NAPI UFÓ

Döbbenetes dolgot látott a srác éjfélkor a tizedik emeleti erkélyről

Döbbenetes dolgot látott a srác éjfélkor a tizedik emeleti erkélyről

Pár napja is­me­ret­len fé­nyek tűn­tek fel Bu­da­pest fe­lett, amit egy bu­da­té­té­nyi tíz­eme­le­tes ház egyik er­ké­lyé­ről vi­de­óz­tak le.

Olyat fotózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Olyat fotózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Egy ama­tőr csil­la­gász nem hitt az UFO-szto­rik­ban, csak­hogy a saját sze­mé­vel lá­tott egy ilyen tár­gyat...

Nincs magyarázat: Rémisztő dologot vettek videóra a villámok fényénél

Nincs magyarázat: Rémisztő dologot vettek videóra a villámok fényénél

A cso­dál­kozó em­be­rek rög­tön vi­de­ózni kezd­ték a mo­bil­ja­ik­kal...

A cso­dál­kozó em­be­rek rög­tön vi­de­ózni kezd­ték a mo­bil­ja­ik­kal...

Különös fényeket észleltek a Föld felső légkörében...

Különös fényeket észleltek a Föld felső légkörében...

Úgy tűnik, hogy az űr­ügy­nök­sé­gek­nek is sze­met szúrt, hogy va­lami nem stim­mel a Föld lég­kö­ré­vel.

Sokkot kapott a videós: hihetetlen dolgot rögzített a kamerája

Sokkot kapott a videós: hihetetlen dolgot rögzített a kamerája

Nem akart hinni a sze­mé­nek a vi­deós, aki elő­ször csak a fur­csa fé­nyes re­pülő va­la­mit sze­rette volna le­vi­de­ózni az égen...

Különös, csillogó tárgyat vizsgált hosszasan a marsjáró

Különös, csillogó tárgyat vizsgált hosszasan a marsjáró

Egy friss képen még a vak is látja, a rover fel­tű­nően sok időt töl­tött egy kü­lö­nös alak­zat körül...

Egy friss képen még a vak is látja, a rover fel­tű­nően sok időt töl­tött egy kü­lö­nös alak­zat körül...

Különös jelenség: Medúzaszerű Vörös lidérceket videóztak a légkörben

Különös jelenség: Medúzaszerű Vörös lidérceket videóztak a légkörben

Egyre gyak­rab­ban jön­nek létre ritka lég­köri je­len­sé­gek...

Egyre gyak­rab­ban jön­nek létre ritka lég­köri je­len­sé­gek...

Föld méretű anomália haladt el a Nap közelében

Föld méretű anomália haladt el a Nap közelében

Vajon mi le­he­tett?

Az egyik napfi­gyelő mű­hold fel­vé­te­lein fur­csa do­lo­got vet­tek észre pár napja. Egy ak­kora ob­jek­tum buk­kant fel a Nap köz­vet­len kö­ze­lé­ben, mint a Föld.

Eddig titkolták az idegenek létezését, de most kiszivárgott egy videó

Eddig titkolták az idegenek létezését, de most kiszivárgott egy videó

Egy 2004-es eset­ről hall­gat­tak eddig a Pen­ta­gon­nál, a je­len­tés azon­ban nap­vi­lágra ke­rült.

Újabb rejtélyes gabonakörök jelentek meg a búzamezőn

Újabb rejtélyes gabonakörök jelentek meg a búzamezőn

Íme itt a leg­fris­sebb ga­bo­na­kör­ről ké­szült drón­vi­deó az Egye­sült Ki­rály­ság­ból.

Bár sze­mély sze­rint sosem tudna senki meg­győzni, hogy az úgy­ne­ve­zett ga­bo­na­kö­rö­ket a fölön kí­vül­ről ér­kező ide­ge­nek csi­nál­ják, sokan mégis ezt hi­szik. Úgy­hogy, íme itt a leg­fris­sebb ga­bo­na­kör­ről ké­szült drón­vi­deó az Egye­sült Ki­rály­ság­ból.

