POLITIK

INSIDER

Ezt kiabálta az anya miután lánya kiugrott a negyedik emeletről

Ezt kiabálta az anya miután lánya kiugrott a negyedik emeletről

Azon­nal ször­nyet­halt.

A mo­son­ma­gyar­óvári Móra Fe­renc la­kó­te­le­pen egy fi­a­tal nő a ne­gye­dik eme­let­ről ve­tette magát a mélybe, azon­nal ször­nyet­halt.

Alig mer valaki felülni az extrém hintákra

Alig mer valaki felülni az extrém hintákra

Meg­néz­tük a "Vurst­li­ki­rály" vi­dám­park­ját.

Két hét­tel a vár­pa­lo­tai hin­ta­ka­taszt­rófa után meg­néz­tük a vár­pa­lo­tai hor­ror­hin­tát üze­mel­tető "Vurst­li­ki­rály" vi­dám­park­ját. Grez­nár At­tila ván­dorló vurst­lija a hét­vé­gén Ka­lo­csán járt.

Szűz tinilányt erőszakolt meg öt fiú egy házibuliban: felkavaró részletek

Szűz tinilányt erőszakolt meg öt fiú egy házibuliban: felkavaró részletek

A gyanú sze­rint 5 18-20 év kö­zötti fiú szexre kény­sze­rí­tett egy szűz lányt.

A gyanú sze­rint 5 18-20 év kö­zötti fiú szexre kény­sze­rí­tett egy 16 éves szűz lányt egy há­zi­bu­li­ban, még vi­de­óra is vet­ték!

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

Se­gí­tünk, hogy ne le­gyél ál­do­zat.

A leg­na­gyobb szol­gál­ta­tók ne­vé­ben sze­dik ál­do­za­ta­i­kat a csa­lók. A Ri­post utá­na­járt, mi­lyen mód­sze­rek­kel pró­bál­koz­nak nap­ja­ink át­ve­rői.

450 forintból alkottak luxusmenüt a magyar menzaszakácsok - fotókkal

450 forintból alkottak luxusmenüt a magyar menzaszakácsok - fotókkal

Ma még nehéz el­kép­zelni, de több tucat igazi men­zai sza­kács be­bi­zo­nyí­totta: ilyen ételt is ki lehet hozni a men­za­ke­ret­ből!

Pirulhatnak
a sztárséfek, hihetetlen, mire képesek a menzások!

Pirulhatnak
a sztárséfek, hihetetlen,
mire képesek
a menzások!

Mintha csak egy lu­xus­ét­te­rem­ből ér­kez­tek volna a lé­leg­zet­el­ál­lító menük.

Mintha csak egy lu­xus­ét­te­rem kony­há­já­ból ér­kez­tek volna a mesés menük.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Elég volt az állatkínzásból: önszerveződő csoportok büntetnének!

Elég volt az állatkínzásból: önszerveződő csoportok büntetnének!

Ele­gük lett a jóér­zésű em­be­rek­nek.

Ele­gük lett a jóér­zésű em­be­rek­nek abból, hogy na­ponta ér­kez­nek bor­zasz­tóbb­nál bor­zasz­tóbb hírek meg­kín­zott ku­tyák­ról, macs­kák­ról. Sok dühös ál­lat­ba­rát úgy dön­tött: nem nézi tét­le­nül az ese­te­ket...

Ez durva: több ezer kiló emberi fogat húznak ki az orvosok

Ez durva: több ezer kiló emberi fogat húznak ki az orvosok

Min­d­eköz­ben alig fogy a fog­krém a bol­tok­ban. Akad mun­ká­juk a fog­or­vo­sok­nak.

Min­d­eköz­ben alig fogy a fog­krém a bol­tok­ban. Akad mun­ká­juk a fog­or­vo­sok­nak.

Durván félresikerült a plasztikai műtét: eltorzult arccal ébredt

Durván félresikerült a plasztikai műtét: eltorzult arccal ébredt

A műtét előtt rossz érzés fogta el...

Bar­bara nem volt elé­ge­dett az ar­cá­val, arra vá­gyott, hogy gyö­nyörű le­gyen, ezért kés alá fe­küdt...

