NA NE!

A kutatók is összezavarodtak, ez jelent meg váratlanul a vörös bolygón

A kutatók is összezavarodtak, ez jelent meg váratlanul a vörös bolygón

Még vizs­gál­ják, hogy mi lehet az a kü­lö­nös je­len­ség, amit si­ke­rült len­cse­végre kapni.

Szörnyű képek szivárogtak ki a hírhedt horrorpiacról

Szörnyű képek szivárogtak ki a hírhedt horrorpiacról

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

A bor­zasztó fo­tó­kat egy ama­tőr fény­ké­pész ké­szí­tette...

Kínzó panasszal ment orvoshoz, szokatlan tárgy volt a férfi fejében

Kínzó panasszal ment orvoshoz, szokatlan tárgy volt a férfi fejében

A férfi nem akart kés alá fe­küdni, de az ál­la­pota fo­lya­ma­to­san rom­lott.

A férfi ele­inte nem is akart kés alá fe­küdni, de az ál­la­pota fo­lya­ma­to­san rom­lott.

Ruha nélkül napozó balett-táncost fotóztak le

Ruha nélkül napozó balett-táncost fotóztak le

A kert­jé­ben süt­tette pucér tes­tét...

A kert­jé­ben süt­tette pucér ga­zel­la­tes­tét a szexi tán­cos­lány. Az intim pil­la­na­tot egy ügyes szemű fotós meg­örö­kí­tette...

Gyomorforgató és bizarr: elképesztő, mire bukkantak a tengerparton

Gyomorforgató és bizarr: elképesztő, mire bukkantak a tengerparton

Nem csak az arra járók fi­gyel­mét kel­tette fel az eset, ha­ma­ro­san a rend­őr­ség is meg­je­lent.

Pucéran strandoló csajt kaptak le éjszaka

Pucéran strandoló csajt kaptak le éjszaka

Ki­kan­di­kálló keb­lek­kel él­vezte a ha­bo­kat a bájos arcú, fi­a­tal leány. A pan­cso­lás­ról ké­szült képek nagy si­kert arat­tak...

Ki­kan­di­kálló keb­lek­kel él­vezte a ha­bo­kat a bájos arcú, fi­a­tal leány. A pan­cso­lás­ról ké­szült képek nagy si­kert arat­tak...

Akupunktúrás kezelést kapott: horror, ami utána történt a beteggel

Akupunktúrás kezelést kapott: horror, ami utána történt a beteggel

Kró­ni­kus hát­fáj­dalma miatt kért se­gít­sé­get egy 79 éves nő.

Kró­ni­kus hát­fáj­dalma miatt kért se­gít­sé­get egy 79 éves nő. Bár ne tette volna.

Borzasztó dolog derült ki az eltűnt maláj gép kapitányáról

Borzasztó dolog derült ki az eltűnt maláj gép kapitányáról

Új ta­nul­mány je­lent meg.

Meg­döb­bentő ki­je­len­tés­sel ruk­kolt elő egy is­mert re­pü­lés­tech­ni­kai szak­értő, Wil­liam Lan­ge­wiesche.

Ettől a fotótól a kutatók is elhűltek, óriási aszteroida közelít a Földhöz

Ettől a fotótól a kutatók is elhűltek, óriási aszteroida közelít a Földhöz

Ilyen képet még sosem ké­szí­tet­tek! Az égi­test po­ten­ci­á­li­san ve­szé­lyes.

Ilyen képet még sosem si­ke­rült ké­szí­teni! Az égi­test­ről ki­de­rült, hogy po­ten­ci­á­li­san ve­szé­lyes, mert pá­lyá­já­nak van­nak pont­jai, ame­lyek össze­ér­nek a Föld ke­rin­gési pá­lyá­já­val.

Sokkoló fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: Ez történt valójában?

Sokkoló fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: Ez történt valójában?

A gép 239 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén el­tűnt a ra­da­rok­ról.

A gép 239 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén el­tűnt a ra­da­rok­ról. Egyre kö­ze­lebb ke­rü­lünk a ka­taszt­rófa oka­i­hoz...

Éjszakai buli hevében meztelenkedett az angyalarcú leányzó

Éjszakai buli hevében meztelenkedett az angyalarcú leányzó

A 21 éves lány le­dobta a tex­tilt...

