ÉLETMÓDI

UTAZÓMAJOM

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Álom­szép szi­get Gö­rög­or­szág­ban, ahol kris­tály­tiszta kék a ten­ger. Most ki­vé­te­le­sen ol­csón jut­hatsz re­pü­lő­jegy­hez!

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Ren­ge­teg fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tot ke­re­sik fel. Pedig a cseh fő­vá­ros sok­kal több fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Tasmánia különlegességei

Tasmánia különlegességei

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Prak­ti­kus ta­ná­csok uta­zók­nak.

Le­gyen az egy rövid, pár órás re­pü­lőút, vagy akár egy ten­ge­ren­túli ki­rán­du­lás, ha oda­fi­gye­lünk pár ap­ró­ságra, a re­pü­lés egy kel­le­mes él­mény lesz.

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Itt a szü­net, fe­dez­zük fel a vi­dé­ket!

Itt a ta­va­szi szü­net és a jó idő, ha te­het­jük, fe­dez­zük fel egy ki­csit a vi­dé­ket és men­jünk el egy ki­csit ka­lan­dozni. Íme, né­hány aján­lott hely.

5 csodás város a világban, ahol nem várt kincsekre bukkanhatsz

5 csodás város a világban, ahol nem várt kincsekre bukkanhatsz

Tom­bol a street art a nagy­vi­lág­ban és min­den­hol imád­ják az em­be­rek.

Tom­bol a street art a nagy­vi­lág­ban és min­den­hol imád­ják az em­be­rek.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Hihetetlenül hangzik, de egyáltalán nem lehetetlen

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Nekem si­ke­rült ek­kora költ­ség­ve­tés­ből ki­hoz­nom egy 10 napos Tas­ma­nia kör­uta­zást. Az alábbi cikk­ben meg­osz­tom a ta­pasz­ta­la­ta­i­mat, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Hatalmas nyári kaland: Fedezd fel a világ legkülönlegesebb állatvilágát

Hatalmas nyári kaland: Fedezd fel a világ legkülönlegesebb állatvilágát

Auszt­rá­lia nem csu­pán pezsgő nagy­vá­ro­sai miatt ide­á­lis úti cél!

Auszt­rá­lia nem csu­pán pezsgő nagy­vá­ro­sai miatt ide­á­lis úti cél!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Azt hi­szed, ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van, pedig ez a va­ló­ság! 8 nap Al­bá­nia szál­lás­sal és re­pü­lő­vel csak 34.980 fo­rint!

Ezeken az oldalakon juthatunk ingyen szálláshoz

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Ennél csá­bí­tóbb aján­lat nincs!

Ko­mo­lyan, ennél csá­bí­tóbb aján­la­tot még nem lát­tunk! 41.500 fo­rint­ból jön ki a re­pü­lő­jegy és a szál­lás 5 napra. Irány a mesés Mal­lorca!

4 csodálatos magyar falu, amit látnod kell

4 csodálatos magyar falu, amit látnod kell

Fe­les­le­ges messzire utaz­nod, hogy va­lóra vál­ja­nak tit­kos vá­gyaid, hogy újra átéld a ha­gyo­má­nyok és a ter­mé­szet kap­cso­la­tát.

Gyö­nyörű ma­gyar fal­vak, ame­lyek­ben új­ra­ál­mod­ha­tod gye­rek­ko­rod nép­me­séit. Fe­les­le­ges messzire utaz­nod, hogy va­lóra vál­ja­nak tit­kos vá­gyaid, hogy újra átéld a ha­gyo­má­nyok és a ter­mé­szet kap­cso­la­tát.

Ne hagyd ki idén Rómát! Azt is eláruljuk, miért

Ne hagyd ki idén Rómát! Azt is eláruljuk, miért

Róma, az örök város egyet­len uta­zó­nak sem ma­rad­hat le a ba­kancs­lis­tá­já­ról.

Róma, az örök város egyet­len uta­zó­nak sem ma­rad­hat le a ba­kancs­lis­tá­já­ról.

