POLITIK

BOZÓT

Meghalt egy kisgyerek: Márki-Zayék tudatosan szegtek törvényt

Meghalt egy kisgyerek: Márki-Zay Péterék tudatosan szegték meg a törvényt

A 24.hu lé­nye­gé­ben be­is­merő val­lo­másra kény­sze­rí­tette Márki-Zay Pé­tert és fe­le­sé­gét.

Elképesztő kudarc a mai ellenzéki tüntetés

Elképesztő kudarc a mai ellenzéki tüntetés

Alig né­hány száz em­bert si­ke­rült megint csak össze­bo­lon­dí­tani.

Alig né­hány száz em­bert si­ke­rült megint csak össze­bo­lon­dí­tani.

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

To­vább tart az iszap­bir­kó­zás Ka­rá­csony Ger­gely és Pu­zsér Ró­bert kö­zött.

To­vább tart az iszap­bir­kó­zás Ka­rá­csony és Pu­zsér kö­zött, hogy ki le­gyenTar­lós Ist­ván el­len­fele.

Elképesztő intézkedés: megszámolták az ellenzéki tüntetőket

Elképesztő intézkedés: megszámolták az ellenzéki tüntetőket

In­kább csak mu­lat­sá­gos ez a videó.

Az in­kább mu­lat­sá­gos, mint meg­lepő videó a kö­zel­múlt­ban egy "nagy­sza­bású" el­len­zéki tün­te­té­sen ké­szült.

Gyurcsány a magyar Himnuszt megvetően "valamiféle zenének" nevezte

Gyurcsány a magyar Himnuszt megvetően "valamiféle zenének" nevezte

És még le­gyin­tett is egyet. Ezt el­ső­ként az INDEX fe­dezte fel.

És még le­gyin­tett is egyet. Ezt el­ső­ként az INDEX fe­dezte fel.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Csaltak az ellenzéki előválasztáson, nagy a felháborodás

Csaltak az ellenzéki előválasztáson, nagy a felháborodás

Sok ezer olyan el­len­zéki "sza­va­za­tát" is be­szá­mí­tot­ták, akik el sem men­tek sza­vazni.

Egye­lőre tit­kolni pró­bál­ják a rész­le­te­ket, de máris nagy a fel­há­bo­ro­dás el­len­zéki ol­da­lon. Sokan bi­zo­nyít­ható, egy­ér­telmű csa­lás­ról be­szél­nek a hét­végi elő­vá­lasz­tás­sal kap­cso­lat­ban. Sok ezer olyan el­len­zéki "sza­va­za­tát" is be­szá­mí­tot­ták, akik el sem men­tek sza­vazni.

10 milliót kaszáltak a buliból kiszálló Jobbik politikusok

10 milliót kaszáltak a buliból kiszálló Jobbik politikusok

Va­ló­já­ban az időt húz­ták és ma­rad­tak par­la­menti kép­vi­se­lők. Kel­lett a zsuga.

Mi­köz­ben azt ál­lí­tot­ták, hogy már le­mond­tak kép­vi­se­lői man­dá­tu­mok­ról, va­ló­já­ban az időt húz­ták. Kel­lett a zsuga.

Oltás- és vitaminellenes szekta híve a Márki-Zay család

Oltás- és vitaminellenes egészségügyi szekta híve a Márki-Zay család

Márki-Zay neje vád­lott is lehet a bün­te­tő­per­ben, ami egy kis­baba tra­gi­kus ha­lála miatt zaj­lik.

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

Most akkor mi van?

Mert ebben a vi­de­ó­ban az a a leg­in­kább meg­lepő, hogy a párt­tal so­káig szim­pa­ti­záló együt­tes egy plat­formra hozta őket Gyur­csány­ék­kal.

Sneider bepánikolt, az SS-tetoválás eltüntetésére utasította a fiát.

