UTAZÓMAJOM

Karácsonyiajándék-ötlet utazóknak

Karácsonyiajándék-ötlet utazóknak

Ezek­nek egy utazó sem tud el­len­állni.

Job­ban sze­re­ted a kéz­zel fog­ható aján­dé­kot, mint az aján­dék­kár­tyá­kat? Mu­ta­tunk pár aján­dék­öt­le­tet, ami­nek egy utazó sem tud el­len­állni.

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni, egy­sze­rűen el­va­rá­zsol.

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni. Még soha senki nem jött haza csa­ló­dot­tan a város meg­lá­to­ga­tása után. A kü­lön­le­ges Gaudí-épü­le­tek, a ten­ger­part, a pál­ma­fák min­den­kit el­va­rá­zsol.

Ezért kell elutaznod Párizsba

Ezért kell elutaznod Párizsba

Pá­rizs Eu­rópa egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb hely­színe, amit egy­szer min­den uta­zó­nak lát­nia kell. Ady Endre ked­venc vá­rosa, ahol a költő hét­szer is meg­for­dult, nem vé­let­le­nül ilyen nép­szerű.

Pá­rizs Eu­rópa egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb hely­színe, amit egy­szer min­den uta­zó­nak lát­nia kell. Ady Endre ked­venc vá­rosa, ahol a költő hét­szer is meg­for­dult, nem vé­let­le­nül lett ilyen nép­szerű.

5 ok, hogy miért utazz el Salzburgba

5 ok, hogy miért utazz el Salzburgba

Han­gu­la­tos bel­vá­rosa tö­ké­le­tes hely­szín egy ad­venti ki­ruc­ca­násra

Salz­burg csak pár órás au­tóútra fek­szik Ma­gyar­or­szág­tól. A cso­dás ter­mé­szeti kör­nye­zete és a han­gu­la­tos bel­vá­rosa tö­ké­le­tes hely­szín egy ad­venti hét­végi ki­ruc­ca­násra

10 érdekes tény Spanyolországról

10 érdekes tény Spanyolországról

Spa­nyol­or­szág az egyik leg­nép­sze­rűbb nya­ra­lási cél­pont Eu­ró­pá­ban.

Spa­nyol­or­szág az egyik leg­nép­sze­rűbb nya­ra­lási cél­pont Eu­ró­pá­ban. A cso­dá­la­tos or­szág nem­csak lé­leg­zet­el­ál­lító ten­ger­par­tok­kal, hanem iz­gal­mas tör­té­ne­lem­mel és le­nyű­göző ha­gyo­má­nyok­kal is ren­del­ke­zik.

Ismerd meg az európai szupertúrát!

Ismerd meg az európai szupertúrát!

Ha ki­hí­vásra vágysz és nem félsz a ne­héz­sé­gek­től, in­dulj útnak a leg­újabb GR5-ös tú­rára. Hidd el, nem fogsz csa­lódni, de ne fe­ledd, igazi ki­hí­vás­ban lesz ré­szed!

Ha ki­hí­vásra vágysz és nem félsz a ne­héz­sé­gek­től, in­dulj útnak a leg­újabb GR5-ös tú­rára. Hidd el, nem fogsz csa­lódni, de ne fe­ledd, igazi ki­hí­vás­ban lesz ré­szed!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ezért lesz a 2018-as év minden magyar kedvence

Ezért lesz a 2018-as év minden magyar kedvence

Már meg­te­kint­hető a kö­vet­kező év hosszú hét­vé­gé­i­nek pon­tos me­net­rendje. Kezd­he­ted a ter­ve­zést!

Már meg­te­kint­hető a kö­vet­kező év hosszú hét­vé­gé­i­nek pon­tos me­net­rendje. Kezd­he­ted a ter­ve­zést! Még idő­ben vagy, vá­lo­gat­hatsz ké­nyel­me­sen a csá­bító aján­la­tok kö­zött

Ezek a világ legrövidebb repülőútjai

Ezek a világ legrövidebb repülőútjai

Gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan he­lyek a vi­lág­ban, ahol pár km-t is re­pü­lő­vel kell meg­tenni? Meg­mu­tat­juk!

Gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan he­lyek a vi­lág­ban, ahol pár km-t is re­pü­lő­vel kell meg­tenni, mivel szá­raz­föl­dön kö­rül­mé­nye­sebb lenne az uta­zás? Kí­ván­csi vagy, hogy hol van­nak a világ leg­rö­vi­debb re­pü­lőút­jai? Mu­tat­juk.

