POLITIK

KÜLFÖLD

Ugandai vezetője és hátborzongató tervei vannnak egy svéd pártnak

Ugandai vezetője és hátborzongató tervei vannnak egy svéd pártnak

Am­nesz­tia a bű­nö­zők­nek? Kor­lá­tok nél­kül be­ván­do­lás? Az or­szág, amely­ben már bármi meg­tört­éhet.

Éneklő rendőrfeleségek lepték el az utcákat

Éneklő rendőrfeleségek lepték el az utcákat

Két­száz­nál is több nő vo­nult fel.

Két­száz­nál is több nő vo­nult fel szom­ba­ton Pá­rizs ut­cáin, hogy ezzel is fel­hív­ják a fi­gyel­met arra, mi­lyen ve­szé­lyek­nek te­szik ki ma­gu­kat a rend­őrök.

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

A McCann há­zas­pár kép­te­len el­en­gedni a múl­tat.

A McCann há­zas­pár kép­te­len el­en­gedni a múl­tat, tíz év után új mód­szer­rel pró­bál­ják meg­ta­lálni a gyer­me­kü­ket.

Játékfegyverekkel parádéznak az észak-koreaiak

Játékfegyverekkel parádéznak az észak-koreaiak

Mi Kim Dzson­gun célja?

Az utóbbi he­tek­ben Észak-Korea szinte mást sem csi­nál a ra­ké­ta­kí­sér­le­tek mel­lett, mint­hogy ka­to­nai fel­vo­nu­lá­so­kat ren­dez - já­ték­fegy­ver­rel.

Ettől te is dobsz egy hátast: hamarosan fizetőssé válhat a netes pornó

Ettől te is dobsz egy hátast: hamarosan fizetőssé válhat a netes pornó

Ha el­fo­gad­ják az új tör­vény­ja­vas­la­to­kat, többé nem néz­het akárki szexfil­me­ket Ame­ri­ká­ban.

Meglepő felfedezés: természetes úton tűnhetnek el a műanyagok

Meglepő felfedezés: természetes úton tűnhetnek el a műanyagok

Mű­anyag zacs­kót eszik egy kár­tevő her­nyó.

Mű­anyag zacs­kót eszik egy kár­tevő her­nyó.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Hivatalos: bejelentette a NASA, amire nagyon rég vártunk!

Hivatalos: bejelentette a NASA, amire nagyon rég vártunk!

Do­nald Trump erő­tel­jes nyo­más­gya­kor­lása is kel­lett hozzá.

Do­nald Trump erő­tel­jes nyo­más­gya­kor­lása is kel­lett ahhoz, hogy meg­hozza dön­té­sét a NASA.

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

Brüsszel beindult: átrajzolnák az országhatárokat!

Brüsszel beindult: átrajzolnák az országhatárokat!

Meg­döb­bentő öt­let­tel áll­tak elő!

Meg­döb­bentő öt­let­tel állt elő né­hány EU-s ve­zető: egye­sí­te­nék Ír­or­szá­got a brit tag­ál­lam Észak-Ír­or­szág­gal!

Kebabnyárson sütjük meg a hitetleneket!

Kebabnyárson sütjük meg a hitetleneket!

Az olasz rend­őrök le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, aki ter­ror­tá­ma­dásra ké­szült.

Az olasz rend­őrök hét­főn le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, aki fel­te­he­tően ter­ror­tá­ma­dásra ké­szült - leg­alábbis erről árul­kod­tak a kö­zös­ségi ol­da­lakra tett be­jegy­zé­sei.

Ájultra erőszakolták a nőt a migránsok, élőben közvetítették

Ájultra erőszakolták a nőt a migránsok, élőben közvetítették

Órá­kon át tar­tott a bru­tá­lis tett, a mig­rán­sok azt hit­ték, bár­mit meg­te­het­nek esz­mé­let­len ál­do­za­tuk­kal.

Órá­kon át tar­tott a bru­tá­lis tett, a mig­rán­sok azt hit­ték, bár­mit meg­te­het­nek esz­mé­let­len ál­do­za­tuk­kal.

