NAPI UFÓ

Bámészkodók szeme láttára nyitottak térkaput a földönkívüliek

Sokkot kaptak a bámészkodók: megnyílt a fejük felett az ég

Szá­mos szem­ta­núja volt annak a kü­lö­nös je­len­ség­nek az égen, ami leg­in­kább egy a sci-fi fil­mek­ből jól is­mert tér­ka­pu­nak tűnt.

Ismét belógott egy turista a rejtélyes 51-es körzetbe és fotózott

Ismét belógott egy turista a rejtélyes 51-es körzetbe és fotózott

Döb­be­ne­tes képet si­ke­rült ké­szí­te­nie. Vi­szont maga sem tudja mit si­ke­rült le­fo­tóz­nia...

Döb­be­ne­tes képet si­ke­rült ké­szí­te­nie. Vi­szont maga sem tudja mit si­ke­rült le­fo­tóz­nia...

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

A ret­tegő sofőr azért fel­vette...

Óri­ási ide­gen göm­böt lát­tak az út szé­lén Szi­bé­ri­á­ban az au­tó­pá­lyá­ról. A ret­tegő sofőr azért fel­vette a mo­bil­já­val. A szen­zá­ciós videó rög­tön meg­je­lent a neten.

Elképesztő videó érkezett az ISS űrállomásról

Erre nincs magyarázat: Elképesztő videó érkezett az ISS űrállomásról

Va­lami nem stim­mel a vi­de­ó­val...

Az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői szinte uj­jon­ga­nak a NASA első 2018-as ba­ki­ján.

Napozó földönkívüli pókot fotóztak a Marson

Napozó földönkívüli pókot fotóztak a Marson

A so­ka­dik ilyen fotó, de min­díg meg­le­pő­dünk rajta... Mi van, ha igaz?

Ked­venc marsi ide­gen­va­dá­szunk egy ideig sza­bad­sá­golta magát, de vissza­tért és újból ontja ma­gá­ból el­ké­pesztő el­mé­le­teit.

Olyan elképesztő dolgot videóztak Ózdon, amit nem kellett volna...

Olyan elképesztő dolgot videóztak Ózdon, amit nem kellett volna...

Sokan csak le­gyin­tet­tek rá, mert nem néz­ték végig a vi­deót...

Sokan csak le­gyin­tet­tek rá, mert nem néz­ték végig a vi­deót... mi sem. De be­pó­tol­tuk...

Hőkamerával vették fel a kaliforniai UFO-inváziót

Olyat videózott egy férfi a hátsó kertjéből, amit nem kellett volna

Még a ku­ta­tók is el­ké­ped­tek...

Még a sokat ta­pasz­talt ku­ta­tók is el­ké­ped­tek ezen a vi­deón...

Az űrállomás kamerája felvette: Újabb különös tárgy hagyta el a Földet!

Az űrállomás kamerája felvette: Újabb különös tárgy hagyta el a Földet!

Az el­múlt he­tek­ben négy ra­ké­ta­fel­lö­vés is tör­tént a Föl­dön szinte egy idő­ben. Most egy újab­bat ész­lel­tek...

Döbbenetes felismerés: Ismeretlen űrállomás kering a Föld közelében

Döbbenetes felismerés: Ismeretlen űrállomás kering a Föld közelében

Egy ama­tőr csil­la­gász va­lami egé­szen el­ké­pesztő dol­got fe­de­zett fel.

Egy ama­tőr csil­la­gász, aki min­den nap órá­kat tölt azzal, hogy az eget fi­gyeli és rög­zíti a kü­lön­le­ges­nek vélt dol­go­kat, va­lami egé­szen el­ké­pesztő dol­got fe­de­zett fel.

Valami olyat videóztak le a Holdon, amit soha nem lett volna szabad

Valami olyat videóztak le a Holdon, amit soha nem lett volna szabad

Vajon va­lódi a kép vagy az egész csak át­ve­rés? Azon­nal el­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Vajon va­lódi a kép vagy csak át­ve­rés? Azon­nal el­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Valami készül: Négy űrhajót lőttek fel öt nap alatt a nagyhatalmak

Valami készül: Négy űrhajót lőttek fel öt nap alatt a nagyhatalmak

Még a la­i­ku­sok­nak is sze­met szúrt, hogy alig egy hét alatt szinte min­den űr­nagy­ha­ta­lom fel­lőtte a maga ra­ké­tá­ját.

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

2016 nya­rán nagy fel­tű­nést kel­tett az a fur­csa film­rész­let, ame­lyen egy ide­gen lénnyel ké­szült "in­terjú" lát­ható. Itt a foly­ta­tás...

