NA NE!

A fél kerület ráláthatott a teraszán meztelenkedő lányra

A fél kerület ráláthatott a teraszán meztelenkedő lányra

A ve­ran­dán ké­szült szi­esz­tázni...

A te­to­vált, fi­a­tal lány a ve­ran­dán ké­szült szi­esz­tázni anya­szült mez­te­le­nül, ami­kor egy jól kom­po­nált kép is ké­szült róla...

A szomszédok előtt, az erkélyen pucérkodott a lány

A szomszédok előtt, az erkélyen pucérkodott a lány

Mez­te­le­nül él­vezte a nap­sü­tést...

Anya­szült mez­te­le­nül él­vezte a nap­sü­tést a fi­a­tal hölgy, mit sem tö­rődve azzal, hogy ki lát­hatja meg leg­fél­tet­tebb kin­cseit...

Figyelmeztetés, veszélyes sugárzás éri a Földet, leállhat az internet

Figyelmeztetés, veszélyes sugárzás éri a Földet, leállhat az internet

A Napon durva vi­ha­rok tom­bol­nak, a mi boly­gónkra is sú­lyos ha­tás­sal lehet.

A Napon durva vi­ha­rok tom­bol­nak, a mi boly­gónkra is sú­lyos ha­tás­sal lehet.

Pazar testet villantott a strandon a marketinges lány

Pazar testet villantott a strandon a marketinges lány

Szexi lát­ványt nyúj­tott..

Egy fa­lat­nyi bu­gyit és egy szexi pólót vi­selt, ami alól me­sé­sen kan­di­kál­tak ki a keb­lei. Biz­tos örült a lát­vány­nak a többi für­dőző is...

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

A sztár egy közös ba­rát­ju­kon ke­resz­tül is­mer­ke­dett meg ké­sőbbi ál­do­za­tá­val...

Elsápadt az ötgyermekes anyuka: Durva, mit vett észre a gyerekjátékon

Elsápadt az ötgyermekes anyuka: Durva, mit vett észre a gyerekjátékon

Utó­lag azt kí­vánja, bár soha ne emelte volna le a polc­ról!

Utó­lag azt kí­vánja, bár soha ne emelte volna le a polc­ról!

Ne a szuperhold miatt aggódj, gigantikus aszteroida száguld a Föld felé

Ne a szuperhold miatt aggódj, gigantikus aszteroida száguld a Föld felé

Még ma a kö­ze­lünkbe ér­ke­zik, be­csa­pódva nagy kárt te­hetne.

Még ma a kö­ze­lünkbe ér­ke­zik, be­csa­pódva nagy kárt te­hetne a boly­gónk­ban.

Sokkot kapott a lány, amikor meglátta, mi történt az óvszerrel

Sokkot kapott a lány, amikor meglátta, mi történt az óvszerrel

Elő­ször pá­nikba esett, aztán na­gyon dühös lett. Azon­nal ro­hant is a ba­rát­já­hoz!

Elő­ször pá­nikba esett, aztán na­gyon dühös lett. Azon­nal ro­hant is a ba­rát­já­hoz!

Tengerparton nudizó lányokról készített lesifotót

Tengerparton nudizó lányokról készített lesifotót

Kézen fogva sé­tált be a vízbe anya­szült mez­te­le­nül a két lány, ami­kor a fotó ké­szült.

Kézen fogva sé­tált be a vízbe anya­szült mez­te­le­nül a két lány, ami­kor a fotó ké­szült. A csa­jok egy­ál­ta­lán nem tűn­nek szé­gyen­lős­nek...

Kirándulás közben villantott tangás popsit a marketinges leányzó

Kirándulás közben villantott tangás popsit a marketinges leányzó

Ci­pő­fű­ző­jét kö­tötte be éppen...

Ci­pő­fű­ző­jét kö­tötte be éppen, ami­kor tö­ké­le­tes kép ké­szült pu­csító, tan­gás fe­ne­ké­ről.

Bugyiban motorozott a csajszi fényes nappal az utcán

Bugyiban motorozott a csajszi fényes nappal az utcán

Amo­to­ros csa­jok va­gá­nyok...

