RIPOSTER

Ez az igazi kihívás: Magyar applikáció készül a Kék Bálna ellen

Ez az igazi kihívás: Magyar alkalmazás készül a Kék Bálna ellen

Ha­ma­ro­san el­ér­hető lesz az Igazi Zöld Ele­fánt app­li­ká­ció, ami­vel az ön­gyil­kos játék he­lyett mutat egy másik al­ter­na­tí­vát.

Lányával közös sírkövet kapott az öngyilkos anya

Lányával közös sírkövet kapott az öngyilkos anya

Ma van az első év­for­du­lója.

Ma van az első év­for­du­lója annak, hogy Edina, kar­já­ban más­fél éves kis­lá­nyá­val, ki­ug­rott a ti­zen­ha­to­dik eme­let­ről.

Figyelmeztet a hatóság: Ha ilyen virágod van, azonnal semmisítsd meg

Figyelmeztet a hatóság: Ha ilyen virágod van, azonnal semmisítsd meg

A NÉBIH min­den egyes szá­lig be­til­totta egy bi­zo­nyos pe­tú­nia for­gal­ma­zá­sát.

A NÉBIH min­den egyes szá­lig be­til­totta egy bi­zo­nyos pe­tú­nia for­gal­ma­zá­sát.

Azt suttogják: Így zuhanhatott ki Pannika a negyedikről Kistarcsán

Azt suttogják: Így zuhanhatott ki Pannika a negyedikről Kistarcsán

A bu­kóra nyi­tott ab­la­kon át­bújva zu­han­ha­tott ki a négy­eme­le­tes ház te­tő­téri ab­la­ká­ból.

El nem hinnéd, mit kukkolnak a fővárosban

El nem hinnéd, mit kukkolnak a fővárosban

Do­bo­zo­kat rak­tak ki a Duna partra.

Leg­alább 20 kis do­bozka ke­rült ki a Duna mind­két part­jára, aki be­le­néz, cso­dát lát­hat.

Ezt tudnod kell: Andy Vajna bevallotta, hogy vált világhírű producerré!

Ezt tudnod kell: Andy Vajna bevallotta, hogy vált világhírű producerré!

A neves pro­du­cer el­ké­pesztő val­lo­más­sal szol­gált!

A neves pro­du­cer el­ké­pesztő val­lo­más­sal szol­gált!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ilyen állapotok uralkodnak a legendás budapesti épületben

Ilyen állapotok uralkodnak a legendás budapesti épületben

Be­zár­ják a di­ák­prog­ra­mok és ro­man­ti­kus, csil­lag­néző ran­de­vúk ked­venc hely­szí­nét - lehet, hogy örökre!

Be­zár­ják a di­ák­prog­ra­mok és ro­man­ti­kus, csil­lag­néző ran­de­vúk ked­venc hely­szí­nét - lehet, hogy örökre! Hiába nyújt a Pla­ne­tá­rium évente száz­ezer lá­to­ga­tó­nak fe­led­he­tet­len él­ményt, a le­rob­bant épü­let­tel, el­avult tech­ni­ká­val nem mű­köd­het to­vább.

Vészjelzést adtak ki: nem várt idő csap le ránk hétvégén

Vészjelzést adtak ki: nem várt idő csap le ránk hétvégén

Vissza­tér az esős idő, rá­adá­sul a vi­ha­rok még to­vább ron­ta­nak a hely­ze­ten. Ke­ress fe­de­zé­ket!

Vissza­tér az esős idő, rá­adá­sul a vi­ha­rok még to­vább ron­ta­nak a hely­ze­ten. Ke­ress fe­de­zé­ket!

Rossz hír érkezett: viharokkal tér vissza az esős idő

Rossz hír érkezett: viharokkal tér vissza az esős idő

A hét­vé­gét el­mossa az eső.

Pén­te­ken még él­vez­het­jük a nap­sü­tést, de a hét­vé­gét már el­mossa az eső.

Bosszantó előrejelzés: Széllel kísért hidegfront közelít hazánk felé

Bosszantó előrejelzés: Széllel kísért hidegfront közelít hazánk felé

Pén­te­ken még napos időre van ki­lá­tás, fel­hők alig lesz­nek az égen, de hét­vé­gére már el­rom­lik az idő­já­rás.

