POLITIK

HARCÉL

Sorosista döntést hozott az Európai Parlament

Sorosista döntést hozott az Európai Parlament

Az Eu­ró­pai Par­la­ment be­ván­dor­lás­párti több­sége újabb, a mig­rá­ciót tá­mo­gató ter­vet fo­ga­dott el - mondta Ha­lász János, a Fi­desz frak­ció­szó­vi­vője.

Orbán Viktor: Kampánystart Szabadkán. Hajrá, magyarok! - videó

Orbán Viktor: Kampánystart Szabadkán. Hajrá, magyarok! - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Sza­bad­kán tar­tott kam­pány­in­dí­tó­já­ról tett fel vi­deót a Fa­ce­book-ol­da­lára.

Soros György arrogáns és romboló oligarcha

Soros György arrogáns és romboló oligarcha

Frank Fü­redi szo­cio­ló­gus pro­fesszor, a Spi­ked on­line köz­életi fó­ru­mon köz­zé­tett vé­le­mény­cik­ké­ben egy­ér­tel­mű­sí­tette: el kel­lene szá­mol­tatni az "ar­ro­gáns és rom­boló oli­gar­chát".

Soros György kri­ti­zá­lá­sá­nak joga mel­lett ér­velt Frank Fü­redi, a Uni­ver­sity of Kent szo­cio­ló­gus pro­fesszora.

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

Ahogy eddig is, az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok után is azért dol­go­zik majd, hogy a ma­gyar em­be­rek ér­de­keit ér­vé­nye­sítse.

Timmermanst nem zavarja, hogy migránskártyákhoz jutnak terroristák

Timmermanst nem zavarja, hogy migránskártyákhoz jutnak terroristák

Ki­je­len­tette, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság elé­ge­dett a mig­rán­sok­nak biz­to­sí­tott bank­kár­tya­prog­ram­mal.

Bűn antiszemita bevándorlókat beengedni

Történelmi bűn antiszemita bevándorlókat beengedni

Tör­té­nelmi bűnt kö­vet­nek el azok, akik an­ti­sze­mita be­ván­dor­lók tö­me­geit en­ge­dik Eu­ró­pába

Tör­té­nelmi bűnt kö­vet­nek el azok, akik an­ti­sze­mita be­ván­dor­lók tö­me­geit en­ge­dik Eu­ró­pába.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Az ellenzéki izgágák megint beolvasni akarnak

Az ellenzéki izgágák megint beolvasni akarnak

Újabb el­len­zéki bo­hóc­ko­dás kez­dő­dött az MTVA szék­há­zá­nál, a szo­ká­sos sze­rep­lők­kel. Had­házy Ákos, Szél Ber­na­dett, Varjú László és Tor­dai Bence.

Újabb el­len­zéki bo­hóc­ko­dás kez­dő­dött az MTVA szék­há­zá­nál, a szo­ká­sos sze­rep­lők­kel. Had­házy Ákos, Szél Ber­na­dett, Varjú László és Tor­dai Bence ment a köz­te­le­ví­zió szék­há­zá­hoz, és va­la­mi­lyen po­li­ti­kai ki­ált­ványt akar­nak be­ol­vasni - írja az Origo.hu.

A balkáni migrációs útvonal megváltozása magyar és szerb siker

A balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker

Ma­gyar és szerb si­ker­nek ne­vezte a bal­káni mig­rá­ciós út­vo­nal meg­vál­to­zá­sát Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Erről is be­szélt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn Sza­bad­kán.

Szijjártó Péter: Az uniós források nem könyöradományok

Szijjártó: Az uniós források nem könyöradományok

A svéd mi­nisz­ter­el­nök rá akarja kény­sze­rí­teni az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat, és meg akarja bün­tetni a ma­gya­ro­kat, mert nemet mond­tak a kö­te­le­zői kvó­tára.

Hidvéghi: Orbán Viktor 7 pontját eddig több mint 600 ezren írták alá

Hidvéghi: Orbán Viktor 7 pontját eddig több mint 600 ezren írták alá

Több mint 600 ezer tá­mo­gató alá­írást gyűj­tött össze eddig a Fi­desz az EP-kam­pány­ban - mondta Hid­véghi Ba­lázs.

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

A má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son ci­vi­li­zá­ci­ónk jö­vője a tét.

A má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa kul­tú­rája, ci­vi­li­zá­ci­ónk jö­vője a tét.

Alkalmatlansági adót fizetnek a zuglóiak

Alkalmatlansági adót fizetnek a zuglóiak

Pol­gár­mes­te­rük miatt kény­te­le­nek a zug­ló­iak fi­zetni.

Pol­gár­mes­te­rük miatt kény­te­le­nek a zug­ló­iak "al­kal­mat­lan­sági adót" fi­zetni - írta pén­teki Fa­ce­book-poszt­já­ban Ko­csis Máté, a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője.

