POLITIK

BOZÓT

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Az anyuka le­fo­tózta...

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter, ami­kor azt hitte, il­le­gá­lis sze­mét­le­ra­ká­son ért egy kis­gye­re­kes csa­lá­dot.

Rárontottak a Ripostra a Jobbik emberei. Vona a testőrét küldte!

Rárontottak a Ripostra a Jobbik emberei. Vona a testőrét küldte!

Ma dél­előtt 11 óra körül je­lent meg a RIPOST MÉDIA épü­le­té­nél a Vona által fel­ké­szí­tett kü­lö­nít­mény.

Mindszenty-szobor Pesthidegkúton

Mindszenty-szobor Pesthidegkúton

Ju­bi­le­umi za­rán­dok­lat ke­re­té­ben avat­ták fel és ál­dot­ták meg Mind­szenty Jó­zsef bí­bo­ros, her­ceg­prí­más szob­rát a má­ria­re­me­tei Kis­bol­dog­asszony-ba­zi­lika előtt.

Ju­bi­le­umi za­rán­dok­lat ke­re­té­ben avat­ták fel és ál­dot­ták meg Mind­szenty Jó­zsef bí­bo­ros, her­ceg­prí­más szob­rát a má­ria­re­me­tei Kis­bol­dog­asszony-ba­zi­lika előtt.

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

3 napot töl­tött a RIPOST stábja, per­sze in­kog­ni­tó­ban, a Job­bik sió­foki frak­ció­ülé­sén, Vona-el­le­nes párt­ta­gok meg­hí­vá­sára.

Meghívták a Ripostot a Jobbik frakcióülésére:
50 centire Vonától!

Meghívták a Ripostot a Jobbik frakcióülésére: 50 centire Vonától!

A párt­el­nök el­len­fe­lei be­csem­pész­ték a Ri­pos­tot a Job­bik há­rom­na­pos frak­ció­ülé­sére, a sió­foki Pa­no­ráma Ho­telbe.

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

A Ri­post keddi cikke után rög­tön ki­ment a ha­tó­ság a Nóg­rád me­gyei hely­színre...

A Ri­post keddi cikke után rög­tön ki­ment a ha­tó­ság a Nóg­rád me­gyei hely­színre...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

24 órás ügyeletben törlik a Jobbikban a Vonát szidalmazó nyugdíjasok véleményét

24 órás ügyeletben törlik a Jobbikban a Vonát szidalmazó nyugdíjasok véleményét

Vona nagy ab­roszt rán­tott ma­gára.

Vona Gábor talán fel sem fogja, hogy mek­kora ab­roszt rán­tott ma­gára. Ahe­lyett, hogy bo­csá­na­tot kérne, egyre job­ban be­le­ga­ba­lyo­dik.

Kampányszerűen levadásszák a Vonát bírálni merő nyugdíjasokat...

Kampányszerűen levadásszák a Vonát bírálni merő nyugdíjasokat...

A párt­el­nök kép­te­len be­le­tö­rődni a ke­mény kri­ti­kákba.

A párt­el­nök kép­te­len be­le­tö­rődni abba, hogy idős em­be­rek ke­mény kri­ti­ká­val il­le­tik.

Unod a kutyát, macskát? Akkor legyél törpemalac-gazdi!

Unod a kutyát, macskát? Akkor legyél törpemalac-gazdi!

Kí­sér­le­tet indít az ELTE.

Kí­sér­le­tet indít az ELTE, bárki ne­vel­het tör­pe­ma­la­co­kat. Arra kí­ván­csiak, van-e olyan jó há­zi­ál­lat, mint a kutya.

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Ma­gyar to­já­sok­ban is meg­je­lent a hol­land to­jás­pá­ni­kot ki­váltó ideg­mé­reg. Sőt, a macska- és ku­tya­tar­tó­kat is fe­nye­geti!

Egy héten belül a második migráns erőszakolt Horvátországban

Egy héten belül a második migráns erőszakolt Horvátországban

A ha­tó­sá­gok pró­bál­ják el­tus­solni a kínos bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A ha­tó­sá­gok pró­bál­ják el­tus­solni vagy ki­seb­bí­teni a kínos bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

Jó, ha tudod: visszafizeti a BKK az elnyelt visszajárót

Jó, ha tudod: visszafizeti a BKK az elnyelt visszajárót

Fo­lya­ma­to­san harc­ban áll a BKK.

