ÉLETMÓDI

UTAZÓMAJOM

Ismerd meg Krétát, Görögország egyik legcsodálatosabb szigetét

Ismerd meg Krétát, Görögország egyik legcsodálatosabb szigetét

Kré­tát, Gö­rög­or­szág leg­na­gyobb és leg­dé­leb­ben fekvő szi­ge­tét he­gyek­kel szab­dalt, vál­to­za­tos táj jel­lemzi.

Ha várost is néznél, de a strandról se mondanál le, ide érdemes utazni

Ha várost is néznél, de a strandról se mondanál le, ide érdemes utazni

Nem kell dön­teni, hi­szen ilyen hely­zet­ben olyan uta­zási cél­pon­tot ér­de­mes vá­lasz­tani, ahol mind­ket­tőre le­he­tő­ség van.

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Nyu­ga­lom és kis ki­kap­cso­ló­dás ter­mé­szet­kö­zel­ben. Szu­per uta­zá­sok!

Nyu­ga­lom és kis ki­kap­cso­ló­dás ter­mé­szet­kö­zel­ben. Szu­per uta­zá­sok!

Ezért vedd fel Lisszabont a bakancslistára

Ezért vedd fel Lisszabont a bakancslistára

Egy­szer min­den­ki­nek lát­nia kell!

A fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, de még­is­csak ha­tal­mas tör­té­ne­lem­mel ren­del­kező por­tu­gál fő­vá­rost egy­szer az élet­ben min­den­ki­nek lát­nia kell!

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Egy uta­zás során könnyű párt ta­lálni.

Egyre több nő azért indul egye­dül nya­ralni, mert nincs pár­kap­cso­lata, ám egy ka­lan­dos uta­zás során ez a hely­zet könnyen vál­toz­hat.

Az olasz csizma sarkában bújik meg ez a csoda, neked is látnod kell

Az olasz csizma sarkában bújik meg ez a csoda, neked is látnod kell

Olasz­or­szág fel­fe­de­zet­len cso­dája, csak az ínyenc uta­zók is­me­rik.

Olasz­or­szág fel­fe­de­zet­len cso­dája, csak az ínyenc uta­zók is­me­rik. Fan­tasz­ti­kus kör­nye­zet, ro­man­ti­kus szep­tem­beri utó­nya­ra­lás hely­színe lehet.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ezekkel a fapadosokkal és regionális társaságokkal élmény az utazás

Ezekkel a fapadosokkal és regionális társaságokkal élmény az utazás

Az egyik leg­na­gyobb uta­zás­szer­vező hon­lap, a Tri­pad­vi­sor kö­zön­ség­sza­va­zá­sán de­rült ki a sor­rend.

A 10 legszebb hely, ha esküvőt tervezel

A 10 legszebb hely, ha esküvőt tervezel

Úgy tűnik, a klasszi­kus há­zas­ság­kötő te­rem­ben köt­tet­te­tett es­kü­vők kora le­járt. Meg­kér­dez­tünk egy profit, me­lyek a leg­ked­vel­tebb ma­gyar­or­szági hely­szí­nek.

Úgy tűnik, a klasszi­kus há­zas­ság­kötő te­rem­ben köt­tet­te­tett es­kü­vők kora le­járt. Meg­kér­dez­tünk egy profit, me­lyek a leg­ked­vel­tebb ma­gyar­or­szági hely­szí­nek.

Így lesz szuper élmény a nyaralás: Európa legjobb vidámparkjai várnak

Így lesz szuper élmény a nyaralás: Európa legjobb vidámparkjai várnak

Sokan még csak most in­dul­nak nya­ra­lásra, hi­szen szep­tem­ber­től sok­kal ol­csóbb az uta­zás.

