köz­ben is egy­ér­telmű volt, hogy nem egyen­lőek a fel­té­te­lek.

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

Még a leg­elő­ke­lőbb he­lyen álló klu­bunk is na­gyon távol áll az él­me­zőny­től.

Még a leg­elő­ke­lőbb he­lyen álló klu­bunk is na­gyon távol áll az él­me­zőny­től. Meg­le­pe­tésre nem va­la­me­lyik eu­ró­pai sztár­csa­pat lett az első he­lye­zett.

Edzőjét anyázta a Real sztárja, itt a reakció

Edzőjét anyázta a Real sztárja, itt a reakció

James Rod­ri­guez nem vette jó néven, hogy Zi­ne­dine Zi­dane le­cse­rélte.

James Rod­ri­guez nem vette jó néven, hogy Zi­ne­dine Zi­dane le­cse­rélte. Re­a­gált a Real Mad­rid mes­tere.

Dopping! Megbukott az olimpiai bajnok!

Dopping! Megbukott az olimpiai bajnok!

A spor­toló szer­ve­ze­té­ben erit­ro­po­e­tin (EPO) nyo­ma­ira buk­kan­tak.

A spor­toló szer­ve­ze­té­ben erit­ro­po­e­tin (EPO) nyo­ma­ira buk­kan­tak a vizs­gá­lat során. Egy előre be nem je­len­tett dop­ping­el­len­őr­zé­sen bu­kott le.

Sötét jövő, Storck megdöbbentette a szurkolókat

Sötét jövő, Storck megdöbbentette a szurkolókat

A német edző sze­rint cso­dát nem lehet tenni, akkor sem, ha va­laki át­venné a he­lyét.

A német edző sze­rint cso­dát nem lehet tenni, ha va­laki át­venné a he­lyét, ugyan­azok­kal a gon­dok­kal ta­lál­kozna, ami­vel ő is.

Úszóbotrány: Másodszor került elő az edző aktfotója

Úszóbotrány: Másodszor került elő az edző aktfotója

Tóth Ra­mon­nak egy hat­éves fotó miatt kell ma­gya­ráz­kod­nia. Ko­ráb­ban már si­ker­rel bi­zo­nyí­totta be iga­zát.

Tóth Ra­mon­nak egy hat­éves fotó miatt kell ma­gya­ráz­kod­nia. Ko­ráb­ban egy­szer már si­ker­rel bi­zo­nyí­totta be iga­zát.

Nikolics becsődölt, bezzeg a cseréje

Nikolics becsődölt, bezzeg a cseréje

Bas­tian Schweins­teiger 17 perc alatt lőtte meg első ame­ri­kai gól­ját.

Bas­tian Schweins­teiger 17 perc alatt lőtte meg első ame­ri­kai gól­ját. Ma­gyar csa­pat­tár­sá­nak sok öröme nem volt a meccs­ben.

Távol az aranyéremtől, Doll nagyon kiakadt

Távol az aranyéremtől, Thomas Doll nagyon kiakadt

Kis­pesti ve­re­sé­gé­vel nehéz hely­zetbe ke­rült a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata.

Kis­pesti ve­re­sé­gé­vel na­gyon nehéz hely­zetbe ke­rült a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A gárda német edzője so­rolta az oko­kat.

Dárdai bekeményített, kiosztotta a bírót és egy újságírót is

Dárdai bekeményített, kiosztotta a bírót és egy újságírót is

Nem csak az íté­le­te­ket, de a kri­ti­kát is rosszul vi­selte a Her­tha ma­gyar edzője.

Nem csak az íté­le­te­ket, de a kri­ti­kát is rosszul vi­selte a Her­tha ma­gyar edzője. Szo­kat­la­nul durva han­got ütött meg.

Ők a jövő? Keményen bánnak a magyar futball új sztárjaival

Ők a jövő? Keményen bánnak a magyar futball új sztárjaival

Oly­kor apa­sze­re­pet is el­ját­szik a ma­gyar U17-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tré­nere, Szé­lesi Zol­tán.

Oly­kor apa­sze­re­pet is el­ját­szik a ma­gyar U17-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tré­nere, Szé­lesi Zol­tán.

Gyárfás Tamás utódja máris bukhat, új elnök jöhet

Gyárfás Tamás utódja máris bukhat, új elnök jöhet

Sorra lép­nek le az el­nök­ségi tagok...

