RIPOSTER

Veronai busztragédia: ezért menekül a nyilvánosság elől a sofőr

Veronai busztragédia: ezért menekül a nyilvánosság elől a sofőr

Napra pon­to­san egy éve tör­tént a tra­gé­dia. V. János nem haj­landó ki­nyitni la­ká­sá­nak aj­ta­ját...

Vér folyt a határon: két nőt tapostak agyon a kerítésnél

Vér folyt a határon: két nőt tapostak agyon a kerítésnél

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént.

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént hét­főn a spa­nyol enk­lávé, Ceuta ke­rí­té­sé­nél: két asszonyt ta­po­sott agyon a hir­te­len meg­in­duló tömeg.

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén.

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén. A vi­ha­ros szél pedig csak még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Ónos esővel jön a fagyos szél, mutatjuk a veszélyzónákat

Ónos esővel jön a fagyos szél, mutatjuk a veszélyzónákat

Haj­nal­ban fagyra kell ké­szülni.

Haj­nal­ban fagyra kell ké­szülni, de más kel­le­met­len­sé­get is tar­to­gat az idő­já­rás. Ne hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

Több fronton támad az időjárás, erre nem számítottál

Több fronton támad az időjárás, erre nem számítottál

Jön a hó és a mí­nu­szok!

El­bú­csúz­ha­tunk az utóbbi hetek enyhe idő­já­rá­sá­tól. Az ónos esőt most ha­va­zás kö­veti, de a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Tragédia Borsodban: zebrán gázolta halálra a családtagokat egy kamion

Tragédia Borsodban: zebrán gázolta halálra a családtagokat egy kamion

Egy len­gyel ka­mi­on­so­főr nem tar­totta be a KRESZ sza­bá­lyait.

Egy len­gyel ka­mi­on­so­főr nem tar­totta be a KRESZ sza­bá­lyait, ez pedig tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bonyolódik az ügy: különös, ami kiderült a migránsok repülőjéről

Bonyolódik az ügy: különös, ami kiderült a migránsok repülőjéről

Ilyen még eddig nem tör­tént, a szán­tó­föl­dön re­pü­lő­vel lan­dol­tak.

Ilyen még eddig nem tör­tént, a szán­tó­föl­dön re­pü­lő­vel lan­dol­tak a mig­rán­sok. Ám nem csak a tör­té­net, a re­pülő maga is kü­lö­nös.

Megbánta, fájdalmas vallomást tett a zuglói kokainos gázoló

Megbánta, fájdalmas vallomást tett a zuglói kokainos gázoló

A fi­a­tal nő el­is­merte, hogy fo­gyasz­tott ko­ka­int a bal­eset nap­ján, de azt ta­gadja, hogy a gá­zo­lás előtt dro­go­zott.

A fi­a­tal nő el­is­merte, hogy fo­gyasz­tott ko­ka­int a bal­eset nap­ján, de azt ta­gadja, hogy a gá­zo­lás előtt dro­go­zott.

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták egri szer­ve­ze­tü­ket. Az eg­riek ki­lép­tek a párt­ból is.

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

Meglepő, de nem került rács mögé a 19 éves Fannit nyakon szúró Dávid

Meglepő, de nem került rács mögé a 19 éves Fannit nyakon szúró Dávid

Dön­tött az első fokú bí­ró­ság a pén­tek esti gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­já­nak sor­sá­ról: nem he­lyez­ték elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba!

Pénzhez jutnak a Czeglédy-ügy károsultjai

Pénzhez jutnak a Czeglédy-ügy károsultjai

Ma lé­pett ha­tályba a kár­ren­de­zés­ről in­téz­kedő kor­mány­ren­de­let.

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Dermesztő hideggel érkezik a hó, ebben nem lesz köszönet

Dermesztő hideggel érkezik a hó, ebben nem lesz köszönet

A hét ele­jén je­len­tő­sen lehűl a le­vegő, még a nap­sü­tés­ben is va­cogni fo­gunk - és még a szél sem kímél min­ket!

