POLITIK

HARCÉL

Magyarország válaszlépésként kiutasít egy ukrán konzult

Magyarország válaszlépésként kiutasít egy ukrán konzult

Uk­rajna in­téz­ke­dé­sére tett ará­nyos vá­lasz­lé­pés­ként Ma­gyar­or­szág ki­uta­sít egy ukrán kon­zult.

Kampányt indít a kormány a Sargentini-jelentés miatt

Kampányt indít a kormány a Sargentini-jelentés miatt

Ha­zug­sá­go­kon ala­pul.

Szé­les körű tá­jé­koz­tató kam­pányt indít a kor­mány, hogy min­denki előtt nyil­ván­va­lóvá tegye: a Sar­gen­tini-je­len­tés ha­zug­sá­go­kon ala­pul.

Nem változik a bevándorláspolitika, a kormány nem enged a zsarolásnak

Nem változik a bevándorláspolitika, a kormány nem enged a zsarolásnak

El­kez­dő­dött az Or­szág­gyű­lés­ben a Sar­gen­tini-je­len­tés­ről szóló vita.

El­kez­dő­dött az Or­szág­gyű­lés­ben a Sar­gen­tini-je­len­tés­ről szóló vita.

Orbán új videót posztolt, már nem a migránsok szétosztása a tét

Orbán új videót posztolt, már nem a migránsok szétosztása a tét

Vál­toz­nak az idők, már si­ke­rült le­szo­rí­tani a na­pi­rend­ről a mig­rán­sok erő­sza­kolt szét­osz­tá­sá­nak kér­dé­sét.

Védjük meg Magyarországot, ne engedjünk a zsarolásnak! - videó

Védjük meg Magyarországot, ne engedjünk a zsarolásnak! - videó

A Sar­gen­tini-je­len­tés ha­zug­sá­go­kon ala­pul, és a sza­bá­lyo­kat fel­rúgva sza­vazta meg az Eu­ró­pai Par­la­ment.

Halász János: nem hagyjuk, hogy a határvédelem elvételével zsaroljanak

Halász János: nem hagyjuk, hogy a határvédelem elvételével zsaroljanak

El­ké­szült a kor­mány­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­lat.

El­ké­szült a kor­mány­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­lat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szijjártó Péter: Bosszút álltak a migránspárti erők

Szijjártó Péter: Szijjártó: Bosszút álltak a migránspárti erők

A mi­nisz­ter sze­rint a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok bosszú­já­ról van szó.

A kor­mány kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­tere sze­rint a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ki­csi­nyes bosszú­já­ról van szó, és csak trük­kö­zés­sel tud­ták el­fo­gad­tatni a Sar­gen­tini-je­len­tést.

Elárasztották a támogató üzenetek Orbán Facebook-oldalát

Elárasztották a támogató üzenetek Orbán Facebook-oldalát

A Sar­gen­tini-je­len­tés el­fo­ga­dása után Eu­rópa több or­szá­gá­ból is írtak neki.

A csa­lás­sal el­fo­ga­dott Sar­gen­tini-je­len­tés után több or­szá­gá­ból is írtak a ma­gyar kor­mány­fő­nek...

Orbán Viktor: nem engedünk a zsarolásnak

Orbán Viktor: nem engedünk a zsarolásnak

A kor­mányfő meg­védte ha­zá­ját...

Vissza­uta­sí­tom, hogy a be­ván­dor­lás­parti erők fe­nye­ges­sék, zsa­rol­ják, rá­gal­maz­zák Ma­gyar­or­szá­got és a ma­gyar em­be­re­ket - mondta Orbán Vik­tor.

Az ítéletet már megírták Brüsszelben. Mit gondol Orbán Viktor?

Az ítéletet már megírták Brüsszelben. Mit gondol Orbán Viktor?

Így in­dult el a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az Eu­ró­pai Par­la­ment ülé­sére.

Így in­dult el a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az Eu­ró­pai Par­la­ment sors­döntő ülé­sére. Az íté­le­tet már meg­ír­ták?

Orbán felveszi a kesztyűt, személyesen védi Magyarországot Strasbourgban

Orbán felveszi a kesztyűt, személyesen védi Magyarországot

A mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lye­sen vesz részt szep­tem­ber 11-én az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben a Sar­gen­tini-je­len­tés vi­tá­ján.

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Színre lép az Éj­jeli Őrség.

Pár­tot ala­pít a Soros-féle Mig­ra­tion Aid nevű szer­ve­zet, hogy ne kell­jen adóz­nia a spe­ku­láns tá­mo­ga­tá­sai után.

Soros pártot alapít Magyarországon. Ők lesznek a húzónevek?