Sorra lép­nek le az el­nök­ségi tagok, Bi­e­nerth Gusz­táv rend­kí­vül nehéz hely­zetbe ke­rül­het.

Hosszú Katinkát nem kímélik, elsírja magát a brutális edzésektől

Hosszú Katinkát nem kímélik, elsírja magát a brutális edzésektől

El­ké­pesztő tem­pót dik­tál­nak...

El­ké­pesztő tem­pót dik­tál a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, aki rendre a saját ha­tá­rait fe­sze­geti.

Döntöttek Doll sorsáról, ez vár a Fradi edzőjére

Döntöttek Doll sorsáról, ez vár a Fradi edzőjére

Nem kell fél­nie a német edző­nek, akkor sem rúg­ják ki, ha nem si­ke­rül be­jut­nia a csa­pa­tá­val va­la­me­lyik nem­zet­közi kupa cso­port­kö­rébe.

Nem kell fél­nie a német edző­nek, akkor sem rúg­ják ki, ha nem si­ke­rül be­jut­nia a csa­pa­tá­val va­la­me­lyik nem­zet­közi kupa cso­port­kö­rébe.

Hadba szállt Storck is, dúl az MLSZ-Fradi háború

Hadba szállt Storck is, dúl az MLSZ-Fradi háború

Új fej­le­mé­nyek, de régi el­len­tét a szö­vet­ség és a baj­noki cím­védő klub kö­zötti adok-ka­pok­ban. Min­den tud­ni­való egy he­lyen.

Új fej­le­mé­nyek, de régi el­len­tét a szö­vet­ség és a baj­noki cím­védő klub kö­zötti adok-ka­pok­ban. Min­den tud­ni­való egy he­lyen.

Támadás érte Storckot, így reagált a kapitány

Támadás érte Storckot, így reagált a kapitány

A Fe­renc­vá­rost irá­nyító Tho­mas Doll ne­hez­mé­nyezte honfi­társa dön­té­sét, ma reg­gel min­dent meg­be­szél­tek. A vá­lo­ga­tott edzője sze­rint nem saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón kell neki üzenni.

A Fe­renc­vá­rost irá­nyító Tho­mas Doll ne­hez­mé­nyezte honfi­társa dön­té­sét, ma reg­gel min­dent meg­be­szél­tek. A vá­lo­ga­tott edzője sze­rint nem saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón kell neki üzenni.

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Ma­gyar­or­szá­gon bé­bi­bum­mot oko­zott a nor­vé­gok el­leni Eb-pót­se­lej­te­zős di­a­dal.

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett.

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett az olasz bűn­banda le­kap­cso­lá­sá­hoz. Évek óta ter­vez­get­ték a rab­lást.

Áttörés a fociban, videóbíróval Puskásék vb-t nyernek

Áttörés a fociban, videóbíróval Puskásék vb-t nyernek

Be­ve­tet­ték a vi­de­ó­bí­rót...

Be­ve­tet­ték a vi­de­ó­bí­rót a Fran­cia­or­szág-Spa­nyol­or­szág meccsen. Azon­nal két eset­ben át­írta a já­ték­ve­ze­tők dön­té­sét.

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Akár ked­den is pá­lyára lép­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szom­ba­ton 3-0-ra ki­ka­pott Por­tu­gá­li­á­tól vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőn.

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

A Bar­ce­lona szu­per­sztár­ját né­hány órá­val a Bo­lí­via el­leni meccs előtt til­tot­ták el.

A Bar­ce­lona szu­per­sztár­ját né­hány órá­val a Bo­lí­via el­leni meccs előtt til­tot­ták el, a hírek sze­rint az ar­gen­ti­nok le­gen­dája is szor­gal­mazta a szi­gorú dön­tést.

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

Az MTK nem sér­tett sza­bályt.

A sze­re­pel­té­te­té­sük­kel nem sér­tett sza­bályt az MTK, ahol úgy gon­dol­ják, min­denki meg­ér­de­mel egy má­so­dik esélyt. Eddig nem volt rájuk pa­nasz.

Házipornó-botrány újratöltve, színre lép a szexi bajnoknő

Házipornó-botrány újratöltve, színre lép a szexi bajnoknő

Meg­szó­lalt a dögös fő­sze­replő.

