POLITIK

KÜLFÖLD

Elgurult a britek gyógyszere, nem főzhetnek nők a reklámban

Elgurult a britek gyógyszere, nem főzhetnek nők a reklámban

Azo­kat a rek­lá­mo­kat til­tot­ták be, ame­lyek "ha­gyo­má­nyos férfi és női sze­re­pe­ket" je­le­ní­te­nek meg.

Drámai körülmények közt került elő az eltűnt fiatal, családja tehetetlen

Drámai körülmények közt került elő az eltűnt fiatal, családja tehetetlen

A fi­ú­ról és ap­já­ról több egy év­ti­ze­den át senki sem tu­dott sem­mit. Ami­kor a fi­a­talt meg­ta­lál­ták, el­fogta a rend­őr­ség.

Drámai hír jött, hatalmas robbanás rázta meg Bécset

Drámai hír jött, hatalmas robbanás rázta meg Bécset

Be­in­dul­tak a szi­ré­nák! A tűz­ol­tó­ság, a rend­őr­ség és men­tők is nagy erők­kel si­ket­nek a hely­színre.

Be­in­dul­tak a szi­ré­nák! A tűz­ol­tó­ság, a rend­őr­ség és men­tők is nagy erők­kel si­ket­nek a hely­színre.

Ennivalóként tárolta egy vadállat, hátborzongató, min ment keresztül a férfi

Ennivalóként tárolta egy vadállat, hátborzongató, min ment keresztül a férfi

A férfi­nek sú­lyos sé­rü­lése miatt esé­lye sem volt rá, hogy el­me­ne­kül­jön. Már alig élt, ami­kor rá­ta­lál­tak.

Újabb csoportos nemi erőszak sokkolja a német közvéleményt

Újabb csoportos nemi erőszak sokkolja a német közvéleményt

Négy mig­ránst vet­tek őri­zetbe.

Egy pa­lesz­tin, egy török, egy li­ba­noni és egy ma­rok­kói férfit vet­tek őri­zetbe annak gya­nú­já­val, hogy több nőt is cso­por­to­san meg­erő­sza­kol­tak.

Megszólalt a nyomozó a kis Maddie ügyében: ez nagyon rossz hír

Megszólalt a nyomozó a kis Maddie ügyében: ez nagyon rossz hír

Egy rend­őr­tiszt is­merte be azt, amit a szü­lők nem akar­nak el­fo­gadni. Sze­rinte nem biz­tos, hogy van meg­ol­dás.

Egy rend­őr­tiszt is­merte be azt, amit a szü­lők nem akar­nak el­fo­gadni.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

V4NA: Brüsszel nem az európai embereket szolgálja

V4NA: Brüsszel nem az európai embereket szolgálja

Egy friss fel­mé­rés sze­rint az eu­ró­pai em­be­rek több mint fele úgy véli, az Eu­ró­pai Unió nem az ő leg­jobb ér­de­kük sze­rint cse­lek­szik.

Egy friss fel­mé­rés sze­rint az eu­ró­pai em­be­rek több mint fele úgy véli, az Eu­ró­pai Unió nem az ő leg­jobb ér­de­kük sze­rint cse­lek­szik. A leg­több el­len­ér­zés Olasz­or­szág­ból, Gö­rög­or­szág­ból és Fran­cia­or­szág­ból ér­ke­zett. Az uniós ál­lam­pol­gá­rok ag­gód­nak még a de­mok­rá­cia és a pénz­ügyi hely­zet miatt is.

Szabadtéri szex fesztivál nyílik a jövő héten!

Szabadtéri szex fesztivál nyílik a jövő héten!

A pon­tos hely­színt még senki sem is­meri, azt csak 48 órá­val a nyi­tás előtt árul­ják el.

A pon­tos hely­színt még senki sem is­meri, azt csak 48 órá­val a nyi­tás előtt árul­ják el. Szi­go­rúan tilos a be­lé­pés új­ság­írók­nak és fo­tó­sok­nak.

Stranddá vált az utca: akkora eső esett, hogy csúszdáztak az emberek

Stranddá vált az utca: akkora eső esett, hogy csúszdáztak az emberek

Nem csak ha­zánk­ban, de Nagy-Bri­tan­ni­á­ban is ren­ge­teg eső esett az utóbbi idő­ben, de volt, akit ez nem szo­mo­rí­tott el.

