RIPOSTER

Új dizájnerdrog pusztít

Új dizájnerdrog pusztít

Több em­bert esz­mé­let­len ál­la­pot­ban szál­lí­tot­tak kór­házba hét­vé­gén, új­fajta pszi­cho­ak­tív drog ter­jed.

Több em­bert esz­mé­let­len ál­la­pot­ban szál­lí­tot­tak kór­házba hét­vé­gén, új­fajta pszi­cho­ak­tív drog ter­jed.

Luxusúton pihent a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottja

Luxusúton pihent a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottja

Erről ba­rát­nője adott hírt.

Lu­xus­nya­ra­lá­son vett részt a két ember ha­lá­lát okozó Dózsa György úti bal­ese­tet kö­ve­tően M. Ri­chárd, erről ba­rát­nője adott hírt kö­zös­ségi ol­da­lán.

Meglepő idővel folytatódik a hét, egyelőre nem fogunk örülni

Meglepő idővel folytatódik a hét, egyelőre nem fogunk örülni

Még né­hány kel­le­met­len­sé­get tar­to­gat az idő­já­rás.

Né­hány nap múlva vissza­tér­het a nyár, de addig még né­hány kel­le­met­len­sé­get tar­to­gat az idő­já­rás.

Korai őszt jósolnak a gólyák

Korai őszt jósolnak a gólyák

Máris egyre na­gyobb szám­ban hagy­ják el Ma­gyar­or­szá­got.

Máris el­in­dul­tak délre a köl­töző ma­da­rak, au­gusz­tus 20-át kö­ve­tően egyre na­gyobb szám­ban hagy­ják el Ma­gyar­or­szá­got.

Ez történhet a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottjával

Ez történhet a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottjával

Házi őri­zetbe ke­rült.

M. Ri­chárd nem a rá­csok mögé, hanem házi őri­zetbe ke­rült, pedig még ko­ka­int is fo­gyasz­tott a bal­eset előtt.

Már ad életjeleket a Bulgáriában elütött lány, javultak gyógyulási esélyei

Már ad életjeleket a Bulgáriában elütött lány, javultak gyógyulási esélyei

Öt­órás mű­té­tet haj­tot­tak végre a Bul­gá­ri­á­ban el­ütött Va­nes­szán.

Öt­órás mű­té­tet haj­tot­tak végre a Bul­gá­ri­á­ban el­ütött Va­nes­szán, azóta a kri­ti­kus idő­sza­kon is túl van.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Hihetetlen fordulatot tartogat az időjárás

Hihetetlen fordulatot tartogat az időjárás

Csak né­hány napig örül­he­tünk Ma­gyar­or­szá­gon a fel­fris­sü­lés­nek, hogy aztán újra a ká­ni­kula le­gyen az ural­kodó.

Csak né­hány napig örül­he­tünk a fel­fris­sü­lés­nek, hogy aztán újra a ká­ni­kula le­gyen az ural­kodó.

Így mentették meg a Duna Arénában rosszul lett férfi életét

Így mentették meg a Duna Arénában rosszul lett férfi életét

Az élet­men­tés esé­lye nem volt több 5 szá­za­lék­nál...

Az élet­men­tés esé­lye nem volt több 5 szá­za­lék­nál...

Figyelem: elsőfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat

Figyelem: elsőfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat

Az érin­tett te­rü­le­te­ken rövid idő alatt akár 20 mil­li­mé­ter eső is eshet. Mu­tat­juk hol kell vi­gyázni!

Figyelmeztetést adtak ki: Itt csap le a vihar vasárnap

Figyelmeztetést adtak ki: Itt csap le a vihar vasárnap

Két me­gyé­ben jön az eső.

Nem min­den­hol telik majd nyá­ri­a­san a nem­zeti ünnep. Két me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Itt ké­szülj a vi­harra!

Elképesztő változás a Bulgáriából hazahozott magyar lány állapotában

Elképesztő változás a Bulgáriából hazahozott magyar lány állapotában

Meg­ope­rál­ták Va­nes­szát, sze­relme hang­jára már re­a­gál!

Meg­ope­rál­ták Va­nes­szát, sze­relme hang­jára már re­a­gál a kó­má­ban lévő sze­gedi lány!

Szörnyű részletek: Így zuhant le az erkélyről a hároméves kisgyerek

Szörnyű részletek: Így zuhant le az erkélyről a hároméves kisgyerek

Ki­zu­hant a ne­gye­dik eme­leti lakás bal­kon­já­ról egy há­rom­éves kisfiú, mi­köz­ben édes­anyja aludt.

