POLITIK

HARCÉL

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Alig öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros György két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új he­lyen ver­nek ta­nyát a bel­vá­ros­ból ki­szo­ruló dro­go­sok.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Be­jár­tuk azo­kat a he­lye­ket, ahová jobb, ha tisz­tes­sé­ges ember be sem teszi a lábát.

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Le­ve­let írt Ma­gyar­or­szág vé­del­mé­ben az ame­ri­kai kong­resszus három kép­vi­se­lője.

A cím­zett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok kül­ügy­mi­nisz­tere.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Élő­szőr nyer­tünk csa­pat­ban.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Leg­alább ezer di­ák­ról van szó.

A Di­ákÉSZ el­nöke ezer kö­rü­lire be­csüli a Czeg­lédy Csaba cégei által meg­ká­ro­sí­tott fi­a­ta­lok szá­mát, de még ennél is töb­ben le­het­nek.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök Bólynál

A gyil­kos mig­rán­sok kö­zött pró­bált el­ve­gyülni.

A het­ven­sze­res gyil­kost Bóly­nál fog­ták el az er­dő­ben, mi­u­tán az oszt­rák ha­tó­sá­gok ri­a­dóz­tat­ták ma­gyar kol­lé­gá­i­kat. A pa­kisz­táni mé­szá­ros mig­rán­sok kö­zött pró­bált el­ve­gyülni.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré.

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Min­denki egyet­ért abban, hogy a mig­ráns­kér­dés dön­tötte el az oszt­rák vá­lasz­tá­so­kat.

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Öröm­hír érte az eti­kus ha­ckert.

Az eti­kus ha­cker nevű Fa­ce­book ol­da­lon szá­molt be az őt ért vá­rat­lan ese­mény­ről.

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot.

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot.

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Szij­jártó Péter sze­mé­lye­sen is tá­jé­koz­tatni kí­vánja a dip­lo­ma­tát a ma­gyar ál­lás­pont­ról.

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

A mig­rán­sok kö­te­lező szét­osz­tá­sát jó­sze­ré­vel egyik uniós állam sem tel­je­síti.

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

Amerre a szem ellát, em­ber­nagy­ságú gyo­mok ont­ják a pol­lent.

Amerre a szem ellát, em­ber­nagy­ságú gyo­mok ont­ják a pol­lent. Mun­ka­tár­sa­ink is al­ler­giás ro­ha­mot kap­tak, amint közel me­rész­ked­tek a hor­ro­risz­ti­kus par­lagfű- hegy­hez. Va­ka­róz­tak, tak­nyuk-nyá­luk egy­be­folyt...

Pánik Amerikában, meneküljön, ki merre lát

Pánik Amerikában, áttört a gát, meneküljön, ki merre lát

Ott­ho­naik el­ha­gyá­sára, me­ne­kü­lésre szó­lí­totta fel a la­kos­sá­got ked­den a te­xasi Braz­o­ria megye ve­ze­tője.

Ott­ho­naik el­ha­gyá­sára, me­ne­kü­lésre szó­lí­totta fel a la­kos­sá­got ked­den a te­xasi Braz­o­ria megye ve­ze­tője.

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel, amely át­re­pült Japán észak­ke­leti része fe­lett és a Csen­des-óce­ánba csa­pó­dott.

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel, amely át­re­pült Japán észak­ke­leti része fe­lett és a Csen­des-óce­ánba csa­pó­dott.

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­ge­tőz­nek!

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam.

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Gá­zo­lás és túsz­dráma. Ren­ge­teg se­be­sült, a ha­tó­ság sze­rint nem kér­dés, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Simicska és Vona felrobbantotta a Jobbikot: Új párt alakult!

Simicska és Vona felrobbantotta a Jobbikot: Új párt alakult!

Vona po­li­ti­kája, akár­csak az MSZP ese­té­ben Gyur­csá­nyé, fel­rob­ban­totta a pár­tot. Új párt­ban gyü­le­kez­nek az elé­ge­det­le­nek.

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért a csaló nőnek.

Bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért a csaló nőnek.

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Ki­áll­nak test­vé­rei az igaz­gató mel­lett.

Ki­áll­nak test­vé­rei a bics­kei gyer­mek­ott­hon igaz­ga­tója mel­lett, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta a rá­bí­zott gye­re­ke­ket évek óta.

Orbánt és Netanjahut együtt támadják a Soros-szervezetek

Orbánt és Netanjahut együtt támadják a Soros-szervezetek

Nem min­denki nézi jó szem­mel.

