POLITIK

INSIDER

A rendőrökre támadó őrizetbe vett ellenzékiek java elítélt bűnöző

A rendőrökre támadó őrizetbe vett ellenzékiek java elítélt bűnöző

Több, ko­ráb­ban el­ítélt ember is van a Bu­da­pest ut­cáin ran­da­lí­rozó ag­resszív és erő­sza­kos van­dá­lok kö­zött.

Téged is megbabonáz a látvány: Baranya megyéből érkezett fantasztikus videó

Téged is megbabonáz a látvány: Baranya megyéből érkezett fantasztikus videó

A ter­mé­szet min­dig képes cso­dá­la­to­sat al­kotni, most több száz szar­vas vo­nu­lá­sá­ban gyö­nyör­köd­he­tünk.

Magyar tudósokon ámul a világ, elképesztő, mit csináltak

Magyar tudósokon ámul a világ, elképesztő, mit csináltak

Ma­gyar fej­lesz­tésű ha­tó­anyag se­gít­heti a stroke-on át­esett be­te­gek­nek.

Ma­gyar fej­lesz­tésű ha­tó­anyag se­gít­heti a stroke-on át­esett be­te­gek­nek.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bevezetik a gyermekek otthongondozási díját

Bevezetik a gyermekek otthongondozási díját

Havi bruttó 100 ezer fo­rin­tot kap­hat­nak a szü­lők, ami füg­get­len lesz a gyer­mek élet­ko­rá­tól.

Havi bruttó 100 ezer fo­rin­tot kap­hat­nak a szü­lők, ami füg­get­len lesz a gyer­mek élet­ko­rá­tól.

Zseniális videót tettek közzé a magyar mentők, így készülnek a karácsonyra

Zseniális videót tettek közzé a magyar mentők, így készülnek a karácsonyra

A men­tők is sze­ret­né­nek min­den­ki­nek bol­dog ün­ne­pet kí­vánni.

A men­tők is sze­ret­né­nek min­den­ki­nek bol­dog ün­ne­pet kí­vánni.

Fej­le­mény a 19 éves rá­kos­ke­reszt­úri lány meggyil­kolása ügyében

Fej­le­mény a 19 éves rá­kos­ke­reszt­úri lány meggyil­kolása ügyében

Aljas in­dok­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják a 19 éves ba­rát­nő­jét ki­végző Újlak utcai tinit.

Nyugaton súlyosan büntetik a képviselői rendbontást

A Nyugati demokráciákban súlyosan büntetik a képviselői rendbontást

A Szá­zad­vég elem­zése.

A Szá­zad­vég elem­zése az erő­sza­kos el­len­zéki Or­szág­gyű­lési ese­mé­nyek­ről.

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött.

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

A kis­lány val­lo­mása alap­ján őri­zetbe vet­ték az édes­apát, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­erő­sza­kolta a lá­nyát.

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Pén­te­ken is ut­cára vo­nul­tak.

Pén­te­ken is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten meg­tá­mad­ták a rend­őrö­ket is.

Így éljük túl a karácsonyi őrületet!

Így éljük túl a karácsonyi őrületet!

Min­den össze­jött erre a hét­vé­gére: szom­ba­ton mun­ka­nap lesz, meg­ér­ke­zik a hó, rá­adá­sul min­denki most akarja még be­sze­rezni az aján­dé­ko­kat!

Min­den össze­jött erre a hét­vé­gére: szom­ba­ton mun­ka­nap lesz, meg­ér­ke­zik a hó, rá­adá­sul min­denki most akarja még be­sze­rezni az aján­dé­ko­kat! Ma és hol­nap meg­ro­ha­moz­zák a bol­to­kat, de a köz­le­ke­dést és par­ko­lást ne­he­zíti a hó és az, hogy ma dol­goz­zuk le a de­cem­ber 31-i mun­ka­na­pot.

Az emberek 83 százaléka elutasítja az utcai erőszakot

Az emberek 83 százaléka elutasítja az utcai erőszakot

A Szá­zad­vég fel­mé­rése sze­rint a meg­kér­de­zet­tek 83 szá­za­léka el­uta­sítja az el­múlt napok tün­te­té­sein ta­pasz­talt ag­ressziót.

