SPORT

KIAJOBB

Óriás érkezhet a Fradiba, a Vidi ellenfelétől igazolnak a zöldek

Óriás érkezhet a Fradiba, a Vidi ellenfelétől igazolnak a zöldek

Két hete még gólt fe­jelt a ma­gya­rok ellen a csa­tár, ta­vas­szal már ná­lunk fo­ciz­hat.

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek.

Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek.

Történelmet írt a fiatal magyar sportolólány

Történelmet írt a fiatal magyar sportolólány

Itt­hon edzeni sem tud, mégis bi­zo­nyít a fi­a­tal sí­ug­rónő. Le a ka­lap­pal Vörös Virág tel­je­sít­mé­nye előtt!

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Még a rossz for­má­ban lévő Nor­vé­gia is túl nagy falat egy­előre a ma­gyar ké­zi­sek­nek.

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Történelmi magyar sportsiker: világbajnokságon tarolt a testvérpár

Történelmi magyar sportsiker: világbajnokságon tarolt a testvérpár

Kicsi a ma­gyar csa­pat, de erős! Arany- és ezüst­érem mel­lett két ne­gye­dik he­lyet is sze­rez­tek a SUP vb-n.

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még so­ha­sem örül­tek.

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még talán so­ha­sem örül­tek. Mi lesz ebből a fel­fo­ko­zott vá­ra­ko­zás­ból, fo­ci­ün­nep vagy balhé?

Öröm a székelyeknél, kitömték a bukaresti sztárcsapatot

Óriási az öröm a székelyeknél, kitömték a bukaresti sztárcsapatot

Videó a gó­lok­ról és az ün­nep­lés­ről! Tör­té­nelmi győ­zel­met ara­tott a Sepsi OSK a Steaua jog­utódja ellen.

Videó a gó­lok­ról és az ün­nep­lés­ről! Tör­té­nelmi győ­zel­met ara­tott a Sepsi OSK a Steaua jog­utódja ellen.

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Rossz előjelek, fehérorosz átok vár a Vidire

Rossz előjelek, fehérorosz átok vár a Vidire

Far­kas­or­dító hi­deg­ben küzd­het a Vidi.

Far­kas­or­dító hi­deg­ben, olyan he­lyen kell nyer­nie a MOL Vidi FC-nek, ahol ma­gyar csa­pat még soha nem járt si­ker­rel. Innen szép for­dí­tani!

Szalai Ádámék az első győzelmükre hajtanak

Szalai Ádámék az első győzelmükre hajtanak

Tör­té­nete során elő­ször sze­re­pel a Baj­no­kok Li­gá­já­ban a Hoffen­heim.

Tör­té­nete során elő­ször sze­re­pel a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban a Hoffen­heim, amely egy­előre nye­ret­len a so­ro­zat­ban.

Magyar siker az Európa-ligában, a Vidinek is maradt még egy esélye

Magyar siker az Európa-ligában, a Vidinek is maradt még egy esélye

Kádár már to­vább­ju­tott, a fe­hér­vá­riak nem éltek az első le­he­tő­sé­gük­kel.

Kádár Tamás már to­vább­ju­tott az egye­nes ki­esé­ses sza­kaszba, a fe­hér­vá­riak vi­szont nem éltek az első le­he­tő­sé­gük­kel.

Tényleg doppingolt? Megszólalt a Real Madrid sztárja

Tényleg doppingolt? Megszólalt a Real Madrid sztárja

Nem le­pőd­tünk meg, ami­kor a spa­nyo­lok kő­ke­mény sztárja el­mondta vé­le­mé­nyét a bot­rány­ról.

Nem le­pőd­tünk meg, ami­kor a spa­nyo­lok kő­ke­mény sztárja el­mondta vé­le­mé­nyét a bot­rány­ról.

Őrületes magyar diadal a világ egyik legjobbja ellen

Őrületes magyar diadal a világ egyik legjobbja ellen

A MOL-Pick Sze­ged jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

A MOL-Pick Sze­ged jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó NB I-ben.

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 15. for­du­ló­já­ban.

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Pon­tot men­tett a Her­tha.

A Her­tha a Hoffen­heim­mel ta­lál­ko­zott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 12. for­du­ló­já­ban.

Lewis Hamilton igazi profi, így zárja a vb-t

Lewis Hamilton igazi profi, így zárja a vb-t

Lewis Ha­mil­ton az utolsó fu­ta­mot is ko­mo­lyan veszi.

