POLITIK

KÜLFÖLD

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

A 28 éves Adel S. en­ge­dély nél­kül él Né­met­or­szág­ban, hat hónap alatt pedig hét bűn­cse­lek­ményt kö­ve­tett el.

Kőzáport zúdított 2 rendőrre vagy harminc migráns Franciaországban

Kőzáport zúdított 2 rendőrre vagy harminc migráns Franciaországban

A helyi rendőr szak­szer­ve­zet a Fa­ce­boo­kon is ki­állt a tár­saik vé­del­mé­ben.

Elképesztő szökést hajtott végre két rab! - videó

Úgy szökött meg két rab a börtönből, hogy olyat csak a filmekben lehet látni! - videó

Egy sze­gény őrt is jól be­húz­tak a csőbe, az egyik el­ítél­tet még min­dig ke­re­sik.

Egy sze­gény őrt is jól be­húz­tak a csőbe, az egyik el­ítél­tet még min­dig ke­re­sik.

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak. Videó!

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak. Videó!

Pedig az eset nem is Stock­holm­ban, Gö­te­borg­ban vagy Mal­mő­ben, hanem egy apró vá­ros­ká­ban tör­tént.

Nem volt hajlandó kezet fogni, elvették az állampolgárságát

Nem volt hajlandó kezet fogni, elvették az állampolgárságát

A nő min­den re­mé­nyét el­vesz­tette...

Egy al­gé­riai nő az utolsó esé­lyét is el­vesz­tette, hogy meg­sze­rezze a fran­cia ál­lam­pol­gár­sá­got.

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Az el­múlt he­tek­ben Af­ga­nisz­tán felől meg­nö­ve­ke­dett a nyo­más.

Az el­múlt he­tek­ben Af­ga­nisz­tán felől meg­nö­ve­ke­dett a nyo­más.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

Tel­je­sen egye­dül, egy ho­tel­szo­bá­ban hozta vi­lágra gyer­me­két egy nő, mind­ezt úgy, hogy Yo­u­tube-vi­de­ó­kat né­zett a hir­te­len jött szü­lés köz­ben.

Tel­je­sen egye­dül, egy ho­tel­szo­bá­ban hozta vi­lágra gyer­me­két egy nő, mind­ezt úgy, hogy Yo­u­tube-vi­de­ó­kat né­zett a hir­te­len jött szü­lés köz­ben. En­ge­dett ma­gá­nak egy kád meleg vizet, majd ki­ké­szí­tett közel ma­gá­hoz két tö­röl­kö­zőt...

Újabb áldozata halt meg a münsteri ámokfutónak

Újabb áldozata halt meg a münsteri ámokfutónak

Már a har­ma­dik ál­do­zat vesz­tette éle­tét a müns­teri fur­go­nos tá­ma­dás kö­vet­kez­té­ben.

Már a har­ma­dik ál­do­zat vesz­tette éle­tét a müns­teri fur­go­nos tá­ma­dás kö­vet­kez­té­ben.

A Sky News riportere ledagadtozta Katalin hercegné újszülött gyermekét

A Sky News riportere ledagadtozta Katalin hercegné újszülött gyermekét

For­rong az in­ter­net! Nyil­vá­no­san da­gad­toz­ták le Ka­ta­lin her­cegné új­szü­lött gyer­me­két

Szijjártó: a Sargentini-jelentés minősített hazugságok gyűjteménye

Szijjártó: a Sargentini-jelentés minősített hazugságok gyűjteménye

Be­mu­tat­ták csü­tör­tö­kön a LIBE-bi­zott­ság ké­szülő ma­gyar kü­lön­je­len­tés ter­ve­ze­tét Brüsszel­ben.

Pont egy erőemelő nő fenekébe csípett bele a bunkó férfi, elég csúnyán pórul járt!

Pont egy erőemelő nő fenekébe csípett bele a bunkó férfi, elég csúnyán pórul járt!

