POLITIK

KÜLFÖLD

Idős zsidó embert vertek meg New Yorkban - videó

Idős zsidó embert vertek meg New Yorkban - videó

Lipa Swartz éppen a zsi­na­gó­gába tar­tott, ami­kor egy arab ta­xi­so­főr rá­tá­madt. A je­le­ne­tet a kö­zel­ből rög­zí­tette va­laki.

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

30 évvel ez­előtt a li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek Né­met­or­szágba. Mára ural­ják az al­vi­lá­got.

30 évvel ez­előtt a li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek Né­met­or­szágba. Mára ural­ják az al­vi­lá­got. Sokan van­nak és ag­resszí­vak.

Mi lesz Merkellel? Ezt találgatják a bajor tartományi választás után

Mi lesz Merkellel? Ezt találgatják a bajor tartományi választás után

Újabb ko­moly po­fonba sza­ladt bele az Ang­ela Mer­kel ve­zette nagy­ko­a­lí­ció. Rá­adá­sul ha­ma­ro­san újabb vok­so­lást tar­ta­nak.

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

A gye­rek a kü­lö­nös tár­gyat egy tó part­ján ta­lálta és tette bele a há­ti­zsák­jába, de a szü­le­i­nek nem szólt róla.

Iszonyat a repülőn, kizuhant a gépből egy légiutas-kísérő

Iszonyat a repülőn, kizuhant a gépből egy légiutas-kísérő

A nő a be­tonra esett, sú­lyo­san meg­sé­rült a bal­eset­ben. A ré­misztő eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

A nő a be­tonra esett, a lába sú­lyo­san meg­sé­rült a bal­eset­ben. A nyílt tö­rés­sel járó ré­misztő eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

A vi­deón azt látni, hogy egy idős férfi a föl­dön von­szolja magát...

A vi­deón azt látni, hogy egy idős férfi a föl­dön von­szolja magát, mel­lette pedig egy kór­házi ápoló áll­do­gál egy to­ló­szék­kel. Az ügy kap­csán az egész­ség­ügyi in­téz­mény vizs­gá­la­tot in­dí­tott. Ha a mun­ka­tár­suk hi­bá­zott, annak ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Lemészároltak két nőt és egy lányt a török-görög határnál

Lemészároltak két nőt és egy lányt a török-görög határnál

Ke­gyet­le­nül, ka­to­nai tőr­rel vé­gez­tek a három ál­do­zat­tal. Az egyik 18-20 éves, a másik közel 35 éves, a har­ma­dik le­mé­szá­rolt pedig egy lány­gyer­mek volt.

Az egyik ál­do­zat 18-20 éves, a másik közel 35 éves, a har­ma­dik pedig egy lány­gyer­mek volt.

Cenzúrázta a német himnuszt a Youtube!

Cenzúrázta a német himnuszt a Youtube!

Már csak­nem 3 mil­li­óan lát­ták, és eddig nem volt vele semmi baj.

Már csak­nem 3 mil­li­óan lát­ták, és eddig nem volt vele semmi baj. Most azon­ban a vi­de­ó­meg­osztó ki­de­rí­tette, hogy a német him­nusz sérti egyes cso­por­tok ér­zé­keny­sé­gét!

A francia migránssegítőt megerőszakolta a marokkói társa

A francia migránssegítőt megerőszakolta a marokkói migránssegítő

Az eset a ca­lais-i dzsun­gel mel­lett, egy ten­ger­parti kem­ping la­kó­ko­csi­já­ban tör­tént.

Ez a mi utcánk! Kisajátítottak a migránsok egy kerületet Berlinben

Tűnjetek innen, ez a mi utcánk! Kisajátítottak a migránsok egy kerületet Berlinben

Ber­lin Ne­u­kölln nevű ke­rü­le­té­nek hal­la­tán sokan össze­rez­zen­nek.

Ber­lin Ne­u­kölln nevű ke­rü­le­té­nek hal­la­tán sokan össze­rez­zen­nek.

