POLITIK

KÜLFÖLD

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Jú­li­us­ban fog­ták el iraki ka­to­nák.

Jú­li­us­ban fog­ták el az iraki kor­mány ka­to­nái azt a 16 éves lányt, aki ta­valy tűnt el né­met­or­szági ott­ho­ná­ból, hogy csat­la­koz­zon az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Erőszakos közösülés után a börtönben kapta meg a jutalmát!

Erőszakos közösülés után a börtönben kapta meg a jutalmát!

Ne is ta­lál­gas­sa­nak...

Ne is ta­lál­gas­sa­nak, ezt úgy­sem lehet ki­ta­lálni. De annyi ab­szurd dolog tör­té­nik mos­ta­ná­ban, hogy ezen már nem is cso­dál­ko­zunk...

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Száz­nál is több ha­lottja van a föld­re­gés­nek Me­xi­kó­ban.

Száz­nál is több ha­lottja van a föld­re­gés­nek Me­xi­kó­ban, a fő­vá­ros­ban to­rony­há­zak om­lot­tak le.

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni a neten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát.

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát, a dzsi­há­d­is­ták­nak elég nagy ha­té­kony­ság­gal si­ke­rül vér­gő­zös üze­ne­te­i­ket, buz­dí­tá­sa­i­kat el­jut­tatni a fa­na­ti­ku­sa­ik­hoz.

A füves cigiért és a vodkáért rajong a londoni terrorista

A füves cigiért és a vodkáért rajong a londoni terrorista

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­nek ki.

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­nek ki a mig­ráns­pá­ros­ról - egyi­kük pél­dául egy­ál­ta­lán nem il­lesz­ke­dett az Isz­lám Állam esz­me­rend­sze­rébe.

"A hit elpárolog"... Drasztikusan csökken a keresztények száma!

"A hit elpárolog"... Drasztikusan csökken a keresztények száma!

A papok után­pót­lá­sá­val ugyanez a hely­zet. A mün­cheni ér­sek­ségbe ta­valy egyet­len új pap ér­ke­zett.

A papok után­pót­lá­sá­val ugyanez a hely­zet.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A rendőröknek fogalmuk sincs, hol van a kamionban elfogott 50 migráns

A rendőröknek fogalmuk sincs, hova tűnt a kamionban talált 50 migráns

A hét­vé­gén a len­gyel határ kö­ze­lé­ben fog­ták el az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

A hét­vé­gén a len­gyel határ kö­ze­lé­ben csap­tak le a német rend­őrök arra a ka­mi­onra, amely­nek rak­te­ré­ben 50 iraki mig­ránsra buk­kan­tak. Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók­nak két nap alatt nyoma ve­szett.

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Nagy volt a meg­le­pe­tés, ami­kor ki­de­rült ki a masz­kos be­törő.

Nagy volt a meg­le­pe­tés, ami­kor ki­de­rült ki a masz­kos be­törő. Őr­jön­gé­sé­ben két tévét ka­sza­bolt szét.

Így élnek a terroristafeleségek

Így élnek a terroristafeleségek

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes har­co­sok vagy csa­ló­dott, a csa­lád­ju­kat sze­rető nők?

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes idő­zí­tett bom­bák vagy csa­ló­dott, a csa­lád­juk után vá­gya­kozó nők az Isz­lám Állam har­co­sa­i­nak fe­le­sé­gei? A had­se­re­gek ve­ze­tői ne­he­zen dön­te­nek.

Német családokat szakít szét a migránsválság

Német családokat szakít szét a migránsválság

Nö­vek­szik a tár­sa­dalmi fe­szült­ség.

A Bild című német na­pi­lap ve­zér­cikk­ben szá­mol be a Né­met­or­szág­ban ural­kodó tár­sa­dalmi fe­szült­ség­ről.

Kitört a botrány: az EU lefizeti az embercsempészeket

Kitört a botrány: az EU lefizeti az embercsempészeket

Ki­de­rül­tek Brüs­szel tit­kos üzel­mei: több száz­ezer eurót fi­ze­tett ki af­ri­kai em­ber­csem­pé­szek­nek.

Több száz­ezer eurót fi­ze­tett ki af­ri­kai em­ber­csem­pé­szek­nek azért, hogy hagy­ja­nak fel il­le­gá­lis te­vé­keny­sé­ge­ik­kel.

