POLITIK

INSIDER

9 évig élt az utcán, mielőtt egyenesbe jött

9 évig élt az utcán, mielőtt rendbe tette az életét

Belán Tamás tudja, ho­gyan lehet egé­szen mély­ről vissza­mászni.

Al­ko­ho­lista csa­ládba szü­le­tett Belán Tamás, aki tudja, ho­gyan lehet egé­szen mélyre csúszni a pia miatt, de azt is meg­mu­tatta, ho­gyan lehet talpra állni.

Túlélésért taktikázott a megtámadott Jászberényi úti ultrafutó nő

Túlélésért taktikázott a megtámadott Jászberényi úti ultrafutó nő

Hiba ütötte a tá­ma­dója, az ult­ra­futó nő el­méje tiszta ma­radt. Tudta, ha túl akarja élni, gyors meg­ol­dást kell ki­ta­lál­nia.

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni...

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni...

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját Vár­pa­lo­tán. A férfi kezdi fel­fogni, mit is tett...

Döbbenet, amit a Dózsa György úti gázoló mond a milliós óvadékról

Döbbenet, amit a Dózsa György úti gázoló mond a milliós óvadékról

Meg­szó­lalt a Dózsa György úti ámok­fu­tó­ként is mert M. Ri­chárd, akit 7.5 mil­lió fo­rint óva­dék el­le­né­ben hagy­hatná el az ott­ho­nát...

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, a férje men­tette meg.

Most egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, az éle­tét csak az idő­ben ér­kező férje men­tette meg.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Erre fordítják a jövőben a lakástakarékok állami támogatását

Erre fordítják a jövőben a lakástakarékok állami támogatását

A fel­sza­ba­duló pénzt az ott­hon­te­rem­tési prog­ram bő­ví­té­sére for­dít­ják.

A fel­sza­ba­duló pénzt az ott­hon­te­rem­tési prog­ram bő­ví­té­sére for­dít­ják. Ez a lé­nyege lakás-ta­ka­rék­pénz­tá­rak­ról szóló tör­vény ked­den el­fo­ga­dott mó­do­sí­tá­sá­nak. A kor­mány célja, hogy min­den ma­gyar csa­lád­nak saját ott­hona le­gyen.

Megszavazták a Sargentini-jelentést elutasító határozatot

Megszavazták a Sargentini-jelentést elutasító határozatot

Meg­sza­vazta a par­la­ment a Sar­gen­tini-je­len­tés el­leni ha­tá­ro­za­tot, amely arra szó­lítja fel a kor­mányt: ne en­ged­jen a zsa­ro­lás­nak!

Meg­sza­vaz­ták a ha­tá­ro­za­tot, mely fel­szó­lítja fel a kor­mányt: ne en­ged­jen a zsa­ro­lás­nak!

Ezért tűntek el az aluljárókból a hajléktalanok

Ezért tűntek el az aluljárókból a hajléktalanok

Lát­vá­nyos a ja­vu­lás a fő­vá­ros­ban.

Lát­vá­nyos a ja­vu­lás, alig volt haj­lék­ta­lan az alul­já­rók­ban, és sok­felé lát­tunk in­téz­kedő rend­őrö­ket és ta­ka­rí­tó­kat! Egész nap jár­tuk a bu­da­pesti ut­cá­kat.

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Vajon ki ve­szett a hul­lám­sírba?

Évek óta min­den­nap abban bízik az édes­anya, hogy egy­szer csak élet­je­let ad az el­tűnt fia. A nő sze­mély­au­tó­ját a na­pok­ban ta­lál­ták meg a Du­ná­ban.

Fordulat a soroksári gyilkosságban: újabb ismeretlen nyomokat találtak?

Fordulat a soroksári gyilkosságban: újabb ismeretlen nyomokat találtak?

Az öt éve hú­zódó ügy­ben még min­dig ko­moly kér­dő­je­lek van­nak...

El­kép­zel­hető, hogy a gya­nú­sí­tot­tén kívül egy másik férfi nyo­mait is rög­zí­tet­ték az öt éve hú­zódó ügy­ben.

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Hat­van­mil­liót ér a zsák­mány.

Hat­van­mil­lió fo­rint­nál is töb­bet ér a fe­ke­te­pi­a­con az a zsák­mány, ame­lyet a ma­gyar ha­tá­ron akar­tak át­csem­pészni. 36 cso­mag­ban la­pult a drog.

