POLITIK

HARCÉL

A 444 újságírója ravasz módon összejátszott a Riposttal. Kiközösítik? Megalázzák?

A 444 újságírója ravasz módon összejátszott a Riposttal. Kiközösítik? Megalázzák?

A 444 új­ság­írója pél­dát mu­ta­tott ho­gyan kell egy po­li­ti­kust intim ügyei be­mu­ta­tá­sá­val le­lep­lezni.

Mit keres a szuperbaktérium a vizünkben?

Mit keres a szuperbaktérium a vizünkben?

A Du­ná­ban ta­lál­tak rá.

Szu­per­bak­té­ri­u­mo­kat mu­tat­tak ki a Duna vi­zé­ben a grazi or­vosi egye­tem mun­ka­tár­sai!

Ezekből a termékekből jobbat kapni Ausztriában

Bevásároltunk Ausztriában! Nekünk tényleg a vacak jut!

Be­vá­sárló kör­úton járt a Ri­post.

Nem­rég le­buk­tak a mul­ti­cé­gek: ugyan­olyan címke alatt rosszabb élel­mi­sze­re­ket árul­nak ná­lunk, mint Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Kósa Lajos a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője a Va­sár­napi Újság című rá­dió­mű­sor­ban ki­je­len­tette: Fo­lya­ma­tosa a mig­ráns­nyo­más.

Na ne! Már megint beszakadt egy út a 13. kerületben!

Na ne! Már megint beszakadt egy út a 13. kerületben!

Előbb egy 30 ton­nás te­her­autó alatt tűnt el az út, majd csü­tör­tök este ismét be­sza­kadt egy út.

Előbb egy 30 ton­nás te­her­autó alatt tűnt el az út, majd csü­tör­tök este ismét be­sza­kadt egy út.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű nyu­gati tár­sá­nál.

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban áru­sí­tott tár­sá­nál, a gye­re­kek ked­vence, a Nu­tella sem az igazi.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Vad­disznó por­tyá­zik az egye­tem­nél.

Vad­disz­nók por­tyáz­nak az egye­temi épü­le­tek kö­zött. Az ön­kor­mány­zat is tudja, hogy va­la­mit tenni kell.

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap vá­rat­la­nul meg­lá­to­gatta a rösz­kei ha­tár­ál­lo­mást.

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap vá­rat­la­nul meg­lá­to­gatta a mig­rán­sok tá­ma­dá­sá­ról el­hí­re­sült rösz­kei ha­tár­ál­lo­mást.

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

Szinte biz­tos, hogy a te is­me­rő­seid kö­zött is van függő, de te sem tudsz élni vagy dol­gozni nél­küle. Ez a "drog" mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

Hem­zseg az in­ter­net az el­múlt na­pok­ban fel­tűnt köp­tető pa­ró­di­á­i­tól, az em­be­rek nagy része falra má­szik a rek­lám­tól.

Őrületes tempóban terjed az új telefonos vírus!

Őrületes tempóban terjed az új telefonos vírus!

Na­ponta 13 ezer te­le­fo­non je­le­nik meg az új vírus, amit ijesz­tően nép­szerű al­kal­ma­zá­sok ter­jesz­te­nek...

Na­ponta 13 ezer te­le­fo­non je­le­nik meg az új vírus, amit ijesz­tően nép­szerű al­kal­ma­zá­sok ter­jesz­te­nek... Ilyenre ko­ráb­ban még nem volt példa!

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

George Spöttle biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­értő sze­rint azon­nal lépni kell!

George Spöttle biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­értő sze­rint a Ma­gyar­or­szá­gon vá­sá­rolt SIM-kár­tyák közül még az ed­di­gi­nél töb­bet is fel­hasz­nál­hat­nak ter­ro­ris­ták vagy bű­nö­zők.

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

A vi­lág­sajtó ke­rül­geti a forró kását, mit is je­lent egy nép­sza­va­zá­son 3 mil­lió 300 ezer nem sza­va­zat a mig­ránskvó­ták ellen.

Többen szavaztak a kvóta ellen, mint az EU-belépésre...

Többen szavaztak a kvóta ellen, mint az EU-belépésre...

A szá­mok ma­kacs dol­gok.

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

A hol­napi nép­sza­va­zás kap­csán Orbán Vik­tor cik­ket írt a Ma­gyar Időkbe. Ebből köz­lünk rész­le­te­ket.