A Szá­zad­vég fel­mé­rése sze­rint a meg­kér­de­zet­tek 83 szá­za­léka el­uta­sítja az el­múlt napok tün­te­té­sein ta­pasz­talt ag­ressziót és a rend­őrök­kel szem­ben ta­nú­sí­tott erő­sza­kot.

Megvan a nyertes, erre a magyar városra figyel egész Európa 2023-ban

Megvan a nyertes, erre a magyar városra figyel egész Európa 2023-ban

A má­so­dik kör­ben három pá­lyázó közül vá­lasz­tott a zsűri.

A má­so­dik kör­ben három pá­lyázó közül vá­lasz­tott a zsűri.

Az egész országot figyelmeztetik: mindenhol esni fog a hó

Az egész országot figyelmeztetik: mindenhol esni fog a hó

A leg­több he­lyen ha­va­zás miatt, egyes me­gyék­ben pedig hó­fú­vás miatt adtak ki ri­asz­tást. Akár 20 centi hó is eshet szom­ba­ton.

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Édes­apja erő­sza­kol­hatta meg azt a ceg­lédi kis­lányt, akit ok­tó­ber­ben vit­tek sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a bí­ró­sá­gon az a mig­ráns, aki több­ször is meg­erő­sza­kolt egy nőt a la­ká­sá­ban.

Lecsap az igazi tél, hófúvással jönnek a mínuszok

Lecsap az igazi tél, hófúvással jönnek a mínuszok

Egy me­di­ter­rán cik­lon hoz ki­adós ha­va­zást. A csúcs­hő­mér­sék­let fagy­pont körül ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Egy me­di­ter­rán cik­lon hoz sok­felé ki­adós ha­va­zást. A csúcs­hő­mér­sék­let fagy­pont körül ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Fapados átverések:
80 ezres kártérítést kapnak a pórul járt utasok

Fapados átverések:
80 ezres kártérítést kapnak a pórul járt utasok

Durva: idén 40 szá­za­lék­kal nőtt a pa­na­szok száma Bu­da­pes­ten a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­sá­gok ellen.

Újabb fordulat a futónő ügyében: ilyen aljas módon támadt a feltételezett gyilkos

Újabb fordulat a futónő ügyében: ilyen aljas módon támadt a feltételezett gyilkos

A fel­té­te­le­zett gyil­kost teg­nap pró­bál­ták meg újra ki­hall­gatni a rend­őrök. Ám R. Szil­vesz­ter né­ma­sági fo­ga­dal­mat tett.

Éva mellett mindenki meghalt a kocsiban: szívszorító amit mesél

Éva mellett mindenki meghalt a kocsiban: szívszorító amit mesél

Éva egyet­len pil­la­nat alatt vált öz­veggyé, ami­kor egy negy­ven­mé­te­res, kor­hadt fa zu­hant a ko­csi­jukra

Éva egyet­len pil­la­nat alatt vált öz­veggyé, ami­kor jú­ni­us­ban egy negy­ven­mé­te­res, kor­hadt fa zu­hant a ko­csi­jukra Dom­bó­vá­ron, csak­nem az egész csa­ládja meg­halt mel­lette...

Újabb mérgező termékeket hívtak vissza a bioboltokból!

Újabb mérgező termékeket hívtak vissza a bioboltokból!

A ko­rábbi 20 féle után újabb 11 féle, dön­tően zab­tar­talmú ter­mé­ket hív­tak vissza bio­bol­tok­ból.

A ko­rábbi 20 féle után újabb 11 féle, dön­tően zab­tar­talmú ter­mé­ket hív­tak vissza bio­bol­tok­ból.

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

A Nébih húsz­féle, dön­tően zab­tar­talmú ter­mé­ket hí­vott vissza túl­zott DON mi­ko­to­xin­tar­ta­lom miatt.

Holttest nélkül is elítélhető a gyilkos: három döbbenetes magyar eset

Holttest nélkül is elítélhető a gyilkos: három döbbenetes magyar eset

VV Fanni, el­tűnt vil­lany­sze­re­lők ügye és a dar­nó­zseli hen­tes. Sehol sem ke­rült elő a holt­test.

Orbán Viktor: Fontos és jó törvényt alkottunk

Orbán Viktor: Fontos és jó törvényt alkottunk

Így fo­gal­ma­zott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök az Or­szág­ház­ban, mi­u­tán a kép­vi­se­lők meg­sza­vaz­ták a munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sát.

