RIPOSTER

Kitart a kánikula, itt várhatók záporok ma a melegben

Kitart a kánikula, itt várhatók záporok ma a melegben

Néhol meg­élén­kül­het a szél.

Néhol meg­élén­kül­het a szél az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Hőség vár­ható a kö­vet­kező na­pok­ban is. El­vétve eshet csak.

Megrázó képeket kaptunk a súlyos balesetről, többen megsérültek

Megrázó képeket kaptunk a súlyos balesetről, többen megsérültek

A bal­eset során a sofőr és öt utasa is meg­sé­rült.

A bal­eset során a sofőr és öt utasa is meg­sé­rült, min­den­kit kór­házba vit­tek a men­tők.

Újabb megrázó részletre derült fény, itt lehet VV Fanni holtteste

Újabb megrázó részletre derült fény, itt lehet VV Fanni holtteste

A gya­nú­sí­tott to­vábbra is ta­gadja a gyil­kos­sá­got, a ha­zug­ság­vizs­gáló azon­ban mást jel­zett.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ezt tartogatja az időjárás

Sötét felhők gyűlnek az égre, ezt tartogatja az időjárás

Az elő­re­jel­zé­sek egy­től egyig azt jó­sol­ják, hogy marad a ká­ni­kula. Ugya­n­ak­kor zápor és erős szél is vár­ható.

Az elő­re­jel­zé­sek egy­től egyig azt jó­sol­ják, hogy marad a ká­ni­kula. Ugya­n­ak­kor zá­po­rok vár­ha­tók.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Sosem látott finálét kap az augusztus 20-ai tűzijáték

Sosem látott finálét kap az augusztus 20-ai tűzijáték

Tömeg a hi­da­kon, a par­to­kon, még a dunai ha­jó­kat is el­fog­lal­ják majd az au­gusz­tus 20-i tű­zi­já­tékra kí­ván­csi tö­me­gek.

Tömeg a hi­da­kon, a par­to­kon, még a dunai ha­jó­kat is el­fog­lal­ják majd az au­gusz­tus 20-i tű­zi­já­tékra kí­ván­csi tö­me­gek. Idén is min­den­ki­nek jut majd hely a szem­lé­lő­désre, a szer­ve­zők pedig egy extra meg­le­pe­tés­sel is ké­szül­nek a fél­órás lát­vány­show végén!

Közeleg az enyhülés: Eddig tart a kánikula

Közeleg az enyhülés: Eddig tart a kánikula

Ha már te sem bírod ezt a rek­kenő hő­sé­get és kí­ván­csi vagy, med­dig kell még el­vi­sel­nünk a 30 fok fö­lötti me­le­get, kat­tints!

Ha már te sem bírod ezt a rek­kenő hő­sé­get és kí­ván­csi vagy, med­dig kell még el­vi­sel­nünk a 30 fok fö­lötti me­le­get, kat­tints!

Ma eleinte fokozódik a hőség, de aztán jön a meglepetés

Ma eleinte fokozódik a hőség, de aztán jön a meglepetés

A meleg vi­szont egész hét­vé­gén ki­tart.

Apró kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell a ká­ni­ku­lá­ban. A meleg vi­szont egész hét­vé­gén ki­tart az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Óriási változás a budapesti közlekedésben, rég vártunk erre

Óriási változás a budapesti közlekedésben, rég vártunk erre

Ren­ge­teg em­ber­nek oko­zott bosszú­sá­got a 4-es 6-os fel­újí­tása, ám nem­so­kára újra a tel­jes vo­na­lon jár­nak a vil­la­mo­sok.

Dráma a magyar gyárban: lúg ment a szemébe, kórházba került a dolgozó

Dráma a magyar gyárban: lúg ment a szemébe, kórházba került a dolgozó

Az al­kal­ma­zot­tat a győri kór­házba vit­ték, bent tart­ják meg­fi­gye­lésre.

Az al­kal­ma­zot­tat a győri kór­házba vit­ték, ahol még min­dig bent tart­ják meg­fi­gye­lésre.

Botrány a magyar plázában: a biztonsági őr megfenyegette a kismamát

Botrány a magyar plázában: a biztonsági őr megfenyegette a kismamát

Az édes­anya csak a ba­bá­ját akarta meg­szop­tatni, ami­kor az őr oda­lé­pett hozzá és meg­fe­nye­gette, hogy rend­őrt hív.

