POLITIK

INSIDER

Felgöngyölítik a repülőtéri csomagmaffiát!

Felgöngyölítik a repülőtéri csomagmaffiát!

Újabb ra­ko­dó­mun­kás bu­kott le.

Újabb ra­ko­dó­mun­kás bu­kott le a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben egy utas bő­rönd­jé­ben tur­kált. Mint a Ri­post meg­tudta: már hét gya­nú­sí­tott ellen in­dult el­já­rás.

Most igazán örülhetnek a magyar sípályákon

Örömhír a magyar síelőknek!

A sí­e­lés és szán­kó­zás sze­rel­me­se­i­nek ked­ve­zett ez a hét­vége. Med­dig marad meg a hó?

Végre itt­hon is jó a hó a sí­pá­lyá­kon! A sí­e­lés és szán­kó­zás sze­rel­me­se­i­nek ked­ve­zett ez a hét­vége, de med­dig tart még ki a hó és a téli sze­zon?

Ezt a chipset már biztos nem találod meg a boltok polcain!

Ezt a chipset már biztos nem találod meg a boltok polcain!

Ki­von­ták a for­ga­lom­ból!

Ne fo­gyaszd el, ha vet­tél be­lőle! Ki­von­ták ugyanis a for­ga­lom­ból a glu­tén­men­tes­ként hir­de­tett ch­ip­set, mert túl sok glu­tént mu­tat­tak ki benne.

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik.

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik, ami egy 16 éves da­basi fo­cis­tá­val tör­tént. Duhaj Ádám szíve egy ka­ku­csi meccsen állt le, ti­zen­egy­szer élesz­tet­ték újra.

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

A tor­nyos­pál­cai apa­gyil­kos alap­vető nyug­ta­lan­sá­got okoz a bör­tön­ben...

A tor­nyos­pál­cai apa­gyil­kos alap­vető nyug­ta­lan­sá­got okoz a bör­tön­ben...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Csernobilba viszi kirándulni a fiát

Csernobilba viszi kirándulni a fiát

Hét éve, ami­óta meg­nyi­tot­ták a ka­taszt­ró­fát szen­ve­dett atom­re­ak­tor kör­nye­ze­tét, Cser­no­bilt és vi­dé­két a tu­ris­ták előtt, szám­ta­lan ma­gyar is el­lá­to­gat oda - írta meg a Ri­post.

Hét éve, ami­óta meg­nyi­tot­ták a ka­taszt­ró­fát szen­ve­dett atom­re­ak­tor kör­nye­ze­tét, Cser­no­bilt és vi­dé­két a tu­ris­ták előtt, szám­ta­lan ma­gyar is el­lá­to­gat oda - írta meg a Ri­post. Az azon­ban még szá­mukra is fur­csa, hogy va­laki a saját fiát vigye egy ilyen ve­szé­lyes helyre, mint Süle Gábor! Már csak pár­szor akar­nak el­utazni.

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

A za­la­iak a meg­be­te­ge­dé­sek hal­mo­zó­dá­sát sem je­lez­ték.

Mi­köz­ben tom­bol az influ­enza az egész or­szág­ban, a Zala me­gye­iek mintha meg­úsz­nák a jár­ványt!

Elképesztő, miért mehetett légpisztollyal iskolába a szombathelyi diák

Elképesztő, miért mehetett légpisztollyal iskolába a szombathelyi diák

Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem tör­tént tra­gé­dia az egyik szom­bat­he­lyi ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban!

Csernobilban túrázik apa és fia

Őrület! Csernobilban túrázik apa és fia

Bár végig gon­dol­tak arra, hogy meg­be­te­ged­het­nek, akkor is men­nek újra.

Bár gon­dol­tak arra, hogy meg­be­te­ged­het­nek, ők akkor sem bán­ják az uta­zá­so­kat. Évente vissza­jár­nak, hogy az összes ér­de­kes épü­le­tet át­vizs­gál­ják és meg­lá­to­gas­sák.

A magyarok nem kérnek az ENSZ migrációs tervéből

A magyarok nem kérnek az ENSZ migrációs tervéből

A ma­gya­rok je­len­tős több­sége nem bon­taná le a ke­rí­tést, nem en­gedne el­len­őri­zet­le­nül sen­kit az or­szágba.

