RIPOSTER

Támad az extrém hideg, lecsap hazánkra a legdurvább téli idő

Támad az extrém hideg, lecsap hazánkra a legdurvább téli idő

A hő­mérő hi­gany­szála még na­po­kig nem fog a nulla fok fölé kúszni, a me­te­o­ro­ló­gu­sok ri­asz­tást is ki­ad­tak az idő­já­rás miatt.

Miért ültették közvetlenül egymás mellé Brüsszelben Orbánt és Merkelt?

Miért ültették közvetlenül egymás mellé Brüsszelben Orbánt és Merkelt?

So­ka­kat meg­lep­het­tek az első képek Brüsszel­ből. Orbán és Mer­kel "pad­tár­sak" let­tek, egy­más mellé ül­tet­ték őket...

Sokkoló adat a márciusi időjárásról, így indul a tavasz

Sokkoló adat a márciusi időjárásról, így indul a tavasz

Na­gyon rossz hí­rünk van a ta­vasz­ked­ve­lők­nek, ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna!

Na­gyon rossz hí­rünk van a ta­vasz­ked­ve­lők­nek, ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna!

Kegyetlen mínuszok sokkolják az országot, ekkor jön a nagy lehűlés

Kegyetlen mínuszok sokkolják az országot, ekkor jön a nagy lehűlés

Ké­szülj, mert mí­nusz 12 fokig is hűl­het a le­vegő!

Ké­szülj, mert mí­nusz 12 fokig is hűl­het a le­vegő, az erős szél pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Minek örül
Orbán, hogy megérhette?

Minek
örül
Orbán,
hogy
megérhette?

A mi­nisz­ter­el­nök így gra­tu­lált az első téli olim­piai ma­gyar arany­érem­hez. 94 évig vár­tunk rá!

A mi­nisz­ter­el­nök így gra­tu­lált az első téli olim­piai ma­gyar arany­érem­hez. 94 évig vár­tunk rá!

Felfoghatatlan, hagyták pocsolyában feküdni a beteg magyar férfit

Felfoghatatlan, hagyták pocsolyában feküdni a beteg magyar férfit

A férfi az utcán lett rosszul, de senki sem állt meg, hogy se­gít­sen rajta.

A férfi az utcán lett rosszul, de senki sem állt meg, hogy se­gít­sen rajta.

A bírák is elborzadtak: fejlemények a kakucsi gyilkosság ügyében

A bírák is elborzadtak: fejlemények a kakucsi gyilkosság ügyében

Le­ve­tí­tet­ték a gyo­mor­for­gató vi­deót.

A tár­gya­lá­son a vád­lott egy­ál­ta­lán nem né­zett fel.

Most jött: elítélték a lúgos orvost, ez a büntetése

Most jött: elítélték a lúgos orvost, ez a büntetése

Má­sod­fo­kon 9 év bör­tönt ka­pott.

A lúgos dok­tor néven el­hí­re­sült B. Krisz­tián má­sod­fo­kon 9 év bör­tönt ka­pott.

Kettészakad az ország, hófúvással sújt le az időjárás

Kettészakad az ország, hófúvással sújt le az időjárás

Sok hóra és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. De mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Sok hóra és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. De mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Mit mondott az egri kukás Orbánnak?

Mit mondott az egri kukás Orbánnak?

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap ház­ról házra járva gyűj­tötte az alá­írá­so­kat.

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap, akár­csak a régi szép idők­ben, ház­ról házra járva gyűj­tötte az alá­írá­so­kat a Fi­desz­nek, ez­út­tal Eger­ben. Be­csön­ge­tett a la­ká­sokba, kö­szönt és...

Nyakunkon az év havazása: mutatjuk, hol várható durva hófúvás

Nyakunkon az év havazása: mutatjuk, hol várható durva hófúvás

Az erős szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket ebben a csa­pa­dé­kos idő­ben. A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Megjelent Magyarországon a sertésinfluenza, emberről emberre terjed

Megjelent Magyarországon a sertésinfluenza, emberről emberre terjed

Az oltás ez ellen is segít.

