RIPOSTER

Újfajta rémisztő bogarak inváziója fenyeget Magyarországon

Újfajta rémisztő bogarak inváziója fenyeget Magyarországon

A po­los­kák és a pat­ká­nyok után már a har­le­kin­ka­ti­cák is őrü­letbe ker­get­nek min­ket.

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

A kö­vet­kező na­pok­ban is in­ga­dozó lesz a hő­mér­sék­let. A haj­na­lok der­mesz­tőek lesz­nek, de aztán nem győ­zöl majd vet­kőzni.

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses, meleg időt. A hi­deg­front le­hű­lést és vi­ha­ros sze­let hoz!

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses, meleg időt. A hi­deg­front le­hű­lést és vi­ha­ros sze­let hoz!

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik.

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik meg min­den ok­tó­ber­ben a le­gen­dás fe­ke­te­tói vá­sárt Kö­rös­fe­ke­te­tón.

Miért épül olyan kevés lakás a lakástakarék segítségével? Hol a pénz?

Miért épül olyan kevés lakás a lakástakarék segítségével? Hol a pénz?

Meg­hök­ken­tően kevés lakás épül a la­kás­ta­ka­rék-pénz­tá­rak köz­re­mű­kö­dé­sé­vel.

Elképesztő ingadozás: fagyni fog, majd hirtelen beüt a nagy meleg

Elképesztő ingadozás: fagyni fog, majd hirtelen beüt a nagy meleg

A haj­na­lok hű­vö­sek lesz­nek, de aztán fel­me­leg­szik a le­vegő.

A haj­na­lok hű­vö­sek lesz­nek, de aztán fel­me­leg­szik a le­vegő. A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Magyarország nem hagyja magát, videók sora terjeszti a magyar álláspontot

Magyarország nem hagyja magát, videók sora terjeszti a magyar álláspontot

Ko­vács Zol­tán kor­mány­szó­vivő a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be mind­ezt.

Ko­vács Zol­tán kor­mány­szó­vivő a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be, hogy nem vár­juk ölbe tett kéz­zel a mig­ráns­párti erők győ­zel­mét. Vi­deók sora szá­mol be arról szerte a vi­lá­gon, hogy mit gon­dol a ma­gya­rok döntő több­sége a mig­rá­ci­ó­ról.

Mit mondott Orbán a pénteki görög meccsről Felcsúton?

Mit mondott Orbán a pénteki görög meccsről Felcsúton?

Mi tör­tént a Pus­kás Aka­dé­mia új köz­pont­já­nak át­adó­ün­nep­sé­gén? Szóba ke­rült a pén­teki meccs is.

Orbán Vik­tor részt vett a Pus­kás Aka­dé­mia Sport-és Kon­fe­ren­cia-köz­pont­já­nak át­adó­ün­nep­sé­gén. Szóba ke­rült a pén­teki meccs is.

Közel duplájára nőtt tavaly óta a krumpli ára, hol a vége?

Közel duplájára nőtt tavaly óta a krumpli ára, hol a vége?

Meg­néz­tük a pi­a­con.

Mi tör­té­nik itt? Ta­valy a be­vá­sár­ló­köz­pon­tok még 120 fo­rint kö­rüli kilós áron adták a krump­lit, most pedig 240 fo­rint alatt nincs, vagy ha igen, az olyan is.

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

A csa­lád élete egyet­len pil­la­nat alatt om­lott össze, ami­kor a helyi pos­tás el­gá­zolta a más­fél éves Já­nos­kát.

Emberi csontok a Dunából kihúzott autóban: Sötét titkok derültek ki...

Emberi csontok a Dunából kihúzott autóban: Sötét titkok derültek ki...

Egy 2011-ben el­tűnt férfi ma­rad­vá­nyait ta­lál­hat­ták meg Du­na­ke­szi­nél.

Egy 2011-ben el­tűnt férfi ma­rad­vá­nyait ta­lál­hat­ták meg Du­na­ke­szi­nél.

