POLITIK

KÜLFÖLD

Nyitott határokat követelnek az írek

Nyitott határokat követelnek az írek

To­vább bo­nyo­ló­dik a Bre­xit-ügy: Ír­or­szág kö­ve­te­lő­zik!

To­vább bo­nyo­ló­dik a Bre­xit-ügy: Ír­or­szág is vé­tó­jog­gal ren­del­ke­zik bi­zo­nyos ke­res­ke­delmi meg­ál­la­po­dá­sok terén - és az ír kül­ügy­mi­nisz­ter je­lezte, hogy élni is fog­nak vele, ha nem ma­rad­nak a nyi­tott ha­tá­rok!

Bukik a Brexit, ha szavaznak a britek?

Bukik a Brexit, ha szavaznak a britek?

Az elő­re­ho­zott brit vá­lasz­tá­sok miatt több kér­dés is fel­me­rült...

Az elő­re­ho­zott brit vá­lasz­tá­sok miatt több kér­dés is fel­me­rült az Egye­sült Ki­rály­ság EU-s ki­lé­pé­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Miért nem nyerhet a második fordulóban Marine Le Pen?

Miért nem nyerhet a második fordulóban Marine Le Pen?

Nem, nem csak a fran­cia bal­ol­dal össze­fo­gása miatt. Van itt egy másik na­gyon fon­tos szem­pont is.

Nem, nem csak a fran­cia bal­ol­dal össze­fo­gása miatt. Van itt egy másik na­gyon fon­tos szem­pont is.

Mire készül Theresa May?

Mire készül Theresa May?

A brit mi­nisz­ter­el­nök a meg­le­pe­té­sek em­bere.

A brit mi­nisz­ter­el­nök a meg­le­pe­té­sek em­bere, de már kezd kör­vo­na­la­zódni, mire sze­retné fel­hasz­nálni az eset­le­ges vá­lasz­tási győ­zel­met.

Meghalt a magyar csodagyerek

Meghalt a magyar csodagyerek

A 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben.

Az eu­ró­pai hegy­má­szás fi­a­tal ki­vá­ló­sága, a 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt szom­ba­ton a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben, ami­kor la­vina so­dorta el őket.

Beperelik a WikiLeakset?

Beperelik a WikiLeakset?

Ko­moly vádak miatt főhet Ju­lian As­sange és tár­sai feje - va­ló­színű, hogy ha­ma­ro­san meg kell je­len­niük a bí­ró­ság előtt.

Ko­moly vádak miatt főhet Ju­lian As­sange és tár­sai feje - va­ló­színű, hogy ha­ma­ro­san meg kell je­len­niük a bí­ró­ság előtt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Migránsholttestekkel teli szellemhajót sodort a víz

Migránsholttestekkel teli szellemhajót sodort a víz

28 mig­ráns, köz­tük több gye­rek holt­teste he­vert abban a din­gi­ben, ame­lyet ha­lá­szok ta­lál­tak meg Líbia part­ja­i­nál.

28 mig­ráns, köz­tük több gye­rek holt­teste he­vert abban a din­gi­ben, ame­lyet ha­lá­szok ta­lál­tak meg Líbia part­ja­i­nál.

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Honnan van pénze Észak-Koreának?

Honnan van pénze Észak-Koreának?

Az el­lent­mon­dá­sok or­szá­gá­ban ren­ge­te­gen éhez­nek.

Mi­köz­ben a la­ko­sok je­len­tős része éhe­zik, az észak-ko­reai ve­ze­tés rend­sze­rint fé­nyes ka­to­nai fel­vo­nu­lá­so­kat tart - és per­sze költ­sé­ges ra­ké­ta­kí­sér­le­tek­kel bor­zolja a világ ke­dé­lyeit.

Konténerekbe pakolják a migránsokat

Konténerekbe pakolják a migránsokat

Len­gyel­or­szág be­ke­mé­nyít.

