SPORT

KIAJOBB

Nem mese Popeye ereje, doppingszer van a spenótban

Nem mese Popeye ereje, doppingszer van a spenótban

A német tudós is meg­le­pő­dött az ered­mé­nyek lát­tán. Él­spor­to­lók most töm­jék ma­gukba a pa­rajt, amíg még lehet!

A kí­sér­le­tet végző tudós is meg­le­pő­dött az ered­mé­nyek lát­tán. Él­spor­to­lók most töm­jék ma­gukba a pa­rajt, amíg még lehet!

Elvették Hosszú Katinka csúcsát, és kizárták a versenyből

Elvették Hosszú Katinka csúcsát, és kizárták a versenyből

13 éve nem tör­tént vele ha­sonló.

13 éve nem tör­tént vele ha­sonló. Ki­de­rült, mi volt az oka a hi­bá­nak. Így is ma­gyar nyerte az ara­nyat, többi úszónk pa­rá­dé­zott Ró­má­ban.

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

Már a győz­te­se­ket is za­varja az una­lom. Fó­kusz­ban a Fran­cia Nagy­dí­jon tör­tén­tek, il­letve a nem tör­tén­tek.

A győz­te­se­ket is za­varja a dög­una­lom. Min­den­kit ki­akasz­tot­tak a Fran­cia Nagy­dí­jon tör­tén­tek, pon­to­sab­ban a nem tör­tén­tek.

Világraszóló magyar siker született Amszterdamban

Világraszóló magyar siker született Amszterdamban

A 3x3 néha négy. Vb-ezüst­ér­met nyer­tek, és ki­ju­tot­tak az olim­piai se­lej­te­ző­tor­nára a ko­sa­ras lá­nyok.

A 3x3 néha négy. Vb-ezüst­ér­met nyer­tek, és ki­ju­tot­tak az olim­piai se­lej­te­ző­tor­nára a ko­sa­ras lá­nyok.

Emlékmeccs, Dárdai Pál és fiai is játszottak Pécsen

Emlékmeccs, Dárdai Pál és fiai is játszottak Pécsen

Remek han­gu­latú mér­kő­zést hoz­tak össze Pé­csen idő­sebb Dár­dai Pál em­lé­kére.

Babos Timi szenzációs, tovább menetel

Babos Timi szenzációs, tovább menetel

Remek tel­je­sít­ményt nyújt ezen a héten.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt ezen a héten a ma­gyar te­ni­sze­zőnő, aki dön­tőt játsz­hat Ilk­ley­ben.

Tökéletes húzás, visszavágott a magyar válogatott

Tökéletes húzás, visszavágott a magyar válogatott

Fö­lé­nyes győ­zel­met ara­tott szom­ba­ton a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Vi­lág­li­gá­ban.

Fö­lé­nyes győ­zel­met ara­tott szom­ba­ton a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Vi­lág­li­gá­ban.

Új fejlemény, ezt kell tudni Hosszú Katinka szerelméről

Új fejlemény, ezt kell tudni Hosszú Katinka szerelméről

Mint arról a Ri­post be­szá­molt, az úszónő ba­rátja is túl van egy si­ker­te­len há­zas­sá­gon. Ám ez még nem min­den.

Titkokról és meglepő nehézségekről vallott Hosszú Katinka edzője

Titkokról és meglepő nehézségekről vallott Hosszú Katinka edzője

Ne­ga­tí­vu­mok­ról is szó esett.

Üröm az öröm­ben. Hiába ver­se­nyez csúcs­for­má­ban úszó­sztá­runk, saj­nos ne­ga­tí­vu­mo­kat is ta­pasz­tal­tak az edző­jé­vel.

Javított Rossi a bizonyítványán, csak ezért nem kitűnő

Javított Rossi a bizonyítványán, csak ezért nem kitűnő

Szinte hi­bát­lan volt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott és szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ta­va­szi tel­je­sít­mé­nye, de azért akad még ja­ví­ta­ni­való.

Szinte hi­bát­lan volt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott és szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ta­va­szi tel­je­sít­mé­nye, de azért akad még ja­ví­ta­ni­való.

