POLITIK

HARCÉL

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Színre lép az Éj­jeli Őrség.

Pár­tot ala­pít a Soros-féle Mig­ra­tion Aid nevű szer­ve­zet, hogy ne kell­jen adóz­nia a spe­ku­láns tá­mo­ga­tá­sai után.

Hengerelt a Fidesz a Józsefvárosban, Sára Botond a polgármester

Hengerelt a Fidesz a Józsefvárosban, Sára Botond a polgármester

Bru­tá­lis fö­lénnyel nyert a jó­zsef­vá­rosi idő­közi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tá­son Sára Bo­tond, a Fi­desz-KDNP je­löltje.

Így kapcsolták le a zsaruk a drogárusokat a Sziget Fesztiválon - videó

Így kapcsolták le a zsaruk a drogárusokat a Sziget Fesztiválon - videó

Nekik majd ki­csit to­vább fog tar­tani a fesz­ti­vál.

Hiába, va­laki min­dig meg­pró­bálja, de ál­ta­lá­ban hamar le is buk­nak.

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, működésbe lépett az Interpol

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, működésbe lépett az Interpol

Hamis út­le­vél­lel pró­bált az Eu­ró­pai Uni­óba lépni, de terve ku­dar­cot val­lott, ő maga pedig le­bu­kott!

Jövőre is a biztonság az első, ez a legfontosabb érték

Jövőre is a biztonság az első, ez a legfontosabb érték

Nö­veli a kor­mány a for­rá­so­kat.

A jövő évben is a biz­ton­ság az első, ezért nö­veli a kor­mány a köz­biz­ton­ságra és a rend­vé­de­lemre szánt for­rá­so­kat a jövő évi költ­ség­ve­tés­ben.

Magyarország befogad migránsokat? Politikai kacsa Németországban

Magyarország befogad migránsokat? Politikai kacsa Németországban

Ért­he­tet­len saj­tó­hír je­lent meg a német mé­di­á­ban.

Ért­he­tet­len saj­tó­hír je­lent meg a német mé­di­á­ban.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben. A mig­rá­ció lesz a leg­fon­to­sabb téma, és egyre töb­ben tá­mo­gat­ják a ma­gyar ál­lás­pon­tot.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben. A mig­rá­ció lesz a leg­fon­to­sabb téma, és egyre töb­ben tá­mo­gat­ják a ma­gyar ál­lás­pon­tot. A ta­lál­kozó a be­ván­dor­lás­el­le­nes ál­la­mok si­ke­rét hoz­hatja, mivel vár­ha­tóan nem szü­le­tik dön­tés a dub­lini rend­szer re­form­já­ról, így nem lesz kö­te­lező kvóta sem.

Megszereztük a szcientológusok görög dossziéját

Megszereztük a szcientológusok görög dossziéját

Támad a dest­ruk­tív szekta! Az első le­lep­lező do­ku­men­tu­mokra 1995-ben buk­kant a görög rend­őr­ség.

Az első le­lep­lező do­ku­men­tu­mokra még 1995-ben buk­kant a görög rend­őr­ség, így be­te­kint­het­tek a szer­ve­zet tit­kos­szol­gá­lata, az OSA mű­kö­dé­sébe.

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

A Soros-alapítvány dróton rángatja az Európai Bizottságot

A Soros-alapítvány dróton rángatja az Európai Bizottságot

A Soros-ala­pít­vány dró­ton rán­gatja az Eu­ró­pai Bi­zott­sá­got - mondta Hol­lik Ist­ván, a Fi­desz-KDNP frak­ció­szö­vet­ség szó­vi­vője saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Az ország biztonságát garantálja a Stop Soros

Az ország biztonságát garantálja a Stop Soros

A Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter sze­rint a jog­sza­bá­lyok gya­kor­lati al­kal­ma­zása ki­zárja, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

A jog­sza­bá­lyok gya­kor­lati al­kal­ma­zása ki­zárja, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

Helmut Kohl halálára emlékeztek, de miért Budapesten?

Helmut Kohl halálára emlékeztek, de miért Budapesten?

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek.

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek a kor­sza­kos po­li­ti­kus ha­lá­lá­nak első év­for­du­ló­ján, a ma­gyar fő­vá­ros­ban. Orbán Vik­tor is be­szé­det mon­dott.

