RIPOSTER

Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát

Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát

A prog­ram szá­mos kér­dést vet fel, rá­adá­sul rend­kí­vül költ­sé­ges is, ennek el­le­nére Brüs­szel és az ENSZ a ki­ter­jesz­té­sét, nem pedig a le­ál­lí­tá­sát ter­vezi.

Halálos baleset a 81-esen: Várandós nővel száguldott a mentőhelikopter

Halálos baleset a 81-esen: Várandós nővel száguldott a mentőhelikopter

Hatan meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben, egy 64 éves nő olyan sú­lyo­san, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Nagyon ráfázott ez a mutogatós bácsi Budapesten, rendőrnőt pécézett ki

Nagyon ráfázott ez a mutogatós bácsi Budapesten, rendőrnőt pécézett ki

A le­hető leg­rosszabb em­ber­nek vette elő nemi szer­vét.

A le­hető leg­rosszabb em­ber­nek vette elő nemi szer­vét.

Röpke fűnyírást tervezett a somogydöröcskei férfi, verés lett a vége

Röpke fűnyírást tervezett a somogydöröcskei férfi, verés lett a vége

Nem tet­szett a szom­széd­nak a fű­nyíró zaja, in­kább ve­rés­sel in­tézte el a dol­got.

Borzalmas gyilkosság Csongrád megyében, a férfi magával is végzett

Borzalmas gyilkosság Csongrád megyében, a férfi magával is végzett

A gyanú sze­rint meg­ölte fe­le­sé­gét, majd ön­gyil­kos lett egy for­rás­kúti férfi szom­ba­ton.

40 centi hó a Kékestetőn: Ilyen volt a húsvét két éve

40 centi hó a Kékestetőn: Ilyen volt a húsvét két éve

A me­te­o­ro­ló­gu­sok se­gí­te­nek fel­idézni, mi­lyen volt, ami­kor vissza­tért a tél 2017-ben.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok se­gí­te­nek fel­idézni, mi­lyen volt, ami­kor vissza­tért a tél 2017-ben.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kokaint fogyasztott egy 13 éves munkácsi diáklány, kórházba került

Kokaint fogyasztott egy 13 éves munkácsi diáklány, kórházba került

Kár­pát­al­ján a kis­ko­rúak kö­ré­ben is ter­jed a drog­fo­gyasz­tás.

Kár­pát­al­ján egy újabb olyan eset tör­tént, amely azt bi­zo­nyítja, a kis­ko­rúak kö­ré­ben ter­jed a drog­fo­gyasz­tás.

Újabb részletek a Teréz körúti robbantó szökési tervéről

Újabb részletek a Teréz körúti robbantó szökési tervéről

Azt ter­velte ki, hogy ami­kor leg­kö­ze­lebb át­szál­lít­ják az El­me­gyó­gyító In­té­zetbe, onnan kí­sérli meg a szö­kést.

Azt ter­velte ki, hogy ami­kor át­szál­lít­ják az El­me­gyó­gyító In­té­zetbe, onnan kí­sérli meg a szö­kést.

Drámai részletek a Máriabesnyőnél magára hagyott csecsemő ügyében

Drámai részletek a Máriabesnyőnél magára hagyott csecsemő ügyében

Gab­ri­ella egy egész­sé­ges fiú­gyer­mek­nek adott éle­tet a há­zuk­hoz kö­zeli Bes­nyő-patak part­ján.

Holtan találták egy tóban a Szovátáról eltűnt férfit

Holtan találták egy tóban a Szovátáról eltűnt férfit

Vizs­gál­ják a ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit.

Hol­tan ta­lál­tak egy Be­kecs kör­nyéki tóban egy férfit, aki szer­dán el­tűnt Szo­vá­tá­ról. A ha­tó­sá­gok vizs­gál­ják a ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit.

Visszatér ez esős idő, de nem ez lesz a legrosszabb

Visszatér ez esős idő, de nem ez lesz a legrosszabb

A hő­mér­sék­let ehhez ké­pest meg­le­pően ala­kul. Mu­tat­juk, mi min­denre kell ké­szülni a hús­véti hét­vé­gén.

A hő­mér­sék­let ehhez ké­pest meg­le­pően ala­kul. Mu­tat­juk, mi min­denre kell ké­szülni a hús­véti hét­vé­gén.

