RIPOSTER

Lövetni és verekedni akartak jobbikosok a Parlamentben

Lövetni és verekedni akartak jobbikosok a Parlamentben

Ki gon­dolta volna, hogy lehet fo­kozni.

Ki gon­dolta volna, hogy még lehet fo­kozni a par­la­menti viták hevét. A Job­bik kép­vi­se­lői már a leg­ke­vésbé sem fog­ják vissza ma­gu­kat...

Ilyen elképesztő szarvasvonulást még nem láttál

Ilyen elképesztő szarvasvonulást még nem láttál

Több száz ha­tal­mas testű állat vo­nult.

Több száz ha­tal­mas testű állat vo­nult át az 56-os főúton Ud­var­nál. Az au­tó­sok per­ce­kig vá­ra­koz­tak, mire to­vább tud­tak menni.

Szellemet vett fel a biztonsági kamera Debrecenben! - fotó

Szellemet vett fel a biztonsági kamera Debrecenben! - fotó

Két nő el­lopta a ház elé ül­te­tett vi­rá­go­kat. A ka­mera fel­vé­te­lén azon­ban egy har­ma­dik is fel­tű­nik.

Két nő el­lopta a ház elé ül­te­tett vi­rá­go­kat. A ka­mera fel­vé­te­lén azon­ban egy har­ma­dik is fel­tű­nik.

A család közölte: Holtan találták az októberben eltűnt magyar édesapát

A család közölte: Holtan találták az októberben eltűnt magyar édesapát

Fehér au­tó­já­val in­dult el reg­gel dol­gozni a sop­roni férfi ok­tó­ber 18-án, ám hir­te­len nyoma ve­szett.

Ezt üzente halála előtt az öngyilkos magyar édesapa

Ezt üzente halála előtt az öngyilkos magyar édesapa

Egy­ér­telmű idé­ze­tet osz­tott meg.

Egy­ér­telmű idé­ze­tet osz­tott meg ha­lála előtt pár órá­val a férfi. Sem kisfia, sem párja el­vesz­té­sét nem tudta fel­dol­gozni, az ön­gyil­kos­ságba me­ne­kült.

Fordulat a magyar kajakos halálát okozó baleset ügyében

Fordulat a magyar kajakos halálát okozó baleset ügyében

A ször­nyű bal­eset­ben idén már­ci­us­ban ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket, köz­tük a vi­lág­baj­nok ka­ja­kos, Janza Ri­chárd.

A ször­nyű bal­eset­ben idén már­ci­us­ban ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket, köz­tük a vi­lág­baj­nok ka­ja­kos, Janza Ri­chárd.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Dühösek a kutyások: kísérleteznek az állatokkal ezen a klinikán?

Dühösek a kutyások: kísérleteznek az állatokkal ezen a klinikán?

Ál­lat­kín­zás­sal vá­dol­ták meg az egyik fő­vá­rosi ál­lat­kli­ni­kát.

Ál­lat­kín­zás­sal vá­dol­ták meg az egyik fő­vá­rosi ál­lat­kli­ni­kát: egy szem­sé­rült ku­tyus vesz­tét okoz­ták azzal, hogy nem mű­töt­ték meg idő­ben. Meg­szó­lalt a Ri­post-nak egy ko­rábbi dol­gozó.

Rendkívüli idővel jön a hidegfront, hózápor keseríti meg a hétvégét

Rendkívüli idővel jön a hidegfront, hózápor keseríti meg a hétvégét

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint az eső­vel és az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Más kel­le­met­len­ség is vár­ható. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint az eső­vel és az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Kamu behajtócég veri át az embereket

Kamu behajtócég veri át az embereket

Újra él egy cég, ame­lyik öt éve ren­ge­teg em­bert vert át!

Újra él egy cég, ame­lyik öt éve ren­ge­teg em­bert vert át!

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Eső, sőt hó is eshet!

Eső, sőt hó is eshet, de még ennyi­vel sem ússzuk meg! A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő időre kell ké­szülni.

Orbán Viktor is megemlékezett a váratlanul elhunyt hírességről

Orbán Viktor is megemlékezett a váratlanul elhunyt hírességről

A mi­nisz­ter­el­nök "fi­a­tal­ko­runk egy da­rab­já­nak" el­vesz­té­sé­ről be­szél.

