POLITIK

BOZÓT

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Az újab­ban már az LMP el­nöki ba­bér­ja­ira vágyó, az MSZP-s sza­va­zó­kat cser­ben­ha­gyó De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Gyurcsány a végén csak megölelgette Erdogant

Gyurcsány
a végén csak megölelgette Erdogant

Kü­lö­nös kép ke­rült elő.

Kü­lö­nös kép ke­rült elő az ar­chí­vu­mok mé­lyé­ről. Gyur­csány éppen Er­do­gant ölel­geti...

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba.

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba.

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Már ilyen is van a Fa­ce­boo­kon: Az or­bá­niz­mus szexi. Aztán meg Van va­lami a le­ve­gő­ben, Ha­lott pénz­zel és Or­bán­nal.

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet.

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros Györggyel.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kapott az arcára
a nagyon eszes Fluor Tomika

Kapott az arcára a nagyon eszes
Fluor Tomika

Az újab­ban po­li­ti­kusi ba­bé­rokra törő két­ség­kí­vül ügyes sztár­imi­tá­tor ka­pott az ar­cára. Csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek

Az újab­ban po­li­ti­kusi ba­bé­rokra törő két­ség­kí­vül ügyes sztár­imi­tá­tor ka­pott az ar­cára. Csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek

Ezért támadják Sorosék a letelepedési kötvényeket. Még több pénzt akartak

Ezért támadják Sorosék a letelepedési kötvényeket. Még több pénzt akartak

Így már min­den vi­lá­gos. Meg­lepő köz­le­mény lá­tott nap­vi­lá­got.

Így már min­den vi­lá­gos. Meg­lepő köz­le­mény lá­tott nap­vi­lá­got.

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Vol­ner János foly­tatja a Nagy Le­lep­lező Had­já­ra­tot. El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

És ez még csak a kez­det.

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel. És ez még csak a kez­det.

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

Ismét ki­de­rült, hogy a Zuc­ker­berg-média meg­sérti a sza­bad vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás de­mok­ra­ti­kus alap­el­vét. Köz­zé­tesszük azt, amit le­til­tot­tak.

Ismét ki­de­rült, hogy a Zuc­ker­berg-média meg­sérti a sza­bad vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás de­mok­ra­ti­kus alap­el­vét.

Részeg volt,
vagy csak másnapos
a Gyurcsány-párti képviselő?

Részeg volt, vagy csak másnapos a Gyurcsány-párti képviselő?

Mint aki­nek egy ócska kocs­má­ban a sok pi­á­tól le­ta­pad a nyelve, úgy kín­ló­dott a sza­vak­kal.

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

Mig­rán­so­kat akar bármi áron.

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője sze­rint Soros György nyo­mást gya­ko­rol a terve út­já­ban álló or­szá­gokra, ame­lyek nem akar­nak le­mon­dani a ha­tár­őri­zet jo­gá­ról.

Szegedi parkolási botrány: Botka helyett az emberei vitték el a balhét

Szegedi parkolási botrány: Botka helyett az emberei vitték el a balhét

Fel­buj­tó­ként el­kö­ve­tett hűt­len ke­ze­lés miatt fel­füg­gesz­tett bör­tönt kap­tak.

Fel­buj­tó­ként el­kö­ve­tett hűt­len ke­ze­lés miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tésre ítélte Botka László MSZP-s pol­gár­mes­ter ka­bi­net­fő­nö­két, az al­pol­gár­mes­tert és a város cím­ze­tes jegy­ző­jét a Gyu­lai Já­rás­bí­ró­ság.

Soros budapesti embere tegnap egyeztetett Sargentinivel

Soros budapesti embere tegnap egyeztetett Sargentinivel

A Soros által fi­nan­szí­ro­zott Át­lát­szó ve­ze­tője Brüsszel­ben egyez­te­tett.

