SPORT

A NAP KÉPE

Ágaskodó mellbimbói majdnem átszúrják a dús keblű álomnő ruháját

Ágaskodó mellbimbói majdnem átszúrják a dús keblű álomnő ruháját

Egy ma­ga­zin sza­va­zá­sán a 18. leg­jobb nő lett 2014-ben.

Egy ma­ga­zin sza­va­zá­sán a 18. leg­jobb nő lett 2014-ben.

FRISS HÍREK

Teljesült a férfiak álma, kificcentek a sportolólány eszményi mellei

Teljesült a férfiak álma, kificcentek a sportolólány eszményi mellei

Rég vár­tunk már erre a napra! Holly-Daze hi­he­tet­len adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, és nem csak a ször­fö­zés­hez...

Fedetlen mell, kivillanó mellbimbó: lecsúszott a jégtáncos ruhája

Fedetlen mell, kivillanó mellbimbó: lecsúszott a jégtáncos ruhája

Egy eme­lést kö­ve­tően kap­cso­ló­dott ki a ru­hája.

Sírva ha­ladt át az új­ság­írók kö­zött. Egy eme­lést kö­ve­tően kap­cso­ló­dott ki a ru­hája.

Lesd meg, majd kibuggyannak a dögös műsorvezetőnő mellei

Lesd meg, majd kibuggyannak a dögös műsorvezetőnő mellei

Di­letta Le­otta érti a dör­gést, nem vé­let­le­nül epe­ked­nek utána a férfiak. Meg is dol­go­zik az alak­jáért.

Di­letta Le­otta érti a dör­gést, nem vé­let­le­nül epe­ked­nek utána a férfiak.

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Immár négy fia van az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott leg­gól­erő­sebb já­té­ko­sá­nak.

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Me­rész kép ké­szült a pár­ról a für­dő­kád­ban. Ren­de­sen össze­ga­ba­lyod­tak.

Kibuggyanó keblek, a szoláriumban lesték meg a meztelen sportolónőt

Kibuggyanó keblek, a szoláriumban lesték meg a meztelen sportolónőt

Alig bír ha­tal­mas mel­le­i­vel a szőke bom­bázó.

Alig bír ha­tal­mas mel­le­i­vel a szőke bom­bázó.

Fürdőzés közben kukkantottak be a pucér modellhez

Fürdőzés közben kukkantottak be a pucér modellhez

Nem jött za­varba Sum­mer Lynn Hart.

Nem jött za­varba Sum­mer Lynn Hart, akit álom­pop­si­val ál­dott meg a sors. Régen a ko­sár­lab­dáért ra­jon­gott a szép­ség, ám végül a ka­me­rát vá­lasz­totta.

Meglesték a vadítóan pózoló fitneszmodellt

Meglesték a zuhanyzóban a vadítóan pózoló fitneszmodellt

Katya Elise Henry tudja, ho­gyan irá­nyítsa ma­gára a fi­gyel­met.

Katya Elise Henry tudja, ho­gyan irá­nyítsa ma­gára a fi­gyel­met. Leg­utóbbi fel­hí­vása sok férfit ér­de­kel­het.

Tündéri fotó, először mutatta meg kisbabáját az olimpiák királya

Tündéri fotó, az olimpiák királya először mutatta meg kisbabáját a nagyvilágnak

Mi­chael Phelps büsz­kébb lehet a kis jö­ve­vényre, mint az arany­ér­me­ire.

Mi­chael Phelps büsz­kébb lehet a kis jö­ve­vényre, mint sza­kaj­tó­nyi arany­ér­mére. Az ap­ró­sá­got kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek és ter­mé­sze­te­sen min­den más ér­dek­lő­dő­nek is a két­gyer­me­kes úszó­fe­no­mén.

Hatalmas élmény, Ronaldo kisfia erre örökre emlékezni fog

Hatalmas élmény, Ronaldo kisfia erre örökre emlékezni fog

Cris­ti­ano Ro­naldo kisfia életre szóló él­ménnyel gaz­da­go­dott szom­bat este Mad­rid­ban.

Cris­ti­ano Ro­naldo kisfia életre szóló él­ménnyel gaz­da­go­dott szom­bat este Mad­rid­ban.

