POLITIK

HARCÉL

Orbánt és Netanjahut együtt támadják a Soros-szervezetek

Orbánt és Netanjahut együtt támadják a Soros-szervezetek

Nem min­denki nézi jó szem­mel.

Ben­já­min Ne­tan­jahu sze­mé­lyé­ben har­minc év után elő­ször lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök, aki Orbán Vik­tor mel­lett a vi­seg­rádi né­gyek kor­mány­fő­i­vel is tár­gyal Bu­da­pes­ten. A ma­gyar és az iz­ra­eli mi­nisz­ter­el­nök ta­lál­ko­zó­ját nem min­denki nézi jó szem­mel.

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Ren­ge­teg se­be­sült, a ha­tó­ság sze­rint nem kér­dés, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Ren­ge­teg se­be­sült, a ha­tó­ság sze­rint nem kér­dés, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért a csaló nőnek. A Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság tár­gyalja majd az ügyét.

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Ki­áll­nak test­vé­rei az igaz­gató mel­lett.

Ki­áll­nak test­vé­rei a bics­kei gyer­mek­ott­hon igaz­ga­tója mel­lett, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta a rá­bí­zott gye­re­ke­ket évek óta.

Simicska és Vona felrobbantotta a Jobbikot: Új párt alakult!

Simicska és Vona felrobbantotta a Jobbikot: Új párt alakult!

Új párt­ban gyü­le­kez­nek a Si­micska-pak­tum­párt­tal elé­ge­det­le­nek.

Új párt­ban gyü­le­kez­nek a Si­micska-Vona pak­tum­párt­tal elé­ge­det­le­nek.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így lett az álomnyaralásból összeomlott kártyavár

Így lett az álomnyaralásból összeomlott kártyavár

Ten­ger­parti, egy­he­tes re­pü­lős nya­ra­lás, tel­jes el­lá­tás­sal 100 ezer fo­rint alatt? Ez sok­szor egy nagy pi­ló­ta­já­ték.

Ten­ger­parti, egy­he­tes re­pü­lős nya­ra­lás, tel­jes el­lá­tás­sal 100 ezer fo­rint alatt? Ez sok­szor egy nagy pi­ló­ta­já­ték, amire ha befi­ze­tünk, van esély, hogy pont előt­tünk omlik össze, és az uta­zási iro­dá­val együtt el­ve­szít­jük a pén­zün­ket.

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gálja a Green Ho­li­days mű­kö­dé­sét. Köz­ben ha­za­ér­ke­zett az első ma­gyar cso­port.

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gálja a Green Ho­li­days mű­kö­dé­sét. Köz­ben ha­za­ér­ke­zett a ma­gyar tu­ris­ták egy cso­portja.

Voltak előjelei a Green Holidays csődjének

Voltak előjelei a Green Holidays csődjének

Több mint ezer ká­ro­sultja van az iro­dá­nak.

Több mint ezer ká­ro­sultja van az iro­dá­nak. Még pén­te­ken is Black Fri­day-ak­ci­ók­kal pró­bált újabb uta­so­kat sze­rezni.

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Okos szívószállal a randidrogok ellen!

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nya te­remt biz­ton­sá­got.

Három kö­zép­is­ko­lás lány ta­lál­má­nyá­nak kö­szön­he­tően biz­ton­ságba ke­rül­het­nek a meg­erő­sza­ko­lás­tól félő nők és lá­nyok: az ész­re­ve­he­tet­len ran­did­ro­go­kat ki lehet szúrni az ital­ban.

Liptai Claudia szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Liptai Claudia szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok! Lip­tai Cla­u­dia párja val­lott ag­go­dal­ma­i­ról!

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok!

A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan Orbán tel­je­sít­mé­nye.

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

A 444 újságírója ravasz módon összejátszott a Riposttal. Kiközösítik? Megalázzák?

A 444 újságírója ravasz módon összejátszott a Riposttal. Kiközösítik? Megalázzák?

A 444 új­ság­írója pél­dát mu­ta­tott ho­gyan kell egy po­li­ti­kust intim ügyei be­mu­ta­tá­sá­val le­lep­lezni.