Le­anna Carr vissza­kéz­ből ütött úgy, hogy még a saját keze is véres lett.

Le­anna Carr vissza­kéz­ből ütött úgy, hogy még a saját kezét is vé­resre zúzta.

Bizonyítékra vágyott a svéd nő. Megkapta. Megerőszakolták

Bizonyítékra vágyott a svéd nő. Megkapta. Megerőszakolták

Durva ta­pasz­ta­lat volt.

Soha nem fél­tem vagy ag­gód­tam más or­szá­gok­ból ér­kező em­be­rek­től, azt gon­dol­tam, elég ér­de­kes be­szélni velük - mondta utó­lag a rend­őrök­nek.

Berobbant a migráció. Több mint 1300-an értek partot Olaszországban

Berobbant a migráció. Több mint 1300-an értek partot Olaszországban

A mig­ráns­mentő hajók is egyre ak­tí­vab­bak.

Ug­rás­sze­rűen nőtt a Lí­bi­á­ból Olasz­or­szág felé útnak in­dult mig­rán­sok száma. Hét­főn több mint 1300-an ér­kez­tek a dél-olasz­or­szági par­tokra, hó­na­pok óta elő­ször ilyen sokan egy­szerre. A mig­ráns­mentő hajók is egyre ak­tí­vab­bak.

Felgyújtotta a svájci templomot a szomáliai bevándorló

Felgyújtotta a svájci templomot a szomáliai bevándorló

Több gyer­tya­tartó, szo­bor és a szó­szék va­la­mint az or­gona is meg­sé­rült és ha va­laki észre nem veszi a tüzet, az egész temp­lom le­égett volna.

Több gyer­tya­tartó, szo­bor és a szó­szék va­la­mint az or­gona is meg­sé­rült és ha va­laki észre nem veszi a tüzet, az egész temp­lom le­égett volna.

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr je­le­net ját­szó­dott le Mac­ron és Trump kö­zö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója előtt.

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr je­le­net ját­szó­dott le Washing­ton­ban Em­ma­nuel Mac­ron és Do­nald Trump kö­zö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója előtt.

Egyre több fegyőrt bántalmaznak iszlamisták a német börtönökben

Akut hely hiány van a német börtönökben

Ko­moly prob­lé­mák van­nak a német bör­tö­nök­ben. Egy­részt szinte már alig van sza­bad hely ben­nük, más­részt pedig egyre több tá­ma­dás éri a sze­mély­ze­tet.

Már több iszlám hittantanárt keresnek Bécsben, mint keresztényt

Már több iszlám hittantanárt keresnek Bécsben, mint keresztényt

Szom­ba­ton írták ki Auszt­ri­á­ban a 2018/19-es tan­évre szóló ta­nári ál­lá­sok pá­lyá­zati le­he­tő­sé­gét.

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Áp­ri­lis kö­ze­pén volt olyan nap, hogy 24 órán belül három ember éle­tét is kés­sel ol­tot­ták ki Nagy-Bri­tan­nia fő­vá­ro­sá­ban.

Babakocsit toló párt és egy bácsit is elütött a torontói ámokfutó

Babakocsit toló párt és egy bácsit is elütött a torontói ámokfutó

Már 10 ha­lá­los ál­do­zat van.

Be­jár­ták a vi­lág­saj­tót a képek, ame­lye­ken egy fehér színű kis­busz lát­ható, amint a ka­na­dai Tor­on­tó­ban a jár­dán par­kol.

Rettenetes, miket művelt a meztelenül őrjöngő férfi az étteremben

Rettenetes, miket művelt a meztelenül őrjöngő férfi az étteremben

A tet­tes nem riadt vissza a gyil­ko­lás­tól sem.

A tet­tes nem riadt vissza a gyil­ko­lás­tól sem. Mint ki­de­rült, nem ez volt az első ügye a rend­őr­ség­gel.

