POLITIK

BOZÓT

Levizsgáztak az új börtönőrök

Levizsgáztak az új börtönőrök

2500 új bör­tön­őrt kell ki­ké­pezni a kö­vet­kező két évben.

2500 új bör­tön­őrt kell ki­ké­pezni a kö­vet­kező két évben a már meg­lévő 9000 mellé, mert több új bör­tön épül Ma­gyar­or­szá­gon. Na­ponta szá­zan je­lent­kez­nek a kép­zésre.

Vona durván nekiugrott a magyar nyugdíjasoknak

Vona durván nekiugrott a magyar nyugdíjasoknak

El­ké­pesztő düh­vel alázza őket.

El­ké­pesztő düh­vel alázza egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben a nyug­dí­ja­so­kat a Job­bik el­nöke. Azt ál­lítja, hogy sok idős ember ki­vet­kő­zött ma­gá­ból...

Több ezer örömkönny: megvannak a felvételi ponthatárok

Több ezer örömkönny: megvannak a felvételi ponthatárok

106 ezren vár­ták a nyolc órát, hogy meg­tud­ják, be­ke­rül­tek-e az áhí­tott fő­is­ko­lára, egye­temre.

106 ezren vár­ták a nyolc órát, hogy meg­tud­ják, be­ke­rül­tek-e az áhí­tott fő­is­ko­lára, egye­temre.

A nap vicce: ez történt valójában a felújított 3-as metróval

A nap vicce: ez történt valójában a felújított 3-as metróval

Ki­de­rült, hogy mi tör­tént pon­to­san.

Szerda reg­gel ki kel­lett áll­nia egy sze­rel­vény­nek, mert nem mű­kö­dött az ajtó. Most az is ki­de­rült, hogy mi tör­tént pon­to­san.

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

A több száz kiló halat mind­össze egyet­len hét­vége alatt fog­lalta le a NÉBIH.

Dupla annyi a kár a Green Holidays miatt, mint amennyi biztosítás

Dupla annyi a kár a Green Holidays miatt, mint amennyi biztosítás

Fél pénzt kap­hat­nak csak a ká­ro­sul­tak, több mint 5000-en van­nak.

Fél pénzt kap­hat­nak csak a ká­ro­sul­tak, több mint 5000-en van­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nem hiszed el, mit kellett kiszedni a színház tavából

Nem hiszed el, mit kellett kiszedni a színház tavából

A Nem­zeti Szín­ház előtti mes­ter­sé­ges tó la­kó­i­ról van szó. Két szer­ve­zet is össze­fo­gott, mu­tat­juk mi lett az ered­mény.

A Nem­zeti Szín­ház előtti mes­ter­sé­ges tó la­kó­i­ról van szó. Két szer­ve­zet is össze­fo­gott, mu­tat­juk mi lett az ered­mény.

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Ol­va­sónk küldte az As­to­ri­á­ról a képet.

Ol­va­sónk küldte a képet, amit az As­to­ri­á­nál ké­szí­tett. Sze­rette volna ki­dobni a sze­me­tét, de nem ta­lált kukát...

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből.

Itt a szám­láló, de sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből. Az Uniqa el­kezdi kifi­zetni a hop­pon ma­radt uta­so­kat.

Landol a kisrepülő, hazaérnek a földkerülők

Landol a kisrepülő, hazaérnek a földkerülők

Tú­ra­na­pok­kal fe­jezte be a ka­lan­dot a ma­gyar há­zas­pár. Véget ér a Föld­ke­rü­lés Ex­pe­dí­ció.

Tú­ra­na­pok­kal fe­jezte be a ka­lan­dot a ma­gyar há­zas­pár. Véget ér a Föld­ke­rü­lés Ex­pe­dí­ció.

Sokkot kaptak az ellenőrök, amikor benyitottak a pomázi húsfeldolgozóba

Sokkot kaptak az ellenőrök, amikor benyitottak a pomázi húsfeldolgozóba

Sú­lyos sza­bály­ta­lan­sá­gok az üzem­ben.Több tonna le­járt sza­va­tos­ságú gi­rosz­húst ta­lál­tak.

Vona Gábor kiállt a legdurvábban antiszemita képviselő mellett

Vona Gábor kiállt a legdurvábban antiszemita képviselő mellett

A te­re­bé­lye­sedő bot­rány el­le­nére ismét kiáll a ma­gyar par­la­ment leg­ke­mé­nyeb­ben zsi­dó­el­le­nes kép­vi­se­lője mel­lett.

