POLITIK

HARCÉL

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Du­na­új­vá­ros­ban Ga­lam­bos Dénes mel­lett kam­pá­nyolt.

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába.

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába, ami Ma­gyar­or­szág szá­mára el­fo­gad­ha­tat­lan.

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A veszély kézzelfogható közelségben van

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha­ta­lom mö­götti ha­ta­lom...

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné az aka­ra­tát.

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI), mely­nek egyik al­el­nöke a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén be­szélt.

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén be­szélt az el­len­zék ter­ve­i­ről.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát.

Nem en­ged­he­tünk a zsa­ro­lás­nak, szá­munkra Ma­gyar­or­szág az első, és har­colni fo­gunk azok­kal szem­ben, akik meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

A le­já­rató had­já­rat célt té­vesz­tett, de az el­len­zéki új­ság­írók nem adják fel.

A le­já­rató had­já­rat ugyan célt té­vesz­tett, de az el­len­zéki új­ság­írók nem adják fel.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Hiába akarja ezt Brüs­szel.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

A Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Bár ki nem áll­hat­ják egy­mást, de abban egyet­ér­te­nek, va­la­mennyien a Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet.

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet, le­bon­ta­nák a ha­tár­zá­rat.

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja.

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja az ENSZ mig­ráns­cso­mag­ját - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a na­gyob­bik kor­mány­párt szó­vi­vője.

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Nem tudni, kié volt az ötlet, de...

Nem tudni, kié volt az ötlet, de meg­emel­jük a ka­la­pun­kat. Lehet bőgni is!

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez.

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte - mondta Hol­lik Ist­ván, KDNP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

A Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője sze­rint a Soros-szer­ve­ze­tek gya­kor­la­ti­lag egy né­pes­ség­cse­rén dol­goz­nak, mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Sze­rinte olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség.

A Me­ne­dék - Mig­rán­so­kat Se­gítő Egye­sü­let fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak el­nöke sze­rint a be­ván­dor­lás azért is jó, mert szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség - írta keddi cik­ké­ben az Origo.

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést, ezért al­kot­ták meg a "Stop Soros" tör­vény­cso­ma­got.

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Fi­desz sze­rint a Soros-há­ló­zat 2018-ban ugyan­ott foly­tatja te­vé­keny­sé­gét, ahol ta­valy ab­ba­hagyta.

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Mihai Tu­dose akasz­tás­sal fe­nye­gette meg azo­kat az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat, akik a szü­lő­föld­jü­kön szé­kely zász­lót tűz­nek ki.

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Nép­sza­va­zást kez­de­mé­nye­zett Ben­csik And­rás arról, hogy ne sza­vaz­has­son az, aki a ma­gyar ál­lam­pol­gá­ro­kat meg­ve­rette...

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a di­á­ko­kat.

Az egész bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a Czeg­lédy Csaba di­ák­szö­vet­ke­ze­té­ben fog­lal­koz­ta­tott di­á­ko­kat.

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat.

Betenne a béremeléseknek, ha az ellenzék kerülne jövőre hatalomra

Betenne a béremeléseknek az ellenzék

A Fi­desz sze­rint, ha a jövő évi vá­lasz­tá­son az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, nem foly­ta­tódna a je­len­legi bér­eme­lési és adó­csök­ken­tési po­li­tika, he­lyette nö­vel­nék a ter­he­ket, ami­vel meg­állna a ke­re­se­tek emel­ke­dése.

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt tar­tóz­tat­tak föl pén­tek­től va­sár­na­pig az or­szág te­rü­le­tén a rend­őrök.

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt tar­tóz­tat­tak föl pén­tek­től va­sár­na­pig az or­szág te­rü­le­tén a rend­őrök.

Orbán Viktor: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

A mi­nisz­ter­el­nök meg­kö­szönte azok­nak a ma­gya­rok­nak, akik részt vet­tek a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban.

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Csaba Gyur­csány Fe­renc DK-elnök stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak.

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Hiába pat­tant le ta­valy.

