RIPOSTER

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Az utak is le­fagy­hat­nak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a köd miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. A kö­vet­kező na­pok­ban hideg idő lesz, az utak is le­fagy­hat­nak.

Feljelentik az erőszakoskodó, agresszív ellenzéki képviselőket

Feljelentik az erőszakoskodó, agresszív ellenzéki képviselőket

Az el­len­zéki po­li­ti­ku­sok azzal pró­bál­ták "meg­zsa­rolni" a köz­té­vét, hogy amennyi­ben nem tel­je­sül a kí­ván­sá­guk, akkor majd "bejön" az ut­cá­ról több ezer dühös ember.

Sípályára tévedt terepjárójával két magyar turista

Sípályára tévedt terepjárójával két magyar turista

A sí­pá­lyán kö­tött ki te­rep­já­ró­já­val két ma­gyar férfi, mi­u­tán hűen kö­vet­ték a na­vi­gá­ció uta­sí­tá­sait.

Egy oszt­rák sí­pá­lyán kö­tött ki te­rep­já­ró­já­val két ma­gyar férfi, mi­u­tán hűen kö­vet­ték a na­vi­gá­ció uta­sí­tá­sait.

Magasabb lesz a minimálbér és bérminimum 2019-ben, mint volt idén

Magasabb minimálbér és bérminimum 2019-ben

Több mint a dup­lája lesz a mi­ni­mál­bér a Gyur­csány-Baj­nai-kor­sza­ké­hoz ké­pest és nő a ga­ran­tált bér­mi­ni­mum összege is.

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Min­den ado­mány jól jön!

Élel­mi­szer, tisz­tí­tó­szer és gyógy­szer - min­den ado­mány jól jön, amire egy ku­tyá­nak is szük­sége lehet, hogy le­gyen nekik is ünnep!

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Ala­po­san össze­vesz­tek, majd a vita he­vé­ben hátba szúrta 48 éves fér­jét.

Ala­po­san össze­vesz­tek, majd a vita he­vé­ben hátba szúrta 48 éves fér­jét egy 44 éves nő.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Holttestet találtak a Duna felvízcsatornájában

Most érkezett: Holttestet találtak a Duna felvízcsatornájában

Holt­testre buk­kan­tak va­sár­nap dél kör­nyé­kén a Duna fel­víz­csa­tor­ná­já­ban.

Holt­testre buk­kan­tak va­sár­nap dél kör­nyé­kén a Duna fel­víz­csa­tor­ná­já­ban Do­bor­gaz­nál.

Közölte a meteorológia: Ekkor fog havazni jövő héten Magyarországon

Közölte a meteorológia: Ekkor fog havazni jövő héten Magyarországon

Csí­pő­sek lesz­nek a reg­ge­lek, időn­ként meg­élén­kül a szél jövő héten.

Csí­pő­sek lesz­nek a reg­ge­lek, időn­ként meg­élén­kül a szél jövő héten.

Aggasztó jelentés: Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Aggasztó jelentés: Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Újabb sú­lyos hiba tör­tént, ez­út­tal 1500 al­kal­ma­zás fér­he­tett hozzá a kö­zös­ségi ol­dalra fel­töl­tött fo­tó­ink­hoz.

Felakasztotta magát a 10 éves kisfiú, mert nem akart iskolába menni

Felakasztotta magát a 10 éves kisfiú, mert nem akart iskolába menni

Öt nap után szom­ba­ton meg­halt a kór­ház­ban a tíz­éves zaj­zoni gye­rek.

Öt nap után szom­ba­ton meg­halt a kór­ház­ban a tíz­éves zaj­zoni gye­rek.

Tragikus hír jött: Holtan találták a múlt héten eltűnt Józsefet

Tragikus hír jött: Holtan találták a múlt héten eltűnt Józsefet

Még de­cem­ber 5-én ve­szett nyoma.

Még de­cem­ber 5-én ve­szett nyoma a férfi­nek, saj­nos már csak a holt­teste ke­rült elő.

