NAPI UFÓ

Csoda Óbudán: percekig szájtátva figyelték az eget a járókelők

Csoda Óbudán: percekig szájtátva figyelték az eget a járókelők

Nem min­den­napi lát­vány­ban le­he­tett része azok­nak, akik dél­után fél öt körül fel­pil­lan­tot­tak az égre.

Hátborzongató dolgot rögzített éjszaka egy vadfigyelő kamera

Hátborzongató dolgot rögzített éjszaka egy vadfigyelő kamera

Nem csak az ál­la­to­katat ve­szik fel...

Több ezer moz­gás­ér­zé­ke­lős, éj­jel­látó üzem­mód­ban is rög­zítő ka­me­rát he­lyez­tek ki vi­lág­szerte ott, ahol még vadon élő ál­la­tok­kal lehet ta­lál­kozni...

Csak a vihart videózta, de majdnem megőrült, amikor meglátta ezt...

Csak a vihart videózta, de majdnem megőrült, amikor meglátta ezt...

Egy durva vihar kö­ze­pette olyan dol­got si­ke­rült vi­de­ózni, ami leg­in­kább csak a fan­tasz­ti­kus fil­mek­ben lát­ható...

Egy durva vi­har­ban hi­he­tet­len dol­got si­ke­rült vi­de­ózni...

Különös dolog jelent meg a világ legjobban őrzött épülete felett

Különös dolog jelent meg a világ legjobban őrzött épülete felett

Sokan ta­lál­gat­nak, mi le­he­tett...

A de­cem­ber kö­ze­pén ké­szült bi­zarr klip­ben egy óri­ási fe­kete há­rom­szög lát­ható az Egye­sült Ál­la­mok Vé­delmi Mi­nisz­té­ri­uma fe­lett.

Nagyon ritka jelenséget videóztak: világító kérdőjel tűnt fel az égen

Nagyon ritka jelenséget videóztak: világító kérdőjel tűnt fel az égen

A kü­lön­le­ges lát­vány sok em­bert össze­za­vart, de a tu­dó­sok tisz­táz­ták a hely­ze­tet.

Döbbenetes műholdas fotó: Rejtélyes dologok zajlanak az Antarktiszon

Döbbenetes műholdas fotó: Rejtélyes dologok zajlanak az Antarktiszon

Olyan fotó ke­rült az egyik ön­je­lölt ku­tató ke­zébe, amit na­gyon nehéz...

Olyan fotó ke­rült az egyik ön­je­lölt ku­tató ke­zébe, amit na­gyon nehéz...

Döbbenet a Harvardon: mégiscsak idegen űrhajó lehet a gigászi üstökös

Döbbenet a Harvardon: mégiscsak idegen űrhajó lehet a gigászi üstökös

Úgy tűnik, még sincs min­den rend­ben a 2017-ben fel­fe­de­zett üs­tö­kös­sel.

Úgy tűnik, még sincs min­den rend­ben a 2017-ben fel­fe­de­zett üs­tö­kös­sel.

Elképesztő fényjelenség tűnt fel az égen Pest megyében

Elképesztő fényjelenség tűnt fel az égen, Pest megyében is levideózták

Volt, aki a lá­tot­tak után azt mondta, hogy ka­kas­pör­költ­tel és pá­lin­ká­val várja az ide­ge­ne­ket.

Sokkot kapott a műsorvezető: UFO jelent meg a kivetítőn a háta mögött

Sokkot kapott a műsorvezető: UFO jelent meg a kivetítőn a háta mögött

Az ar­gen­tín C5N tévé mű­sor­ve­ze­tője döb­ben­ten fe­dezte fel a ki­ve­tí­tőn, hogy egy is­me­ret­len tárgy re­pült bele az...

Újabb fotó érkezett a Nap közelében észlelt űrkockáról

Újabb fotó érkezett a Nap közelében észlelt űrkockáról

Már több al­ka­lom­mal is felfi­gyel­tek az ama­tőr csil­la­gá­szok és az UFO-va­dá­szok a kü­lö­nös ano­má­li­ára...