Nagy a baj: helikopterrel keresnek az Alpokban egy magyar szakácsot

Nagy a baj: helikopterrel keresnek az Alpokban egy magyar szakácsot

A férfi el­tű­né­sét a mun­ka­he­lyé­ről je­len­tet­ték be, mert nem ment be dol­gozni a ki­rán­du­lás után.

Drámai jelenet a magyar szállodában: hőssé vált a recepciós

Drámai jelenet a magyar szállodában: hőssé vált a recepciós

Egy idős asszony éle­tét kel­lett meg­men­teni, mi­u­tán rosszul lett a re­cep­ciós előtt.

Egy idős asszony éle­tét kel­lett meg­men­teni, mi­u­tán rosszul lett a re­cep­ciós előtt.

Családi dráma Cegléden: ezt követeli a hatóság a 3 éves kislánytól

Családi dráma Cegléden: ezt követeli a hatóság a 3 éves kislánytól

A kis­lány több mint egy­mil­lió fo­rin­tos tar­to­zást örö­költ el­hunyt édes­ap­já­tól.

A kis­lány több mint egy­mil­lió fo­rin­tos tar­to­zást örö­költ el­hunyt édes­ap­já­tól, ám a csa­lád nem tud fi­zetni.

Váratlan esőkkel támad az időjárás, és jön a kánikula

Váratlan esőkkel támad az időjárás, és jön a kánikula

A kö­vet­kező na­pok­ban ket­té­sza­kad az or­szág, de mu­tat­juk, hogy hol, mire kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban ket­té­sza­kad az or­szág, de mu­tat­juk, hogy hol, mire kell ké­szülni.

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt!

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt!

Nem le­szünk a par­lagfű or­szága!

Ol­va­só­ink se­gít­sé­gé­vel már több olyan ma­gyar­or­szági hely­színt ta­lál­tunk, ahol a tör­vény el­le­nére sem ir­tot­ták ki az al­ler­giát okozó gyom­nö­vényt.

Váratlan fordulatot vesz az időjárás, ez jön most

Váratlan fordulatot vesz az időjárás, ez jön most

Ke­ve­sebb eső­vel foly­ta­tó­dik a hét.

Ke­ve­sebb eső­vel foly­ta­tó­dik a hét, de a ra­gyogó, nap­sü­té­ses idő még egy ki­csit várat ma­gára. Fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Döbbenetes látvány Budapesten: Múmiák kerültek a belvárosba

Döbbenetes látvány Budapesten: Múmiák kerültek a belvárosba

Fel­tá­rul­nak a tit­kok a síron túl­ról!

Fel­tá­rul­nak a tit­kok a síron túl­ról, ma­gyar mú­mi­á­kat is látni a Ki­rály ut­cá­ban!

Rossz hírt közölt a meteorológia, durva jégvihar zúdul ránk mindjárt

Rossz hírt közölt a meteorológia, durva jégvihar zúdul ránk mindjárt

Pest me­gyé­ben is ag­gódni kell a kö­zelgő fel­hő­sza­ka­dás miatt. Ezt nem ússzuk meg szá­ra­zon!

Három megye kapott vészjelzést, itt ma még lecsap a vihar

Három megye kapott vészjelzést, itt ma még lecsap a vihar

Több­nyire ká­ni­kula vár­ható.

Több­nyire ká­ni­kula vár­ható, de lesz, ahol az eső és szél fel­fris­síti a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Lehet, hogy épp feléd tart a durva vihar! Térképen a veszélyzónák

Lehet, hogy épp feléd tart a durva vihar! Térképen a veszélyzónák

Bu­da­pest te­rü­le­tén is emelte a ri­asz­tás fo­ko­za­tát me­te­o­ro­ló­gia. Van, ahol már özön­víz van...

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés.

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés. Van, ahová a hőség miatt adtak ki ri­asz­tást!

Bedilizel, ha megtudod, milyen időjárás lesz jövő héten

Bedilizel, ha megtudod, milyen időjárás lesz jövő héten

A szom­bati kis eny­hü­lés töb­bek­ben meg­csil­lan­totta a re­ményt, hogy nem kell már to­vább iz­zad­nia min­den pó­ru­sá­ból...

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

A sió­foki Club218 Apart­man­ház te­te­jén el­he­lye­zett web­ka­mera rög­zí­tette az ese­mé­nye­ket!

Egymás mellett virágzik Horn Gyula és Orbán Viktor

Egymás mellett virágzik
Horn Gyula
és Orbán Viktor

Mi­e­lőtt nap­szú­rásra, dé­li­bábra, a hőség okozta za­va­ros kép­zel­gésre gon­dol­ná­nak, en­ged­jék meg, hogy el­ma­gya­ráz­zuk a dol­got.

Mi­e­lőtt nap­szú­rásra, dé­li­bábra, a hőség okozta za­va­ros kép­zel­gésre gon­dol­ná­nak, en­ged­jék meg, hogy el­ma­gya­ráz­zuk a dol­got.

Súlyos munkabalesetről jött hír: durva, ami a tejgyárban történt

Súlyos munkabalesetről jött hír: durva, ami a magyar tejgyárban történt

A férfi nem akar be­szélni a tör­tén­tek­ről, hi­szen egész éle­tére szóló sé­rü­lé­se­ket szer­zett.

Megrázó részletek derültek ki a hajnali Vas megyei tragédiáról

Megrázó részletek derültek ki a hajnali Vas megyei tragédiáról

Pén­tek haj­nal­ban ki­gyul­ladt egy romos csa­ládi ház, egy ember pedig éle­tét vesz­tette.

Durva jégeső veri el a hétvégét, mutatjuk a veszélyzónákat

Durva jégeső veri el a hétvégét, mutatjuk a veszélyzónákat

Néhol vissza­esik a hő­mér­sék­let a hi­deg­front ha­tá­sára. Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Néhol vissza­esik a hő­mér­sék­let a hi­deg­front ha­tá­sára. Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni, de van azért jó hí­rünk is.

Döbbenetes videó: ezt tette a felelőtlen magyar autós a vakvezetővel

Döbbenetes videó: ezt tette a felelőtlen magyar autós a vakvezetővel

A sofőr las­sí­tás nél­kül ka­nya­ro­dott, ami­kor át akar­tak menni a zeb­rán.

A sofőr las­sí­tás nél­kül ka­nya­ro­dott, ami­kor a vak­ve­zető kutya és gaz­dája át akar­tak menni a zeb­rán.

A hőség okozott drámát Budakeszin, nő életét mentették meg a rendőrök

A hőség okozott drámát Budakeszin, nő életét mentették meg a rendőrök

A 38 éves nő a föl­dön fe­küdt az egyik ut­cá­ban, mert annyira rosszul volt.

A 38 éves nő a föl­dön fe­küdt az egyik ut­cá­ban, mert annyira rosszul volt.

Most közölték a szörnyű hírt: elhunyt a balatoni villámcsapás áldozata

Most közölték a szörnyű hírt: elhunyt a balatoni villámcsapás áldozata

Több em­bert ért vil­lám­csa­pás a Ba­la­ton part­ján egy hét­tel ez­előtt, ám az egyik sú­lyos sé­rült nem élte túl a bal­ese­tet.

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Egyet­len ütés­sel vé­gez­tek a férfi­vel.

Aranka sze­rint a pár­já­val egyet­len ütés­sel vég­zett a veje, ám a csa­lád többi tagja erre egé­szen más­ként em­lé­ke­zik.

Összecsapnak az elemek, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Összecsapnak az elemek, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát a hőség miatt, de más kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell.

Figyelmeztet a meteorológia, ilyen hidegfront tart felénk

Figyelmeztet a meteorológia, ilyen hidegfront tart felénk

Vissza­esik a hő­mér­sék­let.

Vissza­esik a hő­mér­sék­let, de más módon is be­ke­mé­nyít az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Aggasztó, ide indult eltűnése előtt ez a gyönyörű magyar tini

Aggasztó, ide indult eltűnése előtt ez a gyönyörű magyar tini

Édes­anyja két­ség­be­eset­ten ke­resi a 16 éves Krisz­ti­nát, de már 6 napja semmi hír fe­lőle.

Édes­anyja két­ség­be­eset­ten ke­resi a 16 éves Krisz­ti­nát, de már 6 napja semmi hír fe­lőle.

