POLITIK

BOZÓT

Visszaeső bűnözőként folytatta Soros embere

Visszaeső bűnözőként folytatta Soros embere

Nem szá­mí­tott, hogy ron­gá­lá­sért ko­ráb­ban már jog­erő­sen el­ítél­ték, ismét ron­gált a Soros ak­ti­vista Gu­lyás Már­ton.

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Hol­lik Ist­ván ke­resz­tény­de­mok­rata or­szág­gyű­lési kép­vi­selő kor­mány­zati ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Ki­vo­nul a Fi­desz a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság Soros-terv­ről szóló ülé­sé­ről, ha azon Szél Ber­na­dett is meg­je­le­nik.

Ki­vo­nul a Fi­desz a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság Soros-terv­ről szóló ülé­sé­ről, ha azon a Soros szol­gá­la­tá­ban álló LMP-s Szél Ber­na­dett is meg­je­le­nik.

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Szo­ros kap­cso­lat a spe­ku­láns­sal.

Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy az LMP el­nö­két mennyire szo­ros kap­cso­la­tok fűzik a nem­zet­közi spe­ku­láns­hoz.

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Rit­kán lóg ki ennyire a lóláb. Ha­zug­sá­go­kat ter­jesztő, fake news gyártó, ká­bí­tó­szert rek­lá­mozó "új­ság­írót" tün­tet­tek ki.

Soros emberét jól időzítve küldték Budapestre

Soros emberét jól időzítve küldték Budapestre

Az Eu­ró­pai Par­la­ment kép­vi­se­lő­nője nem vé­let­le­nül ér­ke­zett meg éppen most a ma­gyar fő­vá­rosba...

Az Eu­ró­pai Par­la­ment kép­vi­se­lő­nője nem vé­let­le­nül ér­ke­zett meg éppen most a ma­gyar fő­vá­rosba...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A Jobbiknak tizenöt napja van arra, hogy fizessen

A Jobbiknak tizenöt napja van arra, hogy fizessen

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék fel­hí­vás­sal for­dult a Job­bik el­nö­ké­hez, hogy a párt ti­zenöt napon belül fi­zesse be a 331 mil­lió 660 ezer fo­rin­tot.

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék (ÁSZ) hét­főn fel­hí­vás­sal for­dult a Job­bik el­nö­ké­hez, hogy a párt ti­zenöt napon belül fi­zesse be a köz­ponti költ­ség­ve­tésbe az ál­tala el­fo­ga­dott til­tott va­gyoni hoz­zá­já­ru­lás ér­té­két, 331 mil­lió 660 ezer fo­rin­tot.

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Egy mun­ka­társa bo­rí­totta most ki a bilit. Ho­gyan is zaj­lot­tak a kifi­ze­té­sek Gyur­csány ked­venc ügy­véd­jé­nél.

Egy mun­ka­társa bo­rí­totta most ki a bilit. Ho­gyan is zaj­lot­tak a kifi­ze­té­sek az MSZP és Gyur­csány Fe­renc ked­venc ügy­véd­jé­nél.

Vajon ki hazudott: Havas Henrik vagy Kálmán Olga?

Vajon ki hazudott: Havas Henrik vagy Kálmán Olga?

Egyi­kük egé­szen biz­to­san.

Egyi­kük egé­szen biz­to­san nem mon­dott iga­zat a Hír Tv mű­so­rá­ban. Havas egy­ér­tel­műen ál­lí­tott va­la­mit, Kál­mán Olga pedig ha­tá­ro­zot­tan ta­gadta. Ki ha­zu­dik?

Havas Henrik hazudik, vagy Kálmán Olga? Őrület a Hír TV-ben

Havas Henrik hazudik, vagy Kálmán Olga? Őrület a Hír TV-ben

Egy­mást ha­zud­tol­ták meg.

El­ké­pesztő össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a Hír Tv teg­napi adá­sá­ban a két is­mert ri­por­ter. Egy­mást ha­zud­tol­ták meg.

