POLITIK

HARCÉL

A veszély kézzelfogható közelségben van

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha­ta­lom mö­götti ha­ta­lom...

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné az aka­ra­tát.

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

A le­já­rató had­já­rat ugyan célt té­vesz­tett, de az el­len­zéki új­ság­írók nem adják fel, még min­dig ra­gasz­kod­nak ha­zug­sá­ga­ik­hoz.

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI).

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI).

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába.

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába, ami Ma­gyar­or­szág szá­mára el­fo­gad­ha­tat­lan.

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén úgy fo­gal­ma­zott, hogy Soros ve­ze­té­sé­vel gyenge és zsa­rol­ható kor­mányt akar­nak.

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát.

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

Bár ki nem áll­hat­ják egy­mást, de abban egyet­ér­te­nek, va­la­mennyien a Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

A Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója sze­rint az el­len­zéki pár­tok, ve­ze­tők ve­szélyt je­len­te­nek Ma­gyar­or­szágra. Bár ki nem áll­hat­ják egy­mást, de abban egyet­ér­te­nek, va­la­mennyien a Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló.

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet, le­bon­ta­nák a ha­tár­zá­rat, be­te­le­pí­te­nék a be­ván­dor­ló­kat.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte.

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja az ENSZ mig­ráns­cso­mag­ját - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a na­gyob­bik kor­mány­párt szó­vi­vője va­sár­napi bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja az ENSZ mig­ráns­cso­mag­ját - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a na­gyob­bik kor­mány­párt szó­vi­vője.

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

A Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője sze­rint a Soros-szer­ve­ze­tek gya­kor­la­ti­lag mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Sze­rint a be­ván­dor­lás azért is jó, mert szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség.

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Nem tudni, kié volt az ötlet, de meg­emel­jük a ka­la­pun­kat. Lehet bőgni is!

Nem tudni, kié volt az ötlet, de meg­emel­jük a ka­la­pun­kat. Négy kis­lány, egy cseh, egy szlo­vák, egy len­gyel és egy ma­gyar zenél Prá­gá­ban, Po­zsony­ban, Var­só­ban és Bu­da­pes­ten. A négy nép, a négy or­szág leg­is­mer­tebb me­ló­diái fo­nód­nak össze egy gyö­nyörű dal­lammá. Lehet bőgni is!

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést.

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést, ezért al­kot­ták meg a "Stop Soros" tör­vény­cso­ma­got - mondta az Igaz­ság­ügyi Mi­nisz­té­rium po­li­ti­kai ál­lam­tit­kára az Ori­gón hét­főn köz­zé­tett in­ter­jú­ban.

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Fi­desz sze­rint a Soros-há­ló­zat 2018-ban ugyan­ott foly­tatja te­vé­keny­sé­gét, ahol ta­valy ab­ba­hagyta.

A Fi­desz sze­rint a Soros-há­ló­zat 2018-ban ugyan­ott foly­tatja te­vé­keny­sé­gét, ahol ta­valy ab­ba­hagyta.

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Mihai Tu­dose akasz­tás­sal fe­nye­gette meg azo­kat az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat, akik a szü­lő­föld­jü­kön szé­kely zász­lót tűz­nek ki.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye, ugyanis a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK), az MSZP és az Együtt is érin­tett lehet...

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat.

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

A mi­nisz­ter­el­nök vi­de­óüze­net­ben mon­dott kö­szö­ne­tet azok­nak, akik részt vet­tek a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban.

Betenne a béremeléseknek az ellenzék

Betenne a béremeléseknek az ellenzék

A Fi­desz sze­rint, ha a jövő évi vá­lasz­tá­son az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, meg­állna a ke­re­se­tek emel­ke­dése.

A Fi­desz sze­rint, ha a jövő évi vá­lasz­tá­son az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, meg­állna a ke­re­se­tek emel­ke­dése.

