POLITIK

HARCÉL

Soros pénzéből szervezte a szombati tüntetést a hálózata

Soros pénzéből szervezte a szombati tüntetést a hálózata

A szom­bati tün­te­tés Soros György pén­zé­ből jött létre, mert va­ló­já­ban ő az, aki nem tudja el­fo­gadni a múlt heti vá­lasz­tás ered­mé­nyét.

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Brüs­szel és az ENSZ azt akar­ják, hogy il­le­gá­lis be­ván­dor­lók jöj­je­nek.

Brüs­szel és az ENSZ ugyan­azt akar­ják, azt, hogy il­le­gá­lis be­ván­dor­lók jöj­je­nek Eu­ró­pába.

Újabb Soros-jelentéssel támadja Magyarországot Brüsszel

Újabb Soros-jelentéssel támadja Magyarországot Brüsszel

A vá­lasz­tás ered­mé­nyét kö­ve­tően fo­kozni fog­ják a nem­zet­közi nyo­más­gya­kor­lást Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben.

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Sal­lai R. Be­ne­dek­nél lé­pett ak­ci­óba.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt a hír, hogy Sal­lai R. Be­ne­dek LMP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő szom­ba­ton egy LMP-s ta­nács­ko­zá­son "ki­ütötte" Had­házy Ákos társ­el­nö­köt.

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

A mi­nisz­ter­el­nök mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre adta, mert "csak az a biz­tos".

A mi­nisz­ter­el­nök annyit hoz­zá­tett, hogy mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre adta, mert "csak az a biz­tos".

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, az utóbbi idő­ben egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Ezért arra kérek min­den­kit: men­jen el, és adja mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre.

Ezért arra kérek min­den­kit: men­jen el, és adja mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre.

Akció a magyar határon: tömve volt migránsokkal a kamion

Akció a magyar határon: zsúfolásig tömve volt migránsokkal a kamion

Az ár­tándi ha­tár­át­ke­lő­nél akart ha­zánkba lépni egy szerb rend­számú ka­mion.

Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

Ezt üzeni Orbán Viktor: Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

Videó Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán meg­osz­totta a a Fi­desz vi­de­ó­ját.

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

A dik­tá­tor több­ször is bí­ró­ság előtt állt. Bör­tön­ben csak tíz napot kel­lett ülnie.

Reális veszély: Magyarország lehet a migránsok gyűjtőtábora

Reális veszély: Magyarország lehet a migránsok gyűjtőtábora

Az új oszt­rák mig­rán­s­el­le­nes po­li­tika nyo­mán ide szo­rul­hat­nak be a mig­rán­sok.

Orbán Viktor: A bevándorlás az áprilisi választás legnagyobb tétje

Orbán Viktor: A bevándorlás az áprilisi választás legnagyobb tétje

A vá­lasz­tás k-e Ma­gyar­or­szág, és si­ke­rül-e meg­őrizni a biz­ton­sá­got.

Az áp­ri­lis 8-ai vá­lasz­tás leg­na­gyobb tétje az, hogy be­ván­dor­ló­ál­lammá válik-e Ma­gyar­or­szág, és si­ke­rül-e meg­őrizni a biz­ton­sá­got, az eu­ró­pai kul­tú­rát és élet­mó­dot - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Mit gondolnak az idősebbek Orbánról?

Mit gondolnak
az idősebbek Orbánról?

Aki el­múlt már 40-50 az hall­ha­tott az új­jáépí­tés­ről. Ami­kor a nagy­szü­lők nem­ze­dé­ké­nek kel­lett a szét­bom­bá­zott, szét­rom­bolt or­szá­got a ro­mok­ból fel­tá­masz­tani. Az ar­co­kat fi­gyel­jék!