A világ leglátványosabb autóútjai

A világ leglátványosabb autóútjai

Ez egy életre szóló ka­land lehet.

2018-ban meg­lep­néd magad egy kü­lön­le­ges uta­zás­sal? Most mu­ta­tunk öt road trip öt­le­tet, mely egy életre szóló ka­land lehet.

Elképesztő helyek Balin, amiket még nem árasztott el a tömeg

Elképesztő helyek Balin, amiket még nem árasztott el a tömeg

Most olyan he­lye­ket mu­ta­tunk, ahol el tudod ke­rülni a tö­me­get és él­vez­he­ted a kü­lön­le­ges ter­mé­szeti cso­dá­kat.

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy plusz ki­lók­kal ér­ke­zel vissza a nya­ra­lás vagy egy well­ness­hét­vége után?

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy plusz ki­lók­kal ér­ke­zel vissza a nya­ra­lás vagy egy well­ness­hét­vége után?

Csoda Milánóban: Hihetetlen, mi történt a belváros közepén

Csoda Milánóban: Hihetetlen, mi történt a belváros közepén

Ilyen erdőt még nem lát­tál!

El­ké­pesztő, mit ta­lál­tak ki a vá­ros­atyák, ami­kor el­fo­gyott a fa­te­le­pí­tésre al­kal­mas te­rü­let. Ilyen erdőt még nem lát­tál!

Kevés pénzből fedeznéd fel a világot? Nem lehetetlen, ezt nézd!

Kevés pénzből fedeznéd fel a világot? Nem lehetetlen, ezt nézd!

Előt­ted a le­he­tő­ség földje, hogy fel­fe­dezd a vi­lá­got. Nem kell hozzá más, mint egy kis me­rész­ség.

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb, akár húsz­ezer éves bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb, akár húsz­ezer éves bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Erre nem mondhatsz nemet! Ezért kell látnod Rómát

Erre nem mondhatsz nemet! Ezért kell látnod Rómát

Ren­ge­teg dolog szól amel­lett, hogy pár napot Ró­má­ban tölts el. Sok min­de­nért ér­de­mes el­lá­to­gatni ide!

Ren­ge­teg dolog szól amel­lett, hogy pár napot Ró­má­ban tölts.

Megnyílt a világ leghosszabb függőhídja

Megnyílt a világ leghosszabb függőhídja

A Gra­ben­gu­fer sza­ka­dék fö­lött ível át

Svájc­ban 10 héten ke­resz­tül tartó mun­ká­la­tok után 2017 nya­rán meg­nyílt a világ leg­hosszabb­nak tar­tott füg­gő­hídja.

Eldugott csodahelyek a világban: Kevés turista, rengeteg látnivaló!

Eldugott csodahelyek a világban: Kevés turista, rengeteg látnivaló!

Ha zavar a tömeg és in­kább egy nyu­god­tabb szeg­le­tét fe­dez­néd fel a vi­lág­nak, akkor ebbe a 7 or­szágba ér­de­mes el­utaz­nod.

Most érkezett: Egészen elképesztő lesz a világ legnagyobb reptere

Most érkezett: Egészen elképesztő lesz a világ legnagyobb reptere

Cso­dálni fogja a világ, él­vezni fog­ják az uta­zók.

Cso­dálni fogja a világ, él­vezni fog­ják az uta­zók. Ha­ma­ro­san véget ér az a gi­ga­be­ru­há­zás, mely az ázsiai fél­te­kén meg­nö­ve­ke­dett re­pü­lő­for­gal­mat zök­ke­nő­men­tessé teszi. A rep­tér az egyre bő­vülő kínai légi köz­le­ke­dési piac ki­szol­gá­lá­sára épül.

A jó cseh sörökért nem kell Prágáig utazni

A jó cseh sörökért nem kell Prágáig utazni

Mu­ta­tunk egy kö­ze­lebbi cél­pon­tot.

Egy hét­végi ki­kap­cso­ló­dásra, sör­tú­rára in­dul­nál a ba­rá­tok­kal Cseh­or­szágba? Nem kell Prá­gáig men­ne­tek, mu­ta­tunk egy kö­ze­lebbi cél­pon­tot, ami még ol­csóbb is, mint a fő­vá­ros.