Titkos csodák: Fedezd fel a legjobb, eldugott tengerparti nyaralóhelyeket

Titkos csodák: Fedezd fel a legjobb eldugott tengerparti nyaralóhelyeket

A világ tele van a tö­meg­tu­riz­mus által eddig fel­fe­de­zet­len, ke­vésbé is­mert nya­ra­ló­he­lyek­kel. Cso­dá­la­tos tájak, re­á­lis ár­fek­vés!

Ezek a világ legszebb vasútvonalai

Ezek a világ legszebb vasútvonalai

A köz­le­ke­dés egyik leg­ké­nyel­me­sebb módja a vasút. Most meg­mu­tat­juk, hol tárul elénk a leg­szebb pa­no­ráma vo­na­to­zás köz­ben.

A köz­le­ke­dés egyik leg­ké­nyel­me­sebb módja a vasút. Most meg­mu­tat­juk, hol tárul elénk a leg­szebb pa­no­ráma vo­na­to­zás köz­ben.

A világ legjobb szigetei

Ezek a világ legjobb szigetei

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Nem­csak a re­pü­lő­jegy ára­kat kell fi­gyelni! Az egyéb költ­sé­gek is fon­to­sak.

Egy kül­földi uta­zás le­fog­la­lása előtt nem­csak a re­pü­lő­jegy ára­kat kell fi­gyelni, ér­de­mes tisz­tá­ban lenni az adott or­szág meg­él­he­tési költ­sé­ge­i­vel is. Fi­gyelj és utazz ol­csób­ban! Így olyan eg­zo­ti­kus tá­jakra jut­hatsz el, amik­ről eddig csak ál­mod­tál.

Ezek a világ legjobb légitársaságai

Ezek a világ legjobb légitársaságai

A világ leg­jobb lé­gi­tár­sa­sá­gait min­den évben több szak­mai fórum is meg­vá­lasztja, de ma­guk­nak az uta­zók­nak is van be­le­szó­lása.

A világ leg­jobb lé­gi­tár­sa­sá­gait min­den évben több szak­mai fórum is meg­vá­lasztja, de ma­guk­nak az uta­zók­nak is van be­le­szó­lása.

Görögország ismeretlen csodái

Görögország ismeretlen csodái

Gö­rög­or­szág el­du­gott nya­ra­ló­he­lyeit mu­tat­juk be.

Mivel az előző cik­künk, ahol Gö­rög­or­szág el­du­gott nya­ra­ló­he­lye­i­ről ír­tunk, nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett, ezért úgy gon­dol­tuk, hogy utá­na­já­runk az or­szág to­vábbi cso­dá­i­nak is.

Európa legjobb vidámparkjai

Európa legjobb vidámparkjai

Mu­tat­juk, hogy hol ta­lál­ha­tóak a leg­iz­gal­ma­sab­bak.

Eu­rópa leg­jobb vi­dám­park­jai az örök gye­re­kek­nek és a kis­gyer­me­kes csa­lá­dok­nak is ren­ge­teg szó­ra­ko­zási le­he­tő­sé­get nyúj­ta­nak. Mu­tat­juk, hogy hol ta­lál­ha­tóak a leg­iz­gal­ma­sab­bak.

Kivételes természeti csoda a világ legszebb tengerpartjain

Kivételes természeti csoda a világ legszebb tengerpartjain

A világ leg­gyö­nyö­rűbb ten­ger­part­jai egy fur­csa ok miatt lé­leg­zet­el­ál­lí­tóak.

Szá­mos oka lehet annak, hogy egy ten­ger­parti hely lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan szép. Az vi­szont szinte biz­tos, hogy pont erre nem gon­dol­nál!

A világ legfurcsább ételei

A világ legfurcsább ételei

Van­nak, akik a fur­csa éte­lek meg­íz­le­lé­sé­től sem ri­ad­nak vissza.

Az uta­zás so­kak­nak azzal lesz kerek, hogy a lát­ni­va­lók meg­te­kin­tése mel­lett a helyi étel­kü­lön­le­ges­sé­ge­ket is vé­gig­kós­tol­ják. Van­nak, akik a fur­csa éte­lek meg­íz­le­lé­sé­től se ri­ad­nak vissza.

