POLITIK

KÜLFÖLD

Elfújta a szél az időjóst, röhögésben tört ki a stáb

Elfújta a szél az időjóst, röhögésben tört ki a stáb

Egé­szen vic­cesre si­ke­re­dett a reg­gel.

Egé­szen vic­cesre si­ke­re­dett a reg­geli idő­já­rás-je­len­tés.

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Fel­rob­ban­tot­ták a Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

Megmenekültek a magyar munkavállalók - ez vár rájuk a Brexit után

Megmenekültek a magyar munkavállalók - ez vár rájuk a Brexit után

Nagy­lelkű be­je­len­tést tett The­resa May.

A bri­tek EU-s ki­lé­pése után is több mil­lió kül­földi ma­rad­hat.

Történelmi pillanat: csupasz női mell bukkant fel a parlamentben

Történelmi pillanat: csupasz női mell bukkant fel a parlamentben

Fel­szó­la­lás köz­ben szop­tatta meg kis­ba­bá­ját a kép­vi­se­lőnő: a nyil­vá­nos ete­tés ha­tal­mas vitát rob­ban­tott ki!

Így fújta el az időjárásjelentőt a brutális szél

Így fújta el az időjárásjelentőt a brutális szél

A külső hely­szín­ről, es­er­nyő alól be­je­lent­kező idő­já­rás­je­len­tőt egy­sze­rűen el­fújta a szél a kissé zord nyári idő­ben.

Borzalmas részletek: így haltak meg a pokoli torony lakói

Borzalmas részletek: így haltak meg a pokoli torony lakói

A sűrű füst és a per­zselő lán­gok mel­lett va­lami még rosszabb is jelen volt a tűz­vész ide­jén a to­rony­ház­ban: a cián.

A sűrű füst és a per­zselő lán­gok mel­lett va­lami még rosszabb is jelen volt a to­rony­ház­ban: a cián.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Ket­té­vá­lasz­tot­ták a szi­ámi ikrek agyát!

Ket­té­vá­lasz­tot­ták a szi­ámi ikrek agyát!

A csa­­pat elő­­ször ap­­ró­­lé­­ko­­san el­­vá­­lasz­­totta a cse­­cse­­mők közös vér­e­dé­­nyeit és a ke­­mény vé­­dő­­memb­­ránt, amely mind­­két agyat kö­­rül­­ve­­szi.

A csa­­pat elő­­ször ap­­ró­­lé­­ko­­san el­­vá­­lasz­­totta a cse­­cse­­mők közös vér­e­dé­­nyeit és a ke­­mény vé­­dő­­memb­­ránt, amely mind­­két agyat kö­­rül­­ve­­szi.

Tragédia a strandon: holtan találták a kétévest, szülei mellett halt meg

Tragédia a strandon: holtan találták a kétévest, szülei mellett halt meg

A szü­lők nem fi­gyel­tek a me­den­cé­ben úsz­káló gye­rekre, ez ve­zet­he­tett a tra­gé­di­á­hoz.

Rengetegen kiakadtak az EU legújabb javaslata hallatán!

Rengetegen kiakadtak az EU legújabb javaslata hallatán!

Ko­moly jo­go­kat venne el!

Ko­moly jo­gok­tól fosz­taná meg az eu­ró­pai nyo­mozó ha­tó­sá­go­kat, ezzel az ál­lam­pol­gári jo­go­kat vé­de­nék.

Idén már 2000 migráns veszett a tengerbe

Idén már 2000 migráns veszett a tengerbe

Óva­tos becs­lé­sek sze­rint idén már leg­alább két­ezer ember éle­tét kö­ve­telte a Föld­közi-ten­geri át­ke­lés, de azt sem lehet ki­zárni, hogy a valós szám ennél sok­kal ma­ga­sabb.

Óva­tos becs­lé­sek sze­rint idén már leg­alább két­ezer ember éle­tét kö­ve­telte a Föld­közi-ten­geri át­ke­lés, de a valós szám ennél sok­kal ma­ga­sabb.

Most már bizonyos: fiatalkorú lányokat vett rá pornográfiára a tinibálvány!

Most már bizonyos: fiatalkorú lányokat vett rá pornográfiára a tinibálvány!

