RIPOSTER

Szívszorító üzenetet hagyott gyermekeinek az eltűnt budapesti édesanya

Szívszorító üzenetet hagyott gyermekeinek az eltűnt budapesti édesanya

Két napja ment el ott­hon­ról a 29 éves Ka­ta­lin, aki ren­ge­teg gyógy­szert vitt ma­gá­val.

Kiderült, miért bolyongott a fürdőruhás nő Budapesten

Kiderült, miért bolyongott a fürdőruhás nő Budapesten

Fé­nyes nap­pal, egy szál für­dő­ru­há­ban sé­tált a fő­vá­rosi Szent Ist­ván kör­úton egy za­va­ro­dott asszony.

Óriási tömeg: Egy gombostűt sem lehet leejteni a Velencei-tónál

Óriási tömeg: Egy gombostűt sem lehet leejteni a Velencei-tónál

A szom­bati ká­ni­ku­lá­ban aki te­hette, ki­moz­dult ott­hon­ról.

A szom­bati ká­ni­ku­lá­ban aki te­hette, ki­moz­dult ott­hon­ról, sokan utaz­tak a Ve­len­cei-tó strand­jára.

Támad a nyár: Itt kaphatsz ingyen vizet a tomboló hőségben

Támad a nyár: Itt kaphatsz ingyen vizet a tomboló hőségben

Több he­lyen osz­ta­nak vizet.

Egé­szen hétfő éj­fé­lig má­sod­fokú hő­ség­ri­asz­tást van ér­vény­ben, hét­vé­gén akár a 40 fokot is el­ér­heti a hő­mér­sék­let.

Ez már sok: az egész ország riasztást kapott, kegyetlen időt ígérnek

Ez már sok: az egész ország riasztást kapott, kegyetlen időt ígérnek a meteorológusok

Rá­adá­sul a leg­több me­gyé­ben emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát!

Rá­adá­sul a leg­több me­gyé­ben má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bosszúból ripityára törte a lány a barátja BMW-jét!

Bosszúból ripityára törte a lány a barátja BMW-jét!

El­ké­pesz­tően ki­akadt a walesi lány, ami­kor meg­tudta, hogy párja meg­csalta.Döb­ben­ten néz­ték a lakók.

El­ké­pesz­tően ki­akadt a walesi lány, ami­kor meg­tudta, hogy párja meg­csalta. Döb­ben­ten néz­ték a lakók, ahogy tel­je­sen össze­töri ba­rátja imá­dott BMW-jét. Va­laki meg is örö­kí­tette a Dél-Walesi Car­dif­ban tör­tént ese­tet.

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

A bu­da­pesti Pa­la­ti­nus strand­ról ment az ut­cára egy idős asszony szer­dán.

A bu­da­pesti Pa­la­ti­nus strand­ról ment az ut­cára egy idős asszony szer­dán.

Újjászületett a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély!

Újjászületett a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély!

Em­lék­hely és ven­dég­ház lesz.

Láng Zsolt pol­gár­mes­ter el­mondta: a Kle­bels­berg által 1923-ban meg­vá­sá­rolt bir­tok tör­té­nete hű le­nyo­mata a ma­gyar nem­zet el­múlt 94 évé­nek.

A legbátrabb magyar nő: csalók ellen tüntetett ma az anyuka!

A legbátrabb magyar nő: csalók ellen tüntetett ma az anyuka!

A sze­gedi két gye­re­me­kes anyá­nak majd­nem 3 mil­lió fo­rint­já­val lé­pett le egy férfi.

Így mosolygott a halálkamionos a kecskeméti tárgyaláson

Ez a fotó lesokkol: így mosolygott a halálkamionos a kecskeméti tárgyaláson

71 ember ha­lála szá­rad a lel­kü­kön, az egyik férfi mégis sá­táni mo­solyt vil­lan­tott.

Éjféltől hőségriadót rendeltek el Magyarországon!