Szétvágott furgon robogott a sztrádán

Szétvágott kisteherautó robogott a sztrádán

Egy román rend­számú fur­go­nos bor­zolta a ke­dé­lye­ket a hazai sztrá­dá­kon.

Egy román rend­számú kis­te­her­au­tós bor­zolta a ke­dé­lye­ket a hazai au­tó­pá­lyá­kon. Szé­kes­fe­hér­vár­nál to­tál­ká­rosra tört, ám este újra úton volt.

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat Mat­teo Sal­vini, hogy a május végén sorra ke­rülő eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok előtt egyez­tes­sen Orbán Vik­tor­ral.

Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat Mat­teo Sal­vini, hogy a május végén sorra ke­rülő eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok előtt egyez­tes­sen Orbán Vik­tor­ral a le­het­sé­ges együtt­mű­kö­dés­ről az újon­nan meg­ala­kuló Eu­ró­pai Par­la­ment­ben.

Orbán Viktor: Egyetértés van Brazíliával a migráció kérdésében

Orbán Viktor: Egyetértés van Brazíliával a migráció kérdésében

A mi­nisz­ter­el­nök a bra­zil kép­vi­se­lő­ház kül­ügyi és vé­delmi bi­zott­sá­gá­nak el­nö­két fo­gadta.

A mig­rá­ció ve­szé­lye­i­ről, a gaz­da­sági kap­cso­la­tok­ról és a ke­resz­tény ér­té­kek vé­del­mé­ről is szó volt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Edu­ardo Bol­so­naro, a bra­zil kép­vi­se­lő­ház kül­ügyi és vé­delmi bi­zott­sága el­nö­ké­nek meg­be­szé­lé­sén Bu­da­pes­ten.

Fordulatot hoz a húsvéti időjárás, pénteken jön a meglepetés

Fordulatot hoz a húsvéti időjárás, pénteken jön a meglepetés

Az es­er­nyőkre még­sem lesz szük­ség, de va­lami másra azért ké­szülni kell.

Úgy tűnik az es­er­nyőkre még­sem lesz szük­ség, de va­lami másra azért ké­szülni kell.

A magyarok meg akarják védeni a keresztény kultúrát

A magyarok meg akarják védeni a keresztény kultúrát

Az Eu­ró­pai Unió ál­lam­pol­gá­ra­i­nak több­sége sze­rint meg kell őrizni Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­ját és ha­gyo­má­nyait - derül ki a Szá­zad­vég ku­ta­tá­sá­ból.

Gyászol a magyarság, elhunyt a kisebbségi jogok védelmezője

Gyászol a magyarság, elhunyt a kisebbségi jogok védelmezője

El­hunyt a di­asz­pó­rá­ban élő ame­ri­kai ma­gyar­ság és a Kár­pát-me­dence ki­sebb­ségi ma­gyar­sá­gá­nak jo­ga­i­ért har­coló Hámos László.

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Vizs­gál­ják a nő ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit. Kerti mun­ká­la­tok köz­ben lett rosszul, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

A magyar kormány fellép az antiszemitizmus ellen

A magyar kormány fellép az antiszemitizmus ellen

A kor­mány nemet mond az an­ti­sze­mi­tiz­musra, el­ítél min­den an­ti­sze­mita cse­le­ke­de­tet - mondta az igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter a ho­lo­kauszt ma­gyar­or­szági ál­do­za­ta­i­nak em­lék­napja al­kal­má­ból tar­tott köz­ponti meg­em­lé­ke­zé­sen.

Orbán Viktor kiposztolt egy tehenet - gyerekkori kedvenc!

Orbán Viktor kiposztolt egy tehenet - gyerekkori kedvenc!

A mi­nisz­ter­el­nök az egy­mil­li­o­mo­dik ho­no­sí­tott kül­honi ma­gyar ál­lam­pol­gár há­zá­nál gye­rek­kori ked­ven­cet ta­lált...

A mi­nisz­ter­el­nök az egy­mil­li­o­mo­dik ho­no­sí­tott kül­honi ma­gyar ál­lam­pol­gár há­zá­nál gye­rek­kori ked­ven­cet ta­lált...

