MANI

TREZOR

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Egye­lőre csak az egye­sült ál­la­mok­beli fel­hasz­ná­lók tö­re­déke hasz­nál­hatja, de majd ná­lunk is be­ve­ze­tik.

Egye­lőre csak az egye­sült ál­la­mok­beli fel­hasz­ná­lók tö­re­déke hasz­nál­hatja, de ha be­vá­lik, ná­lunk is le lehet majd sza­vazni a be­jegy­zé­se­ket.

FRISS HÍREK

Ripost Kisokos: Fogpótlás állami támogatással

Ripost Kisokos: Fogpótlás állami támogatással

Nem is tu­dunk róla, de jár.

Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás, a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre.

3 tipp, hogyan tudsz ingyen és hatékonyan angolul tanulni

3 tipp, hogyan tudsz ingyen angolul tanulni

A tár­sal­gás­szintű angol nyelv­tu­dás alap­vető kö­ve­tel­mény a mun­ka­erő­pi­a­con és lét­szük­ség az on­line vi­lág­ban.

A tár­sal­gás­szintű angol nyelv­tu­dás alap­vető kö­ve­tel­mény a mun­ka­erő­pi­a­con és lét­szük­ség az on­line vi­lág­ban.

Még idén eltűnik a készpénz?

Még idén eltűnik a készpénz?

A mo­dern fi­ze­tési meg­ol­dá­sok mel­lett a kész­pénz­nek le­ál­do­zott - ideje bú­csút in­te­nünk a pa­pír­pén­zek­nek és az ér­mék­nek is?

A mo­dern fi­ze­tési meg­ol­dá­sok mel­lett a kész­pénz­nek le­ál­do­zott - ideje bú­csút in­te­nünk a pa­pír­pén­zek­nek és az ér­mék­nek is?

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei. Lop­tak sze­mély­azo­nos­sá­go­kat, jel­sza­va­kat, mil­li­ár­do­kat.

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei. Lop­tak sze­mély­azo­nos­sá­go­kat, jel­sza­va­kat, mil­li­ár­do­kat.

Egy németnek kedvezett a szerencse: 24 milliárdot nyert az Eurojackpoton!

Egy németnek kedvezett a szerencse: 24 milliárdot nyert az Eurojackpoton!

Csak­nem 24 mil­li­árd fo­rint­nyi eurót nyert egy észak-rajna-veszt­fá­liai já­té­kos.

Hatalmas forgalom a boltokban, több áruházlánc is nyitva tart

Hatalmas forgalom a boltokban, több áruházlánc is nyitva tart

A va­sár­napi zárva tar­tás ha­tá­lya alól évi 5 al­ka­lom­mal fel­men­tést kap­nak az üz­le­tek, ebből 4 az ad­venti idő­szakra esik.

Hihetetlen: újsághirdetéssel keres feleséget fiának a mindenre elszánt apa

Hihetetlen: újsághirdetéssel keres feleséget fiának a mindenre elszánt apa

Pénzt nem saj­nálva egész ol­da­las hir­de­tést vá­sá­rolt az el­tö­kélt apuka.

Pénzt nem saj­nálva egész ol­da­las hir­de­tést vá­sá­rolt az el­tö­kélt apuka. A bo­rí­ton fia arc­képe lát­ható, s a cím: fe­le­sé­get ke­re­sek.

Most spájzolj be olívaolajból, durván drágulni fog a következő hónapokban

Most spájzolj be olívaolajból, durván drágulni fog a következő hónapokban

Nem bír­ták az olaj­fák a szá­raz­sá­got.

Na­gyon rossz sze­zonja volt az olaj­bo­gyó-ter­melő gaz­dák­nak. Szá­raz­ság és jár­vá­nyok is súj­tot­ták őket. Sok­kal ke­ve­sebb ola­jat tud­tak pré­selni, így jóval drá­gább lesz majd az ára.

Nem találod ki, mit adnak el az EBay-en: csak a férfiak kattintsanak!

Nem találod ki, mit adnak el az EBay-en: csak a férfiak kattintsanak!

A höl­gye­ket egy tank meg­vá­sár­lása nem hozná lázba.

A höl­gye­ket egy tank meg­vá­sár­lása nem hozná lázba.

Gondoltad volna? Vészesen fogy a CSOK-ra fordítható idő!

Gondoltad volna? Vészesen fogy a CSOK-ra fordítható idő!

Van né­hány olyan élet­kor­hoz kö­tött fel­té­tel, ami­nek túl­lé­pése ki­zár­hat az ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tás­ból.

Várj egy kicsit: Szerdán már 300 forint alatt tankolhatsz!

Várj egy kicsit: Szerdán már 300 forint alatt tankolhatsz!

Több pénzt költ­he­tünk másra.

A tar­tó­san ala­csony nem­zet­közi olaj­árak­nak kö­szön­hető mindez. Kér­dés: med­dig marad így?