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Közel 3000 ember vo­nult ut­cára.

Közel 3000 ember vo­nult a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, azon­ban a de­monst­rá­ció pil­la­na­tok alatt el­dur­vult, és a tömeg össze­csa­pott a rend­őr­ség­gel.

Sok emberéletet követelő láncreakciót indíthatott be Phenjan robbantása

Sok emberéletet követelő láncreakciót indíthatott be Phenjan robbantása

A szep­tem­ber eleji kí­sér­leti rob­ban­tás olyan erejű volt, hogy Kí­ná­ban egy szu­per vul­kán ki­tö­ré­sé­től tar­ta­nak a tu­dó­sok.

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Egy egész utca la­kos­sá­gát kel­lett ki­me­ne­kí­teni va­sár­nap Lon­don­ban.

Egy egész utca la­kos­sá­gát kel­lett ki­me­ne­kí­teni va­sár­nap reg­gel Dél-Lon­don­ban, mi­u­tán a lakók tö­me­ges rosszul­létre pa­nasz­kod­tak és hányni kezd­tek.

Harc indult a furcsa kórban szenvedő gyerek képeiért

Harc indult a furcsa kórban szenvedő gyerek képeiért

Kü­lön­le­ges be­teg­ség­ben szen­ved a kis­gye­rek, de ami­kor le­vet­ték a ké­peit az in­ter­net­ről, óri­ási volt a fel­há­bo­ro­dás.

Kü­lön­le­ges be­teg­ség­ben szen­ved a kis­gye­rek, de ami­kor le­vet­ték a ké­peit az in­ter­net­ről, óri­ási volt a fel­há­bo­ro­dás. A szol­gál­tató végül bo­csá­na­tot kért a csa­lád­tól.Az Ins­tag­ra­mon a szá­mára ki­ala­kí­tott ol­da­lon 12 ezer kö­ve­tője volt, a ké­peit több ezren láj­kol­ták.

Új útvonalon támadhatnak a migránsok, a rendőrség titkolózik

Új útvonalon támadhatnak a migránsok, a rendőrség titkolózik

A Föld­közi-ten­ge­ren át már egyre ke­ve­seb­ben tud­nak Eu­ró­pába szökni.

A Föld­közi-ten­ge­ren át már egyre ke­ve­seb­ben tud­nak Eu­ró­pába szökni.

Elmebetegek, tízmilliókat húztak le a vécén készpénzben

Elmebetegek, tízmilliókat húztak le a vécén készpénzben

Nagy cím­letű bank­jegy­kö­te­gek du­gí­tot­ták el egy genfi bank és három ét­te­rem vé­céit. A ha­tó­sá­gok vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak az ügy fel­de­rí­té­sére.

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Az anyuka épp va­cso­rát ké­szí­tett, ami­kor meg­tör­tént a baj. A men­tők már nem se­gít­het­tek.

A rendőrök is elborzadtak attól, amit a sikeres modell lakásán találtak

A rendőrök is elborzadtak attól, amit a sikeres modell lakásán találtak

Az első hírek sze­rint a ház­ban vér­für­dőt ren­dez­tek. Nem vé­let­le­nül vo­nul­tak ki a ha­tó­sá­gok.

Nagy a baj a reptéren, az emberek nem szállhatnak fel a gépre

Nagy a baj a reptéren, az emberek nem szállhatnak fel a gépre

Sok já­ra­tot tö­röl­tek.

Sok já­ra­tot tö­röl­tek, helyi hírek sze­rint még el­tart egy da­ra­big a káosz. Több ezer ember nem tu­dott el­utazni.

Sorra szedi áldozatait a ragályos betegség, felerősödött a járvány

Sorra szedi áldozatait a ragályos betegség, felerősödött a járvány

A kór­nak ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak.

A kór­nak ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak. A meg­ol­dat­lan hely­zetre való te­kin­tet­tel köz­egész­ség­ügyi vész­hely­ze­tet hir­det­tek.

Tragikus véget ért az esküvő: holtan esett össze az anyuka

Tragikus véget ért az esküvő: holtan esett össze az anyuka

Kór­házba vit­ték, de hiába.

Az asszony a szer­tar­tás kel­lős kö­ze­pén lett rosszul. Kór­házba vit­ték, de akkor már késő volt.