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Ahogy Bu­da­pest más ke­rü­le­te­i­ben, úgy saj­nos itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Egyetlen dolog teszi tönkre ma reggel a napos időt, erre készülj

Egyetlen dolog teszi tönkre ma reggel a napos időt, erre készülj

Dé­lu­tánra vi­szont csupa jó hí­rünk van, akkor már nyu­god­tan él­vez­het­jük a meleg, szá­raz időt.

Nem semmi, rendkívüli időt ígér a hétvége - De októberben?!

Nem semmi, rendkívüli időt ígér a hétvége - De októberben?!

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­raz, nap­sü­té­ses idő vár­ható.

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­raz, nap­sü­té­ses idő vár­ható, és a hő­mérő hi­gany­szá­lá­ban sem fo­gunk csa­lódni.

Kiderült, meddig tart még az őszi poloskainvázió

Kiderült, meddig tart még az őszi poloskainvázió

Újabb po­los­ka­in­vá­ziót ho­zott az enyhe ok­tó­ber! Or­szág­szerte pa­nasz­kod­nak az em­be­rek, hogy te­he­tet­le­nek a bü­dös­bo­ga­rak­kal szem­ben.

Újabb po­los­ka­in­vá­ziót ho­zott az enyhe ok­tó­ber! Or­szág­szerte pa­nasz­kod­nak az em­be­rek, hogy te­he­tet­le­nek a bü­dös­bo­ga­rak­kal szem­ben. A jó idő jövő hét vé­géig biz­to­san el­tart, addig nem csök­ken a szá­muk.

Ki nem találnád, eddig kúszhat ma a hőmérő higanyszála

Ki nem találnád, eddig kúszhat ma a hőmérő higanyszála

A nap­sü­té­ses időbe oly­kor be­le­ron­dít­hat a szél, de iga­zán jó hí­re­ink van­nak dél­utánra.

A nap­sü­té­ses időbe oly­kor be­le­ron­dít­hat a szél, de iga­zán jó hí­re­ink van­nak dél­utánra. Reg­gel vi­szont egy kel­le­met­len­ség­gel még szá­molni kell.

Ne lepődj meg, ha ronda és drága lesz a krumpli

Ne lepődj meg, ha ronda és drága lesz a krumpli

Po­csék lesz az idei ter­més.

Bár még tart a bur­go­nya be­ta­ka­rí­tása, nagy­já­ból 80 szá­za­lé­kos a be­ta­ka­rí­tási te­rü­let ará­nya, de már lát­szik, hogy po­csék lesz az idei ter­més.

Sűrű köd telepszik az országra, de délután jön a meglepetés

Sűrű köd telepszik az országra, de délután jön a meglepetés

A hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul.

A le­vegő hő­mér­sék­lete iga­zán ked­ve­zően ala­kul, és az elő­re­jel­zé­sek sze­rint az eső sem ron­dít bele a ra­gyogó időbe.

Nagy dologra készül a Google Magyarországon, Téged is érint

Nagy dologra készül a Google Magyarországon, Téged is érint

El­kezdte le­cse­rélni a ma­gyar­or­szági ut­ca­ké­pe­ket a Go­ogle a St­reet View al­kal­ma­zá­sá­ban. 2018-as képek ke­rül­nek a rend­szerbe.

Szörnyű, mi derült ki a bajai halálos vonatbalesetről

Szörnyű, mi derült ki a bajai halálos vonatbalesetről

Meg­rázó rész­le­tek szi­vá­rog­tak ki.

Meg­rázó rész­le­tek szi­vá­rog­tak ki arról a ha­lá­los ki­me­ne­telű vo­nat­bal­eset­ről, ami­ben egy 70 éves férfi vesz­tette éle­tét.

Hihetetlen, ami történt: Eladás után megsemmisítette magát a festmény

Hihetetlen, ami történt: Eladás után megsemmisítette magát a festmény

Több mint egy­mil­lió eu­ró­ért el­kelt a kép.