A jó főnök fél milliárd forintnyi eurót ajándékoz karácsonyra

A jó főnök fél milliárd forintnyi eurót ajándékoz karácsonyra

Imá­dott ve­zető az olyan, aki ha­lála után is gon­dos­ko­dik az al­kal­ma­zot­ta­i­ról.

Imá­dott ve­zető az olyan, aki ha­lála után is gon­dos­ko­dik az al­kal­ma­zot­ta­i­ról.

Vigyázz! Ezért nem fogadják el a pénzedet a boltban!

Vigyázz! Szakadt bankjegy nem bankjegy

Te is kap­tál már sza­kadt vissza­járó?

Te is kap­tál már vissza­já­ró­ként sé­rült pénzt, amit aztán, ami­kor te akar­tál fi­zetni vele, nem fo­gad­tak el? Itt a meg­ol­dás!

Nagy gyertyateszt: Mit ígérnek a gyártók és meddig égnek valójában?

Nagy gyertyateszt: Mit ígérnek a gyártók és meddig égnek valójában?

Az il­lat­gyer­tyák szé­pek, han­gu­la­to­sak és drá­gák. Ki­pró­bál­tuk, me­lyi­ket éri meg meg­venni...

Bekattant a nyugdíjas: eladta a házát, majd ledarálta a pénzt!

Bekattant a nyugdíjas: eladta a házát, majd ledarálta a pénzt!

A pa­ra­no­iás férfi csa­ládja három hó­na­pon ke­resz­tül ra­gaszt­gatta össze az irat­meg­sem­mi­sí­tő­vel csí­kokra vá­gott bank­je­gye­ket.

A pa­ra­no­iás férfi csa­ládja három hó­na­pon ke­resz­tül ra­gaszt­gatta össze az irat­meg­sem­mi­sí­tő­vel csí­kokra vá­gott bank­je­gye­ket.

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

El­tűn­het­nek az okos­te­le­fo­nok - derül ki az Erics­son által vég­zett ku­ta­tás­ból. Jön a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia.

El­tűn­het­nek az okos­te­le­fo­nok - derül ki az Erics­son által vég­zett ku­ta­tás­ból. A vál­tást a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia el­ter­je­dése hoz­hatja el.

Magyar nyugdíjas vagy? Hidd el, jó pénzt kapsz

Magyar nyugdíjas vagy? Hidd el, jó pénzt kapsz

Job­ban élnek, mint a né­me­tek.

Ke­ve­sebb a sze­gény nyug­dí­jas Ma­gyar­or­szá­gon, mint gon­dol­nád. Egy össze­ha­son­lí­tás sze­rint az átlag ke­vésbé sze­gény, mint más­hol.

Búcsúzz el a banántól és a narancstól. Hiánycikk lesz a déli gyümölcs

Búcsúzz el a banántól és a narancstól. Hiánycikk lesz a déli gyümölcs

Egyre ke­ve­seb­bet tud­nak ter­melni be­lő­lük. A ba­nán­ter­mést egyet­len be­teg­ség is el­vi­heti.

Ötvenezer forint egy karácsonyfáért?

Ötvenezer forint egy karácsonyfáért?

A szent­este han­gu­lata nem az el­köl­tött pén­zen múlik...

Össze­gyűj­töt­tük, hogy mennyibe kerül az ün­nepi fe­nyő­fánk, ha a kí­ná­lat­ból a leg­ol­csóbb vagy a leg­drá­gább hoz­zá­va­ló­kat vá­sá­rol­juk meg. Per­sze a szent­este han­gu­lata nem az el­köl­tött pén­zen múlik...

Elkezdődött! Több cigimárka eltűnik a polcokról!

Elkezdődött! Több cigimárka eltűnik a polcokról!

Marl­boro, Mul­tifil­ter, Phi­lip Mor­ris, Gol­den Gate, Sym­p­ho­nia, Mus­tang, Főnix, West, Ga­u­lo­i­ses, Da­vi­doff - eze­ket ha­ma­ro­san hiába is ke­res­néd!

Marl­boro, Mul­tifil­ter, Phi­lip Mor­ris, Gol­den Gate, Sym­p­ho­nia, Mus­tang, Főnix, West, Ga­u­lo­i­ses, Da­vi­doff - eze­ket ha­ma­ro­san hiába is ke­res­néd a nem­zeti bol­tok­ban. Ha­ma­ro­san ki­ürül­het­nek a pol­cok is!

Mostantól szabad a vásár VASÁRNAP is!

Mostantól szabad a vásár VASÁRNAP is!

A bol­tok az ad­venti va­sár­na­po­kon 4.30 és 22 óra kö­zött, de­cem­ber 24-én és 31-én pedig 4.30 és 12 óra kö­zött tart­hat­nak nyitva.

A bol­tok az ad­venti va­sár­na­po­kon 4.30 és 22 óra kö­zött, de­cem­ber 24-én és 31-én pedig 4.30 és 12 óra kö­zött tart­hat­nak nyitva.

