RIPOSTER

Kiadták a vészjelzést, itt kell ma nagy esőre készülni

Kiadták a vészjelzést, itt kell ma nagy esőre készülni

A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban. Ugya­n­ak­kor a hő­mér­sék­let sokak örö­mére egé­szen ked­ve­zően ala­kul.

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Nem nyá­rias idő ígér­ke­zik.

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le.

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Az egyik ba­rátja kért se­gít­sé­get a rend­őr­ség­től.

Az egyik ba­rátja kért se­gít­sé­get a rend­őr­ség­től. Az utolsó pil­la­nat­ban értek a hely­színre. Ki­de­rült: ha a rend­őrök nem cse­le­ked­nek gyor­san, a férfi éle­tét vesz­tette volna.

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek.

Hogy jön össze a focaccia és a pacal? Ezt csak Orbán Viktor tudja

Hogy jön össze a focaccia és a pacal? Ezt csak Orbán Viktor tudja

Ma dél­ben a Tok­alj-hegy­alja híres ét­ter­mébe lát­ták be­térni a mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem ússzuk meg szá­ra­zon. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem ússzuk meg szá­ra­zon. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Meghökkentő tanúvallomások a Teréz körúti robbantó tárgyalásáról

Meghökkentő tanúvallomások a Teréz körúti robbantó tárgyalásáról

Be­idéz­ték a bí­ró­ságra annak a web­s­hop­nak a tu­laj­do­no­sát, aki­től a Teréz kör­úti rob­ban­tás vád­lottja vá­sá­rolta a táv­irá­nyí­tó­kat.

Próbára tesz minket az idő, ezekre a megyékre adtak ki hőségriasztást

Próbára tesz minket az idő, ezekre a megyékre adtak ki hőségriasztást

A forró napok után nem­so­kára meg­ér­ke­zik a le­hű­lés, addig azon­ban még igazi nyári időnk lesz.

Durvább riasztást kapott az ország, fagyos esővel jön a vihar

Durvább riasztást kapott az ország, fagyos esővel jön a vihar

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Lehet, hogy ha­ma­ro­san vissza­sír­juk a ká­ni­ku­lát? A kö­vet­kező na­pok­ban ugyanis sok csa­pa­dékra kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben. Má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tási fo­ko­za­tot több me­gyé­ben is, csü­tör­tök­től pedig újabb vál­to­zás vár­ható...

Döbbenetes, mit látott két férfi a Teréz körúti robbantó házában

Döbbenetes, mit látott két férfi a Teréz körúti robbantó házában

Be­idézte a bí­ró­ság azt a két férfit, akik ta­nú­ként vet­tek részt a kör­úti rob­ban­tás­sal vá­dolt férfi ho­mok­ko­má­romi há­zá­nak át­ku­ta­tá­sa­kor.

Be­idézte a bí­ró­ság azt a két férfit, akik ha­tó­sági ta­nú­ként vet­tek részt a Te­rézi kör­úti rob­ban­tás­sal vá­dolt férfi ho­mok­ko­má­romi há­zá­nak át­ku­ta­tá­sa­kor.

Megdöbbentő dolog derült ki a hazánkban elfogott medvéről, még nincs vége az ügynek

Megdöbbentő dolog derült ki a hazánkban elfogott medvéről, még nincs vége az ügynek

Ki­de­rült, hogy nős­tény.

A med­vé­ről a ko­rábbi fel­té­te­le­zé­sek­kel szem­ben ki­de­rült, hogy nős­tény, de tör­tént még meg­lepő dolog ezen kívül is.

Családi tragédia Dombóváron: megszólalt az egyetlen túlélő

Családi tragédia Dombóváron: megszólalt az egyetlen túlélő

A ko­csi­ban öten utaz­tak, ami­kor egy fát rájuk dön­tött a vihar. Né­gyen azon­nal ször­nyet­hal­tak.