Megrázó emlék a barcelonai terrorról: Mindenki élőhalottként járkált

Megrázó emlék a barcelonai terrorról: Mindenki élőhalottként járkált

A kö­zel­ben élő szlo­vá­kiai ál­lam­pol­gá­rok bor­zasztó él­mé­nye­ik­ről me­sél­tek.

Három meteorológus állítja: Ilyen idő lesz augusztus 20-án

Három meteorológus állítja: Ilyen idő lesz augusztus 20-án

Min­denki arra kí­ván­csi, hogy vajon a tű­zi­já­té­kot el­mossa-e az eső, vagy za­var­ta­lan idő lesz. Most ki­de­rül, mit hoz a va­sár­nap!

Min­denki arra kí­ván­csi, hogy vajon a tű­zi­já­té­kot el­mossa-e az eső, vagy za­var­ta­lan idő lesz. Most ki­de­rül, mit hoz a va­sár­nap!

Kényszerleszállás mellett döntött a pilóta, mert csúnyán berúgtak az utasok

Kényszerleszállás mellett döntött a pilóta, mert csúnyán berúgtak az utasok

600 szá­za­lék­kal nőtt az al­ko­hol mi­atti in­ci­den­sek száma a re­pü­lő­gé­pe­ken.

Azért kel­lett le­száll­nia Szófi­á­ban a Bu­da­pest­ről Tel-Avivba tartó já­rat­nak hét­főn, mert né­hány utas be­rú­gott és bot­rányt csi­nált, a pi­lóta pedig nem vál­lalta a fe­le­lős­sé­get - tudta meg a Ri­post.

Nagy viharok és dermesztő hideg - augusztus 20-át nem ússzuk meg szárazon

Nagy viharok és dermesztő hideg - augusztus 20-át nem ússzuk meg szárazon

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint kí­mé­let­len hi­deg­front tör be az or­szágba.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint kí­mé­let­len hi­deg­front tör be az or­szágba.

Kettészakad az ország, baljós időt hoz a hétvége

Kettészakad az ország, baljós időt hoz a hétvége

Vá­rat­lan front tör be az or­szágba.

Vá­rat­lan front tör be az or­szágba, nem­so­kára vissza­sír­juk a fel­hőt­len időt. Mu­tat­juk, hol kell vi­ha­ros szélre és sok esőre ké­szülni!

Átment a szomszédjához, majd a halálba ugrott a budapesti nő

Átment a szomszédjához, majd a halálba ugrott a budapesti nő

Ki­de­rül­tek a la­kó­te­le­pen tör­tént tra­gé­dia meg­rázó rész­le­tei.

Így segíthetsz Te is a viharban elhunyt magyar édesanya családján

Így segíthetsz Te is a viharban elhunyt magyar édesanya családján

Két gyer­me­ket ha­gyott hátra a 34 éves Alíz, aki­nek az au­tó­jába csa­pó­dott egy ge­renda a múlt heti vi­har­ban.

Lincshangulatban hagyta ott kétéves áldozatát a gázoló magyar férfi

Lincshangulatban hagyta ott kétéves áldozatát a gázoló magyar férfi

Hiába fé­ke­zett, nem tudta el­ke­rülni a bajt a sofőr Ópá­lyin. Ha nem me­ne­kül, a he­lyiek meg­lin­cse­lik.

Friss információk az egy hónapja eltűnt budapesti kislányról

Friss információk az egy hónapja eltűnt budapesti kislányról

Nyoma ve­szett egy bu­da­pesti kis­lány­nak, még jú­lius 6-án tűnt el a 16. ke­rü­let­ből.

Nyoma ve­szett egy bu­da­pesti kis­lány­nak, még jú­lius 6-án tűnt el a 16. ke­rü­let­ből.

Sorozatgyilkosra vadásznak Pest megyében, vérdíjat tűztek ki

Sorozatgyilkosra vadásznak Pest megyében

Ke­gyet­len módon mér­gez­ték meg a csa­lád ked­ven­cét Kistar­csán, a kutya gaz­dája 800 ezer fo­rin­tot aján­lott fel annak, aki meg­ta­lálja a tet­test.

Riasztást kapott az ország: dermesztő idő rondít bele a kánikulába

Riasztást kapott az ország: dermesztő idő rondít bele a kánikulába

Már csak né­hány fel­hőt­len na­punk lesz, aztán kel­le­met­len meg­le­pe­tés­sel csap le az idő­já­rás.