Len­gyel­or­szág most vizs­gálja felül mig­rá­ciós po­li­ti­ká­ját - és a bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint ha­ma­ro­san kon­té­ner­tá­bor­ban szál­lá­sol­hat­ják el a mig­rán­so­kat.

Az oroszoknak négyszer akkora bombájuk van! Videó

Az oroszoknak négyszer akkora bombájuk van! Videó

Az Af­ga­nisz­tán­ban elő­ször le­do­bott ame­ri­kai MOAB szu­per­bomba sehol sincs ehhez ké­pest...

Az Af­ga­nisz­tán­ban elő­ször le­do­bott ame­ri­kai MOAB szu­per­bomba sehol sincs ehhez ké­pest...

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Több mil­lió mig­ráns ér­kez­het!

Több mil­lió mig­ráns áraszt­hatja el rövid időn belül Eu­ró­pát, ha az Eu­ró­pai Unió nem tud dű­lőre jutni az egyre zsar­no­kibb Tö­rök­or­szág­gal.

Rettegnek Hawaiin! Atombunkerek építéséhez kértek pénzt Trump elnöktől

Rettegnek Hawaiin! Atombunkerek építéséhez kértek pénzt Trump elnöktől

Meg van­nak győ­ződve róla, hogy az Észak-Kó­reai dik­tá­tor őket vette célba az atom­ra­ké­tá­i­val. 1,4 mil­lió la­kos­ról van szó.

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

A két­gye­re­kes édes­anya csak na­gyobb keb­le­ket sze­re­tett volna.

A két­gye­re­kes édes­anya csak na­gyobb keb­le­ket sze­re­tett volna. Soha, sem­mit nem bánt meg ennyire, mint ezt a dön­té­sét... Nézd meg, mit mű­vel­tek vele!

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete a jelek sze­rint fel­hagy egy­más tá­ma­dá­sá­val.

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete a jelek sze­rint fel­hagy egy­más tá­ma­dá­sá­val, és mos­tan­tól kö­zö­sen fog­ják "ir­tani a hi­tet­le­ne­ket".

Katasztrófaturistákkal hadakozik a polgármester

Turistákkal hadakozik a polgármester

Fel­len­dült a föld­ren­gés súj­totta vá­roska tu­riz­musa, de ennek sokan nem örül­nek...

Fel­len­dült a föld­ren­gés súj­totta vá­roska tu­riz­musa, de ennek sokan nem örül­nek...

Egy modell is megsérült a savas támadásban!

Egy modell is megsérült a savas támadásban!

Ter­ro­rista tá­ma­dás­nak hitte.

Le­he­tett volna sok­kal rosszabb vagy akár ha­lá­los is, ami ve­lünk tör­tént, mondja Iso­bella Fra­ser mo­dell. Elő­ször azt hitte, ter­ror­tá­ma­dás tör­tént.

Így tört ki az Etna, sok turista sérült meg - Videó

Így tört ki az Etna, sok turista sérült meg - Videó

Feb­ruár végén éb­redt fel a vul­kán.

Feb­ruár végén éb­redt fel a vul­kán, azóta fo­lya­ma­to­sak a ki­tö­ré­sek. Mu­tat­juk a lát­vá­nyos vi­deót!

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

Elég egyet­len szikra!

A Ko­reai-fél­szi­ge­ten egyre fe­szül­tebbé válik a hely­zet, a felek moz­go­ló­dása alap­ján elég egyet­len szikra, és el­sza­ba­dul­hat a pokol.

Több száz migráns tűnt el a leégett táborból

Több száz migráns tűnt el a leégett táborból

A kör­nyé­ken élők ret­teg­nek.

Közel 600 mig­ránst nem ta­lál­nak a ha­tó­sá­gok, a kör­nyé­ken élők ret­teg­nek, hogy vissza­tér­het­nek a po­koli napok.

