SPORT

KIAJOBB

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Nem tu­dott ja­ví­tani a Hon­véd.

Az iz­ra­eli ve­re­ség után ott­hon pró­bált ja­ví­tani a Hon­véd a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben, így a har­ma­dik hellyel kel­lett be­ér­nie a ma­gyar ver­seny­ző­nek.

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben, így a har­ma­dik hellyel kel­lett be­ér­nie a ma­gyar ver­seny­ző­nek.

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Kor­hut vagy a baj­nok­csa­pa­tunk jut to­vább. Mi szól a Hon­véd mel­lett és ellen?

Dráma a Duna Arénában, magyar könnyek a medencében

Dráma a Duna Arénában, magyar könnyek a medencében

Ma­gyar duó oko­zott hang­rob­ba­nást a Duna Aré­ná­ban a 17. vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon hét­főn.

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Rosszabb is le­he­tett volna...

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul eu­ró­pai ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Neves me­zőny­ben in­dult.

Neves me­zőny­ben in­dult a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az ESPN és az ABC év­ér­té­kelő sza­va­zá­sán.

Felháborító dolgokról beszélt az NB I-es edző, ebből baj lehet

Felháborító dolgokról beszélt az NB I-es edző, ebből baj lehet

Mé­szöly Gé­zá­nál be­telt a pohár. Nem elég, hogy csa­pata, a Ha­la­dás ki­ka­pott a Hon­véd­tól, még a szur­ko­lók­kal is meg­gyűlt a baja.

Mé­szöly Gé­zá­nál be­telt a pohár. Nem elég, hogy csa­pata, a Ha­la­dás ki­ka­pott a Hon­véd­tól, még a szur­ko­lók­kal is meg­gyűlt a baja.

Szomorú visszavágó vár a magyar bajnokra

Szomorú visszavágó vár a magyar bajnokra

A Hon­véd nem val­lott szé­gyent Iz­ra­el­ben. A má­so­dik meccs azon­ban na­gyon rosszul kez­dő­dik a piros-fe­ke­ték­nek.

A Hon­véd nem val­lott szé­gyent Iz­ra­el­ben. A má­so­dik meccs azon­ban na­gyon rosszul kez­dő­dik a piros-fe­ke­ték­nek.

Kiszámoltuk, ennyit úszik Katinka a vb-n

Kiszámoltuk, ennyit úszik Katinka a vb-n

Hosszú Ka­tin­kára ko­moly erő­próba vár.

Hosszú Ka­tin­kára ko­moly erő­próba vár. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőre hát­úszás­ban vár a leg­na­gyobb táv a vizes vb alatt. Ezt kö­veti a gyors és a pil­langó.

Fapados bajnok, nem szórta a pénzt a BL miatt a Honvéd

Fapados bajnok, nem szórta a pénzt a BL miatt a Budapest Honvéd

Új utat vá­lasz­tot­tak a kis­pes­tiek.

Új utat vá­lasz­tot­tak a kis­pes­tiek a szo­ká­sos köl­te­ke­zés he­lyett. Szerda este ki­de­rül­het, mire men­nek vele.

Vizes-vb: Két világbajnoki cím máris a miénk

Vizes-vb: Két világbajnoki cím máris a miénk

Bi­e­nerth Gusz­táv úszó­el­nök sze­rint nem nul­lá­ról kez­dik az érmek gyűj­té­sét a ma­gyar spor­to­lók.

Bi­e­nerth Gusz­táv úszó­el­nök sze­rint nem nul­lá­ról kez­dik az érmek gyűj­té­sét a ma­gyar spor­to­lók.

Súlyos fogadalom, csak világelsőként pasizik

Súlyos fogadalom, csak világelsőként pasizik

Katie Bo­ul­ter min­dent egy lapra tett fel, addig csak a te­niszre kon­cent­rál, amíg nem kerül a világ él­vo­na­lába.

Katie Bo­ul­ter min­dent egy lapra tett fel, addig csak a te­niszre kon­cent­rál, amíg nem kerül a világ él­vo­na­lába.

Újabb dicsőség, Nikolicsra nincsenek szavak

Újabb dicsőség, Nikolicsra nincsenek szavak

Hét­ről hétre re­me­kel.