Most megtanulhatod, hogyan kell jó szülőnek lenni

Most megtanulhatod, hogyan kell jó szülőnek lenni

A világ leg­ne­he­zebb hi­va­tása, még­sem ta­nít­ják sehol, ho­gyan kell szü­lővé válni, gye­re­ket ne­velni.

A világ leg­ne­he­zebb hi­va­tása, még­sem ta­nít­ják sehol, ho­gyan kell szü­lővé válni, gye­re­ket ne­velni. Jó eset­ben a csa­lád­ból hozza a min­tát a fi­a­tal, de nem min­denki ilyen sze­ren­csés.A Biz­tos Kez­det Gye­rek­há­zak azok­nak se­gí­te­nek, akik­nek nem volt kitől meg­ta­nul­niuk a szü­lői sze­re­pet.

Bíróságon vallott a Jobbik parlamenti képviselője: Kiskorú lány a hálószobában

Bíróságon vallott a Jobbik parlamenti képviselője: Kiskorú lány a hálószobában

A la­kást, a "bu­li­köz­pon­tot" a ma­gyar Or­szág­gyű­lés Hi­va­tala fi­zette.

Bün­te­tő­jogi fe­le­lős­sége tel­jes tu­da­tá­ban val­lott a Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője egy másik Job­bik hon­atyára. Kis­korú lány a há­ló­szo­bá­ban. A la­kást, a "bu­li­köz­pon­tot" a ma­gyar Or­szág­gyű­lés Hi­va­tala fi­zette.

Ezért lesz luxuscikk a málna!

Ezért lesz luxuscikk a málna!

Évről-évre egyre ke­ve­seb­ben vál­lal­ják a ren­ge­teg mun­kát, ami­vel az édes, gyö­nyörű piros málna ter­mesz­té­sé­vel jár.25 év alatt 90 szá­za­lék­kal lett ki­sebb a ter­mő­te­rü­let az or­szág­ban.

Évről-évre egyre ke­ve­seb­ben vál­lal­ják a ren­ge­teg mun­kát, ami­vel az édes, gyö­nyörű piros málna ter­mesz­té­sé­vel jár.25 év alatt 90 szá­za­lék­kal lett ki­sebb a ter­mő­te­rü­let az or­szág­ban.

Soros György örököse Pestre érkezett: Egy playboy lett az új főnök

Soros György örököse Pestre érkezett: Egy playboy lett az új főnök

A kér­dés el­dőlt, Soros Alex nevű fiát ne­vezte meg utód­ja­ként. A hét­vé­gén át­vette a bu­da­pesti ér­de­kelt­sé­ge­ket.

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Nem lett er­zsé­bet­vá­rosi Váci utca a Beth­len Gábor ut­cá­ból.

Nem­rég sé­tá­ló­ut­cává ala­kí­tot­ták a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var felé eső utolsó ut­ca­sza­kaszt: négy éve le­kö­vez­ték és fákat ül­tet­tek.

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Sze­rin­tük sors­döntő hiba volt "csicska-párttá" zül­lesz­teni a Job­bi­kot. Meg­in­dult a szer­vez­ke­dés.

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak, vö­rösbe bo­rult a pol­len­tér­kép. És még csak ez­után jön a java...

Na ne! Már megint túltoltak egy mesekönyvet

Na ne! Már megint túltoltak egy mesekönyvet

A fü­tyi­szí­nező után itt a lovak ana­tó­mi­ája, por­no­gráf stí­lus­ban fel­fogva. Kissé fél­re­si­ke­rült.

A fü­tyi­szí­nező után itt a lovak ana­tó­mi­ája, por­no­gráf stí­lus­ban fel­fogva. Kissé fél­re­si­ke­rült.

Gulyás Márton nem tiltja le a zsidózó Zagyvával közös videóját

Gulyás Márton nem tiltja le a zsidózó Zagyvával közös videóját

Vál­lalja az an­ti­sze­mita, az őt kri­ti­zá­ló­kat élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­gető job­bi­kos po­li­ti­kus­sal közös sze­rep­lést.

Durva, amit az időjárás tartogat a nyárra

Durva, amit az időjárás tartogat a nyárra

Tel­je­sen meg­bo­lon­dult az idő­já­rás.