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Hát csak va­lóra válik Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

Hát csak va­lóra válik eller Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

A Jobbik még karácsonykor is jól lábon lőtte magát

A Jobbik még karácsonykor is jól lábon lőtte magát

Ért­he­tet­le­nül bénán vi­sel­ked­nek.

Ért­he­tet­le­nül bénán és gye­re­ke­sen vi­sel­ke­dik a párt­ve­ze­tés. Mintha csak azt ki­a­bál­nák: Nem ér a ne­vünk!

Erre figyelj: eddig tudod beszerezni a boltokban az ünnepi vacsorát

Erre figyelj: eddig tudod beszerezni a boltokban az ünnepi vacsorát

Csak dél­után ket­tőig le­het­nek nyitva a bol­tok szent­este nap­ján, de zár­hat­nak ko­ráb­ban is.

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Hullik szét a Jobbik: Újabb kilépés

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le min­den tiszt­sé­gé­ről, sőt ott­hagyta magát a Job­bi­kot is.

Ez­út­tal a párt egyik fon­tos deb­re­ceni po­li­ti­kusa mon­dott le min­den tiszt­sé­gé­ről, sőt ott­hagyta magát a Job­bi­kot is.

Miért ennyire béna a Jobbik? Ki érti ezt? 400 embert bírtak összeröffenteni...

Miért ennyire béna a Jobbik? Ki érti ezt? 400 embert bírtak összeröffenteni...

Pedig va­lami na­gyon nagy do­básra ké­szül­tek.

Hoz­zá­ve­tő­leg 400 em­bert tu­dott össze­hozni a Ma­gyar Gár­dis­ták egy­kori ked­venc pártja a Lend­vai ut­cába. Pedig va­lami na­gyon nagy do­básra ké­szül­tek.

A Jobbiknak kínos a Havas-botrány, leráznák magukról, mint kutya a vizet

A Jobbiknak kínos a Havas-botrány, leráznák magukról, mint kutya a vizet

Szá­nal­mas, ahogy a Job­bik kép­vi­se­lői össze­vissza be­szél­nek Havas Hen­rik zak­la­tási ügyé­ben.

331 milliós tiltott pártfinanszírozással vádolja a Jobbikot a számvevőszék

331 milliós tiltott pártfinanszírozással vádolja a Jobbikot a számvevőszék

Az Ál­lami Szám­ve­vő­szék sú­lyos tör­vény­sér­té­se­ket tárt fel. A tör­vény­te­len mű­kö­dés 662 mil­li­óba fáj majd a Job­bik­nak.

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona gyávának tartja Havast, sajnálja, hogy megfutamodott

Vona mel­lett üre­sen ma­radt egy szék.

Vona Gábor mel­lett üre­sen ma­radt egy szék a róla szóló könyv be­mu­ta­tó­ján. Ahova egyéb­ként csak a Job­bik­kal szim­pa­ti­záló saj­tót en­ged­ték be...

Puccs készül a Jobbikban Vona ellen. Titkos pártdokumentumok

Puccs készül a Jobbikban Vona ellen. Titkos pártdokumentumok

Tit­kos párt­do­ku­men­tu­mok és jegy­ző­köny­vek, belső le­ve­lek ju­tot­tak a Ri­post bir­to­kába.

Bizarr szex. Gyomor kell a legújabb zaklatási botrány részleteihez

Bizarr szex. Gyomor kell a legújabb zaklatási botrány részleteihez

Meg­szó­lal a zak­la­tás ál­do­zata. Fe­le­lős­sége tel­jes tu­da­tá­ban.

Meg­szó­lal a zak­la­tás ál­do­zata. Fe­le­lős­sége tel­jes tu­da­tá­ban.

Nem sikerült a halálugrás Vona Gábor pártjának

Nem sikerült a halálugrás Vona Gábor pártjának

A Job­bik az ma­radt, ami volt?

