POLITIK

INSIDER

Távkapcsolat vár Gyurcsányra. Klára asszony már döntött

Távkapcsolat vár Gyurcsányra. Klára asszony már döntött

Ál­lí­tó­lag nagy volt rajta a nyo­más.

Dob­rev Klára ve­zeti a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK) eu­ró­pai par­la­menti lis­tá­ját. Ál­lí­tó­lag nagy volt rajta a nyo­más, hogy vál­lalja el.

Fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

Budapesti fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

A férfi ál­la­pota már sta­bil. A rend­őrök ki­hall­gat­ták, be­is­merő val­lo­mást tett.

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Me­se­könyv­ből ta­nul­hat­ják meg a 8-10 éves gye­re­kek, miért fon­tos, hogy mit eszünk és mire kell fi­gyel­nünk.

Me­se­könyv­ből ta­nul­hat­ják meg a 8-10 éves gye­re­kek, miért fon­tos, hogy mit eszünk és mi­ként kell fi­gyel­nünk éte­le­inkre.

Kiderült, hogy miért egyre derűlátóbbak a magyarok

Kiderült, hogy miért egyre derűlátóbbak a magyarok

Sokat nőt­tek a ke­re­se­tek

Egyre de­rű­lá­tób­bak és töb­bet ke­res­nek a ma­gya­rok: a la­kos­ság csak­nem fele úgy véli, job­ban áll anya­gi­lag, mint öt éve. A ke­re­se­tek gyor­san nőnek.

Áttörés: egyetlen vércseppből kimutatják a mellrákot

Áttörés: egyetlen vércseppből kimutatják a mellrákot

Nagy or­vosi szen­zá­ció: olyan tesz­tet fej­lesz­tet­tek ki, ami mam­mo­gráfia ha­té­kony­sá­gá­val mu­tatja ki a mell­rá­kot.

15 kamionnyi legóból nyitnak kiállítást

15 kamionnyi legóból nyitnak kiállítást

A Ma­gyar Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Mú­zeum ad he­lyet Eu­rópa leg­na­gyobb, legó­koc­kák­ból ké­szí­tett utazó ki­ál­lí­tá­sá­nak. A tár­lat feb­ruár 28-án nyit ki.

A Ma­gyar Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Mú­zeum ad he­lyet Eu­rópa leg­na­gyobb, legó­koc­kák­ból ké­szí­tett utazó ki­ál­lí­tá­sá­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kiderült, ennyien haltak meg légi balesetekben 2018-ban

Kiderült, ennyien haltak meg légi balesetekben 2018-ban

Hi­he­tet­len magas szám! Ren­ge­teg tra­gé­dia tör­tént.

A Nem­zet­közi Légi Szál­lí­tási Szö­vet­ség ügy­ve­ze­tője, Ale­xandre de Ju­niac azon­ban hang­sú­lyozta a szer­ve­zet köz­le­mé­nyé­ben, hogy to­vábbra is a re­pü­lés szá­mít a hosszú távú uta­zás leg­biz­ton­sá­go­sabb for­má­já­nak. Rész­le­tek a cikk­ben!

Nem jött a mentő, így próbálták menteni a Budapesten összeesett fiút

Nem jött a mentő, így próbálták menteni a Budapesten összeesett fiút

A fi­a­tal több­ször esz­mé­le­tét vesz­tette, újra kel­lett élesz­teni.

A fi­a­tal több­ször esz­mé­le­tét vesz­tette, újra kel­lett élesz­teni.

43 milliárd forintos befektetés Miskolcon

43 milliárd forintos befektetéssel szervízközpontot telepítenek Miskolcra

Szij­jártó Péter el­mondta: az új vál­la­lat­cso­port sok mun­ka­he­lyet te­remt!

Szij­jártó Péter el­mondta azt is, hogy az új vál­la­lat­cso­port mennyi mun­ka­he­lyet te­remt! In­for­má­ciók a cikk­ben.

Gyászol a magyar művészvilág, elhunyt a gyerekek kedvence

Gyászol a magyar művészvilág, elhunyt a gyerekek kedvence

Éle­té­nek 93. évé­ben hunyt el...

Éle­té­nek 93. évé­ben el­hunyt Fésűs Éva Kos­suth-díjas író. Már kis­gyer­mek­ként el­bű­völte a mesék és az iro­da­lom vi­lága...Rész­le­tek...