Megvan a Fradi ellenfele a BL-selejtezőben

Megvan a Fradi ellenfele a BL-selejtezőben

Ke­mény ri­vá­lis, de a Vidi ta­valy már bi­zo­nyí­totta, hogy ver­hető. Sor­sol­tak az UEFA nyoni szék­há­zá­ban.

Ke­mény ri­vá­lis, de a Vidi ta­valy már bi­zo­nyí­totta, hogy ver­hető. Sor­sol­tak az Eu­ró­pai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség nyoni szék­há­zá­ban.

Hatalmas siker, a fiatal magyar sportoló mozdulatáról beszél a világ

Hatalmas siker, a fiatal magyar sportoló mozdulatáról beszél a világ

A 25 éves Bo­rics Ádám min­den­kit le­nyű­gö­zött moz­du­la­tá­val és a győ­zel­met is meg­sze­rezte.

Három évvel az Eb után új magyar csodacsapat született

Három évvel az Eb után új magyar csodacsapat született

Re­me­kel a vá­lo­ga­tott.

Három éve ren­dez­ték a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­got, ahol a ma­gyar vá­lo­ga­tott cso­port­el­ső­ként ju­tott a nyol­cad­dön­tőbe.

New Yorkban vált valóra a magyar sportoló álma

New Yorkban vált valóra a magyar sportoló álma

A 25 éves ket­rec­har­cos lát­vá­nyos ki­ütés­sel, egy re­pülő térd­rú­gás­sal győ­zött pe­hely­súly­ban a világ má­so­dik leg­je­len­tő­sebb MMA-szer­ve­ze­té­nél.

Bo­rics Ádám­nak tap­solt a világ egyik leg­hí­re­sebb aré­ná­já­nak a kö­zön­sége. A 25 éves ma­gyar ket­rec­har­cos lát­vá­nyos ki­ütés­sel, egy re­pülő térd­rú­gás­sal győ­zött pe­hely­súly­ban a világ má­so­dik leg­je­len­tő­sebb MMA-szer­ve­ze­té­nek es­té­lyén.

Egy vagyont nyert: gazdaggá tette szurkolóját a csodacsapat

Egy vagyont nyert: gazdaggá tette szurkolóját a csodacsapat

Tök­utol­só­ként is bí­zott a ked­ven­ce­i­ben, és kifi­ze­tő­dött a me­rész­sége.

Tök­utol­só­ként is bí­zott a ked­ven­ce­i­ben, és végül bu­sá­san kifi­ze­tő­dött a me­rész­sége.

Most jött a hír, a FIFA így díjazta a magyar fociválogatott sikereit

Így díjazta a FIFA a magyar válogatott sikereit

Je­len­tős elő­re­lé­pés tör­tént! Nem csak az Eb-se­lej­te­zők ta­bel­lá­ján mu­tat­koz­nak meg a Rossi-csa­pat győ­zel­mei.

Je­len­tős elő­re­lé­pés tör­tént! Nem csak az Eb-se­lej­te­zők ta­bel­lá­ján mu­tat­koz­nak meg a Rossi-csa­pat győ­zel­mei.

Innen nincs visszaút, súlyos döntést hozott a mellőzött magyar sztár

Innen nincs visszaút, súlyos döntést hozott a mellőzött magyar sztár

Esze ágá­ban sincs Bo­lo­gná­ban ma­radni, mi­u­tán edzője le­ve­gő­nek nézi. Jó aján­ló­le­vél a vá­lo­ga­tott me­ne­te­lése.

Masinisztából lett edző Rossi segítője

Masinisztából lett edző Rossi segítője

Cos­tan­tino pár éve még vo­nat­ve­ze­tő­ként cso­dálta Giggst.

Nem csak nagy fo­cis­tá­ból lehet jó tré­ner. Gi­o­vanni Cos­tan­tino pár éve még vo­nat­ve­ze­tő­ként cso­dálta Giggst, aki most gra­tu­lált neki a Wales-verés után.

Titkos üzenet, Ronaldo ezt kérte az ellenfelétől

Titkos üzenet, Ronaldo ezt kérte az ellenfelétől

Hazai pá­lyán be­húzta a dön­tőt a por­tu­gál klasszis, utána azon­ban vá­rat­lan dol­got tett.

