POLITIK

INSIDER

Hódító körúton jár az ehető parfüm!

Hódító körúton jár az ehető parfüm!

Szinte bár­mi­ből par­fü­möt tud ké­szí­teni Ga­ram­völ­gyi Krisz­tián.

Bár­ten­der­ként kezdte, ma pedig szinte már bár­mi­ből par­fü­möt tud ké­szí­teni Ga­ram­völ­gyi Krisz­tián. Esszen­ci­áit vi­szont nem a jól meg­szo­kott módon hasz­nálja fel, hanem éte­le­ket, ita­lo­kat il­la­to­sít vele.

Megrázó fotók a főúton történt halálos balesetről - 18+

Megrázó fotók a főúton történt halálos balesetről - 18+

Három ember vesz­tette éle­tét.

Három ember vesz­tette éle­tét, hatan pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Rettenetes baleset áldozata lett egy magyar lány, szörnyethalt

Rettenetes baleset áldozata lett egy magyar lány, szörnyethalt

Az ál­do­zat még csak 21 éves volt.

Az ál­do­zat még csak 21 éves volt. Va­ló­szí­nű­leg ön­gyil­kos­ság tör­tént.

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

Azon­nal cse­le­ked­tek.

A kom­man­dó­sok ész­re­vet­tek egy férfit, aki vá­rat­la­nul össze­esett. Azon­nal cse­le­ked­tek.

Nagy a baj a magyar határon: újra felbukkant a veszélyes vírus

Nagy a baj a magyar határon: újra felbukkant a veszélyes vírus

A szak­em­be­rek küz­de­nek a vírus meg­ál­lí­tá­sáért, mert ha bejut az or­szágba, nagy ká­ro­kat okoz­hat.

Ez durva: étteremben dolgozhat a móri mészárlással megvádolt László

Ez durva: étteremben dolgozhat a móri mészárlással megvádolt László

A rab élete gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik a hosszú bör­tön­évek után.

A rab élete gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik a hosszú bör­tön­évek után.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn az Or­szág­ház­ban.

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn az Or­szág­ház­ban.

Durva felvételek: félelmetesen tombol a vihar az országban

Durva felvételek: félelmetesen tombol a vihar az országban

Höm­pölygő víz, jég­eső, össze­om­lott köz­le­ke­dés - ez jel­lemzi most az or­szá­got.

Höm­pölygő víz, jég­eső, össze­om­lott köz­le­ke­dés - ez jel­lemzi most az or­szá­got.

Lecsapott a vihar az országra, megbénult a forgalom is

Lecsapott a vihar az országra, megbénult a forgalom is

A le­ál­ló­sáv­ban áll­nak az autók.

Az íté­let­idő miatt dugók ala­kul­hat­nak ki, az au­tó­pá­lyán a le­ál­ló­sáv­ban áll­nak az autók.

Jégeső, tomboló szél: pusztító vihar csap le az országra

Jégeső, tomboló szél: pusztító vihar csap le az országra

Az egész or­szágra ri­asz­tást adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok, pusz­tító erejű szél és heves eső ér­ke­zik.

Az egész or­szágra ri­asz­tást adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok, pusz­tító erejű szél és heves eső ér­ke­zik.

Féltékenységből, szó nélkül késelt a tiszalöki férfi

Féltékenységből, szó nélkül késelt a tiszalöki férfi

Egy szót sem szólt, csak szúrt.

Egy szót sem szólt, csak szúrt - ezt mondta a Té­nyek­nek az a ti­sza­löki nő, aki­nek volt élet­társa meg­ké­selte őt és három gyer­me­két is.

Sokkoló felvétel: az utcán hevernek a tetemek Abonyban

Sokkoló felvétel: az utcán hevernek a tetemek Abonyban

Ma­rad­vá­nyok lepik el az abo­nyi utcát.

Un­do­rító ma­rad­vá­nyok lepik el az abo­nyi utcát.

Hirtelen csapott le a villám a szabadstrandon: két nő esett össze

Hirtelen csapott le a villám a szabadstrandon: két nő esett össze

Épp hogy gyü­le­ke­ze­tek a fel­hők a csong­rádi Körös-to­rok­nál...

