SPORT

OLDALVONAL

Ez nem volt könnyű, Hosszú Katinka arcán minden rajta van

Ez nem volt könnyű, Hosszú Katinka arcán minden rajta van

Ezen az edzé­sen is ki­haj­totta magát az Iron Lady. Ke­mé­nyen foly­tatta a fel­ké­szü­lést.

Ezen az edzé­sen is ki­haj­totta magát az Iron Lady. Ke­mé­nyen foly­tatta a fel­ké­szü­lést.

FRISS HÍREK

Liu Shaolin Sándor boldog lehet, nagyon jó hírt kapott

Liu Shaolin Sándor boldog lehet, nagyon jó hírt kapott

Van esély, hogy rajt­hoz áll­jon.

Van esély, hogy rajt­hoz áll­jon Elise Ch­ris­tie. A fal­nak csa­pó­dott a szom­bati ver­se­nyen, or­dí­tott fáj­dal­má­ban a skót lány. Meg­van a vizs­gá­la­tok ered­mé­nye.

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott. Vál­tó­ban és 500 mé­te­ren még van esé­lye a ja­ví­tásra.

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott. Vál­tó­ban és 500 mé­te­ren még van esé­lye a ja­ví­tásra a ma­gyar csa­pat sztár­já­nak.

Taxit loptak, hajnalban értek haza a válogatott focisták

Taxit loptak, hajnalban értek haza a válogatott focisták

Erre aztán mi szük­ség volt? Ér­de­kes es­téje le­he­tett a já­té­ko­sok­nak.

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Nem hagyta el a télen az ukrán együt­test. Alap­em­ber­nek szá­mít.

Ilyen még nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki.

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki. Újra fi­gyel­mez­tet­nie kel­lett a csa­pa­tát.

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott.

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést a ma­gyar klub­bal. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg.

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést a ma­gyar klub­bal. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg, a szíve he­lyett az eszére hall­ga­tott.

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat a rap­per. Az Új­pest fut­sal­csa­pata a má­sod­osz­tá­lyú baj­nok­ság­ban sze­re­pel.

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat a rap­per. Az Új­pest fut­sal­csa­pata a má­sod­osz­tá­lyú baj­nok­ság­ban sze­re­pel.

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Jó hír ér­ke­zett a le­genda ál­la­po­tá­ról.

Az utóbbi idő­ben rend­kí­vül kevés jó hír ér­ke­zett a le­genda ál­la­po­tá­ról.

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Nagy név­vel erő­sít­het a Real Mad­rid.

Könnyen lehet, hogy a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után igazi nagy név­vel erő­sít a Real Mad­rid.

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik.

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik. Nem lesz­nek meg­él­he­tési gond­jai Tu­sup­nak.

Szenzációs Dárdai, megdöntheti a saját rekordját a Bundesligában

Szenzációs Dárdai, megdöntheti a saját rekordját a Bundesligában

Remek so­ro­zat­ban a Her­tha, négy meccse nem ta­lál­tak le­győ­zőre.

Remek so­ro­zat­ban a Her­tha, négy meccse nem ta­lál­tak le­győ­zőre. A Mainz ellen foly­tat­hatja a ki­váló szé­riát a fő­vá­rosi csa­pat.

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Ha­tal­mas va­gyont hal­moz­tak fel. Peren kívül is meg­egyez­het­nek.

Ha­tal­mas va­gyont hal­moz­tak fel. Peren kívül is meg­egyez­het­nek, ha nem kö­töt­tek há­zas­sági szer­ző­dést.

Kibuggyan a melle, miniben terpeszt a világ legdögösebb sakkozónője

Kibuggyan a melle, miniben terpeszt a világ legdögösebb sakkozónője

Char­lie Riina meg­al­kotta min­den idők leg­dö­gö­sebb sakk­fo­tó­ját. Látni kell, nincs mit hoz­zá­fűzni.

