SPORT

KIAJOBB
FRISS HÍREK

Folytatódik a csúcsfoci, végre valódi izgalmak a BL-ben

Folytatódik a csúcsfoci, végre valódi izgalmak a BL-ben

Ked­den foly­ta­tó­dik a Baj­no­kok Li­gája.

Ked­den kez­dő­dik a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­sza, egye­nes ki­esé­ses rend­szer­ben foly­tat­ják.

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben fo­gad­ják Tho­mas Doll együt­te­sét.

Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben kény­te­le­nek fo­gadni Tho­mas Doll együt­te­sét.

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót.

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Szom­ba­ton a Hoffen­heim a Ma­in­zot fo­gadta a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 22. for­du­ló­já­ban.

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

38 éves jeget tör­het­nek meg.

A do­bo­góra esé­lyes Liu-test­vé­rek és tár­saik 38 éves jeget tör­het­nek meg a pjong­csangi öt­la­ri­kás já­té­ko­kon.

Fucsovics vallomása, mélypontra került a magyar tenisz sztárja

Fucsovics vallomása, mélypontra került a magyar tenisz sztárja

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie, hogy vissza­ka­pasz­kod­jon a gö­dör­ből. Mi­u­tán si­ke­rült, torta és csók volt a ju­talma a szü­le­tés­nap­ján.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Min­den kez­det nehéz, de ennyire? Ki­de­rült, hogy úszó vi­lág­sztá­runk hogy ment át a vizs­gán.

Min­den kez­det nehéz, de ennyire? Ki­de­rült, hogy úszó­sztá­runk hogy ment át a vizs­gán. A tör­té­net ta­nul­sága sem min­den­napi.

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Elő­ször nyert a Phi­la­del­phia Eag­les ame­ri­ka­i­foci-csa­pata. Össze­fog­laló és a tel­jes fél­idei Tim­ber­lake-show.

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Egyes­ben is na­gyon jó Babos Tímea.

Egyes­ben is jó a te­nisz­sztár. Babos Timi Taj­va­non meg­mu­tatta: nem csak pá­ros­ban meg­ál­lít­ha­tat­lan.

Csodabogarak mennek a téli olimpiára

Csodabogarak mennek a téli olimpiára

Pén­te­ken kez­dő­dik az őrü­let. Kö­zön­ség­ked­ven­cek le­het­nek az eg­zo­ti­kus or­szá­gok­ból ér­kező spor­to­lók.

Pén­te­ken kez­dő­dik az őrü­let. Kö­zön­ség­ked­ven­cek le­het­nek az eg­zo­ti­kus or­szá­gok­ból ér­kező spor­to­lók.

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Köl­tői a kér­dés: mikor fog pi­henni a ma­gyar te­ni­szező?

Köl­tői a kér­dés: mikor fog pi­henni a ma­gyar te­ni­szező?

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett.

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett. A spor­to­lót akár már hét­főn fel­füg­geszt­he­tik.

Fucsovics sérülten küzdött, vérét adta a csapatért

Fucsovics sérülten küzdött, vérét adta a csapatért

Fu­cso­vics a Davis-ku­pá­ban ját­szott.

Fu­cso­vics Már­ton a si­ke­res Aust­ra­lian Open-sze­rep­lés után a ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott­ban ját­szott.

Minden szem Fucsovicson, rajta múlik a magyar siker

Minden szem Fucsovicson, rajta múlik a magyar siker

Pén­te­ken kez­dő­dik a Davis-kupa.

Fu­cso­vics Már­ton vívja az első meccset pén­te­ken a bel­gák el­leni liege-i te­nisz Davis-kupa pár­harc­ban.

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Tun­kel Nán­dor 30 esz­ten­dős erő­emelő kis­korú lá­nyok­nak fi­ze­tett sze­xért, il­letve por­no­gráf vi­deót ké­szí­tett róluk. A spor­toló hiába bánta meg tet­tét, ve­szély­ben van a pá­lya­fu­tása.