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

A bi­cikli két­ség­kí­vül eu­ró­pai ta­lál­mány, habár mai napig vi­táz­nak arról, hogy me­lyik or­szág nem­ze­té­nek kö­szön­het­jük ezt a remek köz­le­ke­dési esz­közt.

Európa bulifővárosa nincs is olyan messze

Európa bulifővárosa nincs messze

Eu­rópa bu­li­fő­vá­ro­sá­ban min­den éj­szaka olyan, mintha pén­tek éj­szaka lenne. Bárok, klu­bok so­ka­sága várja a szó­ra­kozni vá­gyó­kat, le­gyen az egy hét­fői vagy akár egy va­sár­napi éj­szaka.

Eu­rópa bu­li­fő­vá­ro­sá­ban min­den éj­szaka olyan, mintha pén­tek lenne. Bárok, klu­bok so­ka­sága várja a szó­ra­kozni vá­gyó­kat.

Ezért utazz te is Grúziába

Ezért utazz te is Grúziába

Most össze­szed­tük a leg­főbb oko­kat, hogy miért in­dulj útnak te is.

Grú­zi­ába már potom pén­zért el­jut­ha­tunk. Az eddig szinte érin­tet­len, ne­he­zen el­ér­hető or­szág már egy kar­nyúj­tás­nyira fek­szik tő­lünk. A le­he­tő­sé­ge­ket pedig ér­de­mes ki­hasz­nálni.

Őrület, ezért a videóért imádják a turisták Budapestet! Láttad már?

Őrület, ezért a videóért imádják a turisták Budapestet! Láttad már?

Lé­leg­zet­el­ál­lító fel­vé­te­le­ket ké­szí­tett a fő­vá­ros­ról egy in­ter­ne­tes por­tál, a vi­deót több ezren meg­osz­tot­ták.

Ismerd meg Krétát, Görögország csodás szigetét

Ismerd meg Krétát, a csodás görög szigetet

Kré­tát, Gö­rög­or­szág leg­na­gyobb és leg­dé­leb­ben fekvő szi­ge­tét he­gyek­kel szab­dalt, vál­to­za­tos táj jel­lemzi.

Kré­tát, Gö­rög­or­szág leg­na­gyobb és leg­dé­leb­ben fekvő szi­ge­tét he­gyek­kel szab­dalt, vál­to­za­tos táj jel­lemzi.

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Nyu­ga­lom és kis ki­kap­cso­ló­dás ter­mé­szet­kö­zel­ben. Szu­per uta­zá­sok!

Nyu­ga­lom és kis ki­kap­cso­ló­dás ter­mé­szet­kö­zel­ben. Szu­per uta­zá­sok!

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Egy uta­zás során könnyű párt ta­lálni.

Egyre több nő azért indul egye­dül nya­ralni, mert nincs pár­kap­cso­lata, ám egy ka­lan­dos uta­zás során ez a hely­zet könnyen vál­toz­hat.

Ha várost is néznél, de a strandról se mondanál le, ide érdemes utazni

Ha várost is néznél, de a strandról se mondanál le, ide érdemes utazni

Nem kell dön­teni, hi­szen ilyen hely­zet­ben olyan uta­zási cél­pon­tot ér­de­mes vá­lasz­tani, ahol mind­ket­tőre le­he­tő­ség van.

Ezért vedd fel Lisszabont a bakancslistára

Ezért vedd fel Lisszabont a bakancslistára

A fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, de még­is­csak ha­tal­mas tör­té­ne­lem­mel ren­del­kező por­tu­gál fő­vá­rost egy­szer az élet­ben min­den­ki­nek lát­nia kell!

A fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, de még­is­csak ha­tal­mas tör­té­ne­lem­mel ren­del­kező por­tu­gál fő­vá­rost egy­szer az élet­ben min­den­ki­nek lát­nia kell!

Az olasz csizma sarkában bújik meg ez a csoda, neked is látnod kell

Az olasz csizma sarkában bújik meg ez a csoda, neked is látnod kell

Olasz­or­szág fel­fe­de­zet­len cso­dája, csak az ínyenc uta­zók is­me­rik.

Olasz­or­szág fel­fe­de­zet­len cso­dája, csak az ínyenc uta­zók is­me­rik. Fan­tasz­ti­kus kör­nye­zet, ro­man­ti­kus szep­tem­beri utó­nya­ra­lás hely­színe lehet.