Az osztrák rendőrök is féltek a magyar bűnbandától, így csaptak le

Az osztrák rendőrök is féltek a magyar bűnbandától, így csaptak le

A cso­por­tot egy volt cu­kor­gyár te­rü­le­tén kap­ták el, hogyha el­len­áll­nak, akkor se tör­tén­hes­sen baj.

Nem szabadulunk a vihartól, a hét közepén újabb kellemetlenség jön

Nem szabadulunk a vihartól, a hét közepén újabb kellemetlenség jön

Nem elég, hogy zi­va­ta­rok­kal és szél­lel kell meg­küz­de­nünk, szer­dán még hi­deg­front is ér­ke­zik.

Így táplálják a megmentett őzgidácskát

Így táplálják a megmentett őzgidácskát

Az utolsó pil­la­nat­ban men­tet­tek meg a biz­tos ful­la­dás­tól egy kis őz­gi­dát, ame­lyik va­la­ho­gyan a Sa­jóba esett.

Az utolsó pil­la­nat­ban men­tet­tek meg a biz­tos ful­la­dás­tól egy kis őz­gi­dát, ame­lyik va­la­ho­gyan a Sa­jóba esett.

Megtalálták a kóborló medvét, ezt tették vele

Megtalálták a kóborló medvét, ezt tették vele

Al­tató lö­ve­dék­kel meg­lőt­ték azt a med­vét, amely május végén elő­ször Nóg­rád me­gyé­ben buk­kant fel, leg­utóbb pedig a Csong­rád me­gyei Sán­dor­fal­ván lát­ták.

Al­tató lö­ve­dék­kel meg­lőt­ték azt a med­vét, amely május végén elő­ször Nóg­rád me­gyé­ben buk­kant fel.

Emelték a riasztás fokozatát, durva vihar szakad ma a nyakunkba

Emelték a riasztás fokozatát, durva vihar szakad ma a nyakunkba

Reg­gel hű­vö­sebbre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Reg­gel hű­vö­sebbre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben. Mu­tat­juk, mi jön még a hét­vé­gén!

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

Egyre több adat­ha­lász bűn­cse­lek­mény­ről lehet hal­lani, a csa­lók pedig egyre trük­kö­seb­bek.

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni, mert min­den a fi­ukra em­lé­kez­teti őket.

Hatalmas változás jön a vonatokon, kemény lépést tesz a MÁV

Hatalmas változás jön a vonatokon, kemény lépést tesz a MÁV

Az el­len­őrö­ket ren­ge­teg tá­ma­dás éri, de a cég sze­retné biz­ton­ság­ban tudni dol­go­zóit, ezért vál­toz­ta­tá­so­kat vezet be.

Az el­len­őrö­ket ren­ge­teg tá­ma­dás éri, de a cég sze­retné biz­ton­ság­ban tudni dol­go­zóit, ezért vál­toz­ta­tá­so­kat vezet be.

Még most is sok utas vár a ferihegyi káosz miatt, ez történt az éjjel

Még most is sok utas vár a ferihegyi káosz miatt, ez történt az éjjel

A bu­da­pesti rep­te­ret le kel­lett zárni, sok járat más vá­ro­sok­ban szállt le.

A bu­da­pesti rep­te­ret le kel­lett zárni, ezért sok járat más vá­ro­sok­ban szállt le.

Káosz Ferihegyen: sok járatot töröltek, súlyos meghibásodás a reptéren

Káosz Ferihegyen: sok járatot töröltek, súlyos meghibásodás a reptéren

A Liszt Fe­renc Nem­zet­közi rep­tér éjjel sem in­dí­tani, sem fo­gadni nem tu­dott egyet­len gépet sem.

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni, az erős szél pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Életveszély a 4-es 6-os megállójában

Életveszély a 4-es 6-os megállójában: Reagált a BKV

Három biz­ton­sági kor­lát is hi­ány­zik a Wes­se­lé­nyi utcai meg­ál­ló­nál, a vil­la­mos­ról le­szálló ember könnyen az autók közé sza­lad­hat, vagy rosszabb eset­ben be is eshet kö­zé­jük.