Ben­já­min Ne­tan­jahu sze­mé­lyé­ben har­minc év után elő­ször lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök, aki Orbán Vik­tor mel­lett a vi­seg­rádi né­gyek kor­mány­fő­i­vel is tár­gyal Bu­da­pes­ten. A ma­gyar és az iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök ta­lál­ko­zó­ját nem min­denki nézi jó szem­mel.

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gálja a Green Ho­li­days mű­kö­dé­sét. Köz­ben ha­za­ér­ke­zett az első ma­gyar cso­port.

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gálja a Green Ho­li­days mű­kö­dé­sét. Köz­ben ha­za­ér­ke­zett a ma­gyar tu­ris­ták egy cso­portja.

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nya te­remt biz­ton­sá­got.

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nyá­nak kö­szön­he­tően biz­ton­ságba ke­rül­het­nek a meg­erő­sza­ko­lás­tól félő nők és lá­nyok: az ész­re­ve­he­tet­len ran­did­ro­go­kat ki lehet szúrni az ital­ban.

Liptai szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Liptai Claudia szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok!

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok! Pa­taki Ádám el­árulta: ko­moly prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie neki és kol­lé­gá­i­nak!

Voltak előjelei a Green Holidays csődjének

Voltak előjelei a Green Holidays csődjének

Több mint ezer ká­ro­sultja van az iro­dá­nak. Még pén­te­ken is Black Fri­day-ak­ci­ók­kal pró­bált újabb uta­so­kat sze­rezni, ez­ál­tal to­vábbi pénzre szert tenni a Green Ho­li­days.

Több mint ezer ká­ro­sultja van az iro­dá­nak. Még pén­te­ken is Black Fri­day-ak­ci­ók­kal pró­bált újabb uta­so­kat sze­rezni, ez­ál­tal to­vábbi pénzre szert tenni a Green Ho­li­days, hol­ott tud­niuk kel­lett: a cég csőd­ben van.

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

Bevásároltunk Ausztriában! Nekünk tényleg a vacak jut!

Bevásároltunk Ausztriában! Nekünk tényleg a vacak jut!

Nem­rég le­buk­tak a mul­ti­cé­gek: ugyan­olyan címke alatt rosszabb élel­mi­sze­re­ket árul­nak ná­lunk, mint Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Nem­rég le­buk­tak a mul­ti­cé­gek: ugyan­olyan címke alatt rosszabb élel­mi­sze­re­ket árul­nak ná­lunk. A ma­gyar ha­tó­sá­gok át­fogó vizs­gá­latba kezd­tek, hogy össze­ha­son­lít­sák az oszt­rák és a ma­gyar élel­mi­sze­re­ket. A Ri­post elébe ment a vizs­gá­lat ered­mé­nye­i­nek.

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Kósa Lajos a Va­sár­napi Újság című rá­dió­mű­sor­ban nyi­lat­ko­zott.

Kósa Lajos a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője a Va­sár­napi Újság című rá­dió­mű­sor­ban nyi­lat­ko­zott.

Mit keres a szuperbaktérium a vizünkben?

Mit keres a szuperbaktérium a vizünkben?

A Du­ná­ban ta­lál­tak rá.

Szu­per­bak­té­ri­u­mo­kat mu­tat­tak ki a Duna vi­zé­ben a grazi or­vosi egye­tem mun­ka­tár­sai!

Na ne! Megint beszakadt az út a 13. kerületben!

Na ne! Már megint beszakadt egy út a 13. kerületben!

Ez már a héten a má­so­dik.

Előbb egy 30 ton­nás te­her­autó alatt tűnt el az út, majd csü­tör­tök este ismét be­sza­kadt egy út.

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban áru­sí­tott tár­sá­nál, a Nu­tella sem az igazi.

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap vá­rat­la­nul meg­lá­to­gatta a mig­rán­sok tá­ma­dá­sá­ról el­hí­re­sült rösz­kei ha­tár­ál­lo­mást.

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Vad­disznó por­tyá­zik az egye­tem­nél.

Vad­disz­nók por­tyáz­nak az egye­temi épü­le­tek kö­zött. Az ön­kor­mány­zat is tudja, hogy va­la­mit tenni kell.

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Szinte biz­tos, hogy a te is­me­rő­seid kö­zött is van függő, de te sem tudsz élni vagy dol­gozni nél­küle.