Vallatószobák vannak a Váci úton!

Vallatószobák
vannak
a Váci úton!

In­dul­hat a bün­te­tő­el­já­rás a szci­en­to­ló­gu­sok ellen. Sú­lyos adat­vé­delmi vissza­élé­sek, tit­kos­szol­gá­lati mód­sze­rek, hang­szi­ge­telt val­la­tó­szo­bák a Váci úti szék­ház­ban.

In­dul­hat a bün­te­tő­el­já­rás a szci­en­to­ló­gu­sok ellen. Sú­lyos adat­vé­delmi vissza­élé­sek, tit­kos­szol­gá­lati mód­sze­rek, hang­szi­ge­telt val­la­tó­szo­bák a Váci úti szék­ház­ban. Szo­rul a hurok a ma­gyar szci­en­to­ló­gu­sok körül...

Kézi irányítás a 444.hu-nál: Soros saját külföldi embereit ültette az igazgatóságba

Kézi irányítás a 444.hu-nál: Soros saját külföldi embereit ültette az igazgatóságba

Át­néz­tük a cég­nyil­ván­tar­tást.

Aki át­bön­gé­szi a cég­nyil­ván­tar­tást hamar nagyra nyit­hatja a sze­mét... Soros több ko­misszárt is kül­dött a ma­gyar fiúk nya­kába...

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Tízezren várják Szerbiában, hogy átszakíthassák a kerítést...

Kósa Lajos a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője a Va­sár­napi Újság című rá­dió­mű­sor­ban ki­je­len­tette: Fo­lya­ma­tosa a mig­ráns­nyo­más.

Mit keres a szuperbaktérium a vizünkben?

Mit keres a szuperbaktérium a vizünkben?

A Du­ná­ban ta­lál­tak rá.

Szu­per­bak­té­ri­u­mo­kat mu­tat­tak ki a Duna vi­zé­ben a grazi or­vosi egye­tem mun­ka­tár­sai!

Na ne! Megint beszakadt az út a 13. kerületben!

Na ne! Már megint beszakadt egy út a 13. kerületben!

Ez már a héten a má­so­dik.

Előbb egy 30 ton­nás te­her­autó alatt tűnt el az út, majd csü­tör­tök este ismét be­sza­kadt egy út.

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Vad­disznó por­tyá­zik az egye­tem­nél.

Vad­disz­nók por­tyáz­nak az egye­temi épü­le­tek kö­zött. Az ön­kor­mány­zat is tudja, hogy va­la­mit tenni kell.

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű nyu­gati tár­sá­nál.

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban áru­sí­tott tár­sá­nál, a gye­re­kek ked­vence, a Nu­tella sem az igazi.

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap vá­rat­la­nul meg­lá­to­gatta a rösz­kei ha­tár­ál­lo­mást.

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap vá­rat­la­nul meg­lá­to­gatta a mig­rán­sok tá­ma­dá­sá­ról el­hí­re­sült rösz­kei ha­tár­ál­lo­mást.

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

Hem­zseg az in­ter­net az el­múlt na­pok­ban fel­tűnt köp­tető pa­ró­di­á­i­tól, az em­be­rek nagy része falra má­szik a rek­lám­tól.

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

A Ma­gyar­or­szá­gon vá­sá­rolt SIM-kár­tyák közül még az ed­di­gi­nél töb­bet is fel­hasz­nál­hat­nak ter­ro­ris­ták vagy bű­nö­zők.

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Szinte biz­tos, hogy a te is­me­rő­seid kö­zött is van függő, de te sem tudsz élni vagy dol­gozni nél­küle. Ez a "drog" mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

Szinte biz­tos, hogy a te is­me­rő­seid kö­zött is van függő, de te sem tudsz élni vagy dol­gozni nél­küle. Ez a "drog" mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

Többen szavaztak a kvóta ellen, mint az EU-belépésre...

Többen szavaztak a kvóta ellen, mint az EU-belépésre...

A szá­mok ma­kacs dol­gok.

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

A hol­napi nép­sza­va­zás kap­csán Orbán Vik­tor cik­ket írt a Ma­gyar Időkbe. Ebből köz­lünk rész­le­te­ket.

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

A vi­lág­sajtó sa­ját­sá­gos módon ke­rül­geti a forró kását.

A vi­lág­sajtó sa­ját­sá­gos módon ke­rül­geti a forró kását, mit is je­lent egy nép­sza­va­zá­son 3 mil­lió 300 ezer nem sza­va­zat a mig­ránskvó­ták ellen.

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

Mit is tett Ma­gyar­or­szág a mig­ráns­vál­ság kap­csán?

In­ter­jút adott a leg­na­gyobb pél­dány­számú na­pi­lap­nak, a Lo­kál­nak. Mit is tett Ma­gyar­or­szág a mig­ráns­vál­ság kap­csán?

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

In­teg­rá­lód­ja­nak a be­ván­dor­lók­hoz az "ős­la­ko­sok"?.

In­teg­rá­lód­ja­nak a be­ván­dor­lók­hoz az "ős­la­ko­sok"?.

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Akár egy fo­ci­meccsen, zsú­folt sta­di­on­ban, pi­a­con, fesz­ti­vá­lon is be­vet­he­tik azo­kat.

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Miért van­nak fegy­ve­rek a me­cse­tek­ben? A kér­désre vi­lá­gos ma­gya­rá­za­tot ka­punk egy új vi­de­ó­ból...

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Meg­lepő a friss Eu­ro­pol je­len­tés.

Ma­gyar­or­szág sze­ren­csére még nem sze­re­pel a friss Eu­ro­pol-je­len­tés "ter­ro­rista tá­ma­dá­sok" tér­ké­pén... Több száz me­rény­le­tet si­ke­rült meg­hi­ú­sí­tani.

Az Iszlám Állam vállalta a nizzai terrortámadás elkövetését!

Az Iszlám Állam vállalta a nizzai terrortámadás elkövetését!

Az Isz­lám Állam vál­lalta a csü­tör­töki 84 ha­lá­los ál­do­zat­tal és 202 se­be­sült­tel járó niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­té­sét.

Új helyzet! Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

Új helyzet! Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

...a bel­ügy­mi­nisz­te­rük ezt ki­ter­jesz­tené az egész Eu­ró­pai Uni­óra! Ezzel "nemet mond­tak" az EB újabb öt­le­tére.

...a bel­ügy­mi­nisz­te­rük ezt ki­ter­jesz­tené az egész uni­óra! Ezzel "nemet mond­tak" az EB újabb öt­le­tére.

Hátborzongató! Egy család 6 tagját is megölte a nizzai mészáros!

Hátborzongató! Egy család 6 tagját is megölte a nizzai mészáros!

Csa­ládja három ge­ne­rá­ci­ó­ját is te­meti Ch­ri­stophe, a te­her­au­tó­so­főr - ő is ott volt a sé­tá­nyon, de meg­úszta élve.

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban.

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban, a ten­ger­parti sé­tá­nyon az ál­do­za­tok he­lyét vi­rá­gok je­lö­lik.

Róma a terror következő célpontja? Ezért lehetséges

Róma a terror következő célpontja? Ezért lehetséges

Mo­ha­med La­ho­u­a­iej Bo­uh­lel, a niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­tője ta­valy nyá­ron Olasz­or­szág­ban is tar­tóz­ko­dott.

Mo­ha­med La­ho­u­a­iej Bo­uh­lel, a niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­tője ta­valy nyá­ron Olasz­or­szág­ban is tar­tóz­ko­dott - ér­te­sült a Cor­ri­ere della Sera című olasz na­pi­lap.

Hősként ünneplik a nizzai tömeggyilkost megállító férfit

Hősként ünneplik a nizzai tömeggyilkost megállító férfit

Sok­kal több éle­tet is ki­olt­ha­tott volna a niz­zai ter­ro­rista, ha nincs egy bátor férfi...

Sok­kal több éle­tet is ki­olt­ha­tott volna a niz­zai ter­ro­rista, ha egy bátor férfi nem ugrik fel te­her­au­tó­já­nak ve­ze­tő­fül­ké­jébe.

