MANI

PANASZKÖNYV

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

Hiába van szil­vesz­ter.

Hiába van szil­vesz­ter, a szom­szé­dok­ról nem sza­bad el­fe­lejt­kezni.

Ennyi krumpli van egy zacskó chipsben!

Kiderült: ennyi krumpli van egy zacskó chipsben!

Ki­de­rült az is, hogy mennyi na­rancs van egy na­rancs­lé­ben.

Ki­de­rült az is, hogy mennyi na­rancs van egy na­rancs­lé­ben, és az is, hogy mennyi pa­ra­di­csom a ke­tchup­ban, és rák a rák­fa­lat­kák­ban.

Erre figyelj a bevásárláskor, ha nem akarsz idegeskedni ünnepek alatt

Erre figyelj a bevásárláskor, ha nem akarsz idegeskedni ünnepek alatt

Né­hány hasz­nos ta­nács a ka­rá­cso­nyi be­vá­sár­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Né­hány hasz­nos ta­nács a ka­rá­cso­nyi be­vá­sár­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Több BMW mo­dell mo­tor­já­ban is sú­lyos hi­bá­kat ta­lál­tak, a prob­léma pedig akár bal­ese­tek­hez is ve­zet­het.

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Több te­le­fon ki­jel­zője is egy­sze­rűen el­vált a te­le­fon­tól, a cég már vizs­gálja a fur­csa ese­te­ket.

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

A ré­gebbi te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek, bú­csút int­het­nek a WhatsApp-nak!

A ré­gebbi te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek, bú­csút int­het­nek a WhatsApp-nak!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Ha nem vagy elé­ge­dett egy vá­sá­rolt ter­mék­kel vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, írj a Vá­sár­lók köny­vébe.

Ha nem vagy elé­ge­dett egy vá­sá­rolt ter­mék­kel, szol­gál­ta­tás­sal vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, pa­na­szo­dat be­ír­ha­tod a Vá­sár­lók köny­vébe.

Nem azt kaptam, amit rendeltem!

Nem azt kaptam, amit rendeltem! Most mit tehetek?

Mit lehet ilyen hely­zet­ben tenni? Utá­na­jár­tunk!

Egyre töb­ben vá­sá­rol­nak in­ter­ne­ten ke­resz­tül - és ezzel együtt egyre több­ször for­dul elő, hogy rossz ter­mé­ket szál­lí­ta­nak ki. Mit lehet ilyen hely­zet­ben tenni?

Íme, az élelmiszeripar legújabb remeke: Teleportált a pacal!

Íme, az élelmiszeripar legújabb remeke: Teleportált a pacal!

Az áru­ház ma­gya­ráz­ko­dik.

Egy­ki­lós fa­gyasz­tott pa­calt vá­sá­rolt szer­dán a Lidl­ben ez a férfi. Meg­le­pe­té­sére ki­en­ge­dés után a pacal fele el­tűnt. Vissza­ment az áru­házba és rek­la­mált.

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj, mint az éhező - videó

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj, mint az éhező - videó

Hi­he­tet­len tár­sa­dalmi je­len­ségre hívja fel a fi­gyel­met ez a videó. Te me­lyi­kü­kön se­gí­te­nél?

Hi­he­tet­len tár­sa­dalmi je­len­ségre hívja fel a fi­gyel­met ez a videó. Te a szép­ség­sze­rekre gyűj­tö­gető lá­nyon, vagy az éhe­zőn se­gí­te­nél?

NE HAGYD KI!

Brutális összegeket bukhatsz, ha erre nem figyelsz mérőóra-leolvasáskor!

Brutális összegeket bukhatsz, ha erre nem figyelsz mérőóra-leolvasáskor!

Durva meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed, ha nem fi­gyelsz...

Durva meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed, ha nem fi­gyelsz...

Betiltják a züllött, webkamerás pornót Kínában

Betiltják a züllött, webkamerás pornót Kínában

Nem lesz többé élő szex­köz­ve­tí­tés.

Ki sze­ret­nék szűrni az erő­sza­kos és sze­xu­á­lis jel­legű tar­tal­ma­kat, s a fel­ügyelő cen­zo­ro­kat a web­ka­me­rás cégek üze­mel­te­tő­i­nek kell majd fi­zet­niük.

