MANI

MELÓ

Így szüntetné meg a hajléktalanságot egy amerikai cég!

Elképesztő megoldással szüntetné meg a hajléktalanságot egy amerikai cég!

Hu­szon­négy óra alatt ki­nyom­tat­ható kom­pakt há­zak­kal se­gí­te­né­nek sze­gény or­szá­go­kon.

Hu­szon­négy óra alatt ki­nyom­tat­ható há­zak­kal se­gí­te­né­nek a sze­gé­nye­ken.

FRISS HÍREK

Hamarosan érkeznek a pilóta nélküli repülőjáratok!

Hamarosan érkeznek a pilóta nélküli repülőjáratok!

Mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia ve­zetne.

A Bo­e­ing mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára cse­rélné a pi­ló­tá­kat, a ka­to­nai dró­nok min­tá­jára ala­pozva.

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád...

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád annak a da­dá­nak, aki meg­fe­lel az el­vá­rá­sok­nak.

Így járd körbe munka közben a világot

Így járd körbe munka közben a világot

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát...

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát...

Elképesztő bérnövekedés jön Magyarországon az egyik nagy cégnél!

Elképesztő bérnövekedés jön Magyarországon az egyik nagy cégnél!

Az áru­ház­lánc dol­go­zó­i­nak 70%-át érinti a fej­lesz­tés.

Az áru­ház­lánc dol­go­zó­i­nak 70%-át érinti a fej­lesz­tés, már a nyár ele­jé­től az új fi­ze­tést kap­hat­ják meg.

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet, három sze­ren­csést vá­lasz­ta­nak majd ki...

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Jön a fizetett szexszünet! Mi is példát vehetnénk róla

Jön a fizetett szexszünet! Mi is példát vehetnénk róla

Menj haza, és sze­xelj egy jót!

A dol­go­zók egy­órás fi­ze­tett tá­vol­lé­tet kap­ná­nak min­den nap, hogy ha­za­men­je­nek pár­juk­hoz, és sze­xel­je­nek egy jót. Mi tá­mo­gat­juk az el­kép­ze­lést...

Háttérbe vonul a magyar fesztiválpápa, lezárul egy korszak

Háttérbe vonul a magyar fesztiválpápa, lezárul egy korszak

A szi­get­fesz­ti­vál ma már nem tud to­vább nö­ve­kedni, el­érte a ha­tá­rait.

A szi­get­fesz­ti­vál ma már nem tud to­vább nö­ve­kedni, el­érte a ha­tá­rait, egy­sze­rűen nem bő­vít­hető, csak szí­ne­sít­hető. Ezért lép egyet hátra Ge­ren­dai Ká­roly.

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka.

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka, és most nyi­tott a po­zí­ció.

Elárulta egy szakmabeli, mennyit is lehet keresni a pornózással!

Elárulta egy szakmabeli, mennyit is lehet keresni a pornózással!

Még min­dig nagy pénz van a por­nó­ipar­ban.

Még min­dig nagy pénz van a por­nó­ipar­ban, de a sok pén­zért sokat is kell tenni.

Ez lesz 2017 álommelója! Jelentkezz még időben

Ez lesz 2017 álommelója! Jelentkezz még időben

45 mil­liós iroda, fűt­hető bőr­ülés...

45 mil­liós iroda, fűt­hető bőr­ülés, ver­seny­ké­pes jö­ve­de­lem és tö­mér­dek él­mény? Ha ér­de­kel, je­lent­kezz a Tes­lá­hoz!

Nem alkalmazta Zuckerberg, hiba volt

Nem alkalmazta Zuckerberg, hiba volt

Ha fel­ve­szi, spó­rol­ha­tott volna öt­ezer mil­li­árd fo­rin­tot!

Ha fel­ve­szi, spó­rol­ha­tott volna öt­ezer mil­li­árd fo­rin­tot. Ennyi­ért vá­sá­rolta fel a Fa­ce­book az in­ter­jú­ról el­kül­dött ukrán mér­nök al­kal­ma­zá­sát.

Fogj patkányt, 400 ezret fizetnek érte

Fogj patkányt, 400 ezret fizetnek érte

Négy­száz­ezer fo­rin­tot is lehet ke­resni a pat­ká­nyo­kon. Már aki­nek van mer­sze vagy gusz­tusa el­kapni őket... De nem itt­hon...

Négy­száz­ezer fo­rin­tot is lehet ke­resni a pat­ká­nyo­kon. Már aki­nek van mer­sze vagy gusz­tusa el­kapni őket... De nem itt­hon...

Nem mindegy, milyen gumit használsz

Nem mindegy, milyen gumit használsz

Mi­lyen a jó téli gumi, és va­ló­já­ban mikor kéne le­cse­rélni?

