RIPOSTER

Újra megy a harc a legrégebbi netes, magyar csaló ellen

Újra megy a harc a legrégebbi netes, magyar csaló ellen

Már mil­li­ó­kat csalt ki.

Az első se­gít­ség­ké­ré­sek ide­jén még csak 15 éves volt az ópá­lyi Nagy Ró­bert, aki fi­a­tal kora el­le­nére már mil­li­ó­kat csalt ki jó­akaró em­be­rek­ből.

Az internet hőse lett a 77 éves Lidi néni!

Az internet hőse lett a 77 éves Lidi néni!

Még csak el sem fá­radt az idős asszony, aki le­te­kert 50 ki­lo­mé­tert!

Még csak el sem fá­radt a 77 éves asszony, aki be­állt a bi­cik­lis fel­vo­nu­lók közé és le­te­kert 50 ki­lo­mé­tert!

Ezt hozza a hosszú hétvége, kiderült, milyen idő lesz vasárnap!

Ezt hozza a hosszú hétvége, kiderült, milyen idő lesz vasárnap!

Vá­rat­lan for­du­lat áll be va­sár­nap, már ami az idő­já­rást il­leti, hi­szen végre eljön a ta­vasz!

A hétvégét elmossa az eső, jönnek az év legnagyobb viharai

A hétvégét elmossa az eső, jönnek az év legnagyobb viharai

Saj­nos még to­vább hűl a le­vegő.

Erős sze­let és ren­ge­teg esőt hoz a hi­deg­front. Saj­nos még to­vább hűl a le­vegő. Job­ban te­szed, ha a kö­vet­kező na­pok­ban in­kább fedél alatt ma­radsz.

Viharral támad a hidegfront, elmos minket az eső

Viharral támad a hidegfront, elmos minket az eső

Hét­vé­gére min­den­hol lehűl a le­vegő. De tar­to­gat még kel­le­met­len­sé­ge­ket az idő­já­rás.

Ma ismét ket­té­sza­kad az or­szág, de hét­vé­gére min­den­hol lehűl a le­vegő. De tar­to­gat még kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Háborognak az utasok, újabb hiba a BKK-automatáknál

Háborognak az utasok, újabb hiba a BKK-automatáknál

Alig két hó­napja van­nak for­ga­lom­ban, mégse tud­juk hasz­nálni az új bank­je­gye­ket.

Alig két hó­napja van­nak for­ga­lom­ban, mégse tud­juk hasz­nálni az új bank­je­gye­ket. Ki­de­rí­tet­tük, hogy va­ló­ban gon­dot okoz­nak-e az új két- és öt­ez­re­sek az au­to­ma­ták­nak.

Még csak kéthetes, de máris óriás a törpevíziló

Még csak kéthetes, de máris óriás a törpevíziló

Ha­ma­ro­san nevet is kap­hat a Nyír­egy­házi Ál­lat­park új­szü­löttje. Most még csak várja, hogy anyja meg­etesse.

Ha­ma­ro­san nevet is kap­hat a Nyír­egy­házi Ál­lat­park új­szü­löttje. Most még csak várja, hogy anyja meg­etesse.

Kimentettek egy szombathelyi kislányt a Kék Bálna-őrületből

Kimentettek egy szombathelyi kislányt a Kék Bálna-őrületből

A 15. szin­tig ju­tott egy he­te­di­kes lány.

Már a 15. szin­tig ju­tott egy he­te­di­kes kis­lány az in­ter­ne­ten ter­jedő ön­gyil­kos ki­hí­vás "já­ték­ban", ami­kor a di­ák­tár­sai ész­re­vet­ték, hogy vag­dossa magát.

Kettészakad az ország: rendkívüli hideggel érkezik a front

Kettészakad az ország: rendkívüli hideggel érkezik a front

Sok esőre kell ké­szülni.

Az or­szág két része kö­zött azon­ban óri­ási kü­lönb­sé­gek le­het­nek.

Orbán Viktor
bekeményített: Megvédem a hazámat

Orbán Viktor
bekeményített: Megvédem a hazámat

Ke­mény, fél­re­ért­he­tet­len mon­da­tok­ban fo­gal­ma­zott.

Ke­mény, fél­re­ért­he­tet­len mon­da­tok­ban fo­gal­ma­zott.

