POLITIK

INSIDER

Sokkoló fotó, így néz ki a rommá égett budapesti busz

Sokkoló fotó, így néz ki a rommá égett budapesti busz

Tel­je­sen ki­égett.

A me­net­rend sze­rinti jármű a III. ke­rült­ben ka­pott lángra. Mire el­ol­tot­ták a tüzet, a busz már tel­je­sen ki­égett.

Hihetetlen, ezzel sokkolják az embereket a magyar perverzek

Hihetetlen, ezzel sokkolják az embereket a magyar perverzek

Egy fi­a­tal nőre fecs­ken­dő­ből sper­mát lo­csol­tak a hét­vé­gén bu­da­pesti vil­la­mo­son.

Nem hiszed el, ezek bújtak elő a banánból

Nem hiszed el, ezek bújtak elő a banánból

Ha­tal­ma­sat si­kí­tott ijed­té­ben az a nő, aki egy Heves me­gyei bolt­ban a minap ba­nánt vá­sá­rolt, majd ott­hon azt vette észre, hogy va­la­mik mász­nak ki a ha­lom­ból.

Ha­tal­ma­sat si­kí­tott ijed­té­ben az a nő, aki a bolt­ban a minap ba­nánt vá­sá­rolt, majd ott­hon meg­látta, mi van benne.

Eltemették a kivégzett vállalkozót

Eltemették a kivégzett vállalkozót

A saját ba­rá­tai gyil­kol­tak meg Szent­endre kül­te­rü­le­tén Antal Csa­bát.

Örök nyu­ga­lomra he­lyez­ték azt az új­pesti vál­lal­ko­zót, akit a saját ba­rá­tai gyil­kol­tak meg május 6-án és ástak el Szent­endre kül­te­rü­le­tén.

Tűzvész a MOM tetején: elképesztő, mit tett korábban a fiú

Tűzvész a MOM tetején: elképesztő, mit tett korábban a fiú

A hétfő este a MOM Sport­köz­pont te­te­jén ha­lá­los tüzet okozó gye­rek­nek nem ez volt az első ilyen esete.

Kiderült, hogy melyik megyében a legrosszabbak az utak

Kiderült, hogy melyik megyében a legrosszabbak az utak

Rész­le­tes sta­tisz­ti­kát tett közzé a Ma­gyar Közút Zrt. a ke­ze­lé­sé­ben lévő utak ál­la­po­tá­ról.

Rész­le­tes sta­tisz­ti­kát tett közzé a Ma­gyar Közút Zrt. a ke­ze­lé­sé­ben lévő utak ál­la­po­tá­ról.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Drámai részletek: mialatt az anyuka vásárolt, meghalt a lánya a MOM tetején

Drámai részletek: mialatt az anyuka vásárolt, meghalt a lánya a MOM tetején

A gye­re­kek a sport­köz­pont le­zárt te­te­jére men­tek és tüzet okoz­tak.

A gye­re­kek egy kö­zeli park­ban ját­szot­tak, onnan azon­ban a sport­köz­pont le­zárt te­te­jére men­tek és tüzet okoz­tak.

Brutális támadás a bulinegyedben, még nem ért véget a megvert család tortúrája

Brutális támadás a bulinegyedben, még nem ért véget a megvert család tortúrája

Az apa és a gye­rek fel­je­len­tést tet­tek.

Csak­úgy, mint az 57 éves édes­apa, mind­két gyer­mek is fel­je­len­tést tett.

Nagy a baj a viharkárok miatt, ennyit kell várni a kárfelmérőkre

Nagy a baj a viharkárok miatt, ennyit kell várni a kárfelmérőkre

Pa­ta­kok árad­tak meg, te­le­pü­lé­se­ket ön­tött el a hét­vé­gén le­zú­duló csa­pa­dék or­szág­szerte. Sokat kell várni a kár­fel­mé­rőre.

