POLITIK

KÜLFÖLD

Majdnem meglincselték a késes támadót a vonaton! - videó

Majdnem meglincselték a késes támadót a vonaton! - videó

Na­gyon meg­ver­ték azt a férfit, aki meg­pró­bált ki­ra­bolni egy nőt. A rab­lót kór­házba szál­lí­tot­ták.

Beigazolódik a jóslat, már száz éve figyelmeztettek az emberiség sorsára

Beigazolódik a jóslat, már száz éve figyelmeztettek az emberiség sorsára

Úgy tűnik, a szo­morú vég­ki­fej­let el­ke­rül­he­tet­len. Hiába hívta fel az em­be­rek fi­gyel­mét egy cikk már 106 évvel ez­előtt.

Iszonyat, villát állított élettársa fejébe, a Dunánál ásta volna el a nőt a férfi

Iszonyat, villát állított élettársa fejébe, a Dunánál ásta volna el a nőt a férfi

A nő ren­ge­teg meg­aláz­ta­tás­nak és fáj­da­lom­nak volt ki­téve.

A nő ren­ge­teg meg­aláz­ta­tás­nak és fáj­da­lom­nak volt ki­téve.

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Ezzel vá­dol­ták meg a szü­lő­ket.

"Na­ponta lát­juk az em­be­re­ket, akik az úszó­me­den­cé­ket úgy ke­ze­lik, mint egy óvo­dát, ahova be­en­ged­ték a gyer­me­ke­i­ket, de már nem fi­gyel­nek rájuk."

Véraláfutást keresett a kislány testén, kegyetlen, amit művelt a szomszéd

Véraláfutást keresett a kislány testén, kegyetlen, amit művelt a szomszéd

Le­he­tet­len tör­té­net­tel verte át a kis­lányt a bácsi. A gye­rek má­sod­szor már szü­le­i­hez ro­hant.

Teljes rémület, pizsamában szökött el szüleitől két kislány

Teljes rémület, pizsamában szökött el szüleitől két kislány

A gye­re­kek egy raj­zolt tér­kép alap­ján in­dul­tak el a pi­zs­ipar­ti­ról, majd buszra száll­tak.

A gye­re­kek egy raj­zolt tér­kép alap­ján in­dul­tak el a pi­zs­ipar­ti­ról, majd buszra száll­tak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Men­tőt ri­asz­tot­tak a hely­színre, de ad­digra már késő volt.

Men­tőt ri­asz­tot­tak a hely­színre, de ad­digra már késő volt. Nem ez volt az első tra­gi­kus eset a na­pok­ban...

Lángokban áll a város, kiűzték a migránsokat a helyiek

Lángokban áll a város, kiűzték a migránsokat a helyiek

A he­lyiek ne­ki­es­tek a be­ván­dor­lók­nak, a hol­mi­ju­kat fel­gyúj­tot­ták.

A he­lyiek ne­ki­es­tek a be­ván­dor­lók­nak, a hol­mi­ju­kat fel­gyúj­tot­ták.

Riasztás, orrfacsaró bűz terjed a strandon, a víz baljós színűvé változott

Riasztás, orrfacsaró bűz terjed a strandon, a víz baljós színűvé változott

A szak­em­be­rek te­he­tet­le­nek. A kör­nyé­ket le­zár­ták, sok állat el­pusz­tult a mé­reg­anyag miatt.

Egy tini holtteste került elő, borzalmas nyomok voltak a testén

Egy tini holtteste került elő, borzalmas nyomok voltak a testén

A 19 éves ál­do­zat mel­lett egy 41 éves férfit is hol­tan ta­lál­tak. Va­ló­szí­nű­leg a mélybe zu­han­tak.

"A magyarok jó fejek." Külföldi turistákat faggató videó

A magyarok jó fejek. Külföldi turistákat faggató videó

Jó­le­sik nézni...

