ÉLETMÓDI

ÚTISÚGÓ

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

Kiderült: a hostelek ideje lejárt

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a METU ku­ta­tá­sá­ból

A hos­te­lek ideje le­járt - derül ki a Bu­da­pesti Met­ro­po­li­tan Egye­tem (METU) ok­ta­tói által fi­a­tal uta­zók kö­ré­ben vég­zett ku­ta­tás­ból.

Tudtad? Ez Ausztria legmodernebb síterepe!

Tudtad? Ez Ausztria legmodernebb síterepe!

Öt régió, 760 ki­lo­mé­ter­nyi sí­pá­lya.

Öt régió, 760 ki­lo­mé­ter­nyi sí­pá­lya, 270 fel­vonó, va­la­mint 260 hütte és hegyi ét­te­rem ugyan­az­zal a sí­bér­let­tel.

Ezek a legnyerőbb élményfürdős szállodák erre a nyárra

Olcsón a legjobbat: ezek a legnyerőbb élményfürdős szállodák erre a nyárra

Nya­ra­lás előtt szá­mos igény fo­gal­ma­zó­dik meg az ide­á­lis szál­lo­dá­val kap­cso­lat­ban.

A kö­vet­kező bri­li­áns lis­tá­val ala­po­san rá­cá­fo­lunk a le­he­tet­lenre!

Ezek a legjobb sípályák itthon

Ezek a leghosszabb és legolcsóbb sípályák itthon

A havas sport sze­rel­me­se­i­nek össze­gyűj­töt­tük a leg­jobb ma­gyar pá­lyá­kat.

A havas sport sze­rel­me­se­i­nek össze­gyűj­töt­tük a leg­jobb ma­gyar pá­lyá­kat.

Nászutat tervezel? Íme 10 nem tipikus nászutas célpont

Nászutat tervezel? Íme 10 nem tipikus nászutas célpont

Kö­ze­le­dik a nász­utak sze­zonja.

Kö­ze­le­dik az es­kü­vők és a nász­utak sze­zonja. Van­nak, akik a ha­gyo­má­nyos cél­pon­to­kat ke­re­sik fel, pél­dául a Karib-ten­gert, de sokak va­lami másra vágy­nak.

Itt vannak a legmenőbb 2019-es wellnesstrendek

Itt vannak a legmenőbb 2019-es wellnesstrendek

Az aláb­bi­ak­ban szak­értő se­gít­sé­gé­vel mu­ta­tunk né­hány well­nes­stren­det, ame­lyet ér­de­mes ki­pró­bálni!

Az aláb­bi­ak­ban szak­értő se­gít­sé­gé­vel mu­ta­tunk né­hány idei well­nes­stren­det, ame­lyet min­den­kép­pen ér­de­mes ki­pró­bálni!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Idén ezek lesznek a legjobb ingyenes farsangi programok!

Idén ezek lesznek a legjobb ingyenes farsangi programok!

Kezd­jük vi­dá­man az új évet! Víz­ke­reszt nap­ján, azaz ja­nuár 6-án már a déli eszem-iszom­mal kez­de­tét vette a far­sangi idő­szak.

Kezd­jük vi­dá­man az új évet! Víz­ke­reszt nap­ján, azaz ja­nuár 6-án már a déli eszem-iszom­mal kez­de­tét vette a ham­vazó szer­dáig tartó far­sangi idő­szak.

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

Több, tu­do­má­nyos ku­ta­tás iga­zolja, hogy a meg­fe­lelő mennyi­ségű pi­he­nés, a ter­mé­szet­ben il­letve a friss le­ve­gőn töl­tött idő szá­mos egész­ség­ügyi előny­höz jut­tatja az em­bert.

Több, tu­do­má­nyos ku­ta­tás iga­zolja, hogy a meg­fe­lelő mennyi­ségű pi­he­nés, a ter­mé­szet­ben il­letve a friss le­ve­gőn töl­tött idő szá­mos egész­ség­ügyi előny­höz jut­tatja az em­bert.