Titokzatos hangok, különös jelek tartják rettegésben a kisváros lakóit

Titokzatos hangok, különös jelek tartják rettegésben a kisváros lakóit

A han­gok a ha­tó­sá­gok sze­rint az űrből szár­maz­nak.

A han­gok a ha­tó­sá­gok sze­rint az űrből szár­maz­nak, sőt már be­csa­pó­dás nyo­mai is lát­szód­nak a kör­nyé­ken.

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Flo­ri­dá­ban, Vero Beach-en vi­de­ó­zott új ka­me­rá­já­val egy az ég­für­ké­szés iránt ér­dek­lődő lány, ami­kor...

Hat ismeretlen objektum lépett be a Föld légkörbe!

Hat ismeretlen objektum lépett be a Föld légkörbe!

Szá­mos szem­tanú lát­hatta...

Szá­mos szem­tanú lát­hatta 2018. május 17-e dél­után­ján a chi­lei Las Cab­ras fe­lett az el­ké­pesztő je­le­ne­tet. Sze­ren­csénkre va­laki vi­de­óra is vette a mo­bil­já­val...

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Újabb el­ké­pesztő vi­de­ó­val ruk­kolt elő az egyik leg­is­mer­tebb szen­zá­ció­haj­hász Yo­uTube-csa­torna, ami ál­lí­tá­suk sze­rint ez­út­tal Auszt­rá­li­á­ban ké­szült.

Újabb el­ké­pesztő vi­de­ó­val ruk­kolt elő az egyik leg­is­mer­tebb szen­zá­ció­haj­hász Yo­uTube-csa­torna, ami ál­lí­tá­suk sze­rint ez­út­tal Auszt­rá­li­á­ban ké­szült.

Különös jelenség: egy rejtélyes sötét tárgy takarta ki a szivárványt

Különös jelenség: egy rejtélyes sötét tárgy takarta ki a szivárványt

Oly sok fur­csa dolog tör­té­nik az égen, hogy kap­kod­juk a fe­jün­ket...

Oly sok fur­csa dolog tör­té­nik az égen, hogy kap­kod­juk a fe­jün­ket; pél­dául pár napja egy autós fur­csa szi­vár­ványt vett észre. A lát­vány olyan meg­döb­bentő volt, hogy képes volt ve­ze­tés köz­ben vi­de­ózni is...

Mi folyik itt? Újabb két rejtélyes tárgy hagyta el sietve a Föld légkörét

Mi folyik itt? Újabb két rejtélyes tárgy hagyta el sietve a Föld légkörét

Már az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői is gya­na­kod­nak...

Már az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői is gya­na­kod­nak...

Rejtélyes repülő tárgy hagyta el a Hold egyik kráterét

Rejtélyes repülő tárgy hagyta el a Hold egyik kráterét

A vi­deón tisz­tán ki­ve­hető...

Wil­liam Durand csil­la­gász még 2014-ben, Észak-Ca­ro­li­ná­ból vette fel 12.5 inch-es te­le­szkóp­já­val azt a döb­be­ne­tes je­le­ne­tet...

Különös dolgot fedeztek fel a marsjáró legfrissebb fotóin

Különös dolgot fedeztek fel a marsjáró legfrissebb fotóin

Úgy tűnik nem pihen a hír­hedt ku­tató, aki az utóbbi évek­ben fel­csa­pott marsi ré­gész­nek is.

Közölték a tudósok: óriási aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

Közölték a tudósok: óriási aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

Na­gyon közel jön.

Az égi­test egy idő­ben el­tűnt a tu­dó­sok szeme elől, de most sosem lá­tott kö­zel­ség­ben tér vissza.

Különös fényeket fotózott egy utas a repülőgép ablakából

Különös fényeket fotózott egy utas a repülőgép ablakából

A Kína fe­lett vette észre!

A Kína fe­lett szálló re­pü­lő­gé­pek egyi­ké­nek ab­la­ká­ból vette fel az egyik utas ezt a kü­lön­le­ges lát­ványt. Fo­galma sem volt róla, hogy mit lát, de...

