POLITIK

KÜLFÖLD

Európa háborúban áll - ártatlanokat öltek Barcelonában

Európa háborúban áll - ártatlanokat öltek Barcelonában

Újabb or­szá­got ért el a ter­ror­hul­lám.

Újabb eu­ró­pai or­szá­got ért el a dzsi­há­d­ista ter­ror­hul­lám: hiába tar­tóz­tat­ták le sorra az Isz­lám Állam tag­jait, Spa­nyol­or­szág sem ma­radt se­bez­he­tet­len.

A barcelonainál jóval nagyobb támadást terveztek a merénylők

A barcelonainál jóval nagyobb támadást terveztek a merénylők, de velük is tragédia történt

Rob­ba­nás tör­tént abban a ház­ban, ahol a ter­ro­ris­ták a rob­ba­nó­anya­ga­i­kat tá­rol­ták.

Szörnyű tragédia történt, meghalt a forró autóban hagyott kisgyerek

Szörnyű tragédia történt, meghalt a forró autóban hagyott kisgyerek

A rend­őr­ség hiába fi­gyel­mez­teti fo­lya­ma­to­san a la­kos­sá­got...

A rend­őr­ség fo­lya­ma­to­san fi­gyel­mez­teti a la­kos­sá­got, hogy ne hagy­ja­nak zárt au­tó­ban sem gye­re­ket...

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A bar­ce­lo­nai gá­zo­lá­sos me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője a Camb­rils­ban pén­tek haj­nal­ban le­lőtt öt ter­ro­rista egyike.

Újabb merénylet: Több embert is megkéseltek Finnországban

Újabb merénylet: Több embert is megkéseltek Finnországban

A spa­nyol­or­szági bor­zal­mak után Finn­or­szág­ban is ször­nyű­ség tör­tént.

A spa­nyol­or­szági bor­zal­mak után Finn­or­szág­ban is ször­nyű­ség tör­tént.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nőtt a barcelonai terrortámadás áldozatainak száma

Nőtt a barcelonai terrortámadás áldozatainak száma

Spa­nyol lap­in­for­má­ciók sze­rint a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás­ban már több mint ti­zen­hár­man hal­tak meg.

Spa­nyol lap­in­for­má­ciók sze­rint a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás­ban már ti­zen­né­gyen hal­tak meg, egy nő ál­la­pota pedig még vál­sá­gos.

Baltával bosszulta meg a hatóságok döntését az erőszakos migráns

Baltával bosszulta meg a hatóságok döntését az erőszakos migráns

Úgy érezte a 33 éves iráni szár­ma­zású mig­ráns, hogy jog­ta­la­nul uta­sí­tot­ták el a me­ne­dék­ké­rel­mét.

Úgy érezte a 33 éves iráni szár­ma­zású mig­ráns, hogy jog­ta­la­nul uta­sí­tot­ták el a me­ne­dék­ké­rel­mét.

Vízparton játszó gyerekek bukkantak rá az eltűnt férfi holttestére

Vízparton játszó gyerekek bukkantak rá az eltűnt férfi holttestére

A fo­lyó­par­ton buk­kan­tak rá egy 37 éves férfi holt­tes­tére, aki még va­sár­nap ment ki­rán­dulni ba­rá­ta­i­val.

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló!

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló!

Étteremben bujkálva, élőben jelentkezett be a színésznő a terror közben

Étteremben bujkálva, élőben jelentkezett be a színésznő a terror közben

A 46 éves Laila Ro­u­ass, a Holby City című so­ro­zat egy­kori sztárja épp­hogy meg­úszta a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dást.

Most közölték: magyar áldozata is van a barcelonai terrornak

Most közölték: magyar áldozata is van a barcelonai terrornak

A vi­lág­sajtó sze­rint leg­alább 18 or­szág ál­lam­pol­gá­rai sé­rül­tek meg a ter­ror­tá­ma­dás­ban.

Csak röhögött a gyilkos, aki nyolc időst, köztük egy magyart is megölt

Csak röhögött a gyilkos, aki nyolc időst, köztük egy magyart is megölt

Eli­sa­beth Wett­la­u­fer 7 éven ke­resz­tül ölt az idő­sek ott­ho­ná­ban.