A miniszterelnököt gyalázhatják, Vonát nem

A miniszterelnököt gyalázhatják, Vonát nem

Ha aka­rom, vem­hes, ha aka­rom, nem.

Ha aka­rom, vem­hes, ha aka­rom, nem vem­hes. Úgy tűnik, hogy a ma­gyar bírák egy része si­ker­rel al­kal­mazza ezt a mon­dást ítél­ke­zési gya­kor­la­tá­ban.

Kocsis Máté: tegyék ingyenessé a zuglói parkolást a helyzet rendezéséig!

Kocsis Máté: tegyék ingyenessé a zuglói parkolást a helyzet rendezéséig!

Amíg egy "új, al­kal­mas pol­gár­mes­ter" nem ren­dezi a hely­ze­tet a ke­rü­let­ben.

A Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője kez­de­mé­nyezi, hogy tö­röl­jék el a zug­lói par­ko­lási dí­ja­kat addig, amíg a rend­szer ráfi­ze­té­se­sen mű­kö­dik és egy "új, al­kal­mas pol­gár­mes­ter" nem ren­dezi a hely­ze­tet a ke­rü­let­ben.

Megbukhat Sargentini hazugsággyűjteménye

Megbukhat Sargentini hazugsággyűjteménye

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont elem­zője sze­rint a Sar­gen­tini-je­len­tés "el­jo­gi­a­sí­tott po­li­ti­kai vita". Egy­sze­rűb­ben fo­gal­mazva: ha­zug­sá­gok­tól hem­zsegő bo­szor­kány­ül­dö­zés.

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont elem­zője sze­rint a Sar­gen­tini-je­len­tés "el­jo­gi­a­sí­tott po­li­ti­kai vita". Egy­sze­rűb­ben fo­gal­mazva: ha­zug­sá­gok­tól hem­zsegő bo­szor­kány­ül­dö­zés.

Alattomos volt, ahogy Brüsszel bevezette a migránskártyát

Alattomos volt, ahogy Brüsszel bevezette a migránskártyát

Fel­há­bo­rí­tó­nak ne­vezte Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő, hogy Brüs­szel si­ke­res prog­ram­ként be­szél a kár­tyák­ról.

Fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel si­ke­res prog­ram­ként be­szél a mig­ráns­kár­tyák­ról - mondta a kor­mány­szó­vivő.

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért.

Gyur­csányék és a szo­ci­a­lis­ták kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért, évekre be­fa­gyasz­tot­ták az eleve ala­csony bé­re­i­ket és több ezret még ut­cára is tet­tek kö­zü­lük.

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A brüsszeli bi­zott­ság nyi­lat­ko­zata sze­rint na­gyon si­ke­res a mig­ráns­kár­tya-prog­ram, sze­rin­tünk vi­szont meg kell szün­tetni azt.

Kovács Zoltán: Most már boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Kovács Zoltán: Boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Eu­rópa ha­tá­rait csak az lép­hesse át, aki­nek joga van arra - mondta Ko­vács Zol­tán, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ál­lam­tit­kára.

Felháborító MSZP-s rasszizmus a Facebookon

Felháborító MSZP-s rasszizmus a Facebookon

Ez­út­tal Kis­pes­ten mig­rán­soz­tak.

Úgy lát­szik, nem csak olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zó­ink­kal szem­ben en­ged­nek meg ma­guk­nak rasszista szö­ve­ge­ket né­mely MSZP-sek.

Undorító! Ököllel támadt egy hölgyre a miskolci ámokfutó

Undorító! Ököllel támadt egy hölgyre a miskolci ámokfutó

At­ro­ci­tás érte a Fi­desz egyik női szim­pa­ti­zán­sát dur­ván bán­tal­mazta egy férfi ked­den Mis­kol­con.

At­ro­ci­tás érte a Fi­desz egyik női szim­pa­ti­zán­sát ked­den Mis­kol­con, a na­gyob­bik kor­mány­párt tá­mo­ga­tó­ját dur­ván bán­tal­mazta egy férfi.

Elbukta a hőbörgő ellenzék az alkotmánybírósági ügyet

Elbukta a hőbörgő ellenzék az alkotmánybírósági ügyet

Egy­han­gúan ki­mond­ták: nem ál­la­pít­ható meg köz­jogi ér­vény­te­len­ség a munka tör­vény­köny­vé­nek mó­do­sí­tása kap­csán.

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

A be­ván­dor­lás je­len­tette koc­ká­za­tot to­vább sú­lyos­bítja az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­nak a mig­rá­ciós fo­lya­ma­tok ser­ken­té­sét célzó hoz­záál­lása és erő­tel­jes nyo­mása.

A bevándorlás a legfontosabb kérdés Európa számára

A bevándorlás a legfontosabb kérdés Európa számára

Ál­lan­dó­sulni fog a ve­szély, ha az EP-vá­lasz­tás után to­vábbra is a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal aka­rata ér­vé­nye­sül.

