RIPOSTER

Óriási magyar siker: orvosaink mindenkit lenyűgöztek ezzel

Óriási magyar siker: orvosaink mindenkit lenyűgöztek ezzel

Nem elő­ször értek el si­kert.

A ma­gyar kar­dio­ló­gu­sok nem elő­ször értek el nem­zet­közi si­kert, hi­szen na­gyon oda­fi­gyel­nek ku­ta­tá­sa­ikra.

Ijesztő időjárási jelenség a hazai égen, sikerült lencsevégre kapni

Ijesztő időjárási jelenség a hazai égen, sikerült lencsevégre kapni

A vi­ha­ros idő­já­rás a hét­vé­gén lát­vá­nyos je­len­sé­ge­ket oko­zott, így nem csak szi­vár­ványt le­he­tett fo­tózni va­sár­nap.

A MOM Sportközpont közleménye a tűzesetről

A MOM Sportközpont közleménye a tűzesetről

A 12. ke­rü­leti sport­köz­pont köz­le­ményt adott ki a tra­gi­kus tűz­eset­ről.

A 12. ke­rü­leti sport­köz­pont köz­le­ményt adott ki a tra­gi­kus tűz­eset­ről.

Csúnyán felsült Karácsony, földrajz javítóvizsgát ajánlanánk neki

Csúnyán felsült Karácsony, földrajz javítóvizsgát ajánlanánk neki

Ka­rá­csony Ger­gely­nek nem csak a he­lyes­írás­sal van­nak gond­jai, most épp Tö­rök­or­szág fő­vá­rosa nem ju­tott eszébe...

Elképesztő trükk a szociktól az előválasztáson - fotó

Elképesztő trükk a szociktól az előválasztáson - fotó

Meg­fogja a pénzt az MSZP.

Meg­fogja a pénzt az MSZP. Erről bi­zo­nyí­té­kunk is van, a fotót a RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette a Fló­rián téren.

Hihetetlen okból állt a vonatforgalom Tatabányánál, ezt tette egy férfi

Hihetetlen okból állt a vonatforgalom Tatabányánál, ezt tette egy férfi

A sofőr nem fi­gyelt a fény­so­rom­póra, ezért be­haj­tott a vas­úti át­já­róba.

A sofőr nem fi­gyelt a fény­so­rom­póra, ezért be­haj­tott a vas­úti át­já­róba, és pont ér­ke­zett egy vonat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Elképesztő, honnan indultak útnak a Budapestre futó véradók

Elképesztő, honnan indultak útnak a Budapestre futó véradók

A vér­adás fon­tos­sá­gára hív­ják fel a fi­gyel­met a fu­tá­son részt­ve­vők.

A vér­adás fon­tos­sá­gára és a ha­tá­ron túli ma­gya­rok­kal való össze­fo­gásra hívja fel a fi­gyel­met az Egy vér­ből valók va­gyunk mot­tójú jó­té­kony­sági futás. A fu­tá­son részt­ve­vők 500 ki­lo­mé­tert tesz­nek meg futva, mi­előtt célba ér­né­nek Bu­da­pes­ten.

Így támadt rá a vaddisznó egy futónőre Kismarosnál

Így támadt rá a vaddisznó egy futónőre Kismarosnál

Sok a pa­nasz a la­kott te­rü­le­tekre be­me­rész­kedő vad­ál­la­tok miatt. Sal­gó­tar­ján­ban fél­nek este az utcán.

Sok a pa­nasz a la­kott te­rü­le­tekre be­me­rész­kedő vad­ál­la­tok miatt. Sal­gó­tar­ján­ban fél­nek este az utcán.

Ijesztő helyzet, szúnyogcsípés miatt került kórházba egy magyar gyerek

Ijesztő helyzet, szúnyogcsípés miatt került kórházba egy magyar gyerek

A négy­éves kisfiú a sza­bad­ban ját­szott, ami­kor a ro­va­rok meg­csíp­ték. Nem sok­kal ké­sőbb pedig ful­ladni kez­dett.

