NAPI UFÓ

UFO repült bele a mexikói földrengésről szóló élő tudósításba

UFO repült bele a mexikói földrengésről szóló élő tudósításba

A nézők csak kap­kod­ták a fe­jü­ket...

Amíg a sze­ren­csét­len me­xi­kó­iak tár­sa­i­kat pró­bál­ták ki­ka­parni a bru­tá­lis föld­ren­gés­ben össze­dőlt házak alól, addig úgy tűnik az ide­ge­nek jól szó­ra­koz­tak...

Sokkoló felfedezés: Bizarr lények élnek titokban körülöttünk

Sokkoló felfedezés: Bizarr lények élnek titokban körülöttünk

Vajon nem va­gyunk egye­dül?

Egyre töb­ben hi­szik, hogy nem va­gyunk egye­dül a Föl­dön...

Elképesztő bizonyíték került elő Mexikóban az ősi idegenek létezésére

Elképesztő bizonyíték került elő Mexikóban az ősi idegenek létezésére

Több vé­sett já­dekő tábla ke­rült elő egy me­xi­kói bar­lang­ból...

Több vé­sett já­dekő tábla ke­rült elő egy me­xi­kói bar­lang­ból...

Pucéran menekült az idegen lény a rendőrök elől, de mégis lefotózták...

Pucéran menekült az idegen lény a rendőrök elől, de mégis lefotózták...

Nem min­den­napi rend­őr­ségi fotó ké­szült a na­pok­ban Ar­gen­tí­ná­ban. Még a sokat lá­tott zsa­ruk is csak tá­tott száj­jal fi­gyel­ték...

Sokkot kaptak a csillagászok: gigászi napvihar tart a Föld felé!

Sokkot kaptak a csillagászok: gigászi napvihar tart a Föld felé!

A teg­napi gi­gá­szi nap­ki­tö­ré­sek után ha­ma­ro­san meg­bo­lon­dul­hat­nak az elekt­ro­ni­kai esz­kö­zök...

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Nem min­den­napi él­mény­ben volt része egy ma­gyar bi­ca­jos­nak...

Nem min­den­napi él­mény­ben volt része egy ma­gyar bi­ca­jos­nak...

Besokallt a fotós: bizarr dolog jelent meg az éjszakai fotózás képein

Besokallt a fotós: bizarr dolog jelent meg az éjszakai fotózás képein

Haj­me­resztő dol­got fe­de­zett fel az éj­sza­kai fény­ké­pein...

Egy fotós a Te­j­út­ról ké­szí­tett pár képet, de haj­me­resztő dol­got fe­de­zett fel raj­tuk...

Sokkot kaptak a tudósok: Bizarr lények élhetnek a Pluto felszínén

Sokkot kaptak a tudósok: Bizarr lények élhetnek a Pluto felszínén

Az egyik fotón olyan alak­za­tot vet­tek észre, ami leg­in­káb­begy ide­gen lét­for­má­nak tűnik...

A hét vicce: Marslakót lőtt a Curiosity rover és le is fotózta

A hét vicce: Marslakót lőtt a Curiosity rover és le is fotózta

Sokak sze­rint ko­moly a dolog...

Egy meg­döb­bentő el­mé­let sze­rint a vörös boly­gón ku­ta­kodó ro­ve­rek fegy­ver­rel is fel van­nak sze­relve...

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor rájöttek, mi gázolta el ezt a férfit

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor rájöttek, mi gázolta el ezt a férfit

Nem hit­tek a sze­mük­nek a rend­őrök Kí­ná­ban...

Nem hit­tek a sze­mük­nek a rend­őrök Kí­ná­ban, ami­kor egy utcai biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­lein vissza­néz­ték, mi ütötte el az utcán sé­táló férfit.

Semmi különös: csak néhány gyanús tárgy repkedett a város felett

Semmi különös: csak néhány gyanús tárgy repkedett a város felett

Egy ér­de­kes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban...

Egy ér­de­kes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban...

Még a videós is kiakadt: rejtélyes emberi alak sétált a felhők tetején

Még a videós is kiakadt: rejtélyes emberi alak sétált a felhők tetején

A nem min­den­napi vi­deót Ka­na­dá­ban ké­szí­tet­ték még jú­lius ele­jén.