To­vább gyű­rű­zik a vi­lág­ra­szóló balhé. Meg­törte végre a csen­det a pi­káns fel­vé­te­lek dögös fő­sze­rep­lője. Jaj az el­szánt har­cos lány el­len­fe­le­i­nek!

Hamilton nem felejt, a földbe tiporta Rosberget

Hamilton nem felejt, a földbe tiporta Rosberget

A brit szu­per­sztár oda­szúrt ren­de­sen ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak, aki ta­valy le­győzte a vb-cí­mért foly­ta­tott csa­tá­ban.

A brit szu­per­sztár oda­szúrt ren­de­sen ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak, aki ta­valy le­győzte a vi­lág­baj­noki cí­mért foly­ta­tott csa­tá­ban.

Ezért lehet világbajnok Sebastian Vettel

Ezért lehet világbajnok Vettel

A szá­mok a Fer­rari né­metje mel­lett szól­nak. Per­sze ehhez a Mer­ce­des­nek és Lewis Ha­mil­ton­nak is lesz egy-két szava.

A szá­mok a Fer­rari né­metje mel­lett szól­nak. Per­sze ehhez Lewis Ha­mil­ton­nak is lesz egy-két szava.

Életveszélyben volt a világbajnok

Életveszélyben volt a történelmet író világbajnok

A já­ték­ve­ze­tő­nek és sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ko­moly baj.

Csak a já­ték­ve­ze­tő­nek és sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ko­mo­lyabb baj.

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Ta­valy si­ke­rült meg­lepni Ro­nal­dóé­kat.

Por­tu­gá­li­á­val óri­ási meccset ját­szot­tunk a ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, azóta sok csere volt a csa­pat­ban. Ettől még nem let­tünk esély­te­le­nek.

Milyen bravúrokról beszél Dzsudzsák?

Milyen további bravúrokról beszél Dzsudzsák?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot a vi­lág­baj­nok­sá­gért. Igaz, olyat vár, ami meg sem tör­tént még.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot a vi­lág­baj­nok­sá­gért. Igaz, olyat vár, ami meg sem tör­tént még.

A világbajnok legenda lefejelné ellenfelét

A világbajnok legenda lefejelné ellenfelét

Sors­döntő idő­szakra ké­szül, amit em­lé­ke­ze­tes módon akar le­zárni. A klasszis a vb-dön­tők egyik le­gen­dás je­le­ne­tét idézte fel.

Sors­döntő idő­szakra ké­szül, amit em­lé­ke­ze­tes módon akar le­zárni. A klasszis a vb-dön­tők egyik le­gen­dás je­le­ne­tét idézte fel.

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg?

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Messi igazi bunkó volt a partjelzőkkel

Messi igazi bunkó volt a partjelzőkkel

Nem vi­selte jól a sza­bály­ta­lan­sá­go­kat az ar­gen­tin klasszis.

Nem vi­selte jól a sza­bály­ta­lan­sá­go­kat az ar­gen­tin klasszis, aki ke­mé­nyen ki­fa­kadt. A meccs köz­ben és után is osz­totta a bí­ró­kat.

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

A 12-sze­res fu­tam­győz­tes sze­rint a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok ha­ma­rabb je­lent­heti be vissza­vo­nu­lá­sát, mint aho­gyan arra sokan szá­mí­ta­nak.

A 12-sze­res fu­tam­győz­tes David Co­ult­hard sze­rint a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok ha­ma­rabb je­lent­heti be vissza­vo­nu­lá­sát, mint aho­gyan arra sokan szá­mí­ta­nak.

Hanga Ádám a Real és a Barca helyett Amerikát választaná

Hanga Ádám a Real és a Barca helyett Amerikát választaná

Könnyen lehet, hogy Dávid Kor­nél után újabb ma­gyar ko­sár­lab­dázó ke­rül­het az NBA-be.

Könnyen lehet, hogy Dávid Kor­nél után újabb ma­gyar ko­sár­lab­dázó ke­rül­het az NBA-be.

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Rossz hír ér­ke­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott lissza­boni fő­ha­di­szál­lá­sá­ról...

Rossz hír ér­ke­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott lissza­boni fő­ha­di­szál­lá­sá­ról...

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Fran­cia­or­szág után Por­tu­gá­lia is íze­lí­tőt kap a ma­gyar szur­ko­lói me­net­ből.

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

Kü­lö­nö­sen a vb bü­dzsé­jét látva.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok a vb költ­ség­ve­té­sé­hez ké­pest ap­ró­pén­zért vál­lalta a rek­lá­mo­zást.

