TESZT

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani a raj­zok­ról, hogy kinek mennyire van sok pénze?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani a raj­zok­ról, hogy kinek mennyire van sok pénze?

Megtalálod a sütit a képen? Ez a feladvány mindenkit megizzaszt

Megtalálod a sütit a képen? Ez a feladvány mindenkit megizzaszt

Ezen a rejt­vé­nyen pörög az in­ter­net.

Ezen a rejt­vé­nyen pörög most az in­ter­net; az biz­tos, hogy ren­de­sen fel­adja a lec­két! Ke­resd a sütit! Nem biz­tos, hogy egy­szerű lesz meg­ta­lálni...

Oroszlán, delfin, farkas vagy medve vagy? Döbbenetes ez a személyiségteszt

Oroszlán, delfin, farkas vagy medve vagy? Döbbenetes ez a személyiségteszt

De­rítsd ki az igaz­sá­got, sze­mé­lyi­ség tesz­tünk segít!

Vajon miért van az, hogy oly­kor épp akkor vagy fel­pö­rögve, ami­kor mások al­sza­nak? Vagy épp el­len­ke­ző­leg: nem bírod a töb­biek tem­pó­ját kö­vetni. Könnyen meg­le­het, hogy nem is a saját magad rit­mu­sá­ban élsz. De­rítsd ki az igaz­sá­got, tesz­tünk segít!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Olyan fej­tö­rőt mu­ta­tunk, amin az em­be­rek több­sége el­bu­kik. Le­gyél ki­vé­tel!

Olyan fej­tö­rőt mu­ta­tunk, amin az em­be­rek több­sége el­bu­kik. Le­gyél ki­vé­tel!

NE HAGYD KI!

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged tit­ka­ira.

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged tit­ka­ira.

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány. Csak a csa­va­ros eszűek ké­pe­sek meg­ol­dani.

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz.

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz a fel­ad­vány! Kon­cent­rálj erő­sen!

Találd meg a szeretőt a képen - az emberek 83%-ának nem sikerül

Találd meg a szeretőt a képen - az emberek 83%-ának nem sikerül

A képen va­la­hol egy sze­rető bújik meg. Te le tudod lep­lezni őt?

A képen va­la­hol egy sze­rető bújik meg. Te le tudod lep­lezni őt?

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt.

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta. Most vi­szont ér­ke­zik va­lami tel­je­sen új.

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos.

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos. Kezd­he­ted is a ta­va­szi vá­sár­lást, mert ezt a ru­ha­da­ra­bot sok­fé­le­kép­pen va­ri­ál­ha­tod. Ha­ma­ro­san vége a kabát sze­zon­nak. Ér­de­mes kö­rül­nézni a di­va­tos kar­di­gá­nok kö­zött. Már nem kell sokat aludni a ta­va­szig.

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat.

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Szuper fejtörő: válaszd ki a helyes ajtót, és kiderül, éles-e az eszed!

Szuper fejtörő: válaszd ki a helyes ajtót, és kiderül, éles-e az eszed!

Egy iz­gal­mas fel­ada­tot mu­ta­tunk.

Egy iz­gal­mas fel­ada­tot mu­ta­tunk, ahol va­ló­ban tor­náz­tat­ha­tod az agya­dat!

Mennyire vagy zseniális nyomozó - találd meg a bűnözőt!

Mennyire vagy zseniális nyomozó - találd meg a bűnözőt!

Kü­lö­nö­sen nehéz ez a fej­törő, hi­szen ez­út­tal nem elég pusz­tán a lo­gi­kád.

Kü­lö­nö­sen nehéz ez a fej­törő, hi­szen ez­út­tal nem elég pusz­tán a lo­gi­kád.

Kiderül, szuperjó szemed van-e: csak kevesen látják meg a titkos jelet

Kiderül, szuperjó szemed van-e: csak azok látják meg a titkos jelet, akik kivételesek!

Alig van ember, aki ezt a fel­ad­ványt hi­bát­la­nul meg­fej­tené. Tedd magad pró­bára, hogy neked si­ke­rül-e!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Elfogatóparancs, ezt művelte a prostiknál az idős milliárdos

Elfogatóparancs, ezt művelte a prostiknál az idős milliárdos

Szex­bot­rányba ke­ve­re­dett a tulaj.

Szex­bot­rányba ke­ve­re­dett az ame­ri­ka­i­foci-csa­pat 77 éves tu­laj­do­nosa.

Ronaldinho olimpiai bajnok akar lenni a magyar sportágban

Ronaldinho a magyar sportág olimpiai bajnoka lenne

To­vábbra is a teq­ballt nép­sze­rű­síti.

A vi­lág­baj­nok bra­zil fo­cista min­dent el­kö­vet annak ér­de­ké­ben, hogy a teq­ball olim­piai sportág le­gyen.