Megrázó felvétel, ebben a budapesti bódéban halt meg a kislány

Megrázó felvétel, ebben a budapesti bódéban halt meg a kislány

A men­tők tá­jé­koz­ta­tása sze­rint to­vábbi három sé­rül­tet kór­házba vit­tek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Nem várt fordulat a móri vérdíj ügyében, 25 millió a tét

Nem várt fordulat a móri vérdíj ügyében, 25 millió a tét

A móri mé­szár­lás­nál hasz­nált fegy­ve­rek meg­ta­lá­lója évek óta küzd azért, hogy meg­kapja a nyom­ra­ve­ze­tői díjat.

A móri mé­szár­lás­nál hasz­nált fegy­ve­rek meg­ta­lá­lója évek óta küzd azért, hogy meg­kapja a nyom­ra­ve­ze­tői díjat.

Magyar szenzáció! Pacsival jelzi a glutént a beteg kislánynak a kutya

Magyar szenzáció! Pacsival jelzi a glutént a beteg kislánynak a kutya

El­kez­dő­dött Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa első glu­tén­jelző se­gí­tő­ku­tyá­já­nak ki­kép­zése.

Az éjjeli rém eltűnését remélik a wekerleiek a nyilvánosságtól

Az éjjeli rém eltűnését remélik a wekerleiek a nyilvánosságtól

Egyre na­gyob­bak az in­du­la­tok.

Egyre na­gyob­bak az in­du­la­tok a bu­da­pesti We­ker­le­te­le­pen az éj­sza­kai rém miatt:, a nőnek öl­tö­zött férfi egy lányt in­zul­tált.

Ezért lesz szívás jövő héten tömegközlekedni a fővárosban

Ezért lesz szívás jövő héten tömegközlekedni a fővárosban

Nem csak a met­ró­pót­lás és a Nagy­körút fel­tú­rása okoz majd gon­dot.

Nem csak a met­ró­pót­lás és a nagy­kör­úti vil­la­mos­vo­na­lak fel­újí­tása ke­se­ríti meg az uta­sok éle­tét. Jövő hét­től ugyanis egy másik nép­szerű vil­la­mos­vo­na­lon is kar­ban­tar­tást vé­gez­nek a szak­em­be­rek. De van azért egy jó hír is!

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Egy ember éle­té­ért még most is küz­de­nek.

Egy ember éle­té­ért még most is küz­de­nek.

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

A ma­gyar meggy nép­sze­rű­sí­té­sére in­gye­nes kós­tol­ta­tási ak­ciót tar­ta­nak kedd­től csü­tör­tö­kig.

A ma­gyar meggy nép­sze­rű­sí­té­sére in­gye­nes kós­tol­ta­tási ak­ciót tar­ta­nak kedd­től csü­tör­tö­kig, össze­sen 25 hely­szí­nen.

Elkészült a Befogadlak nevelőszülői program dalának videoklipje

Elkészült a Befogadlak nevelőszülői program dalának videoklipje

El­ké­szült a gyer­mek­vé­de­lem­ben élő gye­re­kek és hazai sztá­rok közös da­lá­nak vi­deo­klipje.

Rémisztő és megható sírokra bukkantak a győri színháznál

Rémisztő és megható sírokra bukkantak a győri színháznál

Em­beri csont­vá­zak ke­rül­tek elő.

Em­beri csont­vá­zakra buk­kan­tak a ré­gé­szek, köz­tük egy­mást ölelő két em­be­rére. A sírok az egy­kori győri erőd fa­lain belül he­lyez­ked­nek el.

Tarlós az ellenzéki roncsderbiről: ostobaságokat beszélnek a jelöltek

Tarlós az ellenzéki roncsderbiről: ostobaságokat beszélnek a jelöltek

Pénz­ügyi­leg és jo­gi­lag is tel­je­sít­he­tet­le­nek az el­len­zéki je­löl­tek ígé­re­tei - erről be­szélt a fő­pol­gár­mes­ter a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Lesújtó videó jött, így pusztított a vihar az országban

Lesújtó videó jött, így pusztított a vihar az országban

Vil­lá­már­vi­zek ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést!

