SPORT

OLDALVONAL

Kiújuló rákkal küzd a Fradi sportolója

Kiújuló rákkal küzd a Fradi sportolója

Hardi Ri­chárd a Fe­renc­vá­ros 24 éves já­té­ko­sá­nak ismét küz­de­nie kell, de ez­út­tal nem a jégen vívja meg csa­tá­ját.

Hardi Ri­chárd a Fe­renc­vá­ros 24 éves já­té­ko­sá­nak ismét küz­de­nie kell, de ez­út­tal nem a jégen vívja meg csa­tá­ját.

Borzalmas hír, az életéért küzd a magyar boksztehetség

Borzalmas hír, az életéért küzd a magyar boksztehetség

A test­vére vál­lalta a donor sze­re­pét.

A ko­rábbi ser­dülő és ifi­baj­nok azt hitte, már si­ke­rült le­győz­nie a rákot. Most az öccse ön­fel­ál­do­zása se­gít­het neki.

A Dortmundé az év bukása

A Dortmundé az év bukása

Idén már nem játsz­hat a Ney­mar pót­lá­sára iga­zolt új Bar­ce­lona-sztár. Dem­bélé sú­lyo­san meg­sé­rült, de ezzel nem csak a ka­ta­lá­nok jár­tak rosszul.

Idén már nem játsz­hat a Ney­mar pót­lá­sára iga­zolt új Bar­ce­lona-sztár. Dem­bélé sú­lyo­san meg­sé­rült, de ezzel nem csak a ka­ta­lá­nok jár­tak rosszul.

Szalai Ádám elismerte, súlyos sérülést szenvedett

Szalai Ádám elismerte, súlyos sérülést szenvedett

A Hoffen­heim és a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára el­árulta, mikor tér­het vissza a pá­lyára.

A Hoffen­heim és a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára el­árulta, mikor tér­het vissza a pá­lyára.

Belepirulsz, oltárit terpeszt a nagy mellű színésznő

Belepirulsz, oltárit terpeszt a nagy mellű színésznő

Ca­rissa Ro­sa­rio sok­ol­dalú hölgy, szá­mos te­rü­le­ten ered­mé­nye­sen tel­je­sít.

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Se­bas­tian Vet­tel egy olasz lap­nak be­szélt egy­kori pél­da­ké­pé­ről.

Mi történt a Hertha öltözőjében? Dárdai sokkolta a németeket

Mi történt a Hertha öltözőjében? Dárdai sokkolta a németeket

Nem csak a pont­szer­zés miatt volt bol­dog. Olyat mon­dott a ma­gyar edző, hogy min­den­kit meg­le­pett vele.

Nem csak a pont miatt volt bol­dog. Olyat mon­dott a ma­gyar edző, hogy min­den­kit meg­le­pett vele.

Újabb örömhír a csúcsfoci magyar szerelmeseinek

Újabb örömhír a csúcsfoci magyar szerelmeseinek

Marad az M4 Sport­nál a BL.

Marad az M4 Sport­nál a Baj­no­kok Li­gája. A köz­szol­gá­lati csa­torna vá­laszt­hat elő­ször mér­kő­zést 2018 és 2021 kö­zött. Még több meccset lát­hat­nak a nézők.

Nem cáfolják, szakított az álompár

Nem cáfolják, szakított az álompár

A fo­cista és az éne­kesnő sza­kí­tá­sá­ról plety­kál­nak a kö­zeli ba­rá­tok.

A fo­cista és az éne­kesnő sza­kí­tá­sá­ról plety­kál­nak a kö­zeli ba­rá­tok. A két gyer­me­ket ne­velő sztár­pár egy­előre nem be­szél.

Családja jelentette be: kórházba került, majd elhunyt a népszerű sportoló

Családja jelentette be: kórházba került, majd elhunyt a népszerű sportoló

A spor­toló sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

A spor­toló sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett, éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

A tá­ma­dás előtt a ba­rát­já­val edzett a 33 éves kapus, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A tá­ma­dás előtt a ba­rát­já­val edzett a 33 éves kapus, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták.

Megáll az ész, ezek a legfurcsább focistasérülések

Megáll az ész, ezek a legfurcsább focistasérülések

Sok­szor rö­he­jes, más­kor tra­gi­kus.

