POLITIK

KÜLFÖLD

Kitört a botrány: az orvosok hibájából meghalt egy 24 éves anyuka

Kitört a botrány: az orvosok hibájából meghalt egy 24 éves anyuka

Az or­vo­sok ha­za­küld­ték, más­nap ro­ham­mentő vitte kór­házba, de az éle­tét nem le­he­tett meg­men­teni.

Kétszázan zuhantak a halálba a vérengző medve miatt

Kétszázan zuhantak a halálba a vérengző medve miatt

A barna med­vék har­minc év után tér­tek vissza a Pi­re­ne­u­sokba.

A barna med­vék har­minc év után tér­tek vissza a Pi­re­ne­u­sokba.

Most derült ki: az interneten terjesztik a savas támadások receptjét

Most derült ki: az interneten terjesztik a savas támadások receptjét

Lé­pés­ről lé­pésre le­ír­ják, ho­gyan lehet el­ké­szí­teni a vég­ze­tes szert.

Nagy a baj: rohamosan terjed a kór, sorra esnek ágynak a gyerekek

Nagy a baj: rohamosan terjed a kór, sorra esnek ágynak a gyerekek

Azon­nali lé­pé­se­ket sür­get­nek a gye­re­kek egész­sége ér­de­ké­ben. Már har­min­can kór­házba ke­rül­tek.

Sokkot kapott a takarítónő: családi tragédia történt a felkapott szállodában

Sokkot kapott a takarítónő: családi tragédia történt a felkapott szállodában

A há­zas­pár éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni. A rend­őr­ség nyo­moz.

A há­zas­pár éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni. A rend­őr­ség nyo­moz.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kisgyerekeket ért áramütés az utcán, szirénázva vonultak ki a mentők

Kisgyerekeket ért áramütés az utcán, szirénázva vonultak ki a mentők

Egy férfi se­gí­teni akart a gye­re­kek­nek, de őt is áram­ütés érte és meg­halt.

Egy férfi se­gí­teni akart a gye­re­kek­nek, de őt is áram­ütés érte és meg­halt.

Baljós dolgot találtak az atomerőműben, teljes a készültség

Baljós dolgot találtak az atomerőműben, teljes a készültség

Je­lez­tek a su­gár­ér­zé­ke­lők, a szak­ér­tők nuk­le­á­ris anyagra buk­kan­tak. Év­ti­ze­dekbe telik a prob­léma meg­ol­dása.

A szak­ér­tők nuk­le­á­ris anyagra buk­kan­tak. Év­ti­ze­dek kel­le­nek a meg­ol­dás­hoz.

Hihetetlen, mit eszik ez a 10 éves kisfiú

Hihetetlen, mit eszik ez a 10 éves kisfiú

Még csak 10 éves, de már 90 kilós és egy­sze­rűen nem lehet le­ál­lí­tani.

Még csak 10 éves, de már 90 kilós és egy­sze­rűen nem lehet le­ál­lí­tani rossz szo­ká­sá­ról.

Felgyújtotta az épületet a Tesco dolgozója, testvérét holtan találták

Felgyújtotta az épületet a Tesco dolgozója, testvérét holtan találták

Az al­kal­ma­zott fél­té­keny­ség­ből ren­de­zett ke­gyet­len ámok­fu­tást. Ba­rát­nő­jére is rá­tá­madt.

Ennél cukibb ma már nem lesz! Nem hiszed el, mi volt a kislány első szava

Ennél cukibb ma már nem lesz! Nem hiszed el, mi volt a kislány első szava

Ezen pörög most az in­ter­net, de az anyuka nem annyira bol­dog.

Ezen pörög most az in­ter­net, de az anyuka még­sem ra­jong annyira a baba első sza­váért.

Botrány: veszélyes baktériumot találtak a gyorséttermi üdítőkben

Botrány: veszélyes baktériumot találtak a gyorséttermi üdítőkben

Az un­do­rító hely­ről szár­mazó bak­té­rium be­teg­sé­ge­ket okoz. A gyors­ét­ter­mek ve­ze­tői is el­ké­ped­tek.

