POLITIK

INSIDER

Arra riadt álmából a család, hogy ég minden

Arra riadt álmából a család, hogy ég minden

Majd­nem ők is oda­vesz­tek.

Hiába vé­gezte lel­ke­sen a Magó csa­lád az utolsó si­mí­tá­so­kat a cso­dá­la­tos ott­ho­nán, a meg­hitt he­lyen most min­dent szén és hamu borít.

Ezt kapta a müncheni merénylet fegyverszállítója

Kemény ítéletet kapott a müncheni merénylet fegyverszállítója

Si­ke­rült dön­tést hoz­nia a bí­ró­ság­nak.

Si­ke­rült dön­tést hoz­nia a bí­ró­ság­nak: le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ké­szül­het a férfi.

Brutális: saját rokonaival akart végezni a polgárdi férfi

Brutális: saját rokonaival akart végezni a polgárdi férfi

Meg akarta gyil­kolni a saját ro­ko­nait a pol­gárdi férfi, de egy szom­széd meg­aka­dá­lyozta ebben.

Meg akarta gyil­kolni a saját ro­ko­nait a pol­gárdi férfi, de egy szom­széd meg­aka­dá­lyozta ebben.

Leégett a házuk, perceken múlt a család élete

Elektromos tűz pusztíthatott, perceken múlt a család élete

Min­de­nük oda­lett.

A Magó csa­lád arra éb­redt, hogy lán­gol az ott­ho­nuk. Ép­ség­ben ki­me­ne­kül­tek a ház­ból, vi­szont min­de­nük oda­lett.

Körmendi gyerekgyilkosság: Tánczos Gábor reménykedni kezdett

Körmendi gyerekgyilkosság: Tánczos Gábor reménykedni kezdett

Áp­ri­lis­ban nagy for­du­la­tot vehet az el­múlt év­ti­ze­dek egyik leg­na­gyobb bűn­ügye.

Rejtélyes haláleset a kiskunhalasi temetőnél

Rejtélyes haláleset a kiskunhalasi temetőnél

Pén­te­ken kora reg­gel ta­lál­tak rá az arra sé­táló já­ró­ke­lők. Hiába te­le­fo­nál­tak se­gít­sé­gért...

Pén­te­ken kora reg­gel ta­lál­tak rá az arra sé­táló já­ró­ke­lők. Hiába te­le­fo­nál­tak se­gít­sé­gért, már nem tud­ták meg­men­teni.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett az asszony. Heves vitát kö­ve­tően mér­ge­se­dett el ennyire a hely­zet.

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett az asszony. Heves vita után mér­ge­se­dett el annyira a hely­zet, hogy a férj ki­ro­hant a kam­rába és égés­gyor­sí­tót ho­zott be a házba, amit ké­sőbb az ágyra lo­csolt majd meg­gyúj­tott. A Vas Me­gyei Főügyész­ségre vád­eme­lési ja­vas­lat­tal él.

Hajtóvadászat: fegyverrel rabolhatták ki a postát Győrben

Hajtóvadászat: fegyverrel rabolhatták ki a postát Győrben

Le­zár­ták az egész kör­nyé­ket. A rend­őr­ség el­len­őr­ző­pon­to­kat ál­lí­tot­tak fel. Át­vizs­gál­ják az au­tó­so­kat is.

Le­zár­ták az egész kör­nyé­ket. A rend­őr­ség el­len­őr­ző­pon­to­kat ál­lí­tot­tak fel. Át­vizs­gál­ják az au­tó­so­kat is.

Budapesti buszon támadtak egy fiatal lányra

Budapesti buszon támadtak egy fiatal lányra

Töb­ben vé­gig­néz­ték az in­ci­denst.

Le­rúg­ták a busz­ról, amit min­denki lá­tott, de senki sem se­gí­tett. Az ügy­ben cso­por­tos ga­ráz­da­ság bűn­tett miatt foly­tat­nak nyo­mo­zást.

Halott férfit találtak az utcán Egerben

Halott férfit találtak az utcán Egerben

Nem az egyet­len eset volt. Hiába pró­bál­tak töb­ben is se­gí­teni rajta.

Nem az egyet­len eset volt. Neki hiába pró­bál­tak töb­ben is se­gí­teni, ő nem sze­rette volna. Or­szág­szerte töb­ben jár­hat­nak ha­son­lóan, pedig lenne rá meg­ol­dás.