Az ame­ri­kai ti­ni­bál­ványt egy­szer már fel­men­tet­ték a pe­do­fí­lia vádja alól, most azon­ban ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat.

Elhunyt a neves divattervező

Elhunyt a neves divattervező

Hosszú be­teg­ség után, 79 éves ko­rá­ban halt meg a le­genda.

Hosszú be­teg­ség után, 79 éves ko­rá­ban halt meg a le­genda, akit vi­lág­szerte gyá­szol­nak. A hat­va­nas évek­ben, nő­vé­re­i­vel kez­dett el a divat vi­lá­gá­ban dol­gozni.

Aggodalom lett úrrá a Buckingham Palotában!

Aggodalom lett úrrá a Buckingham Palotában!

A 96 éves Fülöp her­ceg kór­házba ke­rült. Idén má­jus­ban vo­nult vissza a köz­sze­rep­lés­től.

A 96 éves Fülöp her­ceg kór­házba ke­rült. Idén má­jus­ban vo­nult vissza a köz­sze­rep­lés­től.

Komoly bajban lehetnek az androidos telefont használók!

Komoly bajban lehetnek az androidos telefont használók!

Ren­ge­teg ve­szé­lyes ví­ru­sos al­kal­ma­zás volt a Go­ogle Play­ben, me­lye­ket bárki le­tölt­he­tett.

Ren­ge­teg ve­szé­lyes ví­ru­sos al­kal­ma­zás volt a Go­ogle Play­ben, me­lye­ket bárki le­tölt­he­tett.

Szörnyű balesetet okoztak a bevándorlók Calais-nál! - Videó

Szörnyű balesetet okoztak a bevándorlók Calais-nál! - Videó

Esé­lye nem volt a len­gyel kis­te­her­autó so­főr­jé­nek, a hely­szí­nen ször­nyet­halt a tra­gé­di­á­ban.

Esé­lye nem volt a len­gyel kis­te­her­autó so­főr­jé­nek, a hely­szí­nen ször­nyet­halt.

Elrabolták a Magyarországon is népszerű tévéműsor stábját!

Elrabolták a Magyarországon is népszerű tévéműsor stábját!

Ko­lum­bi­á­ban tör­tént a saj­ná­la­tos ese­mény, saj­nos a mai napig sok szél­ső­sé­ges ge­ril­la­szer­ve­zet mű­kö­dik itt.

"Vérengző pszichopata" volt a londoni gázoló

"Vérengző pszichopata" volt a londoni gázoló

Ér­de­kes rész­le­tek de­rül­tek ki.

Ér­de­kes rész­le­tek de­rül­tek ki a musz­li­mo­kat el­gá­zoló férfi­ról: rend­sze­re­sen be­rú­gott, ami­től elő­tört be­lőle a vad­ál­lat - ez tör­tént a tá­ma­dás előtt is.

Pusztító a hőség: már hétszázan kaptak hőgutát, ketten meghaltak

Pusztító a hőség: már hétszázan kaptak hőgutát, ketten meghaltak

Csak­nem hét­száz em­bert vit­tek kór­házba a múlt héten Ja­pán­ban sú­lyos hő­guta tü­ne­te­i­vel, ket­ten kö­zü­lük meg­hal­tak.

Sosem derül ki, mi történt az amerikai diákkal

Sosem derül ki, mi történt az amerikai diákkal

A fi­a­tal kó­má­ban tért haza.

A 22 éves Otto Warm­bi­ert ked­den en­ged­ték sza­ba­don Észak-Ko­re­á­ból. A cin­cin­nati egye­te­mista kó­má­ban tért haza, és azóta sem tért ma­gá­hoz.

Botrány: kutyahússal etetik a nyaralókat a turistaparadicsomban

Botrány: kutyahússal etetik a nyaralókat Balin

A tu­ris­ták azt hi­szik, hogy csir­ke­húst vesz­nek Balin, de egy ál­lat­védő szer­ve­zet sze­rint ku­tya­húst adnak el nekik.

A tu­ris­ták azt hi­szik, hogy csir­ke­húst esz­nek, de egy ál­lat­védő szer­ve­zet mást állít...

