POLITIK

BOZÓT

Rettegnek a buszokon az anyukák

Rettegnek a buszokon az anyukák

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja.

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja.

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői.

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Sikerült-e Soros mesterterve? Sikerült-e kivetni a Nagy Hálót Orbánra?

Sikerült-e Soros mesterterve? Sikerült-e kivetni a Nagy Hálót Orbánra?

Nem vé­let­le­nül ment Soros Junc­ker­hez az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ké­hez.

Nem vé­let­le­nül ment Soros György Junc­ker­hez az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ké­hez.

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Öt­ezer em­ber­nek lett volna elég.

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek ele­gendő mennyi­sé­get fog­lal­tak le be­lőle.

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak. Itt meg­ta­lá­lod a tud­ni­va­ló­kat.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak. Itt meg­ta­lá­lod a tud­ni­va­ló­kat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik meg van győ­ződve róla, hogy a sírig együtt ma­rad­nak.

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik meg van győ­ződve róla, hogy a sírig együtt ma­rad­nak.

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lég­puska okoz­hatta Her­nád sé­rü­lé­sét, szár­nyát is fáj­lalja. Bár már job­ban van, még nem hasz­nálja szár­nyát.

Lég­puska okoz­hatta Her­nád sé­rü­lé­sét, szár­nyát is fáj­lalja. Bár már job­ban van, még nem hasz­nálja szár­nyát.

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Nem vé­let­le­nül ke­rült Si­micska dísz­pá­ho­lyába a job­bi­kos po­li­ti­kusnő. Damm And­rea na­ponta je­lent Vo­ná­nak és Si­mics­ká­nak.

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta nem ...

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta nem a va­ló­ság­nak meg­fe­lelő...

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Még csak két hete lak­nak itt.

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek. Belij és Sze­rij Moszk­vá­ból ér­ke­zett.

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a fü­ze­tecs­két.

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két.

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából...

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából...

A sze­ge­diek nap, mint nap lát­hat­ják a pol­gár­mes­ter csa­lád­ját a dzsip­pel.

A sze­ge­diek nap, mint nap lát­hat­ják a pol­gár­mes­ter csa­lád­ját a mé­reg­drága dzsip­pel fu­ri­kázni. Ha azon­ban a sze­gedi ön­kor­mány­zat hon­lap­ján meg­né­zik Bot­káék va­gyon­nyi­lat­ko­za­tát, nyo­mát sem ta­lál­ják benne...

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

Szű­rő­vizs­gá­lat­nak ál­cá­zott ri­o­ga­tás­sal vesz­nek rá idős em­be­re­ket.

Szű­rő­vizs­gá­lat­nak ál­cá­zott ri­o­ga­tás­sal vesz­nek rá idős em­be­re­ket, hogy "éle­tük meg­men­tése ér­de­ké­ben" meg­vá­sá­rol­ják a kí­nált ter­mé­ket. La­punk mun­ka­társa Du­na­új­vá­ros­ban járt, hogy ki­pró­bálja az in­gyen­szű­rést.

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

Töb­ben jár­nak lo­va­golni a Kin­csem miatt. Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­hat­nak a film­ből a lo­va­sok.

Töb­ben jár­nak lo­va­golni a Kin­csem miatt. Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­hat­nak a film­ből a lo­va­sok.

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Most el­ve­szí­tünk egy órát.

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Ezen a hét­vé­gén el­ve­szí­tünk egy órát, de nye­rünk ren­ge­teg vi­lá­gos estét!

Vége a pazarlásnak: 60 centi a fejadag!

Vége a pazarlásnak a vécén: 60 centi a fejadag!

Nem lehet csak úgy hasz­nálni a vé­cé­pa­pírt.

Nem lehet töb­bet csak úgy hasz­nálni a pa­pírt egy kínai park­ban.

Ilyet még biztosan nem láttál - elképesztő találmány!

Ilyet még biztosan nem láttál - elképesztő találmány!

Egy perc alatt el­tün­teti az ola­jat.

Egy perc alatt tün­teti el az ola­jat ez a szi­vacs.

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek mi­u­tán el­ol­vas­ták Vona Gábor egész ol­da­las cik­két a Ma­gyar Nem­zet­ben.

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek mi­u­tán el­ol­vas­ták Vona Gábor egész ol­da­las cik­két a Ma­gyar Nem­zet­ben.