Több mint egy­mil­lió eu­ró­ért el­kelt a kép, majd meg­tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott.

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

A két fel­vé­te­len jól lát­szik...

A két fel­vé­te­len jól lát­szik, ahogy a tor­nádó le­csap. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint erre azért kevés volt az esély.

Igazi csoda: Ezt ígérik az időjósok októberre

Igazi csoda: Ezt ígérik az időjósok októberre

A mos­tani ta­va­szias idő­já­rás csak a kez­det.

A mos­tani ta­va­szias idő­já­rás csak a kez­det. Ha a me­te­o­ro­ló­gu­sok nem té­ved­nek, egy da­ra­big még biz­to­san nem kell té­li­ka­bát.

Az utolsó pillanatban keményít be az időjárás, ez teszi tönkre a hétvégét

Az utolsó pillanatban keményít be az időjárás, ez teszi tönkre a hétvégét

Nem él­vez­het­jük fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Nem él­vez­het­jük fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Rendkívüli esemény a XIII. kerületben, így emlékeznek Göncz Árpádra

Rendkívüli esemény a XIII. kerületben, így emlékeznek Göncz Árpádra

Az egy­kori po­li­ti­kus szob­rát pén­te­ken avat­ták fel.

Az egy­kori po­li­ti­kus szob­rát pén­te­ken avat­ták fel a róla el­ne­ve­zett vá­ros­köz­pont­ban.

Elképesztő idő lesz, csak az allergiások nem fognak örülni

Elképesztő idő lesz, csak az allergiások nem fognak örülni

Két hétig szinte nyá­rias idő lesz!

Két hétig szinte nyá­rias idő lesz: a hűvös haj­na­lok után sok nap­sü­tésre, 20 fok fö­lötti hő­mér­sék­letre szá­mít­ha­tunk eső nél­kül.

Jókai Mór idézet jelent meg Orbán Viktor Facebook-oldalán - videó

Jókai Mór idézet jelent meg Orbán Viktor Facebook-oldalán - videó

Egy 1860-ban írt Jókai Mór vers­ből vett idé­zet­tel ve­zette fel a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök vi­de­ó­ját, ami­ben a kul­túr­harc­ról is be­szél.

Nagy átalakulás jön: az új KRESZ-könyv mindent megváltoztathat

Nagy átalakulás jön: az új KRESZ-könyv mindent megváltoztathat

A kötet se­gít­het abban, hogy a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­go­san köz­le­ked­hes­sen.

A gye­re­kek­nek szánt kötet se­gít­het abban, hogy a tár­sa­da­lom a ké­sőb­bi­ek­ben biz­ton­sá­go­san köz­le­ked­hes­sen.

Rippl-Rónai festmény került a piac tűzfalára, csodájára járnak

Rippl-Rónai festmény került a piac tűzfalára, csodájára járnak

Gyö­nyö­rűen fes­tett le egy ma­gyar­or­szági tűz­fa­lat a Neo­pa­int Works csa­pata. A helyi piac fa­lára a város híres fes­tő­jé­nek műve ke­rült fel.

A piac fa­lára a város híres fes­tő­jé­nek műve ke­rült fel, mind­össze három nap alatt.

Itt a várva várt enyhülés, rendkívüli időre számíthatsz

Itt a várva várt enyhülés, rendkívüli időre számíthatsz

Csak a haj­na­lok ala­kul­nak csí­pő­sen.

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre kel­le­me­sebb időre ké­szül­he­tünk. Azzal vi­szont ér­de­mes szá­molni, hogy a haj­na­lok csí­pő­sen ala­kul­nak.

Újabb hidegfront tör be az országba, de mutatjuk, mikor jön az enyhülés

Újabb hidegfront tör be az országba, de mutatjuk, mikor jön az enyhülés

Egy kis ideig még el kell vi­sel­nünk az esős, erő­sen sze­les időt. De aztán for­du­latra szá­mít­ha­tunk!