Sneider bepánikolt, az SS-tetoválás eltüntetésére utasította a fiát. Fotók a tetoválószalonból

Meg­sze­rez­tük az el­tün­tető ak­ci­ó­ról ké­szült fo­tó­kat.

Meg­sze­rez­tük az el­tün­tető ak­ci­ó­ról ké­szült fo­tó­kat.

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

Heil Hit­ler!- azaz Éljen Hit­ler!

A nácik iránti ra­jon­gá­sát még az es­kü­vőn is fon­tos­nak látta de­monst­rálni Sne­i­der Tamás fe­le­sége. Nem rej­tette véka alá, hogy kik­nek a né­ze­teit vallja.

A szocialisták jól kitoltak a Jobbik elnökével

A szocialisták jól kitoltak a Jobbik elnökével

Sz­kin­hed­nek lehet ne­vezni Sne­i­der Ta­mást. A jog­erős íté­let az után szü­le­tett, hogy a Job­bik el­nöke be­pe­relte Uj­he­lyi Ist­ván MSZP-s EP-kép­vi­se­lőt.

Egy jog­erős íté­let sze­rint szkin­hed­nek lehet ne­vezni Sne­i­der Ta­mást. Az íté­let az után szü­le­tett ta­valy, hogy a Job­bik el­nöke be­pe­relte Uj­he­lyi Ist­ván MSZP-s EP-kép­vi­se­lőt, aki egy té­vé­in­ter­jú­ban szkin­hed­nek ne­vezte. A szo­ci­a­lis­ták ma már sze­met huny­nak a náci múlt fe­lett...

A mentők haladását is akadályozza néhány tucat agresszív tüntető

A mentők haladását is akadályozza néhány tucat agresszív tüntető

Mi­at­tuk sür­gős be­te­ge­ket szál­lító men­tők­nek is ke­rül­nie kell.

Hoz­zá­ve­tő­leg negy­ve­nen le­het­nek azok az ag­resszív tün­te­tők akik min­den­féle elő­ze­tes be­je­len­tés nél­kül blok­kolni pró­bál­ják a Lánc­hi­dat. Mi­at­tuk sür­gős be­te­ge­ket szál­lító men­tők­nek is ke­rül­nie kell.

Csúfos bukta lett a vége, megint nevetségessé tette magát az ellenzék

Csúfos bukta lett a vége, megint nevetségessé tette magát az ellenzék

Ki­puk­kadt, szét­por­ladt a "Nagy El­len­zéki El­len­ál­lás".

Ki­puk­kadt, szét­por­ladt a "Nagy El­len­zéki El­len­ál­lás". 8 ember tün­te­tett a Hősök terén.

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Nincs ha­tára a nye­re­ség­vágy­nak. A jó üzlet re­mé­nyé­ben gát­lás­ta­lan mód­sze­re­ket al­kal­maz­tak.

A Hadházy-Szél páros ismét balhézik

A Hadházy-Szél páros ismét balhézik

Az MTVA szék­há­zá­ban, de­cem­beri em­lé­ke­ze­tes ala­kí­tá­suk szín­he­lyén.

A füg­get­len par­la­menti kép­vi­se­lők teg­nap dél­után ér­kez­tek meg az MTVA szék­há­zába, de­cem­beri em­lé­ke­ze­tes ala­kí­tá­suk szín­he­lyére. Ál­lí­tó­lag ma­rad­nak még egy da­ra­big.

790 ezres fizetést osztogatott a Momentum

790 ezres fizetést osztogatott a Momentum

Nem vol­tak szűk­mar­kúak egy­más­sal.

Nem vol­tak szűk­mar­kúak egy­más­sal a Mo­men­tum ne­ve­zetű tör­pe­párt ak­ti­vis­tái. Szór­ták a pénzt két kéz­zel.

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Már 2015-ben bot­rány lett abból, hogy ma­ni­pu­lál­ták meg­halt kisfiú fo­tó­ját.

Soros György bi­zalmi em­bere, kö­zeli mun­ka­társa adott uta­sí­tást.