Csak növényi tejet kapott, belehalt az alultápláltságba a csecsemő!

Csak növényi tejet kapott, belehalt az alultápláltságba a csecsemő!

Jót akar­tak a szü­lők, de saj­nos ka­taszt­rófa lett a vége. Ren­ge­teg szen­ve­dés után éhen halt a 7 éves kisfiú.

Hatalmas migránsáradatot hoz a Brexit

Hatalmas migránsáradatot hoz a Brexit

Mayék ebbe nem gon­dol­tak bele.

Mayék nem gon­dol­tak bele, mi­lyen kel­le­met­len kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a Bre­xit­nek: a ki­lé­pést kö­ve­tően ugyanis több ezer mig­ráns je­len­het meg Do­ver­ben.

30 év múlva többségben lesznek az ázsiai és afrikai bevándorlók Európában!

30 év múlva többségben lesznek az ázsiai és afrikai bevándorlók Európában!

Ha a mig­rá­ció üteme nem vál­to­zik.

Ha a mig­rá­ció üteme nem vál­to­zik, utána már nem lehet meg­for­dí­tani...

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

Most már biz­tos­nak tűnik, hogy a lon­doni Gren­fell-to­rony­há­zat ki­égető tüzet egy meg­hi­bá­so­dott hűtő okozta.

Most már biz­tos­nak tűnik, hogy a lon­doni Gren­fell-to­rony­há­zat ki­égető tüzet egy meg­hi­bá­so­dott hű­tő­szek­rény okozta.

Itt hozhat halált a ramadán

Itt hozhat halált a ramadán

A szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák.

Az Isz­lám Állam nem nyug­szik: a szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák. Leg­fris­sebb hang­üze­ne­tük­ben tá­ma­dásra szó­lí­tot­ták fel hí­ve­i­ket.

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

Már har­ma­dik napja ku­tat­nak holt­tes­tek után a ha­tó­sá­gok a ki­égett lon­doni to­rony­ház rom­jai kö­zött.

Már har­ma­dik napja ku­tat­nak holt­tes­tek után a ha­tó­sá­gok a ki­égett lon­doni to­rony­ház rom­jai kö­zött. Sokan attól ret­teg­nek, hogy a többi ha­sonló ház is ki­gyul­lad­hat.

Összedől a pokoli londoni torony, halálra ítélték a családokat

Összedől a pokoli londoni torony, halálra ítélték a családokat

A leg­felső eme­le­te­ken élők biz­to­san meg­hal­nak, raj­tuk kívül hatan vesz­tet­ték éle­tü­ket, öt­ve­nen meg­se­be­sül­tek.

A leg­felső eme­le­te­ken élők biz­to­san meg­hal­nak, raj­tuk kívül hatan vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Pokoli tűz, rettenetes, ami Londonban történik

Pokoli tűz, rettenetes, ami Londonban történik

A tűz­ol­tók je­len­leg is küz­de­nek.

Egye­lőre nem tudni, hány ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a haj­nali tűz­eset. Ha­tal­mas épü­let ka­pott lángra a bel­vá­ros­ban. A tűz­ol­tók je­len­leg is küz­de­nek.

Harc a túlélésért: Csecsemőket, gyerekeket dobáltak ki az ablakon Londonban

Harc a túlélésért: Csecsemőket, gyerekeket dobáltak ki az ablakon Londonban

Így pró­bál­ták őket meg men­teni...

Két­ség­be­eset­ten ke­res­ték lakók a tűz­po­kol­ból ki­utat a lán­goló to­rony­ház­ból. 600-an pró­bál­tak ki­me­ne­külni az épü­let­ből. Az esély­te­le­nek a gye­re­ke­i­ket pró­bál­ták men­teni, fáj­dal­mas áron.

Borzalmas részletek derültek ki: így haltak meg a londoni áldozatok

Borzalmas részletek derültek ki: így haltak meg a londoni áldozatok

Három ter­ro­rista nyolc em­bert gyil­kolt meg jú­nius 3-án Lon­don­ban.

Három ter­ro­rista nyolc em­bert gyil­kolt meg jú­nius 3-án Lon­don­ban. Az ál­do­za­tok ha­lá­lá­nak rész­le­teit most kezdte is­mer­tetni a ha­lott­kém.

