RIPOSTER

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

Esős, sze­les, de meleg idő vár­ható.

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható.

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Öz­ve­gye és gyer­me­kei Ame­ri­ká­ban élnek, de úgy tűnik, hogy va­laki rend­sze­re­sen kijár Fenyő sír­já­hoz.

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra, de so­káig nem volt sír­köve...

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra.

Horrorhétvége a magyar utakon: 9 halott, 52 súlyos sérült

Horrorhétvége a magyar utakon: sokan vesztették életüket

Egé­szen sok­koló a hét­végi bal­eset­lel­tár: ki­len­cen meg­hal­tak, 52-en sú­lyo­san meg­sé­rül­tek a ma­gyar uta­kon!

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Össze­csap­nak az ele­mek!

Saj­nos ma össze­csap­nak az ele­mek a fe­jünk fe­lett, de nem­so­kára ismét nyá­ri­asra for­dul az idő.

Fontos hírt közöltek a meteorológusok, eddig élvezhetjük a napsütést

Fontos hírt közöltek a meteorológusok, eddig élvezhetjük a napsütést

He­lyen­ként már szom­ba­ton is lehet szá­mí­tani csa­pa­dékra.

He­lyen­ként már szom­ba­ton is lehet szá­mí­tani csa­pa­dékra, de a hét kö­ze­pén már töb­bet fog esni.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tovább bonyolódik az ügy, ez derült ki a Fertő tóban talált holttestről

Tovább bonyolódik az ügy, ez derült ki a Fertő tóban talált holttestről

A Fertő tóban ta­lált holt­test ki­léte még min­dig rej­tély.

A Fertő tóban ta­lált holt­test ki­léte még min­dig rej­tély, de azt már lehet tudni, hogy nem VV Fanni és nem is N.-né K. Judit ke­rült elő.

Váratlan fordulat a Fenyő-gyilkosságban, újabb gyanúsított került elő

Váratlan fordulat a Fenyő-gyilkosságban, újabb gyanúsított került elő

Az 1998-ban tör­tént gyil­kos­ság nyo­mo­zá­sá­nak ha­la­dá­sát ve­szé­lyez­tette.

Az 1998-ban tör­tént gyil­kos­ság nyo­mo­zá­sá­nak ha­la­dá­sát ve­szé­lyez­tette az egy­kori fő­ügyész.

Megszületett az ítélet Gyárfás Tamás ügyében

Megszületett az ítélet Gyárfás Tamás ügyében

Dön­tött a bíró.

A Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája pén­te­ken ho­zott dön­tést arról, hogy Gyár­fást házi őri­zetbe he­lye­zik-e vagy sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het.

Brutális számlát kaptak a belvárosban, elképesztő ár két felesért

Brutális számlát kaptak a belvárosban, elképesztő ár két felesért

Az V. ke­rü­leti szó­ra­ko­zó­he­lyen csak a tu­ris­ták pén­zére utaz­tak, ezért volt, hogy több mint 100 ezer fo­rin­tért adtak egyet­len pohár pá­lin­kát.

Fejlemény a békési csecsemőgyilkosság ügyében, szörnyű, ami kiderült

Fejlemény a békési csecsemőgyilkosság ügyében, szörnyű, ami kiderült

A fi­a­tal nő egész­sé­ges gyer­me­ket szült, ám vég­zett új­szü­lött kisfi­á­val.

A fi­a­tal nő egész­sé­ges gyer­me­ket szült, ám ke­gyet­len módon vég­zett új­szü­lött kisfi­á­val.

Erre készülj, egyetlen dologtól kell tartani a ragyogó időben

Erre készülj, egyetlen dologtól kell tartani a ragyogó időben

Meleg és nap­sü­té­ses idő vár­ható.

Or­szág­szerte meleg és nap­sü­té­ses idő vár­ható, de a szél egy ki­csit be­le­ron­dít a nyá­rias időbe.

Így sétált haza Gyárfás Tamás az őrizetből

Friss fotók: Így sétált haza Gyárfás Tamás az őrizetből

Házi őri­ze­té­ről pén­te­ken dön­te­nek.

Ahogy el­ső­ként be­szá­molt róla a Ri­post: ha­za­en­ged­ték a Fenyő-gyil­kos­ság miatt fel­buj­tás­sal gya­nú­sí­tott Gyár­fás Ta­mást, házi őri­ze­té­ről pén­te­ken dön­te­nek.