Így élték meg az utasok a Déli bezárását

Így élték meg az utasok a Déli bezárását

Fel­ké­szül­tek az uta­sok arra, hogy két hétre bezár a Déli pá­lya­ud­var, és a Dél-budai Ke­len­földi pá­lya­ud­var veszi át a sze­re­pét.

Fel­ké­szül­tek az uta­sok arra, hogy két hétre bezár a Déli pá­lya­ud­var, és a Dél-budai Ke­len­földi pá­lya­ud­var veszi át a sze­re­pét. Ennek kö­szön­hető, hogy bár sokan vol­tak csü­tör­tök reg­gel az alul­já­ró­ban és a jegy­au­to­ma­ták­nál, közel sem ka­taszt­ro­fá­lis a hely­zet. A 4-es metró uta­sa­i­nak száma meg­sok­szo­ro­zó­dott.

Csoda történt, miután lekapcsolták a haldokló fiút a gépekről

Csoda történt, miután lekapcsolta a haldokló fiút a gépekről az orvos

Az or­vo­sok ókö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle.

Az or­vo­sok már le­mond­tak a ki­csi­ről, és kö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle. De ekkor tör­tént va­lami.

Durva hidegfront tör be az országba, ezzel ma nagyon vigyázz

Durva hidegfront tör be az országba, ezzel ma nagyon vigyázz

Az es­er­nyőkre szük­ség lesz, és a hő­mér­sék­let sem ala­kul túl ked­ve­zően. A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Az es­er­nyőkre szük­ség lesz, és a hő­mér­sék­let sem ala­kul ked­ve­zően. A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Több lesz a nyugdíjprémium, mint tavaly

Több lesz a nyugdíjprémium, mint tavaly

Idén is lesz nyug­díj­pré­mium-kifi­ze­tés.

Idén is lesz nyug­díj­pré­mium-kifi­ze­tés, és min­den szá­mí­tás sze­rint na­gyobb lesz, mint leg­utóbb volt - kö­zölte Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn.

Megrázó, ezek a legújabb részletek a várpalotai kettős gyilkosságról

Megrázó, ezek a legújabb részletek a várpalotai kettős gyilkosságról

A csa­lád nem tudja fel­fogni a tör­té­ne­te­ket, hi­szen a fi­a­tal pár és gyer­meke most akar­tak új éle­tet kez­deni.

Megvan, mi okozta a tömeges fertőzést a magyar iskolákban

Megvan, mi okozta a tömeges fertőzést a magyar iskolákban

Két­száz­öt­ven diák lett rosszul.

Két­száz­öt­ven diák lett szinte egy­szerre rosszul Szom­bat­he­lyen és a kör­nyé­kén, há­nyásra, has­me­nésre pa­nasz­kod­tak. Ki­de­rült, hogy mind gyü­mölcs­le­vest ettek! Nég

Megjöttek a reggeli fagyok: még koránt sincs vége, újabb front érkezik

Megjöttek a reggeli fagyok: még koránt sincs vége, újabb front érkezik

A va­sár­napi csí­pős reg­gel után hét­főn újabb hi­deg­front csap le ha­zánkra.

A va­sár­napi csí­pős reg­gel után hét­főn újabb hi­deg­front csap le ha­zánkra.

Aggasztó hírt közölt a meteorológia: Ez jön a kellemes őszi napok után

Aggasztó hírt közölt a meteorológia: Ez jön a kellemes őszi napok után

Kel­le­mes őszi dél­utá­nok jön­nek, de ami hétfő éjjel vár ránk, abban nem lesz kö­szö­net...

Sokkoló hír: Újra terjed a halálos fertőzés a szomszédban

Sokkoló hír: Újra terjed a halálos fertőzés a szomszédban

Ti­zenöt új ka­nya­rós meg­be­te­ge­dést iga­zol­tak or­szág­szerte szep­tem­ber 24-e és 28-a kö­zött Ro­má­ni­á­ban.