A terroristáknak kedvez a Twitter

A terroristáknak kedvez a Twitter

Ala­po­san be­tett a brit ter­ror­el­há­rí­tók­nak és a tit­kos­szol­gá­lat­nak!

Ala­po­san be­tett a brit ter­ror­el­há­rí­tók­nak és a tit­kos­szol­gá­lat­nak a kö­zös­ségi oldal ve­ze­tő­sége: mos­tan­tól nem fé­sül­he­tik át a fe­lü­le­tet ter­ror­cse­lek­ményre fel­hívó be­jegy­zé­sek után ku­tatva.

Nyitott határokat követelnek az írek

Nyitott határokat követelnek az írek

To­vább bo­nyo­ló­dik a Bre­xit-ügy: Ír­or­szág kö­ve­te­lő­zik!

To­vább bo­nyo­ló­dik a Bre­xit-ügy: Ír­or­szág is vé­tó­jog­gal ren­del­ke­zik bi­zo­nyos ke­res­ke­delmi meg­ál­la­po­dá­sok terén - és az ír kül­ügy­mi­nisz­ter je­lezte, hogy élni is fog­nak vele, ha nem ma­rad­nak a nyi­tott ha­tá­rok!

Politikai háborúba süllyed Németország

Politikai háborúba süllyed Németország

Drasz­ti­ku­san meg­ug­rott a múlt évben Né­met­or­szág­ban a po­li­ti­kai okok­ból el­kö­ve­tett tá­ma­dá­sok száma: 2016-ban 41500 ilyen ese­tet re­giszt­rál­tak a rend­őrök.

Drasz­ti­ku­san meg­ug­rott a múlt évben Né­met­or­szág­ban a po­li­ti­kai okok­ból el­kö­ve­tett tá­ma­dá­sok száma: 2016-ban 41500 ilyen ese­tet re­giszt­rál­tak a rend­őrök.

Miért nem nyerhet a második fordulóban Marine Le Pen?

Miért nem nyerhet a második fordulóban Marine Le Pen?

Nem, nem csak a fran­cia bal­ol­dal össze­fo­gása miatt. Van itt egy másik na­gyon fon­tos szem­pont is.

Nem, nem csak a fran­cia bal­ol­dal össze­fo­gása miatt. Van itt egy másik na­gyon fon­tos szem­pont is. Ez pedig a több mint 5 mil­lió, már sza­va­zati jog­gal ren­del­kező mu­zul­mán ál­lam­pol­gár. Szá­mukra ve­szé­lyes lenne Le Pen.

Mire készül Theresa May?

Mire készül Theresa May?

A brit mi­nisz­ter­el­nök a meg­le­pe­té­sek em­bere, de már kezd kör­vo­na­la­zódni, mire sze­retné fel­hasz­nálni az eset­le­ges vá­lasz­tási győ­zel­met.

A brit mi­nisz­ter­el­nök a meg­le­pe­té­sek em­bere, de már kezd kör­vo­na­la­zódni, mire sze­retné fel­hasz­nálni az eset­le­ges vá­lasz­tási győ­zel­met.

Meghalt a magyar csodagyerek

Meghalt a magyar csodagyerek

A 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben.

Az eu­ró­pai hegy­má­szás fi­a­tal ki­vá­ló­sága, a 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt szom­ba­ton a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben, ami­kor la­vina so­dorta el őket.

Bukik a Brexit, ha szavaznak a britek?

Bukik a Brexit, ha szavaznak a britek?

Az elő­re­ho­zott brit vá­lasz­tá­sok miatt több kér­dés is fel­me­rült...

Az elő­re­ho­zott brit vá­lasz­tá­sok miatt több kér­dés is fel­me­rült az Egye­sült Ki­rály­ság EU-s ki­lé­pé­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Beperelik a WikiLeakset?

Beperelik a WikiLeakset?

Ko­moly vádak miatt főhet Ju­lian As­sange és tár­sai feje!