Eli­sa­beth Wett­la­u­fer, vagy ahogy töb­ben is em­le­ge­tik, a Szörny hét éven ke­resz­tül ölt a Me­a­dow Park­ban mű­ködő idő­sek ott­ho­ná­ban. Ál­do­za­tai kö­zött van a 75 éves Hor­váth Árpád is.

Újabb terrorakció Barcelonában, elszabadult a pokol

Újabb terrorakció Barcelonában, elszabadult a pokol

Go­lyó­zá­por zú­dult a Bar­ce­lo­ná­hoz kö­zeli vá­ros­kára, nem sok­kal éjfél után. A rend­őrök 5 gya­nú­sí­tot­tal vé­gez­tek. Mikor lesz már vége a té­boly­nak?

Go­lyó­zá­por zú­dult a Bar­ce­lo­ná­hoz kö­zeli vá­ros­kára, nem sok­kal éjfél után. A rend­őrök 5 gya­nú­sí­tot­tal vé­gez­tek. Mikor lesz már vége a té­boly­nak?

Több száz migráns kitoloncolása meghiúsul

Több száz migráns kitoloncolása az utolsó pillanatban hiúsult meg

A rosszul mű­ködő ki­to­lon­co­lási rend­szer már több éve ko­moly fej­tö­rést okoz a német po­li­ti­ku­sok­nak.

A rosszul mű­ködő ki­to­lon­co­lási rend­szer már több éve ko­moly fej­tö­rést okoz a po­li­ti­ku­sok­nak Né­met­or­szág­ban. A leg­újabb sta­tisz­tika azon­ban még a sokat lá­tott szak­em­be­re­ket is meg­döb­ben­tette.

Rengeteg áldozatot követelt a barcelonai terrorakció! videók

Rengeteg áldozatot követelt a barcelonai terrorakció! videók

Meg­rázó fel­vé­te­lek.

Meg­rázó fel­vé­te­le­ket tet­tek közzé a ter­ror­tá­ma­dás túl­élői. Az em­be­rek ret­teg­nek és me­ne­dé­ket ke­res­nek.

Terrortámadás érte Barcelonát, a gázolás után fegyveresek is

Terrortámadás érte Barcelonát, a gázolás után fegyveresek is

Tel­jes a ké­szült­ség.

Tel­jes a ké­szült­ség, a fegy­ve­res ala­kok egy ét­ter­met vet­tek célba.

Tragédia történt külföldön, fiatal magyar nő az áldozat

Tragédia történt külföldön, fiatal magyar nő az áldozat

Hol­tan ta­lál­ták a ma­gyar nőt, aki Bul­gá­ri­ába ment nya­ralni. Egy férfi­nek nyoma ve­szett.

Hol­tan ta­lál­ták a ma­gyar nőt, aki Bul­gá­ri­ába ment nya­ralni. Egy férfi­nek nyoma ve­szett.

Meglepő fordulat a migránsválságban: kevesebben jönnek

Meglepő fordulat a migránsválságban: kevesebben jönnek

Bár a szak­ér­tők azt jó­sol­ták, hogy 2017 min­den ko­rábbi re­kor­dot meg­dönt, most ko­moly vál­to­zás állt be.

Bár a szak­ér­tők azt jó­sol­ták, hogy 2017 min­den ko­rábbi re­kor­dot meg­dönt, most ko­moly vál­to­zás állt be.

A piti tolvaj 85 ezer dollár kártérítést kapott a fejkendője miatt!

A piti tolvaj 85 ezer dollár kártérítést kapott a fejkendője miatt!

Ti­pi­kus ame­ri­kai tör­té­net, még min­dig a po­li­ti­kai kor­rekt­ség je­gyé­ben.

Ti­pi­kus ame­ri­kai tör­té­net, még min­dig a po­li­ti­kai kor­rekt­ség je­gyé­ben.

Gigabotrány! Ukrajna szállított rakéta hajtóműveket Kim Dzsongunnak?

Gigabotrány! Ukrajna szállított rakéta hajtóműveket Kim Dzsongunnak?

