POLITIK

INSIDER

Áder János: Nincs módunk középszerűnek lenni

Áder János: Nincs módunk középszerűnek lenni

Ma­gyar­or­szág­nak ra­gasz­kod­nia kell ahhoz a nyu­gati kul­tú­rá­hoz, amely­hez Szent Ist­ván ki­rá­lyunk a sor­sun­kat kö­tötte.

Böjte Csaba áldja meg ma az új kenyeret a Mesterségek Ünnepén

Böjte Csaba áldja meg ma az új kenyeret a Mesterségek Ünnepén

Dé­lu­tán a Má­tyás-temp­lom­nál.

A Dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány ala­pí­tója áldja meg az új ke­nye­ret ma dél­után a Má­tyás-temp­lom­nál.

Fegyvert fogtak öt fiatalra Üllőn

Fegyvert fogtak öt fiatalra Üllőn

Kri­mibe illő je­le­net zaj­lott le Üllőn szer­dán késő este. Öt fi­a­tal ha­za­felé igye­ke­zett, ami­kor egy fehér, ro­zoga mik­ro­busz­ból egy vad­ide­gen fegy­vert fo­gott rájuk.

Kri­mibe illő je­le­net zaj­lott le Üllőn szer­dán késő este. Öt fi­a­tal ha­za­felé igye­ke­zett, ami­kor egy fehér, ro­zoga mik­ro­busz­ból egy vad­ide­gen fegy­vert fo­gott rájuk.

Tűzoltókat riasztottak a XI. kerületbe, helyszíni videó a mentésről

Tűzoltókat riasztottak a XI. kerületbe, helyszíni videó a mentésről

Egy ál­la­tot zu­hant bele egy több méter mély gö­dörbe, ahon­nan csak a tűz­ol­tók tud­ták ki­szedni.

Fordulat a lúgos orvos ügyében, megszólalt az áldozat

Fordulat a lúgos orvos ügyében, megszólalt az áldozat

A nő biz­tos benne, hogy az orvos nem azért cson­kí­totta meg, mert sze­rel­mes volt belé.

A nő biz­tos benne, hogy az orvos nem azért cson­kí­totta meg, mert sze­rel­mes volt belé.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ilyen látványosan újult meg a Dagály

Ilyen látványosan újult meg a margitszigeti Dagály strandfürdő

Két év után végre újra mehet a fő­vá­ros népe a mar­git­szi­geti für­dőbe. Igaz, még csak teszt­üzem­ben mű­kö­dik a fel­újí­tott, mo­der­ni­zált für­dő­lé­te­sít­mény.

Két év után végre újra mehet a fő­vá­ros népe a mar­git­szi­geti für­dőbe. Igaz, még csak teszt­üzem­ben mű­kö­dik a fel­újí­tott, mo­der­ni­zált für­dő­lé­te­sít­mény. A Ri­post is kö­rül­né­zett a hely­szí­nen, hogy össze­ha­son­lítsa az új Da­gályt a ré­gi­vel.

Megtörte a csendet, megrendülve nyilatkozott Szita Bence édesanyja

Megtörte a csendet, megrendülve nyilatkozott Szita Bence édesanyja

Az asszony sze­rint a kisfiú gyil­kosa nem szen­ve­dett ele­get.

Az asszony sze­rint a kisfiú gyil­kosa nem szen­ve­dett ele­get.

Figyelmeztet a hatóság: undorító, mi került az itthon kapható tápszerbe

Figyelmeztet a hatóság: undorító, mi került az itthon kapható tápszerbe

Arra kérik a vá­sár­ló­kat, ha vet­tek az érin­tett ter­mék­ből, sem­mi­képp se fo­gyasszák el azt.

Ezért lesz különleges az idei augusztus 20-a

Ezért lesz különleges az idei augusztus 20-a

A Ri­post segít el­iga­zodni a rend­kí­vül gaz­dag ün­nepi kí­ná­lat­ban.

A Ri­post segít el­iga­zodni a gaz­dag ün­nepi kí­ná­lat­ban, mely­ben a méz­al­más ke­nyér­től a légi- és víz­ipa­rá­dén át a Tank­csapda-kon­cer­tig, no meg a tű­zi­já­té­kig egy sor kü­lön­le­ges­ség kap he­lyet.

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya.

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Egyik rab­társa úgy meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben, hogy a férfit je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják az or­vo­sok.