Spórolj a családi pótlékkal, mert januárban egy vasat sem kapsz!

Spórolj a családi pótlékkal, mert januárban egy vasat sem kapsz!

Be­csa­pós lehet, hogy de­cem­ber­ben két­szer kapsz csa­ládi pót­lé­kot. Vi­gyázz, hogy ja­nu­árra is ma­rad­jon.

Meghalt valakim! Most mihez kezdjek?

Meghalt valakim! Most mihez kezdjek?

Tá­jé­koz­tató füzet se­gíti a gyá­szo­ló­kat - ezek a szo­morú te­en­dők.

Tá­jé­koz­tató füzet se­gíti a ta­nács­ta­lan gyá­szo­ló­kat - itt van­nak a szo­morú te­en­dők.

26 millióért kelt el Leia hercegnő bikinije

26 millióért kelt el Leia hercegnő bikinije

Arról nincs hír, hogy ki hordja majd a világ leg­drá­gább bi­ki­ni­jét, egy­ál­ta­lán fel­ve­szi-e va­laki, csu­pán azt tud­juk, hogy végül 96 ezer dol­lárt fi­ze­tett érte a ti­tok­za­tos vevő.

80 ezer dol­lár­ról in­dult a licit Leia her­cegnő bi­ki­ni­jére az ame­ri­kai Profiles in His­tory ár­ve­rési ház­nál, de arról nincs hír, hogy ki hordja majd a világ leg­drá­gább bi­ki­ni­jét, egy­ál­ta­lán fel­ve­szi-e va­laki, csu­pán azt tud­juk, hogy végül 96 ezer dol­lárt (mint­egy 26 mil­lió fo­rin­tot) fi­ze­tett érte az is­me­ret­len­ség ho­má­lyába bur­ko­lózó vevő.

Itt a pénzed!

Itt a pénzed!

Bár­mi­kor meg­néz­he­ted, mennyi pénz van a saját nyug­díj­szám­lá­don. Nem egy­szerű, de se­gí­tünk! Vé­gig­ve­ze­tünk az út­vesz­tőn, ké­pek­kel, lé­pés­ről lé­pésre!

Bár­mi­kor meg­néz­he­ted, mennyi pénz van a saját nyug­díj­szám­lá­don. Nem egy­szerű, de se­gí­tünk! Vé­gig­ve­ze­tünk az út­vesz­tőn, ké­pek­kel, lé­pés­ről lé­pésre!

Tankkal parkolni tilos

Tankkal parkolni tilos

Az in­ter­ne­ten vá­sá­rolt ma­gá­nak egy tan­kot, de nem tu­dott vele par­kolni a vá­ros­ban, ezért vett ma­gá­nak egy ta­nyát.

Az in­ter­ne­ten vá­sá­rolt ma­gá­nak egy tan­kot, de nem tu­dott vele par­kolni a vá­ros­ban, ezért vett ma­gá­nak egy ta­nyát.

Pénzosztás: Már utalják a visszatartott uniós támogatásokat!

Pénzosztás: Már utalják a visszatartott uniós támogatásokat!

Meg­kezd­ték a ta­valy vissza­tar­tott uniós tá­mo­ga­tá­sok kifi­ze­té­sét. Min­den, ki­lenc hek­tár­nál na­gyobb te­rü­le­ten gaz­dál­kodó ter­melő pénz­hez jut.

Beújít a Facebook! Most őrjöngeni fogsz!

Beújít a Facebook! Most őrjöngeni fogsz!

A leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal a na­pok­ban óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Az ide­ge­sítő fo­lya­mat­nak azon­ban nincs vége. A kö­vet­kező ál­lo­más a profil­ol­da­lad lesz.

A leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal a na­pok­ban óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Az ide­ge­sítő fo­lya­mat­nak azon­ban nincs vége.

Így ihatsz ingyen vizet a városban!

Így ihatsz ingyen vizet a városban!

Kék színű, nyo­mó­gom­bos esz­köz dí­sze­leg egyre több utcai tűz­csa­pon.

Kék színű, nyo­mó­gom­bos esz­köz dí­sze­leg egyre több utcai tűz­csa­pon Bu­da­pes­ten és vi­dé­ken is, bárki in­gyen ihat vizet be­lőle, ha meg­szom­ja­zik.

Vigyázz! Jön a pocok invázió!

Vigyázz! Jön a pocok invázió!

A kis ál­la­tok ve­szé­lyes kár­te­vő­nek mi­nő­sül­nek!

A mezei pocok el­leni vé­de­ke­zésre hívta föl a fi­gyel­met a NÉBIH. A kis ál­la­tok ve­szé­lyes kár­te­vő­nek mi­nő­sül­nek, a vé­de­ke­zési kö­te­le­zett­sé­get jog­sza­bály írja elő.