Sok­szor rö­he­jes, más­kor vi­szont egye­ne­sen tra­gi­kus, ami a pá­lyán kívül tör­té­nik a fut­ball­sta­di­o­nok­ban meg­cso­dált vi­lág­sztá­rok­kal.

Forró pillanatok, meztelenül pózol a dögös énekesnő

Forró pillanatok, meztelenül pózol a dögös énekesnő

Iggy Aza­lea jó­kora meg­le­pe­tést okoz.

Iggy Aza­lea jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott leg­újabb ké­pe­i­vel. Nem szé­gyen­lős a hölgy...

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Az angol vá­lo­ga­tott já­té­kosa, Mi­chail An­to­nio ször­nyű dol­go­kat lá­tott Lon­don ut­cáin.

Az angol vá­lo­ga­tott já­té­kosa, Mi­chail An­to­nio ször­nyű dol­go­kat lá­tott Lon­don ut­cáin.

Shakira tombol, popsimodell nyomul a férjére

Shakira tombol, popsimodell nyomul a férjére

Suzy Cor­tez új cél­pon­tot ta­lált ma­gá­nak az FC Bar­ce­lo­ná­nál. Ez­út­tal Ge­rard Pi­qu­ére nyo­mul.

Suzy Cor­tez új cél­pon­tot ta­lált ma­gá­nak az FC Bar­ce­lo­ná­nál. Ez­út­tal Ge­rard Pi­qu­ére nyo­mul.

Orgiák, ennyi nővel van együtt a bokszlegenda

Orgiák, ennyi nővel van együtt a bokszlegenda

Floyd May­weat­her jól bírja az ira­mot...

Floyd May­weat­her be­val­lotta, hogy egy­szerre hány ba­rát­nője van. Jól bírja az ira­mot...

Döbbenetes pénzek, elárulták az NB I-es fizetéseket

Döbbenetes pénzek, elárulták az NB I-es fizetéseket

Év­ti­ze­dek óta ta­bu­té­mát je­len­tet­tek.

Év­ti­ze­dek óta ta­bu­té­mát je­len­tet­tek a ma­gyar lab­da­rú­gók fi­ze­té­sei.

Meghökkentő dolog történt a focimeccsen

Meghökkentő dolog történt az európai focimeccsen

Ez már tény­leg kész röhej! Sok kér­dést vet fel az El-mér­kő­zés.

Ez már tény­leg kész röhej! Sok kér­dést vet fel az Eu­rópa-liga-mér­kő­zés, egy­előre csak ke­res­sük a vá­la­szo­kat.

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

A Zé­tény ke­reszt­ne­vet kapta.

A 28 éves védő gyer­meke este hét óra után jött vi­lágra. Zé­tény 2810 gram­mal és 53 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett.

Váratlan hír, távozik a holland szövetségi kapitány

Váratlan hír, távozik a holland szövetségi kapitány

A vébén már új edző irá­nyít. A hol­land szak­em­ber azt ki­fo­gá­solta, hogy a stáb­já­ból több em­bert is el­küld­tek.

A vi­lág­baj­nok­sá­gon már új edző irá­nyít. A hol­land szak­em­ber azt ki­fo­gá­solta, hogy a stáb­já­ból több em­bert is el­küld­tek.

Cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Nagy csalódás, cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Nem iga­zán jöt­tek lázba a ber­li­niek.

Fél­ház sem volt csü­tör­tök este az Olim­piai Sta­di­on­ban, pedig igazi sztár­csa­pat­tal ját­szot­tak a ber­li­niek.

Hihetetlen, ennyit alszik Ronaldo egy nap alatt!

Hihetetlen, ennyit alszik Ronaldo egy nap alatt!

Min­dig be­tartja a me­net­ren­det.

A Real Mad­rid sztárja na­ponta öt­ször más­fél órára dől ágyba, a me­net­ren­det min­dig be­tartja. Az is fon­tos, hogy min­dig friss ágy­ne­mű­ben szu­nyó­kál­jon el.