Aki el­múlt már 40-50 az hall­ha­tott oda­haza az új­jáépí­tés­ről. Ami­kor a nagy­szü­lők nem­ze­dé­ké­nek kel­lett a szét­bom­bá­zott, szét­rom­bolt or­szá­got a ro­mok­ból fel­tá­masz­tani. Az összes többi ott van a vi­de­ó­ban. Az ar­co­kat fi­gyel­jék!

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

Azért, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

Azért, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

"Soros em­be­rei" az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék a há­ló­za­tot.

Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója sze­rint "Soros em­be­rei" az el­len­zék­ből az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék az egész há­ló­za­tot.

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

Jövőt is vá­laszt Ma­gyar­or­szág.

A mi­nisz­ter­el­nök arra kéri a vá­lasz­tó­kat, ne csak a je­lenre, hanem a jö­vőre is gon­dol­ja­nak áp­ri­lis 8-án.

A Fidesz Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonyáról

Fidesz: Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonya a pápa elleni merényletig ér

Arra szó­lít­ják fel a Job­bik el­nö­két, tisz­tázza, mi­lyen vi­szony­ban áll isz­lám szél­ső­sé­ge­sek­kel.

Aki beengedi a bevándorlókat, beengedi a terroristákat is

Aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is

Ismét mig­rá­ciós hát­terű ter­ror­tá­ma­dás tör­tént pén­te­ken Fran­cia­or­szág­ban.

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Olyan el­len­zéki je­löl­tek­kel kell meg­küz­de­nünk, akik va­ló­já­ban nem a pár­tok, hanem Soros György je­lölt­jei - mondta Orbán.

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

Az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tás alap­kér­dése, hogy meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét, ami­hez hoz­zá­szok­tunk vagy el­fo­gad­juk, hogy jön­nek olya­nok, akik­nek ez nem érték.

Az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tás alap­kér­dése, hogy meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét, ami­hez hoz­zá­szok­tunk.

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Két­har­ma­dos győ­ze­lem.

Az egyik leg­is­mer­tebb bécsi tö­meg­lap a Kleine Ze­i­tung sza­vaz­tatta meg az ol­va­sóit szom­ba­ton.

Karácsony elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat

Karácsony Gergely elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat

Ka­rá­csony Ger­gely va­sár­nap el­is­merte, hogy lak­ta­nyákba akar­ják te­le­pí­teni a mig­rán­so­kat.

Az ISIS-által kiképzett migránsokat fogtak el a magyar határon

Az ISIS-által
kiképzett migránsokat fogtak el a magyar határon

A férfit és egy nőt, akik egy­ér­tel­műen ter­ro­rista ki­kép­zést kap­tak a Közel- Ke­le­ten, Rösz­ké­nél tar­tóz­tatta le a TEK. Meg­pró­bál­tak be­jutni Eu­ró­pába.

A férfit és egy nőt, akik egy­ér­tel­műen ter­ro­rista ki­kép­zést kap­tak a Közel- Ke­le­ten, Rösz­ké­nél tar­tóz­tatta le a TEK. Meg­pró­bál­tak be­jutni Eu­ró­pába.

Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Ide­gen ér­de­ke­ket ki­szol­gáló po­li­ti­kai fi­gu­rák az el­len­zék so­ra­i­ban.

Ide­gen ér­de­kek ki­szol­gá­lói és zsa­rol­ható po­li­ti­kai fi­gu­rák az el­len­zék so­ra­i­ban.

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Az or­szág meg­ma­rad-e ma­gyar­nak.

Az áp­ri­lisi par­la­menti vá­lasz­tás­nak a be­ván­dor­lás a fő kér­dése, vagyis az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Orbán Viktor: A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Áp­ri­lis 8-án egy be­ván­dor­lás­párti és egy be­ván­dor­lás­el­le­nes je­lölt küzd majd meg egy­más­sal.

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Amíg nem­zeti kor­má­nya van Ma­gyar­or­szág­nak, nem lesz­nek be­te­le­pí­té­sek sem lak­ta­nyákba, sem más köz­épü­le­tekbe.

