POLITIK

BOZÓT

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A bör­tön­cel­lá­ból gyűjt alá­írá­so­kat.

A bör­tön­cel­lá­ból kez­dett alá­írás­gyűj­tésbe a di­ák­pén­zek el­tün­te­té­sé­vel meg­gya­nú­sí­tott po­li­ti­kus.

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Brüsszel­ben tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat.

A Fi­desz sze­rint "Ka­rá­csony Ger­ge­lyék nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is min­dig a mig­rá­ció mel­lett sza­vaz­tak.

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus­ról".

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus" lét­re­ho­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről.

Büntetőfeljelentés az ügyészségen Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Büntetőfeljelentés az ügyészségen Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Mi­u­tán nyil­vá­no­san be­is­merő val­lo­mást tett, hogy du­la­ko­dott három gyer­meke édes­any­já­val, bün­te­tő­el­já­rás indul.

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt. Pénzelte, mégis áruló lett

Amint arról több or­gá­num is be­szá­molt el­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Juhász Péter megtört, beismerte, hogy hosszasan dulakodott élettársával, három gyereke édesanyjával

Juhász Péter megtört, beismerte, hogy hosszasan dulakodott élettársával, három gyereke édesanyjával

Ele­inte min­dent ta­gadni pró­bált.

Az Együtt párt­el­nöke, a hír­hed­ten ag­resszív po­li­ti­kus ele­inte min­dent ta­gadni pró­bált, de aztán az elő­ke­rült bi­zo­nyí­té­kok ha­tá­sára meg­tört és rész­le­ges be­is­merő val­lo­mást tett.

Pipogya, mamlasz, haszonleső alaknak tartják Karácsony Gergelyt Gyurcsányék

Pipogya, mamlasz, haszonleső alaknak tartják Karácsony Gergelyt Gyurcsányék

El­ké­pesztő jel­ző­ket ag­gat­nak az MSZP mi­nisz­ter­el­nök je­lölt­jére.

El­ké­pesztő jel­ző­ket ag­gat­nak rá a DK-s or­gá­nu­mok.

Juhász Péter ismét rátámadt gyermekei megvert édesanyjára

Juhász Péter ismét rátámadt gyermekei megvert édesanyjára

Pedig ko­ráb­ban még...

Pedig ko­ráb­ban még po­li­ti­kai pro­pa­gan­da­cé­lokra is fel­hasz­nálta a nőt. Mi­u­tán ki­de­rült, hogy meg­verte, be­gyógy­sze­rezte...

Begyógyszerezte, megverte, bezárta gyermekei anyját a magyar politikus

Begyógyszerezte, megverte, bezárta három gyermeke anyját a magyar politikus

El­ké­pesztő bí­ró­sági jegy­ző­köny­vek ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra a jól is­mert po­li­ti­kus ma­gán­éle­té­ről.

Szatyorban vitték a pénzt a szocialistáknak...

Szatyorban vitték a pénzt a szocialistáknak...

Újabb rész­le­tek az MSZP bot­rá­nyá­ról.

Újabb rész­le­tek az MSZP 250 mil­liós ke­nő­pénz­bot­rá­nyá­ról. Sza­tyor­ban kap­ták a pénzt egy, a Par­la­ment kör­nyé­kén lévő ét­te­rem­ben.

A verés és a terror elől menekült el Juhász Péter felesége a három gyerekkel

A verés és a terror elől menekült el Juhász Péter felesége a három gyerekkel

Már 2016 őszén ki­szi­vá­rog­tak rész­le­tek a po­li­ti­kus bot­rá­nyos...

Már 2016 őszén ki­szi­vá­rog­tak rész­le­tek a po­li­ti­kus bot­rá­nyos ma­gán­éle­té­ről. Csak­hogy akkor még sokan be­dug­ták a fü­lü­ket.

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Ez az igazság az ELIOS-ügyben- Tiszta vizet a pohárba!

