SPORT

KIAJOBB

Katar nyerheti a foci-vébét? Hajmeresztő ötletről tárgyal a FIFA

Katar nyerheti a foci-vb-t? A FIFA hajmeresztő ötletről tárgyal

For­ra­dalmi vál­to­zás jöhet. Ha meg­sza­vaz­zák, vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat vá­sá­rol­hat­nak össze a te­he­tős or­szá­gok?

For­ra­dalmi vál­to­zás jöhet. Ha meg­sza­vaz­zák, vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat vá­sá­rol­hat­nak össze a te­he­tős or­szá­gok?

5 ok: ezért beteg a magyar fociválogatott

5 ok: ezért beteg a magyar fociválogatott

Fe­röer, An­dorra, Lu­xem­burg - rövid idő alatt ennyi égés már nem vé­let­len!

Hova tűn­tek a jó ma­gyar fo­cis­ták? Van még ennél is lej­jebb? Fe­röer, An­dorra, Lu­xem­burg - rövid idő alatt ennyi égés már nem vé­let­len!

Most érkezett, óriási változás a fociválogatottban

Most érkezett, óriási változás a fociválogatottban

Sé­rü­lé­sek miatt négy új ember csat­la­ko­zott Szé­lesi Zol­tán csa­pa­tá­hoz. Costa Rica ellen si­ke­re­seb­bek le­szünk?

Sé­rü­lé­sek miatt négy új ember csat­la­ko­zott Szé­lesi Zol­tán csa­pa­tá­hoz. Vajon Costa Rica ellen si­ke­re­seb­bek le­szünk?

Nagy a tét, világbajnoki főpróba Budapesten

Nagy a tét, világbajnoki főpróba Budapesten

Nagy az el­vá­rás a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tot­tal szem­ben.

Leekens miatt aláztak minket? Reagált a focikapitány

Leekens miatt aláztak minket? Reagált a focikapitány

Új had­rend­ben val­lott szé­gyent a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Vajon ez már a belga tak­tika lenne?

Megfosztják a koronától? Hosszú Katinka komoly gondban

Megfosztják a koronától? Hosszú Katinka komoly gondban

Hosszú Ka­tin­ká­val olyan tör­tén­het, amire évek óta nem volt példa.

Hosszú Ka­tin­ká­val olyan tör­tén­het, amire évek óta nem volt példa.

Pokoli hangulat, görögtűz és futballünnep a Fradi-pályán

Pokoli hangulat, görögtűz és futballünnep a Fradi-pályán

A Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen NB I-es baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zésre meg­telt a Gro­u­pama Aréna.

Dárdai állására fájhat Storck foga

Kiderült, Dárdai állására fájhat Storck foga

A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja Dár­dai Pált?

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt.

Megérdemelt diadal, Kleinheisler végre ünnepelhet

Megérdemelt diadal, Kleinheisler végre ünnepelhet

Kle­in­heis­ler László, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott já­té­kosa sé­rü­lés­sel küzd, de most jó hírt ka­pott.

Kle­in­heis­ler László, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott já­té­kosa sé­rü­lés­sel küzd, de most jó hírt ka­pott.

Héder Barna távozik az M4 Sporttól

Héder Barna távozik, új igazgató az M4 Sportnál

No­vem­ber 1-el Héder Barna tá­vo­zik az M4 Sport csa­torna élé­ről és a ve­zér­igaz­gató nem­zet­közi sport­jogi ta­nács­adó­ja­ként foly­tatja mun­ká­ját.

No­vem­ber 1-el Héder Barna tá­vo­zik az M4 Sport csa­torna élé­ről és a ve­zér­igaz­gató nem­zet­közi sport­jogi ta­nács­adó­ja­ként foly­tatja mun­ká­ját.

Gulácsi a frászt hozza a Bayern sztárjaira

Gulácsi a frászt hozza a Bayern München sztárjaira

Győzni megy csa­pa­tá­val Mün­chenbe. Ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül?

Győzni megy csa­pa­tá­val a bajor fő­vá­rosba a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa. A si­ker­re­cep­tet már tudja - ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül a bra­vúr?

