POLITIK

BOZÓT

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Öt­ezer em­ber­nek lett volna elég.

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek ele­gendő mennyi­sé­get fog­lal­tak le be­lőle.

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem.

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik meg van győ­ződve róla, hogy a sírig együtt ma­rad­nak.

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak.

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lég­puska okoz­hatta a sé­rü­lést.

Lég­puska okoz­hatta Her­nád sé­rü­lé­sét, szár­nyát is fáj­lalja.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta ...

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta nem a va­ló­ság­nak meg­fe­lelő va­gyon­nyi­lat­ko­za­tot ad be, ami­kor egy­sze­rűen le­ta­gadja a 25 mil­liós ame­ri­kai dzsi­pet.

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Nem vé­let­le­nül ke­rült Si­micska dísz­pá­ho­lyába a job­bi­kos po­li­ti­kusnő.

Nem vé­let­le­nül ke­rült Si­micska Lajos dísz­pá­ho­lyába a job­bi­kos po­li­ti­kusnő.

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából...

A sze­ge­diek nap, mint nap lát­hat­ják a pol­gár­mes­ter csa­lád­ját a mé­reg­drága dzsip­pel fu­ri­kázni.

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Még csak két hete lak­nak itt.

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek. Belij és Sze­rij Moszk­vá­ból ér­ke­zett.

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart pornográf színezőt

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két. Elérte a cél­ját a a szü­lők fel­há­bo­ro­dása, több ezren írták alá a pe­tí­ciót.

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két. Elérte a cél­ját a a szü­lők fel­há­bo­ro­dása, több ezren írták alá a pe­tí­ciót.

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­nak a film­ből a lo­va­sok.

Töb­ben jár­nak lo­va­golni a Kin­csem miatt. Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­hat­nak a film­ből a lo­va­sok.

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Most el­ve­szí­tünk egy órát.

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Ezen a hét­vé­gén el­ve­szí­tünk egy órát, de nye­rünk ren­ge­teg vi­lá­gos estét!

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

Szű­rő­vizs­gá­lat­nak ál­cá­zott ri­o­ga­tás­sal vesz­nek rá idős em­be­re­ket.

Szű­rő­vizs­gá­lat­nak ál­cá­zott ri­o­ga­tás­sal vesz­nek rá idős em­be­re­ket, hogy "éle­tük meg­men­tése ér­de­ké­ben" meg­vá­sá­rol­ják a kí­nált ter­mé­ket. La­punk mun­ka­társa Du­na­új­vá­ros­ban járt, hogy ki­pró­bálja az in­gyen­szű­rést.

Zárt ülésen dönt a Jobbik, Simicska fiát indítják képviselőként. Beléphet a pártba is!

Zárt ülésen dönt a Jobbik, Simicska fiát indítják képviselőként. Beléphet a pártba is!

Igazi po­li­ti­kai szen­zá­ció ké­szül.

A RIPOST ér­te­sü­lése sze­rint igazi po­li­ti­kai szen­zá­ció ké­szül. A Job­bik el­nök­sége zárt ülé­sen dönt a Si­micska fiú po­li­ti­kai kar­ri­er­jé­ről. Aki va­ló­szí­nű­leg a pártba is belép.

Vége a pazarlásnak a vécén: 60 centi a fejadag!

Vége a pazarlásnak a vécén: 60 centi a fejadag!

Nem lehet töb­bet csak úgy hasz­nálni a pa­pírt egy kínai park­ban. Be­szi­go­rí­tot­tak, de a kínos hely­ze­te­ket meg­old­ják.

Nem lehet töb­bet csak úgy hasz­nálni a vé­cé­pa­pírt egy kínai park­ban. Be­szi­go­rí­tot­tak, de a kínos hely­ze­te­ket is meg­old­ják.

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek.

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek mi­u­tán el­ol­vas­ták Vona Gábor egész ol­da­las cik­két a Ma­gyar Nem­zet­ben.

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ezt ter­vezi a Pi­lisi Park­erdő zRt.

Nagy­já­ból ez a lé­nyege annak, amit a Pi­lisi Park­erdő ter­vez. Ha ugyanis el tud­juk vinni az útra a szend­vi­cset, ha­za­vinni a zacs­kót már nem nagy fel­adat.