Épp hogy gyü­le­ke­ze­tek a fel­hők a csong­rádi Körös-to­rok­nál, ami­kor hir­te­len ha­tal­mas ro­baj­jal le­csa­pott a vil­lám.

Lúgot ivott egy Baranya megyei kisfiú, mentőhelikoptert riasztottak

Lúgot ivott egy Baranya megyei kisfiú, mentőhelikoptert riasztottak

A kis­gye­rek azt hitte, hogy kó­lába kor­tyol. Élet­ve­szé­lyes ál­la­potba ke­rült.

A kis­gye­rek azt hitte, hogy kó­lába kor­tyol. Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Itt csap le a pusztító vihar, kiadták a másodfokú riasztást

Itt csap le a pusztító vihar, kiadták a másodfokú riasztást

A me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat má­sod­fokú ri­asz­tást adott ki több me­gyére is. Jég­eső, zi­va­tar tör az or­szágra.

A me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat má­sod­fokú ri­asz­tást adott ki több me­gyére is. Jég­eső, zi­va­tar tör az or­szágra.

Előzetesben a mezőcsáti gyújtogató

Előzetesben a mezőcsáti gyújtogató

Har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a me­ző­csáti gyúj­to­gató.

Har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a me­ző­csáti gyúj­to­gató. B. Csaba azt val­lotta: el akarta ol­tani a maga gyúj­totta tüzet, ami­kor látta, hogy nagy a baj, de már késő volt.

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak.

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak, a ká­ni­ku­lá­ban is a napon vagy for­ró­sá­got árasztó he­lyen kell dol­goz­niuk.

Rossz hír az autósoknak hétvégére

Rossz hír az autósoknak hétvégére

A hőség miatt fel­füg­gesz­tik a hét­végi ka­mi­on­sto­pot.

A hőség miatt fel­füg­gesz­tik a hét­végi ka­mi­on­sto­pot. Szom­ba­ton és va­sár­nap kor­lá­to­zás nél­kül köz­le­ked­het­nek a te­her­au­tók a ma­gyar uta­kon.

Döntöttek, ez vár a Teréz körúti robbantóra

Döntöttek, ez vár a Teréz körúti robbantóra

Megér­kez­tek a hírek a bí­ró­ság­ról. Rossz bőr­ben van a gya­nú­sí­tott, ka­ran­tén­ban várta a dön­tést.

Megér­kez­tek a hírek a bí­ró­ság­ról. Rossz bőr­ben van a gya­nú­sí­tott, ka­ran­tén­ban várta a dön­tést.

Férje jelentette be a híres magyar blogger halálát

Férje jelentette be a híres magyar blogger halálát

Vég­leg el­aludt a 24 éves Anna.

Vég­leg el­aludt a 24 éves Lend­vai Anna, a Csak le­ve­gőt! című blog írója. A lány két tü­dő­transz­plan­tá­ción is át­esett.

Mindenki máshogyan szereti a lecsót

Mindenki máshogyan szereti a lecsót

Most lehet a leg­ol­csób­ban kapni a pa­ra­di­cso­mot és a pap­ri­kát.

Most lehet a leg­ol­csób­ban kapni a pa­ra­di­cso­mot és a pap­ri­kát, úgy­hogy ezer fo­rint­ból egy négy­tagú csa­lád is jól­lak­hat le­csó­val. A Ri­post utá­na­járt, hol mennyi­ért lehet hoz­zá­jutni a két alap­anyag­hoz!

Horrorfürdőzés: Újabb ember fulladt a Balatonba

Horrorfürdőzés: Újabb ember fulladt a Balatonba

Ez­út­tal egy 50 éves pécsi férfi ful­ladt bele a Ba­la­tonba. A szem­ta­núk sze­rint a férfi rosszul lett stran­do­lás köz­ben.

Ez­út­tal egy 50 éves pécsi férfi ful­ladt bele a Ba­la­tonba. A szem­ta­núk sze­rint a férfi rosszul lett stran­do­lás köz­ben.

