SPORT

OLDALVONAL

Az ott tényleg a micsodája? Nudiszelfit lőtt Dzsudzsák excsapattársa

Az ott a micsodája? Nudiszelfit lőtt Dzsudzsák excsapattársa

Sok­felé meg­for­dult, de ilyet még sehol sem lá­tott a ko­rábbi Barca-fo­cista.

Sok­felé meg­for­dult a vi­lág­ban, de ilyet még sehol sem lá­tott a ko­rábbi Barca-fo­cista.

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően küld­ték dop­ping­vizs­gá­latra olim­piai baj­nok úszón­kat.

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Meg­halt Földi Imre, a ma­gyar súly­eme­lés első olim­piai baj­noka, a Nem­zet Spor­to­lója, aki május 8-án lett volna 79 esz­ten­dős.

Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Itt a bizonyíték, Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket.

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket.

Ennyi volt? Kiderült, hogy tényleg nagy a baj Ibrahimovicnál

Ennyi volt? Kiderült, hogy tényleg nagy a baj Ibrahimovicnál

Nem csak az MU hívei ag­gód­nak a zse­ni­ért. A tér­dé­vel együtt pá­lya­fu­tása is meg­bi­csak­lott.

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Rossz hírt kapott Schumacher felesége

Szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát ápoló asszony mellé.

Va­ló­sá­gos szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát évek óta ápoló asszony mellé.

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént, még a fő­sze­replő sem.

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Bu­li­ból ha­za­felé esett el a mo­tor­já­val.

A bri­tek ma­gas­ug­rója Pe­king­ben nyert olim­piai ezüst­ér­met. Csü­tör­tök haj­nal­ban egy bu­li­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor a mo­tor­já­val el­esett.

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Bugyi nélkül mutatja magát a nagy mellű műsorvezető

Bugyi nélkül mutatja magát a nagy mellű műsorvezető

Erika Fer­nán­dez­nek remek mű­so­rai van­nak. Ez­út­tal azon­ban nem a tévés mun­kás­sága miatt fó­kusz­á­lunk rá...

Erika Fer­nán­dez­nek remek mű­so­rai van­nak. Most azon­ban nem a tévés mun­kás­sága miatt fi­gye­lünk rá.

Szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Tragédia, szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Az Eu­rópa Liga-meccset néz­ték.

Bor­zal­mas ese­mény ár­nyé­kolta be az Eu­rópa Liga-meccset.

A 15 éves magyar szuper tehetségen ámul a világ

Elképesztő, a 15 éves magyar szupertehetségen ámul a világ

Ka­tin­kát és Kapás Bogit is le­győzte.

Ilyen fi­a­ta­lon is képes volt arra, hogy le­győzze Hosszú Ka­tin­kát és Kapás Bog­lár­kát. Lehet, hogy ez is kevés lesz ahhoz, hogy a bu­da­pesti vb-n is meg­mu­tassa magát ebben a szám­ban.

Újabb csapás Kassainak, nem hagyják békén

Újabb csapás Kassainak, nem hagyják békén

Hiába tel­nek a napok, to­vábbra is a se­gí­tő­i­vel együtt hibát hi­bára hal­mozó ma­gyar já­ték­ve­zető a cél­tábla Mün­chen­ben.

Hiába tel­nek a napok, to­vábbra is a se­gí­tő­i­vel együtt hibát hi­bára hal­mozó ma­gyar já­ték­ve­zető a cél­tábla a Bayern Mün­chen­nél.

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Szexi csapattársát ölelgette Gyurta Dani!

Szexi csapattársát ölelgette Gyurta Dani!

Olim­piai baj­no­kunk­nak na­gyon jót tett a sze­re­lem és az edző­vál­tás. Már most jobb időt úszott, mint Ri­ó­ban, és el­mon­dása sze­rint ez még jobb is lehet.

Olim­piai baj­no­kunk­nak na­gyon jót tett a sze­re­lem és az edző­vál­tás. Már most jobb időt úszott, mint Ri­ó­ban, és el­mon­dása sze­rint ez még jobb is lehet.

Jön a világelső? Andy Murray Budapesten játszhat

Jön a világelső? Andy Murray Budapesten játszhat

Mur­ray a pesti tor­nát fon­tol­gatja.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­első, Andy Mur­ray is pá­lyára lép a bu­da­pesti te­nisz­tor­nán.