Orbán Viktor: Harc zajlik értékek és kultúrák között

Orbán Viktor: Harc zajlik értékek és kultúrák között

Erről is be­szélt Köt­csén a kor­mányfő.

A soron kö­vet­kező, 2019-es eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás az ér­té­kek és a kul­tú­rák küz­delme lesz.

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

A Demszky-éra miatt je­len­tő­sen rom­lott Ma­gyar­or­szág meg­íté­lése.

Egy­ol­dalú ada­to­kat közöl és sa­já­to­san ér­tel­mezi a bal­li­be­rá­lis média az Eu­ró­pai Csa­lás El­leni Hi­va­tal (OLAF) Ma­gyar­or­szá­got érintő, 2013 és 2017 kö­zötti je­len­té­seit; ugyan­ak­kor el­hall­gatja Demsz­kyék kor­rup­ció­gya­nús ügyeit.

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv­ről.

Ahhoz, hogy meg tud­juk vé­deni Ma­gyar­or­szá­got az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­sal szem­ben, új sza­bá­lyo­kat kell al­ko­tunk, amely a Brüsszel­ből ér­kező tá­ma­dá­so­kat is képes ki­vé­deni - mondta Orbán Vik­tor.

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

A Stop Soros az ere­de­ti­nél szi­go­rúbb lesz, bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz a mig­rá­ciót szer­ve­zők ellen.

A Stop Soros az ere­de­ti­nél szi­go­rúbb lesz, bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz a mig­rá­ciót szer­ve­zők ellen.

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

A fiú szü­lei köz­le­ményt adtak ki az eset­ről. A tet­tes fegy­ve­reit édes­apja vá­sá­rolta.

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Szijjártó: Magyarországot nem fogjuk átadni másoknak

Brüs­szel és az ENSZ ugyan­azt akar­ják, azt, hogy il­le­gá­lis be­ván­dor­lók jöj­je­nek Eu­ró­pába.

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

Orbán Viktor már szavazott, a tét Magyarország jövője

Mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre adta.

Ma­gyar­or­szág jö­vője a tét a par­la­menti vá­lasz­tá­son - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök új­ság­írók­nak va­sár­nap kora reg­gel, mi­u­tán le­adta sza­va­za­tát Bu­da­pest XII. ke­rü­le­té­ben, a Zug­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban.

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Hadházy padlót fogott, valódi belharc az LMP-ben

Sal­lai R. Be­ne­dek­nél lé­pett ak­ci­óba.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt a hír, hogy Sal­lai R. Be­ne­dek LMP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő szom­ba­ton egy LMP-s ta­nács­ko­zá­son "ki­ütötte" Had­házy Ákos társ­el­nö­köt.

Soros pénzéből szervezte a szombati tüntetést a hálózata

Soros pénzéből szervezte a szombati tüntetést a hálózata

A szom­bati tün­te­tés Soros György pén­zé­ből jött létre, mert va­ló­já­ban ő az, aki nem tudja el­fo­gadni a múlt heti vá­lasz­tás ered­mé­nyét.

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Orbán Viktor: Az országot meg kell védeni, ma jó döntést kell hoznunk!

Ezért arra kérek min­den­kit: men­jen el, és adja mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre.

Ezért arra kérek min­den­kit: men­jen el, és adja mind­két sza­va­za­tát a Fi­deszre.

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmé-nyek Európában

Egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

Ezt üzeni Orbán Viktor: Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap!

Videó Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán meg­osz­totta a a Fi­desz vi­de­ó­ját.

Orbán: Az egyetlen felelős döntés április 8-án, két iksz a Fideszre

Orbán: Az egyetlen felelős döntés április 8-án, két iksz a Fideszre

Soros je­lölt­je­i­vel szem­ben csak a Fi­desz-KDNP je­lölt­je­ire lehet szá­mí­tani, hi­szen a töb­biek már a zseb­ben van­nak.

Akció a magyar határon: zsúfolásig tömve volt migránsokkal a kamion

Akció a magyar határon: zsúfolásig tömve volt migránsokkal a kamion

Ár­tán­dnál akar­tak be­jutni.

Az ár­tándi ha­tár­át­ke­lő­nél akart ha­zánkba lépni egy szerb rend­számú ka­mion, ám az át­ku­ta­tás­kor 79 mig­ráns ke­rült elő a rak­tér­ből.