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

A niz­zai ter­ror­tá­ma­dás után meg kell vizs­gálni, mi­lyen le­he­tő­sé­gek van­nak még a vé­delmi rend­szer to­vább­erő­sí­té­sére.

Buli után ölték meg a csinos modellt

Buli után ölték meg a csinos modellt

Az eset­nek köze lehet a me­xi­kói szer­ve­zett bű­nö­zés­hez.

A 23 éves mo­dellt egy buli után csa­ládja szeme lát­tára vé­gez­ték ki masz­kos fegy­ve­re­sek. Az eset­nek köze lehet a me­xi­kói szer­ve­zett bű­nö­zés­hez. A gyil­kos­ság kap­csán két gyer­mek ma­radt árva.

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Si­ker­te­len­nek bi­zo­nyult puccs­kí­sér­le­tet haj­tot­tak végre Tö­rök­or­szág­ban...

Si­ker­te­len­nek bi­zo­nyult puccs­kí­sér­le­tet haj­tot­tak végre Tö­rök­or­szág­ban szom­batra vir­ra­dóra, egy zűr­za­va­ros, át­lát­ha­tat­lan éj­szaka után Er­do­gan ál­lamfő Isz­tam­bul­ban nyil­vá­no­san tett ígé­re­tet arra, hogy a puccsis­tá­kat fe­le­lős­ségre von­ják.

Gyerekek előtt fejezi le áldozatait az ISIS új hóhérja

Gyerekek előtt fejezi le áldozatait az ISIS új hóhérja

A ki­vég­zett férfi bűne az volt, hogy ki­gú­nyolta az isz­lam­is­tá­kat. A bru­ta­li­tást kis­ko­rúak is vé­gig­néz­ték.

A ki­vég­zett férfi bűne az volt, hogy ki­gú­nyolta az isz­lam­is­tá­kat. A bru­ta­li­tást rez­ze­nés­te­len arc­cal néz­ték végig a kis­ko­rúak is.

Ők a hős, elhunyt tűzszerészek

Ők a hős, elhunyt tűzszerészek

A Ma­gyar Hon­véd­ség Fa­ce­book-ol­da­lán ke­resz­tül bú­csú­zik ka­to­ná­i­tól.

A Ma­gyar Hon­véd­ség Fa­ce­book-ol­da­lán ke­resz­tül bú­csú­zik ka­to­ná­i­tól.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő

Na­gyot szólt a Bild Ze­i­tung írása mely­ben Or­bánt hi­báz­tat­ják a mig­rá­ciós vál­sá­gért.

Friss hírek a hortobágyi robbanásról: ez vár a túlélő katonára

Friss hírek a hortobágyi robbanásról: ez vár a túlélő katonára

Tóth Pé­tert a mi­nisz­ter lá­to­gatta meg a kór­ház­ban.

Tóth Pé­tert a mi­nisz­ter lá­to­gatta meg a kór­ház­ban. A sé­rült túl van az élet­ve­szé­lyen, de még hosszú ke­ze­lés vár rá.

Tömegoszlatás Tiszavasváriban, kétszázan feszültek egymásnak

Tömegoszlatás Tiszavasváriban, kétszázan feszültek egymásnak

Két népes nagy­csa­lád akarta ren­dezni egy­más­sal éppen ak­tu­á­lis vi­tá­ját.

Két népes nagy­csa­lád akarta ren­dezni egy­más­sal éppen ak­tu­á­lis vi­tá­ját az al­földi vá­ros­ban, s mivel úgy tűnt, a tár­gyaló felek eset­leg egy­más­nak esnek, a rend­őr­ség­nek kel­lett köz­be­lép­nie.

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát.

Két gya­nús cso­mag miatt.

Anyu, szeretlek! Meg fogok halni! - írta az orlandói mészárlás egyik áldozata

Anyu, szeretlek! Meg fogok halni! - írta az orlandói mészárlás egyik áldozata

Pá­rizs után a leg­több ál­do­za­tot kö­ve­telő isz­lam­ista ter­ror­cse­lek­mény egyik ál­do­zata sms-ben bú­csú­zott az édes­any­já­tól.

