ÉLETMÓDI

ÚTISÚGÓ

Ennél olcsóbban még biztos nem repültél ebbe a két gyönyörű francia városba!

Ennél olcsóbban még biztos nem repültél ebbe a két gyönyörű francia városba!

Idén ős­szel a Rya­nair két gyö­nyörű fran­cia vá­rosba is indít új já­ra­to­kat, rá­adá­sul igazi fa­pa­dos ára­kon.

Ezek a veszélyek leselkednek a gyerekekre

Ezek a veszélyek leselkednek a gyerekekre

A sta­tisz­ti­kák sze­rint a nyári hó­na­pok­ban, az is­ko­lai szü­net­ben megnő a gyer­me­ke­ket érintő bal­ese­tek száma.

A sta­tisz­ti­kák sze­rint a nyári hó­na­pok­ban megnő a gyer­me­ke­ket érintő bal­ese­tek száma.

V4NA: Gyilkos vírus fenyeget Görögországban

V4NA: Gyilkos vírus fenyeget Görögországban

Óv­in­téz­ke­dé­se­ket aján­la­nak.

Óv­in­téz­ke­dé­sek meg­ho­za­ta­lára intik a tu­ris­tá­kat, akik Gö­rög­or­szágba akar­nak lá­to­gatni a nyár fo­lya­mán. Az or­szág­ban ugyanis el­ter­jedt a nyu­gat-ní­lusi vírus.

A tökéletes nyaralás 5 egyszerű titka

A tökéletes nyaralás 5 egyszerű titka

Ha eze­ket a sza­bá­lyo­kat be­tar­tod, ga­ran­tál­tad jól vég­ző­dik a va­ká­ciód.

A csa­lá­dok már ja­vá­ban ter­ve­zik a közös nya­ra­lást, amely, ha min­den jól megy, életre szóló él­mény lesz. Ha eze­ket az egy­szerű sza­bá­lyo­kat be­tar­tod, ga­ran­tál­tad jól vég­ző­dik a va­ká­ciód.

Idén is ide utazunk a legtöbben

Idén is ide utazunk a legtöbben

Idén a ma­gya­rok több­sége ter­vez nya­ra­lást, a kül­földi úti célok közül a leg­ked­vel­teb­bek a me­di­ter­rán or­szá­gok, a bel­föl­diek közül pedig újra ez a víz kö­zeli régió a leg­nép­sze­rűbb.

Idén a ma­gya­rok több­sége ter­vez nya­ra­lást, a kül­földi úti célok közül a leg­ked­vel­teb­bek a me­di­ter­rán or­szá­gok, a bel­föl­diek közül pedig újra ez a víz kö­zeli régió a leg­nép­sze­rűbb.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kartondobozférjjel utazik a világ körül

Kartondobozférjjel utazik egy nő a világ körül

Egy auszt­rál há­zas­pár éve­kig egy világ kö­rüli útra vá­gyott, de a férj vá­rat­la­nul rák­ban el­hunyt. Az öz­vegy úgy dön­tött, egye­dül sem adja fel az álmát...

Egy auszt­rál há­zas­pár éve­kig egy világ kö­rüli útra vá­gyott, de a férj vá­rat­la­nul rák­ban el­hunyt. Az öz­vegy úgy dön­tött, egye­dül sem adja fel az álmát, és ma­gá­val viszi férje élet­nagy­ságú fény­ké­pét.

Vajon elég elővigyázatosan utazunk?

Vajon elég elővigyázatosan utazunk?

A hazai biz­to­sí­tók ada­tai alap­ján egyre töb­ben sze­ret­né­nek az út biz­ton­sá­gos­sá­gá­ról is gon­dos­kodni.

A hazai biz­to­sí­tók ada­tai alap­ján egyre töb­ben sze­ret­né­nek az út biz­ton­sá­gos­sá­gá­ról is gon­dos­kodni.

Rossz a kedved? Depressziós vagy? Hallottál már a virágterápiáról?

Rossz a kedved? Depressziós vagy? Hallottál már a virágterápiáról?

A ta­vasz a ki­ke­let idő­szaka, zöl­dell­nek, vi­rágba bo­rul­nak a fák, il­la­toz­nak a ker­tek, a jó ked­vünk is vissza­tér.

Marokkó csodái már csak egy karnyújtásnyira vannak

Marokkó csodái már csak egy karnyújtásnyira

Ha kevés pénz­ből szí­nes ke­leti ka­lan­dokra, af­ri­kai iz­ga­lomra és eg­zo­ti­kumra vá­gyunk, Ma­rokkó lesz a tö­ké­le­tes hely!