Hét­ről hétre újabb és újabb el­is­me­ré­se­ket söpör be Ni­ko­lics Ne­manja az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton.

Marko Ni­ko­lics irá­nyí­tá­sá­val még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton. Ha a szerb edző­vel a keddi Eu­rópa-liga-vissza­vá­gón sem rom­lik a hely­zet, akkor to­vább­jut.

Íme a német recept, működik Magyarországon?

Íme a német recept, működik Magyarországon?

A német foci tel­je­sen uralja a vi­lá­got. Vajon elég ahhoz Bernd Storck, hogy a si­ker­re­cept Ma­gyar­or­szá­gon is be­vál­jon?

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Nagy nap lesz jú­lius 10.

Nagy nap lesz jú­lius 10., egy élet mun­ká­ját dí­jaz­zák. A Forma-1 le­gen­dá­ját má­sod­ma­gá­val óri­ási el­is­me­rés érte.

Ronaldónak durván beszóltak, balhés elődöntő jöhet

Ronaldónak durván beszóltak, balhés elődöntő jöhet

Ar­turo Vidal vette célba a por­tu­gált.

Be­szó­lás­sal me­le­gí­tett a chi­lei Ar­turo Vidal a por­tu­gá­lok el­leni mai Kon­fö­de­rá­ciós Kupa elő­dön­tőre. Cris­ti­ano Ro­nal­dót vette célba.

Világsztárokat köröz le a szapult magyar foci

Ez meg hogy lehet? Világsztárokat köröz le a sokat szapult magyar foci

Ez hogy lehet? Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat a sor­ren­den.

Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat­nak a sport­ágak kö­zött be­be­to­no­zott sor­ren­den.

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Kon­fö­de­rá­ciós Kupán.

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Kon­fö­de­rá­ciós Kupán.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat Ro­naldo.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná.

Ebből botrány lesz, újra lilában az egykori fradista

Ebből botrány lesz, újra lilában az egykori fradista

Úgy tűnik, a kö­zép­pá­lyást nem za­varja a ri­va­li­zá­lás. A lab­da­rúgó Né­met­or­szág­ból tér haza az NB I-be.

Vallomás, Lewis Hamilton meglepően őszinte volt

Vallomás, Lewis Hamilton meglepően őszinte volt

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok brit pi­lóta remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok brit pi­lóta remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban.

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Ször­nyű hó­na­po­kat zárt le Dudás Mik­lós ka­ja­kos. A dop­ping­bot­rá­nya miatt el­til­tott spor­toló a TV2 Ri­post mű­so­rá­nak adott in­ter­jút.

Ször­nyű hó­na­po­kat zárt le Dudás Mik­lós ka­ja­kos. A dop­ping­bot­rá­nya miatt el­til­tott spor­toló a TV2 Ri­post mű­so­rá­nak adott in­ter­jút.

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani.

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani, de in­kább el­ha­rapta a nyel­vét a ma­gyar vá­lo­ga­tott an­dor­rai ve­re­sé­gét kö­ve­tően.

Drámai vég, ilyen még sosem történt a ligában

Drámai vég, ilyen még sosem történt a ligában

A Pitts­burgh Pen­guins ho­ki­sain ámul a világ. Sport­tör­té­nelmi tet­tet írtak, kér­dés, utá­nuk csi­nálja-e va­laki?

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön a ma­gyar él­vo­nalba?

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön a ma­gyar él­vo­nalba?

A 82 éves Marika néni megmutatta, milyen is az igazi sportoló

A 82 éves Marika néni megmutatta, milyen is az igazi sportoló

Mi­köz­ben a fél or­szág a lúzer ma­gyar fo­cis­ták miatt for­rong, a 82 éves Ma­rika néni szép csend­ben megint oda­tette magát.

Mi­köz­ben a fél or­szág a lúzer ma­gyar fo­cis­ták miatt for­rong, a 82 éves Ma­rika néni szép csend­ben megint oda­tette magát. Esz­mé­let­len időt fu­tott 100 mé­te­ren!

