POLITIK

INSIDER

Óriási veszélyt rejt a hétvégi időjárás, figyelmeztet a meteorológia

Óriási veszélyt rejt a hétvégi időjárás, figyelmeztet a meteorológia

A hét eleji durva özön­víz és jég­ve­rés után végre be­kö­szönt a korai nyár, hét­vé­gén akár 30 fok is mér­he­tünk!

Elesett Budapest az eső miatt: ezek a járatok még mindig nem járnak

Elesett Budapest az eső miatt: ezek a járatok még mindig nem járnak

A tűz­ol­tó­kat 100 helyre ri­asz­tot­ták az eső miatt, uta­kat zár­tak le. Még szerda reg­gel sem állt helyre a tö­meg­köz­le­ke­dés.

Ezt ígérték a negyedikről kizuhant Pannikának halála előtt a szülők

Ezt ígérték a negyedikről kizuhant Pannikának halála előtt a szülők

Fáj­dal­mas és meg­rázó dol­go­kat mond­tak a ki­zu­hant kis­lány szü­lei...

Fáj­dal­mas és meg­rázó dol­go­kat mond­tak a Kistar­csán ki­zu­hant kis­lány szü­lei...

Kiadták a riasztást: órákon belül leszakad az ég, jégeső is jön

Kiadták a riasztást: órákon belül leszakad az ég, jégeső is jön

El­ső­fokú ri­asz­tást adtak ki.

El­ső­fokú ri­asz­tást adott ki a fel­hő­sza­ka­dá­sok miatt a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

A gye­re­kek 40-50 szá­za­léka iga­zo­lás miatt megy az or­vosi ren­de­lőbe.

Az or­vos­hoz for­duló gye­re­kek 40-50 szá­za­léka nagy része nem be­teg­ség, hanem az iga­zo­lás miatt megy a ren­de­lőbe. A Házi Gyer­mek­or­vo­sok Egye­sü­lete sze­rint ezzel koc­káz­tat­ják az új­bóli meg­be­te­ge­dést.

Kiderült, mit kívánnak a Kistarcsán kizuhant kislányra vigyázó nőnek a szülők

Kiderült, mit kívánnak a Kistarcsán kizuhant kislányra vigyázó nőnek a szülők

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a hét­végi, ki­star­csai tra­gé­di­á­ról.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a hét­végi, ki­star­csai tra­gé­di­á­ról. Pan­nika csiz­mát hú­zott, mi­előtt ki­má­szott az ab­la­kon.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Brutális felvételek: térdig gázolnak az emberek a vízben, mindent elárasztott az eső

Brutális felvételek: térdig gázolnak az emberek a vízben, mindent elárasztott az eső

Ha­tal­mas mennyi­ségű eső zú­dult le.

A rövid idő alatt le­zú­dult ha­tal­mas mennyi­ségű eső meg­akasz­totta az éle­tet. Van, ahol el­akad­tak az autók, az em­be­rek tér­dig gá­zol­nak a víz­ben.

Eszelősen vad felvétel készült a Budapestre lecsapó viharról

Eszelősen vad felvétel készült a Budapestre lecsapó viharról

Fé­lel­me­tes go­mo­lyok ültek a város fölé, né­hány perc­cel ké­sőbb le­sza­kadt az ég.

Fé­lel­me­tes go­mo­lyok ültek a város fölé, né­hány perc­cel ké­sőbb le­sza­kadt az ég.

Pusztító vihar tombol az országban, tornádó söpört végig

Pusztító vihar tombol az országban, tornádó söpört végig

Most Du­na­új­vá­ros­nál volt tor­nádó.

Most Du­na­új­vá­ros­nál volt tor­nádó, le is vi­de­óz­ták.

Nem bírnak hazamenni a szülők!

Nem bírnak hazamenni a lezuhant kislány szülei!

Ami­óta a há­rom­éves Pan­nika ki­esett.

Ami­óta a há­rom­éves Pan­nika ki­esett, a szü­lők nem jár­tak a ki­star­csai la­ká­suk­ban. A rend­őr­ség to­vábbra is nyo­moz.

Vége a találgatásnak: végre kiderült, mi lesz a nyugdíjasok jogosítványával

Vége a találgatásnak: kiderült, mi lesz a nyugdíjasok jogosítványával

Dön­tött az il­le­té­kes mi­nisz­té­rium, mi­u­tán ren­ge­te­gen kér­dez­ték őket.