Sokkoló dolgora bukkantak a rőzseszedők az erdő mélyén...

Sokkoló dolgora bukkantak a rőzseszedők az erdő mélyén...

Egy kis­kun­ha­lasi férfi meg­ölte, majd el­ásta ba­rát­ját az er­dő­ben, 4 év után ért­he­tet­len dol­got tett a ma­rad­vá­nyok­kal...

Elegük lett a borzalmakból: kezükbe vették az irányítást az állatbarátok

Elegük lett a borzalmakból: kezükbe vették az irányítást az állatbarátok

Ele­gük lett a jóér­zésű em­be­rek­nek.

Ele­gük lett a jóér­zésű em­be­rek­nek, hogy na­ponta ér­kez­nek a bor­zasztó hírek.

Magyarország célja az EU megerősítése kívül és belül

Magyarország célja az EU megerősítése kívül és belül

2017 dip­lo­má­ciai csúcsév lesz.

A ma­gyar kül­po­li­tika szá­mára 2017 min­den bi­zonnyal dip­lo­má­ciai csúcsév lesz: Vl­agyi­mir Pu­tyin feb­ru­ár­ban és au­gusz­tus­ban is ha­zánk­ban járt.

Van rá módszer, hogy ne öljenek embriót a lombikbébi-programban

Van rá módszer, hogy ne öljenek embriót a lombikbébi-programban

Mi­u­tán ki­ter­jesz­tette a kor­mány a lom­bik­bé­bi­prog­ram tá­mo­ga­tá­sát, fel­lán­golt a vita az el­já­rás körül.

Lánya jelentette be: holtan találták az eltűnt magyar családapát

Lánya jelentette be: holtan találták az eltűnt magyar családapát

A férfit ren­ge­te­gen ke­res­ték, de mire rá­buk­kan­tak, már késő volt.

A férfit ren­ge­te­gen ke­res­ték, de mire rá­buk­kan­tak, már késő volt.

Rejtély, sokkoló felfedezés egy fővárosi kórházban

Rejtély, sokkoló felfedezés egy fővárosi kórházban

Re­náta a kór­ház­ban jött rá, hogy a test­vére he­lyett va­laki mást ham­vasz­tot­tak el...

Re­náta a kór­ház­ban jött rá, hogy a test­vére he­lyett va­laki mást ham­vasz­tot­tak el...

Rettenetes részleteket árult el a 13 éves kántorjánosi késelő édesanyja

Rettenetes részleteket árult el a kántorjánosi késelő édesanyja

Az anya el­mondta, mi tör­tént azon a tra­gi­kus estén.

Az anya el­mondta, mi tör­tént azon a tra­gi­kus estén, fia ho­gyan ment haza a ké­se­lés után.

Megtudtunk mindent a lombikprogram legnagyobb dilemmájáról

Megtudtunk mindent a lombikprogram legnagyobb dilemmájáról

Mi­u­tán ki­ter­jesz­tette a kor­mány a lom­bik­bébi prog­ram tá­mo­ga­tá­sát, fel­lán­golt a vita az el­já­rás körül.

Kiadták a riasztást: jéggel csap le a heves vihar

Kiadták a riasztást: jéggel csap le a heves vihar

Heves szél­lö­ké­sek és jég vár­ható.

Heves szél­lö­ké­sek­kel és jég­gel ér­ke­zik a vihar az or­szágba.

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

A leg­több­jük itt­hon lett beteg.

A leg­több­jü­ket itt­hon csípte meg fer­tő­zött szú­nyog, de volt, aki nya­ra­lás­ból tért haza a be­teg­ség­gel.

A vízbe borultak a borsodi horgászok, csak az egyikük élte túl

A vízbe borultak a borsodi horgászok, csak az egyikük élte túl

Va­ló­szí­nű­leg ka­pása volt a két hor­gász­nak, akik erre iz­ga­tot­tan ug­rot­tak fel a csó­nak­ban - ez lett a vesz­tük.

Belövik, elszívják, egész nap fetrengenek - a Hős utcában jártunk!

Belövik, elszívják, egész nap fetrengenek - a Hős utcában jártunk!

