POLITIK

HARCÉL

Karácsonynak gőze sincs arról, mit csinál a saját stábja

Karácsonynak gőze sincs arról, mit csinál a saját stábja

Meg­lepő ma­gya­ráz­ko­dásba kez­dett.

Ka­rá­csony Ger­gely meg­lepő ma­gya­ráz­ko­dásba kez­dett, mi­u­tán ki­de­rült, hogy a csa­pata hamis te­le­fo­nok­kal kam­pá­nyolt mel­lette az el­len­zéki roncs­der­bin.

Jó hír: Weber és Timmermans elbukott

Jó hír: Weber és Timmermans elbukott

Weber és Tim­mer­mans el­buk­tak és ez jó hír Ma­gyar­or­szág szá­mára.

Weber és Tim­mer­mans el­buk­tak és ez jó hír Ma­gyar­or­szág szá­mára - hang­sú­lyozta Ko­csis Máté az or­szág­gyű­lés­ben, hét­fői na­pi­rend előtti fel­szó­la­lá­sá­ban.

Gyurcsányék veszélyeztetnék a magyar családok biztonságát

Gyurcsányék veszélyeztetnék a magyar családok biztonságát

A gaz­da­ság és a csa­lá­dok to­vábbi nö­ve­ke­dé­sé­nek alapja a biz­ton­ság.

A Fi­desz úgy gon­dolja, hogy a gaz­da­ság és a csa­lá­dok to­vábbi nö­ve­ke­dé­sé­nek alapja a biz­ton­ság.

Közröhej! Önmagától lopott az MSZP elnöke

Közröhej! Önmagától lopott az MSZP elnöke

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban osz­tott meg egy ér­de­kes fel­vé­telt Ko­csis Máté.

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban osz­tott meg egy ér­de­kes fel­vé­telt Ko­csis Máté, a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője. Tóth Ber­ta­lan újra el­mondta két évvel ez­előtti be­szé­dét, azaz ön­ma­gá­tól pla­gi­zált.

Brüsszel tovább asszisztál a Soros-tervhez

Brüsszel tovább asszisztál a Soros-tervhez

Soros György Ma­gyar­or­szágra akarja kény­sze­rí­teni a be­ván­dor­lást! - hang­sú­lyozta Ha­lász János keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Hidvéghi: Vonják vissza a migránsvízum tervét

Hidvéghi: Vonják vissza a migránsvízum tervét

Arra kap­tak fel­ha­tal­ma­zást a ma­gyar vá­lasz­tók­tól, hogy min­dent meg­te­gye­nek a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sáért.

Arra kap­tak fel­ha­tal­ma­zást, hogy min­dent meg­te­gye­nek a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sáért.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A Momentum visszatérne a kommunizmusba

A Momentum visszatérne a kommunizmusba

A párt köz­zé­tette ter­veit a fő­vá­rosi "la­kás­gon­dok" meg­ol­dá­sára. A prog­ram 4. pontja sze­rint el kel­lene venni a fi­de­sze­sek­től a bér­la­ká­so­kat.

A párt köz­zé­tette ter­veit a fő­vá­rosi "la­kás­gon­dok" meg­ol­dá­sára. A négy­pon­tos prog­ram 4. pontja sze­rint el kel­lene venni a fi­de­sze­sek­től a bér­la­ká­so­kat, mert sze­rin­tük fil­lé­re­ket fi­zet­nek lakói. A po­li­ti­kai alapú ül­dö­zés öt­lete igen­csak ha­son­lít a Rá­kosi-féle meg­ol­dásra. Erről ír a 888.hu.

Szijjártó Péter: Weber és Timmermans nem felel meg a magyarok elvárásainak

Weber és Timmermans nem felel meg a magyarok elvárásainak

Olyan je­löl­tet tá­mo­ga­tunk, aki tisz­te­let­ben tartja az eu­ró­pai nem­ze­te­ket.

Olyan je­löl­tet tá­mo­ga­tunk, aki tisz­te­let­ben tartja az eu­ró­pai nem­ze­te­ket.

Migránsinváziót akar a brüsszeli bürokrácia

Migránsinváziót akar a brüsszeli bürokrácia

Brüs­szel to­vábbra is ránk akarja kény­sze­rí­teni be­te­le­pí­tési kvó­tát.

A Fi­desz ál­lás­pontja sze­rint fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel to­vábbra is ránk akarja kény­sze­rí­teni be­te­le­pí­tési kvó­tát - szö­gezte le Dunai Mó­nika pén­teki saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Orbán Viktor: Timmermans és Weber elbukott

Orbán Viktor: Timmermans és Weber elbukott

Nyi­lat­ko­zott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Brüsszel­ben zajló tár­gya­lá­sok­ról és arról, miért nem fo­gadta el ha­zánk a 2050-re szóló klíma meg­ál­la­po­dást.

