POLITIK

INSIDER

Sose volt ennyire őrült az áprilisi időjárás

Sose volt ennyire őrült az áprilisi időjárás

Nem­csak sze­szé­lyes, hanem szél­ső­sé­ges is idén az áp­ri­lisi idő­já­rás!

Nem­csak sze­szé­lyes, hanem szél­ső­sé­ges is idén az áp­ri­lisi idő­já­rás, ami­nek a kö­vet­kez­mé­nyeit most is vi­sel­jük.

Villám csapott egy édesapába Gyömrőn

Villám csapott egy édesapába Gyömrőn

Sú­lyos égési sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a Gyöm­rőn élő B. Zsol­tot.

Sú­lyos égési sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a Gyöm­rőn élő B. Zsol­tot, akibe a hét­fői nagy fel­hő­sza­ka­dás során csa­pott bele a vil­lám. A Ri­post-nak meg­szó­lalt a szem­tanú.

Ilyenek voltak Magyari Béla utolsó napjai: csalódottan halt meg az űrhajós

Ilyenek voltak Magyari Béla utolsó napjai: csalódottan halt meg az űrhajós

A ma­gyar űr­ha­jós a házát árulta, a bú­tort is el­vit­ték. Mel­lő­zött­nek érezte magát, az utolsó hó­nap­jai ke­se­rűen tel­tek...

Megszólalt Gyárfás: ez a véleménye az új hangfelvételről

Megszólalt Gyárfás: ez a véleménye az új hangfelvételről

Gyár­fás Tamás örül az új fel­vé­tel­nek..

Gyár­fás Tamás örül annak, hogy vá­gat­lan, nem ma­ni­pu­lált hang­fel­vé­tel van a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda bir­to­ká­ban..

Afrikai sertéspestis ölt Heves megyében

Afrikai sertéspestis ölt Heves megyében

AHe­ves me­gyei Gyön­gyös-Gyön­gyös­ha­lász Föld­tu­laj­do­nosi Va­dász­tár­sa­ság te­rü­le­tén ta­lál­tak a szak­em­be­rek af­ri­kai ser­tés­pes­tis­sel fer­tő­zött vad­disz­nó­te­te­met.

A Heves me­gyei Gyön­gyös-Gyön­gyös­ha­lász Föld­tu­laj­do­nosi Va­dász­tár­sa­ság te­rü­le­tén ta­lál­tak a szak­em­be­rek af­ri­kai ser­tés­pes­tis­sel fer­tő­zött vad­disz­nó­te­te­met.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Most közölték: ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Most közölték: ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Még a vá­sár­lást iga­zoló nyugta be­mu­ta­tása sem szük­sé­ges.

Még a vá­sár­lást iga­zoló nyugta be­mu­ta­tása sem szük­sé­ges. A ké­szü­lé­kek szén-mon­oxid-ki­bo­csá­tása meg­ha­ladja az EU-s sza­bá­lyo­zás­ban meg­ál­la­pí­tott mér­té­ket.

Fenyő-gyilkosság: rossz hírt kapott Gyárfás Tamás

Fenyő-gyilkosság: rossz hírt kapott Gyárfás Tamás

Az üz­let­em­ber ma­ni­pu­lált hang­fel­vé­tel­ről be­szélt, ezt az ál­lí­tá­sát máris meg­cá­fol­ták.

Hihetetlen, mennyibe kerül a cukor

Hihetetlen, mennyibe kerül a cukor

Jól jár, aki idén sze­retne be­főzni! Most ér­de­mes cu­kor­ból "fel­tan­kolni"...

Jól jár, aki idén sze­retne be­főzni! Most ér­de­mes cu­kor­ból "fel­tan­kolni", je­len­tő­sen esett ugyanis az ára az el­múlt he­tek­ben! Nem csak a fi­ze­tendő össze­gek­nek, de az okok­nak is utá­na­jár­tunk.

Megtámadtak és kiraboltak egy kiskunmajsai férfit

Megtámadtak és kiraboltak egy kiskunmajsai férfit

Sze­mé­lyes tár­gya­kat vet­tek el tőle.

Azzal vá­dol­ják őket, hogy a Fé­l­egy­házi úton ta­lál­ható busz­meg­ál­ló­nál egy 42 éves jász­szent­lász­lói férfit bán­tal­maz­tak. Le­tar­tóz­tat­ták őket.