Három biz­ton­sági kor­lát is hi­ány­zik a Wes­se­lé­nyi utcai meg­ál­ló­nál, a vil­la­mos­ról le­szálló ember könnyen az autók közé sza­lad­hat, vagy rosszabb eset­ben be is eshet kö­zé­jük. Ko­ráb­ban pont ugyan­itt hi­ány­zott két másik kor­lát is, azt a Ri­post cikke nyo­mán pó­tol­ták.

Szörnyű dolgot művelt 7 magyar fiú egy 14 éves kislánnyal a temetőben

Szörnyű dolgot művelt 7 magyar fiú egy 14 éves kislánnyal a temetőben

Egyre több a ha­sonló eset: úgy tűnik, hogy ez az új, sok­koló divat...

Min­denki arról be­szél a tíz­ez­res lé­lek­számú Ér­mi­hály­fal­ván, hogy mi­lyen ször­nyű­sé­get mű­velt hét ma­gyar fi­a­tal egy mind­össze 14 éves kis­lánnyal. Egyre több a ha­sonló eset: úgy tűnik, hogy saj­nos ez az új divat a meg­va­dult fi­a­ta­lok kö­ré­ben...

Viharos idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Viharos idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Szinte min­den­hol tar­tani kell a heves zi­va­ta­rok­tól. Mu­tat­juk, hogy mire szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban!

Szinte min­den­hol tar­tani kell a heves zi­va­ta­rok­tól. Mu­tat­juk, hogy mire szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban!

Még ez is? Nem volt elég a 9 halottat követelő ceglédberceli baleset?

Még ez is? Nem volt elég a 9 halottat követelő ceglédberceli baleset?

Saj­nos nem min­den busz­ve­ze­tő­nek volt elég az intő példa: vál­to­zat­la­nul sokan nyom­kod­ják menet köz­ben a gom­bo­kat.

Durva vihar közelít az ország felé, a legtöbb megye vészjelzést kapott

Durva vihar közelít az ország felé, a legtöbb megye vészjelzést kapott

Erős szélre is ké­szülni kell a me­leg­ben. Fül­ledt időnk lesz az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Friss hír: Öngyilkossági kísérlet a Teréz körúti robbantó cellájában

Friss hír: Öngyilkossági kísérlet a Teréz körúti robbantó cellájában

A Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal vá­dolt P. László Ger­gely ellen újabb bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tot­tak! Vál­toz­hat a hely­zete a bör­tön­ben.

Nyakunkon a katasztrófa: tarrágás pusztít az erdőkben

Nyakunkon a katasztrófa: tarrágás pusztít az erdőkben

Nóg­rád me­gyé­ben nagy a baj.

Ré­misztő fel­vé­te­le­ket kül­dött ol­va­sónk egy Nóg­rád me­gyei er­dő­ből.

Durva vihar szakítja ketté az országot, itt vigyázz a jégesővel

Durva vihar szakítja ketté az országot, itt vigyázz a jégesővel

Fel­hő­sza­ka­dásra és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A me­leg­nek vi­szont to­vábbra is örül­he­tünk.

Fel­hő­sza­ka­dásra és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A me­leg­nek vi­szont to­vábbra is örül­he­tünk.

Mindenki találgat, hogy kapcsolódik Trianonhoz Anna és a Barbies dala?

Mindenki találgat, hogy kapcsolódik Trianonhoz Anna és a Barbies dala: Kezdjetek el élni!

Jú­nius 4-én, a nem­zeti össze­tar­to­zás nap­ján kü­lö­nös posz­tot tett közzé Orbán Vik­tor.

Az eddiginél durvább vihar tör be az országba, erre készülj

Az eddiginél durvább vihar tör be az országba, erre készülj

Erős szél­ben sem lesz hiány.

Erős szél­ben sem lesz hiány saj­nos, ugyan­ak­kor marad a fül­ledt, meleg idő.