Ez az igazság az ELIOS-ügyben- Tiszta vizet a pohárba

Nyil­ván­va­lóan célt té­vesz­tett az a vizs­gá­lat ame­lyet az úgy­ne­ve­zett OLAF-Elios ügy­ben sür­get az el­len­zék.

Nyil­ván­va­lóan célt té­vesz­tett az a vizs­gá­lat ame­lyet az úgy­ne­ve­zett OLAF-Elios ügy­ben sür­get az el­len­zék.

Ebből a zászlóból emelték be a muszlim jelképet a Jobbik logójába

Ebből a zászlóból emelték be a muszlim jelképet a Jobbik logójába

Meg­van az a hi­va­ta­los musz­lim zászló, amely­ből egy az egy­ben át­emel­ték a vörös fél­hol­dat a Job­bik lo­gó­jába...

Ez az igazság az Elios -ügyben: Simicska felelősségét elhallgatják

Ez az igazság az Elios -ügyben: Simicska felelősségét elhallgatják

Igazi pro­pa­ganda anya­got ké­szít­te­tett az el­len­zék Brüsszel­ben. Éppen csak Si­micska Lajos fe­le­lős­sé­gét hall­gat­ják el benne.

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

A Jobbik szerint egy lehetőség Orbán Viktor megölése...

Az N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé.

A Job­bik házi té­véje, az in­ter­ne­ten néz­hető N1 tévé ijesztő posz­tot tett közzé. Sze­rin­tük tehát egy le­he­tő­ség a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök meg­gyil­ko­lása...

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Muszlim férfit hívott saját esküvői tanújának Vona Gábor

Na­ponta ke­rül­nek elő bi­zo­nyí­té­kok.

Már-már na­ponta ke­rül­nek elő újabb meg­hök­kentő bi­zo­nyí­té­kok a Job­bik el­nö­ké­nek isz­lám­ra­jon­gá­sá­ról.

Csúsztat a baloldal a metró akadálymentesítéséről

Csúsztat a baloldal az akadálymentesítésről

A nép­sza­va­zási kér­dés ér­tel­met­len.

Mel­lé­be­szél­nek és csúsz­tat­nak a bal­ol­dali pár­tok a 3-as metró aka­dály­men­te­sí­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, az ál­ta­luk kez­de­mé­nye­zett nép­sza­va­zási kér­dés pedig ér­tel­met­len - kö­zölte a Fi­desz ked­den.

Több százezer ember kap fizetésemelést

Több százezer ember kap fizetésemelést

Sok száz­ezer ma­gyar ember szám­lá­jára ér­ke­zik ma­ga­sabb fi­ze­tés.

Sok száz­ezer ma­gyar ember szám­lá­jára ér­ke­zik ma­ga­sabb fi­ze­tés ezek­ben a na­pok­ban, azon bér­eme­lé­sek alap­ján, ame­lyek ja­nuár 1-jén lép­tek életbe.

Vona Gábor fotóját kirakták az isztambuli bazárban - Videó

Vona Gábor fotóját kirakták az isztambuli bazárban - Videó

A tör­té­ne­tet ő maga me­sélte el, hol más­hol, Tö­rök­or­szág­ban...

A tör­té­ne­tet ő maga me­sélte el, hol más­hol, Tö­rök­or­szág­ban...

Kinek a strómanja Gyurcsány? Honnan vannak a milliárdok?

Kinek a strómanja Gyurcsány? Honnan vannak a milliárdok?

Csak úgy röp­köd­nek a száz­mil­liók a bu­kott mi­nisz­ter­el­nök körül.

Csak úgy röp­köd­nek a száz­mil­liók a bu­kott mi­nisz­ter­el­nök körül.

Újabb ellenzéki belharc, az LMP üti a szocialistákat

Újabb ellenzéki belharc, az LMP üti a szocialistákat

Az LMP ve­ze­tője ugyanis áru­ló­nak...

