NAPI UFÓ

Hatalmas botrány tört ki a rejtélyes három ujjú perui múmiák miatt

Hatalmas botrány tört ki a rejtélyes három ujjú perui múmiák miatt

A perui hi­va­tal­no­kok azon­nal rá­re­pül­tek a té­mára és csa­lást em­le­get­nek. Könnyen lehet, hogy bör­tön lesz a vége...

Őrült elmélet jött divatba: szakadozik a hologramháló a Föld körül

Őrült elmélet jött divatba: szakadozik a hologramháló a Föld körül

Csak kap­kodta a fejét Sz­lo­vá­ki­á­ban az a vi­deós, aki elő­ször csak egy chem­trail-csí­kot húzó re­pü­lő­gé­pet akart le­vi­de­ózni...

Megkezdődött a visszaszámlálás: 200 évünk maradt a Földön

Megkezdődött a visszaszámlálás: 200 évünk maradt a Földön

Stephen Haw­king sze­rint leg­fel­jebb csak két­száz évünk van hátra, ha nem te­szünk va­la­mit...

Stephen Haw­king sze­rint leg­fel­jebb csak két­száz évünk van hátra, ha nem te­szünk va­la­mit...

Most már biztos a vég: a tudósok riasztó jóslatot közöltek

Most már biztos a vég: a tudósok riasztó jóslatot közöltek

Ha­lál­csil­lag szá­guld a Föld felé.

Ko­losszá­lis ha­lál­csil­lag szá­guld a Föld felé, amely képes ki­ir­tani az éle­tet - fi­gyel­mez­tet­tek tu­dó­sok.

Rejtélyes kupolaszerű struktúrára bukkantak a Mars egyik kráterében

Rejtélyes kupolaszerű struktúrára bukkantak a Mars egyik kráterében

Egy ta­pasz­talt ano­má­lia-va­dász meg van győ­ződve arról, hogy egy ősi épít­ményt fe­de­zett fel...

Sokkot kapott az autós: épp az orra előtt manipulálták az időjárást

Sokkot kapott az autós: épp az orra előtt manipulálták az időjárást

Egy éppen ki­ala­kuló tor­nádó töl­csére mel­lett egy kü­lö­nös dolog buk­kant fel.

Egy éppen ki­ala­kuló tor­nádó töl­csére mel­lett egy kü­lö­nös dolog buk­kant fel.

Zavar a hologramban: rejtélyes lépcső jelent meg a felhők közt

Zavar a hologramban: rejtélyes lépcső jelent meg a felhők közt

A kü­lö­nös lép­cső-szerű mega-struk­túra 2017. jú­nius 20-án je­lent meg Mary­land fe­lett a fel­hők közt.

A kü­lö­nös lép­cső-szerű mega-struk­túra 2017. jú­nius 20-án buk­kant fel...

Azt suttogják: Földönkívüli életről tesz hivatalos bejelentést a NASA

Azt suttogják: Földönkívüli életről tesz hivatalos bejelentést a NASA

Egy vi­de­ó­ban ta­lál­gat­ják, hogy mikor lesz a tör­té­nelmi be­je­len­tés. Tény­leg van Föl­dön túli élet?

Összesúgtak a tudósok: Különös képet készített a marsjáró

Összesúgtak a tudósok: Különös képet készített a marsjáró

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a neten a kris­tály­tiszta fel­vé­tel!

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a neten a kris­tály­tiszta fel­vé­tel! De vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat?

Sokkot kapott a kutyasétáltató, amikor rájött mit fotózott le...

Sokkot kapott a kutyasétáltató, amikor rájött mit fotózott le...

Az el­múlt évek­ben már több al­ka­lom­mal is ész­lel­ték a kü­lö­nös sza­lag­szerű dol­go­kat...

Az el­múlt évek­ben már több al­ka­lom­mal is ész­lel­ték a kü­lö­nös sza­lag­szerű dol­go­kat...

Mi a szösz? Íme a legfrissebb magyar UFO-videó

Mi a szösz? Íme a legfrissebb magyar UFO-videó

Az utóbbi évek­ben ugyan akadt egy-két ér­de­kes videó, ami kis ha­zánk­ban ké­szült az ide­ge­nek tény­ke­dé­sé­ről a lég­tér­ben, de egyik sem volt eget­ren­gető...

Itt a bizonyíték: Döbbenetes KGB-s filmtekercsek szivárogtak ki

Itt a bizonyíték: Döbbenetes KGB-s filmtekercsek szivárogtak ki

Egy Yo­uTube fel­hasz­náló meg­döb­bentő vi­de­ó­kat töl­tött fel a netre, az egy­kori KGB tit­kos ar­chí­vu­má­ból...

