POLITIK

INSIDER

A Fidesz győzelmét jósolják az uniós felmérések

A Fidesz győzelmét jósolják az uniós felmérések

43 köz­vé­le­mény-ku­tató sze­rint.

28 tag­ál­lam 43 köz­vé­le­mény ku­ta­tója ké­szí­tette el az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok előtti utolsó man­dá­tum­becs­lé­sét.

Minden magyart érint: változás a személyikben és jogosítványokban

Minden magyart érint: változás a személyikben és jogosítványokban

A hi­va­tali ügy­in­té­zés is egy­sze­rű­söd­het és a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyunk is több min­denre lesz jó a jö­vő­ben.

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Az idő­se­ket fi­gyel­mez­te­tik ezzel.

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Most egy fi­gye­lem­fel­hívó vi­deót is csi­nál­tak.

Figyelmeztet a BKK: ezeken a helyeken várható lezárás Húsvétkor

Figyelmeztet a BKK: ezeken a helyeken várható lezárás Húsvétkor

Hús­véti kör­me­ne­tek miatt több fő­vá­rosi ke­rü­let­ben is vár­ható le­zá­rás. Au­tó­so­kat és tö­meg­köz­le­ke­dő­ket is érinti.

Rokona végignézte halálát, rettenetes balesetben halt meg Ferenc

Rokona végignézte halálát, rettenetes balesetben halt meg Ferenc

Men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak, de már nem tud­ták meg­men­teni...

A férfi­hez men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Jászsági darabolós gyilkosság: döbbenetes, mi derült ki a tettesről

Jászsági darabolós gyilkosság: döbbenetes, mi derült ki a tettesről

Szil­via meg­cson­kí­totta ál­do­za­tát, majd pró­bálta el­rej­teni a holt­tes­tet.

P. Szil­via meg­cson­kí­totta ál­do­za­tát, majd meg­pró­bálta el­rej­teni a holt­tes­tet, amire végül gye­re­kek ta­lál­tak rá.

Nőtt a Fidesz támogatottsága, megzuhant a Jobbik

Nőtt a Fidesz támogatottsága, megzuhant a Jobbik

Több párt­nak is vál­to­zott a tá­mo­ga­tott­sága az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás kam­pá­nyá­nak kez­deti idő­sza­ká­ban.

V4NA: Juncker multiknak segített adót csalni

V4NA: Juncker multiknak segített adót csalni

Még lu­xem­burgi mi­nisz­ter­el­nök­ként sze­mé­lye­sen aka­dá­lyozta az adó­el­ke­rü­lés el­leni uniós sza­bá­lyok meg­al­ko­tá­sát.

Élő adásban jött világra Csébih, jelentette a Nébih

Élő adásban jött világra Csébih, jelentette a Nébih

Itt az első jö­ve­vény!

Kedd dél­után ki­kelt az első kis­csirke a to­jás­ból. A "Tú­­lélő to­­já­­sok" az első olyan va­­ló­­ság­­show, mely­­nek fő­­sze­­rep­­lői ál­­la­­tok, vagyis kez­­det­­ben to­­já­­sok.

Döbbenet, ezt művelte a síró csecsemővel az agresszív apa

Döbbenet, ezt művelte a síró csecsemővel az agresszív apa

A kisfiú sí­rása za­varta az apát.

Az öt hó­na­pos kisfiú sí­rása za­varta az apát. Durva, hogy ol­dotta meg a fe­szült hely­ze­tet a férfi.

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határátkelőnél

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki a férfit Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen az il­lető.

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki a pénz­ügy­őrök az il­le­tőt Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen és be­szélt za­var­tan a férfi. A meg­ta­lált csem­pész­hol­mi­já­nak az ér­téke egy in­gat­lan árá­val ve­tek­szik.

Notre Dame-i tűzvész: Tarlós levelet írt Párizs polgármesterének

Notre Dame-i tűzvész: Tarlós levelet írt Párizs polgármesterének

Anne Hi­dal­gó­nak, Pá­rizs fő­pol­gár­mes­ter asszo­nyá­nak írt le­ve­let Tar­lós Ist­ván, Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­tere.

Anne Hi­dal­gó­nak, Pá­rizs fő­pol­gár­mes­ter asszo­nyá­nak írt le­ve­let Tar­lós Ist­ván, Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­tere. A le­vél­ben Tar­lós együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki a Notre Dame-ot ért tűz­kár miatt, és biz­to­sí­totta Hi­dal­gót, hogy Bu­da­pest Pá­rizs mel­lett áll.