Ezekkel a fapado- sokkal és regionális társaságokkal élmény az utazás

Ezekkel a fapadosokkal és regionális társaságokkal élmény az utazás

Az egyik leg­na­gyobb uta­zás­szer­vező hon­lap kö­zön­ség­sza­va­zá­sán de­rült ki a sor­rend.

Így lesz szuper élmény a nyaralás: Európa legjobb vidámparkjai várnak

Így lesz szuper élmény a nyaralás: Európa legjobb vidámparkjai várnak

Sokan még csak most in­dul­nak nya­ra­lásra, hi­szen szep­tem­ber­től sok­kal ol­csóbb az uta­zás.

Magyarország 10 legszebb helye, ha esküvőt tervezel

Magyarország 10 legszebb helye, ha esküvőt tervezel

Úgy tűnik, a klasszi­kus há­zas­ság­kötő te­rem­ben köt­tet­te­tett es­kü­vők kora le­járt, és egy tel­je­sen új di­vat­nak kezd­tek hó­dolni a párok.

Úgy tűnik, a klasszi­kus há­zas­ság­kötő te­rem­ben köt­tet­te­tett es­kü­vők kora le­járt, és egy tel­je­sen új di­vat­nak kezd­tek hó­dolni a párok. Meg­kér­dez­tünk egy profit, me­lyek a leg­ked­vel­tebb ma­gyar­or­szági hely­szí­nek.

Titkos csodák: Fedezd fel a legjobb eldugott tengerparti nyaralóhelyeket

Titkos csodák: Fedezd fel a legjobb eldugott tengerparti nyaralóhelyeket

A világ tele van a tö­meg­tu­riz­mus által eddig fel­fe­de­zet­len he­lyek­kel.

Nem min­dig a fel­ka­pott tu­risz­ti­kai cél­pon­tok a leg­szeb­bek! A világ tele van a tö­meg­tu­riz­mus által eddig fel­fe­de­zet­len, ke­vésbé is­mert nya­ra­ló­he­lyek­kel. Cso­dá­la­tos tájak, re­á­lis ár­fek­vés!

Ezek a világ legszebb vasútvonalai

Ezek a világ legszebb vasútvonalai

A köz­le­ke­dés egyik leg­ké­nyel­me­sebb módja a vasút. Most meg­mu­tat­juk, hol tárul elénk a leg­szebb pa­no­ráma vo­na­to­zás köz­ben.

A köz­le­ke­dés egyik leg­ké­nyel­me­sebb módja a vasút. Most meg­mu­tat­juk, hol tárul elénk a leg­szebb pa­no­ráma vo­na­to­zás köz­ben.

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Egy kül­földi uta­zás előtt nem­csak a re­pü­lő­jegy ára­kat kell fi­gyelni, ér­de­mes tisz­tá­ban lenni az egyéb költ­sé­gek­kel is.

A világ legjobb szigetei

Ezek a világ legjobb szigetei

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

Európa legjobb vidámparkjai

Európa legjobb vidámparkjai

Mu­tat­juk, hogy hol ta­lál­ha­tóak a leg­iz­gal­ma­sab­bak.

Eu­rópa leg­jobb vi­dám­park­jai az örök gye­re­kek­nek és a kis­gyer­me­kes csa­lá­dok­nak is ren­ge­teg szó­ra­ko­zási le­he­tő­sé­get nyúj­ta­nak. Mu­tat­juk, hogy hol ta­lál­ha­tóak a leg­iz­gal­ma­sab­bak.

Kivételes természeti csoda a világ legszebb tengerpartjain

Kivételes természeti csoda a világ legszebb tengerpartjain

A világ leg­gyö­nyö­rűbb ten­ger­part­jai egy igen fur­csa dolog miatt lé­leg­zet­el­ál­lí­tóak.

A világ leg­gyö­nyö­rűbb ten­ger­part­jai egy igen fur­csa dolog miatt lé­leg­zet­el­ál­lí­tóak.

Ezek a világ legjobb légitársaságai

Ezek a világ legjobb légitársaságai

A világ leg­jobb lé­gi­tár­sa­sá­gait szak­mai fórum és az uta­zók vá­laszt­ják.

A világ leg­jobb lé­gi­tár­sa­sá­gait min­den évben több szak­mai fórum is meg­vá­lasztja, de ma­guk­nak az uta­zók­nak is van be­le­szó­lása.

