SPORT

OLDALVONAL

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker. Két fi­a­talt is em­ber­ölési kí­sér­let­tel gya­nú­sí­ta­nak.

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker.

FRISS HÍREK

Szerelmes bombázók szurkolnak a hokisoknak

Szerelmes bombázók szurkolnak a hokisoknak

Zaj­lik a hoki-vb.

Pár­kap­cso­la­taik leg­alább olyan ha­tást gya­ko­rol­hat­nak a ma­gyar ho­ki­sok tel­je­sít­mé­nyére, mint a kő­ke­mény edzé­sek vagy a meg­fe­lelő tak­tika.

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Jó­kora összeg hi­ány­zik a kasszá­ból a kö­zel­múlt ma­gyar ki­ra­kat­csa­pa­tá­nál.

Be­ke­mé­nyít a vá­ros­háza. Jó­kora összeg hi­ány­zik a kasszá­ból a kö­zel­múlt ma­gyar ki­ra­kat­csa­pa­tá­nál.

Új részletek, érdekes módon rúgták ki a magyar fociedzőt

Új részletek, érdekes módon rúgták ki a magyar fociedzőt

Utódja a spa­nyol Fer­nando lett a mis­kolci klub­nál. Bódog 46 tét­mér­kő­zé­sen ve­zette a Di­ós­győrt.

Utódja a spa­nyol Fer­nando lett a mis­kolci klub­nál. Bódog 46 tét­mér­kő­zé­sen ve­zette a Di­ós­győrt.

Drámai pillanatok: szívinfarktust kapott a magyar legenda

Drámai pillanatok: szívinfarktust kapott a magyar legenda

Ocs­kay Gá­bor­nak ka­té­te­rezni kel­lett a szí­vét, de sze­ren­csére már job­ban van.

Őrjítő pózban, bugyi nélkül napozik a nagykövetasszony

Őrjítő pózban, bugyi nélkül napozik a nagykövetasszony

Mia Gray mez­te­le­nül él­vezi a nap­sü­tést. A dögös szép­ség rend­sze­re­sen szexi ké­pek­kel je­lent­ke­zik.

Mia Gray mez­te­le­nül él­vezi a nap­sü­tést. A dögös szép­ség rend­sze­re­sen szexi ké­pek­kel je­lent­ke­zik.

Megmutatta a feleségét Georges Leekens, itt voltak a hétvégén

Megmutatta a feleségét Georges Leekens, itt voltak a hétvégén

A Fe­renc­vá­ros-Paks ta­lál­ko­zóra lá­to­ga­tott ki a ma­gyar fo­ci­ka­pi­tány a fe­le­sé­gé­vel. Sok gólt lát­hat­tak.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban. Az Iron Lady közös fo­tó­val lepte meg Shane-t.

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

A hét­vé­gén hazai pá­lyán ka­pott ki 5-1-re a Le­ip­zig a Hoffen­heim­től. Gu­lá­csiék a leg­utóbbi négy tét­mér­kő­zé­sü­kön 15 gólt kap­tak.

A hét­vé­gén hazai pá­lyán ka­pott ki 5-1-re a Le­ip­zig a Hoffen­heim­től. Gu­lá­csiék a leg­utóbbi négy tét­mér­kő­zé­sü­kön 15 gólt kap­tak.

Elképesztő hasonlóság, megmutatta fiait a magyar sztár

Elképesztő hasonlóság, megmutatta fiait a magyar sztár

Kü­lön­le­ges osz­tály­fő­nöki órát tar­tott is­ko­lá­sok­nak Vin­cze Ottó. Fi­a­i­ról is me­sélt a Fradi ko­rábbi sztárja.

Kü­lön­le­ges osz­tály­fő­nöki órát tar­tott is­ko­lá­sok­nak Vin­cze Ottó. Fi­a­i­ról is me­sélt a Fradi ko­rábbi sztárja.

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Ismét győ­zött a Her­tha.

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes, így már nem el­ér­he­tet­len az Eu­rópa-liga.

Új szerepben a magyar sztár, erre biztosan nem számított

Új szerepben a magyar sztár, erre biztosan nem számított

A te­le­ví­zi­ó­ban is lát­ható lesz.

A műben töb­bek kö­zött Ke­mény Dénes és Be­ne­dek Tibor is meg­szó­lal. A mo­zi­ban és te­le­ví­zi­ó­ban is lát­ható lesz.

