POLITIK

KÜLFÖLD

Szó sem lehet a Fidesz kizárásáról

Szó sem lehet a Fidesz kizárásáról

Ezt mondta Hans-Peter Fried­rich, a Bun­des­tag bajor kon­zer­va­tív al­el­nöke.

Hans-Peter Fried­rich, a Bun­des­tag bajor kon­zer­va­tív al­el­nöke ha­tá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­totta Jun­c­ker eu­ró­pai bi­zott­sági elnök azon meg­jegy­zé­sét, hogy a Fi­deszt ki kel­lene zárni az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

Lebukott a plasztikai sebészként dolgozó kozmetikus

Lebukott a plasztikai sebészként dolgozó kozmetikus

Újabb ál­se­bész ke­rült elő.

Újabb ál­se­bész ke­rült elő Ro­má­ni­á­ban. A Li­ber­ta­tea na­pi­lap sze­rint a 39 éves nagy­vá­radi nő hia­lu­ron­sa­vas ránc­fel­töl­té­se­ket vég­zett évek óta.

Pánik a levegőben: levideózták a pilótát, aki elaludt

Pánik a levegőben: levideózták a pilótát, aki elaludt

A lé­gi­tár­sa­ság dol­go­zói túl­ter­helt­ségre és fá­radt­ságra pa­nasz­kod­nak, az egyi­kük pedig el is aludt a le­ve­gő­ben.

A lé­gi­tár­sa­ság dol­go­zói túl­ter­helt­ségre és fá­radt­ságra pa­nasz­kod­nak, az egyi­kük pedig el is aludt a le­ve­gő­ben.

A magyar mintát akarják követni a kanadai konzervatívok

A magyar mintát akarják követni a kanadai konzervatívok

A ka­na­dai kon­zer­va­tí­vok nagy ér­dek­lő­dést ta­nú­sí­ta­nak a ma­gyar csa­lád­po­li­tika iránt, szá­mukra ez mo­dell.

Macsétával támadt egy migráns a hangoskodó szerelőkre

Macsétával támadt egy migráns a hangoskodó szerelőkre

Az iraki férfi úgy vélte, hogy in­do­ko­lat­la­nul han­go­sak a szak­em­be­rek, ezért egy bo­zót­vá­gó­val pró­bálta őket csendre bírni...

Játszótéren, gyerekek előtt maszturbált egy szíriai migráns

Játszótéren, gyerekek előtt maszturbált egy szíriai migráns

Egy 29 éves szí­riai mig­ráns volt az, aki egy ulmi ját­szó­té­ren elé­gí­tette ki magát...

Egy 29 éves szí­riai mig­ráns volt az, aki egy ulmi ját­szó­té­ren elé­gí­tette ki magát...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Halálos lavinát videózott le egy alpesi síző!

Halálos lavinát videózott le egy alpesi síző!

Az eset a svájci Al­pok­ban tör­tént. A fel­vé­tel ké­szí­tője a fe­jére sze­relt ka­me­rá­val éppen el­in­dult, ami­kor tőle jobbra meg­tör­tént a tra­gé­dia.

Az eset a svájci Al­pok­ban tör­tént. A fel­vé­tel ké­szí­tője a fe­jére sze­relt ka­me­rá­val éppen el­in­dult, ami­kor tőle jobbra meg­tör­tént a tra­gé­dia. Egy 34 lves fran­cia férfi az éle­tét ve­szí­tette.

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie...

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie...

Így védték meg Orbán Viktort a német kommentelők az isiászos Junckertől

Így védték meg Orbán Viktort a német kommentelők az isiászos Junckertől

Jean-Cla­ude Jun­c­ker az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke ki­akadt a ma­gyar kor­mány leg­újabb pla­kát­kam­pá­nyán.

Büntetőeljárás Frans Timmermans ellen

Csoda! Büntetőeljárás folyik Frans Timmermans ellen

A vádak alap­ján tár­sa­i­val az EB által ké­szí­tett je­len­tést ha­mi­sí­totta meg.