Sokkoló hír, gyilkos kórral küzd a Fradi játékosa

Sokkoló hír, gyilkos kórral küzd a Fradi játékosa

Hát­rányba ke­rült élete nagy meccsén. Újra meg­tá­madta a szer­ve­ze­tét az egy­szer már le­győ­zött be­teg­ség.

Össze­om­lott a 24 éves spor­toló. Hát­rányba ke­rült élete nagy meccsén. Újra meg­tá­madta a szer­ve­ze­tét az egy­szer már le­győ­zött be­teg­ség.

Így vehetik el a magyar állampolgárságot az amerikai kosarastól

Így vehetik el a magyar állampolgárságot az amerikai kosarastól

Nem lesz egy­szerű menet. Kane ko­moly pénz­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Nem lesz egy­szerű menet. Kane ko­moly pénz­bün­te­tésre is szá­mít­hat. Cser­ben­hagyta a vá­lo­ga­tot­tat.

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kez­de­nek az El-ben.

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kezd az El-ben a Her­tha. A Bil­bao el­leni si­kerre fel­kap­nák a fe­jü­ket Eu­ró­pá­ban.

Őrületes összeg, ennyiért vihetik a Real Madrid új csillagát

Őrületes összeg, ennyiért vihetik a Real Madrid új csillagát

Na­gyon sokat kéne érte fi­zetni.

A hírek sze­rint 700 mil­lió eurót kel­lene kifi­zetni érte. Ennyit talán az arab sej­kek sem ad­ná­nak egy fo­cis­táért.

Bevállalós vetkőzés, meztelenül villantott a csodás bemondónő

Bevállalós vetkőzés, meztelenül villantott a csodás bemondónő

Me­l­issa Gi­ral­dót eddig leg­in­kább a te­le­ví­ziós sze­rep­lé­sei miatt is­mer­ték. Most rá­tett egy la­pát­tal...

Me­l­issa Gi­ral­dót eddig leg­in­kább a te­le­ví­ziós sze­rep­lé­sei miatt is­mer­ték. Most rá­tett egy la­pát­tal...

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Gera Zol­tán ok­tó­ber­ben is ki­hagy­hatja a vá­lo­ga­tott meccse­ket. Vajon lát­juk még őt va­laha cí­me­res mez­ben?

Gera Zol­tán ok­tó­ber­ben is ki­hagy­hatja a vá­lo­ga­tott meccse­ket. Vajon lát­juk még őt va­laha cí­me­res mez­ben?

Tovább zuhant a magyar válogatott, itt áll most a világranglistán

Tovább zuhant a magyar válogatott, itt áll most a világranglistán

Három he­lyet ron­tot­tak a mi­e­ink. Né­met­or­szág ve­zeti a vi­lág­rang­lis­tát, Por­tu­gá­lia már a har­ma­dik.

Váratlan fordulat, kirúgta partnerét Alonso csapata

Váratlan fordulat, kirúgta partnerét Alonso csapata

A Re­nault se­gít­het a McLa­ren­nek.

Ezzel a dön­tés­sel pró­bál vissza­térni az él­me­zőnybe a McLa­ren. A Re­nault se­gít­sé­gé­vel talán két­sze­res vi­lág­baj­nok ver­seny­ző­jét is meg­tart­hat­ják a wo­kin­giak.

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során.

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során. Nem gon­dolta volna, hogy nem ürül ki idő­ben a sör a szer­ve­ze­té­ből.

Önzetlen, Hosszú Katinka ehhez adja az arcát

Önzetlen, Hosszú Katinka ehhez adja az arcát

Alig­ha­nem to­vább nö­velte nép­sze­rű­sé­gét a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Alig­ha­nem to­vább nö­velte nép­sze­rű­sé­gét a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Ez igen, világsztár sportoló érkezik a Hősök terére

Ez igen, világsztár sportoló érkezik a Hősök terére

Sz­tár­ven­dég lesz Bu­da­pes­ten.

A há­rom­szo­ros NBA-baj­nok sztár­ven­dég lesz. A Hősök terén lehet ta­lál­kozni a San An­to­nio Spurs le­gen­dá­já­val. Kő­ke­mény védő volt.

Iszonyat, láncokkal és botokkal támadtak magyarokra

Iszonyat, láncokkal és botokkal támadtak magyarokra

Véres je­le­ne­tek zaj­lot­tak Ko­lozs­vá­ron.