Íme, a világ legkülönlegesebb templomai

Íme, a világ legkülönlegesebb templomai

Ér­de­mes meg­is­mer­kedni az adott hely kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­vel és ha­gyo­má­nya­i­val is.

A val­lás a kul­túra része, ezért uta­zás során ér­de­mes meg­is­mer­kedni az adott hely kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­vel és ha­gyo­má­nya­i­val is.

Ide menj, ha letérnél a jól bejáratott turistaútról

Ide menj, ha letérnél a jól bejáratott turistaútról

Csak a ka­lan­do­sabb uta­zók­nak!

Ér­de­mes néha le­térni a jól be­já­ra­tott tu­ris­ta­út­ról, mert akkor meg­is­mer­het­jük a világ rej­tett zu­gait és au­ten­ti­ku­sabb uta­zási él­mény­ben lesz ré­szünk.

Egykori börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Ezek az egy­ko­ron bör­tön­ként funk­ci­o­náló épü­le­tek ma­nap­ság már nem ra­bok­kal, hanem az oda­lá­to­gató tu­ris­ták­kal van­nak tele. Te meg­néz­néd őket?

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Utazni sok­fé­le­kép­pen lehet, de akár­hogy is vágsz neki az útnak, biz­to­san jó ha­tás­sal lesz az éle­tedre.

Utazni sok­fé­le­kép­pen lehet, de akár­hogy is vágsz neki az útnak, biz­to­san jó ha­tás­sal lesz az éle­tedre.

Ha ezekre odafigyelsz, jól fogsz aludni a repülőgépen

Így alszol jól a repülőgépen

Sokan küsz­köd­nek olyan prob­lé­má­val, hogy nem tud­nak köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön, kü­lö­nö­sen re­pü­lőn aludni.

Sokan küsz­köd­nek olyan prob­lé­má­val, hogy nem tud­nak köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön, kü­lö­nö­sen re­pü­lőn aludni. Mu­tat­juk, mit lehet tenni.

Veszélyes helyek a világban, ahol nem érdemes egyedül mászkálni

Veszélyes helyek, ahol nem érdemes egyedül mászkálni

Az egye­dül uta­zás ma­nap­ság egyre nép­sze­rűbb a fi­a­ta­lok kö­ré­ben, vi­szont van­nak olyan he­lyek a vi­lá­gon, ahova nem aján­lott egye­dül el­in­dulni.

Titkos nyaralóhelyek, eldugott csodák Görögországban

Titkos nyaralóhelyek, eldugott csodák Görögországban

Ne a fel­ka­pott he­lye­ket ke­resd!

Gö­rög­or­szág nem­csak a ma­gya­rok kö­ré­ben nép­szerű, hi­szen a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek ide nya­ra­lók. Akik pedig évek óta vissza­jár­nak, nem a fel­ka­pott he­lye­ket ke­re­sik, hanem...

Most kiderül, hogy miért Európa csodája a francia Riviéra

Most kiderül, hogy miért Európa csodája a francia Riviéra

Nem­csak a fény­űzés­ről, hanem bájos ha­lász­fal­vak­ról, cso­dás stran­dok­ról is híres.

A fran­cia Ri­vi­éra Eu­rópa egyik leg­szebb part­sza­ka­sza, mely nem­csak a fény­űzés­ről, hanem bájos ha­lász­fal­vak­ról, cso­dás stran­dok­ról és pazar ki­lá­tás­sal ren­del­kező, hegyre épült te­le­pü­lé­sek­ről is híres.

Elképesztő vízesések a világ legszebb tájain, ezt neked is látnod kell

Elképesztő vízesések a világ legszebb tájain, ezt neked is látnod kell

Min­den víz­esés egy csoda! A leg­több uta­zót ámu­latba ejti a ter­mé­szet ha­tal­mas ereje és az esz­mé­let­len lát­vány!