Lesújtó a mézpiaci helyzet, könnyen vehetünk hamis mézet

Lesújtó a mézpiaci helyzet, könnyen vehetünk hamis mézet

Megér­ke­zett a várva-várt uniós vizs­gá­lat ered­mé­nye: a mézek 15 szá­za­léka hamis.

Megújult Vuk, a Mézga család és a Macskafogók otthona!

Megújult Vuk, a Mézga család és a Macskafogók otthona!

Kul­tu­rá­lis célra is hasz­nálni fog­ják!

A 3000 négy­zet­mé­te­res, mű­em­léki vé­dett­ség alatt álló in­téz­mény­ben ani­má­ciós és hang­stú­di­ó­kat ala­kí­tot­tak ki.

Ilyet még biztosan nem láttál - elképesztő találmány!

Ilyet még biztosan nem láttál - elképesztő találmány!

Egy perc alatt tün­teti el az ola­jat ez a szi­vacs. Nézd meg a ku­ta­tók hi­he­tet­len vi­de­ó­ját arról, ho­gyan mű­kö­dik.

Egy perc alatt tün­teti el az ola­jat ez a szi­vacs. Nézd meg a ku­ta­tók vi­de­ó­ját arról, ho­gyan mű­kö­dik.

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők.

Mind­ed­dig rej­te­get­ték őket, mert nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők.

Ez a fordulat bekerül a magyar történelembe: Gátlástalan árulás!

Ez a fordulat bekerül a magyar történelembe: Gátlástalan árulás!

Si­micska nyíl­tan össze­állt Vo­ná­val.

A Si­micska-csa­lád nyíl­tan szö­vet­ke­zett a nem­rég még szél­ső­sé­ges­nek ítélt Job­bik­kal. Az oli­gar­cha fia be­is­merő val­lo­mást tett.

Simicskáék mindent egy lapra tettek fel, Vonának muszáj győzni

Simicskáék mindent egy lapra tettek fel, Vonának muszáj győzni

Si­micska fia sze­rint a Job­bik két­har­ma­dot sze­rez.

Si­micska fia sze­rint a Job­bik két­har­ma­dot sze­rez. Hogy mire ala­pozza mind­ezt, nem tudni.

A legtöbb pénzt Sorostól kapta a magyar baloldal elnökjelöltje, jóban vannak

A legtöbb pénzt Sorostól kapta a magyar baloldal elnökjelöltje, jóban vannak

Sze­mé­lye­sen is több­ször ta­lál­koz­tak.

Leg­alább há­rom­szor sze­mé­lye­sen is ta­lál­koz­tak. Ak­tu­ál­po­li­ti­kai ta­nul­má­nyo­kat is ren­delt Soros Maj­té­nyi Lász­ló­tól.

Rettegésben élnek a panellakók

Rettegésben élnek a panellakók

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak.

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak. Ja­nu­ár­tól nem kell en­ge­dély az át­ala­kí­tá­sok­hoz. A mun­ká­sok át­fúr­ták a pla­font, a lakás fö­lött pedig meg­haj­lott a padló.

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Per­sze azért nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó. Több mint 4 mil­liót fi­zet­tek az ős­régi pe­né­szért.

Per­sze azért nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó. Több mint 4 mil­liót fi­zet­tek az ős­régi pe­né­szért.

Megdöbbentek a tetemek láttán, azonnal életbe lépett a tilalom

Megdöbbentek a tetemek láttán, azonnal életbe lépett a tilalom

Több mint ezer ki­ló­nyi hal pusz­tult el, nem tud­ják az okát.

Több mint ezer ki­ló­nyi hal pusz­tult el, nem tud­ják az okát.

Magyarországon építik meg a világ leghosszabb üveghídját!

Magyarországon építik meg a világ leghosszabb üveghídját

Két és fél mil­li­árd fo­rintba kerül, és hosszabb lesz, mint vi­lág­hírű kínai társa.

Polgármesterre támadt a közmunkás a templom építőanyaga miatt

Polgármesterre támadt a közmunkás, nem akarta elpakolni a templom építőanyagát

Ve­re­ke­déssé fa­jult egy főnök-be­osz­tott vita. Köz­mun­kára ítél­he­tik a köz­mun­kást.

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból. Már hi­va­ta­lo­san is ta­vasz van: előbb meg­dőlt a me­leg­re­kord, majd óri­ási jég­tor­la­szo­kat emelt a vi­ha­ros erejű szél.

