POLITIK

INSIDER

Ezért hagyhatták magára a kuka mellett holtan talált csecsemőt

Ezért hagyhatták magára a kuka mellett holtan talált csecsemőt

Meg­fojt­hat­ták azt a kis­ba­bát, akit egy nyír­egy­házi tár­sas­ház sze­mét­tá­ro­lója mel­lett ta­lál­tak meg hol­tan va­sár­nap este.

Rendőrök mentették ki a családot az égő házból

Rendőrök mentették ki a családot az égő házból

A nagy­ká­tai rend­őrök­nek kö­szön­heti az éle­tét az a csa­lád, ame­lyik­nek a háza ki­gyul­ladt Tá­pió­sze­lén. A csa­lád­ta­gok­nak ha­tal­mas sze­ren­csé­jük volt.

Fertőzést terjeszt a gondatlan árus

Fertőzést terjeszt a gondatlan árus

Igaz, hogy a Vö­rös­marty téri ka­rá­cso­nyi vá­sár­ban kesz­tyű­vel fog­ják meg és adják oda a vá­sár­lók­nak az édes­sé­ge­ket, ám ugyan­az­zal a kesz­tyűs kéz­zel adják a vissza­já­rót is!

Igaz, hogy a Vö­rös­marty téri ka­rá­cso­nyi vá­sár­ban kesz­tyű­vel fog­ják meg és adják oda a vá­sár­lók­nak az édes­sé­ge­ket, ám ugyan­az­zal a kesz­tyűs kéz­zel adják a vissza­já­rót is!

Lecsuktak két embert a Mall.hu-ügyben

Lecsuktak két embert a Mall.hu-ügyben

A két őri­zetbe vett gya­nú­sí­tott elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát ren­del­ték el.

A két őri­zetbe vett gya­nú­sí­tott elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát ren­delte el a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság.

Emellett a kuka mellett találták a halott csecsemőt Nyíregyházán

Emellett a kuka mellett találták a halott csecsemőt Nyíregyházán - Videó

Ha­lott cse­cse­mőt ta­lál­tak egy nyír­egy­házi tár­sas­ház előtti kon­té­ner mel­lett, ke­re­sik a szü­leit.

Lebukott a HÖK-ös, durván fogdosta a diáklányt a táborban

Lebukott a HÖK-ös, durván fogdosta a diáklányt a táborban

Nyíl­tan és dur­ván fog­dos­ha­tott egy di­á­kot az egyik HÖK-kül­dött az au­gusz­tusi ELTE-tá­bor­ban.

Nyíl­tan és dur­ván fog­dos­ha­tott egy di­á­kot az egyik HÖK-kül­dött az au­gusz­tusi ELTE-tá­bor­ban.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Meghalt a világ legkegyetlenebb sorozatgyilkosa

Meghalt a világ legkegyetlenebb sorozatgyilkosa

Ő ter­velte ki Sha­ron Tate szí­nésznő, Roman Po­lanski film­ren­dező ál­la­po­tos fe­le­sé­gé­nek a meg­ölé­sét is.

Ő ter­velte ki Sha­ron Tate szí­nésznő, Roman Po­lanski film­ren­dező ál­la­po­tos fe­le­sé­gé­nek a meg­ölé­sét is.

Hó lepte be a Mátrát - Fotók

Hó lepte be a Mátrát - Fotók

Úgy tűnik, már no­vem­ber­ben be­kö­szön­tött a tél a Mát­rá­ban. Ismét hó bo­rítja a he­gyet! De van más jó hí­rünk is: egy ideig még vissza­tér a me­le­gebb idő.

Úgy tűnik, már no­vem­ber­ben be­kö­szön­tött a tél a Mát­rá­ban. Ismét hó bo­rítja a he­gyet!

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het.

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is. Aki pél­dául sú­lyos, úgy­ne­ve­zett hi­pog­li­ké­miás tü­ne­tek­kel küzd, itt­hon újra kap­hat jo­go­sít­ványt!

Fejbe lőhették a Dunában talált, hordóba betonozott férfit

Fejbe lőhették a Dunában talált, hordóba betonozott férfit

A rend­őr­ség most hozta nyil­vá­nos­ságra, ho­gyan is néz­he­tett ki az ál­do­zat.