Gigantikus vihar tart az ország felé, mutatjuk a veszélyzónákat

Gigantikus vihar tart az ország felé, mutatjuk a veszélyzónákat

Az esős idő­ben erős szélre is ké­szülni kell. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad.

Az esős idő­ben erős szélre is ké­szülni kell. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad.

Figyelmeztetés: Fokozott medveveszély a magyar nemzeti parkban

Figyelmeztetés: Fokozott medveveszély a magyar nemzeti parkban

Sza­po­ro­dási idő­szak van...

Sza­po­ro­dási idő­szak van, ezért több a medve a Bükki Nem­zeti Park te­rü­le­tén is.

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

A kis­re­pülő két em­ber­rel csü­tör­tö­kön zu­hant a ku­ko­ri­cásba, a pi­lóta és utasa is azon­nal ször­nyet­hal­tak.

Felfoghatatlan, miket művelt síró gyermeke előtt a budapesti apa

Felfoghatatlan, miket művelt síró gyermeke előtt a budapesti apa

Nem ér­de­kelte, hogy gye­reke látja.

A férfit nem ér­de­kelte, hogy gye­reke vé­gig­nézi, ahogy má­so­kat élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get. A já­ró­ke­lők pró­bál­ták nyug­tatni a ki­csit.

Minden a nyakunkba szakad: besárgult az ország, fagyos esővel jön a durva vihar

Minden a nyakunkba szakad: besárgult az ország, fagyos esővel jön a durva vihar

A le­vegő hő­mér­sék­lete ki­csit hűl le, de így is több fron­ton támad az idő­já­rás.

A le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit hűl le, de így is több fron­ton támad az idő­já­rás.

Filmbe illő jelenet a magyar utakon: ezért fékezett le a másik előtt

Filmbe illő jelenet a magyar utakon: ezért fékeztek le egymás előtt

Két férfi kö­zött ala­kult ki né­zet­el­té­rés a 47-es úton.

Két férfi kö­zött ala­kult ki né­zet­el­té­rés a 47-es úton, az egyi­kük pedig min­den­képp bosszút akart állni.

Dráma Óbudán, a rendőrök hosszú percekig küzdöttek egy nő életéért

Dráma Óbudán, a rendőrök hosszú percekig küzdöttek egy nő életéért

A nő elő­ször a szom­szé­dok­tól kért se­gít­sé­get, ők tár­csáz­ták végül a se­gély­hí­vót.

Durva esővel jön a viharos szél, itt kell vigyázni

Durva esővel jön a viharos szél, itt kell vigyázni

Ri­asz­tást is ki­ad­tak.

A fel­hő­sza­ka­dás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. Ugya­n­ak­kor a hő­mér­sék­let to­vábbra is ked­ve­zően ala­kul.

Döbbenetes részletek a tragédiáról, így zuhant le kisrepülő Baranyában

Döbbenetes részletek a tragédiáról, így zuhant le kisrepülő Baranyában

A re­pülő két uta­sá­nak nem volt esé­lye a túl­élésre.

A re­pülő két uta­sá­nak nem volt esé­lye a túl­élésre, a pi­ló­tá­nak ugyanis még vész­jel­zést le­adni sem volt ideje.

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Terry Black kifakadt a bíróságon, zárt tárgyalást követelt

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vona Gá­bor­ral a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Elő­ször né­zett far­kas­sze­met Vona Gá­bor­ral a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Sokkoló látvány: Kizuhant egy 19 éves diáklány a kollégium erkélyéről

Sokkoló látvány: Kizuhant egy 19 éves diáklány a kollégium erkélyéről

Ki­esett egy fi­a­tal lány egy fő­is­ko­lai di­ák­szálló bal­kon­já­ról.

Ki­esett egy fi­a­tal lány egy fő­is­ko­lai di­ák­szálló bal­kon­já­ról.

Meglepetéssel köszönt be a kánikula, mutatjuk, mire számíts a napokban

Meglepetéssel köszönt be a kánikula, mutatjuk, mire számíts a napokban

Végre nem kell fel­hő­sza­ka­dás­tól tar­ta­nunk, de né­hány zi­va­tar meg­sza­kítja a nap­sü­tést.

