POLITIK

BOZÓT

7 kérdés az akadémiai kéjbarlang ügyében

7 kérdés az akadémiai kéjbarlang ügyében

A Ri­post össze­szedte a kínos ügy leg­fon­to­sabb kér­dé­seit.

A Ri­post össze­szedte a kínos ügy leg­in­kább meg­vá­la­szo­lásra szo­ruló kér­dé­seit. Ki ren­delte pél­dául a "re­kre­á­ciós szoba" fe­dő­név­vel il­le­tett kéj­bar­lang be­ren­de­zé­sét?

Ostobán hazudott nagyot a jobbikos parlamenti képviselő

Ostobán hazudott nagyot a jobbikos parlamenti képviselő

Mond­hatni 5 perc alatt bu­kott le.

Mond­hatni 5 perc alatt bu­kott le. Va­lót­la­nul ál­lí­totta, hogy a ma­gyar par­la­ment hi­va­tala vette neki a re­pü­lő­je­gyet a lu­xus­útra.

Egy hírhedt szélhámos és egy szekta indította a Márki-Zay család karrierjét

Egy hírhedt szélhámos és egy szekta indította a Márki-Zay család karrierjét

Az il­lető a már több ha­lá­los tra­gé­diát okozó fény­evést hir­deti. Aztán egy szekta kö­vet­ke­zett.

Gyalog galoppos lett a hőzöngő jobbikos

Gyalog galoppos lett a hőzöngő jobbikos

Rá­il­lik a leg­szá­nal­ma­sabb sze­replő neve.

Még egyet­len po­li­ti­kusra sem il­lett annyira a le­gen­dás film leg­szá­nal­ma­sabb sze­rep­lő­jé­nek neve, mint Jakab Pé­terre, a Job­bik vadul ug­ra­bug­ráló frak­ció­ve­ze­tő­jére.

Elképesztő, hogy mit rejtett a barackbefőtt

Elképesztő, hogy mit rejtett a barackbefőtt

Ke­le­bia Ha­tár­ren­dé­szeti Ki­ren­delt­ség Vas­úti Ha­tár­át­ke­lő­he­lyen egy Szer­bia irá­nyá­ból be­lépő te­her­vo­nat át­vizs­gá­lása során a rend­őrök har­minc­négy kül­föl­dit ta­lál­tak.

Egy Szer­bia irá­nyá­ból be­lépő te­her­vo­nat át­vizs­gá­lása során a rend­őrök har­minc­négy kül­föl­dit ta­lál­tak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Elképesztően rossz
a hangulat az egyik legnagyobb magyar médiacégnél

Elképesztően rossz a hangulat az egyik legnagyobb magyar médiacégnél

Csó­ko­sok és sógor-ko­ma­ság.

Rá­adá­sul erre egy "ön­gyil­kos" belső köz­vé­le­mény-ku­ta­tás irá­nyí­totta rá a fi­gyel­met. Csó­ko­sok és sógor-ko­ma­ság. Mi­köz­ben a mun­ka­tár­sa­kat né­hány fo­rint miatt is veg­zál­ják, a tu­laj­do­nos lu­xus­vil­lát épít­te­tett ma­gá­nak.

Több, mint 100 ezer névtelen új bankkártya a migránsoknak

Több, mint 100 ezer névtelen új bankkártya a migránsoknak

Egy év le­for­gása alatt össze­sen 114 260 sze­mély.

Egy év le­for­gása alatt össze­sen 114 260 sze­mély ka­pott pénzt csak Gö­rög­or­szág 112 pont­ján.

Az RTL Klub megindult lefelé a lejtőn

Az RTL Klub megindult lefelé a lejtőn

Mil­li­ár­dos hiány. A végén még a kor­mány­hir­de­té­sek is jól jön­né­nek.

Romló ered­mé­nyek, mil­li­ár­dos hiány. A végén még a kor­mány­hir­de­té­sek is jól jön­né­nek.

Vízi tragédia Budapesten: Elsődleges az emberélet mentése

Vízi tragédia Budapesten: Elsődleges az emberélet mentése

El­ké­pesztő erők­kel zaj­lik a men­tés a Hab­le­ány nevű hajó el­süllye­dése után. 16 em­bert még ke­res­nek.

