MANI

TREZOR

Ripost Kisokos: Fogpótlás állami támogatással

Ripost Kisokos: Fogpótlás állami támogatással

Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre, sőt, a fog­sza­bá­lyo­zásra is.

Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás, a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre.

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Minden idők 10 legnagyobb online csalása

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei. Lop­tak sze­mély­azo­nos­sá­go­kat, jel­sza­va­kat, mil­li­ár­do­kat.

Hír­hedt ha­cke­rek jö­ve­del­mező tet­tei. Lop­tak sze­mély­azo­nos­sá­go­kat, jel­sza­va­kat, mil­li­ár­do­kat.

Hatalmas forgalom a boltokban, több áruházlánc is nyitva tart

Hatalmas forgalom a boltokban, több áruházlánc is nyitva tart!

A leg­job­ban a Penny hú­zott bele.

A va­sár­napi zárva tar­tás ha­tá­lya alól évi 5 al­ka­lom­mal fel­men­tést kap­nak az üz­le­tek, ebből 4 az ad­venti idő­szakra esik, a fel­hasz­nál­ható 1 nyitva tar­tást pedig több he­lyen is a mai napra tet­ték.

Várj egy kicsit: Szerdán már 300 forint alatt tankolhatsz!

Várj egy kicsit: Szerdán már 300 forint alatt tankolhatsz!

A tar­tó­san ala­csony nem­zet­közi olaj­árak­nak kö­szön­hető mindez. Kér­dés: med­dig marad így?

Rég volt, hogy a gáz­olaj és a ben­zin ára 300 Ft alá csök­kent, szer­dá­tól min­den autós job­ban jár. A tar­tó­san ala­csony nem­zet­közi olaj­árak­nak kö­szön­hető mindez. Kér­dés: med­dig marad így? Re­mél­jük, még jó ideig, mert több pénzt költ­he­tünk másra.

Gondoltad volna? Vészesen fogy a CSOK-ra fordítható idő!

Vészesen fogy a CSOK-ra fordítható idő!

Ve­szé­lyez­te­tett ko­rúak a 37, a 17 és a 22 éve­sek - más-más ok miatt. És 10 év "fog­ság­gal" jár a 10 plusz 10 mil­lió Ft.

Alig­ha­nem ke­ve­sek szá­mol­nak azzal, hogy a ki­bő­ví­tett CSOK-ot 2019. de­cem­ber 31-ig lehet igé­nyelni.

Bekattant a nyugdíjas: eladta a házát, majd ledarálta a pénzt!

Bekattant a nyugdíjas: eladta a házát, majd ledarálta a pénzt!

3 hónap alatt ra­gasz­tot­ták össze!

A pa­ra­no­iás férfi csa­ládja három hó­na­pon ke­resz­tül ra­gaszt­gatta össze az irat­meg­sem­mi­sí­tő­vel csí­kokra vá­gott bank­je­gye­ket.

A jó főnök fél milliárd forintnyi eurót ajándékoz karácsonyra

A jó főnök fél milliárd forintnyi eurót ajándékoz karácsonyra

Imé­d­ott ve­zető az olyan, aki ha­lála után is gon­dos­ko­dik a dol­go­zó­i­ról. Nézze meg, ho­gyan járt el egy olasz gyár tu­laj­do­nosa.

Ötvenezer forint egy karácsonyfáért?

Ötvenezer forint egy karácsonyfáért?

A szent­este han­gu­lata nem az el­köl­tött pén­zen múlik...

Össze­gyűj­töt­tük, hogy mennyibe kerül az ün­nepi fe­nyő­fánk, ha a kí­ná­lat­ból a leg­ol­csóbb vagy a leg­drá­gább hoz­zá­va­ló­kat vá­sá­rol­juk meg. Per­sze a szent­este han­gu­lata nem az el­köl­tött pén­zen múlik...

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Jön a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia.

El­tűn­het­nek az okos­te­le­fo­nok - derül ki az Eri­cson által vég­zett ku­ta­tás­ból. A vál­tást a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia el­ter­je­dése hoz­hatja el.

Vigyázz! Szakadt bankjegy nem bankjegy

Vigyázz! Szakadt bankjegy nem bankjegy

Te is kap­tál már vissza­já­ró­ként sé­rült pénzt, amit aztán, ami­kor te akar­tál fi­zetni vele, nem fo­gad­tak el? Itt a meg­ol­dás!

