SPORT

A NAP VIDEÓJA

Nikolicsnak elege lett, végre lecsapott

Nikolicsnak elege lett, végre lecsapott

Ilyen már na­gyon régen for­dult elő a ma­gyar csa­tár­ral.

Ilyen már na­gyon régen for­dult elő a ma­gyar csa­tár­ral. A Chi­cago já­té­ko­sá­nak így sem le­he­tett tel­jes az öröme.

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Német focidrukkerek rohanták le a fővárost

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül.

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül.

Kolozsvári terror, itt a teljes videó

Kolozsvári terror, itt a teljes videó

Elő­ke­rült a tel­jes fel­vé­tel a bal­hé­ról. A ko­lozs­vári U ult­rái tá­mad­tak rá a ko­lozs­vári CFR ma­gyar szur­ko­ló­ira. Egy sport­ren­dez­vé­nyen tör­tént az össze­tű­zés.

Elő­ke­rült a tel­jes fel­vé­tel a bal­hé­ról. A ko­lozs­vári U ult­rái tá­mad­tak rá a ko­lozs­vári CFR ma­gyar szur­ko­ló­ira. Egy sport­ren­dez­vé­nyen tör­tént az össze­tű­zés.

Vérfagyasztó, majdnem agyonlőtték a megbilincselt sztárfocistát

Vérfagyasztó, majdnem agyonlőtték a megbilincselt sztárfocistát

A Se­attle já­té­kosa sze­rint azért te­per­ték földre a rend­őrök, mert fe­kete a bőr­színe.

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Iv­ko­vics Sz­to­jan arról be­szélt, hogy Ma­gyar­or­szág min­den szem­pont­ból jobb, mint Ro­má­nia.

A cse­hek le­győ­zése után Iv­ko­vics Sz­to­jan arról be­szélt, hogy Ma­gyar­or­szág min­den szem­pont­ból jobb, mint Ro­má­nia.

Megrendítő képsorok, így alázták meg az úszók elnökét

Megrendítő képsorok, így alázták meg az úszók elnökét

Vi­deón a ma­gyar si­ker­sportág har­cai.

Bi­e­nerth Gusz­tá­vot nem csu­pán le­vál­tot­ták, hanem kő­ke­mé­nyen el­ha­tá­ro­lód­tak tőle. Ta­nul­sá­gos videó egy ma­gyar si­ker­sportág bel­har­ca­i­ról.

Videón az orgia, félpucér nőkhöz vágta a pénzét a világsztár

Videón a féktelen orgia, félpucér nőkhöz vágta a pénzét a világsztár

Lát­ha­tóan ka­pa­tos csa­jok­kal bu­li­zott.

A dús­gaz­dag bok­szoló egy szál­loda lu­xus­lak­osz­tá­lyá­ban lát­ha­tóan ka­pa­tos, fél­pu­cér, fe­nék­rázó csa­jok­kal bu­li­zott.

Ezt látni kell, hihetetlen dolgot tett Görbicz Anita és Vincze Ottó

Ezt látni kell, hihetetlen dolgot tett Görbicz Anita és Vincze Ottó

El­ké­pesztő trük­köt mu­ta­tott be a spor­tos álom­pár.

El­ké­pesztő trük­köt mu­ta­tott be a spor­tos álom­pár. A videó végén az ope­ra­tőr sem hitt a sze­mé­nek. Va­rázs­la­tos pro­duk­ció.

Ezt látni kell, sírva őrjöngött a zöld-fehér meztől a fiatal rajongó

Ezt látni kell, sírva őrjöngött a zöld-fehér meztől a fiatal rajongó

Így még senki nem örült bér­let­nek és mez­nek. A kisfiú iszo­nya­tos öröm­ben tört ki mi­u­tán meg­kapta aján­dé­kait.

Így még senki nem örült bér­let­nek és mez­nek. A kisfiú iszo­nya­tos öröm­ben tört ki aján­dé­kait látva.

Ultraciki, mindenki a Barcelona új sztárján röhög

Ultraciki, mindenki a Barcelona új sztárján röhög

Dem­bélé szinte azon­nal fel­sült.