Az Igaz­ság­szol­gál­ta­tás El­leni Bűn­cse­lek­mé­nyek Nyo­mo­zási Szak­osz­tá­lya in­dí­tott el­já­rást az Eu­ró­pai Bi­zott­ság (EB) első al­el­nöke ellen Ro­má­ni­á­ban.

Hihetetlen, leállították a világ legnagyobb Nutella-gyárát

Hihetetlen, leállították a világ legnagyobb Nutella-gyárát

Ilyenre még nem volt példa! El­mond­ják azt is, hogy miért volt erre szük­ség. Ér­de­kes­sé­gek a cikk­ben!

Ilyenre még nem volt példa! El­mond­ják azt is, hogy miért volt erre szük­ség.

Félnek a németek a bevándorlás miatt

Félnek a németek a bevándorlás miatt

A né­me­tek több mint 70 szá­za­léka ag­gó­dik a be­ván­dor­lás miatt.

A né­me­tek több mint 70 szá­za­léka ag­gó­dik a be­ván­dor­lás miatt egy friss fel­mé­rés sze­rint. A Civey köz­vé­le­mény-ku­tató tár­sa­ság ada­tai sze­rint a német la­kos­ság 41,3 szá­za­léka na­gyon ag­gó­dik.

Egy drezdai iskola elsősei között 80 százalék a migrációs hátterű diák

Egy drezdai iskola elsősei között 80 százalék a migrációs hátterű diák

A német szü­lők nagy ívben el­ke­rü­lik a sulit.

Az 117-es számú drez­dai ál­ta­lá­nos is­ko­lá­nak ré­geb­ben ki­váló híre volt, de a 2015-ös mig­rá­ciós vál­ság­gal min­den meg­vál­to­zott. A német szü­lők nagy ívben el­ke­rü­lik a sulit.

Több mint 90 zsidó sírt gyaláztak meg egy francia temetőben. Videó

Több mint 90 zsidó sírt gyaláztak meg egy francia temetőben. Videó

A he­lyiek sze­rint biz­to­san nem fa­lu­be­liek tet­ték.

A he­lyiek sze­rint biz­to­san nem fa­lu­be­liek tet­ték. Ezek gyá­vák, hogy éj­szaka jöt­tek - mondta va­laki, aki­nek a háza éppen a te­mető mel­lett van. A stras­bourgi ügyész­ség azon­nali vizs­gá­la­tot ren­delt el.

Sargentini az Origo munkatársaira támadt

Sargentini az Origo munkatársaira támadt

Soros György leg­főbb eu­ró­pai par­la­menti szö­vet­sé­ge­sét az Origo arról sze­rette volna meg­kér­dezni, mit gon­dol a nyíl­tan an­ti­sze­mita Job­bik és a bal­ol­dal össze­fo­gá­sá­ról.

Az Origo arról sze­rette volna meg­kér­dezni, mit gon­dol a nyíl­tan an­ti­sze­mita Job­bik és a bal­ol­dal össze­fo­gá­sá­ról.

Pánik Franciaországban: Késsel rontott a gyalogosokra egy férfi

Pánik Franciaországban: Késsel rontott a gyalogosokra egy férfi

Kés­sel tá­madt a já­ró­ke­lőkre és a rend­őrökre egy férfi Mar­seille-ben.

Muszlim feleségek vágynak vissza Boszniába

Muszlim feleségek vágynak vissza Boszniába

Le­vél­ben kérik vissza­fo­ga­dá­su­kat.

Egy 22 éves nő le­vél­ben for­dult a bosz­nia-her­ce­go­vi­nai ha­tó­sá­gok­hoz, hogy két másik nő­tár­sá­val és kis­korú gyer­me­ke­ik­kel együtt ha­za­tér­hes­se­nek Bosz­ni­ába

Migránst akart átcsempészni a határon egy zöldpárti politikus

Migránst akart átcsempészni a határon egy zöldpárti politikus

Az olasz rend­őr­ség em­ber­csem­pé­szés gya­nú­já­val vette őri­zetbe Mat­thias Köchlt, az Oszt­rák Zöld Párt ka­rin­tiai szó­vi­vő­jét.

Elkapták az olasz prostihálózat nigériai szervezőit

Elkapták az olasz prostihálózat nigériai szervezőit

20 ezer pros­ti­tu­ált van Itá­li­á­ban.

