MANI

SÁRGACSEKK

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést

A Walk­car nevű esz­köz a gyártó le­írása sze­rint ké­nyel­mes és prak­ti­kus.

A Walk­car nevű esz­köz, a gyártó szlo­genje sze­rint egy olyan autó, ami a ke­zed­ben is elfér.

Ezzel a módszerrel ingyen töltheted le az összes fizetős appot

Ezzel a módszerrel ingyen töltheted le az összes fizetős appot

Ki­pró­bá­lás után aján­lott meg­ven­ned...

In­gyen le tudod töl­teni a fi­ze­tős prog­ra­mo­kat, ha ezt a mód­szert kö­ve­ted. Ha ki­pró­bá­lás után is tet­szik az app­li­ká­ció, akkor aján­lott meg­ven­ned...

Új funkciót vezet be a Facebook: segíteni fogja az ismerkedést

Új funkciót vezet be a Facebook: segíteni fogja az ismerkedést

Könnyebb kap­cso­ló­dás...

Ha­sonló ér­dek­lő­dési kör, mun­ka­hely, lak­hely ese­tén a Fa­ce­book új funk­ci­ója se­gí­teni fogja a fel­hasz­ná­lók egy­másra ta­lá­lá­sát.

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

A ház ele­mei sza­ba­don moz­gat­ha­tóak, ha a tulaj meg­unja a régi ki­lá­tást vagy el­ren­de­zést...

A ház ele­mei sza­ba­don moz­gat­ha­tóak, ha a tulaj meg­unja a régi ki­lá­tást vagy el­ren­de­zést...

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

1 évig ér­vé­nyes még...

A Ma­gyar Nem­zeti Bank egy évvel meg­hosszab­bí­totta a régi húsz­ez­re­sek for­ga­lom­ban tör­ténő be­vál­tá­sá­nak ha­tár­ide­jét.

Vigyázz, hogy mit ütsz be a Google keresőjébe! Elérhető az összes keresésed

Vigyázz, hogy mit ütsz be a Google keresőjébe! Elérhető az összes keresésed

Új fej­lesz­tés ér­hető el a Go­ogle-nál, mos­tan­tól bár­hol vissza­néz­he­ted, mire, mikor ke­res­tél rá. Ne ma­radj be­je­lent­kezve...

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára. Meg­mu­tat­juk, hogy mennyi­vel marad több pénz a zse­bed­ben...

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára. Meg­mu­tat­juk, hogy mennyi­vel marad több pénz a zse­bed­ben...

Zsebből fizette ki a 133 milliós bírságot a NAV-nak a fürdőruha-kereskedő

Zsebből fizette ki a 133 milliós bírságot a NAV-nak a fürdőruha-kereskedő

A távol-ke­leti ke­res­kedő 300 ezer darab für­dő­ru­hát ad­ha­tott el fe­ke­tén.

A távol-ke­leti ke­res­kedő 300 ezer darab für­dő­ru­hát ad­ha­tott el fe­ke­tén. Ami­kor az adó­ha­tó­ság bün­tetni kez­dett, ő a hely­szí­nen kész­pénz­ben ren­dezte a bír­sá­got.

Gyanúsan magas a vízszámlád? Ez lehet az oka!

Gyanúsan magas a vízszámlád? Ez lehet az oka!

Az éves víz­óra-le­ol­va­sás után ren­ge­te­gen kap­tak több tíz­ez­res szám­lát a Díj­be­szedő Hol­ding Zrt-től.

Az éves víz­óra-le­ol­va­sás után ren­ge­te­gen kap­tak több tíz­ez­res szám­lát a Díj­be­szedő Hol­ding Zrt-től. A cég sze­rint eddig áta­lány­szám­lát küld­tek...

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Az au­to­mata fék már lé­tező dolog.

Az au­to­mata fé­ke­zés már lé­tező funk­ció, de je­len­leg nem az alap­fel­sze­relt­ség része, mint a biz­ton­sági öv.

Holnap még büntetés nélkül fizethetsz a NAV-nak, 300 ezer embert érint!

Holnap még büntetés nélkül fizethetsz a NAV-nak, 300 ezer embert érint!

Feb­ruár 25. az egyéni vál­lal­ko­zók és az áfa fi­ze­tésre kö­te­le­zett ma­gán­sze­mé­lyek szja-be­val­lási és -fi­ze­tési ha­tár­ideje.

Szja-bevallás: fontos határidő jár le hétfőn!

Szja-bevallás: fontos határidő jár le hétfőn!