Te is kap­tál már vissza­já­ró­ként sé­rült pénzt, amit aztán, ami­kor te akar­tál fi­zetni vele, nem fo­gad­tak el? Itt a meg­ol­dás!

Olyan Trabit láthatsz, hogy tátva marad a szád!

Olyan Trabit láthatsz, hogy tátva marad a szád!

Egy roncs­ból va­rá­zsolta újjá gaz­dája.

Egy roncs­ból va­rá­zsolta újjá gaz­dája ezt a cso­dás pél­dányt. 14 évébe ke­rült, mire el­ké­szült vele. Törzs­fej­lő­dé­sen esett át a kocsi, mire ilyen lett.

Mostantól szabad a vásár VASÁRNAP is!

Mostantól szabad a vásár VASÁRNAP is!

A bol­tok va­sár­na­po­kon 4.30 és 22 óra kö­zött tart­hat­nak nyitva.

Kez­dő­dik a ka­rá­cso­nyi be­vá­sárló roham: a 4 ad­venti va­sár­nap a tör­vény sze­rint nem tilos a nyitva tar­tás. De­cem­ber 24-én azon­ban az üz­le­tek 12 óra­kor le­húz­zák a rolót, de a WestEnd még ad 2 órát.

Magyar nyugdíjas vagy? Hidd el, jó pénzt kapsz

Magyar nyugdíjas vagy? Hidd el, jó pénzt kapsz

Job­ban élnek, mint a né­me­tek.

Ke­ve­sebb a sze­gény nyug­dí­jas Ma­gyar­or­szá­gon, mint gon­dol­nád. Egy össze­ha­son­lí­tás sze­rint az átlag ke­vésbé sze­gény, mint más­hol.

Meghalt valakim! Most mihez kezdjek?

Meghalt valakim! Most mihez kezdjek?

Tá­jé­koz­tató füzet se­gíti a ta­nács­ta­lan gyá­szo­ló­kat - itt van­nak a szo­morú te­en­dők. Ha vi­gaszt nem is, fon­tos gya­kor­lati se­gít­sé­get nyújt a hoz­zá­tar­to­zók­nak.

Tá­jé­koz­tató füzet se­gíti a ta­nács­ta­lan gyá­szo­ló­kat - itt van­nak a szo­morú te­en­dők. Ha vi­gaszt nem is, fon­tos gya­kor­lati se­gít­sé­get nyújt a hoz­zá­tar­to­zók­nak.

Spórolj a családi pótlékkal, mert januárban egy vasat sem kapsz!

Spórolj a családi pótlékkal, mert januárban egy vasat sem kapsz!

Be­csa­pós lehet, hogy de­cem­ber­ben két­szer kapsz csa­ládi pót­lé­kot.

Be­csa­pós lehet, hogy de­cem­ber­ben két­szer kapsz csa­ládi pót­lé­kot. Vi­gyázz, hogy ja­nu­árra is ma­rad­jon.

Itt a pénzed!

Itt a pénzed! Megnézheted mennyi van a nyugdíjszámládon!

Bár­mi­kor meg­néz­he­ted, mennyi pénz van a saját nyug­díj­szám­lá­don. Nem egy­szerű, de se­gí­tünk!

Bár­mi­kor meg­néz­he­ted, mennyi pénz van a saját nyug­díj­szám­lá­don. Nem egy­szerű, de se­gí­tünk!

26 millióért kelt el Leia hercegnő bikinije

26 millióért kelt el Leia hercegnő bikinije

Arról nincs hír, hogy ki hordja majd a világ leg­drá­gább bi­ki­ni­jét.

80 ezer dol­lár­ról in­dult a licit Leia her­cegnő bi­ki­ni­jére az ame­ri­kai Profiles in His­tory ár­ve­rési ház­nál, de arról nincs hír, hogy ki hordja majd a világ leg­drá­gább bi­ki­ni­jét, egy­ál­ta­lán fel­ve­szi-e va­laki.

Pénzosztás: Már utalják a visszatartott uniós támogatásokat!

Pénzosztás: Már utalják a visszatartott uniós támogatásokat!

