SPORT

A NAP VIDEÓJA

Drámai felvétel, összeesett a válogatott focista

Drámai felvétel, összeesett, kómába került a válogatott focista

Abd­el­hak Nouri egy edző­meccsen lett rosszul, az or­vo­sok az éle­té­ért küz­döt­tek. A kö­zép­pá­lyás kó­mába ke­rült.

Abd­el­hak Nouri egy edző­meccsen lett rosszul, az or­vo­sok az éle­té­ért küz­döt­tek. Az Ajax kö­zép­pá­lyása kó­mába ke­rült.

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Még a tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Megtört a világsztár, sírva beszélt élete tragédiájáról

Megtört a világsztár, sírva beszélt élete tragédiájáról

Az új­ság­írók előtt be­szélt könnyes szem­mel Venus Wil­li­ams, aki nem tudta sza­vakba ön­teni fáj­dal­mát.

Az új­ság­írók előtt be­szélt könnyes szem­mel Venus Wil­li­ams, aki nem tudta sza­vakba ön­teni fáj­dal­mát.

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Min­de­nét meg­mu­tatja a ko­rábbi vi­lág­első Ca­ro­line Woz­niacki. Kuk­kants be a ku­lisszák mögé!

Min­de­nét meg­mu­tatja a ko­rábbi vi­lág­első Ca­ro­line Woz­niacki. Kuk­kants be a ku­lisszák mögé!

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált.

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Imád sze­re­pelni, de nem így akarta fel­hívni ma­gára a fi­gyel­met az at­lé­t­asz­tár.

Sírva búcsúzott a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Sírva búcsúzott a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Meg­ható bú­csút vett a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­endő ka­pi­tá­nya. 2006 után hagyta ott ed­digi klub­ját.

Meg­ható bú­csút vett a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­endő ka­pi­tá­nya. 2006 után hagyta ott ed­digi klub­ját.

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett.

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett, de a végén már őt kel­lett le­fogni. Meg­bánta a tet­tét, ami­ről egy vi­deo­fel­vé­tel is elő­ke­rült.

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

A Real Mad­rid klasszisa két gólt szer­zett a Ju­ven­tus el­leni Baj­no­kok Li­gája dön­tő­ben.

A Real Mad­rid klasszisa két gólt szer­zett a Ju­ven­tus el­leni Baj­no­kok Li­gája dön­tő­ben.

Halálfélelem, kettészakadt egy autó Alonso versenyén!

Halálfélelem, kettészakadt egy autó Alonso versenyén!

Csoda, hogy senki sem sé­rült meg.

Cso­dá­val ha­tá­ros módon sér­tet­le­nül szállt ki a ko­csi­já­ból Scott Dixon. A le­sza­kadó al­kat­ré­szek még egy fo­tóst is meg­se­be­sí­tet­tek.

Hidegrázás: Így zengett a Nélküled a veszprémi szurkolóktól

Hidegrázás: Így zengett a Nélküled a veszprémi szurkolóktól

A va­sár­napi férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bronz­mér­kő­zésre han­gol­tak.

A va­sár­napi férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bronz­mér­kő­zésre han­gol­tak a veszp­rémi druk­ke­rek Köln­ben.

Vágatlan videó, Marco Rossi megható búcsúja a szurkolóktól

Vágatlan videó, Marco Rossi megható búcsúja a szurkolóktól

A baj­nok­csa­pat ve­ze­tő­edzője a druk­ke­rek kon­cert­jén je­lent meg. A Hon­véd mes­tere in­for­má­ci­ónk sze­rint Deb­re­cen­ben foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

A baj­nok­csa­pat ve­ze­tő­edzője a druk­ke­rek kon­cert­jén je­lent meg. A Hon­véd mes­tere in­for­má­ci­ónk sze­rint Deb­re­cen­ben foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Meglepő dolgot tett a testével a pucérkodó szörfös bombázó

Meglepő dolgot tett a testével a pucérkodó szörfös bombázó

Eddig más­hogy mu­to­gatta magát Coco Ho. A ha­waii szép­ség most meg­ta­pasz­tal­hatta a sportág ke­mény ol­da­lát is.