Szörnyű baleset történt a lakásban, holtan találták gyereküket a szülők

Szörnyű baleset történt a lakásban, holtan találták gyereküket a szülők

Mire a szü­lők­nek gya­nús lett a ház­ban a nagy csend, már késő volt. A baba alig múlt egy­éves.

"Ne nyúlj a nőkhöz!" - ilyen matricákkal ijesztenék el a migránsokat

"Ne nyúlj a nőkhöz!" - ilyen matricákkal ijesztenék el a migránsokat

Pró­bál­ják el­ma­gya­rázni a mig­rán­sok­nak, ne men­je­nek a nők kö­ze­lébe.

Képes üze­net­tel pró­bál­ják el­ma­gya­rázni a mig­rán­sok­nak, hogy ne men­je­nek a nők kö­ze­lébe.

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.

Na ne! Újabb láncokat húz be a fekáliás botrány

Na ne! Újabb láncokat húz be a fekáliás botrány

Most a gyors­ét­termi üdí­tők­ben ta­lál­tak ürü­lé­ket. Bu­kott a McDo­nald's, a Bur­ger King és a KFC is.

Most a gyors­ét­termi üdí­tők­ben ta­lál­tak ürü­lé­ket. Bu­kott a McDo­nald's, a Bur­ger King és a KFC is.

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két, sok a sé­rült.

Kibírhatatlan hőség töri össze Európát

Kibírhatatlan hőség töri össze Európát

A 2017-es nyá­ron sosem mért me­le­ge­ket ta­pasz­tal­ha­tunk.

A 2017-es nyá­ron sosem mért me­le­ge­ket ta­pasz­tal­ha­tunk Eu­rópa min­den szeg­le­té­ben, hő­hul­lá­mok és er­dő­tü­zek sze­dik ál­do­za­ta­i­kat. Egy kis oda­fi­gye­lés­sel meg­óv­hat­juk ma­gun­kat a ve­szé­lyek­től.

Elhunyt a legendás filmrendező gyilkosa

Elhunyt a legendás filmrendező gyilkosa

A rák vitte el Pa­so­lini gyil­ko­sát.

A rák vitte el Pa­so­lini gyil­ko­sát. 40 évvel ez­előtt halt erő­sza­kos ha­lált Pier Paolo Pa­so­lini, olasz író és film­ren­dező. Gyil­kosa, Pino (Giu­seppe) Pe­l­osi most kö­vette őt a ha­lálba.

Az autópályán hajtott végre kényszerleszállást a repülő! - videó

Az autópályán hajtott végre kényszerleszállást a repülő! - videó

A vi­deót ké­szítő sofőr nem hitt a sze­mé­nek, cifra ká­rom­ko­dás­sal kom­men­tálta az ese­ményt.

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket.

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket.

Tűzharc a fővárosban, sok a halott

Tűzharc a fővárosban, sok a halott

A had­se­reg meg­ölt egy ban­da­ve­zért és hét másik fegy­ve­rest.

A had­se­reg meg­ölt egy ban­da­ve­zért és hét másik fegy­ve­rest Me­xi­kó­vá­ros déli ré­szén egy össze­csa­pás­ban.

Bugyiban rohantak az utcára az emberek: tragédia a kedvelt nyaralóhelyen

Bugyiban rohantak az utcára az emberek: borzasztó tragédia történt a kedvelt nyaralóhelyen

Erős, 6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két.

Csúcsforgalomban zárhatják le az egyik legfontosabb határszakaszt

Csúcsforgalomban zárhatják le az egyik legfontosabb határszakaszt

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter exk­lu­zív in­ter­jút adott a német Bild­nek.

A nép­párti oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter exk­lu­zív in­ter­jút adott a német Bild című na­pi­lap­nak.

