NAPI UFÓ

Rejtélyes, fénylő objektumot videóztak le Oroszország felett!

Rejtélyes, fénylő objektumot videóztak le Oroszország felett!

Eddig még nem azo­no­sí­tot­ták be.

Sze­ren­csére nem la­kott te­rü­le­ten csa­pó­dott be a tárgy, így nem sé­rült meg senki.

Madarakat fotózott az apuka, de olyat látott, amit nem kellett volna

Madarakat fotózott az apuka, de olyat látott, amit nem kellett volna

A kü­lö­nös fel­vé­te­le­ket egy 34 éves apuka ké­szí­tette, mi­köz­ben ma­da­ra­kat fo­tó­zott.

Rejtélyes, fénylő objektumot fedezett fel a Holdon egy magyar kutató

Rejtélyes, fénylő objektumot fedezett fel a Holdon egy magyar kutató

Egy ufó­ku­tató kü­lö­nös, fénylő ob­jek­tumra hívta fel fi­gyel­met a Hol­don...

Egy ufó­ku­tató kü­lö­nös, fénylő ob­jek­tumra hívta fel fi­gyel­met a Hol­don...

Orosz megoldás: egészen abszurd módon tépték ki a hóból a Lada Nivát

Orosz megoldás: egészen abszurd módon tépték ki a hóból a Lada Nivát

Min­dig tud­nak va­lami agya­ment új­don­sá­got mu­tatni az oro­szok. Most épp a híres La­dá­ju­kat sze­dik ki ext­rém módon a hóból.

Bizarr jelenséget videóztak: félnek a helyiek a rejtélyes objektumtól

Bizarr jelenséget videóztak: félnek a helyiek a rejtélyes objektumtól

Sokan azt gon­dol­ják, hogy egy­ér­tel­műen az ide­ge­nek ér­ke­zé­sét jelzi.

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a fé­nyes je­len­ség egy­ér­tel­műen az ide­ge­nek ér­ke­zé­sét jelzi.

Csoda Óbudán: percekig szájtátva figyelték az eget a járókelők

Csoda Óbudán: percekig szájtátva figyelték az eget a járókelők

Nem min­den­napi égi lát­vá­nyos­ság káp­ráz­tatta el a já­ró­ke­lő­ket.

Nem min­den­napi lát­vány­ban le­he­tett része azok­nak, akik fél öt körül fel­pil­lan­tot­tak az égre.

Különös dolog jelent meg a világ legjobban őrzött épülete felett

Különös dolog jelent meg a világ legjobban őrzött épülete felett

Sokan ta­lál­gat­nak, mi le­he­tett...

A de­cem­ber kö­ze­pén ké­szült bi­zarr klip­ben egy óri­ási fe­kete há­rom­szög lát­ható az Egye­sült Ál­la­mok Vé­delmi Mi­nisz­té­ri­uma fe­lett.

Nagyon ritka jelenséget videóztak: világító kérdőjel tűnt fel az égen

Nagyon ritka jelenséget videóztak: világító kérdőjel tűnt fel az égen

A kü­lön­le­ges lát­vány sok em­bert össze­za­vart, de a tu­dó­sok tisz­táz­ták a hely­ze­tet.

Csak a vihart videózta, de majdnem megőrült, amikor meglátta ezt...

Csak a vihart videózta, de majdnem megőrült, amikor meglátta ezt...

Egy durva vi­har­ban hi­he­tet­len dol­got si­ke­rült vi­de­ózni...

Egy durva auszt­rá­liai vihar kö­ze­pette olyan dol­got si­ke­rült vi­de­ózni, ami leg­in­kább csak a fan­tasz­ti­kus fil­mek­ben lát­ható...

Hátborzongató dolgot rögzített éjszaka egy vadfigyelő kamera

Hátborzongató dolgot rögzített éjszaka egy vadfigyelő kamera

Néha nem csak az ál­la­to­katat ve­szik fel a ka­me­rák...

Néha nem csak az ál­la­to­katat ve­szik fel a ka­me­rák...

Döbbenet a Harvardon: mégiscsak idegen űrhajó lehet a gigászi üstökös

Döbbenet a Harvardon: mégiscsak idegen űrhajó lehet a gigászi üstökös

Úgy tűnik, még sincs min­den rend­ben a 2017 ok­tó­be­ré­ben fel­fe­de­zett üs­tö­kös­sel.