A franciáknál be akarják tiltani a szoláriumot. Vajon mi is sorra kerülünk?

A franciáknál be akarják tiltani a szoláriumot. Vajon mi is sorra kerülünk?

Akik 35 éves koruk előtt szo­lá­ri­u­moz­tak, azok­nál 60 szá­za­lék­kal nő meg a bőr­rák koc­ká­zata! - ál­lít­ják Fran­cia­or­szág­ban.

Vadászra támadt a medve, súlyos nyílt sebekkel vitték kórházba

Vadászra támadt a medve, súlyos nyílt sebekkel vitték kórházba

A szlo­vá­kiai Záb­idó falu kö­ze­lé­ben tör­tént az eset, szom­bat este.

A szlo­vá­kiai Záb­idó falu kö­ze­lé­ben tör­tént az eset, szom­bat este.

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Me­g­ala­po­zat­lan op­ti­miz­mus volt, hogy csök­ken a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke - kö­zölte Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter.

Me­g­ala­po­zat­lan op­ti­miz­mus volt, hogy csök­ken a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke - kö­zölte Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter lu­xem­burgi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt és arra kéri az em­be­re­ket, hogy ke­rül­jék el a pá­lya­ud­vart és a kör­nyé­két.

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt és arra kéri az em­be­re­ket, hogy ke­rül­jék el a pá­lya­ud­vart és a kör­nyé­két.

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

A srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

A za­va­ro­dott srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Az Isz­lám nevű párt ko­moly vál­toz­ta­tá­so­kat ígér az isz­lám hi­tűek szá­mára.

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Az egész világ gyá­szolja.

Saját ha­zá­já­ban so­káig is­me­ret­len volt, mi­köz­ben már az egész világ ra­jon­gott érte.

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal, többen megsérültek

A ha­tó­sá­gok köz­lése sze­rint egy 18 éves afgán be­ván­dorló tá­madt egy 27 éves férfira.

Húsz éves volt, holtan találtak egy fiút a társasház udvarán

Húsz éves volt, holtan találtak egy fiút a társasház udvarán

A fi­a­tal ön­gyil­kos lett.

Mire ér­te­sí­tet­ték a men­tő­ket, már késő volt. A fi­a­tal fiú ön­gyil­kos lett. Töb­ben lát­ták, ahogy véget ve­tett éle­té­nek.

Hihetetlen, csoda történt azután, hogy ezt a férfit elütötte a vonat

Hihetetlen, csoda történt azután, hogy ezt a férfit elütötte a vonat

A vonat fé­ke­zett, de az üt­kö­zés így is ki­re­pí­tette a két férfit a jár­mű­ből. Rá­adá­sul egyi­kük­kel ez nem elő­ször tör­tént meg...

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Vizs­gá­la­tok sora után de­rült ki, hogy egy gyógy­szer okozta a tü­ne­te­ket.

Hosszú vizs­gá­la­tok sora után de­rült ki, hogy egy gyógy­szer okozta Kat­ri­ná­nál a kínzó tü­ne­te­ket.

Az osztrák kancellár megszólalt a Fidesz néppárti ügyében

Az osztrák kancellár megszólalt a Fidesz néppárti ügyében

Se­bas­tian Kurz el­lenzi, hogy a Ma­gyar­or­szá­got kor­mányzó Fi­deszt ki­zár­ják az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

Se­bas­tian Kurz el­lenzi, hogy a Ma­gyar­or­szá­got kor­mányzó Fi­deszt ki­zár­ják az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt. Mell­ka­son szúr­ták a ko­csi­ban.

Tragédia történt a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Tragédia történt a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Már nem tud­ták meg­men­teni.

A ke­re­kes­szé­kes férfi se­gít­sé­gére si­et­tek, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Több mint 200 ember szo­rult or­vosi el­lá­tásra. Ma ün­nep­lik Szent Pi­roska nap­ját.

