POLITIK

INSIDER

Orbán Viktor: Az Európai Unió felemelésére készülünk

Orbán Viktor: Az Európai Unió felemelésére készülünk

Ki­bő­ví­tett V4-csú­csot tar­tot­tak Bu­da­pes­ten, a vi­seg­rádi or­szá­gok mel­lett Auszt­ria is részt vett az egyez­te­té­sen.

Kamuvideóval hergelik az autósokat

Kamuvideóval hergelik az autósokat

Óri­ási fel­há­bo­ro­dás kí­sérte egy ka­mi­on­so­főr vi­de­ó­ját.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dás kí­sérte egy ka­mi­on­so­főr vi­de­ó­ját, mely­nek kí­sé­rő­szö­vege sze­rint egy civil rend­őr­autó sza­bály­ta­lan­ságba haj­szolja a ka­mi­o­no­so­kat, majd meg­bün­te­tik őket.

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

László csa­lád­lá­to­ga­tásra ér­ke­zett, a lép­cső­ház­ban tudta meg, hogy csa­lád­já­nak ott­hona ég. Szü­leit ki tudta men­teni, ám öccse benn­égett a la­kásba..

Ezért éri meg, ha a férfi marad otthon a gyerekkel

Ezért éri meg, ha a férfi marad otthon a gyerekkel

Egyre több apuka marad ott­hon.

Míg né­hány éve még meg­szól­ták azt az anyu­kát, aki­nek a férje ment gyedre pici gye­re­kük­kel, ma egyre ter­mé­sze­te­sebb, hogy az apuka marad ott­hon.

Vb-meccs közben ugrott ki a feleség a hatodik emeletről

Vb-meccs közben ugrott ki a feleség a hatodik emeletről

Ka­ta­lin le­ve­tette magát a ha­to­dik eme­let­ről, mi­köz­ben férje mit sem sejtve a fo­ci­vé­bét nézte.

Ács György­nek se éj­jele, se nap­pala, ami­óta neje, Ka­ta­lin le­ve­tette magát a ha­to­dik eme­let­ről, mi­köz­ben ő mit sem sejtve a fo­ci­vé­bét nézte.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron. A baba sí­rá­sára fi­gyel­tek fel. Fel­tör­het­jük a ko­csit, ha baj­ban lévő kis­gye­re­ket, ál­la­tot lá­tunk benne?

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron. A baba sí­rá­sára fi­gyel­tek fel, egy férfi be­má­szott hozzá a nyi­tott te­tő­ab­la­kon ke­resz­tül, és be­lül­ről ki­nyi­totta az ajtót. Fel­tör­het­jük a ko­csit, ha baj­ban lévő kis­gye­re­ket, ál­la­tot lá­tunk benne?

Drágább az euró, ennyivel kerül majd többe a nyaralás

Drágább az euró, ennyivel kerül majd többe a nyaralás

El­szállt az euró ár­fo­lyama, 32 ezer fo­rin­tot kér­nek 100 eu­ró­ért. Mire szá­mít­sa­nak azok, akik nya­ralni men­nek?

El­szállt az euró ár­fo­lyama, leg­alább 32 ezer fo­rin­tot kér­nek 100 eu­ró­ért. Mire szá­mít­sa­nak azok, akik most in­dul­nak nya­ralni?

Fellángolt a libamájháború

Olcsóbb lesz a libamáj?

Már megint ve­lünk van bajuk az an­go­lok­nak.

Fel­lán­golt a liba- és ka­csa­máj­há­ború: Nagy-Bri­tan­nia azt ter­vezi, hogy be­tiltja a li­ba­máj im­port­ját az Eu­ró­pai Uni­ó­ból arra hi­vat­kozva, hogy a ka­csák és libák tö­mése , ami­től szép hí­zott májuk lesz , ál­lat­kín­zás.

Hólyagossá égetett egy kisfiút a kaukázusi medvetalp

Hólyagossá égetett egy kisfiút a kaukázusi medvetalp

Hi­he­tet­le­nül ve­szé­lyes...

Hi­he­tet­le­nül ve­szé­lyes, ha­zánk­ban az utóbbi évek­ben el­ter­jedt mér­gező nö­vényre hívja fel a Ri­post ol­va­só­i­nak fi­gyel­mét egy édes­anya.

Vészhelyzet a gyorsforgalmin: ámokfutó lövöldöző vadászik az autósokra

Vészhelyzet a gyorsforgalmin: ámokfutó lövöldöző vadászik az autósokra

Fes­ték­pat­ro­nos pus­ká­val és gu­mi­lö­ve­dék­kel lö­völ­döz az au­tó­sokra...