Étterem fölött üzemeltetett bordélyházat egy férfi

Étterem fölött üzemeltetett bordélyházat egy férfi

A bár pult­já­ban je­lez­ték, hogy mennyi időre sze­ret­nék le­fog­lalni a lá­nyo­kat. Vádat emel­tek a tu­laj­do­nos ellen.

A bár pult­já­ban je­lez­ték, hogy mennyi időre sze­ret­nék le­fog­lalni a lá­nyo­kat. Vádat emel­tek.

Hajszalon múlt egy újabb maláj gép tragédiája

Hajszalon múlt egy újabb maláj gép tragédiája

Ez­út­tal senki sem sé­rült meg.

Majd­nem meg­is­mét­lő­dött a 2014 már­ci­u­sá­ban tör­tént tra­gé­dia. Akkor 227 utas­sal és a 12 fős sze­mély­zet­tel tűnt el egy re­pü­lő­gép.

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Soros György is el­dönt­heti, hogy mit csi­nál: ab­ba­hagyja vagy foly­tatja az il­le­gá­lis mig­rá­ció szer­ve­zé­sét, tá­mo­ga­tá­sát - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Döbbenet: ártatlannak vallották magukat a kegyetlen szülők

Döbbenet: ártatlannak vallották magukat a kegyetlen szülők

Úgy gon­dol­ják, hogy tel­je­sen rend­ben van az, amit tet­tek.

Úgy gon­dol­ják, hogy tel­je­sen rend­ben van az, amit éve­kig tet­tek a saját gye­re­ke­ik­kel. Lán­con tar­tot­ták a gye­re­ke­ket, volt, hogy éj­sza­ká­kat kel­lett ébren töl­te­niük, sőt még éhez­tet­ték is őket. Egyet­len­egy dol­got hagy­tak nekik...

Újabb fordulat a pásztói ügyben: megváltoztatta vallomását Mónika

Újabb fordulat a pásztói csecsemőgyilkosságban: megváltoztatta vallomását Mónika

A nő ko­ráb­ban azt val­lotta, hogy kis­ba­bá­ját fél­re­eső he­lyen hagyta..

A nő ko­ráb­ban azt val­lotta, hogy kis­ba­bá­ját fél­re­eső he­lyen hagyta a patak part­ján, most vál­toz­ta­tott a val­lo­má­sán.

Februárban dönthet a parlament a STOP Soros törvénycsomagról

Februárban dönthet a parlament a
STOP Soros törvénycsomagról

Az új tör­vény­cso­magra az or­szág biz­ton­sá­gá­nak nö­ve­lése ér­de­ké­ben van szük­ség - kö­zölte Lázár János.

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Bizarr, amit a zuglói gázoló mond: elárulta, minek hitte az elütött idős férfit

Egé­szen meg­hök­kentő val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon T. Klára. A gá­zoló azt mondta, hogy ku­tyá­nak hitte a ha­lálra gá­zolt idős férfit...

Meglepő, újabb dolog derült ki a 19 éves lány gyilkosáról

Meglepő, újabb dolog derült ki a 19 éves lány gyilkosáról

Nem tér­nek ma­guk­hoz a lakók.

Nem tér­nek ma­guk­hoz az Újlak utcai lakók a 19 éves Fanni meg­gyil­ko­lása óta. Az volt a gyil­ko­sá­nak a terve, hogy az­után végez ma­gá­val is, bú­csú­le­ve­let írt.

Féltik a gyerekeket a csúszós utak miatt

Féltik a gyerekeket a csúszós utak miatt

Egy­be­függő jég­pán­cél ala­kult ki a hét­végi hó és a szer­dai ónos eső miatt, ezért sokan csúsz­kál­tak a jár­dá­kon. Az élet­ve­szé­lyes, jeges fe­lü­le­te­ken csak ara­szolva lehet köz­le­kedni.

Egy­be­függő jég­pán­cél ala­kult ki a hét­végi hó és a szer­dai ónos eső miatt, ezért sokan csúsz­kál­tak a jár­dá­kon. Csak ara­szolva lehet köz­le­kedni.

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

Lé­pett a kor­mány: fi­zet­niük kell a mig­rá­ciót szer­vező Soros-szer­ve­ze­tek­nek, va­la­mint lét­re­hoz­zák az ide­gen­ren­dé­szeti tá­vol­tar­tást is.