Sokkot kapott a turista: fél méterre repült el tőle a bizarr fénygömb

Sokkot kapott a turista: fél méterre repült el tőle a bizarr fénygömb

Rej­té­lyes fény­göm­böt szúrt ki a ho­tel­szo­bá­já­nak ab­la­ká­ból egy tu­rista.

Rej­té­lyes fény­göm­böt szúrt ki a le­ve­gő­ben a ho­tel­szo­bá­já­nak ab­la­ká­ból egy tu­rista. Ter­mé­sze­te­sen rög­tön vi­de­ózni kezdte a mo­bil­já­val, de ami ez­után tör­tént, arra még ő sem szá­mí­tott...

El akarták titkolni: gyilkos aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

El akarták titkolni: gyilkos aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

Ko­ráb­ban pon­tos idő­pon­tot adott meg az űr­ku­ta­tási hi­va­tal.

Ko­ráb­ban pon­tos idő­pon­tot adott meg az űr­ku­ta­tási hi­va­tal, de nem sok­kal ké­sőbb vissza­koz­tak. Sokak sze­rint ez több mint gya­nús.

Elkezdődött az idegenek karácsonyi inváziója New Yorkban

Elkezdődött az idegenek karácsonyi inváziója New Yorkban

Sokan szinte sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a csu­pasz, szürke bőrű, nagy szemű, nagy­fejű ide­gen lényt.

Sokan szinte sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a csu­pasz, szürke bőrű, nagy­fejű ide­gen lényt.

Döbbenetes fotókat küldött a Juno űrszonda a Jupiterről

Döbbenetes fotókat küldött a Juno űrszonda a Jupiterről

El­ké­pesz­tően rész­let­gaz­dag képek...

A Ju­pi­ter olyan távol van tő­lünk, hogy szinte kívül esik ezen a vi­lá­gon. Most mégis meg­néz­het­jük azt, amit az apró űr­szonda lá­tott.

Sokkoló haditengerészeti videó szivárgott ki az idegenekről

Sokkoló haditengerészeti videó szivárgott ki az idegenekről

A BBC hozta nyil­vá­nos­ságra a Pen­ta­gon egyik tit­kos ku­tató rész­le­gé­nek né­hány fel­vé­te­lét...

Döbbenetes fotó került elő egy ötvenéves holdszonda archívumából

Döbbenetes fotó került elő egy ötvenéves holdszonda archívumából

Mióta el­ér­hető bárki szá­mára az ed­digi összes hold­misszió tel­jes kép­anyaga, egyre-másra ke­rül­nek elő a döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek.

A Geminidák meteorrajjal érkezik a világvége?

A Geminidák meteorrajjal érkezik a világvége?

De­cem­ber 17-én érnek Föld­kö­zelbe...

De­cem­ber 17-én ér Föld­kö­zelbe az a po­ten­ci­á­li­san ve­szé­lyes­nek nyil­vá­ní­tott kis­bolygó, amely­nek tör­me­lék­me­zője okozza a Ge­mi­ni­dák me­te­or­rajt is

Zárka helyett inkább kórházba vitték az őrjöngő időutazót

Zárka helyett inkább kórházba vitték az őrjöngő időutazót

Az utcán kap­csol­ták le...

Az utcán kap­csol­ták le pá­nik­kel­tés miatt a rend­őrök azt a férfit, aki han­go­san hir­dette a já­ró­ke­lők­nek, hogy a jö­vő­ből jött és üze­ne­tet ho­zott...

Észbontó dolgot rögzített éjjel az egyik égfigyelő webkamera...

Észbontó dolgot rögzített éjjel az egyik égfigyelő webkamera...

Az égfi­gyelő há­ló­zat egyik ka­me­rája ész­bontó fel­vé­te­le­ket rög­zí­tett az Egye­sült Ál­la­mok fe­lett de­cem­ber egyik éj­je­lén.

Furcsa dolgot fotózott a kínaiak űrszondája a Holdon

Furcsa dolgot fotózott a kínaiak űrszondája a Holdon

A szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók ala­po­san ki­ve­séz­ték a ké­pe­ket, és per­sze rá is buk­kan­tak va­lami gya­núsra.

A szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók ala­po­san ki­ve­séz­ték a ké­pe­ket, és per­sze rá is buk­kan­tak va­lami gya­núsra.

Elképesztő dologra bukkantak az utolsó Holdra szállás filmfelvételén

Elképesztő dologra bukkantak az utolsó Holdra szállás filmfelvételén

A pár má­sod­per­ces fel­vé­tel, ami eddig el­ke­rülte a ku­ta­tók fi­gyel­mét...

A pár má­sod­per­ces fel­vé­tel, ami eddig el­ke­rülte a ku­ta­tók fi­gyel­mét...

