MANI

LEHÚZÁS

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

Gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

FRISS HÍREK

Több millió telefonon elérhetetlen lesz a Messenger! A tiéd közte van?

Több millió telefonon elérhetetlen lesz a Messenger! A tiéd közte van?

A na­pok­ban le­tiltja a leg­nép­sze­rűbb üze­net­küldő al­kal­ma­zá­sát a Fa­ce­book, ez ren­ge­teg em­bert fog érin­teni.

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Volt már a Nike-nak pár fur­csa­sága, de ehhez fog­ha­tót még nem lát­tunk. Te mit csi­nál­nál ezzel a ci­pő­vel?

Volt már a Nike-nak pár fur­csa­sága, de ehhez fog­ha­tót még nem lát­tunk. Te mit csi­nál­nál ezzel a ci­pő­vel?

Vigyázz, mit teszel a teádba, veszélyes lehet a méz!

Vigyázz, mit teszel a teádba, veszélyes lehet a méz!

Hamis mé­zek­kel van­nak tele a bol­tok pol­cai, az egész­ségre is ká­ro­sak le­het­nek ezek a ter­mé­kek.

Hamis mé­zek­kel van­nak tele a bol­tok pol­cai, az egész­ségre is ká­ro­sak le­het­nek ezek a ter­mé­kek.

Ezzel az SMS-átveréssel próbálkoznak most az adattolvajok!

Ezzel az SMS-átveréssel próbálkoznak most az adattolvajok!

Va­ló­színű, hogy sze­mé­lyes ada­tok el­lo­pá­sára sza­ko­so­dott bű­nö­zők egy ré­gi­módi esz­köz­höz, az SMS-hez nyúl­tak.

Va­ló­színű, hogy sze­mé­lyes ada­tok el­lo­pá­sára sza­ko­so­dott bű­nö­zők ügy­köd­nek...

Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp se bontsd ki

Vigyázz: Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp se bontsd ki

Cel­lux­szal le­ra­gasz­tott, ko­ráb­ban fel­bon­tott le­ve­let vett ki a pos­ta­lá­dá­já­ból egy pesti nő.

Vigyázat! Ezzel a trükkel bárki feltörheti az okostelefonodat!

Vigyázat! Ezzel a trükkel bárki feltörheti az okostelefonodat!

Egy be­ál­lí­tá­son kell, hogy vál­toz­tass, és máris újból biz­ton­ság­ban lesz­nek sze­mé­lyes ada­taid...

"Védőoltást" fejlesztenének ki a kamuhírek ellen

"Védőoltást" fejlesztenének ki a kamuhírek ellen

Brit tu­dó­sok azt gon­dol­ják, hogy a mód­sze­rük al­kal­mas arra, hogy az em­be­rek im­mu­nissá vál­ja­nak az ál­in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­mazó hírek ellen.

Brit tu­dó­sok azt gon­dol­ják, hogy a mód­sze­rük al­kal­mas arra, hogy az em­be­rek im­mu­nissá vál­ja­nak az ál­in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­mazó hírek ellen.

Áll a bál a népszerű csokoládégyártó körül!

Áll a bál a népszerű csokoládégyártó körül!

A Tob­le­rone ra­jon­gók ki­akad­tak, ami­ért a cég, az egyik nap­ról a má­sikra a dup­lá­jára nö­velte a cso­ki­há­rom­szö­gek kö­zötti ré­se­ket.

A Tob­le­rone ra­jon­gók ki­akad­tak, ami­ért a cég, az egyik nap­ról a má­sikra a dup­lá­jára nö­velte a cso­ki­há­rom­szö­gek kö­zötti ré­se­ket.

Ha kaptál ilyen csekket, semmiképp se fizesd be!

Ha kaptál ilyen csekket, semmiképp se fizesd be!

Tele van csúsz­ta­tá­sok­kal és va­lót­lan­sá­gok­kal az a levél, ame­lyet a ko­rábbi táv­hő­szol­gál­tató kül­dött a la­ko­sok­nak.

Tele van csúsz­ta­tá­sok­kal és va­lót­lan­sá­gok­kal az a levél, ame­lyet a ko­rábbi táv­hő­szol­gál­tató kül­dött a la­ko­sok­nak.

Pókinvázió? Így vedd fel a harcot!

Pókinvázió? Így vedd fel a harcot!

Né­hány trük­kel ki­la­kol­tat­hat­juk őket a la­ká­sunk­ból!

A leg­több ember ret­teg a pó­kok­tól, de ez az ízelt­lá­bú­a­kat csep­pet sem za­varja, szí­ve­sen köl­töz­nek be a la­ká­sokba. Né­hány trük­kel azon­ban ki­la­kol­tat­hat­juk őket!

