ÉLETMÓDI

UTAZÓMAJOM

Ezek a világ legszebb vasútvonalai

Ezek a világ legszebb vasútvonalai

A köz­le­ke­dés egyik leg­ké­nyel­me­sebb módja a vasút.

A köz­le­ke­dés egyik leg­ké­nyel­me­sebb módja a vasút. Las­sabb, mint a re­pülő, de út­köz­ben cso­dás tá­ja­kat is­mer­he­tünk meg. Most meg­mu­tat­juk hol tárul elénk a leg­szebb pa­no­ráma.

Kivételes természeti csoda a világ legszebb tengerpartjain

Kivételes természeti csoda a világ legszebb tengerpartjain

Szá­mos oka lehet annak, hogy egy ten­ger­parti hely lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan szép. Az vi­szont szinte biz­tos, hogy pont erre nem gon­dol­nál!

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Nem­csak a re­pü­lő­jegy ára­kat kell fi­gyelni!

Egy kül­földi uta­zás le­fog­la­lása előtt nem­csak a re­pü­lő­jegy ára­kat kell fi­gyelni.

A világ legjobb szigetei

Ezek a világ legjobb szigetei

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

Ezek a világ legjobb légitársaságai

Ezek a világ legjobb légitársaságai

A világ leg­jobb lé­gi­tár­sa­sá­gait min­den évben több szak­mai fórum is meg­vá­lasztja, de ma­guk­nak az uta­zók­nak is van be­le­szó­lása.

A világ leg­jobb lé­gi­tár­sa­sá­gait min­den évben több szak­mai fórum is meg­vá­lasztja, de ma­guk­nak az uta­zók­nak is van be­le­szó­lása.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Európa legjobb vidámparkjai

Európa legjobb vidámparkjai

Eu­rópa leg­jobb vi­dám­park­jai az örök gye­re­kek­nek és a kis­gyer­me­kes csa­lá­dok­nak is ren­ge­teg szó­ra­ko­zási le­he­tő­sé­get nyúj­ta­nak. Mu­tat­juk, hogy hol ta­lál­ha­tóak a leg­iz­gal­ma­sab­bak.

Eu­rópa leg­jobb vi­dám­park­jai az örök gye­re­kek­nek és a kis­gyer­me­kes csa­lá­dok­nak is ren­ge­teg szó­ra­ko­zási le­he­tő­sé­get nyúj­ta­nak. Mu­tat­juk, hogy hol ta­lál­ha­tóak a leg­iz­gal­ma­sab­bak.

Görögország ismeretlen csodái

Görögország ismeretlen csodái

Mivel az előző cik­künk, ahol Gö­rög­or­szág el­du­gott nya­ra­ló­he­lye­i­ről ír­tunk, nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett, ezért úgy gon­dol­tuk, hogy utá­na­já­runk az or­szág to­vábbi cso­dá­i­nak is.

Mivel az előző cik­künk, ahol Gö­rög­or­szág el­du­gott nya­ra­ló­he­lye­i­ről ír­tunk, nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett, ezért úgy gon­dol­tuk, hogy utá­na­já­runk az or­szág más cso­dá­i­nak is.

A világ legfurcsább ételei

A világ legfurcsább ételei

Van­nak, akik a fur­csa éte­lek meg­íz­le­lé­sé­től sem ri­ad­nak vissza.

Az uta­zás so­kak­nak azzal lesz kerek, hogy a lát­ni­va­lók meg­te­kin­tése mel­lett a helyi étel­kü­lön­le­ges­sé­ge­ket is vé­gig­kós­tol­ják. Van­nak, akik a fur­csa éte­lek meg­íz­le­lé­sé­től se ri­ad­nak vissza.

Íme, a világ legkülönlegesebb templomai

Íme, a világ legkülönlegesebb templomai

Te jár­tál már va­la­me­lyik­ben?

A val­lás a kul­túra része, ezért uta­zás során ér­de­mes meg­is­mer­kedni az adott hely kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­vel és ha­gyo­má­nya­i­val is.