Oszama bin Láden testőre segélyt kap Németországban

Oszama bin Láden testőre segélyt kap Németországban

Sami A. 97' óta él Né­met­or­szág­ban.

A férfi 1997 óta él Né­met­or­szág­ban, a ha­tó­sá­gok ve­szé­lyes isz­lam­is­ta­ként tart­ják szá­mon, ki­to­lon­colni még­sem tud­ják.

Megdöbbentő, nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Megdöbbentő, nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Min­de­nü­ket fel­ál­doz­ták.

Min­de­nü­ket fel­ál­doz­ták, hogy meg­ta­lál­ják rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lá­nyu­kat. Több mint egy év­ti­zede csak ennek élnek.

Elkeserítő véleménye van Berlin polgármesterének a közbiztonságról

Elkeserítő véleménye van Berlin polgármesterének a közbiztonságról

Ber­lin egyes ré­szein jobb, ha az ember nem sé­tál­gat egye­dül.

Ber­lin egyes ré­szein jobb, ha az ember nem sé­tál­gat egye­dül.

Négyen, egy ellen. Csoportos nemi erőszak dél-Spanyolországban

Négyen, egy ellen. Csoportos nemi erőszak dél-Spanyolországban

A fel­hajtó el­vitte a lányt a címre, ahol már vár­ták a ba­rá­tai...

A fel­hajtó el­vitte a lányt a címre, ahol már vár­ták a ba­rá­tai...

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

A pá­ri­zsi me­rény­le­tek szer­ve­ző­jét, Salah Ab­des­la­mot most nem a me­rény­let miatt ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé. Ebben az ügy­ben is bű­nös­nek ta­lál­ták.

Kitoloncolták Németországból, mert hazajárt nyaralni Marokkóba - Videó!

Kitoloncolták Németországból, mert hazajárt nyaralni Marokkóba -Videó!

A vi­deón az el­fo­gá­sá­tól, a frank­furti re­pü­lő­térre való utaz­ta­tá­sáig kö­vet­hető nyo­mon...

Újabb utasszállítón tört be az ablak menet közben! - videó

Újabb utasszállítón tört be az ablak menet közben! - videó

Az Air India egyik já­ra­tán tör­tént a sze­ren­csét­len­ség, ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úsz­ták az ott ülők a bal­ese­tet.

Az Air India egyik já­ra­tán tör­tént a sze­ren­csét­len­ség, ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úsz­ták az ott ülők a bal­ese­tet.

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

A fő­bérlő el­bor­zadt, ami­kor a ház­hoz ér­ke­zett. A rend­őr­ség még nyo­moz az ügy­ben.

A fő­bérlő el­bor­zadt, ami­kor a ház­hoz ér­ke­zett. A rend­őr­ség még nyo­moz az ügy­ben.

Így iktatták ki az öngyilkos merénylőt a hős katonák! - videó

Így iktatták ki az öngyilkos merénylőt a hős katonák! - videó

Má­sod­per­ce­ken mú­lott az éle­tük.

Má­sod­per­ce­ken mú­lott az éle­tük, de he­lyén volt a szíve a fi­a­tal egyen­ru­há­sok­nak. Az egyi­kük végig rög­zí­tette az ese­mé­nye­ket.

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Az egyik bécsi me­cset­ről az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki.

Az egyik bécsi me­cset kap­csán az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki. Az oszt­rák köz­te­le­ví­zió a hely­szí­nen sze­re­tett volna for­gatni, de rájuk tá­mad­tak. A szer­kesz­tőt még hasba is rúg­ták.

Kegyetlenül végeztek gyóntatás közben a katolikus pappal

Kegyetlenül végeztek gyóntatás közben a katolikus pappal

A men­tő­sök már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. Több lövés is érte.

A men­tő­sök már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. Több lövés is érte.