Már több al­ka­lom­mal is felfi­gyel­tek az ama­tőr csil­la­gá­szok és az UFO-va­dá­szok arra a kü­lö­nös ano­má­li­ára, ami rend­sze­res idő­kö­zön­ként fel­buk­kan a Nap kö­ze­lé­ben.

A Holdat akarta videózni, de olyasmit látott amit nem kellett volna...

A Holdat akarta videózni, de olyasmit látott amit nem kellett volna...

Egy profi fotós gon­dolt egyet, és a ka­me­rá­já­val be­fogta a Hol­dat.

Egy profi fotós gon­dolt egyet, és a ka­me­rá­já­val be­fogta a Hol­dat.

Évtizedek óta nincs rá magyarázat: mik ezek a hátborzongató hangok?

Évtizedek óta nincs rá magyarázat: mik ezek a hátborzongató hangok?

Vi­lág­szerte hal­lot­tak már olyan rej­té­lyes han­go­kat, ame­lyek ere­de­tét sosem tud­ták be­azo­no­sí­tani...

A kutatók is összezavarodtak, elképesztő, mi jelent meg az égen

A kutatók is összezavarodtak, elképesztő, mi jelent meg az égen

Heves vitát vál­tott ki a fel­vé­tel, az em­be­rek szél­ső­sé­ges vé­le­mé­nye­ket han­goz­tat­nak. Te mit gon­dolsz?

Mit titkol az űrhivatal? Rejtélyes dolgok zajlanak a földközeli űrben...

Mit titkol az űrhivatal? Rejtélyes dolgok zajlanak a földközeli űrben...

Túl sok űr­esz­köz rom­lott el szinte egy idő­ben...

Ér­de­kes ese­mé­nyekre fi­gyel­tek meg a szem­fü­les össze­es­kü­vés­el­mé­let te­o­ri­ti­ku­sok a kö­zel­múlt­ban. Va­lami nem stim­mel az űrben. Túl sok űr­esz­köz rom­lott el szinte egy idő­ben...

Rejtélyes roncsot mosott parta a víz Dél-Karolinában

Rejtélyes roncsot mosott parta a víz Dél-Karolinában

Ilyet még az öreg hely­bé­liek sem lát­tak, de senki más sem.

Ti­tok­za­tos dol­got ve­tett ki a víz Dél-Ka­ro­li­ná­ban Se­ab­rook-szi­ge­tén. Ilyet még az öreg hely­bé­liek sem lát­tak, de senki más sem. Más­napra vá­rat­la­nul nyoma ve­szett a fur­csa tárgy­nak.

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

A pub tu­laj­do­nosa sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor vissza­nézte a fel­vé­telt!

A pub tu­laj­do­nosa sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor vissza­nézte a fel­vé­telt!

Nők, akik azt állítják, idegen lényektől estek teherbe...

Nők, akik azt állítják, idegen lényektől estek teherbe...

A gye­re­ke­ket pedig el­vit­ték...

Né­hány gyö­nyörű fi­a­tal nő kü­lö­nös cso­por­tot ho­zott létre, amely­nek tag­jai azt ál­lít­ják, hogy rend­sze­res sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot tar­ta­nak fenn ide­gen lé­nyek­kel.

Itt a bizonyíték: megérkezett a Föld közelébe a gyilkos bolygó

Itt a bizonyíték: megérkezett a Föld közelébe a gyilkos bolygó

A Ni­biru miatt sokan ret­teg­nek a világ vé­gé­től, egy férfi pedig vi­deót is ké­szí­tett a bolygó ér­ke­zé­sé­ről.

Kiszivárgott, miért rohanta le az FBI az Új-mexikói csillagvizsgálót...

Kiszivárgott, miért rohanta le az FBI az Új-mexikói csillagvizsgálót...

Már napok óta iz­ga­lom­ban tartja a vi­lá­got az USA egyik leg­na­gyobb csil­lag­vizs­gá­ló­já­nak rej­té­lyes eva­ku­á­lása...