A leg­több uta­zót ámu­latba ejti a ter­mé­szet ha­tal­mas ereje és az esz­mé­let­len lát­vány!

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Elakad a sza­vad!

Az eg­zo­ti­kus szi­ge­tek fő­vá­ro­sá­tól, Ma­ni­lá­tól 55 km-re ta­lál­ható a világ egyik leg­iz­gal­ma­sabb aktív vul­kánja, a Taal. Elakad a sza­vad!

Ezeket soha ne vedd magadra, ha repülőn utazol

Ezeket soha ne vedd magadra, ha repülőn utazol

Sze­ret­néd meg­mu­tatni min­den­ki­nek a nem­zet­közi rep­te­re­ken is, hogy mi­lyen csi­nos és di­va­tos vagy? Nem biz­tos, hogy ez a leg­fon­to­sabb!

7 elképesztő víz alatti hotel, ilyet még nem látott a világ

7 elképesztő víz alatti hotel, ilyet még nem látott a világ

Biz­tos, hogy cso­dá­la­tos a ten­ger­víz fel­szí­nén le­begni, de ha ennél is töb­bet sze­ret­nél, akkor éj­sza­kázz a ha­lak­kal - szó sze­rint!

Biz­tos, hogy cso­dá­la­tos a ten­ger­víz fel­szí­nén le­begni, de ha ennél is töb­bet sze­ret­nél, akkor éj­sza­kázz a ha­lak­kal - szó sze­rint!

Szuper olcsó kiruccanások Európába: Fedezz fel titkos helyeket!

Szuper olcsó kiruccanások Európába: Fedezz fel titkos helyeket!

Szu­per olcsó ki­ruc­ca­ná­sok Eu­ró­pába: Fe­dezz fel tit­kos he­lye­ket!

Iz­gal­mas és ér­de­kes úti célok, tö­meg­tu­riz­mus­tól érin­tet­len he­lye­ken. Kel­le­mes ro­man­ti­kus hét­vége, ked­vező áron!

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

A lon­doni King's Cross pá­lya­ud­va­ron kívül is bőven van még mit fel­fe­dezni!

A lon­doni King's Cross pá­lya­ud­va­ron kívül is bőven van még mit fel­fe­dezni!

Fedezd fel Amerika ékszerdobozát, irány Hawaii!

Fedezd fel Amerika ékszerdobozát, irány Hawaii!

Ha­waii egy apró szi­get­cso­port a Csen­des-óceán kö­ze­pén, távol a nagy kon­ti­nen­sek­től. El­ké­pesztő ter­mé­szeti cso­dák vár­nak ezen a va­rázs­la­tos he­lyen!

Ismét rangos helyen végzett egy versenyben Magyarország

Ismét rangos helyen végzett egy versenyben Magyarország

Nincs miért szé­gyen­kez­nünk, büsz­kék le­he­tünk Ma­gyar­or­szágra és a benne ta­lál­ható lát­vá­nyos­sá­gokra.

Hátizsákos utazásra ezeket soha ne vidd magaddal

Hátizsákos utazásra ezeket soha ne vidd magaddal

Há­ti­zsá­kos uta­zás ese­tén nehéz el­dön­teni, hogy mit vi­gyünk ma­gunk­kal és mit hagy­junk ott­hon. Ér­de­mes minél könnyebb tás­ká­val el­in­dulni.

Így közlekedj Balin, mutatjuk a legjobb ötleteket

Így közlekedj Balin, mutatjuk a legjobb ötleteket

Bali egy va­rázs­la­tos szeg­lete In­do­né­zi­á­nak, vi­szont a szi­ge­ten való uta­zás hát­rá­nya a tö­meg­köz­le­ke­dés hi­á­nya.

Bali egy va­rázs­la­tos szeg­lete In­do­né­zi­á­nak, vi­szont a szi­ge­ten való uta­zás hát­rá­nya a tö­meg­köz­le­ke­dés hi­á­nya.