Most bizonyíthatja a magyar világsztár, hogy nincs elátkozva

Most bizonyíthatja a magyar világsztár, hogy nincs elátkozva

Tel­jes lesz a tró­fea­gyűj­te­mény?

Tel­jes lesz a tró­fea­gyűj­te­mény? Két vi­lág­baj­nok­ság előtt meg­sé­rült, de most a har­ma­dikra bom­ba­for­má­ban ké­szült Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer.

Vettel ért elsőként célba, de Hamilton nyert

Vettel ért elsőként célba, de Hamilton nyert

Se­bas­tian Vet­tel öt má­sod­per­ces bün­te­tése miatt Lewis Ha­mil­ton, a Mer­ce­des brit ver­seny­zője győ­zött.

Se­bas­tian Vet­tel öt má­sod­per­ces bün­te­tése miatt Lewis Ha­mil­ton, a Mer­ce­des brit ver­seny­zője győ­zött.

Újabb három aranyat szerzett Hosszú Katinka

Újabb három aranyat szerzett Hosszú Katinka

Monte-Car­ló­ban re­me­kelt.

Hosszú Ka­tinka három arany­ér­met nyert va­sár­nap az úszó Mare Nost­rum so­ro­zat nyi­tó­ál­lo­má­sá­nak má­so­dik nap­ján Monte-Car­ló­ban.

Szenzáció Párizsban, Babos Timi újra a csúcson

Szenzáció Párizsban, Babos Timi újra a csúcson

Má­sod­szor nyert Grand Slam tor­nát a ma­gyar te­ni­szező, tény­leg övék a világ leg­jobb pá­rosa.

Váratlan, Babos Tímea Fucsovics Mártont kritizálta

Váratlan, Babos Tímea Fucsovics Mártont kritizálta

A Ro­land Gar­ros ve­gyes pá­ro­sa­i­nak nyol­cad­dön­tő­jé­ben 6:0, 6:4 arány­ban ka­pott ki a ma­gyar páros.

A Ro­land Gar­ros ve­gyes pá­ro­sa­i­nak nyol­cad­dön­tő­jé­ben 6:0, 6:4 arány­ban ka­pott ki a ma­gyar páros a Csang Suaj, Peers ket­tős­től.

Egy bikinis szépség ellopta a showt a BL-döntőn

Egy bikinis szépség ellopta a showt a BL-döntőn

A Li­ver­pool nyerte a dön­tőt.

A Li­ver­pool a Tot­ten­ham­mel ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­ben.

A magyar csodaló megszorította a világbajnok focista lovát

A magyar csodaló megszorította a világbajnok focista lovát

Ed­digi leg­ne­he­zebb ver­se­nyén állt rajt­hoz Tour To Paris, a ma­­gyar tu­­laj­­don­­ban lévő angol te­­li­­vér.

A BL-hős csodája, a liverpooli sztár pár éve még munkát keresett

A BL-hős csodája, a liverpooli sztár pár éve még munkát keresett

Hét év alatt a nul­lá­ról ju­tott a csúcsra a Li­ver­pool lab­da­rú­gója.

Hét év alatt a nul­lá­ról ju­tott a csúcsra a Li­ver­pool lab­da­rú­gója. And­rew Ro­bert­son 2012-ben anyagi gon­dok­kal küz­dött, és mun­kát ke­re­sett, szom­ba­ton pedig el­hó­dí­totta Eu­rópa leg­ran­go­sabb klub­tró­fe­á­ját, a Baj­no­kok Li­gája ser­le­get.

Dunai tragédia: Hosszú Katinka edzője a hős magyar búvár

Dunai tragédia: Hosszú Katinka edzője a hős magyar búvár

Az úszónő rég­óta is­meri azt a férfit, aki el­ső­ként me­rült le a Hab­le­ányt ke­resve.

Az úszónő rég­óta is­meri azt a férfit, aki el­ső­ként me­rült le a Hab­le­ányt ke­resve.

Erre büszke lehet, Hosszú Katinka kitett magáért

Erre büszke lehet, Hosszú Katinka kitett magáért

Ez­út­tal a ten­ge­ren­tú­lon úszott.

Ez­út­tal a ten­ge­ren­tú­lon úszott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszis.