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ezt ter­vezi a Pi­lisi Park­erdő zRt.

Nagy­já­ból ez a lé­nyege annak, amit a Pi­lisi Park­erdő ter­vez. Ha ugyanis el tud­juk vinni az útra a szend­vi­cset, ha­za­vinni a zacs­kót már nem nagy fel­adat.

Lesújtó a mézpiaci helyzet, könnyen vehetünk hamis mézet

Lesújtó a mézpiaci helyzet, könnyen vehetünk hamis mézet

Megér­ke­zett a várva-várt uniós vizs­gá­lat ered­mé­nye: a mézek 15 szá­za­léka hamis.

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Mind­ed­dig rej­te­get­ték őket, mert nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők. A ta­vasz első nap­ja­i­ban vi­szont ki­me­rész­ked­tek a kö­zön­ség elé is.

Mind­ed­dig rej­te­get­ték őket, mert nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők. A ta­vasz első nap­ja­i­ban ki­me­rész­ked­tek.

Ez a fordulat bekerül a magyar történelembe: Gátlástalan árulás!

Ez a fordulat bekerül a magyar történelembe: Gátlástalan árulás!

A Si­micska-csa­lád nyíl­tan szö­vet­ke­zett a nem­rég még szél­ső­sé­ges­nek ítélt Job­bik­kal.

A Si­micska-csa­lád nyíl­tan szö­vet­ke­zett a nem­rég még szél­ső­sé­ges­nek ítélt Job­bik­kal.

Simicskáék mindent egy lapra tettek fel, Vonának muszáj győzni

Simicskáék mindent egy lapra tettek fel, Vonának muszáj győzni

Si­micska fia sze­rint a Job­bik két­har­ma­dot sze­rez. Hogy mire ala­pozza mind­ezt, nem tudni.

A legtöbb pénzt Sorostól kapta a magyar baloldal elnökjelöltje

A legtöbb pénzt Sorostól kapta a magyar baloldal elnökjelöltje, jóban vannak

Ak­tu­ál­po­li­ti­kai ta­nul­má­nyo­kat is ren­delt Soros Maj­té­nyi Lász­ló­tól.

Megújult Vuk, a Mézga család és a Macskafogók otthona!

Megújult Vuk, a Mézga család és a Macskafogók otthona!

A 3000 négy­zet­mé­te­res, mű­em­léki vé­dett­ség alatt álló in­téz­mény­ben ani­má­ciós és hang­stú­di­ó­kat ala­kí­tot­tak ki.

A mint­egy 3000 négy­zet­mé­te­res, mű­em­léki vé­dett­ség alatt álló Hű­vös­völ­gyi úti in­téz­mény­ben ani­má­ciós és hang­stú­di­ó­kat ala­kí­tot­tak ki, ok­ta­tási és kul­tu­rá­lis célra is hasz­nálni fog­ják.Jan­ko­vics Mar­cell rajzfilm ren­dező mun­ká­i­ból nyílt tár­lat.

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Per­sze azért nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó. Több mint 4 mil­liót fi­zet­tek az ős­régi pe­né­szért.

Per­sze azért nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó. Több mint 4 mil­liót fi­zet­tek az ős­régi pe­né­szért.

Rettegésben élnek a panellakók

Rettegésben élnek a panellakók

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak.

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak. Ja­nu­ár­tól nem kell en­ge­dély az át­ala­kí­tá­sok­hoz. A mun­ká­sok át­fúr­ták a pla­font, a lakás fö­lött pedig meg­haj­lott a padló.

Most érkezett: többet nem mehetnek az Oscar közelébe a hibázó alkalmazottak

Most érkezett: többet nem mehetnek az Oscar közelébe a hibázó alkalmazottak

Ki azért nem rúg­ták a bo­rí­té­ko­kat össze­cse­rélő dol­go­zó­kat.

Ki azért nem rúg­ták a bo­rí­té­ko­kat össze­cse­rélő dol­go­zó­kat.

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból. Már hi­va­ta­lo­san is ta­vasz van: előbb meg­dőlt a me­leg­re­kord, majd óri­ási jég­tor­la­szo­kat emelt a vi­ha­ros erejű szél.