Most már biztos: Magyar vizsla nélkül jegyesfotózás sincs

Most már biztos: Magyar vizsla nélkül jegyesfotózás sincs

Kü­lön­le­ges, es­küvő előtti fo­tó­zás!

Kü­lön­le­ges, es­küvő előtti fo­tó­zást ter­ve­zett egy ma­gyar pár: el­vit­ték ku­tyá­ju­kat is, aki­vel már évek óta egy csa­lá­dot al­kot­nak.

Ekkor érkezik a brutális hidegfront, elmossa az országot az eső

Ekkor érkezik a brutális hidegfront, elmossa az országot az eső

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban a szél­vi­ha­rok sem kí­mél­nek min­ket.

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró meg­ter­mé­ke­nyí­tett pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró meg­ter­mé­ke­nyí­tett pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek. Ha si­ke­rül venni az üze­ne­tet, már az első be­ül­te­tés si­ke­res lehet.

Előzetesben a nyugdíjasokat átverő bűnbanda egyik tagja!

Előzetesben a nyugdíjasokat átverő bűnbanda egyik tagja!

A rend­őr­ség egy­előre tit­ko­ló­zik, de la­punk úgy tudja: a je­len­leg Eger­ben mű­ködő csaló cég ve­ze­tő­jét si­ke­rült le­kap­csolni.

A rend­őr­ség egy­előre tit­ko­ló­zik, de la­punk úgy tudja: a je­len­leg Eger­ben mű­ködő csaló cég ve­ze­tő­jét si­ke­rült le­kap­csolni.

Kiadták a riasztást: viharos szelet hoz a meleg levegő

Kiadták a riasztást: viharos szelet hoz a meleg levegő

Bár kel­le­mes meleg lesz, esőre és szélre saj­nos szá­mí­tani kell. Csü­tör­tö­kön ér­ke­zik a kö­vet­kező hi­deg­front...

Bár kel­le­mes meleg lesz, esőre és szélre saj­nos szá­mí­tani kell. Csü­tör­tö­kön ér­ke­zik a kö­vet­kező hi­deg­front...

Budapesten kéreget a kórházból eltűnt olasz férfi

Budapesten kéreget a kórházból eltűnt olasz férfi

Négy éve tűnt el Pi­sá­ból.

Négy éve a fe­le­sé­gét lá­to­gatta meg a kór­ház­ban a 45 éves Marco, azóta nem tudni, hol van. Az au­tó­ját pár száz mé­terre ta­lál­ták meg egy hídon.

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Azt hit­ted, vége?

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor el kell ke­se­rít­sünk. A kö­vet­kező hét is tar­to­gat meg­le­pe­tést.

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba.

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba az áp­ri­lisi rapid tél után. Va­sár­nap már sok nap­sü­tés mel­lett me­leg­szik az idő, de még így sem lesz az igazi.

Kitálalt a pultoslány: Így vernek át a magyar kocsmákban

Kitálalt a pultoslány: Így vernek át a magyar kocsmákban

Me­g­elé­gelte a ven­dé­gek át­ve­ré­sét!

Me­g­elé­gelte a ven­dé­gek át­ve­ré­sét egy fi­a­tal pul­tos­lány, aki hó­na­po­kig dol­go­zott egy kör­úti kocs­má­ban Bu­da­pes­ten.

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Azt üzeni: hagyja a je­len­legi ve­ze­tést dol­gozni, ne rontsa el a dol­go­kat!

Egy­kori szö­veg­írója meg­döb­bent azon, hogy Dop­e­man el­in­dult a 8. ke­rü­leti idő­közi vá­lasz­tá­so­kon, és még min­dig azt várja, hogy ki­de­rül, csak vic­cel a rap­per.

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Ha­tal­mas ko­csi­sor áll He­gyes­ha­lom­nál, órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Újabb hidegfront érkezik, ekkor csap le a rendkívüli idő

Újabb hidegfront érkezik, ekkor csap le a rendkívüli idő

Nem­so­kára vissza­tér az esős, sze­les idő, rá­adá­sul a le­vegő is dur­ván lehűl. Me­gint té­lies napok jön­nek...