Kilencedikről ugrott ki Richárd, megható a húga magyarázata

Kilencedikről ugrott ki Richárd, megható a húga magyarázata

A fi­a­tal­em­ber Ka­pos­vá­ron, a sáv­ház ki­len­ce­dik eme­leti ab­la­ká­ból ve­tette a mélybe magát.

A fi­a­tal­em­ber Ka­pos­vá­ron, a sáv­ház ki­len­ce­dik eme­leti ab­la­ká­ból ve­tette a mélybe magát. Fel­te­he­tően nem tudta fel­dol­gozni a ször­nyű csa­ládi tra­gé­diát

Lecsap a hó, ítéletidőre kell készülni vasárnap

Lecsap a hó, ítéletidőre kell készülni vasárnap

Hóval és köd­del kell meg­küz­deni.

A hő­mér­sék­let nem lesz iga­zán zord, de hóval és köd­del kell meg­küz­deni.

Durva átverés
a karácsonyi csomagokkal!

Durva átverés
a karácsonyi csomagokkal!

Sokan hi­szik: cso­mag­ban ol­csóbb...

El­lep­ték az üz­le­te­ket a ka­rá­cso­nyi koz­me­ti­kai cso­ma­gok, ami­ket sokan au­to­ma­ti­ku­san meg­vesz­nek, mert azt gon­dol­ják: cso­mag­ban ol­csóbb, mint külön.

Fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében

Fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint vesz­tette éle­tét a Szent­end­rei úton, ami­kor O. Áron be­lé­jük csa­pó­dott. A férfi egy fel­tun­in­golt au­tó­val éppen ver­seny­zett.

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint vesz­tette éle­tét a Szent­end­rei úton, ami­kor O. Áron be­lé­jük csa­pó­dott. A férfi egy fel­tun­in­golt au­tó­val éppen ver­seny­zett.

Skorpió miatt hívták ki a szakértőket egy budapesti hotelbe

Skorpió miatt hívták ki a szakértőket egy budapesti hotelbe

Egy fe­kete, nagy­já­ból 3 cen­tis skor­piót ta­lál­tak a cseh ven­dé­gek egy bu­da­pesti ho­tel­szo­bá­ban pén­tek éj­szaka, a re­cep­ciós azon­nal hívta a 112-t.

Egy fe­kete, nagy­já­ból 3 cen­ti­mé­te­res skor­piót ta­lál­tak a cseh ven­dé­gek egy bu­da­pesti, VIII. ke­rü­leti ho­tel­szo­bá­ban pén­tek éj­szaka, a re­cep­ciós azon­nal hívta a 112-t. A hely­színre az Ál­lat­védő Liga szak­em­be­rei ér­kez­tek, akik­nek ez volt az első skor­piós ak­ci­ó­juk.

Máris ráfizethetsz a karácsonyra: erre vigyázz

Máris ráfizethetsz a karácsonyra: erre vigyázz

El­in­dult az ün­nepi sze­zon...

El­in­dult az ün­nepi sze­zon, csá­bító kí­ná­lat az üz­le­tek­ben. Ám egy egy­szerű pszi­cho­ló­giai fogás elég ahhoz, hogy töb­bet fi­zes­sünk ugyan­azért...

A balástyai férfit elbűvölte amit a nádasban látott

A balástyai férfit elbűvölte amit a nádasban látott

Az égő tűz lát­vá­nyát él­vezte.

Az oko­zott neki él­ve­ze­tet, ha az égő tüzet néz­hette, ezért az egyik hely­béli asszonyra gyúj­totta a házát ál­má­ban.

Megszavazták, ezt a nevet kapta az újszülött elefánt

Megszavazták! Ezt a nevet kapta az újszülött elefánt

Öt név közül vá­laszt­hat­tak.

A név je­len­tése is kap­cso­ló­dik a kis­ele­fánt szü­le­tési ide­jé­hez, és egy ré­gebbi ele­fán­tunk­nak is em­lé­ket állít.

Botrányos dolgot tettek babájukkal a magyar szülők: bonyolult műtét vár rá

Botrányos dolgot tettek babájukkal a magyar szülők: bonyolult műtét mentette meg

Ami­kor ki­de­rült, hogy a két hó­na­pos kisfiuk sú­lyos szív­be­teg, ott­hagy­ták a kór­ház­ban.