A je­len­tős rész­ben Soros György által fi­nan­szí­ro­zott Át­lát­szó című por­tál ve­ze­tője Brüsszel­ben egyez­te­tett Sar­gen­ti­ni­vel a to­vábbi te­en­dők­ről. A meg­be­szé­lé­sek végén bol­do­gan szelfiz­tek egyet.

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek.

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek a ki­lé­pési hul­lám el­fe­dé­sére.

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Gyur­csány­ék­tól köl­csö­nöz­ték új ne­vü­ket. Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Merkel végnapjai, a visszaszámlálás megkezdődött

Merkel végnapjai, a visszaszámlálás megkezdődött

Fon­tos szö­vet­sé­ge­sét vál­tot­ták le.

Lé­nye­gé­ben szem­be­for­dult Ang­ela Mer­kel­lel a hát­te­rét biz­to­sító CDU-CSU frak­ció. Leg­fon­to­sabb szö­vet­sé­ge­sét vál­tot­ták le a Bun­des­tag­ban.

Gyurcsány a Seduxenhez és a Xanaxhoz hasonlította magát

Végképp hülyére veszi a figurát: Gyurcsány Seduxenhez és Xanaxhoz hasonlította magát

Még el­szánt hívei is tá­tott száj­jal hall­gat­ták, ami­kor a két hír­hedt nyug­ta­tó­hoz ha­son­lí­totta magát.

Migránserőszak Pesten: a Ripost megszerezte a belső kamera felvételeit

Migránserőszak Budapesten: a Ripost megszerezte a biztonsági kamera felvételeit

A vi­deón pon­to­san lát­szik, ho­gyan csalta csap­dába gya­nút­lan ál­do­za­tát az afgán mig­ráns.

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Újabb Ripost-siker

Újabb Ripost-siker: levágják a parlagfüvet Újbudán

La­punk be­ad­vá­nyá­nak kö­szön­he­tően az új­bu­dai jegyző hely­színi szem­lét írt ki, ugyanis egy te­lek­tu­laj­do­nos par­lag­fü­vet nevel a kert­jé­ben.

Az új­bu­dai jegyző hely­színi szem­lét írt ki, ugyanis egy te­lek­tu­laj­do­nos fittyet hányva a tör­vényre és a két­mil­lió al­ler­gi­ásra, par­lag­fü­vet nevel a kert­jé­ben.

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Kü­lö­nös dol­gokra buk­kan­tunk.

Sokan te­szik fel a kér­dést mos­ta­ná­ban, mi­féle párt po­li­ti­kusa is a ve­he­men­sen Ma­gyar­or­szágra tá­madó Ju­dith Sar­gen­tini?

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Még a mű­kö­dési sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­től sem ri­ad­nak vissza, hogy végre meg­bün­tet­hes­sék Ma­gyar­or­szá­got.

Még a mű­kö­dési sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­től sem ri­ad­nak vissza, hogy végre meg­bün­tet­hes­sék Ma­gyar­or­szá­got.

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Ju­dith Sar­gen­tini olyan ma­gyar és kül­földi mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták­kal ta­lál­ko­zott Brüsszel­ben, akik a be­ván­dor­lás­párti spe­ku­láns ál­lás­pont­ját kép­vi­se­lik és Ma­gyar­or­szág el­íté­lé­séért lob­biz­nak. Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Ennek az új kártyának nagyon fog örülni a magyar horgászok népes tábora

Ennek nagyon fognak örülni a magyar horgászok

Szep­tem­ber 1-jétől lehet igé­nyelni a plasz­tik alapú Ma­gyar Horg­ász­kár­tyát. Az új do­ku­men­tum jövő évtől váltja ki a je­len­legi, pa­pír­alapú iga­zol­ványt.

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

A méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére.

A do­hány­zók ni­ko­tin­füg­gő­sé­gé­hez ha­son­lóan a méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére. Minél több ilyen ro­varírtó vegy­szert fo­gyasz­ta­nak, annál többre vágy­nak.