Megszólalt az MLSZ első számú külföldi kapitányjelöltje

Megszólalt az MLSZ első számú külföldi kapitányjelöltje

Ciki, ha ez így foly­ta­tó­dik.

Vé­sze­sen szű­kül a kör. Ciki, ha ez így foly­ta­tó­dik. Tény­leg ennyit ér a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­padja?

Csúcsizgalmak a BL-ben, őrületes meccsek következnek

Csúcsizgalmak a BL-ben, őrületes meccsek következnek

Ha az ered­mé­nyek úgy ala­kul­nak, akár 11 csa­pat biz­to­sít­hatja a he­lyét a leg­jobb 16 kö­zött.

Ha az ered­mé­nyek úgy ala­kul­nak, akár 11 csa­pat biz­to­sít­hatja a he­lyét a leg­jobb 16 kö­zött a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája keddi és szer­dai já­ték­nap­ján.

Felipe Massa keményen bírálta Kubicát

Felipe Massa keményen bírálta Kubicát

Nagy a zűr a Wil­li­ams is­tál­ló­já­nál, egy­más­nak estek a pi­ló­ták.

Nagy a zűr a Wil­li­ams is­tál­ló­já­nál, egy­más­nak estek a pi­ló­ták.

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

Lipcsei Péter besokallt, durván beszólt a legenda

Lipcsei Péter besokallt, durván beszólt a legenda

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi klasszisa az NB II-ben akadt ki. Sosem ta­lál­nád ki, kire ha­rag­szik a je­len­leg So­rok­sá­ron dol­gozó tré­ner.

Kimi Raikkönen durván odavágott Verstappennek

Kimi Raikkönen durván odavágott Verstappennek

Verstap­pen idi­ó­tá­nak ne­vezte a ver­seny­bí­ró­kat, mi­u­tán el­vet­ték tőle a do­bo­gós he­lyet.

Cavani beintett a kiállított Neymarnak

Cavani beintett a kiállított Neymarnak

A PSG uru­guayi lab­da­rú­gója pon­tot tett a Ney­mar­ral ví­vott csa­tára.

A PSG uru­guayi lab­da­rú­gója vég­le­ges pon­tot tett a Ney­mar­ral ví­vott csa­tára.

Méltó búcsú Aradszky Lászlótól, ezt ő is megtapsolta volna

Méltó búcsú Aradszky Lászlótól, ezt ő is megtapsolta volna

A hang­szó­ró­ból az éne­kes dala szólt.

A hang­szó­ró­ból az éne­kes dala szólt, a fo­cis­ták rá em­lé­kez­tek. Majd győz­tek is az ősi ri­vá­lis ellen.

Dárdai állása hajszálon függött, a végén mentették meg

Dárdai állása hajszálon függött, a végén mentették meg

A meccs haj­rá­já­ban szer­zett egy pon­tot a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pata.

Világbajnokot avathat a Forma-1

Világbajnokot avathat a Forma-1

Ha­mil­ton­nak egy­szer már ara­nyat ért az Ame­ri­kai Nagy­díj.

Ha­mil­ton­nak egy­szer már ara­nyat ért az Ame­ri­kai Nagy­díj.

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Ol­csón meg­néz­he­ted Szé­lesi Zol­tán meg­bí­zott ka­pi­tány ma­gyar­or­szági meccsét.

Ol­csón meg­néz­he­ted Szé­lesi Zol­tán meg­bí­zott ka­pi­tány ma­gyar­or­szági meccsét.

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

Rég várt találkozás, erre készül Risztov Éva

Rég várt találkozás, erre készül Risztov Éva

Kü­lön­le­ges sze­rep­ben lát­hat­juk pén­tek este Risz­tov Évát.

Kü­lön­le­ges sze­rep­ben lát­hat­juk pén­tek este Risz­tov Évát. "A baj­nok én va­gyok" - ezzel a cím­mel lép fel olim­piai baj­nok úszónk a Já­ték­szín­ben.