Véres je­le­ne­tek zaj­lot­tak Ko­lozs­vá­ron egy hét­végi sport­ren­dez­vé­nyen.

Ittas vezetéssel csípték meg a magyar sztársportolót

Ittas vezetéssel csípték meg a magyar sztársportolót

Ismét meg­bu­kott egy vi­lág­hírű ma­gyar spor­toló! Nagy Lász­lót, a Veszp­rém ké­zi­labda já­té­ko­sát köz­úti el­len­őr­zés során iga­zol­tat­ták Bu­da­pes­ten.

Nagy változás, öten pályázhatnak az úszóelnöki posztra

Nagy változás, öten pályázhatnak az úszóelnöki posztra

Gyár­fás nem fo­gadta el a je­lö­lést.

Gyár­fás Tamás végül nem fo­gadta el a je­lö­lést, aho­gyan Sárdi Ákos sem. Szak­mai al­el­nök Dar­nyi Ta­más­ból vagy Turi György­ből lehet.

Ilyen még nem volt, történelmi bejelentést tett a Ferencváros

Ilyen még nem volt, történelmi bejelentést tett a Ferencváros

Ke­mény ke­re­tet hoz­tak össze a Fra­di­nál. A klub elő­ször indít ví­zi­labda-csa­pa­tot. Az OB I-ben in­dul­nak.

Ke­mény ke­re­tet hoz­tak össze a Fra­di­nál. A klub tör­té­ne­té­ben elő­ször in­dí­ta­nak ví­zi­labda-csa­pa­tot.

Mindenét megmutatja, meztelenül hever a nagy mellű bombázó

Mindenét megmutatja, meztelenül hever a nagy mellű bombázó

Amy Lee Sum­mers nép­sze­rű­sége tö­ret­len, a szexi sző­ke­ség új képei le­nyű­gö­zőek.

Botrány, elvennék a magyar állampolgárságot a sztárkosarastól

Botrány, elvennék a magyar állampolgárságot a sztárkosarastól

Be­ke­mé­nyí­tett a szö­vet­ség. Magas pénz­bün­te­tésre, és a ma­gyar ál­lam­pol­gár­sága el­bu­ká­sára szá­mít­hat DeAndre Kane.

Dráma Zuglóban: életveszélybe került egy férfi az uszodában

Dráma Zuglóban: életveszélybe került egy férfi az uszodában

A BVSC úszó­mes­te­rei vi­szont résen vol­tak, és si­ke­rült meg­aka­dá­lyoz­niuk a tra­gé­diát.

A BVSC úszó­mes­te­rei vi­szont résen vol­tak, és si­ke­rült meg­aka­dá­lyoz­niuk a tra­gé­diát.

Hanga Ádám nélkül folytatja a kosárválogatott?

Hanga Ádám nélkül folytatja a kosárválogatott?

Nehéz lenne a kva­lifi­ká­ció leg­na­gyobb sztá­runk nél­kül. Na­gyon ko­moly el­len­fe­lek tes­tén át lehet ki­jutni a vb-re.

Nehéz lenne a kva­lifi­ká­ció leg­na­gyobb sztá­runk nél­kül. Na­gyon ko­moly el­len­fe­lek tes­tén át lehet ki­jutni a vi­lág­baj­nok­ságra.

Kitálalt a szakértő, szúrják magukat a sportolók

Kitálalt a szakértő, szúrják magukat a sportolók

Ezek a test­épí­tés árny­ol­da­lai.

A nyolc éve vissza­vo­nult ver­senyző me­sélt a test­épí­tés­ről. A szpon­zo­rok miatt nem be­szél­nek a spor­to­lók a szte­ro­i­do­zás­ról.

Csúcson a Fradi támadója, 18 éve nem volt ilyen az NB I-ben

Csúcson a Fradi támadója, 18 éve nem volt ilyen az NB I-ben

Nem tudja ab­ba­hagyni a gól­lö­vést.

Varga nem tudja ab­ba­hagyni a gól­lö­vést. Ve­zeti az NB I gól­lö­vő­lis­tá­ját a Fradi szél­sője. 11 mér­kő­zé­sen 11-szer volt ered­mé­nyes idén.

