POLITIK

KÜLFÖLD

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Vi­de­óüze­ne­tet tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, mi­előtt el­in­dult a brüsszeli EU-csúcs­ta­lál­ko­zóra.

Meglepő dolgokat árult el a pápa, ezért nincsen mobilja

Meglepő dolgokat árult el a pápa, ezért nincsen mobiltelefonja

A tech­no­ló­gi­á­val ha­di­lá­bon áll.

A min­dig derűs Fe­renc pápa sok­ban eltér elő­de­i­től, de most be­val­lotta: a mo­dern tech­no­ló­gi­á­val ő is ha­di­lá­bon áll.

Tragédia a síparadicsomban: két órán át küzdöttek a férfi életéért

Tragédia a síparadicsomban: két órán át küzdöttek a férfi életéért

A men­tők min­dent meg­tet­tek, hogy a férfit új­ra­élesszék.

A men­tők min­dent meg­tet­tek, hogy a férfit új­ra­élesszék, de a hely­zet re­mény­te­len volt.

Súlyos baleset: falba csapódott az iskolabusz, rengeteg diák megsérült

Súlyos baleset: falba csapódott az iskolabusz, rengeteg diák megsérült

A gye­re­kek úszó­edzésre tar­tot­tak, ami­kor egy autós hi­bá­já­ból az őket szál­lító busz ka­ram­bo­lo­zott.

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok, ezért nagy erők­kel ki­vo­nul­tak a tűz­ol­tók.

Hatalmas robbanás rázott meg egy tengeri hajót. Rengeteg a sérült! - videó

Hatalmas robbanás rázott meg egy tengeri hajót. Rengeteg a sérült!

Éppen a be­szál­lás­hoz ké­szü­lőd­tek az em­be­rek.

Éppen a be­szál­lás­hoz ké­szü­lőd­tek az em­be­rek, ami­kor a de­to­ná­ció meg­tör­tént.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Mi­köz­ben az EU-ban fo­lya­ma­to­san a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a belga po­li­ti­ku­sok va­ló­já­ban a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Mi­köz­ben az EU-ban fo­lya­ma­to­san a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a belga po­li­ti­ku­sok va­ló­já­ban a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Borzalom az iskolában, öngyilkosságot követett el egy hetedikes diák

Borzalom az iskolában, öngyilkosságot követett el egy hetedikes diák

A 13 éves fiú in­dí­té­ka­i­ról egy­előre senki sem tud sem­mit.

A 13 éves fiú in­dí­té­ka­i­ról egy­előre senki sem tud sem­mit.

Nemi erőszak, pedofília és szexbulik - a segélyszervezetek sötét oldala

Nemi erőszak, pedofília és szexbulik - a segélyszervezetek sötét oldala

Sorra derül ki a se­gély­szer­ve­ze­tek­ről, hogy a har­ma­dik világ or­szá­ga­i­ban sze­xu­á­li­san ki­hasz­nál­ták a rá­szo­ruló nőket.

Nagy bajban van Franciaország, kilépnek az EU-ból?

Nagy bajban van Franciaország, kilépnek az EU-ból?

Fre­xi­tet kö­ve­tel­nek.

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik Em­ma­nuel Mac­ron­tól, hogy írjon ki egy re­fe­ren­du­mot, ame­lyen a fran­ciák dönt­het­nek a to­vábbi EU-tag­sá­guk­ról.

Megvalósult Oroszországban az autósok rémálma!

Megvalósult Oroszországban az autósok rémálma! Hamarosan itthon is ez lesz?

Ki­szá­mít­ha­tat­la­nul, dró­nok­kal fog­ják a köz­uta­kat el­len­őrizni az orosz rend­őrök ezen­túl.

Ki­szá­mít­ha­tat­la­nul, dró­nok­kal fog­ják a köz­uta­kat el­len­őrizni a rend­őrök.

Vérfürdőt rendeztek az állatsimogatóban! Kivéreztetett tetemekre bukkantak

Vérfürdőt rendeztek az állatsimogatóban! Kivéreztetett tetemekre bukkantak

Nem túl biz­ton­sá­gos a ber­lini ál­lat­si­mo­ga­tó­ban és par­kok­ban lévő ál­la­tok élete.