Ko­moly vádak miatt főhet Ju­lian As­sange és tár­sai feje - va­ló­színű, hogy ha­ma­ro­san meg kell je­len­niük a bí­ró­ság előtt.

Konténerekbe pakolják a migránsokat

Konténerekbe pakolják a migránsokat

Len­gyel­or­szág be­ke­mé­nyít.

Len­gyel­or­szág most vizs­gálja felül mig­rá­ciós po­li­ti­ká­ját - és a bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint ha­ma­ro­san kon­té­ner­tá­bor­ban szál­lá­sol­hat­ják el a mig­rán­so­kat.

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Migránsholttestekkel teli szellemhajót sodort a víz

Migránsholttestekkel teli szellemhajót sodort a víz

28 mig­ráns halt meg a din­gi­ben.

28 mig­ráns, köz­tük több gye­rek holt­teste he­vert abban a din­gi­ben, ame­lyet ha­lá­szok ta­lál­tak meg Líbia part­ja­i­nál.

Honnan van pénze Észak-Koreának?

Honnan van pénze Észak-Koreának?

Az el­lent­mon­dá­sok or­szá­gá­ban ren­ge­te­gen éhez­nek.

Mi­köz­ben a la­ko­sok je­len­tős része éhe­zik, az észak-ko­reai ve­ze­tés rend­sze­rint fé­nyes ka­to­nai fel­vo­nu­lá­so­kat tart - és per­sze költ­sé­ges ra­ké­ta­kí­sér­le­tek­kel bor­zolja a világ ke­dé­lyeit.

Az oroszoknak négyszer akkora bombájuk van! Videó

Az oroszoknak négyszer akkora bombájuk van! Videó

Az Af­ga­nisz­tán­ban elő­ször le­do­bott ame­ri­kai MOAB szu­per­bomba sehol sincs ehhez ké­pest...

Az Af­ga­nisz­tán­ban elő­ször le­do­bott ame­ri­kai MOAB szu­per­bomba sehol sincs ehhez ké­pest...

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

A két­gye­re­kes édes­anya csak na­gyobb keb­le­ket sze­re­tett volna.

A két­gye­re­kes édes­anya csak na­gyobb keb­le­ket sze­re­tett volna. Nézd meg, mit mű­vel­tek vele!

Rettegnek Hawaiin! Atombunkerek építéséhez kértek pénzt Trump elnöktől

Rettegnek Hawaiin! Atombunkerek építéséhez kértek pénzt Trump elnöktől

Meg van­nak győ­ződve róla, hogy az Észak-Kó­reai dik­tá­tor őket vette célba az atom­ra­ké­tá­i­val. 1,4 mil­lió la­kos­ról van szó.

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

El­sza­ba­dul­hat a pokol...

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete a jelek sze­rint fel­hagy egy­más tá­ma­dá­sá­val.

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Több mil­lió mig­ráns áraszt­hatja el Eu­ró­pát, ha az EU nem tud dű­lőre jutni az egyre zsar­no­kibb Tö­rök­or­szág­gal.

Több mil­lió mig­ráns áraszt­hatja el rövid időn belül Eu­ró­pát, ha az Eu­ró­pai Unió nem tud dű­lőre jutni az egyre zsar­no­kibb Tö­rök­or­szág­gal.

Katasztrófaturistákkal hadakozik a polgármester

Turistákkal hadakozik a polgármester

Fel­len­dült a föld­ren­gés súj­totta vá­roska tu­riz­musa, de ennek sokan nem örül­nek...

Fel­len­dült a föld­ren­gés súj­totta vá­roska tu­riz­musa, de ennek sokan nem örül­nek...

Így tört ki az Etna, sok turista sérült meg - Videó

Így tört ki az Etna, sok turista sérült meg - Videó

Feb­ruár végén éb­redt fel a vul­kán.

Feb­ruár végén éb­redt fel a vul­kán, azóta fo­lya­ma­to­sak a ki­tö­ré­sek. Mu­tat­juk a lát­vá­nyos vi­deót!