Lesd meg, mi történt Babos Timivel a Grand Slam-győzelme után

Lesd meg, mi történt Babos Timivel a Grand Slam-győzelme után

Vi­deók, fotók és öröm­sza­vak.

Nem volt egy­szerű a dolga. Vi­deók, fotók és öröm­sza­vak a bra­vú­ros Aust­ra­lian Open-győ­ze­lem­ről.

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek az itt ját­szó fo­cis­ták?

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek a fo­cis­ták a ma­gyar baj­nok­ság­ban?

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

A ma­gyar te­ni­szező Grand Slam-si­ke­ré­nek fon­tos része volt edzője is, akit négy éve is­mert meg és aki­ért fran­ci­ául is meg­ta­nult.

Babos majdnem elsírta magát, így búcsúzott

Babos majdnem elsírta magát, így búcsúzott

A szett­előny és a meccs­labda sem volt elég, pedig Timi min­dent meg­tett a si­ke­rért.

Kemény üzenet, válaszokat várnak Gyurta Danitól

Kemény üzenet, válaszokat várnak Gyurta Danitól

A ka­pi­tány em­lé­kez­tet, az olim­piai baj­nok­nak rég­óta nincs szá­mot­tevő ered­mé­nye.

A ka­pi­tány em­lé­kez­tet, az olim­piai baj­nok­nak rég­óta nincs szá­mot­tevő ered­mé­nye.

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók. Az Iron Ladyt ez sem za­varja, csak tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban haj­landó ver­se­nyezni.

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók. Az Iron Ladyt ez sem za­varja, csak tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban haj­landó ver­se­nyezni.

Hihetetlen bravúr, világbajnok társát is legyőzte Babos Tímea

Hihetetlen bravúr Melbourne-ben, világbajnok társát is legyőzte Babos Tímea

Érik az első Grand Slam-siker?

Na­gyon úgy néz ki, hogy a ma­gyar te­ni­sze­zőnő a siker titka. Érik az első Grand Slam-bra­vúr?

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fu­cso­vics Már­ton ki­esett.

Fu­cso­vics Már­ton Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zott a mel­bourne-i te­nisz vi­a­da­lon.

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban. Már csak egy lépés a Grand Slam-győ­ze­lem Babos Ti­miék szá­mára.

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban. Már csak egy lépés a Grand Slam-győ­ze­lem Babos Ti­miék szá­mára.

Álomrajt a válogatottnak? Leekens Budapesten mutatkozik be

Álomrajt a válogatottnak? Leekens Budapesten mutatkozik be

Georges Le­ekens már­cius 23-án hazai pá­lyán de­bü­tál.

Georges Le­ekens már­cius 23-án hazai pá­lyán de­bü­tál.

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Re­me­kel­tek a szom­bati já­ték­na­pon.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Nyol­cad­dön­tős Mel­bourne-ben.

Fu­cso­vics Már­ton éle­té­ben elő­ször fő­táb­lás Mel­bourne-ben, és máris a nyol­cad­dön­tőig ju­tott.

Erre biztos nem számított Beyoncé, faképnél hagyta Cristiano Ronaldo

Erre biztos nem számított Beyoncé, faképnél hagyta Cristiano Ronaldo

Nem csak a fo­ci­ban hal­lat ma­gá­ról az öt­szö­rös arany­lab­dás, négy­sze­res apa.

Ilyenre még sosem volt példa. Nem csak a fo­ci­pá­lyán hal­lat ma­gá­ról az öt­szö­rös arany­lab­dás, négy­sze­res apa.

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak. Vé­del­mére kelt a vi­lág­baj­nok, sze­rinte el­ad­ták a lel­kü­ket a dön­tés­ho­zók.

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak. Vé­del­mére kelt a szó­ki­mondó vi­lág­baj­nok, sze­rinte el­ad­ták a lel­kü­ket a dön­tés­ho­zók.