Hatalmas gömb alakú objektumot fotózott egy műhold a Nap mellett

Hatalmas gömb alakú objektumot fotózott egy műhold a Nap mellett

Nem telik el hét, hogy ne fe­dez­né­nek fel va­lami kü­lö­nös ano­má­liát...

Las­san nem telik el hét, hogy ne fe­dez­né­nek fel va­lami kü­lö­nös ano­má­liát Na­punk körül az ama­tőr csil­la­gá­szok. Talán mégis van abban a haj­me­resztő te­ó­ri­á­ban némi igaz­ság, ami azt ál­lítja, hogy egy fé­reg­lyuk van a Nap kö­ze­lé­ben...

Lézerrel játszadozott éjszaka, majdnem elrabolták az idegenek...

Lézerrel játszadozott éjszaka, majdnem elrabolták az idegenek...

Leg­alábbis a kü­lö­nös videó ké­szí­tője ezt ál­lítja...

Egy ide­gen űr­hajó "kap­cso­latba lé­pett" egy em­ber­rel, mi­u­tán az jel­zett neki egy lé­zer­poin­ter­rel. Leg­alábbis a kü­lö­nös videó ké­szí­tője ezt ál­lítja...

Egymillió Facebookos nem tévedhet: ezt a videót nézték meg ennyien

Egymillió Facebookos nem tévedhet: ezt a videót nézték meg ennyien

A leg­ér­de­ke­sebb vi­de­ó­kat eddig min­dig a vé­let­len szol­gál­tatta.

A leg­ér­de­ke­sebb vi­de­ó­kat eddig min­dig a vé­let­len szol­gál­tatta.

Ismét felhangzott a földöntúli hangorkán a világ több pontján

Ismét felhangzott a földöntúli hangorkán a világ több pontján

Kö­ze­leg a vi­lág­vége?

Egye­sek az apo­ka­lip­szis har­so­ná­i­nak gon­dol­ják azt a bor­zal­mas, se­hon­nan sem jövő hang­or­kánt, amit a világ több pont­ján is hal­lot­tak már.

Putyin lehet az első államfő, aki elismeri a földönkívüliek jelenlétét

Putyin lehet az első államfő, aki elismeri a földönkívüliek jelenlétét

Az orosz elnök lehet az első vi­lág­ha­talmi ve­zető a tör­té­ne­lem során, aki el­is­meri, hogy ide­gen lé­nyek tar­tóz­kod­nak a Föl­dön.

Egy 64 éves nő azt állítja, hogy belepiszkáltak a DNS-ébe az idegenek

Egy 64 éves nő azt állítja, hogy belepiszkáltak a DNS-ébe az idegenek

Egy auszt­rál nő meg van győ­ződve arról, hogy ő csak félig ember. Har­minc­éves kora óta rend­sze­re­sen el­té­rí­tik...

Különös fények az Andokban: Visszatértek Peruba az ősi idegenek?

Különös fények az Andokban: Visszatértek Peruba az ősi idegenek?

Te­o­re­ti­ku­sok sze­rint az egyre sű­rűb­ben fel­tűnő kü­lö­nös tár­gyak, csakis az ide­ge­nek gépei le­het­nek.

Ismét felbukkantak az ősi idegenek a rejtélyes inka romoknál

Ismét felbukkantak az ősi idegenek a rejtélyes inka romoknál

Peru már rég­óta köz­ked­velt cél­pontja a pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tók­nak...

Szinte nem telik el év, hogy 2-3 fur­csa re­pülő tár­gyat, vagy is­me­ret­len lényt ne ész­lel­né­nek a kör­nyé­ken.

Egy új elmélet szerint ezért kellett meghalnia Marilyn Monroe-nak

Egy új elmélet szerint ezért kellett meghalnia Marilyn Monroe-nak

Egy új do­ku­men­tumfilm Ma­ri­lyn Mon­roe rej­té­lyes ha­lá­lára is ma­gya­rá­za­tot ad, nem is akár­mi­lyet!

Valami különös dolog is előkerült a viharfelhőkből

Valami különös dolog is előkerült a viharfelhőkből

Egy ka­na­dai férfi meg van győ­ződve arról, hogy ide­gen űr­ha­jót ész­lelt, ami­kor ti­tok­za­tos, izzó göm­bök je­len­tek meg a feje fö­lött.

Ő az a férfi, aki évtizedeken át idegen lényekkel szexelt...