Az LMP ve­ze­tője áru­ló­nak, az el­len­zéki oldal tönk­re­te­vő­jé­nek ne­vezte Ka­rá­csony Ger­gelyt. El­ső­sor­ban ő az oka az el­len­zék két­ség­be­ejtő ál­la­po­tá­nak.

Gyurcsány Ausztriában rejtette el a vagyonát: Bankszámlabotrány!

Gyurcsány Ausztriában rejtette el a vagyonát: Bankszámlabotrány!

Bom­ba­ként rob­bant Gyur­csány Fe­renc el­tit­kolt, Auszt­ri­ába men­tett va­gyo­ná­nak a híre. Újabb bank­bot­rány a bal­ol­da­lon.

Orbán főbelövésére biztat egy MSZP-s politikus

Orbán főbelövésére biztat egy MSZP-s politikus

Simon Jó­zsef, az MSZP pécsi szer­ve­ze­té­nek el­nök­ségi tagja el­ké­pesztő dol­got írt egy a Pesti Srá­cok ol­da­lán meg­je­lent cikk alá.

Simon Jó­zsef, az MSZP pécsi szer­ve­ze­té­nek el­nök­ségi tagja el­ké­pesztő dol­got írt egy a Pesti Srá­cok ol­da­lán meg­je­lent cikk alá. Kér­dés, mit lép­nek a szo­ci­a­lis­ták, és Ka­rá­csony Ger­gely, az MSZP-Pár­be­széd mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje.

Két darab ezer négyzetméteres kertes villa tulajdonosa Szél Bernadett

Két darab ezer négyzetméteres kertes villa tulajdonosa Szél Bernadett

Az LMP társ­el­nö­ké­nek iga­zán van mit a tejbe ap­rí­ta­nia.

Az LMP társ­el­nö­ké­nek iga­zán van mit a tejbe ap­rí­ta­nia.

Vona Gábor: A kerítés alkalmatlan, a kerítés bukás, le kell bontani - Videó

Vona Gábor: A kerítés alkalmatlan, a kerítés bukás, le kell bontani - Videó

Vona Gábor egé­szen Rösz­kéig ment, hogy ka­me­rába mondja, ki­je­lentse, a ke­rí­tés bukás, a ke­rí­tést le kell bon­tani...

600 millió zsebpénze van Gyurcsánynak, a háza úgy 1 milliárdot ér

600 millió zsebpénze van Gyurcsánynak, a háza úgy 1 milliárdot ér

A mai napig jól te­jel­nek azok a cégek, ami­ket még ős­kom­mu­nista anyósa se­gít­sé­gé­vel si­ke­rül össze­zab­rál­nia.

A kamudiplomás Volner tulajdonosa a Magyar Gárda Kft.-nek

A kamudiplomás Volner tulajdonosa a Magyar Gárda Kft.-nek

Fe­let­tébb ér­de­kes dolog de­rült ki a nép­pár­to­sodó Job­bik frak­ció­ve­ze­tő­jé­nek va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ból...

Fe­let­tébb ér­de­kes dolog de­rült ki a nép­pár­to­sodó Job­bik frak­ció­ve­ze­tő­jé­nek va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ból...

Kinek a luxusvillájában lakik Vona Gábor?

Kinek a luxusvillájában
lakik
Vona Gábor?

Ezt a lé­nye­ges kér­dést ugyanis gon­do­san ke­rüli a va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ban. Ki­sebb­nek tűnő va­gyon­tár­gyak felé te­reli el a fi­gyel­met.

Ezt a lé­nye­ges kér­dést ugyanis gon­do­san ke­rüli a va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ban. Szo­ká­sá­hoz híven ki­sebb­nek tűnő va­gyon­tár­gyak felé te­reli el a fi­gyel­met. Be­vall mond­juk egy le­ge­lőt...

