TESZT

A legszebb szerelmes filmek! Felismered őket egy képkockából?

A legszebb szerelmes filmek! Felismered őket egy képkockából?

Most tesz­tel­he­ted magad!

Imá­dod a ro­man­ti­kus fil­me­ket? Már ezer­szer lát­tad őket, de még­sem tudod meg­unni? Most tesz­tel­he­ted magad!

Ezt a feladványt az emberek 92%-a képtelen megoldani. Na és te?

Ezt a feladványt az emberek 92%-a képtelen megoldani. Na és te?

Ké­szen állsz a meg­mé­ret­te­tésre? Le­győ­zöd a ki­hí­vást? Tedd pró­bára magad!

Magyar szavak, amiket csak kevesen ismernek, te köztük vagy?

Magyar szavak, amiket csak kevesen ismernek, te köztük vagy?

Egész biz­to­san nem vagy pa­cuha, ha jó áll a fi­tye­lé­ked, és nem is tudod, de gyak­rab­ban für­gölsz, mint gon­dol­nád! Raj­tad ki­fog­nak ezek a sza­vak?

Egész biz­to­san nem vagy pa­cuha, ha jó áll a fi­tye­lé­ked, és nem is tudod, de gyak­rab­ban für­gölsz, mint gon­dol­nád! Raj­tad ki­fog­nak ezek a sza­vak?

Gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjei: Felismered egy képkockából?

Gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjei: Felismered egy képkockából?

Tedd pró­bára magad! Fel­is­me­red a nagy ked­ven­ce­ket?

Ki ne sze­retné a me­sé­ket? Néha még fel­nőtt­ként is jó le­ülni a tévé elé és meg­nézni egy-egy részt .

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Megbirkózol ezzel a feladvánnyal? Ha igen, akkor tényleg kivételes vagy!

Megbirkózol ezzel a feladvánnyal? Ha igen, akkor tényleg kivételes vagy!

Mennyire vág az eszed? Ké­szen állsz egy jó kis meg­mé­ret­te­tésre? Ha igen, akkor hajrá!

Most kiderül, mennyire jó a helyesírásod!

Most kiderül, mennyire jó a helyesírásod! Ezen a teszten a legtöbben elbuknak...

Vajon neked si­ke­rül hi­bát­lanra?

Vajon neked si­ke­rül hi­bát­lanra meg­ol­da­nod? Vagy akad olyan szó, ami neked is nehéz?

Hány darab háromszöget látsz a képen? