NAPI UFÓ

Egy új elmélet szerint ezért kellett meghalnia Marilyn Monroe-nak

Egy új elmélet szerint ezért kellett meghalnia Marilyn Monroe-nak

Egy új do­ku­men­tumfilm Ma­ri­lyn Mon­roe rej­té­lyes ha­lá­lára is ma­gya­rá­za­tot ad, nem is akár­mi­lyet!

Rejtélyes égi jelenséget videóztak, Hajdú Péter teljesen elképedt

Rejtélyes égi jelenséget videóztak, Hajdú Péter teljesen elképedt

A mű­sor­ve­zető ta­nács­ta­lan­sá­gá­ban a Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta a meg­hök­kentő fel­vé­telt. Hátha így akad rá ma­gya­rá­zat!

Valami különös dolog is előkerült a viharfelhőkből

Valami különös dolog is előkerült a viharfelhőkből

Egy ka­na­dai férfi meg van győ­ződve arról, hogy ide­gen űr­ha­jót ész­lelt...

Egy ka­na­dai férfi meg van győ­ződve arról, hogy ide­gen űr­ha­jót ész­lelt, ami­kor ti­tok­za­tos, izzó göm­bök je­len­tek meg a feje fö­lött.

Különös fények az Andokban: Visszatértek Peruba az ősi idegenek?

Különös fények az Andokban: Visszatértek Peruba az ősi idegenek?

Te­o­re­ti­ku­sok sze­rint az egyre sű­rűb­ben fel­tűnő kü­lö­nös tár­gyak, csakis az ide­ge­nek gépei le­het­nek.

Ő az a férfi, aki évtizedeken át idegen lényekkel szexelt...

Ő az a férfi, aki évtizedeken át idegen lényekkel szexelt...

Idő­ről-időre fel­tű­nik egy öreg mű­vész­em­ber az UFO-por­tá­lok ol­da­lain fura, mez­te­len, föl­dön­kí­vüli nőket áb­rá­zoló fest­mé­nye­i­vel...

Véletlen lenne? Különös fényvillanást észlelt a marsjáró kamerája

Véletlen lenne? Különös fényvillanást észlelt a marsjáró kamerája

A ku­ta­tók is ér­tet­le­nül áll­tak a lá­tot­tak előtt, majd el­kezd­tek ma­gya­ráz­kodni...

A ku­ta­tók is ér­tet­le­nül áll­tak a lá­tot­tak előtt, majd el­kezd­tek ma­gya­ráz­kodni...

Jön a világvége? Júniusra jósolják az óriási aszteroida becsapódását

Jön a világvége? Júniusra jósolják az óriási aszteroida becsapódását

Leg­alábbis a Yo­uTube-ra fel­ke­rült leg­fris­sebb vi­lág­vége videó ezt ál­lítja!

Leg­alábbis a Yo­uTube-ra fel­ke­rült leg­fris­sebb vi­lág­vége videó ezt ál­lítja!

Pánik az űrhivatalnál: Már az arab csillagászok is furcsa dolgokat videóznak!

Pánik az űrhivatalnál: Már az arab csillagászok is furcsa dolgokat videóznak!

Az ara­bok egy kü­lö­nös videó töl­töt­tek fel az in­ter­netre, amit a NASA sem tud meg­ma­gya­rázni!

Meglepő helyen bukkantak élet nyomaira a Marson

Meglepő helyen bukkantak élet nyomaira a Marson

Eddig rossz he­lyen ke­res­gél­tek...

Bár a ku­ta­tók szinte min­dent meg­tet­tek, ezer­nyi szá­mí­tást, elem­zést és egyéb vizs­gá­la­tot vé­gez­tek az el­múlt év­ti­ze­dek­ben, még­sem buk­kan­tak rá az élet bi­zo­nyí­té­kára a vörös boly­gón. Ki­de­rült, hogy eddig rossz he­lyen ke­res­gél­tek...

Sokkot kapott az apuka, amikor meglátta 9 éves lánya szünidei videóját

Sokkot kapott az apuka, amikor meglátta 9 éves lánya szünidei videóját

A re­pülő ab­la­ká­ban olyasmi tűnt fel, ami­nek nem kel­lett volna ott len­nie...

A re­pü­lő­gé­pen ké­szült fel­vé­te­len a gép ab­la­ká­ban olyasmi tűnt fel, ami­nek nem kel­lett volna ott len­nie...

Furcsa fények lebegtek negyed órán át az arizonai sivatag felett

Furcsa fények lebegtek negyed órán át az arizonai sivatag felett

A na­pok­ban olyan kü­lö­nös fotók je­len­tek meg a vi­lág­há­lón, ame­lyekre mil­liók vol­tak kí­ván­csiak...

