MANI

PANASZKÖNYV

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Több BMW mo­dell mo­tor­já­ban is sú­lyos hi­bá­kat ta­lál­tak, a prob­léma pedig akár bal­ese­tek­hez is ve­zet­het.

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Kérem a panaszkönyvet - és mire megyek vele?

Ér­de­mes le­ír­nod a pa­na­szo­dat?

Ha nem va­gyunk elé­ge­det­tek egy vá­sá­rolt ter­mék­kel, szol­gál­ta­tás­sal vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, pa­na­szun­kat be­ír­hat­juk a Vá­sár­lók köny­vébe.

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Több te­le­fon ki­jel­zője is egy­sze­rűen el­vált a te­le­fon­tól.

Több te­le­fon ki­jel­zője is egy­sze­rűen el­vált a te­le­fon­tól.

Ennyi krumpli van egy zacskó chipsben!

Kiderült: ennyi krumpli van egy zacskó chipsben!

Ki­de­rült az is, hogy mennyi na­rancs van egy na­rancs­lé­ben.

Ki­de­rült az is, hogy mennyi na­rancs van egy na­rancs­lé­ben, és az is, hogy mennyi pa­ra­di­csom a ke­tchup­ban, és rák a rák­fa­lat­kák­ban.

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

A ré­gebbi okos­te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek nagy része bú­csút int­het a WhatsApp-nak!

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj, mint az éhező - videó

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj, mint az éhező - videó

Hi­he­tet­len tár­sa­dalmi je­len­ségre hívja fel a fi­gyel­met ez a videó. Te me­lyi­kük­nek se­gí­te­nél?

Hi­he­tet­len tár­sa­dalmi je­len­ségre hívja fel a fi­gyel­met ez a videó. Te kinek se­gí­te­nél?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nem azt kaptam, amit rendeltem! Most mit tehetek?

Nem azt kaptam, amit rendeltem! Most mit tehetek?

Mit lehet tenni olyan­kor, ha más ter­mé­ket szál­lí­ta­nak ki, mint amit meg­ren­del­tél?

Egyre töb­ben vá­sá­rol­nak in­ter­ne­ten ke­resz­tül - és ezzel együtt egyre több­ször for­dul elő, hogy rossz ter­mé­ket szál­lí­ta­nak ki.

Brutális összegeket bukhatsz, ha erre nem figyelsz mérőóra-leolvasáskor!

Brutális összegeket bukhatsz, ha erre nem figyelsz mérőóra-leolvasáskor!

Durva meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed, ha nem fi­gyelsz, ami­kor a mé­rőórát ol­vas­sák le...

Egymilliárd forintért vágatta le a lábát, most csúnyán ráfázhat

Egymilliárd forintért vágatta le a lábát, most csúnyán ráfázhat

A férfi azért má­szott a vonat alá, mert abban bí­zott, hogy több száz mil­lió fo­rin­tot fog be­zse­belni a biz­to­sí­tók­tól.

Íme, az élelmiszeripar legújabb remeke: Teleportált a pacal!

Íme, az élelmiszeripar legújabb remeke: Teleportált a pacal!

Egy­ki­lós fa­gyasz­tott pa­calt vá­sá­rolt a Lidl­ben a férfi. Meg­le­pe­té­sére ki­en­ge­dés után a pacal fele el­tűnt. Vissza­ment az áru­házba és rek­la­mált.

Egy­ki­lós ki­sze­re­lésű fa­gyasz­tott pa­calt vá­sá­rolt szer­dán a LIDL-ben ez a férfi. Meg­le­pe­té­sére ki­en­ge­dés után a pacal fele el­tűnt. Vissza­ment az áru­házba és rek­la­mált, mu­tat­juk, mi tör­tént!

NE HAGYD KI!

Neked is járhat ingyen szemüveg!

Neked is járhat ingyen szemüveg!

Aki kép­er­nyő előtt dol­go­zik, annak ve­szély­ben a szeme.

Aki kép­er­nyő előtt dol­go­zik, annak ve­szély­ben a szeme: a cé­ged­nek fi­zet­nie kell!

Így buknak le a szamócanepperek!

Így buknak le a szamócanepperek!

Tény­leg ős­ter­me­lő­től ve­szel ma­gyar gyü­möl­csöt?

Tény­leg ős­ter­me­lő­től ve­szel ma­gyar gyü­möl­csöt? Piaci el­len­őr­zésre men­tünk a kor­mány­hi­va­tal em­be­re­i­vel: el­árul­juk, mit fi­gyelj, hogy ne ver­je­nek át!

Ordas átverés egy webáruházban!

Ordas átverés egy webáruházban!

Ol­va­sónk ala­po­san pórul járt a Szu­per­sztore-ral.

Ol­va­sónk ala­po­san pórul járt a Szu­per­sztore-ral... Ezekre a je­lekre kü­lö­nö­sen fi­gyelj, ha te is a neten vá­sá­rolsz!

Teleszórták műanyag pohárral a Dunát a "városvédő" futók!

Teleszórták műanyag pohárral a Dunát a "városvédő" futók!

A hét­végi Vi­vi­cittá nem csak az au­tó­sok­nak oko­zott ren­ge­teg bosszú­sá­got...