Az uniós csúcson is egységesek a V4-ek

Az uniós csúcson is egységesek a V4-ek

A Vi­seg­rádi Né­gyek­nek sok­kal ha­tá­ro­zot­tabb és egy­sé­ge­sebb ál­lás­pontja van most, mint öt éve - emelte ki a kor­mány­szó­vivő az M1 ak­tu­á­lis csa­torna csü­tör­tök esti mű­so­rá­ban.

A Vi­seg­rádi Né­gyek­nek sok­kal ha­tá­ro­zot­tabb és egy­sé­ge­sebb ál­lás­pontja van most, mint öt éve - emelte ki a kor­mány­szó­vivő az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

Soros álciviljei gyűjtik a személyes adatokat

Soros álciviljei gyűjtik a személyes adatokat

A be­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­to­kat a Soros-bi­ro­da­lom tagja ke­zeli.

Az el­len­zéki elő­vá­lasz­tási bo­hó­zat során be­gyűj­tött sze­mé­lyes ada­to­kat egy olyan cégre bíz­ták a pár­tok, amely a hazai Soros-bi­ro­da­lom jól be­ágya­zott tagja - írja az Origo.

Durván támadják a családot és a házasságot a nemzetközi médiában

Durván támadják a családot és a házasságot

Nem mind­egy, hogy a fi­a­ta­lok­nak mi­lyen csa­lád­ké­pet köz­ve­tít a média, mi­lyen ér­té­kek­kel ta­lál­koz­nak, a csa­ládi éle­tet mi­lyen for­má­ban mu­tat­ják meg nekik.

Migránsokat fogadna be a momentumos főpolgármester-jelölt

Migránsokat fogadna be a momentumos főpolgármester-jelölt

Ker­pel-Fro­nius Gábor be­fo­gadná a mig­rán­so­kat. Kö­zös­ségi média be­jegy­zé­se­i­ben fej­tette ki kri­ti­ká­ját a kor­mány mig­rá­ciós po­li­ti­ká­já­ról.

Ker­pel-Fro­nius Gábor, a Mo­men­tum fő­pol­gár­mes­ter-je­löltje is be­fo­gadná a mig­rán­so­kat. A po­li­ti­kus kö­zös­ségi média be­jegy­zé­se­i­ben fej­tette ki kri­ti­ká­ját a kor­mány mig­rá­ciós po­li­ti­ká­já­ról, mi­u­tán a kor­mány be­je­len­tette a déli ha­tár­ke­rí­tés meg­épí­té­sét.

Orbán Viktor a Jobbik és a Gyurcsány-párti képviselőt is leoltotta

Orbán Viktor a Jobbik és a Gyurcsány-párti képviselőt is leoltotta

Több kép­vi­se­lői kér­désre is vá­la­szolt Orbán Vik­tor az Or­szág­gyű­lés­ben az azon­nali kér­dé­sek órá­já­ban.

Több kép­vi­se­lői kér­désre is vá­la­szolt Orbán Vik­tor az Or­szág­gyű­lés­ben az azon­nali kér­dé­sek órá­já­ban. A Job­bik és a DK is kér­de­zett, a vá­laszt nem tet­ték zsebre.

Gyurcsányék parancsolnak Kálmán Olgának

Gyurcsányék parancsolnak Kálmán Olgának

Az el­len­zéki új­ság­írók eddig csak a hát­tér­ből szer­vez­ték ai po­li­ti­kát, most már a DK elő­térbe is tolta né­há­nyu­kat.

Az el­len­zéki új­ság­írók eddig csak a hát­tér­ből szer­vez­ték ai po­li­ti­kát, most már a DK elő­térbe is tolta né­há­nyu­kat.

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

Brüs­szel to­vábbra is tíz­ez­res nagy­ság­rend­ben osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat.

Gyurcsányék mindig csak elvettek a családoktól

Gyurcsányék mindig csak elvettek a családoktól

A Med­gyessy-, majd a Gyur­csány-kor­mány min­den csa­ládi ked­vez­ményt fel­szá­molt, el­len­zék­ben egy csa­lád­tá­mo­ga­tási meg­ol­dást sem sza­va­zott meg.

Orbán Viktor: Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első

Orbán Viktor: Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első

A csü­tör­töki bu­da­pesti V4-es ta­lál­kozó és egyez­te­tés sze­mé­lyi kér­dé­sek­ben és a kö­vet­kező 5 éves uniós alap­el­vek­ben is meg­ál­la­po­dást ho­zott.

Szijjártó: Tiszteletlenek a nyugatiak Közép-Európával

Szijjártó: Tiszteletlenek a nyugatiak Közép-Európával

Az EU sze­gé­nyebb és ke­vésbé ver­seny­ké­pes lenne, ha nem vette volna fel a közép-eu­ró­pai or­szá­go­kat.