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj.

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj. Na­gyon meg­le­pőd­tek az em­be­rek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy mi hi­ány­zik a te­me­tő­ből.

Új módszerrel dolgoznak a csalók, milliókat csaltak ki az áldozataiktól

Új módszerrel dolgoznak a csalók, milliókat csaltak ki az áldozataiktól

A 27 éves nő és 44 éves társa gon­do­san fel­ké­szül­tek, hogy minél hi­te­le­seb­bek le­gye­nek a zsák­mány meg­szer­zé­séért.

Döbbenet, ezért lehet olcsón venni az interneten a játékkonzolt

Döbbenet, ezért lehet olcsón venni az interneten a játékkonzolt

Egy jobb mi­nő­ségű esz­köz hasz­nál­tan is több tíz­ezer fo­rint. Vi­szont né­hány por­tá­lon ol­csób­ban is hozzá lehet jutni...

Fordulathoz érkezett az online valóságshow, reped a ketteske

Fordulathoz érkezett az online valóságshow, reped a ketteske

A "Tú­lélő to­já­sok" az első olyan va­ló­ság­show, mely­nek fő­sze­rep­lői ál­la­tok, ne­ve­ze­te­sen csir­kék, vagyis kez­det­ben to­já­sok.

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Nem ki­csit lépte túl a se­bes­ség­ha­tárt az őrült sofőr.

Nem ki­csit lépte túl a se­bes­ség­ha­tárt az őrült sofőr.

Dráma történt a magyar villanypózna tetején

Dráma történt a magyar villanypózna tetején

Ren­ge­teg madár pusz­tul el...

Sok madár pusz­tul el ha­zánk­ban áram­ütés miatt, köz­tük tu­cat­nyi gólya. Mivel ezek a jó­szá­gok osz­lopra fész­kel­nek, ki van­nak téve ennek a ve­szély­nek.

Nem hiszed el, hogy mit találtak a rendőrök a férfi alsónadrágjában

Nem hiszed el, hogy mit találtak a rendőrök a férfi alsónadrágjában

A bu­da­pesti rend­őrök Lo­vas­be­rény­ben el­fog­tak két fő­vá­rosi be­tö­rőt. Az egyik férfi al­só­nad­rág­jába is be­néz­tek...

Így mentett életet egy mobilalkalmazás az edzőteremben

Így mentett életet egy mobilalkalmazás az edzőteremben

Egy 40 év kö­rüli férfi lett rosszul az edző­te­rem­ben, rög­tön men­tőt hív­tak hozzá.

Egy 40 év kö­rüli férfi lett rosszul az edző­te­rem­ben, ro­ham­ko­csit in­dí­tott a Köz­ponti Men­tés­irá­nyí­tás.

Fegyverrel támadt tanárára egy magyar diák, hihetetlen, mit akart

Fegyverrel támadt tanárára egy magyar diák, hihetetlen, mit akart

A fi­a­tal pénzt kö­ve­telt a ta­ná­rá­tól, így sze­rette volna el­érni ka­ma­szos cél­ját.

A fi­a­tal pénzt kö­ve­telt a ta­ná­rá­tól, így sze­rette volna el­érni ka­ma­szos cél­ját.

Feladták a szülőknek a leckét az összevissza tavaszi szünettel

Feladták a szülőknek a leckét az összevissza tavaszi szünettel

A Ri­post 8-féle dá­tu­mot is ta­lált.

Sok is­ko­lá­ban már el­kez­dő­dött a ta­va­szi szü­net, de sok­ban csak csü­tör­tök­től indul: a Ri­post leg­alább 8-féle dá­tu­mot ta­lált.

Napi 3 bunkó autós állítja le a tömegközlekedést

Napi 3 bunkó autós állítja le a tömegközlekedést

Bosszantó...

Iszo­nyúan bosszantó, ami­kor egy sza­bály­ta­la­nul par­koló autó miatt nem fér el a busz, a vil­la­mos vagy a troli. Jog­gal mér­ge­lőd­nek az uta­sok.

Nagy bajban vannak az allergiások

Rossz hírt jelentettek: nagy bajban vannak az allergiások

A na­pok­ban szá­molt be a Yahoo Li­fes­tyle arról, hogy bi­zony van össze­füg­gés a klí­ma­vál­to­zás és az al­ler­gi­á­sok tü­ne­te­i­nek rosszab­bo­dása kö­zött.