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Nép­sza­va­zást kez­de­mé­nye­zett Ben­csik And­rás arról, hogy ne sza­vaz­has­son az, aki a ma­gyar ál­lam­pol­gá­ro­kat meg­ve­rette...

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt fog­tak.

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt tar­tóz­tat­tak föl pén­tek­től va­sár­na­pig az or­szág te­rü­le­tén a rend­őrök - tá­jé­koz­ta­tott az Or­szá­gos Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság hét­főn.

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

To­vábbra is erős a nyo­más raj­tunk, hogy aka­ra­tunk el­le­nére ve­gyünk át be­te­le­pü­lő­ket.

Ekkor ért véget Brüsszel­ben a bir­kó­zás mig­ráns­ügy­ben. To­vábbra is erős a nyo­más raj­tunk, hogy ve­gyünk át be­te­le­pü­lő­ket.

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak, a DK-nak.

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Gyur­csány stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak, a DK-nak.

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést.

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

A Soros-féle há­ló­zat be­ne­ve­zett a ma­gyar vá­lasz­tási kam­pányba - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy hi­á­ba­való kí­sér­le­tet. A fal adta a má­si­kat.

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az ere­deti ha­tár­idő le­járta előtt re­kord­számú vá­lasz ér­ke­zett.

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az el­len­zé­ket lé­nye­gé­ben Soros ve­zérli...

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Alig öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros György két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Le­ve­let írt három kép­vi­selő.

Le­ve­let írt Ma­gyar­or­szág vé­del­mé­ben az ame­ri­kai kong­resszus három kép­vi­se­lője.

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett vissza.

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett vissza.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont csa­pata Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

A Di­ákÉSZ el­nöke ezer kö­rü­lire be­csüli a Czeg­lédy Csaba cégei által meg­ká­ro­sí­tott fi­a­ta­lok szá­mát.

A Di­ákÉSZ el­nöke ezer kö­rü­lire be­csüli a Czeg­lédy Csaba cégei által meg­ká­ro­sí­tott fi­a­ta­lok szá­mát.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új he­lyen ver­nek ta­nyát a bel­vá­ros­ból ki­szo­ruló dro­go­sok.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Be­jár­tuk azo­kat a he­lye­ket, ahová jobb, ha tisz­tes­sé­ges ember be sem teszi a lábát.

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Be­ton­fa­lat és ke­rí­tést épí­tet­tek.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré, de a dro­go­sok lát­ha­tó­lag még min­dig itt van­nak.

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Ezzel javítana az önkormányzat a Hős utcai állapotokon

Be­ton­fal és ke­rí­tés épült a há­zak­hoz.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré. Meg­lepő vál­to­zá­sok tör­tén­tek Bu­da­pest el­va­rá­zsolt szeg­le­té­ben.

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

Egy­hangú sza­va­zás­sal.

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot a "a jog­tipró ukrán ok­ta­tási tör­vény el­íté­lé­sé­ről".

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök Bólynál

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök Bólynál

A het­ven­sze­res gyil­kost Bóly­nál fog­ták el az er­dő­ben.

A het­ven­sze­res gyil­kost Bóly­nál fog­ták el az er­dő­ben.

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Min­denki egyet­ért abban, hogy a mig­ráns­kér­dés dön­tötte el az oszt­rák vá­lasz­tá­so­kat.

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Hihetetlen fordulat a BKK hacker srác ügyében

Öröm­hír érte az eti­kus ha­ckert.

Az eti­kus ha­cker nevű Fa­ce­book ol­da­lon szá­molt be az őt ért vá­rat­lan ese­mény­ről.

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Tá­jé­koz­tatni kí­vánja a dip­lo­ma­tát a ma­gyar ál­lás­pont­ról.

Tá­jé­koz­tatni kí­vánja a dip­lo­ma­tát ama­gyar ál­lás­pont­ról.

