POLITIK

KÜLFÖLD

Az éj leple alatt támadtak egy férfira Zólyomban, esélye sem volt a túlélésre

Az éj leple alatt támadtak egy férfira Zólyomban, esélye sem volt a túlélésre

Az 51 éves férfit a tás­kája miatt tá­madta meg két rabló, akik annyira meg­ver­ték, hogy be­le­halt.

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a já­ró­ke­lők, de az or­vo­sok már csak a férfi ha­lá­lát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Jó hír, Magyarország rajta sincs a globális terrorizmusindexen

Jó hír, Magyarország rajta sincs a globális terrorizmusindexen

Vi­szont sok eu­ró­pai or­szág igen. Egy auszt­rál köz­pontú agy­tröszt 84 ál­la­mot vizs­gált meg.

Vi­szont sok eu­ró­pai or­szág igen. Egy auszt­rál köz­pontú agy­tröszt 84 ál­la­mot vizs­gált meg.

Kitoloncolják a karibi szexszigetre érkező turistákat!

Kitoloncolják a karibi szexszigetre érkező turistákat!

Pedig jó üzlet volt...

Fe­jen­ként bő más­fél mil­li­ó­ért ital, ká­bí­tó­szer és kor­lát­lan szex, 100 pros­ti­tu­ált­tal. Ez volt az üz­leti terv egy ma­gán­tu­laj­donú szi­ge­ten.

Ki szeretne még több migránst? Friss felmérés

Ki szeretne még több migránst? Friss felmérés

A görög la­kos­ság 82 szá­za­léka el­lenzi.

A vizs­gált ál­la­mok­ban van, ahol a la­kos­ság 82 szá­za­léka el­lenzi a mig­rá­ciót. De az is ki­de­rült, hogy mely or­szá­gok­ban sze­ret­né­nek még több be­ván­dor­lót.

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Az egyik leg­nép­sze­rűbb rész­leg­ről kel­lett ki­men­teni az ál­la­to­kat is.

Az ál­lat­kert­nek 21 ezer la­kója van, az egyik leg­nép­sze­rűbb rész­leg­ről kel­lett ki­men­teni az ál­la­to­kat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Halálos ételmérgezés történt, gyerekek is vannak az áldozatok között Indiában

Halálos ételmérgezés történt, gyerekek is vannak az áldozatok között Indiában

A helyi sajtó sze­rint ro­var­irtó ke­rült az ételbe.

A helyi sajtó sze­rint ro­var­irtó ke­rült az ételbe, de ezt egy­előre hi­va­ta­los for­rá­sok nem erő­sí­tet­ték meg.

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Hó­fú­vásra is ké­szülni kell szom­ba­ton.

Az erős szél miatt hó­fú­vásra is ké­szülni kell szom­ba­ton. Nap­köz­ben is hideg lesz, vár­ha­tóan fe­hérbe borul a táj.

Sokkot kaptak az utasok a pilóta bejelentésétől, ezt találták a gépen

Sokkot kaptak az utasok a pilóta bejelentésétől, ezt találták a gépen

A Se­attle-ből in­duló re­pü­lő­gép vissza­for­dult.

A Se­attle-ből in­duló re­pü­lő­gép vissza­for­dult, mert egy na­gyon fon­tos cso­ma­got a fe­dél­ze­ten fe­lej­tet­tek.

Tudott az életveszélyes összetevőről a világcég

Tudott az életveszélyes összetevőről a világcég, mégsem tett semmit

A nép­szerű hin­tő­por­ban év­ti­ze­de­kig ve­szé­lyes mennyi­ségű az­beszt volt.

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Most kö­zöl­ték a jú­li­usi ese­tet.

A német rend­őr­ség csak most kö­zölte, hogy jú­lius óta le­tar­tóz­ta­tás­ban ül öt afgán mig­ráns...

Az Európai Parlament elnöke ragaszkodik a kvótarendszerhez

Az Európai Parlament elnöke ragaszkodik a kvótarendszerhez

An­to­nio Ta­jani sze­rint ha­ma­ro­san újabb mig­rá­ciós vál­ság ér­heti el Eu­ró­pát, amire most van mód fel­ké­szülni.