Ide menj, ha letérnél a jól bejáratott turistaútról

Ide menj, ha letérnél a jól bejáratott turistaútról

Meg­is­mer­het­jük a világ rej­tett zu­gait és au­ten­ti­ku­sabb uta­zási él­mény­ben lesz ré­szünk.

Meg­is­mer­het­jük a világ rej­tett zu­gait és au­ten­ti­ku­sabb uta­zási él­mény­ben lesz ré­szünk.

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Utazni sok­fé­le­kép­pen lehet, de akár­hogy is vágsz neki az útnak, biz­to­san jó ha­tás­sal lesz az éle­tedre.

Börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Egykori börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Ezek az egy­ko­ron bör­tön­ként funk­ci­o­náló épü­le­tek ma­nap­ság már nem ra­bok­kal, hanem az oda­lá­to­gató tu­ris­ták­kal van­nak tele.

Ezek az egy­ko­ron bör­tön­ként funk­ci­o­náló épü­le­tek ma­nap­ság már nem ra­bok­kal, hanem az oda­lá­to­gató tu­ris­ták­kal van­nak tele. Te meg­néz­néd őket?

Most kiderül, hogy miért Európa csodája a francia Riviéra

Most kiderül, hogy miért Európa csodája a francia Riviéra

Nem­csak a fény­űzés­ről, hanem bájos ha­lász­fal­vak­ról, cso­dás stran­dok­ról is híres.

Nem­csak a fény­űzés­ről, hanem bájos ha­lász­fal­vak­ról, cso­dás stran­dok­ról is híres.

Veszélyes helyek a világban, ahol nem érdemes egyedül mászkálni

Veszélyes helyek, ahol nem érdemes egyedül mászkálni

Az egye­dül uta­zás ma­nap­ság egyre nép­sze­rűbb a fi­a­ta­lok kö­ré­ben, vi­szont van­nak olyan he­lyek a vi­lá­gon, ahova nem aján­lott egye­dül el­in­dulni.

Titkos nyaralóhelyek, eldugott csodák Görögországban

Titkos nyaralóhelyek, eldugott csodák Görögországban

Ne a fel­ka­pott he­lye­ket ke­resd!

Gö­rög­or­szág nem­csak a ma­gya­rok kö­ré­ben nép­szerű, hi­szen a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek ide nya­ra­lók. Akik pedig évek óta vissza­jár­nak, nem a fel­ka­pott he­lye­ket ke­re­sik, hanem...

Ha ezekre odafigyelsz, jól fogsz aludni a repülőgépen

Ha ezekre odafigyelsz, jól fogsz aludni a repülőgépen

Sokan küsz­köd­nek olyan prob­lé­má­val, hogy nem tud­nak köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön, kü­lö­nö­sen re­pü­lőn aludni.

Sokan küsz­köd­nek olyan prob­lé­má­val, hogy nem tud­nak köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön, kü­lö­nö­sen re­pü­lőn aludni. A ki­al­vat­lan­ság ki­ha­tás­sal van az agy mű­kö­dé­sére is.

Elképesztő vízesések a világ legszebb tájain, ezt neked is látnod kell

Elképesztő vízesések a világ legszebb tájain, ezt neked is látnod kell

Min­den víz­esés egy csoda! A leg­több uta­zót ámu­latba ejti a ter­mé­szet ha­tal­mas ereje és az esz­mé­let­len lát­vány!

Szuper olcsó kiruccanások Európába: Fedezz fel titkos helyeket!

Szuper olcsó kiruccanások Európába: Fedezz fel titkos helyeket!

Iz­gal­mas és ér­de­kes úti célok, tö­meg­tu­riz­mus­tól érin­tet­len he­lye­ken. Kel­le­mes ro­man­ti­kus hét­vége, ked­vező áron!

7 elképesztő víz alatti hotel, ilyet még nem látott a világ

7 elképesztő víz alatti hotel

Biz­tos, hogy cso­dá­la­tos a ten­ger­víz fel­szí­nén le­begni, de ha ennél is töb­bet sze­ret­nél, akkor éj­sza­kázz a ha­lak­kal.

