POLITIK

INSIDER

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Már a rend­őr­ség is nyo­moz!

Nincs meg­ál­lás: szív­meg­ál­lást okozó kap­szu­lák­kal ti­ze­del­nék a ba­rát­sá­gos há­zi­ál­la­to­kat. Már a rend­őr­ség is nyo­moz!

Ennyire durvára senki sem számított: elviselhetetlen hideget hoz a front

Ennyire durvára senki sem számított: elviselhetetlen hideget hoz a front

A hús­vé­tot meg­úsz­tuk, csak a szél za­vart be ki­csit... Mos­tan­tól azon­ban nem ke­gyel­mez az idő­já­rás!

Vége a négy évszaknak? Teljesen megbolondult az időjárás!

Vége a négy évszaknak? Teljesen megbolondult az időjárás!

Hová lett a ta­vasz? A hónap ele­jén még me­leg­re­kor­dok dől­tek meg, nyá­rias volt az idő, most el­akad­nak a hóban a jár­mű­vek.

Barátokat és munkát szeretne az agydaganatból gyógyuló fiú!

Barátokra vágyik az agydaganatból gyógyuló fiú!

Me­den­cé­ben lép­ked a húsz­éves Halas Kál­mán, arcán ha­tal­mas mo­soly. Nagy siker ez annak a fi­a­tal­em­ber­nek, aki ope­rá­ci­ója után alig tu­dott mo­zogni.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

40. születésnapját ünnepli az állatkerti látogatók egyik kedvenc gorillája

40. születésnapját ünnepli az állatkerti látogatók egyik kedvenc gorillája

Li­e­sel, a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert öt­tagú go­rilla csa­pat tagja 40 éves!

Li­e­sel, a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert öt­tagú go­rilla csa­pa­tá­nak leg­idő­sebb tagja, egy­ben az ál­lat­kert har­ma­dik leg­idő­sebb la­kója ma tölti be 40. szü­le­tés­nap­ját.

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

Gulyás Mártont nem törte meg a börtön, egy társkeresőn vigasztalódott

Gulyás Mártont nem törte meg a börtön, azonnal egy speciális társkeresőn vigasztalódott

A ki­sza­ba­du­lás után alig egy órá­val már mo­so­lyogva part­nert ke­re­sett ma­gá­nak a neten...

Erre számíts: mutatjuk, milyen lesz az időjárás az ünnepek alatt!

Erre számíts: mutatjuk, milyen lesz az időjárás az ünnepek alatt!

Vál­to­zé­kony lesz az idő: haj­na­lonta fagy is lehet, nap­köz­ben meg 20 fok meleg. Mikor le­gyen nálad ernyő?

372 milliót örökölt a kutya!

372 millió dollárt örökölt a kutya!

A Vi­gyél haza! Ala­pít­vány tör­vény­mó­do­sí­tást kez­de­mé­nyez.

A Vi­gyél haza! Ala­pít­vány most tör­vény­mó­do­sí­tást kez­de­mé­nyez: aki örö­köl, az ne csak az elő­nyö­ket, hanem a kö­te­le­zett­sé­get is kapja meg,és gon­dos­kod­jon a ku­tyá­ról.

Ezt biztosan nem gondoltad volna: félhavi fizetést költünk a húsvétra

Ezt biztosan nem gondoltad volna: félhavi fizetést költünk a húsvétra

A hús­vét előtti utolsó mun­ka­nap, csü­tör­tök jó eséllyel a ke­res­ke­dők piros betűs ün­nepe lesz.

Elképesztő húsvéti őrület vár ránk

Elképesztő húsvéti őrület vár ránk

Ma és hol­nap min­denki egy­szerre indul útnak! Az idei az első hús­vét, ami­kor négy­na­pos lesz az ünnep, ha­za­in­dul­nak a ven­dég­mun­ká­sok, jön­nek a tu­ris­ták.

