POLITIK

KÜLFÖLD

Retteg Európa, egyre több nőt erőszakolnak meg

Retteg Európa, egyre több nőt erőszakolnak meg

Sok­koló ered­mé­nyek!

Sok­koló ered­mé­nye­ket ho­zott, ho­gyan néz ki Eu­rópa nemi erő­szak-tér­képe: Ang­lia és Wales áll az élen, köz­vet­le­nül Né­met­or­szág előtt!

Háború a karácsonyért: lángokban állt Párizs

Háború a karácsonyért: lángokban állt Párizs

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák.

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs-Ély­sées-t.

Mint a filmekben: 38 év után szabadult az ártatlan férfi

Mint a filmekben: 38 év után szabadult az ártatlan férfi

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan, de a bí­ró­ság nem hitt neki.

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan, de a bí­ró­ság nem hitt neki - csak egy vissza­vo­nult nyo­mozó.

Megszólalt a rejtélyes nő, akit a kis Maddie eltűnése miatt kerestek

Megszólalt a rejtélyes nő, akit a kis Maddie eltűnése miatt kerestek

A nő már évek óta Bul­gá­ri­á­ban él, és azt mondja, hogy rossz em­lé­ke­ket idéz­nek fel benne a tör­tén­tek.

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél.

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Fel­há­bo­rod­tak az em­beri jogi szer­ve­ze­tek, mikor ki­de­rült, hol akar­nak el­szál­lá­solni több ezer mig­ránst.

Fel­há­bo­rod­tak az em­beri jogi szer­ve­ze­tek, mikor ki­de­rült, hol akar­nak el­szál­lá­solni több ezer mig­ránst.

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt.

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt, mikor Fülöp her­ceg­gel 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­ne­pelte, de most újabb el­ső­ségre tett szert.

Pokoli állapotok, rendőrökkel szálltak szembe a migránsok

Pokoli állapotok, rendőrökkel szálltak szembe a migránsok

A mig­rán­sok ural­ják To­ri­nót.

Las­san négy éve a mig­rán­sok ural­ják To­rino olim­piai fa­lu­ját, most azon­ban a ha­tó­sá­gok már az utolsó la­kó­kat is ki­te­le­pí­tet­ték - bár ez nem ment könnyen.

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Nők ezrei ta­lál­koz­nak a zak­la­tás va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet egyik re­pü­lő­gé­pé­vel tör­tént sze­ren­csét­len­ség, a gép a Csen­des-óce­ánba zu­hant.

Közel a megoldás: döntő nyomra bukkantak az eltűnt Maddie ügyében

Közel a megoldás: döntő nyomra bukkantak az eltűnt Maddie ügyében

A kis­lányt már egy év­ti­zede tel­jes erő­be­ve­tés­sel ke­resi a rend­őr­ség, és egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek a meg­ol­dás­hoz.

Hihetetlen, mit árulnak Észak-Koreában a hamburgeresnél

Hihetetlen, mit árulnak Észak-Koreában a hamburgeresnél

Min­den­kit óva int a kom­mu­nista bu­ci­tól, aki már kós­tolta azt.

Akik már kós­tol­ták a kom­mu­nista bucit, egy­be­hang­zóan azt mond­ják, olyan az íze, mint egy ren­de­sen meg­szik­kadt és meg­sa­va­nyo­dott sajt­bur­ger­nek.

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

A férfi saját magát buk­tatta le, ami­kor fel­tette a ka­me­rát.

A férfi saját magát buk­tatta le, ami­kor fel­tette a ka­me­rát, az ugyanis be volt kap­csolva és róla is fel­vé­telt ké­szí­tett.

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Az uta­sok egy da­ra­big nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt, de azt sem tud­ták, hogy mi­lyen nagy lehet a ve­szély.

Az uta­sok egy da­ra­big nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt, de azt sem tud­ták, hogy mi­lyen nagy lehet a ve­szély.