Nem tudom, mennyi pénzt ad Merkel mama! Én csak megyek a bankba

Nem tudom, mennyi pénzt ad Merkel mama! Én csak megyek a bankba

Ahmad, a szír mig­ráns rövid időn belül két fe­le­sé­gét is maga után vi­hette Né­met­or­szágba.

Pakisztáni erőszakolóbanda tartotta rettegésben a várost

Pakisztáni erőszakolóbanda tartotta rettegésben a várost

Éve­ken át erő­sza­kol­ták, zak­lat­ták a fehér lá­nyo­kat.

Éve­ken át erő­sza­kol­ták, zak­lat­ták a fehér lá­nyo­kat, a rend­őr­ség pedig sem­mit nem tett a la­ko­sok vé­delme ér­de­ké­ben.

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban: sza­ka­dékba zu­hant egy busz, csak­nem min­den utas meg­halt.

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban: sza­ka­dékba zu­hant egy busz, csak­nem min­den utas meg­halt.

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Me­g­elé­gel­ték a fo­lya­ma­tos bot­rá­nyo­kat a po­li­ti­ku­sok is.

A fo­lya­ma­tos bot­rá­nyok miatt, már a po­li­ti­ku­sok is sze­ret­nék, ha je­len­tős vál­to­zá­sok tör­tén­né­nek.

Örömhírt kapott Kim Dzsongun: bővül a családja!

Örömhírt kapott Kim Dzsongun: bővül a családja!

A húga újra anyai örö­mök elé néz.

A dél-ko­reai téli olim­piai já­té­ko­kon kapta első fon­tos nem­zet­közi fel­ada­tát az észak-ko­reai ve­zető húga, aki most újra anyai örö­mök elé néz.

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Ál­lati egy­szerű a rend­szer...

A Bild című német na­pi­lap mun­ka­tár­sai arra vol­tak kí­ván­csiak, hogy lehet-e a Német Szo­ci­ál­de­mok­rata Párt (SPD) nagy­ko­a­lí­ci­ó­ról szóló sza­va­zá­sát ma­ni­pu­lálni.

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Nem bír­ják to­vább.

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma, nem bír­ják fel­dol­gozni az át­él­te­ket.

Traumatikus látvány: holtan találták az eltűnt édesapát

Traumatikus látvány: holtan találták az eltűnt édesapát

A férfi már napok óta ha­lott le­he­tett.

A holt­test meg­ta­lá­lója annyira meg­ré­mült, hogy el­ro­hant. A férfi már napok óta ha­lott le­he­tett.

Kim Dzsongun bepipult: borzalmas büntetést talált ki

Kim Dzsongun bepipult: borzalmas büntetést talált ki

Az észak-ko­reai spor­to­lók nem tel­je­sí­tet­tek jól a téli olim­pián, egyet­len érmet sem nyer­tek.

Az észak-ko­reai spor­to­lók nem tel­je­sí­tet­tek jól a téli olim­pián, egyet­len érmet sem nyer­tek - ezt pedig Kim Dzson­gun nem fo­gadja el egy­könnyen.

Az új bajor miniszterelnökkel meggyűlhet Merkel baja

Az új bajor miniszterelnökkel meggyűlhet Merkel baja

A Bajor Ke­resz­tény­szo­ci­á­lis Unió (CSU) ham­va­zó­szer­dán meg­tar­totta Pas­sa­u­ban az ilyen­kor szo­ká­sos éves párt­ren­dez­vé­nyét.

Horror a pékségben, két nőt súlyos állapotban vittek el a mentők

Horror a pékségben, két nőt súlyos állapotban vittek el a mentők

A pék­ség tu­laj­do­nosa sze­rint az utolsó pil­la­nat­ban hív­tak se­gít­sé­get. Az egyik nő össze is esett.