Erre készülj! Szélviharral érkezik az év felmelegedése

Erre készülj! Szélviharral érkezik az év felmelegedése

A kö­vet­kező na­pok­ban meleg és szá­raz időre kell ké­szülni. A szél azon­ban nem kímél min­ket.

A kö­vet­kező na­pok­ban meleg és szá­raz időre kell ké­szülni. A szél azon­ban nem kímél min­ket.

Nyíregyházi gyilkosság: Börtönbe küldték a román orvost

Nyíregyházi gyilkosság: Börtönbe küldték a román orvost

Három év négy hónap bör­tönre ítél­ték fegy­ver­csem­pé­sze­tért Ro­má­ni­á­ban a tü­dő­gyó­gyászt.

Kád helyett a mosóba viszik kedvencüket a gazdik Budapesten

Kád helyett a mosóba viszik kedvencüket a gazdik Budapesten

Ku­tya­tar­tók ezrei moz­dul­hat­nak meg.

Ku­tya­für­de­tés a la­kás­ban? Tu­dunk jobb és kor­sze­rűbb el­já­rást. Ku­tya­tar­tók ez­re­i­nek lehet ez a meg­ol­dás.

Rendkívüli idővel érkezik a felmelegedés, erre készülj

Rendkívüli idővel érkezik a felmelegedés, erre készülj

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de pár za­varó té­nye­ző­től nem sza­ba­du­lunk.

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de né­hány za­varó té­nye­ző­től még nem sza­ba­du­lunk.

Fordulat a szeméttel teli urna ügyében: Megszólal a vidéki krematórium

Fordulat a szeméttel teli urna ügyében: Megszólal a vidéki krematórium

Szö­gek, csa­va­rok és három fog­sor ke­rült rej­té­lyes módon a ham­vak közé.

Szö­gek, csa­va­rok és három fog­sor ke­rült rej­té­lyes módon egy bu­da­pesti édes­anya ham­vai közé, erről el­ső­ként a Ri­post szá­molt be. Mi­köz­ben a hoz­zá­tar­to­zók perre ké­szül­nek, az érin­tett kre­ma­tó­rium te­le­fo­non már el­né­zést kért a tör­tén­te­kért.

Vészjelzést adtak ki: fagyos esővel támad az időjárás, erre készülj

Vészjelzést adtak ki: fagyos esővel támad az időjárás, erre készülj

Már nem kell so­káig várni, nem­so­kára meg­sza­ba­du­lunk az esős idő­től.

Már nem kell so­káig várni, nem­so­kára meg­sza­ba­du­lunk az esős idő­től.

Hátborzongató titkot rejt a csepeli gyilkos Facebookja

Hátborzongató titkot rejt a csepeli gyilkos Facebookja

Haj­tó­va­dá­sza­tot in­dí­tott a rend­őr­ség!

Haj­tó­va­dá­sza­tot in­dí­tott a rend­őr­ség Koós László ellen, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint pén­te­ken meg­ölt egy nőt Cse­pe­len.

Cigányzenére nótázott kínai bankárokkal Orbán Viktor

13 fodros szoknya...Cigányzenére nótázott kínai bankárokkal Orbán Viktor

Varga Mi­hály Fa­ce­book­ján buk­kan­tunk erre a gyöngy­szemre. Ál­lí­tó­lag ez volt a be­me­le­gí­tés.

Kiadták a vészjelzést: brutális időnk lesz, ránk szakad az ég

Kiadták a vészjelzést: brutális időnk lesz, ránk szakad az ég

Saj­nos a szél se kímél min­ket.

Fel­hő­sza­ka­dásra és jég­esőre is ké­szülni kell a hét­vé­gén. Saj­nos a szél se kímél min­ket.

Hatalmas záporfelhők közelítenek felénk, ebben nem lesz köszönet

Hatalmas záporfelhők közelítenek felénk, ebben nem lesz köszönet

Több napig tartó eső­zést jósol a me­te­o­ro­ló­gia, úgy tűnik, hogy a ta­vaszt el­mossa a szo­morú idő­já­rás.