Ha le­esik az első hó, tö­me­gek ro­ha­moz­zák meg a gu­mi­szer­vi­ze­ket, hogy fel­te­tes­sék az au­tó­ikra a biz­ton­sá­gos köz­le­ke­dést ga­ran­táló téli gu­mi­kat. De mi­lyen a jó téli gumi, és va­ló­já­ban mikor kéne le­cse­rélni?

Ez a nő abból él, hogy hírességeket harapdál

Ez a nő abból él, hogy hírességeket harapdál

Do­ro­thy Stein extra szol­gál­ta­tást nyújt a masszázs mellé.

Do­ro­thy Stein extra szol­gál­ta­tást nyújt a masszázs mellé, elő­sze­re­tet­tel ha­rap­dálja ven­dé­geit, akik nem mások, mint a leg­hí­re­sebb ze­né­szek.

Meglepő: a nők ennyivel tovább kapnak nyugdíjat, mint a férfiak

Meglepő: a nők ennyivel tovább kapnak nyugdíjat, mint a férfiak

Több mint egy­mil­li­óan kap­nak száz­ezer fo­rint­nál ke­ve­sebb nyug­dí­jat.

Több mint egy­mil­li­óan kap­nak száz­ezer fo­rint­nál ke­ve­sebb nyug­dí­jat. Ho­gyan lehet ebből meg­élni? Van, aki­nek vi­szont több mint egy­mil­lió fo­rin­tot visz a pos­tás...

Vigyázz sündisznókra havi 700 ezerért!

Vigyázz sündisznókra havi 700 ezerért!

Ab­szurd ál­lá­sok­ból sok van, na de amit egy brit vad­vé­delmi szer­ve­zet ajánl most, az egé­szen el­ké­pesztő. A fel­adat nem­csak fura, hanem fon­tos is.

Ab­szurd ál­lá­sok­ból sok van, na de amit egy brit vad­vé­delmi szer­ve­zet ajánl most, az egé­szen el­ké­pesztő.

Kevesebb mint felére csökken a Budapest-Belgrád táv menetideje!

Kevesebb mint felére csökken a Budapest-Belgrád táv menetideje!

160 km/órás se­bes­ség­gel jár­hat­nak majd a ma­gyar-szerb ha­tá­ron fekvő Ke­le­bia felé a vo­na­tok.

Drónos házhoz szállítással kísérleteznek Magyarországon is

Drónos házhoz szállítással kísérleteznek Magyarországon is

A Net­pin­cér je­len­tette be, hogy ke­resi az éte­lek, ita­lok ki­szál­lí­tá­sá­nak dró­nos le­he­tő­sé­gét, ami­vel időt és pénzt spó­rol­ná­nak.

Egyszerűbb lesz a lakáskiadás, átalányadó az Airbnb-re

Egyszerűbb lesz a lakáskiadás, átalányadó az Airbnb-re

A tu­ris­ták­nak bérbe ad­ható in­gat­la­nok szá­mát há­rom­ban ma­xi­mál­nák.

A tu­ris­ták­nak bérbe ad­ható in­gat­la­nok szá­mát há­rom­ban ma­xi­málná egy ha­ma­ro­san a kor­mány elé ke­rülő tör­vény­ja­vas­lat, és egy­sé­ge­sen évi 1500 fo­rin­tos áta­lány­adót kel­lene fi­zetni négy­zet­mé­te­ren­ként utá­nuk.

Itt a cég, ahol fizetésemelést kapsz, ha többet alszol!

Itt a cég, ahol fizetésemelést kapsz, ha többet alszol!

Ki­pi­hent­nek lenni nem­csak jó, de fon­tos a he­lyes dön­té­sek meg­ho­za­ta­lá­hoz és a ki­ma­gasló mun­ka­vég­zés­hez is.

Ki­pi­hent­nek lenni nem­csak jó, de fon­tos a he­lyes dön­té­sek meg­ho­za­ta­lá­hoz és a ha­té­kony mun­ká­hoz is.

Ennyi pénzt keresnek a pornósok igazából!

Ennyi pénzt keresnek a pornósok igazából!

Mit gon­dolsz mennyi pénzt lehet le­akasz­tani egy-egy fel­nőttfilm­mel?

Mit gon­dolsz mennyi pénzt lehet le­akasz­tani egy-egy fel­nőttfil­mes for­ga­tás­sal? Cik­künk­ből a szí­né­szek ke­re­sete mel­lett a stáb többi tag­já­nak gá­zsija is ki­de­rül.

Napenergiával működik egy afrikai repülőtér

Napenergiával működik egy afrikai repülőtér

A re­pü­lő­te­ret a múlt héten adták át.

Af­rika első, nap­elem­mel mű­ködő re­pü­lő­te­rét a múlt héten adták át. A pro­jekt­tel a Dél-Af­ri­kai Köz­tár­sa­ság ener­gia­el­lá­tá­sát ten­nék zöl­debbé.