Irakban ítélték el a német tinédzsert

Irakban ítélték el a német tinédzsert

A 17 éves német Linda W.-t azért ítélte el az iraki bí­ró­ság, mert a lány ko­ráb­ban az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ol­da­lán har­colt. Sze­ren­cséje van, hogy ennyi­vel meg­úszta...

A 17 éves német Linda W.-t azért ítélte el az iraki bí­ró­ság, mert a lány ko­ráb­ban az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ol­da­lán har­colt. Sze­ren­cséje van, hogy ennyi­vel meg­úszta...

Kövér rendőrök miatt aggódnak az emberek

Kövér rendőrök miatt aggódnak az emberek

Egyre több a túl­sú­lyos rendőr New York­ban, sok­szor már a fitt egyen­ru­há­sok is félve gon­dol­nak arra, hogy egy kö­vé­rebb kol­lé­gá­juk­kal kell együtt jár­őröz­niük.

Egyre több a túl­sú­lyos rendőr New York­ban, már a fitt egyen­ru­há­sok is félve gon­dol­nak arra, hogy egy kö­vé­rebb kol­lé­gá­juk­kal kell együtt jár­őröz­niük.

Iszlám prédikátor: a muzulmánok újra uralkodni fognak Európán

Iszlám prédikátor: a muzulmánok újra uralkodni fognak Európán

Egy iz­ra­eli új­ság­író me­ne­kült­nek adta ki magát Tö­rök­or­szág­ban, hogy meg­nézze, mi­lyen nehéz Né­met­or­szágba jut­nia.

Évente10 ezer ember: elfogadhatatlan az EU migrációs javaslata

Évente10 ezer ember: elfogadhatatlan az EU migrációs javaslata

Je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak van egy új mig­rá­ciós ja­vas­lata, ami ne­künk nem jó, mert a kö­zép­pont­já­ban to­vábbra is kö­te­lező át­he­lye­zés van - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Legalább hat lány lett áldozata a csoportosan erőszakoló bűnbandának

Legalább hat lány lett áldozata a csoportosan erőszakoló bűnbandának

Min­den rész­letre fény de­rült.

Leg­alább hat al­ka­lom­mal erő­sza­kol­tak meg 16 és 23 év kö­zötti fi­a­tal fiúk lá­nyo­kat Né­met­or­szág­ban. Az utolsó kö­rö­zött sze­mély el­fo­gá­sá­val min­den rész­letre fény de­rült.

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat az el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat a bal­hézó el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Megrázó felvétel: a halála előtti percben üzent a lezuhant gépen ülő férfi

Megrázó felvétel: a halála előtti percben üzent a lezuhant gépen ülő férfi

Talán Isten meg­véd min­ket - írta utolsó üze­ne­té­ben a férfi. Egyike volt annak a 66 utas­nak, akik­kel le­zu­hant a re­pülő Irán­ban.

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Ha­tal­mas össze­ge­kért te­szik.

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy a ké­pes­sé­ge­ik­nek meg­fe­lelő mun­kát vé­gez­ze­nek az or­szág­ban.

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Pedig a hol­land is­ko­lá­sok döntő több­sége min­den évben ki­rán­dul.

Pedig a hol­land is­ko­lák döntő több­sége min­den évben sok kül­földi ki­rán­du­lást szer­vez. Most két­har­ma­duk úgy dön­tött, hogy el­ke­rü­lik a ve­szé­lyes he­lye­ket és in­kább a ki­sebb vá­ro­so­kat lá­to­gat­ják meg.

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Más­fél ezer test­ma­rad­ványt gyűj­töt­tek be, DNS-vizs­gá­lat­tal kell azo­no­sí­tani az ál­do­za­to­kat.

Más­fél ezer test­ma­rad­ványt gyűj­töt­tek be, DNS-vizs­gá­lat­tal kell azo­no­sí­tani az ál­do­za­to­kat.

Megdöbbentő dolog derült ki a 19 éves floridai tömeggyilkosról

Megdöbbentő dolog derült ki a 19 éves floridai tömeggyilkosról

A saját any­jára is több­ször rá­tá­madt a fiú, mégis kap­ha­tott fegy­vert.