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Las­san hozzá kell szok­nia ehhez.

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Új, amerikai edzővel készül a magyar teniszcsillag

Új, amerikai edzővel készül a magyar teniszcsillag

Stol­lár Fannyt vál­tott a fej­lő­dé­séért.

Stol­lár Fanny vál­tott az ered­mé­nyes to­vább­fej­lő­dése ér­de­ké­ben. A szexi spor­to­ló­nőt sok­min­den­től félti az édes­anyja, de az ud­var­lók­tól nem.

Ezért mondott csődöt Kassai a BL-rangadón

Ezért mondott csődöt Kassai Viktor a Bajnokok Ligája-rangadón

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája.

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája a nem­zet­közi szin­ten.

Kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Meglepő fordulat, kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

El­hunyt az FTC egy­kori já­té­kosa.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a Fe­renc­vá­ros és a Cse­pel egy­kori vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása.

Bombariadó sokkolta a magyar válogatottat a reptéren

Bombariadó sokkolta a magyar válogatottat a reptéren

Vá­rat­lan fenn­aka­dás...

Vá­rat­lan fenn­aka­dás, kel­le­met­len köz­já­ték oko­zott za­vart a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott­nál.

Ennyi magyar látta Kassai égését

Ennyi magyar látta Kassai égését

A ma­gyar já­ték­ve­zető pont a leg­nép­sze­rűbb meccsen hozta a leg­rosszabb for­má­ját a Baj­no­kok Li­gája keddi já­ték­nap­ján.

A ma­gyar já­ték­ve­zető pont a leg­nép­sze­rűbb meccsen hozta a leg­rosszabb for­má­ját a Baj­no­kok Li­gája keddi já­ték­nap­ján.

Nagy volt a baj, Nyilasi Tibor fia életet mentett

Nagy volt a baj, Nyilasi Tibor fia életet mentett

Könnyen lehet, hogy ifj. Nyi­lasi Ti­bor­nak kö­szön­heti éle­tét a masszőr és fi­zio­te­ra­pe­uta Bod­nár Jó­zsef.

Könnyen lehet, hogy ifj. Nyi­lasi Ti­bor­nak kö­szön­heti éle­tét a masszőr és fi­zio­te­ra­pe­uta Bod­nár Jó­zsef.

Dráma, öngyilkos lett Aaron Hernandez

Dráma a cellában, öngyilkos lett Aaron Hernandez

Ma­gán­zár­ká­já­ban vég­zett ma­gá­val az élet­fogy­tig bör­tönre ítélt fo­ci­le­genda.

Ma­gán­zár­ká­já­ban vég­zett ma­gá­val az élet­fogy­tig bör­tönre ítélt fo­ci­le­genda. Pedig né­hány napja ka­pott ked­vező hí­re­ket.

Európa kiakadt, Kassai volt a legrosszabb

Európa kiakadt, Kassai volt a legrosszabb

A ma­gyar bíró ne­vé­től han­gos az eu­ró­pia sport­sajtó.

A ma­gyar bíró ne­vé­től han­gos az eu­ró­pia sport­sajtó. Nem vé­let­le­nül, ala­po­san be­fo­lyá­solta a Real-Bayern Mün­chen BL-ne­gyed­dön­tőt.

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés? Van, ahol nem je­lent prob­lé­mát a sztár­já­ték­ve­zető sok rossz íté­lete.

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés? Van, ahol nem je­lent prob­lé­mát a sztár­já­ték­ve­zető sok rossz íté­lete a Real Mad­rid-Bayern Mün­chen rang­adón.

Micsoda? Börtönben köthet ki Dárdai Pál fia

Micsoda? Börtönben köthet ki Dárdai fia

Meg­lepő ki­je­len­tés hang­zott el a büszke apá­tól. Reflek­tor­fénybe ke­rül­tek a gye­re­kei. Tény­leg ez a sors vár a te­het­sé­ges Dár­dai-cse­me­tére?

Meg­lepő ki­je­len­tés hang­zott el a büszke apá­tól. Reflek­tor­fénybe ke­rül­tek a gye­re­kei. Tény­leg ez a sors vár a te­het­sé­ges Dár­dai-cse­me­tére?