Nem­so­kára vissza­tér az esős, sze­les idő, rá­adá­sul a le­vegő is dur­ván lehűl. Me­gint té­lies napok jön­nek...

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

A hó­esés­től el­bú­csúz­ha­tunk, de még der­mesz­tőbb hi­degre kell ké­szülni.

A hó­esés­től el­bú­csúz­ha­tunk né­hány napra, de még der­mesz­tőbb hi­degre kell ké­szülni.

Hihetetlen időjárás Magyarországon, 48 éve nem volt ilyen

Hihetetlen időjárás Magyarországon, 48 éve nem volt ilyen

Meg­dőlt a or­szá­gos hi­deg­re­kord...

Meg­dőlt a nap­pali or­szá­gos hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön! A Kék­es­te­tőn a leg­me­le­gebb dél­utáni órák­ban mí­nusz 3 Cel­sius-fokos hideg volt...

Hatalmas a káosz a Mátrában, egy napja nincs áram

Hatalmas a káosz a Mátrában, egy napja nincs áram

Az árok­ban akad­tak hó­kot­rók.

Egy kom­men­telő sze­rint Mát­ra­há­zá­nál az árok­ban akad­tak hó­kot­rók.

Duzzadt szeméremajkait mutogatja a gigamellű magyar modell

Duzzadt szeméremajkait mutogatja a gigamellű magyar modell

Mintha a me­sé­ben lenne: vett is ma­gára va­la­mit, és nem is.

Mintha a me­sé­ben lenne: vett is ma­gára va­la­mit, és nem is. A lé­nyeg, hogy min­dent meg­mu­tat Lévai Ad­ri­enn!

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt egy ma­gyar sik­ló­er­nyős. Meg­úszta a vész­le­szál­lást és a ha­tár­sér­tést is.

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt egy ma­gyar sik­ló­er­nyős. Meg­úszta a vész­le­szál­lást és a ha­tár­sér­tést is.

Gyilkos rémtől rettegnek a Népligetnél élők

Gyilkos rémtől rettegnek a Népligetnél élők

Fél éve ke­re­sik a nép­li­geti gyil­kost.

Ok­tó­ber óta ke­re­sik a gyil­kost, aki bru­tá­li­san meg­ölt egy nőt a bu­da­pesti Nép­li­get­ben. A rend­őr­ség eddig hiába hall­ga­tott meg több ezer em­bert.

Emelték a vészjelzés fokozatát: ma még jobban bekeményít az időjárás

Emelték a vészjelzés fokozatát: ma még jobban bekeményít az időjárás

A kö­vet­kező na­pok­ban té­lies idő­vel kell meg­küz­de­nünk. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

A sam­po­nok­ban és tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

A sam­po­nok­ban és tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő, vi­szont ez sem­mi­lyen módon nem sze­re­pel az össze­te­vők kö­zött.

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

A vi­ha­ros, hideg, sze­les, esős, havas idő­já­rás miatt nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

A vi­ha­ros, hideg, sze­les, esős, havas idő­já­rás miatt nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

Durvább vészjelzést adtak ki: jön az év legnagyobb vihara!

Durvább vészjelzést adtak ki: jön az év legnagyobb vihara!

Iga­zán kí­mé­let­len lesz az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban iga­zán kí­mé­let­len lesz az idő­já­rás. Ez a hideg, havas idő már in­kább a télre fog em­lé­kez­tetni.

Meglepő fordulat a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának ügyében

Újabb meglepő fordulat a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának ügyében

Ki­de­rült, hogy a rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott P. László mikor kerül bí­ró­ság elé.

Erre biztosan nem számítottál: az év legdrágább hete jön

Erre biztosan nem számítottál: az év legdrágább hete jön

Be kell in­dí­tani a fű­tést...

Plusz fű­tés­költ­ség­gel, ké­sőbbi pa­lán­tá­zás­sal kell szá­mol­nunk a ma be­kö­szöntő hi­deg­front miatt. Akár május ele­jéig is va­cog­ha­tunk!

Magyar nők lettek öngyilkosok a romantikus csalók miatt

Magyar nők lettek öngyilkosok a romantikus csalók miatt

Ma­gyar­or­szá­gon egye­dül­álló Ica tör­té­nete, aki csa­ló­va­dász­nak tartja magát. Ki­de­rült: ren­ge­teg ma­gyar nőt is át­ver­nek.

