POLITIK

BOZÓT

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

A Ri­post utol­érte a győri Má­csik Zol­tán el­tű­nése kap­csán gya­nú­sí­tott férfi szom­széd­ját. El­árulta, mit tu­dott meg a rend­őrök­től!

MSZP-s káder a tüntetés főszervezője, még a telefonját is a szocik fizetik

MSZP-s káder a szombati tüntetés főszervezője, még a telefonját is a szocik fizetik

A ked­ves mama le­tér­delt Ili­escu elé, fia már ifjú­ko­rá­ban a szo­ci­a­lista pártra tette fel az éle­tét.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett.

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak. A jövő hét­től már nem"el­nök­asszony­ként" pá­vás­ko­dik, kény­te­len-kel­let­len fel­gyűrte a blúza ujját, dol­gozni fog.

Kínjukban már nem tudnak mit kamuzni a Simicska-médiában

Kínjukban már nem tudnak mit kamuzni a Simicska-médiában

Az Index megint élen járt a "me­sé­lés­ben", azt ta­lál­ták ki, hogy a Fa­ce­book el­tá­vo­lí­totta Orbán több poszt­ját.

Az Index megint élen járt a "me­sé­lés­ben", most éppen azt ta­lál­ták ki, hogy a Fa­ce­book el­tá­vo­lí­totta Orbán Vik­tor több poszt­ját, mert hogy azok ki tudja mi­lyen cen­zúra kí­vá­nal­mak­nak nem fe­lel­tek meg.

100 milliós házakban lakik a Jobbik vezérkara, ügyesen titkolják I. rész.

100 milliós házakban lakik a Jobbik vezérkara, ügyesen titkolják I. rész.

Nincs ve­zető job­bi­kos po­li­ti­kus, aki ke­ve­sebb mint 100 mil­lió fo­rint ér­tékű in­gat­lan­ban lakna. Jut pénz bőven.

Simicska 20 milliós Audival vette meg Vonát: a rendszám VEZÉR 001

Simicska 20 milliós Audival vette meg Vonát: a rendszám VEZÉR 001

Nem akár­mi­lyen autót, egy 20 mil­liós AUDI A6-ost ka­pott a Job­bik ve­zére a mil­li­ár­dos­tól, full luxus fel­sze­re­lés­sel.

Czeglédy Csaba a Jobbikot is pénzelte

Czeglédy Csaba a Jobbikot is pénzelte

Nem­csak a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ciót fi­nan­szí­rozta Czeg­lédy Csaba.

Nem­csak a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ciót fi­nan­szí­rozta Czeg­lédy Csaba, hanem a Job­bik kam­pá­nya­i­nak is jut­ta­tott pénzt - mind­er­ről egy tanú be­szélt a TV2 Té­nyek mű­so­rá­nak.

A jobbikos Rig Lajos kampányát is támogatta Czeglédy Csaba

A jobbikos Rig Lajos kampányát is támogatta Czeglédy Csaba

Az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő Czeg­lédy több kam­pány­ban is aktív sze­re­pet vál­lalt.

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

Át­ve­rős te­le­fon­al­kal­ma­zás­sal ejt­het­ték át Si­micska La­jost - az ATV-nek el­kül­dött hang­fel­vé­tel ta­nú­sága sze­rint.

Át­ve­rős te­le­fon­al­kal­ma­zás­sal ejt­het­ték át Si­micska La­jost - az ATV-nek el­kül­dött hang­fel­vé­tel ta­nú­sága sze­rint.

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Így lett neki jó kis lel­ke­sítő kam­pány­vi­de­ója.

Így lett neki jó kis lel­ke­sítő kam­pány­vi­de­ója. Per­sze azért ha­gyott benne trá­gár­sá­got ele­get. Hogy mondja a fran­cia mon­dás? A stí­lus maga az ember?

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

A mi­nisz­ter­el­nök nagy­pén­teki rá­dió­in­ter­jú­já­ban el­mondta, hogy hi­telt ér­demlő hang­fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got.

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

A Brüsszel­ben igen gya­kori ven­dég­nek szá­mító Soros György mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos vé­le­mé­nye kö­szön vissza uniós ja­vas­la­tok­ban - mondta Gu­lyás Ger­gely.