Éjféltől hőségriadót rendeltek el Magyarországon!

Jövő hétfő éj­fé­lig tart a má­sod­fokú ri­asz­tás, ami hol­nap­tól az egész or­szág te­rü­le­tén ér­vénybe lép.

Jövő hétfő éj­fé­lig tart a má­sod­fokú ri­asz­tás, ami hol­nap­tól az egész or­szág te­rü­le­tén ér­vénybe lép. 37 fokos kö­zép­hő­mér­sék­letre lehet szá­mí­tani hét­vé­gén!

Együtt tűntek el a losonci fiatalok, hogy öngyilkosok legyenek

Együtt tűntek el a losonci fiatalok, hogy öngyilkosok legyenek

Egy 16 éves lányt és egy 17 éves fiút ke­res­nek nagy erők­kel. Bú­csú­le­ve­let hagy­tak hátra. A rend­őr­ség egy­előre nem akadt nyo­mukra.

Egy 16 éves lányt és egy 17 éves fiút ke­res­nek nagy erők­kel. Bú­csú­le­ve­let hagy­tak hátra. A rend­őr­ség egy­előre nem akadt nyo­mukra.

Titokzatos holttestet emeltek ki a Dunából az Erzsébet hídnál

Titokzatos holttestet emeltek ki a Dunából az Erzsébet hídnál

Egye­lőre még azt sem tudni, mióta lehet ha­lott. A rend­őr­ség szem­lét tart a hely­szí­nen.

Egye­lőre még azt sem tudni, mióta lehet ha­lott. A rend­őr­ség szem­lét tart a hely­szí­nen.

Ma kezdődik a tárgyalás a halálkamion ügyében!

Ma kezdődik a tárgyalás a halálkamion ügyében!

71 mig­ráns ful­ladt meg.

71 mig­ráns ful­ladt meg gyöt­rel­mes kínok kö­zött a bűn­banda ka­mi­on­já­ban. Tízen ülnek ma a vád­lot­tak pad­ján.

Jégeső csap le ma az országra!

Jégeső csap le ma az országra!

Észak felől egy le­gyen­gült hi­deg­front kö­ze­líti meg az or­szá­got.

Észak felől egy le­gyen­gült hi­deg­front kö­ze­líti meg az or­szá­got, he­lyen­ként nyu­ga­ton, dél­nyu­ga­ton vár­ható zá­po­rok, zi­va­ta­rok ki­ala­ku­lása.

Rejtélyes. Idén már másodjára tűnt el ez a fiú

Rejtélyes. Idén már másodjára tűnt el ez a fiú

Jó ta­nuló, spor­toló.

Feb­ru­ár­ban lak­he­lyé­ről, Üröm­ről tűnt el, most ha­za­felé tartva, a HÉV-meg­ál­ló­ban lát­ták utol­jára a 17 éves fiút.

Kiadták a hőségriadót! Rendkívüli idő jön

Kiadták a hőségriadót! Rendkívüli idő jön

Azért a tik­kasztó me­le­gen kívül tar­to­gat még mást is az idő­já­rás...

Azért a tik­kasztó me­le­gen kívül tar­to­gat még mást is az idő­já­rás...

Megszületett Kozák Danuta kislánya!

Megszületett Kozák Danuta kislánya!

A spor­toló már meg is mu­tatta a gyö­nyörű Zorát. Baba és mama egy­aránt jól van­nak! Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok nem ver­se­nyez idén.

A spor­toló már meg is mu­tatta a gyö­nyörű Zorát. Baba és mama egy­aránt jól van­nak! Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok nem ver­se­nyez idén.

Riasztást kapott az ország: nem várt hőség érkezik

Riasztást kapott az ország: nem várt hőség érkezik

A kö­vet­kező na­pok­ban ká­ni­kula lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban ká­ni­kula lesz. A le­vegő hő­mér­sék­le­tét még a futó zá­po­rok sem tud­ják le­hű­teni.

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata.