Ez a világ legkorruptabb országa

Ez a világ legkorruptabb országa

A pénz­mo­sás új fel­leg­vá­rá­nak ne­vezte az Egye­sült Ki­rály­sá­got egy té­vé­in­ter­jú­ban egy olasz új­ság­író, aki a Bre­xit mö­gött is off­shore-vá­gya­kat sejt.

A pénz­mo­sás új fel­leg­vá­rá­nak ne­vezte az Egye­sült Ki­rály­sá­got egy té­vé­in­ter­jú­ban egy olasz új­ság­író, aki a Bre­xit mö­gött is off­shore-vá­gya­kat sejt.

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam fegy­ve­re­sei által la­kott af­ga­nisz­táni te­rü­le­ten.

Fél év múlva jöhet a Frexit

Fél év múlva jöhet a Frexit

A fran­ciák még idén dönt­het­nek, hogy sze­ret­né­nek-e EU-tagok ma­radni.

A fran­ciák még idén dönt­het­nek arról, hogy sze­ret­né­nek-e EU-tagok ma­radni - ha Ma­rine Le Pen lesz az elnök.

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Ro­ham­rend­őrö­ket ve­zé­nyel­tek ki Eu­rópa leg­na­gyobb bör­tö­né­hez, hogy le­ver­je­nek egy el­va­dult tün­te­tést.

Ro­ham­rend­őrö­ket ve­zé­nyel­tek ki Eu­rópa leg­na­gyobb bör­tö­né­hez, a Fle­ury-Me­ro­gis-hoz, hogy le­ver­je­nek egy el­va­dult tün­te­tést.

Kiderült, melyik párt szavazói a legbevállalósabbak az ágyban!

Kiderült, melyik párt szavazói a legbevállalósabbak az ágyban!

Van, aki a pár­ját is el­hagyná, ha az meg­hízna.

Van, aki a pár­ját is el­hagyná, ha az meg­hízna, mert úgy nem lenne iga­zán iz­gató vele a szex.

A spanyoloknak mégsem kell Gibraltár?

A spanyoloknak mégsem kell Gibraltár?

Senki nem tudja, pon­to­san mit akar.

A kö­zelgő Bre­xit-tár­gya­lá­sok ár­nyé­ká­ban múlt héten rob­bant ki a vita Gib­ral­tár sor­sá­ról, de már senki nem tudja, pon­to­san mit is akar.

Minden mozdulat fáj a pillangólánynak

Minden mozdulat fáj a pillangólánynak

A be­te­gek bőre olyan sé­rü­lé­keny, akár a pil­langó szár­nya.

A be­te­gek bőre olyan sé­rü­lé­keny, akár a pil­langó szár­nya. Fo­lya­ma­tos ke­ze­lésre szo­rul­nak, ko­moly fáj­dal­mat je­lent nekik az öl­töz­kö­dés, de egy egy­szerű séta is.

Ritka betegség: Einstein-haja lett a gyereknek!

Ritka betegség: Einstein-haja lett a gyereknek!

Szó sze­rint haj­me­resztő egy kis­lány, Lyla-Grace Bar­lov ál­la­pota: igen ritka be­teg­ség­ben, Un­com­bable haj­szind­ró­má­ban szen­ved.

Szó sze­rint haj­me­resztő egy kis­lány, Lyla-Grace Bar­lov ál­la­pota: igen ritka be­teg­ség­ben, Un­com­bable haj­szind­ró­má­ban szen­ved. A kis Lyla szü­le­té­se­kor ko­pasz volt, ké­sőbb pely­hes haja nőtt, el is ne­vez­ték vat­ta­cu­kor ba­bá­nak.

Sokkoló videó került elő a stockholmi merénylőről

Sokkoló videó került elő a stockholmi merénylőről

Egy bolt biz­ton­sági ka­me­rája min­dent rög­zí­tett. Meg­rázó kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

Egy bolt biz­ton­sági ka­me­rája min­dent rög­zí­tett. Meg­rázó kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

Friss fejlemények: még több halálos áldozat a stockholmi tragédiában

Friss fejlemények: még több halálos áldozat a stockholmi tragédiában

Pén­te­ken ka­mion haj­tott a tö­megbe, több em­bert meg­se­be­sítve, de a tá­ma­dás ha­lá­los ál­do­za­to­kat is sze­dett.

