SPORT

A NAP KÉPE

Megható üzenetet küldött a merénylet sérültje

Megható üzenetet küldött a merénylet sérültje

Hadat üzent a ter­ror­nak.

Hadat üzent a ter­ror­nak a fut­bal­lista. Meg­in­dító és el­gon­dol­kod­tató sza­vak a sztár­tól, aki maga is átélt egy bor­zal­mas tá­ma­dást.

Pucéran mászott hegyet a buja mellű álomnő

Se bugyi, se más: pucéran mászott hegyet a buja mellű álomnő

Ennél ér­zé­kibb nem is le­hetne. Sara min­den por­ci­ká­ját meg­mu­tatta a hegy­csú­cson.

Ennél ér­zé­kibb nem is le­hetne. Sara min­den for­más por­ci­ká­ját meg­mu­tatta a hegy­csú­cson.

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Vá­rat­lan té­má­ban posz­tolt a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Nagy a bol­dog­ság a fo­cista csa­lád­já­ban.

Vá­rat­lan té­má­ban posz­tolt a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Nagy a bol­dog­ság a fo­cista csa­lád­já­ban. Mi is jó egész­sé­get kí­vá­nunk!

Ledobta ruháit, meztelenül terpeszt az álommellű modell

Ledobta ruháit, meztelenül terpeszt az álommellű modell

A férfi­a­kat már a meg­je­le­né­sé­vel le­ve­szi a lá­buk­ról Cons­tance. Az au­tó­kért és a se­bes­sé­gért is ra­jong.

A férfi­a­kat már a meg­je­le­né­sé­vel le­ve­szi a lá­buk­ról Cons­tance. A se­bes­sé­gért és az au­tó­kért is ra­jong.

Hosszú Katinka remeg, tényleg nyakig benne van

Hosszú Katinka remeg, tényleg nyakig benne van

Aligha érezte jól magát.

Leg­fris­sebb fo­tója alap­ján úgy vél­jük, há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk aligha érezte jól magát.

Hihetetlenül formás melleivel pózol a dögös szurkolólány

Hihetetlenül formás melleivel pózol a dögös szurkolólány

Nem tud vá­lasz­tani ked­ven­cei kö­zött.

Nem tud vá­lasz­tani ked­venc csa­pa­tai kö­zött. Az NBA-ben sze­replő Chi­cago Bulls és a Miami Heat ko­sa­ra­sa­i­ért ra­jong az eg­zo­ti­kus szép­ség.

Less be Ronaldo exének hálójába, oltári melleket villantott

Less be Ronaldo exének hálójába, oltári melleket villantott

Min­den ru­há­ját le­dobta. Da­ni­ella nec­ces ké­pek­kel szórja tele az in­ter­ne­tet.

Min­den ru­há­ját le­dobta a mo­dell. Da­ni­ella nec­ces ké­pek­kel szórja tele az in­ter­ne­tet. Van, ami­kor csak a há­ló­szerű anyag takar va­la­mics­két a bá­ja­i­ból, más­kor az sem...

Félpucéran kacérkodik a formás mellű szurkolólány

Félpucéran kacérkodik a formás mellű szurkolólány

A csi­nos druk­ker­lány min­dent meg­tett a Barca leg­utóbbi si­ke­réért, hiába. A Szu­per­kupa után szo­mor­kod­ha­tott.

A csi­nos druk­ker­lány min­dent meg­tett a Barca leg­utóbbi si­ke­réért, hiába. A Szu­per­ku­pán nem sokat ért a mo­ti­váló képe.

Nagyon laza, Budapesten hajókázik a világsztár

Nagyon laza, Budapesten hajókázik a világsztár

Bárki össze­fut­hat vele.

Bárki össze­fut­hat Bu­da­pes­ten a vi­lág­sztár­ral és csa­lád­já­val. Ez­út­tal a Du­ná­ról kö­szönt be.

Tökéletes popsival hódít a melleit simogató szőke fitneszmodell

Tökéletes popsival hódít a melleit simogató szőke fitneszmodell

Az ar­gen­tin bom­bázó a me­dence part­ján pu­csít. A szőke szép­ség je­len­leg Mi­a­mi­ban él, itt csi­szolja tö­ké­le­tes alak­ját.

Micsoda apa, elolvadsz Ronaldo új fotójától

Micsoda apa, elolvadsz Ronaldo új fotójától

Cris­ti­ano Ro­naldo már három gyer­mek bol­dog és büszke édes­apja. A Real Mad­rid sztárja szom­ba­ton új képet osz­tott meg.