Az ÁNTSZ friss je­len­tése sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon is van­nak ser­tés­influ­en­zás be­te­gek. A tü­ne­tei ha­son­lók, mint a szo­ká­sos influ­en­záé, az oltás ez ellen is segít.

Orbán Viktor felgyűrte az inge ujját és beállt melózni

Orbán Viktor felgyűrte
az inge ujját
és beállt melózni

A mi­nisz­ter­el­nök ma dél­után be­vágta magát az au­tóba és le­ment Egerbe, hogy alá­írá­so­kat gyűjt­sön.

A mi­nisz­ter­el­nök ma dél­után be­vágta magát az au­tóba és le­ment Egerbe, hogy alá­írá­so­kat gyűjt­sön.

Kemény mínuszok érkeznek - mutatjuk, hol csap le a havazás és a fagy

Kemény mínuszok érkeznek - mutatjuk, hol csap le a havazás és a fagy

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás.

Telt ház, rengeteg fiatal Orbán Viktor évértékelőjén

Telt ház, rengeteg fiatal Orbán Viktor évértékelőjén

Egy gom­bos­tűt nem le­he­tett le­ej­teni a hu­sza­dik év­ér­té­ke­lőn.

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

A szo­ká­sos­nál akár négy-nyolc fok­kal is hi­de­gebb lesz, éj­je­lente -10-15 fok is lehet.

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába.

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába a lég­pisz­tolyt, és az in­téz­mény te­rü­le­tén hasz­nálta is azt.

Nem kell többé útlevél a világban. Kinek volt ez a pihent ötlete?

Nem kell többé útlevél a világban. Kinek volt ez a pihent ötlete?

Meg­döb­bentő ENSZ ja­vas­lat.

Meg­döb­bentő ja­vas­latra buk­kan­tak az ENSZ mig­rá­ci­ó­val fog­lal­kozó cso­mag­já­ban. Nem kell többé út­le­vél.

Gyász, elhunyt a meghurcolt magyar hős!

Gyász, elhunyt a meghurcolt magyar hős!

A Ter­ror Háza Mú­ze­u­mot is mű­köd­tető köz­ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­má­nak el­nöke nyolc­van­két éves volt.

A Ter­ror Háza Mú­ze­u­mot is mű­köd­tető köz­ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­má­nak el­nöke nyolc­van­két éves volt.

Rémisztő eset Nógrádban: hálószobájából tűnt el a tizenhét éves lány!

Rémisztő eset Nógrádban: hálószobájából tűnt el a tizenhét éves lány!

A gim­na­zista fi­a­tal szü­lei reg­gel már nem ta­lál­ták a szo­bá­já­ban gyer­me­kü­ket.

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Még min­dig csak ta­lál­gatni lehet, mi ve­ze­tett Fanni el­tű­né­sé­hez!

Még min­dig csak ta­lál­gatni lehet, mi ve­ze­tett Fanni el­tű­né­sé­hez!

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

A tör­tén­te­ket a többi diák vette vi­de­óra, a bán­tal­ma­zott lány­nak vi­szont senki sem se­gí­tett, pedig töb­ben is vé­gig­néz­ték az ese­tet.

Fejlemények a lúgos orvos ügyében, megszólalt a vádlott

Fejlemények a lúgos orvos ügyében, megszólalt a vádlott

Ta­gadja bű­nös­sé­gét.

A férfi to­vábbra is ta­gadja bű­nös­sé­gét, sze­rinte csak azért vá­dol­ják, mert a rend­őr­ség­nek "nem volt jobb öt­lete".

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Megrázó részletek a rendőrbalesetről, ez a fiatal járőr az áldozat

Megrázó részletek a rendőrbalesetről, ez a fiatal járőr az áldozat

A fi­a­tal rendőr még a 22. élet­évét sem töl­tötte be, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént csü­tör­tök éjjel.