A Job­bik az ma­radt, ami volt - fo­gal­ma­zott meg ha­tá­ro­zott vé­le­ményt egy te­kin­té­lyes tár­sa­dalmi szer­ve­zet.

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Tény­leg ször­nyen el­sza­po­rod­tak? Vagy va­lami más ok lehet a hát­tér­ben? A szak­em­ber őszin­tén be­szélt a vál­to­zás­ról.

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal.

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa, a CEU ala­pí­tója már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal.

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Sok min­dent nem tud­nak róla. Az árul­kodó bi­zo­nyí­té­ko­kat pró­bál­ják el­tün­tetni a vi­lág­há­ló­ról.

Sok min­dent nem tud­nak róla. Az árul­kodó bi­zo­nyí­té­ko­kat pró­bál­ják el­tün­tetni a vi­lág­há­ló­ról.

Izraeli sajtó: A Jobbik és az iszlamisták a két legnagyobb veszély

Izraeli sajtó: A Jobbik és az iszlamisták a két legnagyobb veszély

Nem hisz­nek a Job­bik­nak.

Az iz­ra­eli és a nem­zet­közi sajtó is be­szá­molt egy bu­da­pesti kon­fe­ren­ci­á­ról. Nem hisz­nek a Job­bik "szí­ne­vál­to­zá­sá­nak".

Szánalmasan mosta a szennyest a Jobbik szóvivője! Érdemes végignézni...

Szánalmasan mosta a szennyest a Jobbik szóvivője! Érdemes végignézni...

Össze­vissza be­szélt, za­va­ros fej­te­ge­té­sekbe bo­nyo­ló­dott a párt szó­vi­vője. Pró­bálta tisz­tára mosni a szennyest, de...

Mikor mond le a Jobbik szóvivője? Ő is durván zsidózott

Mikor mond le a Jobbik szóvivője? Ő is durván zsidózott

A Hír Tv mű­so­rá­ban még meg­bí­rálta zsi­dózó po­li­ti­kus­tár­sát, ma an­ti­sze­mita ki­je­len­té­sek so­rá­val bu­kott le.

Mi­köz­ben teg­nap a Hír Tv mű­so­rá­ban még meg­bí­rálta zsi­dózó po­li­ti­kus­tár­sát, ma an­ti­sze­mita ki­je­len­té­sek so­rá­val bu­kott le Z. Kár­pát Dá­niel a Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője és szó­vi­vője. Ő is le­mond?

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket a be­ván­dor­lás­pár­tiak.

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket a be­ván­dor­lás­pár­tiak.

Durván berúgott, ezért szállt el megint Simicska agya: Egy üveg whisky

Durván berúgott, ezért szállt el megint Simicska agya: Egy üveg whisky

Saját kör­nye­zete is döb­ben­ten áll a lej­tőn le­felé szán­kózó "fúj­ká­lós" oli­gar­cha leg­újabb ro­hama előtt.

Simicska súlyos beteg: "Igen tudjuk. Lajos mániás depressziós"

Simicska súlyos beteg: "Igen tudjuk. Lajos mániás depressziós"

Ki­törő jó­kedv és kóros nyo­mott­ság.

Si­micska kör­nye­ze­té­ben már rég­óta köz­tu­do­mású, hogy a ro­ha­mok­kal küzdő oli­gar­cha sú­lyos beteg.

A zsidótörvények visszaállítását követeli a Jobbik vezető politikusa

A zsidótörvények visszaállítását követeli a Jobbik vezető politikusa

A II. vi­lág­há­ború előtti ki­re­kesztő zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli.

Már csak dör­zsöl­jük a sze­mün­ket. A II. vi­lág­há­ború előtti rasszista, ki­re­kesztő zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető tiszt­ség­vi­se­lője.