Amíg nem­zeti kor­má­nya van Ma­gyar­or­szág­nak, nem lesz­nek be­te­le­pí­té­sek sem lak­ta­nyákba, sem más köz­épü­le­tekbe - je­len­tette ki a hon­vé­delmi mi­nisz­ter va­sár­nap reg­gel a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Bevándorlásbarát javaslat helyett bevándorlásellenes dokumentumra van szükség

Bevándorlásbarát javaslat helyett bevándorlásellenes dokumentumra van szükség

Az ENSZ cso­magja fel­há­bo­rító.

Az ENSZ mig­rá­ciós cso­magja fel­há­bo­rító, Ma­gyar­or­szág azt akarja, hogy írják át és vál­toz­tas­sák meg - je­len­tette ki a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten.

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Du­na­új­vá­ros­ban. Ba­lo­sok balra, job­bo­sok jobbra.

A mi­nisz­ter­el­nök Du­na­új­vá­ros­ban. Ba­lo­sok balra, job­bo­sok jobbra.

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A veszély kézzelfogható közelségben van

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha­ta­lom mö­götti ha­ta­lom...

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné az aka­ra­tát.

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI), mely­nek egyik al­el­nöke a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába.

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába.

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén úgy fo­gal­ma­zott, hogy Soros ve­ze­té­sé­vel gyenge és zsa­rol­ható kor­mányt akar­nak.

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

A le­já­rató had­já­rat ugyan célt té­vesz­tett, de az el­len­zéki új­ság­írók nem adják fel, még min­dig ra­gasz­kod­nak ha­zug­sá­ga­ik­hoz.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló.

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

Bár ki nem áll­hat­ják egy­mást, de abban egyet­ér­te­nek, va­la­mennyien a Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Bár ki nem áll­hat­ják egy­mást, de abban egyet­ér­te­nek, va­la­mennyien a Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte.

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja.

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja az ENSZ mig­ráns­cso­mag­ját - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a na­gyob­bik kor­mány­párt szó­vi­vője.

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet, le­bon­ta­nák a ha­tár­zá­rat.

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet, le­bon­ta­nák a ha­tár­zá­rat, be­te­le­pí­te­nék a be­ván­dor­ló­kat - mondta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, a Par­la­ment­nél, ahol be­mu­tatta pártja új pla­kát­ját.

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Nem tudni, kié volt az ötlet, de meg­emel­jük a ka­la­pun­kat. Lehet bőgni is!

Nem tudni, kié volt az ötlet, de meg­emel­jük a ka­la­pun­kat. Lehet bőgni is!

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Sze­rint a be­ván­dor­lás azért is jó, mert szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség.

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést, ezért al­kot­ták meg a "Stop Soros" tör­vény­cso­ma­got.

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

A Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője sze­rint a Soros-szer­ve­ze­tek gya­kor­la­ti­lag egy né­pes­ség­cse­rén dol­goz­nak, mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Soros-há­ló­zat 2018-ban ugyan­ott foly­tatja te­vé­keny­sé­gét...

A Fi­desz sze­rint a Soros-há­ló­zat 2018-ban ugyan­ott foly­tatja te­vé­keny­sé­gét, ahol ta­valy ab­ba­hagyta, így itt­hon, Brüsszel­ben és az Egye­sült Ál­la­mok­ban is tá­madja Ma­gyar­or­szá­got.

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Meg­bo­csát­ha­tat­lan a román mi­nisz­ter­el­nök nyi­lat­ko­zata.

Mihai Tu­dose akasz­tás­sal fe­nye­gette meg azo­kat az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat, akik szé­kely zász­lót tűz­nek ki.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye, ugyanis a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK), az MSZP és az Együtt is érin­tett lehet...

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat.

