NAPI UFÓ

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Azon­nal össze­súg­tak az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői!

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Vajon igaz lehet?

Egy ku­ta­tás sze­rint össze­füg­gés lehet az Rh ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött. A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza...

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Úgy tűnik nem csak nap­ja­ink­ban lőnek fura légi jár­mű­vek­ről fo­tó­kat...

Úgy tűnik nem csak nap­ja­ink­ban lőnek fura légi jár­mű­vek­ről fo­tó­kat...

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Az ame­ri­kai il­letve az orosz had­se­reg bir­to­ká­ban van kü­lön­féle föl­dön­kí­vüli tech­no­ló­gi­ák­nak, de eddig nem volt bi­zo­nyí­ték rá.

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

El­vé­gez­ték a DNS-tesz­tet!

A fur­csa, apró mu­mufi­kált tes­tet még 2003-ban ta­lál­ták a chi­lei Ata­maca si­va­tag­ban egy bőr­zacs­kóba cso­ma­golva.

Rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nem ez az első al­ka­lom, hogy fel­hang­zot­tak a se­hon­nan sem jövő, hát­bor­zon­gató túl­vi­lági han­gok.

Nem ez az első al­ka­lom, hogy fel­hang­zot­tak a se­hon­nan sem jövő, hát­bor­zon­gató túl­vi­lági han­gok.

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Egyre gyak­rab­ban látni a zsú­folt te­le­pü­lé­sek fe­lett gya­nús fé­nye­ket rep­kedni...

Egyre gyak­rab­ban látni a zsú­folt te­le­pü­lé­sek fe­lett gya­nús fé­nye­ket rep­kedni...

Sokkoló dolgot videózott egy pilóta a gépe ablakából

Sokkoló dolgot videózott egy pilóta a gépe ablakából

Épp kéz­nél volt a mo­bilja...

Egy ar­gen­tin pi­lóta igen­csak meg­le­pő­dött, ami­kor két is­me­ret­len re­pülő tárgy is ve­szé­lyes közel szá­gul­dott el a gépe előtt, de nem esett pá­nikba.

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Egy iga­zán fur­csa ese­mény tör­tént pár napja, ami­kor vö­rö­sen ra­gyogó köd je­lent meg az űrben, ami tel­je­sen kö­rül­vette a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­mást...

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Vajon va­lódi fe­vé­tel, vagy ha­mi­sít­vány?

Már eddig is szá­mos olyan erdei videó ke­ring az in­ter­ne­ten, ame­lye­ken va­la­mi­lyen fur­csa lény ke­rült tel­je­sen vé­let­le­nül a ka­me­rák elé. Vajon va­lódi fe­vé­tel, vagy ha­mi­sít­vány?

Döbbenetes képet lőtt egy kanadai fotós a félbevágott naplementéről

Döbbenetes képet lőtt egy kanadai fotós a félbevágott naplementéről

Va­lami drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tatta az ég­bol­tot fe­let­tünk.

Va­lami drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tatta az ég­bol­tot fe­let­tünk.

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Fur­csa dol­go­kat állít!

Az utóbbi idő­ben fel­tűnő módon meg­sza­po­rod­tak az idő­uta­zók­ról szóló hírek az in­ter­ne­ten.

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Egyre több szo­kat­lan re­pülő tárgy hagyja el boly­gónk lég­kö­rét, és ezt már nem csak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son ész­le­lik.

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Ál­lí­tó­lag kínai ha­cke­rek­nek si­ke­rült fel­tör­niük a NASA egyik gépét...

Ál­lí­tó­lag kínai ha­cke­rek­nek si­ke­rült fel­tör­niük a nem­zet­közi űr­hi­va­tal egyik al­kal­ma­zott­já­nak gépét, és kü­lö­nös dol­go­kat ta­lál­tak rajta...

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

UFO-bázis rejtőzhet a mexikói a vulkánban

Az utóbbi éve­ben az aktív te­vé­keny­sé­get foly­tató vul­ká­no­kat fi­gyelő web­ka­me­rák az ama­tőr ku­ta­tók egyik ked­venc les­he­lyévé vált.