Megelőztük Európát

Megelőztük Európát - gyors és kényelmes a mobilos kárbejelentés

Egye­dül­álló, a gép­jármű-kár­be­je­len­tést meg­könnyítő rend­szer kezdte meg mű­kö­dé­sét Ma­gyar­or­szá­gon.

Egye­dül­álló, a gép­jármű-kár­be­je­len­tést je­len­tő­sen meg­könnyítő rend­szer kezdte meg mű­kö­dé­sét Ma­gyar­or­szá­gon.

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

Az egyik leg­na­gyobb uta­zási ma­ga­zin az ol­va­sók sza­va­za­tai alap­ján össze­ál­lí­totta a világ leg­szebb vá­ro­sa­i­nak lis­tá­ját

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

10 döbbenetes tény a Holt-tengerről, amik miatt biztosan elutazol oda

A Holt-ten­ger vi­zé­ben meg­már­tózni kü­lön­le­ges él­mény.

A Holt-ten­ger­ről azt talán min­denki tudja, hogy sűrű vizén az ember akár ülve is le­beg­het, nem süllyed el.

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Le­zá­rult a Nagy Bor Teszt.

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Készülj az év végére! Ezek lesznek idén a legütősebb szilveszteri bulik Budapesten

Készülj az év végére! Ezek lesznek idén a legütősebb szilveszteri bulik Budapesten

Bu­da­pest szil­vesz­ter es­té­jén ren­ge­teg iz­gal­mas prog­ra­mot tar­to­gat.

Bu­da­pest szil­vesz­ter es­té­jén ren­ge­teg iz­gal­mas prog­ra­mot tar­to­gat. Nagy a nyo­más az em­be­ren, hol töltse az esz­tendő utolsó óráit.

Sosem gondolnád, hogy ezekben az országokban síelni is lehet

Sosem gondolnád, hogy ezekben az országokban síelni is lehet

Mi­lyen or­szá­gok jut­nak eszedbe, ami­kor a sí­e­lést ter­vez­ge­ted?

Mi­lyen or­szá­gok jut­nak eszedbe, ami­kor már a jól meg­ér­de­melt sí­e­lést ter­vez­ge­ted?

Mennyi borravalót adjunk Ázsiában?

Mennyi borravalót adjunk Ázsiában?

A kü­lön­böző kul­tú­rák ta­lál­ko­zása gyak­ran fél­re­ér­té­se­ket szül.

A kü­lön­böző kul­tú­rák ta­lál­ko­zása gyak­ran fél­re­ér­té­se­ket szül. A tu­ris­ták bak­lö­vé­se­i­ből per­sze nem szár­maz­nak dip­lo­má­ciai bo­nyo­dal­mak, de kínos hely­zetbe ke­rül­het az, aki nem tudja, hol szo­kás bor­ra­va­lót adni.

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

A legrosszabb konyha és a legjobb bulihely: London, de a többi is kiderül...

"Ha Ang­li­á­ban jól akarsz ét­kezni, akkor dél­ben és este is reg­ge­lizz - mondta ál­lí­tó­lag Som­mer­set W. Maugham angol író.

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne? Se­gí­tünk: brit uta­zási szak­em­be­rek össze­ál­lí­tot­ták annak a tíz úti cél­nak a lis­tá­ját, ame­lyet sze­rin­tük min­den­képp ér­de­mes fel­ke­resni.

Jordániába indított járatot a Ryanair

Végre! Jordániába indított járatot a Ryanair

A Rya­nair el­in­dí­totta az első, Bu­da­pes­tet Am­mán­nal össze­kötő já­ra­tát.

A Rya­nair ok­tó­ber végén el­in­dí­totta az első, Bu­da­pes­tet Am­mán­nal össze­kötő köz­vet­len légi já­ra­tát. Jor­dá­ni­á­nak pedig télen is kel­le­mes a klí­mája.