Hiába nyerte már meg az idei Forma-1-es vi­lág­baj­nok­sá­got Lewis Ha­mil­ton, az utolsó fu­ta­mot is ko­mo­lyan veszi.

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra.

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra, nem csak a pénz. Ri­vá­li­sai pi­he­nőre vo­nul­tak, de ő már a kö­vet­kező ver­senyre ké­szül.

Meglepő titkot árult el a Vidi hőse

Meglepő titkot árult el a Vidi hőse

Ismét az élet írta a leg­jobb for­ga­tó­köny­vet, a piros-kékek leg­ru­ti­no­sabb tagja sze­rezte sze­rezte az új sta­dion első gól­ját.

Ismét az élet írta a leg­jobb for­ga­tó­köny­vet, a piros-kékek leg­ru­ti­no­sabb tagja sze­rezte sze­rezte az új sta­dion első gól­ját. A já­té­kos ennek al­kal­má­ból aján­dék­kal is ké­szül.

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Kle­in­heis­ler László egy mu­ta­tó­ban va­la­mennyi csa­pat­tár­sát fe­lül­múlta az Asz­ta­ná­ban.

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel.

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel. Na­gyon be­jött nekik a japán fő­vá­ros: edző­jé­vel nem csak tu­ris­tás­kodni akar­nak vissza­térni To­ki­óba.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Az ész­tek ellen foly­tat­juk.

Bőven ma­radt tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma­ra­dék két mér­kő­zé­sé­nek a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Történelmi magyar sportsiker született

Történelmi magyar sportsiker született

Ennél szu­pe­reb­bek már nem is le­het­né­nek a du­na­új­vá­rosi pólós lá­nyok.

Ennél szu­pe­reb­bek már nem is le­het­né­nek a du­na­új­vá­rosi pólós lá­nyok. Óri­ási fel­tá­ma­dás kel­lett a szen­zá­ciós győ­ze­lem­hez.

Járt a vastaps, ilyen egy nyerő fociválogatott

Járt a taps, ilyen egy nyerő válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Itt a le­gen­dás pi­lóta uno­kája. Újra lesz egy Fit­ti­paldi a szá­guldó cir­kusz­ban.

Sze­re­pet kap a le­gen­dás pi­lóta uno­kája. Újra lesz egy Fit­ti­paldi a szá­guldó cir­kusz­ban.

Sosem látott sikert ért el Cristiano Ronaldo

Sosem látott sikert ért el Cristiano Ronaldo

A fut­ball­sztár a show­biz­nisz leg­nép­sze­rűbb hí­res­sé­geit is le­hagyta.

Nem csak a pá­lyán re­me­kel. A Ju­ven­tus fut­ball­sztárja a show­biz­nisz leg­na­gyobb hí­res­sé­geit is maga mö­gött hagyta.

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Me­lyi­kük a jobb? Vi­lág­baj­noki címek szá­má­ban még a német vezet, de sok mu­ta­tó­ban vesz­tésre áll. Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a ma­gyar úszó­sztár.

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a vi­lág­kupa-vi­a­da­lon si­kert si­kerre hal­mozó ma­gyar úszó­sztár.

Borzasztó sérülés után lett hős a magyar kapus

Borzasztó sérülés után lett hős a magyar kapus

Bor­dás Dá­niel tö­ké­le­tes mu­ta­tók­kal há­lálta meg az er­dé­lyi­ek­nek, hogy bíz­tak benne.

Bor­dás Dá­niel tö­ké­le­tes mu­ta­tók­kal há­lálta meg az er­dé­lyi­ek­nek, hogy bíz­tak benne.

Erre számított? Hosszú Katinka így kezdett Pekingben

Erre számított? Hosszú Katinka így kezdett Pekingben

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő pén­te­ken Kí­ná­ban foly­tatta a vi­lág­kupa-so­ro­za­tot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő pén­te­ken Kí­ná­ban foly­tatta a vi­lág­kupa-so­ro­za­tot.

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Ma­gyar össze­csa­pás a Bun­des­li­gá­ban.

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Elképesztő, Lőw Zsolték halmozzák a rekordokat

Elképesztő, Lőw Zsolték halmozzák a rekordokat

A PSG pén­te­ken a Lille-t fo­gadja.

A Paris Saint-Ger­main pén­te­ken a Lille ellen foly­tatná a me­ne­te­lést a fran­cia lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Dzsudzsák gólt vágott, mégis bosszús lehet

Dzsudzsák gólt vágott, mégis bosszús lehet

Az al-It­ti­had to­vábbra is gyen­gén tel­je­sít a baj­nok­ság­ban.

