SPORT

KIAJOBB

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Fon­tos siker után is elé­ge­det­len volt.

Fon­tos siker után ál­ta­lá­ban nem így szok­tak nyi­lat­kozni az edzők. Pali elé­ge­det­len volt a lá­tot­tak­kal, szinte csak a ka­pu­sát di­csérte.

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet.

Egy­sze­rűen le­késte az újabb Eu­rópa-baj­noki címét olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Az óvá­sok után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Kezdődik az őrület! Ismét csodát tesznek a hokisok?

Kezdődik az őrület! Ismét csodát tesznek a hokisok?

Szom­ba­ton kez­dő­dik az évi ren­des ho­ki­őrü­let, a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság.

Legenda lett a magyar focista

Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott focista

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült.

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült.

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak má­so­dik nap­ján.

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen.

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Vi­gassy édes­anyja ta­ná­csait kö­vette.

Vi­gassy Bá­lint édes­anyja ta­ná­csait kö­vette a deb­re­ceni fel­nőtt or­szá­gos úszó­baj­nok­ság első nap­ján.

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Öt szám­ban in­dult a nyi­tó­na­pon.

Hosszú Ka­tinka öt szám­ban in­dult az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak szer­dai nyi­tó­nap­ján.

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Pén­te­ken Nyon­ban el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát.

Pén­te­ken Nyon­ban el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát.

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Ti­tok­za­tos rend­őri in­téz­ke­dés dön­tött az elő­dön­tős ki­lé­té­ről? A já­té­ko­sok nem ke­res­nek ki­fo­gást, de...

Ti­tok­za­tos rend­őri in­téz­ke­dés dön­tött az elő­dön­tős ki­lé­té­ről? A já­té­ko­sok nem ke­res­nek ki­fo­gást, de...

Dzsudzsák gólt lőtt, de nem volt oka ünnepelni

Dzsudzsák gólt lőtt, de nem volt oka ünnepelni

Az al-Vahda oda­haza lé­pett pá­lyára.

Az al-Vahda oda­haza lé­pett pá­lyára az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban.

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő.

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő a ma­gyar csa­tár a Bun­des­liga 29. for­du­ló­já­ban.

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

Já­ték­ve­ze­tőnk több mint öt hónap után tér vissza a csúcs­fo­ci­hoz.

NB I-ben edző­dött bíró di­ri­gálja a Baj­no­kok Li­gája elő­re­ho­zott dön­tő­jét. Több mint öt hónap után tér vissza a csúcs­fo­ci­hoz.

Lőrincz Viktor: Üres a vitrinem

Lőrincz Viktor: Üres a vitrinem

A riói olim­pián jobb volt el­len­fe­lé­nél, még­sem őt hoz­ták ki győz­tes­nek. A kö­tött­fo­gású 85 ki­lo­gram­mo­sok bronz­meccsé­nek az em­léke a mai napig kí­sérti.

A riói olim­pián jobb volt el­len­fe­lé­nél, még­sem őt hoz­ták ki győz­tes­nek. A kö­tött­fo­gású 85 ki­lo­gram­mo­sok bronz­meccsé­nek az em­léke a mai napig kí­sérti, de ez csak még mo­ti­vál­tabbá teszi az amúgy is el­kö­te­le­zett bir­kó­zót.

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Rázós ment vár az At­lé­tico Mad­ridra.

Rázós ment vár Ganxsta Zolee ked­venc csa­pa­tára, az At­lé­tico Mad­ridra. A spa­nyol gárda szer­dán a Le­i­ces­ter Cityt fo­gadja.

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Nem ehhez szok­tunk, mi tör­tént?

Három do­bo­gós he­lye­zés mel­lett egy szo­kat­lan nyol­ca­dik hellyel zárt. Nem ehhez szok­tunk a riói olim­pia sztár­já­tól, mi tör­tént?

Hosszú Katinkát Svédországban sem érik utol

Hosszú Katinkát Svédországban sem érik utol

Szinte le­má­solta teg­napi nap­ját.

Az Iron Lady majd­nem le­má­solta teg­napi tel­je­sít­mé­nyét.

Korábbi Fradi-edző leckéztetné az FTC-t

Korábbi Fradi-edző leckéztetné az FTC-t

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­nek sor­so­lá­sát.

Pén­te­ken el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­nek sor­so­lá­sát.

Hosszú Katinkának furcsa érzésben volt része

Hosszú Katinkának furcsa érzésben volt része

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk nem volt csa­ló­dott a meg­lepő ered­mé­nyek miatt.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk nem volt csa­ló­dott a meg­lepő ered­mé­nyek miatt.