Villámot akart videózni, de olyasmit vett fel, amit nem kellett volna

Villámot akart videózni, de olyasmit vett fel, amit nem kellett volna

Az egyik helyi lakos az ab­la­ká­ból vi­de­ó­zott mo­bil­te­le­fon­já­val, hátha si­ke­rül egy remek vil­lám vi­deót ké­szí­te­nie.

Ettől garantáltan lever a víz: hihetetlen, mi jelent meg az égen

Ettől garantáltan lever a víz: hihetetlen, mi jelent meg az égen

Kü­lö­nös je­len­ségre fi­gyel­tek fel egy hát­bor­zon­gató he­lyen. Nem ez volt az első ilyen eset!

Kü­lö­nös je­len­ségre fi­gyel­tek fel egy hát­bor­zon­gató he­lyen. Nem ez volt az első ilyen eset!

Különös dolog olvadt ki az Antarktisz jege alól...

Különös dolog olvadt ki az Antarktisz jege alól...

Újabb rej­tély a déli kon­ti­nen­sen...

Az Ant­ark­ti­szon fo­lya­ma­to­san rej­té­lyes és fur­csa alak­za­tokra buk­kan­nak a ku­ta­tók.

Földönkívüli életre bukkantak? Baljós jelet fogtak a kutatók

Földönkívüli életre bukkantak? Baljós jelet fogtak a kutatók

A tu­dó­sok még vizs­gá­lód­nak...

A tu­dó­sok még vizs­gál­ják, hogy mit is ta­lál­tak va­ló­já­ban. Nem csoda, hogy ag­gasztja őket a je­len­ség.

Anomáliák, földönkívüliek és idegen struktúrák a Holdon - videó

Anomáliák, földönkívüliek és idegen struktúrák a Holdon - videó

Az ama­tő­rök az utóbbi évek­ben sok ér­de­kes fel­fe­de­zést tet­tek a Hol­don...

Az ama­tő­rök az utóbbi évek­ben sok ér­de­kes fel­fe­de­zést tet­tek a Hol­don...

Ismeretlen eredetű éjszakai fények okoznak pánikot világszerte

Ismeretlen eredetű éjszakai fények okoznak pánikot világszerte

Senki sem tudja, hogy pon­to­san mik ezek és hon­nan szár­maz­nak.

Senki sem tudja, hogy pon­to­san mik ezek és hon­nan szár­maz­nak.

Hátborzongató lényt videóztak a kanadai vadonban, nem tudják mi lehet

Hátborzongató lényt videóztak a kanadai vadonban, nem tudják mi lehet

Ka­nada egyik isten háta mö­götti, vad­re­gé­nyes te­rü­le­tén ké­szült a fel­vé­tel...

Rettegnek a lakók: Rejtélyesen villódzó fények az éjszakai égen

Rettegnek a lakók: Rejtélyesen villódzó fények az éjszakai égen

A kü­lö­nö­sen vib­ráló fé­nye­ket ál­lí­tó­lag még 2018. áp­ri­li­sá­ban ész­lel­ték és vet­ték vi­de­óra...

Egy meteorit miatt majdnem kilőtték az amerikai nukleáris rakétákat

Egy meteorit miatt majdnem kilőtték az amerikai nukleáris rakétákat

Pár napja csak a vé­let­le­nen múlt, hogy va­ló­ban vége le­gyen a vi­lág­nak.

Nem is gon­dol­nánk, de pár napja csak a vé­let­le­nen múlt, hogy va­ló­ban vége le­gyen a vi­lág­nak.

Mi van? Halott marslakót fedeztek fel, óriási fehér pénisszel...

Mi van? Halott marslakót fedeztek fel, óriási fehér pénisszel...

Scott C. Wa­ring össze­es­kü­vés-te­o­re­ti­kus, rend­sze­re­sen az élet nyo­ma­ira buk­kan a Mars­ról ér­kező fo­tó­kon.

Scott Wa­ring össze­es­kü­vés-te­o­re­ti­kus, rend­sze­re­sen az élet nyo­ma­ira buk­kan a Mars­ról ér­kező fo­tó­kon.