A na­pok­ban olyan kü­lö­nös fotók je­len­tek meg a vi­lág­há­lón, ame­lyekre mil­liók vol­tak kí­ván­csiak...

Valami különösre bukkantak az Antarktiszon

Valami különösre bukkantak az Antarktiszon

Úgy néz ki, mint egy jég­hegy, de...

Első rá­né­zésre akár egy jó­kora le­sza­kadt jég­táb­lá­nak tűn­het, de a mű­hol­das fel­vé­te­lek sze­rinnt ér­de­kes módon már évek óta ugyan­azon a he­lyen van.

Saját árnyéka buktatta le a rejtélyes ősi műholdat

Saját árnyéka buktatta le a rejtélyes ősi műholdat

A leg­fris­sebb ész­le­lés egé­szen el­ké­pesztő dol­got állít. Rá­adá­sul a képek alap­ján még hi­he­tő­nek is tűnik...

Bejelentették: ezen az égitesten élhetnek az idegenek

Bejelentették: ezen az égitesten élhetnek az idegenek

A NASA be­je­len­tette: a tu­dó­sok az egyik hol­don fog­ják az élet je­leit ke­resni.

A NASA be­je­len­tette: a tu­dó­sok az egyik hol­don fog­ják az élet je­leit ke­resni.

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton

Egyre több be­je­len­tés az azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat fi­gyelő szer­ve­ze­tek­nél, az éj­sza­kai ég­bol­ton lát­ható fur­csa, zöl­des vil­la­ná­sok­ról...

Sorra ér­kez­nek a be­je­len­té­sek az azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat fi­gyelő szer­ve­ze­tek­hez, mi­sze­rint fur­csa, zöl­des vil­la­ná­so­kat ész­lel­nek a világ szá­mos pont­já­ról az éj­sza­kai ég­bol­ton...

Sokkot kapott a család, amikor rájöttek mi repked éjjel a kertjükben

Sokkot kapott a család, amikor rájöttek mi repked éjjel a kertjükben

Egy csa­lád már két éve ret­te­gés­ben él a je­len­ség miatt...

Egy Új-zél­andi csa­lád már két éve ret­te­gés­ben él, mert ál­lí­tá­suk sze­rint olyan ide­gen en­ti­tá­sok rep­ked­nek a házuk körül, ame­lye­ket lát­ha­tat­lanná is ké­pe­sek válni... Eddig csak ne­vet­tek raj­tuk még a kör­nyé­be­liek is, de most elő­ke­rült egy videó...

Döbbenetes látvány sokkolta a repülőgép utasait

Döbbenetes látvány sokkolta a repülőgép utasait

Nem hit­tek a sze­mük­nek!

Nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor ki­néz­tek az ab­la­kon!

Nekünk annyi! Hatalmas féreglyuk nyílt a Nap közelében

Nekünk annyi! Hatalmas féreglyuk nyílt a Nap közelében

Jön­nek az ufók...

Az ama­tőr ku­ta­tók már egy ideje gya­na­kod­tak rá, hogy egy por­tál ta­lál­ható a Nap kö­ze­lé­ben, ame­lyen a ga­la­xis tá­voli pont­já­ról szár­mazó ide­ge­nek ér­kez­nek...

Kísérteties jelenséget videóztak a viharfelhők tetején

Kísérteties jelenséget videóztak a viharfelhők tetején

Fel­felé ci­ká­zott az ég­bol­ton...

A rej­té­lyes kék fény­nya­láb fel­felé ci­ká­zott az ég­bol­ton... A je­len­ség na­gyon ritka, és csak egy szem­vil­la­nás­nyi ideig tart, mégis si­ke­rült le­vi­de­ózni.

Fotókkal bizonyítják, hogy tényleg van valami rejtélyes dolog a Holdon

Fotókkal bizonyítják, hogy tényleg van valami rejtélyes dolog a Holdon

Egy régi Apollo-prog­ram­ból szár­mazó Hold-fotón, és egy új mű­hol­das képen ugyanaz lát­ható. De mi?

Elképesztő videó szivárgott ki: Már 44 éve megtörtént a Marsra szállás

Elképesztő videó szivárgott ki: Már 44 éve megtörtént a Marsra szállás

Döb­be­ne­tes film ke­rült elő, ál­lí­tó­lag egye­ne­sen a NASA ar­chí­vu­má­ból.

Döb­be­ne­tes film ke­rült elő, ál­lí­tó­lag egye­ne­sen a NASA ar­chí­vu­má­ból.

A NASA megpróbálta eltussolni ezt a különös videót: De nem sikerült!

