POLITIK

HARCÉL

Az ellenzék Majdant akar csinálni a Kossuth térből

Az ellenzék Majdant akar csinálni a Kossuth térből

Meg­szer­ve­zett for­ra­dal­mat...

Véres küz­de­lem zaj­lott öt évvel ez­előtt a ki­jevi Maj­dan téren. A meg­szer­ve­zett for­ra­da­lom ma­gyar­or­szági vál­to­za­tát sze­retné vég­re­haj­tani az el­len­zék.

Agresszív politikai aktivisták vettek részt a budapesti tüntetésen

Agresszív politikai aktivisták vettek részt a budapesti tüntetésen

Gu­lyás Ger­gely tör­vény­te­len­nek mi­nő­sí­tette a szerda esti tün­te­tést.

Gu­lyás Ger­gely tör­vény­te­len­nek mi­nő­sí­tette a szerda esti bu­da­pesti tün­te­tést.

Éjszaka durva gyújtogatással zárult a tüntetés a Kossuth téren

Éjszaka durva gyújtogatással zárult a tüntetés a Kossuth téren

Né­hány száz tün­tető je­lent meg teg­nap Bu­da­pest ut­cáin, ahol elő­ször dugót okoz­tak, ké­sőbb a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak.

Orbán Viktor: a kormány a munkások oldalán áll

Orbán Viktor: a kormány a munkások oldalán áll

A mun­ka­idő-be­osz­tás ön­kén­tes meg­vál­toz­ta­tá­sá­ról szóló tör­vény a mun­ká­sok ér­de­két szol­gálja.

A mun­ka­idő-be­osz­tás ön­kén­tes meg­vál­toz­ta­tá­sá­ról szóló tör­vény a mun­ká­sok ér­de­két szol­gálja.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Elképesztő, milyen ötlettel védik meg a karácsonyi vásárt

Elképesztő, milyen ötlettel védik meg a karácsonyi vásárt

Be­ton­ga­lamb, be­ton­ka­rá­csonyfa, aján­dék­nak ál­cá­zott be­ton­töm­bök... Be­ton­töm­bök közé szo­rul­nak a ka­rá­cso­nyi vá­sá­rok Eu­rópa vá­ro­sa­i­ban.

Be­ton­ga­lamb, be­ton­ka­rá­csonyfa, aján­dék­nak ál­cá­zott be­ton­töm­bök... Be­ton­töm­bök közé szo­rul­nak a ka­rá­cso­nyi vá­sá­rok. Eu­rópa nagy­vá­ro­sa­i­ban ko­mo­lyan fel­ké­szül­tek egy eset­le­ges isz­lam­ista tá­ma­dásra.

Brazília sem hódol be, nemet mondtak a migrációs paktumra

Brazília sem hódol be, nemet mondtak a migrációs paktumra

A dél-ame­ri­kai or­szág sze­rint az ENSZ cso­magja nem meg­fe­lelő a prob­lé­mák ke­ze­lé­sére.

A dél-ame­ri­kai or­szág sze­rint az ENSZ cso­magja nem meg­fe­lelő a prob­lé­mák ke­ze­lé­sére.

Jelentősen emelik az egészségügyi közalkalmazottak bérét

Jelentősen emelik az egészségügyi közalkalmazottak bérét

Az egész­ség­ügyi köz­al­kal­ma­zot­tak,és az egész­ség­ügy­ben dol­gozó nem egész­ség­ügyi vég­zett­sé­gűek bér­eme­lésé...

Dobrev Klára fejezze be a hazudozást a Gyurcsány család üzleti kapcsolatairól

Dobrev Klára fejezze be a hazudozást a Gyurcsány család üzleti kapcsolatairól

A Fi­desz arra szó­lítja fel, hogy fe­jezze be a ha­zu­do­zást a Gyur­csány csa­lád üz­leti kap­cso­la­ta­i­ról - mondta Budai Gyula.

Milyen bűnözőkkel üzletel Gyurcsány Ferenc?

Milyen bűnözőkkel üzletel Gyurcsány Ferenc?

Bű­nö­zők­kel van kö­rül­véve és olyan éle­tet foly­tat, amely­hez bűn­el­kö­ve­tők kap­cso­lód­nak.

Bű­nö­zők­kel van kö­rül­véve és olyan éle­tet foly­tat, amely­hez bűn­el­kö­ve­tők kap­cso­lód­nak.