Ál­lan­dó­sulni fog a mig­rá­ció okozta ve­szély, ha az EP-vá­lasz­tás után to­vábbra is a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal aka­rata ér­vé­nye­sül.

Seregszemle, zászlóbontás: Orbán Viktor kampánynyitó videója

Seregszemle, zászlóbontás: Orbán Viktor kampánynyitó videója

A mi­nisz­ter­el­nök hét pont­ban fog­lalta össze, me­lyek a leg­fon­to­sabb te­en­dők.

A mi­nisz­ter­el­nök hét pont­ban fog­lalta össze, me­lyek a leg­fon­to­sabb te­en­dők.

Meg tudjuk védeni a migránsoktól az országhatárt

Meg tudjuk védeni a migránsoktól az országhatárt

Fo­ko­zódó mig­rá­ciós nyo­más.

Az egyre fo­ko­zódó mig­rá­ciós nyo­másra nem a meg­hát­rá­lás a vá­lasz, hanem a ha­tár­vé­de­lem erő­sí­tése és annak ki­mon­dása, hogy Eu­ró­pát meg kell vé­deni.

A Fidesz megkezdte uniós választási kampányát

A Fidesz megkezdte uniós választási kampányát

Meg­tar­totta az eu­ró­pai uniós vá­lasz­tásra prog­ra­mot hir­dető gyű­lé­sét a Fi­desz. A bu­da­pesti Bálna adott he­lyet az ese­mény­nek. A fel­szó­la­lá­sok­ból idé­zünk.

Az összeomlás felé tart az Európai Unió

Az összeomlás felé tart az Európai Unió

Orbán Ba­lázs, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség par­la­menti és stra­té­giai ál­lam­tit­kára sze­rint ez a jog­ál­la­mi­ság, az em­beri jogok és a de­mok­rá­cia el­vé­nek ab­szo­lu­ti­zá­lása, át­po­li­ti­zá­lása miatt van így.

Orbán Ba­lázs, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség par­la­menti és stra­té­giai ál­lam­tit­kára sze­rint je­len­leg az össze­om­lás irá­nyába halad az Eu­ró­pai Unió (EU) a jog­ál­la­mi­ság, az em­beri jogok és a de­mok­rá­cia el­vé­nek ab­szo­lu­ti­zá­lása, át­po­li­ti­zá­lása miatt.

A miniszterelnök beszédével kezdődik a Fidesz európai parlamenti kampánya

A miniszterelnök beszédével megkezdődik a Fidesz EP-kampánya

A Par­la­menti sza­lon című ren­dez­vé­nyen be­szé­det mond Orbán Vik­tor.

A Par­la­menti sza­lon című ren­dez­vé­nyen be­szé­det mond Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Az ellenzéket csak kampányban érdeklik a devizahitelesek

Az ellenzéket csak kampányban érdeklik a devizahitelesek

A se­gítő lé­pé­se­ket nem tá­mo­gat­ták.

A men­tő­in­téz­ke­dé­se­ket nem tá­mo­gat­ták - re­a­gált köz­le­mé­nyé­ben a Fi­desz-KDNP az MSZP-Pár­be­széd és a Job­bik nyi­lat­ko­za­tára.

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

Meg­szün­tetné a TEK-et.

A Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mondta el vé­le­mé­nyét töb­bek kö­zött arról, hogy Gyur­csány meg­szün­tetné a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pon­tot.

Szijjártó: A NATO-nak a déli határokra is figyelnie kell

Szijjártó: A NATO-nak a déli határokra is figyelnie kell

A NATO a tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ka­to­nai szö­vet­sége - han­goz­tatta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

A NATO a tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ka­to­nai szö­vet­sége - han­goz­tatta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter azon a ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­té­sen, ame­lyet a wa­shing­toni len­gyel nagy­kö­vet­ség ren­de­zett a NATO-bő­ví­tés ta­nul­sá­ga­i­ról és az észak-at­lanti szö­vet­ség jö­vő­jé­ről.

Mégis a Szeviép fizette Ujhelyi házfelújítását

Mégis a Szeviép fizette Ujhelyi házfelújítását

A Sze­viép volt ve­zér­igaz­ga­tója, Ba­ra­nyi Sán­dor egy in­ter­jú­ban azt ál­lí­totta, hogy az MSZP-s szö­regi há­zá­nak fel­újí­tá­sát, át­épí­té­sét "há­lá­ból" vé­gez­ték el.

Nem csil­la­po­dott a harci zaj Uj­he­lyi körül. Mi­u­tán a Sze­viép volt ve­zér­igaz­ga­tója, Ba­ra­nyi Sán­dor egy in­ter­jú­ban azt ál­lí­totta, hogy az MSZP-s szö­regi há­zá­nak fel­újí­tá­sát, át­épí­té­sét "há­lá­ból" vé­gez­ték el (vagyis in­gyen), és ezt a kép­vi­selő cá­folta, újabb for­du­la­tot vett a tör­té­net.