Ma és hol­nap min­denki egy­szerre indul útnak! Az idei az első hús­vét, ami­kor négy­na­pos lesz az ünnep, ha­za­in­dul­nak a ven­dég­mun­ká­sok, jön­nek a tu­ris­ták, a nagy­vá­ro­sok­ból ta­va­szi szü­netre men­nek a di­á­kok, és min­denki sze­retne el­jutni a ro­ko­na­i­hoz.

Nem áll le a gyilkos játék: rendőrökhöz fordult egy magyar szülő

Nem áll le a gyilkos játék: rendőrökhöz fordult egy magyar szülő

A rend­őr­ség azt ál­lí­totta, nem kap­tak a Kék Bál­ná­ról be­je­len­tést.

A rend­őr­ség azt ál­lí­totta, nem kap­tak a Kék Bál­ná­ról be­je­len­tést. Ez most meg­vál­to­zott: mégis nyo­moz­nak az ügy­ben!

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

A Ri­post be­vizs­gál­tatja a csir­ke­má­jat!

Sz­lo­vá­ki­á­ban meg­sem­mi­sí­tet­tek 21 tonna fer­tő­zött húst. A ma­gyar üz­le­tek­ben is ren­ge­teg bra­zil csir­ke­máj kap­ható, a Ri­post be­vizs­gál­tatja eze­ket!

Durva lehűléssel érkezik a hidegfront, meglepő dolgokat tartogat

Durva lehűléssel érkezik a hidegfront, meglepő dolgokat tartogat

Eddig él­vez­het­tük a ta­vaszt, mert a héten két­szer is hi­deg­front csap le ránk...

Te vagy a szerencsés? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Te vagy a szerencsés? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 14. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 326 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Nem hiszed el, miért nem oltatják be magukat a magyarok!

Nem hiszed el, miért nem oltatják be magukat a magyarok!

Idén csak a vak­ci­nák fele fo­gyott el.

Noha az influ­enza ellen min­den évben kap­ható oltás, csak a vak­ci­nák fele fo­gyott el. Köz­ben 17 éve nem hal­tak meg annyian influ­en­zá­ban, mint idén.

Több száz kiló ellenőrizetlen húsáru került a kisboltokba

Több száz kiló ellenőrizetlen áru került egy mocskos húsüzemből a boltokba

Össze­sen két al­kal­ma­zot­tal üze­mel az hús­üzem, ahol hat és fél tonna füs­tölt húst fog­lal­tak le.

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Ro­ha­mo­san nő a Crohn-be­te­gek száma, egyre több­ször je­lent­ke­zik már gyer­mek­kor­ban.

Jégesővel támad a hidegfront, ekkor ér ide a lehűlés

Jégesővel támad a hidegfront, ekkor ér ide a lehűlés

Most aztán be­ke­mé­nyít az idő­já­rás! Nem csak a jég­eső ke­se­ríti meg az éle­tün­ket...

Most aztán be­ke­mé­nyít az idő­já­rás! Nem csak a jég­eső ke­se­ríti meg az éle­tün­ket...

Autókat, ablakokat támadhatnak a napokban a madarak

Autókat, ablakokat támadhatnak a napokban a madarak

Ne le­pőd­jünk meg, ha a na­pok­ban furán vi­sel­kedő ma­da­ra­kat lá­tunk, az ud­var­lási idő­szak az oka.

Ne le­pőd­jünk meg, ha a na­pok­ban furán vi­sel­kedő ma­da­ra­kat lá­tunk, az ud­var­lási idő­szak az oka.

Megállíthatatlan a magyar tiniket öngyilkosságba hajszoló Kék Bálna?

Megállíthatatlan a magyar tiniket öngyilkosságba hajszoló Kék Bálna?

Eddig két ma­gyar ál­do­zata van az ön­gyil­kos­ságra buz­dító ki­hí­vás­nak, a szü­lők jog­gal ag­gód­nak gyer­me­ke­i­kért.

Megkerestük a CEU New York-i központját. Csúnyán meglepődtünk...