Galgahévízi családi tragédia: ez vár az apját leszúró kislányra

Galgahévízi családi tragédia: ez vár az apját leszúró kislányra

A csa­ládja vé­del­mé­ben kést ra­gadó 13 éves kis­lány már ott­hon van, de egy­előre tart attól, hogy el­ítéli a bí­ró­ság.

A csa­ládja vé­del­mé­ben kést ra­gadó 13 éves kis­lány már ott­hon van, de tart attól, hogy el­íté­lik.

Tömeges rosszullét miatt indítottak vizsgálatot az orfűi fesztiválon

Tömeges rosszullét miatt indítottak vizsgálatot az orfűi fesztiválon

Ren­ge­te­gen let­tek rosszul az orfűi fesz­ti­vá­lon, mi­u­tán ittak egy kö­zeli for­rás vi­zé­ből. Vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak.

Csavar az időjárásban, erre készülj a héten

Csavar az időjárásban, erre készülj a héten

Ma még zi­va­ta­rokra kell szá­mí­tani, de kedd­től igazi nyári idő­já­rás­sal jön a for­du­lat. A héten fo­lya­ma­to­san me­leg­szik majd az idő.

Ma még zi­va­ta­rokra kell szá­mí­tani, de kedd­től igazi nyári idő­já­rás­sal jön a for­du­lat. A héten fo­lya­ma­to­san me­leg­szik majd az idő.

Komoly hidegfront száguld felénk, itt várható ma óriási vihar

Komoly hidegfront száguld felénk, itt várható ma óriási vihar

Na­rancs­sárga ri­asz­tást is ki­ad­tak a heves zi­va­ta­rok miatt.

Na­rancs­sárga ri­asz­tást is ki­ad­tak a heves zi­va­ta­rok miatt.

Ebben nem lesz köszönet, jégesővel csap le ma a durva vihar

Ebben nem lesz köszönet, jégesővel csap le ma a durva vihar

Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott. Va­sár­napra sem túl jók a ki­lá­tá­sok!

Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott, bár­hol elő­for­dul­hat fel­hő­sza­ka­dás. Va­sár­napra sem túl jók a ki­lá­tá­sok!

Narancs vészjelzés: nincs több haladék, pillanatokon belül lecsap a vihar

Narancs vészjelzés: nincs több haladék, pillanatokon belül lecsap a vihar

A me­te­o­ro­ló­gia sze­rint jön a fel­hő­sza­ka­dás, sőt jég­esőre is ké­szülni kell. Ma biz­to­san nem ússzuk meg szá­ra­zon!

Varga Mihály: 27 ezer új munkahely 50 milliárdból

Varga Mihály: 27 ezer új munkahely 50 milliárdból

Mint­egy 100 vál­lal­ko­zás nyert el vissza nem té­rí­tendő tá­mo­ga­tást a mikro-, kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok mun­ka­hely­te­remtő be­ru­há­zá­sa­ira.

Bedurvul az időjárás, a ködben jönnek a viharok

Bedurvul az időjárás, a ködben jönnek a viharok

Nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre!

A kö­vet­kező na­pok­ban még nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre, és ennyi­vel sem ússzuk meg! Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott.

Döbbenetes képek: mutatjuk milyen most az elöntött szolnoki aluljáró

Döbbenetes képek: mutatjuk milyen most az elöntött szolnoki aluljáró

El­ké­pesztő fotó ér­ke­zett arról a szol­noki alul­já­ró­ról, ame­lyet teg­nap tel­je­sen el­ön­tött a víz az or­szá­gon át­ha­ladó vihar miatt.

Novák Katalin: A németekkel szövetség köttetett

Novák Katalin: A németekkel szövetség köttetett

A ma­gya­rok és a né­me­tek kö­zött szö­vet­ség köt­te­tett har­minc évvel ez­előtt a ha­tár­nyi­tás­kor és a ber­lini fal le­om­lá­sa­kor - mondta az ál­lam­tit­kár.

Hihetetlen, 63 éves rekord dőlt meg Fonyódon a tegnapi esőben

Hihetetlen, 63 éves rekord dőlt meg Fonyódon a tegnapi esőben

Ha­tal­mas vihar sö­pört végig az egész or­szá­gon szerda dél­után és kora este, több he­lyen gon­dot oko­zott.