Óriási kuponakció! De hol az átverés?

Óriási kuponakció! De hol az átverés?

A meg­hir­de­tett ak­ciós idő­szak­ban ér­de­mes fi­gyelni né­hány do­logra...

Jön­nek a női ma­ga­zi­nok óri­ási ked­vez­mé­nyei! De a meg­hir­de­tett ak­ciós idő­szak­ban ér­de­mes fi­gyelni, hogy va­ló­ban ol­csób­ban vá­sá­ro­lunk-e...

Vigyázz! Csalási kísérletek a Szerencsejáték Zrt. nevében

Vigyázz! Csalási kísérletek a Szerencsejáték Zrt. nevében

Te­le­fo­nos csa­lás­sal pró­bál­ják meg­sze­rezni a banki ada­taid!

Te­le­fo­nos csa­lás­sal pró­bál­ják meg­sze­rezni a banki ada­taid!

Nepálból csapolták meg a magyar számlát, azóta sincs meg a pénz

Nepálból csapolták meg a magyar számlát, azóta sincs meg a pénz

Egy bank­au­to­ma­tá­ból vet­tek le nyolc­van­ezer fo­rint­nyi ne­páli rú­piát egy ma­gyar férfi szám­lá­já­ról.

Könnyen átverhetnek, ha az interneten próbálsz eladni valamit!

Könnyen átverhetnek, ha az interneten próbálsz eladni valamit!

Ha szok­tál az in­ter­ne­ten ke­res­kedni, akkor mu­tat­juk, hogy mire fi­gyelj...

Ezért takarja le az FBI igazgatója a webkameráját! Tégy te is így

Ezért takarja le az FBI igazgatója a webkameráját! Tégy te is így

El­sőre azt gon­dolná az ember, hogy pa­ra­noia, de va­ló­já­ban nem az.

El­sőre azt gon­dolná az ember, hogy pa­ra­noia, de va­ló­já­ban nem az. A Fa­ce­book atyja és az FBI igaz­ga­tója sem vé­let­le­nül ta­kar­gatja a ka­me­rá­ját...

Így húznak le négyszeres árral a taxishiénák!

Így húznak le négyszeres árral a taxishiénák!

Van olyan taxis, aki nem tartja be a ha­tó­sági ára­kat, és négy­szer annyit is elkér egy fu­va­rért.

Van olyan taxis, aki nem tartja be a ha­tó­sági ára­kat, és négy­szer annyit is elkér egy fu­va­rért, mint amennyi a ren­de­let­ben elő­írt lenne.

Háromszor drágul a cigi, a benzin sem ússza meg

Háromszor drágul a cigi, a benzin sem ússza meg

Itt a jövő évi adó­tör­vény-ter­ve­zet.

Itt a jövő évi adó­tör­vény-ter­ve­zet, ami­nek né­hány vál­to­zása ér­zé­ke­nyen érinti a pénz­tár­cán­kat.

Érvénytelen papírpénzt kapott az automatából a zalai asszony!

Érvénytelen papírpénzt kapott az automatából a zalai asszony!

Ho­log­ram nél­küli ezer­fo­rin­tost adott egy ATM-au­to­mata egy za­la­eger­szegi nőnek.

Erre az SMS-re semmiképp se reagálj, ha iPhone-od van!

Erre az SMS-re semmiképp se reagálj, ha iPhone-od van!

Újabb mód­szer­rel pró­bál­ják csa­lók meg­sze­rezni az Apple ID-kat, amik a szol­gál­ta­tá­sok­hoz szük­sé­ges fel­hasz­ná­ló­ne­vet és jel­sza­vat tar­tal­maz­zák.

Újabb mód­szer­rel pró­bál­ják csa­lók meg­sze­rezni azo­kat Apple ID-kat, amik az Apple szol­gál­ta­tá­sok­hoz szük­sé­ges fel­hasz­ná­ló­ne­ve­ket és jel­sza­va­kat tar­tal­maz­zák.

Vigyázz! PayPal-os csalók bukkantak fel, magyar áldozat is van

Vigyázz! PayPal-os csalók bukkantak fel, magyar áldozat is van

A tá­ma­dók 100 ezer fo­rint nagy­ság­rendű össze­ge­ket pró­bál­nak meg el­utalni mások szám­lá­já­ról.

A tá­ma­dók 100 ezer fo­rint nagy­ság­rendű össze­ge­ket pró­bál­nak meg el­utalni mások szám­lá­já­ról.

Átlagosan 50 forinttal nőhet egy doboz cigi ára

Átlagosan 50 forinttal nőhet egy doboz cigi ára

Ezt meg­szív­juk.