Nézz körül a világ második leggazdagabb emberének eladó lakásában

Nézz körül a világ második leggazdagabb emberének eladó lakásában

Ha meg sze­ret­néd vá­sá­rolni, akkor 22,4 mil­li­árd fo­rin­tért a tied.

Car­los Slim, a me­xi­kói mil­li­ár­dos, ki­füg­gesz­tette az eladó táb­lát a New York-i la­ká­sára. Nézd meg a ga­lé­ri­ánk­ban, mit is árul, és ha meg sze­ret­néd vá­sá­rolni, akkor 22,4 mil­li­árd fo­rin­tért a tied.

210 millió a tét! A hatoslottó nyerőszámai a következők:

Ma 210 milliót nyerhettél! A hatoslottó nyerőszámai

A 38. héten is ki­sor­sol­ták a nye­rő­szá­mo­kat, me­lyek emel­kedő szám­sor­rend­ben a kö­vet­ke­zők:

Szerencsesüti súgta meg a nyertes lottószámokat

Szerencsesüti súgta meg a nyertes lottószámokat

Tíz­mil­lió dol­lár, azaz 2,75 mil­li­árd fo­rint: ennyit ért egy flo­ri­dai férfi­nak az a sze­ren­cse­süti, amit egy kínai ét­te­rem­ben ka­pott.

Hozzá kellett nyúlni a Föld vésztartalékához!

Hozzá kellett nyúlni a Föld vésztartalékához!

Lé­te­zik egy vész­tá­roló, ahol ma­go­kat őrz­nek. Most ki kell venni be­lő­lük!

Lé­te­zik egy mag­tá­roló az északi sark­kö­rön túl, ahol nö­vé­nyek mag­vait tá­rol­ják sú­lyos ka­taszt­ró­fák, pél­dául atom­tá­ma­dás ese­tére. Most meg kell bon­tani!

Amerikában hódít a kukacterápia

Amerikában hódít a kukacterápia

Ame­ri­kai or­vo­sok ku­ka­co­kat hasz­nál­nak seb­gyó­gyí­tásra. Olcsó, ha­té­kony, nin­cse­nek mel­lék­ha­tá­sok. Va­ló­sá­gos bio­ló­giai cso­da­fegy­ver, amit lét­re­hoz­tak.

Ame­ri­kai or­vo­sok ku­ka­co­kat hasz­nál­nak seb­gyó­gyí­tásra. Olcsó, ha­té­kony, nin­cse­nek mel­lék­ha­tá­sok. Va­ló­sá­gos bio­ló­giai cso­da­fegy­ver, amit lét­re­hoz­tak. A ku­ta­tók to­vábbi al­kal­ma­zási te­rü­le­te­ken gon­dol­kod­nak, de kér­dés, mit szól­nak majd az an­ti­bio­ti­ku­mok ter­me­lé­sé­ben ér­de­kelt gyógy­szer­gyár­tók.

Megtalálták a náci aranyvonathoz vezető alagutat?

Megtalálták a náci aranyvonathoz vezető alagutat?

Két kincs­va­dász au­gusz­tus­ban ál­lí­tó­lag meg­ta­lálta a nácik arany­vo­na­tá­nak rej­tek­he­lyét. Kez­dőd­het a fel­tá­rás.

Két kincs­va­dász au­gusz­tus­ban ál­lí­tó­lag meg­ta­lálta a nácik arany­vo­na­tá­nak rej­tek­he­lyét. Kez­dőd­het a fel­tá­rás.

Az iskolai büfékben is becsengetnek: így tud spórolni a gyerek!

Az iskolai büfékben is becsengetnek: így tud spórolni a gyerek!

A bü­fék­ben a világ összes zseb­pén­zét el lehet szórni, rá­adá­sul egész­ség­te­len dol­gokra. Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, ami­vel rá­ve­he­ted a spó­ro­lásra!

Medence lebeg a város felett

Medence lebeg a város felett

Átad­ták a világ első, le­ve­gő­ben épí­tett me­den­cé­jét. Igazi lát­vá­nyos­ság!

Átad­ták a világ első, le­ve­gő­ben épí­tett me­den­cé­jét. Igazi lát­vá­nyos­ság!

Használt autót keres? Vegyen inkább villamost!

Használt autót keres? Vegyen inkább villamost!

A hasz­nált­auto.hu-n hir­de­tik a ki­szu­pe­rált mis­kolci vil­la­mo­so­kat! Ha egy (vagy több) 30 évnél öre­gebb tu­jára vá­gyik, si­es­sen!

A hasz­naltauto.hu-n hir­de­tik a ki­szu­pe­rált mis­kolci vil­la­mo­so­kat! A hir­de­tés be­járta a Fa­ce­book-fa­la­kat, úgy­hogy ha egy (vagy több) 30 évnél öre­gebb tu­jára vá­gyik, si­es­sen!

Elő a mesekönyvvel! Sikeresebb lesz a gyereked

Elő a mesekönyvvel! Sikeresebb lesz a gyereked

Na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel lesz dip­lo­mája, háza annak a gye­rek­nek, aki na­gyobb szó­kinccsel ren­del­ke­zik.

Na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel lesz dip­lo­mája, háza annak a gye­rek­nek, aki már az is­ko­la­kez­dés­nél na­gyobb szó­kinccsel ren­del­ke­zik tár­sa­i­nál.

Eltörött a rúzsod? Ki ne dobd, meg lehet menteni!

Eltörött a rúzsod? Ki ne dobd, meg lehet menteni!

Sze­ren­csére van meg­ol­dás!

Hi­he­tet­le­nül bosszantó, mikor a ked­venc rú­zsod ket­té­tö­rik. Sze­ren­csére lé­te­zik egy egy­szerű trükk, ami­vel nem kell azon­nal, és nehéz szív­vel a ku­kába ha­jí­ta­nod.

Nyaralni mész és félsz a betörőktől? Íme, az ingyenes védelem!

Nyaralni mész és félsz a betörőktől? Íme, az ingyenes védelem!

Akad né­hány szu­per öt­le­tünk!

Utá­lod ma­gára hagyni a la­kást? Nincs egy nyu­godt per­ced sem, ahogy ki­tet­ted a lábad ott­hon­ról? Ha félsz a be­tö­rők­től, akad né­hány szu­per öt­le­tünk!

Őrület, hogy mennyit adtak Michael Jackson kesztyűjéért!

Őrület, hogy mennyit adtak Michael Jackson kesztyűjéért!

Egy kissé meg­szál­lott és te­he­tős gyűjtő csak­nem húsz­mil­lió fo­rin­tot fi­ze­tett egyet­len kesz­tyű­ért.

Egy kissé meg­szál­lott és te­he­tős gyűjtő csak­nem húsz­mil­lió fo­rin­tot fi­ze­tett egyet­len kesz­tyű­ért.

Meghökkentő, de nem mindenütt kötelező elfogadni a húszezrest!

Meghökkentő, de nem mindenütt kötelező elfogadni a húszezrest!

A bol­tok, ven­dég­lők akár vissza is uta­sít­hat­ják a nagy cím­letű pénz­zel való fi­ze­tést. Ezt a sza­bályt csak ke­ve­sen is­me­rik.

Olcsóbb a tej, a túró,
a tejföl és a sajt

Olcsóbb a tej, a túró, a tejföl és a sajt

Végig gyű­rű­zött a tej fel­vá­sár­lási árá­nak 25 szá­za­lé­kos csök­ke­nése.

Az összes tej­ter­mék árán végig gyű­rű­zött a tej fel­vá­sár­lási árá­nak 25 szá­za­lé­kos csök­ke­nése. A ter­me­lők tej­vál­ság­ról be­szél­nek, a fo­gyasz­tók örül­nek az ol­csóbb árak­nak. Az ex­port­pi­a­cok be­du­gul­tak, itt­hon kell el­adni a tejet.

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Túl pici a kony­hád? Sebaj, attól még lehet stí­lu­sos! Meg­mu­tat­juk, hogy vál­toz­tasd me­nővé!

Túl pici a kony­hád? Sebaj, attól még lehet stí­lu­sos! Meg­mu­tat­juk, hogy vál­toz­tasd me­nővé! Ne ag­gódj, sem bo­nyo­lult asz­ta­los­mun­kára, sem egy va­gyo­nért vett új kony­ha­bú­torra nem lesz szük­sé­ged! Ami kell: egy pici kre­a­ti­vi­tás, né­hány jó ötlet és egy kis vál­lal­kozó kedv.

Gondoltad volna? Újságpapírral gyomot is irthatsz!

Gondoltad volna? Újságpapírral gyomot is irthatsz!

Ne dobd ki! A vi­rág­ül­te­tés­től a sör­nyi­tá­sig min­denre jó!

Ne dobd ki! A vi­rág­ül­te­tés­től a sör­nyi­tá­sig min­denre jó!

A nagy fürdőruhatitok! Így óvd, hogy több szezont is kibírjon!

A nagy fürdőruhatitok! Így óvd, hogy több szezont is kibírjon!

Meg­vet­ted a tö­ké­le­tes für­dő­ru­hát? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan óv­ha­tod meg ked­venc da­ra­bod.

Tüntesd el a mobilodról a karcolásokat! Otthon is megteheted

Tüntesd el a mobilodról a karcolásokat! Otthon is megteheted

Végre! Nem kell többé azon­nal el­te­met­ned a sé­rült ki­jel­zőjű te­le­fo­nod! Hi­he­tet­len, de van meg­ol­dás!

Láttál már fényszórót, ami észreveszi a gyalogosokat?

Láttál már fényszórót, ami észreveszi a gyalogosokat?