Biz­tos, hogy cso­dá­la­tos a ten­ger­víz fel­szí­nén le­begni, de ha ennél is töb­bet sze­ret­nél, akkor éj­sza­kázz a ha­lak­kal.

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Eszméletlen természeti csoda a Fülöp-szigeteken

Elakad a sza­vad!

Az eg­zo­ti­kus szi­ge­tek fő­vá­ro­sá­tól, Ma­ni­lá­tól 55 km-re ta­lál­ható a világ egyik leg­iz­gal­ma­sabb aktív vul­kánja, a Taal. Elakad a sza­vad!

Ezeket soha ne vedd magadra, ha repülőn utazol

Ezeket soha ne vedd magadra, ha repülőn utazol

Sze­ret­néd meg­mu­tatni min­den­ki­nek a nem­zet­közi rep­te­re­ken is, hogy mi­lyen csi­nos és di­va­tos vagy? Nem biz­tos, hogy ez a leg­fon­to­sabb!

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

A lon­doni King's Cross pá­lya­ud­va­ron kívül is bőven van még mit fel­fe­dezni!

A lon­doni King's Cross pá­lya­ud­va­ron kívül is bőven van még mit fel­fe­dezni!

Ismét rangos helyen végzett egy versenyben Magyarország

Ismét rangos helyen végzett egy versenyben Magyarország

Nincs miért szé­gyen­kez­nünk, büsz­kék le­he­tünk Ma­gyar­or­szágra és a benne ta­lál­ható lát­vá­nyos­sá­gokra.

Így közlekedj Balin

Így közlekedj Balin

Bali egy va­rázs­la­tos, el­bű­völő szeg­lete In­do­né­zi­á­nak, vi­szont a szi­ge­ten való uta­zás egyet­len hát­rá­nya a tö­meg­köz­le­ke­dés hi­á­nya.

Bali egy va­rázs­la­tos, el­bű­völő szeg­lete In­do­né­zi­á­nak, vi­szont a szi­ge­ten való uta­zás egyet­len hát­rá­nya a tö­meg­köz­le­ke­dés hi­á­nya.

Fedezd fel Amerika ékszerdobozát, irány Hawaii!

Fedezd fel Amerika ékszerdobozát, irány Hawaii!

Ha­waii egy apró szi­get­cso­port a Csen­des-óceán kö­ze­pén, távol a nagy kon­ti­nen­sek­től.

Ha­waii egy apró szi­get­cso­port a Csen­des-óceán kö­ze­pén, távol a nagy kon­ti­nen­sek­től. El­ké­pesztő ter­mé­szeti cso­dák vár­nak ezen a va­rázs­la­tos he­lyen!

Ezek a világ legkedveltebb turisztikai helyszínei

Ezek a világ legkedveltebb turisztikai helyszínei

El­ké­szült a vi­lág­tér­kép, mely or­szá­gon­ként tün­teti fel a leg­nép­sze­rűbb lát­ni­va­ló­kat.

El­ké­szült a vi­lág­tér­kép, mely or­szá­gon­ként tün­teti fel a leg­nép­sze­rűbb lát­ni­va­ló­kat.

Hátizsákos utazásra ezeket soha ne vidd magaddal

Hátizsákos utazásra ezeket soha ne vidd magaddal

Há­ti­zsá­kos uta­zás ese­tén nehéz el­dön­teni, hogy mit vi­gyünk ma­gunk­kal és mit hagy­junk ott­hon. Ér­de­mes minél könnyebb tás­ká­val el­in­dulni.

A legromantikusabb helyek Európában, melyeket látnod kell

A legromantikusabb helyek Európában.

Habár Eu­rópa ki­fogy­ha­tat­lan a híres, neves tu­risz­ti­kai cél­pon­tok­ból, de arra is ren­ge­teg csoda vár, aki in­kább a ki­sebb, nyu­gal­ma­sabb te­le­pü­lé­se­ket ked­veli és nem Róma, Pá­rizs vagy Ve­lence felé venné az irányt.