Eljött az idő, hétvégén összejöhet a Veszprém Bajnokok Ligája-győzelme

Eljött az idő, hétvégén összejöhet a Veszprém Bajnokok Ligája-győzelme

Három BL-fi­ná­lét bu­kott már el a Veszp­rém, amely egy év szü­net után játsz­hat ismét a BL né­gyes dön­tő­jé­ben.

Szenzációs siker, magyar ünnep a Bajnokok Ligájában

Szenzációs siker, magyar ünnep a Bajnokok Ligájában

A Te­le­kom Veszp­rém a len­gyel Vive Ki­el­cé­vel ta­lál­ko­zott szom­ba­ton a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­ben.

A Te­le­kom Veszp­rém a len­gyel Vive Ki­el­cé­vel ta­lál­ko­zott szom­ba­ton a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­ben.

26 éve nem történt ilyen magyar focicsapattal

26 éve nem történt ilyen magyar focicsapattal

A Chel­sea ku­pa­győ­zel­mé­vel hosszú so­ro­zat sza­kadt meg lab­da­rú­gá­sunk­ban. Gra­tu­lál­ha­tunk a Vi­di­nek.

A Chel­sea ku­pa­győ­zel­mé­vel hosszú so­ro­zat sza­kadt meg lab­da­rú­gá­sunk­ban. Gra­tu­lál­ha­tunk a Vi­di­nek.

A magyar sportolók legyőzték a világot, rengeteg aranyérmet nyertek

A magyar sportolók legyőzték a világot, rengeteg aranyérmet nyertek

A vi­lág­baj­nok­sá­gon 1033 spor­toló állt rajt­hoz.

Öt arany­ér­met sze­rez­tek a ma­gyar ver­seny­zők a fek­ve­nyomó-vi­lág­baj­nok­sá­gon To­ki­ó­ban.

Totális kudarc, senkit nem érdekel az El-döntő

Totális kudarc, senkit nem érdekel az El-döntő

Sok je­gyet vissza­küld­tek a lon­do­niak.

Semmi jót nem ígér­nek az előz­mé­nyek a szerda esti Ar­se­nal-Chel­sea lab­da­rúgó Eu­rópa-liga-döntő kap­csán.

Óriási változás, új edzőt kaphat Lionel Messi

Óriási változás, új edzőt kaphat Lionel Messi

Jó lesz ez a vi­lág­sztár­nak?

Ka­ta­lán lap­ér­te­sü­lés sze­rint edzőt vált­hat a Bar­ce­lona. Már az új je­lölt­tel tár­gyal­nak.

Gigászi meccset játszott Fucsovics a Roland Garroson

Gigászi meccset játszott Fucsovics a Roland Garroson

Két­szer is szett­hát­rány­ból állt talpra.

Két­szer is szett­hát­rány­ból állt talpra esé­lye­sebb ri­vá­li­sá­val szem­ben a ma­gyar te­ni­szező. Majd­nem négy órán át tar­tott az össze­csa­pás.

52 milliós buli vár éjjel a két magyar válogatott focistára

52 milliós buli vár éjjel a két magyar válogatott focistára

Gu­lá­csiék éle­tük meccsére ké­szül­nek.

Éle­tük meccsére ké­szül­nek a Bayern el­leni Német Kupa-dön­tő­ben. Gu­lá­csi és Orbán ve­zér­le­té­vel ér­heti el az RB Le­ip­zig a sport­tör­té­neti si­kert.

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

El­ér­zé­ke­nyült az olasz szak­em­ber a tör­tén­tek miatt.

El­ér­zé­ke­nyült az olasz szak­em­ber. Mos­tan­tól egy a zászló, jön­nek a vá­lo­ga­tott fon­tos Eb-se­lej­te­zői.

Nagy bejelentés lesz, válogatott focistát igazol a Fradi

Nagy bejelentés lesz, válogatott focistát igazol a Fradi

A kapus szom­ba­ton még ku­pa­dön­tő­ben vé­dett, ezüst­érem­mel bú­csú­zott a szur­ko­lók­tól.

Elképesztő okból hagyja ki a kupadöntőt a Honvéd bajnoka

Elképesztő okból hagyja ki a kupadöntőt a Honvéd bajnoka

Szíve sze­rint ott lenne a Vidi el­leni fi­ná­lén a Gro­u­pama Aré­ná­ban, még­sem te­heti. Egy másik ma­gyar pá­lyán lesz je­le­nése.