A Szá­zad­vég köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint a ma­gya­rok több­sége nem bon­taná le a ke­rí­tést, nem en­gedne el­len­őri­zet­le­nül sen­kit az or­szágba.

Orbán: Öt nagy támadás indult Magyarország ellen

Orbán: Öt nagy támadás indult Magyarország ellen

Dé­lu­tán 3-kor év­ér­té­kelő.

Hu­sza­dik al­ka­lom­mal tart ma év­ér­té­ke­lőt Orbán Vik­tor. A mi­nisz­ter­el­nök a Vár­kert Ba­zár­ban mondja el be­szé­dét dél­után három óra­kor.

100 ezer forint egy csernobili kirándulás

100 ezer forint egy csernobili kirándulás

Nem csak két ma­gyar őrült van, aki Cser­no­bilba jár ki­kap­cso­lódni!

Nem csak két ma­gyar őrült van, aki Cser­no­bilba jár ki­kap­cso­lódni! - tudta meg a Ri­post. Egész iparág épült a ka­taszt­ró­fa­tu­riz­musra, uta­zási iro­dák aján­la­nak egyéni és cso­por­tos tú­rá­kat.

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

Két em­bert is el­gá­zolt B. Krisz­tián, ami­kor ré­sze­gen és be­dro­gozva haj­tott rá a jár­dára a VIII. ke­rü­let­ben.

Két em­bert is el­gá­zolt B. Krisz­tián, ami­kor ré­sze­gen és be­dro­gozva haj­tott rá a jár­dára a VIII. ke­rü­let­ben.

A rendőrök is keresik ezt a 15 éves lányt, nagy bajban lehet

A rendőrök is keresik ezt a 15 éves lányt, nagy bajban lehet

A fi­a­tal még a te­le­fon­ját sem vitte ma­gá­val, ami­kor él­mény­für­dőbe in­dult a ba­rát­nő­jé­vel.

A fi­a­tal még a te­le­fon­ját sem vitte ma­gá­val, ami­kor él­mény­für­dőbe in­dult a ba­rát­nő­jé­vel.

Veszélyes terméket vettek le a polcokról, sokakat megbetegíthet

Veszélyes terméket vettek le a polcokról, sokakat megbetegíthet

A glu­tén­ér­zé­ke­nyek egész­sége ke­rül­het ve­szélybe.

A glu­tén­ér­zé­ke­nyek egész­sége ke­rül­het ve­szélybe, ha a ku­ko­rica chips-ből fo­gyasz­ta­nak.

Abszolút többség a Fidesznél, megzuhant a "karácsonyozó" MSZP

Abszolút többség a Fidesznél, megzuhant a "karácsonyozó" MSZP

Egy hónap alatt 3 szá­za­lék biz­tos sza­va­zót vesz­tett az MSZP, to­vább ol­vadt a Job­bik.

Vese egymillióért? Megszólalt a szívtelen apa

Vese egymillióért? Megszólalt a szívtelen apa

Ezért nem adja ve­sé­jét a lá­nyá­nak.

El­ké­pesztő, amit az apa mond. El­ső­ként a Ri­post­nak be­szél a sú­lyos ve­se­be­teg lá­nyá­ról az apa, aki élet­mentő szer­véért egy­mil­liót kért lá­nyá­tól.

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

A la­kók­nak nincs pénz az ócska lif­tek le­cse­ré­lé­sére! A tár­sas­há­zak több­sé­gé­ben 40-50 éves fel­vo­nók mű­köd­nek.

Riadóztatnak a kardiológusok: tönkreteszi a szívet a kemoterápia

Riadóztatnak a kardiológusok: tönkreteszi a szívet a kemoterápia

Annak, aki beteg, ér­de­mes kar­dio­ló­giai vizs­gá­la­tot kér­nie az or­vo­sá­tól. Meg­le­pően sok múl­hat rajta...

Hátborzongató részletek: fél napon át villamosozott a halott férfi

Hátborzongató részletek: fél napon át villamosozott a halott férfi

Le­állt a szíve és meg­halt a 17-es vil­la­mo­son egy 73 éves férfi.

Le­állt a szíve és meg­halt a 17-es vil­la­mo­son egy 73 éves férfi.