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

A na­pok­ban Sió­fo­kon hív­tak Sz­tojka Ivánra és ba­rá­ta­ira rend­őrt. Ami­óta ki­sza­ba­dult nagy ka­nál­lal falja az éle­tet...

Rettenetes fájdalmakkal küzd: így törte el a gerincét a leszakadó faág

Rettenetes fájdalmakkal küzd: így törte el a gerincét a leszakadó faág

Kiss Erikre mo­to­ro­zás köz­ben sza­kadt rá egy kor­hadt fa le­sza­kadt ága.

Kiss Erikre mo­to­ro­zás köz­ben sza­kadt rá egy kor­hadt fa le­sza­kadt ága a XIII. ke­rü­leti Lehel úton.

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Sétálsz a rakparton, egyszer csak kifigyel a Dunából valami

Sétálsz a rakparton, egyszer csak kifigyel a Dunából valami

El­ké­pesz­tően ala­csony a víz­ál­lás, így ren­ge­teg olyan dolog kerül elő a fo­lyó­ból, amire nem is szá­mí­tunk.

El­ké­pesz­tően ala­csony a víz­ál­lás, így ren­ge­teg olyan dolog kerül elő a fo­lyó­ból, amire nem is szá­mí­tunk.

Újabb futónőre támadtak, ezúttal Gárdonyban!

Újabb futónőre támadtak, ezúttal Gárdonyban!

Meg­szó­lal­tak a szem­ta­núk!

A Ri­post­nak be­szá­mol­tak azok a szem­ta­núk, akik meg­men­tet­ték a lány éle­tét. Ki­de­rült, hogy tel­je­sen vá­rat­la­nul csa­pott le az ide­gen.

Eladják a medencét, kell a pénz a sulira

Eladják a medencét, mert kell a pénz a sulira

Még ja­vá­ban tom­bol a ká­ni­kula, a net meg tele eladó me­den­cé­vel.

Még ja­vá­ban tom­bol a ká­ni­kula, jól ki le­hetne hasz­nálni a nya­ra­lási kel­lé­ke­ket, kerti me­den­cét, mégis egyre töb­ben árul­nak ilyes­mit az in­ter­ne­ten.

Ezért kerülnek most elő tucatjával a dunai bombák Budapesten

Ezért kerülnek most elő tucatjával a dunai bombák Budapesten

Na­gyon ala­csony a Duna víz­szintje!

Olyan ször­nyen ala­csony a Duna víz­szintje a két hete tartó ká­ni­kula és szá­raz idő­já­rás miatt, hogy ki­lát­szik Bu­da­pes­ten az Ínség szikla!

Nincs remény, holtan találták az eltűnt magyar férfit

Nincs remény, holtan találták az eltűnt magyar férfit

Lász­lót napok óta ke­res­ték ro­ko­nai.

Lász­lót napok óta ke­res­ték ro­ko­nai, de mire rá­ta­lál­tak, már nem te­het­tek érte sem­mit.

Minden kiderült: ezért kapott 4 milliárdos gázszámlát Ferenc

Minden kiderült: ezért kapott 4 milliárdos gázszámlát Ferenc

Sok­kot ka­pott Ko­vács Fe­renc, ami­kor meg­látta a csek­ket, több mint 4 mil­li­árd fo­rin­tos ta­to­zás volt rajta...

Sok­kot ka­pott Ko­vács Fe­renc, ami­kor ki­nyi­totta az NKM Föld­gáz­szol­gál­tató Zrt.-től ka­pott le­ve­let, a csek­ken több mint 4 mil­li­árd 100 mil­lió fo­rin­tos ta­to­zás sze­re­pelt.

Fájó részleteket árult el a nagymama: elevenen égett el a 4 éves Petike

Fájó részleteket árult el a nagymama: elevenen égett el a 4 éves Petike

Pe­tike báty­já­val, Pis­ti­ké­vel ját­szott egy mel­lék­épü­let­ben. A két fi­úcska ta­lált egy ön­gyúj­tót, ez okozta a bajt...

Videón az ítéletidő, elemi erővel csapott le a vihar

Videón az ítéletidő, elemi erővel csapott le a vihar

Ko­moly fenn­aka­dá­so­kat okoz.