Lé­tező tech­no­ló­gi­á­kat fel­hasz­nálva kü­lön­le­ge­sen al­kal­maz­ko­dó­ké­pes fény­szó­ró­rend­szer ki­dol­go­zá­sán mun­kál­ko­dik a Ford.

Leonardo DiCaprio megvédi a bolygót

Leonardo DiCaprio megvédi a bolygót

A Ti­ta­nic sztárja 15 mil­lió dol­lárt (4,2 mil­li­árd fo­rin­tot) aján­lott fel négy kör­nye­zet­vé­delmi cso­port tá­mo­ga­tá­sára. Leo ta­valy óta az ENSZ béke kö­vete.

A Ti­ta­nic sztárja 15 mil­lió dol­lárt (4,2 mil­li­árd fo­rin­tot) aján­lott fel kör­nye­zet­vé­delmi cso­por­tok tá­mo­ga­tá­sára. DiCap­rio az Ama­zon Watch, a Save the Elap­hants, a Tree Peo­ple és a World Wild­life Fund szer­ve­ze­tek­nek jut­tat a bő­kezű ado­mány­ból. Leo ta­valy óta az ENSZ béke kö­vete.

Találtál már cipősdobozban kis fehér zacskót? Ki ne dobd, aranyat ér!

Találtál már cipősdobozban kis fehér zacskót? Ki ne dobd, aranyat ér!

A zacs­kók­ban lévő kis go­lyócs­ká­kat sok min­denre fel­hasz­nál­ha­tod!

A zacs­kók­ban lévő kis go­lyócs­ká­kat sok min­denre fel­hasz­nál­ha­tod!

Így űzd el a nyári cipőbűzt!

Így űzd el a nyári cipőbűzt gyorsan és hatékonyan

Né­hány ott­honi trük­kel fil­lé­rek­ből tün­tet­he­ted ci­pőd­ből a bűzt.

Nincs rosszabb a nyári me­leg­ben be­fül­ledt láb­nál. Talán csak a tö­mény láb­szag, ami a ci­pő­ben gyű­lik. Né­hány ott­honi trük­kel fil­lé­rek­ből tün­tet­he­ted el a bűzt.

11 tipp betörés ellen, hogy nyugodtan menj nyaralni!

11 tipp betörés ellen, hogy nyugodtan menj nyaralni!

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sab­ba­kat, hogy ne for­dul­jon rém­álomba a pi­he­nés.

Balszerencsés lottónyertesek, akikre átkot hozott a pénz

Balszerencsés lottónyertesek, akikre átkot hozott a pénz

Majd­nem min­denki arról ál­mo­dik, hogy te­li­ta­lá­lata lesz a lot­tón. Ám azok, akik­nek ez meg­ada­tott, sok­szor meg­bán­ták a sze­ren­csé­jü­ket.

Majd­nem min­denki arról ál­mo­dik, hogy te­li­ta­lá­lata lesz a lot­tón. Ám azok, akik­nek ez meg­ada­tott, sok­szor meg­bán­ták a sze­ren­csé­jü­ket.

Szerencsés kincskereső: 217 aranyérme ütötte a markát

Szerencsés kincskereső: 217 aranyérme ütötte a markát

A náci idők­ben el­rej­tett arany­ér­mékre buk­kant egy német kincs­ke­reső.

A náci idők­ben el­rej­tett arany­ér­mékre buk­kant egy német kincs­ke­reső Lü­ne­burg kör­nyé­kén.

Tanítsd meg a gyerekedet spórolni!

Tanítsd meg a gyerekedet spórolni!

Sze­ret­néd, ha a gye­re­ked fel­nőtt­ként jól bánna a pénz­zel?

Sze­ret­néd, ha a gye­re­ked fel­nőtt­ként jól bánna a pénz­zel? Akkor ideje már kis­ko­rá­ban meg­kez­deni az ok­ta­tást. Annál is in­kább, mert az is­ko­lá­ban nem fogja meg­ta­nulni.

A strandon se hagyd magad meglopni!

A strandon se hagyd magad meglopni!

A par­ton könnyű dolga van a tol­va­jok­nak. Így járj túl az eszü­kön!

Egy zsú­folt stran­don egy­szerű dolga van a tol­va­jok­nak: sen­ki­nek nem tűnik fel egy tás­ká­ban ko­to­rá­szó alak. Mu­tat­juk, hogy járj túl az eszü­kön!

Kezdődnek a nagy nyári leértékelések!

Kezdődnek a nagy nyári leértékelések!

Nem­csak a plá­zák­ban, a web­s­ho­pok­ban is ér­de­mes kö­rül­nézni! Jú­li­usra már min­den nagy ru­há­zati márka el­kezdte csök­ken­teni a nyári kol­lek­ci­ó­já­nak árait.

