RIPOSTER

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség.

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség, ugyanis az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a fur­csa te­le­fon­hí­vá­sok.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, ekkor jön a kegyetlen vihar

Átláthatatlan köd telepszik az országra, ekkor jön a kegyetlen vihar

Der­mesztő le­hű­lés­sel jön a hi­deg­front, a me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Félrevezeti az utasokat a Ryanair?

Félrevezeti az utasokat a Ryanair?

Na­ponta kö­rül­be­lül 50 já­ra­tát törli hat héten ke­resz­tül, eze­ket csak hosszas ke­res­gé­lés után lehet meg­ta­lálni.

Na­ponta kö­rül­be­lül 50 já­ra­tát törli hat héten ke­resz­tül, eze­ket csak hosszas ke­res­gé­lés után lehet meg­ta­lálni.

Hihetetlen változás a Bulgáriából hazahozott magyar lány állapotában

Hihetetlen változás a Bulgáriából hazahozott magyar lány állapotában

Va­nes­sza már kom­mu­ni­kál, sza­va­kat mond, és édes­apja ezek­ből kö­vet­kez­teti ki, mit sze­retne vele kö­zölni a lánya.

Családanya az ausztriai horrorbaleset halálos áldozata

Vas megyei családanya az ausztriai horrorbaleset halálos áldozata

Meg­halt egy nő Auszt­ri­á­ban, még hétfő éj­szaka: osz­lop­nak csa­pó­dott au­tó­já­val.

Emelték a riasztás fokozatát: durva esőkkel jön az év lehűlése

Emelték a riasztás fokozatát: durva esőkkel jön az év lehűlése

Ren­ge­teg esőre és erős szélre kell ké­szülni a hi­deg­ben.

Ren­ge­teg esőre és erős szélre kell ké­szülni a hi­deg­ben. Jobb, ha elő­ve­szed a vas­tag ru­há­kat!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kíméletlen csapadékzóna tart felénk, ekkor jön a durva lehűlés

Kíméletlen csapadékzóna tart felénk, ekkor jön a durva lehűlés

A kel­le­mes időt sok eső és erős szél váltja fel.

Ezzel el­bú­csúz­ha­tunk a me­leg­től! A kel­le­mes időt sok eső és erős szél váltja fel, a der­mesztő hi­deg­ről nem is be­szélve.

Szigor jön a magyar börtönökben, mert visszaéltek a rabok a kedvezményekkel

Szigor jön a magyar börtönökben, mert visszaéltek a rabok a kedvezményekkel

Ki­fa­kadt egy szom­bat­he­lyi anya, meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje.

Ki­fa­kadt egy szom­bat­he­lyi anya, meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje.

Rémálommá vált a Bükkben rendezett verseny, kivonultak a mentők

Rémálommá vált a Bükkben rendezett verseny, kivonultak a mentők

Men­tő­he­li­kop­ter ér­ke­zett a hely­színre, hogy el­lássa a sú­lyos sé­rül­te­ket.

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Ször­nyű lát­ványt nyúj­tott az út­test kö­ze­pén he­verő bi­cikli. A ke­rék­pá­ros nem élte túl az üt­kö­zést.

Szigor jön a magyar börtönökben!

Szigor jön a magyar börtönökben!

Ki­fa­kadt egy szom­bat­he­lyi anya, mert úgy meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje, hogy a férje sem őt, sem a gyer­me­kü­ket nem lát­hatja.

Ki­fa­kadt egy szom­bat­he­lyi anya, mert úgy meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje, hogy a férje sem őt, sem a gyer­me­kü­ket nem lát­hatja.

Eltűnt az angyalarcú magyar tini, utoljára egy fiúval látták

Eltűnt az angyalarcú magyar tini, utoljára egy fiúval látták

Két napja nem lát­ták Vi­vi­ent.

A gyö­nyörű Vi­vi­ent utol­jára Szen­te­sen lát­ták egyik fiú is­me­rő­sé­vel, ám ennek már 2 napja. Azóta nem adott ma­gá­ról élet­je­let.

Elképedtek az orvosok, hihetetlen mit találtak a férfi fülében

Elképedtek az orvosok, hihetetlen mit találtak a férfi fülében

Egy élő állat bújt meg a férfi hal­ló­já­ra­ta­i­ban, de ilyet még a dok­to­rok se lát­tak, egy hüllő köl­tö­zött a fü­lébe.