Orbán Viktor: egy miniszter már biztos

Orbán Viktor: egy miniszter már biztos

A mi­nisz­ter­el­nök pén­tek reg­gel je­len­tette be az új kor­mány első mi­nisz­te­ré­nek nevét. Orbán Vik­tor a rá­di­ó­ban be­szélt a jö­vő­ről.

A mi­nisz­ter­el­nök pén­tek reg­gel je­len­tette be az új kor­mány első mi­nisz­te­ré­nek nevét. Orbán Vik­tor a rá­di­ó­ban be­szélt a jö­vő­ről.

Fenyő-gyilkosság: Rejtélyes kapcsolat Gyárfás Tamás és Portik között

Fenyő-gyilkosság: Rejtélyes kapcsolat Gyárfás Tamás és Portik között

Gyár­fás és az el­ítélt több év­ti­zede tartó kap­cso­lat­ban áll egy­más­sal.

Fel­buj­tó­ként elő­ször Por­tik Ta­mást, ked­den pedig Gyár­fás Ta­mást hall­gat­ták ki egy húsz évvel ez­előtti gyil­kos­ság, Fenyő János mé­dia­vál­lal­kozó meg­ölése ügyé­ben. Ők ket­ten kü­lö­nös, több év­ti­zede tartó kap­cso­lat­ban áll egy­más­sal...

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Újra fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Újra fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete, de a szél azért még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Ked­den kissé lehűl a le­vegő az esős idő­ben, de szer­dára már jó hí­rünk is van. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Veronai busztragédia: Végzetes hibákat vétettek az olaszok

Veronai busztragédia: Végzetes hibákat vétettek az olaszok

Már 6 ember vá­dol­nak!

El­alvó busz­so­főr, durr­de­fekt egy ott­ha­gyott osz­lop­tar­tó­tól, szikra és tűz egy rossz he­lyen lévő vil­lany­osz­lop miatt... 17 ember vesz­tette éle­tét.

Új részletek a veronai busztragédia okairól

Új részletek a veronai busztragédia okairól

Egy be­ad­vány min­denre ki­ter­je­dően fel­tárja a bal­eset eset­le­ges okait.

Egy rész­le­tes ma­gyar be­ad­vány min­denre ki­ter­je­dően fel­tárja a vég­ze­tes bal­eset eset­le­ges okait.

Sokkot kapott a párja, négygyermekes anyát gázoltak halálra Nógrádban

Sokkot kapott a párja, négygyermekes anyát gázoltak halálra Nógrádban

A fi­a­tal nő éppen gyer­me­ke­i­hez tar­tott az óvo­dába.

A fi­a­tal nő éppen gyer­me­ke­i­hez tar­tott az óvo­dába, ami­kor a ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

A férfi vi­szonyt kez­dett az egyik kis­korú ta­nít­vá­nyá­val, pedig párja és ne­velt gyer­me­kei is vol­tak.

Kiderült, miért lesz még drágább az újkrumpli

Kiderült, miért lesz még drágább az újkrumpli

A ki­lón­kénti át­lagár 1280 Ft.

Meg­je­lent a pi­a­co­kon az új­krumpli. Bár meg­szo­kott, hogy a sze­zon ele­jén drá­gáb­ban mérik, idén a szo­ká­sos­nál is jóval töb­bet kér­nek érte: a ki­lón­kénti át­lagár 1280 Ft. A Ri­post utá­na­járt a drá­gu­lás­nak.

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Egyre több riasztás érkezik: Veszélyes kígyókat dobnak utcára

Ag­gasztó je­len­ségre hívta fel a fi­gyel­met Ma­gyar­or­szág egyet­len vad­ál­lat­be­fo­gója!

Riasztást adtak ki a zivatarok miatt, itt van most viharveszély

Riasztást adtak ki a zivatarok miatt, itt van most viharveszély

Ugya­n­ak­kor akár 25 fok is lehet.

Ugya­n­ak­kor akár 25 fok is lehet a néhol erő­sen sze­les idő­ben. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Rendőrök leptek el egy Fejér megyei iskolát, többeket óráról vittek el

Rendőrök leptek el egy Fejér megyei iskolát, többeket óráról vittek el

Egy sze­relmi ügy miatt tört ki bot­rány a di­á­kok kö­zött.

