NAPI UFÓ

Döbbenet a Harvardon: mégiscsak idegen űrhajó lehet a gigászi üstökös

Döbbenet a Harvardon: mégiscsak idegen űrhajó lehet a gigászi üstökös

Úgy tűnik, még sincs min­den rend­ben a 2017 ok­tó­be­ré­ben fel­fe­de­zett üs­tö­kös­sel.

A Holdat akarta videózni, de olyasmit látott amit nem kellett volna...

A Holdat akarta videózni, de olyasmit látott amit nem kellett volna...

Egy profi fotós gon­dolt egyet, és a ka­me­rá­já­val be­fogta a Hol­dat. Köz­ben va­lami olyas­mit lá­tott, ami­től le­esett az álla...

Újabb fotó érkezett a Nap közelében észlelt űrkockáról

Újabb fotó érkezett a Nap közelében észlelt űrkockáról

Már több al­ka­lom­mal is felfi­gyel­tek az ama­tőr csil­la­gá­szok és az UFO-va­dá­szok arra a ano­má­li­ára...

Már több al­ka­lom­mal is felfi­gyel­tek az ama­tőr csil­la­gá­szok és az UFO-va­dá­szok arra a ano­má­li­ára...

Elképesztő fényjelenség tűnt fel az égen Pest megyében

Elképesztő fényjelenség tűnt fel az égen, Pest megyében is levideózták

Volt, aki a lá­tot­tak után azt mondta, hogy ka­kas­pör­költ­tel és pá­lin­ká­val várja az ide­ge­ne­ket.

Sokkot kapott a műsorvezető: UFO jelent meg a kivetítőn a háta mögött

Sokkot kapott a műsorvezető: UFO jelent meg a kivetítőn a háta mögött

Az ar­gen­tín C5N tévé mű­sor­ve­ze­tője döb­ben­ten fe­dezte fel a ki­ve­tí­tőn, hogy egy is­me­ret­len tárgy re­pült bele az...

Mit titkol az űrhivatal? Rejtélyes dolgok zajlanak a földközeli űrben...

Mit titkol az űrhivatal? Rejtélyes dolgok zajlanak a földközeli űrben...

Túl sok űr­esz­köz rom­lott el szinte egy idő­ben...

Ér­de­kes ese­mé­nyekre fi­gyel­tek meg a szem­fü­les össze­es­kü­vés­el­mé­let te­o­ri­ti­ku­sok a kö­zel­múlt­ban.

Évtizedek óta nincs rá magyarázat: mik ezek a hátborzongató hangok?

Évtizedek óta nincs rá magyarázat: mik ezek a hátborzongató hangok?

Vi­lág­szerte hal­lot­tak már a rej­té­lyes han­go­kat...

Vi­lág­szerte hal­lot­tak már a rej­té­lyes han­go­kat...

Rejtélyes roncsot mosott parta a víz Dél-Karolinában

Rejtélyes roncsot mosott parta a víz Dél-Karolinában

Más­napra nyoma ve­szett...

Ti­tok­za­tos dol­got ve­tett ki a víz Dél-Ka­ro­li­ná­ban Se­ab­rook-szi­ge­tén. Ilyet még az öreg hely­bé­liek sem lát­tak, de senki más sem. Más­napra nyoma ve­szett...

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

A pub tu­laj­do­nosa sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor vissza­nézte a fel­vé­telt!

A kutatók is összezavarodtak, elképesztő, mi jelent meg az égen

A kutatók is összezavarodtak, elképesztő, mi jelent meg az égen

Heves vitát vál­tott ki a fel­vé­tel... Te mit gon­dolsz?

Heves vitát vál­tott ki a fel­vé­tel, az em­be­rek szél­ső­sé­ges vé­le­mé­nye­ket han­goz­tat­nak. Van­nak, akik ha­mi­sí­tás­ról, mások jel­ről be­szél­nek. Nézd meg az alig más­fél per­ces vi­deót, és dönts el te magad, mi áll­hat a lá­tot­tak mö­gött!

Nők, akik azt állítják, idegen lényektől estek teherbe...

Nők, akik azt állítják, idegen lényektől estek teherbe...

