SPORT

KIAJOBB

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

A por­tu­gál csa­tár idén biz­to­san nem szerzi meg ha­to­dik BL-di­a­da­lát. He­lyette ka­pott va­lami mást.

A por­tu­gál csa­tár idén biz­to­san nem szerzi meg ha­to­dik BL-di­a­da­lát. He­lyette ka­pott va­lami mást.

FRISS HÍREK

Magyar álomsiker, ilyen még nem volt Budapesten

Magyar álomsiker, ilyen még nem volt Budapesten

Szen­zá­ciós siker.

Szen­zá­ciós si­kert ara­tott a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 29. for­du­ló­já­nak va­sár­napi meccsén.

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 29. for­du­ló­já­nak va­sár­napi meccsén.

Maradt esélye a Vidinek, a csúcsrangadó dönthet

Maradt esélye a Vidinek, a csúcsrangadó dönthet

Az FTC és a Mol Vidi FC is nyerni tu­dott a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 28. for­du­ló­já­ban.

Elképesztő siker, újabb csodát tett Magyarországon a sztáredző

Elképesztő siker, újabb csodát tett Magyarországon a sztáredző

Tör­té­nelmi ma­gyar siker szü­le­tett a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s női jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Beindult a magyar gólvágó, ismét neki tapsolnak

Beindult a magyar gólvágó, ismét neki tapsolnak

Nem kezdte jól a sze­zont Ni­ko­lics Ne­manja a ten­ge­ren­tú­lon, de azóta for­mába len­dült.

Nem kezdte jól a sze­zont Ni­ko­lics Ne­manja a ten­ge­ren­tú­lon, de azóta for­mába len­dült.

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Eu­rópa egyik leg­jobb­já­nak lát­ják vá­lo­ga­tot­tunk osz­lo­pát. Ez nem üres duma, be­szé­de­sek a sta­tisz­ti­kák.

Szépek és ügyesek: a női hokisok meghódították Budapestet

Szépek és ügyesek: a női hokisok meghódították Budapestet

Igazi fesz­ti­vál­han­gu­lat ural­ko­dik a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott mér­kő­zé­sein a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Király Gábor ünnepel, de valami nem stimmel

Király Gábor ünnepel, de valami nem stimmel

A kapus sze­rint győ­zött az igaz­ság, az MLSZ azon­ban tel­je­sen más­ról be­szél.

Fur­csán zá­rult le Ki­rály Gábor el­til­tása. A kapus sze­rint győ­zött az igaz­ság, az MLSZ azon­ban tel­je­sen más­ról be­szél.

Szuper pólósok, vasárnap este aranyérmesek lehetünk

Szuper pólósok, vasárnap este aranyérmesek lehetünk

Má­so­dik mu­mu­sát is le­győzte Zág­ráb­ban a vá­lo­ga­tott. Bárki ellen lehet esé­lyünk.

Ezt egész Európa látja, többezer magyar üzent a szlovákoknak

Ezt egész Európa látja, többezer magyar üzent a szlovákoknak

Mondja még va­laki ne­künk, hogy nem lehet him­nuszt éne­kelni a szom­széd or­szág­ban!

Óriási örömhírt posztolt Marco Rossi

Óriási örömhírt posztolt Marco Rossi

Meg­lepő be­jegy­zés a szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­zös­ségi ol­da­lán. Újra a hor­vá­tok le­győ­zése a téma, csak éppen egé­szen más­hogy.

Meg­lepő be­jegy­zés a szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­zös­ségi ol­da­lán. Újra a hor­vá­tok le­győ­zése a téma, csak éppen egé­szen más­hogy.

Óriási változás Újpesten, milliárdokról beszélnek

Óriási változás Újpesten, milliárdokról beszélnek

Nyá­ron tel­je­sen át­ala­kul­hat a lila-fehér klub.