Görögország ismeretlen csodái

Görögország ismeretlen csodái

Gö­rög­or­szág el­du­gott nya­ra­ló­he­lyeit mu­tat­juk be.

Mivel az előző cik­künk, ahol Gö­rög­or­szág el­du­gott nya­ra­ló­he­lye­i­ről ír­tunk, nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett, ezért úgy gon­dol­tuk, hogy utá­na­já­runk az or­szág to­vábbi cso­dá­i­nak is.

A világ legfurcsább ételei

A világ legfurcsább ételei

Az uta­zás so­kak­nak azzal lesz kerek, hogy a lát­ni­va­lók meg­te­kin­tése mel­lett a helyi étel kü­lön­le­ges­sé­ge­ket is végig kós­tol­ják. Van­nak, akik a fur­csa éte­lek meg­íz­le­lé­sé­től sem ri­ad­nak vissza.

Az uta­zás so­kak­nak azzal lesz kerek, hogy a lát­ni­va­lók meg­te­kin­tése mel­lett a helyi étel­kü­lön­le­ges­sé­ge­ket is vé­gig­kós­tol­ják. Van­nak, akik a fur­csa éte­le­ket is bát­ran meg­íz­le­lik.

Íme, a világ legkülönlegesebb templomai

Íme, a világ legkülönlegesebb templomai

Ér­de­mes meg­is­mer­kedni az adott hely kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­vel és ha­gyo­má­nya­i­val is.

A val­lás a kul­túra része, ezért uta­zás során ér­de­mes meg­is­mer­kedni az adott hely kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­vel és ha­gyo­má­nya­i­val is.

Egykori börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Ezek az egy­ko­ron bör­tön­ként funk­ci­o­náló épü­le­tek ma­nap­ság már nem ra­bok­kal, hanem az oda­lá­to­gató tu­ris­ták­kal van­nak tele. Te meg­néz­néd őket?

Ide menj, ha letérnél a jól bejáratott turistaútról

Ide menj, ha letérnél a jól bejáratott turistaútról

Ezek­kel az úti cé­lok­kal meg­is­mer­het­jük a világ rej­tett zu­gait és au­ten­ti­ku­sabb uta­zási él­mény­ben lesz ré­szünk.

Ér­de­mes néha le­térni a jól be­já­ra­tott tu­ris­ta­út­ról, hi­szen ha így te­szünk, akkor meg­is­mer­het­jük a világ rej­tett zu­gait és au­ten­ti­ku­sabb uta­zási él­mény­ben lesz ré­szünk. Mu­tat­juk, me­lyik or­szá­go­kat ajánl­juk a ka­lan­do­sabb uta­zók­nak.

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Utazni sok­fé­le­kép­pen lehet, de akár­hogy is vágsz neki az útnak, biz­to­san jó ha­tás­sal lesz az éle­tedre.

Utazni sok­fé­le­kép­pen lehet, de akár­hogy is vágsz neki az útnak, biz­to­san jó ha­tás­sal lesz az éle­tedre.

Most kiderül, hogy miért Európa csodája a francia Riviéra

Most kiderül, hogy miért Európa csodája a francia Riviéra

Nem­csak a fény­űzés­ről híres!

Nem­csak a fény­űzés­ről, hanem bájos ha­lász­fal­vak­ról, cso­dás stran­dok­ról és pazar ki­lá­tás­sal ren­del­kező, hegyre épült te­le­pü­lé­sek­ről is híres.

Veszélyes helyek a világban, ahol nem érdemes egyedül mászkálni

Veszélyes helyek, ahol nem érdemes egyedül mászkálni

Az egye­dül uta­zás ma­nap­ság egyre nép­sze­rűbb a fi­a­ta­lok kö­ré­ben, vi­szont van­nak olyan he­lyek a vi­lá­gon, ahova nem aján­lott egye­dül el­in­dulni.

Ha ezekre odafigyelsz, jól fogsz aludni a repülőgépen

Ha ezekre odafigyelsz, jól fogsz aludni a repülőgépen

Sokan küsz­köd­nek olyan prob­lé­má­val, hogy nem tud­nak köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön, kü­lö­nö­sen re­pü­lőn aludni.

