POLITIK

BOZÓT

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Úgy tűnik, ér­zé­keny húrt pen­dí­tet­tünk meg, mert tu­cat­já­val ér­kez­nek a le­ve­lek és a te­le­fon­hí­vá­sok par­lagfű-ügy­ben!

Méregdrága luxustáskát hord a jobbikos politikus

Méregdrága luxustáskát hord a jobbikos politikus

Varga-Damm And­rea a de­vi­za­hi­te­le­se­kért és az ott­hon ápo­ló­kért sztráj­kolt. De ha ezt éppen nem teszi, akkor több száz­ez­res tás­ká­val jár-kel...

Miért mindig a honvédség gépeivel repkedtek Gyurcsányék?

Miért mindig a honvédség gépeivel repkedtek Gyurcsányék?

Leg­alább száz al­ka­lom­mal re­pül­tek a Ma­gyar Hon­véd­ség gé­pe­i­vel.

Az MSZP-SZDSZ kor­má­nyok tag­jai leg­alább száz al­ka­lom­mal re­pül­tek a Ma­gyar Hon­véd­ség gé­pe­i­vel.

Megszólalt a volt barátnő, elmondta, ki ölhette meg a soroksári futónőt

Megszólalt a volt barátnő, elmondta, ki ölhette meg a soroksári futónőt

Egy va­do­natúj val­lo­más az egész ügyet meg­vál­toz­tat­hatja, egy asszony ugyanis rá­is­mert egy­kori pár­jára.

Újra kibuktak az utasok a Ryanairre

Újra kibuktak az utasok a Ryanairre

Elő­ze­tes tá­jé­koz­ta­tás nél­kül tö­rölte három Bu­da­pest­ről in­duló já­ra­tát.

Elő­ze­tes tá­jé­koz­ta­tás nél­kül tö­rölte három Bu­da­pest­ről in­duló já­ra­tát a Rya­nair, rá­adá­sul az egyik­ről már jóval a ter­ve­zett in­du­lás után de­rült csak ki, hogy fel sem fog szállni.

Luxusvillát bérelt Simicska Szardínián, a vészkijáratot választotta

Luxusvillát bérelt Simicska Szardínián, a vészkijáratot választotta

Igaz, spó­rolt egy ki­csit, mert nem ma­gán­re­pü­lő­gép­pel uta­zott.

Nem saj­nálta a pénzt, ki­bé­relte Szar­dí­nia egyik leg­drá­gább vil­lá­ját Si­micska Lajos. Igaz, spó­rolt egy ki­csit, mert nem ma­gán­re­pü­lő­gép­pel, hanem a Wiz­zair já­ra­tá­val uta­zott. A VIP-várót azért meg­ren­delte ma­gá­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Durva szelfivel sokkolnak a magyar kukások!

Durva szelfivel sokkolnak a magyar kukások!

Hát ilyet még nem lát­tunk! Azért re­mél­jük, hogy nem ez lesz a leg­újabb őrü­let...

Szinte már sen­kit sem sok­kol­nak a leg­ext­ré­mebb szelfik, amik napi szin­ten be­te­rí­tik az in­ter­ne­tet. Hát ilyet még nem lát­tunk! Azért re­mél­jük, hogy nem ez lesz a leg­újabb őrü­let... A bri­gát aján­déka pedig az lett, hogy egy kü­lön­le­ges csa­pat­építő ke­re­té­ben ün­ne­pel­hesse meg a győ­zel­mét.

Göncz Árpád lánya egy milliárdos OLAF ügyben - Nyomoz a csalás elleni hivatal

Göncz Árpád lánya egy milliárdos OLAF ügyben - Nyomoz a csalás elleni hivatal

Tú­l­áraz­tak, csal­tak, sok mil­li­árd­dal vág­ták át az EU-t.

Tú­l­áraz­tak, csal­tak, sok mil­li­árd­dal vág­ták át az EU-t.

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Bár már kissé vissza­fo­got­tab­ban kom­mu­ni­kál­nak "mig­ráns­ügy­ben", gyak­ran kilóg a lóláb. Mint pél­dául most.

Durva botrány: így lopnak a pesti utcán

Durva botrány: így lopnak a pesti utcán

Dől a pénz, de aztán szé­pen el is tűnik. Így lop­nak ma a mul­tik.

El­ké­pesztő szá­mok ke­rin­ge­nek. Más­fél mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­melt az egyik leg­zsí­ro­sabb biz­nisz a pesti utcán. Dől a pénz, de aztán szé­pen el is tűnik. Így lop­nak ma a mul­tik.

