POLITIK

KÜLFÖLD

Németországot megint rohamozzák a migránsok

Németországot megint rohamozzák a migránsok

Nagy nö­ve­ke­dés egy hónap alatt.

Má­jus­ban 14 ezer­rel több be­ván­dorló ér­ke­zett Né­met­or­szágba, mint egy hó­nap­pal ko­ráb­ban.

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

A szlo­vák mil­li­o­mosnő az­után ke­rült bör­tönbe, hogy 2012-ben ha­lá­los köz­úti bal­ese­tet oko­zott az M3-as au­tó­pá­lyán.

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ez az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola nem mű­kö­dik...

Ez az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola va­la­hogy nem mű­kö­dik...

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak...

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak...

Itt a tel­jes föld­közi-ten­geri tör­té­net.

Az ame­ri­kai Tren­ton gyors­na­szád által ki­ha­lá­szott af­ri­ka­i­a­kat ma egy olasz hajó vette át... Össze­fog­lal­juk a hét föld­közi-ten­geri tör­té­né­seit.

Öngyilkos lett a cellájában a nizzai teherautós mészárlás bűnsegédje

Öngyilkos lett a cellájában a nizzai teherautós mészárlás bűnsegédje

Ere­de­ti­leg az albán férfi sze­rezte az au­to­mata pisz­tolyt és Ka­las­nyi­ko­vot.

Ere­de­ti­leg az albán férfi sze­rezte az au­to­mata pisz­tolyt és Ka­las­nyi­ko­vot.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Drámai felvétel jött: felrohant a járdára az autó, letarolta az embereket

Drámai felvétel jött: felrohant a járdára az autó, letarolta az embereket

Elő­ke­rül­tek a biz­ton­sági ka­me­rák fel­vé­te­lei, ame­lyen lát­szik, a taxis szán­dé­ko­san haj­tott a tö­megbe.

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

1500 fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt...

Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben. Át sze­re­tett volna kelni a csa­tor­nán, de már fi­gyel­ték...

Végső leszámolás: idegméreggel csapna le az Iszlám Állam Európában

Végső leszámolás: idegméreggel csapna le az Iszlám Állam Európában

A tu­né­ziai szár­ma­zású mig­ránst ked­den fog­ták el...

A tu­né­ziai szár­ma­zású mig­ránst ked­den fog­ták el...

Melegek ellen tervezett terrortámadást akadályoztak meg

Melegek ellen tervezett terrortámadást akadályoztak meg

Az el­múlt egy hó­nap­ban két egy­más­tól füg­get­len ter­ror­tá­ma­dást is si­ke­rült meg­aka­dá­lyozni.

Merkel bukása még sosem volt ilyen közel

Angela Merkel bukása még sosem volt ilyen közel

A német lapok több­sége már szinte múlt idő­ben ír Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár­sá­gá­ról. A né­me­tek vé­le­mé­nye egy­ér­telmű: a "Mutti" már csak pa­pí­ron Né­met­or­szág ve­ze­tője.

A német lapok több­sége már szinte múlt idő­ben ír Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár­sá­gá­ról. A né­me­tek vé­le­mé­nye egy­ér­telmű: a "Mutti" már csak pa­pí­ron Né­met­or­szág ve­ze­tője.

Újra idegméreggel szennyezett tojást találtak

Újra idegméreggel szennyezett, Hollandiából való tojást találtak

Hol­lan­di­á­ból valók azok a fi­pron­il­lal szennye­zett to­já­sok, ame­lye­ket több, né­met­or­szági tar­to­mány­ban is ta­lál­tak a na­pok­ban.

Hol­lan­di­á­ból valók azok a fi­pron­il­lal szennye­zett to­já­sok, ame­lye­ket Né­met­or­szág­ban ta­lál­tak a na­pok­ban. A szak­em­be­rek ko­mo­lyan ve­szik a ve­szélyt, ta­valy ugyanis vi­lág­mé­retű bot­rányt okoz­tak az ideg­mé­reg­gel fer­tő­zött to­já­sok.