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Lo­uise Ar­bour ko­ráb­ban arról is ér­te­ke­zett, hogy minél több bur­kát vi­selő nőt kell fel­venni a köz­szfé­rába...

Halász: Soros embere támadásba lendült a Stop Soros törvénycsomag ellen

Halász: Soros embere támadásba lendült a Stop Soros törvénycsomag ellen

Nils Mu­iz­ni­eks, az Eu­rópa Ta­nács (ET) em­beri jogi biz­tosa Soros György em­bere - je­len­tette ki a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője.

Milliomosként szabadulhat az egyik legkegyetlenebb magyar gyilkos

Milliomosként szabadulhat a börtönből az egyik legkegyetlenebb magyar sorozatgyilkos

A négy ember ha­lá­láért fe­le­lős Bene mil­liós összegű kár­ta­la­ní­tást kap­hat...

A négy ember ha­lá­láért fe­le­lős Bene László nem meg­fe­lelő bör­tön­kö­rül­mé­nyek miatt kap­hat mil­liós összegű kár­ta­la­ní­tást..

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

Hatalmas károkat okozott a kisfiúnak a neves magyar orvos

A 7 éves Be­nett­nek a téves di­ag­nó­zis és a fe­les­le­ges műtét miatt agy­sejt­jei hal­tak el...

A 7 éves Be­nett­nek a téves di­ag­nó­zis és a fe­les­le­ges műtét miatt agy­sejt­jei hal­tak el...

Ezt biztos nem gondoltad volna a magyar Valentin-napról!

Ezt nem gondoltad volna a magyar Valentin-napról!

Las­san ki­megy a di­vat­ból a sze­rel­me­sek napja? Itt­hon alig ta­lálni már Va­len­tin-napi cse­cse­be­csék­kel meg­pa­kolt ki­ra­ka­to­kat.

Meghökkentő számok: durván nő az influenzások száma Magyarországon

Meghökkentő számok: durván nő itthon az influenzások száma

Egy hét alatt csak­nem har­ma­dá­val több beteg for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű meg­be­te­ge­dés­sel.

Röhejes rendőrségi videó: nekirohant a fotocellás ajtónak a fiatal szalámitolvaj

Röhejes rendőrségi videó: nekirohant a fotocellás ajtónak a fiatal szalámitolvaj

Ilyen vic­ces és egy­ben rö­he­jes me­ne­kü­lést még biz­to­san nem lát­tál!

Ilyen vic­ces és egy­ben rö­he­jes me­ne­kü­lést még biz­to­san nem lát­tál! Csú­nyán meg­tré­fálta a fo­to­cel­lás ajtó azt a 19 éves srá­cot, aki a ru­hája alá dugva pró­bált meg 5 rúd sza­lá­mit el­lopni egy áru­ház­ból. A bű­nöző nem járt si­ker­rel.

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

El­for­dult Má­ri­á­tól a csa­ládja...

Hiába hi­va­tása Szend­rei Má­ri­á­nak, hogy be­teg­gon­do­zó­ként em­be­re­ken se­gít­sen, őrajta még a saját édes­apja sem segít. El­for­dult tőle a csa­ládja.

Drámai pillanatok: így tudta meg a focista anyja, hogy megkéselt fia meghalt

Drámai pillanatok: így tudta meg a focista anyja, hogy megkéselt fia meghalt

A dok­tornő sírva hívta az édes­anyát és kö­zölte: ne ha­ra­gud­jon...

A dok­tornő sírva hívta az édes­anyát, majd kö­zölte vele: ne ha­ra­gud­jon, de nem tudta meg­men­teni a fia éle­tét... A 25 éves tá­ma­dót elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték.

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

Drogdílerekre csaptak le Miskolcon - videó

A kü­lön­le­ges osz­tag elől senki sem tu­dott el­me­ne­külni. Az ak­ci­ó­ban a Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai vet­tek részt.

Elképesztő, mit kért az apa a vesebeteg lányától

Elképesztő, mit kért az apa a vesebeteg lányától

Apja egy­sze­rűen ki­rakta Má­riát a la­kás­ból, mert "nem tud vele be­te­gen mit kez­deni".