Ré­góta tud­ható, hogy vál­toz­nak a do­hány­ter­mé­kekre vo­nat­kozó uniós irány­el­vek, és emi­att töb­bet fi­ze­tünk majd egy doboz ci­gi­ért a trafik­ban.

Igazi kávébotrány: átverés a nagyobb kiszerelés?

Igazi kávébotrány: átverés a nagyobb kiszerelés?

A szol­gál­tató- és a ter­me­lő­szek­tor­ban egy­aránt ott spó­rol­nak a cégek, ahol csak le­he­tő­sé­gük van. ká­vé­ház vi­szont dur­ván ki­spó­rolja bög­ré­i­ből a kávét!

Húsvéti tormateszt: ezen inkább ne spórolj, ha jót akarsz enni!

Húsvéti tormateszt: ezen inkább ne spórolj, ha jót akarsz enni!

A hús­vét jó­féle csí­pős torma nél­kül szinte el­kép­zel­he­tet­len.

A hús­vét jó­féle csí­pős torma nél­kül szinte el­kép­zel­he­tet­len. Azon­ban a vá­lasz­ték­ból nehéz meg­ta­lálni a leg­fi­no­mab­bat anél­kül, hogy meg­kós­tol­nánk. Ha pedig zsák­ba­macs­kát ve­szünk, könnyen ha­za­vág­hatja a hús­véti ebé­det a po­csék üve­ges torma...

Minden eddiginél durvább zsarolóvírus terjed a neten!

Minden eddiginél durvább zsarolóvírus terjed a neten!

E-ma­i­len ke­resz­tül ter­jed a zsa­ro­ló­ví­rus. Ha meg­nyi­tod, fi­zet­hetsz, vagy el­ve­szik min­den tá­rolt ada­tod.

E-ma­i­len ke­resz­tül ter­jed a zsa­ro­ló­ví­rus. Ha meg­nyi­tod, fi­zet­hetsz, vagy el­ve­szik min­den tá­rolt ada­tod.

Magyar dm-üzletekbe is került a szennyezett fehérjeszeletből!

Magyar dm-üzletekbe is került a szennyezett fehérjeszeletből!

Ne edd meg, ha már meg­vet­ted!

Még már­cius kö­ze­pén de­rült ki, hogy egy gépi tisz­tí­tó­kefe da­rab­kái ke­rül­tek a dm által for­gal­ma­zott kek­szes fe­hér­je­sze­letbe.

Brutális vízszámlát kapott egy székesfehérvári házaspár!

Brutális vízszámlát kapott egy székesfehérvári házaspár!

Egy la­kó­te­lepi la­kás­ban élő há­zas­pár­nak 260 ezer fo­rint lett a havi víz­szám­lája, leg­alábbis ezt ál­lítja a vízmű.

Fagyasztott ételeket hív vissza a Nestlé: üvegdarabkákat tartalmaznak!

Fagyasztott ételeket hív vissza a Nestlé: üvegdarabkákat tartalmaznak!

Három mil­lió do­boz­nyi spe­nó­tos éte­lükbe ke­rül­het­tek apró üveg­da­rab­kák.

Három mil­lió do­boz­nyi spe­nó­tos éte­lükbe ke­rül­het­tek apró üveg­da­rab­kák.

Három és fél év börtönt kapott a nőgyógyász, aki követelte a hálapénzt

Három és fél év börtönt kapott a nőgyógyász, aki követelte a hálapénzt

Olyan is akadt az el­múlt évek­ben ál­do­za­tai kö­zött, aki köl­csönt vett fel a ta­ka­rék­szö­vet­ke­zet­től, hogy meg­műtse az orvos.

Vigyázz! Zsarolóvírus támad!

Vigyázz! Zsarolóvírus támad!

Banki be­je­lent­ke­zési ada­to­kat sze­rez. Könnyen oda­vesz­het a pén­zed!

Egyre nép­sze­rűbb az új­fajta vírus, amely banki be­je­lent­ke­zési ada­to­kat sze­rez. Ha nem fi­gyelsz, könnyen oda­vesz­het a pén­zed!

Vigyázz, ha kártyával fizetsz! Így lopják el az adataidat

Vigyázz, ha kártyával fizetsz! Így lopják el az adataidat

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a bank­kár­tya-le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san le lehet má­solni a vá­sár­lók ada­tait.

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a bank­kár­tya-le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san le lehet má­solni a vá­sár­lók ada­tait.

Rákkeltő lenmagolaj a magyar üzletek polcain

Rákkeltő lenmagolaj a magyar üzletek polcain

Túl sok rák­keltő anya­got ta­lál­tak a német ha­tó­sá­gok egy ná­lunk is kap­ható len­mag­olaj­ban.

Túl sok rák­keltő anya­got ta­lál­tak a német ha­tó­sá­gok egy ná­lunk is kap­ható len­mag­olaj­ban.