Kovács Zoltán: Az Uniónak meg kell állítania a migrációt

Kovács Zoltán: Az Uniónak meg kell állítania a migrációt

Cél a nem­zeti ha­tás­kör meg­őr­zése a mig­rá­ció ügyé­ben és a ke­resz­tény kul­túra vé­delme is

Cél a nem­zeti ha­tás­kör meg­őr­zése a mig­rá­ció ügyé­ben, a nem­zeti szu­ve­re­ni­tás és a ke­resz­tény kul­túra vé­delme is

Úzvölgyi támadás: az erőszaktevők helyett az áldozatokat büntetik

Az erőszaktevők helyett az áldozatokat büntetik

Az úz­völ­gyi te­me­tő­ben tom­boló ro­má­no­kat nem bánt­ják, a Ko­vászna me­gyei ön­kor­mány­zat ma­gyar al­el­nö­két vi­szont meg­bír­sá­golta a csend­őr­ség.

A momentumos szerint a magyarok provinciális hőbörgök

A momentumos szerint a magyarok provinciális hőbörgök

A Mo­men­tum fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­jé­ről nem­ré­gi­ben de­rült ki, hogy agy­ha­lott­nak tartja Ma­gyar­or­szá­got, Nem egy­szeri bot­lás volt a ma­gya­rok sér­te­ge­tése.

Férgeknek nevezte ellenfeleit az esztergomi ellenzéki jelölt

Férgeknek nevezte ellenfeleit az esztergomi ellenzéki jelölt

Cse­rép János mi­nő­sít­he­tet­len módon nyi­lat­ko­zott a kon­zer­va­tív ol­dal­ról.

Cse­rép János volt mo­men­tu­mos mi­nő­sít­he­tet­len módon nyi­lat­ko­zott a kon­zer­va­tív ol­dal­ról.

Soros kegyeltjei megint hazudtak a magyar médiáról

Soros kegyeltjei megint hazudtak a magyar médiáról

Ko­vács Zol­tán ál­lam­tit­kár vissza­uta­sí­totta a ma­gyar mé­dia­vi­szo­nyo­kat érintő bí­rá­la­to­kat.

A nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár vissza­uta­sí­totta a ma­gyar mé­dia­vi­szo­nyo­kat érintő bí­rá­la­to­kat.

Romániai bocsánatkérés az úzvölgyi támadás miatt

Romániai bocsánatkérés az úzvölgyi támadás miatt

Román-ma­gyar szo­li­da­ri­tási me­ne­tet szer­vez­tek szom­bat este Ko­lozs­vá­ron az úz­völ­gyi in­ci­den­sek miatt.

Hidvéghi elmondta, mit lép Brüsszelben a Fidesz

Hidvéghi elmondta, mit lép Brüsszelben a Fidesz

A Fi­desz dön­tése lesz, hogy az Eu­ró­pai Nép­párt­ban látja a leg­ha­té­ko­nyabb­nak po­li­ti­kája kép­vi­se­le­tét vagy más ke­re­tek kö­zött.

Szijjártó: Az úzvölgyi temetőt úgy kell helyreállítani, ahogy volt

Szijjártó: Az úzvölgyi temetőt úgy kell helyreállítani, ahogy volt

A ke­gye­let­sér­tés és a sír­gya­lá­zás fel­szá­mo­lá­sát vár­juk el a ro­má­nok­tól.

Az úz­völ­gyi ka­to­na­te­mető ere­deti ál­la­po­tá­nak hely­re­ál­lí­tá­sát, a ke­gye­let­sér­tés és a sír­gya­lá­zás fel­szá­mo­lá­sát várja el a ma­gyar kor­mány a román ha­tó­sá­gok­tól.

Migránskártyák tízezreit osztotta ki Brüsszel

Migránskártyák tízezreit osztotta ki Brüsszel

Brüs­szel még min­dig tíz­ez­rek­nek osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat - mondta Zsig­mond Barna Pál.

Brüs­szel még min­dig tíz­ez­rek­nek osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat - mondta Zsig­mond Barna Pál, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője szom­ba­ton.

Zugló romokban, Karácsony játszva tanulhat várost építeni

Zugló romokban, Karácsony játszva tanulhat várost építeni

A Fi­de­li­tas egy vá­ros­építő szá­mí­tó­gé­pes já­té­kot vitt Ka­rá­csony Ger­gely­nek, hogy azon gya­ko­rol­jon.

Pofátlanul hazudik a román polgármester

Pofátlanul hazudik a román polgármester

A szé­ke­lyek meg­tá­ma­dása Cons­tan­tin Toma sze­rint nem is tör­tént meg.