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Miért van­nak fegy­ve­rek a me­cse­tek­ben? A kér­désre vi­lá­gos ma­gya­rá­za­tot ka­punk egy új vi­de­ó­ból...

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz...
Megszólalt Orbán Viktor

In­ter­jút adott a leg­na­gyobb pél­dány­számú na­pi­lap­nak, a Lo­kál­nak.

Mit is tett Ma­gyar­or­szág a mig­ráns­vál­ság kap­csán?

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Svéd­or­szág­ban egy civil szer­ve­zet kam­pányfilm­ben biz­tatja arra a he­lyi­e­ket, hogy in­teg­rá­lód­ja­nak a be­ván­dor­lók­hoz.

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Akár egy fo­ci­meccsen, zsú­folt sta­di­on­ban, pi­a­con, fesz­ti­vá­lon is be­vet­he­tik azo­kat.

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Ma­gyar­or­szág sze­ren­csére még nem sze­re­pel a friss Eu­ro­pol-je­len­tés "ter­ro­rista tá­ma­dá­sok"-tér­ké­pén...

A "ter­ro­rista tá­ma­dá­sok" tér­ké­pén Ma­gyar­or­szág sze­ren­csére még nem sze­re­pel...

Új helyzet! Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

Új helyzet! Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

...a bel­ügy­mi­nisz­te­rük ezt ki­ter­jesz­tené az egész Eu­ró­pai Uni­óra! Ezzel "nemet mond­tak" az EB újabb öt­le­tére.

...a bel­ügy­mi­nisz­te­rük ezt ki­ter­jesz­tené az egész uni­óra! Ezzel "nemet mond­tak" az EB újabb öt­le­tére.

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban.

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban, a ten­ger­parti sé­tá­nyon az ál­do­za­tok he­lyét vi­rá­gok je­lö­lik.

Az Iszlám Állam vállalta a nizzai terrortámadás elkövetését!

Az Iszlám Állam vállalta a nizzai terrortámadás elkövetését!

Az Isz­lám Állam vál­lalta a csü­tör­töki 84 ha­lá­los ál­do­zat­tal és 202 se­be­sült­tel járó niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­té­sét.

Egy család 6 tagját is megölte a nizzai mészáros!

Hátborzongató! Egy család 6 tagját is elütötte nizzai mészáros!

Csa­ládja három ge­ne­rá­ci­ó­ját is te­meti Ch­ri­stophe, a te­her­au­tó­so­főr - ő is ott volt a sé­tá­nyon, de meg­úszta élve.

Csa­ládja három ge­ne­rá­ci­ó­ját is te­meti Ch­ri­stophe, a te­her­au­tó­so­főr - ő is ott volt a sé­tá­nyon, de meg­úszta élve. A sors ki­für­kész­he­tet­len ak­ará­ból egye­dül ő ma­radt élet­ben, mi­köz­ben meg­halt a fia, a fe­le­sége és a négy nagy­szülő.

Róma a terror következő célpontja? Ezért lehetséges

Róma a terror következő célpontja? Ezért lehetséges

Mo­ha­med La­ho­u­a­iej Bo­uh­lel, a niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­tője ta­valy nyá­ron Olasz­or­szág­ban is tar­tóz­ko­dott.

Mo­ha­med La­ho­u­a­iej Bo­uh­lel, a niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­tője ta­valy nyá­ron Olasz­or­szág­ban is tar­tóz­ko­dott - ér­te­sült a Cor­ri­ere della Sera című olasz na­pi­lap.

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Si­ker­te­len­nek bi­zo­nyult puccs­kí­sér­le­tet haj­tot­tak végre Tö­rök­or­szág­ban szom­batra vir­ra­dóra...

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

A niz­zai ter­ror­tá­ma­dás után meg kell vizs­gálni, mi­lyen le­he­tő­sé­gek van­nak még a vé­delmi rend­szer to­vább­erő­sí­té­sére.

Hősként ünneplik a nizzai tömeggyilkost megállító férfit

Hősként ünneplik a nizzai tömeggyilkost megállító férfit

Sok­kal több éle­tet is ki­olt­ha­tott volna a niz­zai ter­ro­rista, ha egy bátor férfi nem ugrik fel te­her­au­tó­já­nak ve­ze­tő­fül­ké­jébe.