A fur­csa frigy­ből szár­mazó gye­re­ke­i­ket az ide­ge­nek el­vi­szik az űrbe...

A fur­csa frigy­ből szár­mazó gye­re­ke­i­ket az ide­ge­nek el­vi­szik az űrbe...

Kiszivárgott, miért rohanta le az FBI az Új-mexikói csillagvizsgálót...

Kiszivárgott, miért rohanta le az FBI az Új-mexikói csillagvizsgálót...

Már napok óta iz­ga­lom­ban tartja a vi­lá­got az USA egyik leg­na­gyobb csil­lag­vizs­gá­ló­já­nak rej­té­lyes eva­ku­á­lása...

Ettől garantáltan lever a víz: hihetetlen, mi jelent meg az égen

Ettől garantáltan lever a víz: hihetetlen, mi jelent meg az égen

Kü­lö­nös je­len­ségre fi­gyel­tek fel.

Kü­lö­nös je­len­ségre fi­gyel­tek fel egy hát­bor­zon­gató he­lyen. Nem ez volt az első ilyen eset! Elát­ko­zott helyre buk­kan­tak?

Itt a bizonyíték: megérkezett a Föld közelébe a gyilkos bolygó

Itt a bizonyíték: megérkezett a Föld közelébe a gyilkos bolygó

A Ni­biru miatt sokan ret­teg­nek a világ vé­gé­től.

A Ni­biru miatt sokan ret­teg­nek a világ vé­gé­től, egy férfi pedig vi­deót is ké­szí­tett a bolygó ér­ke­zé­sé­ről.

Különös dolog olvadt ki az Antarktisz jege alól...

Különös dolog olvadt ki az Antarktisz jege alól...

Bár né­hány száz éve már fel­fe­det­zék mégis fo­lya­ma­to­san rej­té­lyes és fur­csa alak­za­tokra buk­kan­nak rajta a ku­ta­tók.

Bár né­hány száz éve már fel­fe­det­zék és ma­nap­ság több tucat ku­ta­tó­ál­lo­más üze­mel a nyári idő­szak­ban az Ant­ark­ti­szon, mégis fo­lya­ma­to­san szá­mos rej­télyre és fur­csa alak­za­tokra buk­kan­nak rajta a ku­ta­tók.

Földönkívüli életre bukkantak? Baljós jelet fogtak a kutatók

Földönkívüli életre bukkantak? Baljós jelet fogtak a kutatók

A tu­dó­sok még vizs­gál­ják, hogy mit is ta­lál­tak va­ló­já­ban. Nem csoda, hogy ag­gasztja őket a je­len­ség.

A tu­dó­sok még vizs­gál­ják, hogy mit is ta­lál­tak va­ló­já­ban. Nem csoda, hogy ag­gasztja őket a je­len­ség.

Villámot akart videózni, de olyasmit vett fel, amit nem kellett volna

Villámot akart videózni, de olyasmit vett fel, amit nem kellett volna

Az egyik helyi lakos az ab­la­ká­ból vi­de­ó­zott mo­bil­te­le­fon­já­val, hátha si­ke­rül egy remek vil­lám vi­deót ké­szí­te­nie.

Anomáliák, földönkívüliek és idegen struktúrák a Holdon - videó

Anomáliák, földönkívüliek és idegen struktúrák a Holdon - videó

Az ama­tőr csil­la­gá­szok az utóbbi évek­ben szá­mos ér­de­kes fel­fe­de­zést tet­tek a Hol­don és annak fel­szí­nén.

Ismeretlen eredetű éjszakai fények okoznak pánikot világszerte

Ismeretlen eredetű éjszakai fények okoznak pánikot világszerte

Egyre töb­ben ész­lel­nek fur­csa vil­la­ná­so­kat az égen, és senki sem tudja, hogy pon­to­san mik ezek és hon­nan szár­maz­nak.

Mi van? Halott marslakót fedeztek fel, óriási fehér pénisszel...

Mi van? Halott marslakót fedeztek fel, óriási fehér pénisszel...

Scott C. Wa­ring össze­es­kü­vés-te­o­re­ti­kus, rend­sze­re­sen az élet nyo­ma­ira buk­kan a Mars­ról ér­kező fo­tó­kon.