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

A videó ké­szül­te­kor még mind a ha­lá­los ál­do­zat és a meg­sé­rült mo­to­ros is a hely­szí­nen volt. A gá­zoló túl­élte.

A videó ké­szül­te­kor még mind a ha­lá­los ál­do­zat és a meg­sé­rült mo­to­ros is a hely­szí­nen volt. A gá­zoló túl­élte.

Utolsó kívánsága volt a doktori cím: megszerezte a rákos fiatal

Utolsó kívánsága volt a doktori cím: megszerezte a rákos fiatal

A Sem­mel­weis Egye­tem em­lé­ke­zett meg egy hall­ga­tó­já­ról, aki meg­ható kí­ván­ság­gal for­dult az is­kola ve­ze­tői felé.

Orbán Viktor kék ibolyát látott...

Orbán Viktor
kék ibolyát látott...

Va­gyis el­in­dult meg­lo­csolni csa­ládja hölgy­tag­jait....

Va­gyis el­in­dult meg­lo­csolni csa­ládja hölgy­tag­jait... Még egy lo­cso­ló­ver­set is meg­ta­nult el­ső­ként meg­lá­to­ga­tott ki­suno­kája ked­véért.

Durva csavar az áprilisi időjárásban, csak pár nap a haladék

Durva csavar az áprilisi időjárásban, csak pár nap a haladék

Ha imá­dod a ta­vaszt és a za­var­ta­lan nap­sü­tést, a leg­fris­sebb elő­re­jel­zés­nek na­gyon nem fogsz örülni...

Ha imá­dod a ta­vaszt és a za­var­ta­lan nap­sü­tést, a leg­fris­sebb elő­re­jel­zés­nek na­gyon nem fogsz örülni...

Húsvétra bekeményít az időjárás: durva lehűlés közeleg

Húsvétra bekeményít az időjárás: durva lehűlés közeleg

De nem csak a hi­deg­gel, hanem az eső­vel és a szél­lel is meg­gyű­lik a ba­junk a kö­vet­kező na­pok­ban...

De nem csak a hi­deg­gel, hanem az eső­vel és a szél­lel is meg­gyű­lik a ba­junk a kö­vet­kező na­pok­ban...

Még tovább hűl a levegő, kegyetlen hideg érkezik

Még tovább hűl a levegő, kegyetlen hideg érkezik

A le­hű­lés esőt és szél­vi­ha­ro­kat is hoz.

A le­hű­lés esőt és szél­vi­ha­ro­kat is hoz ma­gá­val. Ke­ress fe­de­zé­ket!

Százezreket csalnak ki a betegektől

Százezreket csalnak ki a betegektől

Ez­út­tal Eger­ben buk­kan­tak fel az idő­se­ket le­húzó csa­lók!

Ez­út­tal Eger­ben buk­kan­tak fel az idő­se­ket le­húzó csa­lók! Egy ma­gyar fej­lesz­tésű ké­szü­lék ada­ta­i­nak a meg­ha­mi­sí­tá­sá­val ve­szik rá a nyug­dí­ja­so­kat a vá­sár­lásra.

A lézer a csali a nagy átveréshez

A lézer a csali a nagy átveréshez

Egy ol­va­sónk­nak gya­nús volt a cég, ami­től de­cem­ber­ben vá­sá­rolt 200 ezer fo­rin­tért egy "lágy­lé­zer ké­szü­lé­ket", de csak cik­künk el­ol­va­sása köz­ben jött rá, hogy csa­lók ver­ték át!

Egy ol­va­sónk­nak jó ideje már gya­nús volt a cég, ami­től de­cem­ber­ben vá­sá­rolt 200 ezer fo­rin­tért egy "lágy­lé­zer ké­szü­lé­ket", de csak cik­künk el­ol­va­sása köz­ben jött rá, hogy csa­lók ver­ték át!

Ez az a tanár, aki a 13 éves lányt molesztálta

Ez az a tanár, aki a 13 éves lányt molesztálta

Egy ko­rábbi di­ákja arról be­szélt, tudni le­he­tett, hogy baj van a férfi­val, de eddig még sosem in­dí­tot­tak vizs­gá­la­tot el­lene.