Gyilkolnak a zaklatók, mikor szigorítják a távoltartást?

Gyilkolnak a zaklatók, mikor szigorítják a távoltartást?

Ve­szély­ben érzik ma­gu­kat a nők!

Ve­szély­ben érzik ma­gu­kat a nők, mi­u­tán egy hét alatt két férfi is vég­zett volt ba­rát­nő­jé­vel Bu­da­pes­ten. Mind­két ál­do­za­tot zak­latta volt párja!

Megszólalt a kokainozó gázoló: kiderült, hogy mivel védi magát

Megszólalt a kokainozó gázoló: kiderült, hogy mivel védi magát

Sze­rinte a gá­zo­lás pil­la­na­tá­ban nem volt bó­dult ál­la­pot­ban..

T. Klára sze­rint több szak­értő is meg­ál­la­pí­totta, hogy a gá­zo­lás pil­la­na­tá­ban nem volt bó­dult ál­la­pot­ban. Csak a ha­lá­los bal­eset után ko­ka­i­no­zott...

Döbbenetes dolgokat mond a gyilkosság után hazaengedett Dávid ügyvédje

Döbbenetes dolgokat mond a gyilkosság után hazaengedett Dávid ügyvédje

Az ügy­véd sze­rint Dávid me­mó­ri­ája tö­rölte a gyil­kos­ság min­den pil­la­na­tát

Az ügy­véd sze­rint Dávid me­mó­ri­ája tö­rölte a gyil­kos­ság min­den pil­la­na­tát, ál­lí­tó­lag sem­mire sem em­lék­szik...

Elképesztő, felelőtlen sofőr miatt vérzett el kis híján a beteg

Elképesztő, felelőtlen sofőr miatt vérzett el kis híján a beteg

A fel­há­bo­rító eset Pé­csen tör­tént.

Fel­há­bo­rító eset tör­tént Pé­csen. Egy vérző be­te­get szál­lí­tott volna a men­tő­ko­csi, de útját állta egy rossz he­lyen álló sze­mély­gép­ko­csi.

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy átlépjék a határt

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy bejussanak Magyarországra

Egy kis­re­pü­lő­vel ju­tott át a ma­gyar ha­tá­ron 11 be­ván­dorló, de a rend­őrök el­fog­ták őket.

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

A Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket az A4-es au­tó­pá­lyán ta­valy ja­nu­ár­ban tör­tént tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­ben.

A Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket az A4-es au­tó­pá­lyán ta­valy ja­nu­ár­ban tör­tént tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­ben. ál­do­za­tok hoz­zá­tar­to­zói nem kap­tak hi­va­ta­los tá­jé­koz­ta­tást a nyo­mo­zás­ról, amit Olasz­or­szág­ban már le is zár­tak.

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

A Fi­desz or­szá­gos vá­laszt­má­nya ha­tá­ro­zat­ban uta­sítja el, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

A Fi­desz or­szá­gos vá­laszt­má­nya ha­tá­ro­zat­ban uta­sítja el, hogy Ma­gyar­or­szá­got be­ván­dor­ló­or­szággá vál­toz­tas­sák.

Láncra verte és az ágyhoz bilincselte 13 gyermekét egy kegyetlen házaspár

Láncra verte és az ágyhoz bilincselte 13 gyermekét egy kegyetlen házaspár

Ért­he­tet­len, hogy te­het­tek ilyet a a kö­nyör­te­len szü­lők. A ha­tó­sá­go­kat egy meg­szö­kött fo­goly ér­te­sí­tette.

Csecsemőgyilkosság: hazudott a pásztói anya

Csecsemőgyilkosság: hazudott a pásztói anya

Leg­alább 10 óráig távol volt...

Leg­alább 10 óráig távol volt, nem lehet pon­to­san tudni, az idő alatt mit csi­nált H. Mó­nika, aki meg­szülte, majd a gyanú sze­rint le­fe­jezte a saját kis­ba­bá­ját.

Javaslat Soros György kitiltására

Javaslat Soros György kitiltására

Olyan tör­vény­ja­vas­lat­ról tár­gyal hol­nap a kor­mány, mely akár Soros György Ma­gyar­or­szág­ról tör­ténő ki­til­tá­sát is le­he­tővé teszi - tudta meg az origo.hu.