Ő az a férfi, aki évtizedeken át idegen lényekkel szexelt...

Ő az, aki ál­lí­tása sze­rint már gye­rek­kora óta sze­xel ide­ge­nek­kel és leg­alább 200 hib­rid utódja van.

Ő az, aki ál­lí­tása sze­rint már gye­rek­kora óta sze­xel ide­ge­nek­kel és leg­alább 200 hib­rid utódja van.

Rejtélyes égi jelenséget videóztak, Hajdú Péter teljesen elképedt

Rejtélyes égi jelenséget videóztak, Hajdú Péter teljesen elképedt

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta a meg­hök­kentő fel­vé­telt.

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta a meg­hök­kentő fel­vé­telt.

Sokkot kapott az apuka, amikor meglátta 9 éves lánya szünidei videóját

Sokkot kapott az apuka, amikor meglátta 9 éves lánya szünidei videóját

A re­pü­lő­gé­pen ké­szült fel­vé­te­len a gép ab­la­ká­ban olyasmi tűnt fel, ami­nek nem kel­lett volna ott len­nie...

Véletlen lenne? Különös fényvillanást észlelt a marsjáró kamerája

Véletlen lenne? Különös fényvillanást észlelt a marsjáró kamerája

A ku­ta­tók is ér­tet­le­nül áll­tak a lá­tot­tak előtt...

A Mars boly­gón ku­tató Cu­ri­o­sity rover kü­lö­nös fo­tó­kat to­váb­bí­tott a Földre 2017 áp­ri­lis végén. A ku­ta­tók is ér­tet­le­nül áll­tak a lá­tot­tak előtt, majd el­kezd­tek ma­gya­ráz­kodni... Talán nem kel­lett volna...

Pánik az űrhivatalnál: Már az arab csillagászok is ufókat videóznak!

Pánik az űrhivatalnál: Már az arab csillagászok is ufókat videóznak!

Kü­lö­nös videó töl­töt­tek fel az in­ter­netre az ara­bok...

Kü­lö­nös videó töl­töt­tek fel az in­ter­netre az ara­bok...

Furcsa fények lebegtek negyed órán át az arizonai sivatag felett

Furcsa fények lebegtek negyed órán át az arizonai sivatag felett

Egy arra járó autós le­fo­tózta, sőt le is vi­de­ózta a kü­lö­nös égi je­le­ne­tet...

Bejelentették: ezen az égitesten élhetnek az idegenek

Bejelentették: ezen az égitesten élhetnek az idegenek

Az élet je­leit ke­re­sik.

A tu­dó­sok az egyik hol­don fog­ják az élet je­leit ke­resni.

Meglepő helyen bukkantak élet nyomaira a Marson

Meglepő helyen bukkantak élet nyomaira a Marson

Ki­de­rült, hogy eddig rossz he­lyen ke­res­gél­tek...

Bár a ku­ta­tók szinte min­dent meg­tet­tek, ezer­nyi szá­mí­tást, elem­zést és egyéb vizs­gá­la­tot vé­gez­tek az el­múlt év­ti­ze­dek­ben, még­sem buk­kan­tak rá az élet bi­zo­nyí­té­kára a vörös boly­gón. Ki­de­rült, hogy eddig rossz he­lyen ke­res­gél­tek...

Valami különösre bukkantak az Antarktiszon

Valami különösre bukkantak az Antarktiszon

Első rá­né­zésre akár egy jó­kora le­sza­kadt jég­táb­lá­nak tűn­het, de a mű­hol­das fel­vé­te­lek sze­rint már évek óta ugyan­azon a he­lyen van.

Első rá­né­zésre akár egy jó­kora le­sza­kadt jég­táb­lá­nak tűn­het, de a mű­hol­das fel­vé­te­lek sze­rint ér­de­kes módon már évek óta ugyan­azon a he­lyen van.

Saját árnyéka buktatta le a rejtélyes ősi műholdat

Saját árnyéka buktatta le a rejtélyes ősi műholdat

A leg­fris­sebb ész­le­lés egé­szen el­ké­pesztő dol­got állít. Rá­adá­sul a képek alap­ján még hi­he­tő­nek is tűnik...

A leg­fris­sebb ész­le­lés egé­szen el­ké­pesztő dol­got állít. A képek alap­ján még hi­he­tő­nek is tűnik...

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton

A világ szá­mos pont­já­ról ész­lel­ték...

Egyre több be­je­len­tés az azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat fi­gyelő szer­ve­ze­tek­nél, az éj­sza­kai ég­bol­ton lát­ható fur­csa, zöl­des vil­la­ná­sok­ról...