Cris­ti­ano Ro­naldo már három gyer­mek bol­dog és büszke édes­apja. A Real Mad­rid sztárja szom­ba­ton új képet osz­tott meg.

Nincs súlyhatár a masters-vébén

Nincs súlyhatár a masters-vébén

Ter­mé­sze­te­sen a ne­ve­zés­nél nem volt súly­ha­tár. Van­nak, akim meg­őriz­ték spor­tos alak­ju­kat vissza­vo­nu­lá­suk után is. Ez nem min­den­ki­nek jött össze a mű­ug­rók me­ző­nyé­ben.

Ter­mé­sze­te­sen a ne­ve­zés­nél nem volt súly­ha­tár. Van­nak, akim meg­őriz­ték spor­tos alak­ju­kat vissza­vo­nu­lá­suk után is. Ez nem min­den­ki­nek jött össze a mű­ug­rók me­ző­nyé­ben.

Röhög a világ a bunkó világsztár baján, ezek a legjobb mémek

Röhög a világ a bunkó világsztár baján, ezek a legjobb mémek

Eze­ket aztán nem teszi ki az ab­lakba. Sza­lai Ádám­nak is van némi köze a Fel­lai­ni­ről fab­ri­kált ké­pek­hez.

Eze­ket aztán nem teszi ki az ab­lakba. Sza­lai Ádám­nak is van némi köze a Fel­lai­ni­ről fab­ri­kált ké­pek­hez.

Intim pillanat a Margitszigeten, ezért is szép a masters-vébé

Intim pillanat a Margitszigeten, ezért is szép a masters-vébé

Meg­ható je­le­net a vébén.

Női pó­lós­hoz kap­csol­ható a vébé ed­digi leg­meg­ha­tóbb je­le­nete.

Gigantikus kebleiről ledobta a melltartót a sportos színésznő

Gigantikus kebleiről ledobta a melltartót a sportos színésznő

Meg­mu­tatta a mel­leit a bom­bázó.

A férfi kö­ve­tők leg­na­gyobb örö­mére meg­mu­tatta a mel­leit az ame­ri­kai bom­bázó. Hor­rorfilm­ben is sze­re­pelt már a vizes spor­to­kat ked­velő mo­dell.

Félpucérra vetkőzött a gigamellű fitneszkirálynő

Félpucérra vetkőzött a gigamellű fitneszkirálynő

Byanka bom­ba­for­má­ban van.

Ke­mény mun­ká­val tartja bom­ba­for­má­ban magát Byanka, a tes­tére egy rossz szót nem lehet mon­dani. Nem vé­let­le­nül ál­mo­doz­nak róla a férfiak.

Így ünnepelte Katinka és Shane Tusup a világcsúcsot

Így ünnepelte Katinka és Shane Tusup a világcsúcsot

Az Iron Lady a ber­lini vi­lág­ku­pán is ta­rolt. Három arany­ér­met szer­zett, saját vi­lág­csú­csát dön­tötte meg.

Az Iron Lady a ber­lini vi­lág­ku­pán is ta­rolt. Három arany­ér­met szer­zett, saját vi­lág­csú­csát dön­tötte meg. Büsz­kén pó­zolt fér­jé­vel.

Meztelenül fürdőzik a formás mellű szőke modell

Meztelenül fürdőzik a formás mellű szőke modell

Be­vál­la­lós ké­pe­ket posz­tol.

Be­vál­la­lós ké­pe­ket posz­tol kö­zös­ségi ol­da­lán a szőke bom­bázó. Az ame­ri­kai fut­ball az egyik szen­ve­dé­lye a fi­a­tal mo­dell­nek.

Ilyet még nem láttál: Kozma Dominik ezt viseli az ágyban

Ilyet még nem láttál: Kozma Dominik ezt viseli az ágyban

Ebben re­ge­ne­rá­ló­dik az úszó.

A vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes úszó ebben re­ge­ne­rá­ló­dik. A vi­lág­baj­nok­ság után újabb elem­mel gaz­da­god­hat Kozma érem­kol­lek­ci­ója.

Se bugyi, se más: pucéran nyújtózik ágyában a peckes mellű álomnő

Se bugyi, se más: pucéran nyújtózik ágyában a peckes mellű álomnő

Bi­anca nem megy a szom­szédba egy kis mez­te­len­ke­dé­sért.

Bi­anca nem megy a szom­szédba egy kis mez­te­len­ke­dé­sért. Van mit mu­to­gat­nia, az biz­tos!