"...Ó, a ked­ves Vik­tor vissza akarja kül­deni az ara­bo­kat. Én egy­ál­ta­lán nem hi­báz­ta­tom ezért." Nyílt vé­le­mé­nyek sok min­den­ről.

Újabb botrány a Ryanairnél: nem engedték a családjával utazni az autista lányt

Újabb botrány a Ryanairnél: nem engedték a családjával utazni az autista lányt

Le­szál­lí­tot­ták a gép­ről.

A csa­ládi nya­ra­lás­ról men­tek volna haza, de a 13 éves au­tista lányt le­szál­lí­tot­ták a gép­ről.

Szörnyű tragédia: Kilencéves kislány és szülei holtteste került elő

Szörnyű tragédia: Kilencéves kislány és szülei holtteste került elő

Egy tel­je­sen össze­zú­zott au­tó­ban ta­lál­tak rájuk.

Egy tel­je­sen össze­zú­zott au­tó­ban ta­lál­tak rájuk.

A szexrabszolga Stuttgartban találkozott egykori ISIS-es fogvatartójával!

A szexrabszolga Stuttgartban találkozott egykori ISIS-es fogvatartójával!

Négy évvel ez­előtt 100 dol­lá­rért vá­sá­rolta meg őt a szírai har­cos.

Négy évvel ez­előtt 100 dol­lá­rért vá­sá­rolta meg őt a szírai har­cos.

Szörnyű látvány: a rendőrök is elborzadtak, amikor rátaláltak a nőkre

Szörnyű látvány: a rendőrök is elborzadtak, amikor rátaláltak a nőkre

A szom­szé­dok hív­ták ki a rend­őrö­ket, mert ag­gasz­tó­nak ta­lál­ták, hogy hó­na­pok óta nem mu­tat­ko­zott az egyik asszony se.

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns ron­tott be egy offen­burgi or­vosi ren­de­lőbe...

Eldurvult a családi vita: balesetet okozott a férj, meg akart halni

Eldurvult a családi vita: balesetet okozott a férj, meg akart halni

A férfi miatt töb­ben meg­sé­rül­tek.

A férfi miatt töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba.

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány be­is­ko­lá­zási prog­ramja.

Vér áztatja London utcáit! Szinte szó szerint kibeleztek egy fiatalt

Vér áztatja London utcáit! Szinte szó szerint kibeleztek egy fiatalt

Szinte szó sze­rint ki­be­lez­tek egy fi­a­talt Lon­don dél-ke­leti ré­szén.

Szinte szó sze­rint ki­be­lez­tek egy fi­a­talt Lon­don dél-ke­leti ré­szén.

840 francia híd is veszélyes állapotban van!

840 francia híd is veszélyes állapotban van!

A szak­ér­tők sze­rint sze­rint eze­ken a hi­da­kon meg kel­lene til­tani a nagy tö­me­get hordó te­her­au­tók for­gal­mát.

A szak­ér­tők sze­rint sze­rint eze­ken a hi­da­kon meg kel­lene til­tani a nagy tö­me­get hordó te­her­au­tók­nak, eset­leg min­den gép­ko­csi­nak a for­gal­mát.

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ehhez csak nyer­nie kell Cleve­land vá­rosi ame­ri­ka­i­foci-csa­pa­tá­nak.

Ha nyer Cleve­land ame­ri­ka­i­foci-csa­pata, akkor in­gyen­sört kap­nak a szur­ko­lók.

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Bíz­nak a lágy­szí­vű­ség­ben...

Né­hány nem kor­mány­zati szer­ve­zet (NGO) to­vábbra is az em­ber­csem­pé­szek­kel össze­játszva ta­xiz­tatja a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába.

Monopoly-pénzért akart BMW-t venni, hihetetlen, ami ezután történt

Monopoly-pénzért akart BMW-t venni, hihetetlen, ami ezután történt

Hó­na­pok óta egy il­le­gá­li­san Né­met­or­szág­ban tar­tóz­kodó af­ri­kai mig­ráns ter­ro­ri­zálja Frönd­en­berg la­kóit.

