POLITIK

BOZÓT

Karácsony újabb 200 milliót költ parkolóórákra

Karácsony újabb 200 milliót költ parkolóórákra

Foly­ta­tó­dik a par­ko­lási öve­zet­bő­ví­tés.

Foly­ta­tó­dik Zug­ló­ban a par­ko­lási öve­ze­tek bő­ví­tése, és ennek ke­re­té­ben közel 200 mil­liót köl­te­né­nek el.

Juncker megint alkotott: felgyújtott egy egész küldöttséget

Juncker megint alkotott: felgyújtott egy egész küldöttséget

Szó sze­rint fel­gyúj­totta a ru­an­dai nép­ir­tás 25. év­for­du­ló­jára em­lé­kező de­le­gá­ciót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke.

A Magyarországot támadó Verhofstadt eurómilliókért lobbizott kétes cégeknek

A Magyarországot támadó Verhofstadt eurómilliókért lobbizott kétes cégeknek

Újabb li­be­rá­lis po­li­ti­kus bu­kott le.

Újabb ve­zető brüsszeli li­be­rá­lis po­li­ti­kus­ról de­rült ki, hogy a maga zse­bét tömi.

Puzsér megmondta a tutit: Karácsony az MSZP-vel seftel

Puzsér megmondta a tutit: Karácsony az MSZP-vel seftel

Foly­ta­tó­dik az el­len­zéki bel­há­ború.

Foly­ta­tó­dik az el­len­zéki bel­há­ború. Pu­zsér saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, s meg­üzente Ka­rá­csony­nak, ha zsa­ro­lás­sal pró­bál­koz­nak, ő zsa­ro­lás­sal fog vá­la­szolni.

Puzsér kiugrik az ellenzéki hajóból, egyedül is indul Tarlós ellen

Puzsér kiugrik az ellenzéki hajóból, egyedül is indul Tarlós ellen

A hu­mo­rista fel­füg­gesz­tette a tár­gya­lá­so­kat Ka­rá­csony Ger­ge­lyék­kel.

A hu­mo­rista fel­füg­gesz­tette a tár­gya­lá­so­kat Ka­rá­csony Ger­ge­lyék­kel, és ki­szállt az elő­vá­lasz­tás­ból.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

MSZP-s lesz Nagy Blankából? Mellébeszélni már tud

MSZP-s lesz Nagy Blankából? Mellébeszélni már tud

Min­d­eköz­ben a 19 darab bot­rá­nyo­san rossz jegy­ről egy szót sem ej­tett.

Mi­u­tán ki­de­rült, hogy az el­len­őrző köny­vé­ben 10 darab egyes és 9 darab ket­tes virít, a Trá­gár­ká­nak be­cé­zett MSZP-ked­venc di­ák­lány hoz­zá­lá­tott a mel­lé­be­szé­lés­hez. Min­d­eköz­ben a 19 darab bot­rá­nyo­san rossz jegy­ről egy szót sem ej­tett.

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak, még­hozzá sok­szor kocs­mai stí­lus­ban. Tény­leg el­ké­pesztő.

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak, még­hozzá sok­szor kocs­mai stí­lus­ban. Tény­leg el­ké­pesztő.

Itt a teljes igazság a mocskos szájú diáklány bizonyítványáról

Itt a teljes igazság a mocskos szájú diáklány bizonyítványáról

Vá­rat­la­nul be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy az el­len­őrző köny­vé­ben tíz darab egyes és ki­lenc darab ket­tes dí­sze­leg.

Juncker beszólt Orbánnak?
A fal adta
a másikat

Juncker beszólt Orbánnak? A fal adta a másikat

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság híres-hír­hedt el­nöke a hét­vé­gén, mond­hatni be­szólt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­nek. Csú­nya vége lett a do­log­nak.

Vallott az elítélt cégvezér, ők újították fel a neves politikus házát

Vallott az elítélt cégvezér, ők újították fel a neves politikus házát

Be­is­merő val­lo­más­sal fel­érő in­ter­jút adott a cég­ve­zér.