Zi­va­tar és jég­eső is le­csa­pott, sőt a fel­hő­sza­ka­dás vil­lá­már­vi­zet is oko­zott!

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Mára még vi­har­ri­asz­tá­so­kat ad ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, de már kö­ze­leg a per­zselő for­ró­ság.

Mára még vi­har­ri­asz­tá­so­kat ad ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, de már kö­ze­leg a per­zselő for­ró­ság: kedd­től egyre na­gyobb hőség lesz.

Nincsenek jó híreink, kevés lesz a legfinomabb nyári gyümölcsből

Nincsenek jó híreink, kevés lesz a legfinomabb nyári gyümölcsből

A ma­gyar dinnye a szo­ká­sos­nál ki­csit ké­sőbb kerül pi­acra és ke­ve­sebb is lesz be­lőle idén.

A lábszár után a holttestre is rábukkantak Mezőlaknál

Munkások találták meg: a lábszár után a holttestre is rábukkantak Mezőlaknál

Elő­ször egy láb­szárra buk­kan­tak, most pedig a holt­tes­tet is meg­ta­lál­ták.

Aluljárókat árasztott el a víz, fákat csavart ki a vihar

Aluljárókat árasztott el a víz, fákat csavart ki a vihar

Sok mun­kát adott a szom­bati vihar a tűz­ol­tók­nak. Van, ahol még min­dig dol­goz­nak.

Sok mun­kát adott a szom­bati vihar a tűz­ol­tók­nak. Van, ahol még min­dig dol­goz­nak.

Most jött a hír, holttestet találtak Csepelen

Most jött a hír, holttestet találtak Csepelen

Ő is a dunai ha­jó­bal­eset ál­do­zata lehet.

Ő is a dunai ha­jó­bal­eset ál­do­zata lehet. Még nem si­ke­rült azo­no­sí­tani.

Elképesztő fotókon a szétbombázott hármas metró, így még nem láttad

Elképesztő fotókon a szétbombázott hármas metró, így még nem láttad

Kon­té­ne­rek, tör­me­lék­hal­mok, fel­sze­dett bur­ko­la­tok min­den­felé. Elég ré­misztő han­gu­la­tot árasz­ta­nak ezek a képek.

Kiadták a riasztást: csak pár óra van hátra, brutális vihar csap le az országra

Kiadták a riasztást: csak pár óra van hátra, brutális vihar csap le az országra

Az egész or­szágra ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Az egész or­szágra ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Döbbenet, akár hónapokra kitilthatja a Facebook magyarok ezreit

Döbbenet, akár hónapokra kitilthatja a Facebook magyarok ezreit

Már a BBC is arról cik­ke­zik, hogy bün­teti a ma­gya­ro­kat a Fa­ce­book, de a kö­zös­ségi oldal még sem­mit nem kö­zölt.

Ez a férfi fosztotta ki a budapesti diákokat évzáró közben

Ez a férfi fosztotta ki a budapesti diákokat évzáró közben

Van róla fel­vé­tel.

Köz­zé­tett a rend­őr­ség egy fel­vé­telt arról a férfi­ról, aki ki­fosz­totta a bu­da­pesti Né­meth László gim­ná­zium di­ák­jait az év­záró alatt.

Ez derült ki a balatoni lángosról

Ez derült ki a balatoni lángosról

Bár még csak elő­sze­zon van a Ba­la­ton­nál, máris van­nak jelei annak, hogy egyre töb­ben utaz­nak a ma­gyar ten­ger­hez.

Bár még csak elő­sze­zon van a Ba­la­ton­nál, máris van­nak jelei annak, hogy egyre töb­ben utaz­nak a ma­gyar ten­ger­hez. Az első nyári hét­vé­gén 27,5 szá­za­lék­kal töb­ben vo­na­toz­tak a Ba­la­ton­hoz, mint ta­valy ilyen­kor. A Ri­post is kö­rül­né­zett, mire szá­mít­hat­nak a nya­ra­lók.