Novák Katalin: Az önkéntesség segíti a hivatásválasztást

Az önkéntesség segíti a hivatásválasztást

Ön­kén­tes mun­kák vál­la­lá­sá­val a szak­mát vagy a to­vább­ta­nu­lás irá­nyát ke­reső fi­a­ta­lok is­me­re­tei és kész­sé­gei is gya­ra­pod­nak, amel­lett, hogy pél­dául a men­tők mel­lett meg­ta­nul­hat­nak se­gít­sé­get nyúj­tani egy bal­eset­nél.

Nagy meglepetés érte az egymilliomodik honosított magyart

Nagy meglepetés érte az egymilliomodik honosított magyart

Maga a mi­nisz­ter­el­nök lá­to­gatta meg a vaj­da­sági Lajkó Mik­lóst, az egy­mil­li­o­mo­dik­ként ho­no­sí­tott kül­honi ma­gyar ál­lam­pol­gárt és csa­lád­ját.

Felütötte fejét hazánkban a kanyaró, óvintézkedések a beteg közelében

Felütötte fejét hazánkban a kanyaró, óvintézkedések a beteg közelében

Vi­lág­szerte egyre több he­lyen üti fel a fejét a ka­nyaró.

Vi­lág­szerte egyre több he­lyen üti fel a fejét a ka­nyaró.

Szívszorító fotó: fél éve vár gazdájára a kutya

Szívszorító fotó: fél éve vár gazdájára a kutya

El­ké­pesz­tően szo­morú képet posz­tolt ki va­laki a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra. Egy kö­ze­pes ter­metű fehér ku­tyus lát­ható a fotón, aki bá­na­tos szem­mel ül­dö­gél egy romos ház előtt.

El­ké­pesz­tően szo­morú képet posz­tolt ki va­laki a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra egy búsan vá­ra­kozó ku­tyus­ról.

Facebookon lett gyanús a rendőröknek Bálint, borzalom, mit találtak

Facebookon lett gyanús a rendőröknek Bálint, borzalom, mit találtak

Több ezer gye­rek­pornó-fel­vé­telt ta­lál­tak nála, a férfi utána nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Orbán Viktor levelet írt Emmanuel Macronnak

Orbán Viktor levelet írt Emmanuel Macronnak

Együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki.

A ma­gyar em­be­rek ne­vé­ben együtt­ér­zé­sét és tá­mo­ga­tá­sát fe­jezte ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia köz­tár­sa­sági el­nök­nek.

Kettészakad az ország: egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Kettészakad az ország: egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Dé­lu­tá­non­ként egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let, de a né­hány kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

Dé­lu­tá­non­ként egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let, de a né­hány kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

Nem mindennapi fotók és videó Orbán Viktor szabadkai programjairól

Nem mindennapi fotók és videó Orbán Viktor szabadkai programjairól

Szim­bo­li­kus, hogy az első EP-vá­lasz­tási kam­pány­gyű­lé­sét Sza­bad­kán tar­totta.

Az anya­or­szág se­gít­sé­gé­vel a Vaj­da­ság is képes lesz az el­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.

Ha ennél a magyar banknál van fiókod, akkor van egy rossz hírünk

Ha ennél a magyar banknál van fiókod, akkor van egy rossz hírünk

Nagy baj van a ma­gyar­or­szági bank in­ter­ne­tes rend­sze­ré­vel. A webes fe­lü­let és a mo­bi­lapp­li­ká­ció is le­halt.

Komoly fordulatot hoz ma az időjárás, erre készülj

Komoly fordulatot hoz ma az időjárás, erre készülj

A nap elő­re­ha­lad­tá­val jön a vál­to­zás.

A nap elő­re­ha­lad­tá­val jön a vál­to­zás. Ugya­n­ak­kor a haj­nali fagy­tól egy da­ra­big még nem sza­ba­du­lunk.

Nincs jó hírünk húsvétra, nem az eső lesz a legrosszabb

Sajnos nincs jó hírünk húsvétra, ráadásul az előrejelzések szerint nem is a várható csapadék lesz majd a legrosszabb

A hús­véti hét­vé­gén nem lesz fel­hőt­len a hely­zet, bár az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hő­mér­sék­let egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul.

A hús­véti hosszú hét­vé­gén nem lesz fel­hőt­len a hely­zet, bár az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hő­mér­sék­let egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul.

Gyurcsányné elsírta magát, ez lehet az oka

Gyurcsányné elsírta magát, ez lehet az oka

Orbán Vik­tor szi­dal­ma­zá­sá­val pró­bálta fel­szívni magát a Gyur­csány-párt mai kam­pány­ren­dez­vé­nyén. Erős je­le­ne­tek a szín­pa­don.

