SPORT

KIAJOBB

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Ha­tal­mas han­gu­lat­ban ját­szot­ták a ma­gyar-szlo­vák fo­ci­rang­adót a Fel­vi­dé­ken.

Bernd Storck csodát tett, a válogatott exkapitányát ünneplik

Bernd Storck csodát tett, a válogatott exkapitányát ünneplik

Bernd Storck se­gít­sé­gé­vel a belga Mo­usc­ron lab­da­rúgó-csa­pata ki­má­szott a gö­dör­ből.

Bernd Storck se­gít­sé­gé­vel a belga Mo­usc­ron lab­da­rúgó-csa­pata ki­má­szott a gö­dör­ből.

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

A Bar­ce­lona tá­ma­dója nem örül­he­tett tiszta szív­vel a leg­utóbbi győ­ze­lem­nek.

A Bar­ce­lona tá­ma­dója nem örül­he­tett tiszta szív­vel a leg­utóbbi győ­ze­lem­nek.

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­ban.

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Re­me­kelt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa sztár­klub­jai.

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa leg­gaz­da­gabb sztár­klub­jai.

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

Szófi­á­ban ját­szik.

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

Kiborult Dárdai, pedig nagy napok várnak rá: egész éjjel nem aludt

Kiborult Dárdai, pedig nagy napok várnak rá: egész éjjel nem aludt

Rosszul si­ke­rült a fő­próba.

Rosszul si­ke­rült a fő­próba, de a hét­közi elő­adás úgyis fon­to­sabb az edző­nek.

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Nya­fo­gás he­lyett gála és bosszú­ság. Tíz éve nem lá­tott bra­vúrt ért el a csa­pata, de a ma­gyar edzőt ki­hoz­ták a sod­rá­ból.

Nya­fo­gás he­lyett gála és némi bosszú­ság is. Tíz éve nem lá­tott bra­vúrt ért el a csa­pata, de a ma­gyar edzőt ki­hoz­ták a sod­rá­ból.

Szent a béke? Böde Dániel csattanós választ adott

Szent a béke? Böde Dániel csattanós választ adott

A Fe­renc­vá­ros Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra verte a Hon­vé­dot a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Fe­renc­vá­ros Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra verte a Hon­vé­dot a lab­da­rúgó NB I-ben.

Nyilasi Tibor biztos az aranyban, bajnok lesz a Fradi

Nyilasi Tibor biztos az aranyban, bajnok lesz a Fradi

Szom­ba­ton foly­ta­tó­dik az NB I.

Szom­ba­ton foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó NB I, a lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros öt pont előnnyel vezet a Mol Vidi FC-vel szem­ben.

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Ja­vára vált, hogy ta­valy ki­csit meg­sza­kí­totta a nagy ro­ha­nást. Újult erő­vel foly­tatja az útját a to­kiói olim­pia felé.

Bombameglepetés, óriási verést kapott a magyar bajnok

Bombameglepetés, óriási verést kapott a magyar bajnok

Aligha ilyen ta­va­szi foly­ta­tásra szá­mí­tott a Mol Vidi FC a lab­da­rúgó NB I-ben.

Aligha ilyen ta­va­szi foly­ta­tásra szá­mí­tott a Mol Vidi FC a lab­da­rúgó NB I-ben.

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Új hely­zet állt elő a klub­nál. Hiába be­szél­tek meg jó előre min­den vitás kér­dést?

Új hely­zet állt elő a német lab­da­rú­gó­klub­nál. Hiába be­szél­tek meg jó előre min­den vitás kér­dést a ma­gyar ka­pus­sal és ve­tély­tár­sa­i­val?

NB III-as magyar focistát igazolhat a Chelsea

NB III-as magyar focistát igazolhat a Chelsea

Te­mes­vári kis­pes­ti­ből lon­doni lehet. A Hon­véd tu­laj­do­nosa várja az an­go­lok aján­la­tát a nagy te­het­sé­gért.

Te­mes­vári kis­pes­ti­ből lon­doni lehet. A Hon­véd tu­laj­do­nosa várja az an­go­lok aján­la­tát a nagy te­het­sé­gért.

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Hi­he­tet­len, mit mű­velt Oszaka. Két év után végre meg­tört a női Grand Slam-baj­no­kok átka.

Olaszországból jött a hír egy szenzációs magyar sikerről

Olaszországból jött a hír egy szenzációs magyar sikerről

Marco Rossi most örül­het.