Egy meteorit miatt majdnem kilőtték az amerikai nukleáris rakétákat

Egy meteorit miatt majdnem kilőtték az amerikai nukleáris rakétákat

Pár napja csak a vé­let­le­nen múlt, hogy vége le­gyen a vi­lág­nak.

Nem is gon­dol­nánk, de pár napja csak a vé­let­le­nen múlt, hogy va­ló­ban vége le­gyen a vi­lág­nak.

Hátborzongató lényt videóztak a kanadai vadonban, nem tudják mi lehet

Hátborzongató lényt videóztak a kanadai vadonban, nem tudják mi lehet

Ka­nada egyik isten háta mö­götti, vad­re­gé­nyes te­rü­le­tén ké­szült a fel­vé­tel...

Rettegnek a lakók: Rejtélyesen villódzó fények az éjszakai égen

Rettegnek a lakók: Rejtélyesen villódzó fények az éjszakai égen

A kü­lö­nö­sen vib­ráló fé­nye­ket ál­lí­tó­lag még 2018. áp­ri­li­sá­ban ész­lel­ték és vet­ték vi­de­óra...

Ha ez a bizarr felvétel igazi, akkor ez az évszázad videója!

Ha ez a bizarr felvétel igazi, akkor ez az évszázad videója!

Meg­hök­kentő vi­deót osz­tott meg egy japán srác, amit ő maga ké­szí­tett egy japán er­dő­ben.

Meg­hök­kentő vi­deót osz­tott meg egy japán srác, amit ő maga ké­szí­tett egy japán er­dő­ben.

UFO-baleset a foci-vb közelében, robbanás rázta meg a sztyeppét

UFO-baleset a foci-vb közelében, robbanás rázta meg a sztyeppét

A be­csa­pó­dás utáni rob­ba­nás fel­gyúj­totta a sztyep­pét Nyu­gat-Ka­zahsz­tán­ban, ami­kor két azo­no­sí­tat­lan tárgy le­zu­hant egy falu kö­ze­lé­ben.

A be­csa­pó­dás utáni rob­ba­nás fel­gyúj­totta a sztyep­pét Nyu­gat-Ka­zahsz­tán­ban...

Hatalmas fénycsóva szelte át az eget, rejtély mi csapódott a földbe

Hatalmas fénycsóva szelte át az eget, rejtély mi csapódott a földbe

Két tárgy is be­csa­pó­dott egy­más mellé, fel­gyújtva ezzel a sztyeppe szá­raz nö­vény­ze­tét.

Egy férfi sokkoló videóval bizonyítja: már létezik az időutazás

Egy férfi sokkoló videóval bizonyítja: már létezik az időutazás

Már ko­ráb­ban is ta­lá­koz­tunk az idő­södő úri­em­ber­rel, aki 1982-ben több idő­uta­zá­son is részt vett.

Újabb hihetetlen fotó került elő az űrhivatal archívumából

Újabb hihetetlen fotó került elő az űrhivatal archívumából

Ez­út­tal az egyik leg­nép­sze­rűbb ufó­por­tál ol­va­sója buk­kant va­lami szo­kat­lanra...

Egyre nép­sze­rűbb a Nem­zet­közi Űr­hi­va­tal nyil­vá­nos ar­chí­vuma, ahol bárki meg­néz­heti a Mars­ról ér­kező ér­de­kes fel­vé­te­le­ket. (Per­sze gon­dos vá­lo­ga­tás és némi re­tu­sá­lás után...) Ez­út­tal az egyik leg­nép­sze­rűbb ufó­por­tál ol­va­sója buk­kant va­lami szo­kat­lanra...

Kiakadtak a tudósok: Olyat fotózak, ami szerintük nem is létezhetne...

Kiakadtak a tudósok: Olyat fotózak, ami szerintük nem is létezhetne...

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot az ama­tőr ku­ta­tók­nál a bi­zarr fel­vé­tel.

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot az ama­tőr ku­ta­tók­nál a bi­zarr fel­vé­tel.