Még a gatyát is leperelnék a Facebook alapítójáról!

Még a gatyát is leperelnék a Facebook alapítójáról!

Német ügy­vé­dek sze­rint Zuc­ker­berg azért bűnös, mert an­ti­sze­mita és más gyű­löl­ködő tar­tal­mak is van­nak a Fa­ce­boo­kon.

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Már több mint 9 mil­li­óan néz­ték meg a Fa­ce­boo­kon a vi­deót, és ter­jesz­tik az ál­hírt...

Gusztustalan módszerrel rabolta ki az öregeket az idősgondozó!

Gusztustalan módszerrel rabolta ki az öregeket az idősgondozó!

Több mint 70 mil­lió fo­rint­tal vágta meg az idő­sott­hon la­kóit a ve­zető po­zí­ci­ó­ban dol­gozó férfi és ügy­véd ha­verja.

Vigyázz! Megbénulhat az iPhone-od

Vigyázz! Megbénulhat az iPhone-od

Sú­lyos hibát ta­lál­tak az Apple ope­rá­ciós rend­sze­ré­ben, s még kér­dé­ses, hogy helyre lehet-e egy­ál­ta­lán ál­lí­tani a hasz­nál­ha­tat­lanná vált ké­szü­lé­ke­ket.

Sú­lyos hibát ta­lál­tak az Apple ope­rá­ciós rend­sze­ré­ben, s még kér­dé­ses, hogy helyre lehet-e egy­ál­ta­lán ál­lí­tani a hasz­nál­ha­tat­lanná vált ké­szü­lé­ke­ket. A gyártó hi­va­ta­los ál­lás­fog­la­lása még várat ma­gára, nem tudni, hogy cse­rélve lesz­nek e a tönk­re­ment esz­kö­zök. Tedd meg az óv­in­téz­ke­dé­se­ket, hogy ne le­gyen baj.

Berobban a krumpli ára, pedig most sem olcsó

Berobban a krumpli ára, pedig most sem olcsó

Ha­ma­ro­san dupla áron ve­het­jük a pap­ri­kás krump­li­hoz valót.

Egy éve a pi­a­co­kon még 50-60 fo­rin­tért is le­he­tett bur­go­nyát venni, ma az áru­ház­lánci át­lag­árak 210 fo­rint körül ala­kul­nak.

Befellegzett az átverős termékbemutatóknak!

Befellegzett az átverős termékbemutatóknak

Szi­go­rúbb sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak az idő­se­ket ócs­ka­ság­gal át­verő csa­lókra.

Mos­tan­tól sok­kal szi­go­rúbb sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak az idős em­be­re­ket ócska áruk­kal és ko­moly pén­zek­kel át­verő csa­lókra.

Így lepleződik le egy telefonos csaló! Tanulságos felvétel!

Így lepleződik le egy telefonos csaló! Tanulságos felvétel!

Az ál­do­zat hagyta, hogy a csaló vé­gig­mondja a be­etető szö­ve­get, és az egész be­szél­ge­tést rög­zí­tette. A végén aztán jött a fe­kete leves...

Túl giccses a háza? Jöhet a giccsadó

Túl giccses a háza? Jöhet a giccsadó

Évi fél­mil­lió fo­rin­tos kü­lön­adót vet­het­nek ki a III. ke­rü­let olyan épülő há­za­ira, amik ext­ra­va­gáns ki­né­ze­tük­kel ki­lóg­ná­nak a hely össz­ké­pé­ből. Jól gon­dold meg, mit épí­tesz!

Évi fél­mil­lió fo­rin­tos kü­lön­adót vet­het­nek ki a III. ke­rü­let olyan épülő há­za­ira, amik ext­ra­va­gáns ki­né­ze­tük­kel ki­lóg­ná­nak a hely össz­ké­pé­ből. Jól gon­dold meg, mit épí­tesz, mert a helyi ön­kor­mány­za­tok sza­ba­don ren­del­kez­het­nek adó­ik­ról, így a kü­lön­adó bár­mi­kor életbe lép­het, s ha az ötlet be­vá­lik, az sem ki­zárt, hogy el­ter­jed az egész or­szág­ban.

Szereted a gíroszt? Jobb, ha nem tudod, mik lehetnek a pitatésztában!

Szereted a gíroszt? Jobb, ha nem tudod, mik lehetnek a pitatésztában!

El­ké­pesztő mo­csok­ban ké­szül­tek a piták egy bu­da­pesti pék­ség­ben.

El­ké­pesztő mo­csok­ban ké­szül­tek a piták egy bu­da­pesti pék­ség­ben.

Erre vigyázz, amikor használt kocsit veszel!