Az utóbbi éve­ben az aktív te­vé­keny­sé­get foly­tató vul­ká­no­kat fi­gyelő web­ka­me­rák az ama­tőr ku­ta­tók egyik ked­venc les­he­lyévé vált. Tu­cat­nyian fi­gye­lik nap, mint nap az élő­ben néz­hető köz­ve­tí­té­se­ket, hátha ész­re­vesz­nek valmi ér­de­ke­set. Pár napja újabb kapás volt...

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Ismét el­ké­pesztő dol­got vet­tek észre a vörös boly­gó­ról ér­kező fo­tó­kon...

Ismét el­ké­pesztő dol­got vet­tek észre a vörös boly­gó­ról ér­kező fo­tó­kon...

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

Világszerte különös ragyogást tapasztalnak az éjszakai égbolton

Az utóbbi idő­ben a világ szá­mos pont­ján meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan éj­sza­kai ra­gyo­gásra let­tek fi­gyel­me­sek az em­be­rek.

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Meteorok közé rejtőzve lépett a Föld légkörébe egy ismeretlen tárgy

Kü­lö­nös fel­vé­telt ké­szí­tett a Ha­waii-on ta­lál­ható csil­la­gá­szati te­le­szkóp egy lég­kör­ben szét­eső me­te­or­ról.

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Döbbenetes felvétel került elő egy lezuhant, ismeretlen tárgyról

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok a gi­gan­ti­kus re­pülő ob­jek­tum­mal kap­cso­lat­ban. Videó a cikk­ben!

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Nincs ésszerű ma­gya­rá­zat ...

Még a sokat lá­tott ku­ta­tó­kat is meg­döb­ben­tette az a fel­vé­tel, amely pár napja ké­szült Uk­rajna fe­lett. Egye­lőre nincs ésszerű ma­gya­rá­zat...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Elő­ször me­te­or­nak hit­ték a Bra­zí­lia fe­lett fel­rob­bant fé­nyes tár­gyat...

Elő­ször me­te­or­nak hit­ték a Bra­zí­lia fe­lett fel­rob­bant fé­nyes tár­gyat...

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

A tévések sem tudták, mi az amit látnak, de leadták élő adásban...

UFO-in­vá­zió Ame­ri­ká­ban!

A na­pok­ban döb­ben­ten me­red­tek az égre a korán kelők az ame­ri­kai Mil­wa­u­kee vá­ro­sá­ban.

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Nem­rég az egyik tá­guló jég­ha­sa­dék­ban ha­tal­mas, mes­ter­sé­ges szer­ke­zet­nek tűnő struk­túra vált lát­ha­tóvá...

Itt az újabb bizonyíték, hogy a Holdra szállás kamu volt...

Itt az újabb bizonyíték, hogy a Holdra szállás kamu volt...

Ez­út­tal az 1971-es Apollo-15 Holdra szál­lá­sá­nak egyik fel­vé­te­lén szúr­tak ki va­lami kü­lö­nö­set.

Ez­út­tal az 1971-es Apollo-15 Holdra szál­lá­sá­nak egyik fel­vé­te­lén szúr­tak ki va­lami kü­lö­nö­set.

Sokkot kaptak a turisták: Megdöbbentő dolog lebegett a folyó felett...

Sokkot kaptak a turisták: Megdöbbentő dolog lebegett a folyó felett...

El­ké­pesztő videó ke­rült fel az egyik nép­szerű Yo­u­tube-csa­tor­nára...

El­ké­pesztő videó ke­rült fel az egyik nép­szerű Yo­u­tube-csa­tor­nára...

Kezével takarta el a kamerát az űrhajós, mert berepült egy ufó a képbe

Kezével takarta el a kamerát az űrhajós, mert berepült valami a képbe

A ke­zé­vel pró­bálta el­ta­karni a nem oda illő lát­ványt a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más űr­ha­jósa az élő in­ter­ne­tes köz­ve­tí­tés alatt.

Kiderült az igazság a rejtélyes Black Knight műholdról

Kiderült az igazság a rejtélyes Black Knight műholdról

El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek elő...