"Sosem láttam még ilyet" - baleset a leszállópályán, lezárták a repteret

"Sosem láttam még ilyet" - baleset a leszállópályán, lezárták a repteret

Az egyik le­szálló re­pü­lő­nek ki­sza­kad­tak a fu­tó­mű­vei.

Az egyik le­szálló re­pü­lő­nek ki­sza­kad­tak a fu­tó­mű­vei és le­sod­ró­dott a le­szál­ló­pá­lyá­ról.

Nem hittek a szemüknek az emberek, ez hullott az esővel az égből

Nem hittek a szemüknek az emberek, ez hullott az esővel az égből

Kí­ná­ban rég nem lá­tott vihar tom­bolt, amely kü­lö­nös dol­go­kat so­dort ma­gá­val.

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált.

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált, mi­u­tán el­sza­ladt tőle a ku­tyája. Meg­pró­bálta meg­men­teni az ál­la­tot, de ez az éle­tébe ke­rült.

Brüsszel mindenáron migránsokat telepítene Magyarországra

Kiderült: Brüsszel mindenáron migránsokat telepítene Magyarországra

A nem en­ge­del­mes­kedő or­szá­go­kat meg­bün­tet­nék: el­von­nák az uniós for­rá­sa­i­kat.

Most jött: lezuhant egy kisrepülő, mindenki meghalt

Most jött: lezuhant egy kisrepülő, mindenki meghalt

A re­pü­lő­nek fon­tos fel­adata lett volna, ere­de­ti­leg egy se­gít­ségre szo­ruló em­bert jut­ta­tott volna el a kór­házba.

A re­pü­lő­nek fon­tos fel­adata lett volna, ere­de­ti­leg egy se­gít­ségre szo­ruló em­bert jut­ta­tott volna el a kór­házba.

A csecsen migráns egy tűzoltó készülékkel verte egy afgán migráns fejét

A csecsen migráns egy tűzoltó készülékkel verte egy afgán migráns fejét

Végül a cott­busi rend­őr­ség 26 cse­csent őri­zetbe vett, a ki­hall­ga­tá­suk fo­lya­mat­ban van.

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

A héten kez­dő­dött a pere annak a 28 éves pa­kisz­táni mig­ráns­nak, akit azzal vá­dol­nak, hogy ér­telmi sé­rült kis­lányt erő­sza­kolt meg.

Terrorkészültség: vegyifegyver-támadásra készültek Németországban

Terrorkészültség: vegyifegyver-támadásra készültek Németországban

A fegy­ver egyik alap­anya­gá­nak har­mada el­tűnt.

A fegy­ver egyik alap­anya­gá­nak har­mada el­tűnt.

Újabb Allah akbaros támadás történt a belga Liege-ben

Újabb Allah akbaros támadás történt a belga Liege-ben

Egy 32 éves férfit vett őri­zetbe a belga rend­őr­ség, a mu­zul­mán ember azt ál­lí­totta, hogy fegy­ver van nála.

Egy 32 éves férfit vett őri­zetbe a belga rend­őr­ség, mi­u­tán a tá­madó azt ál­lí­totta, hogy fegy­ver van nála, és Allah ak­bart (Allah a leg­na­gyobb) üvöl­tött.

Párton belüli felkelés tört ki Merkel ellen! Új választások jöhetnek

Párton belüli felkelés tört ki Merkel ellen! Új választások jöhetnek

Horst Se­e­ho­fer lett a nagy el­len­fél...

Egyre éle­sebb Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár és Horst Se­e­ho­fer bel­ügy­mi­nisz­ter vi­tája.

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Kést, hús­vágó bár­dot és kar­dot ke­reső raz­zi­á­kat tar­ta­nak a fő­vá­ros­ban. Az idei re­kor­dot a 70 cen­tis zom­bi­kard tartja.