Az öröm­lá­nyo­kat Af­ri­ká­ból be­szál­lító maffia együtt­mű­kö­dik az olasz al­vi­lág­gal. Leg­alább 20 ezer ni­gé­riai pros­ti­tu­ált dol­go­zik egész Olasz­or­szág­ban.

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

A japán lé­gi­erő egyik Mi­tsu­bi­shi F-2-es tí­pusú va­dász­bom­bá­zója pottyant le.

Le­zu­hant a japán lé­gi­erő egyik Mi­tsu­bi­shi F-2-es tí­pusú va­dász­bom­bá­zója.

Mecsetek bezárása Ausztriában. A füstbe ment terv?

Mecsetek bezárása Ausztriában. A füstbe ment terv?

Egy bécsi bí­ró­ság dön­tött.

Meg­ál­lí­totta az oszt­rák kor­mány ter­veit egy bécsi bí­ró­ság dön­tése. Nem en­ge­dik be­zá­ratni a hat arab me­cse­tet, ame­lyek­ben erő­szakra buz­dí­tot­tak.

Életveszélybe került egy magyar férfi, nem tudják megmenteni

Életveszélybe került egy magyar férfi, nem tudják megmenteni

Pén­tek óta nem ta­lál­ják.

Olyan sú­lyos a hely­zet, hogy le kel­lett fújni a men­tő­ala­ku­la­tok ak­ci­ó­ját. A 42 éves férfit pén­tek óta nem ta­lál­ják.

Kulisszatitkok derültek ki a migrációs válság csúcspontjáról

Megszólalt a volt német kémfőnök, elképesztő dolgokat állít

A német al­kot­mány­vé­delmi hi­va­tal ve­ze­tője elő­ször be­szélt nyíl­tan a nyil­vá­nos­ság az el­múlt pár év hi­bá­i­ról.

Hi­deg­rá­zása volt attól, hogy mig­rán­sok száz­ez­reit en­ged­ték be Né­met­or­szágba.

Ebolapánik tört ki egy migráns halála után a német városban

Ebolapánik tört ki egy migráns halála után a német városban

Egy föl­dön fekvő élet­te­len af­ri­kai mig­ráns­hoz ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat Wup­pert­al­ban.

Egy föl­dön fekvő élet­te­len af­ri­kai mig­ráns­hoz ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat Wup­pert­al­ban.

Borzalom, furcsa helyzetben fekvő holttestre bukkantak a lakótelepnél

Borzalom, furcsa helyzetben fekvő holttestre bukkantak a lakótelepnél

Egy já­ró­kelő ta­lált rá az ál­do­zatra. Tör­vény­széki bon­co­lásra lesz szük­ség ahhoz, hogy ki­de­rül­je­nek az eset kö­rül­mé­nyei.

Szorul a hurok? Súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

Szorul a hurok? Súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

A szü­lők tö­ret­le­nül re­mény­ked­nek!

A szü­lők tö­ret­le­nül re­mény­ked­nek lá­nyuk elő­ke­rü­lé­sé­ben, és most újabb se­gít­sé­get kap­tak.

Súlyos baleset a légiparádén. A nézők közé zuhantak a gépek! - videó

Súlyos baleset a légiparádén. A nézők közé zuhantak a gépek! - videó

A lé­gi­erő be­mu­ta­tó­ján tör­tént a bal­eset, ame­lyet töb­ben le is vi­de­óz­tak.

A lé­gi­erő be­mu­ta­tó­ján tör­tént a bal­eset, ame­lyet töb­ben le is vi­de­óz­tak.

Külgazdasági képviseletet nyitunk Izraelben

Orbán Viktor: Külgazdasági képviseletet nyitunk Izraelben

A je­ru­zsá­lemi iroda újabb elő­re­lé­pés lesz a ma­gyar-iz­ra­eli kap­cso­la­tok szo­ro­sabbra fű­zé­sé­ben.

A je­ru­zsá­lemi iroda újabb elő­re­lé­pés lesz a ma­gyar-iz­ra­eli kap­cso­la­tok szo­ro­sabbra fű­zé­sé­ben.