Gyurcsány a kutyapiszoktól jobban fél, mint a terrorsitáktól

Gyurcsány a kutyapiszoktól jobban fél, mint a terrorsitáktól

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb szük­ség van a ter­ror­ve­szély el­há­rí­tá­sára.

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb szük­ség van a ter­ror­ve­szély el­há­rí­tá­sára.

Nem adjuk át a határőrizetet a Frontexnek

Nem adjuk át a határőrizetet a Frontexnek

Me­gál­la­po­dás a fej­lesz­tés­ről.

Múlt hét csü­tör­tö­kön az Eu­ró­pai Unió társ­jog­al­kotó in­téz­mé­nyei meg­ál­la­pod­tak a közös határ- és part­vé­delmi ügy­nök­ség meg­erő­sí­té­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Gyurcsányék kémbotránya: így játszottak össze az oroszokkal

Gyurcsányék kémbotránya: így játszottak össze az oroszokkal

Tö­rölte az ügyész­ség a kém­ügy tit­ko­sí­tá­sát, ennek ered­mé­nye­ként a vád­irati tény­ál­lás ki­vo­na­tát köz­zé­tet­ték.

Káoszt és válságot ígért Gyurcsány

Káoszt és válságot ígért Gyurcsány

A Kúria is a Pes­tiS­rá­cok.hu ja­vára dön­tött a per­ben.

A Kúria is a Pes­tiS­rá­cok.hu ja­vára dön­tött abban a per­ben, ame­lyet Gyur­csány Fe­renc in­dí­tott a hír­por­tál ellen. A por­tál írása arról szólt, mi lenne, ha nem sze­rezne több­sé­get a Fi­desz-KDNP.

Novák Katalin: Követésre méltó a magyar támogatási modell

Novák Katalin: Követésre méltó a magyar támogatási modell

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai rend­szer vi­szo­nyí­tási ponttá, hi­vat­ko­zási alappá vált - mondta a te­rü­le­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Ujhelyi a házát mutogatja, a számlákat nem

Ujhelyi a házát mutogatja, a számlákat nem

El­fo­gad­ha­tat­lan, hogy Uj­he­lyi Ist­ván napok óta buj­kál a bot­rá­nyos ház­fel­újí­tá­sá­nak ügyé­ben.

A sze­gedi Fi­desz el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja, hogy Uj­he­lyi Ist­ván napok óta buj­kál a bot­rá­nyos ház­fel­újí­tá­sá­nak ügyé­ben.

Meg kell állítani a migránskaravánokat

Mindenáron meg kell állítani a migránskaravánokat

Az Eu­ró­pai Unió il­le­té­kes szer­vei lép­je­nek fel a mig­ráns­ka­ra­vá­nok ellen.

A ma­gyar kor­mány azt várja az Eu­ró­pai Unió il­le­té­kes szer­ve­i­től, hogy lép­je­nek fel a mig­ráns­ka­ra­vá­nok ellen, aka­dá­lyoz­zák meg, hogy el­in­dul­ja­nak.

Brüsszelnek fogalma sincs, kiket pénzel

Brüsszelnek fogalma sincs, kiket pénzel

Ho­gyan kap­ha­tott mig­ráns­kár­tyát a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott ter­ro­rista.

A Fi­desz sze­rint a brüsszeli bi­zott­ság­nak vá­la­szol­nia kell arra: ho­gyan kap­ha­tott mig­ráns­kár­tyát a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott szír ter­ro­ris­ta­ve­zér, Ha­szan F. Ha­lász János is erre kí­ván­csi.

Tarlós: Karácsony esetében vége van a légvárépítésnek

Tarlós: Karácsony esetében vége van a légvárépítésnek

Zugló pol­gár­mes­tere nem az a po­li­ti­kus, aki­nek a köz­vé­le­mény előtt fel akar­ták tün­tetni.

Zugló pol­gár­mes­tere nem az a po­li­ti­kus, aki­nek a köz­vé­le­mény előtt fel akar­ták tün­tetni.

Bicskanyitogató huligánok a Jobbikban

Bicskanyitogató huligánok a Jobbikban

Az Origo.hu bir­to­kukba ke­rült a Job­bik 2012. no­vem­ber 7.-i ülé­sé­nek hang­anyaga. Az eddig kö­zölt rész­le­tek után most Szil­ágyi György és Egyed Zsolt "gon­do­la­tait" tol­má­csolta a hír­por­tál.

Az Origo.hu bir­to­kukba ke­rült a Job­bik 2012-es ülé­sé­nek hang­anyaga. Most Szil­ágyi György és Egyed Zsolt "gon­do­la­tait" tol­má­csolta a hír­por­tál.