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

Elég egyet­len szikra!

A Ko­reai-fél­szi­ge­ten egyre fe­szül­tebbé válik a hely­zet, a felek moz­go­ló­dása alap­ján elég egyet­len szikra, és el­sza­ba­dul­hat a pokol.

Egy modell is megsérült a savas támadásban!

Egy modell is megsérült a savas támadásban!

Le­he­tett volna sok­kal rosszabb vagy akár ha­lá­los is, ami ve­lünk tör­tént, mondja Iso­bella Fra­ser mo­dell.

Le­he­tett volna sok­kal rosszabb vagy akár ha­lá­los is, ami ve­lünk tör­tént, mondja Iso­bella Fra­ser mo­dell. - Nem tud­tam lé­le­gezni, azt hit­tem, gáz­tá­ma­dás, és ter­ro­rista akció ál­do­zata le­szek - tette hozzá.

Ez a világ legkorruptabb országa

Ez a világ legkorruptabb országa

A pénz­mo­sás új fel­leg­vá­rá­nak ne­vezte az Egye­sült Ki­rály­sá­got egy té­vé­in­ter­jú­ban egy olasz új­ság­író, aki a Bre­xit mö­gött is off­shore-vá­gya­kat sejt.

A pénz­mo­sás új fel­leg­vá­rá­nak ne­vezte az Egye­sült Ki­rály­sá­got egy té­vé­in­ter­jú­ban egy olasz új­ság­író, aki a Bre­xit mö­gött is off­shore-vá­gya­kat sejt.

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam ka­to­nái ellen...

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam ka­to­nái ellen...

Fél év múlva jöhet a Frexit

Fél év múlva jöhet a Frexit

A fran­ciák még idén dönt­het­nek, hogy sze­ret­né­nek-e EU-tagok ma­radni.

A fran­ciák még idén dönt­het­nek arról, hogy sze­ret­né­nek-e EU-tagok ma­radni - ha Ma­rine Le Pen lesz az elnök.

Több száz migráns tűnt el a leégett táborból

Több száz migráns tűnt el a leégett táborból

A kör­nyé­ken élők ret­teg­nek.

Közel 600 mig­ránst nem ta­lál­nak a ha­tó­sá­gok, a kör­nyé­ken élők ret­teg­nek, hogy vissza­tér­het­nek a po­koli napok.

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Állam az állam ellen!

Ro­ham­rend­őrö­ket ve­zé­nyel­tek ki Eu­rópa leg­na­gyobb bör­tö­né­hez, a Fle­ury-Me­ro­gis-hoz, hogy le­ver­je­nek egy tün­te­tést - ame­lyet a bör­tön­őrök szer­vez­tek.

Minden mozdulat fáj a pillangólánynak

Minden mozdulat fáj a pillangólánynak

A be­te­gek bőre olyan sé­rü­lé­keny, akár a pil­langó szár­nya.

A be­te­gek bőre olyan sé­rü­lé­keny, akár a pil­langó szár­nya. Fo­lya­ma­tos ke­ze­lésre szo­rul­nak, ko­moly fáj­dal­mat je­lent nekik az öl­töz­kö­dés, de egy egy­szerű séta is.

Kiderült, melyik párt szavazói a legbevállalósabbak az ágyban!

Kiderült, melyik párt szavazói a legbevállalósabbak az ágyban!

Van, aki a pár­ját is el­hagyná, ha az meg­hízna.

Van, aki a pár­ját is el­hagyná, ha az meg­hízna, mert úgy nem lenne iga­zán iz­gató vele a szex.

Ritka betegség: Einstein-haja lett a gyereknek!

Ritka betegség: Einstein-haja lett a gyereknek!

Szó sze­rint haj­me­resztő!

Szó sze­rint haj­me­resztő egy kis­lány, Lyla-Grace Bar­lov ál­la­pota: igen ritka be­teg­ség­ben, Un­com­bable haj­szind­ró­má­ban szen­ved.