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

A meg­fe­lelő szál­lás ki­vá­lasz­tása az egyik leg­fon­to­sabb része az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­nek. Egyet­len rossz dön­tés is képes tel­je­sen tönkre vágni a nya­ra­lást!

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

Mi már rég óta is­mer­jük a hor­vát­or­szági nya­ra­lás elő­nyeit!

A hor­vát ten­ger­par­tok nem vé­let­le­nül ör­ven­de­nek nagy nép­sze­rű­ség­nek a ma­gya­rok kö­ré­ben. Ezen­nel össze­szed­tünk tíz okot, hogy mi miért sze­ret­jük még min­dig a déli szom­szé­dun­kat.

A természet csodája: Így pörgeti fel a fogyást a vörös kókuszvíz

A természet csodája: Így pörgeti fel a fogyást a vörös kókuszvíz

Ez a szu­per ital a leg­jobb vá­lasz­tás, ha ta­va­szi mé­reg­te­le­ní­tésbe kez­desz.

Ez a szu­per ital a leg­jobb vá­lasz­tás, ha ta­va­szi mé­reg­te­le­ní­tésbe, vagy fo­gyó­kú­rába kez­desz. A kó­kusz­víz kel­le­mes íze és a cékla erő­tel­jes aro­mája va­lami csoda íz­kom­bi­ná­ciót biz­to­sí­ta­nak ennek a nem könnyű fel­adat­nak az el­kez­dé­sé­hez.

5 nap Bosznia-Hercegovina szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

5 nap Bosznia-Hercegovina, Szarajevó, szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

Ka­land az élet! Kis költ­ség­ve­tés­ből is esz­mé­let­len tar­tal­mas hetet ka­nya­rít­hatsz ma­gad­nak!

Olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Nem kell re­pü­lőre ülni és át­utazni a fél vi­lá­got a gyö­nyörű ten­ger­par­to­kért!

Nem kell fel­tét­le­nül re­pü­lőre ülni és át­utazni a fél vi­lá­got a gyö­nyörű ten­ger­par­to­kért!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat, hi­szen szá­mos le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik arra, hogy in­gyen utaz­hass. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön.

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úticéljait

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úticéljait

Mu­ta­tunk né­hány nyerő cél­pon­tot.

Már most nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel, de egy­előre nincs öt­le­ted, hogy hova utaz­za­tok? Mu­ta­tunk né­hány kel­le­mes cél­pon­tot, ahova fa­pa­dos já­ra­tok­kal jut­hatsz el.

Mi fér bele a kézipoggyászba?
2. rész

Mi fér bele a kézipoggyászba?
2. rész

Most pedig ki­de­rül, hogy pon­to­san mi fér bele a kabin mé­retű há­ti­zsákba.

Most pedig ki­de­rül, hogy pon­to­san mi fér bele a kabin mé­retű há­ti­zsákba.

Így lehet hónapokon keresztül egy kézipoggyásszal utazni

Így lehet egy kézipoggyásszal utazni

Az egyik leg­fon­to­sabb kér­dés, hogy mit vi­gyél ma­gad­dal és mi­lyen há­ti­zsákba pa­kold a fel­sze­re­lé­sed.

Az egyik leg­fon­to­sabb kér­dés, hogy mit vi­gyél ma­gad­dal és mi­lyen há­ti­zsákba pa­kold a fel­sze­re­lé­sed.

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Ke­ve­redj bár­hová is a nagy­vi­lág­ban, a saját biz­ton­sá­go­dért végső soron magad fe­lelsz.

10 meglepő tény Thaiföldről

10 meglepő tény Thaiföldről

Egy thai­földi uta­zás sokak ba­kancs­lis­tá­ján sze­re­pel.

Egy thai­földi uta­zás sokak ba­kancs­lis­tá­ján sze­re­pel, az or­szág cso­dás ten­ger­part­jai, a nyu­ga­ti­tól gyö­ke­re­sen el­térő kul­tú­rája és a ked­ves, mo­soly­gós la­ko­sai miatt.