Most derült ki: Döbbenetes, mi buktatta le a Teréz körúti robbantót

Most derült ki: Döbbenetes, mi buktatta le a Teréz körúti robbantót

Per­döntő bi­zo­nyí­ték lé­te­zé­sé­ről szer­zett in­for­má­ciót a Ri­post! Kü­lön­le­ges szög­ből si­ke­rült meg­örö­kí­teni P. László arcát.

Szorul a hurok a Teréz körúti robbantó körül, új bizonyíték került elő

Szorul a hurok a Teréz körúti robbantó körül, új bizonyíték került elő

Ki­de­rült, ho­gyan bu­kott le a Teréz kör­úti rob­bantó: hiába ál­cázta magát egy nagy­ka­ri­májú hor­gász­sap­ká­val...

Sokkot kapott a feleség, amikor férjének estek a nyílt utcán Pécsett

Sokkot kapott a feleség, amikor férjének estek a nyílt utcán Pécsett

Egy férfi se szó, se be­széd meg­tá­madta a há­zas­pár rok­kant férfi­tag­ját és még a föl­dön is ütötte.

Fordulat az időjárásban, ezeken a tájakon kell durva viharra számítani

Fordulat az időjárásban, ezeken a tájakon kell durva viharra számítani

A kö­vet­kező na­pok­ban is vál­to­zé­kony, vi­ha­ros időre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban is vál­to­zé­kony, vi­ha­ros időre kell szá­mí­tani, de a le­vegő hő­mér­sék­lete nyá­ri­a­san meleg lesz.

Meglepetésszerűen csap le a vihar, durva időjárásra figyelmeztetnek

Meglepetésszerűen csap le a vihar, durva időjárásra figyelmeztetnek

Még min­dig sok he­lyen lehet szá­mí­tani vi­harra, fel­hő­sza­ka­dásra a hét ele­jén is, a le­vegő azon­ban nyá­ri­a­san meleg lesz.

Kegyetlen gyilkosság történt Szombathelyen, ezek a megrázó részletek

Kegyetlen gyilkosság történt Szombathelyen, ezek a megrázó részletek

Egy férfi meg­gyil­kolta a sze­re­tő­jét, mi­u­tán az élet­társa te­herbe esett és nem akart bajba ke­rülni a nő előtt.

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Botrányos, mire használta az idősek jóhiszeműségét a magyar nő

Sok­szo­ros áron adott el idős asszo­nyok­nak mat­ra­co­kat.

Sok­szo­ros áron adott el idős asszo­nyok­nak masszázs funk­ci­ó­val el­lá­tott mat­ra­co­kat.

Borzalmas látvány: vasúti síneken lett öngyilkos egy férfi

Borzalmas látvány: vasúti síneken lett öngyilkos egy férfi

A vonat elé ug­rott Po­zsony­ban egy férfi, a hely­szí­nen ször­nyet­halt. A moz­dony­ve­zető nem tu­dott meg­állni.

A vonat elé ug­rott Po­zsony­ban egy férfi, a hely­szí­nen ször­nyet­halt. A moz­dony­ve­zető nem tu­dott meg­állni.

Megrendítő részletek, így történt a horti kettős tragédia

Megrendítő részletek, így történt a horti kettős tragédia

Egy helyi nő ve­tett véget az éle­té­nek.

Egy helyi nő ve­tett véget az éle­té­nek szom­ba­ton, uno­ká­já­val a kar­já­ban ug­rott a vonat elé.

Megrázó dolog derült ki a ceglédberceli baleset kilencedik áldozatáról

Megrázó dolog derült ki a ceglédberceli baleset kilencedik áldozatáról

A ki­len­ce­dik ál­do­zat egy 46 éves férfi volt, aki ere­de­ti­leg nem is akart be­szállni a kis­buszba.

