SPORT

TÉLI OLIMPIA

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Usain Bolt po­én­ból be­ígért pezs­gője még nem ér­ke­zett meg. Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Swa­ney Eli­za­beth volt a cél­pontja.

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a kö­vet­kező téli olim­pián. Ha meg­mond­ják neki a sport­ágat, azon­nal el­kezdi az edzé­se­ket.

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba. Fiai mel­lett szü­le­tendő kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony. Fiai mel­lett kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. Sán­do­rék kis­húga miatt a jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni.

Lemaradt az olimpiai aranyról, megszólalt a magyar koris

Lemaradt az olimpiai aranyról, megszólalt a magyar koris

Oláh Ben­cé­ben nincs el­len­ér­zés.

Oláh Bence is baj­nok lett volna, ha be­cse­ré­lik az elő­dön­tő­ben. Ám ez nem tör­tént meg. Hogy ennek kap­csán mit érez? Idéz­zük...

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba az arany­ér­mes fiúk ma­mája. Or­vo­sai még a döntő meg­né­zé­sé­től is el­til­tot­ták.

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba az arany­ér­mes fiúk ma­mája. Or­vo­sai még a döntő meg­né­zé­sé­től is el­til­tot­ták.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Fordulat, hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort.

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort. Utóbbi már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Elég volt, befejezi pályafutását a magyar gyorskoris

Elég volt, befejezi pályafutását a magyar gyorskoris

Hei­dum Ber­na­dett három olim­pia után mondta ki a végső szót. A már­ci­usi vi­lág­baj­nok­sá­gon még ott lesz.

Ki gondolta volna? Erre vágyott az olimpia magyar hőse

Ki gondolta volna? Erre vágyott az olimpia magyar hőse

A re­pü­lő­té­ren és a jég­csar­nok­ban is nagy tömeg várta az arany­ér­mes váltó tag­jait.

A re­pü­lő­té­ren és a jég­csar­nok­ban is nagy tömeg várta az arany­ér­mes váltó tag­jait.

NE HAGYD KI!

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

Magyar világsztárok voltak a téli olimpia hősei!

Új magyar világsztárok születtek, ők voltak a téli olimpia hősei!

A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Spor­to­ló­ink fan­tasz­ti­kus pil­la­na­to­kat sze­rez­tek a ma­gyar em­be­rek­nek. A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Kórházból siet a reptérre Shaolinék anyukája

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Ott akar lenni a fiúk ér­ke­zé­se­kor.

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai. Ettől füg­get­le­nül ott akar lenni Fe­ri­he­gyen.

Itt a végeredmény, ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Itt a végeredmény, ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi. Na de ki a nyer­tes?

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi.

Megelégelték a nők a magas sarkút: Papacipő az új őrület

Megelégelték a nők a magas sarkút: Papacipő az új őrület

Vissza­tért a vas­tag­talpú tor­na­csuka! Igaz, lá­gyabb és nő­i­e­sebb vo­na­lak­kal, mint ko­ráb­ban, de máris nagy a si­kere!

Vissza­tért a vas­tag­talpú tor­na­csuka! Igaz, lá­gyabb és nő­i­e­sebb vo­na­lak­kal, mint ko­ráb­ban, de máris nagy a si­kere! Mert mi is lehet fon­to­sabb a láb­nak, mint az egész­ség és a ké­nye­lem?! Ezt nézd! Szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz egy­aránt vi­sel­he­ted! Ér­de­ke­sen néz ki. Va­ló­ban a nagy­pa­pá­ink ci­pő­jére em­lé­kez­tet.

Vigyázz a gyerekre a strandon: ezt az 5 dolgot ne engedd neki!

Vigyázz a gyerekre a strandon: ezt az 5 dolgot ne engedd neki!

A strand jó móka, de ve­szé­lyes üzem.

A strand jó móka, de ve­szé­lyes üzem. Épp ezért be kell tar­ta­nod, és a gye­re­kek­kel is be kell tar­tat­nod a sza­bá­lyo­kat.