Az idén feb­ruár 15-ig lehet kérni egy nyi­lat­ko­zat­tal az adó­hi­va­tal­tól, hogy az adózó he­lyett ál­lítsa össze a be­val­lási ter­ve­ze­tét. Jobb ha si­etsz!

Az idén feb­ruár 15-ig lehet kérni egy nyi­lat­ko­zat­tal az adó­hi­va­tal­tól, hogy az adózó he­lyett ál­lítsa össze a be­val­lási ter­ve­ze­tét.

Hétfőtől keményen büntetik a figyelmetlen autósokat

Keményen büntetik a figyelmetlen autósokat

Hét­fő­től már meg­bün­te­tik azo­kat a so­fő­rö­ket, akik fi­ze­tős út­sza­ka­szokra té­ved­nek anél­kül, hogy meg­vet­ték volna az ér­vé­nyes új au­tó­pá­lya-mat­ri­cá­ju­kat.

Fellélegezhetünk: tavasz és melegrekord jön februárban

Fellélegezhetünk: tavasz és melegrekord jön februárban

A nagy hi­de­get fel­váltja a jó idő.

A nagy hi­de­get fel­váltja a jó idő, és ezzel jócs­kán csök­kenni fog majd a gáz­szám­lánk is.

Kapaszkodj meg! Van egy hely, ahol kövekkel lehet fizetni

Kapaszkodj meg! Van egy hely, ahol kövekkel lehet fizetni

Yap szi­ge­tén nem pénzt hasz­nál­nak fi­ze­tő­esz­köz gya­nánt, hanem kö­ve­ket. Minél na­gyobb, annál ér­té­ke­sebb.

Yap szi­ge­tén nem pénzt hasz­nál­nak fi­ze­tő­esz­köz­nek, hanem kö­ve­ket. Minél na­gyobb, annál ér­té­ke­sebb. Ér­de­kes még az is, hogy mi­ként ad­mi­nisz­rál­ják egy-egy kő tu­laj­vál­tá­sát, hi­szen né­me­lyi­kük annyira nehéz, hogy nem moz­dít­ható. Van olyan, hogy másik ember kert­jé­ben van a kő, mint aki bir­to­kolja.

Nem átverés, ha osztrák közlekedési bírságot hoz a postás! Járj utána!

Nem átverés, ha osztrák közlekedési bírságot hoz a postás! Járj utána!

Töb­ben arra gya­na­kod­tak, hogy csa­lók áll­hat­nak a fur­csa le­ve­lek mö­gött...

Töb­ben arra gya­na­kod­tak, hogy csa­lók áll­hat­nak a fur­csa le­ve­lek mö­gött, és in­kább nem fi­zet­nek.

Tudja az utca embere, kik vannak a papírpénzen?

Tudja az utca embere, kik vannak a papírpénzen?

For­gat­juk, de nem lát­juk. Videó!

Annyi­szor for­gat­juk min­den­nap, hogy el is fe­lejt­jük meg­nézni az ar­co­kat. Videó!

Így lehet a legegyszerűbben saját napelemes rendszere

Így lehet a legegyszerűbben saját napelemes rendszere

A leg­ol­csóbb ener­gia az, amit nem fo­gyasz­tunk el, de meg­old­ható-e úgy az ener­gia, hogy ne fi­zes­sünk érte?

Január 1-től emelkedett a TB összege. Ennyit kell fizetned

Január 1-től emelkedett a TB összege. Ennyit kell fizetned

A nö­ve­lés mér­téke nem je­len­tős, nem kell meg­ijedni, vi­szont fon­tos, hogy in­nen­től ezt az össze­get fi­zes­sük be ma­gunk után.

700 forintért főzhetünk maszekban pálinkát

700 forintért főzhetünk maszekban pálinkát

Li­te­ren­ként 700 fo­rin­tot kell le­szur­kol­nunk ahhoz, hogy a cef­rénk­ből va­lódi házi kis­üs­tit főz­hes­sünk.

Li­te­ren­ként 700 fo­rin­tot kell le­szur­kol­nunk ahhoz, hogy a cef­rénk­ből va­lódi házi kis­üs­tit főz­hes­sünk. Az Eu­ró­pai Bí­ró­ság még ta­valy áp­ri­lis­ban ka­szálta el azt a ma­gyar gya­kor­la­tot, hogy évente 50 li­ter­nyi pá­lin­kát saját fel­hasz­ná­lásra jö­ve­dé­ki­adó-men­te­sen le­hes­sen főzni. Itt a vá­lasz.

Idén 800 ezren rontották el az adóbevallásukat! Te köztük vagy?

Idén 800 ezren rontották el az adóbevallásukat! Te köztük vagy?