Holtan esett össze a fürdőszobában, saját háziállata végzett a férfivel

Holtan esett össze a fürdőszobában, saját háziállata végzett a férfivel

A férfit az ál­lat­tal együtt te­met­ték el, utób­bit a tra­gé­dia után agyon­ver­ték a he­lyiek.

Robbantással fenyegetőzött a migráns

Robbantással fenyegetőzött a migráns

Őri­zetbe vet­tek a né­met­or­szági Osn­ab­rück­ben egy el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­rőt, mert ön­gyil­kos rob­ban­tá­sos me­rény­let­tel fe­nye­ge­tő­zött.

Őri­zetbe vet­tek a né­met­or­szági Osn­ab­rück­ben egy el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­rőt, mert ön­gyil­kos rob­ban­tá­sos me­rény­let­tel fe­nye­ge­tő­zött. A li­ba­noni szár­ma­zású férfi bün­te­tett elő­életű. A csa­lá­don be­lüli erő­szak te­rü­le­tén fo­ko­zot­tan ve­szé­lyes le­het­sé­ges el­kö­ve­tő­ként tart­ják szá­mon.

Hatalmas robbanásra ébredtek a lakók: nem hitték, amit a mezőn találtak

Hatalmas robbanásra ébredtek a lakók: nem hitték, amit a mezőn találtak

Egé­szen el­ké­pesztő lát­vány fo­gadta őket a kö­zeli ku­ko­ri­ca­me­zőn.

Egé­szen el­ké­pesztő lát­vány fo­gadta őket a kö­zeli ku­ko­ri­ca­me­zőn, de a bom­ba­szak­ér­tők gyor­san meg­ol­dot­ták a rej­télyt.

Szörnyű hír jött: családja előtt halt meg egy magyar fiú a medencében

Szörnyű hír jött: családja előtt halt meg egy magyar fiú a medencében

A ti­zen­éves a csa­lád­já­val für­dő­zött Tus­nád­für­dőn.

A ti­zen­éves a csa­lád­já­val für­dő­zött Tus­nád­für­dőn, ami­kor a tra­gé­dia be­kö­vet­ke­zett.

Megint hazánkat támadja a CEU rektora

Megint hazánkat támadja a CEU rektora

Ig­na­tieff külső be­avat­ko­zást re­mélt a CEU ügyé­ben.

A Ma­gyar­or­szág kor­má­nyát rend­sze­re­sen tá­madó Ig­na­tieff külső be­avat­ko­zást re­mélt a CEU ügyé­ben.

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Ezt ko­ráb­ban senki sem mondta el neki.

Azzal vá­dol­nak egy magát 17 éves­nek valló mig­ránst Svéd­or­szág­ban, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­korú lányt. A mig­ráns most azzal vé­de­ke­zik, hogy nem tudta, hogy Svéd­or­szág­ban il­le­gá­lis a nemi erő­szak.

Migránsoknak segített, egy migráns megölte és elégette

Migránsoknak segített, egy migráns megölte és elégette

A 40 éves ma­rok­kói lett a veszte.

A 40 éves ma­rok­kói lett a veszte a 28 éves német nőnek. Több mint egy év el­tel­té­vel, jú­li­us­ban kez­dő­dik el a fel­té­te­le­zett tet­tes bí­ró­sági tár­gya­lása.

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a Földközi-tengeren

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a Földközi-tengeren

A Fron­tex drón­nal ké­szí­tett fel­vé­te­lein meg­mu­tat­ko­zik az em­ber­csem­pé­szek lel­ket­len­sége.

V4NA: Szabadon kószálhat a terrorista

V4NA: Szabadon kószálhat a terrorista

Hiába fo­lyik el­lene ter­ro­riz­mus miatt bün­te­tő­el­já­rás, mivel nin­cse­nek el­lene fel­hoz­ható "egy­ér­telmű bi­zo­nyí­té­kok", ezért az Isz­lám Állam har­cosa sza­ba­don kó­szál­hat Né­met­or­szág­ban.

A német nem­zet­vé­delmi hi­va­tal mun­ka­tár­sai "ke­tyegő bom­bá­nak" tart­ják a sza­lafista né­ze­te­ket valló Ugur S.-t. Hiába fo­lyik el­lene ter­ro­riz­mus miatt bün­te­tő­el­já­rás, mivel nin­cse­nek el­lene fel­hoz­ható "egy­ér­telmű bi­zo­nyí­té­kok", ezért az Isz­lám Állam har­cosa sza­ba­don kó­szál­hat Né­met­or­szág­ban.