Ledöbbent az apa: idegen lényről készült videót talált fia mobiljában

Ledöbbent az apa: idegen lényről készült videót talált fia mobiljában

Évek óta iz­ga­lom­ban tartja egy ecu­a­dori kis­srác mo­bil­te­le­fo­nos vi­de­ója az ide­ge­nek­ben hí­vő­ket.

Sokkoló felfedezés: Hatalmas objektum érkezett a csillagközi térből

Sokkoló felfedezés: Hatalmas objektum érkezett a csillagközi térből

Egy másik csil­lag­rend­szer­ből ér­kező fura alakú asz­te­ro­ida szá­guld át a Nap­rend­sze­rün­kön.

Ledöbbent a biztonsági őr: bizarr dolgot vett fel a térfigyelő kamera

Ledöbbent a biztonsági őr: bizarr dolgot vett fel a térfigyelő kamera

A mai napig meg­osztja az ufó­va­dá­szo­kat ez a több éves videó....

Bár több éve ké­szült a fel­vé­tel, a mai napig meg­osztja az ide­gen lé­nyekre va­dá­szók népes tá­bo­rát. Vajon is­me­ret­len élet­for­má­kat vett fel a térfi­gyelő ka­mera, vagy csak egy­szerű földi ál­la­to­kat, ame­lyek fel­is­mer­he­tet­le­nek a fel­vé­tel rossz mi­nő­sége miatt?

Törölték 2017 legnagyobb összeesküvés-elmélet videóját, de elkéstek...

Törölték 2017 legnagyobb összeesküvés-elmélet videóját, de elkéstek...

Fe­lejtsd el a te­li­hol­dat, a szu­per­hol­dat és a vér­hol­dat.

Fe­lejtsd el a te­li­hol­dat, a szu­per­hol­dat és a vér­hol­dat.

Kiakadtak a vadászok: Döbbenetes dolgot vettek észre az erdőben...

Kiakadtak a vadászok: Döbbenetes dolgot vettek észre az erdőben...

Ami­kor a három barát szar­vas­va­dá­szatra in­dult, még nem sej­tet­ték mi vár rájuk...

Elmarad a karácsony? Óriás méretű aszteroida száguld a Föld felé!

Elmarad a karácsony? Óriási aszteroida száguld a Föld felé!

Egy rej­té­lyes, 5 km szé­les B tí­pusú kis­bolygó fogja sú­rolni boly­gónk pá­lyá­ját éppen ka­rá­csony előtt, a pesszi­mis­táb­bak sze­rint pont te­libe ta­lálja majd...

Itt a nagy bejelentés: életet találtak az űrben

Itt a nagy bejelentés: életet találtak az űrben

A Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son fe­dez­tek fel va­lami kü­lö­nö­set az űr­ha­jó­sok. Olyan dolog tűnt fel az ál­lo­má­son, ami addig nem volt ott.

A Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son fe­dez­tek fel va­lami kü­lö­nö­set az űr­ha­jó­sok. Olyan dolog tűnt fel az ál­lo­má­son, ami addig nem volt ott.

Csak pislogtak a pilóták, amikor leszállás közben beelőzte őket valami

Csak pislogtak a pilóták, amikor leszállás közben beelőzte őket valami

A Heath­row rep­te­ret fi­gyelő web­ka­me­rák kü­lö­nös je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek...

A lon­doni Heath­row rep­te­ret fo­lya­ma­to­san fi­gyelő web­ka­me­rák kü­lö­nös je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek 2017. no­vem­ber 19-én. A szó­vivő me­te­o­rit­ról be­szél, de sokak sze­rint csak kö­dö­sít...

Besokallt az űrhivatal csillagásza: kitálalt a rejtélyes Nibiru bolygóról

Besokallt az űrhivatal csillagásza: kitálalt a rejtélyes Nibiru bolygóról

A NASA sem bírta szó nél­kül hagyni a leg­utóbbi vi­lág­vége-őrü­le­tet...

A NASA sem bírta szó nél­kül hagyni a leg­utóbbi vi­lág­vége-őrü­le­tet...

Sokkot kapott a gazda: órákon keresztül fojtogatott egy földönkívülit

Sokkot kapott a gazda: órákon keresztül fojtogatott egy földönkívülit

A nem min­den­napi tör­té­net egy me­xi­kói far­mer­rel esett meg, mi­u­tán el­ment ki­ürí­teni a ko­ráb­ban ki­he­lye­zett vad­csap­dá­kat...

Ilyet még nem láttál: így néz ki egy chemtrail-zabáló UFO

Nem hittek a szemüknek a bámészkodók: olyat videóztak, amit nem lett volna szabad...

So­k­ant két­kedve néz­ték a fel­vé­telt...

A chem­trail-hí­vők­nek és az UFO-va­dá­szok­nak egy­aránt remek cse­mege ke­rült fel a netre.