5 mesés hely Magyarországon a hosszú hétvégére

5 mesés hely Magyarországon a hosszú hétvégére

Még min­dig tart az őszi jó idő.

Még min­dig tart az őszi jó idő így ér­de­mes ki­moz­dulni leg­alább egy­szer a négy nap alatt. Össze­gyűj­töt­tük Ma­gyar­or­szág leg­szebb és leg­iz­gal­ma­sabb he­lyeit.

Ezt sokan nem tudják a Márton-napról

Ezt sokan nem tudják a Márton-napról

Mi­e­lőtt azt hin­nénk, hogy az el­múlt évek­ben di­va­tossá vált ren­dez­vé­nyek a szál­lo­dák, ét­ter­mek, bo­rá­szok ven­dég­csá­bító rek­lám­fo­gá­sai, is­mer­jük meg Már­ton hi­he­tet­len tör­té­ne­tét!

Mi­e­lőtt azt hin­nénk, hogy a di­va­tossá vált ren­dez­vé­nyek a szál­lo­dák, ét­ter­mek, bo­rá­szok ven­dég­csá­bító rek­lám­fo­gá­sai, is­mer­jük meg Már­ton tör­té­ne­tét!

A legjobb tökös-szellemes programok Halloween hétvégére

A legjobb tökös-szellemes programok Halloween hétvégére

Elő a tök­lám­pá­sok­kal!

Össze­gyűj­töt­tük nek­tek azo­kat a tökös prog­ra­mo­kat, ame­lyek a leg­szel­le­me­sebb szó­ra­ko­zást ígé­rik gye­rek­nek, fel­nőtt­nek egy­aránt az őszi szü­net ide­jére.

Santorini most tényleg bekeményített

Vége! Santorini most tényleg bekeményített

San­torini en­ge­dett az ál­lat­vé­dők­nek

A görög San­torini, en­gedve az ál­lat­vé­dők­nek, el­til­totta a túl­sú­lyos tu­ris­tá­kat a sza­ma­ra­go­lás­tól a szi­ge­ten.

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen itt a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió úgy sem okoz csa­ló­dást.

Ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió úgy sem okoz csa­ló­dást. Íme 5 tipp a tö­ké­le­tes őszi ki­kap­cso­ló­dás­hoz.

Bakancslistás kirándulóhelyek: 5 titkos túraútvonal

Bakancslistás kirándulóhelyek: 5 titkos túraútvonal

Unod a Rám-sza­ka­dé­kot, a Kékes-tetőt és Do­bo­gó­kőt? Íme öt ke­vésbé is­mert, cso­dá­la­tos ki­rán­du­ló­hely.

Unod a Rám-sza­ka­dé­kot, a Kékes-tetőt és Do­bo­gó­kőt? Íme öt ke­vésbé is­mert, cso­dá­la­tos ki­rán­du­ló­hely.

TOP10 beltéri program rossz időre

TOP10 beltéri program rossz időre

Ne vegye el a ked­ved a rossz idő!

Tíz tö­ké­le­tes bel­téri prog­ram or­szág­szerte: be­le­kós­tol­ha­tunk a vil­lám­ké­szí­tésbe, Öve­ges pro­fesszor kí­sér­le­te­i­vel szó­ra­koz­ha­tunk, meg­néz­he­tünk egy igazi nap­ki­tö­rést.

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

Gyö­nyör­ködj az őszi táj­ban!

Ma­gyar­or­szág leg­szebb er­dő­i­ben ki­rán­dul­hatsz, és nem is akár­ho­gyan! Most olyan erdei uta­kat mu­ta­tunk, ahol víz­esé­sek, tavak, bar­lan­gok men­tén fut a vonat.

Ezeket a szüreti mulatságokat idén kár lenne kihagyni

Ezeket a szüreti mulatságokat idén kár lenne kihagyni

Az or­szág leg­na­gyobb és leg­lát­vá­nyo­sabb, mu­lat­ság­gal egy­be­kö­tött szü­reti fel­vo­nu­lá­sait ajánl­juk, ami­ket vétek lenne ki­hagyni.