Az al-It­ti­had to­vábbra is gyen­gén tel­je­sít az arab emír­sé­gek­beli lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Nem kertel, végre aranyat nyerne a magyar sztár

Nem kertel, végre aranyat nyerne a magyar sztár

Lő­rincz Vik­tor vb-t nyerne.

Lő­rincz Vik­tor nem ker­tel, egy­ér­tel­műen vi­lág­baj­noki címet sze­retne nyerni a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Na­gyon örül, hogy itt­hon bír­kóz­hat.

Nincs kegyelem, teljesen lenullázta magát a bukott fociedző

Nincs kegyelem, teljesen lenullázta magát a bukott fociedző

Kér­dés, van-e visszaút Julen Lo­p­ete­gui szá­mára? Egye­lőre nem tudni, ki lesz hosszú­tá­von az utódja a Real Mad­rid­nál.

Óriási magyar sikerrel zárult a budapesti vb

Óriási magyar sikerrel zárult a budapesti vb

Erre az ered­ményre büsz­kék le­het­nek a ma­gyar bir­kó­zók.

Erre az ered­ményre büsz­kék le­het­nek a ma­gyar bir­kó­zók. Ki­tet­tek ma­gu­kért a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Siker, siker hátán: érik az első magyar érem a birkózó-vb-n

Siker, siker hátán: érik az első magyar érem a birkózó-vb-n

Szen­zá­ciós tel­je­sít­mé­nyek! Két női bir­kó­zónk is bronz­meccset vív a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Szen­zá­ciós tel­je­sít­mé­nyek! Két női bir­kó­zónk is bronz­meccset vív a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Magyar sztár izzadságára gerjednek Kínában

Magyar sztár izzadságára gerjednek Kínában

Bi­zarr szto­rit me­sélt spor­to­lónk az őt övező őrü­le­tes ra­jon­gás­ról. Be­tyá­ros ka­lap­pal üzen.

Bi­zarr szto­rit me­sélt spor­to­lónk az őt övező őrü­le­tes ra­jon­gás­ról. Be­tyá­ros ka­lap­pal üzen az el­len­fe­le­i­nek.

Telt ház az Arénában, így folytatták a magyarok

Telt ház az Arénában, így folytatták a magyarok

Öt ma­gyar lé­pett sző­nyegre.

Va­sár­nap öt ma­gyar bir­kó­zóért szo­rít­hat­tunk a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Óriási meglepetés, már a Fradi sem veretlen

Óriási meglepetés, már a Fradi sem veretlen

El­bu­kott a Fe­renc­vá­ros.

A Fe­renc­vá­ros szom­bat este a Pus­kás Aka­dé­mia ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó NB I-ben.

Váratlan fordulat, hoppon maradt a magyar sportoló az arénában

Váratlan fordulat, hoppon maradt a magyar sportoló az arénában

Dé­lelőtt csak egy ver­seny­zőnk ju­tott to­vább a bir­kó­zó­vé­bén.

Dé­lelőtt csak egy ver­seny­zőnk ju­tott to­vább a bir­kó­zó­vé­bén. Neki meccset sem kel­lett ját­sza­nia.

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Sza­lai Ádám csa­pata, a Hoffen­heim Nürn­berg­ben lé­pett fel a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Sza­lai Ádám csa­pata, a Hoffen­heim Nürn­berg­ben lé­pett fel a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Sorozatos kudarcok érik Dzsudzsák Balázst

Sorozatos kudarcok érik Dzsudzsák Balázst

Dzs­u­dzsák Ba­lázs együt­tese fájó ku­dar­cot szen­ve­dett.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs együt­tese fájó ku­dar­cot szen­ve­dett az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­ban.

Kezdődik! Tőlük várjuk az érmeket a birkózó vb-n

Kezdődik! Tőlük várjuk az érmeket a birkózó vb-n

Szom­ba­ton kez­dő­dik a vi­a­dal.

Szom­ba­ton kez­dő­dik és jövő va­sár­nap zárul a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság, ame­lyen 30 fős hazai csa­pat indul.