Az el­huny­tat csak ke­ve­sen is­mer­ték va­lódi nevén, senki nem tudta, hogy Ekecs Gé­zá­nak hív­ták.

Fegyveres fenyegetést kapott a NAV: botrányos videó terjed a neten

Fegyveres fenyegetést kapott a NAV: botrányos videó terjed a neten

Né­hány férfi úgy gon­dolta, hogy di­csek­szik egy ki­csit az in­ter­ne­ten a pén­zé­vel, köz­ben pedig a NAV-ot is meg­fe­nye­geti.

Kétségbeesetten keresi egy magyar édesanya a lányát elütő autóst

Kétségbeesetten keresi egy magyar édesanya a lányát elütő autóst

Rom­la­nak a lá­tási vi­szo­nyok, de mintha ezzel a köz­le­ke­dők mit sem tö­rőd­né­nek: a szo­ká­sos­nál több bal­eset tör­té­nik!

Így csalnak ki százezreket a kamu albérlettel

Így csalnak ki százezreket a kamu albérlettel

Más la­ká­sát hir­dette meg, majd ren­ge­teg csa­lád­tól sze­dett be ka­u­ciót a csaló. Hiába kapta el a rend­őr­ség, a pénzt már nem adja vissza.

Más la­ká­sát hir­dette meg, majd ren­ge­teg csa­lád­tól sze­dett be ka­u­ciót a csaló. Hiába kapta el a rend­őr­ség, a pénzt már nem adja vissza, így van, aki a ki­lenc hó­na­pos gyer­me­ké­vel mehet mi­atta az ut­cára.

Kilenc hónapos babával mehet utcára az átvert anyuka

Kilenc hónapos babával mehet utcára az átvert anyuka

210 ezer fo­rin­tot bu­kott egy anyuka, aki egy csa­ló­tól vett volna ki la­kást. Így most nincs pénze, hogy új al­bér­le­tet ke­res­sen.

210 ezer fo­rin­tot bu­kott egy anyuka, aki, mint utóbb ki­de­rült, egy csa­ló­tól vett volna ki la­kást. Mivel a befi­ze­tett össze­get nem kapja vissza, nincs pénze, hogy új al­bér­le­tet ke­res­sen. Ám hiába ja­va­sol­ták neki, hogy szo­rult hely­zete miatt adja ott­honba gyer­me­két, erre nem haj­landó.

Rövidesen kezdik az Erzsébet-utalványok postázását. Kik kapják?

Rövidesen kezdik az Erzsébet-utalványok postázását. Kik kapják?

A jo­go­sul­tak pon­tos körét ma tet­ték közzé.

No­vem­ber 24-től a nyug­dí­ja­sok már szá­mít­hat­nak az idei Er­zsé­bet-utal­vá­nyokra.

Halott gyerekek nevében gyűjt pénzt a magyar csaló

Halott gyerekek nevében gyűjt pénzt a magyar csaló

Vi­gyá­zat! Újra fel­buk­kant.

Vi­gyá­zat! Újra fel­buk­kant az in­ter­ne­ten az a csaló, aki el­hunyt beteg gye­re­kek, rok­kant­nyug­dí­ja­sok fény­ké­pé­vel ké­szít adat­la­pot és kér ado­mányt.

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Nem tudni hol van!

Több profil­lal is re­giszt­rált a kö­zös­ségi ol­dalra a 24 éves Krisz­tina, aki­nek egy hete ve­szett nyoma Bor­sod­ban. Nem tudni hol van, nagy erők­kel ke­re­sik!

Öngyilkos gyalogosok - mi történik a magyar utakon?

Öngyilkos gyalogosok - mi történik a magyar utakon?

Min­den autós rém­álma.

Min­den autós rém­álma, hogy egy­szer elé kerül egy gya­lo­gos, és már nem tudja el­ke­rülni a gá­zo­lást, így ön­hi­bá­ján kívül va­la­ki­nek a gyil­ko­sává válik.

Életébe került a türelmetlen előzgetés

Életébe került a türelmetlen előzgetés

Több autót, majd végül egy ka­mi­ont is meg­elő­zött.

