POLITIK

BOZÓT

Soros fia Belgrádba ment.
Meggyalázták a magyar követséget

Soros fia Belgrádba ment. Meggyalázták a magyar követséget

Soros György trón­örö­kö­se­ként Belg­rádba lá­to­ga­tott Alex Soros. Ezzel szinte egy idő­ben a hét­vé­gén, meg­gya­láz­ták Ma­gyar­or­szág belg­rádi nagy­kö­vet­sé­gét.

Más fajtájú emberek bevagonírozása: Újabb gyalázatos jobbikos felvétel

Más fajtájú emberek bevagonírozása: Újabb gyalázatos jobbikos felvétel

Ismét egy rasszista hang­fel­vé­tel, ami meg­mu­tatja a Job­bik igazi arcát.

Ismét egy rasszista hang­fel­vé­tel, ami meg­mu­tatja a Job­bik igazi arcát.

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Ha­tá­ro­zott fel­lé­pést kö­ve­tel Brüsszel­től Ma­gyar­or­szág ellen a vi­lá­got bármi áron a maga ké­pére for­málni akaró mil­li­ár­dos.

A cigányok is nekiestek a Vonát mosdató újságíróknak

A cigányok is nekiestek a Vonát mosdató újságíróknak

Itt min­denki meg­bo­lon­dult?

Itt min­denki meg­bo­lon­dult? - kér­dezi Fa­ce­book be­jegy­zé­sé­ben Setét Jenő a te­kin­té­lyes ci­gány pol­gár­jogi ak­ti­vista.

Tiltakozáshullám Rangos Katalin és Vona Gábor ellen

Tiltakozáshullám Rangos Katalin és Vona Gábor ellen

Vissza­adott ki­tün­te­tés, tör­lés a Fa­ce­book­ról, meg­vető, til­ta­kozó nyi­lat­ko­za­tok. Sok em­ber­nek elege lett ebből.

Vissza­adott ki­tün­te­tés, tör­lés a Fa­ce­book­ról, meg­vető, til­ta­kozó nyi­lat­ko­za­tok. Sok em­ber­nek elege lett ebből.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így még nem égette le magát magyar politikus. Vona Gábor házhoz ment a lóf...ért

Így még nem égette le magát magyar politikus. Vona Gábor házhoz ment a lóf...ért

Sokan néz­ték tá­tott száj­jal Vona Gábor "szennyes­mosó" road­show­ját.

Sokan néz­ték tá­tott száj­jal Vona Gábor "szennyes­mosó" road­show­ját a pesti zsi­dó­ne­gyed­ben, ahol a híres li­be­rá­lis ri­por­ter Ran­gos Ka­ta­lin tes­sék-lás­sák meg­vesszőzte.

Már a Facebookot is lezsidózza a Jobbik alelnöke

Már a Facebookot is lezsidózza a Jobbik alelnöke

Nyil­vá­no­san zsidó őrült­ség­nek, NOSEBOOK-nak ti­tu­lálta a Fa­ce­boo­kot To­rocz­kai László, Vona he­lyet­tese.

Nyil­vá­no­san zsidó őrült­ség­nek, NOSEBOOK-nak ti­tu­lálta a Fa­ce­boo­kot To­rocz­kai László, Vona he­lyet­tese.

Vona sírós hangon kérte, hogy higgyenek neki...

Vona sírós hangon kérte, hogy higgyenek neki...

So­ka­kat meg­döb­ben­tett, hogy Vona Gá­bort ven­dég­ségbe hívta a bu­da­pesti zsi­dó­ne­gyed­ben ta­lál­ható Spi­noza-ház.

A rabbi szerint: a Jobbik benne ül az ürülékes vödörben

A rabbi szerint: a Jobbik benne ül az ürülékes vödörben

Kő­ke­mény sza­vak­kal ítélte el Vona párt­ját, az újabb és újabb an­ti­sze­mita mocs­ko­ló­dá­sok kap­csán Köves Slomó.