Cristiano Ronaldo földöntúli segítséget kapott? Ilyet még nem láttál

Cristiano Ronaldo földöntúli segítséget kapott? Ilyet még nem láttál

A Real Mad­rid 3-1-re győzte le a Paris Saint-Ger­ma­int a BL-nyol­cad­döntő első mér­kő­zé­sén.

Ez igen, nagyszerű bravúrt ért el a magyar fociválogatott

Ez igen, nagyszerű bravúrt ért el a magyar fociválogatott

Újra az első öt­ven­ben a mi­e­ink.

Újra be­ke­rült az első öt­venbe a vi­lág­rang­lis­tán a nem­zeti csa­pat. Több vb-részt­ve­vőt is meg­előz­nek a mi­e­ink.

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Úszó­sztá­runk túl van a ne­he­zén? Ez lehet az oka az utóbbi hetek tör­té­né­se­i­nek. A jelek sze­rint nincs visszaút Shane Tu­sup­nak.

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, cáfolják a pletykát

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, máris cáfolják a pletykát

Egy le­he­tő­sé­get va­ló­szí­nű­leg már ki­húz­ha­tunk a lis­tá­ról. Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Egy le­he­tő­sé­get va­ló­szí­nű­leg már ki­húz­ha­tunk a lis­tá­ról. Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak nyá­ron lejár a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál. Ha­ma­ro­san dön­tést hoz­nak a ma­gyar lab­da­rúgó jö­vő­jé­ről.

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént.

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt.

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt.

Nem jutunk szóhoz, levetkőzött a két legszexibb sportolónő

Nem jutunk szóhoz, levetkőzött a két legszexibb sportolónő

Őrü­le­tes fotók ké­szül­tek a te­nisz- és a golf­vi­lág két leg­dö­gö­sebb höl­gyé­ről. Alig ju­tunk szó­hoz.

Őrü­le­tes fotók ké­szül­tek a te­nisz- és a golf­vi­lág két leg­dö­gö­sebb höl­gyé­ről. Alig ju­tunk szó­hoz.

Kokainhegyeket csempészett a sztár, hihetetlen, hogyan bukott le

Kokainhegyeket csempészett a sztár, hihetetlen, hogyan bukott le

Száz­mil­liós ká­bí­tó­szer­fo­gás Ame­ri­ká­ban. Na­gyon rosszul áll az idő­köz­ben vissza­vo­nult spor­toló szé­nája.

Ekkora pocakot eresztett a magyar szívtipró

Ekkora pocakot eresztett a magyar szívtipró

Nosz­ály kép­te­len le­állni a te­nis­szel.

Nosz­ály Sán­dor kép­te­len le­állni a te­ni­sze­zés­sel. A sportág ko­rábbi ma­gyar csil­laga gon­dolt egy me­ré­szet, s el­in­dult az or­szá­gos baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka így tölti az idei Valentin-napot

Hosszú Katinka így tölti az idei Valentin-napot

Férje nél­kül is jól meg­van az Iron Lady. Olasz­or­szágba uta­zott ked­den. Fan­tasz­ti­kus he­lyen szállt meg.

Úgy tűnik, férje nél­kül is jól meg­van az Iron Lady. Hosszú Ka­tinka ked­den Olasz­or­szágba uta­zott, egy sport­szer­gyártó cég meg­hí­vá­sá­nak tett ele­get. Egy sor képet osz­tott meg ra­jon­gó­i­val, me­lyek­ből ki­de­rül: a vi­lág­klasszis úszónő fan­tasz­ti­kus he­lyen szállt meg.

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Az egyik csa­pat­társa ko­tyogta ki, hogy fo­lya­ma­to­san ki­vé­te­lez­nek a bra­zil csil­lag­gal. Ez nem csak rá igaz.

Az egyik csa­pat­társa ko­tyogta ki, hogy fo­lya­ma­to­san ki­vé­te­lez­nek a bra­zil csil­lag­gal. Ez rajta kívül még egy já­té­kosra igaz.