Pucér fotó került elő a vadóc magyar úszólányról

Pucér fotó került elő a vadóc magyar úszólányról

Pi­káns képet posz­tolt a vizes-vb után Szil­ágyi Li­li­ána. Le­dobta ma­gá­ról a tex­tilt.

Pi­káns képet posz­tolt a vizes-vi­lág­baj­nok­ság után Szil­ágyi Li­li­ána. Le­dobta ma­gá­ról a tex­tilt a csupa szív spor­to­lónő.

Ruha nélkül pózol a tükör előtt a hatalmas mellű szurkolólány

Ruha nélkül pózol a tükör előtt a hatalmas mellű szurkolólány

A Na­poli csa­pa­táért él-hal.

A Na­poli csa­pa­táért él-hal a tö­ké­le­tes testű mo­dell. Hol­ly­wood­ban él, ahol a szí­né­szet­tel is pró­bál­ko­zik.

Tökéletes kebleiről ledobta a melltartót a dögös fitneszmodell

Tökéletes kebleiről ledobta a melltartót a dögös fitneszmodell

Elő­sze­re­tet­tel mu­to­gatja mel­leit.

A te­to­vált mo­dell elő­sze­re­tet­tel mu­to­gatja mel­leit. Nagy hang­súlyt fek­tet az edzésre a dán szép­ség. Ins­tag­ra­mon 3,4 mil­lió kö­ve­tő­vel ren­del­ke­zik.

Ledobta a melltartót a kerek fenekű röpis lány

Ledobta a melltartót a kerek fenekű röpis lány

Nem rej­te­geti tö­ké­le­tes fe­ne­két a spa­nyol mo­dell. A strand­röp­labda nagy ra­jon­gója, de a helyi fo­ci­csa­pat meccseit is szí­ve­sen lá­to­gatja.

Nem rej­te­geti tö­ké­le­tes fe­ne­két a spa­nyol mo­dell. A strand­röp­labda nagy ra­jon­gója, de a helyi fo­ci­csa­pat meccseit is szí­ve­sen lá­to­gatja. Ins­tag­ra­mon 1 mil­lió kö­ve­tő­vel ren­del­ke­zik.

Felül semmiben tereget a nagymellű szépségkirálynő

Felül semmiben tereget a nagymellű szépségkirálynő

Pi­káns he­lyen tartja a csi­peszt. A Barca-ra­jongó Lí­vi­á­nak jól áll még a há­zi­munka is.

Pi­káns he­lyen tartja a csi­peszt. Lí­vi­á­nak jól áll a há­zi­munka: a képei leg­alább olyan iz­gal­ma­sak, mint ked­venc fo­ci­csa­pata, a Bar­ce­lona meccsei.

Csodálatos melleit büszkén mutogatja a vadóc fitneszmodell

Csodálatos melleit büszkén mutogatja a vadóc fitneszmodell

Büsz­kén mu­to­gatja tö­ké­le­tes tes­tét.

Büsz­kén mu­to­gatja tö­ké­le­tes tes­tét a mo­dell. A Mi­a­mi­ban élő szép­ség az edző­ter­mek ál­landó ven­dége. Több díjat is nyert már a ver­se­nye­ken.

Ágaskodó mellbimbóval sokkol a vörös hajú szépség

Ágaskodó mellbimbóval sokkol a vörös hajú szépség

Ba­rát­nője mu­tatta meg a fotót.

Ko­mo­lyan vette a vi­ze­spó­lós ver­seny sza­bá­lyait Brit­ta­nya, min­den ed­di­gi­nél me­ré­szebb fotó ké­szült róla.

Meztelenül kacérkodik dús kebleivel a bombatestű kosaraslány

Meztelenül kacérkodik dús kebleivel a bombatestű kosaraslány

Fan­tasz­ti­kus mel­leit nem rej­te­geti.

Fan­tasz­ti­kus mel­leit jó­ked­vűen mu­to­gatja az ame­ri­kai mo­dell. A ko­sár­labda mel­lett a fit­nesz sem áll távol az ame­ri­kai mo­dell­től.

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus BL-meccs legfurább fotói

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus BL-meccs legfurább fotói

Feje te­te­jére állt a világ. Ima és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!

Feje te­te­jére állt a világ. Ima és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!

Ruha nélkül élvezi a tengert az óriási mellű teniszező lány

Ruha nélkül élvezi a tengert az óriási mellű teniszező lány

Tö­ké­le­tes tes­tét nyal­dos­sák a hul­lá­mok a svéd szép­ség­nek. A te­nisz mel­lett a téli spor­to­kat is imádja.