A nem min­den­napi vi­deót Ka­na­dá­ban ké­szí­tet­ték még jú­lius ele­jén. A vi­deós elő­ször azt hitte, hogy egy me­te­o­ri­tot si­ke­rült el­csíp­nie, de aztán ész­re­vette, hogy va­lami olyas­mit is fel­vett a ka­mera, ami­től a hideg fut­ká­ro­zott a hátán...

Támad az okos por! Lehet, hogy már benned is van mikrochip!

Támad az okos por! Lehet, hogy már benned is van mikrochip!

Né­hány éve még csak fan­tasz­ti­kus re­génybe illő el­mé­let volt...

Né­hány éve még csak fan­tasz­ti­kus re­génybe illő el­mé­let volt az, hogy a Föl­dön min­den em­berbe chi­pet ül­tet­nek. Nap­ja­inkra vi­szont egyre ag­gasz­tóbb a tech­nika azon ága­za­tá­nak fej­lő­dése, ami ezt le­he­tővé teszi.

Most már biztos: Kiderült a világvége új dátuma!

Most már biztos: Kiderült a világvége új dátuma!

Három cso­por­to­su­lás is vészt­jósló fi­gyel­mez­te­té­se­ket tett közzé...

Három cso­por­to­su­lás is vészt­jósló fi­gyel­mez­te­té­se­ket tett közzé...

A videós is megdöbbent: Elképesztő tűzkígyó jelent meg az égen

A videós is megdöbbent: Elképesztő tűzkígyó jelent meg az égen

Ami­kor el­kezdte a fel­vé­telt, még nem tudta, hogy mi sül ki be­lőle. A vég­ered­mény még őt is meg­lepte...

Sokkot kapott a fotós: Bizarr lény szállt elő a vulkáni felhőből

Sokkot kapott a fotós: Bizarr lény szállt elő a vulkáni felhőből

Me­xikó leg­na­gyobb vul­kánja ismét ki­törni ké­szült. Egy vul­kán­má­niás fotós úgy gon­dolta, jó móka lenne, ha si­ke­rülne el­kap­nia a ki­tö­rés pil­la­na­tát.

Kitálalt a NASA egykori alkalmazottja a titkos Mars-misszióról

Kitálalt a NASA egykori alkalmazottja a titkos Mars-misszióról

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet adott elő a nem­zet­közi űr­hi­va­tal egy volt al­kal­ma­zottja egy rádió egyik adá­sá­ban.

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet adott elő a nem­zet­közi űr­hi­va­tal egy­kori dol­go­zója.

Az 51-es körzetből kiszivárgott különös videó sokkol az interneten

Az 51-es körzetből kiszivárgott különös videó sokkol az interneten

Nagy vitát ka­vart az a kü­lö­nös film­fel­vé­tel, ame­lyen ál­lí­tó­lag 1964 jú­nius 6-án ké­szült...

Sokkot kaptak a strandolók, amikor észrevették mi van a vízben

Sokkot kaptak a strandolók, amikor észrevették mi van a vízben

Míg a va­ká­ci­ózó csa­lád a skó­ciai Tay folyó part­ján éppen fo­tó­kat ké­szí­tett, egy fur­csa tárgy emel­ke­dett ki a víz­ből...

Hátborzongató koponyát tártak fel: Idegen civilizációra bukkanhattak

Hátborzongató koponyát tártak fel: Idegen civilizációra bukkanhattak

Szo­kat­la­nul nagy fejű kis­gyer­mek csont­vá­zát fe­dez­ték fel a Krím­ben.

Szo­kat­la­nul nagy fejű kis­gyer­mek csont­vá­zát fe­dez­ték fel a Krím­ben, egy ősi te­met­ke­zési he­lyen.

Elképesztő elmélet terjed: Nem az amerikaiak léptek először a Holdra

Elképesztő elmélet terjed: Nem az amerikaiak léptek először a Holdra

Egy kü­lö­nös te­ó­ria ütötte fel a fejét az in­ter­ne­ten...

Egy kü­lö­nös te­ó­ria ütötte fel a fejét az össze­es­kü­vés-el­mé­le­te­ket ked­ve­lő­i­nek kö­ré­ben...

Hatalmas botrány tört ki a rejtélyes három ujjú perui múmiák miatt

Hatalmas botrány tört ki a rejtélyes három ujjú perui múmiák miatt

A perui hi­va­tal­no­kok azon­nal rá­re­pül­tek a té­mára és csa­lást em­le­get­nek. Könnyen lehet, hogy bör­tön lesz a vége...