Csak egy ujja
maradt az agyhártyagyulladásos kisfiúnak

Csak egy ujja maradt az agyhártyagyulladásos kisfiúnak

Gyors le­fo­lyású agy­hár­tya­gyul­la­dást ka­pott el a 3 éves Vik­torka.

Gyors le­fo­lyású agy­hár­tya­gyul­la­dást ka­pott el a 3 éves Vik­torka, aki­nek le kel­lett vágni a vég­tag­jait.

A macskák igazán imádják a napfényt!

A macskák igazán imádják a napfényt!

Vic­ces és hu­mo­ros fotók a nap­fény­ben él­vez­kedő macs­kák­ról, még ba­let­tozni is ké­pe­sek örö­mük­ben.Mivel si­va­tagi lé­nyek, job­ban bír­ják a me­le­get, mint mi, em­be­rek.

Vic­ces és hu­mo­ros fotók a nap­fény­ben él­vez­kedő macs­kák­ról, még ba­let­tozni is ké­pe­sek örö­mük­ben. Mivel si­va­tagi lé­nyek, job­ban bír­ják a me­le­get, mint mi, em­be­rek.

Csodás képek: így küzd a túlélésért a Freskófalu

Csodás képek: így küzd a túlélésért a Freskófalu

Tu­ris­ta­lát­vá­nyos­sá­go­kat ta­lál­nak ki.

Tu­ris­ta­lát­vá­nyos­sá­go­kat ta­lál­nak ki, ezzel sze­rez­nek ma­guk­nak mun­kát az em­be­rek. El lehet menni gom­bát szedni To­su­val,és van ének­ka­ruk is.

Holttestet találtak Budapest népszerű szórakozó-övezetében!

Holttestet találtak Budapest népszerű szórakozó-övezetében!

Szak­ér­tőkre vár­nak.

Szak­ér­tőkre vár­nak a hely­szí­nen, akik meg tud­ják majd ál­la­pí­tani, mi okoz­hatta a férfi ha­lá­lát.

Durva meglepetéseket tartogat a hét, eddig élvezhetjük a meleget

Durva meglepetéseket tartogat a hét, eddig élvezhetjük a meleget

Egy ideig él­vez­het­jük a me­le­gedő le­ve­gőt, de a hét kö­ze­pé­től saj­nos megint egy front okoz le­hű­lést.

Egy ideig él­vez­het­jük a me­le­gedő le­ve­gőt, de a hét kö­ze­pé­től saj­nos megint egy front okoz le­hű­lést.

Kegyetlenül bántak vele az embercsempészek!

Kegyetlenül bántak vele az embercsempészek!

A me­ne­kü­lők élete ve­szély­ben van.

A me­ne­kü­lők élete fo­lya­ma­to­san ve­szély­ben van a nehéz kö­rül­mé­nyek és a ke­gyet­len em­ber­csem­pé­szek miatt. Ren­ge­teg a ha­lál­eset.

Riasztást kapott az ország: rendkívüli időre figyelmeztetnek a meteorológusok

Riasztást kapott az ország: rendkívüli időre figyelmeztetnek a meteorológusok

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Ez már nagyon kemény: hogy kerül Orbán Facebookjára a Halott Pénz?

Ez már nagyon kemény: hogy kerül Orbán Facebookjára a Halott Pénz?

A mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book ol­da­lára ki­ke­rült a Ha­lott Pénz új klipje.

So­kak­nak tátva ma­radt a szája, ami­kor a mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book ol­da­lára ki­ke­rült a Ha­lott Pénz új klipje, na meg még ott van Bözsi néni is...

Ekkor csap le a következő hidegfront, nagy esőkkel jön a vihar

Ekkor csap le a következő hidegfront, nagy esőkkel jön a vihar

Már nem so­káig él­vez­het­jük a meleg, szá­raz időt.

Már nem so­káig él­vez­het­jük a meleg, szá­raz időt. Saj­nos a hét­vé­gére se sok jót ígér­nek.