Goa - ezt egyszer látnod kell!

Goa - ezt egyszer látnod kell!

Az in­diai Goa egy va­lódi földi pa­ra­di­csom, a kont­rasz­tok bá­mu­la­tos vi­lága, az em­beri tö­rek­vés és a ter­mé­szeti cso­dák tája, a zene és a csend ott­hona.

Az in­diai Goa egy va­lódi földi pa­ra­di­csom, a kont­rasz­tok bá­mu­la­tos vi­lága, az em­beri tö­rek­vés és a ter­mé­szeti cso­dák tája, a zene és a csend ott­hona.

Fiatalodhatunk borral és gyógyvízzel?

Fiatalodhatunk borral és gyógyvízzel? A válasz: igen!

Ha Ma­gyar­or­szág bár­mely te­rü­le­tén ásni kez­de­nénk, ter­mál­vízre lel­nénk.

Nagy va­ló­szí­nű­ség sze­rint Ma­gyar­or­szág bár­mely te­rü­le­tén kez­de­nénk el ásni, ott ter­mál­vi­zet ta­lál­nánk.

A legjobb húsvéti programok hétvégére

A legjobb húsvéti programok hétvégére

Kez­dő­dik az hús­vét, össze­szed­tük a leg­jobb prog­ra­mo­kat a hét­vé­gére.

Kez­dő­dik az hús­vét, össze­szed­tük a leg­jobb prog­ra­mo­kat a hét­vé­gére, ha nem csak ott­hon sze­ret­nénk töl­teni az időt. Hidd el, lesz miből vá­lasz­ta­nod!

Miért kihagyhatatlan az ausztriai Familypark?

Miért kihagyhatatlan az ausztriai Familypark?

A Fa­mily­park Auszt­ria leg­na­gyobb sza­bad­idő­parkja, és csak egy ugrás a ma­gyar ha­tár­tól.

A Fa­mily­park Auszt­ria leg­na­gyobb sza­bad­idő­parkja, és csak egy ugrás a ma­gyar ha­tár­tól, az a hely, amely gyak­ran fel­tű­nik min­den olyan Fa­ce­book-cso­port­ban, fó­ru­mon, ahol szü­lők kér­de­zik egy­más­tól, hogy hova ér­de­mes el­vinni a gye­re­ket.

Íme a legmókásabb húsvéti programok

Ezek lesznek idén a legmókásabb húsvéti programok

Mi ta­ga­dás, a hús­véti prog­ra­mok el­ső­sor­ban a gye­re­kek­nek szól­nak

Mi ta­ga­dás, a hús­véti prog­ra­mok el­ső­sor­ban a gye­re­kek­nek szól­nak: arc­fes­tés, nyu­szi si­mo­gató, to­jás­ke­re­sés és hús­véti kéz­mű­ves fog­lal­ko­zás

Ezt sokan nem tudják Hajdúszoboszlóról, pedig tényleg csodát tesz

Ezt sokan nem tudják Hajdúszoboszlóról, pedig tényleg csodát tesz

Pá­lin­kázó, brin­gó­hintó, sör- és grill­fesz­ti­vál, Tuba-tanya, Pász­tor­mú­zeum

A világ leghosszabb virtuális valóság csúszdáját nyitották meg a szomszédban!

A világ leghosszabb virtuális valóság csúszdáját nyitották meg a szomszédban!

202 mé­te­res a Twis­ter névre ke­resz­telt vízi ka­land.

Az oszt­rák-ma­gyar határ kö­ze­lé­ben fekvő Locs­mán­don (Lutz­manns­burg) meg­nyílt a világ leg­hosszabb vir­tu­á­lis va­ló­ság szem­üve­ges csúsz­dája, amely a Twis­ter nevet kapta és 202 méter hosszú. Egé­szen el­ké­pesztő él­ményt kínál.

Visszasírjuk a Bambit, és hiányoljuk a Balatonon az igazi retró helyeket

Visszasírjuk a Bambit, és hiányoljuk a Balatonon az igazi retró helyeket

Tom­bol a ret­ró­láz és az em­be­rek akár haj­lan­dóak töb­bet is fi­zetni egy múlt­idéző ter­mé­kért vagy szol­gál­ta­tá­sért.