Rejtély Kiskunhalason: gyilkost kerestek, holttestet találtak

Rejtély Kiskunhalason: gyilkost kerestek, holttestet találtak

Hol­tan ta­lál­ták a gyúj­to­ga­tót.

El­fo­ga­tó­pa­rancs volt ér­vény­ben a férfi­val szem­ben, de a rend­őrök hol­tan ta­lál­ták az ott­ho­ná­ban a gyúj­to­ga­tót.

Mentőhelikoptert riasztottak: a Balatonban lett rosszul egy férfi

Mentőhelikoptert riasztottak: a Balatonban lett rosszul egy férfi

A férfi Ba­la­ton­bog­lá­ron, úszás köz­ben ájult el, de si­ke­rült idő­ben ki­me­ne­kí­teni a víz­ből.

Újabb csavar a negyedikről kizuhant kislány ügyében, kiderült, mit mondott a keresztanya

Újabb csavar a negyedikről kizuhant kislány ügyében, kiderült, mit mondott a keresztanya

Szem­be­sí­tik a szü­lők­kel

Szem­be­sí­tik a Kistar­csán má­jus­ban el­hunyt Pan­nika szü­leit a gyer­mek ke­reszt­any­já­val...

Hőssé vált a pilisvörösvári rendőr: égő házból mentette a lakót

Hőssé vált a pilisvörösvári rendőr: égő házból mentette a lakót

Egy nőt és gáz­pa­lac­ko­kat ho­zott ki a lán­goló iker­ház­ból.

Még a tűz­ol­tók előtt a hely­színre ért a járőr, egy nőt és gáz­pa­lac­ko­kat ho­zott ki a lán­goló iker­ház­ból.

Taxiba ült Mónika, kislányával a karjaiban tűnt el

Taxiba ült Mónika, kislányával a karjaiban tűnt el

Hó­na­pok óta ke­re­sik őket.

A gem­zsei édes­anyát és 2 éves kis­lá­nyát hó­na­pok óta ke­resi a vá­sá­ros­na­mé­nyi rend­őr­ség, egyre job­ban ag­gód­nak az éle­tü­kért.

Hűségesen őrizte a házat: 150-nel gázolta halálra a részeg sofőr

Hűségesen őrizte a házat: 150-nel gázolta halálra a részeg sofőr

Nem tudta be­venni a ka­nyart.

Az ittas ámok­futó nem tudta be­venni a ka­nyart, el­vitte a ke­rí­tést és ne­ki­ment a ház­nak.

Ez a férfi a mezőcsáti gyújtogató, ő ölte meg az apát és kislányát

Ez a férfi a mezőcsáti gyújtogató, ő ölte meg az apát és kislányát

B. Csaba egy apára és három gye­re­kére gyúj­totta rá ott­ho­nu­kat - a férfi más­fél éves lá­nyá­val a kar­já­ban halt meg.

B. Csaba egy apára és három gye­re­kére gyúj­totta rá ott­ho­nu­kat - a férfi más­fél éves lá­nyá­val a kar­já­ban halt meg.

Áramütés ért egy kislányt a budapesti óvodában, súlyos sérülései vannak

Áramütés ért egy kislányt a budapesti óvodában, súlyos sérülései vannak

Ne­gyed­fokú égési sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett egy 16 hó­na­pos kis­lány.

Ne­gyed­fokú égési sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett egy 16 hó­na­pos kis­lány egy ma­gán­óvo­dá­ban.

Botrány a villamoson: megalázta a beteg gyereket és anyját a sofőr

Botrány a villamoson: megalázta a beteg gyereket és anyját a sofőr

A so­főrt az sem ér­de­kelte, hogy a gye­rek ér­tel­mi­leg sú­lyo­san sé­rült.

A so­főrt az sem ér­de­kelte, hogy a gye­rek ér­tel­mi­leg sú­lyo­san sé­rült.

Egyre fiatalabbak a tüdőrákosok

Egyre fiatalabbak a tüdőrákosok

Ismét egyre több do­hány­áru fogy, sőt egyre fi­a­ta­lab­bak a tü­dő­rá­ko­sok.

