SPORT

OLDALVONAL

Hihetetlen trónfosztás, Hosszú Katinkát öt év után győzték le

Hihetetlen trónfosztás, Hosszú Katinkát öt év után győzték le

Rég volt példa arra, hogy nem az Iron Lady nyerte az össze­tett ver­senyt. Svéd úszó lett a győz­tes.

Szörnyű hír, meghalt a wimbledoni bajnoknő

Szörnyű hír, meghalt a wimbledoni bajnoknő

Hosszú be­teg­ség után el­hunyt az egy­kori vi­lág­klasszis te­ni­sze­zőnő, aki 1998-ban meg­nyerte a wimb­le­doni vi­a­dalt.

Hosszú be­teg­ség után el­hunyt az egy­kori vi­lág­klasszis te­ni­sze­zőnő.

Erre ki számított? Magyarországon szomorították el a Barcelonát

Erre ki számított? Magyarországon szomorították el a Barcelonát

A ka­ta­lán sztár­csa­pat ki­ka­pott Sze­ge­den.

A ka­ta­lán sztár­csa­pat ki­ka­pott Sze­ge­den. A ma­gyar együt­tes szen­zá­ciós já­ték­kal győzte le pa­pí­ron erő­sebb el­len­fe­lét.

Bajban a Fradi, elveszíthetik a válogatott játékost

Bajban a Fradi, elveszíthetik a válogatott játékost

Tho­mas Doll nyi­lat­ko­zott a csa­tár­ról. A mér­kő­zés 74. per­cé­ben kel­lett le­cse­rélni.

Tho­mas Doll nyi­lat­ko­zott a csa­tár­ról. A mér­kő­zés 74. per­cé­ben kel­lett le­cse­rélni a 31 éves já­té­kost. Négy gólt lőtt az idei sze­zon­ban.

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

Ré­góta ke­zel­ték egy kór­ház­ban.

50 éve­sen, egy isz­tam­buli kór­ház­ban hunyt el a tö­rö­kök híres súly­eme­lője. 1988-ban, 1992-ben és 1996-ban is olim­piai arannyal tért haza.

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a népszerű motoros

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a népszerű motoros

Mind­össze 31 éves volt.

Ugyan­azon a pá­lyán bu­kott óri­á­sit, ahol Mi­che­lisz is bal­ese­tet szen­ve­dett. Mind­össze 31 éves volt.

Káosz a szövetségnél, azonnali hatállyal lemondott az elnök

Káosz a szövetségnél, azonnali hatállyal lemondott az elnök

Új ve­ze­tőt kell vá­lasz­tani. A jú­li­us­ban ki­ne­ve­zett elnök tá­vo­zik a poszt­já­ról. Las­sú­nak ta­lálta az át­vi­lá­gí­tást.

Új ve­ze­tőt kell vá­lasz­tani. A jú­li­us­ban ki­ne­ve­zett elnök tá­vo­zik a poszt­já­ról. Las­sú­nak ta­lálta az át­vi­lá­gí­tást, a konflik­tu­sok ke­ze­lé­sére is sok ener­gi­ája ment el.

Fájdalmas döntés, lemondott a szövetségi kapitány

Fájdalmas döntés, lemondott a szövetségi kapitány

A ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon az elő­dön­tőig ve­zette csa­pa­tát Chris Co­le­man, de a vb-re nem si­ke­rült ki­jut­nia.

A ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon az elő­dön­tőig ve­zette csa­pa­tát Chris Co­le­man, de a vi­lág­baj­nok­ságra már nem si­ke­rült ki­jut­nia.

Félelmetes névsor, ezek a sztárok nem lesznek ott a foci vb-n

Félelmetes névsor, ezek a sztárok nem lesznek ott a foci vb-n

Nél­kü­lük sze­gé­nyebb lesz a vb.

Nél­kü­lük sze­gé­nyebb lesz a jövő nyári vi­lág­baj­nok­ság. Ez a ti­zen­egy esé­lyes lenne a vb-si­kerre is. Ha­tal­mas a já­té­ko­sok össz­ér­téke.

