POLITIK

KÜLFÖLD

Orbán Viktor: Imádkozunk a madeirai tragédia áldozataiért

Orbán Viktor: Imádkozunk a tragédia áldozataiért

Le­vél­ben nyil­vá­ní­totta rész­vé­tét Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a német kan­cel­lár­nak a Ma­dei­rán tör­tént tra­gi­kus busz­bal­eset miatt.

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak... Videó

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak...Videó!

A te­her­au­tó­kon akar­tak el­bújni.

A rally ver­seny­ről Eu­ró­pába vissza­térő, mo­to­ro­kat szá­l­ító te­her­au­tó­kon sze­ret­tek volna el­bújni jó­né­há­nyan a Föld­közi-ten­ger part­ján.

Szijjártó: Hatalmas áremelést hozna a francia adójavaslat

Szijjártó: Hatalmas áremelést hozna a francia adójavaslat

Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak (EU) ismét ver­seny­ké­pes­nek és biz­ton­sá­gos­nak kell len­nie - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak (EU) ismét ver­seny­ké­pes­nek és biz­ton­sá­gos­nak kell len­nie - je­len­tette ki Szij­jártó Péter, kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter Po­zsony­ban.

Szélsőbalos terrortámadás, AfD-s autókat gyújtogattak

Szélsőbalos terrortámadás, AfD-s autókat gyújtogattak

Essen vá­ro­sá­ban lán­gol­tak az autók.

Szer­dá­ról csü­tör­tökre vir­radó éjjel Essen vá­ro­sá­ban lán­gol­tak az autók, sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént. Az AfD sze­rint po­li­ti­kai in­dít­ta­tású me­rény­let tör­tént.

Másfél naponta megöltek egy németet a menedékkérők és menekültek!

Másfél naponta megöltek egy németet a menedékkérők és menekültek!

Ez két­szer több ha­lot­tat je­lent, mint 2017-ben volt.

Ez két­szer több ha­lot­tat je­lent, mint 2017-ben volt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Tö­meg­ve­re­ke­dés­hez ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get Bo­cholt­ban.

Tö­meg­ve­re­ke­dés­hez ri­asz­tot­ták az egyik éj­szaka a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Bo­cholt­ban. Ami­kor az egyen­ru­há­sok a hely­színre ér­kez­tek, akkor meg­vál­to­zott a köz­han­gu­lat, és a két­száz­nál na­gyobb tömeg a jár­őrö­ket kezdte fe­nye­getni.

Minden rendőr elektromos sokkolót is kap júniustól!

Minden rendőr elektromos sokkolót is kap júniustól!

Mat­teo Sal­vini sze­rint si­ke­res volt az a kí­sér­let amelybe 11 vá­rost von­tak be. Most or­szág­szerte ki­ter­jesz­tik.

Mat­teo Sal­vini sze­rint si­ke­res volt az a kí­sér­let amelybe 11 vá­rost von­tak be.

Rosszul lett több gyerek az iskolában, durva mit tett diáktársuk velük

Rosszul lett több gyerek az iskolában, durva mit tett diáktársuk velük

A gye­re­kek ká­bí­tó­sze­res sütit kap­tak a lány­tól, aki azt ál­lítja, hogy sen­ki­nek sem akart ár­tani.

Aggasztó hírt közöltek: nem lesz többé olyan a Notre Dame, mint régen

Aggasztó hírt közöltek: nem lesz többé olyan a Notre Dame, mint régen

A szé­kes­egy­ház te­tő­szer­ke­zete a héten tel­je­sen le­égett, a hely­re­ál­lí­tás körül azon­ban még van­nak kér­dé­sek.

Durva földrengésről jött hír: káosz a közlekedésben, még tart a mentés

Durva földrengésről jött hír: káosz a közlekedésben, még tart a mentés

A föld­ren­gés csü­tör­tö­kön Taj­vant rázta meg.

A föld­ren­gés csü­tör­tö­kön Taj­vant rázta meg, a ha­tó­sá­gok még to­vábbi utó­ren­gé­sekre szá­mí­ta­nak.