Az űrhivatal megpróbálta eltussolni ezt a különös videót: De nem sikerült!

Éppen élő adás­ban de­monst­rál­ták, ho­gyan mű­kö­dik az ab­la­kon a vé­dő­le­mez, ami­kor...

Sose találod ki, mire bukkant a NASA!

Sose találod ki, mire bukkant a NASA!

Egy szu­per­nagy tö­megű fe­kete lyu­kat ta­lált az ame­ri­kai űr­ku­ta­tási hi­va­tal.

Egy tá­voli ga­la­xis köz­pont­já­ból ki­lö­kött, szu­per­nagy tö­megű fe­kete lyu­kat ta­lált az ame­ri­kai űr­ku­ta­tási hi­va­tal. A NASA szak­ér­tői sze­rint a je­len­sé­get gra­vi­tá­ciós hul­lá­mok ereje okoz­hatta.

Egy volt NASA alkalmazott kitálalt: Hamisítják a Marsról érkező fotókat

Egy volt NASA alkalmazott kitálalt: Hamisítják a Marsról érkező fotókat

Kü­lö­nös do­lo­got vett észre a Mars­ról ér­ke­zett fo­tó­kon.

Kü­lö­nös do­lo­got vett észre a Mars­ról ér­ke­zett fo­tó­kon.

Fény derült a NASA legsötétebb titkára?

Fény derült a NASA legsötétebb titkára?

Egé­szen haj­me­resztő el­mé­let­tel áll­tak elő az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői! Vajon van alapja a fel­té­te­le­zé­sek­nek?

Egé­szen haj­me­resztő el­mé­let­tel áll­tak elő az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői! Vajon van alapja a fel­té­te­le­zé­sek­nek?

Különös lényeket fotóztak egy utasszállító repülő ablakából

Különös lényeket fotóztak egy utasszállító repülő ablakából

A képen va­lami olyas­mit látni a fel­hők te­te­jén, ami­nek nem lenne sza­bad ott len­nie...

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán

A nagy­si­kerű zombi-hen­te­lős té­vé­so­ro­zat 7. évad­já­nak 10. ré­szé­ben egy egé­szen el­ké­pesztő dol­got is rög­zí­tet­tek a ka­me­rák.

Hihetetlen dolgot fedeztek fel egy tengermélység térképen

Hihetetlen dolgot fedeztek fel egy műholdas tengermélység térképen

Még a vi­lág­űr­ből is látni, még­sem vette eddig észre senki...

Egy a Balti-ten­ger­ről ké­szült spe­ci­á­lis ten­ger­mély­ség tér­ké­pen olyan kü­lö­nös alak­zatra buk­kan­tak, amit még a vi­lág­űr­ből is látni, még­sem vette eddig észre senki...

Itt a NASA nagy bejelentése!

Itt a NASA nagy bejelentése!

Év­ti­ze­dek óta erre várt a világ! Hi­he­tet­len be­je­len­tést tett a NASA, meg­ta­lál­ták a Föld test­vé­reit! Sőt, ennél na­gyobb hírük is volt!

Év­ti­ze­dek óta erre várt a világ! Hi­he­tet­len be­je­len­tést tett a NASA, meg­ta­lál­ták a Föld test­vé­reit! Sőt, ennél na­gyobb hírük is volt!

Rejtélyes fénygyűrű jelent meg a viharfelhők közt

Rejtélyes fénygyűrű jelent meg a viharfelhők közt

A fel­vé­tel ké­szí­tője sem gon­dolta volna, hogy egy szép vil­lám he­lyett ezt fogja látni...

Rejtélyes építményekre bukkantak a Hold egyik kráterében

Rejtélyes építményekre bukkantak a Hold egyik kráterében

A mai fej­lett csil­la­gá­szati te­le­szkó­pok­kal akár egy la­kó­te­lepi er­kély­ről is meg­fi­gyel­he­tőek...

Nazca-vonalaknál is ősibb ábrákat vizsgálnak a kazahsztáni sztyeppén

Nazca-vonalaknál is ősibb ábrákat vizsgálnak a kazahsztáni sztyeppén

Vajon mi cél­ból ké­szí­tet­ték a sztyep­pei no­má­dok?

Csak a le­ve­gő­ből lát­ható vo­na­lak több ezer évvel ré­geb­biek, mint a NAZCA-vo­na­lak. A nem­zet­közi űr­hi­va­tal most úgy dön­tött, hogy ala­po­sab­ban ta­nul­má­nyozza a rej­té­lyes je­le­ket...

