POLITIK

BOZÓT

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Nem lett er­zsé­bet­vá­rosi Váci utca a Beth­len Gábor ut­cá­ból.

Nem­rég sé­tá­ló­ut­cává ala­kí­tot­ták a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var felé eső utolsó ut­ca­sza­kaszt: négy éve le­kö­vez­ték és fákat ül­tet­tek.

Durva, amit az időjárás tartogat a nyárra

Durva, amit az időjárás tartogat a nyárra

Tel­je­sen meg­bo­lon­dult az idő­já­rás.

Tel­je­sen meg­bo­lon­dult az idő­já­rás, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sem ta­gad­ják... Erre kell ké­szülni az idei nyá­ron.

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Sze­rin­tük sors­döntő hiba volt "csicska-párttá" zül­lesz­teni a Job­bi­kot.

Sze­rin­tük sors­döntő hiba volt "csicska-párttá" zül­lesz­teni a Job­bi­kot. Meg­in­dult a szer­vez­ke­dés.

Na ne! Már megint túltoltak egy mesekönyvet

Na ne! Már megint túltoltak egy mesekönyvet

Itt a fél­re­si­ke­rült, lovak ana­tó­mi­ája...

A fü­tyi­szí­nező után itt a lovak ana­tó­mi­ája, por­no­gráf stí­lus­ban fel­fogva.

Gulyás Márton nem tiltja le a zsidózó Zagyvával közös videóját

Gulyás Márton nem tiltja le a zsidózó Zagyvával közös videóját

Vál­lalja az an­ti­sze­mita, az őt kri­ti­zá­ló­kat élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­gető job­bi­kos po­li­ti­kus­sal közös sze­rep­lést.

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak, vö­rösbe bo­rult a pol­len­tér­kép.

Rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak, vö­rösbe bo­rult a pol­len­tér­kép. És még csak ez­után jön a java...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra. Az élve el­ásott ci­cá­kat mu­tat­ták be, aki­ket nem­rég az ál­lat­vé­dők men­tet­tek meg...

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra. Az élve el­ásott ci­cá­kat mu­tat­ták be, aki­ket nem­rég az ál­lat­vé­dők men­tet­tek meg...

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nótt a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat, és újabb ma­gyar­ral is ta­lál­koz­tak.

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nótt a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat, és újabb ma­gyar­ral is ta­lál­koz­tak.

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Túl nagy lenne a tömeg, to­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek.

Túl nagy lenne a tömeg, ezt akar­ják el­ke­rülni a pénz­tá­rak­nál. To­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek a pün­kösdi ünnep miatt.

A legjobb étterem címet kapta ez a bár

A legjobb étterem címet kapta ez a budapesti gasztrobár

Annyira jónak ér­té­kel­ték, hogy első helyre ug­rott.

Annyira jónak ér­té­kel­ték, hogy az első helyre ug­rott a majd 2500 ét­te­rem közül.

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

A tör­té­ne­lem me­ne­tébe min­den­áron be­avat­kozni akaró ön­je­lölt vi­lág­meg­váltó új cik­ket je­len­te­tett meg.

A tör­té­ne­lem me­ne­tébe min­den­áron be­avat­kozni akaró ön­je­lölt vi­lág­meg­váltó új cik­ket írt.

Undorító húsokat találtak a romos, koszos üzemben

Undorító húsokat találtak a romos, koszos üzemben

Ismét be­zárt a NÉBIH egy hús­üze­met.

Ismét be­zárt a NÉBIH egy hús­üze­met, több tonna hús ment a ku­kába. - Fotók

Énekkel fejlesztik a koraszülött babákat!

Énekkel fejlesztik a koraszülött babákat!

Hazay Tímea egye­dül kez­dett elő­ször Ko­dály mód­sze­re­ire építve éne­kelni in­ku­bá­tor­ban lévő gye­re­kek­nek,és édes­any­juk­nak.

