SPORT

A NAP VIDEÓJA

Elképesztő baki, magyar focistán röhög az egész világ

Elképesztő baki, magyar focistán röhög az egész világ

Ilyet rit­kán látni a pá­lyá­kon. A kapus nem szá­mí­tott az eme­lésre. Fa­ce­boo­kon kért el­né­zést min­den­ki­től.

Ilyet rit­kán látni a pá­lyá­kon. A kapus nem szá­mí­tott az eme­lésre. Fa­ce­boo­kon kért el­né­zést min­den­ki­től a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb. Ami az ola­szok­nak a pokol, az a skan­di­ná­vok­nak maga a menny­or­szág.

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb. Ami az ola­szok­nak a pokol, az a skan­di­ná­vok­nak maga a menny­or­szág.

Meccs közben fakadt sírva a sztár, fura betegség kínozza

Meccs közben fakadt sírva a sztár, fura betegség kínozza

El­len­fele vi­gasz­talta a leg­rosszabb­kor lát­vá­nyo­san cső­döt mondó darts­ver­seny­zőt.

El­len­fele vi­gasz­talta a leg­rosszabb­kor lát­vá­nyo­san cső­döt mondó darts­ver­seny­zőt.

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

Ezt látni kell: dühös arccal sietett a vécére a válogatott csatár

Ezt látni kell: dühös arccal sietett a vécére a válogatott csatár

Az olasz sztár min­den­kit meg­le­pett.

Az olasz sztár min­den­kit meg­le­pett. Az öl­tö­zőbe igye­ke­zett mi­u­tán le­cse­rél­ték, ér­de­kes oka volt az ide­ges arc­ki­fe­je­zé­sé­nek.

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Bal­hés volt az FTC-Deb­re­cen rang­adó.

Nem csu­pán a gö­rög­tűz és a han­gu­lat miatt marad em­lé­ke­ze­tes a szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen rang­adó.

Véres lincselés, új videó a szombati Fradi-balhéról

Véres lincselés, új videó a Fradi-balhéról

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Brutális kiütés, ilyen fejrúgást még nem láttál

Brutális kiütés, ilyen fejrúgást még nem láttál

Tywan Clax­ton őrü­le­tes rú­gás­sal nyerte meg a pén­teki MMA ket­rec­harc üt­kö­ze­tét.

Tywan Clax­ton őrü­le­tes rú­gás­sal nyerte meg a pén­teki MMA ket­rec­harc üt­kö­ze­tét.

Botrány a BL-meccsen, ujjazva borultak össze a focisták

Botrány a BL-meccsen, ujjazva borultak össze a focisták

Mit mű­velt El Sha­arawy­val Pe­rotti?

Mit mű­velt El Sha­arawy fe­ne­ké­vel Pe­rotti?! Ilyen gól­örö­möt se lát­tunk még. Az ün­ne­pelt is meg­le­pő­dött a gra­tu­lá­ción.

Szűk lyukba szorult be a fociszurkoló

Szűk lyukba szorult be a fociszurkoló

Nem si­ke­rült át­jut­nia a sta­dion be­ton­fa­lán. Pá­nik­ro­ham tört rá.

Nem si­ke­rült át­jut­nia a le­gen­dás fut­ball­sta­dion be­ton­fa­lán. Pedig évek óta sokan hasz­nál­ják az "át­já­rót". Pá­nik­ro­ham tört rá, a ba­rá­tai men­tet­ték meg nagy üggyel-baj­jal.

Magyar bíró állította ki a világsztárt brutális rúgása után

Magyar bíró állította ki a világsztárt brutális rúgása után

Pat­rice Evra a meccs előtt meg­kapta a pi­ro­sat. Olyat tett, amit ko­ráb­ban Eric Can­tona, szur­ko­lót rú­gott fejbe.

Pat­rice Evra már a meccs előtt meg­kapta a pi­ro­sat. Olyat tett, amit ko­ráb­ban Eric Can­tona, szur­ko­lót rú­gott fejbe.