Az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma (Emmi) véget ve­tett a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

A hét elején ne hagyd otthon az esernyődet!

A hét elején ne hagyd otthon az esernyődet!

A nyá­rias hét­vége után zá­po­rok­kal, zi­va­ta­rok­kal tér vissza a nap­sü­tés.

A nyá­rias hét­vége után foly­ta­tó­dik a nap­sü­tés, de több he­lyen is zá­po­rokra, zi­va­ta­rokra kell szá­mí­tani a hét ele­jén. Ezért sem­mi­képp se hagyd ott­hon az es­er­nyő­det!

Viharos szél és hőség vár ránk vasárnap

Viharos szél és hőség vár ránk vasárnap

Igazi nyári va­sár­nap kö­szönt ma ránk, de vi­gyázni is kell.

Igazi nyári va­sár­nap kö­szönt ma ránk, de vi­gyázni kell: vi­ha­ros lehet a szél, és néhol esni is fog.

Elképesztő módon állnak bosszút párjukon a magyar fiatalok

Elképesztő módon állnak bosszút párjukon a magyar fiatalok

A pasi berúg a ba­rá­ta­i­val, emi­att ugrik a közös prog­ram. Is­me­rős szi­tu­á­ció?

A pasi berúg a ba­rá­ta­i­val, emi­att ugrik a közös prog­ram. Is­me­rős szi­tu­á­ció? A 23 éves Na­ta­lie sem hagyta meg­tor­lás nél­kül ezt a csúf­sá­got: ré­sze­gen hor­tyogó ba­rát­ját nővé smin­kelte. A Ri­post össze­gyűj­tött né­hány édes bosszút.

Ez már biztos: Minden idők legforróbb nyara jön, készülj fel rá!

Ez már biztos: Minden idők legforróbb nyara jön, készülj fel rá!

Per­zselő hőség, szá­raz le­vegő és csa­pa­dék­men­tes nyár: a 2017-es év lesz a leg­for­róbb.

Per­zselő hőség, szá­raz le­vegő és csa­pa­dék­men­tes nyár: a 2017-es év lesz a leg­for­róbb, ami­óta a 19. szá­zad kö­ze­pén meg­kezd­ték a rend­sze­res mé­ré­se­ket - jelzi az ame­ri­kai me­te­o­ro­ló­gu­so­kat tö­mö­rítő Ac­cuWeat­her. A hő­sé­get a pénz­tár­cán­kon is érez­zük, las­san Ma­gyar­or­szá­gon is többe kerül a hűtés, mint a fűtés.

Gyorsan terjed a kutyákat halálos veszéllyel fenyegető betegség

Gyorsan terjed a kutyákat halálos veszéllyel fenyegető betegség

A szív­fér­ges­ség a fel­me­le­ge­dés miatt egyre több te­rü­le­ten okoz bajt.

A szív­fér­ges­ség a fel­me­le­ge­dés miatt egyre több te­rü­le­ten okoz bajt.

Egy hétig élt a hullával a miskolci férfi

Egy hétig élt a hullával a miskolci férfi

A szom­szé­dok már nem tud­tak meg­lenni a mis­kolci pa­nel­ház­ban.

A szom­szé­dok már nem tud­tak meg­lenni abban a mis­kolci pa­nel­ház­ban, ahol egy férfi na­po­kon át egy hul­lá­val élt együtt. Rend­őrt hív­tak.

Végre itt a strandidő!

Végre itt a strandidő!

A me­leg­frontra ér­zé­ke­nyek egy-két napja már érzik: jön a ká­ni­kula. Ma dél­után már 30 fok is lehet, igazi nyári hét­vé­gére van ki­lá­tás.

A me­leg­frontra ér­zé­ke­nyek egy-két napja már érzik: jön a ká­ni­kula. Ma dél­után már 30 fok is lehet, igazi nyári hét­vé­gére van ki­lá­tás. Most saj­nál­hat­ják a fő­vá­rosi stran­dok, hogy még nem nyi­tot­tak ki, a víz­par­to­kon csúcs­for­ga­lom vár­ható.

Mesével rettentenek el az ittas vezetéstől

Mesével rettentenek el az ittas vezetéstől

Ér­de­kes mód­szer­rel pró­bál­ják vissza­szo­rí­tani az ittas ve­ze­tést.