Fo­lya­ma­to­san harc­ban áll a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont az au­to­ma­tás tol­va­jok­kal. A cég el­árulta, mit te­hetsz, ha nem kapod meg a gép­től a pén­ze­det.

Mikor lesz újra biztonságos Európa? Mit üzent Orbán Viktor?

Mikor lesz újra biztonságos Európa? Mit üzent Orbán Viktor?

Nehéz kér­dés, de még­is­csak ez a leg­fon­to­sabb. Mit üzent Orbán a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás után a spa­nyol kor­mány­fő­nek?

Így ünnepelt Sarita, a Nyíregyházi Állatpark orángutánja

Így ünnepelt Sarita, a Nyíregyházi Állatpark orángutánja

Nem csak őt kö­szön­töt­ték fel szü­le­tés­nap­ján, ma van ugyanis az orán­gu­tá­nok vi­lág­napja.

Nem csak őt kö­szön­töt­ték fel szü­le­tés­nap­ján, ma van ugyanis az orán­gu­tá­nok vi­lág­napja.

Piskótában és majonézben is találtak mérgezett tojást

Piskótában és majonézben is találtak mérgezett tojást

Foly­ta­tó­dik a hetek óta tartó nem­zet­közi to­jás­bot­rány.

Foly­ta­tó­dik a hetek óta tartó nem­zet­közi to­jás­bot­rány: mér­gező vegy­szert, fi­pro­nilt ta­lál­tak Hol­lan­di­á­ban pis­kó­ta­ter­mé­kek­ben és ma­jo­né­zek­ben, az egyik ma­jo­néz­ben a meg­en­ge­dett ha­tár­ér­ték fe­lett volt a szennyező anyag mennyi­sége.

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök.

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök, hogy meg­me­ne­kül­hes­sen a sze­ren­csét­le­nül járt kis macska. A far­kát am­pu­tálni kel­lett, de jól van.

Brazíliai őserdőkből származik a mérgezett holland tojás

Brazíliai őserdőkből származik a mérgezett holland tojás

Vegy­sze­re­zik, hogy bír­ják az utat.

Azért kell a vegy­szer, hogy a hajón utaz­ta­tott ál­la­tok ki­bír­ják az utat.

Több mint száz forintot keresnek egy kiló hagymán a kereskedők

Több mint száz forintot keresnek egy kiló hagymán a kereskedők

Ami­kor mások bu­lizni men­nek, akkor kez­dő­dik az élet a Bu­da­pesti Nagy­bani Pi­a­con.

Őrült hőség váltja a viharkáros lehűlést

Őrült hőség váltja a viharkáros lehűlést

Két­száz­nál is több eset­hez ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Két­száz­nál is több eset­hez ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat. Nagy erejű szél­lel és jég­eső­vel ér­ke­zett az íté­let­idő ha­zánkba va­sár­nap.Dön­tő­rész­ben a te­tő­szer­ke­zet sé­rült.

Ezt nem hiszed el: Godzilla garázdálkodik Budapesten

Ezt nem hiszed el: Godzilla garázdálkodik Budapesten

Ko­mo­dói sár­kány ér­ke­zett a Fő­vá­rosi Ál­lat­kertbe. Már be is mu­tat­ták a nagy­kö­zön­ség­nek.

Ko­mo­dói sár­kány ér­ke­zett a Fő­vá­rosi Ál­lat­kertbe. Már be is mu­tat­ták a nagy­kö­zön­ség­nek.

Meghaladja a kárigény a Green Holidays biztosítási keretét

Meghaladja a kárigény a Green Holidays biztosítási keretét

El­kezd­ték a kár­igé­nyek kifi­ze­té­sét.

Az uta­zási iroda biz­to­sí­tója kint re­kedt tu­ris­tá­kat haza hozta, és meg­kezdte a kár­igé­nyek ren­de­zé­sét.

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Ki­vé­te­les re­kor­do­kat dön­tö­get­nek az év leg­for­róbb nap­ja­i­ban a ma­gyar férfiak. Most min­den nő bol­dog lehet. Vagy még­sem?