Eldőlt Schumacher sorsa, itt versenyez a legenda fia

Eldőlt Schumacher sorsa, itt versenyez a legenda fia

Nem vált ka­te­gó­riát Mick Schumi.

Az él­me­zőny­ben, a leg­jobb ver­seny­zők­kel akar csa­tázni Mick Schu­m­a­cher. Ka­te­gó­riát nem vált a 18 éves ver­senyző.

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte.

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte. Böde Dá­niel ko­moly ri­vá­list ka­pott.

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár.

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár, aki a na­pok­ban osz­totta meg a ször­nyű tit­kot a csa­lád­já­val.

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Rányitottak, meztelenül zuhanyozik a csodás mellű műsorvezetőnő

Rányitottak, meztelenül zuhanyozik a csodás mellű műsorvezetőnő

Va­­len­­tina Vig­­nali 2014 óta a Sport­ita­lia ko­sár­labda ma­ga­zint ve­zeti.

Va­­len­­tina Vig­­nali 2014 óta a Sport­ita­lia ko­sár­labda ma­ga­zin­já­nak mű­sor­ve­ze­tője.

Kemény szavak, nem mindenki örül a sztáredző üzenetének

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Vran­jes tü­relme eddig tar­tott.

Lju­bo­mir Vran­jes tü­relme eddig tar­tott, mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni. A gyor­sabb já­té­ko­sok előnyt él­vez­nek nála.

Váratlan fordulat, még nem térhet haza Mészöly Kálmán

Váratlan fordulat, még nem térhet haza Mészöly Kálmán

A hét­vé­gén nem en­ged­ték haza.

A hét­vé­gén nem en­ged­ték haza kór­ház­ból. Sok­kal job­ban van már a "Szőke Szikla". Kál­mán bácsi hu­mor­ér­zéke sem­mit nem vál­to­zott.

Ibra, Buffon, Fabregas: évtizedek óta várnak a BL-sikerre

Ibra, Buffon, Fabregas: évtizedek óta várnak a BL-sikerre

Elő­ször nyer­het­nek BL-tró­feát.

Feb­ruár 13-án meg­kez­dőd­nek a BL-nyol­cad­dön­tői. A három klasszis még nem nyerte meg a tró­feát.

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett. Az ügy­vé­dei talán meg tud­ják men­teni az olasz mil­li­ár­dost, aki 1,1 mil­li­árd fo­rint­nyi adót nem fi­ze­tett be.

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett. Az ügy­vé­dei talán meg tud­ják men­teni az olasz mil­li­ár­dost.

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Nem si­ke­rült dön­tőbe jut­nia itt­hon.

Nem si­ke­rült be­jut­nia a bu­da­pesti te­nisz­torna dön­tő­jébe, a teste ennyit bírt. Sze­ren­csére a láb­sé­rü­lése nem tűnik ko­moly­nak.

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói, jó­kora ká­oszt oko­zott a pár sza­vas mon­dat.

Rendőrök törtek rá az emberöléssel fenyegető sztárra

Rendőrök törtek rá az emberöléssel fenyegető sztárra

A Li­ver­pool egy­kori fut­bal­lis­tája em­ber­rab­lást is em­le­ge­tett. Egy sze­ne­gáli po­li­ti­kus is érin­tett a tör­té­net­ben.

A Li­ver­pool egy­kori fut­bal­lis­tája em­ber­rab­lást is em­le­ge­tett. Egy sze­ne­gáli po­li­ti­kus is érin­tett a tör­té­net­ben.

Apró bugyiban oltárit terpeszt a nagy mellű táncosnő

Apró bugyiban oltárit terpeszt a nagy mellű táncosnő

Ash­ley Vee mé­re­tes keb­lek­kel és for­más fe­nék­kel ren­del­ke­zik. Naná, hogy fel­kel­tette a fi­gyel­mün­ket.