Hihetetlen kudarc, ismét csődöt mondott a Real Madrid

Hihetetlen kudarc, ismét csődöt mondott a Real Madrid

Ez­út­tal a Le­vante tré­fálta meg a Real Mad­ri­dot a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ez­út­tal a Le­vante tré­fálta meg a Real Mad­ri­dot a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Be is szólt, meg nem is a le­gen­dás pi­lóta Forma-1-be tartó fi­á­nak. Alonso is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Be is szólt, meg nem is a le­gen­dás pi­lóta Forma-1-be tartó fi­á­nak, Mick­nek. Fer­nando Alonso is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Németh Szilárd legendák sírkövét avatta fel

Németh Szilárd legendák sírkövét avatta fel

Gyö­nyörű em­lé­ke­zés előzte meg a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Gyö­nyörű em­lé­ke­zés előzte meg a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Egerszegi Krisztina pótanyukaként segíti az új magyar úszósztárt

Egerszegi Krisztina pótanyukaként segíti az új magyar úszósztárt

Turi György mes­ter­edző me­sélt az or­szág ked­ven­ce­i­nek kü­lön­le­ges kap­cso­la­tá­ról. Öt­szö­rös olim­piai baj­nok­nőnk sokat segít.

Hihetetlen megtiszteltetés érte Dárdai fiait a német válogatottakban

Hihetetlen megtiszteltetés érte Dárdai fiait a német válogatottakban

Már­ton után Palkó is csa­pat­ka­pi­tány­ként hall­gatta a német him­nuszt. Hpgy lesz ebből ma­gyar vá­lo­ga­tott­ság?

Szupercsapat épül Magyarországon, világsztárt honosítottak

Szupercsapat épül Magyarországon, világsztárt honosítottak

Le­tette az ál­lam­pol­gár­sági esküt az egyéni olim­piai ezüst­ér­mes. Jö­vőre már ma­gyar­ként ver­se­nyez­het.

Szenzációs sikerek, Késely és Milák lenyűgözi a világot

Szenzációs sikerek, Késely és Milák lenyűgözi a világot

Pa­rá­dés tel­je­sít­mé­nyek.

Pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­ta­nak a ma­gyar spor­to­lók a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Lenyomják a világot, szenzációs magyar sikerek az ifi olimpián

Lenyomják a világot, szenzációs magyar sikerek az ifi olimpián

Szom­ba­ton is hal­moz­tuk az ér­me­ket.

Szom­ba­ton is hal­moz­ták az ér­me­ket a ma­gyar ver­seny­zők a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Micsoda öröm, ünnepelhet a Schumacher-család

Micsoda öröm, ünnepelhet a Schumacher-család

Mick Schu­m­a­cher re­me­kelt.

Mick Schu­m­a­cher pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott ebben az évben a Forma-3-ban.

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

Újabb magyar aranyérem, remekelnek a fiatalok

Újabb magyar aranyérem, remekelnek a fiatalok

Pazar tel­je­sít­ményt nyúj­ta­nak a ma­gyar spor­to­lók az Ar­gen­tí­ná­ban zajló ifjú­sági olim­pián.

Pazar tel­je­sít­ményt nyúj­ta­nak a ma­gyar spor­to­lók az Ar­gen­tí­ná­ban zajló ifjú­sági olim­pián.

Csodát tettek a magyar sportolók Argentínában, amíg te aludtál

Csodát tettek a magyar sportolók Argentínában, amíg te aludtál

Foly­ta­tó­dott az arany­eső. Meg­ál­lít­ha­tat­la­nok a ma­gyar spor­to­lók a Bu­e­nos Aires-i ifjú­sági olim­pián.

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Orban a ma­gyar csa­pat­ban foly­tatja.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág ellen foly­tatja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­lan pá­lya­fu­tása?

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­la­nul si­ke­res pá­lya­fu­tása?

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Hoppá, lemondott világsztárjáról a magyar csapat

Hoppá, lemondott világsztárjáról a magyar csapat

Sz­lo­vé­ni­ába adta köl­csön a Veszp­rém az olim­piai baj­nok spor­to­lót. A fran­cia át­lö­vőt egy­szer majd vissza­vár­ják.

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója.

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója Né­met­or­szág­ban. A Her­tha BSC fut­ball­tré­ne­rét immár a sztár­edzők közé so­rol­ják a Bun­des­li­gá­ban.

Fantasztikus magyar sikerek születtek, amíg aludtál

Fantasztikus magyar sikerek születtek, amíg aludtál

Úgy tűnik, szép jövő előtt áll a ma­gyar sport, fi­a­tal­ja­ink Ar­gen­tí­ná­ban verik a vi­lá­got.

Úgy tűnik, szép jövő előtt áll a ma­gyar sport, fi­a­tal­ja­ink Ar­gen­tí­ná­ban verik a vi­lá­got.