Durva bosszút állt szülein egy 12 éves iskolás

Durva bosszút állt szülein egy 12 éves iskolás

Össze­ve­szett a szü­le­i­vel, ezért gon­dolt a meg­tor­lásra. Azt mondta, is­ko­lába megy.

Össze­ve­szett a szü­le­i­vel, ezért gon­dolt a meg­tor­lásra. Azt mondta, is­ko­lába megy.

Sokkoló képsorok: élő közvetítés közben lőtték le a riportert

Sokkoló képsorok: élő közvetítés közben lőtték le a riportert

Egy­szer csak lö­vé­se­ket hal­lani.

A be­je­lent­ke­zés köz­ben egy­szer csak lö­vé­se­ket hal­lani.

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

"El­len­sú­lyozni kell a költ­sé­ge­ket."

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.

Most közölték: súlyos vonatbaleset történt, rengeteg a sérült

Most közölték: súlyos vonatbaleset történt, rengeteg a sérült

A Salz­burg­ban üt­kö­zött két vonat.

A salz­burgi fő­pá­lya­ud­va­ron üt­kö­zött össze két vonat, egy­előre nem tudni a bal­eset okát.

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

Döbbenet a repülőn, fegyveres rendőrök rángatták le a pilótát a gépről

A férfi vi­sel­ke­dése gya­nús lett a kol­lé­gák­nak, ezért rend­őrt hív­tak.

A férfi vi­sel­ke­dése gya­nús lett a kol­lé­gák­nak, ezért rend­őrt hív­tak. Sej­té­sük pedig az al­ko­hol­teszt után be is bi­zo­nyo­so­dott.

Kiborultak a szomszédok: hűtőket dobáltak a migránsok az ablakból

Kiborultak a szomszédok: hűtőket dobáltak a migránsok az ablakból

A német fő­vá­ros Wed­ding nevű ke­rü­le­té­nek egyik négy­eme­le­tes la­kó­há­zá­hoz 120 rendőr vo­nult ki a hét ele­jén.

Kiürítették a környéket: működőképes bombát találtak

Kiürítették a környéket: működőképes bombát találtak a határ közelében

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rús rob­ba­nó­sze­re­ket Pár­kány­nál ta­lálta meg egy ku­tyá­ját ke­reső férfi.

Rágyújtották a házát a fogadósra, a migránsok miatt

Rágyújtották a házát a fogadósra, a migránsok miatt

7 be­ván­dorló ellen til­ta­koz­tak egy kis­vá­ros­ban és a saját szom­szé­dai tá­mad­tak rá a fo­ga­dósra...

7 be­ván­dorló ellen til­ta­koz­tak egy kis­vá­ros­ban és a saját szom­szé­dai tá­mad­tak rá arra a fo­ga­dósra, aki üz­le­tet akart csi­nálni a mig­rán­sok­ból.

Több zsebpénzt, jobb ételeket - kiabálták az agresszív migránsok

Több zsebpénzt, jobb ételeket - kiabálták az agresszív migránsok

Mint­egy 150 af­ri­kai mig­ráns vo­nult ut­cára a ba­jor­or­szági Fürs­ten­feld­b­ruck­ban szer­dán dél­előtt.

Mint­egy 150 af­ri­kai mig­ráns vo­nult ut­cára a ba­jor­or­szági Fürs­ten­feld­b­ruck­ban szer­dán dél­előtt.

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

13 éves kislányt erőszakolt meg Londonban a szexuális ragadozó

De nem szá­mí­tott arra, ami az­után tör­tént... Hiába ta­ga­dott, a DNS vizs­gá­lat el­lene szólt és 8 évre bör­tönbe zár­ták.

Pedofil migráns: Jakuzziban fogdosta a kiskorú lányt az afgán férfi

Pedofil migráns: Jakuzziban fogdosta a kiskorú lányt az afgán férfi

A düs­sel­dorfi für­dő­ben őri­zetbe vett a rend­őr­ség egy 19 éves afgán mig­ránst.

