SPORT

OLDALVONAL

Csúcsátigazolás, világrekordot dönt a Real Madrid

Csúcsátigazolás, világrekordot dönt a Real Madrid

Őrü­le­tes össze­get fizet a Real Mad­rid.

Őrü­le­tes össze­get fizet a Real Mad­rid a Mo­naco fi­a­tal klasszi­sáért. Hetek óta hí­resz­tel­ték a klub­vál­tást.

Levetkőzött, meztelenül pózol az álom mellű színésznő

Levetkőzött, meztelenül pózol az álom mellű színésznő

Jo­anna Krupa Chi­ca­gó­ban nőtt fel, de szá­munkra nem ezért ér­de­kes a mun­kás­sága...

Jo­anna Krupa Chi­ca­gó­ban nőtt fel, de szá­munkra nem ezért ér­de­kes a mun­kás­sága...

Szomorú hír jött: holtan esett össze a válogatott focista az étteremben

Szomorú hír jött: holtan esett össze a válogatott focista az étteremben

A kapus szív­ro­ha­mot ka­pott és meg­halt. Hiába ér­te­sí­tet­ték a men­tő­ket.

A kapus szív­ro­ha­mot ka­pott és meg­halt. Hiába ér­te­sí­tet­ték a men­tő­ket, nem tud­ták meg­men­teni.

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a teniszlegenda

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a teniszlegenda

Az auszt­rá­lok hét­sze­res Grand Slam-baj­noka két­szer Davis Kupát is nyert a vá­lo­ga­tot­tal.

Gyász, elhunyt a brazilok legendás kapusa

Gyász, elhunyt a brazilok legendás kapusa

Szív­ro­ha­mot ka­pott a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pusa, aki három vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­re­pelt.

Szív­ro­ha­mot ka­pott a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pusa, aki három vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­re­pelt.

Csupasz popsijával és hatalmas melleivel bolondít a színésznő

Csupasz popsijával és hatalmas melleivel bolondít a színésznő

Char­lotte le­nyű­göző keb­lek­kel ope­rál.

Char­lotte Sp­rin­ger leg­in­kább for­más keb­le­i­vel és paj­zán film­je­i­vel kelt fi­gyel­met. Mel­les­leg a Chel­sea szur­ko­lója...

Tragédia, lezuhant és szörnyethalt három hegymászó

Tragédia, lezuhant és szörnyethalt három hegymászó

Hol­tan ta­lál­tak három hegy­má­szót.

Hol­tan ta­lál­tak három hegy­má­szót. Ket­ten a svájci Al­pok­ban, egyi­kük a Mont Blanc-on lelte ha­lá­lát.

Váratlan bejelentés, ez vár Hanga Ádámra

Váratlan bejelentés, ez vár Hanga Ádámra

El­dőlt a ma­gyar ko­sár­sz­tár sorsa. Három évre írt alá az Eu­r­oliga leg­jobb vé­dő­jé­nek is meg­vá­lasz­tott já­té­kos. Jó anyagi fel­té­te­lek mel­lett foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

El­dőlt a ma­gyar ko­sár­sz­tár sorsa. Három évre írt alá az Eu­r­oliga leg­jobb vé­dő­jé­nek is meg­vá­lasz­tott já­té­kos. Jó anyagi fel­té­te­lek mel­lett foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát. Nem vált or­szá­got a 28 éves klasszis.

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták. A men­tő­sök hiába ér­kez­tek hamar...

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták. A men­tő­sök hiába ér­kez­tek hamar...

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

A szo­morú hírt a rend­őr­ség és a ver­seny­tár­sak kö­zöl­ték fe­le­sé­gé­vel.

Bevállalós, meztelenül terpeszt a nagy mellű színésznő

Bevállalós, meztelenül terpeszt a nagy mellű színésznő

Me­l­issa Deb­ling be­vál­la­lós hölgy...

Me­l­issa Deb­ling be­vál­la­lós hölgy, túl­fű­tött és szexi rö­vidfil­mek­ben vál­lal sze­re­pet.

Rátámadt a cápa Phelpsre az úszóverseny előtt

Rátámadt a cápa Phelpsre az úszóverseny előtt

A 23-szo­ros olim­piai baj­nok Mi­chael Phelps egy nagy fehér cá­pá­val ver­seny­zett.