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Jó ba­rátja ellen ver­se­nyez a bu­da­pesti vi­lág­ku­pán, de csak utána jön a java!

Ide­gen­ve­ze­tő­nek áll a ma­gyar klasszis. Régi nagy ri­vá­li­sá­val, egy­ben ba­rát­já­val ver­se­nyez a bu­da­pesti vi­lág­ku­pán, de csak utána jön a java!

Szenzációs a magyar csatár, ismét neki tapsoltak

Szenzációs a magyar csatár, ismét neki tapsoltak

Ni­ko­lics Ne­manja ki­ma­gasló for­má­ban fut­bal­lo­zik. Ismét ő a Chi­cago Fire leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa.

Ni­ko­lics Ne­manja ki­ma­gasló for­má­ban fut­bal­lo­zik. Ismét ő a Chi­cago Fire leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa.

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban meccsel­tek.

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

A Lip­cse le­győzte a Hoffen­hei­met.

Két ma­gyar já­té­kos ke­rült szembe egy­más­sal a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak meccsén.

Erre ki számított? Meglepetés a Forma-1-es időmérőn

Erre ki számított? Meglepetés a Forma-1-es időmérőn

Bot­tas indul az élről.

Nem olyan ered­mény szü­le­tett a Forma-1-es Orosz Nagy­díj idő­mé­rő­jén, amire a leg­töb­ben szá­mí­tot­tak.

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Tit­kos bal­héra ké­szül a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest egy-egy ult­ra­cso­portja.

Mourinhónak befellegzett? Erre a kudarcra már nincs magyarázat

Mourinhónak befellegzett? Erre a kudarcra már nincs magyarázat

Óri­ási meg­le­pe­tés­sel kez­dő­dött az angol baj­nok­ság he­te­dik for­du­lója.

Óri­ási meg­le­pe­tés­sel kez­dő­dött az angol baj­nok­ság he­te­dik for­du­lója.

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett.

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha.

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Magyar esélyest ajánlunk a FIFA rangos díjára

Magyar esélyest ajánlunk a FIFA díjára

Tíz év alatt egy ma­gyar gólra sem le­he­tett sza­vazni a Pus­kás-díj je­lölt­jei kö­zött. Jö­vőre jöhet végre az át­tö­rés?

Tíz év alatt egy ma­gyar gólra sem le­he­tett sza­vazni a Pus­kás-díj je­lölt­jei kö­zött. Jö­vőre jöhet végre az át­tö­rés?

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Újra dől­nek az ara­nyak, csak­hogy ez csa­lóka...

Újra dől­nek az ara­nyak, csak­hogy... Egye­lőre csa­lóka a kép, de van re­mény az igazi fel­tá­ma­dásra.

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Több szem­pont­ból is tör­té­nelmi a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pa­tá­nak sze­zon­kez­dete.

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

A Vidi a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

A Mol Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga kö­vet­kező kö­ré­ben a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

Babos Timi szomorúan bevallotta, sosem tett még ilyet

Babos Timi szomorúan bevallotta, sosem tett még ilyet

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező túl­haj­totta magát, vá­rat­la­nul re­a­gált rá.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező túl­haj­totta magát, vá­rat­la­nul re­a­gált rá.

Mi ez, átok? Ezrek szomorkodnak a Budapesten történtek miatt

Mi ez, átok? Ezrek szomorkodnak a Budapesten történtek miatt

Semmi sem jött össze a Vi­di­nek a mumus BATE Bo­ri­szov ellen.

Semmi sem jött össze a Vi­di­nek a mumus BATE Bo­ri­szov ellen. Pedig ennél csak ne­he­zebb lesz.

Szalai Ádám a BL-ben: most vagy soha?

Szalai Ádám a BL-ben: most vagy soha?

Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk gólra éhe­sen tér vissza a leg­elő­ke­lőbb ku­pa­so­ro­zatba.

Arra ké­szül, ami eddig még nem jött össze neki. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk gólra éhe­sen tér vissza a leg­elő­ke­lőbb ku­pa­so­ro­zatba.

Megerősítették a hírt: sokkoló bejelentést tett az NB I sztárja

Megerősítették a hírt: sokkoló bejelentést tett az NB I sztárja

Nem kacsa, tény­leg így dön­tött.

Nem kacsa, tény­leg így dön­tött. Újabb mély­ütés, lelép az Eu­rópa-li­gára ké­szülő baj­nok­csa­pat leg­ne­ve­sebb já­té­kosa.

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

El­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.

Si­ke­res te­ni­sze­zőnk el­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.