Leg­alább nyolc­száz­ez­ren ron­tot­ták el az adó­be­val­lá­su­kat az idei évben is, és vagy száz­ez­ren ma­gas­ról tet­tek a ha­tár­időre.

Brutális bírságot kapsz, ha elbliccelted az autópálya-matricát!

Brutális bírságot kapsz, ha elbliccelted az autópálya-matricát!

Ha nincs mat­ri­cád, jön a csekk!

Ta­valy mint­egy 276 ezer pót­díjfi­ze­tési fel­szó­lí­tást küld­tek ki az au­tó­sok­nak. Idén még csak 50 ezret!

Brutálisan drágulhat a mobilozás!

Brutálisan drágulhat a mobilozás!

A roa­ming­díj ter­ve­zett meg­szű­nése miatt a szol­gál­ta­tók emel­he­tik a ta­ri­fá­kat! És ha meg­te­he­tik, miért ne ten­nék meg? Nincs rá sza­bá­lyo­zás! Jó lesz fi­gyelni, me­lyik lesz az ol­csóbb!

A roa­ming­díj ter­ve­zett meg­szű­nése miatt a szol­gál­ta­tók emel­he­tik a ta­ri­fá­kat! És ha meg­te­he­tik, miért ne ten­nék meg? Egye­lőre nincs rá sza­bá­lyo­zás! Saját be­lá­tá­suk sze­rint dönt­he­tik el, hogy emel­nek-e árat! Jó lesz fi­gyelni, me­lyik lesz az ol­csóbb!

Jó hír a pénztárcánknak! Lehet, hogy elmarad a tél

Jó hír a pénztárcánknak! Lehet, hogy elmarad a tél

Meg­le­het, hogy az ed­digi hí­resz­te­lé­sek­kel el­len­tét­ben, enyhe te­lünk lesz.

Jöhet az ala­csony gáz­számla, mivel, az ed­digi hí­resz­te­lé­sek­kel el­len­tét­ben, na­gyon enyhe te­lünk lesz.

Rossz hír az autósoknak: Drágulnak a kötelező biztosítások!

Rossz hír az autósoknak: Drágulnak a kötelező biztosítások!

Az al­ku­szok sze­rint akár 10-15 szá­za­lék­kal is emel­ked­het­nek a díjak a no­vem­ber má­so­di­kán kez­dődő kam­pány­ban.

Jöhetnek végre az olcsóbb telefonálási díjak

Jöhetnek végre az olcsóbb telefonálási díjak

Vége lesz a ro­ma­ing díj­nak!

Az EU jó­vá­hagyta azt a tör­vény­mó­do­sí­tást, mi­sze­rint két lép­cső­ben meg­szű­nik majd a roa­ming díj. A netes fel­hasz­ná­lást is po­zi­tí­van érin­tette a dön­tés.

Bekeményít a Magyar Posta!

Bekeményít a Magyar Posta!

Nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! A kö­zel­jö­vő­ben akár a pos­tás­nál is fi­zet­he­tünk kár­tyá­val, a csek­ke­ket pedig au­to­ma­tá­nál, vagy a bolti pénz­tá­rak­nál is le­ren­dez­het­jük.

Nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! A kö­zel­jö­vő­ben akár a pos­tás­nál is fi­zet­he­tünk kár­tyá­val, a csek­ke­ket pedig au­to­ma­tá­nál, vagy a bolti pénz­tá­rak­nál is le­ren­dez­het­jük.

Mégis lesz olcsó mosógéped, ha pályáztál!

Mégis lesz olcsó mosógéped, ha pályáztál!

A négy­sze­re­sére, 500 mil­li­ó­ról 2 mil­li­árd fo­rintra emel­ték a mo­só­gép­csere prog­ram fi­nan­szí­ro­zá­sát. Min­den pá­lyázó meg­kapja, ha ér­vé­nyes a pá­lyá­zata!

Az évtized leghidegebb tele közelít! Így spórolj a fűtésen!

Az évtized leghidegebb tele már közeleg. Így tudsz spórolni a fűtéseden

Télen akár két-há­rom­szo­ro­sára is nőhet a re­zsink. Ennek nagy része a fű­tésre megy el. Össze­gyűj­töt­tünk a leg­jobb trük­kö­ket.

Így spórolj a sárga csekken!

Így spórolj a sárga csekken!

Ke­rüld a sor­ban ál­lást, a rej­tett költ­sé­ge­ket, és az idő­vesz­te­sé­get! Tud­tad pél­dául, hogy a sárga csek­kes befi­ze­tés nincs in­gyen?