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Nyolc gáz­pa­lac­kot is ta­lál­tak a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem em­be­rei a lán­goló épü­let kö­ze­lé­ben a nép­szerű ma­gyar für­dő­he­lyen.

Felhők gyűlnek az égre, különös idővel folytatódik a hét

Felhők gyűlnek az égre, különös időjárással folytatódik a hét

Eső egy­előre nem vár­ható, de a szél több he­lyen meg­élén­kül. A hő­mér­sék­let vi­szont még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket!

Leg­töb­bünk örö­mére sze­ren­csére eső egy­előre nem vár­ható sehol az or­szág­ban, ugyan­ak­kor a szél több he­lyen is meg­élén­kül. A hő­mér­sék­let vi­szont még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket! Máris jön­nek a keddi és a szer­dai idő­já­rás rész­le­tei!

Egyre több ügyfélszolgálatot nyitnak a bíróságok

Egyre több ügyfélszolgálatot nyitnak a bíróságok

Nagy se­gít­sé­get je­lent az ügy­fe­lek­nek.

Sokak szá­mára ne­he­zen ért­hető a jogi szak­nyelv, ezért a köz­ért­he­tőbb meg­fo­gal­ma­zás­ban is se­gít­sé­get nyújt­hat­nak az újon­nan nyíló ügy­fél­szol­gá­la­tok.

Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Se­gí­tett a Ri­post!

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva.

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba ...

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

Változások jönnek a magyar utcákon

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni.

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Badacsonyi borászgyilkosság: megtorlástól tart a feltételezett gyilkos

Badacsonyi borászgyilkosság: megtorlástól tart a feltételezett gyilkos

A ba­da­cso­nyi bo­rász­gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi tart attól, hogy va­laki vagy va­la­kik elég­té­telt vesz­nek H. Csaba ha­lála miatt.

Kicsalták az erdőbe és meggyilkolták a magyar harcművészt

Kicsalták az erdőbe és meggyilkolták a magyar harcművészt

A saját ba­rá­tai vé­gez­ték ki a férfit. Most hir­det­tek íté­le­tet.

A saját ba­rá­tai vé­gez­ték ki a férfit. Most hir­det­tek íté­le­tet.

Kényszerleszállás Budapesten, gond volt a levegőben a Wizz Air gépével

Kényszerleszállás Budapesten, gond volt a levegőben a Wizz Air gépével

Mű­szaki okokra hi­vat­koz­nak. A re­pülő Ko­lozs­vár­ról Ró­mába tar­tott.

Mű­szaki okokra hi­vat­koz­nak. A re­pülő Ko­lozs­vár­ról Ró­mába tar­tott.

Vigyázat, mérgező dísztökök

Vigyázat, mérgező dísztökök

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar!

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar! Erre fi­gyel­mez­tet a Nébih saját ol­da­lán. A de­ko­rá­ciós célra szánt dísz­tö­kök ugyanis to­xi­kus ve­gyü­le­te­ket tar­tal­maz­nak.

Százezer forint lesz a gyermekek otthongondozási díja

Százezer forint lesz a gyermekek otthongondozási díja

Ti­zen­hét­ezer csa­lád jo­go­sult a gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási dí­jára (gyod), amely jö­vőre egy­sé­ge­sen havi bruttó száz­ezer fo­rintra nő.

Ti­zen­hét­ezer csa­lád jo­go­sult a gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási dí­jára (gyod), amely jö­vőre egy­sé­ge­sen havi bruttó száz­ezer fo­rintra nő - mondta az M1-en Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár.

104 millióért árulják a hajót, melyen József Attila inaskodott

104 millióért árulják a hajót, melyen József Attila inaskodott

Ela­dó­sorba ke­rült a tel­je­sen fel­újí­tott, 104 éves Tatár nevű hajó, mely­nek fe­dél­ze­tét anno Jó­zsef At­tila si­kálta.

Ela­dó­sorba ke­rült a tel­je­sen fel­újí­tott, 104 éves Tatár nevű hajó, mely­nek fe­dél­ze­tét a költő si­kálta.

Filmbe illő jelenet:Üldözte és elfogta a telefontolvajt a lány

Filmbe illő jelenet:Üldözte és elfogta a telefontolvajt a lány

El­lop­ták Ad­ri­enn te­le­fon­ját az üz­let­ből, ahol dol­go­zik, de a fi­a­tal lány nem ijedt meg, hanem cse­le­ke­dett.

Szabadítsuk meg Magyarországot a szeméttől!