Olyan tör­vény­ja­vas­lat­ról tár­gyal hol­nap a kor­mány, mely akár Soros György Ma­gyar­or­szág­ról tör­ténő ki­til­tá­sát is le­he­tővé teszi - tudta meg az origo.hu.

Csak új mentőautók futhatnak a magyar utakon

Csak új mentőautók futhatnak a magyar utakon

Fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az új men­tő­ko­csik a men­tő­ál­lo­má­sokra, teg­nap pél­dául 20 új autót ál­lí­tot­tak for­ga­lomba.

Fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az új men­tő­ko­csik a men­tő­ál­lo­má­sokra, teg­nap pél­dául 20 új autót ál­lí­tot­tak for­ga­lomba a ta­valy meg­vá­sá­rolt 193 da­rab­ból. Sőt, idén újabb 117 men­tő­au­tót sze­rez be a kor­mány­zat - je­len­tette be hét­főn Balog Zol­tán, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Újabb fordulat a negyedikről kizuhant 3 éves kislány ügyében

Újabb fordulat a negyedikről kizuhant 3 éves kislány ügyében

Kis­lá­nyuk el­vesz­té­sét nem tud­ják kö­zö­sen fel­dol­gozni, ezért kü­lön­vál­tak a szü­lők.

Kis­lá­nyuk el­vesz­té­sét nem tud­ják kö­zö­sen fel­dol­gozni, ezért kü­lön­vál­tak a szü­lők.

Eddig titkolt részletek derültek ki a pásztói csecsemőgyilkosság ügyében

Eddig titkolt részletek derültek ki a pásztói csecsemőgyilkosság ügyében

Mó­nika, mi­u­tán meg­szülte kis­ba­bá­ját, órákra el­tűnt, senki sem tudja, hogy hol járt.

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Pén­tek este egy 19 éves lányt ölt meg ke­gyet­len módon a 17 éves volt ba­rátja, csak mert a fi­a­tal lány sza­kí­tott vele.

Ez volt az utolsó szava a Rákoskeresztúron meggyilkolt 19 éves lánynak

Ez volt az utolsó szava a Rákoskeresztúron meggyilkolt 19 éves lánynak

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel vé­gezte ki 19 éves volt ba­rát­nő­jét az a 17 éves fiú, akit már a gyil­kos­ság nap­ján el­fog­tak a rend­őrök.

Orbán: A brüsszeli politikusok azt hiszik, egy birodalom középontjai

Orbán Viktor: A brüsszeli politikusok úgy viselkednek, mintha egy birodalom központja lennének

Nem lehet a vi­lág­nak úgy se­gí­teni, hogy tönk­re­tesszük a saját né­pün­ket - je­len­tette ki Orbán.

Elképesztő felvételek: így csapott le a tél az országra

Elképesztő felvételek: így csapott le a tél az országra

Hó­ta­karó bo­rítja az or­szá­got, és hét­főn még to­vábbi ha­va­zás vár­ható.

Hó­ta­karó bo­rítja az or­szá­got, és hét­főn még to­vábbi ha­va­zás vár­ható.

Megrendítő részletek: ezért ölte meg a magyar tinit a kegyetlen fiú

Megrendítő részletek: ezért ölte meg a magyar tinit a kegyetlen fiú

A 19 éves Fanni éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Holt­tes­tére egy kis­gye­rek ta­lált rá.

Durva ellátás: fojtogatta az idős váci betegeket a mentőápoló

Durva ellátás: fojtogatta az idős váci betegeket a mentőápoló

A men­tő­ápoló bru­tá­li­san bánt el az idős há­zas­pár­ral.

A men­tő­ápoló bru­tá­li­san bánt el az idős há­zas­pár­ral.

Dagad a botrány Pécsen: beteg nő mellett "szexeltek" az ápolók

Dagad a botrány Pécsen: beteg nő mellett "szexeltek" az ápolók

Az ápo­lók nem úsz­ták meg, fel­há­bo­rí­tóan vi­sel­ked­tek!

Az ápo­lók nem úsz­ták meg, fel­há­bo­rí­tóan vi­sel­ked­tek! Az in­ter­ne­te­zők is ki­akad­tak.

Bosszantó, durván megszívatnak a magyar drogériák

Bosszantó, durván megszívatnak a magyar drogériák

Miért drá­gább ná­lunk ugyanaz?