Kihagyhatatlan vidámparkok

Ezek a legjobbak, kihagyhatatlan vidámparkok Európában

Sorra vet­tük hol szó­ra­koz­tat­hat­juk ma­gun­kat Eu­ró­pá­ban a leg­ma­ga­sabb szín­vo­na­lon a leg­újabb fej­lesz­tésű, leg­bru­tá­li­sabb já­té­kok­kal.

Sorra vet­tük hol szó­ra­koz­tat­hat­juk ma­gun­kat Eu­ró­pá­ban a leg­ma­ga­sabb szín­vo­na­lon

Ide látogasson el, aki gyermeket szeretne!

Ide látogasson el, aki gyermeket szeretne!

Bu­da­pest­től 100 ki­lo­mé­terre a cso­da­tévő ere­jé­ről is el­hí­re­sült Szent­kút.

Bu­da­pest­től 100 ki­lo­mé­terre, a Mátra és a Cser­hát öle­lé­sé­ben ta­lál­ható a cso­da­tévő ere­jé­ről is el­hí­re­sült Szent­kút, ahová a gyer­mekre vá­gyók ér­kez­nek se­gít­sé­gért.

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a METU ku­ta­tá­sá­ból

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a Bu­da­pesti Met­ro­po­li­tan Egye­tem (METU) ok­ta­tói által fi­a­tal uta­zók kö­ré­ben vég­zett ku­ta­tás­ból.

Ezek a leghosszabb és legolcsóbb sípályák itthon

Ezek a leghosszabb és legolcsóbb sípályák itthon

.A mesés téli táj és az itt­hon is egyre szín­vo­na­la­sabb pá­lyák csak né­hány ok, hogy ne­ki­vág­junk egy sí­tú­rá­nak

A havas sport sze­rel­me­se­i­nek össze­gyűj­töt­tük a leg­jobb ma­gyar pá­lyá­kat.

Nászutat tervezel? Íme 10 nem tipikus nászutas célpont

Nászutat tervezel? Íme 10 nem tipikus nászutas célpont

Van­nak, akik a ha­gyo­má­nyos cél­pon­to­kat ke­re­sik fel, pél­dául a Karib-ten­gert, de sokak va­lami másra vágy­nak.

Van­nak, akik a ha­gyo­má­nyos cél­pon­to­kat ke­re­sik fel, pél­dául a Karib-ten­gert, de sokak va­lami másra vágy­nak.

Itt vannak a 2019-es wellnesstrendek

Itt vannak a legmenőbb 2019-es wellnesstrendek

Eze­ket a well­ness­mód­sze­re­ket min­den­képp pró­báld ki idén!

A well­nes­se­zés to­vábbra is na­gyon di­va­tos, jól mu­tat­ják ezt a hazai szál­lo­dák el­múlt éves fog­lalt­sági ada­tai.

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

A nya­ra­lás nem csak kel­le­mes, de hasz­nos is!

Több, tu­do­má­nyos ku­ta­tás iga­zolja, hogy a meg­fe­lelő mennyi­ségű pi­he­nés, a ter­mé­szet­ben il­letve a friss le­ve­gőn töl­tött idő szá­mos egész­ség­ügyi előny­höz jut­tatja az em­bert.

Tudtad? Ez Ausztria legmodernebb síterepe!

Tudtad? Ez Ausztria legmodernebb síterepe!

Öt régió, 760 ki­lo­mé­ter­nyi sí­pá­lya, 270 fel­vonó, va­la­mint 260 hütte és hegyi ét­te­rem ugyan­az­zal a sí­bér­let­tel.

Öt régió, 760 ki­lo­mé­ter­nyi sí­pá­lya, 270 fel­vonó, va­la­mint 260 hütte és hegyi ét­te­rem ugyan­az­zal a sí­bér­let­tel.

Idén ezek lesznek a legjobb ingyenes farsangi programok!

Idén ezek lesznek a legjobb ingyenes farsangi programok!

Kezd­jük vi­dá­man az új évet! Víz­ke­reszt nap­ján, azaz ja­nuár 6-án már a déli eszem-iszom­mal kez­de­tét vette a far­sangi idő­szak.

Kezd­jük vi­dá­man az új évet! Víz­ke­reszt nap­ján, azaz ja­nuár 6-án már a déli eszem-iszom­mal kez­de­tét vette a far­sangi idő­szak.

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

Az egyik leg­na­gyobb uta­zási ma­ga­zin az ol­va­sók sza­va­za­tai alap­ján össze­ál­lí­totta a világ leg­szebb vá­ro­sa­i­nak lis­tá­ját

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

A Holt-ten­ger­ről azt talán min­denki tudja, hogy sűrű vizén az ember akár ülve is le­beg­het, nem süllyed el.