Csontvelődonort keres az ausztrál anyuka

Csontvelődonort keres az ausztrál anyuka

A két­gyer­me­kes Kate csont­velő-át­ül­te­tés nél­kül rövid időn belül meg­hal. Csa­ládja a ma­gya­rok­hoz for­dul se­gít­sé­gért.

A két­gyer­me­kes Kate csont­velő-át­ül­te­tés nél­kül rövid időn belül meg­hal. Csa­ládja a ma­gya­rok­hoz for­dul se­gít­sé­gért a %Ri­post%-on ke­resz­tül.

Emelték a riasztás fokozatát: jégesővel támad az év vihara

Emelték a riasztás fokozatát: jégesővel támad az év vihara

Ebben nem lesz kö­szö­net!

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Sok kel­le­met­len­sé­get tar­to­gat az idő­já­rás.

Sokkoló felfedezés: Ezek voltak a pesti édesanya hamvai közt!

Sokkoló felfedezés: Ezek voltak a pesti édesanya hamvai közt!

Anikó a na­pok­ban nyi­totta ki édes­anyja ott­hon őr­zött ur­ná­ját, em­beri ma­rad­vá­nyo­kat, csa­va­ro­kat és szö­ge­ket ta­lált benne.

Soha többé nem látja a férjét Bróker Marcsi

Soha többé nem látja a férjét Bróker Marcsi

Le­zá­rult a nyo­mo­zás, Bró­ker Mar­csi pedig to­vábbra is marad a rá­csok mö­gött. A férje vi­szont na­gyon beteg, nem va­ló­színű, hogy va­laha még meg­lá­to­gat­hatja...

Le­zá­rult a nyo­mo­zás, Bró­ker Mar­csi pedig to­vábbra is marad a rá­csok mö­gött. A férje vi­szont na­gyon beteg, nem va­ló­színű, hogy va­laha még meg­lá­to­gat­hatja...

Elüldözte a Ripost a Blaha Lujza térről a nyugdíjasokat átverő bűnbandát

Elüldözte a Ripost a Blaha Lujza térről a nyugdíjasokat átverő bűnbandát

Cik­künk meg­je­le­nése nap­ján pa­kol­tak össze.

Cik­künk meg­je­le­nése után egy nap­pal már hiába ke­reste ol­va­sónk a céget az EMKE-iro­da­ház­ban.

Ilyen nincs! Megint itt a fagy, ezt teszik a lakók a hidegben

Ilyen nincs! Megint itt a fagy, ezt teszik a lakók a hidegben

Idén két nap­pal ko­ráb­ban ér­kez­tek a fa­gyos­szen­tek! Olyan hideg volt, hogy sok he­lyen már teg­nap fű­teni kel­lett, ma haj­nalra pedig néhol fa­gyot jó­sol­tak!

Újabb részletek a veronai tragédia áldozatainak készülő emlékhelyről

Újabb részletek a veronai tragédia áldozatainak készülő emlékhelyről

Egy Ame­ri­ká­ban tur­nézó ma­gyar zon­go­rista há­zas­pár fel­aján­lása adja az alap­tő­két.

Jégesővel és viharokkal csap le az időjárás, erre készülj

Jégesővel és viharokkal csap le az időjárás, erre készülj

A kö­vet­kező na­pok­ban me­le­gebb időnk lesz, de a durva vi­ha­rok meg­ke­se­rí­tik az éle­tün­ket.

A kö­vet­kező na­pok­ban me­le­gebb időnk lesz, de a durva vi­ha­rok meg­ke­se­rí­tik az éle­tün­ket.

Éles fordulatot vesz az időjárás, eddig tart a hidegfront

Éles fordulatot vesz az időjárás, eddig tart a hidegfront

Egy kis ideig még nem sza­ba­du­lunk a der­mesztő hi­deg­től és az eső­től. De nem­so­kára jobbra for­dul az idő!

Egy kis ideig még nem sza­ba­du­lunk a der­mesztő hi­deg­től és az eső­től. De nem­so­kára jobbra for­dul az idő!