El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek elő a Fe­kete Lovag mű­hold­ról. Mind­két fel­vé­tel le­rántja a lep­let az ősi űr­esz­köz­ről, csak­hogy...

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik...

Olyat videózott egy fickó a kocsijából, ami elvileg nem is létezik...

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­te­zé­sü­ket, az in­ter­ne­ten fo­lya­ma­tosa cen­zú­ráz­zák a róluk szóló cik­ke­ket...

Tu­do­má­nyos körök cá­fol­ják a lé­te­zé­sü­ket, az in­ter­ne­ten fo­lya­ma­tosa cen­zú­ráz­zák a róluk szóló cik­ke­ket, egy bolt előtt az au­tó­já­ban vá­ra­kozó fickó mégis ké­szí­tett egy vi­deót róluk... Több kom­men­telő is ál­lítja, lá­tott már ha­sonló fur­csa­sá­got ar­ra­felé.

Rejtély az égen: Ilyen bizarr felhőt még nem láttál...

Rejtély az égen: Ilyen bizarr felhőt még nem láttál...

Sok­szor olyan dol­go­kat lát az ember az égen szálló fel­hők­ben, amik­ről nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet művei...

Sok­szor olyan dol­go­kat lát az ember az égen szálló fel­hők­ben, amik­ről nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet művei...

Az idegenek végre meglátogatták a Földet?

Az idegenek végre meglátogatták a Földet?

Leg­alábbis sokan gon­dol­tak erre...

Leg­alábbis erre gon­dolt az a nő, aki vi­de­óra vett egy fura, hum­anoid alakú re­pülő tár­gyat Me­xi­kó­ban...

Különös dolgot fedeztek fel az űrben repülő Tesla sportautó élő közvetítésén

Különös dolgot fedeztek fel az űrben repülő Tesla sportautó élő közvetítésén

A sem­mi­ben pörgő au­tó­ról ér­kező élő köz­ve­tí­té­sen va­lami fur­csa dolog is fel­buk­kant...

Kiszivárgott egy 1968-as felvétel: Városok vannak a Hold sötét oldalán!

Kiszivárgott egy 1968-as felvétel: Városok vannak a Hold sötét oldalán!

Elő­ke­rült egy döb­be­ne­tes videó ennek alá­tá­masz­tá­sára.

Min­denki azt hiszi, hogy csak 1968-ban járt em­be­rek­kel űr­hajó a Hold kö­ze­lé­ben, de egy őrült össze­es­kü­vés-el­mé­let sze­rint ad­digra már ki­ter­jedt vá­ro­so­kat épí­tet­tek a Hold sötét ol­da­lán... Elő­ke­rült egy döb­be­ne­tes videó ennek alá­tá­masz­tá­sára.

Különös repülő tárgyak szabadultak el a rejtélyes 51-es körzetből

Különös repülő tárgyak szabadultak el a rejtélyes 51-es körzetből

Újabb kü­lö­nös videó ke­rült elő...

Van aki nem hisz az ide­ge­nek­ben, és min­den­áron be akarja bi­zo­nyí­tani, hogy neki van igaza. De néha az el­len­ke­zője si­ke­rül. Így volt ez most is, egy ne­va­dai szkep­ti­kus­sal.

Ez a webkamera rendszeresen furcsa dolgokat vesz fel...

Ez a webkamera rendszeresen furcsa dolgokat vesz fel...

A me­xi­kói Po­po­ca­teptl vul­kánt fi­gyelő web­ka­me­rák egyike új­fent va­lami ér­de­ke­set rög­zí­tett...

A me­xi­kói Po­po­ca­teptl vul­kánt fi­gyelő web­ka­me­rák egyike új­fent va­lami ér­de­ke­set rög­zí­tett...

Meghasadt az ég a rejtélyes 51-es körzet közelében

Meghasadt az ég a rejtélyes 51-es körzet közelében

Egy hát­bor­zon­gató videó is ké­szült!

Las Vegas és a rej­té­lyes 51-es kör­zet közt fekvő egyik kis­vá­ros­ban fur­csa hangra lett fi­gyel­mes az egyik lakó. Olyat lá­tott az égen, ami­től az álla is le­esett...