Bugyi nélkül pózoltak a bajnok röpis lányok

Bugyi nélkül pózoltak a bajnok röpis lányok

Az USD Al­tair 1963 néven futó női röp­labda-csa­pat nagy­szerű si­kert ara­tott.

Az USD Al­tair 1963 néven futó női röp­labda-csa­pat nagy­szerű si­kert ara­tott. Nem min­den­napi kép ké­szült a hő­sök­ről.

Nagy mellű partjelzőnő sokkolta a focistákat

Nagy mellű partjelzőnő sokkolta a focistákat

De­nise ko­moly fel­tű­nést oko­zott.

De­nise Bueno ko­moly fel­tű­nést oko­zott az ol­dal­vo­nal mel­lett. A szexi mo­dell mell­tartó nél­kül sza­lad­gált...

Ezért választotta Dárdai Palkó a német válogatottat

Ezért választotta Dárdai Palkó a német válogatottat

A Her­tha edző­jé­nek sza­vai vissza­kö­szön­tek fia dön­té­sé­ben. Nem szól­tak bele a dol­gába, de...

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edző­jé­nek sza­vai vissza­kö­szön­tek fia dön­té­sé­ben. Nem szól­tak bele a vá­lasz­út­hoz ér­ke­zett fi­a­tal lab­da­rúgó dol­gába, de...

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Ronda Ro­usey nép­szerű so­ro­zat­ban vál­lalt sze­re­pet.

Ronda Ro­usey nép­szerű so­ro­zat­ban vál­lalt sze­re­pet. Könnyen lehet, hogy vég­leg a szí­né­szi pá­lyán marad.

Gyilkolt a fehér cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Gyilkolt a fehér cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Szü­lei és húgai szeme lát­tára halt meg a 17 éves La­eti­cia. Hiába fi­gyel­mez­tet­tek a ha­tó­sá­gok a fe­nye­gető ve­szélyre.

Szü­lei és húgai szeme lát­tára halt meg ször­nyű kí­nok­kal a 17 éves La­eti­cia Bro­u­wer. Hiába fi­gyel­mez­tet­tek a ha­tó­sá­gok a fe­nye­gető ve­szélyre.

Vérfagyasztó, pályán támadtak a sztárfocistákra

Vérfagyasztó, pályán támadtak a sztárfocistákra

Meccs előtt és a szü­net­ben volt balhé.

A fut­bal­lis­ták nem is akar­tak ki­menni utána az öl­tö­ző­ből, mégis meg­tet­ték. A má­so­dik tá­ma­dás után már tény­leg mu­száj volt fél­be­sza­kí­tani a meccset.

Óriási fordulat, ő lehet a fociválogatott kapitánya

Óriási fordulat, ő lehet a fociválogatott kapitánya

Negy­ven éve nem tör­tént ilyen.

Negy­ven éve nem tör­tént ilyen Hol­lan­di­á­ban. Lehet, hogy egy német húzza ki a csa­pa­tot a baj­ból?

Sokkoló hírt kapott a hétvége magyar hőse

Sokkoló hírt kapott a hétvége magyar hőse

A dup­lázó Sza­lai Ádám ko­moly ri­vá­list kap­hat a Hoffen­heim­nél.

A német fo­ci­baj­nok­ság­ban dup­lázó Sza­lai Ádám ko­moly ri­vá­list kap­hat a Hoffen­heim­nél. A csa­tár nem is akár­hon­nan ér­kez­het.

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Se Bar­ce­lona, se egy kör­úti kocsma.

Bar­ce­lona vagy egy kör­úti kocsma he­lyett most egé­szen más volt a ma­gyar csa­tár úti­célja. A re­mek­lése után au­tóba pat­tant, és...

Brutális, Mogyoródon vertek össze egy profi sportolót

Brutális, Mogyoródon vertek össze egy profi sportolót

Há­rom­szor fejbe, egy­szer hasba rúg­ták a hat­órás edzés­ről ha­za­felé tartó brin­gást.

Há­rom­szor fejbe, egy­szer hasba rúg­ták a hat­órás edzés­ről ha­za­felé tartó brin­gást. Az orra több he­lyen szét­re­pedt, agy­ráz­kó­dást is szen­ve­dett a tá­ma­dás során.

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Nagy dön­tés előtt áll a sztár.

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét. Úgy hír­lik, már tudja is, ho­gyan to­vább.