Eddig más­hogy mu­to­gatta magát Coco. A ha­waii szép­ség most meg­ta­pasz­tal­hatta a sport árny­ol­da­lát.

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Danko La­zovics arany­ére­mért uta­zott Kis­pestre, ezüst lett be­lőle. Mégis ő lett a baj­noki döntő in­ter­ne­tes sztárja.

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

Hihetetlen balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hihetetlen balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

Ju­tott rá idő az ün­nep­lés köz­ben.

A mad­ridi já­té­ko­sok va­ló­sá­gos eu­fó­ri­ába ke­rül­tek a baj­noki cím meg­szer­zése után. A közös el­len­ség­ről sem fe­led­kez­tek meg.

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta: kupát nyert és Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lás az MU.

José Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta: nem­zet­közi kupát nyert és ezzel ősz­től Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lás az MU.

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Ked­venc csa­pa­tá­nak írt dalt.

Böde Dá­niel és az Eb-sze­replő ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után, most ked­venc klub­csa­pa­tá­nak írt dalt a mu­la­tós zene sztárja.

Rendzavarás, Szalai Ádám nem bírt a vérével az ibizai étteremben

Rendzavarás, Szalai Ádám nem bírt a vérével az ibizai étteremben

Nem csak a pá­lyán fő­sze­replő. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk a bulik mo­tor­ja­ként mik­ro­font ragad, éne­kel, ve­zényli a töb­biek kó­ru­sát.

Sokkoló támadás, pisztollyal lőtték hátba a bringást

Sokkoló támadás, pisztollyal lőtték hátba a bringást

A 49 éves ál­do­zat elő­ször azt hitte, hogy fes­ték­go­lyó­val ta­lál­ták el, de ennél dur­vább volt a hely­zet.

A 49 éves ál­do­zat elő­ször azt hitte, hogy fes­ték­go­lyó­val ta­lál­ták el, de ennél dur­vább volt a hely­zet. Nem va­ló­színű, hogy ő volt a cél­pont.

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Me­g­elé­gelte a szö­vet­ség első em­bere, hogy a vá­das­ko­dá­sok miatt a spor­to­lók fi­gyel­mét is el­von­ják.

Me­g­elé­gelte a szö­vet­ség első em­bere, hogy a vá­das­ko­dá­sok miatt a spor­to­lók fi­gyel­mét is el­von­ják a vb-fel­ké­szü­lés­től.

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

10 meccsen nyolc gólt szer­zett eddig.

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik. Most a cím­vé­dőt szo­mo­rí­totta remek tel­je­sít­mé­nyé­vel.

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Élő adás­ban rit­kán látni ilyet, a spa­nyol sztár ken­dő­zet­le­nül ki­mondta a vé­le­mé­nyét.

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

Az egy­kori ar­gen­tin vá­lo­ga­tott já­té­kos pá­lya­fu­tása alatt a Bayern Mün­chen­ben és a Man­ches­ter City­ben is meg­for­dult.

Az egy­kori ar­gen­tin vá­lo­ga­tott já­té­kos pá­lya­fu­tása alatt a Bayern Mün­chen­ben és a Man­ches­ter City­ben is meg­for­dult.

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

A Real Mad­rid sztár­fo­cis­tája Fer­nando Tor­es­szel bal­hé­zott össze, kis híján egy­más­nak estek.

A Real Mad­rid sztár­fo­cis­tája Fer­nando Tor­es­szel bal­hé­zott össze, kis híján egy­más­nak estek. Most ki­de­rült, hogy miket vág­tak egy­más fe­jé­hez.

Félelmetes ütközés, levegőbe repült Grosjean autója

Félelmetes ütközés, levegőbe repült Grosjean autója

Rög­tön a rajt után üt­köz­tek.

Rög­tön a rajt után üt­kö­zött Ro­main Gros­jean, aki kény­te­len volt fel­adni a Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jat.