Tel­je­sen meg­bo­lon­dult az idő­já­rás, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sem ta­gad­ják... Erre kell ké­szülni az idei nyá­ron.

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nótt a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat, és újabb ma­gyar­ral is ta­lál­koz­tak.

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nótt a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat, és újabb ma­gyar­ral is ta­lál­koz­tak.

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Amerikáig ért az élve elásott cicák híre

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra. Az élve el­ásott ci­cá­kat mu­tat­ták be, aki­ket nem­rég az ál­lat­vé­dők men­tet­tek meg...

Szé­gyen­tel­jes hír­rel ke­rül­tek a ma­gya­rok az ame­ri­kai por­tálra. Az élve el­ásott ci­cá­kat mu­tat­ták be, aki­ket nem­rég az ál­lat­vé­dők men­tet­tek meg...

A legjobb étterem címet kapta ez a bár

A legjobb étterem címet kapta ez a budapesti gasztrobár

Annyira jónak ér­té­kel­ték, hogy első helyre ug­rott.

Annyira jónak ér­té­kel­ték, hogy az első helyre ug­rott a majd 2500 ét­te­rem közül.

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

A tör­té­ne­lem me­ne­tébe min­den­áron be­avat­kozni akaró ön­je­lölt vi­lág­meg­váltó új cik­ket je­len­te­tett meg, mely­ben a mig­rá­ció kér­dése szo­kás sze­rint...

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Túl nagy lenne a tömeg, ezt akar­ják el­ke­rülni a pénz­tá­rak­nál. To­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek a pün­kösdi ünnep miatt.

Túl nagy lenne a tömeg, ezt akar­ják el­ke­rülni a pénz­tá­rak­nál. To­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek a pün­kösdi ünnep miatt.

Énekkel fejlesztik a koraszülött babákat!

Énekkel fejlesztik a koraszülött babákat!

Anya hangja biz­ton­sá­got és erőt ad, segít a gyó­gyu­lás­ban, erő­sö­dés­ben, nö­ve­ke­dés­ben. Ko­dály mód­sze­rét új di­men­zi­óba he­lyez­ték.

Anya hangja biz­ton­sá­got és erőt ad, segít a gyó­gyu­lás­ban, erő­sö­dés­ben, nö­ve­ke­dés­ben. Ko­dály mód­sze­rét új di­men­zi­óba he­lyez­ték.

Undorító húsokat találtak a romos, koszos üzemben

Undorító húsokat találtak a romos, koszos üzemben

Ismét be­zárt a NÉBIH egy hús­üze­met.

Ismét be­zárt a NÉBIH egy hús­üze­met, több tonna hús ment a ku­kába. - Fotók

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

A bal­ol­dali bel­há­ború új fe­je­zete.

No ilyen se volt még. Az egyik bal­ol­dali po­li­ti­kus le­si­fo­tók­kal akarja le­já­ratni a má­si­kat. Len­gyel Lász­lót mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték.

Miért nem meri Botka megmutatni a luxusdzsip forgalmiját? Hangfelvétel a bíróságról

Miért nem meri Botka megmutatni a luxusdzsip forgalmiját? Hangfelvétel a bíróságról

Az MSZP mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje nyom­ban tisz­táz­hatná magát, hogy nincs a nevén a mesés ame­ri­kai te­rep­járó, ha be­mu­tatná a kocsi for­gal­mi­ját...

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Eu­ró­pára adott ki uta­zási fi­gyel­mez­te­tést a ter­ror­ve­szély miatt az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium. Egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Sokan meg­döb­ben­tek, ami­kor Eu­ró­pára adott ki uta­zási fi­gyel­mez­te­tést a ter­ror­ve­szély miatt az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium. A ma­gyar tu­ris­ták szá­mára is egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

In­ter­ne­tes új­ság­ja­ik­ban na­ponta tá­mad­ják, "vér­po­pu­lista ka­mu­nak", sőt kö­zön­sé­ges uszí­tás­nak ne­ve­zik Botka po­li­ti­ká­ját.

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Soros út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és a ma­gyar kor­mányfő.

Soros György, ahogy már több cik­ké­ben is le­írta, évente 1 mil­lió mig­ránst akar be­en­gedni Eu­ró­pába. Ennek vi­szont út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és per­sze vele együtt a ma­gyar kor­mányfő.

