SPORT

A NAP VIDEÓJA

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Ezt nem sokan tud­nák utána csi­nálni. A le­gen­dás ko­lum­biai kapus, Hi­gu­ita meg­moz­du­lá­sát utá­nozta.

Ezt nem sokan tud­nák utána csi­nálni. A le­gen­dás ko­lum­biai kapus, Hi­gu­ita meg­moz­du­lá­sát utá­nozta a 28 éves há­lóőr.

FRISS HÍREK

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek.

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?

Durcás kisfiúként hisztizett Noszály Sándor, ezt látni kell

Durcás kisfiúként hisztizett Noszály Sándor, ezt látni kell

A ko­rábbi ma­gyar te­nisz­csil­lag nem pa­lás­tolta elé­ge­det­len­sé­gét. Nem volt elé­ge­dett a bí­ró­val.

A ko­rábbi ma­gyar te­nisz­csil­lag nem pa­lás­tolta elé­ge­det­len­sé­gét. Nem volt elé­ge­dett a bí­ró­val. El­vesz­tette a mér­kő­zést.

Békülnek? Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Békülnek? Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fur­csa videó je­lent meg az in­ter­ne­ten, lehet, hogy ez már a bé­kü­lés jele?

Fur­csa videó je­lent meg az in­ter­ne­ten, lehet, hogy ez már a bé­kü­lés jele?

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Vay Ádám egyet­len ütés­sel el­in­tézte el­len­fe­lét, akit ápolni is kel­lett.

Pucérra vetkőzött a formás mellű műsorvezetőnő, vette a kamera

Pucérra vetkőzött a formás mellű műsorvezetőnő, vette a kamera

Videó a sztrip­tíz­ről. Kate nem elő­ször mu­tatja meg ki­vé­te­les bá­jait, re­mél­jük, nem is utol­jára!

Meglepő videó, erre készült David Beckham

Meglepő videó, erre készült David Beckham

Az egy­kori lab­da­rúgó, David Beck­ham el­árulta, min dol­go­zott az utóbbi évek­ben.

Az egy­kori lab­da­rúgó, David Beck­ham el­árulta, min dol­go­zott az utóbbi évek­ben.

Durva, dühében elégette a sztárfocista mezét a szurkoló

Durva, dühében elégette a sztárfocista mezét a szurkoló

Rosszul vi­selte ked­vence át­iga­zo­lá­sát.

Rosszul vi­selte ked­vence át­iga­zo­lá­sát a ra­jongó. Co­u­tinho 120 mil­lió eu­ró­ért iga­zolt a Bar­ce­lo­ná­hoz a Li­ver­pool­tól.

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Az ománi szur­ko­lók a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sait akar­ták ün­ne­pelni, ami­kor az üveg­kor­lát össze­tört. Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Dárdai humoránál volt, mindenkit meglepett

Dárdai humoránál volt, mindenkit meglepett

A ma­gyar tré­ner meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha-Dort­mund meccset kö­vető saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

A ma­gyar tré­ner meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha-Dort­mund meccset kö­vető saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Az Iron Aqua­tics leg­újabb vi­de­ó­já­ban Ka­tinka férje is fel­tű­nik. A gyű­rűs­uj­já­ról egy­előre nem tűnt el az ék­szer.

Az Iron Aqua­tics leg­újabb vi­de­ó­já­ban Ka­tinka férje is fel­tű­nik. A gyű­rűs­uj­já­ról egy­előre nem tűnt el az ér­té­kes ék­szer.

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Fon­tos sze­rep ju­tott a fe­le­sé­gé­nek.

Új sze­re­pek­ben pró­bálta ki magát a Ha­la­dás ikonja. Fon­tos fel­adat ju­tott a ka­pus­le­genda fe­le­sé­gé­nek és saját kis bi­ro­dal­má­nak is.

Itt az első videó, így érkezett meg Tusup az uszodába

Itt az első videó, így érkezett meg Tusup az uszodába

Egye­dül ér­ke­zett a Duna Aré­ná­hoz.

Egye­dül ér­ke­zett a Duna Aré­ná­hoz az ame­ri­kai edző. Az Iron Lady fel­iratú autó he­lyett bé­relt ko­csi­val ér­ke­zett meg az uszo­dá­hoz.

