MANI

PANASZKÖNYV

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

Hiába van szil­vesz­ter.

Hiába van szil­vesz­ter, a szom­szé­dok­ról nem sza­bad el­fe­lejt­kezni.

Ennyi krumpli van egy zacskó chipsben!

Kiderült: ennyi krumpli van egy zacskó chipsben!

Ki­de­rült az is, hogy mennyi na­rancs van egy na­rancs­lé­ben.

Ki­de­rült az is, hogy mennyi na­rancs van egy na­rancs­lé­ben, és az is, hogy mennyi pa­ra­di­csom a ke­tchup­ban, és rák a rák­fa­lat­kák­ban.

Erre figyelj a bevásárláskor, ha nem akarsz idegeskedni ünnepek alatt

Erre figyelj a bevásárláskor, ha nem akarsz idegeskedni ünnepek alatt

Né­hány hasz­nos ta­nács a ka­rá­cso­nyi be­vá­sár­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Né­hány hasz­nos ta­nács a ka­rá­cso­nyi be­vá­sár­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Több BMW mo­dell mo­tor­já­ban is sú­lyos hi­bá­kat ta­lál­tak, a prob­léma pedig akár bal­ese­tek­hez is ve­zet­het.

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Több te­le­fon ki­jel­zője is egy­sze­rűen el­vált a te­le­fon­tól, a cég már vizs­gálja a fur­csa ese­te­ket.

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

A ré­gebbi te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek, bú­csút int­het­nek a WhatsApp-nak!

A ré­gebbi te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek, bú­csút int­het­nek a WhatsApp-nak!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Ha nem vagy elé­ge­dett egy vá­sá­rolt ter­mék­kel vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, írj a Vá­sár­lók köny­vébe.

Ha nem vagy elé­ge­dett egy vá­sá­rolt ter­mék­kel, szol­gál­ta­tás­sal vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, pa­na­szo­dat be­ír­ha­tod a Vá­sár­lók köny­vébe.

Nem azt kaptam, amit rendeltem!

Nem azt kaptam, amit rendeltem! Most mit tehetek?

Mit lehet ilyen hely­zet­ben tenni? Utá­na­jár­tunk!

Egyre töb­ben vá­sá­rol­nak in­ter­ne­ten ke­resz­tül - és ezzel együtt egyre több­ször for­dul elő, hogy rossz ter­mé­ket szál­lí­ta­nak ki. Mit lehet ilyen hely­zet­ben tenni?

Íme, az élelmiszeripar legújabb remeke: Teleportált a pacal!

Íme, az élelmiszeripar legújabb remeke: Teleportált a pacal!

Az áru­ház ma­gya­ráz­ko­dik.

Egy­ki­lós fa­gyasz­tott pa­calt vá­sá­rolt szer­dán a Lidl­ben ez a férfi. Meg­le­pe­té­sére ki­en­ge­dés után a pacal fele el­tűnt. Vissza­ment az áru­házba és rek­la­mált.

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj, mint az éhező - videó

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj, mint az éhező - videó

Hi­he­tet­len tár­sa­dalmi je­len­ségre hívja fel a fi­gyel­met ez a videó. Te me­lyi­kü­kön se­gí­te­nél?

Hi­he­tet­len tár­sa­dalmi je­len­ségre hívja fel a fi­gyel­met ez a videó. Te a szép­ség­sze­rekre gyűj­tö­gető lá­nyon, vagy az éhe­zőn se­gí­te­nél?

NE HAGYD KI!

Brutális összegeket bukhatsz, ha erre nem figyelsz mérőóra-leolvasáskor!

Brutális összegeket bukhatsz, ha erre nem figyelsz mérőóra-leolvasáskor!

Durva meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed, ha nem fi­gyelsz...

Durva meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed, ha nem fi­gyelsz...

Betiltják a züllött, webkamerás pornót Kínában

Betiltják a züllött, webkamerás pornót Kínában

Nem lesz többé élő szex­köz­ve­tí­tés.

Ki sze­ret­nék szűrni az erő­sza­kos és sze­xu­á­lis jel­legű tar­tal­ma­kat, s a fel­ügyelő cen­zo­ro­kat a web­ka­me­rás cégek üze­mel­te­tő­i­nek kell majd fi­zet­niük.

Neked is járhat ingyen szemüveg!

Neked is járhat ingyen szemüveg!

Aki kép­er­nyő előtt dol­go­zik, ve­szély­ben a szeme: a cé­ged­nek fi­zet­nie kell!

Aki kép­er­nyő előtt dol­go­zik, annak ve­szély­ben a szeme: a cé­ged­nek fi­zet­nie kell!

Egymilliárd forintért vágatta le a lábát, most csúnyán ráfázhat

Egymilliárd forintért vágatta le a lábát, most csúnyán ráfázhat

A férfi pénz re­mé­nyé­ben, tu­da­to­san má­szott a vonat alá.

A férfi azért má­szott a vonat alá, mert abban bí­zott, hogy több száz mil­lió fo­rin­tot fog be­zse­belni a biz­to­sí­tók­tól. Mivel ki­de­rült a csa­lás, ezért egy fo­rint biz­to­sí­tási pénzt sem kap, és még bör­tön­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni. Esz­mé­let­len szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val!

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni. Esz­mé­let­len szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val! Pró­báld ki te is!

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Íme, a leg­újabb szü­lői stí­lus.

A leg­újabb szü­lői stí­lus, a "bul­dó­zer-szülő" túl­megy a he­li­kop­ter-szü­lők min­den­től féltő-óvó, ál­lan­dóan a gye­rek feje fö­lött kö­röző vi­lá­gán.

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Egy ame­ri­kai is­kola lány ta­nu­lói végre vi­sel­het­nek nad­rá­got. Más­hol vi­szont a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik fazon emeli ki a leg­job­ban az adott­sá­ga­i­dat?

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban.

Így buknak le a szamócanepperek!

Így buknak le a szamócanepperek!

Piaci el­len­őr­zésre men­tünk a kor­mány­hi­va­tal­lal!

Tény­leg ős­ter­me­lő­től ve­szel ma­gyar gyü­möl­csöt? Piaci el­len­őr­zésre men­tünk a kor­mány­hi­va­tal em­be­re­i­vel: el­árul­juk, mit fi­gyelj, hogy ne ver­je­nek át!

Ordas átverés egy webáruházban!

Ordas átverés egy webáruházban!

Ol­va­sónk ala­po­san pórul járt a Szu­per­sztore-ral...

Ol­va­sónk ala­po­san pórul járt a Szu­per­sztore-ral... Ezekre a je­lekre kü­lö­nö­sen fi­gyelj, ha te is a neten vá­sá­rolsz!

Teleszórták műanyag pohárral a Dunát a "városvédő" futók!

Teleszórták műanyag pohárral a Dunát a "városvédő" futók!

A hét­végi Vi­vi­cittá nem csak az au­tó­sok­nak oko­zott ren­ge­teg bosszú­sá­got...