So­káig csök­kent a do­hány­zás a szo­kást vissza­szo­rító in­téz­ke­dé­sekne kö­szön­he­tően, most azon­ban ismét egyre több do­hány­áru fogy. Köz­ben egyre fi­a­ta­lab­bak azok, akik­nél tü­dő­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­nak!

Mezőcsát: a sógor volt a gyújtogató!

Mezőcsát: a sógor volt a gyújtogató!

Egy 33 éves apuka és más­fél éves kis­lá­nya vesz­tette éle­tét a tűz­ben.

Egy 33 éves apuka és más­fél éves kis­lá­nya vesz­tette éle­tét a tűz­ben, ami­kor Me­ző­csá­ton ki­gyul­ladt egy ház hétfő haj­nal­ban. A szom­szé­dok nagy ki­a­bá­lásra let­tek fi­gyel­me­sek.

Utolsó leheletéig küzdött a 81 éves, megerőszakolt asszony

Utolsó leheletéig küzdött a 81 éves asszony: 14 év fegyházat kapott az erőszakoló

A 81 éves asszony bé­ké­sen aludt az ágyá­ban, ami­kor egy 41 éves ide­gen be­lé­pett a szo­bá­jába.

Óriási az érdeklődés a Seuso-kincs iránt

Óriási az érdeklődés a Seuso-kincs iránt

Tö­mött so­rok­ban vá­ra­koz­nak a lá­to­ga­tók a Par­la­ment előtt.

Tö­mött so­rok­ban vá­ra­koz­nak a lá­to­ga­tók a Par­la­ment előtt, ahol szom­ba­ton nyílt meg a Seuso-gyűj­te­mény ki­ál­lí­tása. A fel­be­csül­he­tet­len ér­tékű kin­csek min­den kor­osz­tályt egy­for­mán le­nyű­göz­nek.

Visszatér végre a rendes nyár, újra itt a kánikula

Visszatér végre a rendes nyár, újra itt a kánikula

A héten végre újra be­kö­szönt a jó idő, nem kell eső­vel szá­mol­nunk, hi­szen hét ágra fog sütni a nap.

A héten végre újra be­kö­szönt a jó idő, nem kell eső­vel szá­mol­nunk, hi­szen hét ágra fog sütni a nap.

Megugrott az albérletek ára!

Megugrott az albérletek ára!

Már most jóval drá­gáb­bak a la­ká­sok, mint akár jú­ni­us­ban.

Az al­bér­le­tek árá­nak meg­eme­lé­sé­vel nem vár­tak a tu­laj­do­no­sok: már most jóval drá­gáb­bak a la­ká­sok, mint akár jú­ni­us­ban. Aki­nek nem sür­gős, jobb, ha ok­tó­be­rig vár a la­kás­bér­lés­sel.

Meghitt képet posztolt Orbán Viktor: gyermekeivel fotózták le

Meghitt képet posztolt Orbán Viktor: gyermekeivel fotózták le

Régen lát­hat­tunk már ilyen képet a mi­nisz­ter­el­nök­ről.

Régen lát­hat­tunk már ilyen képet a mi­nisz­ter­el­nök­ről.

Üvegpohárral támadó férfit keres a rendőrség

Üvegpohárral támadó férfit keres a rendőrség

Bru­tá­lis módon tá­ma­dott a férfi.

Bru­tá­li­san rá­tá­madt egy férfi a má­sikra egy óbu­dai ét­te­rem előtt. A rend­őr­ség ke­resi az el­kö­ve­tőt.

Másodfokú viharjelzés miatt kellett közbelépnie a balatoni vízirendőröknek

Másodfokú viharjelzés miatt kellett közbelépnie a balatoni vízirendőröknek

Töb­ben nem tud­tak ki­ver­gődni a Ba­la­ton­ból a vihar miatt.

Töb­ben nem tud­tak ki­ver­gődni a Ba­la­ton­ból a vihar miatt. Elő­ször arról kap­tak ri­asz­tást, hogy Sió­fok-Szép­lak­nál, a part­tól kö­rül­be­lül két ki­lo­mé­terre fel­bo­rult egy vi­tor­lás.

Felcsaptak a lángok: két gázpalack is felrobbant a dunakeszi épületben

Felcsaptak a lángok: két gázpalack is felrobbant a dunakeszi épületben

Tűz ütött ki egy ga­rázs­ban Du­na­ke­szin, rá­adá­sul két gáz­pa­lack is fel­rob­bant.

Tűz ütött ki egy ga­rázs­ban Du­na­ke­szin, rá­adá­sul két gáz­pa­lack is fel­rob­bant.

Bejelentették a meteorológusok: ez vár ránk a jövő héten

Bejelentették a meteorológusok: ez vár ránk a jövő héten

Va­sár­nap ugyan még eshet néhol.

Va­sár­nap ugyan még eshet néhol, de hét­főn már nem kell ettől tar­tani.

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a mai nap leg­fon­to­sabb hírei

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a mai nap leg­fon­to­sabb hírei

Össze­­szed­­tük egyet­­len cikk­­ben!

Nincs sok időd, de kí­­ván­­csi vagy a nap leg­­­fon­­to­­sabb tör­­té­­né­­se­ire? Össze­­szed­­tük egyet­­len cikk­­ben, mi tör­­tént itt­­hon és a vi­­lág­­ban, a TV2 Té­­nyek se­­gít­­sé­­gé­­vel.

Rettegnek a női utasok, szatír garázdálkodik a BKK járatain

Rettegnek a női utasok, szatír garázdálkodik a BKK járatain

Meg­szál­lot­tan fog­dossa a női uta­so­kat, még a szok­nyá­juk alá is be­nyúl.

Meg­szál­lot­tan fog­dossa a női uta­so­kat, még a szok­nyá­juk alá is be­nyúl.

Magyar bor tarolt a franciaországi világversenyen

Magyar bor tarolt a franciaországi világversenyen

Ma­gyar siker szü­le­tett a "Mus­cats du Monde" ran­gos nem­zet­közi mus­ko­tály bor­ver­se­nyen.

Ma­gyar siker szü­le­tett a "Mus­cats du Monde" ran­gos nem­zet­közi mus­ko­tály bor­ver­se­nyen. A fran­cia meg­ren­de­zésű meg­mé­ret­te­té­sen a mádi Hold­völgy bo­rá­szat sár­ga­mus­ko­tá­lya arany­ér­met ka­pott és még a top 10-es lis­tába is be­ke­rült.

Újabb CT- és MR-készülékeket vesznek Budapestre

Újabb CT- és MR-készülékeket vesznek Budapestre

2010-ben 73 CT- és 30 MR-ké­szü­lék volt, ma már 104 CT-be­ren­de­zés és 65 MR-be­ren­de­zés van a kór­há­zak­ban.

2010-ben 73 CT- és 30 MR-ké­szü­lék volt, ma már 104 CT-be­ren­de­zés és 65 MR-be­ren­de­zés van a kór­há­zak­ban.

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság!

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság, ahová a szer­ve­zők 2500 spor­to­lót és 350 ezer lá­to­ga­tót vár­nak. A ren­dez­vény je­len­tő­sen meg­vál­toz­tatja a köz­le­ke­dést.

Akasztás Komáromban: halálra kínozta a kutyáját, mert kacsát fogott

Akasztás Komáromban: halálra kínozta a kutyáját, mert kacsát fogott

A ré­szeg férfi a ke­rí­tésre akasz­totta fel és foj­totta meg a ku­tyá­ját, mert az állat a tá­vol­lé­té­ben meg­fogta a ka­csáit.

Élettársát és nevelt gyerekeit késelte meg

Rettenetes dolgok derültek ki a volt élettársát és nevelt gyerekeit megkéselő Zsoltról

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd ül­dözte az ál­ta­lá­nos is­ko­lást.

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd, mikor volt élet­társa ki­adta az útját, zak­latta is.

Amerikai kártevő szaporodik Magyarországon

Amerikai kártevő szaporodik Magyarországon

Fé­lel­me­te­sen el­sza­po­ro­dott idén az ame­ri­kai lep­ke­ka­bóca Ma­gyar­or­szá­gon.

Fé­lel­me­te­sen el­sza­po­ro­dott idén az ame­ri­kai lep­ke­ka­bóca Ma­gyar­or­szá­gon, ami ren­ge­teg nö­vény ká­ro­sí­tá­sára képes.

Játékpisztollyal ment a drogért a trükkös álrendőrbanda

Játékpisztollyal ment a drogért a trükkös álrendőrbanda

Tö­ké­le­te­sen fel­ké­szül­tek a szín­já­tékra.

Fel­ké­szül­tek a szín­já­tékra: a ház­ku­ta­tá­son há­rom­mil­lió fo­rint ér­tékű ma­ri­hu­á­nát akar­tak zsebre vágni, de szem­be­ta­lál­koz­tak az igazi rend­őrök­kel.

Kínhalált halt a kislány, akit nyitott mellkassal szállítottak át a kórházba

Kínhalált halt a kislány, akit nyitott mellkassal szállítottak át a kórházba

16 napon ke­resz­tül küz­döt­tek az or­vo­sok a kicsi éle­té­ért, de a kór­ház­ban nem volt CT.

Visszaszereztük, de még mindig rengeteg a rejtély a Seuso-kincs körül

Visszaszereztük, de még mindig rengeteg a rejtély a Seuso-kincs körül

Si­ke­rült vissza­sze­rezni a Seuso-kin­csek má­so­dik hét da­rab­ját.

Ma­gyar­or­szág­nak si­ke­rült vissza­sze­rez­nie a római kori Seuso-kin­csek má­so­dik hét da­rab­ját.

Vannak még jegyek a vizes vb-re

Vannak még jegyek a vizes vb-re

Kor­lá­to­zott szám­ban, de van­nak még je­gyek a jú­lius 14-én star­toló vizes vi­lág­baj­nok­ságra. Egye­dül az óriás-to­rony­ug­rásra nem lehet már be­lé­pő­ket kapni.

Kor­lá­to­zott szám­ban, de van­nak még je­gyek a jú­lius 14-én star­toló vizes vi­lág­baj­nok­ságra. Egye­dül az óriás-to­rony­ug­rásra nem lehet már be­lé­pő­ket kapni.

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

Össze­­szed­­tük, mi tör­­tént!

Nincs sok időd, de kí­­ván­­csi vagy a nap leg­­­fon­­to­­sabb tör­­té­­né­­se­ire? Össze­­szed­­tük egyet­­len cikk­­ben, mi tör­­tént itt­­hon és a vi­­lág­­ban, a TV2 Té­­nyek se­­gít­­sé­­gé­­vel.

Robbanás miatt rengetegen áram nélkül maradtak Győrben

Robbanás miatt rengetegen áram nélkül maradtak Győrben

Több mint 4600 fo­gyasz­tót érint az áram­ki­ma­ra­dás. Fel­rob­bant ugyanis egy ká­bel­fej egy tra­fó­ház­ban a Se­lyem ut­cá­ban.

Megindító: Életre szóló élményben részesült az Asperger-szindrómás magyar lány

Megindító: Életre szóló élményben részesült az Asperger-szindrómás magyar lány

Szonja As­per­ger-szind­ró­más, nin­cse­nek ba­rá­tai, de mégis élete ed­digi leg­szebb él­mé­nyé­ben ré­sze­sült a Pe­tőfi TV ifjú­sági so­ro­za­tá­nak sze­rep­lő­i­nek kö­szön­he­tően.

Tragédia Jászkiséren: Kamion kereke okozhatta a bajt

Tragédia Jászkiséren: Kamion kereke okozhatta a bajt

Mint­egy 400 négy­zet­mé­te­ren ég a tarló Jász­kisér kül­te­rü­le­tén. A tűz­ol­tók je­len­leg is dol­goz­nak.

Mint­egy 400 négy­zet­mé­te­ren ég a tarló Jász­kisér kül­te­rü­le­tén. A tűz­ol­tók je­len­leg is a lán­gok dol­goz­nak.

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Két óvodást is megvert egy anya a balassagyarmati óvodában

Egy 46 éves anya meg­vert két kis­gyer­me­ket Ba­las­sa­gyar­ma­ton, ami miatt bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.

Green Holidays-csőd: Csalás miatt nyomoznak

Green Holidays-csőd: Csalás miatt nyomoznak

Csa­lás el­kö­ve­tése miatt in­dí­tot­tak nyo­mo­zást a Green Ho­li­days csődje ügyé­ben - kö­zölte a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság.

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor

Erre aztán senki sem szá­mí­tott. Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szer­dán Bu­da­pes­ten, a kor­mány­ülés szü­ne­té­ben. Ma­gyar­or­szág­nak si­ke­rült vissza­sze­rez­nie a Seuso-kin­cse­ket.

Erre aztán senki sem szá­mí­tott. Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szer­dán Bu­da­pes­ten, a kor­mány­ülés szü­ne­té­ben. Ma­gyar­or­szág­nak si­ke­rült vissza­sze­rez­nie a Seuso-kin­csek pá­rat­lan fon­tos­ságú, fel­be­csül­he­tet­len le­let­együt­te­sé­nek má­so­dik hét da­rab­ját

Beszakadt a tető a Flórián téri bankban

Beszakadt a tető a Flórián téri bankban

Szerda dél­előtt egyik pil­la­nat­ról a má­sikra be­sza­kadt a tető a Fló­rián téri CIB-bank­ban. Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy senki sem sé­rült meg.

Szerda dél­előtt egyik pil­la­nat­ról a má­sikra be­sza­kadt a tető a Fló­rián téri CIB-bank­ban. Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy senki sem sé­rült meg. A hely­szí­nen éppen három ügy­fél tar­tóz­ko­dott, ami­kor el­kez­dett folyni a víz a pla­fon­ról, majd egy­szer csak be­sza­kadt a tető. Nem csak az ügy­fe­le­ket, az al­kal­ma­zot­ta­kat is meg­lepte a dolog.

Tovább tombol az ítéletidő: ezekre a megyékre adtak ki riasztást

Tovább tombol az ítéletidő: ezekre a megyékre adtak ki riasztást

A vi­ha­ros idő csak hét vége felé fog el­múlni.

A vi­ha­ros idő csak hét vége felé fog el­múlni, szer­dán még saj­nos több he­lyen lehet fel­hő­sza­ka­dás.

Döbbenetes fordulat a negyedikről kizuhant 3 éves kislány ügyében

Döbbenetes fordulat a negyedikről kizuhant 3 éves kislány ügyében

Eddig min­denki azt hitte, hogy a ke­reszt­anya a fe­le­lős a ne­gye­dik­ről ki­zu­hant 3 éves ki­star­csai lány ha­lá­láért, most ki­de­rül­het, hogy még­sem...

Egyre többször kerülnek életveszélybe vízibiciklizés közben

Egyre többször kerülnek életveszélybe vízibiciklizés közben

Ta­valy, il­letve 2015-ben 11, 2014-ben pedig 8 ful­la­dá­sos eset tör­tént a Ba­la­ton­ban.

Már a rendőrség is nyomoz a Green Holidays ügyében

Már a rendőrség is nyomoz a Green Holidays ügyében

Csa­lás miatt in­dult nyo­mo­zás.

A rend­őr­ség csa­lás miatt nyo­mo­zást in­dí­tott.

Fordulat a becsődölt utazási iroda ügyében

Fordulat a becsődölt utazási iroda ügyében

Nem tudni, elég lesz-e a ga­ran­cia, hogy kifi­zes­sék a pórul járt uta­so­kat.

Nem tudni, elég lesz-e a ga­ran­cia, hogy kifi­zes­sék a pórul járt ma­gya­ro­kat.

Csak a holttestét találták meg a Balatonban eltűnt férfinak

Csak a holttestét találták meg a Balatonban eltűnt férfinak

Ha­jók­kal és he­li­kop­te­rek­kel is ke­res­ték a va­sár­nap el­tűnt férfit.

Ha­jók­kal és he­li­kop­te­rek­kel is ke­res­ték a va­sár­nap el­tűnt férfit.

Kitört a dinnyeháború!

Kitört a dinnyeháború!

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás!

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás! A vá­sár­lók örül­het­tek, hogy a Tesco le­ment 100 fo­rint alá, és 99 fo­rin­tért kí­nálta a ma­gyar gö­rög­dinnyét, ám ez né­há­nyak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Heves viharokkal tör ránk a durva hidegfront

Heves viharokkal tör ránk a durva hidegfront

A hét ele­jén még ká­ni­kula lesz.

A hét ele­jén még ká­ni­kula lesz, aztán már a 25 fokot sem fogja el­érni a hő­mér­sék­let.

Durva vihar csap le ránk, ide adtak ki vészjezést

Durva vihar csap le ránk, ide adtak ki vészjezést

Bár túl­nyo­móan napos időnk lesz va­sár­nap, vi­ha­ros szélre és esőre is szá­mí­tani kell.

Bár túl­nyo­móan napos időnk lesz va­sár­nap, vi­ha­ros szélre és esőre is szá­mí­tani kell.

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek.

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek egy sima csí­pés­nél a Ma­gyar­or­szágra be­hur­colt csí­pő­szú­nyo­gok. A zeb­ra­szú­nyog a leg­ve­szé­lye­sebb.

Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb helye!

Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb helye!

Jó hír, hogy a világ ter­ror­tá­ma­dá­sai, rob­ban­tá­sai és egyéb ször­nyű­sé­gei el­le­nére Ma­gyar­or­szág van.

Trump kemény üzenete Brüsszel migránspolitikájával szemben

Trump kemény üzenete Brüsszel migránspolitikájával szemben

Ki­állt Len­gyel­or­szág és Ma­gyar­or­szág mel­lett.

Az ame­ri­kai elnök Var­só­ban mon­dott be­szé­dét csü­tör­tök óta emész­tik az EU po­li­ti­ku­sai. Sokan gon­dol­ják úgy, hogy Do­nald Trump ki­állt az EU-bü­rok­ra­ták által tá­ma­dott Len­gyel­or­szág és Ma­gyar­or­szág mel­lett.

Kiderült az igazság: Ezért fog drágulni a magyar tejföl

Kiderült az igazság: Ezért fog drágulni a magyar tejföl

Ke­ve­sebb ma­gyar tej­föl ke­rül­het a bol­tokba, vi­szont drá­gább lesz. Akár 15%-kal is töb­bet kell fi­zet­nünk.

Ke­ve­sebb ma­gyar tej­föl ke­rül­het a bol­tokba, vi­szont drá­gább lesz. Akár 15%-kal is töb­bet kell fi­zet­nünk.

Vérlázító, így sértegetik a gyászoló szülőket a veronai tragédia után

Vérlázító, így sértegetik a gyászoló szülőket a veronai tragédia után

Durva és sértő hang­vé­te­lűek az üze­ne­tek, ame­lyek­kel a ve­ro­nai ál­do­za­tok hoz­zá­tar­to­zóit zak­lat­ják a kö­zös­ségi ol­da­lon...

Nyáron több a betörés: világgá kürtöljük, hogy szabad a lakás

Nyáron több a betörés: világgá kürtöljük, hogy szabad a lakás

Egy friss ku­ta­tás sze­rint a ma­gya­rok nyá­ron job­ban tar­ta­nak a lo­pá­sok­tól - nem hiába.

Idén mélyebb Balatonban fürödhetünk

Idén mélyebb Balatonban fürödhetünk

110 cen­ti­mé­te­res­ről 120 cen­ti­mé­te­resre nö­ve­lik a Ba­la­ton víz­szint­jét.

110 cen­ti­mé­te­res­ről 120 cen­ti­mé­te­resre nö­ve­lik a Ba­la­ton víz­szint­jét. Mindez 60 mil­lió köb­mé­ter több­let­víz tá­ro­zá­sát teszi le­he­tővé a tó­me­der­ben, ami ha­tal­mas mennyi­sé­get je­lent. A szél­ső­sé­ges idő­já­rás és a klí­ma­vál­to­zás miatt je­len­leg is na­gyon gyor­san pá­ro­log a víz a Ba­la­ton­ból.