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból. Már hi­va­ta­lo­san is ta­vasz van: előbb meg­dőlt a me­leg­re­kord, majd óri­ási jég­tor­la­szo­kat emelt a vi­ha­ros erejű szél.

Magyarországon építik meg a világ leghosszabb üveghídját!

Itt építik meg a világ leghosszabb függőhídját

Két és fél mil­li­árd fo­rintba kerül, és hosszabb lesz, mint a kínai re­kor­der.

Két és fél mil­li­árdba kerül és hosszabb lesz, mint a vi­lág­hírű kínai társa. Két éve még csak álom volt, most meg is va­ló­sul­hat.

Polgármesterre támadt a közmunkás a templom építőanyaga miatt

Polgármesterre támadt a közmunkás, nem akarta elpakolni a templom építőanyagát

Ve­re­ke­déssé fa­jult egy főnök-be­osz­tott vita. Köz­mun­kára ítél­he­tik a köz­mun­kást.

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy nyílt le­ve­let írt a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­nak.

Budáról deportálták a legtöbb családot!

Budáról deportálták a legtöbb családot!

A fő­vá­ros­ból 14 ezer em­bert vit­tek el, a II. ke­rü­let­ből mint­egy 1700-at.

Sok egy­kori párt­ve­zető, ál­lam­vé­delmi funk­ci­o­ná­rius a csa­lád­já­val még min­dig azok­ban a la­ká­sok­ban él, ame­lye­ket ki­te­le­pí­tett budai pol­gá­rok­tól vet­tek el annak ide­jén.

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Elekt­ro­mos kis­au­tót hir­det egy nő Fa­ce­boo­kon, már sok szü­lőt át­vert azzal, hogy előre kéri a pénzt, majd köddé válik. Fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Szé­gyelli a tör­tén­te­ket, ugyan­ak­kor sze­ren­csés­nek gon­dolja magát.

Szé­gyelli a tör­tén­te­ket, ugyan­ak­kor sze­ren­csés­nek gon­dolja magát, hogy élve meg­úszta a ka­lan­dot.

Para: a Facebook ok nélkül tiltja ki az embereket!

Para: a Facebook ok nélkül tiltja ki az embereket!

Egye­lőre nincs ma­gya­rá­zat.

Zuc­ker­ber­gék bá­zisa fel­boly­dult méh­kas lehet: a Fa­ce­book ok nél­kül tiltja ki az em­be­re­ket - tö­me­gé­vel. Egye­lőre nincs ma­gya­rá­zat.

Ennél rosszabb nem jöhet: még a kenyerünk is mérgező

Ennél rosszabb nem jöhet: még a kenyerünk is mérgező

Pe­nész­gom­bát tar­tal­maz a ga­bona.

Pe­nész­gom­bát tar­tal­maz­nak a ga­bo­nák, amik mé­reg­anya­go­kat ter­mel­nek - mi meg szé­pen meg­esszük mind­ezt a ke­nyér­rel! Több ku­tató is vizs­gá­ló­dik.

Mutasd csak, hány centi vagy!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ből ki­de­rül! Annyit el­áru­lunk, hogy eu­ró­pa­iak....

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ből ki­de­rül! Annyit el­áru­lunk, hogy eu­ró­pa­iak....

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor az Arany Medve-díj át­vé­tele köz­ben meg­lát­ták a szín­pa­don.

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a szín­pa­don.

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne.

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne. A mé­hész sze­rint a biz­to­san va­lódi mézet onnan is­merni meg, hogy drága.

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Főleg, ha ren­de­sen vi­sel­ke­dik.

Ked­vez­ményt ad egy olasz ét­te­rem tu­laj­do­nosa csa­lá­dos ven­dé­ge­i­nek, ha a gyer­me­kek ren­de­sen vi­sel­ked­nek.

Ez félelmetes: rákkeltő, radioaktív jód lebeg Európa felett

Ez félelmetes: rákkeltő, radioaktív jód lebeg Európa felett

El­hall­ga­tott nuk­le­á­ris bal­eset­ről, tit­kos ka­to­nai kí­sér­let­ről sut­tog­nak. Ma­gyar­or­szá­gon egy­előre senki nem nyi­lat­ko­zik az ügy­ben...

El­hall­ga­tott nuk­le­á­ris bal­eset­ről, tit­kos ka­to­nai kí­sér­let­ről sut­tog­nak. Ma­gyar­or­szá­gon egy­előre senki nem nyi­lat­ko­zik az ügy­ben... A Ri­post meg­mérte a hát­tér­su­gár­zást Bu­da­pes­ten!