Biológia fegyvert készítő terroristára csapott le a német különleges egység

Biológia fegyvert készítő terroristára csapott le a német különleges egység

Kom­man­dó­sok ro­ha­moz­ták meg a la­kást.

Kom­man­dó­sok ro­ha­moz­ták meg annak a tu­né­ziai férfi­nak a kölni ott­ho­nát, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy igen ve­szé­lyes és mér­gező anya­go­kat tar­tott ott­ho­ná­ban. Nem ki­zárt, hogy az isz­lám val­lásra át­tért fe­le­sé­gé­vel ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­tek.

Már a rendőrség nevével is visszaélnek az adathalászok

Már a rendőrség nevével is visszaélnek az adathalászok

A bü­nö­zők le­le­mé­nyes­sége ha­tár­ta­lan. A netes csa­lók a rend­őr­ség ne­vé­vel is vissza­él­nek.

A bü­nö­zők le­le­mé­nyes­sége ha­tár­ta­lan. A netes csa­lók a rend­őr­ség ne­vé­vel is vissza­él­nek.

Teherautó ment át a motoros fején, egy karcolás nélkül megúszta! - videó

Teherautó ment át a motoros fején, egy karcolás nélkül megúszta! - videó

Ennél meg­győ­zőbb vi­deót ren­dezni se le­hetne a bu­kó­si­sak fon­tos­sága mel­lett. Tény­leg éle­tet ment­het.

Látássérült asszonyra és a lányára támadtak a migránsok, mert fehérek!

Látássérült asszonyra és a lányára támadtak a migránsok, mert fehérek!

"Ta­ka­rod­ja­tok innen, mi nem sze­ret­jük a fe­hé­re­ket! Ne néz­ze­tek ránk, mocs­kos fe­hé­rek!"

Kiakadtak az olaszok: Emmanuel, küldünk neked 9000 migránst

Kiakadtak az olaszok: Emmanuel, küldünk neked 9000 migránst

Be­ké­ret­ték Fran­cia­or­szág olasz­or­szági nagy­kö­ve­tét a római kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umba szerda reg­gel.

Be­ké­ret­ték Fran­cia­or­szág olasz­or­szági nagy­kö­ve­tét a római kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umba szerda reg­gel, mi­u­tán Pá­rizs éle­sen bí­rálta az olasz kor­mány dön­té­sét, hogy nem en­gedi be ki­kö­tő­ibe a 629 af­ri­kai mig­ránst szál­lító Aqua­rius men­tő­ha­jót.

Szír menekültként kasszíroznak több ezer eurót a románok

Szír menekültként kasszíroznak több ezer eurót a románok

A mig­rá­ciós vál­sá­got nem tud­ták ke­zelni a ha­tó­sá­gok. Ennek egyik oka, hogy a mig­rá­ciós- és me­ne­kült­ügyi hi­va­tal­ban el­ural­ko­dott a káosz.

A mig­rá­ciós vál­sá­got - fi­no­man szólva - nem tud­ták túl jól ke­zelni a német ha­tó­sá­gok. Ennek egyik leg­főbb oka, hogy a mig­rá­ciós- és me­ne­kült­ügyi hi­va­tal­ban el­ural­ko­dott a káosz. Így egyik ki­rob­bant bot­rány éri a má­si­kat, a ké­nyes ügyek ugyan­ak­kor tö­ké­le­te­sen rá­vi­lá­gí­ta­nak a hi­á­nyos­sá­gokra.

Komoly veszélybe sodorhatja Európát a spanyol pálfordulás

Komoly veszélybe sodorhatja Európát a spanyol pálfordulás

Míg Mer­kel védte a ma­gyar kor­mány által 2015-ben emelt ke­rí­tést, addig az új spa­nyol kor­mány tárt ka­rok­kal várja az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

Mer­kel védte a ma­gyar kor­mány által emelt ke­rí­tést, ám a spa­nyo­lok tárt ka­rok­kal vár­ják a mig­rán­so­kat.