Volner gárdistákkal söpri ki a pártot, teljes az őrület. Katonai puccs a Jobbikban

Volner gárdistákkal söpri ki a pártot, teljes az őrület. Katonai puccs a Jobbikban

A ma­ra­dék job­bi­ko­sok ismét egy­más­nak estek.

A ma­ra­dék job­bi­ko­sok ismét egy­más­nak estek. Vol­ner János, a Ma­gyar Gárda ko­rábbi ki­kép­ző­pa­rancs­noka a gár­dis­tákra tá­masz­kodva akarja meg­dön­teni a je­len­legi párt­ve­ze­tést. Puccsot szer­vez.

Megkezdődött a gólyák vonulása

Itt a nyár vége, megkezdődött a gólyák vonulása

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról.

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról, ugyanis meg­kez­dő­dött a szo­ká­sos őszi ma­dár­vo­nu­lás. A gó­lyá­kat a ki­sebb testű ma­da­rak kö­ve­tik.

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Úgy tűnik, ér­zé­keny húrt pen­dí­tet­tünk meg, mert tu­cat­já­val ér­kez­nek a le­ve­lek és a te­le­fon­hí­vá­sok par­lagfű-ügy­ben!

Megszólalt egy úszóedző a Wladár-botrányról

Megszólalt egy úszóedző a Wladár-botrányról

Sze­rinte azért nem "borul ki még job­ban a bili", mert sokan fél­nek a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben.

Sze­rinte azért nem "borul ki még job­ban a bili", mert sokan fél­nek a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben. Hosszú Ka­tinka is el­ítélte az elnök teg­nap nyil­vá­nos­ságra ke­rült meg­nyil­vá­nu­lá­sát.

Miért mindig a honvédség gépeivel repkedtek Gyurcsányék?

Miért mindig a honvédség gépeivel repkedtek Gyurcsányék?

Az MSZP-SZDSZ kor­má­nyokb tag­jai leg­alább 100 al­ka­lom­mal re­pül­tek így.

Az Origo ki­kérte az ada­to­kat. Az MSZP-SZDSZ kor­má­nyok tag­jai leg­alább száz al­ka­lom­mal re­pül­tek a Ma­gyar Hon­véd­ség gé­pe­i­vel.

Megszólalt a volt barátnő, elmondta, ki ölhette meg a soroksári futónőt

Megszólalt a volt barátnő, elmondta, ki ölhette meg a soroksári futónőt

Egy va­do­natúj val­lo­más az egész ügyet meg­vál­toz­tat­hatja.

Egy va­do­natúj val­lo­más az egész ügyet meg­vál­toz­tat­hatja.

Újra kibuktak az utasok a Ryanairre

Újra kibuktak az utasok a Ryanairre

Elő­ze­tes tá­jé­koz­ta­tás nél­kül tö­rölte három Bu­da­pest­ről in­duló já­ra­tát.

Elő­ze­tes tá­jé­koz­ta­tás nél­kül tö­rölte három Bu­da­pest­ről in­duló já­ra­tát a Rya­nair, rá­adá­sul az egyik­ről már jóval a ter­ve­zett in­du­lás után de­rült csak ki, hogy fel sem fog szállni.

Méregdrága luxustáskát hord a jobbikos politikus

Méregdrága luxustáskát hord a jobbikos politikus

Varga-Damm And­rea a de­vi­za­hi­te­le­se­kért és az ott­hon ápo­ló­kért sztráj­kolt. De ha ezt éppen nem teszi, akkor több száz­ez­res tás­ká­val jár-kel...

Luxusvillát bérelt Simicska Szardínián, a vészkijáratot választotta

Luxusvillát bérelt Simicska Szardínián, a vészkijáratot választotta

Nem saj­nálta a pénzt, ki­bé­relte Szar­dí­nia egyik leg­drá­gább vil­lá­ját Si­micska Lajos. A VIP-várót azért meg­ren­delte ma­gá­nak.