Felfedezetlen magyar csoda: Titkos strandvidék a morotvák földjén

Felfedezetlen magyar csoda: Titkos strandvidék a morotvák földjén

Szu­per ki­kap­cso­ló­dás, hű­sítő víz és nyu­ga­lom.

Szu­per ki­kap­cso­ló­dás, hű­sítő víz és nyu­ga­lom. A cso­da­szép Holt-Tisza mel­lett rá­adá­sul fil­lé­rek­ből meg­van a nya­ra­lás! Ha nem sze­re­ted a zsú­folt stran­do­kat, akkor is meg­ta­lál­ha­tod a meg­fe­lelő he­lyet egy kis csob­ba­násra.

3 hely a világban, ahová egyedül is bátran elutazhatsz

3 hely a világban, ahová egyedül is bátran elutazhatsz

Ha egye­dül uta­zunk, ren­ge­te­get ta­nul­ha­tunk saját ma­gunk­ról, hi­szen egy tel­je­sen új kör­nye­zet­ben kell fel­ta­lál­nunk ma­gun­kat.

Ha egye­dül uta­zunk, ren­ge­te­get ta­nul­ha­tunk saját ma­gunk­ról, hi­szen egy tel­je­sen új kör­nye­zet­ben kell fel­ta­lál­nunk ma­gun­kat.

10 érdekesség Görögországról

10 érdekesség Görögországról

A cso­dás me­di­ter­rán szi­ge­tek, az ősi kul­túra, a vég­te­le­nül nyu­godt, ked­ves he­lyiek és az íz­le­tes éte­lek csak úgy vonz­zák a lá­to­ga­tó­kat.

A cso­dás me­di­ter­rán szi­ge­tek, az ősi kul­túra, a vég­te­le­nül nyu­godt, ked­ves he­lyiek és az íz­le­tes éte­lek csak úgy vonz­zák a lá­to­ga­tó­kat.

Így kerüld el a jetlaget

Így kerüld el a jetlaget

A "jet­lag" avagy a gyors idő­zóna-át­lé­pés leg­in­kább hosszú re­pü­lő­uta­kon érez­teti ha­tá­sát.

A "jet­lag" avagy a gyors idő­zóna-át­lé­pés leg­in­kább hosszú re­pü­lő­uta­kon érez­teti ha­tá­sát. Ami­kor né­hány óra le­for­gása alatt akár a Föld egyik fe­lé­ről a má­sikra re­pü­lünk.

Repülővel utazol? Ezért vigyél teniszlabdát magaddal!

Repülővel utazol? Ezért vigyél teniszlabdát magaddal!

Hosszú re­pü­lőútra in­dulsz, és már előre félsz, hogy a vé­gére úgy meg­da­gad a lábad, hogy bele se fér a ci­pőbe?

Tasmánia különlegességei

Tasmánia különlegességei

A cso­dás Tas­ma­niát,csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a tu­riz­mus.

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus. Lát­hatsz né­hány he­lyet, ami­ért ér­de­mes oda­lá­to­gatni.

Elképesztő természeti csoda: minden évben kettényílik a Csindo-tenger

Elképesztő természeti csoda: minden évben kettényílik a Csindo-tenger

Mu­tat­juk a pá­rat­lan ter­mé­szeti lát­vá­nyos­sá­got!

Mu­tat­juk a pá­rat­lan ter­mé­szeti lát­vá­nyos­sá­got!

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy a világ szinte min­den pont­ján meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni a tu­ris­ták bot­la­do­zá­sait.

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Álom­szép szi­get Gö­rög­or­szág­ban, ahol kris­tály­tiszta kék a ten­ger. Most ki­vé­te­le­sen ol­csón jut­hatsz re­pü­lő­jegy­hez!

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Íme pár egy­szerű lépés, amely ga­ran­tálja a biz­ton­sá­gos, ké­nyel­mes és zök­ke­nő­men­tes uta­zást.

Amennyi­ben oda­fi­gye­lünk ezekre az egy­szerű lé­pé­sekre, ga­ran­tált a biz­ton­sá­gos, ké­nyel­mes és zök­ke­nő­men­tes uta­zás.