Horrorfilmbe illő jelenet, durva dolgot tett a sztárjátékos

Horrorfilmbe illő jelenet, durva dolgot tett a sztárjátékos

Nem min­den­napi mű­sort ho­zott össze. Pár em­bert si­ke­rült meg­ijesz­te­nie az NBA-sztár­nak. Csa­pata ennek el­le­nére ki­ka­pott a Det­roit ellen.

Nem min­den­napi mű­sort ho­zott össze. Pár em­bert si­ke­rült meg­ijesz­te­nie az NBA-sztár­nak. Csa­pata ennek el­le­nére ki­ka­pott a Det­roit ellen.

Tíz öltéssel varrták össze a játékos péniszét

Tíz öltéssel varrták össze a játékos péniszét

Szür­re­á­lis sé­rü­lést szen­ve­dett Ma­ri­ano Bit­tolo, a spa­nyol má­sod­osz­tá­lyú Al­ba­cete já­té­kosa

Szür­re­á­lis sé­rü­lést szen­ve­dett Ma­ri­ano Bit­tolo, a spa­nyol má­sod­osz­tá­lyú Al­ba­cete já­té­kosa

Tahóság a köbön: húgydobás a stadionban

Tahóság a köbön: húgydobás a stadionban

Hány mil­li­óra bün­tetné ezt az MLSZ?

Ez aztán a má­so­kat meg­bot­rán­koz­tató vi­sel­ke­dés! Hány mil­li­óra bün­tetne ezért itt­hon az MLSZ fe­gyelmi bi­zott­sága?

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Ku­ba­tov rend­ha­gyó módon vá­la­szolt.

Ku­ba­tov Gábor új­ság­írói kér­désre vá­la­szolt rend­ha­gyó módon a klub és a sta­di­onba vissza­térő tábor közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Tudsz szájról olvasni? Itt a hétvége káromkodása

Tudsz szájról olvasni? Itt a hétvége káromkodása

Ju­hász Ro­land talán Pin­tér At­tila felé üzent gól­örö­mé­ben. A sza­lon­ké­pes meg­fej­té­se­ket hoz­zá­szó­lás­ban vár­juk.

Ju­hász Ro­land Pin­tér At­tila felé üzent gól­örö­mé­ben. A sza­lon­ké­pes meg­fej­té­se­ket hoz­zá­szó­lás­ban vár­juk.

Focipályán csapott le a bunkó apuka

Focipályán csapott le a bunkó apuka

A druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Ez volt a fo­ci­hét leg­na­gyobb bot­rá­nya. A li­ver­pooli fo­ci­druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Shakira idegbeteggé tette Piquét, íme a bizonyíték

Shakira idegbeteggé tette Piquét, íme a bizonyíték

Agyára ment a ma­gán­életi vál­ság?

Agyára ment a ma­gán­életi vál­ság? Ek­kora hü­lye­sé­get rit­kán tesz a fo­ci­pá­lyán egy világ- és Eu­rópa-baj­nok.

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Hét­főn volt 13 éve, hogy Li­onel Messi be­mu­tat­ko­zott a Bar­ce­lo­ná­ban.

Hét­főn volt 13 éve, hogy Li­onel Messi be­mu­tat­ko­zott a Bar­ce­lo­ná­ban.

Szakmát váltott Lékai Máté

Szakmát váltott Lékai Máté

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

Nőt csókolt a szexi focistafeleség

Nőt csókolt a szexi focistafeleség

Élő adás­ban csó­kolt Totti fe­le­sége, de ez­út­tal nem a klasszis lab­da­rú­gót.

Élő adás­ban csó­kolt Totti fe­le­sége, de ez­út­tal nem a klasszis lab­da­rú­gót.

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Ro­nal­dinho után őt is rabul ej­tette.

Ro­nal­dinho után a világ leg­drá­gább fo­cis­tá­ját is rabul ej­tette a ma­gyar ta­lál­mány. Ebben sem ügyet­len, de van még mit ta­nul­nia...

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

Me­gyei har­mad­osz­tá­lyú baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zést ren­dez­tek Kun­ba­ján. A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Me­gyei har­mad­osz­tá­lyú baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zést ren­dez­tek Kun­ba­ján. A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Ezt látni kell, hihetetlen öngól született a válogatott meccsen

Ezt látni kell, hihetetlen öngól született a válogatott meccsen

Észak-Ír­or­szág vé­delme ezt ala­po­san össze­hozta.