Sarapova elegáns válasza, visszavágott a gyűlölködőknek

Sarapova elegáns válasza, visszavágott a gyűlölködőknek

Erre örökre em­lé­kezni fog.

Ma­rija Sa­rap­ova em­lé­ke­ze­tes tel­je­sít­ményt nyúj­tott Kí­ná­ban, erre örökre em­lé­kezni fog.

Jenson Button súlyosan megsértette Schumachert

Jenson Button súlyosan megsértette Schumachert

A héten je­lent meg But­ton: Life at the Limit című könyve, mely­ben több pi­ló­tá­ról is ki­tá­lal.

A héten je­lent meg But­ton: Life at the Limit című könyve, mely­ben több pi­ló­tá­ról is ki­tá­lal.

Újabb csapás, ezúttal sem rendez olimpiát Budapest

Újabb csapás, ezúttal sem rendez olimpiát Budapest

Az oszt­rák sza­va­zók dön­töt­tek. Vall­juk be, ko­moly esé­lyünk sosem volt a 2026-os já­té­kokra.

Az oszt­rák sza­va­zók dön­töt­tek. Vall­juk be, ko­moly esé­lyünk sosem volt a 2026-os já­té­kokra.

Balhé Felcsúton, felrobbant a dühtől a Fradi edzője

Balhé Felcsúton, felrobbant a dühtől a Fradi edzője

Egy bün­tető miatt bal­héz­tak.

Egy bün­tető miatt a Fe­renc­vá­ros edzője, Tho­mas Doll ki­kelt ma­gá­ból. Bal­hés han­gu­lat­ban zá­rult a meccs.

Újabb csalódás, Dárdaiék a kieső hely felé zuhannak

Újabb csalódás, Dárdaiék a kieső hely felé zuhannak

Gyenge for­mát mutat a Her­tha...

Gyenge for­mát mutat a Her­tha, amely ismét csa­ló­dást oko­zott a Bun­des­li­gá­ban.

Döbbenetes, százmilliókat keres a focistákkal leégő Storck

Döbbenetes, százmilliókat keres a focistákkal leégő Storck

A német edző két mun­kát végez az MLSZ-nek.

A német edző két mun­kát végez az MLSZ-nek. Utódja ennél ke­ve­seb­bet kap­hat majd.

Beszólt a magyaroknak a holland világsztár

Beszólt a magyaroknak a holland világsztár

Ezt aztán nem tesszük zsebre. Pedig Van der Vaart a sa­ját­ja­ira se lehet büszke, de a jelek sze­rint az még min­dig más szint...

Ezt aztán nem tesszük zsebre. Pedig Ra­fael van der Vaart a sa­ját­ja­ira se lehet büszke, de a jelek sze­rint az még min­dig más szint...

Messi ijedtében döntött, sztárok nem mehetnek a vébére

Messi ijedtében döntött, sztárok nem mehetnek a vébére

.

Li­onel Messi a leg­vé­gén csa­pott oda a se­lej­te­ző­kön. Ar­gen­tína ott lesz Orosz­or­szág­ban, bez­zeg Chile...

Kínos búcsú, Storcktól elköszöntek a szurkolók

Kínos búcsú, Storcktól elköszöntek a szurkolók

Nincs bo­csá­nat az el­múlt egy évért.

Nincs bo­csá­nat az el­múlt egy évért. Hiába a győ­ze­lem Fe­röer ellen, a tábor íté­le­tet hir­de­tett.

Szülés után bunyózott a magyar harcos

Szülés után bunyózott a magyar harcos

A héten tech­ni­kai KO-val sö­pörte be a 10. arany­ér­mét az ököl­vívó.

Mi­u­tán a nyá­ron vi­lágra hozta gyer­me­két, a héten újra szo­rí­tóba lé­pett az ököl­vívó, és tech­ni­kai KO-val be­sö­pörte a 10. arany­ér­mét.

Hamilton történelmet írt, mindenkit ámulatba ejtett

Hamilton történelmet írt, mindenkit ámulatba ejtett

Re­me­kelt a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok brit pi­lóta a Forma-1-es Japán Nagy­díj idő­mérő edzé­sén re­me­kelt.