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a német dro­gé­ria­lán­cok ma­gyar­or­szági és né­met­or­szági ak­ciós új­ság­jait, és döb­be­ne­tes kü­lönb­sé­ge­ket ta­lál­tunk.

Nyoma veszett egy 22 éves beteg lánynak, azonnali segítségre szorul

Nyoma veszett egy 22 éves beteg lánynak, azonnali segítségre szorul

A fi­a­tal nő a héten tűnt el az ott­ho­ná­ból, csa­ládja egyre két­ség­be­eset­teb­ben ke­resi, gyógy­sze­rei nél­kül bajba ke­rül­het.

A kutyások állnak nyerésre a panelekben!

A kutyások állnak nyerésre a panelekben!

De azért ők sem te­het­nek meg bár­mit, a szom­széd­jo­gokra nekik is te­kin­tet­tel kell len­niük.

A leg­több tár­sas­ház­ban meg­ha­tá­roz­zák, hány kutya lehet ma­xi­mum egy la­kás­ban - de a Ri­post ki­de­rí­tette: a tár­sas­há­zak­nak nincs joguk ilyen sza­bályt hozni! Úgy tűnik, a ku­tyá­sok nye­résre áll­nak az ál­landó ku­tya­há­bo­rú­ban - de azért ők sem te­het­nek meg bár­mit.

Döbbenetes dolog derült ki a fájdalomcsillapítókról

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók a fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban

Ko­moly gon­dot okoz­hat­nak.

Nem csak szív­ro­ha­mot, agy­vér­zést és magas vér­nyo­mást okoz­hat­nak...

Nem hiszed el, lájkokkal úszták meg a dolgozatírást az egyik gimiben

Nem hiszed el, lájkokkal úszták meg a dolgozatírást az egyik gimiben

A va­gány tanár állta a sza­vát, így a gye­re­kek 1 hét múlva írják a nagy­dol­go­za­tot.

Ha ezzel az indokkal hívnak fel, inkább tedd le a telefont

Ha ezzel az indokkal hívnak fel, inkább tedd le a telefont

Még min­dig ren­ge­te­gen be­dől­nek az át­ve­rős te­le­fo­nos su­má­kok­nak! Ho­l­ott ezek a tré­fák ki­fe­je­zet­ten dur­vák, sőt!

Még min­dig ren­ge­te­gen be­dől­nek az át­ve­rős te­le­fo­nok­nak! A Jokesp­hone app­li­ká­ció lé­nyege, hogy egy lis­tá­ból ki­vá­laszt­hat­ják a te­le­fon­be­tyá­rok, mivel sze­ret­nék meg­tré­fálni az is­me­rő­sü­ket. Csak meg kell ad­niuk az ál­do­zat te­le­fon­szá­mát, ám a szó­ra­ko­zá­suk nagy ve­szélyt rejt ma­gá­ban.

Felháborító, mit loptak el ettől az elsős kislánytól

Felháborító, mit loptak el ettől az elsős kislánytól

A 7 éves deb­re­ceni Anita édes­anyja la­punk­nak szá­molt be a bosszantó eset­ről. Az elsős kis­lányt a helyi élel­mi­szer­üz­let­ben lop­ták meg.

A 7 éves deb­re­ceni Anita édes­anyja la­punk­nak szá­molt be a bosszantó eset­ről. Az elsős kis­lányt a helyi élel­mi­szer­üz­let­ben lop­ták meg. Édes­anyja és a többi deb­re­ceni szülő is fel­há­bo­ro­dott az eset miatt. Az anyu­ká­nak a ta­ná­rok le­döb­benve azt mond­ták, nem is hal­lot­tak még ha­sonló eset­ről.

Nagyon durva dolgok derültek ki az anyukát fejbe lövő férfiról

Nagyon durva dolgok derültek ki a rákoskeresztúri anyukát fejbe lövő férfiról

Nor­bert ko­ráb­ban be­zárta Vi­vi­ent..

Nor­bert ko­ráb­ban be­zárta és éhez­tette Vi­vi­ent, sőt volt, hogy el­ra­bolta és ha­lá­lo­san meg­fe­nye­gette...

Elképesztő, mit árult el az édesapa a pásztói csecsemő-gyilkosságról

Elképesztő, mit árult el az édesapa a pásztói csecsemőgyilkosságról

János áp­ri­lis­ban el akarta venni fe­le­sé­gül azt az asszonyt, aki le­vágta és el­ha­jí­totta közös kis­ba­bá­juk fejét Pász­tón.

