NA NE!

Ilyen se volt még, elképesztő, mi tart a Hold felé

Ilyen se volt még, elképesztő, mi tart a Hold felé

A jövő ge­ne­rá­ciói fog­ják meg­ta­lálni.

A kü­lön­le­ges idő­kap­szula a Hol­don marad az űr­jármű kül­de­té­sé­nek vé­gez­té­vel. Tar­tal­mát a jövő ge­ne­rá­ciói fog­ják meg­ta­lálni és meg­is­merni.

Elképesztő utat nyert a 16 éves srác, prostik hadából válogathat

Elképesztő utat nyert a 16 éves srác, prostik hadából válogathat

Ez élete leg­na­gyobb ka­landja!

Brian már aludni sem tu­dott, alig várta, hogy be­te­gye a lábát a szex­szi­getre, ahol a kéj és az ero­tika az úr...

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Egye­lőre vizs­gál­ják a jo­gá­szok, hogy mindez bűn­cse­lek­mény-e.

Egye­lőre vizs­gál­ják a jo­gá­szok, hogy bűn­cse­lek­mény-e pénz­esőt zú­dí­tani a tö­megbe.

Zokogva jelentette a 22 éves nő, mit tettek vele a repülőn

Zokogva jelentette a 22 éves nő: olyat tettek vele a repülőn, amit nem lett volna szabad

A fi­a­tal nő el­aludt a re­pü­lőúton.

A fi­a­tal nő el­aludt a re­pü­lőúton, ami­kor fel­éb­redt bor­zal­mas do­log­gal kel­lett szem­be­sül­nie.

Fényes nappal a metrón villant elő a melle a csinos lánynak

Fényes nappal a metrón villant elő a melle a csinos lánynak

Nem várt dolog tör­tént a met­rón.

Nem várt dolog tör­tént a met­rón. Egy fi­a­tal, for­más hölgy úgy gon­dolta, hogy fel­húzza a pó­ló­ját.

A boltban villant elő a miniszoknya alól a tangás popsi

A boltban villant elő a miniszoknya alól a tangás popsi

Müz­li­vá­sár­lás köz­ben leb­bent fel a szok­nya, s vil­lant elő a fe­kete tan­gás, kerek fenék...

Müz­li­vá­sár­lás köz­ben leb­bent fel a szok­nya, s vil­lant elő a fe­kete tan­gás, kerek fenék...

Sokkot kapott az anyuka a felvételtől, ami kislánya szobájában készült

Sokkot kapott az anyuka a felvételtől, ami kislánya szobájában készült

A csa­lád többi tag­já­nak is meg­mu­tatta, hogy ma­gya­rá­za­tot ta­lál­jon.

A csa­lád többi tag­já­nak is meg­mu­tatta, hogy ma­gya­rá­za­tot ta­lál­jon a tör­tén­tekre, de hiába.

Baljós hírek jöttek, súlyos változáson megy keresztül a Föld

Baljós hírek jöttek, súlyos változáson megy keresztül a Föld

"Lát­vá­nyos vál­to­zá­sok felé tar­tunk."

"Lát­vá­nyos vál­to­zá­sok felé tar­tunk rend­kí­vül rövid belül." És ez saj­nos nem sok jót je­lent szá­munkra.

Elképesztő felvétel került elő a vörös bolygóról

A kutatók is megdöbbentek, elképesztő felvétel került elő a vörös bolygóról

Ilyenre se volt még példa ko­ráb­ban!

Ilyenre se volt még példa ko­ráb­ban! Ezzel végre kö­ze­lebb ke­rült hoz­zánk a rej­té­lyes Mars.

A tudósok is elsápadtak attól, ami a vörös bolygóról előkerült

A tudósok is elsápadtak attól, ami a vörös bolygóról előkerült

Egye­lőre senki sem tudja, ezek miből van­nak, és ho­gyan ala­kul­tak ki.

Egye­lőre senki sem tudja, ezek miből van­nak, és ho­gyan ala­kul­tak ki. Nagy át­tö­rést je­len­teni, ha mind­erre fény de­rülne.

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Egy szak­em­ber je­len­tette be, hogy nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a maláj gép hul­lám­sír­ját.

Egy szak­em­ber je­len­tette be, hogy nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a maláj gép hul­lám­sír­ját.