A hét ele­jén je­len­tő­sen lehűl a le­vegő, még a nap­sü­tés­ben is va­cogni fo­gunk - és még a szél sem kímél min­ket!

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni. Saj­nos az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk!

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni. Saj­nos az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk!

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Borzalmas részletek: sugárban hányt a baba, a szülők nem hívtak orvost

Borzalmas részletek: sugárban hányt a baba, a szülők nem hívtak orvost

A szü­lők mu­lasz­tása miatt halt meg más­fél hó­na­pos kisfiuk még 2013-ban, ők mégis az or­vo­so­kat hi­báz­tat­ják.

Lebukott a reptéren a magyar férfi, fura dolog volt a csomagjában

Lebukott a reptéren a magyar férfi, fura dolog volt a csomagjában

Ért­he­tet­len, hogy mi járt a fe­jé­ben, ami­kor egy rakás fegy­vert gyö­mö­szölt a poggyá­szába.

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Mu­tat­juk, hol vár­ható eső és hó.

Mu­tat­juk, hol kell esős, sőt havas időre ké­szülni. Saj­nos a szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Botrányosan viselkednek az oltásellenes szülők, miattuk halt meg a baba

Botrányosan viselkednek az oltásellenes szülők, miattuk halt meg a baba

A fél éves kort sem érte meg.

A ma­gyar ol­tás­el­le­nes moz­ga­lom ve­ze­tője nem en­gedte, hogy kisfiát or­vo­sok ke­zel­jék, a gye­reke pedig a fél éves kort sem érte meg.

Felkavaró vallomás: megszólalt a pásztói csecsemőgyilkos anya

Felkavaró vallomás: megszólalt a pásztói csecsemőgyilkos anya

A nő pén­te­ken ke­rült elő­ze­tesbe.

A nő pén­te­ken ke­rült elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba, val­lo­má­sá­ban pedig hi­he­tet­len ma­gya­rá­zat­tal állt elő.

Vérfagyasztó részletek derültek ki a pásztói csecsemőgyilkosságról

Vérfagyasztó részletek derültek ki a pásztói csecsemőgyilkosságról

A baba fejét a hét ele­jén ta­lál­ták meg.

A cse­csemő fejét a hét ele­jén ta­lál­ták meg Pász­tón, mi­u­tán anyja a pa­tak­par­ton meg­szülte és meg­ölte őt. Most ki­de­rült, hogy társa is le­he­tett ször­nyű tet­té­ben.

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Saj­nos az idő­já­rás elő­ve­szi ko­mo­rabb arcát.

Az idő­já­rás elő­ve­szi ko­mo­rabb arcát, így több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Fertőzött bébiétel a magyar boltokban, ha vettél ilyet, ki se bontsd

Fertőzött bébiétel a magyar boltokban, ha vettél ilyet, ki se bontsd

Klór­tar­talmú tisz­tí­tó­szer ma­rad­vá­nyait mu­tat­ták ki egy bé­bi­étel­ben.

Klór­tar­talmú tisz­tí­tó­szer ma­rad­vá­nyait mu­tat­ták ki egy bé­bi­étel­ben.

Metró biztonsági őrei zaklatják a diáklányokat? Reagált a BKK

Metró biztonsági őrei zaklatják a diáklányokat?

Egy utas sze­rint a Fe­ren­ciek terén két biz­ton­sági őr fur­csán kö­ze­le­dett a nők­höz, más­hol pedig is­ko­lás lá­nyok di­ák­iga­zol­vá­nyát ta­nul­má­nyoz­zák.

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por.

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por, ami­től sáros lesz az eső. Jön a le­hű­lés is!