Meztelen holttestre bukkantak Várpalotán

Meztelen holttestre bukkantak Várpalotán, sorozatgyilkos végzett vele?

Újabb holt­tes­tet ta­lál­tak a város ha­tá­rá­ban lévő er­dő­ben.

Újabb holt­tes­tet ta­lál­tak a város ha­tá­rá­ban lévő er­dő­ben.

Folytatódik a pesti csaló botránya!

Folytatódik a pesti csaló botránya!

Ká­ro­sul­tak gyűl­tek össze Zug­ló­ban, hogy újabb fel­je­len­té­se­ket te­gye­nek.

Össze­gyűl­tek a be­csa­pott em­be­rek! Ká­ro­sul­tak gyűl­tek össze Zug­ló­ban, hogy újabb fel­je­len­té­se­ket te­gye­nek a csaló ellen.

Hihetetlen, nyaralni sem megyünk enélkül

Hihetetlen, már nyaralni sem megyünk enélkül

Ki nem ta­lál­nád, mi ala­kítja a szál­lás­ke­re­sési szo­ká­so­kat!

Ki nem ta­lál­nád, mi ala­kítja újab­ban a szál­lás­ke­re­sési szo­ká­so­kat! Mi sem hit­tük volna, miket köröz le ez a dolog.

Négy félárva maradt a volán mögött elalvó férfi után

Négy félárva maradt a volán mögött elalvó férfi után

Máris ren­ge­teg fel­aján­lás ér­ke­zett.

Máris ren­ge­teg fel­aján­lás ér­ke­zett a férfi csa­lád­já­nak. A négy gyer­me­kes édes­apa éppen a mun­ká­ból igye­ke­zett ha­za­felé, ami­kor a fá­radt­ság le­győzte.

Rettegés Várpalotán: Holttestet találtak, sorozatgyilkosról suttognak

Rettegés Várpalotán: Holttestet találtak, sorozatgyilkosról suttognak

Egy női holt­testre buk­kan­tak Veszp­rém me­gyé­ben, Vár­pa­lota egyik erdős ré­szén.

Fordulatot vesz az időjárás, rendkívüli meleg érkezik

Fordulatot vesz az időjárás, rendkívüli meleg érkezik

Kel­le­mes meg­le­pe­tés jön!

Úgy tűnik, a hi­deg­front gyor­san át­vo­nult az or­szág fe­lett. Kel­le­mes meg­le­pe­tés jön!

Gyilkosságról suttognak: halott feleségével élt Imre, ő is meghalt

Gyilkosságról suttognak: halott feleségével élt Imre, ő is meghalt

A há­zas­pár­nak, Im­ré­nek és Er­zsé­bet­nek ételre is alig volt pénze.

A há­zas­pár­nak, Im­ré­nek és Er­zsé­bet­nek ételre is alig volt pénze, és csak egy barát lá­to­gatta őket.

Szélviharral köszönt be a kánikula

Szélviharral köszönt be a kánikula

Nem fo­gunk fázni, de a szik­rázó nyári időt erős szél­lö­ké­sek te­szik tönkre.

A hét ele­jén nem fo­gunk fázni, de a szik­rázó nyári időt erős szél­lö­ké­sek te­szik tönkre az or­szág nagy ré­szén. Az es­er­nyőkre azon­ban egy­előre nem lesz szük­ség.

Bulizott, miután megölte és elásta apját

Bulizott, miután megölte és elásta apját

Senki nem érti, mi ütött a fiúba.

Meg­döb­ben­tek a nyu­godt nóg­rádi fa­lucska lakói. Négy napig élt úgy kö­zöt­tük a 25 éves Bá­lint, hogy előbb meg­ölte, majd saját kert­jük­ben el­ásta édes­ap­ját.

Jön az újabb hidegfront, durva szélviharokat hoz

Jön az újabb hidegfront, durva szélviharokat hoz

A kö­vet­kező na­pok­ban saj­nos lehűl a le­vegő, és gyak­ran be­bo­rul az ég. A hét má­so­dik fe­lé­ben az eső is vissza­tér.