Nagyon durva dolog közelít Magyarország felé

Nagyon durva dolog közelít Magyarország felé

Hiába a ri­asz­tás, az biz­tos, hogy ezt nem tesszük zsebre. Nem árt fel­ké­szülni!

Hiába a ri­asz­tás, az biz­tos, hogy ezt nem tesszük zsebre. Nem árt fel­ké­szülni!

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Újra el­men­tünk meg­nézni, mi tör­tént a bu­da­pesti Üllői úton, mi­u­tán meg­ír­tuk, ha­tal­mas gaz nőtt az 50-es vil­la­mos pá­lyá­ján.

Újra el­men­tünk meg­nézni, mi tör­tént a bu­da­pesti Üllői úton, mi­u­tán meg­ír­tuk, ha­tal­mas gaz te­re­bé­lye­se­dik az 50-es vil­la­mos pá­lyá­ján.

Itt a lista, merre ne menj autóval a hétvégén a fővárosban

Itt a lista, merre ne menj autóval a hétvégén a fővárosban

Már ké­szen áll a terep az év leg­na­gyobb bel­vá­rosi ese­mé­nyére, az idén 10 éves Nem­zeti Vág­tára.

Már ké­szen áll a terep az év leg­na­gyobb bel­vá­rosi ese­mé­nyére, az idén 10 éves Nem­zeti Vág­tára.

Vészjelzést adtak ki: jégeső és viharos szél teszi tönkre a hétvégét

Vészjelzést adtak ki: jégeső és viharos szél teszi tönkre a hétvégét

Bár a hi­deg­től most egy időre meg­sza­ba­du­lunk,tar­to­gat még kel­le­met­len­sé­ge­ket az idő­já­rás.

Ilyet még nem látott a világ: rekordra készülnek az Ördöglovasok

Ilyet még nem látott a világ: rekordra készülnek az Ördöglovasok

A hét­végi Nem­zeti Vágta egyik leg­iz­gal­ma­sabb része lesz a vi­lág­csúcs-kí­sér­let. Több mint 40 ló fog egy­szerre vág­tázni.

Így néz ki egy budapesti drogtanya

Így néz ki egy budapesti drogtanya

A Hős ut­cá­ban jár­tunk, ahol vi­rág­zik a drog­ke­res­ke­de­lem.

A Hős ut­cá­ban jár­tunk, ahol vi­rág­zik a drog­ke­res­ke­de­lem, de mit szól­nak ehhez a lakók?

Véres dráma tanúi voltak a rendőrök a magyar határ mellett

Véres dráma tanúi voltak a rendőrök a magyar határ mellett

Főbe lőtte magát egy 73 éves férfi.

Rend­őrök szeme lát­tára lőtte főbe magát egy 73 éves férfi a szlo­vá­kiai Zsel­ízen. Né­hány órá­val ké­sőbb tűz ütött ki a férfi lévai la­ká­sá­ban.

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Elő­ször a Ber­csé­nyi li­get­ben pró­bált meg el­bújni, több gye­rek is látta.

Elő­ször a Ber­csé­nyi li­get­ben pró­bált meg el­bújni, több gye­rek is látta.

Fellázadtak a vevők: megadja magát a Lidl

Fellázadtak a vevők: megadja magát a Lidl

Ma­gyar­or­szá­gon is vissza­vo­nu­lót fúj a német üz­let­lánc.

Ma­gyar­or­szá­gon is vissza­vo­nu­lót fúj a német üz­let­lánc, bár friss ka­ta­ló­gu­suk­ban még nincs ke­reszt a görög temp­lom te­te­jén, dol­goz­nak a prob­léma meg­ol­dá­sán.

Kettészakad az ország: mutatjuk, hol csap le a viharos idő

Kettészakad az ország: mutatjuk, hol csap le a viharos idő

Hol kisüt a nap, hol el­ered az eső.

A kö­vet­kező na­pok­ban az or­szág egyik ré­szén nap­sü­té­ses, míg a többi te­rü­le­ten esős idő lesz.