Fes­ték­pat­ro­nos pus­ká­val és gu­mi­lö­ve­dék­kel lö­völ­döz az au­tó­sokra egy ámok­futó a Liszt Fe­renc Re­pü­lő­térre ve­zető gyors­for­galmi úton.

Emeljük poharunkat, végre ezeknek a szomjoltóknak is 5% lehet az áfája!

Emeljük poharunkat, végre ezeknek a szomjoltóknak is 5% lehet az áfája!

Be­nyúj­tot­ták a ter­ve­ze­tet: jö­vőre újabb élel­mi­szer­nek lehet mind­össze 5%-os az áfája. Sokan vár­ták már ezt a lé­pést.

Szép fogás, csempészcigi mindenfelé, amerre a szem ellát!

Szép fogás, csempészcigi mindenfelé, amerre a szem ellát!

A rend­őrök egy gya­nús autót el­len­őriz­tek, az abban meg­lelt csem­pész­cigi pedig va­ló­sá­gos la­vi­nát in­dí­tott.

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

Az 50 éves Lajos szom­szédja csem­pé­szett pisz­to­lyá­val lőtte le 9 éves kis­lá­nyát, Aran­kát. A férfi talán azt sem tudta, hogy mit tart a ke­zé­ben...

Az 50 éves Lajos szom­szédja csem­pé­szett pisz­to­lyá­val lőtte le 9 éves kis­lá­nyát, Aran­kát. A férfi talán azt sem tudta, hogy mit tart a ke­zé­ben...

Eldőlt az Airbnb sorsa Magyarországon

Eldőlt az Airbnb sorsa Magyarországon, komoly változásokra készülhetünk, ha szállást szeretnénk foglalni

Ko­moly dön­tést ho­zott a Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal a nem­zet­közi szál­lás­ki­adó ol­dal­lal kap­cso­lat­ban. Fon­tos vál­to­zá­sokra ké­szül­het­nek a ma­gyar ügy­fe­lek.

Dön­tést ho­zott a Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal a nem­zet­közi szál­lás­ki­adó ol­dal­lal kap­cso­lat­ban. Fon­tos vál­to­zá­sokra ké­szül­het­nek a ma­gyar ügy­fe­lek.

Közel 100 ezer gyermekpornográf képpel és videóval élt Budapesten

Közel 100 ezer gyermekpornográf képpel és videóval élt Budapesten

Gyer­mek­por­no­gráfi­á­val és sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dol­ták meg.

10 év 8 hónap fegy­ház­bün­te­tés ka­pott a gyer­mek­por­no­gráfi­á­val és sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt férfi.

Szakácskönyvet ír a vak magyar férfi

Szakácskönyvet ír a vak magyar férfi

Lá­tás­sé­rült­ként sa­já­tí­totta el a sza­kács szak­mát Ku­ru­csai Sza­bolcs.

Lá­tás­sé­rült­ként sa­já­tí­totta el a sza­kács szak­mát Ku­ru­csai Sza­bolcs. A si­ke­res vizsga után gya­kor­lati he­lyet is ta­lált ma­gá­nak a fi­a­tal­em­ber, aki je­len­leg - sokak nagy meg­le­pe­té­sére - sza­kács­köny­vet ír.

Már nem lehet büntetlenül riksázni a belvárosban

Már nem lehet büntetlenül riksázni a belvárosban

Ér­vénybe lé­pett a til­tó­ren­de­let.

Ér­vénybe lé­pett a ren­de­let, amely ki­til­totta Bu­da­pes­ten a bel­vá­rosi jár­dák­ról a seg­wayt, sör­bi­cik­lit, rik­sát és elekt­ro­mos rol­lert.

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni 3 éves kislányát

Döbbenetes dolgot mondott az anya, aki meg akarta öletni 3 éves kislányát

Mó­nika saját, ré­sze­ges édes­ap­já­val akarta meg­öletni a 3 éves kis­lá­nyát, Han­nát. Még italt is vá­sá­rolt a férfi­nak...

Röhej! Így buktatta le saját magát egy drogfüggő

Röhej! Így buktatta le saját magát egy drogfüggő

A rend­őrök se hit­tek a sze­mük­nek.

A férfi fel­hívta a rend­őr­sé­get és egyedi do­logra kérte meg őket. Bár ki akart szúrni a dí­le­ré­vel, végül ő ke­rült rács mögé. Rész­le­tek a cikk­ben.