Súlyos műtétje után megszólalt Mészöly Kálmán

Súlyos műtétje után megszólalt Mészöly Kálmán

Ott­hon lá­ba­do­zik a "Szőke Szikla". A saját fel­épü­lése mel­lett a Vasas benn­ma­ra­dá­sért is szur­kol. Az or­vo­sok si­ke­res­nek ítél­ték meg a mű­té­tet.

Ott­hon lá­ba­do­zik a "Szőke Szikla". A saját fel­épü­lése mel­lett a Vasas benn­ma­ra­dá­sért is szur­kol. Az or­vo­sok si­ke­res­nek ítél­ték meg a mű­té­tet.

Most érkezett, ennek a hírnek örülhet Fucsovics Marci

Most érkezett, ennek a hírnek örülhet Fucsovics Marci

Hét­főn kez­dőd­nek a fő­táb­lás küz­del­mek. Piros Zsom­bor a vi­lág­rang­lista 97. he­lyét el­fog­laló Mi­hail Juzs­nij ellen har­col­hatja ki a to­vább­ju­tást.

Hét­főn kez­dőd­nek a fő­táb­lás küz­del­mek. Piros Zsom­bor a vi­lág­rang­lista 97. he­lyét el­fog­laló Mi­hail Juzs­nij ellen har­col­hatja ki a to­vább­ju­tást.

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára.

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

A Real Madrid és a Bayern München is Magyarországra érkezik

A Real Madrid és a Bayern München is Magyarországra érkezik

Sz­tár­csa­pa­tok lép­nek pá­lyára a Pan­cho Aré­ná­ban. Idén már nyolc csa­pat kép­vi­sel­teti magát a ran­gos tor­nán.

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

A svéd kapus sze­rint nem kell Ibra.

Nem min­denki látna szí­ve­sen a svéd ke­ret­ben a 36 éves klasszist. A leg­utóbbi két vi­lág­baj­nok­ságra nem ju­tott ki Ibra a nem­zeti csa­pat­tal.

Örülhetnek a magyar szurkolók, világbajnok igazol az NB I-be

Örülhetnek a magyar szurkolók, világbajnok igazol az NB I-be

Két évre írt alá a spa­nyol klasszis.

Két évre írt alá a spa­nyol klasszis. A bal­át­lövő már a har­ma­dik iga­zo­lása a Sze­ged­nek a kö­vet­kező évadra.

Felfoghatatlan tragédia: hirtelen hunyt el a 13 éves sportoló

Felfoghatatlan tragédia: hirtelen hunyt el a 13 éves sportoló

A fi­a­tal fiú ha­lá­lá­nak oká­ról egy­előre nem ér­ke­zett hír, klubja gyá­szol.

Ezt mondja Hamiltonról a gyűlölt egykori rivális

Ezt mondja Hamiltonról a gyűlölt egykori rivális

Fi­no­man szólva sem ked­velte egy­mást Nico Ros­berg és Lewis Ha­mil­ton a 2016-os idény­ben.

Fi­no­man szólva sem ked­velte egy­mást Nico Ros­berg és Lewis Ha­mil­ton a 2016-os idény­ben.

Érdekes módon motiválja a játékosokat a magyar focicsapat

Érdekes módon motiválja a játékosokat a magyar focicsapat

A ki­esés ellen küzd a ko­rábbi ma­gyar baj­nok. A húsz csa­pa­tos NB II 18. he­lyén áll­nak za­la­iak.

Magára hagyták, de az olimpiáért küzd Pars Krisztián

Magára hagyták, de az olimpiáért küzd Pars Krisztián

Ké­szül a 2020-as to­kiói olim­pi­ára.

Olim­piai baj­nok ka­la­pács­ve­tőnk, Pars Krisz­tián nem adja fel, el­til­tása el­le­nére ugyan­úgy ké­szül a 2020-as to­kiói öt­ka­ri­kás já­té­kokra.

Döbbenetes vallomás Schumacher barátjától: Csoda, hogy még élek!

Döbbenetes vallomás Schumacher barátjától: Csoda, hogy még élek!

Bar­ri­chello jó­in­du­latú nyaki da­ga­nat miatt ke­rült kór­házba.

Bar­ri­chello jó­in­du­latú nyaki da­ga­nat miatt ke­rült kór­házba.