A spanyoloknak mégsem kell Gibraltár?

A spanyoloknak mégsem kell Gibraltár?

Senki nem tudja, pon­to­san mit akar.

A kö­zelgő Bre­xit-tár­gya­lá­sok ár­nyé­ká­ban múlt héten rob­bant ki a vita Gib­ral­tár sor­sá­ról, de már senki nem tudja, pon­to­san mit is akar.

Sokkoló videó került elő a stockholmi merénylőről

Sokkoló videó került elő a stockholmi merénylőről

Egy bolt biz­ton­sági ka­me­rája min­dent rög­zí­tett. Meg­rázó kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

Egy bolt biz­ton­sági ka­me­rája min­dent rög­zí­tett. Meg­rázó kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

Szép új világ: egy cégnél chipet ültetnek a dolgozókba

Szép új világ: egy cégnél chipet ültetnek a dolgozókba

"Jedi-moz­du­la­tok­kal" nyíl­nak az ajtók, de akár fi­zetni is tud­nak az al­kal­ma­zot­tak - egyet­len le­gyin­tés­sel!

"Jedi-moz­du­la­tok­kal" nyíl­nak az ajtók, de akár fi­zetni is tud­nak az al­kal­ma­zot­tak - egyet­len le­gyin­tés­sel!

Megrázó fotók érkeztek a stockholmi támadás helyszínéről

Megrázó fotók érkeztek a stockholmi támadás helyszínéről

Egy ka­mion a tö­megbe haj­tott.

Pén­tek dél­után egy ka­mion Stock­holm ut­cáin haj­tott a tö­megbe.

Hamarosan szétszakadhat Spanyolország

Hamarosan szétszakadhat Spanyolország

A ka­ta­lá­nok nép­sza­va­zást akar­nak.

Jú­ni­us­ban tűzik ki a ka­ta­lá­nok a füg­get­len­ségi nép­sza­va­zás dá­tu­mát - és a fo­lya­matba az au­to­nóm te­rü­let al­el­nöke sze­rint Mad­rid nem szól­hat bele.

Friss fejlemények: még több halálos áldozat a stockholmi tragédiában

Friss fejlemények: még több halálos áldozat a stockholmi tragédiában

Pén­te­ken ka­mion haj­tott a tö­megbe, több em­bert meg­se­be­sítve.

Pén­te­ken ka­mion haj­tott a tö­megbe, több em­bert meg­se­be­sítve, de a tá­ma­dás ha­lá­los ál­do­za­to­kat is sze­dett.

Bugyifelvásárlásba fogott Kim Dzsong Un

Bugyifelvásárlásba fogott Kim Dzsong Un

Tit­kos pénz­ügyi ki­mu­ta­tá­sok­ból ki­de­rült, hogy a szi­gorú észak-ko­reai ve­zető nem saj­nálja az állam pén­zét, ha lu­xus­hol­mik­ról és él­ve­zet­ről van szó.

Tit­kos pénz­ügyi ki­mu­ta­tá­sok­ból ki­de­rült, hogy a szi­gorú észak-ko­reai ve­zető nem saj­nálja az állam pén­zét, ha lu­xus­hol­mik­ról és él­ve­zet­ről van szó.

Anyaméhben műtötték az ikreket!

Anyaméhben műtötték az ikreket!

A méh­le­pény össze­ta­pa­dás gá­tolta a kis­ba­bák fej­lő­dést.

A méh­le­pény össze­ta­pa­dás gá­tolta a kis­ba­bák fej­lő­dést. Az or­vo­sok élet­mentő be­avat­ko­zást haj­tot­tak végre. A műtét ve­szé­lyes volt,de si­ke­rült, a babák szé­pen fej­lőd­nek.

Ezeket a bűnöket követték el a migránsok

Ezeket a bűnöket követték el a migránsok

Egy hét - több ezer bűn­cse­lek­mény.

Egy hét alatt több ezer bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el az Egye­sült Ál­la­mok­ban az il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők - de­rült ki egy friss je­len­tés­ből.