Ke­rüld a sor­ban ál­lást, a rej­tett költ­sé­ge­ket, és az idő­vesz­te­sé­get! Tud­tad pél­dául, hogy a sárga csek­kes befi­ze­tés nincs in­gyen?

Dubajból érkezik a Posta konkurense

Dubajból érkezik a Posta konkurense

Az új szol­gál­tató meg­töri az ál­lami mo­no­pó­li­u­mot, de va­ló­szí­nű­leg csak a na­gyobb vá­ro­sok­ban mű­kö­dik majd. Csak tőlük függ, hogy mikor és hol indul el az új szol­gál­ta­tás.

Az új szol­gál­tató meg­töri az ál­lami mo­no­pó­li­u­mot, de lehet, hogy csak a na­gyobb vá­ro­sok­ban mű­kö­dik majd. Tőlük függ, hogy mikor és hol indul el az új szol­gál­ta­tás.

30 milliárdot spóroltunk tavaly a haláladón

30 milliárdot spóroltunk a haláladón - ennyi illetéket nem kellett tavaly befizetni

Mára tel­je­sen il­le­ték­men­tes a ro­ko­nok kö­zötti örök­lés, aján­dé­ko­zás és a vá­sár­lás is.

Gyorsul a posta: átlagosan 4 perc alatt intézzük el az ügyeinket

Gyorsul a posta: átlagosan 4 perc alatt intézzük el az ügyeinket

A posta már nem hi­va­tal: még csúcs­for­ga­lom ide­jén is 7 perc alá tud­ják vinni a vá­ra­ko­zási időt

Mától befűt nekünk a FŐTÁV

Mától befűt nekünk a FŐTÁV

Ma kez­dődk a hi­va­ta­los fű­tési sze­zon!

Bár egyes he­lye­ken 28 fokot mu­ta­tott a hő­mérő, a hi­va­ta­los fű­tési sze­zon ma kez­dő­dik! A kor­mány­ren­de­let alap­ján a fű­tési idő­szak szep­tem­ber 15.-től a jövő év május 15-ig tart.

Ezzel a fotóval 300 ezret spórolhatsz!

Ezzel a fotóval akár 300 ezret is spórolhatsz! Inkább a nyaralásra költsd el ezt a pénzt!

In­kább a nya­ra­lásra költsd el ezt a pénzt! Szánj rá két per­cet, nézd át, és in­kább a nya­ra­lásra költsd el ezt a pénzt!

Szánj rá két per­cet, nézd át!

Korábban jön a családi pótlék

Korábban jön a családi pótlék

A kö­zelgő tan­év­kez­désre való te­kin­tet­tel elő­rébb hoz­zák az ala­nyi jogon járó csa­lád­tá­mo­ga­tási el­lá­tá­sok kifi­ze­té­sét - je­len­tette be a csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

A kö­zelgő tan­év­kez­désre való te­kin­tet­tel elő­rébb hoz­zák az ala­nyi jogon járó csa­lád­tá­mo­ga­tási el­lá­tá­sok kifi­ze­té­sét - je­len­tette be a csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kár, Novák Ka­ta­lin.

Már szállítják a tankönyveket az iskolákba: eddig kell kifizetni!

Már szállítják a tankönyveket az iskolákba: eddig kell kifizetni!

Tom­bol a nyár, de sokan már a tan­könyv­befi­ze­té­sek miatt ag­gód­nak. Ta­valy so­kak­nak hi­telt kel­lett fel­ven­niük emi­att.

Ha 15 percig nem jön a rendőr, megúszod a bliccelést a BKV-n

Ha 15 percig nem jön a rendőr, megúszod a bliccelést a BKV-n

Jöj­je­nek a leg­fon­to­sabb újí­tá­sok.

Ezen­túl nem rá­góz­hat, nem ülhet le a BKV el­lenőr. Min­dig kö­te­les lesz hor­da­nia a kar­sza­lag­ját, és,soha nem foly­tat­hat "intim tar­talmú érint­ke­zést".

Szökik a pénzed, nyáron többet fogyaszt a hűtőd

Szökik a pénzed, nyáron többet fogyaszt a hűtőd

Meg­lá­tod a vil­lany­szám­lát és sok­kot kapsz, mert sok­szor több, mint a téli hó­na­pok­ban. Ennek oka, hogy nyá­ron a hűtőd sok­kal töb­bet fo­gyaszt.

Azt hit­ted nyá­ron ala­cso­nyabb lesz a re­zsi­költ­sé­ged, hi­szen vége a téli fű­tés­nek. Ami­kor azon­ban meg­lá­tod a szám­lát sok­kot kapsz, mert sok­szor több, mint a téli hó­na­pok­ban. Ennek oka, hogy nyá­ron a hű­tő­be­ren­de­zé­sek sok­kal töb­bet fo­gyasz­ta­nak.