Furcsa trükkel tartották távol a madarakat a vébétől

Furcsa trükkel tartották távol a madarakat a vizes vébétől

Fel­tűnt, hogy a ba­la­toni úszók­nak nem kel­lett ka­csá­kat ke­rül­get­niük? A Ri­post ki­de­rí­tette, kinek kö­szön­hető mindez!

Fel­tűnt, hogy a ba­la­toni úszók­nak nem kel­lett ka­csá­kat ke­rül­get­niük? A Ri­post ki­de­rí­tette, miért!

Levizsgáztak az új börtönőrök

Levizsgáztak az új börtönőrök

2500 új bör­tön­őrt kell ki­ké­pezni a kö­vet­kező két évben.

2500 új bör­tön­őrt kell ki­ké­pezni a kö­vet­kező két évben a már meg­lévő 9000 mellé, mert több új bör­tön épül Ma­gyar­or­szá­gon. Na­ponta szá­zan je­lent­kez­nek a kép­zésre.

Több ezer örömkönny: megvannak a felvételi ponthatárok

Több ezer örömkönny: megvannak a felvételi ponthatárok

106 ezren vár­ták a nyolc órát.

106 ezren vár­ták a nyolc órát, hogy meg­tud­ják, be­ke­rül­tek-e az áhí­tott fő­is­ko­lára, egye­temre.

Hamarosan eljön a vég - búcsút inthetnek a dohányosok a megszokott dobozoknak

Hamarosan eljön a vég - búcsút inthetnek a dohányosok a megszokott dobozoknak

Meg­je­len­tek az egyen ci­gis­do­bo­zok.

Meg­je­len­tek a do­hány­bol­tok­ban az első egyen ci­ga­ret­tás do­bo­zok. A leg­több he­lyen még alig ta­lálni be­lő­lük.

A nap vicce: ez történt valójában a felújított 3-as metróval

A nap vicce: ez történt valójában a felújított 3-as metróval

Szerda reg­gel ki kel­lett áll­nia egy sze­rel­vény­nek, mert nem mű­kö­dött az ajtó. Most ki­de­rült, mi tör­tént.

Szerda reg­gel ki kel­lett áll­nia egy sze­rel­vény­nek, mert nem mű­kö­dött az ajtó. Most ki­de­rült, mi tör­tént.

Vona durván nekiugrott a magyar nyugdíjasoknak

Vona durván nekiugrott a magyar nyugdíjasoknak

El­ké­pesztő düh­vel alázza őket.

El­ké­pesztő düh­vel alázza egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben a nyug­dí­ja­so­kat a Job­bik el­nöke. Azt ál­lítja, hogy sok idős ember ki­vet­kő­zött ma­gá­ból...

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

A több száz kiló halat mind­össze egyet­len hét­vége alatt fog­lal­ták le.

A több száz kiló halat mind­össze egyet­len hét­vége alatt fog­lalta le a NÉBIH.

Már csak néhány nap és lejár a határidő, erre figyelj

Már csak néhány nap és lejár a határidő, erre figyelj

So­kak­nak meg­gyű­lik vi­szont a bajuk az új ban­kók­kal. Leg­fő­képp az idő­seb­bek ke­ve­rik össze őket.

Már csak pár napig fi­zet­he­tünk a régi ké­tez­res­sel és öt­ez­res­sel. So­kak­nak meg­gyű­lik vi­szont a bajuk az új ban­kók­kal. Leg­fő­képp az idő­seb­bek ke­ve­rik össze őket.

Nem hiszed el, mit kellett kiszedni a színház tavából

Nem hiszed el, mit kellett kiszedni a színház tavából

A Nem­zeti Szín­ház előtti mes­ter­sé­ges tó la­kó­i­ról van szó. Két szer­ve­zet is össze­fo­gott, mu­tat­juk mi lett a vége.

A Nem­zeti Szín­ház előtti mes­ter­sé­ges tó la­kó­i­ról van szó. Két szer­ve­zet is össze­fo­gott, mu­tat­juk mi lett az ered­mény.

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Ol­va­sónk küldte az As­to­ri­á­ról a képet.

Ol­va­sónk küldte a képet, amit az As­to­ri­á­nál ké­szí­tett. Sze­rette volna ki­dobni a sze­me­tét, de nem ta­lált kukát...

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből.

Itt a szám­láló, de sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből. Az Uniqa el­kezdi kifi­zetni a hop­pon ma­radt uta­so­kat.

