RIPOSTER

Döbbenetes előrejelzés: 29 fok különbség pár nap alatt hazánkban?

Döbbenetes előrejelzés: 29 fok különbség pár nap alatt hazánkban?

Szom­bat reg­gelre már -5 fok köré süllyed­het a hő­mér­sék­let, de a ke­vésbé sze­les te­rü­le­te­ken akár -10 fok is lehet.

Lebukott a Dózsa György úti gázoló, ezt teszi most a szívbeteg férfi

Lebukott a Dózsa György úti gázoló, ezt teszi most a szívbeteg férfi

A Dózsa György úton tör­tént tra­gé­dia egyik fe­le­lőse éppen szív­mű­tét­jére ké­szül.

Visszatérnek a fagyos reggelek, eddig kell télies időre számítani

Visszatérnek a fagyos reggelek, eddig kell télies időre számítani

A hét­vé­gén fagy­pont körül ala­kul a hő­mér­sék­let nap­köz­ben is, de a jövő héten már ismét me­le­ge­dik az idő.

A hét­vé­gén fagy­pont körül ala­kul a hő­mér­sék­let nap­köz­ben is.

A viták ellenére szövetségesek vagyunk

Vitás kérdések vannak, de Norvégia a szövetségesünk

Nor­vé­gia na­gyon fon­tos part­ne­rünk.

Nor­vé­gia na­gyon fon­tos part­nere Ma­gyar­or­szág­nak a vé­de­lem­po­li­ti­kai és az ener­ge­ti­kai együtt­mű­kö­dés­ben - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

Drámai segélykérést kaptak a járőrök: szülő nőt kísértek a kórházba

Drámai segélykérést kaptak a járőrök: szülő nőt kísértek a kórházba

Egy férfi kért pén­te­ken se­gít­sé­get a rend­őrök­től, mert nem ju­tott volna idő­ben kór­házba a fe­le­sé­gé­vel.

Mellbevágó képek jöttek a lakóhelyről: porrá égett a hajdúnánási épület

Mellbevágó képek jöttek a lakóhelyről: porrá égett a hajdúnánási épület

A la­kó­hely­ként hasz­nált után­futó tel­je­sen ki­égett.

A la­kó­hely­ként hasz­nált után­futó tel­je­sen ki­égett, az ott élő em­ber­nek most ro­ko­nai adnak szál­lást.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Közölte a hatóság: üvegszilánk került a népszerű fagyasztott ételbe

Közölte a hatóság: üvegszilánk került a népszerű fagyasztott ételbe

A ma­gyar ha­tó­sá­gok már fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a ter­mék for­gal­ma­zó­i­val.

A ma­gyar ha­tó­sá­gok már fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a ter­mék for­gal­ma­zó­i­val, hogy sen­ki­nek ne es­hes­sen baja.

Tragikus baleset ért egy magyar turistacsoportot, még tart a mentés

Tragikus baleset ért egy magyar turistacsoportot, még tart a mentés

Egy ember éle­tét vesz­tette, ami­kor la­vina zú­dult a cso­portra.

Egy ember éle­tét vesz­tette, ami­kor la­vina zú­dult a cso­portra a Magas-Tát­rá­ban.

Országszerte szedte áldozatait ez a férfi, rengetegen bedőltek neki

Országszerte szedte áldozatait ez a férfi, rengetegen bedőltek neki

A rend­kí­vül fi­a­tal férfi az in­ter­ne­ten vert át em­be­re­ket, csa­lás­so­ro­za­tá­val pedig több mil­lió fo­rintra szert tett.

Megszólalt a mentőszóvivő: hibáztak a Nyugatinál összeesett fiatalnál

Megszólalt a mentőszóvivő: hibáztak a Nyugatinál összeesett fiatalnál

Egy fi­a­tal­em­ber két­szer egy­más után lett rosszul a fő­vá­ros­ban, de nem ér­ke­zett idő­ben a se­gít­ség.