Meg­kezd­ték a ta­valy vissza­tar­tott uniós tá­mo­ga­tá­sok kifi­ze­té­sét. Min­den, ki­lenc hek­tár­nál na­gyobb te­rü­le­ten gaz­dál­kodó ter­melő pénz­hez jut.

Meg­kezd­ték a ta­valy vissza­tar­tott uniós tá­mo­ga­tá­sok kifi­ze­té­sét. Min­den, ki­lenc hek­tár­nál na­gyobb te­rü­le­ten gaz­dál­kodó ter­melő pénz­hez jut.

Tankkal parkolni tilos a városban

Tankkal parkolni tilos

Az in­ter­ne­ten vá­sá­rolt ma­gá­nak egy tan­kot, de nem tu­dott vele par­kolni Lon­don ut­cáin, ezért vett ma­gá­nak egy ta­nyát.

Az in­ter­ne­ten vá­sá­rolt ma­gá­nak egy tan­kot, de nem tu­dott vele par­kolni a vá­ros­ban, vett ma­gá­nak egy ta­nyát.

Nézz körül a világ második leggazdagabb emberének eladó lakásában

Nézz körül a világ második leggazdagabb emberének eladó lakásában

Cso­dáld meg a ga­lé­ri­ánk­ban, és ha meg­ki­ván­nád, akkor 22,4 mil­li­árd fo­rin­tért a tied.

Beújít a Facebook! Most őrjöngeni fogsz!

Beújít a Facebook! Most őrjöngeni fogsz!

A kö­vet­kező ál­lo­más a profil­ol­da­lad lesz. Le­hi­dalsz, ha meg­lá­tod!

A leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal a na­pok­ban óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Az ide­ge­sítő fo­lya­mat­nak azon­ban nincs vége. A kö­vet­kező ál­lo­más a profil­ol­da­lad lesz. Le­hi­dalsz, ha meg­lá­tod!

Vigyázz! Jön a pocok invázió!

Vigyázz! Jön a pocok invázió!

A mezei pocok el­leni vé­de­ke­zésre hívta föl a fi­gyel­met a NÉBIH. A kis ál­la­tok ve­szé­lyes kár­te­vő­nek mi­nő­sül­nek, a vé­de­ke­zési kö­te­le­zett­sé­get jog­sza­bály írja elő.

A mezei pocok el­leni vé­de­ke­zésre hívta föl a fi­gyel­met a NÉBIH. A kis ál­la­tok ve­szé­lyes kár­te­vő­nek mi­nő­sül­nek, a vé­de­ke­zési kö­te­le­zett­sé­get jog­sza­bály írja elő.

Hozzá kellett nyúlni a Föld vésztartalékához!

Hozzá kellett nyúlni a Föld vésztartalékához!

Lé­te­zik egy vész­tá­roló, ahol ma­go­kat őrz­nek. Most ki kell venni be­lő­lük!

Lé­te­zik egy mag­tá­roló az északi sark­kö­rön túl, ahol nö­vé­nyek mag­vait tá­rol­ják sú­lyos ka­taszt­ró­fák, pél­dául atom­tá­ma­dás ese­tére. Most meg kell bon­tani!

A legjobb trükk! Soha többet nem felejted el a netes jelszavadat

A legjobb trükk! Soha többet nem felejted el a netes jelszavadat

Ugye nem a jel­szó123-mal lépsz be?

Jel­szó123? Eset­leg a szü­li­na­pod? Ugye nem? De ha biz­ton­sá­got sze­ret­nél, az könnyen ká­oszba ful­lad. Itt a meg­ol­dás!

Így ihatsz ingyen vizet a városban!

Így ihatsz ingyen vizet a városban!

Kék színű, nyo­mó­gom­bos esz­köz dí­sze­leg egyre több utcai tűz­csa­pon Bu­da­pes­ten és vi­dé­ken is, bárki in­gyen ihat vizet be­lőle, ha meg­szom­ja­zik.

Kék színű, nyo­mó­gom­bos esz­köz dí­sze­leg egyre több utcai tűz­csa­pon Bu­da­pes­ten és vi­dé­ken is, bárki in­gyen ihat vizet be­lőle, ha meg­szom­ja­zik.