Magyar teniszsztár született, hihetetlen siker a Roland Garroson

Magyar teniszsztár született, hihetetlen siker a Roland Garroson

Piros Zsom­bor idén ket­tő­ből két Grand Slam-győ­ze­lem­nél tart a ju­ni­o­rok­nál.

Piros Zsom­bor meg­ál­lít­ha­tat­lan. Idén már ket­tő­ből két Grand Slam-győ­ze­lem­nél tart a ju­ni­o­rok kö­zött.

Dzsudzsák sír, Storck beszól, sehol egy tökös magyar

Dzsudzsák sír, Storck beszól, sehol egy tökös magyar

Ki­fo­gás bőven van.

Ki­fo­gás bőven van az an­dor­rai ve­re­ség után. Köz­ben a szur­ko­lók a já­té­ko­sok és Storck ellen tün­tet­tek.

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Nem fek­szik ne­künk a műfű.

Fi­no­man szólva sem fek­szik a műfű a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak, amely az utóbbi három évben két­szer is szen­ve­dett ezen a ta­la­jon.

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt.

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt. Nem csak a pá­lyán, a pénz­tár­nál is tarol. Fur­csa sor­rend raj­zo­ló­dik ki a lab­da­rú­gás krő­zusa mö­gött.

Kiütötte a magyar lány az amerikai szupersztárt

Kiütötte a magyar lány az amerikai szupersztárt

Jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott...

Jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott Ba­csinszky Tímea a Ro­land Gar­ro­son.

Magyar lány okozhat szenzációt Párizsban

Magyar lány okozhat szenzációt Párizsban

Kar­ri­erje leg­jobb ered­mé­nyét éri el Ba­csinszky Tímea, ha csü­tör­tö­kön nyerni tud a fran­cia nem­zet­közi te­nisz­baj­nok­ság elő­dön­tő­jé­ben.

Kar­ri­erje leg­jobb ered­mé­nyét éri el Ba­csinszky Tímea, ha csü­tör­tö­kön nyerni tud a fran­cia nem­zet­közi te­nisz­baj­nok­ság elő­dön­tő­jé­ben.

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés!

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már lehet tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés de­cem­beri győz­te­sét.

Erre a focistára vártak éveket a Fradinál

Erre a focistára vártak éveket a Fradinál

A hol­lan­dok sze­rint Otigba Ken­neth meg­egye­zett a Fe­renc­vá­ros­sal.

A hol­lan­dok sze­rint Otigba Ken­neth meg­egye­zett a Fe­renc­vá­ros­sal. A védő egy­szer már be­in­tett a ma­gya­rok­nak.

Lovrencsics Gergő túl van az életveszélyen, még az ellenfelek is sírtak

Lovrencsics Gergő túl van az életveszélyen, még az ellenfelek is sírtak

Még az el­len­fél já­té­ko­sai is el­sír­ták ma­gu­kat az eset után. A Fradi fo­cis­tá­ját ki­vizs­gál­ták a kór­ház­ban.

Bravúr, magyar csatár az álomcsapatban

Bravúr, magyar csatár az álomcsapatban

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a 27 éves ma­gyar lab­da­rúgó.

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a 27 éves ma­gyar lab­da­rúgó, aki be­ke­rült a leg­job­bak közé.

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata a hét­vé­gén mér­kő­zik meg a világ leg­jobb csa­pa­ta­i­val a Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jé­ben.

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata a hét­vé­gén mér­kő­zik meg a világ leg­jobb csa­pa­ta­i­val a Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jé­ben. A ma­gyar baj­nok a dús­gaz­dag PSG-vel játssza az elő­dön­tőt.

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd. Li­onel Messi most újabb díjat ka­pott.

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd. Li­onel Messi most újabb díjat ka­pott.

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Eu­rópa csú­csára ért a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata. A Tisza-parti gárda a Dub­rov­nik el­leni fi­ná­lé­ban meg­nyerte a Baj­no­kok Li­gá­ját.

Olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz.

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz. Jö­vőre már a baj­noki cím a cél?