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

A leg­idő­sebb gye­rek négy­éves, a leg­fi­a­ta­labb alig pár hó­na­pos volt.

A leg­idő­sebb gye­rek négy­éves, a leg­fi­a­ta­labb alig pár hó­na­pos volt. Éle­tü­ket már nem tud­ták meg­men­teni.

Gyilkos vihar csapott le a Bánságra, több halott

Gyilkos vihar csapott le a Bánságra, több halott

Egy asszony a te­mes­vári ál­lat­kert­ben vesz­tette éle­tét. Nem tu­dott hova me­ne­külni a pusz­tító íté­let­idő elől.

Egy asszony a te­mes­vári ál­lat­kert­ben vesz­tette éle­tét. Nem tu­dott hova me­ne­külni.

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Töb­ben is rosszul let­tek az ut­cá­ban, a csa­tor­nába ke­rül­he­tett va­lami.

Töb­ben is rosszul let­tek az ut­cá­ban, a csa­tor­nába ke­rül­he­tett va­la­mi­lyen méreg.

Megrendítő felvételek: nézők előtt halt szörnyet a 26 éves férfi

Megrendítő felvételek: nézők előtt halt szörnyet a 26 éves férfi

Hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Juncker beindult: jön a szuper-EU!

Juncker beindult: jön a szuper-EU!

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke min­de­nek fe­lett álló szer­ve­zetté tenné az EU-t.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke min­de­nek fe­lett álló szer­ve­zetté tenné az EU-t, de ennek nem min­denki örülne. Közös had­se­reg, kö­te­lező euró, szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dés a ter­vek kö­zött...

Gyermekmolesztáló migránsokért tüntetett a Soros támogatta szervezet

Gyermekmolesztáló migránsokért tüntetett a Soros támogatta szervezet

Mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták akar­ták meg­aka­dá­lyozni a ki­to­lon­co­lá­so­kat.

Merkel bármennyi bevándorlót befogadna?

Merkel bármennyi bevándorlót befogadna?

A bajor CSU el­nöke to­vábbra is sze­retné, ha fel­ső­ha­tárt ve­zet­né­nek be a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sát il­le­tően.

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU párt­test­vére, a bajor CSU el­nöke to­vábbra is sze­retné, ha fel­ső­ha­tárt ve­zet­né­nek be a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sát il­le­tően. Mer­kel a hét­vé­gén meg­is­mé­telte, erről hal­lani sem akar.

Horror az étteremben: a vécén akarta lehúzni az újszülöttjét a nő

Horror az étteremben: a vécén akarta lehúzni az újszülöttjét a nő

A gyors­ét­te­rem pénz­tá­rosa a mos­dó­ban szülte meg ba­bá­ját, de azon­nal vé­gezni akart a pi­ci­vel.

A gyors­ét­te­rem pénz­tá­rosa a mos­dó­ban szülte meg ba­bá­ját, de azon­nal vé­gezni akart a pi­ci­vel.

Saját mobilja ölte meg a tinilányt, édesanyja végignézte haláltusáját

Saját mobilja ölte meg a tinilányt, édesanyja végignézte

A fi­a­tal nem szí­ve­sen vált meg te­le­fon­já­tól.

A fi­a­tal nem szí­ve­sen vált meg te­le­fon­já­tól, még akkor is azt nyom­kodta, mikor töl­tőre tette.

Horror a lakótelepen: holttest hevert a parkban

Horror a lakótelepen: holttest hevert a parkban

Egy fa tö­vé­ben ta­lál­ták meg.

A negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi eddig is­me­ret­len okok­ból dön­tött az ön­gyil­kos­ság mel­lett, holt­tes­tét egy fa tö­vé­ben ta­lál­ták meg.

Meztelenül vetette rá magát a tinilányra a mostohaapja

Meztelenül vetette rá magát a tinilányra a mostohaapja

Az anya bics­ká­val állt bosszút.

Az anya csak annyit lá­tott, hogy mez­te­len párja a kis­lá­nyán fek­szik, a nő egy bics­ká­val állt bosszút.

Elképedt a férfi: úgy ébredt, hogy leszakadt a fél füle

Elképedt a férfi: úgy ébredt, hogy leszakadt a fél füle

Fo­galma sincs, mi tör­tént vele.