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ta­valy ilyen­kor ná­lunk is be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban pedig -28 fokot mér­tek. Hogy­hogy idén csak Af­ri­kába és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Nyíl­nak a hó­vi­rá­gok, rü­gyez­nek a fák, pó­ló­ban kor­cso­lyáz­nak és na­poz­nak a Vá­ros­li­get­ben, mi­köz­ben a si­va­tag­ban ha­va­zik, és be­fa­gyott a Ni­a­gara. Ta­valy ilyen­kor ná­lunk is be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban pedig -28 fokot mér­tek. Hogy­hogy idén csak Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

A fi­zi­kai ha­tá­rok el­mo­só­dá­sá­val bárki né­hány kat­tin­tás­sal hoz­zá­jut­hat egy sor, ha­lá­los mérgű hül­lő­höz.

A fi­zi­kai ha­tá­rok el­mo­só­dá­sá­val bárki né­hány in­ter­ne­tes kat­tin­tás­sal hoz­zá­jut­hat egy sor, ha­lá­los mérgű hül­lő­höz.

Orbán és Gulyás Gergely bementek a sörözőbe...

Orbán és Gulyás Gergely bementek a sörözőbe...

Jól csú­szott a híres Pa­u­laner.

A nem min­den­napi meg­hí­vás után, ami­kor a német ko­a­lí­ciós tár­gya­lá­sok kap­csán(!) meg­hív­ták a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nö­köt, jól csú­szott a híres Pa­u­laner.

Bizarr új hobbi terjed, undorító, amit ezek a nők művelnek!

Bizarr új hobbi terjed, undorító, amit ezek a nők művelnek!

Sok kö­ve­tője van a fur­csa trend­nek.

A kü­lö­nös trend­nek már szá­mos kö­ve­tője van, és félő, hogy ez a szám csak nö­ve­kedni fog.

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint át­lát­ha­tat­lan köd­del in­dul­nak a reg­ge­lek.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint át­lát­ha­tat­lan köd­del in­dul­nak a reg­ge­lek. Azt is mu­tat­juk, mikor jön az eső!

Sokkot kapott a tűzoltók vezetője, egyre brutálisabb támadások érik őket

Sokkot kapott a tűzoltók vezetője, egyre brutálisabb támadások érik őket

A német szak­em­ber egy in­ter­jú­ban kon­gatta meg a vész­ha­ran­got.

A német tűz­oltó egye­sü­let pa­rancs­noka egy lap­in­ter­jú­ban kon­gatta meg a vész­ha­ran­got. El­mon­dása sze­rint az utóbbi évek­ben el­múlt a ha­tó­sági sze­mé­lyek felé mu­ta­tott tisz­te­let, és egyre bru­tá­li­sabb tá­ma­dá­sok érik őket mun­ká­juk során.

Lehetetlen idővel köszönt be a hétvége, erre készülj

Lehetetlen idővel köszönt be a hétvége, erre készülj

Bár a hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul, azért tar­to­gat kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket is az idő­já­rás.

Bár a hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul, azért tar­to­gat kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket is az idő­já­rás.

Dráma Borsodban: megszökött az óvodából egy nagycsoportos fiú

Dráma Borsodban: megszökött az óvodából egy nagycsoportos fiú

A kisfiú szólt az óvó­nők­nek, hogy rosszul van, majd ki­ment a vé­cére. A pe­da­gó­gu­sok utána sehol sem ta­lál­ták.

Kínos helyzetben bukkantak a rendőrök a szegedi bűnözőre - videó

Kínos helyzetben bukkantak a rendőrök a szegedi bűnözőre - videó

A férfi egy helyi szó­ra­ko­zó­hely kasszá­ját fosz­totta ki ko­ráb­ban, majd el­me­ne­kült, végül mégis meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Járványveszély a magyar kórházban: sorra betegszenek meg a gyerekek

Járványveszély a magyar kórházban: sorra betegszenek meg a gyerekek

Az egri kór­ház­ban lá­to­ga­tási ti­lal­mat ren­del­tek el, mert egyre töb­ben kap­ják el ugyan­azt a be­teg­sé­get.

Szívszorító vallomás: kétségbeesetten keresi a magyar kislányt édesapja

Szívszorító vallomás: kétségbeesetten keresi a magyar kislányt édesapja

Az olasz férfi­nak pél­dás kap­cso­lata volt ma­gyar pár­já­val, ám a nő egyik nap­ról a má­sikra el­tűnt közös gyer­me­kük­kel.