Apja egy­sze­rűen ki­rakta Má­riát a la­kás­ból, mert "nem tud vele be­te­gen mit kez­deni".

Akaratlanul is esszük az antibiotikumot

Úgy esszük az antibiotikumot, hogy nem is tudunk róla

A le­vá­gott ál­la­tok húsa is teli lehet gyógy­sze­rek­kel.

Ren­ge­teg an­ti­bio­ti­ku­mot eszünk úgy, hogy nem is akar­juk: a le­vá­gott ál­la­tok húsa is teli lehet gyógy­sze­rek­kel! A nyu­gati sajtó fél­re­verte a ha­ran­go­kat.

Nem kegyelmezett a bíró Zsófi gyilkosának, itt az ítélet

Nem kegyelmezett a bíró Zsófi gyilkosának, itt az ítélet

Más­nap Isa­sze­gen fog­ták el.

Sz. La­jost tette után, más­nap Isa­sze­gen egy kocs­má­ban fog­ták el a rend­őrök.

Csernobilban nyaral a magyar házaspár

Csernobilban nyaral a magyar házaspár

Skoda Ni­ko­lett és férje, Gábor, ismét Cser­no­bil­ban ké­szül.

Van­nak, akik a ten­ger­par­ton, pál­ma­fák alatt süt­ké­rezve, mások a he­gyek­ben sze­ret­nek pi­henni - és itt van Skoda Ni­ko­lett és férje, Gábor, akik Cser­no­bil­ban érzik jól ma­gu­kat.

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök a lakók se­gít­sé­gét kéri.

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök min­denki fi­gyel­mét arra, hogyha egy 170 cen­ti­mé­ter magas, vé­kony test­al­katú, rövid hajú fi­ú­val ta­lál­koz­ná­nak, aki ha­son­lít Pat­rikra, akkor azon­nal je­lent­kez­zen a ha­tó­sá­gok­nál.

Ismerősét szúrta le Dombóváron egy fiatal nő

Ismerősét szúrta le Dombóváron egy fiatal nő

Kö­zö­sen ita­lo­zott a férfi­val, majd össze­vesz­tek és meg­ölte. A ha­tó­sá­go­kat a men­tő­sök ér­te­sí­tet­ték.

Kö­zö­sen ita­lo­zott a férfi­val, majd össze­vesz­tek és meg­ölte. A ha­tó­sá­go­kat a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­társi ér­te­sí­tet­ték .

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Az ok el­ké­pesztő.

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő. A ki­ér­kező rend­őrök se tud­tak cse­le­kedni.

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit.

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett.

Kiderült, miért rúgták ki az igazgatóra késsel támadó sofőrt az E.ON-tól

Kiderült, miért rúgták ki az igazgatóra késsel támadó sofőrt az E.ON-tól

A férfi a ki­lé­pési pa­pír­ja­i­val ér­kez­he­tett, a por­tás sem­mit sem sej­tett..

A férfi a ki­lé­pési pa­pír­ja­i­val ér­kez­he­tett.

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Ma­gán­cel­lá­ban ül és fo­ko­zot­tan őrzik a bör­tön­ben T. Bélát...

Ma­gán­cel­lá­ban ül és fo­ko­zot­tan őrzik a bör­tön­ben T. Bélát (38), aki még ja­nuár végén szur­kálta ha­lálra édes­ap­ját...

Magyar vétó az ukrán oktatási törvény miatt

Magyar vétó az ukrán oktatási törvény miatt

Ma­gyar­or­szág nem adja fel po­li­ti­ká­ját az ukrán ok­ta­tási tör­vény ügyé­ben.

Jogi ga­ran­ciák nél­kül Ma­gyar­or­szág nem adja fel a je­len­legi po­li­ti­ká­ját az ukrán ok­ta­tási tör­vény ügyé­ben - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

Dömötör Csaba: A kerítés Magyarország biztonságának garanciája

Dömötör Csaba: A kerítés Magyarország biztonságának garanciája

A ke­rí­tés az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni küz­de­lem szim­bó­luma és biz­ton­sá­gunk ga­ran­ci­ája - je­len­tette ki az ál­lam­tit­kár.