Nagy a baj: azonnal frissítsd a gépeden ezt a népszerű programot

Nagy a baj: azonnal frissítsd a gépeden ezt a népszerű programot

Egy sú­lyos biz­ton­sági hiba miatt il­le­ték­te­le­nek fér­het­nek hozzá a gé­pün­kön lévő fáj­lok­hoz.

Egy sú­lyos biz­ton­sági hiba miatt il­le­ték­te­le­nek fér­het­nek hozzá a gé­pün­kön lévő fáj­lok­hoz.

Baboskendő a miniszterelnökségen és még nótáztak is

Baboskendő a miniszterelnökségen és még nótáztak is

A Nagy Fe­ró­nak szóló meg­hí­vóba külön be­le­ír­ták: Meg­je­le­nés babos ken­dő­ben!

A Nagy Fe­ró­nak szóló meg­hí­vóba külön be­le­ír­ták: Meg­je­le­nés babos ken­dő­ben! Se­bes­tyén Márta nó­tá­zott is a mi­nisz­ter­el­nök­sé­gen.

Nagy a baj: továbbra is árulják ezeket a tiltott szereket itthon

Nagy a baj: továbbra is árulják ezeket a tiltott szereket itthon

Öt­féle szert von­tak ki a pi­ac­ról.

Öt­féle ve­szé­lyes po­ten­cia­nö­ve­lőt vont ki azon­nali ha­tállyal a ma­gyar pi­ac­ról a Nébih. Ám hiába a szi­gorú fel­lé­pés, még min­dig ott van­nak a bol­tok­ban.

Bevadul az időjárás, nem a nagy eső lesz ma a legkellemetlenebb

Bevadul az időjárás, nem a nagy eső lesz ma a legkellemetlenebb

Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott, de egy­előre az esős, sze­les idő­ben is marad a meleg. Mu­tat­juk, mi jön még!

Ne zavarjon meg a reggeli időjárás, délután jön a meglepetés

Ne zavarjon meg a reggeli időjárás, délután jön a meglepetés

Me­legre és esőre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban.

Me­legre és esőre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban. A zi­va­ta­rok miatt az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést.

Így csapott le a felhőszakadás az országra, elképesztő felvételek

Így csapott le a felhőszakadás az országra, elképesztő felvételek

A forró napok után sok he­lyen fris­sítő zá­po­rok estek hét­főn.

A forró napok után sok he­lyen fris­sítő zá­po­rok estek hét­főn. Ren­ge­teg csa­pa­dék hul­lott.

A pénzügyőrök is elképedtek, döbbenet, mi került elő a magyar határon

A pénzügyőrök is elképedtek, döbbenet, mi került elő a magyar határon

A rösz­kei ha­tár­át­ke­lőn el­len­őriz­tek a ha­tó­ság em­be­rei egy Szer­bi­á­ból Né­met­or­szágba tartó buszt. Jól tet­ték!

Orbán Viktor: A keresztény örökséghez hűnek kell maradni

Orbán Viktor: A keresztény örökséghez hűnek kell maradni

A mig­rá­ció Eu­ró­pára és Af­ri­kára gya­ko­rolt ha­tá­sa­i­ról, va­la­mint a ke­resz­tény­ül­dö­zés­ről volt szó Ma­gyar­or­szá­gon.

Láncra verte magát az MSZP alelnöke

Láncra verte magát az MSZP alelnöke

Újabb bo­hóc­tréfa tanúi le­het­nek az esz­ter­go­miak. Kom­játhi Imre az MSZP al­el­nöke - ki tudja, miért - a Su­zuki gyár­hoz lán­colta magát. Fa­ce­book-ol­da­lán élő­ben köz­ve­tí­tik az ese­ményt.

Újabb bo­hóc­tréfa tanúi le­het­nek az esz­ter­go­miak. Kom­játhi Imre az MSZP al­el­nöke - ki tudja, miért - a Su­zuki gyár­hoz lán­colta magát. Fa­ce­book-ol­da­lán élő­ben köz­ve­tí­tik az ese­ményt és ter­mé­sze­te­sen hamis in­for­má­ci­ók­kal her­ge­lik azo­kat, akik nézik az adást.