Szalmatáska a nyár legmenőbb trendje, válassz a friss formák közül

Szalmatáska a nyár legmenőbb trendje, válassz a friss formák közül

Vissza­térő nyári ked­ven­cek a di­vat­ban. Most nem a szí­nek és a min­ták vi­szik a prí­met. Új fa­zo­nok­kal ta­rol­nak a szal­ma­tás­kák.

Vadítóan szexi husi nő a strandon: eszméletlen bikinis villantás

Vadítóan szexi husi nő a strandon: eszméletlen bikinis villantás

Esz­mé­let­len csi­nos a vi­lág­hírű mo­dell, imád­ják a göm­böly­ded for­máit. Tele van a ké­pe­i­vel az in­ter­net, pedig va­la­mi­kor ő is ön­kép­za­var­ral küz­dött. Kam­pá­nyol a ter­mé­sze­tes külső mel­lett, nézd meg mi­lyen bi­ki­ni­ben!

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek a téli olim­pián.

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek sem a téli olim­pián Pjong­csang­ban. Cso­dálja azért, hogy a lánya el­érte az álmát, s olyan dol­gokra képes, ame­lyekre mások nem.

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Ha­tal­mas si­kert ért el a váltó. Sch­mitt Pál adta át az ér­me­ket.

Ha­tal­mas si­kert ért el a váltó. Sch­mitt Pál adta át az ér­me­ket Liu Sha­o­lin Sán­do­rék­nak.

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Iga­zán büszke lehet a fi­a­ira. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a téli olim­pi­á­kon a gyors­váltó.

Négy imádni való fiú, nekik köszönhetjük a csodát

Négy imádni való fiú, nekik köszönhetjük a csodát

94 évet vár­tunk erre...

Hi­he­tet­len: Ma­gyar­or­szág 94 évet várt az első téli olim­piai arany­ér­mére. De ki az a négy fi­a­tal srác, aki­kért az or­szág jog­gal ra­jong?

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Áll a bál Párizsban, ezt tette Neymarral a főnöke az öltözőben

Áll a bál Párizsban, ezt tette Neymarral a főnöke az öltözőben

Nem csak pénzre bün­tet­ték.

Nem csak pénzre bün­tet­ték a ké­sé­sért és a nyi­lat­ko­za­ta­i­ért. Oda min­den ed­digi ki­vált­sága: vég­képp ke­nyér­tö­résre mu­tat­nak a jelek.

Félmeztelen fotó, a zuhanyzóban pózol a dús keblű sportolónő

Félmeztelen fotó, a zuhanyzóban pózol a dús keblű sportolónő

A küz­dő­spor­tok nagy sze­rel­mese.

A dél-ko­reai anyá­tól és brit apá­tól szár­mazó szép­ség a mo­dell­ke­dés mel­lett a küz­dő­spor­tok nagy sze­rel­mese. Sze­mé­lyi edző­ként is dol­go­zik.

Kemény ellenfél, ez várhat a Fradira a Bajnokok Ligájában

Kemény ellenfél, ez várhat a Fradira a Bajnokok Ligájában

Sor­sol­tak a BL-ben.

Ki­sor­sol­ták a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája har­ma­dik se­lej­te­ző­kö­ré­nek pá­ro­sí­tá­sait. Hor­vát sztár­csa­pat­tal ta­lál­koz­hat a Fe­renc­vá­ros.

Így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

A nyári láb­tö­rés sem ál­lít­hatta meg.

A ma­gyar mű­kor­cso­lyázó pro­duk­ci­ó­ján az egész világ ámult. Nyá­ron láb­tö­rés miatt két hó­na­pig nem is edz­he­tett.

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon.

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

A ma­gyar rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyázó vá­lo­ga­tott 38 év után nyert érmet Ma­gyar­or­szág­nak!

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

A Liu test­vé­rek hoz­hat­nak érmet.

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián. Csü­tör­tö­kön jöhet a nagy ma­gyar siker Pjong­csang­ban.