Aljas támadás: rendőrökhöz fordult Gyurta Dani édesapja

Aljas támadás: rendőrökhöz fordult Gyurta Dani édesapja

Az in­ter­ne­ten élnek vissza Gyurta Tamás ne­vé­vel, a csa­lók 350 ezer fo­rint­hoz pró­bál­nak hoz­zá­jutni.

Az in­ter­ne­ten élnek vissza Gyurta Tamás ne­vé­vel, a csa­lók 350 ezer fo­rint­hoz pró­bál­nak hoz­zá­jutni. Gyurta re­méli, hogy senki nem veszi be az át­ve­rést.

Kemoterápia után készült fotó a 25 éves válogatott kézisről

Kemoterápia után készült fotó a 25 éves válogatott kézisről

A klasszis ké­zi­lab­dázó nem adja fel a har­cot. A nyá­ron fe­dez­ték fel a kórt a fran­cia vá­lo­ga­tott já­té­ko­sá­nál.

A klasszis ké­zi­lab­dázó nem adja fel a har­cot. A nyá­ron fe­dez­ték fel a kórt a fran­cia vá­lo­ga­tott já­té­ko­sá­nál.

Ilyen még soha nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még soha nem történt Dárdai Pállal

Nem osz­tott ki sok lapot a női já­ték­ve­zető.

Nem osz­tott ki sok lapot a női já­ték­ve­zető a Her­tha-Bre­men ta­lál­ko­zón. Egy­szer vil­lant a sárga a 90 perc alatt. Jól si­ke­rült a Bun­des­liga tör­té­ne­té­nek első női bí­ró­já­nak a be­mu­tat­ko­zása.

Meglepő nyilatkozat, a börtöntől tart az NB I-es csapat edzője

Meglepő nyilatkozat, a börtöntől tart az NB I-es csapat edzője

Vá­rat­lan ér­té­ke­lés.

Vá­rat­lan ér­té­ke­lést adott a mér­kő­zést kö­ve­tően. Bódog Ta­más­nak nem ez volt az első ér­de­kes nyi­lat­ko­zata NB I-es edzői pá­lya­fu­tása alatt.

Góllal hangolt Ronaldóékra a magyar válogatott játékos

Góllal hangolt Ronaldóékra a magyar válogatott játékos

Jók si­ke­rült a tá­madó be­mu­tat­ko­zása a cip­rusi baj­nok­ság­ban. Szer­dán a Real Mad­rid ott­ho­ná­ban lép­het pá­lyára.

Jók si­ke­rült a tá­madó be­mu­tat­ko­zása a cip­rusi baj­nok­ság­ban. Szer­dán a Real Mad­rid ott­ho­ná­ban lép­het pá­lyára a 20 éves já­té­kos.

Horror a pályán: élőben közvetítették a szörnyű balesetet

Horror a pályán: élőben közvetítették a szörnyű balesetet

A cso­dá­val ha­tá­ros, hogy nem tör­tént tra­gé­dia a ver­seny­pá­lyán.

A cso­dá­val ha­tá­ros, hogy nem tör­tént tra­gé­dia a ver­seny­pá­lyán.

Döbbenetes számok, 222 centis óriás vár a magyar válogatottra

Döbbenetes számok, 222 centis óriás vár a magyar válogatottra

A szer­bek óri­ása ha­tal­mas ki­hí­vás elé ál­lít­hatja a mi­e­in­ket. Marj­ano­vics 53-as ci­pő­mé­ret­tel ren­del­ke­zik.

A szer­bek óri­ása ha­tal­mas ki­hí­vás elé ál­lít­hatja a mi­e­in­ket. Marj­ano­vics 53-as ci­pő­mé­ret­tel ren­del­ke­zik.

Hatalmas melleit szappanozza a meztelen modell

Hatalmas melleit szappanozza a meztelen modell

Tel­je­sen csu­pa­szon für­dő­zik...

Jes­sica We­a­ver leg­újabb ké­pé­től eláll a lé­leg­ze­tünk. Tel­je­sen csu­pa­szon für­dő­zik...