Kegyetlen dolgot műveltek a 15 éves fiúval az osztálytársai a kiránduláson

Kegyetlen dolgot műveltek a 15 éves fiúval az osztálytársai a kiránduláson

Viag­rát tet­tek a gye­rek ita­lába, a to­váb­bi­a­kat pedig meg­osz­tot­ták a Fa­ce­boo­kon.

A repülőről rángatták le a migránst, kiderült, megerőszakolt egy 16 éves lányt

A repülőről rángatták le a migránst, kiderült, megerőszakolt egy 16 éves lányt

A re­pülő uta­sai aka­dá­lyoz­ták meg a ki­to­lon­co­lást.

A re­pülő uta­sai aka­dá­lyoz­ták meg a ki­to­lon­co­lást. Nem tud­ták, hogy egy erő­szak­te­vőt vé­de­nek.

Hatalmasra csaptak a lángok a klubban, több vendég is a tűzben vesztette életét Kínában

Hatalmasra csaptak a lángok a klubban, több vendég is a tűzben vesztette életét Kínában

Rá­zár­ták a ven­dé­gekre az ajtót.

Egy gyúj­to­gató a ven­dé­gekre zárta az ajtót, hogy ne tud­ja­nak el­me­ne­külni.

Migránsbandák zaklatják szexuálisan a brit kislányokat Bradfordban

Migránsbandák zaklatják szexuálisan a brit kislányokat Bradfordban

Brad­ford­ban el­sza­po­rod­tak a szer­ve­zett bűn­ban­dák.

Brad­ford­ban el­sza­po­rod­tak a szer­ve­zett bűn­ban­dák.

Ki az, aki egy véres lövöldözés miatt lett képviselő? Megmutatjuk!

Ki az, aki egy véres lövöldözés miatt lett képviselő? Megmutatjuk!

Aki jókor van jó he­lyen, nem ha­bo­zik sokat és gyor­san dönt, abból akár po­li­ti­kus is lehet.

Politikai földindulást jósolnak vasárnapra Bajorországban

Politikai földindulást jósolnak vasárnapra Bajorországban

Vá­lasz­tá­so­kat ren­dez­nek va­sár­nap.

A Ba­jor­or­szá­got kor­mány­szó CSU ve­ze­tői saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint már csak a tel­jes ka­taszt­ró­fát sze­ret­nék el­ke­rülni.

Adományokért könyörög a migránsokat taxiztató kapitány

Adományokért könyörög a migránsokat taxiztató kapitány

A Li­feline nevű hajó le­gény­sé­gét azzal vá­dol­ják, hogy Eu­ró­pába ta­xiz­tatja a Föld­közi-ten­ger­ből össze­ha­lá­szott mig­rán­so­kat.

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Nem csak fel­vé­telt ké­szí­tett a vet­kőző lá­nyok­ról, hanem közzé is tette azt a saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

Nem csak fel­vé­telt ké­szí­tett a vet­kőző lá­nyok­ról, hanem közzé is tette azt a saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

Kiderült, hogy mi okozta a Szojuz űrhajó balesetét

Kiderült, hogy mi okozta a Szojuz űrhajó balesetét

Csü­tör­tö­kön tör­tént a bal­eset.

Csü­tör­tö­kön tör­tént a bal­eset, ami szinte két űr­ha­jós éle­tébe ke­rült.

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki.

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki.

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte Macron felesége

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte az elnök felesége

Fo­lya­ma­tos bot­rá­nyai miatt egyre nép­sze­rűt­le­nebb a fran­cia elnök.A fran­cia first lady több­ször is ki­osz­totta az urát.

Fo­lya­ma­tos bot­rá­nyai miatt a fran­cia first lady több­ször is ki­osz­totta az urát.

Állami támogatással folyik gyűlöletkampány Ukrajnában

Állami támogatással folyik gyűlöletkampány Ukrajnában

Uk­raj­ná­nak kö­te­les­sége lenne ga­ran­tálni az ál­lam­pol­gá­rai biz­ton­sá­gát.