Sokan küsz­köd­nek olyan prob­lé­má­val, hogy nem tud­nak köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön, kü­lö­nö­sen re­pü­lőn aludni. A ki­al­vat­lan­ság ki­ha­tás­sal van az agy mű­kö­dé­sére is.

Titkos nyaralóhelyek, eldugott csodák Görögországban

Titkos nyaralóhelyek, eldugott csodák Görögországban

Akik évek óta vissza­jár­nak ide, nem a fel­ka­pott he­lye­ket ke­re­sik, hanem...

Gö­rög­or­szág nem­csak a ma­gya­rok kö­ré­ben nép­szerű, hi­szen a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek ide nya­ra­lók. Akik pedig évek óta vissza­jár­nak, nem a fel­ka­pott he­lye­ket ke­re­sik, hanem...

Elképesztő vízesések a világ legszebb tájain, ezt neked is látnod kell

Elképesztő vízesések a világ legszebb tájain, ezt neked is látnod kell

Min­den víz­esés egy csoda! A leg­több uta­zót ámu­latba ejti a ter­mé­szet ha­tal­mas ereje és az esz­mé­let­len lát­vány!

A leg­több uta­zót ámu­latba ejti a ter­mé­szet ha­tal­mas ereje és az esz­mé­let­len lát­vány!

7 elképesztő víz alatti hotel, ilyet még nem látott a világ

7 elképesztő víz alatti hotel, ilyet még nem látott a világ

Éj­sza­kázz a ha­lak­kal - szó sze­rint!

Biz­tos, hogy cso­dá­la­tos a ten­ger­víz fel­szí­nén le­begni, de ha ennél is töb­bet sze­ret­nél, akkor éj­sza­kázz a ha­lak­kal - szó sze­rint!

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Elakad a sza­vad!

Az eg­zo­ti­kus szi­ge­tek fő­vá­ro­sá­tól, Ma­ni­lá­tól 55 km-re ta­lál­ható a világ egyik leg­iz­gal­ma­sabb aktív vul­kánja, a Taal. Elakad a sza­vad!

Ezeket soha ne vedd magadra, ha repülőn utazol

Ezeket soha ne vedd magadra, ha repülőn utazol

Sze­ret­néd meg­mu­tatni min­den­ki­nek a nem­zet­közi rep­te­re­ken is, hogy mi­lyen csi­nos és di­va­tos vagy? Nem biz­tos, hogy ez a leg­fon­to­sabb!

Fedezd fel Amerika ékszerdobozát, irány Hawaii!

Fedezd fel Amerika ékszerdobozát, irány Hawaii!

Ha­waii egy apró szi­get­cso­port a Csen­des-óceán kö­ze­pén, távol a nagy kon­ti­nen­sek­től. El­ké­pesztő ter­mé­szeti cso­dák vár­nak ezen a va­rázs­la­tos he­lyen!

Szuper olcsó kiruccanások Európába: Fedezz fel titkos helyeket!

Szuper olcsó kiruccanások Európába: Fedezz fel titkos helyeket!

Iz­gal­mas és ér­de­kes úti célok, tö­meg­tu­riz­mus­tól érin­tet­len he­lye­ken.

Iz­gal­mas úti célok, tö­meg­tu­riz­mus­tól érin­tet­len he­lye­ken. Ro­man­ti­kus hét­vége, meg­fi­zet­hető áron!

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

Bőven van még mit fel­fe­dezni!

Az Egye­sült Ki­rály­ság gya­kor­la­ti­lag kö­te­lező úti cél a Harry Pot­ter ra­jon­gók­nak, de bőven van még mit fel­fe­dezni!

Ismét rangos helyen végzett egy versenyben Magyarország

Ismét rangos helyen végzett egy versenyben Magyarország

Nincs miért szé­gyen­kez­nünk, büsz­kék le­he­tünk Ma­gyar­or­szágra.

Nincs miért szé­gyen­kez­nünk, büsz­kék le­he­tünk Ma­gyar­or­szágra és a lát­vá­nyos­sá­gokra.

Így közlekedj Balin, mutatjuk a legjobb ötleteket

Így közlekedj Balin, mutatjuk a legjobb ötleteket

Bali egy va­rázs­la­tos szeg­lete In­do­né­zi­á­nak, vi­szont a szi­ge­ten való uta­zás hát­rá­nya a tö­meg­köz­le­ke­dés hi­á­nya.