Azt eddig is tud­tuk, hogy a mo­to­ros csa­jok va­gá­nyok, de azért az egy szál bu­gyi­ban való szá­gul­do­zás még­is­csak extra me­rész...

Vaginaplasztikával lepte meg magát az ötgyermekes Katie Price

Na ne: Vaginaplasztikával lepte meg magát az ötgyermekes Katie Price

Me­g­elé­gelte, hogy ko­ráb­ban egy ki­sebb va­gyont köl­tött exe­ire.

Me­g­elé­gelte, hogy ko­ráb­ban egy ki­sebb va­gyont köl­tött exe­ire, cse­rébe vi­szont nem ka­pott sem­mit.

A semmiből jött a pusztítás: felfoghatatlan, ami a Holt-tengernél történt

A semmiből jött a pusztítás: felfoghatatlan, ami a Holt-tengernél történt

Fel­for­ró­so­dott a le­vegő és min­dent szul­fá­to­kat tar­tal­mazó só bo­rí­tott be.

Vá­rat­la­nul fel­for­ró­so­dott a le­vegő és min­dent szul­fá­to­kat tar­tal­mazó só bo­rí­tott be. Min­den el­pusz­tult.

Rémisztő jelenség, vörös lidércek jelentek meg az égen

Rémisztő jelenség, vörös lidércek jelentek meg az égen

Ilyen fé­nyek ki­zá­ró­lag vi­har­fel­hők fe­lett ke­let­kez­het­nek, és sza­bad szem­mel szinte sosem látni.

Ilyen fé­nyek ki­zá­ró­lag vi­har­fel­hők fe­lett ke­let­kez­het­nek, és sza­bad szem­mel szinte sosem látni.

Most jelentették be: hátborzongató felfedezést tettek a Tejútról

Most jelentették be a tudósok: hátborzongató felfedezést tettek a Tejútról

Há­rom­di­men­ziós tér­ké­pet ké­szí­tet­tek a Te­j­út­ról, ekkor jöt­tek rá, mi tör­tént.

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Va­laki va­lami na­gyon un­do­rító dol­got kö­ve­tett el az egyik ko­csi­ban, ezért tö­röl­ték a já­ra­to­kat.

Egy kiállításon pucérkodott a szexi, fiatal csaj

Egy kiállításon pucérkodott a szexi, fiatal csaj

Csep­pet sem za­var­tatta magát...

Tel­je­sen mez­te­lenre vet­kő­zött a ki­ál­lí­tá­son a le­ányzó, s csep­pet sem za­var­tatta magát azon, hogy mások mit gon­dol­hat­nak...

Az erkélyén szexiskedett a fiatal lány

Az erkélyén szexiskedett a fiatal lány

Csak egy bu­gyit és egy dögös fel­sőt vi­selt, mi­köz­ben az er­ké­lyén ser­te­per­télt.

Csak egy bu­gyit és egy dögös fel­sőt vi­selt, mi­köz­ben az er­ké­lyén ser­te­per­télt. Nem za­varta, hogy meg­lát­hat­ják az ut­cá­ról...

Utastársának, a repülőn villantotta meg cicijét a bevállalós lány

Utastársának, a repülőn villantotta meg cicijét a bevállalós lány

Unal­mas­nak ta­lálta a re­pü­lő­utat, úgy­hogy ci­ci­vil­lan­tás­sal dobta fel a han­gu­la­tot a nagy mellű, va­gány, te­to­vált csaj...

Fényes nappal, a járda kövén meztelenkedett a tetovált lány

Fényes nappal, a járda kövén meztelenkedett a tetovált lány

Az egész utca lát­hatta pu­cér­sá­gát...

Ahhoz, hogy az összes tet­kó­ját meg­mu­tat­hassa, vil­lan­ta­nia kel­lett.

Korhatáros röntgenfelvétel: Elsápadtak a lábadozó Andy Murray rajongói

Korhatáros röntgenfelvétel: Elsápadtak a lábadozó Andy Murray rajongói

Jóval töb­bet mu­ta­tott ma­gá­ból, mint sze­re­tett volna!