Sokkot kapott a család, amikor rájöttek mi repked éjjel a kertjükben

Sokkot kapott a család, amikor rájöttek mi repked éjjel a kertjükben

Egy Új-zél­andi csa­lád már két éve ret­te­gés­ben él, mert ál­lí­tá­suk sze­rint ide­gen en­ti­tá­sok rep­ked­nek a házuk körül...

Döbbenetes látvány sokkolta a repülőgép utasait

Döbbenetes látvány sokkolta a repülőgép utasait

Nem hit­tek a sze­mük­nek!

Nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor ki­néz­tek az ab­la­kon!

A NASA megpróbálta eltussolni ezt a különös videót: De nem sikerült!

Az űrhivatal megpróbálta eltussolni ezt a különös videót: De nem sikerült!

Éppen élő adás­ban de­monst­rál­ták, ho­gyan mű­kö­dik az ab­la­kon a vé­dő­le­mez, ami­kor...

Nekünk annyi! Hatalmas féreglyuk nyílt a Nap közelében

Nekünk annyi! Hatalmas féreglyuk nyílt a Nap közelében

Az ama­tőr ku­ta­tók már egy ideje gya­na­kod­tak rá, hogy egy por­tál ta­lál­ható a Nap kö­ze­lé­ben...

Az ama­tőr ku­ta­tók már egy ideje gya­na­kod­tak rá, hogy egy por­tál ta­lál­ható a Nap kö­ze­lé­ben...

Kísérteties jelenséget videóztak a viharfelhők tetején

Kísérteties jelenséget videóztak a viharfelhők tetején

Fel­felé ci­ká­zott az ég­bol­ton...

A rej­té­lyes kék fény­nya­láb fel­felé ci­ká­zott az ég­bol­ton... A je­len­ség na­gyon ritka, és csak egy szem­vil­la­nás­nyi ideig tart, mégis si­ke­rült le­vi­de­ózni.

Elképesztő videó szivárgott ki: Már 44 éve megtörtént a Marsra szállás

Elképesztő videó szivárgott ki: Már 44 éve megtörtént a Marsra szállás

Döb­be­ne­tes film­te­kercs ke­rült elő, ál­lí­tó­lag egye­ne­sen a Nem­zet­közi Űr­hi­va­tal tit­kos ar­chí­vu­má­ból.

Sose találod ki, mire bukkant a NASA!

Sose találod ki, mire bukkant a NASA!

Egy tá­voli ga­la­xis köz­pont­já­ból ki­lö­kött, szu­per­nagy tö­megű fe­kete lyu­kat ta­lált az ame­ri­kai űr­ku­ta­tási hi­va­tal. A NASA szak­ér­tői sze­rint a je­len­sé­get gra­vi­tá­ciós hul­lá­mok ereje okoz­hatta.

Egy tá­voli ga­la­xis köz­pont­já­ból ki­lö­kött, szu­per­nagy tö­megű fe­kete lyu­kat ta­lált az ame­ri­kai űr­ku­ta­tási hi­va­tal.

Fotókkal bizonyítják, hogy tényleg van valami rejtélyes dolog a Holdon

Fotókkal bizonyítják, hogy tényleg van valami rejtélyes dolog a Holdon

Egy régi és egy új mű­hol­das képen ugyanaz lát­ható. De mi?

Egy régi és egy új mű­hol­das képen ugyanaz lát­ható. De mi?

Fény derült a NASA legsötétebb titkára?

Fény derült a NASA legsötétebb titkára?

Vajon van alapja a haj­me­resztő fel­té­te­le­zé­sek­nek?

Egé­szen haj­me­resztő el­mé­let­tel áll­tak elő az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői! Vajon van alapja a fel­té­te­le­zé­sek­nek?

Hihetetlen dolgot fedeztek fel egy műholdas térképen

Hihetetlen dolgot fedeztek fel egy műholdas térképen

Eddig senki sem vette észre...

A Balti-ten­ger­ről ké­szült ten­ger­mély­ség tér­ké­pen olyan kü­lö­nös alak­zatra buk­kan­tak, amit még a vi­lág­űr­ből is látni, még­sem vette eddig észre senki...

Egy volt NASA alkalmazott kitálalt: Hamisítják a Marsról érkező fotókat

Egy volt NASA alkalmazott kitálalt: Hamisítják a Marsról érkező fotókat

Meg­ta­lálta egy négy évvel ez­előtt ké­szült kép ere­de­ti­jét, amin...