Ash­ley Vee mé­re­tes keb­lek­kel és for­más fe­nék­kel ren­del­ke­zik. Naná, hogy fel­kel­tette a fi­gyel­mün­ket.

Csókkal köszöntötte szerelme Fucsovics Marcit

Csókkal köszöntötte szerelme Fucsovics Marcit

A torta mellé az is járt csü­tör­tök este.

Dup­lán örül­he­tett a ma­gyar te­ni­szező: 26. szü­le­tés­nap­ját győ­ze­lem­mel ün­ne­pelte. A torta mellé egy csók is járt.

Elsöprő siker, így ünnepelték Hosszú Katinkát a rajongók

Elsöprő siker, így ünnepelték Hosszú Katinkát a rajongók

Óri­ási sze­re­tet­tel fo­gad­ták.

Szo­kás sze­rint óri­ási sze­re­tet­tel fo­gad­ták Hosszú Ka­tin­kát a ra­jon­gók.

Szexéhes sztárok vadásznak egymásra a téli olimpián

Szexéhes sztárok vadásznak egymásra a téli olimpián

Úgy fest, nem csak a győ­zel­me­ket haj­szol­ják a részt­ve­vők a pjong­csangi já­té­ko­kon.

Úgy fest, nem csak a győ­zel­me­ket haj­szol­ják a részt­ve­vők a pjong­csangi já­té­ko­kon.

Michelisz vallomása, komoly válságba került

Michelisz vallomása, komoly válságba került

A tú­ra­autó-vi­lág­baj­nok­ság má­so­dik he­lye­zettje, Mi­che­lisz Nor­bert ko­moly dön­tést ho­zott.

A tú­ra­autó-vi­lág­baj­nok­ság má­so­dik he­lye­zettje, Mi­che­lisz Nor­bert ko­moly dön­tést ho­zott.

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Nem tit­ko­ló­zott to­vább.

Az FC Bar­ce­lona klasszis lab­da­rú­gója nem tit­ko­ló­zott to­vább.

Bevállalta, meztelenül jelent meg a dögös műsorvezetőnő

Bevállalta, meztelenül jelent meg a dögös műsorvezetőnő

Sil­via Ca­ruso sport­mű­sort vezet Olasz­or­szág­ban, és dögös ké­pek­kel ör­ven­dez­teti meg a ra­jon­góit.

Sil­via Ca­ruso sport­mű­sort vezet Olasz­or­szág­ban, és dögös ké­pek­kel ör­ven­dez­teti meg a ra­jon­góit.

Dráma a sajtótájékoztatón, zokogásban tört ki a világsztár

Dráma a sajtótájékoztatón, zokogásban tört ki a világsztár

Gyá­szol a sík­irálynő. Imá­dott nagy­pa­pája em­lé­kéért küzd a téli olim­pián.

Gyá­szol az ame­ri­kai sík­irálynő. Imá­dott nagy­pa­pája em­lé­kéért küzd a téli olim­pián.

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Je­lölt a német klub kis­pad­jára.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. A benn­ma­ra­dás ki­har­co­lása lehet a fel­adata egy­kori csa­pa­tá­nál.

Babos Tímeát sem kímélték a ferihegyi tolvajok

Babos Tímeát sem kímélték a ferihegyi tolvajok

Kö­zös­ségi ol­da­lán írt az eset­ről.

Kö­zös­ségi ol­da­lán írt az eset­ről a klasszis te­ni­szező. Do­hába uta­zott Bu­da­pest­ről, fel­nyi­tot­ták a tás­ká­ját a fe­ri­he­gyi rep­tér tol­va­jai.

Cristiano Ronaldo meglepő bizniszbe kezd

Itt a bizonyíték, Cristiano Ronaldo meglepő bizniszbe kezd

Már ké­szül a foci utáni életre.