Drámai percek a repülőn, vészjelzést adott le a legénység

Drámai percek a repülőn, vészjelzést adott le a legénység

Biz­ton­sá­giak lep­ték el a gépet.

Nem sok­kal ké­sőbb biz­ton­sá­giak lep­ték el a gépet, akik a hely­zetre való te­kin­tet­tel több em­bert is el­tá­vo­lí­tot­tak.

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon egy mig­ráns, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­ko­rút.

Lebuktak!? 41 férfi és 3 nő ellen nyomoznak kiskorúak megrontása miatt

Lebuktak!? 41 férfi és 3 nő ellen nyomoznak kiskorúak megrontása miatt

A banda három brit vá­ros­ban erő­sza­kos­ko­dott évek­kel ez­előtt.

A banda három brit vá­ros­ban erő­sza­kos­ko­dott évek­kel ez­előtt.

A kutatók is elsápadtak attól, amit az öbölben rögzített a kamera

A kutatók is elsápadtak attól, amit az öbölben rögzített a kamera

Kü­lön­le­ges, eddig nem lá­tott lényt kap­tak len­cse­végre.

Eddig nem lá­tott lényt kap­tak len­cse­végre. Meg­le­pőd­tek, ami­kor egy kar nyúlt a ka­mera felé.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Még min­dig re­mény­ked­nek benne, hogy lá­nyuk elő­ke­rül, bár va­ló­sá­gos tor­tú­rán men­tek ke­resz­tül.

Figyelmeztetnek a kutatók, nem várt veszély fenyegeti a nyaralókat

Figyelmeztetnek a kutatók, nem várt veszély fenyegeti a nyaralókat

Az igazi gon­dot az okozza, ha az em­beri bőrön ter­mé­sze­tes módon jelen lévő bak­té­ri­u­mok le­áz­nak.

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

A men­tő­ak­ció egy­éves év­for­du­ló­ján de­rül­tek ki meg­lepő rész­le­tek. A csa­pat meg­me­ne­kü­lé­sé­ről még film is ké­szül.

A men­tő­ak­ció egy­éves év­for­du­ló­ján de­rül­tek ki meg­lepő rész­le­tek. A csa­pat meg­me­ne­kü­lé­sé­ről még film is ké­szül.

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A ma­gyar kor­mány ezt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács új ke­ret­stra­té­gi­á­já­ban.

A ma­gyar kor­mány ezt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács által tár­gyalt új ke­ret­stra­té­gi­á­ban.

Hihetetlen hazai siker: magyar zászló az óceán mélyén

Hihetetlen hazai siker: magyar zászló az óceán mélyén

Dr. Ari Csilla ne­u­ro­bio­ló­gus volt lent.

Leg­job­ban a nap­fény és a forró zu­hany hi­ány­zott annak a két űr­ha­jós­nak és két tu­dós­nak, akik 9 napot töl­töt­tek az óceán fe­ne­kén.

Pánik a repülőn: vadászgépek kísérték le az utasszállítót

Pánik a repülőn: vadászgépek kísérték le az utasszállítót

A re­pülő egyik utasa ag­resszív lett.

A re­pülő egyik utasa ag­resszív lett, ezért a gép kí­sé­ret­tel ment vissza a ki­in­du­ló­pont­jára.

Most jött: rettenetes tragédia történt, egy erdélyi kislány az áldozat

Most jött: rettenetes tragédia történt, egy erdélyi kislány az áldozat

A nyolc­éves gyer­mek éle­tét nem tud­ták meg­men­teni.

A nyolc­éves gyer­mek éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, a rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

Már át­vette a pá­ri­zsi ügyész­ség a csü­tör­töki Le Havre bör­tö­né­ben tör­tént tá­ma­dás ügyét, írja a Le Fi­garo.

Már át­vette a pá­ri­zsi ügyész­ség a csü­tör­töki Le Havre bör­tö­né­ben tör­tént tá­ma­dás ügyét, írja a Le Fi­garo. Egy ter­ro­riz­mus miatt el­ítélt fog­va­tar­tott tá­madt rá vas­ru­dak­kal két fegy­őrre, akik kór­házi ápo­lásra szo­rul­tak. A helyi bör­tönőr szak­szer­ve­zet szi­go­rí­tá­so­kat sür­get.