Németország, ismét. 36 éves nőt erőszakolt meg egy afrikai bevándorló

36 éves nőt erőszakolt meg egy afrikai bevándorló

A férfi egy éj­jeli klub­ban sze­melte ki ál­do­za­tát, majd el­kezdte kö­vetni... Az eset az egye­te­mé­ről híres He­i­del­berg­ben tör­tént.

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Eu­rópa leg­ve­szé­lye­sebb fő­vá­rosa...

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

Kiszivárogtak a részletek: erről döntött Trump és Kim Dzsong Un

Kiszivárogtak a részletek: erről döntött Trump és Kim Dzsong Un

Egy do­ku­men­tum­mal kö­te­lez­ték el ma­gu­kat. Sze­rin­tük si­ke­res volt a tár­gya­lás és fon­tos vál­to­zá­sok jön­nek.

Gigabotrány a repülőn, a pilóta viselkedése mindenen túltesz

Gigabotrány a repülőn, a pilóta viselkedése mindenen túltesz

Nem csoda, hogy töb­bet nem mehet vissza a pi­ló­ta­fül­kébe. Sokak éle­tét so­dorta volna ve­szélybe.

Nem csoda, hogy töb­bet nem mehet vissza a pi­ló­ta­fül­kébe. Sokak éle­tét so­dorta volna ve­szélybe.

Borzalom a kórháznál, forró kocsiban halt meg a szlovák kisgyerek

Borzalom a kórháznál, forró kocsiban halt meg a szlovák kisgyerek

A nő már hiába ro­hant a men­tők­höz a gye­rek élet­te­len tes­té­vel. El­já­rás in­dult el­lene.

Rejtélyes nyilatkozat: ezt mondta Trump, miután Kim Dzsong Unnal tárgyalt

Rejtélyes nyilatkozat: ezt mondta Trump, miután Kim Dzsong Unnal tárgyalt

Do­ku­men­tu­mot is alá­ír­tak, de egy­előre ho­má­lyo­sak a rész­le­tek.

Do­ku­men­tu­mot is alá­ír­tak, de egy­előre ho­má­lyo­sak a rész­le­tek.

Sokkoló! Ketrecben fuvarozta unokáit egy nagymama - Videó

Sokkoló! Ketrecben fuvarozta unokáit egy nagymama - Videó

Egy já­ró­kelő vette vi­de­óra...

Sok­koló videó járja a netet egy nagy­ma­má­ról és két uno­ká­já­ról. Ten­nes­se­e­ben egy já­ró­kelő fi­gyelt fel arra, a fur­gon cso­mag­tar­tó­já­ban lévő ket­recre.

Soros György NGO-i miatt állóháború alakult ki a tengeren

Soros György NGO-i miatt állóháború alakult ki a tengeren

A Soros György által is fi­nan­szí­ro­zott ci­vil­szer­ve­ze­tek to­vábbra sem hagy­tak fel a mig­rán­sok ta­xiz­ta­tá­sá­val.

A Soros György által is fi­nan­szí­ro­zott ci­vil­szer­ve­ze­tek to­vábbra sem hagy­tak fel a mig­rán­sok ta­xiz­ta­tá­sá­val. Az új olasz kor­mány nem kér be­lő­lük, és Málta felé irá­nyí­totta őket, akik szin­tén meg­ta­gad­ták a ki­kö­tőbe való be­lé­pést.

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép Frank­furt­ban, amely­nek fe­dél­ze­tén ült a 20 éves iraki Ali Bas­har.

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép Frank­furt­ban, amely­nek fe­dél­ze­tén ült a 20 éves iraki Ali Bas­har.

Terroristaharcosok indultak Ausztria felé! Lezárják a határaikat

Terroristaharcosok indultak Ausztria felé! Lezárják a határaikat

Auszt­ria ha­tár­zár­gya­kor­latba kezd.

Auszt­ria jú­nius 25-én az ed­digi leg­ko­mo­lyabb ha­tár­zár­gya­kor­la­tába kezd. 80 ezer be­ván­dorló vár arra a bal­káni út­vo­na­lon, hogy Nyu­gat-Eu­ró­pába szök­jön.