Újabb fotó érkezett a Nap közelében észlelt űrkockáról

Újabb fotó érkezett a Nap közelében észlelt űrkockáról

Már több al­ka­lom­mal is meg­fi­gyel­ték.

Már több al­ka­lom­mal is felfi­gyel­tek az ama­tőr csil­la­gá­szok és az UFO-va­dá­szok arra a kü­lö­nös ano­má­li­ára, ami rend­sze­res idő­kö­zön­ként fel­buk­kan...

Döbbenetes műholdas fotó: Rejtélyes dologok zajlanak az Antarktiszon

Döbbenetes műholdas fotó: Rejtélyes dologok zajlanak az Antarktiszon

Egy olyan fotó ke­rült az egyik ön­je­lölt ku­tató ke­zébe, amit na­gyon nehéz...

Egy olyan fotó ke­rült az egyik ön­je­lölt ku­tató ke­zébe, amit na­gyon nehéz ha­mi­sí­tani, hi­szen egy mű­hold ké­szí­tette... Rá­adá­sul me­döb­bentő dol­got áb­rá­zol...

Elképesztő fényjelenség tűnt fel az égen, Pest megyében is levideózták

Elképesztő fényjelenség tűnt fel az égen, Pest megyében is levideózták

Ide­ge­nek len­né­nek?

Volt, aki a lá­tot­tak után azt mondta, hogy ka­kas­pör­költ­tel és pá­lin­ká­val várja az ide­ge­ne­ket.

Sokkot kapott a műsorvezető: UFO jelent meg a kivetítőn a háta mögött

Sokkot kapott a műsorvezető: UFO jelent meg a kivetítőn a háta mögött

Az ar­gen­tín C5N tévé mű­sor­ve­ze­tője döb­ben­ten fe­dezte fel a ki­ve­tí­tőn...

Az ar­gen­tín C5N tévé mű­sor­ve­ze­tője döb­ben­ten fe­dezte fel...

A Holdat akarta videózni, de olyasmit látott amit nem kellett volna...

A Holdat akarta videózni, de olyasmit látott amit nem kellett volna...

Egy profi fotós gon­dolt egyet, és a ka­me­rá­já­val be­fogta a Hol­dat. Köz­ben va­lami olyas­mit lá­tott, ami­től le­esett az álla...

Mit titkol az űrhivatal? Rejtélyes dolgok zajlanak a földközeli űrben...

Mit titkol az űrhivatal? Rejtélyes dolgok zajlanak a földközeli űrben...

Ér­de­kes ese­mé­nyekre fi­gyel­tek meg a szem­fü­les össze­es­kü­vés­el­mé­let te­o­ri­ti­ku­sok a kö­zel­múlt­ban.

Évtizedek óta nincs rá magyarázat: mik ezek a hátborzongató hangok?

Évtizedek óta nincs rá magyarázat: mik ezek a hátborzongató hangok?

Vi­lág­szerte hal­lot­tak már olyan rej­té­lyes han­go­kat, ame­lyek ere­de­tét sosem tud­ták be­azo­no­sí­tani...

Nők, akik azt állítják, idegen lényektől estek teherbe...

Nők, akik azt állítják, idegen lényektől estek teherbe...

A gye­re­ke­ket pedig el­vit­ték...

Né­hány gyö­nyörű fi­a­tal nő kü­lö­nös cso­por­tot ho­zott létre, amely­nek tag­jai azt ál­lít­ják, hogy rend­sze­res sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot tar­ta­nak fenn ide­gen lé­nyek­kel.

A kutatók is összezavarodtak, elképesztő, mi jelent meg az égen

A kutatók is összezavarodtak, elképesztő, mi jelent meg az égen

Heves vitát vál­tott ki a fel­vé­tel... Te mit gon­dolsz?

Heves vitát vál­tott ki a fel­vé­tel, az em­be­rek szél­ső­sé­ges vé­le­mé­nye­ket han­goz­tat­nak. Te mit gon­dolsz?

Rejtélyes roncsot mosott parta a víz Dél-Karolinában

Rejtélyes roncsot mosott parta a víz Dél-Karolinában

Más­napra nyoma ve­szett...