Egy rab mentette ki a lezárt autóban ragadt csecsemőt - videó!

Egy rab mentette ki a lezárt autóban ragadt csecsemőt - videó!

A szü­lők­nek sze­ren­csé­jük volt.

A szü­lők sze­ren­cséje, hogy egy csa­pat rab út­ja­ví­tási mun­ká­la­to­kat vég­zett a kör­nyé­ken. A fe­gyenc a kü­lön­le­ges tu­dá­sát hasz­nálta fel.

Pánik az utasszállítón, nem sokon múlott a tragédia! - videó

Pánik az utasszállítón, nem sokon múlott a tragédia! - videó

Ki kel­lett me­ne­kí­teni az uta­so­kat!

Ki kel­lett me­ne­kí­teni a gép­ből az uta­so­kat, sze­ren­csére senki sem sé­rült meg.

Rossz hír! Az ISIS bukása után erősödni fog az Al-Kaida

Rossz hír! Az ISIS bukása után erősödni fog az Al-Kaida

Ezt nem is akárki ál­lí­totta, hanem a brit tit­kos­szol­gá­lat, a MI6 igaz­ga­tója egy mün­cheni biz­ton­sági kon­fe­ren­cián.

Ezt nem is akárki ál­lí­totta, hanem a brit tit­kos­szol­gá­lat, a MI6 igaz­ga­tója egy mün­cheni biz­ton­sági kon­fe­ren­cián.

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

A cél ér­de­ké­ben Joe kör­be­utazza a vi­lá­got és sze­xel nők­kel.

A cél ér­de­ké­ben Joe körbe utazza a vi­lá­got és vé­de­ke­zés nél­kül sze­xel nők­kel.

Ez durva! Bevezetnék a kötelező fogamzásgátlást Belgiumban

Ez durva! Bevezetnék a kötelező fogamzásgátlást Belgiumban

Ez egy­előre csak fel­ve­tés, de sok po­li­ti­kus tá­mo­gatja.

Ez egy­előre csak fel­ve­tés, de sok po­li­ti­kus tá­mo­gatja.

Ez lett a következménye az álorvosok működésének

Ez lett a következménye az álorvosok működésének

Az ügyész­ség el­len­őr­zé­se­ket vég­zett, mi­u­tán ki­rob­bant a se­bész­ként dol­gozó, nyolc osz­tályt vég­zett olasz par­ko­lóőr ügye.

Amerika tanulhat Magyarországtól

Fox News: Amerika tanulhat Magyarországtól

Ezt mondta a Fox News mű­sor­ve­ze­tője.

Fon­tos dol­go­kat ta­nul­hat az Egye­sült Ál­la­mok Ma­gyar­or­szág­tól, ezt mondta a Fox News mű­sor­ve­ze­tője az után, hogy in­ter­jút ké­szí­tett Szij­jártó Pé­ter­rel.

Döbbenet, be volt oltva, mégis belehalt az influenzába a nő

Be volt oltva, mégis belehalt az influenzába a nő

Az AH1 tí­pusú vírus okozta a ha­lá­lát.

Egy AH1 tí­pusú influ­en­za­ví­rus­sal fer­tő­zött nő halt meg az er­dé­lyi Nagy­sze­ben­ben, ami azért ér­de­kes, mert be volt oltva influ­enza ellen.

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Ha egy­szer be­tet­ték a lá­bu­kat...

Ha egy­szer be­te­szik a lá­bu­kat az Eu­ró­pai Uni­óba, onnan le­he­tet­len­ség őket ki­za­varni.

11 szomáliai embercsempész került lakat alá Olaszországban

11 szomáliai embercsempész került lakat alá Olaszországban

Egy na­gyobb ban­dát fi­gyel­tek ki a szi­cí­liai és to­ri­nói ha­tó­sá­gok.

Egy na­gyobb ban­dát fi­gyel­tek ki a szi­cí­liai és to­ri­nói ha­tó­sá­gok. Vol­tak be­szál­lí­tók és vol­tak passze­rek.

Tűz pusztított a tinilány miatt, nagy a kár

Tűz pusztított a tinilány miatt, nagy a kár

Durva rész­let de­rült ki.