Árul­kodó fotót kö­zölt egy új­ság­író. Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány most örül­het. Újabb fo­cis­tánk iga­zolt eu­ró­pai top­li­gába, a mi­e­ink ked­venc he­lyére.

Újabb részletek a teniszcsodáról: szülei edzik az új bajnokot

Újabb részletek a teniszcsodáról: szülei edzik az új bajnokot

Nagy Ad­ri­enn szó sze­rint a sport­ágba szü­le­tett, mivel édes­anyja profi já­té­kos volt, apu­kája pedig edzette is a mamát. Ma már a há­zas­pár ké­szíti fel a baj­nok­nőt.

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Babos Timi nagy­üze­met tart.

Babos Timit ma nem kell majd rin­gatni, hogy el­alud­jon. Nagy­üze­met tart Mel­bourne-ben a cím­vé­désre törő ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Ámul a világ, új magyar sztár született

Ámul a világ, új magyar sztár született

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.

Ilyen jól sikerült Babos Timi 10 éves kihívása

Ilyen jól sikerült Babos Timi 10 éves kihívása

2009-ben kezdte, most már két­sze­res fel­nőtt Grand Slam-győz­tes lehet.

2009-ben még alig 16 éves ka­masz­lány­ként kezdte, most már két­sze­res fel­nőtt Grand Slam-győz­tes lehet.

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Gu­lá­csi ki­vé­te­lé­vel gö­dörbe ke­rül­tek a top­li­gák­ban sze­replő ma­gyar fo­cis­ták. Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Tudja, mi­lyen re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Ebből az együtt­mű­kö­dés­ből nagy dol­gok sül­het­nek ki. Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Babos ün­ne­pel­het a páros után.

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos Tímea ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics Már­ton sé­rül­ten küz­dött na­gyot.

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság foly­ta­tá­sát. Szom­ba­ton a Dort­mund ellen véd­het.

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság foly­ta­tá­sát. Szom­ba­ton a Dort­mund ellen véd­het.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Siker a javából, katari zsoldosokat vert a magyar csapat

Siker a javából, katari zsoldosokat vert a magyar csapat

Len­dü­let­ben ma­rad­tak ké­zi­se­ink.

Len­dü­let­ben ma­rad­tak ké­zi­lab­dá­zó­ink a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Kép­te­len volt lé­pést tar­tani a mi­e­ink­kel az össze­ver­bu­vált Ázsia-baj­nok.

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Mel­bourne-ben ját­sza­nak együtt.

Ma­gyar szem­pont­ból iga­zán kü­lön­le­ges lesz a ma kez­dődő mel­bourne-i auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság.

Neccharisnyában játszott Serena Williams, lyukra futottak a kritikusok

Neccharisnyában játszott Serena Williams, lyukra futottak a kritikusok

Kér volt vic­ce­lődni vele. El­árulta, miért hordja a fel­tűnő ru­ha­da­ra­bot.

Kér volt vic­ce­lődni a sze­re­lé­sé­vel. Az ame­ri­kai klasszis el­árulta, miért hordja játék köz­ben is a fel­tűnő ru­ha­da­ra­bot.

Történelmi magyar diadal, erre még nem volt példa

Történelmi magyar diadal, erre még nem volt példa

A Liu test­vé­rek olyan si­kert arat­tak szom­ba­ton, amire még nem volt példa.

A Liu test­vé­rek olyan si­kert arat­tak szom­ba­ton, amire még nem volt példa.

Parádés siker, kettős magyar győzelem az Eb-n

Parádés siker, kettős magyar győzelem az Eb-n

Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang szen­zá­ciós tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang szen­zá­ciós tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Ar­gen­tí­ná­val kezd­tünk a vb-n.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott meg­kezdte a sze­rep­lést a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ciciverseny a neten, leszbikus teniszezőnők a főszerepben

Ciciverseny a neten, leszbikus teniszezőnők a főszerepben

Azt mé­rics­ké­lik, kié a na­gyobb. Épü­le­tes szó­vál­tás ke­re­ke­dett a svájci já­té­kos Ins­tag­ram-fo­tó­já­ból.

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Nem bírt a hazai ked­venc­cel.

Nem bírt a hazai szur­ko­lók ked­ven­cé­vel. Leg­jobb já­té­ko­sunk ki­emelt­ként ka­pott ki a syd­neyi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fucsovics meglepte Djokovicsot, de nem volt pardon

Fucsovics meglepte Djokovicsot, de nem volt pardon

Marci meg­iz­zasz­totta a vi­lág­el­sőt.