Indul a magyar harc Európáért

Indul a magyar harc Európáért

Op­ti­mis­ták le­het­nek a ma­gyar fo­cis­ták és edzők, mu­tat­juk, miért!

Máris raj­tol a Bun­des­liga-ta­vasz. Op­ti­mis­ták le­het­nek a Né­met­or­szág­ban dol­gozó ma­gyar fo­cis­ták és edzők. Mu­tat­juk, mi táp­lál­hatja az ön­bi­zal­mu­kat!

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

A mű­sor­ve­zető bízik az úszónő há­zas­sá­gá­ban. Ha­tár­időt is adott tár­sa­i­val. Ad­digra vajon újra együtt lesz a sztár­pár?

Most érkezett: végre örömhír Hosszú Katinkáról

Most érkezett: végre örömhír Hosszú Katinkáról

Egy szin­ten Roger Fe­de­der­rel.

Ideje volt már ennek az utóbbi napok sok ré­misztő plety­kája után. Ami a férfi­ak­nál Roger Fe­de­rer, az a nők­nél a ma­gyar Iron Lady.

Végre egy közös kép, mit csinál egymással Hosszú és Tusup?

Végre egy közös kép, mit csinál egymással Hosszú és Tusup?

Vajon mi lehet kö­zöt­tük? Bé­kül­nek? Meg­men­tik a há­zas­sá­gu­kat? Csak a mun­kára kon­cent­rál­nak?

Vajon mi lehet kö­zöt­tük? Bé­kül­nek? Meg­men­tik a há­zas­sá­gu­kat? Csak a mun­kára kon­cent­rál­nak?

Munkába állt Dárdai, viccelődve kezdte az évet

Munkába állt Dárdai, viccelődve kezdte az évet

Van, ami­ről hal­lani sem akar.

Indul a rö­vidke téli fel­ké­szü­lés. Van, ami­ről hal­lani sem akar az ün­ne­pek után vissza­térő fo­cis­tá­i­tól a Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Váratlan bejelentés, visszatérhet Angliába Ronaldo

Váratlan bejelentés, visszatérhet Angliába Ronaldo

A her­cegi pár a példa a Real Mad­rid fo­cis­tá­já­nak szá­mára. Lehet, hogy nem csak a fiú köl­tö­zik Ang­li­ába?

Ronaldo rekordot döntött, durván lenyomta Messit

Ronaldo rekordot döntött, durván lenyomta Messit

Két­szer annyi gólt lőtt, mint a má­so­dik he­lye­zett. Mes­si­vel közös re­kord­ját adta át a múlt­nak.

Két­szer annyi gólt lőtt, mint a má­so­dik he­lye­zett. Mes­si­vel közös re­kord­ját adta át a múlt­nak a por­tu­gál klasszis.

Rooney felesége lepipálta Ibrahimovicot

Rooney felesége lepipálta Ibrahimovicot

Ez aztán ciki, Zla­tan! Még­sem tel­je­sen tö­ké­le­tes a Man­ches­ter Uni­ted svéd fut­ball­csil­laga.

Ez aztán ciki, Zla­tan! Mint ki­de­rült, még­sem tel­je­sen tö­ké­le­tes a Man­ches­ter Uni­ted rá­tarti svéd fut­ball­csil­laga.

Otthonukban kaptak nagy pofont a francia sztárok

Otthonukban kaptak nagy pofont a francia sztárok

Hop­pon ma­rad­tak a sztár­csa­tá­rok az or­szág­ban. Egy melós fo­cista elő­zött meg min­den­kit.

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban.

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban. A ma­gyar edző job­ban dol­go­zott a Her­tha fi­a­tal­ja­i­val, mint az olasz sztártré­ner a Bayern vi­lág­klasszi­sa­i­val.

Most érkezett: örömhírt kapott Hosszú Katinka

Most érkezett: örömhírt kapott Hosszú Katinka

Ez ja­vít­hat picit a rossz­ked­vén. Rá­fért már a ma­gán­éle­té­ben vál­ságba ju­tott ma­gyar szu­per­sztárra. Ke­vé­sen múlt az első hely.