Durva rész­let de­rült ki: a nemi szer­vé­ben csem­pészte be az ön­gyúj­tót a ne­ve­lő­köz­pontba a gyúj­to­gató.

Ezért akar mindenáron hazatérni az ISIS-nél harcoló brit lány

Ezért akar mindenáron hazatérni az ISIS-nél harcoló brit lány

Sokan tar­ta­nak tőle. Szí­ri­á­ban ter­ro­rista volt, de most ha­za­vá­gyik a 19 éves di­ák­lány, aki­nek erre kü­lön­le­ges oka is van.

Meg akarták gyilkolni a népszerű szórakozohóhely tulajdonosát! - videó

Meg akarták gyilkolni a népszerű szórakozohóhely tulajdonosát! - videó

A férfi és az egyik kol­lé­gája is sú­lyo­san meg­sé­rült a ké­se­lés­ben.

A férfi és az egyik kol­lé­gája is sú­lyo­san meg­sé­rült a ké­se­lés­ben.

Rohamot kapott egy nő a színházban, de a káosz csak ezután jött

Rohamot kapott egy nő a színházban, de a káosz csak ezután jött

A nézők na­gyon meg­ré­mül­tek és ki­me­ne­kül­tek az épü­let­ből. A nő éle­té­ért küz­de­nek.

A nézők na­gyon meg­ré­mül­tek és ki­me­ne­kül­tek az épü­let­ből. A nő éle­té­ért küz­de­nek.

Súlyos baleset történt a reptéren, többen megsérültek a landolás után! - videó

Súlyos baleset történt a reptéren, többen megsérültek a landolás után! - videó

Nem várt, ritka bal­eset érte az utas­szál­lító uta­sait.

Nem várt, ritka bal­eset érte az utas­szál­lító uta­sait.

Teljes sokk a repülőn, hihetetlen, mi került elő a fedélzeten

Teljes sokk a repülőn, hihetetlen, mi került elő a fedélzeten

Nem csoda, hogy a leg­több utas pá­nikba esett. Va­laki azon­ban vi­de­óra vette a tör­tén­te­ket.

Nem csoda, hogy a leg­több utas pá­nikba esett. Va­laki azon­ban vi­de­óra vette a tör­tén­te­ket.

Azonnal kimenekítették a lakókat, felcsaptak a lángok a tömbházban

Azonnal kimenekítették a lakókat, felcsaptak a lángok a tömbházban

Az érin­tett lakás tu­laj­do­nosa égési sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, töb­ben pedig füst­mér­ge­zést kap­tak Ko­lozs­vá­ron.

Dráma az edzőteremben, a kamera felvette a 21 éves lány haláltusáját

Dráma az edzőteremben, a kamera felvette a 21 éves lány haláltusáját

Szív­ro­ha­mot ka­pott a fi­a­tal lány az eve­ző­gé­pen.

Szív­ro­ha­mot ka­pott a fi­a­tal lány az eve­ző­gé­pen.

A folyamatos migránserőszak miatt lehet alkotmánymódosítás Ausztriában

A migránserőszak miatt lehet alkotmánymódosítás Ausztriában

Az oszt­rá­kok­nál be­telt a pohár...

Még csak más­fél hónap telt az idei évből, de az Auszt­ri­á­ban ta­pasz­talt erő­szak­hul­lám min­den­kit meg­döb­ben­tett. Ja­nuár el­seje óta tíz ember öltek meg, az ál­do­za­tok több­sége nő, míg az el­kö­ve­tők majd' két­har­mada mig­rá­ciós hát­terű.

Kiakadtak a netezők: döbbenet, mit tett ez a férfi a randi után

Kiakadtak a netezők: döbbenet, mit tett ez a férfi a randi után

Az egye­dül­álló édes­anya pró­bálta ked­ve­sen le­zárni a ta­lál­ko­zót, de part­nere nem várt ké­sés­sel állt elő.

Az egye­dül­álló édes­anya pró­bálta ked­ve­sen le­zárni a ta­lál­ko­zót, de part­nere nem várt ké­sés­sel állt elő.