Átlagban havi 15 savas támadás történik a Nagy-Britanniában

Átlagban havi 15 savas támadás történik a Nagy-Britanniában

A sav­val el­kö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek ko­ráb­ban nem szá­mí­tot­tak gya­ko­ri­nak.

A sav­val el­kö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek ko­ráb­ban nem szá­mí­tot­tak gya­ko­ri­nak. Nagy-Bri­tan­ni­á­ban az el­múlt három évben azon­ban meg­nőtt a szá­muk, ha­vonta át­la­go­san 15 ilyen is tör­té­nik. A leg­több ese­tet Lon­don­ban re­giszt­rál­ják.

Nagy-Britanniát még sosem fenyegette ekkora veszély

Nagy-Britanniát még sosem fenyegette ekkora veszély

A keddi fel­té­te­le­zett ter­ror­tá­ma­dás kap­csán új hi­va­ta­los ada­to­kat hoz­tak nyil­vá­nos­ságra Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

A fel­té­te­le­zett ter­ror­tá­ma­dás kap­csán új hi­va­ta­los ada­to­kat hoz­tak nyil­vá­nos­ságra Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

Nem hiszed el, hogy mit művelt ez a férfi a vízilóval

Nem hiszed el, hogy mit művelt ez a férfi a vízilóval

Az ál­lat­kert­ben tör­tént a bi­zarr eset.

Az ál­lat­kert­ben tör­tént a bi­zarr eset. Most a rend­őr­ség is ke­resi őt. Attól tar­ta­nak, hogy la­vi­nát indít el és ki­hí­vás lesz be­lőle.

Sokkot kaptak a nudisták, amikor hívatlan látogatók érkeztek a strandra

Sokkot kaptak a nudisták, amikor hívatlan látogatók érkeztek a strandra

A hőség miatt van szük­ség erre az in­téz­ke­désre. Az ál­la­to­kat is hű­teni kell va­la­hogy ebben a me­leg­ben.

Szörnyű hír: Iskolás gyerekekkel süllyedt el egy hajó, rengeteg halott

Szörnyű hír: Iskolás gyerekekkel süllyedt el egy hajó, rengeteg halott

A hajó tele volt gye­re­kek­kel, akik épp is­ko­lába tar­tot­tak, ami­kor el­süllyedt.

A hajó tele volt gye­re­kek­kel, akik épp is­ko­lába tar­tot­tak, ami­kor a bal­eset tör­tént. A di­á­ko­kat szál­lító hajó Szu­dán északi ré­szén süllyedt el.

"Mindenki meghalt előttem" - apokaliptikus katasztrófa követelt életeket

"Mindenki meghalt előttem" - apokaliptikus katasztrófa követelt életeket

Az élete má­sod­per­ce­ken múlt.

Egy túl­élő szív­szo­rító val­lo­mást tett arról, ahogy össze­om­lott az au­tó­pá­lya­híd. Az élete má­sod­per­ce­ken múlt.

11 éves afgán kisfiú árulta a kábítószert Bécsben!

11 éves afgán kisfiú árulta a kábítószert Bécsben!

Né­hány hó­napja egy 35 fős af­ri­kai ban­dát kap­tak el ugyan­ott, 182 ki­lo­gramm kan­na­bis­szal.

Né­hány hó­napja egy 35 fős af­ri­kai ban­dát kap­tak el ugyan­ott, 182 ki­lo­gramm kan­na­bis­szal. A Pra­ter­st­ern a leg­rosszabb kör­nyék.

Több tízezer Iszlám Állam-követőről ír jelentésében az ENSZ

Több tízezer Iszlám Állam-követőről ír jelentésében az ENSZ

Pedig már sokan fel­lé­le­gez­tek...

Bár az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet el­vesz­tette be­fo­lyá­sá­nak nagy ré­szét a Közel-Ke­le­ten, még így is több tíz­ezer fa­na­ti­kus kö­ve­tője van.