Így fo­gal­ma­zott új­ság­írók­nak Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök az Or­szág­ház­ban, mi­u­tán a kép­vi­se­lők meg­sza­vaz­ták a munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sát, amely tar­tal­mazza egye­bek mel­lett a mun­ka­idő-be­osz­tás ön­kén­tes meg­vál­toz­ta­tá­sá­nak és az ön­ként vál­lalt túl­mun­ká­nak a le­he­tő­sé­gét.

VV Fanni-ügy: döbbenet, mit művelt a kihallgatáson a feltételezett gyilkos

VV Fanni-ügy: döbbenet, mit művelt a kihallgatáson a feltételezett gyilkos

A ter­vek sze­rint még idén le­zárta volna a rend­őr­ség VV Fanni ügyét..

A ter­vek sze­rint még idén le­zárta volna a rend­őr­ség VV Fanni ügyét..

Családja jelentette be: elhunyt a magyar tanár és díjnyertes tudós

Családja jelentette be: elhunyt a magyar tanár és díjnyertes tudós

Élete vé­géig dol­go­zott. Elekfi László csa­lád­tag­jai kö­ré­ben hunyt el hét­főn Bu­da­pes­ten.

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

600 rá­szo­ruló csa­lá­don se­gí­te­nek.

A solti bör­tön­ből ér­ke­zett egy sú­lyos ado­mány a Mil­le­ná­ri­son ta­lál­ható Mi­ku­lásGyárba, ahon­nan majd 600 rá­szo­ruló csa­lád­hoz kerül a kül­de­mény.

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évet, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tést kapta Sz. Z., a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nár...

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évet, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tést kapta Sz. Z., az a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nár, aki ta­valy egy ta­nít­vá­nyát akarta Lon­donba szök­tetni...

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Gyil­kos­sá­gok sora ol­dód­hat meg.

Gyil­kos­sá­gok sora ol­dód­hat meg, ha hi­te­les­nek bi­zo­nyul egy tanú, aki a bör­tön­ben kez­dett el be­szélni. Fanni csa­lád­já­nak ügy­védje sze­rint hi­hető, amit mond...

Borzasztó, felakasztva találtak egy tízévesre

Borzasztó, felakasztva találtak egy tízévesre

Még élt a gyer­mek, ami­kor kór­házba szál­lí­tot­ták.

Az ügy miatt a rend­őr­ség is meg­szó­lalt, el­mond­ták, hogy vizs­gá­la­tot in­dí­ta­nak. Il­letve arról is tá­jé­koz­tat­ták a saj­tót, hogy a gyer­mek ál­la­pota ja­vulni kez­dett.

Hihetetlen, hogy mit tettek ezek a járőrök Borsodban

Hihetetlen, hogy mit tettek ezek a járőrök Borsodban

Meg­lát­ták az esz­mé­let­len férfit.

Meg­lát­ták, hogy egy férfi a föl­dön fek­szik, azon­nal be­tör­ték az ajtót és érte men­tek. Még éppen idő­ben tud­ták a friss le­ve­gőre hozni.

Ömlött a vér, alig láttak ki az utasszállító pilótái

Ömlött a vér, alig láttak ki az utasszállító pilótái

Ször­nyű fény­ké­pe­ket tet­tek közzé.

Ször­nyű fény­ké­pe­ket tet­tek közzé. Ki­de­rült az is, hogy mi oko­zott ek­kora pá­ni­kot. Senki sem sé­rült meg. A sok­koló rész­le­tek a cikk­ben.

Hatalmas változás jön a bankrendszerben, erre érdemes figyelni

Hatalmas változás jön a bankrendszerben, erre érdemes figyelni

Min­den, amit ér­de­mes tudni!

Min­den, amit ér­de­mes tudni a ma­gyar bank­rend­szer vál­to­zá­sa­i­ról. A leg­fon­to­sabb funk­ciók és hasz­ná­lati in­for­má­ciók egy cso­kor­ban!

78 nő megölését bizonyították rá a sorozatgyilkos rendőrre

78 nő megölését bizonyították rá a sorozatgyilkos rendőrre

A férfi ál­do­za­tai csak nők vol­tak, aki­ket meg is erő­sza­kolt.