Szinte biz­tos, hogy a te is­me­rő­seid kö­zött is van függő, de te sem tudsz élni vagy dol­gozni nél­küle. Ez a "drog" mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

A Ma­gyar­or­szá­gon vá­sá­rolt SIM-kár­tyák közül még az ed­di­gi­nél töb­bet is fel­hasz­nál­hat­nak ter­ro­ris­ták vagy bű­nö­zők.

Bombák tucatjait robbanthatják magyarországi SIM-kártyákkal

Bombák tucatjait robbanthatják terroristák magyarországi SIM-kártyákkal

A szer­ve­zett al­vi­lág két­száz­ezer fel­töl­tős te­le­fon­kár­tyát vá­sá­rolt egyet­len haj­lék­ta­lan ne­vére.

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

Hem­zseg az in­ter­net az el­múlt na­pok­ban fel­tűnt köp­tető pa­ró­di­á­i­tól.

Hem­zseg az in­ter­net az el­múlt na­pok­ban fel­tűnt köp­tető pa­ró­di­á­i­tól, az em­be­rek nagy része falra má­szik a rek­lám­tól. A szak­értő sze­rint ez egy na­gyon jó mar­ke­ting­hú­zás ered­mé­nye.

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

A vi­lág­sajtó sa­ját­sá­gos módon ke­rül­geti a forró kását.

A vi­lág­sajtó ke­rül­geti a forró kását, mit is je­lent egy nép­sza­va­zá­son 3 mil­lió 300 ezer nem sza­va­zat.

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

A hol­napi nép­sza­va­zás kap­csán Orbán Vik­tor cik­ket írt a Ma­gyar Időkbe. Ebből köz­lünk rész­le­te­ket.

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

In­ter­jút adott a leg­na­gyobb pél­dány­számú na­pi­lap­nak, a Lo­kál­nak. Mit is tett Ma­gyar­or­szág a mig­ráns­vál­ság kap­csán?

Többen szavaztak a kvóta ellen, mint az EU-belépésre...

Többen szavaztak
a kvóta ellen,
mint az EU-belépésre...

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Svéd civil szer­ve­zet át­for­málná a své­de­ket.

Svéd­or­szág­ban egy civil szer­ve­zet kam­pányfilm­ben biz­tatja arra a he­lyi­e­ket, hogy in­teg­rá­lód­ja­nak a be­ván­dor­lók­hoz.

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Akár egy fo­ci­meccsen, zsú­folt sta­di­on­ban, pi­a­co­nis be­vet­he­tik azo­kat.

Akár egy fo­ci­meccsen, zsú­folt sta­di­on­ban, pi­a­co­nis be­vet­he­tik azo­kat.

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Miért van­nak fegy­ve­rek a me­cse­tek­ben? A kér­désre vi­lá­gos ma­gya­rá­za­tot ka­punk egy új vi­de­ó­ból...

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Meg­lepő a friss Eu­ro­pol je­len­tés.

Ma­gyar­or­szág sze­ren­csére még nem sze­re­pel a friss Eu­ro­pol-je­len­tés "ter­ro­rista tá­ma­dá­sok" tér­ké­pén... Több száz me­rény­le­tet si­ke­rült meg­hi­ú­sí­tani.

Új helyzet!
Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

Új helyzet! Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

...a bel­ügy­mi­nisz­te­rük ezt ki­ter­jesz­tené az egész Eu­ró­pai Uni­óra! Ezzel "nemet mond­tak" az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb élet­kép­te­len öt­le­tére.

Róma a terror következő célpontja? Ezért lehetséges

Róma a terror következő célpontja? Ezért lehetséges

Mo­ha­med La­ho­u­a­iej Bo­uh­lel, a niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­tője ta­valy nyá­ron Olasz­or­szág­ban is tar­tóz­ko­dott - ér­te­sült a Cor­ri­ere della Sera című olasz na­pi­lap.

Hátborzongató! Egy család 6 tagját is megölte a nizzai mészáros!

Hátborzongató! Egy család 6 tagját is megölte a nizzai mészáros!

Csa­ládja három ge­ne­rá­ci­ó­ját is te­meti Ch­ri­stophe, a te­her­au­tó­so­főr.

Csa­ládja három ge­ne­rá­ci­ó­ját is te­meti Ch­ri­stophe, a te­her­au­tó­so­főr - ő is ott volt, de meg­úszta élve.

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban.

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban, a ten­ger­parti sé­tá­nyon az ál­do­za­tok he­lyét vi­rá­gok je­lö­lik.

Az Iszlám Állam vállalta a nizzai terrortámadás elkövetését!

Az Iszlám Állam vállalta a nizzai terrortámadás elkövetését!