Fehérbe borult az ország, így lepte be az összes megyét a hó - fotók

Fehérbe borult az ország, így lepte be az összes megyét a hó - fotók

Va­sár­na­pig je­len­tős mennyi­ségű hó eshet, egyes tá­ja­kon akár 20 centi vas­tag lepel is fed­heti majd a tájat.

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk! Na, de mi lesz hétfő reg­ge­lig?

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk! Na, de mi lesz hétfő reg­ge­lig?

Az agresszív ellenzéki demonstrálók megint a rendőrökre támadtak

Az agresszív ellenzéki demonstrálók megint a rendőrökre támadtak

Már har­ma­dik napja tart az erő­sza­kos utcai tün­te­tés.

Már har­ma­dik napja tart az erő­sza­kos utcai tün­te­tés, és a Kos­suth téren ismét meg­do­bál­ták a rend­fenn­tar­tó­kat.

Már több mint 1 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

Már több mint 1 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

Át­lép­tük az egy­il­liós ha­tárt, már 1 mil­lió 117 ezren vet­tek részt a csa­lá­dok­ról szóló nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban.

Át­lép­tük a mil­liós ha­tárt, már 1 mil­lió 117 ezren vet­tek részt a csa­lá­dok­ról szóló kon­zul­tá­ci­ó­ban.

Mesevilággá változott péntekre Újpest: havas fotók a helyszínről

Mesevilággá változott péntekre Újpest: havas fotók a helyszínről

Végre meg­ér­ke­zett a hó a fő­vá­rosba is, Új­pes­ten pedig egy­ből be is ta­karta a tájat.

Jézust és a keresztényeket gyalázták a tüntetésen

Jézust és a keresztényeket gyalázták a tüntetésen

Ke­resz­tény­gyű­lö­let és a hívő em­be­rek szim­bó­lu­ma­i­nak gya­lá­zása - ez is része volt a bot­rá­nyos szer­dai tün­te­tés­nek.

Elképesztő méretű fogás Ferihegyen, ezt akarta eladni egy magyar cég

Elképesztő méretű fogás Ferihegyen, ezt akarta eladni egy magyar cég

A meg­ren­de­lő­nek nem volt gyógy­szer-nagy­ke­res­ke­delmi en­ge­dé­lye, pedig a ter­mé­ke­ket csak úgy ad­hatta volna el.

Rohantak a mentők: A mardosi legelőn támadt emberre egy medve

Rohantak a mentők: A mardosi legelőn támadt emberre egy medve

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett a férfi, azon­nal ki­vo­nul­tak a men­tők!

Csodás fotók jöttek: hólepel fedte be reggel a budapesti kerületeket

Csodás fotók jöttek: hólepel fedte be reggel a budapesti kerületeket

Este már más tá­ja­kon is lehet ha­va­zásra szá­mí­tani.

Este már más tá­ja­kon is lehet ha­va­zásra szá­mí­tani, végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő­já­rás.

Megtámadták a rendőröket a Kossuth téri tüntetők

Ismét megtámadták a rendőröket a Kossuth téri tüntetők

Köd­gyer­tyát dob­tak kö­zé­jük.

A tün­te­tők köd­gyer­tyát dob­tak a rend­őrökre.

Óriási meglepetést tartogat a pénteki időjárás, erre készülj holnap

Óriási meglepetést tartogat a pénteki időjárás, erre készülj holnap

Az Idő­kép elő­re­jel­zése sze­rint pa­rá­dés hét­vé­gé­ben lehet ré­szünk!

Az Idő­kép elő­re­jel­zése sze­rint pa­rá­dés hét­vé­gé­ben lehet ré­szünk!

Ezeknek a városoknak a levegőminősége káros az egészségre

Ezeknek a városoknak a levegőminősége káros az egészségre

A leg­fris­sebb mé­rési ada­tok alap­ján Bu­da­pest és több vi­déki város le­ve­gő­mi­nő­sé­gé­vel prob­léma van.