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­kor­cso­lyá­zók si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­ko­ri­sok si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Végünk van, a világ legszebb melleit villantotta a színésznő

Végünk van, a világ legszebb melleit villantotta a színésznő

Syd­ney mel­le­ire nin­cse­nek sza­vak.

Syd­ney Ful­ler kerek mel­le­i­nél el­kép­zelni sem lehet szeb­bet. Az auszt­rál mo­dell a kö­zös­ségi ol­da­la­kon nyo­mul.

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred.

Szinte min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred. Ezért nincs hét éve sze­relme? Egy­éj­sza­kás ka­lan­dok­ról is val­lott a ko­rábbi top10-es te­ni­sze­zőnő.

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Liu Sha­o­ang a leg­fi­a­ta­labb ma­gyar olim­piai baj­nok.

Liu Sha­o­ang a leg­fi­a­ta­labb ma­gyar olim­piai baj­nok. El­ké­szült a má­so­dik te­to­vá­lása, így állít em­lé­ket az olim­piai arany­nak.

Súlyos támadás, szurkoló rontott a bíróra

Súlyos támadás, szurkoló rontott a bíróra

El­ké­pesztő je­le­net ját­szó­dott le egy ang­liai meccsen. A fut­bal­lis­ták és a ren­de­zők fog­ták le a tá­ma­dót.

El­ké­pesztő je­le­net ját­szó­dott le egy ang­liai meccsen. A fut­bal­lis­ták és a ren­de­zők fog­ták le a tá­ma­dót.

Megtaláltuk, ebben világcsúcstartó a Fradi

Megtaláltuk, ebben világcsúcstartó a Fradi

A Fradi meg­véd­heti címét az Eu­ro­ku­pá­ban.

A nyá­ron három olim­piai baj­nok­kal erő­sítő Fe­renc­vá­ros kar­nyúj­tás­nyira van attól, hogy idén is meg­nyerje a férfi ví­zi­labda Eu­ro­ku­pát.

Veszélyben Messiék? Erre biztosan nem számítottak

Veszélyben Messiék? Erre biztosan nem számítottak

Az ál­lat­vé­dők til­ta­koz­nak.

Az ál­lat­vé­dők til­ta­koz­nak, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség is cáfol. Egy orosz har­mad­osz­tá­lyú meccs előtt adta át a medve a lab­dát.

Élő adásban káromkodott a magyarok miatt a külföldi sztár

Élő adásban káromkodott a magyarok miatt a külföldi sztár

Nem örült a sor­so­lás­nak a nor­vég sztár.

Nem örült a sor­so­lás­nak a nor­vég sztár. A másik elő­dön­tő­ben a ma­ce­dón Var­dar Sz­kopje és az orosz Rosz­tov-Don csap össze.

Érzéki pihenő, három nő kényezteti a bokszlegendát

Érzéki pihenő, három nő kényezteti a bokszlegendát

Floyd May­weat­her szo­kás sze­rint nem fogja vissza magát, egész jó napja le­he­tett...

Floyd May­weat­her szo­kás sze­rint nem fogja vissza magát, egész jó napja le­he­tett...

Durva, erre a büntetésre biztosan nem számítottak a magyar focisták

Durva, erre a büntetésre biztosan nem számítottak a magyar focisták

A leg­utóbbi három mér­kő­zé­sét el­ve­szí­tette a DVTK.

A leg­utóbbi három mér­kő­zé­sét el­ve­szí­tette a DVTK. A Ma­gyar Ku­pá­ból is ki­esett a mis­kolci csa­pat.

Meghódítaná Spanyolországot a fiatal magyar focista

Meghódítaná Spanyolországot a fiatal magyar focista

Ba­lázs Ben­já­min Ró­bert három éve ját­szik Mal­lor­cán, most Mad­ridba köl­töz­het.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el az egyetemi éveiről

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el az egyetemi éveiről

Maga sem érti, ho­gyan csi­nálta.

Maga sem érti, ho­gyan csi­nálta. Az Ins­tag­ra­mon cse­vegve de­rült ki, hogy úszó­sztá­runk már fi­a­ta­lon is ki­rítt az át­lag­ból.

Rasszista botrány, forrtak az indulatok Messiék edzésén

Rasszista botrány, forrtak az indulatok Messiék edzésén

Gond lehet az öl­tö­ző­ben.

A hírek sze­rint Luis Su­árez nyug­tatta le az edző­jét és a csa­pat­tár­sát. Már múlt héten is vol­tak gon­dok az öl­tö­ző­ben.