Alakzatban repülő azonosítatlan tárgyakat rögzített az űrállomás kamerája

Alakzatban repülő azonosítatlan tárgyakat rögzített az űrállomás kamerája

A na­pok­ban ke­rült fel az in­ter­netre a kü­lö­nös fel­vé­tel.

A na­pok­ban ke­rült fel az in­ter­netre az a kü­lö­nös fel­vé­tel, ame­lyet a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más (ISS) egyik ka­me­rája rög­zí­tett.

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Itt a végső bi­zo­nyí­ték a tit­kos tech­no­ló­gi­ára.

Itt a végső bi­zo­nyí­ték a tit­kos tech­no­ló­gi­ára: a fa­gyott kon­ti­nen­sen is fel­tűnt egy ufó.

Hátborzongató dolgot rögzített egy autó fedélzeti kamerája

Hátborzongató dolgot rögzített egy autó fedélzeti kamerája

Idő­uta­zás? Te­le­por­tá­ció? Le­gin­kább csak a tu­do­má­nyos fan­tasz­ti­kus fil­mek­ben lát­tuni ilyes­mit. Eddig!

Rejtélyes fényoszlopok jelentek meg éjszaka az égbolton

Rejtélyes fényoszlopok jelentek meg éjszaka az égbolton

Töb­ben be­pá­ni­kol­tak...

A ra­gyogó fény­je­len­ség sorra tűnt fel a világ nagy­vá­ro­sai fe­lett az utóbbi he­tek­ben. Töb­ben be­pá­ni­kol­tak, ami­kor meg­lát­ták a hát­bor­zon­gató fény­já­té­kot...

Sokkot kapott az utas, amikor kinézett a repülőgép ablakán

Sokkot kapott az utas, amikor kinézett a repülőgép ablakán

Hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet rög­zí­tett...

Hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet rög­zí­tett a hó­födte táj fe­lett re­pülő gépen utazó férfi! De vajon mi le­he­tett a kis híján bal­ese­tet okozó tárgy?

A Föld légkörébe lépő rejtélyes tárgyakat fotóztak egy repülőről

A Föld légkörébe lépő rejtélyes tárgyakat fotóztak egy repülőről

Ami­kor re­pü­lőre ül az ember, min­denre szá­mít, csak arra nem, amit az egyik utas lá­tott, ami­kor ki­né­zett az ab­la­kon több ezer ki­lo­mé­te­res ma­gas­ság­ban.

Bibliai óriást fotózhatott egy műhold Patagónia hegyeiben

Bibliai óriást fotózhatott egy műhold Patagónia hegyeiben

Eszedbe ju­tott már, hogy miért van annyi mese és mí­tosz az óri­á­sok­ról?

Eszedbe ju­tott már, hogy miért van annyi mese, monda és mí­tosz az óri­á­sok­ról?

Apokaliptikus madárinvázió Texasban - videó

Apokaliptikus madárinvázió Texasban - videó

Ezt még Hitch­cock is iri­gyelte volna...

Ha­tal­mas za­va­ro­dott ma­dár­raj ke­rin­gett 2017 ja­nuár 20-án a te­xasi Ho­us­ton egyik au­tó­pá­lyája fe­lett. Ezt a lát­ványt még Hitch­cock is meg­iri­gyelte volna...

Rejtélyes égi jelenség tűnt fel éjszaka a lakótelepen

Rejtélyes égi jelenség tűnt fel éjszaka a lakótelepen

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

A sem­mi­hez sem ha­son­lít­ható, fé­nye­sen izzó alak­za­tot egy döb­bent já­ró­kelő vette vi­de­óra. Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Hátborzongató jelenetet rögzített a kamera a lakótelepen

Hátborzongató jelenetet rögzített a kamera a lakótelepen

Bár a férfi ál­lí­tá­sát töb­ben is ké­tel­kedve fo­gad­ták, az ijesztő je­len­ségre senki nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Bár a férfi ál­lí­tá­sát töb­ben is ké­tel­kedve fo­gad­ták, az ijesztő je­len­ségre senki nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Hátborzongató dolog bukkant fel egy közép-amerikai műholdas fotón

Hátborzongató dolog bukkant fel egy közép-amerikai műholdas fotón

Ismét va­lami ér­de­kesre buk­kan­tak a Go­ogle Earth ké­pein...

Ismét va­lami ér­de­kesre buk­kan­tak a Go­ogle Earth ké­pein...

Hátborzongató dolgot fotóztak le egy elhagyott színházban

Hátborzongató dolgot fotóztak le egy elhagyott színházban

Egy egy­kori éne­kes kí­sért.

A ké­pe­ken egye­sek sze­rint egy egy­kori éne­kes szel­leme lát­ható.