Éb­re­dés után azon­nal a kór­házba ro­hant a vér­ben úszó férfi, de fo­galma sincs, mi tör­tént vele az éj­szaka. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Egymás kezét fogva haltak meg a megkínzott szerelmesek

Egymás kezét fogva haltak meg a megkínzott szerelmesek

A ti­né­dzse­rek össze akar­tak há­za­sodni, de nem örült min­denki a sze­rel­mük­nek, ezért áram­mal ha­lálra kí­noz­ták őket.

50 százalékkal nőtt a nemi erőszakot elkövetők száma Bajorországban...

50 százalékkal nőtt a nemi erőszakot elkövetők száma Bajorországban...

A mig­ráns tet­te­seké pedig 91 szá­za­lék­kal...

Csu­pán az idei év első fél­évé­ben... A mig­ráns tet­te­seké pedig 91 szá­za­lék­kal...

Halva született a kislány, mert brutális apja őrjöngeni kezdett

Halva született a kislány, mert brutális apja őrjöngeni kezdett

Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Már csak öt nap volt vissza a ter­hes­ség­ből, mikor a nőt párja tel­jes erő­ből hasba rúgta - a ki­csi­nek esé­lye sem volt a túl­élésre.

Dráma az utcán: holttest hevert az üzlet előtt

Dráma az utcán: holttest hevert az üzlet előtt

Egy já­ró­kelő vette észre.

Egy já­ró­kelő vette észre, hogy egy férfi esz­mé­let­le­nül hever a jár­dán - már nem tu­dott rajta se­gí­teni.

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Robbanás és pánik a metróban, az életükért futottak az utasok

Robbanás és pánik a metróban, az életükért futottak az utasok

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyor rob­bant fel a tö­mött met­ró­ko­csi­ban, sokan meg­ég­tek.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyor rob­bant fel a tö­mött met­ró­ko­csi­ban, sokan meg­ég­tek, az uta­sok si­kol­tozva me­ne­kül­tek.

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sűrű füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat.

Sűrű fe­kete füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat, sokan attól fél­tek, nem élik túl az éj­sza­kát. Csoda, hogy a lán­gok nem kö­ve­tel­tek em­ber­éle­tet.

Gyászol a divatvilág: meghalt a fiatal bikinimodell

Gyászol a divatvilág: meghalt a fiatal bikinimodell

A szexi szép­ség még csak 22 éves volt.

A szexi szép­ség még csak 22 éves volt, egy au­tó­bal­eset ve­tett véget az éle­té­nek. Csa­ládja és ba­rá­tai nem bír­ják fel­dol­gozni ha­lál­hí­rét.

Allahu akbart kiáltva támadt a katonára a késelő

Allahu akbart kiáltva támadt a katonára a késelő

A for­gal­mas met­ró­meg­álló kö­ze­lé­ben há­tul­ról ron­tott rá a fegy­ve­res ka­to­nára a ter­ro­rista.

A for­gal­mas met­ró­meg­álló kö­ze­lé­ben há­tul­ról ron­tott rá a fegy­ve­res ka­to­nára a ter­ro­rista.

Teljes sokk: Észak-Korea újabb rakétát lőtt ki

Teljes sokk: Észak-Korea újabb rakétát lőtt ki

Kim Dzson­gu­nék ez­út­tal Ja­pánt cé­loz­ták meg a tö­meg­pusz­tító-fegy­ver­rel - med­dig mehet még el Észak-Korea?

Kim Dzson­gu­nék ez­út­tal Ja­pánt cé­loz­ták meg a tö­meg­pusz­tító-fegy­ver­rel - med­dig mehet még el Észak-Korea?

Rántottcsirke-botrány miatt vizsgálódik a rendőrség

Rántottcsirke-botrány miatt vizsgálódik a rendőrség

El­ké­pesztő tör­té­net.

El­ké­pesztő tör­té­net, amit egy po­li­ti­kus rob­ban­tott ki.

Új országba özönlenek a migránsok

Új országba özönlenek a migránsok

Egyre nyu­ga­tabbra to­ló­dik a mig­rá­ciós út­vo­nal.

Egyre nyu­ga­tabbra to­ló­dik a mig­rá­ciós út­vo­nal: las­san Spa­nyol­or­szág válik a fő tran­zit­or­szággá, meg­sok­szo­ro­zó­dott az ér­ke­zők száma.