Ezt ki érti? Elküldték a világbajnok magyar pólóst

Ezt ki érti? Elküldték a világbajnok magyar pólóst

A rá­ját­szás kez­dete előtt tá­vo­zott.

A rá­ját­szás kez­dete előtt kel­lett tá­voz­nia a klub­tól. Csa­ló­dott a dön­tés miatt, de bé­ké­sen vált el a csa­pat­tól. A kö­vet­kező he­tek­ben eldől a sorsa.

Vallomás, Ronaldo még mindig az exét szereti

Vallomás, Ronaldo még mindig az exét szereti

Cris­ti­ano Ro­naldo lát­szó­lag a leg­na­gyobb har­mó­ni­á­ban él együtt Ge­or­gina Rod­ri­guez­zel.

Cris­ti­ano Ro­naldo lát­szó­lag a leg­na­gyobb har­mó­ni­á­ban él együtt Ge­or­gina Rod­ri­guez­zel.

Fantasztikus hír, Dzsudzsák Balázs komoly elismerést kaphat

Fantasztikus hír, Dzsudzsák Balázs komoly elismerést kaphat

Jó sze­zont fut a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Az idei sze­zon­ban 17 mér­kő­zé­sen 6 gólt szer­zett.

Durva, nem várt helyről kapott kritikát a magyar válogatott játékos

Durva, nem várt helyről kapott kritikát a magyar válogatott játékos

Az új edző az első ve­re­ség után nem kí­mélte saját ké­zi­lab­dá­zó­ját. Töb­bet vár a házi gól­ki­rály­tól.

Hosszú Katinka még nem állt el a válástól

Hosszú Katinka még nem állt el a válástól

Úgy fest, ismét egy­másra ta­lált a sztár­pár. Hosszú Ka­tinka még­sem vonta vissza a vá­ló­ke­re­se­tet. Vajon mi van a hát­tér­ben?

Úgy fest, ismét egy­másra ta­lált a sztár­pár. Hosszú Ka­tinka még­sem vonta vissza a vá­ló­ke­re­se­tet. Vajon mi van a hát­tér­ben?

Kemény szavak, Pintér Attila durván kiosztotta az egyik légiósát

Kemény szavak, Pintér Attila durván kiosztotta az egyik légiósát

A Pus­kás Aka­dé­mia dön­tet­lent ját­szott a Hon­véd­dal.

A Pus­kás Aka­dé­mia dön­tet­lent ját­szott a Hon­véd­dal. A szak­ve­zető vél­he­tően albán já­té­ko­sát hi­báz­tatta.

Nagy a baj, Hamiltonnak ez sem jött össze

Nagy a baj, Hamiltonnak ez sem jött össze

Da­niel Ric­ciardo nyert.

Da­niel Ric­ciardo nyerte a Kínai Nagy­dí­jat. A má­so­dik he­lyen Val­terri Bot­tas vég­zett, a har­ma­dik po­zí­ci­ó­ban pedig Kimi Räik­kö­nen.

Szakács lett a britek legszebb mellű nője

Szakács lett a britek legszebb mellű nője

Sam Smal­ling új sze­rep­kör­ben mu­tatja meg a te­het­sé­gét.

Sam Smal­ling új sze­rep­kör­ben mu­tatja meg a te­het­sé­gét. A bri­tek ked­vence ez­út­tal a kony­há­ban ügyes­ke­dik.

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Belepirulsz, bugyi nélkül terpeszt az érzéki táncosnő

Belepirulsz, bugyi nélkül terpeszt az érzéki táncosnő

Mary Bel­la­vita tes­tét csak egy apró mell­tartó fedi. Az olasz szép­ség va­dító képet osz­tott meg.

Mary Bel­la­vita tes­tét csak egy apró mell­tartó fedi. Az olasz szép­ség va­dító képet osz­tott meg.

Van remény, Schumacher barátja rendkívül optimista

Van remény, Schumacher barátja rendkívül optimista

Meg­szó­lalt az egy­kori ri­vá­lis.

Egy­kori ri­vá­lisa be­szélt a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról.

Örömében levetkőzött a nagy mellű műsorvezetőnő

Örömében levetkőzött a nagy mellű műsorvezetőnő

Ro­berta az AS Roma ün­ne­pelte.

