ÉLETMÓDI

ÚTISÚGÓ

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

A sza­u­nák rég­óta óta nép­sze­rűek.

A sza­u­nák­nak szám­ta­lan vál­to­zata lé­te­zik, leg­több­jük a római bi­ro­da­lom óta nép­szerű, nap­ja­ink­ban pedig re­ne­szán­szát éli ez az egész­sé­ges ki­kap­cso­ló­dás.

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Ma­gyar­or­szág ter­mál­víz nagy­ha­ta­lom, ennek kö­szön­hető, hogy a für­dő­kul­túra több száz éve vi­rág­zik ha­zánk­ban.

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből,akkor menj el oda, ahol biz­to­san nin­cse­nek sokan.

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből, és nem akarsz sem ten­ger­parti nyug­ágy­ban pi­henni, sem fel­ka­pott, zsú­folt kis­vá­ro­sok­ban sé­tál­gatni, akkor menj el oda, ahol biz­to­san nin­cse­nek sokan. De ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

Most a mu­la­to­zá­soké a fő­sze­rep!

Ezen a hét­vé­gén a far­sangi mu­la­to­zá­soké és a disz­nó­to­roké lesz a fő­sze­rep or­szág­szerte, és az édes­szá­júak sem fog­nak majd unat­kozni.

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Kissé pi­tyó­ká­san lé­pett nem­rég a fe­dél­zetre egy ha­tal­mas utas­szál­lí­tó­gép pi­ló­tája, de kol­lé­gái azon­nal je­len­tést tet­tek és még idő­ben le­szál­lí­tot­ták a gép­ről. Vajon mennyire ál­ta­lá­nos ez az eset? Jo­go­san ret­teg­nek-e az uta­sok?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Újra divat a disznóvágás! Özönlenek vidékre a turisták

Újra divat a disznóvágás! Özönlenek vidékre a turisták

Víz­ke­reszt­től ham­va­zó­szer­dáig gyá­szos idők vár­nak a disz­nóólak la­kó­ira.

Víz­ke­reszt­től ham­va­zó­szer­dáig gyá­szos idők vár­nak a disz­nóólak la­kó­ira. Vi­sí­tás jön a szom­széd­ból, mor­mog a pör­zsölő, száll a füst, a gőz, a sok fű­sze­res illat, kol­bás­szá, hur­kává, son­kává, sza­lon­nává, disz­nó­sajttá lé­nye­gül a sze­gény röfi.

10 hasznos tipp, hogyan repülj olcsón

10 hasznos tipp, hogyan repülj olcsón

A lé­gi­tár­sa­sá­gok szá­mos ked­vez­ményt kí­nál­nak vá­sár­lás­kor. Akár sokat, akár ke­ve­set uta­zol, a célod egy­ér­tel­műen az, hogy amennyire csak lehet, spó­rolj a költ­sé­ge­ken.

A lé­gi­tár­sa­sá­gok szá­mos ked­vez­ményt kí­nál­nak vá­sár­lás­kor. Akár sokat, akár ke­ve­set uta­zol, a célod egy­ér­tel­műen az, hogy amennyire csak lehet, spó­rolj a költ­sé­ge­ken.

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Né­hány perc elő­fű­tés­sel sok­kal él­vez­he­tőbb egy autó utas­tere. De vajon jó ötlet-e já­ratni a mo­tort?

Télből a nyárba? Ezeket a strandokat inkább kihagynánk!

Télből a nyárba? Ezeket a strandokat inkább kihagynánk!

Be­le­vet­nénk ma­gun­kat a ha­bokba?

Saj­nos a leg­cso­dá­sabb he­lye­ken is érhet ben­nün­ket kel­le­met­len meg­le­pe­tés: cápák, me­dú­zák, szennye­zett víz és még so­rol­hat­nánk.

10 repülőtéri jó tanács kezdőknek és haladóknak

10 repülőtéri jó tanács kezdőknek és haladóknak

A re­pü­lés va­rázs­la­tos világ.

A re­pü­lés va­rázs­la­tos világ. Ma­nap­ság egy bu­da­pesti reg­geli után, egy pá­ri­zsi ebé­det el­költve akár még ele­get te­he­tünk egy var­sói va­cso­ra­meg­hí­vás­nak is.

Elkezdődött a farsang, így űzzük el idén a telet!

Elkezdődött a farsang, így űzzük el idén a telet!

Éppen csak ki­he­ver­tük a ka­rá­csonyt.

Éppen csak ki­he­ver­tük a ka­rá­cso­nyi és szil­vesz­teri la­ko­má­zás, ün­nep­lés fá­ra­dal­mait, máris itt van a víz­ke­reszt, kez­dő­dik a báli sze­zon. A ha­gyo­má­nyok sze­rint a mu­lat­sá­gok végén a telet is el­űz­zük, vi­rág­va­sár­na­pon pedig már a ta­vasz kö­ze­led­tét ün­ne­pel­jük.

Szigetek, ahova nem mennél nyaralni

Szigetek, ahova nem mennél nyaralni

Soha nem ta­lál­nád ki, mennyire bi­zarr szi­ge­tek lé­tez­nek a vi­lá­gon!

Több macska vagy kígyó, mint ember, kö­te­lező gáz­ál­arc - a va­ló­ság ez­út­tal is fe­lül­múlja a kép­ze­le­tet. Soha nem ta­lál­nád ki, mennyire bi­zarr szi­ge­tek lé­tez­nek a vi­lá­gon!