Állambiztonsági iratok a Jobbik kommunikációs igazgatójáról, ő tette tönkre a pártot?

Állambiztonsági iratok a Jobbik kommunikációs igazgatójáról, ő tette tönkre a pártot?

To­rocz­kaiék ki­ké­rik az ira­to­kat.

To­rocz­kaiék ki­ké­rik az ira­to­kat az Ál­lam­biz­ton­sági Le­vél­tár­ból a Job­bik kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tó­já­ról, Rad­nai Lász­ló­ról. Sze­rin­tük ő tette tönkre a pár­tot.

Mi történt a magánlakáson? Meglepő részletek szivárogtak ki a Vona kontra Terry Black tárgyalásról

Mi történt a magánlakáson? Meglepő részletek szivárogtak ki a Vona kontra Terry Black tárgyalásról

Ma reg­gel 9 óra­kor far­kas­sze­met né­zett egy­más­sal a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken Terry Black és Vona Gábor, mivel szem­be­sí­tet­ték őket.

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök vád alá helyezett fia

A náci SS jelszavát tetováltatta magára a Jobbik-elnök rasszista erőszakkal megvádolt fia

Ré­góta követ szél­ső­sé­ges né­ze­te­ket, a náci tanok ra­jon­gója, Ked­vence egy Hit­ler-idé­zet.

Statárium! A Jobbikban feloszlatják a Toroczkait támogató alapszervezeteket

Statárium! A Jobbikban feloszlatják a Toroczkait támogató alapszervezeteket

Azon­nali sta­tá­ri­á­lis el­já­rás­sal fel­osz­lat­ják a To­rocz­kait tá­mo­gató szer­ve­ze­te­ket.

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Betiltják a Facebookot a Jobbikban

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke rend­sze­re­sen a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

Az új el­nök­sé­get fel­dü­hí­tette, hogy a párt belső el­len­zéke a Fa­ce­boo­kon tette közzé vé­le­mé­nyét a Vona-féle po­li­ti­ká­val szem­ben.

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés 2 hét múlva

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés 2 hét múlva

A ki­szi­vá­rog­ta­tót ke­re­sik. A tu­laj­do­nosi kör meg­le­pő­dött és meg­döb­bent.

Min­de­nek­előtt a ki­szi­vá­rog­ta­tót ke­re­sik. A tu­laj­do­nosi kör meg­le­pő­dött és meg­döb­bent.

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

A Ri­post utol­érte a győri Má­csik Zol­tán el­tű­nése kap­csán gya­nú­sí­tott férfi szom­széd­ját. El­árulta, mit tu­dott meg a rend­őrök­től!

Gyurcsány a háttérből dirigálta a szombati tüntetést

Gyurcsány
a háttérből dirigálta
a szombati tüntetést

Min­den rész­letbe be­le­szólt.

Soros uta­sí­tá­sára nem­csak a pénz­ügyi és a tech­ni­kai fel­té­te­le­ket biz­to­sí­totta, de min­den rész­letbe is be­le­szólt.

A Heti Napló pornóbotránya: Nyilvánosságra hozták a pornográf chatelést

A Heti Napló pornóbotránya: Nyilvánosságra hozták a pornográf chatelést

De mit szól ehhez a csa­torna tu­laj­do­nosa a Hit Gyü­le­ke­zete?

Napok óta jár körbe a bul­vár­mé­di­á­ban egy dur­ván por­no­gráf üze­net­vál­tás, egy chat az ATV, kö­ze­lebb­ről a Heti Napló háza tá­já­ról. De mit szól ehhez a csa­torna tu­laj­do­nosa a Hit Gyü­le­ke­zete?

MSZP-s káder a tüntetés főszervezője, még a telefonját is a szocik fizetik

MSZP-s káder a szombati tüntetés főszervezője, még a telefonját is a szocik fizetik

A ked­ves mama le­tér­delt Ili­escu elé, fia már ifjú­ko­rá­ban a szo­ci­a­lista pártra tette fel az éle­tét.

Itt a II. rész: 100 milliós villákban laknak a Jobbik vezetői

Itt a II. rész: 100 milliós villákban laknak a Jobbik vezetői

Ez­út­tal újabb Job­bik-po­li­ti­ku­sok "mu­tat­ják be" gyö­nyörű vil­lá­i­kat a RIPOST so­ro­za­tá­ban. Ők sem adják alább 100 mil­li­ó­nál.

