SPORT

OLDALVONAL

Nagy a baj, kórházba került a világ leghíresebb focistája

Nagy a baj, kórházba került a világ leghíresebb focistája

Lon­donba lá­to­ga­tott volna.

A hét­vé­gén Lon­donba lá­to­ga­tott volna. Négy napja já­ró­ke­ret­tel lé­pett szín­padra egy riói ren­dez­vé­nyen. Há­rom­szor nyert vi­lág­baj­nok­sá­got.

Súlyos vallomás, Michael Phelps öngyilkos akart lenni

Súlyos vallomás, Michael Phelps öngyilkos akart lenni

Az ame­ri­kai úszó, Mi­chael Phelps klasszis éve­ken ke­resz­tül de­presszi­ó­val küz­dött.

Az ame­ri­kai úszó, Mi­chael Phelps klasszis éve­ken ke­resz­tül de­presszi­ó­val küz­dött.

Csodás napra ébredtél, itt van 2018 legnagyobb magyar sikere

Csodás napra ébredtél, itt van 2018 legnagyobb magyar sikere

Fu­cso­vics Már­ton szinte meg sem iz­zadt az auszt­rál hő­ség­ben.

Fu­cso­vics Már­ton szinte meg sem iz­zadt az auszt­rál hő­ség­ben. Jöhet Roger Fe­de­rer, ha a svájci is úgy akarja.

Váratlan fordulat, döntött a Fradi sztárja

Váratlan fordulat, döntött a Fradi sztárja

Nem­rég ma­lá­ri­á­val küz­dött, most vissza­tér­het Bu­da­pestre.

Nem­rég ma­lá­ri­á­val küz­dött, most vissza­tér­het Bu­da­pestre.

Kemény szavak, nem kímélte a kapitányt a csalódott kézis

Kemény szavak, nem kímélte a kapitányt a csalódott kézis

A mi­e­ink három ve­re­ség­gel zár­ták az Eb-t. A cse­hek ellen hat gól­lal ka­pott ki a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

A mi­e­ink három ve­re­ség­gel zár­ták az Eb-t. A cse­hek ellen hat gól­lal ka­pott ki a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Meztelenül üzen az ágyból a nagy mellű tűzvörös démon

Meztelenül üzen az ágyból a nagy mellű tűzvörös démon

Betty Mar­quez ismét le­vet­kő­zött.

Betty Mar­quez ismét le­vet­kő­zött. A vörös hajú, küz­dő­spor­tos szép­ség ez­út­tal is az Ins­tag­ra­mon vil­lan­tott.

Megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Vérengzés a stadionnál, megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a 22 éves férfit, aki szer­dán ke­ve­re­dett ve­re­ke­désbe.

Vérlázító nyilatkozatot adott a magyar válogatott játékos

Vérlázító nyilatkozatot adott a magyar válogatott játékos

Nem akar­ták eléggé a győ­zel­met? Nulla pont­tal es­tünk ki az Eb-ről.

Nem akar­ták eléggé a győ­zel­met? Nulla pont­tal es­tünk ki az Eu­rópa-baj­nok­ság­ról.

Viszály a családban, súlyos döntést hozott Maradona

Viszály a családban, súlyos döntést hozott Maradona

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Diego. Fájó szív­vel dön­tött a le­gen­dás fo­cista a fe­le­sége és a lánya kö­zött.

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Diego. Fájó szív­vel dön­tött a le­gen­dás fo­cista a fe­le­sége és a lánya kö­zött.

Gond van: Hosszú Katinka nem áll rajthoz

Gond van: Hosszú Katinka nem áll rajthoz

Sé­rü­lés­ve­szély miatt nem indul.

Sé­rü­lés­ve­szély miatt nem indul a ver­se­nyen. A bel­gi­umi fu­ta­mon szá­mol­tak azzal, hogy ott lesz a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Legyőzte a rák, elhunyt az olimpikon sportoló

Legyőzte a rák, elhunyt az olimpikon sportoló

Az ame­ri­kai vá­lo­ga­tot­tal nyert.

A ko­sa­ras olim­piát nyert az ame­ri­kai vá­lo­ga­tot­tal, de két baj­noki címet is meg­szer­zett.

Hosszú Katinka döntött, évekig marad az együttműködés

Hosszú Katinka döntött, évekig marad az együttműködés

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó klasszis a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a hírt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó klasszis a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a hírt.

Újabb harc, Hosszú Katinka megfutamodott a nagy találkozó elől

Újabb harc, Hosszú Katinka megfutamodott a nagy találkozó elől

Az úszónő az utolsó pil­la­nat­ban lé­pett vissza.

Az úszónő az utolsó pil­la­nat­ban lé­pett vissza. Még­sem kér a szö­vet­ség se­gít­sé­gé­ből?

Megalázó szavak, szégyelli apja a világhírű sportlegendát

Megalázó szavak, szégyelli apja a világhírű sportlegendát

A Man­ches­ter Uni­ted egy­kori já­té­ko­sát, Ryan Gigg­set ke­mé­nyen bí­rál­ták.

A Man­ches­ter Uni­ted egy­kori já­té­ko­sát, Ryan Gigg­set ke­mé­nyen bí­rál­ták a saj­tó­ban.

Hamilton bunkó volt, többször is megalázta exbarátnőjét

Hamilton bunkó volt, többször is megalázta exbarátnőjét

Több­ször is kínos hely­zetbe hozta.

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki a négy­sze­res vi­lág­baj­nok­ról. Ré­sze­gen tel­je­sen ki­for­dul ma­gá­ból a bri­tek sztár­pi­ló­tája.

Rugdosta a barátnőjét, keményen megbüntették a sztárt

Rugdosta a barátnőjét, megbüntették a sztárt

Íté­le­tet hir­det­tek.

Íté­le­tet hir­det­tek az angol fut­bal­lista ügyé­ben. A Li­ver­pool sztárja a ba­rát­nő­jé­nek esett neki a nyílt utcán.

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Még a győ­ze­lem is kevés lehet.

Még a győ­ze­lem is kevés lehet. Nincs egy­szerű hely­zet­ben a ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a cse­hek el­leni ta­lál­kozó előtt.

Nagy pénzt kértek az elküldött magyar válogatott focistáért

Nagy pénzt kértek az elküldött magyar válogatott focistáért

Honfi­társa is lesz a ke­ret­ben.

Honfi­társa is lesz a ke­ret­ben a szél­ső­nek. Len­gyel­or­szág után a hor­vát baj­nok­ság­ban pró­bál sze­ren­csét. An­dorra ellen volt leg­utóbb vá­lo­ga­tott.

Mélyütés Schumachernek, borított róla egy bennfentes

Mélyütés Schumachernek, borított róla egy bennfentes

Biz­tos jó volt ez az idő­zí­tés? In­kább ma­radt volna csönd­ben!

In­kább ma­radt volna csönd­ben! Meg­gon­do­lat­la­nul fo­gal­ma­zott a le­gen­dá­ról a Forma-1 ős­kö­vü­lete.

Új fejlemény Hosszú Katinka ügyében, megszólalt az elnök

Új fejlemény Hosszú Katinka ügyében, megszólalt az elnök

Kom­mu­ni­kál az elnök és Ka­tinka.

A MÚSZ to­vábbra is Shane Tu­su­pot te­kinti az Iron Lady edző­jé­nek. Köz­vet­le­nül kom­mu­ni­kál az Wla­dár Sán­dor és az olim­piai baj­nok úszó.

Meglesték a kád szélén meztelenkedő nagymellű modellt

Meglesték a kád szélén meztelenkedő nagymellű modellt

Marta Mayer új ké­pek­kel vil­lant.

Marta Mayer nem csak a für­dő­szo­bá­ban, a te­ra­szon is rend­sze­re­sen mez­te­le­nül mu­tat­ko­zik. Tartsa meg a jó szo­ká­sát!

Újabb vád, szexuálisan zaklatták az olimpiai bajnokot

Újabb vád, szexuálisan zaklatták az olimpiai bajnokot

Immár 125 lány és fi­a­tal nő sze­xu­á­lis zak­la­tá­sá­val vá­dol­ták meg a sport­or­vost.

Immár 125 lány és fi­a­tal nő sze­xu­á­lis zak­la­tá­sá­val vá­dol­ták meg a sport­or­vost.

Fájdalmas döntés, szerelme nélkül jött haza a magyar úszócsillag

Szerelme nélkül jött haza a magyar úszócsillag

Olasz Anna táv­kap­cso­lat­ban él majd a kö­vet­kező más­fél évben.

Olasz Anna drasz­ti­kus lé­pésre szánta el magát, pár­já­val táv­kap­cso­lat­ban élnek majd a kö­vet­kező más­fél évben.

Gyász, elhunyt a legendás válogatott gólvágó

Gyász, elhunyt a legendás válogatott gólvágó

Öt­ven­ki­lenc éve­sen hunyt el.

Öt­ven­ki­lenc éve­sen el­hunyt az egy­kori ki­váló fut­ball­csa­tár, aki a vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Drámai vallomás: öngyilkosságba kergette volna apja a teniszsztárt

Drámai vallomás: öngyilkosságba kergette volna apja a teniszsztárt

Meg­rázó rész­le­tek a kis­lány ko­rá­tól tes­ti­leg-lel­ki­leg meg­kín­zott Je­lena Dokic meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Durva, a győri kézis meztelen fotóit a válogatott tagjai is megkapták

Durva, a győri kézis meztelen fotóit a válogatott tagjai is megkapták

Bo­csá­nat­ké­rést vár a helyi szö­vet­ség­től.

Bo­csá­nat­ké­rést vár a helyi szö­vet­ség­től. A vá­lo­ga­tott sze­rep­lés le­mon­dá­sán is el­gon­dol­ko­zott.

Érdekes összeg, ennyi pénzt kaphat Hosszú Katinka új edzője

Érdekes összeg, ennyi pénzt kaphat Hosszú Katinka új edzője

Nem járna rosszul a Tu­su­pot kö­vető tré­ner. Az Iron Lady hét­főn is külön edzett.

Nem járna rosszul a Tu­su­pot kö­vető tré­ner. Az Iron Lady hét­főn is külön edzett.

Micsoda pár, a világszépével randizik a futballsztár

Micsoda pár, a világszépével randizik a futballsztár

Egy éj­sza­kai bár­ban jöt­tek össze.

A Paris Saint-Ger­main lab­da­rú­gó­ját, Hatem Ben Arfát nem min­den­napi szép­ség­gel hozta össze a sors.

Szenzáció, magyar focicsapat győzte le a Bayern Münchent

Szenzáció, magyar focicsapat győzte le a Bayern Münchent

Az Illés Aka­dé­mia Auszt­ri­á­ban járt.

Az Illés Aka­dé­mia az angol Tot­ten­ha­met is el­kapta. A tor­na­győ­ze­lem vi­szont nem jött össze az U14-es csa­pat­nak.

Kemény szavak, ezt nem ússza meg a Fradi sztárja

Kemény szavak, ezt nem ússza meg a Fradi sztárja

A ghá­nai já­té­kos je­len­leg köl­csön­ben sze­re­pel a zöld-fe­hé­rek­nél. A belga Genk is le­iga­zolná a kö­zép­pá­lyást.

A ghá­nai já­té­kos je­len­leg köl­csön­ben sze­re­pel a zöld-fe­hé­rek­nél. A belga Genk is le­iga­zolná az őszi sze­zon­ban remek tel­je­sít­ményt nyújtó kö­zép­pá­lyást.