Borzalmas látvány a panzióban: brutálisan végeztek az édesanyával

Borzalmas látvány a panzióban: brutálisan végeztek az édesanyával

A fi­a­tal anyuka holt­tes­tét ret­te­ne­tes sebek bo­rí­tot­ták, ami­kor rá­ta­lál­tak.

ENSZ: ez a migráció egyik mozgatórúgója

ENSZ: ez a migráció egyik fő mozgatórúgója

Vi­lág­szerte 70 mil­lió fi­a­tal mun­ka­nél­küli.

A hi­va­ta­los sta­tisz­ti­kák sze­rint több mint 70 mil­lió fi­a­tal­nak nincs mun­kája vi­lág­szerte. Az arab tér­sé­gek­ben ki­emel­ke­dően rossz a hely­zet.

Több mint tízszeresére nőtt  a késelések száma Németországban!

Több mint tízszeresére nőtt  a késelések száma Németországban!

A leg­több ese­tet Ber­lin­ben je­gyez­ték fel, de na­gyon sú­lyos a hely­zet Bré­má­ban és a kör­nyé­kén is.

Ámokfutásba kezdett Kim Dzsongun

Ámokfutásba kezdett Kim Dzsongun, most ezt találta ki

Észak-Ko­re­á­ban ko­ráb­ban sem volt csupa vi­dám­ság a la­ko­sok élete.

Észak-Ko­re­á­ban ko­ráb­ban sem volt csupa vi­dám­ság a la­ko­sok élete, ve­ze­tő­jük azon­ban újabb til­tá­sok­kal ne­he­zíti meg a min­den­nap­ja­i­kat.

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Eu­rópa-szerte lé­pés­előny­ben van­nak a ter­ro­ris­ták a nagy szá­muk miatt - de most na­gyot vál­to­zik a hely­zet.

Eu­rópa-szerte lé­pés­előny­ben van­nak a ter­ro­ris­ták, hi­szen a tit­kos­szol­gá­la­tok kép­te­le­nek ennyi em­bert meg­fi­gyelni...

Egy parkolóban csábították el Obama lányát

Egy parkolóban csábították el Obama lányát

Elég kö­zeli vi­szonyba ke­rült egy fi­ú­val.

Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok volt el­nö­ké­nek 19 éves lánya elég kö­zeli vi­szonyba ke­rült egy is­me­ret­len fi­a­tal­em­ber­rel. Ezt fény­ké­pek is bi­zo­nyít­ják.

Tragikusan fiatalon halt meg a doktornő, túl sokat dolgozott

Tragikusan fiatalon halt meg a doktornő, túl sokat dolgozott

Hol­tan esett össze munka köz­ben.

A se­gí­tő­kész orvos hol­tan esett össze munka köz­ben. Kol­lé­gái hiába pró­bál­ták új­ra­élesz­teni a mind­össze 28 éves nőt, már nem tud­ták vissza­hozni az életbe.

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Öt gye­re­ket a sür­gős­ségi kór­házba vit­tek.

Öt gye­re­ket kór­házba vit­tek. A sofőr túl gyor­san haj­tott be egy ka­nyarba.

Nagy baj történt: robbanássorozat rázta meg a gyárat, a tűzoltók is megégtek

Nagy baj történt: robbanássorozat rázta meg a gyárat, a tűzoltók is megégtek

Az első de­to­ná­ció után ér­ke­zett a se­gít­ség, de még nem múlt el a ve­szély.

Az első de­to­ná­ció után ér­ke­zett a se­gít­ség, de még nem múlt el a ve­szély.

Most közölték: végzetes légi baleset történt, lezuhant egy repülő

Most közölték: végzetes légi baleset történt, lezuhant egy repülő

Egye­lőre nem tudni, hogy mi ve­ze­tett a tra­gé­di­á­hoz. A ször­nyű­ség kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Miatta hozta Schwarzenegger előrébb a karácsonyt

Miatta hozta Schwarzenegger előrébb a karácsonyt

Sokan lep­ték meg a beteg fiút.

Szü­lein kívül ren­ge­teg sztár és is­me­ret­len ember tette szebbé a gye­rek utolsó nap­jait. Aján­dé­kok­kal és ün­nepi han­gu­lat­tal lep­ték meg.

