POLITIK

HARCÉL

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

A Demszky-éra miatt je­len­tő­sen rom­lott az uniós kor­rup­ciós be­so­ro­lása Ma­gyar­or­szág­nak.

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

Bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz.

A Stop Soros az ere­de­ti­nél szi­go­rúbb lesz, bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz a mig­rá­ciót szer­ve­zők ellen.

Helmut Kohl halálára emlékeztek, de miért Budapesten?

Helmut Kohl halálára emlékeztek, de miért Budapesten?

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek a kor­sza­kos po­li­ti­kus ha­lá­lá­nak első év­for­du­ló­ján, a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek a kor­sza­kos po­li­ti­kus ha­lá­lá­nak első év­for­du­ló­ján.

Orbán Viktor: Harc zajlik értékek és kultúrák között

Orbán Viktor: Harc zajlik értékek és kultúrák között

Erről is be­szélt Köt­csén a kor­mányfő.

A soron kö­vet­kező, 2019-es eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás az ér­té­kek és a kul­tú­rák küz­delme lesz.

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a kor­mány csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­ter­vé­ről is.

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

A fiú szü­lei köz­le­ményt adtak ki az eset­ről. A tet­tes fegy­ve­reit édes­apja vá­sá­rolta.

A fiú szü­lei köz­le­ményt adtak ki az eset­ről. A tet­tes fegy­ve­reit édes­apja vá­sá­rolta.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Brüs­szel és az ENSZ azt akar­ják, hogy il­le­gá­lis be­ván­dor­lók jöj­je­nek.

Brüs­szel és az ENSZ ugyan­azt akar­ják, azt, hogy il­le­gá­lis be­ván­dor­lók jöj­je­nek Eu­ró­pába. Mindaz, ami a keddi eu­ró­pai par­la­menti vi­tá­ban ki­raj­zo­ló­dott, el­len­té­tes Ma­gyar­or­szág és a ma­gyar em­be­rek ér­de­ké­vel - ér­té­kelte a ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter az ülé­sen el­hang­zot­ta­kat.

Újabb Soros-jelentéssel támadja Magyarországot Brüsszel

Újabb Soros-jelentéssel támadja Magyarországot Brüsszel

A vá­lasz­tás ered­mé­nyét kö­ve­tően fo­kozni fog­ják a nem­zet­közi nyo­más­gya­kor­lást Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben.

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Sal­lai R. Be­ne­dek­nél lé­pett ak­ci­óba.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt a hír, hogy Sal­lai R. Be­ne­dek LMP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő szom­ba­ton egy LMP-s ta­nács­ko­zá­son "ki­ütötte" Had­házy Ákos társ­el­nö­köt.

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Ezért arra kérek min­den­kit: men­jen el, és adja mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre. Két­szer Fi­desz, csak ez a biz­tos.

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, az utóbbi idő­ben egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

A mi­nisz­ter­el­nök mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre adta, mert "csak az a biz­tos", a vok­so­lás után pedig foly­tatja a moz­gó­sí­tási kam­pányt.

A mi­nisz­ter­el­nök mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre adta, mert "csak az a biz­tos", a vok­so­lás után pedig foly­tatja a moz­gó­sí­tási kam­pányt, ezért is sza­va­zott kora reg­gel.

Akció a magyar határon: zsúfolásig tömve volt migránsokkal a kamion

Akció a magyar határon: zsúfolásig tömve volt migránsokkal a kamion

Ár­tán­dnál akar­tak be­jutni.

Az ár­tándi ha­tár­át­ke­lő­nél akart ha­zánkba lépni egy szerb rend­számú ka­mion, ám az át­ku­ta­tás­kor 79 mig­ráns ke­rült elő a rak­tér­ből.

Ezt üzeni Orbán Viktor: Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

Ezt üzeni Orbán Viktor: Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

A mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán meg­osz­totta a a Fi­desz vi­de­ó­ját.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán meg­osz­totta a a Fi­desz vi­de­ó­ját.

Orbán: Az egyetlen felelős döntés április 8-án, két iksz a Fideszre

Orbán: Az egyetlen felelős döntés április 8-án, két iksz a Fideszre

Soros je­lölt­je­i­vel szem­ben csak a Fi­desz-KDNP je­lölt­je­ire lehet szá­mí­tani, hi­szen a töb­biek már a zseb­ben van­nak.

Orbán Viktor: A bevándorlás az áprilisi választás legnagyobb tétje

Orbán Viktor: A bevándorlás az áprilisi választás legnagyobb tétje

A vá­lasz­tás leg­na­gyobb tétje az, hogy be­ván­dor­ló­ál­lammá válik-e Ma­gyar­or­szág, és si­ke­rül-e meg­őrizni a biz­ton­sá­got.