A nyakánál fogva ragadta meg a nőt és addig ütötte, amíg mozgott

A nyakánál fogva ragadta meg a nőt és addig ütötte, amíg mozgott

A rab­ló­tá­ma­dás Má­té­tel­kén tör­tént, az asszony ha­lála után a fül­be­va­lót is.

A rab­ló­tá­ma­dás Má­té­tel­kén tör­tént, az asszony ha­lála után a fül­be­va­lót is ki­tép­ték a fü­lé­ből.

Megölte újszülöttjét, majd egy évig rejtegette otthon az érdi nő

Megölte újszülöttjét, majd egy évig rejtegette otthon az érdi nő

Az asszony csa­lád­já­nak fel sem tűnt a ter­hes­ség, a hí­zást egy be­teg­ség­nek gon­dol­ták csu­pán.

Nem viselte túl jól a visszautasítást ez a rátkai férfi

Nem viselte túl jól a visszautasítást ez a rátkai férfi

Zak­la­tott a sze­rel­mé­vel egy lányt.

Dur­ván zak­la­tott a sze­rel­mé­vel egy 20 éves lányt, a dolog odáig fa­jult, hogy a rend­őr­ség­nek kel­lett be­avat­koz­nia.

Szertárban tette magáévá Anitát a földrajztanár, most minden részletet elmondott

Szertárban tette magáévá Anitát a földrajztanár, most minden részletet elmondott

Anita csu­pán nyol­ca­di­kos volt...

Nyol­ca­di­kos volt Anita, ami­kor a föld­rajz­ta­nára több­ször is le­fe­küdt vele.

Jó hír a nyugdíjasoknak: jövő péntektől ennyivel lesznek gazdagabbak

Jó hír a nyugdíjasoknak: jövő péntektől ennyivel lesznek gazdagabbak

Még ka­rá­csony előtt meg­kap­ják az Er­zsé­bet-utal­ványt a nyug­dí­ja­sok.

Még ka­rá­csony előtt meg­kap­ják az Er­zsé­bet-utal­ványt a nyug­dí­ja­sok.

Felfoghatatlan dolgot tett a kislányával egy zalai férfi

Felfoghatatlan dolgot tett a kislányával egy zalai férfi

A férfi sze­xu­á­li­san von­zó­dott hozzá.

A férfi sze­xu­á­li­san von­zó­dott a ko­rábbi élet­társi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett gye­re­ké­hez.

Visszahívta a Tesco a magyar fogyókúrázók kedvenc alapanyagát

Visszahívta a Tesco a magyar fogyókúrázók kedvenc alapanyagát

Nem aján­lott glu­tén­ér­zé­ke­nyek­nek.

A ter­mék a cím­ké­vel el­len­tét­ben nem aján­lott glu­tén­ér­zé­ke­nyek­nek. A lisz­tet blokk nél­kül is vissza­vált­ják.

Kiderült, meddig lesz biztosan zárva a Mall.hu raktára

Kiderült, meddig lesz biztosan zárva a Mall.hu raktára

Hiába mű­kö­dik újra az ügy­fél­szol­gá­la­tuk, va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a vá­sár­lói roham a má­so­dik leg­na­gyobb ma­gyar in­ter­ne­tes web­áru­ház­nál...

Hiába mű­kö­dik újra az ügy­fél­szol­gá­la­tuk, va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a vá­sár­lói roham a má­so­dik leg­na­gyobb ma­gyar in­ter­ne­tes web­áru­ház­nál, a Mall.hu-nál. Ked­den raz­zi­áz­tak náluk. Sok vevő még nem tudja, mi lesz a pén­zé­vel. A Ri­post el­érte az igaz­ga­tót...

Plüssmackóba rejtett kamerával vettek fel több száz légyottot Szegeden

Plüssmackóba rejtett kamerával vettek fel több száz légyottot Szegeden

A fel­vé­te­lek­kel zsa­rolni akar­ták a kun­csaf­to­kat. El­ké­pesztő tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Lavina: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Lavina indult el: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le a ma­gyar fő­vá­ros­ban. A NAV em­be­rei meg­száll­ták a Mall.hu web­áru­ház bu­da­pesti szék­he­lyét is.