Embercsempészt fogtak a Budapest Liszt Ferenc reptéren

Embercsempészt fogtak a Budapest Liszt Ferenc reptéren

Hamis ira­tok­kal pró­bál­tak egy albán férfit Dub­linba jut­tatni. A ma­gyar rend­őrök fel­tar­tóz­tat­ták őket.

Hamis ira­tok­kal pró­bál­tak egy albán férfit Dub­linba jut­tatni. In­for­má­ciók a cikk­ben!

Dohánybolti szeméremsértőt keresnek

Dohánybolti szeméremsértőt keresnek, ha felismered szólj a rendőrségnek

Pon­tos le­írás a cikk­ben.

A fe­renc­vá­rosi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik. In­for­má­ciók a cikk­ben.

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak.

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak a pos­tára: hiába van ott­hon a cím­zett, cso­mag he­lyett csak ér­te­sí­tést kap a pos­ta­lá­dá­jába. Van, aki még azt sem.

Életveszélyesen megverte zárkatársát, mert az másokkal is szóba állt

Életveszélyesen megverte zárkatársát, mert az másokkal is szóba állt

A rab több mint tíz­éves fegy­ház­bün­te­té­sét töl­tötte.

A rab több mint tíz­éves fegy­ház­bün­te­té­sét töl­tötte, ami­kor re­in­teg­rá­ciós zár­kába ke­rült a sér­tet­tel. Meg­pa­ran­csolta neki, hogy kivel áll­hat szóba és kivel nem, ám a sér­tett rab nem tett ele­get a zár­ka­társa pa­ran­csa­i­nak.

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri azért, hogy a fi­a­tal lány ép­ség­ben elő­ke­rül­jön. Ha fel­is­me­rik, hív­ják a rend­őr­sé­get!

A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri azért, hogy a fi­a­tal lány ép­ség­ben elő­ke­rül­jön. Ha fel­is­me­rik, hív­ják a rend­őr­sé­get! Mont­vai Pat­rí­cia 165 cm magas, nor­mál test­al­katú, haja kö­zép­barna hát­kö­zé­pig érő, szeme barna, arca kerek. Bő­vebb in­for­má­ció a cikk­ben!

Titokzatos nő kísérte a tárgyalásra a feltételezett zuglói gyilkost

Titokzatos nő kísérte a tárgyalásra a feltételezett zuglói gyilkost

Újabb fej­le­mé­nyek a véres gyil­kos­ság­ban.

Ahogy azt a Ri­post el­ső­ként meg­írta, Zug­ló­ban a Nagy Lajos ki­rály útján egy piros Su­zu­ki­ban el­vág­ták egy 60 éves férfi tor­kát.

Megrázó részletek a tragédiáról, esélye sem volt a magyar siklóernyősnek

Megrázó részletek a tragédiáról, esélye sem volt a magyar siklóernyősnek

Egy jég­bar­lang­ban éj­sza­ká­zott a sik­ló­er­nyős János, ami­kor el­te­mette egy la­vina.

Megrohamozták a lombikklinikákat: valami megkezdődött

Megrohamozták a lombikklinikákat: valami megkezdődött az új családtámogatással?

Meg­nőtt a for­ga­lom.

Az utóbbi na­pok­ban meg­nőtt a for­ga­lom a med­dő­ségi kli­ni­ká­kon.

Összevesztek a híres magyar gyerekorvosok a lázcsillapításon

Összevesztek a híres magyar gyerekorvosok a lázcsillapításon

Egy­más­nak esett két köz­is­mert gye­rek­or­vos az in­ter­ne­ten, majd a kis­gye­re­kes szü­lők is ádáz vi­tába ke­ve­red­tek.

Jó hír a továbbtanulóknak: több tízezer forint jár, ha ezt választják

Jó hír a továbbtanulóknak: több tízezer forint jár, ha ezt választják

Az ápo­lói ösz­tön­díj­jal az után­pót­lást sze­ret­nék se­gí­teni, az összegre pedig nem­so­kára már pá­lyázni is lehet.

Helytelenírási verseny az ellenzék soraiban

Helytelenírási verseny az ellenzék soraiban

Bi­zo­nyára lé­te­zik egy tab­letta, ame­lyet el­len­zéki ol­da­lon kö­te­lező be­venni, ha­tása pedig az, hogy tel­je­sen el­fe­lej­tik a ma­gyar he­lyes­írás sza­bá­lyait. (Tab­letta után: he­je­sí­rás és sza­bá­jai.)