UFO-baleset a foci-vb közelében, robbanás rázta meg a sztyeppét

UFO-baleset a foci-vb közelében, robbanás rázta meg a sztyeppét

Az alj­nö­vény­zet so­káig égett...

A be­csa­pó­dás utáni rob­ba­nás fel­gyúj­totta a sztyep­pét Nyu­gat-Ka­zahsz­tán­ban, ami­kor két azo­no­sí­tat­lan tárgy le­zu­hant egy falu kö­ze­lé­ben.

Újabb hihetetlen fotó került elő az űrhivatal archívumából

Újabb hihetetlen fotó került elő az űrhivatal archívumából

Vajon mit rejt még a fo­tó­tár?

Egyre nép­sze­rűbb a Nem­zet­közi Űr­hi­va­tal nyil­vá­nos ar­chí­vuma, ahol bárki meg­néz­heti a Mars­ról ér­kező ér­de­kes fel­vé­te­le­ket.

Ha ez a bizarr felvétel igazi, akkor ez az évszázad videója!

Ha ez a bizarr felvétel igazi, akkor ez az évszázad videója!

Meg­hök­kentő vi­deót osz­tott meg egy japán srác, amit ő maga ké­szí­tett egy japán er­dő­ben.

Meg­hök­kentő vi­deót osz­tott meg egy japán srác, amit ő maga ké­szí­tett egy japán er­dő­ben. El­mon­dása sze­rint épp csak meg­úszta, hogy el­kapja egy bi­zarr lény...

Hatalmas fénycsóva szelte át az eget, rejtély mi csapódott a földbe

Hatalmas fénycsóva szelte át az eget, rejtély mi csapódott a földbe

Két tárgy is be­csa­pó­dott egy­más mellé.

Két tárgy is be­csa­pó­dott egy­más mellé, fel­gyújtva ezzel a sztyeppe szá­raz nö­vény­ze­tét.

Egy férfi sokkoló videóval bizonyítja: már létezik az időutazás

Egy férfi sokkoló videóval bizonyítja: már létezik az időutazás

Az idő­södő úri­em­ber ál­lítja, 1982-ben több idő­uta­zá­son is részt vett.

Az idő­södő úri­em­ber ál­lítja, 1982-ben több idő­uta­zá­son is részt vett.

Kiakadtak a tudósok: Olyat fotózak, ami szerintük nem is létezhetne...

Kiakadtak a tudósok: Olyat fotózak, ami szerintük nem is létezhetne...

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot az ama­tőr ku­ta­tók­nál az a bi­zarr fotó, ame­lyen egy meg­kö­ve­se­dett hum­anoid jel­legű ko­po­nya lát­ható...

Döbbenetes dolgot látott a srác éjfélkor a tizedik emeleti erkélyről

Döbbenetes dolgot látott a srác éjfélkor a tizedik emeleti erkélyről

Pár napja is­me­ret­len fé­nyek tűn­tek fel Bu­da­pest fe­lett, amit egy bu­da­té­té­nyi tíz­eme­le­tes ház egyik er­ké­lyé­ről vi­de­óz­tak le.

Nincs magyarázat: Rémisztő dologot vettek videóra a villámok fényénél

Nincs magyarázat: Rémisztő dologot vettek videóra a villámok fényénél

A cso­dál­kozó em­be­rek rög­tön vi­de­ózni kezd­ték a mo­bil­ja­ik­kal az elő­tűnő kü­lö­nös re­pülő ob­jek­tu­mo­kat.

Különös, csillogó tárgyat vizsgált hosszasan a marsjáró

Különös, csillogó tárgyat vizsgált hosszasan a marsjáró

Egy friss képen va­lami fura lát­ható.

Egy friss képen még a vak is látja, a rover fel­tű­nően sok időt töl­tött egy kü­lö­nös alak­zat körül...

Sokkot kapott a videós: hihetetlen dolgot rögzített a kamerája

Sokkot kapott a videós: hihetetlen dolgot rögzített a kamerája

Nem akart hinni a sze­mé­nek a vi­deós, aki elő­ször csak a fur­csa fé­nyes re­pülő va­la­mit sze­rette volna le­vi­de­ózni az égen...