Észak-Ír­or­szág vé­delme ezt ala­po­san össze­hozta. Ennek el­le­nére ott lesz­nek a vébé-pót­se­lej­te­ző­jén.

Ezt látni kell, csupasz fenekével tippel a popsimodell

Ezt látni kell, csupasz fenekével tippel a popsimodell

Suzy Cor­tez tipp­mes­ter lenne.

Suzy Cor­tez lenne a jövő évi lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság új tipp­mes­tere.

Botrányba fulladt az edzés, elzavarták a világbajnokot

Botrányba fulladt az edzés, elzavarták a világbajnokot

Nem bo­csát­ják meg neki a tet­tét.

Nem bo­csát­ják meg neki a tet­tét. Addig fú­jol­ták, do­bál­ták, szi­dal­maz­ták Pi­quét, míg az egész spa­nyol vá­lo­ga­tott öl­tö­zőbe nem vo­nult.

Ezt látni kell, ez az ország mesébe illő módon jutott ki a vébére

Ezt látni kell, ez az ország mesébe illő módon jutott ki a vébére

Az utolsó perc­ben sze­rez­ték meg a vébét érő ta­lá­la­tot.

Az utolsó perc­ben sze­rez­ték meg a vébét érő ta­lá­la­tot. A leg­utóbbi vi­lág­baj­nok­sá­gon a ne­gye­dön­tőig ju­tot­tak.

Alig semmiben videózta magát a nagy mellű modell

Alig semmiben videózta magát a nagy mellű modell

Mel­isia Ar­tista sze­mé­lyes üze­ne­tet kül­dött a River Plate lab­da­rú­gó­i­nak a ku­pa­meccsük előtt.

Mel­isia Ar­tista sze­mé­lyes üze­ne­tet kül­dött a River Plate lab­da­rú­gó­i­nak a ku­pa­meccsük előtt.

Ezt látni kell, ekkora örömöt még nem okozott a Real Madrid

Ezt látni kell, ekkora örömöt még nem okozott a Real Madrid

Ennél job­ban nem ala­kul­ha­tott volna a sor­so­lás. Ha­tal­mas ün­nep­lésbe kez­dett a har­mad­osz­tá­lyú kis­csa­pat.

Ennél job­ban nem ala­kul­ha­tott volna a sor­so­lás. Ha­tal­mas ün­nep­lésbe kez­dett a kis­csa­pat.

Szétrobbant a gumija, falnak csapódott a pilóta

Szétrobbant a gumija, falnak csapódott a pilóta

Rosszul kez­dő­dött a ver­senyző szá­mára a szin­ga­púri hét­vége. Csoda, hogy ép­ség­ben szállt ki a ko­csi­ból.

Luxusparti, Usain Bolt barátnője vadító pózban üzent

Luxusparti, Usain Bolt barátnője vadító pózban üzent

Kasi Benn­ett el­ké­pesz­tően dögös.

Vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a világ leg­gyor­sabb em­be­ré­nek ba­rát­nője. Kasi Benn­ett el­ké­pesztő for­má­ban van...

Dél- amerikai szappanopera: verekedést robbantott ki egy 10 éves kisfiú

Dél- amerikai szappanopera: tömegverekedést robbantott ki egy 10 éves kisfiú

Bot­rá­nyos kö­rül­mé­nyek miatt kel­lett fél­be­sza­kí­tani az U19-es Pla­tense - Ba­sá­néz mér­kő­zé­sét.

Szörnyű gázolás, mentő vitte kórházba a sportolót

Szörnyű gázolás, mentő vitte kórházba a sportolót

A finn ke­rék­pá­ro­zót egy kí­sé­rő­autó ütötte el. A ver­seny­zők na­gyobb biz­ton­sá­got kö­ve­tel­nek ma­guk­nak.

Retteghet Conor McGregor, magyar kihívója akadt

Retteghet Conor McGregor, magyar kihívója akadt

Jan­ko­vics Ró­bert nem ijed meg az ír har­cos­tól. Küz­dő­spor­tos ta­pasz­ta­lat­tal a háta mö­gött szállna szembe az írrel.