Nagy re­mé­nyek­kel vet­ték meg a Ney­mar utód­já­nak szánt Dem­bé­lét, aki már a be­mu­ta­tá­sá­nál fel­sült.

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja.

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja, vagy leg­alább csak vicc­nek ál­lítja be. Nagy baj, ha ko­mo­lyan gon­dolta.

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról. Mick nem csak arc­vo­ná­sa­i­ban ha­son­lít az ap­jára.

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról. Mick nem csak arc­vo­ná­sa­i­ban ha­son­lít az ap­jára.

Ámul a világ, szenzációs gólt lőtt az NB I-ből igazolt focista

Ámul a világ, szenzációs gólt lőtt az NB I-ből igazolt focista

Véd­he­tet­le­nül lőtt a ka­puba az Új­pest­ről iga­zolt lé­giós Spa­nyol­or­szág­ban. Az NB I után itt is meg­állja a he­lyét.

Véd­he­tet­le­nül lőtt a ka­puba az Új­pest­ről iga­zolt lé­giós Spa­nyol­or­szág­ban. Az NB I után a világ egyik leg­erő­sebb baj­nok­sá­gá­ban is meg­állja a he­lyét a ma­ce­dón tá­madó.

Hosszú Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

Hosszú Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

A víz­ből ki­szállva fel­vette a cuc­cát, és el­ment pi­henni az Iron Lady. Cso­dál­koz­nánk, ha nem foly­tatná a mun­kát.

A víz­ből ki­szállva fel­vette a cuc­cát, és el­ment pi­henni az Iron Lady. Cso­dál­koz­nánk, ha nem foly­tatná a mun­kát.

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

El­ma­radt egy piros lap a bí­ró­tól.

Jo­gos­nak tűnő piros lapot kér­tek szá­mon a fe­hér­vá­riak az angol bírón. A meccset is be­fo­lyá­sol­hatta a dön­tés.

Elsírta magát a Barcelonát elhagyó sztár

Elsírta magát a Barcelonát elhagyó sztár

A bra­zil klasszis el­ér­zé­ke­nyült.

A bra­zil klasszis el­ér­zé­ke­nyült a kez­dő­kör­ben. A ta­lál­ko­zón végül re­me­kelt a Bar­ce­lo­nát a nyá­ron el­ha­gyó tá­madó. Két gólt szer­zett.

Dráma a pályán, hihetetlen sérülést szenvedett a focista

Dráma a pályán, hihetetlen sérülést szenvedett a focista

Menny­ből a po­kolba ug­rott Mül­ler.

Menny­ből a po­kolba ug­rott Mül­ler. Ennél sze­ren­csét­le­nebb gól­örö­möt rit­kán látni. Sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a szer­te­len­sé­gé­nek.

Éld át újra a magyar csodát

Éld át újra a magyar csodát

Baji Ba­lázs szen­zá­ciós fu­tás­sal szer­zett bronz­ér­met.

Baji Ba­lázs szen­zá­ciós fu­tás­sal szer­zett bronz­ér­met. Sport­tör­té­nel­met írt a ma­gyar sprin­ter, az or­szág első érmét sze­rezte meg ebben a ka­te­gó­ri­á­ban. Nézd meg újra a fu­tá­sát.

Szexi sportolónő formás popsijára csapott a pofátlan kölyök

Szexi sportolónő formás popsijára csapott a pofátlan kölyök

Hi­he­tet­len fel­vé­tel. Mit kap a tet­tes, ha a fé­lel­me­tes Alexa bosszút es­kü­szik?

Hi­he­tet­len fel­vé­tel a ring mel­lől. Mit kap a tet­tes, ha a fé­lel­me­tes Alexa bosszút es­kü­szik?

Formás popsit, szexi tangát villantott meccs közben a dögös sportolónő

Formás popsit, szexi tangát villantott meccs közben a dögös sportolónő

A meccs he­vé­ben gyak­ran tör­tén­nek fur­csa je­le­ne­tek. Sarah Hun­ter ese­tén azon­ban egy­ál­ta­lán nem bán­kó­dunk.

Jujj de kínos, magyar focistát ünnepelnek a skótok

Jujj de kínos, magyar focistát ünnepelnek a skótok

Kle­in­heis­ler László pa­rá­dés gól­passzt adott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A gond csak az, hogy nem a saját csa­pat­tár­sá­nak.