Itt az indok, miért forrázta le kétéves gyermekét az apa

Itt az indok, miért forrázta le életveszélyesen kétéves gyermekét az apa

Ezért tar­totta a tűz­forró víz alá.

Ezért tar­totta a tűz­forró víz alá a gye­re­ket a ke­gyet­len kis­kun­maj­sai apa.

Durva hidegfront érkezik, jön az év legnagyobb lehűlése

Durva hidegfront érkezik, jön az év legnagyobb lehűlése

Ennek nem fogsz örülni...

A kö­vet­kező na­pok­ban na­gyon lehűl a le­vegő, és más kel­le­met­len­sé­ge­ket is tar­to­gat még az idő­já­rás. Ennek nem fogsz örülni...

Szerelmi dráma miatt tűnhetett el a 17 éves magyar kismama

Szerelmi dráma miatt tűnhetett el a 17 éves magyar kismama

Vi­vi­ent el­hagyta a ba­rátja, azóta nem tudni, hol van. Áp­ri­lis vége óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség is ke­resi!

Vi­vi­ent el­hagyta a ba­rátja, azóta nem tudni, hol van. Áp­ri­lis vége óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség is ke­resi!

Így módosítja a magyar házaspár földkerülő útját

Így módosítja a magyar házaspár földkerülő útját

Tel­je­sen újra kell ter­vez­nie föld­ke­rülő útját annak a há­zas­pár­nak, akik arra vál­lal­koz­tak, hogy kör­be­ke­rü­lik a Föl­det.

Tel­je­sen újra kell ter­vez­nie föld­ke­rülő útját annak a há­zas­pár­nak, akik arra vál­lal­koz­tak, hogy kör­be­ke­rü­lik a Föl­det egy Apollo Fox tí­pusú kis­re­pü­lő­vel.

Hírzárlat a Teréz körúti robbantás ügyében!

Hírzárlat a Teréz körúti robbantás ügyében!

Az ügyész­ség akár kény­szer­gyógy­ke­ze­lésre is küld­heti a me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jét, aki így meg­úsz­hatja a bör­tönt. Az új ügy­véd pedig nem nyi­lat­ko­zik.

Az ügyész­ség akár kény­szer­gyógy­ke­ze­lésre is küld­heti a me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jét, aki így meg­úsz­hatja a bör­tönt.

Családokat tett tönkre a kecskeméti panelrobbanás

Családokat tett tönkre a kecskeméti panelrobbanás

Ado­mány­gyűj­tést in­dí­tot­tak.

Ado­mány­gyűj­tést indít az ön­kor­mány­zat. Még nem tudni, mikor köl­töz­het­nek vissza a lakók. A rob­ba­nást egy gáz­sze­relő okozta, aki ön­gyil­kos akart lenni.

Felháborító indokkal állt elő, majd mindent bevallott a forrázó apa

Felháborító indokkal állt elő, majd mindent bevallott a forrázó apa

El­is­merte, hogy le­for­rázta a két­évest.

El­is­merte a 38 éves kis­kun­maj­sai férfi, hogy ő en­gedte rá két­éves kis­lá­nyára a tűz­forró vizet.

Felhőszakadással érkezik a hidegfront, durván lehűl a levegő

Felhőszakadással érkezik a hidegfront, durván lehűl a levegő

Esős, sze­les időnk lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban saj­nos nem ússzuk meg szá­ra­zon! Esős, sze­les időnk lesz.

Kiadták a riasztást: közeleg a hidegfront, óriási viharokat hoz

Kiadták a riasztást: közeleg a hidegfront, óriási viharokat hoz

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban lehűl a le­vegő. Saj­nos sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Elérte a pusztító vihar hazánkat, rémisztő jelenség az égbolton

Elérte a pusztító vihar hazánkat, rémisztő jelenség az égbolton

Míg a fő­vá­ros­ban és a Du­nán­tú­lon süt a nap, ke­le­ten tom­bol a vihar!

Míg a fő­vá­ros­ban és a Du­nán­tú­lon süt a nap, ke­le­ten tom­bol a vihar!

Miért köszönt Orbán Viktor még a lábasjószágnak is a hátsó udvarban?

Miért köszönt Orbán Viktor még a lábasjószágnak is a hátsó udvarban?