Hullaként kellett pózolniuk a gyerekeknek egy bécsi mecsetben

Hullaként kellett pózolniuk a gyerekeknek egy bécsi mecsetben

Az oszt­rák Fal­ter nevű ma­ga­zin sok­koló ké­pe­ket tett közzé...

Az oszt­rák Fal­ter nevű ma­ga­zin sok­koló ké­pe­ket tett közzé, ame­lye­ken töb­bek közt hul­la­ként pó­zoló mu­zul­mán gye­re­kek lát­ha­tóak. A bécsi me­cset­ben a gye­re­ke­ket a ka­to­na­életre ne­ve­lik, és fo­lya­ma­to­sak a há­bo­rús té­májú fel­ada­tok, já­té­kok.

Bevándorlóországgá vált Németország: a menőségnek komoly veszélye van

Bevándorlóországgá vált Németország: a menőségnek komoly veszélye van

Az Eco­no­mist cím­la­pon ne­vezte me­nő­nek Né­met­or­szá­got.

A be­fo­lyá­sos brit he­ti­lap, az Eco­no­mist cím­la­pon ne­vezte me­nő­nek Né­met­or­szá­got.

Kitoloncoltak egy magyart Angliából. Most videóban meséli el a sztorit

Kitoloncoltak egy magyart Angliából. Most videóban meséli el a sztorit

Né­hány hete ugyan­így járt az Iden­ti­tás Ge­ne­rá­ció oszt­rák ve­ze­tője, Mar­tin Sell­ner is.

Pánik a repülőn: felrobbant az egyik hajtómű. Videó!

Pánik a repülőn: felrobbant az egyik hajtómű. Videó!

Kész csoda, hogy "csak" egy ha­lott volt

Az egyik utas olyas­mi­ről ké­szí­tett vi­deót, amit senki sem sze­retne látni. "Csak" egy va­laki halt meg, akit a lég­nyo­más szinte ki­szip­pan­tott a gép­ből.

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Rajta kívűl még to­vábbi négy rendőr is meg­sé­rült az össze­csa­pás­ban.

Rajta kívűl még to­vábbi négy rendőr is meg­sé­rült az össze­csa­pás­ban, amely Linz bel­vá­ro­sá­ban tör­tént. A ra­bi­á­tus férfi onnan jött, ahová oszt­rák és ma­gyar tu­ris­ták is szí­ve­sen men­nek.

Orbán nem cserkészfiú, leckét adott Brüsszelnek

Orbán nem cserkészfiú, leckét adott Brüsszelnek

Orbán Vik­tor áp­ri­lis 8-án le­súj­tott a brüsszeli bü­rok­ra­tákra, és egész Eu­ró­pá­nak gyö­nyörű lec­két adott a de­mok­rá­ci­á­ból.

A Washing­ton Times szer­kesz­tő­ségi ál­lás­fog­la­lá­sá­ban arról ír, hogy Orbán Vik­tor áp­ri­lis 8-án le­súj­tott a brüsszeli bü­rok­ra­tákra, és egész Eu­ró­pá­nak gyö­nyörű lec­két adott a de­mok­rá­ci­á­ból.

12-szer lőttek a zsemlét lopó migránsra a zsaruk!

12-szer lőttek a zsemlét lopó migránsra a zsaruk!

Rend­őrö­ket hív­tak ahhoz a 19 éves afgán mig­ráns­hoz, aki egy német pék­ség előtt ran­da­lí­ro­zott.

Rend­őrö­ket hív­tak ahhoz a 19 éves afgán mig­ráns­hoz, aki egy német pék­ség előtt ran­da­lí­ro­zott.

Ezzel a trükkel terroristák is bejutottak az Európai Unióba

Ezzel a trükkel terroristák is bejutottak az Európai Unióba

Egyre több me­ne­kült árulja az Eu­ró­pai Uni­ó­ban (EU) ka­pott hi­va­ta­los ira­tait.