Sok­kal több éle­tet is ki­olt­ha­tott volna a niz­zai ter­ro­rista, ha egy bátor férfi nem ugrik fel te­her­au­tó­já­nak ve­ze­tő­fül­ké­jébe, és nem kezd el du­la­kodni Mo­ha­med La­ho­u­a­iej Bo­uh­lel­lel.

Buli után ölték meg a csinos modellt

Buli után ölték meg a csinos modellt

A 23 éves mo­dellt egy buli után csa­ládja szeme lát­tára vé­gez­ték ki masz­kos fegy­ve­re­sek. Az eset­nek köze lehet a me­xi­kói szer­ve­zett bű­nö­zés­hez.

A 23 éves mo­dellt egy buli után csa­ládja szeme lát­tára vé­gez­ték ki masz­kos fegy­ve­re­sek. Az eset­nek köze lehet a me­xi­kói szer­ve­zett bű­nö­zés­hez. A gyil­kos­ság kap­csán két gyer­mek ma­radt árva.

Gyerekek előtt fejezi le áldozatait az ISIS új hóhérja

Gyerekek előtt fejezi le áldozatait az ISIS új hóhérja

A ki­vég­zett férfi bűne az volt, hogy ki­gú­nyolta az isz­lam­is­tá­kat. A bru­ta­li­tást kis­ko­rúak is vé­gig­néz­ték.

A ki­vég­zett férfi bűne az volt, hogy ki­gú­nyolta az isz­lam­is­tá­kat. A bru­ta­li­tást rez­ze­nés­te­len arc­cal néz­ték végig a kis­ko­rúak is.

Friss hírek a hortobágyi robbanásról: ez vár a túlélő katonára

Friss hírek a hortobágyi robbanásról: ez vár a túlélő katonára

Tóth Pé­tert a mi­nisz­ter lá­to­gatta meg a kór­ház­ban. A sé­rült túl van az élet­ve­szé­lyen, de még hosszú ke­ze­lés vár rá.

Ők a hős, elhunyt tűzszerészek

Ők a hős, elhunyt tűzszerészek

A Ma­gyar Hon­véd­ség Fa­ce­book-ol­da­lán ke­resz­tül bú­csú­zik ka­to­ná­i­tól.

A Ma­gyar Hon­véd­ség Fa­ce­book-ol­da­lán ke­resz­tül bú­csú­zik ka­to­ná­i­tól.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő

Na­gyot szólt a Bild Ze­i­tung írása mely­ben Or­bánt hi­báz­tat­ják a mig­rá­ciós vál­sá­gért.

A migránsokkal szivárognak be az Iszlám Állam terroristái!

A most érkező migránsokkal szivárognak be az Iszlám Állam terroristái!

Nóg­rádi György arról be­szélt: a hang­adók tu­da­to­san és szer­ve­zet­ten épül­nek be.

Tömegoszlatás Tiszavasváriban, kétszázan feszültek egymásnak

Tömegoszlatás Tiszavasváriban, kétszázan feszültek egymásnak

Két népes nagy­csa­lád akarta ren­dezni egy­más­sal éppen ak­tu­á­lis vi­tá­ját.

Két népes nagy­csa­lád akarta ren­dezni egy­más­sal éppen ak­tu­á­lis vi­tá­ját az al­földi vá­ros­ban.

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt.

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát.

Anyu, szeretlek! Meg fogok halni! - írta az orlandói mészárlás egyik áldozata

Anyu, szeretlek! Meg fogok halni! - írta az orlandói mészárlás egyik áldozata

Pá­rizs után a leg­több ál­do­za­tot kö­ve­telő isz­lam­ista ter­ror­cse­lek­mény egyik ál­do­zata sms-ben bú­csú­zott az édes­any­já­tól.

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Egy bu­kó­si­sa­kos férfi ér­ke­zett a volt SZDSZ-es kép­vi­selő há­zá­hoz...

A bru­tá­lis tá­ma­dást a biz­ton­sági ka­me­rák rög­zí­tet­ték.

Böjte atya odacsapott migránsügyben! Na ezt kapják ki!

Böjte atya odacsapott migránsügyben! Na ezt kapják ki!

Aki nem érti, miről be­szél, ol­vassa el két­szer is, amit mond, hátha akkor si­ke­rül...

Aki nem érti, miről be­szél, ol­vassa el két­szer is, amit mond, hátha akkor si­ke­rül...