Megrázó fotók érkeztek a stockholmi támadás helyszínéről

Megrázó fotók érkeztek a stockholmi támadás helyszínéről

Egy ka­mion a tö­megbe haj­tott.

Pén­tek dél­után egy ka­mion Stock­holm ut­cáin haj­tott a tö­megbe.

Szép új világ: egy cégnél chipet ültetnek a dolgozókba

Szép új világ: egy cégnél chipet ültetnek a dolgozókba

"Jedi-moz­du­la­tok­kal" nyíl­nak az ajtók, in­dul­nak el a nyom­ta­tók, de akár fi­zetni is tud­nak az al­kal­ma­zot­tak - egyet­len le­gyin­tés­sel!

"Jedi-moz­du­la­tok­kal" nyíl­nak az ajtók, in­dul­nak el a nyom­ta­tók, de akár fi­zetni is tud­nak az al­kal­ma­zot­tak - egyet­len le­gyin­tés­sel!

Hamarosan szétszakadhat Spanyolország

Hamarosan szétszakadhat Spanyolország

Jú­ni­us­ban tűzik ki a ka­ta­lá­nok a füg­get­len­ségi nép­sza­va­zás dá­tu­mát - és a fo­lya­matba az au­to­nóm te­rü­let al­el­nöke sze­rint Mad­rid nem szól­hat bele.

Jú­ni­us­ban tűzik ki a ka­ta­lá­nok a füg­get­len­ségi nép­sza­va­zás dá­tu­mát - és a fo­lya­matba az au­to­nóm te­rü­let al­el­nöke sze­rint Mad­rid nem szól­hat bele.

Bugyifelvásárlásba fogott Kim Dzsong Un

Bugyifelvásárlásba fogott Kim Dzsong Un

Tit­kos pénz­ügyi ki­mu­ta­tá­sok­ból ki­de­rült, hogy a szi­gorú észak-ko­reai ve­zető nem saj­nálja az állam pén­zét, ha lu­xus­hol­mik­ról és él­ve­zet­ről van szó.

Tit­kos pénz­ügyi ki­mu­ta­tá­sok­ból ki­de­rült, hogy a szi­gorú észak-ko­reai ve­zető nem saj­nálja az állam pén­zét, ha lu­xus­hol­mik­ról és él­ve­zet­ről van szó.

Megnevezték a metróban robbantó terroristákat

Megnevezték a metróban robbantó terroristákat

Kir­giz és kazah férfi rob­bant­ha­tott.

Egy kir­giz és egy kazah szü­le­tésű hu­szon­éves férfi rob­bant­ha­tott a met­ró­ban.

Anyaméhben műtötték az ikreket!

Anyaméhben műtötték az ikreket!

A méh­le­pény össze­ta­pa­dás gá­tolta a kis­ba­bák fej­lő­dést.

A méh­le­pény össze­ta­pa­dás gá­tolta a kis­ba­bák fej­lő­dést. Az or­vo­sok élet­mentő be­avat­ko­zást haj­tot­tak végre. A műtét ve­szé­lyes volt,de si­ke­rült, a babák szé­pen fej­lőd­nek.

Ezeket a bűnöket követték el a migránsok

Ezeket a bűnöket követték el a migránsok

Egy hét - több ezer bűn­cse­lek­mény.

Egy hét alatt több ezer bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el az Egye­sült Ál­la­mok­ban az il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők - de­rült ki egy friss je­len­tés­ből.

Németország, Európa legnagyobb bordélya

Németország, Európa legnagyobb bordélyháza

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág.

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág, ahol vi­rág­zik a szex­tu­riz­mus, és a tör­vé­nyes ke­re­tek el­le­nére is arat­nak az em­ber­ke­res­ke­dők.