Landol a kisrepülő, hazaérnek a földkerülők

Landol a kisrepülő, hazaérnek a földkerülők

Véget ér a Föld­ke­rü­lés Ex­pe­dí­ció.

Tú­ra­na­pok­kal fe­jezte be a ka­lan­dot a ma­gyar há­zas­pár. Véget ér a Föld­ke­rü­lés Ex­pe­dí­ció.

Most megtanulhatod, hogyan kell jó szülőnek lenni

Most megtanulhatod, hogyan kell jó szülőnek lenni

A világ leg­ne­he­zebb hi­va­tása, még­sem ta­nít­ják sehol, ho­gyan kell szü­lővé válni, gye­re­ket ne­velni.

A világ leg­ne­he­zebb hi­va­tása, még­sem ta­nít­ják sehol, ho­gyan kell szü­lővé válni, gye­re­ket ne­velni.

Sokkot kaptak az ellenőrök, amikor benyitottak a pomázi húsfeldolgozóba

Sokkot kaptak az ellenőrök, amikor benyitottak a pomázi húsfeldolgozóba

Sú­lyos sza­bály­ta­lan­sá­gok az üzem­ben.Több tonna le­járt sza­va­tos­ságú gi­rosz­húst ta­lál­tak.

Vona Gábor kiállt a legdurvábban antiszemita képviselő mellett

Vona Gábor kiállt a legdurvábban antiszemita képviselő mellett

A te­re­bé­lye­sedő bot­rány el­le­nére ismét kiáll a ma­gyar par­la­ment leg­ke­mé­nyeb­ben zsi­dó­el­le­nes kép­vi­se­lője mel­lett.

Ezért lesz luxuscikk a málna!

Ezért lesz luxuscikk a málna!

Évről-évre egyre ke­ve­seb­ben vál­lal­ják a ren­ge­teg mun­kát, ami­vel az édes, gyö­nyörű piros málna ter­mesz­té­sé­vel jár.25 év alatt 90 szá­za­lék­kal lett ki­sebb a ter­mő­te­rü­let az or­szág­ban.

Évről-évre egyre ke­ve­seb­ben vál­lal­ják a ren­ge­teg mun­kát, ami­vel az édes, gyö­nyörű piros málna ter­mesz­té­sé­vel jár.25 év alatt 90 szá­za­lék­kal lett ki­sebb a ter­mő­te­rü­let az or­szág­ban.

Soros György örököse Pestre érkezett: Egy playboy lett az új főnök

Soros György örököse Pestre érkezett: Egy playboy lett az új főnök

A kér­dés el­dőlt, Soros Alex nevű fiát ne­vezte meg utód­ja­ként.

A kér­dés el­dőlt, Soros Alex nevű fiát ne­vezte meg utód­ja­ként.

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Sze­rin­tük sors­döntő hiba volt "csicska-párttá" zül­lesz­teni a Job­bi­kot. Meg­in­dult a szer­vez­ke­dés.

Na ne! Már megint túltoltak egy mesekönyvet

Na ne! Már megint túltoltak egy mesekönyvet

Itt a fél­re­si­ke­rült, lovak ana­tó­mi­ája...

A fü­tyi­szí­nező után itt a lovak ana­tó­mi­ája, por­no­gráf stí­lus­ban fel­fogva.

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Nem­rég sé­tá­ló­ut­cává ala­kí­tot­ták a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var felé eső utolsó ut­ca­sza­kaszt: négy éve le­kö­vez­ték és fákat ül­tet­tek.

Nem­rég sé­tá­ló­ut­cává ala­kí­tot­ták a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var felé eső utolsó ut­ca­sza­kaszt: négy éve le­kö­vez­ték és fákat ül­tet­tek. Még­sem lett er­zsé­bet­vá­rosi Váci utca a Beth­len Gábor ut­cá­ból. Ma leg­in­kább haj­lék­ta­la­nok ta­nyáz­nak rajta.

Gulyás Márton nem tiltja le a zsidózó Zagyvával közös videóját

Gulyás Márton nem tiltja le a zsidózó Zagyvával közös videóját

Vál­lalja az őt kri­ti­zá­ló­kat meg­fe­nye­gető job­bi­kos­sal közös sze­rep­lést.