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel az őrült módszerrel

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel az őrült módszerrel

Egy zu­hany­füg­göny, ami kiüt, ha pa­za­rolsz!

Ha­ma­ro­san kap­ható lesz a zu­hany­füg­göny, ami kiüt téged a zu­hany alól, ha lus­tál­kodsz.

Fizet-e a biztosító a viharkár után?

Fizet e a biztosító a viharkár után?

Jég­eső, szél, meg­ron­gá­ló­dott ház­te­tők. Mire ter­jed ki a kár­ta­la­ní­tás?

Tudja, hogy mit fe­dezz a la­kás­biz­to­sí­tás? Mi van ha nincs cas­cóm de rádől a fa a ko­csimra?! Jöj­je­nek a leg­fon­to­sabb infók a vi­har­kár­ról.

Jön az e-kártya! De mi is az pontosan?

Jön az e-kártya! De mi is az pontosan?

Soha többé ott­hon ha­gyott adó­kár­tya vagy sajt­pa­pírra fir­kált TAJ-szám!

Egy kár­tyán lesz min­den ada­tunk: soha többé ott­hon ha­gyott adó­kár­tya vagy sajt­pa­pírra fir­kált TAJ-szám!

5 milliós bírság járhat a parlagfűért!

5 milliós bírság járhat a parlagfűért!

Siess a ka­szá­lás­sal! Jú­lius 1-től bün­tet­nek, mert már bim­bó­zik a par­lagfű. A ve­szé­lyes nö­vény pol­len­jére na­gyon sok ember al­ler­giás.

Siess a ka­szá­lás­sal! Jú­lius 1-től bün­tet­nek, mert már bim­bó­zik a par­lagfű. A ve­szé­lyes nö­vény pol­len­jére na­gyon sok ember al­ler­giás.

Forma-1 Magyar Nagydíj - ingyenesen

Forma-1 Magyar Nagydíj - ingyenesen

Szer­dá­tól ki­lencre bővül az in­gye­ne­sen néz­hető té­vé­mű­so­rok száma.

Szer­dá­tól ki­lencre bővül az in­gye­nes té­vé­mű­so­rok száma a MinDig TV kí­ná­la­tá­ban. Az új, M4 Sport csa­torna HD mi­nő­ség­ben lesz fog­ható. Ez az új csa­torna fogja köz­ve­tí­teni a leg­né­zet­tebb sport prog­ra­mo­kat.

Elutasítja
az áremelést?
Még megteheti!

Elutasítja az áremelést? Még megteheti!

Rész­le­ges vissza­vo­nu­lás.

Rész­le­ges vissza­vo­nu­lót fújt a Te­lenor és a Te­le­kom mo­bil­szol­gál­tató a jú­lius el­se­jé­től ér­vénybe lépő ár­eme­lé­se­ik­től a Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság­gal (NMHH) teg­nap kö­tött meg­ál­la­po­dás sze­rint. A leg­utóbbi te­le­fon­számla kéz­hez­vé­te­lé­től szá­mí­tott 15 napig nyi­lat­koz­hat­nak az ügy­fe­lek, ha ra­gasz­kod­nak a ko­rábbi szer­ző­dé­sük sze­rinti ta­ri­fák­hoz.

Így úszhatod meg a sorállást a külföldi autópálya matricáért

Így úszhatod meg a sorállást a külföldi autópálya matricáért

Ha au­tó­val in­dulsz kül­földre nya­ralni, de a nyel­vet nem be­szé­led, szinte biz­tos, hogy be­le­bo­nyo­lódsz az au­tó­pá­lya mat­ri­cák be­szer­zé­sébe.

Ha au­tó­val in­dulsz kül­földre nya­ralni, de a nyel­vet nem be­szé­led, szinte biz­tos, hogy be­le­bo­nyo­lódsz az au­tó­pá­lya mat­ri­cák be­szer­zé­sébe. A sor­ál­lás­ról nem is be­szélve! Most vége a kín­ló­dás­nak, mind­ezt el­in­téz­he­ted itt­hon is. Az úton már csak tan­kol­nod kell.

Beugrott a nyilvános vécére,
milliárdos lett belőle

Beugrott a nyilvános vécére, milliárdos lett belőle

Az 1,3 mil­li­árd fo­rint­nyi fő­nye­re­ményt ka­parta ki ma­gá­nak egy ka­li­for­niai pos­tásnő, pedig csak egy nyil­vá­nos mos­dóba ug­rott be út­köz­ben mun­kába menet.