Már na­gyon ké­szül a foci utáni életre a por­tu­gál sztár. Most éppen ho­te­lek meg­nyi­tá­sán gon­dol­ko­zik.

Nem úszta meg a csalást, börtönre ítélték a világsztárt

Nem úszta meg a csalást, börtönre ítélték a világsztárt

Adó­csa­lás­sal vá­dol­ták meg a vi­lág­klasszis lab­da­rú­gót, aki sú­lyos bün­te­tést ka­pott.

Adó­csa­lás­sal vá­dol­ták meg a vi­lág­klasszis lab­da­rú­gót, aki sú­lyos bün­te­tést ka­pott.

A szexolimpiát már elkezdték, kapós az óvszer a téli játékokon

A szexolimpiát már elkezdték, kapós az óvszer a téli játékokon

Fe­jen­ként 37 ju­tott, de már el­fo­gyott.

Fe­jen­ként 37 ju­tott, de már a meg­nyitó előtt el­fo­gyott az összes.

Vészhelyzet az olimpián, nagy bajba kerültek a szervezők

Vészhelyzet az olimpián, nagy bajba kerültek a szervezők

A vi­ha­ros szél át­ír­hatja a prog­ra­mot.

Va­sár­nap a vi­ha­ros szél te­heti tönkre az egyik leg­job­ban várt ver­senyt. Utána is gon­dot okoz­hat az idő­já­rás.

Botrány, leköpték és bántalmazták az NB I-es csapat edzőjét

Botrány, leköpték és bántalmazták az NB I-es csapat edzőjét

A mér­kő­zés le­fú­jása után tör­tént az in­ci­dens. Ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek az eset­nek.

A mér­kő­zés le­fú­jása után tör­tént az in­ci­dens. Ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a Ma­gyar Kupa ta­lál­ko­zón tör­tént eset­nek.

Lázadnak a kajakosok, miért titkolják a doppingoló nevét?

Lázadnak a kajakosok, miért titkolják a doppingoló nevét?

Min­denki tudja kiről van szó, az il­lető nevét azon­ban még­sem írja le senki.

Három éven belük a ha­to­dik dop­ping­bot­rány rob­bant ki. Min­denki tudja kiről van szó.

Családi tragédiák okozhatták a magyar focista infarktusát

Családi tragédiák okozhatták a magyar focista infarktusát

Ta­kács Ákos ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szél az el­múlt na­pok­ról. Álmát nem adja fel, fo­ci­edző sze­retne lenni.

Mészöly Kálmán jobban van, a hétvégén hazaengedhetik

Mészöly Kálmán jobban van, a hétvégén hazaengedhetik

Az egész or­szág ag­gó­dik az utóbbi na­pok­ban a "Szőke Szikla" ál­la­pota miatt.

Komoly gond, emiatt bukhatja a magyar válogatottságot az NB I sztárja

Komoly gond, emiatt bukhatja a magyar válogatottságot az NB I sztárja

A nyár­tól a len­gyel baj­nok­ság­ban foly­tatja a szélső.

A nyár­tól a len­gyel baj­nok­ság­ban foly­tatja a szélső. 2013-ban szer­ző­dött Ma­gyar­or­szágra. Nyolc gól­passzt adott ős­szel az NB I-ben.

Kórházba került, elbúcsúzott a magyar szurkolók nagy kedvence

Kórházba került, elbúcsúzott a magyar szurkolók nagy kedvence

Hord­ágyon vit­ték le a Győr sztár­ját. A 8. gól­ját kö­ve­tően sé­rült meg a BL-ben.

Hord­ágyon vit­ték le a Győr sztár­ját. A nyol­ca­dik gól­ját kö­ve­tően sé­rült meg a BL-ben.

Áll a bál a Forma-1-ben, rájuk cserélték a rajtrácslányokat

Áll a bál a Forma-1-ben, rájuk cserélték a rajtrácslányokat

Meg­osz­totta a tá­bort a re­form.