Drogos fiatalok fetrengtek az 1-es villamosmegállóban

Drogos fiatalok fetrengtek az 1-es villamosmegállóban

Za­vart ál­la­pot­ban lévő fi­a­ta­lo­kat vi­de­óz­tak le az 1-es vil­la­mos Kő­bá­nyai úti meg­ál­ló­já­ban fé­nyes nap­pal.

Za­vart ál­la­pot­ban lévő fi­a­ta­lo­kat vi­de­óz­tak le az 1-es vil­la­mos Kő­bá­nyai úti meg­ál­ló­já­ban fé­nyes nap­pal.

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Egy kö­zép­korú, haj­lék­ta­lan nő vesz­tette el az esz­mé­le­tét.

Egy kö­zép­korú, haj­lék­ta­lan nő vesz­tette el az esz­mé­le­tét.

Betört az idős asszonyhoz a 15 éves fiú, szörnyű, ami ezután történt

Betört az idős asszonyhoz a 15 éves fiú, szörnyű, ami ezután történt

A fi­a­tal az éj­szaka kö­ze­pén ment be egy 81 éves nő há­zába, majd be­fe­küdt mellé az ágyba.

Kamu küzdelem folyik a parlagfű ellen

Kamu küzdelem folyik a parlagfű ellen

Két­mil­lió ember szen­ved, tüsszög Ma­gyar­or­szá­gon a par­lagfű miatt.

Két­mil­lió ember szen­ved, tüsszög Ma­gyar­or­szá­gon a par­lagfű miatt az al­ler­gi­á­tól, de úgy tűnik, a ha­tó­sá­gok alig tesz­nek va­la­mit!

Borzalmas tragédia miatt gyújtanak
ma gyertyát Békásmegyeren

Borzalmas tragédia miatt gyújtanak
ma gyertyát Békásmegyeren

Heten hal­tak meg, köz­tük egy 16 éves test­vér­pár.

Heten hal­tak meg, köz­tük egy 16 éves test­vér­pár. Ők kézen fogva ug­rot­tak ki az ab­la­kon, ami­kor 30 kiló TNT-nek meg­fe­lelő rob­ba­nó­anyag oko­zott pusz­tí­tást egy bé­kás­me­gyeri pa­nel­ház­ban még 1993-ban.

Emelték a riasztás fokozatát: mutatjuk, hol csap le a süvítő vihar

Emelték a riasztás fokozatát: mutatjuk, hol csap le a süvítő vihar

Újabb hi­deg­front tör be az or­szágba, le­hű­lést és nagy eső­ket hoz.

Újabb hi­deg­front tör be az or­szágba, ami sok he­lyen le­hű­lést és nagy eső­ket hoz.

Egymást jelentik fel a gazdák a parlagfű miatt, a hatóság tehetetlen

Egymást jelentik fel a gazdák a parlagfű miatt, a hatóság tehetetlen

Két­mil­lió ember szen­ved, tüsszög Ma­gyar­or­szá­gon a par­lagfű miatt az al­ler­gi­á­tól, de a ha­tó­sá­gok alig tesz­nek va­la­mit!

Gödöllői tragédia: súlyos döntést hozott a tettes

Gödöllői tragédia: súlyos döntést hozott a tettes

In­kább kór­házba vonul!

Ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt is nyo­mo­zás in­dult Sz. Lajos ellen, aki most úgy dön­tött: in­kább kór­házba vonul!

Ki hitte volna: magyar nőé a világ legédesebb kutyusa - videóval

Ki hitte volna: magyar nőé a világ legédesebb kutyusa - videóval

Jog­gal büszke Kiss-Pod­ma­niczky Krisz­tina a negy­ven cen­tis bo­xerre. Ez az eb nem csak az ál­lat­ba­rá­tok­nál nyerő.

Jog­gal büszke Kiss-Pod­ma­niczky Krisz­tina a negy­ven cen­ti­mé­te­res bo­xerre. Ennek a ku­tyus­nak a képe ugyanis nem csak az ál­lat­ba­rá­tok szí­vét képes meg­do­bog­tatni.

Gyáva a hatóság parlagfűügyben? Rossz a jogszabály?

Gyáva a hatóság parlagfűügyben? Rossz a jogszabály?