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Itt a ta­va­szi szü­net és a jó idő, ha te­het­jük, fe­dez­zük fel egy ki­csit a vi­dé­ket és men­jünk el egy ki­csit ka­lan­dozni.

Itt a ta­va­szi szü­net és a jó idő, ha te­het­jük, fe­dez­zük fel egy ki­csit a vi­dé­ket és men­jünk el egy ki­csit ka­lan­dozni.

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tot ke­re­sik fel. Pedig a cseh fő­vá­ros ren­ge­teg más fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Prága a ma­gya­rok egyik leg­nép­sze­rűbb kül­földi uta­zási cél­pontja, vi­szont leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tot ke­re­sik fel. Pedig a cseh fő­vá­ros sok­kal több fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Ezeken az oldalakon juthatunk ingyen szálláshoz

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Így nyitja ki bárki a lezárt bőröndödet

Így nyitja ki bárki a lezárt bőröndödet

Rémes vi­deót lát­hatsz! Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek.

Rémes vi­deót lát­hatsz! Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek. Ha vé­gig­né­zed, soha többé nem in­dulsz útra úgy, mint eddig. De nem is fog­ják ez után ki­rá­molni a bő­rön­dö­det! Még­hozzá nyom nél­kül

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van! 8 nap Al­bá­nia re­pü­lő­vel csak 34.980 Ft!

Azt hi­szed, ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van, pedig ez a va­ló­ság! 8 nap Al­bá­nia szál­lás­sal és re­pü­lő­vel csak 34.980 fo­rint!

4 csodálatos magyar falu, amit látnod kell

4 csodálatos magyar falu, amit látnod kell

Fe­les­le­ges messzire utaz­nod, hogy va­lóra vál­ja­nak tit­kos vá­gyaid, hogy újra átéld a ha­gyo­má­nyok és a ter­mé­szet kap­cso­la­tát.

Gyö­nyörű ma­gyar fal­vak, ame­lyek­ben új­ra­ál­mod­ha­tod gye­rek­ko­rod nép­me­séit. Fe­les­le­ges messzire utaz­nod, hogy va­lóra vál­ja­nak tit­kos vá­gyaid, hogy újra átéld a ha­gyo­má­nyok és a ter­mé­szet kap­cso­la­tát.

Álomutazás Montenegróba, potom áron: 6500 forint a repjegy, csak most!

Álomutazás Montenegróba, potom áron: 6500 forint a repjegy, csak most!

Egy hétig tart ez a hi­he­tet­len akció, amit vétek lenne ki­hagyni!

Egy hétig tart ez a hi­he­tet­len akció, amit vétek lenne ki­hagyni!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Kihagyhatatlan nyárindító: Szuper olcsó utak Mallorcára!

Ennél csá­bí­tóbb aján­lat nincs!

Ko­mo­lyan, ennél csá­bí­tóbb aján­la­tot még nem lát­tunk! 41.500 fo­rint­ból jön ki a re­pü­lő­jegy és a szál­lás 5 napra. Irány a mesés Mal­lorca!

A természet csodája: Így pörgeti fel a fogyást a vörös kókuszvíz

A természet csodája: Így pörgeti fel a fogyást a vörös kókuszvíz

Ez a szu­per ital a leg­jobb vá­lasz­tás, ha ta­va­szi mé­reg­te­le­ní­tésbe, vagy fo­gyó­kú­rába kez­desz.

Ne hagyd ki idén Rómát! Azt is eláruljuk, miért

Ne hagyd ki idén Rómát! Azt is eláruljuk, miért

Róma, az örök város egyet­len uta­zó­nak sem ma­rad­hat le a ba­kancs­lis­tá­já­ról. Hogy miért nem, arra most hoz­tunk hét okot.

Olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Hihetetlenül olcsó tengerparti nyaralóhelyek Magyarországhoz közel

Nem kell fel­tét­le­nül re­pü­lőre ülni és át­utazni a fél vi­lá­got a gyö­nyörű ten­ger­par­to­kért!

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

A meg­fe­lelő szál­lás ki­vá­lasz­tása az egyik leg­fon­to­sabb része az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­nek.