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

El­fog­tak hat szír férfit, akik a ha­tó­sá­gok sze­rint az Isz­lám Állam tag­jai.

El­fog­tak hat szír férfit ked­den Né­met­or­szág­ban, akik a ha­tó­sá­gok sze­rint az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet tag­jai, és a Bild in­for­má­ci­ója sze­rint az es­seni ka­rá­cso­nyi vásár ellen in­téz­tek volna tá­ma­dást.

Őrültségre vetemedett egy fiú, tragikusan fiatalon halt meg

Őrültségre vetemedett egy fiú, tragikusan fiatalon halt meg

Ki­vo­nult a rend­őr­ség. A fi­a­tal nem tudta, hogy tet­té­nek vég­ze­tes ki­me­ne­tele lehet.

Ki­vo­nult a rend­őr­ség. A fi­a­tal nem gon­dolta, hogy tet­té­nek vég­ze­tes ki­me­ne­tele lehet.

Ajándékcsomagokkal akadályozzák meg a terrortámadásokat Bécsben

Ajándékcsomagokkal akadályozzák meg a terrortámadásokat Bécsben

A ta­va­lyi ber­lini ka­rá­cso­nyi vá­sárt ért ter­ror­tá­ma­dás óta Bécs­ben is szi­go­rúb­bak az el­len­őr­zé­sek.

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron.

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák! Ez­út­tal Pá­rizs ut­cáin sza­ba­dul­tak el az in­du­la­tok.

Szorul a hurok, nukleáris felhő sodródott Európa felé

Szorul a hurok, nukleáris felhő sodródott Európa felé

Ki­de­rült, hogy mi áll­hat a ré­misztő je­len­ség hát­te­ré­ben. Az anyag egy üzem­ből szi­vá­rog­ha­tott ki.

Ki­de­rült, hogy mi áll­hat a ré­misztő je­len­ség hát­te­ré­ben. Az anyag egy üzem­ből szi­vá­rog­ha­tott ki, leg­alábbis erre utal­nak a nem­rég köz­zé­tett mé­rési ada­tok. A tit­ko­ló­zás­sal kí­sért hely­zet több mint ag­gasztó. Ki tudja, mikor tör­tén­het egy újabb, ám ve­szé­lye­sebb szi­vár­gás...

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok: a jö­vő­ben nem fog­ják hagyni, hogy a musz­li­mok az utca kel­lős kö­ze­pén te­rít­sék ki ima­sző­nye­gü­ket, és Mekka felé for­dulva imád­koz­za­nak.

Be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok: a jö­vő­ben nem fog­ják hagyni, hogy a musz­li­mok az utca kel­lős kö­ze­pén te­rít­sék ki ima­sző­nye­gü­ket, és Mekka felé for­dulva imád­koz­za­nak - ez ugyanis Pá­rizs­ban meg­szo­kott lát­vánnyá vált.

Rockfesztivál csak nőknek - ezt hozta a nemierőszak-hullám

Rockfesztivál nemi erőszak ellen - kizárólag nőknek!

Eddig csak vicc­nek tűnt, de jövő hét­től már árul­ják rá a je­gye­ket!

Eddig csak vicc­nek tűnt, de jövő hét­től már árul­ják rá a je­gye­ket! 3000 tá­mo­gató is kül­dött nekik bő fél­mil­lió svéd ko­ro­nát.

Irányított támadások érték a spanyol partokat

Irányított migránstámadások érték a spanyol partokat

Szo­kat­la­nul sok mig­ráns ér­ke­zett.

Szo­kat­la­nul sok il­le­gá­lis be­ván­dorló pró­bált meg az utóbbi na­pok­ban a Föld­közi-ten­ge­ren ke­resz­tül Spa­nyol­or­szágba jutni.

Horror a bikaviadalon: kényes helyen ejtett sebeket a bika - Videó

Horror a bikaviadalon: kényes helyen ejtett sebeket a bika - Videó

Kis híján a ma­ta­dor éle­tébe ke­rült

Kis híján a ma­ta­dor éle­tébe ke­rült az állat egy vá­rat­lan moz­du­lata.