Az uk­rá­nok ta­gad­ják a vá­da­kat, sze­rin­tük nem ők szál­lí­tot­ták. Azt mond­ják: a New York Times ha­zu­dik.

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

A férfit ko­ráb­ban ün­ne­pelte a világ.

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­kor se­gítő kezet nyúj­tott a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

Úszni indult az aligátor, csak épp a hotel medencéjét célozta meg

Úszni indult az aligátor, csak épp a hotel medencéjét célozta meg

Sze­ren­csére senki sem sé­rült meg, az állat csak bé­ké­sen hű­sölt.

Sze­ren­csére senki sem sé­rült meg, az állat csak bé­ké­sen hű­sölt.

Limonádétól kaptak mérgezést a magyar nyaralók

Limonádétól kaptak mérgezést a magyar nyaralók

A kül­földi álom­nya­ra­lás rém­álom lett

Kór­ház­ban kö­töt­tek ki a hor­vát­or­szági Vir szi­ge­tén nya­raló fi­a­ta­lok, alig­ha­nem a li­mo­nádé ár­tott meg nekik.

Tragédiába torkollott a fesztivál, magyar áldozat is van

Tragédiába torkollott a fesztivál, magyar áldozat is van

Fa dőlt a fesz­ti­vál részt­ve­vő­ire.

Fa dőlt a fesz­ti­vál részt­ve­vő­ire, több ember éle­tét vesz­tette és sokan meg is sé­rül­tek. Az ál­do­za­tok kö­zött ma­gyar is van.

Fényes nappal akarták elrabolni az asszonyt, nagyon bátran cselekedett!

Fényes nappal akarták elrabolni az asszonyt, nagyon bátran cselekedett! - videó

He­lyén volt a szíve a ve­szély­ben lévő nőnek, a ház ka­me­rája min­dent rög­zí­tett.

He­lyén volt a szíve a ve­szély­ben lévő nőnek, a ház ka­me­rája min­dent rög­zí­tett.

Most érkezett: leállították a fesztivált, mert fa dőlt az emberekre

Most érkezett: leállították a fesztivált, mert fa dőlt az emberekre

A fel­fog­ha­tat­lan bal­eset­nek csak­nem egy tucat ha­lá­los ál­do­zata van.

A fa több em­bert meg­se­be­sí­tett, de a fel­fog­ha­tat­lan bal­eset­nek csak­nem egy tucat ha­lá­los ál­do­zata is van.

Tátott szájjal nézték az utasok: a sofőr és a pár összeverték egymást

Tátott szájjal nézték az utasok: a sofőr és a pár összeverték egymást

Egy meg­ál­ló­ban sza­ba­dul­tak el az in­du­la­tok.

Egy meg­ál­ló­ban sza­ba­dul­tak el az in­du­la­tok, ahol a ve­re­ke­dés részt­ve­vőit úgy kel­lett le­fogni.

Szörnyű látvány a munkahelyen: öngyilkosságot követett el egy férfi

Szörnyű látvány a munkahelyen: öngyilkosságot követett el egy férfi

A férfi több eme­let ma­gas­ból zu­hant az iro­da­ház elő­te­rébe, ahol töb­ben is szem­ta­núi vol­tak a tör­tén­tek­nek.

Senki sem tudta: fertőzött medencében fürödtek az aquapark vendégei

Senki sem tudta: fertőzött medencében fürödtek az aquapark vendégei

Az él­mény­park ve­ze­tői azon­nal cse­le­ked­tek, amint ki­de­rült a prob­léma, vi­szont addig a für­dő­zők a ve­szé­lyes víz­ben úsz­kál­tak.

Nyoma veszett a világ legédesebb kamionjának

Nyoma veszett a világ legédesebb kamionjának

Nu­tel­lát lop­tak.

A tol­va­jok igen­csak vágy­hat­tak az édes életre, ugyanis több tonna Nu­tel­lát és kin­der­to­jást lo­va­sí­tot­tak meg.

Felfoghatatlan tragédia történt az éjjel: 12 éves lány az áldozat

Felfoghatatlan tragédia történt az éjjel: 12 éves lány az áldozat

A kis­lány egy piz­zé­ri­á­ban ve­szí­tette éle­tét, rajta kívül még 12 ember sé­rült meg, mert autó haj­tott az ét­te­rembe.