Ebben a vil­lám­lá­to­ga­tás­ban benne van sok min­den, amit aligha ért na­gyon sok mai ma­gyar po­li­ti­kus.

Végleg eldőlt: Itt vésik kőbe a veronai tragédia áldozatainak névsorát

Végleg eldőlt: Itt vésik kőbe a veronai tragédia áldozatainak névsorát

Bu­da­pes­ten fog meg­épülni az em­lék­hely, ahol bárki gyer­tyát gyújt­hat a busz­tra­gé­dia 17 ma­gyar ál­do­zata em­léke előtt.

Kiadták a figyelmeztetést: nincs menekvés a felhőszakadás elől

Kiadták a figyelmeztetést: nincs menekvés a felhőszakadás elől

Napok óta tart az esős idő, és saj­nos még so­káig ilyen marad.

Napok óta tart az esős idő, és saj­nos még so­káig ilyen marad. Jobb, ha tar­tunk ma­gunk­nál es­er­nyőt!

Rémisztő előrejelzés: Szélviharral kísért felhőszakadás tart felénk

Rémisztő előrejelzés: Szélviharral kísért felhőszakadás tart felénk

Saj­nos nem lesz fel­hőt­len a hét vége, - szó sze­rint.

Saj­nos nem lesz fel­hőt­len a hét vége, - szó sze­rint.

Ez az igazi oka a MEDIÁN meglepő eredményének: Visszatér a valósághoz

Ez az igazi oka a MEDIÁN meglepő eredményének: Visszatérés a valósághoz

Vajon miért mért hosszú időn át 1 mil­li­ó­val több FIDESZ szim­pa­ti­zánst a MEDIÁN, mint mások?

Halálba rohant a Budapesten elgázolt angol fiú

Halálba rohant a Budapesten elgázolt angol fiú

A Váci úton gá­zol­ták ha­lálra.

Ba­rá­tai és meny­asszo­nya is gyá­szolja azt a 24 éves fiút, aki még pén­te­ken tűnt el Bu­da­pes­ten. A Váci úton gá­zol­ták ha­lálra.

Már online is legálisan kaszinózhatunk Magyarországon

Már online is legálisan kaszinózhatunk Magyarországon

Black­jack és ru­lett a Ve­gasTV mű­so­rán. Olyan, mintha ott len­nénk a hely­szí­nen, és mind­ezt biz­ton­ság­ban!

Black­jack és ru­lett a Ve­gasTV mű­so­rán. Olyan, mintha ott len­nénk a hely­szí­nen, és mind­ezt biz­ton­ság­ban!

Szabadlábon a kettős gyilkosság gyanúsítottja

Szabadlábon a kettős gyilkosság gyanúsítottja

Ke­gyet­len módon ölték meg Bélát és fe­le­sé­gét Eke­csen, ám a gya­nú­sí­tot­tat ter­helő bi­zo­nyí­ték híján el­en­ged­ték.

Ke­gyet­len módon ölték meg Bélát és fe­le­sé­gét Eke­csen, ám a gya­nú­sí­tot­tat ter­helő bi­zo­nyí­ték híján el­en­ged­ték.

Gázszerelő robbanthatta fel a panelt

Gázszerelő robbanthatta fel a panellakást

Több­ször fe­nye­ge­tett ön­gyil­kos­ság­gal.

Ma­gára rob­bant­hatta a pa­nelt hét­főn a kecs­ke­méti férfi. A szom­szé­dok sze­rint ko­ráb­ban több­ször fe­nye­ge­tő­zött ön­gyil­kos­ság­gal.

Vészjelzést adtak ki: itt csap le a kíméletlen felhőszakadás

Vészjelzést adtak ki: itt csap le a kíméletlen felhőszakadás

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a fél or­szágra ri­asz­tást adtak ki. Durva vi­ha­rokra kell ké­szülni!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a fél or­szágra ri­asz­tást adtak ki. A kö­vet­kező na­pok­ban durva vi­ha­rokra kell ké­szülni!

Szörnyű hír érkezett: halálra gázolták a Budapesten eltűnt angol fiút

Szörnyű hír érkezett: halálra gázolták a Budapesten eltűnt angol fiút

A 24 éves brit fi­a­tal­em­ber buli köz­ben tűnt el.