Kirúgásveszély! A jövőben robotok dolgoznak helyetted

Kirúgásveszély! A jövőben robotok dolgoznak helyetted

Lehet ki­néz­ted ma­gad­nak az álom­mun­kád, de még­sem vesz­nek fel, mert a mun­kát már fá­rad­ha­tat­lan mun­ka­erő el­vál­lalta.

Lehet ki­néz­ted ma­gad­nak az álom­mun­kád, de még­sem vesz­nek fel, mert a mun­kát már fá­rad­ha­tat­lan mun­ka­erő el­vál­lalta. A jövő a ro­bot­mun­ká­soké.

Fény derült az egyetemi professzor titkára: Sikeres pornósztár hétvégenként

Fény derült az egyetemi professzor titkára: Sikeres pornósztár hétvégenként

Egy lu­xus­autó össze is jött már neki.

Szép kis extra jö­ve­de­lemre tett szert a má­sod­ál­lá­sá­val.

Mától öt új gombot találsz Facebookon a lájk mellett!

Öt új gomb jön a Facebookon a lájk mellé

A több hó­na­pos tesz­te­lés si­ke­res volt.

A több hó­na­pos tesz­te­lés si­ke­res volt, a Fa­ce­book he­te­ken belül be­ve­zeti a többi gomb­funk­ciót is. Már nem­csak láj­kol­ha­tunk...

Műanyag van a Mars és Snickers csokikban! Visszahívják őket

Műanyag van a Mars és Snickers csokikban!

Ma­gyar­or­szág is érin­tett lehet.

Mars, Snic­kers és Milky Way cso­ki­kat hív vissza a Mars Inc., mert a hely­te­len gyár­tás miatt mű­anyag da­ra­bok le­het­nek az édes­sé­gek­ben.

Nem tudta eltartani gyermekeit, ezért fétismodell lett

Nem tudta eltartani gyermekeit, ezért fétismodell lett

Az anyuka annyira sze­reti gyer­me­keit, hogy anyagi ne­héz­sé­geit kevés ru­há­ban, fé­tis­mo­dell­ként ol­dotta meg.

Az anyuka annyira sze­reti gyer­me­keit, hogy anyagi ne­héz­sé­geit kevés ru­há­ban, fé­tis­mo­dell­ként ol­dotta meg.

Őrületes! Így vezetheted le a munkahelyi stresszt

Pénzbe kerül, de büntetlenül verheted a főnöködét...

Dü­höngő bi­kává vál­hatsz.

Vi­lág­szerte ter­jed a dü­hön­gő­szoba ne­ve­zetű üzlet. Egy kis pén­zért cse­rébe tör­hetsz-zúz­hatsz.

Megfigyeli utasait a BKK a Combinókon

Megfigyeli utasait a BKK a Combinókon

El­kez­dő­dött a vil­la­mo­sok be­ka­me­rá­zása.

A Futár nevű utas­tá­jé­koz­tató rend­szer ki­épí­té­sé­vel el­kez­dő­dött a vil­la­mo­sok be­ka­me­rá­zása. Arra szá­mí­ta­nak, hogy a meg­fi­gye­lés miatt ke­ve­sebb lesz a ron­gá­lás, a lopás és az erő­sza­kos­ko­dás.

Magyar vasút lesz Afrikában

Nemsokára magyar vasút lesz Afrikában

Már több éve ké­szü­lő­ben van a pro­jekt, mely során ma­gyar gyár­tású vil­la­mo­sok ke­rül­né­nek Eti­ó­pi­ába. Most azon­ban a ke­nyai vas­út­há­ló­zat ki­épí­té­sébe is be­se­gí­tünk.

Már több éve ké­szü­lő­ben van a pro­jekt, mely során ma­gyar gyár­tású vil­la­mo­sok ke­rül­né­nek Eti­ó­pi­ába. Most azon­ban a ke­nyai vas­út­há­ló­zat ki­épí­té­sébe is be­se­gí­tünk.

Ezeket a napokat vedd ki szabadnapnak!

Ezeket a napokat vedd ki szabadnapnak!

Fog­lald le már az év ele­jén a leg­jobb sza­bad­na­po­kat! Ér­de­mes a kol­lé­gá­kat meg­előzve ki­írni a szab­da­sá­got azokra a na­pokra, amik hosszú hét­vé­gére esnek.

Fog­lald le már az év ele­jén a leg­jobb sza­bad­na­po­kat! Ér­de­mes a kol­lé­gá­kat meg­előzve ki­írni a szab­da­sá­got azokra a na­pokra, amik hosszú hét­vé­gére esnek.

Ezek lesznek 2016 sikerszakmái!

Ezek lesznek 2016 sikerszakmái!

Cik­künk­ből ki­de­rül­nek a hi­ány­szak­mák és a ke­re­sett ké­pes­sé­gek.

Gon­dolta volna, hogy ha­zánk­ban bi­zo­nyos szak­mák tudói nem is ke­res­nek mun­kát, hanem őket ke­re­sik a cégek? Van né­hány meg­ta­nu­landó dolog, és ön is lehet ilyen.