Meg­osz­totta a tá­bort, fel­szí­totta az in­du­la­to­kat a meg­lepő re­form. Így in­do­kol­ták a bú­csút a gyö­nyörű bom­bá­zók­tól.

Erre a szomorú hírre érkezett haza a híres sztárfocista

Erre a szomorú hírre érkezett haza a híres sztárfocista

Ezek nem Rob Gron­kowski nap­jai.

Ezek nem Rob Gron­kowski nap­jai: el­ve­szí­tette a Super Bowlt, és még a la­ká­sába is be­tör­tek. Azt még nem tudni, hogy mit vit­tek el.

Messi és Ronaldo egy csapatban? Bombaigazolásokra készül Beckham

Messi és Ronaldo egy csapatban? Bombaigazolásokra készül Beckham

Még Usain Bolt is csat­la­kozna. Nagy meg­le­pe­té­sek vár­ha­tóak Mi­a­mi­ban.

Még Usain Bolt is csat­la­kozna. Nagy meg­le­pe­té­sek vár­ha­tóak Mi­a­mi­ban, ha be­in­dul a szu­per­sztár új klubja.

Dráma a kórházban, fia vallott Mészöly Kálmán betegségéről

Dráma a kórházban, fia vallott Mészöly Kálmán betegségéről

Élet­ve­szély­ben volt a le­gen­dás fo­cista, csak a kór­ház­ban de­rült ki, mi­lyen nagy a baj.

Élet­ve­szély­ben volt a le­gen­dás fo­cista, csak a kór­ház­ban de­rült ki, mi­lyen nagy a baj. Egy or­szág imád­ko­zik a "Szőke Szik­láért".

Örömhírről számolt be Berki Krisztián: ezt tervezi

Örömhírről számolt be Berki Krisztián: ezt tervezi

Sz­tá­runk a cél­ja­i­ról be­szélt. Tor­nász klasszi­sunk egyes ré­szei még fa­gyo­sak, de már nem so­káig.

Sz­tá­runk a cél­ja­i­ról be­szélt. Tor­nász klasszi­sunk egyes ré­szei még fa­gyo­sak, de már nem so­káig.

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­vé­gén.

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­végi for­du­ló­ban. A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa de­cem­ber­ben hosszab­bí­totta meg a szer­ző­dé­sét a lip­csei együt­tes­sel.

Mészöly Kálmán állapota súlyos, műtétre kerülhet sor

Mészöly Kálmán állapota súlyos, műtétre kerülhet sor

Az in­ten­zív osz­tá­lyon ápol­ják.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi já­té­ko­sát, szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát az in­ten­zív osz­tá­lyon ápol­ják.

Babos Timi óriási összeget keresett pár hét alatt

Babos Timi óriási összeget keresett pár hét alatt

Re­me­kül kezdte az évet.

Re­me­kül kezdte az évet első számú női te­ni­sze­zőnk, aki ez­út­tal egyes­ben győ­zött.

Új kérője van Neymarnak, hoppon maradhat a Real

Új kérője van Neymarnak, hoppon maradhat a Real

Két sztár­klub vinné a bra­zilt.

Két sztár­klub sze­retné meg­sze­rezni a Paris Saint-Ger­main bra­zil lab­da­rú­gó­ját.

Botrány, nyakra támadt a világbajnok sztárjátékos

Botrány, nyakra támadt a világbajnok sztárjátékos

Ad­rian Lewis na­gyon fel­húzta magát, a biz­ton­sá­giak tud­ták csak le­ál­lí­tani. Már meg is kapta a bün­te­té­sét.

Ad­rian Lewis na­gyon fel­húzta magát, a biz­ton­sá­giak tud­ták csak le­ál­lí­tani. Már meg is bün­tet­ték.

Dühbe gurult Ronaldo, az operatőr bánta

Dühbe gurult Ronaldo, az operatőr bánta - videó

Nem tet­szett a por­tu­gál fo­ci­csil­lag­nak, hogy őt mu­tatja a ka­mera.