Soros ismét Pestre küldte a fiát, Alex hozza a legjobb barátját is: Szilveszteri coming out

Soros ismét Pestre küldte a fiát,
Alex hozza a legjobb barátját is: Szilveszteri coming out

Az új had­já­rat pa­rancs­noka Alex.

Soros György kép­te­len be­le­nyu­godni a vá­lasz­tási ve­re­ségbe, nem adja fel a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­nek ter­vét.

Kínjukban már nem tudnak mit kamuzni a Simicska-médiában

Kínjukban már nem tudnak mit kamuzni
a Simicska-médiában

Az Index megint élen járt a "me­sé­lés­ben", most éppen azt ta­lál­ták ki, hogy a Fa­ce­book el­tá­vo­lí­totta Orbán Vik­tor több poszt­ját.

Az Index megint élen járt a "me­sé­lés­ben", most éppen azt ta­lál­ták ki, hogy a Fa­ce­book el­tá­vo­lí­totta Orbán Vik­tor több poszt­ját, mert hogy azok ki tudja mi­lyen cen­zúra kí­vá­nal­mak­nak nem fe­lel­tek meg.

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vona felesége készül a bukásra: Simicska-whiskyt és csokit reklámoz

Vo­náné szem­be­né­zett a bu­kás­sal, mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

Vo­náné szem­be­né­zett az el­ke­rül­he­tet­len bu­kás­sal, máris mun­kát ke­re­sett ma­gá­nak.

100 milliós házakban lakik a Jobbik vezérkara, ügyesen titkolják I. rész.

100 milliós házakban lakik a Jobbik vezérkara, ügyesen titkolják I. rész.

Nincs ve­zető job­bi­kos po­li­ti­kus, aki ke­ve­sebb mint 100 mil­lió fo­rint ér­tékű in­gat­lan­ban lakna. Jut pénz bőven.

Dagad a Hadházy-féle földbotrány, ügyészségen az ügy

Dagad a Hadházy-féle földbotrány, ügyészségen az ügy

Me­g­ala­po­zott lehet az a gyanú,

Me­g­ala­po­zott lehet az a gyanú, mi­sze­rint Had­házy Ákos édes­anyja ki­ját­szotta a föld­tör­vényt. A Nem­zeti Föld­alap­ke­zelő az ügyész­ség­hez for­dult a fel­té­te­le­zett föld­mu­tyi ügyé­ben.

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

"Elmész te a jó k. anyádba!" - Simicskát könnyű kihozni a sodrából

Át­ve­rős te­le­fon­al­kal­ma­zás­sal ejt­het­ték át Si­micska La­jost - az ATV-nek el­kül­dött hang­fel­vé­tel ta­nú­sága sze­rint.

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

Magyar politikus üzenete a meggyilkolt lány telefonjában

"Ha 18 éves le­szel, fel­vál­lal­lak!"

Az egyik par­la­menti párt al­el­nö­ké­nek volt tar­tós kap­cso­lata a bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­gyil­kolt lánnyal. "Ha 18 éves le­szel, fel­vál­lal­lak!"

A jobbikos Rig Lajos kampányát is támogatta Czeglédy Csaba

A jobbikos Rig Lajos kampányát is támogatta Czeglédy Csaba

Az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő Czeg­lédy több kam­pány­ban is aktív sze­re­pet vál­lalt.

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Így lett jó neki lel­ke­sítő kam­pány­vi­de­ó­nak. Per­sze azért ha­gyott benne trá­gár­sá­got ele­get. Hogy mondja a fran­cia mon­dás?

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

A mi­nisz­ter­el­nök nagy­pén­teki rá­dió­in­ter­jú­já­ban el­mondta, hogy hi­telt ér­demlő hang­fel­vé­te­lek van­nak.

A mi­nisz­ter­el­nök nagy­pén­teki rá­dió­in­ter­jú­já­ban be­szélt erről. Itt a bi­zo­nyító erejű hang­fel­vé­tel.

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

Brüsszel­ben gya­kori ven­dég­nek szá­mít Soros György - mondta Gu­lyás Ger­gely.

Brüsszel­ben gya­kori ven­dég­nek szá­mít Soros György - mondta Gu­lyás Ger­gely.

Terrorelhárítók elfogták a Jobbik fegyverkereskedő vendégét

Terrorelhárítók elfogták a Jobbik fegyverkereskedő vendégét

Mario Rönsch német ál­lam­pol­gárt ha­zája fegy­ver­tör­vé­nye meg­sér­tése miatt kér­nek ki­adni.