Ezt látni kell, Szalai Ádám félmeztelenül villantott

Ezt látni kell, Szalai Ádám félmeztelenül villantott

Két gólt ün­ne­pelt.

A Hoffen­heim ma­gyar lab­da­rú­gója két gólt rú­gott a Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján.

Csonka magyar csapattal érkeztünk meg a téli olimpiára

Csonka magyar csapattal érkeztünk meg a téli olimpiára

Ti­zen­ki­lenc ver­senyző közül töb­ben nem vet­tek részt a meg­nyi­tón.

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Nem akarta vissza­fogni magát a világ leg­gyor­sabb em­bere. Még a szín­padra is fel­ug­rott.

Nem akarta vissza­fogni magát a világ leg­gyor­sabb em­bere. Még a szín­padra is fel­ug­rott, hogy be­mu­tassa tánc­tu­dá­sát az em­be­rek­nek.

Melltartóra vetkőzött a vadító magyar olimpikon

Melltartóra vetkőzött a vadító magyar olimpikon

Swa­ney Eli­za­beth az utolsó pil­la­nat­ban ju­tott kvó­tá­hoz, így el­utaz­ha­tott Pjong­csangba. Nem csak a tel­je­sít­mé­nye miatt ér­de­mes rá fi­gyelni.

Swa­ney Eli­za­beth az utolsó pil­la­nat­ban ju­tott kvó­tá­hoz, így el­utaz­ha­tott Pjong­csangba. Nem csak a tel­je­sít­mé­nye miatt ér­de­mes rá fi­gyelni.

Leesik az állad, mindent megmutat meztelen testéből a dögös anyuka

Leesik az állad, mindent megmutat meztelen testéből a dögös anyuka

To­vábbra sem szé­gyen­lős a szőke szép­ség.

To­vábbra sem szé­gyen­lős a szőke szép­ség. A Dal­las Cow­boys ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak nagy szur­ko­lója.

Világhírű sztárral fotózták le Gyurta Dánielt

Világhírű sztárral fotózták le Gyurta Dánielt

Il­luszt­ris sze­méllyel ta­lál­ko­zott.

Olim­piai baj­nok úszónk már a téli olim­pia hely­szí­né­ről üzent. Iga­zán il­luszt­ris sze­méllyel ta­lál­ko­zott.

Kiderült, Hosszú Katinka itt töltötte az estét

Kiderült, Hosszú Katinka itt töltötte az estét

Szí­vecs­kés képet posz­tolt.

Az Iron Lady szí­vecs­kés képet posz­tolt Ins­tag­ra­mon. Az utóbbi he­tek­ben vidám ké­pe­ket posz­tol a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Mindent ledobott magáról: meztelenül pózol a csodás mellű műsorvezető

Mindent ledobott magáról: meztelenül pózol a csodás mellű műsorvezető

Büsz­kén mu­to­gatja cso­dá­la­tos alak­ját Ins­tag­ram-ol­da­lán. A lab­da­rú­gás nagy ra­jon­gója.

Badabumm, őrülten dögös képpel sokkol Jakabos Zsú

Badabumm, őrülten dögös képpel sokkol Jakabos Zsú

Ütős fotó ké­szült a szexi úszó­lány­ról.

Ütős fotó ké­szült a szexi úszó­lány­ról. Me­gint cso­dá­jára jár­hat a világ Eu­rópa-baj­nok­nőnk szép­sé­gé­nek.

Kiderült, ez a szőke bombázó babonázta meg Fucsovics Marcit

Kiderült, ez a szőke bombázó babonázta meg Fucsovics Marcit

Erre a képre min­denki em­lé­kezni fog. A Davis-ku­pá­ban egyes­ben két­szer ka­pott ki a klasszis te­ni­sze­zőnk.

Erre a képre min­denki em­lé­kezni fog. A Davis-ku­pá­ban egyes­ben két­szer ka­pott ki Fu­cso­vics.

Lesd meg, meztelenül kezdte a reggelt a dús keblű színésznő

Lesd meg, meztelenül kezdte a reggelt a dús keblű színésznő

Imád utazni a szőke szép­ség.