Orbán Viktor kemény beszédétől hangosak a német lapok

Orbán Viktor kemény beszédétől hangosak a német lapok

Né­met­or­szág két ve­zető na­pi­lapja, a Bild és a Welt is nagy ter­je­de­lem­ben fog­lal­ko­zik Orbán Vik­tor be­szé­dé­vel.

Né­met­or­szág két ve­zető na­pi­lapja is nagy ter­je­de­lem­ben fog­lal­ko­zik Orbán Vik­tor be­szé­dé­vel.

A Facebookról tudta meg az anya, hogy meghalt a lánya

A Facebookról tudta meg az anya, hogy meghalt a lánya

A nő sok­kot ka­pott.

A rend­őr­ség kés­le­ke­dett a szo­morú hír át­adá­sá­val, a csa­lád így más­hon­nan szer­zett tu­do­mást a tra­gé­di­á­ról: a 21 éves lány egy bal­eset­ben éle­tét vesz­tette.

A világ legbénább postása nagyon eltévedt Putyin levelével

A világ legbénább postása nagyon eltévedt Putyin levelével

Egy svéd férfi na­gyon meg­döb­bent, mikor egy olyan le­ve­let ka­pott, ami­nek nem ő, hanem az orosz elnök volt a cím­zettje.

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is.

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is.

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése az Eu­ró­pai Uni­ó­ból, mi­u­tán The­resa May alá­írta a ki­lé­pés­ről szóló, Do­nald Tusk­nak cím­zett le­ve­let.

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése az EU-ból, mi­u­tán The­resa May alá­írta a le­ve­let.

Az EU-nak annyi!

Az Európai Uniónak annyi!

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van.

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van. A ro­mo­kon egy új kö­zös­ség szü­le­tik a fran­cia el­nök­je­lölt sze­rint.

Írország döntheti romba a brüsszeli kártyavárat

Írország döntheti romba a brüsszeli kártyavárat

Erre Brüs­szel sem szá­mí­tott!

Egy olyan or­szág ad­hatja meg a ver­gődő EU-nak a ke­gye­lem­dö­fést, amelyre talán a brüsszeli ve­zér­kar nem is szá­mí­tott: Ír­or­szág.

Emberevő kígyóra bukkantak

Emberevő kígyóra bukkantak

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt. Há­tul­ról tá­mad­hatta meg a sze­ren­csét­le­nül járt fi­a­tal, in­do­néz mun­kást az óri­ási piton.

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt. Há­tul­ról tá­mad­hatta meg a sze­ren­csét­le­nül járt fi­a­tal, in­do­néz mun­kást az óri­ási piton.

Anya nem tud felébredni! - mondta a kisfiú, mikor rátaláltak

Anya nem tud felébredni! - mondta a kisfiú, mikor rátaláltak

Szív­szo­rító lát­vány volt, ami­kor rá­ta­lál­tak Ly­di­ára. Kisfia éb­reszt­getni pró­bálta napok óta ha­lott édes­any­ját...

Szív­szo­rító lát­vány volt, ami­kor rá­ta­lál­tak Ly­di­ára. Kisfia éb­reszt­getni pró­bálta ha­lott édes­any­ját...

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

A me­rénylő per­cek­kel a tá­ma­dás előtt még a mo­bil­te­le­fon­ján cha­telt, nem sok­kal ké­sőbb három em­bert ölt meg.

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Szá­jon át lé­le­gez­tet­ték az élet­te­len ku­tyát, akit az égő la­kás­ból men­tet­tek ki.

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

A mo­szuli házat fel­te­he­tően alá­ak­náz­ták a dzsi­ha­dis­ták...

Hat­van­egy holt­tes­tet emel­tek ki egy össze­dőlt mo­szuli ház rom­jai alól, ame­lyet fel­te­he­tően alá­ak­náz­tak a dzsi­ha­dis­ták - kö­zölte va­sár­nap az iraki had­se­reg...