9-szer elítélt visszaeső bűnöző erőszakolta meg a 14 éves lányt

9-szer elítélt visszaeső bűnöző erőszakolta meg a 14 éves lányt

Hosszú bűn­lajst­roma van...

Hosszas bűn­lajst­roma van annak a mig­ráns­nak, aki szom­ba­ton nap­köz­ben erő­sza­kolt meg egy 14 éves lányt.

Svéd miniszterelnök: valóban az őrületbe kergettek

Svéd miniszterelnök: valóban az őrületbe kergettek

Több­tu­cat­nyi autót két svéd vá­ros­ban.

Ál­ar­cos fi­a­ta­lok fel­gyúj­tot­tak több­tu­cat­nyi autót két svéd vá­ros­ban, Gö­te­borg­ban és Troll­hat­tan­ban, utób­bi­ban kö­vek­kel meg is do­bál­ták a rend­őrö­ket.

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták. Rend­őrök­kel van tele a kör­nyék.

A szlovén tengerparton üdülhetnek a migránsok!

A szlovén tengerparton üdülhetnek a migránsok!

A ter­vek sze­rint egy 320 fős üdü­lő­fa­lut ala­kí­ta­nak át a be­ván­dor­lók szá­mára.

A ter­vek sze­rint egy 320 fős üdü­lő­fa­lut ala­kí­ta­nak át a be­ván­dor­lók szá­mára.

Láttad ezt a receptet? Soha ne készítsd el, kiderült, hogy mérgező!

Láttad ezt a receptet? Soha ne készítsd el, kiderült, hogy mérgező!

A nép­szerű re­cept­gyűj­te­mény tele van óri­ási té­ve­dé­sek­kel - vi­lá­gí­tot­tak rá a szak­em­be­rek.

Sokkoló felvételek érkeztek a leszakadt olasz autópályahídról

Sokkoló felvételek érkeztek a leszakadt olasz autópályahídról

Több tucat ál­do­zat van.

Le­sza­kadt az olasz A10-es au­tó­pá­lya egyik hídja az olasz­or­szági Ge­nova kö­ze­lé­ben. Az első hírek sze­rint leg­alább 10 autó ke­rült a romok alá.

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a Parlamenthez, sok a sérült

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a Parlamenthez, sok a sérült

Rend­őrök zár­ták le az épü­let kör­nyé­két Lon­don­ban.

Rend­őrök zár­ták le az épü­let kör­nyé­két Lon­don­ban.

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

A 26 és 22 éves fi­a­ta­lok több ezer vol­tos áram­ütést szen­ved­tek. Nagy hibát kö­vet­tek el.

A 26 és 22 éves fi­a­ta­lok több ezer vol­tos áram­ütést szen­ved­tek. Nagy hibát kö­vet­tek el.

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

A köz­vé­le­ményt az sok­kolta leg­in­kább, hogy az egyik leg­for­gal­ma­sabb idő­pont­ban tör­tént az erő­szak, még­hozzá a nyílt utcán.

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Múlt hét pén­te­ken, az egyes for­rá­sok sze­rint 20-30 ezer fősre duz­zadó kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sen négy vét­len iz­ra­eli tu­ris­tát is ala­po­san el­ver­tek a román "rend­fenn­tartó erők".

5 nőt szinte halálra vert egy bevándorlóbanda Svájcban

5 nőt szinte halálra vert egy bevándorlóbanda Svájcban

Több for­rás sze­rint af­ri­kai és ko­szo­vói férfiak vol­tak a tet­te­sek.

Az egyi­kük még most is kó­má­ban fek­szik. Több for­rás sze­rint af­ri­kai és ko­szo­vói férfiak vol­tak a tet­te­sek, akik fran­cia rend­számú au­tó­val me­ne­kül­tek el. Ezért a he­lyiek a fran­cia rend­őr­ség­hez is for­dul­tak.