Bali egy va­rázs­la­tos szeg­lete In­do­né­zi­á­nak, vi­szont a szi­ge­ten való uta­zás hát­rá­nya a tö­meg­köz­le­ke­dés hi­á­nya.

Felfedezetlen magyar csoda: Titkos strandvidék a morotvák földjén

Felfedezetlen magyar csoda: Titkos strandvidék a morotvák földjén

Szu­per ki­kap­cso­ló­dás, hű­sítő víz és nyu­ga­lom. A cso­da­szép Holt-Tisza mel­lett rá­adá­sul fil­lé­rek­ből meg­van a nya­ra­lás!

Hátizsákos utazásra ezeket soha ne vidd magaddal

Hátizsákos utazásra ezeket soha ne vidd magaddal

Há­ti­zsá­kos uta­zás ese­tén nehéz el­dön­teni, hogy mit vi­gyünk ma­gunk­kal és mit hagy­junk ott­hon. Ér­de­mes minél könnyebb tás­ká­val el­in­dulni.

Ne maradj le semmiről: Ezek a világ legkedveltebb turisztikai helyszínei

Ne maradj le semmiről: Ezek a világ legkedveltebb turisztikai helyszínei

El­ké­szült a vi­lág­tér­kép, mely be­mu­tatja a leg­nép­sze­rűbb lát­ni­va­ló­kat.

El­ké­szült a vi­lág­tér­kép, mely or­szá­gon­ként tün­teti fel a leg­nép­sze­rűbb lát­ni­va­ló­kat.

A legromantikusabb helyek Európában, melyeket látnod kell

A legromantikusabb helyek Európában, melyeket látnod kell

Eu­rópa ki­fogy­ha­tat­lan a tu­risz­ti­kai cél­pon­tok­ból, de arra is ren­ge­teg csoda vár, aki a ki­sebb te­le­pü­lé­se­ket ked­veli.

Eu­rópa ki­fogy­ha­tat­lan a tu­risz­ti­kai cél­pon­tok­ból, de arra is ren­ge­teg csoda vár, aki a ki­sebb te­le­pü­lé­se­ket ked­veli.

10 érdekesség Görögországról

10 érdekesség Görögországról

Gö­rög­or­szág nem hiába a világ egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai cél­pontja.

Gö­rög­or­szág nem hiába a világ egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai cél­pontja. A cso­dás me­di­ter­rán szi­ge­tek, az ősi kul­túra, a vég­te­le­nül nyu­godt, ked­ves he­lyiek és az íz­le­tes éte­lek csak úgy vonz­zák a lá­to­ga­tó­kat.

Így kerüld el a jetlaget

Így kerüld el a jetlaget

A "jet­lag" avagy a gyors idő­zóna-át­lé­pés leg­in­kább hosszú re­pü­lő­uta­kon érez­teti ha­tá­sát.

A "jet­lag" avagy a gyors idő­zóna-át­lé­pés leg­in­kább hosszú re­pü­lő­uta­kon érez­teti ha­tá­sát. Ami­kor né­hány óra le­for­gása alatt akár a Föld egyik fe­lé­ről a má­sikra re­pü­lünk.

3 hely a világban, ahová egyedül is bátran elutazhatsz

3 hely a világban, ahová egyedül is bátran elutazhatsz

Ha egye­dül uta­zunk, ren­ge­te­get ta­nul­ha­tunk saját ma­gunk­ról, hi­szen egy tel­je­sen új kör­nye­zet­ben kell fel­ta­lál­nunk ma­gun­kat.

Ha egye­dül uta­zunk, ren­ge­te­get ta­nul­ha­tunk saját ma­gunk­ról, hi­szen egy tel­je­sen új kör­nye­zet­ben kell fel­ta­lál­nunk ma­gun­kat.

Repülővel utazol? Ezért vigyél teniszlabdát magaddal!

Repülővel utazol? Ezért vigyél teniszlabdát magaddal!

Hosszú re­pü­lőútra in­dulsz, és már előre félsz, hogy a lábad meg­da­gad?

Hosszú re­pü­lőútra in­dulsz és már előre félsz, hogy a vé­gére úgy meg­da­gad a lábad, hogy bele se fér a ci­pőbe? Ne mondd le az utat! Erre is van meg­ol­dás!

Lehet, hogy idén nyáron nem tudsz elutazni? Van néhány szuper tippünk!