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Vona pél­da­ként ál­lí­totta a Job­bik tag­sága elé. Nem szá­mít a kor­rup­ció.

Nem­rég kö­töt­tek együtt­mű­kö­dési szer­ző­dést. Vona pél­da­ként ál­lí­totta a Job­bik tag­sága elé.

Nyakunkon a kukássztrájk!

Nyakunkon a kukássztrájk!

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet.

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet. A ku­ká­sok 30 szá­za­lé­kos bér­eme­lést sze­ret­né­nek, és mun­ka­be­szün­te­tésre ké­szül­nek.

Csoportosan végezhetik dolgukat a szegedi étteremben - fotó

Csoportosan végezhetik dolgukat a szegedi étteremben - fotó

Jól si­ke­rült a fel­újí­tás - még nem tud­juk, hogy csa­ládi-e az il­lem­hely, vagy csak egy­sze­rűen ko­e­du­kált.

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány, mi min­dent ha­zu­doz­tak már össze ma­gyar po­li­ti­ku­sok az olim­pia ügyé­ben. Min­dig azt, amit a pil­la­nat­nyi, rö­vid­látó ér­de­kük dik­tált. Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett. Egy ideje már tud­tak a prob­lé­má­ról, de a BKV sze­rint csak egyedi ese­tek vol­tak.

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett. Egy ideje már tud­tak a prob­lé­má­ról, de a BKV sze­rint csak egyedi ese­tek vol­tak.

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! De nem csak az ünnep miatt...

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! De nem csak az ünnep miatt...

Szívekkel terítette be a várost

Szívekkel terítette be a várost

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest.

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest.

Rágalmazásért elítélték
Szigetvári Viktort

Rágalmazásért elítélték Szigetvári Viktort

Az Együtt nem­rég le­kö­szönt el­nö­két a Nyír­egy­házi Já­rás­bí­ró­ság mondta ki bű­nös­nek.

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat.

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat a kis­te­leki OMW-kúton.

Nevetségessé tette magát
a bíróságon a Jobbik

Nevetségessé tette magát a bíróságon a Jobbik

El­ső­sor­ban azt pró­bál­ták meg­tudni, hogy ki szi­vá­rog­tat a pár­ton belül. Azt is meg­pró­bál­ták hely­re­i­ga­zít­tatni, hogy tö­rés­vo­na­lak len­né­nek a Job­bi­kon belül.

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Be­csa­pós lesz az idő. Durva fa­gyok jön­nek, de a nap is sütni fog. Hét végén újra jön a mí­nusz 10 fok.

Be­csa­pós lesz az idő. Durva fa­gyok jön­nek, de a nap is sütni fog. Hét végén újra jön a mí­nusz 10 fok.

Nagy a baj: ezért van aranyárban a zöldség

Nagy a baj: ezért van aranyárban a zöldség

El­ké­pesztő árak, a ta­va­lyi­ak­nak leg­alább a dup­lája fo­gadja a vá­sár­ló­kat.

El­ké­pesztő árak, a ta­va­lyi­ak­nak leg­alább a dup­lája fo­gadja a vá­sár­ló­kat a pi­a­co­kon és a hi­per­mar­ke­tek zöld­ség­pult­jain. De ná­lunk leg­alább van: az an­go­lok­nál már kor­lá­toz­ták a vá­sá­rol­ható mennyi­sé­get!

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz.

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz. A pénz­tár­cád fogja bánni. De van még más is amit jó, ha tudsz.

Vona mecseteket akar építeni, a jobbikosok kegyetlenül ízekre szedték

Vona mecseteket akar építeni, a jobbikosok kegyetlenül ízekre szedték

A Job­bik el­nöke el­szólta magát, tá­mo­gatja me­cse­tek épí­té­sét.

A Job­bik el­nöke el­szólta magát egy té­vé­mű­sor­ban, ki­bökte, hogy tá­mo­gatja Ma­gyar­or­szá­gon me­cse­tek épí­té­sét. A Job­bik kö­vet­ke­ze­tes hívei ízekre szed­ték a kuruc.info-n!