Szabadítsuk meg Magyarországot a szeméttől!

Elég volt! Indul la­punk ak­ci­ója.

Elég volt! Par­kok szé­lén, el­ha­gya­tott te­re­ken, for­gal­mas ut­cák­ban és más ezer­nyi he­lyen áll­nak sze­mét­ku­pa­cok. Az el­kö­ve­tők rö­hög­nek a mar­kukba.

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Változik a
közlekedés az Új köztemetőnél

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor, így nem fog­nak rosszul járni a köz­le­ke­dők.

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál. Nem kell hozza semmi, fel­töl­tés­nél a fo­tók­nál kell ki­vá­lasz­tani a 3D op­ciót.

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál. Nem kell hozza semmi, fel­töl­tés­nél a fo­tók­nál kell ki­vá­lasz­tani a 3D op­ciót.

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szo­morú posz­tot tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. A kor­mányfő a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Újításra készül az Instagram, ez téged is érinthet

Újításra készül az Instagram, ez téged is érinthet

Egye­lőre csak teszt­idő­szak van.

Ha jól sze­re­pel az új­don­ság a teszt­idő­szak­ban, akkor su­hin­tás he­lyett bökni fo­gunk az Ins­tag­ra­mon.

Ittas vezetés miatt vádat emeltek Burány Sándor ellen

Ittas vezetés miatt vádat emeltek Burány Sándor ellen

A po­li­ti­kus el­is­merte.

A po­li­ti­kus el­is­merte a sze­szes­ital-fo­gyasz­tást.

Világháborús maradványokat találtak

Második világháborúban elesett katona maradványaira bukkantak Debrecenben

Út­épí­tési mun­ká­la­tok során tár­ták fel.

Út­épí­tési mun­ká­la­tok során ke­rül­tek elő a le­le­tek.

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Az ala­csony víz­ál­lás miatt buk­kan­tak az au­tóra, ami­ben elő­ször egy ko­po­nyát, majd egy comb­cson­tot is ta­lál­tak...

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét, és to­vábbi el­lá­tása cél­já­ból át­ad­ták az idő­köz­ben hely­színre ér­kező men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak.

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét, és to­vábbi el­lá­tása cél­já­ból át­ad­ták az idő­köz­ben hely­színre ér­kező men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak.

Orbán Viktor: Brüsszel gőzerővel gyártja a betelepítési programokat

Orbán Viktor: Brüsszel gőzerővel gyártja a betelepítési programokat

A mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban Brüs­szel mig­rá­ciós hor­ror­ja­vas­la­tá­ról is be­szélt.

Sírva nyilatkozott a Ripostnak az encsi sofőr

Sírva nyilatkozott a Ripostnak a csaknem meglincselt encsi sofőr

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek...

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek En­csen, ahol egy­más­nak fe­szül­tek a he­lyiek.

Közölte a meteorológia: meglepetést tartogat a hétvégi időjárás

Közölte a meteorológia: meglepetést tartogat a hétvégi időjárás

A szél to­vább bor­zol­hatja a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban.

A szél to­vább bor­zol­hatja a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban.

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Új trük­kel dol­goz­nak.

Új­fajta trük­kel dol­goz­nak a BKK au­to­ma­ták­nál a csa­lók. Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép.

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs.

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs. A he­lyiek na­gyobb része a gá­zoló, a helyi bolt­ban dol­gozó J. Éva mellé áll, de mások a lin­cse­lő­ket fél­tik.

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly.

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly, és az okozta a sé­rü­lé­se­ket, a rend­őrök nem hisz­nek nekik.

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli ...

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli, ami a 4 éves And­re­á­val tör­tént, a csa­lád ál­lítja, egyet­len pil­la­natra sem hagy­ták ma­gára a kis­lányt...

Az Orbán-Tarlós tárgyalás részletei a miniszterelnöktől! Videó

Az Orbán-Tarlós tárgyalás részletei a miniszterelnöktől! Videó

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök "Tar­lós 2019" cím­mel posz­tolt vi­deót a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra.

Lövöldözésbe keveredett a Megasztár énekese: elmondta, mi történt

Lövöldözésbe keveredett a Megasztár énekese: elmondta, mi történt

Meg­vi­selte, hogy két napot egy rend­őr­ségi fog­dán kel­lett töl­te­nie.