Több autót, végül egy ka­mi­ont is meg­elő­zött a 2502-es me­ző­kö­vesdi úton egy 43 éves nő. Az autós a gyors tempó miatt ki­sod­ró­dott a pad­kára, majd azt kö­ve­tően fának üt­kö­zött.

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

A hét má­so­dik fe­lé­ben a faggyal és az eső­vel is meg kell bir­kóz­nunk.

A hét má­so­dik fe­lé­ben a faggyal és az eső­vel is meg kell bir­kóz­nunk.

Rejtélyes holttest Angliában, lehet, hogy magyar az áldozat

Rejtélyes holttest Angliában, lehet, hogy magyar az áldozat

Egy 50-60 év kö­rüli férfit ta­lál­tak.

Egy 50-60 év kö­rüli is­me­ret­len férfi holt­tes­tére buk­kan­tak Ang­li­á­ban. A szak­ér­tők el­ké­szí­tet­ték az arc­ké­pé­nek re­konst­ruk­ci­ó­ját.

Karácsony előtt visszaél a csaló a jóérzésű emberek adományozó kedvével

Karácsony előtt visszaél a csaló a jóérzésű emberek adományozó kedvével

Bár a rend­őr­ség előtt nem is­me­ret­len a csaló, a ha­tó­ság egy­előre te­he­tet­len vele szem­ben.

Riasztó jóslat: esővel és hóval tör ránk a hideg, kiadták a riasztást

Riasztó jóslat: esővel és hóval tör ránk a hideg, kiadták a riasztást

De nem csak az eső és a hó ke­se­ríti meg a nap­ja­in­kat a der­mesztő idő­ben.

De nem csak az eső és a hó ke­se­ríti meg a nap­ja­in­kat ebben a der­mesztő idő­ben. Elő a meleg ru­hák­kal!

Riasztást adtak ki, mutatjuk, hol csap le a kegyetlen vihar

Riasztást adtak ki, mutatjuk, hol csap le a kegyetlen vihar

Hűvös, esős idő lesz.

A hideg idő­ben erős szél­lö­ké­sek tesz­nek arról, hogy még job­ban fáz­zunk. Rá­adá­sul még eshet is.

Megszólalt a magyar túsz: részleteket árult el a fogságáról

Megszólalt a magyar túsz: részleteket árult el a fogságáról

Szom­ba­ton ér­ke­zett Bu­da­pestre.

A Ni­gé­ri­á­ban fog­ságba esett férfi szom­ba­ton ér­ke­zett Bu­da­pestre és a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

Megdöbbentő árak a karácsonyi vásárban

Megdöbbentő árak a karácsonyi vásárban

Meg­nyílt a bu­da­pesti ka­rá­cso­nyi vásár. Évről évre egyre drá­gább a Vö­rös­marty téri for­ga­tag­ban ételt-italt vá­sá­rolni, emi­att is szinte csak a kül­föl­diek esz­nek itt.

Meg­nyílt a bu­da­pesti ka­rá­cso­nyi vásár. Évről évre azon­ban egyre drá­gább a Vö­rös­marty téri for­ga­tag­ban ételt-italt vá­sá­rolni, emi­att is szinte csak a kül­föl­diek eszik itt a kür­tős­ka­lá­csot vagy a lán­gost. Nem a ma­gyar pénz­tár­cára szab­ták az idei ára­kat sem.

Orbán Viktor: A magyar szellemi erő mindent túlél

Orbán Viktor: A magyar szellemi erő mindent túlél

Nem hagy­juk, hogy olyan vi­lágba kény­sze­rít­se­nek min­ket, ahol nin­csen férfi és nő, ahol nem tudni, mi a csa­lád.

Nem hagy­juk, hogy olyan vi­lágba kény­sze­rít­se­nek min­ket, ahol nin­csen férfi és nő, ahol nem tudni, mi a csa­lád.

Durva fotó az ütközésről: furcsa ok vezetett a magyar sofőr balesetéhez

Durva fotó az ütközésről: furcsa ok vezetett a magyar sofőr balesetéhez

A sofőr egy másik férfi ko­csi­já­val me­ne­kült, de azzal nem szá­molt, hogy nem fogja tudni be­venni a ka­nyart.