Erre vigyázz, amikor használt kocsit veszel!

Évek óta téma, hogy vissza­te­ke­rik a hasz­nált autók ki­lo­mé­ter­órá­ját.

Évek óta téma, hogy vissza­te­ke­rik a hasz­nált autók ki­lo­mé­ter­órá­ját a jobb el­ad­ha­tó­ság ér­de­ké­ben. De nem ez a leg­na­gyobb baj.

Digitális lázmérőd van? Dobd el! Még mindig a higanyos a legjobb!

Digitális lázmérőd van? Dobd el! Még mindig a higanyos a legjobb!

Ha va­laki be­lá­za­so­dik, és meg sze­retné mérni mennyire, akkor az lenne az alap, hogy a láz­mérő hi­te­les in­for­má­ciót ad.

Lopják a könyveket Szolnokon! A helyiek szerint azzal fűtenek!

Lopják a könyveket Szolnokon! A helyiek szerint azzal fűtenek!

Szol­no­kon so­ka­dik al­ka­lom­mal is el­tűnt a sza­bad­pol­cos könyv­tár tel­jes könyv­ál­lo­má­nya...

Szol­no­kon so­ka­dik al­ka­lom­mal is el­tűnt a sza­bad­pol­cos könyv­tár tel­jes könyv­ál­lo­má­nya...

Mit csinálsz, ha pénzt találsz az utcán?

Mit csinálsz, ha pénzt találsz az utcán?

Ha a ta­lált pénzt el­te­szed, még bör­tönbe is ke­rül­hetsz.

So­kunk­kal elő­for­dult már, hogy pénzt ta­lál­tunk, vagy ép­pen­ség­gel hagy­tunk el. Te mit csi­nálsz ilyen­kor? Ha a ta­lált pénzt el­te­szed, még bör­tönbe is ke­rül­hetsz.

Meggyilkolt nőkkel reklámozta magát a karateklub

Meggyilkolt nőkkel reklámozta magát a karateklub

Az ötlet balul sült el.

Meg­döb­bentő kam­pánnyal ruk­kolt elő egy küz­dő­sport­klub, ami­kor meg­gyil­kolt nők­kel pró­bálta lá­to­ga­tottá tenni az óráit.

Nem hiszed el, mit találtak a vajakban!

Nem hiszed el, mit találtak a vajakban!

Ti­zen­ki­lenc gyártó har­minc­há­rom féle ter­mé­két vizs­gál­ták meg az el­len­őrök, ti­zen­egy eset­ben azon­nal ha­tó­sági el­já­rást in­dí­tot­tak.

Ti­zen­ki­lenc gyártó har­minc­há­rom féle ter­mé­két vizs­gál­ták meg a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal el­len­őrei, akik ti­zen­egy eset­ben azon­nal ha­tó­sági el­já­rást in­dí­tot­tak a ter­mék gyár­tója ellen.

Az év fogása: 6 milliónyi hamis húszezrest nyomtattak! Lebuktak!

Az év fogása: 6 milliónyi hamis húszezrest nyomtattak! Lebuktak!

Ki akar­ták hasz­nálni, hogy meg­je­lent az új húsz­ez­res...

Ki akar­ták hasz­nálni, hogy meg­je­lent az új húsz­ez­res, gyor­san nyom­tak a ré­gi­ből.

Négy ember halálát okozta, de mivel gazdag, felmentették

Négy ember halálát okozta, de mivel gazdag, felmentették

A gaz­dag­ság néha be­teg­ség is.

Az ügy­véd arra hi­vat­ko­zott, hogy a ti­zen­éves gá­zoló nem von­ható fe­le­lős­ségre, mert annyira gaz­dag, hogy nem tud kü­lönb­sé­get tenni a jó és a rossz kö­zött.

Veszélyben a pénzed: Ennyibe kerül beváltani 10 eurót!

Veszélyben a pénzed: Ennyibe kerül beváltani 10 eurót!

Két eu­ró­val meg­rö­vi­dí­tik a vá­sár­lót.

A RIPOST egyik ol­va­sója meg­döb­benve ta­pasz­talta, hogy 10 euró be­vál­tá­sáért a ke­res­kedő öt­száz fo­rin­tos, úgy­ne­ve­zett ke­ze­lési költ­sé­get is fel­szá­mí­tott.

Aranyárban mérik a cseresznyét a piacon

Aranyárban mérik a cseresznyét a piacon

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz: 15.000 fo­rint egy kiló cse­resz­nye. Vu­jity Tvrtko le­ug­rott a zöld­ség­hez, és egy szem cse­resz­nyéért annyit fi­ze­tett, mintha fél kiló ke­nye­ret vett volna.