A reg­geli ká­vé­val ta­karja cso­dás mel­leit. Imád utazni, sok cso­dás he­lyen járt már a vi­lá­gon. Leg­kö­ze­lebb Chi­lébe fog re­pülni a Mi­a­mi­ban élő szép­ség.

Hosszú Katinka elgondolkozott, meghozta a döntést?

Hosszú Katinka elgondolkozott, meghozta a döntést?

Ko­moly kér­dést tett fel. Ja­nu­ár­ban na­gyon köz­vet­len a ra­jon­gó­i­hoz. Szinte min­den nap tölt fel egy vidám képet.

Ko­moly kér­dést tett fel. Ja­nu­ár­ban na­gyon köz­vet­len a ra­jon­gó­i­hoz. Sok vidám képet tölt fel.

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője. So­kat­mondó üze­net kí­séri a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk­ról ké­szí­tett ké­pe­ket.

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha ma­gyar edzője. So­kat­mondó üze­net kí­séri a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk­ról ké­szí­tett ké­pe­ket.

Forró kép, pucéran fetreng ágyában a nagymellű modell

Forró kép, pucéran fetreng ágyában a nagymellű modell

Nem bírt ma­gá­val Iryna.

Már megint nem bírt ma­gá­val Iryna, aki min­den fe­hér­ne­mű­jé­től meg­sza­ba­dult. Néha azért a ping­pon­go­zásra is sza­kít időt.

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Ér­té­kes em­lé­ket őriz a ka­pus­klasszis.

Ér­té­kes emlék a ka­pus­tól. A Ha­la­dás ikonja a nagy előd­ről sem fe­led­ke­zik meg.

Hosszú Katinka világbajnok magyar sportolótól kapott ajánlatot

Hosszú Katinka világbajnok magyar sportolótól kapott ajánlatot

Klasszis úszó­nőnk új sport­ág­ban is ki­pró­bálta magát.

Klasszis úszó­nőnk új sport­ág­ban is ki­pró­bálta magát. Na­gyon moz­gal­mas hét­vé­gén van túl, a test­vére is meg­lá­to­gatta.

Erre büszke lehet Hosszú Katinka, kifőzött valami újat

Erre büszke lehet Hosszú Katinka, kifőzött valami újat

Nem csak úszás­ban te­het­sé­ges. Fotó bi­zo­nyítja, hogy szá­mára me­rő­ben új te­rü­le­ten is bi­zo­nyít.

Nem csak úszás­ban te­het­sé­ges. Fotó bi­zo­nyítja, hogy szá­mára me­rő­ben új te­rü­le­ten is bi­zo­nyít há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk.

Szegény Tusup, már megint megbüntették

Szegény Tusup, már megint megbüntették

Hosszú Ka­tinka férje tesz a sza­bá­lyokra.

Hosszú Ka­tinka férje tesz a sza­bá­lyokra. Csak ja­nu­ár­ban há­rom­szor bír­sá­gol­ták meg.

Hosszú Katinkának már tényleg égnek áll a haja

Hosszú Katinkának már tényleg égnek áll a haja

Végre mo­so­lyog az úszónő.

Végre mo­so­lyog az úszónő, s az edzé­sek kö­zött vic­ce­lődni is van ereje.

Előkapta méretes fegyverét, bevadult a feszes mellű bombázó

Előkapta méretes fegyverét, bevadult a feszes mellű bombázó

Re­mél­he­tő­leg Jenny csak cél­táb­lára lő új szer­ze­mé­nyé­vel. Az biz­tos, hogy min­den­kit le­fegy­ve­rez.

Re­mél­he­tő­leg Jenny csak cél­táb­lára lő új szer­ze­mé­nyé­vel. Az biz­tos, hogy min­den­kit le­fegy­ve­rez.

Észvesztő, lecsúszott a bugyi a bombatestű modellről

Észvesztő, lecsúszott a bugyi a bombatestű modellről

A mell­tar­tó­ját alap­ból nem vette fel Gayana Bag­da­sa­ryan. Az orosz ring­lány a táj­ban, a férfiak pedig benne gyö­nyör­köd­nek.

A mell­tar­tó­ját alap­ból nem vette fel Gayana Bag­da­sa­ryan. Az orosz ring­lány a táj­ban, a férfiak pedig benne gyö­nyör­köd­nek.