A fő­vá­rosi tö­meg­köz­le­ke­dés­ben is ko­moly fenn­aka­dá­so­kat okoz a heves zi­va­tar. Or­szág­szerte ki­dőlt fák­hoz ri­aszt­ják a tűz­ol­tó­kat.

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos az a 15 éves kis­lány, aki­nek az édes­anyja sors­tár­sa­kat ke­re­sett a Fa­ce­boo­kon - kö­zölte a Ri­post­tal a rend­őr­ség.

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos az a 15 éves kis­lány, aki­nek az édes­anyja sors­tár­sa­kat ke­re­sett a Fa­ce­boo­kon - kö­zölte a Ri­post­tal a rend­őr­ség.

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Sokan sze­ret­nék meg­sza­ba­dí­tani ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Sokan sze­ret­nék most meg­sza­ba­dí­tani négy­lábú ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Sosem találnád ki, mit kínálnak a Szigeten a borfaluban!

Sosem találnád ki, mit kínálnak a Szigeten a borfaluban!

Nem, nem szí­vó­szá­lat! Nem is dro­got!

Nem, nem szí­vó­szá­lat! Nem is dro­got! Va­lami olyas­mit, ami­ben jócs­kán alul­múl­juk az EU-s át­la­got.

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Té­vé­mű­sor­ból, már fel­nőtt­ként tudta meg Péter, hogy aki kisfi­ú­ként ül­dözte, va­ló­já­ban egy gyil­kos...

Ezért nem evett öt napig a Teréz körúti robbantó

Ezért nem evett öt napig a Teréz körúti robbantó

Öt napig sem­mit nem evett, ám végül fel­adta az éh­ség­sztráj­kot a Teréz kör­úti rob­bantó.

Öt napig sem­mit nem evett, ám végül fel­adta az éh­ség­sztráj­kot a Teréz kör­úti rob­bantó.

Ez vár ránk még idén nyáron

Ez vár ránk még a nyáron

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben a szo­ká­sos­nál 3-6 fok­kal ma­ga­sabbra kú­szik a hő­mérő hi­gany­szála. Csak át­me­neti eny­hü­lést hoz egy-egy zápor, zi­va­tar.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben a szo­ká­sos­nál 3-6 fok­kal ma­ga­sabbra kú­szik a hő­mérő hi­gany­szála. Csak át­me­neti eny­hü­lést hoz egy-egy zápor, zi­va­tar.

Durvul a hőség, egyre melegebb levegő érkezik hazánkba

Durvul a hőség, egyre melegebb levegő érkezik hazánkba

Hét­főn még dü­bö­rög a ká­ni­kula.

Hét­főn még dü­bö­rög a ká­ni­kula, esőre sincs esély.

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket, és fe­nye­geti őket.

Mindent elmond a szemtanú: így vágta át sógora nyakát Sándor a fesztiválon

Mindent elmond a szemtanú: így vágta át sógora nyakát Sándor a fesztiválon

"Még ma­gá­nál volt egy ideig, fo­ko­za­to­san szállt ki be­lőle az élet..."

"Még ma­gá­nál volt egy ideig, fo­ko­za­to­san szállt ki be­lőle az élet. Ami­kor hir­te­len könnyebb lett a feje, tud­tam, hogy meg­halt..."- mondta a szem­tanú.

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak, hogy egy le­hűt­sék ma­gu­kat...

El­ve­szi az eszün­ket a ká­ni­kula! A nagy­vá­ro­sok­ban az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak arra, hogy egy ki­csit le­hűt­sék ma­gu­kat. Nem gon­dol­nak rá, hogy a szö­kő­kút sú­lyos fer­tő­zés for­rása lehet: isz­nak be­lőle, me­den­cé­nek hasz­nál­ják...

Pusztító vihar csap le az országra, ezekre a helyekre már megérkezett

Pusztító vihar csap le az országra, ezekre a helyekre már megérkezett

Egy hi­deg­front ér­ke­zett az or­szágba, amely a Du­nán­tú­lon heves vi­ha­ro­kat okoz­hat.

Kiderült: Hétköznap az igazi a magyar tenger!

Hétköznap az igazi a Balaton!

Ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből a Ba­la­to­non.

Ká­ni­kula vár­ható a hét­vé­gére is, a bru­tá­lis hő­sé­get pedig leg­job­ban a víz­par­ton vagy nya­kig a víz­ben lehet el­vi­selni. Aki te­heti, leg­jobb, ha marad: hét­köz­nap ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből.