Pár napja súrolta a Földet egy kisbolygó, és még csak észre sem vettük, hogy jön...

Pár napja súrolta a Földet egy kisbolygó, és még csak észre sem vettük, hogy jön...

Csil­la­gá­szati ér­te­lem­ben véve egy haj­szál­nyira hú­zott el a fut­ball­pá­lya nagy­ságú kis­bolygó...

10 bevándorló közül csak 1 dolgozik Hollandiában...

10 bevándorló közül csak 1 dolgozik Hollandiában...

Van egy ér­de­kes ta­nul­ság is...

Nem a teg­nap, hanem a 2 és fél évvel ez­előtt ér­ke­zet­tek­ről ké­szült egy ér­de­kes fel­mé­rés. Van egy olyan ta­nul­sága is, amelyre a kor­mány szá­mít­ha­tott volna.

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott!

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Közel egy napig tar­tott a tö­meg­ve­re­ke­dés, mely­ben ké­sek­kel va­dász­tak egy­másra a rabok.

Közel egy napig tar­tott a tö­meg­ve­re­ke­dés, mely­ben ké­sek­kel va­dász­tak egy­másra a rabok.

Svédország: 20 nemi erőszakos cselekmény, naponta!

Svédország: 20 nemi erőszakos cselekmény, naponta!

Szi­go­rúbb bün­te­té­se­ket sze­ret­né­nek.

A kül­föld­ről ér­ke­zett be­ván­dor­lók kö­zött öt­ször annyi gya­nú­sí­tott van, mint az ős­ho­nos své­dek ese­té­ben.

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

A rend­őrök a nyo­mo­zás során már sok­szor gon­dol­ták azt, hogy forró nyo­mon van­nak, de a kis­lány évek óta nem ke­rült elő.

Bolond világ: Migránsok százai alig várják, hogy letartóztassák őket!

Bolond világ: Migránsok százai alig várják, hogy letartóztassák őket!

Bé­ké­sen, órá­kig sor­ban áll­nak a rend­őr­ség előtt.

In­kább bé­ké­sen, órá­kig sor­ban áll­nak a rend­őr­ség előtt az észak-görög ki­kö­tő­vá­ros­ban.

Kilencszeresére nőtt a machetés támadások aránya 3 év alatt!!

Kilencszeresére nőtt a machetés támadások aránya 3 év alatt!!

Mi­köz­ben 2009 óta 20 ezer­rel ke­ve­sebb rendőr tel­je­sít szol­gá­la­tot a szi­get­or­szág­ban...

Most már 90 per­cen­ként van egy ilyen tá­ma­dás Nagy-Bri­tan­ni­á­ban..

A letiltott helyett új videót tett fel Lacika, a magyar kamionos...

A letiltott helyett új videót tett fel Lacika, a magyar kamionos...

Mig­rán­sok kö­zé­pen...

A vi­de­ó­meg­osztó cen­zo­ra­i­nak nem tet­szet, hogy a Ca­lais mel­leti au­tó­pá­lyán La­cika mig­rán­so­kat vi­de­ó­zott és kom­men­tálta a vi­sel­ke­dé­sü­ket.

"Szexet vagy meghalsz!" A 18 éves német lány választhatott...

"Szexet vagy meghalsz!" A 18 éves német lány választhatott...

A szí­riai be­ván­dorló már három éve élt Né­met­or­szág­ban. A bru­tá­lis tör­té­net egy Mün­chen­hez kö­zeli kis­vá­ros­ban ját­szó­dott le.

Dráma a stadionban: száguldó labda találta el a kétéves kislány fejét

Dráma a stadionban: száguldó labda találta el a kétéves kislány fejét

A kicsi agya be­vér­zett, és ko­po­nya­csont­tö­rést szen­ve­dett.

A kicsi agya be­vér­zett, és ko­po­nya­csont­tö­rést szen­ve­dett.

