POLITIK

KÜLFÖLD

Évente10 ezer ember: elfogadhatatlan az EU migrációs javaslata

Évente10 ezer ember: elfogadhatatlan az EU migrációs javaslata

Je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak van egy új mig­rá­ciós ja­vas­lata, ami ne­künk nem jó, mert a kö­zép­pont­já­ban to­vábbra is kö­te­lező át­he­lye­zés van - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Ha­tal­mas össze­ge­kért te­szik.

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy a ké­pes­sé­ge­ik­nek meg­fe­lelő mun­kát vé­gez­ze­nek az or­szág­ban.

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat az el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat a bal­hézó el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Pedig a hol­land is­ko­lák döntő több­sége min­den évben sok kül­földi ki­rán­du­lást szer­vez.

Megrázó felvétel: a halála előtti percben üzent a lezuhant gépen ülő férfi

Megrázó felvétel: a halála előtti percben üzent a lezuhant gépen ülő férfi

Talán Isten meg­véd min­ket - írta utolsó üze­ne­té­ben a férfi. Egyike volt annak a 66 utas­nak, akik­kel le­zu­hant a re­pülő Irán­ban.

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Más­fél ezer test­ma­rad­ványt gyűj­töt­tek be, DNS-vizs­gá­lat­tal kell azo­no­sí­tani az ál­do­za­to­kat.

Más­fél ezer test­ma­rad­ványt gyűj­töt­tek be, DNS-vizs­gá­lat­tal kell azo­no­sí­tani az ál­do­za­to­kat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tragédia Nyírhalmon: halálra késelte kétéves kislányát az anya

Tragédia Nyírhalmon: halálra késelte kétéves kislányát az anya

A 28 éves nő az ap­jára is rá­tá­madt a kés­sel.

A 28 éves nő az ap­jára is rá­tá­madt a kés­sel.

Megdöbbentő dolog derült ki a 19 éves floridai tömeggyilkosról

Megdöbbentő dolog derült ki a 19 éves floridai tömeggyilkosról

A saját any­jára is több­ször rá­tá­madt a fiú, mégis kap­ha­tott fegy­vert.

A saját any­jára is több­ször rá­tá­madt a fiú, mégis kap­ha­tott fegy­ver­tar­tási en­ge­délyt.

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták.

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta a fő­nö­ké­nek, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták.

"Képmutatás, amit Önök csinálnak"- Orbánt dicsérték a svéd parlamentben

"Képmutatás, amit Önök csinálnak"- Orbánt dicsérték a svéd parlamentben

Kent Eke­roth, a Svéd De­mok­ra­ták or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője így védte meg a svéd par­la­ment­ben Ma­gyar­or­szá­got.

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

A kis­lány sport­or­vosi vizs­gá­latra ment, de a te­mes­vári dok­tor mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett vele.

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

El­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel Né­met­or­szág­ban azok­nak a fi­a­tal­korú mig­rán­sok­nak a gon­do­zása...

El­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel Né­met­or­szág­ban azok­nak a fi­a­tal­korú mig­rán­sok­nak a gon­do­zása, akik fel­nőtt kí­sé­ret nél­kül ér­kez­nek az or­szágba.

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: félő, hogy sorra fog­ják gyil­kolni a ti­ni­lá­nyo­kat.

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: félő, hogy sorra fog­ják gyil­kolni a ti­ni­lá­nyo­kat, a holt­tes­te­ket pedig meg­gya­láz­zák.

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

A fi­a­tal Yo­u­tube sztár szer­dán egy tűz­pár­baj kö­ze­pén ta­lálta magát.

A fi­a­tal Yo­u­tube sztár szer­dán egy tűz­pár­baj kö­ze­pén ta­lálta magát, ahol rend­kí­vül sú­lyo­san meg­sé­rült.

A baloldali német államminiszter téved

A szabadságjogok nem vonatkoznak illegális bevándorlókra

Sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra.

Az eu­ró­pai sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak il­le­gá­lis be­ván­dor­lókra, és pláne nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra.

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Meg­pró­bál­tak ki­ra­bolni egy ban­kot.