Szerencsesüti súgta meg a nyertes lottószámokat

Szerencsesüti súgta meg a nyertes lottószámokat

Tíz­mil­lió dol­lárt ért egy flo­ri­dai férfi­nak az a sze­ren­cse­süti, amit egy kínai ét­te­rem­ben ka­pott.

Tíz­mil­lió dol­lárt ért egy flo­ri­dai férfi­nak az a sze­ren­cse­süti, amit egy kínai ét­te­rem­ben ka­pott.

Varázsold újra cipődet egy félbevágott krumplival

Varázsold újra cipődet egy félbevágott krumplival

Egy­szerű és olcsó trükk.

Egy egé­szen el­ké­pesztő és olcsó mód­szer­rel meg­tart­ha­tod cipőd jó ál­la­po­tát, vagy új­já­va­rá­zsol­hatsz egy el­nyűtt da­ra­bot.

Megtalálták a náci aranyvonathoz vezető alagutat?

Megtalálták a náci aranyvonathoz vezető alagutat?

Két kincs­va­dász ál­lí­tó­lag meg­ta­lálta a nácik kin­csek­kel teli arany­vo­na­tá­nak rej­tek­he­lyét. Most el­kez­dőd­het a fel­tá­rás.

Medence lebeg a város felett

Medence lebeg a város felett

Átad­ták a világ első, le­ve­gő­ben épí­tett me­den­cé­jét Lon­don­ban. Igazi lát­vá­nyos­ság! Per­sze nem tér­iszo­nyo­sok­nak való...

Átad­ták a világ első, le­ve­gő­ben épí­tett me­den­cé­jét Lon­don­ban. Igazi lát­vá­nyos­ság! Per­sze nem tér­iszo­nyo­sok­nak való...

Az iskolai büfékben is becsengetnek: így tud spórolni a gyerek!

Az iskolai büfékben is becsengetnek: így tud spórolni a gyerek!

A bü­fék­ben a világ összes zseb­pén­zét el lehet szórni. Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, ami­vel rá­ve­he­ted a spó­ro­lásra!

A bü­fék­ben a világ összes zseb­pén­zét el lehet szórni. Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, ami­vel ta­ka­ré­kos­kod­hat!

Elő a szókincsnövelő mesekönyvvel! Sikeresebb lesz a gyereked

Kincset érő szókincs

Na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel lesz dip­lo­mája, töb­bet fog ke­resni az a gye­rek, aki na­gyobb szó­kinccsel ren­del­ke­zik a kor­tár­sa­i­nál. Ame­rika három csúcs­egye­te­mé­nek ku­ta­tói, köz­tük George Far­kas pro­fesszor sze­rint ez a kul­csa a ké­sőbbi si­ke­rek­nek.

Használt autót keres? Vegyen inkább villamost!

Használt autót keres? Vegyen inkább villamost!

Neten hir­de­tik a ki­szu­pe­rált tu­já­kat!

A hasz­naltauto.hu-n hir­de­tik a ki­szu­pe­rált mis­kolci vil­la­mo­so­kat! A hir­de­tés be­járta a Fa­ce­book-fa­la­kat, úgy­hogy ha öreg tu­jára vá­gyik, si­es­sen!

Nyaralni mész és félsz a betörőktől? Íme, az ingyenes védelem!

Nyaralni mész és félsz a betörőktől? Íme, az ingyenes védelem!

Utá­lod ma­gára hagyni a la­kást? Nincs egy nyu­godt per­ced sem, ahogy ki­tet­ted a lábad ott­hon­ról? Ha félsz a be­tö­rők­től, akad né­hány szu­per öt­le­tünk!

Utá­lod ma­gára hagyni a la­kást? Nincs egy nyu­godt per­ced sem, ahogy ki­tet­ted a lábad ott­hon­ról? Ha félsz a be­tö­rők­től, akad né­hány szu­per öt­le­tünk! Biz­to­san hal­lot­tad már ren­ge­teg­szer, hogy ami­lyen egy­szerű, olyan nagy­szerű! Hát most pont ilyen öt­le­te­tek­kel lá­tunk el! Fi­gyelj!

Eltörött a rúzsod? Ki ne dobd, meg lehet menteni!

Eltörött a rúzsod? Ki ne dobd, meg lehet menteni!