Jan­ko­vics Ró­bert nem ijed meg az ír har­cos­tól. Küz­dő­spor­tos ta­pasz­ta­lat­tal a háta mö­gött szállna szembe vele.

Újra lecsapott Priskin Tamás. Ismét vétlen volt?

Újra lecsapott Priskin Tamás. Ismét vétlen volt?

A Ma­gyar­or­szág- Por­tu­gá­lia vb-se­lej­te­zőt kö­ve­tően újra kö­nyök­lés­sel sza­bály­ta­lan­ko­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Őrületes kezdőrúgás

Őrületes kezdőrúgás

Nem hét­köz­napi kez­dő­rú­gás­sal in­dult a hét­végi fran­cia baj­nok­ság mér­kő­zése.

Nem hét­köz­napi kez­dő­rú­gás­sal in­dult a hét­végi fran­cia baj­nok­ság mér­kő­zése.

Elképesztő fordulat, előkerült a bilincs az úszóknál

Elképesztő fordulat, előkerült a bilincs az úszóknál

Az örök lá­zadó Hor­nyák Vik­tor ismét hozta a for­má­ját. Ilyenre azon­ban eddig még nem volt példa.

Az örök lá­zadó Hor­nyák Vik­tor ismét hozta a for­má­ját. Ilyenre azon­ban eddig még nem volt példa.

Hihetetlen botrány a pályán: adásban ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Hihetetlen botrány a pályán: adásban ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Videó a bal­hé­ról. Vanc­zák ex­fő­nöke min­den ed­digi gaz­tet­tét alul­múlta.

Videó a svájci bal­hé­ról. Vanc­zák Vil­mos ko­rábbi fő­nöke min­den ed­digi gaz­tet­tét alul­múlta.

Durva baleset, keményen letarolták a táncosnőt

Durva baleset, keményen letarolták a táncosnőt

Nem min­den­napi je­le­net...

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek, sze­gény tán­cosnő erre örökre em­lé­kezni fog.

Botrány Párizsban, Neymar balhézott Cavanival

Botrány Párizsban, Neymar balhézott Cavanival

Kel­le­met­len szó­csata.

Kel­le­met­len szó­csa­tába bo­nyo­ló­dott egy­más­sal a Paris Saint-Ger­main két vi­lág­sztárja a Lyon el­leni meccsen.

Kamera vette, ahogy levetkőzik a formás mellű műsorvezetőnő

Kamera vette, ahogy levetkőzik a formás mellű műsorvezetőnő

Kate igazi vad­macska, lát­ha­tóan él­vezte a ma­ga­mu­to­ga­tást. Less be ve­lünk az öl­tö­ző­jébe!

Kate igazi fé­kez­he­tet­len vad­macska, lát­ha­tóan él­vezte a ma­ga­mu­to­ga­tást. Less be ve­lünk az öl­tö­ző­jébe!

Félelmetes jelenet, tömegkarambol okozott sokkot az F1-ben

Félelmetes jelenet, tömegkarambol okozott sokkot az F1-ben

Zu­hogó eső­ben in­dul­tak el a sztár­pi­ló­ták, a Fer­rari járt a leg­rosszab­bul.

Zu­hogó eső­ben in­dul­tak el a sztár­pi­ló­ták, a Fer­rari járt a leg­rosszab­bul. Ha­mil­ton lehet a nagy nyer­tes.

Kolozsvári terror, itt a teljes videó

Kolozsvári terror, itt a teljes videó

Elő­ke­rült a tel­jes fel­vé­tel a bal­hé­ról a ko­lozs­vári szur­ko­lók össze­tű­zé­sé­ről.

Elő­ke­rült a tel­jes fel­vé­tel a bal­hé­ról. A ko­lozs­vári U ult­rái tá­mad­tak rá a ko­lozs­vári CFR ma­gyar szur­ko­ló­ira. Egy sport­ren­dez­vé­nyen tör­tént az össze­tű­zés.