Emberevő kísérleti majmok foglalták el a szigetet, a helyiek rettegnek

Emberevő kísérleti majmok foglalták el a szigetet, a helyiek rettegnek

Egy ame­ri­kai la­bo­ra­tó­rium be­zá­rása után egy­sze­rűen ki­dob­ták egy szi­getre a kí­sér­leti csim­pán­zo­kat.

Felcsúszott a tetovált lány szoknyája, az utcán villant ki mindene

Felcsúszott a tetovált lány szoknyája, az utcán villant ki mindene

A város férfi né­pes­sége na­gyon örül­he­tett a lát­vány­nak, ami­ről videó is ké­szült.

Undorító dolgot tett a családanya: eladta 13 éves lánya szüzességét

Undorító dolgot tett a családanya: eladta 13 éves lánya szüzességét

7 mil­lió fo­rin­tért árulta lánya ár­tat­lan­sá­gát az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

7 mil­lió fo­rin­tért árulta lánya ár­tat­lan­sá­gát az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Elsápadtak az utasok, koporsóval jelent meg két férfi a metrón

Elsápadtak az utasok, koporsóval jelent meg két férfi a metrón

A metró saj­tó­osz­tá­lya sze­rint nem szeg­tek meg sem­mi­lyen sza­bályt. Va­ló­szí­nű­leg na­gyon ké­sés­ben vol­tak.

A metró saj­tó­osz­tá­lya sze­rint nem szeg­tek meg sem­mi­lyen sza­bályt. Va­ló­szí­nű­leg ké­sés­ben vol­tak.

Rejtélyes lény rengette meg a Földet?

Rejtélyes lény rengette meg a Földet? Baljós ketyegésre is felfigyeltek

Ilyen se volt még!

A mé­rő­mű­sze­rek re­giszt­rál­ták a rez­gé­se­ket, érezni vi­szont sem­mit sem le­he­tett.

Sokkot kaptak a lakók, nem várt alakzat jelent meg az ünnepi fények közt

Sokkot kaptak a lakók, nem várt alakzat jelent meg az ünnepi fények közt

Az éppen arra járó férfi na­gyon ki­akadt. Azt sze­retné a leg­ke­vésbé, hogy gyer­meke is meg­lássa ezt.

Bikini felső nélkül pózolt a csinos holland modell

Bikini felső nélkül pózolt a csinos holland modell

Férfiak mil­liói van­nak érte oda.

Még a für­dő­ru­há­já­tól is meg­sza­ba­dult a csi­nos mo­dell egy csá­bító fotó ked­véért. Nem csoda, hogy férfiak mil­liói van­nak érte oda.

Ájult tinilányt erőszakolt meg egy csoport férfi a Balatonnál

Ájult tinilányt erőszakolt meg egy csoport férfi a Balatonnál, rendőrök vetettek véget neki

A lány ba­rát­ját el­ül­döz­ték a tá­ma­dók, de a fiú rend­őrök­kel tért vissza a hely­színre.

Kínos, mit felejtett az eladott cipőjében az anyuka

Kínos, mit felejtett az eladott cipőjében az anyuka

Azt is ír­hatta volna, hogy egy plusz aján­dé­kot adott....

Azt is ír­hatta volna, hogy egy plusz aján­dé­kot adott....

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Nem­csak a plá­zák és a web­áru­há­zak kí­nál­ták ol­csób­ban por­té­ká­i­kat. Az öröm­lá­nyok is ak­ci­ó­val vár­ták kun­csaft­ja­i­kat.

Most jelentették be: eddig sosem látott sírokra bukkantak Egyiptomban

Most jelentették be a tudósok: eddig sosem látott titkos sírokra bukkantak Egyiptomban

A sí­rok­ban olyan dol­gok vol­tak, ame­lyek szin­tén meg­le­pe­tést okoz­tak a ré­gé­szek­nek.

Undorító, ami a családi vacsorába került, de a sokk csak ezután következett

Undorító, ami a családi vacsorába került, de a sokk csak ezután következett

Az or­vo­sok sem iga­zán ér­tet­ték, mi lehet a férfi baja.

Ele­inte az or­vo­sok sem iga­zán ér­tet­ték, mi lehet a férfi baja.