Fantasztikus hír a szurkolóknak, világsztár érkezik a BL-döntőre

Fantasztikus hír a szurkolóknak, világsztár érkezik a BL-döntőre

Úgy tűnik, hogy a vébé gól­ki­rá­lya sem hagyja ki a mad­ridi dön­tőt.

Úgy tűnik, hogy a vébé gól­ki­rá­lya sem hagyja ki a mad­ridi dön­tőt. Mi lesz ebből?

Gulácsi Péter miatt menekülne a válogatott kapus

Gulácsi Péter miatt menekülne a válogatott kapus

Elege lett a lip­csei kis­pad­ból Yvon Mvogo fo­ci­ka­pus­nak. Csak két baj­noki meccsen ju­tott szó­hoz Gu­lá­csi mel­lett.

Elege lett a lip­csei kis­pad­ból Yvon Mvogo fo­ci­ka­pus­nak. Csak két baj­noki meccsen ju­tott szó­hoz Gu­lá­csi mel­lett.

Friss fotók, újra bajnok a Fradi

Friss fotók, újra bajnok a Fradi

A pó­ló­sok meccset sem ve­szí­tet­tek a baj­nok­ság dön­tő­jé­ben.

A pó­ló­sok meccset sem ve­szí­tet­tek a baj­nok­ság dön­tő­jé­ben. Senki sem ma­radt szá­raz.

Sorsfordító bejelentést tett Hosszú Katinka a pályafutásáról

Sorsfordító bejelentést tett Hosszú Katinka a pályafutásáról

Döb­be­ne­tes, mire ké­szül! Szí­vük­höz kap­hat­nak a ri­vá­li­sai. Rá­cá­fol min­den ed­digi ta­pasz­ta­latra a ma­gyar úszó­sztár.

Hosszú Katinka ebben legyőzi még Egerszegi Krisztinát is

A háromszoros olimpiai, és hétszeres világbajnok Hosszú Katinka ebben legyőzi még Egerszegi Krisztinát is

Olyanra ké­szül, ami eddig egy­ál­ta­lán nem volt jel­lemző a leg­jobb úszókra. Saját ma­gá­nak ka­parta ki a gesz­te­nyét.

Olyanra ké­szül a sport­fe­no­mén, ami eddig egy­ál­ta­lán nem volt jel­lemző a leg­jobb úszókra. Saját ma­gá­nak ka­parta ki a gesz­te­nyét.

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Dráma, eldőlt három NB I-es csapat sorsa

Dráma az NB I-ben, eldőlt három csapat sorsa

Tisz­tá­zó­dott az eu­ró­pai ku­pa­sze­rep­lés és a ki­esés kér­dése is.

Tisz­tá­zó­dott az eu­ró­pai ku­pa­sze­rep­lés és a ki­esés kér­dése is az iz­gal­mas zá­ró­for­du­ló­ban.

Történelmi magyar sportsiker született Japánban

Történelmi magyar sportsiker született Japánban

Bi­csák Bence har­ma­dik lett.

Bi­csák Bence a har­ma­dik he­lyen vég­zett a tri­at­lo­no­sok vi­lág­baj­noki so­ro­za­tá­nak jo­ko­ha­mai ver­se­nyén. Na­gyon jó idő­vel tel­je­sí­tette a távot.

Perverz lépés, kirúgták az óriásölő edzőt

Perverz lépés, kirúgták az óriásölő edzőt

A szak­em­ber olyat ért el, amire min­denki fel­kapta a fejét. Még­sem ma­rad­hat a klub­nál.

A szak­em­ber olyat ért el, amire min­denki fel­kapta a fejét. Még­sem ma­rad­hat a klub­nál.

Magyar pályán magyar sztár: Marozsán lehet a női BL-döntő hőse

Magyar pályán magyar sztár: Marozsán lehet a női BL-döntő hőse

Nem csak a sza­vak szint­jén kö­tő­dik szü­lő­ha­zá­já­hoz a fut­ball­klasszis.