Ez ciki, megint az olaszokon röhögnek

Ez ciki, megint az olaszokon röhögnek

Nem volt elég a ki­esés, ismét cím­lapra ke­rült az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Nem volt elég a ki­esés, ismét cím­lapra ke­rült az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Ronaldo felhívta Messit, óriási titkot osztott meg vele

Ronaldo felhívta Messit, óriási titkot osztott meg vele

Saj­tó­hí­rek sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo fel­hívta Li­onel Mes­sit, és hét­pe­csé­tes tit­kot osz­tott meg vele.

Saj­tó­hí­rek sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo fel­hívta Li­onel Mes­sit, és hét­pe­csé­tes tit­kot osz­tott meg vele.

Komoly elismerés, magyar támadók hátát nézi Ronaldo és Messi

Komoly elismerés, magyar támadók hátát nézi Ronaldo és Messi

Ma­gyar klasszi­sok ural­ják a do­bo­gót a 25-ös lis­tán.

Ma­gyar klasszi­sok ural­ják a do­bo­gót. A 25-ös lis­tán csak két je­len­leg is aktív lab­da­rúgó ta­lál­ható. Pus­kás Fe­renc az élen.

Az év bulija, sztárparádé Serena Williams esküvőjén

Az év bulija, sztárparádé Serena Williams esküvőjén

Férj­hez ment Se­rena Wil­li­ams, min­den idők egyik leg­jobb női te­ni­sze­zője. New Or­leans-ben tar­tot­ták a bulit.

Férj­hez ment Se­rena Wil­li­ams, min­den idők egyik leg­jobb női te­ni­sze­zője. New Or­leans-ben tar­tot­ták a bulit.

Kígyók és mágia, így lehet kijutni a foci vb-re

Kígyók és mágia, így lehet kijutni a foci vb-re

36 év után sze­re­pel­nek újra vb-n.

36 év után sze­re­pel­nek újra vi­lág­baj­nok­sá­gon. Utol­só­ként Peru kva­lifi­kálta magát, nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött. Min­dent be­ve­tet­tek a szur­ko­lók.

Balhé az öltözőben, Ronaldo tényleg leléphet Madridból

Balhé az öltözőben, Ronaldo tényleg leléphet Madridból

Ismét Ro­naldo tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek.

Ismét Cris­ti­ano Ro­naldo tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek. Úgy fest, a por­tu­gál sztár nem túl nép­szerű a Real Mad­rid öl­tö­ző­jé­ben.

Gyászol Kapás Bogi, szomorú hírt kapott

Gyászol Kapás Bogi, szomorú hírt kapott

Az ott­ho­ná­tól távol nehéz lehet fel­dol­goz­nia a vesz­te­sé­get.

Az ott­ho­ná­tól távol nehéz lehet fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Az Ins­tag­ra­mon em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről. Újabb uta­zás vár rá a rövid pá­lyás úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat miatt, Szin­ga­púr a kö­vet­kező ál­lo­más.

Lenyűgözte a közönséget, táncversenyen indult a bunyós szépség

Lenyűgözte a közönséget, táncversenyen indult a bunyós szépség

Jó­kora tet­szést ara­tott, és végül a má­so­dik he­lyen vég­zett a nép­szerű ket­rec­har­cos.

Borított Schumacher barátja, szerinte nem mond igazat a család

Borított Schumi barátja, szerinte nem mond igazat a család

Lép­nie kell Co­r­inna asszony­nak? Az F1-le­genda ko­rábbi me­ne­dzsere ki­kelt a hoz­zá­tar­to­zók tit­ko­ló­zása ellen.

Lép­nie kell Co­r­inna asszony­nak? Az F1-le­genda volt me­ne­dzsere ki­kelt a tit­ko­ló­zás ellen.