Megint lebukott Sneider Tamás, most náci pólóban bulizott

Megint lebukott Sneider, most náci pólóban bulizott

Ezt a már­kát már sok he­lyen be­til­tot­ták, pél­dául a német par­la­ment­ben is; de a po­li­ti­kus büsz­kén fe­szí­tett benne.

Ezt a már­kát már sok he­lyen be­til­tot­ták, pél­dául a német par­la­ment­ben is; de a po­li­ti­kus azért büsz­kén fe­szí­tett benne a csa­ládi par­tin...

Csőd Szegeden: 1 hét alatt 2 alpolgármester hagyta ott Botkát

Csőd Szegeden: 1 hét alatt 2 alpolgármester hagyta ott Botkát

Va­ló­sá­gos po­li­ti­kai föld­ren­gés.

Va­ló­sá­gos po­li­ti­kai föld­ren­gés van Sze­ge­den, sorra hagy­ják el Botka Lász­lót az al­pol­gár­mes­te­rek. Egy hét alatt ket­ten!

Megalázzák őket: Liptai Claudiára és Tóth Verára rontottak Gyurcsányék

Megalázzák őket: Liptai Claudiára és Tóth Verára rontottak Gyurcsányék

Sza­bá­lyos had­já­ra­tot in­dí­tott az egyik leg­is­mer­tebb Gyur­csány-párti ak­ti­vista, a Macska Jan­csi be­ce­névre hall­gató Ho­mon­nay.

A Soros-szervezetek migránsokat mozgósítanak
a vasárnapi választásokra

A Soros-szervezetek migránsokat mozgósítanak a vasárnapi választásokra

Az Eu­ró­pai Par­la­ment uniós költ­ség­ve­tési for­rá­sok­ból tá­mo­gat egy be­ván­dor­lás­párti szer­ve­ze­tet, hogy moz­gó­sítsa az "új eu­ró­pa­i­a­kat", azaz a be­ván­dor­ló­kat az EU vá­lasz­tásra.

Tóth Bertalan durván melléfogott: Gyurcsányné meg tartja a gyertyát

Tóth Bertalan durván melléfogott: Gyurcsányné meg tartja a gyertyát

Sze­zont a fa­zon­nal, Gi­zi­két a gőz­eké­vel.

Sze­zont a fa­zon­nal, Gi­zi­két a gőz­eké­vel. Or­bi­tá­lis os­to­ba­ság­gal sok­kolta a vá­lasz­tó­kat az MSZP el­nöke. Min­d­eköz­ben Gyur­csány Fe­renc­né­nek a szeme sem reb­bent.

Ezért bukott meg valójában az osztrák kormánykoalíció

Ezért bukott meg valójában az osztrák kormánykoalíció

Ki­tá­lalt a bel­ügy­mi­nisz­ter: szi­gorú be­ván­dor­lás­po­li­ti­kája nem tet­szett a nép­párti kan­cel­lár­nak, aki rég­óta ki akarta őt lökni a mi­nisz­teri szék­ből...

Ki­tá­lalt a bel­ügy­mi­nisz­ter: szi­gorú be­ván­dor­lás­po­li­ti­kája nem tet­szett a nép­párti kan­cel­lár­nak, aki rég­óta ki akarta őt lökni a mi­nisz­teri szék­ből...

Jogerős: Ahmed H.-nak 894 000 forintot kell befizetnie

Jogerős: Ahmed H.-nak 894 000 forintot kell befizetnie

Csú­nyán rá­fá­zott.

Jo­g­erő­sen is el­uta­sí­totta a bí­ró­ság a ter­ror­cse­lek­mény miatt el­ítélt Ahmed H. ke­re­se­tét, amely­ben a szír ter­ro­rista annak meg­ál­la­pí­tá­sát kérte, hogy a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban sze­replő egyik ki­je­len­tés­sel meg­sér­tette a jó hír­ne­vét. Rá­adá­sul közel egy­mil­liót be is kell fi­zet­nie.

Kinek a pénzéből utazott Márki-Zay Washingtonba?

Kinek a pénzéből utazott Márki-Zay Washingtonba?