Betenne a béremeléseknek, ha az ellenzék kerülne jövőre hatalomra

Betenne a béremeléseknek az ellenzék

A Fi­desz sze­rint, ha a jövő évi vá­lasz­tá­son az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, nem foly­ta­tódna a je­len­legi bér­eme­lési és adó­csök­ken­tési po­li­tika, he­lyette nö­vel­nék a ter­he­ket, ami­vel meg­állna a ke­re­se­tek emel­ke­dése.

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Ekkor ért véget a bir­kó­zás.

Ekkor ért véget Brüsszel­ben a bir­kó­zás mig­ráns­ügy­ben. To­vábbra is erős a nyo­más raj­tunk, hogy aka­ra­tunk el­le­nére ve­gyünk át be­te­le­pü­lő­ket.

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Nép­sza­va­zást kez­de­mé­nye­zett Ben­csik And­rás, a De­mok­rata fő­szer­kesz­tője arról, hogy ne sza­vaz­has­son...

Nép­sza­va­zást kez­de­mé­nye­zett Ben­csik And­rás, a De­mok­rata fő­szer­kesz­tője arról, hogy ne sza­vaz­has­son Ma­gyar­or­szá­gon az, aki a ma­gyar ál­lam­pol­gá­ro­kat meg­ve­rette és a ha­tá­ron túli ma­gya­rok ellen buz­dí­tott, ennek pedig nem vi­selte a kö­vet­kez­mé­nyeit. Mindez egy­ér­tel­műen Gyur­csány Fe­renc­ről szól...

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt fog­tak.

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt tar­tóz­tat­tak föl pén­tek­től va­sár­na­pig az or­szág te­rü­le­tén a rend­őrök - tá­jé­koz­ta­tott az Or­szá­gos Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság hét­főn.

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

A mi­nisz­ter­el­nök vi­de­óüze­net­ben mon­dott kö­szö­ne­tet azok­nak, akik részt vet­tek a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban.

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak, a DK-nak.

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Gyur­csány stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak, a DK-nak.

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni. A fal adta a má­si­kat.

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy kí­sér­le­tet.

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

A Soros-féle há­ló­zat be­ne­ve­zett a ma­gyar vá­lasz­tási kam­pányba - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Kon­zul­tá­ció ellen.

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az ere­deti ha­tár­idő le­járta előtt re­kord­számú vá­lasz ér­ke­zett. Az el­len­zé­ket lé­nye­gé­ben Soros György ve­zérli...

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tés.

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést csü­tör­töki brüsszeli saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett.

El­fer­díti a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett.

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Le­ve­let írt három kép­vi­selő.

Le­ve­let írt Ma­gyar­or­szág vé­del­mé­ben az ame­ri­kai kong­resszus három kép­vi­se­lője.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Élő­szőr nyer­tünk csa­pat­ban.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Öt nap múlva Washing­ton­ban kell len­nie Soros két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Alig öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros György két ma­gyar ügy­véd­jé­nek. A lé­pést a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dás döntő moz­za­na­tá­nak tart­ják. Idő­köz­ben nyil­vá­nos­ságra ke­rül­tek a Ma­gyar­or­szág el­leni Soros-had­üze­net rész­le­tei.

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

A Di­ákÉSZ el­nöke ezer kö­rü­lire be­csüli a Czeg­lédy Csaba cégei által meg­ká­ro­sí­tott fi­a­ta­lok szá­mát, de még ennél is töb­ben le­het­nek.

A Di­ákÉSZ el­nöke ezer kö­rü­lire be­csüli a Czeg­lédy Csaba cégei által meg­ká­ro­sí­tott fi­a­ta­lok szá­mát, de még ennél is töb­ben le­het­nek.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Mu­tat­juk, hogy hova ne tedd be a lábad.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Mu­tat­juk, hogy hova ne tedd be a lábad.