Ezt a különös fotót 17 éve nem tudják megmagyarázni a tudósok

Ezt a különös fotót 17 éve nem tudják megmagyarázni a tudósok

Bár az űr­hi­va­tal ro­bot­szon­dái már évek óta bo­lyon­ga­nak a vörös bolygó köves pusz­ta­sá­ga­i­ban, de...

Sokkoló videó: Így csapolják le a Föld energiáját az idegenek

Sokkoló videó: Így csapolják le a Föld energiáját az idegenek

Döb­be­ne­tes kép­so­rok...

Döb­be­ne­tes kép­so­rok ke­rül­tek fel a na­pok­ban az in­ter­netre. A szak­ér­tők egy­előre nem tud­nak rá ki­elé­gítő ma­gya­rá­za­tot adni.

Ennek a videónak léteznie sem lenne szabad - most mégis megnézheted...

Ennek a videónak léteznie sem lenne szabad - most mégis megnézheted...

Vajon tény­leg nem si­ke­rült fel­venni a kap­cso­la­tot az ide­ge­nek­kel?

Vajon tény­leg nem si­ke­rült fel­venni a kap­cso­la­tot az ide­ge­nek­kel?

A focipályáról videózták a falusiak az idegenek invázióját...

A focipályáról videózták a falusiak az idegenek invázióját...

Még az öre­gek is ki­me­rész­ked­tek...

Még az öre­gek is ki­me­rész­ked­tek meg­nézni, mert ők sem akar­tak le­ma­radni az ide­ge­nek in­vá­zi­ó­já­ról...

Mindenki ezt videózta: Titokzatos felhőgyűrű bukkant fel az égen

Mindenki ezt videózta: Titokzatos felhőgyűrű bukkant fel az égen

A fel­vé­tel nagy ér­dek­lő­dést kel­tett...

A kü­lö­nös, na­rancs­sárga je­len­sé­get a kínai Ji­angxi tar­to­mány­ban fe­dez­ték fel. A fel­vé­tel nagy ér­dek­lő­dést kel­tett...

Szamurájkarddal kaszabolta le a földönkívülieket a dühös gazda...

Szamurájkarddal kaszabolta le a földönkívülieket a dühös gazda...

Ő és fe­le­sége el akar­nak tűnni a kör­nyék­ről...

Be­le­fá­rad­tak az ag­resszív ide­gen lé­nyek rend­sze­res zak­la­tá­sába.

Őrület az égbolton: ismét videóra vették a rejtélyes hangorkánt

Őrület az égbolton: ismét videóra vették a rejtélyes hangorkánt

Szerte a vi­lá­gon egyre gyak­rab­ban szá­mol­nak be a hát­bor­zon­gató, apo­ka­lip­ti­kus han­gok­ról.

Szerte a vi­lá­gon egyre gyak­rab­ban szá­mol­nak be a hát­bor­zon­gató, apo­ka­lip­ti­kus han­gok­ról.

Sokkot kapott az autózó párocska: bizarr dolog repült feléjük

Sokkot kapott az autózó párocska: bizarr dolog repült feléjük

Egy pár éppen el­hagyni ké­szült Las Ve­gast és ki­felé au­tó­zott a vá­ros­ból, ami­kor va­lami fur­csára let­tek fi­gyel­me­sek az égen.

Kiszivárgott fotók: Sokkoló anomáliára bukkantak a tudósok...

Kiszivárgott fotók: Sokkoló anomáliára bukkantak a tudósok...

A hi­va­ta­los tu­dó­sok ta­gad­nak, de tud­juk, hogy nem min­dig van iga­zuk...

Ismét fur­csa ob­jek­tu­mokra buk­kan­tak az ama­tőr ku­ta­tók a vörös boly­gó­ról ér­kező mű­hol­das fel­vé­te­le­ken. A hi­va­ta­los tu­dó­sok ta­gad­nak, de ugye tud­juk, hogy nem min­dig annak van igaza, aki­nek több dip­lo­mája van...

Most jelentették be: elképesztő hangokat fogtak az űrből...

Most jelentették be: elképesztő hangokat fogtak az űrből...

Ne ke­ress to­vább, ha az ok­tó­ber 31-i Hal­lo­ween par­tid­hoz még nincs meg az ideg­bor­zoló zenei ala­pod.

Ne ke­ress to­vább, ha az ok­tó­ber 31-i Hal­lo­ween par­tid­hoz még nincs meg az ideg­bor­zoló zenei ala­pod.

Olyasmit fotózott egy nő, amit még látnia sem lett volna szabad...

Olyasmit fotózott egy nő, amit még látnia sem lett volna szabad...