Nagy a baj: papot hívtak Stadler Józsefhez

Nagy a baj: papot hívtak Stadler Józsefhez

Egy hete kó­má­ban fek­szik St­ad­ler Jó­zsef a du­na­új­vá­rosi kór­ház in­ten­zív osz­tá­lyán, pár napja papot hív­tak hozzá...

Egy hete kó­má­ban fek­szik St­ad­ler Jó­zsef a du­na­új­vá­rosi kór­ház in­ten­zív osz­tá­lyán, pár napja papot hív­tak hozzá...

Elképesztő szabálytalanságok miatt kellett meghalnia a borsodi favágónak

Elképesztő szabálytalanságok miatt kellett meghalnia a borsodi favágónak

Egy órási fa­rönk alá szo­rult.

Egy órási fa­rönk alá szo­rult, a vizs­gá­la­tok sze­rint szinte semmi nem volt sza­bá­lyos a mun­ká­la­tok során.

Ezt nem gondoltuk volna! Ő a váci bandita!

Ezt nem gondoltuk volna! Ő a váci bandita!

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták a tet­test, aki össze­vert és meg­rug­do­sott egy férfit.

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták a tet­test, aki össze­vert és meg­rug­do­sott egy férfit.

Sokkoló felfedezés: így lesznek rákosak a gyerekek nagyszüleik miatt

Sokkoló felfedezés: így lesznek rákosak a gyerekek nagyszüleik miatt

Sok szülő bízza a gye­re­keit a nagy­szü­lőkre, míg ők dol­goz­nak, de a gon­dos­ko­dás­nak ha­lá­los kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek!

Rettegés a János kórházban, mérgezésről suttognak

Rettegés a János kórházban, mérgezésről suttognak

Egy is­me­ret­len ál­lat­kínzó sorra gyil­kolja a bu­da­pesti kór­ház kis ked­ven­ceit: már leg­alább ki­lenc kis­macs­kát ítélt kín­ha­lálra.

Vallott a tápiószelei lány, aki a saját apjától szült gyereket

Vallott a tápiószelei lány, aki a saját apjától szült gyereket

Zárt ajtók mö­gött hall­gat­ták ki.

Zárt ajtók mö­gött tar­tot­ták annak a lány­nak a ki­hall­ga­tá­sát, akit, a vád sze­rint, 13 éve­sen több­ször is meg­erő­sza­kolt a vér sze­rinti apja.

Nyugat-nílusi lázban halt meg két magyar Szolnok környékén

Nyugat-nílusi lázban halt meg két magyar Szolnok környékén

Két ma­gyar halt meg nyu­gat-ní­lusi láz miatt az idén - erő­sí­tette meg az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak egész­ség­ügyi ál­lam­tit­kár­sága.

Elkerülik a horrorházat a darabolós gyilkos kislányai

Elkerülik a horrorházat a darabolós gyilkos kislányai

Hát­bor­zon­gató ki­je­len­tést tett az ügyész...

Az ügyész sze­rint a fe­le­sége meg­ölé­sé­vel vá­dolt hen­tes, B. Nor­bert a dar­nó­zseli ügyet má­solta.

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

A NAV elintézte: Idén elmaradhat a Fekete Péntek

Mil­li­ár­dos csa­lás gya­núja miatt száll­ták meg az egyik leg­nép­sze­rűbb web­áru­ház, a Mall.hu szék­he­lyét a NAV em­be­rei Bu­da­pes­ten.

Tv2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

Tv2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

Nincs sok időd, de kí­­­­­ván­­­­­csi vagy a nap leg­­­­­­­­­fon­­­­­to­­­­­sabb tör­­­­­té­­­­­né­­­­­se­ire? Össze­­­­­szed­­­­­tük egyet­­­­­len cikk­­­­­ben, mi tör­­­­­tént itt­­­­­hon és a vi­­­­­lág­­­­­ban, a TV2 Té­­­­­nyek se­­­­­gít­­­­­sé­­­­­gé­­­­­vel.

Súlyosan megsérült egy ember a pécsi robbanásban

Súlyosan megsérült egy ember a pécsi robbanásban

Rob­ba­nás tör­tént ked­den késő dél­után Pé­csen, egy bel­vá­rosi la­kás­ban.