A leg­fris­sebb mé­rési ada­tok alap­ján Bu­da­pest és több vi­déki város le­ve­gő­mi­nő­sé­gé­vel prob­léma van.

Horror a faluban: Machetével kaszabolta Emmát és Máriát egy férfi

Horror a faluban: Machetével kaszabolta Emmát és Máriát egy férfi

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba két idős nő, mi­u­tán a saját há­zuk­ban ma­che­té­vel tá­madt rájuk egy is­me­ret­len.

Betörték a szegedi Fidesz-iroda ajtaját

Betörték a szegedi Fidesz-iroda ajtaját

Nem csak Bu­da­pes­ten, vi­dé­ken is ak­ci­óba lép­tek az ag­resszív bal­ol­da­liak.

Nem csak Bu­da­pes­ten, de vi­dé­ken is ak­ci­óba lép­tek az ag­resszív bal­ol­da­liak. Éj­szaka be­tör­ték a Fi­desz helyi szer­ve­zete iro­dá­já­nak aj­ta­ját. Az oko­zott károk miatt fel­je­len­tést tesz­nek.

Ennek mindenki örül: Befogadó játszótér a közös élményekért

Befogadó játszótér a közös élményekért

Az együtt­mű­kö­dés­nek kö­szön­he­tően nyolc be­fo­gadó ját­szó­tér ké­szül el a "Játék össze­köt" prog­ram ke­re­té­ben.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. tá­mo­ga­tá­sá­val és a Fo­gya­té­kos Em­be­rek Szer­ve­ze­te­i­nek Ta­ná­csa együtt­mű­kö­dé­sé­vel épült meg az a be­fo­gadó ját­szó­tér, ame­lyet a Csil­lag­ház Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­nak adtak át de­cem­ber 13-án, Bu­da­pes­ten. Or­szág­szerte össze­sen nyolc be­fo­gadó ját­szó­tér ké­szül el a "Játék össze­köt" prog­ram ke­re­té­ben.

A testét árulta ez a férfi, hogy terjessze HIV-vírust

A testét árulta ez a férfi, hogy terjessze HIV-vírust

A rend­őr­ség azzal gya­nú­sítja a férfit, hogy tu­da­to­san ter­jesz­teni pró­bálta az im­mun­rend­szert ká­ro­sító be­teg­sé­get.

A rend­őr­ség azzal gya­nú­sítja a férfit, hogy tu­da­to­san ter­jesz­teni pró­bálta az im­mun­rend­szert ká­ro­sító be­teg­sé­get.

TEk-es autók védik a karácsonyi vásárokat

TEk-es autók
védik a karácsonyi vásárokat

A kor­mány a fran­cia­or­szági ter­ror­cse­lek­mény miatt ren­delte ki őket.

A kor­mány a fran­cia­or­szági ter­ror­cse­lek­mény miatt ren­delte ki a Ter­ror­el­há­rí­tás pán­cé­lo­zott jár­mű­veit.

Hazudik az ellenzék

Hazudik az ellenzék a túlóráról szóló törvénytervezetről

El­len­zéki po­li­ti­ku­sok és saj­tó­juk olyan ál­hí­re­ket ter­jesz­te­nek a túl­órá­ról szóló tör­vény­ter­ve­zet­ről.

El­len­zéki po­li­ti­ku­sok és saj­tó­juk olyan ál­lí­tá­so­kat hí­resz­tel a túl­órá­ról szóló tör­vény­ter­ve­zet­ről, ame­lyek után fel kell tenni a kér­dést: iga­zat mon­da­nak-e?

Sűrű köddel és durva hideggel indul a reggel, de ez még csak a kezdet

Sűrű köddel és durva hideggel indul a reggel, de ez még csak a kezdet

Der­mesztő mí­nu­szokra és ha­va­zásra kell ké­szülni.

Der­mesztő mí­nu­szokra kell ké­szülni, és a kö­vet­kező na­pok­ban egyre több esély lesz a ha­va­zásra.