Jóval töb­bet mu­ta­tott ma­gá­ból, mint sze­re­tett volna!

A parkolóban, az autó anyósülésén villantott cicit a fiatal bombázó

A parkolóban, az autó anyósülésén villantott cicit a fiatal bombázó

A szőke szép­ség éppen piz­zát maj­szolt, ami­kor meg­mu­tatta pár­já­nak a keb­lét. A pil­la­nat­ról fotó is ké­szült...

A szőke szép­ség éppen piz­zát maj­szolt, ami­kor meg­mu­tatta pár­já­nak a keb­lét.

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Zene he­lyett va­lami egé­szen más szó­lalt meg a férfi te­le­fon­ján. El­süllyedt a szé­gyen­től!

Botrányt okozott a boltban meztelenkedő lány

Botrányt okozott a boltban meztelenkedő lány

Át­tet­sző fel­ső­ben ment el vá­sá­rolni a le­ányzó, mel­lei annyira ki­lát­szot­tak, mintha totál pucér lenne.

Át­tet­sző fel­ső­ben ment el vá­sá­rolni a le­ányzó, ci­ci­jei annyira ki­lát­szot­tak, mintha totál pucér lenne. A hölgy vá­sár­lók rosszal­lóan szem­lél­ték az ese­tet...

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Az ál­lat­kert­ben sé­táló tu­ris­ták ré­mül­ten néz­ték végig a je­le­ne­tet.

Az ál­lat­kert­ben sé­táló tu­ris­ták ré­mül­ten néz­ték végig a hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet.

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett a megcsalt anyuka

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett a megcsalt anyuka

Nem bánta meg.

Mint mondta, azért kel­lett ezt ten­nie, mert ven­nie kell egy másik kony­ha­kést: "az enyém ugyanis a ko­csi­ke­re­ké­ből lóg ki éppen."

Az autóúton villantott tangás popsit a lány! Kész csoda, hogy nem okozott balesetet

Az autóúton villantott tangás popsit a lány! Kész csoda, hogy nem okozott balesetet

A fi­a­tal le­ányzó fe­hér­ne­mű­ben pó­zolt az au­tóút fe­letti hídon. A szexi lát­vány biz­tos el­vonta a férfi au­tó­sok fi­gyel­mét...

Megdöbbentő bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gép roncsait

Megdöbbentő bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gép roncsait

Friss ké­pe­ket mu­tat­tak be.

Olyan ké­pe­ket mu­tat­tak be, ame­lyen egy gép ron­csai lát­sza­nak az ős­erdő mé­lyén.

A parton, öltözködés közben kapták le a már félpucér leányzót

A parton, öltözködés közben kapták le a már félpucér leányzót

A ten­ger­par­ton tolta le a bu­gyi­ját a fi­a­tal lány, ami­kor a le­le­mé­nyes fotós meg­örö­kí­tette a pőre pil­la­na­tot...

A ten­ger­par­ton tolta le a bu­gyi­ját a fi­a­tal lány, ami­kor a le­le­mé­nyes fotós meg­örö­kí­tette a pőre pil­la­na­tot...

Meztelenre vetkőzött a csajszi a reklám kedvéért

Meztelenre vetkőzött a csajszi a reklám kedvéért

Fe­hér­nemű nép­sze­rű­sí­té­sére ennél sze­xibb rek­lá­mot még nem lát­tunk...

Fe­hér­nemű nép­sze­rű­sí­té­sére ennél sze­xibb rek­lá­mot még nem lát­tunk, a film vé­gére totál mez­te­len lesz a sze­replő hölgy...

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Egy 37 éves nőt tar­tóz­tat­tak le.

Egy 37 éves nőt tar­tóz­ta­tott le a rend­őr­ség a bru­tá­lis em­ber­ölés ügyé­ben.

Az erkélyén villantotta meg melleit és szexi alakját az ott lakó leány

Az erkélyén villantotta meg melleit és szexi alakját az ott lakó leány

A szom­széd­ság és az utca népe biz­tos na­gyon örül­he­tett a lát­vány­nak, ha sze­ren­csé­sen el­kap­ták a pil­la­na­tot...