Durva buszbaleset történt, sokan meghaltak

Durva buszbaleset történt, sokan meghaltak

A busz össze­üt­kö­zött egy üzem­anya­got szál­lító ka­mi­on­nal, töb­ben meg­ég­tek.

A busz össze­üt­kö­zött egy üzem­anya­got szál­lító ka­mi­on­nal, töb­ben meg­ég­tek. Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint sokat meg­ha­tak és még töb­ben meg­sé­rül­tek, őket a helyi kór­házba szál­lí­tot­ták el­lá­tásra. Akad­nak olya­nok, akik­nek el­tört keze, il­letve a lába, mások pedig meg­ég­tek.

Sokkoló! Gyerekek előtt lincselték meg a férfit - Videó

Sokkoló! Gyerekek előtt lincselték meg a férfit - Videó

Min­denki vé­gig­nézte, amit mű­vel­tek a férfi­val. Vi­de­óra vet­ték, és meg­osz­tot­ták a fel­vé­telt min­den­ki­vel...

Vi­de­óra vet­ték, és meg­osz­tot­ták a fel­vé­telt min­den­ki­vel... A vi­deón a 41 éves ka­na­dai Se­bas­tian Wo­od­roffe meg­gyil­ko­lása lát­ható. A helyi média sze­rint azért ölték meg a férfit, mert azt gya­ní­tot­ták, hogy ő le­he­tett az, aki előtte két fej­lö­vés­sel meg­gyil­kolta a kö­zös­ség sámán-gyó­gyí­tó­ját.

Kiakadtak a lakók! Elegük van a lomtalanításból

Kiakadtak a lakók! Elegük van a lomtalanításból

Óri­ási a rumli a bu­da­pesti III. ke­rü­let­ben, ahol most van a szo­ká­sos ta­va­szi lom­ta­la­ní­tás.

Óri­ási a rumli a bu­da­pesti III. ke­rü­let­ben, ahol most van a szo­ká­sos ta­va­szi lom­ta­la­ní­tás. Me­gint teli van mo­csok­kal a város.

Turistabusz zuhant le egy hídról, sokan meghaltak

Turistabusz zuhant le egy hídról, sokan meghaltak

A kék színű busz a te­te­jére for­dult.

A kék színű busz a te­te­jére for­dult. Több men­tő­csa­pat is ér­ke­zett a hely­színre, hogy minél ha­ma­rabb el tud­ják látni a sé­rül­te­ket.

Durva dolgot mondott Gyárfásról állítólagos zsarolója

Durva dolgot mondott Gyárfásról állítólagos zsarolója

Im­rich K. nem mon­dott szép dol­go­kat.

"Nekem mind­egy, hogy meg­dög­lik vagy ki­vi­rág­zik" - mondta a Gyár­fás Tamás zsa­ro­ló­ja­ként em­lí­tett Im­rich K.

Öngyilkos lett egy férfi Angyalföldön

Sokkoló! Gumilövedékkel nyakon lőtte magát, majd leugrott a hatodikról

Ször­nyű csa­ládi dráma hely­színe volt a tíz­eme­le­tes pa­nel­ház­sor.

Ször­nyű csa­ládi dráma hely­színe volt a tíz­eme­le­tes pa­nel­ház­sor Bu­da­pes­ten.

Elfelezték a pedofil tanár büntetését - Videó

Meglepő ítélet: elfelezték a pedofil tanár büntetését - Videó

Sze­xu­á­lis vissza­élés­sel vá­dol­ták.

Nyu­godt lép­tek­kel, hal­vány mo­sollyal az arcán ér­ke­zett a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék bí­ró­sá­gára az az isa­szegi tanár.

Döbbenetes részletek: kisgyereket is hátba lőtt a fehérvári orvlövész

Döbbenetes részletek: kisgyereket is hátba lőtt a fehérvári orvlövész

El­ren­del­ték a férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

El­ren­del­ték a férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Hiába kér­tek másik so­főrt a dol­go­zók a mun­kás­buszra. Tra­gé­dia lett a vége.

Jégeső csaphat le az országra, durva hidegfront érkezik

Jégeső csaphat le az országra, durva hidegfront érkezik

Va­sár­nap még csak zápor lehet.

Va­sár­nap még csak néhol kell zá­porra szá­mí­tani, a hétfő azon­ban nem ke­gyel­mez.