Nyá­ron tel­je­sen át­ala­kul­hat a lila-fehér klub, is­me­rős üz­let­em­ber lehet a tu­laj­do­nos.

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban az NB I-ben.

Csúcsmeccs Budapesten, világsztárok ellen készülnek a hokisaink

Csúcsmeccs Budapesten, világsztárok ellen készülnek a hokisaink

Nem min­den­napi meccsel kezdi meg a fel­ké­szü­lést a ma­gyar férfi jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a vi­lág­baj­nok­ságra.

Döntés Salzburgban, itt a rég várt nagy hír Szoboszlairól

Döntés Salzburgban, itt a rég várt nagy hír Szoboszlairól

El­söprő győ­zel­met ara­tott.

El­söprő győ­zel­met ara­tott. Csa­pat­tár­sa­i­nak esé­lyük sem volt a 18 éves ma­gyar szu­per­te­het­ség ellen.

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

A ka­pusé a 21. Ma­gyar Arany­labda.

Az RB Le­ip­zig ka­pu­sáé a 21. Ma­gyar Arany­labda. Ezen a téren is Ki­rály Gábor nyom­do­ka­iba lé­pett vá­lo­ga­tot­tunk né­met­or­szági lé­gi­ósa.

Világsztárok mellé került a magyar focista

Óriási siker, világsztárok mellé került a magyar focista

Jó­kora el­is­me­rés.

Jó­kora el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hát­védje.

Csodát láttak több ezren Szombathelyen

Csodát láttak több ezren Szombathelyen

Az utóbbi napok tör­té­né­sei alap­ján min­den a Ha­la­dás ellen szólt, mégis újra győ­zött Hor­váth Fe­renc csa­pata. Már­ci­us­ban meg­tál­to­so­dott a Hali.

Min­den a Ha­la­dás ellen szólt, mégis újra győ­zött Hor­váth Fe­renc csa­pata. Már­ci­us­ban meg­tál­to­so­dott a Hali.

Lőw Zsolt visszatér Lipcsébe, Neymar és Mbappé is megy vele

Lőw Zsolt visszatér Lipcsébe, Neymar és Mbappé is megy vele

Gu­lá­csiék vi­lág­sztá­rok ellen ját­sza­nak.

Gu­lá­csi Péter és Willi Orbán nyá­ron vi­lág­sztá­rok ellen játsz­hat hazai pá­lyán. Mindez a ma­gyar edző­nek kö­szön­hető.

Olaszországból jött a hír: nagy húzásra készül Marco Rossi

Olaszországból jött a hír: nagy húzásra készül Marco Rossi

Érik a kü­lön­le­ges vá­lo­ga­tott meccs?

Érik a kü­lön­le­ges vá­lo­ga­tott meccs? Olasz szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk a cél ér­de­ké­ben ki­hasz­nálná remek kap­cso­lat­rend­sze­rét.

Darnyi Tamás óriási örömhírt kapott

Darnyi Tamás óriási örömhírt kapott

Ez ám a szép el­is­me­rés sport­hő­se­ink­nek! Le­gen­dás ma­gyar úszók ki­tün­te­té­sé­ről dön­tött szer­dai zárt ülé­sén a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Ez ám a szép el­is­me­rés! Le­gen­dás ma­gyar úszók ki­tün­te­té­sé­ről dön­tött szer­dai zárt ülé­sén a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Hop­pon marad a Ju­ven­tus?

Hop­pon marad a Ju­ven­tus? Na­gyon sokra tart­ják lab­da­rú­gá­sunk leg­főbb re­mény­sé­gét. Bu­da­pes­ten ta­nul­má­nyoz­ták a vá­lo­ga­tott­beli já­té­kát.

Most kiderült, ezt gondolják a horvátok a magyarokról

Most kiderült, ezt gondolják a horvátok a magyarokról

Vi­lág­baj­noki ezüst­ér­me­sek, de va­lami miatt mégis irigy­ked­nek ránk szom­szé­da­ink.