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

Ezt kö­zölte Szij­jártó Péter tár­ca­ve­zető szer­dán Bu­da­pes­ten.

A Kül­gaz­da­sági és Kül­ügy­mi­nisz­té­rium ér­te­sü­lé­sei sze­rint a keddi stras­bourgi lö­völ­dö­zés­nek nincs ma­gyar érin­tettje - kö­zölte Szij­jártó Péter tár­ca­ve­zető szer­dán Bu­da­pes­ten, egy más té­má­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót kö­ve­tően.

Elképesztő, mi zajlott a Mátrában, lekamerázták a történteket

Elképesztő, mi zajlott a Mátrában, lekamerázták a történteket

Most te is meg­néz­he­ted, mi tör­tént az Északi-Kö­zép­hegy­ség­ben.

Most te is meg­néz­he­ted, mi tör­tént az Északi-Kö­zép­hegy­ség­ben szerda haj­nal­ban!

Veszélyezteti a magyar uniós támogatásokat a LIBE javaslat

Veszélyezteti a magyar uniós támogatásokat a LIBE javaslat

Me­gint az NGO-k tá­mo­ga­tá­sát szor­gal­mazza a LIBE bi­zott­ság. Há­rom­szor annyi pénzt ad­ná­nak, mint amennyit az Eu­ró­pai Bi­zott­ság ter­ve­zett.

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Az égiek nem lesz­nek ke­gye­sek: ónos esőre, hóra és sűrű ködre is ké­szülni kell. Na­gyon vi­gyázz, ha útnak in­dulsz!

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

Be­mu­tat­ják az Isten Pénze mu­si­calt!

Ne­ve­lő­szü­lők, örök­be­fo­ga­dott gye­re­kek és nagy­csa­lá­do­sok vesz­nek majd részt a ka­rá­cso­nyi prog­ra­mon me­lyet az EMMI és a Hun­ga­ro­fest kö­zö­sen szer­vez.

A miniszterelnök levélben gratulált a CDU most választott elnökének

Stratégiai jelentőségű kapcsolatról írt levelet Orbán Viktor

Le­vél­ben gra­tu­lált Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a né­met­or­szági Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) új el­nö­ké­nek, An­neg­ret Kramp-Kar­ren­ba­u­er­nek.

Szocialista aranyélet közpénzen - A milliós Szeviép-luxusórák

Szocialista aranyélet közpénzen - A milliós Szeviép-luxusórák

Mil­liós Sze­viép-lu­xus­órákra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a csőd­bün­tett miatt el­ítélt Pist­rui László tár­gyai kö­zött.

Lu­xus­órákra buk­kant a Pes­tiS­rá­cok.hu a csőd­bün­tett miatt el­ítélt Pist­rui László tár­gyai kö­zött.

Hózápor teszi dermesztővé az időjárást, de ez még csak a kezdet

Hózápor teszi dermesztővé az időjárást, de ez még csak a kezdet

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre té­li­e­sebbre for­dul az idő. Néhol erős szélre is ké­szülni kell és a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

72 százalékos béremelés lesz az egészségügyben 2022-ig

72 százalékos béremelés az egészségügyi szakdolgozóknak

Az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­tere be­je­len­tette, 2022-ig 72 szá­za­lék­kal emel­ke­dik az egész­ség­ügyi szak­dol­go­zók bére.

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás, még ha­va­zás is elő­for­dul­hat.

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás, még ha­va­zás is elő­for­dul­hat. Ugya­n­ak­kor a nap is elő­bú­jik!

Szégyentáblát készített Nacsa

Szégyentáblát készített Nacsa

Szé­gyen­táb­lát mu­ta­tott be Nacsa Lő­rinc, a KDNP frak­ció­szó­vi­vője. MSZP-s és DK-s kép­vi­se­lők kép­mása dí­szíti a tab­lót, akik a kor­mány­pár­tok sze­rint min­dig a csa­lá­dok ellen sza­vaz­tak.