Pánik Amerikában, áttört a gát, meneküljön, ki merre lát

Pánik Amerikában, áttört a gát, meneküljön, ki merre lát

Ott­ho­naik el­ha­gyá­sára, me­ne­kü­lésre szó­lí­totta fel a la­kos­sá­got ked­den a te­xasi Braz­o­ria megye ve­ze­tője.

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Rakétát lőtt ki Korea, Japán a célpont?

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel.

Észak-Korea újabb bal­lisz­ti­kus ra­ké­tát bo­csá­tott fel ked­den reg­gel, amely át­re­pült Japán észak­ke­leti része fe­lett és a Csen­des-óce­ánba csa­pó­dott.

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

Így temetik a bukott kvótaügyet, Fico beállt Orbán mellé

Az Eu­ró­pai Bí­ró­ság úgy dön­tött, hogy a 2015-ös kvó­ta­ha­tá­ro­zat min­denki, így az ez ellen pert in­dító Ma­gyar­or­szág és Sz­lo­vá­kia szá­mára is kö­te­lező.

Az Eu­ró­pai Bí­ró­ság úgy dön­tött, hogy a 2015-ös kvó­ta­ha­tá­ro­zat min­denki, így az ez ellen pert in­dító Ma­gyar­or­szág és Sz­lo­vá­kia szá­mára is kö­te­lező. Csak­hogy a mig­rán­sok szét­osz­tá­sát jó­sze­ré­vel egyik uniós állam sem tel­je­síti.

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam. Ret­teg az egész föld­rész!

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam. Ret­teg az egész föld­rész!

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Gá­zo­lás és túsz­dráma. Ren­ge­teg se­be­sült, a ha­tó­ság sze­rint nem kér­dés, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért a csaló nőnek. A Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság tár­gyalja majd az ügyét.

Most jelentették be, muszlim férfi bérelte a gyilkos furgont Barcelonában

Most jelentették be, muszlim férfi bérelte a gyilkos furgont Barcelonában

Leg­ke­ve­sebb 13 ha­lott, de a szám emel­ked­het.

Leg­ke­ve­sebb 13 ha­lott, de a szám emel­ked­het.

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Ki­áll­nak test­vé­rei a bics­kei gyer­mek­ott­hon igaz­ga­tója mel­lett, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta a rá­bí­zott gye­re­ke­ket évek óta.

Ki­áll­nak test­vé­rei a bics­kei gyer­mek­ott­hon igaz­ga­tója mel­lett, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta a rá­bí­zott gye­re­ke­ket évek óta.

Orbánt és Netanjahut együtt támadják a Soros-szervezetek

Orbánt és Netanjahut együtt támadják a Soros-szervezetek

Ben­já­min Ne­tan­jahu sze­mé­lyé­ben har­minc év után elő­ször lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök.

Ne­tan­jahu sze­mé­lyé­ben har­minc év után elő­ször lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök.

Simicska és Vona felrobbantotta a Jobbikot: Új párt alakult!

Simicska és Vona felrobbantotta a Jobbikot: Új párt alakult!

Vona po­li­ti­kája, akár­csak az MSZP ese­té­ben Gyur­csá­nyé, fel­rob­ban­totta a pár­tot. Új párt­ban gyü­le­kez­nek az elé­ge­det­le­nek.

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gá­ló­dik.

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gálja a Green Ho­li­days mű­kö­dé­sét. Köz­ben ha­za­ér­ke­zett a ma­gyar tu­ris­ták egy cso­portja.

Álomnyaralásból összeomlott kártyavár

Így lett az álomnyaralásból összeomlott kártyavár

Az uta­zási iro­dá­val együtt buk­nak az uta­zók.

Ten­ger­parti, egy­he­tes re­pü­lős nya­ra­lás, tel­jes el­lá­tás­sal 100 ezer fo­rint alatt? Ez sok­szor egy nagy pi­ló­ta­já­ték.

Vallatószobák vannak a Váci úton!

Vallatószobák vannak a Váci úton!

In­dul­hat a bün­te­tő­el­já­rás a szci­en­to­ló­gu­sok ellen.

