NAPI UFÓ

Ezt a különös fotót 17 éve nem tudják megmagyarázni a tudósok

Ezt a különös fotót 17 éve nem tudják megmagyarázni a tudósok

Bár az űr­hi­va­tal ro­bot­szon­dái már évek óta bo­lyon­ga­nak a vörös bolygó köves pusz­ta­sá­ga­i­ban, de...

Sokkoló videó: Így csapolják le a Föld energiáját az idegenek

Sokkoló videó: Így csapolják le a Föld energiáját az idegenek

Döb­be­ne­tes kép­so­rok...

Döb­be­ne­tes kép­so­rok ke­rül­tek fel a na­pok­ban az in­ter­netre. A szak­ér­tők egy­előre nem tud­nak rá ki­elé­gítő ma­gya­rá­za­tot adni.

Ennek a videónak léteznie sem lenne szabad - most mégis megnézheted...

Ennek a videónak léteznie sem lenne szabad - most mégis megnézheted...

Vajon tény­leg nem si­ke­rült fel­venni a kap­cso­la­tot az ide­ge­nek­kel?

Vajon tény­leg nem si­ke­rült fel­venni a kap­cso­la­tot az ide­ge­nek­kel?

A focipályáról videózták a falusiak az idegenek invázióját...

A focipályáról videózták a falusiak az idegenek invázióját...

Még az öre­gek is ki­me­rész­ked­tek...

Még az öre­gek is ki­me­rész­ked­tek meg­nézni, mert ők sem akar­tak le­ma­radni az ide­ge­nek in­vá­zi­ó­já­ról...

Mindenki ezt videózta: Titokzatos felhőgyűrű bukkant fel az égen

Mindenki ezt videózta: Titokzatos felhőgyűrű bukkant fel az égen

A fel­vé­tel nagy ér­dek­lő­dést kel­tett...

A kü­lö­nös, na­rancs­sárga je­len­sé­get a kínai Ji­angxi tar­to­mány­ban fe­dez­ték fel. A fel­vé­tel nagy ér­dek­lő­dést kel­tett...

Szamurájkarddal kaszabolta le a földönkívülieket a dühös gazda...

Szamurájkarddal kaszabolta le a földönkívülieket a dühös gazda...

Ő és fe­le­sége el akar­nak tűnni a kör­nyék­ről...

Be­le­fá­rad­tak az ag­resszív ide­gen lé­nyek rend­sze­res zak­la­tá­sába.

Őrület az égbolton: ismét videóra vették a rejtélyes hangorkánt

Őrület az égbolton: ismét videóra vették a rejtélyes hangorkánt

Szerte a vi­lá­gon egyre gyak­rab­ban szá­mol­nak be a hát­bor­zon­gató, apo­ka­lip­ti­kus han­gok­ról.

Szerte a vi­lá­gon egyre gyak­rab­ban szá­mol­nak be a hát­bor­zon­gató, apo­ka­lip­ti­kus han­gok­ról.

Sokkot kapott az autózó párocska: bizarr dolog repült feléjük

Sokkot kapott az autózó párocska: bizarr dolog repült feléjük

Egy pár éppen el­hagyni ké­szült Las Ve­gast és ki­felé au­tó­zott a vá­ros­ból, ami­kor va­lami fur­csára let­tek fi­gyel­me­sek az égen.

Kiszivárgott fotók: Sokkoló anomáliára bukkantak a tudósok...

Kiszivárgott fotók: Sokkoló anomáliára bukkantak a tudósok...

A hi­va­ta­los tu­dó­sok ta­gad­nak, de tud­juk, hogy nem min­dig van iga­zuk...

Ismét fur­csa ob­jek­tu­mokra buk­kan­tak az ama­tőr ku­ta­tók a vörös boly­gó­ról ér­kező mű­hol­das fel­vé­te­le­ken. A hi­va­ta­los tu­dó­sok ta­gad­nak, de ugye tud­juk, hogy nem min­dig annak van igaza, aki­nek több dip­lo­mája van...

Most jelentették be: elképesztő hangokat fogtak az űrből...

Most jelentették be: elképesztő hangokat fogtak az űrből...

Ne ke­ress to­vább, ha az ok­tó­ber 31-i Hal­lo­ween par­tid­hoz még nincs meg az ideg­bor­zoló zenei ala­pod.

Ne ke­ress to­vább, ha az ok­tó­ber 31-i Hal­lo­ween par­tid­hoz még nincs meg az ideg­bor­zoló zenei ala­pod.

Olyasmit fotózott egy nő, amit még látnia sem lett volna szabad...

Olyasmit fotózott egy nő, amit még látnia sem lett volna szabad...

