POLITIK

BOZÓT

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Bár már kissé vissza­fo­got­tab­ban kom­mu­ni­kál­nak "mig­ráns­ügy­ben", gyak­ran kilóg a lóláb. Mint pél­dául most.

Durva botrány: így lopnak a pesti utcán

Durva botrány: így lopnak a pesti utcán

Dől a pénz, de aztán szé­pen el is tűnik. Így lop­nak ma a mul­tik.

El­ké­pesztő szá­mok ke­rin­ge­nek. Más­fél mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­melt az egyik leg­zsí­ro­sabb biz­nisz a pesti utcán. Dől a pénz, de aztán szé­pen el is tűnik. Így lop­nak ma a mul­tik.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Pártként működne
a Jobbikban
a platform:
Novák Előd
programot
hirdetett

Pártként működne a Jobbikban a platform: Novák Előd programot hirdetett

Bár a Job­bik egy­előre nem iga­zán tud mit kez­deni To­rocz­kai László új plat­form­já­val, a párt­el­len­zék meg­ha­tá­rozó alakja, Novák Előd máris prog­ra­mot hir­de­tett.

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Sok­féle trük­kös módon se­gí­tik az il­le­gá­lis mig­rá­ciót Soros szer­ve­ze­tei.

Sok­féle trük­kös módon se­gí­tik az il­le­gá­lis mig­rá­ciót Soros György szer­ve­ze­tei.

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök vád alá helyezett fia

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök rasszista erőszakkal megvádolt fia

Ré­góta követ szél­ső­sé­ges né­ze­te­ket, a náci tanok ra­jon­gója, Ked­vence egy Hit­ler-idé­zet.

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke itt szó­lal meg.

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés 2 hét múlva

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés 2 hét múlva

A ki­szi­vá­rog­ta­tót ke­re­sik. A tu­laj­do­nosi kör meg­le­pő­dött és meg­döb­bent.

Lé­nye­gé­ben meg­kez­dő­dött a vizs­gá­lat a Heti Napló por­no­gráf chat­bot­rá­nya ügyé­ben. Min­de­nek­előtt a ki­szi­vá­rog­ta­tót ke­re­sik. A tu­laj­do­nosi kör meg­le­pő­dött és meg­döb­bent.

A Heti Napló pornóbotránya: Nyilvánosságra hozták a pornográf chatelést

A Heti Napló pornóbotránya: Nyilvánosságra hozták a pornográf chatelést

De mit szól ehhez a csa­torna tu­laj­do­nosa a Hit Gyü­le­ke­zete?

De mit szól ehhez a csa­torna tu­laj­do­nosa a Hit Gyü­le­ke­zete?

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

A Ri­post utol­érte a győri Má­csik Zol­tán el­tű­nése kap­csán gya­nú­sí­tott férfi szom­széd­ját. El­árulta, mit tu­dott meg a rend­őrök­től!

Gyurcsány a háttérből dirigálta a szombati tüntetést

Gyurcsány
a háttérből dirigálta
a szombati tüntetést

Min­den rész­letbe be­le­szólt.

Soros uta­sí­tá­sára nem­csak a pénz­ügyi és a tech­ni­kai fel­té­te­le­ket biz­to­sí­totta, de min­den rész­letbe is be­le­szólt.

Kínjukban már nem tudnak mit kamuzni a Simicska-médiában

Kínjukban már nem tudnak mit kamuzni a Simicska-médiában

Az Index élen járt a ka­mu­ké­ró­ban.

Az Index megint élen járt a "me­sé­lés­ben", most éppen azt ta­lál­ták ki, hogy a Fa­ce­book el­tá­vo­lí­totta Orbán Vik­tor több poszt­ját.

MSZP-s káder a tüntetés főszervezője, még a telefonját is a szocik fizetik

MSZP-s káder a szombati tüntetés főszervezője, még a telefonját is a szocik fizetik

A ked­ves mama le­tér­delt Ili­escu elé, fia már ifjú­ko­rá­ban a szo­ci­a­lista pártra tette fel az éle­tét.

Itt a II. rész: 100 milliós villákban laknak a Jobbik vezetői

Itt a II. rész: 100 milliós villákban laknak a Jobbik vezetői

Ez­út­tal újabb Job­bik-po­li­ti­ku­sok "mu­tat­ják be" gyö­nyörű vil­lá­i­kat a RIPOST so­ro­za­tá­ban. Ők sem adják alább 100 mil­li­ó­nál.