An­to­nio Ta­jani sze­rint ha­ma­ro­san újabb mig­rá­ciós vál­ság ér­heti el Eu­ró­pát, amire most van mód fel­ké­szülni. Az uniós par­la­ment el­nöke sze­rint a leg­jobb vá­lasz erre a kö­te­lező kvó­ta­rend­szer be­ve­ze­tése.

Tragédia a főtéren: járókelők találtak a karácsonyfáról leesett férfira

Tragédia a főtéren: járókelők találtak a karácsonyfáról leesett férfira

Fel­te­he­tően jó öt­let­nek látta, ha fel­má­szik a ka­rá­csonyfa te­te­jére.

Fel­te­he­tően jó öt­let­nek látta, ha fel­má­szik a ka­rá­csonyfa te­te­jére, de a meg­gon­do­lat­lan tré­fá­nak tra­gé­dia lett a vége.

Újabb terrortámadás? Golyót lőttek be egy francia TGV vonat ablakán

Újabb terrortámadás? Golyót lőttek be egy francia TGV vonat ablakán

Szerda este tör­tént a Pá­rizs-Nizza vo­na­lon, Avi­gnon után.

Szerda este tör­tént a Pá­rizs-Nizza vo­na­lon, Avi­gnon után.

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

Ez a nap videója: pénzeső hullott az autópályára, leállt a forgalom

Ez a nap videója: pénzeső hullott az autópályára, leállt a forgalom

A so­fő­rök igye­kez­tek minél több bank­je­gyet össze­szedni, a sok hir­te­len fé­ke­zés pedig több bal­ese­tet is oko­zott.

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik.

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik, mert a tá­ma­dás után el­me­ne­kült, ám a rend­őr­ség sze­rint nin­cse­nek ter­ro­riz­musra utaló jelek.

Vége a hajtóvadászatnak, lelőtték a strasbourgi merénylőt

Vége a hajtóvadászatnak, lelőtték a strasbourgi merénylőt

Csü­tör­tök este újabb rend­őri akció zaj­lott St­ras­bourg­ban, a Ne­u­dorf ne­gyed­ben, ami során...

Frontálisan ütközött a gyerekekkel teli román busz, a sofőrt újraélesztik

Frontálisan ütközött a gyerekekkel teli román busz, a sofőrt újraélesztik

A buszt a ro­má­niai Bihar me­gyé­ben érte bal­eset.

A buszt a ro­má­niai Bihar me­gyé­ben érte bal­eset egy sza­bály­ta­lan elő­zés miatt.

Újabb részletek, az Iszlám Állam követte el a strasbourgi merényletet

Újabb részletek, az Iszlám Állam követte el a strasbourgi merényletet

A tá­ma­dót csü­tör­tök este lőt­ték agyon a fran­cia rend­őrök, a me­rénylő szü­leit pedig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba tet­ték.

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A Finn­or­szág­ban ta­lál­ható oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz abban az ügy­ben, amely­nek gya­nú­sí­tott­jai mind mig­rán­sok.

Botrány! 300 ezer nem létező migráns után fizetett az ENSZ és az EU!

Botrány! 300 ezer nem létező migráns után fizetett az ENSZ és az EU!

Az ugan­dai tiszt­vi­se­lők pedig sok min­dent el­lop­tak a rak­tá­rak­ból.

Az ugan­dai tiszt­vi­se­lők pedig sok min­dent el­lop­tak a rak­tá­rak­ból - állt az OLAF je­len­té­sé­ben.

Németországból kapott rejtélyes hívást a karácsonyi vásár terroristája

Németországból kapott rejtélyes hívást a karácsonyi vásár terroristája

Che­rif Che­katt kedd este kez­dett lö­völ­dözni a stras­bourgi vá­sá­ron.