Tolvajok fosztogattak az eltűnt villanyszerelő nyaralójában

Tolvajok fosztogattak az eltűnt villanyszerelő nyaralójában

A Má­csik csa­lád fáj­dalma to­vábbra is csak nő! Három hó­napja tűnt el a csa­ládfő.

A Má­csik csa­lád fáj­dalma to­vábbra is csak nő! Három hó­napja tűnt el a csa­ládfő. Rész­le­tek...

Hihetetlen, ezért napolták el a csecsemőjét félholtra verő nő tárgyalását

Hihetetlen, ezért napolták el a csecsemőjét félholtra verő nő tárgyalását

To­vábbra sincs íté­let a ha­lász­te­leki nő ügyé­ben.

To­vábbra sincs íté­let a ha­lász­te­leki nő ügyé­ben, aki fél­holtra verte a ba­bá­ját.

Két gyermek is bent ragadt egy liftben Kisújszálláson

Pánik! Két gyermek is bent ragadt a meghibásodott liftben Kisújszálláson

Már nem az első eset volt...

Már nem az első eset volt, hogy va­la­kit men­teni kel­lett. To­vábbi sok­koló rész­le­te­kért kat­tints!

Ököllel megütött, majd kifosztott két nőt egy budapesti férfi

Ököllel megütött, majd kifosztott két nőt egy budapesti férfi - Videó

Le­tar­tóz­tat­ták.

Egy nap le­for­gása alatt két idős nőt is meg­tá­ma­dott egy 34 éves férfi.

Durva! Ezzel támadt ismerőseire egy szekszárdi férfi - Fotók

Durva! Ezzel támadt ismerőseire egy szekszárdi férfi - Fotók

Alig le­he­tett meg­fé­kezni a férfit. A rend­őr­ség hamar le­tar­tóz­tatta és ki­hall­gatta.

Alig le­he­tett meg­fé­kezni a férfit. A rend­őr­ség hamar le­tar­tóz­tatta a dü­höngő helyi la­kost, majd ki­hall­gat­ták és át­ad­ták az ügyét a Szek­szárdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Vizs­gá­lati Osz­tá­lyá­nak. Rész­le­tek a cikk­ben...

Pofátlan! Nem gondolnád, honnan lopott ez a férfi

Pofátlan! Nem gondolnád, honnan lopott ez a férfi

Néz­zék meg jól az arcát, hátha fel­is­me­rik. A férfi 28-30 év kö­rüli, rövid, fe­kete hajú.

A férfi 28-30 év kö­rüli, rövid, fe­kete hajú. Az el­kö­ve­tés­kor sö­tét­kék pu­ló­vert és fe­kete ke­re­tes nap­szem­üve­get vi­selt.

Hihetetlen! Te is ámulni fogsz az új szexrobot tudásán

Hihetetlen! Te is ámulni fogsz az új szexrobot tudásán

Döb­be­ne­tes, mennyire va­lódi...

Az is ki­de­rült, hogy mennyi­ért lehet meg­vá­sá­rolni a leg­újabb pro­to­tí­pust. Nem is gon­dol­nánk mennyire élethű az új lány! Iz­gal­mas rész­le­tek a cikk­ben...

Most érkezett! Teherautó hajtott fesztiválozók közé

Most érkezett! Teherautó hajtott fesztiválozók közé

A sem­mi­ből buk­kant fel a te­her­autó...

A sem­mi­ből buk­kant fel a te­her­autó, ami be­le­gá­zolt a tö­megbe. A fesz­ti­vál ere­de­ti­leg már va­sár­nap véget ért, ami­ko­ris Bruno Mars kon­cer­te­zett.

Itt nyit áruházat az Ikea! Leesik az állad

Itt nyit áruházat az Ikea! Leesik az állad

Erre tuti nem szá­mí­ta­nál! Az első üzlet egy 37 ezer négy­zet­mé­te­res egy­ség, amely az or­szág déli ré­szén ta­lál­ható Hy­de­rabad vá­ro­sá­ban nyí­lik meg. Rész­le­tek a cikk­ben...

Erre tuti nem szá­mí­ta­nál! A ha­tal­mas cég meg­pró­bál min­den­ben al­kal­maz­kodni a helyi el­vá­rá­sok­hoz: az éte­lek az ot­tani íz­vi­lá­got tük­rö­zik majd. Az első üzlet egy 37 ezer négy­zet­mé­te­res egy­ség, amely az or­szág déli ré­szén ta­lál­ható Hy­de­rabad vá­ro­sá­ban nyí­lik meg. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben...