Zseniális ötlet, nem csak kolbászból készülhet kerítés

Zseniális ötlet, nem csak kolbászból készülhet kerítés

Még a gye­re­ke­ket is lázba hozza az üllői könyv­tár köny­vek­ből épült ke­rí­tése, de a fel­nőt­tek­nek is tet­szik ez a meg­ol­dás.

Még a gye­re­ke­ket is lázba hozza az üllői könyv­tár köny­vek­ből épült ke­rí­tése, és azt kérik szü­le­ik­től, hogy újra és újra meg­cso­dál­has­sák a ma­gyar és vi­lág­iro­da­lom kö­te­te­i­nek ge­rin­cét. A fel­nőt­tek­nek is tet­szik a kre­a­tív meg­ol­dás, amely­nek foly­ta­tá­sát ígé­rik.

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Az LMP-s lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Ahogy Tor­gyán mon­daná, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.

Az LMP társ­el­nöke lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Ha Tor­gyán dok­tort idéz­zük, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz.

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

SZDSZ-ügynökök a Jobbik kedvenc magyar pártjában?

SZDSZ-ügynökök a Jobbik kedvenc magyar pártjában?

Egy ide­gen állam kép­vi­se­lőit lá­tott...

Az SZDSZ ügy­nö­keit, egy ide­gen állam kép­vi­se­lőit és bel­vá­rosi úri fi­ú­kat lá­tott az LMP-ben a Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője, Szil­ágyi György. Most meg már...

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Egy orosz­or­szági "dip­lo­ma­gyár­ban", a Mon­go­lok és Ta­tá­rok Nagy Kán­já­tól ka­pott ka­mu­dip­lo­mát az az áfa­csaló po­li­ti­kus.

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Ha­tá­ro­zott fel­lé­pést kö­ve­tel Brüsszel­től Ma­gyar­or­szág ellen a vi­lá­got bármi áron a maga ké­pére for­málni akaró mil­li­ár­dos.

Cigányok, szutykok, rabbiruha, Ku-Klux-Klán: Dől a mocsok a Jobbikból

Cigányok, szutykok, rabbiruha, Ku-Klux-Klán: Dől a mocsok a Jobbikból

So­ro­za­to­san ke­rül­nek elő újabb, fel­há­bo­rí­tóan rasszista fel­vé­te­lek.

So­ro­za­to­san ke­rül­nek elő újabb, fel­há­bo­rí­tóan rasszista, zsidó- és ci­gány­gyű­lölő fel­vé­te­lek.

Soros fia Belgrádba ment.
Meggyalázták a magyar követséget

Soros fia Belgrádba ment. Meggyalázták a magyar követséget

Soros György trón­örö­kö­se­ként Belg­rádba lá­to­ga­tott Alex Soros. Ezzel szinte egy idő­ben a hét­vé­gén, meg­gya­láz­ták Ma­gyar­or­szág belg­rádi nagy­kö­vet­sé­gét.

Más fajtájú emberek bevagonírozása: Újabb gyalázatos jobbikos felvétel

Más fajtájú emberek bevagonírozása: Újabb gyalázatos jobbikos felvétel

Ismét egy rasszista hang­fel­vé­tel, ami meg­mu­tatja a Job­bik igazi arcát. A párt po­li­ti­ku­sai egy rá­dió­mű­sor­ban be­szél­nek...

A cigányok is nekiestek a Vonát mosdató újságíróknak

A cigányok is nekiestek a Vonát mosdató újságíróknak

Itt min­denki meg­bo­lon­dult? - kér­dezi Fa­ce­book be­jegy­zé­sé­ben Setét Jenő a te­kin­té­lyes ci­gány pol­gár­jogi ak­ti­vista.

Itt min­denki meg­bo­lon­dult? - kér­dezi Setét Jenő a te­kin­té­lyes ci­gány pol­gár­jogi ak­ti­vista.

Már a Facebookot is lezsidózza a Jobbik alelnöke

Már a Facebookot is lezsidózza a Jobbik alelnöke

Már megint egy ijesztő hang­fel­vé­tel.