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

A dik­tá­tor több­ször is bí­ró­ság előtt állt. Bör­tön­ben csak tíz napot kel­lett ülnie.

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

"Soros em­be­rei" az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék a há­ló­za­tot.

Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója sze­rint "Soros em­be­rei" az el­len­zék­ből az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék az egész há­ló­za­tot.

Mit gondolnak az idősebbek Orbánról?

Mit gondolnak az idősebbek Orbánról?

Aki el­múlt már 40-50 az hall­ha­tott az új­jáépí­tés­ről. Az ar­co­kat fi­gyel­jék!

Aki el­múlt már 40-50 az hall­ha­tott az új­jáépí­tés­ről. Ami­kor a nagy­szü­lők nem­ze­dé­ké­nek kel­lett a szét­bom­bá­zott, szét­rom­bolt or­szá­got a ro­mok­ból fel­tá­masz­tani. Az ar­co­kat fi­gyel­jék!

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

A rösz­kei za­var­gás­sal össze­han­golt meg­tö­rési kí­sér­let in­dult azért, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

A mi­nisz­ter­el­nök arra kéri a vá­lasz­tó­kat, ne csak a je­lenre, hanem a jö­vőre is gon­dol­ja­nak áp­ri­lis 8-án.

Áp­ri­lis 8-án, mert nem­csak egy kor­mány­ról és egy par­la­ment­ről fog­nak dön­teni, hanem jövőt is vá­laszt ma­gá­nak Ma­gyar­or­szág.

Fidesz: Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonya a pápa elleni merényletig ér

Fidesz: Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonya a pápa elleni merényletig ér

Arra szó­lít­ják fel a Job­bik el­nö­két, tisz­tázza, mi­lyen vi­szony­ban áll isz­lám szél­ső­sé­ges szer­ve­ze­tek­kel.

Aki beengedi a bevándorlókat, beengedi a terroristákat is

Aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is

Ismét mig­rá­ciós hát­terű ter­ror­tá­ma­dás tör­tént pén­te­ken Fran­cia­or­szág­ban.

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Olyan el­len­zéki je­löl­tek­kel kell meg­küz­de­nünk, akik va­ló­já­ban nem a pár­tok, hanem Soros György je­lölt­jei - mondta Orbán.

Orbán Viktor: Meg kell védenünk az elmúlt nyolc év eredményeit

Orbán Viktor: Meg kell védenünk az elmúlt nyolc év eredményeit

Meg a nem­zeti ke­re­tek­ben való gon­dol­ko­dás nagy­sze­rű­sé­gét, ered­mé­nyeit és jö­vő­jét.

A nem­zeti ke­re­tek­ben való gon­dol­ko­dás nagy­sze­rű­sé­gét, ered­mé­nyeit és jö­vő­jét, és köz­ben meg kell vé­deni a ke­resz­tény ha­gyo­má­nya­in­kat is, hogy Ma­gyar­or­szág ma­gyar or­szág ma­rad­has­son - hang­sú­lyozta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Súlyos nemzetbiztonsági ügy: az izraeli nagykövet közbenjárását kérjük

Nemzetbiztonsági ügy: az izraeli nagykövet közbenjárását kérjük

A The Je­rusa­lem Post­tól a "Soros-há­ló­za­tot le­lep­lező" hang­fel­vé­tel ügyé­ben.

A The Je­rusa­lem Post­tól a "Soros-há­ló­za­tot le­lep­lező" hang­fel­vé­tel ügyé­ben.

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

Meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét.

Az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tás alap­kér­dése, hogy meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét, ami­hez hoz­zá­szok­tunk.

Az ISIS-által kiképzett migránsokat fogtak el a magyar határon

Az ISIS-által kiképzett migránsokat fogtak el a magyar határon

Meg­pró­bál­tak be­jutni Eu­ró­pába.

A férfit és egy nőt, akik egy­ér­tel­műen ter­ro­rista ki­kép­zést kap­tak a Közel- Ke­le­ten, Rösz­ké­nél tar­tóz­tatta le a TEK. Meg­pró­bál­tak be­jutni Eu­ró­pába.

Az ellenzék bevándorlókat telepítene az üres lakásokba. Megkezdték az összeírást

Az ellenzék bevándorlókat telepítene az üres lakásokba. Megkezdték az összeírást

Ha Soros György je­lölt­jei nyer­nek a vá­lasz­tá­so­kon áp­ri­lis 8-án, akkor meg­kez­dik a be­ván­dor­lók be­te­le­pí­té­sét az üre­sen álló la­ká­sokba.