Be­is­merő val­lo­más­sal fel­érő in­ter­jút adott a bör­tön­bün­te­tésre ítélt cég­ve­zér. Ha­veri ala­pon ők újí­tot­ták fel a szo­ci­a­lista po­li­ti­kus házát.

Névtelen bankkártyával fizették az ISIS nálunk elkapott harcosát

Névtelen bankkártyával fizették a nálunk letartóztatott terroristát

Mi­u­tán az Eu­ró­pai Uni­óba ér­ke­zett, név nél­küli bank­kár­tyát ka­pott a szír férfi.

Kiborult az ellenzéki média: Bangóné nemcsak írni, számolni sem tud

Kiborult az ellenzéki média: Bangóné nemcsak írni, számolni sem tud

Az el­len­zék iránti pár­tat­lan­ság­gal vé­let­le­nül sem vá­dol­ható HVG és az Át­lát­szó is össze­om­lott.

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Azért ez nem hét­köz­napi... Még is mire gon­dol­ha­tott, mi­köz­ben ezt tette?

Azért ez nem hét­köz­napi... Még is mire gon­dol­ha­tott, mi­köz­ben ezt tette? Az is­me­ret­len tet­tes 2018 jú­li­u­sá­tól Deb­re­cen­ben, kü­lön­böző köz­in­téz­mé­nyek előtt, ke­rék­pá­rok­ról lopta le az ülé­se­ket. Me­ne­kü­lése köz­ben remek fel­vé­telt ké­szí­tet­tek róla.

Megint lábon lőtték magukat az önjelölt magyar politikusok

Megint lábon lőtték magukat az önjelölt magyar politikusok

A nagy dér­rel-dúr­ral be­ha­ran­go­zott el­len­zéki "össz­ren­dez­vé­nyen" jó, ha ezer-ezer­két­száz ember gyűlt össze.

A nagy dér­rel-dúr­ral be­ha­ran­go­zott el­len­zéki "össz­ren­dez­vé­nyen" jó, ha ezer-ezer­két­száz ember gyűlt össze.

Hatalmas bukta a pedagógus sztrájk(is)

Hatalmas bukta a pedagógus sztrájk(is)

90 ezer tanár közül mind­össze 47 nem vette fel a mun­kát.

Meg­hök­ken­tően ke­ve­sen sztráj­kol­tak, to­tá­lis ku­darc lett a pe­da­gó­gus és a köz­al­kal­ma­zotti sztrájk. 90 ezer tanár közül mind­össze 47 nem vette fel a mun­kát.

Betiltották a magyar viseletet a Jobbikban. Nincs többé Bocskai

Betiltották a magyar viseletet a Jobbikban. Nincs többé Bocskai

Ki kell fe­jezni a tel­jes irány­vál­tást.

Ahogy ko­ráb­ban Vona Gá­bor­nak, most az ex­s­kin­head Sne­i­der­nek kel­lett át­öl­töz­nie, hogy így is ki­fe­jezze a Job­bik tel­jes irány­vál­tá­sát.

Országgyűlési képviselő a lakásmaffiában?

Országgyűlési képviselő a lakásmaffiában?

Ki­sem­miző szer­ző­dé­sek.

Az ag­resszív meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ról el­hí­re­sült po­li­ti­kus alá­írása is ott van ügy­véd­ként jó né­hány kétes, sze­gény em­be­re­ket ki­sem­miző szer­ző­dé­sen.

Így becézik a háta mögött Dobrev Klárát

Így becézik a háta mögött Dobrev Klárát

Utalva az erő­sza­kos­sá­gára, vissza­uta­sí­tást nem tűrő mo­do­rára.

A háta mö­gött a saját párt­já­ban rég­óta Ele­ná­nak "be­cé­zik" Gyur­csány fe­le­sé­gét. Utalva az erő­sza­kos­sá­gára, vissza­uta­sí­tást nem tűrő mo­do­rára, arra, hogy lé­nye­gé­ben ő dik­tál a párt­ban.