Megnevezték a metróban robbantó terroristákat

Megnevezték a metróban robbantó terroristákat

Egy kir­giz és egy kazah szü­le­tésű hu­szon­éves férfi rob­bant­ha­tott a met­ró­ban.

Egy kir­giz és egy kazah szü­le­tésű hu­szon­éves férfi rob­bant­ha­tott a met­ró­ban.

Orbán Viktor kemény beszédétől hangosak a német lapok

Orbán Viktor kemény beszédétől hangosak a német lapok

Né­met­or­szág két ve­zető na­pi­lapja is nagy ter­je­de­lem­ben fog­lal­ko­zik az Eu­ró­pai Nép­párt kong­resszu­sá­val.

Né­met­or­szág két ve­zető na­pi­lapja, a Bild és a Welt is nagy ter­je­de­lem­ben fog­lal­ko­zik az Eu­ró­pai Nép­párt Mál­tán meg­ren­de­zett kong­resszu­sá­val. Az ese­mé­nyen fon­tos be­szé­det mon­dott Orbán Vik­tor ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök és Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár is.

A Facebookról tudta meg az anya, hogy meghalt a lánya

A Facebookról tudta meg az anya, hogy meghalt a lánya

A rend­őr­ség kés­le­ke­dett a szo­morú hír át­adá­sá­val, a csa­lád így más­hon­nan szer­zett tu­do­mást a tra­gé­di­á­ról.

A rend­őr­ség kés­le­ke­dett a szo­morú hír át­adá­sá­val, a csa­lád így más­hon­nan szer­zett tu­do­mást a tra­gé­di­á­ról.

A világ legbénább postása nagyon eltévedt Putyin levelével

A világ legbénább postása nagyon eltévedt Putyin levelével

Egy svéd férfi na­gyon meg­döb­bent, mikor egy olyan le­ve­let ka­pott, ami­nek nem ő, hanem az orosz elnök volt a cím­zettje.

Németország, Európa legnagyobb bordélya

Németország, Európa legnagyobb bordélyháza

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág.

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág, ahol vi­rág­zik a szex­tu­riz­mus, és a tör­vé­nyes ke­re­tek el­le­nére is arat­nak az em­ber­ke­res­ke­dők.

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok­kal.

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is: így sze­ret­nék meg­aka­dá­lyozni a to­vábbi tö­meg­gá­zo­lá­so­kat.

Írország döntheti romba a brüsszeli kártyavárat

Írország döntheti romba a brüsszeli kártyavárat

Erre Brüs­szel sem szá­mí­tott!

Egy olyan or­szág ad­hatja meg a ver­gődő EU-nak a ke­gye­lem­dö­fést, amelyre talán a brüsszeli ve­zér­kar nem is szá­mí­tott: Ír­or­szág.

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése az Eu­ró­pai Uni­ó­ból, mi­u­tán The­resa May alá­írta a ki­lé­pés­ről szóló, Do­nald Tusk­nak cím­zett le­ve­let.

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése az EU-ból, mi­u­tán The­resa May alá­írta a le­ve­let.

Emberevő kígyóra bukkantak

Emberevő kígyóra bukkantak

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt.

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt.

Az EU-nak annyi!

Az Európai Uniónak annyi!

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van.

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van. A ro­mo­kon egy új kö­zös­ség szü­le­tik a fran­cia el­nök­je­lölt sze­rint.

Anya nem tud felébredni! - mondta a kisfiú, mikor rátaláltak

Anya nem tud felébredni! - mondta a kisfiú, mikor rátaláltak

Szív­szo­rító lát­vány volt, ami­kor rá­ta­lál­tak Ly­di­ára. Kisfia éb­reszt­getni pró­bálta napok óta ha­lott édes­any­ját...

Szív­szo­rító lát­vány volt, ami­kor rá­ta­lál­tak Ly­di­ára. Kisfia éb­reszt­getni pró­bálta ha­lott édes­any­ját...