A 23-szo­ros olim­piai baj­nok Mi­chael Phelps egy nagy fehér cá­pá­val ver­seny­zett.

Budapesten döntöttek Gyárfás Tamás sorsáról

Budapesten döntöttek Gyárfás Tamás sorsáról

A ma­gyar sport­dip­lo­mata 2009 óta dol­go­zik a FINA ve­ze­tő­sé­gé­ben, és újabb négy éven át a ve­zér­kar tagja marad.

A ma­gyar sport­dip­lo­mata 2009 óta dol­go­zik a FINA ve­ze­tő­sé­gé­ben, és újabb négy éven át a ve­zér­kar tagja marad.

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Most so­főr­ként akart dol­gozni.

A ko­rábbi le­gen­dás fo­cis­tára már so­főr­ként sem szá­mí­ta­nak. Urbán nem érti, miért lett be­lőle köz­el­len­ség.

Megdöbbentő látvány az NB I-es csapatnál, szomorkodhatnak a szurkolók

Megdöbbentő látvány az NB I-es csapatnál, szomorkodhatnak a szurkolók

Az Új­pest klub­há­zá­ban már sze­dik le a régi cí­mert. A szur­ko­lók rend­kí­vül elé­ge­det­le­nek a csa­pat új lo­gó­já­val.

Nem hiszed el, erről mondott le a vb miatt az olimpiai bajnok sportoló

Nem hiszed el, erről mondott le a vb miatt az olimpiai bajnok sportoló

A nyu­godt fel­ké­szü­lés­ben hisz a riói baj­nok. In­kább pár­já­val tölti az időt a fel­ké­szü­lés miatt a tár­sa­sági élet he­lyett.

Megdöbbentő adat, emiatt szégyenkezhet a Fradi

Megdöbbentő adat, emiatt szégyenkezhet a Fradi

Nem tör­tént csoda, a Fradi fo­ci­csa­pata el­bú­csú­zott Dá­ni­á­ban a nem­zet­közi ku­pa­po­rond­tól.

Nem tör­tént csoda, a Fradi fo­ci­csa­pata el­bú­csú­zott Dá­ni­á­ban a nem­zet­közi ku­pa­po­rond­tól.

Így még sosem láttad Gera Zoltánt

Így még sosem láttad Gera Zoltánt

A sé­rü­lé­sek miatt szo­kat­lan sze­rep­kör­ben a Fradi le­gen­dája.

A sé­rü­lé­sek miatt szo­kat­lan sze­rep­kör­ben a Fradi le­gen­dája. A dán Midtjyl­land el­leni Eu­rópa-liga vissza­vá­gón sok múl­hat majd Gera Zol­tán já­té­kán. A to­vább­ju­tás csoda lenne.

Őket rejti a sapka és a víz: bemutatjuk a magyar pólós lányokat

Őket rejti a sapka és a víz: bemutatjuk a magyar pólós lányokat

A meccse­ken nem sokat lá­tunk be­lő­lük, és ke­ve­set tu­dunk meg róluk. Se­gí­tünk meg­is­merni a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott tag­jait.

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

Kü­lö­nös ven­dég ér­ke­zett a Bo­zsik-sta­di­onba.

Ra­ma­zuri a Hon­véd-pálya kör­nyé­kén. Kü­lö­nös ven­dég ér­ke­zett a Bo­zsik-sta­di­onba.

Tökéletes melleit nem rejtegeti a vadóc fitneszmodell

Tökéletes melleit nem rejtegeti a vadóc fitneszmodell

Sokat mutat ma­gá­ból a ho­mo­kos ten­ger­par­ton. Mo­ti­vá­ciós tré­ner­ként is dol­go­zik a fe­kete hajú szép­ség.

Sokat mutat ma­gá­ból a ho­mo­kos ten­ger­par­ton. Mo­ti­vá­ciós tré­ner­ként is dol­go­zik a 10 mil­lió kö­ve­tő­vel ren­del­kező szép­ség.

Titkokat osztott meg Hosszú Katinka nagypapája

Titkokat osztott meg Hosszú Katinka nagypapája

Bakos László ezt várja az uno­ká­já­tól.