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben nem lehet meg­fé­kezni.

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben nem lehet meg­fé­kezni.

Veszélyben a gyerekek, a szexuális ragadozók fénykorát éljük

Veszélyben a gyerekek, a szexuális ragadozók fénykorát éljük

Sok­koló sta­tisz­ti­kát tett közzé egy szer­ve­zet: min­den ti­ze­dik perc­ben sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­nak egy gye­re­ket!

Sok­koló sta­tisz­tika: min­den ti­ze­dik perc­ben sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­nak egy gye­re­ket!

Pelenkában alszanak a nők, nehogy megerőszakolják őket

Pelenkában alszanak a nők, nehogy megerőszakolják őket

A mig­ráns­tá­bo­rok min­den­nap­jai...

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a mig­ráns­tá­bo­rok­ban: nők, fi­a­tal fiúk és kis­lá­nyok is pe­len­ká­ban al­sza­nak - azért, hogy ne tud­ják meg­erő­sza­kolni őket.

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú a próbafülkében

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

A tra­gé­dia az ame­ri­kai Man­kato vá­ro­sá­ban tör­tént még ked­den. Egy hasz­nált­ruha-ke­res­ke­dés pró­ba­fül­ké­jé­ben akadt bele a ru­hája a ru­ha­akasz­tóba.

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Az 58 éves Ste­ven Kerr Szí­ri­ába sze­retne utazni - har­colni.

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

Gyomorforgató történet: 225-ször erőszakolta meg a kislányt a pedofil

Gyomorforgató történet: 225-ször erőszakolta meg a kislányt a pedofil

Nem is ér­de­kelte, mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyei van­nak vad­ál­lati tet­té­nek.

A drog- és al­ko­hol­függő férfit nem is ér­de­kelte, mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyei van­nak vad­ál­lati tet­té­nek.

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak...

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak - mint egy bra­zil szap­pan­opera! Pedig ez a rideg va­ló­ság.

Lassan már csak a migránsok szülnek

Lassan már csak a migránsok szülnek

Ennek a fo­lya­mat­nak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Egyre ke­ve­sebb eu­ró­pai nő szül, mi­köz­ben a kon­ti­nensre ér­kező mig­rán­sok közül egyre több esik te­herbe. Ennek a fo­lya­mat­nak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam még min­dig tartja magát.

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam ugyan egyre ki­sebb te­rü­le­ten, de még min­dig tartja magát.

Anyából apa, fiúból lány - nemet váltott a fél család

Anyából apa, fiúból lány - nemet változtatott a fél család

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Mit tennél, ha rájönnél, hogy egy pedofillal élsz?

Mit tennél, ha rájönnél, hogy egy pedofillal élsz?

Alice tör­té­nete el­bor­zasztó.

Mi­lyen érzés az, ami­kor egy édes­anya rá­esz­mél, hogy köz­tisz­te­let­ben álló férje faj­ta­lan­ko­dott a lá­nyuk­kal, és gyer­mek­por­no­gráf ké­pe­ket rej­te­ge­tett?

Putyin új arca: parfümmel hódít

Putyin új arca: parfümmel hódít az elnök

Meg­tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott: saját par­fü­möt do­bott pi­acra!

Meg­tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott: az orosz elnök saját par­fü­möt do­bott pi­acra!

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Öngyilkos akart lenni a migráns, aki megölte a képviselő lányát

Öngyilkos akart lenni a migráns, aki megölte a képviselő lányát

Az erő­szak­tevő, hazug mig­ráns így me­ne­kült volna az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől.

Az erő­szak­tevő, ha­zu­dós mig­ráns így me­ne­kült volna az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől.

Friss: így történt a párizsi terrortámadás

Friss: így történt a párizsi terrortámadás

A férfi egy jár­őr­cso­port női tag­ját a földre te­perte a re­pü­lő­té­ren.