Itt a megoldás! Így semmisítik meg az Iszlám Államot a világhatalmak!

Itt a megoldás! Így semmisítik meg az Iszlám Államot a világhatalmak!

A világ hét leg­fej­let­tebb or­szá­gát tö­mö­rítő G7-cso­port meg­erő­síti a ter­ro­riz­mus fi­nan­szí­ro­zása el­leni glo­bá­lis küz­del­met.

Videóra vette saját megerőszakolását a brit nő!

Videóra vette saját megerőszakolását a brit nő!

A film rend­kí­vüli bot­rányt ka­vart.

Fel sze­retné hívni a fi­gyel­met a nemi erő­szak el­ter­je­dé­sére, ezért meg­ren­dezte és filmre vette, amint egy férfi meg­erő­sza­kolja. A há­rom­per­ces film rend­kí­vüli bot­rányt ka­vart.

Ki a Jobbik igazi Simicskája? Hova tettek 2 milliárd forintot? Videó!

Ki a Jobbik igazi Simicskája? Hova tettek 2 milliárd forintot? Videó!

És ki a ti­tok­za­tos üz­let­em­ber a hát­tér­ben? Ki a Job­bik Si­mics­kája?

2 mil­li­árd nem kis pénz, ennyit köl­tött el sok­féle célra az egyre in­kább bot­rá­nyok­tól han­gos Job­bik. És ki a ti­tok­za­tos üz­let­em­ber a hát­tér­ben? Ki a Job­bik Si­mics­kája?

Lórúgás, gyomorszájra mért ütés, Brüsszelből...

Lórúgás, gyomorszájra mért ütés, Brüsszelből...

A kor­mányfő na­gyon ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a Kos­suth rádió mű­so­rá­ban...

A kor­mányfő na­gyon ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a Kos­suth rádió mű­so­rá­ban...

Amerika beveti a kiberfegyvert az Iszlám Állam ellen

Amerika beveti a kiberfegyvert az Iszlám Állam ellen

Szu­per­tit­kos har­co­sa­i­kat kül­dik az ame­ri­ka­iak a dzsi­ha­dis­ták ellen. A tech­nika új, a mód­szer ősi, már az ős­em­ber is ezt hasz­nálta.

Szu­per­tit­kos har­co­sa­i­kat kül­dik az ame­ri­ka­iak a dzsi­ha­dis­ták ellen. A tech­nika új, a mód­szer ősi, már az ős­em­ber is ezt hasz­nálta.

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Erről dön­töt­tek az uniós ve­ze­tők.

Vége van annak az idő­nek, ami­kor el­len­őr­zés nél­kül le­he­tett a nyu­gat-bal­káni út­vo­na­lon köz­le­kedni, az uniós ve­ze­tők dön­töt­tek: le kell zárni az em­ber­csem­pész-út­vo­na­la­kat, ami azt je­lenti, hogy a ha­tá­ro­kon is helyre kell ál­lí­tani a ren­det .

Felálltak az asztaltól: félbeszakadt az EU-csúcs!

Felálltak az asztaltól: félbeszakadt az EU-csúcs!

Nem egyez­tek bele a tö­rö­kök meg­ol­dá­sába, hol­na­pig fel­füg­gesz­tet­ték a tár­gya­lá­so­kat!

Nem egyez­tek bele a tö­rö­kök meg­ol­dá­sába, hol­na­pig fel­füg­gesz­tet­ték a tár­gya­lá­so­kat!

Így törik át a kerítést a migránsok

Így törik át a kerítést a migránsok, ez a módszerük

Anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött.

Bi­zo­nyos kör­ze­tek­ben anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött, és a ke­rí­tés át­vá­gá­sára al­kal­mas esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ják őket.

Az osztrák kancellár beszólt Merkelnek: "Nem vagyunk váróterem!"

Az osztrák kancellár beszólt Merkelnek: "Nem vagyunk váróterem!"

A szo­ci­a­lista oszt­rák kan­cel­lár, aki nem­rég még meg­le­pően dur­ván tá­madta a ma­gyar mig­ráns­po­li­ti­kát, Mer­kel­nek üzen­get.