Megkerestük a CEU New York-i központját. Csúnyán meglepődtünk...

Gon­dol­tuk, meg­ké­rünk né­hány New York-i is­me­rőst, nézze már meg azt a bi­zo­nyos épü­le­tet...

Veronai buszbaleset: Beteg sofőr vitte halálba a gyerekeket!

Veronai buszbaleset: Beteg sofőr vitte halálba a gyerekeket!

V. Já­nos­tól ko­ráb­ban sú­lyos al­vás­za­vara miatt el­vet­ték jo­go­sít­vá­nyát, s kór­ház­ban ke­zel­ték.

El­ké­pesztő dolog de­rült ki a ve­ro­nai busz­tra­gé­di­á­ról! A tra­gé­dia ide­jén ve­zető V. Já­nos­tól ko­ráb­ban sú­lyos al­vás­za­vara miatt el­vet­ték jo­go­sít­vá­nyát, s kór­ház­ban ke­zel­ték. A hosszú, ve­szé­lyes útra mégis el­en­ged­ték, ad­digra vissza­kapta az en­ge­dé­lyét...

Nem kellenek a kis zsenik: ennyit kell tudnia a gyereknek az oviban

Nem kellenek a kis zsenik: ennyit kell tudnia a gyereknek az oviban

Na­gyon ráfér a gye­re­kekre egy is­kola elő­ké­szítő év­fo­lyam, sőt akár egy óvo­dai elő­ké­szítő is - vélik a pe­da­gó­gu­sok.

Magyarországi poloskainvázió: lesújtó adatot közöltek

Magyarországi poloskainvázió: lesújtó adatot közöltek a szakemberek

Hiába bíz­tunk abban, hogy a hideg tél meg­ti­ze­deli a po­los­ka­ál­lo­mányt...

Megrendítő levelet írtak a veronai gyászoló családok: rámutattak a felelősre

Megrendítő levelet írtak a veronai gyászoló családok: rámutattak a felelősre

A ve­ro­nai busz­bal­eset­ben el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói nyílt le­ve­let írtak.

A ve­ro­nai busz­bal­eset­ben el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói nyílt le­vél­ben tu­dat­ták, mik azok a kö­rül­mé­nyek, ame­lyek a tra­gé­di­á­hoz ve­zet­tek.

Szörnyű részletek derültek ki a debreceni lány öngyilkosságáról

Szörnyű részletek derültek ki a debreceni lány öngyilkosságáról

Már ma­gyar ál­do­zata is van az in­ter­ne­tes ki­hí­vás­nak, a Kék Bál­ná­nak.

Ahogy a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt róla, min­den jel arra mutat, hogy már ma­gyar ál­do­zata is van az in­ter­ne­ten ter­jedő ki­hí­vás­nak, a ti­ni­ket ön­gyil­kos­ságba haj­szoló Kék Bálna "já­ték­nak".

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet

Győr­től Mis­kol­cig bár­me­lyik vá­ros­ban fel­buk­kan­hat a bűn­banda.

Győr­től Mis­kol­cig bár­me­lyik vá­ros­ban fel­buk­kan­hat a bűn­banda, ame­lyik szű­rő­vizs­gá­la­tok ál­cá­já­val csá­bítja be az idős be­te­ge­ket.

A háztartások harmadának se jut kacsa- és libahús húsvétkor

A háztartások harmadának se jut kacsa- és libahús húsvétkor

A ma­dár­influ­enza miatt hús­vét­kor is ko­moly kész­let­hi­ányra kell szá­mí­ta­nia a vá­sár­lók­nak.

Egy igazi hőst ünnepel egész Baja

Egy igazi hőst ünnepel egész Baja

Min­denki hős­nek te­kinti a helyi csel­gán­cso­zót, Csi­kós Lász­lót.

Min­denki hős­nek te­kinti Baján a helyi csel­gán­cso­zót, Csi­kós Lász­lót - ő azon­ban nem tartja magát kü­lön­le­ges­nek, sze­rinte tel­je­sen ter­mé­sze­tes, amit tett.