Riasztott a hatóság: súlyos mellékhatása van ennek a gyógyszernek

Riasztott a hatóság: súlyos mellékhatása van ennek a gyógyszernek

A gyógy­sze­re­ket már nem for­gal­maz­zák.

A gyógy­sze­re­ket már nem for­gal­maz­zák, mert a mel­lék­ha­tá­so­kat bi­zo­nyí­tot­tan a szer okozta a be­te­gek­nél.

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani!

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani, és több kel­le­met­len meg­le­pe­tést is tar­to­gat a kö­vet­kező napok idő­já­rása.

BBC a magyar családtámogatásról

Cameron tanácsadója dicsérte a magyar családtámogatást

A ma­gyar in­téz­ke­dé­sek­kel fog­lal­ko­zott nem­rég a BBC.

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai in­téz­ke­dé­sek­kel fog­lal­ko­zott a BBC - derül ki a vi­de­ó­ból, ami csü­tör­tök dél­előtt je­lent meg Novák Ka­ta­lin Fa­ce­book-ol­da­lán.

Golfoztak a német kátyúknál az autómárka szülővárosában

Ejnye, Opel... Golfoztak a német kátyúknál az autómárka szülővárosában

Fe­les­le­ge­sen jött Bu­da­pestre rek­lámfil­met for­gatni az Opel.

Fe­les­le­ge­sen jött Bu­da­pestre rek­lámfil­met for­gatni az Opel, hogy or­szág-világ előtt gú­nyo­lód­jon a ma­gyar fő­vá­ros út­jain.

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

A láng­lo­va­gok nem csak lán­got ol­ta­nak, sok­szor ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

A láng­lo­va­gok nem csak lán­got ol­ta­nak, sok­szor ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

A falusi csok július 1.-jétől működhet

A falusi csok július 1.-jétől működhet

A kor­mány a Ma­gyar falu prog­ram ke­re­té­ben dön­tött a fa­lusi csa­ládi ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tás (csok) be­ve­ze­té­sé­ről - je­len­tette be a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

A kor­mány a Ma­gyar falu prog­ram ke­re­té­ben dön­tött a fa­lusi csa­ládi ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tás (csok) be­ve­ze­té­sé­ről - je­len­tette be a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Balesetveszélyes aknafedelek csúfítják a fővárost

Balesetveszélyes aknafedelek csúfítják a fővárost

Van ér­telme be­je­len­tést tenni!

Be­sza­kadt, hi­á­nyos ak­na­fe­de­lek­kel van tele Bu­da­pest, ame­lyek te­le­kom­mu­ni­ká­ciós cé­gek­hez vagy a for­ga­lom­irá­nyí­tás­hoz tar­toz­nak...

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Jön a vi­ha­ros szél és az eső.

Durva, vi­ha­ros szél­lel és eső­vel jön a hi­deg­front. A nap csak rövid időre bújik elő.

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

A Né­ző­pont köz­vé­le­mény-ku­ta­tása.

A ma­gya­rok 43 szá­za­léka sze­rint a Job­bik a leg­in­kább rasszista, 33 szá­za­léka sze­rint a leg­in­kább an­ti­sze­mita és 28 szá­za­léka sze­rint a leg­ra­di­ká­li­sabb párt.

A Ripost megtudta: Retteg anyjától a kőbányai géppisztolyos nagyi

A Ripost megtudta: Retteg anyjától a kőbányai géppisztolyos nagyi

Régi csa­ládi vi­szály áll annak a hát­te­ré­ben, hogy a rend­őrö­ket ki­hív­ták, mert gép­pisz­tolyt fo­gott a mun­ká­sokra a nagyi.

Tömegverekedés egy kőbányai kocsmában, négy fiatal a támadó

Tömegverekedés egy kőbányai kocsmában, négy fiatal a támadó

A kő­bá­nyai rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfiak azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A kő­bá­nyai rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfiak azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Több mint 18 év börtön vár a gyermekét meggyilkoló óvónőre

Több mint 18 év börtön vár a gyermekét meggyilkoló óvónőre

Jo­g­erő­sen 18 év és nyolc hónap le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a volt te­mes­vári óvó­nőt.