A saját any­jára is több­ször rá­tá­madt a fiú, mégis kap­ha­tott fegy­ver­tar­tási en­ge­délyt.

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

A kis­lány sport­or­vosi vizs­gá­latra ment, de a te­mes­vári dok­tor mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett vele.

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták.

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta a fő­nö­ké­nek, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták.

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

El­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel...

El­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel Né­met­or­szág­ban azok­nak a fi­a­tal­korú mig­rán­sok­nak a gon­do­zása, akik fel­nőtt kí­sé­ret nél­kül ér­kez­nek az or­szágba.

"Képmutatás, amit Önök csinálnak"- Orbánt dicsérték a svéd parlamentben

"Képmutatás, amit Önök csinálnak"- Orbánt dicsérték a svéd parlamentben

Kent Eke­roth, a Svéd De­mok­ra­ták or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője így védte meg a svéd par­la­ment­ben Ma­gyar­or­szá­got.

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: sorra gyil­kol­nák a ti­ni­lá­nyo­kat.

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: félő, hogy sorra fog­ják gyil­kolni a ti­ni­lá­nyo­kat.

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

A fi­a­tal Yo­u­tube sztár szer­dán egy tűz­pár­baj kö­ze­pén ta­lálta magát.

A fi­a­tal Yo­u­tube sztár szer­dán egy tűz­pár­baj kö­ze­pén ta­lálta magát, ahol rend­kí­vül sú­lyo­san meg­sé­rült.

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Meg­pró­bál­tak ki­ra­bolni egy ban­kot.

Egy férfi a Di­a­dalív kö­ze­lé­ben meg­pró­bált ki­ra­bolni egy ban­kot, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

A szabadságjogok nem vonatkoznak illegális bevándorlókra

A baloldali német államminiszter téved

Az eu­ró­pai sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak il­le­gá­lis be­ván­dor­lókra, és pláne nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra.

Mi­chael Roth, a bal­ol­dali német ál­lam­mi­nisz­ter téved - szö­gezte le a kül­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken. Szij­jártó Péter ki­emelte: "az eu­ró­pai sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak il­le­gá­lis be­ván­dor­lókra, és pláne nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra".

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét.

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét, egy fi­a­tal férfi nyi­tott tüzet az is­ko­lá­ban.

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

"Mi nem lá­to­ga­tók va­gyunk, mi már itt la­kunk" - mond­ták. Az imára való han­gos fel­hí­vás­tól job­ban érez­nék ma­gu­kat.

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Erre ké­szít ter­ve­ket a je­len­legi bal­kö­zép kor­mány A Forza Ita­lia po­li­ti­kusa vi­szont a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok­ban bízik.

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok: élet­ve­szé­lye­sek az ipari mód­sze­rek­kel ké­szült, előre fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek!

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok: élet­ve­szé­lye­sek az ipari mód­sze­rek­kel ké­szült, előre fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek! Együnk minél több fris­sen fő­zött ételt, mert az elő­re­gyár­tott élel­mi­szer ne­gye­dé­vel nö­veli a rák koc­ká­za­tát - ta­ná­csol­ják a tu­dó­sok, mi­u­tán öt éven át vizs­gál­ták 100 ezer ember ét­ke­zési szo­ká­sait.

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás, a nők után egyre több férfi is ál­do­zattá válik Olasz­or­szág­ban.

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás, a nők után egyre több férfi is ál­do­zattá válik Olasz­or­szág­ban.

Korai volt az öröm: megduplázódott a migránsok száma

Korai volt az öröm: megduplázódott a migránsok száma

Olasz­or­szág­ban vége a nyu­god­tabb idő­szak­nak: a múlt hó­nap­ban több ezren ér­kez­tek a ten­ge­ren ke­resz­tül.

A jelek sze­rint Olasz­or­szág­ban vége a nyu­god­tabb idő­szak­nak: a múlt hó­nap­ban újra több ezren ér­kez­tek a ten­ge­ren ke­resz­tül a par­tokra.