Végre kiderül, melyik az Év fürdője!

Végre kiderül, melyik az Év fürdője!

Két­száz hazai fürdő van ver­seny­ben a cí­mért. Eddig 80 ezren sza­vaz­tak!

Két­száz hazai fürdő van ver­seny­ben a cí­mért. Eddig 80 ezren sza­vaz­tak, de az előző évek ta­pasz­ta­lata az, hogy au­gusz­tus­ban ér­té­kel­nek a leg­töb­ben, ez alap­ján dől el a vég­le­ges sor­rend.

Óriási fordulat történt a fertőző fagyasztott zöldségek ügyében

Óriási fordulat történt a fertőző fagyasztott zöldségek ügyében

Azo­no­sí­tot­ták a fer­tő­zés for­rá­sait.

Végre si­ke­rült azo­no­sí­tani a lisz­té­ria­fer­tő­zés for­rá­sait. Az üzem egy­előre csak pró­ba­gyár­tást vé­gez­het.

Iszonyat, mi történt a magyar szülésznővel a kórházban

Iszonyat, mi történt a magyar szülésznővel a kórházban

Fél sze­mére meg­va­kult.

Fél sze­mére meg­va­kult és mun­ká­ját sem foly­tat­hatja to­vább, de nem hagyja ennyi­ben a dol­got.

Még a teknősök is hűsölnek ebben a forróságban - fotók

Még a teknősök is hűsölnek ebben a forróságban - fotók

A tek­nő­sök is tud­nak élni...

Min­den­ki­nek me­lege van ebben a rek­kenő hő­ség­ben, de va­laki ezt is él­vezni tudja... Teka, a ki­rály­tek­nős nem hét­köz­napi módon lazít.

Szexéhes óriáslepkék lepték el Pécs belvárosát

Szexéhes óriáslepkék lepték el Pécs belvárosát

Ha­tal­mas lep­kék je­len­tek meg Pé­csett, kissé meg­ijesztve a he­lyi­e­ket, hi­szen ak­ko­rák, mint egy te­nyér.

Ha­tal­mas lep­kék je­len­tek meg Pé­csett, kissé meg­ijesztve a he­lyi­e­ket, hi­szen ak­ko­rák, mint egy te­nyér.

Szamár-zebra utód született Budapesten

Szamár-zebra utód született Budapesten

Zeb­rát vár­tak, de egy fol­tos-csí­kos sza­már-zebra szü­le­tett a Ma­gyar Nem­zeti Cir­kusz­nál. Min­denki meg­le­pe­té­sére a pici teste tarka, a lábai ugyan­ak­kor csí­ko­sak.

Zeb­rát vár­tak, de egy fol­tos-csí­kos sza­már-zebra szü­le­tett a Ma­gyar Nem­zeti Cir­kusz­nál. Nagy meg­le­pe­té­sére a pici teste tarka, míg a lábai csí­ko­sak.

Ezért ütik el a gazdik a saját kutyáikat

Ezért ütik el a gazdik a saját kutyáikat

Fur­csa kö­vet­kez­mé­nyei is van­nak a bru­tá­lis me­leg­nek...

Fur­csa kö­vet­kez­mé­nyei is van­nak a bru­tá­lis me­leg­nek: ren­ge­teg kutya és macska kerül azért ál­lat­or­vos­hoz, mert szo­kat­lan he­lyet vá­laszt ma­gá­nak a hű­sö­lés­hez.

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got.

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got, de most már ret­teg is. P. László annyira le­gyen­gült, hogy el is vit­ték a Ve­nyige utcai bör­tön­ből.

Csúnyán leszerepeltek a legdrágább jégkrémek

Csúnyán leszerepeltek a legdrágább jégkrémek

Do­bo­zos jég­kré­me­ket tesz­telt a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal Szu­per­menta csa­pata. A do­bo­gó­sok kö­zött egy drága márka sincs.

Do­bo­zos jég­kré­me­ket tesz­telt a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal Szu­per­menta csa­pata. Meg­lepő módon a 18 kü­lön­böző va­ní­liás jég­krém do­bo­gó­sai kö­zött egyet­len drága márka sem ta­lál­ható. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Nem ismétlik: ezt nézd a hétvégén!

Nem ismétlik: ezt nézd a hétvégén!