A kutatók is elképedtek attól, ami előkerült egy oázisnál

A kutatók is elképedtek attól, ami előkerült egy oázisnál

Fel­tár­ták a sír­he­lye­ket.

A sír­kam­rák töb­bek kö­zött em­beri ma­rad­vá­nyo­kat őriz­nek. A mun­ká­la­tok már 2002-ben meg­kez­dőd­tek a te­rü­le­ten.

Nudista strandolót kaptak lencsevégre

Nudista strandolót kaptak lencsevégre

Anya­szült mez­te­le­nül ké­szült le­he­ve­redni a ho­mokba...

Anya­szült mez­te­le­nül ké­szült le­he­ve­redni a ho­mokba, ami­kor a sokat meg­mu­tató fotó el­ké­szült...

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Lecsapott a karma: Kutyát akart bántani, ez lett belőle

Van az úgy hogy tény­leg a kár­öröm válik az ember leg­szebb örö­mévé. Van ember, aki saj­nálja ezt a pa­sast?

Van az úgy hogy tény­leg a kár­öröm válik az ember leg­szebb örö­mévé. Van ember, aki saj­nálja?

Horror, élve falta fel a csinos tudóst az ötméteres krokodil

Horror, élve falta fel a csinos tudóst az ötméteres krokodil

Ete­tés köz­ben tör­tént a tra­gé­dia.

Ete­tés köz­ben tör­tént a tra­gé­dia. A meg­cson­kí­tott holt­tes­tet az in­do­né­ziai köz­pont mun­ka­tár­sai fe­dez­ték fel pén­tek reg­gel.

Elsápadtak az orvosok: Ezt műtötték ki egy nő torkából

Elsápadtak az orvosok: Ezt műtötték ki egy nő torkából

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Durván korhatáros: Megmutatta mi van a lába között Kelemen Anna

Durván korhatáros: Megmutatta mi van a lába között Kelemen Anna

Ke­le­men Anna nem szé­gyen­lős az biz­tos.

Ke­le­men Anna nem szé­gyen­lős az biz­tos, ami­kor csak te­heti tex­til nél­kül mu­to­gatja magát.

Ilyen perverz ruhában ritkán mondanak híreket főműsoridős híradóban

Ilyen perverz ruhában ritkán mondanak híreket főműsoridős híradóban

Egy­sze­rűen nem lehet nem ész­re­venni a fal­li­kus ki­vá­gást.

Egy­sze­rűen nem lehet nem ész­re­venni a fal­li­kus ki­vá­gást.

Többször megerőszakolták a tinilányt, durva, ami ezután történt

Többször megerőszakolták a tinilányt, durva, ami ezután történt

A fi­a­tal nem hagyta magát, fé­le­lem­ből cse­le­ke­dett. So­káig nem ér­tet­ték, hogy ki­szol­gál­ta­tott hely­zetbe ke­rült.

Meztelenül strandolt a francia lány! Nem gondolta, hogy bárki észreveszi

Meztelenül strandolt a francia lány! Nem gondolta, hogy bárki észreveszi

Ruha nél­kül kez­dett el für­dőzni a ten­ger­ben a fi­a­tal mo­dell, ami­kor a jó­szemű fotós len­cse­végre kapta.

Tréfából, a közértben villantotta meg tangás popsiját a két barátnő

Tréfából, a közértben villantotta meg tangás popsiját a két barátnő

Nem gon­dol­tak bele, hogy mi van, ha arra sétál va­laki, nem za­varta őket, hogy bárki lát­hatja fe­hér­ne­műs hát­só­ju­kat...

Nem gon­dol­tak bele, hogy mi van, ha arra sétál va­laki, nem za­varta őket, hogy bárki lát­hatja fe­hér­ne­műs hát­só­ju­kat...

Kitálalt Nicki Minaj: Elképesztő, hányszor szexel egy nap

Kitálalt Nicki Minaj: Elképesztő, hányszor szexel egy nap

A kerek fe­ne­ké­ről el­hí­re­sült sztár ki­sebb­fajta őszin­te­ségi ro­ha­mot ka­pott a Twit­te­ren!

