POLITIK

HARCÉL

Orbán Viktor: Az embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel

Orbán Viktor: Az embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP) vá­lasz­tás tétje a be­ván­dor­lás, az em­be­rek­nek pedig joguk van tudni, mire ké­szül Brüs­szel.

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Két kü­lön­böző fel­fo­gás lé­te­zik.

Vi­lá­gossá vált, hogy két tel­je­sen kü­lön­böző vi­lág­né­zet, fel­fo­gás lé­te­zik a mig­rá­ci­ó­val kap­cso­lat­ban - mondta a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Több mint 90 ezer mig­ráns kap jut­ta­tást az úgy­ne­ve­zett mig­ráns­kár­tyá­kon az Eu­ró­pai Uni­ó­tól, össze­sen csak­nem 40 mil­li­árd fo­rint ér­ték­ben - mondta a kor­mány­szó­vivő az M1-nek.

Több mint 90 ezer mig­ráns kap jut­ta­tást az úgy­ne­ve­zett mig­ráns­kár­tyá­kon az Eu­ró­pai Uni­ó­tól, össze­sen csak­nem 40 mil­li­árd fo­rint ér­ték­ben - mondta a kor­mány­szó­vivő.

Nem migránsok a venezuelai magyarok

Nem migránsok a venezuelai magyarok

Fel­há­bo­ro­dott a ve­ne­zu­e­lai ma­gya­rok "le­mig­rán­so­zása" miatt Sem­jén Zsolt.

Fel­há­bo­ro­dá­sá­nak adott han­got a ve­ne­zu­e­lai ma­gya­rok "le­mig­rán­so­zása" miatt Sem­jén Zsolt mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes csü­tör­tö­kön. A több száz me­ne­kült ma­gyar fel­me­nők­kel ren­del­ke­zik, tehát ma­gya­rok.

A plakátok igazat mondanak

Gulyás: A plakátok igazat mondanak

A pla­kát­kam­pány min­den ele­mé­ben tart­ható, pon­tos és igaz.

A brüsszeli ter­vek­ről szóló kor­mány­zati pla­kát­kam­pány min­den ele­mé­ben tart­ható, pon­tos és igaz ál­lí­tá­so­kat tar­tal­maz - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Deutsch Tamás: Juncker kudarcot vallott

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

Szer­dán köz­zé­tett Fa­ce­book-üze­ne­té­ben Deutsch Tamás azt írta: Jean-Cla­ude Jun­c­ker "ku­dar­cot val­lott, mert..."

Szer­dán köz­zé­tett Fa­ce­book-üze­ne­té­ben Deutsch Tamás azt írta: Jun­c­ker "ku­dar­cot val­lott, mert el­nök­sége alatt mil­lió­számra be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek".

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szijjártó Péter isztambuli csatája

Szijjártó Péter isztambuli csatája Európáért

Szij­jártó Péter és Soros György em­be­ré­nek csa­tá­ját hozta a Bu­da­pest Fo­lya­mat isz­tam­buli tár­gya­lása - mondta el Men­c­zer Tamás kül­ügyi ál­lam­tit­kár.

Szij­jártó Péter és Soros György em­be­ré­nek csa­tá­ját hozta a Bu­da­pest Fo­lya­mat isz­tam­buli tár­gya­lása - mondta el Men­c­zer Tamás kül­ügyi ál­lam­tit­kár szer­dán Isz­tam­bul­ban, a Bu­da­pest Fo­lya­mat 6. mi­nisz­teri ülé­sé­nek szü­ne­té­ben az MTI kér­dé­sére vá­la­szolva.

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

Na­ponta je­len­nek meg új bot­rá­nyos fel­vé­te­lek a Job­bik háza tá­já­ról.

A náci jel­legű meg­nyil­vá­nu­lá­sok egy­ér­tel­műen mu­tat­ják, hogy a "nép­pár­to­so­dás" csu­pán szín­já­ték.

A balliberálisok összefogtak a kisnyilasokkal

A balliberálisok összefogtak a kisnyilasokkal

A Job­bik sem­mit sem vál­to­zott.

A Job­bik sem­mit sem vál­to­zott, ugyanaz az an­ti­sze­mita párt ma­radt, mint ko­ráb­ban volt - mondta Nacsa Lő­rinc, a KDNP frak­ció­szó­vi­vője.

Nem lesz közös uniós álláspont

Szijjártó Péter: Nem lesz közös uniós álláspont

A mi­nisz­teri ülé­sen nem győz­het­nek a mig­rá­ciót tá­mo­gató erők.

A szer­dán kez­dődő, az úgy­ne­ve­zett Bu­da­pesti Fo­lya­mat­ról Isz­tam­bul­ban ren­de­zett mi­nisz­teri ülé­sen a be­ván­dor­lás­párti erők nem győz­het­nek.

Az ellenzék Esztergomba szaladt

Az ellenzék Esztergomba szaladt

A kor­mány­ol­dal vál­to­zást akar el­érni a brüsszeli po­li­ti­ká­ban. Na­gyobb hang­súlyt aka­runk fek­tetni a ha­tá­ra­ink, a kul­tú­ránk, szo­ká­sa­ink vé­del­mére.

A kor­mány­ol­dal vál­to­zást akar el­érni a brüsszeli po­li­ti­ká­ban. Na­gyobb hang­súlyt aka­runk fek­tetni a ha­tá­ra­ink, a kul­tú­ránk, szo­ká­sa­ink vé­del­mére.