Kü­lö­nös lát­vány­ban lehet ré­szünk ezen a hét­vé­gén. Ez az év leg­in­kább várt, sö­té­te­dés utáni ese­mé­nye. Ro­man­ti­kára vá­gyók előny­ben!

Kü­lö­nös lát­vány­ban lehet ré­szünk ezen a hét­vé­gén. Ez az év leg­in­kább várt, sö­té­te­dés utáni ese­mé­nye. Ro­man­ti­kára vá­gyók előny­ben!

Ezt csinálták egy kutyával Gödöllőn - videó

Elképesztő felvétel! Ezt csinálták egy kutyával Gödöllőn - videó

Nel­son na­gyon él­vezte!

Nel­son, a kis yorki szem­mel lát­ha­tóan na­gyon él­vezte az utat. Rá­adá­sul az is ki­de­rült, hogy nem az első al­ka­lom...

Elkezdődött a suli a hipermarketekben

Elkezdődött a suli a hipermarketekben

Most ér­de­mes be­sze­rezni az is­ko­lai esz­kö­zö­ket, vagy ráér ké­sőbb?

Hiába van még hátra szinte napra pon­to­san négy hét a be­csen­ge­té­sig, az üz­let­lán­cok je­len­tős része már most bru­tá­lis kí­ná­latú papír-író­szer bolttá ala­kult, a pos­ta­lá­dá­kat pedig el­lep­ték az is­ko­la­kezdő szó­ró­la­pok.

"Nem vagyok felelős" - mondja a város teliszemetelője

"Nem vagyok felelős" - mondja a város teliszemetelője

Min­den­kit fel­há­bo­rí­tott, hogy szom­bat este el­ké­pesztő sze­mét és mo­csok ön­tötte el a Sza­bad­ság hidat.

Min­den­kit fel­há­bo­rí­tott, hogy szom­bat este el­ké­pesztő sze­mét és mo­csok ön­tötte el Bu­da­pest egyik ne­ve­ze­tes­sé­gét, a Sza­bad­ság hidat, mi­u­tán egy Fa­ce­boo­kon szer­ve­zett prog­ram, az Egy üveg bor­ral a Sza­bad­ság hídon szer­ve­zője, Mándi Fe­renc több ezer em­bert cső­dí­tett oda.

Mész a Szigetre? Akkor ezt el kell olvasnod!

Mész a Szigetre? Akkor ezt el kell olvasnod!

Az utóbbi évek leg­jobb zenei prog­ram­ját fel­vo­nul­tató Szi­get, úgy tűnik, né­ző­csú­csot is hoz: a szer­ve­zők több mint fél­mil­lió lá­to­ga­tót vár­nak a szer­dá­tól in­duló hét nap alatt.

Az utóbbi évek leg­jobb zenei prog­ram­ját fel­vo­nul­tató Szi­get, úgy tűnik, né­ző­csú­csot is hoz: a szer­ve­zők több mint fél­mil­lió lá­to­ga­tót vár­nak a szer­dá­tól in­duló hét nap alatt és könnyen lehet, hogy az idei Szi­ge­ten kö­szönt­het­jük a kez­de­tek­től szá­mí­tott 9 mil­li­o­mo­dik lá­to­ga­tót is.

Magyar család után kutattak az erdőben Szögligetnél, durva, hol találták meg őket

Magyar család után kutattak az erdőben Szögligetnél, durva, hol találták meg őket

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy a négy­tagú csa­lád nem tért vissza.

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy a négy­tagú csa­lád nem tért vissza.

Részletre is megvásárolhatjuk a legújabb szexbabákat

Hatalmas biznisz! Részletre is megvásárolhatjuk a legújabb szexrobotokat

A mai nap leg­jobb híre...

A mai nap leg­jobb híre... Fon­tos rész­le­tek a cikk­ben.

Életveszély, nyitott sorompónál közlekedett a vonat

Életveszély, nyitott sorompónál közlekedett a vonat Gárdonyban - videó

Gár­dony­ból küld­ték a fel­vé­telt!

Ol­va­só­ink sze­rint, volt olyan autós, ame­lyik meg­pró­bált át­érni a vonat előtt...

Undorító, ezt találták egy balatoni büfében - Videó

Undorító, ezt találták az ellenőrök egy balatoni büfében - Videó

Az el­len­őrök is cso­dál­koz­tak...