Egy ar­gen­tin nő pár fotót sze­re­tett volna ké­szí­teni né­hány igen durva vi­har­fel­hő­ről.

Szellemet rögzített a kamera az ATV stúdiójában

Szellemet rögzített a kamera az ATV stúdiójában

A csa­torna mű­sor­ve­ze­tője szá­molt be.

A tör­tén­tek­ről a csa­torna egyik nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője szá­molt be az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Sokkot kapsz, ha meglátod, mit vett fel éjszaka ez a webkamera...

Sokkot kapsz, ha meglátod, mit vett fel éjszaka ez a webkamera...

Úgy tűnik, egy me­xi­kói web­ka­me­rá­nak si­ke­rült a szín­fa­lak mögé les­nie...

Bár eddig csak az össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tó­i­tól hal­lot­tunk arról, hogy va­la­kik egy ho­log­ram ég­bol­tot ve­tí­te­nek fö­lénk, s azzal el­rej­te­nek va­la­mit. Most úgy tűnik, egy me­xi­kói web­ka­me­rá­nak si­ke­rült a szín­fa­lak mögé pil­lan­ta­nia...

Hihetetlen dolgot fedezett fel a saját hálószobájában egy amatőr tudós

Hihetetlen dolgot fedezett fel a saját hálószobájában egy amatőr tudós

Döb­be­ne­tes videó kez­dett ke­rin­geni az in­ter­ne­ten az el­múlt na­pok­ban.

Döb­be­ne­tes videó kez­dett ke­rin­geni az in­ter­ne­ten az el­múlt na­pok­ban. Ezen olyas­mit csi­nál egy ama­tőr tudós a hang­frek­ven­ciák ma­ni­pu­lá­lá­sá­val, ami­től min­den­ki­nek le­esett az álla...

Sokkot kapott az autós, amikor meglátta mi bukkant fel előtte az úton

Sokkot kapott az autós, amikor meglátta mi bukkant fel előtte az úton

Sze­ren­csére mo­bil­te­le­fon ka­me­rája min­det vett!

Sze­ren­csére mo­bil­te­le­fon ka­me­rája min­det vett!

Sokkoló videó: Pucér idegen lényt rögzített az ablakba kitett iPad

Sokkoló videó: Pucér idegen lényt rögzített az ablakba kitett iPad

Vajon mi le­he­tett?

Szinte sok­kot ka­pott az az ame­ri­kai férfi, aki késő éjjel vé­let­le­nül ki­pil­lantva a ter­szara, egy fur­csa, szürke, em­ber­szerű, mez­te­len lényt vett észre...

Hírzárlatot rendeltek el a rejtélyes hajnali fényoszlopok miatt

Hírzárlatot rendeltek el a rejtélyes hajnali fényoszlopok miatt

Két hétre le­zár­ták a kör­nyé­ket...

Egy bra­zí­liai kis­vá­ros lakói erős fényre éb­red­tek haj­nal­ban. Töb­ben gya­nús fény­su­ga­ra­kat vél­tek látni. Reg­gel aztán fur­csa nyo­mo­kat ta­lál­tak...

Kiadták az utolsó figyelmeztetést: decemberben itt az idegenek inváziója

Kiadták az utolsó figyelmeztetést: decemberben itt az idegenek inváziója

Már egy ideje fi­gye­lik azo­kat a ha­tal­mas ob­jek­tu­mo­kat, ame­lyek a Föld felé tar­ta­nak.

Ősi idegenek nyomai? Különös dolgot fedeztek fel az Eros kisbolygón

Ősi idegenek nyomai? Különös dolgot fedeztek fel az Eros kisbolygón

Nem egy óri­ási kő­da­rab, de annál ér­de­ke­sebb dol­go­kat fe­dez­tek fel rajta a kö­zel­múlt­ban.

Ősi piramisokra bukkantak a tengerfenéken a Bahamák közelében

Ősi piramisokra bukkantak a tengerfenéken a Bahamák közelében

Szá­mos fel­fe­de­zés lá­tott már nap­vi­lá­got, ame­lyet ama­tőr ku­ta­tók tet­tek.

Szá­mos olyan fel­fe­de­zés lá­tott már nap­vi­lá­got, ame­lyet nem hi­va­tá­sos ku­ta­tók tet­tek.

Árnyékemberek: hátborzongató valóság a sötétségen túl

Árnyékemberek: hátborzongató valóság a sötétségen túl

Volt már veled úgy, hogy ár­nyé­kot lát­tál a sze­med sar­ká­ból, de ami­kor oda­néz­tél, nem volt ott senki?

Nincs rá magyarázat: rejtélyes kék árnyék jelent meg az égen napkeltekor

Nincs rá magyarázat: rejtélyes kék árnyék jelent meg az égen napkeltekor

Vajon tény­leg csak fö­lénk ve­tí­tik az ég­bol­tot, mint aho­gyan az egyik leg­újabb össze­es­kü­vés-el­mé­let ál­lítja?