Tüzes vonaglás, teljesen begerjedt a focistára az óriási mellű aktmodell

Tüzes vonaglás, teljesen begerjedt a focistára az óriási mellű aktmodell

El­vesz­tette az ön­ural­mát ked­vence gól­já­nál a sze­mér­met­len bom­bázó. Rö­vi­de­sen jött a hideg­zu­hany is.

Meglepő, ő lehet a Barcelona új edzője

Meglepő, ő lehet a Barcelona új edzője

Ebből a baj­nok­ság­ból nem iga­zán szok­tak vá­lasz­tani a ka­ta­lá­nok. Az új je­lölt tö­ké­le­tes is­meri a klu­bot és annak után­pót­lá­sát is.

Ebből a baj­nok­ság­ból nem iga­zán szok­tak vá­lasz­tani a ka­ta­lá­nok. Az új je­lölt tö­ké­le­tes is­meri a klu­bot és annak után­pót­lá­sát is.

Dráma, válogatottunk ászának véget ért az idény

Dráma, fociválogatottunk legjobbjának véget ért az idény

Talán nyá­ron be­vet­hető lesz.

Talán nyá­ron be­vet­hető lesz a ma­gyar csa­pat ásza.

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Száz­mil­li­ó­kat ér Mi­chael Schu­m­a­cher au­tója, ami má­jus­ban egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Bugyi nélkül fetreng a kerek mellű harcos lány

Bugyi nélkül fetreng a kerek mellű harcos lány

Mia Kang ke­mény fába vágja a fej­szé­jét, a for­más testű szép­sé­get a ring­ben lát­hat­juk vi­szont.

Mia Kang ke­mény fába vágja a fej­szé­jét, a for­más testű szép­sé­get a ring­ben lát­hat­juk vi­szont.

Döbbenet, bunyózni fog a vadító modell

Döbbenet, bunyózni fog a vadító modell

Mia Kang ala­po­san meg­lepte a vi­lá­got, erre a dön­tésre aligha szá­mí­tot­tak tőle. Nehéz őt el­kép­zelni thai bok­szos­ként a ring­ben.

Mia Kang ala­po­san meg­lepte a vi­lá­got, erre a dön­tésre aligha szá­mí­tot­tak tőle. Nehéz őt el­kép­zelni thai bok­szos­ként a ring­ben.

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Sú­lyos vád­dal il­le­tik.

Sú­lyos vád­dal il­le­tik nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­ját. A sztár máris re­a­gált.

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Las­san három hó­napja nem si­ke­rült ér­dem­ben be­szélni Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-fér­jé­vel.

Kettős gyilkossággal vádolták a sztársportolót

Kettős gyilkossággal vádolták a sztársportolót

Aaron Her­n­an­dez szó­vál­tásba ke­rült egy bár­ban két férfi­val, majd au­tóba pat­tant és utá­nuk eredt...

Aaron Her­n­an­dez szó­vál­tásba ke­rült egy bár­ban két férfi­val, majd au­tóba pat­tant és utá­nuk eredt...

Igazi bombanő az új magyar teniszcsillag

Igazi bombanő az új magyar teniszcsillag

Újabb név­vel bő­vült a csi­nos ma­gyar spor­to­ló­nők lis­tája. Az ifjú Stol­lár Fanny nem csak a pá­lyán, azon kívül is fi­gyel­met kelt.

Újabb név­vel bő­vült a csi­nos ma­gyar spor­to­ló­nők lis­tája. Az ifjú Stol­lár Fanny nem csak a pá­lyán, azon kívül is fi­gyel­met kelt.

Ez a helyzet, nem kertel a kis Schumacher

Ez a helyzet, nem kertel a kis Schumacher

Nem ezt sze­ret­ték volna hal­lani tőle a ra­jon­gók. Nyíl­tan be­szélt a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok le­genda fia.

Nem ezt sze­ret­ték volna hal­lani tőle a ra­jon­gók. Nyíl­tan be­szélt a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok le­genda fia.

Kínos pisiügy, Münchenben maradt a Real sztárja

Kínos pisiügy, Münchenben maradt a Real sztárja

Az ered­mény jött, a minta nem...

Az ered­mény jött, a minta azon­ban nem. A bra­zil túl­órá­zott Né­met­or­szág­ban.