Ne maradj le semmiről: Ezek a világ legkedveltebb turisztikai helyszínei

Ne maradj le semmiről: Ezek a világ legkedveltebb turisztikai helyszínei

El­ké­szült a vi­lág­tér­kép, mely or­szá­gon­ként tün­teti fel a leg­nép­sze­rűbb lát­ni­va­ló­kat.

Felfedezetlen magyar csoda: Titkos strandvidék a morotvák földjén

Felfedezetlen magyar csoda: Titkos strandvidék a morotvák földjén

Szu­per ki­kap­cso­ló­dás, hű­sítő víz és nyu­ga­lom. A cso­da­szép Holt-Tisza mel­lett rá­adá­sul fil­lé­rek­ből meg­van a nya­ra­lás!

A legromantikusabb helyek Európában, melyeket látnod kell

A legromantikusabb helyek Európában, melyeket látnod kell

Eu­rópa ki­fogy­ha­tat­lan a tu­risz­ti­kai cél­pon­tok­ból, de arra is ren­ge­teg csoda vár, aki a ki­sebb te­le­pü­lé­se­ket ked­veli.

Eu­rópa ki­fogy­ha­tat­lan a tu­risz­ti­kai cél­pon­tok­ból, de arra is ren­ge­teg csoda vár, aki a ki­sebb te­le­pü­lé­se­ket ked­veli.

3 hely a világban, ahová egyedül is bátran elutazhatsz

3 hely a világban, ahová egyedül is bátran elutazhatsz

Ha egye­dül uta­zunk, ren­ge­te­get ta­nul­ha­tunk saját ma­gunk­ról, hi­szen új kör­nye­zet­ben kell fel­ta­lál­nunk ma­gun­kat.

Ha egye­dül uta­zunk, ren­ge­te­get ta­nul­ha­tunk saját ma­gunk­ról, hi­szen új kör­nye­zet­ben kell fel­ta­lál­nunk ma­gun­kat.

Így kerüld el a jetlaget

Így kerüld el a jetlaget

A "jet­lag" avagy a gyors idő­zóna-át­lé­pés leg­in­kább hosszú re­pü­lő­uta­kon érez­teti ha­tá­sát.

A "jet­lag" avagy a gyors idő­zóna-át­lé­pés leg­in­kább hosszú re­pü­lő­uta­kon érez­teti ha­tá­sát. Ami­kor né­hány óra le­for­gása alatt akár a Föld egyik fe­lé­ről a má­sikra re­pü­lünk.

Repülővel utazol? Ezért vigyél teniszlabdát magaddal!

Repülővel utazol? Ezért vigyél teniszlabdát magaddal!

Hosszú re­pü­lőútra in­dulsz, és már előre félsz, hogy a vé­gére úgy meg­da­gad a lábad, hogy bele se fér a ci­pőbe?

10 érdekesség Görögországról

10 elképesztő érdekesség Görögországról

A cso­dás me­di­ter­rán szi­ge­tek, az ősi kul­túra, a vég­te­le­nül nyu­godt, ked­ves he­lyiek és az íz­le­tes éte­lek csak úgy vonz­zák a lá­to­ga­tó­kat.

Gö­rög­or­szág nem hiába a világ egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai cél­pontja. A cso­dás me­di­ter­rán szi­ge­tek, az ősi kul­túra, a vég­te­le­nül nyu­godt, ked­ves he­lyiek és az íz­le­tes éte­lek csak úgy vonz­zák a lá­to­ga­tó­kat.

Lehet, hogy idén nyáron nem tudsz elutazni? Van néhány szuper tippünk!

Lehet, hogy idén nyáron nem tudsz elutazni? Van néhány szuper tippünk!

Bármi is le­gyen itt­hon ma­ra­dá­sod oka, nem ér­de­mes el­ke­se­red­ned.

Bármi is le­gyen itt­hon ma­ra­dá­sod oka, nem ér­de­mes el­ke­se­red­ned.