A kerek fe­ne­ké­ről el­hí­re­sült sztár ki­sebb­fajta őszin­te­ségi ro­ha­mot ka­pott a Twit­te­ren!

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Meg­erő­sza­kol­ták a nőt.

Vizs­gá­lat in­dult az ari­zo­nai kór­ház­ban, hogy ki­de­rít­sék, ki erő­sza­kolta meg a nőt.

A gyorsétterem előtt villant elő a lány cicije

A gyorsétterem előtt villant elő a lány cicije

A szend­vi­csező elő­te­ré­ben kap­ták len­cse­végre a pőre le­ány­zót...

A szend­vi­csező elő­te­ré­ben kap­ták len­cse­végre a pőre le­ány­zót, aki­nek csu­pán ham­bur­ge­rek­kel si­ke­rült el­ta­kar­nia keb­leit...

Közölte a tudós: ijesztő jövő vár a Földre, így pusztul el minden

Közölte a tudós: ijesztő jövő vár a Földre, így pusztul el minden

A lég­kör tö­ré­keny­sége miatt tel­je­sen el­si­va­ta­go­so­dik majd a boly­gónk.

A lég­kör tö­ré­keny­sége miatt tel­je­sen el­si­va­ta­go­so­dik majd a boly­gónk, de ez nem egyedi je­len­ség.

Elsápadt az orvos, amikor meglátta a végbélröntgen eredményét

Elsápadt az orvos, amikor meglátta a végbélröntgen eredményét

Egy fe­lejt­he­tet­len­nek ígér­kező szex­ka­land köz­ben tör­tént a malőr.

Ké­sőbb az is ki­de­rült, egy fe­lejt­he­tet­len­nek ígér­kező szex­ka­land köz­ben tör­tént a fáj­dal­mas malőr.

Újévi borzalom: A pláza előtt erőszakolták meg a 14 éves tinilányt

Újévi borzalom: A pláza előtt erőszakolták meg a 14 éves tinilányt

A fe­kete ruhás alak kedd reg­gel kö­ze­lí­tette meg gya­nút­lan ál­do­za­tát.

A fe­kete ruhás alak kedd reg­gel 9 óra körül kö­ze­lí­tette meg gya­nút­lan ál­do­za­tát Ang­li­á­ban.

Főzés közben meztelenkedett a fiatal szakácsnő

Főzés közben meztelenkedett a fiatal szakácsnő

Pu­cé­ran ser­te­per­télt a kony­há­ban...

A te­to­vált, vörös höl­gye­mény egy szál tan­gá­ban, csu­pasz ci­cik­kel ser­te­per­télt a kony­há­ban... Csoda, hogy össze­fut a férfi­em­ber szá­já­ban a nyál?!

Melltartó nélkül, egy szál rózsával pózol a szexi sportmodell

Melltartó nélkül, egy szál rózsával pózol a szexi sportmodell

Ettől le­esik az állad!

Ettől le­esik az állad! Csep­pet sem szé­gyen­lős az orosz szép­ség. Mond­juk, büszke is lehet a tö­ké­le­tes tes­tére és hi­bát­lan ido­ma­ira!

Itt a szexi bizonyíték: a smink és az ékszer öltöztet

Itt a szexi bizonyíték: a smink és az ékszer öltöztet

Ruha nél­kül szelfi­zett a dögös mo­dell. Nem iga­zán szokta ta­kar­gatni a dom­bo­ru­la­tait Amanda.

Ruha nél­kül szelfi­zett a dögös mo­dell. Nem iga­zán szokta ta­kar­gatni a dom­bo­ru­la­tait, de most ön­ma­gá­hoz ké­pest is me­rész volt.

Álló mellbimbókkal élvezi a telet a kis dögös vörös

Álló mellbimbókkal élvezi a telet a kis dögös vörös

He­gyek, völ­gyek és dom­bo­ru­la­tok...