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

A férfi ko­ráb­ban ta­gadta, hogy bár­kit meg­ölt volna, amíg az Isz­lám Állam tagja volt.

A férfi ko­ráb­ban ta­gadta, hogy bár­kit meg­ölt volna abban a három hó­nap­ban, amed­dig az Isz­lám Állam tagja volt, de most elő­ke­rült két videó.

Megint botrány van a multik élelmiszereiből

Megint botrány van a multik élelmiszereiből

Sz­lo­vá­kia ide­ig­le­ne­sen be­til­taná a ket­tős mi­nő­ségű élel­mi­sze­re­ket.

Sz­lo­vá­kia ide­ig­le­ne­sen be­til­taná a ket­tős mi­nő­ségű élel­mi­sze­re­ket. Ma­gyar­or­szá­gon is közel har­minc ter­mé­ket vizs­gál­nak. Az EU is el­is­meri, hogy itt tenni kell va­la­mit.

Agresszív agydaganattal küzd a népszerű politikus

Agresszív agydaganattal küzd a népszerű politikus

A sze­ná­tort már meg­mű­töt­ték.

John McCain ari­zo­nai re­pub­li­ká­nus sze­ná­tor­nál ag­resszív agy­da­ga­na­tot ál­la­pí­tot­tak meg.

Egy maréknyi tűt operáltak ki a kislány hasából - durva, mi történt

Egy maréknyi tűt operáltak ki a kislány hasából - durva, mi történt

Egy 50-es éve­i­ben járó férfi kí­nozta meg be­osz­tottja kis­lá­nyát.

Egy 50-es éve­i­ben járó férfi kí­nozta meg be­osz­tottja kis­lá­nyát, a gye­rek na­po­kig szen­ve­dett.

XVI. Benedek pápa testvére is érintett a gyermekbántal-mazásokban

XVI. Benedek pápa testvére is érintett a gyermekbántalmazásokban

Az is­te­nük­höz éne­kel­tek, sokan azon­ban mégis a földi pok­lot élték át. Több száz gyer­me­ket bán­tal­maz­hat­tak és mo­lesz­tál­hat­tak.

Az étterem vécéjében szült a pincérnő, a babát a kukába dobta

Az étterem vécéjében szült a pincérnő, a babát a kukába dobta

A kisfiú egész­sé­ge­sen szü­le­tett.

A kisfiú egész­sé­ge­sen szü­le­tett, de anyja esélyt sem adott neki az életre: be­le­foj­totta őt a sze­me­tesbe. A nagy­mama min­den­ről tu­dott.

Kínhalált halt a kislány a forró autóban, míg az anyja fodrászhoz ment

Kínhalált halt a kislány a forró autóban, míg az anyja fodrászhoz ment

A nő hat órán át csa­cso­gott a fod­rász­sza­lon­ban.

A nő hat órán át csa­cso­gott a fod­rász­sza­lon­ban, mi­köz­ben 1 éves gye­reke az éle­té­ért küz­dött.

Elhagyott autót találtak a rendőrök, holttest volt a csomagtartójában

Elhagyott autót találtak a rendőrök, holttest volt a csomagtartójában

A férfi dü­hé­ben vég­zett ba­rát­nő­jé­vel, majd el­rej­tette a holt­tes­tet.

A fél­té­keny férfi dü­hé­ben vég­zett ba­rát­nő­jé­vel, majd el­rej­tette a holt­tes­tet, a rend­őrök azon­ban így is meg­ta­lál­ták.

Villám csapott a kismamába, babája halt bele

Villám csapott a kismamába, babája halt bele

Az anyát ro­ham­mentő szál­lí­totta kór­házba, kisfiát csá­szár­met­szés­sel se­gí­tet­ték vi­lágra.

Az anyát ro­ham­mentő szál­lí­totta kór­házba, kisfiát csá­szár­met­szés­sel se­gí­tet­ték vi­lágra, de az éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Most jelentették be: holtan találták a bankvezért

Most jelentették be: holtan találták a bankvezért

Ön­gyil­kos­ság­ról sut­tog­nak.