A 24 éves brit fi­a­tal­em­ber, aki pén­te­ken egy 22 fős tár­sa­ság tag­ja­ként jött a fő­vá­rosba, de buli köz­ben el­tűnt.

Készülj! Esővel érkezik a felmelegedés, most igazán forró napok jönnek

Készülj! Esővel érkezik a felmelegedés, most igazán forró napok jönnek

Bár esős, sze­les időnk lesz, a hő­mérő iga­zán ked­vező vál­to­zást mutat!

Bár esős, sze­les időnk lesz, a hő­mérő iga­zán ked­vező vál­to­zást mutat!

Éles fordulatot vesz az időjárás, rendkívüli meleg jön

Éles fordulatot vesz az időjárás, rendkívüli meleg jön

Végre vissza­tér a ta­va­szias idő.

Végre vissza­tér a ta­va­szias idő, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért szá­mol­nunk kell!

Újra megy a harc a legrégebbi netes, magyar csaló ellen

Újra megy a harc a legrégebbi netes, magyar csaló ellen

Már mil­li­ó­kat csalt ki.

Az első se­gít­ség­ké­ré­sek ide­jén még csak 15 éves volt az ópá­lyi Nagy Ró­bert, aki fi­a­tal kora el­le­nére már mil­li­ó­kat csalt ki jó­akaró em­be­rek­ből.

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Az ál­lat­men­tők si­et­tek a se­gít­sé­gére.

Egy er­dő­ben, ször­nyű kö­rül­mé­nyek kö­zött él az a haj­lék­ta­lan, aki azért gyűjti be a kóbor macs­ká­kat, hogy ne pusz­tul­ja­nak el. Ál­lat­men­tők se­gí­te­nek rajta.

Viharral támad a hidegfront, elmos minket az eső

Viharral támad a hidegfront, elmos minket az eső

Ma ismét ket­té­sza­kad az or­szág.

Ma ismét ket­té­sza­kad az or­szág, de hét­vé­gére min­den­hol lehűl a le­vegő. De tar­to­gat még kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás.

Ezt hozza a hosszú hétvége, kiderült, milyen idő lesz vasárnap!

Ezt hozza a hosszú hétvége, kiderült, milyen idő lesz vasárnap!

Vá­rat­lan for­du­lat áll be va­sár­nap, hi­szen végre eljön a ta­vasz!

Vá­rat­lan for­du­lat áll be va­sár­nap, már ami az idő­já­rást il­leti, hi­szen végre eljön a ta­vasz!

A hétvégét elmossa az eső, jönnek az év legnagyobb viharai

A hétvégét elmossa az eső, jönnek az év legnagyobb viharai

Saj­nos még to­vább hűl a le­vegő.

Erős sze­let és ren­ge­teg esőt hoz a hi­deg­front. Saj­nos még to­vább hűl a le­vegő. Job­ban te­szed, ha a kö­vet­kező na­pok­ban in­kább fedél alatt ma­radsz.

Az internet hőse lett a 77 éves Lidi néni!

Az internet hőse lett a 77 éves Lidi néni!

Még csak el sem fá­radt az idős asszony, aki le­te­kert 50 ki­lo­mé­tert!

Még csak el sem fá­radt a 77 éves asszony, aki be­állt a bi­cik­lis fel­vo­nu­lók közé és le­te­kert 50 ki­lo­mé­tert!

Még csak kéthetes, de máris óriás a törpevíziló

Még csak kéthetes, de máris óriás a törpevíziló

Ha­ma­ro­san nevet is kap­hat a Nyír­egy­házi Ál­lat­park új­szü­löttje. Most még csak várja, hogy anyja meg­etesse.

Ha­ma­ro­san nevet is kap­hat a Nyír­egy­házi Ál­lat­park új­szü­löttje. Most még csak várja, hogy anyja meg­etesse.

Kettészakad az ország: rendkívüli hideggel érkezik a front

Kettészakad az ország: rendkívüli hideggel érkezik a front

Sok esőre kell ké­szülni.