Ez ja­vít­hat picit a rossz­ked­vén. Rá­fért már a ma­gán­éle­té­ben vál­ságba ju­tott ma­gyar szu­per­sztárra. Ke­vé­sen múlt az első hely.

Utánozta Hosszú Katinkát egy úszó, ez lett belőle

Utánozta Hosszú Katinkát egy úszó, ez lett belőle

Hát, pró­bál­kozni lehet.

Hát, pró­bál­kozni lehet. Ezért tart­ják ar­ra­felé (is) föl­dön­kí­vü­li­nek a fá­rad­ha­tat­lan ma­gyar úszó­csil­la­got.

Váratlan bejelentés! Apa lesz a magyar válogatott futballsztárja!

Váratlan bejelentés! Apa lesz a magyar válogatott futballsztárja!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cis­tái rit­kán sze­re­pel­nek bul­vár­la­pok­ban, a bol­dog­sá­gu­kat azon­ban kép­te­le­nek el­hall­gatni.

Nagy a baj, alapemberek dőltek ki a válogatottból

Nagy a baj, alapemberek dőltek ki a válogatottból

Alig ma­radt sztár a férfi ké­zi­sek­nél. Mi lesz így a hor­vát­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon?

Alig ma­radt sztár a férfi ké­zi­sek­nél. Mi lesz így a hor­vát­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon?

Hosszú Katinka erre a dobogóra is felfért

El sem hiszed, Hosszú Katinka erre a dobogóra is felfért

Az úszó hat arany­érme ön­ma­gáért be­szél, sőt, ki­je­lent­hető, hogy Ka­tinka ön­ma­gá­ban az or­szá­gok me­ző­nyé­ben is az egyik leg­jobbja lett volna.

Az úszó hat arany­érme ön­ma­gáért be­szél, sőt, ki­je­lent­hető, hogy Ka­tinka ön­ma­gá­ban az or­szá­gok me­ző­nyé­ben is az egyik leg­jobbja lett volna.

Áll a bál, kirúgta játékosát a magyar sztárcsapat

Áll a bál, kirúgta játékosát a magyar sztárcsapat

A sze­gedi ké­zi­lab­dá­zók egyre na­gyobb baj­ban van­nak. Egye­lőre csak az egyik lé­gi­ós­nak kell tá­voz­nia.

A sze­gedi ké­zi­lab­dá­zók egyre na­gyobb baj­ban van­nak. Egye­lőre csak az egyik lé­gi­ós­nak kell tá­voz­nia.

Hosszú Katinka elárulta, mire a legbüszkébb

Hosszú Katinka elárulta, mire a legbüszkébb

Hat arany­ér­met nyert Dá­ni­á­ban.

Hat arany­ér­met nyert Hosszú Ka­tinka az úszók kop­pen­há­gai rö­vid­pá­lyás Eu­rópa-baj­nok­sá­gán.

Ronaldo villant, történelmet írt a Real Madrid

Ronaldo villant, történelmet írt a Real Madrid

A Real Mad­rid 1-0-ra verte a Gré­miót.

A Real Mad­rid 1-0-ra verte a Gré­miót az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben zajló lab­da­rúgó-klub­vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jé­ben.

Újabb parádé, Hosszú Katinkának nincs ellenfele

Újabb parádé, Hosszú Katinkának nincs ellenfele

Re­me­kel az Iron Lady.

A szom­bati nap is Hosszú Ka­tin­ká­ról szólt a kop­pen­há­gai rö­vid­pá­lyás úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Vajon már ős­szel el­dőlt a baj­noki cím az NB I-ben? A zöld-fe­hé­rek ebben bíz­nak.