Hátborzongató dolgot fotóztak a hajnali ködben

Sokkot kapott a kocogó: Hátborzongató dolgot fotózott a hajnali ködben

Min­denki csak ta­lál­gat, mi le­he­tett!

Egy férfi egy ködös haj­na­lon olyas­mit lá­tott a ki­halt utcán, ami­től meg­hűlt az ere­i­ben a vér.

Rejtélyes dolog bukkant elő az Antarktisz jege alól

Rejtélyes dolog bukkant elő az Antarktisz olvadó jege alól

Ro­ha­mo­san ol­vad­nak a sarki jég­sap­kák, ami nem csak az idő­já­rást ku­tató tu­dó­so­kat vonzza oda.

A Föld bolygó je­len­tős vál­to­zá­so­kon megy ke­resz­tül nap­ja­ink­ban. Ro­ha­mo­san ol­vad­nak a sarki jég­sap­kák, ami nem csak az idő­já­rást ku­tató tu­dó­so­kat vonzza, hanem kü­lön­féle rej­té­lyes szer­ve­zez­te­ket is...

Lázban égnek a tudósok: Valami nagyon furcsát találtak a Plútón

Lázban égnek a tudósok: Valami nagyon furcsát találtak a Plútón

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

A kü­lö­nös kép­ződ­mé­nyek­ről a NASA egyik űr­szon­dája ké­szí­tett meg­lepő fel­vé­te­le­ket.

Most már biztos a vég: Megjött 2017 első világvége jövendölése

Most már biztos a vég: Megjött 2017 első világvége jövendölése

Igaz ugyan, hogy csak őszre vár­ják...

2017 első vi­lág­vége-el­mé­le­té­vel máris elő­ruk­kol­tak. Igaz ugyan, hogy csak őszre vár­ják, de azért jó ha kép­ben van az ember már az év ele­jén...

Kiszivárgott videó: már nem csak repülők húznak vegyi csíkot az égen

Kiszivárgott videó: már nem csak repülők húznak vegyi csíkot az égen

Még a leg­edzet­tebb össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tók­nak is le­esett az álluk!

A na­pok­ban ke­rült nyil­vá­nos­ságra a chi­lei ha­di­ten­ge­ré­szet egyik he­li­kop­te­ré­nek hő­ka­me­rás fel­vé­tele, ami­től még a leg­edzet­tebb össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tók­nak is le­esett az álluk!

Rejtélyes objektumokra bukkantak a Bika csillagképről készült fotón

Rejtélyes objektumokra bukkantak a Bika csillagképről készült fotón

Vajon azok amik­nek lát­sza­nak?

Kü­lön­le­ges dol­go­kat fe­dez­tek fel a Bika csil­lag­kép­ről ké­szült nagy­fel­bon­tású fo­tó­kon. Vajon tény­leg azok amik­nek lát­sza­nak? Vagy csak a fan­tá­zi­ánk ját­szik ve­lünk?

A tudósok is beleborzongtak, amikor rájöttek, mit fedeztek fel a Marson

A tudósok is beleborzongtak, amikor rájöttek, mit fedeztek fel a Marson

Szá­mos el­mé­let ke­ring egy év­ti­ze­dek óta zajló tit­kos űr­prog­ram­ról...

Szá­mos el­mé­let ke­ring egy év­ti­ze­dek óta zajló tit­kos űr­prog­ram­ról...

Csak egy képet akart a Holdról, helyette rejtélyes dolgot fotózott

Csak egy képet akart a Holdról, helyette rejtélyes dolgot fotózott

A fotós csak ké­sőbb döb­bent rá, hogy va­lami iga­zán kü­lön­le­ge­set is si­ke­rült len­cse­végre kap­nia.

Hátborzongató égi jelenség: Sokkot kapott a népszerű zenész

Hátborzongató égi jelenség: Sokkot kapott a népszerű zenész

El­mon­dása sze­rint a tűz­gömb­ként izzó re­pülő tárgy egye­ne­sen felé tar­tott, ami­kor si­ke­rült le­fo­tóz­nia.

Sokkot kaptak a kirándulók: lebegő fénygömb a szlovák hegyekben

Sokkot kaptak a kirándulók: lebegő fénygömb a szlovák hegyekben

Kü­lö­nös fel­vé­tel ké­szí­tet­tek a ki­rán­du­lók ka­rá­csony előtt Sz­lo­vá­kia egyik hegy­sé­gé­ben...

Megfejtették Nostradamus elképesztő jövendöléseit 2017-re

Megfejtették Nostradamus elképesztő jövendöléseit 2017-re

A leg­újabb ér­tel­me­zé­sek sze­rint el­ké­pesztő dol­gok vár­nak ránk 2017-től...