Egy férfi a Di­a­dalív kö­ze­lé­ben meg­pró­bált ki­ra­bolni egy ban­kot, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Erre ké­szít ter­ve­ket a je­len­legi bal­kö­zép kor­mány A Forza Ita­lia po­li­ti­kusa vi­szont a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok­ban bízik.

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét.

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét, egy fi­a­tal férfi nyi­tott tüzet az is­ko­lá­ban.

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok.

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok: élet­ve­szé­lye­sek az ipari mód­sze­rek­kel ké­szült, előre fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek! Együnk minél több fris­sen fő­zött ételt.

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

"Mi nem lá­to­ga­tók va­gyunk, mi már itt la­kunk" - mond­ták. Az imára való han­gos fel­hí­vás­tól job­ban érez­nék ma­gu­kat.

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás.

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás, a nők után egyre több férfi is ál­do­zattá válik Olasz­or­szág­ban.

Korai volt az öröm: megduplázódott a migránsok száma

Korai volt az öröm: megduplázódott a migránsok száma

Olasz­or­szág­ban vége a nyu­god­tabb idő­szak­nak: a múlt hó­nap­ban több ezren ér­kez­tek a ten­ge­ren ke­resz­tül.

A jelek sze­rint Olasz­or­szág­ban vége a nyu­god­tabb idő­szak­nak: a múlt hó­nap­ban újra több ezren ér­kez­tek a ten­ge­ren ke­resz­tül a par­tokra.

Elképesztő szexizmus: Durva, ami ebben a hentesboltban történik!

Elképesztő szexizmus: Durva, ami ebben a hentesboltban történik!

Jó nők­kel bár­mit el lehet adni - tartja a jól is­mert mar­ke­tin­ges alap­sza­bály...

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

A Nem­zet­kö­zös­ség nem kér be­lőle.

A brit trón­örö­kös nem­csak ha­zá­já­ban nem ör­vend túl nagy nép­sze­rű­ség­nek, a Nem­zet­kö­zös­ség sem sze­retné, ha a ki­rálynő ha­lála után ő venné át a he­lyét.

Beismerte az elnök: nagyot hibázott

Beismerte az elnök: nagyot hibázott

Ko­moly ígé­re­tek­kel si­ke­rült múlt évben meg­nyer­nie a vá­lasz­tá­so­kat Em­ma­nuel Mac­ron­nak, de most be­is­merte: volt, amit azóta sem tar­tott be.

Ko­moly ígé­re­tek­kel si­ke­rült múlt évben meg­nyer­nie a vá­lasz­tá­so­kat Em­ma­nuel Mac­ron­nak, de most be­is­merte: volt, amit azóta sem tar­tott be.

Ettől rettegnek az EU-tagállamok

Ettől rettegnek az EU-tagállamok

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben, és sokan már sej­teni vélik, hogy a Bre­xit után Fran­cia­or­szág egyed­ura­lomra törne.

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben, és sokan már sej­teni vélik, hogy a Bre­xit után Fran­cia­or­szág egyed­ura­lomra törne.

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Sok­koló dogok de­rül­tek ki.

Az el­múlt három évben közel 200 al­ka­lom­mal zak­lat­tak sze­xu­á­li­san vé­de­lemre szo­ruló gye­re­ke­ket olyan fel­nőt­tek, akik pont a meg­men­té­sükre szer­ződ­tek.

Metrósínek közé esett gyermeket mentett ki a hős fiatalember! - videó

Metrósínek közé esett gyermeket mentett ki a hős fiatalember! - videó

Egész Olasz­or­szág­ban hős­ként tisz­te­lik azt a ti­zen­nyolc éves fiút, aki meg­men­tette egy kis­gye­rek éle­tét.

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

A szent­atya éle­sen bí­rálta a mé­di­á­ban meg­je­lent, mig­rán­sok­ról szóló hír­adá­sok egy ré­szét.