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil sztár­fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

Balhé a válogatott meccsen, kórház lett a vége az ökölcsatának

Balhé a válogatott meccsen, kórház lett a vége az ökölcsatának

Ba­rát­sá­gos mér­kő­zés­nek in­dult, mégis el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok. Ki­hagyja az Eb-t a bunyó miatt.

Ba­rát­sá­gos mér­kő­zés­nek in­dult, mégis el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok. Ki­hagyja az Eb-t a bunyó miatt.

Baleset Mogyoródon, falba csapódott a Forma-1-es sztár

Baleset Mogyoródon, falba csapódott a Forma-1-es sztár

Nem ő járt egye­dül rosszul.

Nem a Haas olasz ver­seny­zője volt az egyet­len, aki pórul járt a Ma­gyar Nagy­díj első edzé­sén.

Óriási balhé Barcelonában, összeverekedtek a játékosok

Óriási balhé Barcelonában, összeverekedtek a játékosok

Ez a balhé is Ney­mar tá­vo­zá­sát ve­títi előre. A bra­zil sztár por­tu­gál csa­pat­tár­sá­val ve­re­ke­dett össze az edzé­sen.

Ezt látni kell: hihetetlen öngólt lőtt a válogatott focista

Ezt látni kell: hihetetlen öngólt lőtt a válogatott focista

Aki látta, biz­to­san nem fe­lejti. Kon­dog­bia az év­szá­zad ön­gól­ját lőtte.

Aki látta, biz­to­san nem fe­lejti. Kon­dog­bia az év­szá­zad ön­gól­ját lőtte. Az Inter ennek el­le­nére győ­zött a Chel­sea el­leni fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen. A kö­zép­pá­lyást nagy össze­gért szer­ződ­tet­ték pár éve.

Drámai felvétel, összeesett a válogatott focista

Drámai felvétel, összeesett, kómába került a válogatott focista

Abd­el­hak Nouri egy edző­meccsen lett rosszul, az or­vo­sok az éle­té­ért küz­döt­tek. A kö­zép­pá­lyás kó­mába ke­rült.

Abd­el­hak Nouri egy edző­meccsen lett rosszul, az or­vo­sok az éle­té­ért küz­döt­tek. Az Ajax kö­zép­pá­lyása kó­mába ke­rült.

Megtört a világsztár, sírva beszélt élete tragédiájáról

Megtört a világsztár, sírva beszélt élete tragédiájáról

Nem ta­lálta a sza­va­kat a te­nisz­csil­lag.

Az új­ság­írók előtt be­szélt könnyes szem­mel Venus Wil­li­ams, aki nem tudta sza­vakba ön­teni fáj­dal­mát.

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Kuk­kants be a ku­lisszák mögé!

Min­de­nét meg­mu­tatja a ko­rábbi vi­lág­első Ca­ro­line Woz­niacki. Kuk­kants be a fel­vé­tel se­gít­sé­gé­vel a ku­lisszák mögé!

Megható, meglepték a gyilkos kórral küzdő válogatott focistát

Megható, meglepték a gyilkos kórral küzdő válogatott focistát

A spa­nyol csa­pat­nál nagy az össze­tar­tás. Az összes csa­pat­társ kiáll a ke­mo­te­rá­pián át­esett já­té­kos mel­lett.

A spa­nyol csa­pat­nál nagy az össze­tar­tás. Az összes csa­pat­társ kiáll a ke­mo­te­rá­pián át­esett já­té­kos mel­lett. Jú­ni­us­ban ka­pott újabb rossz hírt a fo­cista. De­cem­beri mű­tétje után még vissza­tért a pá­lyára.

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált. A ma­gyar tá­madó a 13. gól­ját sze­rezte az idei sze­zon­ban. Szár­nyal vele a Chi­cago.

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált. A ma­gyar tá­madó a 13. gól­ját sze­rezte az idei sze­zon­ban. Szár­nyal vele a Chi­cago.

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben égett.

Ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben égett az olim­piai ezüst­ér­mes csil­lag. Imád sze­re­pelni, de nem így akarta fel­hívni ma­gára a fi­gyel­met az at­lé­t­asz­tár.