Leg­jobb te­ni­sze­zőnk óri­ási meccset ját­szott a 14-sze­res Grand Slam-győz­tes vi­lág­sztár­ral. Marci meg­iz­zasz­totta a szerb vi­lág­el­sőt.

Jól kezdődik az év, nagy esélyt kapott a magyar szépség

Jól kezdődik az év, nagy esélyt kapott a magyar szépség

Stol­lár Fanny szer­dán meg­kezdi a sze­rep­lést az év első Grand Slam-tor­ná­ján, az Aust­ra­lian Ope­nen.

Stol­lár Fanny szer­dán meg­kezdi a sze­rep­lést az év első Grand Slam-tor­ná­ján, az Aust­ra­lian Ope­nen.

Váratlan döntés Felcsúton, hoppon maradt a világhírű klub

Váratlan döntés Felcsúton, hoppon maradt a világhírű klub

Ma­gyar fo­cis­tá­tól szo­kat­lan dol­got tett a Pus­kás Aka­dé­mia egyik leg­te­het­sé­ge­sebb fo­cis­tája.

Tekintélyes német lap írja: új magyar világsztár született

Tekintélyes német lap írja: új magyar világsztár született

Nem­zet­közi klasszissá nőtte ki magát.

Vá­lo­ga­tott erős­sé­günk igazi nem­zet­közi klasszissá nőtte ki magát. A Bayern Mün­chen BL-győz­tes, vi­lág­baj­nok csil­laga messze mö­götte.

Különös szilveszter, Fucsovics ezt választja a bulizás helyett

Különös szilveszter, Fucsovics ezt választja a bulizás helyett

Szil­vesz­teri bu­li­zás he­lyett a te­niszt vá­lasztja ma Fu­cso­vics Már­ton. Do­há­ban ját­szik.

Szil­vesz­teri bu­li­zás he­lyett a te­niszt vá­lasztja ma Fu­cso­vics Már­ton. Do­há­ban ját­szik.

Nem kertel a kapitány, ez a cél a kézilabda-vb-n

Nem kertel a kapitány, ez a cél a kézilabda-vb-n

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a vb.

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a német-dán közös ren­de­zésű férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság.

Négy Dárdai egy csapatban: a nagypapa emlékére nyertek tornát a fiúk

Négy Dárdai egy csapatban: a nagypapa emlékére nyertek tornát a fiúk

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk és fiai, Palkó, Már­ton és Bence Her­tha-mez­ben vil­log­tak a vé­méndi tor­na­te­rem­ben.

Elképesztő, Ronaldo Olaszországban is felért a csúcsra

Elképesztő, Ronaldo Olaszországban is felért a csúcsra

A por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus já­té­ko­sa­ként is remek tel­je­sít­ményt nyújt.

A por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus já­té­ko­sa­ként is remek tel­je­sít­ményt nyújt.

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is.

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is.

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Pet­rov Árpád az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat. Már tudja, mivel hat­hat az Iron Ladyre.

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Mbappé a lista élére ug­rott.

Mbappé a lista élére ug­rott. A be­fu­tott vi­lág­sztá­rok csak a hátát nézik a vb-arany­ér­mes csa­tár­nak.

Csányi Sándor fontos bejelentése, ez vár a magyar focira

Csányi Sándor MLSZ-elnök fontos bejelentést tett, ez vár a magyar labdarúgásra

Az MLSZ el­nöke jó előre meg­nyug­tatta Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tányt. Vajon ez segít a csa­pat­nak?

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke jó előre meg­nyug­tatta Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tányt, aki sze­rinte min­denki bi­zal­mát él­vezi. Vajon Csá­nyi Sán­dor be­je­len­tése segít a csa­pat­nak?

Egy ország ünnepli a családanyát, aki a frászt hozta 94 pasira

Egy ország ünnepli a családanyát, aki a frászt hozta 94 pasira

Ang­lia a darts-vb játsz­ma­győz­tes női részt­ve­vő­jé­nek lá­ba­i­nál hever. Lisa le­főzte a saját lá­nyait is.

Ang­lia a darts-vb játsz­ma­győz­tes női részt­ve­vő­jé­nek lá­ba­i­nál hever. Lisa le­főzte a saját lá­nyait is, majd sport­tör­té­nel­met írt az Ally Pally­ben.

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel.

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel. Na­po­kon belül Bu­da­pestre ér­kez­het.