Uk­raj­ná­nak kö­te­les­sége lenne ga­ran­tálni az ál­lam­pol­gá­rai biz­ton­sá­gát.

Meglepő bejelentés: évente ellenőrizhetik az angol gyerekek mentális állapotát

Meglepő bejelentés: évente ellenőrizhetik az angol gyerekek mentális állapotát

Ha még ide­jé­ben fel­is­me­rik és ke­ze­lik a prob­lé­mát, akkor vár­ha­tóan ki­egyen­sú­lyo­zot­tab­bak lesz­nek a fi­a­ta­lok.

Egy kitoloncolás közel 100 ezer euróba került!

Egy kitoloncolás közel 100 ezer euróba került!

Az eset a fran­cia Vo­gé­zek­ben tör­tént.

Az eset a fran­cia Vo­gé­zek­ben tör­tént. Tu­laj­don­kép­pen senki sem érti, hogy miért kel­lett egyet­len csa­lá­dot ma­gán­re­pü­lő­vel Al­bá­ni­áig szál­lí­tani.

Az élre tört Matteo Salvini, Macron kezdhet rettegni

Az élre tört Matteo Salvini, Macron kezdhet rettegni

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter által ve­ze­tett párt meg­dup­lázta nép­sze­rű­sé­gét a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok óta.

A Cor­ri­ere della Sera című olasz na­pi­lap­ban meg­je­lent fel­mé­rés sze­rint az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pártja meg­dup­lázta tá­mo­ga­tott­sá­gát a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok óta.

Napi szürreál: halottnak tettette magát a gyanúsított a tárgyalóteremben

Napi szürreál: halottnak tettette magát a gyanúsított a tárgyalóteremben

Tel­je­sen szür­re­á­lis je­le­net zaj­lott le egy drez­dai bí­ró­sá­gon.

Tel­je­sen szür­re­á­lis je­le­net zaj­lott le egy drez­dai bí­ró­sá­gon.

Talált egy követ és hazavitte - 30 év múlva megváltoztatta az életét

Talált egy követ és hazavitte - 30 év múlva megváltoztatta az életét

Ki­de­rült, hogy az egy­szerű aj­tó­tá­masz va­ló­já­ban mil­li­ó­kat ér - nem vé­let­le­nül!

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Öten meg­hal­tak, töb­ben pedig el­tűn­tek. Ki­lenc utat is le kel­lett zár­nia a ha­tó­sá­gok­nak, sú­lyo­sak a károk.

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

A köz­szféra dol­go­zói, nyug­dí­ja­sok és di­á­kok együtt vo­nul­tak ut­cára...

A köz­szféra dol­go­zói, nyug­dí­ja­sok és di­á­kok együtt vo­nul­tak ut­cára Fran­cia­or­szág­ban mint­egy száz vá­ros­ban hat szak­szer­ve­zet fel­hí­vá­sára, hogy így til­ta­koz­za­nak a kor­mány sze­rin­tük túl li­be­rá­lis és szo­ci­á­li­san nem eléggé ér­zé­keny po­li­ti­kája ellen.

Megverték a vészfékezni kényszerülő buszsofőrt

Megtépték, majd megütötték a vészfékezni kényszerülő buszsofőrt

Egy in­gols­tadti busz­já­ra­ton uta­zott a ni­gé­riai nő kis­gyer­me­ké­vel.

Egy in­gols­tadti busz­já­ra­ton uta­zott az a ni­gé­riai nő kis­gyer­me­ké­vel, aki egy hir­te­len fé­ke­zést kö­ve­tően bru­tá­lis módon meg­tá­madta a so­főrt.

Növekvő ellenállás az ENSZ migrációs paktumával szemben

Növekvő ellenállás az ENSZ migrációs paktumával szemben

Ma­gyar­or­szág, az Egye­sült Ál­la­mok és Auszt­rá­lia nem fo­gadja el a pak­tu­mot. Meg­tart­juk a szu­ve­re­ni­tá­sun­kat.