Az or­szág két része kö­zött azon­ban óri­ási kü­lönb­sé­gek le­het­nek.

Orbán bekeményített: Megvédem a hazámat

Orbán bekeményített: Megvédem
a hazámat

Ke­mény, fél­re­ért­he­tet­len mon­da­tok­ban fo­gal­ma­zott.

Ke­mény, fél­re­ért­he­tet­len mon­da­tok­ban fo­gal­ma­zott.

Kimentettek egy szombathelyi kislányt a Kék Bálna-őrületből

Kimentettek egy szombathelyi kislányt a Kék Bálna-őrületből

Már a 15. szin­tig ju­tott egy he­te­di­kes kis­lány az Orosz­or­szág­ból in­dult, in­ter­ne­ten ter­jedő ön­gyil­kos ki­hí­vás "já­ték­ban".

Már a 15. szin­tig ju­tott egy he­te­di­kes kis­lány az Orosz­or­szág­ból in­dult, in­ter­ne­ten ter­jedő ön­gyil­kos ki­hí­vás "já­ték­ban", ami­kor a di­ák­tár­sai ész­re­vet­ték, hogy vag­dossa magát. Az is­kola fel­hívta a szü­lők és a di­á­kok fi­gyel­mét a ve­szélyre.

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró meg­ter­mé­ke­nyí­tett pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

Ekkor érkezik a brutális hidegfront, elmossa az országot az eső

Ekkor érkezik a brutális hidegfront, elmossa az országot az eső

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban a szél­vi­ha­rok sem kí­mél­nek min­ket.

Előzetesben a nyugdíjasokat átverő bűnbanda egyik tagja!

Előzetesben a nyugdíjasokat átverő bűnbanda egyik tagja!

A rend­őr­ség egy­előre tit­ko­ló­zik.

A rend­őr­ség egy­előre tit­ko­ló­zik, de la­punk úgy tudja: a je­len­leg Eger­ben mű­ködő csaló cég ve­ze­tő­jét si­ke­rült le­kap­csolni.

Most már biztos: Magyar vizsla nélkül jegyesfotózás sincs

Most már biztos: Magyar vizsla nélkül jegyesfotózás sincs

Kü­lön­le­ges, es­küvő előtti fo­tó­zást ter­ve­zett egy ma­gyar pár: el­vit­ték ku­tyá­ju­kat is, aki­vel már évek óta egy csa­lá­dot al­kot­nak.

Kü­lön­le­ges, es­küvő előtti fo­tó­zást ter­ve­zett egy ma­gyar pár: el­vit­ték ku­tyá­ju­kat is, aki­vel már évek óta egy csa­lá­dot al­kot­nak.

Kiadták a riasztást: viharos szelet hoz a meleg levegő

Kiadták a riasztást: viharos szelet hoz a meleg levegő

Bár kel­le­mes meleg lesz, esőre és szélre saj­nos szá­mí­tani kell. Csü­tör­tö­kön ér­ke­zik a kö­vet­kező hi­deg­front...

Bár kel­le­mes meleg lesz, esőre és szélre saj­nos szá­mí­tani kell. Csü­tör­tö­kön ér­ke­zik a kö­vet­kező hi­deg­front...

Budapesten kéreget a kórházból eltűnt olasz férfi

Budapesten kéreget a kórházból eltűnt olasz férfi

Négy éve a fe­le­sé­gét lá­to­gatta meg a kór­ház­ban a 45 éves Marco, azóta nem tudni, hol van.

Négy éve a fe­le­sé­gét lá­to­gatta meg a kór­ház­ban a 45 éves Marco, azóta nem tudni, hol van.

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Azt hit­ted, vége?

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor el kell ke­se­rít­sünk. A kö­vet­kező hét is tar­to­gat meg­le­pe­tést.

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba.

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba az áp­ri­lisi rapid tél után. Va­sár­nap már sok nap­sü­tés mel­lett me­leg­szik az idő, de még így sem lesz az igazi.

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat...

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Újabb hidegfront érkezik, ekkor csap le a rendkívüli idő

Újabb hidegfront érkezik, ekkor csap le a rendkívüli idő

Dur­ván lehűl a le­vegő.