Elhagyatott épületbe csalták, majd leitatták 11 éves kislányt

Elhagyatott épületbe csalták, majd leitatták 11 éves kislányt

A kis­lányt kór­házba kel­lett vinni, mert annyi al­ko­hol ke­rült a szer­ve­ze­tébe. A tet­test még ke­re­sik.

A kis­lányt kór­házba kel­lett vinni, mert annyi al­ko­hol ke­rült a szer­ve­ze­tébe. A tet­test még ke­re­sik.

Most kaptuk: hangos robbanás volt a metrón, menekülnek az emberek

Most kaptuk: hangos robbanás volt a metrón, menekülnek az emberek

Az ál­lo­más­ról min­den­kit ki­kí­sér­tek, mert a pe­ro­non és a met­ró­ko­csik­ban is áll a füst.

Botrányos közöny: elsétáltak a lakótelepen fekvő holttest mellett

Botrányos közöny: elsétáltak a lakótelepen fekvő holttest mellett

Sen­ki­nek nem volt gya­nús a panel mel­lett fekvő férfi, ezért nem is fog­lal­koz­tak vele.

Szörnyeteg anya: vécén próbálta lehúzni a babáját

Szörnyeteg anya: vécén próbálta lehúzni a babáját

Mi­u­tán a szív­te­len nő rá­jött, hogy így nem tudja meg­gyil­kolni új­szü­lött­jét, be­cso­ma­golta és a sze­me­tesbe dobta.

Mi­u­tán a szív­te­len nő rá­jött, hogy így nem tudja meg­gyil­kolni új­szü­lött­jét, be­cso­ma­golta és a sze­me­tesbe dobta a picit.

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

Pofátlan unoka: ellopta a nagypapa hamvait, nem adja vissza

A férfi pénzt és ék­szert is lo­pott moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nagy­ma­má­já­tól.

A férfi kész­pénzt és ék­szert is lo­pott a nagy­ma­má­já­tól, a bí­ró­sági fel­szó­lí­tás el­le­nére sem eny­hül meg.

Figyelmetlen sofőr miatt szakadt le a busz teteje, sok a sérült

Figyelmetlen sofőr miatt szakadt le a busz teteje, sok a sérült

Leg­alább 18 tu­rista meg­sé­rült, mert a busz­so­főr nem vette észre, hogy a jár­mű­vel nem fog­nak át­férni a fe­lül­járó alatt.

Halastóban bukkantak a fiatal holttestére, rejtély, mi történt

Halastóban bukkantak a fiatal holttestére, rejtély, mi történt

A fiú éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni, a rend­őr­ség pró­bálja ki­de­rí­teni, ho­gyan tör­tén­he­tett a tra­gé­dia.

Felakasztotta kisfiát az anya, mert szerinte a férje megcsalta

Felakasztotta kisfiát az anya, mert szerinte a férje megcsalta

A ke­gyet­len nő vi­de­óra vette a kis­gye­rek kín­zá­sát, majd azzal vé­de­ke­zett: nem vá­sá­rol­tak ele­gen a bolt­já­ban, ezért szo­morú volt.

A ke­gyet­len nő vi­de­óra vette a kis­gye­rek kín­zá­sát, majd azzal vé­de­ke­zett: nem vá­sá­rol­tak ele­gen a bolt­já­ban, ezért szo­morú volt.

40 ezer új migránst akar évente az ENSZ, Merkel bőszen bólogat

40 ezer új migránst akar évente az ENSZ, Merkel bőszen bólogat

A mig­rán­sok eköz­ben tel­je­sen át­for­mál­ják Eu­rópa kul­tu­rá­lis ar­cu­la­tát.

A mig­rán­sok eköz­ben tel­je­sen át­for­mál­ják Eu­rópa kul­tu­rá­lis ar­cu­la­tát.

Orbán Viktor ötletét harsogja egész Nyugat-Európa

Orbán Viktor ötletét harsogja egész Nyugat-Európa

Pedig már közel más­fél éves a terv.