Ti­tok­za­tos dol­got ve­tett ki a víz Dél-Ka­ro­li­ná­ban Se­ab­rook-szi­ge­tén. Ilyet még az öreg hely­bé­liek sem lát­tak, de senki más sem. Más­napra nyoma ve­szett...

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

A pub tu­laj­do­nosa sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor vissza­nézte a fel­vé­telt!

Itt a bizonyíték: megérkezett a Föld közelébe a gyilkos bolygó

Itt a bizonyíték: megérkezett a Föld közelébe a gyilkos bolygó

A Ni­biru miatt sokan ret­teg­nek a világ vé­gé­től.

A Ni­biru miatt sokan ret­teg­nek a világ vé­gé­től, egy férfi pedig vi­deót is ké­szí­tett a bolygó ér­ke­zé­sé­ről.

Kiszivárgott, miért rohanta le az FBI az Új-mexikói csillagvizsgálót...

Kiszivárgott, miért rohanta le az FBI az Új-mexikói csillagvizsgálót...

Eddig senki nem tu­dott semmi biz­to­sat, de most nyil­vá­nos­ságra hoz­ták...

Eddig senki nem tu­dott semmi biz­to­sat, de most nyil­vá­nos­ságra hoz­ták...

Különös dolog olvadt ki az Antarktisz jege alól...

Különös dolog olvadt ki az Antarktisz jege alól...

Újabb rej­tély a déli kon­ti­nen­sen...

Az Ant­ark­ti­szon fo­lya­ma­to­san rej­té­lyes és fur­csa alak­za­tokra buk­kan­nak a ku­ta­tók.

Földönkívüli életre bukkantak? Baljós jelet fogtak a kutatók

Földönkívüli életre bukkantak? Baljós jelet fogtak a kutatók

A tu­dó­sok még vizs­gá­lód­nak...

A tu­dó­sok még vizs­gál­ják, hogy mit is ta­lál­tak va­ló­já­ban. Nem csoda, hogy ag­gasztja őket a je­len­ség.

Ettől garantáltan lever a víz: hihetetlen, mi jelent meg az égen

Ettől garantáltan lever a víz: hihetetlen, mi jelent meg az égen

Kü­lö­nös je­len­ségre fi­gyel­tek fel egy hát­bor­zon­gató he­lyen. Nem ez volt az első ilyen eset!

Kü­lö­nös je­len­ségre fi­gyel­tek fel egy hát­bor­zon­gató he­lyen. Nem ez volt az első ilyen eset! Elát­ko­zott helyre buk­kan­tak?

Felizzott a villámcsapástól a viharfelhőből előszáguldó UFO

Felizzott a villámcsapástól a viharfelhőből előszáguldó UFO

A me­xi­kói Tepic vá­ro­sá­ban va­laki az ab­la­ká­ból vi­de­ó­zott mo­bil­tel­já­val...

A me­xi­kói Tepic vá­ro­sá­ban az egyik helyi lakos az ab­la­ká­ból vi­de­ó­zott mo­bil­te­le­fon­já­val...

Ismeretlen eredetű éjszakai fények okoznak pánikot világszerte

Ismeretlen eredetű éjszakai fények okoznak pánikot világszerte

Egyre töb­ben ész­lel­nek fur­csa vil­la­ná­so­kat az égen, és senki sem tudja, hogy pon­to­san mik ezek és hon­nan szár­maz­nak.

Egy meteorit miatt majdnem kilőtték az amerikai nukleáris rakétákat

Egy meteorit miatt majdnem kilőtték az amerikai nukleáris rakétákat

Nem is gon­dol­nánk, de pár napja csak a vé­let­le­nen múlt, hogy va­ló­ban vége le­gyen a vi­lág­nak.

Anomáliák, földönkívüliek és idegen struktúrák a Holdon - videó

Anomáliák, földönkívüliek és idegen struktúrák a Holdon - videó

Az ama­tő­rök az utóbbi évek­ben sok ér­de­kes fel­fe­de­zést tet­tek a Hol­don...

Az ama­tőr csil­la­gá­szok az utóbbi évek­ben szá­mos ér­de­kes fel­fe­de­zést tet­tek a Hol­don és annak fel­szí­nén. Pedig nekik nin­cse­nek mű­hold­jaik égi kí­sé­rőnk körül, mint a Nem­zet­közi Űr­hi­va­tal­nak...