Kaotikus hétvége, Hamilton visszavágott Vettelnek

Kaotikus hétvége, Hamilton visszavágott Vettelnek

Ha­mil­ton nyerte a Kínai Nagy­dí­jat.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok Lewis Ha­mil­ton, a Mer­ce­des brit pi­ló­tája nyerte a Forma-1-es Kínai Nagy­dí­jat va­sár­nap.

Doll: Szerencse is kell a bajnoki címhez

Thomas Doll: Szerencse is kell a bajnoki címhez

Hét­pon­tos hát­rány­ban har­col a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata.

Hét­pon­tos hát­rány­ban har­col a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata a baj­noki cí­mért. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző el­is­meri, nem csak saját ke­zük­ben van a sor­suk.

Baljóslatú meccset közvetít a tévé szombaton

Baljóslatú meccset közvetít a tévé szombaton

A ma­gyar és a szlo­vák tv is köz­ve­títi a bot­rá­nyos em­lékű ta­lál­ko­zót. 2008-ban vé­resre ver­ték a szur­ko­ló­kat...

A ma­gyar és a szlo­vák tv is köz­ve­títi a bot­rá­nyos em­lékű ta­lál­ko­zót. 2008-ban vé­resre ver­ték a szur­ko­ló­kat...

Dzsudzsák óriási elismerést kapott

Dzsudzsák még nem kapott ilyen elismerést

Fo­lya­ma­tos jó tel­je­sít­mé­nyé­nek kö­szön­heti a meg­tisz­telő címet.

Vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya fo­lya­ma­tos jó tel­je­sít­mé­nyé­nek kö­szön­heti a meg­tisz­telő címet.

Ebből botrány lesz, Dárdai német válogatott lehet

Ebből botrány lesz, Dárdai német válogatott lehet

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány fia ket­tős ál­lam­pol­gár­ként él Ber­lin­ben. Jö­vő­jé­ről ön­maga dönt.

Úszóbotrány, megszólaltak az érintett szülők

Úszóbotrány, megszólaltak az érintett szülők

Köz­le­ményt írtak az MTK-ban úszó gye­re­kek szü­lei. Most ki­de­rült, mit gon­dol­nak az érin­tet­tek a meg­hur­colt szak­em­ber­rel kap­cso­lat­ban.

Köz­le­ményt írtak az MTK-ban úszó gye­re­kek szü­lei. Most ki­de­rült, mit gon­dol­nak az érin­tet­tek a meg­hur­colt szak­em­ber­rel kap­cso­lat­ban.

Meglepetés a Fradinál, veszélyre figyelmeztet az edző

Meglepetés a Fradinál, veszélyre figyelmeztet az edző

14 éves jeget tör­tek meg a kézis lá­nyok. Az edző azon­ban csak óva­to­san örül, mert...

14 éves jeget tör­tek meg a fa­vo­rit ellen a fő­vá­rosi zöld-fehér kézis lá­nyok. Az edző azon­ban csak óva­to­san örül, mert...

Megválasztották Erdei Zsoltot, elnök lett

Megválasztották Erdei Zsoltot, elnök lett

Vi­lág­baj­no­kun­kat min­denki tá­mo­gatta.

Vi­lág­baj­no­kun­kat min­denki tá­mo­gatta.

Kíméletlen pofont kapott a magyar NB I

Kíméletlen pofont kapott a magyar NB I

Li­ech­tens­tein vagy Ka­zahsz­tán is meg­előz ben­nün­ket.

Li­ech­tens­tein vagy Ka­zahsz­tán is meg­előz ben­nün­ket.

Király Gábor tökéletes ajándékot kapott

Király Gábor tökéletes ajándékot kapott

A szü­le­tés­nap­ját ün­neplő ka­pust mél­tó­kép­pen kö­szön­töt­ték. Já­té­kos­tár­sai és a szur­ko­lók is em­lé­ke­ze­tessé tet­ték a vá­lo­ga­tott re­kor­der há­lóőr jeles nap­ját.

A szü­le­tés­nap­ját ün­neplő ka­pust mél­tó­kép­pen kö­szön­töt­ték. Já­té­kos­tár­sai és a szur­ko­lók is em­lé­ke­ze­tessé tet­ték a vá­lo­ga­tott re­kor­der há­lóőr jeles nap­ját.

Szalai Ádám kitálal, ezért nem igazolt el klubjától

Szalai Ádám kitálal, ezért nem igazolt el

Edzője és csa­pat­tár­sai vi­sel­ke­dése nagy­ban be­fo­lyá­solta a dön­té­sét. Az őszi és a ta­va­szi tel­je­sít­mé­nyét össze sem lehet ha­son­lí­tani.