Megelőztük Európát - gyors és kényelmes a mobilos kárbejelentés

Megelőztük Európát - gyors és kényelmes a mobilos kárbejelentés

Egye­dül­álló, a gép­jármű-kár­be­je­len­tést je­len­tő­sen meg­könnyítő rend­szer kezdte meg mű­kö­dé­sét Ma­gyar­or­szá­gon.

Egye­dül­álló, a gép­jármű-kár­be­je­len­tést je­len­tő­sen meg­könnyítő rend­szer kezdte meg mű­kö­dé­sét Ma­gyar­or­szá­gon. Okos­te­le­fon se­gít­sé­gé­vel a bal­eset hely­szí­né­ről kö­zöl­het­jük biz­to­sí­tónk­kal a bal­eset meg­tör­tén­tét, a jól is­mert kék-sárga be­je­lentő nél­kül.

Készülj az év végére! Ezek lesznek idén a legütősebb szilveszteri bulik Budapesten

Készülj az év végére! Ezek lesznek idén a legütősebb szilveszteri bulik Budapesten

Bu­da­pest szil­vesz­ter es­té­jén ren­ge­teg iz­gal­mas prog­ra­mot tar­to­gat.

Bu­da­pest szil­vesz­ter es­té­jén ren­ge­teg iz­gal­mas prog­ra­mot tar­to­gat. Nagy a nyo­más az em­be­ren, hol töltse az esz­tendő utolsó óráit.

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Le­zá­rult a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Sosem gondolnád, hogy ezekben az országokban síelni is lehet

Sosem gondolnád, hogy ezekben az országokban síelni is lehet

Mi­lyen or­szá­gok jut­nak eszedbe, ami­kor a sí­e­lést ter­vez­ge­ted? Fo­gad­junk, hogy nem Af­ga­nisz­tán, Les­hoto, a forró Li­ba­non

Ezt sokan nem tudják a Márton-napról

Ezt sokan nem tudják a Márton-napról

Is­mer­jük meg Már­ton hi­he­tet­len tör­té­ne­tét!

Mi­e­lőtt azt hin­nénk, hogy az el­múlt évek­ben di­va­tossá vált ren­dez­vé­nyek el­ső­sor­ban szál­lo­dák, ét­ter­mek, bo­rá­szok ven­dég­csá­bító rek­lám­fo­gá­sai, is­mer­jük meg Már­ton hi­he­tet­len tör­té­ne­tét!

Mennyi borravalót adjunk Ázsiában?

Mennyi borravalót adjunk Ázsiában?

A kü­lön­böző kul­tú­rák ta­lál­ko­zása gyak­ran fél­re­ér­té­se­ket szül. Kínos hely­zetbe ke­rül­het az, aki nem tudja, hol szo­kás bor­ra­va­lót adni. Na­gyon na­gyok ugyanis a kü­lönb­sé­gek.

A kü­lön­böző kul­tú­rák ta­lál­ko­zása gyak­ran fél­re­ér­té­se­ket szül. Kínos hely­zetbe ke­rül­het az, aki nem tudja, hol szo­kás bor­ra­va­lót adni. Na­gyon na­gyok ugyanis a kü­lönb­sé­gek.

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

"Ha Ang­li­á­ban jól akarsz ét­kezni, akkor dél­ben és este is reg­ge­lizz - mondta ál­lí­tó­lag Som­mer­set W. Maugham angol író.

Jordániába indított járatot a Ryanair

Végre! Jordániába indított járatot a Ryanair

A Rya­nair el­in­dí­totta az első, Bu­da­pes­tet Am­mán­nal össze­kötő já­ra­tát.

A Rya­nair ok­tó­ber végén el­in­dí­totta az első, Bu­da­pes­tet Am­mán­nal össze­kötő köz­vet­len légi já­ra­tát. Jor­dá­ni­á­nak pedig télen is kel­le­mes a klí­mája.

A legjobb tökös-szellemes programok Halloween hétvégére

A legjobb tökös-szellemes programok Halloween hétvégére

Elő a tök­lám­pá­sok­kal, jel­me­zek­kel, in­dul­hat a ké­szü­lő­dés a Hal­lo­weenre!

Elő a tök­lám­pá­sok­kal, jel­me­zek­kel, in­dul­hat a ké­szü­lő­dés a Hal­lo­weenre!