Sikerrecept Orbántól: Jobb az emberekkel együtt kormányozni, mint ellenük

Sikerrecept Orbántól: Jobb az emberekkel együtt kormányozni, mint ellenük

A még erő­sebb csa­lád­po­li­ti­ká­ról is be­szélt a mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Harminc illegális migránst fogtak Szegednél, a Tisza árterében

Harminc illegális migránst fogtak Szegednél, a Tisza árterében

Jo­g­el­le­ne­sen pró­bált meg be­jutni az or­szágba har­minc mig­ráns Csong­rád me­gyé­ben.

Titkos óvodát működtetnek Pesten a szcientológusok

Titkos óvodát működtetnek Pesten a szcientológusok

A Ri­post le­lep­lezte! Az ér­dek­lő­dők elől el­tit­kol­ják, hogy valós cél­juk a szci­en­to­ló­giai agy­mo­sás, a szü­lők­nek azt ha­zud­ják, hogy ez egy Mon­tes­sori óvoda.

A Ri­post le­lep­lezte! Az ér­dek­lő­dők elől el­tit­kol­ják, hogy valós cél­juk a szci­en­to­ló­giai agy­mo­sás, a szü­lők­nek azt ha­zud­ják, hogy ez egy Mon­tes­sori óvoda, ami a híres nem­zet­közi pe­da­gó­gia mód­szer sze­rint mű­kö­dik. Profi mód­sze­rek­kel igye­kez­nek el­fedni a lé­nye­get.

Juncker alkalmatlan az Európai Bizottság vezetésére

Juncker alkalmatlan az Európai Bizottság vezetésére

Eu­rópa egy­sé­gét kel­lett volna meg­tes­te­sí­te­nie, de erre soha nem volt képes.

Eu­rópa egy­sé­gét kel­lett volna meg­tes­te­sí­te­nie, "de erre soha nem volt képes, sem a Bre­xit­nél, sem a mig­rá­ci­ó­nál, sem a román nem­zeti ün­nep­nél".

Soros György politikai blöffje a CEU miatti fenyegetőzés

Soros György politikai blöffje a CEU miatti fenyegetőzés

Ma­gyar­or­szá­got zsa­rolja Soros György ame­ri­kai tőzs­de­spe­ku­láns.

Ma­gyar­or­szá­got zsa­rolja Soros György ame­ri­kai tőzs­de­spe­ku­láns.

Kibővítik a CSOK-ot: a kétgyermekesek is megkaphatják a 10 milliót

Kibővítik a CSOK-ot: a kétgyermekesek is megkaphatják a 10 milliót

A két­gyer­me­kes csa­lá­dokra is ki­ter­jesz­tik a 10 mil­lió fo­rin­tos ked­vez­mé­nyes ka­mat­tá­mo­ga­tású köl­csönt...

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Gya­nús cso­ma­gokra buk­kan­tak szer­dán a CNN hír­te­le­ví­zió New York-i iro­dá­i­ban, ame­lye­ket ki­ürí­tet­tek.

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Egész nap a be­ván­dor­lás kér­dés­ről tár­gyal­tak az Eu­ró­pai Unió mi­nisz­ter­el­nö­kei. A fron­tok meg­me­re­ved­tek.

Orbán új videót posztolt, már nem a migránsok szétosztása a tét

Orbán új videót posztolt, már nem a migránsok szétosztása a tét

Vál­toz­nak az idők, már si­ke­rült le­szo­rí­tani a na­pi­rend­ről a mig­rán­sok erő­sza­kolt szét­osz­tá­sá­nak kér­dé­sét.

Feketepénzekkel tömte ki saját tévéjét a Jobbik

Feketepénzekkel tömte ki saját médiumát a Jobbik

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva.

Magyarország válaszlépésként kiutasít egy ukrán konzult

Magyarország válaszlépésként kiutasít egy ukrán konzult

Uk­rajna in­téz­ke­dé­sére tett ará­nyos vá­lasz­lé­pés­ként Ma­gyar­or­szág ki­uta­sít egy ukrán kon­zult.

Nem változik a bevándorláspolitika, a kormány nem enged a zsarolásnak

Nem változik a bevándorláspolitika, a kormány nem enged a zsarolásnak

Sem­mi­lyen eu­ró­pai par­la­menti dik­tá­tum nem tudja a kor­mányt arra kész­tetni, hogy be­ván­dor­lás­po­li­ti­ká­ján vál­toz­tas­son.