Gigantikus ciciktől szabadult meg az új teniszkirálynő

Gigantikus ciciktől szabadult meg az új teniszkirálynő

Ti­ni­kori képei alap­ján alig lehet rá­is­merni. A pá­lyán és az élet­ben is jót tett neki a mell­ki­seb­bítő műtét.

Ti­ni­kori képei alap­ján alig lehet rá­is­merni a friss vi­lág­el­sőre. A pá­lyán és az élet­ben is jót tett neki a mell­ki­seb­bítő műtét.

Súlyos vereség, Bernd Storck ismét bajban van

Súlyos vereség, Bernd Storck ismét bajban van

Ismét cső­döt mon­dott a vá­lo­ga­tott.

Ismét cső­döt mon­dott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely ez­út­tal Svájc­ban ma­radt alul.

Főnyeremény, Hosszú Katinka nagyot kaszált

Főnyeremény, Hosszú Katinka nagyot kaszált

Remek tel­je­sít­ményt nyújt.

Remek tel­je­sít­ményt a Vi­lág­kupa-so­ro­zat ver­se­nyein. To­vábbra is harc­ban áll a végső si­ke­rért.

Dárdainak meggyűlt a baja a berlini rendőrökkel

Dárdainak meggyűlt a baja a berlini rendőrökkel

Erre nem lehet büszke a Her­tha-edző. Ami a Bayern ellen bra­vúr volt, az ez­út­tal in­kább rö­he­jes­nek tűnik.

Erre aztán nem lehet büszke a Her­tha-edző. Ami a Bayern ellen bra­vúr volt, az ez­út­tal in­kább rö­he­jes­nek tűnik.

Cristiano Ronaldo megvált nagy büszkeségétől

Cristiano Ronaldo megvált nagy büszkeségétől

Cris­ti­ano Ro­naldo nem csak já­té­ká­ról, hanem nagy szí­vé­ről is híres.

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

A szép­ség­ki­rálynő a na­pok­ban Bu­da­pes­ten járt. Csak nem vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya ked­véért?

Ki hitte volna, visszatér a megalázott fociedző

Ki hitte volna, visszatér a megalázott fociedző

Le­he­tet­len módon sza­kí­tot­tak vele, most mégis újra ő lesz a Bayern Mün­chen mes­tere.

Le­he­tet­len módon sza­kí­tot­tak vele, most mégis újra ő lesz a Bayern Mün­chen mes­tere.

Győzelme után árulta el nagy titkát a Forma-1 sztárja

Győzelme után árulta el nagy titkát a Forma-1 sztárja

Ez már em­ber­fe­letti! Így még el­ké­pesz­tőbb bra­vúr, amit vég­hez vitt Max Verstap­pen a Ma­laj­ziai Nagy­dí­jon.

Ez már em­ber­fe­letti! Így még el­ké­pesz­tőbb bra­vúr, amit vég­hez vitt Max Verstap­pen a Ma­laj­ziai Nagy­dí­jon.

Siralmas mérleg, Dárdai Pál komoly gondban van

Siralmas mérleg, Dárdai Pál komoly gondban van

Képes ja­ví­tani a Her­tha?

To­vábbra is po­csék for­mát mutat ide­gen­ben a Her­tha, amely csü­tör­tö­kön Svéd­or­szág­ban pró­bál ja­ví­tani si­ral­mas mér­le­gén.

Most érkezett, Magyarországra jön a Real Madrid

Most érkezett, Magyarországra jön a Real Madrid

Ran­gos tor­nára ér­kez­nek a spa­nyol le­gen­dák. Sal­gó­tar­jánba kell utaz­nia, aki látni akarja őket.

Dárdai magyarázkodhat, újabb súlyos pofon

Dárdai magyarázkodhat, újabb súlyos pofon

Ez­út­tal Svéd­or­szág­ban ma­radt alul a Her­tha, amely bor­zal­mas for­mát mutat ide­gen­ben.

Ez­út­tal Svéd­or­szág­ban ma­radt alul a Her­tha, amely bor­zal­mas for­mát mutat ide­gen­ben.