Hagyd bekapcsolva a telefonod, és ezzel életeket menthetsz meg

Hagyd estére bekapcsolva a telefonod, és ezzel életeket menthetsz meg

Egy egy­szerű al­kal­ma­zás­sal év­ti­ze­dek­kel meg­gyor­sít­hat­juk a rák­ku­ta­tást.

Ha nehezen ébred, használja a világ legabszurdabb szolgáltatását!

Ébredjen a világ legabszurdabb szolgáltatásával!

Ha tá­mo­gatná ennek a remek öt­let­nek a si­ke­rét, vegye igénybe a csengő hangú japán is­ko­lás­lá­nyok mo­bi­los éb­resz­tő­jét!

Itt az USB méretű számítógép

Itt az USB méretű számítógép! Vágd zsebre a PC-d!

A Go­ogle és az Asus leg­újabb fej­lesz­tése egy pend­rive nagy­ságú kom­pu­ter, mely saját ope­rá­ciós rend­szer­rel van el­látva. Min­den HDMI csat­la­ko­zó­val ren­del­kező mo­ni­tor­ral elbír.

A Go­ogle és az Asus leg­újabb fej­lesz­tése egy pend­rive nagy­ságú kom­pu­ter, mely saját ope­rá­ciós rend­szer­rel van el­látva. Bár­mi­lyen HDMI csat­la­ko­zó­val ren­del­kező mo­ni­tor­hoz vagy té­vé­hez csat­la­koz­tatni lehet, így gya­kor­la­ti­lag min­den kép­er­nyős esz­közt szá­mí­tás­tech­ni­kai géppé ala­kít.

Elképesztő újítás, internet nélkül is tudsz facebookozni

Elképesztő újítás, internet nélkül is tudsz facebookozni

A Fa­ce­book egyre job­ban ja­vítja a lassú in­ter­net­for­ga­lom­mal ren­del­ke­zők fel­hasz­ná­lási él­mé­nyét.

A Fa­ce­book fo­lya­ma­to­san ja­vítja a lassú in­ter­net­for­ga­lom­mal ren­del­ke­zők fel­hasz­ná­lási él­mé­nyét. Egye­lőre and­ro­i­don fut a prog­ram.

Kiváló lehetőség: szállás, kaja, utazás és némi zsebpénz az EU kontójára!

Kiváló lehetőség: szállás, kaja, utazás és némi zsebpénz az EU kontójára!

Az Eu­ró­pai Ön­kén­tes Szol­gá­lat fizet min­dent. Ez nem egy pénz­szóró szol­gál­ta­tás, hanem be­fek­te­tés az em­be­rekbe.

Egy várva várt újítás jön a Facebookon

Várva várt újítás jön a Facebookon

Ha­ma­ro­san utó­lag is tö­röl­het­jük az el­kül­dött üze­ne­te­ket.

Ami­óta el­in­dult a Fa­ce­book, azóta kérik a fel­hasz­ná­lók, hadd le­hes­sen utó­lag tö­rölni a fél­re­ment vagy át­gon­do­lat­lan üze­ne­te­ket. Ha­ma­ro­san le­he­tő­sé­günk lesz rá.

Sikk lesz börtönben lakni Angliában

Sikk lesz börtönben lakni Angliában

Csak a mó­do­sabb an­go­lok en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy be­köl­töz­ze­nek az egy­kori bör­tö­nök he­lyén ki­ala­kí­tott új la­ká­sokba. A read­ingi fegy­házba máris több­szö­rös a túl­je­lent­ke­zés.

Csak a mó­do­sabb an­go­lok en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy be­köl­töz­ze­nek az egy­kori bör­tö­nök he­lyén ki­ala­kí­tott új la­ká­sokba. A read­ingi "fegy­ház­la­kó­parkba" máris több­szö­rös a túl­je­lent­ke­zés, fel­te­he­tően azért, mert ott annak ide­jén olyan hí­res­ség ra­bos­ko­dott, mint a ho­mo­sze­xu­a­li­tása miatt el­ítélt író, Oscar Wilde.

Decembertől bevezeti az e-jegyet a BKK

Decembertől bevezeti az e-jegyet a BKK

De­cem­ber­ben el­kezdi az e-jegy be­ve­ze­té­sét Bu­da­pes­ten a BKK. A fej­lesz­tés­sel nem­csak utol­ér­jük Eu­ró­pát, de lé­pés­előnybe ke­rü­lünk azok­kal szem­ben, akik mö­gött eddig kul­log­tunk.

De­cem­ber­ben el­kezdi az e-jegy fo­ko­za­tos be­ve­ze­té­sét Bu­da­pes­ten a BKK. A fej­lesz­tés­sel nem­csak utol­ér­jük Eu­ró­pát, de lé­pés­előnybe is ke­rü­lünk.

Ki akarnak rúgni? Akkor ezt el kell olvasnod!

Ki akarnak rúgni? Akkor ezt el kell olvasnod!