Visszavonult, mégis besegít: ezért ment Nagy László a kézilabda Eb-re

Visszavonult, mégis besegít: ezért ment Nagy László a kézilabda Eb-re

Egy­sze­rűen nél­kü­löz­he­tet­len. Trip­lán fon­tos a je­len­léte.

Egy­sze­rűen nél­kü­löz­he­tet­len. Trip­lán fon­tos a klasszis je­len­léte a hor­vát­or­szági Eu­rópa-baj­nok­ság ma­gyar mér­kő­zé­sein.

Őszinte vallomás: teljesen összetört az aranylabdás sztárfocista

Őszinte vallomás: teljesen összetört az aranylabdás sztárfocista

Mi­chael Owen el­me­sélte, hogy mit élt át, ami­kor 2004-ben a Re­al­hoz iga­zolt.

Mi­chael Owen el­me­sélte, hogy mit élt át, ami­kor 2004-ben a Real Mad­rid­hoz iga­zolt.

Összeállhat a BL-csatársor az NB I-ben

Összeállhat a BL-csatársor az NB I-ben

Ru­dolf és Co­u­li­baly 2009-ben már ját­szott együtt a Deb­re­cen­ben.

Ru­dolf és Co­u­li­baly 2009-ben már ját­szott együtt a Deb­re­cen­ben. Most a Bal­maz­új­vá­ros­nál le­het­nek csa­pat­tár­sak.

Durva, régen volt magyar focista ennyire népszerű a világon

Durva, régen volt magyar focista ennyire népszerű a világon

Ott van a je­löl­tek kö­zött a ma­gyar csa­tár. Csü­tör­tö­kön az "Év ma­gyar lab­da­rú­gó­já­nak" vá­lasz­tot­ták.

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra Ausztráliában

Min­denki meg­szen­vedi a me­le­get.

Indul az Aust­ra­lian Open, ahol gya­kori a 40-50 fokos hőség. Nem vé­let­len a ren­ge­teg rosszul­lét és áju­lás.

Gólyahír, babát vár az Eb-győztes magyar sportolónő

Gólyahír, babát vár az Eb-győztes magyar sportolónő

221 al­ka­lom­mal volt vá­lo­ga­tott.

De­cem­ber 19-én bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól. A 2016-os belg­rádi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző ma­gyar csa­pat tagja volt.

Üldözi a balszerencse a magyar sztárt, lemondhat élete álmáról

Üldözi a balszerencse a magyar sztárt, lemondhat álmáról

Ennél ször­nyűbb for­ga­tó­köny­vet el­kép­zelni is nehéz lett volna.

Alig­hogy ki­he­verte a régi sú­lyos sé­rü­lé­sét, itt az újabb. Innen is van még neki visszaút?

Bevállalta, a strandon vetkőzött Luis Figo lánya

Bevállalta, a strandon vetkőzött Luis Figo lánya

Igazi bom­ba­nővé cse­pe­re­dett...

Igazi bom­ba­nővé cse­pe­re­dett a Real Mad­rid egy­kori sztár­já­nak lánya.

Elmaradt a csoda, szomorkodhatnak a magyar szurkolók

Elmaradt a csoda, szomorkodhatnak a magyar szurkolók

Nem si­ke­rült jól az Eb első meccse.

Nem si­ke­rült jól az Eb első meccse. A ma­gyar vá­lo­ga­tott nem bírta a vég­já­té­kot.

Ennyi volt, távozott a Barcelonától a drágán vett támadó

Ennyi volt, távozott a Barcelonától a drágán vett támadó

Nem al­ko­tott ma­ra­dan­dót a ka­ta­lá­nok­nál. Ha­za­tér Tö­rök­or­szágba a tá­madó.

Nem al­ko­tott ma­ra­dan­dót a ka­ta­lá­nok­nál. Ha­za­tér Tö­rök­or­szágba a tá­madó. A Bar­cá­ban 55 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára.

Nagy a baj, verseny közben ájult el a magyar sztársportoló

Nagy a baj, verseny közben ájult el a magyar sztársportoló

Hosszú per­ce­kig ápol­ták. Ve­szélybe ke­rült a sze­rep­lése az egy hónap múlva kez­dődő téli olim­pián.