A 21 éves lány éj­sza­kai für­dő­zés köz­ben, a ten­ger­par­ton dön­tött úgy, hogy le­dobja a tex­tilt, s mez­te­len test­tel él­vezi a sza­bad­sá­got...

Ruha nélkül tekert az álomtestű balett-táncosnő

Ruha nélkül bicajozott az álomtestű balett-táncosnő

Így hó­dolt a szen­ve­dé­lyé­nek.

A vá­ro­son kívül, a ter­mé­szet­ben pat­tant bi­cik­lire pu­cé­ran a lány, ami­kor va­laki le­fo­tózta... Iz­gató a lát­vány.

Szemkápráztató látvány: ilyen szépnek még sosem láthattuk a Marsot

Szemkápráztató látvány tárulhat a szemünk elé: ilyen szépnek még sosem láthattuk a Marsot

Rend­kí­vüli fotót osz­tot­tak meg a tu­dó­sok a vörös boly­gó­ról.

Rend­kí­vüli fotót osz­tot­tak meg a tu­dó­sok a vörös boly­gó­ról, amelybe nem­ré­gi­ben me­teor csa­pó­dott. Bár a fel­vé­tel még ta­vas­szal ké­szült, csak most osz­tot­ták meg a nagy­vi­lág­gal.

Sokkot kapott a férfi, amikor a hosszú út után belenézett a táskájába

Sokkot kapott a férfi, amikor a hosszú út után belenézett a táskájába

És nem is a lát­vány volt a leg­rosszabb a tör­té­net­ben.

És nem is a lát­vány volt a leg­rosszabb a tör­té­net­ben, hisz az igazi meg­pró­bál­ta­tá­sok csak ez­után jöt­tek.

Rémálmok gyötrik a csernobili munkásokat, különös lényre figyeltek fel

Rémálmok gyötrik a csernobili munkásokat, különös lényre figyeltek fel

Töb­ben ter­mé­szet­fe­letti je­len­ség­ről szá­mol­tak be.

Töb­ben ter­mé­szet­fe­letti je­len­ség­ről szá­mol­tak be.

Kabriózás közben csúszott félre a melltartója a tetovált csajnak

Kabriózás közben csúszott félre a melltartója a tetovált csajnak

Ve­ze­tés köz­ben, fé­nyes nap­pal vil­lan­tott cicit a szexi lány. Még jó, hogy nem lett bal­eset a "fi­gye­lem­el­te­re­lés­ből".

A kutatókat is megdöbbentette az, ami előkerült a tenger legmélyéről

A kutatókat is megdöbbentette az, ami előkerült a tenger legmélyéről

Mos­ta­náig rejtve ma­radt tit­kok de­rül­tek ki az el­múlt 100 ezer évről. Idő­vel sze­ret­né­nek ex­pe­dí­ci­ó­kat in­dí­tani a te­rü­let­hez.

A barkácsáruházban villant elő a vásárlónő fehérneműje

A barkácsáruházban villant elő a vásárlónő fehérneműje

Ke­rek­ded pop­sit és tan­gát vil­lan­tott...

Ke­rek­ded pop­sit és tan­gát vil­lan­tott a szexi hölgy be­vá­sár­lás köz­ben. A férfi vevők na­gyon örül­het­tek a lát­vány­nak...

Egy szál tangában várta a pizzafutárt a szexi lány

Egy szál tangában várta a pizzafutárt a szexi lány

Sze­gény futár köpni-nyelni nem tu­dott a lát­vány­tól, el­pi­rult az át­adás köz­ben...

Sze­gény futár köpni-nyelni nem tu­dott a lát­vány­tól, el­pi­rult az át­adás köz­ben...

Rejtélyes fotó: a tudósokat is összezavarta, amit a Jupiteren találtak

Rejtélyes fotó: a tudósokat is összezavarta, amit a Jupiteren találtak

A vi­lág­űr­ben ren­ge­teg kü­lön­le­ges je­len­sé­get lehet meg­fi­gyelni, ám ez még a NASA szak­em­be­reit is ta­nács­ta­lanná tette.