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Ezek­ben a hi­he­tet­len ter­mé­szeti kép­ződ­mé­nyek­ben pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed.

Ezek­ben a hi­he­tet­len ter­mé­szeti kép­ződ­mé­nyek­ben pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed.Ki ne sze­retne olyan für­dő­vi­zes él­mény­ben ré­sze­sülni, amely nem függ az idő­já­rás sze­szé­lye­i­től. Szu­per pi­he­nés­ben ré­szed, ha oda­kint özön­víz szerű eső­zé­sek za­var­ják a sza­bad­sá­god.

Nincs ötleted? Íme 2017 legjobb utazási célpontjai

Nincs ötleted? Íme 2017 legjobb utazási célpontjai

Nincs öt­le­ted, hogy hova kéne el­utazni 2017-ben? A Lo­nely Pla­net össze­ál­lí­tott egy lis­tát a jövő év leg­iz­gal­ma­sabb uta­zási cél­pont­ja­i­ról.

Fedezd fel a leggyönyörűbb európai városokat!

Fedezd fel a leggyönyörűbb európai városokat!

Szép he­lye­kért nem kell fel­tét­len messzire utaz­nunk, hi­szen Eu­rópa is szám­ta­lan cso­dá­la­tos uta­zási le­he­tő­sé­get kínál. Akár au­tó­val is ér­de­mes ne­ki­vágni!

Hasznos tárgyak utazóknak

Hasznos tárgyak utazóknak

Egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a leg­fon­to­sabb kel­lé­künk az út­le­ve­lünk, il­letve a pénz­tár­cánk, de aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba is ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

Habár egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a leg­fon­to­sabb kel­lé­künk a sze­mé­lyink vagy az út­le­ve­lünk, il­letve a pénz­tár­cánk, de aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba is ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

Remek ajánlat Koszovóba! Ezért érdemes elmenned

Remek ajánlat Koszovóba! Ezért érdemes elmenned

Ko­szo­vó­ban a ven­dég­lá­tás nem­zeti kö­te­les­ség.

Ko­szo­vó­ban a ven­dég­lá­tás nem­zeti kö­te­les­ség. A vá­ro­so­kon kívül az em­be­rek na­gyon örül­nek a tu­ris­ták­nak és szí­ve­sen in­vi­tál­ják meg őket egy ebédre vagy va­cso­rára az ott­ho­na­ikba.

4 nap Varsó Budapestről akár 11.000 forintért szállással

4 nap Varsó Budapestről akár 11.000 forintért szállással

Varsó tu­riz­musa szinte el­tör­pül Krakkó mel­lett, pedig a len­gyel fő­vá­ros is meg­ér­de­melne egy kis fi­gyel­met.

5 nap Párizs Debrecenből, szállással 22.200 forintért!

5 nap Párizs Debrecenből, szállással

A fran­cia fő­vá­ros a világ leg­lá­to­ga­tot­tabb tu­risz­ti­kai cél­pontja, nem hiába, hi­szen nincs olyan ember, akit az ele­gan­ci­á­já­val és a bá­já­val ne venne le a lá­bá­ról.

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Ha sze­ret­nél fel­fe­dezni egy or­szá­got!

Ha a re­pü­lős uta­zás va­la­mi­ért nem ked­ve­led, de még­is­csak sze­ret­nél fel­fe­dezni egy új or­szá­got, akkor ér­de­mes fon­to­lóra venni Mon­te­neg­rót.

Ezek a legszebb görög szigetek

Ezek a legszebb görög szigetek

Gö­rög­or­szág már csak egy kar­nyúj­tás­nyira van!

Gö­rög­or­szág már csak egy kar­nyúj­tás­nyira van Ma­gyar­or­szág­tól a fa­pa­dos já­ra­tok­nak kö­szön­he­tően, úgy­hogy min­den­képp ér­de­mes le­csapni egy-egy ked­vező aján­latra.

Kiderült, mikor lehet legolcsóbban Londonba utazni!

Kiderült, mikor lehet legolcsóbban Londonba utazni!