Szé­gyen­táb­lát mu­ta­tott be Nacsa Lő­rinc, a KDNP frak­ció­szó­vi­vője. MSZP-s és DK-s kép­vi­se­lők kép­mása dí­szíti a tab­lót, akik a kor­mány­pár­tok sze­rint min­dig a csa­lá­dok ellen sza­vaz­tak.

Ezt mondta a halottlátó az eltűnt villanyszerelők ügyében

Ezt mondta a halottlátó az eltűnt villanyszerelők ügyében

Min­den le­he­tő­sé­get ki­hasz­nál, s az összes követ meg­moz­gatja a rend­őr­ség, hogy elő­ke­rítse a kám­forrá vált vil­lany­sze­re­lő­ket.

Durvul a helyzet: vészjelzés az ónos eső miatt, de ez még csak a kezdet

Durvul a helyzet: vészjelzés az ónos eső miatt, de ez még csak a kezdet

A fa­gyos eső után ha­va­zásra is ké­szülni kell, az erős szél pedig még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Baljós ónos eső és hóvihar, dermesztő meglepetést tartogat az időjárás

Baljós ónos eső és hóvihar, dermesztő meglepetést tartogat az időjárás

Hi­deg­front halad át fö­löt­tünk, amely erős, sü­vítő sze­let hoz a hideg idő­ben.

Hi­deg­front halad át fö­löt­tünk, amely erős, sü­vítő sze­let hoz a hideg idő­ben. De nem ez lesz a leg­rosszabb!

Brüsszel cenzúrázza a magyar kormányt

Brüsszel cenzúrázza a magyar kormányt

Guy Ver­hofs­tadt és tár­sai bár­mit meg­te­het­nek a ma­gya­rok­kal, de Ma­gyar­or­szág nem tehet sem­mit Ver­hofs­tadt­tal. Így gon­dol­ják ezt a brüsszeli bü­rok­ra­ták.

Guy Ver­hofs­tadt és tár­sai bár­mit meg­te­het­nek a ma­gya­rok­kal, de Ma­gyar­or­szág nem tehet sem­mit Ver­hofs­tadt­tal. Így gon­dol­ják ezt a brüsszeli bü­rok­ra­ták.

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, és a szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást. Észa­kon és észak­ke­le­ten lesz a leg­hi­de­gebb.

Keresik Magyarország ételét, indul az országos szakácsverseny

Keresik Magyarország ételét, indul az országos szakácsverseny

Meg­hir­det­ték a Ma­gyar­or­szág étele 2019 élő­mun­kás me­leg­kony­hai sza­kács­ver­senyt.

Pechesek a fehérváriak a karácsonyfákkal, idén is baj van

Pechesek a fehérváriak a karácsonyfákkal, idén is baj van

A ola­szok ferde tor­nyá­hoz ha­son­lít­ják a já­ró­ke­lők.

A ola­szok ferde tor­nyá­hoz ha­son­lít­ják a já­ró­ke­lők Szé­kes­fe­hér­vár idei ka­rá­csony­fá­ját. Rá­adá­sul nem ez az első al­ka­lom, hogy gond lenne a fej­éri me­gye­szék­hely ün­nepi fá­já­val. Ta­valy egy óri­ási szél­vi­har dön­tötte fel a ha­tal­mas ka­rá­csony­fát.

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy 27 éves fiatal

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy 27 éves fiatal

Óri­ási se­bes­ség­gel egy fe­lül­járó tar­tó­osz­lo­pá­nak üt­kö­zött egy kocsi. A 27 éves sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Óri­ási se­bes­ség­gel egy fe­lül­járó tar­tó­osz­lo­pá­nak üt­kö­zött egy kocsi. A 27 éves sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Ezért ne ajándékozz élő állatot

Ezért ne ajándékozz élő állatot

A na­pok­ban ke­reste fel egy Győr mel­letti csa­lád Both Zol­tán vad­ál­lat­be­fo­gót, akit meg­ér­tek, hogy ke­res­sen új he­lyet egy aján­dékba ka­pott agá­má­nak.