A le­gen­dás bank­ve­zér va­dászni in­dult, vérbe fa­gyott holt­tes­tét a ga­rázs­ban ta­lál­ták meg, fegy­vere mel­lette he­vert. Ön­gyil­kos­ság­ról sut­tog­nak.

Pánik a reptéren: elsodródott egy utasszállító

Pánik a reptéren: elsodródott egy utasszállító

Na­gyot hi­bá­zott a légi irá­nyí­tás.

Na­gyot hi­bá­zott a légi irá­nyí­tás, ka­taszt­rófa tör­tén­he­tett volna a kínai re­pü­lő­té­ren, ha egy hő­sies dol­gozó nem veti magát a gép alá.

Horror a császármetszésen: végigvágta a baba fejét az orvos

Horror a császármetszésen: végigvágta a baba fejét az orvos

A he­lyet­tes orvos az anyát hi­báz­tatta, mert sze­rinte túl nagy volt az új­szü­lött - a kis­lány örökké vi­selni fogja a hosszú­kás heget.

Brutális támadás érte a terhes kismamát: savval locsolták le

Brutális támadás érte a terhes kismamát: savval locsolták le

Egy fő­is­ko­lai hall­gató tá­madta meg.

Egy 19 éves fő­is­ko­lai hall­gató tá­madta meg a kis­ma­mát.

A lakótelepen haltak kínhalált a segítőkész férfiak

A lakótelepen haltak kínhalált a segítőkész férfiak

Az egyik lakó mo­bil­ját akar­ták meg­ke­resni, de ez az éle­tükbe ke­rült; a meg­men­té­sükre kül­dött orvos is meg­halt.

Az egyik lakó mo­bil­te­le­fon­ját akar­ták meg­ke­resni, de ez az éle­tükbe ke­rült; a meg­men­té­sükre kül­dött orvos is meg­halt.

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várta, hogy egy erős szö­vet­sé­ges emel­ked­jen fel.

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várta, hogy egy erős szö­vet­sé­ges emel­ked­jen fel, de most úgy tűnik, az ifjú fran­cia titán, Em­ma­nuel Mac­ron nem kér a német kan­cel­lár­ból.

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Egy csa­pa­tot os­to­roz­tak vé­resre.

Egy csa­pat­nyi ti­né­dzsert os­to­roz­tak vé­resre az Isz­lám Állam ke­gyet­len ka­to­nái Irak­ban csak azért, mert sza­bad­ide­jük­ben fo­cizni mer­tek.

Ez volt az utolsó üzenete, holtan találták a tinit a kádban

Ez volt az utolsó üzenete, holtan találták a tinit a kádban

A kád­ban ülve dugta be töl­teni a te­le­fon­ját a tini, ha­lá­los áram­ütés érte.

A kád­ban ülve dugta be töl­teni a te­le­fon­ját a ti­ni­lány, ha­lá­los áram­ütés érte.

Milánóban már a szelfibot is tilos

Milánóban már a szelfibot is tilos

Egy­más után hoz­zák az olasz vá­ro­sok a fur­csa sza­bá­lya­i­kat a nyárra.

Egy­más után hoz­zák az olasz vá­ro­sok a fur­csa sza­bá­lya­i­kat a nyárra - most Mi­lánó csat­la­ko­zott a sor­hoz, hadat üzent töb­bek kö­zött az üveg­pa­lac­kok­nak és a szelfi­bo­tok­nak.

Pánik a repülőtéren: irányíthatatlanná vált egy tömött utasszállító

Pánik a repülőtéren: irányíthatatlanná vált egy tömött utasszállító

A gépen 178-an utaz­tak, ami­kor a sú­lyos meg­hi­bá­so­dás tör­tént. A pi­lóta kor­má­nyozni se tudta a re­pü­lőt.