Gyáva és alattomos Manfred Weber kampánya

Gyáva és alattomos Manfred Weber kampánya

Nem az első al­ka­lom: az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje úgy pró­bál bal­li­be­rá­lis tá­mo­ga­tó­kat sze­rezni, hogy a Fi­deszbe pró­bál rug­dosni.

Nem az első al­ka­lom: az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje úgy pró­bál bal­li­be­rá­lis tá­mo­ga­tó­kat sze­rezni eset­le­ges meg­vá­lasz­tá­sá­hoz, hogy a Fi­deszbe pró­bál rug­dosni. Bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sa­kor ezt nem merte meg­tenni. A jel­lem­gyen­ge­sége nem is kér­dé­ses.

Brüsszel beismerte, valóban kapott migránskártyát a szír terrorista

Brüsszel beismerte, valóban kapott migránskártyát a szír terrorista

Va­ló­ban ka­pott pénz­zel fel­töl­tött kár­tyát a szír ter­ro­rista.

Va­ló­ban ka­pott pénz­zel fel­töl­tött kár­tyát a szír ter­ro­rista - je­len­tette ki Dö­mö­tör Csaba.

Panaszkodik, duzzog, könnyezik

Panaszkodik, duzzog, könnyezik Karácsony Gergely

A ke­rü­leti ve­ze­tői al­kal­mas­sága is kér­dé­ses.

Tar­lós Ist­ván sze­rint Ka­rá­csony Ger­gely­nek a zug­lói par­ko­lási ügy­ben foly­ta­tott vi­sel­ke­dése még a ke­rü­leti ve­ze­tői al­kal­mas­sá­gát is meg­kér­dő­je­lezi.

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

A mig­rán­sok­nak adnák a pénzt.

A ma­gyar csa­lá­dok­tól el­ven­nék és mig­rán­sok­nak adnák a tá­mo­ga­tá­so­kat a DK-s po­li­ti­ku­sok - mondta Zsig­mond Barna Pál, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Szijjártó Péter: Donald Trump példája fontos útmutatást ad nekünk

Szijjártó Péter: Donald Trump példája fontos útmutatást ad nekünk

Vi­lág­mé­retű li­be­rá­lis ál­hír­gyá­rak mű­köd­nek, ame­lyek vi­lág­mé­retű ha­zug­sá­go­kat ter­jesz­te­nek.

Vi­lág­mé­retű li­be­rá­lis ál­hír­gyá­rak mű­köd­nek, ame­lyek vi­lág­mé­retű ha­zug­sá­go­kat ter­jesz­te­nek, s úgy tá­mad­nak meg em­be­re­ket min­den alap nél­kül, hogy azt igaz­ság­nak ál­lít­ják be - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Nesze neked Szombathely, lesznek migránsaitok

Nesze neked Szombathely, lesznek migránsaitok

Amint dön­tési hely­zetbe kerül a be­ván­dor­lás­párti el­len­zék, azon­nal ne­ki­lát a mig­rá­ció szer­ve­zé­sé­nek - mondta Hende Csaba.

A Szom­bat­he­lyen tör­tén­tek is azt mu­tat­ják, hogy amint dön­tési hely­zetbe kerül a be­ván­dor­lás­párti el­len­zék, azon­nal ne­ki­lát a mig­rá­ció szer­ve­zé­sé­nek - mondta Hende Csaba. A fi­de­szes or­szág­gyű­lési kép­vi­selő saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón re­a­gált a szom­bat­he­lyi köz­gyű­lés előző napi ülé­sére.

Példátlan a magyar családtámogatási rendszer

Példátlan Európában a magyar családtámogatási rendszer

A 2010 óta ho­zott csa­lád­ügyi tör­vé­nye­ket az Or­szág­gyű­lés szo­ci­a­lista frak­ci­ója nem sza­vazta meg.

A 2010 óta ho­zott csa­lád­ügyi tör­vé­nye­ket a szo­ci­a­lis­ták nem sza­vaz­ták meg.

Gyurcsányné megint Európai Egyesült Államokat vizionált

Gyurcsányné megint Európai Egyesült Államokat vizionált

A DK eu­ró­pai mul­ti­a­dót ja­va­sol.

Dob­rev Klára, a DK lis­ta­ve­ze­tője saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján arról be­szélt, hogy az Eu­ró­pai Par­la­ment sze­rint Ma­gyar­or­szág az adó­el­ke­rülő mul­tik pa­ra­di­csoma.

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Nem hajtjuk végre a migrációs csomagot

Szijjártó: Nem hajtjuk végre a migrációs csomagot

Az ENSZ glo­bá­lis cso­mag­já­nak egyet­len pont­ját sem hajt­juk végre.

Da­cára min­den nyo­más­gya­kor­lás­nak, Ma­gyar­or­szág az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­nak egyet­len pont­ját sem hajtja végre.