A na­pok­ban ke­reste fel egy Győr mel­letti csa­lád Both Zol­tán vad­ál­lat­be­fo­gót, akit meg­ér­tek, hogy ke­res­sen új he­lyet egy aján­dékba ka­pott agá­má­nak.

Eltűnt villanyszerelők: Elhalasztották a tárgyalást, ez az oka

Eltűnt villanyszerelők: Elhalasztották a tárgyalást, ez az oka

A gya­nú­sí­tott ügy­védje kér­vé­nyezte.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje kér­vé­nyezte, hogy ha­lasszák el az elő­ze­tes meg­hosszab­bí­tá­sá­ról szóló tár­gya­lást.

Sokkoló látvány: A Tiszába vetette magát a hídról egy férfi

Sokkoló látvány: A Tiszába vetette magát a hídról egy férfi

A holt­tes­tet egy já­ró­kelő vette észre.

A holt­tes­tet egy já­ró­kelő vette észre, ő ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get és a men­tő­ket.

Drámai pillanatok az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán

Drámai pillanatok az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán

Meg­je­len­tek az el­tűn­tek csa­lád­tag­jai!

Meg­je­len­tek az el­tűn­tek csa­lád­tag­jai, sze­mé­lye­sen akar­ták látni a vil­lany­sze­re­lők fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát!

Változás a MÁV-nál: négy órára lesz érvényes a rövid útra váltott jegy

Változás a MÁV-nál: négy órára lesz érvényes a rövid útra váltott jegy

De­cem­ber 9-én nem csak a me­net­rend vál­to­zik a MÁV-START-nál, de az üz­let­sza­bály­zat is. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Ónos esővel jön a fagy, itt kell nagyon vigyázni

Ónos esővel jön a fagy, itt kell nagyon vigyázni

Néhol a szél is meg­élén­kül, és saj­nos a haj­nali mí­nu­szok még der­mesz­tőbbé te­szik az idő­já­rást. Dé­lu­tán is leg­fel­jebb 7 fok vár­ható.

Néhol a szél is meg­élén­kül, és saj­nos a haj­nali mí­nu­szok még der­mesz­tőbbé te­szik az idő­já­rást.

Svájc nemet mondott a migránstaxira

Svájc nemet mondott a migránstaxira

A svájci kor­mány nem re­giszt­rálja a mig­rán­so­kat szál­lító hír­hedt hajót.

A svájci kor­mány nem en­ge­dé­lyezte, hogy az or­szág zász­laja alatt ha­józ­zon a mig­rán­so­kat szál­lító hír­hedt hajó. Lehet, hogy az Aqua­rius vég­leg a mar­seille-i ki­kő­tő­ben marad?

Nagy esővel támad az időjárás, aztán jön a meglepetés

Nagy esővel támad az időjárás, aztán jön a meglepetés

A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Az erős szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket, nap­köz­ben vi­szont már nem kell mí­nu­szokra ké­szülni. Szer­dára van egy jó hí­rünk!

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Korábban érkezik a nyugdíj decemberben

Hét­főn meg­ér­kez­nek az át­uta­lás­sal fo­lyó­sí­tott de­cem­beri nyug­dí­jak a bank­szám­lákra, és a posta szin­tén meg­kezdi a kéz­be­sí­tést - kö­zölte az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma.

Hét­főn meg­ér­kez­nek az át­uta­lás­sal fo­lyó­sí­tott de­cem­beri nyug­dí­jak a bank­szám­lákra, és a posta is meg­kezdi a kéz­be­sí­tést.

Ebben az országban lassan eltűnik a készpénz, az idősek tiltakoznak

Ebben az országban lassan eltűnik a készpénz

Több skan­di­náv or­szág­ban már a 120 fo­rin­tos kávét is kár­tyá­val fi­ze­tik.

Svéd­or­szág jár fő­képp élen a kész­pénz­for­ga­lom ki­ve­ze­té­sé­ben. Ter­mé­sze­te­sen ennek a terv­nek is van­nak el­len­zői...