Hazay Tímea egye­dül kez­dett elő­ször Ko­dály mód­sze­re­ire építve éne­kelni in­ku­bá­tor­ban lévő gye­re­kek­nek. Hi­szen anya hangja biz­ton­sá­got és erőt ad, segít a gyó­gyu­lás­ban, erő­sö­dés­ben, nö­ve­ke­dés­ben.Jú­ni­us­tól a bu­da­pesti Szent János Kór­ház­ban is el­in­dul a ko­ra­szü­löt­tek és új­szü­löt­tek zenei fej­lesz­tése.

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték.

No ilyen se volt még. Az egyik bal­ol­dali po­li­ti­kus le­si­fo­tók­kal akarja le­já­ratni a má­si­kat. Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték. A bal­ol­dali bel­há­ború a pap­araz­zo­képek be­ve­té­sé­vel új fe­je­zet­hez ér­ke­zett el.

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Eu­ró­pára adott ki uta­zási fi­gyel­mez­te­tést az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium. A ma­gyar tu­ris­ták szá­mára is egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Eu­ró­pára adott ki uta­zási fi­gyel­mez­te­tést az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium. A ma­gyar tu­ris­ták szá­mára is egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Esélyt kapott a gyilkos

Esélyt kapott a gyilkos

Akár a sors iró­ni­á­ja­ként is fel­fog­ható, hogy a bol­dog­ság­ról ér­te­ke­zett egy em­ber­ölé­sért el­ítélt fog­va­tar­tott a ma­gyar­érett­sé­gin.

Ter­mé­sze­te­sen, van bol­dog­ság. De me­rő­ben más. Magam is em­lék­szem né­hány bol­dog per­cemre. Hogy mikor vol­tam a leg­bol­do­gabb? Hát el­be­szé­lem, ha aka­rod. Érett­ségi: Kosz­to­lá­nyi Dezső: Bol­dog­ság

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

In­ter­ne­tes új­ság­ja­ik­ban na­ponta tá­mad­ják, "vér­po­pu­lista ka­mu­nak", sőt kö­zön­sé­ges uszí­tás­nak ne­ve­zik Botka po­li­ti­ká­ját.

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Soros út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és a ma­gyar kor­mányfő.

Soros György, ahogy már több cik­ké­ben is le­írta, évente 1 mil­lió mig­ránst akar be­en­gedni Eu­ró­pába. Ennek vi­szont út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és per­sze vele együtt a ma­gyar kor­mányfő.

Rettegnek a buszokon az anyukák

Rettegnek a buszokon az anyukák

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja.

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja.

Simicska stylistot küldött Vonának. Tulipiros pulóvert adtak rá...

Simicska stylistot küldött Vonának. Tulipiros pulóvert adtak rá...

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a HÍR TV sty­list­jai vo­nul­tak be a Job­bik-elnök iro­dá­jába...

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Vagyonnyilatkozat?

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Miért tüntette el őket a vagyonnyilatkozatából?

DK-s po­li­ti­ku­sok­tól, szár­mazó in­for­má­ciók sze­rint költ­sé­ges hob­bija van a szoci meg­vál­tó­nak.

Sikerült-e Soros mesterterve? Sikerült-e kivetni a Nagy Hálót Orbánra?

Sikerült-e Soros mesterterve? Sikerült-e kivetni a Nagy Hálót Orbánra?

Nem vé­let­le­nül ment Soros Junc­ker­hez az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ké­hez.

Nem vé­let­le­nül ment Soros György Junc­ker­hez az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ké­hez.

Soros így akarja: Juhász Péter és Gulyás Márton Röszkénél szétbontják a kerítést!

Soros így akarja: Juhász Péter és Gulyás Márton Röszkénél szétbontják a kerítést!

Szél­ső­ba­los po­li­ti­kai ro­ham­osz­ta­gok se­gít­sé­gét is igénybe ve­szik,

A fő­pró­bát hús­vét­kor már meg­tar­tot­ták.

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői.

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak.