Egy sze­relmi ügy miatt tört ki bot­rány a di­á­kok kö­zött, az ügy tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Erős az UV-sugárzás, már most fél óra alatt le lehet égni

Erős az UV-sugárzás, már most fél óra alatt le lehet égni

Las­san nyá­ri­as­nak mond­ható az idő­já­rá­sunk, a dél­utáni hő­mér­sék­let már meg is ha­lad­hatja a 25 fokot!

Las­san nyá­ri­as­nak mond­ható az idő­já­rá­sunk, a dél­utáni hő­mér­sék­let már meg is ha­lad­hatja a 25 fokot!

Nagyon készülj, ezt a meglepetést tartogatja számunka a szerda

Nagyon készülj, ezt a meglepetést tartogatja számunka a szerda

Zá­porra és zi­va­tarra is szá­mí­tani kell a meleg, sze­les idő­ben. Ugya­n­ak­kor még 26 fok is lehet!

Ezeket a magyarországi járatokat érinti a sztrájk

Káosz a reptereken: Ezeket a magyarországi járatokat érinti a sztrájk

A Luft­hansa német lé­gi­tár­sa­ság kény­te­len volt tö­rölni nyolc­száz já­ra­tát a keddi napra.

Bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

Bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

A nagy meleg meg­ma­rad, de a heves zi­va­ta­rok miatt már ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A nagy meleg meg­ma­rad, de a heves zi­va­ta­rok miatt már ki­ad­ták a ri­asz­tást! Erős szélre is ké­szülni kell.

Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Megérkezett az előrejelzés! Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Bár a le­hű­lés el­ke­rüli ha­zán­kat, a nagy me­leg­ben egy-két kel­le­met­le­nebb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­gel szá­mol­nunk kell!

Bár a le­hű­lés el­ke­rüli ha­zán­kat, a nagy me­leg­ben egy-két kel­le­met­le­nebb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­gel szá­mol­nunk kell a mai napon! Sőt, akár szer­dán is. Ol­vasd el a prog­nó­zist, hogy a vár­ható idő­já­rás­nak meg­fe­le­lően öl­töz­hess fel!

Eltűnt egy 12 éves magyar lány, lehet, hogy babát vár

Eltűnt egy 12 éves magyar lány, lehet, hogy babát vár

Egy pécsi át­me­neti ott­hon­ból szö­kött meg pén­te­ken Pe­regi Ge­or­gina Jo­hanna, most rend­őrök ke­re­sik.

Egy pécsi át­me­neti ott­hon­ból szö­kött meg pén­te­ken Pe­regi Ge­or­gina Jo­hanna, most rend­őrök ke­re­sik a kis­ka­maszt.

Így ünnepeltek Orbán Viktor gyerekei: Fotók

Így ünnepeltek
Orbán Viktor gyerekei:
Fotók

Pon­to­sab­ban így ün­ne­pel­ték az édes­ap­ju­kat.

Pon­to­sab­ban így ün­ne­pel­ték az édes­ap­ju­kat. Mond­hatni fel­hőt­len volt az öröm.

Hahó, facebookosok! - így köszönt be Orbán a neten

Hahó,
facebookosok!
- így köszönt be Orbán a neten

Meg­kö­szönt min­den ta­ná­csot és...

Meg­kö­szönt min­den ta­ná­csot és tá­mo­ga­tást...

Mindenki szavazott, ezen a településen 100 százalékos volt a részvételi arány

Mindenki szavazott, ezen a településen 100 százalékos volt a részvételi arány

A Zala me­gyei Ibor­fián rá­adá­sul már dél­előtt le­ad­ták sza­va­za­tu­kat a vá­lasz­tó­pol­gá­rok.

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt.

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, hol bor­zolja to­vább a szél a ke­dé­lye­ket.

Lezárult a szavazás, de mutatjuk, meddig nem várható eredmény

Lezárult a szavazás, de mutatjuk, meddig nem várható eredmény

Je­len­leg Lon­don­ban és Új­bu­dán a leg­hosszabb a vá­ra­ko­zók sora. A XI. ke­rü­let­ben "tra­gi­kus" a hely­zet.

Je­len­leg Lon­don­ban és Új­bu­dán a leg­hosszabb a vá­ra­ko­zók sora. A XI. ke­rü­let­ben "tra­gi­kus" a hely­zet.