Csak 780 Ft: Így eszi az olcsó menüt az MSZP-s és a Jobbik elnöke

Csak 780 Ft: Így eszi az olcsó menüt az MSZP-s és a Jobbik elnöke

Ez rej­lik a de­ma­gó­gia mö­gött.

To­vábbra is gát­lás­ta­la­nul fo­gyaszt­ják az olcsó menüt az el­len­zéki po­li­ti­ku­sok a par­la­menti ét­ter­mek­ben.

Volner Márki Zay-nak: Hát nem sül le a képedről a bőr?

Volner Márki Zay-nak: Hát nem sül le a képedről a bőr?

Adott neki ke­mé­nyen.

A Job­bik ko­rábbi el­nök­he­lyet­tese szen­ve­dé­lyes poszt­ban tá­madta meg a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­tert. Adott neki ke­mé­nyen.

Lebukott az EU migránsbiztosa, rendszeresen jelentett Sorosnak

Lebukott az EU migránsbiztosa, rendszeresen jelentett Sorosnak

Bot­rá­nyos módon na­ponta kül­dött neki be­szá­mo­ló­kat és je­len­té­se­ket.

A mig­ráns­ügyi biz­tos bot­rá­nyos módon na­ponta kül­dött neki be­szá­mo­ló­kat és je­len­té­se­ket.

Helyreigazítás

Helyreigazítás

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk va­lót­la­nul kel­tette azt a hamis lát­sza­tot, mintha Bo­do­lai László ügy­véd olyan...

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk va­lót­la­nul kel­tette azt a hamis lát­sza­tot, mintha...

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Sú­lyos pri­u­szok.

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken ga­rázda ma­ga­tar­tást ta­nú­sító, a rend­őrök­kel erő­sza­kos­kodó sze­mé­lyek kö­zött.

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Szét­zú­zott rend­őr­au­tók, szét­vert arcú rend­őrök. Az ál­ar­cos ga­ráz­dák teg­nap este ismét sza­bá­lyos fő­pró­bát tar­tot­tak.

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zéki kép­vi­se­lők par­la­ment­ben be­mu­ta­tott szer­dai bot­rány­kel­tése, két­har­ma­duk (66 szá­za­lék) sze­rint nem vi­sel­ked­het így egy kép­vi­selő az Or­szág­ház­ban.

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek.

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek.

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

Az el­len­zéki csürhe több száz mil­liós kárt oko­zott Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban. Ez nekik a de­mok­rá­cia?

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

El­ké­pesztő, mi ma­radt utá­nuk.

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe. Még a Bubi ke­rék­pá­ro­kat is szét­ver­ték, kukák szá­zait gyúj­tot­ták fel.

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka.

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka. Vajon a tün­te­tő­ket her­gelő el­len­zéki po­li­ti­ku­sok, Gyur­csány Fe­renc és a cső­cse­lé­ket ut­cára szó­lító Tor­dai Bence vál­lal­ják a fe­le­lős­sé­get?

Így csinált magából bohócot az ellenzék

Így csinált magából bohócot az ellenzék

Az el­len­zék ag­resszív vi­sel­ke­dése ne­vet­sé­ges­ségbe tor­kol­lott, bo­hó­cot csi­nál­tak ma­guk­ból az Or­szág­gyű­lés­ben - mi­nő­sí­tette a tör­tén­te­ket a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

Az el­len­zék ag­resszív vi­sel­ke­dése ne­vet­sé­ges­ségbe tor­kol­lott, bo­hó­cot csi­nál­tak ma­guk­ból az Or­szág­gyű­lés­ben - mi­nő­sí­tette a tör­tén­te­ket a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

A bolt­ve­ze­tő­nek elege lett.

A bolt­ve­zető úgy dön­tött, hogy nem ta­kar­gatja to­vább a mi­ni­mum kínos ese­tet. A nyil­vá­nos­ság előtt szó­lí­totta fel Vonát, hogy ne szó­ra­koz­zon to­vább.