Nikolicsnak elege lett, végre lecsapott

Nikolicsnak elege lett, végre lecsapott

Ilyen már na­gyon régen for­dult elő a ma­gyar csa­tár­ral.

Ilyen már na­gyon régen for­dult elő a ma­gyar csa­tár­ral. A Chi­cago já­té­ko­sá­nak így sem le­he­tett tel­jes az öröme.

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül. Sok né­met­nél el­sza­kadt a cérna.

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül. Sok né­met­nél el­sza­kadt a cérna.

Vérfagyasztó, majdnem agyonlőtték a megbilincselt sztárfocistát

Vérfagyasztó, majdnem agyonlőtték a megbilincselt sztárfocistát

A Se­attle já­té­kosa sze­rint a bőr­színe miatt te­per­ték a földre.

A Se­attle já­té­kosa sze­rint azért te­per­ték földre a rend­őrök, mert fe­kete a bőr­színe. Test­vére zo­kogva ment ki a csa­pat­ér­te­kez­let­ről.

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Ál­lí­tása sze­rint nincs benne harag.

A cse­hek le­győ­zése után Iv­ko­vics Sz­to­jan arról be­szélt, hogy Ma­gyar­or­szág min­den szem­pont­ból jobb, mint Ro­má­nia. A két ko­sár­vá­lo­ga­tott ma este ját­szik.

Ezt látni kell, hihetetlen dolgot tett Görbicz Anita és Vincze Ottó

Ezt látni kell, hihetetlen dolgot tett Görbicz Anita és Vincze Ottó

El­ké­pesztő trük­köt mu­ta­tott be a spor­tos álom­pár. A videó végén az ope­ra­tőr sem hitt a sze­mé­nek.

Megrendítő képsorok, így alázták meg az úszók elnökét

Megrendítő képsorok, így alázták meg az úszók elnökét

Vi­deón a ma­gyar si­ker­sportág har­cai.

Bi­e­nerth Gusz­tá­vot nem csu­pán le­vál­tot­ták, hanem kő­ke­mé­nyen el­ha­tá­ro­lód­tak tőle. Ta­nul­sá­gos videó egy ma­gyar si­ker­sportág bel­har­ca­i­ról.

Ultraciki, mindenki a Barcelona új sztárján röhög

Ultraciki, mindenki a Barcelona új sztárján röhög

Dem­bélé szinte azon­nal fel­sült.

Nagy re­mé­nyek­kel vet­ték meg a Ney­mar utód­já­nak szánt Dem­bé­lét, aki már a be­mu­ta­tá­sá­nál fel­sült.

Videón a féktelen orgia, félpucér nőkhöz vágta a pénzét a világsztár

Videón a féktelen orgia, félpucér nőkhöz vágta a pénzét a világsztár

A bok­szoló lát­ha­tóan ka­pa­tos, fél­pu­cér csa­jok­kal bu­li­zott.

A dús­gaz­dag bok­szoló egy szál­loda lu­xus­lak­osz­tá­lyá­ban lát­ha­tóan ka­pa­tos, fél­pu­cér csa­jok­kal bu­li­zott.

Ezt látni kell, sírva őrjöngött a zöld-fehér meztől a fiatal rajongó

Ezt látni kell, sírva őrjöngött a zöld-fehér meztől a fiatal rajongó

Így még senki nem örült fo­ci­mez­nek.

Így még senki nem örült bér­let­nek és mez­nek. A kisfiú iszo­nya­tos öröm­ben tört ki, mi­u­tán meg­kapta szü­le­tés­napi aján­dé­kait.

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült.

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról. Mick nem csak arc­vo­ná­sa­i­ban ha­son­lít az ap­jára.

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja, vagy leg­alább csak vicc­nek ál­lítja be. Nagy baj, ha ko­mo­lyan gon­dolta.

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja, vagy leg­alább csak vicc­nek ál­lítja be. Nagy baj, ha ko­mo­lyan gon­dolta.

Ámul a világ, szenzációs gólt lőtt az NB I-ből igazolt focista

Ámul a világ, szenzációs gólt lőtt az NB I-ből igazolt focista

Véd­he­tet­le­nül lőtt a ka­puba az Új­pest­ről iga­zolt lé­giós Spa­nyol­or­szág­ban. Sokra vi­heti a 22 éves já­té­kos.

Véd­he­tet­le­nül lőtt a ka­puba az Új­pest­ről iga­zolt lé­giós Spa­nyol­or­szág­ban. Sokra vi­heti a lé­giós.

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

El­ma­radt egy piros lap a bí­ró­tól.

Jo­gos­nak tűnő piros lapot kér­tek szá­mon a fe­hér­vá­riak az angol bírón. A meccset is be­fo­lyá­sol­hatta a dön­tés.

Elsírta magát a Barcelonát elhagyó sztár

Elsírta magát a Barcelonát elhagyó sztár

A bra­zil klasszis el­ér­zé­ke­nyült.

A bra­zil klasszis el­ér­zé­ke­nyült a kez­dő­kör­ben. A ta­lál­ko­zón végül re­me­kelt a Bar­ce­lo­nát a nyá­ron el­ha­gyó tá­madó. Két gólt szer­zett.

Hosszú Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

Hosszú Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

A víz­ből ki­szállva fel­vette a cuc­cát, és el­ment pi­henni az Iron Lady. Cso­dál­koz­nánk, ha nem foly­tatná a mun­kát.

A víz­ből ki­szállva fel­vette a cuc­cát, és el­ment pi­henni az Iron Lady. Cso­dál­koz­nánk, ha nem foly­tatná a mun­kát.

Dráma a pályán, hihetetlen sérülést szenvedett a focista

Dráma a pályán, hihetetlen sérülést szenvedett a focista

Menny­ből a po­kolba ug­rott Mül­ler. Ennél sze­ren­csét­le­nebb gól­örö­möt rit­kán látni.

Menny­ből a po­kolba ug­rott Mül­ler. Ennél sze­ren­csét­le­nebb gól­örö­möt rit­kán látni. Sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a szer­te­len­sé­gé­nek.

Formás popsit, szexi tangát villantott meccs közben a dögös sportolónő

Formás popsit, szexi tangát villantott meccs közben a dögös sportolónő

A meccs he­vé­ben gyak­ran tör­tén­nek fur­csa je­le­ne­tek. Sarah Hun­ter ese­tén azon­ban egy­ál­ta­lán nem bán­kó­dunk.

Jujj de kínos, magyar focistát ünnepelnek a skótok

Jujj de kínos, magyar focistát ünnepelnek a skótok

Kle­in­heis­ler László pa­rá­dés gól­passzt adott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A gond csak az, hogy nem a saját csa­pat­tár­sá­nak.

Szexi sportolónő formás popsijára csapott a pofátlan kölyök

Szexi sportolónő formás popsijára csapott a pofátlan kölyök

Hi­he­tet­len fel­vé­tel. Mit kap a tet­tes, ha Alexa bosszút es­kü­szik?

Hi­he­tet­len fel­vé­tel a ring mel­lől. Mit kap a tet­tes, ha a fé­lel­me­tes Alexa bosszút es­kü­szik a tör­tén­tek után?

Éld át újra a magyar csodát

Éld át újra a magyar csodát

Baji Ba­lázs szen­zá­ciós fu­tás­sal szer­zett bronz­ér­met. Sport­tör­té­nel­met írt a ma­gyar sprin­ter, az or­szág első érmét sze­rezte meg ebben a ka­te­gó­ri­á­ban. Nézd meg újra a fu­tá­sát.

Baji Ba­lázs szen­zá­ciós fu­tás­sal szer­zett bronz­ér­met. Sport­tör­té­nel­met írt a ma­gyar sprin­ter, az or­szág első érmét sze­rezte meg ebben a ka­te­gó­ri­á­ban. Nézd meg újra a fu­tá­sát a ma­gyar ver­seny­ző­nek.

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil sztár­fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

Balhé a válogatott meccsen, kórház lett a vége az ökölcsatának

Balhé a válogatott meccsen, kórház lett a vége az ökölcsatának

Ba­rát­sá­gos mér­kő­zés­nek in­dult.

Ba­rát­sá­gos mér­kő­zés­nek in­dult, mégis el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok.