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ez az ok, Tusup balhéi miatt lehet egyedül Katinka

Ez az ok, Tusup balhéi miatt lehet egyedül Katinka

Ma­gá­nyo­san lett Eu­rópa-baj­nok Hosszú Ka­tinka Dá­ni­á­ban. A férj Shane Tusup hi­va­ta­lo­san mig­rén miatt van távol, de más lehet az ok.

Hosszú Katinkával még sosem történt ilyen, csak baj ne legyen belőle

Hosszú Katinkával még sosem történt ilyen, csak baj ne legyen belőle

Mi lesz így a rövid pá­lyás úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon? Most aztán jól föl van adva a lecke leg­si­ke­re­sebb sztá­runk­nak.

Most jelentették be, kokain miatt bukja nagy álmát a focista

Most jelentették be, kokain miatt bukja nagy álmát a focista

Peru a leg­jobb já­té­kosa nél­kül indul el a vi­lág­baj­nok­sá­gon. A fo­cis­tát egy évre til­tot­ták el, be is fe­jez­heti kar­ri­er­jét.

Peru a leg­jobb já­té­kosa nél­kül indul el a vi­lág­baj­nok­sá­gon. A fo­cis­tát egy évre til­tot­ták el, be is fe­jez­heti kar­ri­er­jét.

Most, vagy soha, itt a magyar csapat legnagyobb esélye

Most, vagy soha, itt a magyar csapat legnagyobb esélye

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk pedig tö­ké­le­te­sen is­meri a ri­vá­list, mely­nek két éve még szak­ve­ze­tője volt.

Tét a to­vább­ju­tás a vébén. Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk pedig tö­ké­le­te­sen is­meri a ri­vá­list, mely­nek két éve még szak­ve­ze­tője volt.

Ekkora a baj? Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Ekkora a baj? Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Csü­tör­tök­től Szuc­sánszki Zita erő­síti a női vá­lo­ga­tot­tat, úgy, a já­té­kos fél éve ját­szik sé­rül­ten. Konk­ré­tan lőni sem tud, ami ké­zi­lab­dá­ban elég nagy hát­rány.

Dzsudzsáknak leáldozott, már nem ő a legjobb magyar

Dzsudzsáknak leáldozott, már nem ő a legjobb magyar

Nyolc év után adta át az első he­lyet. Nem a töb­biek nőt­tek fel hozzá, Dzs­u­dzsák lett egyre rosszabb.

Ma eldől, Ronaldo egyenlíthet Messi ellen!

Ma eldől, Ronaldo egyenlíthet Messi ellen!

Aligha tör­té­nik meg­le­pe­tés, csü­tör­tök este Li­onel Messi vagy Cris­ti­ano Ro­naldo kapja meg a leg­jobb fut­bal­lis­tá­nak járó Arany­lab­dát.

Aligha tör­té­nik meg­le­pe­tés, csü­tör­tök este Li­onel Messi vagy Cris­ti­ano Ro­naldo kapja meg a leg­jobb fut­bal­lis­tá­nak járó Arany­lab­dát.

Dárdai Pál csúcstartó lett a németeknél

Dárdai Pál csúcstartó lett a németeknél

Peter Stöger me­nesz­té­sé­vel élre ke­rült a Her­tha ma­gyar edzője.

Pe­ters Stöger me­nesz­té­sé­vel élre ke­rült a Her­tha ma­gyar edzője. A tré­ne­rek kö­zött je­len­leg ő az első.

Botrány az autósportban, távozik az országból a bajnok

Botrány az autósportban, távozik az országból a bajnok

El­dőlt, hogy a Her­czig Nor­bert, Bac­igál Igor páros lett a ra­li­baj­nok. A pi­lóta azon­ban bo­csá­nat­ké­rést kö­ve­tel.

Teljes káoszban tért vissza a sztársportoló

Teljes káoszban tért vissza a magyar sztársportoló

Durva sé­rü­lése után újra ver­se­nyen síelt Mik­lós Edit. Saját be­val­lása sze­rint is a lé­tező összes rossz dolog hát­rál­tatta a hét­vé­gé­jét.

