SPORT

A NAP VIDEÓJA

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Eltátod a szád ettől a parádés magyar álomgóltól

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Még Klicsko is csak né­zett, mi tör­té­nik Ki­jev­ben.

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Leg­jobb ho­ki­sa­ink ren­de­sen be­kezd­tek az uk­raj­nai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Még Vi­ta­lij Klicsko is csak né­zett.

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája. A szerb tá­ma­dót hosszabb időre el­tilt­hat­ják a haj­rá­ban.

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

A Kínai Nagy­díj idő­mé­rő­jén csapta neki a fal­nak a ko­csi­ját az újonc. Lewis Ha­mil­ton kör­re­kord­dal lett első.

Szétverte a stúdiót az NBA legenda

Szétverte a stúdiót az NBA legenda

O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát.

Sha­quille O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát.

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi úszónő mel­lett nehéz másra fi­gyelni.

Im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi úszónő mel­lett nehéz másra fi­gyelni.

Meztelen balhé a német focisztár búcsúmeccsén

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ked­tek az an­go­lok.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban, erre tett rá egy la­pát­tal az egyik fa­na­ti­kus.

Ilyet nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely,

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely.

Dzsudzsák Balázsék rég örültek ennyire más góljának

Dzsudzsák Balázs rég örült ennyire más góljának

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a ki­csik" si­ke­rét.

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a si­kert.

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt.

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt.

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Remek for­má­ban ját­szik...

Remek for­má­ban ját­szik az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban a ma­gyar lé­giós.

Brutális támadás, fiatalkorút aláztak meg

Brutális támadás, fiatalkorút aláztak meg

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni a pá­lyán, pláne fi­a­tal, női já­té­kos­tól.

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni a pá­lyán, pláne fi­a­tal, női já­té­kos­tól.

Megette a kalapját a magyar sportriporter

Tényleg megette a kalapját a magyar sportriporter

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy nem bí­zott a Bar­ce­lona cso­dá­val ha­tá­ros for­dí­tá­sá­ban a Paris Saint-Ger­main ellen.

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy a BL-nyol­cad­dön­tők előtt nem bí­zott a Bar­ce­lona cso­dá­val ha­tá­ros for­dí­tá­sá­ban a Paris Saint-Ger­main ellen.

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek Pá­rizs­ban, ami­óta a város fut­ball­csa­pata ki­esett az FC Bar­ce­lona ellen.

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek Pá­rizs­ban, ami­óta a város fut­ball­csa­pata ki­esett az FC Bar­ce­lona ellen.

Újra egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Forró pillanatok: megint egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze.

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze egy­más­sal, érez­he­tően vib­rált kö­rü­löt­tük a le­vegő. A közös va­csora sem ma­radt ki.

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

Most nem állt le ve­re­kedni.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos megint ri­val­da­fénybe ke­rült, most nem azért, mert le­állt ve­re­kedni. Szinte hi­bát­la­nul vé­dett az egész meccsen.

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon.

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon, ez most is be­bi­zo­nyo­so­dott. Vél­he­tően válás azért nem lesz ebből.

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Egy üt­kö­zés után a földre zu­hant.

Egy üt­kö­zést kö­ve­tően óri­á­sit zu­hant a csa­tár, akit sú­lyos sé­rü­lés­sel kór­házba szál­lí­tot­tak.

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Pat­ta­ná­sig fe­szül­nek az ide­gek a Di­ós­győr fo­ci­csa­pa­tá­nál.

Pat­ta­ná­sig fe­szül­nek az ide­gek a Di­ós­győr fo­ci­csa­pa­tá­nál. A szur­ko­lók nem bé­kül­nek.

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa, összecsinálta a szögletzászlót

Össze­csi­nálta a szög­let­zász­lót...

A csa­pat leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa sa­já­tos gól­örö­möt vá­lasz­tott.

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Bruna az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met.

Bruna Mar­quezine az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met, a szexi szí­nésznő nem min­den­napi moz­du­la­tok­kal vil­lant.

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Szur­ko­lók meg­ál­lí­tot­ták a csa­pat bu­szát és fel is ju­tot­tak rá. A já­té­ko­sokra utaz­tak, né­há­nyu­kat si­ke­rült is "el­kap­niuk".

Szur­ko­lók meg­ál­lí­tot­ták a csa­pat bu­szát és fel is ju­tot­tak rá. A já­té­ko­sokra utaz­tak, né­há­nyu­kat si­ke­rült is "el­kap­niuk".

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Az utolsó edző­meccsen Ni­ko­lics is meg­vil­lant.

Tö­ké­le­tes elő­sze­zon­nal me­le­gí­tett be a tét­mér­kő­zé­sekre Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese. Az utolsó edző­meccsen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár is meg­vil­lant.