Brutális erőszak áldozata lett a fiatal lány, még durvább, ami ezután történt

Brutális erőszak áldozata lett a fiatal lány, még durvább, ami ezután történt

A lány bele is be­te­ge­dett a tör­tén­tekbe, és nem kap se­gít­sé­get.

Mégis az ál­do­za­tot hi­báz­tat­ják. A lány bele is be­te­ge­dett a tör­tén­tekbe, és nem kap se­gít­sé­get.

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

Erre ő sem szá­mí­tott...

A férfi az­után szánta rá magát az ak­ci­óra, hogy a ku­tyája min­den este han­gos csa­ho­lásba kez­dett.

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

De mi lehet a ma­gya­rá­zat erre?

Kü­lö­nös, mire buk­kan­tak a halál be­állta után pár órá­val vég­zett vizs­gá­la­tok során. De mi lehet a ma­gya­rá­zat erre?

Ilyen nincs! Megerőszakolta a saját anyját és az anyósát is...

Ilyen nincs! Megerőszakolta a saját anyját és az anyósát is...

Tel­je­sen egyedi, de a kör­nyé­ken hi­he­tő­nek tűnő ma­gya­rá­zat­tal szol­gált.

Az el­fo­gott 32 éves férfi egyedi, de a kör­nyék­be­liek szá­mára hi­hető ma­gya­rá­zat­tal szol­gált.

Elsápadtak a kutatók, valami visszamosolygott rájuk az űrből

Elsápadtak a kutatók, valami visszamosolygott rájuk az űrből

Arra ke­res­ték a vá­laszt, hogy ho­gyan szü­let­nek a csil­la­gok, de nem várt meg­le­pe­tés­ben volt ré­szük.

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset.

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Arra a kutatók sem számítottak, ami most előkerült egy sírból

Arra a kutatók sem számítottak, ami most előkerült egy sírból

A kü­lön­le­ges le­leltre to­vábbi la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok vár­nak, meg akar­ják ál­la­pí­tani, hogy mi­lyen össze­te­vői van­nak.

A kü­lön­le­ges le­leltre to­vábbi la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok vár­nak, meg akar­ják ál­la­pí­tani, hogy mi­lyen össze­te­vői van­nak.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: elképesztő, mit találtak Argentínában

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: elképesztő, mit találtak Argentínában

A fel­fe­de­zés még a tu­dó­so­kat is meg­döb­ben­tette.

A fel­fe­de­zés még a tu­dó­so­kat is meg­döb­ben­tette.

Különös foltot fedeztek fel az óceánon, a tudósok sem értik a jelenséget

Különös foltot fedeztek fel az óceánon, a tudósok sem értik a jelenséget

Az At­lanti-óceán kö­ze­pén fe­dez­tek fel va­lami na­gyon kü­lö­nö­set.

Az At­lanti-óceán kö­ze­pén fe­dez­tek fel va­lami na­gyon kü­lö­nö­set.

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Az ál­do­zat pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton már nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni. Pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Anyaszült meztelenre vetkőzött a tanárnő, durva, ami ezután történt

Anyaszült meztelenre vetkőzött a tanárnő, durva, ami ezután történt

Nem akár­mi­ért dobta le ru­háit a fi­a­tal ta­nárnő. Rá­adá­sul nem ő volt az egyet­len, aki így tett!

Gusztustalan látvány a Mekiben, felfordult a vendégek gyomra

Gusztustalan látvány a Mekiben, felfordult a vendégek gyomra

Az egyik lon­doni ét­te­rem­ben fo­tó­zott le az egyik vá­sárló va­lami na­gyon vissza­ta­szí­tót.

Az egyik lon­doni ét­te­rem­ben fo­tó­zott le az egyik vá­sárló va­lami na­gyon vissza­ta­szí­tót.

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

Nagy át­tö­rést értek el, az ered­mé­nyek ugyanis át­ír­ják a marsi élet le­he­tő­sé­gé­ről al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­ket.

Durva szexkaland: leszbikus szexre csalta 17 éves diákját a tanárnő

Durva szexkaland: leszbikus szexre csalta 17 éves diákját a tanárnő

A fel­nőtt nőről ki­de­rült, hogy leg­alább négy­szer le­fe­küdt kis­korú di­ák­já­val.

A fel­nőtt nőről meg­döb­bentő módon ki­de­rült, hogy leg­alább négy­szer le­fe­küdt kis­korú di­ák­já­val.