Őrületes videó: Kiderült, hogy nem csak a Föld, de a Hold is lapos!

Őrületes videó: Kiderült, hogy nem csak a Föld, de a Hold is lapos!

El­ké­pesztő fel­vé­te­len csám­csog szom­bat óta az in­ter­net.

El­ké­pesztő fel­vé­te­len csám­csog szom­bat óta az in­ter­net.

Rejtélyes tárgy zuhant le a viharban, pont a kamera előtt...

Rejtélyes tárgy zuhant le a viharban, pont a kamera előtt...

Pedig csak a szi­vár­ványt vette...

Az angol Megan Tay­lor azt ál­lítja, hogy si­ke­rült el­kap­nia ka­me­rá­já­val azt a pil­la­na­tot, ami­kor egy is­me­ret­len sötét tárgy "le­esett az égből"...

Egy hátborzongató fénykígyót videóztak, de utána durvább dolog történt

Egy hátborzongató fénykígyót videóztak, de utána durvább dolog történt

Kü­lö­nös vi­deót vet­tek fel áp­ri­lis végén Chi­lé­ben. Még maga a szem­tanú is ké­tel­ke­dett abban, hogy va­ló­ban jól látta a dol­got.

Sosem látott fotó a Marsról, itt az idegen élet bizonyítéka

Sosem látott fotó a Marsról, itt az idegen élet bizonyítéka

Egy ama­tőr csil­la­gász sze­rint ez lehet a min­dent el­döntő bi­zo­nyí­ték. Ta­lált egy mes­ter­sé­ge­sen lét­re­jött kép­ződ­ményt.

Egy ama­tőr csil­la­gász sze­rint ez lehet a min­dent el­döntő bi­zo­nyí­ték. Ta­lált egy mes­ter­sé­ge­sen lét­re­jött kép­ződ­ményt.

Borzongató videó került elő egy elfogott idegen lényről...

Borzongató videó került elő egy elfogott idegen lényről...

Szá­mos szem­tanú le­írása és a nem hi­te­le­sí­tett for­rá­sok­ból szár­mazó fel­vé­te­lek alap­ján szinte már...

Szá­mos szem­tanú le­írása és a nem hi­te­le­sí­tett for­rá­sok­ból szár­mazó fel­vé­te­lek alap­ján szinte már...

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Ma­nap­ság már akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hold fel­szí­nén lévő szik­lá­kat. És még va­lami mást is...

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Vajon mi lehet?

Azt már tud­juk, hogy az ég­bolt egy fö­lénk ve­tí­tett ho­log­ram. Na, de ho­gyan is bi­zo­nyo­sod­hat­nánk meg erről?

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

El­ké­pesztő fel­vé­te­lek ké­szül­tek pár hete egy el­ha­gya­tott víz­esés­nél...

Iz­land az egyik leg­ti­tok­za­to­sabb és leg­bá­mu­la­to­sabb hely a boly­gón­kon. Talán éppen ezért nem meg­lepő, hogy az or­szág folk­lórja több olyan ele­met is tar­tal­maz, ame­lye­ket könnye­dén össze le­hetne mosni a ide­ge­nek je­len­lé­té­vel a rég­múlt­ban, de akár a je­len­ben is.

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Azon­nal össze­súg­tak az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői! De vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Azon­nal össze­súg­tak az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői! De vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Az ame­ri­kai il­letve az orosz had­se­reg bir­to­ká­ban van kü­lön­féle föl­dön­kí­vüli tech­no­ló­gi­ák­nak, de eddig nem volt bi­zo­nyí­ték rá.

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

El­vé­gez­ték a DNS-tesz­tet!

A fur­csa, apró mu­mufi­kált tes­tet még 2003-ban ta­lál­ták a chi­lei Ata­maca si­va­tag­ban egy bőr­zacs­kóba cso­ma­golva.

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Úgy tűnik nem csak nap­ja­ink­ban lőnek fura légi jár­mű­vek­ről fo­tó­kat...