A fi­a­tal rendőr még a 22. élet­évét sem töl­tötte be, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Hihetetlen kifogásuk van a ferihegyi reptér tolvaj dolgozóinak

Hihetetlen kifogásuk van a ferihegyi reptér tolvaj dolgozóinak

Az utóbbi idő­ben rob­bant a bot­rány.

Az utóbbi idő­ben rob­bant a bot­rány a cso­ma­go­kat fosz­to­gató ra­ko­dó­mun­ká­sok körül, ezért in­kább nem is jár­nak dol­gozni.

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Egy nőt ta­lál­tak hol­tan a tűz­ol­tók, mi­u­tán el­ol­tot­ták a tüzet.

Egy nőt ta­lál­tak hol­tan a tűz­ol­tók, mi­u­tán el­ol­tot­ták a tüzet egy ki­gyul­ladt ta­nyán.

Újra lerohanták az adónyomozók a szcientológusok székházát!

Újra lerohanták az adónyomozók a szcientológusok székházát!

Ak­ciófilmbe illő je­len­tek zaj­lot­tak teg­nap a szci­en­to­ló­gu­sok­nál.

Ak­ciófilmbe illő je­len­tek zaj­lot­tak teg­nap a szci­en­to­ló­giai egy­ház épü­le­té­nél: újra be­ve­tet­ték ma­gu­kat a nyo­mo­zók és az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai az álegy­ház bu­da­pesti köz­pont­jába. Ta­valy ős­szel a NAV már zár alá he­lyezte a Váci úti in­gat­lant.

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Csalnak a teszttel a dohánymultik!

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki.

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló ügy rob­bant ki a ci­ga­ret­ta­gyártó mul­tik­kal kap­cso­lat­ban: a nagy do­hány­gyár­tók meg­té­vesztve a mé­rő­mű­szert, meg­ha­mi­sí­tot­ták a mé­rési ered­mé­nye­ket!

Szemtanú üzent a Nagytétényi úti balesetben elhunyt fiú szüleinek

Szemtanú üzent a Nagytétényi úti balesetben elhunyt fiú szüleinek

Nem meri fel­ke­resni őket, de sze­retné, ha tud­nák: fiúk vele töl­tötte utolsó per­ceit, sze­rinte nem szen­ve­dett.

Elítélték a rákos betegeket átverő lébényi állatorvost

Elítélték a rákos betegeket átverő lébényi állatorvost

Jo­g­erő­sen is ku­ruzsló.

Jo­g­erő­sen is ku­ruzs­lás­nak mi­nő­sí­tet­ték a lé­bé­nyi ál­lat­or­vos, dr. Dávid Tamás "gyó­gyí­tá­sát". A férfi magát rák­ku­ta­tó­nak adta ki.

Hazudnak az utazási irodák - vizsgálat indul

Hazudnak az utazási irodák - országos vizsgálat indul

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a ha­tó­ság!

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a Ri­post be­je­len­tése nyo­mán a ha­tó­ság!

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

A szer­dai nap kü­lö­nö­sen kel­le­met­len lesz, hóra és esőre is ké­szülni kell a nagy hi­deg­ben.

A szer­dai nap kü­lö­nö­sen kel­le­met­len lesz, hóra és esőre is ké­szülni kell a nagy hi­deg­ben. Ami pedig a foly­ta­tást il­leti...

Aláírásra buzdít Orbán Viktor. De miről van szó?

Aláírásra buzdít Orbán Viktor.
De miről van szó?

Ő már alá­írta. De mit?

Egy pol­gári kez­de­mé­nye­zés alá­írá­sára buz­dít a mi­nisz­ter­el­nök. Ő már alá­írta. De mit?