Tö­ké­le­tes tes­tét nyal­dos­sák a hul­lá­mok a svéd szép­ség­nek. A te­nisz mel­lett a téli spor­to­kat is imádja.

Szuperszexi fotó bukkant föl a magyar teniszezőnőről

Szuperszexi fotó bukkant föl a magyar teniszezőnőről

Így még nem lát­tad Babos Timit.

Így még nem lát­tad Babos Timit. Kü­lön­le­ges kép ké­szült róla, el­vonja a fi­gyel­met a ten­ger­part lát­vá­nyá­tól.

Modellnek állt a szépséges magyar sportsztár

Csorog a férfiak nyála: modellnek állt a szépséges magyar sportsztár

A pá­lyán kívül mu­tatta meg a bá­jait.

A pá­lyán kívül mu­tatta meg bá­jait Ma­gyar­or­szág egyik leg­jobb röp­lab­dása.

Letolta a bugyiját, pucérra vetkőzött a világbajnok focistalány

Letolta a bugyiját, pucérra vetkőzött a világbajnok focistalány

Mez­ben és mez­te­le­nül is bom­bázó. Julie és szin­tén él­spor­toló férje nem sokat bíz­nak a fan­tá­zi­ánkra.

Micsoda nő, Julia Roberts óriási meglepetést okozott

Micsoda nő, Julia Roberts óriási meglepetést okozott

Meg­lá­to­gatta a Man­ches­ter Uni­te­det.

Julia Ro­berts meg­lá­to­gatta a Los An­ge­les­ben edző­tá­bo­rozó Man­ches­ter Uni­te­det.

Se bugyi, se más: mindent ledobott magáról az óriásmellű modell

Se bugyi, se más: mindent ledobott magáról az óriásmellű modell

Na­ta­lie megint köz­szem­lére tette pucér tes­tét.

Na­ta­lie megint köz­szem­lére tette pucér tes­tét. Nem is ma­radt el a nagy siker.

Tökéletes melleit büszkén mutogatja a szőke fitneszmodell

Tökéletes melleit büszkén mutogatja a szőke fitneszmodell

Fő hob­bija a súly­eme­lés.

Fő hob­bija a súly­eme­lés a dip­lo­más mo­dell­nek. Csak pár éve kezdte el a mo­dell­ke­dést, jól tette, hogy erre a pá­lyára lé­pett a vadóc bom­bázó.

Brrr, Izrael után terápiára kényszerülnek a Honvéd focistái

Brrr, Izrael után terápiára kényszerülnek a Honvéd focistái

Maszk­ban, ga­tyára vet­kőzve: mi lehet a baj? Ezt biz­tos szí­ve­sen meg­úsz­ták volna a baj­nok­csa­pat tag­jai.

Félmeztelenül pózol a hatalmas mellű szurkolólány

Félmeztelenül pózol a hatalmas mellű szurkolólány

Ennél jobb druk­kert egyik csa­pat sem kí­ván­hat ma­gá­nak. Ins­tag­ram fi­ók­ján sokat meg­mu­tat ma­gá­ból.

Ennél jobb druk­kert egyik csa­pat sem kí­ván­hat ma­gá­nak. Ins­tag­ram fi­ók­ján sokat meg­mu­tat ma­gá­ból a sző­ke­ség.

Se bugyi, se más: pucéran dobálja lábait a vagány koris lány

Se bugyi, se más: pucéran dobálja lábait a vagány koris lány

Ash­ley iga­zán nőies je­len­ség a jégen. Ru­hát­la­nul lejt a fo­tó­so­ro­za­ton, csak a kor­cso­lyá­i­tól nem vált meg.

Ash­ley iga­zán nőies je­len­ség a jégen. Ru­hát­la­nul lejt, csak a kor­cso­lyá­i­tól nem vált meg.

Alig fedte el vénuszdombját a vadító modell

Letolta a bugyiját, alig fedte el vénuszdombját a vadító modell

Döb­be­ne­te­sen szexi képet vil­lan­tott.

Döb­be­ne­te­sen szexi képet vil­lan­tott a bom­ba­testű szép­ség, szinte tény­leg min­dent meg­mu­tat ma­gá­ból.

Se bugyi, se más: mindent megmutat a dús keblű szőke bombázó

Se bugyi, se más: mindent megmutat a dús keblű szőke bombázó

A szőke szép­ség nem szé­gyen­lős. A foci mel­lett a ko­sár­lab­dáért is ra­jong az auszt­rál mo­dell.