Vona muszlim barátja a pápa elleni merénylet vádlottja

Vona muszlim barátja a pápa elleni merénylet vádlottja

A férfi ott ült a vád­lot­tak pad­ján.

A férfi ott ült a vád­lot­tak pad­ján Alig Agca mel­lett, aki hús­vét­kor meg akarta gyil­kolni II. János Pált. Ő Vona leg­jobb ba­rátja és musz­lim po­li­ti­kai össze­kö­tője.

Durvul a háború a Jobbikban: Lemondásra szólították fel egymást az elnökség tagjai: Hangfelvétel!

Durvul a háború a Jobbikban: Lemondásra szólították fel egymást az elnökség tagjai: Hangfelvétel!

Óri­ási vi­hart ka­vart a párt­ban a Job­bik "őszödi be­széde" mely­ben Mir­kóczki Ádám azt ál­lí­totta, hogy min­den ha­zug­ság volt, amit a párt kép­vi­selt.

Vona helyettesének bíróság előtt kell felelni:
Ez bűncselekmény

Vona helyettesének bíróság előtt kell felelni: Ez bűncselekmény

Erő­sza­kos nemi kö­zö­sü­lés­sel való fe­nye­ge­tő­zés, mun­ka­he­lyi zak­la­tás. Hi­va­tal­ból ül­dö­zendő bűn­cse­lek­mé­nyek.

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

A Czeg­lédy-féle bűn­szö­vet­ke­zet lo­pott pén­zé­ből fi­nan­szí­roz­ták a maffia­bal­ol­dalt. Száz­mil­li­ó­kat la­pá­tol­tak át.

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

Dúró Dóra véletlenül betévedt a Vona-ellenes tüntetők közé, így bántak vele

A Vona mel­lett mind­vé­gig ki­tartó hölgy vé­let­le­nül el­nézte a be­já­ra­tot.

A Vona mel­lett mind­vé­gig ki­tartó job­bi­kos po­li­ti­kus vé­let­le­nül el­nézte a be­já­ra­tot a párt­el­nök kam­pány­zá­ró­ján Cse­pe­len. Ahol még egy zsák mar­ha­trá­gyát is le­tet­tek Vona au­tója elé.

Kész Zoltán kampányát Czeglédy lopott pénzéből finanszírozták

Kész Zoltán kampányát Czeglédy lopott pénzéből finanszírozták

A Fi­desz sze­rint Kész Zol­tán­nak le kell mon­da­nia a kép­vi­se­lő­je­lölt­ség­ről.

A Fi­desz sze­rint Kész Zol­tán­nak le kell mon­da­nia a kép­vi­se­lő­je­lölt­ség­ről, mi­u­tán ki­de­rült, hogy veszp­rémi kam­pá­nyát Czeg­lédy Csaba "lo­pott pén­zé­ből" fi­nan­szí­roz­ták - nyi­lat­kozta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A Soros-szervezetek arra használták a tranzitzónát, hogy adatbázist építsenek

A Soros-szervezetek arra használták a tranzitzónát, hogy adatbázist építsenek

Min­dent meg­tesz­nek, hogy Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát tá­mad­ják.

Min­dent meg­tesz­nek, hogy Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát tá­mad­ják.

Puccsra készülnek a csalódott jobbikosok: Vonának mennie kell!

Puccsra készülnek a csalódott jobbikosok: Vonának mennie kell!

Már szá­mol­ják a na­po­kat.

Már szá­mol­ják a na­po­kat, ami­kor el­ta­ka­rít­hat­ják az áru­ló­nak tar­tott musz­lim­ba­rát el­nö­köt. Addig is or­szág­szerte ak­ci­óz­nak.

Illegális adatgyűjtést végezhetett a migránsokról a Soros-szervezet

Illegális adatgyűjtést végezhetett a migránsokról a Soros-szervezet

Pé­ter­falvi At­tila, a Nem­zeti Adat­vé­delmi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság (NAIH) el­nöke vizs­gá­la­tot indít a tran­zit­zó­nák­ban tör­tént adat­gyűj­té­sek ügyé­ben.

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

A Jobbik elismerte, hogy seftel Simicskával

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik..

Mi­u­tán az Origo és aztán több or­gá­num köz­zé­tette a le­lep­lező fo­tó­kat, mi­sze­rint pénz­zel teli tás­ká­val tá­vo­zik Si­micska iro­dá­já­ból...