Soros nem viccel, sürgős tárgyalnivaló miatt elugrott Brüsszelbe

Soros nem viccel, sürgős tárgyalnivaló miatt elugrott Brüsszelbe

Te­rí­té­ken az EU meg­osz­tott­sá­gá­nak fel­szá­mo­lása.

Te­rí­té­ken az EU meg­osz­tott­sá­gá­nak fel­szá­mo­lása. Nem nehéz ki­ta­lálni, kik a meg­osz­tók.

Kitoloncoltak egy magyar fiatalt Nagy-Britanniából!

Kitoloncoltak egy magyar fiatalt Nagy-Britanniából!

Az isz­la­mi­zá­ci­ó­ról be­szélt volna.

Azaz, be sem en­ged­ték, mert az isz­la­mi­zá­ci­ó­ról be­szélt volna. Né­hány hete ugyan­így járt az Iden­ti­tás Ge­ne­rá­ció oszt­rák ve­ze­tője, Mar­tin Sell­ner is.

Felsikoltottak az utasok, rémületes dolgot művelt egy férfi a repülőn

Felsikoltottak az utasok, rémületes dolgot művelt egy férfi a repülőn

A drá­mai je­le­net kis híján az uta­sok éle­tébe ke­rült, de né­há­nyan idő­ben kap­csol­tak és le­te­per­ték a férfit.

Eltörlik a iskolai dolgozatot és a házi feladatokat Svédországban!

Eltörlik a iskolai dolgozatot és a házi feladatokat Svédországban!

Hadd le­gyen könnyebb be­il­lesz­kedni a mig­rán­sok gyer­me­ke­i­nek.

Hadd le­gyen könnyebb be­il­lesz­kedni a mig­rán­sok gyer­me­ke­i­nek. Egye­lőre egy is­ko­lá­ban van így, de az ál­lami sajtó lel­ke­sen tá­mo­gatja a kí­sér­le­tet. Ki tudja, lehet, hogy rö­vi­de­sen már az egész or­szág­ban így ok­tat­nak.

Sokkoló jelenet, New York utcáin gyújtotta fel magát az ismert ügyvéd

Sokkoló jelenet, New York utcáin gyújtotta fel magát az ismert ügyvéd

A 60 éves ügy­véd leg­hí­re­sebb ese­té­ből film ké­szült, amely két Os­cart zse­belt be.

Megfagyott a szemtanúk ereiben a vér: apja dobta le a tetőről a babát

Megfagyott a szemtanúk ereiben a vér: apja dobta le a tetőről a babát

A férfi körül álló rend­őrök sze­ren­csé­sen el­kap­ták a ki­csit, így kar­co­lá­sok nél­kül meg­úszta az ese­tet.

Jégeső és hóvihar tombol, többen életüket vesztették az Államokban

Jégeső és hóvihar tombol, többen életüket vesztették az Államokban

Már zöl­dell­tek a nö­vé­nyek, most pedig min­dent vas­tag hó­ta­karó borít.

Már zöl­dell­tek a nö­vé­nyek, most pedig min­dent vas­tag hó­ta­karó borít.

Nehogy lemaradj! 2022-re már lehet szobát foglalni az első űrhotelbe!

Nehogy lemaradj! 2022-re már lehet szobát foglalni az első űrhotelbe!

Ha Ar­nold Schwar­ze­neg­ger meg­ta­ní­tott ne­künk va­la­mit a Total Re­call-ban, az az, hogy egy boly­gó­közi pi­he­nés ször­nyű ötlet.

Terrortámadástól retteg New York

Terrortámadástól retteg New York

Félő, hogy a szél­ső­sé­ges musz­li­mok bosszút áll­nak.

Félő, hogy a szél­ső­sé­ges musz­li­mok vér­für­dő­vel akar­nak bosszút állni a szí­riai lé­gi­csa­pá­so­kért - és ke­gyet­len­sé­gük cél­pontja az ame­ri­kai met­ro­po­lisz lehet.