Fel­mon­dási vé­de­lem­mel él­hetsz...

Ha éppen fel akar­nak mon­dani neked, jobb, ha tudod, hogy bi­zo­nyos ese­tek­ben fel­mon­dási vé­de­lem­mel él­hetsz, il­letve véd téged a fel­mon­dási ti­la­lom!

A Facebook legújabb frissítése leszámol az exeinkkel

A Facebook legújabb frissítése leszámol az exeinkkel

Ha egy kap­cso­lat­nak vége, jön a baj...

Ha egy kap­cso­lat­nak vége, sokan fél­nek, ne­hogy va­lami bántó tar­ta­lom­mal szem­be­sül­je­nek. Az új fej­lesz­tés ki­szűri az el­múlt ro­mánc fájó em­lé­keit.

Ha ügyesen taktikázol, még idén megduplázhatod a szabadnapjaidat

Ha ügyesen taktikázol, még idén megduplázhatod a szabadnapjaidat

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ér­de­mes ki­venni a sza­bit.

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan nyújt­ható egé­szen hosszúra a ka­rá­cso­nyi szü­net.

A Facebook már a telefon fotóiba is belenézhet

A Facebook már a telefon fotóiba is belenézhet

Med­dig me­het­nek még?

Azt már eddig is ész­re­vet­tük, hogy a Fa­ce­book arc­fel­is­merő fej­lesz­tése segít be­je­lölni em­be­re­ket a fény­ké­pe­ken, de most még ennél is to­vább megy.

Hamarosan szupertelefonok fogják leváltani az okostelefonokat

Szupertelefonok fogják leváltani az okostelefonokat

Pár éven belül új te­le­fo­nos tech­hi­kát ve­zet­nek be, ami for­ra­dal­ma­sí­tani fogja éle­tün­ket, és az okos­te­le­fon min­tá­jára szu­per­te­le­fon néven fog futni.

Boldog új évet kíván a BKV, és utcára tesz száz dolgozót!

Boldog új évet kíván a BKV, és utcára tesz száz dolgozót!

Most, ka­rá­csony előtt egy hó­nap­pal tudja meg 111 BKV-s dol­gozó, hogy ja­nu­ár­tól nem lesz ál­lása! Cso­por­tos lét­szám­le­épí­tést je­len­tet­tek be.

Most, ka­rá­csony előtt egy hó­nap­pal tudja meg 111 BKV-s dol­gozó, hogy ja­nu­ár­tól nem lesz ál­lása! A ve­zér­igaz­gató cso­por­tos lét­szám­le­épí­tést je­len­tett be.

Hamarosan újra álnév mögé bújhatsz a Facebookon

Hamarosan újra álnév mögé bújhatsz a Facebookon

A fel­hasz­ná­lók újra vá­laszt­hat­nak be­ce­ne­vet a Fa­ce­boo­kon, derül ki az oldal pén­teki be­je­len­té­sé­ből..

A fel­hasz­ná­lók újra vá­laszt­hat­nak be­ce­ne­vet a Fa­ce­boo­kon, derül ki az oldal pén­teki be­je­len­té­sé­ből..

Kína lehet a magyar tej felvásárlója

Kína lehet a magyar tej felvásárlója

Ha si­ke­re­sen zárul a ma­gya­ra­r­or­szági át­vi­lá­gí­tás, tejet ad­ha­tunk el Kí­ná­nak.

Ha si­ke­re­sen zárul a ma­gyar­or­szági át­vi­lá­gí­tás, ult­ra­hő­ke­zelt tejet ad­ha­tunk el a kínai pi­acra. Ez azért ér­de­kes, mert azt je­len­tené, hogy a la­kos­ság job­ban bízik a ma­gyar vál­la­la­tok­ban, mint a sa­ját­ja­i­ban.

Eltörlik a Facebook legdühítőbb funkcióját

Eltörlik a Facebook legdühítőbb funkcióját

Nincs több ké­ret­len üze­net.

A Fa­ce­book foly­to­nos fej­lesz­té­se­i­nek kö­vet­kező szintje az üze­net­vál­tás­hoz ér­ke­zett. Meg­szün­tet egy most lé­tező szol­gál­ta­tást, és he­lyette újat vezet be.

Álommunka: dolgozz te is a NASA-nál évi 19 millióért

Álommunka: dolgozz te is a NASA-nál évi 19 millióért

De­cem­ber 14-től lehet je­lent­kezni.

Űr­ha­jó­so­kat ke­res­nek a NASA-nál, de­cem­ber 14-től lehet je­lent­kezni. A fi­ze­tés ki­váló, s a nem­zeti űr­ku­tató in­té­zet sze­rint ez Ame­rika leg­jobb mun­ka­he­lye.

Hiánycikk lesz a LEGO karácsonykor?

Hiánycikk lesz a LEGO karácsonykor?