Lel­ki­leg meg­vi­selte Nyári Kál­mánt, hogy két napot egy rend­őr­ségi fog­dán kel­lett töl­te­nie. A ze­nész a fi­á­val és az uno­ka­öccsé­vel a múlt szom­ba­ton ke­ve­re­dett utcai bal­héba...

Megtalálták Erőss Zsolt emléktáblájának darabjait

Megtalálták Erőss Zsolt emléktáblájának darabjait

A szikla tö­vé­ben ta­lál­ták meg a már­vány­da­ra­bo­kat.

A szikla tö­vé­ben ta­lál­ták meg a már­vány­da­ra­bo­kat.

Nagy bejelentést tett a Wizz Air, komoly változás jön a légitársaságnál

Nagy bejelentést tett a Wizz Air, változás jön

Le­gyél résen uta­zás előtt, mert ismét mó­do­sul­nak a poggyász­sza­bá­lyok.

Le­gyél résen uta­zás előtt, mert ismét mó­do­sul­nak a poggyász­sza­bá­lyok. Ez se­gít­het a pon­tos ér­ke­zés­ben.

Durva baleset történt, vonatba csapódott egy autó

Durva baleset történt, vonatba csapódott egy autó

Pót­ló­bus­szal lehet utazni.

A sofőr meg­sé­rült, a hely­szí­ne­lés ideje alatt pedig csak pót­ló­bus­szal lehet utazni. 30-60 perc­cel hosszabb me­net­idő­vel kell szá­molni.

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst,
hogy induljon a főpolgármesterségért

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst, hogy induljon a főpolgármesterségért

Meg­szü­le­tett a nagy dön­tés, meg­volt a be­je­len­tés. Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Tar­lós Ist­ván a Vá­ros­há­zán tár­gyalt.

Fontos bejelentés készül! Képet posztolt Orbán Viktor

Fontos bejelentés készül! Képet posztolt Orbán Viktor

A kö­zös­ségi ol­da­lon posz­tolt képet...

Ma be­je­lenti a jövő évi fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­ség­gel kap­cso­la­tos dön­té­sét Tar­lós Ist­ván. A fő­pol­gár­mes­ter je­len­leg a leg­nép­sze­rűbb je­lölt...

Ételmérgezés: a kézfertőtlenítő nem fertőtlenített

Ételmérgezés: a kézfertőtlenítő nem fertőtlenített

Újabb tényt tár­tak fel.

Újabb tényt tár­tak fel a pár­hu­za­mo­san folyó la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok a tö­me­ges szom­bat­he­lyi étel­mér­ge­zés­ről.

Ezek a költségek várnak pluszban a panelszigetelőkre

Ezek a költségek várnak pluszban a panelszigetelőkre

Sokan nem tud­ják, hogy a klíma külső egy­sé­gét és a re­dő­nyö­ket saját költ­sé­gü­kön kell le- és újra fel­sze­rel­tetni.

Sokan nem tud­ják, hogy a klíma külső egy­sé­gét és a re­dő­nyö­ket saját költ­sé­gü­kön kell le- és újra fel­sze­rel­tetni.

Az unoka is a házban volt, amikor a vállalkozó megölte a feleségét

Az unoka is a házban volt, amikor a vállalkozó megölte a feleségét

Be­is­merő val­lo­mást tett az az 56 éves szent­pé­ter­szegi vál­lal­kozó, aki hét­főn egy kony­ha­kés­sel ki­ol­totta fe­le­sége éle­tét.

Magyar siker a falfesték, ami fűt

Magyar siker a falfesték, ami fűt

Zse­ni­á­lis meg­ol­dás­sal ruk­kol­tak elő a BME mér­nö­kei és az egyik fes­ték cég.

Zse­ni­á­lis meg­ol­dás­sal ruk­kol­tak elő a Bu­da­pesti Mű­szaki Egye­tem mér­nö­kei és az egyik fes­ték­gyártó cég. Egy olyan falra he­lyez­hető fű­tő­rend­szert fej­lesz­tet­tek ki, amely a fal­lal együtt le­fest­hető.

Így szült az indiai páncélos rinocérosz Magyarországon -videóval

Így szült az indiai páncélos rinocérosz Magyarországon -videóval

Zo­o­ló­giai szen­zá­ció a Nyír­egy­házi Ál­lat­park­ban!

Zo­o­ló­giai szen­zá­ció a Nyír­egy­házi Ál­lat­park­ban!

Gazdaságot érintő radikális lépésről beszélt a miniszterelnök

Gazdaságot érintő radikális lépésről beszélt a miniszterelnök

Orbán Vik­tor a ma­gyar-török üz­leti fó­ru­mon szólt erről.