Gulyás Gergely: Megpróbálják ránk erőltetni az ENSZ csomagot

Megpróbálják ránk erőltetni az ENSZ csomagot

A mig­rá­ció nem oldja meg a mun­ka­erő után­pót­lá­sát, és a de­mo­gráfiai ba­jo­kat sem, ezzel szem­ben Ma­gyar­or­szág a sta­bil csa­lád­po­li­ti­kára épít.

Hegedűsné: Egyik zsidó ajnározza a másikat

Hegedűsné: Egyik zsidó ajnározza a másikat

Újabb hang­fel­vé­tel szol­gál bi­zo­nyí­té­kul arra, hogy a Job­bik egy­ér­tel­műen an­ti­sze­mita párt. Az Origo bir­to­kába ju­tott a Job­bik egyik frak­ció­ülé­sé­nek tel­jes hang­anyaga.

Újabb hang­fel­vé­tel szol­gál bi­zo­nyí­té­kul arra, hogy a Job­bik egy­ér­tel­műen an­ti­sze­mita párt. Az Origo bir­to­kába ju­tott egyik frak­ció­ülés tel­jes hang­anyaga.

Orbán Viktor: Egy új Európa megépítéséhez kell hozzáfogni, új kezdetre van szükség

Orbán Viktor: Egy új Európa megépítéséhez kell hozzáfogni

A brüsszeli bü­rok­rata elit el­vesz­tette a kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Vizsgálja a TEK az őrizetbe vett szír terrorista európai tevékenységét

A TEK vizsgálódik a szír terrorista ügyében

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont vizs­gálja a ter­ro­riz­mus miatt pén­te­ken őri­zetbe vett szí­riai ál­lam­pol­gár eu­ró­pai te­vé­keny­sé­gét és kap­cso­lat­rend­sze­rét.

Megint dühödten támad minket a LIBE bizottság

Megint dühödten támad minket a LIBE bizottság

Azért szer­vez­tek meg­hall­ga­tást, hogy a hetes cik­kely sze­rinti el­já­rást to­vábbra is fenn kell-e tar­tani.

Azért szer­vez­tek meg­hall­ga­tást, hogy a hetes cik­kely sze­rinti el­já­rást to­vábbra is fenn kell-e tar­tani Ma­gyar­orszég ellen..

Megrémültek a németek, átírták a szavazást

Megrémültek a németek, átírták a szavazást

Az utolsó pil­la­nat­ban vál­toz­tat­ták meg a nép­párti kép­vi­se­lők, hogy miről sza­vaz­za­nak teg­nap.

A több­órás ülés köz­ben a német nép­pár­tiak meg­tud­ták, hogy Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nél ott a már alá­írt ki­lépő nyi­lat­ko­zat.

A Fidesz felfüggeszti munkáját a Néppártban

A Fidesz felfüggeszti munkáját a Néppártban

A Fi­desz ellen in­dí­tott tá­ma­dás ered­mé­nye, hogy a ma­gyar kon­zer­va­tív párt fel­füg­geszti mű­kö­dé­sét a Nép­párt­ban.

Nem zárják ki, nem függesztik fel a Fideszt

Nem zárják ki, nem függesztik fel a Fideszt

Nem zár­ják ki a Fi­deszt és nem is füg­gesz­tik fel a nép­párti tag­sá­gát.

Több mint három órás ta­nács­ko­zás után a Fi­desz úgy dön­tött, hogy ön­ként fel­füg­geszti rész­vé­te­lét a Nép­párt mun­ká­já­ban egy ideig.

Öngyilkosságtól mentette meg a Fidesz a Néppártot

Öngyilkosságtól mentette meg a Fidesz a Néppártot

Szak­ér­tők sze­rint győ­zel­met ara­tott a Fi­desz az Eu­ró­pai Nép­párt szer­dai ülé­sén.

Szak­ér­tők sze­rint győ­zel­met ara­tott a Fi­desz az Eu­ró­pai Nép­párt szer­dai ülé­sén. A párt li­be­rá­li­sai, és a nekik resz­ketve meg­fe­lelni pró­báló, a saj­tó­tá­ma­dá­sok­tól ret­tegő "társ­uta­saik" arra ké­szül­tek, hogy el­tá­vo­lít­sák a Fi­deszt a kon­zer­va­tív­nak mon­dott cso­por­to­su­lás­ból, igye­ke­ze­tük azon­ban ku­darcba ful­ladt.

Ha felfüggesztik, a Fidesz azonnal kilép

Ha felfüggesztik, a Fidesz azonnal kilép a Néppártból

A Fi­desz akkor tud az Eu­ró­pai Nép­párt­ban ma­radni, ha sem a párt ki­zá­rá­sára, sem tag­sá­gá­nak fel­füg­gesz­té­sére sem kerül sor.

A Fi­desz akkor tud az Eu­ró­pai Nép­párt­ban ma­radni, ha szer­dán nem csu­pán a párt ki­zá­rá­sára, de tag­sá­gá­nak fel­füg­gesz­té­sére sem kerül sor.