Kü­lö­nös do­lo­got vett észre egy volt NASA al­kal­ma­zott mi­köz­ben a Mar­son ké­szült fotók közt bú­vár­ko­dott. Meg­ta­lálta ugyanis egy négy évvel ez­előtt ké­szült kép ere­de­ti­jét, amin va­lami olyas­mit lá­tott, ami­nek nem kel­lett volna ott len­nie...

Különös lényeket fotóztak egy utasszállító repülő ablakából

Különös lényeket fotóztak egy utasszállító repülő ablakából

A képen olyas­mit látni a fel­hők te­te­jén, ami­nek nem sza­badna ott len­nie...

A képen va­lami olyas­mit látni a fel­hők te­te­jén, ami­nek nem lenne sza­bad ott len­nie...

Itt a NASA nagy bejelentése!

Itt a NASA nagy bejelentése!

Év­ti­ze­dek óta erre várt a világ! Meg­ta­lál­ták a Föld test­vé­reit.

Év­ti­ze­dek óta erre várt a világ! Meg­ta­lál­ták a Föld test­vé­reit.

Nazca-vonalaknál is ősibb ábrákat vizsgálnak a kazahsztáni sztyeppén

Nazca-vonalaknál is ősibb ábrákat vizsgálnak a kazahsztáni sztyeppén

A nem­zet­közi űr­hi­va­tal most úgy dön­tött, hogy ala­po­sab­ban ta­nul­má­nyozza a je­le­ket...

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán

A so­ro­zat ra­jon­gói egy kü­lö­nös kis "ext­rát" is kap­tak a zom­bik mellé...

A nagy­si­kerű zombi-hen­te­lős té­vé­so­ro­zat he­te­dik évad­já­nak 10. ré­szé­ben va­lami egé­szen el­ké­pesztő dol­got is rög­zí­tet­tek a ka­me­rák az élő­hol­ta­kon kívül. A so­ro­zat ra­jon­gói egy kü­lö­nös kis "ext­rát" is kap­tak...

Rejtélyes fénygyűrű jelent meg a viharfelhők közt

Rejtélyes fénygyűrű jelent meg a viharfelhők közt

A fel­vé­tel ké­szí­tője sem gon­dolta volna, hogy egy szép vil­lám he­lyett ezt fogja látni...

Ér­de­kes fel­vé­tel kerül fel a na­pok­ban az in­ter­netre egy amer­ká­ban vi­de­ó­zott vi­har­ról. A fel­vé­tel ké­szí­tője sem gon­dolta volna, hogy egy szép vil­lám he­lyett ezt fogja látni...

Rejtélyes építményekre bukkantak a Hold egyik kráterében

Rejtélyes építményekre bukkantak a Hold egyik kráterében

A ku­ta­tók új­fent azon rá­gód­nak, hogy az űr­hi­va­tal még min­dig tit­kolja...

A ku­ta­tók új­fent azon rá­gód­nak, hogy az űr­hi­va­tal még min­dig tit­kolja...

Alakzatban repülő azonosítatlan tárgyakat rögzített az űrállomás kamerája

Alakzatban repülő azonosítatlan tárgyakat rögzített az űrállomás kamerája

A na­pok­ban ke­rült fel az in­ter­netre az a kü­lö­nös fel­vé­tel, ame­lyet a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más (ISS) egyik ka­me­rája rög­zí­tett.

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Itt a végső bi­zo­nyí­ték a tit­kos tech­no­ló­gi­ára: a fa­gyott kon­ti­nen­sen is fel­tűnt egy ufó.

Hátborzongató dolgot rögzített egy autó fedélzeti kamerája

Hátborzongató dolgot rögzített egy autó fedélzeti kamerája

Idő­uta­zás? Te­le­por­tá­ció? Le­gin­kább csak a tu­do­má­nyos fan­tasz­ti­kus fil­mek­ben lát­tuni ilyes­mit. Eddig!

Apokaliptikus madárinvázió Texasban - videó

Apokaliptikus madárinvázió Texasban - videó

Ezt még Hitch­cock is iri­gyelte volna...

Ha­tal­mas za­va­ro­dott ma­dár­raj ke­rin­gett 2017 ja­nuár 20-án a te­xasi Ho­us­ton egyik au­tó­pá­lyája fe­lett. Ezt a lát­ványt még Hitch­cock is meg­iri­gyelte volna...

Rejtélyes fényoszlopok jelentek meg éjszaka az égbolton

Rejtélyes fényoszlopok jelentek meg éjszaka az égbolton

A ra­gyogó fény­je­len­ség sorra tűnt fel a világ nagy­vá­ro­sai fe­lett az utóbbi he­tek­ben.