Ki hitte volna, ezt élvezi igazán Hosszú Katinka

Ki hitte volna, ezt élvezi igazán Hosszú Katinka

A víz­ben pózol leg­újabb fo­tó­ján az Iron Lady. Ennél kel­le­me­sebb dol­got nem is tud el­kép­zelni.

A víz­ben pózol leg­újabb fo­tó­ján az Iron Lady. Ennél kel­le­me­sebb dol­got nem is tud el­kép­zelni az edzést kö­ve­tően.

Bámulatos mellek, mindenét kipakolta a dögös színésznő

Bámulatos mellek, mindenét kipakolta a dögös színésznő

Keb­le­i­vel csá­bít a vadóc bom­bázó.

Keb­le­i­vel csá­bít a vadóc bom­bázó.Több szép­ség­ver­senyt is nyert már az Egye­sült Ál­la­mok­ban. A boksz áll hozzá a leg­kö­ze­lebb a spor­tok közül.

Jakabos Zsuzsanna megbabonáz, brutáldögös fotóval üzen

Jakabos Zsuzsanna megbabonáz, brutáldögös fotóval üzen

Az Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó­ról szo­kás sze­rint ismét dögös képet ké­szí­tet­tek.

Hosszú Katinka arca sugárzik a boldogságtól

Hosszú Katinka arca sugárzik a boldogságtól

Mo­soly­gós képet ra­kott ki.

Mo­soly­gós képet ra­kott ki az olim­piai baj­nok úszónő. A fotó ké­szí­té­sét is be­mu­tatta az Iron Lady. Na­gyon bol­dog az utóbbi he­tek­ben.

Megmutatta tökéletes testét a bájos magyar sportolónő

Megmutatta tökéletes testét a bájos magyar sportolónő

Cso­dá­la­tos alakja van a pó­ló­s­lány­nak.

Cso­dá­la­tos alakja van a fi­a­tal pó­ló­s­lány­nak. A bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon is vízbe csob­bant.

Brutális melleit alig bírja kézben tartani a szőke bombázó

Brutális melleit alig bírja kézben tartani a szőke bombázó

Fan­tasz­ti­kus keb­lek­kel ren­del­ke­zik a dögös mo­dell. A bi­ki­nik nagy sze­rel­mese.

Fan­tasz­ti­kus keb­lek­kel ren­del­ke­zik a dögös mo­dell. A bi­ki­nik nagy sze­rel­mese. Ins­tag­ram-ol­da­lán 3,3 mil­lió lel­kes kö­ve­tője van.

Brutális keblek, alulról villantott álló mellbimbókat a dögös bombanő

Brutális keblek, alulról villantott álló mellbimbókat a dögös bombanő

Min­den test­ré­sze ámu­latba ejti a férfi­a­kat.

Min­den test­ré­sze ámu­latba ejti a férfi­a­kat. Saját edző­te­rem­mel is ren­del­ke­zik a te­to­vált mo­dell.

Meglepte Ferenc pápát a Terminátor, erre ő sem számított

Meglepte Ferenc pápát a Terminátor, erre ő sem számított

Sok aján­dé­kot ka­pott már spor­to­lók­tól az egy­házfő, de ilyet va­ló­szí­nű­leg még soha.

Sok aján­dé­kot ka­pott már spor­to­lók­tól az egy­házfő, de ilyet va­ló­szí­nű­leg még soha.

Se bugyi, se más: mindent ledobott magáról a bombatestű álomnő

Se bugyi, se más: mindent ledobott magáról a bombatestű álomnő

A tánc is fon­tos az éle­té­ben. Fit­nesz­mo­dell­ként dol­go­zik az ame­ri­kai szép­ség.

Tusup nem egyedül távozott a Duna Arénából

Friss fotó, nem egyedül távozott a Duna Arénából Shane Tusup

Ka­tin­ká­nak nyoma sem volt.

A te­le­fon­ját nyom­kodva hagyta el az uszo­dát az ame­ri­kai edző. Ka­tin­ká­nak nyoma sem volt.