Szörnyűséget művelt a taxis: félájultra erőszakolta, majd az utcán hagyta utasát

Szörnyűséget művelt a taxis: félájultra erőszakolta, majd az utcán hagyta utasát

A fi­a­tal nő ba­rá­ta­i­val in­dult el, de végül ket­tes­ben ma­radt a so­főr­rel.

A fi­a­tal nő ba­rá­ta­i­val in­dult el, de végül ket­tes­ben ma­radt a so­főr­rel.

Elhűltek a kutatók attól, ami a Fekete-tenger mélyéről előkerült

Elhűltek a kutatók attól, ami a Fekete-tenger mélyéről előkerült

A fel­fe­de­zésre két­ezer mé­te­res mély­ség­ben, a ten­ger fe­ne­kén, oxi­gén­hi­á­nyos víz­ben buk­kan­tak rá.

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, kiszivárgott egy furcsa videó

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, kiszivárgott egy furcsa videó

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat?

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat? Akik nem hisz­nek az egész­ben, azok is tá­tott száj­jal néz­he­tik, hogy vajon mi is tör­té­nik itt. Egy ügyes trükk lenne? Vagy va­lami egé­szen más?

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

Hátborzongató, váratlanul hazatért családjához az eltemetett férfi

Hátborzongató, váratlanul hazatért családjához az eltemetett férfi

A szak­ér­tők is össze­za­va­rod­tak, ex­hu­mál­ják az el­te­me­tett ha­lot­tat.

Felkapta a szél a lány szoknyáját, elővillantva a tangáját és a popsiját

Felkapta a szél a lány szoknyáját, elővillantva a tangáját és a popsiját

Egy erős szel­lö­kés se­gít­het ki­de­rí­teni, hogy mi­lyen színű és tí­pusú bu­gyit visel a kö­zel­ben áll­do­gáló höl­gye­mény...

Teljes döbbenet, sajnálatos dolog derült ki a bibliai tekercsekről

Teljes döbbenet, sajnálatos dolog derült ki a bibliai tekercsekről

A holt-ten­geri te­ker­csek közül ötöt küld­tek vizs­gá­latra.

A holt-ten­geri te­ker­csek mú­ze­um­ban ki­ál­lí­tott 16 tö­re­dé­ké­ből ötöt küld­tek vizs­gá­latra.

Megvan az év legbénább parkolása: Kegyetlen, amit ez a nő művel!

Megvan az év legbénább parkolása: Kegyetlen, amit ez a nő művel!

Egy ideig még pró­bál­ko­zott a he­lyé­ről kul­tu­rál­tan ki­állni.

Egy ideig még pró­bál­ko­zott a he­lyé­ről kul­tu­rál­tan ki­állni. Aztán el­sza­kadt nála a cérna és mit sem tö­rődve a kö­rötte lévő lu­xus­au­tók­kal, rá­ta­po­sott a gáz­pe­dálra.

Csoda történt a kómában lévő anyukával, egy érintés gyógyította meg

Csoda történt a kómában lévő anyukával, egy érintés gyógyította meg

A nőnél meg­in­dult a szü­lés, de vá­rat­la­nul epi­lep­sziás ro­ha­mot ka­pott.

A nőnél meg­in­dult a szü­lés, de vá­rat­la­nul epi­lep­sziás ro­ha­mot ka­pott.

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

A lá­nyok még fo­ga­dást is kö­töt­tek.

A fi­a­tal lá­nyok ál­lí­tó­lag még fo­ga­dást is kö­töt­tek, hogy ki fek­szik le ha­ma­rabb a pszi­cho­ló­gus­sal. A szeb­bik nem kép­vi­se­lői mind­annyian 17 éve­sek.

Bugyi nélkül flangált a magyar lány az olasz sztrádán, kitört a balhé

Bugyi nélkül flangált a magyar lány az olasz sztrádán, kitört a balhé

Úgy érezte a ma­gyar lány, hogy egy lenge kis­ka­bát, va­la­mint egy szem­üveg bőven elég az őszi sé­tá­hoz.

Óriási bejelentés, döbbenet, mi került elő a sírkamrából

Óriási bejelentés, döbbenet, mi került elő a sírkamrából

Más dol­go­kat is ta­lál­tak.