Elképesztő hova utazik folyton ez a magyar házaspár

Elképesztő hova utazik folyton ez a magyar házaspár

Niki és ked­vese, Gábor a Ri­post­nak el­me­sél­ték éle­tük leg­na­gyobb ka­land­ját, ami­ben nem sok em­ber­nek le­he­tett eddig része.

Niki és ked­vese, Gábor a Ri­post­nak el­me­sél­ték éle­tük leg­na­gyobb ka­land­ját, ami­ben nem sok em­ber­nek le­he­tett eddig része. Így ők na­gyon kü­lön­le­ge­sek érzik ma­gu­kat. Ötö­dik al­ka­lom­mal ké­szül­nek el­lá­to­gatni az el­ha­gya­tott Cser­no­biba, mivel ez már éle­tük ré­szévé vált.

Lázár: az OLAF-jelentés időzítése nem véletlen

Lázár: az OLAF-jelentés időzítése nem véletlen

Po­li­ti­kai cél­jai vol­tak az Elios-szal kap­cso­la­tos je­len­tés nyil­vá­nos­ságra ho­za­ta­lá­nak - kö­zölte a mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Po­li­ti­kai cél­jai vol­tak az Elios-szal kap­cso­la­tos je­len­tés nyil­vá­nos­ságra ho­za­ta­lá­nak - kö­zölte a mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Durva fotó: menetrend szerinti busz kapott lángra a főúton

Durva fotó: menetrend szerinti busz kapott lángra a főúton

Hat utas és a ve­zető volt a bu­szon a bal­eset ide­jén. Az eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Magyarország újabb védvonalat húz

Magyarország újabb védvonalat húz

A Stop Soros el­fo­ga­dá­sá­val Ma­gyar­or­szág újabb véd­vo­na­lat húz.

A Stop Soros tör­vény­cso­mag el­fo­ga­dá­sá­val Ma­gyar­or­szág újabb véd­vo­na­lat húz - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a Fi­desz szó­vi­vője va­sár­nap új­ság­írók­nak.

Döbbenet: így emlékszik édesanyja meggyilkolására a 2 éves kislány

Döbbenet: így emlékszik édesanyja meggyilkolására a 2 éves kislány

Ki­de­rült a 2 éves kis­lány több rész­letre is em­lék­szik. ..

Ki­de­rült a 2 éves kis­lány több rész­letre is em­lék­szik. Még édes­anyja gyil­ko­sá­ról i ér­dek­lő­dik. Vi­vien kar­já­ban tar­totta a gyer­me­ket ami­kor volt párja meg­ölte őt...

A Jobbik szavazói is elutasítják Vona iszlámot éltető kijelentéseit

A Jobbik szavazói is elutasítják Vona iszlámot éltető kijelentéseit

A job­bi­ko­sok fele is el­uta­sítja Vona isz­lám­mal kap­cso­la­tos ki­je­len­té­seit.

Még a kér­dés­ben vé­le­ményt for­máló job­bi­ko­sok fele is el­uta­sítja Vona Gábor Al­lah­hal és isz­lám­mal kap­cso­la­tos ki­je­len­té­seit - de­rült ki a Szá­zad­vég leg­fris­sebb köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sá­ból.

Földön, vízen, levegőben küzd a kormány a kvótás fenyegetés ellen

Földön, vízen, levegőben küzd a kormány a kvótás fenyegetés ellen

A tét az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz-e vagy nem.

A tét az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz-e vagy nem.

A Tescóban is tiltott módon kamerázzák a vásárlókat?

A Tescóban is tiltott módon kamerázzák a vásárlókat?

A Tesco első rá­né­zésre pont ugyan­úgy ka­me­rázza a vá­sár­lóit, mint az Au­chan, amely az Adat­vé­delmi Ha­tó­ság­tól 15 mil­lió fo­rin­tos bír­sá­got ka­pott

Így vette el a bankkártyát betegétől a mentőápoló

Ilyen sunyi trükkel vette el a bankkártyát betegétől a mentőápoló

El­ké­pesztő, hogy ezt egy képes volt!

El­ké­pesztő, hogy ezt egy képes volt meg­tenni egy ápoló!

Rekordot döntöttek a beruházások tavaly

Rekordot döntöttek a beruházások tavaly

Min­den idők l leg­na­gyobb ér­tékű be­ru­há­zása jött ta­valy Ma­gyar­or­szágra.