Nem csak a sza­vak szint­jén kö­tő­dik szü­lő­ha­zá­já­hoz a há­rom­szo­ros Baj­no­kok Li­gája-győz­tes fut­ball­klasszis.

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

34 éve várt di­a­dal! Fe­lül­múl­ták Bel­gi­u­mot, ki­ju­tot­tak a bra­zí­liai vb-re.

34 éve várt di­a­dal! Fe­lül­múl­ták Bel­gi­u­mot, ki­ju­tot­tak a vi­lág­baj­nok­ságra az or­szág új ked­ven­cei.

Hosszú Katinka, Jakabos Zsú és társaik csodát tettek Budapesten

Hosszú Katinka, Jakabos Zsú és társaik csodát tettek Budapesten

Kü­lön­le­ges győ­zel­met arat­tak. Több össze­te­vője van ennek a kí­na­iak fe­lett ara­tott fö­lé­nyes si­ker­nek.

Micsoda? Majdnem visszavonult a magyarok BL-győztes kedvence

Micsoda? Majdnem visszavonult a magyarok BL-győztes kedvence

A já­té­kos zak­la­tott sze­zo­non van túl, de mára ki­de­rült: meg­érte a szen­ve­dés.

Pazar hírek, Babos Tímeának jól indul a hete

Pazar hírek, Babos Tímeának jól indul a hete

Sokat lé­pett előre a vi­lág­rang­lis­tán.

Sokat lé­pett előre a női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján Babos Tímea, aki az el­múlt héten jó tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

Borzasztó hírt kapott a sztárok menedzsere

Borzasztó hírt kapott a sztárok menedzsere

Az egész fut­ball­vi­lág be­le­re­meg­het a mos­tani dön­tésbe.

Az egész fut­ball­vi­lág be­le­re­meg­het a mos­tani dön­tésbe. Vajon mi lesz a fi­a­tal te­het­sé­gek­kel?

Ünnepelnek Budapesten, ismét Európa legjobbja lett a magyar csapat

Ünnepelnek Budapesten, ismét Európa legjobbja lett a magyar csapat

Idén is meg­ál­lít­ha­tat­lan volt a Győr női ké­zi­lab­da­csa­pata a BL-ben.

Idén is meg­ál­lít­ha­tat­lan volt a Győr női ké­zi­lab­da­csa­pata a Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­ben.

Szomorú bejelentés, búcsúzik a magyar tévés

Szomorú bejelentés, búcsúzik a magyar tévés

A Forma-1 ra­jon­gói egy jól is­mert mű­sor­ve­ze­tő­től kö­szön­het­nek el.

Borzalom, mi történt Shane Tusuppal, de van, aki képes rajta nevetni

Borzalom, mi történt Shane Tusuppal, de van, aki képes rajta nevetni

Az úszó­edző­ből lett gol­fozó min­dent meg­tesz a si­ke­rért, na és per­sze a fi­gye­le­mért.

Hihetetlen siker született, egész Európa a magyarokat csodálja

Hihetetlen siker született, Európa a magyarokat csodálja

Az oro­szo­kat is le­győz­ték hi­bát­la­nul me­ne­telő fi­a­tal fo­cis­tá­ink. Irány a ne­gyed­döntő az Eb-n!

Az oro­szo­kat is le­győz­ték hi­bát­la­nul me­ne­telő fi­a­tal fo­cis­tá­ink. Irány a ne­gyed­döntő az Eb-n!

Kiderült, Dárdai telefonon ad tanácsokat

Kiderült, Dárdai telefonon ad tanácsokat

Hasz­nos tip­pek a kö­zépső fi­á­nak.

Rá­fér­nek a hasz­nos tip­pek az U17-es Eu­rópa-baj­nok­sá­gon sze­replő kö­zépső fiára. Marci a kor­osz­tá­lyos német vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Fantasztikus sikert ért el a Bundesligában a magyar focista

Fantasztikus sikert ért el a Bundesligában a magyar focista

Sorra ren­dezi a zárt kapus meccse­ket.

Sorra ren­dezi a zárt kapus meccse­ket. Több össze­ve­tés­ben is sztá­rok nézik vá­lo­ga­tott ka­pu­sunk hátát.