Bakos László el­árulta, mit sze­retne az uno­ká­já­tól, és ho­gyan várja a raj­tot az Iron Lady.

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Dzs­u­dzsák­nak véget ért a pi­he­nés.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak véget ért a nyári pi­he­nés, csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz.

Izgalmas titkot kotyogott ki Ronaldo, nagy lépésre szánta el magát

Izgalmas titkot kotyogott ki Ronaldo, nagy lépésre szánta el magát

Végre meg­erő­sí­tette a plety­ká­kat a sztár­fo­cista.

Végre meg­erő­sí­tette a plety­ká­kat a sztár­fo­cista. Iz­gal­mas hó­na­pok kö­vet­kez­nek éle­té­ben!

Meztelenül fürdőzik a kerek mellű zongorista lány

Meztelenül fürdőzik a kerek mellű zongorista lány

Kim Lee nyolc­éves kora óta zon­go­rá­zik, és úgy véli, a zene jó­té­kony ha­tás­sal van a test­edzésre is.

Kim Lee nyolc­éves kora óta zon­go­rá­zik, és úgy véli, a zene jó­té­kony ha­tás­sal van a test­edzésre is.

Ez ijesztő: most derült ki, nagy a baj a Fradinál

Ez ijesztő: most derült ki, nagy a baj a Fradinál

Mi lesz így a ku­pa­vissza­vá­gón?

Sé­rült­ri­adó! Hul­la­nak Doll belső védői, Haj­nal pedig el­ájult, hord­ágyon vit­ték le a pá­lyá­ról. Mi lesz így a ku­pa­vissza­vá­gón?

Ilyen még nem volt, Vettel pajzzsal vezetett!

Ilyen még nem volt, Vettel pajzzsal vezetett!

A német tesz­tel­hette az új fej­vé­dőt.

A Fer­rari négy­sze­res vi­lág­baj­noka el­ső­ként pró­bál­hatta ki az új fej­vé­dőt. Ha be­vá­lik, éle­te­ket ment­het meg a ver­seny­pá­lyá­kon.

Hihetetlen, a Real és a Barca ellen játszhat az NB I sztárja

Hihetetlen, a Real és a Barca ellen játszhat az NB I sztárja

A világ talán leg­erő­sebb baj­nok­sá­gá­ban foly­tat­hatja. Az Új­pest ko­moly pénz­hez jut­hat a ma­ce­dón já­té­kos el­adá­sá­ból.

A világ talán leg­erő­sebb baj­nok­sá­gá­ban foly­tat­hatja. Az Új­pest ko­moly pénz­hez jut­hat a ma­ce­dón já­té­kos el­adá­sá­ból. A Le­vante újonc a spa­nyol li­gá­ban. Nagy lépés a ma­ce­dón kar­ri­er­jé­ben.

Szörnyű tragédia történt a stadionban - fotók, videó

Szörnyű tragédia történt a focistadionban - fotók, videó

Bor­zal­mas véget ért a meccs. Kis­lány is ál­do­za­tául esett a le­lá­tó­kon ki­tört tö­meg­pá­nik­nak.

Bor­zal­mas véget ért a meccs. Töb­bek kö­zött egy kis­lány is ál­do­za­tául esett a le­lá­tó­kon ki­tört tö­meg­pá­nik­nak.

Röhejes baki, az MLSZ nem küldött bírót egy meccsre!

Röhejes baki, az MLSZ nem küldött bírót egy meccsre!

Hiába je­len­tet­ték be hi­va­ta­lo­san is Kis­vár­dán a ta­lál­ko­zót, a szö­vet­ség erről egy­sze­rűen meg­fe­led­ke­zett.

Hiába je­len­tet­ték be hi­va­ta­lo­san is Kis­vár­dán a ta­lál­ko­zót, a szö­vet­ség erről egy­sze­rűen meg­fe­led­ke­zett.

Hamilton kifecsegte a titkát, őrült dologra készül

Hamilton kifecsegte a titkát, őrült dologra készül

A ba­rá­tai már tud­ják, mire vá­gyik.

A plety­kák sze­rint a ba­rá­ta­i­nak már el­mondta, hova sze­retne iga­zolni a kö­vet­kező sze­zon után. Ha össze­jön, akkor a feje te­te­jére áll­hat az F1.