Újabb ellenzéki belháború: az LMP elnöke nekiesett a szocialistáknak

Újabb ellenzéki belháború: az LMP elnöke nekiesett a szocialistáknak

A szo­ci­a­lis­tá­kat "beteg párt­nak" ne­vezte. Ka­rá­csonyt meg hi­tel­te­len­nek.

A szo­ci­a­lis­tá­kat "beteg párt­nak" ne­vezte. Ka­rá­csonyt meg hi­tel­te­len­nek.

Így akarna kilépni az EU-ból Vona Gábor

Így akarna kilépni az EU-ból Vona Gábor

Szö­vet­kezne Tö­rök­or­szág­gal a Job­bik el­nöke.

Szö­vet­kezne Tö­rök­or­szág­gal a Job­bik el­nöke, és ha rajta múlna, Ma­gyar­or­szág ki is lépne az Eu­ró­pai Uni­ó­ból - je­len­tette ki Vona egy tö­rök­or­szági elő­adá­sán.

Vona Szürke Farkas! - üvöltötte a török közönség

Vona Szürke Farkas! - üvöltötte a török közönség

A Job­bik el­nöke eddig ta­ga­dott.

A Job­bik el­nöke mind­ed­dig két­ség­be­eset­ten ta­gadta, hogy bármi köze lenne a hír­hedt szer­ve­zet­hez.

Újra felbukkantak a farkasok a Börzsönyben

Újra felbukkantak a farkasok a Börzsönyben

Kö­vetni kezd­ték a nyo­mo­kat...

A ter­mé­szet­vé­delmi őrök ku­tyáé­hoz ha­sonló nyo­mokra buk­kan­tak. Mi­u­tán kö­vetni kezd­ték, egyre bi­zo­nyo­sabbá vált, hogy egy far­kas hagyta őket...

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Csak az el­múlt esz­ten­dő­ben 3,5 mil­li­árd fo­rint­nyi dol­lárt köl­tött el ha­zánkra az ame­ri­kai spe­ku­láns.

Csak az el­múlt esz­ten­dő­ben 3,5 mil­li­árd fo­rint­nyi dol­lárt köl­tött el ha­zánkra Soros György ame­ri­kai spe­ku­láns és mul­ti­mil­li­ár­dos.

Nagy béremelés az egészségügyben

Nagy
béremelés
az
egészségügyben

Je­len­tős mér­ték­ben meg­eme­lik az egész­ség­ügyi dol­go­zók bérét. 80 ezer dol­go­zót érint az átlag 8 szá­za­lé­kos eme­lés.

Je­len­tős mér­ték­ben meg­eme­lik az egész­ség­ügyi dol­go­zók bérét. 80 ezer dol­go­zót érint az átlag 8 szá­za­lé­kos eme­lés.

Ügyészségi nyomozás Simicska cége ellen...

Ügyészségi nyomozás
Simicska cége ellen...

Az ügyész­ség nyo­mo­zást kez­dett a Si­micska Lajos köz­ve­tett irá­nyí­tá­sá­val mű­ködő Elios Zrt. te­vé­keny­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban.

Az el­já­rást az Eu­ró­pai Unió Csa­lás El­leni Hi­va­tala kez­de­mé­nyezte.

Hadházy lebukott! Simicska átvette az LMP irányítását. Politikai puccsról beszélnek...

Hadházy lebukott! Simicska átvette az LMP irányítását. Politikai puccsról beszélnek...

Had­házy Ákos a hét­vé­gén már a mil­li­ár­dos kulcs­fon­tos­ságú em­be­re­i­vel egyez­te­tett a rész­le­tek­ről. Sokan po­li­ti­kai puccs­nak mi­nő­sí­tik a tör­tén­te­ket.

Simicska áll
az Olaf-botrány
hátterében

Simicska
áll
az
Olaf-botrány hátterében

Ki­de­rült, hogy Si­micska Lajos em­be­rei irá­nyí­tot­ták azt a céget, mely­nek mű­kö­dést ki­fo­gá­solja az EU- ügyész­ség.