Fé­nyes nap­pal, a sze­münk lát­tára adták-vet­ték a dro­go­kat Bu­da­pes­ten. A Ri­post sok­koló kör­képe.

Mérlegre tettük a Mekit, megdöbbentünk

Mérlegre tettük a Mekit, megdöbbentünk

Ná­lunk is trük­köz­nek a krump­li­val.

Di­gi­tá­lis mér­leg­gel sé­tál­tunk be a gyors­ét­te­rem­lánc egyik üz­le­tébe. Kí­ván­csiak vol­tunk, ná­lunk is trük­köz­nek-e a sült krumpli sú­lyá­val. Meg­le­pőd­tünk.

Az egész család sírt: ezren köszöntötték a 90 éves dédit

Az egész család sírt: ezren köszöntötték a 90 éves dédit

Kü­lön­le­ges ké­rés­sel állt a Fa­ce­book-kö­zös­ség elé egy 17 éves lány, Ni­ko­letta.

Kü­lön­le­ges ké­rés­sel állt a Fa­ce­book-kö­zös­ség elé egy 17 éves lány, Ni­ko­letta: aki te­heti, küld­jön ké­pes­la­pot déd­nagy­ma­má­já­nak.

Félelmetes csoda a Balatonon: kiszáradt a tó fele

Félelmetes csoda a Balatonon: kiszáradt a tó fele

A csü­tör­töki orkán erejű szél­nek kö­szön­he­tően a nyu­gati ol­da­lon szinte tel­je­sen el­tűnt a víz!

A csü­tör­töki vihar a ma­gyar ten­gert sem kí­mélte: az orkán erejű szél­nek kö­szön­he­tően a nyu­gati ol­da­lon szinte tel­je­sen el­tűnt a víz!

"Nagy baj van, megöltem a feleségem" - mondta a rendőröknek Henrik

"Nagy baj van, megöltem a feleségem" - így fogadta a rendőröket Henrik

Az al­ko­ho­lista férfi két napig élt együtt a holt­test­tel, pedig a tra­gé­diát meg le­he­tett volna előzni.

Kegyetlenül kivégezte a magyar férfi a játékos kiskutyát

Kegyetlenül kivégezte a magyar férfi a játékos kiskutyát

A vá­sá­ros­na­mé­nyi férfi azért vesz­tette el a fejét, mert a kö­lyök­ku­tya el­lopta és meg­ette a to­já­sait - ezért kést ra­ga­dott.

A vá­sá­ros­na­mé­nyi férfi azért vesz­tette el a fejét, mert a kö­lyök­ku­tya el­lopta és meg­ette a to­já­sait - ezért kést ra­ga­dott.

Várpalotai hintabaleset: még mindig hallgat a Műegyetem!

Várpalotai hintabaleset: még mindig hallgat a Műegyetem!

To­vábbra is élet­ve­szély­ben van M. Krisz­to­fer.

To­vábbra is élet­ve­szély­ben van M. Krisz­to­fer, a vár­pa­lo­tai kör­hin­tán bal­ese­tet szen­ve­dett 18 éves fiú.

TV2 Tények - Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

TV2 Tények - Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

A leg­fon­to­sabb hírek egy he­lyen.

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a TV2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Más világ vár ránk a call cen­te­rek­ben.

Szep­tem­ber­től más világ vár ránk a te­le­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­tok­nál. Vajon tel­je­sül végre a sza­bály, első helyre kerül az ügy­fél?

Véres tragédia az iskolában: mentővel vitték kórházba a gyerekeket

Véres tragédia az iskolában: mentővel vitték kórházba a gyerekeket

Le­lőtte egy tár­sát, má­so­kat meg­se­be­sí­tett egy diák Washing­ton ál­lam­ban.

Le­lőtte egy tár­sát egy diák és töb­be­ket meg­se­be­sí­tett egy Washing­ton ál­lam­beli is­ko­lá­ban.

Ez a férfi gyújtotta az édesanyjára a lakást

Ez a férfi gyújtotta az édesanyjára a lakást

Be­zárta a szo­bába az édes­any­ját, majd rá­gyúj­totta a la­kást egy deb­re­ceni férfi. Csoda, hogy meg­me­ne­kült az idős asszony. A fiát most kö­rözi a rend­őr­ség.