Terrorelhárítók elfogták a Jobbik fegyverkereskedő vendégét

Terrorelhárítók elfogták a Jobbik fegyverkereskedő vendégét

Mario Rönsch német ál­lam­pol­gár ki­adá­sát kéri ha­zája.

Mario Rönsch német ál­lam­pol­gárt ha­zája fegy­ver­tör­vé­nye meg­sér­tése miatt kér­nek ki­adni.

Vona muszlim barátja a pápa elleni merénylet vádlottja

Vona muszlim barátja a pápa elleni merénylet vádlottja

A férfi ott ült a vád­lot­tak pad­ján.

A férfi ott ült a vád­lot­tak pad­ján Alig Agca mel­lett, aki hús­vét­kor meg akarta gyil­kolni II. János Pált. Ő Vona leg­jobb ba­rátja és musz­lim po­li­ti­kai össze­kö­tője.

Itt a Jobbik kémbotránya: ezért kell menni egy diplomatának

Itt a Jobbik kémbotránya: ezért kell menni egy diplomatának

Egy Ma­gyar­or­szá­gon élő szov­jet ka­to­na­tiszt gyer­meke volt a Job­bik leg­főbb tá­mo­ga­tója. És ez csak az egyik meg­lepő tény.

A Soros-szervezetek arra használták a tranzitzónát, hogy adatbázist építsenek

A Soros-szervezetek arra használták a tranzitzónát, hogy adatbázist építsenek

A Soros-szer­ve­ze­tek min­dent meg­tesz­nek annak ér­de­ké­ben, hogy Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát tá­mad­ják.

Kész Zoltán kampányát Czeglédy lopott pénzéből finanszírozták

Kész Zoltán kampányát Czeglédy lopott pénzéből finanszírozták

A Fi­desz sze­rint Kész Zol­tán­nak le kell mon­da­nia a kép­vi­se­lő­je­lölt­ség­ről.

A Fi­desz sze­rint Kész Zol­tán­nak le kell mon­da­nia a kép­vi­se­lő­je­lölt­ség­ről, mi­u­tán ki­de­rült, hogy veszp­rémi kam­pá­nyát Czeg­lédy Csaba "lo­pott pén­zé­ből" fi­nan­szí­roz­ták - nyi­lat­kozta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Rész­le­ges be­is­merő val­lo­mást tet­tek.

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska Lajos pesti iro­dá­já­ból...

Orbán Viktor: Európa megtelt

Orbán Viktor: Európa megtelt

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

Illegális adatgyűjtést végzett a migránsokról a Soros-szervezet?

Illegális adatgyűjtést végzett a migránsokról a Soros-szervezet?

Pé­ter­falvi At­tila, a Nem­zeti Adat­vé­delmi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság (NAIH) el­nöke vizs­gá­la­tot indít.

Pé­ter­falvi At­tila, a Nem­zeti Adat­vé­delmi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság (NAIH) el­nöke vizs­gá­la­tot indít.

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri.

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság Had­házy Ákos föld­vá­sár­lási ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Demszky szélütöttnek nevezte a LMP-t a Jobbikkal való barátkozás miatt

Demszky szélütöttnek nevezte a LMP-t a Jobbikkal való barátkozás miatt

Nem elő­ször posz­tol és nyi­lat­ko­zik meg­le­pő­ket az egy­kori SZDSZ-es po­li­ti­kus. Nem­rég az OLAF-ot is el­küldte a francba.

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Vona csú­nyán össze­za­va­ro­dott...

Ismét egy utcai fó­ru­mon hoz­ták le­he­tet­len hely­zetbe a Job­bik musz­lim ra­jongó el­nö­két. Oros­há­zán még két arab ru­hába öl­tö­zött nő(?) is meg­je­lent.

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

A DK el­nöke ré­szeg volt teg­nap, ami­kor az LMP-vel és az MSZP-vel tár­gyalt az el­len­zéki pár­tok együtt­mű­kö­dé­sé­ről.

Ledobták a Simicska bombát: Elképesztő jelenetek a Jobbik gyűlésein

Ledobták a Simicska bombát: Elképesztő jelenetek a Jobbik gyűlésein

Aki látja eze­ket a ké­pe­ket biz­tos nem akar hinni a sze­mé­nek. Nem hitt Vol­ner János Vona he­lyet­tese sem...