Más dol­go­kat is ta­lál­tak a hol­tak ma­rad­vá­nyai mel­lett a több ezer éves, sér­tet­len sí­rok­ban.

Topless zuhanyzott a strandon a két barátnő! Bárki megleshette őket

Topless zuhanyzott a strandon a két barátnő! Bárki megleshette őket

A két vidám lány nem tö­rő­dött vele, hogy ki, mit lát­hat fe­del­ten tes­tük­ből.

A két vidám lány nem tö­rő­dött vele, hogy ki, mit lát­hat fe­del­ten tes­tük­ből.

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Elő­ször azt hitte, hogy a nagy tö­meg­ben va­laki egy tás­kát nyo­mott a vál­lá­hoz, majd ki­de­rült, hogy más­ról van szó.

Pucéran úszkáló lányt lestek meg a kajakozók

Pucéran úszkáló lányt lestek meg a kajakozók

A szőke lánnyal bő­ke­zűen bánt a ter­mé­szet már ami a testi adott­sá­gait il­leti...

A szőke lánnyal bő­ke­zűen bánt a ter­mé­szet már ami a testi adott­sá­gait il­leti, mivel nincs szé­gyell­ni­va­lója, ezért szí­ve­sen nu­diz­gat stran­do­lás köz­ben...

Anyaszült meztelenül élvezkedett a parton a lány! Lefotózták

Anyaszült meztelenül élvezkedett a parton a lány! Lefotózták

Így kell stran­dolni...

A szexi, pucér tes­tet mind­össze­sen egy vé­kony ho­mok­ré­teg ta­karja, de a lé­nyeg nem vész el...

A kutatókat is megdöbbentette, amit találtak: ezt rejtették a sziklába

A kutatókat is megdöbbentette, amit találtak: ezt rejtették a sziklába

A ré­gé­szek Gö­rög­or­szág­ban buk­kan­tak több ezer éves, érin­tet­len sí­rokra.

Élő Barbie babává műttette magát egy nő, íme a meztelen végeredmény

Élő Barbie babává műttette magát egy nő, íme a meztelen végeredmény

Nem ke­ve­sebb, mint hat­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get köl­tött rá.

Nem ke­ve­sebb, mint hat­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get köl­tött plasz­ti­kára. Az ered­mény va­lami egé­szen el­ké­pesztő!

Micsoda visszatartóerő, ha robottal szexelsz, közzéteszik a fotódat

Micsoda visszatartóerő, ha robottal szexelsz, közzéteszik a fotódat

Szex­ro­bot-bor­dély­há­zat akar­nak nyitni az ame­ri­kai Ho­us­ton­ban.

Szex­ro­bot-bor­dély­há­zat akar­nak nyitni az ame­ri­kai Ho­us­ton­ban.

Focistákat megszégyenítő technikával labdázik egy szarvasmarha

Focistákat megszégyenítő technikával labdázik egy szarvasmarha

Ahhoz még nem elég jó a tech­ni­kája, hogy a ma­gyar focit meg­ment­hes­sük vele, de némi gya­kor­lás után lehet rá re­mény...

Meztelenül szoptatta 3 éves lányát az ismert magyar anya

Meztelenül szoptatta 3 éves lányát az ismert magyar anya

Durva vádak érték Rékát!

A pro­vo­ka­tív fel­vé­te­lek még az egyik angol bul­vár­lap hon­lap­jára is fel­ke­rül­tek.

Elképesztő, egy meztelen, kikötözött férfire bukkantak az utcán

Elképesztő, egy meztelen, kikötözött férfire bukkantak az utcán

Ré­misztő nyo­mok vol­tak az ál­do­zat tes­tén, tele volt zú­zó­dá­sok­kal.

Ré­misztő nyo­mok vol­tak az ál­do­zat tes­tén, ál­lí­tó­lag tele volt zú­zó­dá­sok­kal. Nem is gon­dol­nád, mi áll az ügy hát­te­ré­ben.

Közölték a tudósok: megtalálták az elsüllyedt Atlantiszt, végig a szemünk előtt volt

Közölték a tudósok: megtalálták az elsüllyedt Atlantiszt, végig a szemünk előtt volt

Lát­ható a régi tér­ké­pe­ken.