Szörnyű részletek a várpalotai kettős gyilkosságról: Ő lehet a tettes

Szörnyű részletek a várpalotai kettős gyilkosságról: Ő lehet a tettes

Anyát és fiát hol­tan ta­lál­ták a há­zuk­ban.

Anyát és fiát hol­tan ta­lál­ták a há­zuk­ban.

Kettős hidegfront csap le az országra, ennyire hűl le a levegő

Kettős hidegfront csap le az országra, ennyire hűl le a levegő

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­mi­vel ke­ve­sebb nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, a szél azon­ban fel fog tá­madni.

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­mi­vel ke­ve­sebb nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, a szél azon­ban fel fog tá­madni.

Ennek nem örülnek majd az autósok: újabb budapesti parkoló lesz fizetős

Ennek nem örülnek majd az autósok: újabb budapesti parkoló lesz fizetős

Az egyik nagy par­ko­ló­ban meg­elé­gel­ték, hogy sokan na­pokra ott hagy­ják a ko­csi­ju­kat, pedig semmi dol­guk a kö­zel­ben.

Riasztást adott ki a hatóság: mérgező anyag van a reggelizőpehelyben

Riasztást adott ki a hatóság: mérgező anyag van a reggelizőpehelyben

A ter­mé­ket a for­gal­mazó vissza­ve­szi a vá­sár­lás he­lyé­től füg­get­le­nül.

Eldőlt, kinek a fegyveréből származnak a bőnyi halálos lövések

Eldőlt, kinek a fegyveréből származnak a bőnyi halálos lövések

A rend­őr­gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi mind­ed­dig ta­gadta, hogy ő ölt.

A rend­őr­gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi mind­ed­dig ta­gadta, hogy ő adta volna le a gyil­kos lö­vést.

Hátborzongató részletek, kiszivárgott a Teréz körúti robbantó levele

Hátborzongató részletek, kiszivárgott a Teréz körúti robbantó levele

Ijesztő hang­nem­ben fo­gal­mazta meg kö­ve­te­lé­seit a mi­nisz­té­ri­um­nak.

Ijesztő hang­nem­ben fo­gal­mazta meg kö­ve­te­lé­seit a mi­nisz­té­ri­um­nak.

Na mihez kell gógyi? Önkritikát gyakorolt Orbán Viktor

Na mihez kell gógyi? Önkritikát gyakorolt Orbán Viktor

De aztán a lé­nyegre tért.

"Mi akik­ben több volt a sport iránti szen­ve­dély, mint a te­het­ség"- sa­já­tos ön­kri­ti­kát gya­ko­rolt Orbán Vik­tor, de aztán a lé­nyegre tért.

Bólyával rejtették el a lyukat a forgalmas végállomáson, felelős egyelőre nincs.

Bólyával rejtették el a lyukat a forgalmas végállomáson, felelős egyelőre nincs

Több hete, de akár hó­na­pok óta is egy láb­fej nagy­ságú lyuk tá­tong a 2-es és 24-es vil­la­mo­sok So­rok­sári úti vég­ál­lo­má­sán.

Nincs sok haladék: eddig élvezhetjük a napsütést, lecsap a hidegfront

Nincs sok haladék: eddig élvezhetjük a napsütést, lecsap a hidegfront

A na­pok­ban sokat süt majd a nap, de a front le­hű­lést és sze­le­sebb időt hoz.

A na­pok­ban sokat süt majd a nap, de a front le­hű­lést és sze­le­sebb, csa­pa­dé­ko­sabb időt hoz ha­zánkba.

Jó hírt közöltek a meteorológusok, újra napsütés és meleg vár ránk

Jó hírt közöltek a meteorológusok, újra napsütés és meleg vár ránk

Meg­sza­ba­du­lunk végre az el­múlt napok szo­kat­la­nul hűvös ide­jé­től.

Meg­sza­ba­du­lunk végre az el­múlt napok szo­kat­la­nul hűvös ide­jé­től, ismét gond­ta­la­nul él­vez­het­jük a nap­sü­tést pár napig.