Be­zárta a szo­bába az édes­any­ját, majd rá­gyúj­totta a la­kást egy deb­re­ceni férfi. Csoda, hogy meg­me­ne­kült az idős asszony, csak a szom­szé­dok­nak kö­szön­heti, hogy még min­dig él. A fiát most kö­rözi a rend­őr­ség.

Beletörte nevelt fia arcába a kést a baranyai férfi, ez lett a büntetése

Beletörte nevelt fia arcába a kést a baranyai férfi, ez lett a büntetése

Ré­sze­gen tá­madt fiára az a ba­ra­nyai férfi, aki dü­hé­ben kést rán­tott...

Ré­sze­gen tá­madt fiára az a ba­ra­nyai férfi, aki dü­hé­ben kést rán­tott, amit bele is vá­gott a fia ar­cába.

Kitépte a széfet a falból a betörő, szabadnapos rendőrök fogták el

Kitépte a széfet a falból a betörő, szabadnapos rendőrök fogták el

A rösz­kei pos­tá­ról pró­bálta meg el­tu­laj­do­ní­tani a pán­cél­szek­rényt az a be­törő, akit szol­gá­la­ton kí­vüli rend­őrök kap­tak el.

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Elképesztő fotó: hatalmas birkasor okozott torlódást az úton

Elképesztő fotó: hatalmas birkasor okozott torlódást az úton

Nem min­den­napi lát­vány: több mint száz mé­te­res le­he­tett az a bir­ka­sor, ami aka­dá­lyozta az au­tó­so­kat a ha­la­dás­ban.

Rossz hír az autósoknak: 5 kilométeres a dugó az M7-esen

Rossz hír az autósoknak: 5 kilométeres a dugó az M7-esen

Az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, Su­koró tér­sé­gé­ben.

Az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, Su­koró tér­sé­gé­ben.

Visszaállt a rend: újra jár a villamos!

Visszaállt a rend: újra jár a villamos!

Rosszul lett egy utas, ezért egy órára le­állt a 4-es és 6-os vil­la­mos.

Rosszul lett egy utas, ezért egy órára le­állt a 4-es és a 6-os vil­la­mos Bu­da­pes­ten.

Fájdalmas dolgokat mondott a borsodnádasdi áldozat édesanyja

Fájdalmas dolgokat mondott a borsodnádasdi áldozat édesanyja

Meg­ható val­lo­más a víz­ak­ná­ban hol­tan ta­lált lány, Csenge édes­any­já­tól.

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben!

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban.

Ez nagyon durva: drágább lett itthon a vaj, mint a Nutella

Ez nagyon durva: drágább lett itthon a vaj, mint a Nutella

Me­re­de­ken ível fel a vaj ára. Két­szer annyit fi­zet­he­tünk érte, mint ta­valy ilyen­kor. Kül­föl­dön sem jobb a hely­zet.

Me­re­de­ken ível fel a vaj ára. Két­szer annyit fi­zet­he­tünk érte, mint ta­valy ilyen­kor. Kül­föl­dön sem jobb a hely­zet.

Ettől elolvadsz: hős magyar mentős most az internet kedvence

Ettől elolvadsz: hős magyar mentős most az internet kedvence

Ilyen sem tör­tén­het akár­ki­vel...

Őrü­le­tes képet tett közzé a men­tő­szol­gá­lat! Ilyen sem tör­tén­het akár­ki­vel...

Most érkezett: fordulat történt a várpalotai hintabaleset ügyében

Most érkezett: fordulat történt a várpalotai hintabaleset ügyében

Ko­moly vál­to­zás állt be a leg­sú­lyo­sabb sé­rült ál­la­po­tá­ban. Meg­szó­lalt az édes­anya.

Várpalotai hintabaleset: hallgat a Műegyetem!

Várpalotai hintabaleset: hallgat a Műegyetem!

Együtt­ér­zé­sé­ről biz­to­sítja a Vár­pa­lo­tai Na­po­kon bal­ese­tet szen­ve­dett sé­rül­te­ket és csa­lád­ju­kat a Mű­egye­tem.