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vo­náné szem­be­né­zett a bu­kás­sal, mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

Dagad a Hadházy-féle földbotrány, ügyészségen az ügy

Dagad a Hadházy-féle földbotrány, ügyészségen az ügy

Me­g­ala­po­zott lehet az a gyanú,

Me­g­ala­po­zott lehet az a gyanú, mi­sze­rint Had­házy Ákos édes­anyja ki­ját­szotta a föld­tör­vényt. A Nem­zeti Föld­alap­ke­zelő az ügyész­ség­hez for­dult a fel­té­te­le­zett föld­mu­tyi ügyé­ben.

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

Át­ve­rős te­le­fon­al­kal­ma­zás­sal ejt­het­ték át Si­micska La­jost - az ATV-nek el­kül­dött hang­fel­vé­tel ta­nú­sága sze­rint.

Simicska 20 milliós Audival vette meg Vonát: a rendszám VEZÉR 001

Simicska 20 milliós Audival vette meg Vonát: a rendszám VEZÉR 001

Nem akár­mi­lyen autót, egy 20 mil­liós AUDI A6-ost ka­pott a Job­bik ve­zére.

Nem akár­mi­lyen autót, egy 20 mil­liós AUDI A6-ost ka­pott a Job­bik ve­zére a mil­li­ár­dos­tól, full luxus fel­sze­re­lés­sel, hű­tött-fű­tött bőr­ülé­sek­kel. És egy na­gyon is be­szé­des rend­szám­mal...

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Így lett jó neki lel­ke­sítő kam­pány­vi­de­ó­nak. Per­sze azért ha­gyott benne trá­gár­sá­got ele­get. Hogy mondja a fran­cia mon­dás?

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

"Ha 18 éves le­szel, fel­vál­lal­lak!"

Az egyik par­la­menti párt al­el­nö­ké­nek volt tar­tós kap­cso­lata a bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­gyil­kolt lánnyal. "Ha 18 éves le­szel, fel­vál­lal­lak!"

A jobbikos Rig Lajos kampányát is támogatta Czeglédy Csaba

A jobbikos Rig Lajos kampányát is támogatta Czeglédy Csaba

Czeg­lédy több kam­pány­ban is aktív sze­re­pet vál­lalt.

A Job­bik és a bal­ol­dal már 2015-ben hát­tér­al­kut kö­tött. Gyur­csány és Botka ügy­védje, Czeg­lédy Csaba pénz­zel tá­mo­gatta a ta­pol­cai Rig Lajos kam­pá­nyát az idő­szaki par­la­menti vá­lasz­tá­son.

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

Itt a bi­zo­nyító erejű hang­fel­vé­tel.

A mi­nisz­ter­el­nök nagy­pén­teki rá­dió­in­ter­jú­já­ban el­mondta, hogy hi­telt ér­demlő in­for­má­ciók és hang­fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got az utóbbi idő­ben a Soros-há­ló­zat mű­kö­dése kap­csán. Itt a bi­zo­nyító erejű hang­fel­vé­tel.

Vona muszlim barátja a pápa elleni merénylet vádlottja

Vona muszlim barátja a pápa elleni merénylet vádlottja

A férfi ott ült a vád­lot­tak pad­ján.

A férfi ott ült a vád­lot­tak pad­ján Alig Agca mel­lett, aki hús­vét­kor meg akarta gyil­kolni II. János Pált. Ő Vona leg­jobb ba­rátja és musz­lim po­li­ti­kai össze­kö­tője.

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

A Czeg­lédy-féle bűn­szö­vet­ke­zet lo­pott pén­zé­ből fi­nan­szí­roz­ták a maffia­bal­ol­dalt. Száz­mil­li­ó­kat la­pá­tol­tak át.

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

A Vona mel­lett mind­vé­gig ki­tartó job­bi­kos po­li­ti­kus vé­let­le­nül el­nézte a be­já­ra­tot a párt­el­nök kam­pány­zá­ró­ján Cse­pe­len.

Vona helyettesének bíróság előtt kell felelni:
Ez bűncselekmény

Vona helyettesének bíróság előtt kell felelni: Ez bűncselekmény

Erő­sza­kos nemi kö­zö­sü­lés­sel való fe­nye­ge­tő­zés, mun­ka­he­lyi zak­la­tás. Hi­va­tal­ból ül­dö­zendő bűn­cse­lek­mé­nyek.