Edzője és csa­pat­tár­sai vi­sel­ke­dése nagy­ban be­fo­lyá­solta a dön­té­sét. Az őszi és a ta­va­szi tel­je­sít­mé­nyét össze sem lehet ha­son­lí­tani.

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.

Szomorú számok, összetört a fociálom

Szomorú számok, összetört a magyar fociálom

Bernd Storck együt­tese kezd­heti az épít­ke­zést a 2020-as vi­a­dalra.

Vég­leg véget ért az Eb utáni fo­ci­láz. Bernd Storck együt­tese kezd­heti az épít­ke­zést a 2020-as vi­a­dalra.

Focicsoda, újra Eb-t ért a norvégverés

Focicsoda, újra Eb-t ért a norvégverés

A szom­bati le­tar­gia után végre jó hír a ma­gyar fo­ci­ban.

A szom­bati le­tar­gia után végre jó hír a ma­gyar fo­ci­ban. U17-es vá­lo­ga­tot­tunk ki­ju­tott az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Elkezdődött a Forma-1-es háború

Elkezdődött a Forma-1-es háború

A Mer­ce­des, vagy a Fer­rari do­mi­nál majd az idei sze­zon­ban?

A Mer­ce­des, vagy a Fer­rari do­mi­nál majd az idei sze­zon­ban? A Ri­post meg­mu­tatja, mit kell tudni a csa­pa­tok­ról.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Ideje újra meg­lepni őket a szom­bati vb-se­lej­te­zőn. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Dzsudzsákék lemondhatnak legnagyobb álmukról

Dzsudzsákék lemondhatnak legnagyobb álmukról

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sima ve­re­sé­get szen­ve­dett Por­tu­gá­li­á­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sima ve­re­sé­get szen­ve­dett Por­tu­gá­li­á­ban.

Storck újoncot avat Portugália ellen

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

A szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Pocsék főpróba, fociválogatottjaink kudarcot vallottak

Pocsék főpróba, fociválogatottjaink kudarcot vallottak

Három kor­osz­tály, három ve­re­ség.

Három kor­osz­tály, három ve­re­ség, két rú­gott gól.

Végleg tönkretették az évszázad magyar focicsapatát?

Végleg tönkretették az évszázad magyar focicsapatát?

Ért­he­tet­len mi tör­té­nik a 2000-es évek si­ker­csa­pa­tá­val. A Deb­re­cen saját ne­ve­lésű em­be­rek­kel nyert 7 baj­noki címet, lé­gi­ó­sok­kal most a ki­esés ellen küzd.

Ezt senki se hitte volna, óriási elismerést kapott a magyar válogatott

Ezt senki se hitte volna, óriási elismerést kapott a magyar válogatott

Csá­szár Gábor szép csend­ben gól­ki­rály lett a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A Sze­ge­det is el­is­mer­ték Eu­ró­pá­ban.

Olimpiai bajnokunk tudja, miben kell javulnia

Olimpiai bajnokunk tudja, miben kell javulnia

Vi­lág­baj­no­kunk idei hét ver­se­nyén min­dig ki­váló gya­kor­la­tot tu­dott be­mu­tatni.

Vi­lág­baj­no­kunk idei hét ver­se­nyén min­dig ki­váló gya­kor­la­tot tu­dott be­mu­tatni.

Zsoldos kutyák, portugál bohóc. Ez a debreceni foci?

Zsoldos kutyák, portugál bohóc. Ez a debreceni foci?

Urbán Fló­rián nem tür­tőz­tette magát.

Urbán Fló­rián ez­út­tal sem tür­tőz­tette magát. Ko­rábbi vá­lo­ga­tot­tunk most egy si­ker­csa­pat­nak szólt be.

Sztárcsapatot vert a Hertha, csak négy perc nem tetszett Dárdainak

Sztárcsapatot vert a Hertha, csak négy perc nem tetszett Dárdainak

A Dár­dai-csa­pat a Bun­des­liga-for­duló nagy nyer­tese. BL-ne­gyed­dön­tős ál­do­za­tot ej­tett a Her­tha.

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Va­sár­nap meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Va­sár­nap meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Még soha nem nyer­tünk az ibé­riai gárda ellen.

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi a német baj­nok­ság­ban.

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi Péter meccs­ről meccsre a német baj­nok­ság­ban.

Dzsudzsák szenzációs volt, neki tapsoltak

Dzsudzsák szenzációs volt, neki tapsoltak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a klub­já­ban re­me­kelt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a klub­já­ban re­me­kelt, pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Sors­döntő vb-se­lej­tező kö­vet­ke­zik.