Megfagyott a levegő, a közönség előtt zuhant mélybe a művész

Megfagyott a levegő, a közönség előtt zuhant mélybe a művész

Az eset a cir­kusz­ban tör­tént.

A cir­kusz­ban dol­gozó kö­tél­tán­cos a nézők szeme lát­tára szen­ve­dett bal­ese­tet.

Itt a FIDESZ örökös kampánydala: Hallgass a szívedre!

Itt a FIDESZ örökös kampánydala: Hallgass a szívedre!

Ez a réges-régi Ro­xette dal...

Ez a réges-régi Ro­xette dal rö­pí­tette be a ma­gyar po­li­ti­kába a Fi­a­tal De­mok­ra­ták Szö­vet­sé­gét. A lé­nyeg ugyanaz ma­radt: Hall­gass a szí­vedre, sza­vazz a ....

Münsteri gázolás: Mentális problémákkal küzdő 48 éves férfi a merénylő

Münsteri gázolás: Mentális problémákkal küzdő 48 éves férfi a merénylő

Be­le­haj­tott a tö­megbe.

Be­le­haj­tott a tö­megbe egy fur­gon szom­ba­ton a né­met­or­szági Müns­ter­ben.

Friss hír: Öngyilkos lett a münsteri furgonos merénylő

Friss hír: Öngyilkos lett a münsteri furgonos merénylő

A Bild sze­rint meg­ölte magát az a férfi, aki fur­gon­já­val egy ká­vézó te­ra­szán ülők közé haj­tott.

A Bild sze­rint meg­ölte magát az a férfi, aki fur­gon­já­val egy ká­vézó te­ra­szán ülők közé haj­tott.

Figyelmeztet az ÁNTSZ: Egyszerre támad minden pollenfajta

Egyszerre támad minden pollenfajta

Most hét­vé­gén hir­te­len jön a fel­me­le­ge­dés, több mint 20 fok lesz, de már tü­ne­te­ket okozó mennyi­ség­ben száll a le­ve­gő­ben az összes kö­hö­gést, tüsszö­gést okozó vi­rág­por­fajta!

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Eső és erős szél még vár­ható.

Eső és erős szél még vár­ható, de a le­vegő hő­mér­sék­lete kel­le­me­sen fel­me­leg­szik a kö­vet­kező na­pok­ban.

Orbán Viktor beindította a visszaszámlálót: videó

Orbán Viktor beindította a visszaszámlálót: videó

Már ke­ve­sebb, mint 24 óra és el­kez­dő­dik egy sors­döntő nap. Mind­két tábor tel­jes erő­vel moz­gó­sít.

Már ke­ve­sebb, mint 24 óra és el­kez­dő­dik egy sors­döntő nap. Mind­két tábor tel­jes erő­vel moz­gó­sít. Soros György újabb mil­li­ár­do­kat tett bele a kam­pány­gé­pe­zetbe, el akarja ta­ka­rí­tani a nem­zeti ol­dalt. De meg lehet-e min­dent venni pén­zért?

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Némi kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell a ta­va­szias idő­ben.

Némi kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell a ta­va­szias idő­ben.

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

A tá­ma­dó­jára ott­hon csap­tak le.

Gyil­kos­ság tör­tént Nyír­egy­há­zán va­sár­nap. K. Tamás holt­tes­tére más­nap ta­lál­tak rá a vas­úti sínek mel­lett. A tá­ma­dó­jára ott­hon csa­pott le a rend­őr­ség.

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­me­lyest vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­me­lyest vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Az első videó Orbán Viktor kisunokájáról, Alízról

Az első videó Orbán Viktor kisunokájáról, Alízról

A hely­szín - igaz, erre nincs sem­mi­féle uta­lás - Orbán Vik­tor csa­ládi há­zá­nak a kertje.

A hely­szín - igaz, erre nincs sem­mi­féle uta­lás - Orbán Vik­tor csa­ládi há­zá­nak a kertje. A kis­lány pedig, össze­ha­son­lítva a ko­rábbi rit­kán lát­ható fo­tók­kal csak a 2016 jú­nius 20-án szü­le­tett Alíz, az első unoka lehet. Aki­nek ez a má­so­dik hús­vétja., hi­szen, ha jól szá­mol­juk, akkor 21 hó­na­pos.