Csehországban erőszakolt a pár órával korábban szabadult veszélyes rab

Csehországban erőszakolt a pár órával korábban szabadult veszélyes rab

A rend­őr­ség köz­lése sze­rint egy mig­ráns­ról van szó.

A rend­őr­ség köz­lése sze­rint egy mig­ráns a fel­té­te­le­zett el­kö­vető.

Vérbe borította egy késelés az osztrák főváros leghíresebb fesztiválját

Vérbe borította egy késelés a Duna-szigeten megrendezett fesztivált

Már a bécsi Du­na­szi­get fesz­ti­vál első nap­ján véres tá­ma­dás bor­zolta a lá­to­ga­tók ide­geit.

Zsidókra támadtak Düsseldorfban és Berlinben!

Zsidókra támadtak Düsseldorfban és Berlinben!

Na­ponta 3 tá­ma­dás csak Ber­lin­ben!

2018-ban csak Ber­lin­ben 1083 ha­sonló eset tör­tént, azaz na­ponta három! Má­jus­ban azt ja­va­sol­ták a zsi­dók­nak, hogy ne hord­ja­nak kipát.

Lehangoló kísérlet: a terroristákat nem lehet átnevelni

Lehangoló kísérlet: a terroristákat nem lehet átnevelni

146 tálib isz­lam­ista agyát vizs­gál­ták.

146 tálib isz­lam­ista agyát vizs­gál­ták meg mű­kö­dés köz­ben. Arra vol­tak kí­ván­csiak, hogy az agyuk ho­gyan re­a­gál kü­lön­böző in­for­má­ci­ókra.

Sokkot kapott a nő, miután felébredt a repülőn és ezt meglátta

Sokkot kapott a nő, miután felébredt a repülőn és ezt meglátta

Az első döb­be­net után igye­ke­zett össze­szedni magát, de több pró­bál­ko­zása is ku­darcba ful­ladt.

"Szebbé" akarta tenni babáját, visszataszító dolgot tett az anyuka

"Szebbé" akarta tenni babáját, visszataszító dolgot tett az anyuka

Nem csoda, hogy az in­ter­ne­te­zők fel­há­bo­rod­tak! A kom­men­te­lők hely­re­tet­ték az el­ve­te­mült nőt.

Nem csoda, hogy az in­ter­ne­te­zők fel­há­bo­rod­tak! A kom­men­te­lők hely­re­tet­ték az el­ve­te­mült nőt.

Menteni rohantak, villám csapott egy 63 éves férfiba

Menteni rohantak, villám csapott egy 63 éves férfiba

Si­ke­rült új­ra­élesz­teni a bajba ju­tot­tat.

Si­ke­rült új­ra­élesz­teni a bajba ju­tot­tat, kór­házba vit­ték. Ha­tal­mas pusz­tí­tás­sal sö­pört végig a vihar Ro­má­nián.

Teljes döbbenet: 210 kilós vadállat mászkált a forgalmas úton

Teljes döbbenet: 210 kilós vadállat mászkált a forgalmas úton

Meg­tör­tént a leg­rosszabb. Egy ál­lat­mentő azt mondta, ez volt a leg­na­gyobb hüllő, ami­vel va­laha dolga volt.

Egy ál­lat­mentő azt mondta, ez volt a leg­na­gyobb hüllő, ami­vel va­laha is dolga volt.

Kegyetlenül végzett kishúgával ez a mosolygó fiú

Kegyetlenül végzett kishúgával ez a mosolygó fiú

Az any­ját akarta bün­tetni.

A tini azért vég­zett a kis­lánnyal, hogy az any­juk szen­ved­jen.

Saját otthona ejtette foglyul a házaspárt, a legdurvább csak ezután jött

Saját otthona ejtette foglyul a házaspárt, a legdurvább csak ezután jött

Szinte nem is mer­nek ki­moz­dulni, mert már több­ször meg­sé­rül­tek. Min­denki te­he­tet­len.

Elképesztő baki, 12000 utas rekedt váratlanul a síneken Japánban

Elképesztő baki, 12000 utas rekedt váratlanul a síneken Japánban

Meg­le­he­tő­sen rit­kák a ha­sonló bal­ese­tek, de akad, ami átjut a szűk ré­se­ken is.