A kö­vet­kező na­pok­ban saj­nos lehűl a le­vegő, és gyak­ran be­bo­rul az ég. A hét má­so­dik fe­lé­ben az eső is vissza­tér.

Ügyvédet fogadott az újpesti kuruzsló

Ügyvédet fogadott az újpesti kuruzsló

Ko­mo­lyan meg­ijed­he­tett az új­pesti ku­ruzsló, ügy­védje nél­kül nem haj­landó meg­szó­lalni sem. Még kép­vi­se­lőt is fo­ga­dott, aki he­lyette írja az üze­ne­te­ket is.

Ko­mo­lyan meg­ijed­he­tett az új­pesti ku­ruzsló, ügy­védje nél­kül nem haj­landó meg­szó­lalni sem. Még kép­vi­se­lőt is fo­ga­dott, aki he­lyette írja az üze­ne­te­ket is.

Mától dupla kockázat az ittas vezetés

Mától dupla kockázat az ittas vezetés

Mától va­sár­na­pig ittas ve­ze­tőkre va­dász­nak a rend­őrök.

Mától va­sár­na­pig ittas ve­ze­tőkre va­dász­nak a rend­őrök egy össze­han­golt eu­ró­pai el­len­őr­zés ke­re­té­ben. Aki it­ta­san ül vo­lán­hoz, az po­ten­ci­á­lis gyil­kos.

Erős hidegfront tart felénk, megint jönnek a viharok

Erős hidegfront tart felénk, megint jönnek a viharok

Esőre és szél­vi­ha­rokra kell ké­szülni.

Esőre és szél­vi­ha­rokra kell ké­szülni. Hét­vé­gén nem lesz jó időnk...

Kettészakad az ország: ma ideér a hidegfront, itt csap le a vihar

Kettészakad az ország: ma ideér a hidegfront, itt csap le a vihar

Az or­szág ke­leti és nyu­gati ré­szé­ben tel­je­sen más idő lesz. A hi­deg­front eső­vel és szél­lel támad.

Az or­szág ke­leti és nyu­gati ré­szé­ben tel­je­sen más idő lesz. A hi­deg­front eső­vel és szél­lel támad.

Már 40 ezernél tart. Nem hiszed el, mit gyűjt ez a magyar férfi!

Már 40 ezernél tart. Nem hiszed el, mit gyűjt ez a magyar férfi!

Nem min­den­napi hob­bija van a haj­dú­do­rogi Nagy Já­nos­nak.

Nem min­den­napi hob­bija van a haj­dú­do­rogi Nagy Já­nos­nak: már több mint három év­ti­zede gyűjt kár­tya­nap­tá­ra­kat. 1954-től kezdve min­den évből van pél­dá­nya, sőt, egy 1940-es is lapul a gyűj­te­mé­nyé­ben.

Ezzel vége az esős időnek, meglepetést tartogat az időjárás

Ezzel vége az esős időnek, meglepetést tartogat az időjárás

Né­hány me­gyé­ben még eshet, de ha­ma­ro­san az egész or­szág­ban ra­gyogó idő lesz.

Né­hány me­gyé­ben még eshet, de ha­ma­ro­san az egész or­szág­ban ra­gyogó idő lesz.

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Életveszélyes: takarásba rakták a közlekedési táblákat!

Életveszélyes: takarásba rakták a közlekedési táblákat!

Hiába fi­gyel­mez­tet.

Hiába fi­gyel­mez­teti az au­tó­so­kat a la­kott kül­te­rü­le­ten a las­sító és előzni tilos tábla, nem lát­hat­ják azt, mert a busz­meg­álló osz­lopa éppen ki­ta­karja.

Van az a helyzet, amikor legálisan törhetünk fel autót!

Van az a helyzet, amikor legálisan törhetünk fel autót!