Olyat fotózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Olyat fotózott egy amatőr csillagász, amit nem kellett volna...

Egy ama­tőr csil­la­gász nem hitt az UFO-szto­rik­ban, csak­hogy a saját sze­mé­vel lá­tott egy ilyen tár­gyat...

Különös jelenség: Medúzaszerű Vörös lidérceket videóztak a légkörben

Különös jelenség: Medúzaszerű Vörös lidérceket videóztak a légkörben

Egyre gyak­rab­ban jön­nek létre ritka lég­köri je­len­sé­gek...

Egyre gyak­rab­ban jön­nek létre ritka lég­köri je­len­sé­gek...

Újabb rejtélyes gabonakörök jelentek meg a búzamezőn

Újabb rejtélyes gabonakörök jelentek meg a búzamezőn

Íme itt a leg­fris­sebb ga­bo­na­kör­ről ké­szült drón­vi­deó az Egye­sült Ki­rály­ság­ból.

Íme itt a leg­fris­sebb ga­bo­na­kör­ről ké­szült drón­vi­deó az Egye­sült Ki­rály­ság­ból.

Eddig titkolták az idegenek létezését, de most kiszivárgott egy videó

Eddig titkolták az idegenek létezését, de most kiszivárgott egy videó

Egy 2004-es eset­ről hall­gat­tak eddig a Pen­ta­gon­nál, a je­len­tés azon­ban nap­vi­lágra ke­rült.

Titokzatos hangok, különös jelek tartják rettegésben a kisváros lakóit

Titokzatos hangok, különös jelek tartják rettegésben a kisváros lakóit

A han­gok a ha­tó­sá­gok sze­rint az űrből szár­maz­nak, sőt már be­csa­pó­dás nyo­mai is lát­szód­nak a kör­nyé­ken.

Föld méretű anomália haladt el a Nap közelében

Föld méretű anomália haladt el a Nap közelében

Az egyik napfi­gyelő mű­hold fel­vé­te­lein fur­csa do­lo­got vet­tek észre pár napja.

Az egyik napfi­gyelő mű­hold fel­vé­te­lein fur­csa do­lo­got vet­tek észre pár napja. Egy ak­kora ob­jek­tum buk­kant fel a Nap köz­vet­len kö­ze­lé­ben, mint maga a Föld.

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Újabb el­ké­pesztő vi­de­ó­val ruk­kolt elő az egyik leg­is­mer­tebb szen­zá­ció­haj­hász Yo­uTube-csa­torna...

Újabb el­ké­pesztő vi­de­ó­val ruk­kolt elő az egyik leg­is­mer­tebb szen­zá­ció­haj­hász Yo­uTube-csa­torna...

Hat ismeretlen objektum lépett be a Föld légkörbe!

Hat ismeretlen objektum lépett be a Föld légkörbe!

Szá­mos szem­tanú lát­hatta...

Szá­mos szem­tanú lát­hatta 2018. május 17-e dél­után­ján a chi­lei Las Cab­ras fe­lett az el­ké­pesztő je­le­ne­tet. Sze­ren­csénkre va­laki vi­de­óra is vette a mo­bil­já­val...

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Flo­ri­dá­ban, Vero Beach-en ké­szült a kü­lö­nös fel­vé­tel...

Flo­ri­dá­ban, Vero Beach-en vi­de­ó­zott új ka­me­rá­já­val egy az ég­für­ké­szés iránt ér­dek­lődő lány, ami­kor meg­akadt a szeme egy szo­kat­la­nul vi­sel­kedő fel­hőn...

Mi folyik itt? Újabb két rejtélyes tárgy hagyta el sietve a Föld légkörét

Mi folyik itt? Újabb két rejtélyes tárgy hagyta el sietve a Föld légkörét

Már az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői is gya­na­kod­nak...

Már az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői is gya­na­kod­nak, hogy va­lami na­gyobb sza­bású do­log­ról lehet szó, mint né­hány kósza ide­gen cél­ta­lan rep­ke­dése...