Egy tör­té­nész azt ál­lítja, hogy csak job­ban meg kel­lett volna néz­nünk a régi tér­ké­pe­ket.

Szexi testet villantott a tudóslány

Szexi testet villantott a tudóslány

A hét­köz­na­pok­ban az egyen­ruha el­rejti a tes­tét, de sza­bad­ide­jé­ben meg­mu­tatta, hogy mi van a ruha alatt. A mun­ka­tár­sak is biz­tos örül­nek a kép­nek...

A hét­köz­na­pok­ban az egyen­ruha el­rejti a tes­tét, de sza­bad­ide­jé­ben meg­mu­tatta, hogy mi van a ruha alatt...

Ruhátlan búvárlányt kapott lencsevégre a fotós

Ruhátlan búvárlányt kapott lencsevégre a fotós

Jó pil­la­nat­ban si­ke­rült le­kapni...

Az óvat­la­nul, mez­te­le­nül bú­vár­kodó le­ányzó éppen kagy­lók és ten­geri élő­lé­nyek után ku­ta­tott, ami­kor a le­si­kép el­ké­szült...

Megvillantotta terhesség utáni pucér testét a pornósztár

Megvillantotta terhesség utáni pucér testét a pornósztár

A por­nó­zás ki­rály­nője ismét vet­kő­zött.

Az in­ter­ak­tív por­nó­zás ki­rály­nője nem­ré­gi­ben adott éle­tet gyer­me­ké­nek, s tes­té­nek vál­to­zá­sait azóta is szí­ve­sen do­ku­men­tálja.

Kísérteties látvány: a Föld felé tart a rémisztő formájú égitest

Kísérteties látvány: a Föld felé tart a rémisztő formájú égitest

Az asz­te­ro­ida min­den évben vissza­tér és a tu­dó­sok sze­rint a szá­zad ké­sőbbi ré­szé­ben kö­ze­lebb is ke­rül­het hoz­zánk.

Brutális videó: családja előtt lőtték agyon a férfit

Brutális videó: családja előtt lőtték agyon a férfit

Tett­le­ges­sé­gig fa­jult a vita.

Tett­le­ges­sé­gig fa­jult egy ba­ná­lis­nak tűnő vita. Csak erős ide­ge­ze­tű­ek­nek!

Mély megdöbbenés: Kiszivárgott Jim Carrey kőkemény szexjelenete

Mély megdöbbenés: Kiszivárgott Jim Carrey kőkemény szexjelenete

Egy biz­tos: a ra­jon­gók eddig nem erről az ol­da­lá­ról is­mer­ték.

Egy biz­tos: a ra­jon­gók eddig nem erről az ol­da­lá­ról is­mer­ték.

Kitört a szexbotrány: a családi nyaralásról utazott haza a tanár hancúrozni

Kitört a szexbotrány: a családi nyaralásról utazott haza a tanár, hogy diákjaival lefeküdjön

A csa­lád­apa tit­kos vi­szonyt foly­ta­tott a ta­nít­vá­nya­i­val, de végül túl­fe­szí­tette a húrt.

Bizarr látomás: Képzeletbeli szexelő párok miatt gyújtott fel 135 autót

Bizarr látomás: Képzeletbeli szexelő párok miatt gyújtott fel 135 autót

Va­lami fur­csa és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan oknál fogva egy ame­ri­kai pasas sze­xelő pá­ro­kat vi­zi­o­nált.

Éjszakai meztelen fürdőzésbe kezdtek a lányok! Lebuktak

Éjszakai meztelen fürdőzésbe kezdtek a lányok! Lebuktak

A négy fi­a­tal hölgy közül akad, aki totál mez­te­len, va­la­kin a bugyi még raj­ta­ma­radt...

A négy fi­a­tal hölgy közül akad, aki totál mez­te­len, va­la­kin a bugyi még raj­ta­ma­radt...

Sokkot kapott szegény lány, ezt találták az orvosok a lába között

Sokkot kapott szegény lány, ezt találták az orvosok a lába között

So­káig nem ér­tette, miért van olyan rosszul, majd saj­nos ki­de­rült az igaz­ság.

So­káig nem ér­tette, miért van olyan rosszul, majd saj­nos ki­de­rült az igaz­ság.

Az autóban esett ki a topjából a fiatal leány melle

Az autóban esett ki a topjából a fiatal leány melle

Szexi lett a lát­vány...