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból. Már hi­va­ta­lo­san is ta­vasz van: előbb meg­dőlt a me­leg­re­kord, majd óri­ási jég­tor­la­szo­kat emelt a vi­ha­ros erejű szél.

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy le­ve­let írt az MSZP-nek.

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy nyílt le­ve­let írt a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­nak.

Budáról deportálták a legtöbb családot

Budáról deportálták a legtöbb családot

Sok egy­kori párt­ve­zető, ál­lam­vé­delmi funk­ci­o­ná­rius a csa­lád­já­val még min­dig azok­ban a la­ká­sok­ban él, ame­lye­ket ki­te­le­pí­tett budai pol­gá­rok­tól vet­tek el annak ide­jén.

Sok egy­kori párt­ve­zető, ál­lam­vé­delmi funk­ci­o­ná­rius a csa­lád­já­val még min­dig azok­ban a la­ká­sok­ban él, ame­lye­ket ki­te­le­pí­tett budai pol­gá­rok­tól vet­tek el annak ide­jén.

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Szé­gyelli a tör­tén­te­ket, ugyan­ak­kor sze­ren­csés­nek gon­dolja magát, hogy élve meg­úszta a zúzós ka­lan­dot.

Para: a Facebook ok nélkül tiltja ki az embereket!

Para: a Facebook ok nélkül tiltja ki az embereket!

Egye­lőre nincs ma­gya­rá­zat.

Zuc­ker­ber­gék bá­zisa fel­boly­dult méh­kas lehet: a Fa­ce­book ok nél­kül tiltja ki az em­be­re­ket - tö­me­gé­vel. Egye­lőre nincs ma­gya­rá­zat.

Ennél rosszabb nem jöhet: még a kenyerünk is mérgező

Ennél rosszabb nem jöhet: még a kenyerünk is mérgező

Pe­nész­gom­bát tar­tal­maz a ga­bona.

Pe­nész­gom­bát tar­tal­maz­nak a ga­bo­nák, amik mé­reg­anya­go­kat ter­mel­nek - mi meg szé­pen meg­esszük mind­ezt a ke­nyér­rel! Több ku­tató is vizs­gá­ló­dik.

Ez félelmetes: rákkeltő, radioaktív jód lebeg Európa felett

Ez félelmetes: rákkeltő, radioaktív jód lebeg Európa felett

Egye­lőre senki nem nyi­lat­ko­zik...

El­hall­ga­tott nuk­le­á­ris bal­eset­ről, tit­kos ka­to­nai kí­sér­let­ről sut­tog­nak. Ma­gyar­or­szá­gon egy­előre senki nem nyi­lat­ko­zik.

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a csaló

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a csaló

Elekt­ro­mos kis­au­tót hir­det egy nő Fa­ce­boo­kon, már sok szü­lőt át­vert azzal, hogy előre kéri a pénzt, majd köddé válik. Már fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Elekt­ro­mos kis­au­tót hir­det egy nő Fa­ce­boo­kon, már sok szü­lőt át­vert azzal, hogy előre kéri a pénzt, majd köddé válik. Már fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Mutasd csak, hány centi vagy!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak?

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ben el­árul­juk!

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor az Arany Medve-díj át­vé­tele köz­ben meg­lát­ták a szín­pa­don.

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány.

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány, mi min­dent ha­zu­doz­tak már össze ma­gyar po­li­ti­ku­sok az olim­pia ügyé­ben. Min­dig azt, amit a pil­la­nat­nyi, rö­vid­látó ér­de­kük dik­tált.

Nyakunkon a kukássztrájk!

Nyakunkon a kukássztrájk!

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet.

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet. A ku­ká­sok 30 szá­za­lé­kos bér­eme­lést sze­ret­né­nek, és mun­ka­be­szün­te­tésre ké­szül­nek.

Büntetőeljárás
Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Nem­rég kö­töt­tek együtt­mű­kö­dési szer­ző­dést.

Nem­rég kö­töt­tek együtt­mű­kö­dési szer­ző­dést. Vona pél­da­ként ál­lí­totta a Job­bik tag­sága elé. Ma is ő az egyik fon­tos po­li­ti­kai szö­vet­sé­gese, aki mel­lett a bün­te­tő­el­já­rá­sok el­le­nére is ma­ka­csul ki­tart. Nem szá­mí­ta­nak a kor­rup­ciós vádak.

Csoportosan végezhetik dolgukat a szegedi étteremben

Csoportosan végezhetik dolgukat a szegedi étteremben - fotó

Jól si­ke­rült a fel­újí­tás - még nem tud­juk, hogy csa­ládi-e, vagy csak ko­e­du­kált.