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Be­ton­fa­lat és ke­rí­tést épí­tet­tek.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré, de a dro­go­sok lát­ha­tó­lag még min­dig itt van­nak.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fal és ke­rí­tés épült a há­zak­hoz.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré. Meg­lepő vál­to­zá­sok tör­tén­tek Bu­da­pest el­va­rá­zsolt szeg­le­té­ben.

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök Bólynál

A het­ven­sze­res gyil­kost Bóly­nál fog­ták el az er­dő­ben. Mig­rán­sok kö­zött pró­bált el­ve­gyülni.

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

La­kos­sági be­je­len­tés nyo­mán buk­kan­tunk az ijesz­tően ha­tal­mas "par­lag­fűül­tet­vényre," két Nóg­rád me­gyei falu ha­tá­rá­ban.

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Min­denki egyet­ért abban, hogy a mig­ráns­kér­dés dön­tött Auszt­ri­á­ban.

Min­den­ki­egyet­ért abban, hogy a mig­ráns­kér­dés dön­tött Auszt­ri­á­ban.

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Öröm­hír érte az eti­kus ha­ckert.

Az eti­kus ha­cker nevű Fa­ce­book ol­da­lon szá­molt be az őt ért vá­rat­lan ese­mény­ről.

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

Egy­hangú sza­va­zás­sal.

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot a "a jog­tipró ukrán ok­ta­tási tör­vény el­íté­lé­sé­ről".

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Tá­jé­koz­tatni kí­vánja a dip­lo­ma­tát a ma­gyar ál­lás­pont­ról.

Tá­jé­koz­tatni kí­vánja a dip­lo­ma­tát ama­gyar ál­lás­pont­ról.

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

A mig­rán­sok kö­te­lező szét­osz­tá­sát jó­sze­ré­vel egyik uniós állam sem tel­je­síti.

Az Eu­ró­pai Bí­ró­ság úgy dön­tött, hogy a 2015-ös kvó­ta­ha­tá­ro­zat min­denki, így az ez ellen pert in­dító Ma­gyar­or­szág és Sz­lo­vá­kia szá­mára is. Csak­hogy a mig­rán­sok kö­te­lező szét­osz­tá­sát jó­sze­ré­vel egyik uniós állam sem tel­je­síti.

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel.

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel, amely át­re­pült Japán észak­ke­leti része fe­lett és a Csen­des-óce­ánba csa­pó­dott.

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­ge­tőz­nek!

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam.

Pánik Amerikában, meneküljön, ki merre lát

Pánik Amerikában, áttört a gát, meneküljön, ki merre lát

Ott­ho­naik el­ha­gyá­sára, me­ne­kü­lésre szó­lí­totta fel a la­kos­sá­got ked­den a te­xasi Braz­o­ria megye ve­ze­tője.

Ott­ho­naik el­ha­gyá­sára, me­ne­kü­lésre szó­lí­totta fel a la­kos­sá­got ked­den a te­xasi Braz­o­ria megye ve­ze­tője.

Most jelentették be, muszlim férfi bérelte a gyilkos furgont Barcelonában

Most jelentették be, muszlim férfi bérelte a gyilkos furgont Barcelonában

Leg­ke­ve­sebb 13 ha­lott, de a szám emel­ked­het.

Leg­ke­ve­sebb 13 ha­lott, de a szám emel­ked­het.

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért a csaló nőnek. A Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság tár­gyalja majd az ügyét.

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Ki­áll­nak test­vé­rei az igaz­gató mel­lett.

Ki­áll­nak test­vé­rei a bics­kei gyer­mek­ott­hon igaz­ga­tója mel­lett, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta a rá­bí­zott gye­re­ke­ket évek óta.

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Ren­ge­teg se­be­sült, a ha­tó­ság sze­rint nem kér­dés, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Gá­zo­lás és túsz­dráma. Ren­ge­teg se­be­sült, a ha­tó­ság sze­rint nem kér­dés, mi áll­hat a hát­tér­ben.