Mi a fene az a nagyfejű lény a Fehér Ház tetején? - videó

Mi a fene az a nagyfejű lény a Fehér Ház tetején? - videó

A világ egyik leg­job­ban őr­zött ame­ri­kai épü­le­té­nek te­te­jén va­lami igen­csak bi­zarr dol­got si­ke­rült le­vi­de­ózni...

A világ leg­job­ban őr­zött ame­ri­kai épü­le­té­nek te­te­jén va­lami igen­csak bi­zarr dol­got si­ke­rült vi­de­ózni...

Itt a vég: Ismét felbukkant a rejtélyes sötét anomália a Nap közelében

Itt a vég: Ismét felbukkant a rejtélyes sötét anomália a Nap közelében

Újból ész­lel­ték azt a kü­lö­nös, a Föld­nél száz­szorta na­gyobb, sötét ob­jek­tu­mot.

Újból ész­lel­ték azt a kü­lö­nös, a Föld­nél száz­szorta na­gyobb, sötét ob­jek­tu­mot.

Hawaii-ról és Németországból is látták a rejtélyes éjszakai fényeket

Hawaii-ról és Németországból is látták a rejtélyes éjszakai fényeket

Ha va­laki va­lami fur­csát lát éj­szaka az égen, azt ál­ta­lá­ban el­köny­vel­jük va­lami pa­ra­nor­má­lis hó­bort­nak, vagy a...

Olyasmit videózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Olyasmit videózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Egyre gyak­rab­ban ke­rül­nek fur­csa, bio­ló­giai en­ti­tás­nak tűnő dol­gok az égről ké­szült vi­de­ókra...

Sokkoló dolgot videóztak éjszaka egy kukoricaföldön

Sokkoló dolgot videóztak éjszaka egy kukoricaföldön

Az el­ké­pesztő fel­vé­tel a Li­veLeak ol­da­lon lá­tott nap­vi­lá­got. Ilyes­mit eddig még sen­ki­nek sem si­ke­rült fel­ven­nie...

Az el­ké­pesztő fel­vé­tel a Li­veLeak ol­da­lon lá­tott nap­vi­lá­got. Ilyes­mit eddig még sen­ki­nek sem si­ke­rült fel­ven­nie, éppen ezért is ha­tal­mas vita megy azon, hogy va­lódi-e a videó, vagy ha­mi­sít­vány... Nézd meg te is, és döntsd el!

Nincs rá magyarázat: Feltűnt az égen a jövő egy kínai város felett

Nincs rá magyarázat: Feltűnt az égen a jövő egy kínai város felett

A kínai média mé­lyen hall­gat erről a döb­be­ne­tes vi­de­ó­ról, de mégis ki­szi­vár­gott.

A kínai média mé­lyen hall­gat erről a döb­be­ne­tes vi­de­ó­ról, de mégis ki­szi­vár­gott.

Ekkor jön a világvége, már csak pár napunk maradt!

Ekkor jön a világvége, már csak pár napunk maradt!

A jelek egy­ér­tel­műek.

A jelek egy­ér­tel­műek, a vi­lá­gunk pusz­tu­lásra van ítélve: egy hét múlva kez­de­tét veszi az apo­ka­lip­szis!

Hátborzongató lény sétált bele az erdei panorámavideóba

Hátborzongató lény sétált bele az erdei panorámavideóba

Erdei rém, vagy föl­dön­kí­vüli?

A ru­hát­lan­nak tűnő, gör­nyedt hátú lény a leg­na­gyobb lelki nyu­ga­lom­mal sé­tál­ga­tott az erdő fái kö­zött, abban a hit­ben, hogy senki sem látja.

Véletlenül lefotózták: hihetetlen dolog zajlik a földközeli űrben...

Véletlenül lefotózták: hihetetlen dolog zajlik a földközeli űrben...

Egy flo­ri­dai fotós lőtt né­hány kép­koc­kát a csil­la­gos égről, ami­kor a hur­ri­kán miatt el­ment az áram az ott­ho­ná­ban.

Egy flo­ri­dai fotós lőtt né­hány kép­koc­kát a csil­la­gos égről, ami­kor a hur­ri­kán miatt el­ment az áram az ott­ho­ná­ban. Csak pár nap­pal ké­sőbb nézte meg őket, ami­kor fel tudta töl­teni a fo­tó­kat a szá­mí­tó­gé­pére. Ekkor döb­be­ne­tes dol­got fe­de­zett fel...

Bizarr pucér lény szaladt bele a szumátrai motorosok videójába...