Aljas dolgot műveltek egy pénztárosnővel a budapesti plázában

Aljas dolgot műveltek egy pénztárosnővel a budapesti plázában

Le is ka­me­ráz­ták a tör­tén­te­ket!

Le is ka­me­ráz­ták a tör­tén­te­ket, most te is se­gít­hetsz a rend­őr­ség­nek, hogy meg­ta­lál­ják a ban­dát!

Drámai részletek a budapesti túszejtésről, ezt mondta a rabnak a sofőr

Drámai részletek a budapesti túszejtésről, ezt mondta a rabnak a sofőr

Most exk­lu­zív in­ter­jút adott a férfi arról, hogy mi is tör­tént az au­tó­ban!

Most exk­lu­zív in­ter­jút adott a férfi arról, hogy mi is tör­tént az au­tó­ban!

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Vád­eme­lést ja­va­sol a Tolna Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság az őcsé­nyi férfi­val szem­ben.

Vád­eme­lést ja­va­sol a Tolna Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság az őcsé­nyi férfi­val szem­ben.

Ingatlan-visszavásárlás: újabb segítség a devizahiteleseknek

Ingatlan-visszavásárlás: újabb segítség a devizahiteleseknek

Vissza­vá­sá­rol­hat­ják a ban­kok által el­vett ott­ho­nu­kat a Nem­zeti Esz­köz­ke­zelő ügy­fe­lei - 32 ezren kap­nak le­ve­let.

Megszólalt a pásztói csecsemőgyilkos, gyerekei nem tudnak a borzalomról

Megszólalt a pásztói csecsemőgyilkos, gyerekei nem tudnak a borzalomról

A nő sze­retné el­érni, hogy lát­hassa élet­ben ma­radt gye­re­keit, aki­ket egy­előre a nagy­szü­lők is csak ha­vonta lá­to­gat­hat­nak.

Halálos kollégiumtűz: Rengeteg pénzt gyűjtöttek az áldozat családjának

Halálos kollégiumtűz: Rengeteg pénzt gyűjtöttek az áldozat családjának

Csak­nem 37 és fél mil­lió fo­rint gyűlt össze.

Át­utalta a Ráday utcai kol­lé­gi­um­tűz­ben el­hunyt férfi csa­lád­já­nak az ado­má­nyo­zók­tól be­folyt csak­nem 37 és fél mil­lió fo­rin­tot a Ma­gyar­or­szági Re­for­má­tus Egy­ház.

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

A tar­tós, sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het, emi­att már a ri­asz­tást is ki­ad­ták.

A tar­tós, sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het, emi­att már a ri­asz­tást is ki­ad­ták.

Döbbenetes! 17 kézigránátot rejtegetett két migráns

Döbbenetes! 17 kézigránátot rejtegetett két migráns

A drez­dai rend­őr­ség el­fo­gott két il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, a rob­ba­nó­sze­rek bos­nyák tu­laj­do­no­sok­hoz köt­he­tőek.

Netanjahu feleségével is találkozott
Orbán Viktor,
itt a videó

Netanjahu feleségével is találkozott Orbán Viktor, itt a videó

A je­ru­zsá­lemi lá­to­ga­tás sűrű prog­ram­ját is vissza­tük­rözi a Fa­ce­bookra ki­ke­rült videó.

Részletek a bíróság döntéséről, így él most a halálosztó Magda Marinko

Részletek a bíróság döntéséről, így él most a halálosztó Magda Marinko

A so­ro­zat­gyil­kost 25 évvel ez­előtt ítél­ték el ke­gyet­len tet­te­i­ért.

A so­ro­zat­gyil­kost 25 évvel ez­előtt ítél­ték el ke­gyet­len tet­te­i­ért, de a mai napig sem bánta meg bű­neit.