A leg­újabb ér­tel­me­zé­sek sze­rint el­ké­pesztő dol­gok vár­nak ránk 2017-től...

Rejtélyes tárgyak repkedtek egy ukrán falu felett

Rejtélyes tárgyak repkedtek egy ukrán falu felett

Az ün­ne­pek előtt fur­csa dol­gok buk­kan­tak fel az égen... per­sze falun is akadt ka­me­rás mobil, így egy videó is fel­ke­rült róla az in­ter­netre.

Valami készül: Egyre több gyanús repülő tárgyat észlelnek Európában...

Valami készül: Egyre több gyanús repülő tárgyat észlelnek Európában...

Az ISS űr­ál­lo­más ka­me­rái pedig szinte na­ponta rö­gíz­te­nek va­lami ér­de­ke­set...

Az ISS űr­ál­lo­más ka­me­rái pedig szinte na­ponta rö­gíz­te­nek va­lami ér­de­ke­set...

Különös anomália jelent meg Románia felett

Különös anomália jelent meg Románia felett

Ér­de­kes videó ke­rült fel az in­ter­netre. Ha hin­nénk a Mi­ku­lás­ban, mon­da­nánk, hogy a szánja hú­zott csí­kot.

Ér­de­kes videó ke­rült fel az in­ter­netre. Ha hin­nénk a Mi­ku­lás­ban, mon­da­nánk, hogy az ő szánja hú­zott kon­denz­csí­kot az égen...

Ezt a fotót még a tapasztalt tudósok sem tudták kimagyarázni...

Ezt a fotót még a tapasztalt tudósok sem tudták kimagyarázni...

Az ama­tőr ku­ta­tók na­ponta ruk­ko­nak elő va­la­mi­lyen el­ké­pesztő fel­fe­de­zés­sel...

Rejtélyes égi jelenség keltett pánikot a lakótelepen

Rejtélyes égi jelenség keltett pánikot a lakótelepen

A szem­tanú hir­te­len el­sá­padt.

A kü­lö­nös eset szem­ta­núja elő­ször csak egy fur­csa ro­bajra lett fi­gyel­mes, majd ami­kor az fel­pil­lan­tott az ég­boltra, hir­te­len el­sá­padt.

Hátborzongató videó terjed a neten: Különös tárgy hagyta el a Földet

Hátborzongató videó terjed a neten: Különös tárgy hagyta el a Földet

De­cem­ber ele­jén fil­mez­ték le Ari­zona te­rü­le­tén a gya­nús je­le­ne­tet...

De­cem­ber ele­jén fil­mez­ték le Ari­zona te­rü­le­tén, amint a rej­té­lyes tárgy kék fény­csó­vát húzva maga után si­etve tá­vo­zott az űrbe...

Szenzációs felfedezés: Találtak egy másik Szfinxet is!

Szenzációs felfedezés: Találtak egy másik Szfinxet is!

A ré­gé­szek már jó ideje sej­tik, hogy lé­te­zett egy másik orosz­lán­testű szfinx is...

A ré­gé­szek már jó ideje sej­tik, hogy lé­te­zett egy másik orosz­lán­testű szfinx is...

Megdöbbentő közleményt adott ki a NASA, ezt miért titkolták eddig?

Megdöbbentő közleményt adott ki a NASA, ezt miért titkolták eddig?

Újabb haj­me­resztő el­mé­let­tel áll­tak elő az élénk fan­tá­zi­ájú űr­ku­ta­tók! Vajon ennek mennyi a va­ló­ság­alapja?

Különös dolgot rögzített éjszaka egy új-mexikói meteorfigyelő kamera

Különös dolgot rögzített éjszaka egy új-mexikói meteorfigyelő kamera

Döb­ben­ten néz­ték vissza a csil­la­gá­szok a de­cem­ber 2-án éjjel rög­zí­tett fel­vé­te­le­ket...

Elképesztő régészeti felfedezés: Át kell írni Amerika történelmét?

Elképesztő régészeti felfedezés: Át kell írni Amerika történelmét?

A kü­lö­nös ré­gé­szeti le­le­te­ket ha­tal­mas igye­ke­zet­tel pró­bál­ják el­tűn­tetni a ré­gé­szek...

Kü­lö­nös el­mé­le­tek ter­jed­nek év­ti­ze­dek óta egy ha­tal­masra nőtt, ősi em­ber­faj­ról, amely a mos­tani ci­vi­li­zált vi­lá­got meg­elő­zően bir­to­kolta az ame­ri­kai kon­ti­nenst. Ál­lí­tó­lag szá­mos kü­lö­nös ré­gé­szeti lelet vé­gezte a süllyesz­tő­ben...