Brutális gyilkosságot vallott be egy asszony

Brutális gyilkosságot vallott be egy nő

Va­ló­szí­nű­leg élete vé­géig tit­kol­hatta volna tet­tét, de mégis elő­állt vele.

Va­ló­szí­nű­leg élete vé­géig tit­kol­hatta volna tet­tét, de mégis elő­állt vele. A rend­őr­ség a nő egész kert­jét fel­túr­ták, hogy meg­ta­lál­ják azt, amit a nő mon­dott. Mi­u­tán meg­ta­lál­ták, azon­nal le­tar­tóz­tat­ták.

Újszülöttet hagytak magára Békéscsabán

Újszülöttet hagytak magára Békéscsabán

Az egész­sé­ges ba­bá­nak még nevet is adtak a kór­ház­ban dol­go­zók.

A kis­lány 2900 gramm súlyú, 49 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett. Ké­sőbb a kór­ház­ban a dol­go­zók Réthy Fru­zsina nevet adták a csöpp­ség­nek. Ki­len­ce­dik al­ka­lom volt, hogy egy új­szü­löt­tet a kór­ház­ban hagy­tak a szü­lei.

Kivégezte a szüleit egy férfi, az ok elképesztő

Kivégezte a szüleit egy férfi, az ok elképesztő

Stephen Bel­cher a ki­hall­ga­tása során be­val­lotta: tíz nap­pal ko­ráb­ban lőtte le a szü­lő­ket - ám nem va­la­mi­lyen aljas in­dok­ból, hanem azért, mert ők meg­kér­ték rá.

Stephen Bel­cher a ki­hall­ga­tása során be­val­lotta: tíz nap­pal ko­ráb­ban lőtte le a szü­lő­ket - ám nem va­la­mi­lyen aljas in­dok­ból.

Így érez az édesanya 20 évvel lánya meggyilkolása után

Így érez az édesanya 20 évvel lánya meggyilkolása után

Mind­össze hét és fél éves volt a lánya

Mind­össze hét és fél éves volt Szath­máry Niki, ami­kor el­tűnt, ám csak évek­kel ké­sőbb de­rült ki biz­to­san, hogy soha többé nem tér­het haza.

Istennek képzelte magát, de nagyon megjárta

Istennek képzelte magát, de nagyon megjárta

Bör­tön vár a kés­sel ha­do­ná­szó férfira.

Bör­tön vár a kés­sel ha­do­ná­szó férfira.

Csatornába csúszott egy sofőr nélküli autó Gyulán

Csatornába csúszott egy sofőr nélküli autó Gyulán

Nem min­den­napi men­tés­ben volt része a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem­nek. Egye­lőre nem tudni, ho­gyan ke­rült a vízbe.

Nem min­den­napi men­tés­ben volt része a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem­nek. Egye­lőre nem tudni, ho­gyan ke­rült a vízbe.

Ezért nem adhatják még örökbe a világhírűvé vált Zsazsa kutyát

Ezért nem adhatják még örökbe a világhírűvé vált Zsazsa kutyát

Tör­té­nete vil­lám­gyor­san nép­sze­rűvé tette, de még vár­nia kell új gaz­dá­jára.

Tör­té­nete vil­lám­gyor­san nép­sze­rűvé tette, de még vár­nia kell új gaz­dá­jára.

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat a fiatal lányok

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak.

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak az erő­sza­kos tet­te­i­kért! Bí­ró­ság elé ál­lít­ják a ke­gyet­len lá­nyo­kat.

Brutális csalódás: évekkel korábban gyilkolt a családapa

Családapáról derült ki, hogy brutális gyilkos

Le­szúrt egy fel­szol­gá­ló­lányt.

14 évvel bűn­tette után de­rült ki a férfi­ról, hogy le­szúrt egy fel­szol­gá­ló­lányt. A fe­le­sége a hír hal­la­tán össze­om­lott, hi­he­tet­len­nek tartja az egész ügyet.

Ezért nem adhatják még örökbe a világhírűvé vált Zsazsa kutyát

Ezért nem adhatják még örökbe a világhírűvé vált Zsazsa kutyát

Tör­té­nete vil­lám­gyor­san nép­sze­rűvé tette, de vár­nia kell új gaz­dá­jára.