Belepirulsz, megszabadul a bugyijától a brutál mellű bombázó

Belepirulsz, megszabadul a bugyijától a brutál mellű bombázó

Bella Rose nem szé­gyen­lős, őr­jítő pó­zok­ban lát­ható a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány! Vajon te mennyire vagy benne ügyes?

Az emberek 94%-a elbukik ezen a feladványon - te jobb megfigyelő vagy?

Az emberek 94%-a elbukik ezen a feladványon - te jobb megfigyelő vagy náluk?

Nehéz dol­god lesz. Iga­zán erős kon­cent­rá­ció és fi­gye­lem kell ahhoz, hogy helyt­állj!

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben, és de­rítsd ki, vajon min­dent tudsz-e sze­rel­me­tek­ről.

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben, és de­rítsd ki, vajon min­dent tudsz-e sze­rel­me­tek­ről.

Az emberek 99%-át becsapja a szeme! Te milyen színűnek látod a koponyákat?

Az emberek 99%-át becsapja a szeme! Te milyen színűnek látod a koponyákat?

Ez a kü­lö­nös je­len­ség egy il­lú­zión ala­pul.

Ez a kü­lö­nös je­len­ség egy il­lú­zión ala­pul, amely a tu­dó­sok szá­mára is ko­moly fej­tö­rést okoz.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Csak egé­szen ke­ve­sen tud­nak rá­lelni a képen a meg­bújó ál­latra. Neked si­ke­rül?

...MEGVOLT MÁR?

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk. Tedd magad pró­bára, és nosz­tal­gi­ázz ez kel­le­me­set.

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk. Tedd magad pró­bára, és nosz­tal­gi­ázz ez kel­le­me­set.

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Fel­tá­rul a kö­zel­jö­vőd...

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Meg­tud­ha­tod be­lőle, mit ígér szá­modra a jövő.

2018 legizgalmasabb személyiségtesztje: ezt árulja el rólad a karácsonyfád!

2018 legizgalmasabb személyiségtesztje: ezt árulja el rólad a karácsonyfád!

Vá­laszd ki, me­lyik fa áll szí­ved­hez a leg­kö­ze­lebb - meg­lepő tit­ko­kat árul el rólad.

Minden idők 10 legjobb karácsonyi filmje! Felismered egy képkockából?

Minden idők 10 legjobb karácsonyi filmje! Felismered egy képkockából?

Évente egy­szer biz­to­san látod őket, és egyi­ket-má­si­kat lehet, hogy be­téve tudod is. Mennyire vagy kép­ben?

Ezt árulja el személyiségedről, hogyan tartod kezedben a telefonodat

Ezt árulja el személyiségedről, hogyan tartod kezedben a telefonodat

De gon­dol­tál-e va­laha erre?

Okos­te­le­fon nél­kül ma már el­kép­zelni sem tud­juk az éle­tün­ket.

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen...

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen: most ki­de­rül, mennyire jó a sze­med!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz.

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz ma­gad­ról.

Elsöprően őszinte személyiségteszt - most minden titkod kiderül

Elsöprően őszinte személyiségteszt - most minden titkod kiderül

Bár na­gyon egy­szerű dol­god lesz, a vá­lasz­tá­sod sok min­dent el­árul rólad. Fel­ké­szül­tél?

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Ezek a fotók ki­vé­tel nél­kül meg­le­pe­tést tar­to­gat­nak. De vajon rá­lelsz a meg­le­pe­tésre?

Ripost KRESZ-teszt - te átmész?

Ripost KRESZ-teszt - te átmész?

Jog­si­val a zseb­ben is ér­de­mes két-három per­cet szánni rá.

Tíz rég­óta ve­zető au­tós­ból nyolc meg­bu­kott azon a KRESZ-vizs­gán, amellyel a Ri­post mun­ka­tár­sai tet­ték pró­bára őket. Jog­si­val a zseb­ben is ér­de­mes két-három per­cet szánni a ki­töl­tésre!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő. Na­gyon fi­gyelj, ha meg sze­ret­néd fej­teni!

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő. Na­gyon fi­gyelj, ha meg sze­ret­néd fej­teni!

Ezen a csalóka képen pörög most az internet - Te mit látsz a fotón?

Ezen a csalóka képen pörög most az internet - Te mit látsz a fotón?

Ha azt hit­ted, hogy egy var­jú­nak és egy macs­ká­nak semmi köze nem lehet egy­más­hoz, na­gyot té­ved­tél!

Ha azt hit­ted, hogy egy var­jú­nak és egy macs­ká­nak semmi köze nem lehet egy­más­hoz, na­gyot té­ved­tél!