Most jött a hír: nagy a baj, lángokban áll egy toronyház

Most jött a hír: nagy a baj, lángokban áll egy toronyház

Egy 26 eme­le­tes épü­let gyul­ladt ki. A tűz két­száz négy­zet­mé­te­ren ter­jedt el. A tűz okát még vizs­gál­ják.

Egy 26 eme­le­tes épü­let gyul­ladt ki. A tűz két­száz négy­zet­mé­te­ren ter­jedt el. A tűz okát még vizs­gál­ják.

Elborzadtak a sípályán: egy házaspár holtteste bukkant elő a jég alól

Elborzadtak a sípályán: egy házaspár holtteste bukkant elő a jég alól

A párt gye­re­keik hosszú ideje hiába ke­res­ték. Már nem hit­ték, hogy va­laha el­te­met­he­tik szü­le­i­ket.

A párt gye­re­keik hosszú ideje hiába ke­res­ték.

Golflabda nagyságú jégdarabok csapták agyon a juhokat

Golflabda nagyságú jégdarabok csapták agyon a juhokat

A jég­eső ál­lí­tó­lag 45 per­cig tar­tott.

Óri­ási vihar volt, a jég­eső ál­lí­tó­lag 45 per­cig tar­tott, és ár­vi­zet oko­zott az uta­kon, ami köz­le­ke­dési ká­osz­hoz ve­ze­tett.

Életveszély a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, minden lángokban áll

Életveszély a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, minden lángokban áll

Tű­z­ol­tók és men­tők lep­ték el a kör­nyé­ket, az em­be­rek ki se mer­nek jönni a la­ká­sok­ból.

Meg akart szabadulni a szektától, lelőtték

Meg akart szabadulni a szektától, lelőtték

Meg­kérte a ba­rát­nő­jét, hogy lője le, csak úgy tud meg­sza­ba­dulni a szek­tá­tól. A párja pedig ele­get tett a ké­ré­sé­nek.

Meg­kérte a ba­rát­nő­jét, hogy lője le, csak úgy tud meg­sza­ba­dulni a szek­tá­tól. A párja pedig ele­get tett a ké­ré­sé­nek.

Ez az ország az újkori népvándorlás fő célpontja

Ez az ország az újkori népvándorlás fő célpontja

Egy eu­ró­pai uniós je­len­tés azt iga­zolja, hogy Né­met­or­szág mág­nes­ként vonzza a mig­rán­so­kat. Ott él a leg­több kül­földi.

Egy eu­ró­pai uniós je­len­tés azt iga­zolja, hogy Né­met­or­szág mág­nes­ként vonzza a mig­rán­so­kat. Ott él a leg­több kül­földi.

Az orvosok is elképedtek: ez történt az apukával, akinek leállt a szíve

Az orvosok is elképedtek: ez történt az apukával, akinek leállt a szíve

A férfi éle­té­ért 40 per­cen át küz­döt­tek. Az or­vo­sok sze­rint is csoda tör­tént.

A férfi éle­té­ért 40 per­cen át ki­tar­tóan küz­döt­tek. Az or­vo­sok sze­rint is csoda tör­tént.

Elmaradt az esküvője: rászorulóknak adta milliókat érő vacsoráját

Elmaradt az esküvője: rászorulóknak adta milliókat érő vacsoráját

Iga­zán pél­da­ér­té­kűt tett egy in­dia­na­po­lisi meny­asszony. Har­minc­ezer dol­lá­rért, azaz 8 mil­lió fo­rin­tért ren­del­tek va­cso­rát...

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Bot­rány­könyv van szü­le­tő­ben...

Do­nald Trump el­nök­sége óta az egyik leg­na­gyobb vi­hart ka­varó ügy James Comey FBI vezér vá­rat­lan ki­rú­gása volt.

Berágtak az olaszok, blokkolják a migránsmentést

Berágtak az olaszok, blokkolják a migránsmentést

So­phia leáll.