A na­pok­ban szá­molt be a Yahoo Li­fes­tyle arról, hogy bi­zony van össze­füg­gés a klí­ma­vál­to­zás és az al­ler­gi­á­sok tü­ne­te­i­nek rosszab­bo­dása kö­zött. A fel­te­vést la­punk­nak egy ma­gyar al­ler­go­ló­gus is meg­erő­sí­tette. Az influ­enza után most az al­ler­gia miatt van ri­asz­tás.

Elképesztő dolog történik most a Balatonnál

Elképesztő dolog történik most a Balatonnál

El­star­tolt a világ leg­na­gyobb ponty­fogó baj­nok­sága a Ba­la­ton körül. Egy hétig közel ezer hor­gász pe­cá­zik.

El­star­tolt a világ leg­na­gyobb ponty­fogó baj­nok­sága a Ba­la­ton körül. Egy hétig közel ezer hor­gász pe­cá­zik.

Örülnek az orvosok az oltásellenesek vereségének

Örülnek az orvosok az oltásellenesek vereségének

Meg­nyu­go­dott az egész­ség­ügy.

Ko­moly szank­ciók: ha a csa­lá­dok nem mű­köd­nek együtt a vé­dő­nő­vel, el lehet venni a gye­re­ket a szü­lők­től. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Leszámolnak a zsaruk az unokázós bűnbandákkal

Leszámolnak a zsaruk az unokázós bűnbandákkal

Le­nyúl­ják az összes pénzt.

Le­nyúl­ják a te­me­tésre fél­re­tett pénzt és a csa­ládi ék­szert, és sok­mil­liós kárt okoz­nak: el­sőre pi­ti­á­ner bűn­ügy­nek hang­zik, de sú­lyos ká­ro­kat okoz.

Kötéssel lábadozik az elgázolt bagoly

Kötéssel lábadozik az elgázolt bagoly

A kis Fü­li­nek iz­gal­mas tör­té­nete van arról, hogy ho­gyan sé­rült meg! Ennél ara­nyo­sab­bat ma már biz­to­san nem látsz! A Mályi Ma­dár­mentő Ál­lo­más vette a szár­nyai alá a ma­da­rat.

A kis Fü­li­nek iz­gal­mas tör­té­nete van arról, hogy ho­gyan sé­rült meg! Ennél ara­nyo­sab­bat ma már biz­to­san nem látsz! A Mályi Ma­dár­mentő Ál­lo­más vette a szár­nyai alá a sé­rült tol­last. Igaz, a nagy ka­land után még el­lá­tásra szo­rul, sőt a szár­nya is be van kötve, de ha­ma­ro­san újból va­dász­hatja a poc­ko­kat és az ege­re­ket.

Itt az első szélnek eresztett húsvéti nyuszi

Itt az első szélnek eresztett húsvéti nyuszi

Már meg is van a hús­vét első ál­do­zata - adta hírül az Ál­lat­mentő Liga. Fél­nek az ünnep vé­gé­től...

Már meg is van a hús­vét első ál­do­zata - adta hírül az Ál­lat­mentő Liga. A szer­ve­zet Fa­ce­book-ol­da­lán azt írja, bár még el sem kez­dő­dött az ünnep, máris meg­ér­ke­zett az ál­lat­vé­dők­höz az első fe­les­le­gessé vált aján­dék nyu­szi. Fél­nek, hogy mi lesz, ha vége az ün­nep­nek...

100 méteres trianoni emlékmű épül a Parlamentnél

100 méteres trianoni emlékmű épül a Parlamentnél

A bu­da­pesti Al­kot­mány ut­cá­ban, a Par­la­ment­hez közel épül meg a Nem­zeti Össze­tar­to­zás Em­lék­műve.

A bu­da­pesti Al­kot­mány ut­cá­ban, a Par­la­ment­hez közel épül meg a Nem­zeti Össze­tar­to­zás Em­lék­műve. To­vábbi in­for­má­ció...

Orbán Viktor Szerbiába utazott

Orbán Viktor Szerbiába utazott

Szer­bia el­nöke mun­ka­va­cso­rán fo­gadta a mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Alek­san­dar Vucic, Szer­bia el­nöke mun­ka­va­cso­rán fo­gadta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nö­köt va­sár­nap este a szerb és a ma­gyar kor­mány ötö­dik csúcs­ta­lál­ko­zó­já­nak elő­es­té­jén.