Orbán Vik­tor szi­dal­ma­zá­sá­val pró­bálta fel­szívni magát a Gyur­csány-párt mai kam­pány­ren­dez­vé­nyén.

Orbán Viktor Jeruzsálemről posztolt képet virágvasárnap alkalmából

Orbán Viktor Jeruzsálemről posztolt képet virágvasárnap

A mi­nisz­ter­el­nök az Ins­tag­ram-ol­da­lára tette fel a gyö­nyörű fel­vé­telt.

A mi­nisz­ter­el­nök az Ins­tag­ram-ol­da­lára tette fel a gyö­nyörű fel­vé­telt.

Sok eső jön a hidegben, eddig kell kitartanunk

Sok eső jön a hidegben, eddig kell kitartanunk

Mu­tat­juk, mi jön még!

Va­sár­nap még erős szélre kell ké­szülni, sőt egy-egy zi­va­tar is elő­for­dul­hat. Mu­tat­juk, mi jön még!

Razzia Pest megyében: motoros rendőröket vetettek be

Razzia Pest megyében: motoros rendőröket vetettek be

El­len­őr­zik a jár­mű­ve­ze­tő­ket.

Mo­to­ros rend­őrök el­len­őr­zik a jár­mű­ve­ze­tő­ket Pest me­gyé­ben szom­ba­ton.

Kiszivárgott a hír, döntő fordulat az olaszliszkai lincselés ügyében

Kiszivárgott a hír, döntő fordulat az olaszliszkai lincselés ügyében

A meg­lin­cselt tanár csa­ládja évek óta vár a kár­té­rí­tésre, amely­nek egy ré­szét most végre meg­kap­ták.

Borzalmas részletek: Ezt művelte kisbabájával a kegyetlen György

Borzalmas részletek: Ezt művelte kisbabájával a kegyetlen György

Édes­anyja hiába pró­bálta meg­vé­deni a ki­csit.

Édes­anyja hiába pró­bálta meg­vé­deni a ki­csit.

Elképesztő siker: Így lett egy magyar a világ legjobbja

Elképesztő siker: Így lett egy magyar a világ legjobbja

Meg­döb­bentő al­ko­tás­sal nyert.

Több mint 4700 fotós je­lent­ke­zett az idei World Press Photo pá­lyá­zatra, mely­nek ter­mé­szet­fotó ka­te­gó­ri­á­já­ban egy ma­gyar lett a leg­jobb!

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Az egész hét­vé­gén hűvös idő lesz.

Az egész hét­vé­gén hűvös, esős és sze­les idő lesz, az eny­hü­lés pedig csak a jövő héten ér­ke­zik meg.

Hol igényelhetik a falusi csok-ot?

Hol igényelhetik a falusi csok-ot?

Elér­hető annak a 2486 ma­gyar­or­szági te­le­pü­lés­nek a lis­tája, ahol igénybe ve­hető az úgy­ne­ve­zett fa­lusi csok, azaz pá­lyáz­hat­nak a csa­ládi ott­hon­te­rem­tést szol­gáló ál­lami pénz­ke­retre.

Elér­hető annak a 2486 ma­gyar­or­szági te­le­pü­lés­nek a lis­tája, ahol igénybe ve­hető az úgy­ne­ve­zett fa­lusi csok, azaz pá­lyáz­hat­nak a csa­ládi ott­hon­te­rem­tést szol­gáló ál­lami pénz­ke­retre.

Családi dráma Tárkányon: döbbenet, amit a térfigyelőn láttak a rendőrök

Családi dráma Tárkányon: döbbenet, amit a térfigyelőn láttak a rendőrök

A te­le­pü­lé­sen a hét kö­ze­pén tűnt el egy idős nő.

A te­le­pü­lé­sen a hét kö­ze­pén tűnt el egy idős nő.

Borzalom a Somogy megyei családban: ilyen állapotban találtak a babára

Borzalom a Somogy megyei családban: ilyen állapotban találtak a babára

A kicsi élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, a csa­lád­se­gítő vette észre a hónap ele­jén, hogy baj tör­tént.

Egy macska is beférkőzött Orbán Viktor Insta-oldalára

Egy macska is beférkőzött Orbán Viktor Insta-oldalára

Van ott min­den, most éppen a ...