Rémisztő dolog derült ki a szüleit meggyilkoló soproni férfiról

Rémisztő dolog derült ki a szüleit meggyilkoló soproni férfiról

Ró­bert más­fél hete vég­zett szü­le­i­vel, a men­tá­li­san beteg férfi pedig akár képes lenne újra ölni.

A baloldali pártok jobban utálják egymást, mint a Fideszt...

A baloldali pártok jobban utálják egymást, mint a Fideszt...

Gu­lyás Ger­gely be­szélt erről a FIDESZ kong­resszu­sán.

Gu­lyás Ger­gely be­szélt erről a FIDESZ kong­resszu­sán. Havas Hen­rik is szóba ke­rült...

Ebbe beleborzongsz: kíméletlen időjárás vár ránk

Ebbe beleborzongsz: kíméletlen időjárás vár ránk

Egy ideig ki kell bír­nunk nap­sü­tés nél­kül. Va­sár­nap és a jö­vő­hét ele­jén sem szá­mít­ha­tunk semmi jóra.

Egy ideig ki kell bír­nunk nap­sü­tés nél­kül. Va­sár­nap és a jö­vő­hét ele­jén sem szá­mít­ha­tunk semmi jóra.

Rendkívüli idő jön: havas esővel csap le a hidegfront

Rendkívüli idő jön: havas esővel csap le a hidegfront

Hét­vé­gére ismét be­ke­mé­nyít az idő­já­rás. Nincs mese, most meg­mu­tatja ne­künk té­lies ol­da­lát.

Hét­vé­gére ismét be­ke­mé­nyít az idő­já­rás. Nincs mese, most aztán meg­mu­tatja ne­künk té­lies ol­da­lát.

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

Im­po­záns sírkő!

Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra. Végre meg­kapta im­po­záns sír­kö­vét!

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Így nehéz lesz meg­ta­lálni.

A kö­zös­ségi ol­da­lán nyíl­tan vál­lalja, hogy utálja a rend­őrö­ket. Ez vi­szont meg­ne­he­zíti a fel­ku­ta­tá­sát, nem akarja, hogy meg­ta­lál­ják.

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

Jön a szél és az eső!

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

Orbán Viktor: Magyarország a legfontosabb. Hungary first

Magyarország a legfontosabb. Hungary first

A kö­vet­kező par­la­menti vá­lasz­tás el­sőd­le­ge­sen nem arról szól, hogy me­lyik pártra, hanem hogy mi­lyen jö­vőre sza­vaz­nak a vá­lasz­tók - mondta Orbán Vik­tor .

Szenzáció Budapesten: Így jött világra az óriásbébi

Szenzáció Budapesten: Így jött világra az óriásbébi

Hi­he­tet­len fel­vé­telt tet­tek közzé: lát­ható a bébi szü­le­té­sé­nek min­den pil­la­nata, fel­vet­ték vi­de­óra!

Hi­he­tet­len fel­vé­telt tet­tek közzé: lát­ható a bébi szü­le­té­sé­nek min­den pil­la­nata, fel­vet­ték vi­de­óra!

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné, azaz Bró­ker Mar­csi: férje test­vére is a ká­ro­sul­tak kö­zött van.

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné, azaz Bró­ker Mar­csi: férje test­vére is a ká­ro­sul­tak kö­zött van.

Kiderült, miért kér meztelen képeket felhasználóitól a Facebook

Kiderült, miért kér meztelen képeket felhasználóitól a Facebook

Fur­csa tesztbe kez­dett a leg­na­gyobb kö­zös­ségi oldal: arra kéri a fel­hasz­ná­lóit, hogy küld­jék el házi szex­ké­pe­i­ket.

Döntött a bíróság! Végre megvédhetjük magunkat

Döntött a bíróság! Végre megvédhetjük magunkat

Ki­mondta a Kúria.

Ki­mondta a Kúria, ami mel­lett a Ri­post már ko­ráb­ban is ki­állt: igenis jo­gunk van ahhoz, hogy meg­véd­jük testi ép­sé­gün­ket és ér­té­ke­in­ket!