Ro­berta Ped­relli szexi fo­tók­kal ün­ne­pelte meg az AS Roma si­ke­rét.

Ronaldóval ismét kivételeznek? Róla döntenek Madridban

Ronaldóval ismét kivételeznek? Róla döntenek Madridban

Nehéz dön­tés előtt áll a Real Mad­rid ve­ze­tő­edzője, Zi­ne­dine Zi­dane. Cris­ti­ano Ro­naldo a téma.

Nehéz dön­tés előtt áll a Real Mad­rid ve­ze­tő­edzője, Zi­ne­dine Zi­dane. Cris­ti­ano Ro­naldo a téma.

Itt a vége: zokogva búcsúzott el rajongóitól a dögös bajnoknő

Itt a vége: zokogva búcsúzott el rajongóitól a dögös bajnoknő

Sú­lyos nyak­sé­rü­lése miatt kell fel­hagy­nia a spor­to­lás­sal.

Sú­lyos nyak­sé­rü­lése miatt kell fel­hagy­nia a spor­to­lás­sal. A szur­ko­lók per­ce­kig él­tet­ték a be­je­len­tése után.

Prostik és részegeskedés, lejtőn a spanyol focisztár

Prostik és részegeskedés, lejtőn a spanyol focisztár

Vajon van kiút?

A Real Mad­rid ko­rábbi klasszisa nehéz idő­ket él meg. Vajon van kiút?

Meglepő, világsztár csapattársat kaphat a magyar válogatott focista

Meglepő, világsztár csapattársat kaphat a magyar válogatott focista

Az olasz tá­madó szer­ző­dése a sze­zon végén lejár Fran­cia­or­szág­ban. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban köt­het ki.

Leleplező fotó, Hosszú Katinka újra nyeregben

Leleplező fotó, Hosszú Katinka újra nyeregben

Ér­de­kes képet osz­tott meg.

Ér­de­kes képet osz­tott meg az Iron Lady Ins­tag­ram-ol­da­lán. A pi­he­nésre is jut ideje a ke­mény edzé­sek kö­zött a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nek.

Kiderült végre, mi okozott ijesztő balesetet a Forma-1-ben

Kiderült végre, mi okozott ijesztő balesetet a Forma-1-ben

Ezért gá­zolt sze­re­lőt Räik­kö­nen. Em­beri és tech­ni­kai hiba egy­szerre ját­szott sze­re­pet a sok­koló je­le­net­ben.

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hiába a zsí­ros szer­ző­dés­hosszab­bí­tási aján­lat, ha nem elé­gíti ki a közeg.

Hiába a zsí­ros szer­ző­dés­hosszab­bí­tási aján­lat, ha nem elé­gíti ki a közeg.

Gera Zoltán felejthetetlen, nem akárkitől kapott dicséretet

Gera Zoltán felejthetetlen, nem akárkitől kapott dicséretet

A Fradi já­té­ko­sá­nak meg­moz­du­lá­sát idézte fel a vi­lág­sztár. Cse­pe­len tar­tott be­mu­tató edzést az MU ko­rábbi sztárja.

Dzsudzsák Balázs jótékonykodik, nagylelkű felajánlást tett

Dzsudzsák Balázs jótékonykodik, nagylelkű felajánlást tett

A szom­bati Deb­re­cen-Fe­renc­vá­ros rang­adóra gyűl­nek az ado­má­nyok. Jól fogy­nak a je­gyek is.

Nagyon kínos, felesége buktatta le az olaszok gyűlölt közellenségét

Nagyon kínos, felesége buktatta le az olaszok gyűlölt közellenségét

Mi­chael Oli­ver a Re­al­nak ked­ve­zett Mad­rid­ban. Most ki­de­rült, hogy imádja a spa­nyol fő­vá­rost.

Mi­chael Oli­ver a Re­al­nak ked­ve­zett Mad­rid­ban. Most ki­de­rült, hogy imádja a spa­nyol fő­vá­rost.

Ez durva, kórházba szállították a magyar válogatott játékosát

Ez durva, kórházba szállították a magyar válogatott játékosát

A 24 éves ko­sa­ras ki­hagy­hatja a jú­ni­usi vi­lág­baj­noki se­lej­te­ző­ket Ko­szovó és Lit­vá­nia ellen.

A 24 éves ko­sa­ras ki­hagy­hatja a jú­ni­usi vi­lág­baj­noki se­lej­te­ző­ket Ko­szovó és Lit­vá­nia ellen.