Jól si­ke­rült a fel­újí­tás - még nem tud­juk, hogy csa­ládi-e az il­lem­hely, vagy csak egy­sze­rűen ko­e­du­kált.

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! Mint azt a Ri­post ki­nyo­mozta, nem csak azért, mert ilyen­kor na­gyobb a ke­letje!

Szívekkel terítette be a várost

Szívekkel terítette be a várost

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest.

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest.

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett. Egy ideje már tud­tak a prob­lé­má­ról, de a BKV sze­rint csak egyedi ese­tek vol­tak.

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett. Egy ideje már tud­tak a prob­lé­má­ról, de a BKV sze­rint csak egyedi ese­tek vol­tak.

Rágalmazásért elítélték Szigetvári Viktort

Rágalmazásért elítélték
Szigetvári
Viktort

Az Együtt nem­rég le­kö­szönt el­nö­két a Nyír­egy­házi Já­rás­bí­ró­ság mondta ki bű­nös­nek.

Az Együtt nem­rég le­kö­szönt el­nö­két a Nyír­egy­házi Já­rás­bí­ró­ság mondta ki bű­nös­nek.

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat a kis­te­leki OMW-kúton. Vagy va­lami ha­sonló tör­tént.

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat a kis­te­leki OMW-kúton. Vagy va­lami ha­sonló tör­tént.

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Be­csa­pós lesz az idő.

Be­csa­pós lesz az idő. Durva fa­gyok jön­nek, de a nap is sütni fog.

Nagy a baj: ezért van aranyárban a zöldség

Nagy a baj: ezért van aranyárban a zöldség

El­ké­pesztő árak, a ta­va­lyi­ak­nak leg­alább a dup­lája fo­gadja a vá­sár­ló­kat.

El­ké­pesztő árak, a ta­va­lyi­ak­nak leg­alább a dup­lája fo­gadja a vá­sár­ló­kat a pi­a­co­kon és a hi­per­mar­ke­tek zöld­ség­pult­jain. De ná­lunk leg­alább van: az an­go­lok­nál már kor­lá­toz­ták a vá­sá­rol­ható mennyi­sé­get!

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz.

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz. A pénz­tár­cád fogja bánni. De van még más is amit jó, ha tudsz.

Öt év börtön jár az embercsempészeknek

Üzenjük: Öt év jár az embercsempészeknek

A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Ma­gyar­or­szág a le­hető leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban lép fel a mig­rán­so­kon élős­kö­dők­kel szem­ben. A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Nevetségessé tette magát a bíróságon a Jobbik

Nevetségessé tette magát a bíróságon a Jobbik

El­ső­sor­ban azt pró­bál­ták meg­tudni, hogy ki szi­vá­rog­tat a pár­ton belül.

El­ső­sor­ban azt pró­bál­ták meg­tudni, hogy ki szi­vá­rog­tat a pár­ton belül. Sőt sze­rin­tük nin­cse­nek tö­rés­vo­na­lak a Job­bi­kon belül.

Vona mecseteket akar építeni, a jobbikosok kegyetlenül ízekre szedték

Vona mecseteket akar építeni, a jobbikosok kegyetlenül ízekre szedték

A Job­bik el­nöke el­szólta magát egy té­vé­mű­sor­ban, tá­mo­gatja me­cse­tek épí­té­sét.

Erről hallgat Juhász Péter: A bíróság a Ripostnak adott igazat

Erről hallgat Juhász Péter: A bíróság a Ripostnak adott igazat

Ezt már nem kür­töli vi­lággá Ju­hász

Ezt nem kür­töli vi­lággá a 15 évre ítélt Por­tik Tamás saj­tósa, az Együtt al­el­nöke, Ju­hász Péter. Pert vesz­tett, a Ri­post nyert.

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra, kö­rül­be­lül 170 ezer ki­lo­mé­terre ha­ladt el mel­let­tünk egy ki­sebb kő­szikla ja­nuár 9-én.

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra, kö­rül­be­lül 170 ezer ki­lo­mé­terre ha­ladt el mel­let­tünk egy ki­sebb kő­szikla ja­nuár 9-én.

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Az újabb ka­baré úgy kez­dő­dött, hogy a párt al­el­nöke, Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Nem igaz, hogy édes­anyja 300 mil­lió fo­rin­tért nem pró­bált meg­sze­rezni egy ha­tal­mas bir­to­kot!