Mire készül Ronaldo? Váratlan helyen kötött ki

Mire készül Ronaldo? Váratlan helyen bukkant fel a Real sztárja

A DJ-pult mö­gött még nem mozog jól.

Új par­füm­jét mu­tatta be a négy­sze­res arany­lab­dás fo­cista, majd egy DJ-pult mögé is be­ug­rott.

Fütyül a lagzijára, randizgat a csalfa szépségkirálynő

Fütyül a lagzijára, randizgat a csalfa szépségkirálynő

El­vi­leg egy hónap múlva oltár elé áll.

El­vi­leg egy hónap múlva oltár elé áll Orosz­or­szág szépe, aki addig is egy fut­ball­sztár­ral ta­lál­koz­gat.

Ez igen, Beckhamhez hasonlítják az NB I-ből igazolt focistát

Ez igen, Beckhamhez mérik az NB I-ből igazolt focistát

Ko­moly el­is­me­rést ka­pott.

Ko­moly el­is­me­rést ka­pott az Új­pest ko­rábbi tá­ma­dója. Be­rob­bant a spa­nyol él­vo­nalba a ma­ce­dón lé­giós. A Real Mad­rid ellen lép­het pá­lyára.

Szalai Ádámról lemondtak, egyre rosszabb a helyzete

Szalai Ádámról lemondtak, egyre rosszabb a helyzete

Úgy fest, nehéz hetek vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tá­rára, aki biz­to­san nem játsz­hat a Hoffen­heim­ben.

Úgy fest, nehéz hetek vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tá­rára, aki biz­to­san nem játsz­hat a Hoffen­heim­ben.

Beintett, súlyos büntetést kaphat az angol sztár

Beintett, súlyos büntetést kaphat az angol sztár

A kö­zépső uj­já­val jel­zett.

A kö­zépső uj­já­val je­lezte elé­ge­det­len­sé­gét az angol vá­lo­ga­tott sztárja. Dele Alli be­in­tett a szlo­vá­kok el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Titkok és érdekességek a magyar sztárkosarasról

Titkok és érdekességek a magyar sztárkosarasról

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­sár­lab­dá­zója szen­zá­ciós az Eb-n. Han­gá­nak két gyer­meke is van már.

Robban
a cukiságbomba:
így még nem láttad McGregor kisbabáját

Robban
a cukiságbomba:
így még nem láttad McGregor kisbabáját

Ibi­zán pihen az ír spor­toló a kisfi­á­val, akit már most jobb­nak tart ma­gá­nál.

Ibi­zán pihen az ír spor­toló a kisfi­á­val, akit már most jobb­nak tart ma­gá­nál.

Mindent tud Schumacherről, pletykált a F1-es legenda

Mindent tud Schumacherről, pletykált a F1-es legenda

Új in­for­má­ci­ó­kat osz­tott meg a sí­bal­ese­tet szen­ve­dett klasszis­ról az egy­kori ver­senyző.

Roham a belépőkért, ennyien kíváncsiak Dzsudzsákékra

Roham a belépőkért, ennyien kíváncsiak Dzsudzsákékra

Nem árt si­etni a vá­sár­lás­sal.

Nem árt si­et­nie annak, aki élő­ben akarja látni a nem­zeti csa­pa­tot. A Fe­röer el­leni mér­kő­zés kap­csán is ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés a Storck vá­lo­ga­tottja iránt.

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

El­ma­rad­hat a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a ké­zi­sek.

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a klasszis ké­zi­sek.

Csinos összeg, ennyit keres a válogatott Eb-hőse

Csinos összeg, ennyit keres a válogatott Eb-hőse

Nem pa­nasz­kod­hat a ta­va­lyi lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­got is meg­járt fut­bal­lista.

Nem pa­nasz­kod­hat a ta­va­lyi lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­got is meg­járt fut­bal­lista.

Szomorú évforduló, soha nem szűnik a gyász

Szomorú évforduló, soha nem szűnik a gyász

Ma négy éve szen­ve­dett tra­gi­kus busz­bal­ese­tet a győri ko­sár­csa­pat. A leg­sú­lyo­sabb sé­rült is meg­em­lé­ke­zett a ka­taszt­ró­fá­ról.