Vonát simán agyoncsapják, ha egyezkedni mer az ellenzékkel

Vonát simán agyoncsapják, ha egyezkedni mer az ellenzékkel

Egyez­ked­nie kéne, de akkor a ma­ra­dék hívei simán agyon­csap­ják.

Vona kí­mé­let­len ha­ra­pó­fo­góba ke­rült. Egyez­ked­nie kéne, de akkor a ma­ra­dék hívei simán agyon­csap­ják.

Hét év fegyházbüntetést kapott a vallási fanatikus Ahmed H.

Hét év fegyházbüntetést kapott a vallási fanatikus Ahmed H.

A meg­is­mé­telt el­ső­fokú el­já­rás­ban az ügyész ki­fej­tette: Ahmed H. te­le­fon­ján ter­ror­szer­ve­ze­tek­hez köt­hető fel­vé­te­lek vol­tak.

Kisgyerekekkel plakátoltat Gyurcsány, zsebbe kapják a pénzt

Kisgyerekekkel plakátoltat Gyurcsány, zsebbe kapják a pénzt

Több he­lyen is fel­buk­kan­tak.

Több he­lyen is fel­buk­kan­tak a Gyur­csány-párt által fel­bé­relt gye­re­kek, rá­adá­sul is­ko­la­idő­ben...

Kötözködni próbál a Békemenettel a 444 stábja

Kötözködni
próbál a Békemenettel
a 444 stábja

Ár­tat­lan­nak tűnő kér­dé­sek­kel zak­lat­ják a tün­te­tő­ket, pró­bál­ják ki­for­gatni a sza­va­i­kat. Szí­vós mun­ká­val pró­bál­nak pro­vo­kálni.

Ár­tat­lan­nak tűnő kér­dé­sek­kel zak­lat­ják a tün­te­tő­ket, pró­bál­ják ki­for­gatni a sza­va­i­kat. Szí­vós mun­ká­val pró­bál­nak pro­vo­kálni.

A családegyesítésekkel 100 ezer migráns jönne hozzánk, nem 10 ezer

A családegyesítésekkel 100 ezer migráns jönne hozzánk, nem 10 ezer

Saj­nos ná­lunk az összes el­len­zéki po­li­ti­kai erő vagy mel­lé­be­szél vagy kö­dö­sít ebben a sú­lyos kér­dés­ben.

Saj­nos ná­lunk az összes el­len­zéki po­li­ti­kai erő vagy mel­lé­be­szél vagy kö­dö­sít.

Megkezdődtek a Jobbik és Gyurcsányék titkos tárgyalásai

Megkezdődtek a Jobbik és Gyurcsányék titkos tárgyalásai

Vona nagy ti­tok­ban vi­dé­ken egyez­tet.

Vona Gábor nagy ti­tok­ban vi­dé­ken meg­kezdte a tár­gya­lá­so­kat a Gyur­csány-párt helyi ve­ze­tő­i­vel. Összenő, ami össze­tar­to­zik?

Hadházy menjen haza és csippelje a kutyákat

Hadházy
menjen haza
és csippelje
a kutyákat

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön a köz­élet­ből, a nyug­dí­jas szom­széd­ját zak­lató LMP elnök. - így látja a FIDESZ.

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön a köz­élet­ből, a nyug­dí­jas szom­széd­ját zak­lató LMP elnök. - így látja a FIDESZ.

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

Soros emberei
most a szlovák kormányt akarják megdönteni

Bármi áron meg akar­ják nyit­tatni a ha­tá­ro­kat Soros em­be­rei a be­ván­dor­ló­ára­dat előtt.

Nyil­ván­való, hogy Sz­lo­vá­ki­á­ban is a mig­ráns­kér­dés az igazi tét. Bármi áron meg akar­ják nyit­tatni a ha­tá­ro­kat Soros em­be­rei a be­ván­dor­ló­ára­dat előtt.

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Mi­köz­ben Vona Gábor bo­csá­na­tot kért a bé­csi­ek­től Lázár János mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ója miatt.

Mi­köz­ben Vona Gábor bo­csá­na­tot kért a bé­csi­ek­től Lázár János mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ója miatt.

Parlament helyett luxushobbi, megint lebukott egy képviselő

Parlament helyett luxushobbi, megint lebukott egy képviselő

A re­pü­lési nap­lók bi­zo­nyí­ta­nak.

A re­pü­lési nap­lók­ból ki­de­rült, hogy par­la­menti ülé­sek he­lyett is in­kább a mil­li­ókba ke­rülő lu­xus­hob­bit vá­lasz­totta.