Aranyhalmozásba kezdtek a magyar kajak-kenusok

Fantasztikus magyarok, halmozzák az aranyokat a kajak-kenusok

Do­mi­nál­tak a spor­to­ló­ink.

Na­gyon be­le­hú­zott a ma­gyar csa­pat az Eu­rópa-baj­nok­ság szom­bati nap­ján, so­ro­zat­ban nyer­ték a dön­tő­ket.

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ment oda.

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ér­ke­zett a vá­rosba a te­het­sé­ges kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna já­té­kosa a pár­já­val lazít Spa­nyol­or­szág­ban.

Holttestet találtak, Dárdaiék el vannak átkozva

Holttestet találtak, Dárdaiék el vannak átkozva

Nincs nyug­tuk az edző­tá­bor­ban.

Nincs nyug­tuk az edző­tá­bor­ban. Nem elég, hogy a Her­tha ma­gyar tré­nere kény­te­len volt le­fújni az edzést, most még ez is...

Háború az interneten, jogos volt a kiállítás?

Háború az interneten, jogos volt a kiállítás?

Sokba ke­rült a Fra­di­nak a piros lap. Jogos volt a ki­ál­lí­tás? Hiába a remek játék az első fél­idő­ben, úgy néz ki, hogy el­ment a to­vább­ju­tás a dán Midtjyl­land ellen.

Sokba ke­rült a Fra­di­nak a piros lap. Jogos volt a ki­ál­lí­tás? Hiába a remek játék az első fél­idő­ben, úgy néz ki, hogy el­ment a to­vább­ju­tás a dán Midtjyl­land ellen.

Itt a válasz, Gyurta Dániel visszalép a vizes vb-től?

Itt a válasz, Gyurta Dániel visszalép a vizes vb-től?

Gyurta nem fog­lal­ko­zik a plety­kák­kal.

Gyurta Dá­niel nem fog­lal­ko­zik a plety­kák­kal. Élete leg­jobb ide­jét sze­retné úszni a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon az olim­piai baj­nok ver­senyző.

Apró bugyiban terpeszt a meztelenkedő kebelcsoda

Apró bugyiban terpeszt a meztelenkedő kebelcsoda

Va­nessa Mejia alak­ját nehéz fi­gyel­men kívül hagyni. Ne­künk sem si­ke­rült, be­mu­tat­juk a dél-ame­ri­kai szép­sé­get.

Tragikus hírek érkeztek a kómába került válogatott focistáról

Tragikus hírek érkeztek a kómába került válogatott focistáról

Csoda lenne a fi­a­tal te­het­ség fel­épü­lése.

Csoda lenne a fi­a­tal te­het­ség fel­épü­lése. Ma­ra­dandó agy­ká­ro­so­dást szen­ve­dett az Ajax fo­cis­tája.

Váratlan fordulat, máris távozott az NB I-es csapat edzője

Váratlan fordulat, máris távozott az NB I-es csapat edzője

Más­fél hónap után tá­vo­zott a ve­ze­tő­edző. Meccset sem ját­szott az irá­nyí­tása alatt a ma­gyar csa­pat.

Más­fél hónap után tá­vo­zott a ve­ze­tő­edző. Meccset sem ját­szott az irá­nyí­tása alatt a ma­gyar csa­pat.

Budapesten edzőtáborozik a világhírű angol focista

Budapesten edzőtáborozik a világhírű angol focista

Igazi vi­lág­sztár ér­kez­het ha­zánkba.

Igazi vi­lág­sztár ér­kez­het ha­zánkba. Ger­rard Tel­ki­ben ké­szül­het fel csa­pa­tá­val, töb­bek kö­zött az MTK ellen is.

Edzésen esett össze a fiatal focista, a kórházban életét vesztette

Edzésen esett össze a fiatal focista, a kórházban életét vesztette

A 16 éves fiú szen­ve­dé­lye­sen ra­jon­gott a spor­tért, edzői sze­rint könnyen sztárrá vál­ha­tott volna - ha­lál­híre sok­kolta a csa­pa­tot.

Gyászol a FIFA, súlyos betegségben elhunyt a nagy botrány főszereplője

Gyászol a FIFA, súlyos betegségben elhunyt a nagy botrány főszereplője

A sport­ve­zető ügy­védje je­len­tette be a ha­lál­hírt.