A Ri­post cikke nyo­mán azon­nal te­rep­szem­lét tar­tot­tak a ha­tó­ság em­be­rei a nóg­rádi par­lag­fű­dzsun­gel­ben.

A Ri­post cikke nyo­mán azon­nal te­rep­szem­lét tar­tot­tak a ha­tó­ság em­be­rei a nóg­rádi par­lag­fű­dzsun­gel­ben. Egye­lőre kö­vet­kez­mény nél­kül.

Kíméletlen hideg tör be az országba, nagy viharokat hoz

Kíméletlen hideg tör be az országba, nagy viharokat hoz

Nagy esőkre és erős szélre kell ké­szülni, az át­me­neti nap­sü­tés­nek sem so­káig fo­gunk örülni.

Nagy esőkre és erős szélre kell ké­szülni, az át­me­neti nap­sü­tés­nek sem so­káig fo­gunk örülni.

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket: ez­út­tal egy Lon­don­ban élő ma­gyar csa­lád egy­havi al­bér­let­pénze tűnt el.

Lehetetlenül viharos idővel csap le a hidegfront, ezek a veszélyzónák

Lehetetlenül viharos idővel csap le a hidegfront, ezek a veszélyzónák

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! A le­hű­lés sok eső­vel és erős szél­lel ér­ke­zik.

Ezért adott a betegeknek piros mercit a jótékonykodó

Ezért adott a beteg gyerekeknek piros mercit a jótékonykodó

Szív­me­len­gető tör­té­net.

Szív­me­len­gető tör­té­net ke­ring a Fa­ce­boo­kon, egy jó­té­kony srác el­in­tézte, hogy a beteg gye­re­kek lu­xus­au­tó­val gu­rul­has­sa­nak a mű­tőbe.

Nincs több haladék: esővel és hideggel tör ránk a front

Nincs több haladék: esővel és hideggel tör ránk a front

Hét­főn még él­vezd ki a me­le­get!

Hét­főn még él­vezd ki a me­le­get, mert ha­ma­ro­san jön a hi­deg­front és durva le­hű­lést hoz.

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Már túl­élte az ötven évet: az első bu­da­pesti pa­nel­ház­ban jár­tunk Ke­len­föl­dön!

Már túl­élte az ötven évet: az első bu­da­pesti pa­nel­ház­ban jár­tunk Ke­len­föl­dön!

Teréz körúti robbantás: Ekkor fog eldőlni a gyanúsított sorsa

Teréz körúti robbantás: Ekkor fog eldőlni a gyanúsított sorsa

Idén bí­ró­ság elé áll­hat a ta­valy szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője, a nyo­mo­zók min­den rész­le­tet fel­tár­tak.

Visszanyal a fagyi: román iskolát veszélyeztet a magyar megszüntetése

Visszanyal a fagyi: román iskolát veszélyeztet a magyar gimnázium megszüntetése

Hiába a lát­szat­meg­ol­dás, jo­gi­lag meg­szűnt a Ka­to­li­kus Teo­ló­giai Gim­ná­zium Ma­ros­vá­sár­he­lyen.

Mostantól erre számíts, ha a Tescóban akarsz vásárolni

Mostantól erre számíts, ha a Tescóban akarsz vásárolni

Így ért véget a dol­go­zók sztrájkja. Hét­főn újra tár­gya­ló­asz­tal­hoz ülnek, de sem­mit nem enged a szak­szer­ve­zet.

Bár hét­főn újra tár­gya­ló­asz­tal­hoz ülnek, sem­mit nem enged a szak­szer­ve­zet.

50 évre tervezték őket, de meddig bírják a panelek?

50 évre tervezték őket, de meddig bírják a panelek?

Vi­szik mint a cuk­rot a pa­nel­la­ká­so­kat, de vajon meg­éri-e meg­venni a ház­gyári épí­tésű idős pa­ne­le­ket?

Vi­szik mint a cuk­rot a pa­nel­la­ká­so­kat, de vajon meg­éri-e meg­venni a ház­gyári épí­tésű idős pa­ne­le­ket?

Átláthatatlan köd ereszkedik az országra és az eső is lecsap

Átláthatatlan köd ereszkedik az országra és az eső is lecsap

De azért van jó hí­rünk is!