A migránsokkal szivárognak be az Iszlám Állam terroristái!

A most érkező migránsokkal szivárognak be az Iszlám Állam terroristái!

Nóg­rádi György arról be­szélt: a hang­adók tu­da­to­san és szer­ve­zet­ten épül­nek be.

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Egy bu­kó­si­sa­kos férfi ér­ke­zett a volt SZDSZ-es kép­vi­selő há­zá­hoz, és majd­nem meg­foj­totta az ajtót nyitó höl­gyet.

Videóra vette saját megerőszakolását a brit nő!

Videóra vette saját megerőszakolását a brit nő!

A film rend­kí­vüli bot­rányt ka­vart.

Fel sze­retné hívni a fi­gyel­met a nemi erő­szak el­ter­je­dé­sére, ezért meg­ren­dezte és filmre vette, amint egy férfi meg­erő­sza­kolja. A há­rom­per­ces film rend­kí­vüli bot­rányt ka­vart.

Böjte atya odacsapott migránsügyben! Na ezt kapják ki!

Böjte atya odacsapott migránsügyben! Na ezt kapják ki!

Aki nem érti, miről be­szél, ol­vassa el két­szer is, amit mond, hátha akkor si­ke­rül...

Aki nem érti, miről be­szél, ol­vassa el két­szer is, amit mond, hátha akkor si­ke­rül...

Itt a megoldás! Így semmisítik meg az Iszlám Államot a világhatalmak!

Itt a megoldás! Így semmisítik meg az Iszlám Államot a világhatalmak!

A világ hét leg­fej­let­tebb or­szá­gát tö­mö­rítő G7-cso­port meg­erő­síti a ter­ro­riz­mus fi­nan­szí­ro­zása el­leni glo­bá­lis küz­del­met.

Lórúgás, gyomorszájra mért ütés, Brüsszelből...

Lórúgás, gyomorszájra mért ütés, Brüsszelből...

A kor­mányfő na­gyon ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a Kos­suth rádió mű­so­rá­ban...

A kor­mányfő na­gyon ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a Kos­suth rádió mű­so­rá­ban...

Tankokat vezényeltek Röszkére! Friss fotók a határról!

Tankokat vezényeltek Röszkére! Friss fotók a határról!

Ezek a harc­jár­mű­vek jár­őröz­nek a ma­gyar-szerb ha­tá­ron már hetek óta.

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Vége van annak az idő­nek, ami­kor el­len­őr­zés nél­kül le­he­tett a nyu­gat-bal­káni út­vo­na­lon köz­le­kedni.

Hatékony fellépést tervez a magyar kormány a terrorizmussal szemben

Hatékony fellépést tervez a magyar kormány a terrorizmussal szemben

A keddi, több mint 30 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő brüsszeli ter­ror­tá­ma­dás-so­ro­zat óta Ma­gyar­or­szá­gon is meg­emel­ték a ter­ror­ké­szült­sé­get, a kor­mány pedig in­téz­ke­dés­cso­mag al­ko­tá­sá­ról dön­tött.

Felálltak az asztaltól: félbeszakadt az EU-csúcs!

Felálltak az asztaltól: félbeszakadt az EU-csúcs!

Nem egyez­tek bele a tö­rö­kök meg­ol­dá­sába, hol­na­pig fel­füg­gesz­tet­ték a tár­gya­lá­so­kat!

Nem egyez­tek bele a tö­rö­kök meg­ol­dá­sába, hol­na­pig fel­füg­gesz­tet­ték a tár­gya­lá­so­kat!

Így törik át a kerítést a migránsok

Így törik át a kerítést a migránsok, ez a módszerük

Anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött.

Bi­zo­nyos kör­ze­tek­ben anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött, és a ke­rí­tés át­vá­gá­sára al­kal­mas esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ják őket.

Az osztrák kancellár beszólt Merkelnek: "Nem vagyunk váróterem!"

Az osztrák kancellár beszólt Merkelnek: "Nem vagyunk váróterem!"

