SPORT

KIAJOBB

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Kon­fö­de­rá­ciós Kupán.

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Kon­fö­de­rá­ciós Kupán.

Vallomás, Lewis Hamilton meglepően őszinte volt

Vallomás, Lewis Hamilton meglepően őszinte volt

Remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok brit pi­lóta remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat Ro­naldo.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná.

FRISS HÍREK

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Ször­nyű hó­na­po­kat zárt le Dudás Mik­lós ka­ja­kos.

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön hoz­zánk?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani, de in­kább el­ha­rapta a nyel­vét a ma­gyar vá­lo­ga­tott an­dor­rai ve­re­sé­gét kö­ve­tően.

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani, de in­kább el­ha­rapta a nyel­vét a ma­gyar vá­lo­ga­tott an­dor­rai ve­re­sé­gét kö­ve­tően.

A 82 éves Marika néni megmutatta, milyen is az igazi sportoló

A 82 éves Marika néni megmutatta, milyen is az igazi sportoló

Esz­mé­let­len időt fu­tott 100 mé­te­ren!

Mi­köz­ben az or­szág a lúzer ma­gyar fo­cis­ták miatt for­rong, a 82 éves Ma­rika néni szép csend­ben megint oda­tette magát. Esz­mé­let­len időt fu­tott 100 mé­te­ren!

Magyar teniszsztár született, hihetetlen siker a Roland Garroson

Magyar teniszsztár született, hihetetlen siker a Roland Garroson

Piros Zsom­bor meg­ál­lít­ha­tat­lan. Re­mény­sé­günk idén már ket­tő­ből két Grand Slam-győ­ze­lem­nél tart a ju­ni­o­rok kö­zött.

Drámai vég, ilyen még sosem történt a ligában

Drámai vég, ilyen még sosem történt a ligában

A Pitts­burgh Pen­guins ho­ki­sain ámul a világ. Sport­tör­té­nelmi tet­tet írtak, kér­dés, utá­nuk csi­nálja-e va­laki?

A Pitts­burgh Pen­guins ho­ki­sain ámul a világ. Sport­tör­té­nelmi tet­tet írtak, kér­dés, utá­nuk csi­nálja-e va­laki?

Dzsudzsák sír, Storck beszól, sehol egy tökös magyar

Dzsudzsák sír, Storck beszól, sehol egy tökös magyar

Ki­fo­gás bőven van az an­dor­rai ve­re­ség után. Köz­ben a szur­ko­lók a já­té­ko­sok és Storck ellen tün­tet­tek.

Ki­fo­gás bőven van az an­dor­rai ve­re­ség után. Köz­ben a szur­ko­lók a já­té­ko­sok és Storck ellen tün­tet­tek.

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt.

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt. Nem csak a pá­lyán, a pénz­tár­nál is tarol. Fur­csa sor­rend raj­zo­ló­dik ki a lab­da­rú­gás krő­zusa mö­gött.

Magyar lány okozhat szenzációt Párizsban

Magyar lány okozhat szenzációt Párizsban

Kar­ri­erje leg­jobb ered­mé­nyére ké­szül Ba­csinszky Tímea.

Kar­ri­erje leg­jobb ered­mé­nyét éri el Ba­csinszky Tímea, ha csü­tör­tö­kön nyerni tud a fran­cia nem­zet­közi te­nisz­baj­nok­ság elő­dön­tő­jé­ben.

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Fi­no­man szólva sem fek­szik a műfű a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak, amely az utóbbi három évben két­szer is szen­ve­dett ezen a ta­la­jon.

Fi­no­man szólva sem fek­szik a műfű a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak, amely az utóbbi három évben két­szer is szen­ve­dett ezen a ta­la­jon.

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már lehet tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés de­cem­beri győz­te­sét.

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már lehet tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés de­cem­beri győz­te­sét.

Erre a focistára vártak éveket a Fradi csapatánál

Erre a focistára vártak éveket a Fradinál

A hol­lan­dok sze­rint Otigba Ken­neth meg­egye­zett a Fe­renc­vá­ros­sal. A védő egy­szer már be­in­tett a ma­gya­rok­nak.

A hol­lan­dok sze­rint Otigba Ken­neth meg­egye­zett a Fe­renc­vá­ros­sal. A védő egy­szer már be­in­tett a ma­gya­rok­nak.