Megint balhéznak a balosok, most a képviselőházban

Megint balhéznak a balosok, most a képviselőházban

Nem nyug­sza­nak hő­zön­gők.

Nem nyug­sza­nak a bal­ol­da­li­nak mon­dott hő­zöngő "po­li­ti­ku­sok", ha más­hogy nem megy, az Or­szág­gyű­lés men­telmi bi­zott­sá­gá­nak ülése előtt.

A baloldal összefog a rasszistákkal

A baloldal összefog a rasszistákkal

A ma­gyar­or­szági szo­ci­a­lis­ták össze­bo­rul­nak az an­ti­sze­mita Job­bik­kal".

Deutsch Tamás sze­rint Frans Tim­mer­mans az Eu­ró­pai Szo­ci­a­lis­ták Párt­já­nak csúcs­je­löltje az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási győ­ze­le­mért "el­fo­gadja , hogy a szo­ci­a­lis­ták össze­bo­rul­nak a rasszista, an­ti­sze­mita Job­bik­kal".

Zsidózó helyett listázó lesz a Jobbik új képviselője

Zsidózó helyett listázó lesz a Jobbik új képviselője

A zsidó nő meg­ve­ré­sé­vel hen­cegő Szá­vay Ist­ván he­lyére Ben­csik Já­nost vá­lasz­totta a Job­bik a kép­vi­se­lők közé.

A zsidó nő meg­ve­ré­sé­vel hen­cegő Szá­vay Ist­ván he­lyére Ben­csik Já­nost, egy olyan po­li­ti­kust jelöl a Job­bik, aki Gyön­gyösi Már­ton zsi­dók lis­tá­zá­sát szor­gal­mazó be­szé­dét kö­ve­tően maga gyűj­tötte ki azo­kat az ame­ri­kai zsi­dó­kat, akik miatt sze­rinte "iz­ra­eli ügy­nö­kök" mar­kába ke­rült az Egye­sült Ál­la­mok.

Elutasítjuk a brüsszeli bevándorláspárti terveket

Elutasítjuk a brüsszeli bevándorláspárti terveket

A Fi­desz-KDNP el­uta­sítja a brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ter­ve­ket - je­len­tette ki Ko­csis Máté az Or­szág­gyű­lés hét­főn kez­dődő ta­va­szi ülés­szaka előtt.

A Fi­desz-KDNP el­uta­sítja a brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ter­ve­ket - je­len­tette ki Ko­csis Máté az Or­szág­gyű­lés hét­főn kez­dődő ta­va­szi ülés­szaka előtt a Kos­suth Rádió Va­sár­napi Újság című mű­so­rá­ban.

Szanyi: "Szűz Mária és Jézus Krisztus bocsánatát kérje a Jobbik"

Szanyi: "Szűz Mária és Jézus Krisztus bocsánatát kérje a Jobbik"

A MSZP po­li­ti­kusa ko­ráb­ban ná­ci­nak, fa­sisz­tá­nak ne­vezte a Job­bi­kot.

A MSZP po­li­ti­kusa ko­ráb­ban ná­ci­nak, fa­sisz­tá­nak ne­vezte a Job­bi­kot.

Soltész Miklós: A Nyugat emberkereskedelmet folytat

A Nyugat emberkereskedelmet folytat

A ma­gyar kor­mány nemet mond arra a nem­zet­közi mun­ka­erő- és em­ber­ke­res­ke­de­lemre, amely af­ri­kai gyer­me­kek­kel akarja pó­tolni az eu­ró­pai gyer­mek­hi­ányt.

Magyarország nem enged elfogadni migrációt támogató javaslatot

Szíjjártó Péter: Magyarország nem enged elfogadni migrációt támogató javaslatot

A Bu­da­pest Fo­lya­mat a be­ván­dor­lás­párti erők meg­ál­lí­tá­sá­nak szim­bó­luma lesz.

Lehet-e együttműködni antiszemita pártokkal

Lehet-e együttműködni antiszemita pártokkal

Frans Tim­mer­mans Soros em­bere.

Frans Tim­mer­mans Soros em­bere, aki be­ván­dor­ló­or­szággá akarja vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szá­got.

Bosznia: Több mint ezer migráns másfél hónap alatt

Bosznia: Több mint ezer migráns másfél hónap alatt

Az év eleje óta 1045 új mig­ráns.

Az év eleje óta 1045 új mig­ránst re­giszt­rál­tak Bosz­nia-Her­ce­go­vi­ná­ban - kö­zölte ér­te­sü­lé­sét az Os­lo­bod­jenje című sza­ra­je­vói na­pi­lap csü­tör­tö­kön.

Két fokozattal kellett volna javítani besorolásunkon

Varga Mihály: Két fokozattal kellett volna javítani besorolásunkon

Ideje volt a ma­gyar gaz­da­ság rég­óta fenn­álló ten­den­ci­áit, ered­mé­nyeit fi­gye­lembe venni.

Ideje volt a ma­gyar gaz­da­ság rég­óta fenn­álló ten­den­ci­áit, ered­mé­nyeit fi­gye­lembe venni.

Kérjen bocsánatot a svéd miniszter

Kérjen bocsánatot a svéd miniszter

Novák Ka­ta­lin bo­csá­nat­ké­résre szó­lí­totta fel a svéd szo­ci­á­lis mi­nisz­tert.