Durva sé­rü­lése után újra ver­se­nyen síelt Mik­lós Edit. Saját be­val­lása sze­rint is a lé­tező összes rossz dolog hát­rál­tatta a hét­vé­gé­jét.

Immár hivatalos, Hosszú Katinka befejezte nagy sorozatát

Immár hivatalos, Hosszú Katinka befejezte nagy sorozatát

Amit eddig csak sej­tet­tünk, mára va­ló­ság lett.

Amit eddig csak sej­tet­tünk, mára va­ló­ság lett. Idén meg a ma­gyar úszó lett a világ leg­jobbja, 2013 után ta­szí­tot­ták le a trón­ról.

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Nem volt a pá­lyán egy­szerre a Bun­des­liga két ma­gyarja. Ha tét­le­nül is, de leg­alább Sza­lai örül­he­tett.

Nem volt a pá­lyán egy­szerre a Bun­des­liga két ma­gyarja. Ha tét­le­nül is, de leg­alább Sza­lai örül­he­tett.

Hamilton kifakadt, ettől retteg a világbajnok

Hamilton kifakadt, ettől retteg a világbajnok

Pá­lya­fu­tása be­fe­je­zé­sé­ről be­szélt.

Pá­lya­fu­tása be­fe­je­zé­sé­ről be­szélt a Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok csil­laga. Vajon mikor jön el az idő­pont Lewis Ha­mil­ton éle­té­ben?

Érik a magyar világsiker, így állnak Michelisz esélyei

Érik a magyar világsiker, így állnak Michelisz esélyei

Pén­tek este sport­tör­té­nel­met írhat.

Pén­tek este sport­tör­té­nel­met írhat a ma­gyar au­tó­ver­senyző a WTCC tú­ra­autó-vb záró ver­se­nyén, Ka­tar­ban. Íme a Norbi mel­lett és ellen szóló érvek.

Cristiano Ronaldo kimaradt az év alázásából

Cristiano Ronaldo kimaradt az év alázásából

Erre nem lehet büszke a Real Mad­rid.

A Real Mad­rid olyan ered­ményt ért el hazai pá­lyán, amire nem lehet büszke.

Földrengésszerű változás, borul minden a fociban

Földrengésszerű változás, borul minden a fociban

Mit művel ten­ger­nyi pén­zé­vel a PSG?

Mit művel ten­ger­nyi pén­zé­vel a Paris Saint-Ger­main, és med­dig süllyed még a Baj­no­kok Li­gája-győz­tes Real Mad­rid?

Megbüntetik az őrjöngő Tusupot? Válaszolt a szövetség

Megbüntetik az őrjöngő Tusupot? Válaszolt a szövetség

Az úszó­szö­vet­ség ve­ze­tése már tud a bajai bot­rány­ról. El­árul­ták, mi vár­hat Hosszú Ka­tinka fér­jére.

Az úszó­szö­vet­ség ve­ze­tése már tud a bajai bot­rány­ról. El­árul­ták, mi vár­hat Hosszú Ka­tinka fér­jére.

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Több, mint fél évet várt erre.

Több, mint fél évet várt erre a ma­gyar ve­ze­tő­edző. A német sajtó Dár­dai tit­kát fe­sze­gette. Sors­for­dító győ­zel­met ara­tott a Her­tha a német Bun­des­li­gá­ban?

Tarolt a Mercedes, Bottas győzelmével zárult az év

Tarolt a Mercedes, Bottas győzelmével zárult az év

Ez volt idén a har­ma­dik si­kere.

A 28 éves ver­seny­ző­nek ez volt idén a har­ma­dik si­kere, pá­lya­fu­tása mind­há­rom fu­tam­győ­zel­mét 2017-ben aratta.

Bombagóllal bukott a Fradi a stadionavatón

Bombagóllal bukott a Fradi a stadionavatón

Három pont előnyre tett szert a Vi­deo­ton az élen a lab­da­rúgó NB I 17. for­du­ló­ját kö­ve­tően, mi­u­tán az FTC ki­ka­pott Szom­bat­he­lyen.