A férfi ál­do­za­tai csak nők vol­tak, aki­ket meg is erő­sza­kolt. 22 nő után élet­fogy­tig­lanra ítél­ték...

Újabb mérgező ételt hívtak vissza

Újabb mérgező ételt hívtak vissza a boltból, mutatjuk, mi az

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket ne fo­gyasszák!

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket a vá­sár­lók ne fo­gyasszák!

Borzasztó baleset, lezuhant egy nő a budai rakpartról - videó

Borzasztó baleset, lezuhant egy nő a budai rakpartról - videó

A fi­a­tal nőhöz a bu­da­pesti tűz­ol­tó­kat ri­asz­tot­ták.

A fi­a­tal nőhöz a bu­da­pesti tűz­ol­tó­kat ri­asz­tot­ták, akik azon­nal meg­kezd­ték a nő men­té­sét.

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Az éne­kesnő egy hete ret­te­gés­ben élt, hogy vajon mikor jön haza sze­re­tett ku­tyája, Car­los.

Az éne­kesnő egy hete ret­te­gés­ben élt, hogy vajon mikor jön haza sze­re­tett ku­tyája, Car­los. Ám most na­gyon meg­le­pő­dött...

Így lehet kihozni 50 ezerből a karácsonyt!

Így lehet kihozni 50 ezerből a karácsonyt!

Fel­dí­szí­tett fa, ka­rá­cso­nyi menü és aján­dé­kok - 6 sze­mély ré­szére!

A Ri­post ma­gasra tette a lécet, és némi utá­na­já­rás­sal ki­hozta 50 ezer fo­rint­ból az ün­ne­pet fel­dí­szí­tett fával, ka­rá­cso­nyi me­nü­vel és vál­to­za­tos aján­dé­kok­kal - 6 sze­mély ré­szére!

Váratlanul megnyílt a föld István alatt: métereket zuhant a gyanútlan férfi

Váratlanul megnyílt a föld István alatt: métereket zuhant a gyanútlan férfi

Ist­ván­nal abban a ház­ban tör­tént meg a tra­gé­dia, ahol har­minc éve él.

Do­mon­kos Ist­ván­nal abban a ház­ban tör­tént meg a tra­gé­dia, ahol har­minc éve él. Gya­nút­la­nul in­dult fel­felé a cse­léd­lép­csőn, ami­kor vá­rat­lan dolog tör­tént...

Rettenet Pest megyében, kettészakadt egy ház

Rettenet Pest megyében, kettészakadt egy ház

Egy ki­dőlt fa tette lak­ha­tat­lanná az épü­le­tet. A lakók el­he­lye­zé­sé­ről az ön­kor­mány­zat gon­dos­ko­dott.

Egy ki­dőlt fa tette lak­ha­tat­lanná az épü­le­tet. A lakók el­he­lye­zé­sé­ről az ön­kor­mány­zat gon­dos­ko­dott.

Hatalmas erejű ütközés történt Győrnél, rohannak menteni

Hatalmas erejű ütközés történt Győrnél, rohannak menteni

Ha te­he­ted, ke­rülj, ugyanis for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani.

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

A bu­da­pesti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték annak az afgán férfi­nak az ügyét, aki egy kés­sel meg­szúrt egy másik af­gánt.

Vezetés közben kapott rohamot az anyuka, kisfia ült mellette

Vezetés közben kapott rohamot az anyuka, kisfia ült mellette

A nyolc éves gyer­mek azon­nal tudta, hogy nagy baj tör­tént. Anyja el­vesz­tette esz­mé­le­tét, ő pedig a kor­mány­hoz ka­pott.

A nyolc éves gyer­mek azon­nal tudta, hogy nagy baj tör­tént. Anyja el­vesz­tette esz­mé­le­tét, ő pedig a kor­mány­hoz ka­pott.

Perceken múlt a budapesti nő élete, a rendőrök mentették meg

Perceken múlt a budapesti nő élete, a rendőrök mentették meg

Ha a rend­őrök ki­csit is kés­le­ked­nek, a nő már nem élne.

Ha a rend­őrök ki­csit is kés­le­ked­nek, a nő éle­tét már nem le­he­tett volna meg­men­teni.