ISIS: Fejezzétek le Messit és Ronaldót a foci-vb-n!

ISIS: Fejezzétek le Messit és Ronaldót a foci-vb-n!

Az Isz­lám Állam nem hagyja abba...

Az Isz­lám Állam nem hagyja abba. Ismét azt je­lezte, hogy lé­te­zik és a hí­ve­i­től azt kérte, hogy vé­gez­zék ki a két vi­lág­sztárt.

Iskolai mészárláshoz rendelt fegyvert egy belga diák!

Iskolai mészárláshoz rendelt fegyvert egy belga diák!

Rá­adá­sul az Egye­sült Ál­la­mok­ból, az in­ter­ne­ten ke­resz­tül. Az ügyész­ség azt gya­nítja, hogy egy is­ko­lai fesz­ti­vá­lon akarta hasz­nálni.

Rá­adá­sul az Egye­sült Ál­la­mok­ból, az in­ter­ne­ten ke­resz­tül. Az ügyész­ség azt gya­nítja, hogy egy is­ko­lás fesz­ti­vá­lon akarta hasz­nálni, hogy minél több ál­do­zata le­gyen... Ha az FBI nem buk­tatja le, bármi le­he­tett volna.

Így add ki a lakásodat bevándorlóknak...Videók!

Így add ki a lakásodat bevándorlóknak...Videók!

Az eu­ró­pa­iak és a be­ván­dor­lók kö­zötti "kul­tu­rá­lis kü­lönb­sé­gek" még szem­be­öt­lőb­bek, ha va­laki ki­adja a saját la­ká­sát nekik. Így járt egy fran­cia férfi is...

Az eu­ró­pa­iak és a be­ván­dor­lók kö­zötti "kul­tu­rá­lis kü­lönb­sé­gek" még szem­be­öt­lőb­bek, ha va­laki ki­adja a saját la­ká­sát nekik. Így járt egy fran­cia férfi is...

Megrendítő diagnózist közöltek az orvosok a 22 éves lánnyal: azt hitte, csak vérszegény

Megrendítő diagnózist közöltek az orvosok a 22 éves lánnyal: azt hitte, csak vérszegény

A fi­a­tal lány sza­pora pul­zus­sal és fej­fá­jás­sal ke­reste fel az or­vo­sát.

A fi­a­tal lány sza­pora pul­zus­sal és fej­fá­jás­sal ke­reste fel az or­vo­sát.

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal, de nem ér­de­kelte, hogy min­denki látja.

Sokkoló, amit a terhes kismamával saját gyermeke művelt

Sokkoló, amit a terhes kismamával saját gyermeke művelt

A kicsi hasba lőtte.

A nyol­ca­dik hó­nap­ban járó nőt a kicsi hasba lőtte egy ott­hon ta­lált fegy­ver­rel.

Letaglózta a hír az oszályt: az érettségi ünneplésekor hunyt el a fiú

Letaglózta a hír az oszályt: az érettségi ünneplésekor hunyt el a fiú

A fiú a ba­rá­ta­i­val a si­ke­res vizs­gát ün­ne­pelte, ami­kor tra­gé­dia tör­tént.

Most jelentették be: elhunyt a belseni menyasszony, aki még Anne Frankot is ápolta

Elhunyt a belseni menyasszony, aki még Anne Frankot is ápolta

Gena Tur­gel ho­lo­kauszt-túl­élő annak szen­telte az éle­tét, hogy a náci kon­cent­rá­ciós tá­bo­rok bor­zal­ma­ira em­lé­kez­tes­sen.

Szívszorító, másokat mentve zuhant halálba az édesapa

Szívszorító, másokat mentve zuhant halálba a kétgyermekes édesapa

Meg­men­tett egy egész csa­lá­dot.

A férfi még élete utolsó pil­la­na­ta­i­ban is mások ér­de­két tar­totta szem előtt. Ezzel meg­men­tett egy egész csa­lá­dot a ha­lál­tól.