1351 migránst telepítettek be az 5000 fős német kisvárosba

1351 migránst telepítettek be az 5000 fős német kisvárosba

A mig­rá­ciós vál­ság Bo­os­ted­tet sem ke­rülte el. Az 5000 lakos mel­lett 1351-en élnek a város me­ne­kült­szál­ló­ján.

A mig­rá­ciós vál­ság Bo­os­ted­tet sem ke­rülte el. Az 5000 lakos mel­lett 1351-en élnek a város me­ne­kült­szál­ló­ján.

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Ve­sze­ke­dés előzte meg a tra­gi­kus ki­me­ne­telű ve­sze­ke­dést a pén­tek­ről szom­batra vir­radó éj­szaka Sz­lo­vá­ki­á­ban, Kas­sán.

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­nek.

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet egy friss ku­ta­tás, mely sze­rint az okos­te­le­fo­nok pont ott tá­mad­nak, ahol a fel­hasz­ná­lók a leg­ke­vésbé sze­ret­nék...

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

Stock­holm Rin­keby nevű ke­rü­le­tét sok­szor no-go zó­na­ként em­le­ge­tik.

Stock­holm Rin­keby nevű ke­rü­le­tét sok­szor no-go zó­na­ként em­le­ge­tik. A fő­ként mig­rán­sok lakta vá­ros­ré­szen most is­me­ret­len masz­ko­sok meg­tá­mad­ták az épí­tés alatt lévő új rend­őr­őr­söt.

Francia rendőrség: anarchia és káosz alakult ki a határnál

Francia rendőrség: anarchia és káosz alakult ki a határnál

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe a spa­nyo­lok­kal közös ha­tár­sza­ka­szon...

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe a spa­nyo­lok­kal közös ha­tár­sza­ka­szon, majd bu­szok­kal vissza­to­lon­col­ják őket Spa­nyol­or­szágba. A fran­ciák és a szom­széd­juk más­hogy te­kin­te­nek a sza­bá­lyokra, ami már most ko­moly né­zet­el­té­rés­hez ve­ze­tett.

Újra hódít a forró vizes kihívás, egy tini súlyosan megsérült

Újra hódít a forró vizes kihívás, egy tini súlyosan megsérült

A vi­lág­szerte el­ter­jedt ve­szé­lyes őrü­let­nek már ha­lá­los ál­do­zata is volt, mégis újra in­dult.

A vi­lág­szerte el­ter­jedt ve­szé­lyes őrü­let­nek már ha­lá­los ál­do­zata is volt, mégis újra in­dult.

Kivégzési "show": három pedofilt agyonlőttek, majd felakasztották őket

Kivégzési "show": három pedofilt agyonlőttek, majd felakasztották őket

Ehhez ké­pest a Nagy-Bri­tan­ni­á­ban élő musz­lim pe­dofi­lok egy­előre sza­bad­lá­bon van­nak...

Horrortörténet! Nevetőgáztól bénult le egy fiatal anyuka

Horrortörténet! Nevetőgáztól bénult le egy fiatal anyuka

A nő ti­zenöt hé­li­u­mos lufit szí­vott.

A nő egy bu­li­ban ti­zenöt bó­du­lást okozó lufit szí­vott, mi­köz­ben férje vi­gyá­zott gye­re­kükre. A fi­a­tal anyuka akkor nem érezte, hogy túl­zásba vitte a dol­got

Így verték egymást a szelfiző turisták a Trevi-kút előtt

Így verték egymást a szelfiző turisták a Trevi-kút előtt

Egyi­kük sem akart en­gedni...

Úgy lát­szik a hőség és a tömeg ki­hozza az em­be­rek­ből a leg­rosszab­bat. Pedig csak egy ár­tat­lan szelfi­ről volt szó...

Afrikából - szállodába. De ennek most vége

Afrikából - szállodába. De ennek most vége

A ren­nes-i ön­kor­mány­zat már nem bírta to­vább  a költ­sé­ge­ket...