Bi­zo­nyára lé­te­zik egy tab­letta, ame­lyet el­len­zéki ol­da­lon kö­te­lező be­venni, ha­tása pedig az, hogy tel­je­sen el­fe­lej­tik a ma­gyar he­lyes­írás sza­bá­lyait.

Gépfegyveres nagyi Kőbányán: ez áll a háttérben

Gépfegyveres nagyi Kőbányán: a dédi hívta a zsarukat a lányára

Ér­de­kes rész­le­tek!

Régi csa­ládi vi­szály áll annak a hát­te­ré­ben, hogy a rend­őrö­ket ki­hív­ták, mert gép­pisz­tolyt fo­gott a mun­ká­sokra.

Megszólalt a túsz, ez történt 30 percig a Nissanban

Megszólalt a túsz, ez történt 30 percig a Nissanban

Ha­tal­mas for­du­lat a fo­goly­szö­kés­ben!

Ha­tal­mas for­du­lat a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről pén­te­ken meg­szö­kött rab ügyé­ben! A Ri­post el­érte a Nis­san ve­ze­tő­jét, aki in­ter­jút adott.

Ezt ne edd meg, rákkeltő anyag van a gyömbérben!

Ezt ne edd meg, rákkeltő anyag van a gyömbérben!

Több fel­dol­go­zón és el­osz­tón ke­resz­tül Spa­nyol­or­szág­ból szál­lí­tot­tak be­lőle ha­zánkba is.

Több fel­dol­go­zón és el­osz­tón ke­resz­tül Spa­nyol­or­szág­ból szál­lí­tot­tak be­lőle ha­zánkba is.

Nem hiszed el, mit vett a Szépművészeti Múzeum

Nem hiszed el, mit vett a Szépművészeti Múzeum

Gya­ra­po­dott a gyűj­te­mény, az el­múlt 100 év leg­na­gyobb vá­sár­lá­sá­val. A be­szer­zést a kor­mány tá­mo­gatta.

Gya­ra­po­dott a gyűj­te­mény, 100 év leg­na­gyobb vá­sár­lá­sá­val. A be­szer­zést a kor­mány tá­mo­gatta.

Csodakutya dolgozik egy pécsi óvodában

Csodakutya dolgozik egy pécsi óvodában

Eszik, al­szik, ját­szik és még tor­ná­zik is a pécsi gye­re­kek­kel Bundi...

Az óvoda igaz­ga­tó­nője, egy­ben a ku­tyus gaz­dája, Kont­recz Bri­gitta a Ri­post­nak el­me­sélte: fon­tos sze­repe van Bun­di­nak, ugyanis a ki­csik sok­kal könnyeb­ben tud­nak el­válni reg­gel a szü­lők­től, ha ő is jelen van.

Durva jelenet Pest megyében, menteni rohannak az autópályára

Durva jelenet Pest megyében, menteni rohannak az autópályára

Azon­nal tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el. Ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Azon­nal tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el. Ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Rendőrök lepték el a Corvin mozit, nagy balhé volt Budapesten

Rendőrök lepték el a Corvin mozit, nagy balhé volt Budapesten

Egy em­bert sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba. A tet­test vissza­tar­tot­ták, majd a rend­őrök őri­zetbe vet­ték.

Egy em­bert sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba, a tet­test vissza­tar­tot­ták.

Sokkoló videókkal kampányol a rendőrség

Sokkoló videókkal kampányol a rendőrség

Fi­gyel­met­len zombi gya­lo­go­sok...

Fi­gyel­met­len zombi gya­lo­go­sok, az út szé­lén áll­do­gáló Ka­szás. Sok­koló, ám be­vé­sődő kép­so­rok: ezek­kel pró­bál hatni a rend­őr­ség a fe­le­lőt­len em­be­rekre.

Egy udvaron vergődött, megmentették

Egy udvaron vergődött, megmentették

Egy ker­tes ház ud­va­rán ta­lál­tak rá.