Egy ko­rábbi di­ákja arról be­szélt, tudni le­he­tett, hogy baj van a férfi­val, de eddig még sosem in­dí­tot­tak vizs­gá­la­tot el­lene.

Izzott a levegő a mernyei áldozat temetésén

Izzott a levegő a mernyei anyagyilkosság áldozatának temetésén

Kevés kel­lett, hogy ki­tör­jön a balhé.

A je­len­lé­vők sze­rint na­gyon kevés kel­lett hozzá, hogy ki­tör­jön a ve­sze­ke­dés.

Kiadták a riasztást: újra lecsap a hidegfront, erre készülj

Kiadták a riasztást: újra lecsap a hidegfront, erre készülj

Egyre sze­szé­lye­sebb az idő­já­rás... Az elő­re­jel­zé­sek nem sok jót ígér­nek a kö­vet­kező na­pokra.

Ekkor ér ide a hidegfront, rendkívüli időt hoz magával

Ekkor ér ide a hidegfront, rendkívüli időt hoz magával

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és vi­ha­ros szélre is ké­szülni kell. Rá­adá­sul na­gyon lehűl a le­vegő...

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és vi­ha­ros szélre is ké­szülni kell. Rá­adá­sul na­gyon lehűl a le­vegő...

Tragédia a Szentendrei úton: végső búcsút vettek Janza Richárdtól

Tragédia a Szentendrei úton: végső búcsút vettek Janza Richárdtól

A te­me­té­sen a másik el­hunyt fi­a­tal szü­lei is részt vet­tek.

A te­me­té­sen a másik el­hunyt fi­a­tal szü­lei is részt vet­tek.

Durva fordulatot hoz az időjárás, már nem sok a haladék

Durva fordulatot hoz az időjárás, már nem sok a haladék

A hét­vé­gét el­mossa az eső, de nem ez a leg­rosszabb... Ke­ress fe­de­zé­ket, ha nem akarsz el­ázni.

A hét­vé­gét el­mossa az eső, de nem ez a leg­rosszabb... Ke­ress fe­de­zé­ket!

Drámai interjú a tiniket öngyilkosságra buzdító Kék Bálna alapítójával

Drámai interjú a tiniket öngyilkosságra buzdító Kék Bálna alapítójával

Egy 21 éves orosz fi­a­tal ta­lálta ki és in­dí­totta el a Kék Bálna-ki­hí­vást, aki leg­alább ti­zenöt tini ön­gyil­kos­sá­gá­ban köz­re­mű­kö­dött.

Jön az ítéletidő: viharokkal támad a hidegfront

Jön az ítéletidő: viharokkal támad a hidegfront

Esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Nagy esőre és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A le­hű­lés még nem ért véget...

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Bár már nyi­to­gatja szár­nyait a ta­vasz, a me­te­o­ro­ló­gu­sok még ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Durva hidegfront tart felénk, szélviharral és esővel érkezik

Durva hidegfront tart felénk, szélviharral és esővel érkezik

Lehűl a le­vegő...

Sze­les, esős idő teszi tönkre a ta­va­szias me­le­get. A kö­vet­kező na­pok­ban lehűl a le­vegő...

Kiadták a riasztást: viharral csap le a kíméletlen hidegfront

Kiadták a riasztást: viharral csap le a kíméletlen hidegfront

Vi­ha­ros szél és eső jön.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a kö­zelgő hi­de­gen kívül vi­ha­ros szélre és esőre is fi­gyel­mez­tet­nek.

Óránként hat magyar gyerek jelentkezik a Kék Bálnára!

Óránként hat magyar gyerek jelentkezik a Kék Bálnára!

A ki­hí­vás már itt­hon is ter­jed.

Az Orosz­or­szág­ból in­dult Kék Bálna-ki­hí­vás már Ma­gyar­or­szágra is át­ter­jedt, két ma­gyar fi­a­tal ölte meg magát mi­atta. Egyre töb­ben je­lent­kez­nek rá...

Most érkezett: döbbenetes oka volt a mernyei anyagyilkosságnak!

Most érkezett: döbbenetes oka volt a mernyei anyagyilkosságnak!