A sport­ve­zető ügy­védje je­len­tette be a ha­lál­hírt. 2015-ben vég­leg el­til­tot­ták a lab­da­rú­gás­tól, 10 vád­pont­ban is bű­nös­nek ta­lál­ták.

Komoly elismerés, elit társaságba került a magyar válogatott focistája

Komoly elismerés, elit társaságba került a magyar válogatott focistája

Kle­in­heis­ler Lász­lót az egyik leg­jobb iga­zo­lás­nak tart­ják.

Kle­in­heis­ler Lász­lót az egyik leg­jobb iga­zo­lás­nak tart­ják. A Baj­no­kok Li­gá­já­ban is pá­lyára lép­het.

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Nem hall­ga­tott a fi­gyel­mez­te­tésre.

Jog­ta­la­nul ját­szott a vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes, aki fü­tyült a fi­gyel­mez­te­tésre. Ko­ráb­ban a fran­cia vá­lo­ga­tott alap­em­bere volt.

Megszületett a magyar sport álompárjának a gyermeke

Megszületett a magyar sport álompárjának a gyermeke

Kisfia szü­le­tett a két spor­to­ló­nak. Az új jö­ve­vény a Dan­ton Bar­na­bás nevet kapta.

Lelépett a gólkirály a Real Madridtól

Lelépett a gólkirály a Real Madridtól

A 2014-es vi­lág­baj­nok­ság gól­ki­rá­lya bú­csút mon­dott a spa­nyol sztár­csa­pat­nak, és a Bayern Mün­chen­hez iga­zolt.

A 2014-es vi­lág­baj­nok­ság gól­ki­rá­lya bú­csút mon­dott a spa­nyol sztár­csa­pat­nak, és a Bayern Mün­chen­hez iga­zolt.

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Mikler Ro­land öccse az in­ter­net­ről tudta meg, hogy új csa­pat után kell néz­nie. Nem kel­let so­káig vár­nia az új le­he­tő­ségre.

Mikler Ro­land öccse az in­ter­net­ről tudta meg, hogy új csa­pat után kell néz­nie. Nem kel­let so­káig vár­nia az új le­he­tő­ségre.

Horror a pályán: szörnyű balesetben életét vesztette az olimpikon

Horror a pályán: szörnyű balesetben életét vesztette az olimpikon

Éppen a kö­vet­kező ver­se­nyére edzett, ami­kor meg­tör­tént a ször­nyű­ség.

Éppen a kö­vet­kező ver­se­nyére edzett, ami­kor meg­tör­tént a ször­nyű­ség.

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Meg­ható be­szé­det mon­dott Haug.

Meg­ható be­szé­det mon­dott Nor­bert Haug a né­met­or­szági díj­át­adón. Schumi nem le­he­tett jelen a gálán, mégis ő volt a fő­sze­replő.

Hosszú Katinkáék miatt aggódhatott a Fradi ellenfele

Hosszú Katinkáék miatt aggódhatott a Fradi ellenfele

Nem várt prob­lé­mába üt­köz­tek.

Nem várt prob­lé­mába üt­kö­zött a Bu­da­pestre lá­to­gató dán együt­tes. A ma­gyar lé­giós el­mondta, hogy azóta már meg­ol­dó­dott ez az eset.

Ezért nem megy Hanga Ádám San Antonióba

Ezért nem megy Hanga Ádám San Antonióba

Ér­de­kes tör­té­net Hanga Ádám­ról.

Ér­de­kes tör­té­net Hanga Ádám­ról, emi­att nem iga­zol az NBA-be? Úgy fest, hogy a ma­gyar sztár a Bar­ce­lo­ná­ban foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Ebből is botrány lehet, újabb NB I-es klub változtatna a címerén

Ebből is botrány lehet, újabb NB I-es klub változtatna a címerén

A bor­sodi csa­pat a szur­ko­lók sza­va­za­tait kéri. Egy szim­pa­ti­záns ter­vezte meg az új logót.

A bor­sodi csa­pat a szur­ko­lók sza­va­za­tait kéri. Egy szim­pa­ti­záns ter­vezte meg az új logót.