Életveszélyes trükkel próbáltak szabadulni a magyar rabok

Életveszélyes trükkel próbáltak szabadulni a magyar rabok

Két fi­a­tal ta­lálta ki az aljas cselt, de az őrök túl­jár­tak az eszü­kön. Ennek kö­szön­hető, hogy nem lett tra­gé­dia.

Két fi­a­tal ta­lálta ki az aljas cselt, de az őrök túl­jár­tak az eszü­kön. Ennek kö­szön­hető, hogy nem lett tra­gé­dia.

Alig hitt a szemének a magyar férfi: furcsa dolog fénylett a konyhában

Alig hitt a szemének a magyar férfi: furcsa dolog fénylett a konyhában

Egy ik­ré­nyi férfi szá­molt be róla, hogy a sö­tét­ben is könnye­dén meg­ta­lálta az elöl fe­lej­tett húst, mert az vi­lá­gí­tott.

Botrányos dolgot tett a kecskeméti tanárnő: több diák is érintett

Botrányos dolgot tett a kecskeméti tanárnő: több diák is érintett

Át­vert min­den­kit.

Több mint száz is­ko­lás gye­re­ket és csa­lád­ju­kat ká­ro­sí­totta meg azzal, hogy uta­zást hir­de­tett, de csak a pénzt szedte be.

Ijesztő látvány a síneken: a semmiből került vonat elé a magyar férfi

Ijesztő látvány a síneken: a semmiből került vonat elé a magyar férfi

Na­gyon ke­vé­sen múlt, hogy ne tör­tén­jen tra­gé­dia.

Na­gyon ke­vé­sen múlt, hogy ne tör­tén­jen tra­gé­dia. A vész­fé­ke­zés ugyanis az utolsó pil­la­nat­ban ál­lí­totta meg a vo­na­tot.

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra, ami­től az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nap­köz­ben sem sza­ba­du­lunk.

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra, ami­től az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nap­köz­ben sem sza­ba­du­lunk.

Zuhéval folytatódik a hét, íme a veszélyzónák

Zuhéval folytatódik a hét, íme a veszélyzónák

Mu­tat­juk, hol lesz a leg­hi­de­gebb!

A kö­vet­kező na­pok­ban néhol eső­vel és erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk, hol lesz a leg­hi­de­gebb!

A szocik még Orbán Viktor feleségét is bevették az árnyékkormányba

A szocik még Orbán Viktor feleségét is bevették az árnyékkormányba

Mi van? Csak ezt kér­dez­hette ma nap­köz­ben aki rá­té­vedt a hvg.hu egyik cik­kére. A sze­mé­nek nem hi­he­tett, annyi bi­zo­nyos.

Órákig vallatták a szcientológusok a gyerekeket is

Órákig vallatták a szcientológusok a gyerekeket is

A szü­lők be­le­egye­zése, sőt je­len­léte nél­kül val­lat­nak a ma­gyar szci­en­to­ló­gu­sok egé­szen kicsi gye­re­ke­ket, sok­szor napi több órán át, akár éve­kig!

A szü­lők be­le­egye­zése, sőt je­len­léte nél­kül val­lat­nak a ma­gyar szci­en­to­ló­gu­sok egé­szen kicsi gye­re­ke­ket, sok­szor napi több órán át, akár éve­kig!

Kisgyerekeket is vallatnak a szcientológusok

Kisgyerekeket is vallatnak a szcientológusok

A szü­lők be­le­egye­zése, sőt je­len­léte nél­kül val­lat­nak a ma­gyar szci­en­to­ló­gu­sok egé­szen kicsi gye­re­ke­ket.

A szü­lők be­le­egye­zése, sőt je­len­léte nél­kül val­lat­nak a ma­gyar szci­en­to­ló­gu­sok egé­szen kicsi gye­re­ke­ket, sok­szor napi több órán át, akár éve­kig!