Vár­ha­tóan tel­je­sen fel­épül a nép­sze­rűvé vált Zsa­zsa kutya, amit egy új­pesti la­kás­ban ta­lál­tak meg a gaz­dája holt­tes­tén fekve. Tör­té­nete, ami­ről a Ri­post el­ső­ként szá­molt be, vil­lám­gyor­san nép­sze­rűvé tette. Ám saj­nos még vár­nia kell új gaz­dá­jára.

Újabb, megdöbbentő dolog derült ki a kómából visszatért Vanesszáról

Újabb, megdöbbentő dolog derült ki a kómából visszatért Vanesszáról

Va­nes­sza egy kór­ház­ban volt a hin­ta­bal­eset­ben meg­sé­rült Krisz­to­fer­rel.

Va­nes­sza egy kór­ház­ban volt a hin­ta­bal­eset­ben meg­sé­rült Krisz­to­fer­rel.

Halomban árulják az át nem vett karácsonyi csomagokat

Halomban árulják az át nem vett karácsonyi csomagokat

Meg­lepő hir­de­tésre buk­kan­tunk az in­ter­ne­ten: egy cég öm­lesztve, zsák­szám árulja a soha célba nem érő cso­ma­go­kat.

Az élet és halál közti folyosón találkozott Zámbó Jimmyvel a magyar férfi

Az élet és halál közti folyosón találkozott Zámbó Jimmyvel a magyar férfi

Csu­pán három szá­za­lék esé­lye volt a túl­élésre annak a fi­ú­nak, akit el­ütött egy autó Bu­da­pes­ten.

Halálra gázolt egy embert Kerepesnél a HÉV

Halálra gázolt egy embert Kerepesnél a HÉV

A bal­ese­tet szen­ve­dett ál­do­zat a hely­szí­nen meg­halt. A holt­tes­tét a tűz­ol­tók szed­ték ki a ko­csik alól. Ké­sé­sek­kel kell szá­molni.

A bal­ese­tet szen­ve­dett ál­do­zat a hely­szí­nen meg­halt. A holt­tes­tét a tűz­ol­tók szed­ték ki a ko­csik alól. Ké­sé­sek­kel kell szá­molni, mivel le­zár­ták a hely­színt. A sze­rel­vé­nyen három utas tar­tóz­ko­dott, ők nem sé­rül­tek meg. Je­len­tette be az Or­szá­gos Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Fő­igaz­ga­tó­ság.

Zsákbamacskára lehet licitálni az interneten?

Zsákbamacskára lehet licitálni az interneten?

Meg­lepő, hova tűn­nek a ka­rá­csony­kor ki­kéz­be­sí­tet­len, ám kifi­ze­tett cso­ma­gok. Nem fel­tét­le­nül vesz­nek kárba. Sőt!

Meg­lepő, hova tűn­nek a ka­rá­csony­kor ki­kéz­be­sí­tet­len, ám kifi­ze­tett cso­ma­gok. Nem fel­tét­le­nül vesz­nek kárba. Sőt! Egy ma­gyar­or­szági cég ál­lí­tása sze­rint ha­zánk­ban bárki vehet a Né­met­or­szág­ban soha célba nem ért kül­de­mé­nyek­ből, ame­lye­ket zsák­szám kí­nál­nak.

Újra láthatta családját a rejtélyes módon megsérült férfi

Újra láthatta családját a rejtélyes módon megsérült férfi

Si­ke­rült fel­éb­resz­teni.

Ha csak né­hány percre is, de fel­éb­resz­tet­ték a mes­ter­sé­ges kó­má­ból Abo­nyi Ta­mást.

Rablóbanda tartja rettegésben a magyar települést

Rablóbanda tartja rettegésben a magyar települést

Fosz­to­gat­nak a drog­ra­va­lóért.

Több ker­tes ház mel­lett a temp­lo­mot is ki­rá­mol­ták azok a fi­a­ta­lok, akik na­ponta fosz­to­gat­nak a drog­ra­va­lóért Tar­na­zsa­dány­ban.

Döbbenet, máris kitört az allergiaszezon

Döbbenet, máris kitört az allergiaszezon

Már vi­rág­zik a mo­gyoró!

Baj­ban van­nak az al­ler­gi­á­sok: a ta­va­szias idő­já­rás­sal az első al­ler­gén nö­vé­nyek pol­len­jei is meg­je­len­tek a le­ve­gő­ben!