Egy ar­gen­tin nő pár fotót sze­re­tett volna ké­szí­teni né­hány igen durva vi­har­fel­hő­ről.

Szellemet rögzített a kamera az ATV stúdiójában

Szellemet rögzített a kamera az ATV stúdiójában

A csa­torna mű­sor­ve­ze­tője szá­molt be.

A tör­tén­tek­ről a csa­torna egyik nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője szá­molt be az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Sokkot kapsz, ha meglátod, mit vett fel éjszaka ez a webkamera...

Sokkot kapsz, ha meglátod, mit vett fel éjszaka ez a webkamera...

Úgy tűnik, egy me­xi­kói web­ka­me­rá­nak si­ke­rült a szín­fa­lak mögé les­nie...

Bár eddig csak az össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tó­i­tól hal­lot­tunk arról, hogy va­la­kik egy ho­log­ram ég­bol­tot ve­tí­te­nek fö­lénk, s azzal el­rej­te­nek va­la­mit. Most úgy tűnik, egy me­xi­kói web­ka­me­rá­nak si­ke­rült a szín­fa­lak mögé pil­lan­ta­nia...

Hihetetlen dolgot fedezett fel a saját hálószobájában egy amatőr tudós

Hihetetlen dolgot fedezett fel a saját hálószobájában egy amatőr tudós

Döb­be­ne­tes videó kez­dett ke­rin­geni az in­ter­ne­ten az el­múlt na­pok­ban.

Döb­be­ne­tes videó kez­dett ke­rin­geni az in­ter­ne­ten az el­múlt na­pok­ban. Ezen olyas­mit csi­nál egy ama­tőr tudós a hang­frek­ven­ciák ma­ni­pu­lá­lá­sá­val, ami­től min­den­ki­nek le­esett az álla...

Sokkot kapott az autós, amikor meglátta mi bukkant fel előtte az úton

Sokkot kapott az autós, amikor meglátta mi bukkant fel előtte az úton

Sze­ren­csére mo­bil­te­le­fon ka­me­rája min­det vett!

Sze­ren­csére mo­bil­te­le­fon ka­me­rája min­det vett!

Sokkoló videó: Pucér idegen lényt rögzített az ablakba kitett iPad

Sokkoló videó: Pucér idegen lényt rögzített az ablakba kitett iPad

Vajon mi le­he­tett?

Szinte sok­kot ka­pott az az ame­ri­kai férfi, aki késő éjjel vé­let­le­nül ki­pil­lantva a ter­szara, egy fur­csa, szürke, em­ber­szerű, mez­te­len lényt vett észre...

Hírzárlatot rendeltek el a rejtélyes hajnali fényoszlopok miatt

Hírzárlatot rendeltek el a rejtélyes hajnali fényoszlopok miatt

Két hétre le­zár­ták a kör­nyé­ket...

Egy bra­zí­liai kis­vá­ros lakói erős fényre éb­red­tek haj­nal­ban. Töb­ben gya­nús fény­su­ga­ra­kat vél­tek látni. Reg­gel aztán fur­csa nyo­mo­kat ta­lál­tak...

Kiadták az utolsó figyelmeztetést: decemberben itt az idegenek inváziója

Kiadták az utolsó figyelmeztetést: decemberben itt az idegenek inváziója

Már egy ideje fi­gye­lik azo­kat a ha­tal­mas ob­jek­tu­mo­kat, ame­lyek a Föld felé tar­ta­nak.

Ősi idegenek nyomai? Különös dolgot fedeztek fel az Eros kisbolygón

Ősi idegenek nyomai? Különös dolgot fedeztek fel az Eros kisbolygón

Nem egy óri­ási kő­da­rab, de annál ér­de­ke­sebb dol­go­kat fe­dez­tek fel rajta a kö­zel­múlt­ban.

Ősi piramisokra bukkantak a tengerfenéken a Bahamák közelében

Ősi piramisokra bukkantak a tengerfenéken a Bahamák közelében

Szá­mos fel­fe­de­zés lá­tott már nap­vi­lá­got, ame­lyet ama­tőr ku­ta­tók tet­tek.

Szá­mos olyan fel­fe­de­zés lá­tott már nap­vi­lá­got, ame­lyet nem hi­va­tá­sos ku­ta­tók tet­tek.

Árnyékemberek: hátborzongató valóság a sötétségen túl

Árnyékemberek: hátborzongató valóság a sötétségen túl

Volt már veled úgy, hogy ár­nyé­kot lát­tál a sze­med sar­ká­ból, de ami­kor oda­néz­tél, nem volt ott senki?

Nincs rá magyarázat: rejtélyes kék árnyék jelent meg az égen napkeltekor

Nincs rá magyarázat: rejtélyes kék árnyék jelent meg az égen napkeltekor

Vajon tény­leg csak fö­lénk ve­tí­tik az ég­bol­tot, mint aho­gyan az egyik leg­újabb össze­es­kü­vés-el­mé­let ál­lítja?