Gátlástalan, félmeztelenül sütteti magát a vadító modell

Gátlástalan, félmeztelenül sütteti magát a vadító modell

Tűz­forró képet osz­tott meg Vik­to­ria. A ba­rát­nője is fel­tű­nik mel­lette sokak örö­mére.

Tűz­forró képet osz­tott meg Vik­to­ria. A ba­rát­nője is fel­tű­nik mel­lette sokak örö­mére.

Így érkezett haza a teniszhős Fucsovics, friss fotók

Így érkezett haza a teniszhős Fucsovics, friss fotók

Sze­ret­tei, ba­rá­tai és ra­jon­gói vár­ták Fe­ri­he­gyen az Aust­ra­lian Open ma­gyar meg­le­pe­tés­em­be­rét.

Sze­ret­tei, ba­rá­tai és ra­jon­gói vár­ták Fe­ri­he­gyen az Aust­ra­lian Open ma­gyar meg­le­pe­tés­em­be­rét.

Újabb dicsőség, Nikolicsnak ez is összejött

Újabb dicsőség, Nikolicsnak ez is összejött

Erre örökre em­lé­kezni fog.

Alig­ha­nem örökre em­lé­ke­ze­tes marad Ni­ko­lics Ne­manja szom­bati ta­lál­ko­zója. A kü­lön­le­ges ese­mény­ről egy ha­tá­sos fotó is ta­nús­ko­dik.

Tömény erotika: átdöfi hegyes mellbimbója a fitneszmodell felsőjét

Tömény erotika: átdöfi hegyes mellbimbója a fitneszmodell felsőjét

Nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára Julia.

Nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára Julia Gilas, szinte fe­les­le­ge­sen vett fe­lülre ruhát. Per­sze a ra­jon­gó­kat ez most nem ér­dekli.

Lesd meg, csupasz mellekkel öleli szőrös kedvencét a szépségkirálynő

Lesd meg, csupasz mellekkel öleli szőrös kedvencét a szépségkirálynő

Több spor­tért is ra­jong. A Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata a min­dene.

Több spor­tért is ra­jong. A Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata a min­dene. Ins­tag­ra­mon egy­mil­li­óan kö­ve­tik.

Ronaldo súlyosan megsérült, elképesztő, mit csinált utána

Ronaldo súlyosan megsérült, elképesztő, mit csinált utána

Most mondja va­laki, hogy nem hiú a por­tu­gál fo­cista.

Most mondja va­laki, hogy nem hiú a por­tu­gál fo­cista.

Stollár Fanny ultra dögös miniruhában villantott

Stollár Fanny ultra dögös miniruhában villantott

Stol­lár Fanny Los An­ge­les­ből je­lent­ke­zett be. A ma­gyar te­ni­sze­zőnő remek for­má­ban van.

Stol­lár Fanny Los An­ge­les­ből je­lent­ke­zett be. A ma­gyar te­ni­sze­zőnő remek for­má­ban van.

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg fülig szerelmes

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg fülig szerelmes

Ro­naldo iga­zán ro­man­ti­kus alkat.

Cris­ti­ano Ro­naldo újabb jelét adta annak, hogy iga­zán ro­man­ti­kus alkat.

Árulkodó jel, valami hiányzik Hosszú Katinka fotóiról

Árulkodó jel, valami hiányzik Hosszú Katinka fotóiról

A Duna Aré­ná­ban edzett.

A Duna Aré­ná­ban edzett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Gőz­erő­vel ké­szül a kö­zelgő ver­se­nyekre az Iron Lady. Vidám volt a tré­ning után.

Minden férfit begerjeszt a hatalmas kebleit gyömöszölő sellőlány

Minden férfit begerjeszt a hatalmas kebleit gyömöszölő sellőlány

To­vábbra sem bír ma­gá­val a dögös bom­bázó. Egy szik­lán mez­te­len­ke­dik. Az edző­ter­mek­ben tö­ké­le­te­síti alak­ját.

Kéjesen mutogatja meztelen testét a dögös jógalány

Kéjesen mutogatja meztelen testét a dögös jógalány

Je­ka­tye­rina megint be­vál­la­lós volt.

Csak a mel­leit ta­karta el va­la­mennyire Je­ka­tye­rina Zu­jeva, aki büsz­kén szokta mu­to­gatni a tes­tét.