Olasz­or­szág meg­aka­dá­lyozta az em­ber­csem­pé­szet ellen in­dí­tott, So­phia el­ne­ve­zésű föld­közi-ten­geri mű­ve­let man­dá­tu­má­nak meg­hosszab­bí­tá­sát.

Macron sármja csodákra képes

Macron sármja csodákra képes

A fi­a­tal fran­cia elnök fur­csa re­ceptre es­kü­szik: a báj­ban, mo­so­lyok­ban és a finom meg­győ­ző­ké­pes­ség­ben látja si­kere tit­kát.

A fi­a­tal fran­cia elnök fur­csa re­ceptre es­kü­szik: a báj­ban, mo­so­lyok­ban és a finom meg­győ­ző­ké­pes­ség­ben látja si­kere tit­kát. Sze­rinte Trum­pot is ezzel té­rí­tette jobb be­lá­tásra.

Hatalmas robbanás történt a forgalmas úton! - videó

Hatalmas robbanás történt a forgalmas úton! - videó

Ak­ciófil­mek­ben látni ilyet.

Ak­ciófil­mek­ben látni ilyen mé­retű de­to­ná­ciót. Két ka­mion okozta a ka­taszt­ró­fát.

Balul sült el a nászéjszaka nagymihályiban, a rendőrök léptek közbe

Balul sült el a nászéjszaka nagymihályiban, a rendőrök léptek közbe

A vő­le­gény na­gyon nem bírt ma­gá­val, pedig már a rend­őrök is ott vol­tak.

A vő­le­gény na­gyon nem bírt ma­gá­val, pedig már a rend­őrök is ott vol­tak.

Az olaszok buszokkal szállítanák a migránsokat az osztrák határhoz

Az olaszok buszokkal szállítanák a migránsokat az osztrák határhoz

Mig­rán­sok tíz­ez­reit kül­de­nék vo­na­tok­kal és bu­szok­kal a Bren­ner-há­gó­hoz.

Mig­rán­sok tíz­ez­reit kül­de­nék vo­na­tok­kal és bu­szok­kal a Bren­ner-há­gó­hoz.

Elhitették vele, hogy itt a világvége: megölette magát barátnőjével

Elhitették vele, hogy itt a világvége: megölette magát barátnőjével

A férfi ha­lá­lo­san félt a jö­vő­től, mert egy szek­tába ke­ve­re­dett, amely ki­lá­tás­ta­lan­ság­gal ri­o­gatta a ta­go­kat.

Feleségverésre buzdít a muszlim tankönyv

Feleségverésre buzdít a muszlim tankönyv

Egy bir­min­ghami musz­lim is­kola miatt rob­bant ki a bot­rány az Egye­sült Ki­rály­ság­ban, oly­annyira, hogy már az ál­lami fenn­tar­tású in­téz­mény át­adá­sá­ról be­szél a kor­mány.

Egy bir­min­ghami musz­lim is­kola miatt rob­bant ki a bot­rány az Egye­sült Ki­rály­ság­ban, oly­annyira, hogy már az ál­lami fenn­tar­tású in­téz­mény át­adá­sá­ról be­szél a kor­mány.

Az óceánba kerül a radioaktív szemét

Az óceánba kerül a radioaktív szemét

El­ké­pesztő dön­tést ho­zott a fu­kus­imai atom­erőmű kör­nyé­kén a ta­ka­rí­tást végző cég: közel 580, trí­ci­um­mal szennye­zett víz­zel teli hor­dót en­ged­né­nek a Csen­des-óce­ánba.

El­ké­pesztő dön­tést ho­zott a fu­kus­imai atom­erőmű kör­nyé­kén a ta­ka­rí­tást végző cég: közel 580, trí­ci­um­mal szennye­zett víz­zel teli hor­dót en­ged­né­nek a Csen­des-óce­ánba.

Szétszakad a Trump család?

Szétszakad a Trump család?

Do­nald Trump Jr. az orosz bot­rány miatt nem­kí­vá­na­tos sze­méllyé vál­hat.