Közölték a tudósok: igazi időzített bomba a Nap, bármikor baj lehet

Közölték a tudósok: igazi időzített bomba a Nap, bármikor baj lehet

A ki­tö­ré­sek a Föld elekt­ro­mos há­ló­za­tát bár­mi­kor tönk­re­te­he­tik és meg­jó­solni sem lehet, hogy mikor kö­vet­kez­nek be.

A kutatók is elképedtek: óriási aszteroida csapódott itt az óceánba

A kutatók is elképedtek: óriási aszteroida csapódott itt az óceánba

A be­csa­pó­dást már egy év­ti­zede meg­ta­lál­ták.

A be­csa­pó­dást már egy év­ti­zede meg­ta­lál­ták.

Nagyot tévedtek az orvosok, akik agydaganatot akartak kioperálni a nő fejéből

Nagyot tévedtek az orvosok, akik agydaganatot akartak kioperálni a nő fejéből

Azt hit­ték, hogy üveg­go­lyó mé­retű tu­mort ta­lál­tak.

Azt hit­ték, hogy üveg­go­lyó mé­retű tu­mort ta­lál­tak, de va­lami más­ról volt szó.

Pucéran napozó lányról készült lesifotó

Csokibarna, pucéran napozó lányról készült lesifotó

A meg­fe­lelő szög­ből ké­szült fény­kép na­gyon sokat meg­mu­tat a lány­ból.

A meg­fe­lelő szög­ből ké­szült fény­kép sokat meg­mu­tat a ga­zel­la­testű lány intim haj­la­ta­i­ból...

Közölték a kutatók: hatalmas bolygó robog a Föld felé, ekkor ér ide

Közölték a kutatók: hatalmas bolygó robog a Föld felé, ekkor ér ide

A NASA nagy erők­kel pró­bálja fel­mérni a hely­zet sú­lyát.

A NASA nagy erők­kel pró­bálja fel­mérni a hely­zet sú­lyát. A bolygó már 2006 óta kö­ze­lít fe­lénk.

Az utcáról fotózták le az ablakában pucérkodó lányt

Az utcáról fotózták le az ablakában pucérkodó lányt

A fe­le­lőt­len hölgy nem gon­dolt arra, hogy bárki ész­re­ve­heti, így csu­pasz test­tel tett-vett az ab­laka előtt...

A fe­le­lőt­len hölgy nem gon­dolt arra, hogy bárki ész­re­ve­heti, így csu­pasz test­tel tett-vett az ab­laka előtt...

Gombászni indult, de szívéhez kapott: ezt találta helyette az erdőben

Gombászni indult, de szívéhez kapott: ezt találta helyette az erdőben

A szlo­vá­kiai nő azon­nal szólt a rend­őrök­nek, ami­kor tö­röl­kö­zőbe csa­varva ta­lált egy gya­nús dol­got.

A meteorológusok is összezavarodtak, különleges felhő jelent meg a radaron

A meteorológusok is összezavarodtak, különleges felhő jelent meg a radaron

A je­len­ség csak a ra­da­ro­kon lát­szott, de ami­kor az égre néz­tek, ott semmi sem volt. Meg­fej­tet­ték a rej­télyt!

A hullámvasúton dobta le a topját a vagány csajszi

A hullámvasúton dobta le a topját a vagány csajszi

Na­gyon él­vezte a vi­dám­par­kot, s az ad­re­na­lin he­vé­ben úgy dön­tött, hogy a fel­ső­jét is le­ve­szi...

Na­gyon él­vezte a vi­dám­par­kot, s az ad­re­na­lin he­vé­ben úgy dön­tött, hogy a fel­ső­jét is le­ve­szi...

Zuhanyozás közben fotózták le a meztelen szépséget

Zuhanyozás közben sikerült lefotózni a feszes mellű szépséget

Mi­csoda össz­já­ték: tö­ké­le­tes alak, tö­ké­le­tes szög­ből meg­örö­kítve: a le­le­mé­nyes fotós tá­vol­ról is tű­pon­to­san rá­fó­kusz­ált a lé­nyegre...