A napellenzőből leselkedett a sofőrre a rémisztő pókszörny

A napellenzőből leselkedett a sofőrre a rémisztő pókszörny

Sokan ta­lál­gat­ják, mi le­he­tett. Va­ló­szí­nű­leg pók. Na de mi­lyen? És hogy ke­rült oda? Pók­fó­bi­á­sok la­poz­za­nak...

Sokan ta­lál­gat­ják, mi le­he­tett. Va­ló­szí­nű­leg pók. Na de mi­lyen? És hogy ke­rült oda? Pók­fó­bi­á­sok la­poz­za­nak...

Reggel még tikkasztó időnk lesz, aztán jön a meglepetés

Reggel még tikkasztó időnk lesz, aztán jön a meglepetés

A hőség meg­ma­rad, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban.

A hőség meg­ma­rad, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban.

Hoppá, elnézést kért a Volán a terhes nőt megalázó sofőr miatt

Hoppá, elnézést kért a Volán a terhes nőt megalázó sofőr miatt

Ha­za­felé tar­tott édes­any­já­val.

Ha­za­felé tar­tott édes­any­já­val és két­éves gyer­me­ké­vel a fi­a­tal nő, ami­kor a sofőr le­pa­ran­csolta a busz­ról.

Gyászol a pesti egyetem, a felújításán halt meg a dolgozó

Gyászol a pesti egyetem, a felújításán halt meg a dolgozó

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént kedd dél­előtt az ELTE egyik kam­pu­szá­nál. Az egye­tem is rész­vé­tét nyil­vá­ní­totta.

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

A 36. hét­ben vá­rat­la­nul meg­in­dult a szü­lés. Mire a mentő a hely­színre ért, már el­folyt a mag­zat­víz.

A 36. hét­ben vá­rat­la­nul meg­in­dult a szü­lés. Mire a mentő a hely­színre ért, már el­folyt a mag­zat­víz, és a kis­mama je­lezte, hogy to­ló­fá­já­sai van­nak. Bár az új­szü­löt­tet pár perc alatt a vi­lágra se­gí­tet­ték, saj­nos nem sok idő ma­radt az örömre, az édes­anyá­ért men­tő­he­li­kop­ter jött.

Így védik a gólyákat az áramütéstől

Így védik a gólyákat az áramütéstől

Min­den el­en­ge­dés előtt álló ma­da­rat pár napig vagy hétig olyan röp­dé­ben tar­ta­nak, me­lyek­ben meg­ta­lál­ható mindaz a hatás, mely a ter­mé­szet­ben is éri őket.

Min­den el­en­ge­dés előtt álló ma­da­rat pár napig vagy hétig olyan röp­dé­ben tar­ta­nak, me­lyek­ben meg­ta­lál­ható mindaz a hatás, mely a ter­mé­szet­ben is éri őket.

Szörnyű részletekre derült fény Tímea olasz barátjának haláláról

Szörnyű részletekre derült fény Tímea olasz barátjának haláláról

A ma­gyar nő volt ba­rátja a hét­vé­gén vég­zett ma­gá­val, mi­u­tán Tí­me­ára tá­madt To­rino ut­cáin.

Ettől kiakad a hőmérő: bámulatos idővel folytatódik a hét

Ettől kiakad a hőmérő: bámulatos idővel folytatódik a hét

Egy kis ap­ró­ság ár­nyé­kolja be az időt.

Csu­pán egy kis ap­ró­ság ár­nyé­kolja be a ra­gyogó időt. A hét vé­gére hoz­hat kel­le­met­len for­du­la­tot az idő­já­rás.

Elképedtek az utasok: megszégyenítették a terhes nőt a pesti buszon

Elképedtek az utasok: megszégyenítették a terhes nőt a pesti buszon

A kis­mama ér­tet­le­nül áll az eset előtt, de be­je­len­tés tett a BKK-nál.

A kis­mama ér­tet­le­nül áll az eset előtt, de be­je­len­tés tett a BKK-nál a tör­tén­tek­ről.

Életveszélyessé vált a kedvelt magyar arborétum, bezártak

Életveszélyessé vált a kedvelt magyar arborétum, bezártak

Be kel­lett zárni a Vas me­gyei Ká­moni Ar­bo­ré­tu­mot, ugyanis ve­szé­lyessé vált: fákat tört ketté vagy csa­vart ki gyö­ke­res­tül a föld­ből.