Az ame­ri­kai elnök csa­ládi ki­kap­cso­ló­dást szer­ve­zett, de leg­idő­sebb fiát nem hívta meg rá - Do­nald Trump Jr. az orosz bot­rány miatt nem­kí­vá­na­tos sze­méllyé vál­hat.

Rossz híreket kaptak Angliából a magyar munkavállalók

Rossz híreket kaptak Angliából a magyar munkavállalók

Le­zár­ják előt­tünk a ha­tá­ra­i­kat?

Egy friss fel­mé­rés sokat ron­tott a kül­földi mun­ka­vál­la­lók hely­ze­tén - lehet, hogy a Bre­xit miatt a bri­tek mégis le­zár­ják előt­tünk a ha­tá­ra­i­kat?

Rejtélyes betegség miatt került kórházba több nyaraló gyerek

Rejtélyes betegség miatt került kórházba több nyaraló gyerek

Ott­hon­ról ho­zott, il­letve saját zseb­pén­zen vá­sá­rolt éte­le­ket fo­gyasz­tot­tak, és egy erdei for­rás­ból ittak.

Ott­hon­ról ho­zott, il­letve saját zseb­pén­zen vá­sá­rolt éte­le­ket fo­gyasz­tot­tak, és egy erdei for­rás­ból ittak.

Baleset történt a vidámparkban: sok gyerek kórházba került

Baleset történt a vidámparkban: sok gyerek kórházba került

Két hul­lám­vas­úti kocsi üt­kö­zött össze egy mad­ridi vi­dám­park­ban.

Két hul­lám­vas­úti kocsi üt­kö­zött össze egy mad­ridi vi­dám­park­ban, és ezért 27 ember ke­rült kór­házba.

Hagyta kádba fulladni kisfiát a rendőr, mert felesége felidegesítette

Hagyta kádba fulladni kisfiát a rendőr, mert felesége felidegesítette

A gye­rekre mind­ad­dig nem fi­gyelt, míg az asszonnyal ve­sze­ke­dett.

A gye­rekre mind­ad­dig nem fi­gyelt, míg az asszonnyal ve­sze­ke­dett.

Mentőhelikopterrel vitték el a turistákat, vad tehenek támadtak rájuk

Mentőhelikopterrel vitték el a turistákat, vad tehenek támadtak rájuk

A mar­hák iz­ga­tot­tak és ag­resszí­vak let­tek, ami­kor meg­lát­ták a ki­rán­du­ló­kat, és egy­ből tá­mad­tak.

Vécépucolásra kötelezhetők azok, akik nem olvasták el a szerződést

Vécépucolásra kötelezhetők azok, akik nem olvasták el a szerződést

Kü­lön­féle kel­le­met­len fel­ada­to­kat kel­lene el­vé­gez­niük azok­nak, akik el­fo­gad­ták a fel­té­te­le­ket.

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

Nem­ré­gi­ben szo­morú tör­té­net rázta meg a vi­lá­got.

Szo­morú tör­té­net rázta meg a vi­lá­got: a beteg kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján a saját es­kü­vője sze­re­pelt.

Saríarendőrség terrorizálja a német fővárost

Saríarendőrség terrorizálja a német fővárost

Az ál­lam­vé­delmi hi­va­tal vizs­gá­ló­dik...

A német ál­lam­vé­delmi hi­va­tal vizs­gá­ló­dik abban az ügy­ben, amely­ben a gyanú sze­rint egy 80 fős szél­ső­sé­ges isz­lam­ista cso­port támad német em­be­rekre.

Most érkezett a hír: egy 16 éves fiú savat locsolt több emberre is

Most érkezett a hír: egy 16 éves fiú savat locsolt több emberre is

Több mo­to­rost is sav­val ön­tött le a ti­né­dzser. Élet­fogy­tig­lani bör­tönt kap­hat.