Úgy tűnik nem csak nap­ja­ink­ban lőnek fura légi jár­mű­vek­ről fo­tó­kat a fény­ké­pe­zés sze­rel­me­sei. Már az 1950-es évek­ben is szá­mos kü­lö­nös fotó ké­szült re­pülő csé­sze­alj for­májú re­pülő tár­gyak­ról...

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Egy ku­ta­tás sze­rint össze­füg­gés lehet az Rh ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött. A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza...

Egy ku­ta­tás sze­rint össze­füg­gés lehet az Rh ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött. A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza...

Rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nem ez az első al­ka­lom, hogy fel­hang­zot­tak a se­hon­nan sem jövő, hát­bor­zon­gató túl­vi­lági han­gok.

Nem ez az első al­ka­lom, hogy fel­hang­zot­tak a se­hon­nan sem jövő, hát­bor­zon­gató túl­vi­lági han­gok.

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Egyre gyak­rab­ban látni ha­son­lót...

Úgy tűnik las­san már a nagy­vá­ro­sokba is be­köl­töz­tek az ide­gen lé­nyek. Egyre gyak­rab­ban látni a zsú­folt te­le­pü­lé­sek fe­lett gya­nús fé­nye­ket rep­kedni...

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Szá­mos olyan erdei videó ke­ring az in­ter­ne­ten, ame­lye­ken va­la­mi­lyen fur­csa lény ke­rült tel­je­sen vé­let­le­nül a ka­me­rák elé.

Sokkoló dolgot videózott egy pilóta a gépe ablakából

Sokkoló dolgot videózott egy pilóta a gépe ablakából

Épp kéz­nél volt a mo­bilja...

Egy ar­gen­tin pi­lóta igen­csak meg­le­pő­dött, ami­kor két is­me­ret­len re­pülő tárgy is ve­szé­lyes közel szá­gul­dott el a gépe előtt, de nem esett pá­nikba.

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Fur­csa dol­go­kat állít!

Az utóbbi idő­ben fel­tűnő módon meg­sza­po­rod­tak az idő­uta­zók­ról szóló hírek az in­ter­ne­ten.

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Egy iga­zán fur­csa ese­mény tör­tént pár napja...

Egy iga­zán fur­csa ese­mény tör­tént pár napja...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Ál­lí­tó­lag kínai ha­cke­rek­nek si­ke­rült fel­tör­niük a nem­zet­közi űr­hi­va­tal egyik al­kal­ma­zott­já­nak gépét...

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Egyre több szo­kat­lan re­pülő tárgy hagyja el boly­gónk lég­kö­rét...

Egyre több szo­kat­lan re­pülő tárgy hagyja el boly­gónk lég­kö­rét...

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

Az utóbbi éve­ben az aktív te­vé­keny­sé­get foly­tató vul­ká­no­kat fi­gyelő web­ka­me­rák az ama­tőr ku­ta­tók egyik ked­venc les­he­lyévé vált.

Az utóbbi éve­ben az aktív te­vé­keny­sé­get foly­tató vul­ká­no­kat fi­gyelő web­ka­me­rák a ku­ta­tók egyik ked­venc les­he­lyévé vált.

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

Az utóbbi idő­ben a világ szá­mos pont­ján meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan éj­sza­kai ra­gyo­gásra let­tek fi­gyel­me­sek az em­be­rek.

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Kü­lö­nös fel­vé­telt ké­szí­tett a Ha­waii-on ta­lál­ható csil­la­gá­szati te­le­szkóp egy lég­kör­ben szét­eső me­te­or­ról.

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Ismét el­ké­pesztő dol­got vet­tek észre a vörös boly­gó­ról ér­kező fo­tó­kon...

Mióta a vörös boly­gón bo­lyon­ga­nak a Nem­zet­közi Űr­hi­va­tal ro­ver­jei, fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek a Földre a ka­me­ráik által ké­szí­tett fény­ké­pek. Az ön­je­lölt marsi ré­gé­szek eze­ket vizs­gál­gat­ják az ide­gen élet nyo­mai után ku­tatva, és mind­un­ta­lan ta­lál­nak is va­la­mit.

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok a gi­gan­ti­kus re­pülő ob­jek­tum­mal kap­cso­lat­ban.