Kő­ke­mény sza­vak­kal ítélte el Vona Gá­bort és párt­ját, az újabb és újabb an­ti­sze­mita mocs­ko­ló­dá­sok kap­csán Köves Slomó .

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

A vi­ha­ros erejű szél miatt akár mí­nusz 20 fok­nak is érez­het­jük a le­ve­gőt az or­szág­ban!

Durván zsidózott a Jobbik képviselője, bizonyító hangfelvételek

Durván zsidózott a Jobbik képviselője, bizonyító hangfelvételek

A le­hető leg­dur­vább an­ti­sze­mita ki­té­te­lekre ra­gad­tatta magát a Job­bik kép­vi­se­lője, Apáti Ist­ván. Hang­fel­vé­te­le­ket tet­tek közzé.

Most meg a holokauszton gúnyolódtak a jobbikos politikusok. Naponta új zsidózó botrány...

Most meg a holokauszton gúnyolódott a jobbikos képviselő

Apáti Ist­ván és tár­sai az egy­kori ha­lál­tá­bor fel­ira­tát idéz­ték fel ne­vet­gélve a be­szél­ge­tés­ben, melybe a Job­bik saj­tó­fő­nöke és ön­kor­mány­zati kép­vi­se­lője is be­kap­cso­ló­dott.

80 millióért takarítottak a migránsok után, de Kocsis Mátét zaklatják...

80 millióért takarítottak a migránsok után, de Kocsis Mátét zaklatják...

Rö­vi­de­sen, még ma meg­szü­let­het az íté­let abban a per­ben, amit a Soros György pén­zelte Hel­sinki Bi­zott­ság in­dí­tott a 8. ke­rü­leti pol­gár­mes­ter ellen.

Kiderült, mikorra nyithat ki újra a legendás budapesti épület

Kiderült, mikorra nyithat ki újra a legendás budapesti épület

Volt már tel­jes fel­újí­tási terv, ami az egész Nép­li­ge­tet érin­tette volna.

Volt már tel­jes fel­újí­tási terv, ami az egész Nép­li­ge­tet érin­tette volna.

Vona tárgyalni hívja a magyar melegeket. Miért lett ez ennyire fontos?

Vona tárgyalni hívja a magyar melegeket. Miért lett ez ennyire fontos?

A Job­bik párt­el­nöke és több po­li­ti­kusa fo­lya­ma­to­san fe­led­tetni akarja, hogy ko­ráb­ban több­ször is rá­tá­mad­tak a me­le­gekre.

Mit csinál ez a Fidesz? Mindenki a fejét fogja

Mit csinál ez a Fidesz? Mindenki a fejét fogja

Az el­len­zéki po­li­ti­kai pár­tok felől za­va­ros üze­ne­tek ér­kez­nek.

Ak­kora az el­len­zéki zűr­za­var, hogy már az is a Fi­desz­hez kö­ze­lít, aki­nek ez eddig eszébe sem ju­tott volna. Az el­len­zéki po­li­ti­kai pár­tok felől el­lent­mon­dá­sos, bi­zony­ta­lan­sá­got árasztó üze­ne­tek ér­kez­nek.

Eldőlt, ez lesz a Planetárium sorsa

Eldőlt, ez lesz a Planetárium sorsa

Se­gít­sé­get ad a kor­mány a nyár óta zárva tartó Pla­ne­tá­rium fel­újí­tá­sá­hoz.

Se­gít­sé­get ad a kor­mány a nyár óta zárva tartó Pla­ne­tá­rium fel­újí­tá­sá­hoz. Meg­me­ne­kül az or­szág egyet­len égi szín­háza!

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ren­ge­te­gen kap­nak ku­tya­chip-le­ol­va­sót, és a vi­lá­gon egye­dül­álló al­kal­ma­zás is segít a kóbor ebek­nek.

Ren­ge­te­gen kap­nak ku­tya­chip-le­ol­vasó rend­szert, és a vi­lá­gon egye­dül­álló al­kal­ma­zás is segít a kóbor ku­tyák­nak.