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

Sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket.

Ren­ge­te­gen lát­ták már a pécsi kis­lány­ról szóló vi­deót. Zoé sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket, a brok­ko­lit vi­szont jóízűen eszi.

Vasárnaptól változik a MÁV menetrendje

Vasárnaptól változik a MÁV menetrendje

A vál­tás­nak egy­ér­tel­műen a győ­riek örül­het­nek a leg­job­ban.

Életbe lép a MÁV téli me­net­rendje de­cem­ber 9-én. Va­sár­nap­tól szá­mos vas­út­vo­na­lon vál­to­zik a vo­na­tok köz­le­ke­dése. Bővül a nem­zet­közi össze­köt­te­tés. A vál­tás­nak egy­ér­tel­műen a győ­riek örül­het­nek a leg­job­ban.

Unokáink szívhatják meg, ha dohányzunk

Unokáink is megszívhatják, ha dohányzunk

A do­hány­zás­nak sok­kal sú­lyo­sab­bak a kö­vet­kez­mé­nyei, mint gon­dol­tuk.

A do­hány­zás­nak sú­lyo­sab­bak a kö­vet­kez­mé­nyei, mint gon­dol­tuk. A do­há­nyo­sok fele át­la­go­san 14 évvel ko­ráb­ban hal meg, mint nem­do­hányzó kor­tár­saik.

Visszakapta É. Imre családja az emberrabláshoz használt autót

Visszakapta É. Imre családja az emberrabláshoz használt autót

Három hó­nap­pal meg­hosszab­bí­tot­ták a le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Három hó­nap­pal meg­hosszab­bí­tot­ták a több­szö­rös em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott É. Imre le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Ezért drágult meg drasztikusan a lucfenyő

Ezért drágult meg drasztikusan a lucfenyő

A Ri­post utá­na­járt az ár­vál­to­zás­nak.

Van, ahol be­érte az ol­csó­nak szá­mító luc az ezüst­fe­nyő árát! Ki­hasz­nál­ják az áru­sok, hogy a több­ség ra­gasz­ko­dik a leg­il­la­to­sabb ka­rá­csonyfa-tí­pus­hoz?!

Kiderült: a fényfüzérek felével baj van

Kiderült:
a fényfüzérek felével baj van

53 ter­mék­ből 25 meg­bu­kott.

53 ter­mék­ből 25 meg­bu­kott a vizs­gá­la­to­kon, a prob­lé­más ter­mé­kek ará­nya el­érte a 47 szá­za­lé­kot az el­len­őr­zé­se­kor.

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

A rend­őrök ke­re­sik a fi­a­tal férfit, aki is­meri, az je­lent­kez­zen.

A rend­őrök ke­re­sik a fi­a­tal férfit, aki is­meri, az je­lent­kez­zen.

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak ezek az autósok

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak ezek az autósok

A Mi­ku­lás-napi köz­úti el­len­őr­zés során több autót el­len­őriz­tek.

A Mi­ku­lás-napi köz­úti el­len­őr­zés során több autót el­len­őriz­tek.

Döntött a bíróság a villanyszerelők eltüntetésével vádolt férfiről

Döntött a bíróság a villanyszerelők eltüntetésével vádolt férfiről

Három hó­nap­pal hosszab­bí­tot­ták meg a le­tar­tóz­ta­tá­sát pén­te­ken, ezért elő­ze­tes­ben marad.

Gyász! Meghalt Hirt Ferenc országgyűlési képviselő

Gyász! Meghalt Hirt Ferenc országgyűlési képviselő

51 éves volt.

A Fi­desz-KDNP frak­ció tagja 51 éves volt. A hírt a po­li­ti­kus hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán tet­ték közzé pén­te­ken.

A Mikulás miatt rekord mennyiségű áramot fogyasztottunk

A Mikulás miatt rekord mennyiségű áramot fogyasztottunk

Meg­dőlt az áram­fo­gyasz­tási re­kord, egy nap alatt.

Meg­dőlt az áram­fo­gyasz­tási re­kord, egy nap alatt ennyi ára­mot még sosem hasz­nál­tak el Ma­gyar­or­szá­gon eddig. Vé­let­len egy­be­esés vagy a Mi­ku­lás nap miatt fo­gyasz­tot­tunk több ára­mot?