Megdöbbentő adat! Százból, tizenkét szíriai vagy halott vagy sebesült

Megdöbbentő adat! Százból, tizenkét szíriai vagy halott vagy sebesült

Miért is cso­dál­koz­nánk azon, hogy me­ne­kül­nek? A Sky News egy perc­ben fog­lalta össze a mai hely­ze­tet. Ke­mény VIDEÓ!

Nekimentek Merkelnek a magyar szocialisták! "Kapitálisat hibázott!"

Nekimentek Merkelnek a magyar szocialisták! "Kapitálisat hibázott!"

Az MSZP fe­ne­gye­reke, Sza­nyi Tibor ke­mé­nyen oda­vá­gott az ATV-ben.

Az MSZP fe­ne­gye­reke, Sza­nyi Tibor ke­mé­nyen oda­vá­gott az ATV-ben.

Bekeményítettek a macedónok és a szerbek is! Új célpont: Olaszország?

Bekeményítettek a macedónok és a szerbek is! Új célpont: Olaszország?

Az af­gá­no­kat már vissza­kül­dik a görög-ma­ce­dón ha­tár­ról, Szer­bi­ába pedig csak fény­ké­pes iga­zo­lás­sal lehet be­jutni.

Megint Magyarország felé jönnek a migránsok

Megint Magyarország felé jönnek a migránsok

Hor­vát­or­szág be­zárta ha­tá­rait.

Hor­vát­or­szág be­zárta ha­tá­rait a mig­rán­sok előtt. A me­ne­kül­tek egy része gya­log in­dult útnak, másik ré­szü­ket bus­szal szál­lít­ják, ál­lí­tó­lag ha­zánk felé.

Állatbarátok figyelem: így kell kecskével jógázni

Állatbarátok figyelem: így kell kecskével jógázni

Meg­ta­lál­tuk a nap leg­bi­zar­rabb vi­de­ó­ját, amin egy anyuka kis­gyer­me­két és há­zi­ál­la­tát vá­lasz­tott sport­tár­sá­nak.

Meg­ta­lál­tuk a nap leg­bi­zar­rabb vi­de­ó­ját, amin egy anyuka kis­gyer­me­két és há­zi­ál­la­tát vá­lasz­tott sport­tár­sá­nak.

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

A tra­gé­dia a férfi lá­nyá­nak szeme lát­tára tör­tént. Az ál­do­zat a mű­lába miatt nem tu­dott el­me­ne­külni az állat elől.

A tra­gé­dia a férfi lá­nyá­nak szeme lát­tára tör­tént. Az ál­do­zat a mű­lába miatt nem tu­dott el­me­ne­külni az állat elől.

Titkos Facebook csoportokban élvezkednek a pedofilok

Titkos Facebook csoportokban élvezkednek a pedofilok

A kö­zös­ségi oldal kis­ka­pu­i­nak kö­szön­he­tően ked­vükre él­he­tik ki be­te­ges szen­ve­dé­lyü­ket.

Ezt üzeni neked Valentin napra az FBI

Ezt üzeni neked Valentin napra az FBI

Üze­ne­tet tett közzé az FBI Va­len­tin nap al­kal­má­ból, mely neked is szól

Üze­ne­tet tett közzé az FBI Va­len­tin nap al­kal­má­ból, mely neked is szól, és melyre mind­annyi­unk­nak ér­de­mes ki­emel­ten oda­fi­gyel­nie.

Így élik túl a bombázásokat az Iszlám Állam emberei

Így élik túl a bombázásokat az Iszlám Állam emberei

Egy fog­ság­ból ki­sza­ba­dult szí­riai fi­a­tal el­me­sélte, ho­gyan tud­ják el­ke­rülni az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tái a lé­gi­tá­ma­dá­so­kat.

Egy fog­ság­ból ki­sza­ba­dult szí­riai fi­a­tal el­me­sélte, ho­gyan tud­ják el­ke­rülni az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tái a lé­gi­tá­ma­dá­so­kat.

Fél város üldözte az elszabadult elefántot Indiában

Fél város üldözte az elszabadult elefántot Indiában

Száz­nál is több házat ron­gált meg az a vadon élő ele­fánt, ame­lyik be­sza­ba­dult egy in­diai vá­rosba.

Száz­nál is több házat ron­gált meg az a vadon élő ele­fánt, ame­lyik be­sza­ba­dult egy in­diai vá­rosba.

Az USA hírszerzői szerint: Mustárgázzal támadhat Európában az ISIS!