Megkezdődött a visszaszámlálás: 200 évünk maradt a Földön

Megkezdődött a visszaszámlálás: 200 évünk maradt a Földön

Stephen Haw­king sze­rint leg­fel­jebb csak két­száz évünk van hátra, ha nem te­szünk va­la­mit...

Kinyílt az idegenek hangárjának ajtaja a washingtoni Adams-hegyen

Kinyílt az idegenek hangárjának ajtaja a washingtoni Adams-hegyen

A hegy egy ideje már a pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tók lá­tó­kö­rébe ke­rült.

Az ame­ri­kai Washing­ton ál­lam­ban ma­ga­sodó Adams-hegy egy ideje már a pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tók lá­tó­kö­rébe ke­rült. Pár éve pél­dául fur­csa ano­má­li­á­kat vet­tek észre a hegy­ről ké­szült mű­hol­das fel­vé­te­le­ken.

Most már biztos a vég: a tudósok riasztó jóslatot közöltek

Most már biztos a vég: a tudósok riasztó jóslatot közöltek

Ko­losszá­lis ha­lál­csil­lag szá­guld a Föld felé, amely képes ki­ir­tani az éle­tet - fi­gyel­mez­tet­tek tu­dó­sok.

Ko­losszá­lis ha­lál­csil­lag szá­guld a Föld felé, amely képes ki­ir­tani az éle­tet - fi­gyel­mez­tet­tek tu­dó­sok.

Őrült elmélet jött divatba: szakadozik a hologramháló a Föld körül

Őrült elmélet jött divatba: szakadozik a hologramháló a Föld körül

Csak kap­kodta a fejét Sz­lo­vá­ki­á­ban az a vi­deós, aki elő­ször csak egy chem­trail-csí­kot húzó re­pü­lő­gé­pet akart le­vi­de­ózni...

Sokkot kapott az autós: épp az orra előtt manipulálták az időjárást

Sokkot kapott az autós: épp az orra előtt manipulálták az időjárást

Gar­cia Do­ores Vir­gi­ni­á­ban éppen a 28-as úton ve­ze­tett, ami­kor azt vette észre, hogy va­lami fur­csa tör­té­nik az égen...

Rejtélyes kupolaszerű struktúrára bukkantak a Mars egyik kráterében

Rejtélyes kupolaszerű struktúrára bukkantak a Mars egyik kráterében

Vajon tény­leg mes­ter­sé­ges épít­mény, vagy csak egy ho­mok­dűne?

Egy ta­pasz­talt ano­má­lia-va­dász, aki már évek óta a Mars mű­hol­das ké­peit ta­nul­má­nyozza a Go­ogle Earth-en ke­resz­tül, meg van győ­ződve arról, hogy egy ősi, ku­po­la­szerű épít­ményt fe­de­zett fel...

Zavar a hologramban: rejtélyes lépcső jelent meg a felhők közt

Zavar a hologramban: rejtélyes lépcső jelent meg a felhők közt

A kü­lö­nös lép­cső-szerű mega-struk­túra 2017. jú­nius 20-án je­lent meg Mary­land fe­lett a fel­hők közt.

A kü­lö­nös lép­cső-szerű mega-struk­túra 2017. jú­nius 20-án je­lent meg Mary­land fe­lett a fel­hők közt. Egy autós annyira meg­döb­bent a lát­vány­tól, hogy félre kel­lett áll­nia, de sze­ren­csénkre le­fo­tózta...

Összesúgtak a tudósok: Különös képet készített a marsjáró

Összesúgtak a tudósok: Különös képet készített a marsjáró

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a neten a kris­tály­tiszta fel­vé­tel!

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a neten a kris­tály­tiszta fel­vé­tel! De vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat?

Azt suttogják: Földönkívüli életről tesz hivatalos bejelentést a NASA

Azt suttogják: Földönkívüli életről tesz hivatalos bejelentést a NASA

Egy vi­de­ó­ban ta­lál­gat­ják, hogy mikor lesz a tör­té­nelmi be­je­len­tés. Tény­leg van Föl­dön túli élet?

Sokkot kapott a kutyasétáltató, amikor rájött mit fotózott le...

Sokkot kapott a kutyasétáltató, amikor rájött mit fotózott le...

Az el­múlt évek­ben már több al­ka­lom­mal is ész­lel­ték azo­kat a kü­lö­nös sza­lag­szerű dol­go­kat, ame­lyek a lég­kör­ben rep­ked­nek.