Dráma, ettől retteg az eltűnt magyar villanyszerelő családja

Dráma, ettől retteg az eltűnt magyar villanyszerelő családja

Hó­na­pok óta nincs semmi hír róla.

Hó­na­pok óta nincs semmi hír az 52 éves Má­csik Zol­tán­ról.

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Már több mint egy hó­napja sú­lyos bír­ság jár azért, ha va­laki nem irtja ki az al­ler­giát ki­váltó par­lag­fü­vet a saját te­rü­le­té­ről.

Nincs menekvés, az egész országra vészjelzést adtak ki

Nincs menekvés, az egész országra vészjelzést adtak ki

Ezen a héten nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól, és a fel­fris­sítő esőkre is egyre ke­ve­sebb esé­lyünk van.

Ezen a héten bi­zony nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól, és a fel­fris­sítő esőkre is egyre ke­ve­sebb esé­lyünk van.

Még durvább vészjelzést adtak ki, ez a hét lesz az eddigi legkegyetlenebb

Még durvább vészjelzést adtak ki, ez a hét lesz az eddigi legkegyetlenebb

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint most jön az év ed­digi leg­me­le­gebb hete.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint most jön az év ed­digi leg­me­le­gebb hete.

Megjöttek az első fotók az éjszakai budapesti tragédiáról

Megjöttek az első fotók az éjszakai budapesti tragédiáról

Egy gya­lo­gos éle­tét vesz­tette.

Egy gya­lo­gos éle­tét vesz­tette a Nem­zeti Szín­ház kö­ze­lé­ben a ször­nyű bal­eset során.

Dráma a Balatonon, a vízben veszett nyoma egy 14 éves kislánynak

Dráma a Balatonon, a vízben veszett nyoma egy 14 éves kislánynak

A lány egy gu­mi­mat­ra­con sod­ró­dott.

A lány egy gu­mi­mat­ra­con sod­ró­dott fél ki­lo­mé­terre a part­tól.

Túl messzire úszott be a Tiszán egy férfi: ő sem számított rá, mi fog történni

Túl messzire úszott be a Tiszán egy férfi: ő sem számított rá, mi fog történni

A sze­ren­cséje az volt a für­dőző férfi­nak, hogy arra jár­tak a rend­őrök.

Az egyet­len sze­ren­cséje az volt a für­dőző férfi­nak, hogy arra jár­tak a rend­őrök.

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

A XVIII. ke­rü­let­ben élők elő­ször nem ér­tet­ték mi tör­té­nik.

A XVIII. ke­rü­let­ben élők elő­ször nem ér­tet­ték mi tör­té­nik, de ké­sőbb meg­lát­tak egy he­li­kop­tert.

Jégeső és vihar csap le a kánikulában, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

Jégeső és vihar csap le a kánikulában, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

To­vábbra sem eny­hül a for­ró­ság, csak a zá­po­rok, zi­va­ta­rok fris­sí­tik majd fel ki­csit a le­ve­gőt.

Megrázó helyszíni fotókat kaptunk az éjjel történt halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotókat kaptunk az éjjel történt halálos balesetről

Egy autó és egy bi­cikli üt­kö­zött össze, a ke­rék­pá­ros­nak esé­lye sem volt.

Egy autó és egy bi­cikli üt­kö­zött össze, a ke­rék­pá­ros­nak esé­lye sem volt a túl­élésre.

Megvadult lódarazsak támadtak egy családra Tolna megyében

Megvadult lódarazsak támadtak egy családra Tolna megyében

Egy öt­tagú csa­lád há­zába köl­töz­tek be a ro­va­rok.

Egy öt­tagú csa­lád há­zába köl­töz­tek be a ro­va­rok, ame­lye­ket úgy fel­her­gelt egy hozzá nem értő ál­szak­em­ber, hogy tá­ma­dásba len­dül­tek.

Rendkívüli idő miatt adtak ki vészjelzést, ettől kiakad a hőmérő

Rendkívüli idő miatt adtak ki vészjelzést, ettől kiakad a hőmérő

Van, ahol már má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát. Egye­lőre nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól.

Van, ahol már má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát. Egye­lőre nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól.

Egy magyar utas két járatát is törölte a Ryanair

Egy magyar utas két járatát is törölte a Ryanair

Bot­rány bot­rányt követ a Rya­na­ir­nél.