Fegyveres papok vigyázzák a hívőket

Fegyveres papok vigyázzák a hívőket

Holt­tes­tek szá­mol­ga­tása he­lyett in­kább ag­resszív fegy­ve­re­se­ket öl­né­nek.

Holt­tes­tek szá­mol­ga­tása he­lyett in­kább ag­resszív fegy­ve­re­se­ket öl­né­nek egy ame­ri­kai temp­lom pap­jai. Fi­gyel­mez­te­té­sük miatt sokan kri­ti­zál­ták őket, de nem bán­ják.

Kővé dermed a teste: rejtélyes betegség támadta meg a gyönyörű kutatót

Kővé dermed a teste: rejtélyes betegség támadta meg a gyönyörű kutatót

A gyó­gyít­ha­tat­lan és ha­lá­los be­teg­sé­get fel­te­he­tően bo­gár­csí­pés­től kapta el.

Merkelt is elsodorhatja az áradat, új választások jöhetnek

Merkelt is elsodorhatja az áradat, új választások jöhetnek

Min­den kötél sza­kad, új vá­lasz­tá­sok jö­het­nek a né­me­tek­nél.

Min­den kötél sza­kad, új vá­lasz­tá­sok jö­het­nek a né­me­tek­nél.

Virágzik a gyermekprostitúció a rémkerületben

Virágzik a gyermekprostitúció a rémkerületben

Sok­szor a szü­lők a fut­ta­tók.

A nyo­mor­ne­gyedre ha­jazó vá­ros­rész eddig is a drog­dí­le­rek, öröm­lá­nyok és uzso­rá­sok kis­ki­rály­sága volt, most azon­ban már a gye­re­ke­ket is itt árul­ják.

Intim titkok derültek ki II. Erzsébet magánéletéről

Intim titkok derültek ki II. Erzsébet magánéletéről

70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­nepli.

Ma ün­nepli 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját II. Er­zsé­bet és Fülöp edin­burgh-i her­ceg - soha brit ki­rá­lyi pár nem élte még meg a pla­ti­na­la­ko­dal­mát!

Az oroszok nem viccelnek: így vadászták le a terroristákat! - videó

Az oroszok nem viccelnek: így vadászták le a terroristákat! - videó

Az ISIS már az utol­só­kat rúgja a szír határ mel­lett.

Az ISIS már az utol­só­kat rúgja a szír határ mel­lett.

Szembeszáll a terroristákkal Barcelona

Szembeszáll a terroristákkal Barcelona

A ka­ta­lán fő­vá­ros most olyan lé­pé­se­ket tesz, amellyel meg­aka­dá­lyoz­hat­ják a vér­für­dő­ket.

Au­gusz­tus­ban 14 ember halt meg a ka­ta­lán fő­vá­ros­ban, ezért most olyan lé­pé­se­ket tesz­nek, amellyel meg­aka­dá­lyoz­hat­ják a ha­sonló vér­für­dő­ket.

Hátborzongató videó: bevetésre készek az apró gyilkos robotok

Hátborzongató videó: bevetésre készek az apró gyilkos robotok

Csak né­hány centi nagy­sá­gúak.

Csak né­hány centi nagy­sá­gúak. Bár­ki­nek az arcát fel­is­me­rik, rá­száll­nak és a ma­guk­kal hor­do­zott rob­ba­nó­anya­got mű­kö­désbe hoz­zák...

Lebukott a Meki dolgozója: gusztustalan, amit az étteremben tett

Lebukott a Meki dolgozója: gusztustalan, amit az étteremben tett

Ki­ment a mos­dóba, majd mi­u­tán el­vé­gezte a dol­gát, nem mo­sott kezet. Ott volt azon­ban va­laki, aki le­buk­tatta.