Nincs magyarázat: Rémisztő dologot vettek videóra a villámok fényénél

Nincs magyarázat: Rémisztő dologot vettek videóra a villámok fényénél

A cso­dál­kozó em­be­rek rög­tön vi­de­ózni kezd­ték a mo­bil­ja­ik­kal az elő­tűnő kü­lö­nös re­pülő ob­jek­tu­mo­kat.

Különös fényeket észleltek a Föld felső légkörében...

Különös fényeket észleltek a Föld felső légkörében...

Úgy tűnik, hogy az űr­ügy­nök­sé­gek­nek is sze­met szúrt, hogy va­lami nem stim­mel a Föld lég­kö­ré­vel.

Döbbenetes dolgot látott a srác éjfélkor a tizedik emeleti erkélyről

Olyat látott éjfélkor az erkélyről, amit nem kellett volna...

Pár napja is­me­ret­len fé­nyek tűn­tek fel Bu­da­pest fe­lett...

Pár napja is­me­ret­len fé­nyek tűn­tek fel Bu­da­pest fe­lett, amit egy bu­da­té­té­nyi tíz­eme­le­tes ház egyik er­ké­lyé­ről vi­de­óz­tak le. A fel­vé­tel ké­szí­tője a je­len­ség ész­le­lése után azon­nal ro­hant a mo­bil­jáért. és re­mény­ke­dett, hogy a fur­csa fé­nyek meg­vár­ják, mire visszaér...

Sokkot kapott a videós: hihetetlen dolgot rögzített a kamerája

Sokkot kapott a videós: hihetetlen dolgot rögzített a kamerája

Csak a fur­csa fé­nyes re­pülő va­la­mit sze­rette volna le­vi­de­ózni az égen...

Nem akart hinni a sze­mé­nek a vi­deós, aki elő­ször csak a fur­csa fé­nyes re­pülő va­la­mit sze­rette volna le­vi­de­ózni az égen... pár má­sod­perc múlva azon­ban olyat lá­tott, amire nem szá­mí­tott. De a ka­mera eköz­ben min­dent vett!

Olyat fotózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Olyat fotózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Sokan még ma­nap­ság is csak me­sé­nek hi­szik, ha va­laki arról be­szél, hogy fur­csa re­pülő tár­gyat lá­tott...

Sokan még ma­nap­ság is csak me­sé­nek hi­szik, ha va­laki arról be­szél, hogy fur­csa re­pülő tár­gyat lá­tott...

Különös, csillogó tárgyat vizsgált hosszasan a marsjáró

Különös, csillogó tárgyat vizsgált hosszasan a marsjáró

Egy friss képen va­lami fura lát­ható.

Egy friss képen még a vak is látja, a rover fel­tű­nően sok időt töl­tött egy kü­lö­nös alak­zat körül...

Különös jelenség: Medúzaszerű Vörös lidérceket videóztak a légkörben

Különös jelenség: Medúzaszerű Vörös lidérceket videóztak a légkörben

Szá­mos olyan lég­köri je­len­ség lé­te­zik, ame­lyek­ről az egy­szerű ember még csak nem is hal­lott.

Újabb rejtélyes gabonakörök jelentek meg a búzamezőn

Újabb rejtélyes gabonakörök jelentek meg a búzamezőn

Drón­vi­deó ké­szült róla...

Íme itt a leg­fris­sebb ga­bo­na­kör­ről ké­szült drón­vi­deó az Egye­sült Ki­rály­ság­ból.

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Újabb el­ké­pesztő videó...

Újabb el­ké­pesztő vi­de­ó­val ruk­kolt elő az egyik leg­is­mer­tebb szen­zá­ció­haj­hász Yo­uTube-csa­torna, ami ál­lí­tá­suk sze­rint ez­út­tal Auszt­rá­li­á­ban ké­szült.

Föld méretű anomália haladt el a Nap közelében

Föld méretű anomália haladt el a Nap közelében

Az egyik napfi­gyelő mű­hold fel­vé­te­lein fur­csa do­lo­got vet­tek észre pár napja.

Az egyik napfi­gyelő mű­hold fel­vé­te­lein fur­csa do­lo­got vet­tek észre pár napja.

Eddig titkolták az idegenek létezését, de most kiszivárgott egy videó

Eddig titkolták az idegenek létezését, de most kiszivárgott egy videó

Egy 2004-es eset­ről hall­gat­tak eddig a Pen­ta­gon­nál, a je­len­tés azon­ban nap­vi­lágra ke­rült.