Már megint egy ijesztő hang­fel­vé­tel, nyil­vá­no­san va­la­mi­féle zsidó őrült­ség­nek, NOSEBOOK-nak ti­tu­lálta a Fa­ce­boo­kot To­rocz­kai László, Vona he­lyet­tese.

Így még nem égette le magát magyar politikus. Vona Gábor házhoz ment a lóf...ért

Így még nem égette le magát magyar politikus. Vona Gábor házhoz ment a lóf...ért

Sokan néz­ték tá­tott száj­jal Vona Gábor "szennyes­mosó" road­show­ját a pesti zsi­dó­ne­gyed­ben.

Tiltakozáshullám Rangos Katalin és Vona Gábor ellen

Tiltakozáshullám Rangos Katalin és Vona Gábor ellen

Vissza­adott ki­tün­te­tés, tör­lés a Fa­ce­book­ról, meg­vető, til­ta­kozó nyi­lat­ko­za­tok.

Vissza­adott ki­tün­te­tés, tör­lés a Fa­ce­book­ról, meg­vető, til­ta­kozó nyi­lat­ko­za­tok. So­kak­nál vég­képp ki­verte a biz­to­sí­té­kot, hogy a bu­da­pesti zsi­dó­ne­gyed szí­vé­ben, a kul­ti­kus hely­szín­nek szá­mító Spi­noza-ház­ban meg­pró­bál­ták tisz­tára mosni a Job­bi­kot. Sok em­ber­nek elege lett ebből.

Vona sírós hangon kérte, hogy higgyenek neki...

Vona sírós hangon kérte, hogy higgyenek neki...

So­ka­kat meg­döb­ben­tett, hogy Vona Gá­bort ven­dég­ségbe hívta a bu­da­pesti zsi­dó­ne­gyed­ben ta­lál­ható Spi­noza-ház.

So­ka­kat meg­döb­ben­tett, hogy Vona Gá­bort ven­dég­ségbe hívta a bu­da­pesti zsi­dó­ne­gyed­ben ta­lál­ható Spi­noza-ház.

A rabbi szerint: a Jobbik benne ül az ürülékes vödörben

A rabbi szerint: a Jobbik benne ül az ürülékes vödörben

Kő­ke­mé­nyen el­ítélte Vonát.

Kő­ke­mény sza­vak­kal ítélte el Vona Gá­bort és párt­ját, az újabb és újabb an­ti­sze­mita mocs­ko­ló­dá­sok kap­csán Köves Slomó ve­zető rabbi.

Megint a holokauszton gúnyolódtak a jobbikosok. Sorra kerülnek elő a hangfelvételek

Megint a holokauszton gúnyolódtak a jobbikosok. Sorra kerülnek elő a hangfelvételek

Újabb és újabb bi­zo­nyító erejű hang­fel­vé­te­lek ke­rül­nek elő job­bi­kos po­li­ti­ku­sok an­ti­sze­mita meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ról.

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

A vi­ha­ros erejű szél miatt, akár -20 fok­nak is érez­het­jük a le­ve­gőt!

Akár mí­nusz 20 fo­kos­nak is érez­het­jük a kinti le­ve­gőt az or­szág­ban! S hogy mi vár ránk a kö­vet­kező na­pok­ban? To­vábbi íté­let­idő, némi eny­hü­lés vagy marad a be­csa­pós hideg?

Durván zsidózott a Jobbik képviselője, bizonyító hangfelvételek

Durván zsidózott a Jobbik képviselője, bizonyító hangfelvételek

Durva an­ti­sze­mita ki­té­te­lekre ra­gad­tatta magát a Job­bik kép­vi­se­lője.

A le­hető leg­dur­vább an­ti­sze­mita ki­té­te­lekre ra­gad­tatta magát a Job­bik kép­vi­se­lője, Apáti Ist­ván.