Ezt látni kell: megőrültek a rajongók a magyar sportolóért

Ezt látni kell: megőrültek a rajongók a magyar sportolóért

Nem min­den­napi be­fe­je­zést vá­lasz­tott Hanga.

Nem min­den­napi be­fe­je­zést vá­lasz­tott Hanga. A Bar­ce­lona egy­más után két moszk­vai csa­pa­tot gyűrt le az Eu­ro­li­gá­ban.

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val.

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val, amit uno­ka­öccsé­ről ké­szí­tett.

Erre ki számított? Leekens üzent a magyar szurkolóknak

Erre ki számított? Leekens üzent a magyar szurkolóknak

A ka­pi­tány vi­deón kí­vánt kel­le­mes ün­ne­pe­ket. A ka­pi­tány üze­ne­tét a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség osz­totta meg Fa­ce­book-ol­da­lán.

A ka­pi­tány vi­deón kí­vánt kel­le­mes ün­ne­pe­ket. A ka­pi­tány üze­ne­tét az MLSZ osz­totta meg Fa­ce­book-ol­da­lán.

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Nem csak a ve­re­ség fáj a por­tu­gál­nak.

Nem csak a ve­re­ség fáj­hat a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak. A kö­zeli fel­vé­tel­ről jól lát­szik: egy pil­la­na­tig azt sem tudta, hol van.

Rég nem látott felvétel került elő Hosszú Katinkáról

Rég nem látott felvétel került elő Hosszú Katinkáról

Rövid haj­jal sze­rezte első érmét.

Az Iron Lady még rövid haj­jal sze­rezte meg első érmét a fel­nőt­tek kö­zött, ti­zen­há­rom évvel ez­előtt. Kop­pen­há­gá­ban nyolc szám­ban áll rajt­hoz.

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Sors­döntő íté­let a szü­net­ben, sze­rin­ted jogos volt a piros lap? Nézd meg a vi­deót, s döntsd el!

Botrányos sztriptíz a színpadon, teljesen levetkőzött a focista

Botrányos sztriptíz a színpadon, teljesen levetkőzött a focista

Csak a zok­nit hagyta magán.

Min­denki meg­cso­dál­hatta a ku­pa­győz­tes lab­da­rúgó leg­na­gyobb büsz­ke­sé­gét. Csak a zok­nit hagyta magán. Fotó és videó a cikk­ben.

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Ilyen is régen volt, győztes magyar gól Európában

Ilyen is régen volt, győztes magyar gól Európában

A kö­zép­pá­lyás ta­lá­lata csak a győ­ze­lem­hez volt elég, a to­vább­ju­tás­hoz saj­nos nem.

Műpénisszel támadtak a világbajnok focistára

Műpénisszel támadtak a világbajnok focistára

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az egy­kori ki­váló hát­véd.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át a spa­nyol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal vi­lág­baj­noki címet szer­zett hát­véd.

Gusztustalan öröm, vérig sértették a magyarokat - videóval

Gusztustalan öröm, vérig sértették a magyarokat - videóval

Erre semmi szük­ség nem volt, mivel a meccset amúgy fö­lé­nye­sen nyer­ték a bu­ka­res­tiek.

Az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat alázta a Di­namo román fo­cis­tája. Ki érti, mi szük­ség volt erre?

Bámulatos videó az új magyar stadionból

Bámulatos videó az új magyar stadionból

Nem csak a Fradi-ve­rés­nek örül­het­tek a szom­bat­he­lyi druk­ke­rek. Most aztán cso­rog­hat a nyála a többi csa­pat szur­ko­ló­i­nak.

Nem csak a Fradi-ve­rés­nek örül­het­tek a druk­ke­rek. Most aztán cso­rog­hat a nyála a többi csa­pat szur­ko­ló­i­nak.

Falnak csapta autóját a magyar sztár

Szörnyű baleset, falnak csapta autóját a magyar sztár

Mi­che­lisz Norbi ke­resztbe pör­dült a ma­kaói pá­lyán.

Mi­che­lisz Norbi ke­resztbe pör­dült a ma­kaói pá­lyán, félbe is sza­kí­tot­ták a ver­senyt. A má­so­dik futam előtt lesz idő ja­ví­tani a ko­csi­ján.