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Drogot árult a nagykanizsai presszós fiú

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Ke­re­se­tét azzal egé­szí­tette ki a nagy­ka­ni­zsai férfi, hogy a mun­ka­he­lyén dro­got árult. A rend­őrök el­kap­ták.

Ne fagyoskodjon senki az utcákon, van
elég hely a hajléktalanszállókon

Ne fagyoskodjon senki az utcákon,
van elég hely a hajléktalanszállókon

Szá­mos haj­lék­ta­lan­szál­lá­son vár­ják a rá­szo­ru­ló­kat, a fé­rő­he­lyek ki­hasz­nált­sága csak 82 szá­za­lé­kos.

Orbán Viktor: Vérfrissítés kell az Európai Parlamentben

Orbán Viktor: Vérfrissítés kell az Európai Parlamentben

Je­len­tette ki a mi­nisz­ter­el­nök.

"Látom raj­tuk a cik­lus végi fá­radt­ság je­leit" - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök pén­te­ken a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Már 300 millió forintot költöttek VV Fanni keresésére

Már 300 millió forintot költöttek VV Fanni keresésére

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár hoz­zá­tar­to­zó­i­nak ügy­védje sze­rint a nyo­mo­zás le­zá­rása vár­ható.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár hoz­zá­tar­to­zó­i­nak ügy­védje sze­rint a nyo­mo­zás le­zá­rása vár­ható. Sze­rinte a holt­test elő­ke­rü­lé­sé­ről le­mond­tak a ha­tó­sá­gok.

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő, sőt he­lyen­ként az erős szél­lel is meg kell küz­deni.

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő, sőt he­lyen­ként az erős szél­lel is meg kell küz­deni.

Fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: ki a rejtélyes kísérő?

Fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: ki a rejtélyes kísérő?

Több­rend­beli em­ber­ölés­sel gya­nú­sítja a rend­őr­ség É. Imrét, aki a gyanú sze­rint el­tün­te­tett két neki dol­gozó vil­lany­sze­re­lőt.

Ezért engedték ki a börtönből a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

Ezért engedték ki a börtönből a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

R. Szil­vesz­ter eddig rab­lá­sért ült, bün­te­tése le­járt, ezért ki­en­ged­ték a bör­tön­ből, igaz, csak per­ce­kig él­vez­hette a sza­bad le­ve­gőt...

Ilyen tolvajokat se láttunk még - videó

Ilyen tolvajokat se láttunk még, táncolva zsebelték ki az áldozatot - videó

Az iroda ka­me­rája rög­zí­tette az egész cse­lek­ményt.

Az iroda ka­me­rája rög­zí­tette az egész cse­lek­ményt. A deb­re­ceni nyo­mo­zók nem hit­tek a sze­mük­nek...

Gyanús ez a rendőr! Szerinted miért kért mára szabadnapot?

Gyanús ez a rendőr! Szerinted miért kért mára szabadnapot?

A rendőr na­gyon ha­son­lít va­la­kire...

A rendőr na­gyon ha­son­lít va­la­kire... A kol­lé­gái is gya­na­kod­nak. Úgy gon­dol­ják, hogy a sza­bad­nap­ján aján­dé­ko­kat osz­to­gat.

Vasárnapig járnak a Mikulás-vonatok

Mikulás-vonatokkal várják a gyerekeket mától vasárnapig

Ün­nepi vo­na­to­zásra várja a ki­csi­ket és na­gyo­kat a MÁV és a Vas­út­tör­té­neti Park de­cem­ber 9-ig. Szent­end­rére old­ti­mer mo­tor­ko­csik, a Vas­út­tör­té­neti Parkba gőzös vo­na­tok köz­le­ked­nek.

Ün­nepi vo­na­to­zásra várja a ki­csi­ket és na­gyo­kat a HÉV, va­la­mint a MÁV és a Vas­út­tör­té­neti Park de­cem­ber 6-tól de­cem­ber 9-ig.

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni.

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni, ezért a tűz­ol­tók­tól kért se­gít­sé­get. Az ab­la­kon ke­resz­tül ju­tott be.

Vádat emeltek a Dózsa György úti gázoló ellen

Vádat emeltek a Dózsa György úti gázoló ellen

A 2017-es bal­eset­ben két ember halt meg.