Rossz hírek, komoly műtét várhat Mészöly Kálmánra

Rossz hírek, komoly műtét várhat Mészöly Kálmánra

Feb­ru­ár­ban ke­rült kór­házba.

Feb­ru­ár­ban ke­rült kór­házba a ma­gyar lab­da­rú­gás le­gen­dája. Mé­szöly Géza el­mondta, hogy gyo­mor­transz­plan­tá­ció is szóba ke­rült.

Óriási a tét, az év meccsére készül Gulácsi

Óriási a tét, az év meccsére készül Gulácsi

Újabb nagy skal­pot sze­rez­het.

Ezt várja a ma­gyar lé­giós. Újabb nagy skal­pot sze­rez­het ka­pu­sunk az Eu­rópa-li­gá­ban me­ne­telő csa­pa­tá­val.

Kiderült, ezért halt meg a versenyén a fiatal sportoló

Kiderült, ezért halt meg a versenyén a fiatal sportoló

Min­den ké­telyt el­osz­la­tott a bon­co­lás a profi ke­re­kes tra­gé­di­ája kap­csán.

Min­den ké­telyt el­osz­la­tott a bon­co­lás a profi ke­re­kes tra­gé­di­ája kap­csán.

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

Szomorú hír, Pelé nem lehet ott a világbajnokságon

Szomorú hír, Pelé nem lehet ott a világbajnokságon

A kép­er­nyőn lát­hat­ják majd.

A bra­zi­lok le­gen­dája a hely­szí­nen nem szur­kol­hat ha­zá­já­nak. Az utóbbi évek­ben több mű­té­ten is át­esett a ko­rábbi klasszis lab­da­rúgó.

Nagy a baj, lakást kap a magyar focilegenda

Nagy a baj, lakást kap a magyar focilegenda

Ko­moly gondba ke­rült a ko­rábbi vá­lo­ga­tott fut­bal­lista.

Ko­moly gondba ke­rült a két vi­lág­baj­nok­sá­got meg­járt ko­rábbi vá­lo­ga­tott fut­bal­lista.

Ez volt a szerelem éjszakája, óriási bébibummra számítanak

Ez volt a szerelem éjszakája, óriási bébibummra számítanak

Az AS Roma to­vább­ju­tása kö­ze­lebb hoz­hatta egy­más­hoz a pá­ro­kat.

Az AS Roma to­vább­ju­tása kö­ze­lebb hoz­hatta egy­más­hoz a pá­ro­kat az olasz fő­vá­ros­ban.

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Megőrült, exanyósa pisztollyal lőtt a futballsztárra

Megőrült, exanyósa pisztollyal lőtt a futballsztárra

Olek­szandr Vo­lo­di­mi­ro­vics Sov­kovsz­kij a lá­nya­i­val akart ta­lál­kozni, de he­lyet­tük a dühös nagy­ma­mába fu­tott bele.

Olek­szandr Vo­lo­di­mi­ro­vics Sov­kovsz­kij a lá­nya­i­val akart ta­lál­kozni, de he­lyet­tük a dühös nagy­ma­mába fu­tott bele.

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Shane Tusup edzé­sei máris lát­vá­nyos ered­ményt hoz­tak a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő alak­ján.

Levetkőzött a nagy mellű röplabdás bombázó

Meztelenül a homokban, levetkőzött a nagy mellű röplabdás bombázó

Anais Zan­otti remek for­má­ban van.

Anais Zan­otti remek for­má­ban van, újabb dögös ké­pe­ket töl­tött fel a kö­zös­ségi ol­da­la­ira.

Döntenie kell, Dzsudzsák elszalasztja a nagy lehetőséget?

Döntenie kell Dzsudzsáknak, vajon elszalasztja a nagy lehetőséget?

Na­po­kon belül kez­dő­dik a tár­gya­lás.

Fon­tos meg­be­szé­lés vár az al-Vahda lab­da­rú­gó­jára. Na­po­kon belül a jö­vő­jé­ről tár­gyal majd az arab csa­pat­tal.

Megvan Neymar következő áldozata

Megvan Neymar következő áldozata

Nyár­tól új edzője lesz a PSG-nek. Ő is elő­dei sor­sára jut?

Nyár­tól új edzője lesz a PSG-nek. Ke­re­sett szak­em­ber írt alá a dús­gaz­dag pá­ri­zsi sztár­csa­pat­nál. Ő is elő­dei sor­sára jut?