Szégyenfalra teszi a diákokat egy magyar suli

Szégyenfalra teszi a diákokat egy magyar suli

A di­á­kok til­ta­koz­nak.

Kü­lö­nös fe­gyel­me­zési mód­szer bor­zolja a ke­dé­lye­ket: egy kö­zép­is­kola igaz­ga­tója szé­gyen­fa­lat lé­te­sí­tett, ami az adat­vé­delmi szak­em­ber sze­rint jog­sértő.

Pénzzel kábítják a gyerekeket pedofilok a neten!

Pénzzel kábítják a gyerekeket pedofilok a neten!

Na­gyobb össze­get ígér­tek egy fi­ú­nak.

Hát­bor­zon­gató! Na­gyobb össze­get ígér­tek egy kisfi­ú­nak az in­ter­ne­ten, ha ti­tok­ban, a szü­lei tudta nél­kül vesz részt egy fo­tó­zá­son.

Ez történt a Sajó jege alá szorult kislány családjával

Ez történt a Sajó jege alá szorult kislány családjával

Össze­gyűj­töt­tük 2017 leg­meg­rá­zóbb, leg­meg­hök­ken­tőbb és leg­dur­vább ügyeit, majd meg­néz­tük, mi tör­tént azóta.

Össze­gyűj­töt­tük 2017 leg­meg­rá­zóbb, leg­meg­hök­ken­tőbb és leg­dur­vább ügyeit, majd meg­néz­tük, mi tör­tént azóta.

Kedvező változásokat hoz 2018!

Kedvező változásokat hoz 2018!

Szá­mos vál­to­zást hoz az új év. A szo­ká­sos­nál na­gyobb lesz a nyug­díj­eme­lés, nem lesz kö­te­lező a ké­mény­el­len­őr­zés, ren­ge­teg plusz­tá­mo­ga­tást kap­nak a csa­lá­dok.

Szá­mos vál­to­zást hoz az új év. A szo­ká­sos­nál na­gyobb lesz a nyug­díj­eme­lés, nem lesz kö­te­lező a ké­mény­el­len­őr­zés, ren­ge­teg plusz­tá­mo­ga­tást kap­nak a csa­lá­dok, ol­csóbb lesz a hal és az in­ter­net, nem kell rög­tön pót­dí­jat fi­zetni, ha rá­té­ve­dünk az au­tó­pá­lyára, vál­to­zik a munka tör­vény­könyve. S jön az egy­sze­rűbb ügy­fél­kapu.

Teli az internet elveszett kutyák képeivel

Teli az internet elveszett kutyák képeivel

Ezen a szil­vesz­te­ren is ren­ge­teg állat szö­kött el ott­hon­ról a pe­tár­dá­zás miatt.

Ezen a szil­vesz­te­ren is ren­ge­teg állat szö­kött el ott­hon­ról a pe­tár­dá­zás miatt.

150 köbméter szemetet dobáltunk szét Budapesten szilveszterkor

150 köbméter szemetet dobáltunk szét Budapesten szilveszterkor

Az FKF dol­go­zói reg­gel hat­kor kezd­ték a mun­kát és kora dél­utá­nig fo­lya­ma­to­san dol­goz­tak...

Kilenc éve keresi családja az eltűnt magyar fiút

Kilenc éve keresi családja az eltűnt magyar fiút

Dávid csa­ládja nem adja fel...

Dávid csa­ládja nem adja fel a re­ményt, hogy egy­szer elő­ke­rül, vagy leg­alább meg­tud­ják, mi tör­tént azon a szep­tem­beri napon.

Idén is tart a kutyások és petárdások háborúja!

Idén is tart a kutyások és petárdások háborúja!

Ma ki­éle­ző­dik az el­len­tét.

Pe­tár­dá­sok és ku­tyá­sok, kis­gye­re­ke­sek és au­tó­tu­laj­do­no­sok há­bo­rúja kez­dő­dött el a két ünnep kö­zött.

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani, he­lyen­ként ónos eső is eshet.

Kiakadtak a sztárok a petárdásokra!