Neymar a Barca-drukkereket fenyegeti

Neymar a Barca-drukkereket fenyegeti

Nem kön­tör­fa­la­zott a bra­zil fut­ball­klasszis, ami­kor a jö­vő­jé­ről kér­dez­ték.

Nem kön­tör­fa­la­zott a bra­zil fut­ball­klasszis, ami­kor a bar­ce­lo­nai jö­vő­jé­ről kér­dez­ték.

Ezt üzente Hangának a korábbi sztárkosaras

Ezt üzente Hangának a korábbi sztárkosaras

Dávid Kor­nélt meg­lepte, hogy mennyi pénzt ad­ná­nak Han­gá­nak.

Dávid Kor­nélt meg­lepte, hogy mennyi pénzt ad­ná­nak Han­gá­nak. Jó ta­náccsal is szol­gált a ma­gyar ko­sár­labda-vá­lo­ga­tott sztár­já­nak a szá­mára.

Nem hiszed el, hihetetlen dolgot építenek a stadionba

Nem hiszed el, hihetetlen dolgot építenek a stadionba

Min­dent meg­tesz­nek a ra­jon­gó­kért az együt­tes­nél. Bru­tá­lis össze­get for­dí­ta­nak a fel­újí­tásra.

Min­dent meg­tesz­nek a ra­jon­gó­kért az együt­tes­nél. Bru­tá­lis össze­get for­dí­ta­nak a fel­újí­tásra.

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Az al-Vahda új fő­nöke, Lau­ren­tiu Reg­he­campf el­árulta, mit vár együt­te­sé­től és a csa­pat sztár­ja­i­tól a kö­vet­kező idény­ben.

Az al-Vahda új fő­nöke, Lau­ren­tiu Reg­he­campf el­árulta, mit vár együt­te­sé­től és a csa­pat sztár­ja­i­tól a kö­vet­kező idény­ben.

Új szerepben bizonyíthat Juhász Roland szerelme

Új szerepben bizonyíthat Juhász Roland szerelme

Óri­ási ki­hí­vást je­lent neki a vál­tás.

Óri­ási ki­hí­vást je­lent neki a vál­tás, de most min­den sport­ág­gal fog­lal­koz­hat. Gyak­ran je­lent­ke­zik majd hazai sport­ese­mé­nyek­ről is.

Gólyahír: apa lett a magyar válogatott focista

Gólyahír: apa lett a magyar válogatott focista

Kisfia szü­le­tett Bod­nár Lász­ló­nak.

Meg­szü­le­tett Bod­nár László első gyer­meke. A ko­rábbi 46-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista Fa­ce­boo­kon kö­zölte az öröm­hírt is­me­rő­se­i­vel.

Elszabadult a pokol Dárdai edzésén, fejvesztve rohantak a játékosok

Elszabadult a pokol Dárdai edzésén, fejvesztve rohantak a játékosok

Nem akár­mi­lyen vihar csa­pott le a ber­lini já­té­ko­sokra és edzőkre.

Nem akár­mi­lyen vihar csa­pott le a ber­lini já­té­ko­sokra és edzőkre. Aki utol­só­nak ért az öl­tö­zőbe, pórul járt.

Százmilliókkal ostromolja Dzsudzsákékat a magyar kosaras

Százmilliókkal ostromolja Dzsudzsákékat a magyar kosaras

A har­ma­dik leg­job­ban fi­ze­tett ma­gyar spor­toló lesz Hanga Ádám.

A har­ma­dik leg­job­ban fi­ze­tett ma­gyar spor­toló lesz Hanga Ádám. A Bar­ce­lona lehet a kö­vet­kező csa­pata.

Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat.

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat. Vajon ezzel meg­nyu­god­nak a ke­dé­lyek?

A Veszprém kézicsapata ebben a városban játszhat a következő években

A Veszprém kézicsapata ebben a városban játszhat a következő években

To­vábbi 5 évig marad a Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­nek a hely­színe.

To­vábbi 5 évig marad a Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­nek a hely­színe. A Veszp­rém a leg­utóbb négy al­ka­lom­mal be­ju­tott a final fourba. Még nem si­ke­rült meg­nyer­nie a so­ro­za­tot a ba­ko­nyi­ak­nak.