Rettegnek a környéken a kuruzsló gyilkos kutyáitól

Rettegnek a környéken a kuruzsló gyilkos kutyáitól

A hír­hedt Var­gha Zol­tán "ke­zelte" a 2014-ben rák­ban el­hunyt Bajor Imrét is.

A hír­hedt Var­gha Zol­tán "ke­zelte" a 2014-ben rák­ban el­hunyt Bajor Imrét is. Ba­rátja, Koós János sze­rint Bajor Imi még so­káig él­he­tett volna, ha nem a ku­ruzs­ló­hoz for­dul, hanem rög­tön szak­szerű el­lá­tást kap.

Erre nem gondoltál! Kiszámíthatatlan idővel folytatódik a hét

Erre nem gondoltál! Kiszámíthatatlan idővel folytatódik a hét

A kö­vet­kező na­pok­ban kel­le­met­le­nebbre for­dul az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban kel­le­met­le­nebbre for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk is, mire kell ké­szülni.

Gyilkos kutyákkal támad a hírhedt kuruzsló

Gyilkos kutyákkal támad a hírhedt kuruzsló

Ő "ke­zelte" Bajor Imrét is.

Var­gha Zol­tán "ke­zelte" a 2014-ben rák­ban el­hunyt Bajor Imrét is. Ba­rátja, Koós János sze­rint Bajor még so­káig él­he­tett volna, ha nem a ku­ruzs­ló­hoz for­dul.

Megbénult az 1-es villamos: autóval ütközött egy szerelvény - Fotók

Megbénult az 1-es villamos: autóval ütközött egy szerelvény - Fotók

Au­tó­val üt­kö­zött az 1-es vil­la­mos Bu­da­pes­ten Zugló vas­út­ál­lo­más­nál. Le­állt a for­ga­lom.

Fényes nappal az utcán is megvédhetjük magunkat!

Fényes nappal az utcán is megvédhetjük magunkat!

Igenis jo­gunk van ahhoz, hogy meg­véd­jük ép­sé­gün­ket és ér­té­ke­in­ket!

Ki­mondta a Kúria, ami mel­lett a Ri­post már ko­ráb­ban is ki­állt: igenis jo­gunk van ahhoz, hogy meg­véd­jük testi ép­sé­gün­ket és ér­té­ke­in­ket! Még­hozzá nem csak éj­szaka, vá­rat­lan tá­ma­dás ese­tén a saját há­zunk­ban, hanem fé­nyes nap­pal a nyílt utcán is!

Az év ostobája címet kapta ez a magyar kamionos

Az év ostobája címet kapta ez a magyar kamionos

Ha­lált meg­vető őrü­let­tel ma­nő­ve­re­zett az uta­kon a sofőr, egy másik autó fe­dél­zeti ka­me­rája rög­zí­tett egy vér­fa­gyasztó ese­tet.

Ha­lált meg­vető őrü­let­tel ma­nő­ve­re­zett az uta­kon a sofőr, egy másik autó fe­dél­zeti ka­me­rája rög­zí­tett egy vér­fa­gyasztó ese­tet.

Váratlan fordulat a Fenyő-gyilkosságban: Kitálalt egy elítélt

Váratlan fordulat a Fenyő-gyilkosságban: Kitálalt egy elítélt

Por­tik Tamás vé­dője per­újí­tási in­dít­ványt ter­jesz­tett elő. Olyan in­for­má­ci­ó­hoz ju­tott, ami fel­ment­heti vé­den­cét!

Por­tik vé­dője per­újí­tási in­dít­ványt ter­jesz­tett elő. Új in­for­má­ciói fel­ment­he­tik vé­den­cét!

Megdöbbentő jóslat: Búcsút inthetünk a hónak idén?

Megdöbbentő jóslat: Búcsút inthetünk a hónak idén?

De­cem­ber­ben talán egy­szer fog esni...

Az idő­já­rási mé­ré­sek kez­dete óta mért három leg­for­róbb év egyike lesz va­ló­szí­nű­leg a 2017-es esz­tendő!