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

Tóth Ivett be­vál­la­lós volt, szö­ges övben és bőr­mel­lény­ben kor­cso­lyá­zott. A nézők meg­őrül­tek érte.

Tóth Ivett be­vál­la­lós volt, szö­ges övben és bőr­mel­lény­ben kor­cso­lyá­zott. A nézők meg­őrül­tek érte.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Fájó könnyek, összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Na­gyon akarta az arany­ér­met.

Lin­dsey Vonn na­gyon sze­re­tett volna arany­ér­met nyerni. Min­den bi­zonnyal ez volt az utolsó olim­pi­ája.

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Swa­ney nem fog­lal­ko­zik a kri­ti­kák­kal.

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Meg­ígérte, hogy fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­ját vi­selte.

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­já­ban állt ver­seny­hez. Köz­ben a test­vére ham­vai ott lóg­tak a nya­ká­ban.

...MEGVOLT MÁR?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Swa­ney Eli­za­beth nem vitte túl­zásba a ver­seny­zést, sokan ne­ki­es­tek emi­att. Volt olyan is, aki a vé­del­mébe vette.

Swa­ney Eli­za­beth nem vitte túl­zásba a ver­seny­zést, sokan ne­ki­es­tek emi­att. Volt olyan is, aki a vé­del­mébe vette.

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Már megint egy orosz spor­toló...

Már megint egy orosz spor­toló... Ebből ka­taszt­rófa lehet! Érmet nyert Pjong­csang­ban sem­le­ges­ként, az öt­ka­ri­kás zászló alatt, mégis dop­pin­golt?

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Nem za­varta a mez­te­len­ke­dés.

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón. Ha­tá­sos volt, pár­já­val vi­lág­csú­csot ál­lí­tot­tak fel.

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A csont­tö­rést meg­úszta.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Nem akárkitől kap segítséget az aranyra törő Liu Shaolin

Nem akárkitől kap segítséget az olimpiai aranyra törő Liu Shaolin

Édes­apja a hely­szí­nen druk­kol neki.

Édes­apja a hely­szí­nen druk­kol a ma­gyar klasszis­nak. Már így is sokat kö­szön­het­nek a Liu fi­vé­rek a ti­tok­za­tos férfi­nak.

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Aki egy­szer látja, az soha nem fe­lejti el. Sokan lá­to­gat­nak el a fur­csa ki­ál­lí­tásra a téli olim­pia kö­ze­lé­ben.

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk.

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk. A ka­na­dai páros ru­gal­ma­san állt a kér­dés­hez, és ez bi­zony ara­nyat ért.

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin Sándor szerelme

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin szerelme

Elise Ch­ris­tie arany­esé­lyes volt a szá­má­ban, de zo­kogva tá­vo­zott. Ma­gyar ked­vese is alig tudta meg­vi­gasz­talni a skót spor­to­ló­nőt.

Döbbenet, az életéért küzdött a magyar síző a téli olimpián

Döbbenet, az életéért küzdött a magyar síző a téli olimpián

Ké­­kesi Már­­ton végül a 35. he­lyen zárt.

Ké­kesi Már­ton sze­rint csoda, hogy egy­ál­ta­lán pá­lyán tu­dott ma­radni. Sam­sal Da­li­bor is pa­nasz­ko­dott a je­ge­se­désre.

Eszelős, amit az észak-koreai lányok az olimpián művelnek

Eszelős, amit az észak-koreai lányok az olimpián művelnek

Lát­ha­tóan meg­vet­tek egy egész szek­tor­nyi he­lyet. A párt­tit­kár fa­arc­cal ül, iga­zán bi­zarr az egész!

Sztriptíz a téli olimpián, bajban a szexi jégtáncos lány

Sztriptíz a téli olimpián, bajban a szexi jégtáncos lány

Fotón és vi­deón a kínos eset. Még a mez­te­len­ség ve­szé­lyét is vál­lalta a pon­to­kért.