MANI

PANASZKÖNYV

Erre figyelj a bevásárláskor, ha nem akarsz idegeskedni ünnepek alatt

Erre figyeljünk az ünnepekre való bevásárláskor

Össze­gyűj­töt­tünk né­hány hasz­nos ta­ná­csot a ka­rá­cso­nyi aján­dék és élel­mi­szer vá­sár­lás­sal, va­la­mint a szil­vesz­teri pi­ro­tech­ni­kai ter­mé­kek­kel kap­cso­lat­ban.

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

A ré­gebbi okos­te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek nagy része bú­csút int­het a WhatsApp-nak!

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Több BMW mo­dell mo­tor­já­ban is sú­lyos hi­bá­kat ta­lál­tak.

Több BMW mo­dell mo­tor­já­ban is sú­lyos hi­bá­kat ta­lál­tak, a prob­léma pedig akár bal­ese­tek­hez is ve­zet­het.

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Több te­le­fon ki­jel­zője is egy­sze­rűen el­vált a te­le­fon­tól, a cég már vizs­gálja a fur­csa ese­te­ket.

Ennyi krumpli van egy zacskó chipsben!

Kiderült: ennyi krumpli van egy zacskó chipsben!

Ki­de­rült az is, hogy mennyi na­rancs van egy na­rancs­lé­ben.

Ki­de­rült az is, hogy mennyi na­rancs van egy na­rancs­lé­ben, és az is, hogy mennyi pa­ra­di­csom a ke­tchup­ban, és rák a rák­fa­lat­kák­ban.

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Ha nem vagy elé­ge­dett egy vá­sá­rolt ter­mék­kel vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, írj a Vá­sár­lók köny­vébe.

Ha nem vagy elé­ge­dett egy vá­sá­rolt ter­mék­kel, szol­gál­ta­tás­sal vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, pa­na­szo­dat be­ír­ha­tod a Vá­sár­lók köny­vébe.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj, mint az éhező - videó

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj, mint az éhező - videó

Hi­he­tet­len tár­sa­dalmi je­len­ségre hívja fel a fi­gyel­met ez a videó. Te me­lyi­kük­nek se­gí­te­nél?

Hi­he­tet­len tár­sa­dalmi je­len­ségre hívja fel a fi­gyel­met ez a videó. Te kinek se­gí­te­nél?

Íme, az élelmiszeripar legújabb remeke: Teleportált a pacal!

Íme, az élelmiszeripar legújabb remeke: Teleportált a pacal!

Az áru­ház ma­gya­ráz­ko­dik.

Egy­ki­lós fa­gyasz­tott pa­calt vá­sá­rolt szer­dán a Lidl­ben ez a férfi. Meg­le­pe­té­sére ki­en­ge­dés után a pacal fele el­tűnt. Vissza­ment az áru­házba és rek­la­mált.

Brutális összegeket bukhatsz, ha erre nem figyelsz mérőóra-leolvasáskor!

Brutális összegeket bukhatsz, ha erre nem figyelsz mérőóra-leolvasáskor!

Durva meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed, ha nem fi­gyelsz, ami­kor a mé­rőórát ol­vas­sák le...

Nem azt kaptam, amit rendeltem! Most mit tehetek?

Nem azt kaptam, amit rendeltem! Most mit tehetek?

Egyre töb­ben vá­sá­rol­nak in­ter­ne­ten ke­resz­tül - és ezzel együtt egyre töb­ben ta­lál­koz­nak azzal a prob­lé­má­val, hogy nem azt kap­ják, amit ren­del­tek.

Egyre töb­ben vá­sá­rol­nak in­ter­ne­ten ke­resz­tül - és ezzel együtt egyre töb­ben ta­lál­koz­nak azzal a prob­lé­má­val, hogy nem azt kap­ják, amit ren­del­tek. Mit lehet ilyen hely­zet­ben tenni?

NE HAGYD KI!

Egymilliárd forintért vágatta le a lábát, most csúnyán ráfázhat

Egymilliárd forintért vágatta le a lábát, most csúnyán ráfázhat

A férfi pénz re­mé­nyé­ben, tu­da­to­san má­szott a vonat alá.

A férfi azért má­szott a vonat alá, mert abban bí­zott, hogy több száz mil­lió fo­rin­tot fog be­zse­belni a biz­to­sí­tók­tól. Mivel ki­de­rült a csa­lás, ezért egy fo­rint biz­to­sí­tási pénzt sem kap, és még bör­tön­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Így buknak le a szamócanepperek!

Így buknak le a szamócanepperek!

Piaci el­len­őr­zésre men­tünk a kor­mány­hi­va­tal­lal!

Tény­leg ős­ter­me­lő­től ve­szel ma­gyar gyü­möl­csöt? Piaci el­len­őr­zésre men­tünk a kor­mány­hi­va­tal em­be­re­i­vel: el­árul­juk, mit fi­gyelj, hogy ne ver­je­nek át!

Betiltják a züllött, webkamerás pornót Kínában

Betiltják a züllött, webkamerás pornót Kínában

Ki sze­ret­nék szűrni az erő­sza­kos és sze­xu­á­lis jel­legű tar­tal­ma­kat. Jön­nek a fel­ügyelő cen­zo­rok.

Ki sze­ret­nék szűrni az erő­sza­kos és sze­xu­á­lis jel­legű tar­tal­ma­kat, s a fel­ügyelő cen­zo­ro­kat a web­ka­me­rás cégek üze­mel­te­tő­i­nek kell majd fi­zet­niük.

Ordas átverés egy webáruházban!

Ordas átverés egy webáruházban!

Ol­va­sónk ala­po­san pórul járt a Szu­per­sztore-ral...

Ol­va­sónk ala­po­san pórul járt a Szu­per­sztore-ral... Ezekre a je­lekre kü­lö­nö­sen fi­gyelj, ha te is a neten vá­sá­rolsz!

Neked is járhat ingyen szemüveg!

Neked is járhat ingyen szemüveg!

Vé­dő­szem­üveg nem csak he­gesz­tés­hez kell. Aki kép­er­nyő előtt dol­go­zik, annak ve­szély­ben a szeme: a cé­ged­nek áll­nia kell a költ­sé­ge­ket!

Vé­dő­szem­üveg nem csak he­gesz­tés­hez kell. Aki kép­er­nyő előtt dol­go­zik, annak ve­szély­ben a szeme: a cé­ged­nek áll­nia kell a költ­sé­ge­ket!

Teleszórták műanyag pohárral a Dunát a "városvédő" futók!

Teleszórták műanyag pohárral a Dunát a "városvédő" futók!

A hét­végi Vi­vi­cittá nem csak az au­tó­sok­nak oko­zott ren­ge­teg bosszú­sá­got...