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Ekkor ért véget Brüsszel­ben a bir­kó­zás mig­ráns­ügy­ben. To­vábbra is erős a nyo­más raj­tunk, hogy aka­ra­tunk el­le­nére ve­gyünk át be­te­le­pü­lő­ket.

Ekkor ért véget Brüsszel­ben a bir­kó­zás mig­ráns­ügy­ben. To­vábbra is erős a nyo­más raj­tunk, hogy aka­ra­tunk el­le­nére ve­gyünk át be­te­le­pü­lő­ket. De már nem va­gyunk egye­dül.

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tés.

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter r a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést.

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Kon­zul­tá­ció ellen.

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az ere­deti ha­tár­idő le­járta előtt re­kord­számú vá­lasz ér­ke­zett. Az el­len­zé­ket lé­nye­gé­ben Soros György ve­zérli...

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett.

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett vissza.

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

Orbán Vik­tor a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban.

A Soros-féle há­ló­zat be­ne­ve­zett a ma­gyar vá­lasz­tási kam­pányba - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök pén­te­ken a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban.

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Öt nap múlva Washing­ton­ban kell len­nie Soros két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Alig öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros György két ma­gyar ügy­véd­jé­nek. A lé­pést a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dás döntő moz­za­na­tá­nak tart­ják. Idő­köz­ben nyil­vá­nos­ságra ke­rül­tek a Ma­gyar­or­szág el­leni Soros-had­üze­net rész­le­tei.

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Le­ve­let írt Ma­gyar­or­szág vé­del­mé­ben az ame­ri­kai kong­resszus három kép­vi­se­lője.

A cím­zett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok kül­ügy­mi­nisz­tere.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Élő­szőr nyer­tünk csa­pat­ban.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Leg­alább ezer di­ák­ról van szó.

A Di­ákÉSZ el­nöke ezer kö­rü­lire be­csüli a Czeg­lédy Csaba cégei által meg­ká­ro­sí­tott fi­a­ta­lok szá­mát, de még ennél is töb­ben le­het­nek.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új he­lyen ver­nek ta­nyát a bel­vá­ros­ból ki­szo­ruló dro­go­sok.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Be­jár­tuk azo­kat a he­lye­ket, ahová jobb, ha tisz­tes­sé­ges ember be sem teszi a lábát.

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Min­denki egyet­ért abban, hogy a mig­ráns­kér­dés dön­tötte el az oszt­rák vá­lasz­tá­so­kat.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fal és ke­rí­tés épült a há­zak­hoz.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré. Meg­lepő vál­to­zá­sok tör­tén­tek Bu­da­pest el­va­rá­zsolt szeg­le­té­ben.

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök Bólynál

A het­ven­sze­res gyil­kost Bóly­nál fog­ták el az er­dő­ben. Mig­rán­sok kö­zött pró­bált el­ve­gyülni.

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Az eti­kus ha­cker nevű Fa­ce­book ol­da­lon szá­molt be az őt ért vá­rat­lan ese­mény­ről.

Az eti­kus ha­cker nevű Fa­ce­book ol­da­lon szá­molt be az őt ért vá­rat­lan ese­mény­ről.

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot.

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot.

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Szij­jártó Péter sze­mé­lye­sen is tá­jé­koz­tatni kí­vánja a dip­lo­ma­tát a ma­gyar ál­lás­pont­ról.

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

A mig­rán­sok kö­te­lező szét­osz­tá­sát jó­sze­ré­vel egyik uniós állam sem tel­je­síti.

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

Amerre a szem ellát, em­ber­nagy­ságú gyo­mok ont­ják a pol­lent.

Amerre a szem ellát, em­ber­nagy­ságú gyo­mok ont­ják a pol­lent. Mun­ka­tár­sa­ink is al­ler­giás ro­ha­mot kap­tak, amint közel me­rész­ked­tek a hor­ro­risz­ti­kus par­lagfű- hegy­hez. Va­ka­róz­tak, tak­nyuk-nyá­luk egy­be­folyt...