Árulkodó fotó került elő Palvin Barbiról és Dzsudzsák Balázsról

Árulkodó fotó került elő Palvin Barbiról és Dzsudzsák Balázsról

Nem egy­szeri ta­lál­ko­zás volt a VOLT fesz­ti­vá­lon, újra ta­lál­ko­zott a szu­per­mo­dell és a vá­lo­ga­tott fo­cista. Tény­leg ala­kul köz­tük va­lami?

Nem egy­szeri ta­lál­ko­zás volt a VOLT fesz­ti­vá­lon, újra ta­lál­ko­zott a szu­per­mo­dell és a vá­lo­ga­tott fo­cista. Tény­leg ala­kul köz­tük va­lami?

Ledobta a melltartót a gigamellű kosaraslány

Ledobta a melltartót a gigamellű kosaraslány

Ko­sár­labda mé­retű keb­le­i­vel hódít a spor­to­ló­lány. Szinte min­den képén ko­sár­lab­dá­val pózol az auszt­rál mo­dell, aki él-hal ezért a spor­tért. Je­len­leg az Egye­sült Ál­la­mok­ban él.

Ko­sár­labda mé­retű keb­le­i­vel hódít a spor­to­ló­lány. Szinte min­den képén ko­sár­lab­dá­val pózol az auszt­rál mo­dell.

Új kép készült Michael Schumacherről

Új kép készült Michael Schumacherről

A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak a Forma-1 le­gen­dá­já­nak ra­jon­gói.

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés az ala­pít­vány ré­szé­ről. A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda ra­jon­gói.

Félmeztelenül és vadítóan terpeszt a nagymellű bombázó

Félmeztelenül és vadítóan terpeszt a nagymellű bombázó

A víz kö­ze­lé­ben nem bírt ma­gá­val.

A víz kö­ze­lé­ben már nem bírt ma­gá­val Sabrina, rög­vest le­tépte ma­gá­ról a mell­tar­tó­ját. Más­kor sem szo­kása rej­te­getni pom­pás alak­ját.

Őrületes melleivel kacérkodik a bombatestű fitneszmodell

Őrületes melleivel kacérkodik a bombatestű fitneszmodell

A spor­tos szép­ség alig bír ma­gá­val. Úgy véli, a fit­nesz is mű­vé­szet.

A spor­tos szép­ség alig bír ma­gá­val. A nap­fé­nyért ra­jongó mo­dell úgy véli, hogy a fit­nesz is mű­vé­szet. Sza­bad­ide­jé­ben a ko­sár­lab­dát sem veti meg.

Ledobta a melltartót a dúskeblű szőke szurkolólány

Ledobta a melltartót a dúskeblű szőke szurkolólány

Ra­jong az ame­ri­kai spor­to­kért a mo­dell. A sző­ke­ség 1,3 mil­lió kö­ve­tő­vel ren­del­ke­zik az Ins­tag­ra­mon.

Ra­jong az ame­ri­kai spor­to­kért a mo­dell. A sző­ke­ség 1,3 mil­lió kö­ve­tő­vel ren­del­ke­zik az Ins­tag­ra­mon. A Green Bay Pac­kers és a Los An­ge­les Dod­gers fa­na­ti­kusa.

Állati cuki kép Kapás Bogiról, pedig hat évet öregedett rajta

Állati cuki kép Kapás Bogiról, pedig éveket öregedett

Szexi panda lett a he­lyes úszó­nő­ből. Sokat el­árul a leg­újabb fo­tója arról, hogy mivel tölti az ide­jét idén nyá­ron.

Szexi panda lett a he­lyes úszó­nő­ből. Sokat el­árul a leg­újabb fo­tója arról, hogy mivel tölti az ide­jét idén nyá­ron.

Megvillantotta óriási melleit a vadító orosz bombázó

Megvillantotta óriási melleit a vadító orosz bombázó

Le­dobta a für­dő­ruha fel­sőt a mo­dell.

Le­dobta a für­dő­ruha fel­sőt a mo­dell. Több sport­ágért is ra­jong a tüzes orosz bom­bázó, aki ha­tal­mas keb­le­i­vel csa­varja el kö­ve­tői fejét.

Egy szál bugyiban terpeszt a vadító modell

Egy szál bugyiban terpeszt a vadító modell

Ko­ráb­ban is volt példa ilyenre.