To­vábbra is vál­lalja a job­bi­kos po­li­ti­kus­sal közös sze­rep­lést.

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak, vö­rösbe bo­rult a pol­len­tér­kép. És még csak ez­után jön a java...

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nót a Föld­ke­rü­lők.

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nót a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat.

Durva, amit az időjárás tartogat a nyárra

Durva, amit az időjárás tartogat a nyárra

Tel­je­sen meg­bo­lon­dult az idő­já­rás, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sem ta­gad­ják... Erre kell ké­szülni az idei nyá­ron.

Tel­je­sen meg­bo­lon­dult az idő­já­rás, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sem ta­gad­ják... Erre kell ké­szülni az idei nyá­ron.

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra. Az élve el­ásott ci­cá­kat mu­tat­ták be, aki­ket nem­rég az ál­lat­vé­dők men­tet­tek meg...

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra. Az élve el­ásott ci­cá­kat mu­tat­ták be, aki­ket nem­rég az ál­lat­vé­dők men­tet­tek meg...

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Túl nagy lenne a tömeg, ezt akar­ják el­ke­rülni a pénz­tá­rak­nál. To­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek a pün­kösdi ünnep miatt.

Túl nagy lenne a tömeg, ezt akar­ják el­ke­rülni a pénz­tá­rak­nál. To­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek a pün­kösdi ünnep miatt.

A legjobb étterem címet kapta ez a bár

A legjobb étterem címet kapta ez a budapesti gasztrobár

Annyira jónak ér­té­kel­ték, hogy első helyre ug­rott.

Annyira jónak ér­té­kel­ték, hogy az első helyre ug­rott a majd 2500 ét­te­rem közül.

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

A tör­té­ne­lem me­ne­tébe min­den­áron be­avat­kozni akaró ön­je­lölt vi­lág­meg­váltó új cik­ket je­len­te­tett meg, mely­ben a mig­rá­ció kér­dése szo­kás sze­rint...

Énekkel fejlesztik a koraszülött babákat!

Énekkel fejlesztik a koraszülött babákat!

Anya hangja biz­ton­sá­got és erőt ad,ez se­gíti a babák gyó­gyu­lá­sát.

Anya hangja biz­ton­sá­got és erőt ad, segít a gyó­gyu­lás­ban, erő­sö­dés­ben, nö­ve­ke­dés­ben és mi lehet ettől jobb?Jú­ni­us­tól a bu­da­pesti Szent János Kór­ház­ban is el­in­dul a ko­ra­szü­löt­tek és új­szü­löt­tek zenei fej­lesz­tése.

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Sokan meg­döb­ben­tek, ami­kor Eu­ró­pára adott ki uta­zási fi­gyel­mez­te­tést a ter­ror­ve­szély miatt az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium. Egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Undorító húsokat találtak a romos, koszos üzemben

Undorító húsokat találtak a romos, koszos üzemben

Ismét be­zárt a NÉBIH egy hús­üze­met.

Ismét be­zárt a NÉBIH egy hús­üze­met, több tonna hús ment a ku­kába. - Fotók

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

A bal­ol­dali bel­há­ború új fe­je­zete.

No ilyen se volt még. Az egyik bal­ol­dali po­li­ti­kus le­si­fo­tók­kal akarja le­já­ratni a má­si­kat. Len­gyel Lász­lót mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Lányom, én 16 évig voltam drogos!

Lányom, én 16 évig voltam drogos!

And­rás ke­mé­nyen ká­bí­tó­sze­re­zett, most ő segít má­sok­nak a le­szo­kás­ban.

And­rás ke­mé­nyen ká­bí­tó­sze­re­zett, most ő segít má­sok­nak a le­szo­kás­ban. Nem pusz­tán a ta­pasz­ta­la­ta­ira tá­masz­ko­dik, ta­nult is ehhez a mun­ká­hoz.

Simicska stylistot küldött Vonának. Tulipiros pulóvert adtak rá...

Simicska stylistot küldött Vonának. Tulipiros pulóvert adtak rá...

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a HÍR TV sty­list­jai vo­nul­tak be a Job­bik-elnök iro­dá­jába...

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Soros, ahogy már több cik­ké­ben is le­írta, évente 1 mil­lió mig­ránst akar be­en­gedni Eu­ró­pába. Ennek vi­szont út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és per­sze vele együtt a ma­gyar kor­mányfő.