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

Elmar Brok pén­zért adta az in­gye­nes brüsszeli be­lé­pő­ket.

Elmar Brok - aki kulcs­sze­re­pet ját­szott a leg­utóbbi nagy­ko­a­lí­ciós tár­gya­lá­so­kon is - a német ke­resz­tény­de­mok­ra­ták iko­ni­kus ve­te­rán­já­nak szá­mít.

Döntött az Európai Parlament, megnövelik a Frontexet

Döntött az Európai Parlament, megnövelik a Frontexet

Jó­vá­hagy­ták az uniós határ- és part­vé­delmi ügy­nök­ség (Fron­tex) meg­erő­sí­té­sé­ről lét­re­jött egyez­sé­get.

Kigyulladt a repülő, a szárnyra menekültek a pánikoló utasok - videó

Kigyulladt a repülő, a szárnyra menekültek a pánikoló utasok - videó

A mo­tor­ból csap­tak fel lán­gok a fel­szál­lás előtt.

A mo­tor­ból csap­tak fel lán­gok a fel­szál­lás előtt, töb­ben pedig annyira pá­nikba estek, hogy azon­nal me­ne­külni kezd­tek.

Megható dologgal rukkolt elő egy francia cég a Notre-Dame-i tűz miatt

Megható dologgal rukkolt elő egy francia cég a Notre-Dame-i tűz miatt

Nem csak pénzt aján­lot­tak fel, hanem meg­ható gesz­tus­sal áll­tak elő.

Az egyik fran­cia já­ték­gyártó vál­la­lat egé­szen el­ké­pesztő öt­let­tel állt elő, mi­u­tán le­égett a pá­ri­zsi Notre-Dame Szé­kes­egy­ház te­teje. Nem csak ha­tal­mas összeg­gel já­rul­tak hozzá a fel­újí­tási mun­ká­la­tok­hoz, hanem egy meg­ható gesz­tust is ki­öt­löt­tek.

Hatalmas razzia a berlini migránsnegyedben

Hatalmas razzia a berlini migránsnegyedben

Ne­u­kölln­ben tar­totta a helyi rend­őr­ség az el­múlt év­ti­ze­dek leg­na­gyobb raz­zi­á­ját.

Ber­lin je­len­tős rész­ben közel-ke­leti mig­rán­sok lakta ke­rü­le­té­ben, Ne­u­kölln­ben tar­totta a helyi rend­őr­ség az el­múlt év­ti­ze­dek leg­na­gyobb raz­zi­á­ját.

Dagad a botrány: az osztályban vágatta le a diák festett haját a tanárnő

Dagad a botrány: az osztályban vágatta le a diák festett haját a tanárnő

Kinek a dolga el­dön­teni, hogy mi­lyen fri­zu­rát vi­sel­het a gye­rek? A kis­lány szü­lői en­ge­déllyel ment fod­rász­hoz.

A Notre-Dame nem volt biztosítva tűzkár ellen!

A Notre-Dame nem volt biztosítva tűzkár ellen!

Sem­mi­lyen kár ellen nem volt...

Pon­to­sab­ban: sem­mi­lyen kár ellen nem volt biz­to­sítva. Rá­adá­sul az eddig össze­gyűj­tött összeg tíz­sze­re­sére lenne szük­ség az új­jáépí­tés­hez!

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Lé­te­zik egy for­ga­tó­könyv arra vo­nat­ko­zóan is, hogy az el­tűnt kis­lány biz­ton­ság­ban van. Bi­za­kod­nak a szü­lők.

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

A tűz­ol­tók az éle­tü­ket tet­ték koc­kára, cso­dá­val ha­tá­ros módon pedig csak egyi­kük sé­rült meg.

Valóságos csoda, kincs került elő a Notre-Dame romjai alól

Valóságos csoda, kincs került elő a Notre-Dame romjai alól

Az erek­lye­tar­tó­ról mos­ta­náig min­denki azt hitte, hogy a tűz mar­ta­lé­kává vált.

Az erek­lye­tar­tó­ról mos­ta­náig min­denki azt hitte, hogy a tűz mar­ta­lé­kává vált.