Mesébe illő állatot láttak a Nógrád megyei erdőben, lefotózták

Mesébe illő állatot láttak a Nógrád megyei erdőben, lefotózták

A ter­mé­szet cso­dá­já­nak le­he­tett szem­ta­núja egy bá­tony­te­re­nyei ter­mé­szet­fo­tós.

A ter­mé­szet cso­dá­já­nak le­he­tett szem­ta­núja egy bá­tony­te­re­nyei ter­mé­szet­fo­tós. Az asszony egy rend­kí­vül ritka, fehér dám­szar­vast ka­pott len­cse­végre Nóg­rád me­gyé­ben, a szent­kúti er­dő­rész­ben egy feb­ru­ári dél­után. Cso­dás fotók ké­szül­tek.

Durva hidegfront tart az ország felé, eddig tart a tavaszias idő

Durva hidegfront tart az ország felé, eddig tart a tavaszias idő

Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták, az át­lát­ha­tat­lan köd­től a kö­vet­kező na­pok­ban sem sza­ba­du­lunk.

Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták, az át­lát­ha­tat­lan köd­től a kö­vet­kező na­pok­ban sem sza­ba­du­lunk.

Orbán Viktor máris tárgyalt Jeruzsálemben!

Orbán Viktor máris tárgyalt Jeruzsálemben!

A RIPOST úgy ér­te­sült, hogy...

A RIPOST úgy ér­te­sült, hogy Je­ru­zsá­lembe ér­ke­zése után a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök máris po­li­ti­kai tár­gya­lá­sokba kez­dett.

Veszélyes, ami ma belerondít a tavaszias időbe

Veszélyes, ami ma belerondít a tavaszias időbe

Mu­tat­juk, hol kell na­gyon vi­gyázni!

Mu­tat­juk, hol kell na­gyon vi­gyázni! Sok he­lyen azon­ban elő­bú­jik a nap és fel­me­leg­szik a le­vegő.

Riasztást adtak ki, itt teremthet veszélyes helyzetet a mai időjárás

Riasztást adtak ki, itt teremthet veszélyes helyzetet a mai időjárás

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk, sőt ez még dél­után is ront­hat a lá­tási vi­szo­nyo­kon.

Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

A 32 éves férfi ha­lált meg­vető bá­tor­ság­gal du­la­ko­dott a szö­kött rab­bal.

A családok jelentik a magyarság jövőjét

A családok jelentik a magyarság jövőjét

Erős csa­lá­dok nél­kül nem lé­tez­het­nek helyi kö­zös­sé­gek, ezek nél­kül pedig nincs si­ke­res Ma­gyar­or­szág, amely képes fe­le­lős­sé­get vál­lalni a világ bár­mely pont­ján élő ma­gya­rok iránt.

Erős csa­lá­dok nél­kül nem lé­tez­het­nek helyi kö­zös­sé­gek, ezek nél­kül pedig nincs si­ke­res Ma­gyar­or­szág, amely képes fe­le­lős­sé­get vál­lalni a vi­lág­ban élő ma­gya­rok iránt.

Felminősítette Magyarországot a Standard and Poor's

Felminősítette Magyarországot a Standard and Poor's

Lon­doni dön­tés.

A Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben eny­hén szólva kri­ti­kus in­té­zet, a Stan­dard and Poor's kény­te­len volt meg­hozni a dön­tést: fel­mi­nő­sí­tette ha­zán­kat.

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

A bí­ró­ság sze­mé­lye­sen be­szélt a vé­dett ta­núk­kal, ha­ma­ro­san íté­le­tet is hoz­nak!

Sötét titkok derültek ki a túszejtő fegyveres bűnöző múltjából

Sötét titkok derültek ki a túszejtő fegyveres bűnöző múltjából

36 per­ces haj­sza után a zsa­ruk­nak si­ke­rült le­te­rí­teni Sz. Ká­rolyt: a bű­nö­zőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

36 per­ces haj­sza után si­ke­rült le­te­rí­teni Sz. Ká­rolyt: a bű­nö­zőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Egye­lőre nem tudni, ki az ál­do­zat, a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tási el­já­rást in­dí­tott.