Ki­de­rült, hogy Si­micska Lajos em­be­rei irá­nyí­tot­ták azt a céget, mely­nek mű­kö­dést ki­fo­gá­solja az EU- ügyész­ség. A kígyó mond­hatni be­kapta a saját far­kát.

Visszaeső bűnözőként folytatta Soros embere

Visszaeső bűnözőként folytatta Soros embere

Nem szá­mí­tott, hogy ron­gá­lá­sért ko­ráb­ban már jog­erő­sen el­ítél­ték, ismét ron­gált a Soros ak­ti­vista Gu­lyás Már­ton.

Nem szá­mí­tott, hogy ron­gá­lá­sért ko­ráb­ban már jog­erő­sen el­ítél­ték, ismét ron­gált Gu­lyás Már­ton.

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Ki­vo­nul a Fi­desz a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság Soros-terv­ről szóló ülé­sé­ről, ha azon a Soros szol­gá­la­tá­ban álló LMP-s Szél Ber­na­dett is meg­je­le­nik.

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Szo­ros kap­cso­lat a spe­ku­láns­sal.

Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy az LMP el­nö­két mennyire szo­ros kap­cso­la­tok fűzik a nem­zet­közi spe­ku­láns­hoz.

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Rit­kán lóg ki ennyire a lóláb. Ha­zug­sá­go­kat ter­jesztő, fake news gyártó, ká­bí­tó­szert rek­lá­mozó "új­ság­írót" tün­tet­tek ki.

A Jobbiknak tizenöt napja van arra, hogy fizessen

A Jobbiknak 15 napja van, hogy fizessen

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék (ÁSZ) hét­főn fel­hí­vás­sal for­dult a Job­bik el­nö­ké­hez, hogy a párt ti­zenöt napon belül fi­zesse be a köz­ponti költ­ség­ve­tésbe az ál­tala el­fo­ga­dott til­tott va­gyoni hoz­zá­já­ru­lás ér­té­két.

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Hol­lik Ist­ván ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.

Hol­lik Ist­ván kor­mány­zati ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.

Soros emberét jól időzítve küldték Budapestre

Soros emberét jól időzítve küldték Budapestre

Nem vé­let­le­nül ér­ke­zett éppen most.

Az Eu­ró­pai Par­la­ment kép­vi­se­lő­nője nem vé­let­le­nül ér­ke­zett meg éppen most a ma­gyar fő­vá­rosba...

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Egy mun­ka­társa bo­rí­tott.

Egy mun­ka­társa bo­rí­totta most ki a bilit. Ho­gyan is zaj­lot­tak a kifi­ze­té­sek az MSZP és Gyur­csány Fe­renc ked­venc ügy­véd­jé­nél.

Vajon ki hazudott: Havas Henrik vagy Kálmán Olga?

Vajon ki hazudott: Havas Henrik vagy Kálmán Olga?

Egyi­kük egé­szen biz­to­san nem mon­dott iga­zat a Hír Tv mű­so­rá­ban. Ki ha­zu­dik?

Egyi­kük egé­szen biz­to­san nem mon­dott iga­zat a Hír Tv mű­so­rá­ban. Ki ha­zu­dik?

Havas Henrik hazudik, vagy Kálmán Olga? Őrület a Hír TV-ben

Havas Henrik hazudik, vagy Kálmán Olga? Őrület a Hír TV-ben

El­ké­pesztő össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a Hír TV teg­napi adá­sá­ban a két is­mert ri­por­ter. Egy­mást ha­zud­tol­ták meg.

El­ké­pesztő össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a Hír TV teg­napi adá­sá­ban a két is­mert ri­por­ter.

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le.

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le min­den tiszt­sé­gé­ről, sőt ott­hagyta magát a Job­bi­kot is.