Soros pártot alapít Magyarországon. Ők lesznek a húzónevek?

Rö­vi­de­sen párttá ala­kul a Mig­ra­tion Aid, amit akár Mig­ráns To­u­rist­nak, mig­rán­so­kat utaz­tató uta­zási iro­dá­nak is for­dít­hat­nánk.

Rö­vi­de­sen párttá ala­kul a Mig­ra­tion Aid, amit akár Mig­ráns To­u­rist­nak, mig­rán­so­kat utaz­tató uta­zási iro­dá­nak is for­dít­hat­nánk. Csak azért, hogy ne kell­jen be­ván­dor­lási kü­lön­adót fi­zet­niük.

Így kapcsolták le a zsaruk a drogárusokat a Sziget Fesztiválon

Így kapcsolták le a zsaruk a drogárusokat a Sziget Fesztiválon - videó

A be­épí­tett zsa­ruk már ru­ti­no­san ki­szúr­ják őket a tö­meg­ben... nekik majd ki­csit to­vább fog tar­tani a fesz­ti­vál.

Hiába, va­laki min­dig meg­pró­bálja, de ál­ta­lá­ban hamar le is buk­nak. A be­épí­tett zsa­ruk már ru­ti­no­san ki­szúr­ják őket a tö­meg­ben... nekik majd ki­csit to­vább fog tar­tani a fesz­ti­vál.

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, működésbe lépett az Interpol

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, azonnal működésbe lépett az Interpol

Hamis út­le­vél­lel akart az Eu­ró­pai Uni­óba lépni, de le­bu­kott!

Hamis út­le­vél­lel akart az Eu­ró­pai Uni­óba lépni, de le­bu­kott!

Jövőre is a biztonság az első, ez a legfontosabb érték

Jövőre is a biztonság az első, ez a legfontosabb érték

Nö­veli a kor­mány a for­rá­so­kat.

A jövő évben is a biz­ton­ság az első, ezért nö­veli a kor­mány a köz­biz­ton­ságra és a rend­vé­de­lemre szánt for­rá­so­kat a jövő évi költ­ség­ve­tés­ben.

Hengerelt a Fidesz a Józsefvárosban, Sára Botond a polgármester

Hengerelt a Fidesz a Józsefvárosban, Sára Botond a polgármester

Bru­tá­lis fö­lénnyel nyert a jó­zsef­vá­rosi idő­közi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tá­son Sára Bo­tond, a Fi­desz-KDNP je­löltje.

A Soros-alapítvány dróton rángatja az Európai Bizottságot

A Soros-alapítvány dróton rángatja az Európai Bizottságot

A Soros-ala­pít­vány dró­ton rán­gatja az Eu­ró­pai Bi­zott­sá­got - mondta Hol­lik Ist­ván, a Fi­desz-KDNP frak­ció­szö­vet­ség szó­vi­vője saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Megszereztük a szcientológusok görög dossziéját

Megszereztük a szcientológusok görög dossziéját

Támad a dest­ruk­tív szekta! Az első le­lep­lező do­ku­men­tu­mokra 1995-ben buk­kant a görög rend­őr­ség.

Az első le­lep­lező do­ku­men­tu­mokra még 1995-ben buk­kant a görög rend­őr­ség, így be­te­kint­het­tek a szer­ve­zet tit­kos­szol­gá­lata, az OSA mű­kö­dé­sébe.

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben. A kor­mány­fők ta­lál­ko­zó­ján a mig­rá­ció lesz a leg­fon­to­sabb téma, és egyre töb­ben tá­mo­gat­ják a ma­gyar ál­lás­pon­tot.

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

Az ország biztonságát garantálja a Stop Soros

Az ország biztonságát garantálja a Stop Soros

A Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter sze­rint a jog­sza­bá­lyok gya­kor­lati al­kal­ma­zása ki­zárja, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

A jog­sza­bá­lyok gya­kor­lati al­kal­ma­zása ki­zárja, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

A Demszky-éra miatt je­len­tő­sen rom­lott Ma­gyar­or­szág meg­íté­lése.

A Demszky-éra miatt je­len­tő­sen rom­lott Ma­gyar­or­szág meg­íté­lése.

Orbán Viktor: Harc zajlik értékek és kultúrák között

Orbán Viktor: Harc zajlik értékek és kultúrák között

Erről is be­szélt Köt­csén a kor­mányfő.

A soron kö­vet­kező, 2019-es eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás az ér­té­kek és a kul­tú­rák küz­delme lesz.

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a kor­mány csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­ter­vé­ről is.

Helmut Kohl halálára emlékeztek, de miért Budapesten?