Kőkemény harc, ebbe Ronaldo bicskája is beletörhet

Kőkemény harc, ebbe most Cristiano Ronaldo bicskája is beletörhet

A cím­vé­dők gól­iszony­ban szen­ved­nek, mi­köz­ben a dort­mun­diak ka­pu­jába na­gyon ke­ve­sen tud­nak be­ta­lálni.

A le­gen­dás cím­védő spa­nyol sztár­csa­pat je­len­leg gól­iszony­ban szen­ved. A hely­ze­tet sú­lyos­bítja, hogy a dort­mun­diak ka­pu­jába na­gyon ke­ve­sen tud­nak be­ta­lálni. Vajon képes lesz meg­törni az "átkot" CR7?

Borított a focivezér: óriási változás fenyeget

Borított a focivezér: óriási változás fenyeget

Már nem so­káig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai. Tény­leg kö­ze­leg a fo­lya­mat vége?

Már nem so­káig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai. Tény­leg kö­ze­leg a dús­gaz­dag klub­tu­laj­do­no­sok ural­ko­dá­sá­nak a vége?

Legendánk jóslata, Fucsovics a legnagyobbak közé emelkedhet

Legendánk jóslata, Fucsovics a legnagyobbak közé emelkedhet

Óri­á­sit lök­het Fu­cso­vics Már­ton kar­ri­er­jén a si­ke­res Davis-kupa-sze­rep­lés.

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

A meccs előtt bol­dog volt az edző.

A meccs előtt op­ti­mista és bol­dog volt a ma­gyar edző. A Mainz el­leni meccs azon­ban ismét gyen­gére si­ke­re­dett. Gu­lá­csi és Sza­lai csa­pata nyert.

Ki érti? Feleslegesen teszi kockára az életét a világhírű pilóta

Ki érti? Feleslegesen teszi kockára az életét a világhírű pilóta

A vi­lág­baj­nok na­gyon vak­merő.

Bár­mit meg­tenne a vi­lág­baj­nok, hogy újra ver­se­nyez­hes­sen. Ezzel azon­ban még in­kább ve­szé­lyez­teti a saját testi ép­sé­gét.

Régi adósságát törlesztette Hosszú Katinka

Régi adósságát törlesztette Hosszú Katinka

Újabb el­is­me­rést ka­pott az Iron Lady.

Szep­tem­ber 16-án meg­telt a Bács­kai Kul­túr­pa­lota dísz­terme. Újabb el­is­me­rést ka­pott az Iron Lady.

Megszűnik a Pécsi MFC?

Megszűnik a Pécsi MFC?

Ve­szélybe ke­rült a le­gen­dás ma­gyar lab­da­rú­gó­csa­pat.

Ve­szélybe ke­rült a le­gen­dás ma­gyar lab­da­rú­gó­csa­pat. A Pécsi MFC-t mű­köd­tető ön­kor­mány­zat meg­vonta tá­mo­ga­tá­sát a je­len­leg NB3-ban sze­replő klub­tól.

A legszebb lányokkal támadunk az Eb-n

A legszebb lányokkal támadunk az Eb-n

Meg­le­pe­tést okozna a röp­labda vá­lo­ga­tott.

Meg­le­pe­tést okozna a pén­te­ken kez­dődő röp­labda Eu­rópa-baj­nok­sá­gon a ma­gyar női vá­lo­ga­tott.

Meglepetés, méretes pofont kapott a Videoton

Meglepetés, méretes pofont kapott a Videoton

Nincs több ve­ret­len csa­pat a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­le­pe­tés a 9. for­du­ló­ban.

Nincs több ve­ret­len csa­pat a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­le­pe­tés a 9. for­du­ló­ban.

Csodát tettek, parádés magyar tenisz-diadal

Csodát tettek, parádés magyar tenisz-diadal

A ma­gyar férfi te­nisz­vá­lo­ga­tott 2-1-re vezet Orosz­or­szág ellen a Davis-ku­pá­ban. Va­sár­nap egyet­len siker elég a végső si­ker­hez.