Titokzatos hangok, különös jelek tartják rettegésben a kisváros lakóit

Titokzatos hangok, különös jelek tartják rettegésben a kisváros lakóit

A han­gok a ha­tó­sá­gok sze­rint az űrből szár­maz­nak, sőt már be­csa­pó­dás nyo­mai is lát­szód­nak a kör­nyé­ken.

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Flo­ri­dá­ban, Vero Beach-en ké­szült a kü­lö­nös fel­vé­tel...

Flo­ri­dá­ban, Vero Beach-en ké­szült a kü­lö­nös fel­vé­tel...

Hat ismeretlen objektum lépett be a Föld légkörbe!

Hat ismeretlen objektum lépett be a Föld légkörbe!

Szá­mos szem­tanú lát­hatta 2018. május 17-e dél­után­ján a chi­lei Las Cab­ras fe­lett az el­ké­pesztő je­le­ne­tet.

Szá­mos szem­tanú lát­hatta 2018. május 17-e dél­után­ján a chi­lei Las Cab­ras fe­lett az el­ké­pesztő je­le­ne­tet.

Mi folyik itt? Újabb két rejtélyes tárgy hagyta el sietve a Föld légkörét

Mi folyik itt? Újabb két rejtélyes tárgy hagyta el sietve a Föld légkörét

Már az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői is gya­na­kod­nak, hogy va­lami na­gyobb sza­bású do­log­ról lehet szó...

Rejtélyes repülő tárgy hagyta el a Hold egyik kráterét

Rejtélyes repülő tárgy hagyta el a Hold egyik kráterét

A vi­deón tisz­tán ki­ve­hető...

Wil­liam Durand csil­la­gász még 2014-ben, Észak-Ca­ro­li­ná­ból vette fel 12.5 inch-es te­le­szkóp­já­val azt a döb­be­ne­tes je­le­ne­tet...

Különös jelenség: egy rejtélyes sötét tárgy takarta ki a szivárványt

Különös jelenség: egy rejtélyes sötét tárgy takarta ki a szivárványt

Oly sok fur­csa dolog tör­té­nik az égen, hogy kap­kod­juk a fe­jün­ket...

Oly sok fur­csa dolog tör­té­nik az égen, hogy kap­kod­juk a fe­jün­ket; pél­dául pár napja egy autós fur­csa szi­vár­ványt vett észre. A lát­vány olyan meg­döb­bentő volt, hogy képes volt ve­ze­tés köz­ben vi­de­ózni is...

Különös dolgot fedeztek fel a marsjáró legfrissebb fotóin

Különös dolgot fedeztek fel a marsjáró legfrissebb fotóin

Úgy tűnik nem pihen a hír­hedt ku­tató, aki az utóbbi évek­ben fel­csa­pott marsi ré­gész­nek is.

Úgy tűnik nem pihen a hír­hedt ku­tató, aki az utóbbi évek­ben fel­csa­pott marsi ré­gész­nek is.

Őrületes videó: Kiderült, hogy nem csak a Föld, de a Hold is lapos!

Őrületes videó: Kiderült, hogy nem csak a Föld, de a Hold is lapos!

Az egyik űr­ha­jós olyas­mit vi­de­ó­zott a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más­ról, amit eddig még soha senki sem lá­tott ide­lent­ről...

Rejtélyes tárgy zuhant le a viharban, pont a kamera előtt...

Rejtélyes tárgy zuhant le a viharban, pont a kamera előtt...

Pedig csak a szi­vár­ványt vette...

Az angol Megan Tay­lor azt ál­lítja, hogy si­ke­rült el­kap­nia ka­me­rá­já­val azt a pil­la­na­tot, ami­kor egy is­me­ret­len sötét tárgy "le­esett az égből"...

Közölték a tudósok: óriási aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

Közölték a tudósok: óriási aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

Az égi­test egy idő­ben el­tűnt a tu­dó­sok szeme elől, de most sosem lá­tott kö­zel­ség­ben tér vissza.