Sze­ren­csére lé­te­zik egy egy­szerű trükk, ami­vel nem kell azon­nal a ku­kába ha­jí­ta­nod.

Hi­he­tet­le­nül bosszantó, mikor a ked­venc rú­zsod ket­té­tö­rik. Sze­ren­csére lé­te­zik egy egy­szerű trükk, ami­vel nem kell azon­nal a ku­kába ha­jí­ta­nod.

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Túl pici a kony­hád? Semmi baj!

Túl pici a kony­hád? Sebaj, attól még lehet stí­lu­sos! Meg­mu­tat­juk, hogy vál­toz­tasd me­nővé! Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned rá!

Őrület, hogy mennyit adtak Michael Jackson kesztyűjéért!

Őrület, hogy mennyit adtak Michael Jackson kesztyűjéért!

Csak­nem 20 mil­liót fi­zet­tek érte.

Egy kissé meg­szál­lott és te­he­tős gyűjtő csak­nem húsz­mil­lió fo­rin­tot fi­ze­tett egyet­len kesz­tyű­ért, mert azt Jacko hordta.

Olcsóbb a tej, a túró,
a tejföl és a sajt

Olcsóbb a tej,
a túró, a tejföl
és a sajt

Az összes tej­ter­mék árán végig gyű­rű­zött a tej fel­vá­sár­lási árá­nak 25 szá­za­lé­kos csök­ke­nése. A ter­me­lők tej­vál­ság­ról be­szél­nek, a fo­gyasz­tók örül­nek az ol­csóbb árak­nak.

Az összes tej­ter­mék árán végig gyű­rű­zött a tej fel­vá­sár­lási árá­nak 25 szá­za­lé­kos csök­ke­nése. A ter­me­lők tej­vál­ság­ról be­szél­nek.

Láttál már fényszórót, ami észreveszi a gyalogosokat?

Láttál már fényszórót, ami észreveszi a gyalogosokat?

Lé­tező tech­no­ló­gi­á­kat fel­hasz­nálva kü­lön­le­ge­sen al­kal­maz­ko­dó­ké­pes fény­szó­ró­rend­szer ki­dol­go­zá­sán mun­kál­ko­dik a Ford.

Gondoltad volna? Újságpapírral gyomot is irthatsz!

Gondoltad volna? Újságpapírral gyomot is irthatsz!

Ne dobd ki! Még sör­nyi­tásra is jó!

Ne dobd ki! A vi­rág­ül­te­tés­től a sör­nyi­tá­sig min­denre jó!

Meghökkentő, de nem mindenütt kötelező elfogadni a húszezrest!

Meghökkentő, de nem mindenütt kötelező elfogadni a húszezrest!

A bol­tok vissza is uta­sít­hat­ják a nagy cím­letű pénz­zel való fi­ze­tést.

A bol­tok, ven­dég­lők akár vissza is uta­sít­hat­ják a nagy cím­letű pénz­zel való fi­ze­tést. Ezt a sza­bályt csak ke­ve­sen is­me­rik.

George Clooney pályázik Leonardo házára

George Clooney pályázik Leonardo házára

Meg­adna érte akár 15 mil­lió dol­lárt is.

A szí­nész nem kol­lé­gája, Le­o­nardo DiCap­rio házát nézte ki ma­gá­nak, hanem azt a ten­ger­parti vil­lát, ami­ben egy­kor Le­o­nardo da Vinci la­kott és épí­tett.

Szilika gél

Szilika gél

In­gyen van, és szu­per­hasz­nos! Ki ne dobd!Nagy hiba lenne nem ki­hasz­nálni egy ilyen öledbe pottyant aján­dé­kot!

In­gyen van, és szu­per­hasz­nos! Ki ne dobd! Nagy hiba lenne nem ki­hasz­nálni egy ilyen öledbe pottyant aján­dé­kot! Jó szol­gá­la­tod tehet neked és a ned­ves­ségre ké­nyes hol­mi­ja­id­nak

11 tipp betörés ellen, hogy nyugodtan menj nyaralni!

11 tipp betörés ellen, hogy nyugodtan menj nyaralni!

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sab­ba­kat, hogy ne for­dul­jon rém­álomba a pi­he­nés.

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sab­ba­kat, hogy ne for­dul­jon rém­álomba a pi­he­nés!