A szo­ci­a­lista oszt­rák kan­cel­lár, aki nem­rég még meg­le­pően dur­ván tá­madta a ma­gyar mig­ráns­po­li­ti­kát, Mer­kel­nek üzen­get.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökhelyettese szerint a migránsok zöme hazudik

A Magyar Tudományos Akadémia elnökhelyettese szerint a migránsok zöme hazudik

Meg­té­vesz­tik a ha­tó­sá­go­kat...

Meg­té­vesz­tik a ha­tó­sá­go­kat, szinte semmi re­mény arra, hogy mun­kát kap­ja­nak és in­teg­rá­lód­ja­nak...

Nekimentek Merkelnek a magyar szocialisták! "Kapitálisat hibázott!"

Nekimentek Merkelnek a magyar szocialisták! "Kapitálisat hibázott!"

Az MSZP fe­ne­gye­reke, Sza­nyi Tibor ke­mé­nyen oda­vá­gott.

Az MSZP fe­ne­gye­reke, Sza­nyi Tibor ke­mé­nyen oda­vá­gott az ATV teg­napi mű­so­rá­ban.

Bekeményítettek a macedónok és a szerbek is! Új célpont: Olaszország?

Bekeményítettek a macedónok és a szerbek! Új célpont: Olaszország?

Az af­gá­no­kat már vissza­kül­dik a görög-ma­ce­dón ha­tár­ról.

Az af­gá­no­kat már vissza­kül­dik, Szer­bi­ába pedig csak fény­ké­pes iga­zo­lás­sal lehet be­jutni.

Megint Magyarország felé jönnek a migránsok

Megint Magyarország felé jönnek a migránsok

Hor­vát­or­szág be­zárta ha­tá­rait.

Hor­vát­or­szág be­zárta ha­tá­rait a mig­rán­sok előtt. A me­ne­kül­tek egy része gya­log in­dult útnak, másik ré­szü­ket bus­szal szál­lít­ják, ál­lí­tó­lag ha­zánk felé.

Megdöbbentő adat! Százból, tizenkét szíriai vagy halott vagy sebesült

Megdöbbentő adat! Százból, tizenkét szíriai vagy halott vagy sebesült

Miért is cso­dál­koz­nánk azon, hogy me­ne­kül­nek? A Sky News egy perc­ben fog­lalta össze a mai hely­ze­tet. Ke­mény VIDEÓ!

Állatbarátok figyelem: így kell kecskével jógázni

Állatbarátok figyelem: így kell kecskével jógázni

Íme, a nap leg­bi­zar­rabb vi­de­ója.

Meg­ta­lál­tuk a mai nap leg­bi­zar­rabb vi­de­ó­ját, amin egy fi­a­tal anyuka kis­gyer­me­két és egy fe­kete, apró ter­metű kecs­két vá­lasz­tott sport­tár­sá­nak.

Ezt üzeni neked Valentin napra az FBI

Ezt üzeni neked Valentin napra az FBI

Üze­ne­tet tett közzé az FBI Va­len­tin nap al­kal­má­ból, mely neked is szól

Üze­ne­tet tett közzé az FBI Va­len­tin nap al­kal­má­ból, mely neked is szól, és melyre mind­annyi­unk­nak ér­de­mes ki­emel­ten oda­fi­gyel­nie.

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

A tra­gé­dia a férfi lá­nyá­nak szeme lát­tára tör­tént. Az ál­do­zat a mű­lába miatt nem tu­dott el­me­ne­külni az állat elől.

A tra­gé­dia a férfi lá­nyá­nak szeme lát­tára tör­tént. Az ál­do­zat a mű­lába miatt nem tu­dott el­me­ne­külni az állat elől.

Különleges taktikával éli túl a bombázásokat az Iszlám Állam

Így élik túl a bombázásokat az Iszlám Állam emberei

Fel­fedte a tit­kot egy volt fo­goly.

Egy fog­ság­ból ki­sza­ba­dult szí­riai fi­a­tal el­me­sélte, ho­gyan tud­ják el­ke­rülni az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tái a lé­gi­tá­ma­dá­so­kat.