A tudósok is meghökkentek: óriási galaxis ütközött a Tejútnak

A tudósok is meghökkentek: óriási galaxis ütközött a Tejútnak

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek két egye­tem ku­ta­tói is.

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek a Bar­ce­lo­nai Egye­tem ku­ta­tói, il­letve a Syd­ney-i Egye­tem csil­la­gá­szai.

Hogy került a miniszterelnök a szolnoki színház színpadára?

Hogy került a miniszterelnök a szolnoki színház színpadára?

Sokan hinni sem akar­ták azt a teg­nap esti in­for­má­ciót, hogy Orbán Vik­tor csak úgy be­sé­tált a szol­noki Szig­li­geti Szín­házba.

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Szer­dán 9 óra­kor kez­dő­dött.

Újra bí­ró­ság elé kell áll­nia Vona Gá­bor­nak és Terry Black­nek, a tár­gya­lás 9 óra­kor kez­dő­dött.

Nyakunkon a tél, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Nyakunkon a tél, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

A kö­vet­kező na­pok­ban már fel kell ké­szülni a haj­nali mí­nu­szokra, és nap­köz­ben sem lesz sok­kal jobb a hely­zet.

Szétszedik az autót. Kárpátaljai magyarokat zaklatnak a határon

Szétszedik az autót. Kárpátaljai magyarokat zaklatnak a határon

Testi mo­to­zás­sal, az autók to­tá­lis át­vizs­gá­lá­sá­val ke­re­sik az uk­rá­nok a kár­pát­al­jai ma­gya­rok út­le­ve­lét.

Orbán Viktor fogta magát és színpadra lépett a Szigligeti Színházban

Orbán Viktor fogta magát és színpadra lépett a Szigligeti Színházban

Akadt já­ró­kelő aki meg­va­karta a fejét és meg­dör­zsölte a sze­mét.

Akadt já­ró­kelő aki meg­va­karta a fejét és meg­dör­zsölte a sze­mét.

Hihetetlen látvány egy Rákóczi úti turkáló előtt

Hihetetlen látvány egy Rákóczi úti turkáló előtt

Nem hi­szünk a sze­münk­nek!

Nem hi­szünk a sze­münk­nek! Tele van a járda ruhás zsá­kok­kal egy tur­káló előtt a for­gal­mas bel­vá­rosi úton. A gya­lo­go­sok meg ug­rál­hat­nak.

Morbid versenyt hirdetett a vidámpark

Morbid, halálos versenyt hirdettek egy vidámparkban

Hi­he­tet­le­nül el­me­be­teg ver­senyt ta­lál­tak ki Eu­reka vá­ro­sá­ban.

Hi­he­tet­le­nül mor­bid ver­senyt ta­lál­tak ki a Mis­souri ál­lam­ban ta­lál­ható Eu­re­ká­ban. A győz­tes akár 300 dol­lárt is nyer­het, fel­téve ha tel­je­síti a fel­ada­tot.

8 napos cukiságbombát robbantott a miniszterelnök

8 napos cukiságbombát robbantott a miniszterelnök

Az el­múlt héten, hét­főn szü­le­tett meg Orbán Vik­tor har­ma­dik uno­kája.

Az el­múlt hét első nap­ján, hét­főn szü­le­tett meg Orbán Vik­tor har­ma­dik uno­kája, Anna Adél.

Dermesztő hírt közölt a meteorológia, máris jönnek a fagyok

Dermesztő hírt közölt a meteorológia, máris jönnek a fagyok

Pil­la­na­tok alatt for­dult át nyári idő­já­rás őszivé. A hideg idő­ben az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Pil­la­na­tok alatt for­dult át nyári idő­já­rás őszivé. A hideg idő­ben az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Durván bekeményít az ősz: viharral és fronttal érkezik a lehűlés

Durván bekeményít az ősz: viharral és fronttal érkezik a lehűlés

Va­sár­nap még meleg idő lesz, utána azon­ban elő kell ven­nünk a ka­bá­to­kat.