Erre a döbbenetes jelenségre még az időjósoknak sincs magyarázatuk

Erre a döbbenetes jelenségre még az időjósoknak sincs magyarázatuk

Ilyet még ők sem lát­tak, pedig va­lami köze mégis lehet az idő­já­rás­hoz...

Még a sokat ta­pasz­talt me­te­o­ro­ló­gu­sok is el­cso­dál­koz­tak azon a fotón, ameéy pár napja kez­dett ter­jedni az in­ter­ne­ten... Ilyet még ők sem lát­tak, pedig úgy tűnik va­lami köze azért mégis lehet az idő­já­rás­hoz...

Végső bizonyíték? Döbbenetes képsorok a hírhedt 51-es körzetről

Végső bizonyíték? Döbbenetes képsorok a hírhedt 51-es körzetről

A tit­kos bá­zis­ról a Go­ogle Maps ké­szí­tett árul­kodó fel­vé­te­le­ket.

A ne­va­dai si­va­tag­ban ta­lál­ható tit­kos bá­zis­ról a Go­ogle Maps ké­szí­tett árul­kodó fel­vé­te­le­ket.

Halálra rémült az asztronauta, rejtélyes hangokat hallott az űrben

Halálra rémült az asztronauta, rejtélyes hangokat hallott az űrben

Fé­lel­me­tes pil­la­na­to­kat élt át az a kínai űr­ha­jós, aki fur­csa ko­pog­ta­tásra lett fi­gyel­mes, ami­kor épp Föld kö­rüli pá­lyán volt.

Hátborzongató égi jelenség sokkolta a szemtanúkat Szlovákiában

Hátborzongató égi jelenség sokkolta a szemtanúkat Szlovákiában

Kü­lö­nös, ra­gyogó fény­su­gár kel­tett ri­a­dal­mat Sz­lo­vá­ki­á­ban, köz­vet­le­nül nap­le­mente után.

Döbbenetes fotót küldött a marsjáró, beindultak a találgatások

Döbbenetes fotót küldött a marsjáró, beindultak a találgatások

A vörös boly­gón már szám­ta­lan el­ké­pesztő le­le­tet ta­lál­tak, a leg­fris­sebb fel­fe­de­zés­ről azon­ban eddig a NASA is hall­gat.

Rejtélyes jelet küldött az 50 éve eltűnt műhold, meglepődtek a kutatók

Rejtélyes jelet küldött az 50 éve eltűnt műhold, meglepődtek a kutatók

A ta­pasz­talt csil­la­gá­szok es­küdni mer­tek volna rá, hogy az 1965-ben épí­tett mű­bolygó örökre el­ve­szett.

Ezt a képet küldte a műhold: magyarázd meg, ha tudod!

Ezt a képet küldte a műhold: magyarázd meg, ha tudod!

Most már a ku­ta­tók is arra gya­na­kod­nak, hogy nem csak kép­hi­bá­ról lehet szó...

Most már a ku­ta­tók is arra gya­na­kod­nak, hogy nem csak kép­hi­bá­ról lehet szó...

Rejtélyes vonalakat fedeztek fel a Hold felszínén

Rejtélyes vonalakat fedeztek fel a Hold felszínén

Ki ne hal­lott volna a perui Nazca-vo­na­lak­ról? A na­pok­ban ha­sonló alak­za­to­kat fe­de­zett fel egy csil­la­gász a Hold fel­szí­nén is...

Elképesztő elmélet terjed: Évtizedek óta átver mindenkit a NASA

Elképesztő elmélet terjed: Évtizedek óta átver mindenkit a NASA

Egy őrült el­mé­let lel egyre több kö­ve­tőre az in­ter­ne­ten, amely meg­kér­dő­je­lezi az ame­ri­kai űr­hi­va­tal ered­mé­nyeit...

Megdöbbentő jelenséget fedezett fel a Holdon egy csillagász

Megdöbbentő jelenséget fedezett fel a Holdon egy csillagász

Döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got a Hold­ról. Úgy tűnik, mintha több száz UFO lenne a fel­szí­nén...

Döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got a Hold­ról. Úgy tűnik, mintha több száz UFO lenne a fel­szí­nén.

Rejtélyes dolog olvadt ki az Antarktiszon, beindultak a találgatások

Rejtélyes dolog olvadt ki az Antarktiszon, beindultak a találgatások

Még a ta­pasz­talt ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor meg­lát­ták.

Még a ta­pasz­talt ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor meg­lát­ták.