A ren­nes-i ön­kor­mány­zat már nem bírta to­vább  a költ­sé­ge­ket...Hogy a fő­ként af­ri­kai csa­lá­do­kat hova fog­ják köl­töz­tetni, arról még nincs hír.

Szír migráns: adjatok még több pénzt és engedjetek be a lakásotokba!

Szír migráns: adjatok még több pénzt és engedjetek be a lakásotokba!

Nyílt levél, szá­mos kí­ván­ság­gal. Ér­de­kes ol­vas­mány.

Nyílt levél. Írója sze­rint ha ezek tel­je­sül­nek, a be­ván­dor­lók is sok­kal könnyeb­ben fog­nak in­teg­rá­lódni...

Durva! Vezetés közben felrobbant egy nő mobilja

Durva! Vezetés közben felrobbant egy nő mobilja

Lán­gok csap­tak fel az az iP­hone-ból.

Na­gyon meg­ijedt a sofőr, ami­kor lán­gok csap­tak fel az az iP­hone-ból. A nő az au­tó­pá­lyán haj­tott, ami­kor a mű­szer­fa­lon ha­gyott mo­bilja fel­rob­bant.

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

Egy afgán mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök, mi­u­tán egy nap alatt több nőt is mo­lesz­tált az er­furti stran­don.

Egy afgán mig­ránst vet­tek őri­zetbe, mi­u­tán egy nap alatt több nőt is mo­lesz­tált az er­furti stran­don.

Így akarta egész Párizst vérbe borítani a két marokkói terrorista

Így akarta egész Párizst vérbe borítani a két marokkói terrorista

Két ma­rok­kói férfi véres ter­ror­cse­lek­ményt akart Pá­rizs­ban vég­re­haj­tani.

2016 de­cem­ber el­se­jén két ma­rok­kói férfi véres ter­ror­cse­lek­ményt akart Pá­rizs­ban vég­re­haj­tani.

Újabb háború szélén a Közel-Kelet? Megrázó felvételek!

Újabb háború szélén a Közel-Kelet? Megrázó felvételek!

Ren­ge­teg szen­ve­dés­sel járna együtt...

Ren­ge­teg ra­ké­tát lőt­tek ki a pa­lesz­ti­nok Iz­rael te­rü­le­tére, melyre lé­gi­tá­ma­dás volt a vá­lasz.

Új veszély: így terjeszkedik a nigériai maffia Európában

így terjeszkedik a nigériai maffia Európában

Fe­kete fej­szé­nek hív­ják őket.

A Fe­kete fej­sze nevű ni­gé­riai maffia már meg­ve­tette lábát Olasz­or­szág­ban. Több város fe­lett át­vet­ték az irá­nyí­tást...

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Köln, Bonn és Düs­sel­dorf pol­gár­mes­tere nem hallja meg az em­be­re­ket...

Köln, Bonn és Düs­sel­dorf pol­gár­mes­tere nyílt le­vél­ben aján­lotta fel, hogy be­fo­gad­nak olyan mig­rán­so­kat, aki­ket a ten­ger­ből men­tet­tek ki. Düs­sel­dorf első em­be­rére töb­ben meg­or­rol­tak, még ha­lá­los fe­nye­ge­tést is ka­pott.

Németországban már igazoltatni sem lehet a migránsokat?

Németországban már igazoltatni sem lehet a migránsokat?

Két rend­őrt ugyanis el­ma­rasz­tal­tak azért, mert iga­zol­tat­tak egy af­ri­kai be­ván­dor­lót.

Két rend­őrt ugyanis el­ma­rasz­tal­tak azért, mert iga­zol­tat­tak egy af­ri­kai be­ván­dor­lót.

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Jú­lius 31-én já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá a 63 éves Su­sanne M. holt­tes­tére egy han­no­veri ját­szó­té­ren.

Havi 1000 eurót kapnak a szomáliai kalózok Németországban!

Havi 1000 eurót kapnak a szomáliai kalózok Németországban!