Most érkezett: Brutális baleset történt a 47-es főúton

Most érkezett: Brutális baleset történt a 47-es főúton

Négy autó ka­ram­bo­lo­zott.

Négy autó ka­ram­bo­lo­zott a Bé­kés­csa­bá­hoz tar­tozó Me­ző­me­gyer kö­ze­lé­ben.

Az EU menedzseli a migrációt

Az EU menedzseli a migrációt

Az EU me­ne­dzseli, nem pedig meg­ál­lítja a mig­rá­ciót - mondta Ko­vács.

Az EU me­ne­dzseli, nem pedig meg­ál­lítja a mig­rá­ciót - mondta a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára a Kos­suth Rádió Va­sár­napi újság című mű­so­rá­ban.

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél?

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél, amit az au­tó­sok és a gya­lo­go­sok egy­aránt gyű­löl­nek a hideg év­szak­ban? Az ónos eső! Hét­főre el­ső­fokú ri­asz­tást adtak ki mi­atta, nem árt óva­tos­nak lenni és a meg­szo­kott­nál előbb in­dulni a mun­kába!

Kiadták a riasztást: durva idő éri el az országot

Kiadták a riasztást: durva idő éri el az országot

Ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat az ónos eső miatt.

Ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat az ónos eső miatt.

Elképesztő, mit okozott a téli időjárás: Elkezdtek befagyni tavaink

Elképesztő, mit okozott a téli időjárás: Elkezdtek befagyni tavaink

A Fertő-tavon már majd­nem egy­be­függő a jég, az el­múlt napok idő­já­rása miatt el­kezd­tek be­fagyni ta­va­ink.

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Két em­bert gá­zolt el egy autó, az egyik gya­lo­gos ször­nyet­halt. Men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett a hely­színre.

Összecsapnak az elemek, ónos esővel támad az időjárás

Összecsapnak az elemek, ónos esővel támad az időjárás

Fa­gyos eső ér­ke­zik és a mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban.

Fa­gyos eső ér­ke­zik és a mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, még mire kell ké­szülni!

Aljas dolgot művelt saját édesanyjával a 22 éves Sándor

Aljas dolgot művelt saját édesanyjával a 22 éves Sándor

A rend­őrök az el­fo­gá­sát kö­vető 24 órán belül bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták a férfit.

A rend­őrök az el­fo­gá­sát kö­vető 24 órán belül bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták a férfit.

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Műteni kell, napokon belül kés alá fekszik a soroksári futónő gyilkosa

Műteni kell, napokon belül kés alá fekszik a soroksári futónő gyilkosa

Hó­na­pok óta vár mű­tét­jére a ko­cogó nő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi, aki na­po­kon belül kés alá fe­küd­het.

Friss információk: Ettől gyulladhatott ki az ATV székháza

Friss információk: Ettől gyulladhatott ki az ATV székháza

Tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni az épü­le­tet.

Tűz ütött ki az ATV szék­há­zá­ban pén­tek dél­után, emi­att tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni az épü­le­tet.

Bekeményít az időjárás, ezzel jön az év legdermesztőbb időszaka

Bekeményít az időjárás, ezzel jön az év legdermesztőbb időszaka

Ha­va­zásra is ké­szülni kell, de a hő­mé­rőn lát­hat­juk majd a meg­ri­asz­tóbb ada­to­kat. Néhol a szél is meg­élén­kül.

Senki sem hitt a szemének: szoknyás férfiak lepték el a Lánchidat

Senki sem hitt a szemének: szoknyás férfiak lepték el a Lánchidat

Szent And­rás nap­já­nak al­kal­má­ból je­len­tek meg az ün­neplő em­be­rek skót szok­nyá­ban.

Újra az utcákon Budapest híres karácsonyi látványossága

Újra az utcákon Budapest híres karácsonyi látványossága

Meg­tette a téli idény első kö­reit a BKV egyik kü­lön­le­ges­sége, a Fény­vil­la­mos.