Megnyugtató fordulat: jön az eddigi legnagyobb felmelegedés!

Megnyugtató fordulat: jön az eddigi legnagyobb felmelegedés!

Hét­főn még hűvös időre kell ké­szülni, de kedd­től meg­mu­tatja igazi arcát a ta­vasz.

Kevesebb és drágább lesz idén a méz

Kevesebb és drágább lesz idén a méz

Is­ko­la­padba ül­tet­nék a ma­gyar mé­hé­sze­ket, mert rész­ben a szak­tu­dás hi­á­nya miatt pusz­tult el idén ta­vas­szal a ma­gyar méh­csa­lá­dok egy­har­mada.

Is­ko­la­padba ül­tet­nék a ma­gyar mé­hé­sze­ket, mert rész­ben a szak­tu­dás hi­á­nya miatt pusz­tult el idén ta­vas­szal a ma­gyar méh­csa­lá­dok egy­har­mada.

Halállal riogatva húzzák le az időseket

Halállal riogatva húzzák le az időseket

Ki­ter­jedt bűn­ban­dára buk­kant a Ri­post!

Ki­ter­jedt bűn­ban­dára buk­kant a Ri­post! Or­vosi ál­cá­val, ál­szű­rő­vizs­gá­lat­tal ve­szik rá ál­do­za­ta­i­kat a drága hol­mik meg­vá­sár­lá­sára

Spiccesen is szabad sörbringát vezetni

Jogsi nélkül, spiccesen is vezethetik a sörbringát

Jó buli a be­er­bike, de aka­dá­lyozza a for­gal­mat, és sok­szor ve­szé­lyes is.

Jó buli, vidám dolog a sör­bringa (angol nevén a be­er­bike), de aka­dá­lyozza a for­gal­mat, és sok­szor ve­szé­lyes is.

Fura szexkönyv jelent meg 6 éveseknek

Fura szexkönyv jelent meg 6 éveseknek

Ki­akad­tak a szü­lők az új köny­vecs­kén. Min­dent meg­mu­tat, és sem­mit sem tit­kol. 6-7 éve­se­ket vi­lá­go­sí­tana fel, de vajon a szak­em­be­rek sze­rint is meg­fe­lelő a füzet?

Ki­akad­tak a szü­lők az új köny­vecs­kén. Min­dent meg­mu­tat, és sem­mit sem tit­kol. 6-7 éve­se­ket vi­lá­go­sí­tana fel.

Most kiderül, érkezett-e hozzánk romlott brazil hús!

Most kiderül, érkezett-e hozzánk romlott brazil hús!

A NÉBIH tü­ze­te­sen át­vizs­gálta a lis­tát.

A NÉBIH tü­ze­te­sen át­vizs­gálta a lis­tát, amit a bra­zil hús­bot­rány ki­pat­ta­nása után kap­tak.

Ne vidd haza! Gondot okoz az illegális agancsozás

Ne vidd haza! Gondot okoz az illegális agancsozás

Sokan sze­dik össze az er­dők­ben.

Az utóbbi he­tek­ben kezd­ték le­ved­leni agan­csa­i­kat a szar­va­sok. Az el­hul­laj­tott agan­csok sze­dése, tehát az agan­cso­zás vi­szont til­tott, il­le­gá­lis.

Emberi egészségre ártalmatlan rovarirtó volt a teherautóból kidobott idegméreg

Emberi egészségre ártalmatlan rovarirtó volt a teherautóból kidobott idegméreg

A NAV elől me­ne­külő férfi 42 kg fehér port ha­jí­tott ki kis­te­her­au­tó­já­ból.

A NAVe­lől me­ne­külő férfi 42 kg fehér port ha­jí­tott ki kis­te­her­au­tó­já­ból. Az eset Csong­rád és Békés megye ha­tá­rán tör­tént. Az anyag eső­vel ve­gyülve ideg­mé­reggé vált, de az em­beri egész­ségre ár­tal­mat­lan.