Az al­gé­riai Che­rif Che­katt kedd este kez­dett lö­völ­dözni a stras­bourgi ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Meg­halt a lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban, ezzel há­romra emel­ke­dett a tá­ma­dás ha­lott­ja­i­nak a száma.

Pénteken francia vasutassztrájk lesz. Szombaton?

Pénteken francia vasutassztrájk lesz. Szombaton?

Be­száll a CGT szak­szer­ve­zet is.

Mac­ron 100 eurós mi­ni­mál­bér-eme­lési ígé­rete na­gyon kevés lesz a han­gu­lat meg­nyug­ta­tá­sára. Sze­mel­vé­nyek a mai la­pok­ból.

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron!

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a stras­bourgi ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron kedd este!

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Vajon a su­gár­fer­tő­zött ál­la­tok mi­lyen ha­tás­sal lesz­nek a honos ko­ló­ni­ákra?

Egye­lőre nem tisz­tá­zott, hogy a su­gár­fer­tő­zött ál­la­tok mi­lyen ha­tást gya­ko­rol­nak a ko­ló­ni­ákra!

Óriási felfedezés: víz nyomára leltek egy aszteroidán

Óriási felfedezés: víz nyomára leltek egy aszteroidán

2023-ban ér­kez­het vissza a szonda.

A NASA egyik űr­szon­dája vízre utaló nyo­mokra buk­kant egy kö­zeli asz­te­ro­i­dán. Oxi­gént és hid­ro­gént ta­lál­tak a Bennu nevű űr­béli ob­jek­tu­mon a ku­ta­tók.

Most jött! Véres késelés történt egy bécsi iskolában!

Most jött! Véres késelés történt egy bécsi iskolában!

Egy szír és egy afgán vi­tat­ko­zott.

Amint azt a Ri­post ko­ráb­ban meg­írta, a ter­vek sze­rint ja­nuár el­se­jé­től kezdve már sem­mi­féle fegy­ver nem lehet a be­ván­dor­lók bir­to­ká­ban.

Az osztrák kormány is elismeri, hogy nem bírnak a fiatal afgánokkal

Az osztrák kormány is elismeri, hogy nem bírnak a fiatal afgánokkal

Ko­moly fej­fá­jást okoz­nak az or­szág­ban tar­tóz­kodó afgán mig­rán­sok...

Az oszt­rák rend­őr­ség és a kor­mány­ko­a­lí­ció több tagja is el­is­meri, hogy ko­moly fej­fá­jást okoz­nak az or­szág­ban tar­tóz­kodó afgán mig­rán­sok azzal, hogy egyre több bűn­cse­lek­mény ír­ható a szám­lá­jukra.

Megdobálták a rendőröket a magukat elbarikádozó migránsok

Utcakövekkel dobálták a rendőröket a magukat elbarikádozó migránsok

Rend­za­va­rás miatt kel­lett a ri­asz­tani a rend­őrö­ket Ba­j­or­szág­ban...

Rend­za­va­rás miatt kel­lett a ri­asz­tani a rend­őrö­ket a ba­jor­or­szági Bam­berg­ben ta­lál­ható me­ne­kült­szál­ló­hoz.

Az afrikai migráns és a németek ajándéka. Felháborító videó!

Az afrikai migráns és a németek ajándéka. Felháborító videó!

Ér­de­kel, hogy miért látod azt amit Bern­burg­ban rög­zí­tett va­laki egy mo­bil­lal? El­árul­juk.

Ér­de­kel, hogy miért látod azt amit Bern­burg­ban rög­zí­tett va­laki egy mo­bil­lal? El­árul­juk.

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Egyre több rész­let derül ki...

Szem­ta­núk sze­rint a ter­ro­ris­ták csata ki­ál­tása, az Allah akbar is több­ször el­hang­zott a me­rénylő szá­já­ból.

Luxuslakásokat építenek a migránsoknak Hamburgban

Luxuslakásokat építenek a migránsoknak Hamburgban

Egyes la­ko­sok sze­rint ket­tős mér­cét al­kal­maz a város...