He­gyek, völ­gyek és per­sze lé­leg­zet­el­ál­lító dom­bo­ru­la­tok... A dögös vörös le­ányzó sze­ren­csénkre elő­sze­re­tet­tel mu­to­gatja bom­basz­ti­kus tes­tét.

Erotikus tánccal csábítja el a mikuláslány a télapót - videóval

Erotikus tánccal csábítja el a mikuláslány a télapót - videóval

A dögös éne­kesnő, Laci Key Som­mers egy ka­rá­cso­nyi vi­de­ó­val lepte meg mil­liós ra­jon­gó­tá­bo­rát.

Ez már sok: Kelemen Anna durván korhatáros fotóval ünnepel

Ez már sok: Kelemen Anna durván korhatáros fotóval ünnepel

A sze­re­tet ün­ne­pén is ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

An­nácska nem fogta vissza magát, a sze­re­tet ün­ne­pén is ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

A karácsonyfák előtt villantott tetkós, tangás popsit a szőke szépség

A karácsonyfák előtt villantott tetkós, tangás popsit a szőke szépség

A ka­rá­cso­nyi vá­sár­ban tolta le a nad­rág­ját a te­to­vált szép­ség.

A ka­rá­cso­nyi vá­sár­ban tolta le a nad­rág­ját a te­to­vált szép­ség.

Fényes nappal, az utcán vonult végig fedetlen keblekkel a szőke szépség

Fényes nappal, az utcán vonult végig fedetlen keblekkel a szőke szépség

Hol­ly­wood­ban, a hí­res­sé­gek sé­tá­nyán sé­tált végig felső nél­kül, ki­lát­szó, for­más ci­cik­kel a szé­gyen­te­len léányzó...

Karácsonyi fehérneműben hozza az ajándékot a szexi fitneszmodell

Karácsonyi fehérneműben hozza az ajándékot a szexi fitneszmodell

Ün­nepi fe­hér­ne­műt vett ma­gára a még csak 23 éves bra­zil fit­nesz­mo­dell, abban hozza a ka­rá­cso­nyi aján­dé­kot.

Szexi fehérnemű feszül a lengyel Claudián a karácsonyfa előtt

Szexi fehérnemű feszül a lengyel Claudián a karácsonyfa előtt

Őrü­le­tes, ahogy ün­nepi fe­hér­ne­mű­ben pózol a fit­nesz­mo­dell.

Őrü­le­tes, ahogy ün­nepi fe­hér­ne­mű­ben pózol a len­gyel szár­ma­zású fit­nesz­mo­dell a ka­rá­csonyfa előtt. Min­den férfit ma­gába bo­lon­dít a kí­vá­na­to­san pó­zoló Cla­u­dia. Ahogy a képe alatt is írja: idén ő lesz a ka­rá­cso­nyi aján­dék a fa alatt.

Sokkot kapott az orvos: Ezt kellett eltávolítani egy férfi füléből

Sokkot kapott az orvos: Ezt kellett eltávolítani egy férfi füléből

A ta­pasz­talt se­bész végül egy csi­pes­szel ol­dotta meg a fel­ada­tot.

A ta­pasz­talt se­bész végül egy csi­pes­szel ol­dotta meg a fel­ada­tot.

Megdöbbentő felfedezés, rejtélyes objektumra bukkantak az űrben

Megdöbbentő felfedezés, rejtélyes objektumra bukkantak az űrben

Ha­tal­mas tá­vol­sága miatt a Fa­ro­ut­nak több mint ezer évre lehet szük­sége ahhoz, hogy egy­szer meg­ke­rülje a Napot.

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Még ők sem tud­nak ma­gya­rá­za­tot adni arra, ami tör­tént. A szü­lők sze­rint ka­rá­cso­nyi csoda tör­tént.

Elképesztő bejelentést tettek a kutatók, ezt eddig nem tudtuk az ősrobbanásról

Elképesztő bejelentést tettek a kutatók, ezt eddig nem tudtuk az ősrobbanásról

Az ős­rob­ba­nás­ból vissza­ma­radt em­lé­ket fe­dez­tek fel.

Az ős­rob­ba­nás­ból vissza­ma­radt em­lé­ket fe­dez­tek fel. Rá­adá­sul döntő bi­zo­nyí­té­kuk is van!