Bizarr pucér lény szaladt bele a szumátrai motorosok videójába...

Egy krossz­mo­to­ros csa­pat éppen egy erdei off-road vi­deót ké­szí­tett...

Egy szu­mát­rai krossz­mo­to­ros csa­pat éppen egy erdei off-road vi­deót ké­szí­tett fej­ka­me­rá­val a dzsun­gel­ben, ami­kor olyasmi tör­tént, amire egyi­kük sem szá­mí­tott...

Sokkot kaptak az éjjeli őrök, bizarr lény mászott át a garázssoron

Sokkot kaptak az éjjeli őrök, bizarr lény mászott át a garázssoron

A biz­ton­sági em­be­rek azt hit­ték, káp­rá­zik a sze­mük...

A biz­ton­sági em­be­rek azt hit­ték, káp­rá­zik a sze­mük, ami­kor vissza­néz­ték a ka­me­rák éj­sza­kai fel­vé­te­leit.

Ledöbbent a tudósvilág: Erre a fotóra aztán tényleg nincs magyarázat

Ledöbbent a tudósvilág: Erre a fotóra aztán tényleg nincs magyarázat

A vörös boly­gón ku­ta­kodó Cu­ri­o­sity rover fotói kö­zött  a szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók több el­ké­pesztő do­logra buk­kan­tak.

Sokkot kaptak a vadászok: Bizarr lényt vett fel a vadfigyelő kamera

Sokkot kaptak a vadászok: Bizarr lényt vett fel a vadfigyelő kamera

Egy éj­sza­kai vadfi­gyelő ka­mera kü­lö­nös re­pülő lényt fo­tó­zott a ka­na­dai va­don­ban. Senki sem tudja mi le­he­tett...

Viharfelhőbe próbált elrejtőzni egy ufó, de elkésett, addigra levideózták

Viharfelhőbe próbált elrejtőzni egy ufó, de elkésett, addigra levideózták

A kö­zelgő vi­hart fi­gyel­ték né­há­nyan szep­tem­ber 30-án, va­la­hol Ari­zo­ná­ban, ami­kor ki­szúr­ták a fura alakú re­pülő tár­gyat.

Ismét hallatszott a rejtélyes égi hang Szlovákia felett

Ismét hallatszott a rejtélyes égi hang Szlovákia felett

A fül­ta­núk szinte sok­kot kap­tak...

A se­hon­nan sem jövő, be­azo­no­sít­ha­tat­lan bor­zal­mas han­gok je­len­sége nem új­ke­letű dolog. Évente egyre több be­szá­moló szól ilyes­mi­ről...

Döbbenetes anomália: Elcsúszott felettünk a mesterséges égbolt

Döbbenetes anomália: Elcsúszott felettünk a mesterséges égbolt

A hi­he­tet­len­nek tűnő lég­köri ano­má­liát 2017. szep­tem­ber 28-án dél­után vet­ték vi­de­óra...

A hi­he­tet­len­nek tűnő lég­köri ano­má­liát 2017. szep­tem­ber 28-án dél­után vet­ték vi­de­óra...

Felvették, amint felrobban egy UFO Chile egén

Felvették, amint felrobban egy UFO Chile egén

Vajon hová zu­han­tak a ron­csok...

El­ké­pesztő vi­deót ké­szí­tet­tek pár napja Chi­lé­ben. Ezen vi­lá­go­san lát­szik, amint egy is­me­ret­len re­pülő tárgy fel­rob­ban, majd lán­golva zu­hanni kezd...

Ketten is lefotózták ugyanazt az UFO-t, több ezer km-re egymástól

Ketten is lefotózták ugyanazt az UFO-t, több ezer km-re egymástól

Elég ritka dolog, hogy két napon belül ugyan­azt az rej­té­lyes re­pülő tár­gyat fo­tóz­zák le a világ két tá­voli pont­ján.

Kiszivárgott egy különös fotó, de senki sem tudja mit lát rajta...

Kiszivárgott egy különös fotó, de senki sem tudja mit lát rajta...

Egy el­ké­pesztő fotó ter­jed az in­ter­ne­ten né­hány napja.

Vajon va­lódi fel­vé­telel van dol­gunk, vagy megint csak szó­ra­ko­zik ve­lünk va­laki?

Ezért nem volt világvége: Módosított a jóslatán az önjelölt próféta

Ezért nem volt világvége: Módosított a jóslatán az önjelölt próféta

Hiába fi­gyelte ren­ge­teg ret­tegő ember az eget 2017 szep­tem­ber 23-án...

Hiába fi­gyelte ren­ge­teg ret­tegő ember az eget 2017 szep­tem­ber 23-án...