Mi­csoda össz­já­ték: tö­ké­le­tes alak, tö­ké­le­tes szög­ből meg­örö­kítve: a le­le­mé­nyes fotós tá­vol­ról is tű­pon­to­san rá­fó­kusz­ált a lé­nyegre... Az in­ter­netre fel­ke­rült szu­per szexi kép bom­bá­zó­jáért ért­hető módon meg­őrül­nek a pasik.

Rémálommá vált a Tinder-randi, négyen várták a gyönyörű lányt

Rémálommá vált a Tinder-randi, négyen várták a gyönyörű lányt

Kész csoda, hogy el tu­dott me­ne­külni a par­ko­ló­ból.

Kész csoda, hogy el tu­dott me­ne­külni.

Fürdőszobájából posztolt pucér képet magáról a szőke manöken

Fürdőszobájából posztolt pucér képet magáról a szőke manöken

Meg­mu­tatta intim haj­la­tait és exk­lu­zív für­dő­he­lyi­sé­gét a ga­zel­la­testű bom­bázó. A kép óri­ási si­kert ara­tott...

A nagy hőség miatt villantotta elő melleit a vagány, barna hajú lány

A nagy hőség miatt villantotta elő melleit a vagány, barna hajú lány

Nem bírta a for­ró­sá­got, ezért szel­lőz­te­tés köz­ben meg­vil­lan­totta for­más keb­leit.

Valaki lefotózta a pucéran tornázó leányzót

Valaki lefotózta a pucéran tornázó leányzót

Éppen a reg­geli tor­ná­ját vé­gezte...

A tö­ké­le­tes alakú, te­to­vált lány éppen a reg­geli tor­ná­ját vé­gezte, ami­kor le­fo­tóz­ták mez­te­len tes­tét...

Elszólta magát Elvis felesége: a Király mégis életben van?

Elszólta magát Elvis felesége: a Király mégis életben van?

Ra­jon­gói még min­dig re­mény­ked­nek.

A rock­tör­té­ne­lem leg­na­gyobb le­gen­dája már több mint 40 éve el­hunyt, ra­jon­gói azon­ban még min­dig re­mény­ked­nek.

Az állatkertben villantott bugyit és popsit a szexi vállalkozó

Az állatkertben villantott bugyit és popsit a szexi vállalkozó

A férfi­lá­to­ga­tók biz­tos na­gyon örül­tek a lát­vány­nak...

Éppen a te­he­ne­ket si­mo­gatta, ami­kor va­laki le­fo­tózta pu­csító, for­más pop­si­ját.

Hihetetlen helyzetben vesztette el memóriáját a nő

Az orvosok is elképedtek, hihetetlen helyzetben vesztette el memóriáját a nő

Ilyen eset­ben kór­házba kell menni!

Bár rit­ka­ság­ról van szó, ha­sonló eset­ben min­den­képp kór­házba kell menni!

Most közölték a tudósok: aszteroida csapódott a Földbe

Most közölték a tudósok: aszteroida csapódott a Földbe

Még ked­den csa­pó­dott be.

Az égi­test még ked­den csa­pó­dott be a déli fél­te­kén, de még csak most ér­ke­zett hír a tör­tén­tek­ről.

Senki sem hitte el, ami a Meki parkolójában történt a terhes nővel

Senki sem hitte el, ami a Meki parkolójában történt a terhes nővel

A nőnél be­in­dult a szü­lés, de a tör­té­net nem sok­kal ké­sőbb vá­rat­lan for­du­la­tot vett.

A nőnél be­in­dult a szü­lés, de a tör­té­net nem sok­kal ké­sőbb vá­rat­lan for­du­la­tot vett.

Zuhanyzás közben közben fotózták le a mit sem sejtő leányzót

Zuhanyzás közben közben fotózták le a mit sem sejtő leányzót

Szexi kép lett be­lőle...

A pucér lány úgy néz ki a zu­hany­zó­ban, mint egy tö­ké­le­tes sellő.

Nemi szerv alakú paprika az új őrület, te termesztenéd?

Nemi szerv alakú paprika az új őrület, te termesztenéd?

Ez nem semmi!

A mókás kis doboz egy­előre csak elő­ren­de­lés­sel el­ér­hető Ang­li­á­ban, de nem ki­zárt, hogy óri­ási nép­sze­rű­ségre tesz majd szert.

Ez mindent megváltoztat: a Földön kívül ilyet még nem láttak a kutatók

Ez mindent megváltoztat: a bolygónkon kívül ilyet még nem láttak a kutatók

El­ké­pesztő, mi tör­tént az óri­ás­boly­gó­val.

El­ké­pesztő, mi tör­tént az óri­ás­boly­gó­val. A je­len­sé­get a NASA Juno nevű űr­szon­dája fi­gyelte meg, a szak­ér­tői nyi­lat­ko­zat pedig már lan­dolt is az egyik tu­do­má­nyos szak­lap­ban.

A kutatók is elképedtek attól, ami a szigetek mélyéről előkerült

A kutatók is elképedtek attól, ami a szigetek mélyéről előkerült

To­vábbi vizs­gá­la­tokra is szük­ség lesz, hogy job­ban meg­ért­sék a hely­ze­tet.

To­vábbi vizs­gá­la­tokra is szük­ség lesz, hogy job­ban meg­ért­sék a hely­ze­tet a tu­dó­sok.

Ezt senki sem akarja hallani a fogorvosától: több százan HIV-fertőzést kaphattak

Ezt senki sem akarja hallani a fogorvosától: több százan HIV-fertőzést kaphattak

A brit fog­or­vos al­kal­ma­zottja hi­bá­zott, ezért le­vél­ben küld­tek ki fi­gyel­mez­te­té­se­ket.

Nagyon bizarr képek készültek a Mars holdjáról, a tudósok sem értik

Nagyon bizarr képek készültek a Mars holdjáról, a tudósok sem értik

Az égi­test­ről egyre töb­bet tu­dunk, de még így is sok rej­télyt tar­to­gat, nem be­szélve a kö­rü­lötte ke­ringő hold­ról!

A saját verandáján pucérkodott a lány, amikor valaki lefotózta

A saját verandáján pucérkodott a lány, amikor valaki lefotózta

A fi­a­tal lány a te­ra­szán él­vezte a nap­sü­tést, ami­kor a fotós meg­leste...

A fi­a­tal lány a te­ra­szán él­vezte a nap­sü­tést, ami­kor a fotós meg­leste, s le­fo­tózta intim test­ré­szeit...

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon, ahol fi­a­ta­lok estek neki a ren­dez­vényt biz­to­sító ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon, ahol fi­a­ta­lok estek neki a ren­dez­vényt biz­to­sító ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Az orvos szava is elakadt attól, amit a betege fülében talált

Az orvos szava is elakadt attól, amit a betege fülében talált

A pá­ci­ens fur­csa, visz­kető ér­zésre pa­nasz­ko­dott. Azt mondta olyan, mintha va­lami mász­kálna a fü­lé­ben.

A pá­ci­ens fur­csa, visz­kető ér­zésre pa­nasz­ko­dott. Azt mondta olyan, mintha va­lami mász­kálna a fü­lé­ben.

Mindent megváltoztat az, ami most kiderült a vörös bolygóról

Ez mindent megváltoztat: rendkívüli, ami most kiderült a vörös bolygóról

Újabb ku­ta­tá­sokra is szük­ség lesz!

Újabb vizs­gá­la­tokra is szük­ség lesz, de úgy lát­szik, a ku­ta­tók­nak van okuk bi­za­kodni.

Toplesz napozót kaptak lencsevégre

Toplesz napozót kaptak lencsevégre

A te­ra­szán na­po­zott fe­det­len keb­lek­kel a szőke szép­ség...

A te­ra­szán na­po­zott fe­det­len keb­lek­kel a szőke szép­ség, ami­kor a fény­ké­pész meg­za­varta a nyu­gal­mát...

Vezetés közben villantott bugyit a pornósztár

Vezetés közben villantott bugyit a pornósztár

Az in­ter­ak­tív por­nó­zás ki­rály­nő­jé­nek ne­ve­zett Lelu az au­tó­já­ból mu­tatta meg ró­zsa­színű al­só­ne­mű­jét...

A tudósok sem hittek a szemüknek, feltámadt a kihalt madár

A tudósok sem hittek a szemüknek, feltámadt a kihalt madár

A ki­halt állat ugyan­olyan for­má­ban je­lent meg a ko­rall­zá­to­nyo­kon, mint több tíz­ezer évvel ez­előtt.