Kiakadtak a sztárok a petárdásokra!

Meg­ol­dást sür­get­nek a ku­tya­tu­laj­do­no­sok és a ku­tyás sztá­rok az ün­nepi dur­rog­ta­tá­sok ügyé­ben, hi­szen ők azok, akik iga­zán test­kö­zel­ből lát­ják.

Meg­ol­dást sür­get­nek a ku­tya­tu­laj­do­no­sok és a ku­tyás sztá­rok az ün­nepi dur­rog­ta­tá­sok ügyé­ben, hi­szen ők azok, akik iga­zán test­kö­zel­ből lát­ják.

Váratlan fordulatot hoz a szilveszteri időjárás, erre készülj

Váratlan fordulatot hoz a szilveszteri időjárás, erre készülj

Enyhe idő lesz va­sár­nap.

Szom­bat es­té­től ismét eny­hébb lég­tö­me­gek ér­kez­nek Ma­gyar­or­szág felé, amik be­fo­lyá­sol­ják a szil­vesz­teri idő­já­rást!

Keményen odacsap az időjárás: durva lehűléssel érkezik a front

Keményen odacsap az időjárás: durva lehűléssel érkezik a front

A szo­kat­la­nul enyhe idő­já­rást egy hi­deg­front sza­kítja meg.

A szo­kat­la­nul enyhe idő­já­rást egy hi­deg­front sza­kítja meg, végre ha­va­zásra is szá­mít­ha­tunk.

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Arra cé­loz­ga­tott egy nő, hogy ha­zud­nak a fiú ba­rá­tai, akik utol­jára lát­ták. Egye­lőre nem tudni, mi tör­tént.

Arra cé­loz­ga­tott egy nő, hogy ha­zud­nak a fiú ba­rá­tai, akik utol­jára lát­ták. Egye­lőre nem tudni, mi tör­tént.

Egymillióért árul egy 10 kilós rakétát a neten egy budapesti férfi

Egymillióért árul egy 10 kilós rakétát a neten egy budapesti férfi

Több képet is fel­ra­kott az in­ter­netre a ra­ké­tá­ról, ami ál­lí­tó­lag tíz kilót nyom. Azt mondja, tíz évet állt a pin­cé­jük­ben.

Nem volt jegye egy utasnak, négy óra repülés után visszafordultak!

Nem volt jegye egy utasnak, négy óra repülés után visszafordultak!

Fé­lú­ton vet­ték észre, hogy egy férfi­nak nem kéne a gépen len­nie, így fog­ták ma­gu­kat és vissza­for­dul­tak.

Majdnem három tonna penészes húst vontak ki itthon a forgalomból

Majdnem három tonna penészes húst vontak ki itthon a forgalomból

Bi­zony­ta­lan ere­detű, pe­né­szes hús­ké­szít­mé­nyekre buk­kan­tak.

Le­járt sza­va­tos­ságú, bi­zony­ta­lan ere­detű, pe­né­szes hús­ké­szít­mé­nyekre buk­kan­tak a NÉBIH mun­ka­tár­sai Bács-Kis­kun me­gyé­ben. Meg­sem­mi­sí­tet­ték őket.

Ekkor örülhetünk hosszú hétvégéknek 2018-ban!

Ekkor örülhetünk hosszú hétvégéknek 2018-ban!

Több szom­ba­tot is le kell majd dol­gozni, de cse­rébe töb­bet is pi­hen­he­tünk. Mu­tat­juk, mikor!

Több szom­ba­tot is le kell majd dol­gozni, de cse­rébe töb­bet is pi­hen­he­tünk. Mu­tat­juk, mikor!

Ma újabb roham indul az üzletekben

Ma újabb roham indul az üzletekben

Nincs vége a vá­sár­lási láz­nak a ka­rá­csonnyal!

Nincs vége a vá­sár­lási láz­nak a ka­rá­csonnyal! Ma a szo­ká­sos hét­köz­napi nyitva tar­tás­sal és nagy le­ára­zá­sok­kal vár­ják a ve­vő­ket az üz­le­tek, rá­adá­sul sokan még sza­bad­sá­gon van­nak.

Figyelmeztetnek a meteorológusok: kegyetlen fordulat az időjárásban

Figyelmeztetnek a meteorológusok: kegyetlen fordulat az időjárásban

Több me­gyére is ki­ad­ták a ri­asz­tást a köd miatt, az au­tó­sok na­gyon rossz lá­tási vi­szo­nyokra szá­mít­hat­nak.

Patakokban folyt a vér az oroszlányi karácsonyozáson

Patakokban folyt a vér az oroszlányi karácsonyozáson

Több hu­szon­éves férfi szó­lal­ko­zott össze. Töb­ben kór­házba is ke­rül­tek, egy férfi az éle­tét vesz­tette.

Több hu­szon­éves férfi szó­lal­ko­zott össze. Töb­ben kór­házba is ke­rül­tek, egy férfi az éle­tét vesz­tette. A rend­őr­ség sze­rint egy vi­tá­val kez­dő­dött min­den...

Zacher Gábor toxikológus legszívesebben törölné a szilvesztert a naptárból

Zacher Gábor toxikológus legszívesebben törölné a szilvesztert a naptárból

Ve­szé­lyes­nek tartja.

A de­cem­ber a drog­ke­res­ke­dők szá­mára is az év leg­jö­ve­del­me­zőbb hó­napja. Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le.

Kutyái halála miatt lett öngyilkos az apostagi nyugdíjas

Kutyái halála miatt lett öngyilkos az apostagi nyugdíjas

Egy or­szág látta a fotót, ame­lyen egy kutya várja az autó ron­csa mel­lett ön­gyil­kos gaz­dá­ját.

Egy or­szág látta a fotót, ame­lyen egy kutya várja az autó ron­csa mel­lett ön­gyil­kos gaz­dá­ját.

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Kábítószerrel kínálják egymást az év végi bulikban

Ka­rá­csony előtti nagy drog­fo­gá­sok.

Köz­vet­le­nül ka­rá­csony előtt 355 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le. Az el­múlt na­pok­ban egy­mást érték a nagy drog­fo­gá­sok.

Sikoltozás hallatszott: vérben úszott a magyar néni, mikor rátaláltak

Sikoltozás hallatszott: vérben úszott a magyar néni, mikor rátaláltak

Egy já­ró­kelő hal­lotta meg a bajba ke­rült asszony se­gély­ké­ré­sét, így egy­ből szólt a rend­őr­ség­nek.

Kitört a botrány: hamisított Legót kaptak a magyar szülők a Tescóban

Kitört a botrány: hamisított Legót kaptak a magyar szülők a Tescóban

Egy ma­gyar apuka Fa­ce­boo­kon adott han­got fel­há­bo­ro­dá­sá­nak, mi­u­tán a ka­rá­cso­nyi aján­dék­nak vá­sá­rolt do­boz­ban hamis já­té­kot ta­lált.

Az osztrákok egyértelműen
Orbán Viktor mellé álltak

Az osztrákok egyértelműen Orbán Viktor mellé álltak

Az ifjú kan­cel­lár, mond­hatni szó­ról-szóra ugyan­azt az ál­lás­pon­tot kép­vi­seli me­ne­kült­ügy­ben, mint a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Hihetetlen hőstett: kutyájának köszönheti életét a magyar család

Hihetetlen hőstett: kutyájának köszönheti életét a magyar család

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi csa­lád há­zá­ban gond volt a ka­zán­nal, a kis­ku­tya pedig egy­ből meg­érezte a ve­szélyt.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi csa­lád há­zá­ban gond volt a ka­zán­nal, a kis­ku­tya egy­ből meg­érezte a ve­szélyt.

Karácsony előtt tűnt el ez a magyar tini, az életéért aggódnak

Karácsony előtt tűnt el ez a magyar tini, az életéért aggódnak

Egy buli után ve­szett nyoma.