Tény­sze­rűen bi­zo­nyít­ható, hogy a po­li­ti­kus ha­zu­dik. Nem igaz, hogy édes­anyja 300 mil­lió fo­rin­tért nem pró­bált meg­sze­rezni egy ha­tal­mas bir­to­kot! Az ár­ve­rési jegy­ző­köny­vek bi­zo­nyít­ják, hogy a 30 mil­liós elő­le­get is befi­zette!

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Kun­halmi Ágnes nyil­ván­va­lóan va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott. Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Kun­halmi Ágnes össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott. Nyil­ván­va­lóan va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott.

Juhász Péter megint hazudott: Már a huszadik pert vesztette el

Juhász Péter megint hazudott: Már a huszadik pert vesztette el

A rá­ga­lom­ári­á­i­ról és ká­bí­tó­szer-ra­jon­gá­sá­ról köz­is­mert po­li­ti­kus ismét na­gyot ha­zu­dott. Már a hu­sza­dik vesz­tes pere ez.

Furcsa helyzet az ATV-ben:
Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Furcsa helyzet az ATV-ben: Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Az ATV-t vá­rat­la­nul, a ka­rá­cso­nyi parti után kész hely­zet elé ál­lító mű­sor­ve­zető esete nagy vi­hart ka­vart. Férje eköz­ben szép csend­ben to­vább dol­go­zik a csa­tor­ná­nál.

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek hát­te­ré­ben idén is a fél­té­keny­ség állt: újra ren­ge­teg ál­do­za­tot kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek.

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek hát­te­ré­ben idén is a fél­té­keny­ség állt: újra ren­ge­teg ál­do­za­tot kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek. Gye­rek is van a ha­lot­tak kö­zött...

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Zázrivecz Gábor az igazi neve.
Miért lett belőle
Vona Gábor?

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már.

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már arról, miért is nem az ere­deti nevén sze­re­pel Vona Gábor.

Viszlát PeCsa! Kezdődik a legendás ház bontása a Városligetben

Viszlát PeCsa! Kezdődik a legendás ház bontása a Városligetben

Har­minc­évi mű­kö­dés után vég­leg be­zárt a Pe­tőfi Csar­nok.

Har­minc­évi mű­kö­dés után vég­leg be­zárt a Pe­tőfi Csar­nok. A Ri­post utol­jára kö­rül­néz­he­tett...

Így bukkantak a két hónapja eltűnt magyar lány nyomára Olaszországban

Így bukkantak a két hónapja eltűnt magyar lány nyomára Olaszországban

Nem­zet­közi szintű nyo­mo­zást in­dí­tott az Együtt az El­tűnt Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány a 15 éves And­rea után.

Inog Vona Gábor széke.
Izzik a levegő a Jobbikban

Inog Vona Gábor széke. Izzik a levegő a Jobbikban

A kri­ti­kát le­fojtó dik­tá­tor ellen ér­le­lő­dik a lá­za­dás. Az ön­ké­nyes­kedő párt­el­nök so­ka­kat ma­gára ha­ra­gí­tott.

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. Nyolc mé­tert zu­hant...

Terry Black átszakította a gátat: Fura fotót posztolt Vona Gáborról

Terry Black átszakította a gátat: Fura fotót posztolt Vona Gáborról

Lé­pés­ről lé­pésre ada­golja a kínos in­for­má­ci­ó­kat a Vona-bot­rányt ki­rob­bantó, Né­met­or­szág­ban élő elő­adó­mű­vész.

Fontos pert nyert a Ripost Vona Gáborral szemben!

Fontos pert nyert a Ripost Vona Gáborral szemben!

Hiába tün­tette el a bűn­je­le­ket, pró­bálta le­ta­gadni a szá­mára kínos té­nye­ket, a bí­ró­ság a Ri­post­tal ér­tett egyet.

Hiába tün­tette el a bűn­je­le­ket, hiába pró­bálta le­ta­gadni a szá­mára kínos té­nye­ket, a bí­ró­ság a Ri­post­tal ér­tett egyet.

Bizonyítékok a Jobbik és a rendőrgyilkos szervezet szoros együttműködésre

Írásbeli bizonyíték a Jobbik és a rendőrgyilkos szervezet szoros együttműködésre

A Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője je­len­tette be a ha­tó­sá­gok­nál a rend­őr­gyil­kos Győr­kös hír­hedt náci ren­dez­vé­nyét. Együtt a gyil­kos he­lyet­te­sé­vel.