Reális veszély: Magyarország lehet a migránsok gyűjtőtábora

Reális veszély: Magyarország lehet a migránsok gyűjtőtábora

Az új oszt­rák mig­rán­s­el­le­nes po­li­tika nyo­mán ide szo­rul­hat­nak be a mig­rán­sok.

Mit gondolnak az idősebbek Orbánról?

Mit gondolnak az idősebbek Orbánról?

Aki el­múlt már 40-50 az hall­ha­tott az új­jáépí­tés­ről. Az ar­co­kat fi­gyel­jék!

Aki el­múlt már 40-50 az hall­ha­tott az új­jáépí­tés­ről. Ami­kor a nagy­szü­lők nem­ze­dé­ké­nek kel­lett a szét­bom­bá­zott, szét­rom­bolt or­szá­got a ro­mok­ból fel­tá­masz­tani. Az ar­co­kat fi­gyel­jék!

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

A dik­tá­tor több­ször is bí­ró­ság előtt állt. Bör­tön­ben csak tíz napot kel­lett ülnie.

A dik­tá­tor több­ször is bí­ró­ság előtt állt. Bör­tön­ben csak tíz napot kel­lett ülnie.

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

Összehangolt megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

Azért, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

A két és fél éve tör­tént rösz­kei za­var­gás­sal össze­han­golt meg­tö­rési kí­sér­let in­dult azért, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen - je­len­tette ki a kor­mány­szó­vivő a Kos­suth Rádió Va­sár­napi Újság című mű­so­rá­ban.

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

Soros emberei ettől igazán bepánikoltak

Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója sze­rint "Soros em­be­rei" az el­len­zék­ből az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék az egész há­ló­za­tot.

Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója sze­rint "Soros em­be­rei" az el­len­zék­ből az első szóra ug­rot­tak, hogy meg­véd­jék az egész há­ló­za­tot.

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

Orbán Viktor: Két lehetőség előtt áll az ország

Jövőt is vá­laszt Ma­gyar­or­szág.

A mi­nisz­ter­el­nök arra kéri a vá­lasz­tó­kat, ne csak a je­lenre, hanem a jö­vőre is gon­dol­ja­nak áp­ri­lis 8-án.

A Fidesz Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonyáról

Fidesz: Vona iszlám szélsőségesekhez fűződő viszonya a pápa elleni merényletig ér

Arra szó­lít­ják fel a Job­bik el­nö­két, tisz­tázza, mi­lyen vi­szony­ban áll isz­lám szél­ső­sé­ge­sek­kel.

Orbán Viktor: Meg kell védenünk az elmúlt nyolc év eredményeit

Orbán Viktor: Meg kell védenünk az elmúlt nyolc év eredményeit

A ke­resz­tény ha­gyo­má­nya­in­kat is...

Meg kell vé­deni az el­múlt nyolc év ered­mé­nyeit, meg kell vé­deni a nem­zeti ke­re­tek­ben való gon­dol­ko­dás nagy­sze­rű­sé­gét, ered­mé­nyeit és jö­vő­jét, és köz­ben meg kell vé­deni a ke­resz­tény ha­gyo­má­nya­in­kat is, hogy Ma­gyar­or­szág ma­gyar or­szág ma­rad­has­son - hang­sú­lyozta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn a sza­bad­kai Pan­non RTV-nek adott exk­lu­zív in­ter­jú­já­ban.

Aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is

Aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is

Ez tör­tént Fran­cia­or­szág­ban.

Ismét mig­rá­ciós hát­terű ter­ror­tá­ma­dás tör­tént pén­te­ken Fran­cia­or­szág­ban

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Olyan el­len­zéki je­löl­tek­kel kell meg­küz­de­nünk, akik va­ló­já­ban nem a pár­tok, hanem Soros György je­lölt­jei - mondta Orbán.

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

A választás tétje, hogy kié lesz Magyarország

Az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tás alap­kér­dése, hogy meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét, ami­hez hoz­zá­szok­tunk vagy el­fo­gad­juk, hogy jön­nek olya­nok, akik­nek ez nem érték.

Az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tás alap­kér­dése, hogy meg akar­juk-e vé­deni Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, rend­jét, ami­hez hoz­zá­szok­tunk.