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt, akit már nem le­he­tett meg­men­teni.

Tragikus hírt kapott a család: megtalálták az eltűnt édesanya holttestét

Tragikus hírt kapott a család: megtalálták az eltűnt édesanya holttestét

Az asszonyt utol­jára pén­te­ken lát­ták, a csa­lád pedig na­gyon ag­gó­dott.

Az asszonyt utol­jára pén­te­ken lát­ták, a csa­lád pedig na­gyon ag­gó­dott.

Megrázó hír érkezett, meghalt a felforrósodott autóban hagyott kislány

Megrázó hír érkezett, meghalt a felforrósodott autóban hagyott kislány

Egye­lőre nem de­rült ki, hogy a szü­lők miért hagy­ták a ko­csi­ban.

Egye­lőre nem de­rült ki, hogy a szü­lők miért hagy­ták a ko­csi­ban a házuk előtt.

Dráma a bevetésen: mentőt riasztottak a kábult tűzoltóhoz

Dráma a bevetésen: mentőt riasztottak a kábult tűzoltóhoz

Egy csa­ládi ház pin­cé­jé­ből szi­vattyúz­ták ki a vizet, ami­kor az egyik tűz­oltó el­ájult.

Egy csa­ládi ház pin­cé­jé­ből szi­vattyúz­ták ki a vizet, ami­kor az egyik tűz­oltó el­ájult.

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

Utcára mennek: elegük van a német nőknek a migránserőszakból

Utcára mennek: elegük van a német nőknek a migránserőszakból

"Nem va­gyunk sza­bad pré­dák... sehol!" Ez a mot­tója annak a tün­te­tés­nek, ame­lyet mára hir­det­tek meg Ber­lin­ben.

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben.

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben. Nem is csoda, hogy egyet­len "ren­des" ügy­véd sem vál­lalta a vé­del­mét, úgy­hogy hi­va­tal­ból ki­ren­del­tek egyet.

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

Dráma rendőri intézkedés közben: több egyenruhás megsérült Vereknyén

A férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak.

A szlo­vá­kiai te­le­pü­lé­sen egy férfi nem akart en­ge­del­mes­kedni a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak, ezért durva mód­sze­rek­hez fo­lya­mo­dott.

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Horst Se­e­ho­fer pén­te­ken je­len­tette be, hogy Irak­ban el­fog­ták a 14 éves Su­sanna fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

Horst Se­e­ho­fer német bel­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken dél­után je­len­tette be, hogy Irak­ban el­fog­ták a 14 éves Su­sanna Feld­mann fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

Családi tragédia, a szomszédok súlyos titkokat árultak el Anna fiáról

Családi tragédia, a szomszédok súlyos titkokat árultak el Anna fiáról

A nővel a saját fia vég­zett, aki a szom­szé­dok sze­rint több­ször is meg­fe­nye­gette a 66 éves asszonyt.

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv.

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv zaj­lik a né­met­or­szági Rends­burg­ban: a fő­té­ren 18 és 30 év kö­zött egye­dül­álló mig­ráns­férfiak gyü­le­kez­nek.

Pokolgépeket akart robbantani ez a férfi Németországban

Pokolgépeket akart robbantani ez a férfi Németországban

A ki­to­lon­co­lása meg­hi­ú­sult...

A jor­dá­niai szü­le­tésű Abu Dhess Düs­sel­dorf­ban és Ber­lin­ben akart po­kol­gé­pes me­rény­le­tet vég­re­haj­tani 2004-ben.

Lehetetlen 16 veszélyes dzsihadista kitoloncolása

Lehetetlen 16 veszélyes dzsihadista kitoloncolása

Az észak-rajna-veszt­fá­liai tar­to­mány­ban ab­szurd hely­zet ala­kult ki a si­ker­te­len ki­to­lon­co­lá­sok miatt.