Sírva búcsúzott a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Sírva búcsúzott a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Meg­ható bú­csút vett.

Meg­ható bú­csút vett a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­endő ka­pi­tá­nya. 2006 után hagyta ott ed­digi klub­ját, a nyár­tól Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatja.

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

Hidegrázás: Így zengett a Nélküled a veszprémi szurkolóktól

Hidegrázás: Így zengett a Nélküled a veszprémi szurkolóktól

A va­sár­napi férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bronz­mér­kő­zésre han­gol­tak a veszp­rémi druk­ke­rek Köln­ben.

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter.

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter. A vá­lo­ga­tott kézis 17 év után kö­szönt el.

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett.

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett, de a végén már őt kel­lett le­fogni. Meg­bánta a tet­tét, ami­ről egy vi­deo­fel­vé­tel is elő­ke­rült.

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

A Real klasszisa két gólt szer­zett.

A Real Mad­rid klasszisa két gólt szer­zett a Ju­ven­tus el­leni Baj­no­kok Li­gája dön­tő­ben.

Tömeg és méteres sorok, nem hiszed el, mit vesznek az emberek

Tömeg és méteres sorok, nem hiszed el, mit vesznek az emberek

A Ri­post mun­ka­társa igen­csak meg­le­pő­dött Köln­ben.

A Ri­post mun­ka­társa igen­csak meg­le­pő­dött Köln­ben.

Halálfélelem, kettészakadt egy autó Alonso versenyén!

Halálfélelem, kettészakadt egy autó Alonso versenyén!

Cso­dá­val ha­tá­ros módon sér­tet­le­nül szállt ki a ko­csi­já­ból Scott Dixon. Ilyen bal­ese­tet az ame­ri­kaik is rit­kán lát­nak.

Cso­dá­val ha­tá­ros módon sér­tet­le­nül szállt ki a ko­csi­já­ból Scott Dixon. A le­sza­kadó al­kat­ré­szek még egy fo­tóst is meg­se­be­sí­tet­tek.

Meglepő dolgot tett a testével a pucérkodó szörfös bombázó

Meglepő dolgot tett a testével a pucérkodó szörfös bombázó

Eddig más­hogy mu­to­gatta magát.

Eddig más­hogy mu­to­gatta magát az örökké mo­solygó Coco Ho. A ha­waii szép­ség most meg­ta­pasz­tal­hatta a sportág ke­mény ol­da­lát is.

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Danko La­zovics arany­ére­mért uta­zott Kis­pestre, ezüst lett be­lőle. Mégis ő lett a baj­noki döntő in­ter­ne­tes sztárja.

Vágatlan videó, Marco Rossi megható búcsúja a szurkolóktól

Vágatlan videó, Marco Rossi megható búcsúja a szurkolóktól

A baj­nok­csa­pat ve­ze­tő­edzője a druk­ke­rek kon­cert­jén je­lent meg. A Hon­véd mes­tere in­for­má­ci­ónk sze­rint Deb­re­cen­ben foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

A baj­nok­csa­pat ve­ze­tő­edzője a druk­ke­rek kon­cert­jén je­lent meg. A Hon­véd mes­tere in­for­má­ci­ónk sze­rint Deb­re­cen­ben foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Aranymeccs, így verte a Videoton kétszer a Honvédot

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta.

José Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta: kupát nyert és ezzel együtt ősz­től Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lás az MU.

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Ked­venc csa­pa­tá­nak írt dalt.

Böde Dá­niel és az Eb-sze­replő ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után, most ked­venc klub­csa­pa­tá­nak írt dalt a mu­la­tós zene sztárja.

Balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hihetetlen balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Rendzavarás, Szalai Ádám nem bírt a vérével az ibizai étteremben

Rendzavarás, Szalai Ádám nem bírt a vérével az ibizai étteremben

Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk to­vábbra is a bulik mo­torja.

Nem csak a pá­lyán vál­lal fő­sze­re­pet. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk a bulik mo­tor­ja­ként mik­ro­font ragad, éne­kel, ve­zényli a töb­biek kó­ru­sát.