A ra­gyogó fény­je­len­ség sorra tűnt fel a világ nagy­vá­ro­sai fe­lett az utóbbi he­tek­ben. Töb­ben be­pá­ni­kol­tak, ami­kor meg­lát­ták...

Sokkot kapott az utas, amikor kinézett a repülőgép ablakán

Sokkot kapott az utas, amikor kinézett a repülőgép ablakán

Hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet rög­zí­tett...

Hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet rög­zí­tett a hó­födte táj fe­lett re­pülő gépen utazó férfi! De vajon mi le­he­tett a kis híján bal­ese­tet okozó tárgy?

Bibliai óriást fotózhatott egy műhold Patagónia hegyeiben

Bibliai óriást fotózhatott egy műhold Patagónia hegyeiben

Eszedbe ju­tott már, hogy miért van annyi mese, monda és mí­tosz az óri­á­sok­ról?

Rejtélyes égi jelenség tűnt fel éjszaka a lakótelepen

Rejtélyes égi jelenség tűnt fel éjszaka a lakótelepen

A sem­mi­hez sem ha­son­lít­ható, fé­nye­sen izzó alak­za­tot egy döb­bent já­ró­kelő vette vi­de­óra.

A sem­mi­hez sem ha­son­lít­ható, fé­nye­sen izzó alak­za­tot egy döb­bent já­ró­kelő vette vi­de­óra.

A Föld légkörébe lépő rejtélyes tárgyakat fotóztak egy repülőről

A Föld légkörébe lépő rejtélyes tárgyakat fotóztak egy repülőről

Ha re­pü­lőre ül az ember, min­denre szá­mít, csak arra nem, amit az egyik utas lá­tott ki­nézve az ab­la­kon...

Ha re­pü­lőre ül az ember, min­denre szá­mít, csak arra nem, amit az egyik utas lá­tott ki­nézve az ab­la­kon...

Hátborzongató dolog bukkant fel egy közép-amerikai műholdas fotón

Hátborzongató dolog bukkant fel egy közép-amerikai műholdas fotón

Bár a mű­hold­ja­ink már fel­tér­ké­pez­ték boly­gón­kat, mégis mind­un­ta­lan ér­de­kes dol­gok buk­kan­nak fel a ké­pe­ken...

Rejtélyes dolog bukkant elő az Antarktisz jege alól

Rejtélyes dolog bukkant elő az Antarktisz olvadó jege alól

Ro­ha­mo­san ol­vad­nak a sarki jég­sap­kák, ami nem csak az idő­já­rást ku­tató tu­dó­so­kat vonzza oda.

Hátborzongató jelenetet rögzített a kamera a lakótelepen

Hátborzongató jelenetet rögzített a kamera a lakótelepen

Bár az élénk fan­tá­zi­ájú férfi ál­lí­tá­sát töb­ben is ké­tel­kedve fo­gad­ták, az ijesztő je­len­ségre senki nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Bár az élénk fan­tá­zi­ájú férfi ál­lí­tá­sát töb­ben is ké­tel­kedve fo­gad­ták, az ijesztő je­len­ségre senki nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Hátborzongató dolgot fotóztak le egy elhagyott színházban

Hátborzongató dolgot fotóztak le egy elhagyott színházban

A ké­pe­ken egye­sek sze­rint egy egy­kori éne­kes szel­leme lát­ható.

A ké­pe­ken egye­sek sze­rint egy egy­kori éne­kes szel­leme lát­ható.

Lázban égnek a tudósok: Valami nagyon furcsát találtak a Plútón

Lázban égnek a tudósok: Valami nagyon furcsát találtak a Plútón

A kü­lö­nös kép­ződ­mé­nyek­ről a NASA egyik űr­szon­dája ké­szí­tett meg­lepő fel­vé­te­le­ket.

Kiszivárgott videó: már nem csak repülők húznak vegyi csíkot az égen

Kiszivárgott videó: már nem csak repülők húznak vegyi csíkot az égen

A na­pok­ban ke­rült nyil­vá­nos­ságra a chi­lei ha­di­ten­ge­ré­szet egyik he­li­kop­te­ré­nek hő­ka­me­rás fel­vé­tele...

Hátborzongató dolgot fotóztak a hajnali ködben

Hátborzongató dolgot fotóztak a hajnali ködben

Egy ari­zona-i férfi egy ködös haj­na­lon olyas­mit lá­tott a ki­halt utcán, ami­től meg­hűlt az ere­i­ben a vér.