Nem haj­landó el­árulni Hód­me­ző­vá­sár­hely pol­gár­mes­tere, Márki-Zay Péter és a bu­kott li­be­rá­lis ex­kép­vi­selő, Kész Zol­tán, hogy kinek a pén­zé­ből és mi­lyen cél­ból utaz­tak Washing­tonba.

Bangóné csak azért is folytatja a patkányozást

Bangóné csak azért is folytatja a patkányozást

A bot­rány el­in­dí­tója be­le­húz.

Mi­köz­ben az MSZP úgy tesz, mintha ab­ba­hagyná a pat­ká­nyo­zást, a bot­rány el­in­dí­tója, Ban­góné csak azért is foly­tatja a pat­ká­nyo­zást.

Migránskártyákra jut pénz Brüsszelben, a babaváró támogatást betiltják?

Migránskártyákra jut pénz Brüsszelben, a babaváró támogatást betiltják?

Azon­nali saj­tó­tá­jé­ko­za­tót tar­tott az ál­lam­tit­kár.

Azon­nali saj­tó­tá­jé­ko­za­tót tar­tott az ál­lam­tit­kár.

Brüsszel betámadta a magyar babaváró támogatást

Brüsszel betámadta a magyar babaváró támogatást

Ugyan ki gon­dolta volna.

Ugyan ki gon­dolta volna, hogy ver­seny­jogi kér­dé­sek­kel pró­bál­ják majd meg­fúrni a több gyer­mek szü­le­té­sét elő­se­gí­teni akaró tá­mo­ga­tási rend­szert.

Miért utazott a legnagyobb titokban Kínába az MSZP elnöke?

Miért utazott a legnagyobb titokban Kínába az MSZP elnöke?

Va­ló­sá­gos kom­mu­ni­ká­ciós vesz­teg­zá­rat hoz­tak létre a szo­ci­a­lis­ták, hogy ne szi­vá­rog­has­son ki sem­mi­féle in­for­má­ció.

Helyreigazítás

Helyreigazítás

"Hely­re­iga­zí­tás a "Csal­tak a Job­bik kong­resszu­son. Az alap­szer­ve­ze­tek 11 szá­za­lé­kát tün­tet­ték el, hogy ne győz­hes­sen To­rocz­kai" című cikk miatt.

"Hely­re­iga­zí­tás a "Csal­tak a Job­bik kong­resszu­son. Az alap­szer­ve­ze­tek 11 szá­za­lé­kát tün­tet­ték el, hogy ne győz­hes­sen To­rocz­kai" című cikk miatt.

A Jobbik elnöke rátámadt Curtisre

A Jobbik elnöke rátámadt Curtisre

Egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben gusz­tus­ta­lan­nak ti­tu­lálta.

Egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben gusz­tus­ta­lan­nak, sőt "nem­zet­el­le­nes­nek" ti­tu­lálta, sőt ku­fár­ko­dás­sal is meg­vá­dolta.

Karácsony újabb 200 milliót költ parkolóórákra

Karácsony újabb 200 milliót költ parkolóórákra

Foly­ta­tó­dik a par­ko­lási öve­zet­bő­ví­tés.

Foly­ta­tó­dik Zug­ló­ban a par­ko­lási öve­ze­tek bő­ví­tése, és ennek ke­re­té­ben közel 200 mil­liót köl­te­né­nek el.

Bangóné nagy bajban, az ellenzék is kiátkozta

Bangóné nagy bajban, az ellenzék is kiátkozta

A ma­gya­rok túl­nyomó több­sége sze­rint nem he­lyes, hogy az MSZP kép­vi­se­lője pat­kány­nak ne­vezte a Fi­desz sza­va­zóit.

A ma­gya­rok túl­nyomó több­sége (78 szá­za­lék) sze­rint nem he­lyes, hogy Ban­góné Bor­bély Il­dikó, az MSZP kép­vi­se­lője pat­kány­nak ne­vezte a Fi­desz sza­va­zóit, még az el­len­zéki szim­pa­ti­zán­sok két­har­mada (67 szá­za­lék) is el­ítéli ezt a stí­lust - de­rült ki a Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb fel­mé­ré­sé­ből.