Hajtóvadászat indult a terrortámadás elkövetője ellen

Vérfagyasztó felvétel a karácsonyi vásárban történt terrortámadásról

Eddig 3 ál­do­zat­ról tud­nak.

Leg­alább hár­man meg­hal­tak, ami­kor az isz­lam­ista me­rénylő több­ször is a tö­megbe lőtt teg­nap St­ras­bourg­ban.

12 és 14 éves osztrák kislányokkal közösült a szíriai díler

12 és 14 éves osztrák kislányokkal közösült a szíriai díler

Most a kremsi bör­tön­ben van.

Egye­lőre az a kér­dés, hogy fi­zi­kai erő­szak­kal vagy zsa­ro­lás­sal vette-e rá őket. Most Krems város bör­tö­né­ben várja a vizs­gá­lat végét.

2 éves halott kislányra bukkantak a szükségszállón

2 éves halott kislányra bukkantak a szükségszállón

A rend­őrök sze­rint gyil­kos­ság tör­tént.

A ha­tó­sá­gok abból in­dul­nak ki, hogy a 2 éves gyer­mek bűn­cse­lek­mény ál­do­zata lett. Egye­lőre min­den jel arra utal, hogy az édes­anyja lehet az el­kö­vető.

Teljes sokkban vannak a gyerekek, a kórház előtt hagyta őket anyjuk

Teljes sokkban vannak a gyerekek, a kórház előtt hagyta őket anyjuk

Az ügy­ben a rend­őr­ség is vizs­gá­ló­dik. Az egyik gye­rek 1 éves és 7 hó­na­pos, a ki­sebb pedig 8 hó­na­pos.

Rejtélyes haláleset történt, munka közben halt meg a 22 éves fiatal

Rejtélyes haláleset, munka közben halt meg a 22 éves fiatal

A Go­ogle mér­nö­ké­nek tes­tén nem ta­lál­tak sé­rü­lé­se­ket.

A Go­ogle mér­nö­ké­nek tes­tén nem ta­lál­tak sé­rü­lé­se­ket, és arról sem tudni, hogy egész­ség­ügyi prob­lé­mák­kal küz­dött.

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szív­szo­rító, hogy mi­lyen élete lehet az el­tűnt kis­lány­nak.

Szív­szo­rító, hogy mi­lyen élete lehet az el­tűnt kis­lány­nak már több mint egy év­ti­zede.

Elképesztő látvány, váratlanul egy tűzgömb szelte át az eget

Elképesztő látvány, váratlanul egy tűzgömb szelte át az eget

Az em­be­rek csak bá­mul­tak, töb­ben pedig meg is örö­kí­tet­ték a le­nyű­göző je­len­sé­get. Nem min­den­napi lát­vány­ban volt ré­szük!

Tizenéves migránsok tartják rettegésben a linzi pályaudvar környékét

Tizenéves migránsok tartják rettegésben a linzi pályaudvar környékét

Egy 11 és egy 13 éves mig­ráns tá­ma­dott meg a múlt hét­vé­gén egy 17 éves oszt­rák fi­a­talt a linzi fő­pá­lya­ud­va­ron.

A humanitárius vízum bevezetésről szavazott az EP

Az EP megszavazta a humanitárius vízum bevezetését kezdeményező jelentést

Az Eu­ró­pai Par­la­ment meg­sza­vazta a mig­rán­sok le­gá­lis uniós be­uta­zási ke­re­teit rög­zítő je­len­tést.

Az Eu­ró­pai Par­la­ment (EP) ked­den, stras­bourgi ple­ná­ris ülé­sén meg­sza­vazta a mig­rán­sok le­gá­lis uniós be­uta­zási ke­re­teit rög­zítő hu­ma­ni­tá­rius vízum be­ve­ze­té­sét kez­de­mé­nyező je­len­tést.

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a gye­re­ken.

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a 15 éves gye­re­ken.

Brexit: mekkora káosz lesz Angliában?

Brexit: mekkora káosz lesz Angliában?

Fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek a bri­tek ki­vá­lása ügyé­ben...

Fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek a bri­tek ki­vá­lása ügyé­ben, el­vi­leg ked­den sors­döntő sza­va­zás jön. Úgy tűnik, nem lesz meg a sza­va­za­tok több­sége a "ren­de­zett" ki­vá­lás el­fo­ga­dá­sá­hoz.

Újabb kegyetlen migránsgyilkosság történt a sógoroknál

Újabb kegyetlen migránsgyilkosság történt a sógoroknál

Nagy erők­kel ke­res­nek az oszt­rák rend­őrök egy 17 éves afgán mig­ránst. A gyanú sze­rint ő öl­hette meg több kés­szú­rás­sal a 16 éves ex­ba­rát­nő­jét.

Nagy erők­kel ke­res­nek az oszt­rák rend­őrök egy 17 éves afgán mig­ránst. A gyanú sze­rint ő öl­hette meg több kés­szú­rás­sal a 16 éves ex­ba­rát­nő­jét. A lánnyal a szo­bá­já­ban vé­gez­tek, az édes­anyja ta­lált rá a holt­tes­tére.

Ilyen nincs! Kizárták a saját lakásából az olasz tulajdonost a migránsok

Ilyen nincs! Kizárták a saját lakásából az olasz tulajdonost a migránsok

Most már hét hó­napja a ga­rá­zsá­ban lakik.

Most már hét hó­napja a ga­rá­zsá­ban lakik, mert a bí­ró­ság jog­erős dön­té­séig nem tudja ki­la­kol­tatni a be­ván­dor­ló­kat a há­zá­ból.

Ezek voltak a brutálisan meggyilkolt szaúdi újságíró utolsó szavai

Ezek voltak a brutálisan meggyilkolt szaúdi újságíró utolsó szavai

Ki­de­rült, mit sut­to­gott élete utolsó má­sod­per­ce­i­ben.

Ki­de­rült, mit sut­to­gott élete utolsó má­sod­per­ce­i­ben.

Két késsel a testében vitték a kórházba, 5 liter vért veszített

Két késsel a testében vitték a kórházba, 5 liter vért veszített

Má­sod­per­ce­ken múlt az élete.

A svéd férfi­nak má­sod­per­ce­ken múlt az élete. A ké­selő af­gá­no­kat pedig el­en­ged­ték, ám most a fel­leb­vi­teli tár­gya­lás előtt sehol sem ta­lál­ják őket.

Súlyos rombolást okozott kamionjával az elalvó sofőr! - videó

Súlyos rombolást okozott kamionjával az elalvó sofőr! - videó

A csen­des kis­vá­ros lakói ko­mo­lyan meg­ijed­tek a ha­tal­mas be­csa­pó­dás­tól.

Nem kegyelmeztek a katonák: így likvidálták a terroristákat - videó

Nem kegyelmeztek a katonák: így likvidálták a terroristákat - videó

Csak hamu ma­radt a ki­kép­ző­tá­bo­ruk­ból, ahol ko­moly fegy­ve­re­ket is tar­tot­tak.

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében, erre senki sem számított

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy el­mé­le­tet.

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy már el­fe­le­dett el­mé­le­tet. Ez ve­zet­het a meg­ol­dás­hoz?

A karácsonyi vásáron csapott le a pedofil, 6 éves kislányt zaklatott

A karácsonyi vásáron csapott le a pedofil, 6 éves kislányt zaklatott

Ré­m­álommá vál­to­zott a brit csa­lád szá­mára a ka­rá­cso­nyi vásár.

Ré­m­álommá vál­to­zott a brit csa­lád szá­mára a ka­rá­cso­nyi vásár.

Nagy erőkkel szálltak ki a mentők, nem tudták megmenteni a turistát

Nagy erőkkel szálltak ki a mentők, nem tudták megmenteni a turistát

A bajba ju­tott tu­rista éle­tét vesz­tette. Át­vizs­gál­ják a kör­nyé­ket.

A bajba ju­tott tu­rista éle­tét vesz­tette. Át­vizs­gál­ják a kör­nyé­ket.