Sokan köszörülik most a nyelvüket a lebukott magyar újságon

Sokan köszörülik most a nyelvüket a lebukott magyar újságon

Az eset nem is úgy tör­tént, ahogy...

Ki­de­rült, hogy saját ki­adói ve­ze­tő­jé­nek szto­ri­ját írta meg a HVG. Rá­adá­sul ár­tat­la­nul meg­hur­col­tak egy em­bert.

Ez történt a razzia után: bezárták a népszerű állatos kávézót

Ez történt a razzia után: bezárták a népszerű állatos kávézót

A ká­vé­zó­ban beteg ál­la­to­kat szol­gál­tak fel a ven­dé­gek­nek és "hu­má­nu­san" fa­gyasz­tóba ölték őket.

Megkapják pénzüket a becsapott nyugdíjasok

Megkapják pénzüket a becsapott nyugdíjasok

Nem­csak di­á­kok pén­zét tün­tette el a bal­ol­dali po­li­ti­kus bűn­szer­ve­zete. Nyug­dí­jas ál­do­za­tok is van­nak a be­csa­pott em­be­rek kö­zött.

Nem­csak di­á­kok pén­zét tün­tette el a bal­ol­dali po­li­ti­kus bűn­szer­ve­zete. Nyug­dí­jas ál­do­za­tok is van­nak.

Kitálalt az egykori dolgozó: brutális részleteket árult el az állati kávézóról

Kitálalt az egykori dolgozó: brutális részleteket árult el az állati kávézóról

Kis he­lyen tart­ják a beteg ál­la­to­kat, de vol­tak, akik a fa­gyasz­tó­ban vé­gez­ték.

Kis he­lyen tart­ják együtt a beteg ál­la­to­kat, de vol­tak, akik a fa­gyasz­tó­ban vé­gez­ték.

Simicska becsapta Vonát. Óriási öngól

Simicska becsapta Vonát. Óriási öngól

Hiába kapta meg tu­laj­do­nos­ként a több száz pla­kát­he­lyet a Job­bik.

Hiába kapta meg tu­laj­do­nos­ként, ál­lí­tó­lag "ba­ráti áron" Si­micska Lajos cé­ge­i­től a több száz pla­kát­he­lyet a Job­bik, a mil­li­ár­dos lé­nye­gé­ben csú­fo­san be­csapta őket.

A trabantosok megint odatették magukat: Mindenkinek leesett az álla

A trabantosok megint odatették magukat: Mindenkinek leesett az álla

Spon­tán gyűj­tés in­dult a Fa­ce­boo­kon a tra­ban­tos­nak, aki múlt hét­vé­gén Kecs­ke­mé­ten bal­ese­te­zett.

Újabb szexbotrány: Nők megkínzásával vádolják Soros György jó barátját

Újabb szexbotrány: Nők megkínzásával vádolják Soros György jó barátját

Több nőt meg­erő­sza­kolt, meg­vert és meg­kín­zott.

Soros György "jobb­ke­ze­ként", a spe­ku­láns bi­zal­mas ba­rát­ja­ként is­me­rik azt a híres ban­kárt, akit most el­ké­pesztő bűn­cse­lek­ménnyel vá­dol­nak. Több nőt meg­erő­sza­kolt, meg­vert és meg­kín­zott.

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Mi­köz­ben alá­írás­gyűj­tésbe kezd a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok ellen, nyíl­tan kiáll a mig­ráns­be­te­le­pí­tés mel­lett...

Mi­köz­ben alá­írás­gyűj­tésbe kez­de­nek a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok ellen, nyíl­tan ki­áll­nak a lét­szá­mot nem kor­lá­tozó mig­ráns­be­te­le­pí­tés mel­lett...

Mi lesz a pizza-futárokkal? Robogókat is kitiltanak

Mi lesz a pizza-futárokkal? Robogókat is kitiltanak szmog idején

A dí­zel­au­tó­kat és a ro­bo­gó­kat is érinti a szmog­ren­de­let szi­go­rí­tása.