Alattomos tervet készít az uniós szervezet

Alattomos tervet készít az uniós szervezet

itkos do­ku­men­tum bi­zo­nyítja.

Tit­kos do­ku­men­tum­ban akar­ják meg­szer­vezni a mig­rá­ciót, és egy tit­kos do­ku­men­tum bi­zo­nyítja be, hogy ko­ráb­ban a ha­zud­tak. A ter­ve­ket a jogi szol­gá­lat ké­szíti.

Hazugság, hogy elmúlt a migránsválság

Hazugság, hogy elmúlt a migránsválság

Av­ram­o­pu­losz a sző­nyeg alá akarja sö­pörni a prob­lé­mát.

A sző­nyeg alá akarja se­perni a mig­rá­ció prob­lé­má­ját Di­mi­t­risz Av­ram­o­pu­losz, a mig­rá­ciós po­li­ti­káért és uniós bel­ügye­kért fe­le­lős biz­tos.

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

Volner: A Jobbik egy náci párt

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi Már­ton - mondta a Job­bik frak­ció­ve­ze­tője az Or­szág­gyű­lés hét­fői ülés­nap­ján.

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi Már­ton - mondta a Job­bik frak­ció­ve­ze­tője a Pes­tiS­rá­cok.hu ri­por­te­ré­nek, aki azt tu­da­kolta a po­li­ti­kus­tól, hogy vál­lalja-e még azo­kat a ko­rábbi nyil­vá­nos ki­je­len­té­seit, ame­lyek egyi­ké­ben arról be­szélt hall­ga­tó­sá­gá­nak, hogy a ho­lo­kauszt az egy in­du­la­to­kat ki­váltó ál­lat­faj.

Erre készül a Fidesz a szerdai néppárti közgyűlésen

Erre készül a Fidesz a szerdai néppárti közgyűlésen

A Fi­desz egy erős, egy­sé­ges, ke­resz­tény­de­mok­rata, a be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot (EPP) sze­retne.

A Fi­desz egy erős, egy­sé­ges, ke­resz­tény­de­mok­rata, a be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot (EPP) sze­retne, és amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni.

Sorosista lett a gödöllői polgármester

Sorosista lett a gödöllői polgármester

Gé­mesi György, az Új Kez­det nevű párt ve­ze­tője el­is­merte, hogy feb­ruár 8-án, Baszk­föld leg­né­pe­sebb vá­ro­sá­ban, Bil­ba­ó­ban csat­la­koz­tak az eu­ró­pai li­be­rá­lis frak­ci­ó­hoz tar­tozó párt­csa­lád­hoz.

Gé­mesi György, az Új Kez­det nevű párt ve­ze­tője el­is­merte, hogy feb­ruár 8-án, Bil­ba­ó­ban csat­la­koz­tak az eu­ró­pai li­be­rá­lis frak­ci­ó­hoz tar­tozó párt­csa­lád­hoz.

Erős, egységes Néppártot akarunk

Erős, egységes Néppártot akarunk

Amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni a Fi­desz.

A Fi­desz egy erős, egy­sé­ges, ke­resz­tény­de­mok­rata, a be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot (EPP) sze­retne, és amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni.

Szijjártó: Brüsszel eddigi legsúlyosabb hazugsága

Szijjártó: Brüsszel eddigi legsúlyosabb hazugsága

Kéz­zel­fog­ható bi­zo­nyí­té­kok van­nak.

Kéz­zel­fog­ható bi­zo­nyí­ték van arra, hogy van­nak olyan el­kö­te­le­zett párt­fo­gói az ENSZ mig­rá­ciós cso­mag­já­nak, akik azt jo­gi­lag kö­te­le­zővé akar­ják tenni.

A Mazsihisz elfogadhatatlannak tartja Gyöngyösi Márton zsidózását

A Mazsihisz elfogadhatatlannak tartja Gyöngyösi Márton zsidózását

Kü­lö­nö­sen fájó, ha Gyön­gyösi Már­to­né­hoz ha­sonló ki­je­len­té­sek a ma­gyar nyil­vá­nos­ság­ban hang­za­nak el.

Választási csalás miatt veszhet a jobbikos mentelmi joga

Választási csalás miatt veszhet a jobbikos mentelmi joga

A kép­vi­se­lők ma dönt­het­nek a job­bi­kos Far­kas Ger­gely men­telmi jo­gá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről.

A kép­vi­se­lők ma dönt­het­nek a job­bi­kos Far­kas Ger­gely men­telmi jo­gá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről.

A TEK résztvesz az új-zélandi elkövetővel kapcsolatos vizsgálatban

A TEK együttműködik az új-zélandi elkövetővel kapcsolatos vizsgálatban

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont együtt­mű­kö­dik az érin­tett or­szá­gok part­ner szol­gá­la­ta­i­val.