Az észak-rajna-veszt­fá­liai tar­to­mány­ban ab­szurd hely­zet ala­kult ki a si­ker­te­len ki­to­lon­co­lá­sok miatt.

Botrányok és káosz az európai menekültügyi hivatalban

Botrányok és káosz az európai menekültügyi hivatalban

Kém­ke­dés a mun­ka­tár­sak után...

A Po­li­tico bir­to­kába ju­tott belső le­ve­le­zé­sek­ből ki­de­rült, mi­lyen bot­rá­nyo­sak vol­tak a min­den­na­pok az Eu­ró­pai Me­ne­kült­ügyi Tá­mo­ga­tási Hi­va­tal­ban.

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő tálib fiát

Édesanyja dobta fel a vérontásra készülő fiát

A ter­ve­zett vé­reng­zés előtt dobta fel egy anya a fiát, aki Lon­don ut­cáin ké­szült több em­bert agyon­szúrni.

Pár órá­val a ter­ve­zett vé­reng­zés előtt dobta fel egy édes­anya a fiát, aki Lon­don ut­cáin ké­szült több em­bert agyon­szúrni.

Evező lapáttal verte meg a gyereket az óvónő

Evező lapáttal verte meg a gyereket az óvónő

Egy szülő je­len­tette a ha­tó­sá­gok­nak az óvó­nőt. A négy­éves gye­re­ket egy evező la­pát­tal verte meg a pe­da­gó­gus.

Egy szülő je­len­tette a ha­tó­sá­gok­nak az óvó­nőt. A négy­éves gye­re­ket egy evező la­pát­tal verte meg a nap­kö­zis pe­da­gó­gus.

Megdöbbentő jelentés: Merkel tudta, hogy bukás lesz a migránspolitkája

Megdöbbentő jelentés: Merkel tudta, hogy bukás lesz a migránspolitkája

Olyan je­len­té­sek ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra, ame­lyek nem ma­rad­hat­nak kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül.

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban. Videó

A Big Ben elnémult, Allah Akbárral hívnak imára Londonisztánban. Videó

Friss utcai fel­vé­tel bor­zolja az ide­ge­ket

Friss utcai fel­vé­tel bor­zolja az ide­ge­ket a neten amely töb­bet mond mint min­den, Nagy-Bri­tan­ni­á­ról szóló, be­ván­do­lás­sal kap­cso­la­tos hír. Tá­vol­ból ag­gó­dunk értük.

Átkozódnak a gazdagok: migránsokat költöztettek Párizs elit negyedébe

Átkozódnak a gazdagok: migránsokat költöztettek Párizs elit negyedébe

A gaz­da­gok na­gyon nem örül­nek.

A fran­cia fő­vá­ros min­dig is a di­vat­ról, a lu­xus­ról és a fény­űzé­sé­ről volt híres...

Az autóút közepén aludt a részeg nő, majdnem tragédia lett belőle! - videó

Az autóút közepén aludt a részeg nő, majdnem tragédia lett belőle! - videó

A nőt a ki­ér­kező rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták, va­ló­szí­nű­leg ezzel az éle­tét men­tet­ték meg.

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Ször­nyű pusz­tí­tásra ké­szül­tek.

Bű­nös­nek ta­lál­ták annak a ter­ror­sejt­nek a tag­jait, akik Nagy-Bri­tan­ni­á­ban akar­tak véres ter­ror­cse­lek­ményt vég­re­haj­tani.

Naponta több mint 100 német polgár vált a bevándorlók áldozatává!

Naponta több mint 100 német polgár vált a bevándorlók áldozatává!

A la­kos­ság ará­nyá­ban ők hat­szor annyi bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el!

A kor­mányhű sajtó so­káig azzal vé­de­ke­zett, hogy a be­ván­dor­lók sem kö­vet­nek el a né­me­tek­nél több bűn­cse­lek­ményt. A la­kos­ság ará­nyá­ban azon­ban ők majd­nem hat­szor annyit kö­vet­tek el!