Végre kijutnak az olimpiára a focisták?

Végre kijutnak az olimpiára a focisták?

Dupla teher nyomja a ma­gyar U21-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vál­lát.

Dupla teher nyomja a ma­gyar U21-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vál­lát az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­kön. Nem csak az Eb a cél, az olim­piai sze­rep­lést is el­ér­he­tik a fi­a­ta­lok, akik győ­ze­lem­mel kezd­ték a so­ro­za­tot.

Döbbenet, súlyos milliókat fizettek az emberek a sztárbokszoló miatt

Döbbenet, súlyos milliókat fizettek az emberek a sztárbokszoló miatt

Re­kor­dot ugyan nem tu­dott dön­teni a May­weat­her-McG­re­gor meccs.

Re­kor­dot ugyan nem tu­dott dön­teni a May­weat­her-McG­re­gor meccs, de szé­gyen­kez­niük így sem kell. Egy be­lépő ára át­la­go­san 1 mil­lió fo­rint volt.

Pánik, újraélesztettek egy embert Pakson

Pánik, újraélesztettek egy embert Pakson

Óri­ási volt a ri­a­da­lom, or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség Pak­son. Új­ra­élesz­tet­tek egy em­bert az NB I-es mér­kő­zé­sen.

Óri­ási volt a ri­a­da­lom, or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség Pak­son. Új­ra­élesz­tet­tek egy em­bert az NB I-es mér­kő­zé­sen.

Különc jugoszlávot ünnepel az egész magyar sport

Különc jugoszlávot ünnepel az egész magyar sport

Iv­ko­vics cso­dát tett a ma­gyar ko­sa­ra­sok­kal. Jú­ni­us­ban ka­pott ma­gyar ál­lam­pol­gár­sá­got a tré­ner.

Iv­ko­vics cso­dát tett a ma­gyar ko­sa­ra­sok­kal. Jú­ni­us­ban ka­pott ma­gyar ál­lam­pol­gár­sá­got a 25 éve Ma­gyar­or­szá­gon élő tré­ner.

Irány Törökország, Európa királyai várhatnak ránk

Irány Törökország, Európa királyai várhatnak ránk

A szer­bek ellen játsz­ha­tunk.

A szer­bek ellen játsz­ha­tunk a nyol­cad­dön­tő­ben. Több sztárja nél­kül is na­gyon erős Szer­bia vá­lo­ga­tottja. A cso­dá­ban bíz­hat­nak a mi­e­ink.

Elbúcsúzik a válogatottól a magyar sztár

Szomorú döntés, elbúcsúzik a válogatottól a magyar sztár

Több időt akar a csa­lád­já­val töl­teni.

Sze­retne több időt a csa­lád­já­val dön­teni Ko­vács Csaba, aki nem sza­kad el a sport­ág­tól. A vá­lo­ga­tot­tal két­szer járt a vi­lág­elit­ben.

Súlyosan megfenyegették a magyar válogatott támadóját

Súlyosan megfenyegették a magyar válogatott támadóját

Pris­kin Ta­más­nak nem volt egy­szerű napja a ki­ál­lí­tása után. A török szur­ko­lók ala­po­san ne­ki­men­tek a csa­tár­nak.

Észbontó, meztelenül üldögél a kerek mellű riporternő

Észbontó, meztelenül üldögél a kerek mellű riporternő

Mel­ina bátor kép­pel vil­lant.

Mel­ina Ra­mí­rez Serna nem csak a kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét.

Európa hentese bunkó volt a magyar csatárral

Európa hentese bunkó volt a magyar csatárral

Új képek ke­rül­tek elő a Pris­kin Tamás-Pepe affér­ról, ame­lyek egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják, hogy a por­tu­gál hát­véd sza­bály­ta­lan­ko­dott elő­ször a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Új képek ke­rül­tek elő a Pris­kin Tamás-Pepe affér­ról, ame­lyek egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják, hogy a por­tu­gál hát­véd sza­bály­ta­lan­ko­dott elő­ször.

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Ve­szély­ben vb-sze­rep­lés.