Vége! Santorini most tényleg bekeményített

Vége! Santorini most tényleg bekeményített

A görög San­torini, en­gedve az ál­lat­vé­dők­nek, el­til­totta a túl­sú­lyos tu­ris­tá­kat a sza­ma­ra­go­lás­tól a szi­ge­ten, mert egyre több állat ke­rült ál­lat­or­vos­hoz

A görög San­torini, en­gedve az ál­lat­vé­dők­nek, el­til­totta a túl­sú­lyos tu­ris­tá­kat a sza­ma­ra­go­lás­tól a szi­ge­ten.

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

Ha az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió nem okoz csa­ló­dást.

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást.

Bakancslistás kirándulóhelyek: 5 titkos túraútvonal

Bakancslistás kirándulóhelyek: 5 titkos túraútvonal

Unod a Rám-sza­ka­dé­kot, a Kékes-tetőt és Do­bo­gó­kőt? Íme öt ke­vésbé is­mert, de cso­dá­la­tos ki­rán­du­ló­hely Ma­gyar­or­szág öt kü­lön­böző hegy­sé­gé­ben.

5 mesés hely Magyarországon a hosszú hétvégére

5 mesés hely Magyarországon a hosszú hétvégére

Még min­dig tart az őszi jó idő így ér­de­mes ki­moz­dulni leg­alább egy­szer a négy nap alatt.

Még min­dig tart az őszi jó idő így ér­de­mes ki­moz­dulni leg­alább egy­szer a négy nap alatt. Össze­gyűj­töt­tük Ma­gyar­or­szág leg­szebb és leg­iz­gal­ma­sabb he­lyeit. Vá­lassz úti célt, ehhez adunk egy kis tá­jé­koz­ta­tást, a képek pedig el­visz­nek kép­ze­let­ben így egy­sze­rűbb lesz a dön­tés.

Ezeket a szüreti mulatságokat idén kár lenne kihagyni

Ezeket a szüreti mulatságokat idén kár lenne kihagyni

Az or­szág leg­lát­vá­nyo­sabb, mu­lat­ság­gal egy­be­kö­tött szü­reti fel­vo­nu­lá­sait ajánl­juk, ami­ket vétek lenne ki­hagyni.

Az or­szág leg­lát­vá­nyo­sabb, mu­lat­ság­gal egy­be­kö­tött szü­reti fel­vo­nu­lá­sait ajánl­juk, ami­ket vétek lenne ki­hagyni.

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

Gyö­nyör­ködj az őszi táj­ban!

Ma­gyar­or­szág leg­szebb er­dő­i­ben ki­rán­dul­hatsz, és nem is akár­ho­gyan! Most olyan erdei uta­kat mu­ta­tunk, ahol víz­esé­sek, tavak, bar­lan­gok men­tén fut a vonat.

Termálszálloda a Szigetköz kapujában

Termálszálloda a Szigetköz kapujában

Az Aqua Hotel Ter­mál szál­loda Mo­son­ma­gyar­óvár szí­vé­ben he­lyez­ke­dik el.

Az Aqua Hotel Ter­mál szál­loda a "Bio" Fle­xum-Ter­mál Gyógy­fürdő te­rü­le­tén, Mo­son­ma­gyar­óvár szí­vé­ben he­lyez­ke­dik el.

TOP10 beltéri program rossz időre

TOP10 beltéri program rossz időre

Tíz tö­ké­le­tes bel­téri prog­ram or­szág­szerte: be­le­kós­tol­ha­tunk a vil­lám­ké­szí­tésbe, Öve­ges pro­fesszor kí­sér­le­te­i­vel szó­ra­koz­ha­tunk, meg­néz­he­tünk egy igazi nap­ki­tö­rést.

Tíz tö­ké­le­tes bel­téri prog­ram or­szág­szerte: be­le­kós­tol­ha­tunk a vil­lám­ké­szí­tésbe, Öve­ges pro­fesszor kí­sér­le­te­i­vel szó­ra­koz­ha­tunk, meg­néz­he­tünk egy igazi nap­ki­tö­rést, min­dent meg­tud­ha­tunk a fák­ról, vul­kán gyom­rá­ban sé­tál­ha­tunk és be­le­pil­lant­ha­tunk a leg­hí­re­sebb ke­rá­mia­gyár tit­ka­iba vagy a lo­vag­kor vi­lá­gába

Ez a fürdő lett az Év Fürdője 2018-ban

Ez a fürdő lett az Év Fürdője 2018-ban

Ezen a nyá­ron már ne­gye­dik al­ka­lom­mal ver­seng­tek a hazai für­dők egy­más­sal. Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zá­son 2018-ban is három ka­te­gó­ri­á­ban ke­res­tek győz­test.