A Magyarországot támadó Verhofstadt eurómilliókért lobbizott kétes cégeknek

A Magyarországot támadó Verhofstadt eurómilliókért lobbizott kétes cégeknek

Újabb li­be­rá­lis po­li­ti­kus bu­kott le.

Újabb ve­zető brüsszeli li­be­rá­lis po­li­ti­kus­ról de­rült ki, hogy a maga zse­bét tömi.

Juncker megint alkotott: felgyújtott egy egész küldöttséget

Juncker megint alkotott: felgyújtott egy egész küldöttséget

Szó sze­rint fel­gyúj­totta a ru­an­dai nép­ir­tás 25. év­for­du­ló­jára em­lé­kező de­le­gá­ciót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke.

Puzsér megmondta a tutit: Karácsony az MSZP-vel seftel

Puzsér megmondta a tutit: Karácsony az MSZP-vel seftel

Foly­ta­tó­dik az el­len­zéki bel­há­ború. Pu­zsér meg­üzente Ka­rá­csony­nak, ha zsa­ro­lás­sal pró­bál­koz­nak, ő zsa­ro­lás­sal fog vá­la­szolni.

Foly­ta­tó­dik az el­len­zéki bel­há­ború. Pu­zsér saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, s meg­üzente Ka­rá­csony­nak, ha zsa­ro­lás­sal pró­bál­koz­nak, ő zsa­ro­lás­sal fog vá­la­szolni.

Puzsér kiugrik az ellenzéki hajóból, egyedül is indul Tarlós ellen

Puzsér kiugrik az ellenzéki hajóból, egyedül is indul Tarlós ellen

A hu­mo­rista fel­füg­gesz­tette a tár­gya­lá­so­kat Ka­rá­csony Ger­ge­lyék­kel.

A hu­mo­rista fel­füg­gesz­tette a tár­gya­lá­so­kat Ka­rá­csony Ger­ge­lyék­kel, és ki­szállt az elő­vá­lasz­tás­ból. Ki­ásta a csa­ta­bár­dot a régi bal­ol­dal­nak ne­ve­zett blokk ellen.

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak, még­hozzá sok­szor kocs­mai stí­lus­ban. Tény­leg el­ké­pesztő.

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak, még­hozzá sok­szor kocs­mai stí­lus­ban. Tény­leg el­ké­pesztő.

Itt a teljes igazság a mocskos szájú diáklány bizonyítványáról

Itt a teljes igazság a mocskos szájú diáklány bizonyítványáról

Vá­rat­la­nul be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy az el­len­őrző köny­vé­ben tíz darab egyes és ki­lenc darab ket­tes dí­sze­leg.

Juncker beszólt Orbánnak?
A fal adta
a másikat

Juncker beszólt Orbánnak? A fal adta a másikat

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság híres-hír­hedt el­nöke a hét­vé­gén, mond­hatni be­szólt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­nek. Csú­nya vége lett a do­log­nak.

Kiborult az ellenzéki média: Bangóné nemcsak írni, számolni sem tud

Kiborult az ellenzéki média: Bangóné nemcsak írni, számolni sem tud

Az el­len­zék iránti pár­tat­lan­ság­gal vé­let­le­nül sem vá­dol­ható HVG és az Át­lát­szó is össze­om­lott.

Vallott az elítélt cégvezér, ők újították fel a neves politikus házát

Vallott az elítélt cégvezér, ők újították fel a neves politikus házát

Be­is­merő val­lo­más­sal fel­érő in­ter­jút adott a cég­ve­zér.

Be­is­merő val­lo­más­sal fel­érő in­ter­jút adott a bör­tön­bün­te­tésre ítélt cég­ve­zér. Ha­veri ala­pon ők újí­tot­ták fel a szo­ci­a­lista po­li­ti­kus házát.

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Azért ez nem hét­köz­napi...

Azért ez nem hét­köz­napi... Még is mire gon­dol­ha­tott, mi­köz­ben ezt tette? A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a férfi be­azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Névtelen bankkártyával fizették az ISIS nálunk elkapott harcosát

Névtelen bankkártyával fizették a nálunk letartóztatott terroristát

Mi­u­tán az Eu­ró­pai Uni­óba ér­ke­zett, név nél­küli bank­kár­tyát ka­pott a szír férfi.