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy a világ szinte min­den pont­ján meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni a tu­ris­ták bot­la­do­zá­sait.

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Álom­szép szi­get Gö­rög­or­szág­ban, ahol kris­tály­tiszta kék a ten­ger. Most ki­vé­te­le­sen ol­csón jut­hatsz re­pü­lő­jegy­hez!

Elképesztő természeti csoda: minden évben kettényílik a Csindo-tenger

Elképesztő természeti csoda: minden évben kettényílik a Csindo-tenger

Mu­tat­juk a pá­rat­lan ter­mé­szeti lát­vá­nyos­sá­got!

Dél-Ko­re­á­ban a Csindo-szi­ge­tek tar­to­má­nyá­ban min­den év áp­ri­li­sá­ban ket­té­nyí­lik a ten­ger. Még­pe­dig épp úgy, ahogy az a Bib­li­á­ban meg van írva. Mu­tat­juk a pá­rat­lan ter­mé­szeti lát­vá­nyos­sá­got!

Tasmánia különlegességei

Tasmánia különlegességei

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus. Meg­mu­ta­tunk né­hány he­lyet, ami­ért tény­leg ér­de­mes el­lá­to­gatni erre a vi­dékre, nem csak ki­kap­cso­ló­dás min­denki szá­mára, de a világ egyik leg­szebb vi­déke is.

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Íme pár egy­szerű lépés, amely ga­ran­tálja a biz­ton­sá­gos, ké­nyel­mes és zök­ke­nő­men­tes uta­zást.

Amennyi­ben oda­fi­gye­lünk ezekre az egy­szerű lé­pé­sekre, ga­ran­tált a biz­ton­sá­gos, ké­nyel­mes és zök­ke­nő­men­tes uta­zás.

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Itt a szü­net, fe­dez­zük fel a vi­dé­ket!

Itt a ta­va­szi szü­net és a jó idő, ha te­het­jük, fe­dez­zük fel egy ki­csit a vi­dé­ket és men­jünk el egy ki­csit ka­lan­dozni. Íme, né­hány aján­lott hely.

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Ren­ge­teg fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tot ke­re­sik fel. Pedig a cseh fő­vá­ros sok­kal több fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Ezeken az oldalakon juthatunk ingyen szálláshoz

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Hatalmas nyári kaland: Fedezd fel a világ legkülönlegesebb állatvilágát

Hatalmas nyári kaland: Fedezd fel a világ legkülönlegesebb állatvilágát

Auszt­rá­lia nem csu­pán pezsgő nagy­vá­ro­sai miatt ide­á­lis úti cél!

Auszt­rá­lia nem csu­pán pezsgő nagy­vá­ro­sai miatt ide­á­lis úti cél!

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Hihetetlenül hangzik, de egyáltalán nem lehetetlen

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Azt hi­szed, ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van, pedig ez a va­ló­ság! 8 nap Al­bá­nia szál­lás­sal és re­pü­lő­vel csak 34.980 fo­rint!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Ennél csá­bí­tóbb aján­lat nincs!

Ko­mo­lyan, ennél csá­bí­tóbb aján­la­tot még nem lát­tunk! 41.500 fo­rint­ból jön ki a re­pü­lő­jegy és a szál­lás 5 napra. Irány a mesés Mal­lorca!

A természet csodája: Így pörgeti fel a fogyást a vörös kókuszvíz

A természet csodája: Így pörgeti fel a fogyást a vörös kókuszvíz

Ez a szu­per ital a leg­jobb vá­lasz­tás, ha ta­va­szi mé­reg­te­le­ní­tésbe, vagy fo­gyó­kú­rába kez­desz.

Álomutazás Montenegróba, potom áron: 6500 forint a repjegy, csak most!

Álomutazás Montenegróba, potom áron: 6500 forint a repjegy, csak most!

Egy hétig tart ez a hi­he­tet­len akció, amit vétek lenne ki­hagyni!