Arcpirító magyarázattal állt elő a feleségét meggyilkoló férfi

Arcpirító magyarázattal állt elő a feleségét meggyilkoló férfi

A férfi azt mondja, hogy fe­le­sé­gét vé­let­le­nül ta­lálta el a ha­lá­los lövés.

A férfi azt mondja, hogy fe­le­sé­gét vé­let­le­nül ta­lálta el a ha­lá­los lövés, ere­de­ti­leg va­lami sok­kal in­ti­mebb dol­got csi­nál­tak.

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a vég­ze­tes bal­ese­tet. Az ál­do­za­tot ugyan azon­nal kór­házba vit­ték, de ott éle­tét vesz­tette.

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a vég­ze­tes bal­ese­tet.

Belehalt a foghúzásba egy 9 éves kisfiú

Belehalt a foghúzásba egy 9 éves kisfiú

A gye­rek elő­ször kó­mába esett, majd meg­halt.

A gye­rek elő­ször kó­mába esett, majd meg­halt.

Lefejezett pápával kíván boldog ünnepeket az ISIS...

Lefejezett pápával kíván boldog ünnepeket az ISIS...

A Mi­ku­lás ter­ror­ral teli új évet ígér...

A ke­resz­té­nyek­nek azt üzeni, hogy "hol­nap ti kö­vet­kez­tek"... Mi­ku­lás he­lyett pedig ter­ror­ral teli új évet kíván és ígér.

Lövöldözéssé fajult a vita a diszkóban, a biztonsági őr belehalt a sérüléseibe! - videó

Lövöldözéssé fajult a vita a diszkóban, a biztonsági őr belehalt a sérüléseibe! - videó

Né­hány ven­dé­get nem en­ged­tek be a klubba, akik ké­sőbb fegy­ver­rel tér­tek vissza.

Né­hány ven­dé­get nem en­ged­tek be a klubba, akik ké­sőbb fegy­ver­rel tér­tek vissza.

Most közölték: vérengzésbe kezdett egy rendőr, többen meghaltak

Most közölték: vérengzésbe kezdett egy rendőr, többen meghaltak

A fran­cia rend­őr­rel sza­kí­tani akart a ba­rát­nője, ezért ámok­fu­tásba kez­dett.

A fran­cia rend­őr­rel sza­kí­tani akart a ba­rát­nője, ezért ámok­fu­tásba kez­dett.

Holtan találták meg a gyönyörű eltűnt 19 éves lányt, a család teljesen összetört

Holtan találták meg a gyönyörű eltűnt 19 éves lányt, a család teljesen összetört

Az el­tűnt lány test­vére könnyek kö­zött nyi­lat­ko­zott.

Az el­tűnt lány test­vére könnyek kö­zött nyi­lat­ko­zott.

Bányát nyitna a Holdon Putyin

Bányát nyitna a Holdon Putyin

Meg­hök­kentő öt­let­tel állt elő Orosz­or­szág!

Meg­hök­kentő öt­let­tel állt elő Orosz­or­szág: a Hold­ról szár­mazó ter­mé­szeti kin­csekre épí­te­né­nek mil­li­ár­dos üz­le­tet!

Dráma a hotelban: felakasztotta magát a népszerű blogger

Dráma a hotelban: felakasztotta magát a népszerű blogger

A 23 éves nő az es­kü­vő­jére ké­szült.

A 23 éves nő az es­kü­vő­jére ké­szült, de úgy érezte, ki­csú­szik az irá­nyí­tás a ke­zé­ből, ezért véget ve­tett az éle­té­nek.

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Washing­ton sze­rint na­gyon éber­nek kell len­niük az Eu­ró­pába utazó ame­ri­ka­i­ak­nak.

Háborús állapotok, lángokban állt Athén

Háborús állapotok, lángokban álltak Athén utcái

Tíz­ezer­nél is töb­ben vo­nul­tak a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy fel­vo­nu­lás­sal em­lé­kez­ze­nek meg a ka­to­nai rend­szer el­leni di­ák­fel­ke­lés 44. év­for­du­ló­já­ról.