Tönkreteszi a kispesti kislányokat a szomszédháború

Tönkreteszi a kispesti kislányokat a szomszédháború

Évek óta ter­ror­ban tart­ják Dan­kó­é­kat.

Nem elég, hogy ter­ror­ban tart­ják Dan­kó­é­kat a szom­szé­dok, ami­kor pa­naszra men­tek, a pol­gár­mes­ter­től azt kap­ták: "szív­la­pátra szív­la­pát a vá­lasz".

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

A sofőrt gyanúsítják: Elaludt, ezért sérült meg 22 utas az M3-ason

A sofőrt gyanúsítják: Elaludt, ezért sérült meg 22 utas az M3-ason

Meg­hosszab­bí­totta a rend­őr­ség az M3-as au­tó­pá­lyán tör­tént busz­bal­eset nyo­mo­zá­sát, de már van gya­nú­sí­tott!

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

A kö­vet­kező na­pok­ban még min­dig el­ered­het a hó, de néhol havas esőre kell ké­szülni.

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán.

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán Kecs­ke­mé­ten. Ad­ri­enn olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt.

Veszélyes gyógyszer került a boltokba, súlyos mellékhatása van

Veszélyes gyógyszer került a boltokba, súlyos mellékhatása van

A Rich­ter által gyár­tott szer több­ször sú­lyos máj­ká­ro­so­dást vált­ha­tott ki.

A Rich­ter által gyár­tott szer több eset­ben sú­lyos máj­ká­ro­so­dást vált­ha­tott ki a pá­ci­en­sek­nél.

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Der­mesz­tően in­dul­nak a kö­vet­kező napok, de dél­után már kel­le­mes vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Íme a veszélyzónák: itt várható ónos eső és hóvihar

Íme a veszélyzónák: itt várható ónos eső és hóvihar

Több fron­ton támad az idő­já­rás.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás. Jön­nek a mí­nu­szok a sze­les idő­ben!

Dráma Debrecenben: kötéllel a nyakán találtak egy nőre a Nagyerdőben

Dráma Debrecenben: kötéllel a nyakán találtak egy nőre a Nagyerdőben

Egy idős asszony vesz­tette el a re­mé­nyét.

Egy idős asszony vesz­tette el a re­mé­nyét, ezért csü­tör­tö­kön meg­pró­bált véget vetni az éle­té­nek.

Nem hiszed el, mi derült ki a sikkasztó nyírségi postásról!

Nem hiszed el, mi derült ki a sikkasztó nyírségi postásról!

Ta­valy az áram­szol­gál­tató csekk­je­i­vel, idén ja­nu­ár­ban a nyug­díj­biz­to­sító le­ve­lé­vel, most pedig a nyír­csa­ho­lyiak pén­zé­vel lé­pett le.

Ta­valy az áram­szol­gál­tató csekk­je­i­vel, idén ja­nu­ár­ban a nyug­díj­biz­to­sító le­ve­lé­vel, most pedig a nyír­csa­ho­lyiak pén­zé­vel lé­pett le a két­gyer­me­kes kéz­be­sítő. Csa­lád­ját hát­ra­hagyta, és el­me­ne­kült. Sik­kasz­tás miatt kö­rözi a rend­őr­ség.

Így lépett le a nyírségi postás a családi pótlékkal

Így lépett le a nyírségi postás a családi pótlékkal

A nyír­csa­ho­lyiak pén­zé­vel lé­pett le a két­gyer­me­kes kéz­be­sítő. Sik­kasz­tás miatt kö­rözi a rend­őr­ség.

A nyír­csa­ho­lyiak pén­zé­vel lé­pett le a két­gyer­me­kes kéz­be­sítő. Sik­kasz­tás miatt kö­rözi a rend­őr­ség.

Egy tanú állítja: Újra járhatott Budapesten a Teréz körúti robbantó

Egy tanú állítja: Újra járhatott Budapesten a Teréz körúti robbantó

Kis híján hoz­zá­nyúlt a bom­bát rejtő tás­ká­hoz egy haj­lék­ta­lan, egy pros­ti­tu­ált pedig látta a rob­ban­tót Bu­da­pes­ten.