103 éves gödöllői néni mondta el a hosszú élet titkát

103 éves gödöllői néni mondta el a hosszú élet titkát

"Gö­döllő na­gyi­kája" - min­denki csak ezen a néven is­meri az arany­korba lé­pett 103 éves Öz­vegy Bá­tori Ká­rolyné Mar­git nénit.

"Gö­döllő na­gyi­kája" - min­denki csak ezen a néven is­meri az arany­korba lé­pett 103 éves Öz­vegy Bá­tori Ká­rolyné Mar­git nénit. Uno­kája, Gyen­géné G. Csilla me­sélt a Ri­post-nak nagy­ma­mája szü­le­tés­napi bu­li­já­ról. Ki­de­rült az is, hogy mivel tar­totta ennyi ideig fi­a­ta­lon magát!

Pelenkázót kaptak apák napjára

Pelenkázót kaptak apák napjára

A vécék női ol­da­lán ez a leg­több he­lyen már alap­fel­sze­relt­ség­nek szá­mít.A fő­vá­rosi il­lem­hely­há­ló­zatba 53 to­a­lett tar­to­zik, most ötbe sze­rel­tek pe­len­ká­zót a férfi­rész­legre.

A vécék női ol­da­lán ez a leg­több he­lyen már alap­fel­sze­relt­ség­nek szá­mít. A fő­vá­rosi il­lem­hely­há­ló­zatba 53 to­a­lett tar­to­zik, most ötbe sze­rel­tek pe­len­ká­zót a férfi­rész­legre.

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Sal­lai Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, még nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek, hogy meg­ta­lál­ják. Az asszony azóta sem ke­rült elő, ám a bí­ró­sá­gon pert nyert...

Mutatjuk a mai időjárást. Meg fogsz lepődni

Mutatjuk a mai időjárást. Meg fogsz lepődni

Ilyen lesz a hét­fői idő­já­rá­sunk!

Ki­de­rül, hogy mi­lyen lesz a hét­fői dél­előtti és dél­utáni idő­já­rá­sunk! Ren­ge­teg meg­le­pe­tésre kell szá­mí­ta­nunk!

Részletekig elmondta az anya, hogyan ölte meg lányát a szökött rab

Részletekig elmondta az anya, hogyan ölte meg lányát a szökött rab

A férfi ki­me­nőt ka­pott a bör­tön­ből, ám nem ment idő­ben vissza, egy bo­zó­tos­ban meg­gyil­kolta sze­rel­mét, a 19 éves Szand­rát...

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen őr­jön­gött.

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen tá­madt rá a di­á­kokra, töb­bet meg is vert.

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát, és saj­nos két ma­gyar ját­szotta benne a fő­sze­re­pet.

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát.

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

Z. Sán­dor ki­hall­ga­tása alatt el­mondta, hogy meg­ölte élet­tár­sát.

A nagy­ecsedi Z. Sán­dor ki­hall­ga­tása alatt el­mondta, hogy meg­ölte élet­tár­sát.

Ellopják a járdát a lakótelepeken!

Ellopják a járdát a lakótelepeken!

Egyre ne­he­zebb a gya­lo­go­sok hely­zete a bu­da­pesti la­kó­te­le­pe­ken...

Egyre ne­he­zebb a gya­lo­go­sok hely­zete a bu­da­pesti la­kó­te­le­pe­ken: egyre több he­lyen épí­tik be üz­let­he­lyi­sé­gek­nek az ár­ká­dos át­já­ró­kat, sok he­lyen pedig az autók fog­lal­ják el a jár­dát.

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a di­á­kok nyári szü­nete körül ki­ala­kult há­bo­rú­nak! Ki­de­rült: most még biz­to­san nem kerül erre sor.

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a di­á­kok nyári szü­nete körül ki­ala­kult há­bo­rú­nak! Erre most még biz­to­san nem kerül sor.

Hatalmas dugók várhatók az utakon, itt lesznek felújítások hétfőtől

Hatalmas dugók várhatók az utakon, itt lesznek felújítások a jövő héten

Az M1-en foly­ta­tód­nak a fel­újí­tá­sok, sok he­lyen for­ga­lom­kor­lá­to­zás lesz.

Az M1-en foly­ta­tód­nak a fel­újí­tá­sok, sok he­lyen for­ga­lom­kor­lá­to­zás lesz.

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

A fel­buj­tás­sal meg­vá­dolt sport­ve­zető rész­le­tes in­ter­jút adott, amely­ben to­vábbra is azt ál­lítja, hogy ár­tat­lan.