Egye­lőre nem tudni, ki az ál­do­zat, a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tási el­já­rást in­dí­tott.

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

A 44 éves férfi ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban fe­küdt a sí­ne­ken, mert ré­sze­gen el­esett és be­ütötte a fejét.

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Az idős férfit az egyik ro­kona fi­gyel­mez­tette arra, hogy csa­lás ál­do­zata lett. Ez­után a rend­őrök már gyor­san köz­be­avat­koz­tak.

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente.

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente, de ahol ki­tisz­tul az idő, ott igazi ta­vasz lesz.

Durva videóval figyelmeztet a rendőrség - csak erős idegzetűeknek!

Durva videóval figyelmeztet a rendőrség - csak erős idegzetűeknek!

A ha­tó­ság a biz­ton­sá­gos köz­le­ke­désre sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met.

A ha­tó­ság a biz­ton­sá­gos köz­le­ke­désre sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met.

Először szólalt meg a magyar orvos, akit nyelvtudása miatt tiltottak el

Először szólalt meg a magyar orvos, akit nyelvtudása miatt tiltottak el

A ma­gyar dok­tor sze­rint a brit sajtó va­lót­lan­sá­go­kat állít, de azt el­is­merte, hogy a műtét során hiba tör­tént.

Fotó érkezett a kórházból, ilyen állapotban van a szökött rab áldozata

Fotó érkezett a kórházból, ilyen állapotban van a szökött rab áldozata

Pén­tek dél körül szö­kött meg egy rab a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről, egy em­bert meg is se­be­sí­tett ámok­fu­tása köz­ben.

Elképesztő átalakítás a győri Audi-gyárban

Elképesztő átalakítás a győri Audi-gyárban

Győr­ben lesz Eu­rópa leg­na­gyobb te­tő­na­p­erőmű-parkja. Az Audi Hun­ga­ria Zrt. két lo­gisz­ti­kai köz­pont­já­nak te­te­jén ala­kítja ki az E.ON Hun­gá­ria Zrt.

Győr­ben lesz Eu­rópa leg­na­gyobb te­tő­na­p­erőmű-parkja. Az Audi Hun­ga­ria Zrt. két lo­gisz­ti­kai köz­pont­já­nak te­te­jén ala­kítja ki az E.ON Hun­gá­ria Zrt. Eu­rópa leg­na­gyobb te­tő­na­p­erőmű-park­ját jövő év ele­jéig, mint­egy 160 ezer négy­zet­mé­te­ren.

Óriási fejlesztés jön a budapesti pályaudvarokon, végre rendet tesznek

Óriási fejlesztés jön a budapesti pályaudvarokon, végre rendet tesznek

Már na­gyon rossz ál­la­pot­ban vol­tak az ál­lo­má­sok.

Már na­gyon rossz ál­la­pot­ban vol­tak az ál­lo­má­sok és a kör­nyé­kükre is ren­ge­teg pa­nasz ér­ke­zett, ezért a MÁV a cse­lek­vés me­ze­jére lé­pett.

Kiderült, ő az, akinek ma a szökött rab fegyvert szorított a fejéhez

Kiderült, ő az, akinek ma a szökött rab fegyvert szorított a fejéhez

A férfi el­mondta, hogy ho­gyan pró­bált meg vé­de­kezni.

A férfi el­mondta, hogy ho­gyan pró­bált meg vé­de­kezni az ellen, hogy Sz. Ká­roly le­lője.

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

Be­fe­je­ző­dött a Fi­desz és a KDNP Ba­la­ton­al­má­di­ban tar­tott 3 napos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése, mely­nek két fon­tos prog­ram­pontja volt.

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Mu­tat­juk, mit hoz a hét­vége!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. Mu­tat­juk, mit hoz a hét­vége!