Nem­csak a plá­zák­ban, a web­s­ho­pok­ban is ér­de­mes kö­rül­nézni! Jú­li­usra már min­den nagy ru­há­zati márka el­kezdte csök­ken­teni a nyári kol­lek­ci­ó­já­nak árait.

Katalin hercegné kicsit messzire rúgta a pöttyöst

Katalin hercegné kicsit messzire rúgta a pöttyöst

Gi­gá­szi össze­get költ el fö­lös­le­ge­sen.

Vil­mos her­ceg fe­le­sé­gé­nek nem tet­szik a mos­tani kert­jük, ezért gi­gá­szi összeg­ből ar­rébb vi­teti a te­nisz­pá­lyá­ju­kat.

Itt a biztos megoldás, hogyan rejtsd el értékeidet strandolásnál! - VIDEÓ

Itt a biztos megoldás, hogyan rejtsd el értékeidet strandolásnál! - VIDEÓ

Ugye téged is ag­gaszt, hogy ami­kor be­men­tek a vízbe, akkor ho­gyan he­lyez­zé­tek biz­ton­ságba a pénz­tár­cát és egyéb ér­té­ket, amit ma­ga­tok­kal vit­te­tek? Szu­per tip­pet mu­ta­tunk.

Vége van a világnak! A pukifólia nem pukkan többé!

Vége van a világnak! A pukifólia nem pukkan többé!

Hi­va­ta­lo­san lég­pár­nás po­li­e­ti­lén vé­dő­fó­lia a neve és min­denki stressz­le­ve­ze­tésre hasz­nálja. Most tá­razz be be­lőle!

Hi­va­ta­lo­san lég­pár­nás po­li­e­ti­lén vé­dő­fó­lia a neve és min­denki stressz­le­ve­ze­tésre hasz­nálja. Most tá­razz be be­lőle!

A turistákat zsebtolvajok fenyegetik, a görögök még nem pánikolnak!

A turistákat zsebtolvajok fenyegetik, a görögök még nem pánikolnak!

Gö­rög­or­szág­ban ha­tal­mas a fel­for­du­lás, tu­ris­ta­ként nem árt az óva­tos­ság!

Gö­rög­or­szág­ban ha­tal­mas a fel­for­du­lás, tu­ris­ta­ként nem árt az óva­tos­ság!

Drágult az OTP - Csányi eladott

Drágult az OTP - Csányi eladott

Ér­de­mes-e kö­vetni az or­szág leg­gaz­da­gabb em­be­rét a rész­vény­pi­a­con?

Ér­de­mes-e kö­vetni az or­szág leg­gaz­da­gabb em­be­rét a rész­vény­pi­a­con? Az OTP rész­vé­nyek az első fél­év­ben 50 szá­za­lék­kal drá­gul­tak, rá­adá­sul a Cre­dit Su­isse elem­zői to­vábbi emel­ke­dést vár­nak.

Ide ülj a repülőn! Megvannak a legbiztonságosabb helyek

Ide ülj a repülőn! Megvannak a legbiztonságosabb helyek

Min­denki az ab­lak­nál vagy a szélső szé­ke­ken sze­ret ülni, mert ott van több hely. De ha baj van, nem ez a jó vá­lasz­tás!

Hamarosan olcsóbb lehet a görög nyaralás. Érdemes résen lenni!

Hamarosan olcsóbb lehet a görög nyaralás. Érdemes résen lenni!

A ma­gya­rok ked­vét sem szegte vál­ság.

Az ál­lam­csőd hely­zet el­le­nére özön­le­nek a tu­ris­ták Gö­rög­or­szágba. A ma­gya­rok ked­vét sem szegte vál­ság.

Így úszd meg olcsón a nyaralást

Így úszd meg olcsón a nyaralást

Nya­ralni jó. Ol­csón nya­ralni pedig még jobb. Ezek­kel a tip­pek­kel könnyebb lesz a dol­god, rá­adá­sul nem csak a ki­adá­sok csök­ken­té­sé­ben lesz­nek se­gít­sé­gedre.

Nya­ralni jó. Ol­csón nya­ralni pedig még jobb. Ezek­kel a tip­pek­kel könnyebb lesz a dol­god.

12 nagyszerű ötlet utazáshoz, hogy a nyaralás ne rémálomként induljon

12 nagyszerű ötlet utazáshoz, hogy a nyaralás ne rémálomként induljon

Nél­kü­löz­he­tet­len tip­pek in­du­lás előtt.

Nél­kü­löz­he­tet­len tip­pek in­du­lás előtt.

II. Erzsébetre ráomlik a palota

II. Erzsébetre ráomlik a palota

A ki­rály­nő­nek köl­töz­nie kell, olyan rossz ál­la­pot­ban van a re­zi­den­cia.

Az anya­ki­rály­nő­nek köl­töz­nie kell, mert olyan rossz ál­la­pot­ban van a re­zi­den­cia. Be­á­zik a tető, cse­rélni kell a vil­lany­ve­ze­té­ke­ket és a tu­ris­ták is fo­tóz­zák a hom­lok­zat re­pe­dé­seit.