Ügyészségi feljelentés Botka László ellen

Ügyészségi feljelentés Botka László ellen

Hova tűn­tek a mil­li­ár­dok a Sze­viép nevű sze­gedi cég­től? Ez itt a kér­dés.

Hova tűn­tek a mil­li­ár­dok a Sze­viép nevű sze­gedi cég­től, amely­nek ve­ze­tőit már el is ítélte a bí­ró­ság? Ez itt a kér­dés.

Ki bújtatja Gyurcsányék üzlettársát, a tolvaj bankárt?

Ki bújtatja Gyurcsányék üzlettársát, a 600 milliárdot ellopó bankárt?

Me­ne­kül az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől Gyur­csányék üz­let­társa és ba­rátja. Kik rej­te­ge­tik?

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy ilyen mé­retű szennye­zést okoz­hat ez az ipar.

Dobrev Klára bizonyára amnéziában szenved. Segítsünk neki!

Dobrev Klára bizonyára amnéziában szenved. Segítsünk neki!

Arra sem em­lék­szik már, hogy kik az üz­let­tár­sai a mil­li­ár­dos biz­ni­szek­ben.

Arra sem em­lék­szik már, hogy kik az üz­let­tár­sai a mil­li­ár­dos biz­ni­szek­ben.

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

A vád: nem­zet­közi pénz­mo­sás.

El­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki az In­ter­pol Gyur­csány Fe­renc üz­let­tár­sá­nak fe­le­sége ellen. An­to­a­neta Vas­si­leva rég­óta kö­zeli ba­rát­nője Dob­rev Klá­rá­nak.

Egyre csak hízik
a Botka-dosszié

Egyre csak hízik a Botka-dosszié

Sokak sze­rint va­ló­já­ban egy bű­nö­zői kör fog­lya.

Nap­ról-napra sza­po­rod­nak a sze­gedi szo­ci­a­lista pol­gár­mes­ter kö­rü­lötti bot­rá­nyos ügyek. Sokak sze­rint va­ló­já­ban egy bű­nö­zői kör fog­lya.

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Így ke­reste a bü­fébe ve­zető ajtót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság "isi­á­szos" el­nöke.

Be­szé­des módon ke­reste a bü­fébe ve­zető ajtót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság "isi­á­szos" el­nöke. Még­hozzá éppen a ma­gyar mi­nisz­ter háta mö­gött.

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat Vona Gábor

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat Vona Gábor

A leg­na­gyobb csend­ben vissza­tért musz­lim ba­rá­ta­i­hoz Vona Gábor.

A leg­na­gyobb csend­ben vissza­tért musz­lim ba­rá­ta­i­hoz Vona Gábor.

A részeges Juncker megint Magyarországot gyalázta

A részeges Juncker megint Magyarországot gyalázta

Ki­je­len­tette, hogy Er­dély el­csa­to­lá­sát egész Eu­ró­pá­nak együtt kel­lene ün­ne­pel­nie Tri­a­non 100 éves év­for­du­ló­ján.

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője a nagy­hangú Szil­ágyi György.

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője a nagy­hangú Szil­ágyi György. Ko­ráb­ban nye­rő­au­to­ma­ták lob­bis­tá­ja­ként vált hír­hedté.

Összevissza hazudozik Orbán Viktorról
a Soros-média

Összevissza hazudozik Orbán Viktorról a Soros-média

A Soros György pén­zelte pro­pa­gan­da­új­ság, a 444.hu tu­da­to­san ha­zu­dott.

A Soros György pén­zelte pro­pa­gan­da­új­ság, a 444.hu tu­da­to­san ha­zu­dott.

Megint mellélőtt a Hazudozós Demeter

Megint mellélőtt a Hazudozós Demeter

Akár­csak né­hány napja ismét ha­zu­dott, rá­gal­ma­zott.

