POLITIK

BOZÓT

Helyreigazítás

Helyreigazítás

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk ...

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk va­lót­la­nul kel­tette azt a hamis lát­sza­tot, mintha Bo­do­lai László ügy­véd olyan sze­mély lenne, aki...

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak.

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek Bu­da­pest több pont­ján.

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Sú­lyos pri­u­szok.

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken ga­rázda ma­ga­tar­tást ta­nú­sító, a rend­őrök­kel erő­sza­kos­kodó sze­mé­lyek kö­zött.

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Szét­zú­zott rend­őr­au­tók, szét­vert arcú rend­őrök. Az ál­ar­cos ga­ráz­dák teg­nap este ismét sza­bá­lyos fő­pró­bát tar­tot­tak.

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka.

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe.

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe. Még a Bubi ke­rék­pá­ro­kat is szét­ver­ték, kukák szá­zait gyúj­tot­ták fel. El­ké­pesztő mi ma­radt utá­nuk, a kár több száz mil­liós. Vajon vál­lalja-e a fe­le­lős­sé­get az őket fel­tü­zelő el­len­zék?

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

A RIPOST ol­va­sói fo­lya­ma­to­san kül­dik az éj­szaka ké­szült fo­tó­kat.

A RIPOST ol­va­sói fo­lya­ma­to­san kül­dik a fo­tó­kat.

Így csinált magából bohócot az ellenzék

Így csinált magából bohócot az ellenzék

Az el­len­zék ag­resszív vi­sel­ke­dése ne­vet­sé­ges­ségbe tor­kol­lott.

Az el­len­zék ag­resszív vi­sel­ke­dése ne­vet­sé­ges­ségbe tor­kol­lott, bo­hó­cot csi­nál­tak ma­guk­ból az Or­szág­gyű­lés­ben - mi­nő­sí­tette a tör­tén­te­ket a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

Ellenzéki csürhe a Parlamentben, Füttyös Juhász a példakép

Ellenzéki csürhe a Parlamentben, Füttyös Juhász a példakép

Kö­zön­sé­ges hu­li­gán­ként, sí­polva, han­gos­kodva pró­bált za­vart kel­teni a te­he­tet­len el­len­zék. Ez nekik a de­mok­rá­cia?

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

A bolt­ve­zető úgy dön­tött, hogy nem ta­kar­gatja to­vább a mi­ni­mum kínos ese­tet.

Dü­hö­sen em­lé­kez­tet­ték a Job­bik ex-el­nö­két, hogy ki kéne már fi­zetni mind­azt, amit csak úgy, pénz nél­kül el­tu­laj­do­ní­tott.

Ki bújtatja Gyurcsányék üzlettársát, a tolvaj bankárt?

Ki bújtatja Gyurcsányék üzlettársát, a 600 milliárdot ellopó bankárt?

Me­ne­kül az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől Gyur­csányék üz­let­társa és ba­rátja. Kik rej­te­ge­tik?

Dobrev Klára bizonyára amnéziában szenved. Segítsünk neki!

Dobrev Klára bizonyára amnéziában szenved. Segítsünk neki!

Arra sem em­lék­szik már, hogy kik az üz­let­tár­sai a sok­mil­li­ár­dos biz­ni­szek­ben.

Ügyészségi feljelentés Botka László ellen

Ügyészségi
feljelentés
Botka László ellen

Hova tűn­tek a mil­li­ár­dok a Sze­viép nevű sze­gedi cég­től, amely­nek ve­ze­tőit már el is ítélte a bí­ró­ság? Ez itt a kér­dés.

Hova tűn­tek a mil­li­ár­dok a Sze­viép nevű sze­gedi cég­től, amely­nek ve­ze­tőit már el is ítélte a bí­ró­ság? Ez itt a kér­dés.

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

An­to­a­neta Vas­si­leva rég­óta kö­zeli ba­rát­nője Dob­rev Klá­rá­nak. A vád: nem­zet­közi pénz­mo­sás.

El­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki az In­ter­pol Gyur­csány Fe­renc üz­let­tár­sá­nak fe­le­sége ellen. An­to­a­neta Vas­si­leva rég­óta kö­zeli ba­rát­nője Dob­rev Klá­rá­nak. A vád: nem­zet­közi pénz­mo­sás.

Egyre csak hízik a Botka-dosszié

Egyre csak hízik a Botka-dosszié

Nap­ról-napra sza­po­rod­nak a sze­gedi szo­ci­a­lista pol­gár­mes­ter kö­rü­lötti bot­rá­nyos ügyek. Sokak sze­rint va­ló­já­ban egy bű­nö­zői kör fog­lya.