Ezt látni kell: hihetetlen öngólt lőtt a válogatott focista

Ezt látni kell: hihetetlen öngólt lőtt a válogatott focista

Az év­szá­zad ön­gól­ját lőtte.

Aki látta, biz­to­san nem fe­lejti. Kon­dog­bia az év­szá­zad ön­gól­ját lőtte. Az Inter ennek el­le­nére győ­zött a Chel­sea el­leni fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

Baleset Mogyoródon, falba csapódott a Forma-1-es sztár

Baleset Mogyoródon, falba csapódott a Forma-1-es sztár

Nem ő járt egye­dül rosszul.

Nem a Haas olasz ver­seny­zője volt az egyet­len, aki pórul járt a Ma­gyar Nagy­díj első edzé­sén.

Megtört a világsztár, sírva beszélt élete tragédiájáról

Megtört a világsztár, sírva beszélt élete tragédiájáról

Nem ta­lálta a sza­va­kat a te­nisz­csil­lag.

Az új­ság­írók előtt be­szélt könnyes szem­mel Venus Wil­li­ams, aki nem tudta sza­vakba ön­teni fáj­dal­mát.

Óriási balhé Barcelonában, összeverekedtek a játékosok

Óriási balhé Barcelonában, összeverekedtek a játékosok

Ez a balhé is Ney­mar tá­vo­zá­sát ve­títi előre.

Ez a balhé is Ney­mar tá­vo­zá­sát ve­títi előre. A bra­zil sztár por­tu­gál csa­pat­tár­sá­val ve­re­ke­dett össze.

Drámai felvétel, összeesett, kómába került a válogatott focista

Drámai felvétel, összeesett, kómába került a válogatott focista

Abd­el­hak Nouri egy edző­meccsen lett rosszul, az or­vo­sok az éle­té­ért küz­döt­tek. Az Ajax kö­zép­pá­lyása kó­mába ke­rült.

Megható, meglepték a gyilkos kórral küzdő válogatott focistát

Megható, meglepték a gyilkos kórral küzdő válogatott focistát

Nemes gesz­tus a tár­sak­tól.

A spa­nyol csa­pat­nál nagy az össze­tar­tás. Az összes csa­pat­társ kiáll a ke­mo­te­rá­pián át­esett já­té­kos mel­lett. Jú­ni­us­ban ka­pott újabb rossz hírt a fo­cista.

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Min­de­nét meg­mu­tatja a ko­rábbi vi­lág­első Ca­ro­line Woz­niacki. Kuk­kants be a ku­lisszák mögé!

Min­de­nét meg­mu­tatja a ko­rábbi vi­lág­első Ca­ro­line Woz­niacki. Kuk­kants be a ku­lisszák mögé!

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben égett.

Ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben égett az olim­piai ezüst­ér­mes csil­lag. Imád sze­re­pelni, de nem így akarta fel­hívni ma­gára a fi­gyel­met az at­lé­t­asz­tár.

Sírva búcsúzott a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Sírva búcsúzott a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Meg­ható bú­csút vett.

Meg­ható bú­csút vett a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­endő ka­pi­tá­nya. 2006 után hagyta ott ed­digi klub­ját, a nyár­tól Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatja.

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált. A ma­gyar tá­madó a 13. gól­ját sze­rezte az idei sze­zon­ban. Szár­nyal vele a Chi­cago.

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált. A ma­gyar tá­madó a 13. gól­ját sze­rezte az idei sze­zon­ban. Szár­nyal vele a Chi­cago.

Abbahagyta a focit az internet sztárja

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett.

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett, de a végén már őt kel­lett le­fogni. Meg­bánta a tet­tét, ami­ről egy vi­deo­fel­vé­tel is elő­ke­rült.

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

A Real klasszisa két gólt szer­zett.

A Real Mad­rid klasszisa két gólt szer­zett a Ju­ven­tus el­leni Baj­no­kok Li­gája dön­tő­ben.

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter.

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter. A vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó 17 év után kö­szönt el sze­re­tett csa­pa­tá­tól. Szám­ta­lan baj­noki címet nyert a Veszp­rém­mel.