Az USA hírszerzői szerint: Mustárgázzal támadhat Európában az ISIS!

Az ame­ri­kai hír­szer­zés ve­ze­tője sze­rint az ISIS biz­to­san elő­ál­lí­totta és hasz­nálta Szí­ri­á­ban a mus­tár­gázt.

Sokkoló felvétel a 4 éves iszlám terroristapalántáról

Sokkoló felvétel a 4 éves iszlám terroristapalántáról

Jihad Ju­nior, így ne­ve­zik a brit kisfiút.

Jihad Ju­nior, így ne­ve­zik az óvo­dás korú brit kisfiút, aki "halál rátok, hi­tet­le­nek" ki­ál­tás­sal rob­ban­tott fel egy autót.

Allah nevében erőszakoltak meg egy diáklányt Hannoverben

Allah nevében erőszakoltak meg egy diáklányt Hannoverben

Sze­xu­á­lis erő­szak­ról be­szél­nek napok óta Han­no­ver­ben.

Sze­xu­á­lis erő­szak­ról be­szél­nek napok óta Han­no­ver­ben. A né­met­or­szági nagy­vá­ros­ban egy 25 éves di­ák­lányt kény­sze­rí­tett szexre egy 37 éves mig­ráns.

Fegyverrel állítaná meg a migránsokat a határon a németek 29 százaléka!

Fegyverrel állítaná meg a migránsokat
a határon a németek 29 százaléka!

Min­denki meg­döb­bent a Die Welt köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sá­nak ered­mé­nyén.

Min­denki meg­döb­bent a Die Welt köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sá­nak ered­mé­nyén. A be­ván­dor­lás­el­le­nes párt na­gyon meg­erő­söd­het a már­ci­usi te­rü­leti vá­lasz­tá­so­kig.

Ártatlan amerikai lánnyal végzett az Iszlám Állam vezetőjének özvegye

Ártatlan amerikai lánnyal végzett az Iszlám Állam vezetőjének özvegye

A 26 éves ál­do­za­tot még Szí­ri­á­ban ej­tet­ték tú­szul.

A 26 éves ál­do­za­tot még Szí­ri­á­ban ej­tet­ték tú­szul.

Halálfélelem a Karib-tengeren. Hurrikán csapott le a luxushajóra! Videó!

Halálfélelem a Karib-tengeren. Hurrikán csapott le a luxushajóra! Videó!

Az órán­ként 250 ki­lo­mé­te­res orkán erejű szél és a 10 mé­te­res hul­lá­mok miatt be­dőlt a világ har­ma­dik leg­na­gyobb ha­jója.

Micsoda luxus! Itt lazított Beyoncé a Super Bowl alatt!

Micsoda luxus! Itt lazított Beyoncé a Super Bowl alatt!

A díva által ki­bé­relt, öt há­ló­szo­bás, min­den igényt ki­elé­gítő vil­lát bárki ki­ve­heti a neten.

Bizarr vallásszabadság: Sátánisták miatt tiltották be az imát!

Bizarr vallásszabadság: Sátánisták miatt tiltották be az imát!

Hosszú vita után az ame­ri­kai Pho­e­nix­ben a vá­rosi ta­nács ülé­sei többé nem kez­dőd­het­nek közös imá­val.

Na, minek öltözve karneváloznak az őrült brazilok?

Na, minek öltözve karneváloznak az őrült brazilok?

Bra­zí­li­á­ban tö­me­gek gyűl­tek össze a kar­ne­váli for­ga­tag első nap­ján. Per­sze jó né­há­nyan vol­tak, akik nem bír­tak ma­guk­kal és... ki­ta­lá­lod, minek öl­töz­tek?

Meglepő oldalon bukkantak fel egy lány fotói

Meglepő oldalon bukkantak fel egy lány fotói

Vi­gyázz, mi kerül fel a netre rólad! Nem tudod be­fo­lyá­solni, hogy kik és mire hasz­nál­ják fel!

Vi­gyázz, mi kerül fel a netre rólad! Nem tudod be­fo­lyá­solni, hogy kik és mire hasz­nál­ják fel!

Kivételesen ritka élőlény tűnt fel az ausztrál partoknál!

Kivételesen ritka élőlény tűnt fel az ausztrál partoknál!

Alby még a ku­ta­tó­kat is meg­lepte.