Be kel­lett zárni a Vas me­gyei Ká­moni Ar­bo­ré­tu­mot, ugyanis ve­szé­lyessé vált: fákat tört ketté vagy csa­vart ki gyö­ke­res­tül a föld­ből a múlt heti vihar.

Hamis információk jelentek meg a TV2 Tényekről

Hamis információk jelentek meg a TV2 Tényekről

Több saj­tó­ter­mék is hamis in­for­má­ci­ó­kat kö­zölt a műsor ké­szí­té­sé­ről és sze­mé­lyi össze­té­te­lé­ről.

Több saj­tó­ter­mék is hamis in­for­má­ci­ó­kat kö­zölt a műsor ké­szí­té­sé­ről és sze­mé­lyi össze­té­te­lé­ről, ezért a csa­torna el­já­rást indít.

Viharos széllel indul a hét

Ebben nem lesz köszönet: viharos széllel indul a hét

A hi­deg­front vé­gére el­te­het­jük az es­er­nyő­ket.

A hi­deg­front vé­gére el­te­het­jük az es­er­nyő­ket, de a szél­től egy ideig még nem sza­ba­du­lunk. Reg­gel még fázni fo­gunk, las­san tér vissza a nyár.

Megrázó interjú a Bulgáriában elütött lány édesapjával

Megrázó interjú a Bulgáriában elütött lány édesapjával

Fe­l­idézte éle­tük leg­ne­he­zebb nap­jait.

Ez éle­tem leg­bol­do­gabb nyara! - mondta Bur­kus Va­nes­sza a szü­le­i­nek, nem sok­kal az­előtt, hogy Bul­gá­ri­á­ban bal­ese­tet szen­ve­dett és kó­mába ke­rült.

Meteorológiai vészjelzés: jégverés és viharok mossák el a hétvégét

Meteorológiai vészjelzés: jégverés és viharok mossák el a hétvégét

Me­gint be­kö­szönt az íté­let­idő! Jobb, ha fe­de­zé­ket ke­re­sel a pusz­tító vi­ha­rok elől.

Kiadták a riasztást, folytatódik az erőteljes lehűlés

Kiadták a riasztást, folytatódik az erőteljes lehűlés

Szom­ba­ton már az or­szág nagy ré­szére meg­ér­ke­zett a hi­deg­front, va­sár­napra pedig az összes me­gyé­ben több fok­kal le­hűti a le­ve­gőt.

Szom­ba­ton már az or­szág nagy ré­szére meg­ér­ke­zett a hi­deg­front, va­sár­napra pedig az összes me­gyé­ben több fok­kal le­hűti a le­ve­gőt.

A Dunában fürdőzött két fiatal éjszaka, nem találják őket

A Dunában fürdőzött két fiatal éjszaka, nem találják őket

Ren­ge­teg hajó volt akkor vízen.

A Mar­git­szi­get­ről ment a Du­nába két férfi még szerda éjjel, a sod­rás a folyó kö­ze­péig vitte őket. Egye­lőre nem tudni, mi lett velük, ren­ge­teg hajó volt vízen.

Ikervári tragédia: Szörnyű részletek a fiatal magyar anya haláláról

Ikervári tragédia: Szörnyű részletek a fiatal magyar anya haláláról

Két kis­gyer­me­ket ha­gyott árván az a 34 éves iker­vári asszony, aki va­do­natúj au­tó­já­ban lelte ha­lá­lát mun­kába menet Ke­né­zen.

Visszakerült gazdájához az Orosházán bóklászó kenguru

Visszakerült gazdájához az Orosházán bóklászó kenguru

Nem min­den­napi lát­vány­ban volt része egy oros­házi férfi­nek.

Nem min­den­napi lát­vány­ban volt része teg­nap reg­gel egy oros­házi férfi­nek, egy ken­gu­ru­val ta­lál­ko­zott.

Súlyosan eltévedtek a meztelen fiúk a Szigeten

Súlyosan eltévedtek a meztelen fiúk a Szigeten

Kevés ru­há­ban spor­tol­nak a fi­a­ta­lok a fesz­ti­vá­lon. Már csak a meg­fe­lelő sport­ágat kel­lene el­ta­lál­niuk.

Kevés ru­há­ban is bol­do­gan spor­tol­nak a fi­a­ta­lok a Szi­get fesz­ti­vá­lon. Már csak a meg­fe­lelő sport­ágat kel­lene el­ta­lál­niuk.

Sosem találnád ki, hogy bukkantak a káros holland tojásra a szomszédban!