A Jobbik még karácsonykor is jól lábon lőtte magát

A Jobbik még karácsonykor is jól lábon lőtte magát

Ért­he­tet­le­nül bénán vi­sel­ked­nek.

Ért­he­tet­le­nül bénán és gye­re­ke­sen vi­sel­ke­dik a párt­ve­ze­tés. Mintha csak azt ki­a­bál­nák: Nem ér a ne­vünk!

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Hát csak va­lóra válik Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

Hát csak va­lóra válik a kom­mu­nista Lu­kács György ta­nít­vány Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma... Egy ágyba bújik a gár­da­ba­kan­csos Job­bik és a Kádár János-féle MSZMP utód­pártja. Meg­áll az ész, min­den elv mehet a süllyesz­tőbe...

Erre figyelj: eddig tudod beszerezni a boltokban az ünnepi vacsorát

Erre figyelj: eddig tudod beszerezni a boltokban az ünnepi vacsorát

Csak dél­után ket­tőig le­het­nek nyitva a bol­tok szent­este nap­ján.

Csak dél­után ket­tőig le­het­nek nyitva a bol­tok szent­este nap­ján, de zár­hat­nak ko­ráb­ban is.

Miért ennyire béna a Jobbik? Ki érti ezt? 400 embert bírtak összeröffenteni...

Miért ennyire béna a Jobbik? Ki érti ezt? 400 embert bírtak összeröffenteni...

Pedig va­lami na­gyon nagy do­básra ké­szül­tek.

Hoz­zá­ve­tő­leg 400 em­bert tu­dott össze­hozni a Ma­gyar Gár­dis­ták egy­kori ked­venc pártja a Lend­vai ut­cába. Pedig va­lami na­gyon nagy do­básra ké­szül­tek.

331 milliós tiltott pártfinanszírozással vádolja a Jobbikot a számvevőszék

331 milliós tiltott pártfinanszírozással vádolja a Jobbikot a számvevőszék

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék sú­lyos tör­vény­sér­té­se­ket tárt fel.

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék sú­lyos tör­vény­sér­té­se­ket tárt fel. A tör­vény­te­len mű­kö­dés 662 mil­li­óba fáj majd a Job­bik­nak.

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona Gábor mel­lett üre­sen ma­radt egy szék a róla szóló könyv be­mu­ta­tó­ján. Ahova csak a job­bi­ko­sok me­het­tek.

Vona Gábor mel­lett üre­sen ma­radt egy szék a róla szóló könyv be­mu­ta­tó­ján.

Nem sikerült a halálugrás Vona Gábor pártjának

Nem sikerült a halálugrás Vona Gábor pártjának

A Job­bik az ma­radt, ami volt?

A Job­bik az ma­radt, ami volt - fo­gal­ma­zott meg ha­tá­ro­zott vé­le­ményt egy te­kin­té­lyes tár­sa­dalmi szer­ve­zet.

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Tény­leg ször­nyen el­sza­po­rod­tak? Vagy va­lami más ok lehet a hát­tér­ben? A szak­em­ber őszin­tén be­szélt a vál­to­zás­ról.

Mikor mond le a Jobbik szóvivője? Ő is durván zsidózott

Mikor mond le a Jobbik szóvivője? Ő is durván zsidózott

An­ti­sze­mita ki­je­len­té­sek so­rá­val...

Mi­köz­ben teg­nap a Hír Tv mű­so­rá­ban még meg­bí­rálta zsi­dózó po­li­ti­kus­tár­sát, ma an­ti­sze­mita ki­je­len­té­sek so­rá­val bu­kott le Z. Kár­pát Dá­niel.

Puccs készül a Jobbikban Vona ellen. Titkos pártdokumentumok

Puccs készül a Jobbikban Vona ellen. Titkos pártdokumentumok

Tit­kos párt­do­ku­men­tu­mok, belső le­ve­lek ju­tot­tak a Ri­post bir­to­kába.