Kiütötte a magyar lány az amerikai szupersztárt

Kiütötte a magyar lány az amerikai szupersztárt

Jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott...

Jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott Ba­csinszky Tímea a Ro­land Gar­ro­son.

Storck pocsék orosz válogatott ellen tesztel

Storck pocsék orosz válogatott ellen tesztel

Ma­gyar-orosz meccs kö­vet­ke­zik.

Hét­főn este a ma­gyar vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen Orosz­or­szág­gal ta­lál­ko­zik a bu­da­pesti Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Szépségverseny a BL-döntőn, bombázók a lelátón

Szépségverseny a BL-döntőn, bombázók a lelátón

Nem csak a pá­lyán lesz lát­ni­való.

Nem csak a pá­lyát lesz ér­de­mes árgus sze­mek­kel fi­gyelni a Real Mad­rid-Ju­ven­tus meccsen.

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küz­de­nek.

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd.

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata a hét­vé­gén mér­kő­zik meg a világ leg­jobb csa­pa­ta­i­val.

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata a hét­vé­gén mér­kő­zik meg a világ leg­jobb csa­pa­ta­i­val a Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jé­ben.

Lovrencsics Gergő túl van az életveszélyen, még az ellenfelek is sírtak

Lovrencsics Gergő túl van az életveszélyen, még az ellenfelek is sírtak

Még az el­len­fél já­té­ko­sai is el­sír­ták ma­gu­kat az eset után. A Fradi fo­cis­tá­ját ki­vizs­gál­ták a kór­ház­ban.

Bravúr, magyar csatár az álomcsapatban

Bravúr, magyar csatár az álomcsapatban

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a 27 éves ma­gyar lab­da­rúgó.

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a 27 éves ma­gyar lab­da­rúgó, aki be­ke­rült a leg­job­bak közé.

Nem hiszed el, ki lett az NB I legjobb játékosa

Nem hiszed el, ki lett az NB I legjobb játékosa

Ki­osz­tot­ták a fut­ball­idény leg­jobb­ja­i­nak járó dí­ja­kat. Az edzők­nél nem volt meg­le­pe­tés, bez­zeg a fo­cis­ták­nál.

Ki­osz­tot­ták a fut­ball­idény leg­jobb­ja­i­nak járó dí­ja­kat. Az edzők­nél nem volt meg­le­pe­tés, bez­zeg a fo­cis­ták­nál.

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Eu­rópa csú­csára ért a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata. A gárda a Dub­rov­nik el­leni fi­ná­lé­ban meg­nyerte a BL-t.

Eu­rópa csú­csára ért a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata. A Tisza-parti gárda a Dub­rov­nik el­leni fi­ná­lé­ban meg­nyerte a Baj­no­kok Li­gá­ját.

Hollywoodi forgatókönyvben bízik Hemingway

Hollywoodi forgatókönyvben bízik Hemingway

Ros­si­ról is be­szélt a Ri­post­nak.

Baj­noki cím ese­tére kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett az ara­nyért küzdő Bu­da­pest Hon­véd tu­laj­do­nosa. Marco Ros­si­ról is be­szélt a Ri­post­nak.

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

A világ egyik leg­jobb csa­pata nézte ki.

A ma­gyar együt­tes tá­ma­dó­jára a világ egyik leg­jobb csa­pata is felfi­gyelt. A ma­ce­dón vá­lo­ga­tott tá­madó 12 gólt lőtt idén a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Micsoda átigazolás, olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz. Jö­vőre már a baj­noki cím a cél?

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz. Jö­vőre már a baj­noki cím a cél?

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

A Real Mad­rid­dal má­so­dik baj­noki címét sze­rez­heti Cris­ti­ano Ro­naldo.

Túlértékelt külföldiek, Bozsik kiáll a magyar edzőkért

Túlértékelt külföldiek, Bozsik kiáll a magyar edzőkért

Iz­gal­mas az NB I haj­rája.

El­ké­pesz­tően iz­gal­mas két hét­vége kö­vet­ke­zik a lab­da­rúgó NB I-ben, ahol a Hon­véd és a Vi­deo­ton küzd a baj­noki cí­mért.

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Különleges fogadalmat tett Apáti Bence

Különleges fogadalmat tett Apáti Bence

Ki­szur­kolná a Hon­véd baj­noki arany­ér­mét a va­gány ba­lett­mű­vész. Újabb nagy duett tartja láz­ban.