Apró bugyiban terpeszt a brutál mellű playmate

Apró bugyiban terpeszt a brutál mellű playmate

Olga Loera nagy for­má­ban van.

Olga Loera olyan fo­tók­kal bom­bázza ra­jon­góit, hogy nem győ­zik ked­velni a ké­pe­ket.

Borított a világhírű teniszezőnő: így kínozta ördögi apja

Borított a világhírű teniszezőnő: így kínozta ördögi apja

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Könyv­ben árult el ször­nyű rész­le­te­ket a ko­rábbi vi­lág­rang­lista-ne­gye­dik sztár.

Váratlan hír, visszavonul a BL-győztes sztárfocista

Váratlan hír, visszavonul a BL-győztes sztárfocista

Ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban 105-ször sze­re­pelt. A Chel­sea-nél töl­tötte leg­szebb éveit pá­lya­fu­tása során.

Ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban 105-ször sze­re­pelt. A csa­tár a Chel­sea-nél töl­tötte leg­szebb éveit pá­lya­fu­tása során.

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Bú­csú­zóul össze­kapta magát a csa­pat.

Bú­csú­zóul meg­em­be­relte magát a sé­rü­lé­sek­től ti­ze­delt ma­gyar csa­pat.

Megvan, ő mentheti meg a szégyen után az olasz válogatottat

Megvan, ő mentheti meg a szégyen után az olasz válogatottat

A ki­esés után tá­voz­hat a ka­pi­tány.

A ki­esés után tá­voz­hat a ka­pi­tány, ko­moly je­löl­tek a kis­padra. A szur­ko­lók Con­tét sze­ret­nék a nem­zeti csa­pat élére. Össze­ült a vál­ság­stáb az ola­szok­nál.

Bevállalták, meztelenül lovagoltak a dögös zsokék

Bevállalták, meztelenül lovagoltak a dögös zsokék

Nem min­den­napi lát­vány a ló­ver­seny­pá­lyán, mez­te­le­nül ültek nye­regbe a höl­gyek.

Nem min­den­napi lát­vány a ló­ver­seny­pá­lyán, mez­te­le­nül ültek nye­regbe a höl­gyek.

Földrengésszerű változás, csőstül jön a baj az olaszoknál

Földrengésszerű változás, csőstül jön a baj az olaszoknál

El­ké­pesztő ez a név­sor, és még nincs vége? Buffon után újabb alap­em­be­rek dob­ták be a tö­röl­kö­zőt.

El­ké­pesztő ez a név­sor, és még nincs vége? Gi­an­luigi Buffon után újabb alap­em­be­rek dob­ták be a tö­röl­kö­zőt.

Teljesen meztelenül, egy bokorban látták a népszerű modellt

Teljesen meztelenül, egy bokorban látták a népszerű modellt

Nem min­den­napi kép ké­szült...

Nem min­den­napi képet ké­szí­tet­tek a nép­szerű mo­dell­ről, aki tel­je­sen mez­te­le­nül ku­por­gott egy bo­kor­ban.

Óriási a káosz, rosszul tervezték az új stadiont

Óriási a káosz, rosszul tervezték az új stadiont

Mi lesz így a vi­lág­baj­nok­sá­gon?

Durva köz­le­ke­dési gon­dok. Mi lesz így a vi­lág­baj­nok­sá­gon? Hi­he­tet­len, min kel­lett ke­resz­tül­men­niük a gya­nút­lan fo­ci­szur­ko­lók­nak.

Sokkolta a sportvilágot, szörnyethalt edzésén a világsztár

Sokkolta a sportvilágot, szörnyethalt edzésén a világsztár

Ka­na­dai sí­te­re­pen tör­tént a vég­ze­tes bal­eset.

Ka­na­dai sí­te­re­pen tör­tént a vég­ze­tes bal­eset. A 35 éves spor­toló a Vi­lág­ku­pára ké­szült. Klasszi­sok sora bú­csúz­tatja.