Rossz hírek: az embercsempészek nem adják fel

Rossz hírek: az embercsempészek nem adják fel

Az eu­ró­pai kor­má­nyok­nál is job­ban fizet az il­le­gá­lis em­ber­csem­pé­szet, így a sze­gé­nyek a se­gé­lyek he­lyett in­kább a bű­nö­zést vá­laszt­ják.

Az eu­ró­pai kor­má­nyok­nál is job­ban fizet az il­le­gá­lis em­ber­csem­pé­szet, így a sze­gé­nyek a se­gé­lyek he­lyett in­kább a bű­nö­zést és a mig­rán­sok pénz­tár­cá­ját vá­laszt­ják.

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

A kör­nyé­ken lévő em­be­rek me­ne­kül­tek, amerre csak tud­tak.

A kör­nyé­ken lévő em­be­rek me­ne­kül­tek, amerre csak tud­tak.

A karácsonyi vásárra szánt betonakadályokat már legyártották...

A karácsonyi vásárra szánt betonakadályokat már legyártották...

A biz­ton­ság nem olcsó, a pol­gá­rok­nak 200 ezer eu­ró­jába kerül.

A biz­ton­ság nem olcsó, a pol­gá­rok­nak 200 ezer eu­ró­jába kerül.

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Fél­nek a mun­ka­vál­la­lók...

Ha­tal­mas tö­me­gek vo­nul­tak ut­cára azért ta­valy ős­szel, hogy til­ta­koz­za­nak az ak­kori fran­cia elnök mun­ka­jogi re­formja ellen. Mac­ron ha­son­ló­kat ter­vez.

Durva dologgal fenyegették meg a 15 éves fiút: felakasztotta magát

Durva dologgal fenyegették meg a 15 éves fiút: felakasztotta magát

Nem bírta el­vi­selni is­ko­la­tár­sai pisz­ká­lá­sát a kis­ka­masz, ezért in­kább el­dobta ma­gá­tól az éle­tet.

A halálból hozták vissza az újszülöttet a hős mentősök - Megható videó!

A halálból hozták vissza az újszülöttet a hős mentősök - Megható videó!

Szív­szo­rító vi­deót kö­zöl­tek két ro­ham­men­tős­ről, mi­köz­ben egy cse­csemő éle­té­ért küz­döt­tek.

Özönlenek a migránsok Spanyolországba

Özönlenek a migránsok Spanyolországba

Több mint két­sze­re­sére nőtt idén az il­le­gá­li­san Spa­nyol­or­szágba ér­kező be­ván­dor­lók száma a ta­va­lyi évhez ké­pest.

Halálos fertőző betegsége van a fiatal nőt megerőszakoló migránsnak

Halálos fertőző betegsége van a fiatal nőt megerőszakoló migránsnak

A 26 éves ál­do­zat még fel sem épült, máris újabb sok­koló hír ér­ke­zett: az egyik tá­ma­dója TBC-ben szen­ved.

Most érkezett: megmenekültek a magyarok!

Most érkezett: megmenekültek a magyarok!

A hur­ri­kán súj­totta Szent Már­ton-szi­get­ről már ki­men­tet­ték a ma­gya­ro­kat.

Ezért vonult egymillió ember utcára Barcelonában

Ezért vonult egymillió ember utcára Barcelonában

Em­be­rek száz­ez­rei tün­tet­tek Bar­ce­lona ut­cáin, hogy így is ki­fe­jez­zék, el akar­nak sza­kadni Spa­nyol­or­szág­tól.

Em­be­rek száz­ez­rei tün­tet­tek Bar­ce­lona ut­cáin, hogy így is ki­fe­jez­zék, el akar­nak sza­kadni Spa­nyol­or­szág­tól.

Vérben úszva találtak rá a polgármesterre, felesége sokkot kapott

Vérben úszva találtak rá a polgármesterre, felesége sokkot kapott

Ke­gyet­len gyil­kos­ság áll az ügy hát­te­ré­ben. A gya­nút­lan pol­gár­mes­tert a te­me­tő­ben ölték meg.

Ke­gyet­len gyil­kos­ság áll az ügy hát­te­ré­ben. A te­me­tő­ben ölték meg.

"Az iszlám Németországhoz tartozik". Hamburgi videó, "igazhitűekkel"

"Az iszlám Németországhoz tartozik". Hamburgi videó, "igazhitűekkel"

Mer­kel kan­cel­lár meg lehet elé­gedve. Úgy­hogy nincs itt semmi kü­lö­nös lát­ni­való, csak egy mű­ködő mi­na­ret.