Egy ari­zona-i férfi egy ködös haj­na­lon olyas­mit lá­tott a ki­halt utcán, ami­től meg­hűlt az ere­i­ben a vér. Még jó, hogy nála volt a ka­me­rás mo­bi­lija és le tudta fo­tózni a hát­bor­zon­gató je­le­nést...

Ősi idegenek: Szenzációs bizonyíték került elő egy perui barlangból!

Ősi idegenek: Szenzációs bizonyíték került elő egy perui barlangból!

Már az elő­ze­tes vizs­gá­la­tok is haj­me­resztő dol­go­kat de­rí­tet­tek ki...

Olyan el­ké­pesztő ré­gé­szeti le­letre buk­kan­tak egy perui bar­lang­ban, ami könnyen lehet, hogy fel­bo­rítja a vi­lág­ról al­ko­tott jól meg­szo­kott ké­pün­ket. Már az elő­ze­tes vizs­gá­la­tok is haj­me­resztő dol­go­kat de­rí­tet­tek ki...

Most már biztos a vég: Megjött 2017 első világvége jövendölése

Most már biztos a vég: Megjött 2017 első világvége jövendölése

A hírek sze­rint tar­tós tejet és kon­zer­vet már nem ér­de­mes venni...

A hírek sze­rint tar­tós tejet és kon­zer­vet már nem ér­de­mes venni...

Rejtélyes objektumok a Bika csillagképről készült fotón

Rejtélyes objektumokra bukkantak a Bika csillagképről készült fotón

Vajon azok amik­nek lát­sza­nak?

Vajon tény­leg azok amik­nek lát­sza­nak? Vagy csak a fan­tá­zi­ánk ját­szik ve­lünk?

A tudósok is beleborzongtak, amikor rájöttek, mit fedeztek fel a Marson

A tudósok is beleborzongtak, amikor rájöttek, mit fedeztek fel a Marson

Szá­mos el­mé­let ke­ring az in­ter­ne­ten egy év­ti­ze­dek óta zajló tit­kos űr­prog­ram­ról...

Rejtélyes tárgyak repkedtek egy ukrán falu felett

Rejtélyes tárgyak repkedtek egy ukrán falu felett

Az ün­ne­pek előtt fur­csa dol­gok buk­kan­tak fel az égen... per­sze falun is akadt ka­me­rás mobil, így egy videó is fel­ke­rült róla az in­ter­netre.

Csak egy képet akart a Holdról, helyette rejtélyes dolgot fotózott

Csak egy képet akart a Holdról, helyette rejtélyes dolgot fotózott

Va­lami iga­zán kü­lön­le­ge­set is si­ke­rült len­cse­végre kapni ka­rá­csony­kor.

Va­lami iga­zán kü­lön­le­ge­set is si­ke­rült len­cse­végre kapni ka­rá­csony­kor.

Hátborzongató égi jelenség: Sokkot kapott a népszerű zenész

Hátborzongató égi jelenség: Sokkot kapott a népszerű zenész

El­mon­dása sze­rint a tűz­gömb­ként izzó re­pülő tárgy egye­ne­sen felé tar­tott, ami­kor si­ke­rült le­fo­tóz­nia.

Megfejtették Nostradamus elképesztő jövendöléseit 2017-re

Megfejtették Nostradamus elképesztő jövendöléseit 2017-re

A leg­újabb ér­tel­me­zé­sek sze­rint el­ké­pesztő dol­gok vár­nak ránk 2017-től kez­dő­dően...

A tudósok hallgatnak: ők sem tudnak magyarázatot erre a fotóra...

A tudósok hallgatnak: ők sem tudnak magyarázatot erre a fotóra...

Ha eddig azt hit­tük, hogy nem tud­nak újat mu­tatni az ön­je­lölt ku­ta­tók...

Ha eddig azt hit­tük, hogy nem tud­nak újat mu­tatni az ön­je­lölt ku­ta­tók...

Sokkot kaptak a kirándulók: lebegő fénygömb a szlovák hegyekben

Sokkot kaptak a kirándulók: lebegő fénygömb a szlovák hegyekben

Egy zöl­den izzó, rej­té­lyes je­le­nés buk­kant fel az égen...

Egy zöl­den izzó, rej­té­lyes je­le­nés buk­kant fel az égen...

Különös anomália jelent meg Románia felett

Különös anomália jelent meg Románia felett

Min­denki csak ta­lál­gat, mi le­he­tett...