Min­den idők leg­több és leg­na­gyobb ér­tékű be­ru­há­zása jött ta­valy Ma­gyar­or­szágra a kor­mány­zati be­ru­há­zás­ösz­tön­zési rend­sze­ren ke­resz­tül.

Itt a megoldás a reptéri lopások ellen! Mikor lép végre Ferihegy?

Itt a megoldás a reptéri lopások ellen! Mikor lép végre Ferihegy?

Me­gint fosz­to­gat­nak a fel­adott cso­ma­gok­ból a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren. Egy éj­szaka töb­be­ket is meg­lop­tak.

Hihetetlen bejelentést tettek a Balatonról

Hihetetlen bejelentést tettek a Balatonról

Meg kell men­teni a part­kö­zeli te­rü­le­te­ket.

Meg kell men­teni a part­kö­zeli te­rü­le­te­ket.

Hatalmas változások: így alakult a tojás ára

Hatalmas változások: így alakult a tojás ára

Ismét dü­höng­he­tünk a magas ára­kon?

Ismét dü­höng­he­tünk a magas ára­kon? A ter­me­lők­nél már 28-30 fo­rin­tért is kap­ható a tojás, mi­köz­ben a bolti át­lagár ennek a dup­lája. Meg­kér­dez­tünk egy piaci el­adót, mit szól a vál­to­zás­hoz.

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

H. Mó­nika csak az ügy­véd­jé­vel tartja a kap­cso­la­tot, gyer­me­kei sem tud­ják a tel­jes igaz­sá­got édes­any­juk­ról.

H. Mó­nika csak az ügy­véd­jé­vel tartja a kap­cso­la­tot, gyer­me­kei sem tud­ják a tel­jes igaz­sá­got édes­any­juk­ról.

Külföldön már bevált módszer védhet a reptéri lopásoktól

Külföldön már bevált módszer védhet a reptéri lopásoktól

Hiába az 50 mil­li­árd fo­rin­tos fej­lesz­tés, ha sorra fosz­to­gat­hat­ják az uta­sok fel­adott cso­mag­jait.

Hiába az 50 mil­li­árd fo­rin­tos fej­lesz­tés, ha sorra fosz­to­gat­hat­ják az uta­sok fel­adott cso­mag­jait.

Hihetetlen segítséget kaptak a magyar rákbetegek

Hihetetlen segítséget kaptak a magyar rákbetegek

Kü­lön­le­ges gépet mu­tat­tak be.

Jó irányba halad a rák­ku­ta­tás - ál­lítja pro­fesszor dr. Kás­ler Mik­lós, az Or­szá­gos On­ko­ló­giai In­té­zet fő­igaz­ga­tója. Kü­lön­le­ges gép­pel gaz­da­go­dott az in­téz­mény.

Bevetik a csúcstechnikát a magyar rákbetegek érdekében

Bevetik a csúcstechnikát a magyar rákbetegek érdekében

Alig vár­ják az or­vo­sok, hogy hasz­nál­has­sák a 1,7 mil­li­árd fo­rin­tos Cy­berK­nife-ot.

Pofátlan csalókra figyelmeztetnek: beteg gyerekeknek gyűjtenek

Pofátlan csalókra figyelmeztetnek: beteg gyerekeknek gyűjtenek

Va­ló­já­ban azon­ban szó sincs szen­vedő gye­re­kek­ről vagy mű­té­tek­ről.

Va­ló­já­ban azon­ban szó sincs szen­vedő gye­re­kek­ről vagy mű­té­tek­ről, a csa­lók a nagy­lelkű em­be­rek pén­zére haj­ta­nak.

Kiderült: ezért ölte meg a foktői nő az anyját

Kiderült: ezért ölte meg a foktői nő az anyját

El­ké­pesztő rész­le­tek­ről val­lott egy szom­széd. Bé­kes­ség­ben éltek a fa­lu­ban, min­denki sze­rette őket.

El­ké­pesztő rész­le­tek­ről val­lott egy szom­széd. Bé­kes­ség­ben éltek a fa­lu­ban, min­den­kit meg­döb­ben­tett a ha­lál­hír.

Idén szokatlan tünetekkel támad az influenza

Idén szokatlan tünetekkel támad az influenza

Sokan ke­rül­tek lé­le­gez­te­tő­gépre.