A 2017-es bal­eset­ben két ember halt meg, töb­ben meg­sé­rül­tek. Most mind­két sofőr ellen vádat emel­tek.

Ez az oka, hogy kevés jégeső volt idén

Ez az oka, hogy kevés jégeső volt idén

Az or­szá­gos jég­kár­mér­séklő-rend­szer be­vál­totta a hozzá fű­zött re­mé­nye­ket, a gaz­dál­ko­dók az idén 22,5 ezer hek­tárra je­len­tet­tek be jég­kárt, ami 70 szá­za­lék­kal ala­cso­nyabb a ta­va­lyi­nál.

Az or­szá­gos jég­kár­mér­séklő-rend­szer be­vál­totta a hozzá fű­zött re­mé­nye­ket, a gaz­dál­ko­dók az idén 22,5 ezer hek­tárra je­len­tet­tek be jég­kárt.

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

50 milliót érő droggal bukott meg a díler - Videó

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

21 kiló ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak a bu­da­pesti Ká­bí­tó­szer Bű­nö­zés El­leni Osz­tály nyo­mo­zói egy bu­da­pesti la­kás­ban.

Így érzi magát a majombébi, ha anyja vakarózik - Videó!

Így érzi magát a majombébi, ha anyja vakarózik - Videó!

Ci­pel­teti magát az any­já­val.

A Pál­ma­ház­ban lakó éji maj­mok­nál gyer­mek­ál­dás volt. A cuki kis új­szü­lött ci­pel­teti magát, és ugyan­csak baj­ban van, ha a ma­mája va­ka­rózni kezd. Nézd!

Börtönbe kell mennie a robbantással fenyegető férfinak

Börtönbe kell mennie a robbantással fenyegető férfinak

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott.

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott a fe­nye­ge­tőző. Az íté­let nem jog­erős.

Villanyhalászok akadtak horogra

Villanyhalászok akadtak horogra

A rend­őrök három orv­ha­lászt kap­tak el Mecsér köz­ség te­rü­le­tén, akik til­tott, elekt­ro­mos mód­szer­rel ha­lász­tak.

A rend­őrök három orv­ha­lászt kap­tak el Mecsér köz­ség te­rü­le­tén, akik til­tott, elekt­ro­mos mód­szer­rel ha­lász­tak. Az orv­ha­lá­szat el­leni harc­ban a hal­őrök együtt­mű­köd­nek a rend­őrök­kel.

Így érkezett a modern gödöllői Mikulás!

Így érkezett a modern gödöllői Mikulás!

Több száz ki­lo­gramm aján­dék­kal lepte meg a Nem­zeti Ag­rár­ku­ta­tási és In­no­vá­ciós Köz­pont (NAIK) egy gö­döl­lői óvoda kis­gyer­me­keit.

Több száz ki­lo­gramm aján­dék­kal lepte meg a Nem­zeti Ag­rár­ku­ta­tási és In­no­vá­ciós Köz­pont (NAIK) egy gö­döl­lői óvoda kis­gyer­me­keit.

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak.

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak egy kö­zös­ségi ol­da­lon meg­je­lent kez­de­mé­nye­zés­hez.

Új módszerrel bünteti a sofőröket a rendőrség

Új módszerrel bünteti a sofőröket a rendőrség

Pász­táz­zák az in­ter­ne­tet a zsa­ruk!

Ren­ge­teg bal­ese­tet okoz­nak a köz­ve­szé­lyes, ve­ze­tés köz­ben mo­bi­lozó vagy ön­ma­gu­kat neten "köz­ve­títő" so­fő­rök. A zsa­ruk fi­gye­lik a ve­szé­lyes vi­de­ó­kat.

Példátlan magyar siker, így dübörög a gazdaság

Példátlan magyar siker, így dübörög a gazdaság

Re­kord­mé­retű nö­ve­ke­dést pro­du­kált a ma­gyar gaz­da­ság a har­ma­dik ne­gyed­év­ben, és ehhez szinte min­den iparág hoz­zá­já­rult.

Re­kord­mé­retű nö­ve­ke­dést pro­du­kált a ma­gyar gaz­da­ság a har­ma­dik ne­gyed­év­ben, és ehhez szinte min­den iparág hoz­zá­já­rult.