Ezen a nyá­ron már ne­gye­dik al­ka­lom­mal ver­seng­tek a hazai für­dők egy­más­sal. Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zá­son 2018-ban is három ka­te­gó­ri­á­ban ke­res­tek győz­test. A leg­na­gyob­bak csa­tája ismét bra­vúr­ral vég­ző­dött.

Ahol még a desszert is kolbászból van

Ahol még a desszert is kolbászból van

Akad­nak vá­ro­sok, ahol min­den szol­gál­ta­tás szín­vo­na­las, min­den új és íz­lé­ses, és csak jót lehet mon­dani, de va­lami mégis hi­ány­zik.

Akad­nak vá­ro­sok, ahol min­den szol­gál­ta­tás szín­vo­na­las, min­den új és íz­lé­ses, és csak jót lehet mon­dani, de va­lami mégis hi­ány­zik.

Pálinka praktikák, avagy mi mindenre jó a kisüsti

Pálinka praktikák, avagy mi mindenre jó a kisüsti

A pá­linka igazi hun­ga­ri­kum

A pá­linka igazi hun­ga­ri­kum, hisz ége­tett szesz min­den­hol van a vi­lá­gon, de pá­linka csak ná­lunk.

Kerékpározás és vízi semmittevés a fürdőparadicsomban

Kerékpározás és vízi semmittevés a fürdőparadicsomban

Miről lehet föl­is­merni egy für­dő­vá­rost, ha csak a par­kos-vi­rá­gos ut­cáit jár­juk?

12 legjobb program augusztus 20-ára

12 legjobb program augusztus 20-ára

Össze­gyűj­töt­tük a 12 leg­ér­de­ke­seb­bet, hogy meg­könnyít­sük a vá­lasz­tást.

Ezen a hét­vé­gén szinte min­den hazai vá­ros­ban zaj­la­nak Ist­ván ki­rály tisz­te­le­tére ren­de­zett, meg­em­lé­ke­zés­sel össze­kö­tött szí­nes, zenés prog­ra­mok, így nehéz el­dön­teni, me­lyi­ket vá­lasszuk. Mi most össze­gyűj­töt­tük a 12 leg­ér­de­ke­seb­bet, hogy meg­könnyít­sük a vá­lasz­tást.

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

A nők az él­mé­nye­ket ke­re­sik, míg a férfiak in­kább passzív ki­kap­cso­ló­dás­sal töl­tőd­né­nek fel nya­ra­lás­kor.

Az Év Fürdője

Jelenleg ezek a legnépszerűbb fürdők Magyarországon

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése, Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zás.

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni.

Nyerj 3 napos újjászületést a Caramell Premium Resort****superior szállodában!

3 napos újjászületés a Caramell Premium Resort****superior szállodában!

A Ca­ra­mell Pre­mium Re­sort****­su­per­ior Bük­für­dőn, gyö­nyörű kör­nye­zet­ben várja ven­dé­geit ele­gáns 142 szo­bá­já­val és lak­osz­tá­lyá­val.

Szamárbőgés és grinzingi hangulat? Ez is a Balaton!

Szamárbőgés és grinzingi hangulat? Ez is a Balaton!

Az él­mény­gaz­da­sággá ala­kí­tott keszt­he­lyi Ge­or­gi­kon­ban és Hé­ví­zen, li­pi­cai lovak húzta om­ni­bus­szal utaz­tunk, át­vág­tunk a Nyu­gat-Ba­la­toni Grin­zin­gen.

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

A nyári for­ró­ság­ban az em­beri ér­zel­mek fel­pezs­dü­lé­sé­nek le­he­tünk tanúi lép­ten-nyo­mon.

TOP 5 gyermekbarát wellness-szálloda

TOP 5 gyermekbarát wellness-szálloda

Gye­re­kek­kel el­utazni nem egy­ér­tel­műen a fel­hőt­len ki­kap­cso­ló­dást je­lenti a szü­lők szá­mára, de sok min­dent te­he­tünk azért, hogy a leg­több pil­la­nat öröm­teli le­gyen.

Gye­re­kek­kel el­utazni nem egy­ér­tel­műen a fel­hőt­len ki­kap­cso­ló­dást je­lenti a szü­lők szá­mára, de sok min­dent te­he­tünk azért, hogy a leg­több pil­la­nat öröm­teli le­gyen. Azo­kat a well­ness-szál­lo­dá­kat vá­lo­gat­tuk össze a gyer­mek­kel nya­ra­lók szá­mára, ahol a vízi él­mé­nye­ken túl egyéb gyer­mek­ba­rát szó­ra­ko­zási le­he­tő­sé­ge­ket is kí­nál­nak.