Nézd meg, meztelenül bujálkodik a szaunában a gigamellű bombanő

Nézd meg, meztelenül bujálkodik a szaunában a gigamellű bombanő

Ke­mé­nyen dol­go­zott az ál­ma­i­ért az ame­ri­kai szép­ség.

Ke­mé­nyen dol­go­zott az ál­ma­i­ért az ame­ri­kai szép­ség.

Leleplező fotó, világsztárral lazított a magyar teniszhős

Leleplező fotó, világsztárral lazított a magyar teniszhős

Fu­cso­vics Már­ton brin­gára pat­tant.

Fu­cso­vics Már­ton élete egyik leg­na­gyobb győ­zelme után brin­gára pat­tant, vele tar­tott Novak Djok­ovics is.

Izgató, alig tudja kézben tartani brutális kebleit a szőke bombázó

Izgató, alig tudja kézben tartani brutális kebleit a szőke bombázó

A vadóc szép­ség ez­út­tal sem spó­rolta ki az ero­ti­kát a ké­pe­i­ből. Nap­tár­jait sokan ve­szik az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Házi szexvideó, kiborult a focilegenda 18 éves lánya

Házi szexvideó, kiborult a legendás focista 18 éves lánya

Tény­leg Da­ni­ela Figo lát­ható a szaf­tos por­nó­fel­vé­te­le­ken? Köz­le­ményt adott ki.

Tény­leg Da­ni­ela Figo lát­ható a por­nó­fel­vé­te­le­ken, vagy nem? A ko­rábbi Barca- és Real-csil­lag leg­idő­sebb lánya köz­le­ményt adott ki a videó miatt.

Lesd meg, valami rácuppant a zuhanyzóban a szőke bombanő mellbimbójára

Lesd meg, valami rácuppant a zuhanyzóban a szőke bombanő mellbimbójára

Iga­zán va­dító ké­pe­ket töl­tött fel.

Iga­zán va­dító ké­pe­ket töl­tött fel kö­zös­ségi ol­da­lára. Sze­reti a strand­röp­lab­dát.

Ledobta felsőjét, félpucéran csábít a szőke álomnő

Ledobta felsőjét, félpucéran csábít a szőke álomnő

Kevés férfi tud neki el­len­állni.

Lyn­nie zöld sze­me­i­nek kevés férfi tud el­len­állni. A tes­tére is büszke lehet a fit­nesz­mo­dell.

Szomorú, hiába várt Katinkára Shane Tusup

Szomorú, hiába várt Katinkára Shane Tusup

Nem jött össze a közös kép.

Nem jött össze a közös kép. Az Év Spor­to­lója Gála dí­ja­zott­jait a szín­pa­don vár­ták egy közös fo­tóra. Ka­tinka és Tusup is meg­védte címét.

Meglepő kép, alsógatyában fotózták le az aranylabdás sztárfocistát

Meglepő kép, alsógatyában fotózták le az aranylabdás sztárfocistát

Erre a képre nem sokan szá­mí­tot­tak. 2005-ben ka­pott Arany­lab­dát.

Erre a képre nem sokan szá­mí­tot­tak. Ro­nal­dinho 2005-ben ka­pott Arany­lab­dát.

Pucér testét simogatja a dús keblű bevállalós anyuka

Pucér testét simogatja a dús keblű bevállalós anyuka

Nem iga­zán ta­kar­gatja a tes­tét a szőke szép­ség. A Dal­las Cow­boys ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak a ra­jon­gója.

Nem iga­zán ta­kar­gatja a tes­tét. A Dal­las Cow­boys ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak a ra­jon­gója.

Árulkodó fotó, hova tűnt Katinka gyűrűje?

Árulkodó fotó, hova tűnt Katinka gyűrűje?

Pedig régen még cso­dá­la­tos­nak ne­vezte sze­rel­mük zá­lo­gát.

Shane Tusup még bízik a há­zas­sá­guk­ban, mi­köz­ben Hosszú Ka­tinka már nem? Erre utal az, hogy amíg a férfi hordja az ék­szert, az olim­piai baj­nok úszó ujján már hiába ke­res­sük azt. Pedig régen még cso­dá­la­tos­nak ne­vezte sze­rel­mük zá­lo­gát.