A teg­napi, vér­lá­zító úz­völ­gyi román tá­ma­dás, a ma­gyar hon­véd­sí­rok te­me­tő­jé­nek meg­gya­lá­zása, az élő­lán­cot al­kotó szé­ke­lyek meg­tá­ma­dása Dor­mán­falva román pol­gár­mes­tere sze­rint nem is tör­tént meg.

Megint Fidesz szavazókat gyalázott a momentumos

Megint Fidesz szavazókat gyalázott a momentumos

A Mo­men­tum fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­jé­nek, a "szolíd csa­lád­apá­nak" újabb vál­lal­ha­tat­lan vé­le­mé­nyét hozta nyil­vá­nos­ságra a Hír tv.

A Mo­men­tum fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­jé­nek, a "szolíd csa­lád­apá­nak" újabb vál­lal­ha­tat­lan vé­le­mé­nyét hozta nyil­vá­nos­ságra a Hír tv. Az agy­ha­lott­azó je­lölt a Fi­desz sza­va­zóit ne­vezte dro­i­dok­nak egy ta­valy már­ci­usi Fa­ce­book-be­jegy­zé­sé­ben.

Durvul az úzvölgyi helyzet, példátlan dolog történt

Durvul az úzvölgyi helyzet, példátlan dolog történt

A román nagy­kö­vet a dip­lo­má­ci­á­ban pél­dát­lan módon meg­ta­gadta a pár­be­szé­det.

Be­ké­ret­ték a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umba az úz­völ­gyi ese­mé­nyek miatt a bu­da­pesti román nagy­kö­ve­tet, de ő a dip­lo­má­ci­á­ban pél­dát­lan módon meg­ta­gadta a pár­be­szé­det.

Tagadják, hogy a Viking Sigyn kapitánya okozott balesetet Hollandiában

Tagadják, hogy a Viking Sigyn kapitánya okozott balesetet Hollandiában

A Vi­king Cru­i­ses ha­jó­zási vál­la­lat szó­vi­vője nyi­lat­ko­zott az eset­ről.

A Vi­king Cru­i­ses ha­jó­zási vál­la­lat szó­vi­vője nyi­lat­ko­zott az eset­ről.

Nyáron újabb migránshullámok várhatók

Nyáron újabb migránshullámok várhatók

Fel­erő­sö­dött az il­le­gá­lis mig­rá­ció.

Fel­erő­sö­dött az il­le­gá­lis mig­rá­ció a bal­káni út­vo­na­lon, je­len­leg két­száz körül van a ma­gyar-szerb ha­tá­ron he­tente el­fo­got­tak száma.

Gyurcsányék 10 országrontó főbűne

Gyurcsányék 10 országrontó főbűne

A Gyur­csány-csa­lád egy­szer már tönk­re­tette Ma­gyar­or­szá­got.

Most, hogy az el­len­zék élére az a Gyur­csány-csa­lád állt, amely egy­szer már tönk­re­tette Ma­gyar­or­szá­got, ér­de­mes fel­idézni azo­kat az idő­ket, ami­kor Gyur­csányék ké­szí­tet­ték a ma­gyar költ­ség­ve­tést.

Szanyi kapitány belegyalogolt az MSZP-be

Szanyi kapitány belegyalogolt az MSZP-be

Nyílt le­vél­ben osz­totta ki párt­ját.

Nyílt le­vél­ben osz­totta ki ke­mé­nyen párt­ját Sza­nyi Tibor le­kö­szönő EP-kép­vi­selő, aki pártja tör­té­nelmi ve­re­sége miatt nem szer­zett man­dá­tu­mot.

Jókorát hazudott az ellenzéki sajtó

Jókorát hazudott az ellenzéki sajtó

A bal­li­be­rá­lis sajtó azt ál­lí­totta, hogy az Eu­ró­pai Nép­párt­ban le­fo­koz­zák a fi­de­sze­se­ket és a Fi­desz eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lői nem tölt­het­nek be ve­zető po­zí­ciót a Nép­párt­ban.

A bal­li­be­rá­lis sajtó azt ál­lí­totta, hogy az Eu­ró­pai Nép­párt­ban le­fo­koz­zák a fi­de­sze­se­ket és a Fi­desz eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lői nem tölt­het­nek be ve­zető po­zí­ciót a Nép­párt­ban.

Több mint tízezer szavazókörben a Fidesz nyert, padlón az ellenzék

Több mint tízezer szavazókörben a Fidesz nyert, padlón az ellenzék

A kor­mány­pár­tok az EP-vá­lasz­tá­son 10 277 sza­va­zó­kör­ből 10 235-ben a leg­több vok­sot kap­ták.

Beismerés: Soros irányítja a balliberális oldalt

Beismerés: Soros irányítja a balliberális oldalt

A ma­gyar­or­szági EP-vá­lasz­tás ta­nul­sá­gait ele­mezve újabb blog­be­jegy­zést írt Né­meth Gábor, a bal­ol­dal ko­rábbi leg­be­fo­lyá­so­sabb kom­mu­ni­ká­tora.