Lézerrel játszadozott éjszaka, majdnem elrabolták az idegenek...

Lézerrel játszadozott éjszaka, majdnem elrabolták az idegenek...

A videó ké­szí­tője azt ál­lítja: Egy ide­gen űr­hajó "kap­cso­latba lé­pett" vele, mi­u­tán jel­zett neki a lé­zer­poin­ter­rel...

Hatalmas gömb alakú objektumot fotózott egy műhold a Nap mellett

Hatalmas gömb alakú objektumot fotózott egy műhold a Nap mellett

Nem telik el hét, hogy ne fe­dez­né­nek fel va­lami kü­lö­nös ano­má­liát...

Las­san nem telik el hét, hogy ne fe­dez­né­nek fel va­lami kü­lö­nös ano­má­liát Na­punk körül...

Mi a szösz? Íme a legfrissebb magyar UFO-videó

Mi a szösz? Íme a legfrissebb magyar UFO-videó

Az utóbbi évek­ben ugyan akadt egy-két ér­de­kes videó, ami kis ha­zánk­ban ké­szült az ide­ge­nek tény­ke­dé­sé­ről a lég­tér­ben, de egyik sem volt eget­ren­gető...

Itt a bizonyíték: Döbbenetes KGB-s filmtekercsek szivárogtak ki

Itt a bizonyíték: Döbbenetes KGB-s filmtekercsek szivárogtak ki

Egy Yo­uTube fel­hasz­náló meg­döb­bentő vi­de­ó­kat töl­tött fel a netre, az egy­kori KGB tit­kos ar­chí­vu­má­ból...

Egymillió Facebookos nem tévedhet: ezt a videót nézték meg ennyien

Egymillió Facebookos nem tévedhet: ezt a videót nézték meg ennyien

A leg­ér­de­ke­sebb vi­de­ó­kat eddig min­dig a vé­let­len szol­gál­tatta.

A leg­ér­de­ke­sebb vi­de­ó­kat eddig min­dig a vé­let­len szol­gál­tatta.

Ismét felhangzott a földöntúli hangorkán a világ több pontján

Ismét felhangzott a földöntúli hangorkán a világ több pontján

Egye­sek az apo­ka­lip­szis har­so­ná­i­nak gon­dol­ják azt a bor­zal­mas, se­hon­nan sem jövő hang­or­kánt...

Egye­sek az apo­ka­lip­szis har­so­ná­i­nak gon­dol­ják azt a bor­zal­mas, se­hon­nan sem jövő hang­or­kánt...

Egy 64 éves nő azt állítja, hogy belepiszkáltak a DNS-ébe az idegenek

Egy 64 éves nő azt állítja, hogy belepiszkáltak a DNS-ébe az idegenek

Egy auszt­rál nő meg van győ­ződve arról, hogy ő csak félig ember. Har­minc­éves kora óta rend­sze­re­sen el­té­rí­tik...

Ismét felbukkantak az ősi idegenek a rejtélyes inka romoknál

Ismét felbukkantak az ősi idegenek a rejtélyes inka romoknál

Szinte nem telik el év, hogy 2-3 fur­csa re­pülő tár­gyat, vagy is­me­ret­len lényt ne ész­lelne va­laki a kör­nyé­ken.

Putyin lehet az első államfő, aki elismeri az idegenek jelenlétét

Vlagyimir Putyin lehet az első államfő, aki elismeri az idegenek jelenlétét

Vl­agyi­mir Pu­tyin orosz elnök lehet az első vi­lág­ha­talmi ve­zető a tör­té­ne­lem során, aki el­is­meri, hogy in­tel­li­gens ide­gen lé­nyek tar­tóz­kod­nak a Föl­dön.

Vl­agyi­mir Pu­tyin orosz elnök lehet az első vi­lág­ha­talmi ve­zető a tör­té­ne­lem során, aki el­is­meri, hogy in­tel­li­gens ide­gen lé­nyek tar­tóz­kod­nak a Föl­dön.

Egy új elmélet szerint ezért kellett meghalnia Marilyn Monroe-nak

Egy új elmélet szerint ezért kellett meghalnia Marilyn Monroe-nak

Egy új do­ku­men­tumfilm kü­lö­nös dol­go­kat állít...

Egy új do­ku­men­tumfilm Ma­ri­lyn Mon­roe rej­té­lyes ha­lá­lára is ma­gya­rá­za­tot ad, nem is akár­mi­lyet!