2016 áp­ri­li­sá­ban, vagyis közel más­fél évvel ez­előtt állt elő Orbán Vik­tor azzal a tíz­pon­tos ak­ció­terv­vel, amely­nek több pontja mögé most kez­de­nek...

Borzalmas halál: a kilincsre akasztotta fel magát a lány

Borzalmas halál: a kilincsre akasztotta fel magát a lány

A fi­a­tal még egy bú­csúüze­ne­tet is írt.

A re­mény­vesz­tett fi­a­tal még egy bú­csúüze­ne­tet is írt, mi­előtt po­zso­nyi ott­ho­ná­ban véget ve­tett éle­té­nek.

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset Ibi­zán: idén már több tu­rista is ha­lálra zúzta magát.

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset.

Vége a migránsválságnak? Soros több szervezete is megfutamodott

Vége a migránsválságnak? Soros több szervezete is megfutamodott

Az Or­vo­sok Ha­tá­rok Nél­kül és a Sea Eye is vissza­vo­nu­lót fújt.

Az Or­vo­sok Ha­tá­rok Nél­kül és a Sea Eye nevű nem­ál­lami szer­ve­ze­tek (NGO) be­je­len­tet­ték a hét­vé­gén, hogy nem foly­tat­ják to­vább a Föld­közi-ten­ge­ren mű­ködő misszi­ó­ju­kat.

Ezt írta anyjának az ámokfutó, mielőtt belehajtott autójával a tömegbe

Ezt írta anyjának az ámokfutó, mielőtt belehajtott autójával a tömegbe

Szük­ség­ál­la­po­tot hir­de­tet­tek a Vir­gi­nia ál­lam­beli Char­lot­tes­ville-ben...

Szük­ség­ál­la­po­tot hir­de­tet­tek a Vir­gi­nia ál­lam­beli Char­lot­tes­ville-ben...

Életveszély a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

Életveszély a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, menekítik az embereket

Több ezer em­bert me­ne­kí­tet­tek ki.

Több ezer em­bert me­ne­kí­tet­tek biz­ton­sá­gos te­rü­letre, mi­u­tán a lán­gok át­ter­jed­tek a vá­ro­sokra.

Vér folyt az utcán: magyar nőre támadtak Olaszországban

Vér folyt az utcán: magyar nőre támadtak Olaszországban

A nő volt ba­rátja kez­dett fegy­ver­rel fe­nye­ge­tőzni, végül egy lövés is el­dör­dült.

Tehetetlen volt a mozdonyvezető, menet közben szakadt szét a gyorsvonat

Tehetetlen volt a mozdonyvezető, menet közben szakadt szét a gyorsvonat

A bal­eset­ben úgy tudni, hogy senki sem sé­rült meg, de az érin­tett vo­na­lon je­len­tős ké­sé­sek vol­tak.

Titkolta a kórház: érzéstelenítés nélkül műtöttek, a beteg belehalt

Titkolta a kórház: érzéstelenítés nélkül műtöttek, a beteg belehalt

A nor­vég kór­ház pró­bálta el­tit­kolni az ese­tet.

A nor­vég kór­ház pró­bálta el­tit­kolni az ese­tet, ám a tör­tén­tek nap­vi­lágra ke­rül­tek.

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

A panel lépcsőházában ölte meg magát a 24 éves nő

Esély sem volt meg­men­teni a fi­a­tal nőt, mert mire meg­ta­lál­ták, ha­lott volt.

Buszmegállóba hajtott egy autó, kisgyerek is van a sérültek között

Buszmegállóba hajtott egy autó, kisgyerek is van a sérültek között

A ta­xi­so­főrt fe­le­lős­ségre von­ják.

A ta­xi­so­főrt fe­le­lős­ségre von­ják az eset után, és akár több évet is kap­hat, mert nem fi­gyelte a köz­le­ke­dési táb­lá­kat.

Keresik a táskányi pénzt: öngyilkos lett a lottócsaló

Keresik a táskányi pénzt: öngyilkos lett a lottócsaló

A csaló ret­te­gett, hogy el­kap­ják, ezért a pénzt össze­cso­ma­golta és biz­ton­sá­gos helyre tette. Ké­sőbb pedig vég­zett ma­gá­val.