Soros György, ahogy már több cik­ké­ben is le­írta, évente 1 mil­lió mig­ránst akar be­en­gedni Eu­ró­pába. Ennek vi­szont út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és per­sze vele együtt a ma­gyar kor­mányfő. Sze­rinte nem­csak a me­ne­kül­te­ket, de a gaz­da­sági be­ván­dor­ló­kat is be kell en­gedni.

Rettegnek a buszokon az anyukák

Rettegnek a buszokon az anyukák

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja. Hiába min­den fi­gye­lem, hor­ror a köz­le­ke­dés kis­gyer­mek­kel. Sok­szor csak a sze­ren­csén múlik, hogy nem tör­té­nik tra­gé­dia.

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja. Hiába min­den fi­gye­lem, hor­ror a köz­le­ke­dés kis­gyer­mek­kel. Sok­szor csak a sze­ren­csén múlik, hogy nem tör­té­nik tra­gé­dia.

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek lett volna elég.

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek ele­gendő mennyi­sé­get fog­lal­tak le be­lőle.

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak.

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lég­puska okoz­hatta a sé­rü­lést.

Lég­puska okoz­hatta Her­nád sé­rü­lé­sét, szár­nyát is fáj­lalja.

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem.

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik meg van győ­ződve róla, hogy a sírig együtt ma­rad­nak.

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából...

A sze­ge­diek nap, mint nap lát­hat­ják a pol­gár­mes­ter csa­lád­ját a mé­reg­drága dzsip­pel fu­ri­kázni.

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Nem vé­let­le­nül ke­rült Si­micska dísz­pá­ho­lyába a job­bi­kos po­li­ti­kusnő. Damm And­rea na­ponta je­lent Vo­ná­nak és Si­mics­ká­nak.

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta nem a va­ló­ság­nak meg­fe­lelő va­gyon­nyi­lat­ko­za­tot ad be.

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek.

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek.

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart pornográf színezőt

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két. Elérte a cél­ját a a szü­lők fel­há­bo­ro­dása, több ezren írták alá a pe­tí­ciót.

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két. Elérte a cél­ját a a szü­lők fel­há­bo­ro­dása, több ezren írták alá a pe­tí­ciót.

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­nak a film­ből a lo­va­sok.

Töb­ben jár­nak lo­va­golni a Kin­csem miatt. Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­hat­nak a film­ből a lo­va­sok.

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Most el­ve­szí­tünk egy órát.

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Ezen a hét­vé­gén el­ve­szí­tünk egy órát, de nye­rünk ren­ge­teg vi­lá­gos estét!

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

Szű­rő­vizs­gá­lat­nak ál­cá­zott ri­o­ga­tás­sal vesz­nek rá idős em­be­re­ket.

Szű­rő­vizs­gá­lat­nak ál­cá­zott ri­o­ga­tás­sal vesz­nek rá idős em­be­re­ket, hogy "éle­tük meg­men­tése ér­de­ké­ben" meg­vá­sá­rol­ják a kí­nált ter­mé­ket. La­punk mun­ka­társa Du­na­új­vá­ros­ban járt, hogy ki­pró­bálja az in­gyen­szű­rést.

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek.

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek mi­u­tán el­ol­vas­ták Vona Gábor egész ol­da­las cik­két a Ma­gyar Nem­zet­ben.

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ezt ter­vezi a Pi­lisi Park­erdő zRt.

Nagy­já­ból ez a lé­nyege annak, amit a Pi­lisi Park­erdő ter­vez. Ha ugyanis el tud­juk vinni az útra a szend­vi­cset, ha­za­vinni a zacs­kót már nem nagy fel­adat.

Vége a pazarlásnak a vécén: 60 centi a fejadag!

Vége a pazarlásnak a vécén: 60 centi a fejadag!

Nem lehet töb­bet csak úgy hasz­nálni a vé­cé­pa­pírt egy kínai park­ban. Be­szi­go­rí­tot­tak, de a kínos hely­ze­te­ket is meg­old­ják.

Nem lehet töb­bet csak úgy hasz­nálni a vé­cé­pa­pírt egy kínai park­ban. Be­szi­go­rí­tot­tak, de a kínos hely­ze­te­ket is meg­old­ják.