Titokban akarják ránk erőltetni a migrációs paktumot

Titokban akarják ránk erőltetni a migrációs paktumot

Az ENSZ mig­rá­ciós pak­tu­mát meg nem sza­vazó or­szá­gokra, így ha­zánkra is meg­pró­bál­ják rá­eről­tetni a mig­rá­ciót.

Az ENSZ mig­rá­ciós pak­tu­mát meg nem sza­vazó or­szá­gokra, így ha­zánkra is meg­pró­bál­ják rá­eről­tetni a mig­rá­ciót.

Az Interpol elkapta Dobrev Klára évek óta körözött társát

Az Interpol elkapta Dobrev Klára évek óta körözött társát

Az In­ter­pol rá­buk­kant a bű­nö­zőre.

Az In­ter­pol rá­buk­kant Gyur­csányék bű­nöző üz­let­tár­sára, a hosszú ideje buj­káló bol­gár ban­kárra, Cve­tan Vas­si­levre.

Meghalt egy kisgyerek: Márki-Zay Péterék tudatosan szegték meg a törvényt

Meghalt egy kisgyerek: Márki-Zay Péterék tudatosan szegték meg a törvényt

A 24.hu lé­nye­gé­ben be­is­merő val­lo­másra kény­sze­rí­tette Márki-Zay Pé­tert.

A 24.hu lé­nye­gé­ben be­is­merő val­lo­másra kény­sze­rí­tette Márki-Zay­ékat.

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

To­vább tart az iszap­bir­kó­zás Ka­rá­csony Ger­gely és Pu­zsér Ró­bert kö­zött.

To­vább tart az iszap­bir­kó­zás Ka­rá­csony és Pu­zsér kö­zött, hogy ki le­gyenTar­lós Ist­ván el­len­fele.

Elképesztő intézkedés: megszámolták az ellenzéki tüntetőket

Elképesztő intézkedés: megszámolták az ellenzéki tüntetőket

In­kább csak mu­lat­sá­gos ez a videó.

Az in­kább mu­lat­sá­gos, mint meg­lepő videó a kö­zel­múlt­ban egy "nagy­sza­bású" el­len­zéki tün­te­té­sen ké­szült.

Elképesztő kudarc a mai ellenzéki tüntetés

Elképesztő kudarc a mai ellenzéki tüntetés

Alig né­hány száz em­bert si­ke­rült megint csak össze­bo­lon­dí­tani.

Alig né­hány száz em­bert si­ke­rült megint csak össze­bo­lon­dí­tani.

Megszereztük Sneider náci dossziéját. 2. rész. A banda tagjai betörték egy zsidónak vélt árus koponyáját

Megszereztük Sneider náci dossziéját. 2.rész. A banda tagjai betörték egy zsidónak vélt árus koponyáját

1991. május el­seje, Eger.

A Sne­i­der-banda tag­jai idős ci­gány­ze­né­sze­ket aláz­tak meg, össze­tör­ték a he­ge­dű­jü­ket és sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lést okoz­tak egy zsi­dó­nak vélt árus­nak. 1991. május el­seje, Eger, Szép­asszony­völgy.

Gyurcsány a magyar Himnuszt megvetően "valamiféle zenének" nevezte

Gyurcsány a magyar Himnuszt megvetően "valamiféle zenének" nevezte

És még le­gyin­tett is egyet. Ezt el­ső­ként az INDEX fe­dezte fel.

És még le­gyin­tett is egyet. Ezt el­ső­ként az INDEX fe­dezte fel.

Csaltak az ellenzéki előválasztáson, nagy a felháborodás

Csaltak az ellenzéki előválasztáson,
nagy a felháborodás

Egye­lőre tit­kolni pró­bál­ják.

Sok ezer olyan el­len­zéki "sza­va­za­tát" is be­szá­mí­tot­ták, akik el sem men­tek sza­vazni.