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

A mo­szuli házat fel­te­he­tően alá­ak­náz­ták a dzsi­ha­dis­ták...

A mo­szuli házat fel­te­he­tően alá­ak­náz­ták a dzsi­ha­dis­ták...

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Szá­jon át lé­le­gez­tet­ték az élet­te­len ku­tyát, akit az égő la­kás­ból men­tet­tek ki.

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat...

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben nem lehet meg­fé­kezni.

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

A me­rénylő per­cek­kel a tá­ma­dás előtt még a mo­bil­te­le­fon­ján cha­telt.

A me­rénylő per­cek­kel a tá­ma­dás előtt még a mo­bil­te­le­fon­ján cha­telt, nem sok­kal ké­sőbb három em­bert ölt meg.

Veszélyben a gyerekek, a szexuális ragadozók fénykorát éljük

Veszélyben a gyerekek, a szexuális ragadozók fénykorát éljük

Sok­koló sta­tisz­ti­kát tett közzé egy szer­ve­zet: min­den ti­ze­dik perc­ben sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­nak egy gye­re­ket!

Sok­koló sta­tisz­tika: min­den ti­ze­dik perc­ben sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­nak egy gye­re­ket!

Pelenkában alszanak a nők, nehogy megerőszakolják őket

Pelenkában alszanak a nők, nehogy megerőszakolják őket

A mig­ráns­tá­bo­rok min­den­nap­jai...

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a mig­ráns­tá­bo­rok­ban: nők, fi­a­tal fiúk és kis­lá­nyok is pe­len­ká­ban al­sza­nak - azért, hogy ne tud­ják meg­erő­sza­kolni őket.

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú a próbafülkében

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

A tra­gé­dia az ame­ri­kai Man­kato vá­ro­sá­ban tör­tént még ked­den. Egy hasz­nált­ruha-ke­res­ke­dés pró­ba­fül­ké­jé­ben akadt bele a ru­hája a ru­ha­akasz­tóba.

Beszóltak a délieknek: nem kellett volna nőkre és italra költeni a pénzt!

Beszóltak a délieknek: nem kellett volna nőkre és italra költeni a pénzt!

Vad vita rob­bant ki EU-s kö­rök­ben az euró miatt.

Vad vita rob­bant ki EU-s kö­rök­ben: az eu­ró­zóna pénz­ügy­mi­nisz­te­reit tö­mö­rítő Eu­rog­roup el­nöke azzal vá­dolta meg a déli tag­ál­la­mo­kat, hogy maguk ge­ne­rál­ták a gaz­da­sági vál­sá­ga­i­kat.

Gyomorforgató történet: 225-ször erőszakolta meg a kislányt a pedofil

Gyomorforgató történet: 225-ször erőszakolta meg a kislányt a pedofil

A férfit nem ér­de­kelte, mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyei van­nak vad­ál­lati tet­té­nek.

A drog- és al­ko­hol­függő férfit nem is ér­de­kelte, mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyei van­nak vad­ál­lati tet­té­nek.

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak - mint egy bra­zil szap­pan­opera! Pedig ez a rideg ame­ri­kai va­ló­ság.

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, ká­bí­tó­sze­rek és pros­ti­tu­ál­tak - mint egy bra­zil szap­pan­opera! Pedig ez a rideg ame­ri­kai va­ló­ság.

Lassan már csak a migránsok szülnek

Lassan már csak a migránsok szülnek

Ennek a fo­lya­mat­nak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Egyre ke­ve­sebb eu­ró­pai nő szül, mi­köz­ben a kon­ti­nensre ér­kező mig­rán­sok közül egyre több esik te­herbe. Ennek a fo­lya­mat­nak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Az 58 éves Ste­ven Kerr Szí­ri­ába sze­retne utazni - har­colni.

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Száz­ez­rek me­ne­kül­nek a vá­ros­ból.

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam ugyan egyre ki­sebb te­rü­le­ten, de még min­dig tartja magát.