A cég rosszul mérte fel a ke­res­le­tet, így szá­mos meg­ren­de­lést csak késve tud­nak tel­je­sí­teni. Van, ami át fog csúszni jövő évre.

A cég rosszul mérte fel a ke­res­le­tet, így szá­mos meg­ren­de­lést csak késve tud­nak tel­je­sí­teni. Van, ami át fog csúszni jövő évre. Így simán lehet, hogy ka­rá­csony­kor hiába is ke­res­nél legót az üz­le­tek­ben.

Ettől eldobod az agyad, ennyit kerestél a KSH szerint

Ettől eldobod az agyad, ennyit kerestél a KSH szerint

A ban­ká­rok több mint 450 ezer, a köz­mun­ká­sok alig 80 ezer fo­rint fi­ze­tést kap­tak.

A ban­ká­rok több mint 450 ezer, a köz­mun­ká­sok alig 80 ezer fo­rint fi­ze­tést kap­tak..

Szakmák itthon, amikkel degeszre keresheted magad

Szakmák itthon, amikkel degeszre keresheted magad

Böl­csész­dip­loma he­lyett ka­la­pács.

Egyre na­gyobb ér­té­kük van a tra­di­ci­o­ná­lis szak­mák­nak a pi­a­con. Jóval töb­bet ke­res­het egy jó szaki, mint egy át­la­gos me­ne­dzser. Az állam is segít!

Nem találni munkást Magyarországon

Munka van, de munkást nem találni Magyarországon

Napi 5-9000 Ft-ért nem men­nek el nap­szá­mos­nak a ma­gya­rok.

Napi 5-9000 fo­ri­nért nem men­nek el nap­szá­mos­nak a ma­gya­rok.

Világszerte terjed a visszapisilő fal

Visszanyal a fagylalt! Világszerte terjed a visszapisilő fal

Saj­nos az egész vi­lá­gon eléggé el­ter­jedt az utcán tör­ténő vi­ze­lés. Ez nem­csak fer­tő­zés­ve­szé­lyes, de na­gyon kel­le­met­len, pláne, ha a saját há­zunk, ke­rí­té­sünk falát tisz­te­lik meg.

Saj­nos az egész vi­lá­gon eléggé el­ter­jedt az utcán tör­ténő vi­ze­lés. Ez nem­csak fer­tő­zés­ve­szé­lyes, de na­gyon kel­le­met­len, pláne, ha a saját há­zunk, ke­rí­té­sünk falát tisz­te­lik meg. Már meg­van az öt­le­tes meg­ol­dás a prob­léma ke­ze­lé­sére, re­mél­jük ná­lunk is be­ve­ze­tik...

Ezt most még megúszta a Tesco!

Ezt most még megúszta a Tesco!

Szep­tem­ber­ben még úgy tűnt, el­ad­ják a Tesco hazai áru­há­zait és a cég ki­vo­nul Ma­gyar­or­szág­ról. Haj­szá­lon múlt, de a rész­vé­nye­sek úgy dön­töt­tek, egy­előre ma­rad­nak.

Szep­tem­ber­ben még úgy tűnt, el­ad­ják a Tesco hazai áru­há­zait és a cég ki­vo­nul Ma­gyar­or­szág­ról. Haj­szá­lon múlt, de a rész­vé­nye­sek úgy dön­töt­tek, egy­előre ma­rad­nak.

Rekordhosszúságú lesz idén a téli szünet!

Rekordhosszúságú lesz idén a téli szünet!

Két hét­nél is hosszabb lesz az is­ko­la­szü­net a hét­vé­gék miatt.

Két hét­nél is hosszabb lesz az is­ko­la­szü­net a hét­vé­gék és az ün­nep­na­pok miatt. De leg­alább ki­pi­hen­he­tik ma­gu­kat a ta­ná­rok és a di­á­kok...

Rántott csirkét rendelt, két köteg készpénzt kapott!

Rántott csirkét rendelt, két köteg készpénzt kapott!

1300 dol­lár kész­pénz rej­tő­zött a doboz alján, pedig rán­tott csir­ké­nek kel­lett volna benne len­nie. Itt bi­zony va­laki na­gyon el­bé­ná­zott va­la­mit!

Brutális létszámleépítésre készül az UniCredit

Brutális létszámleépítésre készül az UniCredit

Ke­ve­sellte a hasz­not, ezért mint­egy 10 ezer al­kal­ma­zott el­bo­csá­tá­sát ter­vezi az olasz UniC­re­dit.

Ke­ve­sellte a hasz­not, ezért mint­egy 10 ezer al­kal­ma­zott el­bo­csá­tá­sát ter­vezi az olasz UniC­re­dit.

Véletlenül rossz helyre küldtél e-mailt? Kínos, de nincs minden veszve!

Véletlenül rossz helyre küldtél e-mailt? Kínos, de nincs minden veszve!

Ha a céges lev­lis­tára küld­ted a fő­nö­köt ócsá­roló so­ro­kat, az igen ciki, de egy jó le­ve­le­ző­rend­szer­rel még ment­he­ted a dol­got.