Bot­rány bot­rányt követ a Rya­na­ir­nél - ki mer még a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­ság­nál je­gyet venni? Ma megint sztrájk lesz, ki tudja, me­lyik gép indul el.

Durvul a helyzet, itt csap le jégesővel a vihar a kánikulában

Durvul a helyzet, itt csap le jégesővel a vihar a kánikulában

Há­rom­féle ri­asz­tást is ki­ad­tak!

Több me­gyére há­rom­féle ri­asz­tást is ki­ad­tak a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Egyre le­he­tet­le­nebb időnk lesz az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ezért indult fogyasztóvédelmi eljárás a Wizz Air ellen

Ezért indult fogyasztóvédelmi eljárás a Wizz Air ellen

El­fo­gad­ha­tat­lan­nak tart­ják a dol­got.

El­fo­gad­ha­tat­lan­nak tart­ják a ma­gyar hát­terű lé­gi­tár­sa­ság uta­sok tu­cat­ja­i­nak nya­ra­lá­sát tönkre tevő gya­kor­la­tát.

Ez már sok: dupla riasztást kapott az ország, itt kell vigyázni

Ez már sok: dupla riasztást kapott az ország, itt kell vigyázni

Tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás...

Marad a ká­ni­kula, de nap­köz­ben nagy esőkre is ké­szülni kell. Tar­to­gat még meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás...

Megrázó részletek derültek ki a 21 éves Dávid eltűnéséről

Megrázó részletek derültek ki a 21 éves Dávid eltűnéséről

Édes­anyja két­ség­be­eset­ten kérte a la­kos­ság se­gít­sé­gét, Dávid arc­képe a rend­őr­ség hon­lap­jára is fel­ke­rült.

Édes­anyja két­ség­be­eset­ten kérte a la­kos­ság se­gít­sé­gét, Dávid arc­képe köz­ben a rend­őr­ség hon­lap­jára is fel­ke­rült.

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Újabb újí­tá­sok a Zuc­ker­berg-bi­ro­da­lom­ban! Vajon min­denki elé­ge­dett lesz?

Elsőfokú riasztás: Újabb óriási felhőszakadás tart hazánk felé

Elsőfokú riasztás: Újabb óriási felhőszakadás tart hazánk felé

Mu­tat­juk, me­lyik me­gyék­ben vár­ható özön­víz­szerű eső! Senki ne in­dul­jon el es­er­nyő nél­kül...

Teljes készültség a jászsági üzemben, kiürítették az épületet

Teljes készültség a jászsági üzemben, kiürítették az épületet

Egy nő és férfi ta­lálta ki, hogy bom­bá­val fe­nye­ge­tik az üze­met, ahol az egyi­kük dol­go­zott.

Egy nő és férfi ta­lálta ki, hogy bom­bá­val fe­nye­ge­tik az üze­met, ahol az egyi­kük dol­go­zott.

Rejtélyes alagútra bukkantak Hódmezővásárhely alatt, ez igazság róla

Rejtélyes alagútra bukkantak Hódmezővásárhely alatt, ez igazság róla

A he­lyiek so­káig ta­lál­gat­tak, hogy mi lehet a város alatt.

A he­lyiek so­káig ta­lál­gat­tak, hogy mi lehet a város alatt, most pedig meg­kap­ták kér­dé­sükre a vá­laszt is.

Rendőröket riasztottak a helyszínre, orrfacsaró bűz terjeng Sopronban

Rendőröket riasztottak a helyszínre, orrfacsaró bűz terjeng Sopronban

A helyi pa­ta­kot szennye­zik, ezért tö­me­ge­sen pusz­tul­nak a halak, nem tudni, kik fe­lel­nek ezért.

Furcsa baleset Óbudán: helyszíni fotók érkeztek az esti tragédiáról

Furcsa baleset Óbudán: helyszíni fotók érkeztek az esti tragédiáról

Egy férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, ami­kor egy lej­tős ré­szen ki­sod­ró­dott az au­tó­já­val.

Orbán Viktor fogta magát és lelépett

Orbán Viktor fogta magát és lelépett

...áció, káció, va­ká­ció! A mi­nisz­ter­el­nök még azt is ki­írta a Fa­ce­bookra, hogy: "Ne ke­res­se­tek! Nya­ralni men­tem!"