Ren­ge­te­gen ehet­tek abból az étel­ből, amit ez a ven­dég­lá­tó­hely ki­szol­gált...

Most kiderül az igazság! Megtudtuk, meddig lát a VÉDA!

Most kiderül az igazság! Megtudtuk, meddig lát a VÉDA!

Na­gyon hasz­nos a so­fő­rök­nek...

Több száz­ez­res bír­sá­go­kat is kap­tak már az au­tó­sok azért, mert be­le­fu­tot­tak egy VÉDA-ka­puba. Vi­szont most min­den meg­vál­to­zik...

Ijesztő videó! Így rabolják el gyanútlan anyjuk mellől a gyerekeket

Ijesztő videó! Így rabolják el gyanútlan anyjuk mellől a gyerekeket

A videó na­gyon fel­ka­varó! Csak erős ideg­ze­tűek kat­tint­sa­nak!

A videó na­gyon fel­ka­varó! Csak erős ideg­ze­tűek kat­tint­sa­nak!

Sokkoló, hogyan spórolt ez a férfi az autóbiztosításán

Sokkoló, hogyan spórolt ez a férfi az autóbiztosításán

Fel­ke­re­sett egy or­vost...

Túl sok­nak ta­lálta az össze­get, amit fi­zet­nie kel­lett volna, így in­kább másik utat vá­lasz­tott. Fel­ke­re­sett egy or­vost...

Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

Most érkezett! Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

Ma­gyar­or­szágra is szál­lí­tot­tak.

A ki­fo­gá­solt ter­mék­ből Ma­gyar­or­szágra is szál­lí­tot­tak. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Más lesz a szoptatás a kórházakban

Más lesz a szoptatás a kórházakban

- Ezek­kel a mel­lek­kel akar szop­tatni? In­kább adjon neki táp­szert. - Csá­szár után ne akar­jon szop­tatni. Saj­nos ilyen "jó­ta­ná­csok" is elő­for­dul­nak a kór­há­zak­ban...

- Ezek­kel a mel­lek­kel akar szop­tatni? In­kább adjon neki táp­szert. - Csá­szár után ne akar­jon szop­tatni. Saj­nos ilyen "jó­ta­ná­csok" is elő­for­dul­nak a kór­há­zak­ban...

Borzasztó fordulat! Társa ölhette meg a magyar birkózót

Borzasztó fordulat! Társa ölhette meg a magyar birkózót

A gyá­szoló szü­lők nem fo­gad­ják el, hogy a 17 éves fiúk ha­lála csak egy vé­let­len miatt volt.

A gyá­szoló szü­lők nem fo­gad­ják el, hogy a 17 éves fiúk ha­lála csak egy vé­let­len miatt volt. To­vábbi rész­le­tek...

Sokba kerül a családoknak a hőség

Sokba kerül a családoknak a hőség

Az év leg­for­róbb hete jön - fi­gyel­mez­tet a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Az év leg­for­róbb hete jön - fi­gyel­mez­tet a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sokan úgy küz­de­nek az el­vi­sel­he­tet­len hő­ség­gel, hogy lég­kon­dit vesz­nek.

Gyorsan terjed az új kütyü, ami forradalmasítja a vércukorszint-mérést

Gyorsan terjed az új kütyü, ami forradalmasítja a vércukorszint-mérést

Kü­lön­le­ges vér­cu­kor­mérő mód­szer­ről szá­mol­tak be ma­gyar csa­lá­dok a Ri­post-nak!

Tű helyett dugót nyomnak magukba a cukorbetegek

Tű helyett dugót nyomnak magukba a cukorbetegek

Sok di­a­bé­te­szes­nek a kö­nyö­kén jön ki a tű­szú­rá­sos vér­cu­kor­szint­mé­rés, pedig mérni élet­be­vá­góan fon­tos.

Sok di­a­bé­te­szes­nek a kö­nyö­kén jön ki a tű­szú­rá­sos vér­cu­kor­szint­mé­rés, pedig mérni élet­be­vá­góan fon­tos, hi­szen a túl ala­csony és a túl magas ér­té­kek is kómát idéz­het­nek elő. Egy spe­ci­á­lis, kö­nyök fölé il­leszt­hető ta­lál­mány vi­szont nem csak a sok szur­ká­lást váltja ki.