Is­mer­jük meg, mi­lyen is az igazi ma­gyar szü­ret! Az or­szág leg­na­gyobb és leg­lát­vá­nyo­sabb, mu­lat­ság­gal egy­be­kö­tött szü­reti fel­vo­nu­lá­sait ajánl­juk, ami­ket vétek lenne ki­hagyni, ha él­mény­dús őszi prog­ramra vá­gyunk a nyár el­múl­tá­val.

Termálszálloda a Szigetköz kapujában

Termálszálloda a Szigetköz kapujában

Az Aqua Hotel Ter­mál szál­loda a "Bio" Fle­xum-Ter­mál Gyógy­fürdő te­rü­le­tén, Mo­son­ma­gyar­óvár szí­vé­ben he­lyez­ke­dik el.

Az Aqua Hotel Ter­mál szál­loda a "Bio" Fle­xum-Ter­mál Gyógy­fürdő te­rü­le­tén, Mo­son­ma­gyar­óvár szí­vé­ben he­lyez­ke­dik el.

Ahol még a desszert is kolbászból van

Ahol még a desszert is kolbászból van

Gyu­lán az em­be­rek tud­nak élni, és min­den jót meg­ad­nak ma­guk­nak

Akad­nak vá­ro­sok, ahol min­den szol­gál­ta­tás szín­vo­na­las, min­den új és íz­lé­ses, és csak jót lehet mon­dani, de va­lami mégis hi­ány­zik.

Pálinka praktikák, avagy mi mindenre jó a kisüsti

Pálinka praktikák, avagy mi mindenre jó a kisüsti

A pá­linka igazi hun­ga­ri­kum

A pá­linka igazi hun­ga­ri­kum, hisz ége­tett szesz min­den­hol van a vi­lá­gon, de pá­linka csak ná­lunk.

Ez a fürdő lett az Év Fürdője 2018-ban

Ez a fürdő lett az Év Fürdője 2018-ban

Ezen a nyá­ron már ne­gye­dik al­ka­lom­mal ver­seng­tek a hazai für­dők egy­más­sal. Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zá­son 2018-ban is három ka­te­gó­ri­á­ban ke­res­tek győz­test.

Ezen a nyá­ron már ne­gye­dik al­ka­lom­mal ver­seng­tek a hazai für­dők egy­más­sal. Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zá­son 2018-ban is három ka­te­gó­ri­á­ban ke­res­tek győz­test. A leg­na­gyob­bak csa­tája ismét bra­vúr­ral vég­ző­dött.

Kerékpározás és vízi semmittevés a fürdőparadicsomban

Kerékpározás és vízi semmittevés a fürdőparadicsomban

Miről lehet föl­is­merni egy für­dő­vá­rost, ha csak a par­kos-vi­rá­gos ut­cáit jár­juk?

Miről lehet föl­is­merni egy für­dő­vá­rost, ha csak a par­kos-vi­rá­gos ut­cáit jár­juk? Za­la­ka­ro­son erre a kér­désre az a vá­lasz, hogy arról a föl­sza­ba­dult jó­kedv­ről, amit az el­múlt ötven esz­ten­dő­ben az itt nya­ra­lók hagy­tak a für­dők­ben, a szál­lo­dák­ban, az ét­ter­mek­ben, a cuk­rász­dák­ban.

12 legjobb program augusztus 20-ára

12 legjobb program augusztus 20-ára

Ezen a hét­vé­gén szinte min­den hazai vá­ros­ban zaj­la­nak Ist­ván ki­rály tisz­te­le­tére ren­de­zett, meg­em­lé­ke­zés­sel össze­kö­tött szí­nes, zenés prog­ra­mok.