Egy ker­tes ház ud­va­rán ta­lál­tak rá a ma­dárra. Sze­ren­csére jó ke­zekbe ke­rült, és si­ke­rült meg­men­teni az éle­tét

"Kiszakították Leilát a kezemből" - 12 év után akadt lánya nyomára a magyar anya

"Kiszakították Leilát a kezemből" - 12 év után akadt lánya nyomára a magyar anya

Ti­zen­két éve ra­bolta el a gyer­me­ket arab édes­apja.

Ti­zen­két éve ra­bolta el a gyer­me­ket arab édes­apja.

Ők kaptak idén Artisjus-díjat

Ők kaptak idén Artisjus-díjat

Az egye­sü­let célja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a si­ke­res zenei pro­duk­ci­ókba fek­te­tett szer­zői mun­kára. A szer­zői egye­sü­let 19. al­ka­lom­mal adta át az Ar­tis­jus-dí­ja­kat.

Az egye­sü­let célja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a si­ke­res zenei pro­duk­ci­ókba fek­te­tett szer­zői mun­kára. A szer­zői egye­sü­let 19. al­ka­lom­mal adta át az Ar­tis­jus-dí­ja­kat, a har­minc éves­nél fi­a­ta­labb al­ko­tó­kat ötö­dik éve is­meri el Ju­nior Ar­tis­jus-díj­jal.

Kovácsszénájáról üzent a tavasz, most már biztosan itt van

Kovácsszénájáról üzent a tavasz, most már biztosan itt van

Nézd meg, ho­gyan nyí­lik a ta­vasz első hír­nöke, de sem­mi­képp ne sza­kítsd le!

Nézd meg, ho­gyan nyí­lik a ta­vasz első hír­nöke, de sem­mi­képp ne sza­kítsd le!

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

A 49 éves férfi is­me­ret­len he­lyen van.

A 49 éves férfi le­vette a lá­bá­ról a nyom­kö­ve­tőt és el­hagyta a házi őri­ze­tet. A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

Egyszülős családoknak is jár a CSOK

Egyszülős családoknak is jár a CSOK

Ga­ran­tál­tan 3 szá­za­lék alatti ka­mat­tal igé­nyel­hető

Ga­ran­tál­tan 3 szá­za­lék alatti ka­mat­tal igé­nyel­het­nek a csa­lá­dok ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tást - erről be­szélt Novák Ka­ta­lin.

Döbbenet, milyen leletre bukkantak a régészek Baja határában

Döbbenet, milyen leletre bukkantak a régészek Baja határában

Árpád-kori bog­rács- és fa­zék­tö­re­dé­ke­ket, bronz­kori temp­lom­nyo­mo­kat, egy ke­mence om­la­dé­kait és egy sírt is ta­lál­tak.

Így fogták el a zuglói gyilkost - videó

Így fogták el a zuglói gyilkost - videó

Esz­ter­gom­ban fog­ták el a 26 éves gya­nú­sí­tot­tat.

Esz­ter­gom­ban fog­ták el azt a 26 éves férfit, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy teg­nap dél­után Zug­ló­ban el­vágta egy 60 éves férfi tor­kát.

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Nem élte túl a bal­ese­tet az, aki a metró alá esett - kö­zölte a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem. Még min­dig dol­goz­nak a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál, ahol a ször­nyű reg­geli bal­eset tör­tént.

Nem élte túl a bal­ese­tet az, aki a metró alá esett - kö­zölte a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem.

Megszólalt a túsz: örülök, hogy túléltem!

Megszólalt a túsz: örülök, hogy túléltem!

A Ri­post-nak si­ke­rült el­ér­nie a 63 éves férfit, aki az ezüst Nis­sant ve­zette.

A Ri­post-nak si­ke­rült el­ér­nie azt a 63 éves férfit, aki az ezüst Nis­sant ve­zette. Meg­rázó dol­got mon­dott la­punk mun­ka­tár­sá­nak.

Ez hihetetlen, hogy lehet így parkot építeni?

Ez hihetetlen, hogy lehet így parkot építeni?

Az út kö­ze­pén véget ér a járda.

Az út kö­ze­pén véget érő járda, be­épí­tett fa, ko­rábbi jár­dák nyom­vo­na­lá­nak a mó­do­sí­tása, térkő a járda kö­ze­pén -mind­ezt 590 mil­lió fo­rint­ból.