A kö­vet­kező na­pok­ban sokk kel­le­met­len­ségre kell ké­szülni, de azért van jó hí­rünk is!

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Het­ven­hét éve halt meg a hős orvos.

Het­ven­hét éve halt meg Len­gyel Árpád, a túl­élő­ket mentő orvos.

Kamu arannyal verik át az embereket! Már ezreket becsaptak!

Kamu arannyal verik át az embereket! Már ezreket becsaptak!

Két profi szél­há­mos szedi ál­do­za­tait már hosszú ideje. Idős nyug­dí­ja­so­kat is át­ver­nek.

Két profi szél­há­mos szedi ál­do­za­tait már hosszú ideje. Olyan idős nyug­dí­ja­so­kat is át­ver­nek, akik az ala­csony ka­ma­tokra te­kin­tet­tel sze­ret­nék fi­al­tatni fél­re­tett pén­zü­ket.

Szomorú hír: ezért halt szörnyet a nagy tehetség, csak 16 éves volt

Szomorú hír: ezért halt szörnyet a nagy tehetség, csak 16 éves volt

Ren­ge­teg ver­senyt meg­nyert, előtte állt még a jövő, de túl me­rész volt...

Ren­ge­teg ver­senyt meg­nyert, előtte állt még a jövő, de túl me­rész volt...

Ha kaptál ilyen telefonhívást, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha kaptál ilyen telefonhívást, azonnal szólj a rendőrségnek

Pró­bál­ják át­verni a nyug­dí­ja­so­kat!

Rej­té­lyes te­le­fon­hí­vás­sal pró­bál­ják át­verni a ma­gyar nyug­dí­ja­so­kat a po­fát­lan csa­lók!

Borzalmas helyszíni képek érkeztek a nagykanizsai véres gyilkosságról

Borzalmas helyszíni képek érkeztek a nagykanizsai véres gyilkosságról

Az utcán gyil­kolta meg volt sze­rel­mét egy férfi Nagy­ka­ni­zsán, a rend­őr­ség most adta közre az ott ké­szült fo­tó­kat.

Autós üldözés a főúton, kisgyerekével menekült a bűnöző

Autós üldözés a főúton, kisgyerekével menekült a bűnöző

Ne­ki­csa­pó­dott a rend­őr­au­tó­nak az a bű­nöző, aki meg­pró­bált ko­csi­já­val el­me­ne­külni.

Ne­ki­csa­pó­dott a rend­őr­au­tó­nak az a bű­nöző, aki meg­pró­bált ko­csi­já­val el­me­ne­külni. Rajta kívül párja és kis­gye­reke is az au­tó­ban tar­tóz­kod­tak.

Ez a magyar fiatal a csókakői rejtélyes baleset halálos áldozata

Ez a magyar fiatal a csókakői rejtélyes baleset halálos áldozata

Ha­lál­lal vég­ző­dött a csó­ka­kői bal­eset, egy fi­a­tal­em­bert gá­zol­tak el.

Ha­lál­lal vég­ző­dött a csó­ka­kői bal­eset, egy fi­a­tal­em­bert gá­zol­tak el. Ger­gőt ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.

Tényleg láthatunk szivárványt a hétvégén?

Tényleg láthatunk szivárványt a hétvégén?

Az es­er­nyőkre és a vas­tag pul­csikra to­vábbra is szük­ség lesz. Azért jó hí­rünk is akad az előt­tünk álló na­pokra!

Az es­er­nyőkre és a vas­tag pul­csikra to­vábbra is szük­ség lesz, de jó hí­rünk is akad az előt­tünk álló na­pokra!

Ennek nem fogsz örülni: riasztó dolgokat találtak a csapvízben

Ennek nem fogsz örülni: riasztó dolgokat találtak a csapvízben

Olyan dol­gok van­nak az ivó­víz­ben, ami­nek na­gyon nem sza­badna ott len­nie.

Megrendítő titok derült ki a hajdúszoboszlói apáról

Újabb fejlemények: megrendítő titok derült ki a hajdúszoboszlói apáról

Az édes­apa, aki­nek a fi­a­tal­ko­rá­ból ke­rült nyil­vá­nos­ságra egy titok.