Orbán Viktor: Európa megtelt

Orbán Viktor: Európa megtelt

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. "

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság Had­házy Ákos föld­vá­sár­lási ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság Had­házy Ákos föld­vá­sár­lási ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

A Jobbik pénzt ajánl az LMP-nek, ha visszalépnek

A Jobbik
pénzt ajánl
az LMP-nek, ha visszalépnek

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel!

Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel ju­tott az Origo bir­to­kába.

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

A DK el­nöke ré­szeg volt teg­nap, ami­kor az LMP-vel és az MSZP-vel tár­gyalt az el­len­zéki pár­tok együtt­mű­kö­dé­sé­ről.

Demszky szélütöttnek nevezte a LMP-t a Jobbikkal való barátkozás miatt

Demszky szélütöttnek
nevezte a LMP-t a Jobbikkal való barátkozás miatt

Nem­rég az OLAF-ot is el­küldte a fész­kes fe­nébe...

Nem elő­ször posz­tol és nyi­lat­ko­zik meg­le­pő­ket az egy­kori SZDSZ-es po­li­ti­kus. Nem­rég az OLAF-ot is el­küldte a fész­kes fe­nébe...

Katonanők is védik a magyar kerítést, egy pillanatra Orbán is meglepődött

Katonanők is védik a magyar kerítést, egy pillanatra Orbán is meglepődött

Tel­jes me­net­fel­sze­re­lés­ben áll­tak a mi­nisz­ter­el­nök elé. És mo­so­lyog­tak. Volt náluk gép­pisz­toly, bi­lincs és gu­mi­bot.

Vonát simán agyoncsapják, ha egyezkedni mer az ellenzékkel

Vonát simán agyoncsapják, ha egyezkedni mer az ellenzékkel

Vona kí­mé­let­len ha­ra­pó­fo­góba ke­rült. Egyez­ked­nie kéne, de akkor a ma­ra­dék hívei simán agyon­csap­ják.

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Kegyetlen bosszút álltak Vonán a csalódott jobbikosok

Oros­há­zán még két arab ru­hába öl­tö­zött nő(?) is meg­je­lent és ima­sző­nye­ge­ket kezd­tek árulni!

Ismét egy utcai fó­ru­mon hoz­ták le­he­tet­len hely­zetbe a Job­bik musz­lim ra­jongó el­nö­két. Oros­há­zán még két arab ru­hába öl­tö­zött nő(?) is meg­je­lent és ima­sző­nye­ge­ket kezd­tek árulni! Vona csú­nyán össze­za­va­ro­dott... Még meg­ma­radt hívei is ki­ne­vet­ték.

Kötözködni próbál a Békemenettel a 444 stábja

Kötözködni
próbál a Békemenettel
a 444 stábja

Ár­tat­lan­nak tűnő kér­dé­sek­kel zak­lat­ják a tün­te­tő­ket, pró­bál­ják ki­for­gatni a sza­va­i­kat. Szí­vós mun­ká­val pró­bál­nak pro­vo­kálni.

Ár­tat­lan­nak tűnő kér­dé­sek­kel zak­lat­ják a tün­te­tő­ket, pró­bál­ják ki­for­gatni a sza­va­i­kat. Szí­vós mun­ká­val pró­bál­nak pro­vo­kálni.

Hét év fegyházbüntetést kapott a vallási fanatikus Ahmed H.

Hét év fegyházbüntetést kapott a vallási fanatikus Ahmed H.

Ahmed H. te­le­fon­ján ter­ror­szer­ve­ze­tek­hez köt­hető fel­vé­te­lek vol­tak.

Ahmed H. te­le­fon­ján ter­ror­szer­ve­ze­tek­hez köt­hető fel­vé­te­lek vol­tak, és a férfi Cip­ru­son is­mert val­lási fa­na­ti­kus.

Kisgyerekekkel plakátoltat Gyurcsány, zsebbe kapják a pénzt

Kisgyerekekkel plakátoltat Gyurcsány, zsebbe kapják a pénzt

Több he­lyen is fel­buk­kan­tak.

Több he­lyen is fel­buk­kan­tak a Gyur­csány-párt által fel­bé­relt gye­re­kek, rá­adá­sul is­ko­la­idő­ben...

A családegyesítéssel 100 ezer migráns jönne hozzánk, nem 10 ezer

A családegyesítésekkel 100 ezer migráns jönne hozzánk, nem 10 ezer

Az összes el­len­zéki po­li­ti­kai erő vagy mel­lé­be­szél vagy kö­dö­sít ebben a sú­lyos kér­dés­ben.