Közeleg a nap, ami hosszabb lesz 24 óránál!

Közeleg a nap, ami hosszabb lesz 24 óránál!

Jön az év leg­hosszabb napja.

Jó hí­rünk van azok­nak, akik min­dig ki­fut­nak az idő­ből: egy hét múlva jön az év leg­hosszabb napja, amely nem ér véget 24 órá­nál.

Erre figyelj, ha pénzt váltasz nyaraláshoz!

Erre figyelj, ha pénzt váltasz nyaraláshoz!

Ha kül­föl­dön ké­szülsz nya­ralni, sok pénzt meg­spó­rol­hatsz némi oda­fi­gye­lés­sel. In­dulj neki fel­ké­szül­ten az útnak, le­gyél résen a pénz­vál­tás­nál is!

Ha kül­föl­dön ké­szülsz nya­ralni, sok pénzt meg­spó­rol­hatsz némi oda­fi­gye­lés­sel.

Nem eszed meg? Ki ne dobd!

Nem eszed meg? Ki ne dobd!

Spa­nyol­or­szág több vá­ro­sá­ban köz­téri élel­mi­szer­mentő hű­tő­szek­ré­nye­ket he­lyez­tek ki, hogy a még ehető éte­le­ket rá­szo­ru­lók kap­has­sák meg.

Spa­nyol­or­szág több vá­ro­sá­ban köz­téri élel­mi­szer­mentő hű­tő­szek­ré­nye­ket he­lyez­tek ki, hogy a még ehető éte­le­ket rá­szo­ru­lók kap­has­sák meg.

Elkészült a világ leggazdaságosabb dízelmotorja!

Elkészült a világ leggazdaságosabb dízelmotorja!

A finn erő­for­rás el­ké­pesztő ha­tás­fo­kon üze­mel. Kár, hogy na­gyobb, mint a szom­széd te­her­au­tója.

Havi plusz 8 ezret kap sok nyugdíjas

Havi plusz 8 ezret kap sok nyugdíjas

Anyagi tá­mo­ga­tást kap­hat­nak a ha­di­öz­ve­gyek és ha­di­ár­vák.

Anyagi tá­mo­ga­tást kap­hat­nak a ha­di­öz­ve­gyek és ha­di­ár­vák: a tá­mo­ga­tás mér­téke a min­den­kori mi­ni­mál­nyug­díj 30 szá­za­léka, je­len­leg 8850 fo­rint, amit a jo­go­sul­tak éle­tük vé­géig meg­kap­nak.

Ketten is megnyerték a lottó ötöst! Ezek voltak a nyerőszámok

Ketten is megnyerték a lottó ötöst! Ezek voltak a nyerőszámok

Hi­he­tet­len, de ket­ten is he­lye­sen tip­pel­ték meg mind az öt szá­mot az ötös­lottó eheti já­té­kán.

Hi­he­tet­len, de ket­ten is he­lye­sen tip­pel­ték meg mind az öt szá­mot az ötös­lottó eheti já­té­kán.

Az ember, akit milliárdossá tett
a szelfiőrület

Az ember, akit milliárdossá tett a szelfiőrület

Dol­lár­mil­li­ár­dos lett a GoPro ala­pí­tója.

Dol­lár­mil­li­ár­dos lett a szelfi­őrü­let­nek kö­szön­he­tően a testre és sport­esz­kö­zökre rög­zít­hető ka­me­rák ki­öt­lője, Ni­cho­las Wo­od­man, a GoPro ala­pí­tója.

Egy férfi eltemette a több százmilliós autóját

Egy férfi eltemette a több százmilliós autóját

Így buz­dí­tana szerv­ado­má­nyo­zásra.

Than Chi­quinho Carpe bra­zil üz­let­em­ber be­je­len­tette, hogy el­te­meti a 250 mil­lió fo­rint ér­tékű Bent­ley­jét, így a túl­vi­lá­gon is tudja majd hasz­nálni.

Vegyen lakást
állami támogatással!

Vegyen lakást állami támogatással!

880 ezer fo­rint ál­lami tá­mo­ga­tást kap­hat egy át­la­gos fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelő, két gyer­me­kes csa­lád hasz­nált lakás vá­sár­lá­sá­hoz. Vál­to­zá­sok jú­lius el­se­jé­től.

880 ezer fo­rint ál­lami tá­mo­ga­tást kap­hat egy át­la­gos fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelő, két gyer­me­kes csa­lád a la­kás­vá­sár­lá­sá­hoz. A jú­lius el­se­jé­től élet­be­lépő Csa­ládi Ott­hon­te­rem­tési Ked­vez­mény a ko­rábbi sza­bá­lyo­zás­hoz ké­pest több új­don­sá­got tar­tal­maz. A leg­fon­to­sabb: már hasz­nált la­kásra is kér­hető.