Eladták a boldogság titkának kulcsát

Eladták a boldogság titkának kulcsát

Eins­tein cet­li­ken hagyta az utó­korra böl­cses­sé­geit.

Eins­tein cet­li­ken hagyta az utó­korra böl­cses­sé­geit. Most va­laki mil­li­ó­kat fi­ze­tett érte.

Így vészelheted át a hétvégi óraátállítást

Így vészelheted át a hétvégi óraátállítást

Egye­sek bio­ló­giai órá­ját fel­bo­rítja ez a vál­to­zás. Éppen ezért idő­ről időre fel­me­rül - most éppen a fin­nek tet­tek erre ja­vas­la­tot -, hogy tö­röl­jék el az óra­át­ál­lí­tást.

Most hét­vé­gén hat­van perc­cel töb­bet al­ha­tunk, ám van­nak, akik­nek ez nem öröm­hír. Egye­sek bio­ló­giai órá­ját ugyanis fel­bo­rítja ez a vál­to­zás. A fin­nek azt ja­va­sol­ják, hogy tö­röl­jék el az óra­át­ál­lí­tást. Addig is, dr. Nagy Árpád mag­né­zi­u­mot és vi­ta­mi­no­kat ja­va­sol, hogy könnyeb­ben al­kal­maz­kod­junk a vál­to­zás­hoz.

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény. Jól megy a koz­me­ti­ku­sok­nak, massző­rök­nek, kör­mö­sök­nek: hir­te­len sok­kal töb­bet ke­res­nek.

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény. Jól megy a koz­me­ti­ku­sok­nak, massző­rök­nek, kör­mö­sök­nek: hir­te­len sok­kal töb­bet ke­res­nek.

Húsbavágó változás jöhet a közlekedésben, ez nem fog tetszeni

Húsbavágó változás jöhet a közlekedésben, ez nem fog tetszeni

Ke­ve­sebb ko­csi­val in­dul­ha­tunk útnak, ha jön a szmog. Ma dönt az ügy­ben a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Ke­ve­sebb ko­csi­val in­dul­ha­tunk útnak, ha jön a szmog. Ma dönt az ügy­ben a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Így próbált meg bejutni Magyarországra egy trükkös migráns

Így próbált meg bejutni Magyarországra egy trükkös migráns

Egy magát al­gé­riai ál­lam­pol­gár­nak valló férfi az éle­tét koc­káz­tatva pró­bált be­jutni ha­zánkba.

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő, őket ki nem fi­zető, elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő po­li­ti­kus­ról.

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

A Soros-terv­ről nyi­lat­ko­zott Orbán.

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. De már nem évi 1 mil­lió mig­ráns fo­ga­dá­sá­ról szól­nak a ter­vek.

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték Czeglédyt

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték a diákok pénzét lenyúló Czeglédyt

Az Origó do­ku­men­tu­mai.

Az Origó bir­to­kába ju­tott do­ku­men­tu­mok sze­rint rend­sze­res pénz­moz­gás tör­tént.

Ezért van nyár októberben, péntekig kitart a meleg

Ezért van nyár októberben, péntekig kitart a meleg

Ezt egy hur­ri­kán­nak kö­szön­het­jük.

Meg­lepő, de a jó időt egy hur­ri­kán­nak kö­szön­het­jük: az Op­he­lia pá­ni­kot oko­zott a bri­tek­nél és az írek­nél, ha­zánkba vi­szont nyá­rias me­le­get ho­zott.

Még hogy peches nap? Ezrek nyertek
hazánkban
péntek 13-án!

Még hogy peches nap? Ezrek nyertek hazánkban péntek 13-án!

Dol­go­zók sora várta iz­ga­tot­tan a mai napot, és annak vég­ered­mé­nyét.

Dol­go­zók sora várta iz­ga­tot­tan a mai napot, és annak vég­ered­mé­nyét.

Jobbikos aktivistával dolgoztat Simicska

Jobbikos aktivistával dolgoztat Simicska

Egyre több dolog derül ki arról a férfi­ról, aki Si­micska Lajos tár­sa­sá­gá­ban obsz­cén fel­ira­tok­kal fúj­kálta tele a veszp­rémi hir­de­tő­osz­lo­po­kat. Az oli­gar­cha ba­rátja a Job­bik el­szánt híve.