Megmenekültek a kispesti gyerekek

Megmenekültek a gyerekek, eltűnt a szemét Kispestről

Ti­zen­hat gye­rek meg­me­ne­kült attól, hogy el­sza­kít­sák őket szü­le­ik­től.

Ti­zen­hat gye­rek meg­me­ne­kült attól, hogy el­sza­kít­sák őket ott­ho­nuk­tól és a szü­le­ik­től.

Drámai titkot rejt Csenge kegyetlen gyilkosának Facebookja

Drámai titkot rejt Csenge kegyetlen gyilkosának Facebookja

Ha­ma­ro­san elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rül­het az a 20 éves fiú, akit a 17 éves Csenge meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak.

Parádés napnak nézünk elébe, ezt ígérik a meteorológusok

Parádés napnak nézünk elébe, ezt ígérik a meteorológusok

Nem sok jóra szá­mít­ha­tunk a kö­vet­kező na­pok­ban.

Nem sok jóra szá­mít­ha­tunk a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk is, hogy mire kell ké­szülni!

Az anya beleegyezésével ölt az apa Hajdúszoboszlón?

Az anya beleegyezésével ölt az apa?

Ki halt meg előbb?

Két szülő ön­ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek, meg­öl­ték hat­éves kisfi­u­kat is - de tu­dott-e róla az anya, hogy mire ké­szül a férje? Ki halt meg előbb?

Vérlázító magyarázatot adott tettére Csenge kegyetlen gyilkosa

Vérlázító magyarázatot adott tettére Csenge kegyetlen gyilkosa

Val­lo­mást tett a 20 éves fiú, aki a gyanú sze­rint meg­gyil­kolta Bor­sod­ná­das­don a 17 éves Csen­gét.

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a szabolcsi vágóhídra

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a szabolcsi vágóhídra

Eddig össze­sen több mint 24 tonna ter­mé­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból.

Eddig össze­sen több mint 24 tonna ter­mé­ket von­tak ki a for­ga­lom­ból.

Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar férfit

Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar férfit

Nagy erők­kel ke­res­ték a 36 éves Zsol­tot, ám egy hónap után szo­morú hírt ka­pott a csa­ládja.

Nagy erők­kel ke­res­ték a 36 éves Zsol­tot, ám egy hónap után szo­morú hírt ka­pott a csa­ládja.

Extrém lehűlés veszi kezdetét, mutatjuk a viharzónákat

Extrém lehűlés veszi kezdetét, mutatjuk a viharzónákat

Der­mesztő hideg lesz.

Der­mesztő hi­deg­gel ér­kez­nek a nagy esők. A kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás.

Könnyebb lesz reális áron megbízható szakit találni

Könnyebb lesz reális áron megbízható szakit találni

Fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tást kell köt­niük!

Leg­alább egy­mil­lió fo­rint ér­tékű fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tást kö­ve­tel meg egy új kor­mány­ren­de­let a vil­lany- és víz­sze­re­lők­től.

Első iskolai napján végzett fiával a szoboszlói apa

Első iskolai napján végzett fiával a szoboszlói apa

Fel­vágta az ereit a haj­dú­szo­bosz­lói édes­anya, ami­kor meg­tudta, hogy férje vég­zett hat­éves kisfi­uk­kal, majd ön­ma­gá­val.

Fel­vágta az ereit a haj­dú­szo­bosz­lói édes­anya, ami­kor meg­tudta, hogy férje vég­zett hat­éves kisfi­uk­kal, majd ön­ma­gá­val. Holt­tes­tére hétfő este buk­kan­tak a rend­őrök, mi­u­tán a ro­ko­nok be­je­len­tet­ték, hogy nem tud­ják el­érni.

El sem hiszed, mi zajlik ma Alsómocsoládon

El sem hiszed, mi zajlik ma Alsómocsoládon

Ti­zen­négy or­szág rész­vé­te­lé­vel Eu­rópa-baj­nok­sá­got ren­dez­nek kés- és fejsze­ha­jí­tás­ból szep­tem­ber 1-3. kö­zött a Ba­ra­nya me­gyei Al­só­mo­cso­lá­don.

Megfagyunk a kánikula után! Be kell majd fűteni?

Megfagyunk a kánikula után! Be kell majd fűteni?