Nem mind­egy, mennyi pénzt adsz a re­pü­lő­je­gyért! Ha előre meg­szer­ve­zel min­dent, olcsó lesz az utad!

Nem mind­egy, mennyi pénzt adsz a re­pü­lő­je­gyért! Ha előre meg­szer­ve­zel min­dent, olcsó lesz az utad!

Fedezd fel velünk az egzotikus és olcsó Dél-Albániát!

Fedezd fel velünk az egzotikus és olcsó Dél-Albániát!

Eg­zo­ti­kus uta­zási cél­pont.

Eg­zo­ti­kus uta­zási cél­pon­tért nem kell fel­tét­le­nül át­lép­nünk Eu­rópa ha­tá­rait, elég csak a Bal­kánra gon­dolni.

2 nap Barcelona Budapestről 20.250 Ft-ért, négycsillagos szállással!

2 nap Barcelona Budapestről

Bar­ce­lona so­ha­sem fogy ki a lát­ni­va­lók­ból, ezért akár két­szer, vagy még több­ször is vissza­lá­to­gat­ha­tunk, hi­szen min­dig fo­gunk látni va­lami újat.

Ezek a legmenőbb hotelek Európában

Ezek a legmenőbb hotelek Európában

A leg­na­gyobb in­ter­ne­tes uta­zási fórum, a Tri­pad­vi­sor min­den évben kü­lön­böző rang­so­ro­kat állít össze az ol­va­sói vissza­jel­zé­sek alap­ján a leg­jobb szál­lá­sok­ról.

A leg­na­gyobb in­ter­ne­tes uta­zási fórum, a Tri­pad­vi­sor min­den évben kü­lön­böző rang­so­ro­kat állít össze az ol­va­sói vissza­jel­zé­sek alap­ján a leg­jobb szál­lá­sok­ról.

7 nap Korfu 39.488 Ft

Kell ennél jobb? 7 nap Korfu 39.488 Ft

Ha ki­hagy­nád a tö­me­get és a csen­de­sebb idő­szak­ban fe­dez­néd föl Korfu lé­leg­zet­el­ál­lító strand­jait, akkor ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket, hi­szen ilyen­kor az árak is ked­ve­zőb­bek.

Ha ki­hagy­nád a tö­me­get és a csen­de­sebb idő­szak­ban fe­dez­néd föl Korfu lé­leg­zet­el­ál­lító strand­jait, akkor ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket.

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Most hi­he­tet­len ol­csón jut­hatsz el az arany­ku­po­lák vá­ro­sába! 4 nap Szófia szál­lás­sal, re­pü­lő­jeggyel, mind­össze 13.980 Ft-ért!

5 nap Ciprus szállással 30.630 forintért!

5 nap Ciprus szállással 30.630 forintért!

Cip­rus klí­má­ját te­kintve télen is kel­le­mes nya­ra­lási hely­szín.

Cip­rus a Föld­közi-ten­ger egyik leg­me­le­gebb ré­szén fek­szik, ezért klí­má­ját te­kintve télen is kel­le­mes nya­ra­lási hely­szín.

5 csodahely Európában, amit látni kell

5 eldugott, csodahely Európában, amit mindenkinek látnia kell

Ér­de­mes néha egy kis ke­rü­lő­utat tenni és meg­lá­to­gatni olyan te­le­pü­lé­se­ket is, ame­lyek­ről nem hal­lani annyit.

Ér­de­mes néha egy kis ke­rü­lő­utat tenni és meg­lá­to­gatni olyan te­le­pü­lé­se­ket is, ame­lyek­ről nem hal­lani annyit, pedig a lát­vány­ban egy­ál­ta­lán nem tel­je­sí­te­nek rosszul.

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat szállással

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat

6 nap ná­po­lyi vá­ros­lá­to­ga­tás szál­lás­sal 28.680 Ft-ért! Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

6 nap ná­po­lyi vá­ros­lá­to­ga­tás szál­lás­sal 28.680 Ft-ért! Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

Olcsó kiruccanás Londonba: Fedezd fel az izgalmas várost!