Nap­ról-napra sza­po­rod­nak a sze­gedi szo­ci­a­lista pol­gár­mes­ter kö­rü­lötti bot­rá­nyos ügyek. Sokak sze­rint va­ló­já­ban egy bű­nö­zői kör fog­lya.

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy ilyen mé­retű szennye­zést okoz­hat ez az ipar.

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Be­szé­des módon ke­reste a bü­fébe ve­zető ajtót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság "isi­á­szos" el­nöke.

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat
Vona Gábor

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat Vona Gábor

Mi­köz­ben a Fa­ce­boo­kon és a vi­de­ob­log­ján a Ha­lot­tak Nap­já­ról be­szél, a leg­na­gyobb csend­ben vissza­tért musz­lim ba­rá­ta­i­hoz.

Összevissza hazudozik
Orbán Viktorról
a Soros-média

Összevissza hazudozik Orbán Viktorról a Soros-média

A Soros György pén­zelte pro­pa­gan­da­új­ság, a 444.hu tu­da­to­san ha­zu­dott.

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője, a nagy­hangú Szi- lágyi György.

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik kép­vi­se­lője, aki nem­rég még fut­ball­hu­li­gán volt.

A részeges Juncker megint Magyarországot gyalázta

A részeges Juncker megint Magyarországot gyalázta

Ki­je­len­tette, hogy Er­dély el­csa­to­lá­sát egész Eu­ró­pá­nak együtt kel­lene ün­ne­pel­nie Tri­a­non 100 éves év­for­du­ló­ján.

Tiszta nevetség, pár száz embert tudtak összetrombitálni az ellenzéki pártok

Tiszta nevetség, pár száz embert tudtak összetrombitálni az ellenzéki pártok

Jó, ha össze­sen(!) 1500 em­bert si­ke­rült meg­moz­gat­niuk.

Jó, ha össze­sen(!) 1500 em­bert si­ke­rült meg­moz­gat­niuk.

Megint mellélőtt a Hazudozós Demeter

Megint mellélőtt a Hazudozós Demeter

Akár­csak né­hány napja ismét ha­zu­dott, rá­gal­ma­zott, sőt ka­to­nai tit­ko­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az LMP újon­nan meg­vá­lasz­tott el­nöke, De­me­ter Márta.

Akár­csak né­hány napja ismét ha­zu­dott, rá­gal­ma­zott, sőt ka­to­nai tit­ko­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az LMP újon­nan meg­vá­lasz­tott el­nöke, De­me­ter Márta.

Ez a politikus biztos nem mosta ki a száját

Ez a politikus biztos nem mosta ki a száját

Or­de­náré in­ter­jút adott a 168 órá­nak a li­be­rá­li­sok EU par­la­menti ve­ze­tője.

Or­de­náré in­ter­jút adott a 168 órá­nak a li­be­rá­li­sok EU par­la­menti ve­ze­tője, a fog­sza­bá­lyo­zást még hír­ből sem is­merő, frö­csö­gően in­du­la­tos Guy Ver­hofs­tadt.

Miért tüntette ki Soros Györgyöt
az ukrán
elnök?

Miért tüntette ki Soros Györgyöt
az ukrán elnök?

Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Pinokkió lánytestvére: A hazudós PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Pinokkió lánytestvére: PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Az elemi fel­há­bo­ro­dás özö­nét zú­dí­totta ma­gára egy tu­da­tos ha­zug­ság­gal az MSZP után már az LMP-t bol­do­gító De­me­ter Márta.

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

A Fi­desz-frak­ció fel­szó­lítja De­me­ter Már­tát, hogy tá­voz­zon a köz­élet­ből.

A Fi­desz-frak­ció fel­szó­lítja De­me­ter Már­tát, hogy tá­voz­zon a köz­élet­ből.

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője.

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba, ho­gyan osz­tot­ták aztán szét a benn­fen­te­sek kö­zött. A pos­tát hasz­nál­ták pénz­mo­sásra.

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Már ilyen is van a Fa­ce­boo­kon: Az or­bá­niz­mus szexi. Aztán meg Van va­lami a le­ve­gő­ben, Ha­lott pénz­zel és Or­bán­nal.