Durva szelfivel sokkolnak a magyar kukások!

Durva szelfivel sokkolnak a magyar kukások!

Hát ilyet még nem lát­tunk!

Hát ilyet még nem lát­tunk! Azért re­mél­jük, hogy nem ez lesz a leg­újabb őrü­let... A bri­gát aján­déka se ma­radt el a végén. Rész­le­tek...

Göncz Árpád lánya egy milliárdos OLAF ügyben - Nyomoz a csalás elleni hivatal

Göncz Árpád lánya egy milliárdos OLAF ügyben - Nyomoz a csalás elleni hivatal

Tú­l­áraz­tak, csal­tak, sok mil­li­árd­dal vág­ták át az EU-t.

Tú­l­áraz­tak, csal­tak, sok mil­li­árd­dal vág­ták át az EU-t.

Durva botrány: így lopnak a pesti utcán

Durva botrány: így lopnak a pesti utcán

Dől a pénz, de aztán szé­pen el is tűnik. Így lop­nak ma a mul­tik.

El­ké­pesztő szá­mok ke­rin­ge­nek. Más­fél mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­melt az egyik leg­zsí­ro­sabb biz­nisz a pesti utcán. Dől a pénz, de aztán szé­pen el is tűnik. Így lop­nak ma a mul­tik.

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun
a migránsokat, bármi áron

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun
a migránsokat,
bármi áron

Gyak­ran kilóg a lóláb.

Bár már kissé vissza­fo­got­tab­ban kom­mu­ni­kál­nak "mig­ráns­ügy­ben", gyak­ran kilóg a lóláb. Mint pél­dául most.

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Sok­féle trük­kös módon se­gí­tik az il­le­gá­lis mig­rá­ciót Soros szer­ve­ze­tei.

Sok­féle trük­kös módon se­gí­tik az il­le­gá­lis mig­rá­ciót Soros György szer­ve­ze­tei. Elér­he­tő­sé­gük, te­le­fon­szá­maik már gyak­ran ott van­nak a ma­gyar ha­tárra ér­ke­zők zse­bé­ben. Pon­to­san le­bontva min­den egyes ha­tár­ál­lo­másra.

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon teszi közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke, az élen To­rocz­kai Lász­ló­val, Novák Előd­del és Dúró Dó­rá­val, az el­múlt idő­szak­ban rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Pestet?

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Budapestet?

Lé­nye­gé­ben közös ál­lás­pon­tot kép­vi­sel a Soros György pén­zelte TASZ és a Job­bik.

Gyurcsány a háttérből dirigálta a szombati tüntetést

Gyurcsány
a háttérből dirigálta
a szombati tüntetést

Min­den rész­letbe be­le­szólt.

Soros uta­sí­tá­sára nem­csak a pénz­ügyi és a tech­ni­kai fel­té­te­le­ket biz­to­sí­totta, de min­den rész­letbe is be­le­szólt.

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés 2 hét múlva

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés 2 hét múlva

A ki­szi­vá­rog­ta­tót ke­re­sik. A tu­laj­do­nosi kör meg­le­pő­dött és meg­döb­bent.

Min­de­nek­előtt a ki­szi­vá­rog­ta­tót ke­re­sik. A tu­laj­do­nosi kör meg­le­pő­dött és meg­döb­bent.

A Heti Napló pornóbotránya: Nyilvánosságra hozták a pornográf chatelést

A Heti Napló pornóbotránya: Nyilvánosságra hozták a pornográf chatelést

A ki­szi­vá­rog­ta­tók to­vábbi rész­le­te­ket ígér­nek. De mit szól ehhez a Hit Gyü­le­ke­zete?

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

A Ri­post utol­érte a győri Má­csik Zol­tán el­tű­nése kap­csán gya­nú­sí­tott férfi szom­széd­ját. El­árulta, mit tu­dott meg a rend­őrök­től!