Ki­szur­kolná a Bu­da­pest Hon­véd baj­noki arany­ér­mét a va­gány ba­lett­mű­vész. Újabb nagy duett tartja láz­ban.

Ők a legszebb magyar tornászlányok

Ők a legszebb magyar tornászlányok

Pén­te­ken kez­dő­dik és va­sár­na­pig tart a bu­da­pesti rit­mi­kus gim­nasz­tika Eu­rópa-baj­nok­ság, ame­lyet a Papp László Sport­aré­ná­ban ren­dez­nek.

Pén­te­ken kez­dő­dik és va­sár­na­pig tart a bu­da­pesti rit­mi­kus gim­nasz­tika Eu­rópa-baj­nok­ság, ame­lyet a Papp László Sport­aré­ná­ban ren­dez­nek.

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Dön­tött: nem iszik, csak vezet.

Dön­tött: nem iszik, csak vezet. Nem csak a si­ke­rekre szom­ja­zik a vb-cí­mért küzdő Lewis Ha­mil­ton. Min­dent be­vál­lal, csak hogy tartsa a lé­pést Vet­tel­lel.

Szomorú vég, csődöt mondott az U17-es válogatott

Szomorú vég, csődöt mondott az U17-es válogatott

A ma­gyar csa­pat ha­to­dik lett.

Habár a torna si­ke­res mér­kő­zé­sek­kel kez­dő­dött, a ma­gyar csa­pat a végén könnyű­nek ta­lál­ta­tott.

Gangl Edina: az olimpia után jöhet a baba

Gangl Edina: az olimpia után jöhet a baba

Je­len­leg a vizes-vb az első.

A pólós szép­ség­nek egy­előre a bu­da­pesti vizes-vb az első. , Gangl rend­kí­vül si­ke­res évet tud­hat maga mö­gött a me­den­cé­ben, és a ma­gán­éle­té­ben is.

Csoda történt a BL-ben, senki sem számított rá

Csoda történt a BL-ben, senki sem számított rá

A fő­sze­replő min­den­kit meg­le­pett.

Le­győzte a Ju­ven­tus a Mo­na­cót, ez nem szen­zá­ció, de a fő­sze­replő sze­mé­lye min­den­kit meg­le­pett. Most már csak a Real Mad­ri­don a sor?

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Öt perc alatt két­szer is vil­lant a 29 éves já­té­kos. Ez volt a nyol­ca­dik gólja a Bun­des­liga idei sze­zon­já­ban.

Új társat talált magának az olimpiai bajnok

Új társat talált magának az olimpiai bajnok

A lon­doni hős­nek új párja lett.

A lon­doni olim­pián arany­ér­met szerző ver­senyző új párt ta­lált. A sze­gedi rang­so­roló ver­se­nyen már vele indul el 1000 mé­te­ren.

Szenzációs siker, a magyar válogatott sztárja lett Európa legjobbja

Szenzációs siker, a magyar válogatott sztárja lett Európa legjobbja

Hanga Ádá­mot vá­lasz­tot­ták meg az év vé­dő­jé­nek Eu­ró­pá­ban.

Hanga Ádá­mot vá­lasz­tot­ták meg az év vé­dő­jé­nek Eu­ró­pá­ban, óri­ási el­is­me­rés a ma­gyar ko­sa­ras­nak.

Szívbe markoló fotók, anyaként is a csúcson Görbicz

Szívbe markoló fotók, anyaként is a csúcson Görbicz

Gör­bicz Anita gyer­meke szü­le­tése után ismét fel­ért a csúcsra a ké­zi­lab­dá­ban. Fi­á­val ün­ne­pelt a vi­lág­klasszis.

Gör­bicz Anita gyer­meke szü­le­tése után ismét fel­ért a csúcsra a ké­zi­lab­dá­ban. Fi­á­val ün­ne­pelt a vi­lág­klasszis a BL-siker után.

Ennyi volt, egy magyar játékos maradt

Ennyi volt, egy magyar játékos maradt a topligában

A volt fe­renc­vá­rosi kö­zép­pá­lyás csa­pata már biz­tos, hogy nem eshet ki.

A volt fe­renc­vá­rosi kö­zép­pá­lyás csa­pata már biz­tos, hogy nem eshet ki.

Hatalmas szenzáció, magyar csapatot ünnepel Európa

Hatalmas szenzáció, magyar csapatot ünnepel Európa

És már har­mad­szor.