Iszonyú mocskot hagytak maguk után a hídon borozók

Iszonyú mocskot hagytak maguk után a hídon borozók

El­ké­pesztő kosz lett a vég­ered­mé­nye egy szom­bat esti fa­ce­boo­kos kez­de­mé­nye­zés­nek.

El­ké­pesztő kosz lett a vég­ered­mé­nye egy szom­bat esti fa­ce­boo­kos kez­de­mé­nye­zés­nek.

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Több órás já­rat­ké­sé­sek, fur­csa já­rat­tör­lé­sek, túl­fog­la­lá­sok, el­fo­gad­ha­tat­lan poggyász­ke­ze­lé­sek, szé­gyen­le­tes tá­jé­koz­ta­tás...

Megcsípte egy rovar, az arra járó rendőröknek köszönheti az életét

Megcsípte egy rovar, a rendőröknek köszönheti az életét

Al­ler­giás ro­ha­mot ka­pott egy férfi, akit egy rovar csí­pett meg ve­ze­tés köz­ben. Az arra jár­őröző rend­őrök azon­nal élet­mentő or­vosi el­lá­tásra vit­ték.

Segítség a forróságban: lista a légkondis helyekről

Segítség a forróságban: lista a légkondis helyekről

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem köz­zé­tett egy or­szá­gos lis­tát azok­ról a he­lyek­ről, ahol lég­kon­di­ci­o­náló mű­kö­dik.

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem köz­zé­tett egy or­szá­gos lis­tát azok­ról a he­lyek­ről, ahol lég­kon­di­ci­o­náló mű­kö­dik és be lehet menni hű­sölni. Ezek a he­lyek - be­vá­sár­ló­köz­pon­tok, temp­lo­mok, köz­in­téz­mé­nyek - bárki előtt nyitva áll­nak.

Előzetesben a saját gyerekét megerőszakoló apa

Előzetesben a saját gyerekét megerőszakoló öcsényi apa

Au­gusz­tus 3-án elő­ze­tes le­tar­toz­ta­tásba ke­rült a saját gyer­me­két három éven ke­resz­tül meg­erő­sza­koló őcsé­nyi apa.

Au­gusz­tus 3-án elő­ze­tes le­tar­toz­ta­tásba ke­rült a saját gyer­me­két három éven ke­resz­tül meg­erő­sza­koló őcsé­nyi apa. A férfit az angol ha­tó­sá­gok adták át au­gusz­tus 1-én a Tolna me­gyei rend­őrök­nek.

Rekordon a higanyszál, van ahol majdnem 50 fokot is mértek!

Rekordon a higanyszál, van ahol majdnem 50 fokot is mértek!

Na­gyon hosszú idő óta nem volt ilyen Eu­ró­pá­ban! Az 50°C fokot is majd­nem el­érte a for­ró­ság egyes te­rü­le­te­ken.

Na­gyon hosszú idő óta nem volt ilyen Eu­ró­pá­ban! Az 50°C fokot is majd­nem el­érte a for­ró­ság.

Indul a TISPOL akciója, rossz hír a gyorshajtóknak!

Indul a TISPOL akciója, rossz hír a gyorshajtóknak!

Or­szá­gos se­bes­ség­mé­rési akció indul.

Au­gusz­tus 6-án hét­fő­től au­gusz­tus 12-én va­sár­na­pig, a TISPOL éves terve alap­ján or­szá­gos ak­ci­ó­ban méri a rend­őr­ség a jár­mű­vek se­bes­sé­gét.

20 forinttal drágább lesz a sör!

20 forinttal drágább lesz a sör!

Szep­tem­ber­től 10-15 szá­za­lék­kal kerül majd többe a sör...

Szep­tem­ber­től 10-15 szá­za­lék­kal kerül majd többe a sör, mert a nagy szá­raz­ság miatt egész Eu­ró­pá­ban rosszabb lett az idei ár­pa­ter­més.

Új nevelési módszer terjed a neten! Orbitális ötlet vagy orbitális baromság?

Új nevelési módszer terjed a neten! Orbitális ötlet vagy orbitális baromság?

Őrült vitát ger­jesz­tett az in­ter­ne­ten egy édes­anya öt­le­tes fo­tója. Az al­kotó maga is meg­le­pő­dött...