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Nem ker­telt a szö­vet­ségi ka­pi­tány. Sós Csaba eddig nem is­mert moz­za­nat­ról is szót ej­tett a kínos üggyel kap­cso­lat­ban.

Bántó közöny, fütyült a robbantásra az UEFA

Bántó közöny, fütyült a robbantásra az UEFA

Az UEFA csak azzal fog­lal­ko­zott, hogy mikor pó­tolja a meccset.

A rob­ban­tá­sok után az UEFA csak azzal fog­lal­ko­zott, hogy mikor pó­tolja a meccset. A dort­mundi tré­ner in­ge­rül­ten re­a­gált.

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Nem tudni, ki áll az akció mö­gött.

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

Thomas Doll eltemette a Fradit, reagál az elnök

Thomas Doll eltemette a Fradit, reagál az elnök

A Fe­renc­vá­ros edzője ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott. A zöld-fehér csa­pat ma saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart...

A Fe­renc­vá­ros edzője ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott. A zöld-fehér csa­pat ma saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart...

Összecsaptak, üvegekkel dobálták a rendőröket

Összecsaptak, üvegekkel dobálták a rendőröket

Szá­mí­tani le­he­tett a bal­héra...

Szá­mí­tani le­he­tett a bal­héra, saj­nos sú­lyos in­ci­dens­sel ért véget a szer­dai nap.

Példátlan bravúrra készül a Fradi az NB I-ben!

Példátlan bravúrra készül a Fradi az NB I-ben!

Nem lesz egy­szerű dol­guk Pak­son.

Nincs túl jó for­má­ban a baj­noki cím­védő, így még na­gyobb ér­téke lenne annak, ha Pak­son nyerni tudna. Egy­szerű dolga biz­to­san nem lesz.

Felfedte csodás melleit a tengerparton a dögös modell

Felfedte csodás melleit a tengerparton a dögös modell

Ela Rose-ra büsz­kék honfi­tár­sai, ő Svéd­or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb mo­dellje.

Ela Rose-ra büsz­kék honfi­tár­sai, ő Svéd­or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb mo­dellje.

Új információk a nagybeteg Törőcsik Andrásról

Új információk a nagybeteg Törőcsik Andrásról

A Hon­véd kór­ház­ban ápol­ják Tö­rő­csik And­rást, aki­nek na­po­kon át sú­lyos gyo­mor­pa­na­szai vol­tak.

A Hon­véd kór­ház­ban ápol­ják Tö­rő­csik And­rást, aki­nek na­po­kon át sú­lyos gyo­mor­pa­na­szai vol­tak.

Kifecsegték Maradona titkát, ez indítja be az ágyban

Kifecsegték Maradona titkát, ez indítja be az ágyban

Ba­rát­nője val­lott a sztár­ról.

A fut­ball­pá­lyán min­den idők egyik leg­jobbja volt, és ba­rát­nője sze­rint az ágy­ban is fel­ta­lálta magát Diego Ma­ra­dona.

Megalázták a sztárcsapatot, kifakadt a focilegenda

Megalázták a sztárcsapatot, kifakadt a focilegenda

Egyre mé­lyebbre süllyed az Ar­se­nal.

Egyre mé­lyebbre süllyed az Ar­se­nal és Ar­sene Wen­ger, akit már nem csak a szur­ko­lók tá­mad­nak.

Félmilliárd forintból vadásznak Budapesten a csalókra

Félmilliárd forintból vadásznak Budapesten a csalókra

A vizes vi­lág­baj­nok­sá­got érintő első el­len­őr­zé­sek egyi­két épp egy olim­piai baj­no­kunk­nál tar­tot­ták.

A vizes vi­lág­baj­nok­sá­got érintő első el­len­őr­zé­sek egyi­két épp egy olim­piai baj­no­kunk­nál tar­tot­ták.

Szörnyű verekedés, rendesen kapott a sztárfocista

Szörnyű verekedés, rendesen kapott a sztárfocista

Ár­tat­lan be­szél­ge­tés­nek in­dult...

Ár­tat­lan be­szél­ge­tés­nek in­dult, aztán óri­á­sit ka­pott ököl­lel az Ever­ton lab­da­rú­gója.

Király Gábor sosem áll le, eddig biztosan véd

Király Gábor sosem áll le, eddig biztosan véd

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak gyer­mek­kori álma vál­hat va­lóra.