Döntött a Parlament: A Nemzeti Összetartozás Éve lesz 2020

Döntött a Parlament: A Nemzeti Összetartozás Éve lesz 2020

A tri­a­noni bé­ke­dik­tá­tum 100. év­for­du­ló­ján lesz az Össze­tar­to­zás Éve.

Az Or­szág­gyű­lés ked­den a nem­zeti össze­tar­to­zás évé­nek nyil­vá­ní­totta 2020-at, a tri­a­noni bé­ke­dik­tá­tum 100. év­for­du­ló­ját. Az erről szóló sza­va­zá­son a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció öt kép­vi­se­lője az in­dít­vány ellen sza­va­zott, Bősz Anett pedig tar­tóz­ko­dott.

Az ország összes kisdiákja örülhet ennek az ajándéknak

Az ország összes kisdiákja örülhet ennek az ajándéknak

Nagy­szerű kez­de­mé­nye­zés­sel ked­ves­ke­dik a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség az alsó ta­go­za­tos ta­nu­lók szá­mára.

Nagy­szerű kez­de­mé­nye­zés­sel ked­ves­ke­dik a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség a kis­is­ko­lá­sok­nak.

Szörnyű fejlemény, halálos áldozata is van a hajnali borsodi tűznek

Szörnyű fejlemény, halálos áldozata is van a hajnali borsodi tűznek

Egy idő­sek ott­ho­ná­ban csap­tak fel a lán­gok kedd haj­nal­ban, több men­tő­au­tót is a hely­színre ri­asz­tot­tak.

Nagyon furcsa magyarázattal állt elő a bíróságon az unokázós csaló

Nagyon furcsa magyarázattal állt elő a bíróságon az unokázós csaló

Azt ál­lítja, hogy egy szá­mára is­me­ret­len férfi­hang uta­sí­totta egy Pest me­gyei idős asszony ki­fosz­tá­sára.

Szörnyű hír jött a magyar határról: meghalt egy rendőr

Szörnyű hír jött a magyar határról: meghalt egy rendőr

A férfi fel­te­he­tő­leg ön­gyil­kos lett.

A férfi fel­te­he­tő­leg ön­gyil­kos lett a saját szol­gá­lati fegy­ve­ré­vel.

Fordulat a dunai hajótragédia ügyében: ők tisztázhatják a történteket

Fordulat a dunai hajótragédia ügyében: ők tisztázhatják a történteket

Az ügy­vé­dek új tanúk meg­hall­ga­tá­sát kér­ték.

A tra­gé­dia kap­csán el­járó ügy­vé­dek új tanúk meg­hall­ga­tá­sát kér­ték.

Dunai hajótragédia: mégis ez lehet az ukrán kapitány veszte

Dunai hajótragédia: mégis ez lehet az ukrán kapitány veszte

A bűn­je­le­ket is meg­ta­lál­hat­ják.

A május 29-ei dunai ha­jó­tra­gé­dia kap­csán a rend­őrök min­denre ki­ter­jedő nyo­mo­zást foly­tat­nak.

Újabb riasztást kapott az ország, erre készülj még a nagy esőben

Újabb riasztást kapott az ország, erre készülj még a nagy esőben

Még nem tér vissza a nyá­rias idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban saj­nos még nem tér vissza a nyá­rias idő: vi­ha­ros szélre és némi le­hű­lésre szá­míts!

Dunai hajóbaleset: orvos vizsgálja a Viking kapitányát

Dunai hajóbaleset: orvos vizsgálja a Viking kapitányát

Úgy tudni, hogy a ka­pi­tány al­kal­mas­sá­gát or­vo­sok is vizs­gál­ják a nyo­mo­zás során.

Úgy tudni, hogy a ka­pi­tány al­kal­mas­sá­gát or­vo­sok is vizs­gál­ják a nyo­mo­zás során.

Ilyet még nem láttál soha, ezt tette egy autós az M7-esen - fotók

Ilyet még nem láttál soha, ezt tette egy autós az M7-esen - fotók

Egy 50 éves férfi oko­zott ha­tal­mas ká­ro­kat Mar­ton­vá­sár­nál.

Egy 50 éves férfi oko­zott ha­tal­mas ká­ro­kat Mar­ton­vá­sár­nál.