Kell a drukk: rettenetes betegséget diagnosztizáltak a népszerű focistánál

Kell a drukk: rettenetes betegséget diagnosztizáltak a népszerű focistánál

Ször­nyű, hogy ilyen fi­a­ta­lon kell ezzel meg­küz­de­nie.

Ször­nyű, hogy ilyen fi­a­ta­lon kell ezzel meg­küz­de­nie a te­het­sé­ges spor­to­ló­nak. Csa­pata is csak re­mény­kedni tud.

Rossz hírt üzent Michael Schumacher felesége

Rossz hírt üzent Schumacher felesége

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra. Hiába az utóbbi hetek, hó­na­pok bi­za­ko­dása?

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra. Hiába az utóbbi hetek, hó­na­pok bi­za­ko­dása?

Eldőlt, korábbi szövetségi kapitány lett a zöld-fehérek edzője

Eldőlt, korábbi szövetségi kapitány lett a zöld-fehérek edzője

A kö­vet­kező baj­no­kin már az új szak­ve­zető irá­nyít. A sze­zon vé­géig írt alá a kül­földi tré­ner.

Tragikus hír jött: baleset érte a világbajnok sportolót, belehalt

Tragikus hír jött: baleset érte a világbajnok sportolót, belehalt

A férfi ta­pasz­talt spor­toló volt, de va­lami hiba csú­szott a ve­szé­lyes mu­tat­ványba. Nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Csúcskategória, az új magyar kapitány ebben verhetetlen

Csúcskategória, az új magyar kapitány ebben verhetetlen

Georges Le­ekens ügyel a kül­se­jére.

Egye­lőre meg­tip­pelni sem lehet, hogy mire megy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Georges Le­ekens irá­nyí­tá­sá­val.

Ez igen, magyar játékos miatt szomorkodhat a Real Madrid

Ez igen, magyar játékos miatt szomorkodhat a Real Madrid

Fon­tos meccset nyer­tek. Mad­rid­ban győ­zött a Bar­ce­lona.

Fon­tos meccset nyer­tek. A ve­ret­len Real Mad­rid ott­ho­ná­ban di­a­dal­mas­ko­dott a Bar­ce­lona ko­sár­lab­da­csa­pata.

Erre ki számított? Ibrahimovic meglepetést okozott

Erre ki számított? Ibrahimovic meglepetést okozott

Kupát adott át a vi­lág­klasszis.

A vi­lág­klasszis svéd lab­da­rúgó olyan he­lyen tűnt fel, ahol rend­kí­vüli módon örül­tek neki.

Nagy igazolásra készül a Fradi, ezt mondja róla Thomas Doll

Nagy igazolásra készül a Fradi, ezt mondja róla Thomas Doll

Baj­ban Böde és Pris­kin?

Baj­ban Böde és Pris­kin? Télen az Üllői útra jöhet a skó­tok réme. Kle­in­heis­ler után újabb "ej­tő­er­nyős" ér­ke­zik Darms­tadt­ból?

Durva hírt közölt az egyik legszexibb sportolónő

Durva hírt közölt az egyik legszexibb sportolónő

Újra szingli lett Tiger Woods volt sze­relme. A sík­irálynő min­dent be­le­adott, hogy meg­mentse a kap­cso­la­tát, de...

Újra szingli lett Tiger Woods volt sze­relme. A sík­irálynő min­dent be­le­adott, hogy meg­mentse a kap­cso­la­tát, mégis ez lett a vége.

Hatalmas pofon a válogatottnak, cserbenhagyták a focistákat

Hatalmas pofon a válogatottnak, cserbenhagyták a focistákat

Nem lesz szer­ve­zett szur­ko­lás Costa Rica ellen.

Nem lesz szer­ve­zett szur­ko­lás Costa Rica ellen. A cso­port ehhez a tel­je­sít­mény­hez nem sze­retné nevét és hang­ját adni.