Sose látott havat, itt a tél legcukibb videója

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé.

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói a stadionban - videó

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról volt szó.

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról van szó, a két tábor szur­ko­lás­ban mérte össze az ere­jét Deb­re­cen­ben. Ren­ge­teg pi­ro­tech­ni­kai esz­köz is elő­ke­rült.

Dzsudzsák és a Chelsea sztárja beszólt a DVSC focistájának

Dzsudzsák és a Chelsea sztárja beszólt a DVSC focistájának

Rit­kán for­dul elő, hogy egy ma­gyar csa­pat edzése ek­kora fi­gyel­met kelt.

Rit­kán for­dul elő, hogy egy ma­gyar csa­pat edzése ek­kora fi­gyel­met kelt.

Ezért szerződtette klubja Dzsduzsák Balázst

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a csa­pat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyára. Azt tette, amit el­vár­tak tőle.

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a csa­pat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyára.

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Trá­gár sza­vak­kal il­lette ka­pu­sát.

Trá­gár sza­vak­kal il­lette já­té­ko­sát, de nem ez volt az első eset. Most csak egy edző­meccs­ről volt szó, de éles szi­tu­á­ci­ó­ban sem fogja vissza magát.

Mindenkit meglepett Nikolics

Mindenkit meglepett Nikolics

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét.

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét új csa­pa­tá­ban, még egy kis tré­fára is fu­totta az ere­jé­ből. A csa­pat szur­ko­lói pont azt vár­ják tőle, amit mu­ta­tott.

A rivális drukkereit égette a Fradi focistája

A rivális drukkereit égette a Fradi-focista

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd szur­ko­ló­i­ról. Erre biz­to­san vá­la­szol­nak majd Kis­pest­ről.

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd szur­ko­ló­i­ról. Erre biz­to­san vá­la­szol­nak majd Kis­pest­ről.

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Tömegverekedés a szuperrangadón

Tömegverekedés a szuperrangadón

Egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud­nak le­ját­szani balhé nél­kül.

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap. A River nyert 2-0-ra nyert.

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része.

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban.

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban. Ilyen kör­nye­zet­ben nem is kap­ha­tott ki a ma­gyar csa­pat.

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót az úszónő a Fa­ce­boo­kon.

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót a ma­gyar úszónő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Nem min­den­napi fel­vé­telt osz­tott meg a ko­lum­biai éne­kesnő, aki a fel­vé­te­len fér­jé­vel lát­ható.

Nem min­den­napi fel­vé­telt osz­tott meg a ko­lum­biai éne­kesnő, aki a fel­vé­te­len fér­jé­vel lát­ható.

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus.

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Ramos nem lehet büszke ma­gára.

Ser­gio Ramos nem lehet büszke leg­utóbbi hú­zá­sára, egy videó le­lep­lezte őt.

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat. A szélső meg­mu­tatta, mi a jó irány.

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Nem bírta el­vi­selni, hogy ked­venc csa­pata drá­mai meccsen ki­esett a rá­ját­szás­ból.

Nem bírta el­vi­selni, hogy ked­venc csa­pata drá­mai meccsen ki­esett a rá­ját­szás­ból. Az sem ér­de­kelte, ha ma­gá­ban kárt tesz.

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Men­tő­he­li­kop­ter­rel vit­ték el.

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba.

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál.

Na­gyon be­le­jött a ma­gyar szélső. Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál az el­len­fél ka­pu­jába a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobbja. Tes­sék róla pél­dát venni!

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobbja. Nyo­masztó idő­já­rás, korai éb­re­dés, fá­radt­ság ide vagy oda: ez min­dig be­vá­lik.

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

A szur­ko­lók csa­lód­tak.

A szur­ko­lók nem tud­ták lep­lezni csa­ló­dott­sá­gu­kat. Nyílt utcán estek neki a hazai és az ide­gen­beli sze­re­lés­nek.

Köszönés helyett leütötte ellenfelét

Köszönés helyett leütötte ellenfelét az MMA-harcos

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó.

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó. A ba­rát­ság­ta­lan gesz­tus végül győ­zel­met ért a har­cos­nak.

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt. Iz­gal­mas­nak tűnik a ba­la­ton­vi­lá­gosi ki­ruc­ca­nás.

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt. Iz­gal­mas­nak tűnik a ba­la­ton­vi­lá­gosi ki­ruc­ca­nás, lát­ha­tóan él­vez­ték a ka­lan­dot.

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

A szen­ve­dé­lyes szur­koló min­dent be­ve­tett, hogy ked­venc csa­pata ne kap­jon gólt ti­zen­egyes­ből. A me­rész húzás be­jött, a rúgás fölé szállt.