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek lett volna elég.

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek ele­gendő mennyi­sé­get fog­lal­tak le be­lőle.

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lég­puska okoz­hatta Her­nád sé­rü­lé­sét, szár­nyát is fáj­lalja. Bár már job­ban van, még nem hasz­nálja szár­nyát.

Lég­puska okoz­hatta Her­nád sé­rü­lé­sét, szár­nyát is fáj­lalja. Bár már job­ban van, még nem hasz­nálja szár­nyát.

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Nem vé­let­le­nül ke­rült Si­micska dísz­pá­ho­lyába a job­bi­kos po­li­ti­kusnő. Damm And­rea na­ponta je­lent Vo­ná­nak és Si­mics­ká­nak.

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik meg van győ­ződve róla, hogy a sírig együtt ma­rad­nak.

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik meg van győ­ződve róla, hogy a sírig együtt ma­rad­nak.

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta ...

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta nem a va­ló­ság­nak meg­fe­lelő va­gyon­nyi­lat­ko­za­tot ad be, ami­kor egy­sze­rűen le­ta­gadja a 25 mil­liós ame­ri­kai dzsi­pet.

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából...

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából...

A sze­ge­diek nap, mint nap lát­hat­ják a pol­gár­mes­ter csa­lád­ját a dzsip­pel.

A sze­ge­diek nap, mint nap lát­hat­ják a pol­gár­mes­ter csa­lád­ját a dzsip­pel.

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Még csak két hete lak­nak itt.

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek. Belij és Sze­rij Moszk­vá­ból ér­ke­zett.

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a fü­ze­tecs­két.

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két.

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

La­punk mun­ka­társa Du­na­új­vá­ros­ban járt, hogy ki­pró­bálja az in­gyen­szű­rést.

Vége a pazarlásnak: 60 centi a fejadag!

Vége a pazarlásnak a vécén: 60 centi a fejadag!

Nem lehet csak úgy hasz­nálni a vé­cé­pa­pírt.

Nem lehet töb­bet csak úgy hasz­nálni a pa­pírt egy kínai park­ban.

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

Töb­ben jár­nak lo­va­golni a Kin­csem miatt. Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­hat­nak a film­ből a lo­va­sok.

Töb­ben jár­nak lo­va­golni a Kin­csem miatt. Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­hat­nak a film­ből a lo­va­sok.

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Most el­ve­szí­tünk egy órát.

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Ezen a hét­vé­gén el­ve­szí­tünk egy órát, de nye­rünk ren­ge­teg vi­lá­gos estét!

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek mi­u­tán el­ol­vas­ták Vona Gábor egész ol­da­las cik­két a Ma­gyar Nem­zet­ben.

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek mi­u­tán el­ol­vas­ták Vona Gábor egész ol­da­las cik­két a Ma­gyar Nem­zet­ben.

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ez a lé­nyege annak, amit a Pi­lisi Park­erdő ter­vez. Ha el tud­juk vinni a szend­vi­cset, haza is tud­juk vinni a zacs­kó­ját.

Ez a lé­nyege annak, amit a Pi­lisi Park­erdő ter­vez. Ha el tud­juk vinni a szend­vi­cset, haza is tud­juk vinni a zacs­kó­ját.

Ilyet még biztosan nem láttál - elképesztő találmány!

Ilyet még biztosan nem láttál - elképesztő találmány!

Egy perc alatt el­tün­teti az ola­jat.

Egy perc alatt tün­teti el az ola­jat ez a szi­vacs.

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők.

Mind­ed­dig rej­te­get­ték őket, mert nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők.

Lesújtó a mézpiaci helyzet, könnyen vehetünk hamis mézet

Lesújtó a mézpiaci helyzet, könnyen vehetünk hamis mézet

Megér­ke­zett a várva-várt uniós vizs­gá­lat ered­mé­nye.

Megér­ke­zett a várva-várt uniós vizs­gá­lat ered­mé­nye: a mézek 15 szá­za­léka hamis.