Va­sár­nap még kel­le­me­sen meleg idő lesz, utána azon­ban elő kell ven­nünk a ka­bá­to­kat.

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Nagy le­hű­lés jön!

Sok esőre kell ké­szülni, és az erős szél miatt már ri­asz­tást is ki­adott a me­te­o­ro­ló­gia. Nagy le­hű­lés jön!

Erre figyelj vasárnap Budapesten, ha nem akarsz agyvérzést kapni

Erre figyelj vasárnap Budapesten, ha nem akarsz agyvérzést kapni

NATO futás miatt fenn­aka­dá­sok vár­ha­tóak több budai út­vo­na­lon.

A va­sár­nap meg­ren­de­zésre ke­rülő NATO futás miatt fenn­aka­dá­sok vár­ha­tóak több budai úton és ut­cá­ban. Szá­mos busz- és vil­la­mos­já­ra­tot is érint a sport­ren­dez­vény. Meg­mond­juk, hogy mely kör­nyé­ke­ket ér­de­mes el­ke­rülni.

Súlyos tünetek több mint száz magyarnál, rejtélyes fertőzés terjed

Súlyos tünetek több mint száz magyarnál, rejtélyes fertőzés terjed

Két te­le­pü­lé­sen már kor­lá­toz­ták az ivó­víz­fo­gyasz­tást is.

Két te­le­pü­lé­sen már kor­lá­toz­ták az ivó­víz­fo­gyasz­tást is, amíg ki nem de­rült a be­teg­ség for­rása.

Újabb fejlemény a darnózseli gyilkosság ügyében, szorul a hurok

Újabb fejlemény a darnózseli gyilkosság ügyében, szorul a hurok

A dar­nó­zseli hen­tes ellen már jó ideje fo­lyik az el­já­rás.

A dar­nó­zseli hen­tes ellen már jó ideje fo­lyik az el­já­rás.

Titkos mérgezés: felfoghatatlan, ami Szegeden fogadta a hatóságot

Titkos mérgezés: felfoghatatlan, ami Szegeden fogadta a hatóságot

Egy fát mér­ge­zett az is­me­ret­len el­kö­vető, senki sem érti, hogy mi mo­ti­vál­hatta a tet­test.

Szijjártó Péter is pályára lépett a tegnapi Vidi-meccsen

Szijjártó Péter is pályára lépett a tegnapi Vidi-meccsen

Csak ezt hall­gatja az egész csa­lád.

Nem csa­lás, nem ámí­tás, fogta magát és ki­fu­tott a zöld gyepre. Még­hozzá a csa­pat­ka­pi­tány Ju­hász Ro­land köz­vet­len kö­ze­lé­ben.

Itt a nap videója: hihetetlen, ami a Szent Gellért téren történt

Itt a nap videója: hihetetlen, ami a Szent Gellért téren történt

Egy ott lakó madár kel­tette fel az em­be­rek ér­dek­lő­dé­sét, ugyanis faj­tár­sa­i­tól el­térő módon vi­sel­ke­dett.

Robotharkályok kopácsolnak Budapesten

Robotharkályok kopácsolnak Budapesten

Kü­lö­nös je­len­ségre fi­gyel­hetsz fel.

Kü­lö­nös je­len­ségre fi­gyel­hetsz fel Bu­da­pest for­gal­mas pont­jain: mintha fur­csa han­gon ko­pá­csoló har­ká­lyok vet­ték volna bir­tokba a kör­nyé­ket.

A fél ország riasztást kapott, durva széllel jön a rendkívüli lehűlés

A fél ország riasztást kapott, durva széllel jön a rendkívüli lehűlés

Nagy eső­vel jön a front: néhol 15 fok sem lesz nap­köz­ben.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nagy eső­vel jön a front: néhol 15 fok sem lesz nap­köz­ben.

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

A rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Di­á­nát!