Milliókat ér a bizarr munka

A világ legbizarrabb munkái milliós fizetéssel

Meg­bot­rán­ko­zol a gon­do­lat­tól is, hogy hoz­zád nem illő mun­kát vé­gezz?

Meg­bot­rán­ko­zol vagy el­ször­nyedsz a gon­do­lat­tól is, hogy hoz­zád nem illő mun­kát vé­gezz? Azok vi­szont, akik a világ leg­bi­zar­rabb mun­káit vál­lal­ták el, csak ne­vet­nek.

Eddig 6000 munkahely szűnt meg a hamisítók miatt

Eddig 6000 munkahely szűnt meg a hamisítók miatt

A pi­a­cot el­árasztó, főleg ázsi­á­ból szár­mazó olcsó után­za­tok miatt, eddig csak­nem 6000 mun­ka­he­lyet kel­lett le­épí­teni.

A pi­a­cot el­árasztó, főleg ázsi­á­ból szár­mazó olcsó után­za­tok il­le­gá­lis gyár­tása és for­gal­ma­zása miatt, eddig csak­nem 6000 mun­ka­he­lyet kel­lett le­épí­te­niük a piaci sze­rep­lők­nek az Uni­ó­ban.

Péntek az új bulinap! Szombat éjjelre teljesen kiürül Budapest

Péntek az új bulinap! Szombat éjjelre teljesen kiürül Budapest

Az au­gusz­tusi forró éj­sza­kák a leg­al­kal­ma­sab­bak a bu­li­zásra - gon­dol­hat­nák a kocs­mák és bárok üze­mel­te­tői

Ezektől borulsz ki te is a munkahelyeden?

Ezektől borulsz ki te is a munkahelyeden?

St­resszes kör­nye­zet, vér­szívó főnök és még egy ir­ri­táló kol­léga?

Sok munka, stresszes kör­nye­zet, vér­szívó főnök és még egy ir­ri­táló kol­léga? Kész csoda, hogy egy­ál­ta­lán a mun­kádra tudsz kon­cent­rálni!

Őrület! Kannabiszt termelnek az olasz katonák

Őrület! Kannabiszt termelnek a katonák

Egy tá­bor­nok ter­vezte meg az ak­ciót.

Spó­rolni akar az olasz állam, ezért en­ge­dé­lyezte a ká­bí­tó­szer-elő­ál­lí­tást az olasz had­se­reg­nek. Egy tá­bor­nok ter­vezte meg a tit­kos ak­ciót, a drog­la­bor pedig egy szi­go­rúan őr­zött ob­jek­tum­ban mű­kö­dik.

Koppintják az angolok a pesti bulinegyedet

Koppintják az angolok a pesti bulinegyedet

Bu­da­pesti stí­lusú rom­kocs­má­val, di­ák­szál­lás­sal és iro­dák­kal hasz­no­sí­ta­nak az ang­liai Bir­min­gham-ben egy olyan vá­ros­részt, ame­lyet öt évvel ez­előtt már le­bon­tásra ítél­tek.

Bu­da­pesti stí­lusú rom­kocs­má­val, di­ák­szál­lás­sal és iro­dák­kal hasz­no­sí­ta­nak az ang­liai Bir­min­gham-ben egy olyan belső ke­rü­leti vá­ros­részt, ame­lyet öt évvel ez­előtt már le­bon­tásra ítél­tek. A vá­ros­rész re­ha­bi­li­tá­ci­ó­jára 15 mil­lió fon­tot, azaz 6,6 mil­li­árd fo­rin­tot szán­nak.

Gyorsan szeretnél munkát találni? Biztos tippeket adunk!

Gyorsan szeretnél munkát találni?

Nem ta­lálsz melót? Jó he­lyen pró­bál­ko­zol? Több olyan szak­mát mu­ta­tunk, ami­ben azon­nal el­he­lyez­ked­hetsz.

Nem ta­lálsz melót? Tény­leg a leg­jobb he­lyen pró­bál­ko­zol? Több olyan szak­mát mu­ta­tunk, ami­ben azon­nal el­he­lyez­ked­hetsz. Ha előtte ta­nulni sze­ret­nél, még ösz­tön­dí­jat is kap­hatsz.

Oláh Gergő angyalbőrben

Oláh Gergő angyalbőrben

Ma­gu­kat ro­má­nak valló fi­a­ta­lok is­mer­ked­nek a ka­to­na­élet­tel.

Ma­gu­kat ro­má­nak valló, hát­rá­nyos hely­zetű fi­a­ta­lok is­mer­ked­nek a ka­to­na­élet­tel. Amíg kö­te­lező volt min­denki meg akarta úszni, ma már sokan biz­tos meg­él­he­tést lát­nak a ka­to­nai szol­gá­lat­ban.

22 tipp, hogy megszerezd álmaid melóját!