Együtt­ér­zé­sé­ről biz­to­sítja a Vár­pa­lo­tai Na­po­kon bal­ese­tet szen­ve­dett sé­rül­te­ket és csa­lád­ju­kat, de nem haj­landó a nyil­vá­nos­ság előtt szá­mot adni mun­ká­já­ról a Bu­da­pesti Mű­szaki Egye­tem. Mint arról a Ri­post be­szá­molt, egy forgó ka­la­pács­hinta oko­zott bal­ese­tet szep­tem­ber 2-án.

Fájó dolgokat mondott a megölt Csenge anyukája, drámai titok derült ki

Fájó dolgokat mondott a megölt Csenge anyukája, drámai titok derült ki

A meg­tört asszony sze­mébe ha­zu­dott lánya gyil­kosa.

A meg­tört asszony sze­mébe ha­zu­dott lánya gyil­kosa.

Fokozódik a magyar érettségibotrány: fájdalmas dolgok derültek ki

Fokozódik a magyar érettségibotrány: fájdalmas dolgok derültek ki

A kor­mány­hi­va­tal lé­pé­se­ket tett a fel­há­bo­rító érett­sé­gi­ről el­hí­re­sült is­kola ellen.

Hátborzongató titkok derültek ki Budapest egyik legnagyobb plázájának múltjáról

Hátborzongató titkok derültek ki Budapest egyik legnagyobb plázájának múltjáról

A Wes­tend egy 1800-as évek­beli szál­ló­ról kapta a nevét, amely­ben pros­ti­tu­ál­tak fo­gad­ták kun­csaft­ja­i­kat.

Most érkezett: fordulat történt a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében

Most érkezett: fordulat történt a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében

Most min­denre fény de­rült!

Most min­denre fény de­rült, meg­ér­kez­tek ugyanis a szak­ér­tői vé­le­mé­nyek. A gya­nú­sí­tott sorsa is kör­vo­na­la­zódni lát­szik.

Kivonultak a rendőrök, az Árpád híd korlátjáról szedték le a férfit

Kivonultak a rendőrök, az Árpád híd korlátjáról szedték le a férfit

Egy fi­a­tal férfi pró­bált meg va­sár­nap este véget vetni az éle­té­nek.

Egy fi­a­tal férfi pró­bált meg va­sár­nap este véget vetni az éle­té­nek, de a rend­őrök idő­ben a hely­színre értek.

Újabb botrány a 112-nél: mindent elmondott felesége haláláról a férj

Újabb botrány a 112-nél: mindent elmondott felesége haláláról a férj

Vaja he­lyett Ba­jára küldte a ro­ham­ko­csit a te­le­fo­nos disz­pé­cser.

Vaja he­lyett Ba­jára küldte a ro­ham­ko­csit a te­le­fo­nos disz­pé­cser.

Szívszorító pillanatok: végső búcsút vettek a fiatalon megölt Csengétől

Szívszorító pillanatok: végső búcsút vettek a fiatalon megölt Csengétől

A szer­tar­tásra min­denki csu­pán egyet­len szál vörös ró­zsá­val ér­ke­zett. Szinte egész Bor­sod­ná­dasd el­ment a te­me­tőbe.

Megbolondul az időjárás, mutatjuk, mi vár ránk

Megbolondul az időjárás, mutatjuk, mi vár ránk

Jövő héten már jön a durva idő.

Va­sár­nap még ki lehet él­vezni a szep­tem­beri nya­rat, de jövő héten már jön a durva idő.

Nagyot hibázott a diszpécser, meghalt egy fiatal magyar anyuka

Nagyot hibázott a diszpécser, meghalt egy fiatal magyar anyuka

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt. A disz­pé­cser na­gyot té­ve­dett.

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt. A disz­pé­cser té­ve­dett. Nem ez volt az első tra­gé­dia.

Most közölték: szörnyű tragédia történt Miskolcon

Most közölték: szörnyű tragédia történt Miskolcon, kivonultak a hatóságok

Már nem se­gít­het­tek az or­vo­sok.

A klub egész­ség­ügyi dol­go­zója és a men­tők is pró­bál­ták új­ra­élesz­teni a férfit, de hiába.