Melyik tükörbe néznél - elárulja a jövőd, feltárja a lelked

Melyik tükörbe néznél - elárulja a jövőd, feltárja a lelked

Ez a teszt fel­leb­benti a fáty­lat.

Ez a teszt fel­leb­benti a fáty­lat tit­kos vá­gya­id­ról és arról is, mit re­mél­hetsz.

Meztelen szelfit posztolt az ágyból a fiatal modell!

Meztelen szelfit posztolt az ágyból a fiatal modell!

Sem­mit se vi­selt magán a lány.

Sem­mit se vi­selt magán a gyö­nyörű lány, aki­ről nem ez az első ilyen pi­káns kép az Ins­tag­ra­mon.

A fél kerület ráláthatott a teraszán meztelenkedő lányra

A fél kerület ráláthatott a teraszán meztelenkedő lányra

A ve­ran­dán ké­szült szi­esz­tázni...

A te­to­vált, fi­a­tal lány a ve­ran­dán ké­szült szi­esz­tázni anya­szült mez­te­le­nül, ami­kor egy jól kom­po­nált kép is ké­szült róla...

Mennyire vagy jó emberismerő - ez a játék leleplez

Mennyire vagy jó emberismerő - ez a játék leleplez

Tarts ve­lünk, és de­rítsd ki!

Tarts ve­lünk, és de­rítsd ki, vajon tény­leg jól ér­tesz-e az em­be­rek jel­zé­se­i­ből.

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Ez a na­gyon iz­gal­mas teszt ren­ge­teg ti­tok­ról fel­leb­benti a fáty­lat. Tudd meg, mi­lyen va­ló­já­ban a sze­relmi éle­ted.

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Ez a játék re­me­kül meg­mu­tatja, mennyire éles a lá­tá­sod.

Ez a játék re­me­kül meg­mu­tatja, mennyire éles a lá­tá­sod.

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog.

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog. De vajon te ki­vé­te­les vagy? Máris ki­de­rül. Rá­adá­sul nem egy, de mind­járt két kép vár arra, hogy meg­vizs­gáld!

Brutális ez a képrejtvény! Zseni vagy, ha megoldod!

Brutális ez a képrejtvény! Zseni vagy, ha megoldod!

Ez bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

A kék vagy arany ruha után egy újabb fel­ad­vány bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Durván becsapós képrejtvény, ez az emberek nagy részén kifog...

Durván becsapós képrejtvény, ez az emberek nagy részén kifog...

Ha neked si­ke­rül meg­ol­da­nod, akkor igazi zseni vagy!

Ha neked si­ke­rül meg­ol­da­nod, akkor igazi zseni vagy! Most aztán éles­lá­tó­nak kell len­ned!

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Gyu­fá­kat fo­gunk mu­tatni neked, ezek­kel kell vég­re­haj­tani a fel­ada­tot.

Gyu­fá­kat fo­gunk mu­tatni neked, ezek­kel kell vég­re­haj­tani a fel­ada­tot. De nem lesz egy­szerű...

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Va­la­hol ott lapul a kis négy­lábú. De egy­ál­ta­lán nem könnyű ész­re­venni őt.

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas.

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas fel­ad­ványt mu­ta­tunk neked. Le­gyél ki­vé­te­les, és járj si­ker­rel!

A teszt, amin évek óta hajba kapnak az emberek

A teszt, amin évek óta hajba kapnak az emberek, kék vagy zöld?

Szí­ne­ket meg­ne­vezni a világ leg­könnyebb dolga, gon­dol­hat­nád. Vagy még­sem?

Szí­ne­ket meg­ne­vezni a világ leg­könnyebb dolga, gon­dol­hat­nád. Csak­hogy ez a teszt annyira trük­kös, hogy az em­be­rek egy­har­mada össze­ke­veri a kéket a zöld­del. A tu­do­mány­nak erre is van ma­gya­rá­zata.

Találd meg a kígyót a képen - erre csak az emberek 6%-a képes!

Találd meg a kígyót a képen - erre csak az emberek 6%-a képes!

Be­csa­pós ez a fotó. De ha si­ke­rül rá­jön­nöd, merre van a rej­tőző kígyó, akkor ki­vé­te­les vagy!

Be­csa­pós ez a fotó. De ha si­ke­rül rá­jön­nöd, merre van a rej­tőző kígyó, akkor ki­vé­te­les vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz...

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz. De meg­éri ala­po­san kör­be­nézni a fotón. Járj si­ker­rel!

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani - neked sikerül?

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani - neked sikerül?

Szinte senki nem jön rá a he­lyes meg­fej­tésre. De ne is­merj le­he­tet­lent, vágj bele!

Szinte senki nem jön rá a he­lyes meg­fej­tésre. De ne is­merj le­he­tet­lent, vágj bele!