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Az egyik leg­is­mer­tebb bécsi tö­meg­lap a Kleine Ze­i­tung sza­vaz­tatta meg az ol­va­sóit szom­ba­ton.

Az egyik leg­is­mer­tebb bécsi tö­meg­lap a Kleine Ze­i­tung sza­vaz­tatta meg az ol­va­sóit szom­ba­ton. Egyet­ér­te­nek-e mind­az­zal ami a ma­gyar kan­cel­lá­ria­mi­nisz­ter, Lázár János híres utcai vi­de­ó­já­ban el­hang­zott?

Soros befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Ide­gen ér­de­kek ki­szol­gá­lói és zsa­rol­ható po­li­ti­kai fi­gu­rák az el­len­zék so­ra­i­ban.

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Amíg nem­zeti kor­má­nya van Ma­gyar­or­szág­nak, nem lesz­nek be­te­le­pí­té­sek sem lak­ta­nyákba, sem más köz­épü­le­tekbe - je­len­tette ki a hon­vé­delmi mi­nisz­ter.

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Az or­szág meg­ma­rad-e ma­gyar­nak.

Az áp­ri­lisi par­la­menti vá­lasz­tás­nak a be­ván­dor­lás a fő kér­dése, vagyis az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Egy be­ván­dor­lás­párti és egy be­ván­dor­lás­el­le­nes je­lölt küzd majd meg.

Áp­ri­lis 8-án egy be­ván­dor­lás­párti és egy be­ván­dor­lás­el­le­nes je­lölt küzd majd meg egy­más­sal.

A veszély kézzelfogható közelségben van - Rogán-interjú a Kossuth Rádióban

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné aka­ra­tát - hang­sú­lyozta Rogán Antal.

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI).

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI).

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén úgy fo­gal­ma­zott, hogy Soros ve­ze­té­sé­vel gyenge és zsa­rol­ható kor­mányt akar­nak.

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

A le­já­rató had­já­rat ugyan célt té­vesz­tett, de az el­len­zéki új­ság­írók nem adják fel, még min­dig ra­gasz­kod­nak ha­zug­sá­ga­ik­hoz.

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába.

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába, ami Ma­gyar­or­szág szá­mára el­fo­gad­ha­tat­lan.

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát.

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

A Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Bár ki nem áll­hat­ják egy­mást, de abban egyet­ér­te­nek, va­la­mennyien a Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet, le­bon­ta­nák a ha­tár­zá­rat, be­te­le­pí­te­nék a be­ván­dor­ló­kat.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló - je­len­tette ki Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter szer­dán az M1 ak­tu­á­lis csa­torna mű­so­rá­ban.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez.

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte - mondta Hol­lik Ist­ván, KDNP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja az ENSZ mig­ráns­cso­mag­ját - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a na­gyob­bik kor­mány­párt szó­vi­vője va­sár­napi bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja az ENSZ mig­ráns­cso­mag­ját - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a na­gyob­bik kor­mány­párt szó­vi­vője.

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Nem tudni, kié volt az ötlet, de...

Nem tudni, kié volt az ötlet, de meg­emel­jük a ka­la­pun­kat. Lehet bőgni is!

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

A Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője sze­rint a Soros-szer­ve­ze­tek gya­kor­la­ti­lag mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Sze­rint a be­ván­dor­lás azért is jó, mert szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye, ugyanis a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK), az MSZP és az Együtt is érin­tett lehet...

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést.

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést.

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Fi­desz sze­rint a Soros-há­ló­zat 2018-ban ugyan­ott foly­tatja te­vé­keny­sé­gét, ahol ta­valy ab­ba­hagyta.

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Mihai Tu­dose akasz­tás­sal fe­nye­gette meg azo­kat az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat, akik a szü­lő­föld­jü­kön szé­kely zász­lót tűz­nek ki.

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

"Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat" - Gu­lyás Ger­gely.

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat.

Betenne a béremeléseknek az ellenzék

Betenne a béremeléseknek az ellenzék

A Fi­desz sze­rint, ha a jövő évi vá­lasz­tá­son az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, meg­állna a ke­re­se­tek emel­ke­dése.

A Fi­desz sze­rint, ha a jövő évi vá­lasz­tá­son az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, meg­állna a ke­re­se­tek emel­ke­dése.

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt fog­tak.

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt tar­tóz­tat­tak föl pén­tek­től va­sár­na­pig az or­szág te­rü­le­tén a rend­őrök - tá­jé­koz­ta­tott az Or­szá­gos Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság hét­főn.