Nincs többet szabadság: így figyelik a magyar medvét

Nincs többet szabadság: így figyelik a magyar medvét

Sza­ba­don en­ged­ték.

Sza­ba­don en­ged­ték, ám már nem lesz olyan sza­bad, mint ko­ráb­ban volt a ma­gyar medve. Nyom­kö­ve­tőt ka­pott, ami e-ma­i­len küldi az ada­to­kat.

Itt a közlekedési káosz, most indul a forgalmas híd felújítása

Itt a közlekedési káosz, most indul a forgalmas híd felújítása

A hídon nem lehet majd köz­le­kedni, ezért a me­net­ren­dek is vál­toz­nak.

A hídon nem lehet majd köz­le­kedni, ezért a vo­na­tok és bu­szok me­net­rendje is vál­to­zik.

Fiatalok autójára szakadt rá a fa

Fiatalok autójára szakadt a fa, csoda, hogy túlélték

Kis híján meg­is­mét­lő­dött a dom­bó­vári ka­taszt­rófa, ami­kor egy csa­lád 4 tagja halt meg egy au­tó­ban, amire fát dön­tött a vihar.

Kis híján meg­is­mét­lő­dött a dom­bó­vári ka­taszt­rófa, ami­kor egy csa­lád négy tagja halt meg egy au­tó­ban, amire fát dön­tött a vihar.

Miért nem kell az ingyenoltás?

Miért nem kell az ingyenoltás?

A HPV-ol­tást tíz­ezer he­te­di­kes lány szü­lője vissza­uta­sí­totta.

Évente 1300 nő kap méh­nyak­rá­kot, és a be­te­gek fe­lé­nek esé­lye sincs a gyó­gyu­lásra, az el­lene védő HPV-ol­tást tíz­ezer he­te­di­kes lány szü­lője vissza­uta­sí­totta. Az influ­enza el­leni vé­dő­ol­tá­sok­ból is több száz­ezer meg­ma­radt.

Félholtra erőszakolták a tinilányt: sötét titkok derültek ki

Félholtra erőszakolták a tinilányt: sötét titkok derültek ki

A 16 éves ti­ni­lányt nyolcan erő­sza­kol­ták meg, sú­lyos belső sé­rü­lé­sei let­tek. Az eset után őt kezd­ték hi­báz­tatni a fa­lu­ban...

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

El­ítél­ték Kecs­ke­mé­ten a négy em­ber­csem­pészt...

El­ítél­ték Kecs­ke­mé­ten azt a négy em­ber­csem­pészt, akik miatt 71 mig­ráns ful­ladt meg bor­zal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött egy ha­lál­ka­mi­on­ban három éve. Első fokon 25-25 év fegy­há­zat kap­tak, és örökre ki­til­tot­ták őket Ma­gyar­or­szág­ról.

Nem hibázott a fiú, mégis elvették a motorját a rendőrök

Nem hibázott a fiú, mégis elvették a motorját a rendőrök

Szü­le­i­től kapta új ked­ven­cét egy bé­kés­csa­bai fiú, ám a nagy öröm saj­nos nem tar­tott túl so­káig... Egy nem várt po­fonba sza­ladt bele.

Szü­le­i­től kapta új ked­ven­cét egy bé­kés­csa­bai fiú, ám a nagy öröm saj­nos nem tar­tott túl so­káig... Egy nem várt po­fonba sza­ladt bele. Bár be­tar­totta a sza­bá­lyo­kat, jó­za­nul ve­ze­tett, a rend­őrök mégis, tel­je­sen jo­go­san, el­vet­ték a mo­tor­ját. Vesz­tére, nem is kapja vissza...

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

A nyá­rias ta­vasz ha­tá­sára idén ren­ge­teg gyü­mölcs előbb érik...

A nyá­rias ta­vasz ha­tá­sára idén ren­ge­teg gyü­mölcs előbb érik...

Éveket kapott, mert megpofozta a kalauzt

Éveket kapott, mert megpofozta a kalauzt

Bör­tön­nel súj­totta a Má­té­szal­kai Já­rás­bí­ró­ság a ka­la­uzt bán­tal­ma­zót.

Bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta a Má­té­szal­kai Já­rás­bí­ró­ság azt a férfit, aki it­ta­san szállt fel a vo­natra még május 30-án, és az el­len­őr­nek jegy he­lyet po­font adott.