A római ka­to­li­kus egy­házfő éle­sen bí­rálta a mé­di­á­ban meg­je­lent, mig­rán­sok­ról szóló hír­adá­sok egy ré­szét. A szent­atya a kö­zel­múlt ese­mé­nye­i­nek be­szá­mo­lói közül egy­aránt em­lí­tett fegy­ve­res lö­völ­dö­zést és nemi erő­sza­kot. Ugya­n­ak­kor sza­vai és pél­dái so­ka­kat meg­lep­tek.

Szijjártó: A migráció megállítható

Szijjártó: A migráció megállítható

Ma­gyar­or­szág az el­kö­vet­kező idő­ben több fi­gyel­met for­dít An­go­lára.

Ma­gyar­or­szág nem ért egyet azzal az ENSZ-meg­kö­ze­lí­tés­sel, hogy a mig­rá­ció jó és meg­ál­lít­ha­tat­lan, "mi a mig­rá­ciót na­gyon ko­moly biz­ton­sági koc­ká­zat­nak tart­juk".

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

A térfi­gyelő ka­me­rák fel­vé­te­le­i­nek kö­szön­he­tően alig két óra alatt el­kap­ták a rend­őrök az ittas tá­ma­dót.

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént: kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak.

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá.

A ki­rá­lyi csa­lád élete min­dig is láz­ban tar­totta a bri­te­ket, akik szí­ve­sen fo­gad­nak - most éppen arra, hogy fog­ják hívni Vil­mos és Ka­ta­lin har­ma­dik gyer­me­két.

Mindenkit elvarázsolt Kim Dzsongun kétszínű húga

Mindenkit elvarázsolt Kim Dzsongun kétszínű húga

A tit­kos fegy­ver a jelek sze­rint eddig mű­kö­dött - pedig min­den mo­soly csak szín­já­ték.

A tit­kos fegy­ver a jelek sze­rint eddig mű­kö­dött - pedig min­den mo­soly csak szín­já­ték.

Kiakadt Brüsszel, diplomatája mindent elronthat

Kiakadt Brüsszel, diplomatája mindent elronthat

Nem lesz Bre­xit-alku?

Félő, hogy a bri­tek végül meg­ál­la­po­dás nél­kül lép­nek ki az EU-ból - és ha ez így lesz, erről a brüsszeli tár­gya­ló­fél, Mi­chel Bar­nier tehet.

Háborút indított II. Erzsébet

Minden megváltozik, háborút indított II. Erzsébet

Kör­nye­zet­tu­da­tos élet­módra vál­ta­nak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban.

Kör­nye­zet­tu­da­tos élet­módra vál­ta­nak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban: II. Er­zsé­bet le akart szá­molni a mű­anyag ita­los pa­lac­kok­kal, ét­kész­le­tek­kel.

Az ország vezetőjének is tetszett a muszlimokat érintő ítélet

Az ország vezetőjének is tetszett a muszlimokat érintő ítélet

Olyan íté­let szü­le­tett, ame­lyet a li­ba­noni mi­nisz­ter­el­nöke is meg­di­csért.

Olyan íté­let szü­le­tett, ame­lyet a li­ba­noni mi­nisz­ter­el­nöke is meg­di­csért.

Így fogták el ismeretlen fegyveresek a volt grúz elnököt! - videó

Így fogták el ismeretlen fegyveresek a volt grúz elnököt! - videó

A ked­venc ét­ter­mé­ben csap­tak le rá az ál­ar­cos tá­ma­dók.

Az ál­ar­cos tá­ma­dók a ked­venc ét­ter­mé­ben csap­tak le a po­li­ti­kusra. Sok­koló fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek,

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a spa­nyo­lok.

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a spa­nyo­lok: attól tar­ta­nak, hogy az Isz­lám Állam ka­to­nái újabb bá­zist ta­lál­nak, ahon­nan ke­gyet­len tá­ma­dá­sa­i­kat in­dít­hat­ják.

Több száz ember haláláért felelősek a testápolók

Több száz ember haláláért felelősek a testápolók

La­kás­tü­ze­ket okoz­hat­nak.

Kü­lön­böző gyó­gyá­szati jel­legű és bőr­ápoló kré­mek­ről de­rült ki, hogy élet­ve­szé­lye­sek le­het­nek: könnyen la­kás­tü­ze­ket okoz­hat­nak.