Drámai hír jött: nagy a baj, kislányával tűnt el egy magyar anyuka

Drámai hír jött: nagy a baj, kislányával tűnt el egy magyar anyuka

A ro­ko­nok sze­rint ve­szély­ben van­nak.

A bu­da­pesti ro­ko­nok sze­rint ve­szély­ben van­nak. Ha fel­is­me­red őket, te­gyél be­je­len­tést a rend­őr­sé­gen!

Egy lakás áráért szabadulna a Vivien meggyilkolásával gyanúsított férfi

Egy lakás áráért szabadulna a Vivien meggyilkolásával gyanúsított férfi

K. Bá­lint csa­ládja min­dent meg­tenne, hogy ki­sza­ba­dít­sák a bör­tön­ből.

K. Bá­lint csa­ládja min­dent meg­tenne, hogy ki­sza­ba­dít­sák a bör­tön­ből.

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Sze­mély­autó gá­zolt el egy gya­lo­gost pén­te­ken dél­után a fő­vá­ros­ban. A férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Újabb rémes dolog derült ki a hajdúszoboszlói családirtásról

Újabb rémes dolog derült ki a hajdúszoboszlói családirtásról

Az újabb hírek sze­rint bo­rul­hat­nak az anyu­ká­val kap­cso­la­tos ed­digi fel­té­te­le­zé­sek.

Elképesztő, milyen lépcsőn sétálnak az iskola diákjai

Elképesztő, milyen lépcsőn sétálnak az általános iskola diákjai

A gye­re­kek nem­csak fi­zi­ka­i­lag, hanem szel­le­mi­leg is edzik ma­gu­kat, mire fel­sé­tál­nak a kü­lön­le­ges lép­csőn.

A gye­re­kek nem­csak fi­zi­ka­i­lag, hanem szel­le­mi­leg is edzik ma­gu­kat, mire fel­sé­tál­nak a kü­lön­le­ges lép­csőn.

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

Elképesztő üzenetet talált a magyar orvos a szélvédőjén

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt.

A dok­tor a ren­de­lője előtt par­kolt, ami­kor a lakók meg­üzen­ték neki: nem örül­nek, hogy ott áll az au­tója.

Hatalmas a harc a tévék között, nyerésre áll a TV2

Hatalmas a harc a tévék között, nyerésre áll a TV2

Más­fél év alatt óri­á­sit vál­to­zott a TV2.

Más­fél év alatt óri­á­sit vál­to­zott a csa­torna, így si­ke­rült el­ké­pesztő si­ke­re­ket el­ér­niük.

Többen is megvették volna a várpalotai horrorhintát

Többen is megvették volna a várpalotai horrorhintát

Üze­mel­te­tők sora sze­me­zett a ka­la­pács­hin­tá­val, ám tu­laj­do­nosa nem adta el a bal­ese­tet okozó szer­ke­ze­tet.

Kül­földi üze­mel­te­tők sora sze­me­zett ha­zánk egyet­len ka­la­pács­hin­tá­já­val, ám tu­laj­do­nosa nem adta el a na­pok­ban Vár­pa­lo­tán tra­gi­kus bal­ese­tet okozó szer­ke­ze­tet. A hor­ror­hinta ér­téke Eu­ró­pá­ban meg­ha­ladja az öt­száz­ezer eurós, azaz a 150 mil­liós fo­rin­tos ér­té­ket.

Hatalmas botrány a villamoson: gyomorforgató dolgot tett a tinilány

Hatalmas botrány a villamoson: gyomorforgató dolgot tett a tinilány

Egy ter­hes kis­ma­mát bán­tot­tak a mis­kolci vil­la­mo­son.

Egy ter­hes kis­ma­mát bán­tot­tak a mis­kolci vil­la­mo­son.

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei szerdán

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei szerdán

Nincs sok időd, de kí­­ván­­csi vagy a nap leg­­­fon­­to­­sabb tör­­té­­né­­se­ire? Össze­­szed­­tük egyet­­len cikk­­ben, mi tör­­tént itt­­hon és a vi­­lág­­ban, a TV2 Té­­nyek se­­gít­­sé­­gé­­vel.

Jön az újabb tanárbéremelés!