Az orvos szeme is kikerekedett, döbbenetes, ami az ultrahangon látszott

Az orvos szeme is kikerekedett, döbbenetes, ami az ultrahangon látszott

A vá­ran­dós nő most azon ag­gód­hat, hogy ezek után mi­lyen lesz gyer­me­kei kap­cso­lata, mi­u­tán vi­lágra jöt­tek.

Az Iszlám Állam titkos terveire bukkantak egy ostrom helyszínén

Az Iszlám Állam titkos terveire bukkantak egy ostrom helyszínén

Ré­misztő hírek lát­tak nap­vi­lá­got.

Alig egy hó­napja ér­kez­tek a hírek, hogy az Isz­lám Ál­la­mot le­győz­ték...

Kovács Zoltán: Szeretik az olaszok a magyar határozottságot

Kovács Zoltán: Szeretik az olaszok a magyar határozottságot

Az ola­szok több­sége ma a ma­gya­rok ha­tá­ro­zott­sá­gát tartja kö­ve­ten­dő­nek Ko­vács Zol­tán ál­lam­tit­kár sze­rint.

Az ola­szok több­sége ma a ma­gya­rok ha­tá­ro­zott­sá­gát tartja kö­ve­ten­dő­nek az ál­lam­tit­kár sze­rint.

Úton Eurafrika felé! Így befolyásolja Európa jövőjét az afrikai népességrobbanás

Úton Eurafrika felé! Így befolyásolja Európa jövőjét az afrikai népességrobbanás

Úton Eu­raf­rika felé! - ezzel a cím­mel kö­zölt írást a német Bayern­ku­rier.

Úton Eurf­rika felé! - ezzel a cím­mel kö­zölt írást a német Bayern­ku­rier.

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

A fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták, hogy egy kutya úszik fe­lé­jük a víz­ben.

El van ragadtatva a migránspaktumtól Merkel mutti

El van ragadtatva a migránspaktumtól Merkel mutti

Kép­te­len el­is­merni, hogy té­ve­dett.

Kép­te­len el­is­merni, hogy ha­tal­ma­sat té­ve­dett, ezért ma is a mig­rá­ció elő­nye­i­ről és az uniós or­szá­gok "kö­te­les­sé­ge­i­ről" papol Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár.

Így üldözi az elefánt a turistákat - videó

Így üldözi el az elefánt a területére betévedt és mindent megörökíteni vágyó turistákat - videó

A ha­tal­mas ál­lat­nak elege lett a te­rü­le­tére jár­mű­vel be­hajtó és fény­ké­pező tu­ris­ták­ból, s nekik ron­tott. Videó ké­szült a me­ne­külő em­be­re­ket el­ül­döző monst­rum­ról.

A ha­tal­mas ál­lat­nak elege lett a te­rü­le­tére jár­mű­vel be­hajtó és fény­ké­pező tu­ris­ták­ból, s nekik ron­tott. Videó ké­szült a me­ne­külő em­be­re­ket el­ül­döző monst­rum­ról.

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le a vak­merő so­főrt, aki­nek ezért simán ugor­hat a jog­sija.

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le a vak­merő so­főrt, aki­nek ezért simán ugor­hat a jog­sija.

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént.

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént. A sze­rel­vény 3-400 mé­te­ren tolta maga előtt az utas­szál­lító jár­mű­vet a ro­má­niai Buzau me­gyé­ben.

Így nézett ki reggelre a Notre-Dame - a V4NA hírügynökség exkluzív képei

Így nézett ki reggelre a Notre Dame - a V4NA hírügynökség exkluzív képei

Döb­be­ne­tes erejű fel­vé­te­lek Pá­rizs im­po­záns szé­kes­egy­há­zá­ról, me­lyet tűz ron­gált meg hétfő éj­szaka.

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet a francia fővárosban

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást.

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást a Notre Dame ka­ted­rá­lis­ban pusz­tító tűz ügyé­ben, a tűz­ol­tó­ság pedig kedd reg­gel be­je­len­tette, hogy tel­je­sen meg­fé­kez­ték a lán­go­kat.