Indul a nosztalgia: ilyenek lesznek az új vándortáborok!

Indul a nosztalgia: ilyenek lesznek az új vándortáborok!

Még lehet je­lent­kezni, év­ti­ze­dek után idén újra el­in­dul­nak a ván­dor­tá­bo­rok! Ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés.

Még lehet je­lent­kezni, év­ti­ze­dek után idén újra el­in­dul­nak a ván­dor­tá­bo­rok! Ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés az idén újra el­in­dí­tott ván­dor­tá­bor prog­ramra.

Üledékdarabok voltak a visszahívott Riska tejben

Üledékdarabok voltak a visszahívott Riska tejben

Ve­szély­te­len a tej, amit a Tesco vissza­hí­vott a tej­ben ta­lált kis­mé­retű üle­dék­da­rab­kák miatt.

Ve­szély­te­len a tej, amit a Tesco vissza­hí­vott a tej­ben ta­lált kis­mé­retű üle­dék­da­rab­kák miatt - kö­zölte a gyártó Al­földi Tej Kft.

Hihetetlen, mit terveznek Budapesten, tömegeket érint

Hihetetlen, mit terveznek Budapesten, tömegeket érint

Ala­po­san meg­vál­toz­hat a tö­meg­köz­le­ke­dés a fő­vá­ros­ban, ha va­lóra vál­nak ezek az el­kép­ze­lé­sek.

Élbolyban a magyar szervátültetés

Élbolyban a magyar szervátültetés

Vi­lág­szín­vo­nalú si­ke­re­ket ért el a ma­gyar egész­ség­ügy.

Vi­lág­szín­vo­nalú si­ke­re­ket ért el a ma­gyar egész­ség­ügy a szerv­át­ül­te­té­sek terén. Már­ci­us­ban si­ke­re­sen el­vé­gez­ték az első hazai, gyer­me­ken vég­re­haj­tott tü­dő­át­ül­te­tést.

Megszületett az ítélet az isaszegi pedofil tanár ügyében

Megszületett az ítélet az isaszegi pedofil tanár ügyében

A bí­ró­ság sze­xu­á­lis vissza­élés­sel vá­dolta meg a 47 éves tör­té­ne­lem és er­kölcs­tan ta­nárt.

A bí­ró­ság sze­xu­á­lis vissza­élés­sel vá­dolta meg a 47 éves tör­té­ne­lem és er­kölcs­tan ta­nárt. Sz. Ró­ber­tet első fokon a Gö­döl­lői Já­rás­bí­ró­ság az isa­szegi ta­nárt 8 év le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítélte. Még 2017 áp­ri­li­sá­ban bu­kott ki a bot­rány, mi­sze­rint egy fi­a­tal di­ák­já­val mé­lyebb kap­cso­la­tot kez­dett ápolni.

Ezzel a trükkel járják a csalók a paneleket

Ezzel a trükkel járják a csalók a paneleket

Már a közös kép­vi­selő is je­lezte a la­kók­nak a prob­lé­mát.

Már a közös kép­vi­selő és az egyik nagy szol­gál­tató is fi­gyel­mez­tette a la­kó­kat, ne dől­je­nek be az új át­ve­rés­nek! Saj­nos akadt, akit fel­ül­tet­tek a bű­nö­zők.

Újraindulhat a várpalotai horrorhinta

Újraindulhat a várpalotai horrorhinta

A na­pok­ban adják vissza a a sú­lyos bal­ese­tet okozó hin­tát.

A na­pok­ban kapja vissza a rend­őr­ség­től a sú­lyos bal­ese­tet okozó vár­pa­lo­tai hor­ror­hin­tát az üze­mel­te­tője, a "Vurst­li­ki­rály".

Végigsírta a mentést ez a mozgólépcsőbe szorult kutya Budapesten - Fotó

Végigsírta a mentést ez a mozgólépcsőbe szorult kutya Budapesten - Fotó

Ször­nyű nyü­szí­tésre let­tek fi­gyel­me­sek az uta­sok a Cor­vin-ne­gyed­nél.

Ször­nyű nyü­szí­tésre let­tek fi­gyel­me­sek az uta­sok a bu­da­pesti Cor­vin-ne­gyed alul­já­ró­já­nak moz­gó­lép­cső­jé­nél. A szer­ke­zetbe ugyanis be­szo­rult egy ku­tyus, me­lyet ál­lat­or­vos­nak kel­lett el­lát­nia. A szo­morú eset rész­le­tei meg­döb­ben­tőek.