Felkavaró dolgokat mondtak a baleset egyik áldozatának szülei

Felkavaró dolgokat mondtak a Szentendrei úti baleset egyik áldozatának szülei

Bá­lint édes­apja nem tud sza­ba­dulni attól a kép­től, ahogy meg­látta fia tes­tét az asz­fal­ton...

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az áru­sok nem jól tün­te­tik fel az árat.

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát ugyan­ak­kora mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat.

Készülj fel, fájni fog: ezért lesz az idén aranyárban a méz

Készülj fel, fájni fog: ezért lesz az idén aranyárban a méz

El­ké­pesztő oka van annak, hogy az idén még a szo­kott­nál is drá­gább lesz a méz. El­árul­juk, mi tör­tént!

El­ké­pesztő oka van annak, hogy az idén még a szo­kott­nál is drá­gább lesz a méz. El­árul­juk, mi tör­tént!

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt.

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt. Ritka és sér­tet­len le­let­együt­test ta­lál­tak egy árok­ban. A több hétig tartó res­ta­u­rá­lás során még több réz­kori tárgy ke­rült elő az ál­ta­luk ta­lált tárgy­ból.

Horror a budapesti Nagyvásárcsarnokban

Horror a budapesti Nagyvásárcsarnokban

Nem tudni, hon­nan ke­rült a hús az üz­le­tekbe. Ál­lat­kí­sér­le­tek után ma­radt te­te­me­ket árul­tak? A Nébih fel­je­len­tése nyo­mán rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben.

Nem tudni, hon­nan ke­rült a hús az üz­le­tekbe. Ál­lat­kí­sér­le­tek után ma­radt te­te­me­ket árul­tak? A Nébih fel­je­len­tése nyo­mán rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben.

Meleggel érkezik a valódi tavasz, de erre biztos nem készültél fel

Meleggel érkezik a valódi tavasz, de erre biztos nem készültél fel

Megér­ke­zett a fel­me­le­ge­dés, a szél és a fel­hők azon­ban nem tá­gí­ta­nak.

Négy kutyát lőttek ki egyszerre a mezőn

Négy kutyát lőttek ki egyszerre a mezőn

Az ál­la­tok egy­más­hoz vi­szony­lag közel fe­küd­tek a föl­dön Káloz és Dég kö­zött.

Az ál­la­tok egy­más­hoz vi­szony­lag közel fe­küd­tek a föl­dön Káloz és Dég kö­zött, ami­kor rájuk ta­lált a Fema Ál­lat­mentő Egye­sü­let ve­ze­tője. A rend­őr­ség nyo­moz az ügy­ben.

Csalóka fordulat jön az időjárásban: viharosan köszönt be a meleg

Csalóka fordulat jön az időjárásban: viharosan köszönt be a meleg

Va­lódi ta­va­szias meleg jön a jö­vő­hé­ten, de az idő­já­rás na­gyon sze­szé­lyes lesz, a nap­sü­tést több­ször is eső sza­kítja meg.

Könyörtelenül gyalázzák a csecsemőgyilkost közösségi oldalán

Könyörtelenül gyalázzák a csecsemőgyilkost közösségi oldalán

A he­lyiek lát­ha­tóan úgy érzik: végre el­mond­hat­ják vé­le­mé­nyü­ket őszin­tén a lány­ról!

Ez a számsor tett téged gazdaggá!

Ez a számsor tett téged gazdaggá!

Eddig iz­gul­tál? Most meg­mu­tat­juk, mennyit nyer­tél! Mire köl­te­nél 100 mil­lió fo­rin­tot? Ne­künk van pár tip­pünk, meg is mu­tat­juk...

Eddig iz­gul­tál? Most meg­mu­tat­juk, mennyit nyer­tél! Mire köl­te­nél 100 mil­lió fo­rin­tot? Ne­künk van pár tip­pünk, meg is mu­tat­juk...