Gyalázta a jobbikos Gyurcsányt és Fekete-Győrt

Gyalázta a jobbikos Gyurcsányt és Fekete-Győrt

Az uniós vá­lasz­tá­sok ered­mé­nyé­nek is­me­re­té­ben vár­ható volt, meg­kez­dő­dött az el­len­zé­ken be­lüli ge­ril­la­há­ború.

Ahogy az az uniós vá­lasz­tá­sok ered­mé­nyé­nek is­me­re­té­ben vár­ható volt, meg­kez­dő­dött az el­len­zé­ken be­lüli ge­ril­la­há­ború.

Orbán Viktor: Tiszteletet parancsoló győzelmet arattunk

Orbán Viktor: Tiszteletet parancsoló győzelmet arattunk

Egye­dül­álló tá­mo­ga­tott­sá­got és erős fel­ha­tal­ma­zást ka­pott a Fi­desz-KDNP az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son.

Az 52,5 szá­za­lé­kos ered­mény Eu­ró­pá­ban példa nél­küli - hang­sú­lyozta Orbán Vik­tor.

Európa büszke lehet Magyarországra

Európa büszke lehet Magyarországra

Ma­gyar­or­szág­nak erő­sebb lesz a kép­vi­se­lete Brüsszel­ben .

A va­sár­napi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son elért ma­ga­sabb rész­vé­tel, több sza­va­zat, több man­dá­tum azt je­lenti, hogy Ma­gyar­or­szág­nak erő­sebb lesz a kép­vi­se­lete Brüsszel­ben.

Fekete-Győr nekiment Gyurcsány Ferencnek

Fekete-Győr nekiment Gyurcsány Ferencnek

Fe­kete-Győr And­rás egy Gyur­csány nél­küli DK-ról be­szélt.

Fe­kete-Győr And­rás a Mo­men­tum el­nöke egy keddi lap­in­ter­jú­ban Gyur­csány Fe­renc nél­küli De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ci­ó­ról be­szélt.

Kovács Zoltán: Nem kell se Weber, se Timmermans

Kovács Zoltán: Nem kell se Weber, se Timmermans

A kor­mány sem Manf­red Weber nép­párti, sem Frans Tim­mer­mans szo­ci­a­lista csúcs­je­lölt eu­ró­pai bi­zott­sági el­nöki je­lölt­sé­gét nem tá­mo­gatja.

A kor­mány sem Manf­red Weber nép­párti, sem Frans Tim­mer­mans szo­ci­a­lista csúcs­je­lölt eu­ró­pai bi­zott­sági el­nöki je­lölt­sé­gét nem tá­mo­gatja - erő­sí­tette meg a kor­mány ál­lás­pont­ját a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár szer­dai bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Magyarország üzenete egész Európában jól hallható

Magyarország üzenete egész Európában jól hallható

Az Or­szág­gyű­lés ple­ná­ris ülé­sén a mi­nisz­ter­el­nök ér­té­kelte az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok ered­mé­nyét.

Az Or­szág­gyű­lés ple­ná­ris ülé­sén a mi­nisz­ter­el­nök ér­té­kelte a vá­lasz­tá­sok ered­mé­nyét.

Szijjártó: Mától hatalmas viták kezdődnek az Unióban

Szijjártó: Mától hatalmas viták kezdődnek az Unióban

Új po­li­ti­kai hely­zet van.

Új po­li­ti­kai hely­zet van a kon­ti­nen­sen, meg­bom­lott a sta­tus quo az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­sok nyo­mán.

Orbán Viktor: Olyan vezetők kellenek, akik megvédik Európát

Orbán Viktor: Olyan vezetők kellenek, akik megvédik Európát

A va­sár­napi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son a ma­gya­rok vi­lá­go­san ki­mond­ták: Brüsszel­ben vál­to­zást sze­ret­né­nek.

Szijjártó: Weber nem tiszteli a magyarokat, ezért nem támogatjuk

Szijjártó: Weber nem tiszteli a magyarokat, ezért nem támogatjuk

Manf­red Weber, az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje tisz­te­let­len­ség­gel vi­sel­te­tett a ma­gyar nép iránt.

Manf­red Weber, az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje tisz­te­let­len­ség­gel vi­sel­te­tett a ma­gyar nép iránt - fo­gal­ma­zott a ma­gyar kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter az Eu­ronews­nak adott in­ter­jú­ban, me­lyet a 888.hu idéz.

Szijjártó: Az EPP legsikeresebb pártja bevándorlásellenes

Szijjártó: Az EPP legsikeresebb pártja bevándorlásellenes

Soha ek­kora tá­mo­ga­tást nem ka­pott még po­li­ti­kai csa­lád eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son Ma­gyar­or­szá­gon.