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

A mad­ridi já­té­ko­sok va­ló­sá­gos eu­fó­ri­ába ke­rül­tek a baj­noki cím meg­szer­zése után.

A mad­ridi já­té­ko­sok va­ló­sá­gos eu­fó­ri­ába ke­rül­tek a baj­noki cím meg­szer­zése után.

Sokkoló támadás, pisztollyal lőtték hátba a bringást

Sokkoló támadás, pisztollyal lőtték hátba a bringást

A rend­őr­ség még nem tudja, ki lőtt.

A 49 éves ál­do­zat elő­ször azt hitte, hogy fes­ték­go­lyó­val ta­lál­ták el, de ennél dur­vább volt a hely­zet. Nem va­ló­színű, hogy ő volt a cél­pont.

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Most lett elege a vá­das­ko­dá­sok­ból.

Me­g­elé­gelte a szö­vet­ség első em­bere, hogy a vá­das­ko­dá­sok miatt a spor­to­lók fi­gyel­mét is el­von­ják a vb-fel­ké­szü­lés­től.

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

A Bayern­ben is ját­szott ko­ráb­ban.

Az egy­kori ar­gen­tin vá­lo­ga­tott já­té­kos pá­lya­fu­tása alatt a Bayern Mün­chen­ben és a Man­ches­ter City­ben is meg­for­dult.

Aktmodell lobogtatta a melleit az út szélén

Aktmodell lobogtatta a melleit ész nélkül az út szélén

Ön- és köz­ve­szé­lyes volt a sző­ke­ség. Kis híján tö­meg­bu­kást oko­zott.

Ön- és köz­ve­szé­lyes volt a sző­ke­ség. Kis híján tö­me­ges bal­ese­tet oko­zott a Giro d'Ita­lián a len­gén öl­tö­zött ke­bel­csoda.

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik.

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik. Most a cím­vé­dőt szo­mo­rí­totta remek tel­je­sít­mé­nyé­vel.

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Élő adás­ban rit­kán látni ilyet, a spa­nyol sztár ken­dő­zet­le­nül ki­mondta a vé­le­mé­nyét.

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Fer­nando Tor­rest sem kel­let fél­teni.

A Real Mad­rid sztár­fo­cis­tája Fer­nando Tor­es­szel bal­hé­zott össze, kis híján egy­más­nak estek. Most ki­de­rült, hogy miket vág­tak egy­más fe­jé­hez.

Merész húzás volt, a kapus a lánykérésért áldozta be a meccset - videó

Merész húzás volt, a kapus a lánykérésért áldozta be a meccset - videó

A fe­le­ző­vo­na­lon kérte meg sze­relme kezét, de a meccs­nek annyi volt...

A fe­le­ző­vo­na­lon kérte meg sze­relme kezét, de a meccs­nek annyi volt...

Félelmetes ütközés, levegőbe repült Grosjean autója

Félelmetes ütközés, levegőbe repült Grosjean autója

Rög­tön a rajt után üt­kö­zött Ro­main Gros­jean, aki kény­te­len volt fel­adni a Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jat.

Rög­tön a rajt után üt­kö­zött Ro­main Gros­jean, aki kény­te­len volt fel­adni a Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jat.

Itt a magyar foci heti balekja

Itt a magyar foci heti balekja, lőttek az európai álmoknak

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből.

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből. A me­ző­kö­vesdi Mol­nár Gá­bor­nak azon­ban össze­jött a "bra­vúr".

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Nem esett messze az alma a fá­já­tól.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

A Dort­mund spa­nyol já­té­kosa a Fa­ce­boo­kon, egy vi­de­ó­ban nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

A Dort­mund spa­nyol já­té­kosa a Fa­ce­boo­kon, egy vi­de­ó­ban nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Ho­ki­sa­ink ren­de­sen be­kezd­tek az uk­raj­nai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Még Vi­ta­lij Klicsko is csak né­zett, mi tör­té­nik Ki­jev­ben.

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Ho­ki­sa­ink ren­de­sen be­kezd­tek az uk­raj­nai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Még Vi­ta­lij Klicsko is csak né­zett, mi tör­té­nik Ki­jev­ben.

Durva tömegkarambol Ausztráliában

Durva tömegkarambol, egy tucat autó rohant egymásba

Egy tucat autó ro­hant egy­másba, a ver­senyt foly­tatni tud­ták.