Détári Lajos csak a csodában bízik

Détári Lajos csak a csodában bízik

Így látja Döme a foci vál­to­zá­sát, a kü­lönb­sé­ge­ket az ő kor­szaka és a mo­dern fut­ball kö­zött. Ki­tért a fi­ze­té­sekre is. Esélyt la­tol­ga­tott az Eu­rópa-liga lon­doni elő­dön­tője előtt.

Így látja Döme a foci vál­to­zá­sát, a kü­lönb­sé­ge­ket az ő kor­szaka és a mo­dern fut­ball kö­zött. Ki­tért a fi­ze­té­sekre is. Esélyt la­tol­ga­tott az Eu­rópa-liga lon­doni elő­dön­tője előtt.

Újabb parádés siker, remekel a magyar válogatott

Újabb parádés siker, remekel a magyar válogatott

Iz­land ellen foly­tat­ták a ma­gyar fi­a­ta­lok az ír­or­szági után­pót­lás lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Iz­land ellen foly­tat­ták a ma­gyar fi­a­ta­lok az ír­or­szági után­pót­lás lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Szép vég­ered­mény szü­le­tett.

Futóversennyel hívják fel a magyarok figyelmét az egészséges életmódra

Futóversennyel hívják fel a magyarok figyelmét az egészséges életmódra

Jú­nius 8-án első al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a Nem­zeti Fu­tó­ver­senyt Bu­da­pes­ten. A túl­sú­lyos­ságra hív­ják fel a fi­gyel­met.

Óriási esélyt harcoltak ki a magyar focisták

Óriási esélyt harcoltak ki a magyar focisták

Az or­szág ked­ven­ce­ivé vál­hat­nak, ha élnek a nagy le­he­tő­ség­gel.

Edző­jük remek jós­nak bi­zo­nyult. Az or­szág ked­ven­ce­ivé vál­hat­nak az aka­dé­mis­ták, ha élnek a nagy le­he­tő­ség­gel.

Shane Tusup hihetetlen hétvégén van túl

Shane Tusup hihetetlen hétvégén van túl

Gol­fo­zói pá­lya­fu­tása má­so­dik ver­se­nyén állt rajt­hoz Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Gol­fo­zói pá­lya­fu­tása má­so­dik ver­se­nyén állt rajt­hoz Hosszú Ka­tinka ex­férje. Ez­út­tal is a se­lej­te­zők je­len­tet­ték a vég­ál­lo­mást.

Borul a program, különleges okból törli koncertjeit a magyar sztár

Borul a program, különleges okból törli koncertjeit a magyar sztár

A ku­pa­döntő min­dent fe­lülír Jolly­nál. Tíz éve erre várt az éne­kes.

En­ri­que Ig­le­sias is meg­nyu­god­hat egy napra: a ku­pa­döntő min­dent fe­lülír Jolly­nál. Tíz éve erre várt az éne­kes.

Shane Tusup nem adja fel, újra elutazott

Shane Tusup nem adja fel, újra elutazott

To­vább ker­geti ál­mait Shane Tusup. Hosszú Ka­tinka ex­férje ez­út­tal Dél-Ka­li­for­ni­á­ban pró­bál­ko­zik. Újabb ver­se­nyen áll majd rajt­hoz.

To­vább ker­geti ál­mait Shane Tusup. Hosszú Ka­tinka ex­férje ez­út­tal Dél-Ka­li­for­ni­á­ban pró­bál­ko­zik. Újabb ver­se­nyen áll majd rajt­hoz.

Újabb csalódás, nincs több reménye a válogatottnak

Újabb csalódás, nincs több reménye a válogatottnak

Ismét ki­kap­tak a ho­ki­sok a vb-n.

Ne­gye­dik mér­kő­zé­sén lé­pett pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Égi átok: hihetetlen, mi történt Fucsoviccsal

Égi átok: hihetetlen, mi történt Fucsoviccsal

Rá­fá­zott a mün­cheni idő­já­rásra.

Rá­fá­zott a mün­cheni idő­já­rásra. Nyert hely­zet­ben volt Marci, de az eső ki­se­gí­tette el­len­fe­lét a csá­vá­ból.

Erre vártunk, végre remekelt a magyar válogatott

Erre vártunk, végre remekelt a magyar válogatott

Ja­ví­tott a csa­pat.