Az égi­test egy idő­ben el­tűnt a tu­dó­sok szeme elől, de most sosem lá­tott kö­zel­ség­ben tér vissza.

Egy hátborzongató fénykígyót videóztak, de utána durvább dolog történt

Egy hátborzongató fénykígyót videóztak, de utána durvább dolog történt

Még maga a szem­tanú is ké­tel­ke­dett abban, hogy va­ló­ban jól látta a dol­got.

Kü­lö­nös vi­deót vet­tek fel áp­ri­lis végén Chi­lé­ben. Még maga a szem­tanú is ké­tel­ke­dett abban, hogy va­ló­ban jól látta a dol­got, de a videó nem ha­zu­dik...

Különös fényeket fotózott egy utas a repülőgép ablakából

Különös fényeket fotózott egy utas a repülőgép ablakából

A Kína fe­lett szálló re­pü­lő­gé­pek egyi­ké­nek ab­la­ká­ból vette fel az egyik utas ezt a kü­lön­le­ges lát­ványt.

A Kína fe­lett szálló re­pü­lő­gé­pek egyi­ké­nek ab­la­ká­ból vette fel az egyik utas ezt a kü­lön­le­ges lát­ványt.

Sosem látott fotó a Marsról, itt az idegen élet bizonyítéka

Sosem látott fotó a Marsról, itt az idegen élet bizonyítéka

Egy ama­tőr csil­la­gász ta­lálta.

Egy ama­tőr csil­la­gász sze­rint ez lehet a min­dent el­döntő bi­zo­nyí­ték.

Borzongató videó került elő egy elfogott idegen lényről...

Borzongató videó került elő egy elfogott idegen lényről...

Sokan vi­tat­ják a va­ló­di­sá­gát...

Szá­mos szem­tanú le­írása és a nem hi­te­le­sí­tett for­rá­sok­ból szár­mazó fel­vé­te­lek alap­ján szinte már min­denki tudja ho­gyan néz ki, pél­dául...

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

El­ké­pesztő fel­vé­te­lek ké­szül­tek...

Iz­land az egyik leg­ti­tok­za­to­sabb és leg­bá­mu­la­to­sabb hely a boly­gón­kon. Rá­adá­sul el­ké­pesztő fel­vé­te­lek ké­szül­tek pár hete...

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Úgy tűnik nem csak nap­ja­ink­ban lőnek fura légi jár­mű­vek­ről fo­tó­kat a fény­ké­pe­zés sze­rel­me­sei.

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hold fura ano­má­li­áit...

Akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hold fura ano­má­li­áit...

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Vajon mi lehet?

Azt már tud­juk, hogy az ég­bolt egy fö­lénk ve­tí­tett ho­log­ram. Na, de ho­gyan is bi­zo­nyo­sod­hat­nánk meg erről?

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Azon­nal össze­súg­tak az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői!

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Elő­ke­rült egy film­fel­vé­tel, amely bi­zo­nyítja ezt...

Elő­ke­rült egy film­fel­vé­tel, amely bi­zo­nyítja ezt...

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

A fur­csa, apró mu­mufi­kált tes­tet még 2003-ban ta­lál­ták a chi­lei Ata­maca si­va­tag­ban egy bőr­zacs­kóba cso­ma­golva.

A fur­csa, apró mu­mufi­kált tes­tet még 2003-ban ta­lál­ták a chi­lei Ata­maca si­va­tag­ban...

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nem ez az első al­ka­lom, hogy fel­hang­zot­tak a se­hon­nan sem jövő, hát­bor­zon­gató túl­vi­lági han­gok.

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Egyre gyak­rab­ban látni ha­son­lót...

Úgy tűnik las­san már a nagy­vá­ro­sokba is be­köl­töz­tek az ide­gen lé­nyek. Egyre gyak­rab­ban látni a zsú­folt te­le­pü­lé­sek fe­lett gya­nús fé­nye­ket rep­kedni...

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Egy ku­ta­tás sze­rint össze­füg­gés lehet az Rh ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött. A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza...

Egy ku­ta­tás sze­rint össze­füg­gés lehet az Rh ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött. A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza...

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

A kü­lö­nös fel­vé­tel nagy vi­hart ka­vart az ufo­ló­gu­sok közt... Vajon va­lódi?