Albánia - túl a bunkereken, Teréz anyán és a maffián

Albánia - túl a bunkereken, Teréz anyán és a maffián

Még most, 2018-ban is alig tu­dunk va­la­mit erről a tő­lünk csu­pán egy órá­nyi re­pü­lőútra lévő bal­káni or­szág­ról.

Még most, 2018-ban is alig tu­dunk va­la­mit erről a tő­lünk csu­pán egy órá­nyi re­pü­lőútra lévő bal­káni or­szág­ról.

5 csodás hely a Balaton körül, amit idén látnod kell

5 csodás hely a Balaton körül, amit idén látnod kell

Össze­gyűj­töt­tük a leg­job­ba­kat.

A Ba­la­ton kör­nyé­kén ren­ge­teg szebb­nél szebb hely van, amit nem sza­bad ki­hagyni. Össze­gyűj­töt­tük a leg­job­ba­kat, ha nem csak stran­dolni sze­ret­nél.

Játssz, és a tied lehet egy felejthetetlen álomhétvége az Alföld szívében!

Játssz, és a tied lehet egy felejthetetlen álomhétvége az Alföld szívében!

Ki­­kap­­cso­­ló­­dásra vágysz egy egye­dül­álló szál­lo­dá­ban, az Al­föld szí­vé­ben?

Kel­­le­­mes ki­­kap­­cso­­ló­­dásra vágysz egy egye­dül­álló de­sign szál­lo­dá­ban, az Al­föld szí­vé­ben? Itt a le­­he­­tő­ség! Vajon mennyire vagy For­tuna ke­gyeltje? Tedd magad pró­bára! Játssz és nyerj egy iga­zán em­lé­ke­ze­tes álom­hét­vé­gét!

Pécsre utaztunk, de nem csak a jó borok miatt

Pécsre utaztunk, de nem csak a jó borok miatt

Pécs és kör­nyé­ké­nek meg­is­me­rése egy fe­lejt­he­tet­len kul­tu­rá­lis ba­ran­go­lás lehet, de most ismét egy újabb ol­da­lát fe­dez­het­jük fel a vi­dék­nek.

Pécs és kör­nyé­ké­nek meg­is­me­rése egy fe­lejt­he­tet­len kul­tu­rá­lis ba­ran­go­lás lehet, de most ismét egy újabb ol­da­lát fe­dez­het­jük fel a vi­dék­nek.

10 kihagyhatatlan borterasz a nyárra Almáditól Badacsonyig

10 kihagyhatatlan borterasz a nyárra Almáditól Badacsonyig

Nem kell messzire utazni, hogy igazi, fe­lejt­he­tet­len él­mény­ben le­gyen ré­szed, mi­köz­ben jókat eszel-iszol.

Nem kell messzire utazni, hogy igazi, fe­lejt­he­tet­len él­mény­ben le­gyen ré­szed, mi­köz­ben jókat eszel-iszol. Irány, a Ma­gyar ten­ger!

A világ legfurább szállodái

A világ legfurább szállodái

Ha va­lami iz­gal­masra vá­gyunk, nem mu­száj af­ri­kai sza­fa­rira men­nünk.

Ha va­lami iz­gal­masra vá­gyunk, nem mu­száj af­ri­kai sza­fa­rira men­nünk vagy szik­lát mász­nunk. Elég, ha meg­szál­lunk egy bi­zarr szál­lo­dá­ban.

Jön a bringaszezon! Vigyázz, mert nagyon komoly büntetést kaphatsz!

Jön a bringaszezon! Vigyázz, mert nagyon komoly büntetést kaphatsz!

Nézd át a brin­gád, hogy az összes kö­te­lező fel­sze­re­lés a he­lyén van-e. Ha nem, hiába spó­rol­tad meg a bér­let árát...

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

Új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

Ér­de­mes el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre. Ké­szí­tet­tünk egy kis lis­tát, neked már csak ki kell pi­pálni, amerre jársz.

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

Nincs is jobb idő­töl­tés, mint ami­kor az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni.

Nincs is annál jobb idő­töl­tés, mint ami­kor hét­vé­gén az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni.

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való.

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt.

Az isteni húsvéti sonka titka egyszerűbb, mint hinnéd!