Kész Zoltán kampányát Czeglédy lopott pénzéből finanszírozták

Kész Zoltán kampányát Czeglédy lopott pénzéből finanszírozták

A Fi­desz sze­rint Kész Zol­tán­nak le kell mon­da­nia a kép­vi­se­lő­je­lölt­ség­ről.

A Fi­desz sze­rint Kész Zol­tán­nak le kell mon­da­nia a kép­vi­se­lő­je­lölt­ség­ről.

A Soros-szervezetek arra használták a tranzitzónát, hogy adatbázist építsenek

A Soros-szervezetek arra használták a tranzitzónát, hogy adatbázist építsenek

Min­dent meg­tesz­nek, hogy Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát tá­mad­ják.

Min­dent meg­tesz­nek, hogy Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát tá­mad­ják.

Puccsra készülnek a csalódott jobbikosok: Vonának mennie kell!

Puccsra készülnek a csalódott jobbikosok: Vonának mennie kell!

Már szá­mol­ják a na­po­kat.

Már szá­mol­ják a na­po­kat, ami­kor el­ta­ka­rít­hat­ják az áru­ló­nak tar­tott musz­lim­ba­rát el­nö­köt. Addig is or­szág­szerte ak­ci­óz­nak.

Így verték szét migránsok néhány napja Firenze gyönyörű óvárosát: videó

Így verték szét migránsok néhány napja Firenze gyönyörű óvárosát: videó

Így ver­ték szét Fi­ren­zét.

Így ver­ték szét né­hány napja Fi­ren­zé­ben a gyö­nyörű óvá­rost: videó. Eddig 4 mil­lió ember nézte meg az egész vi­lá­gon.

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik..

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska iro­dá­já­ból...

Orbán Viktor: Európa megtelt

Orbán Viktor: Európa megtelt

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. "

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

Illegális adatgyűjtést végezhetett a migránsokról a Soros-szervezet

Illegális adatgyűjtést végezhetett a migránsokról a Soros-szervezet

Pé­ter­falvi At­tila, a Nem­zeti Adat­vé­delmi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság (NAIH) el­nöke vizs­gá­la­tot indít a tran­zit­zó­nák­ban tör­tént adat­gyűj­té­sek ügyé­ben.

Van, amikor a Fideszben is kalapot emelnek Demszky előtt

Van, amikor a Fideszben is kalapot emelnek Demszky előtt

Ma­nap­ság ritka az ilyen al­ka­lom, de azért akad rá példa.

Ma­nap­ság ritka az ilyen al­ka­lom, de azért akad rá példa. Pél­dául, amit az egy­kori SZDSZ-es po­li­ti­kus ma ki­posz­tolt a Fa­ce­bookra... A Job­bik­kal soha...

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság Had­házy Ákos föld­vá­sár­lási ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság Had­házy Ákos föld­vá­sár­lási ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Demszky szélütöttnek nevezte a LMP-t a Jobbikkal való barátkozás miatt

Demszky szélütöttnek nevezte a LMP-t a Jobbikkal való barátkozás miatt

Nem elő­ször posz­tol és nyi­lat­ko­zik meg­le­pő­ket az egy­kori SZDSZ-es po­li­ti­kus. Nem­rég az OLAF-ot is el­küldte a francba.

A Jobbik pénzt ajánl az LMP-nek, ha visszalépnek

A Jobbik
pénzt ajánl
az LMP-nek, ha visszalépnek

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel!

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel ju­tott az Origo bir­to­kába.

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

A DK el­nöke ré­szeg volt teg­nap, ami­kor az LMP-vel és az MSZP-vel tár­gyalt az el­len­zéki pár­tok együtt­mű­kö­dé­sé­ről.

Vonát simán agyoncsapják, ha egyezkedni mer az ellenzékkel

Vonát simán agyoncsapják, ha egyezkedni mer az ellenzékkel

Vona kí­mé­let­len ha­ra­pó­fo­góba ke­rült. Egyez­ked­nie kéne, de akkor a ma­ra­dék hívei simán agyon­csap­ják.

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Vona csú­nyán össze­za­va­ro­dott...

Ismét egy utcai fó­ru­mon hoz­ták le­he­tet­len hely­zetbe a Job­bik musz­lim ra­jongó el­nö­két. Oros­há­zán még két arab ru­hába öl­tö­zött nő(?) is meg­je­lent.