Így néz ki az az autó, amit a tetejéig ellepett a villámárvíz

Így néz ki az az autó, amit a tetejéig ellepett a villámárvíz

Hasz­nál­ha­tat­lanná vált Ko­vács Anita au­tója, amely be­ra­gadt a hir­te­len le­zú­duló eső miatt fel­gyü­lem­lett vízbe Szol­no­kon.

Hasz­nál­ha­tat­lanná vált Ko­vács Anita au­tója, amely be­ra­gadt a hir­te­len le­zú­duló eső miatt fel­gyü­lem­lett vízbe a szol­noki Szé­che­nyi­vá­ros felé ve­zető alul­já­ró­ban. A ko­csit tré­ler­rel ha­za­vit­ték, a tu­laj­do­nosa meg­pró­bálta ki­ta­ka­rí­tani, de va­ló­szí­nű­leg a roncs­te­le­pen végzi.

Drón dob le mentőövet a Balatonon

Drón dob le mentőövet a Balatonon

Három drónt ál­lí­tot­tak szol­gá­latba ma a Ba­la­ton­nál a ví­zi­men­tők. Az Alpha és Bravo névre ke­resz­telt dró­nok a fel­de­rí­tés­ben se­gí­te­nek,míg a Char­lie szál­lít.

Három drónt ál­lí­tot­tak szol­gá­latba ma a Ba­la­ton­nál a ví­zi­men­tők. Kettő a ku­ta­tás­ban segít, míg a har­ma­dik egy men­tőövet dob a vízbe ha kell.

Dunai hajótragédia: továbbra is keresik a Hableány három áldozatát

Dunai hajótragédia: továbbra is keresik a Hableány három áldozatát

A rend­őrök a Duna fő­vá­ros­tól délre eső tel­jes sza­ka­szán ku­tat­nak az uta­sok után.

Döntött a bíróság: életfogytiglanra ítélték a bőnyi rendőrgyilkost

Döntött a bíróság: életfogytiglanra ítélték a bőnyi rendőrgyilkost

Nem jog­erő­sen, de élet­fogy­tig tartó bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték Győr­kös Ist­vánt.

A kormány nem akarja, hogy emelkedjen az áram ára

A kormány nem akarja, hogy 30-40 százalékkal emelkedjen az áram ára

Ma­gyar­or­szág el­kö­te­le­zett a kör­nye­zet­vé­de­lem és a klí­ma­vál­to­zás el­leni küz­de­lem­ben, de...

Biatorbágyi testvérgyilkosság: most jött rá a tettes, mit tett

Biatorbágyi testvérgyilkosság: most jött rá a tettes, mit tett

A 20 éves fi­a­tal ke­gyet­len módon vég­zett test­vé­ré­vel. A tet­test maszk­ban vit­ték a tár­gya­ló­te­rembe.

Hihetetlen, ilyenné vált Magyarország

Hihetetlen, ilyenné vált Magyarország

Fel­hő­sza­ka­dás után vil­lá­már­víz ön­tötte el Szol­no­kot, Szen­test, Fo­nyó­dot, Bé­la­te­le­pet, Nagy­vis­nyót. Mint a tró­pu­so­kon: egyre gya­ko­rib­bak a ha­tal­mas eső­zé­sek.

Fel­hő­sza­ka­dás után vil­lá­már­víz ön­tötte el Szol­no­kot, Szen­test, Fo­nyó­dot, Bé­la­te­le­pet, Nagy­vis­nyót. Mint a tró­pu­so­kon: egyre gya­ko­rib­bak a ha­tal­mas eső­zé­sek.

Különleges módon emlékeznek meg a dunai tragédia koreai áldozatairól

Különleges módon emlékeznek meg a dunai tragédia koreai áldozatairól

Dél-Ko­re­á­ban tel­je­sen más­hogy em­lé­kez­nek meg az el­hunyt sze­ret­te­ik­ről az em­be­rek, mint itt Ma­gyar­or­szá­gon.

Harckocsik lepik el a magyar utakat a napokban, megvan az oka

Harckocsik lepik el a magyar utakat a napokban, megvan az oka

Most pén­tek­től egé­szen a jövő hét kö­ze­péig ne le­pőd­jünk meg, ha szo­kat­lan jár­mű­vek­kel ta­lál­ko­zunk út­köz­ben!