Kínos baki, magát égeti az Újpest vezetősége

Kínos baki, magát égeti az Újpest vezetősége

Va­la­hol ma­radt a régi címer. A szur­ko­lók a klub hon­lap­já­nak aján­dék­bolt­já­ban még a régi cí­me­res ter­mé­kek­kel ta­lál­koz­hat­nak.

Va­la­hol ma­radt a régi címer. A szur­ko­lók a klub hon­lap­já­nak aján­dék­bolt­já­ban még a régi cí­me­res ter­mé­kek­kel ta­lál­koz­hat­nak. Szom­ba­ton tün­te­tés volt az új címer ellen.

Remekel a magyar teniszező, újabb meccset nyert Wimbledonban

Remekel a magyar teniszező, újabb meccset nyert Wimbledonban

Már a nyol­cad­dön­tő­ben Babos Tí­me­áék.

Már a nyol­cad­dön­tő­ben Babos Tí­me­áék. Egyes­ben ugyan hamar bú­csú­zott, de pá­ros­ban re­me­kel eddig.

Messi ellen küzdött, most a Fradiba igazolhat

Messi ellen küzdött, most a Fradiba igazolhat

To­vább erő­sí­tene a Fradi.

A ru­ti­nos kö­zép­pá­lyás a zöld-fe­hé­rek ki­sze­meltje. Közel 120 mér­kő­zést ját­szott már a spa­nyol első osz­tály­ban. A Barca ellen három gólt is szer­zett.

Ez a sztárcsapat avathatja az NB I-es csapat stadionját

Ez a sztárcsapat avathatja az NB I-es csapat stadionját

Olasz csa­pat ér­kez­het az ava­tóra.

A Ha­la­dás hi­va­ta­lo­san is fel­kérte az olasz csa­pa­tot. Ok­tó­ber­ben ad­hat­ják át a szom­bat­he­lyi aré­nát, amely közel 10.000 néző be­fo­ga­dásra lesz al­kal­mas.

A BL-győzteséhez igazolhat a magyar válogatott játékosa

A BL-győzteséhez igazolhat a magyar válogatott játékosa

Spa­nyol­or­szá­gon belül vált­hat klu­bot.

Spa­nyol­or­szá­gon belül vált­hat klu­bot a ma­gyar ko­sa­ras. Az el­múlt na­pok­ban az NBA-ben sze­replő Bos­ton Cel­tics nyári tá­bo­rá­ban ka­pott le­he­tő­sé­get.

Kiszállt a bajnokságból a Veszprém kézilabdacsapata

Kiszállt a bajnokságból a Veszprém kézilabdacsapata

Egy arany­érem­mel ke­ve­seb­bet sze­rez­het­nek Nagy Lász­lóék. A leg­utóbbi három ki­írás­ból ket­tőt meg­nyer­tek.

Elképesztő, Dárdai remekül kezdte az új idényt

Elképesztő, Dárdai remekül kezdte az új idényt

A német együt­tes első gól­ját Dár­dai Palkó sze­rezte. Jól kezdte a fel­ké­szü­lést a Dár­dai-csa­pat az al­sóbb ligás el­len­fél ellen, 2-0-ra győz­tek.

A német együt­tes első gól­ját Dár­dai Palkó sze­rezte. Jól kezdte a fel­ké­szü­lést a Dár­dai-csa­pat az al­sóbb ligás el­len­fél ellen, 2-0-ra győz­tek.

Maradona rossz hírt hozott a magyar sztárnak

Maradona rossz hírt hozott a magyar sztárnak

Tá­vo­labb ke­rül­het az NBA Han­gá­tól.

Tá­vo­labb ke­rül­het az NBA Han­gá­tól. Ma­ra­dona el­árulta ba­rátja dön­té­sét a pá­lya­fu­tása foly­ta­tása kap­csán. Az ar­gen­tin ma­rad­hat a Spurs­nél.

Durva tények, Nikolicsékkal nem számolnak Európában

Durva tények, Nikolicsékkal nem számolnak Európában

Mi­lyen a szín­vo­nal az MLS-ben?

Hova so­rol­ható az MLS az eu­ró­pai top­li­gák­hoz mérve? Mi­lyen a szín­vo­nal az ame­ri­kai lab­da­rúgó baj­nok­ság­ban?