Világvége-pánik tört ki éjszaka egy bizarr fénygolyó miatt

Világvége-pánik tört ki éjszaka egy bizarr fénygolyó miatt

El­kezd­ték ki­fosz­tani a kis­bol­to­kat...

A ko­lum­biai Ocana vá­roska lakói meg­döb­ben­tek, mi­u­tán egy bi­zarr fény­go­lyó bo­rí­totta szinte nap­pali vi­lá­gos­ságba a kör­nyé­ket.

Döbbenetes dolgot fotóztak egy iroda ablakából...

Döbbenetes dolgot fotóztak egy iroda ablakából...

Nem hit­tek a sze­mük­nek...

Nem min­den­napi lát­vány­ban le­he­tett ré­szük az orosz­or­szági Csu­vas­föl­dön élők­nek 2018. feb­ruár 1-én, nap­le­men­te­kor.

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Döbbenet a repülőn: tojás alakú tárgy húzott el a gép mellett

Sze­ren­csénkre le­fo­tóz­ták...

Fur­csa tár­gyat vett észre egy gép utasa re­pü­lés köz­ben az ab­lak­ból útban Se­attle-ből Las Vegas felé tartva.

Megtalálták a Peruban lezuhant ismeretlen tárgyat...

Megtalálták a Peruban lezuhant ismeretlen tárgyat...

A kü­lö­nös fém­gömb a netes "ku­ta­tók" sze­rint az ide­ge­nek drónja le­he­tett...

A kü­lö­nös fém­gömb a netes "ku­ta­tók" sze­rint az ide­ge­nek drónja le­he­tett, olyan, ami­lye­nek­kel fo­lya­ma­to­san fi­gyel­nek min­ket.

Sokkoló dolgot fedeztek fel az amatőr kutatók az űrhivatal fotóin

Sokkoló dolgot fedeztek fel az amatőr kutatók az űrhivatal fotóin

Az ön­je­lölt marsi ré­gé­szek újabb fur­csa ob­jek­tu­mo­kat fe­dez­tek fel az űr­hi­va­tal ko­rábbi mű­hol­das ké­pein.

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Ufók az 1950-es évek­ből...

Sokan rég­óta azt gon­dol­ják, hogy nem va­gyunk egye­dül az uni­ver­zum­ban, és lát­nak dol­go­kat, ame­lyek arra utal­nak, hogy az ide­ge­nek már itt van­nak.

Bizarr égi anomáliát fotóztak naplementekor

Bizarr égi anomáliát fotóztak naplementekor

Pár napja szo­kat­lan alakú ob­jek­tum je­lent meg az égen New Jer­sey ál­lam­beli Wa­ter­ford vá­rosa fe­lett.

Pár napja szo­kat­lan alakú ob­jek­tum je­lent meg az égen New Jer­sey ál­lam­beli Wa­ter­ford vá­rosa fe­lett.

Belépett a Föld légkörébe a rejtélyes Fekete Lovag szatellit

Belépett a Föld légkörébe a rejtélyes Fekete Lovag szatellit

A ti­tok­za­tos Fe­kete Lovag mű­hold már több, mint fél­száz éve tartja iz­ga­lom­ban a téma iránt ér­dek­lő­dő­ket.

A ti­tok­za­tos Fe­kete Lovag mű­hold már több, mint fél­száz éve tartja iz­ga­lom­ban a téma iránt ér­dek­lő­dő­ket.

Különös repülő tárgy törte át a felhőket Sydney felett

Különös repülő tárgy törte át a felhőket Sydney felett

Egy UFO-va­dász fel­vette...

Az auszt­rál ama­tőr ku­ta­tók már egy ideje tisz­tá­ban van­nak vele, hogy csakis inf­ra­vö­rös ka­me­rá­val ér­de­mes az ide­ge­nek jár­mű­ve­ire va­dászni.

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tók sze­rint az in­di­á­nok már év­szá­za­dok óta tisz­tá­ban van­nak a hát­bor­zon­gató éj­sza­kai li­dér­cek lé­te­zé­sé­vel...

Pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tók sze­rint az in­di­á­nok már év­szá­za­dok óta tisz­tá­ban van­nak azok­nak a hát­bor­zon­gató éj­sza­kai li­dér­cek­nek a lé­te­zé­sé­vel, ame­lyek a fehér ame­ri­ka­i­akra a frászt hoz­zák ma­nap­ság.

Ismét belógott egy turista a rejtélyes 51-es körzetbe és fotózott

Ismét belógott egy turista a rejtélyes 51-es körzetbe és fotózott

Döb­be­ne­tes képet si­ke­rült ké­szí­te­nie. Vi­szont maga sem tudja mit si­ke­rült le­fo­tóz­nia...

Döb­be­ne­tes képet si­ke­rült ké­szí­te­nie. Vi­szont maga sem tudja mit si­ke­rült le­fo­tóz­nia...

Elképesztő videó érkezett az ISS űrállomásról

Erre nincs magyarázat: Elképesztő videó érkezett az ISS űrállomásról

Va­lami nem stim­mel a vi­de­ó­val...

Az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői szinte uj­jon­ga­nak a NASA első 2018-as ba­ki­ján.

Bámészkodók szeme láttára nyitottak térkaput a földönkívüliek

Sokkot kaptak a bámészkodók: megnyílt a fejük felett az ég

Szá­mos szem­ta­núja volt annak a kü­lö­nös je­len­ség­nek az égen, ami leg­in­kább egy a sci-fi fil­mek­ből jól is­mert tér­ka­pu­nak tűnt.

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

Óri­ási ide­gen göm­böt lát­tak az út szé­lén Szi­bé­ri­á­ban az au­tó­pá­lyá­ról. A ret­tegő sofőr azért fel­vette a mo­bil­já­val.

Óri­ási ide­gen göm­böt lát­tak az út szé­lén Szi­bé­ri­á­ban az au­tó­pá­lyá­ról. A ret­tegő sofőr azért fel­vette a mo­bil­já­val. A szen­zá­ciós videó rög­tön meg­je­lent né­hány a te­ma­ti­kus por­tá­lo­kon. Csak­hogy mi utána néz­tünk, hogy mi a fene le­he­tett, és meg is ta­lál­tuk...

Napozó földönkívüli pókot fotóztak a Marson

Napozó földönkívüli pókot fotóztak a Marson

Ked­venc marsi ide­gen­va­dá­szunk egy ideig sza­bad­sá­golta magát, de nem­rég vissza­tért és újból ontja ma­gá­ból el­ké­pesztő el­mé­le­teit.

Ked­venc marsi ide­gen­va­dá­szunk egy ideig sza­bad­sá­golta magát, de nem­rég vissza­tért és újból ontja ma­gá­ból el­ké­pesztő el­mé­le­teit. Egyik leg­újabb fel­fe­de­zése a Mars­ról ér­kező fo­tó­kon ismét viszi a pál­mát.

Olyan elképesztő dolgot videóztak Ózdon, amit nem kellett volna...

Olyan elképesztő dolgot videóztak Ózdon, amit nem kellett volna...

Sokan csak le­gyin­tet­tek rá, mert nem néz­ték végig a vi­deót...

Sokan csak le­gyin­tet­tek rá, mert nem néz­ték végig a vi­deót... mi sem. De be­pó­tol­tuk...

Hőkamerával vették fel a kaliforniai UFO-inváziót

Olyat videózott egy férfi a hátsó kertjéből, amit nem kellett volna

Még a ku­ta­tók is el­ké­ped­tek...

Még a sokat ta­pasz­talt ku­ta­tók is el­ké­ped­tek ezen a vi­deón...

Az űrállomás kamerája felvette: Újabb különös tárgy hagyta el a Földet!

Az űrállomás kamerája felvette: Újabb különös tárgy hagyta el a Földet!

Az el­múlt he­tek­ben négy ra­ké­ta­fel­lö­vés is tör­tént a Föl­dön szinte egy idő­ben. Most egy újab­bat ész­lel­tek...