Meg­le­he­tő­sen rit­kák a ha­sonló bal­ese­tek, de akad, ami átjut a szűk ré­se­ken is.

Drámai fordulat Maddie ügyében: ezt eddig titkolták a rendőrök

Drámai fordulat Maddie ügyében: ezt eddig titkolták a rendőrök

A rend­őrök közel jár­nak, hogy el­fog­ják a kis­lány el­rab­ló­ját.

A rend­őrök közel jár­nak, hogy el­fog­ják a kis­lány el­rab­ló­ját.

Hosszú évek után ismét erőteljesen nőtt az Unióba érkező migránsok száma

Hosszú évek után ismét erőteljesen nőtt az unióba érkező migránsok száma

A mig­rá­ciós vál­ság csúcs­pont­já­tól kezdve fo­lya­ma­to­san csök­kent a kon­ti­nen­sünkre ér­kező be­ván­dor­lók száma.

Valóságos csoda: túlélte a medvetámadást a 80 éves néni

Valóságos csoda: túlélte a medvetámadást a 80 éves néni

A hor­ro­risz­ti­kus eset az or­szág fő­vá­ro­sá­tól né­hány ki­lo­mé­terre tör­tént egy fa­lu­ban.

Továbbküldött egy üzenetet a 72 éves nyugdíjas, uszítással vádolják

Továbbküldött egy üzenetet a 72 éves nyugdíjas, uszítással vádolják

Az idős nő pél­da­ér­té­kűen él, szí­riai me­ne­kült­csa­lá­dot is segít.

Az idős nő pél­da­ér­té­kűen él, szí­riai me­ne­kült­csa­lá­dot is segít. Most egy to­vább­kül­dött mo­bil­üze­net miatt mégis uszí­tás­sal vá­dol­ják.

Lövöldöztek a horóci diszkóban, elszökött a gyilkos

Lövöldözés volt a horóci diszkóban, elszökött a helyszínről a gyilkos

Egy ember meg­halt, ket­ten pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek az éj­szaka Ho­ró­con, mi­u­tán a helyi disz­kó­ban egy 36 éves férfi össze­ve­szett több em­ber­rel.

Egy ember meg­halt, ket­ten pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek az éj­szaka Ho­ró­con, mi­u­tán a helyi disz­kó­ban egy 36 éves férfi össze­ve­szett több em­ber­rel és lö­völ­dözni kez­dett. A gyil­kos­ság után a lö­völ­döző el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Édes Erdély. Bányákat nyitnak Székelyföldön!

Édes Erdély. Bányákat nyitnak Székelyföldön!

Ritka föld­fé­me­ket bá­nyász­nak majd Har­gita me­gyé­ben, pél­dául eu­ró­pi­u­mot, amely az elekt­ro­mos gép­ko­csik ak­ku­mu­lá­tor­gyár­tá­sá­ban fon­tos. Egye­lőre három bá­nyá­ról van szó.

Ritka föld­fé­me­ket bá­nyász­nak majd Har­gita me­gyé­ben, pél­dául eu­ró­pi­u­mot, amely az elekt­ro­mos gép­ko­csik ak­ku­mu­lá­tor­gyár­tá­sá­ban fon­tos.

Szörnyű tűz pusztított Párizsban, 3 halott, 30 sérült

Szörnyű tűz pusztított Párizsban, 3 halott, 30 sérült

A rend­őr­ség meg­erő­sí­tette a la­kás­tűz té­nyét, a tűz­ol­tók pedig kö­zöl­ték, hogy két­száz em­be­rü­ket ve­zé­nyel­ték a hely­színre.

Salvini: Sem karácsonykor, sem az újévben nem szállhatnak partra!

Salvini: Sem karácsonykor, sem az újévben nem szállhatnak partra!

A ter­hes nőket és a gyer­me­ke­ket ki­men­tet­ték, de a töb­bi­e­ket nem fog­ják be­en­gedni - erő­sí­tette meg a bel­ügy­mi­nisz­ter.

Döbbenetes, ennyi pedofil felvételt töröltek egy év alatt

Döbbenetes, ennyi pedofil felvételt töröltek egy év alatt

Hi­he­tet­len szá­mok...

Hi­he­tet­len szá­mok van­nak a gyer­me­kek sze­xu­á­lis ki­zsák­má­nyo­lása ellen küzdő nem­zet­közi szer­ve­zet, az INHOPE ta­va­lyi évről szóló je­len­té­sé­ben.