Különös fények az Andokban: Visszatértek Peruba az ősi idegenek?

Különös fények az Andokban: Visszatértek Peruba az ősi idegenek?

Te­o­re­ti­ku­sok sze­rint az egyre sű­rűb­ben fel­tűnő kü­lö­nös tár­gyak, csakis az ide­ge­nek gépei le­het­nek.

Ő az a férfi, aki évtizedeken át idegen lényekkel szexelt...

Ő az a férfi, aki évtizedeken át idegen lényekkel szexelt...

Idő­ről-időre fel­tű­nik egy öreg mű­vész­em­ber az UFO-por­tá­lok ol­da­lain fura, mez­te­len, föl­dön­kí­vüli nőket áb­rá­zoló fest­mé­nye­i­vel...

Valami különös dolog is előkerült a viharfelhőkből

Valami különös dolog is előkerült a viharfelhőkből

Egy férfi meg van győ­ződve arról, hogy ide­gen űr­ha­jót ész­lelt, ami­kor ti­tok­za­tos, izzó göm­bök je­len­tek meg a feje fö­lött.

Egy ka­na­dai férfi meg van győ­ződve arról, hogy ide­gen űr­ha­jót ész­lelt, ami­kor ti­tok­za­tos, izzó göm­bök je­len­tek meg a feje fö­lött. Sze­ren­csénkre ké­szí­tett egy vi­deót is, ne­hogy bo­lond­nak néz­zék...

Rejtélyes égi jelenséget videóztak, Hajdú Péter teljesen elképedt

Rejtélyes égi jelenséget videóztak, Hajdú Péter teljesen elképedt

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta a meg­hök­kentő fel­vé­telt.

A mű­sor­ve­zető ta­nács­ta­lan­sá­gá­ban a Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta a meg­hök­kentő fel­vé­telt. Hátha így akad rá ma­gya­rá­zat!

Véletlen lenne? Különös fényvillanást észlelt a marsjáró kamerája

Véletlen lenne? Különös fényvillanást észlelt a marsjáró kamerája

A ku­ta­tók is ér­tet­le­nül áll­tak a lá­tot­tak előtt, majd el­kezd­tek ma­gya­ráz­kodni...

A ku­ta­tók is ér­tet­le­nül áll­tak a lá­tot­tak előtt, majd el­kezd­tek ma­gya­ráz­kodni...

Sokkot kapott az apuka, amikor meglátta 9 éves lánya szünidei videóját

Sokkot kapott az apuka, amikor meglátta 9 éves lánya szünidei videóját

A re­pü­lő­gé­pen ké­szült fel­vé­te­len a gép ab­la­ká­ban olyasmi tűnt fel, ami­nek nem kel­lett volna ott len­nie...

Pánik az űrhivatalnál: Már az arab csillagászok is furcsa dolgokat videóznak!

Pánik az űrhivatalnál: Már az arab csillagászok is furcsa dolgokat videóznak!

Az ara­bok egy kü­lö­nös videó töl­töt­tek fel az in­ter­netre, amit a NASA sem tud meg­ma­gya­rázni!

Valami különösre bukkantak az Antarktiszon

Valami különösre bukkantak az Antarktiszon

Úgy néz ki, mint egy jég­hegy, de...

Első rá­né­zésre akár egy jó­kora le­sza­kadt jég­táb­lá­nak tűn­het, de a mű­hol­das fel­vé­te­lek sze­rinnt ér­de­kes módon már évek óta ugyan­azon a he­lyen van.

Meglepő helyen bukkantak élet nyomaira a Marson

Meglepő helyen bukkantak élet nyomaira a Marson

Ki­de­rült, hogy eddig rossz he­lyen ke­res­gél­tek, végig ott volt a sze­mük előtt...

Ki­de­rült, hogy eddig rossz he­lyen ke­res­gél­tek, végig ott volt a sze­mük előtt...

Furcsa fények lebegtek negyed órán át az arizonai sivatag felett

Furcsa fények lebegtek negyed órán át az arizonai sivatag felett

Egy arra járó autós le­fo­tózta, sőt le is vi­de­ózta a kü­lö­nös égi je­le­ne­tet...

Bejelentették: ezen az égitesten élhetnek az idegenek

Bejelentették: ezen az égitesten élhetnek az idegenek

Az élet je­leit ke­re­sik.