Rob­ba­nás tör­tént ked­den késő dél­után Pé­csen, egy bel­vá­rosi la­kás­ban.

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Óri­ási a hiány a busz­so­fő­rök­ből, így a BKV min­den­kit, aki­nek van meg­fe­lelő jo­go­sít­vá­nya és egész­ség­ügyi­leg al­kal­mas, meg­pró­bál rá­be­szélni, hogy ve­zes­sen buszt.

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli bal­ese­tet.

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli bal­ese­tet. Az ügy kap­csán hamar ki­de­rült, hogy téves in­for­má­ció ke­rült nyil­vá­nos­ságra, ám az üze­mel­tető kor­ri­gált.

Kétmillióba kerül és 120 kiló, mégis ez a garázsok féltett kincse

Kétmillióba kerül és 120 kiló, mégis ez a garázsok féltett kincse

A ka­pa­rós sors­jegy után a má­so­dik leg­nép­sze­rűbb játék a flip­per­gép. Van, ahol sorok kí­gyóz­nak egy já­té­kért!

Ki hinné, hogy a ka­pa­rós sors­jegy után a má­so­dik leg­nép­sze­rűbb játék a flip­per­gép. Akad hely­szín, ahol egy moz­gal­ma­sabb hét­vé­gén sorok kí­gyóz­nak egy-egy já­té­kért! A ga­rá­zsok­ban 3-4000 pél­dány rej­tő­zik az ilyen ma­si­nák­ból.

Hihetetlenül nagy ráfizetés ez a kórházi betegeknek és látogatóknak

Hihetetlenül nagy ráfizetés ez a kórházi betegeknek és látogatóknak

Né­me­lyik in­téz­mény túl­zásba esett a par­ko­lási díj­sza­bás­sal.

Né­me­lyik in­téz­mény túl­zásba esett a par­ko­lási díj­sza­bás­sal. Akad, ahol har­minc per­cért egy ez­rest kell fi­zetni.

Már lehet karácsonyi vásározni Budapesten

Már lehet karácsonyi vásározni Budapesten

Szom­bat­tól már lehet han­go­lódni az ün­nepre a Vö­rös­marty téren.

Igaz, még az első ad­venti hét­vé­géig is hetek van­nak, de szom­bat­tól már lehet han­go­lódni az ün­nepre a Vö­rös­marty téren.

Elképesztő, mire kérte a bajba jutott férfi a budapesti tűzoltókat

Elképesztő, mire kérte a bajba jutott férfi a budapesti tűzoltókat

A VIII. ke­rü­leti tűz­ol­tó­ságra sé­tált be.

A VIII. ke­rü­leti tűz­ol­tó­ságra sé­tált be a hét­vé­gén a szo­rult hely­zetbe ju­tott ember.

Soroksári gyilkosság: 60 éves férfit vádoltak a futónő megölésével

Soroksári gyilkosság: 60 éves férfit vádoltak a futónő megölésével

Saját fér­jét vá­dolta meg gyil­kos­ság­gal egy hölgy, és ezzel meg is ke­reste a fu­tónő öz­ve­gyét..

Saját fér­jét vá­dolta meg gyil­kos­ság­gal egy hölgy, és ezzel meg is ke­reste a fu­tónő öz­ve­gyét..

Szabadulás a pokolból: így mentette meg a TEK a magyar túszt

Szabadulás a pokolból: így mentette meg a TEK a magyar túszt

Ni­gé­ri­á­ban ka­ló­zok ra­bol­tak el egy ma­gyart és öt tár­sát.

Ni­gé­ri­á­ban ka­ló­zok ra­bol­tak el egy ma­gyart és öt tár­sát.

Sosem volt még ilyen drága a tojás!

Sosem volt még ilyen drága a tojás!

Két hete még a 60 fo­rin­tos to­já­sá­ron hü­le­dez­tünk, ma meg már...!

Két hete még a 60 fo­rin­tos to­já­sá­ron hü­le­dez­tünk, ma meg már...! Az áru­sok azzal ér­vel­nek, hogy nem toj­nak a szár­nya­sok. De miért nem? Nincs hi­de­gebb, mint más­kor...