Így űzd el a nyári cipőbűzt gyorsan és hatékonyan

Kicsinálja a hőség a cipődet? Frissítsd fel!

Nincs rosszabb a nyári me­leg­ben be­fül­ledt, büdös ci­pő­nél. Né­hány ott­honi trük­kel meg­szün­tet­he­ted a bajt!

Nincs rosszabb a nyári me­leg­ben be­fül­ledt, büdös ci­pő­nél. Né­hány ott­honi trük­kel meg­szün­tet­he­ted a bajt!

Szerencsés kincskereső: 217 aranyérme ütötte a markát

Szerencsés kincskereső: 217 aranyérme ütötte a markát

A náci idők­ben el­rej­tett arany­ér­mékre buk­kant egy német kincs­ke­reső az alsó-szász­or­szági Lü­ne­burg kör­nyé­kén.

Balszerencsés lottónyertesek, akikre átkot hozott a pénz

Balszerencsés lottónyertesek, akikre átkot hozott a pénz

Meg­bán­ták a sze­ren­csé­jü­ket.

Akik­nek meg­ada­tott a fő­nye­re­mény, sok­szor meg­bán­ták a sze­ren­csé­jü­ket.

A strandon se hagyd magad meglopni!

A strandon se hagyd magad meglopni!

Egy zsú­folt stran­don egy­szerű dolga van a tol­va­jok­nak: sen­ki­nek nem tűnik fel egy tás­ká­ban ko­to­rá­szó alak. Mu­tat­juk, hogy járj túl az eszü­kön!

Egy zsú­folt stran­don egy­szerű dolga van a tol­va­jok­nak: sen­ki­nek nem tűnik fel egy tás­ká­ban ko­to­rá­szó alak. Mu­tat­juk, hogy járj túl az eszü­kön!

Vége van a világnak! A pukifólia nem pukkan többé!

Vége van a világnak! A pukifólia nem pukkan többé!

Most tá­razz be be­lőle!

Hi­va­ta­lo­san lég­pár­nás po­li­e­ti­lén vé­dő­fó­lia a neve és min­denki stressz­le­ve­ze­tésre hasz­nálja. Most tá­razz be be­lőle!

Kezdődnek a nagy nyári leértékelések!

Kezdődnek a nagy nyári leértékelések!

Nem­csak a plá­zák­ban, a web­s­ho­pok­ban is ér­de­mes kö­rül­nézni!

Nem­csak a plá­zák­ban, a web­s­ho­pok­ban is ér­de­mes kö­rül­nézni! Jú­li­usra már min­den nagy ru­há­zati márka el­kezdte csök­ken­teni a nyári kol­lek­ci­ó­já­nak árait.

Itt a biztos megoldás, hogyan rejtsd el értékeidet strandolásnál! - VIDEÓ

Itt a biztos megoldás, hogyan rejtsd el értékeidet strandolásnál! - VIDEÓ

Szu­per tip­pet mu­ta­tunk, hogy ne ag­gódj a tár­cád miatt, míg für­desz.

Ugye téged is ag­gaszt, hogy ami­kor be­men­tek a vízbe, akkor ho­gyan he­lyez­zé­tek biz­ton­ságba a pénz­tár­cát és egyéb ér­té­ket, amit ma­ga­tok­kal vit­te­tek? Szu­per tip­pet mu­ta­tunk.

Hamarosan olcsóbb lehet a görög nyaralás. Érdemes résen lenni!

Hamarosan olcsóbb lehet a görög nyaralás. Érdemes résen lenni!

A ma­gya­rok ked­vét sem szegte vál­ság.

Az ál­lam­csőd hely­zet el­le­nére özön­le­nek a tu­ris­ták Gö­rög­or­szágba. A ma­gya­rok ked­vét sem szegte vál­ság.

A turistákat zsebtolvajok fenyegetik, a görögök még nem pánikolnak!

A turistákat zsebtolvajok fenyegetik, a görögök még nem pánikolnak!

Gö­rög­or­szág­ban ha­tal­mas a fel­for­du­lás, min­denki várja mi lesz a sorsa az or­szág­nak. A tu­ris­ták­nak job­ban kell vi­gyáz­niuk.