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok a gi­gan­ti­kus re­pülő ob­jek­tum­mal kap­cso­lat­ban. Videó a cikk­ben!

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

UFO-in­vá­zió Ame­ri­ká­ban!

A na­pok­ban döb­ben­ten me­red­tek az égre a korán kelők az ame­ri­kai Mil­wa­u­kee vá­ro­sá­ban.

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Nem­rég az egyik tá­guló jég­ha­sa­dék­ban ha­tal­mas, mes­ter­sé­ges szer­ke­zet­nek tűnő struk­túra vált lát­ha­tóvá...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Elő­ször me­te­or­nak hit­ték a Bra­zí­lia fe­lett fel­rob­bant fé­nyes tár­gyat...

Elő­ször me­te­or­nak hit­ték a Bra­zí­lia fe­lett fel­rob­bant fé­nyes tár­gyat, csak­hogy egy gazda pa­nasz­kodni kez­dett, hogy a földje más­nap tele volt szét­égett fém­ron­csok­kal...

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Még a sokat lá­tott ku­ta­tó­kat is meg­döb­ben­tette az a fel­vé­tel, amely pár napja ké­szült Uk­rajna fe­lett.

Még a sokat lá­tott ku­ta­tó­kat is meg­döb­ben­tette az a fel­vé­tel, amely pár napja ké­szült Uk­rajna fe­lett. Egye­lőre nincs ésszerű ma­gya­rá­zat a lá­tot­takra, csu­pán el­mé­le­tek...

Itt az újabb bizonyíték, hogy a Holdra szállás kamu volt...

Itt az újabb bizonyíték, hogy a Holdra szállás kamu volt...

Ez­út­tal az 1971-es Apollo-15 Holdra szál­lá­sá­nak egyik fel­vé­te­lén szúr­tak ki va­lami kü­lö­nö­set.

Ez­út­tal az 1971-es Apollo-15 Holdra szál­lá­sá­nak egyik fel­vé­te­lén szúr­tak ki va­lami kü­lö­nö­set.

Megdöbbentő dolog lebegett a folyó felett...

Sokkot kaptak a turisták: Megdöbbentő dolog lebegett a folyó felett...

Vajon va­lódi, vagy ha­mi­sít­vány?

El­ké­pesztő videó ke­rült fel az egyik nép­szerű Yo­u­tube-csa­tor­nára...

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­tü­ket.

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­te­zé­sü­ket, az in­ter­ne­ten fo­lya­ma­tosa cen­zú­ráz­zák a róluk szóló cik­ke­ket...

Kezével takarta el a kamerát az űrhajós, mert berepült egy ufó a képbe

Kezével takarta el a kamerát az űrhajós, mert berepült valami a képbe

A ke­zé­vel pró­bálta el­ta­karni a nem oda illő lát­ványt a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más űr­ha­jósa az élő in­ter­ne­tes köz­ve­tí­tés alatt.

Az idegenek végre meglátogatták a Földet?

Az idegenek végre meglátogatták a Földet?

Leg­alábbis sokan gon­dol­tak erre...

Leg­alábbis erre gon­dolt az a nő, aki vi­de­óra vett egy fura, hum­anoid alakú re­pülő tár­gyat Me­xi­kó­ban...

Kiderült az igazság a rejtélyes Black Knight műholdról

Kiderült az igazság a rejtélyes Black Knight műholdról

El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek elő a Fe­kete Lovag mű­hold­ról. Mind­két fel­vé­tel le­rántja a lep­let az ősi űr­esz­köz­ről...

El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek elő a Fe­kete Lovag mű­hold­ról. Mind­két fel­vé­tel le­rántja a lep­let az ősi űr­esz­köz­ről...

Rejtély az égen: Ilyen bizarr felhőt még nem láttál...

Rejtély az égen: Ilyen bizarr felhőt még nem láttál...

Vajon mi a fene lehet? Ufó? Felhő?

Sok­szor olyan dol­go­kat lát az ember az égen szálló fel­hők­ben, amik­ről nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet művei...