Csavar az időjárásban, erre a meglepetésre készülj

Csavar az időjárásban, erre a meglepetésre készülj

A hő­mér­sék­let iga­zán ked­ve­zően ala­kul a kö­vet­kező na­pok­ban, de némi kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

A hő­mér­sék­let iga­zán ked­ve­zően ala­kul a kö­vet­kező na­pok­ban, de némi kel­le­met­len­ségre szá­mí­tani kell.

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Már nagy­pén­te­ken is volt he­lyen­ként eső, de az iga­zán zi­va­ta­ros nap a szom­bat lehet!

Magyarország elveszítheti a mindennapok biztonságát

Magyarország elveszítheti a mindennapok biztonságát

A Fi­desz sze­rint ha jövő va­sár­nap "Soros je­lölt­jei" ke­rül­nek ha­ta­lomra, be­ván­dor­ló­or­szággá te­szik Ma­gyar­or­szá­got.

Nyoma veszett a gyönyörű budapesti tinilánynak, a rendőrség keresi!

Nyoma veszett a gyönyörű budapesti tinilánynak, a rendőrség keresi!

A fi­a­tal lány csü­tör­tö­kön tűnt el XVII. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, senki nem tudja, mi lehet vele.

Rejtélyes haláleset a Honvédkórházban, szörnyű halált halt a nő!

Rejtélyes haláleset a Honvédkórházban, szörnyű halált halt a nő!

Az asszony há­zi­or­vosa kö­ve­teli, hogy a kór­ház in­dít­son belső vizs­gá­la­tot a ha­lál­eset ügyé­ben, ám erre az in­téz­mény nem haj­landó.

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

Úgy szelfiznek Orbánnal, mint Justin Bieberrel

Úgy szelfiznek Orbánnal, mint Justin Bieberrel

Gyűj­tik, kör­be­kül­dik a Fa­ce­boo­kon.

Olyan lett az Orbán-szelfi, mint régen volt az au­tog­ram. Gyűj­tik, kör­be­kül­dik, ter­jed a Fa­ce­boo­kon, mint egy ví­rus­vi­deó.

Rejtélyes módon tűnt el egy magyar fiú Hollandiában, a családja keresi

Rejtélyes módon tűnt el egy magyar fiú Hollandiában, a családja keresi

A fi­a­tal egy éve dol­go­zik Hol­lan­di­á­ban, ám a szü­le­i­nek azt sem mondta el, me­lyik vá­ros­ban ta­lált mun­kát.

Lelombozó, esővel érkezik a húsvéti hosszú hétvége!

Lelombozó, esővel érkezik a húsvéti hosszú hétvége!

Nem lesz aján­la­tos nagy ta­va­szi tú­rára menni nagy­pén­te­ken, hideg és esős idő vár­ható.

Nem lesz aján­la­tos nagy ta­va­szi tú­rára menni nagy­pén­te­ken, hideg és esős idő vár­ható.

Jéggel érkezik az erős szél, erre készülj a napokban

Jéggel érkezik az erős szél, erre készülj a napokban

A hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul ugyan, de azért kel­le­met­len­sé­ge­ket is tar­to­gat az idő­já­rás.

A hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul ugyan, de azért kel­le­met­len­sé­ge­ket is tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, hol vár­ható sok csa­pa­dék.

Hét feles után, részegen indult el a Szentendrei úti ámokfutó

Hét feles után, részegen indult el a Szentendrei úti ámokfutó

Meg­kez­dő­dött a ta­valy már­ci­usi, óbu­dai ha­lá­los bal­eset bí­ró­sági tár­gya­lása, a tra­gé­di­á­ban két 21 éves fi­a­tal halt meg.

Órákig kerülgették a gyalogosok a holttestet a XVI. kerületben

Órákig kerülgették a gyalogosok a holttestet a XVI. kerületben

Egy ha­lott idős em­berre buk­kan­tak a bu­da­pesti park­ban.

Egy ha­lott idős em­berre buk­kan­tak a bu­da­pesti park­ban, fel­te­he­tően ter­mé­sze­tes ha­lált halt.

Meglepetéssel köszönt be a tavasz, a frontérzékenyekre nehéz idő vár

Meglepetéssel köszönt be a tavasz, a frontérzékenyekre nehéz idő vár

Végre már nem fo­gunk fa­gyos­kodni, de a front­tal is szembe kell néz­nünk.