Olyat még nem láttál, ami ennek a párnak a kertjében növekedett

Olyat még nem láttál, ami ennek a párnak a kertjében növekedett

Min­denki csak ámul!

Min­denki csak ámul, ért­he­tet­len, ezt hogy csi­nál­ták. A ven­dég­ház­ban most nagy az öröm!

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Mat­teo Sal­vini el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát.

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát szom­ba­ton, mi­u­tán a tá­bor­ban ha­lálra égett egy sze­ne­gáli idény­mun­kás.

Kitört a pánik a McDonald's-ban, egy patkányt engedtek el a vendégek között!

Kitört a pánik a McDonald's-ban, egy patkányt engedtek el a vendégek között! - videó

A fi­a­tal férfire ko­moly bün­te­tés vár­hat a vic­ces­nek hitt tette miatt.

A fi­a­tal férfire ko­moly bün­te­tés vár­hat a vic­ces­nek hitt tette miatt.

ISIS harcosokat toborzott egy spanyol férfi. Az elfogásáról videó készült!

ISIS harcosokat toborzott egy spanyol férfi. Az elfogásáról videó készült!

Elő­ször 2001-ben ke­rült bör­tönbe, ahol ra­di­ka­li­zá­ló­dott.. Pénzt aján­lott azok­nak, akik el­ol­vas­sák a Ko­ránt.

Kirúgták Belgiumban, mert megosztott egy Orbán Viktort támogató posztot

Kirúgták Belgiumban, mert megosztott egy Orbán Viktort támogató posztot

A tör­té­ne­tet egy Ma­gyar­or­szá­got imádó belga férfi­ba­rátja írta meg.

Itt­hon Ad­rien Jas­sog­nét már majd­nem 12 ezer ember ked­veli.

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Úgy­hogy azok a ma­gyar tu­ris­ták, akik most in­dul­nak oda, jobb ha tud­nak róla.

Úgy­hogy azok a ma­gyar tu­ris­ták, akik most in­dul­nak oda, jobb ha tud­nak róla.

Elfogták a kegyetlen terroristákat

A kegyetlen terroristák megadták magukat

Meg­adta magát az Isz­lám Állam (IÁ) utolsó né­hány száz har­cosa.

Meg­adta magát az Isz­lám Állam (IÁ) nevű dzsi­ha­dista szer­ve­zet utolsó né­hány száz har­cosa Szí­ri­á­ban, eddig meg­ma­radt te­nyér­nyi te­rü­le­tü­ket el­fog­lal­ták.

Mennyibe kerül egy dolgozó migráns Olaszországnak?

Mennyibe kerül egy dolgozó migráns Olaszországnak?

15 mil­lió eu­róba.

15 mil­lió eu­róba, azaz közel 5 mil­li­árd fo­rintba ke­rült 120 mig­ráns mun­kába ál­lí­tása, három év alatt.

Kitépték az ajtókat, szétbarmolták a konyhákat, összetörték a padlólapot

Kitépték az ajtókat, szétbarmolták a konyhákat, összetörték a padlólapot

A van­dál mig­rán­sok ak­ci­ó­ban.

A van­dál mig­rán­sok tönk­re­tet­ték a nekik épí­tett va­do­natúj apart­ma­no­kat Ham­burg kö­ze­lé­ben. A kár 540 ezer euró, amit másra is költ­he­tett volna a re­in­beki ön­kor­mány­zat.

Hatalmas szenzáció: egészséges hetes ikreket szült egy asszony

Hatalmas szenzáció: egészséges hetes ikreket szült egy asszony

A ki­csik ki­váló egész­ség­nek ör­ven­de­nek és édes­any­juk is jól van.

A ki­csik ki­váló egész­ség­nek ör­ven­de­nek és édes­any­juk is jól van.

Megerőszakolta a 21 éves brit egyetemistát a kameruni migráns

Megerőszakolta a 21 éves brit egyetemistát a kameruni migráns

Az eset Mad­rid mel­lett tör­tént.

A lány a Mad­rid mel­letti egye­temi cam­pusra tért haza egy au­tó­bus­szal szom­ba­ton este.