Mi a fene az a nagyfejű lény a Fehér Ház tetején? - videó

Mi a fene az a nagyfejű lény a Fehér Ház tetején? - videó

A világ egyik leg­job­ban őr­zött ame­ri­kai épü­le­té­nek te­te­jén va­lami igen­csak bi­zarr dol­got si­ke­rült le­vi­de­ózni...

A világ leg­job­ban őr­zött ame­ri­kai épü­le­té­nek te­te­jén va­lami igen­csak bi­zarr dol­got si­ke­rült vi­de­ózni...

Itt a vég: Ismét felbukkant a rejtélyes sötét anomália a Nap közelében

Itt a vég: Ismét felbukkant a rejtélyes sötét anomália a Nap közelében

Újból ész­lel­ték azt a kü­lö­nös, a Föld­nél száz­szorta na­gyobb, sötét ob­jek­tu­mot.

Újból ész­lel­ték azt a kü­lö­nös, a Föld­nél száz­szorta na­gyobb, sötét ob­jek­tu­mot.

Hawaii-ról és Németországból is látták a rejtélyes éjszakai fényeket

Hawaii-ról és Németországból is látták a rejtélyes éjszakai fényeket

Ha va­laki va­lami fur­csát lát éj­szaka az égen, azt ál­ta­lá­ban el­köny­vel­jük va­lami pa­ra­nor­má­lis hó­bort­nak, vagy a...

Olyasmit videózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Olyasmit videózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Egyre gyak­rab­ban ke­rül­nek fur­csa, bio­ló­giai en­ti­tás­nak tűnő dol­gok az égről ké­szült vi­de­ókra...

Sokkoló dolgot videóztak éjszaka egy kukoricaföldön

Sokkoló dolgot videóztak éjszaka egy kukoricaföldön

Az el­ké­pesztő fel­vé­tel a Li­veLeak ol­da­lon lá­tott nap­vi­lá­got. Ilyes­mit eddig még sen­ki­nek sem si­ke­rült fel­ven­nie...

Az el­ké­pesztő fel­vé­tel a Li­veLeak ol­da­lon lá­tott nap­vi­lá­got. Ilyes­mit eddig még sen­ki­nek sem si­ke­rült fel­ven­nie, éppen ezért is ha­tal­mas vita megy azon, hogy va­lódi-e a videó, vagy ha­mi­sít­vány... Nézd meg te is, és döntsd el!

Nincs rá magyarázat: Feltűnt az égen a jövő egy kínai város felett

Nincs rá magyarázat: Feltűnt az égen a jövő egy kínai város felett

A kínai média mé­lyen hall­gat erről a döb­be­ne­tes vi­de­ó­ról, de mégis ki­szi­vár­gott.

A kínai média mé­lyen hall­gat erről a döb­be­ne­tes vi­de­ó­ról, de mégis ki­szi­vár­gott.

Ekkor jön a világvége, már csak pár napunk maradt!

Ekkor jön a világvége, már csak pár napunk maradt!

A jelek egy­ér­tel­műek.

A jelek egy­ér­tel­műek, a vi­lá­gunk pusz­tu­lásra van ítélve: egy hét múlva kez­de­tét veszi az apo­ka­lip­szis!

Hátborzongató lény sétált bele az erdei panorámavideóba

Hátborzongató lény sétált bele az erdei panorámavideóba

Erdei rém, vagy föl­dön­kí­vüli?

A ru­hát­lan­nak tűnő, gör­nyedt hátú lény a leg­na­gyobb lelki nyu­ga­lom­mal sé­tál­ga­tott az erdő fái kö­zött, abban a hit­ben, hogy senki sem látja.

Véletlenül lefotózták: hihetetlen dolog zajlik a földközeli űrben...

Véletlenül lefotózták: hihetetlen dolog zajlik a földközeli űrben...

Egy flo­ri­dai fotós lőtt né­hány kép­koc­kát a csil­la­gos égről, ami­kor a hur­ri­kán miatt el­ment az áram az ott­ho­ná­ban.

Egy flo­ri­dai fotós lőtt né­hány kép­koc­kát a csil­la­gos égről, ami­kor a hur­ri­kán miatt el­ment az áram az ott­ho­ná­ban. Csak pár nap­pal ké­sőbb nézte meg őket, ami­kor fel tudta töl­teni a fo­tó­kat a szá­mí­tó­gé­pére. Ekkor döb­be­ne­tes dol­got fe­de­zett fel...

Bizarr pucér lény szaladt bele a szumátrai motorosok videójába...

Bizarr pucér lény szaladt bele a szumátrai motorosok videójába...