Nagyon várják haza ezt a 33 éves kőbányai nőt

Nagyon várják haza ezt a 33 éves kőbányai nőt

Ko­vács An­géla no­vem­ber 1-én tűnt el.

Ko­vács An­géla no­vem­ber 1-én tűnt el ott­hon­ról, na­gyon kérik, hogy je­lent­kez­zen, aki látta.

Brutális asszonykínzás a kecskeméti horrortanyán

Brutális asszonykínzás a kecskeméti horrortanyán

Ke­gyet­le­nül és meg­alá­zóan verte.

Ke­gyet­le­nül és meg­alá­zóan verte, kí­nozta élet­tár­sát más­fél hó­na­pon ke­resz­tül egy férfi.

Csak kitalálta a szexuális erőszakot a 15 éves lány

Csak kitalálta a szexuális erőszakot a 15 éves lány

Bör­tönbe ke­rül­het.

Durva vá­dak­kal il­lette ne­ve­lő­szü­le­i­nek ke­resztfiát, hogy a gyám­ügy ki­emelje a csa­lád­ból. Bör­tönbe ke­rül­het.

Karácsonyra 100 forint lesz a tojás?

Karácsonyra 100 forint lesz a tojás?

Hi­he­tet­len vál­to­zás: pár hó­napja még az ideg­mé­reg-bot­rány miatt ke­rül­ték az em­be­rek a to­jást, most vi­szont az ára miatt. Ijesz­tően drá­gul.

Hi­he­tet­len vál­to­zás: pár hó­napja még az ideg­mé­reg-bot­rány miatt ke­rül­ték az em­be­rek a to­jást, most vi­szont az ára miatt. Ijesz­tően drá­gul.

Egy eltévedt családot kellett kimenteni a bakonyi erdőből

Egy eltévedt családot kellett kimenteni a bakonyi erdőből

Nem ta­lál­ták a vissza­utat.

Tú­rá­ju­kon le­té­ved­tek a jel­zett tu­ris­ta­ös­vény­ről és nem ta­lál­ták a vissza­utat.

Nem mindennapi: egy kórházban lábadozott a két horrorbaleset túlélője

Nem mindennapi: egy kórházban lábadozott a két horrorbaleset túlélője

A re­ha­bi­li­tá­ción egy­más­nak adott erőt M. Krisz­to­fer és Bur­kus Va­nes­sza, mind­ket­ten kó­má­ból éb­red­tek.

Rendőrök mentették meg az autóban a magára hagyott csecsemőt Tatán

Rendőrök mentették meg az autóban a magára hagyott csecsemőt Tatán

Já­ró­ke­lők hív­ták a rend­őr­sé­get. A gye­re­ket a ka­pi­tány­ságra vit­ték.

Já­ró­ke­lők hív­ták a rend­őr­sé­get. A gye­re­ket a ka­pi­tány­ságra vit­ték.

30 évig börtönben marad a szentendrei kétgyermekes édesanya gyilkosa

30 évig börtönben marad a szentendrei kétgyermekes édesanya gyilkosa

Előre ki­ter­vel­ten, kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett em­ber­ölés miatt.

Előre ki­ter­vel­ten, kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett em­ber­ölés­ben ta­lál­ták bű­nös­nek.

Ezért nem jut minden asztalra libahús Márton-napkor

Ezért nem jut minden asztalra libahús Márton-napkor

Bár a hi­­va­­ta­­los nyi­­lat­­ko­­za­­tok arról szól­­nak, hogy az év eleji ma­­dár­­influ­enza el­­le­­nére lesz elég li­­ba­­hús, a piaci áru­­sok azt mond­­ják, jó lesz si­etni!

Váratlan fordulat: már nem csak allergiásokra támad
a parlagfű

Váratlan fordulat: már nem csak allergiásokra támad
a parlagfű

Teát, ola­jat, vi­rág­esszen­ciát von­tak ki a for­ga­lom­ból Ma­gyar­or­szá­gon, mert mér­gező par­lag­fü­vet tar­tal­maz­tak.

Felmászott a villanyoszlopra és meghalt egy férfi Szombathelyen

Felmászott a villanyoszlopra és meghalt egy férfi Szombathelyen

Ko­ráb­ban több­ször fe­nye­ge­tő­zött azzal, hogy meg­öli magát.