Aláírást gyűjtenek, meg akarják menteni a magyar gyilkost a haláltól

Aláírást gyűjtenek, meg akarják menteni a magyar gyilkost a haláltól

A férfi­nak az édes­apja volt ma­gyar, ő az Egye­sült Ál­la­mok­ban szü­le­tett.

A férfi­nak az édes­apja volt ma­gyar, de ő már az Egye­sült Ál­la­mok­ban szü­le­tett.

Bizarr: megjelent a lájk automata

Bizarr: megjelent a lájk automata

Moszk­vá­ban már au­to­ma­tá­ból ve­het­jük a láj­ko­kat.

Moszk­vá­ban már au­to­ma­tá­ból ve­het­jük a láj­ko­kat, ha úgy érez­zük, nem ara­tott kellő si­kert a leg­újabb szelfink. A gép még csak nem is drága: 240 fo­rin­tért 100 hamis ked­ve­lést ka­punk.

Most érkezett: lövöldözés volt egy müncheni pályaudvaron

Most érkezett: lövöldözés volt a pályaudvaron, lezárták a környéket

Több lövés is el­dör­dült egy kül­vá­rosi vas­út­ál­lo­má­son Mün­chen­ben!

Ez hihetetlen: hotelt nyitottak a radioaktív Csernobil közepén

Ez hihetetlen: hotelt nyitottak a radioaktív Csernobil közepén

Még ma is ra­dio­ak­tív a hely.

Még ma is ra­dio­ak­tív a hely, ám a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­tá­kat ez va­la­mi­ért nem za­varja...

Véget vethet a torrentezésnek az Európai Unió!

Véget vethet a torrentezésnek az Európai Unió!

Az új jog­sza­bály sze­rint már a net­szol­gál­ta­tó­nak kö­te­les­ség lenne til­tani az összes fájl­meg­osztó hon­la­pot.

Az új jog­sza­bály sze­rint már a net­szol­gál­ta­tó­nak kö­te­les­ség lenne til­tani az összes fájl­meg­osztó hon­la­pot.

Ez a történelem 10 leghasznosabb találmánya!

Ez a történelem 10 leghasznosabb találmánya!

Ér­de­kes dol­gok is fel­ke­rül­tek.

Több ezer ember vá­la­szai alap­ján állt össze a tízes lista, amire a min­denki éle­tét meg­könnyítő tár­gyak mellé ér­de­kes dol­gok is fel­ke­rül­tek.

Szent vulkánnal robbanthatja fel a fél világot Kim Dzsongun

Szent vulkánnal robbanthatja fel a fél világot Kim Dzsongun

Észak-Korea fegy­vere vissza­felé sült el

Észak-Korea a so­ro­za­tos ra­ké­ta­teszt­je­i­vel már éppen elég em­bert ej­tett két­ségbe, de úgy tűnik, Kim Dzson­gun fegy­vere vissza­felé sült el.

Sűrűsödik a rejtély a lezuhant utasszállító körül

Sűrűsödik a rejtély a lezuhant utasszállító körül

A vizs­gá­la­tok még zaj­la­nak, de le­het­sé­ges, hogy a pi­lóta fe­le­lőt­len­sége miatt kel­lett meg­hal­nia 66 utas­nak.

A vizs­gá­la­tok még zaj­la­nak, de a leg­fris­sebb ered­mé­nyek sze­rint le­het­sé­ges, hogy a pi­lóta fe­le­lőt­len­sége miatt kel­lett meg­hal­nia 66 utas­nak.

Történelmi bejelentést tett a NASA

Történelmi bejelentést tett a NASA

Be­mu­tat­ták az első Marsra-szálló je­löl­te­ket. Egy tucat új űr­ha­jóst mu­tat­tak be, és az sem ki­zárt, hogy ez volt min­den idők leg­na­gyobb túl­je­lent­ke­zése.

Be­mu­tat­ták az első Marsra-szálló je­löl­te­ket. Egy tucat új űr­ha­jóst mu­tat­tak be, és az sem ki­zárt, hogy ez volt min­den idők leg­na­gyobb túl­je­lent­ke­zése.