Sors­döntő vb-se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra Por­tu­gá­lia ellen.

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei.

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei. Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek?

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

A por­tu­gá­liai vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt kö­ve­tően a ma­gyar vá­lo­ga­tott Bu­da­pes­ten lép pá­lyára.

A magyarok réme azzal a testrészével passzolt, amire nem is gondolnál

A magyarok réme azzal a testrészével passzolt, amire nem is gondolnál

Szo­kat­lan, de két­ség­kí­vül zse­ni­á­lis meg­ol­dás.

Szo­kat­lan, de két­ség­kí­vül zse­ni­á­lis meg­ol­dás. Egy arany­lab­dás már meg­csi­nálta.

A Fradi sztárjára nem számít Storck

A Fradi sztárja kimaradt, honosított játékossal készül a válogatott

Ho­no­sí­tott já­té­kos­sal ké­szül a vá­lo­ga­tott Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Bernd Storck rájuk szá­mí­tana Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Eszelős érvek, így tehet csodát a Barcelona!

Eszelős érvek, így tehet csodát a Barcelona!

125 or­szág köz­ve­títi szer­dán élő­ben...

Le­fu­tott pár­harc­nak tűnik, mégis 125 or­szág köz­ve­títi szer­dán élő­ben az FC Bar­ce­lona - Paris Saint-Ger­main Baj­no­kok Li­gája-meccset.

Csoda a BL-ben, visszaengedték az öltözőbe a sztáredzőt

Csoda a BL-ben, visszaengedték az öltözőbe a sztáredzőt

Ar­sene Wen­ger min­den mély­pon­tot alul tud múlni. A kínos ku­darc után be­bi­zo­nyí­totta, el­járt fe­lette az idő.

Ar­sene Wen­ger min­den mély­pon­tot alul tud múlni. A kínos ku­darc után be­bi­zo­nyí­totta, el­járt fe­lette az idő.

Szalai önmagát is meglepte

Szalai önmagát is meglepte

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett.

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett. Az vi­szont nem, aho­gyan el­érte a je­len­legi for­má­ját. A jó tel­je­sít­mény miatt még mik­ro­font is ra­ga­dott és dalra fa­kadt.

Pólós örömhír, visszatér a világ egyik legjobbja

Pólós örömhír, visszatér a világ egyik legjobbja

Nem bú­csú­zik Varga Dénes.

Nem bú­csú­zik a vá­lo­ga­tot­tól Varga Dénes. Igaz, a vá­lo­ga­tott ví­zi­lab­dá­zóra egy picit még várni kell.

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Dárdai egyre távolabb a nagy álmoktól

Dárdai egyre távolabb a nagy álmoktól

A ma­gyar edző csa­pata messzebb ke­rült attól, hogy nagy cé­lo­kért har­col­jon. Ahogy ki­moz­dul a Her­tha BSC Ber­lin­ből, szinte kép­te­len ered­mé­nye­sen fut­bal­lozni.

A ma­gyar edző csa­pata messzebb ke­rült attól, hogy nagy cé­lo­kért har­col­jon. Ahogy ki­moz­dul a csa­pat Ber­lin­ből, kép­te­len ered­mé­nye­sen fut­bal­lozni.

Szokatlan bemutatkozás, mindenkit meglepett Nikolics

Szokatlan bemutatkozás, mindenkit meglepett Nikolics

Le­ját­szotta első tét­meccsét új csa­pa­tá­ban Ni­ko­lics Ne­manja. A csa­tár egy­előre nem hozta azt, ami­ért szer­ződ­tet­ték.

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

Botrányos lezárás, bocsánatot kért Doll

Botrányos lezárás, bocsánatot kért Doll

Meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a Fe­renc­vá­ros szerb lé­gi­ósa. Emi­att ki­sebb bot­ránnyal zá­rult az Új­pest el­leni rang­adó.

Meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a Fe­renc­vá­ros szerb lé­gi­ósa. Emi­att ki­sebb bot­ránnyal zá­rult az Új­pest el­leni rang­adó.

Szalai elképesztő volt, magabiztosan nyert a Hoffenheim

Szalai elképesztő volt, magabiztosan nyert a Hoffenheim

A ma­gyar csa­tár hozta vissza csa­pa­tát a meccsbe, majd el is dön­tötte a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar csa­tár hozta vissza csa­pa­tát a meccsbe, majd el is dön­tötte a ta­lál­ko­zót.