Nem hiszed el, ki lett az NB I legjobb játékosa

Nem hiszed el, ki lett az NB I legjobb játékosa

Ki­osz­tot­ták a fut­ball­idény leg­jobb­ja­i­nak járó dí­ja­kat. Az edzők­nél nem volt meg­le­pe­tés, bez­zeg a fo­cis­ták­nál.

Ki­osz­tot­ták a fut­ball­idény leg­jobb­ja­i­nak járó dí­ja­kat. Az edzők­nél nem volt meg­le­pe­tés, bez­zeg a fo­cis­ták­nál.

Hollywoodi forgatókönyvben bízik Hemingway

Hollywoodi forgatókönyvben bízik George F. Hemingway

Baj­noki cím ese­tére kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett a Hon­véd tu­laj­do­nosa. Ros­si­ról is be­szélt a Ri­post­nak.

Baj­noki cím ese­tére kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett az ara­nyért küzdő Bu­da­pest Hon­véd tu­laj­do­nosa. Marco Ros­si­ról is be­szélt a Ri­post­nak.

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

A ma­gyar együt­tes tá­ma­dó­jára a világ egyik leg­jobb csa­pata is felfi­gyelt. A ma­ce­dón tá­madó 12 gólt lőtt idén.

A ma­gyar együt­tes tá­ma­dó­jára a világ egyik leg­jobb csa­pata is felfi­gyelt. A ma­ce­dón vá­lo­ga­tott tá­madó 12 gólt lőtt idén.

Totális csődtől menekül José Mourinho csapata

Totális csődtől menekül José Mourinho csapata

Csa­ló­dást okoz­tak.

Ak­kora csa­ló­dást oko­zott a Man­ches­ter Uni­ted Ang­li­á­ban, hogy a ma esti Eu­rópa-liga döntő csak koz­me­ti­kázna az ered­mé­nyen.

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Aligha jut az elő­dei sor­sára Hen­ning Berg...

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

A Real Mad­rid­dal má­so­dik baj­noki címét sze­rez­heti Cris­ti­ano Ro­naldo.

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Dön­tött: nem iszik, csak vezet.

Dön­tött: nem iszik, csak vezet. Nem csak a si­ke­rekre szom­ja­zik a vb-cí­mért küzdő Lewis Ha­mil­ton. Min­dent be­vál­lal, csak hogy tartsa a lé­pést Vet­tel­lel.

Különleges fogadalmat tett Apáti Bence

Különleges fogadalmat tett Apáti Bence

Újabb nagy duett tartja láz­ban.

Ki­szur­kolná a Bu­da­pest Hon­véd baj­noki arany­ér­mét a va­gány ba­lett­mű­vész. Újabb nagy duett tartja láz­ban.

Ők a legszebb magyar tornászlányok

Ők a legszebb magyar tornászlányok

Pén­te­ken kez­dő­dik és va­sár­na­pig tart a bu­da­pesti rit­mi­kus gim­nasz­tika Eb.

Pén­te­ken kez­dő­dik és va­sár­na­pig tart a bu­da­pesti rit­mi­kus gim­nasz­tika Eu­rópa-baj­nok­ság, ame­lyet a Papp László Sport­aré­ná­ban ren­dez­nek.

Szomorú vég, csődöt mondott az U17-es válogatott

Szomorú vég, csődöt mondott az U17-es válogatott

Habár a torna si­ke­res mér­kő­zé­sek­kel kez­dő­dött, a ma­gyar csa­pat a végén könnyű­nek ta­lál­ta­tott.

Habár a torna si­ke­res mér­kő­zé­sek­kel kez­dő­dött, a ma­gyar csa­pat a végén könnyű­nek ta­lál­ta­tott.

Gangl Edina: az olimpia után jöhet a baba

Gangl Edina: az olimpia után jöhet a baba

A pólós szép­ség­nek egy­előre a bu­da­pesti vizes-vb az első. Gangl rend­kí­vül si­ke­res évet tud­hat maga mö­gött a me­den­cé­ben, és a ma­gán­éle­té­ben is meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got.

A pólós szép­ség­nek egy­előre a bu­da­pesti vizes-vb az első. Gangl rend­kí­vül si­ke­res évet tud­hat maga mö­gött.