A győri klub öt éven belül har­mad­szor nyerte meg a Baj­no­kok Li­gá­ját.

Óriási fordulat, ő lehet a szövetségi kapitány Hollandiában

Óriási fordulat, ő lehet a szövetségi kapitány

Túl­zás lenne azt ál­lí­tani, hogy a hol­land foci ve­ze­tői fi­a­tal szak­em­ber­ben gon­dol­koz­nak.

Túl­zás lenne azt ál­lí­tani, hogy a hol­land foci ve­ze­tői fi­a­tal szak­em­ber­ben gon­dol­koz­nak.

Elképesztő, ezt a rekordot is megdöntötte Cristiano Ronaldo

Elképesztő, ezt a rekordot is megdöntötte Cristiano Ronaldo

Fé­lel­me­tes, hogy mennyien kö­ve­tik a Real Mad­rid klasszi­sát az Ins­tag­ra­mon.

Óriási meglepetés a BL-ben, vége a csodának

Óriási meglepetés a BL-ben, vége a csodának

Máris el­dőlt ez a pár­harc is?

Máris el­dőlt ez a pár­harc is? Una­lomba fúl­hat­nak a jövő heti elő­döntő-vissza­vá­gók. Érik az álom­döntő a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

U17-es bravúr: világsztárok lehetnek fiatal focistáink

U17-es bravúr: világsztárok lehetnek fiatal focistáink

Leg­utóbb 2006-ban szur­kol­hat­tunk az U17-es ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Leg­utóbb 2006-ban szur­kol­hat­tunk az U17-es ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Parádés siker, szenzációt okozott a magyar válogatott

Parádés siker, szenzációt okozott a magyar válogatott

A ma­gyar vá­lo­ga­tott Fran­cia­or­szág ellen kez­dett a hor­vát­or­szági U17-es lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott Fran­cia­or­szág ellen kez­dett a hor­vát­or­szági U17-es lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Micsoda alakítás, C. Ronaldo őrületes volt

Micsoda alakítás, C. Ronaldo őrületes volt

A Real Mad­rid az At­lé­tico Mad­ri­dot fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek első meccsén. Cris­ti­ano Ro­naldo re­me­kelt.

A Real Mad­rid az At­lé­tico Mad­ri­dot fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek első meccsén. Cris­ti­ano Ro­naldo re­me­kelt.

Így tudták meg a rossz hírt válogatottaink

Így tudták meg a szomorú hírt válogatott játékosaink

Klasszi­sunk ar­cá­ról min­den le­ol­vas­ható.

Klasszi­sa­ink hir­te­len azt se tud­ták, hogy sír­ja­nak vagy ne­ves­se­nek.

Fociláz, Griezmann végre lenyomná Ronaldót

Fociláz, Griezmann végre lenyomná Ronaldót

Ked­den este újra ta­lál­koz­nak.

Ked­den este a Real Mad­rid az At­lé­tico Mad­rid­dal ta­lál­ko­zik hazai pá­lyán a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek első mér­kő­zé­sén.

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Szo­kás sze­rint re­me­kelt.

Szo­kás sze­rint remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszis.

Kiütötte Klicskót a KO-király, dráma a ringben

Kiütötte Klicskót a KO-király, dráma a ringben

Lon­don­ban csap­tak össze.

Vl­agyi­mir Klicsko és An­thony Jos­hua Lon­don­ban csa­pott össze egy­más­sal.

Szenzáció, új győztest ünnepelnek a Forma-1-ben

Szenzáció, új győztest ünnepelnek a Forma-1-ben

Tör­té­nel­met írtak a va­sár­napi Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jon. Erre talán ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Tör­té­nel­met írtak a va­sár­napi Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jon. Erre talán ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Dárdai mindent elbukhat, hatalmas a nyomás

Dárdai mindent elbukhat, hatalmas a nyomás

A vé­gére ki­puk­kad a Her­tha?

A Her­tha egész évben a Bun­des­liga él­me­ző­nyé­ben ta­nyá­zott, de úgy fest, a vé­gére ki­puk­kadt Dár­dai Pál együt­tese.

Klicskót szétverték, de máris visszavágót kér

Klicskót szétverték, de máris visszavágót kér

Vl­agyi­mir Klicsko máris a kö­vet­kező meccsre gon­dol.

Alig ért véget a szom­bati, lon­doni boksz­csata, Vl­agyi­mir Klicsko a kö­vet­kező meccsre gon­dol.