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak gyer­mek­kori álma volt, hogy a klub 100. szü­le­tés­nap­ján a ka­puba áll­has­son. Ha min­den jól megy, ez így is lesz.

Dárdait azonnali pirossal állították ki

Dárdait azonnali pirossal állították ki

A for­ró­fejű já­té­kos nem is vi­tatta a dön­tést. Nehéz hely­zetbe so­dorta csa­pa­tát, és va­ló­szí­nű­leg édes­apja sem repes az öröm­től...

A for­ró­fejű já­té­kos nem is vi­tatta a dön­tést. Nehéz hely­zetbe so­dorta csa­pa­tát, és va­ló­szí­nű­leg édes­apja sem repes az öröm­től...

Becsapta barátnőjét, modellekkel partizott a focisztár

Becsapta barátnőjét, modellekkel partizott a focisztár

Delle Alli jó­kora bu­li­val ün­ne­pelte meg saját szü­le­tés­nap­ját. Ba­rát­nő­jét azon­ban el­fe­lej­tette ér­te­sí­teni...

Delle Alli jó­kora bu­li­val ün­ne­pelte meg saját szü­le­tés­nap­ját. Ba­rát­nő­jét azon­ban el­fe­lej­tette ér­te­sí­teni...

Meglepő sportágra váltott a Forma-1-es világbajnok

Meglepő sportágra váltott a Forma-1-es világbajnok

A 2016-ban vissza­vo­nult brit pi­lóta vissza­vo­nu­lása után sem pihen, ren­ge­te­get edz és ver­seny­zik.

A 2016-ban vissza­vo­nult brit pi­lóta vissza­vo­nu­lása után sem pihen, ren­ge­te­get edz és ver­seny­zik.

Csupasz mellek, hosszú combok: villantott a szépségkirálynő

Csupasz mellek, hosszú combok: villantott a szépségkirálynő

Eli­sa­beth Reyes a mai napig rend­kí­vüli nép­sze­rű­ség­nek ör­vend Spa­nyol­or­szág­ban. A ké­peit el­nézve ezt nem cso­dál­juk...

Meghökkentő reklám a futballmezeken

Meghökkentő reklám a futballmezeken

Egé­szen kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­tot­ták a rek­lá­mo­zás­nak.

Egé­szen kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­tot­ták a rek­lá­mo­zás­nak a bra­zil lab­da­rú­gó­klub­nál.

Ez ciki, pornós szépség árulkodott Balotelliről

Ez ciki, pornós szépség árulkodott Balotelliről

Ba­lo­telli meg­pró­bált kap­cso­latba ke­rülni egy fel­nőttfil­mes szép­ség­gel.

Mario Ba­lo­telli meg­pró­bált kap­cso­latba ke­rülni egy német fel­nőttfil­mes szép­ség­gel, aki azon­nal vi­lággá kür­tölte a szto­rit.

Vetkőztetik a dögös focistafeleségét

Vetkőztetik a világ legdögösebb focistafeleségét

Öl­tö­zői sztrip­tíz mo­ti­válja a lab­da­rú­gó­kat.

Semmi sincs el­le­nére, sőt! Pénz he­lyett (vagy in­kább mel­lett) a kü­lön­le­ges öl­tö­zői sztrip­tíz mo­ti­válja a lab­da­rú­gó­kat.

Dárdai a klubváltásról beszélt: bolondság, amit művel?

Dárdai a klubváltásról beszélt: bolondság, amit művel?

Most elő­ször is­merte el a Her­tha ős­kö­vü­lete: nem csak német klu­bok­hoz csá­bít­ják, más or­szágba is hív­ják.

Most elő­ször is­merte el: nem csak német klu­bok­hoz csá­bít­ják, de más or­szágba is hív­ják edző­nek.

Nagy csapás érheti a Fradit

Nagy csapás érheti a Fradit

Egyik leg­jobbja tá­voz­hat a zöld-fe­hé­rek­nek a sze­zon végén.

Egyik leg­jobbja tá­voz­hat a zöld-fe­hé­rek­nek a sze­zon végén.

Hatalmas mellei okoztak gondot a bunyós szépségnek

Hatalmas mellei okoztak gondot a bunyós szépségnek

Pearl mé­re­tes keb­lek­kel ren­del­ke­zik.