Fordulat a Fertő tóban talált holttest ügyében

Izgalmas fordulat történt a Fertő tóban talált holttest ügyében

Fel­pisz­kálta az oszt­rák saj­tót a múlt hét pén­te­ken, a Fertő tóban ta­lált torzó. Ko­moly, ma­gyar­or­szági vo­nat­ko­zású ta­lál­ga­tá­sok in­dul­tak...

Fel­pisz­kálta az oszt­rák saj­tót a múlt hét pén­te­ken, a Fertő tóban ta­lált torzó. Ko­moly, ma­gyar­or­szági vo­nat­ko­zású ta­lál­ga­tá­sok in­dul­tak, ugyan­ak­kor ide­haza fi­gye­lemre méltó be­je­len­tés ér­ke­zett az ügy­ben. Máris jön­nek a rész­le­tek!

Végre lőttek itthon a silány élelmiszereknek? Nagy előrelépés történt

Végre lőttek itthon a silány élelmiszereknek? Nagy előrelépés történt

Meg­szűn­het a fel­há­bo­rító ket­tős mérce!

Szá­mos te­rü­le­ten meg­szűn­het a tö­me­ge­ket fel­há­bo­rító ket­tős mérce!

Ennél jobb hírt nem is adhatnánk az idei eperről

Ennél jobb hírt nem is adhatnánk az idei eperről

Ki­vá­ló­nak ígér­ke­zik az idei eper­sze­zon: jót tett a gyü­mölcs­nek az idő­já­rás, ol­csóbb lesz a hazai, mint ta­valy! Már meg­je­lent a pi­a­co­kon az idei ma­gyar eper.

Jobbat nem is kívánhatnánk: nem várt meleggel jön a ragyogó idő

Jobbat nem is kívánhatnánk: nem várt meleggel jön a ragyogó idő

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk, de eső már egy­ál­ta­lán nem vár­ható.

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Az egy­kori úszó­el­nök vesz­tét egy hang­fel­vé­tel okoz­hatja, ami­vel ál­lí­tó­lag ő maga sé­tált be a rend­őr­ségre...

Így néz majd ki az új 50 forintos érme

Így néz majd ki az új 50 forintos érme

Új 50 fo­rin­tos érmét bo­csá­ta­nak ki.

Új 50 fo­rin­tos érmét bo­csá­ta­nak ki a Ma­gyar­or­szá­gon meg­ren­de­zendő jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság al­kal­má­ból.

18 éve tolószékben él, már másodjára vett részt a félmaratonon

18 éve tolószékben él, már másodjára vett részt a félmaratonon

Két óra, hét má­sod­perc - ennyi idő alatt tel­je­sí­tet­ték le a Vi­vi­cit­tát.

Két óra, hét má­sod­perc - ennyi idő alatt tel­je­sí­tet­ték le a Vi­vi­cit­tát.

A tüdőátültetett kislány megható üzenete - Videó

A magyar kislány megható üzenete a bravúros tüdőátültetés után - Videó

Si­ke­res volt a műtét.

Je­len­leg re­ha­bi­li­tá­ción van az a bol­dog kis­lány, aki végig haj­tot­ták a tü­dő­át­ül­te­tést.

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

A lá­nyok nem is gon­dol­ták, hogy va­laha egy­másra ta­lál­nak, ám az in­ter­net cso­dákra képes...

Hihetetlen, mit művelt a dunakeszi pedofil

Hihetetlen, mit művelt a dunakeszi pedofil

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték a 38 éves Sz. A.-t a du­na­ke­szi já­rás­bí­ró­sá­gon. A férfi be­is­merte: éve­ken át sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot foly­ta­tott ne­velt lá­nyá­val, aki most 15 éves.

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a 38 éves Sz. A. a du­na­ke­szi já­rás­bí­ró­sá­gon. Éve­kig sze­xu­á­lis kap­cso­lata volt ne­velt lá­nyá­val.

Fenyő-gyilkosság: részletes vallomást tett Gyárfás Tamás

Fenyő-gyilkosság: részletes vallomást tett Gyárfás Tamás

Rész­le­tes val­lo­mást tett Gyár­fás Tamás, a Fenyő-gyil­kos­ság gya­nú­sí­tottja.