Hátborzongató lényt videóztak a kanadai vadonban, nem tudják mi lehet

Hátborzongató lényt videóztak a kanadai vadonban, nem tudják mi lehet

Ka­nada egyik isten háta mö­götti, vad­re­gé­nyes te­rü­le­tén ké­szült a fel­vé­tel...

A nem min­den­napi fel­vé­tel Ka­nada egyik isten háta mö­götti, vad­re­gé­nyes te­rü­le­tén ké­szült, ami­kor egy utazó egy rén­szar­vast akart le­vi­de­ózni.... de va­lami más is elő­má­szott a bok­rok közül.

Rettegnek a lakók: Rejtélyesen villódzó fények az éjszakai égen

Rettegnek a lakók: Rejtélyesen villódzó fények az éjszakai égen

A kü­lö­nö­sen vib­ráló fé­nye­ket ál­lí­tó­lag még 2018. áp­ri­li­sá­ban ész­lel­ték...

A kü­lö­nö­sen vib­ráló fé­nye­ket ál­lí­tó­lag még 2018. áp­ri­li­sá­ban ész­lel­ték...

Mi van? Halott marslakót fedeztek fel, óriási fehér pénisszel...

Mi van? Halott marslakót fedeztek fel, óriási fehér pénisszel...

Scott C. Wa­ring össze­es­kü­vés-te­o­re­ti­kus, rend­sze­re­sen az élet nyo­ma­ira buk­kan a Mars­ról ér­kező fo­tó­kon.

Ha ez a bizarr felvétel igazi, akkor ez az évszázad videója!

Ha ez a bizarr felvétel igazi, akkor ez az évszázad videója!

Meg­hök­kentő vi­deót osz­tot­tak meg...

Meg­hök­kentő vi­deót osz­tott meg egy japán srác, amit ő maga ké­szí­tett egy japán er­dő­ben. Épp csak meg­úszta, hogy el­kapja egy bi­zarr lény...

UFO-baleset a foci-vb közelében, robbanás rázta meg a sztyeppét

UFO-baleset a foci-vb közelében, robbanás rázta meg a sztyeppét

Az alj­nö­vény­zet so­káig égett...

A be­csa­pó­dás utáni rob­ba­nás fel­gyúj­totta a sztyep­pét Nyu­gat-Ka­zahsz­tán­ban, ami­kor két azo­no­sí­tat­lan tárgy le­zu­hant egy falu kö­ze­lé­ben.

Kiakadtak a tudósok: Olyat fotózak, ami szerintük nem is létezhetne...

Kiakadtak a tudósok: Olyat fotózak, ami szerintük nem is létezhetne...

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot az ama­tőr ku­ta­tók­nál az a bi­zarr fotó, ame­lyen egy meg­kö­ve­se­dett hum­anoid jel­legű ko­po­nya lát­ható...

Újabb hihetetlen fotó került elő az űrhivatal archívumából

Újabb hihetetlen fotó került elő az űrhivatal archívumából

Ez­út­tal az egyik leg­nép­sze­rűbb ufó­por­tál ol­va­sója buk­kant va­lami szo­kat­lanra...

Ez­út­tal az egyik leg­nép­sze­rűbb ufó­por­tál ol­va­sója buk­kant va­lami szo­kat­lanra...

Hatalmas fénycsóva szelte át az eget, rejtély mi csapódott a földbe

Hatalmas fénycsóva szelte át az eget, rejtély mi csapódott a földbe

Két tárgy is be­csa­pó­dott egy­más mellé, fel­gyújtva ezzel a sztyeppe szá­raz nö­vény­ze­tét.

Egy férfi sokkoló videóval bizonyítja: már létezik az időutazás

Egy férfi sokkoló videóval bizonyítja: már létezik az időutazás

Már ko­ráb­ban is ta­lá­koz­tunk az idő­södő úri­em­ber­rel, aki 1982-ben több idő­uta­zá­son is részt vett.

Döbbenetes dolgot látott a srác éjfélkor a tizedik emeleti erkélyről

Olyat látott éjfélkor az erkélyről, amit nem kellett volna...

Pár napja is­me­ret­len fé­nyek tűn­tek fel Bu­da­pest fe­lett...

Pár napja is­me­ret­len fé­nyek tűn­tek fel Bu­da­pest fe­lett, amit egy bu­da­té­té­nyi tíz­eme­le­tes ház egyik er­ké­lyé­ről vi­de­óz­tak le.

Nincs magyarázat: Rémisztő dologot vettek videóra a villámok fényénél

Nincs magyarázat: Rémisztő dologot vettek videóra a villámok fényénél

A cso­dál­kozó em­be­rek rög­tön vi­de­ózni kezd­ték a mo­bil­ja­ik­kal...

A cso­dál­kozó em­be­rek rög­tön vi­de­ózni kezd­ték a mo­bil­ja­ik­kal...

Sokkot kapott a videós: hihetetlen dolgot rögzített a kamerája

Sokkot kapott a videós: hihetetlen dolgot rögzített a kamerája

Nem akart hinni a sze­mé­nek a vi­deós, aki elő­ször csak a fur­csa fé­nyes re­pülő va­la­mit sze­rette volna le­vi­de­ózni az égen...

Olyat fotózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Olyat fotózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Egy ama­tőr csil­la­gász nem hitt az UFO-szto­rik­ban, csak­hogy a saját sze­mé­vel lá­tott egy ilyen tár­gyat...

Új küldetést kapott az űrállomás: különös fényeket észleltek a Föld felső légkörében...

Új küldetést kapott az űrállomás: különös fényeket észleltek a Föld felső légkörében...

Az űr­ügy­nök­sé­gek­nek is sze­met szúrt.

Úgy tűnik, hogy az űr­ügy­nök­sé­gek­nek is sze­met szúrt, hogy va­lami nem stim­mel a Föld lég­kö­ré­vel. A Nem­zet­közi űr­ál­lo­más új kül­de­tése, hogy minél töb­bet meg­tud­ja­nak...

Különös, csillogó tárgyat vizsgált hosszasan a marsjáró

Különös, csillogó tárgyat vizsgált hosszasan a marsjáró

Egy friss képen még a vak is látja, a rover fel­tű­nően sok időt töl­tött egy kü­lö­nös alak­zat körül...

Egy friss képen még a vak is látja, a rover fel­tű­nően sok időt töl­tött egy kü­lö­nös alak­zat körül...

Újabb rejtélyes gabonakörök jelentek meg a búzamezőn

Újabb rejtélyes gabonakörök jelentek meg a búzamezőn

Drón­vi­deó ké­szült róla...

Íme itt a leg­fris­sebb ga­bo­na­kör­ről ké­szült drón­vi­deó az Egye­sült Ki­rály­ság­ból.

Föld méretű anomália haladt el a Nap közelében

Föld méretű anomália haladt el a Nap közelében

Vajon mi le­he­tett?

Az egyik napfi­gyelő mű­hold fel­vé­te­lein fur­csa do­lo­got vet­tek észre pár napja. Egy ak­kora ob­jek­tum buk­kant fel a Nap köz­vet­len kö­ze­lé­ben, mint a Föld.

Különös jelenség: Medúzaszerű Vörös lidérceket videóztak a légkörben

Különös jelenség: Medúzaszerű Vörös lidérceket videóztak a légkörben

Egyre gyak­rab­ban jön­nek létre ritka lég­köri je­len­sé­gek...

Szá­mos olyan lég­köri je­len­ség lé­te­zik, ame­lyek­ről az egy­szerű ember még csak nem is hal­lott. Azon­ban ezek egyre gyak­rab­ban jön­nek létre va­la­mi­lyen rej­té­lyes okból ki­fo­lyó­lag, így szinte már bárki le­vi­de­óz­hatja őket...

Eddig titkolták az idegenek létezését, de most kiszivárgott egy videó

Eddig titkolták az idegenek létezését, de most kiszivárgott egy videó

Egy 2004-es eset­ről hall­gat­tak eddig a Pen­ta­gon­nál.

Egy 2004-es eset­ről hall­gat­tak eddig a Pen­ta­gon­nál, a je­len­tés azon­ban nap­vi­lágra ke­rült.

Titokzatos hangok, különös jelek tartják rettegésben a kisváros lakóit

Titokzatos hangok, különös jelek tartják rettegésben a kisváros lakóit

A han­gok a ha­tó­sá­gok sze­rint az űrből szár­maz­nak.

A han­gok a ha­tó­sá­gok sze­rint az űrből szár­maz­nak, sőt már be­csa­pó­dás nyo­mai is lát­szód­nak a kör­nyé­ken.