Összefogtak az imámok: nem temetik el a londoni terroristákat

Összefogtak az imámok: nem temetik el a londoni terroristákat

Nem haj­lan­dóak a musz­lim ha­gyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lően el­te­metni a gyil­kos dzsi­há­d­is­tá­kat a nagy-bri­tan­niai imá­mok.

Felszámolják a római romatelepeket

Felszámolják a római romatelepeket

A pol­gár­mes­ter most ígé­re­tet tett arra, hogy a tá­bo­ro­kat be fog­ják zárni.

Hosszú ideje hú­zó­dik már az olasz fő­vá­ros­ban a ro­ma­te­le­pek ügye: Vir­gi­nia Raggi pol­gár­mes­ter most ígé­re­tet tett arra, hogy a tá­bo­ro­kat a kö­zel­jö­vő­ben be fog­ják zárni.

A terroristák jogait védi a Google?

A terroristák jogait védi a Google?

A leg­fris­sebb lon­doni ter­ror­tá­ma­dás kap­csán ki­de­rült, hogy a me­rény­lő­ket a Yo­uTube-on ta­lál­ható isz­lam­ista gyű­lö­let­be­szé­dek nagy mér­ték­ben ins­pi­rál­ták.

A leg­fris­sebb lon­doni ter­ror­tá­ma­dás kap­csán ki­de­rült, hogy a me­rény­lő­ket a Yo­uTube-on ta­lál­ható isz­lam­ista gyű­lö­let­be­szé­dek je­len­tős mér­ték­ben ins­pi­rál­ták.

Ennyi volt: megszünteti az egyik legnépszerűbb termékét az Apple!

Ennyi volt: megszünteti az egyik legnépszerűbb termékét az Apple!

Az utolsó da­ra­bo­kat ked­vez­mé­nye­sen lehet majd meg­venni.

A piac át­ala­ku­lása miatt dön­töt­tek így, az utolsó da­ra­bo­kat ked­vez­mé­nye­sen lehet majd meg­venni.

Drámai képek: a szemtanú mellett lőtték le a terroristákat

Drámai képek: a szemtanú mellett lőtték le a terroristákat

A rend­őrök má­sod­per­cek alatt 50 go­lyót lőt­tek ki a ter­ro­ris­tákra.

Arra ébredt az anya, hogy meghalt a lánya

Arra ébredt az anya, hogy meghalt a lánya

A man­ches­teri rob­ban­tás leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata a 8 éves Saffie Ro­us­sos volt.

A man­ches­teri rob­ban­tás leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata a 8 éves Saffie Ro­us­sos volt - édes­anyja, Lisa eddig kó­má­ban volt, és csak most tudta meg a bor­zal­mas hírt.

Ötéves kisfiút gyilkolt meg egy afgán migráns

Ötéves kisfiút gyilkolt meg egy afgán migráns

Ki­de­rült a férfi­ról, hogy el­ítélt bű­nöző volt, akit még az or­szága se fogad vissza.

Ki­de­rült a férfi­ról, hogy el­ítélt bű­nöző volt, akit még az or­szága se fogad vissza.

Még tévéműsorban is szerepelt a londoni terrorista

Döbbenetes felvételek: még tévéműsorban is szerepelt a londoni terrorista

A 27 éves musz­lim szél­ső­sé­ges a Chan­nel 4 mű­so­rá­ban sze­re­pelt, amely a brit dzsi­há­d­is­ták­ról szólt.

A 27 éves musz­lim szél­ső­sé­ges a Chan­nel 4 mű­so­rá­ban sze­re­pelt, amely a brit dzsi­há­d­is­ták­ról szólt.

Most közölték a képet: ez a gyönyörű nő a londoni terror első áldozata

Most közölték a képet: ez a gyönyörű nő a londoni terror első áldozata

A ka­na­dai lány a haj­lék­ta­la­no­kon akart se­gí­teni.

A ka­na­dai lány azért köl­tö­zött Lon­donba, hogy a haj­lék­ta­la­nok­nak se­gít­hes­sen.

Újra elszabadul a pokol Franciaországban

Újra elszabadul a pokol Franciaországban

A nyu­galmi idő­szak­nak vége.