Húsvéti mikulás az új sláger

Húsvéti mikulás az új sláger

Már csak a hús­véti ad­venti nap­tár hi­ány­zik a kí­ná­lat­ból...

Már csak a hús­véti ad­venti nap­tár hi­ány­zik a kí­ná­lat­ból, s a ke­res­ke­dők­nek gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen si­ke­rült át­ül­tet­niük a ka­rá­cso­nyi kí­ná­la­tot Jézus fel­tá­ma­dá­sá­nak ün­ne­pére.

Hazugságokat terjesztenek a Mediaworks sajtótermékeiről

Hazugságokat terjesztenek a Mediaworks sajtótermékeiről

A Vá­lasz On­line hon­lap­ján meg­je­lent cikkre a Me­di­a­works köz­le­mény­ben re­a­gált.

Elképesztő eredményt ért el a 9 éves magyar fiú, ő az egyetlen

Elképesztő eredményt ért el a 9 éves magyar fiú, ő az egyetlen

A kisfiú a csa­lád­já­val mászta meg a Mount Eve­rest egyik csú­csát, ame­lyet esz­kö­zök nél­kül meg lehet hó­dí­tani.

A kisfiú a csa­lád­já­val mászta meg a Mount Eve­rest egyik csú­csát.

Nagy változás jöhet a Balatonon, sokak életét mentheti meg

Nagy változás jöhet a Balatonon, sokak életét mentheti meg az újítás

Éle­te­ket ment­het az újí­tás.

Az előző két évben össze­sen 7 ember vesz­tette éle­tét a Ba­la­ton­ban a most be­ve­zetni kí­vánt élet­mentő esz­köz hi­á­nya miatt.

Kevesebbet kell várni a szakorvosi ellátásra

Kevesebbet kell várni a szakorvosi ellátásra

Dol­goz­nak a rend­sze­ren, ami­vel csök­kent­hető lesz a vá­ra­ko­zási idő.

A Ri­post meg­tudta: dol­goz­nak a rend­sze­ren, ami­nek a se­gít­sé­gé­vel je­len­tő­sen csök­kent­hető lesz a vá­ra­ko­zási idő a szak­or­vosi vizs­gá­la­tokra. In­for­má­ci­ó­ink sze­rint az egész­ség­ügy nagy re­form előtt áll, ami­nek ez is része.

Fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében: Ez történt valójában?

Fordulat a negyedikről kizuhant Pannika ügyében: Ez történt valójában?

Az idő elő­re­ha­lad­tá­val egyre bo­nyo­lul­tabbá válik a tra­gi­kus ügy.

Az idő elő­re­ha­lad­tá­val egyre bo­nyo­lul­tabbá válik a tra­gi­kus ügy.

Keresik az ország legidősebb kutyáját

Keresik az ország legidősebb kutyáját

El­ha­tá­roz­ták az ál­lat­vé­dők, hogy meg­ke­re­sik a leg­idő­sebb ku­tyát.

El­ha­tá­roz­ták az ál­lat­vé­dők, hogy meg­ke­re­sik, me­lyik az or­szág leg­idő­sebb ku­tyája, így fel­hí­vást tet­tek közzé. A világ leg­öre­gebb ku­tyája a ha­gyo­mány sze­rint egy Bluey nevű eb, 29 évet élt.

Akadályozta az életmentést a virág a lépcsőfordulóban

Akadályozta az életmentést a virág a lépcsőfordulóban

Csak­nem egy ember éle­tébe ke­rült, hogy a lakók vi­rá­go­kat rak­tak ki egy budai tár­sas­ház­ban a lép­cső­házba.

Csak­nem egy ember éle­tébe ke­rült, hogy a lakók vi­rá­go­kat rak­tak ki egy budai tár­sas­ház­ban a lép­cső­házba. A men­tő­ket egy ful­dokló férfi­hez ri­asz­tot­ták szerda dél­után, de a lép­cső­kön fel­fele siető men­tő­ket aka­dá­lyoz­ták a lép­cső­for­du­lóra és a fo­lyo­sóra ki­tett hol­mik.

Szembenézett az anya és a tápiósági pedofil

Szembenézett az anya és a tápiósági pedofil

Ta­nú­ki­hall­ga­tás­sal foly­ta­tó­dott a 66 éves Sz. Sán­dor bí­ró­sági ügye, akit 6 kis­lány sze­xu­á­lis zak­la­tá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak.