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb.

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb. Ami az ola­szok­nak a pokol, az a skan­di­ná­vok­nak maga a menny­or­szág.

Elképesztő baki, magyar focistán röhög az egész világ

Elképesztő baki, magyar focistán röhög az egész világ

Ilyet rit­kán látni a pá­lyá­kon. A kapus nem szá­mí­tott az eme­lésre. Fa­ce­boo­kon kért el­né­zést min­den­ki­től a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Ilyet rit­kán látni a pá­lyá­kon. A kapus nem szá­mí­tott az eme­lésre. Fa­ce­boo­kon kért el­né­zést min­den­ki­től a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Meccs közben fakadt sírva a sztár, fura betegség kínozza

Meccs közben fakadt sírva a sztár, fura betegség kínozza

El­len­fele vi­gasz­talta a leg­rosszabb­kor lát­vá­nyo­san cső­döt mondó darts­ver­seny­zőt.

El­len­fele vi­gasz­talta a leg­rosszabb­kor lát­vá­nyo­san cső­döt mondó darts­ver­seny­zőt.

Ezt látni kell, így csinált magából hülyét a szövetségi kapitány

Ezt látni kell, így csinált magából hülyét a szövetségi kapitány

Az edző mu­tat­vá­nyán röhög az egész világ. Pedig egé­szen jól in­dult a tré­ner pro­duk­ci­ója a vb-se­lej­te­zőn, de aztán...

Sírsz a nevetéstől, pornócsatornán a magyar válogatott

Sírsz a nevetéstől, pornócsatornán a magyar válogatott

Szem nem marad szá­ra­zon.

Ked­venc spa­nyol szak­ér­tőnk kí­mé­let­le­nül ki­ele­mezte a lu­xem­burgi bu­kást. Szem nem marad szá­ra­zon.

Családot akar, magánéletéről vallott a magyar válogatott sztárja

Családot akar, magánéletéről vallott a magyar válogatott sztárja

Lékai Máté már most gon­dol arra, mihez kezd pá­lya­fu­tása után.

Lékai Máté már most gon­dol arra, mihez kezd pá­lya­fu­tása után.

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

Véres lincselés, új videó a szombati Fradi-balhéról

Véres lincselés, új videó a Fradi-balhéról

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Ezt látni kell: dühös arccal sietett a vécére a válogatott csatár

Ezt látni kell: dühös arccal sietett a vécére a válogatott csatár

Az olasz sztár min­den­kit meg­le­pett.

Az olasz sztár min­den­kit meg­le­pett. Az öl­tö­zőbe igye­ke­zett mi­u­tán le­cse­rél­ték, ér­de­kes oka volt az ide­ges arc­ki­fe­je­zé­sé­nek.

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Bal­hés volt az FTC-Deb­re­cen rang­adó.

Nem csu­pán a gö­rög­tűz és a han­gu­lat miatt marad em­lé­ke­ze­tes a szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen rang­adó.

Brutális kiütés, ilyen fejrúgást még nem láttál

Brutális kiütés, ilyen fejrúgást még nem láttál

Clax­ton őrü­le­tes rú­gás­sal nyert.

Tywan Clax­ton őrü­le­tes rú­gás­sal nyerte meg a pén­teki MMA ket­rec­harc üt­kö­ze­tét.

Horrorfilmbe illő jelenet, durva dolgot tett a sztárjátékos

Horrorfilmbe illő jelenet, durva dolgot tett a sztárjátékos

Nem min­den­napi műsor.

Nem min­den­napi mű­sort ho­zott össze. Pár em­bert si­ke­rült meg­ijesz­te­nie az NBA-sztár­nak. Csa­pata ennek el­le­nére ki­ka­pott a Det­roit ellen.

Magyar bíró állította ki a világsztárt brutális rúgása után

Magyar bíró állította ki a világsztárt brutális rúgása után

Evra már a meccs előtt meg­kapta a pi­ro­sat. Olyat tett, amit ko­ráb­ban Eric Can­tona, szur­ko­lót rú­gott fejbe.

Pat­rice Evra már a meccs előtt meg­kapta a pi­ro­sat. Olyat tett, amit ko­ráb­ban Eric Can­tona, szur­ko­lót rú­gott fejbe.