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek az utóbbi idők­ben már nem is kel­lett ki­ké­pezni a me­rény­lő­ket, bőven elég volt egy tö­meg­gyil­kos­ság­hoz az in­ter­net - most min­den meg­vál­to­zik.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek az utóbbi idők­ben már nem is kel­lett ki­ké­pezni a me­rény­lő­ket, bőven elég volt egy tö­meg­gyil­kos­ság­hoz az in­ter­net - most azon­ban min­den meg­vál­to­zik.

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban.

Fél napon múlt Angela Merkel sorsa?

Fél napon múlt Angela Merkel sorsa?

Lars Kling­beil sza­vai még sok ga­li­bát okoz­hat­nak...

A Német Szo­ci­ál­de­mok­rata Párt (SPD) fő­tit­kára, Lars Kling­beil olyas­mit mon­dott va­sár­nap, ami na­gyon nem tetsz­he­tett Mer­kel­nek.

Elfogott tömeggyilkos mérlege: 900 gyilkosság, 250 nemi erőszak

Elfogott tömeggyilkos mérlege: 900 gyilkosság, 250 nemi erőszak

Az Isz­lám Állam ko­rábbi mé­szá­rosa sok­koló in­ter­jút adott a BBC ri­por­te­ré­nek egy iraki bör­tön­ben.

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét a kel­le­met­le­nebb arcát veszi elő az idő­já­rás. Ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét a kel­le­met­le­nebb arcát veszi elő az idő­já­rás. Ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

Undorító, mit tett a férfi, aki nem akarta, hogy barátnője szüljön

Undorító, mit tett a férfi, aki nem akarta, hogy barátnője szüljön

A férfi ke­gyet­len módon pró­bálta meg­ölni ba­rát­nő­jét, vagy leg­alább azt el­érni, hogy el­ve­tél­jen.

A férfi ke­gyet­len módon pró­bálta meg­ölni ba­rát­nő­jét, vagy leg­alább azt el­érni, hogy el­ve­tél­jen.

Holtan találták a pozsonyi masszőrnőt, megfojtotta gyilkosa

Holtan találták a pozsonyi masszőrnőt, megfojtotta gyilkosa

A 44 éves nő életé már nem le­he­tett meg­men­teni. Ki­de­rült, ki lehet a ke­gyet­len tet­tes.

A 44 éves nő életé már nem le­he­tett meg­men­teni.

Szexorgiákat tartottak a Soros által is támogatott NGO munkatársai

Szexorgiákat tartottak a Soros által is támogatott NGO munkatársai

Múlt héten bom­ba­ként rob­bant a hír, mi­sze­rint az Oxfam nevű se­gély­szer­ve­zet mun­ka­tár­sai szex­bu­li­kat tar­tot­tak...

Szörnyű látvány: bordásfalra felakasztva találták meg Alexandrát

Szörnyű látvány: bordásfalra felakasztva találták meg Alexandrát az iskolában

A ti­ni­lány holt­tes­tére az is­ko­lá­ban buk­kan­tak rá. A gyil­kos­ság és az ön­gyil­kos­ság sem ki­zárt.

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

A fel­vé­telt a sofőr, az egyik ál­do­zat test­vére ké­szí­tette. Most fe­lel­nie kell tet­téért.

Szörnyű látvány: iszonyat, mit mosott partra a folyó

Szörnyű látvány: iszonyat, mit mosott partra a folyó

El­bor­zad­tak a já­ró­ke­lők.

El­bor­zad­tak a já­ró­ke­lők. Ki­vo­nult a rend­őr­ség, vizs­gál­ják a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Moszad-legenda: azonnal zárják le a határokat a muszlimok előtt

Moszad-legenda: azonnal zárják le a határokat a muszlimok előtt

Ér­de­kes vi­de­óüze­ne­tet kül­dött Rafi Eitan a német em­be­rek szá­mára.

Ér­de­kes vi­de­óüze­ne­tet kül­dött Rafi Eitan a német em­be­rek szá­mára.