Cigány barátnője miatt leváltották Vona testőrét: Rasszista botrány a Jobbikban!

Cigány barátnője miatt leváltották Vona testőrét: Rasszista botrány a Jobbikban!

Ki­zár­ták, meg­aláz­ták a Job­bik ren­dez­vé­nyeit biz­to­sító test­őr­gárda bu­da­pesti fő­nö­két.

A Jobbik szerint Trump kiszámíthatatlan őrült. Kibújt a szög a zsákból?

A Jobbik szerint Trump kiszámíthatatlan őrült. Kibújt a szög a zsákból?

A Job­bik szó­vi­vője sú­lyos sza­vak­kal ítéli el az USA meg­vá­lasz­tott el­nö­két.

A Job­bik szó­vi­vője sú­lyos sza­vak­kal ítélte el az USA meg­vá­lasz­tott el­nö­két.

Vona válságstábot állított fel a Terry Black-botrány kezelésére!

Vona válságstábot állított fel a Terry Black-botrány kezelésére!

A párt­el­nök leg­fon­to­sabb em­be­reit, köz­tük a fe­le­sé­gét ál­lí­totta csa­ta­sorba.

Leg­fon­to­sabb em­be­reit, köz­tük a fe­le­sé­gét ál­lí­totta csa­ta­sorba a ve­szé­lyes­nek ítélt hely­zet ke­ze­lé­sére.

Terry Black megtámadta Vonát: Valld be, hetente sokszor találkoztunk!

Terry Black megtámadta Vonát: Valld be őszintén, hetente többször is találkoztunk!

Azt ál­lítja, hogy Vona Gábor sok min­dent le­ta­gad a múlt­já­ból, ami kel­le­met­len lehet neki.

Egyre többen lázadnak Vona ellen a Jobbikban, rátámadt Budaházy húga is...

Egyre többen lázadnak Vona ellen a Jobbikban, rátámadt Budaházy húga is...

A kvó­ta­el­le­nes al­kot­mány­mó­do­sí­tás el­uta­sí­tása is so­ka­kat szem­be­for­dít a párt­el­nök­kel.

Zuschlag is megvádolta Vonát: Valljon színt végre!

Zuschlag is
megvádolta
Vonát:
Valljon színt végre!

A szo­ci­a­lista párt egy­kori üd­vös­kéje sze­rint szé­les kör­ben is­mert Vona Gá­bor­ról, amit egy té­vé­in­ter­jú­ban Terry Black ál­lí­tott róla.

A szo­ci­a­lista párt egy­kori üd­vös­kéje sze­rint szé­les kör­ben is­mert Vona Gá­bor­ról, amit egy té­vé­in­ter­jú­ban Terry Black ál­lí­tott róla.

Horror: Nyomorban él a tótújfalui gyilkos lánya

Horror: Nyomorban él a tótújfalui gyilkos lánya

A meg­erő­sza­kolt nő ke­gyel­met ka­pott, mi­u­tán le­lőtte ne­ve­lő­ap­ját. Ám ez­után el­tűnt, kis­lá­nyát is hát­ra­hagyta.

A meg­erő­sza­kolt nő ke­gyel­met ka­pott, mi­u­tán le­lőtte ne­ve­lő­ap­ját. Ám ez­után el­tűnt, kis­lá­nyát is hát­ra­hagyta.

Eltüntette a Rogán Antalról szóló hazug cikket a Vasárnapi Hírek

Eltüntette a Rogán Antalról szóló hazug cikket a Vasárnapi Hírek

Min­den bi­zonnyal a bün­te­tő­el­já­rás elől pró­bál­nak így me­ne­külni. Be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy min­den ál­lí­tá­suk va­lót­lan.

A rendőrgyilkos fiával partizott Vona Gábor: Leleplező fotó!

A rendőrgyilkos
fiával partizott
Vona Gábor:
Leleplező fotó!

Meg­döb­bentő kép ke­rült nyil­vá­nos­ságra. A Job­bik el­nöke a bőnyi rend­őr­gyil­kos fi­á­val ün­ne­pel.

Meg­döb­bentő kép ke­rült nyil­vá­nos­ságra. A Job­bik el­nöke a bőnyi rend­őr­gyil­kos fi­á­val ün­ne­pel.