Látnod kell: Különleges jelenséget kameráztak a Visegrádi-hegységben

Látnod kell: Különleges jelenséget kameráztak a Visegrádi-hegységben

A Duna fö­lött át­fújó és a Vi­seg­rádi-hegy­ség­nek üt­köző szél oro­grafi­kus fel­hő­kép­ző­dést in­dí­tott be csü­tör­tök reg­gel.

Elképesztő, mi történt a Dunakanyarnál, levideózták a történteket

Elképesztő, mi történt a Dunakanyarnál, levideózták a történteket

Most te is meg­néz­he­ted a lát­vá­nyos égi je­len­sé­get, ami reg­gel zaj­lott!

Most te is meg­néz­he­ted a lát­vá­nyos égi je­len­sé­get, ami szerda reg­gel zaj­lott!

Botrány az óvodában: Autizmusa miatt különítették el az 5 éves Tamarát

Botrány az óvodában: Autizmusa miatt különítették el az 5 éves Tamarát

Egy másik te­rem­ben, külön fel­ügye­lő­vel, nem pedig a cso­port­tár­sa­i­val tölti majd a napot.

Vona Gábor a bíróság előtt

Vona Gábor a bíróság előtt

Ta­nú­ként idéz­ték és hall­gat­ták meg a Job­bik volt el­nö­két.

Ta­nú­ként idézte és hall­gatta meg a a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék a Job­bik volt el­nö­két, Vona Gá­bort. A ta­nú­val­lo­más Ko­vács Béla és három társa bün­te­tő­pe­ré­ben tör­tént.

Rossz jegyei miatt lett öngyilkos a 12 éves kisfiú

Rossz jegyei miatt lett öngyilkos a 12 éves kisfiú

Bú­csú­le­ve­let is ha­gyott hátra a gyer­mek, majd apja fegy­ve­ré­vel fejbe lőtte magát.

Bú­csú­le­ve­let is ha­gyott hátra a gyer­mek, majd apja fegy­ve­ré­vel fejbe lőtte magát.

Napi több milliót adnak össze a magyarok a 6 éves Noémi gyógyulásáért

Napi több milliót adnak össze a magyarok a 6 éves Noémi gyógyulásáért

A csa­lád­nak az első évi ke­ze­lés­hez 138 mil­lió fo­rintra van szük­sége.

A csa­lád­nak az első évi ke­ze­lés­hez 138 mil­lió fo­rintra van szük­sége.

Sűrű köd telepszik az országra, de nem csak ezzel kell ma számolni

Sűrű köd telepszik az országra, de nem csak ezzel kell ma számolni

A mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

A haj­nali mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mi jön még az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

Szokatlan búcsú: ezt mondta az M3-ason elgázolt Tankcsapda-rajongó édesanyja

Szokatlan búcsú: ezt mondta az M3-ason elgázolt Tankcsapda-rajongó édesanyja

A fi­a­tal lány egy újévi kon­cert­ről ha­za­felé tartva vesz­tette éle­tét, ami­kor ki­szállt a ko­csi­ból és sé­tálni kez­dett az au­tó­pá­lyán.

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­lett gyil­kolt.

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­lett fel­fog­ha­tat­lan tet­tét el­kö­vette egy akkor 18 éves lány ellen.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a Príma-díjas magyar művész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a Príma-díjas magyar művész

Az is­mert ma­gyar mű­vész utolsó ki­tün­te­té­se­ként ta­valy ve­hette át a Prima díjat.

Az is­mert ma­gyar mű­vész utolsó ki­tün­te­té­se­ként ta­valy ve­hette át a Prima díjat.

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Ugya­n­ak­kor némi nap­sü­tésre azért szá­mí­tani lehet!

Törölték a járatokat, ezek a repülők nem indulnak el Budapestről

Törölték a járatokat, ezek a repülők nem indulnak el Budapestről

Sztráj­kot tar­ta­nak Bel­gi­um­ban, ezért több bu­da­pesti járat sem tud útnak in­dulni szer­dán.