Fél óráig harcoltak az alligátorteknőssel Petőhenyén

Fél óráig harcoltak az alligátorteknőssel Petőhenyén

Egy ha­ra­pós, fél­mé­te­res ali­gá­tor­tek­nőst ta­lál­tak a Zala me­gyei Pe­tő­he­nyén. Társa is lehet.

Egy ha­ra­pós, tíz­ki­lós, fél­mé­te­res ali­gá­tor­tek­nőst ta­lál­tak szerda dél­után a Zala me­gyei Pe­tő­he­nyén.

Megrázó részletek a dunai hajóbalesetről: Miért tette ezt a Viking kapitánya?

Megrázó részletek a dunai hajóbalesetről: Miért tette ezt a Viking kapitánya?

Sú­lyos kér­dé­sek me­rül­tek fel a vég­ze­tes üt­kö­zés­sel kap­cso­lat­ban.

Sú­lyos kér­dé­sek me­rül­tek fel a vég­ze­tes üt­kö­zés­sel kap­cso­lat­ban.

Az EU-csúcsra Brüsszelbe utazott Orbán Viktor

Az EU-csúcsra Brüsszelbe utazott Orbán Viktor

Mun­ka­ülé­se­ken vesz részt.

A mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön és pén­te­ken részt vesz az uniós tag­or­szá­gok állam- és kor­mány­főit tö­mö­rítő Eu­ró­pai Ta­nács mun­ka­ülé­sein.

A családok támogatása nő a legnagyobb mértékben

A családok támogatása nő a legnagyobb mértékben

A csa­lá­dok költ­ség­ve­té­sé­nek ne­vezte a jövő évit a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Pénzt gyűjtenek a sziámi ikrek műtétjére

Pénzt gyűjtenek a sziámi ikrek műtétjére

Szinte min­den adott a bang­la­desi szi­ámi ikrek szét­vá­lasz­tá­sá­hoz: túl van­nak az elő­ké­szítő mű­té­te­ken, egész­ség­ügyi­leg min­den rend­ben a gye­re­kek­kel.

Szinte min­den adott a bang­la­desi szi­ámi ikrek szét­vá­lasz­tá­sá­hoz: túl van­nak az elő­ké­szítő mű­té­te­ken, egész­ség­ügyi­leg min­den rend­ben a gye­re­kek­kel, az orvos csa­pat is fel­ké­szült - tudta meg a Ri­post.

Szívszorító családi tragédia Tiszafüreden: nagybeteg feleségével végzett a férj

Szívszorító családi tragédia Tiszafüreden: nagybeteg feleségével végzett a férj

Hetek óta ha­lott le­he­tett a há­zas­pár, ott­ho­nuk­ban ta­lál­ták meg őket.

Hetek óta ha­lott le­he­tett a há­zas­pár.

Emiatt tervezhetetlen idén a nyaralás

Emiatt tervezhetetlen idén a nyaralás

Ki­szá­mít­ha­tat­lanná vált az idő­já­rás: hol tom­bol a ká­ni­kula, hol esik.

Ki­szá­mít­ha­tat­lanná vált az idő­já­rás: hol tom­bol a ká­ni­kula, hol zuhog az eső, és senki meg nem mondja előre - a me­te­o­ro­ló­gu­so­kat is be­le­értve -, mikor mire szá­mít­sunk!

Brutális víz árasztotta el az országot, félelmetes felvételeket kaptunk

Brutális víz árasztotta el az országot, félelmetes felvételeket kaptunk

A képen: Szol­nok. A hir­te­len le­zú­duló ren­ge­teg eső­víz több me­gyé­ben is gon­dot oko­zott.

Szekszárdi gyerekgyilkosság: döbbenetes bizonyíték van a gyilkos fegyveren!

Szekszárdi gyerekgyilkosság: döbbenetes bizonyíték van a gyilkos fegyveren!