Ma­gyar­or­szág, az USA és Auszt­rá­lia nem fo­gadja el a pak­tu­mot. Meg­tart­juk a szu­ve­re­ni­tá­sun­kat.

Autójába zárkózva nézte végig a merényletet London rendőrkapitánya

Autójába zárkózva nézte végig a terrortámadást London rendőrkapitánya

A ta­valy el­kö­ve­tett ter­ror­tá­ma­dás­nál jelen volt vé­let­le­nül a lon­doni rend­őr­ka­pi­tány is.

Már 14 percenként van egy késes támadás Nagy-Britanniában!

Már 14 percenként van egy késes támadás Nagy-Britanniában!

Ilyen rossz még soha nem volt a köz­biz­ton­ság. Sadiq Khan, Lon­don pol­gár­mes­tere a kor­mányt hi­báz­tatja.

Vizet sem adtak ingyen a rákos kislánynak a mekisek

Vizet sem adtak ingyen a rákos kislánynak a mekisek

Ki­szám­láz­ták az anyu­ká­nak.

A 7 éves ang­liai kis­lány a helyi McDo­nald's-ban lett rosszul a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés után. A dol­go­zók vizet adtak neki - majd ki­szám­láz­ták az anyu­ká­já­nak.

Németül tanította a 13 éves lány a migránst, cserébe brutálisan megerőszakolta

Németül tanította a 13 éves lány a migránst, cserébe brutálisan megerőszakolta

Egy 27 éves mig­ráns­nak kel­lett a bí­ró­ság elé áll­nia...

Egy 27 éves mig­ráns­nak kel­lett a bí­ró­ság elé áll­nia...

A rendőrök is rosszul lettek: emberi testrészeket árultak Mexikóban

A rendőrök is rosszul lettek: emberi testrészeket árultak Mexikóban

Akkor buk­tak le, ami­kor a fel­da­ra­bolt tes­te­ket egy ba­ba­ko­csi­ban meg­pró­bál­ták a fő­vá­rosba csem­pészni.

Betiltják a kés birtoklását Ausztriában!

Betiltják a kés birtoklását Ausztriában!

Meg­dup­lá­zó­dott a tá­ma­dá­sok száma.

Mert az el­múlt öt évben csak­nem meg­dup­lá­zó­dott a szúró fegy­ve­rek­kel el­kö­ve­tett tá­ma­dá­sok száma.

Lesodródott egy utasszállító a kifutópályáról - KÉPEK

Lesodródott egy utasszállító a futópályáról - KÉPEK

Egy óri­ási Bo­e­ing 747-es re­pü­lő­gép szen­ve­dett bal­ese­tet a heves eső­zé­sek­ben csú­szóssá vált ki­fu­tó­pá­lyán.

Egy óri­ási Bo­e­ing 747-es re­pü­lő­gép szen­ve­dett bal­ese­tet a heves eső­zé­sek­ben csú­szóssá vált ki­fu­tó­pá­lyán. A gép ki­sod­ró­dott...

Igazán ütős sorozat lesz a 45 éve halott Bruce Lee filmötletéből

Igazán ütős sorozat lesz a 45 éve halott Bruce Lee filmötletéből

Nem csak a fő­sze­replő lett volna, de maga írta volna a for­ga­tó­köny­vet is.

Nem csak a fő­sze­replő lett volna, de maga írta volna a for­ga­tó­köny­vet is.

Undorító dolgot videóztak le az egyik népszerű Mekiben!

Undorító dolgot videóztak le az egyik népszerű Mekiben!

Gusz­tus­ta­lan, az biz­tos!

Ha meg­né­zed ezt a vi­deót, egy jó időre el­megy a ked­ved az ét­te­rem­lánc­tól.

Lezárhatják az olasz reptereket, ha tovább próbálkoznak a németek

Lezárhatják az olasz reptereket, ha tovább próbálkoznak a németek

A bel­ügy­mi­nisz­ter le­zá­ratná az összes re­pü­lő­te­ret, ha Né­met­or­szág mig­rán­so­kat kül­dene vissza.