Lányom, én 16 évig voltam drogos!

Lányom, én 16 évig voltam drogos!

And­rás ke­mé­nyen ká­bí­tó­sze­re­zett, most ő segít má­sok­nak a le­szo­kás­ban.

And­rás ke­mé­nyen ká­bí­tó­sze­re­zett, most ő segít má­sok­nak a le­szo­kás­ban. Nem pusz­tán a ta­pasz­ta­la­ta­ira tá­masz­ko­dik, ta­nult is ehhez a mun­ká­hoz.

Sikerült-e Soros mesterterve? Sikerült-e kivetni a Nagy Hálót Orbánra?

Sikerült-e Soros mesterterve? Sikerült-e kivetni a Nagy Hálót Orbánra?

Nem vé­let­le­nül ment Soros Junc­ker­hez az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ké­hez. Nem vé­let­le­nül ölel­ték meg egy­mást annyira szo­ro­san...

Simicska stylistot küldött Vonának. Tulipiros pulóvert adtak rá...

Simicska stylistot küldött Vonának. Tulipiros pulóvert adtak rá...

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a HÍR TV sty­list­jai vo­nul­tak be a Job­bik-elnök iro­dá­jába.

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a HÍR TV sty­list­jai vo­nul­tak be a Job­bik-elnök iro­dá­jába.

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Vagyonnyilatkozat?

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Miért tüntette el őket a vagyonnyilatkozatából?

DK-s po­li­ti­ku­sok­tól, szár­mazó in­for­má­ciók sze­rint költ­sé­ges hob­bija van a szoci meg­vál­tó­nak.

Rettegnek a buszokon az anyukák

Rettegnek a buszokon az anyukák

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja.

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja.

Soros így akarja: Juhász Péter és Gulyás Márton Röszkénél szétbontják a kerítést!

Soros így akarja: Juhász Péter és Gulyás Márton Röszkénél szétbontják a kerítést!

Szél­ső­ba­los po­li­ti­kai ro­ham­osz­ta­gok se­gít­sé­gét is igénybe ve­szik,

A fő­pró­bát hús­vét­kor már meg­tar­tot­ták.

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek lett volna elég.

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek ele­gendő mennyi­sé­get fog­lal­tak le be­lőle.

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak.

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lég­puska okoz­hatta a sé­rü­lést.

Lég­puska okoz­hatta Her­nád sé­rü­lé­sét, szár­nyát is fáj­lalja.

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Újságírókat
zaklatnak a magyar szcientológusok!

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik meg van győ­ződve róla, hogy a sírig együtt ma­rad­nak.

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik a sírig együtt ma­radna.

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Simicska állandó összekötőt nevezett ki Vonához: Napi egyeztetés!

Nem vé­let­le­nül ke­rült Si­micska dísz­pá­ho­lyába a job­bi­kos po­li­ti­kusnő. Damm And­rea na­ponta je­lent Vo­ná­nak és Si­mics­ká­nak.

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta nem a va­ló­ság­nak meg­fe­lelő va­gyon­nyi­lat­ko­za­tot ad be.

Soros buszokat szervezett, repülőjegyeket osztott,mégsem jött össze a kritikus tömeg...

Soros buszokat szervezett, repülőjegyeket osztott,mégsem jött össze a kritikus tömeg...

Mi­köz­ben az össze­han­golt kom­mu­ni­ká­ció ha­tal­mas tö­meg­ről be­szél, a szer­ve­zők nyil­ván­va­lóan sok­kal több em­berre szá­mí­tot­tak.

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából...

25 milliós amerikai luxusautót vett Botka László. Kifelejtette a vagyonnyilatkozatából...

A sze­ge­diek nap, mint nap lát­hat­ják a pol­gár­mes­ter csa­lád­ját a dzsip­pel.

A sze­ge­diek nap, mint nap lát­hat­ják a pol­gár­mes­ter csa­lád­ját a mé­reg­drága dzsip­pel fu­ri­kázni. Ha azon­ban a sze­gedi ön­kor­mány­zat hon­lap­ján meg­né­zik Bot­káék va­gyon­nyi­lat­ko­za­tát, nyo­mát sem ta­lál­ják benne...

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek.

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek.

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a fü­ze­tecs­két.

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két.