Katonanők is védik a magyar kerítést, egy pillanatra Orbán is meglepődött

Katonanők is védik a magyar kerítést, egy pillanatra Orbán is meglepődött

Tel­jes me­net­fel­sze­re­lés­ben áll­tak a mi­nisz­ter­el­nök elé. És mo­so­lyog­tak. Volt náluk gép­pisz­toly, bi­lincs és gu­mi­bot.

Kötözködni próbál a Békemenettel a 444 stábja

Kötözködni próbál a Békemenettel a 444 stábja

Ár­tat­lan­nak tűnő kér­dé­sek­kel zak­lat­ják a tün­te­tő­ket, pró­bál­ják ki­for­gatni a sza­va­i­kat.

Ár­tat­lan­nak tűnő kér­dé­sek­kel zak­lat­ják a tün­te­tő­ket, pró­bál­ják ki­for­gatni a sza­va­i­kat. Szí­vós mun­ká­val pró­bál­nak pro­vo­kálni.

Hét év fegyházbüntetést kapott a vallási fanatikus Ahmed H.

Hét év fegyházbüntetést kapott a vallási fanatikus Ahmed H.

Ahmed H. te­le­fon­ján ter­ror­szer­ve­ze­tek­hez köt­hető fel­vé­te­lek vol­tak.

Ahmed H. te­le­fon­ján ter­ror­szer­ve­ze­tek­hez köt­hető fel­vé­te­lek vol­tak, és a férfi Cip­ru­son is­mert val­lási fa­na­ti­kus.

A családegyesítéssel 100 ezer migráns jönne hozzánk, nem 10 ezer

A családegyesítésekkel 100 ezer migráns jönne hozzánk, nem 10 ezer

Az összes el­len­zéki po­li­ti­kai erő vagy mel­lé­be­szél vagy kö­dö­sít ebben a sú­lyos kér­dés­ben.

Hadházy menjen haza és csippelje a kutyákat

Hadházy menjen haza és csippelje a kutyákat

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön.

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön a köz­élet­ből, a nyug­dí­jas szom­széd­ját zak­lató LMP elnök. - így látja a FIDESZ.

Kisgyerekekkel plakátoltat Gyurcsány, zsebbe kapják a pénzt

Kisgyerekekkel plakátoltat Gyurcsány, zsebbe kapják a pénzt

Több he­lyen is fel­buk­kan­tak a Gyur­csány-párt által fel­bé­relt gye­re­kek, rá­adá­sul is­ko­la­idő­ben... Se­gí­te­nek iga­zo­lást is sze­rezni.

Több he­lyen is fel­buk­kan­tak a Gyur­csány-párt által fel­bé­relt gye­re­kek, rá­adá­sul is­ko­la­idő­ben... Se­gí­te­nek iga­zo­lást is sze­rezni.

Megkezdődtek a Jobbik és Gyurcsányék titkos tárgyalásai

Megkezdődtek a Jobbik és Gyurcsányék titkos tárgyalásai

Vona Gábor nagy ti­tok­ban vi­dé­ken meg­kezdte a tár­gya­lá­so­kat a Gyur­csány-párt helyi ve­ze­tő­i­vel.

Vona Gábor nagy ti­tok­ban vi­dé­ken meg­kezdte a tár­gya­lá­so­kat a Gyur­csány-párt helyi ve­ze­tő­i­vel.

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

A mig­ráns­kér­dés az igazi tét.

Nyil­ván­való, hogy Sz­lo­vá­ki­á­ban is a mig­ráns­kér­dés az igazi tét. Bármi áron meg akar­ják nyit­tatni a ha­tá­ro­kat Soros em­be­rei a be­ván­dor­ló­ára­dat előtt.

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Sőt tün­tet­tek is a mig­rán­sok ellen!

Mi­köz­ben Vona Gábor bo­csá­na­tot kért a bé­csi­ek­től Lázár János mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ója miatt.

A csalással gyanúsított politikus ügyvédje tagja a választási bizottságnak

A csalással gyanúsított politikus ügyvédje tagja a választási bizottságnak

A Fi­desz össze­fér­he­tet­len­nek tartja, hogy az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő Czeg­lédy Csaba vé­dőügy­védje az a Lit­re­sits And­rás, aki az MSZP-Pár­be­széd Nem­zeti Vá­lasz­tási Bi­zott­ságba (NVB) de­le­gált tagja.