Ta­nú­ki­hall­ga­tás­sal foly­ta­tó­dott a 66 éves Sz. Sán­dor bí­ró­sági ügye, akit 6 kis­lány sze­xu­á­lis zak­la­tá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak.

Orbán Viktor a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcsra utazik Horvátországba

Orbán Viktor a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcsra utazik Horvátországba

A mi­nisz­ter­el­nök Dub­rov­nikba uta­zik, Közép- és Kelet-Eu­rópa, va­la­mint Kína ve­ze­tő­i­nek leg­fel­sőbb szintű gaz­da­sági fó­ru­mára.

Látványosan épül az állatkerti biodóm, két kupola is elkészült

Látványosan épül az állatkerti biodóm, két kupola is elkészült

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get fel­újí­tása.

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get fel­újí­tása és át­épí­tése, sok min­den el­ké­szült már. Meg­kezd­ték a bio­dóm bur­ko­lá­sát, res­ta­u­rál­ták az Olof Palme Házat.

Lebukott Soros megbízható embere, az EU-listáról is leszedték

Lebukott Soros megbízható embere, az EU-listáról is leszedték

Vissza­hívta Ce­ci­lia Wik­st­rö­möt EP-lis­tája élé­ről.

Vissza­hívta Ce­ci­lia Wik­st­rö­möt EP-lis­tája élé­ről a Svéd Li­be­rá­lis párt, mi­u­tán a po­li­ti­kusnő vál­lal­ha­tat­lan, a párt presz­tí­zsét sú­lyo­san rom­boló bot­rányba ke­ve­re­dett - tudta meg a V4NA hír­ügy­nök­ség.

Retteg az eltűnt villanyszerelő családja, kamerákat szereltetnek fel

Retteg az eltűnt villanyszerelő családja, kamerákat szereltetnek fel

Fél­nek, hogy több ember is nyom­ta­la­nul el fog tűnni, ha ki­en­ge­dik É. Imrét.

Biz­ton­sági be­ren­de­zé­se­ket állít fel a Má­csik csa­lád, mert attól fél­nek: több ember is nyom­ta­la­nul el fog tűnni, ha ki­en­ge­dik É. Imrét. A vil­lany­sze­relő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott az el­ső­fokú íté­let sze­rint csü­tör­tö­kön sza­ba­dul­hat.

Tinihorror Nádudvaron: általános iskolások fojtogatták diáktársukat

Tinihorror Nádudvaron: általános iskolások fojtogatták diáktársukat

Olyan erő­vel szo­rí­tot­ták, hogy még min­dig fol­tok ék­te­len­ked­tek a tor­kán.

Olyan erő­vel szo­rí­tot­ták, hogy még min­dig fol­tok ék­te­len­ked­tek a tor­kán.

Hatalmas vihar csapott le Szegedre

Hatalmas vihar csapott le Szegedre

A fel­hő­sza­ka­dás kö­vet­kez­té­ben a város több pont­ján nincs köz­vi­lá­gí­tás.

A fel­hő­sza­ka­dás kö­vet­kez­té­ben a város több pont­ján nincs köz­vi­lá­gí­tás. A klí­ma­vál­to­zás miatt gya­ko­ribbá vál­hat­nak a ha­sonló idő­já­rási ese­mé­nyek.

Elképesztő, így élte át Budapest a hatalmas lezárást

Elképesztő, így élte át Budapest a hatalmas lezárást

Szel­lem­vá­rossá vált Dél-Buda.

Szel­lem­vá­rossá vál­to­zott fél napra Dél-Buda: ko­moly pusz­tí­tásra képes vi­lág­há­bo­rús bom­bák miatt ki­ürí­tet­ték a BAH-cso­mó­pon­tot és kör­nyé­két.

Döbbenet: ellopta az erdőből az őzet, majd otthon nevelte

Döbbenet:
ellopta az erdőből az őzet, majd otthon nevelte

Most le­bu­kott.

Most le­bu­kott, az ud­va­ron az őz mel­lett agan­cso­kat is ta­lál­tak. A rend­őr­ség in­téz­ke­dett az ügy­ben.

Napi 750 kutya jár ide, nagyon népszerű ez az állatbarát hely

Napi 750 kutya jár ide, nagyon népszerű ez az állatbarát hely

Az él­mény­park egye­dül­álló.

A Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben az or­szág leg­job­ban fel­sze­relt ku­tyás él­mény­parkja épült meg a ta­valy, na­ponta át­la­go­san 750-800 ku­tyát fo­gad­nak.