A 17 éves fi­a­tal­nak egy buli után ve­szett nyoma. Ba­rá­tai sze­rint na­gyon fel­dúlt lel­ki­ál­la­pot­ban volt, ami­kor utol­jára lát­ták.

Orbán Viktor: Nem akarunk félni, betonkockák mögött élni karácsonykor

Orbán Viktor: Nem akarunk félni, betonkockák mögött élni karácsonykor

Nem akar­juk, hogy bárki ke­resz­te­ket tün­tet­hes­sen el.

Nem akar­juk, hogy bárki ke­resz­te­ket tün­tet­hes­sen el.

Szörnyű idővel indul a karácsonyi hétvége, de meglepetést is tartogat

Szörnyű idővel indul a karácsonyi hétvége, de meglepetést is tartogat

Most már biz­tos, hogy nem lesz fehér ka­rá­cso­nyunk.

Most már biz­tos, hogy nem lesz fehér ka­rá­cso­nyunk.

Kihasználja a karácsonyt a pedofil magyar csaló

Kihasználja a karácsonyt a pedofil magyar csaló

Busás össze­ge­ket ígér.

Ál­né­ven, kamu profil­lal kör­nyé­kez meg nehéz hely­zet­ben lévő édes­anyá­kat egy pe­dofil, aki busás össze­ge­ket és mo­dell­kar­ri­ert ígér.

Hatalmas meglepetést tartogat a karácsonyi időjárás, erre számíts

Hatalmas meglepetést tartogat a karácsonyi időjárás, erre számíts

Enyhe idő lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban szo­kat­la­nul enyhe idő lesz, ha­va­zásra sem lehet szá­mí­tani.

Brutális: autók közé szorult a sofőr

Brutális: autók közé szorult a sofőr

Gyál kö­ze­lé­ben tör­tént a bal­eset. A sofőr éppen ke­re­ket cse­rélt, ami­kor hir­te­len há­tul­ról be­le­haj­tot­tak. Az üt­kö­zés miatt a két jármű közé szo­rult. Meg­kezd­ték a mű­szaki men­tést.

Gyál kö­ze­lé­ben tör­tént a bal­eset. A sofőr éppen ke­re­ket cse­rélt, ami­kor hir­te­len há­tul­ról be­le­haj­tot­tak. Az üt­kö­zés miatt a két jármű közé szo­rult. Az el­gá­zolt sofőr sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. A fő­vá­rosi hi­va­tá­sos tűz­ol­tók meg­kezd­ték a mű­szaki men­tést. Je­len­leg az érin­tett út­sza­ka­szon fenn­aka­dá­sokra lehet szá­mí­tani.

Így csalja ki a magyar anyáktól kislányuk meztelen képét a pedofil

Így csalja ki a magyar anyáktól kislányuk meztelen képét a pedofil

A lát­szat csal. Ezt hasz­nálja ki a cél­irá­nyo­san tá­madó in­ter­ne­tező.

A lát­szat csal. Ezt hasz­nálja ki a cél­irá­nyo­san tá­madó, ál­do­za­tai bi­zal­mába fér­kőző, in­ter­ne­tező pe­dofil.

Váratlan fordulat az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Váratlan fordulat az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Csü­tör­tö­kön me­leg­front ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra, amely ha­va­zást és esőt is hoz ma­gá­val.

Borzalom a magyar kórházban: a mosdóban ölte meg magát egy férfi

Borzalom a magyar kórházban: a mosdóban ölte meg magát egy férfi

Egy be­rettyóúj­fa­lui kór­ház zárt osz­tá­lyán tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia.

A magyar hatóságok garantálják az ünnepek biztonságát: Mikor és miért fújták le festékkel a TEK páncélosát?

A magyar hatóságok garantálják az ünnepek biztonságát: Mikor és miért fújták le festékkel a TEK páncélosát?

A ma­gyar ha­tó­sá­gok ga­ran­tál­ják az ün­ne­pek biz­ton­sá­gát, még akkor is, ha akad­nak, akik ebből is meg­pró­bál­nak os­toba vic­cet csi­nálni.