Ok­tó­ber­ben a Dzsun­gel fel­szá­mo­lása után a fran­cia ki­kö­tő­vá­ro­sok rövid időre fel­lé­le­gez­het­tek, de úgy tűnik, a nyu­galmi idő­szak­nak vége.

Sokkoló részletek: Antal sírva beszélt a londoni terrortámadásról

Sokkoló részletek: Antal sírva beszélt a londoni terrortámadásról

A me­rény­lők azt üvöl­töt­ték tá­ma­dás köz­ben, hogy még vissza fog­nak jönni.

Fordulat az esti londoni terrortámadás ügyében

Fordulat az esti londoni terrortámadás ügyében

A rend­őr­ség be­je­len­tette: vé­gez­tek a ter­ro­ris­ták­kal és az ál­do­za­tok szá­mát is el­árul­ták.

A rend­őr­ség be­je­len­tette: vé­gez­tek a ter­ro­ris­ták­kal és az ál­do­za­tok szá­mát is el­árul­ták.

Sikítozva menekültek az emberek: újabb terrortámadás érte Londont

Sikítozva menekültek az emberek: újabb terrortámadás érte Londont

Egy fehér fur­gon több em­bert is el­gá­zolt a Lon­don Bridge-on, majd férfiak kés­sel kezd­ték el el­vágni a já­ró­ke­lők tor­kát.

A fokhagyma hozta meg az átütő sikert Írországban

A fokhagyma hozta meg az átütő sikert Írországban

Nem min­den­napi dol­got vett a fe­jébe egy Ír­or­szág­ban élő ma­gyar pár! Nóra és Zol­tán két éve úgy dön­tött, meg­sze­ret­te­tik a ma­gyar lán­gost az ír nép­pel.

Svédország megjárta a kiskorú migránsokkal

Svédország megjárta a kiskorú migránsokkal

A mig­rán­sok há­rom­ne­gyede ha­zu­dott a valós élet­ko­rá­ról - ko­moly bot­rány tör­het ki Svéd­or­szág­ban, nem tudni, há­nyan ját­szot­ták ki a rend­szert.

A mig­rán­sok há­rom­ne­gyede ha­zu­dott a valós élet­ko­rá­ról - ko­moly bot­rány tör­het ki Svéd­or­szág­ban!

Nem vihetünk be laptopot az Egyesült Államokba

Nem vihetünk be laptopot az Egyesült Államokba

Va­ló­színű, hogy az Eu­ró­pá­ból ér­kező re­pü­lők­ről is szám­űzik a lap­to­po­kat és más elekt­ro­ni­kai ké­szü­lé­ke­ket.

Va­ló­színű, hogy már az Eu­ró­pá­ból ér­kező re­pü­lők­ről is szám­űzik a lap­to­po­kat, tab­le­te­ket és más elekt­ro­ni­kai ké­szü­lé­ke­ket.

Újra támad Romániában a kanyaró!

Újra támad Romániában a kanyaró!

Je­len­tő­sen nőtt a fer­tő­zöt­tek száma!

La­punk ko­ráb­ban már be­szá­molt a ro­má­niai ka­nya­ró­jár­vány­ról, amely 2016 feb­ru­ár­já­ban in­dult. Most je­len­tő­sen nőtt a fer­tő­zöt­tek száma!

Brutális balesetet szenvedett a gondatlan sofőr az autópályán! - videó

Brutális balesetet szenvedett a gondatlan sofőr az autópályán! - videó

Szinte min­den­na­po­sak az ilyen tí­pusú üt­kö­zé­sek, pedig könnyen el­ke­rül­he­tőek le­het­né­nek.

Senki sem hajlandó eltemetni a manchesteri robbantót

Senki sem hajlandó eltemetni a manchesteri robbantót

Meg­ta­gad­ták, hogy el­te­mes­sék Sal­man Abedi tes­tét.

Meg­ta­gad­ták, hogy el­te­mes­sék a man­ches­teri rob­bantó, Sal­man Abedi tes­tét.