Dráma az állatkertben: brutális, ahogy kivégezte gondozóját a fehér tigris

Dráma az állatkertben: brutális, ahogy kivégezte gondozóját a fehértigris

Me­gölt egy ál­lat­kerti gon­do­zót...

Me­gölt egy ál­lat­kerti gon­do­zót egy fehér tig­ris a dél­nyu­gat-ja­páni Ka­go­sima vá­ros­ban, je­len­tette ked­den a Kyodo japán hír­ügy­nök­ség.

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Kel­le­met­len, hogy éppen a kor­mányzó CDU tagja.

Kel­le­met­len, hogy éppen a kor­mányzó CDU, sőt a párt Köln vá­rosi ve­ze­tő­sé­gé­nek tagja.

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Ék­szert akart ra­bolni az új barát...

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban...

A magyar kormány nem hátrál, nem vagyunk francia gyarmat

A magyar kormány nem hátrál, nem vagyunk francia gyarmat

A kor­mány egy lé­pést sem hát­rál, min­den ere­jé­vel védi Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát.

Elvágta egy svéd diák torkát majd még 13-szor a testébe is szúrt

Elvágta egy svéd diák torkát majd még 13-szor a testébe is szúrt

Utóbb de­rült ki, hogy a 30 éves af­ri­ka­i­nak hosszú a bűn­lajst­roma.

Utóbb de­rült ki, hogy a 30 éves af­ri­kai már 23-szor kö­ve­tett el kü­lön­böző erő­sza­kos cse­le­ke­de­te­ket, elő­ször 2007-ben. Min­den al­ka­lom­mal své­dek vol­tak a cél­pont­jai.

Jönnek! Már Leszboszon vannak az Iszlám Állam fanatikusai

Jönnek! Már Leszboszon vannak az Iszlám Állam fanatikusai

Szí­riai me­ne­kült­ként élnek a lesz­bo­szi, Moria nevű me­ne­kült­tá­bor­ban...

Szí­riai me­ne­kült­ként élnek a lesz­bo­szi, Moria nevű me­ne­kült­tá­bor­ban, köz­ben azon­ban az Isz­lám Állam ideo­ló­gi­á­ját kö­ve­tik. A szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták­nak ez csak az első ál­lo­más, ők iga­zá­ból Nyu­gat-Eu­rópa felé tar­ta­nak.

Foglyul ejtette utasait egy buszsofőr

Foglyul ejtette utasait egy buszsofőr

Be­gu­rult egy te­mes­vári busz­so­főr, mi­u­tán az uta­sok kri­ti­zál­ták. A sofőr be­csukta a busz aj­ta­jait, majd a vég­ál­lo­más­nál állt meg leg­kö­ze­lebb. A bu­szos ki­rán­du­lás a pszi­chi­át­rián vég­ző­dött.

Be­pöc­cent egy te­mes­vári busz­so­főr, mi­u­tán az uta­sok kri­ti­zál­ták. A bu­szos ki­rán­du­lás végül a pszi­chi­át­rián fe­je­ző­dött be.

Megerőszakoltak, majd megöltek egy újságírónőt a bolgár Duna partján

Megerőszakoltak, majd megöltek egy újságírónőt a bolgár Duna partján

A rend­őr­ség azon­nal vizs­gá­la­tot in­dí­tott, de azt még nem tud­ják, vajon a mun­kája miatt vé­gez­tek-e a 30 éves nővel.

Lángokban áll Lisszabon: hétszáz tűzoltó küzd a tűzzel

Lángokban áll Lisszabon: hétszáz tűzoltó küzd a tűzzel

Ki kel­lett me­ne­kí­teni az em­be­re­ket.

Egy kem­ping­ből 300 em­bert, a kör­nyező te­le­pü­lé­sek­ről pedig to­vábbi 50 helyi la­kost te­le­pí­tet­tek ki a lán­gok miatt.