Rész­le­tes val­lo­mást tett Gyár­fás Tamás, a Fenyő-gyil­kos­ság gya­nú­sí­tottja.

Rettenetes mi derült ki a Fertő tavi holttestről: bajba kerülhet a hentes

Rettenetes mi derült ki a Fertő tavi holttestről: bajba kerülhet a darnózseli hentes

Az Ö24 sze­rint leg­na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel a dar­nó­zseli hen­tes fe­le­sé­géé, K. Ju­di­téi le­het­nek a Fertő tóban meg­ta­lált test­ré­szek...

Újabb részletek Gyárfás előállításáról: megszólal a nyomozó

Újabb részletek Gyárfás előállításáról: megszólal a nyomozó

Gyár­fást gyil­kos­ság miatt vit­ték be.

Gyár­fás Ta­mást a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség volt el­nö­két a Fenyő-gyil­kos­ság­gal gya­nú­sít­ják...

Újabb fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: őrizetben ül Gyárfás Tamás

Újabb fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: őrizetben ül Gyárfás Tamás

Ki­hall­ga­tása után pedig őri­zetbe is vet­ték Gyár­fás Ta­mást.

Kedd dél­után elő­ál­lí­tot­ták Gyár­fás Ta­mást, a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség volt el­nö­két, akit a Fenyő-gyil­kos­ság ügyé­ben gya­nú­sí­tott­ként vit­tek be a rend­őrök. A 69 éves férfit a ki­hall­ga­tás után bűn­ügyi őri­zetbe vet­tek - írja az MTI.

Sokkoló részletek derültek ki a traktorral kiforgatott csecsemőről

Sokkoló részletek derültek ki a traktorral kiforgatott csecsemőről

Di­rekt tit­kol­hatta el a ter­hes­sé­gét az anya...

Di­rekt tit­kol­hatta el a ter­hes­sé­gét az anya, aki több gyer­me­ket is szült...

Elborzadtak a vevők az áruházban azon, amit a rizsben találtak

Elborzadtak a vevők az áruházban azon, amit a rizsben találtak

23 kü­lön­böző rizst vizs­gál­tak.

Szu­per­mar­ket­ben, il­letve bio­bolt­ban kap­ható 23 kü­lön­böző rizst és 10 féle puffasz­tott rizst vizs­gál­tak la­bo­ra­tó­ri­um­ban.

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Mo­dern ké­szü­lé­kekre szá­mít­ha­tunk.

Nyár­tól több új, mo­dern, érin­tő­kép­er­nyős jegy­ér­té­ke­sítő au­to­ma­tát te­le­pít a MÁV. A ké­szü­lé­kek­kel töb­bek közt a hosszas sor­ban ál­lást akar­ják el­ke­rülni.

Visszahívták! Mi lehet a baj a Tescóban a Riska tejjel

Visszahívták! Mi lehet a baj a Tescóban a Riska tejjel?

Biz­ton­sági okok miatt vissza­hívta üz­le­te­i­ből a Tesco a jú­lius végi le­já­ratú, 1,5%-os Riska UHT tejet.

Biz­ton­sági okok miatt vissza­hívta üz­le­te­i­ből a Tesco a jú­lius végi le­já­ratú, 1,5%-os Riska UHT tejet.

A fél világnak feladták a leckét ezek a magyar lányok

A fél világnak feladták a leckét ezek a magyar lányok

Ma­te­ma­ti­kai esély­la­tol­ga­tás he­lyett jöj­jön a két napos, kü­lön­le­ges fi­ren­zei meg­mé­ret­te­tés vég­ered­mé­nye!

Nem az volt a kér­dés, hogy ma­te­ma­ti­ka­i­lag van-e esé­lyük a győ­ze­lemre a ha­zán­kat kép­vi­selő lá­nyok­nak, hanem az, va­ló­já­ban hogy sze­re­pel­nek a két napon ke­resz­tül zajló, kü­lön­le­ges fi­ren­zei meg­mé­ret­te­té­sen. Máris el­árul­juk a sze­mé­lyes, il­letve a csa­pat­ered­mé­nye­ket!

Kiközösítették, ezért milliókat lopott egy diáklány

Kiközösítették, ezért milliókat lopott egy diáklány

A lány az any­já­nak is meg­döb­bent.