Ezen a hét­vé­gén szinte min­den hazai vá­ros­ban zaj­la­nak Ist­ván ki­rály tisz­te­le­tére ren­de­zett, meg­em­lé­ke­zés­sel össze­kö­tött szí­nes, zenés prog­ra­mok, így nehéz el­dön­teni, me­lyi­ket vá­lasszuk. Mi most össze­gyűj­töt­tük a 12 leg­ér­de­ke­seb­bet, hogy meg­könnyít­sük a vá­lasz­tást.

Az Év Fürdője

Jelenleg ezek a legnépszerűbb fürdők Magyarországon

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése, Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zás.

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni.

TOP 5 gyermekbarát wellness-szálloda

TOP 5 gyermekbarát wellness-szálloda

Sok min­dent te­he­tünk azért, hogy a leg­több pil­la­nat öröm­teli le­gyen.

Gye­re­kek­kel el­utazni nem egy­ér­tel­műen a fel­hőt­len ki­kap­cso­ló­dást je­lenti a szü­lők szá­mára, de sok min­dent te­he­tünk azért, hogy a leg­több pil­la­nat öröm­teli le­gyen.

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

A férfiak in­kább la­zu­lásra vágy­nak, a nők az él­mé­nye­ket ke­re­sik.

A férfiak in­kább la­zu­lásra vágy­nak, a nők az él­mé­nye­ket ke­re­sik.

Szamárbőgés és grinzingi hangulat? Ez is a Balaton!

Szamárbőgés és grinzingi hangulat? Ez is a Balaton!

Át­vág­tunk a Nyu­gat-Ba­la­toni Grin­zin­gen, meg­mász­tuk Ba­la­ton­ede­ri­csen a Cso­da­bo­gyós-bar­lan­got.

Az él­mény­gaz­da­sággá ala­kí­tott keszt­he­lyi Ge­or­gi­kon­ban és Hé­ví­zen, li­pi­cai lovak húzta om­ni­bus­szal men­tünk ebé­delni, át­vág­tunk a Nyu­gat-Ba­la­toni Grin­zin­gen és meg­mász­tuk Ba­la­ton­ede­ri­csen a sok eme­let mély Cso­da­bo­gyós-bar­lan­got.

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

Ezek a legromantikusabb úti célok itthon

Nya­ranta az em­beri ér­zel­mek fel­pezs­dü­lé­sé­nek le­he­tünk tanúi lép­ten-nyo­mon.

Nya­ranta az em­beri ér­zel­mek fel­pezs­dü­lé­sé­nek le­he­tünk tanúi lép­ten-nyo­mon.

Játssz, és a tied lehet egy felejthetetlen álomhétvége az Alföld szívében!

Játssz, és a tied lehet egy felejthetetlen álomhétvége az Alföld szívében!

Kel­­le­­mes ki­­kap­­cso­­ló­­dásra vágysz egy egye­dül­álló de­sign szál­lo­dá­ban, az Al­föld szí­vé­ben? Itt a le­­he­­tő­­ség!

5 csodás hely a Balaton körül, amit idén látnod kell

5 csodás hely a Balaton körül, amit idén látnod kell

Össze­gyűj­töt­tük a leg­job­ba­kat.

A Ba­la­ton kör­nyé­kén ren­ge­teg szebb­nél szebb hely van, amit nem sza­bad ki­hagyni. Össze­gyűj­töt­tük a leg­job­ba­kat, ha nem csak stran­dolni sze­ret­nél.

Albánia - túl a bunkereken, Teréz anyán és a maffián

Albánia - túl a bunkereken, Teréz anyán és a maffián

Még most, 2018-ban is alig tu­dunk va­la­mit erről a tő­lünk csu­pán egy órá­nyi re­pü­lőútra lévő bal­káni or­szág­ról.

Még most, 2018-ban is alig tu­dunk va­la­mit erről a tő­lünk csu­pán egy órá­nyi re­pü­lőútra lévő bal­káni or­szág­ról. Pedig Al­bá­nia túl a bun­ke­re­ken, Teréz anyán és a maffián ren­ge­teg min­dent tar­to­gat szá­munkra.