Helmut Kohl halálára emlékeztek,
de miért
Budapesten?

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek a kor­sza­kos po­li­ti­kus ha­lá­lá­nak első év­for­du­ló­ján, a ma­gyar fő­vá­ros­ban. Orbán Vik­tor is be­szé­det mon­dott.

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek a kor­sza­kos po­li­ti­kus ha­lá­lá­nak első év­for­du­ló­ján, a ma­gyar fő­vá­ros­ban. Orbán Vik­tor is be­szé­det mon­dott.

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

A Stop Soros az ere­de­ti­nél szi­go­rúbb lesz, bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz a mig­rá­ciót szer­ve­zők ellen.

A Stop Soros az ere­de­ti­nél szi­go­rúbb lesz, bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz a mig­rá­ciót szer­ve­zők ellen.

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Brüs­szel és az ENSZ ugyan­azt akar­ják, azt, hogy il­le­gá­lis be­ván­dor­lók jöj­je­nek Eu­ró­pába.

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

A fiú szü­lei köz­le­ményt adtak ki az eset­ről. A tet­tes fegy­ve­reit édes­apja vá­sá­rolta.

A fiú szü­lei köz­le­ményt adtak ki az eset­ről. A tet­tes fegy­ve­reit édes­apja vá­sá­rolta.

Újabb Soros-jelentéssel támadja Magyarországot Brüsszel

Újabb Soros-jelentéssel támadja Magyarországot Brüsszel

Fo­kozni fog­ják a nem­zet­közi nyo­más­gya­kor­lást Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben.

A vá­lasz­tás ered­mé­nyét kö­ve­tően fo­kozni fog­ják a nem­zet­közi nyo­más­gya­kor­lást Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben, de a kor­mány meg­újult erő­vel to­vábbra is el­len­áll ennek - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter új­ság­írók­nak.

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Sal­lai R. Be­ne­dek LMP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő egy LMP-s ta­nács­ko­zá­son "ki­ütötte" Had­házy Ákost.

Sal­lai R. Be­ne­dek LMP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő szom­ba­ton egy LMP-s ta­nács­ko­zá­son "ki­ütötte" Had­házy Ákos társ­el­nö­köt.

Soros pénzéből szervezte a szombati tüntetést a hálózata

Soros pénzéből szervezte a szombati tüntetést a hálózata

A szom­bati tün­te­tés Soros György pén­zé­ből jött létre, mert va­ló­já­ban ő az, aki nem tudja el­fo­gadni a múlt heti vá­lasz­tás ered­mé­nyét.

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

Mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre adta.

Ma­gyar­or­szág jö­vője a tét a par­la­menti vá­lasz­tá­son - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök új­ság­írók­nak va­sár­nap kora reg­gel, mi­u­tán le­adta sza­va­za­tát Bu­da­pest XII. ke­rü­le­té­ben, a Zug­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban.

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Ezért arra kérek min­den­kit: men­jen el, és adja mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre. Két­szer Fi­desz, csak ez a biz­tos.

Orbán: Az egyetlen felelős döntés április 8-án, két iksz a Fideszre

Orbán: Az egyetlen felelős döntés április 8-án, két iksz a Fideszre

Soros je­lölt­je­i­vel szem­ben csak a Fi­desz-KDNP je­lölt­je­ire lehet szá­mí­tani, hi­szen a töb­biek már a zseb­ben van­nak.

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmé-nyek Európában

Egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Akció a magyar határon: tömve volt migránsokkal a kamion

Akció a magyar határon: zsúfolásig tömve volt migránsokkal a kamion

Az ár­tándi ha­tár­át­ke­lő­nél akart ha­zánkba lépni egy szerb rend­számú ka­mion.

Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

Ezt üzeni Orbán Viktor: Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

Videó Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán meg­osz­totta a a Fi­desz vi­de­ó­ját.

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

A dik­tá­tor több­ször is bí­ró­ság előtt állt. Bör­tön­ben csak tíz napot kel­lett ülnie.

A dik­tá­tor több­ször is bí­ró­ság előtt állt. Bör­tön­ben csak tíz napot kel­lett ülnie.

Mit gondolnak az idősebbek Orbánról?

Mit gondolnak az idősebbek Orbánról?

Aki el­múlt már 40-50 az hall­ha­tott az új­jáépí­tés­ről. Az ar­co­kat fi­gyel­jék!

Aki el­múlt már 40-50 az hall­ha­tott az új­jáépí­tés­ről. Ami­kor a nagy­szü­lők nem­ze­dé­ké­nek kel­lett a szét­bom­bá­zott, szét­rom­bolt or­szá­got a ro­mok­ból fel­tá­masz­tani. Az ar­co­kat fi­gyel­jék!