Sokkot kaptak a kutatók ettől a Marson készült fotótól

Sokkot kaptak a kutatók ettől a Marson készült fotótól

Tel­­jes az iz­­ga­­lom a ku­­ta­­tók kö­­ré­­ben...

Vá­­rat­­lan dol­­got ta­­lált a Cu­­ri­o­­sity nevű mars­­járó. Olyas­­mit, amire a tu­­dó­­sok egy­ál­­ta­­lán nem szá­­mí­­tot­­tak.

Különös fotót küldött az egyik műholdunk, mielőtt megszakadt vele a kapcsolat

Különös fotót küldött az egyik műholdunk, mielőtt megszakadt vele a kapcsolat

Tény­leg van va­lami a Nap kö­ze­lé­ben, ami­ről jobb ha nem tu­dunk?

Pár napja hát­bor­zon­gató ké­pe­ket kül­dött a Földre a Ste­reo mű­hold páros, ame­lyek szinte boly­gónk­kal azo­nos pá­lyá­ján ke­ringve, a Nap ko­ro­na­ki­tö­ré­seit fi­gye­lik, és in­for­má­ci­ó­kat kül­de­nek a boly­gó­közi tér­ben tom­boló mág­ne­ses vi­ha­rok­ról...

Rejtélyes sarkvidéki hangok forrása után nyomoz a kanadai hadsereg

Rejtélyes sarkvidéki hangok forrása után nyomoz a kanadai hadsereg

Az esz­ki­mók két­ség­be­esve kér­tek se­gít­sé­get...

Ka­nada egyik apró szi­ge­tén élő esz­ki­mók két­ség­be­esve kér­ték a kor­mány se­gít­sé­gét...

Különös lángoló korong csapódott a földbe Peruban

Különös lángoló korong csapódott a földbe Peruban

Több száz szem­tanú látta...

Több száz ember le­he­tett szem­ta­núja annak, ami­kor Pe­ru­ban, Lima fe­lett egy fur­csa ko­rong alakú re­pülő tárgy lán­golva kez­dett zu­ha­násba...

Szenzációs felfedezés a Marson! Valami nagyon különösre bukkantak

Szenzációs felfedezés a Marson! Valami nagyon különösre bukkantak

Az élénk fan­tá­zi­á­júak sze­rint ez lehet a bi­zo­nyí­ték az ide­gen ci­vi­li­zá­ciók lé­te­zé­sére. Vajon van va­ló­ság­alapja az el­mé­le­tük­nek?

Egymilliárd ember ereiben csögedezik "idegen vér"

Egymilliárd ember ereiben csögedezik "idegen vér"

Egy ku­tató sze­rint össze­füg­gés lehet az RH ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött.

Egy ku­tató sze­rint össze­füg­gés lehet az RH ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött.

Elképesztő: 70 éves filmfelvétel szivárgott ki roswelli idegenről

Elképesztő: 70 éves filmfelvétel szivárgott ki a roswelli idegenről

Döb­be­ne­tes kép­so­ro­kat tar­tal­maz az a het­ven éves, erő­sen sé­rült film­te­kercs, amit 1947-ben egy ka­tona vett fel kézi ka­me­rá­val...

Döb­be­ne­tes kép­so­ro­kat tar­tal­maz az a het­ven éves, erő­sen sé­rült film­te­kercs, amit 1947-ben egy ka­tona vett fel kézi ka­me­rá­val az új-me­xi­kói Ros­well­nél...

Megáll az ész: Megtalálták az idegen lények titkos átjáróját...

Megáll az ész: Megtalálták az idegen lények titkos átjáróját...

El­ké­pesztő el­mé­let­tel áll­tak elő az élénk fan­tá­zi­ájú ufó­va­dá­szok!

El­ké­pesztő el­mé­let­tel áll­tak elő az élénk fan­tá­zi­ájú ufó­va­dá­szok!

Bizarr jelenség sokkolta Amerikát az elnökválasztás napján...

Bizarr jelenség sokkolta Amerikát az elnökválasztás napján...

Na­ran­csos fény­ben játszva lán­golt az ég­bol­ton Washing­ton fe­lett, épp Ame­rika tör­té­nel­mé­nek egyik leg­fon­to­sabb nap­ján.

Mi a fene? Kötelékben repültek az idegenek a Michigan-tó felett

Mi a fene? Kötelékben repültek az idegenek a Michigan-tó felett

Fénylő ob­jek­tu­mok buk­kan­tak fel.

A na­pok­ban kü­lö­nös, fénylő ob­jek­tu­mokra let­tek fi­gyel­me­sek az ame­i­kai Mi­chi­gan-tó fe­lett a kör­nyé­ken élők.