A csaló ret­te­gett, hogy el­kap­ják, ezért a pénzt össze­cso­ma­golta és biz­ton­sá­gos helyre tette. Ké­sőbb pedig vég­zett ma­gá­val.

Fordulat a Brexitben, ez vár az angliai magyarokra

Fordulat a Brexitben, ez vár az angliai magyarokra

Nem lökik le a szik­lá­ról az or­szá­got - és a ma­gyar mun­ka­vál­la­ló­kat.

Fon­tos kér­dé­sek­ben egyez­tek meg a mi­nisz­te­rek. Nem lökik le a szik­lá­ról az or­szá­got - és a ma­gyar mun­ka­vál­la­ló­kat.

Elviselhetetlen volt a szag: liftben találtak az eltűnt holttestére

Elviselhetetlen volt a szag: liftben találtak az eltűnt holttestére

Az idős férfi de­men­ci­á­ban szen­ve­dett.

Az idős férfi de­men­ci­á­ban szen­ve­dett, és ami­kor liftbe szo­rult, se­gély­ké­ré­sei sen­ki­hez sem ju­tot­tak el.

Elszabadult a pokol: autósra támadtak a migránsok

Elszabadult a pokol: autósra támadtak a migránsok

Egy mig­ráns be­má­szott az au­tó­jába.

Egy mig­ráns be­má­szott az au­tó­jába, ám a férfi ezt nem akarta en­gedni. Ekkor sza­ba­dult el a pokol.

Most kaptuk a hírt: támadás történt egy társasházban, több sérült van

Most kaptuk a hírt: támadás történt egy társasházban, több sérült van

Egy férfi lö­völ­dözni kez­dett a va­sár­napra vir­radó éjjel, majd el­me­ne­kült.

Egy férfi lö­völ­dözni kez­dett a va­sár­napra vir­radó éjjel, majd el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Gyászol Diana udvarhölgye, tinédzser fia borzalmas balesetben hunyt el

Gyászol Diana udvarhölgye, tinédzser fia borzalmas balesetben hunyt el

A 19 éves fiú imádta a mun­ká­ját, bú­vár­ok­ta­tó­ként dol­go­zott.

A 19 éves fiú imádta a mun­ká­ját, bú­vár­ok­ta­tó­ként dol­go­zott. A halál is a ten­ger­fe­né­ken érte az élet­vi­dám fiút.

Erőszakossá válnak a gyerekek a pornótól

Erőszakossá válnak a gyerekek a pornótól

Ri­asztó divat lett úrrá a gye­re­ke­ken: egyre több is­ko­lás néz por­nót.

Ri­asztó divat lett úrrá a gye­re­ke­ken: egyre több is­ko­lás néz por­nót, és hajt végre ennek ha­tá­sára sze­xu­á­lis jel­legű tá­ma­dá­so­kat. Az el­múlt négy évben 754 in­ci­dens tör­tént fi­a­tal­ko­rúak kö­ré­ben.

Felnőttként tudta meg, hogy a szülei testvérek

Felnőttként tudta meg, hogy a szülei testvérek

Bor­zal­mas ro­koni kap­cso­la­tok!

A 32 éves Donna Price idilli gye­rek­kort tud­ha­tott ma­gáé­nak - most azon­ban csa­ládja da­ra­bokra hul­lott, és a sok­kot még min­dig nem tudta ki­he­verni.

A vihar alatt nyitva hagyta az ajtót: erre a látványra ébredt

A vihar alatt nyitva hagyta az ajtót: erre a látványra ébredt

A nő úgy volt vele, hogy leg­alább lehűl ki­csit a lakás. Arra nem gon­dolt ál­má­ban sem, hogy mire fog éb­redni.

A nő úgy volt vele, hogy leg­alább lehűl ki­csit a lakás. Arra nem gon­dolt ál­má­ban sem, hogy mire fog éb­redni.

Külön migráns-WC lesz a kulturális központban

Külön migráns-WC lesz a kulturális központban

A tu­laj­do­no­sok sze­ret­nék, ha az új épü­let Köln min­den la­kó­ját ki­szol­gálná...