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Az újab­ban már az LMP el­nöki ba­bér­ja­ira vágyó, az MSZP-s sza­va­zó­kat cser­ben­ha­gyó De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Beépített
ügynökök
jelentenek
a Jobbikban

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Gyurcsány a végén csak megölelgette Erdogant

Gyurcsány a végén csak megölelgette Erdogant

Kü­lö­nös kép ke­rült elő az ar­chí­vu­mok mé­lyé­ről. Gyur­csány éppen Er­do­gant ölel­geti...

Kü­lö­nös kép ke­rült elő az ar­chí­vu­mok mé­lyé­ről. Gyur­csány éppen Er­do­gant ölel­geti...

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon bo­rí­tott.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

Kapott az arcára a nagyon eszes
Fluor Tomika

Kapott az arcára a nagyon eszes Fluor Tomika + 18

Az újab­ban po­li­ti­kusi ba­bé­rokra törő két­ség­kí­vül ügyes sztár­imi­tá­tor ka­pott az ar­cára. Csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek

Szegedi parkolási botrány: Botka helyett az emberei vitték el a balhét

Szegedi parkolási botrány: Botka helyett az emberei vitték el a balhét

Fel­buj­tó­ként el­kö­ve­tett hűt­len ke­ze­lés miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kap­tak.

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban. So­ro­sék már a párt­ban.

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

És ez még csak a kez­det.

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel. És ez még csak a kez­det.

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

Köz­zé­tesszük azt, amit le­til­tot­tak.

Ismét ki­de­rült, hogy a Zuc­ker­berg-média meg­sérti a sza­bad vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás de­mok­ra­ti­kus alap­el­vét. Köz­zé­tesszük azt, amit le­til­tot­tak.

Részeg volt, vagy csak másnapos a Gyurcsány-párti képviselő?

Részeg volt, vagy csak másnapos a Gyurcsány-párti képviselő?

Mint aki­nek egy ócska kocs­má­ban a sok pi­á­tól le­ta­padt a nyelve.

Mint aki­nek egy ócska kocs­má­ban a sok pi­á­tól le­ta­pad a nyelve, úgy kín­ló­dott a sza­vak­kal.

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője sze­rint Soros György nyo­mást gya­ko­rol a terve út­já­ban álló or­szá­gokra.

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője sze­rint Soros György nyo­mást gya­ko­rol a terve út­já­ban álló or­szá­gokra.

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Titkos hangfelvétel a Jobbik elnökségi üléséről, így akarnak csalni

Lúzer ba­gázs­ként gya­láz­zák To­rocz­kai­é­kat és nyil­ván­való csa­lást ter­vez­nek a ki­lé­pési hul­lám el­fe­dé­sére.

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

A Jobbik mától nem ellenzék? Összefognak Gyurcsányékkal

Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Gyur­csány­ék­tól köl­csö­nöz­ték új ne­vü­ket. Új ér­tel­met nyer­het a régi pla­kát?

Soros budapesti embere tegnap egyeztetett Sargentinivel

Soros budapesti embere tegnap egyeztetett Sargentinivel

A Soros által fi­nan­szí­ro­zott Át­lát­szó ve­ze­tője Brüsszel­ben egyez­te­tett.

A je­len­tős rész­ben Soros György által fi­nan­szí­ro­zott Át­lát­szó című por­tál ve­ze­tője Brüsszel­ben egyez­te­tett Sar­gen­ti­ni­vel a to­vábbi te­en­dők­ről. A meg­be­szé­lé­sek végén bol­do­gan szelfiz­tek egyet.

Merkel végnapjai, a visszaszámlálás megkezdődött

Merkel végnapjai, a visszaszámlálás megkezdődött

Leg­fon­to­sabb szö­vet­sé­ge­sét vál­tot­ták le a Bun­des­tag­ban. A vissza­szám­lá­lás meg­kez­dő­dött.

Leg­fon­to­sabb szö­vet­sé­ge­sét vál­tot­ták le a Bun­des­tag­ban. A vissza­szám­lá­lás meg­kez­dő­dött.

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, ki­de­rült, hogy zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Újabb Ripost-siker

Újabb Ripost-siker: levágják a parlagfüvet Újbudán

La­punk be­ad­vá­nyá­nak kö­szön­he­tően az új­bu­dai jegyző hely­színi szem­lét írt ki, ugyanis egy te­lek­tu­laj­do­nos par­lag­fü­vet nevel a kert­jé­ben.

Az új­bu­dai jegyző hely­színi szem­lét írt ki, ugyanis egy te­lek­tu­laj­do­nos fittyet hányva a tör­vényre és a két­mil­lió al­ler­gi­ásra, par­lag­fü­vet nevel a kert­jé­ben.