Ilyen se volt még, elképesztő, mi tart a Hold felé

Ilyen se volt még, elképesztő, mi tart a Hold felé

A kü­lön­le­ges idő­kap­szula a Hol­don marad az űr­jármű kül­de­té­sé­nek vé­gez­té­vel. Tar­tal­mát a jövő ge­ne­rá­ciói fog­ják meg­ta­lálni és meg­is­merni.

A kü­lön­le­ges idő­kap­szula a Hol­don marad az űr­jármű kül­de­té­sé­nek vé­gez­té­vel. Tar­tal­mát a jövő ge­ne­rá­ciói fog­ják meg­ta­lálni és meg­is­merni.

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Egye­lőre vizs­gál­ják a jo­gá­szok, hogy mindez bűn­cse­lek­mény-e.

Egye­lőre vizs­gál­ják a jo­gá­szok, hogy bűn­cse­lek­mény-e pénz­esőt zú­dí­tani a tö­megbe.

Zokogva jelentette a 22 éves nő, mit tettek vele a repülőn

Zokogva jelentette a 22 éves nő: olyat tettek vele a repülőn, amit nem lett volna szabad

A fi­a­tal nő el­aludt a re­pü­lőúton.

A fi­a­tal nő el­aludt a re­pü­lőúton, ami­kor fel­éb­redt bor­zal­mas do­log­gal kel­lett szem­be­sül­nie.

Fényes nappal a metrón villant elő a melle a csinos lánynak

Fényes nappal a metrón villant elő a melle a csinos lánynak

Nem várt dolog tör­tént a met­rón.

Nem várt dolog tör­tént a met­rón. Egy fi­a­tal, for­más hölgy úgy gon­dolta, hogy fel­húzza a pó­ló­ját.

Elképesztő utat nyert a 16 éves srác, prostik hadából válogathat

Elképesztő utat nyert a 16 éves srác, prostik hadából válogathat

Ez élete leg­na­gyobb ka­landja!

Brian már aludni sem tu­dott, alig várta, hogy be­te­gye a lábát a szex­szi­getre, ahol a kéj és az ero­tika az úr...

Baljós hírek jöttek, súlyos változáson megy keresztül a Föld

Baljós hírek jöttek, súlyos változáson megy keresztül a Föld

"Lát­vá­nyos vál­to­zá­sok felé tar­tunk."

"Lát­vá­nyos vál­to­zá­sok felé tar­tunk rend­kí­vül rövid belül." És ez saj­nos nem sok jót je­lent szá­munkra.

A boltban villant elő a miniszoknya alól a tangás popsi

A boltban villant elő a miniszoknya alól a tangás popsi

Müz­li­vá­sár­lás köz­ben leb­bent fel a szok­nya, s vil­lant elő a fe­kete tan­gás, kerek fenék...

Müz­li­vá­sár­lás köz­ben leb­bent fel a szok­nya, s vil­lant elő a fe­kete tan­gás, kerek fenék...

Sokkot kapott az anyuka a felvételtől, ami kislánya szobájában készült

Sokkot kapott az anyuka a felvételtől, ami kislánya szobájában készült

A csa­lád többi tag­já­nak is meg­mu­tatta, hogy ma­gya­rá­za­tot ta­lál­jon a tör­tén­tekre, de hiába.

A tudósok is elsápadtak attól, ami a vörös bolygóról előkerült

A tudósok is elsápadtak attól, ami a vörös bolygóról előkerült

Egye­lőre senki sem tudja, ezek miből van­nak, és ho­gyan ala­kul­tak ki. Nagy át­tö­rést je­len­teni, ha mind­erre fény de­rülne.

A kutatók is megdöbbentek, elképesztő felvétel került elő a vörös bolygóról

A kutatók is megdöbbentek, elképesztő felvétel került elő a vörös bolygóról

Ilyenre se volt még példa ko­ráb­ban!

Ilyenre se volt még példa! Ezzel végre kö­ze­lebb ke­rült hoz­zánk a Mars.