Jogerős ítélet született a gyermekeket molesztáló tanár ügyében

Határozott és jogerős ítélet született a csepeli pedofil tanár ügyében

12 éven aluli di­ák­kal is faj­ta­lan­ko­dott a cse­peli tanár, akit töb­bek közt sze­xu­á­lis erő­sza­kért ítél­tek el.

Óriási elismerést kapott az életet mentő magyar lemezlovas

Óriási elismerést kapott az életet mentő magyar lemezlovas

Ha­tal­mas sze­ren­cséje volt annak a mun­kás­nak, akit egy le­mez­lo­vas men­tett meg. Mo­bi­lapp­li­ká­ció je­lezte a bajt.

Ilyen cuki kutyusokkal buktak le az állatszállítók

Ilyen cuki kutyusokkal buktak le az állatszállítók

Spa­nyol­or­szágba szán­ták az ebe­ket.

Spa­nyol­or­szágba szánt ku­tya­szál­lít­mány akadt fenn a Nébih el­len­őr­zé­sén. A 97 kö­lyök­ku­tya közül több sem érte el a szál­lít­ha­tó­sági kort.

Itt érte csoportos szexuális erőszak a magyar lányt

Itt érte csoportos szexuális erőszak a magyar lányt

Egy­más után erő­sza­kol­ták meg a pasik a vé­de­ke­zésre kép­te­len lányt. Nyolc férfi ellen emelt vádat sze­xu­á­lis erő­szak miatt.

Egy­más után erő­sza­kol­ták meg a pasik a vé­de­ke­zésre kép­te­len lányt. Nyolc férfi ellen emelt vádat sze­xu­á­lis erő­szak miatt.

Így fér el feltűnés nélkül 4 ezer doboz cigi egy autóban

Így fér el feltűnés nélkül 4 ezer doboz cigi egy autóban

Ci­ga­ret­ta­ke­reső ku­tyák is se­gí­tet­tek.

A Ne­me­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal si­ke­res fel­de­rí­té­sét két do­hány­ke­reső kutya is se­gí­tette. A csem­pész­au­tót után­fu­tón pró­bál­ták át­jut­tatni a ha­tá­ron.

Levesbotrány Isaszegen: megjött az eredmény

Levesbotrány Isaszegen: megjött az eredmény

Több gyer­mek is meg­be­te­ge­dett.

Több gyer­mek is meg­be­te­ge­dett az ál­lott le­ves­től, ám azt a la­bor­vizs­gá­lat után sem nem lehet tudni, hol rom­lott meg a fel­szol­gált étel.

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát.

Szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát múlt csü­tör­tö­kön.

Baljós fotó jött: szupercella tört be Magyarországra, pusztítást okoz

Baljós fotó jött: szupercella tört be Magyarországra, pusztítást okoz

Tel­jes ké­szült­ség­ben van­nak a tűz­ol­tók, sorra ér­kez­nek a be­je­len­té­sek.

Lopott buszokkal viszik a turistákat a pesti utcákon?

Lopott buszokkal viszik a turistákat a pesti utcákon?

A bu­szok al­váz­száma nem ere­deti!

A fris­sen ki­szi­vá­rog­ta­tott do­ku­men­tu­mok sze­rint a cég által hasz­nált bu­szok al­váz­szá­má­val is ko­moly gon­dok van­nak.

Béranya szült kislányt két meleg magyar férfinak: súlyos milliókat fizettek

Béranya szült kislányt két meleg magyar férfinak: súlyos milliókat fizettek

Re­mé­lik, hogy Lili egyi­kü­ket apu­nak, má­si­ku­kat api­nak szó­lítja majd...

Nagy fába vágta a fej­szé­jét egy meleg ma­gyar pár: gyer­me­ket vál­lal­tak. A ko­moly el­ha­tá­ro­zást hosszas szer­ve­zés előzte meg. A két férfi azt re­méli, ha Lili majd be­szélni fog, egyi­kü­ket apu­nak, a má­si­ku­kat pedig api­nak szó­lítja majd...

Igazi bestia, gigantikus "halszörny" bukkant fel a Tisza-tavon

Igazi bestia, gigantikus "halszörny" bukkant fel a Tisza-tavon

Ek­kora halat rit­kán látni, így hát nem csoda, hogy meg kel­lett küz­de­niük vele.

Ilyen óri­ás­ha­lat rit­kán látni, így nem csoda, hogy meg kel­lett küz­deni vele.

Megadóztatják az esővizet

Megadóztatják az esővizet

Meg kell ol­dani az eső­el­ve­ze­tés prob­lé­má­ját.