Kettős tragédia Hortnál: könnyek közt szólalt meg a gyászoló édesanya

Kettős tragédia Hortnál: könnyek közt szólalt meg a gyászoló édesanya

A nő sem érti, hogy anyja miért ve­tette magát vonat elé a kis Be­net­tel.

A nő sem érti, hogy anyja miért ve­tette magát vonat elé a kis Be­net­tel a kar­ján.

Borzalom Baranyában: befalazott holttestet találtak az idős nő házában

Borzalom Baranyában: befalazott holttestet találtak az idős nő házában

Egy férfi bosszú­ból ölte meg volt kol­lé­gá­ját, akit be­fa­la­zott.

Egy férfi bosszú­ból ölte meg volt kol­lé­gá­ját, akit két tár­sá­val együtt fa­la­zott be édes­anyja pin­cé­jé­ben.

Kiadták a riasztást, mutatjuk, milyen időt jósolnak a meteorológusok

Kiadták a riasztást, mutatjuk, milyen időt jósolnak a meteorológusok

A jövő héten is vál­to­zé­kony időre szá­mít­ha­tunk, de sok lesz a nap­sü­tés és a nyári meleg is meg­ér­ke­zik.

Rendkívüli hír: Bombariadó a BL-döntő helyszínén, lezárták a környéket

Rendkívüli hír: Bombariadó a BL-döntő helyszínén, lezárták a környéket

A BL-dön­tőt este 20:45-kor ren­de­zik, a meccsre fo­ko­zott biz­ton­sági elő­írá­sok lesz­nek majd ér­vény­ben.

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Szom­bat kora este le­het­tek drá­mai je­le­ne­tek szem­ta­núi a te­le­pü­lés lakói.

Szom­bat kora este le­het­tek drá­mai je­le­ne­tek szem­ta­núi a Pest me­gyei te­le­pü­lés lakói.

Most derült ki: Megölte szüleit, majd felgyújtotta házukat a magyar nő

Most derült ki: Megölte szüleit, majd felgyújtotta házukat a magyar nő

Élet­tár­sá­val együtt gyil­kolta meg idős édes­ap­ját és édes­any­ját.

Élet­tár­sá­val együtt gyil­kolta meg idős édes­ap­ját és édes­any­ját a ke­gyet­len asszony Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen.

Elkapták a medvét, amelyik átharapta egy magyar turista combját

Elkapták a medvét, amelyik átharapta egy magyar turista combját

A zer­nyesti re­zer­vá­tumba szál­lí­tot­ták Sa­nyit.

A zer­nyesti re­zer­vá­tumba szál­lí­tot­ták Sa­nyit, a Szent Anna-tónál em­berre tá­madó med­vét.

Orbán a Parlament közelében fagyizott, rövid ujjú ingben, de kivel?

Orbán a Parlament közelében fagyizott, rövid ujjú ingben, de kivel?

A já­ró­ke­lők fo­tóz­ták le egy kö­zeli presszó­ban, a ko­csi­ját maga ve­zette, nem volt vele sofőr sem.

Veronai tragédia: Durva büntetés vár a magyar sofőrre Olaszországban

Veronai tragédia: Durva büntetés vár a magyar sofőrre Olaszországban

Már ok­tó­ber­ben bí­ró­ság elé ál­lít­ják Olasz­or­szág­ban a 2017 ja­nu­ár­já­ban tör­tént ve­ro­nai busz­tra­gé­dia fe­le­lő­seit.

Sokkoló részletek derültek ki a budapesti taxis megkéseléséről

Sokkoló részletek derültek ki a budapesti taxis megkéseléséről

A pén­tekre vir­radó éjjel egy utas tá­madta meg a bu­da­pesti ta­xist, aki ma­gá­hoz hí­vott se­gít­sé­get.