Frászt kapott a fotós: bizarr lény tévedt a kamerája elé a temetőben

Frászt kapott a fotós: bizarr lény tévedt a kamerája elé a temetőben

Talán ez az egyik leg­le­nyű­gö­zőbb videó, ame­lyet az el­múlt évek­ben ké­szí­tet­tek egy fel­té­te­le­zett ide­gen lény­ről...

Sokkot kapott a gazda: földönkívüli lény dézsmálta a termést

Sokkot kapott a gazda: földönkívüli lény dézsmálta a termést

Kü­lö­nös videó ke­rült fel a na­pok­ban az in­ter­netre. Szinte azon­nal pa­rázs vita ala­kult ki a nézők közt...

Sokkoló felvétel: lebegő embert videóztak, amikor belécsapott a villám... többször is!

Sokkoló felvétel: lebegő embert videóztak, amikor belécsapott a villám... többször is!

Bi­zarr videó a fa­ce­book­ról...

Már az is ha­tal­mas döb­be­ne­tet vál­tott ki a kínai nagy­vá­ros­ban, ami­kor az egyik fel­hő­kar­coló mel­lett fel­buk­kant egy min­den se­géd­esz­köz nél­kül le­begő ember... De ami­kor...

UFO repült bele a mexikói földrengésről szóló élő tudósításba

UFO repült bele a mexikói földrengésről szóló élő tudósításba

Amíg a sze­ren­csét­len me­xi­kó­iak tár­sa­i­kat pró­bál­ták men­teni, úgy tűnik az ide­gen lé­nyek jól szó­ra­koz­tak...

Amíg a sze­ren­csét­len me­xi­kó­iak tár­sa­i­kat pró­bál­ták men­teni, úgy tűnik az ide­ge­nek jól szó­ra­koz­tak...

Pucéran menekült az idegen lény a rendőrök elől, de mégis lefotózták...

Pucéran menekült az idegen lény a rendőrök elől, de mégis lefotózták...

Nem min­den­napi rend­őr­ségi fotó ké­szült a na­pok­ban Ar­gen­tí­ná­ban. Még a sokat lá­tott zsa­ruk is csak tá­tott száj­jal fi­gyel­ték...

Sokkot kaptak a csillagászok: gigászi napvihar tart a Föld felé!

Sokkot kaptak a csillagászok: gigászi napvihar tart a Föld felé!

A teg­napi gi­gá­szi nap­ki­tö­ré­sek után ha­ma­ro­san meg­bo­lon­dul­hat­nak az elekt­ro­ni­kai esz­kö­zök...

Elképesztő bizonyíték került elő Mexikóban az ősi idegenek létezésére

Elképesztő bizonyíték került elő Mexikóban az ősi idegenek létezésére

Több vé­sett já­dekő tábla ke­rült elő egy me­xi­kói bar­lang­ból...

Több vé­sett já­dekő tábla ke­rült elő egy me­xi­kói bar­lang­ból, ame­lye­ken olyas­mit fe­dez­tek fel a ku­ta­tók, ami alap­ja­i­ban ren­get­heti meg a vi­lág­tör­té­nel­met... Vajon mo­dern kori ha­mi­sít­vány, vagy va­ló­ban az ős­la­kos in­di­á­nok fa­rag­ták?

Sokkoló felfedezés: Bizarr lények élnek titokban körülöttünk

Sokkoló felfedezés: Bizarr lények élnek titokban körülöttünk

Egyre töb­ben hi­szik, hogy nem va­gyunk egye­dül a Föl­dön...

Föl­dön­kí­vü­liek, me­se­beli lé­nyek, an­gya­lok és dé­mo­nok. Mi­n­egyi­kü­ket ki­ta­lált lény­nek gon­dol­nánk, mégis szinte nem telik el egy év úgy, hogy leg­alább egy tu­cat­nyi videó ne ké­szülne róluk a világ szá­mos pont­ján. Egyre töb­ben hi­szik, hogy nem va­gyunk egye­dül a Föl­dön...

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Nem min­den­napi él­mény­ben volt része egy ma­gyar bi­ca­jos­nak...

Nem min­den­napi él­mény­ben volt része egy ma­gyar bi­ca­jos­nak...

Besokallt a fotós: bizarr dolog jelent meg az éjszakai fotózás képein

Besokallt a fotós: bizarr dolog jelent meg az éjszakai fotózás képein

Egy ame­ri­kai fotós a Te­j­út­ról ké­szí­tett pár képet, mi­u­tán át­nézte a fel­vé­te­le­ket, haj­me­resztő dol­got fe­de­zett fel raj­tuk...

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor rájöttek, mi gázolta el ezt a férfit

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor rájöttek, mi gázolta el ezt a férfit

Nem hit­tek a sze­mük­nek a rend­őrök, ami­kor egy utcai biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lein vissza­néz­ték, mi ütötte el a férfit.