Parlament helyett luxushobbi, megint lebukott egy képviselő

Parlament helyett luxushobbi, megint lebukott egy képviselő

A re­pü­lési nap­lók­ból ki­de­rül, hogy par­la­menti ülé­sek he­lyett is in­kább a lu­xus­hob­bit vá­lasz­totta.

A re­pü­lési nap­lók­ból pon­to­san ki­de­rül, hogy fon­tos par­la­menti ülé­sek he­lyett is in­kább a mil­li­ókba ke­rülő lu­xus­hob­bit vá­lasz­totta a kép­vi­selő. Szórta a pénzt két kéz­zel.

Botka László emberei megszállták a hódmezővásárhelyi városházát

Botka László emberei megszállták a hódmezővásárhelyi városházát

Botka László gár­dája min­denre rá­tette a kezét.

Min­denki döb­ben­ten néz Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen. Az MSZP-é a zsák­mány.

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Meg­sze­rez­tük a be­til­tott fil­met.

Mint is­me­re­tes a Fa­ce­book fel­há­bo­rító módon, a szó­lás­sza­bad­sá­got sértve cen­zú­rázta Lázár János bécsi be­szá­mo­ló­ját a mig­ráns­kér­dés­ről.

Szórja a milliókat luxushobbijára a magyar politikus

Szórja a milliókat luxushobbijára a magyar politikus

El­ké­pesztő össze­ge­ket költ el.

El­ké­pesztő össze­ge­ket költ az egyik leg­drá­gább szen­ve­délyre, a ma­gán­re­pü­lők­kel tör­ténő rep­ke­désre a jól is­mert ma­gyar po­li­ti­kus.

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Sokan attól tar­ta­nak, hogy még a vá­lasz­tá­sok előtt meg­tö­rik és ki­tá­lal. Min­den idők leg­na­gyobb kor­rup­ciós bot­rá­nya lesz ez.

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem.

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem. Ket­té­sza­kad­tak, mint a ski­zof­ré­nek.

Ennek a politikusnak el kell tűnnie végre!

Ennek a politikusnak el kell tűnnie végre!

Nem­rég egy nő­szer­ve­zet alá­írás­gyűj­tésbe kez­dett el­lene.

Nem­rég egy nő­szer­ve­zet alá­írás­gyűj­tésbe kez­dett el­lene, sokan nem értik, hogy elv­ba­rá­tai miért bo­csájt­ják meg az ő ese­té­ben a csa­lá­don be­lüli erő­sza­kot.

Boruljon ki a bili: Tanúvédelmet a korrupciós botrány koronatanúinak!

Boruljon ki a bili: Tanúvédelmet a korrupciós botrány koronatanúinak!

Ha­tó­sá­gok által ga­ran­tált vé­del­met kell kap­niuk, hogy el mer­jék mon­dani, mi is tör­tént va­ló­já­ban!

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

Bi­zarr ko­a­lí­ció.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás leg­na­gyobb ta­nul­sága, hogy össze­állt a Gyur­csány-Vona vá­lasz­tási szö­vet­ség.

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Mig­ráns­ba­rát ja­vas­la­tok szü­let­nek a Ka­rá­csony által ve­ze­tett zug­lói ön­kor­mány­zat­nál.

Mig­ráns­ba­rát ja­vas­la­tok szü­let­nek a Ka­rá­csony által ve­ze­tett zug­lói ön­kor­mány­zat­nál - kö­zölte Budai Gyula, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Szíjjártót hajnalban egy hölggyel látták a Margitszigeten. Fotók

Szíjjártót hajnalban egy hölggyel látták a Margitszigeten. Fotók

Akik kora reg­gel éppen a Mar­git­szi­get felé vet­ték út­ju­kat, nem hit­tek a sze­mük­nek.

Akik kora reg­gel éppen a Mar­git szi­get felé vet­ték út­ju­kat, nem hit­tek a sze­mük­nek.

Így tanítják
hazudni
a migránsokat

Így tanítják hazudni a migránsokat

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány a Ma­gyar Idők cikke. Kész ha­zug­ság­szó­tárt kap­nak a mig­rán­sok.

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány a Ma­gyar Idők cikke. Kész ha­zug­ság­szó­tárt kap­nak a mig­rán­sok.