Hat kilométert kóborolt az eltűnt kisfiú

Hat kilométert kóborolt az eltűnt kisfiú

Több­órás meg­fe­szí­tett ku­ta­tás után egy er­dő­ben ta­lál­tak rá arra a kisfi­úra, aki szom­bat este tűnt el szü­lei mel­lől.

Több­órás meg­fe­szí­tett ku­ta­tás után egy er­dő­ben ta­lál­tak rá arra a 12 éves kisfi­úra, aki szom­bat este tűnt el szü­lei mel­lől.

Elitegység őrzi a túszejtő szökött rabot: ilyen állapotban van most

Elitegység őrzi a túszejtő szökött rabot: ilyen állapotban van most

Fel­éb­resz­tet­ték az Új­pa­lo­tán lö­völ­döző férfit.

Fel­éb­resz­tet­ték az Új­pa­lo­tán lö­völ­döző férfit, aki fegy­ver­rel a ke­zé­ben szö­kött meg a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről pén­te­ken.

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Bu­da­pes­ten, a 4-6-os vil­la­mos meg­ál­ló­i­ban egyre több kor­lát hi­ány­zik, élet­ve­szé­lyes a meg­ál­lók­ban állni.

Mindenkinek leesett az álla, különleges vendég érkezett a győri boltba

Mindenkinek leesett az álla, különleges vendég érkezett a győri boltba

A bolt dol­go­zói és a vá­sár­lók is le­me­re­ved­tek a kü­lö­nös lát­vány­tól, de aztán se­gí­tet­tek a "ve­vő­nek".

Menetrend szerint megjött az első gólya

Menetrend szerint megjött az első gólya

Be­rob­bant a ta­vasz ha­zánkba, vissza­tért az első gólya is. Feb­ruár 13-án, szer­dán ér­ke­zett haza, pont ugyan­azon a napon, mint ta­valy.

Be­rob­bant a ta­vasz ha­zánkba, vissza­tért az első gólya is. Feb­ruár 13-án, szer­dán ér­ke­zett haza, pont ugyan­azon a napon, mint ta­valy. Egy helyi lakos fe­dezte fel a Su­ri­nak el­ne­ve­zett ma­da­rat, rög­tön le is fény­ké­pezte.

Egy hónapja tart a családi dráma Budapesten, elrabolta fiát az édesanya

Egy hónapja tart a családi dráma Budapesten, elrabolta fiát az édesanya

A 39 éves édes­anya ellen el­já­rást foly­tat a rend­őr­ség.

A 39 éves édes­anya ellen el­já­rást foly­tat a rend­őr­ség, mert szó nél­kül el­vitte fiát az ott­ho­ná­ból.

Teljesen kiakadt Zoltán, ezért találták bűnösnek a vak férfit

Teljesen kiakadt Zoltán, ezért találták bűnösnek a vak férfit

Zol­tán át­esett egy autón.

Zol­tán át­esett egy autón, ami­kor gyer­me­ké­vel és vak­ve­zető ku­tyá­já­val sé­tált. A bí­ró­ság sze­rint más tör­tént!

Végleges döntés született a Rubik-kocka sorsáról

Végleges döntés született a Rubik-kocka sorsáról

Tö­röl­ték a ki­ra­kós véd­je­gyét.

Tö­röl­ték a ki­ra­kós véd­je­gyét, erre pedig azért volt szük­ség, hogy minél több­féle játék ké­szül­hes­sen.

Így történhetett a brutális gyilkosság a Parlament közelében

Így történhetett a brutális gyilkosság a Parlament közelében

Ez várta kol­lé­gá­in­kat a hely­szí­nen.

Rend­őr­ségi mat­rica és döb­bent lakók - Bu­da­pest leg­ele­gán­sabb ré­szén, az Al­kot­mány ut­cá­ban, alig pár percre a Par­la­ment­től ez várta kol­lé­gá­in­kat.

Így éledt újjá a vörösiszap-katasztrófa után Kolontár

Így éledt újjá a vörösiszap-katasztrófa után Kolontár és Devecser

Las­san ki­lenc éve a ka­taszt­ró­fá­nak.

Ko­lon­tár, De­ve­cser és Som­ló­vá­sár­hely la­kó­i­nak már csak fájó em­lé­ke­i­ben él 2010. ok­tó­ber 4-e.

Ez történik hamarosan Budapest több kerületében

Ez történik hamarosan Budapest 12 kerületében

A Lánc­híd is sorra kerül.