10 kihagyhatatlan borterasz a nyárra Almáditól Badacsonyig

10 kihagyhatatlan borterasz a nyárra Almáditól Badacsonyig

Nem kell messzire utazni, hogy igazi, fe­lejt­he­tet­len él­mény­ben le­gyen ré­szed, mi­köz­ben jókat eszel-iszol. Irány, a Ma­gyar ten­ger!

A világ legfurább szállodái

A világ legfurább szállodái

Ha va­lami iz­gal­masra vá­gyunk, nem mu­száj af­ri­kai sza­fa­rira men­nünk.

Ha va­lami iz­gal­masra vá­gyunk, nem mu­száj af­ri­kai sza­fa­rira men­nünk vagy szik­lát mász­nunk. Elég, ha meg­szál­lunk egy bi­zarr szál­lo­dá­ban.

Pécsre utaztunk, de nem csak a jó borok miatt

Pécsre utaztunk, de nem csak a jó borok miatt

Pécs és kör­nyé­ké­nek meg­is­me­rése egy fe­lejt­he­tet­len kul­tu­rá­lis ba­ran­go­lás lehet, de most ismét egy újabb ol­da­lát fe­dez­het­jük fel a vi­dék­nek.

Pécs és kör­nyé­ké­nek meg­is­me­rése egy fe­lejt­he­tet­len kul­tu­rá­lis ba­ran­go­lás lehet, de most ismét egy újabb ol­da­lát fe­dez­het­jük fel a vi­dék­nek.

Jön a bringaszezon! Vigyázz, mert nagyon komoly büntetést kaphatsz!

Jön a bringaszezon! Vigyázz, mert nagyon komoly büntetést kaphatsz!

Fék, kor­mány, lám­pák rend­ben? Vagy hiába spó­rol­tál a bér­le­ten

Ki­csit ne­he­zen, de vége lett a tél­nek. Elő a jár­gá­nyok­kal! Azért, mi­előtt el­in­dulsz, nézd át a brin­gád, hogy az összes kö­te­lező fel­sze­re­lés a he­lyén van-e. Ha nem, hiába spó­rol­tad meg a bér­let árát...

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Amerikába utaznál? Ezt a hírt imádni fogod

Nagy ün­nep­ség Chi­cago vá­ro­sá­ban. Végre egy új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

Új le­he­tő­ség azok­nak, akik min­den­kép­pen a ten­ge­ren­túlra ké­szül­nek.

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

Nincs is annál jobb idő­töl­tés, mint ami­kor hét­vé­gén az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni. Mu­ta­tunk 5 le­he­tő­sé­get.

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való.

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt.

Ünnepeld 15-ét egy szuper programmal

Ünnepeld március 15-ét egy szuper programmal

Tűzz ko­kár­dát és ke­ress egy in­gye­nes, min­dent igényt ki­elé­gítő he­lyet.

Tűzz ko­kár­dát és ke­ress egy in­gye­nes, min­dent igényt ki­elé­gítő he­lyet a nem­zeti ün­ne­pen.

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

Ér­de­mes leg­alább egy­szer el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre.

Ér­de­mes leg­alább egy­szer el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre. Ké­szí­tet­tünk neked egy kis lis­tát.

Az isteni húsvéti sonka titka egyszerűbb, mint hinnéd!

Az isteni húsvéti sonka titka egyszerűbb, mint hinnéd!

Ha már főz­tél hús­véti son­kát, most el­len­őriz­he­ted, hogy eddig jól csi­nál­tad-e, ha még nem, itt az ideje, hogy eze­ket az egy­szerű for­té­lyo­kat el­ta­nuld.