Ak­ciót indít a Vi­gyél Haza Ala­pít­vány.

Ak­ciót indít a Vi­gyél Haza Ala­pít­vány, hogy fel­hívja a fi­gyel­met: ha­lá­los ve­szély az állat szá­mára, ha nyá­ron a ko­csi­ban hagy­ják vagy forró asz­fal­ton sé­tál­tat­ják.

Majdnem megölték a látogatók a krokodilt a pécsi állatkertben

Majdnem megölték a látogatók a krokodilt a pécsi állatkertben

Fi­gyel­met­len­ség okozta a bajt.

Majd­nem Mor­zsi, a rom­busz­kro­ko­dil éle­tébe ke­rült a pécsi ál­lat­kert lá­to­ga­tó­i­nak fi­gyel­met­len­sége.

Riasztást kapott az ország: itt csap le ma a vihar

Riasztást kapott az ország: itt csap le ma a vihar

Sok eső jön, és a kö­vet­kező na­pok­ban erős szélre is ké­szülni kell. De leg­alább meleg időnk lesz!

Sok eső jön, és a kö­vet­kező na­pok­ban erős szélre is ké­szülni kell. De leg­alább meleg időnk lesz!

Netezik a késes rabló, miközben a rendőrség körözi

Netezik a késes rabló, miközben a rendőrség körözi

El­fo­ga­tó­pa­ran­csot adtak ki el­lene.

El­fo­ga­tó­pa­ran­csot adtak ki el­lene.

Fogyni vágyókat vert át az újpesti kuruzsló

Fogyni vágyókat vert át az újpesti kuruzsló

Aki kép­te­len le­fogyni, az bár­mit meg­tesz, hogy meg­sza­ba­dul­jon né­hány ki­ló­tól. Ezt hasz­nálta ki az új­pesti V. Ka­ta­lin, aki in­jek­ciós fo­gyasz­tást aján­lott, és több mint két­száz ke­ze­lést vég­zett.

Aki kép­te­len le­fogyni, az bár­mit meg­tesz, hogy meg­sza­ba­dul­jon né­hány ki­ló­tól. Ezt hasz­nálta ki az új­pesti V. Ka­ta­lin.

Tiltott potencianövelőt foglaltak le

Tiltott potencianövelőt foglaltak le

Az egész­ségre rend­kí­vül ár­tal­mas gyógy­sze­re­ket ta­lál­tak egy szerb férfi au­tó­já­ban a ha­tá­ron. A Ka­mag­rát itt­hon már be­til­tot­ták.

Az egész­ségre rend­kí­vül ár­tal­mas gyógy­sze­re­ket ta­lál­tak egy szerb férfi au­tó­já­ban a ha­tá­ron. A Ka­mag­rát itt­hon már be­til­tot­ták.

Mit mond Böjte atya a migránskérdésről?

Mit mond Böjte atya a migránskérdésről?

Egy ma este 22.10-kor a Duna-TV-ben iraki ke­resz­té­nyek­ről ve­tí­tett film....

Egy ma este 22 óra 10 perc­kor a Duna té­vé­ben, iraki ke­resz­té­nyek­ről ve­tí­tett film teszi idő­sze­rűvé, mit is gon­dol Böjte atya a mig­ráns­kér­dés­ről.

Emelték a riasztás fokozatát: óriási viharokkal érkezik a hidegfront

Emelték a riasztás fokozatát: óriási viharokkal érkezik a hidegfront

A fél or­szágra fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Ennyit a sza­bad­téri prog­ra­mok­ról...

Egyre gyakoribb az ijesztő természeti jelenség, mutatjuk

Egyre gyakoribb az ijesztő természeti jelenség, mutatjuk

Az első hal­lásra ijesz­tő­nek tűnő, de ár­tal­mat­lan je­len­ség egyre gyak­rab­ban for­dul elő, az egyre me­le­gebb nya­rak­nak kö­szön­he­tően.