Ennyit spórolhatsz az illetékek eltörlésén

Ennyit spórolhatsz az illetékek eltörlésén

Húsz­féle il­le­té­ket és díjat tö­röl­tek el egyet­len tör­vény­mó­do­sí­tás­sal.

Húsz­féle il­le­té­ket és díjat tö­röl­tek el egyet­len tör­vény­mó­do­sí­tás­sal, ami je­len­tős meg­ta­ka­rí­tás mind a ma­gán­sze­mé­lyek­nek, mind a vál­lal­ko­zá­sok­nak. Mu­tat­juk, mennyit spó­ro­lunk!

Ügyes trükk! Eltakarták a sebességkorlátozó táblát

Ügyes trükk! Eltakarták a sebességkorlátozó táblát

Már hetek óta tart a Nagy­kő­rösi úti fe­lül­járó fel­újí­tása, ennek ke­vésbé örül­nek az au­tó­sok, aki­ket meg­bün­tet­tek gyors­haj­tá­sért.

Nagy gondban a magyar szülők: Érthetetlen a gyerekek beszéde

Nagy gondban a magyar szülők: Érthetetlen a gyerekek beszéde

Le­hi­dal, cin­kel, fec­cöl, adom - va­lami nem stim­mel a gye­re­kek szó­kin­csé­vel.

Le­hi­dal, cin­kel, fec­cöl, adom - va­lami nem stim­mel a gye­re­kek szó­kin­csé­vel.

Viharos széllel támad az időjárás, ez a hét még fordulatot hoz

Viharos széllel támad az időjárás, ez a hét még fordulatot hoz

Erős szélre, és néhol esőre is kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A hét­vége vi­szont meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Erős szélre, és néhol esőre is kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A hét­vége meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

50 ezer forint a rossz helyre dobott szemét ára!

50 ezer forint a rossz helyre dobott szemét ára!

Öt­ven­ezer fo­rintra bír­sá­gol­hat­nak.

Öt­ven­ezer fo­rintra bír­sá­gol­hat­ják az egész házat egyet­len nem­tö­rő­döm lakó miatt.

Így ünnepelhetsz ma - programok a szabadságharc évfordulóján

Így ünnepelhetsz ma - programok a szabadságharc évfordulóján

Bu­da­pes­ten, vi­dé­ken és kül­föl­dön is tar­ta­nak meg­em­lé­ke­zé­se­ket.

Bu­da­pes­ten, vi­dé­ken és kül­föl­dön is tar­ta­nak meg­em­lé­ke­zé­se­ket ma, az 1848-49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc év­for­du­ló­ján. A ha­gyo­má­nyos ün­nep­sé­gek mel­lett szí­nes prog­ra­mok­kal is vár­ják az ér­dek­lő­dő­ket a már­cius 15-ei ren­dez­vé­nye­ken.

Bátorságból mutat példát a nagybeteg magyar lány

Bátorságból mutat példát a nagybeteg magyar lány

Álom- és ba­kancs­lis­tá­kat ír, au­tog­ra­mo­kat és ké­pes­la­po­kat gyűjt a 18 éves Ba­lázs Dóri.

Álom- és ba­kancs­lis­tá­kat ír, au­tog­ra­mo­kat és ké­pes­la­po­kat gyűjt a 18 éves Ba­lázs Dóri. Po­zi­tív gon­dol­ko­dá­sát bárki meg­iri­gyel­heti.

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Saj­nos van annak alapja, hogy a leg­töb­ben nem bír­ná­nak ki egy napot sem a mo­bil­juk nél­kül.

Legyen elég az áldoktornő hisztériából: odacsap Szirák polgármestere

Legyen elég az áldoktornő hisztériából: odacsap Szirák polgármestere

Meg­alázó, amit a szi­ráki ro­mák­kal művel a média. Egy sze­ren­csét­len ügy kap­csán ne­vet­ség tár­gyává te­szik az egész falut.