Ez a fordulat bekerül a magyar történelembe: Gátlástalan árulás!

Ez a fordulat bekerül a magyar történelembe: Gátlástalan árulás!

A Si­micska-csa­lád nyíl­tan szö­vet­ke­zett a nem­rég még szél­ső­sé­ges­nek ítélt Job­bik­kal.

A Si­micska-csa­lád nyíl­tan szö­vet­ke­zett a nem­rég még szél­ső­sé­ges­nek ítélt Job­bik­kal.

Simicskáék mindent egy lapra tettek fel, Vonának muszáj győzni

Simicskáék mindent egy lapra tettek fel, Vonának muszáj győzni

Si­micska fia sze­rint a Job­bik két­har­ma­dot sze­rez. Hogy mire ala­pozza mind­ezt, nem tudni.

A legtöbb pénzt Sorostól kapta a magyar baloldal elnökjelöltje

A legtöbb pénzt Sorostól kapta a magyar baloldal elnökjelöltje, jóban vannak

Ak­tu­ál­po­li­ti­kai ta­nul­má­nyo­kat is ren­delt Soros Maj­té­nyi Lász­ló­tól.

Megújult Vuk, a Mézga család és a Macskafogók otthona!

Megújult Vuk, a Mézga család és a Macskafogók otthona!

A 3000 négy­zet­mé­te­res, mű­em­léki vé­dett­ség alatt álló in­téz­mény­ben ani­má­ciós és hang­stú­di­ó­kat ala­kí­tot­tak ki.

A mint­egy 3000 négy­zet­mé­te­res, mű­em­léki vé­dett­ség alatt álló Hű­vös­völ­gyi úti in­téz­mény­ben ani­má­ciós és hang­stú­di­ó­kat ala­kí­tot­tak ki, ok­ta­tási és kul­tu­rá­lis célra is hasz­nálni fog­ják.Jan­ko­vics Mar­cell rajzfilm ren­dező mun­ká­i­ból nyílt tár­lat.

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Per­sze azért nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó. Több mint 4 mil­liót fi­zet­tek az ős­régi pe­né­szért.

Per­sze azért nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó. Több mint 4 mil­liót fi­zet­tek az ős­régi pe­né­szért.

Most érkezett: többet nem mehetnek az Oscar közelébe a hibázó alkalmazottak

Most érkezett: többet nem mehetnek az Oscar közelébe a hibázó alkalmazottak

Ki azért nem rúg­ták a bo­rí­té­ko­kat össze­cse­rélő dol­go­zó­kat.

Ki azért nem rúg­ták a bo­rí­té­ko­kat össze­cse­rélő dol­go­zó­kat.

Rettegésben élnek a panellakók

Rettegésben élnek a panellakók

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak.

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak. Ja­nu­ár­tól nem kell en­ge­dély az át­ala­kí­tá­sok­hoz. A mun­ká­sok át­fúr­ták a pla­font, a lakás fö­lött pedig meg­haj­lott a padló.

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból.

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból.

Budáról deportálták a legtöbb családot!

Budáról deportálták a legtöbb családot!

A fő­vá­ros­ból 14 ezer em­bert vit­tek el, a II. ke­rü­let­ből mint­egy 1700-at.

Sok egy­kori párt­ve­zető, ál­lam­vé­delmi funk­ci­o­ná­rius a csa­lád­já­val még min­dig azok­ban a la­ká­sok­ban él, ame­lye­ket ki­te­le­pí­tett budai pol­gá­rok­tól vet­tek el annak ide­jén.

Magyarországon építik meg a világ leghosszabb üveghídját!

Itt építik meg a világ leghosszabb függőhídját

Két és fél mil­li­árd fo­rintba kerül, és hosszabb lesz, mint a kínai re­kor­der.

Két és fél mil­li­árdba kerül és hosszabb lesz, mint a vi­lág­hírű kínai társa. Két éve még csak álom volt, most meg is va­ló­sul­hat.