A kutatók is összezavarodtak attól, ami a mocsár mélyéről előkerült

A kutatók is összezavarodtak attól, ami a mocsár mélyéről előkerült

Több­féle kö­vet­kez­te­tés is le­von­ható a kü­lön­le­ges lelet elő­buk­ka­ná­sá­ból.

Több­féle kö­vet­kez­te­tés is le­von­ható a kü­lön­le­ges lelet elő­buk­ka­ná­sá­ból...

Íme minden idők legrémisztőbb szellemvideói

Csak saját felelősségre: Íme minden idők legrémisztőbb szellemvideói

Alig né­hány napja ke­rült föl a videó...

Alig né­hány napja ke­rült föl a leg­na­gyobb vi­de­ó­meg­osz­tóra ez az össze­ál­lí­tás...

Ruha nélkül, pucéran pattant motorra a vadóc lány

Ruha nélkül, pucéran pattant motorra a vadóc lány

Mez­te­le­nül szá­gul­dott az úton...

A nagy si­et­ség­ben, kap­ko­dás­ban nem vett fel ruhát ma­gára a szőke szép­ség, mez­te­len test­tel in­dult neki az or­szág­út­nak...

Hajón monokiniző lányokról készített lesiképet a fotós

Hajón monokiniző lányokról készített lesiképet a fotós

Egy csa­pat lány él­vezte felső nél­kül a nap­sü­tést és a szel­lőt, ami­kor a fény­ké­pész meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot...

Egy csa­pat lány él­vezte felső nél­kül a nap­sü­tést és a szel­lőt, ami­kor a fény­ké­pész meg­örö­kí­tette a szexi pil­la­na­tot...

Őrület, mit művelt az anyaszült meztelen férfi Dunaszerdahelyen

Őrület, mit művelt az anyaszült meztelen férfi Dunaszerdahelyen

Ki­de­rült, a helyi kór­ház­ból szö­kött meg.

Ki­de­rült, a helyi kór­ház­ból szö­kött meg.

Szörnyű baleset: saját nemi szervét lőtte szét a férfi

Szörnyű baleset: saját nemi szervét lőtte szét a férfi

Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

A sze­ren­csét­le­nül járt il­le­tőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, túl van az élet­ve­szé­lyen.

Figyelmeztetnek a tudósok: már csak 10 év van hátra, hogy ideérjen az aszteroida

Figyelmeztetnek a tudósok: már csak 10 év van hátra, hogy ideérjen az aszteroida

A tu­dó­sok sze­rint fon­tos tu­do­má­nyos je­len­tő­sége van, hogy az asz­te­ro­ida na­gyon közel fog ke­rülni Föl­dünk­höz.

Ahol most is süt a nap: meztelenül sütkérező lányt kapott le a lesifotós

Ahol most is süt a nap: meztelenül sütkérező lányt kapott le az éles szemű lesifotós

Anya­szült mez­te­le­nül él­vezte a nap­sü­tést az álom­testű bom­bázó.

Anya­szült mez­te­le­nül él­vezte a nap­sü­tést az álom­testű bom­bázó, az ügyes fotós pedig azon­nal meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot... Mi­csoda fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre!

A világ legostobább kihívása terjed a neten: ezt tényleg nehéz értelmezni is

A világ legostobább kihívása terjed a neten: ezt tényleg nehéz értelmezni is

Most éppen a fazék ki­hí­vás dívik. De nem, nem főz­nek benne.

Most éppen a fazék ki­hí­vás dívik. De nem, nem főz­nek benne.

Rejtélyes levágott lábat találtak a vasútnál, direkt vágta le magáról a brit nő

Rejtélyes levágott lábat találtak a vasútnál, direkt vágta le magáról a brit nő

A rend­őr­ség is ta­nács­ta­la­nul áll a fur­csa eset előtt, hi­szen a test többi ré­szét sehol sem ta­lál­ják.

Döbbenetes dolog derült ki a világ leghíresebb képéről, miután az orvosok is megvizsgálták

Döbbenetes dolog derült ki a világ leghíresebb képéről, miután az orvosok is megvizsgálták

Le­o­nardo da Vinci képét vizs­gál­ták.