Beismerte az elnök: nagyot hibázott

Beismerte a francia elnök: nagyot hibázott

Ko­moly ígé­re­tek­kel si­ke­rült múlt évben nyer­nie Em­ma­nuel Mac­ron­nak.

Ko­moly ígé­re­tek­kel si­ke­rült múlt évben meg­nyer­nie a vá­lasz­tá­so­kat Em­ma­nuel Mac­ron­nak, de most be­is­merte: volt, amit azóta sem tar­tott be.

Elképesztő szexizmus: Durva, ami ebben a hentesboltban történik!

Elképesztő szexizmus: Durva, ami ebben a hentesboltban történik!

Jó nők­kel bár­mit el lehet adni - tartja a jól is­mert mar­ke­tin­ges alap­sza­bály...

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

A Nem­zet­kö­zös­ség nem kér be­lőle.

A brit trón­örö­kös nem­csak ha­zá­já­ban nem ör­vend túl nagy nép­sze­rű­ség­nek, a Nem­zet­kö­zös­ség sem sze­retné, ha a ki­rálynő ha­lála után ő venné át a he­lyét.

Metrósínek közé esett gyermeket mentett ki a hős fiatalember! - videó

Metrósínek közé esett gyermeket mentett ki a hős fiatalember! - videó

Egész Olasz­or­szág­ban hős­ként tisz­te­lik azt a ti­zen­nyolc éves fiút, aki meg­men­tette egy kis­gye­rek éle­tét.

Ettől rettegnek az EU-tagállamok

Ettől rettegnek az EU-tagállamok

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben, és sokan már sej­teni vélik, hogy a Bre­xit után Fran­cia­or­szág egyed­ura­lomra törne.

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben, és sokan már sej­teni vélik, hogy a Bre­xit után Fran­cia­or­szág egyed­ura­lomra törne.

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Sötét jö­vő­kép!

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Sok­koló dogok de­rül­tek ki.

Az el­múlt három évben közel 200 al­ka­lom­mal zak­lat­tak sze­xu­á­li­san vé­de­lemre szo­ruló gye­re­ke­ket olyan fel­nőt­tek, akik pont a meg­men­té­sükre szer­ződ­tek.

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

A pápa éle­sen bí­rálta a mé­di­á­ban meg­je­lent, mig­rán­sok­ról szóló hír­adá­sok egy ré­szét.

A pápa éle­sen bí­rálta a mé­di­á­ban meg­je­lent, mig­rán­sok­ról szóló hír­adá­sok egy ré­szét. Sza­vai és pél­dái so­ka­kat meg­lep­tek.

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

A térfi­gyelő ka­me­rák fel­vé­te­le­i­nek kö­szön­he­tően alig két óra alatt el­kap­ták a rend­őrök az ittas tá­ma­dót.

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént: kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak.

Szijjártó: A migráció megállítható

Szijjártó: A migráció megállítható

Ma­gyar­or­szág nem ért egyet azzal az ENSZ-meg­kö­ze­lí­tés­sel, hogy a mig­rá­ció jó és meg­ál­lít­ha­tat­lan, "mi a mig­rá­ciót na­gyon ko­moly biz­ton­sági koc­ká­zat­nak tart­juk".

Ma­gyar­or­szág nem ért egyet azzal az ENSZ-meg­kö­ze­lí­tés­sel, hogy a mig­rá­ció jó és meg­ál­lít­ha­tat­lan, "mi a mig­rá­ciót na­gyon ko­moly biz­ton­sági koc­ká­zat­nak tart­juk", ezt az eu­ró­pai ter­ror­cse­lek­mé­nyek már be­bi­zo­nyí­tot­ták.

Mindenkit elvarázsolt Kim Dzsongun kétszínű húga

Mindenkit elvarázsolt Kim Dzsongun kétszínű húga

A tit­kos fegy­ver a jelek sze­rint eddig mű­kö­dött - pedig min­den mo­soly csak szín­já­ték.

A tit­kos fegy­ver a jelek sze­rint eddig mű­kö­dött - pedig min­den mo­soly csak szín­já­ték.