Bár mind az öt kalóz me­ne­dék­ké­rel­mét vissza­uta­sí­totta a német ha­tó­ság, eddig még­sem to­lon­col­ták ki őket.

Krimi! Porrá égett 4 katonai magasles az osztrák-magyar határon!

Krimi! Porrá égett 4 katonai magasles az osztrák-magyar határon!

Az is­me­ret­len tet­tes vagy tet­te­sek előbb ben­zin­nel lo­csol­ták le azo­kat.

Egye­lőre annyit ál­la­pí­tot­tak meg, hogy az is­me­ret­len tet­tes vagy tet­te­sek előbb ben­zin­nel lo­csol­ták le az éppen őri­zet­le­nül ha­gyott meg­fi­gye­lő­áll­vá­nyo­kat, majd meg­gyúj­tot­ták azo­kat.

Ritka durva videó! Sárlavina Svájcban

Ritka durva videó! Sárlavina Svájcban

Va­laki éppen akkor sé­tált a falu ut­cá­ján, ami­kor meg­ér­ke­zett a he­gyek­ből a sár­la­vina. A fel­vé­telt két nap alatt majd­nem fél­mil­li­óan lát­ták.

Va­laki éppen akkor sé­tált a falu ut­cá­ján, ami­kor meg­ér­ke­zett a he­gyek­ből a sár­la­vina. A fel­vé­telt két nap alatt majd­nem fél­mil­li­óan lát­ták.

Rejtélyes halál a hegyekben: Öt túrázó holttestét fedezték fel

Rejtélyes halál a hegyekben: Öt túrázó holttestét fedezték fel

A nyo­mo­zás je­len­legi pil­la­na­tá­ban még nem tisz­tá­zott a tú­rá­zók el­tű­né­sé­nek és ha­lá­lá­nak pon­tos oka.

A nyo­mo­zás je­len­legi pil­la­na­tá­ban még nem tisz­tá­zott a tú­rá­zók el­tű­né­sé­nek és ha­lá­lá­nak pon­tos oka.

Katasztrófa történt: A pilóta szándékosan vezette a gépet a halálba

Katasztrófa történt: A pilóta szándékosan vezette a gépet a halálba

2001. szep­tem­ber 11-e óta ez lehet a leg­sú­lyo­sabb in­ci­dens az ame­ri­kai pol­gári lé­gi­köz­le­ke­dés tör­té­ne­té­ben.

Botrányos videó szivárgott ki arról, mi folyik a bécsi mecsetekben

Botrányos videó szivárgott ki arról, mi folyik a bécsi mecsetekben

A mo­bil­lal ké­szült fel­vé­te­len jól hal­lat­szik, amint az imám a hi­tet­le­nek ellen buj­to­gatja a hall­ga­tó­sá­got.

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

A buszt a több ki­lo­mé­ter hosszú alagút kö­ze­pén egy­szer csak füst ön­tötte el és sem­mit sem le­he­tett látni.

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Úgy tűnik, a rend­őr­ség meg­ta­lálta a leg­fon­to­sabb szá­lat a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

A rend­őr­ség kez­det­ben csak egy ki­sebb cse­te­pa­té­ról szá­molt be...

A rend­őr­ség kez­det­ben csak egy cse­te­pa­té­ról szá­molt be, ám szem­ta­núk tel­je­sen mást ál­lí­tot­tak.

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Ha­lálra ítél­ték a férfit.

Ha­lálra ítél­tek egy híres kri­mi­írót, mi­u­tán ki­de­rült, hogy 23 éve ő gyil­kolt meg négy em­bert. Min­denki meg­döb­bent, ami­kor elő­ke­rült a sok­koló bi­zo­nyí­ték.

Brutálisan megnőtt a nemi erőszakok száma Ausztriában

Brutálisan megnőtt a nemi erőszakok száma Ausztriában

43%-kal több eset, mint ta­valy...