Tit­kos párt­do­ku­men­tu­mok és jegy­ző­köny­vek, belső le­ve­lek ju­tot­tak a Ri­post bir­to­kába.

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa, a CEU ala­pí­tója már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal. Novák Előd­nél be­telt a pohár.

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Sok min­dent nem tud­nak róla.

Sok min­dent nem tud­nak róla. Mi­köz­ben hívei va­la­mi­féle meg­vál­tó­ként pró­bál­ják be­ál­lí­tani, s ő maga is "festi" magát, van egy egé­szen más, ijesztő arca is.

Izraeli sajtó: A Jobbik és az iszlamisták a két legnagyobb veszély

Izraeli sajtó: A Jobbik és az iszlamisták a két legnagyobb veszély

Az iz­ra­eli és a nem­zet­közi sajtó is be­szá­molt egy bu­da­pesti kon­fe­ren­ci­á­ról. Nem hisz­nek a Job­bik­nak.

Az iz­ra­eli és a nem­zet­közi sajtó is be­szá­molt egy bu­da­pesti kon­fe­ren­ci­á­ról. Nem hisz­nek a Job­bik­nak.

Szánalmasan mosta a szennyest a Jobbik szóvivője! Érdemes végignézni...

Szánalmasan mosta a szennyest a Jobbik szóvivője! Érdemes végignézni...

Pró­bálta tisz­tára mosni a szennyest, de csak egyre rosszabb lett...

Pró­bálta tisz­tára mosni a szennyest, de csak egyre rosszabb lett...

A zsidótörvények visszaállítását követeli a Jobbik vezető politikusa

A zsidótörvények visszaállítását követeli a Jobbik vezető politikusa

A II. vi­lág­há­ború előtti rasszista, ki­re­kesztő zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető tiszt­ség­vi­se­lője.

Durván berúgott, ezért szállt el megint Simicska agya: Egy üveg whisky

Durván berúgott, ezért szállt el megint Simicska agya: Egy üveg whisky

Saját kör­nye­zete is döb­ben­ten áll a lej­tőn le­felé szán­kózó "fúj­ká­lós" oli­gar­cha leg­újabb ro­hama előtt.

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az EP-kép­vi­se­lők.

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az Eu­ró­pai Par­la­ment be­ván­dor­lás­párti kép­vi­se­lői. Frank Engel lu­xem­burgi po­li­ti­kus sze­rint a mig­rán­sok sokba ke­rül­nek, ami­hez a pén­ze­ket meg kell ta­lálni. Soros pél­dául üzem­anyag­adót ja­va­sol.

Simicska súlyos beteg: "Igen tudjuk. Lajos mániás depressziós"

Simicska súlyos beteg: "Igen tudjuk. Lajos mániás depressziós"

Ismét pla­ká­to­kat fúj­kált össze. Haj­nal­ban, az au­tó­sztrá­dán.

Ismét pla­ká­to­kat fúj­kált össze. Haj­nal­ban, az au­tó­sztrá­dán.

Rég esett így
pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Az LMP társ­el­nöke lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Had­házy Ákos, hogy néhai Tor­gyán dok­tort idéz­zük, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz.

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

Zseniális ötlet, nem csak kolbászból készülhet kerítés

Zseniális ötlet, nem csak kolbászból készülhet kerítés

Még a gye­re­ke­ket is lázba hozza az üllői könyv­tár köny­vek­ből épült ke­rí­tése, de a fel­nőt­tek­nek is tet­szik ez a meg­ol­dás.

Még a gye­re­ke­ket is lázba hozza az üllői könyv­tár köny­vek­ből épült ke­rí­tése, és azt kérik szü­le­ik­től, hogy újra és újra meg­cso­dál­has­sák a ma­gyar és vi­lág­iro­da­lom kö­te­te­i­nek ge­rin­cét. A fel­nőt­tek­nek is tet­szik a kre­a­tív meg­ol­dás, amely­nek foly­ta­tá­sát ígé­rik.