Ér­de­kes mód­szer­rel pró­bálja vissza­szo­rí­tani a Jász-Nagy­kun-Szol­nok Me­gyei Ba­le­set-meg­elő­zési Bi­zott­ság az ittas, il­letve bó­dult ál­la­pot­ban tör­ténő ve­ze­té­sek szá­mát.

Kevesebb mézünk lesz idén

Kevesebb mézünk lesz idén

A méh­csa­lá­dok csak­nem 35-40 szá­za­léka el­pusz­tult az or­szág­ban.

A méh­csa­lá­dok csak­nem 35-40 szá­za­léka el­pusz­tult az or­szág­ban. A meg­ma­radt méhek közül pedig nem mind­egyik ter­mő­ké­pes, ezért jóval ke­ve­sebb mé­zünk lesz idén.

Késsel, bottal járnak a hajléktalanok Tatabányán

Késsel, bottal járnak a hajléktalanok Tatabányán

Kést, botot hor­da­nak ma­guk­nál, még éj­jeli őr­szol­gá­la­tot is szer­vez­nek a ta­ta­bá­nyai haj­lék­ta­la­nok.

Egy­másra vi­gyáz­nak, kést, botot hor­da­nak ma­guk­nál, még éj­jeli őr­szol­gá­la­tot is szer­vez­nek a ta­ta­bá­nyai haj­lék­ta­la­nok.

Csaló utcai pénzváltóra figyelmeztetnek

Csaló utcai pénzváltóra figyelmeztetnek

Mos­ta­ná­ban meg­sza­po­rod­tak a pénz­vál­tás­sal fog­lal­kozó utcai csa­lók, ezt iga­zolja egy bu­da­pesti lakos is.

Rejtélyes tűzgömb száguldott át Magyarország felett

Rejtélyes tűzgömb száguldott át Magyarország felett

Szinte alig vette észre va­laki, hogy 2017 május 17-én éj­jele mi­lyen kü­lön­le­ges volt. De sze­ren­csére nem csak az ál­mat­lan­ság­ban szen­ve­dők lát­ták...

Újabb fordulat a Teréz körúti robbantás ügyében: ez derült ki a börtönben

Újabb fordulat a Teréz körúti robbantás ügyében: ez derült ki a börtönben

Vissza­szál­lí­tot­ták a bör­tönbe a Teréz kör­úti rob­ban­tás gya­nú­sí­tott­ját.

Vissza­szál­lí­tot­ták a bör­tönbe a Teréz kör­úti rob­ban­tás gya­nú­sí­tott­ját.

Durva meglepetéseket tartogat az időjárás, a jövő héten sem kegyelmez

Durva meglepetéseket tartogat az időjárás, a jövő héten sem kegyelmez

A jövő hét is tele lesz ha­sonló meg­le­pe­té­sek­kel.

Az utóbbi na­pok­ban jég­gel, fel­hő­sza­ka­dás­sal és szi­vár­vá­nyok­kal is ta­lál­koz­tunk.

Csak egy évre kötnék magukhoz az előfizetőket a szolgáltatók

Csak egy évre kötnék magukhoz az előfizetőket a szolgáltatók

Ha el­fo­gadja a par­la­ment, ket­tő­ről egy évre csök­kenne a te­le­fon- és té­vé­szol­gál­ta­tá­sokra a hű­ség­idő.

Kidobott kecskefej riogatta az utca embereit

Kidobott kecskefej riogatta az utca embereit

Ijesztő lát­vány Haj­dú­bö­ször­mény­ben!

Bor­zal­mas lát­vány fo­gadta szerda reg­gel Haj­dú­bö­ször­mény köz­park­já­ban az em­be­re­ket. Va­laki a sze­me­tesbe he­lye­zett egy le­vá­gott kecs­ke­fe­jet!

Ilyet még nem láttunk májusban: brutális jégeső csapott le Gyöngyösre

Ilyet még nem láttunk májusban: brutális jégeső csapott le Gyöngyösre - Fotók

Van, ahol hét­ágra süt a nap, más­hol pedig durva jég­eső tom­bol.

Van, ahol hét­ágra süt a nap, más­hol pedig durva jég­eső tom­bol. Ilyen szél­ső­sé­ges idő­já­rásra szá­mít­ha­tunk a na­pok­ban!