A ma­gyar férfi te­nisz­vá­lo­ga­tott 2-1-re vezet Orosz­or­szág ellen a Davis-ku­pá­ban. Va­sár­nap egyet­len siker elég a végső si­ker­hez.

Csupa boldogság, Babos Timi repes az örömtől

Csupa boldogság, Babos Timi repes az örömtől

Remek for­má­ban ját­szik.

Az ak­tu­á­lis vi­lág­rang­lis­tán 63. ma­gyar já­té­kos a ka­na­dai Qu­é­bec­ben ját­szik.

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

A Vi­deo­ton jöhet ki ebből a leg­job­ban.

Baj­nok és ku­pa­győz­tes, ezüst- és bronz­ér­mes meccsel egy­más­sal az NB I szom­bati kö­ré­ben. A Vi­deo­ton jöhet ki ebből a leg­job­ban.

Mi történt Hamiltonnal? Erre senki sem számított

Mi történt Hamiltonnal? Erre senki sem számított

Finom szólva sem si­ke­rült a Szin­ga­púri Nagy­díj idő­mé­rője Lewis Ha­mil­ton­nak.

Finom szólva sem si­ke­rült a Szin­ga­púri Nagy­díj idő­mé­rője Lewis Ha­mil­ton­nak.

Ki győzi le a Real Madridot? Új kihívó a BL-ben

Ki győzi le a Real Madridot? Új kihívó a BL-ben

Vajon ki ál­lítja meg a Real Mad­ri­dot?

Vajon ki ál­lítja meg a Real Mad­ri­dot, amely az utóbbi két sze­zon­ban meg­nyerte a Baj­no­kok Li­gá­ját?

Gólzápor és őrületes Fradi-hajrá a rangadón

Gólzápor és őrületes Fradi-hajrá a rangadón

Óri­á­sit küz­dött a Fe­renc­vá­ros a Vasas ellen.

Óri­á­sit küz­dött a Fe­renc­vá­ros a Vasas ellen a lab­da­rúgó NB I 8. for­du­ló­já­nak szom­bati rang­adó­ján.

Ronaldónak nem volt elég, újra magyar ellen focizik

Ronaldónak nem volt elég, újra magyar ellen focizik

Cip­rusi csa­pat ellen kezd a Baj­no­kok Li­gája cím­vé­dője. A Real Mad­rid az APOEL-t fo­gadja.

Cip­rusi csa­pat ellen kezd a Baj­no­kok Li­gája cím­vé­dője. A Real Mad­rid azt az APOEL-t fo­gadja, amely­ben vél­he­tően kez­dő­ként kap le­he­tő­sé­get a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa, Sal­lai Ro­land.

Ki érti ezt? Óriási csalódást okozott a Real Madrid

Ki érti ezt? Óriási csalódást okozott a Real Madrid

Ismét pon­to­kat vesz­tett a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a cím­védő Real Mad­rid.

Ismét pon­to­kat vesz­tett a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a cím­védő Real Mad­rid.

Tart még a türelem? Doll többet nem hibázhat

Tart még a türelem? Doll többet nem hibázhat

A Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton 18 óra­kor a Va­sast fo­gadja a lab­da­rúgó NB I-ben 8. for­du­ló­já­ban.

A Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton 18 óra­kor a Va­sast fo­gadja a lab­da­rúgó NB I-ben 8. for­du­ló­já­ban.

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár.

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár és csa­pata. Ko­ráb­ban a baj­noki cím­ről ál­mo­doz­tak, most már csak az utolsó le­he­tő­sé­gek­ben re­mény­ked­het­nek.

Hihetetlenül cuki sztorival állt elő a terhes olimpiai bajnok

Hihetetlenül cuki sztorival állt elő a terhes olimpiai bajnok

Na­gyot bé­ná­zott, mégis bol­dog.

Na­gyot bé­ná­zott, mégis bol­dog. Ilyen kü­lön­le­ges in­dok­kal még egyet­len spor­toló sem ho­za­ko­dott elő ku­darc után.

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck.