A kü­lö­nös fel­vé­tel nagy vi­hart ka­vart az ufo­ló­gu­sok közt... Vajon va­lódi?

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Egy iga­zán fur­csa ese­mény tör­tént pár napja, ami­kor vö­rö­sen ra­gyogó köd je­lent meg az űrben, ami tel­je­sen kö­rül­vette a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­mást...

Ufókat videózott egy pilóta a gépe ablakából

Ufókat videózott egy pilóta a gépe ablakából

Egy ar­gen­tin pi­lóta igen­csak meg­le­pő­dött, ami­kor két is­me­ret­len re­pülő tárgy is ve­szé­lyes közel szá­gul­dott el a gépe előtt, de nem esett pá­nikba.

Egy ar­gen­tin pi­lóta igen­csak meg­le­pő­dött, ami­kor két is­me­ret­len re­pülő tárgy is ve­szé­lyes közel szá­gul­dott el a gépe előtt, de nem esett pá­nikba. In­kább elő­vette a ka­me­rás mo­bil­ját...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Ál­lí­tó­lag kínai ha­cke­rek­nek si­ke­rült fel­tör­niük a NASA egyik gépét...

Ál­lí­tó­lag kínai ha­cke­rek­nek si­ke­rült fel­tör­niük a nem­zet­közi űr­hi­va­tal egyik al­kal­ma­zott­já­nak gépét, és kü­lö­nös dol­go­kat ta­lál­tak rajta...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Az utóbbi idő­ben fel­tűnő módon meg­sza­po­rod­tak az idő­uta­zók­ról szóló hírek az in­ter­ne­ten.

Az utóbbi idő­ben fel­tűnő módon meg­sza­po­rod­tak az idő­uta­zók­ról szóló hírek az in­ter­ne­ten.

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Egyre több szo­kat­lan re­pülő tárgy hagyja el boly­gónk lég­kö­rét, és ezt már nem csak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son ész­le­lik.

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

Tu­cat­nyian fi­gye­lik nap, mint nap az élő­ben néz­hető köz­ve­tí­té­se­ket...

Tu­cat­nyian fi­gye­lik nap, mint nap az élő­ben néz­hető köz­ve­tí­té­se­ket...

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek...

Ismét el­ké­pesztő dol­got vet­tek észre a vörös boly­gó­ról ér­kező fo­tó­kon...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Elő­ször me­te­or­nak hit­ték a Bra­zí­lia fe­lett fel­rob­bant fé­nyes tár­gyat, csak­hogy...

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

A világ több pont­ján is meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan éj­sza­kai ra­gyo­gást ész­lel­tek...

A világ több pont­ján is meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan éj­sza­kai ra­gyo­gást ész­lel­tek...

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Kü­lö­nös fel­vé­telt ké­szí­tett a Ha­waii-on ta­lál­ható csil­la­gá­szati te­le­szkóp egy lég­kör­ben szét­eső me­te­or­ról.

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok a gi­gan­ti­kus re­pülő ob­jek­tum­mal kap­cso­lat­ban. Videó a cikk­ben!

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

A na­pok­ban döb­ben­ten me­red­tek az égre a korán kelők az ame­ri­kai Mil­wa­u­kee vá­ro­sá­ban.

A na­pok­ban döb­ben­ten me­red­tek az égre a korán kelők az ame­ri­kai Mil­wa­u­kee vá­ro­sá­ban.

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Az egyik tá­guló jég­ha­sa­dék­ban mes­ter­sé­ges struk­túra vált lát­ha­tóvá...

Az egyik tá­guló jég­ha­sa­dék­ban mes­ter­sé­ges­nek tűnő struk­túra vált lát­ha­tóvá a Go­ogle Maps-fotón...

Itt az újabb bizonyíték, hogy a Holdra szállás kamu volt...

Itt az újabb bizonyíték, hogy a Holdra szállás kamu volt...

Ez­út­tal az 1971-es Apollo-15 Holdra szál­lá­sá­nak egyik fel­vé­te­lén szúr­tak ki va­lami kü­lö­nö­set.

Megdöbbentő dolog lebegett a folyó felett...