Újabb gyermekhalál a vidámparkban

Még egy kislány halt meg vidámparkban

Éle­tét vesz­tette a 11 éves kis­lány egy angol szó­ra­ko­zó­he­lyen. A gyer­mek is­ko­lai ki­rán­du­lá­son vett részt. Egyik ba­rát­já­val akart he­lyet cse­rélni, mikor ki­zu­hant a ha­jó­ból, ez okozta ha­lá­lát.

Meg­halt egy 11 éves kis­lány egy angol vi­dám­park­ban. A lány egy is­ko­lai ki­rán­du­lá­son vett részt. Egyik ba­rát­já­val akart he­lyet cse­rélni, mikor ki­zu­hant a ha­jó­ból.

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: fel­fe­sze­ge­tik a pos­ta­lá­dá­kat.

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: ol­va­só­ink sze­rint egyre gya­ko­ribb, hogy fel­fe­sze­ge­tik, tönk­re­te­szik a pos­ta­lá­dá­kat. Ki­lop­ják az új­sá­go­kat, de sok­szor le­ve­lek, fon­tos kül­de­mé­nyek is el­tűn­nek.

Ezt a beugratós magyartételt kapták a most érettségizők

Ezt a beugratós magyartételt kapták a most érettségizők

El­star­tolt az érett­ségi.

Hét­főn a ma­gyar­érett­sé­gi­vel kel­lett meg­bir­kóz­niuk a di­á­kok­nak.

Lesz olcsóbb is az aranyárban mért eper

Lesz olcsóbb is az aranyárban mért eper

Hí­vo­ga­tóan ka­csint­gat­nak az eper­sze­mek a pi­a­cok stand­ja­i­ról, mi több, az or­szág­utak szé­lén is ki­nyi­tot­tak az áru­sok.

Hí­vo­ga­tóan ka­csint­gat­nak az eper­sze­mek a pi­a­cok stand­ja­i­ról, mi több, az or­szág­utak szé­lén is ki­nyi­tot­tak az áru­sok. Ám az árak szem­te­le­nül ma­ga­sak, rá­adá­sul a ma­gyar kerül más­fél-két­szer többe! A görög eper ki­ló­jáért ezer, a ma­gya­rért két-há­rom­ezer fo­rin­tot is el­kér­nek.

Pusztító vihar tombol az országban, tornádót is fotóztak

Pusztító vihar tombol az országban, tornádót is fotóztak

Szol­nok­nál tor­nádó ala­kult ki, de más­hol is vihar tom­bolt.

Szol­nok­nál tor­nádó ala­kult ki, de más­hol is vihar tom­bolt.

Óriási vita a betegek lekötözéséről

Óriási vita a betegek lekötözéséről

Ami­kor le­kö­tö­zik a be­te­get, az meg­alázó vagy élet­mentő?

Ami­kor le­kö­tö­zik a be­te­get, az meg­alázó vagy élet­mentő? Ami­kor a nő­vér­nek dön­te­nie kell, nincs ott a hoz­zá­tar­tozó vagy a be­teg­jogi kép­vi­selő.

Több ezer csaló természetgyógyász vadászik a pénzünkre

Több ezer csaló természetgyógyász vadászik a pénzünkre

Miért nem el­len­őrzi őket senki?

Bör­tönbe kell vo­nul­nia a ter­mé­szet­gyó­gyász­nak, aki fe­le­lős egy más­fél éves agárdi kis­gyer­mek ha­lá­láért - így dön­tött a "fény­evő-per­ben" a bí­ró­ság.

Rengeteg magyar szájában van,
pedig sok helyen már tiltják!

Rengeteg magyar szájában van, pedig sok helyen már tiltják

Két­mil­lió ember szá­já­ban ke­tyeg az idő­zí­tett bomba, több be­teg­ség ki­ala­ku­lá­sát okoz­hatja! Az orvos azt ja­va­solja, hogy aki te­heti, cse­rél­tesse ki.

Kettészakad az ország, ide adtak ki vészjelzést a felhőszakadás miatt

Kettészakad az ország, ide adtak ki vészjelzést a felhőszakadás miatt

Egész héten szo­mor­kás idő­vel kell szá­mol­nunk, és a hely­zet csak egyre dur­vább lesz...

Egész héten szo­mor­kás idő­vel kell szá­mol­nunk, és a hely­zet csak egyre dur­vább lesz...

Most érkezett fotó a rémisztő jelenségről: tornádó tombolt Tolnában

Most érkezett fotó a rémisztő jelenségről: tornádó tombolt Tolnában

Az idő­já­rás nem túl ke­gyes hoz­zánk a héten, ma is több hely­ről je­lez­tek vi­ha­ros szél­lö­ké­se­ket.

Három kis kenguru a legújabb szenzáció az állatkertben

Három kis kenguru a legújabb szenzáció az állatkertben

A Sze­gedi Va­das­park lá­to­ga­tói akár azt is hi­het­nék, hogy a kis ken­gu­ruk össze­ke­ver­ték az any­ju­kat, hol­ott csak a gének vé­let­len kom­bi­ná­ci­ója a ma­gya­rá­zat.

Már szinte uralja a kifutót a kis zebracsikó

Már szinte uralja a kifutót a kis zebracsikó

Áp­ri­lis 15-én látta meg a nap­vi­lá­got a Fő­vá­rosi Állat-és Nö­vény­kert leg­ifjabb la­kója, a kis zeb­ra­csikó.

Áp­ri­lis 15-én látta meg a nap­vi­lá­got a Fő­vá­rosi Állat-és Nö­vény­kert leg­ifjabb la­kója, a kis zeb­ra­csikó, ami na­gyo­kat sza­lad­gál és han­cú­ro­zik.

Szokatlan jelölések köszönnek vissza az élelmiszer-automatákról

Szokatlan jelölések köszönnek vissza az élelmiszer-automatákról

Áp­ri­lis­tól a nem elő­re­cso­ma­golt ter­mé­ke­ket áru­sító élel­mi­szer-au­to­ma­tá­kon is je­lölni kell az al­ler­gén anya­go­kat.

Egy amerikai szenátornak végképp elege lett Soros Györgyből

Egy amerikai szenátornak végképp elege lett Soros Györgyből

Sze­rinte az Obama idő­szak­ban Soros nem­zet­közi át­ne­velő kam­pá­nyait az ame­ri­kai adófi­ze­tők pén­zén fi­nan­szí­roz­ták.

Hamarosan nyakunkon a kávéhiány!

Hamarosan nyakunkon a kávéhiány!

A mi­nő­ségi bra­zil ara­bica ká­vé­faj­tá­ból a 2017-18-as szü­ret során vár­ha­tóan 13 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb lesz.

A mi­nő­ségi bra­zil ara­bica ká­vé­faj­tá­ból a 2017-18-as szü­ret során vár­ha­tóan 13 szá­za­lék­kal ke­ve­seb­bet tud­nak be­ta­ka­rí­tani, mint ta­valy. Ilyen rossz ter­mésre pedig nyolc éve nem volt példa, ami va­la­mi­lyen for­má­ban kihat majd a vi­lág­pi­acra. De nem ez váltja ki a ha­ma­ro­san be­kö­vet­kező ká­vé­hi­ányt.

Szívbe markol az alkohol!

Szívbe markol az alkohol!

Nem­csak a májat ká­ro­sítja az al­ko­hol, a szí­vet is erő­sen ve­szé­lyez­teti.

Köz­tu­dott, hogy a májat ká­ro­sítja az al­ko­hol, de hogy a szí­vet is erő­sen ve­szé­lyez­teti, arra most szol­gál­tat­tak bi­zo­nyí­té­kot a szak­em­be­rek. A világ leg­na­gyobb sör­fesz­ti­vál­ján vé­gez­tek ku­ta­tást!

Elképesztő, mit találtak Budapesten, egy 5. emeleti irodaablakban!

Elképesztő, mit találtak Budapesten, egy 5. emeleti irodaablakban!

Pely­hes kis­ka­csák csi­po­gá­sára let­tek fi­gyel­me­sek az eme­leti iroda dol­go­zói. Ott köl­tött ki egy tő­kés­réce!

Megdöbbentek az osztrákok a magyar diákbusz miatt

Megdöbbentek az osztrák rendőrök a magyar diákbusz miatt

A kor­mány­műje és a fékje is hibás volt annak a busz­nak, ami­vel egy zug­lói is­kola di­ák­jai Lon­donba in­dul­tak.

A kor­mány­műje és a fékje is hibás volt annak a busz­nak, ami­vel a zug­lói Hu­nyadi János Ál­ta­lá­nos Is­kola nyol­ca­dik év­fo­lya­mos ta­nu­lói Bu­da­pest­ről Lon­donba tar­tot­tak.

Malactáppal érlelik a söröket!

Malactáppal érlelik a söröket!

Azt hi­szik, a ma­gya­rok­nak ez is jó? Mikor ju­tunk el oda, ahova a né­me­tek már öt­száz éve? Mikor lesz ná­lunk olyan sör­tör­vény, mint Né­met­or­szág­ban?

Azt hi­szik, a ma­gya­rok­nak ez is jó? Mikor ju­tunk el oda, ahova a né­me­tek már öt­száz éve? Mikor lesz ná­lunk olyan sör­tör­vény, mint Né­met­or­szág­ban?

Így támogatják a biciklistákat!

Így támogatják a biciklistákat a II.kerületben!

A bi­cik­lis­ták fény­vissza­verő sza­la­got és müz­li­sze­le­tet kap­tak.

A bi­cik­lis­ták fény­vissza­verő sza­la­got és müz­li­sze­le­tet kap­tak, a pi­ac­nál ke­re­ke­ző­ket pedig in­gye­nes rend­őr­ségi re­giszt­rá­ci­óra és szer­vizre in­vi­tál­ták.

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Már a rend­őr­ség is nyo­moz!

Nincs meg­ál­lás: szív­meg­ál­lást okozó kap­szu­lák­kal ti­ze­del­nék a ba­rát­sá­gos há­zi­ál­la­to­kat. Már a rend­őr­ség is nyo­moz!

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Ren­ge­teg kis­ker­tet, gyü­möl­csöst tett tönkre a té­lies áp­ri­lisi idő­já­rás, de a pi­a­cokra ter­melő gaz­dák is két­ség­be­es­tek.

Kiderült, miért hal ki a régi húsvéti hagyomány

Kiderült, miért hal ki a régi húsvéti hagyomány

Egyre ke­ve­seb­ben lo­csol­kod­nak.

Az egyik leg­ősibb ha­gyo­mány, a lo­csol­ko­dás mintha ki­ve­sző­ben lenne: egyre ke­ve­seb­ben lo­csol­kod­nak, és azt is főleg szűk csa­ládi kör­ben.

Barátokat és munkát szeretne az agydaganatból gyógyuló fiú!

Barátokra vágyik az agydaganatból gyógyuló fiú!

Me­den­cé­ben lép­ked a húsz­éves Halas Kál­mán, arcán ha­tal­mas mo­soly. Nagy siker ez annak a fi­a­tal­em­ber­nek, aki ope­rá­ci­ója után alig tu­dott mo­zogni.

Ennyire durvára senki sem számított: elviselhetetlen hideget hoz a front

Ennyire durvára senki sem számított: elviselhetetlen hideget hoz a front

A hús­vé­tot meg­úsz­tuk, csak a szél za­vart be ki­csit... Mos­tan­tól azon­ban nem ke­gyel­mez az idő­já­rás!

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

40. születésnapját ünnepli az állatkerti látogatók egyik kedvenc gorillája

40. születésnapját ünnepli az állatkerti látogatók egyik kedvenc gorillája

Li­e­sel az ál­lat­kert har­ma­dik leg­idő­sebb la­kója.

Li­e­sel az ál­lat­kert har­ma­dik leg­idő­sebb la­kója.

Erre számíts: mutatjuk, milyen lesz az időjárás az ünnepek alatt!

Erre számíts: mutatjuk, milyen lesz az időjárás az ünnepek alatt!

Vál­to­zé­kony lesz az idő: haj­na­lonta fagy is lehet, nap­köz­ben meg 20 fok meleg. Mikor le­gyen nálad ernyő?

Megvan a nagy trükk, hogyan kell húsvéti sonkát választani

Megvan a nagy trükk, hogyan kell húsvéti sonkát választani

Sokan az utolsó pil­la­na­tokra hagy­ták.

Sokan az utolsó pil­la­na­tokra hagy­ták az ün­nepi asz­talra valók, így a sonka be­szer­zé­sét.

Gulyás Mártont nem törte meg a börtön, azonnal egy speciális társkeresőn vigasztalódott

Gulyás Mártont nem törte meg a börtön, azonnal egy speciális társkeresőn vigasztalódott

Part­nert ke­re­sett ma­gá­nak a neten...

Bár a bí­ró­sá­gon azt mondta, hogy na­gyon meg­vi­selte a 72 órás őri­zet, a ki­sza­ba­du­lás után alig egy órá­val már mo­so­lyogva part­nert ke­re­sett ma­gá­nak a neten...

Ezt biztosan nem gondoltad volna: félhavi fizetést költünk a húsvétra

Ezt biztosan nem gondoltad volna: félhavi fizetést költünk a húsvétra

A hús­vét előtti utolsó mun­ka­nap, csü­tör­tök jó eséllyel a ke­res­ke­dők piros betűs ün­nepe lesz.

Nem áll le a gyilkos játék: rendőrökhöz fordult egy magyar szülő

Nem áll le a gyilkos játék: rendőrökhöz fordult egy magyar szülő

A rend­őr­ség azt ál­lí­totta, nem kap­tak a Kék Bál­ná­ról be­je­len­tést. Ez most meg­vál­to­zott: mégis nyo­moz­nak az ügy­ben!

372 millió dollárt örökölt a kutya!

372 millió dollárt örökölt a kutya!

A Vi­gyél haza! Ala­pít­vány most tör­vény­mó­do­sí­tást kez­de­mé­nyez: aki örö­köl, az a kö­te­le­zett­sé­get is kapja meg,és gon­dos­kod­jon a ku­tyá­ról.

Az el­hunyt gyak­ran nem csak pénzt, va­gyont, hanem ál­la­to­kat is hát­ra­hagy, de az örö­kö­sök az utób­bi­a­kat nem min­dig kérik. A Vi­gyél haza! Ala­pít­vány most tör­vény­mó­do­sí­tást kez­de­mé­nyez: aki örö­köl, az ne csak az elő­nyö­ket, hanem a kö­te­le­zett­sé­get is kapja meg,gon­dos­kod­jon a ku­tyá­ról.

Rózsái miatt kerülhet börtönbe a 72 éves Sárika

Rózsái miatt kerülhet börtönbe a 72 éves Sárika

Két szom­széd­asszony úgy össze­ve­szett a közös kert ró­zsáin, hogy egyi­kük most vád­lott a bí­ró­sá­gon.

Két szom­széd­asszony úgy össze­ve­szett a közös kert ró­zsáin, hogy egyi­kük most vád­lott a bí­ró­sá­gon. A tör­té­net szóra se lenne ér­de­mes, ha nem volna annyira ab­szurd. A szom­széd­asszo­nyok há­bo­rúja nem a ró­zsák­kal kez­dő­dött, és nem is azok­kal ért véget.

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

Sz­lo­vá­ki­á­ban meg­sem­mi­sí­tet­tek 21 tonna fer­tő­zött húst. A ma­gyar üz­le­tek­ben is van bra­zil csir­ke­máj.

Sz­lo­vá­ki­á­ban meg­sem­mi­sí­tet­tek 21 tonna fer­tő­zött húst. A ma­gyar üz­le­tek­ben is ren­ge­teg bra­zil csir­ke­máj kap­ható, a Ri­post be­vizs­gál­tatja eze­ket!

Durva lehűléssel érkezik a hidegfront, meglepő dolgokat tartogat

Durva lehűléssel érkezik a hidegfront, meglepő dolgokat tartogat

Eddig él­vez­het­tük a ta­vaszt, mert a héten két­szer is hi­deg­front csap le ránk...

Te vagy a szerencsés? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Te vagy a szerencsés? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 14. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 326 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Cukrosbácsinak nézik, pedig minden vágya, hogy gyerekeknek szerezzen örömet

Cukrosbácsinak nézik, pedig minden vágya, hogy gyerekeknek szerezzen örömet

Nyu­szis bácsi - így em­le­ge­tik Já­nost, aki dél­utá­non­ként egy busz­ál­lo­más­nál ücsö­rög.

Jégesővel támad a hidegfront, ekkor ér ide a lehűlés

Jégesővel támad a hidegfront, ekkor ér ide a lehűlés

Most aztán be­ke­mé­nyít az idő­já­rás!

Most aztán be­ke­mé­nyít az idő­já­rás! Nem csak a jég­eső ke­se­ríti meg az éle­tün­ket...

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Ro­ha­mo­san nő a Crohn-be­te­gek száma, egyre több­ször je­lent­ke­zik már gyer­mek­kor­ban.

Nem hiszed el, miért nem oltatják be magukat a magyarok!

Nem hiszed el, miért nem oltatják be magukat a magyarok!

Idén csak a vak­ci­nák fele fo­gyott el.