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Katka rá­ta­pin­tott a lé­nyegre. Úszó­klasszi­sunk tel­je­sen új meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezte a sport­vi­lá­got szinte sok­koló hírt.

Katka rá­ta­pin­tott a lé­nyegre. Úszó­klasszi­sunk tel­je­sen új meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezte a sport­vi­lá­got szinte sok­koló hírt. Pedig sze­mé­lyes ked­ven­cé­ről van szó.

33 perc alatt 1600-an lájkolták Hosszú Katinkát, ez brutális

33 perc alatt 1600-an lájkolták Hosszú Katinkát, ez brutális

A ma­gyar úszó­csil­lag semmi egye­bet nem tett, csak meg­mu­tatta or­szág­nak-vi­lág­nak, amit tud!

A ma­gyar úszó­csil­lag semmi egye­bet nem tett, csak meg­mu­tatta or­szág­nak-vi­lág­nak, amit tud!

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

Sz­lo­vá­ki­á­ban lé­pünk pá­lyára.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban lép pá­lyára.

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, ők!

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, hogy ők! Több mint két év­ti­ze­des átkot kell meg­tör­niük lab­da­rú­gó­ink­nak a szlo­vá­kok el­leni Eb-se­lej­te­zőn.

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

Leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről és a leg­főbb cél­já­ról is be­szélt egy kül­földi ol­da­lon.

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről és a leg­főbb cél­já­ról is be­szélt egy kül­földi ol­da­lon. Hosszab­bí­tott oszt­rák klub­já­nál, de cso­dál­koz­nánk, ha ki­töl­tené a szer­ző­dé­sét.

Gondban a kapitány, berúgta az öltözőajtót a válogatott újonca

Gondban a szövetségi kapitány, berúgta az öltözőajtót a magyar labdarúgó-válogatott újonca

Fel­ad­ták a lec­két Marco Ros­si­nak! Nehéz vá­lasz­tás az Eb-se­lej­te­zők előtt: rutin a kis­pad­ról vagy a bom­ba­for­má­ban ját­szó ta­pasz­ta­lat­lan fi­a­tal?

Fel­ad­ták a lec­két Marco Ros­si­nak! Nehéz dön­tés vár az olasz mes­terre a fon­tos Eb-se­lej­te­zők előtt: rutin a kis­pad­ról vagy a bom­ba­for­má­ban ját­szó ta­pasz­ta­lat­lan fi­a­tal?

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Lehet, leg­kö­ze­lebb a Miami Open dön­tő­jé­ben ta­lál­koz­nak majd?

Lehet, hogy leg­kö­ze­lebb a Mi­a­mi­ban meg­ren­de­zésre ke­rülő te­nisz­torna dön­tő­jé­ben ta­lál­koz­nak majd?

Kiderült végre, mennyit keresnek az NB I-es focisták

Kiderült végre, mennyit keresnek az NB I-es focisták

Hi­he­tet­len össze­gek röp­köd­nek.

Hi­he­tet­len össze­gek röp­köd­nek a ma­gyar sport­ban. Nem csak a pá­lyán, a fi­ze­té­sek terén is ki­emel­ke­dik a me­zőny­ből az FTC és a Vidi.

Csúcsrangadó Szegeden, szoros végjáték a magyar derbin

Csúcsrangadó Szegeden, szoros végjáték a magyar derbin

A Sze­ged a leg­na­gyobb ri­vá­li­sát, a Veszp­ré­met fo­gadta a férfi ké­zi­labda NB I rang­adó­ján.

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Szo­ros küz­de­lem volt.

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Újdonságokkal rajtol a Forma-1, ezért lesz érdemes nézni

Újdonságokkal rajtol a Forma-1, ezért lesz érdemes nézni

Mi­che­lisz, Szujó és a töb­biek.