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Újabb el­ké­pesztő videó...

Újabb el­ké­pesztő vi­de­ó­val ruk­kolt elő az egyik leg­is­mer­tebb szen­zá­ció­haj­hász Yo­uTube-csa­torna, ami ál­lí­tá­suk sze­rint ez­út­tal Auszt­rá­li­á­ban ké­szült.

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Flo­ri­dá­ban, Vero Beach-en vi­de­ó­zott új ka­me­rá­já­val egy az ég­für­ké­szés iránt ér­dek­lődő lány, ami­kor...

Hat ismeretlen objektum lépett be a Föld légkörbe!

Hat ismeretlen objektum lépett be a Föld légkörbe!

Szá­mos szem­tanú lát­hatta...

Szá­mos szem­tanú lát­hatta 2018. május 17-e dél­után­ján a chi­lei Las Cab­ras fe­lett az el­ké­pesztő je­le­ne­tet. Sze­ren­csénkre va­laki vi­de­óra is vette a mo­bil­já­val...

Különös dolgot fedeztek fel a marsjáró legfrissebb fotóin

Különös dolgot fedeztek fel a marsjáró legfrissebb fotóin

Úgy tűnik nem pihen a hír­hedt ku­tató, aki az utóbbi évek­ben fel­csa­pott marsi ré­gész­nek is.

Különös jelenség: egy rejtélyes sötét tárgy takarta ki a szivárványt

Különös jelenség: egy rejtélyes sötét tárgy takarta ki a szivárványt

Oly sok fur­csa dolog tör­té­nik az égen, hogy kap­kod­juk a fe­jün­ket...

Oly sok fur­csa dolog tör­té­nik az égen, hogy kap­kod­juk a fe­jün­ket...

Mi folyik itt? Újabb két rejtélyes tárgy hagyta el sietve a Föld légkörét

Mi folyik itt? Újabb két rejtélyes tárgy hagyta el sietve a Föld légkörét

Már az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői is gya­na­kod­nak, hogy va­lami na­gyobb sza­bású do­log­ról lehet szó...

Rejtélyes repülő tárgy hagyta el a Hold egyik kráterét

Rejtélyes repülő tárgy hagyta el a Hold egyik kráterét

A vi­deón tisz­tán ki­ve­hető...

Wil­liam Durand csil­la­gász még 2014-ben, Észak-Ca­ro­li­ná­ból vette fel 12.5 inch-es te­le­szkóp­já­val azt a döb­be­ne­tes je­le­ne­tet...

Közölték a tudósok: óriási aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

Közölték a tudósok: óriási aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

Az égi­test egy idő­ben el­tűnt a tu­dó­sok szeme elől, de most sosem lá­tott kö­zel­ség­ben tér vissza.

Az égi­test egy idő­ben el­tűnt a tu­dó­sok szeme elől, de most sosem lá­tott kö­zel­ség­ben tér vissza.

Őrületes videó: Kiderült, hogy nem csak a Föld, de a Hold is lapos!

Őrületes videó: Kiderült, hogy nem csak a Föld, de a Hold is lapos!

El­ké­pesztő fel­vé­te­len csám­csog szom­bat óta az in­ter­net.

El­ké­pesztő fel­vé­te­len csám­csog szom­bat óta az in­ter­net.

Egy hátborzongató fénykígyót videóztak, de utána durvább dolog történt

Egy hátborzongató fénykígyót videóztak, de utána durvább dolog történt

Kü­lö­nös vi­deót vet­tek fel áp­ri­lis végén Chi­lé­ben. Még maga a szem­tanú is ké­tel­ke­dett abban, hogy va­ló­ban jól látta a dol­got.

Különös fényeket fotózott egy utas a repülőgép ablakából

Különös fényeket fotózott egy utas a repülőgép ablakából

A Kína fe­lett vette észre!

A Kína fe­lett szálló re­pü­lő­gé­pek egyi­ké­nek ab­la­ká­ból vette fel az egyik utas ezt a kü­lön­le­ges lát­ványt. Fo­galma sem volt róla, hogy mit lát, de...

Rejtélyes tárgy zuhant le a viharban, pont a kamera előtt...

Rejtélyes tárgy zuhant le a viharban, pont a kamera előtt...