Botrány a BL-meccsen, ujjazva borultak össze a focisták

Botrány a BL-meccsen, ujjazva borultak össze a focisták

Mit mű­velt El Sha­arawy­val Pe­rotti?

Mit mű­velt El Sha­arawy fe­ne­ké­vel Pe­rotti?! Ilyen gól­örö­möt se lát­tunk még. Az ün­ne­pelt is meg­le­pő­dött a gra­tu­lá­ción.

Szűk lyukba szorult be a fociszurkoló

Szűk lyukba szorult be a fociszurkoló

Nem si­ke­rült át­jut­nia a sta­dion be­ton­fa­lán. Pá­nik­ro­ham tört rá.

Nem si­ke­rült át­jut­nia a le­gen­dás fut­ball­sta­dion be­ton­fa­lán. Pedig évek óta sokan hasz­nál­ják az "át­já­rót". Pá­nik­ro­ham tört rá, a ba­rá­tai men­tet­ték meg nagy üggyel-baj­jal.

Tíz öltéssel varrták össze a játékos péniszét

Tíz öltéssel varrták össze a játékos péniszét

Szür­re­á­lis sé­rü­lést szen­ve­dett Ma­ri­ano Bit­tolo, a spa­nyol má­sod­osz­tá­lyú Al­ba­cete já­té­kosa

Szür­re­á­lis sé­rü­lést szen­ve­dett Ma­ri­ano Bit­tolo, a spa­nyol má­sod­osz­tá­lyú Al­ba­cete já­té­kosa

Tahóság a köbön: húgydobás a stadionban

Tahóság a köbön: húgydobás a stadionban

Ez aztán a má­so­kat meg­bot­rán­koz­tató vi­sel­ke­dés! Hány mil­li­óra bün­tetne ezért itt­hon az MLSZ?

Ez aztán a má­so­kat meg­bot­rán­koz­tató vi­sel­ke­dés! Hány mil­li­óra bün­tetne ezért itt­hon az MLSZ fe­gyelmi bi­zott­sága?

Tudsz szájról olvasni? Itt a hétvége káromkodása

Tudsz szájról olvasni? Itt a hétvége káromkodása

Ju­hász Ro­land talán Pin­tér At­tila felé üzent gól­örö­mé­ben. A sza­lon­ké­pes meg­fej­té­se­ket hoz­zá­szó­lás­ban vár­juk.

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Ku­ba­tov Gábor új­ság­írói kér­désre vá­la­szolt rend­ha­gyó módon a klub és a sta­di­onba vissza­térő tábor közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Ku­ba­tov Gábor új­ság­írói kér­désre vá­la­szolt rend­ha­gyó módon a klub és a sta­di­onba vissza­térő tábor közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Focipályán csapott le a bunkó apuka

Focipályán csapott le a bunkó apuka

Ez volt a fo­ci­hét leg­na­gyobb bot­rá­nya. A li­ver­pooli fo­ci­druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Ez volt a fo­ci­hét leg­na­gyobb bot­rá­nya. A li­ver­pooli fo­ci­druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Shakira idegbeteggé tette Piquét, íme a bizonyíték

Shakira idegbeteggé tette Piquét, íme a bizonyíték

Agyára ment a ma­gán­életi vál­ság? Ek­kora hü­lye­sé­get rit­kán tesz a fo­ci­pá­lyán egy világ- és Eu­rópa-baj­nok.

Agyára ment a ma­gán­életi vál­ság? Ek­kora hü­lye­sé­get rit­kán tesz a fo­ci­pá­lyán egy világ- és Eu­rópa-baj­nok.

Szakmát váltott Lékai Máté

Szakmát váltott Lékai Máté

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

Me­gyei har­mad­osz­tá­lyú baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zést ren­dez­tek Kun­ba­ján. A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Me­gyei har­mad­osz­tá­lyú baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zést ren­dez­tek Kun­ba­ján. A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Nőt csókolt a szexi focistafeleség

Nőt csókolt a szexi focistafeleség

Élő adás­ban csó­kolt Totti fe­le­sége, de ez­út­tal nem a klasszis lab­da­rú­gót.