Durva jégeső söpör végig az országon: döbbenetes képek

Durva jégeső söpör végig az országon: döbbenetes képek

Be­tört az or­szágra a hi­deg­front.

Jég­gel és fel­hő­sza­ka­dás­sal tört az or­szágra a hi­deg­front.

Pusztító jégesővel csapott le Budapestre a vihar

Pusztító jégesővel csapott le Budapestre a vihar

Di­ó­nyi jég esett az égből.

Míg dél­előtt alig le­he­tett ki­menni az ut­cára a rek­kenő hőség miatt, addig kora dél­után a fő­vá­rosra le­csapó jég­eső ne­he­zí­tette meg az em­be­rek éle­tét.

Ezt nem ússzuk meg, vészjelzés jött a vihar miatt

Ezt nem ússzuk meg, vészjelzés jött a vihar miatt

A zá­po­rok és a zi­va­ta­rok mel­lett az erős szélre is ké­szülni kell. Mér­sé­kel­ten meleg időre ké­szülj!

A zá­po­rok és a zi­va­ta­rok mel­lett az erős szélre is ké­szülni kell. Mér­sé­kel­ten meleg időre ké­szülj a kö­vet­kező na­pok­ban!

Nagy bajban lehet: napok óta semmi hír a 14 éves magyar tinilányról

Nagy bajban lehet: napok óta semmi hír a 14 éves magyar tinilányról

A fi­a­tal lány jú­nius ele­jén tűnt el za­la­eger­szegi ott­ho­ná­ból.

A fi­a­tal lány jú­nius ele­jén tűnt el za­la­eger­szegi ott­ho­ná­ból.

Ezért nem mernek inni a csapvízből több fővárosi kerületben

Ezért nem mernek inni a csapvízből több fővárosi kerületben

Fur­csa színű víz jön a csa­pok­ból.

Fur­csa színű víz jön a csa­pok­ból Bu­da­pest több ré­szén is. A We­ker­le­te­le­pen és So­rok­sá­ron is ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a lakók közül.

Orbán Viktor ma reggel virágot vitt a kivégzett Nagy Imre sírjára

Orbán Viktor
ma reggel virágot vitt a kivégzett Nagy Imre sírjára

61 évvel az 56-os for­ra­da­lom mi­nisz­ter­el­nö­ké­nek ki­vég­zése után.

61 évvel az 56-os for­ra­da­lom mi­nisz­ter­el­nö­ké­nek ki­vég­zése után így em­lé­ke­zett Orbán Vik­tor.

Különös kegyetlenség: Ez derült ki a soroksári futónő meggyilkolásáról

Különös kegyetlenség: Ez derült ki a soroksári futónő meggyilkolásáról

Be­fe­je­ző­dött a több mint öt évig tartó nyo­mo­zás.

Be­fe­je­ző­dött a több mint öt évig tartó nyo­mo­zás a so­rok­sári fu­tónő meg­gyil­ko­lása ügyé­ben, a gyanú sze­rint R. Szil­vesz­ter aljas in­dok­ból, kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel ölte meg ál­do­za­tát.

Dunai hajóbaleset: Megjutalmazzák a Hableány kiemelőit

Dunai hajóbaleset: Megjutalmazzák a Hableány kiemelőit

Meg­ju­tal­maz­zák azo­kat, akik részt vet­tek a Hab­le­ány sé­ta­hajó és a benne re­kedt ha­lot­tak ki­eme­lé­sé­ben.

Meg­ju­tal­maz­zák azo­kat, akik részt vet­tek a Hab­le­ány sé­ta­hajó és a benne re­kedt ha­lot­tak ki­eme­lé­sé­ben.

Elképesztő fejlemény a szaunává vált busz ügyében

Elképesztő fejlemény a szaunává vált busz ügyében

Tik­kasztó hőség volt a bu­szon.

Több ol­va­sónk is meg­kö­szönte a Ri­post-nak, hogy szóvá tet­tük: nem mű­kö­dik a lég­kondi a Sá­risáp és Bu­da­pest kö­zött köz­le­kedő já­ra­ton.