Titkok és érdekességek a vesztes magyar focikapitányról

Titkok és érdekességek a vesztes magyar focikapitányról

Bernd Storck stáb­já­ban is he­lyet ka­pott. Első vá­lo­ga­tott meccsén ki­ál­lí­tot­ták, Dár­dai Pál leg­jobb ba­rát­já­nak tartja.

Leekens nem beszél mellé, ezt ígéri Dzsudzsákéknak

Leekens nem beszél mellé, ezt ígéri Dzsudzsákéknak

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott más­fél hete ki­ne­ve­zett szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya most már pon­to­san tudja, mit vál­lalt ma­gára.

Szédületeset terpeszt a brutál mellű, piros hajú démon

Szédületeset terpeszt a brutál mellű, piros hajú démon

Amber Rick le sem ta­gad­hatná, hogy rend­sze­re­sen kar­ban­tartja a tes­tét.

Amber Rick le sem ta­gad­hatná, hogy rend­sze­re­sen kar­ban­tartja a tes­tét.

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Hiába múl­nak az évek, ma­radt re­mény. Co­r­inna asszony és a gye­re­kek is bi­za­kod­nak a le­genda ál­la­po­tá­nak ja­vu­lá­sá­ban.

Bejelentette a Real Madrid, ők érkeznek Magyarországra

Bejelentette a Real Madrid, ők érkeznek Magyarországra

Vi­lág­sztá­rok sora ér­ke­zik hoz­zánk..

Ja­nuár 27-én vi­lág­sztá­rok sora ér­ke­zik hoz­zánk, a Real Mad­rid vissza­iga­zolta a meg­hí­vást.

Pornós botrány a fociban, ezt nehezen nyeli le a művésznő

Pornós botrány a fociban, ezt nehezen nyeli le a művésznő

Lena Nitro nem érti az egé­szet. Ha pél­dául gyógy­szert lehet nép­sze­rű­sí­teni, a szexfil­me­ket miért nem?

Lena Nitro nem érti az egé­szet. Ha pél­dául gyógy­szert lehet nép­sze­rű­sí­teni, a szexfil­me­ket miért nem?

Visszatért a magyar válogatott labdarúgó

Visszatért a magyar válogatott labdarúgó

Három hét után ismét a Legia War­szawa első csa­pa­tá­val edz Nagy Do­mi­nik.

Három hét után ismét a Legia War­szawa első csa­pa­tá­val edz Nagy Do­mi­nik.

Születésnapján rúgták ki a zöld-fehérek edzőjét

Születésnapján rúgták ki a zöld-fehérek edzőjét

Ezt tény­leg pont most kel­lett? Ér­de­kes a dön­tés idő­zí­tése. Trip­lán em­lé­ke­ze­tes ez a nap az él­vo­nal­beli fo­ci­klub­nál.

Ezt tény­leg pont most kel­lett? Ér­de­kes a dön­tés idő­zí­tése. Trip­lán em­lé­ke­ze­tes ez a nap az él­vo­nal­beli fut­ball­klub­nál.

Gólyahír, megszületett a világsztár sportoló második gyermeke

Gólyahír, megszületett a világsztár sportoló második gyermeke

Nem sok­kal előtte egy jó­té­kony­sági te­nisz­tor­nán vett részt, ahol Roger Fe­de­rer ellen ját­szott.

Újabb csapás a magyar focinak, a drukkerek miatt bűnhődik az MLSZ

Újabb csapás a magyar focinak, a drukkerek miatt bűnhődik az MLSZ

A szur­ko­lók Svájc­ban húz­ták ki a gyu­fát. Nem ez az első al­ka­lom, ami­kor a druk­ke­rek miatt fi­zet­het az MLSZ.

Komoly készültség, ez vár a Fradi-táborra a következő bajnokin

Komoly készültség, ez vár a Fradi-táborra a következő bajnokin

Pak­son már ké­szül­nek a fra­dis­tákra.