Mi­che­lisz, Szujó és a töb­biek. Is­mert arcok mel­lett új ar­cu­lat­tal ké­szül a 2019-es sze­zonra az M4 Sport.

Gulácsit ünneplik, szenzációs formában tér haza

Gulácsit ünneplik, szenzációs formában tér haza

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Lewis Hamilton remegett, sokkolta, ami történt

Lewis Hamilton remegett, sokkolta, ami történt

Meg­kez­dő­dött a 2019-es idény.

Meg­kez­dő­dött a 2019-es Forma-1-es vi­lág­baj­noki idény. A cím­védő Lewis Ha­mil­ton­nak el­állt a szava az Auszt­rál Nagy­díj idő­mé­rője után.

Nagyon jó külföldi focista jelentkezett be a magyar válogatottba

Nagyon jó külföldi focista jelentkezett be a magyar válogatottba

Két hó­na­pon múlik min­den.

Két hó­na­pon múlik min­den. Több posz­ton be­vet­hető, min­denki szá­mára is­me­rős já­té­kos­ról van szó.

Lehet ennél rosszabb? Egyre kínosabb, amit a sztáredző művel

Lehet ennél rosszabb? Egyre kínosabb, amit a sztáredző művel

Nincs könnyű hely­zet­ben a Li­ver­pool, amely szer­dán este a Bayern Mün­chen ott­ho­ná­ban lép fel.

Nincs könnyű hely­zet­ben a Li­ver­pool, amely szer­dán este a Bayern Mün­chen ott­ho­ná­ban lép fel.

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben.

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben az egyik leg­jobb ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek.

Óriási elismerés, Miskolcról beszél az egész világ

Óriási elismerés, Miskolcról beszél az egész világ

Újabb ma­gyar fo­ci­si­ker.

Újabb ma­gyar fo­ci­si­ker, Kína és Orosz­or­szág is csak a há­tun­kat nézi.

Olyan történt Liu Shaolinnal, mint még soha

Olyan történt Liu Shaolinnal, mint még soha

Hideg­zu­hany a szófiai vébén. Olim­piai baj­no­kun­kat mind­há­rom távon ki­zár­ták a ver­seny­ből.

Hideg­zu­hany a szófiai vébén. Olim­piai baj­no­kun­kat mind­há­rom távon ki­zár­ták a ver­seny­ből. Egyéni érem nél­kül ma­radt a ma­gyar csa­pat.

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Ke­mény Dénes üzent úszó­sztá­runk­nak. A le­gen­dás ví­zi­labda-ka­pi­tány ta­ná­csa­i­val va­lóra vál­hat­nak Katka álmai.

Csodás magyar siker született Glasgow-ban

Csodás magyar siker született Glasgow-ban

Jó jós­nak bi­zo­nyult, de még jobb ver­seny­ző­nek Már­ton Anita.

Fél­éves ki­ha­gyás után érem a fe­dett­pá­lyás at­lé­ti­kai Eu­rópa-baj­nok­sá­gon! Jó jós­nak bi­zo­nyult, de még jobb ver­seny­ző­nek Már­ton Anita.

Magyar edző babrálhat ki a Manchester Uniteddel

Magyar edző babrálhat ki a legendás focicsapattal, a Manchester Uniteddel

Habár Lőw Zsol­tot má­sod­edző­ként fog­lal­koz­tatja a Paris Saint-Ger­main, a ma­gyar szak­em­ber mé­re­tes sze­re­pet vál­lal a si­ker­ben.

Habár Lőw Zsol­tot má­sod­edző­ként fog­lal­koz­tatja a Paris Saint-Ger­main, a ma­gyar szak­em­ber mé­re­tes sze­re­pet vál­lal a si­ker­ben.

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Ugyan­olyan bal­ese­tet szen­ved­tek, de a vég­ered­mény most sze­ren­csére egé­szen más.

Kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság. Ugyan­olyan bal­ese­tet szen­ved­tek, de a vég­ered­mény most sze­ren­csére egé­szen más.