Döbbenet, levágott lábú női csontvázat találtak a vízvezeték kiépítése közben

Döbbenet, levágott lábú női csontvázat találtak a vízvezeték kiépítése közben

Az ang­liai Ox­fords­hire kö­ze­lé­ben egy új víz­ve­ze­ték há­ló­za­tot épí­tet­tek ki.

Az ang­liai Ox­fords­hire kö­ze­lé­ben egy új víz­ve­ze­ték há­ló­za­tot épí­tet­tek ki a mun­ká­sok. Ásás köz­ben ta­lál­tak a csont­vá­zakra, me­lye­ket rö­vi­de­sen ré­gé­szek kezd­tek el vizs­gálni. Döb­be­net, mit ál­la­pí­tot­tak meg a földi ma­rad­vá­nyok­ról.

Migránsinváziótól tartanak Közép-Európa polgárai

Migránsinváziótól tartanak Közép-Európa polgárai

Arra szá­mí­ta­nak, hogy a kö­vet­kező egy év­ti­zed­ben nö­ve­kedni fog az Eu­ró­pai Uni­óba irá­nyuló be­ván­dor­lás mér­téke.

Arra szá­mí­ta­nak, hogy a kö­vet­kező egy év­ti­zed­ben nö­ve­kedni fog az Eu­ró­pai Uni­óba irá­nyuló be­ván­dor­lás mér­téke.

Notre Dame-i tűzvész: Magyarország együttérez Franciaországgal

Notre Dame-i tűzvész: Magyarország együttérez Franciaországgal

Szíj­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki a hétfő éj­szaka tör­tén­tek miatt.

Ennyi maradt a Notre Dame-ból: hatalmas pusztítást végzett a tűz

Ennyi maradt a Notre Dame-ból: hatalmas pusztítást végzett a tűz

Órá­kon át égett az emb­le­ma­ti­kus szé­kes­egy­ház, meg­sem­mi­sült a hu­szár­tor­nya és a tel­jes te­tő­szer­ke­zete is.

10 nőt erőszakolt meg a migráns

10 nőt erőszakolt meg a migráns

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban.

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban, mert leg­alább 10 fi­a­tal nőt erő­sza­kolt meg, vagy zak­la­tott sze­xu­á­li­san, köz­tük kis­ko­rú­a­kat is. Pszi­chi­á­tere sze­rint "adap­tá­ciós za­var­ban" szen­ved.

Most kaptuk: ég a párizsi Notre-Dame Székesegyház - videó

Most kaptuk: ég a párizsi Notre-Dame Székesegyház - videó

Ki­ürí­tet­ték a kör­nyé­ket.

Ha­tal­mas lán­gok­kal ég Pá­rizs bel­vá­ro­sá­ban a Notre Dame Szé­kes­egy­ház. A több, mint 800 éves épü­le­ten épp fel­újí­tási mun­ká­la­to­kat vé­gez­tek, mikor va­lami lángra ka­pott.

Rendőrgyilkos volt-e a férfi, vagy sem? Kiadják-e őt Iraknak?

Rendőrgyilkos volt-e a férfi, vagy sem? Kiadják-e őt Iraknak?

Az il­lető 2012-ben már me­ne­dék­jo­got ka­pott, de most Irak vissza­kéri őt, mert gyil­kos­nak tart­ják.

Az il­lető 2012-ben már me­ne­dék­jo­got ka­pott, de most Irak vissza­kéri őt, mert gyil­kos­nak tart­ják.

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai! Videó

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai! Videó

Va­laki a saját la­ká­sá­ból vette fel, amint egy szí­nes bőrű férfi az utcán kezd ütni egy nőt.

Élőben közvetítette Facebookon a férfi, ahogy a rendőrök üldözik!

Élőben közvetítette Facebookon a férfi, ahogy a rendőrök üldözik!

Rá­adá­sul me­ne­kü­lés köz­ben még bal­ese­tet is oko­zott a fe­le­lőt­len el­kö­vető.

Ide hollandok nem költözhetnek! - üzenték a malukák Hollandiában

Ide hollandok nem költözhetnek! - üzenték a malukák Hollandiában

Ez egy Ma­luku ke­rü­let. Csak a Ma­lu­kák szá­mára! - ol­vas­ható egy fel­ira­ton.