Sosem találnád ki, hogy bukkantak rá a szennyezett holland tojásra a szomszédban!

A szom­szé­dos Sz­lo­vá­ki­á­ban szin­tén ta­lál­tak káros ter­mé­ket, ame­lyet ét­ter­mekbe szán­tak.

Történelmi dátum, ez történt Magyarországon 18 éve

Történelmi dátum, ez történt Magyarországon 18 éve

Napra pon­to­san 18 éve min­denki az eget kém­lelte Ma­gyar­or­szá­gon. Azóta sem lát­tunk ilyet.

Bedugultak a magyar autópályák, több kilométeres torlódások alakultak ki

Bedugultak a magyar autópályák, több kilométeres torlódások alakultak ki

Ba­le­set miatt van dugó.

Pén­te­ken több he­lyen is bal­eset miatt tor­ló­dik a for­ga­lom. Az M5-ös és M3-as au­tó­pá­lyá­kon több ki­lo­mé­te­res a dugó.

Családi tragédiát okozott a vihar: édesanya hunyt el Vas megyében

Családi tragédiát okozott a vihar: édesanya hunyt el Vas megyében

A két­gyer­me­kes édes­anya a ko­csi­já­ban ült, ami­kor rá­dőlt egy fa.

A két­gyer­me­kes édes­anya a ko­csi­já­ban ült, ami­kor rá­dön­tött egy fát a vihar.

Már a koncert előtt egymásnak estek a félmeztelen fesztiválozók

Már a koncert előtt egymásnak estek a félmeztelen fesztiválozók

A Szi­get fesz­ti­vá­lon min­denki el­en­gedni magát, sokan már a nul­la­dik napon ki­ad­ták ma­guk­ból a fá­radt gőzt.

Felháborító hírek érkeztek: megúszhatja a Zsófit elgázoló férfi

Felháborító hírek érkeztek: megúszhatja a Zsófit elgázoló férfi

A rabló ta­valy jú­li­us­ban gá­zolt.

A rabló ta­valy jú­li­us­ban okozta a fi­a­tal Zsófi ha­lá­lát, ami­kor el­haj­tott a ko­csi­já­val. Most ki­de­rült, bün­te­tése sok­kal eny­hébb lesz.

Elképedtek a lakók, kenguru szabadult Orosháza utcáira

Elképedtek a lakók, kenguru szabadult Orosháza utcáira

Pén­tek dél­előtt igen kü­lö­nös lát­vány­ban volt ré­szük a he­lyi­ek­nek, az utcán ugyanis kü­lön­le­ges állat sé­tál­ga­tott.

Pén­tek dél­előtt igen kü­lö­nös lát­vány­ban volt ré­szük a he­lyi­ek­nek, az utcán ugyanis kü­lön­le­ges állat sé­tál­ga­tott.

Kitálal a szemtanú, a börtönben verekszik Bándy Kata gyilkosa

Kitálal a szemtanú, a börtönben verekszik Bándy Kata gyilkosa

Tisz­te­let­len, kö­te­ke­dik és ve­rek­szik rab­ként Pén­tek László. A gyil­kos­sá­gért el­ítélt férfit alig lá­to­gat­ják.

Tisz­te­let­len, kö­te­ke­dik és ve­rek­szik rab­ként Pén­tek László. A gyil­kos­sá­gért el­ítélt férfit alig lá­to­gat­ják Sá­tor­al­ja­új­he­lyen.

Vészjelzést kapott az ország: kíméletlen viharral csap le a hidegfront

Vészjelzést kapott az ország: kíméletlen viharral csap le a hidegfront

Je­len­tő­sen lehűl a le­vegő, rá­adá­sul sok­felé jég­esőre is szá­mí­tani kell.

Je­len­tő­sen lehűl a le­vegő, rá­adá­sul sok­felé jég­esőre is szá­mí­tani kell.

Hálás a magyaroknak a kómás lány apja

Hálás a magyaroknak a kómás lány apja

Az édes­apa sze­retne kö­szö­ne­tet mon­dani a pá­rat­lan össze­fo­gá­sért.

Az édes­apa la­pun­kon ke­resz­tül sze­retne hálás kö­szö­ne­tet mon­dani azért a pá­rat­lan össze­fo­gá­sért, ami ki­bon­ta­ko­zott lánya ügyé­ben.

Sokkoló látvány: Késsel a hasában találta meg fiát az édesapa

Sokkoló látvány: Késsel a hasában találta meg fiát az édesapa

Az elő­szo­bá­ban buk­kant a holt­testre, az orvos szak­értő bon­co­lást ren­delt el.