A zöld-fe­hé­rek a vá­lo­ga­tott szü­net után lép­nek pá­lyára leg­kö­ze­lebb. Pak­son már ké­szül­nek a Fradi-tá­borra. Nagy számú fra­dista ér­kez­het.

Kirúgott edzőjét siratja a magyar focista

Kirúgott edzőjét siratja a magyar focista

A tré­ner csa­pa­táért le­mondta volna a szö­vet­ségi ka­pi­tány posz­tot.

Webkamerás prostival csalta feleségét a futballsztár

Webkamerás prostival csalta feleségét a futballsztár

Le­bu­kott az angol Pre­mier League-ben sze­replő fut­ball­sztár. Bőven lesz mit meg­ma­gya­ráz­nia.

Le­bu­kott az angol Pre­mier League-ben sze­replő fut­ball­sztár. Bőven lesz mit meg­ma­gya­ráz­nia.

Válság? Rossz hírt kapott a magyar sztárkapus

Válság? Rossz hírt kapott a magyar sztárkapus

Nem erre szá­mí­tott.

Az előz­mé­nyek alap­ján úgy tűnt, min­den a leg­na­gyobb rend­ben halad a ma­gyar kapus kar­ri­er­jé­ben.

Tragédia a versenyen: a célegyenesben halt szörnyet a sportoló

Tragédia a versenyen: a célegyenesben halt szörnyet a sportoló

Csak egy kicsi hi­ány­zott, hogy a spor­toló be­ér­jen a célba, ám egy­szer csak össze­esett.

Csak egy kicsi hi­ány­zott, hogy a spor­toló be­ér­jen a célba, ám egy­szer csak össze­esett.

Tragikus hír jött: életét vesztette a legendás magyar sportoló

Tragikus hír jött: életét vesztette a legendás magyar sportoló

A spor­toló sorra sze­rezte baj­noki cí­meit, majd edző­ként foly­tatta pá­lya­fu­tá­sát. Gyá­szol a sport­vi­lág.

A spor­toló sorra sze­rezte baj­noki cí­meit, majd edző­ként foly­tatta pá­lya­fu­tá­sát. Gyá­szol a sport­vi­lág.

Nagy bajban a Real, mi lesz így Cristiano Ronaldóval?

Nagy bajban a Real Madrid, mi lesz így Cristiano Ronaldóval?

Va­lami nem stim­mel a sztár­ral.

Va­lami nem stim­mel az arany­lab­dás sztár­ral. A pá­lyán sem a régi, és a nyi­lat­ko­za­tai is ko­moly gon­dokra utal­nak. És ez még nem min­den...

Veszélyben a magyar bíró élete

Veszélyben a magyar bíró élete

Sok­koló, el­ütöt­ték a sport­bí­rót az Or­szá­gos Rally Baj­nok­sá­gon.

Sok­koló, el­ütöt­ték a sport­bí­rót az Or­szá­gos Rally Baj­nok­sá­gon.

Meglepő, üzent a Fradi-tábornak a Debrecen játékosa

Meglepő, üzent a Fradi-tábornak a Debrecen játékosa

Tő­zsér ezt a képet osz­totta meg kö­zös­ségi ol­da­lán. A Loki ko­rábbi ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gója két évig a Fe­renc­vá­ros­ban is ját­szott.

Tő­zsér ezt a képet osz­totta meg kö­zös­ségi ol­da­lán. A Loki ko­rábbi ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gója két évig a Fe­renc­vá­ros­ban is ját­szott.

Tragédia, szívrohamot kapott a 25 éves brazil focista

Tragédia, szívrohamot kapott a 25 éves brazil focista

Az angol Pre­mier League egy­kori remek hát­véd­jét gyá­szol­ják. Ott­ho­ná­ban érte a halál.

Az angol Pre­mier League egy­kori remek hát­véd­jét gyá­szol­ják. Ott­ho­ná­ban érte a halál.