Kocsival hordják az Új köztemetőbe az illegális hulladékot

Kocsival hordják az Új köztemetőbe az illegális hulladékot

Vé­cé­csé­sze a sír­kö­vek közt, bili a fej­fá­nál, ház­tar­tási hul­la­dék a szá­raz gallyak kö­zött.

Vé­cé­csé­sze a sír­kö­vek közt, bili a fej­fá­nál, ház­tar­tási hul­la­dék a szá­raz gallyak kö­zött. Van­nak, akik­nek már ez a hely sem szent.

56 kutyát zsúfolt egy autóba a csempész

56 kutyát zsúfolt egy autóba a csempész

A férfi át akarta át­csem­pészni a a ma­gyar ha­tá­ron a ku­tya­köly­kö­ket.

A férfi azért akarta át­csem­pészni a a ma­gyar ha­tá­ron a ku­tya­köly­kö­ket, hogy Olasz­or­szág­ban adja el őket. Most el­ítélte őt a bí­ró­ság.

Elképesztő, ezt csinálta egy férfi a kalauzzal a váci vonaton

Elképesztő, ezt csinálta egy férfi a kalauzzal a váci vonaton

A 27 éves bu­da­ka­lá­szi férfi a Bu­da­pest-Szob vo­na­lon uta­zott.

A 27 éves bu­da­ka­lá­szi férfi a Bu­da­pest-Szob vo­na­lon uta­zott. A jegy­vizs­gáló kérte tőle a me­net­je­gyet.

Hihetetlen, ezért molesztáltak nőket az utcán ezek a tinik

Hihetetlen, ezért molesztáltak nőket az utcán ezek a tinik

A ka­masz fi­úk­ból álló banda Bu­da­pes­ten, a Par­la­ment kö­ze­lé­ben több nőt mo­lesz­tált az utcán.

A ka­masz fi­úk­ból álló banda Bu­da­pes­ten, a Par­la­ment kö­ze­lé­ben több nőt mo­lesz­tált az utcán.

Így vitték el a bombát-képek a lezárásról

Így vitték el a bombát-képek a lezárásról

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rús bom­bá­kat si­ke­re­sen ha­tás­ta­la­ní­tot­ták.

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rús bom­bá­kat si­ke­re­sen ha­tás­ta­la­ní­tot­ták a szak­em­be­rek a BAH-cso­mó­pont­nál. Mu­tat­juk, mi­lyen volt a le­zá­rás.

Kisállat okozta a metrótüzet

Kisállat okozta a metrótüzet

Reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént.

Szerda reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént. A füs­tö­lés miatt a met­ró­ál­lo­mást ki­ürí­tet­ték, az uta­sok pót­ló­bus­szal tud­tak csak köz­le­kedni.

Rosszul lett egy férfi az autójában Csepelen, ez mentette meg az életét

Rosszul lett egy férfi az autójában Csepelen, ez mentette meg az életét

A Szív City app­li­ká­ción ke­resz­tül kért se­gít­sé­get a men­tős.

Rosszul lett egy férfi Cse­pe­len, a Szív City app­li­ká­ción ke­resz­tül kért se­gít­sé­get a men­tős. Pil­la­na­tok alatt meg­ér­ke­zett a se­gít­ség.

Így ürítik ki a BAH-csomópontot, hatalmas a rendőri készültség-fotók

Így ürítik ki a BAH-csomópontot, hatalmas a rendőri készültség-fotók

Ma 8-kor ha­tal­mas le­zá­rás kez­dő­dött Bu­da­pes­ten.

Ma 8-kor ha­tal­mas le­zá­rás kez­dő­dött Bu­da­pes­ten, a BAH-cso­mó­pon­tot és kör­nyé­két le­zár­ták.

Hatalmas lezárás történt Budapesten, ezeket az utakat kerüld el

Hatalmas lezárás Budapesten, ezeket az utakat kerüld el

Vi­lág­há­bo­rús bom­bák miatt van szük­ség a nagy for­ga­lom­el­te­re­lésre. Ha­tal­mas te­rü­le­tet le­zár­nak.

Hihetetlen, tízszeres áron adják a mozijegyet erre a filmre

Hihetetlen, tízszeres áron adják a mozijegyet erre a filmre

Meg­in­dul­tak a jegy­elő­vé­te­lek a Bosszúál­lók: Vég­já­ték első ve­tí­té­se­ire. Nagy volt az ér­dek­lő­dés Ma­gyar­or­szá­gon is.