Sokkot kaptak a tudósok: Bizarr lények élhetnek a Pluto felszínén

Sokkot kaptak a tudósok: Bizarr lények élhetnek a Pluto felszínén

Az egyik fotón olyan alak­za­tot vet­tek észre, ami leg­in­káb­begy ide­gen lét­for­má­nak tűnik...

A hét vicce: Marslakót lőtt a Curiosity rover és le is fotózta

A hét vicce: Marslakót lőtt a Curiosity rover és le is fotózta

Egy meg­döb­bentő el­mé­let sze­rint a vörös boly­gón ku­ta­kodó ro­ve­rek fegy­ver­rel is fel van­nak sze­relve...

Egy meg­döb­bentő el­mé­let sze­rint a vörös boly­gón ku­ta­kodó ro­ve­rek fegy­ver­rel is fel van­nak sze­relve...

Semmi különös: csak néhány gyanús tárgy repkedett a város felett

Semmi különös: csak néhány gyanús tárgy repkedett a város felett

Egy ér­de­kes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban, ame­lyen egy fél tucat azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgy lát­ható...

Még a videós is kiakadt: rejtélyes emberi alak sétált a felhők tetején

Még a videós is kiakadt: rejtélyes emberi alak sétált a felhők tetején

A vi­deós elő­ször azt hitte, hogy egy me­te­o­ri­tot si­ke­rült el­csíp­nie, de aztán ész­re­vette...

Rémisztő dolgot fedezett fel az anyuka a lányáról készült fotókon

Rémisztő dolgot fedezett fel az anyuka a lányáról készült fotókon

Egyre több ember lát fur­csa dol­go­kat, azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat...

Egyre több ember lát fur­csa dol­go­kat, azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat...

Támad az okos por! Lehet, hogy már benned is van mikrochip!

Támad az okos por! Lehet, hogy már benned is van mikrochip!

Né­hány éve még csak fan­tasz­ti­kus re­génybe illő el­mé­let volt...

Né­hány éve még csak fan­tasz­ti­kus re­génybe illő el­mé­let volt...

A videós is megdöbbent: Elképesztő tűzkígyó jelent meg az égen

A videós is megdöbbent: Elképesztő tűzkígyó jelent meg az égen

Ami­kor el­kezdte a fel­vé­telt, még nem tudta, hogy mi sül ki be­lőle. A vég­ered­mény még őt is meg­lepte...

Sokkot kapott a fotós: Bizarr lény szállt elő a vulkáni felhőből

Sokkot kapott a fotós: Bizarr lény szállt elő a vulkáni felhőből

Me­xikó leg­na­gyobb vul­kánja ismét ki­törni ké­szült. Egy vul­kán­má­niás fotós úgy gon­dolta, jó móka lenne, ha si­ke­rülne el­kap­nia a ki­tö­rés pil­la­na­tát.

Most már biztos: Kiderült a világvége új dátuma!

Most már biztos: Kiderült a világvége új dátuma!

A leg­újabb vi­lág­vége jós­la­tok egy­ön­te­tűen egy dá­tu­mot je­löl­nek meg a to­tá­lis pusz­tu­lás idő­pont­ja­ként.

A leg­újabb vi­lág­vége jós­la­tok egy­ön­te­tűen egy dá­tu­mot je­löl­nek meg a to­tá­lis pusz­tu­lás idő­pont­ja­ként. Három cso­por­to­su­lás is vészt­jósló fi­gyel­mez­te­té­se­ket tett közzé...

Csak hőkamerával látszódott a Bukarest felett áthúzó ismeretlen tárgy

Csak hőkamerával látszódott a Bukarest felett áthúzó ismeretlen tárgy

A román drón­rep­tető még a ka­me­rát is szinte el­ej­tette döb­be­ne­té­ben...

A román drón­rep­tető még a ka­me­rát is szinte el­ej­tette döb­be­ne­té­ben...

Az 51-es körzetből kiszivárgott különös videó sokkol az interneten

Az 51-es körzetből kiszivárgott különös videó sokkol az interneten

Nagy vitát ka­vart az a kü­lö­nös film­fel­vé­tel, ame­lyen ál­lí­tó­lag 1964 jú­nius 6-án ké­szült...

Sokkot kaptak a strandolók, amikor észrevették mi van a vízben

Sokkot kaptak a strandolók, amikor észrevették mi van a vízben

Míg a va­ká­ci­ózó csa­lád a skó­ciai Tay folyó part­ján éppen fo­tó­kat ké­szí­tett, egy fur­csa tárgy emel­ke­dett ki a víz­ből...