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Öt perc alatt két­szer is vil­lant a 29 éves já­té­kos. Ez volt a nyol­ca­dik gólja a Bun­des­liga idei sze­zon­já­ban.

Új társat talált magának az olimpiai bajnok

Új társat talált magának az olimpiai bajnok

A lon­doni hős­nek új párja lett.

A lon­doni olim­pián arany­ér­met szerző ver­senyző új párt ta­lált. A sze­gedi rang­so­roló ver­se­nyen már vele indul el 1000 mé­te­ren.

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.

Csoda történt a BL-ben, senki sem számított rá

Csoda történt a BL-ben, senki sem számított rá

Le­lépte a Ju­ven­tus a Mo­na­cót, de a fő­sze­replő sze­mé­lye min­den­kit meg­le­pett. Most már csak a Re­a­lon a sor?

Le­lépte a Ju­ven­tus a Mo­na­cót, de a fő­sze­replő sze­mé­lye min­den­kit meg­le­pett. Most már csak a Real Mad­ri­don a sor?

Szívbe markoló fotók, anyaként is a csúcson Görbicz

Szívbe markoló fotók, anyaként is a csúcson Görbicz

Gör­bicz fi­á­val ün­ne­pelte a BL-si­kert.

Gör­bicz Anita gyer­meke szü­le­tése után ismét fel­ért a csúcsra a ké­zi­lab­dá­ban. Fi­á­val ün­ne­pelt a vi­lág­klasszis a BL-siker után.

Óriási fordulat, ő lehet a szövetségi kapitány

Óriási fordulat, ő lehet a szövetségi kapitány

Túl­zás azt ál­lí­tani, hogy Hol­lan­di­á­ban fi­a­tal szak­em­ber­ben gon­dol­koz­nak.

Túl­zás lenne azt ál­lí­tani, hogy a hol­land foci ve­ze­tői fi­a­tal szak­em­ber­ben gon­dol­koz­nak.

Szenzációs siker, a magyar válogatott sztárja lett Európa legjobbja

Szenzációs siker, a magyar válogatott sztárja lett Európa legjobbja

Hanga Ádá­mot vá­lasz­tot­ták meg az év vé­dő­jé­nek Eu­ró­pá­ban.

Hanga Ádá­mot vá­lasz­tot­ták meg az év vé­dő­jé­nek Eu­ró­pá­ban, óri­ási el­is­me­rés a ma­gyar ko­sa­ras­nak. Szen­zá­ciós mu­ta­tó­kat ho­zott az idei sze­zon­ban a spa­nyol Bas­ko­nia já­té­kosa az Eu­ro­li­gá­ban.

Ennyi volt, egy magyar játékos maradt a topligában

Ennyi volt, egy magyar játékos maradt a topligában

A volt fe­renc­vá­rosi kö­zép­pá­lyás csa­pata már biz­tos, hogy nem eshet ki. Ba­log­hék ké­szül­het­nek a má­sod­osz­tályra.

A volt fe­renc­vá­rosi kö­zép­pá­lyás csa­pata már biz­tos, hogy nem eshet ki. Ba­log­hék ké­szül­het­nek a má­sod­osz­tályra.

Hatalmas szenzáció, magyar csapatsikert ünnepel Európa

Hatalmas szenzáció, magyar csapatot ünnepel Európa

Gör­bicz Ani­táék öt éven belül már har­mad­szor nyer­ték meg a Baj­no­kok Li­gá­ját.

A győri klub öt éven belül har­mad­szor nyerte meg a Baj­no­kok Li­gá­ját.

100 milliót ér a BL-siker

100 milliót ér a BL-siker

Ennyi pénzt ke­res­het a Győr a BL-ben. Nem ezen múlik a klub költ­ség­ve­tése.

Ennyi pénzt ke­res­het a Győr a Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jé­nek a meg­nye­ré­sé­vel. Nem ezen múlik a ma­gyar klub költ­ség­ve­tése.

U17-es bravúr: világsztárok lehetnek fiatal focistáink

U17-es bravúr: világsztárok lehetnek fiatal focistáink

Győ­ze­lem­mel kezd­tek.