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

A mi­nisz­ter­el­nök vi­de­óüze­net­ben mon­dott kö­szö­ne­tet azok­nak, akik részt vet­tek a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban.

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány ellen

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Nép­sza­va­zást kez­de­mé­nye­zett Ben­csik And­rás, a De­mok­rata fő­szer­kesz­tője .

Nép­sza­va­zást kez­de­mé­nye­zett Ben­csik And­rás, a De­mok­rata fő­szer­kesz­tője arról, hogy ne sza­vaz­has­son az, aki a ma­gyar ál­lam­pol­gá­ro­kat meg­ve­rette és a ha­tá­ron túli ma­gya­rok ellen buz­dí­tott, ennek pedig nem vi­selte a kö­vet­kez­mé­nyeit.

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

To­vábbra is erős a nyo­más raj­tunk, hogy aka­ra­tunk el­le­nére ve­gyünk át be­te­le­pü­lő­ket.

Ekkor ért véget Brüsszel­ben a bir­kó­zás mig­ráns­ügy­ben. To­vábbra is erős a nyo­más raj­tunk, hogy ve­gyünk át be­te­le­pü­lő­ket.

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Hiába pat­tant le ta­valy.

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést.

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Csaba Gyur­csány Fe­renc DK-elnök stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a a DK-nak.

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Csaba Gyur­csány Fe­renc DK-elnök stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak, a DK-nak.

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

Orbán Vik­tor a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban.

A Soros-féle há­ló­zat be­ne­ve­zett a ma­gyar vá­lasz­tási kam­pányba - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök pén­te­ken a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban.

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az ere­deti ha­tár­idő le­járta előtt re­kord­számú vá­lasz ér­ke­zett.

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az el­len­zé­ket lé­nye­gé­ben Soros ve­zérli...

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett.

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett vissza.

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Alig öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros György két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Le­ve­let írt három kép­vi­selő.

Le­ve­let írt Ma­gyar­or­szág vé­del­mé­ben az ame­ri­kai kong­resszus három kép­vi­se­lője.

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Be­ton­fa­lat és ke­rí­tést épí­tet­tek.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré, de a dro­go­sok lát­ha­tó­lag még min­dig itt van­nak.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont csa­pata meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Leg­alább ezer di­ák­ról van szó.

A Di­ákÉSZ el­nöke ezer kö­rü­lire be­csüli a Czeg­lédy Csaba cégei által meg­ká­ro­sí­tott fi­a­ta­lok szá­mát, de még ennél is töb­ben le­het­nek.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új he­lyen ver­nek ta­nyát a bel­vá­ros­ból ki­szo­ruló dro­go­sok.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Be­jár­tuk azo­kat a he­lye­ket, ahová jobb, ha tisz­tes­sé­ges ember be sem teszi a lábát.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré.

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök Bólynál

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök Bólynál

A het­ven­sze­res gyil­kost Bóly­nál fog­ták el az er­dő­ben.

A het­ven­sze­res gyil­kost Bóly­nál fog­ták el az er­dő­ben.

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Öröm­hír érte az eti­kus ha­ckert.

Az eti­kus ha­cker nevű Fa­ce­book ol­da­lon szá­molt be az őt ért vá­rat­lan ese­mény­ről.

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

Egy­hangú sza­va­zás­sal.

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot a "a jog­tipró ukrán ok­ta­tási tör­vény el­íté­lé­sé­ről".

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Min­denki egyet­ért abban, hogy a mig­ráns­kér­dés dön­tött Auszt­ri­á­ban.

Min­den po­li­ti­kai elemző egyet­ért abban, hogy a mig­ráns­kér­dés­hez való vi­szo­nyu­lás dön­tötte el az oszt­rák vá­lasz­tá­so­kat. Erre hívta fel a fi­gyel­met a ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter is.

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

A mig­rán­sok kö­te­lező szét­osz­tá­sát jó­sze­ré­vel egyik uniós állam sem tel­je­síti.

Pánik Amerikában, áttört a gát, meneküljön, ki merre lát

Pánik Amerikában, áttört a gát, meneküljön, ki merre lát

Ott­ho­naik el­ha­gyá­sára, me­ne­kü­lésre szó­lí­totta fel a la­kos­sá­got ked­den a te­xasi Braz­o­ria megye ve­ze­tője.

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét a magyar nyelvhasználatot korlátozó ukrán oktatási törvény miatt

Sze­mé­lye­sen is tá­jé­koz­tatni kí­vánja a dip­lo­ma­tát a ma­gyar ál­lás­pont­ról.

Tá­jé­koz­tatni kí­vánja a dip­lo­ma­tát a ma­gyar ál­lás­pont­ról.