Most érkezett a hír: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most érkezett a hír: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

A re­pülő tu­ris­tá­kat szál­lí­tott.

A re­pülő tu­ris­tá­kat szál­lí­tott. Az ál­do­za­to­kon már nem le­he­tett se­gí­teni. Egy lakó ri­asz­totta a tűz­ol­tó­kat.

Valakiknek semmi se szent: A hurrikán alatt fosztogattak a tolvajok - videó

Valakiknek semmi se szent: A hurrikán alatt fosztogattak a tolvajok - videó

A ren­ge­teg véd­te­len házra és üz­letre csap­nak le az erre sza­ko­so­dott bűn­ban­dák a vihar után.

A ren­ge­teg véd­te­len házra és üz­letre csap­nak le az erre sza­ko­so­dott bűn­ban­dák a vihar után.

Seprűvel kergette el a szőlőjét dézsmáló migránsokat egy magyar néni

Seprűvel kergette el a szőlőjét dézsmáló migránsokat egy magyar néni

A ha­tá­ro­zott fel­lé­pés néha cso­dákra képes.

A ha­tá­ro­zott fel­lé­pés néha cso­dákra képes. Az nem vi­lá­gos, hogy a tol­va­jok miért hi­vat­koz­tak Al­lahra.

Nem segítettek a gyötrődő nőnek, terhesen lett öngyilkos

Horror a kórházban: nem segítettek a gyötrődő nőnek, terhesen lett öngyilkos

A tra­gé­diát a nő és a baba sem élte túl. A fi­a­talt meg­ment­het­ték volna a ro­ko­nok.

A német rendőrség újabb csődjéről cikkeznek

A német rendőrség újabb csődjéről cikkeznek

Ez már a so­ka­dik...

A leg­na­gyobb pél­dány­szám­ban el­adott német na­pi­lap, a Bild bir­to­kába ju­tott in­for­má­ciók sze­rint a német rend­őr­ség nem tö­rő­dött fon­tos bi­zo­nyí­té­kok­kal.

Szörnyű tragédia ért egy családot, a kisfiú látta szülei haláltusáját

Szörnyű tragédia ért egy családot, a kisfiú látta szülei haláltusáját

A szü­lők és az egyik gye­rek is éle­tét vesz­tette a bor­zal­mas bal­eset­ben.

Tra­gé­di­á­val vég­ző­dött a ki­rán­du­lás. A szü­lők és az egyik gye­rek is éle­tét vesz­tette a bor­zal­mas bal­eset­ben.

Borzalmas dolog történt a luxuskocsi első útján, sok a halott

Borzalmas dolog történt a luxuskocsi első útján, sok a halott

Az autót épp egy ve­vő­nek mu­tat­ták meg az el­adók, de tra­gé­dia tör­tént.

Az autót épp egy ve­vő­nek mu­tat­ták meg az el­adók, de tra­gé­dia tör­tént.

Elképesztő mozdulattal terítette le a repülőn balhézó férfit a nyugdíjas!

Elképesztő mozdulattal terítette le a repülőn balhézó férfit a nyugdíjas!

Még a leg­profibb ket­rec­har­co­sok is meg­iri­gyel­nék ezt a foj­tó­szo­rí­tást.

Még a leg­profibb ket­rec­har­co­sok is meg­iri­gyel­nék ezt a foj­tó­szo­rí­tást.

Kígyóbőr fedi a szerencsétlen kamaszt - sokkoló fotók

Kígyóbőr fedi a szerencsétlen kamaszt - sokkoló fotók

A be­teg­ség nem ölte meg a lányt.

Ez a be­teg­ség nem ölte meg a 16 éves lányt, de tel­je­sen el­le­he­tet­le­ní­tette az éle­tét.

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A nőhöz nem tud­tak ki­menni a men­tők, mert az Irma hur­ri­kán miatt ki sem tud­tak menni az épü­let­ből.

Életveszélybe kerültek a magyarok, menekítik őket a hurrikán elől

Életveszélybe kerültek a magyarok, menekítik őket a hurrikán elől

Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter je­len­tette be, hogy a tér­ség­ben tar­tóz­kodó ma­gya­ro­kat ki­men­tik.