Pánik Amerikában, áttört a gát, meneküljön, ki merre lát

Pánik Amerikában, áttört a gát, meneküljön, ki merre lát

Ott­ho­naik el­ha­gyá­sára, me­ne­kü­lésre szó­lí­totta fel a la­kos­sá­got.

Ott­ho­naik el­ha­gyá­sára, me­ne­kü­lésre szó­lí­totta fel a la­kos­sá­got ked­den a te­xasi Braz­o­ria megye ve­ze­tője.

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­ge­tőz­nek!

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam.

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel, amely át­re­pült Japán észak­ke­leti része fe­lett és a Csen­des-óce­ánba csa­pó­dott.

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel, amely át­re­pült Japán észak­ke­leti része fe­lett és a Csen­des-óce­ánba csa­pó­dott.

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Ren­ge­teg se­be­sült, a ha­tó­ság sze­rint nem kér­dés, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Gá­zo­lás és túsz­dráma. Ren­ge­teg se­be­sült, a ha­tó­ság sze­rint nem kér­dés, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért a csaló nőnek.

Bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért a csaló nőnek.

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Ki­áll­nak test­vé­rei az igaz­gató mel­lett.

Ki­áll­nak test­vé­rei a bics­kei gyer­mek­ott­hon igaz­ga­tója mel­lett, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta a rá­bí­zott gye­re­ke­ket évek óta.

Orbánt és Netanjahut együtt támadják a Soros-szervezetek

Orbánt és Netanjahut együtt támadják a Soros-szervezetek

Nem min­denki nézi jó szem­mel.

Ben­já­min Ne­tan­jahu sze­mé­lyé­ben har­minc év után elő­ször lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök, aki Orbán Vik­tor mel­lett a vi­seg­rádi né­gyek kor­mány­fő­i­vel is tár­gyal Bu­da­pes­ten. A ma­gyar és az iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök ta­lál­ko­zó­ját nem min­denki nézi jó szem­mel.

Simicska és Vona felrobbantotta a Jobbikot: Új párt alakult!

Simicska és Vona felrobbantotta a Jobbikot: Új párt alakult!

Vona po­li­ti­kája, akár­csak az MSZP ese­té­ben Gyur­csá­nyé, fel­rob­ban­totta a pár­tot. Új párt­ban gyü­le­kez­nek az elé­ge­det­le­nek.

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nya te­remt biz­ton­sá­got.

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nyá­nak kö­szön­he­tően biz­ton­ságba ke­rül­het­nek a meg­erő­sza­ko­lás­tól félő nők és lá­nyok: az ész­re­ve­he­tet­len ran­did­ro­go­kat ki lehet szúrni az ital­ban.

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gálja a Green Ho­li­days mű­kö­dé­sét. Köz­ben ha­za­ér­ke­zett az első ma­gyar cso­port.

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gálja a Green Ho­li­days mű­kö­dé­sét. Köz­ben ha­za­ér­ke­zett a ma­gyar tu­ris­ták egy cso­portja.

Álomnyaralásból összeomlott kártyavár

Így lett az álomnyaralásból összeomlott kártyavár

Az uta­zási iro­dá­val együtt buk­nak az uta­zók.

Ten­ger­parti, egy­he­tes re­pü­lős nya­ra­lás, tel­jes el­lá­tás­sal 100 ezer fo­rint alatt? Ez sok­szor egy nagy pi­ló­ta­já­ték.

Voltak előjelei a Green Holidays csődjének

Voltak előjelei a Green Holidays csődjének

Több mint ezer ká­ro­sultja van az iro­dá­nak.

Több mint ezer ká­ro­sultja van az iro­dá­nak. Még pén­te­ken is Black Fri­day-ak­ci­ók­kal pró­bált újabb uta­so­kat sze­rezni.

Liptai Claudia szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Liptai Claudia szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok! Lip­tai Cla­u­dia párja val­lott ag­go­dal­ma­i­ról!

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok!

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

Mit keres a szuperbaktérium a vizünkben?

Mit keres a szuperbaktérium a vizünkben?

A Du­ná­ban ta­lál­tak rá.