Viharlámpával verte agyon 18 évvel idősebb szerelmét egy afgán migráns

Viharlámpával verte agyon 18 évvel idősebb szerelmét egy afgán migráns

No­o­rul­lah Z. 2015-ben me­ne­kült el Af­ga­nisz­tán­ból, hogy Né­met­or­szág­ban kezd­jen új éle­tet.

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Császármetszésért kapott hálapénzt az álnőgyógyász

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott Ro­má­ni­á­ban, ő ál­lami kli­ni­kán dol­go­zott tíz éve nő­gyó­gyász­ként.

Egy har­ma­dik ál­or­vos is le­bu­kott Ro­má­ni­á­ban, ő ál­lami kli­ni­kán dol­go­zott tíz éve nő­gyó­gyász­ként. Ra­luca-Da­ni­ela Bîr­san­nak szin­tén nem volt még érett­sé­gije sem, az in­ter­net­ről le­töl­tött dip­lo­mát ha­mi­sí­totta meg ma­gá­nak. Idén ja­nu­ár­ban még csá­szár­met­szés­nél asszisz­tált.

Transznemű prostikra vadásznak a migránsok a párizsi városligetben

Transznemű prostikra vadásznak a migránsok a párizsi városligetben

A fran­cia rend­őr­ség három egyip­tomi mig­ráns vett őri­zetbe.

A fran­cia rend­őr­ség három egyip­tomi mig­ráns vett őri­zetbe, aki­ket azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy transz­nemű mig­rán­so­kat ver­tek össze és ra­bol­tak ki. Nem ez az első ilyen eset a pá­ri­zsi vá­ros­li­get­ben.

Egy farsangi buli után a sétálóutcában erőszakolták meg a fiatal nőt

Egy farsangi buli után a sétálóutcában erőszakolták meg a fiatal nőt

A né­met­or­szági Net­tetal város lakói nem tér­nek ma­guk­hoz.

A né­met­or­szági Net­tetal város lakói nem tér­nek ma­guk­hoz.

Rettegnek a bécsi nők, ezért elkezdtek fejkendőt hordani!

Rettegnek a bécsi nők, ezért elkezdtek fejkendőt hordani!

Fél­nek a musz­lim férfi­ak­tól.

A je­len­ség meg­döb­ben­tően ha­son­lít a már Né­met­or­szág­ban is ta­pasz­tal­takra, ahol szin­tén ter­jedni kez­dett a hidzsáb vi­se­lése.

Iszlamista ideológiát terjesztettek egy németországi óvodában

Iszlamista ideológiát terjesztettek egy németországi óvodában

Az óvo­dát be­zá­rat­ják, mert sza­lafista esz­mék­kel töm­ték a gye­re­kek fejét.

Valaki kulcsfontosságú infókat szivárogtat a migránsoknak

Valaki kulcsfontosságú infókat szivárogtat a migránsoknak

So­kad­jára for­dul elő Né­met­or­szág­ban, hogy a rend­őr­ség nem ta­lálja meg a ke­re­sett mig­rán­so­kat.

Világszintű figyelmeztetést adtak ki, így vernek át a drága rákgyógyszerrel

Világszintű figyelmeztetést adtak ki, így vernek át a drága rákgyógyszerrel

A pa­raceta­mol tar­talmú ha­mi­sít­vány nem gyó­gyítja a leu­ké­miát, hiába pró­bál­ják ezt el­hi­tetni a csa­lók!

Borzalmas tragédia Bécsben: a nyílt utcán lőttek fejbe egy nőt

Borzalmas tragédia Bécsben: a nyílt utcán lőttek fejbe egy nőt

Egy bos­nyák férfi lőtte fejbe szerb szár­ma­zású volt ba­rát­nő­jét, majd maga ellen for­dí­totta fegy­ve­rét.

Egy bos­nyák férfi lőtte fejbe szerb szár­ma­zású volt ba­rát­nő­jét, majd maga ellen for­dí­totta fegy­ve­rét.

Elhunyt a rendszerváltó politikus

Gyászhír: elhunyt a rendszerváltó politikus

Orbán Vik­tor rész­vé­tét nyil­vá­ní­totta.