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz: 15.000 fo­rint egy kiló cse­resz­nye. Vu­jity Tvrtko le­ug­rott a zöld­ség­hez, és egy szem cse­resz­nyéért annyit fi­ze­tett, mintha fél kiló ke­nye­ret vett volna.

Virsliteszt - Nem mindegy, mit veszel szilveszterre!

Virsliteszt - Nem mindegy, mit veszel szilveszterre!

A nagy ün­nep­lés­ben fel sem tűnik, hogy mibe ha­ra­punk bele, de ilyen­kor is ér­heti az em­bert meg­le­pe­tés!

A nagy ün­nep­lés­ben fel sem tűnik, hogy mibe ha­ra­punk bele, de ilyen­kor is ér­heti az em­bert meg­le­pe­tés!

Így trükköznek az áruházak, hogy többet vásárolj

Így trükköznek az áruházak, hogy többet vásárolj

Cse­lek­kel ösz­tö­nöz­nek vá­sár­lásra.

Leg­több­ször bele sem gon­do­lunk, mi­lyen apró cse­lek­kel ösz­tö­nöz­nek vá­sár­lásra a bol­tok és a hi­per­mar­ke­tek.

Ünnepek alatt is keményen razziáznak az adó-, és az élelmiszer-ellenőrök!

Ünnepek alatt is keményen razziáznak az adó-, és az élelmiszer-ellenőrök!

A Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal em­be­rei idén is ke­mé­nyen el­len­őr­zik a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pek­hez kö­tődő ter­mé­ke­ket!

Hamis weblapon lophatják el a pénzedet a bankból!

Hamis weblapon lophatják el a pénzedet a bankból!

Az egyik nagy ma­gyar­or­szági bank az utóbbi hó­nap­ban már má­sod­szor fi­gyel­mez­teti be­té­te­seit, hogy adat­ha­lá­szok pá­lyáz­nak a pén­zükre.

Kö­ze­leg a ka­rá­csony, és ilyen­kor a csa­lók is igye­kez­nek le­tenni va­la­mit a fe­nyőfa alá. Csak az a baj, hogy a mi pén­zünk­ből sze­ret­nék az aján­dé­ko­zást meg­ol­dani. Az egyik nagy ma­gyar­or­szági bank az utóbbi hó­nap­ban már má­sod­szor fi­gyel­mez­teti be­té­te­seit, hogy adat­ha­lá­szok pá­lyáz­nak a pén­zükre.

Már biztos, drágul a cigi januártól

Már biztos, drágul a cigi januártól

Indul a ki­szá­mo­lósdi, hi­szen most már biz­tos, hogy ja­nu­ár­tól 4 fo­rint­tal nő egyes cigik szá­lan­kénti ára. De ho­gyan lehet ebből 200 fo­rin­tos drá­gu­lás?

Indul a ki­szá­mo­lósdi, hi­szen most már biz­tos, hogy ja­nu­ár­tól 4 fo­rint­tal nő egyes cigik szá­lan­kénti ára. De ho­gyan lehet ebből 200 fo­rin­tos drá­gu­lás?

Még nekik áll feljebb! Pénzt követelnek, és negyedmilliárdot kapnak az elítéltek

Még nekik áll feljebb! Pénzt követelnek, és negyedmilliárdot kapnak az elítéltek

Több mint 230 mil­lió fo­rint kár­té­rí­tést ítélt meg 43 ma­gyar el­ítélt­nek az Em­beri Jogok Eu­ró­pai Bí­ró­sága.

Vége a jó világnak! Jön a netes letöltési korlát!

Vége a jó világnak! Jön a netes letöltési korlát!

Aki töb­bet ne­te­zik, fi­zes­sen is töb­bet!

Ame­ri­ká­ban már azt pe­dze­ge­tik, hogy be kéne ve­zetni a le­töl­tési kor­lá­tot. Aki töb­bet ne­te­zik, fi­zes­sen is töb­bet! Pil­la­na­tok alatt el­ter­jed­het a vi­lá­gon!

400 forintos alma? Lesz az drágább is, ráfázunk az enyhe télre

400 forintos alma? Lesz az drágább is, ráfázunk az enyhe télre

Amit meg­spó­ro­lunk a fű­té­sen, annak több­szö­rö­sét hagy­juk ott a bol­tok­ban.

Egek­ben az alma ára? Megy még fel­jebb is. Amit meg­spó­ro­lunk a fű­té­sen, azt ott hagy­juk a bolt­ban.

Robban a cukor ára! Hiány lesz édesítőszerből is

Robban a cukor ára! Hiány lesz édesítőszerből is

30 szá­za­lé­kos drá­gu­lás ja­nuár óta.