Így csökkentsd a villanyszámlád!

Így csökkentsd a villanyszámlád!

Évente 20-30 ezer fo­rin­tot is spó­rol­ha­tunk, ha jól vá­lasz­tunk gépet!

Egy át­la­go­san fel­sze­relt ház­tar­tás­ban évente 20-30 ezer fo­rin­tot is spó­rol­ha­tunk, ha az ener­gia­faló 10-15 éves hűtőt, mo­só­gé­pet, vil­lany­sü­tőt újra cse­rél­jük. Vá­sár­lás előtt ér­de­mes ki­csit szá­mol­gatni.

Jó hír a diákhiteleseknek

Jó hír a diákhiteleseknek

Csök­ken a hi­tel­ka­mat, ke­ve­seb­bet kell visszafi­zetni.

Csök­ken a hi­tel­ka­mat, ke­ve­seb­bet kell visszafi­zetni. Jú­lius 1.-től ki­sebb ka­matra adja a sza­bad­fel­hasz­ná­lású pén­ze­ket a Di­ák­hi­tel Köz­pont. Ez pedig azt je­lenti, hogy a visszafi­ze­tés­kor sem kell olyan mé­lyen a zsebbe nyúlni.

Megszűnik a félédes Tokaji! Több ismert borfajta eltűnik pár éven belül

Megszűnik a félédes Tokaji! Több ismert borfajta eltűnik pár éven belül

Nem lesz töb­bet fél­szá­raz és fél­édes to­kaji bor, sem szá­raz sza­mo­rodni.

Las­san meg­szűn­te­tik azo­kat a nép­szerű bor­faj­tá­kat, ami­ket na­gyon ne­he­zen lehet kül­föl­dön el­adni, itt­hon vi­szont ezek a leg­nép­sze­rűb­bek. Nem lesz töb­bet fél­szá­raz és fél­édes to­kaji bor, sem szá­raz sza­mo­rodni.

Jön a családi csődvédelem

Jön a családi csődvédelem

Ál­lami se­gít­sé­get kap­hat­nak azok, akik nem tud­ják kifi­zetni a tar­to­zá­su­kat. A tör­vény­ja­vas­lat sze­rint a csőd­vé­del­met ön­kén­te­sen kell majd kérni.

Ál­lami se­gít­sé­get kap­hat­nak azok, akik nem tud­ják kifi­zetni a tar­to­zá­su­kat. A tör­vény­ja­vas­lat sze­rint a csőd­vé­del­met ön­kén­te­sen kell majd kérni.

Rezsit csökkent
a posta - olcsóbb lesz sárga csekkel fizetni

Rezsit csökkent a posta - olcsóbb lesz sárga csekkel fizetni

Mos­ta­náig né­hány száz fo­rint­tal a kár­tyát ki­bo­csátó bank­nak is adóz­tunk, ha bank­kár­tyá­val fi­zet­tünk a pos­tán. A re­zsi­csök­ken­tést a ver­seny­hely­zet hozta.

Most cserélje le mosógépét! A vételár felét az állam állja!

Most cserélje le mosógépét! A vételár felét az állam állja!

Akár 45 ezer fo­rin­tot is meg­spó­rol­hat.

25-, 40-, vagy akár 45 ezer fo­rint­tal is ke­ve­seb­bet kell fi­zetni az új mo­só­gé­pért, ha si­ke­re­sen pá­lyá­zik az ügy­fél­ka­pun ke­resz­tül és le­adja ener­gia­faló ma­si­ná­ját.

Amerikában is emelnék a minimálbért

Amerikában is emelnék a minimálbért

Az ame­ri­kai mi­ni­má­lis óra­bér je­len­leg 7,25 dol­lár, Obama azt sze­retné, ha dup­lá­jára nőne.

Az ame­ri­kai mi­ni­má­lis óra­bér je­len­leg 7,25 dol­lár, Obama azt sze­retné, ha dup­lá­jára nőne.

Kiszámoltuk, mennyit kéne dolgoznod Ronaldo fizetéséért. Kíváncsi vagy?

Kiszámoltuk mennyit kéne dolgoznod Ronaldo fizetéséért. Kíváncsi vagy?

Szinte fel­fog­ha­tat­lan fi­ze­té­sek röp­köd­nek csúcs­foci vi­lá­gá­ban.

Szinte fel­fog­ha­tat­lan fi­ze­té­sek röp­köd­nek csúcs­foci vi­lá­gá­ban.