Vadító: falatnyi bugyiban terpeszt a gigamellű playmate

Vadító: falatnyi bugyiban terpeszt a gigamellű playmate

Nagy si­kert szo­kott aratni a ké­pe­i­vel.

Min­den al­kal­mat meg­ra­gad Olga Loera, hogy meg­mu­tassa testi adott­sá­gait. Ál­ta­lá­ban el­söprő si­kert arat a ké­pe­i­vel.

Hosszú és Tusup a gálán, de ki kíséri őket?

Hosszú és Tusup a gálán, de ki kíséri őket?

Az úszónő és férje külön ér­kez­tek a Nem­zeti Szín­házba. El­ma­radt a nagy ta­lál­ko­zás.

Az úszónő és férje külön ér­kez­tek a Nem­zeti Szín­házba. El­ma­radt a nagy ta­lál­ko­zás.

Félmeztelenül kéjeleg az ágaskodó mellbimbóit alig takargató modell

Félmeztelenül kéjeleg az ágaskodó mellbimbóit alig takargató modell

Közel fél­mil­li­óan kö­ve­tik Ins­tag­ra­mon a bájos ame­ri­kai lányt.

Közel fél­mil­li­óan kö­ve­tik Ins­tag­ra­mon a bájos ame­ri­kai lányt. In­ter­ne­tes ol­da­lán segít a fogyni vá­gyók­nak.

Tusup nélkül hagyta el az uszodát Hosszú Katinka, ez a lány volt mellette

Tusup nélkül hagyta el az uszodát Hosszú Katinka, ez a lány volt mellette

A hét­fői nap után egye­dül edzett az Iron Lady.

A hét­fői nap után egye­dül edzett az Iron Lady. Ka­tin­kát saját sofőr segít a bu­da­pesti köz­le­ke­dés­ben.

Bugyi nélkül mutogatja magát a nagy mellű bombázó

Bugyi nélkül mutogatja magát a nagy mellű bombázó

Na­tasha megint nem bírt ma­gá­val.

Ha­ma­ro­san itt a szü­li­napja Na­tas­há­nak, ennek örö­mére meg is vált né­hány fe­hér­ne­mű­jé­től.

Leleplező fotó, egymásra mosolygott Hosszú és Tusup

Leleplező fotó, egymásra mosolygott Hosszú és Tusup

Mind­ket­ten a Duna Aré­ná­ban vol­tak.

Mind­ket­ten a Duna Aré­ná­ban vol­tak. Lát­ha­tóan jó­ked­vűen hagyta el az uszo­dát az Iron Lady és ame­ri­kai párja. Vajon ki­bé­kül­tek?

Meztelen nyújtózik ágyában a gigamellű álomnő

Meztelen nyújtózik ágyában a gigamellű álomnő

Nem rej­te­geti a mel­leit.

Nem rej­te­geti mel­leit a szőke bom­bázó. Ru­ha­ter­ve­zés­sel is fog­lal­ko­zik a ve­ne­zu­e­lai mo­dell. Ra­jong az au­tó­kért, főleg a Fer­ra­ri­kért.

Világbajnok sztárral fotózkodott a Fradi korábbi csillaga

Világbajnok sztárral fotózkodott a Fradi korábbi csillaga

Együtt nyer­tek most egy fo­ci­tor­nán.

Lisz­tes Krisz­tián kis­pá­lyás fo­ci­tor­nát nyert egy­kori csa­pa­tá­val. Sz­tá­rok sora ját­szott a győz­tes meccsen.

Kiderült, kivel hagyta el az országot Shane Tusup

Kiderült, kivel hagyta el az országot Shane Tusup

A dél­utánt az ál­lat­kert­ben töl­töt­ték. Az ame­ri­kai edző na­gyon ked­ves szö­ve­get írt leg­újabb ké­pé­hez.

A dél­utánt az ál­lat­kert­ben töl­töt­ték. Az ame­ri­kai edző na­gyon ked­ves szö­ve­get írt leg­újabb ké­pé­hez.

Szerelmével, bikiniben boldog a magyar sztárúszó

Szerelmével, bikiniben boldog a magyar sztárúszó

Végre nyíl­tan vál­lalja sze­rel­mét a vá­lo­ga­tott spor­toló. Az úszó és a ví­zi­lab­dázó messzire uta­zott el az év ele­jén.