Van ott min­den, most éppen a dub­rov­niki Kína-Közép-Kelet-Eu­rópa csúcs­ról.

Brutális kutyatámadás a lakótelepen, 5 éves magyar kislány az áldozat

Brutális kutyatámadás a lakótelepen, 5 éves magyar kislány az áldozat

A gye­rek sú­lyo­san meg­sé­rült.

A gye­rek sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor a lép­cső­ház­ban a sem­mi­ből rá­tá­madt az állat. Édes­anyja pró­bálta el­rán­tani az eb elől, de nem járt si­ker­rel.

Újabb hatalmas bomba Budapesten, megvan mikor hatástalanítják

Újabb hatalmas bomba Budapesten, megvan mikor hatástalanítják

Az utóbbi idő­ben több­ször is ke­rül­tek elő vi­lág­há­bo­rús bom­bák.

Az utóbbi idő­ben több­ször is ke­rül­tek elő vi­lág­há­bo­rús bom­bák a fő­vá­ros­ban.

Gyönyörű képet küldött Orbán Viktor Dubrovnikból

Gyönyörű képet küldött Orbán Viktor Dubrovnikból

Ká­vé­szü­net, saj­tó­szemle...

Ká­vé­szü­net, saj­tó­szemle - cím­mel tett fel képet Orbán Vik­tor az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Összecsapnak az elemek: mutatjuk, mi jön még a kiadós esővel

Összecsapnak az elemek: mutatjuk, mi jön még a kiadós esővel

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesz­tően hideg lesz, kü­lö­nö­sen nyu­ga­ton hűl le a le­vegő. Nem sok jót ígér az elő­re­jel­zés...

Megvan a nap képe: őrület, mi történt a pécsi temetőnél

Megvan a nap képe: őrület, mi történt a pécsi temetőnél

Egy lu­xus­autó pén­tek reg­gel nagy se­bes­ség­gel csa­pó­dott a te­mető ka­pu­jába és ha­tal­mas lyu­kat ütött rajta.

Egy lu­xus­autó pén­tek reg­gel nagy se­bes­ség­gel csa­pó­dott a te­mető ka­pu­jába és ha­tal­mas lyu­kat ütött rajta.

Különleges fotó Orbán Viktortól, egy cica a középpontban

Különleges fotó Orbán Viktortól, egy cica a középpontban

A mi­nisz­ter­el­nök ma dél­után Hor­vát­or­szágba uta­zott, és egy ott ké­szült képet osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon.

A mi­nisz­ter­el­nök ma dél­után Hor­vát­or­szágba uta­zott, és egy ott ké­szült képet osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon.

Nem először bukkant fel a lakás ablakpárkányán az ötéves Adrián

Nem először bukkant fel a lakás ablakpárkányán az ötéves Adrián

A kis Ad­rián akkor le is zu­hant a ne­gye­dik­ről.

A kis Ad­rián akkor le is zu­hant a ne­gye­dik­ről.

Részegen okozott súlyos balesetet egy lelkész Alsódiósnál

Részegen okozott súlyos balesetet egy lelkész Alsódiósnál

A papot kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

A papot kór­házba kel­lett szál­lí­tani. Ki­de­rült, hogy nem elő­ször ve­ze­tett és bal­ese­te­zett it­ta­san.

Dráma a lakótelepen: Az emeleti lakás párkányán mászkált az ötéves fiú

Dráma a lakótelepen: Az emeleti lakás párkányán mászkált az ötéves fiú

A gyer­mek a ne­gye­dik eme­leti la­ká­suk nyi­tott ab­la­ká­nak pár­ká­nyán jár­kált, és eköz­ben tár­gya­kat do­bált ki az ab­lak­ból.

Búcsúlevelet hagyott hátra, a hetedikről ugrott le a 12 éves kisfiú

Búcsúlevelet hagyott hátra, a hetedikről ugrott le a 12 éves kisfiú

Azt írta a kis­ka­masz, hogy azért lesz ön­gyil­kos, mert az édes­anyja nem en­gedi, hogy vi­deó­já­ték­kal játsszon.

Utálják a Facebook-cenzúrát az európaiak

Utálják a Facebook-cenzúrát az európaiak

A el­uta­sít­ják a kö­zös­ségi média ön­ké­nyes és ideo­ló­gián ala­puló cen­zú­rá­ját.