Katalin hercegné kicsit messzire rúgta a pöttyöst

Katalin hercegné kicsit messzire rúgta a pöttyöst

Vil­mos her­ceg fe­le­sé­gé­nek nem tet­szik a mos­tani kert­jük, ezért gi­gá­szi összeg­ből ar­rébb vi­teti a te­nisz­pá­lyá­ju­kat.

Vil­mos her­ceg fe­le­sé­gé­nek nem tet­szik a mos­tani kert­jük, ezért gi­gá­szi összeg­ből ar­rébb vi­teti a te­nisz­pá­lyá­ju­kat.

Eladják Palácsik Timi nászéjszakájának helyszínét!

Eladják Palácsik Timi nászéjszakájának helyszínét!

Griffith és Ban­deras vál­nak, ezért...

Me­l­anie Griffith és An­to­nio Ban­deras vál­nak, ezért el­ad­ják Los An­ge­les-i vil­lá­ju­kat. Azt a házat ahol Andy Vajna és Pa­lá­csik Timi össze­há­za­sod­tak.

Drágult az OTP - Csányi eladott

Drágult az OTP - Csányi eladott

Ér­de­mes-e kö­vetni az or­szág leg­gaz­da­gabb em­be­rét a rész­vény­pi­a­con?

Ér­de­mes-e kö­vetni az or­szág leg­gaz­da­gabb em­be­rét a rész­vény­pi­a­con? Az OTP rész­vé­nyek az első fél­év­ben 50 szá­za­lék­kal drá­gul­tak, rá­adá­sul a Cre­dit Su­isse elem­zői to­vábbi emel­ke­dést vár­nak.

Közeleg a nap, ami hosszabb lesz 24 óránál!

Közeleg a nap, ami hosszabb lesz 24 óránál!

Jó hí­rünk van azok­nak, akik min­dig ki­fut­nak az idő­ből: egy hét múlva jön az év leg­hosszabb napja, amely nem ér véget 24 órá­nál.

Jó hí­rünk van azok­nak, akik min­dig ki­fut­nak az idő­ből: egy hét múlva jön az év leg­hosszabb napja, amely nem ér véget 24 órá­nál.

II. Erzsébetre ráomlik a palota

II. Erzsébetre ráomlik a palota

Az anya­ki­rály­nő­nek köl­töz­nie kell, mert olyan rossz ál­la­pot­ban van a re­zi­den­cia. Be­á­zik a tető, cse­rélni kell a vil­lany­ve­ze­té­ke­ket és a tu­ris­ták is fo­tóz­zák a hom­lok­zat re­pe­dé­seit.

Az anya­ki­rály­nő­nek köl­töz­nie kell, mert olyan rossz ál­la­pot­ban van a re­zi­den­cia. Be­á­zik a tető és a tu­ris­ták is fo­tóz­zák a hom­lok­zat re­pe­dé­seit.

Nem eszed meg? Ki ne dobd!

Nem eszed meg? Ki ne dobd!

Spa­nyol­or­szág­ban köz­téri élel­mi­szer­mentő hű­tő­szek­ré­nye­ket he­lyez­tek ki.

Spa­nyol­or­szág több vá­ro­sá­ban köz­téri élel­mi­szer­mentő hű­tő­szek­ré­nye­ket he­lyez­tek ki, hogy a még ehető éte­le­ket rá­szo­ru­lók kap­has­sák meg.

Erre figyelj, ha pénzt váltasz nyaraláshoz!

Erre figyelj, ha pénzt váltasz nyaraláshoz!

Sok pénzt meg­spó­rol­hatsz némi oda­fi­gye­lés­sel.

Ha kül­föl­dön ké­szülsz nya­ralni, sok pénzt meg­spó­rol­hatsz némi oda­fi­gye­lés­sel.

Havi plusz 8 ezret kap sok nyugdíjas

Havi plusz 8 ezret kap sok nyugdíjas

Anyagi tá­mo­ga­tást kap­hat­nak a ha­di­öz­ve­gyek és ha­di­ár­vák: a tá­mo­ga­tás mér­téke a min­den­kori mi­ni­mál­nyug­díj 30 szá­za­léka, je­len­leg 8850 fo­rint, amit a jo­go­sul­tak éle­tük vé­géig meg­kap­nak.