Az or­vo­sok arra ju­tot­tak, hogy a re­ne­szánsz fes­tőt, Le­o­nardo da Vin­cit utolsó éve­i­ben egy kü­lö­nös rend­el­le­nes­ség aka­dá­lyozta az al­ko­tás­ban.

Póló nélkül, fedetlen keblekkel biciklizett a vadóc, szőke lány

Póló nélkül, fedetlen keblekkel biciklizett a vadóc, szőke lány

A já­ró­ke­lők na­gyon örül­het­tek a nem min­den­napi lát­vány­nak. A kép na­gyon sze­xire si­ke­re­dett...

A já­ró­ke­lők na­gyon örül­het­tek a nem min­den­napi lát­vány­nak. A kép na­gyon sze­xire si­ke­re­dett...

Roppant kínos: ilyen korhatáros szülinapi tortát még nem láttál

Roppant kínos: ilyen korhatáros szülinapi tortát még nem láttál

Sze­gény anyuka csú­nyán mel­lé­nyúlt. Nem csoda, hogy kí­no­san érezte magát a zsú­ron.

Sze­gény anyuka csú­nyán mel­lé­nyúlt. Nem csoda, hogy kí­no­san érezte magát a zsú­ron.

Kiakadtak a netezők, kegyetlen dolgot tett feleségével a férfi - videó

Kiakadtak a netezők, kegyetlen dolgot tett feleségével a férfi - videó

Bár a férj azt gon­dolja, hu­mo­ros, amit csi­nál, a kom­men­te­lők sze­rint túl messzire ment.

Elképesztő nyomok a hóban! Különleges lényre bukkantak?

Elképesztő nyomok a hóban! Különleges lényre bukkantak?

Rej­té­lyes láb­nyo­mok ke­rül­tek elő.

A had­se­reg rej­té­lyes láb­nyo­mok­ról tett közzé fotót. A kom­men­te­lők azon­nal gú­nyo­lódni kezd­tek.

Döbbenetes felfedezés a kutatóktól, ez lehet a halál előjele

Döbbenetes felfedezés a kutatóktól, ez lehet a halál előjele

Idős em­be­re­ket fi­gyel­tek meg.

Idős em­be­re­ket fi­gyel­tek meg, akik közül sokan lát­szó­lag egész­sé­ge­sek vol­tak.

Az orvosok is összezavarodtak, döbbenet, mit találtak a csecsemő agyában

Az orvosok is összezavarodtak, döbbenet, mit találtak a csecsemő agyában

A négy hó­na­pos baba mű­tétje után érte őket a sokk. Ilyen­nel még ők sem ta­lál­koz­tak.

Rémálommá vált a gimis előadás próbája, kórházba került a diák

Rémálommá vált a gimis előadás próbája, kórházba került a diák

A sze­ren­csét­le­nül járt ta­nuló anyja a pe­da­gó­gu­sok­tól ér­te­sült a csú­nya bal­eset­ről...

A sze­ren­csét­le­nül járt ta­nuló anyja a pe­da­gó­gu­sok­tól ér­te­sült a bal­eset­ről...

Fiatal, nudizó lány pőre testét kapta le az ügyes fotós

Fiatal, nudizó lány pőre testét kapta le az ügyes fotós

Fon­tos az egyen­le­tes bar­nu­lást...

A szexi sző­ke­ség fon­tos­nak tartja, hogy egyen­le­te­sen bar­nul­jon le a teste. Meg­il­le­tődve te­kin­tett a ka­me­rába, ami­kor tu­da­to­solt benne, hogy fo­tóz­zák...

Kertészkedés közben szakadt ki a lány nadrágja, kivillant mindene

Kertészkedés közben szakadt ki a lány nadrágja, kivillant mindene

El­sza­kadt a for­ró­na­cija munka köz­ben, ki­vil­lant tö­ké­le­tes pop­sija és a szexi al­só­ne­műje is...

Anyaszült meztelenül rohangált a temetőben, ezután jött a sokk

Anyaszült meztelenül rohangált a temetőben, ezután jött a sokk

Nagy fel­for­du­lást oko­zott a fur­csa alak.