A meg­fe­lelő szál­lás ki­vá­lasz­tása az egyik leg­fon­to­sabb része az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­nek.

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

Mi már rég óta is­mer­jük a hor­vát­or­szági nya­ra­lás elő­nyeit!

A hor­vát ten­ger­par­tok nem vé­let­le­nül ör­ven­de­nek nagy nép­sze­rű­ség­nek a ma­gya­rok kö­ré­ben. Ezen­nel össze­szed­tünk tíz okot, hogy mi miért sze­ret­jük még min­dig a déli szom­szé­dun­kat.

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a nagy­vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a nagy­vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úti céljait

Olcsó nyaralás fapadossal, mutatjuk 2017 legjobb úti céljait

Már most nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel, de egy­előre nincs öt­le­ted, hogy hova utaz­za­tok? Mu­ta­tunk né­hány jó he­lyet!

Már most nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel, de egy­előre nincs öt­le­ted, hogy hova utaz­za­tok? Mu­ta­tunk né­hány jó he­lyet!

Mi fér bele a kézipoggyászba?

Mi fér bele a kézipoggyászba? 2. rész

Most ki­de­rül, hogy pon­to­san mi fér bele a kabin mé­retű há­ti­zsákba.

Most ki­de­rül, hogy pon­to­san mi fér bele a kabin mé­retű há­ti­zsákba.

Így lehet hónapokon keresztül egy kézipoggyásszal utazni

Így lehet egy kézipoggyásszal utazni

Jó trük­kö­ket mu­ta­tunk:

Ha egy hosszabb uta­zást ter­ve­zel, akkor a fel­ké­szü­lés során az egyik nagy kér­dés, hogy mit vi­gyél ma­gad­dal és mi­lyen há­ti­zsákba pa­kold a fel­sze­re­lé­sed.

5 nap Bosznia szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

5 nap Bosznia-Hercegovina, Szarajevó, szállással, repülővel csak 18.180 Ft!

Ka­land az élet! Kis költ­ség­ve­tés­ből is esz­mé­let­len tar­tal­mas hetet ka­nya­rít­hatsz ma­gad­nak, ha a vad­re­gé­nyes Bosz­nia felé ve­szed az irányt.

Ka­land az élet! Kis költ­ség­ve­tés­ből is esz­mé­let­len tar­tal­mas hetet ka­nya­rít­hatsz ma­gad­nak, ha a vad­re­gé­nyes Bosz­nia felé ve­szed az irányt. Most már akár re­pü­lő­vel is ne­ki­vág­hatsz az útnak!

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Ezek­ben a hi­he­tet­len ter­mé­szeti kép­ződ­mé­nyek­ben pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed.

Ezek­ben a hi­he­tet­len ter­mé­szeti kép­ződ­mé­nyek­ben pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed, az idő­já­rás­tól füg­get­le­nül.

10 meglepő tény Thaiföldről

10 meglepő tény Thaiföldről

Egy thai­földi uta­zás sokak ba­kancs­lis­tá­ján sze­re­pel.

Egy thai­földi uta­zás sokak ba­kancs­lis­tá­ján sze­re­pel, az or­szág cso­dás ten­ger­part­jai, a nyu­ga­ti­tól gyö­ke­re­sen el­térő kul­tú­rája és a ked­ves, mo­soly­gós la­ko­sai miatt.

Lefagyott a szélvédőd? Ezt próbáld ki, és nem késel el többé

Lefagyott a szélvédőd? Ezt próbáld ki, és nem késel el többé

Jön a ke­mény fagy, még­sem kell hosszan já­rat­nod a ko­csid, hogy le­ol­vad­jon a jég az ab­la­kok­ról.

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Ke­ve­redj bár­hová is a nagy­vi­lág­ban, a saját biz­ton­sá­go­dért magad fe­lelsz.

Ke­ve­redj bár­hová is a nagy­vi­lág­ban, a saját biz­ton­sá­go­dért végső soron magad fe­lelsz. Né­hány apró sza­bály be­tar­tá­sá­val könnye­dén el­ke­rül­he­ted a bajt.