Hosszú per­ce­kig ápol­ták. Ve­szélybe ke­rült a sze­rep­lése az egy hónap múlva kez­dődő téli olim­pián.

Megvan az új kedvenc? Válogatott játékost igazolhat a Fradi

Megvan az új kedvenc? Válogatott játékost igazolhat a Fradi

A leg­utóbbi fél évet Lett­or­szág­ban töl­tötte köl­csön­ben. A Fra­di­val ké­szül a jövő héten. A ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen is ját­szott.

Két jel: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka Tusupnak

Két jel: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka Tusupnak

Nem tűnik kö­ze­li­nek a bé­kü­lés.

Je­len­leg még nem tűnik kö­ze­li­nek a bé­kü­lés. Shane Tusup meg­ható be­szé­dét meg­könnyezte Hosszú Ka­tinka. Mind­ket­ten díjat kap­tak.

Erre ki számított? Furcsa döntést hozott a magyar kapitány

Erre ki számított? Furcsa döntést hozott a magyar kapitány

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­bat este Dánia ellen kezd az Eb-n. A ta­va­lyi vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben si­ke­rült a csoda ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­bat este Dánia ellen kezd az Eb-n. A ta­va­lyi vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben si­ke­rült a csoda ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak.

Bűnösnek ítélte a bíróság a magyar sztáredzőt

Bűnösnek ítélte a bíróság a magyar sztáredzőt

Tö­köli At­ti­láé­kat vi­szont fel­men­tet­ték.

Cser­tői Aurél és vé­dője három nap gon­dol­ko­dási időt kért, hogy el­döntse, fel­leb­bez-e. Tö­köli At­ti­lát és Gévay Zsol­tot fel­men­tet­ték.

Nagy a baj, súlyos beteg a Fradi focistája

Nagy a baj, súlyos beteg a Fradi focistája

Jo­seph Pa­int­sil­ről Ghá­ná­ból jöt­tek rossz hírek.

Jo­seph Pa­int­sil­ről Ghá­ná­ból jöt­tek rossz hírek. Azt nem tudni, mikor tér vissza az NB I leg­jobbja.

Képtelen kihagyni az Európa-bajnokságot Nagy László

Képtelen kihagyni az Európa-bajnokságot Nagy László

A mi­e­ink ja­nuár 13-án, Dánia ellen kez­de­nek az Eb-n. Nagy László is ott lesz a le­lá­tón.

A mi­e­ink ja­nuár 13-án, Dánia ellen kez­de­nek az Eb-n. Nagy László is ott lesz a le­lá­tón.

Elbűvölő szépséggel jár az Újpest focistája

Elbűvölő szépséggel jár az Újpest focistája

Simon Krisz­ti­ánt, az Új­pest lab­da­rú­gó­ját egy iga­zán gyö­nyörű hölgy várja oda­haza. Már Mün­chen­ben is Hamar Vir­gi­ni­á­val élt együtt.

Simon Krisz­ti­ánt, az Új­pest lab­da­rú­gó­ját egy iga­zán gyö­nyörű hölgy várja oda­haza. Már Mün­chen­ben is Hamar Vir­gi­ni­á­val élt együtt.

Huszti hatalmas fizetésért írt alá Vidihez

Huszti hatalmas fizetésért írt alá Vidihez

A hat hó­napja sé­rült kö­zép­pá­lyás lehet a leg­job­ban ke­reső lab­da­rúgó az NB I-ben.

A hat hó­napja sé­rült kö­zép­pá­lyás lehet a leg­job­ban ke­reső lab­da­rúgó az NB I-ben.

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

A baj­nok­nőt is meg­lepte férje könnyes val­lo­mása, de lesz-e nagy össze­bo­ru­lás?