Borzalmas részletek: Így végezte ki a magyar lányt kegyetlen gyilkosa

Borzalmas részletek: Így végezte ki a magyar lányt kegyetlen gyilkosa

A 20 éves Ri­chárd egy­előre nem árulta el, miért ölt. Né­met­or­szág­ban fog bí­ró­ság elé állni.

Országszerte gyűjtik az aláírásokat az állatkínzók ellen

Országszerte gyűjtik az aláírásokat az állatkínzók ellen

Pol­gári kez­de­mé­nye­zést in­dí­tot­tak.

Pol­gári kez­de­mé­nye­zést in­dí­tot­tak az ál­lat­kín­zók tény­le­ges sza­bad­ság­vesz­té­séért, mi­u­tán a III. ke­rü­let­ben ele­ve­nen meg­nyúz­tak egy macs­kát.

A legdurvábbra emelték a riasztás fokozatát: rendkívüli időnk lesz

A legdurvábbra emelték a riasztás fokozatát: rendkívüli időnk lesz

Nem tart már so­káig az el­vi­sel­he­tet­len ká­ni­kula, ha­ma­ro­san újabb hi­deg­front tör be az or­szágba.

Így búcsúztak el az ország legsikeresebb mentőkutyájától

Így búcsúztak el az ország legsikeresebb mentőkutyájától

Aqu­á­tól a Ba­la­ton­nál bú­csúz­tak el.

El­hunyt Aqua, az or­szág leg­ered­mé­nye­sebb men­tő­ku­tyája. A 13 és fél éves ku­tyus­tól a Ba­la­ton­nál vet­tek végső bú­csút.

Jó hír a 3., a 4. és a 13. kerület lakóinak!

Jó hír a 3., a 4. és a 13. kerület lakóinak!

Mos­tan­tól ga­ran­tál­tan nem nyomja agyon a la­kó­kat a de­ci­bel! Mu­tat­juk a szak­szerű éj­jeli hang­próba ered­mé­nyét - videó.

Mos­tan­tól ga­ran­tál­tan nem nyomja agyon a la­kó­kat a de­ci­bel! Mu­tat­juk a szak­szerű éj­jeli hang­próba ered­mé­nyét - videó.

Öngyilkos lett a törpenövésű magyar fiatal, akit három hétig kerestek

Öngyilkos lett a törpenövésű magyar fiatal, akit három hétig kerestek

Sokan látni vél­ték a fő­vá­ros­ban is, de szer­dán ki­de­rült: hetek óta ha­lott volt.

Sokan látni vél­ték a fő­vá­ros­ban is, de szer­dán ki­de­rült: hetek óta ha­lott volt.

Elképesztő aljas tettet hajtott végre a sportoló Londonban! - videó

Elképesztő aljas tettet hajtott végre a sportoló Londonban! - videó

Az ál­do­zat akár élet­ve­szé­lye­sen is meg­sé­rül­he­tett volna, ért­he­tet­len ez a cse­le­ke­dett a futó férfi­től.

Szegeden kezelik tovább a Bulgáriában elütött lányt

Szegeden kezelik tovább a Bulgáriában elütött lányt

Egyre több fel­aján­lás ér­ke­zik.

Egyre több fel­aján­lás ér­ke­zik a Bur­kus csa­lád­nak, Va­nes­sza már hol­nap meg­ér­kez­het a sze­gedi kli­ni­kára. Ő az a lány, aki három hete bal­ese­tet szen­ve­dett.

Kegyetlen időre figyelmeztet a meteorológia, mutatjuk a veszélyzónákat

Kegyetlen időre figyelmeztet a meteorológia, mutatjuk a veszélyzónákat

A má­sod­fokú vész­jel­zést is ki­ad­ták!

Már a má­sod­fokú vész­jel­zést is ki­ad­ták! Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint el­vi­sel­he­tet­len időnk lesz.

A legnagyobb magyar lottónyeremény sem lenne elég erre a budapesti házra

A legnagyobb magyar lottónyeremény sem lenne elég erre a budapesti házra

Ez a csoda Bu­da­pest VI. ke­rü­le­té­ben lel­hető fel.

Ez a csoda Bu­da­pest VI. ke­rü­le­té­ben lel­hető fel.

Azt suttogják: ez okozhatta a hortobágyi tűzvészt

Azt suttogják: ez okozhatta a hortobágyi tűzvészt

Még tart a kár­fel­mé­rés.