Háborút indított II. Erzsébet

Minden megváltozik, háborút indított II. Erzsébet

Kör­nye­zet­tu­da­tos élet­módra vál­ta­nak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban.

Kör­nye­zet­tu­da­tos élet­módra vál­ta­nak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban: II. Er­zsé­bet le akart szá­molni a mű­anyag ita­los pa­lac­kok­kal, ét­kész­le­tek­kel.

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá.

A ki­rá­lyi csa­lád élete min­dig is láz­ban tar­totta a bri­te­ket, akik szí­ve­sen fo­gad­nak - most éppen arra, hogy fog­ják hívni Vil­mos és Ka­ta­lin har­ma­dik gyer­me­két.

Kiakadt Brüsszel, diplomatája mindent elronthat

Kiakadt Brüsszel, diplomatája mindent elronthat

Félő, hogy a bri­tek végül meg­ál­la­po­dás nél­kül lép­nek ki az EU-ból - és erről a brüsszeli tár­gya­ló­fél tehet.

Félő, hogy a bri­tek végül meg­ál­la­po­dás nél­kül lép­nek ki az EU-ból - és erről a brüsszeli tár­gya­ló­fél tehet. A hely­zet ki­fe­je­zet­ten ké­nyes, szá­mos dip­lo­mata ag­gó­dik a vég­ki­me­ne­tel miatt, amely sem az Eu­ró­pai Unió, sem a szi­get­or­szág szem­pont­já­ból nem mel­lé­kes.

Az ország vezetőjének is tetszett a libanoni muszlimokat érintő ítélet

Az ország vezetőjének is tetszett a libanoni muszlimokat érintő ítélet

Az íté­let még még az or­szág mi­nisz­ter­el­nöke is meg­di­csérte.

Egy li­ba­noni bí­ró­sá­gon olyan íté­let szü­le­tett, ame­lyet még az or­szág mi­nisz­ter­el­nöke is meg­di­csért. Az ügy­ben el­járó bí­rónő ugyanis sem bör­tön­bün­te­tést, sem pénz­bír­sá­got nem sza­bott ki a ke­resz­tény­el­le­nes fi­a­ta­lokra. Sok­kal ko­mo­lyabb lec­két kap­tak.

Így fogták el ismeretlen fegyveresek a volt grúz elnököt! - videó

Így fogták el ismeretlen fegyveresek a volt grúz elnököt! - videó

A ked­venc ét­ter­mé­ben csap­tak le rá az ál­ar­cos tá­ma­dók.

Az ál­ar­cos tá­ma­dók a ked­venc ét­ter­mé­ben csap­tak le a po­li­ti­kusra. Sok­koló fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek,

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Meg­gyen­gül a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, ki­szű­rik a vi­de­ó­i­kat.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek az utóbbi idők­ben már nem is kel­lett ki­ké­pezni a me­rény­lő­ket, bőven elég volt egy tö­meg­gyil­kos­ság­hoz az in­ter­net - most azon­ban min­den meg­vál­to­zik.

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a spa­nyo­lok.

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a spa­nyo­lok: attól tar­ta­nak, hogy az Isz­lám Állam ka­to­nái újabb bá­zist ta­lál­nak, ahon­nan ke­gyet­len tá­ma­dá­sa­i­kat in­dít­hat­ják.

Több száz ember haláláért felelősek a testápolók

Több száz ember haláláért felelősek a testápolók

La­kás­tü­ze­ket okoz­hat­nak.

Kü­lön­böző gyó­gyá­szati jel­legű és bőr­ápoló kré­mek­ről de­rült ki, hogy élet­ve­szé­lye­sek le­het­nek: könnyen la­kás­tü­ze­ket okoz­hat­nak.

Elfogott tömeggyilkos mérlege: 900 gyilkosság, 250 nemi erőszak

Elfogott tömeggyilkos mérlege: 900 gyilkosság, 250 nemi erőszak

Az Isz­lám Állam ko­rábbi mé­szá­rosa sok­koló in­ter­jút adott a BBC ri­por­te­ré­nek egy iraki bör­tön­ben.

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban.