Leg­utóbb 2006-ban szur­kol­hat­tunk az U17-es ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Elképesztő, ezt a rekordot is megdöntötte Cristiano Ronaldo

Elképesztő, ezt a rekordot is megdöntötte Cristiano Ronaldo

Fé­lel­me­tes, hogy mennyien kö­ve­tik a Real Mad­rid klasszi­sát az Ins­tag­ra­mon.

Így tudták meg a rossz hírt válogatottaink

Így tudták meg a szomorú hírt válogatott játékosaink

Klasszi­sunk ar­cá­ról min­den le­ol­vas­ható.

Klasszi­sa­ink hir­te­len azt se tud­ták, hogy sír­ja­nak vagy ne­ves­se­nek.

Óriási meglepetés a BL-ben, vége a csodának

Óriási meglepetés a BL-ben, vége a csodának

Máris el­dőlt ez a pár­harc is? Una­lomba fúl­hat­nak a jövő heti elő­döntő-vissza­vá­gók.

Máris el­dőlt ez a pár­harc is? Una­lomba fúl­hat­nak a jövő heti elő­döntő-vissza­vá­gók. Érik az álom­döntő a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Parádés siker, szenzációt okozott a magyar válogatott

Parádés siker, szenzációt okozott a magyar válogatott

Re­me­kelt az U17-es vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott Fran­cia­or­szág ellen kez­dett a hor­vát­or­szági U17-es lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Micsoda alakítás, C. Ronaldo őrületes volt

Micsoda alakítás, C. Ronaldo őrületes volt

A Real Mad­rid az At­lé­ti­cót fo­gadta a Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­ben.

A Real Mad­rid az At­lé­tico Mad­ri­dot fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek első meccsén.

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Szo­kás sze­rint remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszis.

Szo­kás sze­rint remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszis.

Dárdai mindent elbukhat, hatalmas a nyomás

Dárdai mindent elbukhat, hatalmas a nyomás

A vé­gére ki­puk­kad a Her­tha?

A Her­tha egész évben a Bun­des­liga él­me­ző­nyé­ben ta­nyá­zott, de úgy fest, a vé­gére ki­puk­kadt Dár­dai Pál együt­tese.

Klicskót szétverték, de máris visszavágót kér

Klicskót szétverték, de máris visszavágót kér

Vl­agyi­mir Klicsko máris a kö­vet­kező meccsre gon­dol.

Alig ért véget a szom­bati, lon­doni boksz­csata, Vl­agyi­mir Klicsko a kö­vet­kező meccsre gon­dol.

Szenzáció, új győztest ünnepelnek a Forma-1-ben

Szenzáció, új győztest ünnepelnek a Forma-1-ben

Tör­té­nel­met írtak a va­sár­napi Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jon. Erre talán ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Tör­té­nel­met írtak a va­sár­napi Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jon. Erre talán ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Kiütötte Klicskót a KO-király, dráma a ringben

Kiütötte Klicskót a KO-király, dráma a ringben

Vl­agyi­mir Klicsko és An­thony Jos­hua Lon­don­ban csa­pott össze egy­más­sal. Óri­ási csa­tát vív­tak.

Vl­agyi­mir Klicsko és An­thony Jos­hua Lon­don­ban csa­pott össze egy­más­sal. Óri­ási csa­tát vív­tak.

Eldőlt, megvan az NB I első kiesője

Eldőlt, megvan az NB I első kiesője

A Fe­renc­vá­ros kezd fel­zár­kózni a do­bo­gós csa­pa­tok­hoz.

A Fe­renc­vá­ros kezd fel­zár­kózni a do­bo­gós csa­pa­tok­hoz.

Dzsudzsákot már a Bajnokok Ligájában is elismerik

Dzsudzsákot már a Bajnokok Ligájában is elismerik

Ran­gos csa­patba ke­rült.

A ma­gyar szélső ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült.

Hosszú Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Hosszú Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Össze­sen három ma­gyar arany­érem szü­le­tett ma. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk két meg­lepő he­lye­zést is be­gyűj­tött.

Össze­sen három ma­gyar arany­érem szü­le­tett ma. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk két meg­lepő he­lye­zést is be­gyűj­tött.