Hadházy menjen haza és csippelje a kutyákat

Hadházy menjen haza és csippelje a kutyákat

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön.

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön a köz­élet­ből, a nyug­dí­jas szom­széd­ját zak­lató LMP elnök. - így látja a FIDESZ.

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Gázspray-t osztogatott a Jobbik migránsok ellen Bécsben!

Sőt tün­tet­tek is a mig­rán­sok ellen!

Mi­köz­ben Vona Gábor bo­csá­na­tot kért a bé­csi­ek­től Lázár János mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ója miatt.

Megkezdődtek a Jobbik és Gyurcsányék titkos tárgyalásai

Megkezdődtek a Jobbik és Gyurcsányék titkos tárgyalásai

Vona Gábor nagy ti­tok­ban vi­dé­ken meg­kezdte a tár­gya­lá­so­kat a Gyur­csány-párt helyi ve­ze­tő­i­vel.

Vona Gábor nagy ti­tok­ban vi­dé­ken meg­kezdte a tár­gya­lá­so­kat a Gyur­csány-párt helyi ve­ze­tő­i­vel.

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

A mig­ráns­kér­dés az igazi tét.

Nyil­ván­való, hogy Sz­lo­vá­ki­á­ban is a mig­ráns­kér­dés az igazi tét. Bármi áron meg akar­ják nyit­tatni a ha­tá­ro­kat Soros em­be­rei a be­ván­dor­ló­ára­dat előtt.

Botka László emberei megszállták a hódmezővásárhelyi városházát

Botka László emberei megszállták a hódmezővásárhelyi városházát

Botka László gár­dája min­denre rá­tette a kezét.

Min­denki döb­ben­ten néz Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen. Az MSZP-é a zsák­mány.

Szórja a milliókat luxushobbijára a magyar politikus

Szórja a milliókat luxushobbijára a magyar politikus

El­ké­pesztő össze­ge­ket költ el.

El­ké­pesztő össze­ge­ket költ az egyik leg­drá­gább szen­ve­délyre, a ma­gán­re­pü­lők­kel tör­ténő rep­ke­désre a jól is­mert ma­gyar po­li­ti­kus.

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Mint is­me­re­tes a Fa­ce­book fel­há­bo­rító módon, a szó­lás­sza­bad­sá­got sértve cen­zú­rázta Lázár János bécsi be­szá­mo­ló­ját a mig­ráns­kér­dés­ről.

Mint is­me­re­tes a Fa­ce­book fel­há­bo­rító módon, a szó­lás­sza­bad­sá­got sértve cen­zú­rázta Lázár János bécsi be­szá­mo­ló­ját a mig­ráns­kér­dés­ről. Meg­sze­rez­tük a Zuc­ker­ber­gék által be­til­tott fil­met. Dönt­sön ki-ki maga, hogy mi erről a vé­le­mé­nye. Ez lenne a gyű­lö­let­kel­tés?

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Ez a kiszivárgott politikai kutatás mindenkit megdöbbentett

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem.

Így még nem fur­dalt lel­ki­is­me­ret egyet­len ma­gyar pár­tot sem. Ket­té­sza­kad­tak, mint a ski­zof­ré­nek.

Boruljon ki a bili: Tanúvédelmet a korrupciós botrány koronatanúinak!

Boruljon ki a bili: Tanúvédelmet a korrupciós botrány koronatanúinak!

Ha­tó­sá­gok által ga­ran­tált vé­del­met kell kap­niuk, hogy el mer­jék mon­dani, mi is tör­tént va­ló­já­ban!

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Sokan attól tar­ta­nak, hogy még a vá­lasz­tá­sok előtt meg­tö­rik és ki­tá­lal. Min­den idők leg­na­gyobb kor­rup­ciós bot­rá­nya lesz ez.

Ennek a politikusnak el kell tűnnie végre!

Ennek a politikusnak el kell tűnnie végre!

Nem­rég egy nő­szer­ve­zet alá­írás­gyűj­tésbe kez­dett el­lene, sokan nem értik, hogy elv­ba­rá­tai miért bo­csájt­ják meg az ő ese­té­ben a csa­lá­don be­lüli erő­sza­kot.

Nem­rég egy nő­szer­ve­zet alá­írás­gyűj­tésbe kez­dett el­lene, sokan nem értik, hogy elv­ba­rá­tai miért bo­csájt­ják meg az ő ese­té­ben a csa­lá­don be­lüli erő­sza­kot.