Annyi eső hul­lott egyet­len nap alatt Kis­kun­ha­la­son, mint más­kor egy hónap alatt. Ez újra rá­vi­lá­gí­tott az eső­víz el­ve­ze­té­sé­nek prob­lé­má­jára.

Utasai idejét és pénzét is rabolja a buszos multicég

Utasai idejét és pénzét is rabolja a buszos multicég

Tu­ris­ták szá­zai pa­nasz­kod­nak a cégre.

Át­veri a tu­ris­tá­kat a Big Bus Bu­da­pest - ez derül ki a Tri­pad­vi­sor nevű uta­zási hon­la­pon köz­zé­tett vé­le­mé­nyek­ből. A por­tá­lon uta­sok szá­zai pa­nasz­kod­nak.

Rémisztő fotó jött: gigászi jégdarabok hullottak Magyarországon

Rémisztő fotó jött: gigászi jégdarabok hullottak Magyarországon

Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyé­ből ér­ke­zett a fotó.

Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyé­ből ér­ke­zett a fotó. Hol­napra már má­sod­fokú ri­asz­tást adtak ki!

Saját zsebre spórolnak a légkondival a buszsofőrök

Saját zsebre spórolnak a légkondival a buszsofőrök

El­vi­sel­he­tet­len hőség van a BKK já­ra­tain. Utá­na­jár­tunk, vajon miért nem üze­mel­te­tik ott sem a klí­mát, ahol van!

El­vi­sel­he­tet­le­nül fül­ledt hőség van a BKK já­ra­tain napok óta - pa­nasz­kod­nak a Ri­post ol­va­sói. Mun­ka­tár­sa­ink hő­mé­rő­vel in­dul­tak útnak, hogy meg­győ­ződ­je­nek arról, hány fok van a BKK jár­mű­vein.

Erre nem számítottunk! Eldőlt, mi lesz Robi, a medve sorsa

Erre nem számítottunk! Eldőlt, mi lesz Robi, a medve sorsa

Sán­dor­fal­ván fog­ták be a ce­leb­med­vét.

Je­len­leg a Sze­gedi Va­das­park­ban van Robi, a Sán­dor­fal­ván be­fo­gott medve. Ez fog tör­ténni...

Ezt érdemelte a recski csecsemőgyilkos

Ezt érdemelte a recski csecsemőgyilkos

Meg­szü­le­tett az íté­let az Egri Tör­vény­szé­ken.

Meg­szü­le­tett az íté­let az Egri Tör­vény­szé­ken annak a recski apá­nak az ügyé­ben, aki úgy meg­rázta cse­cse­mő­jét, hogy az be­le­halt.

Kiderült, miért nem kapcsolják be a légkondit a buszokon

Kiderült, miért nem kapcsolják be a légkondit a buszokon

El­vi­sel­he­tet­le­nül fül­ledt a hőség...

El­vi­sel­he­tet­le­nül fül­ledt hőség van a BKK já­ra­tain napok óta, de né­hány vo­na­ton és tá­vol­sági já­ra­ton is - pa­nasz­kod­nak a Ri­post ol­va­sói.

Így búcsúztatták diákjai a nyugdíjazott tanárnőt

Megható! Így búcsúztatták diákjai a nyugdíjba vonulása előtt a tanárnőt

Sírás lett a vége.

Ma már ennél job­bat nem lá­tunk! Ha­tal­mas meg­le­pe­tés­sel ké­szül­tek a ta­nár­nő­nek! Sírás lett a vége.

Elköltöztették a budapesti gorillát

Muszáj volt! Ezért kellett elköltöztetni Lengyelországba a budapesti gorillát

A gon­do­zói is el­kí­sér­ték az útra, és pár napig vele is ma­rad­nak.

El­kí­sér­ték a bu­da­pesti gon­do­zói is, akik az első na­pok­ban sze­mé­lyes je­len­lé­tük­kel is se­gí­tik majd az ál­la­tot.

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

A pici teste 46 fokos volt, ami­kor meg­ta­lál­ták.Pró­bál­ták meg­men­teni, de már nem si­ke­rült.

A pici teste 46 fokos volt, ami­kor meg­ta­lál­ták.Pró­bál­ták meg­men­teni, de már nem si­ke­rült.

Meglepő, hol helyezték örök nyugalomra Aviciit

Meglepő, hol helyezték örök nyugalomra Aviciit

Szűk csa­ládi kör­ben bú­csúz­tat­ták.

Szűk csa­ládi kör­ben bú­csúz­tat­ták, csak­nem két hó­nap­pal ha­lála után. A híres svéd Dj Omán­ban lett ön­gyil­kos.