A kö­zös­ségi média ön­ké­nyes és ideo­ló­gián ala­puló cen­zú­rá­ját az egész kon­ti­nen­sen el­uta­sít­ják - de­rült ki a Szá­zad­vég Pro­ject28 ku­ta­tá­sá­ból.

Megbukott Juncker, kettest sem kapott

Megbukott Juncker, még kettest sem kapott

A Szá­zad­vég so­ro­za­tot in­dí­tott, mely­ben az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tag­ja­i­nak ed­digi de­mok­ra­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét ér­té­ke­lik.

A Szá­zad­vég so­ro­za­tot in­dí­tott, mely­ben az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tag­ja­i­nak ed­digi de­mok­ra­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét ér­té­ke­lik.

Öngyilkos akart lenni, megfordult az M7-esen az idős sofőr

Öngyilkos akart lenni, megfordult az M7-esen az idős sofőr

Rossz hírt ka­pott, ezért dön­tött így.

Ba­la­ton­bog­lár­nál fel­haj­tott az M7-esre, majd meg­for­dult, és egy szem­ből ér­kező ka­mi­on­nak akart haj­tani.

Ma minden a nyakunkba szakad, váratlan hideggel jönnek a zivatarok

Ma minden a nyakunkba szakad, váratlan hideggel jönnek a zivatarok

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, borús időre kell ké­szülni, rá­adá­sul egyre job­ban lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Csúsztat és tudatlan az MSZP-Párbeszéd

Csúsztat és tudatlan az MSZP-Párbeszéd

"Egé­szen im­po­náló, ahogy a csúsz­ta­tás és a tá­jé­ko­zat­lan­ság ele­gye­dik" az MSZP-Pár­be­széd­nek a nem­zeti rák­meg­elő­zési prog­ram­ról szóló kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­ban.

"Egé­szen im­po­náló, ahogy a csúsz­ta­tás és a tá­jé­ko­zat­lan­ság ele­gye­dik" az MSZP-Pár­be­széd­nek a nem­zeti rák­meg­elő­zési prog­ram­ról szóló kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­ban.

A nemzet jövőjét a kistelepüléseken találjuk

Rétvári: A nemzet jövőjét a kistelepüléseken találjuk

A nem­zet egyik fő bá­zisa, meg­ma­ra­dá­sá­nak és után­pót­lá­sá­nak fon­tos ele­mei a kis­te­le­pü­lé­sek.

A nem­zet egyik fő bá­zisa, meg­ma­ra­dá­sá­nak és után­pót­lá­sá­nak fon­tos ele­mei a kis­te­le­pü­lé­sek.

Elképesztő, ezt tette az alkohol ezzel a magyar férfival

Elképesztő, ezt tette az alkohol ezzel a magyar férfival

Senki sem hitt Tamás fel­épü­lé­sé­ben.

Sokan egy fo­rin­tot sem adtak volna azért, hogy talpra áll. A 41 éves Nagy Tamás masszív al­ko­ho­lis­ta­ként busz­meg­ál­lók­ban aludt a végén, de talpra állt.

Futással támogatják a beteg magyar lány gyógyulását

Futással támogatják a beteg magyar lány gyógyulását

Ke­ze­lésre, re­ha­bi­li­tá­ci­óra gyűj­te­nek.

Bakos Bar­bara 28 éves kora óta, vagyis immár két éve küzd egy na­gyon ag­resszív da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel, amit csak Bras­só­ban tud­nak ke­zelni.

Berobbant az allergiaszezon

Berobbant az allergiaszezon

Idén is ko­ráb­ban ér­ke­zett a ta­va­szi pol­len­sze­zon, már két hó­napja meg­je­len­tek az al­ler­gén nö­vé­nyek vi­rág­po­rai a le­ve­gő­ben. Mi lesz így az arra ér­zé­ke­nyek­kel?

Idén is ko­ráb­ban ér­ke­zett a ta­va­szi pol­len­sze­zon, már két hó­napja meg­je­len­tek az al­ler­gén nö­vé­nyek vi­rág­po­rai a le­ve­gő­ben.

Betontömbök és utánfutó temette be a magyar tűzoltót családja előtt

Betontömbök és utánfutó temette be a magyar tűzoltót családja előtt

A férfi hét­vé­gén há­rom­órás élet­mentő mű­té­ten esett át.