Egyre több dolog derül ki arról a férfi­ról, aki Si­micska tár­sa­sá­gá­ban obsz­cén fel­ira­tok­kal fúj­kálta tele a hir­de­tő­osz­lo­po­kat.

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos acsarkodók

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­kál­ként írta le a szo­ci­a­lista Lend­vai Il­dikó Vona Gá­bort.Rá­tá­mad­tak máris.

Ez a gipszelt kis denevér tarol most a neten - videóval

Ez a gipszelt kis denevér tarol most
a neten - videóval

Ma­gyar szak­em­be­rek küz­de­nek érte.

Ma­gyar szak­em­be­rek küz­de­nek Man­kó­ért. Egy épít­ke­zé­sen bán­tal­maz­hat­ták az apró, ám vé­dett jó­szá­got. He­te­kig tart­hat, mire fel­épül.

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták a su­gár­zást.

Előbb Eu­rópa fe­lett ész­lel­ték a meg­nö­ve­ke­dett ra­dio­ak­tív su­gár­zást, majd Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták.

Simicska graffitizni is részeg volt, a beosztottját kérte meg rá!

Simicska graffitizni is részeg volt, a beosztottját kérte meg rá!

Meg­erő­sí­tett ér­te­sü­lé­sünk sze­rint nem a meg­za­va­ro­dott oli­gar­cha fúj­kált.

Meg­erő­sí­tett ér­te­sü­lé­sünk sze­rint nem a meg­za­va­ro­dott oli­gar­cha fúj­kálta tele a hir­de­tő­osz­lo­po­kat.

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Fa­gyo­san indul a nap.

Fa­gyo­san indul a nap, de aztán min­den jobb lesz.

A Soros-terv már működik: naponta több ezer migránst adnak kézről kézre...

A Soros-terv már működik: naponta több ezer migránst adnak kézről kézre...

Mo­bi­lapp­li­ká­ciók, hon­la­pok, vész­jelző gomb. Van itt min­den, csak jöj­jön a mig­ráns! Még han­gos szó­tárt is kap­nak!

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Ijesztő hírek érkeztek az Antarktiszról

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése a mű­hol­das meg­fi­gye­lé­sek kez­dete óta - kö­zöl­ték auszt­rál ku­ta­tók egy nem­zet­közi kon­fe­ren­cián.

Idén volt a leg­ki­sebb a déli sarki ten­geri jég téli ki­ter­je­dése a mű­hol­das meg­fi­gye­lé­sek kez­dete óta - kö­zöl­ték auszt­rál ku­ta­tók egy nem­zet­közi kon­fe­ren­cián.

Kivándorol Amerikába Simicska

Kivándorol Amerikába Simicska

Tel­jes mé­dia­bi­ro­dalma el­adá­sá­ról tár­gyal, mi­u­tán ál­lí­tó­lag rá­jött, hogy úgy­sem nyer­het a Job­bik ta­vas­szal. Si­micska cégei mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­mel­nek.

Tel­jes mé­dia­bi­ro­dalma el­adá­sá­ról tár­gyal, mi­u­tán ál­lí­tó­lag rá­jött, hogy úgy­sem nyer­het a Job­bik ta­vas­szal. Si­micska cégei mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­mel­nek.

Fiaival termesztette a drogot a niklai édesanya

Fiaival termesztette a drogot a niklai édesanya

Bur­ján­zott a kan­na­bi­szül­tet­vény a 43 éves anyuka kert­jé­ben, hu­szon­éves gyer­me­kei se­gí­tet­ték.

Bur­ján­zott a kan­na­bi­szül­tet­vény a 43 éves anyuka kert­jé­ben, hu­szon­éves gyer­me­kei és élet­társa pedig se­gí­tet­ték.

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Az anyuka le­fo­tózta...