Végképp hülyére veszi a figurát:
Gyurcsány a Seduxenhez és a Xanaxhoz hasonlította magát

Végképp hülyére veszi a figurát: Gyurcsány Seduxenhez és Xanaxhoz hasonlította magát

Még el­szánt hívei is tá­tott száj­jal hall­gat­ták, ami­kor Sze­ged fő­te­rén a két hír­hedt nyug­ta­tó­hoz ha­son­lí­totta magát az egyre in­kább po­li­ti­kai ma­dár­ijesz­tő­ként vi­sel­kedő párt­ve­zér.

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Sokan te­szik fel a kér­dést mos­ta­ná­ban, mi­féle párt po­li­ti­kusa is a ve­he­men­sen Ma­gyar­or­szágra tá­madó Ju­dith Sar­gen­tini?

Sokan te­szik fel a kér­dést mos­ta­ná­ban, mi­féle párt po­li­ti­kusa is a ve­he­men­sen Ma­gyar­or­szágra tá­madó Ju­dith Sar­gen­tini? Aki utá­na­néz, kü­lö­nös dol­gokra buk­kan­hat.

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Ki­for­gat­nák a sza­bá­lyo­kat.

Még a mű­kö­dési sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­től sem ri­ad­nak vissza, hogy végre meg­bün­tet­hes­sék Ma­gyar­or­szá­got.

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Ju­dith Sar­gen­tini ma­gyar és kül­földi mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták­kal ta­lál­ko­zott Brüsszel­ben.

Megszólalt egy úszóedző a Wladár-botrányról

Megszólalt egy úszóedző a Wladár-botrányról

Miért nem borul ki már a tel­jes bili?

Sze­rinte azért nem "borul ki még job­ban a bili", mert sokan fél­nek a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben. Hosszú Ka­tinka is el­ítélte az elnök meg­nyil­vá­nu­lá­sát.

Ennek az új kártyának nagyon fognak örülni a magyar horgászok

Ennek nagyon fognak örülni a magyar horgászok

Szep­tem­ber 1-jétől lehet igé­nyelni az új plasz­tik alapú Ma­gyar Horg­ász­kár­tyát.

Szep­tem­ber 1-jétől lehet igé­nyelni a plasz­tik alapú Ma­gyar Horg­ász­kár­tyát. Az új do­ku­men­tum jövő évtől váltja ki a je­len­legi iga­zol­ványt.

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

A méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére.

A do­hány­zók ni­ko­tin­füg­gő­sé­gé­hez ha­son­lóan a méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére. Minél több ilyen ro­varírtó vegy­szert fo­gyasz­ta­nak, annál többre vágy­nak.

Megkezdődött a gólyák vonulása

Megkezdődött a gólyák vonulása

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról, ugyanis meg­kez­dő­dött a szo­ká­sos őszi ma­dár­vo­nu­lás. A gó­lyá­kat a ki­sebb testű ma­da­rak kö­ve­tik majd.

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról, ugyanis meg­kez­dő­dött a szo­ká­sos őszi ma­dár­vo­nu­lás. A gó­lyá­kat a ki­sebb testű ma­da­rak kö­ve­tik majd.

Megszólalt a volt barátnő, elmondta, ki ölhette meg a soroksári futónőt

Megszólalt a volt barátnő, elmondta, ki ölhette meg a soroksári futónőt

Egy va­do­natúj val­lo­más az egész ügyet meg­vál­toz­tat­hatja, egy asszony ugyanis rá­is­mert egy­kori pár­jára.

Újra kibuktak az utasok a Ryanairre

Újra kibuktak az utasok a Ryanairre

Elő­ze­tes tá­jé­koz­ta­tás nél­kül tö­rölte három Bu­da­pest­ről in­duló já­ra­tát.

Elő­ze­tes tá­jé­koz­ta­tás nél­kül tö­rölte három Bu­da­pest­ről in­duló já­ra­tát a Rya­nair, rá­adá­sul az egyik­ről már jóval a ter­ve­zett in­du­lás után de­rült csak ki, hogy fel sem fog szállni.

Miért mindig a honvédség gépeivel repkedtek Gyurcsányék?

Miért mindig a honvédség gépeivel repkedtek Gyurcsányék?

Az MSZP-SZDSZ kor­má­nyokb tag­jai leg­alább 100 al­ka­lom­mal re­pül­tek így.