A férfi hét­vé­gén há­rom­órás élet­mentő mű­té­ten esett át, mi­u­tán bi­cik­li­zés köz­ben el­so­dorta egy autó.

Mellbevágó részletek a darabolós gyilkosságról, beszélt az unokatestvér

Mellbevágó részletek a darabolós gyilkosságról, beszélt az unokatestvér

A Jász­al­só­szent­györ­gyön fel­da­ra­bolva meg­ta­lált férfi uno­ka­test­vére azo­no­sí­totta az ál­do­za­tot a hul­la­ház­ban.

Rég nem látott lehűléssel rémisztget az időjárás, itt kell vigyázni

Rég nem látott lehűléssel rémisztget az időjárás, itt kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell szá­mí­tani, amit a hideg és a vi­ha­ros szél tesz még el­vi­sel­he­tet­le­nebbé.

Tönkreteszik a cirkuszt a túlbuzgó állatvédők?

Tönkreteszik a cirkuszt a túlbuzgó állatvédők? Szlovákia már lépett...

Szep­tem­ber­től szinte sem­mi­lyen ál­la­tot nem lehet majd fel­hasz­nálni a cir­ku­szok­ban Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Szep­tem­ber­től szinte sem­mi­lyen ál­la­tot nem lehet majd fel­hasz­nálni a cir­ku­szok­ban Sz­lo­vá­ki­á­ban, az or­szág a 21. az Eu­ró­pai Uni­ó­ban, ame­lyik így dön­tött. Ne­künk is ér­de­mes volna le­mon­da­nunk a cir­ku­szi ál­lat­szá­mok­ról?

Eladó a nemzet tojása

Eladó a nemzet tojása

Zsi­góné Kati, akit a to­jás­dí­szí­tés ki­rály­nő­je­ként tar­ta­nak szá­mon, ta­valy meg­al­kotta a 11 tech­ni­ká­val ké­szült, 79 ma­gyar szim­bó­lu­mot és 16 arany­pat­kót tar­tal­mazó Ma­gyar Nem­zet To­já­sát.

Eu­rópa leg­jobb to­jás­fes­tője Ma­gyar­or­szá­gon, Kecs­ke­mé­ten él, mű­ve­i­nek cso­dá­jára jár­nak messze föld­ről. Zsi­góné Kati, akit a to­jás­dí­szí­tés ki­rály­nő­je­ként tar­ta­nak szá­mon, ta­valy meg­al­kotta a 11 tech­ni­ká­val ké­szült, 79 ma­gyar szim­bó­lu­mot és 16 arany­pat­kót tar­tal­mazó Ma­gyar Nem­zet To­já­sát. A Ri­post most meg­tudta: a mű­vésznő áruba bo­csátja ked­venc művét.

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

Az Eu­ró­pát érintő mig­rá­ciós vál­ság va­ló­já­ban ci­vi­li­zá­ciós vál­sággá szé­le­se­dett, "a Kelet Nyu­gatra jött".

Az Eu­ró­pát érintő mig­rá­ciós vál­ság va­ló­já­ban ci­vi­li­zá­ciós vál­sággá szé­le­se­dett, "a Kelet Nyu­gatra jött" - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Külföldről jön a szegedi és a kalocsai paprika

Külföldről jön a szegedi és a kalocsai paprika

Kü­lö­nös do­logra fi­gyelt fel a Ri­post...

Hiába írják az őrölt pi­ros­pap­ri­kára, hogy "Sze­gedi" meg "Ka­lo­csai", va­ló­já­ban a pap­rika sok­szor Kí­ná­ból vagy más hely­ről, kül­föld­ről szár­ma­zik.

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

Mu­tat­juk, mi jön még!

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­molni kell az eső­vel és az azt kí­sérő erős szél­lel. Mu­tat­juk, mi jön még ked­den, il­letve mire szá­mít­ha­tunk szer­dán!

Veronai buszbaleset: minden adott egy újabb tragédiához

Veronai buszbaleset: minden adott egy újabb tragédiához

Si­lány sza­lag­kor­lá­tot tet­tek ki.

A helyi köz­le­ke­dés­biz­ton­sági kö­rül­mé­nyek közül sem­mit sem vál­toz­tat­tak meg az olasz ha­tó­sá­gok. A gyá­szoló ma­gyar szü­lők ag­go­dal­muk­nak adtak han­got.