...áció, káció, va­ká­ció! A mi­nisz­ter­el­nök még azt is ki­írta a Fa­ce­bookra, hogy: "Ne ke­res­se­tek! Nya­ralni men­tem!"

Bekeményít az időjárás, nagy esők jönnek a forróságban

Bekeményít az időjárás, nagy esők jönnek a forróságban

A kínzó ká­ni­ku­lá­tól nem sza­ba­du­lunk annak el­le­nére sem, hogy több­ször le­sza­kad az ég.

A kínzó ká­ni­ku­lá­tól nem sza­ba­du­lunk annak el­le­nére sem, hogy több­ször le­sza­kad az ég.

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába. Eddig hek­ti­kus­nak mu­tatta magát a leg­me­le­gebb év­szak...

És akkor az út baloldalán Orbán Viktor meglátta medvét

És akkor az út baloldalán Orbán Viktor meglátta medvét

Az idei tus­vá­nyosi ren­dez­vé­nyen jóval több volt a medve a kí­vá­na­tos­nál. Még Orbán Vik­tor is ta­lál­ko­zott eggyel.

Emelték a riasztás fokozatát: fullasztó levegőt hoz a vihar a kánikulában

Emelték a riasztás fokozatát: fullasztó levegőt hoz a vihar a kánikulában

A nagy me­leg­ben sok esőre is ké­szülni kell - a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták.

A nagy me­leg­ben sok esőre is ké­szülni kell - már a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Tusványosi fotóalbum - beszédes képek

Tusványosi fotóalbum - beszédes képek

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon tett közzé ké­pe­ket a le­gen­dás, immár 29. al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett nyári sza­bad­egye­tem­ről.

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon tett közzé ké­pe­ket a le­gen­dás, immár 29. al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett nyári sza­bad­egye­tem­ről.

Pingvinsétára indul Perjámos

Pingvinsétára indul Perjámos

Ritka név­vel büsz­kél­ked­het a Deb­re­ceni Ál­lat­kert leg­újabb pá­pa­sze­mes ping­vinje, Per­já­mos, mely nem­rég szü­le­tett a cí­vis­vá­ros­ban.

Ritka név­vel büsz­kél­ked­het a Deb­re­ceni Ál­lat­kert leg­újabb pá­pa­sze­mes ping­vinje, Per­já­mos, mely nem­rég szü­le­tett a cí­vis­vá­ros­ban.

8 éves magyar kislány ihlette az egyedülálló újraélesztési technikát

8 éves magyar kislány ihlette az egyedülálló újraélesztési technikát

A je­len­legi sta­tisz­ti­kák sze­rint ugyanis na­ponta 70 ember hal meg így, akik­nek 70 szá­za­léka el­vi­leg meg­ment­hető lenne!

Riasztást adtak ki, egyre elviselhetetlenebb forróság jön

Riasztást adtak ki, egyre elviselhetetlenebb forróság jön

A hét­vé­gén hő­ség­ri­adó lesz ér­vény­ben, nap­ról napra me­leg­szik az idő, csak he­lyen­ként lehet egy kis fris­sítő zá­porra szá­mí­tani.

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

A hő­mér­sék­let nem csök­ken, ezért párás időre kell ké­szül­nünk, amit néha ha­tal­mas vi­ha­rok sza­kí­ta­nak meg.

Szomorú hír érkezett: Meghalt Szabó Lajos

Szomorú hír érkezett: Meghalt Szabó Lajos

Az el­múlt 20 évben ak­tí­van te­vé­keny­kedő tagja volt a dél­vi­déki köz­élet­nek.

Az el­múlt húsz évben ak­tí­van te­vé­keny­kedő tagja volt a dél­vi­déki köz­élet­nek, 72 éve­sen érte a halál.

Mi történhetett? Eltűnt az olcsó sör a magyar kocsmákból

Mi történhetett? Eltűnt az olcsó sör a magyar kocsmákból

Ha­zánk­ban is szén-di­o­xid-hiány van?

Több ol­va­sónk is je­lezte, hogy hiába ke­resi, nem ta­lálja a jól meg­szo­kott és min­dig kap­ható olcsó üve­ges sö­reit a kocs­mák­ban.