Soha ek­kora tá­mo­ga­tást nem ka­pott még po­li­ti­kai csa­lád eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son Ma­gyar­or­szá­gon, ez el­vá­rást is je­lent ve­lünk szem­ben, és ennek meg fo­gunk fe­lelni - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Novák Katalin: Magyarország nem hajlandó önként átadni Európát

Novák Katalin: Magyarország nem hajlandó önként átadni Európát

Erős fel­ha­tal­ma­zást kap­tak a kor­mány­pár­tok a ma­gyar vá­lasz­tók­tól.

Erős fel­ha­tal­ma­zást kap­tak a kor­mány­pár­tok a ma­gyar vá­lasz­tók­tól az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son.

Orbán Viktor: Én már szavaztam. Szavazzon Ön is - videó

Orbán Viktor: Én már szavaztam. Szavazzon Ön is - videó

A mi­nisz­ter­el­nök már sza­va­zott a 2019-es eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok alatt. A kor­mányfő fe­le­sé­gé­vel ér­ke­zett meg a a Zug­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­ko­lába.

Nem Soros pénze, a magyarok akarata dönt

Nem Soros pénze, a magyarok akarata dönt

A kor­mány nem hagyja, hogy Soros György és pénze döntse el az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kat - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő.

V4NA: Verhofstadt elmenekült a sajtó elől

V4NA: Verhofstadt elmenekült a sajtó elől

Me­ne­kü­lőre fogta az ALDE ve­ze­tője.

Me­ne­kü­lőre fogta Guy Ver­hofs­tadt a ma­gyar sajtó kér­dé­sei elől, ami­kor a vele kap­cso­la­tos kor­rup­ciós ügyek­ről pró­bál­ták kér­dezni.

Gulyás Gergely: Az EU utolsó sikere a bővítés volt

Gulyás Gergely: Az EU utolsó sikere a bővítés volt

Az el­múlt évek nem te­kint­he­tőek az eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés leg­ered­mé­nye­sebb idő­sza­ká­nak.

Az el­múlt évek nem te­kint­he­tőek az eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés leg­ered­mé­nye­sebb idő­sza­ká­nak, az Eu­ró­pai Unió (EU) utolsó si­kere a bő­ví­tés volt.

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára.

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára.

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni vasárnap

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni

A kam­pány hát­ra­lévő három nap­já­ban a Fi­desz min­dent meg­tesz, hogy tá­mo­ga­tóit sza­va­zásra buz­dítsa - je­len­tette ki a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A terrorral szemben a biztonságot kell választani

A terrorral szemben a biztonságot kell választani

Men­c­zer Tamás a Fa­ce­boo­kon vi­de­ó­ban em­lé­kez­te­tett a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás év­for­du­ló­jára, a ter­ro­rista egy kon­cer­ten rob­ban­tott, 22 em­bert meg­ölt.

V4NA: Roma felzárkóztatás helyett migránstámogatás

V4NA: Roma felzárkóztatás helyett migránstámogatás zajlik

Az Eu­ró­pai Par­la­ment (EP) bal­ol­dali és li­be­rá­lis elitje csak sza­vak­ban tá­mo­gatja a romák fel­zár­kóz­ta­tá­sát és a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­ját.

Az Eu­ró­pai Par­la­ment bal­ol­dali és li­be­rá­lis elitje csak sza­vak­ban tá­mo­gatja a romák fel­zár­kóz­ta­tá­sát és a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­ját, va­ló­já­ban ér­dem­ben egyi­kért sem tesz sem­mit - hívja fel a fi­gyel­met Já­róka Lívia, az Eu­ró­pai Par­la­ment al­el­nöke.

A felvidéki magyarságot is szavazásra buzdította Orbán Viktor

A felvidéki magyarságot is szavazásra buzdította Orbán Viktor

A Ma­gyar Kö­zös­ség Pártja (MKP) tá­mo­ga­tá­sát ja­va­solta a kor­mányfő.

A Ma­gyar Kö­zös­ség Pártja (MKP) tá­mo­ga­tá­sát ja­va­solta a kor­mányfő.

Pénzért törvényt is sért a brüsszeli elit

Pénzért törvényt is sért a brüsszeli elit

Nem tö­rőd­nek az EU ve­ze­tői az ál­lam­pol­gá­rok­kal.

Nem tö­rőd­nek az EU ve­ze­tői az ál­lam­pol­gá­rok­kal vagy leg­alább is ezt gon­dol­ják az unió pol­gá­rai egy fel­mé­rés sze­rint. A brüsszeli elit csak saját zse­bé­nek a ki­tö­mé­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Brüsszel új dokumentuma is a tömeges migrációt támogatja

Brüsszel új dokumentuma is a tömeges migrációt támogatja

Jól lát­szik, hogy az Unió ve­ze­tői a mig­rá­ciót tart­ják az eu­ró­pai jövő alap­já­nak - írja a V4NA.