Tíz­ezer­nél is töb­ben vo­nul­tak a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy fel­vo­nu­lás­sal em­lé­kez­ze­nek meg a ka­to­nai rend­szer el­leni di­ák­fel­ke­lés 44. év­for­du­ló­já­ról.

Egyre betegesebb, mi kell a pedofiloknak

Egyre betegesebb, mi kell a pedofiloknak

Drasz­ti­kus mér­ték­ben meg­ug­rott a ki­ber­szex-ke­res­ke­de­lem.

Drasz­ti­kus mér­ték­ben meg­ug­rott a ki­ber­szex-ke­res­ke­de­lem­hez köt­hető ese­tek száma: az új, gyo­mor­for­gató bűn­cse­lek­mény­tí­pus a rend­őr­ség­nek is fel­adta a lec­két!

Halálra fagynak a migránsok

Halálra fagynak a migránsok

A hely­ze­tük min­den ed­di­gi­nél rosszabb.

Bár a Dzsun­gel hi­va­ta­lo­san már rég a múlté, még min­dig több száz mig­ráns ál­lo­má­so­zik Ca­lais-nál - a hely­ze­tük pedig min­den ed­di­gi­nél rosszabb.

Felszívódott a veszélyes iszlamista a nyomkövető ellenére

Felszívódott a veszélyes iszlamista a nyomkövető ellenére

A szír isz­lam­ista jel­adó­ját le is kap­csol­ták a né­me­tek, mond­ván: kül­föl­dön nem fi­gyel­he­tik.

Úg. A szír isz­lam­ista jel­adó­ját le is kap­csol­ták a né­me­tek, mond­ván: kül­föl­dön nem fi­gyel­he­tik.

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Több szá­zan vo­nul­tak a fran­cia nagy­vá­ros, Nan­tes ut­cá­ira, de a békés tün­te­tés za­var­gásba tor­kol­lott.

Több szá­zan vo­nul­tak csü­tör­tö­kön a fran­cia nagy­vá­ros, Nan­tes ut­cá­ira, de a bé­ké­sen in­duló tün­te­tés ha­ma­ro­san za­var­gásba tor­kol­lott.

Egyiptom utcáin sokszor szerv nélküli emberek holtteste hever

Egyiptom utcáin sokszor szerv nélküli emberek holtteste hever

Az Af­ri­ká­ból me­ne­külni vágyó mig­rán­sok sok­szor a szer­ve­i­ket is el­ad­ják.

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek. A madár nem élte túl az ese­tet, de nem is esett le a gép­ről.

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

A ha­tó­sá­gok szi­go­rí­ta­nak a Bren­ner-hágó ha­tár­sza­kasz el­len­őr­zé­sén.

Az oszt­rák, német és olasz ha­tó­sá­gok kö­zö­sen szi­go­rí­ta­nak a Bren­ner-hágó ha­tár­sza­kasz el­len­őr­zé­sén. A cél, hogy még olasz föl­dön fel­tar­tóz­tas­sák az Auszt­ri­ába és Né­met­or­szágba tartó, vo­na­to­kon buj­káló il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Ma­gá­nyos far­ka­sok­kal tá­mad­nak, akik bár­hol, bár­mi­kor le­csap­hat­nak - senki sincs biz­ton­ság­ban!

Stí­lust vál­tot­tak a ter­ro­ris­ták: ma­gá­nyos far­ka­sok­kal tá­mad­nak, akik bár­hol, bár­mi­kor le­csap­hat­nak - senki sincs biz­ton­ság­ban!

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Ti­ze­n­egy ember halt meg.

A kis­gé­pen össze­sen 11 ember uta­zott, a be­csa­pó­dást egyi­kük sem élte túl.

Mocskos titkok: undorító dolgokkal bukott le az egyetemi tanár

Mocskos titkok: undorító dolgokkal bukott le az egyetemi tanár

A szlo­vá­kiai Eper­je­sen bu­kott le a per­verz férfi, aki vér­lá­zító dol­go­kat mű­velt a kis­lá­nyok­kal.

Több német városban is megtiltották a migránsok letelepedését

Több német városban is megtiltották a migránsok letelepedését

Három vá­rosba nem te­le­ped­het le több me­ne­kült!