Védjük meg Magyarországot, ne engedjünk a zsarolásnak! - videó

Védjük meg Magyarországot, ne engedjünk a zsarolásnak! - videó

A Sar­gen­tini-je­len­tés ha­zug­sá­go­kon ala­pul.

A Sar­gen­tini-je­len­tést po­li­ti­kai nyo­más­gya­kor­lás cél­já­ból sza­vazta meg az Eu­ró­pai Par­la­ment.

Kampányt indít a kormány a Sargentini-jelentés miatt

Kampányt indít a kormány a Sargentini-jelentés miatt

Po­li­ti­kai nyo­más­gya­kor­lás cél­já­ból, a sza­bá­lyo­kat fel­rúgva sza­vazta meg az Eu­ró­pai Par­la­ment.

Po­li­ti­kai nyo­más­gya­kor­lás cél­já­ból, a sza­bá­lyo­kat fel­rúgva sza­vazta meg az Eu­ró­pai Par­la­ment.

Elárasztották a támogató üzenetek Orbán Facebook-oldalát

Elárasztották a támogató üzenetek Orbán Facebook-oldalát

A csa­lás­sal el­fo­ga­dott Sar­gen­tini-je­len­tés után Eu­rópa több or­szá­gá­ból is írtak a ma­gyar kor­mány­fő­nek...

Szijjártó Péter: Bosszút álltak a migránspárti erők

Szijjártó: Bosszút álltak a migránspárti erők

A kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint a be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ki­csi­nyes bosszú­já­ról van szó.

"Nem hagyjuk, hogy a határvédelem elvételével zsaroljanak"

Halász János: nem hagyjuk, hogy a határvédelem elvételével zsaroljanak

El­ké­szült a kor­mány­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­lat.

A Sar­gen­tini-je­len­tésre vá­la­szul be­nyúj­tott kor­mány­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­lat a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vő­jé­nek köz­lése sze­rint arról szól, hogy Ma­gyar­or­szág nem hagyja zsa­rolni magát a ha­tár­vé­de­lem ügyé­vel.

Az ítéletet már megírták Brüsszelben. Mit gondol Orbán Viktor?

Az ítéletet már megírták Brüsszelben. Mit gondol Orbán Viktor?

Így in­dult el a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az Eu­ró­pai Par­la­ment sors­döntő ülé­sére. Az íté­le­tet már meg­ír­ták?

Soros pártot alapít Magyarországon. Ők lesznek a húzónevek?

Soros pártot alapít Magyarországon. Ők lesznek a húzónevek?

Párttá ala­kul a Mig­ra­tion Aid.

Rö­vi­de­sen párttá ala­kul a Mig­ra­tion Aid, amit akár Mig­ráns To­u­rist­nak, mig­rán­so­kat utaz­tató uta­zási iro­dá­nak is for­dít­hat­nánk.

Orbán Viktor: nem engedünk a zsarolásnak

Orbán Viktor: nem engedünk a zsarolásnak

Vissza­uta­sí­tom, hogy a be­ván­dor­lás­parti erők fe­nye­ges­sék, zsa­rol­ják, rá­gal­maz­zák Ma­gyar­or­szá­got - mondta Orbán Vik­tor.

Vissza­uta­sí­tom, hogy a be­ván­dor­lás­parti erők fe­nye­ges­sék, zsa­rol­ják, rá­gal­maz­zák Ma­gyar­or­szá­got és a ma­gyar em­be­re­ket - mondta fel­szó­la­lá­sá­ban Orbán Vik­tor az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben a Sar­gen­tini-je­len­tés­ről szóló vitán.

Orbán felveszi a kesztyűt, személyesen védi Magyarországot

Orbán felveszi a kesztyűt, személyesen védi Magyarországot

A mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lye­sen vesz részt szep­tem­ber 11-én az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben a Sar­gen­tini-je­len­tés vi­tá­ján.

A mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lye­sen vesz részt szep­tem­ber 11-én az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben a Sar­gen­tini-je­len­tés vi­tá­ján. A do­ku­men­tum­ról más­nap sza­vaz­nak St­ras­bourg­ban.

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Pár­tot ala­pít a Soros-féle Mig­ra­tion Aid nevű szer­ve­zet, hogy ne kell­jen adóz­nia a spe­ku­láns tá­mo­ga­tá­sai után.