Az au­tó­ver­senyt foly­tatni tud­ták az eset után.

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

Az idő­mé­rőn hi­bá­zott az újonc.

A Kínai Nagy­díj idő­mé­rő­jén csapta neki a fal­nak a ko­csi­ját az újonc. Lewis Ha­mil­ton kör­re­kord­dal lett első.

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája. A szerb tá­ma­dót hosszabb időre el­tilt­hat­ják a haj­rá­ban.

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája. A szerb tá­ma­dót hosszabb időre el­tilt­hat­ják a haj­rá­ban.

Botrányos jelenet, szétverte a stúdiót az NBA legenda

Botrányos jelenet, szétverte a stúdiót az NBA legenda

Sha­quille O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát. Mun­ka­he­lye bánta az ese­tet.

Sha­quille O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát. Mun­ka­he­lye bánta az ese­tet.

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi úszónő mel­lett nehéz másra fi­gyelni.

Im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi úszónő mel­lett nehéz másra fi­gyelni.

Dzsudzsák rég örült ennyire más góljának

Dzsudzsák Balázsék rég örültek ennyire más góljának

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­totta, hogy ki­szur­kolja a si­kert.

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a si­kert.

Meztelen balhé a német focisztár búcsúmeccsén

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ked­tek az an­go­lok.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban, erre tett rá egy la­pát­tal az egyik fa­na­ti­kus.

Ilyet nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely,

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely.

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Remek for­má­ban ját­szik...

Remek for­má­ban ját­szik az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban a ma­gyar lé­giós.

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

Brutális támadás, fiatalt aláztak meg

Brutális támadás, fiatalkorút aláztak meg

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni, pláne fi­a­tal já­té­kos­tól.

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni, pláne fi­a­tal já­té­kos­tól.

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt.

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt.

Megette a kalapját a magyar sportriporter

Megette a kalapját a magyar sportriporter

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy nem bí­zott a Bar­ce­lona cso­dá­val ha­tá­ros for­dí­tá­sá­ban a Paris Saint-Ger­main ellen.

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy nem bí­zott a Bar­ce­lona cso­dá­val ha­tá­ros for­dí­tá­sá­ban a Paris Saint-Ger­main ellen.

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek Pá­rizs­ban, ami­óta a város fut­ball­csa­pata ki­esett az FC Bar­ce­lona ellen.

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek Pá­rizs­ban, ami­óta a város fut­ball­csa­pata ki­esett az FC Bar­ce­lona ellen.

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

Most nem állt le ve­re­kedni.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos megint ri­val­da­fénybe ke­rült, most nem azért, mert le­állt ve­re­kedni. Szinte hi­bát­la­nul vé­dett az egész meccsen.

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon.

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon, ez most is be­bi­zo­nyo­so­dott. Vél­he­tően válás azért nem lesz ebből.

Forró pillanatok: megint egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Forró pillanatok: megint egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze, érez­he­tően vib­rált kö­rü­löt­tük a le­vegő.

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze egy­más­sal, érez­he­tően vib­rált kö­rü­löt­tük a le­vegő. A közös va­csora sem ma­radt ki.

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Pat­ta­ná­sig fe­szül­nek az ide­gek a Di­ós­győr fo­ci­csa­pa­tá­nál.

Pat­ta­ná­sig fe­szül­nek az ide­gek a Di­ós­győr fo­ci­csa­pa­tá­nál. A szur­ko­lók nem bé­kül­nek.

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Bruna az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met.

Bruna Mar­quezine az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met, a szexi szí­nésznő nem min­den­napi moz­du­la­tok­kal vil­lant.

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Egy üt­kö­zés után a földre zu­hant.

Egy üt­kö­zést kö­ve­tően óri­á­sit zu­hant a csa­tár, akit sú­lyos sé­rü­lés­sel kór­házba szál­lí­tot­tak.

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa, összecsinálta a szögletzászlót

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa, összecsinálta a szögletzászlót

Sa­já­tos gól­örö­möt vá­lasz­tott.

A csa­pat leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa sa­já­tos gól­örö­möt vá­lasz­tott.