Hosszú Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Hosszú Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Három ma­gyar arany­érem szü­le­tett. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk két meg­lepő he­lye­zést is be­gyűj­tött.

Össze­sen három ma­gyar arany­érem szü­le­tett ma. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk két meg­lepő he­lye­zést is be­gyűj­tött.

Eldőlt, megvan az NB I első kiesője

Eldőlt, megvan az NB I első kiesője

A Fe­renc­vá­ros kezd fel­zár­kózni a do­bo­gós csa­pa­tok­hoz, már csak két pontra van a har­ma­dik hely­től. Gera ismét gólt szer­zett. A Hon­véd csa­pata ne­he­zen hozta a kö­te­le­zőt.

A Fe­renc­vá­ros kezd fel­zár­kózni a do­bo­gós csa­pa­tok­hoz, már csak két pontra van a har­ma­dik hely­től. Gera ismét gólt szer­zett. A Hon­véd csa­pata ne­he­zen hozta a kö­te­le­zőt.

Hosszú Katinka még magát is kineveti

Hosszú Katinka még magát is kineveti

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk pa­rá­dé­zott Ami­ens-ben.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk pa­rá­dé­zott Ami­ens-ben, a rossz ered­mé­nye­ket pedig a he­lyü­kön ke­zelte.

Mama kedvence, Klicsko ellenfele még az anyjával él

Mama kedvence, Klicsko ellenfele még az anyjával él

Három ne­héz­sú­lyú vb-öv a tét.

Három ne­héz­sú­lyú vi­lág­baj­noki övért csap össze szom­bat este Lon­don­ban An­thony Jos­hua és Vl­agyi­mir Klicsko. Kor­szak­vál­tást hoz­hat az ököl­vívó meccs.

Dzsudzsák Balázst már a Bajnokok Ligájában is elismerik

Dzsudzsákot már a Bajnokok Ligájában is elismerik

A ma­gyar szélső ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült. Nem min­den­napi csa­patba ke­rült.

A ma­gyar szélső ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült. Nem min­den­napi csa­patba ke­rült.

Idén sikerült az a magyar hokisoknak, ami tavaly nem

Idén sikerült az a magyar hokisoknak, ami tavaly nem

Ka­zahsz­tán ellen zárta a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Ka­zahsz­tán ellen zárta a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Erre van szükség az újabb hokicsodához

Legendánk állítja, erre van szükség az újabb hokicsodához

Kevés esély ma­radt a fel­ju­tásra a hoki vb-n.

Három mér­kő­zés után gya­kor­la­ti­lag el­bukta fel­ju­tási esé­lyeit a ma­gyar vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Csődöt mondott a magyar válogatott

Újabb bukás, csődöt mondott a magyar válogatott

A fel­ju­tási esé­lyek élet­ben tar­tása volt a tétje a keddi meccs­nek.

A fel­ju­tási esé­lyek élet­ben tar­tása volt a tétje a ma­gyar vá­lo­ga­tott keddi meccsé­nek a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Stadionkáosz az NB I-ben

Stadionkáosz az NB I-ben

A hely­zet bo­nyo­lód­hat, ha több lé­te­sít­mény nem ké­szül el nyárra. Van, aki­nek több száz ki­lo­mé­tert kell vi­dékre utazni, má­sok­nak a ri­vá­li­suk­kal kell meg­osz­ta­niuk a pá­lyát.

A hely­zet bo­nyo­lód­hat, ha több lé­te­sít­mény nem ké­szül el nyárra. Van, aki­nek több száz ki­lo­mé­tert kell vi­dékre utazni, má­sok­nak a ri­vá­li­suk­kal kell meg­osz­ta­niuk a pá­lyát.

Most vagy soha, nem hibázhatnak a hokisok

Most vagy soha, nem hibázhatnak a hokisok

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ked­den Dél-Korea ellen foly­tatja a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Kulcs­mér­kő­zés lesz.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ked­den Dél-Korea ellen foly­tatja a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Kulcs­mér­kő­zés lesz.

Fájó magyar kudarc, még élnek az álmok

Fájó magyar kudarc, még élnek az álmok

Má­so­dik mér­kő­zé­sét is le­ját­szotta a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon Ki­jev­ben. Auszt­ri­á­val ta­lál­ko­zott.

Má­so­dik mér­kő­zé­sét is le­ját­szotta a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon Ki­jev­ben. Auszt­ri­á­val ta­lál­ko­zott.