Pár­tot ala­pít a Soros-féle Mig­ra­tion Aid nevű szer­ve­zet, hogy ne kell­jen adóz­nia a spe­ku­láns tá­mo­ga­tá­sai után.

Így kapcsolták le a zsaruk a drogárusokat a Sziget Fesztiválon - videó

Így kapcsolták le a zsaruk a drogárusokat a Sziget Fesztiválon - videó

A be­épí­tett zsa­ruk már ru­ti­no­san ki­szúr­ják őket a tö­meg­ben... nekik majd ki­csit to­vább fog tar­tani a fesz­ti­vál.

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, működésbe lépett az Interpol

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, működésbe lépett az Interpol

Hamis út­le­vél­lel pró­bált az Eu­ró­pai Uni­óba lépni, de terve ku­dar­cot val­lott, ő maga pedig le­bu­kott!

Jövőre is a biztonság az első, ez a legfontosabb érték

Jövőre is a biztonság az első, ez a legfontosabb érték

Nö­veli a kor­mány a for­rá­so­kat.

A jövő évben is a biz­ton­ság az első, ezért nö­veli a kor­mány a köz­biz­ton­ságra és a rend­vé­de­lemre szánt for­rá­so­kat a jövő évi költ­ség­ve­tés­ben.

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben. A kor­mány­fők ta­lál­ko­zó­ján a mig­rá­ció lesz a leg­fon­to­sabb téma, és egyre töb­ben tá­mo­gat­ják a ma­gyar ál­lás­pon­tot.

Hengerelt a Fidesz a Józsefvárosban, Sára Botond a polgármester

Hengerelt a Fidesz a Józsefvárosban, Sára Botond a polgármester

A Fi­desz-KDNP je­löltje, je­len­legi al­pol­gár­mes­ter 63 szá­za­lé­kot ka­pott, a fel­dol­go­zott­ság 100 szá­za­lék.

A Fi­desz-KDNP je­löltje, je­len­legi al­pol­gár­mes­ter 63 szá­za­lé­kot ka­pott, a fel­dol­go­zott­ság 100 szá­za­lék.

Megszereztük a szcientológusok görög dossziéját

Megszereztük a szcientológusok görög dossziéját

Támad a dest­ruk­tív szekta!

Az első le­lep­lező do­ku­men­tu­mokra még 1995-ben buk­kant a görög rend­őr­ség, így be­te­kint­het­tek a szer­ve­zet tit­kos­szol­gá­lata, az OSA mű­kö­dé­sébe.

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

A Soros-alapítvány dróton rángatja az Európai Bizottságot

A Soros-alapítvány dróton rángatja az Európai Bizottságot

Nem va­gyunk haj­lan­dóak vé­gig­nézni, hogy be­ván­dor­ló­or­szá­got csi­nál­ja­nak be­lő­lünk.

Nem va­gyunk haj­lan­dóak vé­gig­nézni, hogy be­ván­dor­ló­or­szá­got csi­nál­ja­nak be­lő­lünk.

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

A Demszky-éra miatt je­len­tő­sen rom­lott az uniós kor­rup­ciós be­so­ro­lása Ma­gyar­or­szág­nak.

Helmut Kohl halálára emlékeztek, de miért Budapesten?

Helmut Kohl halálára emlékeztek, de miért Budapesten?

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek.

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek a kor­sza­kos po­li­ti­kus ha­lá­lá­nak első év­for­du­ló­ján, a ma­gyar fő­vá­ros­ban. Orbán Vik­tor is be­szé­det mon­dott.

Az ország biztonságát garantálja a Stop Soros

Az ország biztonságát garantálja a Stop Soros

A Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter sze­rint a jog­sza­bá­lyok gya­kor­lati al­kal­ma­zása ki­zárja, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

A Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter sze­rint Ma­gyar­or­szág szu­ve­re­ni­tá­sát és biz­ton­sá­gá­nak ga­ran­tá­lá­sát szol­gálja az Or­szág­gyű­lés által szer­dán el­fo­ga­dott he­te­dik alap­tör­vény-mó­do­sí­tás és a "Stop Soros" tör­vény­cso­mag.

Orbán Viktor: Harc zajlik értékek és kultúrák között

Orbán Viktor: Harc zajlik értékek és kultúrák között

A soron kö­vet­kező, 2019-es eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás az ér­té­kek és a kul­tú­rák küz­delme lesz.