Élő adás­ban csó­kolt Totti fe­le­sége, de ez­út­tal nem a klasszis lab­da­rú­gót.

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Ro­nal­dinho után őt is rabul ej­tette.

Ro­nal­dinho után a világ leg­drá­gább fo­cis­tá­ját is rabul ej­tette a ma­gyar ta­lál­mány. Ebben sem ügyet­len, de van még mit ta­nul­nia...

Ezt látni kell, hihetetlen öngól született a válogatott meccsen

Ezt látni kell, hihetetlen öngól született a válogatott meccsen

Észak-Ír­or­szág vé­delme ezt ala­po­san össze­hozta. Ennek el­le­nére ott lesz­nek a vébé-pót­se­lej­te­ző­jén.

Alig semmiben videózta magát a nagy mellű modell

Alig semmiben videózta magát a nagy mellű modell

Mel­isia sze­mé­lyes üze­ne­tet kül­dött.

Mel­isia Ar­tista sze­mé­lyes üze­ne­tet kül­dött a River Plate lab­da­rú­gó­i­nak.

Ezt látni kell, ez az ország mesébe illő módon jutott ki a vébére

Ezt látni kell, ez az ország mesébe illő módon jutott ki a vébére

Az utolsó perc­ben sze­rez­ték meg a vébét érő ta­lá­la­tot.

Az utolsó perc­ben sze­rez­ték meg a vébét érő ta­lá­la­tot. A leg­utóbbi vébén a ne­gye­dön­tőig ju­tot­tak.

Ezt látni kell, csupasz fenekével tippel a popsimodell

Ezt látni kell, csupasz fenekével tippel a popsimodell

Suzy Cor­tez tipp­mes­ter lenne.

Suzy Cor­tez lenne a jövő évi lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság új tipp­mes­tere.

Botrányba fulladt az edzés, elzavarták a világbajnokot

Botrányba fulladt az edzés, elzavarták a világbajnokot

Nem bo­csát­ják meg neki a tet­tét.

Nem bo­csát­ják meg neki a tet­tét. Addig fú­jol­ták, do­bál­ták, szi­dal­maz­ták Pi­quét, míg az egész spa­nyol vá­lo­ga­tott öl­tö­zőbe nem vo­nult.

Ezt látni kell, ekkora örömöt még nem okozott a Real Madrid

Ezt látni kell, ekkora örömöt még nem okozott a Real Madrid

Ennél job­ban nem ala­kul­ha­tott volna a sor­so­lás. Ha­tal­mas ün­nep­lésbe kez­dett a har­mad­osz­tá­lyú kis­csa­pat.

Ennél job­ban nem ala­kul­ha­tott volna a sor­so­lás. Ha­tal­mas ün­nep­lésbe kez­dett a kis­csa­pat.

Szétrobbant a gumija, falnak csapódott a pilóta

Szétrobbant a gumija, falnak csapódott a pilóta

Rosszul kez­dő­dött a ver­senyző szá­mára a szin­ga­púri hét­vége. Csoda, hogy ép­ség­ben szállt ki a ko­csi­ból.

Rosszul kez­dő­dött a ver­senyző szá­mára a szin­ga­púri hét­vége. Csoda, hogy ép­ség­ben szállt ki a ko­csi­ból.

Dél- amerikai szappanopera: verekedést robbantott ki egy 10 éves kisfiú

Dél- amerikai szappanopera: tömegverekedést robbantott ki egy 10 éves kisfiú

Bot­rá­nyos kö­rül­mé­nyek miatt kel­lett fél­be­sza­kí­tani az U19-es Pla­tense - Ba­sá­néz mér­kő­zé­sét.

Retteghet Conor McGregor, magyar kihívója akadt

Retteghet Conor McGregor, magyar kihívója akadt

Jan­ko­vics Ró­bert ko­mo­lyan gon­dolja.

Jan­ko­vics Ró­bert nem ijed meg az ír har­cos­tól. Küz­dő­spor­tos ta­pasz­ta­lat­tal a háta mö­gött szállna szembe a ret­te­gett ír ket­rec­har­cos­sal.

Luxusparti, Usain Bolt barátnője vadító pózban üzent

Luxusparti, Usain Bolt barátnője vadító pózban üzent

Vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a világ leg­gyor­sabb em­be­ré­nek ba­rát­nője. Kasi Benn­ett el­ké­pesztő for­má­ban van...

Vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a világ leg­gyor­sabb em­be­ré­nek ba­rát­nője. Kasi Benn­ett el­ké­pesztő for­má­ban van...

Újra lecsapott Priskin Tamás. Ismét vétlen volt?

Újra lecsapott Priskin Tamás. Ismét vétlen volt?

Pris­kin a Ma­gyar­or­szág- Por­tu­gá­lia vb-se­lej­te­zőt kö­ve­tően újra kö­nyök­lés­sel sza­bály­ta­lan­ko­dott.

A Ma­gyar­or­szág- Por­tu­gá­lia vb-se­lej­te­zőt kö­ve­tően újra kö­nyök­lés­sel sza­bály­ta­lan­ko­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Szörnyű gázolás, mentő vitte kórházba a sportolót

Szörnyű gázolás, mentő vitte kórházba a sportolót

A finn ke­rék­pá­ro­zót egy kí­sé­rő­autó ütötte el. A ver­seny­zők na­gyobb biz­ton­sá­got kö­ve­tel­nek ma­guk­nak.

Elképesztő fordulat, előkerült a bilincs az úszóknál

Elképesztő fordulat, előkerült a bilincs az úszóknál

Az örök lá­zadó Hor­nyák Vik­tor ismét hozta a for­má­ját. Ilyenre azon­ban eddig még nem volt példa.

Gól kezdőrúgásból, ezt tette az ajándékkal a szurkoló

Gól kezdőrúgásból, ezt tette az ajándékkal a szurkoló

Nem hét­köz­napi kez­dő­rú­gás­sal in­dult a hét­végi fran­cia baj­nok­ság mér­kő­zése.

Nem hét­köz­napi kez­dő­rú­gás­sal in­dult a hét­végi fran­cia baj­nok­ság mér­kő­zése.

Hihetetlen botrány a pályán: adásban ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Hihetetlen botrány a pályán: adásban ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Videó a bal­hé­ról. Vanc­zák ex­fő­nöke min­den ed­digi gaz­tet­tét alul­múlta.

Videó a svájci bal­hé­ról. Vanc­zák Vil­mos ko­rábbi fő­nöke min­den ed­digi gaz­tet­tét alul­múlta. Már nem csak edző­faló, de edző­verő is a Sion el­nöke.

Kamera vette, ahogy levetkőzik a formás mellű műsorvezetőnő

Kamera vette, ahogy levetkőzik a formás mellű műsorvezetőnő

Kate igazi vad­macska, lát­ha­tóan él­vezte a ma­ga­mu­to­ga­tást. Less be ve­lünk az öl­tö­ző­jébe!

Kate igazi vad­macska, lát­ha­tóan él­vezte a ma­ga­mu­to­ga­tást. Less be ve­lünk az öl­tö­ző­jébe!

Durva baleset, keményen letarolták a táncosnőt

Durva baleset, keményen letarolták a táncosnőt

Nem min­den­napi je­le­net...

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek, sze­gény tán­cosnő erre örökre em­lé­kezni fog.

Botrány Párizsban, Neymar balhézott Cavanival

Botrány Párizsban, Neymar balhézott Cavanival

Kel­le­met­len szó­csata.

Kel­le­met­len szó­csa­tába bo­nyo­ló­dott egy­más­sal a Paris Saint-Ger­main két vi­lág­sztárja a Lyon el­leni meccsen.

Tömegkarambol okozott sokkot az F1-ben

Félelmetes jelenet, tömegkarambol okozott sokkot az F1-ben

Ha­mil­ton lehet a nagy nyer­tes.

Zu­hogó eső­ben in­dul­tak el a sztár­pi­ló­ták, a Fer­rari járt a leg­rosszab­bul. Ha­mil­ton lehet a futam nagy nyer­tese.

Majdnem agyonlőtték a megbilincselt sztárfocistát

Vérfagyasztó, majdnem agyonlőtték a megbilincselt sztárfocistát

Utána még el­já­rás sem in­dult el­lene.

A Se­attle já­té­kosa sze­rint a bőr­színe miatt te­per­ték a földre. Test­vére zo­kogva ment ki a csa­pat­ér­te­kez­let­ről.