Orbán Vik­tor a ma­gyar-török üz­leti fó­ru­mon szólt erről.

Kiderült, hogy mikor érkezik a nyugdíjprémium

Kiderült, hogy mikor érkezik a nyugdíjprémium

Idén is 2,5 mil­lió ember kap.

Idén is 2,5 mil­lió ember kap nyug­díj­pré­mi­u­mot, amely­nek ma­xi­má­lis összege a ta­va­lyi­nál is ma­ga­sabb, 18 ezer fo­rint.

Gül Baba korának nagyságához kell felnőnünk

Gül Baba korának nagyságához kell felnőnünk

Fe­l­avat­ták Gül Baba tür­bé­jét.

A ma­gyar kor­mányfő Recep Tayyip Er­do­gan török köz­tár­sa­sági elnök tár­sa­sá­gá­ban fel­avatta Gül Baba tür­bé­jét.

Elviselhetetlen a zsúfoltság az M4-es metrón

Elviselhetetlen a zsúfoltság az M4-es metrón

A Déli pá­lya­ud­var be­zá­rása miatt ala­kult ki ez a hely­zet.

A Déli pá­lya­ud­var be­zá­rása miatt ala­kult ki ez a hely­zet.

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek az ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők­ből.

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból.

Végre rend lesz hajléktalanügyben - mindenkinek jut fedél a feje fölé

Végre rend lesz hajléktalanügyben - mindenkinek jut fedél a feje fölé

Jövő hét­fő­től nem lehet élet­vi­tel­sze­rűen az ut­cá­kon élni.

Jövő hét­fő­től nem lehet élet­vi­tel­sze­rűen az ut­cá­kon élni, hanem éj­sza­kai szál­lá­sokra és nap­pali me­le­ge­dőkbe kell a haj­lék­ta­la­nok­nak men­niük. Ám végre lesz is hová. A Ri­post meg­nézte, mi a hely­zet rö­vid­del a sza­bá­lyo­zás életbe lé­pése előtt.

A Facebook legnagyobb konkurense lehetett volna, most mégis lehúzza a rolót

A Facebook legnagyobb konkurense lehetett volna, most mégis lehúzza a rolót

Egy szoft­ver­hiba volt az utolsó csepp.

Szoft­ver­hiba ha­tá­sára akár több száz­ezer Go­ogle Plus fel­hasz­náló adata szi­vá­rog­ha­tott ki az in­ter­netre. Ez volt az utolsó szög a nagy re­mé­nyek­kel in­dí­tott, Fa­ce­book kon­ku­rens kö­zös­ségi oldal ko­por­só­já­ban.

Tankolás: péntektől új címkék lesznek a benzinkutakon

Tankolás: péntektől új címkék lesznek a benzinkutakon

A ben­zin jele egy kör és az E betű lesz, a gáz­olajé négy­zet és B betű. Egy eu­ró­pai uniós irány­elv kö­te­lez erre.

A ben­zin jele egy kör és az E betű lesz, a gáz­olajé négy­zet és B betű. Egy eu­ró­pai uniós irány­elv kö­te­lez erre.

Így köszöntötte Orbán Viktor a török elnököt - videó

Így köszöntötte Orbán Viktor a török elnököt - videó

A ta­lál­kozó rész­le­tei az Or­szág­ház­ból.

Ma­gyar­or­szág biz­ton­sága köz­vet­len össze­füg­gés­ben van Tö­rök­or­szág sta­bi­li­tá­sá­val - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

É. Imre sze­retne ki­jönni a bör­tön­ből...

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül, hogy üz­leti ügyeit in­téz­hesse...

Minden kiderült: megkapta a leleteit az 1-es villamoson megszúrt nő

Minden kiderült: megkapta a leleteit az 1-es villamoson megszúrt nő

Vé­gé­hez kö­ze­le­dik Rosta Anita hetek óta tartó kál­vá­ri­ája, teg­nap ugyanis végre kéz­hez kap­hatta la­bor­ered­mé­nyét...

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton. Mu­tat­juk az új kó­do­lást.

Kiderült, ekkor érkezik meg a nyugdíjprémium

Kiderült, ekkor érkezik meg a nyugdíjprémium

A tá­mo­ga­tás ma­xi­má­lis összege 18 ezer fo­rint, ma­ga­sabb, mint ta­valy - kö­zölte az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma (Emmi) az MTI-vel.