Botka László emberei megszállták a hódmezővásárhelyi városházát

Botka László emberei megszállták a hódmezővásárhelyi városházát

A Vá­ros­há­zán lé­nye­gé­ben az MSZP bu­kott po­li­ti­ku­sá­nak em­be­rek vet­ték át az irá­nyí­tást. Botka min­denre rá­tette a kezét.

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Meg­sze­rez­tük a be­til­tott fil­met.

Mint is­me­re­tes a Fa­ce­book fel­há­bo­rító módon, a szó­lás­sza­bad­sá­got sértve cen­zú­rázta Lázár János bécsi be­szá­mo­ló­ját a mig­ráns­kér­dés­ről.

Ennek a politikusnak el kell tűnnie végre!

Ennek a politikusnak el kell tűnnie végre!

Nem­rég egy nő­szer­ve­zet alá­írás­gyűj­tésbe kez­dett el­lene.

Nem­rég egy nő­szer­ve­zet alá­írás­gyűj­tésbe kez­dett el­lene, sokan nem értik, hogy elv­ba­rá­tai miért bo­csájt­ják meg az ő ese­té­ben a csa­lá­don be­lüli erő­sza­kot.

Szórja a milliókat luxushobbijára a magyar politikus

Szórja a milliókat luxushobbijára a magyar politikus

El­ké­pesztő össze­ge­ket költ az egyik leg­drá­gább szen­ve­délyre, a ma­gán­re­pü­lők­kel tör­ténő rep­ke­désre.

El­ké­pesztő össze­ge­ket költ az egyik leg­drá­gább szen­ve­délyre, a ma­gán­re­pü­lők­kel tör­ténő rep­ke­désre a jól is­mert ma­gyar po­li­ti­kus.

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem. Va­ló­ság­gal ket­té­sza­kad­tak, mint a ski­zof­ré­nek.

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Sokan attól tar­ta­nak, hogy még a vá­lasz­tá­sok előtt meg­tö­rik és ki­tá­lal.

Sokan attól tar­ta­nak, hogy még a vá­lasz­tá­sok előtt meg­tö­rik és ki­tá­lal. Ha nem ő, akkor a szin­tén elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő bűn­tár­sai. Min­den idők leg­na­gyobb ma­gyar kor­rup­ciós bot­rá­nya van ki­bon­ta­ko­zó­ban.

Bármi áron ránk erőltetnék a migránsokat: Itt az új kvótarendszer

Bármi áron ránk erőltetnék a migránsokat: Itt az új kvótarendszer

Első lé­pés­ben leg­alább 10 ezer mig­ránst akar­nak ránk eről­tetni... És ez csak a kez­det lenne...

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Mig­ráns­ba­rát ja­vas­la­tok szü­let­nek a Ka­rá­csony által ve­ze­tett zug­lói ön­kor­mány­zat­nál - kö­zölte Budai Gyula, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Magyar politikussal így még nem törölték fel a padlót... Csúnyán megjárta a Jobbik elnöke

Magyar politikussal így még nem törölték fel a padlót... Csúnyán megjárta a Jobbik elnöke

Csú­nyán le­aláz­ták...

Vona Gábor mond­hatni helybe ment a po­fo­nért, Szé­kely­földre. Csú­nyán le­aláz­ták, nem kér­tek be­lőle...

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás leg­na­gyobb ta­nul­sága, hogy össze­állt a Gyur­csány-Vona szö­vet­ség.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás leg­na­gyobb ta­nul­sága, hogy össze­állt a Gyur­csány-Vona vá­lasz­tási szö­vet­ség.

Szíjjártót hajnalban egy hölggyel látták a Margitszigeten. Fotók

Szíjjártót hajnalban egy hölggyel látták a Margitszigeten. Fotók

Már aki fel­is­merte...

Akik kora reg­gel éppen a Mar­git­szi­get felé vet­ték út­ju­kat, nem hit­tek a sze­mük­nek.

Így tanítják hazudni a migránsokat

Így tanítják
hazudni
a migránsokat

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány a Ma­gyar Idők cikke. Kész ha­zug­ság­szó­tárt kap­nak.

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány a Ma­gyar Idők cikke. Kész ha­zug­ság­szó­tárt kap­nak a mig­rán­sok.