Vivi Castril­lon nem vál­toz­ta­tott a jól be­vált re­cep­ten, gya­kor­la­ti­lag min­dent le­do­bott ma­gá­ról.

Őrület, Jakabos Zsuzsanna hosszú combot villantott

Őrület, Jakabos Zsuzsanna hosszú combot villantott

A kom­men­te­lők el­ájul­tak tőle.

Az or­szág egyik leg­szebb úszó­lá­nya a so­főr­ülé­sen pi­henve mu­tatta meg gyö­nyörű lábát. A kom­men­te­lők el­ájul­tak tőle.

Palvin Barbi után szépségkirálynő? Így bulizott Dzsudzsák Budapesten

Palvin Barbi után szépségkirálynő? Így bulizott Dzsudzsák Budapesten

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tán­kat a sop­roni fesz­ti­vál után Bu­da­pes­ten is gyö­nyörű nők vet­ték körül.

Sorsfordító fotó, felismered Király Gábort?

Sorsfordító fotó, felismered Király Gábort?

Húsz éve vál­to­zott meg gyö­ke­re­sen a ma­gyar fo­cista élete. Em­lék­szel, mi tör­tént vele 1997 nya­rán?

Húsz éve vál­to­zott meg gyö­ke­re­sen a ma­gyar fo­cista élete. Em­lék­szel, mi tör­tént vele 1997 nya­rán?

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját.

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a Vi­deo­ton hát­védje, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi sztárja.

Se bugyi, se más: pucéran tárulkozik ki a Vénusz-testű ringlány

Se bugyi, se más: pucéran tárulkozik ki a Vénusz-testű ringlány

Rosie vi­lág­szerte el­va­rá­zsolta a boksz­ra­jon­gó­kat Manny Pacqu­iao meccsein. Vi­gyázz, pad­lót ne fogj a forró fotói lát­tán!

Így nősült meg Lionel Messi, ezek a legjobb képek

Így nősült meg Lionel Messi, ezek a legjobb képek

Mi­csoda sztár­pa­rádé jött össze Ro­sa­ri­ó­ban! De ahogy a pá­lyán, azért itt is Leo (és per­sze An­ton­ella) a fő­sze­replő.

Mi­csoda sztár­pa­rádé jött össze Ro­sa­ri­ó­ban! De ahogy a pá­lyán, azért itt is Leo (és per­sze An­ton­ella) a fő­sze­replő.

Félmeztelenül pucsított óriásit a hatalmas mellű modell

Félmeztelenül pucsított óriásit a hatalmas mellű modell

El­ké­pesztő dol­gokra képes Lucia Ja­vor­ce­kova, ezt ál­lan­dóan be­bi­zo­nyítja. A képei most is ön­ma­gu­kért be­szél­nek.

El­ké­pesztő dol­gokra képes Lucia, ezt ál­lan­dóan be­bi­zo­nyítja. A képei ön­ma­gu­kért be­szél­nek.

Pucér kebelcsoda lelkesíti a fociszurkolókat

Pucér kebelcsoda lelkesíti a fociszurkolókat

Fotó a mez­te­len mez­be­mu­ta­tó­ról.

Fotó a mez­te­len mez­be­mu­ta­tó­ról: nem fu­kar­ko­dik a lát­vánnyal a skót kis­csa­pat. Itt­hon miért nincs ilyen a lab­da­rúgó NB I-ben?

Különleges alkotás készült Király Gáborról

Különleges alkotás készült Király Gáborról

Mo­so­lyogva pó­zolt a le­gen­dás kapus.

A Ki­rály Sport­lé­te­sít­mény­ben lát­ható a re­mekmű, a le­gen­dás kapus is örült neki. Mo­so­lyogva pó­zolt mel­lette a Ha­la­dás nagy egyé­ni­sége.

Tündéri fotón mutatta meg újszülött ikreit Ronaldo

Tündéri fotón mutatta meg újszülött ikreit Ronaldo

Nem­csak a por­tu­gál fut­ball­zseni lát­hatta elő­ször az ik­re­ket, hanem a világ is.

Nem­csak a por­tu­gál fut­ball­zseni lát­hatta elő­ször az ik­re­ket, hanem a világ is.

Szétvetett lábakkal domborít a pucér álomnő

Szétvetett lábakkal domborít a pucér álomnő

A ha­tal­mas mellű német mo­dell el­ké­pesztő fo­tó­val lepte meg a ra­jon­góit. Sza­va­kat is nehéz ta­lálni a képre.