Kemény szavak a parlamentben: a miniszterelnök kiosztotta Brüsszelt

Kemény szavak a parlamentben: a miniszterelnök kiosztotta Brüsszelt

A len­gyel mi­nisz­ter­el­nök, Beata Szydlo nem kí­mélte az "eu­ró­pai eli­tet".

A len­gyel mi­nisz­ter­el­nök nem kí­mélte az "eu­ró­pai eli­tet": sze­rinte mi­at­tuk van­nak ter­ror­tá­ma­dá­sok.

Fejvesztve menekültek az elszabadult tigris elől az állatkertben

Fejvesztve menekültek az elszabadult tigris elől az állatkertben

Ál­lí­tó­lag el­sza­ba­dult egy tig­ris egy angol ál­lat­kert­ben, a lá­to­ga­tók fej­vesztve me­ne­kül­tek a vad­ál­lat elől.

Megakadályozhatták volna a manchesteri robbantást

Megakadályozhatták volna a manchesteri robbantást

Tud­ták, hogy Sal­man Abedi ve­szé­lyes.

Még a me­rénylő édes­anyja is je­lezte, hogy Sal­man Abedi ve­szé­lyes alak, aki gyil­kolni is haj­landó - még­sem tar­tóz­tatta fel őt senki sem.

Sikoltozott a testvérpár, mikor letartóztatták őket

Sikoltozott a testvérpár, mikor letartóztatták őket

Szo­rul a hurok a man­ches­teri rob­bantó, Sal­man Abedi ba­ráti köre körül: a rend­őrök most egy test­vér­párt tar­tóz­tat­tak le.

Szo­rul a hurok a man­ches­teri rob­bantó, Sal­man Abedi ba­ráti köre körül: a rend­őrök most egy fi­a­tal test­vér­párt tar­tóz­tat­tak le Man­ches­ter­ben.

Rémálom a nyaraláson: betört a búvárketrecbe a kiéhezett cápa

Rémálom a nyaraláson: betört a búvárketrecbe a kiéhezett cápa

Be­tört a búvár víz alatti ka­bin­jába egy óriás fehér cápa.

Be­tört a búvár víz alatti ka­bin­jába egy óriás fehér cápa.

Titkos kamera fotózta le a manchesteri robbantót a terror éjszakáján

Titkos kamera fotózta le a manchesteri robbantót a terror éjszakáján

Per­cek­kel az­előtt ké­szül­tek róla fel­vé­te­lek, hogy vér­für­dőt ren­de­zett volna.

Per­cek­kel az­előtt ké­szül­tek róla fel­vé­te­lek, hogy vér­für­dőt ren­de­zett volna.

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán egy hó­napja: az Isz­lám Állam vi­lág­szerte ke­gyet­len me­rény­le­te­ket idő­zít szent ün­ne­pük ide­jére!

Magyar egyetemista Manchesterben: Számíthatunk még hasonló csapásokra

Magyar egyetemista Manchesterben: Számíthatunk még hasonló csapásokra

La­punk­nak a szol­noki Dé­kány Vik­tó­ria szá­molt be a vá­ros­ban ural­kodó ál­la­po­tok­ról.

Hét hónapos kislányt hagytak egyedül a forró autóban, meghalt

Hét hónapos kislányt hagytak egyedül a forró autóban, meghalt

A kis­lányt vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Kómában az anya, nem tudja, hogy a lánya meghalt Manchesterben

Kómában az anya, nem tudja, hogy a lánya meghalt Manchesterben

Egy 8 éves kis­lány vált a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás szim­bó­lu­mává.

Egy 8 éves kis­lány, Saffie Rose Ro­us­sos vált a ke­gyet­len man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás szim­bó­lu­mává.

Manchesterben megölt barátjáért állhatott bosszút a robbantó

Barátjáért állhatott bosszút a manchesteri robbantó

Sal­man Abedi ba­rát­jáért akart bosszút állni, akit Man­ches­ter­ben öltek meg 2016-ban.

Egymás kezét fogva halt meg a tini szerelmespár

Egymás kezét fogva halt meg a tini szerelmespár

El­vá­laszt­ha­tat­la­nok vol­tak.

El­vá­laszt­ha­tat­la­nok vol­tak, és szá­mukra nem is volt kér­dés: együtt fog­nak meg­öre­gedni és meg­halni. De a meg­öre­ge­dés nem ada­tott meg nekik...