Az első hal­lásra ijesz­tő­nek tűnő, de ár­tal­mat­lan je­len­ség egyre gyak­rab­ban for­dul elő, az egyre me­le­gebb nya­rak­nak kö­szön­he­tően.

Elmossa az országot az eső: durva viharokkal csap le a hidegfront

Elmossa az országot az eső: durva viharokkal csap le a hidegfront

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a ri­asz­tást! Ennyit a sza­bad­téri prog­ra­mok­ról...

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a ri­asz­tást! Ennyit a sza­bad­téri prog­ra­mok­ról...

Elképesztő tömeg a Velencei-tónál! A vízben is alig van hely

Elképesztő tömeg a Velencei-tónál! A vízben is alig van hely

Meg­telt a sza­bad­strand!

A hosszú hét­vége első nap­ján meg­telt a Ve­lence Korzó és a sza­bad­strand!

Kiadták a riasztást: váratlan időt hoz a hétvége

Kiadták a riasztást: váratlan időt hoz a hétvége

Sok esőre kell ké­szülni.

Bár a kel­le­mes meleg meg­ma­rad, a kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni.

Lehull a lepel: Ő a TV2 új arca, rajonganak érte a pasik

Lehull a lepel: Ő a TV2 új arca, rajonganak érte a pasik

Szom­bat este 7 óra előtt de­rült ki, hogy ki a csa­torna új idő­jósa!

Szom­bat este 7 óra előtt de­rült ki, hogy ki a csa­torna új idő­jósa!

Így találkozott Keresztes Ildikó Orbán Viktorral. Na és a kéményseprő

Így találkozott Keresztes Ildikó Orbán Viktorral.
Na és a kéményseprő

A lel­tár ezt tar­tal­mazza. 212 szelfi, 10 nyak­kendő és 1 ké­mény­seprő.

A lel­tár fur­csa dol­go­kat is tar­tal­maz. 212 szelfi, 10 nyak­kendő és az az egy ké­mény­seprő. Csak hogy végül a sze­ren­cse se hi­á­nyoz­zék..

Durva fordulatot hoz az időjárás, szélviharral érkezik az eső

Durva fordulatot hoz az időjárás, szélviharral érkezik az eső

A meleg idő to­vábbra is meg­ma­rad, de egy időre el kell bú­csúz­nunk a fel­hőt­len na­pok­tól.

Vandálok randalíroznak Budapest parkjaiban, nyomoz a rendőrség

Vandálok randalíroznak Budapest parkjaiban, nyomoz a rendőrség

Vissza­ül­te­tik a fő­vá­rosi Rezső te­rére a két­ezer tő nö­vényt - ennyit tép­tek ki hét­vé­gén a van­dá­lok.

Rendkívüli időnk lesz, délután durva meglepetés jön

Rendkívüli időnk lesz, délután durva meglepetés jön

Sok esőre és szélre kell ké­szülni.

Nem fogsz örülni, ha sza­bad­téri prog­ra­mot ter­vez­tél. Sok esőre és szélre kell ké­szülni.

Kiderült, milyen lesz a júniusi időjárás, ennek aztán nem fogsz örülni

Kiderült, milyen lesz a júniusi időjárás, ennek aztán nem fogsz örülni

Aki ve­rő­fé­nyes nap­sü­tés­ben bí­zott a nyár első hó­nap­já­ban, na­gyot fog csa­lódni!

Látnod kell: Eszméletlen, mire képes kutyájával a fiatal Réka

Látnod kell: Eszméletlen, mire képes kutyájával a fiatal Réka

A fi­a­tal lány és hű társa most a spa­nyol­or­szági Eb-t tűzte ki célul.

A ke­szeg­fal­vai Laki Réka je­len­tős si­ke­re­ket tud­hat maga mö­gött a ku­tya­frizbi sport­ág­ban.