Hoppá, Fucsovics rendesen feldühítette Federert

Hoppá, Fucsovics rendesen feldühítette Federert

Végül mégis a rutin dön­tött.

Marci remek hú­zá­sa­i­val néha ki­hozta a sod­rá­ból a svájci vi­lág­klasszist a küz­de­lem során, me­lyet eső­szü­ne­tek tar­kí­tot­tak. Végül mégis a rutin dön­tött.

Különös babona, erről még sosem nyilatkozott a magyar sportolónő

Különös babona, erről még sosem nyilatkozott a magyar sportolónő

Póta Ge­or­gina hazai kö­zön­ség előtt ér­heti el pá­lya­fu­tása egyik leg­na­gyobb si­ke­rét.

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Hadat üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zők előtt.

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik.

Egyes­ben fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik Babos Tí­meát, aki ez­út­tal pá­ros­ban sem járt si­ker­rel.

Pazar siker, szenzációs magyar világcsúcs született

Pazar siker, szenzációs magyar világcsúcs született

Ma­ga­biz­tos fö­lénnyel nyert Major Ve­ro­nika a 25m pisz­toly ver­seny­szám­ban Új­del­hi­ben.

Ma­ga­biz­tos fö­lénnyel nyert Major Ve­ro­nika a 25m pisz­toly ver­seny­szám­ban Új­del­hi­ben.

Csúcsesemény, vasárnap erre figyelnek Budapesten

Csúcsesemény, vasárnap erre figyelnek Budapesten

Ma­gyar já­té­kos dönt­ő­zik.

Ma­gyar já­té­kos dönt­ő­zik va­sár­nap a bu­da­pesti 250 ezer dol­lár (70 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény­pá­lyás női te­nisz­tor­nán.

Hoppá, ilyen még nem történt idén a Fradival

Hoppá, ilyen még nem történt idén a Fradival

Szom­bat dél­után öt mér­kő­zést ját­szot­tak az OTP Bank Li­gá­ban.

Szom­bat dél­után öt mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 22. for­du­ló­já­ban.

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Bernd Storck csodát tett, a válogatott exkapitányát ünneplik

Bernd Storck csodát tett, a válogatott exkapitányát ünneplik

Bernd Storck se­gít­sé­gé­vel a belga Mo­usc­ron lab­da­rúgó-csa­pata ki­má­szott a gö­dör­ből.

Bernd Storck se­gít­sé­gé­vel a belga Mo­usc­ron lab­da­rúgó-csa­pata ki­má­szott a gö­dör­ből.

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Ha­tal­mas han­gu­lat­ban ját­szot­ták a ma­gyar-szlo­vák fo­ci­rang­adót a Fel­vi­dé­ken.

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

A Deb­re­cen a Fra­dit fo­gadta.

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

A Bar­ce­lona tá­ma­dója nem örül­he­tett tiszta szív­vel a győ­ze­lem­nek.

A Bar­ce­lona tá­ma­dója nem örül­he­tett tiszta szív­vel a leg­utóbbi győ­ze­lem­nek.

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya re­me­kelt az egye­sült arab emír­sé­gek­beli baj­nok­ság­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya re­me­kelt az egye­sült arab emír­sé­gek­beli baj­nok­ság­ban.

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Nya­fo­gás he­lyett gála és bosszú­ság.

Nya­fo­gás he­lyett gála és némi bosszú­ság is. Tíz éve nem lá­tott bra­vúrt ért el a csa­pata, de a ma­gyar edzőt ki­hoz­ták a sod­rá­ból.

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

Szófi­á­ban ját­szik.

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa leg­gaz­da­gabb sztár­klub­jai.

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa leg­gaz­da­gabb sztár­klub­jai.