Titkos Facebook csoportokban élvezkednek a pedofilok

Titkos Facebook csoportokban élvezkednek a pedofilok

A kö­zös­ségi oldal kis­ka­pu­i­nak kö­szön­he­tően ked­vükre él­he­tik ki be­te­ges szen­ve­dé­lyü­ket.

Fél város üldözte az elszabadult elefántot Indiában

Fél város üldözte az elszabadult elefántot Indiában

Száz­nál is több házat ron­gált meg az a vadon élő ele­fánt, ame­lyik be­sza­ba­dult egy in­diai vá­rosba.

Száz­nál is több házat ron­gált meg az a vadon élő ele­fánt, ame­lyik be­sza­ba­dult egy in­diai vá­rosba.

Allah nevében erőszakoltak meg egy diáklányt Hannoverben

Allah nevében erőszakoltak meg egy diáklányt Hannoverben

Sze­xu­á­lis erő­szak­ról be­szél­nek napok óta Han­no­ver­ben.

A né­met­or­szági nagy­vá­ros­ban egy 25 éves di­ák­lányt kény­sze­rí­tett szexre egy 37 éves mig­ráns.

Sokkoló felvétel a 4 éves iszlám terroristapalántáról

Sokkoló felvétel a 4 éves iszlám terroristapalántáról

Jihad Ju­nior, így ne­ve­zik a brit kisfiút.

Jihad Ju­nior, így ne­ve­zik az óvo­dás korú brit kisfiút, aki "halál rátok, hi­tet­le­nek" ki­ál­tás­sal rob­ban­tott fel egy autót.

Fegyverrel állítaná meg a migránsokat a határon a németek 29 százaléka!

Fegyverrel állítaná meg a migránsokat a határon a németek 29 százaléka!

Min­denki meg­döb­bent a Die Welt köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sán. A be­ván­dor­lás­el­le­nes párt meg­erő­söd­het már­ci­u­sig.

Az USA hírszerzői szerint: Mustárgázzal támadhat Európában az ISIS!

Az USA hírszerzői szerint: Mustárgázzal támadhat Európában az ISIS!

Az ame­ri­kai hír­szer­zés sze­rint az ISIS biz­to­san hasz­nál mus­tár­gázt.

Az ame­ri­kai hír­szer­zés ve­ze­tője sze­rint az ISIS biz­to­san elő­ál­lí­totta és hasz­nálta Szí­ri­á­ban a mus­tár­gázt. Félő, hogy a vegyi fegy­vert már át­hoz­ták Eu­ró­pába is.

Ártatlan amerikai lánnyal végzett az Iszlám Állam vezetőjének özvegye

Ártatlan amerikai lánnyal végzett az Iszlám Állam vezetőjének özvegye

A 26 éves ál­do­za­tot még Szí­ri­á­ban ej­tet­ték tú­szul.

A 26 éves ál­do­za­tot még Szí­ri­á­ban ej­tet­ték tú­szul.

Micsoda luxus! Itt lazított Beyoncé a Super Bowl alatt!

Micsoda luxus! Itt lazított Beyoncé a Super Bowl alatt!

A díva által ki­bé­relt, öt há­ló­szo­bás, min­den igényt ki­elé­gítő vil­lát bárki ki­ve­heti a neten.

Bizarr vallásszabadság: Sátánisták miatt tiltották be az imát!

Bizarr vallásszabadság: Sátánisták miatt tiltották be az imát!

Hosszú vita után az ame­ri­kai Pho­e­nix­ben a vá­rosi ta­nács ülé­sei többé nem kez­dőd­het­nek közös imá­val.

Halálfélelem a Karib-tengeren. Hurrikán csapott le a luxushajóra! Videó!

Halálfélelem a Karib-tengeren. Hurrikán csapott le a luxushajóra! Videó!

Az uta­sok attól ret­teg­tek, hogy át­for­dul és el­süllyed.

Az órán­ként 250 ki­lo­mé­te­res orkán erejű szél és a 10 mé­te­res hul­lá­mok miatt meg­dőlt a világ har­ma­dik leg­na­gyobb ha­jója. Az uta­sok attól ret­teg­tek, hogy át­for­dul és el­süllyed.