Újabb el­ké­pesztő rész­le­tek.

Újabb el­ké­pesztő rész­le­te­ket tu­dott meg a Ri­post a szek­szárdi gyer­mek­gyil­kos­sági ügy­ben. A 6 éves kis Le­o­net­tát már­cius 8-án ölte meg bru­tá­li­san az uno­ka­test­vére, a 19 éves K. Dá­niel.

Szigor a fesztiválokon: nyilvántartásba veszik a koncertre járókat

Szigor a fesztiválokon: nyilvántartásba veszik a koncertre járókat

Nyil­ván­tar­tásba ve­szik a fesz­ti­vá­lo­zók, kon­certre járók sze­mé­lyes ada­tait.

Nyil­ván­tar­tásba ve­szik a fesz­ti­vá­lo­zók, kon­certre járók sze­mé­lyes ada­tait.

Megdöbbentő felvételek: pusztít a vihar az országban

Megdöbbentő felvételek: pusztít a vihar az országban

Tom­bol a vihar az or­szág­ban, víz alatt a fo­nyódi vas­út­ál­lo­más és a Ba­la­ton partja is.

Tom­bol a vihar az or­szág­ban, víz alatt a fo­nyódi vas­út­ál­lo­más és a Ba­la­ton partja is.

Órák vannak hátra: pusztító vihar csap le az országra

Órák vannak hátra: pusztító vihar csap le az országra

Má­sod­fokú ri­asz­tást adtak ki.

Má­sod­fokú ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

A 2020-as költségvetés a családok támogatásáról szól

A költségvetés
a családok támogatásáról
és az eredmények megvédéséről szól

Meg­kezdte a vitát az Or­szág­gyű­lés.

Meg­kezdte a vitát az Or­szág­gyű­lés a 2020-as bü­dzsé ter­ve­ze­té­ről.

A szökés után hazament a terhes rab

A szökés után hazament a terhes rab

Fehér kór­házi ru­há­ban szö­kött meg egy 19 éves vá­ran­dós kis­mama.

Fehér kór­házi ru­há­ban szö­kött meg egy 19 éves vá­ran­dós kis­mama, akit fél Bu­da­pes­ten át ker­ge­tett a rend­őr­ség nyom­kö­vető ku­tyák­kal.

Alkohollal szolgálják ki a tiniket

Döbbenetes, így szolgálják ki alkohollal a tiniket a pesti éjszakában

Ré­sze­gen az utcán fet­rengő tinik, al­ko­holt ren­delő gye­re­kek...

Ré­sze­gen az utcán fet­rengő tinik, al­ko­holt ren­delő gye­re­kek... A Ri­post meg­nézte, mi tör­té­nik a pesti éj­sza­ká­ban.

Szorul a hurok? Fontos nyomra akadtak az eltűnt maglódi vállalkozó ügyében

Szorul a hurok? Fontos nyomra akadtak az eltűnt maglódi vállalkozó ügyében

Az el­tűnt vál­lal­kozó is­me­rő­sét már őri­zetbe is ve­het­ték.

Az el­tűnt vál­lal­kozó is­me­rő­sét már őri­zetbe is ve­het­ték.

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Hab­le­ány bal­ese­té­ről a rend­őr­ség. A Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyá­ról is be­szél­tek.

Nem a hőség lesz az egyetlen, ami megkeseríti az életünket a héten

Nem a hőség lesz az egyetlen, ami megkeseríti az életünket a héten

Talán az ed­di­gi­nél is bru­tá­li­sabb idő vár ránk az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban. De nem csak a ká­ni­ku­lá­val lesz gon­dunk...

Nincs kettős látásod, tényleg két tornádó volt Debrecennél - videó

Nincs kettős látásod, tényleg két tornádó volt Debrecennél - videó

A mini tor­ná­dó­kat Deb­re­cen ha­tá­rá­ban vi­de­óz­ták a hét­vé­gén.

A mini tor­ná­dó­kat Deb­re­cen ha­tá­rá­ban vi­de­óz­ták a hét­vé­gén.