Ve­szély­ben az egye­nes ági ki­ju­tás a vb-re. Mes­siék 16 mér­kő­zé­sén csu­pán 16 gólt sze­rez­tek. Peru ellen dől el a sor­suk. Ve­ne­zu­ela ellen égtek hazai pá­lyán.

Cseh László vallomása, belefáradt a botrányokba

Cseh László vallomása, belefáradt a botrányokba

Az úszásra kon­cent­rálna.

Klasszis úszónk be­szélt arról, hogy vál­lal-e újra mun­kát az el­nök­ség­ben. A le­kö­szönő elnök több in­téz­ke­dé­sét is hasz­no­sak ítélte meg.

Tombolt az aréna, szenzációs magyar siker az Eb-n

Tombolt az aréna, szenzációs magyar siker az Eb-n

Nyol­cad­dön­tős a ma­gyar csa­pat. Nagy si­kert aratva győz­tük le a ro­má­no­kat a kosár Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Nyol­cad­dön­tős a ma­gyar csa­pat. Nagy si­kert aratva győz­tük le a ro­má­no­kat a kosár Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Hanga Ádám és Voj­voda Dávid re­me­kelt.

Szomorú hír, óriási balszerencse érte a magyar focistát

Szomorú hír, óriási balszerencse érte a magyar focistát

Eddig csa­pata min­den baj­no­ki­ján pá­lyára lé­pett. Elő­re­lát­ha­tó­lag hat hetet kell ki­hagy­nia.

Eddig csa­pata min­den baj­no­ki­ján pá­lyára lé­pett. Elő­re­lát­ha­tó­lag hat hetet kell ki­hagy­nia a Spa­nyol­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó ma­gyar kö­zép­pá­lyás­nak.

Brutális vallomás, gyengeségeiről mesélt a magyar sztárkosaras

Brutális vallomás, gyengeségeiről mesélt a magyar sztárkosaras

Kel­ler tisz­tá­ban van a ké­pes­sé­ge­i­vel.

Őszin­tén be­is­merte, hogy nem iga­zán te­het­sé­ges já­té­kos. Gye­rek­ko­rá­ban is az erőn­léte emelte ki a töb­biek közül.

Sokk a németeknél, lemarad a világsztár a BL-ről

Sokk a németeknél, lemarad a világsztár a BL-ről

A Dort­mund ászát nem ne­vez­ték.

A Dort­mund ásza ki­hagyja a BL-cso­port­kört. Feb­ru­ár­ban még ne­vez­he­tik a leg­ran­go­sabb eu­ró­pai ku­pára. Má­jus­ban szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést.

Most érkezett: nagyon jó hírt kapott a magyar válogatott

Most érkezett: nagyon jó hírt kapott a magyar válogatott

A mi­e­ink egy lé­pésre a to­vább­ju­tás­tól. A ro­má­nok el­leni ta­lál­ko­zón jut­hat a nyol­cad­dön­tőbe a ma­gyar férfi ko­sár­labda-vá­lo­ga­tott.

A mi­e­ink egy lé­pésre a to­vább­ju­tás­tól. A ro­má­nok el­leni ta­lál­ko­zón jut­hat a nyol­cad­dön­tőbe a ma­gyar férfi ko­sár­labda-vá­lo­ga­tott. Mon­te­negró hozta a jó hírt a cse­hek el­leni győ­zel­mé­vel.

48 év után történt ilyen csoda a magyar sportban

48 év után történt ilyen csoda a magyar sportban

Nagy lépés a to­vább­ju­tás felé.

Nagy lé­pést tett a to­vább­ju­tás felé a ma­gyar csa­pat. Végig ve­zetve győz­tük le Cseh­or­szá­got a ko­sár­labda Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. A ro­má­nok el­leni meccs dönt.

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Bu­da­pestre iga­zolt az ifjú kapus.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

Vasárnap este mindenkit legyőzött a magyar válogatott

Vasárnap este mindenkit legyőzött a magyar válogatott

To­vábbra is a ma­gyar foci ér­dekli a leg­job­ban az em­be­re­ket. Ezt a ver­senyt meg­nyer­ték Storc­kék.

To­vábbra is a ma­gyar foci ér­dekli a leg­job­ban az em­be­re­ket. Ezt a ver­senyt meg­nyer­ték Storc­kék.