A teg­nap meg­gyil­kolt asszony másik két gyer­meke is meg­ér­ke­zett.

A teg­nap meg­gyil­kolt asszony másik két gyer­meke is meg­ér­ke­zett a gyil­kos­ság hely­szí­nére...

Rendkívüli meleg érkezik, szélvihart hoz magával

Rendkívüli meleg érkezik, szélvihart hoz magával

Jó hí­rünk van, fel­me­leg­szik a le­vegő!

Jó hí­rünk van! Fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő, így végre vissza­tér a ta­va­szias idő.

Itt a bizonyíték: Ezért lett öngyilkos a gyönyörű magyar tinilány

Itt a bizonyíték: Ezért lett öngyilkos a gyönyörű magyar tinilány

Egy jól ta­nuló, gyö­nyörű 15 éves lány akasz­totta fel magát Deb­re­cen­ben, ha­lála okára ezi­dáig nem volt ma­gya­rá­zat.

Rendkívüli időt hoz a hétvége, erre készülj

Rendkívüli időt hoz a hétvége, erre készülj

Fel­hőt­len időnk lesz, rég nem lá­tott fel­me­le­ge­dést ígér­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Egy kis szél azon­ban fel­bor­zolja a ke­dé­lye­ket...

Fel­hőt­len időnk lesz, rég nem lá­tott fel­me­le­ge­dést ígér­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Egy kis szél azon­ban fel­bor­zolja a ke­dé­lye­ket...

Fészekrakó programot indítottak a madaraknak

Fészekrakó programot indítottak a madaraknak

A tar­tó­san sé­rült ma­da­rak­nak se­gí­te­nek a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­kór­ház dol­gozó.

A tar­tó­san sé­rült ma­da­rak­nak se­gí­te­nek a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­kór­ház dol­gozó.

Felmelegszik a levegő, de elviselhetetlen dolgot hoz magával

Felmelegszik a levegő, de elviselhetetlen dolgot hoz magával

Kel­le­met­len kí­sé­ret­tel jön a ta­vasz.

Vi­ha­ros szél bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban. Kel­le­met­len kí­sé­ret­tel kö­szönt be ismét a ta­vasz.

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

A Té­nyek által meg­kér­de­zett mun­ka­jo­gász sze­rint ez bár nem túl eti­kus, a cégek ve­ze­tői mégis meg­te­he­tik.

Klónozás vagy vérvonalkutatás? Vissza akarjuk kapni Kincsemet!

Klónozás vagy vérvonalkutatás? Vissza akarjuk kapni Kincsemet!

A film után sokan máris azt fir­tat­ják, ho­gyan le­hetne életre kel­teni őt.

A film után sokan máris azt fir­tat­ják, ho­gyan le­hetne életre kel­teni a ló­le­gen­dát. A Ri­post Kin­csem tré­ne­ré­nek le­szár­ma­zott­já­nál és a cso­da­kanca szü­lő­föld­jén ke­reste a vá­laszt.

Lopott autóval szelfizgettek a helyiek Egerben

Lopott autóval szelfizgettek a helyiek Egerben

Egy Eger-pa­takba gu­rult autó vált a me­gye­szék­hely lát­vá­nyos­sá­gává, míg a tulaj haza nem szál­lít­tatta jár­gá­nyát.

Egy Eger-pa­takba gu­rult autó vált a me­gye­szék­hely lát­vá­nyos­sá­gává, míg a tulaj haza nem szál­lít­tatta jár­gá­nyát.

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

Kel­le­met­len na­pokra szá­mít­ha­tunk.

A hi­deg­front ha­tá­sára nem csak a szél­lö­ké­sek erő­söd­nek fel, de a front­ér­zé­ke­nyek is kel­le­met­len na­pokra szá­mít­hat­nak.

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás...

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás most szom­ba­ton pon­to­san azt teszi, amit ilyen­kor el­vár­ha­tunk tőle. Szép ta­va­szi na­punk lesz.

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Har­csás Ju­di­tot ezrek ke­res­ték négy hosszú napon át Győr­ben és kör­nyé­kén, mi­u­tán múlt va­sár­nap el­tűnt.