Végre már nem fo­gunk fa­gyos­kodni, de a meleg-, majd a hi­deg­front­tal is szembe kell néz­nünk.

Ezzel a durva módszerrel dolgoznak a betörők, a rendőrség nyomoz

Ezzel a durva módszerrel dolgoznak a betörők, a rendőrség nyomoz

Nem akár­mi­lyen mód­szer­rel pró­bál­nak be­törni a la­ká­sokba a bű­nö­zők: egy­sze­rűen el­tö­rik az aj­tó­zá­rat!

Itt a bizonyíték: Mégis létezik a Kék Bálna öngyilkos kihívás

Itt a bizonyíték: Mégis létezik a Kék Bálna öngyilkos kihívás

Eset­ta­nul­mány ké­szült róla.

Eddig egyet­len eset­ta­nul­mány sem ké­szült a Kék Bálna nevű ön­gyil­kos in­ter­ne­tes játék lé­te­zé­sé­ről, egé­szen mos­ta­náig!

Most már biztos: Kiderült, milyen időnk lesz húsvétkor

Most már biztos: Kiderült, milyen időnk lesz húsvétkor

A kö­vet­kező na­pok­ban már fo­ko­za­to­san eny­hül az idő, a jövő hét ele­jén foly­ta­tó­dik a fel­me­le­ge­dés: nap­köz­ben 10 fok fe­lett lesz a hő­mér­sék­let.

A kö­vet­kező na­pok­ban már fo­ko­za­to­san eny­hül az idő, a jövő hét ele­jén foly­ta­tó­dik a fel­me­le­ge­dés: nap­köz­ben 10 fok fe­lett lesz a hő­mér­sék­let. A Ri­post annak járt utána, mi­lyen idő lesz hús­vét­kor!

Itt a nyári időszámítás: Az embereknek elegük van az óraátállításból

Itt a nyári időszámítás: Az embereknek elegük van az óraátállításból

Va­sár­napra vir­ra­dóan, haj­nal­ban egy órá­val előre kell ál­lí­tani az órá­kat!

Ne fe­led­jük: a va­sár­napra vir­radó haj­na­lon egy órá­val előre kell ál­lí­tani az órá­kat, el­kez­dő­dik a nyári idő­szá­mí­tás. Sokan van­nak olya­nok is, akik abban a tév­hit­ben élnek, hogy már meg­szűnt a nyári és a téli idő­szá­mí­tás.

Durva fotók, balesetet okozott a kamionról lezuhanó jég a Hajdúságban

Durva fotók, balesetet okozott a kamionról lezuhanó jég a Hajdúságban

A sofőr is meg­sé­rült, ami­kor a szél­vé­dőre zu­hant egy jég­tábla.

Az au­tó­ban ülő sofőr is meg­sé­rült, ami­kor egy ka­nya­rodó te­her­au­tó­ról a szél­vé­dőre zu­hant egy jég­tábla.

Egy magyar édesanya megrázó vallomása: még mindig várja eltűnt fiát

Egy magyar édesanya megrázó vallomása: még mindig várja eltűnt fiát

Az anya ta­valy be­szélt utol­jára a fi­á­val, de még min­dig nem adta fel a re­ményt, hogy egy­szer újra lát­hatja.

Most közölték: készültség Ferihegyen, súlyos sérült is van

Most közölték: készültség Ferihegyen, súlyos sérült is van

Az em­be­re­ket ki kel­lett men­teni.

Az em­be­re­ket ki kel­lett men­teni egy re­pü­lő­gép­ből, mi­u­tán füs­tölni kez­dett.

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

A mi­nisz­ter­el­nök haj­nal­ban ké­szí­tett egy vi­deót Brüsszel­ben, a Be­at­les-dalt idézve.

Szijjártó: Nekünk kell megvédenünk magunkat, mert más nem teszi!

Szijjártó: Nekünk kell megvédenünk magunkat, mert más nem teszi!

Az el­múlt évek ter­ror­tá­ma­dá­sai Eu­ró­pá­ban vi­lá­gossá tet­ték, hogy a be­ván­dor­lás ter­ror­ve­szélyt és élet­ve­szélyt je­lent.

Fogamzásgátló miatt halt meg a 18 éves lány

Fogamzásgátló miatt halt meg a 18 éves lány

Nem a 18 éves, kecs­kédi Pa­mina az első ma­gyar lány, aki fo­gam­zás­gátló tab­let­tája miatt halt meg.