Nem­so­kára vissza­tér az esős, sze­les idő, rá­adá­sul a le­vegő is dur­ván lehűl. Me­gint té­lies napok jön­nek...

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Egy­kori szö­veg­írója meg­döb­bent azon, hogy Dop­e­man el­in­dult a 8. ke­rü­leti idő­közi vá­lasz­tá­so­kon, és még min­dig azt várja, hogy ki­de­rül, csak vic­cel a rap­per.

Egy­kori szö­veg­írója meg­döb­bent azon, hogy Dop­e­man el­in­dult a 8. ke­rü­leti idő­közi vá­lasz­tá­so­kon, és még min­dig azt várja, hogy ki­de­rül, csak vic­cel a rap­per.

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Ha­tal­mas ko­csi­sor áll He­gyes­ha­lom­nál, órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Kitálalt a pultoslány: Így vernek át a magyar kocsmákban

Kitálalt a pultoslány: Így vernek át a magyar kocsmákban

Me­g­elé­gelte a ven­dé­gek át­ve­ré­sét!

Me­g­elé­gelte a ven­dé­gek át­ve­ré­sét egy fi­a­tal pul­tos­lány, aki hó­na­po­kig dol­go­zott egy kör­úti kocs­má­ban Bu­da­pes­ten.

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

A hó­esés­től el­bú­csúz­ha­tunk, de még der­mesz­tőbb hi­degre kell ké­szülni.

A hó­esés­től el­bú­csúz­ha­tunk né­hány napra, de még der­mesz­tőbb hi­degre kell ké­szülni.

Duzzadt szeméremajkait mutogatja a gigamellű magyar modell

Duzzadt szeméremajkait mutogatja a gigamellű magyar modell

Mintha a me­sé­ben lenne: vett is ma­gára va­la­mit, és nem is.

Mintha a me­sé­ben lenne: vett is ma­gára va­la­mit, és nem is.

Hatalmas a káosz a Mátrában, egy napja nincs áram

Hatalmas a káosz a Mátrában, egy napja nincs áram

Az árok­ban akad­tak hó­kot­rók.

Egy kom­men­telő sze­rint Mát­ra­há­zá­nál az árok­ban akad­tak hó­kot­rók.

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt.

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt egy ma­gyar sik­ló­er­nyős. Meg­úszta a vész­le­szál­lást és a ha­tár­sér­tést is.

Hihetetlen időjárás Magyarországon, 48 éve nem volt ilyen

Hihetetlen időjárás Magyarországon, 48 éve nem volt ilyen

Meg­dőlt a nap­pali or­szá­gos hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön! A Kék­es­te­tőn a leg­me­le­gebb dél­utáni órák­ban is majd­nem mí­nusz 3 Cel­sius-fok volt...

Meg­dőlt a nap­pali or­szá­gos hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön! A hó­födte Kék­es­te­tőn a leg­me­le­gebb dél­utáni órák­ban is majd­nem mí­nusz 3 Cel­sius-fokos hideg volt - tá­jé­koz­tat az me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

A sam­po­nok­ban és tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

A tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

Emelték a vészjelzés fokozatát: ma még jobban bekeményít az időjárás

Emelték a vészjelzés fokozatát: ma még jobban bekeményít az időjárás

A kö­vet­kező na­pok­ban té­lies idő­vel kell meg­küz­de­nünk. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

A vi­ha­ros, hideg, sze­les, esős, havas idő­já­rás miatt nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

Gyilkos rémtől rettegnek a Népligetnél élők

Gyilkos rémtől rettegnek a Népligetnél élők

Ok­tó­ber óta ke­re­sik a gyil­kost, aki bru­tá­li­san meg­ölt egy nőt a bu­da­pesti Nép­li­get­ben. A rend­őr­ség eddig hiába hall­ga­tott meg több ezer em­bert.

Ok­tó­ber óta ke­re­sik a gyil­kost, aki bru­tá­li­san meg­ölt egy nőt a bu­da­pesti Nép­li­get­ben. A rend­őr­ség eddig hiába hall­ga­tott meg több ezer em­bert, és hiába tű­zött ki 5 mil­lió fo­rint vér­dí­jat.