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

La­punk mun­ka­társa Du­na­új­vá­ros­ban járt, hogy ki­pró­bálja az in­gyen­szű­rést.

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­nak a film­ből a lo­va­sok.

Töb­ben jár­nak lo­va­golni a Kin­csem miatt. Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­hat­nak a film­ből a lo­va­sok.

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Már a 444.hu-nak is gyanús Vona és Simicska barátsága

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek.

Lát­vá­nyos kö­ze­le­dés­ről be­szél­nek mi­u­tán el­ol­vas­ták Vona Gábor egész ol­da­las cik­két a Ma­gyar Nem­zet­ben.

Vége a pazarlásnak: 60 centi a fejadag!

Vége a pazarlásnak a vécén: 60 centi a fejadag!

Nem lehet csak úgy hasz­nálni a vé­cé­pa­pírt.

Nem lehet töb­bet csak úgy hasz­nálni a pa­pírt egy kínai park­ban.

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ez a lé­nyege annak, amit a Pi­lisi Park­erdő ter­vez. Ha el tud­juk vinni a szend­vi­cset, haza is tud­juk vinni a zacs­kó­ját.

Ez a lé­nyege annak, amit a Pi­lisi Park­erdő ter­vez. Ha el tud­juk vinni a szend­vi­cset, haza is tud­juk vinni a zacs­kó­ját.

Lesújtó a mézpiaci helyzet, könnyen vehetünk hamis mézet

Lesújtó a mézpiaci helyzet

Megér­ke­zett a várva-várt uniós vizs­gá­lat ered­mé­nye: a mézek 15 szá­za­léka hamis.

Megér­ke­zett a várva-várt uniós vizs­gá­lat ered­mé­nye: a mézek 15 szá­za­léka hamis az uni­ó­ban. Ma­gyar­or­szá­gon már jobb a hely­zet, a ter­me­lői mé­zek­nek kö­szön­he­tően.

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Sosem látott fotókon a fehér oroszlánikrek

Nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők.

Mind­ed­dig rej­te­get­ték őket, mert nem volt biz­tos, hogy fel tud­ják őket ne­velni a szü­lők.

Ez a fordulat bekerül a magyar történelembe: Gátlástalan árulás!

Ez a fordulat bekerül a magyar történelembe: Gátlástalan árulás!

Si­micska nyíl­tan össze­állt Vo­ná­val.

A Si­micska-csa­lád nyíl­tan szö­vet­ke­zett a nem­rég még szél­ső­sé­ges­nek ítélt Job­bik­kal. Az oli­gar­cha fia be­is­merő val­lo­mást tett.

Ilyet még biztosan nem láttál - elképesztő találmány!

Ilyet még biztosan nem láttál - elképesztő találmány!

Egy perc alatt tün­teti el az ola­jat ez a szi­vacs. Nézd meg a ku­ta­tók hi­he­tet­len vi­de­ó­ját arról, ho­gyan mű­kö­dik.

Egy perc alatt tün­teti el az ola­jat ez a szi­vacs. Nézd meg a ku­ta­tók hi­he­tet­len vi­de­ó­ját arról, ho­gyan mű­kö­dik.

Megújult Vuk, a Mézga család és a Macskafogók otthona!

Megújult Vuk, a Mézga család és a Macskafogók otthona!

Az in­téz­mény­ben ani­má­ciós és hang­stú­di­ó­kat ala­kí­tot­tak ki,de ok­ta­tási és kul­tu­rá­lis célra is hasz­nálni fog­ják.

Az in­téz­mény­ben ani­má­ciós és hang­stú­di­ó­kat ala­kí­tot­tak ki, de ok­ta­tási célra is hasz­nálni fog­ják.

A legtöbb pénzt Sorostól kapta a magyar baloldal elnökjelöltje

A legtöbb pénzt Sorostól kapta a magyar baloldal elnökjelöltje, jóban vannak

Ak­tu­ál­po­li­ti­kai ta­nul­má­nyo­kat is ren­delt Soros Maj­té­nyi Lász­ló­tól.

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Rejtélyes idegen fizetett milliókat egy kis penészért

Nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó.

Per­sze azért nem akár­mi­lyen da­rab­ról van szó.

Simicskáék mindent egy lapra tettek fel, Vonának muszáj győzni

Simicskáék mindent egy lapra tettek fel, Vonának muszáj győzni

Si­micska fia sze­rint a Job­bik két­har­ma­dot sze­rez.