Megint lábon lőtték magukat az önjelölt magyar politikusok

Megint lábon lőtték magukat az önjelölt magyar politikusok

A nagy dér­rel-dúr­ral be­ha­ran­go­zott el­len­zéki "össz­ren­dez­vé­nyen" jó, ha ezer-ezer­két­száz ember gyűlt össze.

A nagy dér­rel-dúr­ral be­ha­ran­go­zott el­len­zéki "össz­ren­dez­vé­nyen" jó, ha ezer-ezer­két­száz ember gyűlt össze.

Betiltották a magyar viseletet a Jobbikban. Nincs többé Bocskai

Betiltották a magyar viseletet a Jobbikban. Nincs többé Bocskai

Ki kell fe­jezni a tel­jes irány­vál­tást.

Ahogy ko­ráb­ban Vona Gá­bor­nak, most az ex­s­kin­head Sne­i­der­nek kel­lett át­öl­töz­nie, hogy így is ki­fe­jezze a Job­bik tel­jes irány­vál­tá­sát.

Országgyűlési képviselő a lakásmaffiában?

Országgyűlési képviselő a lakásmaffiában?

Ki­sem­miző szer­ző­dé­sek.

Az ag­resszív meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ról el­hí­re­sült po­li­ti­kus alá­írása is ott van ügy­véd­ként jó né­hány kétes, sze­gény em­be­re­ket ki­sem­miző szer­ző­dé­sen.

Hatalmas bukta a pedagógus sztrájk(is)

Hatalmas
bukta
a pedagógus sztrájk(is)

Meg­hök­ken­tően ke­ve­sen sztráj­kol­tak, to­tá­lis ku­darc lett a pe­da­gó­gus és a köz­al­kal­ma­zotti sztrájk. 90 ezer tanár közül mind­össze 47 nem vette fel a mun­kát.

Meg­hök­ken­tően ke­ve­sen sztráj­kol­tak, to­tá­lis ku­darc lett a pe­da­gó­gus és a köz­al­kal­ma­zotti sztrájk. 90 ezer tanár közül mind­össze 47 nem vette fel a mun­kát.

Titokban akarják ránk erőltetni a migrációs paktumot

Titokban akarják ránk erőltetni a migrációs paktumot

Az ENSZ mig­rá­ciós pak­tu­mát meg nem sza­vazó or­szá­gokra, így ha­zánkra is meg­pró­bál­ják rá­eről­tetni a mig­rá­ciót.

Az ENSZ mig­rá­ciós pak­tu­mát meg nem sza­vazó or­szá­gokra, így ha­zánkra is meg­pró­bál­ják rá­eről­tetni a mig­rá­ciót.

Így becézik a háta mögött Dobrev Klárát

Így becézik a háta mögött Dobrev Klárát

Utalva az erő­sza­kos­sá­gára, vissza­uta­sí­tást nem tűrő mo­do­rára.

A háta mö­gött a saját párt­já­ban rég­óta Ele­ná­nak "be­cé­zik" Gyur­csány fe­le­sé­gét. Utalva az erő­sza­kos­sá­gára, vissza­uta­sí­tást nem tűrő mo­do­rára, arra, hogy lé­nye­gé­ben ő dik­tál a párt­ban.

Az Interpol elkapta Dobrev Klára évek óta körözött társát

Az Interpol elkapta Dobrev Klára évek óta körözött társát

Az In­ter­pol rá­buk­kant Gyur­csányék bű­nöző üz­let­tár­sára, a hosszú ideje buj­káló bol­gár ban­kárra, Cve­tan Vas­si­levre.

Az In­ter­pol rá­buk­kant Gyur­csányék bű­nöző üz­let­tár­sára, a hosszú ideje buj­káló bol­gár ban­kárra, Cve­tan Vas­si­levre. Gyur­csány és Dob­rev Klára cég­társa, az egyik leg­hír­hed­tebb eu­ró­pai bű­nöző itt a szom­széd­ban, Belg­rád­ban buj­kált. Bul­gá­ria máris kérte az évek óta kö­rö­zött ban­kár ki­ada­tá­sát.