Ez egy Ma­luku ke­rü­let. Csak a Ma­lu­kák szá­mára! - ol­vas­ható egy fel­ira­ton.

Az olasz titkosszolgálat legújabb jelentése meglehetősen riasztó

Az olasz titkosszolgálat legújabb jelentése meglehetősen riasztó

Nap­ról napra egyre több ha­lottja van a lí­biai fő­vá­ros­ban, Tri­po­li­ban zajló har­cok­nak.

Nap­ról napra egyre több ha­lottja van a lí­biai fő­vá­ros­ban zajló har­cok­nak.

Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Orbán Viktor: Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got.

Csak a Fi­desz-KDNP al­kal­mas arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got a nem­zet­közi szín­té­ren, hogy ki­áll­jon a ma­gya­ro­kért Brüsszel­ben - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Muszlimok uralják a német iskolákat

Muszlimok uralják a német iskolákat

A német ok­ta­tási in­téz­mé­nyek, hogy in­teg­rá­lód­nak - a musz­li­mok­hoz.

Las­san­ként odáig süllyed­nek a német ok­ta­tási in­téz­mé­nyek, hogy in­teg­rá­lód­nak - a musz­li­mok aka­rata sze­rint. Újabb pél­dája ennek az a ber­lini tör­té­net, ame­lyet az Origo.hu tett közzé.

533 afgán hazarepült. Ez 5,5 millió euróba került a német adófizetőknek

533 afgán hazarepült. Ez 5,5 millió euróba került a német adófizetőknek

Vajon mennyibe ke­rülne ha mind­annyi­u­kat re­pü­lőre ül­tet­nék?

De ta­valy már 257 ezer afgán volt az or­szág­ban. Vajon mennyibe ke­rülne ha mind­annyi­u­kat re­pü­lőre ül­tet­nék? Ki­szá­mol­tuk.

Autós ámokfutó! Legalább 10 svédet akart megölni, hogy mártír legyen

Autós ámokfutó! Legalább 10 svédet akart megölni, hogy mártír legyen

Egy tanú sze­rint fi­a­ta­lok egy cso­port­ját is meg­cé­lozta, akik 30-40-en le­het­tek.

Egy tanú sze­rint fi­a­ta­lok egy cso­port­ját is meg­cé­lozta, akik 30-40-en le­het­tek, de a járda széle túl magas volt, így a ko­csi­já­val nem tu­dott fel­haj­tani rá.

Botrány! Bűnöző muszlimok brit földről támogatták az Al-Kaidát

Botrány! Bűnöző muszlimok brit földről támogatták az Al-Kaidát

Rá­adá­sul kap­cso­lat­ban áll­tak azok­kal a ter­ro­ris­ták­kal, akik bom­ba­me­rény­le­te­ket kö­vet­tek el Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

Szíriai migráns erőszakolt meg egy 16 éves lányt Brémában

Szíriai migráns erőszakolt meg egy 16 éves lányt Brémában

Feb­ruár ele­jén tá­madt meg egy is­me­ret­len férfi egy 16 éves lányt. Az ál­do­zat nemi erő­szak el­kö­ve­tése miatt tett fel­je­len­tést.

Feb­ruár ele­jén tá­madt meg egy is­me­ret­len férfi egy 16 éves lányt. Az ál­do­zat nemi erő­szak el­kö­ve­tése miatt tett fel­je­len­tést. A rend­őr­ség pár napja adott ki fény­ké­pes kö­rö­zést a szí­riai gya­nú­sí­tott ellen, akit rövid időn belül si­ke­rült is el­fogni.

Szerbia mielőbbi uniós tagsága minden EU-tagország érdeke

Szerbia mielőbbi uniós tagsága minden EU-tagország érdeke

Szer­bia mi­előbbi eu­ró­pai uniós csat­la­ko­zása mel­lett állt ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn Sza­bad­kán.