Ilyet még nem láttál - ezek a világ legőrültebb fesztiváljai

Ilyet még nem láttál - ezek a világ legőrültebb fesztiváljai

Össze­szed­tük a világ min­den pont­já­ról a leg­ext­ré­mebb fesz­ti­vá­lo­kat. Né­me­lyi­ken meg fogsz döb­benni!

Cse­cse­mő­át­ug­rás, sajt­gör­ge­tés, iszap­fürdő, pa­ra­di­csom- vagy na­rancs­do­bá­lás, mez­te­len­ke­dés - és ezzel még nincs vége... össze­szed­tük a világ min­den pont­já­ról a leg­ext­ré­mebb fesz­ti­vá­lo­kat. Né­me­lyi­ken meg fogsz döb­benni!

Télből a nyárba: Így úszhatod meg sokkal kevesebből az utazást

Télből a nyárba: Így úszhatod meg sokkal kevesebből az utazást

Egyre több ma­gyar vá­lasztja télen a tró­pusi ég­haj­latú or­szá­go­kat úti célul. Még ja­vá­ban dü­bö­rög a fő­sze­zon.

Egyre több ma­gyar vá­lasztja télen a forró, tró­pusi ég­haj­latú or­szá­go­kat úti célul. Még most is ja­vá­ban düg­bö­rög a fő­sze­zon, de az év­szak­váltó uta­zás­nak azért van­nak a há­tul­ütői. Eze­ket se­gí­tünk el­ke­rülni!

Hogyan éljük túl a családi síelést?

Hogyan éljük túl a családi síelést?

Él­vezni a csa­ládi sí­u­tat va­lódi pró­ba­té­tel min­den szülő szá­mára.

Él­vezni a csa­ládi sí­u­tat va­lódi pró­ba­té­tel min­den szülő szá­mára. El­ve­szett sapka, sál, hiszti, túl­köl­te­ke­zés - ugye is­me­rős prob­lé­mák? Vi­szont, ha eze­ket le­szá­mít­juk, ren­ge­teg él­ménnyel gaz­da­go­dunk.

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

A sza­u­nák rég­óta óta nép­sze­rűek.

A sza­u­nák­nak szám­ta­lan vál­to­zata lé­te­zik, leg­több­jük a római bi­ro­da­lom óta nép­szerű, nap­ja­ink­ban pedig re­ne­szán­szát éli ez az egész­sé­ges ki­kap­cso­ló­dás.

Ezekbe a fürdőkbe menj, ha rossz az idő!

Ezekbe a fürdőkbe menj, ha rossz az idő!

A leg­nép­sze­rűbb hazai für­dők közül aján­lunk hét olyat, ame­lyek­ben a rossz idő so­ha­sem aka­dály. Nincs is annál jobb, mint hideg idő­ben egy meleg für­dő­ben el­töl­teni az időt.

A leg­nép­sze­rűbb hazai für­dők közül aján­lunk hét olyat, ame­lyek­ben a rossz idő so­ha­sem aka­dály.

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből,akkor menj el oda, ahol biz­to­san nin­cse­nek sokan.

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből, és nem akarsz sem ten­ger­parti nyug­ágy­ban pi­henni, sem fel­ka­pott, zsú­folt kis­vá­ro­sok­ban sé­tál­gatni, akkor menj el oda, ahol biz­to­san nin­cse­nek sokan. De ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Kissé pi­tyó­ká­san lé­pett nem­rég a fe­dél­zetre egy ha­tal­mas utas­szál­lí­tó­gép pi­ló­tája, de kol­lé­gái azon­nal je­len­tést tet­tek és még idő­ben le­szál­lí­tot­ták a gép­ről. Vajon mennyire ál­ta­lá­nos ez az eset? Jo­go­san ret­teg­nek-e az uta­sok?

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Ma­gyar­or­szág ter­mál­víz nagy­ha­ta­lom, ennek kö­szön­hető, hogy a für­dő­kul­túra több száz éve vi­rág­zik ha­zánk­ban.