Visszatérhet volt csapatához a Fradi-szurkolók korábbi nagy kedvence

Visszatérhet volt csapatához a Fradi-szurkolók korábbi nagy kedvence

Ki­telt Besic sora az Ever­ton­nál. Ko­ráb­ban nagy üz­le­tet csi­nál­tak vele a zöld-fe­hé­rek.

Sokkoló hír jött, kómában az olimpiai érmes sportoló

Sokkoló hír jött, kómában az olimpiai érmes sportoló

Bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett.

Ve­szély­ben a hol­land ext­rém­spor­toló élete. Bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett.

Durva, kórházi fertőzést kapott a magyar válogatott labdarúgó

Durva, kórházi fertőzést kapott a magyar válogatott labdarúgó

A fi­a­tal fo­cis­tát au­gusz­tus­ban mű­töt­ték meg elő­ször. Nem tudja mikor tér­het vissza a pá­lyára.

Nagy a baj, veszélyben az Európa-bajnokság

Nagy a baj, veszélyben az Európa-bajnokság

Ko­moly tar­to­zás áll a hát­tér­ben. Bal­jós elő­je­lek az Eb rajtja előtt. A ma­gyar vá­lo­ga­tott majd ja­nuár 13-án, Dánia ellen kezd a tor­nán.

Ko­moly tar­to­zás áll a hát­tér­ben. Bal­jós elő­je­lek az Eb rajtja előtt. A ma­gyar vá­lo­ga­tott majd ja­nuár 13-án, Dánia ellen kezd a tor­nán.

Meglepő hír, Gulácsi újabb riválist kaphat

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Fi­a­tal já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig.

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Kiderült végre, mi Hosszú Katinka baja Shane Tusuppal

Kiderült végre, mi Hosszú Katinka baja Shane Tusuppal

Ezért bün­teti a for­ró­fejű ame­ri­kait.

Nem vé­let­len, hogy úszó­sztá­runk így vi­sel­ke­dik edző-fér­jé­vel. Ezért bün­teti a for­ró­fejű ame­ri­kait.

Komoly összeg, ennyi pénzt kaphatnak a magyar válogatott játékosai

Komoly összeg, ennyi pénzt kaphatnak a magyar válogatott játékosai

Nem jár­ná­nak rosszul a ké­zi­sek. A kö­zép­dön­tőbe jutás a cél.

Nem jár­ná­nak rosszul a ké­zi­sek. A kö­zép­dön­tőbe jutás a cél.

Gyászol a focivilág, meghalt a Liverpool legendája

Gyászol a focivilág, meghalt a Liverpool legendája

Két baj­nok­sá­got és FA-kupát is nyert.

Tommy Law­rence két baj­nok­sá­got és FA-kupát is nyert a csa­pat­tal. 14 éven ke­resz­tül védte a sztár­klub ka­pu­ját.

Nagy a baj? Mentőhelikopter vitte kórházba a világhírű fociedzőt

Nagy a baj? Mentőhelikopter vitte kórházba a világhírű fociedzőt

Biz­ton­sá­go­sabb lett volna a kis­pa­don ma­rad­nia. Rosszul vég­ző­dött André Vil­las-Boas nagy ka­landja.

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Egye­lőre tá­jé­ko­zód­nak. Ha az F1-le­genda egész­sé­ges lenne, aligha hagyná veszni a pá­lyá­ját.

Egye­lőre tá­jé­ko­zód­nak, ho­gyan to­vább. Ha az F1-le­genda egész­sé­ges lenne, aligha hagyná veszni a pá­lyá­ját.

Sokkoló, életveszélyben volt a magyar válogatott kézis

Sokkoló, életveszélyben volt a magyar válogatott kézis

Tü­dő­gyul­la­dásra gya­na­ko­dott, a kór­ház­ban de­rült ki a baj.

Tü­dő­gyul­la­dásra gya­na­ko­dott, a kór­ház­ban de­rült ki a baj. A Vasas ko­rábbi vá­lo­ga­tott ké­zise újra edz.

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

A fő­vá­ros­ban tré­nin­ge­zik.