Sokan látták: borzalmas balesetet szenvedett a magyar sportoló

Sokan látták: borzalmas balesetet szenvedett a magyar sportoló

Két társa is meg­sé­rült, men­tőt kel­lett hívni hoz­zá­juk. Fa­ze­kas Nán­dor kór­házba is ke­rült.

Kőkemény ember rázza gatyába Dzsudzsákékat

Kőkemény ember rázza gatyába Dzsudzsákékat

Le­ekensre fel­néz­het­nek a fo­cis­ták.

Georges Le­ekensre fel­néz­het­nek a ma­gyar fo­cis­ták. Já­té­kos­ként kő­ke­mény védő hí­ré­ben állt a belga. Kű Lajos jó vé­le­ménnyel van róla.

Kiderült, így áll munkába az új magyar focikapitány

Kiderült, így áll munkába az új magyar focikapitány

A belga szak­em­ber már baj­noki mér­kő­zé­se­ket is meg­né­zett a hét­vé­gén. Le­ekens így lesz ott a vá­lo­ga­tott mel­lett.

A belga szak­em­ber már baj­noki mér­kő­zé­se­ket is meg­né­zett a hét­vé­gén. Szé­lesi Zol­tán be­szélt arról, hogy Le­ekens mi­ként lesz ott a vá­lo­ga­tott mel­lett.

Földöntúli élményben volt része, meccs közben állt le a sportoló szíve

Földöntúli élményben volt része, meccs közben állt le a sportoló szíve

Az or­vo­sok a ha­lál­ból hoz­ták vissza a spor­to­lót.

Az or­vo­sok a ha­lál­ból hoz­ták vissza a spor­to­lót. Ra­jon­gói vé­gig­néz­ték ha­lá­lát és új­ra­élesz­té­sét.

Reagált a Fradi a véres szurkolói összetűzésre

Reagált a Fradi a véres szurkolói összetűzésre

Nem múlt el balhé nél­kül a Tábor vissza­té­rése. A mér­kő­zés szü­ne­té­ben ala­kult ki össze­csa­pás. Az egyik szur­koló sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Nem múlt el balhé nél­kül a Tábor vissza­té­rése. A mér­kő­zés szü­ne­té­ben ala­kult ki össze­csa­pás. Az egyik szur­koló sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Szomorú hír jött: holtan esett össze az edzésen a népszerű sportoló

Szomorú hír jött: holtan esett össze az edzésen a népszerű sportoló

Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el a já­té­kos. Hiába pró­bál­tak se­gí­teni tár­sai, nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Belepirulsz, terpeszben provokál a meztelenkedő szurkolólány

Belepirulsz, terpeszben provokál a meztelenkedő szurkolólány

Co­urt­ney Ann bu­gyi­ban ül­dö­gélt a ten­ger­parti ho­mok­ban. Ko­moly fi­gyel­met kel­tett.

Dárdai Pál nem kíméli a fiát, ez a baj Palkóval

Dárdai Pál nem kíméli a fiát, ez a baj Palkóval

A Bun­des­li­gára még nem érett?

Hiába küldte harcba apja az Eu­rópa-li­gá­ban, a német Bun­des­liga küz­del­me­ire még nem érett a 18 éves fiú?

Kitartóan lájkolt, színésznőt hálózott be a futballsztár

Kitartóan lájkolt, színésznőt hálózott be a futballsztár

Film­csil­lag­gal jött össze a fo­cista.

A Real Mad­rid és a spa­nyol vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gója ha­zája film­csil­la­gá­val jött össze.

Ledobta a felsőt a világ legszexibb kosaras lánya

Ledobta a felsőt a világ legszexibb kosaras lánya

Va­len­tina Vig­nali a nya­ra­lá­sá­ról je­lent­ke­zett be. Ter­mé­sze­te­sen nem min­den­napi fo­tók­kal...

Va­len­tina Vig­nali a nya­ra­lá­sá­ról je­lent­ke­zett be. Ter­mé­sze­te­sen nem min­den­napi fo­tók­kal...