Budapesti járatokat is töröltek, hatalmas káosz az európai légtérben

Budapesti járatokat is töröltek, hatalmas káosz az európai légtérben a rossz időjárás miatt

Több bu­da­pesti já­ra­tát is tö­rölte az orosz­or­szági Ae­ro­flot lé­gi­tár­sa­ság.

Több bu­da­pesti já­ra­tát is tö­rölte az orosz­or­szági Ae­ro­flot lé­gi­tár­sa­ság, de szinte egész Eu­ró­pá­ban lé­gi­ká­oszt okoz szer­dán az orosz tár­sa­ság le­ál­lása. A moszk­vai íté­let­idő az oka min­den­nek.

Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt

Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt a nyílt levélre

Nyílt le­vél­ben vá­la­szolt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a kül­föld­ről ha­za­térő fi­a­tal ku­ta­tó­kat tá­mo­gató Len­dü­let-prog­ram nyer­te­se­i­nek.

Nyílt le­vél­ben vá­la­szolt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a kül­föld­ről ha­za­térő fi­a­tal ku­ta­tó­kat tá­mo­gató Len­dü­let-prog­ram nyer­te­se­i­nek, akik - szin­tén nyílt le­vél­ben - né­hány napja arra kér­ték a kor­mány­főt, hogy ál­lítsa le az MTA át­ala­kí­tá­sát .

Szerelmes állatokat mutatnak be a Vadasparkban

Szerelmes állatokat mutatnak be a Vadasparkban

Feb­ruár 16-án Va­len­tin-napra való te­kin­tet­tel a sze­rel­mes ál­la­toké lesz a fő­sze­rep a Bu­da­ke­szi Va­das­park­ban.

Feb­ruár 16-án Va­len­tin-napra való te­kin­tet­tel a sze­rel­mes ál­la­toké lesz a fő­sze­rep a Bu­da­ke­szi Va­das­park­ban.

Döbbenet, mit művelt vezetés közben a helyi járatos busz sofőrje

Döbbenet, mit művelt vezetés közben a helyi járatos busz sofőrje

Vár­ha­tóan el­ve­szíti ál­lá­sát az a férfi, aki a na­pok­ban al­ko­hol­lal ital­lal ol­totta a szom­ját ve­ze­tés köz­ben.

Durva, ami a TV2 stúdiójában történt ma reggel, ettől mindenki kiakadt

Durva, ami a TV2 stúdiójában történt ma reggel, ettől mindenki kiakadt

Nem­csak a kép­er­nyők előtt a nézők, hanem a stú­di­ó­ban ülő kol­lé­gák sem bír­tak ma­guk­kal.

Összetört a hírtől a család: öngyilkos lett az eltűnt magyar vasutas

Összetört a hírtől a család: öngyilkos lett az eltűnt magyar vasutas

A férfi kép­te­len volt fel­dol­gozni, hogy ő okozta kol­lé­gája ha­lá­lát, pedig még pszi­chi­át­riai ke­ze­lést is ka­pott a tör­tén­tek után.

Sokkot kapott Barbara, csak most fogta fel, mit tett az idős osztrákkal

Sokkot kapott Barbara, csak most fogta fel, mit tett az idős osztrákkal

A nő egy ok­kult szekta tagja volt, vég­zett egy 72 éves vil­la­chi ügy­fe­lük­kel.

A nő egy ok­kult szekta tagja volt, amely­nek tag­ja­ként vég­zett egy 72 éves vil­la­chi ügy­fe­lük­kel.

Kettészakad az ország: itt jön havazással a durva szélvihar

Kettészakad az ország: itt jön havazással a durva szélvihar

Ki­ad­ták a vész­jel­zést!

Ki­ad­ták a vész­jel­zést, mu­tat­juk, hol kell na­gyon vi­gyázni! Néhol eső is vár­ható az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Orbán Viktor: A búzában hiszünk

Orbán Viktor: A búzában hiszünk

Itt a ma­gyar élel­mi­szer­ipar újabb mér­föld­köve.