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Nem tar­ta­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a por­tu­gál csa­pat já­té­ko­sai. Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi.

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi, és a szom­bati, Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt "be­ál­dozza" a 2020-es Eb ér­de­ké­ben.

Törött bordák, kivert fogak, megtámadták a magyar szurkolókat

Törött bordák, kivert fogak, megtámadták a magyar szurkolókat

Aljas tá­ma­dás érte a veszp­rémi druk­ke­re­ket, töb­ben kór­ház­ban kö­töt­tek ki.

Aljas tá­ma­dás érte a veszp­rémi druk­ke­re­ket, töb­ben kór­ház­ban kö­töt­tek ki.

Komoly büntetéssel zárult a focibotrány

Komoly büntetéssel zárult a magyar focibotrány

Jó ideig nem lát­hat­juk fo­cizni Hal­mosi Pé­tert.

Jó ideig nem lát­hat­juk fo­cizni Hal­mosi Pé­tert. A szö­vet­ség a meccs já­ték­ve­ze­tő­jé­nek adott iga­zat.

Cicaharc: Messi párja gyűlőli Shakirát

Cicaharc: Messi párja gyűlőli Shakirát

Nincs jóban az FC Bar­ce­lona két lab­da­rú­gó­já­nak sze­relme.

Nincs jóban az FC Bar­ce­lona két lab­da­rú­gó­já­nak sze­relme. Hét éve tart köz­tük a mo­soly­szü­net...

Hétfőn este Portugáliában beteljesül Storck álma

Hétfőn este Portugáliában beteljesül Storck álma

Hó­na­pok óta erre ké­szül a fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya. A szak­em­ber es­té­től végre tel­jes ke­ret­tel dol­goz­hat.

Hó­na­pok óta erre ké­szül a fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya. A szak­em­ber es­té­től végre tel­jes ke­ret­tel dol­goz­hat.

Végre összejött, újra volt magyar gól a topligában

Végre összejött, újra volt magyar gól a topligában

Több mint hat­éves átok tört meg. A ma­gyar vá­lo­ga­tott első ta­lá­la­tán túl nem sok min­den­nek örül­he­tett.

Több mint hat­éves átok tört meg. A ma­gyar vá­lo­ga­tott első ta­lá­la­tán túl nem sok min­den­nek örül­he­tett.

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Az Iron Lady je­len­lé­té­ben el­in­dí­tot­ták a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság hi­va­ta­los vissza­szám­láló órá­ját.

Krízis, Dárdainak lövése sincs a folytatásról

Krízis, Dárdainak lövése sincs a folytatásról

Csak hazai pá­lyán ered­mé­nye­sek.

Csak hazai pá­lyán ered­mé­nyes a Her­tha, ide­gen­ben bor­zal­mas tel­je­sít­ményt nyújt a ber­lini ala­ku­lat.

Mocskos-kvíz: Ki mondta, Pintér, Urbán, vagy Véber?

Mocskos-kvíz: Ki mondta, Pintér, Urbán, vagy Véber?

Né­hány ma­gyar fo­ci­edző igazi trá­gár meg­mon­dó­em­ber. Kö­vet­kező kví­zün­ket csak szü­lői fel­ügye­let­tel töltsd ki!

Né­hány ma­gyar fo­ci­edző igazi trá­gár meg­mon­dó­em­ber. Kö­vet­kező kví­zün­ket csak szü­lői fel­ügye­let­tel töltsd ki!

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset.

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Na­gyobb balhé is le­he­tett volna.

Sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat a 36-szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos, aki csa­pat­ka­pi­tány­ként ve­szí­tette el a fejét. Na­gyobb balhé is le­he­tett volna be­lőle.

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Ma­gyar mo­bil­szá­mot nem is akart.

Oly­annyira nem, hogy a né­met­or­szági mo­bil­szá­mát sem cse­rélte le ma­gyarra. Már meg­bánta az An­dorra el­leni fe­gyel­me­zet­len­sé­gét.

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők, so­ro­zat­ban ha­tod­szor kap­tak ki az ott­ho­nuk­tól távol.

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők, so­ro­zat­ban ha­tod­szor kap­tak ki az ott­ho­nuk­tól távol. Sza­lai csa­pata nyert, de nem a ma­gyar csa­tár lőtte a győz­tes gólt.