Akár­csak né­hány napja ismét ha­zu­dott, rá­gal­ma­zott, sőt ka­to­nai tit­ko­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az LMP újon­nan meg­vá­lasz­tott el­nöke, De­me­ter Márta.

Pinokkió lánytestvére: PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Pinokkió lánytestvére: PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Az elemi fel­há­bo­ro­dás özö­nét zú­dí­totta ma­gára egy tu­da­tos ha­zug­ság­gal.

Tiszta nevetség, pár száz embert tudtak összetrombitálni az ellenzéki pártok

Tiszta nevetség, pár száz embert tudtak összetrombitálni az ellenzéki pártok

Jó, ha össze­sen(!) 1500 em­bert si­ke­rült meg­moz­gat­niuk.

A Bem téren, a Cor­vin köz­ben és a Bródy Sán­dor ut­cá­ban a Ma­gyar Rádió va­laha volt épü­le­té­nél hir­de­tek gyű­lést az el­len­zék párt­jai. Jó, ha össze­sen(!) 1500 em­bert si­ke­rült meg­moz­gat­niuk.

Ez a politikus biztos nem mosta ki a száját

Ez a politikus
biztos nem mosta
ki a száját

Or­de­náré in­ter­jút adott a 168 órá­nak a li­be­rá­li­sok EU par­la­menti ve­ze­tője, a fog­sza­bá­lyo­zást még hír­ből sem is­merő, frö­csö­gően in­du­la­tos Guy Ver­hofs­tadt.

Or­de­náré in­ter­jút adott a 168 órá­nak a li­be­rá­li­sok EU par­la­menti ve­ze­tője, a fog­sza­bá­lyo­zást még hír­ből sem is­merő, frö­csö­gően in­du­la­tos Guy Ver­hofs­tadt.

Miért tüntette ki Soros Györgyöt az ukrán elnök?

Miért tüntette ki Soros Györgyöt az ukrán elnök?

Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy Soros György a leg­ma­ga­sabb ál­lami ki­tün­te­té­sét az ukrán ál­lam­el­nök­től kapta. Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

A Fi­desz-frak­ció fel­szó­lítja De­me­ter Már­tát (LMP), hogy azon­nal tá­voz­zon a köz­élet­ből.

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Az újab­ban már az LMP el­nöki ba­bér­ja­ira vágyó, az MSZP-s sza­va­zó­kat cser­ben­ha­gyó De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője.

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba, ho­gyan osz­tot­ták aztán szét a benn­fen­te­sek kö­zött. A pos­tát hasz­nál­ták pénz­mo­sásra.

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon bo­rí­tott.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Már ilyen is van a Fa­ce­boo­kon: Az or­bá­niz­mus szexi. Na ezt most ho­gyan?

Már ilyen is van a Fa­ce­boo­kon: Az or­bá­niz­mus szexi. Aztán meg Van va­lami a le­ve­gő­ben, Ha­lott pénz­zel.

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet.

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Gyurcsány a végén csak megölelgette Erdogant

Gyurcsány
a végén csak megölelgette Erdogant

Kü­lö­nös kép ke­rült elő.

Kü­lö­nös kép ke­rült elő az ar­chí­vu­mok mé­lyé­ről. Gyur­csány éppen Er­do­gant ölel­geti...

Ezért támadják Sorosék a letelepedési kötvényeket. Még több pénzt akartak

Ezért támadják Sorosék a letelepedési kötvényeket. Még több pénzt akartak

Így már min­den vi­lá­gos. Meg­lepő köz­le­mény lá­tott nap­vi­lá­got.

Így már min­den vi­lá­gos. Meg­lepő köz­le­mény lá­tott nap­vi­lá­got.

Kapott az arcára a nagyon eszes Fluor Tomika + 18

Kapott az arcára a nagyon eszes Fluor Tomika + 18

Az újab­ban po­li­ti­kusi ba­bé­rokra törő két­ség­kí­vül ügyes sztár­imi­tá­tor ka­pott az ar­cára. Csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek!