Si­micska fia sze­rint a Job­bik két­har­ma­dot sze­rez. Hogy mire ala­pozza mind­ezt, nem tudni. De a pénz­em­ber hu­szon­éves fi­á­ból, a Ma­gyar Nem­zet ügy­ve­ze­tő­jé­ből süt az el­szánt­ság.

Most érkezett: többet nem mehetnek az Oscar közelébe a hibázó alkalmazottak

Most érkezett: többet nem mehetnek az Oscar közelébe a hibázó alkalmazottak

Ki azért nem rúg­ták a bo­rí­té­ko­kat össze­cse­rélő dol­go­zó­kat.

Ki azért nem rúg­ták a bo­rí­té­ko­kat össze­cse­rélő dol­go­zó­kat.

Rettegésben élnek a panellakók

Rettegésben élnek a panellakók

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak. Ja­nu­ár­tól nem kell en­ge­dély az át­ala­kí­tá­sok­hoz. A mun­ká­sok át­fúr­ták a pla­font, a lakás fö­lött pedig meg­haj­lott a padló.

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak. Ja­nu­ár­tól nem kell en­ge­dély az át­ala­kí­tá­sok­hoz. A mun­ká­sok át­fúr­ták a pla­font, a lakás fö­lött pedig meg­haj­lott a padló.

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból.

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból.

Magyarországon építik meg a világ leghosszabb üveghídját!

Magyarországon építik meg a világ leghosszabb üveghídját

Két és fél mil­li­árd fo­rintba kerül, és hosszabb lesz, mint vi­lág­hírű kínai társa.

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Szé­gyelli a tör­tén­te­ket, ugyan­ak­kor sze­ren­csés­nek gon­dolja magát, hogy élve meg­úszta a zúzós ka­lan­dot.

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy nyílt le­ve­let írt a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­nak.

Budáról deportálták a legtöbb családot!

Budáról deportálták a legtöbb családot!

A fő­vá­ros­ból 14 ezer em­bert vit­tek el, a II. ke­rü­let­ből mint­egy 1700-at.

Sok egy­kori párt­ve­zető, ál­lam­vé­delmi funk­ci­o­ná­rius a csa­lád­já­val még min­dig azok­ban a la­ká­sok­ban él, ame­lye­ket ki­te­le­pí­tett budai pol­gá­rok­tól vet­tek el annak ide­jén.

Para: a Facebook ok nélkül tiltja ki az embereket!

Para: a Facebook ok nélkül tiltja ki az embereket!

Zuc­ker­ber­gék bá­zisa fel­boly­dult méh­kas lehet: a Fa­ce­book ok nél­kül tiltja ki az em­be­re­ket - tö­me­gé­vel.

Zuc­ker­ber­gék bá­zisa fel­boly­dult méh­kas lehet: a Fa­ce­book ok nél­kül tiltja ki az em­be­re­ket - tö­me­gé­vel. Egye­lőre nincs ma­gya­rá­zat.

Mutasd csak, hány centi vagy!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak?

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ben el­árul­juk!

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor az Arany Medve-díj át­vé­tele köz­ben meg­lát­ták a szín­pa­don.

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Elekt­ro­mos kis­au­tót hir­det egy nő Fa­ce­boo­kon, már sok szü­lőt át­vert azzal, hogy előre kéri a pénzt, majd köddé válik.

Elekt­ro­mos kis­au­tót hir­det egy nő Fa­ce­boo­kon, már sok szü­lőt át­vert azzal, hogy előre kéri a pénzt, majd köddé válik. Már fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Főleg, ha ren­de­sen vi­sel­ke­dik.

Ked­vez­ményt ad egy olasz ét­te­rem tu­laj­do­nosa csa­lá­dos ven­dé­ge­i­nek, ha a gyer­me­kek ren­de­sen vi­sel­ked­nek.

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Nem­rég kö­töt­tek együtt­mű­kö­dési szer­ző­dést. Vona pél­da­ként ál­lí­totta a Job­bik tag­sága elé. Nem szá­mít a kor­rup­ciós vád.

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne. A mé­hész sze­rint a biz­to­san va­lódi mézet onnan is­merni meg, hogy drága.

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne. A mé­hész sze­rint a biz­to­san va­lódi mézet onnan is­merni meg, hogy drága.