Nem a 18 éves, kecs­kédi Pa­mina az első ma­gyar lány, aki fo­gam­zás­gátló tab­let­tája miatt halt meg. Ve­szé­lyes mel­lék­ha­tá­sok le­het­nek.

Csodás modellkarrier előtt állt, most temetésére készül a családja

Csodás modellkarrier előtt állt, most temetésére készül a családja

Bor­zasztó tra­gé­dia, ami a kecs­ké­den élő Pa­mi­ná­val tör­tént. Az egész­sé­ges, gyö­nyörű 18 éves lány vá­rat­la­nul meg­halt.

Azonnali ELMŰ-intézkedés: ezért áramtalanítottak egy teljes körzetet

Azonnali ELMŰ-intézkedés: ezért áramtalanítottak egy teljes körzetet

Egyet­len férfi oko­zott ha­tal­mas ga­li­bát So­mogy me­gyé­ben, ami­kor fel­má­szott egy vil­lany­osz­lopra.

Elképesztő változás a Bulgáriában balesetező Vanessza állapotában

Elképesztő változás a Bulgáriában balesetező Vanessza állapotában

Min­den jel arra mutat, hogy Bur­kus Va­nes­sza tel­je­sen fel fog épülni!

Min­den jel arra mutat, hogy Bur­kus Va­nes­sza tel­je­sen fel fog épülni!

Riasztást adtak ki: Mérgező étrend-kiegészítő a magyar boltokban

Riasztást adtak ki: Mérgező étrend-kiegészítő a magyar boltokban

A meg­en­ge­dett­nél ma­ga­sabb ci­a­nid tar­ta­lom miatt a hol­land ha­tó­ság ri­asz­tást adott ki ke­serű sár­ga­ba­rack­magra.

Hófúvással jön az ítéletidő, összecsapnak az elemek

Hófúvással jön az ítéletidő, összecsapnak az elemek

Vi­ha­ros szélre ké­szülj a hi­deg­ben! De azt is mu­tat­juk, hogy mi­kor­tól van esély némi eny­hü­lésre.

Meghalt a hernádfalui lány, akit a gyerekek közé hajtó autó gázolt el

Meghalt a hernádfalui lány, akit a gyerekek közé hajtó autó gázolt el

A 13 éves kis­lány szer­ve­zete a bor­zal­mas bal­eset után fel­adta a küz­del­met.

A 13 éves kis­lány szer­ve­zete a bor­zal­mas bal­eset után fel­adta a küz­del­met.

Orbán: át akarják gyötörni rajtunk az új migránsszabályokat - videó

Orbán: át akarják gyötörni rajtunk az új migráns szabályokat - videó

A mi­nisz­ter­el­nök az EU-csúcs előtti par­la­menti ülés után je­lent­ke­zett be.

A mi­nisz­ter­el­nök az EU-csúcs előtti par­la­menti ülés után je­lent­ke­zett be a Fa­ce­boo­kon.

Elfagyhatnak a rügyek és veszélyben a méhek

Elfagyhatnak a rügyek és veszélyben a méhek

Az őszi ve­té­sek­kel is gond lehet.

Bár május ele­jén lehet csak nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­jó­solni, mi­lyen is lesz az idei gyü­mölcs­ter­més, Bá­lint gazda azon­ban már most ag­gasz­tó­nak tartja.

Orbán Viktor: Ne adjuk méltatlan kezekbe a haza sorsát!

Orbán Viktor: Ne adjuk méltatlan kezekbe a haza sorsát!

A jövő ezen a né­hány dol­gon for­dul meg. Ez a munka, a haza, a csa­lád - mondta a mi­nisz­ter­el­nök Sze­ren­csen.

Orbán Viktor elárulta, mi a felesége kedvence- videó

Orbán Viktor elárulta, mi a felesége kedvence- videó

Az élet­hez kell egy kis Sze­ren­csi. S ha a mi­nisz­ter­el­nök már Sze­ren­csen járt, be is vá­sá­rolt cso­ki­fé­lék­ből hús­vétra.

Az élet­hez kell egy kis Sze­ren­csi. S ha a mi­nisz­ter­el­nök már Sze­ren­csen járt, be is vá­sá­rolt cso­ki­fé­lék­ből hús­vétra.