A fő­vá­ros­ban kezdte meg a tré­nin­ge­ket a jobb­át­lövő. Test­vére, Le­vente a Fe­renc­vá­ros­ban véd. Veszp­rém­ben ja­nuár 15-én indul a fel­ké­szü­lés.

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Saját pél­dá­já­val ha­son­lí­totta össze a Forma-1 le­gen­dá­já­nak bu­ká­sát.

Visszatért a gyilkos kórt másodszor is legyőző válogatott focista

Visszatért a gyilkos kórt másodszor is legyőző válogatott focista

Hosszú idő után újra ott volt a név­sor­ban a fi­a­tal já­té­kos.

Hosszú idő után újra ott volt a név­sor­ban a fi­a­tal já­té­kos. 2016 má­ju­sá­ban sze­re­pelt utol­jára tét­mér­kő­zé­sen a 22 éves lab­da­rúgó.

Nagy falat: ki lehet Hosszú Katinka következő edzője?

Nagy falat: ki lehet Hosszú Katinka következő edzője?

Nem lenne egy­szerű ma­gyar tré­nert ta­lál­nia az Iron Lady­nek. Tusup után ki vál­lalná a fel­ké­szí­té­sét?

Nem lenne egy­szerű ma­gyar tré­nert ta­lál­nia az Iron Lady-nek. Tusup után ki vál­lalná a fel­ké­szí­té­sét?

Komoly döntések, nagy neveket küldött el a Videoton

Komoly döntések, nagy neveket küldött el a Videoton

Tá­vo­zik a ko­rábbi meg­bí­zott ve­ze­tő­edző is. Mind­ket­ten pá­lyára lép­tek ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Tá­vo­zik a ko­rábbi meg­bí­zott ve­ze­tő­edző is. Mind­ket­ten pá­lyára lép­tek ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Szívrohammal vitték kórházba a spanyol sztárfocistát

Szívrohammal vitték kórházba a spanyol sztárfocistát

Né­met­or­szág­ban lett rosszul.

A Rang­ers le­gen­dája Né­met­or­szág­ban lett rosszul. Ko­rábbi csa­pat­tár­sait le­súj­totta a hír.

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

A ra­jon­gók ki­tar­ta­nak mel­lette.

Bármi is tör­té­nik, a ra­jon­gók mind­vé­gig az úszónő mel­lett lesz­nek. Tusup nél­kül is imád­ják Ka­tin­kát.

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

A Rába ETO-t hagyta most ott.

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Neymar nem tud szabadulni ettől a nőtől

Neymar nem tud szabadulni ettől a nőtől

Se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat?

Se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban van a bra­zil szép­ség­gel a vi­lág­sztár fut­bal­lista. Már két­szer sza­kí­tot­tak, új­év­kor csó­ko­lózni lát­ták őket.

Dortmundi robbantás: meglepő vallomást tett a fő gyanúsított

Dortmundi robbantás: meglepő vallomást tett a fő gyanúsított

Be­val­lása sze­rint sen­kit nem akart bán­tani a me­rény­let során. Azt is val­lotta, hogy már meg­bánta tet­tét.

Be­val­lása sze­rint sen­kit nem akart bán­tani a me­rény­let során. Már meg­bánta a tet­tét.

Hosszú Katinka végre üzent, és visszatért az uszodába

Hosszú Katinka végre üzent, és visszatért az uszodába

Újra volt mon­da­ni­va­lója.

Meg­törte a csen­det, de vajon Tu­sup­nak vagy a vi­lág­nak szól az üze­net? Újra volt mon­da­ni­va­lója Ka­tin­ká­nak.

Kiderült, ennyi pénzt keres Dárdai Pál Németországban

Kiderült, ennyi pénzt keres Dárdai Pál Németországban

Nem ő leg­job­ban fi­ze­tett edző.

Nincs a leg­job­ban fi­ze­tett edzők kö­zött a ko­rábbi ma­gyar ka­pi­tány. A Bayern Mün­chen ru­ti­nos ve­ze­tő­edzője ke­resi a leg­több pénzt.