Rejtélyes repülő tárgy hagyta el a Hold egyik kráterét

Rejtélyes repülő tárgy hagyta el a Hold egyik kráterét

Wil­liam Durand csil­la­gász még 2014-ben, Észak-Ca­ro­li­ná­ból vette fel 12.5 inch-es te­le­szkóp­já­val...

Wil­liam Durand csil­la­gász még 2014-ben, Észak-Ca­ro­li­ná­ból vette fel 12.5 inch-es te­le­szkóp­já­val...

Különös dolgot fedeztek fel a marsjáró legfrissebb fotóin

Különös dolgot fedeztek fel a marsjáró legfrissebb fotóin

Úgy tűnik nem pihen a hír­hedt ku­tató, aki az utóbbi évek­ben fel­csa­pott marsi ré­gész­nek is.

Közölték a tudósok: óriási aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

Közölték a tudósok: óriási aszteroida tart a Föld felé, ekkor ér ide

Na­gyon közel jön.

Az égi­test egy idő­ben el­tűnt a tu­dó­sok szeme elől, de most sosem lá­tott kö­zel­ség­ben tér vissza.

Őrületes videó: Kiderült, hogy nem csak a Föld, de a Hold is lapos!

Őrületes videó: Kiderült, hogy nem csak a Föld, de a Hold is lapos!

Az egyik űr­ha­jós olyas­mit vi­de­ó­zott a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más­ról, amit eddig még soha senki sem lá­tott ide­lent­ről...

Sosem látott fotó a Marsról, itt az idegen élet bizonyítéka

Sosem látott fotó a Marsról, itt az idegen élet bizonyítéka

Egy ama­tőr csil­la­gász ta­lálta.

Egy ama­tőr csil­la­gász sze­rint ez lehet a min­dent el­döntő bi­zo­nyí­ték.

Rejtélyes tárgy zuhant le a viharban, pont a kamera előtt...

Rejtélyes tárgy zuhant le a viharban, pont a kamera előtt...

Az angol nőnek si­ke­rült el­kap­nia azt a pil­la­na­tot, ami­kor egy is­me­ret­len sötét tárgy "le­esett az égből"...

Az angol nőnek si­ke­rült el­kap­nia azt a pil­la­na­tot, ami­kor egy sötét tárgy "le­esett az égből"...

Egy hátborzongató fénykígyót videóztak, de utána durvább dolog történt

Egy hátborzongató fénykígyót videóztak, de utána durvább dolog történt

Kü­lö­nös vi­deót vet­tek fel áp­ri­lis végén Chi­lé­ben. Még maga a szem­tanú is ké­tel­ke­dett abban, hogy va­ló­ban jól látta a dol­got.

Különös fényeket fotózott egy utas a repülőgép ablakából

Különös fényeket fotózott egy utas a repülőgép ablakából

A Kína fe­lett vette észre!

A Kína fe­lett szálló re­pü­lő­gé­pek egyi­ké­nek ab­la­ká­ból vette fel az egyik utas ezt a kü­lön­le­ges lát­ványt. Fo­galma sem volt róla, hogy mit lát, de...

Borzongató videó került elő egy elfogott idegen lényről...

Borzongató videó került elő egy elfogott idegen lényről...

Szá­mos szem­tanú le­írása és a nem hi­te­le­sí­tett for­rá­sok­ból szár­mazó fel­vé­te­lek alap­ján szinte már...

Szá­mos szem­tanú le­írása és a nem hi­te­le­sí­tett for­rá­sok­ból szár­mazó fel­vé­te­lek alap­ján szinte már...

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

A ka­me­rája nem sé­rült meg, és pont egy olyan lát­ványt rög­zí­tett, ami­től égnek áll az ember haja...

A ka­me­rája nem sé­rült meg, és pont egy olyan lát­ványt rög­zí­tett, ami­től égnek áll az ember haja...

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Vajon mi lehet?

Azt már tud­juk, hogy az ég­bolt egy fö­lénk ve­tí­tett ho­log­ram. Na, de ho­gyan is bi­zo­nyo­sod­hat­nánk meg erről?

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Azon­nal össze­súg­tak az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői!