A lány az any­já­nak azt mondta, hogy a pénz egy is­me­ret­len férfi­tól van, aki arra kérte, hogy őrizze meg. Osz­tály­tár­sa­i­nak adta a pénz.

Mostantól hivatalosan is tilos túl barna lángost sütni

Mostantól hivatalosan is tilos túl barna lángost sütni

El­in­dul­tak a lán­gos­kom­man­dók!

Jaj annak a lán­gos­sü­tő­nek, ame­lyik túl barna lán­gost ad a ven­dég ke­zébe! Mos­tan­tól a Nébih el­len­őrei jár­ják a lán­go­so­zó­kat, hogy meg­néz­zék, túl­sü­tik-e a ked­velt hazai ételt.

Rovarinvázió: Menetelnek a hangyák, kikeltek a szúnyogok

Kezdődik a rovarinvázió: Menetelnek a hangyák, kikeltek a szúnyogok

A nagy hideg után ér­ke­zett hir­te­len meleg meg­hozta a kel­le­met­len ro­va­ro­kat is.

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

A szom­szé­dok se gon­dol­ták volna.

A férfit el­fog­ták és gya­nú­sí­tott­ként ki­hall­gat­ták. Ki­de­rült, hogy nem­csak a ku­tyát lőtte le, de ko­ráb­ban egy bor­zot is. Meg­lepte a szom­szé­do­kat is.

Váratlan fordulat a kislányát egyedül nevelő vak apuka életében

Váratlan fordulat a kislányát egyedül nevelő vak apuka életében

Fel­mond­tak De­me­ter Vik­tor­nak, ám a férfi op­ti­miz­musa tö­ret­len.

Fel­mond­tak De­me­ter Vik­tor­nak, s bár ez ko­moly ér­vá­gás nekik, a férfi op­ti­miz­musa tö­ret­len.

Ezért kellett drogot csempésznie egy férfinak

Hihetetlen ürügy! Ezért kellett drogot csempésznie egy férfinak

Úgy érezte nincs vá­lasz­tása.

Úgy érezte más­hogy nem tudja meg­ol­dani a prob­lé­má­ját, ezért in­kább bele vá­gott a drog biz­niszbe.

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk.

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk. Pró­bál­juk el­ke­rülni és le­til­tani az is­me­ret­len kül­földi szá­mot.

Elképesztő, hogy mit rögzítettek egy amszterdami reptéren - Videó

Elképesztő, hogy mit rögzítettek egy amszterdami reptéren - Videó

A két rep­téri mun­kás, per­ce­kig csak áll és néz.

A két rep­téri mun­kás, per­ce­kig csak áll és néz. Ré­misztő vi­deót vet­tek fel az amsz­ter­dami rep­té­ren.

Felháborító, hogy mit tettek egy 17 éves fiúval Berettyóújfaluban

Felháborító, hogy mit tettek egy 17 éves fiúval Berettyóújfaluban

A sér­tett édes­apja ment el a rend­őr­ségre fel­je­len­tést tenni.

A sér­tett édes­apja ment el a rend­őr­ségre, hogy fel­je­lentse azo­kat, akik bán­tot­ták a fiát.

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Ele­gük van a szü­lők­nek a te­le­pü­lés ját­szó­te­rein ural­kodó ál­la­po­tok­ból! El­lep­ték a su­han­cok a gye­re­kek ked­velt he­lyeit.

Meglepetésekkel teli hét jön, kegyetlenül elbánik velünk az időjárás

Meglepetésekkel teli hét jön, kegyetlenül elbánik velünk az időjárás

Igazi sze­szé­lyes áp­ri­lisi időre szá­mít­ha­tunk a héten. Lesz eső, zápor, zi­va­tar, de szik­rázó nap­sü­tés is.

Elképesztő, mit járt be Budapesten ez a megszökött papagáj

Elképesztő, mit járt be Budapesten ez a megszökött papagáj

Pél­da­ér­tékű, ahogy a Ha­vanna-la­kó­te­le­pen élők gon­dos­kodni pró­bál­tak egy el­té­vedt pa­pa­gáj­ról.

Pél­da­ér­tékű, ahogy a Ha­vanna-la­kó­te­le­pen élők gon­dos­kodni pró­bál­tak egy el­té­vedt pa­pa­gáj­ról. Több se­gély­kérő poszt is el­lepte a Fa­ce­boo­kot a múlt hét­vé­gén, mi­sze­rint egy ma­gá­nyos Fischer tör­pe­pa­pa­gáj ül­dö­gél a fákon. Máris el­árul­juk, si­ke­rült-e meg­fogni vagy sem!