Északon készüljenek: hóval csap le a vasárnap

Északon készüljenek: hóval csap le a vasárnap

Az or­szág nagy ré­szén csak eső­vel kell szá­molni, észa­kon azon­ban hó­zá­por is lehet va­sár­nap.

Az or­szág nagy ré­szén csak eső­vel kell szá­molni, észa­kon azon­ban hó­zá­por is lehet va­sár­nap.

Durva viharral érkezik a lehűlés: a hétvégét elmossa az eső

Durva viharral érkezik a lehűlés: a hétvégét elmossa az eső

Hi­deg­front tör be az or­szágba, ami annyira le­hűti a le­ve­gőt, hogy hét­vé­gén még fagyni is fog.

Hi­deg­front tör be az or­szágba, ami annyira le­hűti a le­ve­gőt, hogy hét­vé­gén még fagyni is fog.

Évekig dolgozott fogorvosként a balatoni áldoktor

Évekig dolgozott fogorvosként a balatoni áldoktor

Ku­ruzs­lás miatt emelt vádat a Veszp­rémi Ügyész­ség egy 53 éves férfi ellen, aki or­vosi dip­loma nél­kül prak­ti­zált.

Ku­ruzs­lás miatt emelt vádat a Veszp­rémi Ügyész­ség egy 53 éves férfi ellen, aki or­vosi dip­loma nél­kül prak­ti­zált.

Kényes kérdésben döntött Orbán Viktor

Kényes kérdésben döntött Orbán Viktor

A ma­gyar kor­mányfő nem ment bele egy zsák­ut­cába.

A fran­cia Le Fi­garo sze­rint a ma­gyar kor­mányfő nem ment bele egy zsák­ut­cába.

Sokkoló adatok: családon belül erőszakolják meg a gyerekeket

Sokkoló adatok: családon belül erőszakolják meg a gyerekeket

Bár gye­re­ke­in­ket a szó­ra­ko­zó­he­lyek­től félt­jük, a sze­xu­á­lis erő­szak leg­in­kább ott­hon tör­té­nik meg.

Döbbenet, mi derült ki a 15 éves kislányt megerőszakoló kameruni férfiről

Döbbenet mi derült ki a 15 éves kislányt megerőszakoló kameruni férfiről

A férfi élet­társa kis­hú­gát erő­sza­kolta meg, élet­tár­sáét, aki épp a na­pok­ban ve­szí­tette el közös ba­bá­ju­kat, 6 hó­na­pos ter­hes volt, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia....

Tanóráról tűnt el a 15 éves magyar tini, egy hónap után ment haza

Tanóráról tűnt el a 15 éves magyar tini, egy hónap után ment haza

Éjjel ment haza már­cius 7-én.

Va­lé­ria egy Ba­ra­nya me­gyei köz­ség­ből tűnt el feb­ruár 7-én, egy Pécsre tartó bu­szon lát­ták utol­jára.

Búcsúlevelet hagyott hátra budapesti férfi, egy hete nem találják

Búcsúlevelet hagyott hátra budapesti férfi, egy hete nem találják

A ve­csési Tes­coba in­dult még már­cius 1-jén haj­nal­ban a 43 éves Zol­tán, csak egy marék gyógy­szert vitt ma­gá­val.

A ve­csési Tes­coba in­dult még már­cius 1-jén haj­nal­ban a 43 éves Zol­tán, csak egy marék gyógy­szert vitt ma­gá­val.

Vigyék a lakással az adósságot is!

Vigyék a lakással az adósságot is!

Sokat segít az adó­sok­nak a teg­nap el­fo­ga­dott jog­sza­bály­mó­do­sí­tás.

Sokat segít az adó­sok­nak a teg­nap el­fo­ga­dott jog­sza­bály­mó­do­sí­tás, mi­sze­rint csak tel­jes ér­té­kén, egy év után 90 szá­za­lé­kos áron lehet el­ár­ve­rezni a fe­de­ze­tül szol­gáló in­gat­lant.