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét a kel­le­met­le­nebb arcát veszi elő az idő­já­rás. Ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

Fél napon múlt Angela Merkel sorsa?

Fél napon múlt Angela Merkel sorsa?

Lars Kling­beil sza­vai még sok ga­li­bát okoz­hat­nak...

A Német Szo­ci­ál­de­mok­rata Párt (SPD) fő­tit­kára, Lars Kling­beil olyas­mit mon­dott va­sár­nap, ami na­gyon nem tetsz­he­tett Mer­kel­nek.

Undorító, mit tett a férfi, aki nem akarta, hogy barátnője szüljön

Undorító, mit tett a férfi, aki nem akarta, hogy barátnője szüljön

A férfi ke­gyet­len módon pró­bálta meg­ölni ba­rát­nő­jét, vagy leg­alább azt el­érni, hogy el­ve­tél­jen.

A férfi ke­gyet­len módon pró­bálta meg­ölni ba­rát­nő­jét, vagy leg­alább azt el­érni, hogy el­ve­tél­jen.

Holtan találták a pozsonyi masszőrnőt, megfojtotta gyilkosa

Holtan találták a pozsonyi masszőrnőt, megfojtotta gyilkosa

A 44 éves nő életé már nem le­he­tett meg­men­teni. Ki­de­rült, ki lehet a ke­gyet­len tet­tes.

A 44 éves nő életé már nem le­he­tett meg­men­teni.

Szörnyű látvány: bordásfalra felakasztva találták meg Alexandrát

Szörnyű látvány: bordásfalra felakasztva találták meg Alexandrát az iskolában

A ti­ni­lány holt­tes­tére az is­ko­lá­ban buk­kan­tak rá. A gyil­kos­ság és az ön­gyil­kos­ság sem ki­zárt.

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

A fel­vé­telt a sofőr, az egyik ál­do­zat test­vére ké­szí­tette. Most fe­lel­nie kell tet­téért.

Szexorgiákat tartottak az NGO munkatársai

Szexorgiákat tartottak a Soros által is támogatott NGO munkatársai

Múlt héten bom­ba­ként rob­bant a hír, mi­sze­rint az Oxfam nevű se­gély­szer­ve­zet mun­ka­tár­sai szex­bu­li­kat tar­tot­tak, mi­köz­ben a haiti föld­ren­gés ál­do­za­tain kel­lett volna se­gí­te­niük.

Múlt héten bom­ba­ként rob­bant a hír, mi­sze­rint az Oxfam nevű se­gély­szer­ve­zet mun­ka­tár­sai szex­bu­li­kat tar­tot­tak, mi­köz­ben a haiti föld­ren­gés ál­do­za­tain kel­lett volna se­gí­te­niük. Mint most ki­de­rült, Csád­ban sem volt ez más­kép­pen.

Moszad-legenda: azonnal zárják le a határokat a muszlimok előtt

Moszad-legenda: azonnal zárják le a határokat a muszlimok előtt

Ér­de­kes vi­de­óüze­ne­tet kül­dött Rafi Eitan a német em­be­rek szá­mára.

Ér­de­kes vi­de­óüze­ne­tet kül­dött Rafi Eitan a német em­be­rek szá­mára.

Durva videó: "Allah akbartól" zeng a berlini metró!

Durva videó: "Allah akbartól" zeng a berlini metró!

Jel­zik, hogy ott­hon van­nak...

Leg­alább ötven férfi, zász­lót len­getve, "Allah akbar"-t skan­dálva és tap­solva vo­nult végig a meg­rö­kö­nyö­dött német uta­zók kö­zött.

Szörnyű látvány: iszonyat, mit mosott partra a folyó

Szörnyű látvány: iszonyat, mit mosott partra a folyó

El­bor­zad­tak a já­ró­ke­lők.

El­bor­zad­tak a já­ró­ke­lők. Ki­vo­nult a rend­őr­ség, vizs­gál­ják a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Az eset után két tűz­ol­tót is kór­házba kel­lett vinni, mert ki­hűl­tek.

Az eset után két tűz­ol­tót is kór­házba kel­lett vinni, mert ki­hűl­tek.