Ér­de­kes videó ke­rült fel az in­ter­netre. Ha hin­nénk a Mi­ku­lás­ban, akkor azt mon­da­nánk, hogy az ő szánja hú­zott kon­denz­csí­kot az égen Ro­má­nia fe­lett...

Hátborzongató videó terjed a neten: Különös tárgy hagyta el a Földet

Hátborzongató videó terjed a neten: Különös tárgy hagyta el a Földet

De­cem­ber ele­jén fil­mez­ték le Ari­zona te­rü­le­tén, amint a rej­té­lyes tárgy kék fény­csó­vát húzva, si­etve tá­vo­zott az űrbe...

Valami készül: Egyre több gyanús repülő tárgyat észlelnek Európában...

Valami készül: Egyre több gyanús repülő tárgyat észlelnek Európában...

Az ISS űr­ál­lo­más ka­me­rái pedig na­ponta rö­gíz­te­nek va­lami oda nem illőt

A nem­zet­közi űr­ál­lo­más ka­me­rái pedig szinte na­ponta rö­gíz­te­nek va­lami oda nem illő tár­gyat a föld­kö­rüli pá­lyán... Egyes össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek sze­rint va­lami ké­szül...

Ezt a fotót még a tapasztalt tudósok sem tudták kimagyarázni...

Ezt a fotót még a tapasztalt tudósok sem tudták kimagyarázni...

Az ama­tőr ku­ta­tók na­ponta ruk­ko­nak elő el­ké­pesztő fel­fe­de­zé­sek­kel.

Az ama­tőr ku­ta­tók na­ponta ruk­ko­nak elő el­ké­pesztő fel­fe­de­zé­sek­kel.

Szenzációs felfedezés: Találtak egy másik Szfinxet is!

Szenzációs felfedezés: Találtak egy másik Szfinxet is!

A ré­gé­szek már jó ideje sej­tik, hogy lé­te­zett egy másik orosz­lán­testű szfinx is...

Elképesztő régészeti felfedezés: Át kell írni Amerika történelmét?

Elképesztő régészeti felfedezés: Át kell írni Amerika történelmét?

A kü­lö­nös ré­gé­szeti le­le­te­ket ha­tal­mas igye­ke­zet­tel pró­bál­ják el­tűn­tetni a ré­gé­szek...

Rejtélyes égi jelenség keltett pánikot a lakótelepen

Rejtélyes égi jelenség keltett pánikot a lakótelepen

A kü­lö­nös eset szem­ta­núja elő­ször csak egy fur­csa ro­bajra lett fi­gyel­mes, majd ami­kor az fel­pil­lan­tott az ég­boltra, hir­te­len el­sá­padt.

A kü­lö­nös eset szem­ta­núja elő­ször csak egy fur­csa ro­bajra lett fi­gyel­mes, majd ami­kor az fel­pil­lan­tott az ég­boltra, hir­te­len el­sá­padt.

Megdöbbentő közleményt adott ki a NASA, ezt miért titkolták eddig?

Megdöbbentő közleményt adott ki a NASA, ezt miért titkolták eddig?

Újabb haj­me­resztő el­mé­let­tel áll­tak elő az élénk fan­tá­zi­ájú űr­ku­ta­tók!

Újabb haj­me­resztő el­mé­let­tel áll­tak elő az élénk fan­tá­zi­ájú űr­ku­ta­tók! Vajon ennek mennyi a va­ló­ság­alapja?

Különös dolgot rögzített éjszaka egy új-mexikói meteorfigyelő kamera

Különös dolgot rögzített éjszaka egy új-mexikói meteorfigyelő kamera

Döb­ben­ten néz­ték vissza a csil­la­gá­szok a fel­vé­te­le­ket Új-Me­xi­kó­ban.

Döb­ben­ten néz­ték vissza a csil­la­gá­szok a fel­vé­te­le­ket Új-Me­xi­kó­ban.

Erre a döbbenetes jelenségre még az időjósoknak sincs magyarázatuk

Erre a döbbenetes jelenségre még az időjósoknak sincs magyarázatuk

Még a sokat ta­pasz­talt me­te­o­ro­ló­gu­sok is el­cso­dál­koz­tak azon a fotón, amely pár napja kez­dett ter­jedni az in­ter­ne­ten...

Végső bizonyíték? Döbbenetes képsorok a hírhedt 51-es körzetről

Végső bizonyíték? Döbbenetes képsorok a hírhedt 51-es körzetről

A ne­va­dai si­va­tag­ban ta­lál­ható tit­kos bá­zis­ról a Go­ogle Maps ké­szí­tett árul­kodó fel­vé­te­le­ket.