Megérkezett az előrejelzés, ekkor jön a szikrázó napsütés

Megérkezett az előrejelzés, ekkor jön a szikrázó napsütés

A me­te­o­ro­ló­gu­sok zi­va­tarra és fel­hő­sza­ka­dásra fi­gyel­mez­tet­nek, de nem­so­kára meg­ér­ke­zik a jó idő is.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok zi­va­tarra és fel­hő­sza­ka­dásra fi­gyel­mez­tet­nek, de nem­so­kára meg­ér­ke­zik a jó idő is.

Jó hírt közöltek a szakértők: olcsó lesz idén a cseresznye

Jó hírt közöltek a szakértők: olcsó lesz idén a cseresznye

Ol­csóbb lesz idén, mint ta­valy volt.

Az idő­já­rás és a kül­földi piac még be­ka­var­hat­nak, de vár­ha­tóan ol­csóbb lesz idén az édes gyü­mölcs, mint ta­valy volt.

Közölte a rendőrség: súlyos okból kellett kiüríteni a budapesti plázát

Közölte a rendőrség: súlyos okból kellett kiüríteni a budapesti plázát

Egy férfi pén­te­ken be­te­le­fo­nált a X. ke­rü­leti Árkád áru­házba és azt mondta, hogy rob­ban­tani fog.

Brutális késelés történt az éjjel, megjöttek az első helyszíni fotók

Brutális késelés történt az éjjel, megjöttek az első helyszíni fotók

Egy ta­xi­so­főrt ké­sel­tek meg Bu­da­pes­ten.

Egy ta­xi­so­főrt ké­sel­tek meg Bu­da­pes­ten, a férfit élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba.

Riasztást adtak ki, ezekben a megyékben kell durva viharokra számítani

Riasztást adtak ki, ezekben a megyékben kell durva viharokra számítani

A hét utolsó nap­ja­i­ban is hir­te­len ki­törő zá­po­rokra és zi­va­ta­rokra kell szá­mí­tani, de nem­so­kára fel­lé­le­gez­he­tünk.

Felfoghatatlan, újabb román sofőr szenvedett halálos balesetet hazánkban

Felfoghatatlan, újabb román sofőr szenvedett halálos balesetet hazánkban

Csü­tör­tö­kön az M5-ös au­tó­pá­lyán tör­tént ha­lá­los bal­eset, egy kis­te­her­autó ro­hant bele egy ka­mi­onba.

Döntő fordulat a veronai busztragédia ügyében, őket okolják

Döntő fordulat a veronai busztragédia ügyében, őket okolják

Az olasz bí­ró­sá­gon vádat emel­tek a tra­gé­di­áért fe­le­lős­ségre von­ható mér­nö­kök és a ma­gyar sofőr ellen is.

Az olasz bí­ró­sá­gon vádat emel­tek a tra­gé­di­áért fe­le­lős­ségre von­ható mér­nö­kök és a ma­gyar sofőr ellen is.

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai 13 árvát hagy­tak maguk után...

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után...

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

A hir­te­len ki­ala­kuló zi­va­ta­rok mel­lett sok nap­sü­tés­ben is ré­szünk lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő ceglédberceli balesetről

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő balesetről

Egy román ál­lam­pol­gá­ro­kat szál­lító kis­busz so­főrje élő­ben köz­ve­tí­tett az uta­zá­suk­ról a Fa­ce­boo­kon.A kis­busz­ban min­denki meg­halt.

Lesz-e nyugdíjprémium idén és jövőre? Mit mond Orbán Viktor?

Lesz-e nyugdíjprémium idén és jövőre? Mit mond Orbán Viktor?

Sorra járja azo­kat a hely­szí­ne­ket, ahol a vá­lasz­tá­sok előtt bi­zal­mat kért.

A mi­nisz­ter­el­nök sorra járja azo­kat a hely­szí­ne­ket, ahol a vá­lasz­tá­sok előtt meg­for­dult és bi­zal­mat kért. Meg­kö­szöni, hogy rá­sza­vaz­tak. A bu­da­pesti, ötö­dik ke­rü­leti nyug­dí­jas­klub­ban lé­nye­gé­ben saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót is tar­tott.