Köln­ben éppen egy kul­tu­rá­lis köz­pont fel­újí­tása zaj­lik. A tu­laj­do­no­sok sze­ret­nék, ha az új épü­let Köln min­den la­kó­ját ki­szol­gálná, ezért arra ju­tot­tak, hogy a be­ván­dor­lók­nak gug­go­lós WC-t is épí­te­nek.

Lezuhant egy rendőrségi helikopter, mindenki meghalt

Lezuhant egy rendőrségi helikopter, mindenki meghalt

A he­li­kop­ter a Char­lot­tes­ville-i szél­ső­job­bos za­var­gá­so­kat fi­gyelte. Ál­lí­tó­lag emi­att zu­hant le.

A he­li­kop­ter a Char­lot­tes­ville-i szél­ső­job­bos za­var­gá­so­kat fi­gyelte. Ál­lí­tó­lag emi­att zu­hant le.

Folytatódik a migránsháború: feltételeket kapnak az NGO-k

Folytatódik a migránsháború: feltételeket kapnak az NGO-k

Ko­moly fel­té­te­le­ket sza­bott az olasz kor­mány a Föld­közi-ten­ge­ren jár­őröző, mig­rán­so­kat mentő ha­jók­nak.

Felejtsd el a garzont, költözz atombunkerbe!

Felejtsd el a garzont, költözz atombunkerbe!

Ela­dóvá vált egy atom­bun­ker...

Svéd­or­szág­ban el­adóvá vált egy meg­le­he­tő­sen nagy atom­bun­ker. A hir­dető azt mondja, hogy ennyi­ért még egy gar­zont sem lehet kapni a fő­vá­ros­ban.

Méregdrága biciklit akart lopni a tolvaj, csúnyán pórul járt!

Méregdrága biciklit akart lopni a tolvaj, csúnyán pórul járt! - videó

Azt hitte a rabló, hogy meg­ütötte a fő­nye­re­ményt, de végül őt ütöt­ték ren­de­sen.

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Az USA a há­ború kü­szö­bén áll Észak-Ko­re­á­val. Vajon a NATO eu­ró­pai or­szá­gai is be­le­sod­ród­hat­nak ebbe a konflik­tusba?

Óriáskeréken bujkáltak a migránsok

Óriáskeréken bujkáltak a migránsok

El­ké­pesztő mód­szer­rel pró­bál­tak EU-s te­rü­letre jutni al­gé­riai és ma­rok­kói mig­rán­sok: egy óri­ás­ke­rék és egy hul­lám­vasút fül­ké­i­ben rej­tőz­tek el.

El­ké­pesztő mód­szer­rel pró­bál­tak EU-s te­rü­letre jutni al­gé­riai és ma­rok­kói mig­rán­sok: egy óri­ás­ke­rék és egy hul­lám­vasút fül­ké­i­ben rej­tőz­tek el.

Halálos repülőbaleset történt, hírzárlatot rendeltek el

Halálos repülőbaleset történt, hírzárlatot rendeltek el

Egy négy­sze­mé­lyes re­pülő zu­hant le.

Egy négy­sze­mé­lyes kis­re­pülő zu­hant le pén­te­ken az egye­sült ál­la­mok­beli Con­nec­ti­cut­ban.

Kegyetlen búcsúlevelet hagyott hátra a gyermekeit is megölő édesanya

Kegyetlen búcsúlevelet hagyott hátra a gyermekeit is megölő édesanya

A nő nem bírta el­vi­selni, hogy fér­jé­nek új sze­relme van, ezért mind­két gyer­me­ké­vel vég­zett.

Eladó Harry Potter háza

Eladó Harry Potter háza

A jel­leg­ze­tes ház a 14. szá­zad­ból szár­ma­zik és a tu­ris­ták ked­vence. A le­nyű­göző De Vere Ház, amely a so­ro­zat he­te­dik és utolsó előtti ré­szé­ben sze­re­pelt.