Elkezdődött az idegenek karácsonyi inváziója New Yorkban

Elkezdődött az idegenek karácsonyi inváziója New Yorkban

Sokan szinte sok­kot kap­tak New York ut­cáin, ami­kor meg­lát­ták a csu­pasz, szürke bőrű, nagy szemű, nagy­fejű ide­gen lényt.

Sokkot kapott a turista: fél méterre repült el tőle a bizarr fénygömb

Sokkot kapott a turista: fél méterre repült el tőle a bizarr fénygömb

Rej­té­lyes fény­göm­böt szúrt ki a ho­tel­szo­bá­já­nak ab­la­ká­ból egy tu­rista.

Rej­té­lyes fény­göm­böt szúrt ki a ho­tel­szo­bá­já­nak ab­la­ká­ból egy tu­rista.

Valami készül: Négy űrhajót lőttek fel öt nap alatt a nagyhatalmak

Valami készül: Négy űrhajót lőttek fel öt nap alatt a nagyhatalmak

Még a la­i­ku­sok­nak is sze­met szúrt, hogy alig egy hét alatt szinte min­den űr­nagy­ha­ta­lom fel­lőtte a maga ra­ké­tá­ját.

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

2016 nya­rán nagy fel­tű­nést kel­tett az a fur­csa film­rész­let, ame­lyen egy ide­gen lénnyel ké­szült "in­terjú" lát­ható. Itt a foly­ta­tás...

Sokkoló haditengerészeti videó szivárgott ki az idegenekről

Sokkoló haditengerészeti videó szivárgott ki az idegenekről

A BBC hozta nyil­vá­nos­ságra a ki­szi­vár­gott fel­vé­te­le­ket...

A BBC hozta nyil­vá­nos­ságra a ki­szi­vár­gott fel­vé­te­le­ket...

Döbbenetes fotó került elő egy ötven éves holdszonda archívumából

Döbbenetes fotó került elő egy ötven éves holdszonda archívumából

Egyre-másra ke­rül­nek elő a döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek.

Mióta el­ér­hető az ed­digi összes hold­misszió tel­jes kép­anyaga, döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek ke­rül­nek elő.

Zárka helyett inkább kórházba vitték az őrjöngő időutazót

Zárka helyett inkább kórházba vitték az őrjöngő időutazót

Az utcán kap­csol­ták le...

Az utcán kap­csol­ták le pá­nik­kel­tés miatt a rend­őrök azt a férfit, aki han­go­san hir­dette a já­ró­ke­lők­nek, hogy a jö­vő­ből jött és üze­ne­tet ho­zott...

Észbontó dolgot rögzített éjjel az egyik égfigyelő webkamera...

Észbontó dolgot rögzített éjjel az egyik égfigyelő webkamera...

Az égfi­gyelő há­ló­zat egyik ka­me­rája ész­bontó fel­vé­te­le­ket rög­zí­tett az Egye­sült Ál­la­mok fe­lett de­cem­ber egyik éj­je­lén.

Ezt olvasták ki Nostradamus hátborzongató próféciáiból a 2018-as évre

Ezt olvasták ki Nostradamus hátborzongató próféciáiból a 2018-as évre

Min­dig tud­nak va­lami újat mon­dani.

Bár a ku­ta­tók szinte min­den évben újra és újra meg­fej­tik a fran­cia lát­nok jós­ver­si­kéit, mégis min­dig tud­nak va­lami újat mon­dani. Lás­suk mit ol­vas­tak ki a Nost­ra­da­mus rej­té­lyes pró­fé­ci­á­i­ból a 2018-as évre!

Furcsa dolgot fotózott a kínaiak űrszondája a Holdon

Furcsa dolgot fotózott a kínaiak űrszondája a Holdon

A szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók ala­po­san ki­ve­séz­ték a ké­pe­ket, és per­sze rá is buk­kan­tak va­lami gya­núsra.

A szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók ala­po­san ki­ve­séz­ték a ké­pe­ket, és per­sze rá is buk­kan­tak va­lami gya­núsra.