Aktmodell lobogtatta a melleit az út szélén

Aktmodell lobogtatta a melleit ész nélkül az út szélén

Ön- és köz­ve­szé­lyes volt a sző­ke­ség. Kis híján tö­me­ges bal­ese­tet oko­zott a Giro d'Ita­lián a len­gén öl­tö­zött ke­bel­csoda.

Ön- és köz­ve­szé­lyes volt a dús keblű sző­ke­ség. Kis híján tö­me­ges bal­ese­tet oko­zott a Giro d'Ita­lián a len­gén öl­tö­zött ke­bel­csoda.

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

A Dort­mund spa­nyol já­té­kosa a Fa­ce­boo­kon, egy vi­de­ó­ban nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

A Dort­mund spa­nyol já­té­kosa a Fa­ce­boo­kon, egy vi­de­ó­ban nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

Itt a magyar foci heti balekja

Itt a magyar foci heti balekja

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből. A me­ző­kö­vesdi Mol­nár­nak azon­ban össze­jött a "bra­vúr".

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből. A me­ző­kö­vesdi Mol­nár­nak azon­ban össze­jött a "bra­vúr".

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Nem esett messze az alma a fá­já­tól.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Eltátod a szád ettől a parádés magyar álomgóltól

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Még Klicsko is csak né­zett, mi tör­té­nik Ki­jev­ben.

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Leg­jobb ho­ki­sa­ink ren­de­sen be­kezd­tek az uk­raj­nai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Még Vi­ta­lij Klicsko is csak né­zett.

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája. A szerb tá­ma­dót hosszabb időre el­tilt­hat­ják a haj­rá­ban.

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest az Úszóaréna medencéje szélén

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Tény­leg im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi ma­gyar úszónő mel­lett nehéz másra is fi­gyelni.

Durva tömegkarambol, egy tucat autó rohant egymásba

Durva tömegkarambol, egy tucat autó rohant egymásba

Az au­tó­ver­senyt foly­tatni tud­ták az eset után.

Az au­tó­ver­senyt foly­tatni tud­ták az eset után.

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

Az idő­mé­rőn hi­bá­zott az újonc.

A Kínai Nagy­díj idő­mé­rő­jén csapta neki a fal­nak a ko­csi­ját az újonc. Lewis Ha­mil­ton kör­re­kord­dal lett első.

Szétverte a stúdiót az NBA legenda

Szétverte a stúdiót az NBA legenda

Sha­quille O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát.

Sha­quille O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát.

Dzsudzsák Balázsék rég örültek ennyire más góljának

Dzsudzsák Balázs rég örült ennyire más góljának

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a "ki­csik" si­ke­rét.

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a si­kert.

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban, erre tett rá egy la­pát­tal az egyik fa­na­ti­kus.

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Óri­ási volt az öröme.

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

Brutális támadás, fiatalt aláztak meg

Brutális támadás, fiatalkorút aláztak meg

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni, pláne fi­a­tal já­té­kos­tól.

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni, pláne fi­a­tal já­té­kos­tól.

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely. Per­ce­kig állt a játék egy zöld leg­uán miatt.

Ala­po­san meg­le­pő­dött a két te­ni­szező, Tommy Haas és Jiry Ve­sely. Per­ce­kig állt a játék egy zöld leg­uán miatt.

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt. A hét­vé­gén újra ta­lál­koz­nak, akkor vi­szont csak az egyi­kük öröme lehet fel­hőt­len.

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt. A hét­vé­gén újra ta­lál­koz­nak, akkor vi­szont csak az egyi­kük öröme lehet fel­hőt­len.

Megette a kalapját a magyar sportriporter

Tényleg megette a kalapját a magyar sportriporter

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy nem bí­zott a Bar­ce­lo­ná­ban.

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy nem bí­zott a Bar­ce­lona cso­dá­val ha­tá­ros for­dí­tá­sá­ban a PSG ellen.

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek...