Ezt tedd, ha elfelejtetted beadni az SZJA-bevallást!

Ezt tedd, ha elfelejtetted beadni az SZJA-bevallást!

Elő­ször is na­gyon siess, kü­lön­ben 200000-re bün­tet­nek! Ma éj­fél­kor jár le a ha­tár­idő, de még nincs veszve semmi!.

Elő­ször is na­gyon siess, kü­lön­ben 200000-re bün­tet­nek! Ma éj­fél­kor jár le a ha­tár­idő, de még nincs veszve semmi!.

YouTube-on az adóhivatal klipje

YouTube-on az adóhivatal klipje

Vi­deo­klip­ben hívja fel a fi­gyel­met a NAV a hét leg­gya­ko­ribb hi­bára, amit az adó­zók el­kö­vet­nek. A május 20-ai ha­tár­idő előtti na­pok­ban a hi­va­tal ügy­fél­szol­gá­la­tai nyúj­tott nyitva tar­tás­sal vár­ják az adó­zó­kat.

Vi­deo­klip­ben hívja fel a fi­gyel­met a NAV arra a hét leg­gya­ko­ribb hi­bára, amit az adó­zók el­kö­vet­nek a sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó (szja) be­val­lá­suk­ban. A május 20-ai ha­tár­idő előtti na­pok­ban a hi­va­tal ügy­fél­szol­gá­la­tai nyúj­tott nyitva tar­tás­sal vár­ják az adó­zó­kat. Akik az adó­ív­vel nem bol­do­gul­nak, a 06-40/42-42-42-es szá­mon kér­het­nek ta­ná­csot.

3 applikáció, mely segít a spórolásban

3 applikáció, mely segít a spórolásban

Sze­ret­nél spó­rolni, de ne­he­zen megy? Ki­pró­bál­nád, mire vagy képes némi se­gít­ség­gel? Ezek az appok jó szol­gá­la­tot nyúj­ta­nak, rá­adá­sul in­gye­ne­sek is.

Sze­ret­nél spó­rolni, de ne­he­zen megy? Ki­pró­bál­nád, mire vagy képes némi se­gít­ség­gel? Ezek az appok jó szol­gá­la­tot nyúj­ta­nak, rá­adá­sul in­gye­ne­sek is.

Finisel az szja-bevallás

Finisel az szja-bevallás

Aki még nem tette, tegye meg! Május 20-ig be kell nyúj­tani a NAV-hoz!

Aki még nem tette, tegye meg! Május 20-ig be kell nyúj­tani a NAV-hoz a 2014-es évi sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó be­val­lást.

Kikapcsolják az autóhitel-pénzszivattyút

Kikapcsolják az autóhitel-pénzszivattyút

Sokan tönk­re­men­tek az au­tó­hi­te­lek tör­lesz­té­sé­ben. Akik még tal­pon van­nak, azok­nak fel­csil­lant a re­mény, hogy nem viszi el ko­csi­ju­kat a bank.

Sokan tönk­re­men­tek az au­tó­hi­te­lek tör­lesz­té­sé­ben. Akik még tal­pon van­nak, azok­nak fel­csil­lant a re­mény, hogy nem viszi el ko­csi­ju­kat a bank. Ala­cso­nyabb for­du­lat­tal pö­rög­het to­vább a pénz­szi­vattyú.

A Telekom elzárja
a gázcsapot

A Telekom elzárja a gázcsapot

A Ma­gyar Te­le­kom (MT) a re­zsi­csök­ken­tés, va­la­mint az Első Nem­zeti Köz­mű­szol­gál­tató (ENKSz) pi­acra lé­pése miatt dönt­he­tett a la­kos­sági gáz­pi­ac­ról való ki­vo­nu­lás mel­lett.

A Ma­gyar Te­le­kom (MT) a re­zsi­csök­ken­tés, va­la­mint az Első Nem­zeti Köz­mű­szol­gál­tató (ENKSz) pi­acra lé­pése miatt dönt­he­tett a la­kos­sági gáz­pi­ac­ról való ki­vo­nu­lás mel­lett.

Annyi lesz a söralátétnek

Annyi lesz a söralátétnek

Két év múlva már nem lehet le­késni az adó­be­val­lást, az NGM ter­vei sze­rint 2017-től az adó­hi­va­tal vall he­lyet­tünk.

Két év múlva már nem lehet le­késni az adó­be­val­lást, az NGM ter­vei sze­rint 2017-től az adó­hi­va­tal vall he­lyet­tünk.