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter, ami­kor azt hitte, il­le­gá­lis sze­mét­le­ra­ká­son ért egy kis­gye­re­kes csa­lá­dot.

Mindszenty-szobor Pesthidegkúton

Mindszenty-szobor Pesthidegkúton

Ju­bi­le­umi za­rán­dok­lat ke­re­té­ben avat­ták fel és ál­dot­ták meg.

Ju­bi­le­umi za­rán­dok­lat ke­re­té­ben avat­ták fel és ál­dot­ták meg Mind­szenty Jó­zsef bí­bo­ros, her­ceg­prí­más szob­rát a má­ria­re­me­tei Kis­bol­dog­asszony-ba­zi­lika előtt.

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

3 napot töl­tött a RIPOST stábja, per­sze in­kog­ni­tó­ban, a Job­bik sió­foki frak­ció­ülé­sén, Vona-el­le­nes párt­ta­gok meg­hí­vá­sára.

Kampányszerűen levadásszák a Vonát bírálni merő nyugdíjasokat...

Kampányszerűen levadásszák a Vonát bírálni merő nyugdíjasokat...

A párt­el­nök kép­te­len be­le­tö­rődni abba, hogy idős em­be­rek ke­mény kri­ti­ká­val il­le­tik.

Meghívták a Ripostot a Jobbik frakcióülésére: 50 centire Vonától!

Meghívták a Ripostot a Jobbik frakcióülésére: 50 centire Vonától!

A párt­el­nök el­len­fe­lei be­csem­pész­ték a Ri­pos­tot a Job­bik há­rom­na­pos frak­ció­ülé­sére, Sió­fo­kon. Néha fél­tünk.

A párt­el­nök el­len­fe­lei be­csem­pész­ték a Ri­pos­tot a Job­bik frak­ció­ülé­sére, Sió­fo­kon. Néha fél­tünk...

Rárontottak a Ripostra a Jobbik emberei. Vona a testőrét küldte!

Rárontottak a Ripostra a Jobbik emberei. Vona a testőrét küldte!

Ma dél­előtt 11 óra körül je­lent meg a RIPOST MÉDIA épü­le­té­nél a Vona által fel­ké­szí­tett kü­lö­nít­mény.

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

A Ri­post cikke után ki­ment a ha­tó­ság.

A Ri­post keddi cikke után rög­tön ki­ment a ha­tó­ság a Nóg­rád me­gyei hely­színre...

Unod a kutyát, macskát? Akkor legyél törpemalac-gazdi!

Unod a kutyát, macskát? Akkor legyél törpemalac-gazdi!

Kí­sér­le­tet indít az ELTE, bárki ne­vel­het tör­pe­ma­la­co­kat. Arra kí­ván­csiak, van-e olyan jó há­zi­ál­lat, mint a kutya.

Kí­sér­le­tet indít az ELTE, bárki ne­vel­het tör­pe­ma­la­co­kat. Arra kí­ván­csiak, jó há­zi­ál­lat-e.

Egy héten belül a második migráns erőszakolt Horvátországban

Egy héten belül a második migráns erőszakolt Horvátországban

A ha­tó­sá­gok pró­bál­ják el­tus­solni vagy ki­seb­bí­teni a kínos bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

Így ünnepelt Sarita, a Nyíregyházi Állatpark orángutánja

Így ünnepelt Sarita, a Nyíregyházi Állatpark orángutánja

Nem csak őt kö­szön­töt­ték fel.

Nem csak őt kö­szön­töt­ték fel szü­le­tés­nap­ján, ma van ugyanis az orán­gu­tá­nok vi­lág­napja.

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Ma­gyar to­já­sok­ban is meg­je­lent a hol­land to­jás­pá­ni­kot ki­váltó ideg­mé­reg.

Már a ma­gyar to­já­sok­ban is meg­je­lent a hol­land to­jás­pá­ni­kot ki­váltó ideg­mé­reg. Mi több, a ve­szé­lyes vegyi anyag a macska- és ku­tya­tar­tó­kat is fe­nye­geti! Sőt, újabb te­rü­le­te­ken is ki­mu­tat­ták a szak­em­be­rek a fi­pro­nil je­len­lé­tét.