Elképesztő, mit csinál a magyar vevőkkel az Auchan!

Elképesztő, mit csinál a magyar vevőkkel az Auchan!

15 mil­lió fo­rin­tos bír­sá­got kap­tak.

A Ri­post­hoz for­dult se­gít­sé­gért egy ol­va­sónk, mi­u­tán ki­de­rült: jog­el­le­ne­sen fi­gyelte meg mun­ka­vál­la­lóit és vá­sár­lóit is az Au­chan.

Hihetetlen fordulat az albérletek piacán, mindenki Budapestet figyeli

Hihetetlen fordulat az albérletek piacán, mindenki Budapestet figyeli

Az el­múlt öt-hat évben meg­dup­lá­zód­tak az al­bér­let­árak Ma­gyar­or­szá­gon, de úgy tűnik, túl va­gyunk a csúcs­pon­ton.

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net!

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős, fa­gyos reg­gelt or­szág­szerte több he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás: a sok eső mel­lett hóra és erős szélre is ké­szülni kell.

Több fron­ton támad az idő­já­rás: a sok eső mel­lett hóra és erős szélre is ké­szülni kell.

Durva, mi derült ki az Auchan üzleteiről!

Durva, mi derült ki az Auchan üzleteiről!

Volt mun­ka­vál­la­ló­juk je­len­tette fel őket.

Volt dol­go­zó­juk je­len­tette fel őket, ami­ért jog­ta­la­nul fi­gye­lik meg mun­ka­vál­la­ló­i­kat és vá­sár­ló­i­kat. Ha­tal­mas bír­sá­got kap­tak, de egy­előre nem lát­szik a vál­to­zás.

Nevetgélt áldozatain a Teréz körúti robbantó

Nevetgélt áldozatain a Teréz körúti robbantó

Vé­gig­hall­gatta a me­rény­let­ben meg­sé­rült két rendőr vissza­em­lé­ke­zé­sét.

Vé­gig­hall­gatta a me­rény­let­ben meg­sé­rült két rendőr vissza­em­lé­ke­zé­sét a tá­ma­dás vád­lottja, ám a férfit szem­mel lát­ha­tóan nem zak­latta fel, amit hal­lott.

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

A szom­ba­ton le­esett hó­mennyi­ség még va­sár­nap is okoz fenn­aka­dá­so­kat, de a gye­re­kek örül­nek az igazi tél­nek.

A szom­ba­ton le­esett hó­mennyi­ség még va­sár­nap is okoz fenn­aka­dá­so­kat, de a gye­re­kek örül­nek az igazi tél­nek.

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Aki nap­sü­tést re­mélt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel, az most biz­tos szent­sé­gelni fog!

Aki nap­sü­tést re­mélt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel, az most biz­tos szent­sé­gelni fog!

Rekord számú szörny búcsúztatja a telet az idei busójáráson

Rekord számú szörny búcsúztatja a telet az idei busójáráson

Több tíz­ezer részt­ve­vőt vár­nak...

Re­kord­számú, 1350 mas­ka­rás űzi el a telet az idei bu­só­já­rá­son, amely feb­ruár 8-án veszi kez­de­tét Mo­há­cson.

Hóhelyzet: Ezeken a helyeken már szakad a hó...

Hóhelyzet: Ezeken a helyeken már szakad a hó...

Sok he­lyen már meg­ér­ke­zett...

Az egész or­szág a kör­mét rágva várja, hogy ránk sza­kad­jon a be­ígért tö­mén­te­len mennyi­ségű hó... Sok he­lyen már meg­ér­ke­zett...

Országos hóhelyzet: A katasztrófavédelem szerint eddig még nincs baj

Országos hóhelyzet: A katasztrófavédelem szerint eddig még nincs baj

A ha­va­zás miatt az utak, a fő- és mel­lék­utak min­de­nütt só­ned­ve­sek...