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hol­don lévő ano­má­li­á­kat...

Ma­nap­ság már akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hold fel­szí­nén lévő szik­lá­kat. És még va­lami mást is...

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Úgy tűnik nem csak nap­ja­ink­ban lőnek fura légi jár­mű­vek­ről fo­tó­kat...

Úgy tűnik nem csak nap­ja­ink­ban lőnek fura légi jár­mű­vek­ről fo­tó­kat...

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

El­vé­gez­ték a DNS-tesz­tet!

A fur­csa, apró mu­mufi­kált tes­tet még 2003-ban ta­lál­ták a chi­lei Ata­maca si­va­tag­ban egy bőr­zacs­kóba cso­ma­golva.

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Vajon igaz lehet?

Egy ku­ta­tás sze­rint össze­füg­gés lehet az Rh ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött. A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza...

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Elő­ke­rült egy film­fel­vé­tel, amely bi­zo­nyítja ezt...

A ku­ta­tók és az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői közt év­ti­ze­dek óta köz­tu­dott tény, hogy az ame­ri­kai il­letve az orosz had­se­reg bir­to­ká­ban van kü­lön­féle föl­dön­kí­vüli tech­no­ló­gi­ák­nak, de eddig nem iga­zán volt kéz­zel­fog­ható bi­zo­nyí­ték rá.

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nem ez az első al­ka­lom, hogy fel­hang­zot­tak a túl­vi­lági han­gok.

Nem ez az első al­ka­lom, hogy fel­hang­zot­tak a se­hon­nan sem jövő, hát­bor­zon­gató túl­vi­lági han­gok. Már a világ szá­mos pont­ján rög­zí­tet­tek ha­son­ló­kat a fül­ta­núk... Ez­út­tal Ha­waii lakói kap­tak frászt tőle...

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Egyre gyak­rab­ban látni a zsú­folt te­le­pü­lé­sek fe­lett gya­nús fé­nye­ket rep­kedni...

Egyre gyak­rab­ban látni a zsú­folt te­le­pü­lé­sek fe­lett gya­nús fé­nye­ket rep­kedni...

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Szá­mos olyan erdei videó ke­ring az in­ter­ne­ten, ame­lye­ken va­la­mi­lyen fur­csa lény ke­rült tel­je­sen vé­let­le­nül a ka­me­rák elé.

Sokkoló dolgot videózott egy pilóta a gépe ablakából

Sokkoló dolgot videózott egy pilóta a gépe ablakából

Épp kéz­nél volt a mo­bilja...

Egy ar­gen­tin pi­lóta igen­csak meg­le­pő­dött, ami­kor két is­me­ret­len re­pülő tárgy is ve­szé­lyes közel szá­gul­dott el a gépe előtt, de nem esett pá­nikba.

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Egy iga­zán fur­csa ese­mény tör­tént pár napja, ami­kor vö­rö­sen ra­gyogó köd je­lent meg az űrben, ami tel­je­sen kö­rül­vette a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­mást...

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Egyre több szo­kat­lan re­pülő tárgy hagyja el boly­gónk lég­kö­rét, és ezt már nem csak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son ész­le­lik.

Döbbenetes képet lőtt egy kanadai fotós a félbevágott naplementéről

Döbbenetes képet lőtt egy kanadai fotós a félbevágott naplementéről

Va­lami drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tatta az ég­bol­tot fe­let­tünk.

Va­lami drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tatta az ég­bol­tot fe­let­tünk.

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Ál­lí­tó­lag kínai ha­cke­rek­nek si­ke­rült fel­tör­niük a nem­zet­közi űr­hi­va­tal egyik al­kal­ma­zott­já­nak gépét...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Fur­csa dol­go­kat állít!

Az utóbbi idő­ben fel­tűnő módon meg­sza­po­rod­tak az idő­uta­zók­ról szóló hírek az in­ter­ne­ten.

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

Az utóbbi éve­ben az aktív te­vé­keny­sé­get foly­tató vul­ká­no­kat fi­gyelő web­ka­me­rák az ama­tőr ku­ta­tók egyik ked­venc les­he­lyévé vált.