Anyagi tá­mo­ga­tást kap­hat­nak a ha­di­öz­ve­gyek és ha­di­ár­vák: a tá­mo­ga­tás mér­téke a min­den­kori mi­ni­mál­nyug­díj 30 szá­za­léka, je­len­leg 8850 fo­rint, amit a jo­go­sul­tak éle­tük vé­géig meg­kap­nak.

Elkészült a világ leggazdaságosabb dízelmotorja!

Elkészült a világ leggazdaságosabb dízelmotorja!

A finn erő­for­rás el­ké­pesztő ha­tás­fo­kon üze­mel. Kár, hogy na­gyobb, mint a szom­széd te­her­au­tója.

A finn erő­for­rás el­ké­pesztő ha­tás­fo­kon üze­mel. Kár, hogy na­gyobb, mint a szom­széd te­her­au­tója.

Vegyen lakást
állami támogatással!

Vegyen lakást állami támogatással!

880 ezer fo­rint ál­lami tá­mo­ga­tást kap­hat egy át­la­gos, két gyer­me­kes csa­lád.

880 ezer fo­rint ál­lami tá­mo­ga­tást kap­hat egy át­la­gos fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelő, két gyer­me­kes csa­lád a la­kás­vá­sár­lá­sá­hoz. A jú­lius el­se­jé­től élet­be­lépő CsOK több új­don­sá­got tar­tal­maz.

Ketten is megnyerték a lottó ötöst! Ezek voltak a nyerőszámok

Ketten is megnyerték a lottó ötöst! Ezek voltak a nyerőszámok

Mil­li­o­mo­sok let­tek a sze­ren­csé­sek!

Hi­he­tet­len, de ket­ten is he­lye­sen tip­pel­ték meg mind az öt szá­mot az ötös­lottó eheti já­té­kán. Mil­li­o­mo­sok let­tek a sze­ren­csé­sek.

Egy férfi eltemette a több százmilliós autóját

Egy férfi eltemette a több százmilliós autóját

Than Chi­quinho Carpe be­je­len­tette, hogy el­te­meti Bent­ley­jét, így a túl­vi­lá­gon is tudja majd hasz­nálni.

Than Chi­quinho Carpe be­je­len­tette, hogy el­te­meti a 250 mil­lió fo­rint ér­tékű Bent­ley­jét, így a túl­vi­lá­gon is tudja majd hasz­nálni.

Otthon összerakható miniautó a Toyotától

Otthon összerakható miniautó a Toyotától

A jár­mű­vel a fi­a­ta­lok szá­mára sze­ret­nék von­zóvá tenni az au­tó­ve­ze­tést.

A bo­hó­kás jár­mű­vel a fi­a­ta­lok szá­mára sze­ret­nék von­zóvá tenni az au­tó­ve­ze­tést, il­letve a köz­le­ke­dést olyan, közös él­ménnyé va­rá­zsolni, amely össze­ko­vá­csolja a csa­lá­do­kat.

Már fán is terem a wi-fi?

Már fán is terem a wi-fi?

Mo­bil­töl­tő­ként is szol­gál­nak a nap­ele­mes pál­mafa-szob­rok.

Mo­bil­töl­tő­ként is szol­gál­nak azok a nap­ele­mes pál­mafa-szob­rok, ame­lyek áp­ri­lis óta biz­to­sí­ta­nak in­ter­ne­tes hoz­zá­fé­rést Dubaj já­ró­ke­lő­i­nek.

Az ember, akit milliárdossá tett
a szelfiőrület

Az ember, akit milliárdossá tett
a szelfiőrület

Dol­lár­mil­li­ár­dos lett a szelfi­őrü­let­nek kö­szön­he­tően a testre és sport­esz­kö­zökre rög­zít­hető ka­me­rák ki­öt­lője, Ni­cho­las Wo­od­man, a GoPro ala­pí­tója.

Dol­lár­mil­li­ár­dos lett a szelfi­őrü­let­nek kö­szön­he­tően a testre és sport­esz­kö­zökre rög­zít­hető ka­me­rák ki­öt­lője, Ni­cho­las Wo­od­man, a GoPro ala­pí­tója. Ta­valy meg­négy­sze­rezte a saját va­gyo­nát és rész­vé­nye­sei pén­zét. Az elem­zők idén újabb drá­gu­lásra szá­mí­ta­nak.