Meghalt egy kisgyerek: Márki-Zay Péterék tudatosan szegték meg a törvényt

Meghalt egy kisgyerek: Márki-Zay Péterék tudatosan szegték meg a törvényt

A 24.hu lé­nye­gé­ben be­is­merő val­lo­másra kény­sze­rí­tette Márki-Zay Pé­tert és fe­le­sé­gét, akik hosszú éve­ken át egy meg­le­he­tő­sen za­va­ros egész­ség­ügyi vál­lal­ko­zást üze­mel­tet­tek.

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

To­vább tart az iszap­bir­kó­zás Ka­rá­csony Ger­gely és Pu­zsér Ró­bert kö­zött.

To­vább tart az iszap­bir­kó­zás Ka­rá­csony és Pu­zsér kö­zött, hogy ki le­gyenTar­lós Ist­ván el­len­fele.

Elképesztő intézkedés: megszámolták az ellenzéki tüntetőket

Elképesztő intézkedés: megszámolták az ellenzéki tüntetőket

In­kább csak mu­lat­sá­gos ez a videó.

Az in­kább mu­lat­sá­gos, mint meg­lepő videó a kö­zel­múlt­ban egy "nagy­sza­bású" el­len­zéki tün­te­té­sen ké­szült.

Elképesztő kudarc a mai ellenzéki tüntetés

Elképesztő kudarc a mai ellenzéki tüntetés

Alig né­hány száz em­bert si­ke­rült megint csak össze­bo­lon­dí­tani.

Alig né­hány száz em­bert si­ke­rült megint csak össze­bo­lon­dí­tani.

Oltás- és vitaminellenes szekta híve a Márki-Zay család

Oltás- és vitaminellenes egészségügyi szekta híve a Márki-Zay család

Márki-Zay neje vád­lott is lehet a bün­te­tő­per­ben, ami egy kis­baba tra­gi­kus ha­lála miatt zaj­lik.

Gyurcsány a magyar Himnuszt megvetően "valamiféle zenének" nevezte

Gyurcsány a magyar Himnuszt megvetően "valamiféle zenének" nevezte

És még le­gyin­tett is egyet. Ezt el­ső­ként az INDEX fe­dezte fel.

És még le­gyin­tett is egyet. Ezt el­ső­ként az INDEX fe­dezte fel.

10 milliót kaszáltak a buliból kiszálló Jobbik politikusok

10 milliót kaszáltak a buliból kiszálló Jobbik politikusok

Kel­lett a zsuga.

Mi­köz­ben azt ál­lí­tot­ták, hogy kü­lön­böző zűrös ügyek­mi­att már le­mond­tak kép­vi­se­lői man­dá­tu­mok­ról, va­ló­já­ban az időt húz­ták. Kel­lett a zsuga.

Csaltak az ellenzéki előválasztáson, nagy a felháborodás

Csaltak az ellenzéki előválasztáson,
nagy a felháborodás

Egye­lőre tit­kolni pró­bál­ják.

Sok ezer olyan el­len­zéki "sza­va­za­tát" is be­szá­mí­tot­ták, akik el sem men­tek sza­vazni.

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

A párt­tal so­káig szim­pa­ti­záló együt­tes egy plat­formra hozta őket Gyur­csány­ék­kal. A Job­bik hoz­zá­juk dör­gö­lő­zik?

A párt­tal so­káig szim­pa­ti­záló együt­tes egy plat­formra hozta őket Gyur­csány­ék­kal, mert a Job­bik az el­len­ség­hez dör­gö­lő­zik.

Sneider bepánikolt, az SS-tetoválás eltüntetésére utasította a fiát.

Sneider bepánikolt, az SS-tetoválás eltüntetésére utasította a fiát. Fotók a tetoválószalonból

Meg­sze­rez­tük az el­tün­tető ak­ci­ó­ról ké­szült fo­tó­kat.

Meg­sze­rez­tük az el­tün­tető ak­ci­ó­ról ké­szült fo­tó­kat.

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

Heil Hit­ler!- azaz Éljen Hit­ler!