Szer­bia mi­előbbi eu­ró­pai uniós csat­la­ko­zása mel­lett állt ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn Sza­bad­kán, a ma­gyar és a szerb kor­mány ötö­dik együt­tes ülése után, Ana Br­na­bic szerb kor­mányfő tár­sa­sá­gá­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Különleges fotót tett ki Instagram-oldalára Orbán Viktor

Különleges fotót tett ki Instagram-oldalára Orbán Viktor

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Ana Br­na­bic szerb kor­mányfő hétfő dél­előtt ta­lál­koz­tak Sza­bad­kán.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Ana Br­na­bic szerb kor­mányfő hétfő dél­előtt ta­lál­koz­tak Sza­bad­kán.

Megfenyegette Magyarországot a svéd miniszterelnök

Megfenyegette Magyarországot a svéd miniszterelnök

Svéd­or­szág erő­sen be­ván­dor­lás­párti mi­nisz­ter­el­nöke, a szo­ci­ál­de­mok­rata Ste­fan Löf­ven va­sár­nap nyi­lat­ko­zott a Da­gens Ny­he­ter című li­be­rá­lis lap­nak.

Botrány, korrupció: milliókat kaszál a brüsszeli liberális elit. Tömik a zsebüket

Botrány, korrupció: milliókat kaszál a brüsszeli liberális elit

Egyre több brüsszeli li­be­rá­lis po­li­ti­kus­ról derül ki, hogy mi­köz­ben át­lát­ha­tó­ság­ról, jog­ál­la­mi­ság­ról pa­pol­nak, szor­go­san tömik tele a zse­bü­ket.

Az erős Szerbia Magyarország érdeke

Az erős Szerbia Magyarország érdeke

A szom­szé­dok erős­sége fel­ér­té­kel ben­nün­ket.

Ma­gyar­or­szág egy­ér­telmű ér­deke az, hogy Szer­bia erős or­szág le­gyen, hi­szen a szom­szé­dok erős­sége fel­ér­té­kel ben­nün­ket - hang­sú­lyozta Szij­jártó Péter.

"Feltámasztott" egy embert, de aztán szörnyűség történt

"Feltámasztott" egy embert a csodatevőnek hitt lelkész, de aztán szörnyűség történt

A férfit nem tud­ták meg­men­teni.

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Ko­ráb­ban tö­me­ge­ket ver­tek át...

Munkához láttak az atomkatasztrófa helyszínén

Munkához láttak az atomkatasztrófa helyszínén

El­kezd­ték ki­emelni a fű­tő­anya­got a fu­kus­imai atom­erő­mű­nél, a 2011-ben meg­ron­gá­ló­dott atom­re­ak­to­rok­ból.

El­kezd­ték ki­emelni a fű­tő­anya­got a fu­kus­imai atom­erő­mű­nél, a 2011-ben meg­ron­gá­ló­dott atom­re­ak­to­rok egyi­ké­ből.

Elküldte a bíróságon a férfi a kirendelt védőjét, mert az egy nő volt

Elküldte a bíróságon a férfi a kirendelt védőjét, mert az egy nő volt

Nagy meg­rö­kö­nyö­dést kel­tett a lip­csei bí­ró­sá­gon az a tu­né­ziai mig­ráns, aki kö­zölte, hogy nem kér az ügy­védnő se­gít­sé­gé­ből.

Megrázó hír jött: váratlanul elhunyt a fiatal műsorvezető

Megrázó hír jött: váratlanul elhunyt a fiatal műsorvezető

Hir­te­len rosszul lett és össze­esett. Men­tőt ri­asz­tot­tak hozzá, de a kór­ház felé ve­zető úton meg­halt.

Hir­te­len rosszul lett és össze­esett. Men­tőt ri­asz­tot­tak hozzá, de a kór­ház felé ve­zető úton meg­halt.

Szörnyű tragédia történt, sűrű füst jelezte a bajt

Szörnyű tragédia történt, sűrű füst jelezte a bajt

A tűz­ol­tók már nem se­gít­het­tek.

A tűz­ol­tók már nem se­gít­het­tek a la­kás­ban ta­lált nőn: az ágyá­ban vesz­tette éle­tét.

Elsápadtak a szülők, lesújtó híreket kaptak a kis Maddie-ről

Elsápadtak a szülők, lesújtó híreket kaptak a kis Maddie-ről

Tit­kolt ese­mé­nyek lát­tak nap­vi­lá­got.