A mos­tani jár­vány során sokan ke­rül­tek kór­házba, in­ten­zív osz­tályra, lé­le­gez­tető gépre, az ott­hon gyó­gyu­lók pedig fur­csa tü­ne­tek­től szen­ved­nek.

Műkézre gyűjt, hogy szakács lehessen a magyar fiú

Műkézre gyűjt, hogy szakács lehessen a magyar fiú

"Csak előre!" - vallja Gál Zol­tán.

"Csak előre!" - vallja Gál Zol­tán, aki fél éve egy bru­tá­lis bal­eset miatt el­vesz­tette mind a két kéz­fe­jét, még­sem adta fel az ál­mait. Sőt!

Küldik a Stop Sorost a bevándorlást szervezőknek

Küldik a Stop Sorost a bevándorlást szervezőknek

Ma­gyar­or­szág nem akar be­ván­dor­ló­or­szág lenni, ezért kéri a Fi­desz-KDNP a Stop Soros mi­ha­ma­rabbi par­la­menti be­ter­jesz­té­sét.

Ma­gyar­or­szág nem akar be­ván­dor­ló­or­szág lenni, ezért kéri a Fi­desz-KDNP a Stop Soros mi­ha­ma­rabbi par­la­menti be­ter­jesz­té­sét.

Nem is tudják, mennyit kerestek a panelban lakók

Nem is tudják, mennyit kerestek a panelban lakók

Az egekbe szök­tek a pa­nel­la­ká­sok árai: a di­va­to­sabb la­kó­te­le­pe­ken már 500 ezer fo­rint/négy­zet­mé­ter fö­lötti áron is árul­nak la­ká­so­kat.

Az egekbe szök­tek a pa­nel­la­ká­sok árai: a di­va­to­sabb la­kó­te­le­pe­ken már 500 ezer fo­rint/négy­zet­mé­ter fö­lötti áron is árul­nak la­ká­so­kat Bu­da­pes­ten. De még a sok­szor le­saj­nált la­kó­te­le­pe­ken is ug­rás­sze­rűen drá­gul­tak a la­ká­sok, és a pa­nel­árak a szak­ér­tők sze­rint idén még to­vább nőnek.

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság!

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság!

Ezért lehetetlen színházjegyet kapni, amerikai jegyüzérek tarolják le a piacot

Ezért lehetetlen színházjegyet kapni

Fel­vá­sá­rol­ják, majd két-há­rom­szo­ros áron el­ad­ják a ma­gyar szín­ház­je­gye­ket.

Horrorpékséget záratott be a belvárosban a Nébih

Horrorpékséget záratott be a belvárosban a Nébih

El­ké­pesztő ál­la­po­tok ural­kod­tak.

El­ké­pesztő ál­la­po­tok ural­kod­tak: le­csa­pott a Nébih. A fa­la­kon és a pad­lón is vas­ta­gon állt a kosz. Azo­kon a re­ke­sze­ken is, amik­ben a kész ter­mé­kek vol­tak.

Tolvaj: lottózóból lopott egy férfi

Tolvaj: lottózóból lopott egy férfi

Még min­dig ke­re­sik az el­kö­ve­tőt! A rend­őr­ség in­for­má­ció sze­rint a férfi de­cem­ber 18-án lo­pott pénzt a Bu­da­pest XIII. ke­rü­let­ben ta­lál­ható lot­tó­zó­ból.

Még min­dig ke­re­sik az el­kö­ve­tőt! A rend­őr­ség in­for­má­ció sze­rint a férfi de­cem­ber 18-án lo­pott pénzt a Bu­da­pest XIII. ke­rü­let­ben ta­lál­ható lot­tó­zó­ból.

Késsel hadonászott egy kiskorú Karancskeszin

Késsel hadonászott egy kiskorú Karancskeszin, őrizetbe vették

El­fa­jult a vita.

El­fa­jult vita miatt ke­rült elő a vá­gó­esz­köz. Ki­csa­var­ták a ke­zé­ből a fegy­vert.

Kegyetlen: mosógépbe tette barátnője macskáját egy férfi

Kegyetlen: mosógépbe tette barátnője macskáját egy férfi

Ezt látta az utolsó ments­vá­rá­nak.