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Egy szak­em­ber je­len­tette be, hogy nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a maláj gép hul­lám­sír­ját.

Egy szak­em­ber je­len­tette be, hogy nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a maláj gép hul­lám­sír­ját.

Emberevő kísérleti majmok foglalták el a szigetet, a helyiek rettegnek

Emberevő kísérleti majmok foglalták el a szigetet, a helyiek rettegnek

Egy ame­ri­kai la­bo­ra­tó­rium be­zá­rása után egy­sze­rűen ki­dob­ták egy szi­getre a kí­sér­leti csim­pán­zo­kat.

Felcsúszott a tetovált lány szoknyája, az utcán villant ki mindene

Felcsúszott a tetovált lány szoknyája, az utcán villant ki mindene

A város férfi né­pes­sége na­gyon örül­he­tett a lát­vány­nak, ami­ről videó is ké­szült.

Undorító dolgot tett a családanya: eladta 13 éves lánya szüzességét

Undorító dolgot tett a családanya: eladta 13 éves lánya szüzességét

7 mil­lió fo­rin­tért árulta lánya ár­tat­lan­sá­gát az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

7 mil­lió fo­rin­tért árulta lánya ár­tat­lan­sá­gát az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a klubból elráncigált modellt

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Egy­szerre öt férfi ve­tette rá magát a 20 éves szép­ségre.

Rejtélyes lény rengette meg a Földet?

Rejtélyes lény rengette meg a Földet? Baljós ketyegésre is felfigyeltek

Ilyen se volt még!

A mé­rő­mű­sze­rek re­giszt­rál­ták a rez­gé­se­ket, érezni vi­szont sem­mit sem le­he­tett.

Sokkot kaptak a lakók, nem várt alakzat jelent meg az ünnepi fények közt

Sokkot kaptak a lakók, nem várt alakzat jelent meg az ünnepi fények közt

Az éppen arra járó férfi na­gyon ki­akadt. Azt sze­retné a leg­ke­vésbé, hogy gyer­meke is meg­lássa ezt.

Elsápadtak az utasok, koporsóval jelent meg két férfi a metrón

Elsápadtak az utasok, koporsóval jelent meg két férfi a metrón

A metró saj­tó­osz­tá­lya sze­rint nem szeg­tek meg sem­mi­lyen sza­bályt. Va­ló­szí­nű­leg na­gyon ké­sés­ben vol­tak.

A metró saj­tó­osz­tá­lya sze­rint nem szeg­tek meg sem­mi­lyen sza­bályt. Va­ló­szí­nű­leg na­gyon ké­sés­ben vol­tak.

Bikini felső nélkül pózolt a csinos holland modell

Bikini felső nélkül pózolt a csinos holland modell, megőrülnek érte a pasik

Még a für­dő­ru­há­já­tól is meg­sza­ba­dult a csi­nos mo­dell egy csá­bító fotó ked­véért. Nem csoda, hogy férfiak mil­liói van­nak érte oda.

Még a für­dő­ru­há­já­tól is meg­sza­ba­dult a csi­nos mo­dell egy csá­bító fotó ked­véért. Nem csoda, hogy férfiak mil­liói van­nak érte oda. Eg­zo­ti­kus, for­más, buja és na­gyon dögös.

Kínos, mit felejtett az eladott cipőjében az anyuka

Kínos, mit felejtett az eladott cipőjében az anyuka

Azt is ír­hatta volna, hogy egy plusz aján­dé­kot adott....

Azt is ír­hatta volna, hogy egy plusz aján­dé­kot adott....

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Nem­csak a plá­zák és a web­áru­há­zak kí­nál­ták ol­csób­ban por­té­ká­i­kat. Az öröm­lá­nyok is ak­ci­ó­val vár­ták kun­csaft­ja­i­kat.

Most jelentették be: eddig sosem látott sírokra bukkantak Egyiptomban

Most jelentették be a tudósok: eddig sosem látott titkos sírokra bukkantak Egyiptomban

A sí­rok­ban olyan dol­gok vol­tak, ame­lyek szin­tén meg­le­pe­tést okoz­tak a ré­gé­szek­nek.