Meg­szok­hat­tuk, hogy szep­tem­ber­ben még egy-két­szer él­vez­het­jük az utó­nya­rat, ám idén már szep­tem­ber ele­jé­től ránk tört az ősz.

Meg­szok­hat­tuk, hogy szep­tem­ber­ben még egy-két­szer él­vez­het­jük az utó­nya­rat, ám idén már szep­tem­ber ele­jé­től ránk tör az ősz, reg­ge­lente 10 fokra csök­ken a hő­mér­sék­let!

Bizarr fotósorozat a magyar sírásókról, egymással versenyeznek

Bizarr fotósorozat a magyar sírásókról, egymással versenyeznek

Ásó, csá­kány, mun­ka­vé­delmi sisak - ezek a kel­lé­kei a sír­ásók­nak.

Ásó, csá­kány, mun­ka­vé­delmi sisak - ezek a kel­lé­kei a sír­ásók­nak, akik közül ren­ge­te­gen lát­tak mun­ká­hoz szom­ba­ton.

Itt csap le a rendkívüli vihar, pár óra a haladék

Kiadták a riasztást: Itt csap le a rendkívüli vihar, pár óra a haladék

Ti­zenöt me­gyére adott ki ri­asz­tást az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat szom­ba­ton.

Ti­zenöt me­gyére adott ki ri­asz­tást az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat szom­ba­ton.

Meglepte a magyar orvosokat az igazán drága vendég

Meglepte a magyar orvosokat az igazán drága vendég

Óva­to­san bán­tak a pá­ci­ens­sel.

Óva­to­san bán­tak az egy­mil­liót érő pá­ci­ens­sel a hazai szak­em­be­rek. Úgy tűnik, a műtét si­ke­rült. A beteg mi­előbb fel­épül­het.

Aljas reptéri fosztogatások: Mit titkol a WizzAir?

Aljas reptéri fosztogatások: Mit titkol a WizzAir?

A cég köz­le­ményt jut­ta­tott el hoz­zánk.

Cím­la­pon szá­molt be a Ri­post pén­teki száma a lé­gi­uta­sok cso­mag­ja­i­nak fosz­to­ga­tá­sá­ról, a bot­rány­ban a WizzAir is érin­tett.

Kiadták a vészjelzést: viharok mossák el a hétvégét, lecsap a hidegfront

Kiadták a vészjelzést: viharok mossák el a hétvégét, lecsap a hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban jég­esőre és vi­ha­ros szélre kell ké­szülni. Haj­nal­ban kü­lö­nö­sen hideg lesz.

Pánikolt a sofőr, így húzták ki szorult helyzetéből

Pánikolt a sofőr, így húzták ki szorult helyzetéből

Az eset ta­nul­sá­gos min­den­ki­nek.

Nem min­den­napi ta­lá­lé­kony­ság­gal se­gí­tett a men­tős egy kezdő au­tó­ve­ze­tő­nek. Az eset ta­nul­sá­gos a köz­úti for­ga­lom min­den részt­ve­vő­jé­nek.

Brutálisat tarolt a TV2: mindenkit lenyomtak

Brutálisat tarolt a TV2: mindenkit lenyomtak

A Té­nyek teg­nap min­den kor­osz­tály­ban le­győzte az RTL Hí­r­adót. A TV2 hír­mű­sora az el­múlt hó­na­pok­ban fo­lya­ma­to­san erő­sö­dik.

A Té­nyek teg­nap min­den kor­osz­tály­ban le­győzte az RTL Hí­r­adót. A TV2 hír­mű­sora az el­múlt hó­na­pok­ban fo­lya­ma­to­san erő­sö­dik.

Kifosztják magyar utasok reptéri csomagjait - ki a felelős?

Kifosztják magyar utasok reptéri csomagjait - ki a felelős?

Po­fát­lan és aljas mód­sze­rek­kel foszt­ják ki az uta­sok poggyá­szait a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­sá­gok­nál!

Riasztást adtak ki: jégesővel ront ránk a hidegfront, heves zivatarok jönnek

Riasztást adtak ki: jégesővel ront ránk a hidegfront, heves zivatarok jönnek

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a fi­gyel­mez­te­tést. Ké­szülj, mert erős szél­lel jön­nek a vi­ha­rok!