Alsó-Szász­or­szág ve­ze­tői drasz­ti­kus vál­to­zás mel­lett dön­töt­tek: három vá­rosba nem te­le­ped­het le több me­ne­kült!

Az utolsó terroristáknak sem kegyelmeznek Szíriában! - videó

Az utolsó terroristáknak sem kegyelmeznek Szíriában! - videó

Égen és a föl­dön is tá­madta a ter­ro­ris­ták utolsó bá­zi­sait a szír had­se­reg.

Égen és a föl­dön is tá­madta a ter­ro­ris­ták utolsó bá­zi­sait a szír had­se­reg, las­san ki­söp­rik őket az or­szág­ból.

Megdöbbentő körülmények a párizsi terrorista cellájában

Megdöbbentő körülmények a párizsi terrorista cellájában

2015. no­vem­ber 13-án tör­tént Eu­rópa ed­digi leg­sú­lyo­sabb isz­lam­ista ter­ror­tá­ma­dása.

2015. no­vem­ber 13-án tör­tént Eu­rópa ed­digi leg­sú­lyo­sabb isz­lam­ista ter­ror­tá­ma­dása.

Álomnyaraláson vesztette életét a turista

Álomnyaraláson vesztette életét a turista

A heves vihar em­ber­éle­te­ket kö­ve­telt.

A heves vihar em­ber­éle­te­ket kö­ve­telt a nép­szerű tu­ris­ta­pa­ra­di­csom­ban, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint még nincs vége a ve­szély­nek.

11 évest erőszakolt, de megússza

Botrányos ítélet: 11 évest erőszakolt, de megússza

Sok­koló íté­let miatt boly­dult fel Fran­cia­or­szág.

Nem bün­tet­nek meg egy 11 éves lányt meg­erő­sza­koló férfit, mert nem si­ke­rült bi­zo­nyí­tani, hogy a kis­lány aka­rata el­le­nére tör­tént a sze­xu­á­lis aktus...

Kivennék a keresztet a svéd zászlóból!

Civil kampány: Kivennék a keresztet a svéd zászlóból!

Két nap alatt már több mint há­rom­ez­ren tá­mo­gat­ták az öt­le­tet.

Két nap alatt már több mint há­rom­ez­ren tá­mo­gat­ták az öt­le­tet. Az egyik svéd lap le­rán­totta a lep­let a kez­de­mé­nye­zők­ről.

Horror az egekben: villám csapott az utasszállítóba

Horror az egekben: villám csapott az utasszállítóba

Vi­ha­ros idő­ben szállt fel a gép.

Vi­ha­ros idő­ben szállt fel a tö­mött utas­szál­lító, de alig hagyta el a ta­lajt, máris be­le­csa­pott a vil­lám a gép­testbe.

Nincs több kamuzás: kiderült, meddig bírják átlagosan a pasik az ágyban

Nincs több kamuzás: kiderült, meddig bírják átlagosan a pasik az ágyban

A kér­dést több or­szág­ban is fel­tet­ték, nem va­lami biz­tató az ered­mény.

A kér­dést több or­szág­ban is fel­tet­ték, nem va­lami biz­tató az ered­mény.

Gyalázat, mit tettek Petőfi szobrával Ukrajnában

Gyalázat, mit tettek Petőfi szobrával Ukrajnában

Ko­szos ron­gyo­kat adtak rá.

Ez­út­tal ko­szos ron­gyo­kat adtak a ma­gyar költő bronz­má­sára, de nem elő­ször ron­gál­ták meg Ung­vá­ron is­me­ret­len van­dá­lok a szob­rot.

Elképesztő felfedezés: megtalálhatták Buddha csontjait!

Elképesztő felfedezés: megtalálhatták Buddha csontjait!

Le­hull a lepel a ti­tok­ról.

Ren­ge­te­gen vál­lal­koz­tak már arra, hogy meg­ke­res­sék a budd­hiz­mus aty­já­nak ma­rad­vá­nyait, de ko­ráb­ban senki nem járt si­ker­rel.