Egy krossz­mo­to­ros csa­pat éppen egy erdei off-road vi­deót ké­szí­tett...

Egy szu­mát­rai krossz­mo­to­ros csa­pat éppen egy erdei off-road vi­deót ké­szí­tett fej­ka­me­rá­val a dzsun­gel­ben, ami­kor olyasmi tör­tént, amire egyi­kük sem szá­mí­tott...

Sokkot kaptak az éjjeli őrök, bizarr lény mászott át a garázssoron

Sokkot kaptak az éjjeli őrök, bizarr lény mászott át a garázssoron

A biz­ton­sági em­be­rek azt hit­ték, káp­rá­zik a sze­mük...

A biz­ton­sági em­be­rek azt hit­ték, káp­rá­zik a sze­mük, ami­kor vissza­néz­ték a ka­me­rák éj­sza­kai fel­vé­te­leit.

Ledöbbent a tudósvilág: Erre a fotóra aztán tényleg nincs magyarázat

Ledöbbent a tudósvilág: Erre a fotóra aztán tényleg nincs magyarázat

A vörös boly­gón ku­ta­kodó Cu­ri­o­sity rover fotói kö­zött  a szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók több el­ké­pesztő do­logra buk­kan­tak.

Sokkot kaptak a vadászok: Bizarr lényt vett fel a vadfigyelő kamera

Sokkot kaptak a vadászok: Bizarr lényt vett fel a vadfigyelő kamera

Egy éj­sza­kai vadfi­gyelő ka­mera kü­lö­nös re­pülő lényt fo­tó­zott a ka­na­dai va­don­ban. Senki sem tudja mi le­he­tett...

Viharfelhőbe próbált elrejtőzni egy ufó, de elkésett, addigra levideózták

Viharfelhőbe próbált elrejtőzni egy ufó, de elkésett, addigra levideózták

A kö­zelgő vi­hart fi­gyel­ték né­há­nyan szep­tem­ber 30-án, va­la­hol Ari­zo­ná­ban, ami­kor ki­szúr­ták a fura alakú re­pülő tár­gyat.

Ismét hallatszott a rejtélyes égi hang Szlovákia felett

Ismét hallatszott a rejtélyes égi hang Szlovákia felett

A fül­ta­núk szinte sok­kot kap­tak...

A se­hon­nan sem jövő, be­azo­no­sít­ha­tat­lan bor­zal­mas han­gok je­len­sége nem új­ke­letű dolog. Évente egyre több be­szá­moló szól ilyes­mi­ről...

Döbbenetes anomália: Elcsúszott felettünk a mesterséges égbolt

Döbbenetes anomália: Elcsúszott felettünk a mesterséges égbolt

A hi­he­tet­len­nek tűnő lég­köri ano­má­liát 2017. szep­tem­ber 28-án dél­után vet­ték vi­de­óra...

A hi­he­tet­len­nek tűnő lég­köri ano­má­liát 2017. szep­tem­ber 28-án dél­után vet­ték vi­de­óra...

Felvették, amint felrobban egy UFO Chile egén

Felvették, amint felrobban egy UFO Chile egén

Vajon hová zu­han­tak a ron­csok...

El­ké­pesztő vi­deót ké­szí­tet­tek pár napja Chi­lé­ben. Ezen vi­lá­go­san lát­szik, amint egy is­me­ret­len re­pülő tárgy fel­rob­ban, majd lán­golva zu­hanni kezd...

Ketten is lefotózták ugyanazt az UFO-t, több ezer km-re egymástól

Ketten is lefotózták ugyanazt az UFO-t, több ezer km-re egymástól

Elég ritka dolog, hogy két napon belül ugyan­azt az rej­té­lyes re­pülő tár­gyat fo­tóz­zák le a világ két tá­voli pont­ján.

Kiszivárgott egy különös fotó, de senki sem tudja mit lát rajta...

Kiszivárgott egy különös fotó, de senki sem tudja mit lát rajta...

Egy el­ké­pesztő fotó ter­jed az in­ter­ne­ten né­hány napja.

Vajon va­lódi fel­vé­telel van dol­gunk, vagy megint csak szó­ra­ko­zik ve­lünk va­laki?

Ezért nem volt világvége: Módosított a jóslatán az önjelölt próféta

Ezért nem volt világvége: Módosított a jóslatán az önjelölt próféta

Hiába fi­gyelte ren­ge­teg ret­tegő ember az eget 2017 szep­tem­ber 23-án...

Hiába fi­gyelte ren­ge­teg ret­tegő ember az eget 2017 szep­tem­ber 23-án...