Eddig tit­kolt ese­mé­nyek lát­tak nap­vi­lá­got az el­tűnt kis­lány ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

A kutatók is elborzadtak attól, amit a hírhedt iskola mellett találtak

A kutatók is elborzadtak attól, amit a hírhedt iskola mellett találtak

Az köz­tu­dott, hogy a ne­ve­lő­in­té­zet­ben ke­gyet­le­nül bán­nak a gye­re­kek­kel...

Az köz­tu­dott, hogy a ne­ve­lő­in­té­zet­ben ke­gyet­le­nül bán­nak a gyer­me­kek­kel, de most más is ki­de­rült.

Gyászhír érkezett, holtan találták a négygyermekes anyukát

Gyászhír érkezett, holtan találták a négygyermekes anyukát

A nőről hó­na­pok óta sem­mit sem le­he­tett tudni.

A nőről hó­na­pok óta sem­mit sem le­he­tett tudni. A csa­lád sze­retné meg­ér­teni, pon­to­san mi tör­tént.

Brutális kutyatámadás, nem tudták megmenteni a 10 éves kisfiú életét

Brutális kutyatámadás történt, nem tudták megmenteni a 10 éves kisfiú életét

Egy ang­liai üdü­lő­park­hoz ri­asz­tot­ták a rend­őrö­ket, egy kutya mar­can­golt ha­lálra egy gye­re­ket.

Döbbenetes jelenetet videóztak le a metróban

Döbbenetes jelenetet videóztak le a metróban

A tö­meg­köz­le­ke­dés igenis vic­ces.

A tö­meg­köz­le­ke­dés szá­mos vic­ces vagy meg­döb­bentő je­le­ne­tet is tar­to­gat az uta­sok­nak.

Így szállt fel először a világ legnagyobb repülőgépe! - videó

Így szállt fel először a világ legnagyobb repülőgépe! - videó

Olyan nagy ez a gép, hogy űr­re­pülő in­dí­tó­ál­lo­más­ként is tud majd üze­melni. Több mint 100 méter a fesz­távja.

Olyan nagy ez a gép, hogy űr­re­pülő in­dí­tó­ál­lo­más­ként is tud majd üze­melni.

Rettenetes hír jött, ötéves kisgyereket dobtak le a pláza emeletéről Minnesotában

Rettenetes hír jött, ötéves kisgyereket dobtak le a pláza emeletéről Minnesotában

Az anya ma­gá­ból ki­kelve si­kol­to­zott.

A szem­ta­núk sze­rint az anya ma­gá­ból ki­kelve si­kol­to­zott. A ki­csi­vel kór­házba ro­han­tak, sú­lyo­san meg­sé­rült.

Erre nincsenek szavak, elképesztő, mit tett a spermabank vezetője

Erre nincsenek szavak, elképesztő, mit tett a spermabank vezetője

Nem csoda, hogy ki­akad­tak a nők, akik évek óta vár­tak arra, hogy igaz­sá­got szol­gál­tas­sa­nak.

Ki­akad­tak a nők, akik évek óta vár­tak arra, hogy igaz­sá­got szol­gál­tas­sa­nak.

Felháborító felvétel került ki a híres sportolóról! - videó

Felháborító felvétel került ki a híres sportolóról! - videó

Egy szál­loda előtt bal­hé­zott.

Egy szál­loda előtt bal­hé­zott Conor McG­re­gor, ami­ből rend­őr­ségi ügy is lett.

Megfojtotta a férfit, megerőszakolta és megölte a barátnőjét

Megfojtotta a férfit, megerőszakolta és megölte a barátnőjét

A gyil­kos vagy ru­an­dai vagy ugan­dai.

A ru­an­dait ko­ráb­ban már nemi erő­sza­kért is el­ítél­ték, de nem tud­ták ha­za­to­lon­colni. Hogy miért nem, azt majd el­árul­juk.