A tá­mo­ga­tás ma­xi­má­lis összege 18 ezer fo­rint, ma­ga­sabb, mint ta­valy - kö­zölte az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma (Emmi) az MTI-vel.

Magyar nemzeti érdek, hogy Törökország mindig erős és stabil legyen

Magyar nemzeti érdek, hogy Törökország mindig erős és stabil legyen

Ma­gyar­or­szág biz­ton­sága köz­vet­len össze­füg­gés­ben van Tö­rök­or­szág sta­bi­li­tá­sá­val - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Macron és Merkel után Orbán Viktorral is találkozik Recep Tayyip Erdogan

Macron és Merkel után Orbán Viktorral is találkozik Erdogan

A jú­ni­us­ban má­sod­szor is el­nökké vá­lasz­tott Recep Tayyip Er­do­gan be­ik­ta­tása óta ta­lál­ko­zott a világ majd' min­den ve­zető po­li­ti­ku­sá­val.

Kipróbálták és veszélyesnek találták a balesetet okozó hintát

Kipróbálták és veszélyesnek találták a balesetet okozó hintát

Egy 16 éves ta­ta­bá­nyai lány csuk­lója és egy 28 éves férfi kulcs­csontja tört el.

Egy 16 éves ta­ta­bá­nyai lány csuk­lója, va­la­mint egy 28 éves férfi kulcs­csontja tört el...

Soroksári gyilkosság: rendőrpalotába vezettek a nyomok

Döbbenetes ami kiszivárgott a soroksári gyilkosságról: rendőrpalotába vezettek a nyomok

A nyo­mo­zás során a világ 6 leg­jobb ke­re­ső­ku­tyá­ját is be­ve­tet­ték, az ebek pedig sza­got fog­tak...

A nyo­mo­zás során a világ 6 leg­jobb ke­re­ső­ku­tyá­ját is be­ve­tet­ték, az ebek meg­döb­bentő helyre ve­zet­ték el a rend­őrö­ket...

Nagy roham várható a gumisoknál, már most érdemes felrakatni a téli szettet

Becsapós a meleg, ha a gumiról van szó

Sen­kit ne té­ves­szen meg a nap­köz­beni idő! A haj­nali fa­gyok miatt már most ér­de­mes téli gumit fel­sze­rel­tetni az au­tóra. Az első roham már meg­volt a szep­tem­beri esők ide­jén, most még könnyű idő­pon­tot ta­lálni.

Leszakadt egy körhinta a baji búcsúban, súlyosan megsérült egy 16 éves lány

Leszakadt egy körhinta a baji búcsúban, súlyosan megsérült egy 16 éves lány

A hinta egyik ka­binja ki­sza­kadt.

A hinta egyik ka­binja ki­sza­kadt a he­lyé­ről. Ket­ten is sú­lyo­san meg­sé­rül­tek.

Aljas dolgot művelt a mentős, öntudatlan beteget fosztott ki

Aljas dolgot művelt a mentős, öntudatlan beteget fosztott ki

A beteg bank­kár­tyá­já­ról több­ször is emelt le pénzt.

A beteg bank­kár­tyá­já­ról több­ször is emelt le pénzt.

Kiderült, mennyibe kerül a panelfelújítás a lakóknak

Kiderült, mennyibe kerül a panelfelújítás a lakóknak

Vi­tat­koz­nak a lakók Óbu­dán.

Vi­tat­koz­nak a lakók Óbu­dán, látva a pa­ne­lek szi­ge­te­lé­sét: meg­éri? A több­ség sze­rint igen, hi­szen sok­kal szeb­bek és kom­for­to­sab­bak lesz­nek a la­ká­sok.

Génkezelt húst eszünk anélkül, hogy tudnánk róla

Génkezelt húst eszünk anélkül, hogy tudnánk róla

Bár Ma­gyar­or­szá­gon tör­vény tiltja.

Bár Ma­gyar­or­szá­gon tör­vény tiltja a gén­ke­zelt, úgy­ne­ve­zett GMO-s nö­vé­nyek ter­mesz­té­sét, a hú­sa­ink egy­ál­ta­lán nem GMO-men­te­sek! - tudta meg a Ri­post.

Megérkezett az előrejelzés: kíméletlen záporokra számíthatunk

Megérkezett az előrejelzés: kíméletlen záporokra számíthatunk

Erős szél­lö­ké­sekre is szá­mí­tani kell.

Erős szél­lö­ké­sekre is szá­mí­tani kell.