Oltás- és vitaminellenes szekta híve a Márki-Zay család

Oltás- és vitaminellenes egészségügyi szekta híve a Márki-Zay család

Márki-Zay neje vád­lott is lehet a bün­te­tő­per­ben, ami egy kis­baba tra­gi­kus ha­lála miatt zaj­lik.

10 milliót kaszáltak a buliból kiszálló Jobbik politikusok

10 milliót kaszáltak a buliból kiszálló Jobbik politikusok

Va­ló­já­ban az időt húz­ták és ma­rad­tak par­la­menti kép­vi­se­lők. Kel­lett a zsuga.

Mi­köz­ben azt ál­lí­tot­ták, hogy kü­lön­böző zűrös ügyek, pél­dául egy zsidó nő ál­lí­tó­la­gos meg­ve­rése miatt már le­mond­tak kép­vi­se­lői man­dá­tu­mok­ról, va­ló­já­ban az időt húz­ták és ma­rad­tak par­la­menti kép­vi­se­lők. Kel­lett a zsuga.

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

A Jobbiknak belülről adták meg a kegyelemdöfést

A párt­tal so­káig szim­pa­ti­záló együt­tes egy plat­formra hozta őket Gyur­csány­ék­kal, azt hir­detve hogy a Job­bik az el­len­ség­hez dör­gö­lő­zik. Most mi van?

Mert ebben a vi­de­ó­ban az a a leg­in­kább meg­lepő, hogy a párt­tal so­káig szim­pa­ti­záló együt­tes egy plat­formra hozta őket Gyur­csány­ék­kal, azt hir­detve hogy a Job­bik az el­len­ség­hez dör­gö­lő­zik. Most akkor mi van?

Sneider bepánikolt, az SS-tetoválás eltüntetésére utasította a fiát.

Sneider bepánikolt, az SS-tetoválás eltüntetésére utasította a fiát. Fotók a tetoválószalonból

Meg­sze­rez­tük az el­tün­tető ak­ci­ó­ról ké­szült fo­tó­kat.

Meg­sze­rez­tük az el­tün­tető ak­ci­ó­ról ké­szült fo­tó­kat.

A szocialisták jól kitoltak a Jobbik elnökével

A szocialisták jól kitoltak a Jobbik elnökével

Egy íté­let sze­rint szkin­hed­nek lehet ne­vezni Sne­i­der Ta­mást. Az íté­let az után szü­le­tett, hogy Sne­i­der be­pe­relte Uj­he­lyi Ist­ván MSZP-s EP-kép­vi­se­lőt.

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

Még az esküvőjén is Hitlert éltette a Jobbik-elnök felesége

Heil Hit­ler!- azaz Éljen Hit­ler!

A nácik iránti ra­jon­gá­sát még az es­kü­vőn is fon­tos­nak látta de­monst­rálni Sne­i­der Tamás fe­le­sége. Nem rej­tette véka alá, hogy kik­nek a né­ze­teit vallja.

A mentők haladását is akadályozza néhány tucat agresszív tüntető

A mentők haladását is akadályozza néhány tucat agresszív tüntető

Mi­at­tuk sür­gős be­te­ge­ket szál­lító men­tők­nek is ke­rül­nie kell.

Mi­at­tuk sür­gős be­te­ge­ket szál­lító men­tők­nek is ke­rül­nie kell.

Csúfos bukta lett a vége, megint nevetségessé tette magát az ellenzék

Csúfos bukta lett a vége, megint nevetségessé tette magát az ellenzék

Ki­puk­kadt, szét­por­ladt a "Nagy El­len­zéki El­len­ál­lás". 8 ember tün­te­tett a Hősök terén

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Nincs ha­tára a nye­re­ség­vágy­nak. A jó üzlet re­mé­nyé­ben gát­lás­ta­lan mód­sze­re­ket al­kal­maz­tak.