80 millióért takarítottak a migránsok után, de Kocsist zaklatják...

80 millióért takarítottak a migránsok után, de Kocsis Mátét zaklatják...

Rö­vi­de­sen, még ma meg­szü­let­het az íté­let abban a per­ben, amit a Soros pén­zelte ...

Kiderült, mikorra nyithat ki újra a legendás budapesti épület

Kiderült, mikorra nyithat ki újra a legendás budapesti épület

Volt már tel­jes fel­újí­tási terv, ami az egész Nép­li­ge­tet érin­tette volna.

Sokan köszörülik most a nyelvüket a lebukott magyar újságon

Sokan köszörülik most a nyelvüket a lebukott magyar újságon

Az eset nem is úgy tör­tént, ahogy...

Ki­de­rült, hogy saját ki­adói ve­ze­tő­jé­nek szto­ri­ját írta meg a HVG. Rá­adá­sul ár­tat­la­nul meg­hur­col­tak egy em­bert.

Vona tárgyalni hívja a magyar melegeket. Miért lett ez ennyire fontos?

Vona tárgyalni hívja a magyar melegeket. Miért lett ez ennyire fontos?

A Job­bik párt­el­nöke és több po­li­ti­kusa fe­led­tetni akarja a múl­tat.

A Job­bik párt­el­nöke fe­led­tetni akarja a múl­tat.

Mit csinál ez a Fidesz? Mindenki a fejét fogja

Mit csinál ez a Fidesz? Mindenki a fejét fogja

Az el­len­zéki po­li­ti­kai pár­tok felől za­va­ros üze­ne­tek ér­kez­nek.

Ak­kora az el­len­zéki zűr­za­var, hogy már az is a Fi­desz­hez kö­ze­lít, aki­nek ez eddig eszébe sem ju­tott volna. Az el­len­zéki po­li­ti­kai pár­tok felől el­lent­mon­dá­sos, bi­zony­ta­lan­sá­got árasztó üze­ne­tek ér­kez­nek.

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ren­ge­te­gen kap­nak chip­le­ol­va­sót.

Ren­ge­teg üzlet és pláza kap chip­le­ol­vasó rend­szert, és egy új, a vi­lá­gon egye­dül­álló mo­bil­te­le­fo­nos ku­tya­ke­reső al­kal­ma­zás is se­gíti a kóbor ebek ha­za­ju­tá­sát.

Ez történt a razzia után: bezárták a népszerű állatos kávézót

Ez történt a razzia után: bezárták a népszerű állatos kávézót

A ká­vé­zó­ban beteg ál­la­to­kat szol­gál­tak fel a ven­dé­gek­nek.

A ká­vé­zó­ban beteg ál­la­to­kat szol­gál­tak fel a ven­dé­gek­nek és "hu­má­nu­san" fa­gyasz­tóba ölték őket.

Eldőlt, ez lesz a Planetárium sorsa

Eldőlt, ez lesz a Planetárium sorsa

Se­gít­sé­get ad a kor­mány a nyár óta zárva tartó Pla­ne­tá­rium fel­újí­tá­sá­hoz. Meg­me­ne­kül az or­szág egyet­len égi szín­háza!

Se­gít­sé­get nyújt a kor­mány a hó­na­pok óta zárva tartó Pla­ne­tá­rium fel­újí­tá­sá­hoz. Úgy tűnik, meg­me­ne­kül az enyé­szet­től az or­szág egyet­len égi szín­háza!

Újabb szexbotrány: Nők megkínzásával vádolják Soros György jó barátját

Újabb szexbotrány: Nők megkínzásával vádolják Soros György jó barátját

Soros György "jobb­ke­ze­ként" is­me­rik azt a híres ban­kárt, akit most el­ké­pesztő bűn­cse­lek­ménnyel vá­dol­nak.