Óriási elismerés, Nikolics erre igazán büszke lehet

Óriási elismerés, Nikolics erre igazán büszke lehet

Ma­ra­dan­dót al­ko­tott a csa­tár.

Ni­ko­lics Ne­manja iga­zán ma­ra­dan­dót al­ko­tott a len­gyel lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Végre egy remek válogatott, ki kell jutni az olimpiára

Végre egy remek válogatott, ki kell jutni az olimpiára

Ma sor­sol­ják a vb-se­lej­te­ző­ket.

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlva, a he­te­dik he­lyen vég­zett a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Ma sor­sol­ják a vb-se­lej­te­ző­ket.

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Történelmet írt a fiatal magyar sportolólány

Történelmet írt a fiatal magyar sportolólány

Itt­hon edzeni sem tud, mégis bi­zo­nyít.

Itt­hon edzeni sem tud, mégis bi­zo­nyít a fi­a­tal sí­ug­rónő. Le a ka­lap­pal Vörös Virág tel­je­sít­mé­nye előtt!

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek.

Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek.

Hosszú Katinka olyat tolt Shane Tusup orra elé, hogy a pasi rögtön összeomlik

Hosszú Katinka olyat tolt Shane Tusup orra elé, hogy a pasi rögtön összeomlik

Fan­tasz­ti­kus for­má­ban az Iron Lady! Ked­den újabb vi­lág­baj­noki arannyal gaz­da­go­dott az olim­piai baj­nok érem­gyűj­te­mé­nye.

Óriás érkezhet a Fradiba, a Vidi ellenfelétől igazolnak a zöldek

Óriás érkezhet a Fradiba, a Vidi ellenfelétől igazolnak a zöldek

Két hete még gólt fe­jelt a ma­gya­rok ellen a csa­tár, ta­vas­szal már ná­lunk fo­ciz­hat.

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Még a rossz for­má­ban lévő Nor­vé­gia is túl nagy falat egy­előre a ma­gyar ké­zi­sek­nek.

Még a rossz for­má­ban lévő Nor­vé­gia is túl nagy falat egy­előre a ma­gyar ké­zi­sek­nek.

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Történelmi magyar sportsiker: világbajnokságon tarolt a testvérpár

Történelmi magyar sportsiker: világbajnokságon tarolt a testvérpár

Kicsi a ma­gyar csa­pat, de erős! Arany- és ezüst­érem mel­lett két ne­gye­dik he­lyet is sze­rez­tek a SUP vb-n.

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még so­ha­sem örül­tek.

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még talán so­ha­sem örül­tek. Mi lesz ebből a fel­fo­ko­zott vá­ra­ko­zás­ból, fo­ci­ün­nep vagy balhé?

Öröm a székelyeknél, kitömték a bukaresti sztárcsapatot

Óriási az öröm a székelyeknél, kitömték a bukaresti sztárcsapatot

Videó a gó­lok­ról és az ün­nep­lés­ről! Tör­té­nelmi győ­zel­met ara­tott a Sepsi OSK a Steaua jog­utódja ellen.

Videó a gó­lok­ról és az ün­nep­lés­ről! Tör­té­nelmi győ­zel­met ara­tott a Sepsi OSK a Steaua jog­utódja ellen.

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Rossz előjelek, fehérorosz átok vár a Vidire

Rossz előjelek, fehérorosz átok vár a Vidire

Far­kas­or­dító hi­deg­ben küzd­het a Vidi.

Far­kas­or­dító hi­deg­ben, olyan he­lyen kell nyer­nie a MOL Vidi FC-nek, ahol ma­gyar csa­pat még soha nem járt si­ker­rel. Innen szép for­dí­tani!

Szalai Ádámék az első győzelmükre hajtanak

Szalai Ádámék az első győzelmükre hajtanak

Tör­té­nete során elő­ször sze­re­pel a Baj­no­kok Li­gá­já­ban a Hoffen­heim.

Tör­té­nete során elő­ször sze­re­pel a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban a Hoffen­heim, amely egy­előre nye­ret­len a so­ro­zat­ban.

Magyar siker az Európa-ligában, a Vidinek is maradt még egy esélye

Magyar siker az Európa-ligában, a Vidinek is maradt még egy esélye

Kádár már to­vább­ju­tott, a fe­hér­vá­riak nem éltek az első le­he­tő­sé­gük­kel.