Ja­nu­ár­ban még 157 fo­rint volt az ak­ciós cukor ára, most 208 fo­rint. A tőzs­de­szak­ér­tők sze­rint az édes­szá­júak nem sok jóra szá­mít­hat­nak.

Olcsóbb lesz a sertéshús? Álmodik a nyomor!

Olcsóbb lesz a sertéshús? Álmodik a nyomor!

A na­pok­ban je­len­tet­ték be, hogy csök­ken­tik a ser­tés­ter­mé­kek áfá­ját, mi­ál­tal ol­csóbb lehet a hús! Ennek min­denki na­gyon örült. Eddig!

A fél ország a bankokon röhög! 21 milliárdot buktak a hamis ékszereken!

A fél ország a bankokon röhög! 21 milliárdot buktak a hamis ékszereken!

Spó­rol­tak az ér­ték­becs­lé­sen! Most már fut­hat­nak a pén­zük után!

Össze­sen 21 mil­li­árd fo­rin­tot buk­tak a hazai ban­kok a lom­bar­dos Bíró Péter tu­laj­do­ná­ban lévő, fel­szá­mo­lás alatt álló Ké­zi­zá­log Zrt. arany­ha­mi­sí­tási ügye miatt. Spó­rolni akar­tak az ér­ték­becs­lé­sen!

A hét poénja: A NAV még a Mikulást is megbüntette!

A hét poénja: A NAV még a Mikulást is megbüntette!

Nem la­ca­fa­cá­zik a NAV! Az el­len­őrök, sze­rető csa­lád­nak ál­cázva ma­gu­kat, ház­hoz ren­del­tek egy Mi­ku­lást.

Nem la­ca­fa­cá­zik a NAV! Az el­len­őrök, sze­rető csa­lád­nak ál­cázva ma­gu­kat, ház­hoz ren­del­tek egy Mi­ku­lást.

Óriási átverés: rejtélyes hívások Afrikából!

Óriási átverés: rejtélyes hívások Afrikából!

Fél Ma­gyar­or­szá­got hív­ták már.

Ha + 235-ös, vagy 238-as szám­ról hív­nak ne vedd fel, ne hívd vissza. Fél Ma­gyar­or­szá­got hív­ták már min­den­féle tá­voli, eg­zo­ti­kus or­szág­ból.

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Még a la­bo­ro­sok is meg­lep­dőd­tek...

A Nem­zeti Fo­gyasz­tó­vé­delmi Ha­tó­ság la­bo­ra­tó­ri­uma, húsz­féle ter­mé­ket vizs­gál­tak meg, al­ko­tó­ele­me­ire bontva! Még ők is meg­le­pőd­tek az ered­mé­nye­ken!

Négy év börtön járt a fiktív cukorügyletért

Négy év börtön járt a fiktív cukorügyletért

Kamu volt a 480 ezer ton­nás cu­kor­ügy­let.

Négy év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta szer­dán a Sze­gedi Tör­vény­szék azt a la­jos­mi­zsei férfit, aki köz­re­mű­kö­dött egy 480 ezer ton­nás fik­tív cu­kor­ügy­let­ben. Ez több, mint Ma­gyar­or­szág éves cu­kor­fo­gyasz­tása.

Óvakodj a gagyi csokimikulástól!

Óvakodj a gagyi csokimikulástól!

Mi­ku­lás napja ma már el­kép­zel­he­tet­len Mi­ku­lás-cso­mag és a jó öreg cso­ki­mi­ku­lás nél­kül. De nem mind­egy, hogy mit te­szünk a cso­magba, és az sem, hogy mit eszik a gye­rek!

Mi­ku­lás napja ma már el­kép­zel­he­tet­len Mi­ku­lás-cso­mag és a jó öreg cso­ki­mi­ku­lás nél­kül. De nem mind­egy, hogy mit te­szünk a cso­magba, és az sem, hogy mit eszik a gye­rek! Egyre több a si­lány ter­mék a bol­tok­ban!

Brutálisan drágul a kávé, végképp luxuscikk lehet

Brutálisan drágul a kávé, végképp luxuscikk lehet

Ki­ve­sző­ben a föld­ről a ká­vé­ter­me­lés 70 szá­za­lé­kát adó ara­bica fajta.

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés miatt ki­ve­sző­ben a ká­vé­ter­me­lés 70 szá­za­lé­kát adó ara­bica fajta.

Nem fizet kárpótlást Magyarországon a VW

Nem fizet kárpótlást Magyarországon a VW

A dí­z­el­bot­rány­ban a ma­gya­rok megint a rö­vi­deb­bet húz­ták.

A dí­z­el­bot­rány­ban a ma­gya­rok megint a rö­vi­deb­bet húz­ták, úgy tűnik, nem fizet az au­tó­gyártó cég egy ga­rast sem. De nem csak mi va­gyunk az egye­dü­liek, egész Eu­rópa érin­tett lehet.