Itt a Barca utolsó esélye: a Real Madridon állna bosszút!

Itt a Barca utolsó esélye: a Real Madridon állna bosszút!

A Real Mad­rid to­vább­ju­tás­sal, az FC Bar­ce­lona Baj­no­kok Li­gája-ki­esés­sel han­golt ket­te­jük va­sár­napi rang­adó­jára.

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Fon­tos siker után is elé­ge­det­len volt.

Fon­tos siker után ál­ta­lá­ban nem így szok­tak nyi­lat­kozni az edzők. Pali elé­ge­det­len volt a lá­tot­tak­kal, szinte csak a ka­pu­sát di­csérte.

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet.

Egy­sze­rűen le­késte az újabb Eu­rópa-baj­noki címét olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Az óvá­sok után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Hosszú­nak nem akadt el­len­fele.

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak má­so­dik nap­ján.

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Ebben a ti­zen­egy­ben sztá­rok kö­zött, egy régi is­me­rős ol­da­lán a helye. Nem csak a Fra­diba fér be.

Ebben a ti­zen­egy­ben sztá­rok kö­zött, egy régi is­me­rős ol­da­lán a helye. Nem csak a Fra­diba fér be a ve­te­rán kö­zép­pá­lyás.

Kezdődik az őrület! Ismét csodát tesznek a hokisok?

Kezdődik az őrület! Ismét csodát tesznek a hokisok?

Szom­ba­ton raj­tol a vb.

Szom­ba­ton kez­dő­dik az évi ren­des ho­ki­őrü­let, a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság. A ma­gyar vá­lo­ga­tott ez­út­tal Ki­jev­ben veszi célba a fel­ju­tást.

Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott focista

Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott focista

A ma­gyar csa­tár a le­genda lett.

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült.

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Pén­te­ken Nyon­ban el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát.

Pén­te­ken Nyon­ban el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát.

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Vi­gassy Bá­lint édes­anyja ta­ná­csait kö­vette a deb­re­ceni fel­nőtt or­szá­gos úszó­baj­nok­ság első nap­ján.

Vi­gassy Bá­lint édes­anyja ta­ná­csait kö­vette a deb­re­ceni fel­nőtt or­szá­gos úszó­baj­nok­ság első nap­ján.

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Ti­tok­za­tos rend­őri húzás dön­tött?

Ti­tok­za­tos rend­őri in­téz­ke­dés dön­tött az elő­dön­tős ki­lé­té­ről? A já­té­ko­sok nem ke­res­nek ki­fo­gást, de a ve­ze­tők tud­ják, miért nem vol­tak ott fej­ben a pá­lyán.

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

NB I-ben edző­dött bíró di­ri­gálja a Baj­no­kok Li­gája elő­re­ho­zott dön­tő­jét. Több mint öt hónap után tér vissza a csúcs­fo­ci­hoz.

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Hosszú Ka­tinka öt szám­ban in­dult az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak szer­dai nyi­tó­nap­ján.

Hosszú Ka­tinka öt szám­ban in­dult az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak szer­dai nyi­tó­nap­ján.

Dzsudzsák gólt lőtt, de nem volt oka ünnepelni

Dzsudzsák gólt lőtt, de nem volt oka ünnepelni

Az al-Vahda oda­haza lé­pett pá­lyára az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban.

Az al-Vahda oda­haza lé­pett pá­lyára az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban.

Lőrincz Viktor: Üres a vitrinem

Lőrincz Viktor: Üres a vitrinem

Sosem dol­gozza fel a bir­kózó a riói csa­lást.

Sosem dol­gozza fel a bir­kózó a riói csa­lást.

Elképesztő rekordra tör Berki Krisztián

Elképesztő rekordra tör Berki Krisztián

Ke­leti Ág­nes­nek már si­ke­rült, miért ne jö­hetne össze Berki Krisz­ti­án­nak?

Ke­leti Ág­nes­nek már si­ke­rült, miért ne jö­hetne össze Berki Krisz­ti­án­nak? A riói olim­pi­á­ról le­ma­radó tor­nász tel­jes gőz­zel 2020-ra kon­cent­rál.

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő a ma­gyar csa­tár a Bun­des­liga 29. for­du­ló­já­ban.

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő a ma­gyar csa­tár a Bun­des­liga 29. for­du­ló­já­ban.