Ilyet még nem láttunk a budapesti Szent István téren!

Ilyet még nem láttunk a budapesti Szent István téren!

Jég­ből ké­szült el a Ba­zi­lika mása.

M. Tóth Zsolt jég­szob­rász egy nagy­já­ból 140 kilós jég­tömb­ből al­kotta meg a leg­szebb bu­da­pesti temp­lom ki­csi­nyí­tett ver­zi­ó­ját.

Tarlós: Karácsony Gergely helyesen írni sem tud

Tarlós: Karácsony Gergely helyesen írni sem tud

A fő­pol­gár­mes­ter in­ter­jút adott a Ma­gyar Hír­lap­nak, a be­szél­ge­tés­ben szó esett Ka­rá­csony Ger­gely­ről is.

Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­tere in­ter­jút adott a Ma­gyar Hír­lap­nak, a be­szél­ge­tés­ben szó esett Ka­rá­csony Ger­gely­ről is.

Csak a fél pár cipője lett meg, már nem keresik az eltűnt Szabolcsot

Csak a fél pár cipője lett meg, már nem keresik az eltűnt Szabolcsot

A fi­a­tal egy auszt­riai túra során tűnt el, a ke­re­sés pedig a hét­vé­gén sem ve­ze­tett ered­ményre.

Orbán Viktort tömeg várta Pesterzsébeten

Orbán Viktort tömeg várta Pesterzsébeten - videó

Na­gyon fon­tos, hogy meg­nyer­jük az eu­ró­pai vá­lasz­tást.

Na­gyon fon­tos, hogy meg­nyer­jük az eu­ró­pai vá­lasz­tást, meg az ön­kor­mány­za­tit is, és onnan egy len­dü­let­tel fus­sunk majd rá a 2022-es par­la­menti vá­lasz­tásra.

Jászalsószentgyörgyi darabolós gyilkosság: minden apró részlet kiderült

Jászalsószentgyörgyi darabolós gyilkosság: minden apró részlet kiderült

Az élet­tár­sát meg­ölő Szil­via édes­anyja rész­le­te­sen be­szá­molt a tör­tén­tek­ről.

Az élet­tár­sát meg­ölő Szil­via édes­anyja rész­le­te­sen be­szá­molt a tör­tén­tek­ről.

Rendőrök lepték el a magyar sportoló otthonát, ezért volt házkutatás

Rendőrök lepték el a magyar sportoló otthonát, ezért volt házkutatás

A szlo­vák új­ság­író-gyil­kos­ság miatt for­gat­ták fel az egy­kori test­építő házát.

A szlo­vák új­ság­író-gyil­kos­ság miatt for­gat­ták fel az egy­kori test­építő házát.

Gyönyörű jelenség Magyarország felett, ezektől a fotóktól elakad a szavad is

Gyönyörű jelenség Magyarország felett, ezektől a fotóktól elakad a szavad is

Va­sár­nap több he­lyen is ér­de­mes volt az égre nézni, ugyanis a Nap körül és a fel­hő­kön is egyedi lát­vány ala­kult ki.

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Szinte min­den­nap vár­ható zápor és zi­va­tar a héten.

Szinte min­den­nap vár­ható zápor és zi­va­tar a héten, sőt akár vi­ha­ros szél is lehet, a hő­mér­sék­let pedig fo­ko­za­to­san vissza­esik.

Felfoghatatlan, brutális részletek derültek ki a zsámboki gyilkosságról

Felfoghatatlan, brutális részletek derültek ki a zsámboki gyilkosságról

Egy 88 éves idős asszonnyal vég­zett egy ré­szeg, ke­gyet­len gyil­kos.

Egy 88 éves idős asszonnyal vég­zett egy ré­szeg, ke­gyet­len gyil­kos.

Látássérülteket zavarnak össze Óbudán a trehány munkások

Látássérülteket zavarnak össze Óbudán a trehány munkások

A mun­ká­sok tre­hány­sága miatt a vakok és gyen­gén­lá­tók is könnyen pórul jár­hat­nak.

Elképesztő jelenséget rögzítettek az Alföldön, íme a felvétel

Elképesztő jelenséget rögzítettek az Alföldön, íme a felvétel

Most te is meg­néz­he­ted a lát­vá­nyos égi je­len­sé­get, amit az Idő­kép egyik fel­hasz­ná­lója rög­zí­tett!

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.