Kíméletlen hidegfront érkezik, a hét végére lehűl a levegő

Kíméletlen hidegfront érkezik, a hét végére lehűl a levegő

Ki­for­dul ma­gá­ból az idő­já­rás.

Hasz­náld ki a a kö­vet­kező na­po­kat, mert va­sár­nap tel­je­sen ki­for­dul ma­gá­ból az idő­já­rás...

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

A hét­végi le­hű­lés esőt és szél­vi­hart is hoz ma­gá­val... Egy időre el­kö­szön­he­tünk a ta­vasz­tól.

A hét­végi le­hű­lés esőt és szél­vi­hart is hoz ma­gá­val... Egy időre el­kö­szön­he­tünk a ta­vasz­tól.

Ez a szabálysértés ötvenezer forintba kerülhet

Ez drága mulatság lesz: ez a szabálysértés ötvenezer forintba kerülhet

Min­den­hol tilos etetni a ga­lam­bo­kat.

Ön­kor­mány­zata vá­lo­gatja, hogy mek­kora bír­ság jár érte, de tilos etetni a ga­lam­bo­kat.

Megdöbbentő adattal álltak elő a tudósok: ezt okozza a szilikon!

Megdöbbentő adattal álltak elő a tudósok: ezt okozza a szilikon!

Ki­lenc nő meg­halt.

Ma­gyar­or­szá­gon is bom­ba­ként rob­bant a hír: Ame­ri­ká­ban mell­im­plan­tá­tum miatt több szá­zan kap­tak ritka, da­ga­na­tos be­teg­sé­get, kö­zü­lük ki­len­cen meg­hal­tak.

Így árulják a lomisok a kitett holmit - Videó

Így árulják a lomisok a kitett holmit - Videó

Bár a hul­la­dék­tör­vény sze­rint lo­pás­nak szá­mít a ki­tett dolog el­vi­tele, a lo­misok a 3. ke­rü­let­ben árul­ják az utcán a hol­mit.

Bár a hul­la­dék­tör­vény sze­rint lo­pás­nak szá­mít a ki­tett dolog el­vi­tele, a lo­misok a 3. ke­rü­let­ben árul­ják az utcán a hol­mit.

Durva szelet és esőt hoz a tavasz, menekülj fedél alá!

Durva szelet és esőt hoz a tavasz, menekülj fedél alá!

Kínzó for­du­la­tot hoz az idő­já­rás...

Kínzó for­du­la­tot hoz az idő­já­rás... Meleg napok jön­nek, de bőrig fo­gunk ázni.

Váratlan lépés: sorra törli felhasználóit a legnépszerűbb közösségi oldal

Váratlan lépés: sorra törli felhasználóit a legnépszerűbb közösségi oldal

A por­tál ki­ta­lá­lói be­so­kall­tak, ezért ha­tá­ro­zott lé­pésre szán­ták el ma­gu­kat.

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint ha­lála rá­döb­ben­tette a ha­tó­sá­go­kat is.

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint ha­lála rá­döb­ben­tette a ha­tó­sá­go­kat is: meg kell ál­lí­tani az ámok­fu­tó­kat. Bús Ba­lázs óbu­dai pol­gár­mes­ter a VÉDA-ka­me­ra­rend­szer ki­bő­ví­té­sét kéri a Szent­end­rei útra, az ön­kor­mány­zat fi­zetne is ezért.

Új módszer: Nem szól az csengő az általános iskolában

Új módszer: Nem szól az csengő az általános iskolában

Más mód­sze­rek­kel ta­ní­ta­nak egy héten ke­resz­tül a Vö­rös­marty Mi­hály Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban Szé­kes­fe­hér­vá­ron.

Más mód­sze­rek­kel ta­ní­ta­nak egy héten ke­resz­tül a Vö­rös­marty Mi­hály Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban Szé­kes­fe­hér­vá­ron.

Bárkivel megtörténhet a Szentendrei úti tragédia

Bárkivel megtörténhet a Szentendrei úti tragédia

Az egész or­szá­got meg­döb­ben­tette a hét­végi, Szent­end­rei úti bal­eset, ami­ben két hu­szon­éves fi­a­tal vesz­tette éle­tét.

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Esős, sze­les idő­vel kö­szönt be az igazi ta­vasz. Már 20 fokot is mér­he­tünk!

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.