Durván próbára tesz az időjárás, riasztást adtak ki a meteorológusok

Durván próbára tesz az időjárás, riasztást adtak ki a meteorológusok

Ismét vál­to­zé­kony időre kell szá­mí­ta­nunk, nem­so­kára a zi­va­ta­rok is vissza­tér­nek.

Medvét láttak Balatonlellén, aztán kiderült, mi az

Medvét láttak Balatonlellén, aztán kiderült, mi az

Med­vét lát­tak Ba­la­tonl­el­lén - ez a hír ter­jed a leg­na­gyobb kö­zös­ségi mé­di­á­ban. A Ri­post ki­de­rí­tette az igaz­sá­got.

Med­vét lát­tak Ba­la­tonl­el­lén - ez a hír ter­jedt el a leg­na­gyobb kö­zös­ségi mé­di­á­ban. A Ri­post ki­de­rí­tette, mi az igaz­ság.

Továbbra sincs kegyelem, itt lesznek újabb durva viharok

Továbbra sincs kegyelem, itt lesznek újabb durva viharok

Nem sza­ba­du­lunk a hir­te­len le­csapó zá­po­rok­tól és zi­va­ta­rok­tól, de azért némi nap­sü­tés­ben is lesz ré­szünk.

Nem sza­ba­du­lunk a hir­te­len le­csapó zá­po­rok­tól és zi­va­ta­rok­tól, de némi nap­sü­tés­ben is lesz ré­szünk.

Rettenetes tragédia történt: Megfojtotta 3 éves kisfiát a kegyetlen nő

Rettenetes tragédia történt: Megfojtotta 3 éves kisfiát a kegyetlen nő

Azt hitte az anya, hogy a sá­tán­nal fek­szik egy ágy­ban. A tör­tén­tek után őri­zetbe vet­ték a 33 éves nőt.

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik a tra­gi­kus ki­me­ne­telű ügy­ben, fel kell tárni a ször­nyű bal­eset rész­le­teit.

Rossz hírt kapott Gyárfás Tamás, nem lesz elég a 100 milliós óvadék

Rossz hírt kapott Gyárfás Tamás, nem lesz elég a 100 milliós óvadék

Az el­ső­fokú bí­ró­ság még 100 mil­lió fo­rin­tos óva­dé­kot ál­la­pí­tott meg...

Az el­ső­fokú bí­ró­ság 100 mil­lió fo­rin­tos óva­dé­kot ál­la­pí­tott meg, ám ezt az ügyész­ség meg­fel­leb­bezte. Gyár­fás Tamás ügyé­ben má­sod­fo­kon, jog­erő­sen 200 mil­lió fo­rintra emelte az óva­dé­kot a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék.

Reggel elsötétül az ég, itt kell vigyázni a viharral

Reggel elsötétül az ég, itt kell vigyázni a viharral

Jó hír vi­szont, hogy nap­köz­ben több­ször elő­bú­jik a nap, igaz, az erős szél­lel is szá­molni kell.

Jó hír vi­szont, hogy nap­köz­ben több­ször elő­bú­jik a nap, igaz, az erős szél­lel is szá­molni kell. De dél­után már 26-31 fok lesz.

Lecsapott a pusztító vihar: fákat tépett ki a szél, járhatatlanok az utak

Lecsapott a pusztító vihar: fákat tépett ki a szél, járhatatlanok az utak

Ren­ge­teg helyre ri­asz­tot­tak tűz­ol­tó­kat, volt, ahol lánc­fű­részt is be kel­lett vet­niük.

Veszélyre figyelmeztet az Aldi, blokk nélkül is visszaveszik a terméket

Veszélyre figyelmeztet az Aldi, blokk nélkül is visszaveszik a terméket

Egy be­ren­de­zési tárgy okoz­hat bal­ese­te­ket, ugyanis az egyik al­kat­rész könnyen ki­la­zul benne.

Durva átverésre figyelmeztetnek, innen soha ne rendelj semmit

Durva átverésre figyelmeztetnek, innen soha ne rendelj semmit

Egy kínai on­line bú­tor­áru­ház­ról de­rült ki, hogy ha­tal­mas át­ve­rés.

Egy kínai on­line bú­tor­áru­ház­ról de­rült ki, hogy ha­tal­mas át­ve­rés és csak az em­be­rek le­hú­zá­sára uta­zik.