Különös dolgot fedeztek fel az űrben repülő Tesla sportautó élő közvetítésén

Különös dolgot fedeztek fel az űrben repülő Tesla sportautó élő közvetítésén

Az au­tó­ról ér­kező élő köz­ve­tí­té­sen va­lami fur­csa dolog is fel­buk­kant...

Az au­tó­ról ér­kező élő köz­ve­tí­té­sen va­lami fur­csa dolog is fel­buk­kant...

Különös repülő tárgyak szabadultak el a rejtélyes 51-es körzetből

Különös repülő tárgyak szabadultak el a rejtélyes 51-es körzetből

Újabb meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre...

Újabb meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre...

Meghasadt az ég a rejtélyes 51-es körzet közelében

Meghasadt az ég a rejtélyes 51-es körzet közelében

Egy hát­bor­zon­gató videó is ké­szült!

Las Vegas és a rej­té­lyes 51-es kör­zet közt fekvő egyik kis­vá­ros­ban fur­csa hangra lett fi­gyel­mes az egyik lakó. Olyat lá­tott az égen, ami­től az álla is le­esett...

Világvége-pánik tört ki éjszaka egy bizarr fénygolyó miatt

Világvége-pánik tört ki éjszaka egy bizarr fénygolyó miatt

El­kezd­ték ki­fosz­tani a kis­bol­to­kat...

A ko­lum­biai Ocana vá­roska lakói meg­döb­ben­tek, mi­u­tán egy bi­zarr fény­go­lyó bo­rí­totta szinte nap­pali vi­lá­gos­ságba a kör­nyé­ket.

Ez a webkamera rendszeresen furcsa dolgokat vesz fel... mutatjuk!

Ez a webkamera rendszeresen furcsa dolgokat vesz fel... mutatjuk!

A Po­po­ca­teptl vul­kánt fi­gyelő ka­me­rák egyike va­lami ér­de­ke­set rög­zí­tett.

A me­xi­kói Po­po­ca­teptl vul­kánt fi­gyelő web­ka­me­rák egyike új­fent va­lami ér­de­ke­set rög­zí­tett a fur­csa je­len­sé­ge­i­ről el­hí­re­sült kör­nyé­ken.

Döbbenetes dolgot fotóztak egy iroda ablakából...

Döbbenetes dolgot fotóztak egy iroda ablakából...

Nem min­den­napi lát­vány­ban le­he­tett ré­szük az orosz­or­szági Csu­vas­föl­dön élők­nek 2018. feb­ruár 1-én...

Nem min­den­napi lát­vány­ban le­he­tett ré­szük az orosz­or­szági Csu­vas­föl­dön élők­nek 2018. feb­ruár 1-én, nap­le­men­te­kor.

Sokkoló dolgot fedeztek fel az amatőr kutatók az űrhivatal fotóin

Sokkoló dolgot fedeztek fel az amatőr kutatók az űrhivatal fotóin

Az ön­je­lölt marsi ré­gé­szek újabb fur­csa ob­jek­tu­mo­kat fe­dez­tek fel az űr­hi­va­tal ko­rábbi mű­hol­das ké­pein.

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Ufók az 1950-es évek­ből...

Sokan rég­óta azt gon­dol­ják, hogy nem va­gyunk egye­dül az uni­ver­zum­ban, és lát­nak dol­go­kat, ame­lyek arra utal­nak, hogy az ide­ge­nek már itt van­nak.

Megtalálták a Peruban lezuhant ismeretlen tárgyat...

Megtalálták a Peruban lezuhant ismeretlen tárgyat...

A kü­lö­nös fém­gömb a netes "ku­ta­tók" sze­rint az ide­ge­nek drónja le­he­tett, olyan, ami­lye­nek­kel fo­lya­ma­to­san fi­gye­lik az em­be­ri­ség min­den­nap­jait.

A kü­lö­nös fém­gömb a netes "ku­ta­tók" sze­rint az ide­ge­nek drónja le­he­tett, olyan, ami­lye­nek­kel fo­lya­ma­to­san fi­gye­lik az em­be­ri­ség min­den­nap­jait. Csak­hogy azo­kat nem lát­juk, mert jól mű­kö­dik az ál­cázó be­ren­de­zé­sük. Né­ha­nap vi­szont a szu­per tech­nika is be­adja a kul­csot...