Putyin új arca: parfümmel hódít

Putyin új arca: parfümmel hódít az elnök

Meg­tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott: saját par­fü­möt do­bott pi­acra!

Meg­tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott: az orosz elnök saját par­fü­möt do­bott pi­acra!

Anyából apa, fiúból lány - nemet váltott a fél család

Anyából apa, fiúból lány - nemet változtatott a fél család

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Ro­má­ni­á­ban ret­te­ne­tes fagy van.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Mit tennél, ha rájönnél, hogy egy pedofillal élsz?

Mit tennél, ha rájönnél, hogy egy pedofillal élsz?

Alice tör­té­nete el­bor­zasztó.

Mi­lyen érzés az, ami­kor egy édes­anya rá­esz­mél, hogy köz­tisz­te­let­ben álló férje faj­ta­lan­ko­dott a lá­nyuk­kal, és gyer­mek­por­no­gráf ké­pe­ket rej­te­ge­tett?

Öngyilkos akart lenni a migráns, aki megölte a képviselő lányát

Öngyilkos akart lenni a migráns, aki megölte a képviselő lányát

Az erő­szak­tevő, hazug mig­ráns így me­ne­kült volna az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől.

Az erő­szak­tevő, ha­zu­dós mig­ráns így me­ne­kült volna az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől.

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik.

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik.

Ez történik, ha meghal a királynő

Ez történik, ha meghal a királynő

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára.

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára: ha be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, és má­sod­per­cekre ki­dol­go­zott for­ga­tó­könyv lép életbe.

Tehénpostával folytatódik a diplomáciai háború

Tehénpostával folytatódik a diplomáciai háború

Már a négy­lá­búak sem ma­rad­hat­nak!

Fur­csa for­du­la­tot vett az egyre ka­taszt­ro­fá­li­sabb ál­la­potú török-hol­land vi­szony: már a négy­lá­búak sem ma­rad­hat­nak Tö­rök­or­szág­ban!

Friss: így történt a párizsi terrortámadás

Friss: így történt a párizsi terrortámadás

A férfi egy három re­pü­lő­tiszt­ből álló jár­őr­cso­port női tag­ját a földre te­perte a re­pü­lő­té­ren, hogy el­ve­gye a gép­pisz­to­lyát.

A férfi egy három re­pü­lő­tiszt­ből álló jár­őr­cso­port női tag­ját a földre te­perte a re­pü­lő­té­ren, hogy el­ve­gye a gép­pisz­to­lyát.

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

A szét­szórt­sága akár az éle­tébe ke­rül­het: May ugyanis az Edin­burghba tartó vo­na­ton fe­lej­tette ha­tár­idő­nap­ló­ját.

A szét­szórt­sága akár az éle­tébe is ke­rül­het: May ugyanis egy vo­na­ton fe­lej­tette ha­tár­idő­nap­ló­ját.

Jogot a szexrobotoknak!

Jogot a szexrobotoknak!

Nagy lépés előtt áll a világ: a ro­bo­tok ha­ma­ro­san gon­dol­kodni fog­nak!

Nagy lé­pé­sek előtt áll a világ: a szex­ro­bo­tok már ha­ma­ro­san gon­dol­kodni is fog­nak! De nem lesz ebből végül ka­taszt­rófa?

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

A kis­lány tol­lat ra­ga­dott...

Wendy Chay Son csa­lád­já­val még csak pár napja köl­tö­zött be Lake Worth-i ott­ho­nába, mikor be­tö­rők fosz­tot­ták ki őket. A kis­lány tol­lat ra­ga­dott...

A tudósok is megdöbbentek, amikor rájöttek, mi kering az űrben

A tudósok is megdöbbentek, amikor rájöttek, mi kering az űrben

Eddig azt hit­ték a ma­gá­nyo­san ke­ringő ob­jek­tum­ról, hogy bolygó.

Eddig azt hit­ték a ma­gá­nyo­san ke­ringő ob­jek­tum­ról, hogy bolygó. De most rá­jöt­tek, hogy még­sem az.