Kitálalt a NASA egykori alkalmazottja a titkos Mars-misszióról

Kitálalt a NASA egykori alkalmazottja a titkos Mars-misszióról

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet adott elő az űr­hi­va­tal egy­kori dol­go­zója...

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet adott elő a nem­zet­közi űr­hi­va­tal egy volt al­kal­ma­zottja az Egye­sült Ál­la­mok­ban, Ka­na­dá­ban, Me­xi­kó­ban és Gu­am­ban fog­ható Coast To Coast nevű rádió egyik adá­sá­ban.

Csak vizelni szállt ki az autójából a nyugdíjas, de olyat látott, amit nem kellett volna...

Csak vizelni szállt ki az autójából a nyugdíjas, de olyat látott, amit nem kellett volna...

Per­sze csak he­tek­kel az eset után, ami­kor meg­nézte a fo­tóit...

Az Ame­ri­kai Lé­gi­erő nyug­dí­jas al­kal­ma­zotta csak he­tek­kel ké­sőbb nézte meg a wyom­ingi víz­tá­rózó mel­lett ké­szült fo­tóit, és meg­döb­benve ta­pasz­talta, hogy egy azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gyat is si­ke­rült len­cse­végre kap­nia...

Hátborzongató koponyát tártak fel: Idegen civilizációra bukkanhattak

Hátborzongató koponyát tártak fel: Idegen civilizációra bukkanhattak

Szo­kat­la­nul nagy fejű kis­gyer­mek csont­vá­zát fe­dez­ték fel a Krím­ben.

Szo­kat­la­nul nagy fejű kis­gyer­mek csont­vá­zát fe­dez­ték fel a Krím­ben, egy ősi te­met­ke­zési he­lyen.

Elképesztő elmélet terjed: Nem az amerikaiak léptek először a Holdra

Elképesztő elmélet terjed: Nem az amerikaiak léptek először a Holdra

Egy kü­lö­nös te­ó­ria ütötte fel a fejét az össze­es­kü­vés-el­mé­le­te­ket ked­ve­lő­i­nek kö­ré­ben...

Kinyílt az idegenek hangárjának ajtaja a washingtoni Adams-hegyen

Kinyílt az idegenek hangárjának ajtaja a washingtoni Adams-hegyen

Az ame­ri­kai Washing­ton ál­lam­ban ma­ga­sodó Adams-hegy egy ideje már a pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tók lá­tó­kö­rébe ke­rült.

Hatalmas botrány tört ki a rejtélyes három ujjú perui múmiák miatt

Hatalmas botrány tört ki a rejtélyes három ujjú perui múmiák miatt

A perui hi­va­tal­no­kok azon­nal rá­re­pül­tek a té­mára és csa­lást em­le­get­nek. Könnyen lehet, hogy bör­tön lesz a vége...

Őrült elmélet jött divatba: szakadozik a hologramháló a Föld körül

Őrült elmélet jött divatba: szakadozik a hologramháló a Föld körül

Csak kap­kodta a fejét Sz­lo­vá­ki­á­ban az a vi­deós, aki elő­ször csak egy chem­trail-csí­kot húzó re­pü­lő­gé­pet akart le­vi­de­ózni...

Megkezdődött a visszaszámlálás: 200 évünk maradt a Földön

Megkezdődött a visszaszámlálás: 200 évünk maradt a Földön

Stephen Haw­king sze­rint leg­fel­jebb csak két­száz évünk van hátra, ha nem te­szünk va­la­mit...

Stephen Haw­king sze­rint leg­fel­jebb csak két­száz évünk van hátra, ha nem te­szünk va­la­mit...

Most már biztos a vég: a tudósok riasztó jóslatot közöltek

Most már biztos a vég: a tudósok riasztó jóslatot közöltek

Ha­lál­csil­lag szá­guld a Föld felé.

Ko­losszá­lis ha­lál­csil­lag szá­guld a Föld felé, amely képes ki­ir­tani az éle­tet - fi­gyel­mez­tet­tek tu­dó­sok.

Rejtélyes kupolaszerű struktúrára bukkantak a Mars egyik kráterében

Rejtélyes kupolaszerű struktúrára bukkantak a Mars egyik kráterében

Egy ta­pasz­talt ano­má­lia-va­dász meg van győ­ződve arról, hogy egy ősi épít­ményt fe­de­zett fel...

Sokkot kapott az autós: épp az orra előtt manipulálták az időjárást

Sokkot kapott az autós: épp az orra előtt manipulálták az időjárást

Egy éppen ki­ala­kuló tor­nádó töl­csére mel­lett egy kü­lö­nös dolog buk­kant fel.

Egy éppen ki­ala­kuló tor­nádó töl­csére mel­lett egy kü­lö­nös dolog buk­kant fel.