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Német focidrukkerek rohanták le a fővárost

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül.

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül.

Kolozsvári terror, itt a teljes videó

Kolozsvári terror, itt a teljes videó

Elő­ke­rült a tel­jes fel­vé­tel a bal­hé­ról a ko­lozs­vári szur­ko­lók össze­tű­zé­sé­ről.

Elő­ke­rült a tel­jes fel­vé­tel a bal­hé­ról. A ko­lozs­vári U ult­rái tá­mad­tak rá a ko­lozs­vári CFR ma­gyar szur­ko­ló­ira. Egy sport­ren­dez­vé­nyen tör­tént az össze­tű­zés.

Nikolicsnak elege lett, végre lecsapott

Nikolicsnak elege lett, végre lecsapott

Ilyen már na­gyon régen for­dult elő a ma­gyar csa­tár­ral.

Ilyen már na­gyon régen for­dult elő a ma­gyar csa­tár­ral. A Chi­cago já­té­ko­sá­nak így sem le­he­tett tel­jes az öröme.

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Iv­ko­vics Sz­to­jan arról be­szélt, hogy Ma­gyar­or­szág min­den szem­pont­ból jobb, mint Ro­má­nia.

A cse­hek le­győ­zése után Iv­ko­vics Sz­to­jan arról be­szélt, hogy Ma­gyar­or­szág min­den szem­pont­ból jobb, mint Ro­má­nia.

Megrendítő képsorok, így alázták meg az úszók elnökét

Megrendítő képsorok, így alázták meg az úszók elnökét

Vi­deón a ma­gyar si­ker­sportág har­cai.

Bi­e­nerth Gusz­tá­vot nem csu­pán le­vál­tot­ták, hanem kő­ke­mé­nyen el­ha­tá­ro­lód­tak tőle. Ta­nul­sá­gos videó egy ma­gyar si­ker­sportág bel­har­ca­i­ról.

Videón az orgia, félpucér nőkhöz vágta a pénzét a világsztár

Videón a féktelen orgia, félpucér nőkhöz vágta a pénzét a világsztár

Lát­ha­tóan ka­pa­tos csa­jok­kal bu­li­zott.

A dús­gaz­dag bok­szoló egy szál­loda lu­xus­lak­osz­tá­lyá­ban lát­ha­tóan ka­pa­tos, fél­pu­cér, fe­nék­rázó csa­jok­kal bu­li­zott.

Ezt látni kell, hihetetlen dolgot tett Görbicz Anita és Vincze Ottó

Ezt látni kell, hihetetlen dolgot tett Görbicz Anita és Vincze Ottó

El­ké­pesztő trük­köt mu­ta­tott be a spor­tos álom­pár.

El­ké­pesztő trük­köt mu­ta­tott be a spor­tos álom­pár. A videó végén az ope­ra­tőr sem hitt a sze­mé­nek. Va­rázs­la­tos pro­duk­ció.

Ezt látni kell, sírva őrjöngött a zöld-fehér meztől a fiatal rajongó

Ezt látni kell, sírva őrjöngött a zöld-fehér meztől a fiatal rajongó

Így még senki nem örült bér­let­nek és mez­nek. A kisfiú iszo­nya­tos öröm­ben tört ki mi­u­tán meg­kapta aján­dé­kait.

Így még senki nem örült bér­let­nek és mez­nek. A kisfiú iszo­nya­tos öröm­ben tört ki aján­dé­kait látva.

Ultraciki, mindenki a Barcelona új sztárján röhög

Ultraciki, mindenki a Barcelona új sztárján röhög

Dem­bélé szinte azon­nal fel­sült.

Nagy re­mé­nyek­kel vet­ték meg a Ney­mar utód­já­nak szánt Dem­bé­lét, aki már a be­mu­ta­tá­sá­nál fel­sült.

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja.

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja, vagy leg­alább csak vicc­nek ál­lítja be. Nagy baj, ha ko­mo­lyan gon­dolta.

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról. Mick nem csak arc­vo­ná­sa­i­ban ha­son­lít az ap­jára.

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról. Mick nem csak arc­vo­ná­sa­i­ban ha­son­lít az ap­jára.