Jó, ha tudod: visszafizeti a BKK az elnyelt visszajárót

Jó, ha tudod: visszafizeti a BKK az elnyelt visszajárót

Fo­lya­ma­to­san harc­ban áll a BKK az au­to­ma­tás tol­va­jok­kal. Egyre több esz­közt vet­nek be el­le­nük.

Fo­lya­ma­to­san harc­ban áll a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont az au­to­ma­tás tol­va­jok­kal. Egyre több esz­közt vet­nek be el­le­nük.

Ázsiai éttermekbe került a fertőzött tojás

Ázsiai éttermekbe került a fertőzött tojás

Itt­hon is ta­lál­tak mér­ge­zett to­já­so­kat. Zá­rol­ták az össze­set.

Itt­hon is ta­lál­tak mér­ge­zett to­já­so­kat. A ha­tó­ság zá­rolta az összes szennye­zett té­telt, to­vábbá vissza­hív­ták az érin­tett kész­ételt.

Mikor lesz újra biztonságos Európa?

Mikor lesz újra biztonságos Európa? Mit üzent Orbán Viktor?

Nehéz kér­dés, de még­is­csak ez a leg­fon­to­sabb. Mit üzent Orbán Vik­tor a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás után a spa­nyol kor­mány­fő­nek?

Nehéz kér­dés, de még­is­csak ez a leg­fon­to­sabb. Mit üzent Orbán Vik­tor a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás után a spa­nyol kor­mány­fő­nek?

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök, hogy meg­me­ne­kül­hes­sen a sze­ren­csét­le­nül járt kis macska.

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök, hogy a tulaj, az új­pesti ál­lat­men­tők és egy ál­lat­ba­rát csa­lád köz­re­mű­kö­dé­sé­vel meg­me­ne­kül­hes­sen az ék­szíj alá szo­rult, sze­ren­csét­le­nül járt kis macska. A far­kát ugyan am­pu­tálni kel­lett, de jól van. Sőt, már örökbe is fo­gad­ták.

Több mint száz forintot keresnek egy kiló hagymán a kereskedők

Több mint száz forintot keresnek egy kiló hagymán a kereskedők

Ami­kor mások bu­lizni men­nek, akkor kez­dő­dik az élet a Bu­da­pesti Nagy­bani Pi­a­con.

Ezt nem hiszed el: Godzilla garázdálkodik Budapesten

Ezt nem hiszed el: Godzilla garázdálkodik Budapesten

Ko­mo­dói sár­kány az ál­lat­kert­ben.

Ko­mo­dói sár­kány ér­ke­zett a Fő­vá­rosi Ál­lat­kertbe.

Meghaladja a kárigény a Green Holidays biztosítási keretét

Meghaladja a kárigény a Green Holidays biztosítási keretét

El­kezd­ték a kár­igé­nyek kifi­ze­té­sét.

Az uta­zási iroda biz­to­sí­tója kint re­kedt tu­ris­tá­kat haza hozta, és meg­kezdte a kár­igé­nyek ren­de­zé­sét.

Furcsa trükkel tartották távol a madarakat a vizes vébétől

Furcsa trükkel tartották távol a madarakat a vizes vébétől

Fel­tűnt, hogy a ba­la­toni úszók­nak nem kel­lett hattyú­kat, ka­csá­kat ke­rül­get­niük? A Ri­post ki­de­rí­tette, miért!

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Bekeményedtek a magyar férfiak, egészen elképesztő szexteljesítmény

Ki­vé­te­les re­kor­do­kat dön­tö­get­nek az év leg­for­róbb nap­ja­i­ban a ma­gya­rok.

Ki­vé­te­les re­kor­do­kat dön­tö­get­nek az év leg­for­róbb nap­ja­i­ban a ma­gyar férfiak.