Bo­csá­nat­ké­résre szó­lí­totta fel a svéd szo­ci­á­lis mi­nisz­tert a csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv kap­csán tett ki­je­len­té­sei miatt Novák Ka­ta­lin, az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kára.

Magyar családokra van pénz, migránsokra nincs

A magyar családokra van pénz, a migránsokra nincs

Vá­lasz a twit­te­rező svéd mi­nisz­ter­nek.

Ma­gyar­or­szág a csa­lá­dokra költi a pénzt, nem a mig­rán­sokra - kö­zölte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön az MTI-vel.

Szíjjártó Péter: Fenn kell tartani a határvédelmet

Szíjjártó Péter: Fenn kell tartani a határvédelmet

Ki­de­rült, hogy na­gyon nehéz az elő­re­ha­la­dás a közel-ke­leti bé­ke­fo­lya­mat­ban - mondta a mi­nisz­ter az MTI-nek.

Ki­de­rült, hogy na­gyon nehéz az elő­re­ha­la­dás a közel-ke­leti bé­ke­fo­lya­mat­ban - mondta a mi­nisz­ter az MTI-nek.

Csak a kormánypártok akadályozhatják meg a kényszerbetelepítést

Csak a Fidesz-KDNP akadályozhatja meg a betelepítést

Ki­zá­ró­lag akkor, ha a je­len­legi kor­mány­pár­tok­nak itt­hon és eu­ró­pai szin­ten is kellő fel­ha­tal­ma­zása van.

Ki­zá­ró­lag akkor, ha a je­len­legi kor­mány­pár­tok­nak mind­eh­hez itt­hon és eu­ró­pai szin­ten is kellő fel­ha­tal­ma­zása van.

Felháborító! A nyugdíjasokat gyalázza a Jobbik

Felháborító! A nyugdíjasokat gyalázza a Jobbik

Far-hát kom­man­dó­nak, hülye nyug­dí­ja­sok­nak ne­vezi a Job­bik mé­dia­ala­pít­vá­nyá­nak ku­ra­tó­ri­umi el­nöke a párt idős­korú szim­pa­ti­zán­sait.

Kocsis Máté ellenzéki agresszióra számít

Kocsis Máté ellenzéki agresszióra számít

Szer­dán kez­dő­dik a kor­mány­pár­tok há­rom­na­pos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése.

Szer­dán kez­dő­dik a kor­mány­pár­tok há­rom­na­pos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése Ba­la­ton­al­má­di­ban.A Fi­desz és a KDNP or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lői a Brüsszel­lel foly­ta­tott be­ván­dor­lási vi­tá­ról is tár­gyal­nak.

Amerikában 25 évet kapna Demeter Márta

Amerikában 25 évet kapna Demeter Márta

De­me­ter Már­tá­nak az a sze­ren­cséje, hogy Ma­gyar­or­szá­gon él. Ame­ri­ká­ban ugyanis 25 év bör­tön járna azért, amit tett - mondta Georg Spöttle, a Né­ző­pont In­té­zet elem­zője.

De­me­ter Már­tá­nak az a sze­ren­cséje, hogy Ma­gyar­or­szá­gon él. Ame­ri­ká­ban ugyanis 25 év bör­tön járna azért, amit tett - mondta Georg Spöttle, a Né­ző­pont In­té­zet elem­zője az ECHO TV Jó reg­gelt! című mű­so­rá­ban. Sze­rinte az LMP-s po­li­ti­kus ra­di­ka­li­zá­lód­ha­tott.

Csúnyán lebukott Demeter Márta a VIP-kártyával

Csúnyán lebukott Demeter Márta a VIP-kártyával

A nem­zet­biz­ton­sági át­vi­lá­gí­tá­son meg­bu­kott LMP-s po­li­ti­kus VIP-kár­tyát igé­nyelt ma­gá­nak a Hon­véd­kór­ház­ban.

Az Origo bir­to­kába ke­rült do­ku­men­tum sze­rint az LMP társ­el­nöke VIP-kár­tyát igé­nyelt ma­gá­nak a Hon­véd­kór­ház­ban.

"Még mindig antiszemita a Jobbik"

"Még mindig antiszemita a Jobbik"

Ag­go­dal­má­nak adott han­got a Zsidó Vi­lág­kong­resszus (WJC) el­nöke.

Ag­go­dal­má­nak adott han­got a Zsidó Vi­lág­kong­resszus (WJC) el­nöke ami­att, hogy jelek sze­rint szö­vet­sé­get fon­tol­gat a Job­bik­kal a ma­gyar el­len­zék más ré­szé­nek több po­li­ti­kusa.

A nyíltság "nyugaton" elképzelhetetlen

Orbán nyíltsága "nyugaton" elképzelhetetlen

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive fog­lal­ko­zik a ma­gyar kor­mány­fő­vel.

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive írja, ahogy a ma­gya­rok ki­pu­col­ták az or­szág­ból a kom­mu­niz­must, épp­úgy küz­de­nek most a nyi­tott ha­tá­rok rém­álma ellen.

Pompeo látogatása "történelmi vizit" volt

Pompeo látogatása "történelmi vizit" volt

Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sá­ról mondta el vé­le­mé­nyét Ko­vács Zol­tán a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sá­ról mondta el vé­le­mé­nyét Ko­vács Zol­tán a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár, aki há­rom­na­pos hi­va­ta­los lá­to­ga­tá­son tar­tóz­ko­dik az ame­ri­kai fő­vá­ros­ban. Ko­vács Zol­tán re­pub­li­ká­nus és de­mok­rata párti tör­vény­ho­zók­kal, kor­mány­zati tiszt­ség­vi­se­lők­kel tár­gyal.

Szili Katalin: A magyaroknak joguk van az önrendelkezésre

A magyaroknak joguk van az önrendelkezésre

A ma­gyar­ság maga kíván dön­teni a maga éle­té­ről.

A mi­nisz­ter­el­nöki meg­bí­zott sze­rint a ma­gyar­ság maga kíván dön­teni a maga éle­té­ről azon ke­re­tek kö­zött, ame­lyekbe száz éve kény­sze­rült. Szili Ka­ta­lin a Kár­pát-me­den­cei Au­to­nó­mia­ta­nács (KMAT) által szer­ve­zett te­mes­vári cen­te­ná­ri­umi kon­fe­ren­cia meg­nyi­tó­já­ban be­szélt erről.

A Freedom House jelentése liberális kesergő

A Freedom House jelentése liberális kesergő

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont sze­rint a je­len­tés ideo­ló­gi­a­i­lag, vi­lág­né­ze­ti­leg mo­ti­vált do­ku­men­tum.

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont sze­rint a Fre­e­dom House által ked­den ki­adott, A sza­bad­ság foka a vi­lág­ban című éves je­len­tés ideo­ló­gi­a­i­lag, vi­lág­né­ze­ti­leg mo­ti­vált do­ku­men­tum, Ma­gyar­or­szág­gal kap­cso­la­tos meg­ál­la­pí­tá­sai pedig hem­zseg­nek a tár­gyi té­ve­dé­sek­től, hi­bák­tól.

A migrációt meg kell állítani

A migrációt meg kell állítani

A mig­rá­ciós nyo­mást nem me­ne­dzselni kell.

A mig­rá­ciós nyo­mást nem me­ne­dzselni kell, hanem meg­szün­tetni - mondta Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán csü­tör­tök este.

A kommunizmust mentegetők toleránsak a náci eszmékkel

A kommunizmust mentegetők toleránsak a náci eszmékkel

Nem­zeti alapú, a nem­zet ér­de­keit min­den más elé he­lyező po­li­ti­kára van szük­ség.

Nem költhetik a pártok tetszés szerint a közpénzeket

Nem költhetik a pártok tetszés szerint a közpénzeket

Be kell tar­tani a sza­bá­lyo­kat.

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék fel­füg­gesz­tette a Mo­men­tum Moz­ga­lom és a Pár­be­széd költ­ség­ve­tési tá­mo­ga­tá­sát a ta­pasz­talt sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt.

Erőn felül teljesítünk

Szíjjártó Péter: Hazánk erőn felül teljesít

Ma­gyar­or­szág ere­jén felül tel­je­sít a béke, biz­ton­ság és sta­bi­li­tás őr­zé­sé­ben.

Ma­gyar­or­szág rész­vé­te­lé­vel ere­jén felül tel­je­sít a béke, biz­ton­ság és sta­bi­li­tás meg­tar­tá­sára tett nem­zet­közi tö­rek­vé­sek­ben - mondta Szij­jártó Péter.

Meg kell várni az európai polgárok döntését

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Min­den nagy dön­tés­sel meg kell várni a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tást.

Min­den nagy dön­tés­sel meg kell várni a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tást, az eu­ró­pai pol­gá­rok dön­té­sét.

Így farag a nácikból demokratákat az ellenzék

Így farag a nácikból demokratákat az ellenzék

Hi­he­tet­len mire ké­pe­sek...

A zsidó kép­vi­se­lők lis­tá­zá­sát szor­gal­mazó Gyön­gyösi Már­ton 2012-ben még a ná­ciz­mus meg­tes­te­sí­tője volt a bal­li­be­rá­li­sok sze­mé­ben.

Végül csak lemondott Szávay és Staudt

Végül csak lemondott Szávay és Staudt

Csá­nyi Tamás és Ben­csik János lesz a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

A Szá­vay Ist­ván és Sta­udt Gábor le­mon­dása miatt meg­üre­se­dett or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lői man­dá­tu­mo­kat, Csá­nyi Tamás és Ben­csik János a ha­tá­ro­za­tok jog­erőre emel­ke­dése után te­heti le kép­vi­se­lői es­kü­jét.

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

Orbán Vik­tor csü­tör­tö­kön Po­zsonyba uta­zik, ahol részt vesz a V4-ek és Ange-la Mer­kel csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Orbán Vik­tor csü­tör­tö­kön Po­zsonyba uta­zik, ahol részt vesz a vi­seg­rádi or­szá­gok kor­mány­fői és Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Karácsony szerint a zsidózás nem nácizmus

Karácsony szerint a zsidózás nem nácizmus

Sze­rinte Gyön­gyösi Már­ton zsi­dó­zása nem ná­ciz­mus és már nem is zsi­dó­zik a job­bi­kos po­li­ti­kus.

Sze­rinte Gyön­gyösi Már­ton zsi­dó­zása nem ná­ciz­mus és már nem is zsi­dó­zik a job­bi­kos po­li­ti­kus.

Igazságot követel Devecser polgármestere

Igazságot követel Devecser polgármestere

Igaz­ság­ta­lan, arány­ta­lan íté­let.

Igaz­ság­ta­lan­nak, arány­ta­lan­nak és mél­tány­ta­lan­nak ne­vezte a vö­rö­si­szap­per el­ső­fokú el­já­rá­sá­ban ho­zott hét­fői íté­le­tet De­ve­cser pol­gár­mes­tere.

Megint hazudtak a brüsszeli bürokraták

Megint hazudtak a brüsszeli bürokraták

Megró­bál­ják kö­te­le­zővé tenni az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­ját.

A "brüsszeli be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok" búj­ta­tott jog­al­ko­tás­sal pró­bál­ják kö­te­le­zővé tenni az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­ját, amely­ről ko­ráb­ban azt mond­ták, nem lesz kö­te­lező.

Nézőpont: A Fidesz a legnépszerűbb, nagy vesztes a Jobbik

Nézőpont: A Fidesz a legnépszerűbb, nagy vesztes a Jobbik

A Fi­desz-KDNP tár­sa­dalmi tá­mo­ga­tott­sá­gát a de­cem­beri po­li­ti­kai ese­mé­nyek nem be­fo­lyá­sol­ták.

A Fi­desz-KDNP tár­sa­dalmi tá­mo­ga­tott­sá­gát a de­cem­beri po­li­ti­kai ese­mé­nyek nem be­fo­lyá­sol­ták, a kor­mány­pár­tok nép­sze­rű­sége a rész­vé­te­lü­ket biz­tosra ígérő szim­pa­ti­zán­sok kö­zött to­vábbra is sta­bi­lan ötven szá­za­lék fö­lött van.

Sargentini hazugságait vizsgálják a hollandok.

Sargentini hazugságait vizsgálják a hollandok.

Hol­land par­la­menti bi­zott­sági meg­hall­ga­tá­son és Ma­gyar­or­szá­gon tett két­na­pos lá­to­ga­tá­son pró­bál­nak utá­na­járni annak, mi igaz a ha­zug­sá­gok­tól hem­zsegő Soros-Sar­gen­tini je­len­tés­ben.

Hol­land par­la­menti bi­zott­sági meg­hall­ga­tás és két­na­pos ma­gyar­or­szági lá­to­ga­tás kö­vet­ke­zik.

Baloldali házi meccs szerény részvétellel

Tarlós: baloldali házi meccs szerény részvétellel

Le­zaj­lott a bal­ol­dali kaszt­ing első for­du­lója, gyér rész­vé­tel mel­lett.

Le­zaj­lott a bal­ol­dali kaszt­ing első for­du­lója, gyér rész­vé­tel mel­lett Ka­rá­csony Ger­gely je­len­tős sza­va­zat­kü­lönb­ség­gel nyert Hor­váth Csa­bá­val szem­ben.

Már nyíltan támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Már nyíltan támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­széde.

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­szé­dé­ben egy­ér­tel­művé tette, hogy pártja nem akarja meg­vé­deni Ma­gyar­or­szá­got az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­tól.

Halász János: Európa szenved a migrációtól

Halász János: Európa szenved a migrációtól

A be­ván­dor­lás­pár­tiak tönk­re­te­szik Eu­rópa biz­ton­sá­gát - mondta a Fi­desz or­szág­gyű­lési frak­ci­ó­já­nak szó­vi­vője hét­főn Deb­re­cen­ben új­ság­írók­nak.

A be­ván­dor­lás­pár­tiak tönk­re­te­szik Eu­rópa biz­ton­sá­gát - mondta a Fi­desz or­szág­gyű­lési frak­ci­ó­já­nak szó­vi­vője hét­főn Deb­re­cen­ben új­ság­írók­nak. "Ott, ahol a mig­rán­sok meg­je­len­tek, meg­je­lent a ter­ror­ve­szély, az erő­szak, a bűn­cse­lek­mé­nyek és an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok kö­ve­tik egy­mást."

Szíjjártó: Brüsszel ámokfutása folytatódik

Szíjjártó: Brüsszel ámokfutása folytatódik

Min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára.

A be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ámok­fu­tása foly­ta­tó­dik, min­dig, min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára, annak el­le­nére, hogy ki­lenc uniós tag­ál­lam nem sza­vazta meg azt - vá­la­szolta Szij­jártó Péter az MTI ér­dek­lő­dé­sére.

Kudarcba fulladt az ellenzéki előválasztás, folytatódik a casting

Kudarcba fulladt az ellenzéki előválasztás, folytatódik a casting

A sza­va­zásra jo­go­sul­tak alig több mint 2 szá­za­léka vett részt a fő­vá­rosi elő­vá­lasz­tá­son.

A sza­va­zásra jo­go­sul­tak alig több mint 2 szá­za­léka vett részt a fő­vá­rosi elő­vá­lasz­tá­son.

Színt vallott a Jobbik, le akarják bontani a határkerítést

Színt vallott a Jobbik, le akarják bontani a határkerítést

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­széde.

Gyön­gyösi Már­ton, a Job­bik el­nök­he­lyet­tese szom­bati évad­nyitó be­szé­dé­vel fel­so­ra­ko­zott a mig­ráns­tá­mo­gató bal­li­be­rá­lis pár­tok mögé.

Megszűnik a Jobbik, vagy ellenáll

Vagy megszűnik a Jobbik, vagy ellenáll

Rend­kí­vüli kong­resszust tar­ta­nak a szám­ve­vő­széki bün­te­tés miatt.

Rend­kí­vüli kong­resszust tart a párt újabb szám­ve­vő­széki bün­te­tése miatt a Job­bik - je­len­tette be pén­teki bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Sne­i­der Tamás elnök.

Hadházy egyre szegényebb, de luxushobbira azért még futja

Hadházy egyre szegényebb, de luxushobbira azért még futja

A most nyil­vá­nos­ságra ke­rült po­li­ti­kusi va­gyon­nyi­lat­ko­za­tok kö­zött vi­tat­ha­tat­la­nul az egyik leg­ér­de­ke­sebb Had­házy Ákosé.

Orbán Viktor: Zavart akarnak kelteni hazánk és az USA között

Orbán Viktor: Zavart akarnak kelteni hazánk és az USA között

A nem­zet­közi és a ma­gyar saj­tó­ban ál­hí­rek je­len­tek meg Ma­gyar­or­szág­ról, ezek célja, hogy za­vart kelt­se­nek.

Veszélyben a rezsicsökkentés, az Unió megszüntetné

Veszélyben a rezsicsökkentés, az Unió megszüntetné

A Fi­desz-KDNP kor­mány nap­ja­inkra el­érte, Eu­ró­pá­ban a leg­ala­cso­nyabb re­zsi­költ­sé­get ná­lunk kell fi­zetni.

A Fi­desz-KDNP kor­mány nap­ja­inkra el­érte, hogy Eu­ró­pá­ban a leg­ala­cso­nyabb re­zsi­költ­sé­get ná­lunk kell fi­zetni.

Kutyakomédia Brüsszelben

Kutyakomédia Brüsszelben

kár ne­vet­het­nénk is azon, ami teg­nap az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben tör­tént.

Ha nem lenne dü­hítő, hogy újra és újra földbe sze­ret­nék dön­gölni Ma­gyar­or­szá­got a brüsszeli bü­rok­ra­ták, akár ne­vet­het­nénk is azon, ami teg­nap az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben tör­tént.

Egymást gyilkolják az ellenzéki jelöltek

Egymást gyilkolják az ellenzéki jelöltek

A Né­ző­pont In­té­zet elem­zője: "klasszi­kus bel­harc" fo­lyik az el­len­zék­ben.

Tóth Erik a Né­ző­pont In­té­zet elem­zője az M1-nek adott in­ter­jú­ban azt mondta, "klasszi­kus bel­harc" fo­lyik az el­len­zék­ben a fő­pol­gár­mes­teri elő­vá­lasz­tás miatt.

Merényletet tervezett három terrorista Németországban, elfogták őket

Merényletet tervezett három terrorista Németországban, elfogták őket

Ter­ror­tá­ma­dás elő­ké­szí­té­sé­nek gya­núja miatt el­fog­tak három iraki férfit.

Ter­ror­tá­ma­dás elő­ké­szí­té­sé­nek gya­núja miatt el­fog­tak három iraki férfit.

Szíjjártó: A hátsó ajtón hozzák vissza a migrációs csomagot

Szíjjártó: A hátsó ajtón hozzák vissza a migrációs csomagot

Len­gyel­or­szág is el­lenzi, hogy kü­lön­böző do­ku­men­tu­mokba be­ik­tatva vissza­hoz­zák a mig­rá­ciós cso­ma­got.

Len­gyel­or­szág el­lenzi, hogy kü­lön­böző do­ku­men­tu­mokba rejtve vissza­hoz­zák a mig­rá­ciós cso­ma­got.

Újabb botrány, Sneider a cigányokat is agyonüti

Újabb botrány, Sneider a cigányokat is agyonüti

Újabb bot­rá­nyos hang­fel­vé­tel.

Újabb bot­rá­nyos hang­fel­vé­tel ke­rült elő Sne­i­der Ta­más­ról. A Job­bik el­nöke most arról be­szélt, hogy ő akár a ci­gá­nyo­kat is agyon­üti.

Elfogadhatatlan bátorítani az antiszemitizmust

Elfogadhatatlan bátorítani az antiszemitizmust

Köz­le­ményt adott ki a Fi­desz.

A na­gyob­bik kor­mány­párt köz­le­ményt adott ki a ho­lo­kauszt nem­zet­közi em­lék­napja al­kal­má­ból.

Migránspártiak uralják az európai intézményeket

Kovács Zoltán: Migránspártiak uralják az eu, és saját céljaira használja őket, már nem csak kamprópai intézményeket

A bal­ol­dali li­be­rá­lis, be­ván­dor­lás­párti po­li­tika el­fog­lalta az eu­ró­pai in­téz­mé­nye­ket, és saját cél­ja­ira hasz­nálja őket.

A bal­ol­dali li­be­rá­lis, be­ván­dor­lás­párti po­li­tika el­fog­lalta az eu­ró­pai in­téz­mé­nye­ket, és saját cél­ja­ira hasz­nálja őket.

Orbán Viktor: Az Unió parlamentje kifutó modell

Orbán Viktor: Az Unió parlamentje kifutó modell

Ma­gyar­or­szág nem vesz részt a jövő heti eu­ró­pai par­la­menti vitán.

Ilyen ese­mény­hez nem asszisz­tá­lunk - mondta Orbán Vik­tor azzal kap­cso­lat­ban, hogy Ma­gyar­or­szág nem vesz részt a jövő heti eu­ró­pai par­la­menti vitán.

Elege van a titkolózásból, Junckernek vallania kell

Elege van, Junckernek vallania kell

Le­vél­ben for­dult az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­hoz Deutsch Tamás, a Fi­desz EP-kép­vi­se­lője. A po­li­ti­kus arra sze­retne vá­laszt kapni Jean-Cla­ude Junc­ke­rék­től: miért rán­gatja Soros György dró­ton a tes­tü­le­tet?

Hazudik a migrációs politikáért felelős brüsszeli biztos

Hazudik a migrációs politikáért felelős brüsszeli biztos

Brüs­szel fél­re­be­szél.

Brüs­szel és a mig­rá­ciót pár­toló po­li­ti­ku­sok úgy tesz­nek, mintha a va­ló­ság nem lé­tezne. Meg­pró­bál­ják azt a lát­sza­tot kel­teni, mintha a vál­ság véget ért volna.

Nem lehet másodrendű a magyar gyerek az Unióban

Nem lehet másodrendű a magyar gyerek az Unióban

Ma­gyar kez­de­mé­nye­zésre kö­te­le­zett­ség­sze­gési el­já­rást in­dí­tott Auszt­ria ellen csü­tör­tö­kön az Eu­ró­pai Bi­zott­ság.

Ma­gyar kez­de­mé­nye­zésre kö­te­le­zett­ség­sze­gési el­já­rást in­dí­tott Auszt­ria ellen az Eu­ró­pai Bi­zott­ság, azon vi­ta­tott tör­vény miatt, hogy más­kép­pen szá­mít­ják az or­szág­ban dol­gozó uniós pol­gá­rok csa­ládi el­lá­tá­sait, ha a gye­re­keik kül­föl­dön élnek.

Dühödten támadnak Sorosék

Dühödten támadnak Sorosék

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság e heti, hi­va­ta­los prog­ram­nap­tá­rá­ból ki­de­rült, hogy Soros György egy magas be­osz­tású, brüsszeli po­li­ti­kus­sal tár­gyal szer­dán. Vajon miről?

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság e heti, hi­va­ta­los prog­ram­nap­tá­rá­ból ki­de­rült, hogy Soros György egy magas be­osz­tású, brüsszeli po­li­ti­kus­sal tár­gyal szer­dán. Pi­erre Mos­covici, gaz­da­sági és pénz­ügye­kért fe­le­lős eu­ró­pai uniós biz­tos ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy a be­ván­dor­lási vál­ság erő­sít­heti az eu­ró­pai gaz­da­sá­got.

Szíjjártó Péter: Magyarország segíti az ilegális migránsok megállítását

Szíjjártó Péter: Magyarország segíti az ilegális migránsok megállítását

Ma­gyar­or­szág a saját vé­delme ér­de­ké­ben segít Tu­né­zi­á­nak.

Ma­gyar­or­szág a saját vé­delme ér­de­ké­ben segít Tu­né­zi­á­nak.

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik.

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik, nincs olyan glo­bá­lis ki­hí­vás, amely ne érin­tené mind­két föld­részt egy­szerre - je­len­tette ki Szij­jártó Péter ked­den Brüsszel­ben.

Sneider zerint jobb a muszlim, mint a zsidó

Botrány! Sneider Tamás szerint jobb a muszlim, mint a zsidó

A Job­bik el­nöke an­ti­sze­mita ki­je­len­tést tett.

Újabb bi­zo­nyí­ték ke­rült elő, mi­sze­rint a Job­bik el­nöke an­ti­sze­mita ki­je­len­tést tett. Sze­rinte ha va­laki a musz­lim hitre tér, még min­dig jobb, mintha zsidó lenne.

Soros egy gazdasági bűnelkövető

Soros egy gazdasági bűnelkövető

Ha va­laki ma nem bal­li­be­rá­lis jo­gász, akkor nem is igazi jo­gász?

Van egy ilyen fel­te­vés, hogy ha va­laki ma nem bal­li­be­rá­lis jo­gász Ma­gyar­or­szá­gon, akkor az nem hasz­nál­hatja a dip­lo­má­ját, nem is igazi jo­gász. Ezen mo­so­lyog­nunk kell, mert ez egy kom­mu­nista-bol­se­vik csö­ke­vény.

Tüntetgettek és erőszakoskodtak szombaton

Tüntetgettek és erőszakoskodtak szombaton

Meg­tá­mad­ták az Echo tv ope­ra­tő­rét.

Bár­mennyire ki­csiny­kére si­ke­re­dik egy "el­len­zéki", tün­te­téske, egyet­len eleme ál­landó ezek­nek a meg­moz­du­lá­sok­nak: az erő­szak.

Kiebrudalták a tévéből a cirkuszoló politikusokat - igazuk volt

Kiebrudalták a tévéből a cirkuszoló politikusokat - igazuk volt

Egy kép­vi­se­lő­nek joga van el­len­őrizni, de nincs joga troll­kodni.

Egy kép­vi­se­lő­nek joga van el­len­őrizni, de nincs joga szét­troll­kodni egy in­téz­mény mun­ká­ját.

A Facebook cenzúrázta a Hír TV-t

A Facebook cenzúrázta a Hír TV-t

"Eny­hén" náci mel­lék­zön­géjű fel­vé­tel a job­bi­kos es­kü­vőn.