Brutális eső esett, úszómedencévé változott egy amerikai stadion

Brutális eső esett, úszómedencévé változott egy amerikai stadion

Nem bír­ták el­ve­zetni a hir­te­len le­zú­duló vizet.

Nem bír­ták el­ve­zetni a hir­te­len le­zú­duló vizet, bor­zal­mas ál­la­potba ke­rült a pálya.

Kikerült egy videó: így lőtték le az irániak az amerikai drónt!

Kikerült egy videó: így lőtték le az irániak az amerikai drónt!

Per­ce­ken mú­lott a há­ború.

Az ame­ri­kai elnök az utolsó perc­ben vé­tózta meg az el­len­csa­pást.

Összeomlott a család, nyilvánosan üzentek lányuk gyilkosának

Összeomlott a család, nyilvánosan üzentek lányuk gyilkosának

A fi­a­tal lányt egy csa­pat fiú ölte meg.

A fi­a­tal lányt egy csa­pat fiú ölte meg, mert azt gon­dol­ták, így meg­gaz­da­god­hat­nak. Fel­buj­tó­ju­kat is el­kap­ták.

Újabb álorvos bukott le: 500 nőt torzított el örökre

Újabb álorvos bukott le: 500 nőt torzított el örökre

A nők ajak­fel­töl­tésre je­lent­kez­tek, nem tud­hat­ták, hogy kók­ler­rel van dol­guk.

A nők ajak­fel­töl­tésre je­lent­kez­tek, nem tud­hat­ták, hogy kók­ler­rel van dol­guk.

Újabb áldozata van a 2015-ös párizsi terrortámadásnak

Újabb áldozata van a 2015-ös párizsi terrortámadásnak

Egy 30 éves férfi­ről van szó.

Egy 30 éves férfi két évvel a me­rény­let­so­ro­zat után lett ön­gyil­kos. Most a ter­ror­tá­ma­dás hi­va­ta­los ál­do­za­tá­nak is­merte el a bí­ró­ság.

Hogy tud ilyen névvel élni? Saját anyja keserítette meg a nő életét

Hogy tud ilyen névvel élni? Saját anyja keserítette meg a nő életét

Mos­tanra dok­tori címet is szer­zett a kü­lö­nös nevű nő, akit gyer­mek­kora óta pisz­kál­tak. Bi­zo­nyí­tani akart, és si­ke­rült!

Mit keres egy ló a 4. emeleti garzonlakás konyhájában? Videó!

Mit keres egy ló a 4. emeleti garzonlakás konyhájában? Videó!

Pon­to­san ezt kér­dez­ték azok a rend­őrök is, akik éjjel ta­lál­ták meg a pacit az er­dé­lyi Szat­már vá­ro­sá­nak la­kó­te­le­pén.

Pon­to­san ezt kér­dez­ték azok a rend­őrök is, akik éjjel ta­lál­ták meg a pacit az er­dé­lyi Szat­már vá­ro­sá­nak la­kó­te­le­pén. Majd el­árul­juk, mi vá­la­szolt erre a paci gaz­dája. Meg fog­nak le­pődni.

FBI nyomozás: Titokzatos halálesetek a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

FBI nyomozás: Titokzatos halálesetek a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

Eddig tíz ha­lál­eset­ről tudni. Gya­nús dol­gok le­het­nek a mi­ni­bár körül.

Eddig tíz ha­lál­eset­ről tudni. Gya­nús dol­gok le­het­nek a mi­ni­bár körül.

Zokogva jelentette be az anyuka, rendőrök sebesítették meg kislányát

Zokogva jelentette be az anyuka, rendőrök sebesítették meg kislányát

Az asszony pe­relni akar, de a rend­őr­ség sze­rint a kis­lány élete egyet­len pil­la­na­tig sem volt ve­szély­ben.

Migráns szexrabszolgákra csaptak le Franciaországban

Migráns szexrabszolgákra csaptak le Franciaországban

A ki­hasz­nált pros­tik csak az élet­fenn­tar­tá­suk­hoz szük­sé­ges pénz­hez ju­tot­tak hozzá.

Medvékkel játszott a farkas

Medvékkel játszott a farkas

Nem min­den­napi videó ke­rült a Ri­post bir­to­kába. Egy far­kas lát­ható rajta, amely rend­kí­vül szo­kat­lan módon med­vék­kel in­csel­ke­dik Tus­nád­für­dőn.