A ma­gyar élel­mi­szer­ipar újabb mér­föld­kö­vé­nek ne­vezte Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Vi­re­sol Kft. hét­főn át­adott vi­son­tai bú­za­ke­mé­nyítő üze­mét, amellyel egy tel­je­sen más di­men­zi­óba lép­het a ga­bo­na­fel­dol­go­zás.

Fordulat az időjárásban, mutatjuk hol havazhat a napokban

Fordulat az időjárásban, mutatjuk hol havazhat a napokban

A kö­vet­kező na­pok­ban sze­les időre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sze­les időre kell szá­mí­tani.

Karácsonyfákkal vannak tele az utcák

Karácsonyfákkal vannak tele az utcák

Egy hó­napja volt Víz­ke­reszt, ami­kor a ha­gyo­má­nyok sze­rint le kell szedni a ka­rá­csony­fát és pont egy hó­napja kezd­ték el gyűj­teni a ki­do­bott fe­nyő­ket.

Egy hó­napja volt Víz­ke­reszt, ami­kor a ha­gyo­má­nyok sze­rint le kell szedni a ka­rá­csony­fát és pont egy hó­napja kezd­ték el gyűj­teni a ki­do­bott fe­nyő­ket.

Álnéven rejtőzött el a magyar kisvárosban, ezzel nem számolt a bűnöző

Álnéven rejtőzött el a magyar kisvárosban, ezzel nem számolt a bűnöző

A férfi ellen ja­nu­ár­ban adtak ki nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­ran­csot, nem sok­kal ké­sőbb pedig a rej­tek­he­lyét is meg­ta­lál­ták.

Sok magyart érinthet: veszélyes anyag került ebbe a tésztába

Sok magyart érinthet: veszélyes anyag került ebbe a tésztába

A tész­tát vissza­hívta a ha­tó­ság.

A Spar egyik ter­mé­kébe ke­rült fém­da­rab, ezért az összes ilyen már­kájú tész­tát vissza­hívta a ha­tó­ság.

Szélsőséges változások jönnek: így alakul a következő napok időjárása

Szélsőséges változások jönnek: így alakul a következő napok időjárása

A hét­vé­gén enyhe, de sze­les időre kell ké­szülni.

A hét­vé­gén enyhe, de sze­les időre kell ké­szülni, jövő héten vi­szont a hi­deg­front is meg­ér­ke­zik.

Gulyás Gergely: A családvédelmi akciótervről Orbán Viktor vasárnap tájékoztat

A családvédelmi akciótervről Orbán Viktor vasárnap tájékoztat

Egyre több adó­rend­szer­beli ked­vez­ményt kap­ja­nak azok, akik dol­goz­nak és gyer­me­ket is ne­vel­nek.

Az utcán vizelt egy részeg Óbudán, borzalmas dolog történt utána

Az utcán vizelt egy részeg Óbudán, borzalmas dolog történt utána

Az ittas férfira rá­szólt egy ku­tya­sé­tál­tató, majd össze­vesz­tek és dur­ván el­fa­jul­tak a dol­gok.

Rétvári Bence: A nyugdíjasok megbecsülést érdemelnek

Rétvári Bence: A nyugdíjasok megbecsülést érdemelnek

Nem csök­ken a nyug­dí­jak ér­téke, amíg pol­gári kor­mány van Ma­gyar­or­szá­gon

Hatalmas fogás Békés megyében: erre bukkant a hatóság a tűzifa telepen

Hatalmas fogás Békés megyében: erre bukkant a hatóság a tűzifa telepen

A ha­tó­sá­gok együtt­mű­ködve el­len­őriz­tek egy vál­lal­ko­zót.

A ha­tó­sá­gok együtt­mű­ködve el­len­őriz­tek egy vál­lal­ko­zót, aki le­gá­li­san és il­le­gá­li­san is te­vé­keny­ke­dett.