A te­to­vá­lá­sa­i­ról és a ha­tal­mas mel­le­i­ről könnyen fel­is­mer­hető német mo­dell el­ké­pesztő fo­tó­val lepte meg a ra­jon­góit.

Szalai Ádám helikopterre ült, és megvalósította egy nagy álmát

Szalai Ádám helikopterre ült, és megvalósította egy nagy álmát

Lé­leg­zet­el­ál­lító él­mény­ben volt része. Nézd meg a fo­tó­kon, hová ruc­cant ki Las Ve­gas­ból vá­lo­ga­tott csa­tá­runk!

Meztelenül terpeszkedik a dögös modell

Se bugyi, se más: meztelenül terpeszkedik a dögös modell

Nem hagy sokat a fan­tá­zi­ára.

A fi­a­tal bom­bázó nem sokat hagy az ember fan­tá­zi­á­jára, szinte min­dent meg­mu­tat ma­gá­ból.

Gigantikus melleit csupán egy fejszével takarja el a szőke bombázó

Gigantikus melleit csupán egy fejszével takarja el a szőke bombázó

A fit­nesz­mo­dell szinte min­dent meg­mu­tat keb­le­i­ből.

A fit­nesz­mo­dell szinte min­dent meg­mu­tat keb­le­i­ből. A gol­fért is ra­jong a szőke szép­ség. Ins­tag­ram ol­da­lán na­gyon sokat mutat meg ma­gá­ból ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora leg­na­gyobb örö­mére.

Falatnyi fürdőruhában lazított a szépséges teniszsztár

Falatnyi fürdőruhában lazított a szépséges teniszsztár

A pa­si­já­val és a ba­rá­ta­i­val mú­latta az időt a fi­a­tal ka­na­dai spor­toló, mi­köz­ben min­den szem rá­ta­padt.

A pa­si­já­val és a ba­rá­ta­i­val mú­latta az időt a fi­a­tal ka­na­dai spor­toló, mi­köz­ben min­den szem rá­ta­padt. Mu­tat­juk azt is, hogy miért!

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Nem min­den­napi tel­je­sít­ményt nyúj­tott az ame­ri­kai fu­tónő, aki 800 mé­te­ren állt rajt­hoz.

Nem min­den­napi tel­je­sít­ményt nyúj­tott az ame­ri­kai fu­tónő, aki 800 mé­te­ren állt rajt­hoz.

Megmutatta brutális méretű kebleit a tetovált fitneszmodell

Megmutatta brutális méretű kebleit a tetovált fitneszmodell

Hi­bát­lan a dán mo­dell teste.

Nem lehet rossz te­to­vá­lás­nak lenni a dán mo­dell hi­bát­lan tes­tén. Nap­ról-napra meg­ör­ven­dez­teti kö­ve­tőit fan­tasz­ti­kus ké­pe­i­vel.

Kínos fotó készült a válogatott focistáról

Kínos fotó készült a válogatott focistáról

Ala­po­san ki­pi­heni a sze­zon fá­ra­dal­mait a sztár­já­té­kos.

Ala­po­san ki­pi­heni a sze­zon fá­ra­dal­mait a sztár­já­té­kos Ibi­zán. A PSG és az olasz vá­lo­ga­tott klasszi­sát lát­ha­tóan nem za­varta a róla ké­szült kínos nya­ra­lási fotó.

Pucéran a tengeren, ledobta a melltartót a Milan dögös szurkolója

Pucéran a tengeren, ledobta a melltartót a Milan dögös szurkolója

Sokan len­nénk a Milan-mez he­lyé­ben, amin Mart­ina csü­csül.A szlo­vák sző­ke­ség szinte min­dent meg­mu­tat hi­bát­lan tes­té­ből.

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Sza­lai Ádám sé­rü­lés miatt ma­radt le a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai ki­rán­du­lá­sá­ról. A fel­ké­szü­lés előtt el­lá­to­ga­tott még ked­venc szi­ge­tére.

Őrület, lerobban a melltartó a dögös modell cicijéről

Őrület, lerobban a melltartó a dögös modell cicijéről

Picit rá­se­gít a fo­lya­matra Jes­sica, de azért nem na­gyon kell meg­eről­tet­nie magát.

Picit rá­se­gít a fo­lya­matra Jes­sica, de azért nem na­gyon kell meg­eről­tet­nie magát. Ko­csi­ban vagy fa alatt, neki aztán édes­mind­egy.