Erről hallgat Juhász Péter: A bíróság a Ripostnak adott igazat

Erről hallgat Juhász Péter: A bíróság a Ripostnak adott igazat

Ezt nem kür­töli vi­lággá a 15 évre ítélt Por­tik Tamás saj­tósa, az Együtt al­el­nöke, Ju­hász Péter. Pert vesz­tett.

Ezt nem kür­töli vi­lággá a 15 évre ítélt Por­tik Tamás saj­tósa, az Együtt al­el­nöke, Ju­hász Péter. Pert vesz­tett.

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra volt csak.

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra, kö­rül­be­lül 170 ezer ki­lo­mé­terre ha­ladt el mel­let­tünk egy ki­sebb kő­szikla ja­nuár 9-én.

Öt év börtön jár az embercsempészeknek

Üzenjük: Öt év jár az embercsempészeknek

Ma­gyar­or­szág a le­hető leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban lép fel a mig­rán­so­kon élős­kö­dők­kel szem­ben. A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Ma­gyar­or­szág a le­hető leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban lép fel a mig­rán­so­kon élős­kö­dők­kel szem­ben. A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Nem igaz, hogy édes­anyja 300 mil­lió fo­rin­tért nem pró­bált meg­sze­rezni egy ha­tal­mas bir­to­kot!

Nem igaz, hogy édes­anyja 300 mil­lió fo­rin­tért nem pró­bált meg­sze­rezni egy ha­tal­mas bir­to­kot!

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Az újabb ka­baré úgy kez­dő­dött, hogy a párt al­el­nöke, Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Ön­ural­mát el­vesztve össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott. Va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott. Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Méregdrága, környezetszennyező magánrepülővel repked az LMP-s politikus

Méregdrága, környezetszennyező magánrepülővel repked az LMP-s politikus

Futja rá a csa­ládi föld­mu­tyi­ból?

Meg­le­he­tő­sen visszás, ami­kor a magát zöld­párt­nak ne­vező LMP el­nöke kör­nye­zet­szennyező, sok­mil­liós ma­gán­re­pü­lő­vel rep­ked. Így küzd a kor­rup­ció ellen? Futja rá a csa­ládi föld­mu­tyi­ból?

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek hát­te­ré­ben idén is a fél­té­keny­ség állt: újra ren­ge­teg ál­do­za­tot kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek.

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek hát­te­ré­ben idén is a fél­té­keny­ség állt: újra ren­ge­teg ál­do­za­tot kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek. Gye­rek is van a ha­lot­tak kö­zött...

Juhász Péter megint hazudott: Már a huszadik pert vesztette el

Juhász Péter megint hazudott: Már a huszadik pert vesztette el

A rá­ga­lom­ári­á­i­ról köz­is­mert po­li­ti­kus ismét na­gyot ha­zu­dott.

A rá­ga­lom­ári­á­i­ról és ká­bí­tó­szer-ra­jon­gá­sá­ról köz­is­mert po­li­ti­kus ismét na­gyot ha­zu­dott.

Furcsa helyzet az ATV-ben:
Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Furcsa helyzet az ATV-ben: Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Az ATV-t vá­rat­la­nul, a ka­rá­cso­nyi parti után kész hely­zet elé ál­lító mű­sor­ve­zető esete nagy vi­hart ka­vart. Férje eköz­ben szép csend­ben to­vább dol­go­zik a csa­tor­ná­nál.

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést.

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már arról, miért is nem az ere­deti nevén sze­re­pel Vona Gábor.

Viszlát PeCsa! Kezdődik a legendás ház bontása a Városligetben

Viszlát PeCsa! Kezdődik a legendás ház bontása a Városligetben

Har­minc­évi mű­kö­dés után vég­leg be­zárt a Pe­tőfi Csar­nok. A Ri­post utol­jára kö­rül­néz­he­tett az épü­let­ben...

Fontos pert nyert a Ripost Vona Gáborral szemben!

Fontos pert nyert a Ripost Vona Gáborral szemben!

Hiába tün­tette el a bűn­je­le­ket!

Hiába tün­tette el a bűn­je­le­ket, hiába pró­bálta le­ta­gadni a szá­mára kínos té­nye­ket, a bí­ró­ság a Ri­post­tal ér­tett egyet.