Az angol Megan Tay­lor azt ál­lítja, hogy si­ke­rült el­kap­nia ka­me­rá­já­val azt a pil­la­na­tot, ami­kor egy is­me­ret­len sötét tárgy "le­esett az égből"...

Az angol Megan Tay­lor azt ál­lítja, hogy si­ke­rült el­kap­nia ka­me­rá­já­val azt a pil­la­na­tot, ami­kor egy is­me­ret­len sötét tárgy "le­esett az égből" mi­u­tán egy vil­lám be­le­csa­pott a vi­har­ban So­mer­set fe­lett.

Sosem látott fotó a Marsról, itt az idegen élet bizonyítéka

Sosem látott fotó a Marsról, itt az idegen élet bizonyítéka

Egy ama­tőr csil­la­gász sze­rint ez lehet a min­dent el­döntő bi­zo­nyí­ték. Ta­lált egy mes­ter­sé­ge­sen lét­re­jött kép­ződ­ményt.

Egy ama­tőr csil­la­gász sze­rint ez lehet a min­dent el­döntő bi­zo­nyí­ték. Ta­lált egy mes­ter­sé­ge­sen lét­re­jött kép­ződ­ményt.

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

El­ké­pesztő fel­vé­te­lek ké­szül­tek...

Iz­land az egyik leg­ti­tok­za­to­sabb és leg­bá­mu­la­to­sabb hely a boly­gón­kon. Rá­adá­sul el­ké­pesztő fel­vé­te­lek ké­szül­tek pár hete...

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Ma­nap­ság már akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hold fel­szí­nén lévő szik­lá­kat. És még va­lami mást is...

Borzongató videó került elő egy elfogott idegen lényről...

Borzongató videó került elő egy elfogott idegen lényről...

Szá­mos szem­tanú le­írása és a nem hi­te­le­sí­tett for­rá­sok­ból szár­mazó fel­vé­te­lek alap­ján szinte már min­denki tudja ho­gyan néz ki, pél­dául...

Szá­mos szem­tanú le­írása és a nem hi­te­le­sí­tett for­rá­sok­ból szár­mazó fel­vé­te­lek alap­ján szinte már min­denki tudja ho­gyan néz ki, pél­dául egy szürke ide­gen. Csak­hogy egyre töb­ben vé­le­ked­nek úgy, hogy ezek a lé­nyek va­ló­já­ban nem is a föl­dön kí­vül­ről ér­kez­tek...

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Azt már tud­juk né­hány ko­rábbi össze­es­kü­vés-el­mé­let­ből, hogy az ég­bolt, amit lá­tunk, va­ló­já­ban ho­log­ram. De hogy bi­zo­nyo­sod­hat­nánk meg erről?

Azt már tud­juk né­hány ko­rábbi össze­es­kü­vés-el­mé­let­ből, hogy az ég­bolt, amit lá­tunk ha fel­né­zünk, va­ló­já­ban mű­hol­dak által fö­lénk ve­tí­tett ho­log­ram. Na, de ho­gyan is bi­zo­nyo­sod­hat­nánk meg erről... Egy friss videó tel­je­sen vé­let­le­nül alá­tá­masz­tani lát­szik ezt az őrült­sé­get...

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Azon­nal össze­súg­tak az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői! De vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Azon­nal össze­súg­tak az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői! De vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Úgy tűnik nem csak nap­ja­ink­ban lőnek fura légi jár­mű­vek­ről fo­tó­kat a fény­ké­pe­zés sze­rel­me­sei.

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Az ame­ri­kai il­letve az orosz had­se­reg bir­to­ká­ban van kü­lön­féle föl­dön­kí­vüli tech­no­ló­gi­ák­nak, de eddig nem volt bi­zo­nyí­ték rá.

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

El­vé­gez­ték a DNS-tesz­tet!

A fur­csa, apró mu­mufi­kált tes­tet még 2003-ban ta­lál­ták a chi­lei Ata­maca si­va­tag­ban egy bőr­zacs­kóba cso­ma­golva.

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Szá­mos olyan erdei videó ke­ring az in­ter­ne­ten, ame­lye­ken va­la­mi­lyen fur­csa lény ke­rült tel­je­sen vé­let­le­nül a ka­me­rák elé.

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Egy ku­ta­tás sze­rint össze­füg­gés lehet az Rh ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött. A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza...

A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza...