Szu­per­bak­té­ri­u­mo­kat mu­tat­tak ki a Duna vi­zé­ben a grazi or­vosi egye­tem mun­ka­tár­sai!

Na ne! Megint beszakadt az út a 13. kerületben!

Na ne! Már megint beszakadt egy út a 13. kerületben!

Ez már a héten a má­so­dik.

Előbb egy 30 ton­nás te­her­autó alatt tűnt el az út, majd csü­tör­tök este ismét be­sza­kadt egy út.

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Kósa Lajos a Va­sár­napi Újság című rá­dió­mű­sor­ban nyi­lat­ko­zott.

Kósa Lajos a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője a Va­sár­napi Újság című rá­dió­mű­sor­ban ki­je­len­tette: Fo­lya­ma­tosa a mig­ráns­nyo­más, tíz­ez­rek vár­ják, hogy a ma­gyar ha­tá­ron át va­la­hogy be tud­ja­nak törni.

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű.

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban áru­sí­tott tár­sá­nál, a gye­re­kek ked­vence, a Nu­tella sem az igazi.

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Vad­disznó por­tyá­zik az egye­tem­nél.

Vad­disz­nók por­tyáz­nak az egye­temi épü­le­tek kö­zött. Az ön­kor­mány­zat is tudja, hogy va­la­mit tenni kell.

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap vá­rat­la­nul meg­lá­to­gatta a mig­rán­sok tá­ma­dá­sá­ról el­hí­re­sült rösz­kei ha­tár­ál­lo­mást.

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

A Ma­gyar­or­szá­gon vá­sá­rolt SIM-kár­tyák közül még az ed­di­gi­nél töb­bet is fel­hasz­nál­hat­nak ter­ro­ris­ták vagy bű­nö­zők.

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

Szinte biz­tos, hogy a te is­me­rő­seid kö­zött is van függő, de te sem tudsz élni vagy dol­gozni nél­küle. Ez a "drog" mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

Hem­zseg az in­ter­net az el­múlt na­pok­ban fel­tűnt köp­tető pa­ró­di­á­i­tól, az em­be­rek nagy része falra má­szik a rek­lám­tól.

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

A vi­lág­sajtó sa­ját­sá­gos módon ke­rül­geti a forró kását.

A vi­lág­sajtó ke­rül­geti a forró kását, mit is je­lent egy nép­sza­va­zá­son 3 mil­lió 300 ezer nem sza­va­zat.

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

A hol­napi nép­sza­va­zás kap­csán Orbán Vik­tor cik­ket írt a Ma­gyar Időkbe. Ebből köz­lünk rész­le­te­ket.

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

In­ter­jút adott a leg­na­gyobb pél­dány­számú na­pi­lap­nak, a Lo­kál­nak. Mit is tett Ma­gyar­or­szág a mig­ráns­vál­ság kap­csán?

Többen szavaztak a kvóta ellen, mint az EU-belépésre...

Többen szavaztak
a kvóta ellen,
mint az EU-belépésre...

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

In­teg­rá­lód­ja­nak a be­ván­dor­lók­hoz az "ős­la­ko­sok"?.

In­teg­rá­lód­ja­nak a be­ván­dor­lók­hoz az "ős­la­ko­sok"?.

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Miért van­nak fegy­ve­rek a me­cse­tek­ben? A kér­désre vi­lá­gos ma­gya­rá­za­tot ka­punk egy új vi­de­ó­ból...

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Meg­lepő a friss Eu­ro­pol je­len­tés.

Ma­gyar­or­szág sze­ren­csére még nem sze­re­pel a friss Eu­ro­pol-je­len­tés "ter­ro­rista tá­ma­dá­sok" tér­ké­pén... Több száz me­rény­le­tet si­ke­rült meg­hi­ú­sí­tani.

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Félő, hogy akár egy fo­ci­meccsen, zsú­folt sta­di­on­ban is be­vet­he­tik azo­kat.

Akár egy fo­ci­meccsen, zsú­folt sta­di­on­ban, pi­a­con, fesz­ti­vá­lon is be­vet­he­tik azo­kat.