Inog Vona Gábor széke.
Izzik a levegő a Jobbikban

Inog Vona Gábor széke. Izzik a levegő a Jobbikban

A kri­ti­kát le­fojtó dik­tá­tor ellen ér­le­lő­dik a lá­za­dás. Az ön­ké­nyes­kedő párt­el­nök so­ka­kat ma­gára ha­ra­gí­tott.

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. Nyolc mé­tert zu­hant...

Írásbeli bizonyíték a Jobbik és a rendőrgyilkos szervezet szoros együttműködésre

Írásbeli bizonyíték a Jobbik és a rendőrgyilkos szervezet szoros együttműködésre

A Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője ...

A Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője je­len­tette be a ha­tó­sá­gok­nál...

Cigány barátnője miatt leváltották Vona testőrét: Rasszista botrány a Jobbikban!

Cigány barátnője miatt leváltották Vona testőrét: Rasszista botrány a Jobbikban!

Ki­zár­ták a Job­bik ren­dez­vé­nyeit biz­to­sító test­őr­gárda bu­da­pesti fő­nö­két.

Ki­zár­ták a Job­bik ren­dez­vé­nyeit biz­to­sító test­őr­gárda bu­da­pesti fő­nö­két.

A Jobbik szerint Trump kiszámíthatatlan őrült. Kibújt a szög a zsákból?

A Jobbik szerint Trump kiszámíthatatlan őrült. Kibújt a szög a zsákból?

A Job­bik szó­vi­vője sú­lyos sza­vak­kal ítéli el az USA fris­sen meg­vá­lasz­tott el­nö­két.

Vona válságstábot állított fel a Terry Black-botrány kezelésére!

Vona válságstábot állított fel a Terry Black-botrány kezelésére!

A párt­el­nök leg­fon­to­sabb em­be­reit, köz­tük a fe­le­sé­gét ál­lí­totta csa­ta­sorba a ve­szé­lyes­nek ítélt hely­zet ke­ze­lé­sére.

Terry Black átszakította a gátat: Fura fotót posztolt Vona Gáborról

Terry Black átszakította a gátat: Fura fotót posztolt Vona Gáborról

Lé­pés­ről lé­pésre ada­golja a kínos in­for­má­ci­ó­kat.

Úgy tűnik, lé­pés­ről lé­pésre ada­golja a kínos in­for­má­ci­ó­kat a Vona-bot­rányt ki­rob­bantó, Né­met­or­szág­ban élő elő­adó­mű­vész. Ál­lítja, hogy meg­hök­kentő tit­kok tu­dója.

Zuschlag is megvádolta Vonát: Valljon színt végre!

Zuschlag is megvádolta Vonát: Valljon színt végre!

Sze­rinte szé­les kör­ben is­mert Vona Gá­bor­ról, amit egy té­vé­in­ter­jú­ban Terry Black ál­lí­tott róla.

A szo­ci­a­lista párt egy­kori üd­vös­kéje sze­rint szé­les kör­ben is­mert Vo­ná­ról, amit egy té­vé­in­ter­jú­ban Terry Black ál­lí­tott róla.

Egyre többen lázadnak Vona ellen a Jobbikban, rátámadt Budaházy húga is...

Egyre többen lázadnak Vona ellen a Jobbikban, rátámadt Budaházy húga is...

A kvó­ta­el­le­nes al­kot­mány­mó­do­sí­tás el­uta­sí­tása is so­ka­kat szem­be­for­dít a párt­el­nök­kel.

Horror: Nyomorban él a tótújfalui gyilkos lánya

Horror: Nyomorban él a tótújfalui gyilkos lánya

Hát­ra­hagyta kis­lá­nyát.

A meg­erő­sza­kolt nő ke­gyel­met ka­pott, mi­u­tán le­lőtte ne­ve­lő­ap­ját. Az­után el­tűnt, kis­lá­nyát is hát­ra­hagyta.

Terry Black megtámadta Vonát: Valld be őszintén, hetente többször is találkoztunk!

Terry Black megtámadta Vonát: Valld be őszintén, hetente többször is találkoztunk!

Azt ál­lítja, hogy Vona Gábor...

El­ké­pesztő val­lo­mást tett a szó­ki­mon­dá­sá­ról híres Terry Black. Azt ál­lítja, hogy Vona Gábor sok min­dent le­ta­gad a múlt­já­ból, ami kel­le­met­len lehet neki a Job­bik tá­bo­rá­ban.