Hoppá, váratlan helyen bukkant fel Shane Tusup

Hoppá, váratlan helyen bukkant fel Shane Tusup

Vajon mi­lyen in­dít­ta­tás­ból dön­tött úgy Hosszú Ka­tinka férje, hogy itt tölti a va­sár­nap dél­utánt?

Vajon mi­lyen in­dít­ta­tás­ból dön­tött úgy Hosszú Ka­tinka férje, hogy itt tölti a va­sár­nap dél­utánt?

Komoly probléma, ezért tart itt a magyar kézilabda

Komoly probléma, ezért tart itt a magyar kézilabda

Nem sok ma­gyar já­té­kos szer­zett gólt az NB I-es mér­kő­zé­sen. A 63 gól­ból mind­össze ötöt sze­rez­tek ma­gya­rok.

Nem sok ma­gyar já­té­kos szer­zett gólt az NB I-es mér­kő­zé­sen. A 63 gól­ból mind­össze ötöt sze­rez­tek ma­gyar ké­zi­lab­dá­zók a Sió­fok-Fe­hér­vár ta­lál­ko­zón.

Kapósak a magyar focisták, mindenki Dzsudzsákékat akarja

Kapósak a magyar focisták, mindenki Dzsudzsákékat akarja

Gera hely­zete is szóba ke­rült.

Gera hely­zete is szóba ke­rült. Va­ló­szí­nű­leg még min­dig a 2016-os Eb-sze­rep­lés miatt vá­lo­gat­hat­nak a mi­e­ink az aján­la­tok kö­zött.

Hihetetlen, Federer 17 évet várt erre a pillanatra

Hihetetlen, Federer 17 évet várt erre a pillanatra

A svájci klasszis újabb tró­feát nyert.

A svájci klasszis leg­utóbb 2001-ben tudta meg­nyerni a Hop­man Kupát. Akkor még Mart­ina Hin­gis volt a part­nere.

Hihetetlen, Bradyék újabb focicsodára készülnek

Hihetetlen, Bradyék újabb focicsodára készülnek

A New Eng­land 13 év után véd­het címet az NFL-ben. Ha a Min­ne­sota eljut a dön­tőig, akkor hazai pá­lyán játsz­hatja a Super Bowlt.

A New Eng­land 13 év után véd­het címet az NFL-ben. Ha a Min­ne­sota eljut a dön­tőig, akkor hazai pá­lyán játsz­hatja a Super Bowlt.

Döbbenet, 100 milliót fizet edzőjének a sztárcsapat

Döbbenetes igazolás, 100 milliót fizet edzőjének a sztárcsapat

Az Oak­land 10 évre szer­ződ­teti ko­rábbi tré­ne­rét, akit jövő hét ele­jén mu­tat­hat­nak be.

Az Oak­land 10 évre szer­ződ­teti ko­rábbi tré­ne­rét, akit jövő hét ele­jén mu­tat­hat­nak be.

Már nem fociznak Zavadszky Gábor ikrei

Már nem fociznak Zavadszky Gábor ikrei

Ti­zen­két éve, hogy nincs kö­zöt­tünk a fo­cista.

Ti­zen­két éve, hogy nincs kö­zöt­tünk Za­vadszky Gábor vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. A klasszis tá­madó Cip­ru­son, ott­ho­ná­ban egye­dül hunyt el tü­dő­em­bó­li­á­ban.

Gyászol a magyar sport, meghalt a 18-szoros bajnok legenda

Gyászol a magyar sport, meghalt a 18-szoros bajnok legenda

Az 1952-es olim­pián a ha­to­dik lett Sán­dor Ist­ván, aki ké­sőbb Ka­na­dá­ban te­le­pe­dett le.

Az 1952-es olim­pián a ha­to­dik lett Sán­dor Ist­ván, aki ké­sőbb Ka­na­dá­ban te­le­pe­dett le.