Hétvégétől ez vár a margitszigeti kukákra

Hétvégétől ez vár a margitszigeti kukákra

Sze­mét­től ros­ka­dozó ku­kák­kal van tele a Mar­git­szi­get min­den hét­vé­gén. Több al­ka­lom­mal ta­pasz­tal­tuk. Ebből már so­kak­nak elege van. De ha­ma­ro­san itt a vál­to­zás.

Sze­mét­től ros­ka­dozó ku­kák­kal van tele a Mar­git­szi­get min­den hét­vé­gén. Több al­ka­lom­mal ta­pasz­tal­tuk, hogy a város leg­szebb köz­park­já­nak a han­gu­la­tába be­le­ron­dí­ta­nak a meg­tö­mött sze­me­te­sek. Meg­ke­res­tük az il­le­té­ke­se­ket ez ügy­ben.

Döbbenetes, mit találtak a húsvéti csokitojásokban és csokinyulakban

Döbbenetes, mit találtak a húsvéti csokitojásokban és csokinyulakban

Máris ros­ka­dá­sig van­nak az üz­le­tek pol­cai hús­véti édes­ség­gel.

Máris ros­ka­dá­sig van­nak az üz­le­tek pol­cai hús­véti cso­ki­to­já­sok­kal, cso­ki­nyu­lak­kal. A gyár­tók szí­ve­sen ké­szí­te­nek na­gyobb mé­retű fi­gu­rá­kat, mert a szü­lők azo­kat lát­vá­nyo­sabb aján­dék­nak gon­dol­ják, job­ban meg­ve­szik.

Hihetetlen, hova menekültek az állatok a balatoni tűzvész után

Hihetetlen, hova menekültek az állatok a balatoni tűzvész után

El­lep­ték a vad­ál­la­tok Fo­nyó­dot, mi­u­tán 260 hek­tá­ron le­égett a nádas.

El­lep­ték a vad­ál­la­tok Fo­nyó­dot, mi­u­tán 260 hek­tá­ron le­égett a nádas a kö­zeli be­rek­ben.

Ezt veszik leginkább a magyarok

Ezt veszik leginkább a magyarok

Ha­tal­ma­sat nőtt egy év alatt a ma­gya­rok vá­sár­lási kedve.

Ha­tal­ma­sat nőtt egy év alatt a ma­gya­rok vá­sár­lási kedve. Ehhez ter­mé­sze­te­sen az is hoz­zá­já­rult, hogy je­len­tő­sen nőt­tek a ke­re­se­tek.

Meglepő, miért fizethet a Petőfi hídról leugró férfi

Meglepő, miért fizethet a Petőfi hídról leugró férfi

Pi­á­san vál­lal­ko­zott a bo­tor­ságra.

A Du­nába ug­rott egy férfi a Pe­tőfi híd­ról, a Bor­áros tér­nél még va­sár­nap este. Az arra köz­le­kedő ha­jó­sok vet­ték észre a me­rész ala­kot...

Szuperjárgányokat kaptak a magyar hatóságok

Igazi szuperjárgányokat kaptak a magyar hatóságok

A Ri­post be­mu­tatja a jár­mű­ve­ket!

Ren­ge­teg új esz­közt ka­pott a rend­őr­ség, a men­tők, a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem és a ví­zi­ren­dé­szet az utóbbi idő­ben.

Magyarokat zsarolnak, bizarr maszturbálóvírus terjed

Magyarokat zsarolnak, bizarr maszturbálóvírus terjed

Azzal fe­nye­ge­tőz­nek az in­ter­ne­tes bű­nö­zők, hogy el­kül­dik is­me­rő­se­ink­nek a web­ka­me­rán át ró­lunk fel­vett vi­de­ó­i­kat.

Megrázó részletek, ezért gyilkolta meg nagyapját az unoka

Megrázó részletek, ezért gyilkolta meg nagyapját az unoka

A 83 éves sa­jó­szent­pé­teri férfi vér­ben úszó holt­tes­tét a fia ta­lálta meg. Pénz­nye­re­mény okoz­hatta az ál­do­zat vesz­tét.

A 83 éves sa­jó­szent­pé­teri férfi vér­ben úszó holt­tes­tét a fia ta­lálta meg. Pénz­nye­re­mény okoz­hatta az ál­do­zat vesz­tét.