Válságtanácskozás a Jobbikban. Vonának le kell mosnia Horn Gyulát

Válságtanácskozás a Jobbikban. Vonának le kell mosnia Horn Gyulát

A szo­ci­a­lis­ták­kal ba­rát­kozni akaró job­bi­ko­sok ha­tal­mas ön­gólt lőt­tek, ami­kor meg­gya­láz­ták Horn Gyula em­lé­két.

Odacsap az időjárás, átláthatatlan köddel jön az esős idő

Odacsap az időjárás, átláthatatlan köddel jön az esős idő

A kel­le­mes idő­nek ezzel vége.

A kö­vet­kező na­pok­ban újabb kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­mol­nunk kell. A kel­le­mes idő­nek ezzel vége.

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

De van még meg­le­pe­té­sünk!

A kö­vet­kező na­pok­ban a ma­i­hoz ha­sonló időre kell ké­szülni. De van még más is a me­te­o­ro­ló­gu­sok tar­so­lyá­ban!

Vérre menő harc folyik a taxisok közt az utasokért Bécsben

Vérre menő harc folyik a taxisok közt az utasokért Bécsben

A bécsi taxis vál­la­la­tok­nak két ha­tal­mas prob­lé­mája van: az Uber és a Ta­xify.

A bécsi taxis vál­la­la­tok­nak két ha­tal­mas prob­lé­mája van: az Uber és a Ta­xify.

Most jelentették be, még többen meghaltak a dámóci mérgezésben

Most jelentették be, még többen meghaltak a dámóci mérgezésben

A mér­get fo­gyasztó em­be­rek közül most már né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Fejlemény Vivien meggyilkolása ügyében: ez vár a kegyetlen férfira

Fejlemény Vivien meggyilkolása ügyében: ez vár a kegyetlen férfira

A lányt ta­valy ta­vas­szal gyil­kol­ták meg, majd rej­tet­ték el a holt­tes­tét az er­dő­ben.

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Ha mindez nem lenne elég, az eső is vissza­tér. Mu­tat­juk, hogy az or­szág mely te­rü­le­tén kell ké­szülni!

Ha mindez nem lenne elég, az eső is vissza­tér. Mu­tat­juk, hogy az or­szág mely te­rü­le­tén kell ké­szülni!

Megdőlt a jóslat: Most kiderül, hogy idén fehér karácsonyunk lesz-e

Megdőlt a jóslat: Most kiderül, hogy idén fehér karácsonyunk lesz-e

A hosszú távú elő­re­jel­zé­sekre pil­lantva már egy­ér­telmű, mi­lyen idő vár ránk de­cem­ber utolsó he­té­ben.

Erre nem számítottunk: váratlan fordulatot hoz a hétvégi időjárás

Erre nem számítottunk: váratlan fordulatot hoz a hétvégi időjárás

Ezen a vál­to­zé­kony időn már alig bí­runk ki­iga­zodni. A kö­vet­kező na­pokra azon­ban jó hí­rünk is van!

Úgy vélik, hogy nem az igazi türbét találták meg a régészek Szigetváron

Úgy vélik, hogy nem az igazi türbét találták meg a régészek Szigetváron

A száj­ha­gyo­mány úgy tartja, hogy itt te­met­ték el Szu­lej­mán szí­vét.

A főút­tól ki­csit bel­jebb egy tisz­tás áll. Va­la­mi­kor itt tá­bo­ro­zott Szu­lej­mán szul­tán hó­dító se­rege, és itt állt az a pince, amit a mai napig Szu­lej­mán pin­cé­jé­nek ne­vez­nek - ál­lít­ják a kör­nyék­be­liek.

Elképesztő titok derült ki a soproni kettős gyilkosság elkövetőjéről

Elképesztő titok derült ki a soproni kettős gyilkosság elkövetőjéről

Könny­gáz­grá­nát­tal ha­tás­ta­la­ní­totta a rend­őr­ség a sop­roni férfit.

Könny­gáz­grá­nát­tal ha­tás­ta­la­ní­totta a rend­őr­ség a sop­roni férfit.

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A Job­bik szkin­he­dek gyü­le­ke­zete.

Az MDF ko­rábbi el­nöke, az egy­kori ma­gyar olim­piai vívó ke­ret­tag, akit An­tall Jó­zsef ja­vas­latra magas rangú ki­tün­te­tés­sel is ju­tal­maz­tak, ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a hal­dokló Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­ról. A Job­bi­kot át­öl­tö­zött szkin­he­dek gyü­le­ke­ze­té­nek ne­vezte.