Sosem volt még ennyire meleg a fővárosban, de máshol is szenvednek

Sosem volt még ennyire meleg a fővárosban, de máshol is szenvednek

Egész Eu­rópa szen­ved a for­ró­ság­tól, olyan or­szág is van, ahol 50 fokra lehet szá­mí­tani.

Soroksári gyilkosság: rendőrségi fotókon is felismerte párját a koronatanú

Soroksári gyilkosság: rendőrségi fotókon is felismerte párját a koronatnaú

Egy öt évvel ez­előtti rend­őr­ségi fény­kép ve­zet­het el a tet­tes­hez. A bi­cik­list Krisz­tina meg­gyil­ko­lása előtt nem sok­kal rög­zí­tette az egyik ipari ka­mera.

Horror a luxushotelban: darazsak szurkálták össze a 2 éves kisfiút

Horror a luxushotelban: darazsak szurkálták össze a 2 éves kisfiút

Ag­resszív da­rázs­raj tá­madt egy 2 éves kis­gye­rekre egy well­ness­ho­tel­ben. A da­ra­zsak az er­kély kor­lát­já­ban búj­tak meg...

Visszahív egy terméket a magyarországi áruház, sokakat érinthet

Visszahív egy terméket a magyarországi áruház, sokakat érinthet

Nem biz­tos, hogy eláll addig az ideig, ami fel van tün­tetve a cso­ma­go­lá­son.

Nem biz­tos, hogy eláll addig az ideig, ami fel van tün­tetve a cso­ma­go­lá­son.

Itt a bizonyíték: orvosi hanyagság okozhatta Vilmos halálát

Itt a bizonyíték: orvosi hanyagság okozhatta Vilmos halálát

Meg­kapta a bon­co­lási jegy­ző­köny­vet Ko­vács Géza, a pa­pí­rok ma­gu­kért be­szél­nek...

Meg­kapta a bon­co­lási jegy­ző­köny­vet Ko­vács Géza, a pa­pí­rok ma­gu­kért be­szél­nek...

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Miskolcon

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Miskolcon

Egy 48 éves férfi a gya­nú­sí­tott.

Egy rend­őr­autó mel­lett állva, a nyílt utcán akart meg­ké­selni pár­ját egy 48 éves férfi.

Durva részletek: ezért akasztotta fel magát a játszótéren a solti tinédzser

Durva részletek: ezért akasztotta fel magát a játszótéren a solti tinédzser

A 18 éves fiú egy ját­szó­tér má­szó­ká­jára akasz­totta fel magát egy 220 vol­tos ká­bel­lel...

Ezekkel a trükkökkel küzdenek a hőség ellen a leleményes magyarok

Ezekkel a trükkökkel küzdenek a hőség ellen a leleményes magyarok

Még leg­alább egy hétig tart a 34 fokos ká­ni­kula...

Még leg­alább egy hétig tart a 34 fokos ká­ni­kula, a vá­ros­ban és a la­kó­te­le­pe­ken pedig, ahol meg­re­ked a forró le­vegő, még el­vi­sel­he­tet­le­nebb a for­ró­ság. Sze­ren­csére szám­ta­lan olcsó trükk se­gít­het az előt­tünk álló forró napok túl­élé­sé­ben.

Különös kegyetlenséggel kínozták meg a verőcei nőt

Különös kegyetlenséggel kínozták meg a verőcei nőt

Ki­de­rült: nem bal­eset­ről van szó. Egy 24 éves férfi a gya­nú­sí­tott, je­len­leg még sza­bad­lá­bon vé­de­ke­zik.

Lépett az ország: Itt az első komoly óvintézkedés a hőségriadó miatt

Lépett az ország: Itt az első komoly óvintézkedés a hőségriadó miatt

Köz­ku­ta­kat, át­ala­kí­tott tűz­csa­po­kat és ivó­csa­po­kat össze­sí­tet­tek egy ol­dalra.

Megverték, kifosztották és megkötözve kidobták az autóból a nőt

Megverték, kifosztották és megkötözve kidobták az autóból a nőt

Két férfi volt az el­kö­vető, is­mer­ték az ál­do­za­tot.

Két férfi volt az el­kö­vető, is­mer­ték az ál­do­za­tot. Egy erdős ré­szen dob­ták ki a nőt az au­tó­ból. Az ál­do­zat­nak si­ke­rült ki­sza­ba­dí­ta­nia magát és egy köl­csön te­le­fon­nal se­gít­sé­get kért.