Karácsony elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat

Karácsony Gergely elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat

Ka­rá­csony Ger­gely va­sár­nap el­is­merte, hogy lak­ta­nyákba akar­ják te­le­pí­teni a mig­rán­so­kat.

Soros befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Ide­gen ér­de­kek ki­szol­gá­lói és zsa­rol­ható po­li­ti­kai fi­gu­rák az el­len­zék so­ra­i­ban.

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Az egyik leg­is­mer­tebb bécsi tö­meg­lap a Kleine Ze­i­tung sza­vaz­tatta meg az ol­va­sóit szom­ba­ton.

Az egyik leg­is­mer­tebb bécsi tö­meg­lap a Kleine Ze­i­tung sza­vaz­tatta meg az ol­va­sóit szom­ba­ton. Egyet­ér­te­nek-e mind­az­zal ami a ma­gyar kan­cel­lá­ria­mi­nisz­ter, Lázár János híres utcai vi­de­ó­já­ban el­hang­zott?

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Ez a kormány nem telepít migránsokat a laktanyákba

Amíg nem­zeti kor­má­nya van Ma­gyar­or­szág­nak, nem lesz­nek be­te­le­pí­té­sek sem lak­ta­nyákba.

Amíg nem­zeti kor­má­nya van Ma­gyar­or­szág­nak, nem lesz­nek be­te­le­pí­té­sek sem lak­ta­nyákba, sem más köz­épü­le­tekbe.

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Sunnyogtak a balos képviselők, amikor erről kellett dönteni

Az áp­ri­lisi par­la­menti vá­lasz­tás­nak a be­ván­dor­lás a fő kér­dése, vagyis az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

Az áp­ri­lisi par­la­menti vá­lasz­tás­nak a be­ván­dor­lás a fő kér­dése, vagyis az, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág lesz vagy meg­ma­rad ma­gyar­nak.

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Du­na­új­vá­ros­ban. Ba­lo­sok balra, job­bo­sok jobbra.

A mi­nisz­ter­el­nök Du­na­új­vá­ros­ban. Ba­lo­sok balra, job­bo­sok jobbra.

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A veszély kézzelfogható közelségben van

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha­ta­lom mö­götti ha­ta­lom...

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné az aka­ra­tát.

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI), mely­nek egyik al­el­nöke a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába.

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába, ami Ma­gyar­or­szág szá­mára el­fo­gad­ha­tat­lan.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Hiába akarja ezt Brüs­szel.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén be­szélt.

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén be­szélt az el­len­zék ter­ve­i­ről.

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

Kipukkadt az ELIOS-lufi: Tiborcz István soha nem volt a cég vezetője

A le­já­rató had­já­rat ugyan célt té­vesz­tett, de az el­len­zéki új­ság­írók nem adják fel, még min­dig ra­gasz­kod­nak ha­zug­sá­ga­ik­hoz.

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

Az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra

Bár ki nem áll­hat­ják egy­mást, de abban egyet­ér­te­nek, va­la­mennyien a Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Bár ki nem áll­hat­ják egy­mást, de abban egyet­ér­te­nek, va­la­mennyien a Soros-ter­vet akar­ják meg­va­ló­sí­tani.

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet.

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet, le­bon­ta­nák a ha­tár­zá­rat.

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

Elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja.

A Fi­desz és a KDNP el­uta­sítja az ENSZ mig­ráns­cso­mag­ját - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a na­gyob­bik kor­mány­párt szó­vi­vője.

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Bőgtél már a visegrádi országokon? Most fogsz... Videó

Nem tudni, kié volt az ötlet, de...

Nem tudni, kié volt az ötlet, de meg­emel­jük a ka­la­pun­kat. Lehet bőgni is!

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez.

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte - mondta Hol­lik Ist­ván, KDNP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Népességcserén dolgoznak a Soros-szervezetek

Mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

Mig­rán­so­kat sze­ret­né­nek látni Ma­gyar­or­szá­gon a ma­gyar em­be­rek he­lyett.

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést, ezért al­kot­ták meg a "Stop Soros" tör­vény­cso­ma­got.

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Fi­desz sze­rint a Soros-há­ló­zat 2018-ban ugyan­ott foly­tatja te­vé­keny­sé­gét, ahol ta­valy ab­ba­hagyta.

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Sze­rinte szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak.