A soron kö­vet­kező, 2019-es eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás az ér­té­kek és a kul­tú­rák küz­delme lesz.

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

Bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz.

A Stop Soros az ere­de­ti­nél szi­go­rúbb lesz, bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz a mig­rá­ciót szer­ve­zők ellen.

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

A fiú szü­lei köz­le­ményt adtak ki az eset­ről. A tet­tes fegy­ve­reit édes­apja vá­sá­rolta.

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv­ről.

Ahhoz, hogy meg tud­juk vé­deni Ma­gyar­or­szá­got az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­sal szem­ben, új sza­bá­lyo­kat kell al­ko­tunk, amely a Brüsszel­ből ér­kező tá­ma­dá­so­kat is képes ki­vé­deni - mondta Orbán Vik­tor.

Rogán: Ágyútűz fog zúdulni ránk, de a bevándorlás kérdésében nem hátrálunk meg

Rogán: Ágyútűz fog zúdulni ránk, de a bevándorlás kérdésében nem hátrálunk meg

Mi ki fo­gunk tar­tani.

Ágyú­tűz fog zú­dulni ránk, de ez az ágyú­tűz olyan erő­döt fog érni, ame­lyet a ma­gyar em­be­rek ke­mé­nyen meg­erő­sí­tet­tek áp­ri­lis 8-án. Mi ki fo­gunk tar­tani, a be­ván­dor­lás­po­li­tika ügyé­ben egy jot­tá­nyit sem en­ge­dünk.

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Brüs­szel és az ENSZ azt akar­ják, hogy il­le­gá­lis be­ván­dor­lók jöj­je­nek.

Brüs­szel és az ENSZ ugyan­azt akar­ják, azt, hogy il­le­gá­lis be­ván­dor­lók jöj­je­nek Eu­ró­pába.

Újabb Soros-jelentéssel támadja Magyarországot Brüsszel

Újabb Soros-jelentéssel támadja Magyarországot Brüsszel

A vá­lasz­tás ered­mé­nyét kö­ve­tően fo­kozni fog­ják a nem­zet­közi nyo­más­gya­kor­lást Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben.

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Sal­lai R. Be­ne­dek­nél lé­pett ak­ci­óba.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt a hír, hogy Sal­lai R. Be­ne­dek LMP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő szom­ba­ton egy LMP-s ta­nács­ko­zá­son "ki­ütötte" Had­házy Ákos társ­el­nö­köt.

Soros pénzéből szervezte a szombati tüntetést a hálózata

Soros pénzéből szervezte a szombati tüntetést a hálózata

A szom­bati tün­te­tés Soros György pén­zé­ből jött létre, mert va­ló­já­ban ő az, aki nem tudja el­fo­gadni a múlt heti vá­lasz­tás ered­mé­nyét.

Akció a magyar határon: tömve volt migránsokkal a kamion

Akció a magyar határon: zsúfolásig tömve volt migránsokkal a kamion

Az ár­tándi ha­tár­át­ke­lő­nél akart ha­zánkba lépni egy szerb rend­számú ka­mion.

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

A mi­nisz­ter­el­nök mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre adta, mert "csak az a biz­tos".

A mi­nisz­ter­el­nök annyit hoz­zá­tett, hogy mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre adta, mert "csak az a biz­tos".

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Ezért arra kérek min­den­kit: men­jen el, és adja mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre. Két­szer Fi­desz, csak ez a biz­tos.

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, az utóbbi idő­ben egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Ezt üzeni Orbán Viktor: Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

Ezt üzeni Orbán Viktor: Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

A mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán meg­osz­totta a a Fi­desz vi­de­ó­ját.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán meg­osz­totta a a Fi­desz vi­de­ó­ját.

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

A dik­tá­tor több­ször is bí­ró­ság előtt állt. Bör­tön­ben csak tíz napot kel­lett ülnie.

Reális veszély: Magyarország lehet a migránsok gyűjtőtábora

Reális veszély: Magyarország lehet a migránsok gyűjtőtábora

Az új oszt­rák mig­rán­s­el­le­nes po­li­tika nyo­mán ide szo­rul­hat­nak be a mig­rán­sok.

Orbán Viktor: A bevándorlás az áprilisi választás legnagyobb tétje

Orbán Viktor: A bevándorlás az áprilisi választás legnagyobb tétje

A vá­lasz­tás k-e Ma­gyar­or­szág, és si­ke­rül-e meg­őrizni a biz­ton­sá­got.