Szívbajt hoz rád a betiltott gabonagolyó! Messziről kerüld!

Szívbajt hoz rád a betiltott gabonagolyó! Messziről kerüld!

Azon­nal ki­von­ták a for­ga­lom­ból.

Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (NÉBIH) a ter­mék­ben a meg­en­ge­dett transz­zsír­sav-tar­ta­lom hússzo­ro­sát ta­lálta.

Durván drágul a krumpli, érdemes bespájzolni!

Durván drágul a krumpli, érdemes bespájzolni!

Már most dupla annyiba kerül az ak­ciós bur­go­nya, mint egy évvel ko­ráb­ban. Kevés volt az idei ter­més.

Már most dupla annyiba kerül az ak­ciós bur­go­nya, mint egy évvel ko­ráb­ban. Rá­adá­sul az idei ter­més nem fe­dezi a bel­földi igé­nye­ket, és a nagy eu­ró­pai ter­me­lők is ke­ve­seb­bet ta­ka­rí­tot­tak be.

Vigyázz, ha Black Friday-en vásárolsz! Átverhetnek a boltosok

Vigyázz, ha Black Friday-en vásárolsz! Átverhetnek a boltosok

Na­gyon sokan trük­köz­nek az árak­kal és az ak­ci­ó­val. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

Na­gyon sokan trük­köz­nek az árak­kal és az ak­ci­ó­val. Cik­künk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

Életveszélyes termékek a magyar polcokon

Életveszélyes termékek a magyar polcokon

Le­gyen óva­tos!

Min­den évben sokan hal­nak meg szén-mon­oxid-mér­ge­zés miatt. Meg­fe­lelő ér­zé­ke­lő­vel a baj el­ke­rül­hető, de a kap­ható ri­asz­tók 71%-a nem biz­ton­sá­gos.

Téli gumi nélkül nem fizet a biztosító

Téli gumi nélkül nem fizet a biztosító

Ma­gyar­or­szá­gon még nem ve­zet­ték be a kö­te­lező téli gumi hasz­ná­la­tot.

Ma­gyar­or­szá­gon még nem ve­zet­ték be a kö­te­lező téli gumi hasz­ná­la­tot, éppen ezért sok­szor el­mu­laszt­juk a cse­rét. Ez sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár­hat mind a kö­te­lező biz­to­sí­tás, mind a casco te­kin­te­té­ben.

Vigyázz! Ismét támadnak az OTP-s csalók!

Vigyázz! Ismét támadnak az OTP-s csalók!

Gya­na­kodj, ha e-mailt kapsz az OTP-től! Lehet, hogy in­ter­ne­tes csa­lók pró­bál­ják így meg­sze­rezni az ada­ta­i­dat.

Gya­na­kodj, ha e-mailt kapsz az OTP-től! Lehet, hogy in­ter­ne­tes csa­lók pró­bál­ják így meg­sze­rezni az ada­ta­i­dat.

Miért nem baj, ha nem futja libamájra? Mutatjuk!

Miért nem baj, ha nem futja libamájra? Mutatjuk!

Mert úgy­sem azt kapsz a pén­ze­dért!

Mert úgy­sem azt ka­punk a pén­zün­kért! 10-ből 9 eset­ben ka­csa­má­jat árul­nak li­ba­máj­ként. La­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­to­kon ki­de­rült, min­den­kit át­ver­nek!

Újabb benzináremelés jön szerdán!

Újabb benzináremelés jön szerdán!

Ezen a héten is eme­lik az üzem­anya­gok árát!

Ezen a héten is eme­lik az üzem­anya­gok árát! Bruttó 3-3 fo­rint­tal a 95-ös ben­zin és a gáz­olaj li­te­ren­kénti, nagy­ke­res­ke­delmi árát szer­dán.

Annyira könnyű feltörni a bankkártya-olvasókat, hogy még neked is menne!

Annyira könnyű feltörni a bankkártya-olvasókat, hogy még neked is menne!

Ugyanaz a jel­szó van be­ál­lítva mind­egyi­ken, ami­vel ki­ke­rült a gyár­ból.

Egy fel­mé­rés ki­de­rí­tette, hogy szinte az összes bank­kár­tya-ol­va­són, ugyanaz a jel­szó van be­ál­lítva, ami­vel ki­ke­rült a gyár­ból. Senki sem vette a fá­radt­sá­got, hogy meg­vál­toz­tassa. A fel­mé­rést ugyan Ame­ri­ká­ban vé­gez­ték, de nagy a va­ló­szí­nű­sége, hogy vi­lág­mé­retű a je­len­ség.