Migránsokat bújtattak a szegedi villában

Migránsokat bújtattak a szegedi villában

Sze­ged egyik kert­vá­rosi ré­szén, egy gyö­nyörű vil­lá­ban csap­tak le a kom­man­dó­sok egy há­rom­tagú ban­dára, ame­lyik se­gít­sé­get nyúj­tott il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők to­vább utaz­ta­tá­sá­hoz.

Sze­ged egyik kert­vá­rosi ré­szén csap­tak le a kom­man­dó­sok egy há­rom­tagú ban­dára, ame­lyik se­gít­sé­get nyúj­tott il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők to­vább utaz­ta­tá­sá­hoz.

Újabb hidegfront tör be az országba, őrületes időt hoz

Újabb hidegfront tör be az országba, őrületes időt hoz

Der­mesztő haj­na­lokra kell ké­szülni, és saj­nos az es­er­nyőkre is szük­ség lesz. A hét vé­gére jön az esős, sze­les idő.

Der­mesztő haj­na­lokra kell ké­szülni, és saj­nos az es­er­nyőkre is szük­ség lesz. A hét vé­gére be­kö­szönt az esős, sze­les idő.

Megrázó bejelentés: a gödöllői Zsófi megmenekülhetett volna

Megrázó bejelentés: a gödöllői Zsófi megmenekülhetett volna

A Zsófit ha­lálra gá­zoló férfi ellen az eset után több mint egy évvel emel­tek vádat.

Ebből baj lehet: diákjaik képét posztolják a tanárok

Ebből baj lehet: diákjaik képét posztolják a tanárok

A leg­több is­ko­lá­ban hol­nap lesz az év­nyitó. A ta­ná­rok a nyári tá­bo­rok­ról és az év­nyi­tó­ról is gyak­ran posz­tol­nak ké­pe­ket a kö­zös­ségi por­tá­lo­kon.

A leg­több is­ko­lá­ban hol­nap lesz az év­nyitó. A ta­ná­rok a nyári tá­bo­rok­ról és az év­nyi­tó­ról is gyak­ran posz­tol­nak ké­pe­ket a kö­zös­ségi por­tá­lo­kon. Ilyen­kor, év ele­jén a leg­több he­lyen alá­írat­ják a szü­lők­kel, hogy hoz­zá­já­rul­nak a gyer­me­kük­ről ké­szült fotók nyil­vá­nos köz­lé­sé­hez.

Újabb aljas trükk terjed, a Telekom nevében próbálnak átverni minket

Újabb aljas trükk terjed, a Telekom nevében próbálnak átverni minket

A csa­lók meg­pró­bál­ják el­hi­tetni ve­lünk, hogy tar­to­zunk a Te­le­kom­nak.

A csa­lók meg­pró­bál­ják el­hi­tetni ve­lünk, hogy tar­to­zunk a Te­le­kom­nak.

Káosz Budapesten, villamosba hajtott egy autó

Káosz Budapesten, villamosba hajtott egy autó

Szerda reg­gel bal­eset tör­tént.

Szerda reg­gel bal­eset tör­tént a vil­la­mos vo­na­lán a Fe­hér­vári úton, a Ba­ra­nyai ut­cá­nál.

Megtörte a titok súlya: borzalmakról tett vallomást a magyar asszony

Megtörte a titok súlya: borzalmakról tett vallomást a magyar asszony

A Szeg­vár­ról szár­mazó Szil­via nem tudta to­vább ma­gá­ban tar­tani a ször­nyű­sé­ge­ket, így be­is­merte: ő ölte meg a fér­jét.

Hamarosan fény derülhet több magyar rémtettre

Erre várt mindenki: hamarosan fény derülhet több magyar rémtettre

Több bűn­ügy is láz­ban tartja az or­szá­got, ezek közül szinte mind­egyik nyo­mo­zása le­zá­rul­hat idén ős­szel.

Több nagy hord­erejű bűn­eset is láz­ban tartja az or­szá­got, ezek közül szinte mind­egyik nyo­mo­zása le­zá­rul­hat idén ős­szel. A vád­eme­lé­sek után pedig el­kez­dőd­het­nek a bí­ró­sági tár­gya­lá­sok.