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

A rösz­kei za­var­gás­sal össze­han­golt meg­tö­rési kí­sér­let in­dult azért, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

Reális veszély: Magyarország lehet a migránsok gyűjtőtábora

Reális veszély: Magyarország lehet a migránsok gyűjtőtábora

Az új oszt­rák mig­rán­s­el­le­nes po­li­tika miatt itt ra­gad­nak a be­ván­dor­lók.

Az új oszt­rák mig­rán­s­el­le­nes po­li­tika nyo­mán csak úgy ke­rül­hető el, hogy Ma­gyar­or­szág le­gyen a mig­rán­sok vég­ál­lo­mása és gyűj­tő­tá­bora, ha a vá­lasz­tás után sem en­ge­dünk be egyet­len­egy mig­ránst sem az or­szág te­rü­le­tére.

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója sze­rint "Soros em­be­rei" az el­len­zék­ből az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék az egész há­ló­za­tot.

Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója sze­rint "Soros em­be­rei" az el­len­zék­ből az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék az egész há­ló­za­tot.

A Fidesz Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonyáról

Fidesz: Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonya a pápa elleni merényletig ér

Arra szó­lít­ják fel a Job­bik el­nö­két, tisz­tázza, mi­lyen vi­szony­ban áll isz­lám szél­ső­sé­ge­sek­kel.

Orbán Viktor: Meg kell védenünk az elmúlt nyolc év eredményeit

Orbán Viktor: Meg kell védenünk az elmúlt nyolc év eredményeit

A ke­resz­tény ha­gyo­má­nya­in­kat is...

Meg kell vé­deni az el­múlt nyolc év ered­mé­nyeit, meg kell vé­deni a nem­zeti ke­re­tek­ben való gon­dol­ko­dás nagy­sze­rű­sé­gét, ered­mé­nyeit és jö­vő­jét, és köz­ben meg kell vé­deni a ke­resz­tény ha­gyo­má­nya­in­kat is, hogy Ma­gyar­or­szág ma­gyar or­szág ma­rad­has­son - hang­sú­lyozta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn a sza­bad­kai Pan­non RTV-nek adott exk­lu­zív in­ter­jú­já­ban.

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

A mi­nisz­ter­el­nök arra kéri a vá­lasz­tó­kat, ne csak a je­lenre, hanem a jö­vőre is gon­dol­ja­nak áp­ri­lis 8-án.

A mi­nisz­ter­el­nök arra kéri a vá­lasz­tó­kat, ne csak a je­lenre, hanem a jö­vőre is gon­dol­ja­nak áp­ri­lis 8-án, mert nem­csak egy­sze­rűen egy kor­mány­ról és egy par­la­ment­ről fog­nak dön­teni, hanem jövőt is vá­laszt ma­gá­nak Ma­gyar­or­szág.

Aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is

Aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is

Ter­ror­tá­ma­dás tör­tént pén­te­ken.

Ismét mig­rá­ciós hát­terű ter­ror­tá­ma­dás tör­tént pén­te­ken Fran­cia­or­szág­ban - mu­ta­tott rá Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter szom­ba­ton Du­na­ke­szin.

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Ne­künk nem­zeti kor­mányra, nem­zeti lel­kü­letű kép­vi­se­lőkre van szük­sé­günk.

Össze kell fog­nunk annak ér­de­ké­ben, hogy foly­tat­has­suk azt a mun­kát, amit meg­kezd­tünk.

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

Meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét.

Az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tás alap­kér­dése, hogy meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét, ami­hez hoz­zá­szok­tunk.

Soros befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Ide­gen ér­de­kek ki­szol­gá­lói és zsa­rol­ható po­li­ti­kai fi­gu­rák az el­len­zék so­ra­i­ban.

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Két­har­ma­dos győ­ze­lem.

Az egyik leg­is­mer­tebb bécsi tö­meg­lap a Kleine Ze­i­tung sza­vaz­tatta meg az ol­va­sóit szom­ba­ton.

Karácsony elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat

Karácsony Gergely elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat

Ka­rá­csony Ger­gely va­sár­nap el­is­merte, hogy lak­ta­nyákba akar­ják te­le­pí­teni a mig­rán­so­kat.

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Amíg nem­zeti kor­má­nya van Ma­gyar­or­szág­nak, nem lesz­nek be­te­le­pí­té­sek sem lak­ta­nyákba.

Amíg nem­zeti kor­má­nya van Ma­gyar­or­szág­nak, nem lesz­nek be­te­le­pí­té­sek sem lak­ta­nyákba, sem más köz­épü­le­tekbe.