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Az eset után két tűz­ol­tót is kór­házba kel­lett vinni, mert ki­hűl­tek.

Durva videó: "Allah akbartól" zeng a berlini metró!

Durva videó: "Allah akbartól" zeng a berlini metró!

Jel­zik, hogy ott­hon van­nak...

Leg­alább ötven férfi, zász­lót len­getve, "Allah akbar"-t skan­dálva és tap­solva vo­nult végig a meg­rö­kö­nyö­dött német uta­zók kö­zött.

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

A ha­tó­sá­gok sze­rint ön­gyil­kos­ság tör­tént, de az ál­do­zat ro­ko­nai sze­rint sok­kal rosszabb lehet az igaz­ság.

Bukik a bal? Elegük van az unióból a 45 évesnél fiatalabb olaszoknak!

Bukik az unió? Az olaszok nagy része is kilépne belőle

71 szá­za­lé­kuk sze­rint rossz irányba men­nek a dol­gok.

71 szá­za­lé­kuk sze­rint rossz irányba men­nek a dol­gok. Az 5 Csil­lag Moz­ga­lom tag­ja­i­nak 68, az Északi Liga 56 szá­za­léka ki­lépne az uni­ó­ból. Jön a sors­döntő már­ci­usi vá­lasz­tás.

Az orvosok is megdöbbentek, mit találtak a férfiban a tumor helyett

Az orvosok is megdöbbentek, mit találtak a férfiban a tumor helyett

A csa­lád­apa egy ideje kö­hö­gött, mire rá­szánta magát, hogy or­vos­hoz for­dul.

A csa­lád­apa egy ideje kö­hö­gött, mire rá­szánta magát, hogy or­vos­hoz for­dul.

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

A gye­re­kek tel­je­sen eszü­ket vesz­tet­ték a val­lo­más­tól.

A gye­re­kek tel­je­sen eszü­ket vesz­tet­ték a val­lo­más­tól.

Újabb áldozat: súlyos influenzába halt bele egy beteg

Újabb áldozat: súlyos influenzába halt bele egy beteg

Ter­jed a kór, ezért na­gyon fon­tos lenne a be­teg­ség meg­elő­zé­sére kon­cent­rálni.

Ter­jed a kór, ezért na­gyon fon­tos lenne a be­teg­ség meg­elő­zé­sére kon­cent­rálni.

Szörnyű hírt közölt a rendőrség: holtan találták az eltűnt kamaszt

Szörnyű hírt közölt a rendőrség: holtan találták az eltűnt kamaszt

Bok­rok alatt buk­kan­tak rá a ti­ni­lány holt­tes­tére.

Bok­rok alatt buk­kan­tak rá a ti­ni­lány holt­tes­tére. A holt­tes­tet a lány nagy­bátyja azo­no­sí­totta.

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Az egyik leg­zsú­fol­tabb út­sza­ka­szon utaz­tak, egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Botrány a Lidlnél: durván megaláztak egy nőt a biztonságiak

Botrány a Lidlnél: durván megaláztak egy nőt a biztonságiak

A nőt két férfi tar­totta fogva.

A nőt két férfi tar­totta fogva egy ket­rec­ben. A rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

Mi ezt otthon mindig így csináljuk - vallotta a migráns a bíróságon

Mi ezt otthon mindig így csináljuk - vallotta a migráns a bíróságon

Tég­lá­val dobta fejbe a tár­sát...

Egy 28 éves erit­reai mig­ráns­nak azért kel­lett a vád­lot­tak pad­jára ülnie Né­met­or­szág­ban, mert egy vita során két kilós tég­lá­val dobta fejbe vi­ta­part­ne­rét.

Visszatér Párizsba a hátborzongató kivégzési módszer

Visszatér Párizsba a hátborzongató kivégzési módszer

Szo­kat­lan mód­szer­rel pró­bálja meg­fé­kezni a fran­cia fő­vá­ros a pat­kány­in­vá­ziót.

Szo­kat­lan mód­szer­rel pró­bálja meg­fé­kezni a fran­cia fő­vá­ros a pat­kány­in­vá­ziót: mo­dern guil­lo­tine-nal fe­jez­nék le a rág­csá­lók hadát.