A férfi egy három re­pü­lő­tiszt­ből álló jár­őr­cso­port női tag­ját a földre te­perte a re­pü­lő­té­ren, hogy el­ve­gye a gép­pisz­to­lyát.

Ez történik, ha meghal a királynő

Ez történik, ha meghal a királynő

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára.

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára: ha be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, és má­sod­per­cekre ki­dol­go­zott for­ga­tó­könyv lép életbe.

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik. Csak­nem be­le­halt abba, hogy ki­hordja gyer­me­két!

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik. Csak­nem be­le­halt abba, hogy ki­hordja gyer­me­két!

Tehénpostával folytatódik a diplomáciai háború

Tehénpostával folytatódik a diplomáciai háború

Fur­csa for­du­la­tot vett az egyre ka­taszt­ro­fá­li­sabb ál­la­potú török-hol­land vi­szony: már a négy­lá­búak sem ma­rad­hat­nak!

Fur­csa for­du­la­tot vett az egyre ka­taszt­ro­fá­li­sabb ál­la­potú török-hol­land vi­szony: már a négy­lá­búak sem ma­rad­hat­nak!

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

A szét­szórt­sága akár az éle­tébe ke­rül­het: May ugyanis az Edin­burghba tartó vo­na­ton fe­lej­tette ha­tár­idő­nap­ló­ját.

A szét­szórt­sága akár az éle­tébe is ke­rül­het: May ugyanis egy vo­na­ton fe­lej­tette ha­tár­idő­nap­ló­ját.

A tudósok is megdöbbentek, amikor rájöttek, mi kering az űrben

A tudósok is megdöbbentek, amikor rájöttek, mi kering az űrben

Eddig azt hit­ték a ma­gá­nyo­san ke­ringő ob­jek­tum­ról, hogy bolygó. De most rá­jöt­tek, hogy még­sem az.

Jogot a szexrobotoknak!

Jogot a szexrobotoknak!

Nagy lépés előtt áll a világ: a ro­bo­tok ha­ma­ro­san gon­dol­kodni fog­nak!

Nagy lé­pé­sek előtt áll a világ: a szex­ro­bo­tok már ha­ma­ro­san gon­dol­kodni is fog­nak! De nem lesz ebből végül ka­taszt­rófa?

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

A kis­lány tol­lat ra­ga­dott...

Wendy Chay Son csa­lád­já­val még csak pár napja köl­tö­zött be Lake Worth-i ott­ho­nába, mikor be­tö­rők fosz­tot­ták ki őket. A kis­lány tol­lat ra­ga­dott...

A közpénzből érzik jól magukat a képviselők

A közpénzből érzik jól magukat a képviselők

Lu­xus­nya­ra­lás, Mi­che­lin-csil­la­gos ét­ter­mek, busi­ness class re­pü­lő­utak...

Lu­xus­nya­ra­lás, Mi­che­lin-csil­la­gos ét­ter­mek, busi­ness class re­pü­lő­utak - és ezért vajon ki fizet?

Hóvihar bénítja meg várost, hurrikán tombol

Hóvihar bénítja meg várost, hurrikán tombol

A hó­vi­ha­rok mel­lett immár ára­dá­sok is sújt­ják az Egye­sült Ál­la­mok ke­leti part­vi­dé­két, ahol kedd óta tom­bol a vihar.

A hó­vi­ha­rok mel­lett immár ára­dá­sok is sújt­ják az Egye­sült Ál­la­mok ke­leti part­vi­dé­két, ahol kedd óta tom­bol a Stella névre ke­resz­telt téli vihar.

Büntethetik a férfiakat, ha otthon magukhoz nyúlnak

Büntethetik a férfiakat, ha otthon magukhoz nyúlnak

Bot­rá­nyos tör­vény ké­szül!

Bot­rá­nyos tör­vény­ter­ve­ze­tet ter­jesz­tett be egy te­xasi kép­vi­se­lőnő: a férfiak le­mond­hat­nak a Viag­rá­ról és a masz­tur­bá­ci­ó­ról is.