Le­vél­ben fe­jezte ki rész­vé­tét Orbán Vik­tor Ma­te­usz Mo­ra­wi­ecki len­gyel kor­mány­fő­nek Jan Ol­szewski egy­kori mi­nisz­ter­el­nök ha­lála miatt.

40 percig erőszakolta az elemi iskolás kislányt az afgán

40 percig erőszakolta az elemi iskolás kislányt az afgán

15 év bör­tönre ítél­ték.

Még a ki­ren­delt védő Vic­to­ria Lamballe sem ta­lált sem­mi­lyen enyítő kö­rül­ményt vé­dence ér­de­ké­ben. 15 év bör­tönre ítél­ték.

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a kis­lány, de a szü­lők kö­szö­ne­tet mond­tak.

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a kis­lány, de a szü­lők mégis kö­szö­ne­tet mond­tak.

Nem kért bocsánatot a nyakon lőtt magyar nő családjától a román rendőrség

Nem kért bocsánatot a nyakon lőtt magyar nő családjától a román rendőrség

Az ül­dö­zött gép­ko­csira lö­vé­se­ket leadó rendőr ta­lálta el őt.

Az ül­dö­zött gép­ko­csira lö­vé­se­ket leadó rendőr 25 éves ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zett, pszi­cho­ló­gi­a­i­lag rend­ben volt, de hat lö­vés­ből egy­szer sem ta­lálta el az autót...

Idegen, meztelen férfi mellett találta magát a kétgyerekes anyuka a buli után

Idegen, meztelen férfi mellett találta magát a kétgyerekes anyuka a buli után

Egy két­gyer­me­kes, fér­je­zett nő a ba­rát­nő­jé­vel ment bu­lizni, majd ami­kor haza in­dult, akkor hir­te­len film­sza­ka­dása lett.

Angela Merkel pártja elkezdte feldolgozni a Mutti által okozott traumákat

Angela Merkel pártja elkezdte feldolgozni a Mutti által okozott traumákat

Már négy éve annak, hogy ki­rob­bant Eu­ró­pá­ban a mig­rá­ciós vál­ság. Mer­kel örök­sé­gét nem lesz rövid idő fel­dol­gozni...

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

A fi­a­tal nőre nem sok­kal ké­sőbb sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá.

A fi­a­tal nőre nem sok­kal ké­sőbb sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá, de a férfi még nála is rosszabb ál­la­pot­ban volt.

Rekordszámú gyilkossággal kezdődött az év Ausztriában

Rekordszámú gyilkossággal kezdődött az év Ausztriában

Soha nem lá­tott erő­szak­hul­lám tom­bol Auszt­ri­á­ban.

Soha nem lá­tott erő­szak­hul­lám tom­bol Auszt­ri­á­ban, negy­ven nap alatt 10 em­bert öltek meg.

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő: durva, ami történt

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő

Ame­rika leg­na­gyobb lé­gi­tár­sa­sága tá­vo­zásra szó­lí­totta fel a nőt, aki két túl­sú­lyos utas­társa miatt arra pa­nasz­ko­dott, hogy ő már nem fér el az ülés­ben.

Az utolsó nagy csatára készülnek az ISIS ellen! A pokol vár a katonákra

Az utolsó nagy csatára készülnek az ISIS ellen! A pokol vár a katonákra

Szí­ria dél-ke­leti ha­tá­rán lehet a sok­éves pol­gár­há­ború egyik leg­na­gyobb harca.

Hősiesen viselkedett egy erdélyi diáklány a kollégiumtűzben

Hősiesen viselkedett egy erdélyi diáklány a kollégiumtűzben

Utol­só­ként hagyta el a kol­lé­gi­u­mot. "Az első dolog ami eszembe jut az a gond­vi­se­lés, hi­szen olyan sokan meg­me­ne­kül­het­tünk" - mondta.

Utol­só­ként hagyta el a kol­lé­gi­u­mot mi­u­tán se­gí­tett má­sok­nak. Az első dolog ami eszembe jut az a gond­vi­se­lés, hi­szen olyan sokan meg­me­ne­kül­het­tünk - fo­gal­ma­zott Len­gyel Anna aki Ma­ko­vecz ösz­tön­díj­jal tanul Bu­da­pes­ten.