Most kaptuk a hírt: késes támadás Franciaországban, hatalmas a készültség

Most kaptuk a hírt: késes támadás Franciaországban, hatalmas a készültség

Mu­lhouse vas­út­ál­lo­má­sán három nőt ké­selt meg egy tá­madó.

Mu­lhouse vas­út­ál­lo­má­sán három nőt ké­selt meg egy tá­madó.

A szülők sem gondolták, hogy baj van: hihetetlen, mitől lett rosszul a baba

A szülők sem gondolták, hogy baj van: majdnem meghalt a kisbaba

Min­denki azt hitte, hogy a kicsi csak egy korty ba­ba­ola­jat ivott, ami­től nem eshet baja. Na­gyot té­ved­tek.

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Egy disz­kó­ból men­tek haza, ám egy jobb­ka­nyar­ban egy ka­mi­on­nak csa­pód­tak az au­tó­val.

Mindenki a kislányt nézte, különös jelenet zajlott le a metróállomáson

Mindenki a kislányt nézte, különös jelenet zajlott le a metróállomáson

Végül in­téz­ke­dett az ál­lo­más­fő­nök és se­gí­tett a gye­rek­nek.

Végül in­téz­ke­dett az ál­lo­más­fő­nök és se­gí­tett a gye­rek­nek. Így az apuka is meg­nyu­god­ha­tott.

A migránsvízumok ügyében ámokfutásba kezdett az EP

A migránsvízumok ügyében ámokfutásba kezdett az EP

Vissza­ke­rült a bi­zott­ság elé.

Bár nem kapta meg a szük­sé­ges több­sé­get, az elő­ter­jesz­tés vissza­ke­rült az EP bi­zott­sága elé - kö­zölte Deutsch Tamás.

Műtét közben jött a sokk: durva, mit közölt az orvos a betegével

Műtét közben jött a sokk: durva, mit közölt az orvos a betegével

A beteg kába volt az ér­zés­te­le­ní­tő­től, ezért be­le­egye­zett a kü­lö­nös ké­résbe.

A beteg kába volt az ér­zés­te­le­ní­tő­től, ezért be­le­egye­zett a kü­lö­nös ké­résbe. Ké­sőbb vi­szont pa­naszt tett!

112 évre ítélték a férfit, mert teherbe ejtette a saját lányait

112 évre ítélték a férfit, mert teherbe ejtette a saját lányait

Mind­ket­te­jü­ket azzal fe­nye­gette meg, hogy meg­öli őket, ha bár­ki­nek szólni mer­nek.

Mind­ket­te­jü­ket azzal fe­nye­gette meg, hogy meg­öli őket, ha bár­ki­nek szólni mer­nek.

Ma elbuktak a sárga mellényesek! Mi történt Párizsban?

Ma elbuktak a sárga mellényesek! Mi történt Párizsban?

1385 főt tar­tóz­tat­tak le.

1385 főt tar­tóz­tat­tak le. Mac­ron győ­zött, de a harc­nak még nincs vége. A tün­te­tők szám­ta­lan kö­ve­te­lése most már a kor­mány dön­té­se­ire vár.

Egy szigetre vinnék a nemkívánatos migránsokat Dániában

Egy szigetre vinnék a nemkívánatos migránsokat Dániában

Egy külön szi­getre te­le­pí­te­nék a nem­kí­vá­na­tos mig­rán­so­kat Dá­ni­á­ban.

Egy külön szi­getre te­le­pí­te­nék a nem­kí­vá­na­tos mig­rán­so­kat Dá­ni­á­ban.

Fegyverkeznek a svájci polgárok! 50 százalékkal több engedélyt adtak ki

Fegyverkeznek a svájci polgárok! 50 százalékkal több engedélyt adtak ki

Egy űr­la­pon csak je­lezni kell, hogy az il­lető mi­lyen cél­ból kér fegy­vert, de hogy ez igaz-e, azt nem kell bi­zo­nyí­tani.

Élő adás Párizsból, a mai tüntetésekről!