A 30 éves fi­a­tal­em­ber ko­ráb­ban több­ször fe­nye­ge­tő­zött azzal, hogy meg­öli magát.

Új fejlemény a Soroksáron meggyilkolt kocogó nő ügyében

Új fejlemény a Soroksáron meggyilkolt kocogó nő ügyében

Az ed­di­gi­hez ké­pest egy hom­lok­egye­nest új te­ó­ri­á­val állt elő egy volt zsaru.

Az ed­di­gi­hez ké­pest egy hom­lok­egye­nest új te­ó­ri­á­val állt elő egy volt zsaru.

Balesetet okozott
az anya, nem kaphat ennél súlyosabb ítéletet

Balesetet okozott az anya, nem kaphat ennél súlyosabb ítéletet

Az asszony ta­pasz­ta­lat­lan sofőr volt, elő­zés­kor rosszul mérte fel a tá­vol­sá­got. Bár pró­bált kor­ri­gálni, saj­nos nem járt si­ker­rel.

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Az ügy­ben to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

Ha­lála után vil­lant fel egy poszt T. Ist­ván Fa­ce­book ol­da­lán. Bár a rej­télyre ér­ke­zett ma­gya­rá­zat, a drá­mai tett miatt azon­ban to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Jövő pén­te­ken indul ha­zánk­ban a Black Fri­day, a nagy le­ára­zá­sok napja. Sokan spó­rol­nak, mások mér­ge­sek.

Jövő pén­te­ken indul ha­zánk­ban a Black Fri­day, azaz a fe­kete pén­tek, a nagy le­ára­zá­sok napja, ám akad­nak ke­res­ke­dők, akik az ame­ri­ka­ik­hoz iga­zodva no­vem­ber 24-én ak­ci­óz­nak. Sokan ren­ge­te­get spó­rol­nak, míg mások jog­gal mér­ge­sek, mert le­ma­rad­tak a ki­sze­melt por­té­ká­ról.

Te is adhatsz nevet ennek a kisbolygónak

Te is adhatsz nevet ennek a kisbolygónak

De az is elő­for­dul­hat, hogy rög­tön két nevet is kell adni nekik. A NASA-nál lehet le­adni az öt­le­te­ket, még he­te­kig lehet sza­vazni a le­het­sé­ges be­ce­név­ről.

De az is elő­for­dul­hat, hogy rög­tön két nevet is kell adni nekik. A NASA-nál lehet le­adni az öt­le­te­ket, még he­te­kig lehet sza­vazni a le­het­sé­ges be­ce­név­ről.

Édesanyjuk feltételezett gyilkosát pártolják a gyerekek

Édesanyjuk feltételezett gyilkosát pártolják a gyerekek

Három évvel a fi­a­tal gyógy­tor­násznő ha­lála után a csa­ládja még min­dig küzd az igaz­sá­gért.

Három évvel a fi­a­tal gyógy­tor­násznő ha­lála után a csa­ládja még min­dig küzd az igaz­sá­gért.

Megvan, kik járnak a legrosszabbul a metrófelújítással

Megvan, kik járnak a legrosszabbul a metrófelújítással

Be­szo­rul­nak a du­góba az au­tó­sok.

Az első napok ta­pasz­ta­la­tai alap­ján sok köz­le­kedő rosszul járt a 3-as metró ki­esé­sé­vel járó vál­to­zá­sok­kal - és ez biz­to­san így marad a kö­vet­kező egy évben.

Ennyivel költenek többet az autósok a gyártók hatalmas hazugsága miatt

Ennyivel költenek többet az autósok a gyártók hatalmas hazugsága miatt

Meg­döb­bentő ada­tok lát­tak nap­vi­lá­got: az Eu­ró­pá­ban for­ga­lomba he­lye­zett új gép­ko­csik közel más­fél­szer töb­bet esz­nek.

Bizarr részleteket árult el kikötözős szexjátékukról a prostituált gyilkosa

Bizarr részleteket árult el kikötözős szexjátékukról a prostituált gyilkosa

S. László nem tar­totta ma­gá­ban, ho­gyan foj­totta meg aktus köz­ben a 24 éves nőt, aki­nek holt­tes­tét az út szé­lén hagyta.