Meg lehet torpedózni a migrációs alap emelését

Meg lehet torpedózni a migrációs alap emelését

Az Eu­ró­pai Ta­nács te­heti meg.

Az Eu­ró­pai Ta­nács meg­aka­dá­lyoz­hatja, hogy há­rom­szo­ro­sára emel­jék a mig­rá­ciós alap ke­ret­össze­gét - mondta Janik Sza­bolcs.

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik kép­vi­se­lője, mert rá nézve ter­helő do­ku­men­tu­mo­kat mu­tat­tak be.

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik kép­vi­se­lője, mi­u­tán az Echo TV In­for­má­tor című mű­sora rá nézve ter­helő ügy­védi do­ku­men­tu­mo­kat mu­ta­tott be.

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Sem a ma­gyar kor­mány, sem a Fi­desz nem köt komp­ro­misszu­mot a mig­rá­ció ügyé­ben, il­letve Eu­rópa és az eu­ró­pai ke­resz­tény kul­túra meg­vé­dé­sé­nek kér­dé­sé­ben.

Sem a ma­gyar kor­mány, sem a Fi­desz nem köt komp­ro­misszu­mot a mig­rá­ció ügyé­ben, il­letve Eu­rópa és az eu­ró­pai ke­resz­tény kul­túra meg­vé­dé­sé­nek kér­dé­sé­ben.

Megint lelepleződött egy brüsszeli hazugság

Megint lelepleződött egy brüsszeli hazugság

Brüs­szel to­vábbi pénz­ügyi tá­mo­ga­tást nyúj­tana a mig­rán­sok in­teg­rá­lá­sá­hoz.

Brüs­szel to­vábbi pénz­ügyi tá­mo­ga­tást nyúj­tana a mig­rán­sok in­teg­rá­lá­sá­hoz. A most el­fo­ga­dott eu­ró­pai par­la­menti ha­tá­ro­zat a mig­rá­ciót tá­mo­gatja.

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

A rend­őr­ség új in­for­má­ci­ó­val szol­gált a vét­kes so­főr­rel kap­cso­lat­ban.

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let in­té­zett azok­hoz a nép­párti ve­ze­tők­höz, akik kez­de­mé­nyez­ték a Fi­desz ki­zá­rá­sát az EPP-ből..

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let in­té­zett azok­hoz a nép­párti ve­ze­tők­höz, akik kez­de­mé­nyez­ték a Fi­desz ki­zá­rá­sát az EPP-ből. Írá­sá­ban a Fi­desz el­nöke bo­csá­na­tot kér "a tá­madó nyel­ve­ze­tért", de fenn­tartja po­li­ti­kai ál­lás­pont­ját - ér­te­sült a Re­u­ters.

A Fidesz kizárásának terve Brüsszel bosszúja

Brüsszel bosszúja a Fidesz kizárásának terve

Brüs­szel nem tá­mo­gatja a ma­gyar kor­mányt Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­já­nak meg­vé­dé­sé­ben.

Brüs­szel nem tá­mo­gatja a ma­gyar kor­mányt Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­já­nak meg­vé­dé­sé­ben, a ma­gyar csa­lá­dok mel­letti ki­ál­lás­ban.

Gyöngyösi Márton zsidóellenességét újabb felvétel bizonyítja

Gyöngyösi Márton zsidóellenességét újabb felvétel bizonyítja

Las­san meg­szo­kottá válik, hogy a Job­bik "front­em­be­re­i­ről" na­ponta ke­rül­nek elő an­ti­sze­mi­tiz­mu­suk bi­zo­nyí­té­kai.

Ellenzéki pásztorórára készül a horrorkoalíció, lesz Unicum is

Ellenzéki pásztorórára készül a horrorkoalíció, lesz Unicum is

A gyer­mek­vál­la­lás tá­mo­ga­tá­sá­ról és az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás­ról volt szó hét­főn na­pi­rend előtt az Or­szág­gyű­lés­ben.

Magyarország érdeke a NATO-tagság megőrzése

Magyarország érdeke a NATO-tagság megőrzése

A NATO-nak nél­kü­löz­he­tet­len sze­repe van a vi­lág­po­li­ti­kai egyen­sú­lyok fenn­tar­tá­sá­ban, egyre több és egyre sú­lyo­sabb ki­hí­vá­sok­kal kell szem­be­néz­nie.

A NATO-nak nél­kü­löz­he­tet­len sze­repe van a vi­lág­po­li­ti­kai egyen­sú­lyok fenn­tar­tá­sá­ban, egyre több és egyre sú­lyo­sabb ki­hí­vá­sok­kal kell szem­be­néz­nie, ezért élő szö­vet­ség­ként kell meg­őriz­nünk - mondta Kövér László, az Or­szág­gyű­lés el­nöke szer­dán az Or­szág­ház­ban.