Hatalmas a készültség a reptéren, pánik tört ki az utasok között

Hatalmas a készültség a reptéren, pánik tört ki az utasok között

A Frank­furti rep­té­ren több ember is meg­sé­rült, ami­kor könny­gáz ke­rült a le­ve­gőbe.

A Frank­furti rep­té­ren több ember is meg­sé­rült, ami­kor könny­gáz ke­rült a le­ve­gőbe.

Most közölték: életét vesztette a legendás tudós

Most közölték: életét vesztette a legendás tudós

A híres ré­gész 90 évet élt.

A híres ré­gész 90 évet élt, mun­kás­sága pedig se­gí­tett meg­őrizni Af­ga­nisz­tán kul­tú­rá­ját.

Mentőhelikoptert riasztottak: 8 éves fiú szenvedett súlyos balesetet

Mentőhelikoptert riasztottak: 8 éves fiú szenvedett súlyos balesetet

A kisfiú fel­ügye­let nél­kül bi­cik­li­zett az utcán, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént.

Tragédia történt a vasútállomáson: egy család vesztette életét

Tragédia történt a vasútállomáson: egy család vesztette életét

Az ál­lo­má­son lö­völ­dö­zést le­he­tett hal­lani, a ki­ér­kező rend­őrök pedig már csak négy holt­tes­tet lát­tak.

Az ál­lo­má­son lö­völ­dö­zést le­he­tett hal­lani, a ki­ér­kező rend­őrök pedig már csak négy holt­tes­tet lát­tak.

Balesetet szenvedett Ferenc pápa, itt az első fotó

Balesetet szenvedett a pápa, itt az első fotó

A ko­lum­biai Car­ta­ge­ná­ban tar­tóz­kodó egy­házfő el­vesz­tette az egyen­sú­lyát és be­ütötte az arcát a pá­pa­mo­bil­ban.

A ko­lum­biai Car­ta­ge­ná­ban tar­tóz­kodó egy­házfő el­vesz­tette az egyen­sú­lyát és be­ütötte az arcát a pá­pa­mo­bil­ban.

Most érkezett: lövöldözés volt a külvárosban, többen meghaltak

Most érkezett: lövöldözés volt a külvárosban, többen meghaltak

A lö­völ­dö­zés­ben hét ember és maga a tá­madó is éle­tét vesz­tette. A zaj miatt a szom­szé­dok hív­tak rend­őrt, de már késő volt.

Versenye közben halt meg a népszerű fiatal sportoló! - videó

Versenye közben halt meg a népszerű fiatal sportoló! - videó

Nem tud­tak rajta se­gí­teni.

A köz­ked­velt ro­de­óst úgy meg­rúgta a bika, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Az Irma, a va­laha volt leg­erő­sebb hur­ri­kán még min­dig tom­bol.

Az Irma, a va­laha volt leg­erő­sebb hur­ri­kán még min­dig tom­bol, a pusz­tí­tás pedig fel­fog­ha­tat­lan mér­tékű.

Az apjuk és a férjük előtt volt a legjobb kínozni a nőket

Az apjuk és a férjük előtt volt a legjobb kínozni a nőket

Meg­törte a csen­det egy női dzsi­ha­dista, aki éve­kig szol­gált az Isz­lám Állam egyik női ala­ku­la­tá­ban.

Meg­törte a csen­det egy női dzsi­ha­dista, aki éve­kig szol­gált az Isz­lám Állam egyik női ala­ku­la­tá­ban.

Könyörgünk: Ne lőjetek az Irma hurrikánra!

Könyörgünk: Ne lőjetek az Irma hurrikánra!

Az őrült­ség a neten ter­jed.

Az őrült­ség a neten ter­jed, 25 ezer flo­ri­dai lakos így akar "bosszút állni" és több mint két­szer annyian gon­dol­kod­nak rajta...

Rovarcsípéstől állt le a férfi szíve, mentőhelikoptert riasztottak

Ez rémisztő: rovarcsípéstől állt le a férfi szíve, mentőhelikoptert riasztottak

A férfi el­vesz­tette az esz­mé­le­tét, majd egyre las­sab­ban lé­leg­zett.

A férfi el­vesz­tette esz­mé­le­tét, majd egyre las­sab­ban lé­leg­zett. A já­ró­ke­lők azon­nal meg­kezd­ték új­ra­élesz­té­sét.