Idén nem a Múzeumkertben lesz a március tizenötödikei ünnepség. Miért?

Idén nem a Múzeumkertben lesz a március tizenötödikei ünnepség. Miért?

Nem dél­előtt és nem a szo­ká­sos hely­szí­nen lesz a szo­ká­sos ün­nep­ség.

Nem dél­előtt és nem a szo­ká­sos hely­szí­nen lesz idén az 1848-as for­ra­da­lom év­for­du­ló­jára ren­de­zett szo­ká­sos ün­nep­ség.

Beszél is helyettük: Mobilapplikáció, hogy profin hazudhassanak a migránsok

Beszél is helyettük: Mobilapplikáció, hogy profin hazudhassanak a migránsok

A Soros-szer­ve­ze­tek min­den­ről gon­dos­kod­nak.

A Soros-szer­ve­ze­tek min­den­ről gon­dos­kod­nak. Nem­csak szó­tár, de be­szélő mo­bi­lapp­li­ká­ció se­gíti a min­den­áron ma­radni akaró mig­rán­so­kat.

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A bör­tön­cel­lá­ból gyűjt alá­írá­so­kat.

A bör­tön­cel­lá­ból kez­dett alá­írás­gyűj­tésbe a di­ák­pén­zek el­tün­te­té­sé­vel meg­gya­nú­sí­tott po­li­ti­kus.

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Meg­döb­bentő ol­vas­mányt ta­lál­tunk.

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács em­beri jogi biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus" lét­re­ho­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről.

Büntetőfeljelentés az ügyészségen Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Büntetőfeljelentés az ügyészségen Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Mi­u­tán nyil­vá­no­san be­is­merő val­lo­mást tett, hogy du­la­ko­dott három gyer­meke édes­any­já­val, bün­te­tő­el­já­rás indul.

Pipogya, mamlasz, haszonleső alaknak tartják Karácsony Gergelyt Gyurcsányék

Pipogya, mamlasz, haszonleső alaknak tartják
Karácsony Gergelyt Gyurcsányék

El­ké­pesztő jel­ző­ket ag­gat­nak az MSZP mi­nisz­ter­el­nök je­lölt­jére a DK-s or­gá­nu­mok.

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

El­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

El­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Brüsszel­ben tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat.

A Fi­desz sze­rint "Ka­rá­csony Ger­ge­lyék nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is min­dig a mig­rá­ció mel­lett sza­vaz­tak.

Juhász Péter ismét rátámadt gyermekei megvert édesanyjára

Juhász Péter ismét rátámadt gyermekei megvert édesanyjára

Pedig ko­ráb­ban még po­li­ti­kai pro­pa­gan­da­cé­lokra is fel­hasz­nálta a nőt.

Pedig ko­ráb­ban még po­li­ti­kai pro­pa­gan­da­cé­lokra is fel­hasz­nálta a nőt. Mi­u­tán ki­de­rült, hogy meg­verte, be­gyógy­sze­rezte, fi­zi­kai sza­bad­sá­gá­ban kor­lá­tozta három gyer­meke édes­any­ját, ismét csak rá­tá­madt.

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

250 millió
kenőpénzt kértek
a szocialista politikusok

A ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a...

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Ez az igazság az ELIOS-ügyben- Tiszta vizet a pohárba

Ez az igazság az ELIOS-ügyben- Tiszta vizet a pohárba

Nyil­ván­va­lóan célt té­vesz­tet­tek.

Nyil­ván­va­lóan célt té­vesz­tett az a vizs­gá­lat ame­lyet az úgy­ne­ve­zett OLAF-Elios ügy­ben sür­get az el­len­zék. Mé­lyen hall­gat­nak a lé­nyeg­ről.

Szatyorban vitték a pénzt a szocialistáknak...

Szatyorban vitték
a pénzt
a szocialistáknak...

Újabb rész­le­tek az MSZP 250 mil­liós ke­nő­pénz­bot­rá­nyá­ról. Sza­tyor­ban kap­ták a pénzt egy, a Par­la­ment kör­nyé­kén lévő ét­te­rem­ben.

Újabb rész­le­tek az MSZP 250 mil­liós ke­nő­pénz­bot­rá­nyá­ról. Sza­tyor­ban kap­ták a pénzt egy, a Par­la­ment kör­nyé­kén lévő ét­te­rem­ben.