Magyar edző lehet Neymar főnöke Párizsban

Magyar edző lehet Neymar főnöke Párizsban

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra. Hogy dönt a fi­a­tal szak­em­ber?

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra. A nagy kér­dés csak az, hogy vajon mi­képp dönt a fi­a­tal szak­em­ber?

Újabb fertőzés támadta meg Mészöly Kálmán szervezetét

Újabb fertőzés támadta meg Mészöly Kálmán szervezetét

Még min­dig nem tér­het haza.

Már két hónap telt el azóta, hogy a Szőke Szik­lát kór­házba szál­lí­tot­ták, de még min­dig nem tér­het haza. Be­teg­ágyán sza­va­zott a hét­vé­gén.

Perverz tárgyat dobtak be, megdöbbentek a játékosok

Perverz tárgyat dobtak be, megdöbbentek a játékosok

Nem csak a labda ke­rült be a Chel­sea ka­pu­jába a va­sár­napi lon­doni der­bin az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Cseh Laci elárulta, ekkor hagyja abba az úszást

Cseh Laci elárulta, ekkor hagyja abba az úszást

Az olim­piai ezüst­ér­mes úszó még min­dig mo­ti­vált. Három arany­ér­met szer­zett a már­ci­usi or­szá­gos baj­nok­sá­gon.

Az olim­piai ezüst­ér­mes úszó még min­dig mo­ti­vált. Három arany­ér­met szer­zett a már­ci­usi or­szá­gos baj­nok­sá­gon.

Súlyos csapás érte a magyar válogatottat

Súlyos csapás érte a magyar válogatottat

Rend­kí­vül csa­ló­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, aki nem erre a hírre várt. Bar­ta­lis Ist­ván ki­hagyja a bu­da­pesti vb-t.

Rend­kí­vül csa­ló­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, aki nem erre a hírre várt. Bar­ta­lis Ist­ván ki­hagyja a bu­da­pesti vb-t.

Döbbenet: a nyílt utcán verték véresre a népszerű sportolót

Döbbenet: a nyílt utcán verték véresre a népszerű sportolót

Az orrát is el­tör­ték a fo­ci­hu­li­gá­nok.

Dar­ren Webs­ter bé­ké­sen sé­tált a szál­lása felé, ami­kor be­le­kö­töt­tek. Az orrát is el­tör­ték.

Így szavazott Dzsudzsák Balázs Abu-Dzabiban

Így szavazott Dzsudzsák Balázs Abu-Dzabiban

Győ­ze­lem után jött az iksz.

Győ­ze­lem után jött az iksz. Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya büsz­kén posz­tolta a fotót.

Boldog a magyar fociválogatott Eb-hőse, ez az oka

Boldog a magyar fociválogatott Eb-hőse, ez az oka

Rend­sze­re­sen ját­szik új csa­pa­tá­ban. A vá­lo­ga­tott leg­utóbbi két mér­kő­zé­sén nem ju­tott szó­hoz a védő.

Rend­sze­re­sen ját­szik új csa­pa­tá­ban. A vá­lo­ga­tott leg­utóbbi két mér­kő­zé­sén nem ju­tott szó­hoz a védő.

Kellemetlen: Piqué visszavágott a Real Madrid legendájának

Kellemetlen: Piqué visszavágott a Real Madrid legendájának

A Bar­ce­lona vé­dője nem ment el szó nél­kül Zi­dane ki­je­len­tése mel­lett.

A Bar­ce­lona vé­dője nem ment el szó nél­kül Zi­dane ki­je­len­tése mel­lett.

Megunta, ezért forrong az álomszép rúdugrónő

Megunta, ezért forrong az álomszép rúdugrónő

Al­li­son Stokke ki­akadt.

Az ame­ri­kai Al­li­son Stokke meg­unta, hogy ki­zá­ró­lag a kül­seje miatt fi­gyel­nek rá.

Válás után gyermekáldás, őt szereti a válogatott focista

Válás után gyermekáldás, őt szereti a válogatott focista

Me­l­anie Da Cruz gyer­me­ket vár, ha­ma­ro­san egy kisfi­ú­nak ad éle­tet.

Me­l­anie Da Cruz gyer­me­ket vár, ha­ma­ro­san egy kisfi­ú­nak ad éle­tet.