Még tetőzik a hőség, de hamarosan durva viharral csap le a hidegfront

Még tetőzik a hőség, de hamarosan durva viharral csap le a hidegfront

Szom­ba­ton még él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses nyári időt, de va­sár­nap már kel­le­met­len­sé­gek­kel kell szá­molni.

Hivatalosan is bejelentették: itt lesz hazánkban a helikoptergyár

Hivatalosan is bejelentették: itt lesz hazánkban a helikoptergyár

Azt egy­előre nem lehet tudni, hogy az Air­bus He­li­cop­ters al­kat­rész­gyára hány em­ber­nek ad majd mun­kát.

Megvan a pontos dátum: ekkor engedik ki az olaszliszkai lincselőt

Megvan a pontos dátum: ekkor engedik ki az olaszliszkai lincselőt

A Sze­gedi Tör­vény­szék dön­té­sé­vel vég­le­ges a ha­tá­ro­zat, amely sze­rint ifj. H. D. fel­té­te­le­sen sza­bad­lábra ke­rül­het.

Közölte a rendőrség: itt fogták el az állatkerti teknőst agyonütő nőt

Közölte a rendőrség: itt fogták el az állatkerti teknőst agyonütő nőt

Egy 28 éves nőt gya­nú­sí­ta­nak a tek­nős meg­kín­zá­sá­val.

Egy 28 éves nőt gya­nú­sí­ta­nak a tek­nős meg­kín­zá­sá­val, ke­ve­sebb mint 24 óra alatt el is fog­ták őt.

Fordulat a teknős agyonütésének ügyében, felismerték a kegyetlen nőt

Fordulat a teknős agyonütésének ügyében, felismerték a kegyetlen nőt

A nő szer­dán vert ha­lálra egy fi­a­tal görög tek­nőst a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert­ben.

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál vég­zett munka nem csak tes­ti­leg, de lel­ki­leg is pró­bára tette a bú­vá­ro­kat.

Szívszorító bejelentés a Hableány roncsával kapcsolatban, ez várható

Szívszorító bejelentés a Hableány roncsával kapcsolatban, ez várható

A Du­ná­ból ki­emelt ron­csot már tel­je­sen át­vizs­gál­ták.

A Du­ná­ból ki­emelt ron­csot már tel­je­sen át­vizs­gál­ták.

Az Uniónak nincs migrációs vészterve

Az Uniónak nincs migrációs vészterve

A mig­rá­ciós vál­ság elég­te­len eu­ró­pai ke­ze­lé­sé­ről, a két­ol­dalú kap­cso­la­tok­ról és ener­ge­ti­kai ügyek­ről is tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Rumen Radev bol­gár köz­tár­sa­sági el­nök­kel.

A mig­rá­ciós vál­ság elég­te­len eu­ró­pai ke­ze­lé­sé­ről, a két­ol­dalú kap­cso­la­tok­ról és ener­ge­ti­kai ügyek­ről is tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Rumen Radev bol­gár köz­tár­sa­sági el­nök­kel.

Ezért szállnak fel csavarhúzóval az utasok a sárisápi buszra

Ezért szállnak fel csavarhúzóval az utasok a sárisápi buszra

Több utas rosszul lett egy tá­vol­sági bu­szon: erre a já­ratra né­hány el­ke­se­re­dett utas már csa­var­hú­zó­val szállt fel.

Megható ajándékkal készült Kitti a nagyszülei házassági évfordulójára

Megható ajándékkal készült Kitti a nagyszülei házassági évfordulójára

Nagy­szü­lei há­zas­sági év­for­du­ló­jára ké­pes­la­pos jó­kí­ván­sá­go­kat gyűjt. Ezzel si­ke­rült könnye­kig meg­hat­nia az ün­ne­pel­te­ket.

Kíméletlen meleggel indul a hétvége, de nem ez lesz a legrosszabb

Kíméletlen meleggel indul a hétvége, de nem ez lesz a legrosszabb

Né­hány he­lyen ismét szük­ség lesz az es­er­nyőkre.

Né­hány he­lyen ismét szük­ség lesz az es­er­nyőkre. Ké­szülj, mert két­féle ri­asz­tást is ki­ad­tak pén­tekre!