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck. Égető szük­sé­günk lenne egy jó csa­tárra, mert egyet­len gól­erős já­té­ko­sunkra, Sza­la­ira nem szá­mít­ha­tunk.

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Ta­valy no­vem­ber óta elő­ször szer­zett gólt és nyert is Bernd Storck csa­pata. Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Egy por­tu­gál sport­ol­dal ha­tá­ro­zott vé­le­ményt írt a vár­ható han­gu­lat­ról.

Az egyik por­tu­gál sport­ol­dal ha­tá­ro­zott vé­le­ményt írt a Gro­u­pama Aré­ná­ról és a vár­ható han­gu­lat­ról.

Mennyit ér a lettek elleni siker? Szalai lehűtötte a kedélyeket

Mennyit ér a lettek elleni siker? Szalai lehűtötte a kedélyeket

Ve­zér­ál­do­zat­tal járt a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­kere Lett­or­szág ellen. Sza­lai Ádám idő előtt cse­rét kért.

Kiderült, mit titkolt el Dárdai: rendőrök kérték rá

Kiderült, mit titkolt el Dárdai: rendőrök kérték rá

Ilyen még nem volt Ber­lin­ben.

Nem vé­let­le­nül tit­ko­ló­zott a ma­gyar edző klubja. Ilyen még so­ha­sem tör­tént a ber­lini klu­bok tör­té­ne­té­ben.

Meglepő szavak, Babos boldogan kapott ki Sarapovától

Meglepő szavak, Babos boldogan kapott ki Sarapovától

Az első játszma még meg­volt, on­nan­tól vi­szont az orosz lány do­mi­nált. Timi nyi­lat­ko­za­tát így is öröm ol­vasni.

Az első játszma meg­volt, on­nan­tól vi­szont az orosz lány do­mi­nált. Timi nyi­lat­ko­za­tát így is öröm ol­vasni.

Szenzáció a ringben, így végződött az évezred legfurcsább bokszmeccse

Szenzáció a ringben, így végződött az évezred legfurcsább bokszmeccse

Ilyet még nem lá­tott a világ! May­weat­her győ­zött, de McG­re­gor is nyert.

Ilyet még nem lá­tott a világ! May­weat­her győ­zött, de McG­re­gor is nyert az ököl­vívó-szo­rí­tó­ban.

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült.

Nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült. Volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk rög­tön nyi­lat­ko­zott is a tör­tén­tek­ről.

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Pát­kai Máté gyor­san ta­lált vi­gaszt a Par­ti­zan el­leni ve­re­ség után. Tény­leg ez lenne a gyógy­mód?

Az év bunyója, McGregor kiütést ígér Mayweathernek

Az év bunyója, McGregor kiütést ígér Mayweathernek

A Floyd May­weat­her-Conor McG­re­gor csata miatt va­sár­nap haj­nal­ban kell kel­nünk.

A Floyd May­weat­her-Conor McG­re­gor csata miatt va­sár­nap haj­nal­ban kell kel­nünk, cse­rébe vi­szont alig­ha­nem az év leg­iz­gal­ma­sabb üt­kö­ze­tét kap­juk.

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga bú­csút kö­ve­tően.

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga bú­csút kö­ve­tően.

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Csak a ma­gyar rend­őr­ség­től függ, mennyire lepi el Fel­csút fa­lu­ját Eu­rópa egyik leg­ke­mé­nyebb szur­ko­ló­tá­bora.

Kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ádáz harc, kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért.

Me­ré­szebb tipp he­lyett úgy vél­jük, ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért Spa­nyol­or­szág­ban, ahol el­kez­dő­dött a baj­nok­ság.

Súlyos döntésre jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Súlyos döntésre jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Nagy hord­erejű kér­dés dőlt el. Úszó­sztá­runk és edző-férje egy­ér­tel­művé tet­ték a szán­dé­ka­i­kat. Íme, a kö­vet­kez­mény!

Nagy hord­erejű kér­dés dőlt el. Úszó­sztá­runk és edző-férje egy­ér­tel­művé tet­ték a szán­dé­ka­i­kat. Íme, a kö­vet­kez­mény!