Kiborult Dárdai, pedig nagy napok várnak rá: egész éjjel nem aludt

Kiborult Dárdai, pedig nagy napok várnak rá: egész éjjel nem aludt

Rosszul si­ke­rült a fő­próba, de a hét­közi elő­adás úgyis fon­to­sabb az edző­nek.

Rosszul si­ke­rült a fő­próba, de a hét­közi elő­adás úgyis fon­to­sabb az edző­nek.

Szent a béke? Böde Dániel csattanós választ adott

Szent a béke? Böde Dániel csattanós választ adott

A Fe­renc­vá­ros Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra verte a Hon­vé­dot a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Fe­renc­vá­ros Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra verte a Hon­vé­dot a lab­da­rúgó NB I-ben.

Bombameglepetés, óriási verést kapott a magyar bajnok

Bombameglepetés, óriási verést kapott a magyar bajnok

Ki­ka­pott a Mol Vidi FC az NB I-ben.

Aligha ilyen ta­va­szi foly­ta­tásra szá­mí­tott a Mol Vidi FC a lab­da­rúgó NB I-ben.

Nyilasi Tibor biztos az aranyban, bajnok lesz a Fradi

Nyilasi Tibor biztos az aranyban, bajnok lesz a Fradi

Szom­ba­ton foly­ta­tó­dik az NB I.

Szom­ba­ton foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó NB I, a lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros öt pont előnnyel vezet a Mol Vidi FC-vel szem­ben.

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Ja­vára vált, hogy ta­valy ki­csit meg­sza­kí­totta a nagy ro­ha­nást. Újult erő­vel foly­tatja az útját a to­kiói olim­pia felé.

Olaszországból jött a hír egy szenzációs magyar sikerről

Olaszországból jött a hír egy szenzációs magyar sikerről

Marco Rossi most örül­het.

Árul­kodó fotót kö­zölt egy új­ság­író. Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány most örül­het. Újabb fo­cis­tánk iga­zolt eu­ró­pai top­li­gába, a mi­e­ink ked­venc he­lyére.

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Új hely­zet állt elő a klub­nál. Hiába be­szél­tek meg jó előre min­den vitás kér­dést?

Új hely­zet állt elő a klub­nál. Hiába be­szél­tek meg jó előre min­den vitás kér­dést?

NB III-as magyar focistát igazolhat a Chelsea

NB III-as magyar focistát igazolhat a Chelsea

Te­mes­vári kis­pes­ti­ből lon­doni lehet.

Te­mes­vári kis­pes­ti­ből lon­doni lehet. A Hon­véd tu­laj­do­nosa várja az an­go­lok aján­la­tát a nagy te­het­sé­gért.

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Hi­he­tet­len, mit mű­velt Oszaka. Két év után végre meg­tört a női Grand Slam-baj­no­kok átka.

Ámul a világ, új magyar sztár született

Ámul a világ, új magyar sztár született

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Gu­lá­csi ki­vé­te­lé­vel gö­dörbe ke­rül­tek a top­li­gák­ban sze­replő ma­gyar fo­cis­ták. Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Babos Timi nagy­üze­met tart.

Babos Timit ma nem kell majd rin­gatni, hogy el­alud­jon. Nagy­üze­met tart Mel­bourne-ben a cím­vé­désre törő ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Ilyen jól sikerült Babos Timi 10 éves kihívása

Ilyen jól sikerült Babos Timi 10 éves kihívása

2009-ben még alig 16 éves ka­masz­lány­ként kezdte a sort a Ro­land Gar­ro­son, most már két­sze­res fel­nőtt Grand Slam-győz­tes lehet az Aust­ra­lian Ope­nen.

2009-ben még alig 16 éves ka­masz­lány­ként kezdte, most már két­sze­res fel­nőtt Grand Slam-győz­tes lehet.

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a szom­bati foly­ta­tást.

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság foly­ta­tá­sát.

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Ebből az együtt­mű­kö­dés­ből nagy dol­gok sül­het­nek ki. Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Tusup hagyatéka most jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.