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Raub Emőke két em­bert men­tett ki.

Az új­pesti Raub Emőke és le­gény­sége két em­bert men­tett ki a 28 em­ber­éle­tet kö­ve­telő bal­eset során.

Ettől leizzadsz: ennyit kell várni egy klímaszerelőre

Ettől leizzadsz: ennyit kell várni egy klímaszerelőre

Dü­hö­sek és te­he­tet­le­nek a em­be­rek.

Nem­csak a for­ró­ság­tól, hanem a te­he­tet­len düh­től is iz­zad­nak azok az em­be­rek, akik mos­ta­ná­ban vá­sá­rol­tak klí­ma­be­ren­de­zést.

Örömhírt közölt az édesapa: meglett a Budapestről eltűnt 9 éves kislány

Örömhírt közölt az édesapa: meglett a Budapestről eltűnt 9 éves kislány

A 9 éves gyer­me­ket nem csak Ma­gyar­or­szá­gon ke­res­ték.

A 9 éves gyer­me­ket nem csak Ma­gyar­or­szá­gon ke­res­ték, a rend­őr­ség ugyanis nem­zet­közi kö­rö­zést adott ki a meg­ta­lá­lása ér­de­ké­ben.

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

A három dél-ko­reai ál­do­zat holt­tes­tét to­vábbra sem ta­lál­ták meg.

Három ál­do­zat holt­tes­tét to­vábbra sem ta­lál­ták meg.

Óriási csípésekkel támadnak az ázsiai szúnyogok

Óriási csípésekkel támadnak az ázsiai szúnyogok

Rob­ba­nás­szerű a szú­nyog­in­vá­zió.

Rob­ba­nás­szerű szú­nyog­in­vá­zió tör­tént az el­múlt hetek esős idő­já­rá­sá­nak ha­tá­sára ha­zánk­ban. To­vábbi ér­de­kes in­for­má­ciók a cikk­ben.

Bajra figyelmeztetnek: ha ilyen étrend-kiegészítőt vettél, be ne szedd!

Bajra figyelmeztetnek: ha ilyen étrend-kiegészítőt vettél, be ne szedd!

Több ter­mé­ket is ki kel­lett vonni a for­ga­lom­ból.

Több ter­mé­ket is ki kel­lett vonni a for­ga­lom­ból. A kap­szu­lák­ban olyan ha­tó­anya­go­kat ta­lál­tak, me­lyek ki­adása or­vosi ren­del­vény­hez kö­tött.

Ez már sok, meghökkentette a dél-koreaiakat a Viking kapitányának viselkedése

Ez már sok, meghökkentette a dél-koreaiakat a Viking kapitányának viselkedése

Egy bo­csá­nat­ké­rést vár­tak volna.

Egy csa­lád­nak három ge­ne­rá­ci­ója ve­szett oda a dunai tra­gé­di­á­ban. A ko­reai em­be­rek úgy érzik, ez akár velük is meg­tör­tén­he­tett volna.

Megrázó részletek az eltűnt maglódi vállalkozó ügyéről, ez jön most

Megrázó részletek az eltűnt maglódi vállalkozó ügyéről, ez jön most

Már ren­ge­teg em­bert ki­hall­ga­tott a rend­őr­ség.

Már ren­ge­teg em­bert ki­hall­ga­tott a rend­őr­ség, Gyula egyik üz­let­tár­sát ha­zug­ság­vizs­gá­latra is vit­ték.

Dráma a nyékládházi haláltónál: Újabb információk

Dráma a nyékládházi haláltónál: Anya és fia próbálta kihúzni apát és lányát a süllyedő autóból

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént pén­tek este a Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén me­gyei Nyék­lád­há­zán.

Pusztított a vihar az országban: épületekbe csapott a villám, kidőltek a fák

Pusztított a vihar az országban: épületekbe csapott a villám, kidőltek a fák

Ki­dőlt fákat, le­sza­kadt ve­ze­té­ke­ket, ki­gyul­ladt épü­le­te­ket ha­gyott hátra a vihar.