A szom­ba­ton el­kez­dő­dött ha­va­zás miatt a gyors­for­galmú utak, a fő- és mel­lék­utak szinte min­de­nütt só­ned­ve­sek, egyes he­lye­ken la­tya­ko­sak, hó­ká­sá­sak.

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

Látványos videó: Hózáporral tört be a hidegfront Magyarországra

Látványos videó: Hózáporral tört be a hidegfront Magyarországra

Csa­pa­dé­kot, le­hű­lést ho­zott az észak­nyu­gat­ról ér­kező hi­deg­front. Dél­nyu­ga­ton és a Ba­kony­ban havas eső, hó esik!

Újabb életveszélyes kihívás terjed, öngyilkosságra buzdítja a tiniket

Újabb életveszélyes kihívás terjed, öngyilkosságra buzdítja a tiniket

Egyre job­ban ter­jed egy újabb, ve­szé­lyes "Új út" el­ne­ve­zésű játék, amely ön­gyil­kos­ságra ösz­tönzi a já­té­ko­so­kat.

Itt látták a furgont, amibe gyerekeket csalnak

A magyar határ mellett látták a furgont, amibe gyerekeket csalnak

Pén­te­ken Du­na­szer­da­he­lyen lát­tak egy gya­nús fe­kete fur­gont, amelybe ál­lí­tó­lag megint gye­re­ke­ket pró­bál­tak be­csa­lo­gatni.

Pén­te­ken Du­na­szer­da­he­lyen lát­tak egy gya­nús fe­kete fur­gont, amelybe ál­lí­tó­lag megint gye­re­ke­ket pró­bál­tak be­csa­lo­gatni.

Gyurcsány a bécsi Rothschild-palotában rejtette el a vagyonát. Beismerte...

Gyurcsány a bécsi Rothschild-palotában rejtette el a vagyonát. Beismerte...

Gyur­csány fel­tar­totta a kezét és be­is­merte, hogy va­gyona nagy ré­szét ...

Gyur­csány fel­tar­totta a kezét és be­is­merte, hogy va­gyona nagy ré­szét a bécsi Roth­schild pa­lo­tá­ban tartja. Itt szé­kel ugyanis az oszt­rák mil­li­ár­do­sok ked­venc lu­xus­bankja a Scho­el­ler bank­ház. Év­szá­za­dok óta ki­szol­gálja a pénz­arisz­tok­rá­ciát.

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem az egész vi­lá­gon le­het­tek ál­do­za­tai a ve­szé­lyes ki­hí­vás­nak.

Nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem az egész vi­lá­gon le­het­tek ál­do­za­tai a ve­szé­lyes ki­hí­vás­nak.

Szülők figyelem: Furgonnal akarják elcsalni a magyar gyerekeket

Szülők figyelem: Furgonnal akarják elcsalni a magyar gyerekeket

Több te­le­pü­lés­ről ér­ke­zett be­je­len­tés, mi­sze­rint ide­ge­nek szó­lít­ják le a gye­re­ke­ket, akik­nek autós fu­vart aján­lot­tak.

Napokig járkált köztünk bombával a hátán a Teréz körúti robbantó

Napokig járkált köztünk bombával a hátán a Teréz körúti robbantó

A 24 éves vád­lott három napig sé­tál­ga­tott Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, míg meg nem ta­lálta a meg­fe­lelő he­lyet a me­rény­let­hez.

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

Elkeserítő állapotban a villamosok, az utasok már nézni sem bírják

Elkeserítő állapotban a villamosok, az utasok már nézni sem bírják

A vi­szony­lag új sze­rel­vé­nyek is ro­ha­dás­nak in­dul­tak, pedig CAF vil­la­mos alig né­hány éve jár Bu­da­pes­ten.