Zavar a hologramban: rejtélyes lépcső jelent meg a felhők közt

Zavar a hologramban: rejtélyes lépcső jelent meg a felhők közt

A kü­lö­nös lép­cső-szerű mega-struk­túra 2017. jú­nius 20-án je­lent meg Mary­land fe­lett a fel­hők közt.

A kü­lö­nös lép­cső-szerű mega-struk­túra 2017. jú­nius 20-án buk­kant fel...

Azt suttogják: Földönkívüli életről tesz hivatalos bejelentést a NASA

Azt suttogják: Földönkívüli életről tesz hivatalos bejelentést a NASA

Egy vi­de­ó­ban ta­lál­gat­ják, hogy mikor lesz a tör­té­nelmi be­je­len­tés. Tény­leg van Föl­dön túli élet?

Összesúgtak a tudósok: Különös képet készített a marsjáró

Összesúgtak a tudósok: Különös képet készített a marsjáró

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a neten a kris­tály­tiszta fel­vé­tel!

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a neten a kris­tály­tiszta fel­vé­tel! De vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat?

Sokkot kapott a kutyasétáltató, amikor rájött mit fotózott le...

Sokkot kapott a kutyasétáltató, amikor rájött mit fotózott le...

Az el­múlt évek­ben már több al­ka­lom­mal is ész­lel­ték a kü­lö­nös sza­lag­szerű dol­go­kat...

Az el­múlt évek­ben már több al­ka­lom­mal is ész­lel­ték a kü­lö­nös sza­lag­szerű dol­go­kat...

Mi a szösz? Íme a legfrissebb magyar UFO-videó

Mi a szösz? Íme a legfrissebb magyar UFO-videó

Az utóbbi évek­ben ugyan akadt egy-két ér­de­kes videó, ami kis ha­zánk­ban ké­szült az ide­ge­nek tény­ke­dé­sé­ről a lég­tér­ben, de egyik sem volt eget­ren­gető...

Itt a bizonyíték: Döbbenetes KGB-s filmtekercsek szivárogtak ki

Itt a bizonyíték: Döbbenetes KGB-s filmtekercsek szivárogtak ki

Egy Yo­uTube fel­hasz­náló meg­döb­bentő vi­de­ó­kat töl­tött fel a netre, az egy­kori KGB tit­kos ar­chí­vu­má­ból...

Hatalmas gömb alakú objektumot fotózott egy műhold a Nap mellett

Hatalmas gömb alakú objektumot fotózott egy műhold a Nap mellett

Nem telik el hét, hogy ne fe­dez­né­nek fel va­lami kü­lö­nös ano­má­liát...

Las­san nem telik el hét, hogy ne fe­dez­né­nek fel va­lami kü­lö­nös ano­má­liát Na­punk körül az ama­tőr csil­la­gá­szok. Talán mégis van abban a haj­me­resztő te­ó­ri­á­ban némi igaz­ság, ami azt ál­lítja, hogy egy fé­reg­lyuk van a Nap kö­ze­lé­ben...

Lézerrel játszadozott éjszaka, majdnem elrabolták az idegenek...

Lézerrel játszadozott éjszaka, majdnem elrabolták az idegenek...

Leg­alábbis a kü­lö­nös videó ké­szí­tője ezt ál­lítja...

Egy ide­gen űr­hajó "kap­cso­latba lé­pett" egy em­ber­rel, mi­u­tán az jel­zett neki egy lé­zer­poin­ter­rel. Leg­alábbis a kü­lö­nös videó ké­szí­tője ezt ál­lítja...

Egymillió Facebookos nem tévedhet: ezt a videót nézték meg ennyien

Egymillió Facebookos nem tévedhet: ezt a videót nézték meg ennyien

A leg­ér­de­ke­sebb vi­de­ó­kat eddig min­dig a vé­let­len szol­gál­tatta.

A leg­ér­de­ke­sebb vi­de­ó­kat eddig min­dig a vé­let­len szol­gál­tatta.

Ismét felhangzott a földöntúli hangorkán a világ több pontján

Ismét felhangzott a földöntúli hangorkán a világ több pontján

Kö­ze­leg a vi­lág­vége?

Egye­sek az apo­ka­lip­szis har­so­ná­i­nak gon­dol­ják azt a bor­zal­mas, se­hon­nan sem jövő hang­or­kánt, amit a világ több pont­ján is hal­lot­tak már.

Putyin lehet az első államfő, aki elismeri a földönkívüliek jelenlétét

Putyin lehet az első államfő, aki elismeri a földönkívüliek jelenlétét

Az orosz elnök lehet az első vi­lág­ha­talmi ve­zető a tör­té­ne­lem során, aki el­is­meri, hogy ide­gen lé­nyek tar­tóz­kod­nak a Föl­dön.