Nem min­den­napi videó ke­rült a Ri­post bir­to­kába. Egy far­kas lát­ható rajta, amely rend­kí­vül szo­kat­lan módon med­vék­kel in­csel­ke­dik Tus­nád­für­dőn. A két vad­ál­lat gya­kori arra fele, de együtt rit­kán látni őket.

Gázvezeték-felújítás közben találtak emberi maradványokat Érsekújváron

Gázvezeték-felújítás közben találtak emberi maradványokat Érsekújváron

Gyil­kos­ságra gya­na­kod­nak.

Épp a város egyik ut­cá­já­ban vé­gez­tek gáz­ve­ze­ték-fel­újí­tást, mikor a mun­ká­sok ásás köz­ben em­beri cson­tokra buk­kan­tak. Az első vizs­gá­la­tok után rá­adá­sul ki­de­rült, hogy a cson­tok nem le­het­nek idő­seb­bek 50 évnél.

Lelőtte a betörő migránst az olasz trafikos

Lelőtte a betörő migránst az olasz trafikos

Va­ló­já­ban három be­törő akarta ki­rá­molni a do­hány­bol­tot, de ket­ten még szö­kés­ben van­nak.

Va­ló­já­ban három be­törő akarta ki­rá­molni a do­hány­bol­tot, de ket­ten még szö­kés­ben van­nak. Az eset né­hány napja tör­tént.

Négytagú migránsbanda erőszakolta meg a bedrogozott nőt

Négytagú migránsbanda erőszakolta meg a bedrogozott nőt

Az egyi­kük 15 évvel ez­előtt Irán­ból ér­ke­zett mint po­li­ti­kai ül­dö­zött, egyéb­ként pedig fe­le­sége és három gyer­meke is van.

Naponta megtámadják a kínaiakat Párizs mellett!

Naponta megtámadják a kínaiakat Párizs mellett!

A tá­ma­dók azt fel­té­te­le­zik, hogy sok pénz van náluk. A kí­na­iak a gyil­kos­ság óta éj­jeli őr­já­ra­tok­kal vé­de­kez­nek.

7,5 évre ítélték a 11 éves kisfiút összeszurkáló migránst

7,5 évre ítélték a 11 éves kisfiút összeszurkáló migránst

Kény­szer­kép­ze­tei vol­tak annak az erit­reai mig­ráns­nak, aki ta­valy haj­szál híján agyon­szúrt egy 11 éves német kisfiút.

Hatalmas robajjal omlott össze egy 9 emeletes ház Moldovában - videó

Hatalmas robajjal omlott össze egy 9 emeletes ház Moldovában - videó

Re­cse­gés-ro­po­gás hal­lat­szott elő­ször egy 9 eme­le­tes tömb­ház felől, majd egy­szerre be­tört az épü­let összes ab­laka.

150-nel csapódott a busznak, azonnal meghalt a pozsonyi sofőr

150-nel csapódott a busznak, azonnal meghalt a pozsonyi sofőr

A szem­ta­núk sze­rint esze­ve­szett módon előz­ge­tett a te­rep­járó so­főrje.

A szem­ta­núk sze­rint esze­ve­szett módon előz­gette a többi au­tóst a te­rep­járó so­főrje.

Halálbüntetés vár Indiában a nemi erőszaktevőkre!

Halálbüntetés vár Indiában a nemi erőszaktevőkre!

A 12 évnél fi­a­ta­labb ál­do­za­tok­nál.

Ez a tör­vény a 12 évnél fi­a­ta­labb ál­do­za­to­kat védi. Va­la­mit tenni kel­lett, mert 2015 óta már 11 ezer /!!/ kis­ko­rút erő­sza­kol­tak meg.

Csak élősködik Svájcban a veszélyes dzsihádisták 40 százaléka

Csak élősködik Svájcban a veszélyes dzsihádisták 40 százaléka

Új ta­nul­mányt tett közzé az or­szág­ban élő 140, leg­ve­szé­lye­sebb isz­lam­ista éle­té­ről egy zü­ri­chi egye­tem.

Újjászerveződik az Iszlám Állam!

Újjászerveződik az Iszlám Állam!