A ku­ta­tó­kat is meg­lepte az a ró­zsa­szín szemű, hó­fe­hér tek­nős­bébi, ami Auszt­rá­lia egyik ked­velt part­sza­ka­szán, Cas­ta­ways Be­a­chen buk­kant fel.

Brutális kivégzés Varsóban, lefejeztek egy tanárnőt!

Brutális kivégzés Varsóban, lefejeztek egy tanárnőt!

Könyv­tá­ros gyil­kolt.

Eu­ró­pai el­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki a var­sói bí­ró­ság egy könyv­tá­ros ellen, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy le­fe­je­zett egy nyelv­ta­nár­nőt.

Meteor csapott agyon egy buszsofőrt Indiában?

Meteor csapott agyon egy buszsofőrt Indiában?

Ő lehet az első ember, akit bi­zo­nyí­tot­tan egy űrből ér­ke­zett kő ölt meg.

Ő lehet az első ember, akit bi­zo­nyí­tot­tan egy űrből ér­ke­zett kő ölt meg.

Így tért haza Barbie, a két éve megszökött birka

Így tért haza Barbie, a két éve megszökött birka

Majd­nem két év kó­bor­lás után tért haza gaz­dá­já­hoz egy el­pusz­tult­nak hitt birka Auszt­rá­li­á­ban.

Majd­nem két év kó­bor­lás után tért haza gaz­dá­já­hoz egy el­pusz­tult­nak hitt birka Auszt­rá­li­á­ban.

Orvosi csoda: 6 szívelégtelenséggel született a kislány, mégis túlélte!

Orvosi csoda: 6 szívelégtelenséggel született a kislány, mégis túlélte!

Em­ber­fe­letti élni aka­rás­ról tett ta­nú­bi­zony­sá­got a kis Bro­oke, aki­nek az or­vo­sok mind­össze 30 per­cet jó­sol­tak.

Vihar előtti csend Kölnben: érkeznek a feljelentések a támadásokról!

Vihar előtti csend Kölnben: érkeznek a feljelentések a támadásokról!

A hét vé­géig 420 fel­je­len­tést tet­tek a kölni rend­őr­ség­nél, több­nyire zseb­tol­vaj­lás és testi sér­tés miatt.

Kiderült, melyik gépet akarta felrobbantani az öngyilkos merénylő

Kiderült, melyik gépet akarta felrobbantani az öngyilkos merénylő

A szo­má­liai re­pü­lő­tér biz­ton­sági ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén lát­szik, ahogy egy lap­top­nak lát­szó tár­gyat adnak át egy fel­té­te­le­zett me­rény­lő­nek.

A szo­má­liai re­pü­lő­tér egyik biz­ton­sági ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén lát­szik, ahogy két férfi egy lap­top­nak lát­szó tár­gyat ad át egy fel­té­te­le­zett ön­gyil­kos me­rény­lő­nek, mi­u­tán az túl­ju­tott a biz­ton­sági el­len­őr­zé­sen.

Az Iszlám Állam egyik parancsnokát fogták el Németországban

Az Iszlám Állam egyik parancsnokát fogták el Németországban

Két he­lyen is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak va­sár­nap a német ha­tó­sá­gok Mainz kör­nyé­kén.

Két he­lyen is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak va­sár­nap a német ha­tó­sá­gok Mainz kör­nyé­kén.

Áldozatai levágott fejét árulja a neten az ISIS - állítja egy lelkész

Áldozatai levágott fejét árulja a neten az ISIS - állítja egy lelkész

Akár 140 000 fo­rin­tot is kér­het­nek.

Harry Walt­her, ame­ri­kai pap sze­rint bru­tá­li­san ki­vég­zett ál­do­za­ta­i­nak össze­zsu­go­rí­tott ko­po­nyá­ját árulja a ter­ror­szer­ve­zet.

Véres küzdelmet vívtak egy leopárddal egy indiai iskolában!

Véres küzdelmet vívtak egy leopárddal egy indiai iskolában!

Majd­nem 10 órán át ker­get­ték azt a le­o­pár­dot, ame­lyik va­sár­nap be­té­vedt egy is­ko­lába az in­diai Ben­gal­uru­ban.

Majd­nem 10 órán át ker­get­ték azt a le­o­pár­dot, ame­lyik va­sár­nap be­té­vedt egy is­ko­lába az in­diai Ben­gal­uru vá­ro­sá­ban.