Csak Dzsudzsák érkezett egyedül a focikapus esküvőjére

Csak Dzsudzsák érkezett egyedül a focikapus esküvőjére

A hét­vé­gén meg­nő­sült Me­gyeri Ba­lázs vá­lo­ga­tott kapus. Az etyeki ce­re­mó­nián több csa­pat­társ is ott volt, a leg­töb­ben part­ner­rel.

Hihetetlenül dús kebleivel hódít sztárfocistákat a modell

Hihetetlenül dús kebleivel hódít sztárfocistákat a modell

Nem csoda, hogy vele va­cso­rá­zott a bra­zil szu­per­sztár. A ten­ge­ren­tú­lon híres play­mate fan­tasz­ti­kus mel­lek­kel ren­del­ke­zik.

Pucér testtel várta a nyaldosó hullámokat a gigamellű modell

Pucér testtel várta a nyaldosó hullámokat a gigamellű modell

Még az idő is meg­áll egy pil­la­natra az őr­jí­tően szexi Na­ta­lie körül. A többi képe is igé­zően hat az em­be­rekre.

Még az idő is meg­áll egy pil­la­natra az őr­jí­tően szexi Na­ta­lie körül. A többi képe is igé­zően hat az em­be­rek szá­mára.

Pucér fotók bukkantak föl a formás mellű műsorvezetőnő múltjából

Pucér fotók a szexi műsorvezetőnő múltjából

C. Ro­naldo és Dzs­u­dzsák is tudna me­sélni a szexi té­vés­ről.

Me­se­szép há­zi­asszony látja ven­dé­gül Cris­ti­ano Ro­nal­dóé­kat. A szexi té­vés­ről Dzs­u­dzsák Ba­lázs is tudna me­sélni, de be­szél­je­nek in­kább Vika forró képei!

Szétpattan a melltartó a dögös testű bombázón

Szétpattan a melltartó a dögös testű bombázón

Forr a le­vegő Da­ni­ella körül.

Ala­po­san el­ké­nyez­tette az idei sze­zon­ban Da­ni­el­lát a ked­venc csa­pata. Cse­rébe ő szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dik a férfi­ak­nak.

Fedetlen keblekkel pucsít a tengerparton a csodás mellű fitneszmodell

Fedetlen keblekkel pucsít a tengerparton a csodás mellű fitneszmodell

Vivi mel­leit látva meg­ért­jük mint je­lent a tö­ké­le­tes szó. A fit­nesz­mo­dell min­den­evő a spor­tok terén.

Meztelenre vetkőzött a kerek mellű fitneszmodell

Meztelenre vetkőzött a kerek mellű fitneszmodell

Nem hiába emel­gette a súly­zó­kat a for­más testű mo­dell, mel­leit látva le­esik az ál­lunk.

Nem hiába emel­gette a súly­zó­kat a for­más testű mo­dell, mel­leit látva le­esik az ál­lunk. A szőke szép­ség szak­mája sze­rint nővér, de már köny­vet is írt.

Letépte magáról a fürdőruháját az álommellű szurkolólány

Letépte magáról a fürdőruháját az álommellű szurkolólány

Ro­sanna na­gyon vir­gonc tud lenni ten­ger­part kö­ze­lé­ben!

Ro­sanna na­gyon von­zó­dik a ten­ger­part­hoz, ilyen­kor ál­ta­lá­ban intim dol­go­kat is meg­vil­lant. Most sem tör­tént ez más­ként.

Se bugyi, se más: pőrén lovagol a gazella testű röplabdás lány

Se bugyi, se más: pőrén lovagol a gazella testű röplabdás lány

Chase sző­rén üli meg a lovat.

Chase a bá­mu­la­to­san hosszú comb­jai közé kapva, sző­rén üli meg a lovat.

Dressz nélkül villantott bomba testet a szexi magyar úszólány

Dressz nélkül villantott bomba testet a szexi magyar úszólány

Szil­ágyi Li­li­ána ki­vé­te­le­sen nem a víz­ben, hanem a par­ton mu­ta­tott jó for­mát. Forró fotó ké­szült róla.

Itt a legviccesebb fotó a fociválogatott égéséről!

Itt a legviccesebb fotó a fociválogatott égéséről!

A szur­ko­lók Deák Bill Gyula és a humor se­gít­sé­gé­vel igye­kez­nek fel­dol­gozni a pén­teki rém­ál­mot.

A szur­ko­lók Deák Bill Gyula és a humor se­gít­sé­gé­vel igye­kez­nek fel­dol­gozni a pén­teki rém­ál­mot.