Már a rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Góman Di­á­nát, aki szom­bat óta nincs meg! A fi­a­tal fel­nőtt kö­zös­ségi ol­da­lán ér­de­kes be­jegy­zés ol­vas­ható.

Jogerősen elítélték: Öt év börtönt kapott Ahmed H.

Jogerősen elítélték: Öt év börtönt kapott Ahmed H.

Jo­g­erő­sen öt év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta Ahmed H.-t csü­tör­tö­kön a Sze­gedi Íté­lő­tábla.

A Sze­gedi Íté­lő­tábla öt év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta Ahmed H.-t csü­tör­tö­kön. A má­sod­fo­kon meg­ho­zott íté­let jog­erős.

Sokkal többet költhetnek a családok új dolgokra

Leáldozott a turkálóknak?

Lát­szik a bol­tok for­gal­mán, hogy jóval több pén­zük van az em­be­rek­nek, mint ta­valy.

Lát­szik a bol­tok for­gal­mán, hogy jóval több pén­zük van az em­be­rek­nek, mint ta­valy. Rá­adá­sul min­den­ből in­kább újat ve­szünk: csak a hasz­nált­cikk-for­ga­lom csök­kent.

Durva hidegfront közelít az ország felé, ekkor jön az év lehűlése

Durva hidegfront közelít az ország felé, ekkor jön az év lehűlése

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses időt, a hét­vé­gén nagy erő­vel fog le­csapni ránk az ősz.

Nagy meglepetést tartogat az idő délutánra, ezzel számolj ma

Nagy meglepetést tartogat az idő délutánra, ezzel számolj ma

Pén­te­kig még ki­tart a meleg idő, de a haj­na­lok már iga­zán hű­vö­sen ala­kul­nak.

Elképesztő, hogyan verte át híveit a budapesti főpap

Elképesztő, hogyan verte át híveit éveken keresztül a budapesti főpap

Magát a 2010-ben ala­kult új egy­ház ve­ze­tő­jé­nek ki­adva pi­ra­mis­já­té­kot szer­ve­zett.

Magát a 2010-ben ala­kult új egy­ház ve­ze­tő­jé­nek ki­adva pi­ra­mis­já­té­kot szer­ve­zett, az ügyész­ség most vádat emelt el­lene. A rafi­nált ki­fe­je­zé­sek­kel ope­ráló mód­szer­rel sok mil­lió fo­rint gyűlt össze, ám az ígért ha­szon so­kak­nak csak ígé­ret ma­radt.

Életveszélyes az építkezés egy budapesti panelháznál

Életveszélyes az építkezés egy budapesti panelháznál

Az épí­tési te­rü­le­ten ott ha­gyott létra bal­eset­ve­szé­lyes lehet, pláne ha körbe sem ke­rí­tik.

Az épí­tési te­rü­le­ten ott ha­gyott létra bal­eset­ve­szé­lyes lehet, pláne ha körbe sem ke­rí­tik.

Itt koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Koccintott a Sargentini-jelentésre a Jobbik. A Frittmann-pince titkai

Ki­a­dós ita­lo­zás­sal és rend­kí­vüli frak­ció­ülés­sel ün­ne­pelte meg a Job­bik a Sar­gen­tini-je­len­tés el­fo­ga­dá­sát .

Durván lehűl a levegő hajnalban, ez vár ránk azután

Durván lehűl a levegő hajnalban, ez vár ránk azután

Az esőt meg­ússzuk.

A friss reg­gelt kö­ve­tően fel­me­leg­szik a hő­mér­sék­let, és az elő­re­jel­zé­sek sze­rint ra­gyogó időnk lesz.

Dermesztő idővel indul a reggel, ma erre számíthatsz

Dermesztő idővel indul a reggel, ma erre számíthatsz

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint marad a nap­sü­té­ses idő, de he­lyen­ként fel­tá­mad­hat a szél.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint marad a nap­sü­té­ses idő, de he­lyen­ként fel­tá­mad­hat a szél. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!