Olcsó kiruccanás Londonba: Fedezd fel Európa legizgalmasabb városát!

Ne­hogy ki­hagyd ezt a le­he­tő­sé­get!

Ne­hogy ki­hagyd ezt a le­he­tő­sé­get! Hosszú hét­vége Lon­don­ban, szál­lás­sal 23.500 fo­rin­tért!

15 meglepő tény Olaszországról

15 meglepő tény Olaszországról

Bu­da­pest­ről in­duló fa­pa­do­sok az or­szág több pont­jára is re­pül­nek.

Olasz­or­szág ha­zánk­ból egy könnye­dén el­ér­hető uta­zási cél­pont, hi­szen a Bu­da­pest­ről in­duló fa­pa­do­sok az or­szág több pont­jára is re­pül­nek.

Hol együnk külföldön?

Hol együnk külföldön? Mutatjuk a legjobb tippeket

Kül­földi uta­zá­sok során ér­de­mes el­mé­lyedni a helyi kul­tú­rá­ban, hogy ha­za­érve az itt­hon ter­mé­sze­tes min­den­napi dol­go­kat egy picit más meg­vi­lá­gí­tásba he­lyez­hes­sük.

Kül­földi uta­zá­sok során ér­de­mes el­mé­lyedni a helyi kul­tú­rá­ban, hogy ha­za­érve az itt­hon ter­mé­sze­tes min­den­napi dol­go­kat egy picit más meg­vi­lá­gí­tásba he­lyez­hes­sük.

Ennyire olcsón sosem utazhattál Athénba!

Irány Görögország! Ennyire olcsón sosem utazhattál Athénba!

Már­ci­us­ban már 15-17 fok is lehet a hő­mér­sék­let, úgy­hogy a 3 napos vá­ros­lá­to­ga­tás­hoz nem kell sok ruhát pa­kol­nunk.

4 nap Athén, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal, reg­ge­li­vel, 30.900 Ft-ért! Már­ci­us­ban már 15-17 fok is lehet a hő­mér­sék­let nap­köz­ben, úgy­hogy a 3 napos vá­ros­lá­to­ga­tás­hoz nem kell sok ruhát pa­kol­nunk a ké­zi­poggyászba.

Romantikázz Velencében, most hihetetlen olcsón utazhatsz!

Romantikázz Velencében, most hihetetlen olcsón utazhatsz!

6 nap Ve­lence Bu­da­pest­ről 31.500 fo­rin­tért, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal!

6 nap Ve­lence Bu­da­pest­ről 31.500 fo­rin­tért, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal!

Indítsd a nyaralást jövő májusban Korfun!

Indítsd a nyaralást jövő májusban Korfun!

Egy hét, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal, min­den adó­val és il­le­ték­kel már 37.018 Ft-tól!

Egy hét, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal, min­den adó­val és il­le­ték­kel már 37.018 Ft-tól!

6 millió forintos élmény: Turista osztály helyett luxusban utazott

6 millió forintos élmény: Turista osztály helyett elképesztő luxusban utazott

Pá­rat­lan él­mény­ben volt része az egyik utas­nak: mu­tat­juk a vi­deót, el­ké­pesztő rész­le­tek!

4 nap Málta szállással 18.980 Ft-ért!

4 nap Málta télen, szállással 18.980 Ft-ért!

Mál­tán ja­nu­ár­ban 15-20 fok kö­rüli hő­mér­sék­letre lehet szá­mí­tani.

Mál­tán ja­nu­ár­ban 15-20 fok kö­rüli hő­mér­sék­letre és napi 7-8 óra nap­sü­tésre lehet szá­mí­tani.

Fedezd fel a legszebb városokat, ősszel irány Európa!

Fedezd fel a legszebb városokat, ősszel irány Európa!

Is­merd meg a ter­mé­szeti szép­sé­geit!

Az ősz be­kö­szön­té­vel sem kell ha­nya­gol­nod az uta­zás adta örö­mö­ket! Az év ezen sza­ka­szá­ban cso­dás he­lyekre lá­to­gat­hatsz el.