Nikolics pénzdíjat nyert, megüzente, mihez kezd vele

Nikolics pénzdíjat nyert, megüzente, mihez kezd vele

A szur­ko­lók dí­jaz­ták.

A Chi­cago Fire lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak szur­ko­lói cso­portja a ma­gyar csa­tárt dí­jazta.

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Har­ma­dik gyer­me­két várja Li­onel Messi fe­le­sége, aki az Ins­tag­ra­mon ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Boldog nap, együtt örült a Schumacher-család

Boldog nap, együtt örült a Schumacher-család

Az utóbbi idő­ben nem sok öröm­ben volt része Mi­chael Schu­m­a­cher csa­lád­já­nak.

Az utóbbi idő­ben nem sok öröm­ben volt része Mi­chael Schu­m­a­cher csa­lád­já­nak.

Újabb örömhír, erre vártak évek óta a Fradi-szurkolók

Újabb örömhír, erre vártak évek óta a Fradi-szurkolók

Pa­rá­dés han­gu­latra van ki­lá­tás.

Pa­rá­dés han­gu­latra van ki­lá­tás a Gro­u­pama Aré­ná­ban. El­fogy­tak a je­gyek a hazai szek­to­rokba, telt ház lesz szom­ba­ton a Loki ellen.

Most jelentették be, Európa-bajnokságot rendezne Magyarország

Most jelentették be, Európa-bajnokságot rendezne Magyarország

Két kon­ti­nens­vi­a­dalra is pá­lyá­zunk. Sz­lo­vá­ki­á­val kö­zö­sen ren­dez­nénk meg az Eb-t. Ko­moly ri­vá­li­sok a há­zi­gazda sze­re­pé­ért.

Megható, így néz ki most az elhunyt Puskás Ferenc síremléke

Megható, így néz ki most az elhunyt Puskás Ferenc síremléke

Be­ju­tot­tunk a Szent Ist­ván Ba­zi­lika al­temp­lo­mába.

Be­ju­tot­tunk a Szent Ist­ván Ba­zi­lika al­temp­lo­mába.

Váratlan fordulat, visszatért régi párjához Babos Timi

Váratlan fordulat, visszatért régi párjához Babos Timi

Babos újra együtt ko­rábbi tár­sá­val. 2014-ben dön­tőt ját­szot­tak Wimb­le­don­ban.

Babos újra együtt ko­rábbi tár­sá­val. 2014-ben dön­tőt ját­szot­tak Wimb­le­don­ban. Jól is­me­rik egy­mást az utóbbi évek­ből.

Storck végre megtörte a csendet: ezért ment valójában

Storck végre megtörte a csendet: ezért ment valójában

Bo­rí­tott, nem kí­méli a ma­gya­ro­kat.

Bo­rí­tott a me­nesz­tett fo­ci­ka­pi­tány. Nem kí­méli a ma­gya­rok lab­da­rú­gást és a szur­ko­ló­kat. Ezért volt kény­te­len tá­vozni a vá­lo­ga­tott élé­ről.

Zidane kitálalt, öltözői vita miatt süllyed a sztárcsapat

Zidane kitálalt, öltözői vita miatt süllyed a sztárcsapat

Tel­jes káosz ala­kult ki Cris­ti­ano Ro­naldo és a Real Mad­rid lab­da­rú­gói közt.

Olyan dolog történt Dárdaival, ami eddig még sohasem

Olyan dolog történt Dárdaival, ami eddig még sohasem

Tör­té­nelmi pil­la­nat­nak le­het­tek tanúi a Her­tha-szur­ko­lók. A ber­li­niek 2-0-ra győz­tek az Eu­rópa-liga leg­utóbbi já­ték­nap­ján az ukrán Zorya ellen.

Tör­té­nelmi pil­la­nat­nak le­het­tek tanúi a Her­tha-szur­ko­lók. A ber­li­niek 2-0-ra győz­tek az Eu­rópa-liga leg­utóbbi já­ték­nap­ján az ukrán Zorya ellen.