Lehet, hogy idén nyáron nem tudsz elutazni? Van néhány szuper tippünk!

Bármi is le­gyen itt­hon ma­ra­dá­sod oka, nem ér­de­mes el­ke­se­red­ned.

Bármi is le­gyen itt­hon ma­ra­dá­sod oka, nem ér­de­mes el­ke­se­red­ned.

Elképesztő természeti csoda: minden évben kettényílik a Csindo-tenger

Elképesztő természeti csoda: minden évben kettényílik a Csindo-tenger

Dél-Ko­re­á­ban a Csindo-szi­ge­tek tar­to­má­nyá­ban min­den év áp­ri­li­sá­ban ket­té­nyí­lik a ten­ger.

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy a világ szinte min­den pont­ján meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni a tu­ris­ták bot­la­do­zá­sait.

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Álom­szép szi­get Gö­rög­or­szág­ban, ahol kris­tály­tiszta kék a ten­ger. Most ki­vé­te­le­sen ol­csón jut­hatsz re­pü­lő­jegy­hez!

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Ren­ge­teg fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tot ke­re­sik fel. Pedig a cseh fő­vá­ros sok­kal több fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Tasmánia különlegességei

Tasmánia különlegességei

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Prak­ti­kus ta­ná­csok uta­zók­nak.

Le­gyen az egy rövid, pár órás re­pü­lőút, vagy akár egy ten­ge­ren­túli ki­rán­du­lás, ha oda­fi­gye­lünk pár ap­ró­ságra, a re­pü­lés egy kel­le­mes él­mény lesz.

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Itt a szü­net, fe­dez­zük fel a vi­dé­ket!

Itt a ta­va­szi szü­net és a jó idő, ha te­het­jük, fe­dez­zük fel egy ki­csit a vi­dé­ket és men­jünk el egy ki­csit ka­lan­dozni. Íme, né­hány aján­lott hely.

5 csodás város a világban, ahol nem várt kincsekre bukkanhatsz

5 csodás város a világban, ahol nem várt kincsekre bukkanhatsz

Tom­bol a street art a nagy­vi­lág­ban és min­den­hol imád­ják az em­be­rek.

Tom­bol a street art a nagy­vi­lág­ban és min­den­hol imád­ják az em­be­rek.

Hatalmas nyári kaland: Fedezd fel a világ legkülönlegesebb állatvilágát

Hatalmas nyári kaland: Fedezd fel a világ legkülönlegesebb állatvilágát

Auszt­rá­lia nem csu­pán pezsgő nagy­vá­ro­sai miatt ide­á­lis úti cél!

Auszt­rá­lia nem csu­pán pezsgő nagy­vá­ro­sai miatt ide­á­lis úti cél!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Azt hi­szed, ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van, pedig ez a va­ló­ság! 8 nap Al­bá­nia szál­lás­sal és re­pü­lő­vel csak 34.980 fo­rint!

Ezeken az oldalakon juthatunk ingyen szálláshoz

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Hihetetlenül hangzik, de egyáltalán nem lehetetlen

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Nekem si­ke­rült ek­kora költ­ség­ve­tés­ből ki­hoz­nom egy 10 napos Tas­ma­nia kör­uta­zást. Az alábbi cikk­ben meg­osz­tom a ta­pasz­ta­la­ta­i­mat, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Ennél csá­bí­tóbb aján­lat nincs!

Ko­mo­lyan, ennél csá­bí­tóbb aján­la­tot még nem lát­tunk! 41.500 fo­rint­ból jön ki a re­pü­lő­jegy és a szál­lás 5 napra. Irány a mesés Mal­lorca!

4 csodálatos magyar falu, amit látnod kell

4 csodálatos magyar falu, amit látnod kell

Fe­les­le­ges messzire utaz­nod, hogy va­lóra vál­ja­nak tit­kos vá­gyaid, hogy újra átéld a ha­gyo­má­nyok és a ter­mé­szet kap­cso­la­tát.

Gyö­nyörű ma­gyar fal­vak, ame­lyek­ben új­ra­ál­mod­ha­tod gye­rek­ko­rod nép­me­séit. Fe­les­le­ges messzire utaz­nod, hogy va­lóra vál­ja­nak tit­kos vá­gyaid, hogy újra átéld a ha­gyo­má­nyok és a ter­mé­szet kap­cso­la­tát.