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

Ezen a hét­vé­gén a far­sangi mu­la­to­zá­soké és a disz­nó­to­roké lesz a fő­sze­rep or­szág­szerte, és az édes­szá­júak sem fog­nak majd unat­kozni.

Ezen a hét­vé­gén a far­sangi mu­la­to­zá­soké és a disz­nó­to­roké lesz a fő­sze­rep or­szág­szerte, és az édes­szá­júak sem fog­nak majd unat­kozni. De lás­suk, mi vár ránk, ha ked­vünk szottyan ki­rúgni a hám­ból, íme, a 12 leg­jobb prog­ram az or­szág­ban most hét­vé­gén.

Döbbenetes luxus: Ez a pasas első osztályon repült Dubaiba, levideózta

Döbbenetes luxus: Ez a pasas első osztályon repült Dubaiba, levideózta

Esze ágá­ban sincs fa­pa­do­sok­kal kín­lódni!

Esze ágá­ban sincs fa­pa­do­sok­kal kín­lódni! Cse­rébe ma­xi­má­li­san ki­él­vezte a pazar első osz­tály min­den lu­xus­sal el­lá­tott ké­nyel­mét. Fi­gye­lem, vér­lá­zító videó!

10 hasznos tipp, hogyan repülj olcsón

10 hasznos tipp, hogyan repülj olcsón

A lé­gi­tár­sa­sá­gok szá­mos ked­vez­ményt kí­nál­nak vá­sár­lás­kor. Akár sokat, akár ke­ve­set uta­zol, a célod egy­ér­tel­műen az, hogy amennyire csak lehet, spó­rolj a költ­sé­ge­ken.

A lé­gi­tár­sa­sá­gok szá­mos ked­vez­ményt kí­nál­nak vá­sár­lás­kor. Akár sokat, akár ke­ve­set uta­zol, a célod egy­ér­tel­műen az, hogy amennyire csak lehet, spó­rolj a költ­sé­ge­ken.

Újra divat a disznóvágás! Özönlenek vidékre a turisták

Újra divat a disznóvágás! Özönlenek vidékre a turisták

Víz­ke­reszt­től ham­va­zó­szer­dáig gyá­szos idők vár­nak a disz­nóólak la­kó­ira.

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Né­hány perc elő­fű­tés­sel sok­kal él­vez­he­tőbb egy autó utas­tere. De vajon jó ötlet-e já­ratni a mo­tort?

Télből a nyárba? Ezeket a strandokat inkább kihagynánk!

Télből a nyárba? Ezeket a strandokat inkább kihagynánk!

Saj­nos a leg­cso­dá­sabb he­lye­ken is érhet ben­nün­ket kel­le­met­len meg­le­pe­tés...

10 repülőtéri jó tanács kezdőknek és haladóknak

10 repülőtéri jó tanács kezdőknek és haladóknak

A re­pü­lés va­rázs­la­tos világ. Ezt a cso­dát azon­ban szi­gorú sza­bá­lyok tart­ják mű­kö­dés­ben.

Elkezdődött a farsang, így űzzük el idén a telet!

Elkezdődött a farsang, így űzzük el idén a telet!

Éppen csak ki­he­ver­tük a ka­rá­cso­nyi és szil­vesz­teri la­ko­má­zás, ün­nep­lés fá­ra­dal­mait.

Szigetek, ahova nem mennél nyaralni

Szigetek, ahova biztosan nem mennél nyaralni

Soha nem ta­lál­nád ki, mennyire bi­zarr szi­ge­tek lé­tez­nek!

Több macska vagy kígyó, mint ember, kö­te­lező gáz­ál­arc, ahol na­ponta nö­vekvő sze­mét­hegy, ma­xi­mum a kör­nye­zet­vé­dők pa­ra­di­csoma - a va­ló­ság ez­út­tal is fe­lül­múlja a kép­ze­le­tet. Soha nem ta­lál­nád ki, mennyire bi­zarr szi­ge­tek lé­tez­nek a vi­lá­gon!