Csodálatos égi jelenség hazánkban: ezt okozta az afrikai por - fotók

Csodálatos égi jelenség hazánkban: ezt okozta az afrikai por - fotók

A szerda esti nap­le­mente va­ló­ság­gal el­va­rá­zsolta azo­kat, akik­nek mód­juk volt gyö­nyör­ködni benne.

A szerda esti nap­le­mente va­ló­ság­gal el­va­rá­zsolta azo­kat, akik­nek mód­juk volt gyö­nyör­ködni benne.

Most közölték: ez a VV Fanni megölésével gyanúsított férfi sorsa

Most közölték: ez a VV Fanni megölésével gyanúsított férfi sorsa

Ki­en­ged­ték a bör­tön­ből.

A va­ló­ság­show sze­rep­lő­jé­nek holt­tes­tét mind a mai napig ke­resi a rend­őr­ség.

Megszólaltak a dunai búvárok, erre a sokkra ők sem voltak felkészülve

Megszólaltak a dunai búvárok, erre a sokkra ők sem voltak felkészülve

A kö­vet­kező napok azzal tel­nek a Hab­le­ány­nál me­rülő bú­vá­rok szá­mára, hogy meg­pró­bál­ják fel­dol­gozni a meg­ráz­kód­ta­tást.

Videót közölt a rendőrség, ezt távolították el a Hableányból

Videót közölt a rendőrség, ezt távolították el a Hableányból

A rend­őrök a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel ku­tat­ták át a sé­ta­ha­jót.

A szemle be­fe­je­ző­dött, a rend­őrök a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel ku­tat­ták át a Du­ná­ból ki­emelt sé­ta­ha­jót.

Buszbaleset Borsodban: mentőhelikoptert riasztottak este a gyerekekhez

Buszbaleset Borsodban: mentőhelikoptert riasztottak este a gyerekekhez

A bal­eset szer­dán tör­tént.

A bal­eset szer­dán tör­tént a 37-es főúton, ami­kor egy autó és egy kis­busz egy­másba ro­hant.

Dunai hajótragédia: ezt állítja az ukrán kapitányról magyar kollégája

Dunai hajótragédia: ezt állítja az ukrán kapitányról magyar kollégája

Az ukrán ka­pi­tány ma­gyar kol­lé­gája igen közel ke­rült a ha­jós­hoz.

Az ukrán ka­pi­tány ma­gyar kol­lé­gája igen közel ke­rült a ha­jós­hoz, így a ma­gán­éle­tét is meg­is­mer­hette.

Országos riasztás: elviselhetetlen hőséggel folytatódik a hét

Országos riasztás: elviselhetetlen hőséggel folytatódik a hét

A kö­vet­kező na­pok­ban igazi ká­ni­kula lesz, a hő­mér­sék­let el­ér­heti a 37 fokot is. Víz min­dig le­gyen nálad!

Közölte a rendőrség: befejeződött a Hableány vizsgálata, ez az eredmény

Közölte a rendőrség: befejeződött a Hableány vizsgálata, ez az eredmény

Az el­süllyedt hajót egy cse­peli ki­kö­tő­ben vizs­gál­ták át, a ku­ta­tás mos­tanra be­fe­je­ző­dött.

Megrázó részletek: csak így sikerült azonosítani a Hableány kapitányát

Megrázó részletek: csak így sikerült azonosítani a Hableány kapitányát

A ka­pi­tány holt­teste akkor ke­rült elő a május 29-én el­süllyedt ha­jó­ból, ami­kor ked­den si­ke­rült azt ki­emelni a Du­ná­ból.

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

A TEK is saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott.

A rend­őr­ség kö­zölte, hogy azo­no­sí­tot­ták a gyer­me­ket, akit a ha­jó­ból emel­tek ki, köz­ben a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont is saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott.

Helikopterek köröznek a Dunánál, videót közölt a rendőrség az áldozatok kereséséről

Helikopterek köröznek a Dunánál, videót közölt a rendőrség az áldozatok kereséséről

A május 29-iki ha­jó­bal­eset óta még min­dig nem ke­rült elő négy ál­do­zat.

Nagy erők­kel ke­re­sik az ál­do­za­to­kat a Du­ná­ban.