Pearl Gon­za­lez mé­re­tes keb­lek­kel ren­del­ke­zik. Ak­ko­rák­kal, hogy alig en­ged­ték őt ringbe lépni egy bu­nyó­gá­lán.

Aljas támadás, kiraboltak egy magyar csapatot Romániában

Aljas támadás, kiraboltak egy magyar csapatot Romániában

A tol­va­jok hat mo­tor­bi­cik­lit vit­tek el, ame­lyek össze­sen 12 mil­lió fo­rin­tot érnek.

A tol­va­jok hat mo­tor­bi­cik­lit vit­tek el, ame­lyek össze­sen 12 mil­lió fo­rin­tot érnek. A rend­őr­ség­nek már van­nak gya­nú­sí­tot­tai.

Székekkel dobálták a rendőröket, félbeszakadt a focimeccs

Székekkel dobálták a rendőröket, félbeszakadt a focimeccs

A po­zso­nyi szur­ko­lók bal­héz­tak Du­na­szer­da­he­lyen.

A po­zso­nyi szur­ko­lók bal­héz­tak Du­na­szer­da­he­lyen, már az első fél­idő­ben ki­ve­zet­ték őket a sta­di­on­ból a ro­ham­rend­őrök.

Hatalmas botrány, megzsarolták a focisztár feleségét

Hatalmas botrány, megzsarolták a focisztár feleségét

A ha­cke­rek pénzt kö­ve­tel­tek tőle.

A ha­cke­rek pénzt kö­ve­tel­tek azért, hogy ne rak­ja­nak fel az in­ter­netre mez­te­len ké­pe­ket róla. Nem üres fe­nye­ge­tő­zés volt.

Kebelcsodára hajtott rá a pofátlan golfozó

Bevállalós kebelcsodára hajtott rá a pofátlan golfozó

Ran­dizni hívta a hul­lámzó mellű nyu­szi­lányt. Nem a höl­gyön múlt...

Ran­dizni hívta a hul­lámzó mellű nyu­szi­lányt. Nem a höl­gyön múlt, hogy nem jött össze az áhí­tott ta­lálka.

Kiderült, mit rendezne olimpia helyett Budapest

Kiderült, mit rendezne olimpia helyett Budapest

A kor­mány­biz­tos már ta­lál­ko­zott is a nem­zet­közi szö­vet­ség ve­ze­tő­jé­vel. Eu­ró­pai hely­szín jó eséllyel pá­lyázna a ren­de­zésre.

A kor­mány­biz­tos már ta­lál­ko­zott is a nem­zet­közi szö­vet­ség ve­ze­tő­jé­vel. Eu­ró­pai hely­szín jó eséllyel pá­lyázna a ren­de­zésre.

Óriási meglepetés érte Shane Tusupot

Óriási meglepetés érte Shane Tusupot

Hosszú Ka­tinka férje, egy­ben edzője sosem hitte volna, hogy ilyesmi tör­tén­het vele. Dzs­u­dzsák Ba­lázsék a vert me­zőny­ben.

Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai férje, egy­ben edzője sosem hitte volna, hogy ilyesmi tör­tén­het vele. Dzs­u­dzsák Ba­lázsék a vert me­zőny­ben.

Bunyó az öltözőnél, Guardiola verekedésbe keveredett

Bunyó az öltözőnél, Guardiola verekedésbe keveredett

Más már nem is hi­ány­zott...

Más már nem is hi­ány­zott... Egyéb­ként sincs jó sze­zonja a Man­ches­ter City­nek.

Így áll a magyar válogatotthoz a Bundesligába berobbant focista

Így áll a magyar válogatotthoz a Bundesligába berobbant focista

Fel­vi­déki ma­gyar­ként Győr­ben ta­nulta az ala­po­kat a Mönc­heng­lad­bach te­het­sége. Ké­zen­fekvő lenne a meg­hí­vása.

Dárdai keményen beszélt a fiáról, nem lennénk a helyében

Dárdai keményen beszélt a fiáról, nem lennénk a helyében

Palkó nehéz hely­zetbe ke­rült. Ki­vé­te­le­zés he­lyett ez vár rá. Édes­apja is a saját bőrén ta­pasz­talta meg ugyan­ezt.

Palkó nehéz hely­zetbe ke­rült. Ki­vé­te­le­zés he­lyett ez vár rá. Édes­apja is a saját bőrén ta­pasz­talta meg ugyan­ezt.