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Se­attle-ből Las Vegas felé tartva. Sze­ren­csénkre le­fo­tózta...

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Se­attle-ből Las Vegas felé tartva. Sze­ren­csénkre le­fo­tózta...

Bizarr égi anomáliát fotóztak naplementekor

Bizarr égi anomáliát fotóztak naplementekor

Pár napja szo­kat­lan alakú ob­jek­tum je­lent meg az égen New Jer­sey ál­lam­beli Wa­ter­ford vá­rosa fe­lett.

Pár napja szo­kat­lan alakú ob­jek­tum je­lent meg az égen New Jer­sey ál­lam­beli Wa­ter­ford vá­rosa fe­lett.

Belépett a Föld légkörébe a rejtélyes Fekete Lovag szatellit

Belépett a Föld légkörébe a rejtélyes Fekete Lovag szatellit

Fur­csa fotók ké­szül­tek...

A ti­tok­za­tos Fe­kete Lovag mű­hold már több, mint fél­száz éve tartja iz­ga­lom­ban a téma iránt ér­dek­lő­dő­ket.

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Máig nem tud­ják, mi lehet...

Ku­ta­tók sze­rint az in­di­á­nok már év­szá­za­dok óta tisz­tá­ban van­nak a hát­bor­zon­gató li­dér­cek lé­te­zé­sé­vel...

Különös repülő tárgy törte át a felhőket Sydney felett

Különös repülő tárgy törte át a felhőket Sydney felett

Egy UFO-va­dász fel­vette...

Az auszt­rál ama­tőr ku­ta­tók már egy ideje tisz­tá­ban van­nak vele, hogy csakis inf­ra­vö­rös ka­me­rá­val ér­de­mes az ide­ge­nek jár­mű­ve­ire va­dászni.

Elképesztő videó érkezett az ISS űrállomásról

Erre nincs magyarázat: Elképesztő videó érkezett az ISS űrállomásról

Va­lami nem stim­mel a vi­de­ó­val...

Az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői szinte uj­jon­ga­nak a NASA első 2018-as ba­ki­ján.

Ismét belógott egy turista a rejtélyes 51-es körzetbe és fotózott

Ismét belógott egy turista a rejtélyes 51-es körzetbe és fotózott

Döb­be­ne­tes fotót si­ke­rült ké­szí­te­nie. Vi­szont maga sem tudja mit si­ke­rült le­fo­tóz­nia...

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

A ret­tegő sofőr azért fel­vette...

Óri­ási ide­gen göm­böt lát­tak az út szé­lén Szi­bé­ri­á­ban az au­tó­pá­lyá­ról. A ret­tegő sofőr azért fel­vette a mo­bil­já­val. A szen­zá­ciós videó rög­tön meg­je­lent a neten.

Bámészkodók szeme láttára nyitottak térkaput a földönkívüliek

Bámészkodók szeme láttára nyitottak térkaput a földönkívüliek

Szá­mos szem­ta­núja volt a kü­lö­nös je­len­ség­nek...

Szá­mos szem­ta­núja volt a kü­lö­nös je­len­ség­nek...

Napozó földönkívüli pókot fotóztak a Marson

Napozó földönkívüli pókot fotóztak a Marson

A so­ka­dik ilyen fotó, de min­díg meg­le­pő­dünk rajta... Mi van, ha igaz?

Ked­venc marsi ide­gen­va­dá­szunk egy ideig sza­bad­sá­golta magát, de vissza­tért és újból ontja ma­gá­ból el­ké­pesztő el­mé­le­teit.

Hőkamerával vették fel a kaliforniai UFO-inváziót

Olyat videózott egy férfi a hátsó kertjéből, amit nem kellett volna

Még a ku­ta­tók is el­ké­ped­tek...

Még a sokat ta­pasz­talt ku­ta­tók is el­ké­ped­tek ezen a vi­deón...