A szen­ve­dé­lyes szur­koló min­dent be­ve­tett, hogy ked­venc csa­pata ne kap­jon gólt ti­zen­egyes­ből. A me­rész húzás be­jött, a rúgás fölé szállt.

Pofátlan csalás a Real meccsén

Elképesztően pofátlan csalás a Real meccsén

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben. Át­ver­ték az el­len­fe­let, a já­ték­ve­ze­tőt és talán még egy­mást is.

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben. Át­ver­ték az el­len­fe­let, a já­ték­ve­ze­tőt és talán még egy­mást is.

Íme, a világ leggyorsabb büntetője

Ez a világ leggyorsabb büntetője

Ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc kel­lett ahhoz, hogy össze­hoz­zák.

Egy de­cem­beri angol FA Trophy ta­lál­ko­zón si­ke­rült ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc alatt össze­hozni egy ti­zen­egyest. A bün­tető ugyan ki­ma­radt, de így is tör­té­nelmi re­kord szü­le­tett.

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban van Ger­went.

Mi­chael van Ger­wen ma­ga­biz­to­san meg­nyerte a 2017-es vi­lág­baj­nok­sá­got, de egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban. Sú­lyos bün­te­tés vár­ható.

Britney Spearst énekelt a világbajnok

Britney Spearst énekelt a rekorder világbajnok. Cikkünkben a videó

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós vb han­gu­la­tát.

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós torna han­gu­la­tát. Egy nyíl el­do­bá­sát így még nem ün­ne­pel­ték.

Itt az év műesése

Itt az év legnagyobb műesése

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad.

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad. Sem a rú­gá­sért, sem a szi­mu­lá­lá­sért nem jött sárga.

Bakiparádé a múltból: ezen nevettünk a legtöbbet!

Bakiparádé a múltból: ezen nevettünk a legtöbbet!

Az MLSZ szil­vesz­teri vi­deó­vá­lo­ga­tása a lab­da­rúgó NB I ko­rábbi vic­ces je­le­ne­teit idézi.

Az MLSZ szil­vesz­teri vi­deó­vá­lo­ga­tása a lab­da­rúgó NB I ko­rábbi vic­ces je­le­ne­teit idézi.

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Ronda Ro­usey ismét ki­ka­pott.

Egy évvel a ve­re­sége után vissza­tért a ringbe nap­ja­ink leg­is­mer­tebb har­cos­nője.

Titkokat árult el babájáról Kozák Danuta

Titkokat árult el babájáról Kozák Danuta

Az olim­pi­kon egy évig nem ver­se­nyez.

Egy évig biz­tos, hogy nem lát­juk ver­se­nyen öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sun­kat. Utána vi­szont Rio egyik ma­gyar hőse gőz­erő­vel ké­szül To­ki­óra.

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar.

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar. Ugyan­olyan mo­soly­gós és cél­tu­da­tos volt, mint most. Még tö­rött csuk­ló­val, gipsz­ben is.

Itt a videó a sztársportoló esküvőjéről!

Itt a videó a sztársportoló esküvőjéről!

Az úszó rá­adá­sul fél­mez­te­len is.

Bár már hó­na­pok­kal ez­előtt meg­há­za­so­dott, most lát­hat­juk csak a ké­pe­ket.

Storck karácsonyi videóban üzent a szurkolóknak

Bernd Storck karácsonyi videóban üzent a szurkolóknak

Vé­le­mé­nye sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott a druk­ke­rek nél­kül nem lett volna képes ilyen tel­je­sít­ményre.

A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány össze­gezte az évet, de előre is te­kin­tett. Vé­le­mé­nye sze­rint a vá­lo­ga­tott a druk­ke­rek nél­kül nem lett volna képes ilyen tel­je­sít­ményre, és nem is lesz a soron kö­vet­kező vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Paige VanZant nem jött za­varba, simán meg­sza­ba­dult va­la­mennyi ru­há­já­tól a meccs előtt.

Paige VanZant nem jött za­varba, simán meg­sza­ba­dult va­la­mennyi ru­há­já­tól a meccs előtt. Aztán nagy po­fonba sza­ladt bele...

Csattant a pofon, kiütötték a ringből a bokszlegendát

Csattant a pofon, kiütötték a ringből a bokszlegendát

Ezt is meg­élte Ber­nard Hopkins...

Ezt is meg­élte Ber­nard Hopkins. A boksz­le­genda ak­ko­rát ka­pott, hogy a rin­gen kívül tért ma­gá­hoz.

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van.