Dermesztő időt hoz a front: ebben nem lesz köszönet

Dermesztő időt hoz a front: ebben nem lesz köszönet

Bo­ru­lásra kell szá­mí­tani.

A pén­teki hi­deg­front bo­ru­lást és sze­les időt hoz, addig azon­ban leg­fel­jebb egy-két felhő za­varja majd meg a nap­sü­tést.

Aggasztó hírek jöttek: hidegfronttal köszönt be az esős idő

Aggasztó hírek jöttek: hidegfronttal köszönt be az esős idő

A hűvös idő­já­rást a zi­va­ta­rok és a vi­ha­ros szél te­szik még el­vi­sel­he­tet­le­nebbé. A kö­vet­kező na­pok­ban ne hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

A hűvös idő­já­rást a zi­va­ta­rok és a vi­ha­ros szél te­szik még el­vi­sel­he­tet­le­nebbé. A kö­vet­kező na­pok­ban ne hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

Többen is felelősek lehetnek a veronai busztragédiáért

Többen is felelősek lehetnek a veronai busztragédiáért

Ha min­denki ren­de­sen végzi a dol­gát, akkor vagy meg sem tör­tént volna a busz­bal­eset, vagy jóval ke­ve­sebb ál­do­za­tot kö­ve­telt volna.

Ha min­denki ren­de­sen végzi a dol­gát, akkor vagy meg sem tör­tént volna a busz­bal­eset, vagy jóval ke­ve­sebb ál­do­za­tot kö­ve­telt volna.

Veszélyben a gyerekek: több megyében felütötte fejét a ritka betegség

Veszélyben a gyerekek: több megyében felütötte fejét a ritka betegség

A be­teg­ség rá­adá­sul na­gyon könnyen, a le­ve­gő­ben ter­jed.

A be­teg­ség rá­adá­sul na­gyon könnyen, a le­ve­gő­ben ter­jed.

Felháborító dolgokat mondott a gyerekeket molesztáló magyar tanár

Felháborító dolgokat mondott a gyerekeket molesztáló magyar tanár

A férfi­ról ked­den de­rült ki, hogy éve­kig mo­lesz­tálta a di­ák­jait, de ő úgy hiszi, hogy nem tett semmi rosszat.

Orbán Viktor
halottak napján Demjén Rózsit
kérte segítségül

Orbán Viktor halottak napján Demjén Rózsit kérte segítségül

Mind­azo­kért, kiket nem lát­hat­tunk régen... Akik ve­lünk együtt ün­ne­pel­nek az égben... Mind­azo­kért egy-egy gyer­tya égjen...

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

A szü­lők elő­ször annyira meg­döb­ben­tek, hogy a rend­őr­ség­nek sem szól­tak, pedig nagy a kár.

Egyre több magyar áldozata van migránsok támadásainak

Egyre több magyar áldozata van migránsok által elkövetett támadásoknak

Mondta Ha­lász János, a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője keddi bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Bekeményít az időjárás: jönnek a mínuszok, és kiderült, milyen telünk lesz

Bekeményít az időjárás: jönnek a mínuszok, és kiderült, milyen telünk lesz

A kö­vet­kező na­pok­ban vál­to­zé­kony idő­nek né­zünk elébe.

A kö­vet­kező na­pok­ban vál­to­zé­kony idő­nek né­zünk elébe.

Rejtélyes halálesetek a szcientológusok körül!

Rejtélyes halálesetek a szcientológusok körül!

Ugyan­olyan módon hal­tak meg.

Több, szci­en­to­ló­gi­á­ból ki­áb­rán­dult ember is véget ve­tett az éle­té­nek az el­múlt évek­ben, rá­adá­sul mind­nyá­jan ugyan­azon a módon.

Elfogadhatatlan, hogy Soros NGO-i befolyásolják az illegális bevándorlást

Elfogadhatatlan, hogy Soros NGO-i befolyásolják az illegális bevándorlást

A Fi­desz el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja, hogy Soros György által tá­mo­ga­tott NGO-k be­fo­lyá­sol­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lást.