Ilyen nincs! Ellenállást hirdettek a "rasszista svédek" ellen a migránsok!

Ilyen nincs! Ellenállást hirdettek a "rasszista svédek" ellen a migránsok!

A város, az or­szág, itt min­den a miénk! - mond­ják. Köz­ben meg­ala­kult az első mig­ráns­párt is, a ve­ze­tője egy pa­lesz­tin.

"Milyen hajlékony" - páciensei lábait nyitogatta a perverz orvos

"Milyen hajlékony" - páciensei lábait nyitogatta a perverz orvos

Csó­kol­gatta és fog­dosta a női pá­ci­en­seit.

Csó­kol­gatta és fog­dosta a női pá­ci­en­seit.

Nem tudta feldolgozni testvére halálát, öngyilkos lett a 17 éves lány

Nem tudta feldolgozni testvére halálát, öngyilkos lett a 17 éves lány

Az er­dő­ben ta­lál­ták meg a fi­a­tal lány holt­tes­tét.

Az er­dő­ben ta­lál­ták meg a fi­a­tal lány holt­tes­tét.

Döbbenetes jelenetek zajlottak a zsúfolt áruházban, sokkot kapott az édesanya

Döbbenetes jelenetek zajlottak a zsúfolt áruházban, sokkot kapott az édesanya

Az anya csak ült a padon, ami­kor oda­lé­pett hozzá egy idő­sebb férfi.

Az anya csak ült a padon, ami­kor oda­lé­pett hozzá egy idő­sebb férfi.

Megerőszakoltak, majd megöltek egy svéd nőt

Megerőszakoltak, majd megöltek egy svéd nőt

Az eset Brom­ölla város mel­lett tör­tént. A 18 éves gya­nú­sí­tot­tat már le­tar­tóz­tat­ták. Ma már napi 20 nemi erő­sza­kos eset van Svéd­or­szág­ban.

Az eset Brom­ölla város mel­lett tör­tént. A 18 éves gya­nú­sí­tot­tat már le­tar­tóz­tat­ták. Ma már 20 nemi erő­sza­kos eset van Svéd­or­szág­ban min­den egyes napon!

Forgatás közben égett meg súlyosan a színész! - videó

Forgatás közben égett meg súlyosan a színész! - videó

Elég ve­szé­lyes je­le­ne­tet for­ga­tott a stáb, ami­ben saj­nos töb­ben meg is sé­rül­tek.

Elég ve­szé­lyes je­le­ne­tet for­ga­tott a stáb, ami­ben saj­nos töb­ben meg is sé­rül­tek.

Halálra rémült lányát védte az apa, mégis neki kell bíróság elé állnia

Halálra rémült lányát védte az apa, mégis neki kell bíróság elé állnia

Az Okt­ober­fest­hez kö­zeli vas­úti meg­ál­ló­ban tör­tént az az eset, amely­nek során egy erit­reai férfi fog­dosni kez­dett egy lányt.

Kecskét vágtak a hotel mosdójában a migránsok!

Kecskét vágtak a hotel mosdójában a migránsok!

A tu­ris­ták erő­sen meg­le­pőd­tek...

Tor­on­tó­ban, két nagy szál­lo­dá­ban 1719 il­le­gá­lis mig­ránst he­lyez­tek el. Csak abból lett cir­kusz, hogy ugyan­oda tu­ris­ták is ér­kez­tek...

90 évet kaptak összesen a tanárnőt csoportosan megerőszakoló irakiak

90 évet kaptak összesen a tanárnőt csoportosan megerőszakoló irakiak

Nyolc iraki mig­ránst ítél­tek el jog­erő­sen Bécs­ben.

Ko­ráb­ban nyolc iraki mig­ránst ítél­tek el Bécs­ben, mert be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy 2015 szil­vesz­te­ré­nek éj­sza­ká­ján cso­por­to­san meg­erő­sza­kol­tak egy német tu­ris­ta­lányt.