Ez igen! Ingyen utazhatnak a 18 éves fiatalok Európában!

Ez igen! Ingyen utazhatnak a 18 éves fiatalok Európában!

El­mond­juk a fel­té­te­le­ket is.

El­mond­juk azo­kat a fel­té­te­le­ket is, ame­lyek szük­sé­ge­sek az uta­zás meg­nye­ré­sé­hez. Leg­fel­jebb 30 napig utaz­hat­nak, és ma­xi­mum négy kül­földi úti célt vá­laszt­hat­nak ki.

Ez igen! Elképesztő áron mennek a panelek

Ez igen! Elképesztő áron mennek a panelek

A la­ká­sok át­la­go­san 66 nap, alig több mint két hónap alatt kel­tek el.

A la­ká­sok át­la­go­san 66 nap, alig több mint két hónap alatt kel­tek el.

Brutális! Vécébe dobta újszülött kisbabáját egy nő

Brutális! Vécébe dobta újszülött kisbabáját egy nő

Az ügyész­ség most fegy­ház­bün­te­tést kért arra a nőre, aki ke­gyet­le­nül meg­ölte gyer­me­két.

Az ügyész­ség most fegy­ház­bün­te­tést kért arra a nőre, aki ke­gyet­le­nül meg­ölte gyer­me­két. Íme a sok­koló rész­le­tek...

Rendőri felvezetéssel vittek szülni egy nőt

Rendőri felvezetéssel vittek szülni egy nőt

A férj kérte a rend­őrök se­gít­sé­gét, mert fe­le­sége va­jú­dott.

Egyedi szü­lés! Va­sár­nap este az apa kért se­gít­sé­get Bu­da­pest II. ke­rü­le­té­ben, a Szil­ágyi Er­zsé­bet fasor és a Pa­sa­réti utca ke­resz­te­ző­dé­sé­nél az arra jár­őröző rend­őrök­től.

Lebukott! Így kapták el a kokaint áruló dílert - Videó

Lebukott! Így kapták el a kokaint áruló dílert - Videó

Ház­ku­ta­tást is tar­tot­tak.

Éppen egy férfi­val üz­le­telt, ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök. A ház­ku­ta­tás során még sok ér­de­kes dolog elő­ke­rült a férfi há­zá­ból...

Durva látvány! Elszabadult az erdei vasút Miskolcon - Fotók

Durva látvány! Elszabadult az erdei vasút Miskolcon - Fotók

Ilyet nem min­den nap lát az ember... El­ké­pesztő fotók a cikk­ben.

Ilyet nem min­den nap lát az ember... Haj­nal­ban el­sza­ba­dult 2 kocsi a LAEV (lil­la­fü­redi ál­lami erdei vasút) te­lep­he­lyé­ről. Egé­szen a Do­rottya utcai vég­ál­lo­má­sig sik­lot­tak, ott ne­ki­csa­pód­tak a bak­nak, meg egy vil­la­mos­nak. Sok­koló fotók.

Ma dől el a medve sorsa: így várja az ítéletet a Szegedi Vadasparkban

Ma dől el a medve sorsa: így várja az ítéletet a Szegedi Vadasparkban

Rá­csok mö­gött várja, ho­gyan dön­te­nek a sor­sá­ról.

Rá­csok mö­gött várja, ho­gyan dön­te­nek a sor­sá­ról.

Megszólalt a gyászoló nagymama

Megszólalt a nagyi, aki túlélte: négy családtagját ölte meg a vihar

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén.

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén, ami­kor a tom­boló vihar egy 40 mé­te­res fát dön­tött egy csa­lád au­tó­jára.

Meglepő módon mentik meg a magyar kutyafajtát

Egészen zseniális ötlettel mentik meg a csodaszép magyar kutyafajtát

Be­lé­pett a pol­gár­őr­ségbe egy tíz­éves nős­tény ku­vasz, ezzel pedig hi­va­ta­lo­san is ő Ma­gyar­or­szág első pol­gárőr ku­tyája!

Be­lé­pett a pol­gár­őr­ségbe egy tíz­éves nős­tény ku­vasz, ezzel pedig hi­va­ta­lo­san is ő Ma­gyar­or­szág első pol­gárőr ku­tyája! Jáz­min Zug­ló­ban állt mun­kába, ez a ki­len­ce­dik vizs­gája. Rá­adá­sul a jó­szág a gaz­dá­já­nál előbb lett pol­gárőr!