A Hadházy-Szél páros ismét balhézik

A Hadházy-Szél páros ismét balhézik

A füg­get­len par­la­menti kép­vi­se­lők teg­nap dél­után ér­kez­tek meg az MTVA szék­há­zába, de­cem­beri em­lé­ke­ze­tes ala­kí­tá­suk szín­he­lyére. Ál­lí­tó­lag ma­rad­nak még egy da­ra­big.

A füg­get­len par­la­menti kép­vi­se­lők teg­nap dél­után ér­kez­tek meg az MTVA szék­há­zába, de­cem­beri em­lé­ke­ze­tes ala­kí­tá­suk szín­he­lyére.

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Már 2015-ben bot­rány lett abból, hogy ma­ni­pu­lál­ták meg­halt kisfiú fo­tó­ját.

Soros György bi­zalmi em­bere, kö­zeli mun­ka­társa adott uta­sí­tást.

Volner Márki Zay-nak: Hát nem sül le a képedről a bőr?

Volner Márki Zay-nak: Hát nem sül le a képedről a bőr?

Adott neki ke­mé­nyen.

A Job­bik ko­rábbi el­nök­he­lyet­tese szen­ve­dé­lyes poszt­ban tá­madta meg a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­tert. Adott neki ke­mé­nyen.

790 ezres fizetést osztogatott a Momentum

790 ezres fizetést osztogatott a Momentum

Nem vol­tak szűk­mar­kúak egy­más­sal.

Nem vol­tak szűk­mar­kúak egy­más­sal a Mo­men­tum ne­ve­zetű tör­pe­párt ak­ti­vis­tái. Szór­ták a pénzt két kéz­zel.

Csak 780 Ft: Így eszi az olcsó menüt az MSZP-s és a Jobbik elnöke

Csak 780 Ft: Így eszi az olcsó menüt az MSZP-s és a Jobbik elnöke

To­vábbra is gát­lás­ta­la­nul fo­gyaszt­ják az olcsó menüt az el­len­zéki po­li­ti­ku­sok a par­la­menti ét­ter­mek­ben.

Mi­köz­ben har­sá­nyan szó­no­kol­nak el­lene to­vábbra is gát­lás­ta­la­nul fo­gyaszt­ják az olcsó menüt az el­len­zéki po­li­ti­ku­sok a par­la­menti ét­ter­mek­ben. A RIPOST ka­me­rája ismét csak rög­zí­tette a va­ló­sá­got, ez­út­tal a Kép­vi­se­lői Iro­da­ház­ban.

Lebukott az EU migránsbiztosa, rendszeresen jelentett Sorosnak

Lebukott az EU migránsbiztosa, rendszeresen jelentett Sorosnak

Bot­rá­nyos módon na­ponta kül­dött neki be­szá­mo­ló­kat és je­len­té­se­ket.

A mig­ráns­ügyi biz­tos bot­rá­nyos módon na­ponta kül­dött neki be­szá­mo­ló­kat és je­len­té­se­ket.

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Sú­lyos pri­u­szok.

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken ga­rázda ma­ga­tar­tást ta­nú­sító, a rend­őrök­kel erő­sza­kos­kodó sze­mé­lyek kö­zött.

Helyreigazítás

Helyreigazítás

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk va­lót­la­nul kel­tette azt a hamis lát­sza­tot, mintha Bo­do­lai László ügy­véd...

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk va­lót­la­nul kel­tette azt a hamis lát­sza­tot, mintha Bo­do­lai László ügy­véd olyan sze­mély lenne, aki adó­el­ke­rülő off­shore ügyek­ben te­vé­keny és jár­tas.

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Szét­zú­zott rend­őr­au­tók, szét­vert arcú rend­őrök. Ismét fő­pró­bát tar­tot­tak.

Szét­zú­zott rend­őr­au­tók, szét­vert arcú rend­őrök. Az ál­ar­cos ga­ráz­dák teg­nap este ismét sza­bá­lyos fő­pró­bát tar­tot­tak. Mo­to­ros fu­tá­rok hord­ták szét a ben­zin­nel teli sö­rös­üve­ge­ket, így gyúj­to­gat­tak Soros György ki­tar­tott­jai.