Nagy fel­for­du­lást oko­zott a fur­csa alak, a rend­őr­sé­get is ri­asz­tani kel­lett.

Titokban fotózott le egy csapat nudizó lányt

Titokban fotózott le egy csapat nudizó lányt

A sté­gen na­poz­tak a lá­nyok, ami­kor az ügyes szemű fotós há­tul­ról meg­örö­kí­tette a szexi pil­la­na­tot...

A sté­gen na­poz­tak a lá­nyok, ami­kor az ügyes szemű fotós há­tul­ról meg­örö­kí­tette a szexi pil­la­na­tot...

Ez megváltoztatja a halál jelentését: döbbenetes, mit tettek a kutatók

Ez megváltoztatja a halál jelentését: döbbenetes, mit tettek a kutatók

Tel­je­sen új meg­vi­lá­gí­tásba ke­rült az a kér­dés, hogy hol van a határ az élet és a halál kö­zött...

A tudósokat is meglepték a hatalmas ősi szörny maradványai

Döbbenet, a tudósokat is meglepték a hatalmas ősi szörny maradványai

A Föl­dön va­laha élt leg­na­gyobb emlős még a je­ges­med­vék­nél is na­gyobb le­he­tett.

Molesztálta az igazgató a tinilányt, de a legrosszabb rémálom ezután jött

Molesztálta az igazgató a tinilányt, de a legrosszabb rémálom ezután jött

Fel­fog­ha­tat­lan, amit a lánnyal mű­vel­tek.

Fel­fog­ha­tat­lan, amit a lánnyal mű­vel­tek. Kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A kutatók is elborzadtak attól, ami az egyik legrégebbi sírból előkerült

A kutatók is elborzadtak attól, ami az egyik legrégebbi sírból előkerült

A holt­test egy 13 és 18 év kö­zötti lányé, aki­nek azon­ban hi­ány­zik a feje.

A holt­test egy 13 és 18 év kö­zötti lányé, aki­nek azon­ban hi­ány­zik a feje.

Sikoltozás hallatszott a szexelő pár szobájából, durva, ami ezután történt

Sikoltozás hallatszott a szexelő pár szobájából, durva, ami ezután történt

Ke­gyet­len véget ért az aktus, de a férfi ál­lítja: "bal­eset tör­tént". A rend­őr­ség nyo­moz.

Az utcán sportolt meztelenül a vadóc csaj

Az utcán sportolt meztelenül a vadóc csaj

Egy grafitti előtt állt kézen a bom­bázó, nem tö­rődve azzal, hogy mind­neki meg­les­heti intim kin­cseit...

Egy grafitti előtt állt kézen a bom­bázó, nem tö­rődve azzal, hogy mind­neki meg­les­heti intim kin­cseit...

Nudista strandolót fotóztak le

Nudista strandolót fotóztak le

Anya­szült mez­te­le­nül él­vezte a ha­bo­kat a gyö­nyörű lány, ami­kor az ügyes szemű fotós meg­örö­kí­tette az intim pil­la­na­tot...

Anya­szült mez­te­le­nül él­vezte a ha­bo­kat a gyö­nyörű lány, ami­kor az ügyes szemű fotós meg­örö­kí­tette az intim pil­la­na­tot...

Íme az utolsó fotó a szörnyű szexbalesetben elhunyt, gyönyörű nőről

Íme az utolsó fotó a szörnyű szexbalesetben elhunyt, gyönyörű nőről

Holt­tes­tét a für­dő­ben ta­lál­ták meg.

Holt­tes­tét a für­dő­szo­bá­ban ta­lál­ták meg, a pad­lón.

Borzalom, az orvosok sem akarták elhinni, ami a férfi szemével történt

Borzalom, az orvosok sem akarták elhinni, ami a férfi szemével történt

Egy férfi munka köz­ben szen­ve­dett olyan bal­ese­tet, ami miatt szinte ket­té­sza­kadt az íri­sze.

Anyaszült meztelenül tornázott a verandán a lány

Anyaszült meztelenül tornázott a verandán a lány

A le­si­fotó azóta be­járta az in­ter­ne­tet.

A meg­hitt test­moz­gást egy ügyes fotós meg­örö­kí­tette, s a le­si­fotó azóta be­járta az in­ter­ne­tet is...