Orbán: keresztény értékeket követő kormányzásra van szükség

Orbán: keresztény értékeket követő kormányzásra van szükség

A mi­nisz­ter­el­nök a re­for­má­ció kez­de­té­nek 500. év­for­du­ló­ján be­szélt.

A mi­nisz­ter­el­nök ked­den a re­for­má­ció kez­de­té­nek 500. év­for­du­lója al­kal­má­ból mon­dott be­szé­det.

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Szét­ver­ték a 2-es vil­la­mos egyik kap­cso­ló­szek­ré­nyét a Já­szai Mari téren. Sza­ba­don ma­radt a 600 vol­tos áram!

Nem is hinnéd, milyen nagy szükség van a biztató szavakra

Nem is hinnéd, milyen nagy szükség van a biztató szavakra

Ked­ves cet­lik­kel telt meg az or­szág!

Drá­mai ok hú­zó­dik meg az or­szá­got el­lepő ked­ves cet­lik mö­gött. A kez­de­mé­nye­zés új for­du­la­tot vesz.

Szomorú látvány: ezt tette a viharos szél a temetőkkel

Szomorú látvány: ezt tette a viharos szél a temetőkkel

Hiába tet­ték szé­pen rendbe a sí­ro­kat a hoz­zá­tar­to­zók min­den­szen­tekre és ha­lot­tak nap­jára, az orkán erejű szél min­dent el­sö­pört.

Hiába tet­ték szé­pen rendbe a sí­ro­kat a hoz­zá­tar­to­zók min­den­szen­tekre és ha­lot­tak nap­jára, az orkán erejű szél, a vihar min­dent el­sö­pört: ki­for­dí­totta a fa fej­fá­kat, fel­dön­tötte a vi­rá­go­kat és vá­zá­kat, te­le­hordta sze­mét­tel a sí­ro­kat. Kezd­het­jük elöl­ről!

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

Ha­lot­tak nap­já­nak es­té­jén égő mé­cses­erdő vi­lá­gítja meg a te­me­tő­ket. A szép szo­kás azon­ban ve­szélyt is rejt!

Ha­lot­tak nap­já­nak es­té­jén égő mé­cses­erdő vi­lá­gítja meg a te­me­tő­ket. Ez azon­ban ve­szélyt is rejt!

Kémkedéssel is gyanúsítják
a szcientológusokat

Kémkedéssel is gyanúsítják
a szcientológusokat

Le­for­dí­tot­ták a rész­le­tes je­len­té­se­ket.

Rész­le­te­sen ki­kér­de­zik a hí­ve­i­ket, majd a mit sem sejtő ci­vi­lek tö­me­ge­i­ről is szóló anya­go­kat le­for­dít­ják és kül­földre kül­dik - de­rült ki a ha­tó­ság je­len­té­se­i­ből.

Hipnotizálnak is a szcientológusok

Hipnotizálnak is a szcientológusok

Kém­ke­dés gya­núja miatt is nyo­moz­nak a szci­en­to­ló­gu­sok­nál!

Nem­csak sze­mé­lyes adat­tal való vissza­élés és adóügyek, hanem kém­ke­dés gya­núja miatt is nyo­moz­nak a szci­en­to­ló­gu­sok­nál! A szak­ér­tői je­len­tés­ből ki­de­rült: a rész­le­tes ki­kér­de­zé­sek során hip­no­ti­zál­ták hí­ve­i­ket.

Kemény ősz: hat megyére adtak ki riasztást

Kemény ősz: hat megyére adtak ki riasztást

Már reg­gel több­felé vi­ha­ros, órán­ként több mint het­ven ki­lo­mé­te­res erős­ségű szél­lö­ké­sek vár­ha­tóak.

Bár a hét­végi tom­bo­lás után né­mi­képp mér­sék­lő­dik az idő­já­rás, a reg­gelt több­felé vi­ha­ros, órán­ként több mint het­ven ki­lo­mé­te­res erős­ségű szél­lö­ké­sek bor­zol­hat­ják. Rá­adá­sul a hi­deg­front to­vábbi ter­he­ket ró az arra ér­zé­ke­nyekre.