Az Isz­lám Állam vál­lalta a csü­tör­töki 84 ha­lá­los ál­do­zat­tal és 202 se­be­sült­tel járó niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­té­sét.

Hősként ünneplik a nizzai tömeggyilkost megállító férfit

Hősként ünneplik a nizzai tömeggyilkost megállító férfit

Sok­kal több éle­tet is ki­olt­ha­tott volna a niz­zai ter­ro­rista, ha nincs egy bátor férfi...

Sok­kal több éle­tet is ki­olt­ha­tott volna a niz­zai ter­ro­rista, ha egy bátor férfi nem ugrik fel te­her­au­tó­já­nak ve­ze­tő­fül­ké­jébe.

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Si­ker­te­len­nek bi­zo­nyult puccs­kí­sér­le­tet haj­tot­tak végre Tö­rök­or­szág­ban.

Si­ker­te­len­nek bi­zo­nyult puccs­kí­sér­le­tet haj­tot­tak végre Tö­rök­or­szág­ban.

Buli után ölték meg a csinos modellt

Buli után ölték meg a csinos modellt

Az eset­nek köze lehet a me­xi­kói szer­ve­zett bű­nö­zés­hez.

A 23 éves mo­dellt egy buli után csa­ládja szeme lát­tára vé­gez­ték ki masz­kos fegy­ve­re­sek. Az eset­nek köze lehet a me­xi­kói szer­ve­zett bű­nö­zés­hez. A gyil­kos­ság kap­csán két gyer­mek ma­radt árva.

Gyerekek előtt fejezi le áldozatait az ISIS új hóhérja

Gyerekek előtt fejezi le áldozatait az ISIS új hóhérja

Az ál­do­zat az isz­lam­is­tá­kat gú­nyolta.

A ki­vég­zett férfi bűne az volt, hogy ki­gú­nyolta az isz­lam­is­tá­kat. A bru­ta­li­tást rez­ze­nés­te­len arc­cal néz­ték végig a kis­ko­rúak is.

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

A niz­zai ter­ror­tá­ma­dás után meg kell kell vizs­gálni, mi­lyen le­he­tő­sé­gek van­nak még a vé­delmi rend­szer to­vább­erő­sí­té­sére.

A niz­zai ter­ror­tá­ma­dás után meg kell nézni, mi­lyen okok, előz­mé­nyek ve­zet­tek a tör­tén­tek­hez, s meg kell vizs­gálni, mi­lyen le­he­tő­sé­gek van­nak még a vé­delmi rend­szer to­vább­erő­sí­té­sére. Erről be­szélt a kor­mány­zati kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért fe­le­lős ál­lam­tit­kár az M1 ak­tu­á­lis csa­torna pén­tek esti mű­so­rá­ban.

Friss hírek a hortobágyi robbanásról: ez vár a túlélő katonára

Friss hírek a hortobágyi robbanásról: ez vár a túlélő katonára

Tóth Pé­tert a mi­nisz­ter lá­to­gatta meg a kór­ház­ban.

Tóth Pé­tert a mi­nisz­ter lá­to­gatta meg a kór­ház­ban. A sé­rült túl van az élet­ve­szé­lyen, de még hosszú ke­ze­lés vár rá.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő

Na­gyot szólt a Bild Ze­i­tung írása mely­ben Or­bánt hi­báz­tat­ják a mig­rá­ciós vál­sá­gért.

Tömegoszlatás Tiszavasváriban, kétszázan feszültek egymásnak

Tömegoszlatás Tiszavasváriban, kétszázan feszültek egymásnak

Két népes nagy­csa­lád akarta ren­dezni egy­más­sal éppen ak­tu­á­lis vi­tá­ját az al­földi vá­ros­ban.

Ők a hős, elhunyt tűzszerészek

Ők a hős, elhunyt tűzszerészek

A Ma­gyar Hon­véd­ség Fa­ce­book-ol­da­lán ke­resz­tül bú­csú­zik a Hor­to­bá­gyon el­hunyt ka­to­ná­i­tól, akik után öt árva ma­radt.

A Ma­gyar Hon­véd­ség Fa­ce­book-ol­da­lán ke­resz­tül bú­csú­zik a Hor­to­bá­gyon el­hunyt ka­to­ná­i­tól, akik után öt árva ma­radt.

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát.

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát - írta a La Libre Bel­gi­que belga na­pi­lap in­ter­ne­tes ki­adása.