Jön az újabb tanárbéremelés!

Ahol több a ta­ná­rok fi­ze­tése, ott job­ban is ta­ní­ta­nak.

El­in­dult az új tanév, és az is­ko­la­igaz­ga­tók jó hírt kö­zöl­het­tek a ta­nári kar­ral: emel­kedni fog a fi­ze­té­sük. Mindez nem csak az ok­ta­tók szem­pont­já­ból lé­nye­ges.

Beismerték: összevissza javítgatták a horrorhintát

Beismerte a tulajdonos: összevissza javítgatták a horrorhintát

Egy 18 éves fiú még min­dig kó­má­ban fek­szik a kór­ház­ban a hét­végi hin­ta­ka­taszt­rófa után.

Megható célért küzdötte végig a vizsgát a magyar mentőkutya

Megható célért küzdötte végig a vizsgát a magyar mentőkutya

Symba a nem­rég el­pusz­tult Aqua méltó utóda, neki aján­lot­ták a győ­zel­met.

Váratlan fordulat a lövöldöző budapesti rendőr ügyében

Váratlan fordulat a lövöldöző budapesti rendőr ügyében

Ki­de­rült, a férfi egy üveg vod­kát ivott meg nyug­ta­tókra.

Ki­de­rült, a férfi egy üveg vod­kát ivott meg nyug­ta­tókra.

Durva videó: ez a fiú Csenge gyilkosa, megmutatta, mit tett

Durva videó: ez a fiú Csenge gyilkosa, megmutatta, mit tett

Az el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­ték.

Meg­rázó fel­vé­telt tett közzé a rend­őr­ség. Az el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­ték.

Most érkezett: megszólalt Csenge gyilkosa, fájdalmas dolgokat mondott

Most érkezett: megszólalt Csenge gyilkosa, fájdalmas dolgokat mondott

Ro­land rész­le­te­ket is el­árult rém­tet­té­ről, mi­u­tán meg­gya­nú­sí­tot­ták, hogy meg­ölte bor­sod­ná­dasdi lányt.

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Az ag­gódó anyuka fel­hívta a fiát, de va­laki más vette fel a te­le­font.

Az ag­gódó anyuka fel­hívta a fiát, de va­laki más vette fel a te­le­font.

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a ha­tó­sá­gok.

Egy ember éle­tét vesz­tette. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a ha­tó­sá­gok.

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Várpalotai tragédia: tiszteletjeggyel ült a hintára a család

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki azért a nyolc­gyer­me­kes csa­lá­dért, mely­nek 18 éves tagja sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett.

Nagy össze­fo­gás ala­kult ki azért a nyolc­gyer­me­kes csa­lá­dért, amely­nek 18 éves tagja, M. Krisz­to­fer sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett.

Szörnyű dolgot hallott a kómába esett fiú édesanyja a tragédia pillanatában

Szörnyű dolgot hallott a kómába esett fiú édesanyja a hintatragédia pillanatában

Meg­szó­lalt a vár­pa­lo­tai hin­ta­tra­gé­di­á­ban élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült fi­a­tal édes­anyja.

Életveszélyt jelentenek a vidámparki hinták: nincs megoldás?

Életveszélyt jelentenek a vidámparki hinták: nincs megoldás?

Ne en­ged­jük fel a gye­re­ket az ext­rém hin­tákra? Mi kö­vet­ke­zik a meg­döb­bentő vár­pa­lo­tai eset­ből?

Felturbózzák az iskolákat, 200 ezer gyerek kap új lehetőségeket

Felturbózzák az iskolákat, 200 ezer gyerek kap új lehetőségeket

Új, át­fogó is­ko­la­fej­lesz­tési prog­ram indul 81,2 mil­li­árd fo­rint­ból.

Új, át­fogó is­ko­la­fej­lesz­tési prog­ram indul: 81,2 mil­li­árd fo­rint­ból közel 400 te­le­pü­lés 527 in­téz­mé­nye újul meg, ez pedig mint­egy 200 ezer di­á­kot érint. Va­gyis három éven belül min­den 5. gye­rek olyan is­ko­lá­ban tanul majd, amely fel­újí­tá­son esett át.