A Net-média milliárdokat talált

A Net-média milliárdokat talált

Évente 8-10 mil­li­árd fo­rint­tól esnek el a civil szer­ve­ze­tek ami­att, hogy az adó­zók fele nem ren­del­ke­zik a szja-be­val­lás­ban a civil szer­ve­ze­tek­nek és egy­há­zak­nak ad­ható 1 szá­za­lék­ról.

Évente 8-10 mil­li­árd fo­rint­tól esnek el a civil szer­ve­ze­tek ami­att, hogy az adó­zók mint­egy fele nem ren­del­ke­zik a szja-be­val­lás­ban a civil szer­ve­ze­tek­nek és egy­há­zak­nak ad­ható 1 + 1 szá­za­lék­ról. A Net-média Ala­pít­vány ja­vas­la­tá­val meg­dup­lázná a ci­vi­lek költ­ség­ve­tési tá­mo­ga­tá­sát. A pá­lyá­zati úton való el­osz­tást drá­gá­nak ta­lál­ják a szak­ér­tők.

Százezrek rejtőznek a hitelkiváltásban

Százezrek rejtőznek a hitelkiváltásban

A de­vi­za­hi­te­le­sekre új lecke vár. Ke­res­niük kell hat­van napon belül egy ked­ve­zőbb banki aján­la­tot, s szak­ér­tők sze­rint így akár több száz­ezer fo­rint is le­fa­rag­ható az adós­ság­ból.

A de­vi­za­hi­te­le­sek­nek a banki el­szá­mo­lá­sok kéz­hez vé­tele után új lec­két kell meg­ol­dani. Ke­res­niük kell hat­van napon belül egy ked­ve­zőbb banki aján­la­tot, s szak­ér­tők sze­rint így akár több száz­ezer fo­rint is le­fa­rag­ható az adós­ság­ból. A ban­kok egy része ez idő alatt csá­bító aján­la­to­kat hir­det az eddig jól fi­zető, hi­tel­ké­pes kun­csaf­tok szá­mára.

7 tipp, hogy több pénze maradjon

7 tipp, hogy több pénze maradjon

Bár­mennyire is oda­fi­gyel a ki­adá­sa­ira, gon­dot okoz a hó vége? Sze­retne fél­re­tenni, de nincs miből? Vagy egy­sze­rűen jó lenne, ha több pénze ma­radna ki­kap­cso­ló­dásra? Né­hány egy­szerű fo­gás­sal meg­le­pően sokat érhet el.

Bár­mennyire is oda­fi­gyel a ki­adá­sa­ira, gon­dot okoz a hó vége? Sze­retne fél­re­tenni, de nincs miből? Vagy egy­sze­rűen jó lenne, ha több pénze ma­radna ki­kap­cso­ló­dásra? Né­hány egy­szerű fo­gás­sal meg­le­pően sokat érhet el.

Erre figyeljen, ha lakásbiztosítást köt

Erre figyeljen, ha lakásbiztosítást köt

Ha már van la­kás­biz­to­sí­tása, ér­de­mes időn­ként fe­lül­vizs­gálni. Ha pedig nincs, nem mind­egy, hogy mit vá­laszt. Szám­ta­lan le­he­tő­sége van. Mi le­ír­juk, mire kell fi­gyelni!

Ha már van la­kás­biz­to­sí­tása, ér­de­mes időn­ként fe­lül­vizs­gálni. Ha pedig nincs, nem mind­egy, hogy mit vá­laszt. Szám­ta­lan le­he­tő­sége van vá­lasz­tani. Több on­line kal­ku­lá­ciós fe­lü­let közül is vá­laszt­hat, de a leg­in­kább akkor válik sze­mélyre sza­bottá a dön­tése, ha sze­mé­lye­sen vagy te­le­fo­non tá­jé­ko­zó­dik.

Lakáskiadás svarcban, kontra adózva

Lakáskiadás svarcban, kontra adózva

Or­vos­ság-e az ala­csony banki ka­ma­tok ellen az in­gat­lan bér­be­adás? Megéri-e fe­ke­tén la­kást ki­adni? Az adó­el­ke­rü­lés­nek jár­ható útja-e a szí­ves­ségi la­kás­hasz­ná­lati szer­ző­dés? A la­kás­ki­adás buk­ta­tói.

Or­vos­ság-e az ala­csony banki ka­ma­tok ellen az in­gat­lan bér­be­adás? Megéri-e fe­ke­tén la­kást ki­adni? Az adó­el­ke­rü­lés­nek jár­ható útja-e a szí­ves­ségi la­kás­hasz­ná­lati szer­ző­dés? Zsa­roló bér­lők, fel­je­len­tés a NAV-nál. A la­kás­ki­adás buk­ta­tói.