Megkapják pénzüket a becsapott nyugdíjasok

Megkapják pénzüket a becsapott nyugdíjasok

Nem­csak di­á­kok pén­zét tün­tette el a bal­ol­dali po­li­ti­kus bűn­szer­ve­zete. Nyug­dí­jas ál­do­za­tok is van­nak a be­csa­pott em­be­rek kö­zött.

Nem­csak di­á­kok pén­zét tün­tette el a bal­ol­dali po­li­ti­kus bűn­szer­ve­zete. Nyug­dí­jas ál­do­za­tok is van­nak a be­csa­pott em­be­rek kö­zött.

Simicska becsapta Vonát. Óriási öngól

Simicska becsapta Vonát. Óriási öngól

Hiába kapta meg tu­laj­do­nos­ként, ál­lí­tó­lag "ba­ráti áron" Si­micska Lajos cé­ge­i­től a több száz pla­kát­he­lyet a Job­bik, a mil­li­ár­dos lé­nye­gé­ben csú­fo­san be­csapta őket.

Hiába kapta meg tu­laj­do­nos­ként, ál­lí­tó­lag "ba­ráti áron" Si­micska Lajos cé­ge­i­től a több száz pla­kát­he­lyet a Job­bik, a mil­li­ár­dos lé­nye­gé­ben csú­fo­san be­csapta őket.

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Alá­írás­gyűj­tésbe kezd Gyur­csány.

Mi­köz­ben alá­írás­gyűj­tésbe kezd Gyur­csány pártja a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok ellen, a DK po­li­ti­ku­sai ki­áll­nak a mig­ráns­be­te­le­pí­tés mel­lett...

Így vészelheted át a hétvégi óraátállítást

Így vészelheted át a hétvégi óraátállítást

Sokak bio­ló­giai órá­ját meg­za­varja az át­ál­lás.

Sokak bio­ló­giai órá­ját meg­za­varja a mó­do­sí­tás. A fin­nek azt akar­ják, hogy tö­röl­jék el az óra­át­ál­lí­tást. Addig is, dr. Nagy Árpád mag­né­zi­u­mot és vi­ta­mi­no­kat ja­va­sol a vál­to­zás­hoz.

A trabantosok megint odatették magukat: Mindenkinek leesett az álla

A trabantosok megint odatették magukat: Mindenkinek leesett az álla

Spon­tán gyűj­tés in­dult a Fa­ce­boo­kon a tra­ban­tos­nak, aki bal­ese­te­zett.

Spon­tán gyűj­tés in­dult a Fa­ce­boo­kon a tra­ban­tos­nak, aki múlt hét­vé­gén Kecs­ke­mé­ten el­né­zett egy ka­nyart, és ne­ki­ment egy vil­lany­osz­lop­nak a bel­vá­ros­ban.

Mi lesz a pizza-futárokkal? Robogókat is kitiltanak szmog idején

Mi lesz a pizza-futárokkal? Robogókat is kitiltanak szmog idején

Szi­go­rí­tot­ták a szmog­ren­de­le­tet.

A dí­zel­au­tó­kat és a ro­bo­gó­kat is érinti a szmog­ren­de­let szi­go­rí­tása. Több ügy­ben is dön­tött ma a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Eladták a boldogság titkának kulcsát

Eladták a boldogság titkának kulcsát

Eins­tein cet­li­ken hagyta az utó­korra a bol­dog­ság tit­ká­ról szóló böl­cses­sé­geit. Mind­össze né­hány sor, most vi­szont va­laki mil­li­ó­kat fi­ze­tett érte.

Eins­tein cet­li­ken hagyta az utó­korra a bol­dog­ság tit­ká­ról szóló böl­cses­sé­geit. Mind­össze né­hány sor, most vi­szont va­laki mil­li­ó­kat fi­ze­tett érte.

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény.

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény. Jól megy a koz­me­ti­ku­sok­nak, massző­rök­nek, kör­mö­sök­nek: hir­te­len sok­kal töb­bet ke­res­nek.