A nácik iránti ra­jon­gá­sát még az es­kü­vőn is fon­tos­nak látta de­monst­rálni Sne­i­der Tamás fe­le­sége. Nem rej­tette véka alá, hogy kik­nek a né­ze­teit vallja.

A szocialisták jól kitoltak a Jobbik elnökével

A szocialisták jól kitoltak a Jobbik elnökével

Sz­kin­hed­nek lehet ne­vezni Sne­i­der Ta­mást. A jog­erős íté­let az után szü­le­tett, hogy a Job­bik el­nöke be­pe­relte Uj­he­lyi Ist­ván MSZP-s EP-kép­vi­se­lőt.

Egy jog­erős íté­let sze­rint szkin­hed­nek lehet ne­vezni Sne­i­der Ta­mást. Az íté­let az után szü­le­tett ta­valy, hogy a Job­bik el­nöke be­pe­relte Uj­he­lyi Ist­ván MSZP-s EP-kép­vi­se­lőt, aki egy té­vé­in­ter­jú­ban szkin­hed­nek ne­vezte. A szo­ci­a­lis­ták ma már sze­met huny­nak a náci múlt fe­lett...

A mentők haladását is akadályozza néhány tucat agresszív tüntető

A mentők haladását is akadályozza néhány tucat agresszív tüntető

Mi­at­tuk sür­gős be­te­ge­ket szál­lító men­tők­nek is ke­rül­nie kell.

Mi­at­tuk sür­gős be­te­ge­ket szál­lító men­tők­nek is ke­rül­nie kell.

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Nincs ha­tára a nye­re­ség­vágy­nak. A jó üzlet re­mé­nyé­ben gát­lás­ta­lan mód­sze­re­ket al­kal­maz­tak.

Csúfos bukta lett a vége, megint nevetségessé tette magát az ellenzék

Csúfos bukta lett a vége, megint nevetségessé tette magát az ellenzék

Ki­puk­kadt, szét­por­ladt a "Nagy El­len­zéki El­len­ál­lás".

Ki­puk­kadt, szét­por­ladt a "Nagy El­len­zéki El­len­ál­lás". 8 ember tün­te­tett a Hősök terén. Or­szág­szerte pár tucat, összes­sé­gé­ben né­hány száz em­bert si­ke­rült össze­ver­bu­vál­niuk.

A Hadházy-Szél páros ismét balhézik

A Hadházy-Szél páros ismét balhézik

A füg­get­len par­la­menti kép­vi­se­lők teg­nap dél­után ér­kez­tek meg az MTVA szék­há­zába, de­cem­beri em­lé­ke­ze­tes ala­kí­tá­suk szín­he­lyére. Ál­lí­tó­lag ma­rad­nak még egy da­ra­big.

A füg­get­len par­la­menti kép­vi­se­lők teg­nap dél­után ér­kez­tek meg az MTVA szék­há­zába, de­cem­beri em­lé­ke­ze­tes ala­kí­tá­suk szín­he­lyére. Ál­lí­tó­lag ma­rad­nak még egy da­ra­big.

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Már 2015-ben bot­rány lett abból, hogy ma­ni­pu­lál­ták meg­halt kisfiú fo­tó­ját.

Soros György bi­zalmi em­bere, kö­zeli mun­ka­társa adott uta­sí­tást.

Csak 780 Ft: Így eszi az olcsó menüt az MSZP-s és a Jobbik elnöke

Csak 780 Ft: Így eszi az olcsó menüt az MSZP-s és a Jobbik elnöke

Ez rej­lik a de­ma­gó­gia mö­gött.

To­vábbra is gát­lás­ta­la­nul fo­gyaszt­ják az olcsó menüt az el­len­zéki po­li­ti­ku­sok a par­la­menti ét­ter­mek­ben.

Volner Márki Zay-nak: Hát nem sül le a képedről a bőr?

Volner Márki Zay-nak: Hát nem sül le a képedről a bőr?

Adott neki ke­mé­nyen.

A Job­bik ko­rábbi el­nök­he­lyet­tese szen­ve­dé­lyes poszt­ban tá­madta meg a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­tert. Adott neki ke­mé­nyen.

790 ezres fizetést osztogatott a Momentum

790 ezres fizetést osztogatott a Momentum

Nem vol­tak szűk­mar­kúak egy­más­sal.