Egy hétig tart ez a hi­he­tet­len akció, amit vétek lenne ki­hagyni! Fe­dezd fel a mesés Mon­te­negró ter­mé­szeti kin­cseit, légy gaz­da­gabb az él­ménnyel!

Ne hagyd ki idén Rómát! Azt is eláruljuk, miért

Ne hagyd ki idén Rómát! Azt is eláruljuk, miért

Róma, az örök város egyet­len uta­zó­nak sem ma­rad­hat le a ba­kancs­lis­tá­já­ról.

Róma, az örök város egyet­len uta­zó­nak sem ma­rad­hat le a ba­kancs­lis­tá­já­ról.

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

Mi már rég óta is­mer­jük a hor­vát­or­szági nya­ra­lás elő­nyeit!

A hor­vát ten­ger­par­tok nem vé­let­le­nül ör­ven­de­nek nagy nép­sze­rű­ség­nek a ma­gya­rok kö­ré­ben. Ezen­nel össze­szed­tünk tíz okot, hogy mi miért sze­ret­jük még min­dig a déli szom­szé­dun­kat.

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

A meg­fe­lelő szál­lás ki­vá­lasz­tása az egyik leg­fon­to­sabb része az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­nek.

Le­gyen olcsó és szín­vo­na­las, netán közel essen a ten­ger­part­hoz? A meg­fe­lelő szál­lás ki­vá­lasz­tása az egyik leg­fon­to­sabb része az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­nek. Egyet­len rossz dön­tés is képes tel­je­sen tönkre vágni a nya­ra­lást!

Olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Hihetetlenül olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Nem kell re­pü­lőre ülni és át­utazni a fél vi­lá­got a szép ten­ger­par­to­kért!

Nem kell fel­tét­le­nül re­pü­lőre ülni és át­utazni a fél vi­lá­got a gyö­nyörű ten­ger­par­to­kért! Ma­gyar­or­szág­ról el­in­dulva akár 5-8 órá­nyi au­tó­zás­sal cso­dá­la­tos he­lyekre jut­ha­tunk el.

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a nagy­vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a nagy­vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úticéljait

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úticéljait

Mu­ta­tunk né­hány nyerő cél­pon­tot.

Már most nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel, de egy­előre nincs öt­le­ted, hogy hova utaz­za­tok? Mu­ta­tunk né­hány kel­le­mes cél­pon­tot, ahova fa­pa­dos já­ra­tok­kal jut­hatsz el.

5 nap Bosznia-Hercegovina szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

5 nap Bosznia-Hercegovina, Szarajevó, szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

Ka­land az élet! Kis költ­ség­ve­tés­ből is esz­mé­let­len tar­tal­mas hetet ka­nya­rít­hatsz ma­gad­nak!

Mi fér bele a kézipoggyászba?

Mi fér bele a kézipoggyászba? 2. rész

Most ki­de­rül, hogy pon­to­san mi fér bele a kabin mé­retű há­ti­zsákba.

Most ki­de­rül, hogy pon­to­san mi fér bele a kabin mé­retű há­ti­zsákba.

10 meglepő tény Thaiföldről

10 meglepő tény Thaiföldről

Egy thai­földi uta­zás sokak ba­kancs­lis­tá­ján sze­re­pel.

Egy thai­földi uta­zás sokak ba­kancs­lis­tá­ján sze­re­pel, az or­szág cso­dás ten­ger­part­jai, a nyu­ga­ti­tól gyö­ke­re­sen el­térő kul­tú­rája és a ked­ves, mo­soly­gós la­ko­sai miatt.

Így lehet hónapokon keresztül egy kézipoggyásszal utazni

Így lehet egy kézipoggyásszal utazni

Az egyik leg­fon­to­sabb kér­dés, hogy mit vi­gyél ma­gad­dal és mi­lyen há­ti­zsákba pa­kold a fel­sze­re­lé­sed.