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek.

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek.

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

A tün­te­tő­ket her­gelő el­len­zéki po­li­ti­ku­sok, Gyur­csány és a cső­cse­lé­ket ut­cára szó­lító Tor­dai Bence vál­lal­ják a fe­le­lős­sé­get?

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

Az el­len­zéki csürhe több száz mil­liós kárt oko­zott Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban. Ez nekik a de­mok­rá­cia?

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

El­ké­pesztő, mi ma­radt utá­nuk.

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe. Még a Bubi ke­rék­pá­ro­kat is szét­ver­ték, kukák szá­zait gyúj­tot­ták fel.

Ügyészségi feljelentés Botka László ellen

Ügyészségi feljelentés Botka László ellen

Hova tűn­tek a mil­li­ár­dok a Sze­viép nevű sze­gedi cég­től? Ez itt a kér­dés.

Hova tűn­tek a mil­li­ár­dok a Sze­viép nevű sze­gedi cég­től, amely­nek ve­ze­tőit már el is ítélte a bí­ró­ság? Ez itt a kér­dés.

Így csinált magából bohócot az ellenzék

Így csinált magából bohócot az ellenzék

Az el­len­zék ag­resszív vi­sel­ke­dése ne­vet­sé­ges­ségbe tor­kol­lott, bo­hó­cot csi­nál­tak ma­guk­ból az Or­szág­gyű­lés­ben - mi­nő­sí­tette a tör­tén­te­ket a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

Az el­len­zék ag­resszív vi­sel­ke­dése ne­vet­sé­ges­ségbe tor­kol­lott, bo­hó­cot csi­nál­tak ma­guk­ból az Or­szág­gyű­lés­ben - mi­nő­sí­tette a tör­tén­te­ket a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

Ellenzéki csürhe a Parlamentben, Füttyös Juhász a példakép

Ellenzéki csürhe a Parlamentben, Füttyös Juhász a példakép

Kö­zön­sé­ges hu­li­gán­ként, sí­polva, han­gos­kodva pró­bált za­vart kel­teni a te­he­tet­len el­len­zék. Ez nekik a de­mok­rá­cia?

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

Vona Gábor kisétált egy boltból, de fizetni elfelejtett

A bolt­ve­ze­tő­nek elege lett.

A bolt­ve­zető úgy dön­tött, hogy nem ta­kar­gatja to­vább a mi­ni­mum kínos ese­tet. A nyil­vá­nos­ság előtt szó­lí­totta fel Vonát, hogy ne szó­ra­koz­zon to­vább.

Ki bújtatja Gyurcsányék üzlettársát, a 600 milliárdot ellopó bankárt?

Ki bújtatja Gyurcsányék üzlettársát, a 600 milliárdot ellopó bankárt?

Me­ne­kül az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől.

Me­ne­kül az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől Gyur­csányék üz­let­társa és ba­rátja.

Dobrev Klára bizonyára amnéziában szenved. Segítsünk neki!

Dobrev Klára bizonyára amnéziában szenved. Segítsünk neki!

Arra sem em­lék­szik már, hogy kik az üz­let­tár­sai a mil­li­ár­dos biz­ni­szek­ben.

Arra sem em­lék­szik már, hogy kik az üz­let­tár­sai a mil­li­ár­dos biz­ni­szek­ben.

Egyre csak hízik
a Botka-dosszié

Egyre csak hízik a Botka-dosszié

Sokak sze­rint va­ló­já­ban egy bű­nö­zői kör fog­lya.

Nap­ról-napra sza­po­rod­nak a sze­gedi szo­ci­a­lista pol­gár­mes­ter kö­rü­lötti bot­rá­nyos ügyek. Sokak sze­rint va­ló­já­ban egy bű­nö­zői kör fog­lya.

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Az okostelefonok nyírhatják ki a Földet egy tanulmány szerint!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy ilyen mé­retű szennye­zést okoz­hat ez az ipar.