Már­ci­us­tól ko­moly út­fel­újí­tási prog­ramba kez­de­nek Bu­da­pest több fő út­vo­na­lán. A mun­ká­la­tok per­sze du­gók­kal jár­nak majd, de utána jobb lesz.

Kiviszi magát a szemét a kukába?

Kiviszi magát a szemét a kukába?

"Ön­hordó sze­me­tes­zsák" - ez áll ugyanis a cím­kén.

"Ön­hordó sze­me­tes­zsák" - ez áll ugyanis a cím­kén. Olyan régi benne az étel, hogy már saját lábán ki­sé­tál?

Ilyen csodálatos park épül az Arany János utcai metróállomásnál

Ilyen csodálatos park épül az Arany János utcai metróállomásnál

Szám­űzik a troli vég­ál­lo­mást.

A Pod­ma­niczky tér kö­ze­pét már fel­túr­ták a mar­ko­ló­gé­pek, né­hány nap múlva a tro­li­for­gal­mat is szám­űzik innen.

Aljas húzás: Nyilvánosan alázták meg Magyarországot

Aljas húzás: Nyilvánosan alázták meg Magyarországot

Rossz hí­rün­ket kel­tet­ték.

Szán­dé­ko­san kelti Ma­gyar­or­szág rossz hírét a német Opel au­tós­rek­lámja, ame­lyet ná­lunk, de kül­föl­dön is fo­lya­ma­to­san adnak a te­le­ví­ziók.

Megszólalt a Dózsa György úti gázoló, ezt mondta szabadulása után

Megszólalt a Dózsa György úti gázoló, ezt mondta szabadulása után

Az ál­do­zat csa­ládja attól tart, a gá­zoló meg akar szökni.

Az ál­do­zat csa­ládja attól tart, a gá­zoló meg akar szökni.

Könnyekben tört ki a mentésirányító, sosem került még ilyen helyzetbe

Könnyekben tört ki a magyar mentésirányító, sosem került még ilyen helyzetbe

Azon­nal eset- és ro­ham­ko­csit ri­asz­tott, de köz­ben te­le­fo­non pró­bált se­gí­teni.

Soros kiadta az ukázt, migránspárti Európát akar

Soros György saját Európát akar

Be­lé­pett az EP vá­lasz­tási kam­pányba.

Hi­va­ta­lo­san is be­lé­pett az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási kam­pányba hét­fői, Pro­ject Syn­di­cate-n meg­je­lent ve­zér­cik­ké­vel Soros György ame­ri­kai spe­ku­láns.

Döbbenetes, ami a budapesti villamoson történik: vérhast is kaphatunk a Combinón

Döbbenetes, ami a budapesti villamoson történik: vérhast is kaphatunk a Combinón

Össze­pisz­kít­ják a po­tya­uta­sok.

Rend­sze­re­sen össze­pisz­kít­ják a vil­la­mo­so­kat az ön­kí­vü­let­ben fet­rengő po­tya­uta­sok.

A fiú teljes teste lángra kapott Rákosrendezőn

A fiú teljes teste lángra kapott Rákosrendezőn

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént pén­tek dél­után a XIV. ke­rü­leti Rá­kos­ren­de­zői Pá­lya­ud­va­ron.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént pén­tek dél­után a XIV. ke­rü­leti Rá­kos­ren­de­zői Pá­lya­ud­va­ron. Négy 14 év kö­rüli fiú fel­má­szott egy vas­úti ko­csira, de az egyik fiú sú­lyos áram­ütést szen­ve­dett. Ba­rá­tai ré­mül­ten hív­ták a men­tő­ket. A Ri­post-nak az ott dol­go­zók me­sél­ték el a tör­tén­te­ket.

A Ripost szóra bírta a hekkert, aki megszívatta Ronaldót

A Ripost szóra bírta a hekkert, aki megszívatta Ronaldót

Házi őri­zet­ben a por­tu­gál hek­ker.

Nem jöhet ki egy VII. ke­rü­leti la­kás­ból a híres por­tu­gál szá­mí­tó­gé­pes ha­cker, aki­nek tény­ke­dése meg­rázta az egész sport­vi­lá­got.

Ide vidd el romantikázni a kedvesed Valentin napra!

Ide vidd el romantikázni a kedvesed Valentin napra!