Bár összes­sé­gé­ben csök­kent az idei első fél­év­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek száma Auszt­ri­á­ban, mégis van­nak olyan ka­te­gó­riák, ame­lyek nö­ve­ke­dést mu­tat­nak.

Bécsben már minden második bűnelkövető bevándorló

Bécsben már minden második bűnelkövető bevándorló

Bár az idei fél­év­ben a sta­tisz­tika azt mu­tatja, hogy ke­ve­sebb bűn­cse­lek­mény tör­tént, de nincs ok az örömre.

Bár az idei fél­év­ben ke­ve­sebb bűn­cse­lek­mény tör­tént, mint ta­valy, de nincs ok az örömre.

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor senki se látta őket! - videó

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor azt hitték, senki se látja őket! - videó

Végül le­buk­tak...

Végül a lift biz­ton­sági ka­me­rája buk­tatta le a meg­va­dult egyen­ru­há­so­kat, ki tudja addig mit mű­vel­tek.

Szörnyű dráma, hárman is beleestek a kútba

Szörnyű dráma, hárman is beleestek a kútba

A víz­le­lő­he­lyet akar­ták ki­tisz­tí­tani...

A víz­le­lő­he­lyet akar­ták ki­tisz­tí­tani. A hoz­zá­tar­to­zók azon­nal ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat, de nem si­ke­rült meg­men­teni a sze­ren­csét­le­nül jár­tak éle­tét.

Ijesztő, mi okozhatja a következő tömeges migrációt

Ijesztő, mi indíthatja el a következő tömeges migrációt az öreg kontinens irányába

Ira­kot je­len­leg nem csak az aszá­lyos idő­szak, de a tö­rö­kök in­téz­ke­dé­sei is sújt­ják. Szak­em­be­rek sze­rint ez újabb mig­rá­ciós hul­lá­mot in­dít­hat el.

Ira­kot je­len­leg nem csak az aszá­lyos idő­szak, de a török ve­ze­tés in­téz­ke­dé­sei is sújt­ják. Szak­em­be­rek sze­rint sokan me­het­nek csődbe, ez pedig újabb mig­rá­ciós hul­lá­mot in­dít­hat el Eu­rópa felé.

Ki hinné, ez az egyik legdrágább természetes, tengerparti szuvenír?

Ki hinné, ez az egyik legdrágább természetes, tengerparti szuvenír?

Senki sem gon­dolná, hogy a ten­ger­parti homok el­vi­tele tör­vény­el­le­nes!

Senki sem gon­dolná, hogy a ten­ger­parti homok el­vi­tele tör­vény­el­le­nes!

Mélybe zuhant a turista, nem találnád ki, mire készült a hotelerkélyen

Mélybe zuhant a turista, nem találnád ki, mire készült a hotelerkélyen

A 20 éves brit tu­rista 25 mé­tert zu­hant és a fe­jére ér­ke­zett... Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba.

Szívbeteg életét mentette meg az okosóra

Szívbeteg életét mentette meg az okosóra

A szer­ke­zet fi­gyel­mez­tette a férfit.

A szer­ke­zet fi­gyel­mez­tette a férfit, hogy men­jen or­vos­hoz. Ez a jel­zés men­tette meg az éle­tét, ugyanis ki­de­rült, hogy szív­rend­el­le­nes­sége van.

50 ezer forintért kellett a kínok kínját átélnie az idős házaspárnak

50 ezer forintért kellett a kínok kínját átélnie az idős házaspárnak

Négy szír mig­ráns saját ott­ho­nuk­ban kö­tözte meg a német nyug­dí­ja­so­kat.

Négy szír mig­ráns saját ott­ho­nuk­ban kö­tözte meg a német nyug­dí­ja­so­kat, és 30 cen­ti­mé­te­res kést nyom­tak a tor­kuk­hoz. Az ál­do­za­tok sok­kos ál­la­potba ke­rül­tek. Az el­fo­gott gya­nú­sí­tot­takra fe­jen­ként 10 év bör­tönt kér­tek. Íté­let ké­sőbb vár­ható.