Fájdalmas dolgok derültek ki a veronai busztragédiát túlélő gyerekekről

Fájdalmas dolgok derültek ki a veronai busztragédiát túlélő gyerekekről

Az osz­tály­tár­sa­i­kat el­vesztő gye­re­kek ne­he­zen dol­goz­zák fel a tra­gé­diát, meg­ren­dítő dol­go­kat mon­dott az igaz­gató.

Fiatal párnak gratulált Orbán Viktor a lánykérés alkalmából

Fiatal párnak gratulált Orbán Viktor a lánykérés alkalmából

Mol­nár őr­mes­ter a ha­tár­va­dá­szok es­kü­té­te­lén tér­delt le ba­rát­nője elé.

Mol­nár őr­mes­ter a ha­tár­va­dá­szok es­kü­té­te­lén tér­delt le ba­rát­nője elé.

Nyomasztó idő csap le ránk, baljós felhők lepik el az eget

Nyomasztó idő csap le ránk, baljós felhők lepik el az eget

A napot nem sok­szor lát­hat­juk!

Nyo­masztó idő csap le ránk, be­bo­rul az ég, jön az eső...

Elhullott varjakra bukkantak Szegeden

Rettegnek a madárinfluenzától: varjútetemekre bukkantak Szegeden

Több var­jú­te­temre let­tek fi­gyel­me­sek a sze­gedi lakók.

Több var­jú­te­te­met ta­lál­tak a sze­ge­diek. A kör­nyék­be­liek attól tar­tot­tak, hogy ma­dár­influ­enza pusz­títja az ál­la­to­kat.

Erre talán nem gondoltál, ezért képtelenek kifejezni magukat a tinik

Erre talán nem gondoltál, ezért képtelenek kifejezni magukat a tinik

A ti­zen­éves ge­ne­rá­ci­ó­nak ki­sebb a szó­kin­cse ér­zel­mei ki­fe­je­zé­sére.

A ti­zen­éves ge­ne­rá­ci­ó­nak ki­sebb a szó­kin­cse ér­zel­mei ki­fe­je­zé­sére.

Ezzel a módszerrel viszik el a motorokat a lakótelepi rablók

Ezzel a módszerrel viszik el a motorokat a rablók

Ami­kor rend­őrök el­len­őriz­ték a ma­gá­nyos ro­bo­gót, ki­de­rült, hogy egy szom­szé­dos ház­ból vit­ték el a jár­gányt.

Ami­kor rend­őrök el­len­őriz­ték a ma­gá­nyos ro­bo­gót, ki­de­rült, hogy egy szom­szé­dos ház­ból vit­ték el a jár­gányt.

Vasrúddal verték halálra a besztercebányai édesapát

Vasrúddal verték halálra a besztercebányai édesapát

Rossz­kor volt rossz he­lyen az a férfi, aki­nek a holt­tes­tére egy ír­or­szági ben­zin­kút­nál ta­lál­tak rá.

Rejtélyes mérgezés: Speciális magyar kutyákkal keresik a nyomokat

Rejtélyes mérgezés: Speciális magyar kutyákkal keresik a nyomokat

Ideg- és pat­kány­mér­get ke­res­nek a deb­re­ceni Nagy­er­dő­ben, ahol a múlt héten meg­ta­lál­ták a mér­ge­zett ege­rész­öly­vet.

Eddig tartott a jó idő, már csak pár óra a haladék

Eddig tartott a jó idő, már csak pár óra a haladék

Szom­ba­ton még arról szól­tak a hírek, hogy meg­dőlt a me­leg­re­kord. Va­sár­napra a jó idő­nek nyoma sem lesz, mu­tat­juk, mi vár rád!

Szom­ba­ton még arról szól­tak a hírek, hogy meg­dőlt a me­leg­re­kord. Va­sár­napra a jó idő­nek nyoma sem lesz, mu­tat­juk, mi vár rád!