Fordulat a körmendi gyerekgyilkosság ügyében

Fordulat a körmendi gyerekgyilkosság ügyében

Áp­ri­lis 1-én le­járt a húsz év, el­évült a kör­mendi gye­rek­gyil­kos­ság ügye! Ha nem Tánczos Gábor, hanem más ölte meg a 11 éves Zsófit...

Áp­ri­lis 1-én le­járt a húsz év, el­évült a kör­mendi gye­rek­gyil­kos­ság ügye! Ha nem Tánczos Gábor, hanem va­laki más ölte meg a 11 éves Zsófit...

Elképesztő éjszakai fotók, lélegzetelállító látvány hazánk fölött

Elképesztő éjszakai fotók, lélegzetelállító látvány hazánk fölött

A hi­deg­front zi­va­ta­rok­kal ér­ke­zett.

A hi­deg­front zi­va­ta­rok­kal ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra az éj­szaka.

Közölték a meteorológusok: mennydörgéssel érkezik az esős idő

Közölték a meteorológusok: mennydörgéssel érkezik az esős idő

A kö­vet­kező na­pok­ban meleg időre van ki­lá­tás.

A kö­vet­kező na­pok­ban meleg időre van ki­lá­tás, de több­ször lesz szük­ség es­er­nyőre is.

Újabb sokkoló részletek derültek ki a győri emberrablásról

Újabb sokkoló részletek derültek ki a győri emberrablásról

Rosszul­lé­tek­kel küzd Má­csik Zol­tán fe­le­sége a stressz­től. Az asszonyt tel­je­sen ki­ké­szíti, hogy sze­rető férje el­tűnt.

Rosszul­lé­tek­kel küzd Má­csik Zol­tán fe­le­sége a stressz­től. Az asszonyt tel­je­sen ki­ké­szíti, hogy sze­rető férje el­tűnt. Közel 14 napja ve­szett nyoma a mo­son­ma­gyar­óvári vál­lal­ko­zó­nak. A Ri­post újabb sok­koló rész­le­te­ket tu­dott meg.

Riadtan keresik a rendőrök a több mint egy hónapja eltűnt 14 éves lányt

Riadtan keresik a rendőrök a több mint egy hónapja eltűnt 14 éves lányt

Már­cius eleje óta nem ta­lál­ják Sz­tojka Mer­cé­deszt.

Már­cius eleje óta nem ta­lál­ják Sz­tojka Mer­cé­deszt, aki egy sop­roni gyer­mek­ott­hon­ból tűnt el.

Újabb fordulat a győri emberrablás ügyében

Újabb fordulat a győri emberrablás ügyében

A Ri­post-nak nyi­lat­ko­zott Má­csik Zol­tánné, el­ké­pesztő mit mon­dott.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Má­csik Zol­tán fehér tran­sport­erét Ab­dá­tól nem messze, a Győr-Sas hegy kieső te­rü­le­tén ta­lál­ták meg, tel­je­sen üre­sen. A csa­lád vissza­kapta az autót...

Gyász: elhunyt a legendás magyar üzletember

Gyász: elhunyt a legendás magyar üzletember

67 éves volt.

Csü­tör­tö­kön el­hunyt a si­ke­res író, új­ság­író, kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber, va­la­mint szá­mos te­le­ví­ziós pro­duk­ció szer­zője.

Tehetetlenek az iskolák a trükköző szülőkkel szemben

Tehetetlenek az iskolák a trükköző szülőkkel szemben

Vissza­él­nek a lak­cím­kár­tyá­val...

A szü­lők idén is tö­me­ge­sen élnek a "lak­cím­kár­tya-trük­kel": át­je­len­tik a gye­re­kük lak­cí­mét egy ro­kon­hoz, is­me­rős­höz.

Így trükköztek a lejárati idővel

Így trükköztek a lejárati idővel

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le.

Bru­tá­lis mennyi­ségű, több mint 4,7 ton­ná­nyi élel­mi­szert fog­lal­tak le a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) mun­ka­tár­sai. Az áruk több­sége le­járt sza­va­tos­ságú volt.