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hi­he­tet­len fel­vé­te­lek ke­rül­tek nap­vi­lágra a bri­tek jö­vendő ki­rá­lyá­ról. De mit szól ehhez Ka­ta­lin?

Valamit valamiért - bekeményített Kelet-Európa

Valamit valamiért - bekeményített Kelet-Európa

A bri­tek sokat kö­ve­tel­nek - a kí­ván­sá­gaik tel­je­sí­té­sét vi­szont a tér­ség po­li­ti­ku­sai fel­té­te­lek­hez kötik.

A bri­tek sokat kö­ve­tel­nek - a kí­ván­sá­gaik tel­je­sí­té­sét vi­szont Kelet- és Közép-Eu­rópa po­li­ti­ku­sai fel­té­te­lek­hez kötik.

Megdöbbentek az orvosok, amikor meglátták a kisfiút!

Megdöbbentek az orvosok, amikor meglátták a kisfiút!

15 kéz­ujj és 16 láb­ujj - ezzel a rend­el­le­nes­ség­gel szü­le­tett a kisfiú. Az or­vo­sok minél ha­ma­rabb meg­mű­te­nék.

15 kéz­ujj és 16 láb­ujj - ezzel a rend­el­le­nes­ség­gel szü­le­tett a kisfiú. Az or­vo­sok minél ha­ma­rabb meg­mű­te­nék.

Vihar előtti csend a Balkánon, mozgolódnak a migránsok

Vihar előtti csend a Balkánon, mozgolódnak a migránsok

Úgy tűnik, a bal­káni mig­rá­ciós út­vo­nal le­zá­rá­sá­val je­len­tő­sen eny­hült a mig­rán­sok nyo­mása - de a siker csak lát­szó­la­gos.

Haldoklik az Iszlám Állam vezetője

Haldoklik az Iszlám Állam vezetője

A vé­res­kezű ter­ro­rista már csak ár­nyéka régi ön­ma­gá­nak.

A vé­res­kezű ter­ro­rista már csak ár­nyéka régi ön­ma­gá­nak, szem­ta­núk sze­rint egy két lábon járó holt­testre ha­son­lít.

Kamera buktatta le: sántára verte barátnőjét a brutális férfi

Kamera buktatta le: sántára verte barátnőjét a brutális férfi

Bru­tá­lis fel­vé­telt ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy nő.

Bru­tá­lis fel­vé­telt ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy nő: a há­zuk­ban rög­zí­tett fel­vé­te­len jól lát­szik, ré­szeg párja ho­gyan veri agyba-főbe. A férfit 13 év bör­tönre ítél­ték.

Migránsháború dúl Hollandiában

Migránsháború dúl Hollandiában

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a sza­va­zó­ur­nák­nál a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Hihetetlen, mit találtak ki az unatkozó könyvárusok!

Hihetetlen, mit találtak ki az unatkozó könyvárusok!

Az új őrü­let pil­la­na­tok alatt meg­hó­dí­totta a vi­lá­got, vic­ce­sebb­nél vic­ce­sebb ké­pek­kel ne­vez­nek a "ver­seny­zők"!

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban!

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban: egy lát­szó­lag sen­ki­nek nem kellő három lábú kutya sze­rető gaz­dára ta­lált - egy fél­lábú fiú sze­mé­lyé­ben!

Mégis kell a magyar munkaerő a briteknek?

Mégis kell a magyar munkaerő a briteknek?

Össze­omol­hat a brit gaz­da­ság, ha The­resa May-ék meg­gon­do­lat­la­nul le­zár­ják a ha­tá­ro­kat a kül­földi ál­lás­ke­re­sők előtt.

Össze­omol­hat a brit gaz­da­ság, ha The­resa May-ék meg­gon­do­lat­la­nul le­zár­ják a ha­tá­ro­kat a kül­földi ál­lás­ke­re­sők előtt.