Őrült hőség váltja a viharkáros lehűlést

Őrült hőség váltja a viharkáros lehűlést

Két­száz­nál is több eset­hez ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Két­száz­nál is több eset­hez ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat. Nagy erejű szél­lel és jég­eső­vel ér­ke­zett az íté­let­idő ha­zánkba va­sár­nap.Dön­tő­rész­ben a te­tő­szer­ke­zet sé­rült.

Levadászta Vona az őt kritizáló dunaújvárosi nyugdíjast

Levadászta Vona az őt kritizáló dunaújvárosi nyugdíjast

Kép­te­len ab­ba­hagyni a veg­zá­lást.

A Fa­ce­boo­kon sze­mély sze­rint pé­cézte ki és alázta meg a vele egyet nem értő, őt ke­mé­nyen kri­ti­záló nyug­dí­jast, a du­na­új­vá­rosi Pa­taki Ist­vánt és fe­le­sé­gét.

Levizsgáztak az új börtönőrök

Levizsgáztak az új börtönőrök

2500 új bör­tön­őrt kell ki­ké­pezni a kö­vet­kező két évben a már meg­lévő 9000 mellé, mert több új bör­tön épül Ma­gyar­or­szá­gon.

2500 új bör­tön­őrt kell ki­ké­pezni a kö­vet­kező két évben a már meg­lévő 9000 mellé, mert több új bör­tön épül Ma­gyar­or­szá­gon. Na­ponta szá­zan je­lent­kez­nek az új kép­zésre.

A nap vicce: ez történt valójában a felújított 3-as metróval

A nap vicce: ez történt valójában a felújított 3-as metróval

Ki­de­rült, hogy mi tör­tént pon­to­san.

Szerda reg­gel ki kel­lett áll­nia egy sze­rel­vény­nek, mert nem mű­kö­dött az ajtó. Most az is ki­de­rült, hogy mi tör­tént pon­to­san.

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

A több száz kiló halat mind­össze egyet­len hét­vége alatt fog­lalta le a NÉBIH.

Több ezer örömkönny: megvannak a felvételi ponthatárok

Több ezer örömkönny: megvannak a felvételi ponthatárok

106 ezren vár­ták a nyolc órát, hogy meg­tud­ják, be­ke­rül­tek-e az áhí­tott fő­is­ko­lára, egye­temre.

106 ezren vár­ták a nyolc órát, hogy meg­tud­ják, be­ke­rül­tek-e az áhí­tott fő­is­ko­lára, egye­temre.

Vona durván nekiugrott a magyar nyugdíjasoknak

Vona durván nekiugrott a magyar nyugdíjasoknak

El­ké­pesztő düh­vel alázza egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben a nyug­dí­ja­so­kat a Job­bik el­nöke.

El­ké­pesztő düh­vel alázza egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben a nyug­dí­ja­so­kat a Job­bik el­nöke. Azt ál­lítja, hogy sok idős ember ki­vet­kő­zött ma­gá­ból...

Már csak néhány nap és lejár a határidő, erre figyelj

Már csak néhány nap és lejár a határidő, erre figyelj

So­kak­nak meg­gyű­lik a baja a pénz­zel.

So­kak­nak meg­gyű­lik vi­szont a bajuk az új ban­kók­kal. Leg­fő­képp az idő­seb­bek ke­ve­rik össze őket.

Nem hiszed el, mit kellett kiszedni a színház tavából

Nem hiszed el, mit kellett kiszedni a színház tavából

Két szer­ve­zet is össze­fo­gott.

A Nem­zeti Szín­ház előtti mes­ter­sé­ges tó la­kó­i­ról van szó. Két szer­ve­zet is össze­fo­gott, mu­tat­juk mi lett az ered­mény.

Dupla annyi a kár a Green Holidays miatt, mint amennyi biztosítás

Dupla annyi a kár a Green Holidays miatt, mint amennyi biztosítás

Fél pénzt kap­hat­nak csak a ká­ro­sul­tak, több mint 5000-en van­nak.

Fél pénzt kap­hat­nak csak a ká­ro­sul­tak, több mint 5000-en van­nak.