Noha az influ­enza ellen min­den évben kap­ható oltás, csak a vak­ci­nák fele fo­gyott el. Köz­ben 17 éve nem hal­tak meg annyian influ­en­zá­ban, mint idén.

Autókat, ablakokat támadhatnak a napokban a madarak

Autókat, ablakokat támadhatnak a napokban a madarak

Ne le­pőd­jünk meg, ha a na­pok­ban furán vi­sel­kedő ma­da­ra­kat lá­tunk, az ud­var­lási idő­szak az oka.

Ne le­pőd­jünk meg, ha a na­pok­ban furán vi­sel­kedő ma­da­ra­kat lá­tunk, az ud­var­lási idő­szak az oka.

Veronai buszbaleset: Beteg sofőr vitte halálba a gyerekeket!

Veronai buszbaleset: Beteg sofőr vitte halálba a gyerekeket!

V. Já­nos­tól ko­ráb­ban al­vás­za­vara miatt el­vet­ték jo­go­sít­vá­nyát, s kór­ház­ban ke­zel­ték. De vissza­kapta az en­ge­dé­lyét...

V. Já­nos­tól ko­ráb­ban sú­lyos al­vás­za­vara miatt el­vet­ték jo­go­sít­vá­nyát, s kór­ház­ban ke­zel­ték.

Megkerestük a CEU New York-i központját. Csúnyán meglepődtünk...

Megkerestük a CEU New York-i központját. Csúnyán meglepődtünk...

Gon­dol­tuk, meg­ké­rünk né­hány New York-i is­me­rőst, nézze már meg azt a bi­zo­nyos épü­le­tet...

Erre figyeljenek a szülők: megszereztük a Kék Bálna öngyilkos feladatait

Erre figyeljenek a szülők: megszereztük a Kék Bálna öngyilkos feladatait

Vágd meg a kezed, állj a tető szé­lére, s végül: le­gyél ön­gyil­kos! Ezek sze­re­pel­nek a netes őrü­let, a Kék Bálna lis­tá­ján.

Megállíthatatlan a magyar tiniket öngyilkosságba hajszoló Kék Bálna?

Megállíthatatlan a magyar tiniket öngyilkosságba hajszoló Kék Bálna?

Eddig két ma­gyar ál­do­zata van az ön­gyil­kos­ságra buz­dító ki­hí­vás­nak.

Eddig két ma­gyar ál­do­zata van az ön­gyil­kos­ságra buz­dító ki­hí­vás­nak, a szü­lők jog­gal ag­gód­nak gyer­me­ke­i­kért. A ha­tó­sá­gok eddig nem hív­ták fel a fi­gyel­met a valós ve­szélyre.

Megrendítő levelet írtak a veronai gyászoló családok: rámutattak a felelősre

Megrendítő levelet írtak a veronai gyászoló családok: rámutattak a felelősre

A ve­ro­nai busz­bal­eset­ben el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói nyílt le­ve­let írtak.

A ve­ro­nai busz­bal­eset­ben el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói nyílt le­ve­let írtak.

Magyarországi poloskainvázió: lesújtó adatot közöltek

Magyarországi poloskainvázió: lesújtó adatot közöltek a szakemberek

Hiába bíz­tunk abban, hogy a hideg tél meg­ti­ze­deli a po­los­ka­ál­lo­mányt...

Szörnyű részletek derültek ki a debreceni lány öngyilkosságáról

Szörnyű részletek derültek ki a debreceni lány öngyilkosságáról

Min­den jel arra mutat, hogy már ma­gyar ál­do­zata is van az in­ter­ne­ten ter­jedő ki­hí­vás­nak, a Kék Bálna "já­ték­nak".

Nem kellenek a kis zsenik: ennyit kell tudnia a gyereknek az oviban

Nem kellenek a kis zsenik: ennyit kell tudnia a gyereknek az oviban

Na­gyon ráfér a gye­re­kekre egy is­kola elő­ké­szítő év­fo­lyam.

Na­gyon ráfér a gye­re­kekre egy is­kola elő­ké­szítő év­fo­lyam, sőt akár egy óvo­dai elő­ké­szítő is - vélik a pe­da­gó­gu­sok. Nem írni-ol­vasni-szá­molni kéne tud­niuk hat­éve­sen, hanem azt, ho­gyan fe­jez­zék ki az ér­zel­me­i­ket, s ho­gyan vi­sel­ked­je­nek.