De hol van a manchesteri bombakészítő?

De hol van a manchesteri bombakészítő?

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos ki­cse­lezte a rend­őr­sé­get - újabb ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het a bom­ba­gyá­ros.

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos ki­cse­lezte a rend­őr­sé­get - újabb ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het a bom­ba­gyá­ros. A ha­tó­ság ver­senyt fut az idő­vel...

Terroristának született a manchesteri robbantó

Terroristának született a manchesteri robbantó

Egyre több csa­lád­tag­ról derül ki, hogy se­gít­het­ték a 22 ember ha­lá­lá­val járó me­rény­let vég­re­haj­tá­sát.

Egyre több csa­lád­tag­ról derül ki, hogy se­gít­het­ték a 22 ember ha­lá­lá­val járó me­rény­let vég­re­haj­tá­sát.

Szívszorító! Magyar orvos számolt be a manchesteri gyermekkórházból

Szívszorító! Magyar orvos számolt be a manchesteri gyermekkórházból

Sok­kolta a vi­lá­got a hétfő esti ter­ror­tá­ma­dás. Az Ariana Grande kon­cert végén tör­tént rob­ba­nás­ban 22-en hal­tak meg.

Friss! Líbiában elfogták a manchesteri mészáros apját és testvérét

Friss! Líbiában elfogták a manchesteri mészáros apját és testvérét

Ki­de­rült, hogy a fi­a­ta­lab­bik Abedi mér­nök­nek tanul, és min­dent tu­dott a bátyja ter­vé­ről.

A világ legkülönlegesebb drogfutárát kapcsolták le a rendőrök!

A világ legkülönlegesebb drogfutárát kapcsolták le a rendőrök!

Le­le­mé­nyes bű­nö­zők mun­kára fog­ták.

A mai vi­lág­ban már klasszi­kus ét­te­rem­ben nincs szük­ség pos­ta­ga­lam­bokra,de le­le­mé­nyes bű­nö­zők más­féle mun­kára azért be­fog­ták őket.178 ex­tasy tab­let­tát szál­lí­tott.

A dánok megirigyelték a magyarok kerítését, ők is olyat akarnak

A dánok megirigyelték a magyarok kerítését, ők is olyat akarnak

A dán nép­párt EP-kép­vi­se­lője ugyan­olyan ke­rí­tést akar, mint ami­lyen a ma­gyar-szerb ha­tá­ron van.

A dán nép­párt EP-kép­vi­se­lője ugyan­olyan ke­rí­tést akar, mint ami­lyen a ma­gyar-szerb ha­tá­ron van.

Hasfalába varrták a baleset után a kezét!

Hasfalába varrták a baleset után a kezét!

A vi­lá­gon egye­dül álló mód­szer­rel men­tet­ték meg.

A vi­lá­gon egye­dül álló mód­szer­rel men­tet­ték meg,hogy ne kell­jen am­pu­tálni a bal kezét. Na­gyon fur­csa érzés volt, mert érez­tem az uj­ja­i­mat a ha­sam­ban,fi­gyel­nem kel­let,hogy ne húz­zam ki a kezem.

Láb nélkül lett táncos!

Láb nélkül lett táncos!

Lec­két ad a ki­tar­tás­ból és a po­zi­tív élet­szem­lé­let­ből egy 12 éves kis­lány. Jiang Zhang Zivi egy bal­eset­ben el­vesz­tette mind­két lábát.

Lec­két ad a ki­tar­tás­ból és a po­zi­tív élet­szem­lé­let­ből egy 12 éves kis­lány. Jiang Zhang Zivi 2010-ben egy bal­eset­ben el­vesz­tette mind­két lábát, de nem adta fel álmát, hogy ba­lett-tán­cos le­gyen.

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

A man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás csak be­ve­ze­tője le­he­tett egy újabb sötét kor­szak­nak - a szak­ér­tők drá­mai jövőt jó­sol­nak.

A man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás csak be­ve­ze­tője le­he­tett egy újabb sötét kor­szak­nak - a szak­ér­tők drá­mai jövőt jó­sol­nak.