Csu­pán "gya­kor­ló­te­rep­ként" hasz­nál­ják az afgán ál­la­mot. Ka­to­nai szak­ér­tők sze­rint az ott el­kö­ve­tett ter­ror­tá­ma­dá­sok csu­pán "tesz­tek..."

Csu­pán "gya­kor­ló­te­rep­ként" hasz­nál­ják az afgán ál­la­mot. Ka­to­nai szak­ér­tők sze­rint az ott el­kö­ve­tett ter­ror­tá­ma­dá­sok csu­pán "tesz­tek".

Cenzúrázták a Jézus, a biblia és a templom szavakat

Cenzúrázták a Jézus, a biblia és a templom szavakat

Ilyen az, ami­kor egy vi­lág­cé­get meg­fer­tőz a po­li­ti­kai kor­rekt­ség ví­rusa.

Ilyen az, ami­kor egy vi­lág­cé­get meg­fer­tőz a po­li­ti­kai kor­rekt­ség ví­rusa. Még sze­ren­cse, hogy a vá­sár­lók azon­nal fel­há­bo­rod­tak.

V4NA: Újabb migránshullám fenyegeti Európát

V4NA: Újabb migránshullám fenyegeti Európát

Mióta Olasz­or­szág ki­kö­tői zárva van­nak, az em­ber­csem­pé­szek se­gít­sé­gé­vel egyre több mig­ráns pró­bálja meg szá­raz­föl­dön meg­kö­ze­lí­teni Eu­ró­pát.

Tűzszerészek mindenhol: magyar intézményeket támadtak meg

Megtámadták a magyar intézményeket: tűzszerészek lepték el Beregszász utcáit

Össze­han­golt tá­ma­dás ér­hette a ma­gyar in­téz­mé­nye­ket a kár­pát­al­jai Be­reg­szá­szon.

V4NA: Újra vérben úszik London, hat nap alatt öt megkéselt áldozat

V4NA: Újra vérben úszik London, hat nap alatt öt megkéselt áldozat

Egy 18 éves fi­a­tal­lal a gyanú sze­rint két mig­ráns ti­né­dzser vég­zett.

Hat nap alatt öt em­bert öltek meg a brit fő­vá­ros­ban, köz­tük egy 18 éves fi­a­talt, aki­vel a gyanú sze­rint két ti­né­dzser, a szin­tén 18 éves Mo­ha­med Nadir Da­fal­lah és 17 éves társa vé­gez­tek.

Óriási fordulat a lelőtt maláj gép ügyében: elfogatóparancsot adott ki a rendőrség

Óriási fordulat a lelőtt maláj gép ügyében: elfogatóparancsot adott ki a rendőrség

Össze­sen négy em­bert kö­röz­nek. A hol­lan­dok­nak bi­zo­nyí­té­kaik van­nak.

Össze­sen négy em­bert kö­röz­nek. A hol­lan­dok­nak bi­zo­nyí­té­kaik van­nak.

Lezárta a rendőrség a metrót, sokkoló támadás történt most Londonban

Lezárta a rendőrség a metrót, sokkoló támadás történt most Londonban

Men­tők, tűz­ol­tók és rend­őrök lep­ték el Lon­don egyik leg­for­gal­ma­sabb met­ró­ál­lo­má­sát.

Harci mókus okozott riadalmat, erre a rendőrök sem számítottak - videó

Harci mókus okozott riadalmat, erre a rendőrök sem számítottak - videó

Ilyen­fajta ál­lat­kín­zás­sal még ők sem ta­lál­koz­tak. Az is ki­de­rült, mitől lett ag­resszív az ap­rócska állat.

Mobiltelefonért mészárolta le áldozatát a migráns

Mobiltelefonért mészárolta le áldozatát a migráns

Egész Fran­cia­or­szá­got meg­rázta az a késes gyil­kos­ság, amit a DNS-minta alap­ján egy 17 éves, fel­té­te­les sza­bad­lá­bon lévő mig­ráns kö­ve­tett el.

Egész Fran­cia­or­szá­got meg­rázta az a késes gyil­kos­ság, amit a DNS-minta alap­ján egy 17 éves, fel­té­te­les sza­bad­lá­bon lévő mig­ráns kö­ve­tett el Mar­seille-ben. Még már­cius 17-én tör­tént az a bru­tá­lis gyil­kos­ság, amely­nek nyo­mo­zá­sá­ban most értek a vé­gére a rend­őrök.