Csatatérré változott egy olasz város, egyre rosszabb a helyzet

Csatatérré változott egy olasz város, egyre rosszabb a helyzet

El­sza­ba­dult a pokol Ma­ce­ra­tá­ban.

El­sza­ba­dult a pokol Ma­ce­ra­tá­ban, mi­u­tán a szél­ső­jobb­ol­dali tün­te­tők össze­csap­tak a rend­őrök­kel - és nem ez volt az utolsó za­var­gás az or­szág­ban.

Elképesztő okból razziáztak a rendőrök a gyönyörű modellnél

Elképesztő okból razziáztak a rendőrök a gyönyörű modellnél

A fi­a­tal nő egy ki­éle­sí­tett fegy­vert rej­te­ge­tett a há­ló­ban, mi­köz­ben tíz éves gye­reke is ott­hon volt.

A fi­a­tal nő egy ki­éle­sí­tett fegy­vert rej­te­ge­tett a há­ló­ban, mi­köz­ben tíz éves gye­reke is ott­hon volt.

Szörnyű hírek: Párizsban csapna le az Iszlám Állam!

Szörnyű hírek: Párizsban csapna le az Iszlám Állam!

Újabb fe­nye­gető vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet, amely­ben meg­je­löl­ték kö­vet­kező eu­ró­pai cél­pont­ju­kat.

Újabb fe­nye­gető vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet, amely­ben meg­je­löl­ték kö­vet­kező eu­ró­pai cél­pont­ju­kat - vissza­tér­né­nek a kez­de­tek­hez.

Daily Mail: Kopjon le, Mr. Soros!

Daily Mail: Kopjon le, Mr. Soros!

Az igen nép­szerű brit na­pi­lap cím­la­pon kéri erre Soros Györ­gyöt...

Az igen nép­szerű brit na­pi­lap cím­la­pon kéri arra Soros Györ­gyöt, hogy ne avat­koz­zon be töb­bet Nagy-Bri­tan­nia bel­ügye­ibe. Már így is elég kárt oko­zott....

Tragikus hírt kapott a család, holtan találtak az eltűnt 14 évesre

Tragikus hírt kapott a család, holtan találtak az eltűnt 14 évesre

Ön­gyil­kos le­he­tett.

A lány holt­tes­tére mind­össze egy nap­pal az el­tű­nése után buk­kan­tak rá.

Gyorshajtás miatt állították meg az Audit, de a rendőrök is meglepődtek

Gyorshajtás miatt állították meg az Audit, de a rendőrök is meglepődtek

A kocsi so­főr­jé­nek nem volt jo­go­sít­vá­nya és a rend­szám sem stim­melt.

A kocsi so­főr­jé­nek nem volt jo­go­sít­vá­nya és a rend­szám sem stim­melt, de ennél dur­vább dolog is tör­tént.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

A hi­va­ta­los nyo­mo­zás nem­so­kára véget ér, de ben­nük még min­dig él a re­mény.

A hi­va­ta­los nyo­mo­zás nem­so­kára véget ér, de ben­nük még min­dig él a re­mény.

Rejtélyes eset, szomszédok bukkantak a férfi holttestére

Rejtélyes eset, szomszédok bukkantak az érsekújvári férfi holttestére

Egy egye­dül élő férfi miatt kezd­tek ag­gódni a kör­nyé­ken lakók, de már késő volt.

Hátborzongató helyen talált emberi maradványokat a kanadai rendőrség

Hátborzongató helyen talált emberi maradványokat a kanadai rendőrség

Egy 66 éves férfi rej­tette a vi­rág­cse­re­pekbe ál­do­za­tait, akik közül eddig hat férfit ta­lált meg a ha­tó­ság.

Vészhelyzet a levegőben, ijesztő becsapódás hallatszott a repülőn

Vészhelyzet a levegőben, ijesztő becsapódás hallatszott a repülőn

Kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy ame­ri­kai gép­nek.

Kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy ame­ri­kai gép­nek, mert nem volt biz­ton­sá­gos to­vább­ha­ladni.