Nikolics Nemanja majdnem összehányta magát

Nikolics Nemanja majdnem összehányta magát

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó ne­he­zen vi­selte a szá­mára új kö­rül­mé­nye­ket. Ké­szen áll a rajtra.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó ne­he­zen vi­selte a szá­mára új kö­rül­mé­nye­ket. Ké­szen áll a rajtra.

Leblokkolt a magyar Európa-bajnok

Leblokkolt a magyar Európa-bajnok

A több­szö­rös baj­nok olim­pi­ko­nunk­nak ön­ma­gát is le kel­lett győz­nie.

A több­szö­rös baj­nok olim­pi­ko­nunk­nak ön­ma­gát is le kel­lett győz­nie a kon­ti­nens­vi­a­da­lon. Végül olyat pro­du­kált, amire senki sem volt még képes ebben az évben.

Hihetetlen számok röpködnek a magyar focirangadó előtt

Hihetetlen számok röpködnek a magyar focirangadó előtt

Élet-halál har­cot vív Új­pes­ten a Fradi.

Élet-halál har­cot vív Új­pes­ten az él­lo­vas Hon­véd­tól nyolc pontra le­ma­radt Fradi. Ér­de­kes­sé­gek a nagy ér­dek­lő­dés­sel várt fő­vá­rosi derbi elé.

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

Így ünnepelt Dárdai: olyat tett és mondott, mint még soha

Így ünnepelt Dárdai: olyat tett és mondott, mint még soha

Nagy kő esett le az edző szí­vé­ről.

Nagy kő esett le a ma­gyar edző szí­vé­ről. Mos­tan­tól min­den szép és jó, nincs meg­ál­lás a Her­tha BSC szá­mára a német baj­nok­ság­ban?

Földrengésszerű változás az NB I-ben: nagy győztesek és vesztesek

Földrengésszerű változás az NB I-ben: nagy győztesek és vesztesek

Je­len­tő­sen vál­toz­tak az NB I-es csa­pa­tok és a fo­cis­ták ér­té­kei. Hűen tük­rö­zik a tel­je­sít­mé­nyü­ket.

Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Összecsapnak a sztárjaink: Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Vi­lág­klasszis úszó­nőnk egy­előre állja az ost­ro­mot. Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Né­met­or­szág­ból ka­pott üze­ne­tet.

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Né­met­or­szág­ból ka­pott üze­ne­tet.

Bombaforma! Priskin Tamás erre örökre emlékezni fog

Bombaforma! Priskin Tamás erre örökre emlékezni fog

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára olyan tel­je­sít­ményt nyúj­tott, amit so­káig em­le­getni fog­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára olyan tel­je­sít­ményt nyúj­tott, amit so­káig em­le­getni fog­nak.

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Nem bírt egy­más­sal az FTC és a Vidi.

Nem bírt egy­más­sal a Fe­renc­vá­ros és a Vi­deo­ton a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján.

Remekel Budapesten a magyar klasszis

Remekel Budapesten a magyar klasszis

Szom­ba­ton már a dön­tőbe jutás a tét Bu­da­pes­ten.

Szom­ba­ton már a dön­tőbe jutás a tét a 250 ezer dol­lár (72,7 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású bu­da­pesti női ke­mény­pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Dárdai Pál ünnepelhet, előrébb léptek

Dárdai Pál ünnepelhet, előrébb léptek

Si­ke­res nap­juk volt a ma­gyar sze­rep­lők­nek a Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján.

Si­ke­res nap­juk volt a ma­gyar sze­rep­lők­nek a Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján. Dár­dai Pál és Gu­lá­csi Péter is győ­zel­met ün­ne­pelt.

Óriási szégyen, eltűntek Európából a magyar focisták

Óriási szégyen, eltűntek Európából a magyar focisták

Eddig tar­tott a ku­pa­sze­rep­lés.

Eddig tar­tott a nem­zet­közi ku­pa­sze­rep­lés fi­a­ink­nak. Idén sem mi ural­tuk Eu­ró­pát.

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Csú­cso­kat re­giszt­rál­tak.

Man­ches­ter­ben és Le­ver­kus­en­ben is csú­csot re­giszt­rál­tak ked­den a BL-ben.

Micsoda elismerés! A magyar kapitány lehet a világ legjobbja

Micsoda elismerés! A magyar kapitány lehet a világ legjobbja

Ha­ma­ro­san meg­vá­laszt­ják a 2016-os év leg­jobb edző­jét, a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya is je­löl­tek kö­zött van.

Ha­ma­ro­san meg­vá­laszt­ják a 2016-os év leg­jobb edző­jét, a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya is je­löl­tek kö­zött van.