A da­rázs­de­rekú, for­más keblű le­ányzó későn vette csak észre, hogy fel­sője le­csú­szott jobb mel­lé­ről...

A strandon villantotta meg intimtetkóját az ifjú leányzó

A strandon villantotta meg intimtetkóját az ifjú leányzó

Fél­re­húzta a bu­gyi­ját...

Fél­re­húzta a bu­gyi­ját, így lát­ha­tóvá vált a rej­tett fel­irat, s a sze­mé­rem­tá­jéka is. Vajon a többi stran­doló mit lá­tott az egész­ből?

Meztelenül jógázott a szexi szépség! Azt hitte, senki sem látja

Anyaszült meztelenül jógázott a hibátlan alakú, szexi szépség! Azt hitte, senki sem látja

Pont ké­zen­ál­lás köz­ben ké­szült róla a fotó, amely re­me­kül meg­mu­tatja tö­ké­le­tes teste min­den iz­gal­mas rész­le­tét...

Pont ké­zen­ál­lás köz­ben ké­szült róla az iz­gató fotó, amely re­me­kül meg­mu­tatja tö­ké­le­tes teste min­den iz­gal­mas rész­le­tét... Egy­szerre meg­ba­bo­názó és lé­leg­zet­el­ál­lító a lát­vány.

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség, egy szexbaba okozott óriási felfordulást

Egy szexbaba okozott óriási felfordulást

Nyolc tűz­oltó és egy mentő ér­ke­zett a hely­színre - erre senki sem szá­mí­tott.

Nyolc tűz­oltó és egy mentő ér­ke­zett a hely­színre, de erre senki sem szá­mí­tott. A já­ró­ke­lők elő­ször na­gyon meg­ré­mül­tek.

Óriási bejelentés a kutatóktól, döbbenet, mire bukkantak Egyiptomban

Óriási bejelentés a kutatóktól, döbbenet, mire bukkantak Egyiptomban

Egy temp­lom­nál dol­goz­tak a gya­nút­lan mun­ká­sok, ami­kor va­lami szo­kat­lanra fi­gyel­tek fel.

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a buszmegállóból elrabolt tinit

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a buszmegállóból elrabolt tinit

A lány épp egy órára tar­tott, ami­kor el­ká­bí­tot­ták és meg­tá­mad­ták. Egye­lőre be­szélni sem tud.

Pajzán fotósorozat: Ezért szabadultak meg ruháiktól a szexi egyetemisták!

Pajzán fotósorozat: Ezért szabadultak meg ruháiktól a szexi egyetemisták!

A híres Camb­ridge-i egye­tem di­ák­jai anya­szült mez­te­le­nül pó­zol­tak.

A híres Camb­ridge-i egye­tem di­ák­jai anya­szült mez­te­le­nül pó­zol­tak a ka­me­rá­nak egy nemes cél ér­de­ké­ben.

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád.

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád. Az édes­anya zo­ko­gás­ban tört ki. Fia végül ma­gya­rá­za­tot adott a bi­zarr tör­tén­tekre.

Topless kondizott a híres énekesnő - Videó

Topless kondizott a híres énekesnő - Videó

Az Emi­nem­mel és Mack­le­more-rel is kö­zö­sen al­kotó mű­vésznő most felső nél­kül állt neki az edzés­nek. Iz­gal­mas videó ké­szült róla...

Az Emi­nem­mel és Mack­le­more-rel is kö­zö­sen al­kotó mű­vésznő most felső nél­kül állt neki az edzés­nek. Iz­gal­mas videó ké­szült róla...

Meztelenül napozik a két turistalány

Meztelenül napozik a két turistalány

A nyár­nak már vége, a lá­nyok mégis pu­cé­ran hem­pe­reg­nek a par­ton...

A nyár­nak már vége, a nap se süt, a lá­nyok mégis pu­cé­ran hem­pe­reg­nek a ten­ger­par­ton...

Mintha eljött volna a világvége, veszélyes hüllők potyogtak a semmiből

Mintha eljött volna a világvége, veszélyes hüllők potyogtak a semmiből

Nem csoda, hogy sok­kot ka­pott a csa­lád a kí­gyók lát­tán. Rá­adá­sul a pi­to­nok harcra ké­szek vol­tak.