In­dul­hat a bün­te­tő­el­já­rás a szci­en­to­ló­gu­sok ellen. Sú­lyos adat­vé­delmi vissza­élé­sek, tit­kos­szol­gá­lati mód­sze­rek, hang­szi­ge­telt val­la­tó­szo­bák a Váci úti szék­ház­ban.

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nya te­remt biz­ton­sá­got.

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nyá­nak kö­szön­he­tően biz­ton­ságba ke­rül­het­nek a meg­erő­sza­ko­lás­tól félő nők és lá­nyok: az ész­re­ve­he­tet­len ran­did­ro­go­kat ki lehet szúrni az ital­ban.

Liptai szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Liptai Claudia szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok!

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok! Pa­taki Ádám el­árulta: ko­moly prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie neki és kol­lé­gá­i­nak!

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

A 444 újságírója ravasz módon összejátszott a Riposttal. Kiközösítik? Megalázzák?

A 444 újságírója ravasz módon összejátszott a Riposttal. Kiközösítik? Megalázzák?

A 444 új­ság­írója pél­dát mu­ta­tott ho­gyan kell egy po­li­ti­kust le­lep­lezni.

A 444 új­ság­írója pél­dát mu­ta­tott.

Ezekből a termékekből jobbat kapni Ausztriában

Bevásároltunk Ausztriában! Nekünk tényleg a vacak jut!

Be­vá­sárló kör­úton járt a Ri­post.

Nem­rég le­buk­tak a mul­ti­cé­gek: ugyan­olyan címke alatt rosszabb élel­mi­sze­re­ket árul­nak ná­lunk, mint Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Kósa Lajos a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője a Va­sár­napi Újság című rá­dió­mű­sor­ban ki­je­len­tette: Fo­lya­ma­tosa a mig­ráns­nyo­más.

Kézi irányítás a 444.hu-nál: Soros saját külföldi embereit ültette az igazgatóságba

Kézi irányítás a 444.hu-nál: Soros saját külföldi embereit ültette az igazgatóságba

Át­néz­tük a cég­nyil­ván­tar­tást.

Aki át­bön­gé­szi a cég­nyil­ván­tar­tást hamar nagyra nyit­hatja a sze­mét... Soros több ko­misszárt is kül­dött a ma­gyar fiúk nya­kába...

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban áru­sí­tott tár­sá­nál, a Nu­tella sem az igazi.

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

Na ne! Már megint beszakadt egy út a 13. kerületben!

Na ne! Már megint beszakadt egy út a 13. kerületben!

Előbb egy 30 ton­nás te­her­autó alatt tűnt el az út, majd csü­tör­tök este ismét be­sza­kadt egy út.

Előbb egy 30 ton­nás te­her­autó alatt tűnt el az út, majd csü­tör­tök este ismét be­sza­kadt egy út.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt. Múlt héten 92 ezren for­dul­tak or­vos­hoz influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Vad­disz­nók por­tyáz­nak az egye­temi épü­le­tek kö­zött. Az ön­kor­mány­zat is tudja, hogy va­la­mit tenni kell.

Vad­disz­nók por­tyáz­nak az egye­temi épü­le­tek kö­zött. Az ön­kor­mány­zat is tudja, hogy va­la­mit tenni kell.

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap vá­rat­la­nul meg­lá­to­gatta a mig­rán­sok tá­ma­dá­sá­ról el­hí­re­sült rösz­kei ha­tár­ál­lo­mást.

Őrületes tempóban terjed az új telefonos vírus!

Őrületes tempóban terjed az új telefonos vírus!

Na­ponta 13 ezer te­le­fon fer­tő­ző­dik!

Na­ponta 13 ezer te­le­fo­non je­le­nik meg az új vírus, amit ijesz­tően nép­szerű al­kal­ma­zá­sok ter­jesz­te­nek... Ilyenre ko­ráb­ban még nem volt példa!

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

Szinte biz­tos, hogy a te is­me­rő­seid kö­zött is van függő, de te sem tudsz élni vagy dol­gozni nél­küle. Ez a "drog" mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

A vi­lág­sajtó ke­rül­geti a forró kását, mit is je­lent egy nép­sza­va­zá­son 3 mil­lió 300 ezer nem sza­va­zat a mig­ránskvó­ták ellen.

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

Hem­zseg az in­ter­net az el­múlt na­pok­ban fel­tűnt köp­tető pa­ró­di­á­i­tól.

A szak­értő sze­rint ez egy na­gyon jó mar­ke­ting­hú­zás ered­mé­nye.

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

A Ma­gyar­or­szá­gon vá­sá­rolt SIM-kár­tyák közül még az ed­di­gi­nél töb­bet is fel­hasz­nál­hat­nak ter­ro­ris­ták vagy bű­nö­zők.

Bombák tucatjait robbanthatják magyarországi SIM-kártyákkal

Bombák tucatjait robbanthatják terroristák magyarországi SIM-kártyákkal

A szer­ve­zett al­vi­lág két­száz­ezer fel­töl­tős te­le­fon­kár­tyát vá­sá­rolt egyet­len haj­lék­ta­lan ne­vére.

Többen szavaztak a kvóta ellen, mint az EU-belépésre...

Többen szavaztak a kvóta ellen, mint az EU-belépésre...

A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

A hol­napi nép­sza­va­zás kap­csán Orbán Vik­tor cik­ket írt a Ma­gyar Időkbe.

A hol­napi nép­sza­va­zás kap­csán Orbán Vik­tor cik­ket írt a Ma­gyar Időkbe. Ebből köz­lünk rész­le­te­ket.

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Svéd­or­szág­ban egy civil szer­ve­zet kam­pányfilm­ben biz­tatja arra a he­lyi­e­ket, hogy in­teg­rá­lód­ja­nak a be­ván­dor­lók­hoz.

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Akár egy fo­ci­meccsen, zsú­folt sta­di­on­ban, pi­a­con, fesz­ti­vá­lon is be­vet­he­tik azo­kat.

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

Mit is tett Ma­gyar­or­szág a mig­ráns­vál­ság kap­csán?

In­ter­jút adott a leg­na­gyobb pél­dány­számú na­pi­lap­nak, a Lo­kál­nak. Mit is tett Ma­gyar­or­szág a mig­ráns­vál­ság kap­csán?

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Miért van­nak fegy­ve­rek a me­cse­tek­ben?

Miért van­nak fegy­ve­rek a me­cse­tek­ben ? A kér­désre vi­lá­gos ma­gya­rá­za­tot ka­punk egy új vi­de­ó­ból...

Új helyzet!
Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

Új helyzet! Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

...a bel­ügy­mi­nisz­te­rük ezt ki­ter­jesz­tené az egész Eu­ró­pai Uni­óra! Ezzel "nemet mond­tak" az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb élet­kép­te­len öt­le­tére.

Hátborzongató! Egy család 6 tagját is megölte a nizzai mészáros!

Hátborzongató! Egy család 6 tagját is megölte a nizzai mészáros!

Csa­ládja három ge­ne­rá­ci­ó­ját is te­meti Ch­ri­stophe, a te­her­au­tó­so­főr - ő is ott volt a sé­tá­nyon, de meg­úszta élve.

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Ma­gyar­or­szág sze­ren­csére még nem sze­re­pel a friss Eu­ro­pol-je­len­tés "ter­ro­rista tá­ma­dá­sok" tér­ké­pén... Több száz me­rény­le­tet hi­ú­sí­tot­tak meg.

2014-ben még "csak" négy ha­lott volt, ta­valy már 151! (Az idén eddig már több mint 300, de ez még nincs benne a sta­tisz­ti­kák­ban) Ma­gyar­or­szág sze­ren­csére még nem sze­re­pel a friss Eu­ro­pol-je­len­tés "ter­ro­rista tá­ma­dá­sok"-tér­ké­pén ...