Storck egy vagyont bukik a magyar szurkolókon

Storck egy vagyont bukik a magyar szurkolókon

Nem lesz olcsó mu­lat­ság a két hazai vb-se­lej­tező a ka­pi­tány­nak. Fi­zeti az An­dor­rába is ki­utazó szur­ko­lók je­gyeit.

Nem lesz olcsó mu­lat­ság a kö­vet­kező két hazai vb-se­lej­tező a ka­pi­tány­nak. Fi­zeti az An­dor­rába is ki­utazó szur­ko­lók je­gyeit.

Meglepő, a Barcelonához igazolhat a magyar válogatott játékosa

Meglepő, a Barcelonához igazolhat a magyar válogatott játékosa

Pár napon belül el­dől­het a sorsa Hanga Ádám­nak.

Pár napon belül el­dől­het a sorsa. Spa­nyol­or­szág, Tö­rök­or­szág vagy az NBA lehet a kö­vet­kező ál­lo­más.

A magyar foci jövője a tét az Európa-ligában

A magyar foci jövője a tét az Európa-ligában

A ma­gyar csa­pa­tokra ráfér a jó sze­rep­lés az eu­ró­pai ku­pa­po­ron­don.

A ma­gyar csa­pa­tokra ráfér a jó sze­rep­lés az eu­ró­pai ku­pa­po­ron­don. 2018-től ko­moly vál­to­zá­sok jön­nek a nem­zet­közi ku­pák­ban. Csü­tör­tö­kön a Fradi és a Vasas is a to­vább­ju­tá­sért ját­szik.

Bajba kerülhet Dárdai, ha nem figyel agára

Komoly figyelmeztetés, bajba kerülhet Dárdai

Na­gy­apja sze­rint Pal­kó­nak 4-5 kiló izmot ma­gára kell szed­nie.

Na­gy­apja sze­rint Pal­kó­nak 4-5 kiló izmot ma­gára kell szed­nie. Az ap­já­tól is függ, mikor kap­hat sze­re­pet a Hert­há­ban.

Hogy kerülnek szurkolók a zártkapus meccsekre?

Hogy kerülnek szurkolók a zártkapus meccsekre?

Hiába zárta be az UEFA a Bo­zsik-sta­di­ont, a Hon­véd el­len­fe­lét el­kí­sér­he­tik a szur­ko­lói. A Vasas-tábor vi­szont nem hasz­nálta ki a le­he­tő­sé­get.

Hiába zárta be az UEFA a Bo­zsik-sta­di­ont, a Hon­véd el­len­fe­lét el­kí­sér­he­tik a szur­ko­lói. A Vasas-tábor vi­szont nem hasz­nálta ki a le­he­tő­sé­get.

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén. Az első 100 vá­lo­ga­tot­tat te­kintve a mienk estek vissza a leg­job­ban. Sokba ke­rült az an­dor­rai ve­re­ség Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ék­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén. Az első 100 vá­lo­ga­tot­tat te­kintve a mienk estek vissza a leg­job­ban.

Hosszú Katinka fontos ígéretet kapott álma megvalósításához

Hosszú Katinka fontos ígéretet kapott álma megvalósításához

A ma­gyar úszókra is szük­sége lehet.

A ma­gyar úszók se­gít­sé­gére is szük­sége lehet ahhoz, hogy az új szer­ve­zete be­in­dul­jon.

Eldőlt, távozik a portugál sztár a Real Madridtól

Eldőlt, távozik a portugál sztár a Real Madridtól

A já­té­kos el­hagyja a BL-győz­test.

A vá­lo­ga­tott já­té­kos el­hagyja a BL-győz­test. Nagy össze­gért ér­ke­zett anno a Real Mad­rid­hoz. Ha­za­tér Por­tu­gá­li­ába a 29 éves védő.

Eldőlt, Szalai Ádám ebben a csapatban folytatja

Eldőlt, Szalai Ádám ebben a csapatban folytatja

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban játsz­hat a kö­vet­kező évad­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója.

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban játsz­hat a kö­vet­kező évad­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója. Az előző sze­zon­ban 8 gólt szer­zett. 2014-ben iga­zolt je­len­legi csa­pa­tá­hoz a 29 éves csa­tár.