Újabb veszélyes őrület: Száguldó vonat elé ugranak a magyar tinik

Száguldó vonat elé ugranak a magyar tinik

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe so­dor­ják ma­gu­kat, a vonat sze­mély­ze­tét és uta­sait is azok a tinik, akik az utolsó pil­la­na­tig áll­nak a szá­guldó vonat előtt...

Vészjelzést adtak ki: jéggel és durva viharokkal érkezik a rendkívüli meleg

Vészjelzést adtak ki: jéggel és durva viharokkal érkezik a rendkívüli meleg

Szer­dán kü­lö­nö­sen meleg lesz, de nap­köz­ben kel­le­met­len meg­le­pe­tés csap le ránk.

Magyarok rekedtek a londoni reptéren, óriási a káosz

Magyarok rekedtek a londoni reptéren, óriási a káosz

Az összes Lon­don­ból in­duló já­ra­tát tö­rölte szom­bat dél­után a Bri­tish Air­ways lé­gi­tár­sa­ság.

Az összes Lon­don­ból in­duló já­ra­tát tö­rölte szom­bat dél­után a Bri­tish Air­ways lé­gi­tár­sa­ság.

Nyugdíjazta magát 35 évesen

Nyugdíjazta magát 35 évesen, most boldogan él

Meg­tud­tuk, ho­gyan él fix mun­ka­hely nél­kül is gond­ta­la­nul.

Sza­bolcs har­mincöt éve­sen "nyug­dí­jazta" magát, azt csi­nál, amit akar, és még pénze is van. Meg­tud­tuk, ho­gyan él fix mun­ka­hely nél­kül is gond­ta­la­nul.

Rettenetes módon állt bosszút Gáboron a feldühödött öccse

Rettenetes módon állt bosszút Gáboron a feldühödött öccse

Or­szá­gos lej­ártó kam­pányba kez­dett.

Or­szá­gos lej­ártó kam­pányba kez­dett Mátó Axel Gábor öccse, Kevin. Ahova csak tu­dott, pla­ká­to­kat ra­gasz­tott test­vére ar­cá­val és te­le­fon­szá­má­val.

Eljött végre, amire mind vágytunk: napozásra fel, megérkezik a meleg

Eljött végre, amire mind vágytunk: napozásra fel, megérkezik a meleg

Me­leg­szik a le­vegő, kisüt a nap, végre be­kö­szönt a strand­idő is.

Me­leg­szik a le­vegő, kisüt a nap, végre be­kö­szönt a strand­idő is, akár a bi­ki­ni­det is elő­ve­he­ted!

Fordulat az időjárásban, hatalmas változást hoznak a következő napok

Fordulat az időjárásban, hatalmas változást hoznak a következő napok

Min­denki arra várt, hogy véget érjen az esős idő, de meg­érte várni.

Min­denki arra várt, hogy véget érjen az esős idő, de meg­érte várni.

Nincs enyhülés, marad a borzalmas idő: eső és hideg vár ránk

Nincs enyhülés, marad a borzalmas idő: eső és hideg vár ránk

Özön­víz­szerű eső tette tönkre az utóbbi na­po­kat, és saj­nos a hely­zet nem sokat javul.

Pusztító viharokkal csap le a felhőszakadás, ide adtak ki riasztást

Pusztító viharokkal csap le a felhőszakadás, ide adtak ki riasztást

A kö­vet­kező na­pok­ban nem kímél min­ket a hi­deg­front. Hideg, vi­ha­ros időre kell ké­szülni.

Így kapott pótmamit a vándorsólyom bébi

Így kapott pótmamit a vándorsólyom bébi

Né­hány nap alatt si­ke­rült örök­be­fo­gadó csa­lá­dot ta­lálni a men­tett só­lyom­nak. A nem­zeti park szik­lái nem bi­zo­nyul­tak biz­ton­sá­gos­nak a ra­ga­dozó fióka szá­mára.

Né­hány nap alatt si­ke­rült örök­be­fo­gadó csa­lá­dot ta­lálni a men­tett só­lyom­nak.