Hasznos tárgyak utazóknak

Hasznos tárgyak utazóknak

Egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a leg­fon­to­sabb kel­lé­künk az út­le­ve­lünk, il­letve a pénz­tár­cánk, de aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba is ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

Habár egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a leg­fon­to­sabb kel­lé­künk a sze­mé­lyink vagy az út­le­ve­lünk, il­letve a pénz­tár­cánk, de aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba is ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

Nincs ötleted? Íme 2017 legjobb utazási célpontjai

Nincs ötleted? Íme 2017 legjobb utazási célpontjai

Nincs öt­le­ted, hogy hova kéne el­utazni 2017-ben? A Lo­nely Pla­net össze­ál­lí­tott egy lis­tát ...

Nincs öt­le­ted, hogy hova kéne el­utazni 2017-ben? A Lo­nely Pla­net össze­ál­lí­tott egy lis­tát a jövő év leg­iz­gal­ma­sabb uta­zási cél­pont­ja­i­ról.

Fedezd fel a leggyönyörűbb európai városokat!

Fedezd fel a leggyönyörűbb európai városokat!

Szép he­lye­kért nem kell fel­tét­len messzire utaz­nunk, hi­szen Eu­rópa is szám­ta­lan cso­dá­la­tos uta­zási le­he­tő­sé­get kínál. Akár au­tó­val is ér­de­mes ne­ki­vágni!

Remek ajánlat Koszovóba!

Remek ajánlat Koszovóba!

Ko­szo­vó­ban a ven­dég­lá­tás nem­zeti kö­te­les­ség.

Ko­szo­vó­ban a ven­dég­lá­tás nem­zeti kö­te­les­ség. A vá­ro­so­kon kívül az em­be­rek na­gyon örül­nek a tu­ris­ták­nak és szí­ve­sen in­vi­tál­ják meg őket egy ebédre vagy va­cso­rára az ott­ho­na­ikba.

Lepd meg magad: Ha így utazol, biztosan megismerheted önmagad!

Lepd meg magad jövőre: Ha így utazol, biztosan megismerheted önmagad!

Sokan bele se gon­dol­nak, vagy egy­sze­rűen fél­nek attól, hogy egye­dül utaz­za­nak.

Kiderült, mikor lehet legolcsóbban Londonba utazni!

Kiderült, mikor lehet legolcsóbban Londonba utazni!

Szer­vezz előre, olcsó lesz az utad!

Na­ponta több járat is köz­le­ke­dik Bu­da­pest­ről. Ha előre meg­szer­ve­zel min­dent, hi­he­tet­le­nül olcsó lesz az utad!

4 nap Varsó Budapestről akár 11.000 forintért

4 nap Varsó Budapestről akár 11.000 forintért

Varsó tu­riz­musa szinte el­tör­pül Krakkó mel­lett, pedig a len­gyel fő­vá­ros is meg­ér­de­melne egy kis fi­gyel­met.

Varsó tu­riz­musa szinte el­tör­pül Krakkó mel­lett, pedig a len­gyel fő­vá­ros is meg­ér­de­melne egy kis fi­gyel­met.

5 nap Párizs Debrecenből, szállással 22.200 forintért!

5 nap Párizs Debrecenből, szállással

A fran­cia fő­vá­ros a világ leg­lá­to­ga­tot­tabb tu­risz­ti­kai cél­pontja, nem hiába, hi­szen nincs olyan ember, akit az ele­gan­ci­á­já­val és a bá­já­val ne venne le a lá­bá­ról.

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Ha sze­ret­nél fel­fe­dezni egy or­szá­got!

Ha a re­pü­lős uta­zás va­la­mi­ért nem ked­ve­led, de még­is­csak sze­ret­nél fel­fe­dezni egy új or­szá­got, akkor ér­de­mes fon­to­lóra venni Mon­te­neg­rót.

Fedezd fel velünk az egzotikus és olcsó Dél-Albániát!

Fedezd fel velünk az egzotikus és olcsó Dél-Albániát!

Eg­zo­ti­kus uta­zási cél­pon­tért nem kell fel­tét­le­nül át­lép­nünk Eu­rópa ha­tá­rait, elég csak a Bal­kánra gon­dolni.