A tu­dó­sok az egyik hol­don fog­ják az élet je­leit ke­resni.

Saját árnyéka buktatta le a rejtélyes ősi műholdat

Saját árnyéka buktatta le a rejtélyes ősi műholdat

A leg­fris­sebb ész­le­lés egé­szen el­ké­pesztő dol­got állít. Rá­adá­sul a képek alap­ján még hi­he­tő­nek is tűnik...

A leg­fris­sebb ész­le­lés egé­szen el­ké­pesztő dol­got állít. A képek alap­ján még hi­he­tő­nek is tűnik...

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton

Egyre több be­je­len­tés az azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat fi­gyelő szer­ve­ze­tek­nél...

Egyre több be­je­len­tés az azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat fi­gyelő szer­ve­ze­tek­nél...

Döbbenetes látvány sokkolta a repülőgép utasait

Döbbenetes látvány sokkolta a repülőgép utasait

Nem hit­tek a sze­mük­nek!

Nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor ki­néz­tek az ab­la­kon!

Nekünk annyi! Hatalmas féreglyuk nyílt a Nap közelében

Nekünk annyi! Hatalmas féreglyuk nyílt a Nap közelében

Jön­nek az ufók...

Az ama­tőr ku­ta­tók már egy ideje gya­na­kod­tak rá, hogy egy por­tál ta­lál­ható a Nap kö­ze­lé­ben, ame­lyen a ga­la­xis tá­voli pont­já­ról szár­mazó ide­ge­nek ér­kez­nek...

Sokkot kapott a család, amikor rájöttek mi repked éjjel a kertjükben

Sokkot kapott a család, amikor rájöttek mi repked éjjel a kertjükben

Egy csa­lád már két éve ret­te­gés­ben él a je­len­ség miatt...

Egy Új-zél­andi csa­lád már két éve ret­te­gés­ben él, mert ál­lí­tá­suk sze­rint olyan ide­gen en­ti­tá­sok rep­ked­nek a házuk körül, ame­lye­ket lát­ha­tat­lanná is ké­pe­sek válni... Eddig csak ne­vet­tek raj­tuk még a kör­nyé­be­liek is, de most elő­ke­rült egy videó...

Kísérteties jelenséget videóztak a viharfelhők tetején

Kísérteties jelenséget videóztak a viharfelhők tetején

A rej­té­lyes kék fény­nya­láb fel­felé ci­ká­zott az ég­bol­ton... A je­len­ség csak egy szem­vil­la­nás­nyi ideig tar­tott...

A rej­té­lyes kék fény­nya­láb fel­felé ci­ká­zott az ég­bol­ton...

A NASA megpróbálta eltussolni ezt a különös videót: De nem sikerült!

Az űrhivatal megpróbálta eltussolni ezt a különös videót: De nem sikerült!

Éppen élő adás­ban de­monst­rál­ták, ho­gyan mű­kö­dik az ab­la­kon a vé­dő­le­mez, ami­kor...

Sose találod ki, mire bukkant a NASA!

Sose találod ki, mire bukkant a NASA!

Egy szu­per­nagy tö­megű fe­kete lyu­kat ta­lált az ame­ri­kai űr­ku­ta­tási hi­va­tal.

Egy tá­voli ga­la­xis köz­pont­já­ból ki­lö­kött, szu­per­nagy tö­megű fe­kete lyu­kat ta­lált az ame­ri­kai űr­ku­ta­tási hi­va­tal. A NASA szak­ér­tői sze­rint a je­len­sé­get gra­vi­tá­ciós hul­lá­mok ereje okoz­hatta.

Elképesztő videó szivárgott ki: Már 44 éve megtörtént a Marsra szállás

Elképesztő videó szivárgott ki: Már 44 éve megtörtént a Marsra szállás

Ál­lí­tó­lag egye­ne­sen a Nem­zet­közi Űr­hi­va­tal tit­kos ar­chí­vu­má­ból.

Döb­be­ne­tes film­te­kercs ke­rült elő, ál­lí­tó­lag egye­ne­sen a Nem­zet­közi Űr­hi­va­tal tit­kos ar­chí­vu­má­ból. Leg­alábbis ezt ál­lít­ják az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői. Esze­rint 1973-ban az ISV Co­lom­bus el­ne­ve­zésű űr­hajó már el­ju­tott a Marsra...