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Saj­nos nem so­káig tart már az enyhe tél, ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

Saj­nos nem so­káig tart már az enyhe tél, ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

Eladó a Teréz körúti robbantó háza, itt gyártotta a bombát

Eladó a Teréz körúti robbantó háza, itt gyártotta a bombát

Hó­na­po­kig ké­szült a tá­ma­dásra.

A Ri­post a hely­szí­nen meg­tudta: az in­gat­lan te­lek­kel együtt eladó, a vád­lott édes­apja árulja!

Botrányos dolog történt a szegedi tárgyaláson, mindenki megdöbbent

Botrányos dolog történt a szegedi tárgyaláson, mindenki megdöbbent

Egy­szer csak meg­je­lent a ha­tó­ság a Sze­gedi Tör­vény­szé­ken és az egyik ügy­vé­det ma­gá­val vitte.

Rendőrök lepték el a békési húsboltot, elképesztő, mit tett a tulaj

Rendőrök lepték el a békési húsboltot, elképesztő, mit tett a tulaj

A férfi az üz­le­tet több száz kiló lo­pott ter­mék­kel töl­tötte fel.

A férfi az üz­le­tet több száz kiló lo­pott ter­mék­kel töl­tötte fel, de végül le­bu­kott.

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Az ötven év kö­rüli ál­do­za­tot ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen kí­nozta szál­lás­adója.

Az ötven év kö­rüli ál­do­za­tot ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen kí­nozta szál­lás­adója.

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét fagyra kell ké­szülni, rá­adá­sul még havas eső­vel is ta­lál­koz­ha­tunk.

Szélviharral jön a durva hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

Szélviharral jön a durva hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét szük­ség lesz az es­er­nyőkre! Saj­nos a haj­nali fa­gyok is vissza­tér­nek.

Most közölték: visszavonta vallomását a Teréz körúti robbantó

Most közölték: visszavonta vallomását a Teréz körúti robbantó

A 2016 őszén tör­tént rob­ban­tás első tár­gya­lá­sát szer­dán kezd­ték meg.

A 2016 őszén tör­tént rob­ban­tás első tár­gya­lá­sát szer­dán kezd­ték meg, egy­ből vá­rat­lan for­du­lat­tal in­dult.

Az a hátizsák megint csak ott van Orbánnal a bécsi vonaton

Az a hátizsák megint csak ott van Orbánnal a bécsi vonaton

Egy szál bő­rönd­del, na meg a szo­ká­sos há­ti­zsák­kal szállt fel a Ke­le­ti­ben a bécsi gyorsra Orbán Vik­tor...

Egy szál bő­rönd­del, na meg a szo­ká­sos há­ti­zsák­kal szállt fel a Ke­le­ti­ben a bécsi gyorsra Orbán Vik­tor...

Csavar az időjárásban: ekkor érkezik az újabb hidegfront

Csavar az időjárásban: ekkor érkezik az újabb hidegfront

Rossz hírt kö­zölt a me­te­o­ro­ló­gia.

Rossz hírt kö­zölt a me­te­o­ro­ló­gia, a kö­vet­kező na­pok­ban az eső­vel és szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Végre több­ször elő­bú­jik a nap, de saj­nos még így sem lesz fel­hőt­len időnk. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Orbán Viktort a Keletiben látták: Felült egy vonatra

Orbán Viktort a Keletiben látták: Felült egy vonatra

Min­den­féle pro­to­kol­lá­ris kí­sé­ret nél­kül be­sé­tált a pá­lya­ud­varra, és még szelfi­zett is azok­kal, akik ezt kér­ték.

Né­hány perce a Ke­leti pá­lya­ud­var in­du­lási ol­da­lán lát­ták a mi­nisz­ter­el­nö­köt. Min­den­féle pro­to­kol­lá­ris kí­sé­ret nél­kül be­sé­tált a pá­lya­ud­varra, és még szelfi­zett is azok­kal, akik ezt kér­ték.