22 tipp, hogy megszerezd álmaid melóját!

2x11 jó­ta­nács az ál­lás­in­ter­jú­hoz

Most vé­gez­tél az is­ko­lá­ban és éppen állás után néz­nél? Se­gí­tünk, hogy el is nyerd! 2x11 jó­ta­nács a je­lent­ke­zés­hez és az ál­lás­in­ter­jú­hoz

Elindult hódító útjára a balatoni lángos

Elindult hódító útjára a balatoni lángos

Már a ten­ge­ren­tú­lon is árulni kezd­ték a ba­la­toni fi­nom­sá­got, ter­mé­sze­te­sen egy ki­csit az ame­ri­kai íz­lés­hez iga­zítva. Vajon si­kere lesz a nutel­lás-ba­ná­nos lán­gos­nak?

Már a ten­ge­ren­tú­lon is árulni kezd­ték a ba­la­toni fi­nom­sá­got, ter­mé­sze­te­sen egy ki­csit az ame­ri­kai íz­lés­hez iga­zítva. Vajon si­kere lesz a nutel­lás-ba­ná­nos lán­gos­nak?

Csírájában fojtják meg a vasárnapi nyitvatartás ötletét a Balatonnál

Csírájában fojtják meg a vasárnapi nyitvatartás ötletét a Balatonnál

Nem­rég két bolt te­rü­le­tét nyil­vá­nít­tat­ták pi­accá Rév­fü­lö­pön.

Nem­rég pi­accá nyil­vá­nít­tat­ták Rév­fü­lö­pön egy bolt te­rü­le­tét, hogy va­sár­nap is nyitva tart­has­son.

Holnaptól nem úgy működik a tévéd, ahogy megszoktad!

Holnaptól nem úgy működik a tévéd, ahogy megszoktad!

Köz­ponti irá­nyí­tás­sal át­va­ri­ál­ják a csa­tor­na­ki­osz­tást: a ked­venc mű­so­ra­i­dat más­hol kell ke­res­ned. Mu­tat­juk az új sor­ren­det!

Most már helyetted is szétnéz az autód

Most már helyetted is szétnéz az autód

Nincs több be­lát­ha­tat­lan ke­resz­te­ző­dés!

A ne­he­zen be­lát­ható ke­resz­te­ző­désbe be­te­kintő, il­letve a to­la­tás­nál, ol­dal­irány­ból kö­ze­ledő jár­mű­vekre fi­gyel­mez­tető be­ren­de­zé­sek nagy­ban meg­könnyí­tik az au­tó­sok dol­gát.

Minimálbér:
plusz tízezer?

Minimálbér: plusz tízezer?

A kor­mány 5775 fo­rint­tal, a szak­szer­ve­ze­tek majd­nem tíz­ezer­rel emel­nék a jövő évi mi­ni­mál­bért. A mun­ka­adók húz­zák a szá­ju­kat. A dön­tés nem csak a mun­ka­vál­la­lók­nak hozna több pénzt.

A kor­mány 5775 fo­rint­tal, a szak­szer­ve­ze­tek majd­nem tíz­ezer­rel emel­nék a jövő évi mi­ni­mál­bért. A mun­ka­adók húz­zák a szá­ju­kat. A gyer­mek­gon­do­zási díj is emel­ked­hetne.

Föld felett lebeg az új gördeszka

Föld felett lebeg az új gördeszka

Évek óta hal­lani le­begő desz­kák­ról, de úgy tűnt, le­he­tet­len meg­csi­nálni.

Évek óta hal­lani le­begő desz­kák­ról, de eddig úgy tűnt, mintha el­ér­he­tet­len vágy lenne egy ilyen esz­köz. Most vi­szont tény­leg itt a mű­kö­dő­ké­pes darab.

Pelenkabiznisz hoz milliókat Jessica Albának

Pelenkabiznisz hoz milliókat Jessica Albának

200 mil­lió dol­lárt ke­re­sett.

Pár év múlva a 34 éves szí­nésznő lehet Ame­rika leg­gaz­da­gabb asszo­nya, aki­nek dol­lár­mil­li­ó­kat hozó vál­lal­ko­zása egy igen egy­szerű öt­let­ből in­dult.

Az otthon főzött sör olcsóbb, de megéri?

Az otthon főzött sör olcsóbb, de tényleg megéri?

Akár száz fo­rintra le­szo­rít­ha­tod a korsó sör árát, ha ott­hon főzöd meg! Per­sze, ha be­szer­zed a hozzá szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, hamar ki­de­rül, hogy ez a hobbi sem a spó­ro­lás­ról szól.

Akár száz fo­rintra le­szo­rít­ha­tod a korsó sör árát, ha ott­hon főzöd meg! Tény­leg csá­bító le­he­tő­ség. Per­sze, ha be­szer­zed a hozzá szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, hamar ki­de­rül, hogy ez a hobbi sem a spó­ro­lás­ról szól.