Polgármesterre támadt a közmunkás a templom építőanyaga miatt

Polgármesterre támadt a közmunkás, nem akarta elpakolni a templom építőanyagát

Ve­re­ke­déssé fa­jult egy főnök-be­osz­tott vita. Köz­mun­kára ítél­he­tik a köz­mun­kást.

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy nyílt le­ve­let írt a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­nak.

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Szé­gyelli a tör­tén­te­ket, ugyan­ak­kor sze­ren­csés­nek gon­dolja magát.

Szé­gyelli a tör­tén­te­ket, ugyan­ak­kor sze­ren­csés­nek gon­dolja magát, hogy élve meg­úszta a ka­lan­dot.

Para: a Facebook ok nélkül tiltja ki az embereket!

Para: a Facebook ok nélkül tiltja ki az embereket!

Zuc­ker­ber­gék bá­zisa fel­boly­dult méh­kas lehet: a Fa­ce­book ok nél­kül tiltja ki az em­be­re­ket - tö­me­gé­vel.

Zuc­ker­ber­gék bá­zisa fel­boly­dult méh­kas lehet: a Fa­ce­book ok nél­kül tiltja ki az em­be­re­ket - tö­me­gé­vel. Egye­lőre nincs ma­gya­rá­zat.

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Elekt­ro­mos kis­au­tót hir­det egy nő Fa­ce­boo­kon, már sok szü­lőt át­vert azzal, hogy előre kéri a pénzt, majd köddé válik. Fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Mutasd csak, hány centi vagy!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak?

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ben el­árul­juk!

Ennél rosszabb nem jöhet: még a kenyerünk is mérgező

Ennél rosszabb nem jöhet: még a kenyerünk is mérgező

Pe­nész­gom­bát tar­tal­maz­nak a ga­bo­nák, amik mé­reg­anya­go­kat ter­mel­nek - mi meg szé­pen meg­esszük mind­ezt a ke­nyér­rel!

Pe­nész­gom­bát tar­tal­maz­nak a ga­bo­nák, amik mé­reg­anya­go­kat ter­mel­nek - mi meg szé­pen meg­esszük mind­ezt a ke­nyér­rel! Könnyen lehet, hogy emi­att egyre több a glu­tén­ér­zé­keny ember. Most több ku­ta­tó­cso­port is vizs­gá­la­tot in­dí­tott annak meg­ál­la­pí­tá­sára, mek­kora a baj

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor az Arany Medve-díj át­vé­tele köz­ben meg­lát­ták a szín­pa­don.

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a szín­pa­don.

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne.

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne. A mé­hész sze­rint a biz­to­san va­lódi mézet onnan is­merni meg, hogy drága.

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Főleg, ha ren­de­sen vi­sel­ke­dik.

Ked­vez­ményt ad egy olasz ét­te­rem tu­laj­do­nosa csa­lá­dos ven­dé­ge­i­nek, ha a gyer­me­kek ren­de­sen vi­sel­ked­nek.

Ez félelmetes: rákkeltő, radioaktív jód lebeg Európa felett

Ez félelmetes: rákkeltő, radioaktív jód lebeg Európa felett

El­hall­ga­tott nuk­le­á­ris bal­eset­ről, tit­kos ka­to­nai kí­sér­let­ről sut­tog­nak. Ma­gyar­or­szá­gon egy­előre senki nem nyi­lat­ko­zik az ügy­ben...

El­hall­ga­tott nuk­le­á­ris bal­eset­ről, tit­kos ka­to­nai kí­sér­let­ről sut­tog­nak. Ma­gyar­or­szá­gon egy­előre senki nem nyi­lat­ko­zik az ügy­ben... A Ri­post meg­mérte a hát­tér­su­gár­zást Bu­da­pes­ten!

Büntetőeljárás
Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Nem­rég kö­töt­tek együtt­mű­kö­dési szer­ző­dést.