Orbán Viktor a 301-es parcellában emlékezett 1956 mártírjairól - fotók

Orbán Viktor a 301-es parcellában emlékezett 1956 mártírjairól - fotók

A mi­nisz­ter­el­nök és fe­le­sége fehér ró­zsá­kat he­lye­zett az 1958. jú­nius 16-án ki­vég­zett Nagy Imre mi­nisz­ter­el­nök sír­jára.

Fülsiketítő zaj Budapesten, erre készülj vasárnap este

Fülsiketítő zaj Budapesten, erre készülj vasárnap este

For­ga­lom­kor­lá­to­zásra is szá­mí­tani kell és a va­dász­gé­pek is el­húz­nak a város fe­lett.

For­ga­lom­kor­lá­to­zásra is szá­mí­tani kell és a va­dász­gé­pek is el­húz­nak a város fe­lett.

Dunai hajóbaleset: koreai katonák pásztázzák a Dunát, nem áll le a keresés

Dunai hajóbaleset: koreai katonák pásztázzák a Dunát, nem áll le a keresés

A Duna tel­jes déli sza­ka­szán fo­lya­ma­tos a ku­ta­tás.

A Duna tel­jes déli sza­ka­szán fo­lya­ma­tos a ku­ta­tás.

Kiadták a riasztást, durva vihar csap le az országra

Kiadták a riasztást, durva vihar csap le az országra

Fel­hő­sza­ka­dás, jég­eső jön.

Va­sár­nap még ká­ni­kula lesz, de fel­hő­sza­ka­dásra, jég­esőre kell ké­szülni.

Vascsővel ütöttek le egy apukát a vurstliban

Vascsővel ütöttek le egy apukát a vurstliban

Döb­be­net, mi tör­tént a Szek­szárdi Hal- és Vad­ün­nep vurst­li­já­ban. Az eset­ről egy ol­vasó tá­jé­koz­ta­tott.

Döb­be­net, mi tör­tént a Szek­szárdi Hal- és Vad­ün­nep vurst­li­já­ban. Az eset­ről egy meg­ren­dült ol­vasó tá­jé­koz­tatta a Ri­pos­tot. Az ag­gódó anyuka nem tu­dott na­pi­rendre térni a tör­tén­tek fe­lett.

Hihetetlen, ezt kellett bevezetni a pusztító hőség miatt

Hihetetlen, ezt kellett bevezetni a pusztító hőség miatt

Idén már hár­man meg­hal­tak és ki­len­cen meg­sé­rül­tek a kert­jük­ben gyúj­tott tűz miatt. Tom­bol a hőség.

Idén már hár­man meg­hal­tak és ki­len­cen meg­sé­rül­tek a kert­jük­ben gyúj­tott tűz miatt. Köz­ben tom­bol a hőség.

Közlekedési káosszal köszönt be a nyári szünidő

Közlekedési káosszal köszönt be a nyári szünidő

Aki te­heti, ne üljön au­tóba!

A metró fel­újí­tása mel­lett neki kez­de­nek a 4-es és 6-os vil­la­mos vo­na­lán is a fel­újí­tási mun­ká­nak, így a nyári szün­időre meg­bo­rul a köz­le­ke­dés.

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Sza­bá­lyo­kat sze­gett.

Az elő­zési sza­bá­lyok meg­sze­gése okoz­hatta a Hab­le­ány tra­gé­di­á­ját május 29-én este 9 óra 5 perc­kor, amely­ben 28-an, köz­tük két ma­gyar is éle­tét vesz­tette.

Borzalmas, megcsonkított holttestre bukkantak Gyömrőn

Borzalmas, megcsonkított holttestre bukkantak Gyömrőn

A tra­gi­kus ese­tet az el­tűnt mag­lódi vál­lal­ko­zó­val hoz­ták össze­füg­gésbe.

A tra­gi­kus ese­tet az el­tűnt mag­lódi vál­lal­ko­zó­val hoz­ták össze­füg­gésbe. Meg­szó­lalt a csa­lád.