Neked is járhat ingyen szemüveg!

Neked is járhat ingyen szemüveg!

Aki kép­er­nyő előtt dol­go­zik, ve­szély­ben a szeme: a cé­ged­nek fi­zet­nie kell!

Aki kép­er­nyő előtt dol­go­zik, annak ve­szély­ben a szeme: a cé­ged­nek fi­zet­nie kell!

Egymilliárd forintért vágatta le a lábát, most csúnyán ráfázhat

Egymilliárd forintért vágatta le a lábát, most csúnyán ráfázhat

A férfi pénz re­mé­nyé­ben, tu­da­to­san má­szott a vonat alá.

A férfi azért má­szott a vonat alá, mert abban bí­zott, hogy több száz mil­lió fo­rin­tot fog be­zse­belni a biz­to­sí­tók­tól. Mivel ki­de­rült a csa­lás, ezért egy fo­rint biz­to­sí­tási pénzt sem kap, és még bör­tön­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre! Nem kell töb­bet azzal baj­lódni, hogy ki­lát­szik a ruhád alól a mell­tartó pánt. Egy­szerű és fan­tasz­ti­kus ötlet, na­gyon könnyű a vi­se­lete.

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre! Nem kell töb­bet azzal baj­lódni, hogy ki­lát­szik a ruhád alól a mell­tartó pánt. Egy­szerű és fan­tasz­ti­kus ötlet, na­gyon könnyű a vi­se­lete. Meg­tud­ha­tod, ho­gyan lesz lát­ha­tat­lan a fe­hér­nemű. Prak­ti­kus és szexi vi­se­let, ne hagyd ki!

Íme a legegészségesebb nyári fagyi

Íme a legegészségesebb nyári fagyi

Ettől nem fogsz meg­hízni!

Ha imád­juk a jég­kré­met, de in­kább az egész­sé­ges édes­sé­ge­ket ré­sze­sít­jük előny­ben, min­den­kép­pen ér­de­mes ki­pró­bálni ezt az egy­szerű re­cep­tet.

Nanushka beveszi a francia divatfővárost

Nanushka beveszi a francia divatfővárost

A di­vat­márka a pá­ri­zsi di­vat­hé­ten pre­zen­tálta a 2020-as kol­lek­ci­ó­ját.

A ma­gyar di­vat­márka pén­te­ken a pá­ri­zsi di­vat­hé­ten pre­zen­tálta a 2020-as ta­vasz-nyári kol­lek­ci­ó­ját. A fran­cia fő­vá­ros­ban elő­ször volt lát­ható a Na­nushka női és férfi vo­nala, ami jövő év első fe­lé­ben kerül majd az üz­le­tekbe.

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is, mu­tat­juk!

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

A nők is ve­gyes ér­zel­mek­kel fo­gad­ták ezt a bi­zarr, mégis fan­tá­zia­dús kre­á­ciót.

Így buknak le a szamócanepperek!

Így buknak le a szamócanepperek!

Piaci el­len­őr­zésre men­tünk a kor­mány­hi­va­tal­lal!

Tény­leg ős­ter­me­lő­től ve­szel ma­gyar gyü­möl­csöt? Piaci el­len­őr­zésre men­tünk a kor­mány­hi­va­tal em­be­re­i­vel: el­árul­juk, mit fi­gyelj, hogy ne ver­je­nek át!

Ordas átverés egy webáruházban!

Ordas átverés egy webáruházban!

Ol­va­sónk ala­po­san pórul járt a Szu­per­sztore-ral...

Ol­va­sónk ala­po­san pórul járt a Szu­per­sztore-ral... Ezekre a je­lekre kü­lö­nö­sen fi­gyelj, ha te is a neten vá­sá­rolsz!

Teleszórták műanyag pohárral a Dunát a "városvédő" futók!

Teleszórták műanyag pohárral a Dunát a "városvédő" futók!

A hét­végi Vi­vi­cittá nem csak az au­tó­sok­nak oko­zott ren­ge­teg bosszú­sá­got...