Itt a II. rész: 100 milliós villákban laknak a Jobbik vezetői

Itt a II. rész: 100 milliós villákban laknak a Jobbik vezetői

Ez­út­tal újabb Job­bik-po­li­ti­ku­sok "mu­tat­ják be" gyö­nyörű vil­lá­i­kat a RIPOST so­ro­za­tá­ban. Ők sem adják alább 100 mil­li­ó­nál.

Kínjukban már nem tudnak mit kamuzni a Simicska-médiában

Kínjukban már nem tudnak mit kamuzni a Simicska-médiában

Az Index élen járt a ka­mu­ké­ró­ban.

Az Index megint élen járt a "me­sé­lés­ben", most éppen azt ta­lál­ták ki, hogy a Fa­ce­book el­tá­vo­lí­totta Orbán Vik­tor több poszt­ját.

MSZP-s káder a szombati tüntetés főszervezője, még a telefonját is a szocik fizetik

MSZP-s káder a szombati tüntetés főszervezője, még a telefonját is a szocik fizetik

A ked­ves mama le­tér­delt Ili­escu elé is.

A ked­ves mama le­tér­delt Ili­escu elé, a kis Ba­lázs pedig már ifjú­ko­rá­ban a szo­ci­a­lista pártra tette fel az éle­tét. Lend­vai Il­dikó és Gyur­csány Fe­renc "daj­kál­ták".

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vo­náné szem­be­né­zett a bu­kás­sal, mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

Dagad a Hadházy-féle földbotrány, ügyészségen az ügy

Dagad a Hadházy-féle földbotrány, ügyészségen az ügy

Me­g­ala­po­zott lehet az a gyanú,

Me­g­ala­po­zott lehet az a gyanú, mi­sze­rint Had­házy Ákos édes­anyja ki­ját­szotta a föld­tör­vényt. A Nem­zeti Föld­alap­ke­zelő az ügyész­ség­hez for­dult a fel­té­te­le­zett föld­mu­tyi ügyé­ben.

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

Át­ve­rős te­le­fon­al­kal­ma­zás­sal ejt­het­ték át Si­micska La­jost - az ATV-nek el­kül­dött hang­fel­vé­tel ta­nú­sága sze­rint.

100 milliós házakban lakik a Jobbik vezérkara, trükkösen titkolják I. rész.

100 milliós házakban lakik a Jobbik vezérkara, trükkösen titkolják I. rész.

Jut pénz bőven Vona köz­vet­len ve­zér­ka­rá­nak a Si­micska-féle mil­li­ár­dok­ból.

Nincs ve­zető job­bi­kos po­li­ti­kus, aki ke­ve­sebb mint 100 mil­lió fo­rint ér­tékű in­gat­lan­ban lakna. Jut pénz bőven Vona köz­vet­len ve­zér­ka­rá­nak a Si­micska-féle mil­li­ár­dok­ból.

Czeglédy Csaba a Jobbikot is pénzelte

Czeglédy Csaba a Jobbikot is pénzelte

Nem­csak a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ciót fi­nan­szí­rozta Czeg­lédy Csaba, hanem a Job­bik kam­pá­nya­i­nak is jut­ta­tott pénzt - mind­er­ről egy tanú be­szélt a TV2 Té­nyek mű­so­rá­nak.

Nem­csak a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ciót fi­nan­szí­rozta Czeg­lédy Csaba, hanem a Job­bik kam­pá­nya­i­nak is jut­ta­tott pénzt - mind­er­ről egy tanú be­szélt a TV2 Té­nyek mű­so­rá­nak.

A jobbikos Rig Lajos kampányát is támogatta Czeglédy Csaba

A jobbikos Rig Lajos kampányát is támogatta Czeglédy Csaba

A Job­bik és a bal­ol­dal már 2015-ben hát­tér­al­kut kö­tött.