Nem vol­tak szűk­mar­kúak egy­más­sal a Mo­men­tum ne­ve­zetű tör­pe­párt ak­ti­vis­tái. Szór­ták a pénzt két kéz­zel.

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Sú­lyos pri­u­szok.

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken ga­rázda ma­ga­tar­tást ta­nú­sító, a rend­őrök­kel erő­sza­kos­kodó sze­mé­lyek kö­zött.

Lebukott az EU migránsbiztosa, rendszeresen jelentett Sorosnak

Lebukott az EU migránsbiztosa, rendszeresen jelentett Sorosnak

Bot­rá­nyos módon na­ponta kül­dött neki be­szá­mo­ló­kat és je­len­té­se­ket.

A mig­ráns­ügyi biz­tos bot­rá­nyos módon na­ponta kül­dött neki be­szá­mo­ló­kat és je­len­té­se­ket.

Helyreigazítás

Helyreigazítás

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk ...

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk va­lót­la­nul kel­tette azt a hamis lát­sza­tot, mintha Bo­do­lai László ügy­véd olyan sze­mély lenne, aki...

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Az uk­raj­nai zűr­za­vart akar­ják rá­sza­ba­dí­tani Ma­gyar­or­szágra.

Az uk­raj­nai zűr­za­vart akar­ják rá­sza­ba­dí­tani Ma­gyar­or­szágra.

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek.

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek.

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

Az el­len­zéki csürhe több száz mil­liós kárt oko­zott Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban. Ez nekik a de­mok­rá­cia?

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

El­ké­pesztő, mi ma­radt utá­nuk.

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe. Még a Bubi ke­rék­pá­ro­kat is szét­ver­ték, kukák szá­zait gyúj­tot­ták fel.

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka.

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka. Vajon a tün­te­tő­ket her­gelő el­len­zéki po­li­ti­ku­sok, Gyur­csány Fe­renc és a cső­cse­lé­ket ut­cára szó­lító Tor­dai Bence vál­lal­ják a fe­le­lős­sé­get?

Így csinált magából bohócot az ellenzék

Így csinált magából bohócot az ellenzék

Az el­len­zék ag­resszív vi­sel­ke­dése ne­vet­sé­ges­ségbe tor­kol­lott, bo­hó­cot csi­nál­tak ma­guk­ból az Or­szág­gyű­lés­ben - mi­nő­sí­tette a tör­tén­te­ket a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

Az el­len­zék ag­resszív vi­sel­ke­dése ne­vet­sé­ges­ségbe tor­kol­lott, bo­hó­cot csi­nál­tak ma­guk­ból az Or­szág­gyű­lés­ben - mi­nő­sí­tette a tör­tén­te­ket a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

A bolt­ve­ze­tő­nek elege lett.

A bolt­ve­zető úgy dön­tött, hogy nem ta­kar­gatja to­vább a mi­ni­mum kínos ese­tet. A nyil­vá­nos­ság előtt szó­lí­totta fel Vonát, hogy ne szó­ra­koz­zon to­vább.

Ügyészségi feljelentés Botka László ellen

Ügyészségi feljelentés Botka László ellen

Hova tűn­tek a mil­li­ár­dok a Sze­viép nevű sze­gedi cég­től? Ez itt a kér­dés.

Hova tűn­tek a mil­li­ár­dok a Sze­viép nevű sze­gedi cég­től, amely­nek ve­ze­tőit már el is ítélte a bí­ró­ság? Ez itt a kér­dés.

Ellenzéki csürhe a Parlamentben, Füttyös Juhász a példakép

Ellenzéki csürhe a Parlamentben, Füttyös Juhász a példakép

Kö­zön­sé­ges hu­li­gán­ként, sí­polva, han­gos­kodva pró­bál­nak za­vart kel­teni.

Kö­zön­sé­ges hu­li­gán­ként, lé­nye­gé­ben fi­zi­kai erő­sza­kot al­kal­mazva, sí­polva, han­gos­kodva pró­bált za­vart kel­teni a te­he­tet­len el­len­zék. Ez nekik a de­mok­rá­cia?