Sokkot kaptak a turisták: Megdöbbentő dolog lebegett a folyó felett...

Vajon va­lódi, vagy ha­mi­sít­vány?

El­ké­pesztő videó ke­rült fel az egyik nép­szerű Yo­u­tube-csa­tor­nára...

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Még a sokat lá­tott ku­ta­tó­kat is meg­döb­ben­tette az a fel­vé­tel, amely pár napja ké­szült Uk­rajna fe­lett.

Még a sokat lá­tott ku­ta­tó­kat is meg­döb­ben­tette az a fel­vé­tel, amely pár napja ké­szült Uk­rajna fe­lett. Egye­lőre nincs ésszerű ma­gya­rá­zat a lá­tot­takra, csu­pán el­mé­le­tek...

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik...

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik...

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­te­zé­sü­ket, az in­ter­ne­ten fo­lya­ma­tosa cen­zú­ráz­zák a róluk szóló cik­ke­ket...

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­te­zé­sü­ket, az in­ter­ne­ten cen­zú­ráz­zák a róluk szóló cik­ke­ket...

Kiderült az igazság a rejtélyes Black Knight műholdról

Kiderült az igazság a rejtélyes Black Knight műholdról

El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek elő...

El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek elő a Fe­kete Lovag mű­hold­ról. Mind­két fel­vé­tel le­rántja a lep­let az ősi űr­esz­köz­ről, csak­hogy...

Rejtély az égen: Ilyen bizarr felhőt még nem láttál...

Rejtély az égen: Ilyen bizarr felhőt még nem láttál...

Vajon mi a fene lehet? Ufó? Felhő?

Sok­szor olyan dol­go­kat lát az ember az égen szálló fel­hők­ben, amik­ről nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet művei...

Kezével takarta el a kamerát az űrhajós, mert berepült egy ufó a képbe

Kezével takarta el a kamerát az űrhajós, mert berepült egy ufó a képbe

Jobb híján a ke­zé­vel pró­bálta el­ta­karni a nem oda illő lát­ványt, de el­ké­sett...

Jobb híján a ke­zé­vel pró­bálta el­ta­karni a nem oda illő lát­ványt a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más űr­ha­jósa az élő in­ter­ne­tes köz­ve­tí­tés alatt. De el­ké­sett...

Kiszivárgott egy 1968-as felvétel: Városok vannak a Hold sötét oldalán!

Kiszivárgott egy 1968-as felvétel: Városok vannak a Hold sötét oldalán!

Elő­ke­rült egy döb­be­ne­tes videó ennek alá­tá­masz­tá­sára.

Min­denki azt hiszi, hogy csak 1968-ban járt em­be­rek­kel űr­hajó a Hold kö­ze­lé­ben, de egy őrült össze­es­kü­vés-el­mé­let sze­rint ad­digra már ki­ter­jedt vá­ro­so­kat épí­tet­tek a Hold sötét ol­da­lán... Elő­ke­rült egy döb­be­ne­tes videó ennek alá­tá­masz­tá­sára.

Az idegenek végre meglátogatták a Földet?

Az idegenek végre meglátogatták a Földet?

Leg­alábbis erre gon­dolt az a nő, aki vi­de­óra vett egy fura, hum­anoid alakú re­pülő tár­gyat Me­xi­kó­ban...

Leg­alábbis erre gon­dolt az a nő, aki vi­de­óra vett egy fura, hum­anoid alakú re­pülő tár­gyat Me­xi­kó­ban...

Különös dolgot fedeztek fel az űrben repülő Tesla sportautó élő közvetítésén

Különös dolgot fedeztek fel az űrben repülő Tesla sportautó élő közvetítésén

A sem­mi­ben pörgő au­tó­ról ér­kező élő köz­ve­tí­té­sen va­lami fur­csa dolog is fel­buk­kant...

Különös repülő tárgyak szabadultak el a rejtélyes 51-es körzetből

Különös repülő tárgyak szabadultak el a rejtélyes 51-es körzetből

Van aki nem hisz az ide­ge­nek­ben, és min­den­áron be akarja bi­zo­nyí­tani, hogy neki van igaza. De néha az el­len­ke­zője si­ke­rül.