Fotókkal bizonyítják, hogy tényleg van valami rejtélyes dolog a Holdon

Fotókkal bizonyítják, hogy tényleg van valami rejtélyes dolog a Holdon

Egy régi és egy új mű­hol­das képen ugyanaz lát­ható. De mi?

Kü­lö­nös fel­fe­de­zést tet­tek az ama­tőr ku­ta­tók egy régi Apollo-prog­ram­ból szár­mazó Hold-fotón, és egy új mű­hol­das képen. Lé­nye­gé­ben mind­ket­tőn ugyanaz lát­ható, vi­szont egyi­ken sem sza­badna ott len­nie!

Egy volt NASA alkalmazott kitálalt: Hamisítják a Marsról érkező fotókat

Egy volt NASA alkalmazott kitálalt: Hamisítják a Marsról érkező fotókat

Kü­lö­nös do­lo­got vett észre a Mars­ról ér­ke­zett fo­tó­kon.

Kü­lö­nös do­lo­got vett észre a Mars­ról ér­ke­zett fo­tó­kon.

Fény derült a NASA legsötétebb titkára?

Fény derült a NASA legsötétebb titkára?

Vajon van alapja a haj­me­resztő fel­té­te­le­zé­sek­nek?

Egé­szen haj­me­resztő el­mé­let­tel áll­tak elő az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői! Vajon van alapja a fel­té­te­le­zé­sek­nek?

Hihetetlen dolgot fedeztek fel egy műholdas térképen

Hihetetlen dolgot fedeztek fel egy műholdas térképen

Eddig senki sem vette észre...

A Balti-ten­ger­ről ké­szült ten­ger­mély­ség tér­ké­pen olyan kü­lö­nös alak­zatra buk­kan­tak, amit még a vi­lág­űr­ből is látni, még­sem vette eddig észre senki...

Különös lényeket fotóztak egy utasszállító repülő ablakából

Különös lényeket fotóztak egy utasszállító repülő ablakából

A képen va­lami olyas­mit látni a fel­hők te­te­jén, ami­nek nem lenne sza­bad ott len­nie...

Rejtélyes fénygyűrű jelent meg a viharfelhők közt

Rejtélyes fénygyűrű jelent meg a viharfelhők közt

A fel­vé­tel ké­szí­tője sem gon­dolta volna, hogy egy szép vil­lám he­lyett ezt fogja látni...

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán

A so­ro­zat ra­jon­gói egy kü­lö­nös kis "ext­rát" is kap­tak a zom­bik mellé...

A so­ro­zat ra­jon­gói egy kü­lö­nös kis "ext­rát" is kap­tak a zom­bik mellé...

Itt a NASA nagy bejelentése!

Itt a NASA nagy bejelentése!

Év­ti­ze­dek óta erre várt a világ! Meg­ta­lál­ták a Föld test­vé­reit.

Év­ti­ze­dek óta erre várt a világ! Meg­ta­lál­ták a Föld test­vé­reit.

Nazca-vonalaknál is ősibb ábrákat vizsgálnak a kazahsztáni sztyeppén

Nazca-vonalaknál is ősibb ábrákat vizsgálnak a kazahsztáni sztyeppén

A nem­zet­közi űr­hi­va­tal most úgy dön­tött, hogy ala­po­sab­ban ta­nul­má­nyozza a je­le­ket...

Rejtélyes építményekre bukkantak a Hold egyik kráterében

Rejtélyes építményekre bukkantak a Hold egyik kráterében

A ku­ta­tók új­fent azon rá­gód­nak, hogy az űr­hi­va­tal még min­dig tit­kolja...

A ku­ta­tók új­fent azon rá­gód­nak, hogy az űr­hi­va­tal még min­dig tit­kolja...

Alakzatban repülő ufókat rögzített az űrállomás kamerája

Alakzatban repülő ufókat rögzített az űrállomás kamerája

A na­pok­ban ke­rült fel az in­ter­netre a kü­lö­nös fel­vé­tel, ame­lyet a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más ka­me­rája rög­zí­tett.

A na­pok­ban ke­rült fel az in­ter­netre az a kü­lö­nös fel­vé­tel, ame­lyet a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más (ISS) egyik ka­me­rája rög­zí­tett.

Hátborzongató dolgot rögzített egy autó fedélzeti kamerája

Hátborzongató dolgot rögzített egy autó fedélzeti kamerája

Idő­uta­zás? Te­le­por­tá­ció? Le­gin­kább csak a tu­do­má­nyos fan­tasz­ti­kus fil­mek­ben lát­tuni ilyes­mit. Eddig!