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

An­to­a­neta Vas­si­leva rég­óta kö­zeli ba­rát­nője Dob­rev Klá­rá­nak. A vád: nem­zet­közi pénz­mo­sás.

El­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki az In­ter­pol Gyur­csány Fe­renc üz­let­tár­sá­nak fe­le­sége ellen. An­to­a­neta Vas­si­leva rég­óta kö­zeli ba­rát­nője Dob­rev Klá­rá­nak. A vád: nem­zet­közi pénz­mo­sás.

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Így rohant Juncker a VIP-büfébe piálni, Orbán hiába figyelmeztette

Így ke­reste a bü­fébe ve­zető ajtót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság "isi­á­szos" el­nöke.

Be­szé­des módon ke­reste a bü­fébe ve­zető ajtót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság "isi­á­szos" el­nöke. Még­hozzá éppen a ma­gyar mi­nisz­ter háta mö­gött.

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Megbukott a korrupt jobbikos képviselő

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió.

Sok­mil­liós lu­xusút, csak a re­pü­lő­jegy volt vagy 2 mil­lió. Meg­bu­kott a Job­bik nem­rég még fut­ball­hu­li­gán­ként ga­ráz­dál­kodó kép­vi­se­lője a nagy­hangú Szil­ágyi György.

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat Vona Gábor

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat Vona Gábor

A leg­na­gyobb csend­ben vissza­tért musz­lim ba­rá­ta­i­hoz Vona Gábor.

Mi­köz­ben a Fa­ce­boo­kon a Ha­lot­tak Nap­já­ról be­szél, a leg­na­gyobb csend­ben vissza­tért musz­lim ba­rá­ta­i­hoz Vona Gábor. A fe­le­sé­gét sem hagyta itt­hon. Együtt lá­to­gat­ják végig ko­rábbi po­li­ti­kai szö­vet­sé­ge­se­i­ket és a musz­lim val­lás szent he­lyeit.

A részeges Juncker megint Magyarországot gyalázta

A részeges Juncker megint Magyarországot gyalázta

Ki­je­len­tette, hogy Er­dély el­csa­to­lá­sát Eu­ró­pá­nak együtt kel­lene ün­ne­pel­nie.

Ki­je­len­tette, hogy Er­dély el­csa­to­lá­sát és Ro­má­ni­á­val való egye­sí­té­sét egész Eu­ró­pá­nak együtt kel­lene ün­ne­pel­nie Tri­a­non 100 éves év­for­du­ló­ján.

Összevissza hazudozik Orbán Viktorról
a Soros-média

Összevissza hazudozik Orbán Viktorról a Soros-média

A Soros György pén­zelte pro­pa­gan­da­új­ság, a 444.hu tu­da­to­san ha­zu­dott.

A Soros György pén­zelte pro­pa­gan­da­új­ság, a 444.hu tu­da­to­san ha­zu­dott.

Tiszta nevetség, pár száz embert tudott összetrombitálni az egész ellenzék

Tiszta nevetség, pár száz embert tudott összetrombitálni az egész ellenzék

A Bem téren, a Cor­vin köz­ben és a Bródy Sán­dor ut­cá­ban a Ma­gyar Rádió va­laha volt épü­le­té­nél hir­de­tek gyű­lést az el­len­zék párt­jai. Jó, ha össze­sen(!) 1500 em­bert si­ke­rült meg­moz­gat­niuk.

Megint mellélőtt a Hazudozós Demeter

Megint mellélőtt a Hazudozós Demeter

Akár­csak né­hány napja ismét ha­zu­dott, rá­gal­ma­zott.

Akár­csak né­hány napja ismét ha­zu­dott, rá­gal­ma­zott, sőt ka­to­nai tit­ko­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az LMP újon­nan meg­vá­lasz­tott el­nöke, De­me­ter Márta.