Ismét sanda gyanú éb­red­het a kon­zer­va­tív sajtó mun­ka­tár­sa­i­ban, és ismét a ket­tős mérce durva meg­nyil­vá­nu­lá­sá­val ta­lál­koz­tunk. A Hír TV egy job­bi­kos es­kü­vőn ké­szült, eny­hén náci mel­lék­zön­géjű fel­vé­telt posz­tolt, de a jelek sze­rint a Fa­ce­boo­kon tilos az ilyen je­len­sé­gek bí­rá­lata.

Karácsony már nem is leplezi, hogy a Soros-szervezeteket támogatná

Karácsony már nem is leplezi, hogy a Soros-szervezeteket támogatná

Meg­tar­totta első "vi­tá­ját" a bal­ol­dali elő­vá­lasz­tás két je­löltje. A hírek sze­rint az ese­mé­nyen vita nem ala­kult ki.

Ahmed H. ügye leleplezte a Soros-hálózatok magyarországi működését

Ahmed H. ügye leleplezte a Soros-hálózatok magyarországi működését

Ide­gen­ren­dé­szeti őri­zetbe szál­lí­tot­ták.

Ide­gen­ren­dé­szeti őri­zetbe szál­lí­tot­ták a szír Ahmed H.-t.

Deutsch: A migrációt akarják ránk erőltetni

Deutsch: A migrációt akarják ránk erőltetni

Deutsch Tamás fi­de­szes eu­ró­pai par­la­menti (EP) kép­vi­selő sze­rint a be­ván­dor­lás­pár­tiak meg akar­ják bün­tetni Ma­gyar­or­szá­got, mert nem akar be­fo­gadni mig­rán­so­kat.

Deutsch Tamás fi­de­szes eu­ró­pai par­la­menti (EP) kép­vi­selő sze­rint a be­ván­dor­lás­pár­tiak meg akar­ják bün­tetni Ma­gyar­or­szá­got.

A tanulók érdekénél fontosabb a politikai balhé

A tanulók érdekénél fontosabb a politikai balhé

Or­szá­gos de­monst­rá­ci­óra ké­szül­nek.

Or­szá­gos de­monst­rá­ci­óra, út­le­zá­rá­sokra, met­ró­fog­la­lásra ké­szül­nek egyes szak­szer­ve­ze­tek és po­li­ti­kai pár­tok ak­ti­vis­tái. Kor­mányt sze­ret­né­nek buk­tatni.

Szíjjártó Péter: keménynek kell maradnunk

Szíjjártó: keménynek kell maradnunk

A mig­rá­ciós nyo­más nem eny­hül.

Óri­á­sit téved az, aki hall­gat a brüsszeli és New York-i szi­rén­han­gokra. A mig­rán­sára­dat csök­ke­né­sé­ről be­szél­nek, mi­köz­ben a szá­mok egé­szen mást bi­zo­nyí­ta­nak.

Magyar vétó Brüsszelben az ENSZ migrációs csomagjára

Megakadályozzuk, hogy Brüsszel végrehajtsa az ENSZ migrációs csomagját

Brüs­szel min­dent el­kö­vet, hogy élen jár­jon az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­nak vég­re­haj­tá­sá­ban, de ezt mi meg fog­juk aka­dá­lyozni.

Brüs­szel min­dent el­kö­vet, hogy élen jár­jon az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­nak vég­re­haj­tá­sá­ban, de ezt mi meg fog­juk aka­dá­lyozni - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter az M1 ak­tu­á­lis csa­torna pén­teki mű­so­rá­ban.

Brüsszel az NGO-k zsebébe tömné a mi pénzünket

Brüsszel az NGO-k zsebébe tömné a mi pénzünket

A Fi­desz sze­rint az EP csü­tör­töki dön­té­sei bi­zo­nyít­ják, hogy gya­kor­la­ti­lag Soros dik­táltja amig­rá­ciós po­li­ti­kát

A Fi­desz sze­rint az EP csü­tör­töki dön­té­sei újra rá­vi­lá­gí­ta­nak arra, hogy gya­kor­la­ti­lag Soros dik­táltja a brüsszeli mig­rá­ciós po­li­ti­kát.

Orbán Viktor február 10-én értékeli az elmúlt évet

Orbán Viktor február 10-én értékeli az elmúlt évet

Hely­szín a Vár­kert Bazár lesz.

A Ma­gyar Idők ér­te­sü­lése sze­rint Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök feb­ruár 10-én a Vár­kert Ba­zár­ban tartja meg az 1999-ben meg­ho­no­sí­tott ese­ményt.

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve.

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve - de­rült ki az Echo TV In­for­má­tor című mű­so­rá­ból, amely­ben Föl­diák And­rás, a Szak­szer­ve­ze­tek Együtt­mű­kö­dési Fó­ru­má­nak el­nöke szólta el magát.

Ok nélkül sztrájkolna a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Ok nélkül sztrájkolna a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Szűcs Tamás PDSZ-elnök: a cél, hogy egy közös sztrájk­bi­zott­ság jöj­jön létre.

Me­g­ala­kult a Pe­da­gó­gu­sok De­mok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­té­nek (PDSZ) sztrájk­bi­zott­sága a hét­vé­gén. Szem­be­ötlő, hogy a PDSZ által meg­fo­gal­ma­zott kö­ve­te­lé­sek­nek csak egy része vo­nat­ko­zik a pe­da­gó­gu­sokra.