Bejelentette az államtitkár: vörös kód van érvényben Magyarországon

Bejelentette az államtitkár: vörös kód van érvényben Magyarországon

A hőség miatt volt szük­ség az in­téz­ke­dés be­ve­ze­té­sére, amellyel a rá­szo­ru­ló­kat se­gí­tik.

Közölte a rendőrség: ezt találták a Viking szállodahajó átvizsgálásakor

Közölte a rendőrség: ezt találták a Viking szállodahajó átvizsgálásakor

A rend­őr­ség sze­rint nem volt szük­ség a szál­lo­da­hajó le­fog­la­lá­sára, hi­szen min­den ada­tot be­gyűj­töt­tek.

Dunai hajótragédia: váratlan eredményt hozott a Hableány vizsgálata

Dunai hajótragédia: váratlan eredményt hozott a Hableány vizsgálata

A ked­den Cse­pelre szál­lí­tott Hab­le­ányt zárt tér­ben vizs­gál­ták át.

A ked­den Cse­pelre szál­lí­tott Hab­le­ányt zárt tér­ben vizs­gál­ták át cen­ti­mé­ter­ről cen­ti­mé­terre.

Újabb adócsökkentések lesznek jövőre

Újabb adócsökkentések lesznek jövőre

Hende Csaba az adó­csök­ken­tés költ­ség­ve­té­sé­nek ne­vezte a 2020-a bü­dzsét.

Hende Csaba az adó­csök­ken­tés költ­ség­ve­té­sé­nek ne­vezte a 2020-a bü­dzsét, amely­ben 500 mil­li­árd fo­rint adó­csök­ken­tést ter­vez a kor­mány.

Novák Katalin: Még több gyermek mehet bölcsődébe

Novák Katalin: Még több gyermek mehet bölcsődébe

726 böl­cső­dei fé­rő­hely lé­te­sül.

A kor­mány csa­ládi böl­cső­dék lét­re­ho­zá­sára kiírt pá­lyá­zata alap­ján - 465 mil­lió fo­rint tá­mo­ga­tás­ból - 726 böl­cső­dei fé­rő­hely lé­te­sül a kö­vet­kező évben.

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Az el­süllyedt Hab­le­á­nyon ta­lál­ták meg a dél-ko­reai édes­anya és kis­lá­nya holt­tes­tét.

Emelték a vészjelzés fokozatát, kíméletlen meleg tör be az országba

Emelték a vészjelzés fokozatát, kíméletlen meleg tör be az országba

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre na­gyobb lesz a for­ró­ság.

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre na­gyobb lesz a for­ró­ság, és már csak ma szá­mít­ha­tunk futó zá­porra.

Fél percben a Hableány kiemelése, ezen a videón az egészet láthatjuk

Fél percben a Hableány kiemelése, ezen a videón az egészet láthatjuk

Ked­den si­ke­re­sen ki­emel­ték a Du­ná­ból az el­süllyedt tu­ris­ta­ha­jót.

Ked­den si­ke­re­sen ki­emel­ték a Du­ná­ból az el­süllyedt tu­ris­ta­ha­jót.

TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

Közölte a TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

A hajót si­ke­rült egész­ben ki­emelni a Du­ná­ból, a hely­szín­ről pedig el­szál­lít­ják.

Dunai hajótragédia: különleges módon üzent a TEK az embereknek

Dunai hajótragédia: különleges módon üzent a TEK az embereknek

A ha­tó­sá­gok fo­lya­ma­to­san dol­goz­tak a hely­szí­nen a ka­taszt­rófa óta, a TEK pedig most kö­szö­ne­tet mon­dott.

Dunai hajóbaleset: máris elindultak a Hableánnyal a kikötőbe - fotók

Dunai hajóbaleset: máris elindultak a Hableánnyal a kikötőbe - fotók

A hajót ked­den emel­ték ki a Du­ná­ból, a cse­peli sza­bad­ki­kö­tőbe szál­lít­ják.

A hajót ked­den emel­ték ki a Du­ná­ból, majd egy uszályra tet­ték, ami­vel a cse­peli sza­bad­ki­kö­tőbe szál­lít­ják.