Három pont előnyre tett szert a Vi­deo­ton az élen a lab­da­rúgó NB I 17. for­du­ló­ját kö­ve­tően, mi­u­tán az FTC ki­ka­pott Szom­bat­he­lyen.

Lenyomták a világbajnokot, Hamilton fejet hajtott

Lenyomták a világbajnokot, Hamilton fejet hajtott

Va­sár­nap zárul a Forma-1-es vb 2017-es so­ro­zata. A szom­bati idő­mé­rőn a Mer­ce­de­sek do­mi­nál­tak.

Va­sár­nap zárul a Forma-1-es vb 2017-es so­ro­zata. A szom­bati idő­mé­rőn a Mer­ce­de­sek do­mi­nál­tak.

Ennyit ér a FIFA-világranglista, beférnénk a vébére vagy sem?

Ennyit ér a FIFA-világranglista, beférnénk a vébére vagy sem?

Sz­tár­csa­pa­tok buk­tak el, de köz­ben a ma­gyar mögé so­rolt vá­lo­ga­tot­tak vet­ték si­ker­rel a se­lej­te­ző­ket.

Balhé, összecsapnak Messi és Ronaldo hívei

Balhé, összecsapnak Messi és Ronaldo hívei

Úgy fest, ki­szi­vár­gott a 2017-es Arany­labda-sza­va­zás vég­ered­mé­nye.

Úgy fest, idő előtt ki­szi­vár­gott a 2017-es Arany­labda-sza­va­zás vég­ered­mé­nye.

Katar nyerheti a foci-vébét? Hajmeresztő ötletről tárgyal a FIFA

Katar nyerheti a foci-vébét? Hajmeresztő ötletről tárgyal a FIFA

For­ra­dalmi vál­to­zás jöhet. Ha meg­sza­vaz­zák, vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat vá­sá­rol­hat­nak össze a te­he­tős or­szá­gok?

For­ra­dalmi vál­to­zás jöhet. Ha meg­sza­vaz­zák, vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat vá­sá­rol­hat­nak össze a te­he­tős or­szá­gok?

Most érkezett, óriási változás a fociválogatottban

Most érkezett, óriási változás a fociválogatottban

Sé­rü­lé­sek miatt négy új ember csat­la­ko­zott Szé­lesi Zol­tán csa­pa­tá­hoz. Costa Rica ellen si­ke­re­seb­bek le­szünk?

Sé­rü­lé­sek miatt négy új ember csat­la­ko­zott Szé­lesi Zol­tán csa­pa­tá­hoz. Vajon Costa Rica ellen si­ke­re­seb­bek le­szünk?

Nagy a tét, világbajnoki főpróba Budapesten

Nagy a tét, világbajnoki főpróba Budapesten

Nagy az el­vá­rás.

Nagy az el­vá­rás a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tot­tal szem­ben, amely pén­tek­től va­sár­na­pig a Négy Nem­zet Tor­nán sze­re­pel a bu­da­pesti Tüs­ke­csar­nok­ban.

Leekens miatt aláztak minket? Reagált a focikapitány

Leekens miatt aláztak minket? Reagált a focikapitány

Új had­rend­ben val­lott szé­gyent a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Vajon ez már a belga tak­tika lenne?

5 ok: ezért beteg a magyar fociválogatott

5 ok: ezért beteg a magyar fociválogatott

Hova tűn­tek a jó ma­gyar fo­cis­ták? És hol ma­rad­ha­tunk még szé­gyen­ben ezek után? Fe­röer, An­dorra, Lu­xem­burg - rövid idő alatt ennyi égés már nem vé­let­len!

Hova tűn­tek a jó ma­gyar fo­cis­ták? Van még ennél is lej­jebb? Fe­röer, An­dorra, Lu­xem­burg - rövid idő alatt ennyi égés már nem vé­let­len!