Kampányhajrá: Sok százezer embert keres fel a Fidesz

Kampányhajrá: Sok százezer embert keres fel a Fidesz

Jóval több, mint más­fél mil­li­óan írták alá Orbán Vik­tor prog­ram­ját a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára, de az igazi próba va­sár­nap jön.

Jóval több, mint más­fél mil­li­óan írták alá Orbán Vik­tor prog­ram­ját a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára, de az igazi próba va­sár­nap jön.

Orbán Viktor: Nekünk az az érdekünk, hogy erősek legyünk Brüsszelben

Orbán Viktor: Nekünk az az érdekünk, hogy erősek legyünk Brüsszelben

A Za­la­eger­szegi Te­le­ví­zi­ó­nak adott in­ter­jút a kor­mányfő.

Orbán Vik­tor a Za­la­eger­szegi Te­le­ví­zi­ó­nak adott in­ter­jú­já­ban az EP-vá­lasz­tá­sok tét­jé­ről is szólt. A mi­nisz­ter­el­nök a Za­laZONE jár­mű­ipari teszt­pá­lya első üte­mé­nek ava­tá­sán vett részt.

Timmermans, Soros és az MSZP ugyanazt akarják

Timmermans, Soros és az MSZP ugyanazt akarják

Aki olyan je­löl­te­ket sze­retne tá­mo­gatni, akik meg akar­ják fé­kezni a be­ván­dor­lást, sza­vaz­zon a Fi­deszre.

Aki olyan je­löl­te­ket sze­retne tá­mo­gatni, akik meg akar­ják fé­kezni a be­ván­dor­lást, az EP-vá­lasz­tá­son sza­vaz­zon a Fi­deszre.

Felháborító, hogy Brüsszel még mindig kvótát akar

Felháborító, hogy Brüsszel még mindig kvótát akar

Ránk akar­ják kény­sze­rí­teni.

Fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel még min­dig ránk akarja kény­sze­rí­teni a be­te­le­pí­tési kvó­tát. Ma­gyar­or­szág to­vábbra sem fo­gadja el a kény­szer­be­te­le­pí­tést.

Orbán Viktor: Liberális maffia szervezi a migrációt

Orbán Viktor: Liberális maffia szervezi a migrációt

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ha­gyo­má­nyos pén­teki rá­diós be­szél­ge­tés­ben re­a­gált az úgy­ne­ve­zett eu­ró­pai csúcs­je­lölti vi­tára is.

Hazudik a Wall Street Journal és az Átlátszó

Hazudik a Wall Street Journal és az Átlátszó

Hamis cikk­nek ne­vezte az ame­ri­kai nagy­kö­vet a Wall St­reet Jo­ur­nal írá­sát.

Hamis cikk­nek ne­vezte David Corns­tein ame­ri­kai nagy­kö­vet a Wall St­reet Jo­ur­nal cik­két, amely sze­rint az ame­ri­kai kor­mány­za­ton belül elő­ké­szü­le­tek zaj­la­nak arra, hogy szank­ci­o­nál­ják Mé­szá­ros Lő­rin­cet - írja az Atv.hu.

Brüsszel európai szuperállamot akar

Brüsszel európai szuperállamot akar

A brüsszeli elit szán­dé­ká­val szem­ben az eu­ró­pai vá­lasz­tó­pol­gá­rok több­sége és a nem­zet­ál­la­mok nem akar­nak Eu­ró­pai Egye­sült Ál­la­mo­kat.

A brüsszeli elit szán­dé­ká­val szem­ben az eu­ró­pai vá­lasz­tó­pol­gá­rok több­sége és a nem­zet­ál­la­mok nem akar­nak Eu­ró­pai Egye­sült Ál­la­mo­kat.

A Facebook politikai cenzúrát alkalmaz

A Facebook politikai cenzúrát alkalmaz

Po­li­ti­ka­i­mo­ti­vá­ció miatt tilt­hatta le a Fa­ce­book a Me­di­a­works ol­da­lát.

Ko­vács Zol­tán sze­rint po­li­ti­kai vagy ideo­ló­giai mo­ti­vá­ció miatt tilt­hatta le a Fa­ce­book a leg­na­gyobb ma­gyar mé­dia­vál­la­lat, a Me­di­a­works hir­de­tési fi­ók­ját a kö­zös­ségi ol­da­lon.

A babaváró hitel mindenképpen elindul

A babaváró hitel mindenképpen elindul

A csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv erre az évre ígért öt pontja ha­tályba fog lépni.

A csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv erre az évre ígért öt pontja ha­tályba fog lépni jú­lius 1-jén - erő­sí­tette meg a Mi­nisz­ter­el­nök­ség ve­ze­tője saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Semjén: Timmermans vállalná, hogy mi vértanúk legyünk

Semjén: Timmermans vállalná, hogy mi vértanúk legyünk

A brüsszeli bü­rok­ra­ták mig­rá­ciós po­li­ti­kája: in­kor­rekt, tör­vény­te­len és an­ti­de­mok­ra­ti­kus.

A brüsszeli bü­rok­ra­ták mig­rá­ciós po­li­ti­kája in­kor­rekt, tör­vény­te­len és an­ti­de­mok­ra­ti­kus.

Brüsszel adjon zöld utat a babaváró hitelnek

Brüsszel adjon zöld utat a babaváró hitelnek

A brüsszeli bi­zott­ság minél ha­ma­rabb adja meg az elő­ze­tes jó­vá­ha­gyást a ba­ba­váró tá­mo­ga­tásra.

A Fi­desz-KDNP fel­szó­lítja a brüsszeli bi­zott­sá­got, hogy minél ha­ma­rabb adja meg az elő­ze­tes jó­vá­ha­gyást a ba­ba­váró tá­mo­ga­tásra.

A miniszterelnök halálát kívánó CEU-st az ellenzék nem ítéli el

A miniszterelnök halálát kívánó CEU-st az ellenzék nem ítéli el

Ko­vács M. Mária olyan be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon, mely­ben Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ha­lá­lát kí­vánta.

Totális cenzúra a Facebookon: letiltják a nekik nem tetsző oldalakat

Totális cenzúra a Facebookon: letiltják a nekik nem tetsző oldalakat

A Fa­ce­book le­til­totta a Me­di­a­works Hun­gary Zrt. által ki­adott lapok és hír­por­tá­lok hir­de­tési fi­ók­jait. A dön­tés ideo­ló­giai.

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

Ba­kondi György azt mondta, az EP-vá­lasz­tá­sok­hoz kö­ze­ledve Nyu­gat-Eu­ró­pá­ból egyre több­ször hall­juk, hogy a mig­rá­ció véget ért, pedig ez nem igaz.

Ba­kondi György sze­rint az EP-vá­lasz­tá­sok­hoz kö­ze­ledve Nyu­gat-Eu­ró­pá­ból egyre több­ször hall­juk, hogy a mig­rá­ció véget ért, pedig ez nem igaz. A mig­rá­ciós krí­zis kö­rüli el­hall­ga­tá­sok a nyu­gat-eu­ró­pai em­be­re­ket meg­nyug­ta­tá­sára, ér­zé­ke­nyí­tése és be­fo­lyá­so­lása szol­gál­nak.

Tarlós: Teljes a káosz a zuglói parkolási rendszer körül

Tarlós: Teljes a káosz a zuglói parkolási rendszer körül

A fő­pol­gár­mes­ter "külön pa­ró­di­á­nak" ne­vezte, ahogy a ke­rü­let ki­vizs­gálná a saját par­ko­lási szer­ző­dé­seit.

Tar­lós Ist­ván fő­pol­gár­mes­ter "külön pa­ró­di­á­nak" ne­vezte, ahogy a ke­rü­let ki­vizs­gálná a saját par­ko­lási szer­ző­dé­seit.

V4NA: Orbán Viktor halálát kívánja a CEU professzora

V4NA: Orbán Viktor halálát kívánja a CEU professzora

Ko­vács M. Mária, a Soros-egye­tem pro­fesszora a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök wa­shing­toni lá­to­ga­tása kap­csán Orbán Vik­tor ha­lá­lára utaló be­jegy­zést tett közzé.

Aljas módon visszaéltek Szikora Robi nevével

Aljas módon visszaéltek Szikora Robi nevével

Ordas ha­zug­ság­gal pró­bál kor­mány­vál­tásra buz­dí­tani az egyik in­ter­ne­tes oldal, amely "Szi­kora Robi meg­ren­dítő be­je­len­tést tett" cím­mel tett közzé írást.

Rétvári Bence: Brüsszel fenyeget és akadályoz

Rétvári Bence: Brüsszel fenyeget és akadályoz

A brüsszeli bü­rok­ra­ták aka­dá­lyoz­zák a prog­ram meg­va­ló­su­lá­sát, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság szó­vi­vője pedig azt ál­lítja, nincs ki­fo­gá­suk el­lene.

Brüs­szel ket­tős be­szé­det al­kal­maz a ba­ba­váró tá­mo­ga­tás­sal kap­cso­lat­ban, mert a brüsszeli bü­rok­ra­ták aka­dá­lyoz­zák a prog­ram meg­va­ló­su­lá­sát, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság szó­vi­vője pedig azt ál­lítja, nincs ki­fo­gá­suk el­lene.