A migránsok fele az alap nyelvteszten is elhasal

A migránsok fele az alap nyelvteszten is elhasal

A leg­fris­sebb sta­tisz­ti­kák sze­rint évről-évre egyre töb­ben buk­nak el a kez­dők­nek szánt vizs­gán.

A leg­fris­sebb sta­tisz­ti­kák sze­rint évről-évre egyre töb­ben buk­nak el a kez­dők­nek szánt vizs­gán.

A turistalányok gyilkosai között európai gyanúsítottak is vannak!

A turistalányok gyilkosai között európai gyanúsítottak is vannak!

Az egyik egy brit-svájci ál­lam­pol­gár, aki át­tért az isz­lámra.

Az egyik egy brit-svájci ál­lam­pol­gár, aki át­tért az isz­lámra.

Már 1 millió 300 ezer muszlim él Spanyolországban!

Már 1 millió 300 ezer muszlim él Spanyolországban!

Ka­ta­ló­nia musz­lim la­kos­sága 4 év alatt csak­nem 20 szá­za­lék­kal nőtt. Sors­döntő vá­lasz­tá­sok lesz­nek áp­ri­lis 28-án.

Ka­ta­ló­nia musz­lim la­kos­sága 4 év alatt csak­nem 20 szá­za­lék­kal nőtt. Sors­döntő vá­lasz­tá­sok lesz­nek áp­ri­lis 28-án.

Magyarországot dicsérte a többszörös román olimpiai bajnok!

Magyarországot dicsérte a többszörös román olimpiai bajnok!

A sport itt nem­zeti pri­o­ri­tás - mondta, majd hossza­san so­rolta meg­ál­la­pí­tá­sait az egy­he­tes bu­da­pesti edző­tá­bo­ro­zás után.

Ukrán szeméttelep szennyezi a Tiszát, a szennyezés átért a határon

Ukrán szeméttelep szennyezi a Tiszát, a szennyezés átért a határon

Fo­lya­ma­to­san úszik át a sze­mét a Tisza ukrán ré­szé­ről, egé­szen a Rahói járás kör­nyé­ké­ről.

A csatornából került elő a több ezer euróval megrakott páncélszekrény

A csatornából került elő a több ezer euróval megrakott páncélszekrény

Hó­na­pok­kal ez­előtt vit­ték el be­tö­rők a pán­cé­szek­rényt Vág­sellyé­ről.

Meg­ta­lál­ták a rend­őrök azt a pán­cél­szek­rényt, amit még ja­nu­ár­ban ra­bol­tak el egy vág­sellyei cég­től. Az el­tű­nés­kor több ezer eurót tar­tal­mazó tre­zort végül a tűz­ol­tók se­gít­sé­gé­vel tud­ták csak ki­emelni egy csa­tor­ná­ból.

Savval öntötték le az utcán a 39 éves nőt, szörnyű, ami ezután történt

Savval öntötték le az utcán a 39 éves nőt, szörnyű, ami ezután történt

A helyi te­le­ví­zió sze­rint a gyil­kos­ság mö­gött az ál­do­zat volt élet­társa áll­hat.

A helyi te­le­ví­zió sze­rint a ször­nyű gyil­kos­ság mö­gött az ál­do­zat volt élet­társa áll­hat.

Négy gyermeke nézte végig a bántalmazott édesanyjuk haláltusáját

Négy gyermeke nézte végig a bántalmazott édesanyjuk haláltusáját

Egy 42 éves afgán mig­ránst gya­nú­sít azzal a német rend­őr­ség, hogy meg­ölte négy közös gyer­me­kük édes­any­ját.

Itt az új osztrák bűnügyi statisztika

Itt az új osztrák bűnügyi statisztika, a migránsok ismét kitettek magukért

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­té­rium által kö­zölt hi­va­ta­los bűn­ügyi sta­tisz­tika sze­rint, ta­valy 32 nőt öltek meg Auszt­ri­á­ban, és 50 gyil­kos­sági kí­sér­let volt el­le­nük.

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­té­rium által kö­zölt hi­va­ta­los bűn­ügyi sta­tisz­tika sze­rint, ta­valy 32 nőt öltek meg Auszt­ri­á­ban, és 50 gyil­kos­sági kí­sér­let volt el­le­nük.