Még tart a kár­fel­mé­rés a múlt heti tűz­vész után, ám az biz­tos, hogy na­gyon sok állat el­pusz­tult.

Sokkoló adatok a magyarországi vízi tragédiákról, ennyien haltak meg

Sokkoló adatok a magyarországi vízi tragédiákról, ennyien haltak meg

Idén már het­ve­nen vesz­tet­ték éle­tü­ket a vi­zek­ben, töb­ben, mint az el­múlt évek­ben bár­mi­kor.

Teljes a káosz: hamarosan újabb csapást mér ránk az időjárás

Teljes a káosz: hamarosan újabb csapást mér ránk az időjárás

Ma nap­sü­té­ses idő lesz, de ismét kel­le­met­len meg­le­pe­tésre kell ké­szülni.

Ma nap­sü­té­ses időnk lesz, de az elő­re­jel­zé­sek sze­rint szer­dán ismét kel­le­met­len meg­le­pe­tésre kell ké­szülni.

Nem sokáig tart a lehűlés: szerdán ismét rendkívüli kánikula érkezik!

Nem sokáig tart a lehűlés: szerdán ismét rendkívüli kánikula érkezik!

A vi­ha­rok után újra rek­kenő hőség lesz min­den­hol.

Bár va­sár­nap az egész or­szágra ki­ter­jedő fi­gyel­mez­te­tést adtak ki, a vi­ha­rok után újra rek­kenő hőség lesz min­den­hol.

Elképesztő tömeg a Balatonnál, a vízben is alig van hely

Elképesztő tömeg a Balatonnál, a vízben is alig van hely

Ki lehet tenni a MEGTELT! táb­lát a Ba­la­ton­hoz, annyian utaz­tak le a szom­bati hő­ség­ben stran­dolni.

Ki lehet tenni a MEGTELT! táb­lát a Ba­la­ton­hoz, annyian utaz­tak le a szom­bati hő­ség­ben stran­dolni.

Teljes káosz a Déli pályaudvaron, tömegek utaznak strandolni

Teljes káosz a Déli pályaudvaron, tömegek utaznak strandolni

Több száz ember volt már kora reg­gel a vas­út­ál­lo­má­son, szinte min­denki a Ba­la­tonra vagy a Ve­len­cei-tóhoz akar el­jutni.

Hortobágyi tűzvész: Egy valami még nem derült ki a tragédiáról

Hortobágyi tűzvész: Egy valami még nem derült ki a tragédiáról

Ál­la­tok élő­he­lye sem­mi­sült meg.

Több száz hek­tá­ron égett a Hor­to­bá­gyi Nem­zeti Park Na­gyi­ván te­le­pü­lés kö­ze­lé­ben, pén­te­ken már he­li­kop­te­rek­kel ol­tot­tak.

Döbbenetes dolog derült ki a gödöllői Zsófi halálát okozó férfiről

Döbbenetes dolog derült ki a gödöllői Zsófi halálát okozó férfiről

Le­zá­rult az egy évvel ez­előtti gö­döl­lői tra­gé­dia nyo­mo­zása, ki­de­rült, hogy Sz. Lajos nem csak al­ko­holt fo­gyasz­tott!

Elárasztják a magyar utakat a kamionok

Elárasztják a magyar utakat a kamionok

Hét­vé­gére fo­ko­zó­dik a ká­ni­kula, ezzel együtt az uta­kon is dugók vár­ha­tóak!

Hét­vé­gére fo­ko­zó­dik a ká­ni­kula, ezzel együtt az uta­kon is dugók vár­ha­tóak! Min­denki ivó­víz­zel ké­szül­jön az uta­zásra!

Meghosszabbították a riasztást, eddig kell még elviselnünk a hőséget

Meghosszabbították a riasztást, eddig kell még elviselnünk a hőséget

A hét­vé­gén még tik­kasztó hő­ségre kell szá­mí­tani.

A hét­vé­gén még tik­kasztó hő­ségre kell szá­mí­tani, de va­sár­nap már hi­deg­front ér­ke­zik.

Meghalt egy magyar játékvezető az extrém hőségben

Meghalt egy magyar játékvezető az extrém hőségben

Fut­niuk kel­lett.

A ha­tal­mas ká­ni­ku­lá­ban kel­lett a bor­sodi já­ték­ve­ze­tők­nek fut­niuk egy tesz­ten, amit egyi­kük nem élt túl.