Meg­tette az idei téli idény első kö­reit a BKV egyik kü­lön­le­ges­sége, a Fény­vil­la­mos.

Tűz a budapesti tévészékházban: ma már nem lesznek műsorok

Tűz a budapesti tévészékházban: ma már nem lesznek műsorok

A tüzet már si­ke­rült el­ol­tani, a X. ke­rü­leti szék­ház­ban azon­ban még min­dig nincs áram.

Megbíztak benne, a kislányok bugyijába nyúlt egy Pest megyei perverz

Megbíztak benne, a kislányok bugyijába nyúlt egy Pest megyei perverz

A 12 év alatti gye­re­ke­ket a szü­lők rend­sze­re­sen a férfira bíz­ták.

A 12 év alatti gye­re­ke­ket a szü­lők rend­sze­re­sen a férfira bíz­ták.

Megérkezett az igazi Mikulás, új helyszínen nyitott ki a MikulásGyár

Megérkezett az igazi Mikulás, új helyszínen nyitott ki a MikulásGyár

Pén­te­ken immár a ti­­zen­­ne­­gye­­dik al­­ka­­lom­­mal tárta ki ka­­puit a Mi­­ku­­lásGyár.

Pén­te­ken immár a ti­­zen­­ne­­gye­­dik al­­ka­­lom­­mal tárta ki ka­­puit az aján­­dé­­ko­­zók előtt a Mi­­ku­­lásGyár.

Dráma a Hős utcában: egy társasházat éjjel percek alatt kiürítettek

Dráma a Hős utcában: egy társasházat éjjel percek alatt kiürítettek

A la­kó­kat a tűz­ol­tók kí­sér­ték ki az épü­let­ből, mi­u­tán egy la­kás­ban tűz ke­let­ke­zett.

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

A kö­vet­kező na­pok­ban las­san el­kezd me­le­gedni az idő, addig is csak néhol lehet hó­szál­lin­gó­zásra szá­mí­tani.

Kiszivárogtak a titkolt gondok: azonnal felmentették a BKK igazgatóját

Kiszivárogtak a titkolt gondok: azonnal felmentették a BKK igazgatóját

Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­tere kez­de­mé­nyezte az igaz­gató fel­men­té­sét.

Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­tere kez­de­mé­nyezte az igaz­gató fel­men­té­sét, mi­u­tán ki­de­rült, hogy az elekt­ro­ni­kus jegy­rend­szer be­ve­ze­tése körül gond van, mint eddig tudni le­he­tett.

A hétvégére a skótoké lesz a Lánchíd

A hétvégére a skótoké lesz a Lánchíd

A skót nem­zeti lo­bogó szí­neit meg­je­le­nítve kék-fehér dísz­ki­vi­lá­gí­tást kap pén­te­ken és szom­ba­ton a Lánc­híd, Skó­cia nem­zeti ün­ne­pé­nek, Szent And­rás nap­já­nak a tisz­te­le­tére.

A skót nem­zeti lo­bogó szí­neit meg­je­le­nítve kék-fehér dísz­ki­vi­lá­gí­tást kap pén­te­ken és szom­ba­ton a Lánc­híd...

Sokkoló felvételek a vegyi üzem robbanásáról, 22-en haltak meg

Sokkoló felvételek a vegyi üzem robbanásáról, 22-en haltak meg

Rob­ba­nás tör­tént egy vegyi üzem kö­ze­lé­ben, a tra­gé­dia okát egy­előre vizs­gál­ják. Ren­ge­teg a ha­lá­los ál­do­zat, sok a sé­rült!

Brutális gyilkosság áldozata lett egy 49 éves férfi Beregszászon

Brutális gyilkosság áldozata lett egy 49 éves férfi Beregszászon

Az ál­do­zatra női la­kó­társa ta­lált rá. A rend­őr­ség le­tar­tóz­tatta a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ható férfit.

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani.

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani, amit he­lyen­ként a szél még csí­pő­sebbé tesz.