Har­ma­dik mér­kő­zé­sén lé­pett pá­lyára a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a ka­zahsz­táni vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Pokoli hajrá, ki lesz a BL legjobbja?

Pokoli hajrá, ki lesz a BL legjobbja?

Csúcs­meccsek jön­nek.

Csúcs­meccsek­kel, tö­ké­le­tes pá­ro­sí­tá­sok­kal foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó-Baj­no­kok Li­gája. Bi­zo­nyos szem­pont­ból mind a négy klub ki­emel­ke­dik a többi közül.

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Új át­iga­zo­lási re­kord ké­szül! Szo­bosz­lai ken­terbe ver­heti Dzs­u­dzsá­kot és a töb­bi­e­ket. Dur­ván meg­ug­rott az ára.

Új át­iga­zo­lási re­kord ké­szül! Szo­bosz­lai ken­terbe ver­heti Dzs­u­dzsá­kot és a töb­bi­e­ket.

Bajban a magyar válogatott, változott a cél

Bajban a magyar válogatott, változott a cél

Újabb ve­re­ség a hoki-vb-n.

Má­so­dik mér­kő­zé­sén lé­pett pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Lesz dísz­sor­fal?

Dísz­sor­fa­lat kap­nak a ri­vá­lis­tól az arany­ér­me­sek? Itt a lilák vá­la­sza.

Pofon a vb-n, ennél csak jobb jöhet

Pofon a vb-n, ennél csak jobb jöhet

Ve­re­ség­gel kez­dett a ma­gyar vá­lo­ga­tott a ka­zahsz­táni di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Dél-Korea ellen buk­tunk.

Ve­re­ség­gel kez­dett a ma­gyar vá­lo­ga­tott a ka­zahsz­táni di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Dél-Korea ellen buk­tunk.

Váratlan fordulat, magyar edző kaphat munkát a Bundesligában

Váratlan fordulat, magyar edző kaphat munkát a Bundesligában

A 39 éves Lőw Zsolt is je­lölt a német lab­da­rúgó Bun­des­liga egyik nagy múltú csa­pa­tá­nak a kis­pad­jára.

Hosszú Katinka tízmilliókért úszik a szuperversenyen

Hosszú Katinka tízmilliókért úszik a szuperversenyen

Ki­har­colta a for­ra­dalmi fej­lő­dést.

Ki­har­colta a for­ra­dalmi fej­lő­dést há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk, de nem ki­zá­ró­lag ma­gá­nak, hanem min­den úszó­nak.

Történelmi siker, Hosszú Katinka ezt is megcsinálta

Történelmi siker, Hosszú Katinka ezt is megcsinálta

Az Iron Lady nyerte meg a Baj­no­kok So­ro­zata el­ne­ve­zésű úszó­vi­a­dal első ver­seny­szá­mát.

Az Iron Lady nyerte meg a Baj­no­kok So­ro­zata el­ne­ve­zésű úszó­vi­a­dal első ver­seny­szá­mát. Egy bronz­ér­met is szer­zett szom­ba­ton.

Micsoda izgalmak: különleges kihívás vár Lanzafaméra

Micsoda izgalmak: különleges kihívás vár Lanzafaméra

Mes­ter küzd a ta­nít­vá­nya ellen.

A baj­noki cím már le­fu­tott ügy, de tar­to­gat még bőven iz­gal­ma­kat az NB I haj­rája. Mes­ter küzd a ta­nít­vá­nya ellen.

Komoly változás, Szoboszlai Dominik Dzsudzsák Balázst is lekörözte

Komoly változás, Szoboszlai Dominik Dzsudzsák Balázst is lekörözte

Közel há­rom­szo­ro­sára nőtt az oszt­rák Salz­burg 18 éves ma­gyar fo­cis­tá­já­nak az ér­téke. Már csak ket­ten drá­gáb­bak nála.

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Megérte a sok kín­ló­dás. Sze­ren­csés vesz­tes­ből lett győz­tes a ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Megérte a sok kín­ló­dás. Na­gyon rá­fért már ez a di­a­dal leg­jobb já­té­ko­sunkra. Sze­ren­csés vesz­tes­ből lett győz­tes a ma­gyar te­ni­sze­zőnő.