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek Pá­rizs­ban, ami­óta a város fut­ball­csa­pata ki­esett az FC Bar­ce­lona ellen.

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Remek for­má­ban ját­szik az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban a ma­gyar lé­giós.

Remek for­má­ban ját­szik az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban a ma­gyar lé­giós.

Forró pillanatok: megint egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Forró pillanatok: megint egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze, érez­he­tően vib­rált kö­rü­löt­tük a le­vegő.

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze egy­más­sal, érez­he­tően vib­rált kö­rü­löt­tük a le­vegő. A közös va­csora sem ma­radt ki.

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos megint ri­val­da­fénybe ke­rült, most nem azért, mert le­állt ve­re­kedni.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos megint ri­val­da­fénybe ke­rült, most nem azért, mert le­állt ve­re­kedni. Szinte hi­bát­la­nul vé­dett az egész meccsen.

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon.

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon, ez most is be­bi­zo­nyo­so­dott. Vél­he­tően válás azért nem lesz ebből.

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Pat­ta­ná­sig fe­szül­nek az ide­gek a Di­ós­győr fo­ci­csa­pa­tá­nál. A szur­ko­lók az újabb ve­re­ség után sem bé­kül­nek.

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa, összecsinálta a szögletzászlót

Össze­csi­nálta a szög­let­zász­lót...

A csa­pat leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa sa­já­tos gól­örö­möt vá­lasz­tott.

Szenzációs siker, hibátlan maradt Nikolics csapata

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Újra meg­vil­lant a ma­gyar tá­madó.

Tö­ké­le­tes elő­sze­zon­nal me­le­gí­tett be a tét­mér­kő­zé­sekre Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese. Az utolsó edző­meccsen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár is meg­vil­lant.

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Bruna Mar­quezine az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met, a szexi szí­nésznő nem min­den­napi moz­du­la­tok­kal vil­lant.

Bruna Mar­quezine az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met, a szexi szí­nésznő nem min­den­napi moz­du­la­tok­kal vil­lant.

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Egy üt­kö­zés után a földre zu­hant.

Egy üt­kö­zést kö­ve­tően óri­á­sit zu­hant a csa­tár, akit sú­lyos sé­rü­lés­sel kór­házba szál­lí­tot­tak.

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Szur­ko­lók ju­tot­tak fel a csa­pat bu­szára. A já­té­ko­sokra utaz­tak.

Szur­ko­lók ju­tot­tak fel a csa­pat bu­szára. A já­té­ko­sokra utaz­tak.

Dzsudzsák és a Chelsea sztárja beszólt a DVSC focistájának

Dzsudzsák és a Chelsea sztárja beszólt a DVSC focistájának

Nem sűrűn for­dul elő, hogy egy ma­gyar csa­pat edzé­sére felfi­gyel­nek a Chel­sea-nél.

Nem sűrűn for­dul elő, hogy egy ma­gyar csa­pat edzé­sére felfi­gyel­nek a Chel­sea-nél.

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a klub szél­sőnkre.

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a csa­pat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyára.

A rivális drukkereit égette a Fradi-focista

A rivális drukkereit égette a Fradi-focista

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd szur­ko­ló­i­ról.

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd szur­ko­ló­i­ról. Erre biz­to­san vá­la­szol­nak majd Kis­pest­ről.

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói a stadionban - videó

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói a stadionban - videó

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról van szó, a két tábor szur­ko­lás­ban mérte össze az ere­jét Deb­re­cen­ben.

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról van szó, a két tábor szur­ko­lás­ban mérte össze az ere­jét Deb­re­cen­ben. Ren­ge­teg pi­ro­tech­ni­kai esz­köz is elő­ke­rült.

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Trá­gár sza­vak­kal il­lette já­té­ko­sát, nem ez volt az első eset. A vi­de­ó­ból ki­de­rül, min ide­ge­sí­tette fel magát az edző.