Rosszul lettek Maddie szülei, mikor megmutatták nekik a fotót

Rosszul lettek Maddie szülei, mikor megmutatták nekik a fotót

Be­te­ges képet ké­szí­tett va­laki a több mint 10 éve el­tűnt kis­lány­ról.

Be­te­ges képet ké­szí­tett egy is­me­ret­len a több mint 10 éve el­tűnt Ma­de­leine McCann­ről.

Holtan találták a cellájában a gyerekgyilkos apát

Holtan találták a cellájában a gyerekgyilkos apát

A vad­ál­lat­ként vi­sel­kedő férfi két­na­pos lá­nyát verte ha­lálra - rab­tár­sai ke­gyet­len bosszút áll­tak a pi­ci­ért.

A vad­ál­lat­ként vi­sel­kedő férfi két­na­pos lá­nyát verte ha­lálra - rab­tár­sai a bör­tön­ben ke­gyet­len bosszút áll­tak a pi­ci­ért.

Kínhalált halt a kisbaba, hogy tehet ilyet egy anya?

Kínhalált halt a kisbaba, hogy tehet ilyet egy anya?

A kisfiú még csak 10 hó­na­pos volt.

A kisfiú még csak 10 hó­na­pos volt, mikor ször­nye­teg anyja úgy dön­tött, a für­de­tés­kor véget vet a pici éle­té­nek.

Furcsa ötlet: feláldozná a szemtanúkat a rendőrség?

Furcsa ötlet: feláldozná a szemtanúkat a rendőrség?

Azt kérik a bűn­cse­lek­mé­nyek be­je­len­tő­i­től, hogy élő­ben köz­ve­tít­sék okos­te­le­fon­ju­kon, hogy mi zaj­lik éppen a hely­szí­nen.

Teljes pánik: rengett a föld, atomot robbantott Észak-Korea?

Teljes pánik: rengett a föld, atomot robbantott Észak-Korea?

Erős föld­ren­gés rázta meg Észak- és Dél-Ko­reát.

Erős föld­ren­gés rázta meg Észak- és Dél-Ko­reát, a szak­ér­tők attól tar­ta­nak, Kim Dzson­gun újabb nuk­le­á­ris fegy­ver­rel kí­sér­le­te­zett.

Szívszorító részletek derültek ki a most elhunyt magyar modellről

Szívszorító részletek derültek ki a most elhunyt magyar modellről

Amina Ma­la­ko­nára min­denki me­leg­szívű lány­ként em­lék­szik...

Amina Ma­la­ko­nára min­denki me­leg­szívű lány­ként em­lék­szik, is­me­rő­seit sok­kolta a ha­lál­híre.

Itt megnézheted a Titanic kivágott, szívszaggató jelenetét

Itt megnézheted a Titanic kivágott, szívszaggató jelenetét

Nincs ember, aki ne látta volna a több mint 3 órás Ti­ta­ni­cot. A ro­man­ti­kus drá­má­ból ak­ko­ri­ban ki­vág­tak egy iko­ni­kus je­le­ne­tet, amely most nap­vi­lágra ke­rült.

Elképesztő rémségre bukkantak Portugália partjainál - Fotó

Elképesztő rémségre bukkantak Portugália partjainál - Fotó

Nem is a fehér cápa a leg­fé­lel­me­te­sebb la­kója az óce­án­nak! Leg­alábbis az alap­ján, amit most ta­lál­tak a por­tu­gál par­tok­nál, kül­sőre biz­to­san nem.

29 millió forint kártérítést ítéltek meg a 13-szor bebörtönzött migránsnak

29 millió forint kártérítést ítéltek meg a 13-szor bebörtönzött migránsnak

Az em­beri jogok eu­ró­pai bí­ró­sá­gát nem ér­de­kelte a brit tör­vény­ke­zés. Meg­til­tot­ták az il­lető ha­za­to­lon­co­lá­sát, mert - úgy­mond - túl so­káig volt vizs­gá­lati fog­ság­ban.