Nem tet­szett a por­tu­gál fo­ci­csil­lag­nak, hogy őt mu­tat­ják a meccs he­lyett. Ezt kéz­je­lek­kel el is ma­gya­rázta.

Őrület, példátlan dologra készül Tom Brady

Őrület, példátlan dologra készül Tom Brady

Nem akar le­állni az NFL-le­genda.

A New Eng­land irá­nyí­tója már most le­gen­dá­nak szá­mít, de nem éri be ennyi­vel. Az a kér­dés, mennyi baj­noki cím­mel vonul vissza.

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Pa­lo­tai Ká­roly hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után 82 éve­sen hunyt el.

Pa­lo­tai Ká­roly hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után 82 éve­sen hunyt el.

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves.

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves ko­rá­ban ve­hette át Élet­mű­dí­ját.

Telefonon sem hagyja békén Dárdai a játékosait

Telefonon sem hagyja békén Dárdai a játékosait

Éb­re­dés után sincs nyug­tuk.

Éb­re­dés után rög­tön nincs nyug­tuk a Her­tha fo­cis­tá­i­nak. Elát­koz­zák a mo­dern tech­ni­kát? A ma­gyar edző lé­pést tart a fej­lő­dés­sel.

Durva, senkinek nem kellenek a magyar focisták

Durva, senkinek nem kellenek a magyar focisták

Nem jött össze a téli iga­zo­lási idő­szak.

A téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban egy ma­gyar lab­da­rú­góért sem adtak pénzt a kül­földi csa­pa­tok. Még né­hány or­szág­ban nyitva van a piac.

Liu Shaolin Sándort Gyurta Dani is motiválja

Liu Shaolin Sándort Gyurta Dani is motiválja

Liu Sha­o­lin Sán­dor Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­heti meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben. Gyurta Dá­niel is ott lesz az érem­át­adás­nál.

Liu Sha­o­lin Sán­dor Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­heti meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben. Gyurta Dá­niel is ott lesz az érem­át­adás­nál.

Szomorú hírt kaptak Hamiltonék, erről nem akartak hallani

Szomorú hírt kaptak Hamiltonék, erről nem akartak hallani

Szám­űzik a rajt­rács­lá­nyo­kat az F1-ből, ennek sokan nem örül­nek. Vet­tel és Ha­mil­ton kü­lö­nö­sen bán­kód­hat.

Szám­űzik a rajt­rács­lá­nyo­kat a Forma-1-ből, ennek sokan nem örül­nek. Vet­tel és Ha­mil­ton kü­lö­nö­sen bán­hatja a dön­tést.

Mi történt? A pályán őrjöngött Babos Timi

Mi történt Babos Timivel? A pályán őrjöngött a magyar bajnoknő

El­vesz­tette ön­ural­mát a ki­váló te­ni­szező, az ütője bánta mind­ezt.

El­vesz­tette ön­ural­mát a ki­váló te­ni­szező, az ütője bánta mind­ezt. Végül nagy csa­tá­ban le­győzte szlo­vén el­len­fe­lét.

Friss hírek a Ferrari kórházban fekvő korábbi sztárjának állapotáról

Friss hírek a Ferrari kórházban fekvő korábbi sztárjának állapotáról

Fe­le­sége hí­vott or­vost. A vizs­gá­la­tok után ki­de­rült mi a volt a prob­léma a bra­zil pi­ló­tá­val. Azóta job­ban van.

Nagy igazolást jelentett be a Fradi, ez aztán az erősítés

Nagy igazolást jelentett be a Fradi, ez aztán az erősítés

Egy év után tér vissza a zöld-fe­hé­rek­hez. A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is be­mu­tat­ko­zott már a kö­zép­pá­lyás.

Egy év után tér vissza a zöld-fe­hé­rek­hez. A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is be­mu­tat­ko­zott már a kö­zép­pá­lyás.