Trá­gár sza­vak­kal il­lette já­té­ko­sát, de nem ez volt az első eset. Most csak egy edző­meccs­ről volt szó, de éles szi­tu­á­ci­ó­ban sem fogja vissza magát.

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

Ilyen pro­duk­ciót még nem lát­tunk.

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Megható győzelem. Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt.

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Mindenkit meglepett Nikolics

Mindenkit meglepett Nikolics

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét új csa­pa­tá­ban, még egy kis tré­fára is fu­totta az ere­jé­ből.

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét új csa­pa­tá­ban, még egy kis tré­fára is fu­totta az ere­jé­ből. A csa­pat szur­ko­lói pont azt vár­ják tőle, amit mu­ta­tott.

Tömegverekedés a szuperrangadón

Tömegverekedés a szuperrangadón

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap.

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap. A River Plate 2-0-ra nyert, ezt tart­ják a világ leg­na­gyobb ri­va­li­zá­lá­sá­nak.

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban.

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban. Ilyen kör­nye­zet­ben nem is kap­ha­tott ki a ma­gyar csa­pat.

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Nem min­den­napi fel­vé­tel...

Nem min­den­napi fel­vé­telt osz­tott meg a ko­lum­biai éne­kesnő, aki a fel­vé­te­len fér­jé­vel lát­ható.

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus.

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Nem ér­de­kelte, ha neki is fáj.

Nem bírta el­vi­selni, hogy ked­venc csa­pata drá­mai meccsen ki­esett a rá­ját­szás­ból. Az sem ér­de­kelte, ha ma­gá­ban kárt tesz.

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Ser­gio Ramos nem lehet büszke leg­utóbbi hú­zá­sára, egy videó le­lep­lezte őt.

Ser­gio Ramos nem lehet büszke leg­utóbbi hú­zá­sára, egy videó le­lep­lezte őt.

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót az úszónő a Fa­ce­boo­kon.

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót a ma­gyar úszónő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák Balázs a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Szé­dítő ma­gas­sá­gok­ban a fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték el.

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba.

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer.

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobb úszó­nője. Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer. Tes­sék róla pél­dát venni!

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

A szexi műsorvezető megmarkolta párja botját

Iz­gal­mas­nak tűnik a ki­ruc­ca­nás.

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt. Iz­gal­mas­nak tűnik a ba­la­ton­vi­lá­gosi ki­ruc­ca­nás.

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Na­gyon be­le­jött a ma­gyar szélső. Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál az el­len­fél ka­pu­jába.

Na­gyon be­le­jött a ma­gyar szélső. Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál az el­len­fél ka­pu­jába a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

A szur­ko­lók nem tud­ták lep­lezni csa­ló­dott­sá­gu­kat. Ked­ven­cük az ősi ri­vá­lis­hoz iga­zol­hat.

A szur­ko­lók nem tud­ták lep­lezni csa­ló­dott­sá­gu­kat. Ked­ven­cük az ősi ri­vá­lis­hoz iga­zol­hat. Nyílt utcán estek neki a sze­re­lés­nek.

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

A szur­koló min­dent be­ve­tett.

A szen­ve­dé­lyes szur­koló min­dent be­ve­tett, hogy ked­venc csa­pata ne kap­jon gólt ti­zen­egyes­ből. A me­rész húzás be­jött, a rúgás fölé szállt.

Pofátlan csalás a Real meccsén

Elképesztően pofátlan csalás a Real Madrid meccsén

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben.

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben. Át­ver­ték az el­len­fe­let, a já­ték­ve­ze­tőt és talán még egy­mást is.

Köszönés helyett leütötte ellenfelét az MMA-harcos

Köszönés helyett leütötte ellenfelét az MMA-harcos

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó. A ba­rát­ság­ta­lan gesz­tus végül győ­zel­met ért a bok­szo­ló­nak.

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó. A ba­rát­ság­ta­lan gesz­tus végül győ­zel­met ért a bok­szo­ló­nak, rá­adá­sul sem­mi­féle bün­te­tésre nem szá­mít­hat.