Nem­rég kö­töt­tek együtt­mű­kö­dési szer­ző­dést. Vona pél­da­ként ál­lí­totta a Job­bik tag­sága elé. Ma is ő az egyik fon­tos po­li­ti­kai szö­vet­sé­gese, aki mel­lett a bün­te­tő­el­já­rá­sok el­le­nére is ma­ka­csul ki­tart. Nem szá­mí­ta­nak a kor­rup­ciós vádak.

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Nyakunkon a kukássztrájk!

Nyakunkon a kukássztrájk!

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet.

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet. A ku­ká­sok 30 szá­za­lé­kos bér­eme­lést sze­ret­né­nek, és mun­ka­be­szün­te­tésre ké­szül­nek.

Csoportosan végezhetik dolgukat a szegedi étteremben - fotó

Csoportosan végezhetik dolgukat a szegedi étteremben - fotó

Jól si­ke­rült a fel­újí­tás - még nem tud­juk, hogy csa­ládi-e az il­lem­hely, vagy csak egy­sze­rűen ko­e­du­kált.

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett.

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett.

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat.

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat a kis­te­leki OMW-kúton.

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! De nem csak az ünnep miatt...

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! De nem csak az ünnep miatt...

Szívekkel terítette be a várost

Szívekkel terítette be a várost

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest.

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest.

Rágalmazásért elítélték
Szigetvári Viktort

Rágalmazásért elítélték Szigetvári Viktort

Az Együtt nem­rég le­kö­szönt el­nö­két a Nyír­egy­házi Já­rás­bí­ró­ság mondta ki bű­nös­nek.

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Be­csa­pós lesz az idő. Durva fa­gyok jön­nek, de a nap is sütni fog. Hét végén újra jön a mí­nusz 10 fok.

Be­csa­pós lesz az idő. Durva fa­gyok jön­nek, de a nap is sütni fog. Hét végén újra jön a mí­nusz 10 fok.

Nevetségessé tette magát
a bíróságon a Jobbik

Nevetségessé tette magát a bíróságon a Jobbik

El­ső­sor­ban azt pró­bál­ták meg­tudni, hogy ki szi­vá­rog­tat a pár­ton belül. Azt is meg­pró­bál­ták hely­re­i­ga­zít­tatni, hogy tö­rés­vo­na­lak len­né­nek a Job­bi­kon belül.

Vona mecseteket akar építeni, a jobbikosok kegyetlenül ízekre szedték

Vona mecseteket akar építeni, a jobbikosok kegyetlenül ízekre szedték

A Job­bik el­nöke el­szólta magát egy té­vé­mű­sor­ban, tá­mo­gatja me­cse­tek épí­té­sét.

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz. A pénz­tár­cád fogja bánni. De van még más is amit jó, ha tudsz.

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz. A pénz­tár­cád fogja bánni.

Erről hallgat Juhász Péter: A bíróság a Ripostnak adott igazat

Erről hallgat Juhász Péter: A bíróság a Ripostnak adott igazat

Ezt nem kür­töli vi­lággá a 15 évre ítélt Por­tik Tamás saj­tósa, az Együtt al­el­nöke, Ju­hász Péter. Pert vesz­tett.

Ezt nem kür­töli vi­lággá a 15 évre ítélt Por­tik Tamás saj­tósa, az Együtt al­el­nöke, Ju­hász Péter. Pert vesz­tett.

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra volt csak.

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra, kö­rül­be­lül 170 ezer ki­lo­mé­terre ha­ladt el mel­let­tünk egy ki­sebb kő­szikla ja­nuár 9-én.

Öt év börtön jár az embercsempészeknek

Üzenjük: Öt év jár az embercsempészeknek

Ma­gyar­or­szág a le­hető leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban lép fel a mig­rán­so­kon élős­kö­dők­kel szem­ben. A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Ma­gyar­or­szág a le­hető leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban lép fel a mig­rán­so­kon élős­kö­dők­kel szem­ben. A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.