Az egyik leg­fon­to­sabb kér­dés, hogy mit vi­gyél ma­gad­dal és mi­lyen há­ti­zsákba pa­kold a fel­sze­re­lé­sed.

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed.

Ezek­ben a hi­he­tet­len ter­mé­szeti kép­ződ­mé­nyek­ben pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed.Ki ne sze­retne szu­per für­dő­vi­zes él­mény­ben ré­sze­sülni

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Ke­ve­redj bár­hová is a nagy­vi­lág­ban, a saját biz­ton­sá­go­dért végső soron magad fe­lelsz.

Hasznos tárgyak utazóknak

Hasznos tárgyak utazóknak

Egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a leg­fon­to­sabb kel­lé­künk az út­le­ve­lünk, il­letve a pénz­tár­cánk, de aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba is ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

Egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a leg­fon­to­sabb kel­lé­künk az út­le­ve­lünk, il­letve a pénz­tár­cánk, de aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba is ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

Fedezd fel a leggyönyörűbb európai városokat!

Fedezd fel a leggyönyörűbb európai városokat!

Szép he­lye­kért nem kell fel­tét­len messzire utaz­nunk, hi­szen Eu­rópa is szám­ta­lan cso­dá­la­tos uta­zási le­he­tő­sé­get kínál. Akár au­tó­val is ér­de­mes ne­ki­vágni!

Remek ajánlat Koszovóba!

Remek ajánlat Koszovóba!

Ko­szo­vó­ban a ven­dég­lá­tás nem­zeti kö­te­les­ség.

Ko­szo­vó­ban a ven­dég­lá­tás nem­zeti kö­te­les­ség. A vá­ro­so­kon kívül az em­be­rek na­gyon örül­nek a tu­ris­ták­nak és szí­ve­sen in­vi­tál­ják meg őket egy ebédre vagy va­cso­rára az ott­ho­na­ikba.

Nincs ötleted? Íme 2017 legjobb utazási célpontjai

Nincs ötleted? Íme 2017 legjobb utazási célpontjai

Nincs öt­le­ted, hogy hova kéne el­utazni 2017-ben? A Lo­nely Pla­net össze­ál­lí­tott egy lis­tát a jövő év leg­iz­gal­ma­sabb uta­zási cél­pont­ja­i­ról.

Nincs öt­le­ted, hogy hova kéne el­utazni 2017-ben? A Lo­nely Pla­net, az egyik leg­is­mer­tebb uta­zási oldal össze­ál­lí­tott egy lis­tát a jövő év leg­iz­gal­ma­sabb uta­zási cél­pont­ja­i­ról. Néz­zük, me­lyik or­szá­go­kat ajánl­ják az uta­zási szak­ér­tők.

5 nap Párizs Debrecenből, szállással 22.200 forintért!

5 nap Párizs Debrecenből, szállással

A fran­cia fő­vá­ros a világ leg­lá­to­ga­tot­tabb tu­risz­ti­kai cél­pontja, nem hiába, hi­szen nincs olyan ember, akit az ele­gan­ci­á­já­val és a bá­já­val ne venne le a lá­bá­ról.

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Ha sze­ret­nél fel­fe­dezni egy or­szá­got!

Ha a re­pü­lős uta­zás va­la­mi­ért nem ked­ve­led, de még­is­csak sze­ret­nél fel­fe­dezni egy új or­szá­got, akkor ér­de­mes fon­to­lóra venni Mon­te­neg­rót.

4 nap Varsó Budapestről akár 11.000 forintért

4 nap Varsó Budapestről akár 11.000 forintért szállással, repülőjeggyel!

Varsó tu­riz­musa szinte el­tör­pül Krakkó mel­lett, pedig a len­gyel fő­vá­ros is meg­ér­de­melne egy kis fi­gyel­met.

Varsó tu­riz­musa szinte el­tör­pül Krakkó mel­lett, pedig a len­gyel fő­vá­ros is meg­ér­de­melne egy kis fi­gyel­met.