Frászt kapott a fotós: bizarr lény tévedt a kamerája elé a temetőben

Frászt kapott a fotós: bizarr lény tévedt a kamerája elé a temetőben

Talán ez az egyik leg­le­nyű­gö­zőbb videó, ame­lyet az el­múlt évek­ben ké­szí­tet­tek egy fel­té­te­le­zett ide­gen lény­ről...

Sokkot kapott a gazda: földönkívüli lény dézsmálta a termést

Sokkot kapott a gazda: földönkívüli lény dézsmálta a termést

Kü­lö­nös videó ke­rült fel a na­pok­ban az in­ter­netre. Szinte azon­nal pa­rázs vita ala­kult ki a nézők közt...

Sokkoló felvétel: lebegő embert videóztak, amikor belécsapott a villám... többször is!

Sokkoló felvétel: lebegő embert videóztak, amikor belécsapott a villám... többször is!

Bi­zarr videó a fa­ce­book­ról...

Már az is ha­tal­mas döb­be­ne­tet vál­tott ki a kínai nagy­vá­ros­ban, ami­kor az egyik fel­hő­kar­coló mel­lett fel­buk­kant egy min­den se­géd­esz­köz nél­kül le­begő ember... De ami­kor...

UFO repült bele a mexikói földrengésről szóló élő tudósításba

UFO repült bele a mexikói földrengésről szóló élő tudósításba

Amíg a sze­ren­csét­len me­xi­kó­iak tár­sa­i­kat pró­bál­ták men­teni, úgy tűnik az ide­gen lé­nyek jól szó­ra­koz­tak...

Amíg a sze­ren­csét­len me­xi­kó­iak tár­sa­i­kat pró­bál­ták men­teni, úgy tűnik az ide­ge­nek jól szó­ra­koz­tak...

Pucéran menekült az idegen lény a rendőrök elől, de mégis lefotózták...

Pucéran menekült az idegen lény a rendőrök elől, de mégis lefotózták...

Nem min­den­napi rend­őr­ségi fotó ké­szült a na­pok­ban Ar­gen­tí­ná­ban. Még a sokat lá­tott zsa­ruk is csak tá­tott száj­jal fi­gyel­ték...

Sokkot kaptak a csillagászok: gigászi napvihar tart a Föld felé!

Sokkot kaptak a csillagászok: gigászi napvihar tart a Föld felé!

A teg­napi gi­gá­szi nap­ki­tö­ré­sek után ha­ma­ro­san meg­bo­lon­dul­hat­nak az elekt­ro­ni­kai esz­kö­zök...

Elképesztő bizonyíték került elő Mexikóban az ősi idegenek létezésére

Elképesztő bizonyíték került elő Mexikóban az ősi idegenek létezésére

Több vé­sett já­dekő tábla ke­rült elő egy me­xi­kói bar­lang­ból...

Több vé­sett já­dekő tábla ke­rült elő egy me­xi­kói bar­lang­ból, ame­lye­ken olyas­mit fe­dez­tek fel a ku­ta­tók, ami alap­ja­i­ban ren­get­heti meg a vi­lág­tör­té­nel­met... Vajon mo­dern kori ha­mi­sít­vány, vagy va­ló­ban az ős­la­kos in­di­á­nok fa­rag­ták?

Sokkoló felfedezés: Bizarr lények élnek titokban körülöttünk

Sokkoló felfedezés: Bizarr lények élnek titokban körülöttünk

Egyre töb­ben hi­szik, hogy nem va­gyunk egye­dül a Föl­dön...

Föl­dön­kí­vü­liek, me­se­beli lé­nyek, an­gya­lok és dé­mo­nok. Mi­n­egyi­kü­ket ki­ta­lált lény­nek gon­dol­nánk, mégis szinte nem telik el egy év úgy, hogy leg­alább egy tu­cat­nyi videó ne ké­szülne róluk a világ szá­mos pont­ján. Egyre töb­ben hi­szik, hogy nem va­gyunk egye­dül a Föl­dön...

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Nem min­den­napi él­mény­ben volt része egy ma­gyar bi­ca­jos­nak...

Nem min­den­napi él­mény­ben volt része egy ma­gyar bi­ca­jos­nak...

Besokallt a fotós: bizarr dolog jelent meg az éjszakai fotózás képein

Besokallt a fotós: bizarr dolog jelent meg az éjszakai fotózás képein

Egy ame­ri­kai fotós a Te­j­út­ról ké­szí­tett pár képet, mi­u­tán át­nézte a fel­vé­te­le­ket, haj­me­resztő dol­got fe­de­zett fel raj­tuk...

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor rájöttek, mi gázolta el ezt a férfit

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor rájöttek, mi gázolta el ezt a férfit

Nem hit­tek a sze­mük­nek a rend­őrök, ami­kor egy utcai biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lein vissza­néz­ték, mi ütötte el a férfit.