Élő adás Párizsból, a mai tüntetésekről!

A város több pont­ján meg­je­len­tek a pán­cél­au­tók is.

A város több pont­ján meg­je­len­tek a négy­ke­rék-meg­haj­tású, 13 ton­nás pán­cél­au­tók is, ame­lyek egy­szerre 13 csend­őrt tud­nak szál­lí­tani és ké­pe­sek arra, hogy ba­ri­ká­do­kat, utcai aka­dá­lyo­kat sem­mi­sít­se­nek meg.

Tragédia éjjel: agyontaposták egymást az emberek a klubban

Tragédia éjjel: agyontaposták egymást az emberek a klubban

Hat ember meg­halt, mint­egy száz meg­sé­rült, köz­tük 10-en sú­lyo­san.

Hat ember meg­halt, mint­egy száz meg­sé­rült, köz­tük 10-en sú­lyo­san.

A nap lúzere: ötezer eurót felejtett a parkolóban

A nap lúzere: ötezer eurót felejtett a parkolóban

Annyira be­le­me­rült a te­le­fo­ná­lásba a férfi, hogy a par­ko­ló­ban fe­lej­tette a tás­ká­ját.

Annyira be­le­me­rült a te­le­fo­ná­lásba a férfi, hogy a par­ko­ló­ban fe­lej­tette a tás­ká­ját.

Most kaptuk a hírt: Ő váltja a vezető pozícióban Angela Merkelt

Most kaptuk a hírt: Ő váltja a vezető pozícióban Angela Merkelt

A Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió 1001 de­le­gáltja meg­sza­vazta Ang­ela Mer­kel utód­ját a párt­el­nöki po­zí­ci­ó­ban.

Durva képek az útról leborult rönkszállítóról

Durva képek az útról leborult rönkszállítóról

A so­főrt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Le­sod­ró­dott az út­test­ről egy fa­rön­kö­ket szál­lító ka­mion Er­dély­ben, a pi­rics­kei el­té­rő­nél. A sofőr meg­sé­rült, kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Öltözőkabinban erőszakolta meg áldozatát a szatír

Öltözőkabinban erőszakolta meg áldozatát a kegyetlen szatír

Ol­ló­val vé­de­ke­zett egy nő a ba­jor­or­szági Mem­min­gen­ben az őt éppen meg­erő­sza­koló erit­reai mig­ráns ellen.

Kony­hai ol­ló­val vé­de­ke­zett egy nő a ba­jor­or­szági Mem­min­gen­ben az őt éppen meg­erő­sza­koló erit­reai mig­ráns ellen. A két­ség­be­esett küz­de­lem során mind­ket­ten sú­lyo­san meg­sé­rül­tek.

Törölték a YouTube-ról az iskolai csalást népszerűsítő videókat

Törölték a YouTube-ról az iskolai csalást népszerűsítő videókat

A BBC nyo­mo­zott az ügy­ben, az ő ha­tá­sukra tör­tént meg az in­téz­ke­dés. Most jóval ke­ve­sebb az ilyen tar­ta­lom, de a prob­léma nem szűnt meg.

A BBC nyo­mo­zott az ügy­ben, az ő ha­tá­sukra tör­tént meg az in­téz­ke­dés. Most jóval ke­ve­sebb az ilyen tar­ta­lom.

Merkel ma távozik, ők a lehetséges utódok

Merkel ma távozik, ők a lehetséges utódok

A német kan­cel­lár ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy nem kíván újra in­dulni.

A német kan­cel­lár ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy nem kíván újra in­dulni pártja el­nöki tiszt­sé­géért. Ma a kong­resszus 1001 de­le­gáltja dönt arról, hogy ki kö­veti a Mut­tit a párt élén.

Drámai fejlemény: ezért gyulladhatott ki az eltűnt maláj gép

Drámai fejlemény: ezért gyulladhatott ki az eltűnt maláj gép

Ezt gon­dolja a volt pi­lóta.

Döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott egy, már nyug­díjba vo­nult pi­lóta.

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.