Az isteni húsvéti sonka titka egyszerűbb, mint hinnéd!

Ha már főz­tél hús­véti son­kát, most el­len­őriz­he­ted, hogy eddig jól csi­nál­tad-e.

Ha már főz­tél hús­véti son­kát, most el­len­őriz­he­ted, hogy eddig jól csi­nál­tad-e, ha még nem, itt az ideje.

Nem igaz, hogy az emberek megunták a húsvétot, jöhet a sonka és a tojás!

Nem igaz, hogy az emberek megunták a húsvétot, jöhet a sonka és a tojás!

Nya­kun­kon a hús­vét, lás­suk, miről is szól va­ló­já­ban ez az ünnep!

Nya­kun­kon a hús­vét, lás­suk, miről is szól va­ló­já­ban ez az ünnep! A ha­gyo­má­nyo­kat sokan be­tart­juk.

Ilyet még nem láttál - ezek a világ legőrültebb fesztiváljai

Ilyet még nem láttál - ezek a világ legőrültebb fesztiváljai

Cse­cse­mő­át­ug­rás, sajt­gör­ge­tés, iszap­fürdő, pa­ra­di­csom- vagy na­rancs­do­bá­lás, mez­te­len­ke­dés - és ezzel még nincs vége... össze­szed­tük a világ min­den pont­já­ról a leg­ext­ré­mebb fesz­ti­vá­lo­kat. Né­me­lyi­ken meg fogsz döb­benni!

Télből a nyárba: Így úszhatod meg sokkal kevesebből az utazást

Télből a nyárba: Így úszhatod meg sokkal kevesebből az utazást

Sokan vá­laszt­ják télen a tró­pu­so­kat.

Egyre több ma­gyar vá­lasztja télen a forró, tró­pusi ég­haj­latú or­szá­go­kat úti célul. Még most is ja­vá­ban düg­bö­rög a fő­sze­zon, de az év­szak­váltó uta­zás­nak azért van­nak a há­tul­ütői. Eze­ket se­gí­tünk el­ke­rülni!

Ünnepeld március 15-ét egy szuper programmal

Ünnepeld március 15-ét egy szuper programmal

Tűzz ko­kár­dát és ke­ress egy in­gye­nes, min­dent igényt ki­elé­gítő he­lyet a nem­zeti ün­ne­pen.

Tűzz ko­kár­dát és ke­ress egy in­gye­nes, min­dent igényt ki­elé­gítő he­lyet a nem­zeti ün­ne­pen.

Ezekbe a fürdőkbe menj, ha rossz az idő!

Ezekbe a fürdőkbe menj, ha rossz az idő!

A leg­nép­sze­rűbb hazai für­dők közül aján­lunk hét olyat, ame­lyek­ben a rossz idő so­ha­sem aka­dály. Nincs is annál jobb, mint hideg idő­ben egy meleg für­dő­ben el­töl­teni az időt.

A leg­nép­sze­rűbb hazai für­dők közül aján­lunk hét olyat, ame­lyek­ben a rossz idő so­ha­sem aka­dály. Nincs is ennél jobb dolog!

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

A sza­u­nák rég­óta óta nép­sze­rűek.

A sza­u­nák­nak szám­ta­lan vál­to­zata lé­te­zik, leg­több­jük a római bi­ro­da­lom óta nép­szerű, nap­ja­ink­ban pedig re­ne­szán­szát éli ez az egész­sé­ges ki­kap­cso­ló­dás.

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből, akkor menj oda, ahol nin­cse­nek sokan. Ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

Hogyan éljük túl a családi síelést?

Hogyan éljük túl a családi síelést?

Él­vezni a csa­ládi sí­u­tat va­lódi pró­ba­té­tel min­den szülő szá­mára. El­ve­szett sapka, sál, hiszti, túl­köl­te­ke­zés - ugye is­me­rős prob­lé­mák? Vi­szont ren­ge­teg él­ménnyel gaz­da­go­dunk.

Él­vezni a csa­ládi sí­u­tat va­lódi pró­ba­té­tel min­den szülő szá­mára. El­ve­szett sapka, sál, hiszti, túl­köl­te­ke­zés - ugye is­me­rős prob­lé­mák? Vi­szont, ha eze­ket le­szá­mít­juk, ren­ge­teg él­ménnyel gaz­da­go­dunk. A közös, csa­ládi pi­he­né­se­ket sok­szor olyan dol­gok ke­se­rí­tik meg, amikre előre fel tu­dunk ké­szülni és így nem ér min­ket vá­rat­la­nul.