Remek zakinthoszi ajánlat jövő nyárra, főszezonban!

Remek zakinthoszi ajánlat jövő nyárra, főszezonban!

Ne bízd a vé­let­lenre a jövő évi álom­nya­ra­lást! Tö­ké­le­tes va­ká­ci­ó­val vár a leg­szebb görög part­sza­kasz.

Ne bízd a vé­let­lenre a jövő évi álom­nya­ra­lást! Tö­ké­le­tes va­ká­ci­ó­val vár a leg­szebb görög part­sza­kasz.

Te tudod, mi lehet a kézipoggyászban? Íme, a pontos lista!

Te tudod, mi lehet a kézipoggyászban?

A ke­vésbé ta­pasz­talt uta­zók leg­több­ször a ké­zi­poggyász kor­lá­ta­i­val kap­cso­la­tos kér­dé­sek­ben bi­zony­ta­la­nok. Néz­zük meg, mit lehet, és mit nem lehet fel­vinni a fe­dél­zetre!

4 napos barcelonai kikapcsolódás remek áron! Retúr repjegyek már 12.180 Ft-tól!

4 napos barcelonai kikapcsolódás remek áron!

Bar­ce­lona az a hely, ahol biz­to­san nem fogsz csa­lódni, bármi is le­gyen az ér­dek­lő­dési köröd.

Utazz olcsón: Szállásfoglalási tippek kezdőknek!

Utazz olcsón: Szállásfoglalási tippek kezdőknek!

Né­hány okos tip­pel, il­letve hasz­nos web­ol­dal se­gít­sé­gé­vel meg­fi­zet­hető áron ta­lál­hatsz szu­per szál­lás­he­lye­ket!

Né­hány okos tip­pel, il­letve hasz­nos web­ol­dal se­gít­sé­gé­vel meg­fi­zet­hető áron ta­lál­hatsz szu­per szál­lás­he­lye­ket!

Töltődj fel Lisszabonban: 8 napos út repülőjeggyel

Töltődj fel Lisszabonban: 8 napos út repülőjeggyel

De­cem­ber 2-9. kö­zött na­gyon ked­vező aján­la­tot ta­lál­tunk a por­tu­gál fő­vá­rosba.

De­cem­ber 2-9. kö­zött na­gyon ked­vező aján­la­tot ta­lál­tunk a por­tu­gál fő­vá­rosba.

Szardínia szeptemberben remek áron! Lassan vége a nyárnak!

Szardínia szeptemberben remek áron!

Szar­dí­nia a Föld­közi-ten­ger má­so­dik leg­na­gyobb szi­gete a maga 24 ezer négy­zet­ki­lo­mé­te­ré­vel.

Indián nyár Los Angelesben 114.900 forintért

Indián nyár Los Angelesben 114.900 forintért

Egyet­len gyors át­szál­lás­sal!

Most Bécs­ből Los An­ge­les 114.900 Ft-ért ér­hető el, ren­ge­teg idő­pont­ban szep­tem­ber­től, egyet­len gyors át­szál­lás­sal!

Szöknél a rossz idő elől a nyárba? Így éld túl a hosszú repülőutat!

Szöknél a rossz idő elől a nyárba? Így éld túl a hosszú repülőutat!

Az eg­zo­ti­kus nya­ra­lá­sok el­ke­rül­he­tet­len ve­le­já­rója a hosszú re­pü­lőút.

Az eg­zo­ti­kus nya­ra­lá­sok el­ke­rül­he­tet­len ve­le­já­rója a hosszú re­pü­lőút. Unal­mas és fá­rasztó, de ha ke­se­regsz, nem lesz jobb! In­kább ké­szülj fel meg­fe­le­lően a kel­le­met­len­sé­gek el­ke­rü­lé­sére.

Irány a földi paradicsom: Ilyen olcsó még nem volt a Maldív-szigetek!

Irány a földi paradicsom: Ilyen olcsó még nem volt a Maldív-szigetek!

Gyö­nyörű ten­ger, pál­ma­fák, hó­fe­hér homok, cso­dá­la­tos kör­nye­zet!