Ezt látta az utolsó ments­vá­rá­nak a férfi. Soha töb­bet nem megy vissza hozzá a nő.

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről. A bal­ese­tet a nő 8 éves kisfia is vé­gig­nézte.

A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről. A bal­ese­tet a nő nyolc éves kisfia is látta.

Hihetetlen, mit tett szomszédja kutyájával egy kunszentmiklósi férfi

Hihetetlen, mit tett szomszédja kutyájával egy kunszentmiklósi férfi

A gaz­dá­nak erős gya­núja volt, hogy va­lami baj tör­tén­he­tett az ál­lat­tal.

A gaz­dá­nak erős gya­núja volt, hogy va­lami baj tör­tén­he­tett az ál­lat­tal.

Megvannak az elkövetők

Megvannak az elkövetők: nem ússzák meg szárazon, amit az idős nénivel tettek

Ke­ve­sebb mint fél nap alatt azo­no­sí­tot­ták és el­fog­ták a tet­te­se­ket.

Ke­ve­sebb mint fél nap alatt azo­no­sí­tot­ták, és el­fog­ták a tet­te­se­ket.

Újabb részletek az iskolai szexbotrányról: diákja hiába kérlelte a tanárnőt

Újabb részletek az iskolai szexbotrányról: diákja hiába kérlelte a tanárnőt

Ki­de­rült, hogy a sze­gedi elit gim­ná­zium ta­nár­nője és a di­ákja kö­zött két évig tar­tott a vi­szony, a nőtől a csa­ládja tel­je­sen el­for­dult...

Elképesztő, mit csinált a tolvajbanda az ATM-el

Elképesztő, mit csinált a tolvajbanda az ATM-el

Lo­pott au­tó­val haj­tot­tak bele az épü­letbe. A rend­őr­ség a he­lyiek se­gít­sé­gét kéri, hogy el­kap­ják a tet­te­se­ket.

Több­szöri al­ka­lom­mal haj­tot­tak bele egy lo­pott au­tó­val az üz­letbe, hogy meg­sze­rez­zék az ATM-et. Hiába kö­vet­ték őket ka­me­rá­kon, fel­szí­vód­tak a ha­tó­ság elől. A rend­őr­ség most a he­lyiek se­gít­sé­gét kéri, hogy el­kap­ják a tet­te­se­ket. Va­la­mint egy so­főrt, aki szem­tanú le­he­tett.

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Meg­dup­lá­zó­dott az influ­en­zá­sok száma, már csak­nem 32 ezren for­dul­tak meg a há­zi­or­vo­sok­nál.

Meg­dup­lá­zó­dott az influ­en­zá­sok száma, már csak­nem 32 ezren for­dul­tak meg a há­zi­or­vo­sok­nál influ­en­zás tü­ne­tek­kel.

Döbbenet: ezért áll ki az asszonygyilkos mellett az egész falu

Döbbenet: ezért áll ki az asszonygyilkos mellett az egész falu

Ist­ván sza­ba­don vé­de­kez­het..

A 83 éves Ist­ván sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het, a he­lyiek sze­rint úgy éli vi­lá­gát, mintha mi sem tör­tént volna.

Lebuktak: csalással írták fel a gyógyszereket Nógrád megyében

Lebuktak: csalással írták fel a gyógyszereket Nógrád megyében

Az ügy­ben öt em­bert, köz­tük egy or­vost is el­fog­tak a szé­csé­nyi rend­őrök.

Kiléphetünk az ENSZ migrációs tárgyalássorozatából

Kiléphetünk az ENSZ migrációs tárgyalássorozatából

Ki­lép­he­tünk az ENSZ mig­rá­ciós tár­gya­lás­so­ro­za­tá­ból, ha a szer­ve­zet mig­rá­ció­ba­rát ál­lás­pontja lesz meg­ha­tá­rozó.

Ki­lép­he­tünk az ENSZ mig­rá­ciós tár­gya­lás­so­ro­za­tá­ból, ha a szer­ve­zet mig­rá­ció­ba­rát ál­lás­pontja lesz meg­ha­tá­rozó a végső meg­ál­la­po­dás­ter­ve­zet­ben, mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.