Rejtélyes fényoszlopok jelentek meg éjszaka az égbolton

Rejtélyes fényoszlopok jelentek meg éjszaka az égbolton

Töb­ben be­pá­ni­kol­tak...

A ra­gyogó fény­je­len­ség sorra tűnt fel a világ nagy­vá­ro­sai fe­lett az utóbbi he­tek­ben. Töb­ben be­pá­ni­kol­tak, ami­kor meg­lát­ták a hát­bor­zon­gató fény­já­té­kot...

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Itt a végső bi­zo­nyí­ték a tit­kos tech­no­ló­gi­ára.

Itt a végső bi­zo­nyí­ték a tit­kos tech­no­ló­gi­ára: a fa­gyott kon­ti­nen­sen is fel­tűnt egy ufó.

Sokkot kapott az utas, amikor kinézett a repülőgép ablakán

Sokkot kapott az utas, amikor kinézett a repülőgép ablakán

Hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet rög­zí­tett a hó­födte táj fe­lett re­pülő gépen utazó férfi!

Hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet rög­zí­tett a hó­födte táj fe­lett re­pülő gépen utazó férfi!

Apokaliptikus madárinvázió Texasban - videó

Apokaliptikus madárinvázió Texasban - videó

Ezt még Hitch­cock is iri­gyelte volna...

Ha­tal­mas za­va­ro­dott ma­dár­raj ke­rin­gett 2017 ja­nuár 20-án a te­xasi Ho­us­ton egyik au­tó­pá­lyája fe­lett. Ezt a lát­ványt még Hitch­cock is meg­iri­gyelte volna...

Rejtélyes égi jelenség tűnt fel éjszaka a lakótelepen

Rejtélyes égi jelenség tűnt fel éjszaka a lakótelepen

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

A sem­mi­hez sem ha­son­lít­ható, fé­nye­sen izzó alak­za­tot egy döb­bent já­ró­kelő vette vi­de­óra. Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Bibliai óriást fotózhatott egy műhold Patagónia hegyeiben

Bibliai óriást fotózhatott egy műhold Patagónia hegyeiben

Eszedbe ju­tott már, hogy miért van annyi mese és mí­tosz az óri­á­sok­ról?

Eszedbe ju­tott már, hogy miért van annyi mese, monda és mí­tosz az óri­á­sok­ról? Len­né­nek ilye­nek a világ szá­mos né­pé­nek tör­té­ne­te­i­ben, ha nem lenne va­la­mi­lyen va­ló­sá­gos alap­juk?

A Föld légkörébe lépő rejtélyes tárgyakat fotóztak egy repülőről

A Föld légkörébe lépő rejtélyes tárgyakat fotóztak egy repülőről

Ami­kor re­pü­lőre ül az ember, min­denre szá­mít, csak arra nem, amit az egyik utas lá­tott, ami­kor ki­né­zett az ab­la­kon több ezer km ma­gas­ság­ban.

Ami­kor re­pü­lőre ül az ember, min­denre szá­mít, csak arra nem, amit az egyik utas lá­tott, ami­kor ki­né­zett az ab­la­kon több ezer ki­lo­mé­te­res ma­gas­ság­ban.

Hátborzongató jelenetet rögzített a kamera a lakótelepen

Hátborzongató jelenetet rögzített a kamera a lakótelepen

Bár a férfi ál­lí­tá­sát töb­ben is ké­tel­kedve fo­gad­ták, az ijesztő je­len­ségre senki nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Bár a férfi ál­lí­tá­sát töb­ben is ké­tel­kedve fo­gad­ták, az ijesztő je­len­ségre senki nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Hátborzongató dolog bukkant fel egy közép-amerikai műholdas fotón

Hátborzongató dolog bukkant fel egy közép-amerikai műholdas fotón

Bár a mű­hold­ja­ink már fel­tér­ké­pez­ték boly­gón­kat, mégis mind­un­ta­lan ér­de­kes dol­gok buk­kan­nak fel a ké­pe­ken...

Rejtélyes dolog bukkant elő az Antarktisz jege alól

Rejtélyes dolog bukkant elő az Antarktisz olvadó jege alól

Ro­ha­mo­san ol­vad­nak a sarki jég­sap­kák, ami nem csak az idő­já­rást ku­tató tu­dó­so­kat vonzza oda.