Az újab­ban po­li­ti­kusi ba­bé­rokra törő két­ség­kí­vül ügyes sztár­imi­tá­tor ka­pott az ar­cára. Csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek!

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

És ez még csak a kez­det.

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel. És ez még csak a kez­det.

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

Köz­zé­tesszük azt, amit le­til­tot­tak.

Ismét ki­de­rült, hogy a Zuc­ker­berg-média meg­sérti a sza­bad vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás de­mok­ra­ti­kus alap­el­vét. Köz­zé­tesszük azt, amit le­til­tot­tak.

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere,
a CEU alapítója

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

Vol­ner János foly­tatja a Nagy Le­lep­lező Had­já­ra­tot. El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban. So­ro­sék már a párt­ban.

Szegedi parkolási botrány: Botka helyett az emberei vitték el a balhét

Szegedi parkolási botrány: Botka helyett az emberei vitték el a balhét

Az ügy első számú fe­le­lőse nem ült ott a vád­lot­tak pad­ján.

Az ügy első számú fe­le­lőse nem ült ott a vád­lot­tak pad­ján.

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

Mig­rán­so­kat akar bármi áron.

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője sze­rint Soros György nyo­mást gya­ko­rol a terve út­já­ban álló or­szá­gokra, ame­lyek nem akar­nak le­mon­dani a ha­tár­őri­zet jo­gá­ról.

Soros budapesti embere tegnap egyeztetett Sargentinivel

Soros budapesti embere tegnap egyeztetett Sargentinivel

A je­len­tős rész­ben Soros György által fi­nan­szí­ro­zott Át­lát­szó című por­tál ve­ze­tője Brüsszel­ben egyez­te­tett Sar­gen­ti­ni­vel.

Részeg volt, vagy csak másnapos a Gyurcsány-párti képviselő?

Részeg volt, vagy csak másnapos a Gyurcsány-párti képviselő?

Mint aki­nek egy ócska kocs­má­ban a sok pi­á­tól le­ta­padt a nyelve.

Mint aki­nek egy ócska kocs­má­ban a sok pi­á­tól le­ta­pad a nyelve, úgy kín­ló­dott a sza­vak­kal a Gyur­csány-párt kép­vi­se­lője. Aki szánni való módon pró­bálta meg­szo­ron­gatni Orbán Vik­tort.

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek.

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek a ki­lé­pési hul­lám el­fe­dé­sére. Hang­fel­vé­telt csem­pész­tek ki a Job­bik leg­utóbbi el­nök­ségi ülé­sé­ről.

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

A lé­nyeg, hogy a Job­bik ettől a hét­vé­gé­től már nem te­kinti el­len­zéki párt­nak magát.

El­jut­tat­ták hoz­zánk a Job­bik hol­napi párt­kong­resszu­sá­nak ki­ált­vá­nyát.

Merkel végnapjai, a visszaszámlálás megkezdődött

Merkel végnapjai, a visszaszámlálás megkezdődött

Fon­tos szö­vet­sé­ge­sét vál­tot­ták le.

Lé­nye­gé­ben szem­be­for­dult Ang­ela Mer­kel­lel a hát­te­rét biz­to­sító CDU-CSU frak­ció. Leg­fon­to­sabb szö­vet­sé­ge­sét vál­tot­ták le a Bun­des­tag­ban.

Gyurcsány a Seduxenhez és a Xanaxhoz hasonlította magát

Végképp hülyére veszi a figurát: Gyurcsány Seduxenhez és Xanaxhoz hasonlította magát

Még el­szánt hívei is tá­tott száj­jal hall­gat­ták, ami­kor a két hír­hedt nyug­ta­tó­hoz ha­son­lí­totta magát.

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, ki­de­rült, hogy zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Ki­for­gat­nák a sza­bá­lyo­kat.