Húsbavágó változás jöhet a közlekedésben, ez nem fog tetszeni

Húsbavágó változás jöhet a közlekedésben, ez nem fog tetszeni

Ke­ve­sebb ko­csi­val in­dul­ha­tunk útnak, ha jön a szmog. Ma dönt az ügy­ben a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Így próbált meg bejutni Magyarországra egy trükkös migráns

Így próbált meg bejutni Magyarországra egy trükkös migráns

Egy magát al­gé­riai ál­lam­pol­gár­nak valló férfi az éle­tét koc­káz­tatva pró­bált be­jutni ha­zánkba.

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték Czeglédyt

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték a diákok pénzét lenyúló Czeglédyt

Az Origó do­ku­men­tu­mai.

Az Origó bir­to­kába ju­tott do­ku­men­tu­mok sze­rint rend­sze­res pénz­moz­gás tör­tént.

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő po­li­ti­kus­ról.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő, elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő szo­ci­a­lista po­li­ti­kus­ról.

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

A Soros-terv­ről nyi­lat­ko­zott Orbán.

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. De már nem évi 1 mil­lió mig­ráns fo­ga­dá­sá­ról szól­nak a ter­vek.

Jobbikos aktivistával dolgoztat Simicska

Jobbikos aktivistával dolgoztat Simicska

Egyre több dolog derül ki Si­micska jobb­ke­zé­ről. A Job­bik el­szánt híve.

Egyre több dolog derül ki arról a férfi­ról, aki Si­micska Lajos tár­sa­sá­gá­ban obsz­cén fel­ira­tok­kal fúj­kálta tele a veszp­rémi hir­de­tő­osz­lo­po­kat. Az oli­gar­cha ba­rátja a Job­bik el­szánt híve.

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Előbb Eu­rópa fe­lett ész­lel­ték a meg­nö­ve­ke­dett ra­dio­ak­tív su­gár­zást, majd Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták.

Még hogy peches nap? Ezrek nyertek hazánkban
péntek 13-án!

Még hogy peches nap? Ezrek nyertek hazánkban
péntek 13-án!

Dol­go­zók sora várta iz­ga­tot­tan a mai napot, és annak vég­ered­mé­nyét.

Dol­go­zók sora várta iz­ga­tot­tan a mai napot, és annak vég­ered­mé­nyét. Sztrájk­bi­zott­sá­gok ültek le tár­gyalni a Tes­có­val.

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­ká­lok­ról ír.

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­kál­ként írta le az MSZP körül pró­bál­kozó Vonát.

Simicska graffitizni is részeg volt, a beosztottját kérte meg rá!

Nem Simicska graffitizett Veszprémben! Túl részeg volt hozzá

Meg­erő­sí­tett ér­te­sü­lé­sünk sze­rint nem a meg­za­va­ro­dott oli­gar­cha fúj­kálta tele a hir­de­tő­osz­lo­po­kat Veszp­rém­ben!

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése.

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése a mű­hol­das meg­fi­gye­lé­sek kez­dete óta - kö­zöl­ték ku­ta­tók.

Ez a gipszelt kis denevér tarol most
a neten - videóval

Ez a gipszelt kis denevér tarol most
a neten - videóval

Ma­gyar szak­em­be­rek küz­de­nek Man­kó­ért. Egy épít­ke­zé­sen bán­tal­maz­hat­ták az apró jó­szá­got.

Ma­gyar szak­em­be­rek küz­de­nek Man­kó­ért, az ap­rócska de­ne­vé­rért. Egy épít­ke­zé­sen bán­tal­maz­hat­ták a jó­szá­got, mely a tá­ma­dás során szen­ve­dett tö­rést. Felépü­lése, ha si­ke­res, jó tíz hétig is el­tart­hat. Ét­vá­gya min­den­esetre van a fur­csa kis szer­zet­nek.