2626 francia hírszerző titkos adatát találták meg egy dzsihadistánál

2626 francia hírszerző titkos adatát találták meg egy dzsihadistánál

Ez bi­zony bot­rány a ja­vá­ból. A gya­nú­sí­tott még hall­gat.

A gya­nú­sí­tott még hall­gat, a ter­ror­el­há­rí­tók pedig újult erő­vel nyo­moz­nak a ki­szi­vá­rog­tató után.

Halálra késelte 1 éves gyerekét és az exfeleségét a bevándorló!

Halálra késelte 1 éves gyerekét és az exfeleségét a bevándorló!

Fel­zak­latta a né­me­te­ket ez a ham­burgi gyil­kos­ság.

Fel­zak­latta a né­me­te­ket ez a ham­burgi gyil­kos­ság mert a ni­gé­riai férfi­nak német fe­le­sége volt.

Most jött: lezuhant egy orosz helikopter, mindenki meghalt

Most jött: lezuhant egy orosz helikopter, mindenki meghalt

A Balti-ten­gerbe zu­han­tak.

Az orosz ka­to­nai he­li­kop­ter a Balti-ten­gerbe zu­hant va­la­mi­vel éjfél előtt.

A francia nők 81 %-át zaklatták szexuálisan utcán vagy járműveken

A francia nők 81 %-át zaklatták szexuálisan utcán vagy járműveken

8 szá­za­lé­ku­kat meg is erő­sza­kol­ták kü­lön­böző jár­mű­ve­ken.

8 szá­za­lé­ku­kat meg is erő­sza­kol­ták. A nők 28 szá­za­léka ta­lál­ko­zott már "mu­to­ga­tós" férfi­ak­kal. A ti­pi­kus ál­do­zat 25 éves­nél fi­a­ta­labb és nagy­vá­ros­ban lakik.

Multikulti kábítószerbandákat ártalmatlanítottak Innsbruckban

Multikulti kábítószerbandákat ártalmatlanítottak Innsbruckban

A cse­csen, ma­rok­kói, al­gé­riai bű­nö­zők "mun­ká­ját" mások is se­gí­tet­ték.

A cse­csen, ma­rok­kói, al­gé­riai bű­nö­zők "mun­ká­ját" más ál­lam­pol­gá­rok is se­gí­tet­ték.

Koncertezés közben lőtték le a népszerű énekesnőt! - videó

Koncertezés közben lőtték le a népszerű énekesnőt! - videó

A mű­vésznő rá­adá­sul ter­hes volt.

A mű­vésznő rá­adá­sul ter­hes volt, ami még tra­gi­ku­sabbá teszi az ese­ményt. El­ké­pesztő indok miatt gyil­kolt az ittas tet­tes...

Iszonyat a hegyekben, mentőhelikoptert riasztottak

Iszonyat a hegyekben, mentőhelikoptert riasztottak

Egy ko­los­tor­ból ér­ke­zett a be­je­len­tés.

A 18, 62 és 64 éves ál­do­za­tok holt­tes­tét kü­lön­böző he­lye­ket ta­lál­ták meg. Egy ko­los­tor­ból ér­ke­zett a be­je­len­tés.

Brutális migránstámadás a szomszédunkban

Brutális migránstámadás a szomszédunkban

Iráni, pa­lesz­tin és lí­biai "fi­a­ta­lok" agyba-főbe ver­tek egy szerb férfit. Ne­vet­sé­ges in­dok­kal, ne­vet­sé­ges bün­te­tést kap­tak érte.

Iráni, pa­lesz­tin és lí­biai "fi­a­ta­lok" agyba-főbe ver­tek egy szerb férfit. Ne­vet­sé­ges in­dok­kal, ne­vet­sé­ges bün­te­tést kap­tak érte. Az eset soha nem de­rült volna ki, ha egy já­ró­kelő az utcán meg nem ta­lálja a bí­ró­sági vég­zést...