A Ba­la­ton téli lát­vá­nya cso­dá­la­tos, de nem csak ezért ér­de­mes most oda menni. Va­len­tin napon szá­mos ér­de­kes­ség­gel vár..

Orbán Viktor munkavacsorán fogadta az amerikai külügyminisztert

Orbán Viktor munkavacsorán fogadta az amerikai külügyminisztert

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­lá­ban, a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta Mike Pom­peo ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­tert.

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Az ak­ció­terv része a tá­mo­ga­tás.

Orbán Vik­tor va­sár­nap egy hét­pon­tos ak­ció­ter­vet hir­de­tett meg. Ennek része a nagy­csa­lá­do­sok au­tó­vá­sár­lási prog­ramja.

Szijjártó: javulnak a magyar-amerikai politikai kapcsolatok

Szijjártó: javulnak a magyar-amerikai politikai kapcsolatok

El­kezd­ték új­ra­épí­teni a ma­gyar-ame­ri­kai kap­cso­lat­rend­szer har­ma­dik pil­lé­rét - mondta Szij­jártó Péter.

El­kezd­ték új­ra­épí­teni a ma­gyar-ame­ri­kai kap­cso­lat­rend­szer har­ma­dik pil­lé­rét - mondta Szij­jártó Péter.

Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést

Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést

A ta­vasz elő­sze­lét érez­het­jük ma.

A ta­vasz elő­sze­lét érez­het­jük ma. Vi­ha­ros szél­lel ér­kező hi­deg­front halad át a Kár­pát-me­den­cén a hét első nap­ja­i­ban, utána vi­szont kora ta­va­szias idő lesz.

Új részletek a családtámogatási tervből - téged érinteni fog?

Új részletek a családtámogatási tervből - téged érinteni fog?

Csa­lá­dok száz­ez­rei szá­mol­gat­nak most: vajon mi­lyen tá­mo­ga­tá­so­kat ve­het­nek igénybe?

Ez a következménye, hogy bejelentették: a pápa Székelyföldre látogat

Döbbenet, emelkedtek az árak Székelyföldön a pápalátogatás miatt

Egy hó­napja lehet tudni, hogy Fe­renc pápa Csík­som­lyón mi­sé­zik.

Egy hó­napja lehet tudni, hogy Fe­renc pápa Csík­som­lyóra lá­to­gat.

Magyar tudósok fejtik meg, mit jelenthet Isten lehelete

Magyar tudósok fejtik meg, hogy mit jelenthet Isten lehelete

Bib­liai és más szö­ve­ge­ket vizs­gál­nak.

Ki­de­rül, mi­lyen ter­mé­szet­tu­do­má­nyos üze­ne­te­ket, is­me­re­te­ket tar­tal­maz­nak a bib­liai és egyéb ókori szö­ve­gek.

Ma kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Mindjárt kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár nem­so­kára saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón is­mer­teti a hét­pon­tos csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv rész­le­teit.

A költségvetési bevételek növekedése teszi lehetővé a családtámogatás bővítését

A költségvetési bevételek növekedése teszi lehetővé a családtámogatás bővítését

Óri­ási dolog ez a csa­lá­dok­nak.

Óri­ási tá­mo­ga­tást je­len­te­nek a csa­lá­dok­nak az év­ér­té­ke­lő­ben be­je­len­tett in­téz­ke­dé­sek, mondta Rét­vári Bence ál­lam­tit­kár.

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai.

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai.

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

Szí­ven szúr­ták a ké­zi­lab­dá­zót.

A tíz éve szí­ven szúrt ké­zi­lab­dázó gyil­ko­sai a leg­jobb ál­lást kap­ták a bör­tön­ben.

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett

Az Orbán Vik­tor va­sár­napi év­ér­té­ke­lő­jén be­je­len­tett csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv mel­lett már most két­har­ma­dos több­ség áll.

Az Orbán Vik­tor va­sár­napi év­ér­té­ke­lő­jén be­je­len­tett csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv mel­lett már most két­har­ma­dos több­ség áll - ol­vas­ható a Né­ző­pont In­té­zet Ma­gyar Nem­zet szá­mára ké­szí­tett on­line vil­lám­ku­ta­tá­sá­ból, amely­nek rész­le­teit hét­főn kö­zöl­ték az MTI-vel.