Anyu, szeretlek! Meg fogok halni! - írta az orlandói mészárlás egyik áldozata

Anyu, szeretlek! Meg fogok halni! - írta az orlandói mészárlás egyik áldozata

A ter­ror­cse­lek­mény egyik ál­do­zata sms-ben bú­csú­zott az édes­any­já­tól.

Pá­rizs után a leg­több ál­do­za­tot kö­ve­telő isz­lam­ista ter­ror­cse­lek­mény egyik ál­do­zata sms-ben bú­csú­zott az édes­any­já­tól.

A migránsokkal szivárognak be az Iszlám Állam terroristái!

A most érkező migránsokkal szivárognak be az Iszlám Állam terroristái!

Nóg­rádi György arról be­szélt: a hang­adók tu­da­to­san és szer­ve­zet­ten épül­nek be.

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Egy bu­kó­si­sa­kos férfi ér­ke­zett a volt SZDSZ-es kép­vi­selő há­zá­hoz, és majd­nem meg­foj­totta az ajtót nyitó höl­gyet.

Böjte atya odacsapott migránsügyben!
Na ezt kapják ki!

Böjte atya odacsapott migránsügyben!
Na ezt kapják ki!

Aki nem érti, miről be­szél, ol­vassa el két­szer is, amit mond, hátha akkor si­ke­rül...

Lórúgás, gyomorszájra mért ütés, Brüsszelből...

Lórúgás, gyomorszájra
mért ütés, Brüsszelből...

A kor­mányfő ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott.

A kor­mányfő na­gyon ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a Kos­suth rádió mű­so­rá­ban...

Itt a megoldás! Így semmisítik meg az Iszlám Államot a világhatalmak!

Itt a megoldás! Így semmisítik meg az Iszlám Államot a világhatalmak!

A világ hét leg­fej­let­tebb or­szá­gát tö­mö­rítő G7-cso­port meg­erő­síti a ter­ro­riz­mus fi­nan­szí­ro­zása el­leni glo­bá­lis küz­del­met.

Videóra vette saját megerőszakolását a brit nő!

Videóra vette saját megerőszakolását a brit nő!

A film rend­kí­vüli bot­rányt ka­vart.

Fel sze­retné hívni a fi­gyel­met a nemi erő­szak el­ter­je­dé­sére, ezért meg­ren­dezte és filmre vette, amint egy férfi meg­erő­sza­kolja. A há­rom­per­ces film rend­kí­vüli bot­rányt ka­vart.

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Vége van annak az idő­nek, ami­kor el­len­őr­zés nél­kül le­he­tett a nyu­gat-bal­káni út­vo­na­lon köz­le­kedni.

Felálltak az asztaltól: félbeszakadt az EU-csúcs!

Felálltak az asztaltól: félbeszakadt az EU-csúcs!

Nem egyez­tek bele a tö­rö­kök meg­ol­dá­sába, hol­na­pig fel­füg­gesz­tet­ték a tár­gya­lá­so­kat!

Tankokat vezényeltek Röszkére! Friss fotók a határról!

Tankokat vezényeltek Röszkére! Friss fotók a határról!

Ezek a harc­jár­mű­vek jár­őröz­nek a ma­gyar-szerb ha­tá­ron már hetek óta.

Ezek a harc­jár­mű­vek jár­őröz­nek a ma­gyar-szerb ha­tá­ron már hetek óta.

Az osztrák kancellár beszólt Merkelnek: "Nem vagyunk váróterem!"

Az osztrák kancellár beszólt Merkelnek: "Nem vagyunk váróterem!"

A szo­ci­a­lista oszt­rák kan­cel­lár, aki nem­rég még meg­le­pően dur­ván tá­madta a ma­gyar mig­ráns­po­li­ti­kát, Mer­kel­nek üzen­get.

Nekimentek Merkelnek a magyar szocialisták! "Kapitálisat hibázott!"

Nekimentek Merkelnek a magyar szocialisták! "Kapitálisat hibázott!"

Az MSZP fe­ne­gye­reke, Sza­nyi Tibor ke­mé­nyen oda­vá­gott az ATV teg­napi mű­so­rá­ban.

Így törik át a kerítést a migránsok

Így törik át a kerítést a migránsok

Bi­zo­nyos kör­ze­tek­ben anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött, és töb­bek kö­zött a ke­rí­tés át­vá­gá­sára al­kal­mas esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ják őket.

Bi­zo­nyos kör­ze­tek­ben anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött, és töb­bek kö­zött a ke­rí­tés át­vá­gá­sára al­kal­mas esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ják őket.