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

A vá­lasz­tás fő kér­dése, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

Az áp­ri­lisi par­la­menti vá­lasz­tás­nak a be­ván­dor­lás a fő kér­dése, vagyis az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

Orbán Viktor: A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Orbán Viktor: A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Áp­ri­lis 8-án egy be­ván­dor­lás­párti és egy be­ván­dor­lás­el­le­nes je­lölt küzd majd meg egy­más­sal - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban.

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI), mely­nek egyik al­el­nöke a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába.

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába, ami Ma­gyar­or­szág szá­mára el­fo­gad­ha­tat­lan.

A veszély kézzelfogható közelségben van

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné Soros aka­ra­tát - hang­sú­lyozta Rogán Antal.

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, egy olyan gyenge kor­mány lenne, ame­lyen a Soros György által irá­nyí­tott ér­dek­cso­por­tok, vagy Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné aka­ra­tát - hang­sú­lyozta Rogán Antal a Kos­suth Rádió Va­sár­napi Újság című mű­so­rá­ban.

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén be­szélt.

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén úgy fo­gal­ma­zott, hogy kül­földi gaz­da­sági és po­li­ti­kai ér­dek­cso­por­tok Soros György ve­ze­té­sé­vel gyenge és zsa­rol­ható kor­mányt sze­ret­né­nek Ma­gyar­or­szá­gon.

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

A le­já­rató had­já­rat célt té­vesz­tett, de az el­len­zéki új­ság­írók nem adják fel.

A le­já­rató had­já­rat ugyan célt té­vesz­tett, de az el­len­zéki új­ság­írók nem adják fel.

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Hiába akarja ezt Brüs­szel.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

A Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Bár ki nem áll­hat­ják egy­mást, de abban egyet­ér­te­nek, va­la­mennyien a Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Nem tudni, kié volt az ötlet, de...

Nem tudni, kié volt az ötlet, de meg­emel­jük a ka­la­pun­kat. Lehet bőgni is!

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet.

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet, le­bon­ta­nák a ha­tár­zá­rat.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte.

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja.

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja az ENSZ mig­ráns­cso­mag­ját - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a na­gyob­bik kor­mány­párt szó­vi­vője.

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

Mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Sze­rinte olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség.

A Me­ne­dék - Mig­rán­so­kat Se­gítő Egye­sü­let fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak el­nöke sze­rint a be­ván­dor­lás azért is jó, mert szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség - írta keddi cik­ké­ben az Origo.

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Fi­desz sze­rint a Soros-há­ló­zat 2018-ban ugyan­ott foly­tatja te­vé­keny­sé­gét, ahol ta­valy ab­ba­hagyta.

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Mihai Tu­dose akasz­tás­sal fe­nye­gette meg azo­kat az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat, akik a szü­lő­föld­jü­kön szé­kely zász­lót tűz­nek ki.

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést.

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést, ezért al­kot­ták meg a "Stop Soros" tör­vény­cso­ma­got - mondta az Igaz­ság­ügyi Mi­nisz­té­rium po­li­ti­kai ál­lam­tit­kára az Ori­gón hét­főn köz­zé­tett in­ter­jú­ban.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a di­á­ko­kat.

Az egész bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a Czeg­lédy Csaba di­ák­szö­vet­ke­ze­té­ben fog­lal­koz­ta­tott di­á­ko­kat.

Betenne a béremeléseknek, ha az ellenzék kerülne jövőre hatalomra

Betenne a béremeléseknek az ellenzék

A Fi­desz sze­rint, ha a jövő évi vá­lasz­tá­son az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, nem foly­ta­tódna a je­len­legi bér­eme­lési és adó­csök­ken­tési po­li­tika, he­lyette nö­vel­nék a ter­he­ket, ami­vel meg­állna a ke­re­se­tek emel­ke­dése.

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Nép­sza­va­zást kez­de­mé­nye­zett Ben­csik And­rás arról, hogy ne sza­vaz­has­son az, aki a ma­gyar ál­lam­pol­gá­ro­kat meg­ve­rette...

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat - fo­gal­ma­zott Gu­lyás Ger­gely.

A gaz­da­sági ered­mé­nyek meg­őr­zé­sé­hez és a be­ván­dor­lás fel­tar­tóz­ta­tá­sá­hoz arra van szük­ség, hogy 2018 ta­va­szán is Orbán Vik­tor ala­kít­has­son kor­mányt - fo­gal­ma­zott Gu­lyás Ger­gely az ATV-nek adott in­ter­jú­já­ban.