Ledöbbent az apa: idegen lényről készült videót talált fia mobiljában

Ledöbbent az apa: idegen lényről készült videót talált fia mobiljában

Évek óta iz­ga­lom­ban tartja egy ecu­a­dori kis­srác mo­bil­te­le­fo­nos vi­de­ója az ide­ge­nek­ben hí­vő­ket.

Sokkoló felfedezés: Hatalmas objektum érkezett a csillagközi térből

Sokkoló felfedezés: Hatalmas objektum érkezett a csillagközi térből

Egy másik csil­lag­rend­szer­ből ér­kező fura alakú asz­te­ro­ida szá­guld át a Nap­rend­sze­rün­kön.

Elképesztő dologra bukkantak az utolsó Holdra szállás filmfelvételén

Elképesztő dologra bukkantak az utolsó Holdra szállás filmfelvételén

A pár má­sod­per­ces fel­vé­tel, ami eddig el­ke­rülte a ku­ta­tók fi­gyel­mét...

A gya­nakvó össze­es­kü­vés-el­mé­let ku­ta­tók fo­lya­ma­to­san vizs­gál­ják a Hol­don ké­szült film­fel­vé­te­le­ket, hogy meg­cá­fol­has­sák az em­be­ri­ség egyik leg­na­gyobb tet­tét. A ku­ta­ko­dás­nak ismét meg­lett az ered­mé­nye.

Törölték 2017 legnagyobb összeesküvés-elmélet videóját, de elkéstek...

Törölték 2017 legnagyobb összeesküvés-elmélet videóját, de elkéstek...

Fe­lejtsd el a te­li­hol­dat, a szu­per­hol­dat és a vér­hol­dat.

Fe­lejtsd el a te­li­hol­dat, a szu­per­hol­dat és a vér­hol­dat. Egy nép­szerű össze­es­kü­vés-el­mé­let sze­rint mindez csak ho­log­ram az égen, és most már bi­zo­nyí­té­kuk is van rá.

Sokkot kapott a gazda: órákon keresztül fojtogatott egy földönkívülit

Sokkot kapott a gazda: órákon keresztül fojtogatott egy földönkívülit

A nem min­den­napi tör­té­net egy me­xi­kói far­mer­rel esett meg, mi­u­tán el­ment ki­ürí­teni a ko­ráb­ban ki­he­lye­zett vad­csap­dá­kat...

Csak pislogtak a pilóták, amikor leszállás közben beelőzte őket valami

Csak pislogtak a pilóták, amikor leszállás közben beelőzte őket valami

A Heath­row rep­te­ret fi­gyelő web­ka­me­rák kü­lö­nös je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek...

A lon­doni Heath­row rep­te­ret fo­lya­ma­to­san fi­gyelő web­ka­me­rák kü­lö­nös je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek 2017. no­vem­ber 19-én. A szó­vivő me­te­o­rit­ról be­szél, de sokak sze­rint csak kö­dö­sít...

Pucéran menekült az idegen lény a rendőrök elől, de mégis lefotózták...

Pucéran menekült az idegen lény a rendőrök elől, de mégis lefotózták...

Nem min­den­napi rend­őr­ségi fotó ké­szült a na­pok­ban Ar­gen­tí­ná­ban. Még a sokat lá­tott zsa­ruk is csak tá­tott száj­jal fi­gyel­ték...

Besokallt az űrhivatal csillagásza: kitálalt a rejtélyes Nibiru bolygóról

Besokallt az űrhivatal csillagásza: kitálalt a rejtélyes Nibiru bolygóról

A NASA ráál­lí­totta egyik em­be­rét a Ni­bi­rura...

A leg­utóbbi vi­lág­vége-őrü­let után a Nem­zet­közi Űr­hi­va­tal­nál sokat ta­na­kod­tak azon, hogy re­a­gál­ja­nak-e va­la­hogy a pá­nik­keltő hí­rekre. Végül már nem tud­tak csönd­ben ma­radni. Ráál­lí­tot­tak az ügyre egy el­is­mert csil­la­gászt...

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Nem min­den­napi él­mény­ben volt része 2017. au­gusz­tus 23-án annak egy ma­gyar bi­ca­jos­nak...