A Job­bik és a bal­ol­dal már 2015-ben hát­tér­al­kut kö­tött. Czeg­lédy több kam­pány­ban is sze­re­pet vál­lalt.

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Így lett jó neki lel­ke­sítő kam­pány­vi­de­ó­nak. Per­sze azért ha­gyott benne trá­gár­sá­got ele­get. Hogy mondja a fran­cia mon­dás?

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

"Ha 18 éves le­szel, fel­vál­lal­lak!"

Az egyik par­la­menti párt al­el­nö­ké­nek volt tar­tós kap­cso­lata a bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­gyil­kolt lánnyal. "Ha 18 éves le­szel, fel­vál­lal­lak!"

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

A mi­nisz­ter­el­nök nagy­pén­teki rá­dió­in­ter­jú­já­ban el­mondta, hogy hi­telt ér­demlő hang­fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got.

Vona muszlim barátja a pápa elleni merénylet vádlottja

Vona muszlim barátja a pápa elleni merénylet vádlottja

A férfi ott ült a vád­lot­tak pad­ján.

A férfi ott ült a vád­lot­tak pad­ján Alig Agca mel­lett, aki hús­vét­kor meg akarta gyil­kolni II. János Pált. Ő Vona leg­jobb ba­rátja és musz­lim po­li­ti­kai össze­kö­tője.

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Még egy zsák mar­ha­trá­gyát is le­tet­tek Vona au­tója elé.

Még egy zsák mar­ha­trá­gyát is le­tet­tek Vona au­tója elé.

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

A Czeg­lédy-féle bűn­szö­vet­ke­zet lo­pott pén­zé­ből fi­nan­szí­roz­ták a maffia­bal­ol­dalt. Száz­mil­li­ó­kat la­pá­tol­tak át.

Kész Zoltán kampányát Czeglédy lopott pénzéből finanszírozták

Kész Zoltán kampányát Czeglédy lopott pénzéből finanszírozták

A Fi­desz sze­rint Kész Zol­tán­nak le kell mon­da­nia a kép­vi­se­lő­je­lölt­ség­ről, mi­u­tán ki­de­rült...

Vona helyettesének bíróság előtt kell felelni: Ez bűncselekmény

Vona helyettesének bíróság előtt kell felelni: Ez bűncselekmény

Erő­sza­kos nemi kö­zö­sü­lés­sel való fe­nye­ge­tő­zés, mun­ka­he­lyi zak­la­tás.

Erő­sza­kos nemi kö­zö­sü­lés­sel való fe­nye­ge­tő­zés, mun­ka­he­lyi zak­la­tás. Hi­va­tal­ból ül­dö­zendő bűn­cse­lek­mé­nyek.

A Soros-szervezetek arra használták a tranzitzónát, hogy adatbázist építsenek

A Soros-szervezetek arra használták a tranzitzónát, hogy adatbázist építsenek

Min­dent meg­tesz­nek, hogy Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát tá­mad­ják.

Min­dent meg­tesz­nek, hogy Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát tá­mad­ják.

Puccsra készülnek a csalódott jobbikosok: Vonának mennie kell!

Puccsra készülnek a csalódott jobbikosok: Vonának mennie kell!

Már szá­mol­ják a na­po­kat.

Már szá­mol­ják a na­po­kat, ami­kor el­ta­ka­rít­hat­ják az áru­ló­nak tar­tott musz­lim­ba­rát el­nö­köt. Addig is or­szág­szerte ak­ci­óz­nak.

Így verték szét migránsok néhány napja Firenze gyönyörű óvárosát: videó

Így verték szét migránsok néhány napja Firenze gyönyörű óvárosát: videó

Így ver­ték szét Fi­ren­zét.

Így ver­ték szét né­hány napja Fi­ren­zé­ben a gyö­nyörű óvá­rost: videó. Eddig 4 mil­lió ember nézte meg az egész vi­lá­gon.