Elképesztő, mit művelt a somogyi fiatal, hogy sört lopjon

Elképesztő, mit művelt a somogyi fiatal, hogy sört lopjon

Be­törte egy presszó ab­la­kát, majd félre is ve­zette a rend­őrö­ket egy 17 éves fiú.

Be­törte egy presszó ab­la­kát, majd félre is ve­zette a rend­őrö­ket egy 17 éves fiú.

Megbüntethetjük az élelmiszerrel csaló multikat!

Megbüntethetjük az élelmiszerrel csaló multikat!

Vége a ket­tős élel­mi­szer­mi­nő­ség­nek!

Vége a ket­tős élel­mi­szer­mi­nő­ség­nek! Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság til­tani fogja a ket­tős mi­nő­sé­get!

Meglepődtek a nagyvárosban, ketten is megvették ugyanazt a lakást

Meglepődtek a nagyvárosban, ketten is megvették ugyanazt a lakást

Fel­há­bo­rító eset tör­tént Deb­re­cen­ben: egy férfi több­ször is el­adta la­ká­sát.

Kijár a börtönből a móri mészárosnak hitt bűnöző

Kijár a börtönből a móri mészárosnak hitt bűnöző

Kaiser Edét eddig há­rom­szor en­ged­ték ki a bör­tön­ből, és kö­ze­le­dik a vég­le­ges sza­ba­du­lá­sá­nak az ideje is...

Kaiser Edét eddig há­rom­szor en­ged­ték ki a bör­tön­ből, és kö­ze­le­dik a vég­le­ges sza­ba­du­lá­sá­nak az ideje is...

Trükköznek az elsősök szülei

Trükköznek az elsősök szülei

A szü­lők idén is tö­me­ge­sen élnek a "lak­cím­kár­tya­trük­kel": át­je­len­tik a gye­re­kük lak­cí­mét egy ro­kon­hoz, is­me­rős­höz, hogy jobb is­ko­lába jár­has­son a gye­rek.

A szü­lők idén is tö­me­ge­sen élnek a "lak­cím­kár­tya­trük­kel": át­je­len­tik a gye­re­kük lak­cí­mét egy ro­kon­hoz, is­me­rős­höz, hogy jobb is­ko­lába jár­has­son a gye­rek.

Kivonultak a tűzoltók, nem mindennapi eset történt Hajdúnánáson

Kivonultak a tűzoltók, nem mindennapi eset történt Hajdúnánáson

Azon­nal se­gí­tet­tek.

Sze­ren­csére őket nem ér­de­kelte a bajba ke­rült ki­léte, azon­nal se­gí­tet­tek.

Megható történet: egy kosárkában kezdték az életet, 18 év után találtak egymásra

Megható történet: egy kosárkában kezdték az életet, 18 év után találtak egymásra

Két ide­gen gye­rek, aki­ket egy­szerre tol­tak ki a szü­lő­szo­bá­ból 18 éve... azóta nem ta­lál­koz­tak.

Újraírják híres költők műveit a diákok

Újraírják híres költők műveit a diákok

A pá­lyá­zat révén a mo­bi­los, like-olós ge­ne­rá­ci­ó­hoz is kö­ze­lebb ke­rül­het­nek a ver­sek, az új­ra­gon­dolt köl­te­mé­nye­ket a pá­lyá­zók be­mu­tat­hat­ják az in­ter­ne­ten.

A pá­lyá­zat révén a mo­bi­los, like-olós ge­ne­rá­ci­ó­hoz is kö­ze­lebb ke­rül­het­nek a ver­sek.

Üzent Zoltán lánya az emberrablóknak

Üzent Zoltán lánya az emberrablóknak

A Ri­post ha­sáb­jain üzent azok­nak, akik el­ra­bol­ták az apját.

A Ri­post ha­sáb­jain üzent azok­nak, akik el­ra­bol­ták az apját. Ke­re­sik azt a csa­lád­apát, aki­nek már­cius 31-én nyoma ve­szett egy Győr­höz kö­zeli ben­zin­kút­nál, mi­u­tán kö­vetni kez­dett egy szürke ko­csit saját au­tó­já­val.

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Petra és ba­rát­nője 14 éves volt, ami­kor meg­ver­tek egy lányt.

Petra és ba­rát­nője 14 éves volt, ami­kor fél­té­keny­ség­ből meg­ver­tek egy lányt. A bí­ró­ság ja­ví­tó­in­té­zetbe küldte őket.