Az Origo ki­kérte az ada­to­kat. Az MSZP-SZDSZ kor­má­nyok tag­jai leg­alább száz al­ka­lom­mal re­pül­tek a Ma­gyar Hon­véd­ség gé­pe­i­vel.

Méregdrága luxustáskát hord a jobbikos politikus

Méregdrága luxustáskát hord a jobbikos politikus

Varga-Damm And­rea a de­vi­za­hi­te­le­se­kért és az ott­hon ápo­ló­kért sztráj­kolt. De ha ezt éppen nem teszi, akkor több száz­ez­res tás­ká­val jár-kel...

Varga-Damm And­rea a de­vi­za­hi­te­le­se­kért és az ott­hon ápo­ló­kért sztráj­kolt. De ha ezt éppen nem teszi, akkor több száz­ez­res tás­ká­val jár-kel...

Durva szelfivel sokkolnak a magyar kukások!

Durva szelfivel sokkolnak a magyar kukások!

Hát ilyet még nem lát­tunk!

Hát ilyet még nem lát­tunk! Azért re­mél­jük, hogy nem ez lesz a leg­újabb őrü­let... A bri­gát aján­déka se ma­radt el a végén. Rész­le­tek...

Luxusvillát bérelt Simicska Szardínián, a vészkijáratot választotta

Luxusvillát bérelt Simicska Szardínián, a vészkijáratot választotta

Igaz, spó­rolt egy ki­csit, mert nem ma­gán­re­pü­lő­gép­pel uta­zott.

Nem saj­nálta a pénzt, ki­bé­relte Szar­dí­nia egyik leg­drá­gább vil­lá­ját Si­micska Lajos. Igaz, spó­rolt egy ki­csit, mert nem ma­gán­re­pü­lő­gép­pel, hanem a Wiz­zair já­ra­tá­val uta­zott. A VIP-várót azért meg­ren­delte ma­gá­nak.

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Bár már kissé vissza­fo­got­tab­ban kom­mu­ni­kál­nak "mig­ráns­ügy­ben", gyak­ran kilóg a lóláb. Mint pél­dául most.

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Elér­he­tő­sé­gük, te­le­fon­szá­maik már gyak­ran ott van­nak a ma­gyar ha­tárra ér­ke­zők zse­bé­ben.

Durva botrány: így lopnak a pesti utcán

Durva botrány: így lopnak a pesti utcán

El­ké­pesztő szá­mok ke­rin­ge­nek. Más­fél mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­melt az egyik leg­zsí­ro­sabb biz­nisz a pesti utcán. Dől a pénz, de aztán szé­pen el is tűnik. Így lop­nak ma a mul­tik.

El­ké­pesztő szá­mok ke­rin­ge­nek. Más­fél mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­melt az egyik leg­zsí­ro­sabb biz­nisz a pesti utcán. Dől a pénz, de aztán szé­pen el is tűnik. Így lop­nak ma a mul­tik.

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

A Job­bik egy­előre nem iga­zán tud mit kez­deni To­rocz­kai plat­form­já­val.

A Job­bik egy­előre nem iga­zán tud mit kez­deni To­rocz­kai László új plat­form­já­val.

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon teszi közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke, az élen To­rocz­kai Lász­ló­val, Novák Előd­del és Dúró Dó­rá­val, az el­múlt idő­szak­ban rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés
2 hét múlva

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés 2 hét múlva

Lé­nye­gé­ben meg­kez­dő­dött a vizs­gá­lat a Heti Napló por­no­gráf chat­bot­rá­nya ügyé­ben. Min­de­nek­előtt a ki­szi­vá­rog­ta­tót ke­re­sik. A tu­laj­do­nosi kör meg­le­pő­dött és meg­döb­bent.

A Heti Napló pornóbotránya: Nyilvánosságra hozták a pornográf chatelést

A Heti Napló pornóbotránya: Nyilvánosságra hozták a pornográf chatelést

A ki­szi­vá­rog­ta­tók to­vábbi rész­le­te­ket ígér­nek. De mit szól ehhez a Hit Gyü­le­ke­zete?

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Budapestet?

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Budapestet?

Egy plat­for­mon Soros és a Job­bik.

Egy plat­formra ke­rült, lé­nye­gé­ben közös ál­lás­pon­tot kép­vi­sel a Soros György pén­zelte TASZ és a Job­bik. Nem elő­ször kép­vi­se­lik ugyan­azt az ál­lás­pon­tot.