Olyan elképesztő dolgot videóztak Ózdon, amit nem kellett volna...

Olyan elképesztő dolgot videóztak Ózdon, amit nem kellett volna...

Sokan csak le­gyin­tet­tek rá, mert nem néz­ték végig a vi­deót...

A fel­buk­ka­nás­tól az el­tű­né­sig si­ke­rült lefil­mezni egy nagy, és igen erős fénnyel izzó pon­tot az esti ég­bol­ton még ta­valy ok­tó­ber­ben Ózd fe­lett. Sokan csak le­gyin­tet­tek rá, mert nem néz­ték végig a vi­deót... mi sem. De be­pó­tol­tuk...

Az űrállomás kamerája felvette: Újabb különös tárgy hagyta el a Földet!

Az űrállomás kamerája felvette: Újabb különös tárgy hagyta el a Földet!

A nem­zet­közi űr­ál­lo­más ka­me­rája azon­ban pont fel­vette a tá­vo­zá­sát...

A nem­zet­közi űr­ál­lo­más ka­me­rája azon­ban pont fel­vette a tá­vo­zá­sát...

Valami készül: Négy űrhajót lőttek fel öt nap alatt a nagyhatalmak

Valami készül: Négy űrhajót lőttek fel öt nap alatt a nagyhatalmak

Még a la­i­ku­sok­nak is sze­met szúrt, hogy alig egy hét alatt szinte min­den űr­nagy­ha­ta­lom fel­lőtte a maga ra­ké­tá­ját.

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

2016 nya­rán nagy fel­tű­nést kel­tett az a fur­csa film­rész­let, ame­lyen egy ide­gen lénnyel ké­szült "in­terjú" lát­ható. Itt a foly­ta­tás...

Sokkot kapott a turista: fél méterre repült el tőle a bizarr fénygömb

Sokkot kapott a turista: fél méterre repült el tőle a bizarr fénygömb

Rej­té­lyes fény­göm­böt szúrt ki a ho­tel­szo­bá­já­nak ab­la­ká­ból egy tu­rista.

Rej­té­lyes fény­göm­böt szúrt ki a le­ve­gő­ben a ho­tel­szo­bá­já­nak ab­la­ká­ból egy tu­rista. Ter­mé­sze­te­sen rög­tön vi­de­ózni kezdte a mo­bil­já­val, de ami ez­után tör­tént, arra még ő sem szá­mí­tott...

Elkezdődött az idegenek karácsonyi inváziója New Yorkban

Elkezdődött az idegenek karácsonyi inváziója New Yorkban

Sokan szinte sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a nagy­fejű ide­gen lényt.

Sokan szinte sok­kot kap­tak New York ut­cáin, ami­kor meg­lát­ták a csu­pasz, szürke bőrű, nagy szemű, nagy­fejű ide­gen lényt. Aztán meg­je­len­tek a fe­kete öl­tö­nyös tit­kos ügy­nö­kök is, és pil­la­na­tok alatt kör­be­vet­ték a szürke hum­ano­i­dot...

Sokkoló haditengerészeti videó szivárgott ki az idegenekről

Sokkoló haditengerészeti videó szivárgott ki az idegenekről

A BBC hozta nyil­vá­nos­ságra a ki­szi­vár­gott fel­vé­te­le­ket...

A BBC hozta nyil­vá­nos­ságra a ki­szi­vár­gott fel­vé­te­le­ket...

Döbbenetes fotó került elő egy ötvenéves holdszonda archívumából

Döbbenetes fotó került elő egy ötvenéves holdszonda archívumából

Mióta el­ér­hető bárki szá­mára az ed­digi összes hold­misszió tel­jes kép­anyaga, egyre-másra ke­rül­nek elő a döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek.

Nostradamus félelmetes próféciái a 2018-as évre

Ezt olvasták ki Nostradamus hátborzongató próféciáiból a 2018-as évre

Min­dig tud­nak va­lami újat mon­dani.

Bár a ku­ta­tók szinte min­den évben újra és újra meg­fej­tik a fran­cia lát­nok jós­ver­si­kéit...