Gyö­nyörű ten­ger, pál­ma­fák, hó­fe­hér homok, cso­dá­la­tos kör­nye­zet!

Városlátogatás Milánóba repülővel 7.180 Ft-ért!

Városlátogatás Milánóba repülővel 7.180 Ft-ért!

Remek aján­lat!

Remek aján­lat azok­nak, akik csak ki sze­ret­né­nek ug­rani a divat fő­vá­ro­sába meg­nézni a főbb ne­ve­ze­tes­sé­ge­ket, és el­fo­gyasz­tani egy igazi olasz piz­zát.

Ilyen olcsón még biztos soha nem repültél Rómába

Ilyen olcsón még biztos soha nem repültél Rómába

Re­pü­lő­jegy Ró­mába 8.180 fo­rin­tért!

Retúr re­pü­lő­jegy Ró­mába 8.180 fo­rin­tért! Le­gol­csóbb idő­pont szep­tem­ber 25-30 kö­zött.

Gyönyörű Dél-India, Kerala retúr repülőjegy 105.000 Ft, Bécsből!

Gyönyörű Dél-India, Kerala retúr repülőjegy 105.000 Ft, Bécsből!

Már most gon­dolj a télre! Cso­dás kin­csek­kel, pál­ma­fák­kal vár India!

Már most gon­dolj a télre! Cso­dás kin­csek­kel, ele­fán­tok­kal, pál­ma­fák­kal, eg­zo­ti­kus fű­sze­rek­kel téged is vár India! Most hi­he­tet­le­nül olcsó!

6 nap Dubai Budapestről 67.180 Ft-ért, repülőjeggyel, szállással együtt!

6 nap Dubai Budapestről 67.180 Ft-ért, repülőjeggyel, szállással együtt!

Gon­dol­tad volna? A mes­ter­sé­ges szi­ge­tek ha­zája már nem el­ér­he­tet­len!

Gon­dol­tad volna? A mes­ter­sé­ges szi­ge­tek, a pom­pás fel­hő­kar­co­lók és a fény­űzés első számú ha­zája már nem el­ér­he­tet­len úti cél! Ne hagyd ki ezt a szu­per aján­la­tot!

Kanári-szigetek remek áron Budapestről, szállással 58.900 Ft-ért!

Kanári-szigetek remek áron Budapestről, szállással 58.900 Ft-ért!

HIHETETLEN aján­lat, amit nem sza­bad ki­hagyni! Ve­zesd le a tél vi­szon­tag­sá­gait a cso­dá­la­tos klí­májú he­lyen!

HIHETETLEN aján­lat, amit nem sza­bad ki­hagyni! Vár a nyár!

Íme egy jó trükk, hogy soha többet ne hagyd el a telefontöltődet

Íme egy jó trükk, hogy soha többet ne hagyd el a telefontöltődet

A meg­ol­dás, ami­vel sok bosszú­ság­tól kí­mé­led meg magad, a hor­doz­ható töl­tő­rend­szer.

Retúr repülőjegy Ibizára augusztusban 14.180 Ft-ért!

Retúr repülőjegy Ibizára augusztusban 14.180 Ft-ért!

Ilyen ol­csón még nem nya­ral­tál a leg­cso­dá­sabb spa­nyol szi­ge­ten. Vár a kris­tály­tiszta ten­ger, a pál­ma­fák és a nap­sü­tés!

7 nap Mallorca Budapestről, 3 csillagos hotelben 63.000 Ft-ért!

7 nap Mallorca Budapestről, 3 csillagos hotelben 63.000 Ft-ért!

Ennyire ol­csón még sosem nya­ral­hat­tál a cso­dás klí­májú Mal­lor­cán!

Ennél olcsóbban még sosem utazhattál Párizsba

Ennél olcsóbban még sosem utazhattál Párizsba

HIHETETLEN! 4 nap Pá­rizs Deb­re­cen­ből, szál­lás­sal, re­pü­lő­jeggyel 20.090 Ft! Egyéb költ­sé­gek nél­kül!