Több mo­to­rost is sav­val ön­tött le a ti­né­dzser. Élet­fogy­tig­lani bör­tönt kap­hat.

Rémálommá vált a családi nyaralás: meztelenül tért magához a családanya

Rémálommá vált a családi nyaralás: meztelenül tért magához a családanya

A fér­jé­től el­sza­kítva, a tes­tén sé­rü­lé­sek­kel tért ma­gá­hoz a csa­lád­anya.

A fér­jé­től el­sza­kítva, a tes­tén sé­rü­lé­sek­kel tért ma­gá­hoz a csa­lád­anya.

Gyászol az ország: otthonában elhunyt a népszerű művésznő

Gyászol az ország: otthonában elhunyt a népszerű művésznő

Ha­lál­hí­rét lánya je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét lánya je­len­tette be.

Gyerekeket szállító busz borult fel, rengeteg a sérült

Gyerekeket szállító busz borult fel, rengeteg a sérült

Tö­rök­or­szág északi ré­szén tör­tént.

Ren­ge­teg sé­rültje van annak a va­sár­napi busz­bal­eset­nek, ami Tö­rök­or­szág északi ré­szén tör­tént.

Nem csak a mi problémánk: több országban is kilométeres a dugó!

Nem csak a mi problémánk: több országban is kilométeres a dugó!

Eu­rópa több or­szá­gá­ban is több ki­lo­mé­te­res ko­csi­so­rok ala­kul­tak ki.

Eu­rópa va­la­mennyi or­szá­gá­ban több ki­lo­mé­te­res ko­csi­so­rok ala­kul­tak ki a ha­za­u­tazó ven­dég­mun­ká­sok, il­letve a nya­ralni in­du­lók miatt. Svájc­ban pél­dául 13 ki­lo­mé­te­res sor ala­kult ki a Gott­hárd-alag­út­nál, Auszt­ria déli ré­szén pedig 20 km-es a ko­csi­sor.

Pánik tört ki a fapados járaton, kirepültek az utasok a székükből

Pánik tört ki a fapados járaton, kirepültek az utasok a székükből

Nem si­ke­rült zök­ke­nő­men­te­sen a lan­do­lás, pánik tört ki a fe­dél­ze­ten.

Nem si­ke­rült zök­ke­nő­men­te­sen a lan­do­lás, pánik tört ki a fe­dél­ze­ten.

Elképesztő módon lopott ételt egy férfi a KFC-ben! - Videó

Elképesztő módon lopott ételt egy férfi a KFC-ben! - Videó

Na­gyon éhes le­he­tett a férfi...

A ka­me­rás az első pil­la­nat­tól tudta, hogy mi fog tör­ténni, de in­kább vi­de­ó­zott, mint, hogy köz­be­lép­jen.

Földre kényszerítettek egy utasszállítót

Földre kényszerítettek egy utasszállítót

Harci gépek kí­sé­re­té­ben vég­zett kény­szer­le­szál­lást egy re­pü­lő­gép.

Harci gépek kí­sé­re­té­ben vég­zett kény­szer­le­szál­lást egy re­pü­lő­gép Né­met­or­szág­ban. Lan­do­lás után pon­to­san meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy mi a prob­léma.

Több halálos áldozata is van a szokatlan chilei havazásnak

Több halálos áldozata is van a szokatlan chilei havazásnak

Nem csak a köz­le­ke­dést bé­ní­totta meg tel­je­sen a hó­esés Chi­lé­ben, volt, aki éle­tét vesz­tette a szo­kat­lan idő­já­rás miatt.

Nem csak a köz­le­ke­dést bé­ní­totta meg tel­je­sen a hó­esés Chi­lé­ben, volt, aki éle­tét vesz­tette a szo­kat­lan idő­já­rás miatt. He­lyen­ként 30 centi hó esett, es­tére pedig fagy­pont kö­ze­lébe zu­hant a hő­mér­sék­let. Több mint 280 ezer ház­tar­tás ma­radt áram nél­kül.