Az áp­ri­lis 8-ai vá­lasz­tás leg­na­gyobb tétje az, hogy be­ván­dor­ló­ál­lammá válik-e Ma­gyar­or­szág, és si­ke­rül-e meg­őrizni a biz­ton­sá­got, az eu­ró­pai kul­tú­rát és élet­mó­dot - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

"Soros em­be­rei" az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék a há­ló­za­tot.

Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója sze­rint "Soros em­be­rei" az el­len­zék­ből az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék az egész há­ló­za­tot.

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

Jövőt is vá­laszt Ma­gyar­or­szág.

A mi­nisz­ter­el­nök arra kéri a vá­lasz­tó­kat, ne csak a je­lenre, hanem a jö­vőre is gon­dol­ja­nak áp­ri­lis 8-án.

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

Azért, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

A két és fél éve tör­tént rösz­kei za­var­gás­sal össze­han­golt meg­tö­rési kí­sér­let in­dult azért, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen - je­len­tette ki a kor­mány­szó­vivő a Kos­suth Rádió Va­sár­napi Újság című mű­so­rá­ban.

Fidesz: Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonya a pápa elleni merényletig ér

Fidesz: Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonya a pápa elleni merényletig ér

Arra szó­lít­ják fel a Job­bik el­nö­két, hogy tisz­tázza, mi­lyen vi­szony­ban áll isz­lám szél­ső­sé­ges szer­ve­ze­tek­kel.

Aki beengedi a bevándorlókat, beengedi a terroristákat is

Aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is

Ismét mig­rá­ciós hát­terű ter­ror­tá­ma­dás tör­tént pén­te­ken Fran­cia­or­szág­ban.

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Olyan el­len­zéki je­löl­tek­kel kell meg­küz­de­nünk, akik va­ló­já­ban nem a pár­tok, hanem Soros György je­lölt­jei - mondta Orbán.

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Két­har­ma­dos győ­ze­lem.

Az egyik leg­is­mer­tebb bécsi tö­meg­lap a Kleine Ze­i­tung sza­vaz­tatta meg az ol­va­sóit szom­ba­ton.

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

Meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét.

Az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tás alap­kér­dése, hogy meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét, ami­hez hoz­zá­szok­tunk.

Az ISIS-által kiképzett migránsokat fogtak el a magyar határon

Az ISIS-által kiképzett migránsokat fogtak el a magyar határon

Meg­pró­bál­tak be­jutni Eu­ró­pába.

A férfit és egy nőt, akik egy­ér­tel­műen ter­ro­rista ki­kép­zést kap­tak a Közel- Ke­le­ten, Rösz­ké­nél tar­tóz­tatta le a TEK. Meg­pró­bál­tak be­jutni Eu­ró­pába.

Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Ide­gen ér­de­ke­ket ki­szol­gáló po­li­ti­kai fi­gu­rák az el­len­zék so­ra­i­ban.

Ide­gen ér­de­kek ki­szol­gá­lói és zsa­rol­ható po­li­ti­kai fi­gu­rák az el­len­zék so­ra­i­ban.

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Az or­szág meg­ma­rad-e ma­gyar­nak.

Az áp­ri­lisi par­la­menti vá­lasz­tás­nak a be­ván­dor­lás a fő kér­dése, vagyis az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Orbán Viktor: A választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e

Áp­ri­lis 8-án egy be­ván­dor­lás­párti és egy be­ván­dor­lás­el­le­nes je­lölt küzd majd meg egy­más­sal.

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Amíg nem­zeti kor­má­nya van Ma­gyar­or­szág­nak, nem lesz­nek be­te­le­pí­té­sek sem lak­ta­nyákba, sem más köz­épü­le­tekbe.

Amíg nem­zeti kor­má­nya van Ma­gyar­or­szág­nak, nem lesz­nek be­te­le­pí­té­sek sem lak­ta­nyákba, sem más köz­épü­le­tekbe - je­len­tette ki a hon­vé­delmi mi­nisz­ter va­sár­nap reg­gel a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A veszély kézzelfogható közelségben van

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha­ta­lom mö­götti ha­ta­lom...

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné az aka­ra­tát.

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Du­na­új­vá­ros­ban. Ba­lo­sok balra, job­bo­sok jobbra.

A mi­nisz­ter­el­nök Du­na­új­vá­ros­ban. Ba­lo­sok balra, job­bo­sok jobbra.