Megszólalt a darabolós gyilkos testvére, részleteket árult el

Megszólalt a darabolós gyilkos testvére, döbbenetes részleteket árult el

Nem csoda, hogy a nő sok­kot ka­pott, ami­kor test­vére a rend­őrök­kel re­konst­ru­álta a bru­tá­lis ese­tet.

Kiderült az első éles napon, mi a metrópótlás gyenge pontja

Kiderült az első éles napon, mi a metrópótlás gyenge pontja

Más­fél évre le­zár­ták az M3-as metró déli sza­ka­szát a Nagy­vá­rad tér és Kő­bá­nya-Kis­pest vég­ál­lo­más kö­zött.

Kivan a két villanyszerelő családja, kiengedik a gyilkosságok gyanúsítottját

Kivan a két villanyszerelő családja, kiengedik a gyilkosságok gyanúsítottját

Ha­tal­mas a fel­há­bo­ro­dás.

Mind­két el­tűnt vil­lany­sze­relő csa­ládja nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

11 milliót csalt ki az unokázós csaló egy idős asszonyból

11 milliót csalt ki az unokázós csaló egy idős asszonyból

A BRFK uno­ká­zós nyo­mo­zó­cso­portja ismét ak­ci­óba len­dült! Si­ke­rült el­fog­niuk férfit...

A BRFK uno­ká­zós nyo­mo­zó­cso­portja ismét ak­ci­óba len­dült! Si­ke­rült el­fog­niuk férfit, aki több mil­lió fo­rin­tot csalt ki ál­do­za­ta­i­ból.

Felkavaró felvétel: a nyílt utcán raboltak el egy férfit Kőbányán

Felkavaró felvétel: a nyílt utcán raboltak el egy férfit Kőbányán

Senki sem se­gí­tett.

Egy­sze­rűen meg­fog­ták és be­rán­gat­ták az autó ülé­se­ire. Sza­bad­sá­gáért pedig pénzt kö­ve­tel­tek az em­ber­rab­lók... A rend­őr­ség kö­rözi az el­kö­ve­tő­ket.

Házi őrizetbe kerülhet É. Imre

Kiengedhetik a villanyszerelők megölésével gyanúsított vállalkozót

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés a bí­ró­sá­gon! To­vábbi ér­de­kes in­for­má­ció a cikk­ben!

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés a bí­ró­sá­gon!

Dokumentum bizonyítja az Európai Néppárt és a Soros-hálózat kapcsolatát

Dokumentum bizonyítja az Európai Néppárt és a Soros-hálózat kapcsolatát

Közös, az el­iga­zo­dást se­gítő elő­adást szer­vez­tek.

Közös, az el­iga­zo­dást se­gítő elő­adást szer­ve­zett a lí­biai há­bo­rús gaz­da­ság­ról az Eu­ró­pai Nép­párt és a Soros György ala­pí­totta Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány - je­len­tette Lon­don­ból a V4NA.

Orbán Viktor hétpontos programja hatalmas siker a választók körében

Orbán Viktor hétpontos programja hatalmas siker a választók körében

El­ső­ként a Fi­desz-KDNP adta le az aján­lá­so­kat az EP-vá­lasz­tás­hoz.

El­ső­ként a Fi­desz-KDNP adta le az aján­lá­so­kat az EP-vá­lasz­tás­hoz.

Orbán Viktor: A keresztény kultúra minden erő forrása

Orbán Viktor: A keresztény kultúra minden erő forrása

A ke­resz­tény kul­túra nél­kül nincs sza­bad­ság és nincs eu­ró­pai élet sem - mondta a kor­mányfő.

Gyászol az ország, elpusztult a leghíresebb magyar gólya

Gyászol az ország, elpusztult a leghíresebb magyar gólya

A gólya va­ló­szí­nű­leg nem ter­mé­sze­tes módon pusz­tult el, fész­két pedig egy új pár már el is fog­lalta.

Orbán Viktor: Én már aláírtam

Orbán Viktor: Én már aláírtam

A mi­nisz­ter­el­nök fo­tó­kat tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára. A kor­mányfő Pes­ter­zsé­be­ten csat­la­ko­zott a Fi­desz alá­írás­gyűjtő ak­ci­ó­já­hoz.

A mi­nisz­ter­el­nök fo­tó­kat tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára. A kor­mányfő Pes­ter­zsé­be­ten csat­la­ko­zott a Fi­desz alá­írás­gyűjtő ak­ci­ó­já­hoz.