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nem ez az első al­ka­lom, hogy fel­hang­zot­tak a se­hon­nan sem jövő, hát­bor­zon­gató túl­vi­lági han­gok.

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Egyre gyak­rab­ban látni ha­son­lót...

Úgy tűnik las­san már a nagy­vá­ro­sokba is be­köl­töz­tek az ide­gen lé­nyek. Egyre gyak­rab­ban látni a zsú­folt te­le­pü­lé­sek fe­lett gya­nús fé­nye­ket rep­kedni...

Ufókat videózott egy pilóta a gépe ablakából

Ufókat videózott egy pilóta a gépe ablakából

Egy ar­gen­tin pi­lóta igen­csak meg­le­pő­dött, ami­kor két UFO is ve­szé­lyes közel szá­gul­dott el a gépe előtt...

Egy ar­gen­tin pi­lóta igen­csak meg­le­pő­dött, ami­kor két UFO is ve­szé­lyes közel szá­gul­dott el a gépe előtt...

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Egy iga­zán fur­csa ese­mény tör­tént pár napja...

Egy iga­zán fur­csa ese­mény tör­tént pár napja...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Ál­lí­tó­lag kínai ha­cke­rek­nek si­ke­rült fel­tör­niük a nem­zet­közi űr­hi­va­tal egyik al­kal­ma­zott­já­nak gépét...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Fur­csa dol­go­kat állít!

Az utóbbi idő­ben fel­tűnő módon meg­sza­po­rod­tak az idő­uta­zók­ról szóló hírek az in­ter­ne­ten.

Döbbenetes képet lőtt egy kanadai fotós a félbevágott naplementéről

Döbbenetes képet lőtt egy kanadai fotós a félbevágott naplementéről

Va­lami drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tatta az ég­bol­tot fe­let­tünk.

Va­lami drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tatta az ég­bol­tot fe­let­tünk. Szinte nem telik el úgy egy hét, hogy ne szá­mol­ná­nak be a világ va­la­mely pont­ján fur­csa lég­köri fény­je­len­sé­gek­ről.

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Egyre több szo­kat­lan re­pülő tárgy hagyja el boly­gónk lég­kö­rét...

Egyre több szo­kat­lan re­pülő tárgy hagyja el boly­gónk lég­kö­rét...

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek...

Ismét el­ké­pesztő dol­got vet­tek észre a vörös boly­gó­ról ér­kező fo­tó­kon...

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

Az utóbbi idő­ben a világ szá­mos pont­ján meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan éj­sza­kai ra­gyo­gásra let­tek fi­gyel­me­sek az em­be­rek.

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

Az utóbbi éve­ben az aktív te­vé­keny­sé­get foly­tató vul­ká­no­kat fi­gyelő web­ka­me­rák az ama­tőr ku­ta­tók egyik ked­venc les­he­lyévé vált.

Az utóbbi éve­ben az aktív te­vé­keny­sé­get foly­tató vul­ká­no­kat fi­gyelő web­ka­me­rák az ama­tőr ku­ta­tók egyik ked­venc les­he­lyévé vált. Tu­cat­nyian fi­gye­lik nap, mint nap az élő­ben néz­hető köz­ve­tí­té­se­ket, hátha ész­re­vesz­nek valmi ér­de­ke­set. Pár napja újabb kapás volt...

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Kü­lö­nös fel­vé­telt ké­szí­tett a ha­waii-i csil­la­gá­szati te­le­szkóp ...

Kü­lö­nös fel­vé­telt ké­szí­tett a Ha­waii-on ta­lál­ható csil­la­gá­szati te­le­szkóp egy lég­kör­ben szét­eső me­te­or­ról. Csak­hogy va­lami más is ér­ke­zett a kóbor űr­kő­zet­tel...

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok a gi­gan­ti­kus re­pülő ob­jek­tum­mal kap­cso­lat­ban.

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok a gi­gan­ti­kus re­pülő ob­jek­tum­mal kap­cso­lat­ban. Videó a cikk­ben!

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Elő­ször me­te­or­nak hit­ték a Bra­zí­lia fe­lett fel­rob­bant fé­nyes tár­gyat, csak­hogy...

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

UFO-in­vá­zió Ame­ri­ká­ban!

A na­pok­ban döb­ben­ten me­red­tek az égre a korán kelők az ame­ri­kai Mil­wa­u­kee vá­ro­sá­ban.