Az utóbbi éve­ben az aktív te­vé­keny­sé­get foly­tató vul­ká­no­kat fi­gyelő web­ka­me­rák a ku­ta­tók egyik ked­venc les­he­lyévé vált.

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Ismét el­ké­pesztő dol­got vet­tek észre a vörös boly­gó­ról ér­kező fo­tó­kon...

Ismét el­ké­pesztő dol­got vet­tek észre a vörös boly­gó­ról ér­kező fo­tó­kon...

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Kü­lö­nös fel­vé­telt ké­szí­tett a Ha­waii-on ta­lál­ható csil­la­gá­szati te­le­szkóp egy lég­kör­ben szét­eső me­te­or­ról.

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok a gi­gan­ti­kus re­pülő ob­jek­tum­mal kap­cso­lat­ban. Videó a cikk­ben!

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

A világ több pont­ján meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan éj­sza­kai ra­gyo­gást ész­lel­tek...

Az utóbbi idő­ben a világ szá­mos pont­ján meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan éj­sza­kai ra­gyo­gásra let­tek fi­gyel­me­sek az em­be­rek. Senki sem tudja mi lehet, de le­vi­de­óz­ták...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Elő­ször me­te­or­nak hit­ték a Bra­zí­lia fe­lett fel­rob­bant fé­nyes tár­gyat...

Elő­ször me­te­or­nak hit­ték a Bra­zí­lia fe­lett fel­rob­bant fé­nyes tár­gyat...

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Nem­rég az egyik tá­guló jég­ha­sa­dék­ban ha­tal­mas, mes­ter­sé­ges szer­ke­zet­nek tűnő struk­túra vált lát­ha­tóvá...

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Nincs ésszerű ma­gya­rá­zat ...

Még a sokat lá­tott ku­ta­tó­kat is meg­döb­ben­tette az a fel­vé­tel, amely pár napja ké­szült Uk­rajna fe­lett. Egye­lőre nincs ésszerű ma­gya­rá­zat...

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

A na­pok­ban döb­ben­ten me­red­tek az égre a korán kelők az ame­ri­kai Mil­wa­u­kee vá­ro­sá­ban.

A na­pok­ban döb­ben­ten me­red­tek az égre a korán kelők az ame­ri­kai Mil­wa­u­kee vá­ro­sá­ban. Olyas­mi­ben le­he­tett ré­szük, ami­lyet eddig leg­fel­jebb csak a sci-fi ka­taszt­rófa fil­mek­ben lát­hat­tak.

Itt az újabb bizonyíték, hogy a Holdra szállás kamu volt...

Itt az újabb bizonyíték, hogy a Holdra szállás kamu volt...

Az Apollo-15 Holdra szál­lá­sá­nak fel­vé­te­lein szúr­tak ki va­lami kü­lö­nö­set.

Bár szinte már min­den fel­lel­hető do­ku­men­tu­mon át­rág­ták ma­gu­kat az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői, mégis min­dig kerül elő va­lami olyasmi, ami fe­lett min­den­ki­nek át­sik­lott a fi­gyelme.

Sokkot kaptak a turisták: Megdöbbentő dolog lebegett a folyó felett...

Sokkot kaptak a turisták: Megdöbbentő dolog lebegett a folyó felett...

El­ké­pesztő videó ke­rült fel az egyik nép­szerű Yo­u­tube-csa­tor­nára...

El­ké­pesztő videó ke­rült fel az egyik nép­szerű Yo­u­tube-csa­tor­nára...

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­tü­ket.

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­te­zé­sü­ket, az in­ter­ne­ten fo­lya­ma­tosa cen­zú­ráz­zák a róluk szóló cik­ke­ket...

Kezével takarta el a kamerát az űrhajós, mert berepült egy ufó a képbe

Kezével takarta el a kamerát az űrhajós, mert berepült valami a képbe

A ke­zé­vel pró­bálta el­ta­karni a nem oda illő lát­ványt a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más űr­ha­jósa az élő in­ter­ne­tes köz­ve­tí­tés alatt.