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van. A Pre­mier League mel­lett a Kína és az Egye­sült Ál­la­mok is kép­ben van.

Bulizásban is focistánk a legnagyobb király

Bulizásban is focistánk a legnagyobb király

A kis­pesti bál­vány egy ke­rü­let­tel odébb is hódít. Nem csak a pá­lyán, a mun­ká­ban, de a fe­szült­ség le­ve­ze­té­sé­ben is az élen jár.

A kis­pesti bál­vány egy ke­rü­let­tel odébb is hódít. Nem csak a pá­lyán, a mun­ká­ban, de a fe­szült­ség le­ve­ze­té­sé­ben is az élen jár.

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe.

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe, ahol a Real jöhet.

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Na­gyon szép gólt lőtt a szélső.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

Elborult az agya, asztallal támadt a bunyós

Elborult az agya, asztallal támadt a bunyós

Bot­rányba ful­ladt a saj­tó­tá­jé­koz­tató.

Bot­rányba ful­ladt két ököl­vívó szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója. Szá­mí­tani le­he­tett a cir­kuszra.

Dárdai csodacseréje dobogót ér

Dárdai csodacseréje dobogót ér

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője. Jövő héten foly­ta­tód­hat a si­ker­sztori.

Végre! Erre a gólra vártunk hét évig

Végre! Erre a gólra vártunk hét évig

Ma­gyar szív­nek ked­ves, őrült re­kord a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Ma­gyar szív­nek ked­ves, őrült re­kord a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. 2575 nap után végre meg­tört a jég!

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe.

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe, azon­nal me­he­tett az öl­tö­zőbe.

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban.

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban. Volt olyan is, aki mo­bil­lal ka­me­rázta a nem min­den­napi lát­vá­nyos­sá­got. Ez ám az el­nöki be­lépő.

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Az au­tós­foci na­gyon lát­vá­nyos, de ugyan­ak­kor nem élet­biz­to­sí­tás a lab­da­rú­gás ezen faj­tá­ját ját­szani.

Hihetetlen, mit művelnek: egy videón a világ kilenc csodája

Hihetetlen, mit művelnek: egy videón a világ kilenc csodája

Mű­vé­szi szin­ten űzik a lab­da­zsong­lőr­kö­dést. Egy nap alatt meg­dön­töt­tek egy sor vi­lág­re­kor­dot.

Mű­vé­szi szin­ten űzik a lab­da­zsong­lőr­kö­dést. Egy nap alatt meg­dön­töt­tek egy sor vi­lág­re­kor­dot.

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Ez a le­hető leg­rosszabb­kor jött vá­lo­ga­tott lé­gi­ó­sunk szá­mára. Így sé­rült meg Bog­dán Ádám.

Ez a le­hető leg­rosszabb­kor jött vá­lo­ga­tott lé­gi­ó­sunk szá­mára. Így sé­rült meg Bog­dán Ádám.

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Újabb si­kert ara­tott az RB Le­ip­zig.

Újabb si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban az RB Le­ip­zig, és ebben vas­ta­gon benne volt Gu­lá­csi Péter.

Élőben sírta el magát a magyar focista

Élőben sírta el magát a magyar focista

Ju­hász Ro­land nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Ju­hász Ro­land nem tudta vissza­tar­tani könnyeit. A Vi­deo­ton vé­dője Ki­rály Gá­bor­ral együtt a své­dek el­leni meccsen bú­csú­zott a nem­zeti csa­pat­tól.

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát! Így készül élete meccsére

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát! Így készül élete meccsére

A kapus szor­go­san kefél a své­dek el­leni ta­lál­ko­zóra.

A kapus szor­go­san kefél a své­dek el­leni ta­lál­ko­zóra.

Andorrai bombázótól félhet a magyar válogatott

Andorrai bombázótól félhet válogatottunk

Svájc­nak ha­tal­mas gólt rúg­tak.

Aki azt hiszi, hogy a mi­ni­ál­lam fo­cis­tái nem tud­nak ját­szani, az téved. Svájc­nak ak­kora gólt rúg­tak, hogy majd­nem ki­sza­kadt a háló. Arc­pi­rító lenne, ha gólt kapna Ma­gyar­or­szág.

Dzsudzsák beszólt, elveszik Szalai gólját?

Dzsudzsák beszólt, elveszik Szalai gólját?

Öngól, vagy nem, ez itt a kér­dés. A hi­va­ta­los ol­da­lak egy­előre a ma­gyar csa­tár­nak ked­vez­nek. Ez így is marad va­ló­szí­nű­leg.

Öngól, vagy nem, ez itt a kér­dés. A hi­va­ta­los ol­da­lak egy­előre a ma­gyar csa­tár­nak ked­vez­nek.