A jel­leg­ze­tes ház a 14. szá­zad­ból szár­ma­zik és a tu­ris­ták ked­vence. A le­nyű­göző De Vere Ház, amely a so­ro­zat he­te­dik és utolsó előtti ré­szé­ben sze­re­pelt.

Most kaptuk: menekültek az utasok, lángok csaptak fel a metróban

Most kaptuk: menekültek az utasok, lángok csaptak fel a metróban

A lon­doni met­rót füst bo­rí­totta el pén­te­ken dél­előtt.

A lon­doni met­rót füst bo­rí­totta el pén­te­ken dél­előtt, ezért le­állt a köz­le­ke­dés.

Szexrabszolgaként árulták a modellt

Szexrabszolgaként árulták a modellt

Hor­ro­risz­ti­kus él­mény­ben volt része.

Hor­ro­risz­ti­kus él­mény­ben volt része a gyö­nyörű mo­dell­nek. A brit anyu­kát egy fo­tó­zás ígé­re­té­vel csá­bí­tot­ták Mi­lá­nóba, ott vi­szont el­ra­bol­ták.

Migránsháború dúl Olaszország utcáin

Migránsháború dúl Olaszország utcáin

A la­ko­sok ret­teg­nek, de már a rend­őrök és a ka­to­nák is te­he­tet­le­nek.

A la­ko­sok ret­teg­nek, de las­san már a rend­őrök és a ka­to­nák is te­he­tet­le­nek az egyre na­gyobb szám­ban meg­je­lenő mig­rán­sok­kal szem­ben. A ran­da­lí­rozó af­ri­kai cso­por­tok ugyanis szem­be­száll­nak a rend­vé­de­lem­mel.

Újabb borzalmas buszbaleset, rengeteg halott Kínában

Újabb borzalmas buszbaleset, rengeteg halott Kínában

Alag­út­fal­nak üt­kö­zött egy tá­vol­sági au­tó­busz egy gyors­for­galmi úton Kína észak­nyu­gati ré­szén.

Alag­út­fal­nak üt­kö­zött egy tá­vol­sági au­tó­busz egy gyors­for­galmi úton Kína észak­nyu­gati ré­szén, 49 utasa közül 36 meg­halt, 13 meg­sé­rült.

Elképesztő módszerrel kapták el a kislányokat futtató pedofilbandát

Elképesztő módszerrel kapták el a kislányokat futtató pedofilbandát

Ki­de­rült, hogy a rend­őr­ség 10 ezer fon­tot fi­ze­tett egy el­ítélt pe­dofil­nak.

Ki­de­rült, hogy a rend­őr­ség 10 ezer fon­tot fi­ze­tett egy el­ítélt pe­dofil­nak.

Gyerekerőszakolót alkalmazott kémnek a rendőrség

Gyerekerőszakolót alkalmazott kémnek a rendőrség

Ki­rob­bant a bot­rány.

El­ké­pesztő mód­szer­rel akarta le­buk­tatni a pe­dofil­ban­dá­kat a rend­őr­ség: egy el­ítélt sze­xu­á­lis ra­ga­do­zót fi­zet­tek le, hogy jár­jon el a gya­nús par­tikra.

Betelt a pohár: újabb határzár jön

Betelt a pohár: újabb határzár jön

A spa­nyol enk­lávé, Ceuta meg­elé­gelte az ál­landó nyo­mást.

A spa­nyol enk­lávé, Ceuta meg­elé­gelte az ál­landó nyo­mást, ame­lyet a Ma­rokkó felől ér­kező mig­rán­sok je­len­te­nek, és fe­nye­ge­tés­képp egy hétre le­zár­ják a ha­tárt.

Motoros muszlim bandák tartják rettegésben a lakókat

Motoros muszlim bandák tartják rettegésben a lakókat

Né­met­or­szág­ban élő musz­li­mok pró­bál­ják meg­óvni hit­tár­sa­i­kat az egyre nö­vekvő gyű­lö­let­tel szem­ben - ennek azon­ban nem min­denki örül.

Né­met­or­szág­ban élő musz­li­mok pró­bál­ják meg­óvni hit­tár­sa­i­kat az egyre nö­vekvő gyű­lö­let­tel szem­ben - ennek azon­ban nem min­denki örül.