Őrjítő fotó, letolta bugyiját a nagymellű álomnő

Őrjítő fotó, letolta bugyiját a nagymellű álomnő

Char­lie Ri­i­nát nehéz za­varba hozni.

Char­lie Riina régen a sakk­tu­dá­sá­val, ma­nap­ság már a testi adott­sá­ga­i­val nyű­gözi le a férfi­a­kat.

Még a zsinórtangát is lehúzza: bombatestet villant a magyar sportolónő

Zsinórtangáját is lehúzza: bomba testet villant a magyar sportolónő

Va­dí­tóan szexi kép ké­szült a vb-bronz­ér­mes kick-boxos lány­ról.

Mel­csi nem hiába bi­ki­ni­mo­dell­ke­dett. Va­dí­tóan szexi kép a vb-bronz­ér­mes kick-boxos lány­ról.

Lesd meg: meztelenül kéjeleg az ágyban az almamellű csodanő

Lesd meg: meztelenül kéjeleg az ágyban az almamellű csodanő

Ren­ge­te­get uta­zik a be­vál­la­lós szép­ség. Je­len­leg a ten­ge­ren­tú­lon él. A jóga és a téli spor­tok nagy sze­rel­mese.

Ren­ge­te­get uta­zik a be­vál­la­lós szép­ség. Je­len­leg a ten­ge­ren­tú­lon él. A jóga bnagy sze­rel­mese.

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Szem nem marad szá­ra­zon.

Szem nem marad szá­ra­zon. Ap­já­ról val­lott Gina a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak szü­le­tés­nap­ján.

Végre egy fotó, ezt csinálja most Hosszú Katinka

Végre egy fotó, ezt csinálja most Hosszú Katinka

Újra edzésbe állt az Iron Lady.

Újra edzésbe állt az Iron Lady. Az úszónő Mi­a­mi­ból ha­za­térve a Duna-part­ról je­lent­ke­zett be.

Gera visszatért a Fulhamhez, meglepő volt a fogadtatás

Gera visszatért a Fulhamhez, meglepő volt a fogadtatás

Le­genda, ha­tal­mas ma­gyar: így fo­gad­ták Ang­li­á­ban a Fradi ve­te­rán­ját. Óri­ási ün­nep­lést ka­pott, és ez még nem min­den...

Le­genda, ha­tal­mas ma­gyar: így fo­gad­ták Ang­li­á­ban a Fradi ve­te­rán­ját. Óri­ási ün­nep­lést ka­pott, és ez még nem min­den...

Elképesztő, Shane Tusup komoly őrizetet kapott

Elképesztő, Shane Tusup komoly őrizetet kapott

A hol­ly­woodi sztá­rok is meg­iri­gyel­nék azt a ké­szült­sé­get, ami a tré­ner körül ki­ala­kult a héten.

A hol­ly­woodi sztá­rok is meg­iri­gyel­nék azt a ké­szült­sé­get, ami a tré­ner körül ki­ala­kult a héten.

Megbüntették Tusupot, biztonságiak védték az edzőt

Megbüntették Tusupot, biztonságiak védték az edzőt

A tré­ner ala­po­san el­bújt.

A tré­ner ala­po­san el­bújt a ka­me­rák elől. Nagy őri­ze­tet ka­pott az ame­ri­kai edző. Bün­te­tő­cé­du­lát is ka­pott az au­tó­jára. Si­etve hagyta el a Duna Aré­nát.

Pucéran kéjeleg kanapéján az álomtestű színésznő

Pucéran kéjeleg kanapéján az álomtestű színésznő

Less be Nora nap­pa­li­jába! Ér­de­mes. A ma­gyar szár­ma­zású fut­ball­sztár meny­asszo­nya gyak­ran vet­kő­zik, nem sokat bíz a fan­tá­zi­ádra.

Less be Nora nap­pa­li­jába! Ér­de­mes. A ma­gyar szár­ma­zású fut­ball­sztár meny­asszo­nya gyak­ran vet­kő­zik, nem sokat bíz a fan­tá­zi­ádra.