Metrófelújítás: ezek az első nap tanulságai

Metrófelújítás: ezek az első nap tanulságai

Úgy tűnt, az uta­sok hall­gat­tak a BKK-ra: jól mű­kö­dött a met­ró­pót­lás.

Az első napon úgy tűnt, az uta­sok hall­gat­tak a köz­le­ke­dési cégre: jól mű­kö­dött a met­ró­pót­lás, nem volt nagy a zsú­folt­ság.

Metrópótlás: mitől működik a rendszer, hova lesz a rengeteg utas?

Metrópótlás: mitől működik a rendszer, hova lesz a rengeteg utas?

Sok köz­le­ke­dő­nek kel­lett vál­toz­tatni szo­ká­sain.

Sok köz­le­ke­dő­nek kel­lett vál­toz­tatni szo­ká­sain.

Több országban is megváltoztatták a Nutella összetevőit, hazánk sem kivétel

Több országban is megváltoztatták a Nutella összetevőit, hazánk sem kivétel

Nem hiába rob­bant feb­ru­ár­ban az élel­mi­szer-bot­rány. A vég­ered­mény azon­ban így is el­gon­dol­kod­tató.

Mindent elmondott fia utolsó pillanatairól a gyászoló dámóci édesanya

Mindent elmondott fia utolsó pillanatairól a gyászoló dámóci édesanya

Az asszony na­gyon nehéz na­po­kat él meg.

Az asszony na­gyon nehéz na­po­kat él meg, 14 éves fia meg­halt.

Nem sejtette a borsodi pár, hogy a halálba indulnak

Nem sejtette a borsodi pár, hogy a halálba indulnak

A 37-es úton egy autó a sem­mi­ből be­lé­jük csa­pó­dott, mind­ket­ten ször­nyet­hal­tak.

A 37-es úton egy autó a sem­mi­ből be­lé­jük csa­pó­dott, mind­ket­ten ször­nyet­hal­tak.

Ilyen jó hírt még nem hallottál a magyarországi Nutelláról

Ilyen jó hírt még nem hallottál a magyarországi Nutelláról

Meg­vál­toz­tat­ták a mo­gyo­ró­krém össze­te­vőit Ma­gyar­or­szá­gon!

Meg­vál­toz­tat­ták a mo­gyo­ró­krém össze­te­vőit Ma­gyar­or­szá­gon! Ije­de­lemre semmi ok, az édes­szá­júak to­vábbra is na­gyon elé­ge­det­tek le­het­nek a fen­sé­ges, mo­gyo­rós-ka­kaós krém ízé­vel. Pedig csök­ken­tet­ték a cu­kor­tar­tal­mát.

Meglepő részletek: kiderült, hogy bánnak Bróker Marcsival a börtönben

Meglepő részletek: kiderült, hogy bánnak Bróker Marcsival a börtönben

Bró­ker Mar­csi pere ma kez­dő­dik, az asszony még ta­ka­rít is a bör­tön­ben...

Bró­ker Mar­csi pere ma kez­dő­dik, ki­de­rült, mit csi­nál a bör­tön­ben. A lu­xus­hoz szo­kott asszony még ta­ka­rít is...

Így indult a metrópótlós reggel

Így indult a metrópótlós reggel

Ki­men­tünk meg­nézni, mi­ként vi­se­lik a he­lyiek, hogy el­vet­ték a met­ró­ju­kat.

Ki­men­tünk meg­nézni, mi­ként vi­se­lik a he­lyiek, hogy el­vet­ték a ked­venc met­ró­ju­kat.

Kezdődik: itt az első halálos áldozata a fűtési szezonnak

Kezdődik: itt az első halálos áldozata a fűtési szezonnak

Pes­ter­zsé­be­ten kö­ve­telt elő­ször éle­tet az idei fű­tési sze­zon. Vajon hány ha­lál­ese­tet hoz még ez a tél, és mit te­he­tünk, hogy ne így le­gyen?

Pes­ter­zsé­be­ten kö­ve­telt elő­ször éle­tet az idei fű­tési sze­zon. Vajon hány ha­lál­ese­tet hoz még ez a tél, és mit te­he­tünk, hogy ne így le­gyen? Ta­valy ti­zen­ha­tan hal­tak meg szén­mon­oxid-mér­ge­zés­ben.