Még a mű­kö­dési sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­től sem ri­ad­nak vissza, hogy végre meg­bün­tet­hes­sék Ma­gyar­or­szá­got.

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Kü­lö­nös dol­gokra buk­kan­tunk.

Sokan te­szik fel a kér­dést mos­ta­ná­ban, mi­féle párt po­li­ti­kusa is a ve­he­men­sen Ma­gyar­or­szágra tá­madó Ju­dith Sar­gen­tini?

Migránserőszak Pesten: a Ripost megszerezte a belső kamera felvételeit

Migránserőszak Budapesten: a Ripost megszerezte a biztonsági kamera felvételeit

A vi­deón pon­to­san lát­szik, ho­gyan csalta csap­dába gya­nút­lan ál­do­za­tát az afgán mig­ráns.

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Ju­dith Sar­gen­tini olyan ma­gyar és kül­földi mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták­kal ta­lál­ko­zott Brüsszel­ben, akik a be­ván­dor­lás­párti spe­ku­láns ál­lás­pont­ját kép­vi­se­lik és Ma­gyar­or­szág el­íté­lé­séért lob­biz­nak. Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

A méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére.

A do­hány­zók ni­ko­tin­füg­gő­sé­gé­hez ha­son­lóan a méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére. Minél több ilyen ro­varírtó vegy­szert fo­gyasz­ta­nak, annál többre vágy­nak.

Ennek nagyon fognak örülni a magyar horgászok

Ennek az új kártyának nagyon fog örülni a magyar horgászok népes tábora

Szep­tem­ber 1-jétől lehet igé­nyelni a Ma­gyar Horg­ász­kár­tyát. Az új plasz­tik alapú do­ku­men­tum jövő évtől váltja ki a je­len­legi, pa­pír­alapú iga­zol­ványt.

Szep­tem­ber 1-jétől lehet igé­nyelni a Ma­gyar Horg­ász­kár­tyát. Az új plasz­tik alapú do­ku­men­tum jövő év ja­nuár 1-től váltja ki a je­len­legi, pa­pír­alapú hor­gász­iga­zol­ványt.

Megszólalt egy úszóedző a Wladár-botrányról

Megszólalt egy úszóedző a Wladár-botrányról

Sze­rinte azért nem "borul ki még job­ban a bili", mert sokan fél­nek a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben.

Sze­rinte azért nem "borul ki még job­ban a bili", mert sokan fél­nek a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben.

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Úgy tűnik, ér­zé­keny húrt pen­dí­tet­tünk meg, mert tu­cat­já­val ér­kez­nek a le­ve­lek és a te­le­fon­hí­vá­sok par­lagfű-ügy­ben!

Miért mindig a honvédség gépeivel repkedtek Gyurcsányék?

Miért mindig a honvédség gépeivel repkedtek Gyurcsányék?

Az Origo ki­kérte az ada­to­kat. Az MSZP-SZDSZ kor­má­nyok leg­alább száz al­ka­lom­mal re­pül­tek a Ma­gyar Hon­véd­ség gé­pe­i­vel.

Itt a biztos jele annak, hogy vége a nyárnak

Itt a biztos jele annak, hogy vége az idei nyárnak

Ha­ma­ro­san útra kel az összes re­pülni képes gólya Ma­gyar­or­szág­ról, ugyanis meg­kez­dő­dött a szo­ká­sos őszi ma­dár­vo­nu­lás. A gó­lyá­kat a ki­sebb testű köl­tö­ző­ma­da­rak kö­ve­tik majd.

Ha­ma­ro­san útra kel az összes re­pülni képes gólya Ma­gyar­or­szág­ról, ugyanis meg­kez­dő­dött a szo­ká­sos őszi ma­dár­vo­nu­lás. A gó­lyá­kat a ki­sebb testű ma­da­rak kö­ve­tik a dé­lebbre fekvő, me­le­gebb tá­jakra. A szár­nya­sok köl­tö­zése akár no­vem­ber vé­géig is el­tart­hat.