A Me­ne­dék - Mig­rán­so­kat Se­gítő Egye­sü­let fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak el­nöke sze­rint a be­ván­dor­lás azért is jó, mert szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség - írta keddi cik­ké­ben az Origo.

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Meg­bo­csát­ha­tat­lan a román mi­nisz­ter­el­nök nyi­lat­ko­zata.

Meg­bo­csát­ha­tat­lan a román mi­nisz­ter­el­nök nyi­lat­ko­zata. Mihai Tu­dose akasz­tás­sal fe­nye­gette meg azo­kat az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat, akik a szü­lő­föld­jü­kön szé­kely zász­lót tűz­nek ki és ki­áll­nak ma­gyar­sá­gu­kért.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a di­á­ko­kat.

Az egész bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a Czeg­lédy Csaba di­ák­szö­vet­ke­ze­té­ben fog­lal­koz­ta­tott di­á­ko­kat.

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat.

Betenne a béremeléseknek, ha az ellenzék kerülne jövőre hatalomra

Betenne a béremeléseknek az ellenzék

A Fi­desz sze­rint, ha a jövő évi vá­lasz­tá­son az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, nem foly­ta­tódna a je­len­legi bér­eme­lési és adó­csök­ken­tési po­li­tika, he­lyette nö­vel­nék a ter­he­ket, ami­vel meg­állna a ke­re­se­tek emel­ke­dése.

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Népszavazási kezdeményezés Gyurcsány Ferenc ellen

Nép­sza­va­zást kez­de­mé­nye­zett Ben­csik And­rás arról, hogy ne sza­vaz­has­son az, aki a ma­gyar ál­lam­pol­gá­ro­kat meg­ve­rette...

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Csaba Gyur­csány Fe­renc DK-elnök stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak.

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Tömegesen támadták szenteste a déli határt a migránsok

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt tar­tóz­tat­tak föl pén­tek­től va­sár­na­pig az or­szág te­rü­le­tén a rend­őrök.

Het­ven­há­rom ha­tár­sér­tőt tar­tóz­tat­tak föl pén­tek­től va­sár­na­pig az or­szág te­rü­le­tén a rend­őrök.

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

A mi­nisz­ter­el­nök vi­de­óüze­net­ben mon­dott kö­szö­ne­tet azok­nak, akik részt vet­tek a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban.

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Ekkor ért véget a bir­kó­zás.

Ekkor ért véget Brüsszel­ben a bir­kó­zás mig­ráns­ügy­ben. To­vábbra is erős a nyo­más raj­tunk, hogy aka­ra­tunk el­le­nére ve­gyünk át be­te­le­pü­lő­ket.

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Vona Gábor ismét bepróbálkozott a magyar rabbinál

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni. A fal adta a má­si­kat.

Hiába pat­tant le ta­valy, ami­kor a zsidó "ka­rá­csony", a ha­nuka al­kal­má­ból pró­bált ba­rát­kozni, ismét tett egy kí­sér­le­tet.

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tés.

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter r a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést.

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Kon­zul­tá­ció ellen.

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az ere­deti ha­tár­idő le­járta előtt re­kord­számú vá­lasz ér­ke­zett. Az el­len­zé­ket lé­nye­gé­ben Soros György ve­zérli...

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett.

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett vissza.

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

A Soros-hálózat gőzerővel beszállt a magyar választási kampányba

Orbán Vik­tor a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban.

A Soros-féle há­ló­zat be­ne­ve­zett a ma­gyar vá­lasz­tási kam­pányba - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök pén­te­ken a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban.

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Alig öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros György két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Élő­szőr nyer­tünk csa­pat­ban.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Leg­alább ezer di­ák­ról van szó.

A Di­ákÉSZ el­nöke ezer kö­rü­lire be­csüli a Czeg­lédy Csaba cégei által meg­ká­ro­sí­tott fi­a­ta­lok szá­mát, de még ennél is töb­ben le­het­nek.

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Le­ve­let írt Ma­gyar­or­szág vé­del­mé­ben az ame­ri­kai kong­resszus három kép­vi­se­lője. A cím­zett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok kül­ügy­mi­nisz­tere.

Le­ve­let írt Ma­gyar­or­szág vé­del­mé­ben az ame­ri­kai kong­resszus három kép­vi­se­lője. A cím­zett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok kül­ügy­mi­nisz­tere.