Ennél édesebbet nem látsz ma: dingó kölyök született az állatkertben - Fotók

Ennél édesebbet nem látsz ma: dingó kölyök született az állatkertben - Fotók

Már hét­he­tes a Nyír­egy­házi Ál­lat­park leg­éde­sebb la­kója, amit most mu­tat­tak be az ál­lat­kert­ben.

Rémes részletek: mindent elmesélt a feleségét feldaraboló magyar hentes

Rémes részletek: mindent elmesélt a feleségét feldaraboló magyar hentes

Min­dent el­me­sélt a bí­ró­sági tár­gya­lá­sán a ször­nyű éj­sza­ká­ról...

Min­dent el­me­sélt a bí­ró­sági tár­gya­lá­sán a ször­nyű éj­sza­ká­ról az a ne­mes­gör­zsö­nyi hen­tes, aki dü­hé­ben meg­ölte, majd fel­da­ra­bolta és el­égette fe­le­sé­gét...

Több mint 10 milliót lopott el egy férfi barátnője családjától Hévízen

Több mint 10 milliót lopott el egy férfi barátnője családjától Hévízen

Ba­rát­nője se­gí­tett annak a férfi­nak, aki több mint tíz­mil­lió fo­rint ér­ték­ben lo­pott el kész­pénzt és ék­sze­re­ket annak csa­lád­já­tól.

Horror az M5-ösön, letört visszapillantó miatt szúrta mellkason az autóst egy férfi

Horror az M5-ösön, letört visszapillantó miatt szúrta mellkason az autóst egy férfi

Ha­tal­mas vi­tába ke­ve­re­dett két autós.

Ha­tal­mas vi­tába ke­ve­re­dett két autós az M5-ös au­tó­pá­lyá­nál.

Kiderült, hol a legnagyobb a bűnözés, itt kell résen lenned itthon

Kiderült, hol a legnagyobb a bűnözés, itt kell résen lenned itthon

Azt is meg­tu­dod, me­lyik a leg­nyu­god­tabb or­szág­ré­szünk.

A mos­tani sta­tisz­ti­ká­ból az is ki­de­rült, me­lyik a leg­nyu­god­tabb or­szág­ré­szünk.

Rákos állatok húsát árulják?

Rákos állatok húsát árulják?

Egy ma­gyar hen­tes meg­döb­bentő val­lo­mása ke­rült fel több netes ol­dalra.

Egy ma­gyar hen­tes meg­döb­bentő val­lo­mása ke­rült fel több in­ter­ne­tes ol­dalra. Az ijesztő írás sze­rint bárki asz­ta­lára ke­rül­het rákos sej­te­ket tar­tal­mazó hús­áru.

Újabb rejtély a síneknél kómában fekvő magyar férfi körül

Újabb rejtély a síneknél kómában fekvő magyar férfi körül

Fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött tűnt el Abo­nyi Tamás, majd sú­lyos sé­rül­ten, 18 ki­lo­mé­ter­rel tá­vo­labb ke­rült elő.

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

El­tűnt egy 13 éves kis­lány egy XII. ke­rü­leti gyer­mek­ott­hon­ból. Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

El­tűnt egy 13 éves kis­lány egy XII. ke­rü­leti gyer­mek­ott­hon­ból. Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról. A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Brutális gyilkosság történt az éjjel Budapesten

Brutális gyilkosság történt az éjjel Budapesten

Egy férfi ki­vég­zett egy má­si­kat.

Egy férfi ki­vég­zett egy má­si­kat, majd egy nőt is meg­tá­ma­dott, végül maga ellen for­dí­totta fegy­ve­rét.

Fordulat a magyar ápolónő halálának ügyében: durva dolgok derültek ki

Fordulat a magyar ápolónő halálának ügyében: durva dolgok derültek ki

Ka­rá­csony előtt egy nap­pal gá­zolta ha­lálra sal­gó­tar­jáni mun­ka­he­lye előtt az ápo­ló­nőt egy férfi.

Megbénult a forgalom, több órát kell állni a dugóban

Megbénult a forgalom, több órát kell állni a dugóban

Hét ki­lo­mé­te­res tor­ló­dás ala­kult ki az M1-es au­tó­pá­lyán.

Hét ki­lo­mé­te­res tor­ló­dás ala­kult ki az M1-es au­tó­pá­lyán.