Fantasztikus retróvideó 1963-ból: Ilyen volt a hazai kánikula

Fantasztikus retróvideó 1963-ból: Ilyen volt a hazai kánikula

St­rand­örö­mök szá­ra­zon és vízen. A Pa­la­ti­nus is meg­telt, a későn ér­ke­zők már nem ta­lál­nak vizet, ül­het­nek a fa alatt.

Megszólalt a budakalászi otthon az idősek haláláról

Megszólalt a budakalászi otthon az idősek haláláról

Nem kí­ván­nak nyi­lat­kozni a vizs­gá­la­tok le­zá­rul­táig, ki­je­len­tet­ték: szi­go­rúan a szak­mai pro­to­koll sze­rint jár­tak el!

Nem kí­ván­nak nyi­lat­kozni a vizs­gá­la­tok le­zá­rul­táig, de ki­je­len­tet­ték: szi­go­rúan a szak­mai pro­to­koll sze­rint jár­tak el! Je­len­leg za­var­ta­lan a mű­kö­dé­sük.

A család közölte: Holtan találták az eltűnt magyar édesapát

A család közölte: Holtan találták az eltűnt magyar édesapát

Ku­tyák­kal is ke­res­ték, de saj­nos már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Ku­tyák­kal is ke­res­ték, de saj­nos már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Túrókrém okozhatta a három idős ember halálát Budakalászon

Túrókrém okozhatta a három idős ember halálát Budakalászon

Zöld­fű­sze­res tú­ró­krém volt a fe­le­lős.

Teg­nap már jár­vány­ügyi fel­ügye­lők ér­kez­tek az idő­sek ott­ho­nába. Úgy tudni, zöld­fű­sze­res tú­ró­krém okozta a rosszul­lé­tet, ami­nek a nagy me­leg­ben három ál­do­zata is lett.

Telefonon irányította a szülést a nyíregyházi mentőtisztnő

Telefonon irányította a szülést a nyíregyházi mentőtisztnő

A nagy­mama kapta az uta­sí­tá­so­kat.

Mire a mentő kiért a hely­színre, már nap­vi­lá­got is lá­tott a kis­baba Vas­me­gye­ren!

Felismered a maszkos trafikrablót?

Felismered a maszkos trafikrablót?

A masz­kos férfi egy hete már a har­ma­dik trafi­kot ra­bol­hatta ki. Ka­me­ra­fel­vé­tel ké­szült azon­ban róla, most grafika alap­ján ke­resi a rend­őr­ség. Se­gíts, ha tudsz!

A masz­kos férfi egy hete már a har­ma­dik trafi­kot ra­bol­hatta ki. Ka­me­ra­fel­vé­tel ké­szült azon­ban róla, most grafika alap­ján ke­resi a rend­őr­ség. Se­gíts, ha tudsz!

Keresztlányát kimentette a Hernádból, őt azóta sem találják

Keresztlányát kimentette a Hernádból, őt azóta sem találják

Egy ör­vény kapta el a kis­lányt, akit a férfi még ki tu­dott emelni a víz­ből.

Egy ör­vény kapta el a kis­lányt, akit a férfi még ki tu­dott emelni a víz­ből.

Már helikopterekkel oltják a hatalmas hortobágyi tüzet

Már helikopterekkel oltják a hatalmas hortobágyi tüzet

Csak­nem 3000 liter víz­zel.

Csak­nem 3000 liter víz­zel tud­ják majd az égből lo­csolni a több száz hek­tá­ron égő alj­nö­vény­ze­tet.

Hárman meghaltak a budakalászi idősek otthonában, miért titkolóznak?

Hárman meghaltak a budakalászi idősek otthonában, miért titkolóznak?

Jár­vány­ügyi fel­ügye­lők fer­tőt­le­ní­tet­ték teg­nap dél­után a Nap­vi­rág Idő­sek Ott­ho­nát Bu­da­ka­lá­szon.

Migránsokat fogott a vámospércsi vadász

Migránsokat fogott a vámospércsi vadász

Egy bo­kor­ban ta­lált rájuk, és bát­ran ül­dözni kezdte őket. Három gyer­mek is buj­kált a til­tott ha­tár­át­lé­pők­kel, aki­ket vissza­küld­tek Ro­má­ni­ába.

Egy bo­kor­ban ta­lált rájuk, és bát­ran ül­dözni kezdte őket. Három gyer­mek is buj­kált a til­tott ha­tár­át­lé­pők­kel, aki­ket vissza­küld­tek Ro­má­ni­ába.