Eg­zo­ti­kus uta­zási cél­pon­tért nem kell fel­tét­le­nül át­lép­nünk Eu­rópa ha­tá­rait, elég csak a Bal­kánra gon­dolni.

2 nap Barcelona Budapestről

2 nap Barcelona Budapestről

Bar­ce­lona so­ha­sem fogy ki a lát­ni­va­lók­ból, ezért akár két­szer, vagy még több­ször is vissza­lá­to­gat­ha­tunk, hi­szen min­dig fo­gunk látni va­lami újat.

Bar­ce­lona so­ha­sem fogy ki a lát­ni­va­lók­ból, ezért akár két­szer, vagy még több­ször is vissza­lá­to­gat­ha­tunk, hi­szen min­dig fo­gunk látni va­lami újat.

Kiderült: Ezek a legmenőbb hotelek Európában

Ezek a legmenőbb hotelek Európában

A leg­na­gyobb in­ter­ne­tes uta­zási fórum, a Tri­pad­vi­sor min­den évben kü­lön­böző rang­so­ro­kat állít össze az ol­va­sói vissza­jel­zé­sek alap­ján a leg­jobb szál­lá­sok­ról.

Kell ennél jobb? 7 nap Korfu 39.488 Ft

7 nap Korfu 39.488 Ft

Ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket.

Ha ki­hagy­nád a tö­me­get és a csen­de­sebb idő­szak­ban fe­dez­néd föl Korfu lé­leg­zet­el­ál­lító strand­jait, akkor ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket, hi­szen ilyen­kor az árak is ked­ve­zőb­bek.

Ezek a legszebb görög szigetek

Ezek a legszebb görög szigetek

Gö­rög­or­szág már csak egy kar­nyúj­tás­nyira van Ma­gyar­or­szág­tól a fa­pa­dos já­ra­tok­nak kö­szön­he­tően, úgy­hogy min­den­képp ér­de­mes le­csapni egy-egy ked­vező aján­latra.

Gö­rög­or­szág már csak egy kar­nyúj­tás­nyira van Ma­gyar­or­szág­tól a fa­pa­dos já­ra­tok­nak kö­szön­he­tően, úgy­hogy min­den­képp ér­de­mes le­csapni egy-egy ked­vező aján­latra. Most arra a kér­désre pró­bá­lunk meg vá­la­szolni, hogy a ha­tal­mas kí­ná­lat­ból me­lyik cso­dás szi­ge­tet vá­lasszuk a kö­vet­kező nya­ra­lá­sunk hely­szí­néül.

5 csodahely Európában, amit látni kell

5 csodahely Európában, amit látni kell

Ér­de­mes néha egy kis ke­rü­lő­utat tenni és meg­lá­to­gatni olyan te­le­pü­lé­se­ket is, ame­lyek­ről nem hal­lani annyit.

Ér­de­mes néha egy kis ke­rü­lő­utat tenni és meg­lá­to­gatni olyan te­le­pü­lé­se­ket is, ame­lyek­ről nem hal­lani annyit.

5 nap Ciprus szállással 30.630 forintért!

5 nap Ciprus szállással 30.630 forintért!

Cip­rus klí­má­ját te­kintve télen is kel­le­mes nya­ra­lási hely­szín.

Cip­rus a Föld­közi-ten­ger egyik leg­me­le­gebb ré­szén fek­szik, ezért klí­má­ját te­kintve télen is kel­le­mes nya­ra­lási hely­szín.

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat szállással

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat szállással

Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

6 nap ná­po­lyi vá­ros­lá­to­ga­tás szál­lás­sal 28.680 Ft-ért! Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Most hi­he­tet­len ol­csón jut­hatsz el az arany­ku­po­lák vá­ro­sába!

Most hi­he­tet­len ol­csón jut­hatsz el az arany­ku­po­lák vá­ro­sába! 4 nap Szófia három csil­la­gos szál­lás­sal, re­pü­lő­jeggyel, min­den il­le­ték­kel mind­össze 13.980 Ft-ért!