Kádár Tamás már to­vább­ju­tott az egye­nes ki­esé­ses sza­kaszba, a fe­hér­vá­riak vi­szont nem éltek az első le­he­tő­sé­gük­kel.

Tényleg doppingolt? Megszólalt a Real Madrid sztárja

Tényleg doppingolt? Megszólalt a Real Madrid sztárja

Nem le­pőd­tünk meg, ami­kor a spa­nyo­lok kő­ke­mény sztárja el­mondta vé­le­mé­nyét a bot­rány­ról.

Nem le­pőd­tünk meg, ami­kor a spa­nyo­lok kő­ke­mény sztárja el­mondta vé­le­mé­nyét a bot­rány­ról.

Őrületes magyar diadal a világ egyik legjobbja ellen

Őrületes magyar diadal a világ egyik legjobbja ellen

A MOL-Pick Sze­ged jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

A MOL-Pick Sze­ged jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó NB I-ben.

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 15. for­du­ló­já­ban.

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Pon­tot men­tett a Her­tha.

A Her­tha a Hoffen­heim­mel ta­lál­ko­zott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 12. for­du­ló­já­ban.

Lewis Hamilton igazi profi, így zárja a vb-t

Lewis Hamilton igazi profi, így zárja a vb-t

Lewis Ha­mil­ton az utolsó fu­ta­mot is ko­mo­lyan veszi.

Hiába nyerte már meg az idei Forma-1-es vi­lág­baj­nok­sá­got Lewis Ha­mil­ton, az utolsó fu­ta­mot is ko­mo­lyan veszi.

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra.

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra, nem csak a pénz. Ri­vá­li­sai pi­he­nőre vo­nul­tak, de ő már a kö­vet­kező ver­senyre ké­szül.

Meglepő titkot árult el a Vidi hőse

Meglepő titkot árult el a Vidi hőse

Ismét az élet írta a leg­jobb for­ga­tó­köny­vet, a piros-kékek leg­ru­ti­no­sabb tagja sze­rezte sze­rezte az új sta­dion első gól­ját.

Ismét az élet írta a leg­jobb for­ga­tó­köny­vet, a piros-kékek leg­ru­ti­no­sabb tagja sze­rezte sze­rezte az új sta­dion első gól­ját. A já­té­kos ennek al­kal­má­ból aján­dék­kal is ké­szül.

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Kle­in­heis­ler László egy mu­ta­tó­ban va­la­mennyi csa­pat­tár­sát fe­lül­múlta az Asz­ta­ná­ban.

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel.

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel. Na­gyon be­jött nekik a japán fő­vá­ros: edző­jé­vel nem csak tu­ris­tás­kodni akar­nak vissza­térni To­ki­óba.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Az ész­tek ellen foly­tat­juk.

Bőven ma­radt tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma­ra­dék két mér­kő­zé­sé­nek a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Történelmi magyar sportsiker született

Történelmi magyar sportsiker született

Ennél szu­pe­reb­bek már nem is le­het­né­nek a du­na­új­vá­rosi pólós lá­nyok.

Ennél szu­pe­reb­bek már nem is le­het­né­nek a du­na­új­vá­rosi pólós lá­nyok. Óri­ási fel­tá­ma­dás kel­lett a szen­zá­ciós győ­ze­lem­hez.

Járt a vastaps, ilyen egy nyerő fociválogatott

Járt a taps, ilyen egy nyerő válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Itt a le­gen­dás pi­lóta uno­kája. Újra lesz egy Fit­ti­paldi a szá­guldó cir­kusz­ban.

Sze­re­pet kap a le­gen­dás pi­lóta uno­kája. Újra lesz egy Fit­ti­paldi a szá­guldó cir­kusz­ban.

Sosem látott sikert ért el Cristiano Ronaldo

Sosem látott sikert ért el Cristiano Ronaldo

A fut­ball­sztár a show­biz­nisz leg­nép­sze­rűbb hí­res­sé­geit is le­hagyta.

Nem csak a pá­lyán re­me­kel. A Ju­ven­tus fut­ball­sztárja a show­biz­nisz leg­na­gyobb hí­res­sé­geit is maga mö­gött hagyta.

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Me­lyi­kük a jobb? Vi­lág­baj­noki címek szá­má­ban még a német vezet, de sok mu­ta­tó­ban vesz­tésre áll. Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a ma­gyar úszó­sztár.

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a vi­lág­kupa-vi­a­da­lon si­kert si­kerre hal­mozó ma­gyar úszó­sztár.