Pinokkió lánytestvére: PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Pinokkió lánytestvére: PINOKK...INA. Így becézik az LMP-s Demeter Mártát

Az elemi fel­há­bo­ro­dás özö­nét zú­dí­totta ma­gára egy tu­da­tos ha­zug­ság­gal.

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Az újab­ban már az LMP el­nöki ba­bér­ja­ira vágyó, az MSZP-s sza­va­zó­kat cser­ben­ha­gyó De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Ez a politikus biztos nem mosta ki a száját

Ez a politikus biztos nem mosta ki a száját

Or­de­náré in­ter­jút adott a 168 órá­nak a li­be­rá­li­sok EU par­la­menti ve­ze­tője, a fog­sza­bá­lyo­zást még hír­ből sem is­merő, frö­csö­gően in­du­la­tos Guy Ver­hofs­tadt.

Or­de­náré in­ter­jút adott a 168 órá­nak a li­be­rá­li­sok EU par­la­menti ve­ze­tője, a fog­sza­bá­lyo­zást még hír­ből sem is­merő, frö­csö­gően in­du­la­tos Guy Ver­hofs­tadt.

Miért tüntette ki Soros Györgyöt
az ukrán
elnök?

Miért tüntette ki Soros Györgyöt
az ukrán elnök?

Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

Elég volt a hazudozásból, Demeter Márta tűnjön el az Országgyűlésből

A Fi­desz-frak­ció fel­szó­lítja De­me­ter Már­tát (LMP), hogy azon­nal tá­voz­zon a köz­élet­ből.

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Így osztották Simicska zacskós pénzét a Jobbikban

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba.

Ki­tá­lalt a Job­bik egyik kép­vi­se­lője. Rész­le­te­sen be­szá­molt arról ho­gyan ér­ke­zett a zacs­kós-pénz a Job­bikba.

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Tudtad, hogy az orbánizmus szexi? Na és a Halott Pénz hogy jön ide?

Már ilyen is van a Fa­ce­boo­kon: Az or­bá­niz­mus szexi. Na ezt most ho­gyan?

Már ilyen is van a Fa­ce­boo­kon: Az or­bá­niz­mus szexi. Aztán meg Van va­lami a le­ve­gő­ben, Ha­lott pénz­zel.

Gyurcsány a végén csak megölelgette Erdogant

Gyurcsány
a végén csak megölelgette Erdogant

Kü­lö­nös kép ke­rült elő.

Kü­lö­nös kép ke­rült elő az ar­chí­vu­mok mé­lyé­ről. Gyur­csány éppen Er­do­gant ölel­geti...

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon bo­rí­tott.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

Beépített ügynökök jelentenek a Jobbikban

Beépített
ügynökök
jelentenek
a Jobbikban

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Ki­tá­lalt az egyik fel­osz­la­tott szer­ve­zet ve­ze­tője. Öm­le­nek az in­for­má­ciók az össze­om­lás szé­lére ju­tott párt­ból.

Ezért támadják Sorosék a letelepedési kötvényeket. Még több pénzt akartak

Ezért támadják Sorosék a letelepedési kötvényeket. Még több pénzt akartak

Így már min­den vi­lá­gos. Meg­lepő köz­le­mény lá­tott nap­vi­lá­got.

Így már min­den vi­lá­gos. Meg­lepő köz­le­mény lá­tott nap­vi­lá­got.

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Vol­ner János foly­tatja a Nagy Le­lep­lező Had­já­ra­tot. El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

És ez még csak a kez­det.

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel. És ez még csak a kez­det.

Kapott az arcára
a nagyon eszes Fluor Tomika

Kapott az arcára a nagyon eszes
Fluor Tomika

Az újab­ban po­li­ti­kusi ba­bé­rokra törő két­ség­kí­vül ügyes sztár­imi­tá­tor ka­pott az ar­cára. Csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek

Az újab­ban po­li­ti­kusi ba­bé­rokra törő két­ség­kí­vül ügyes sztár­imi­tá­tor ka­pott az ar­cára. Csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek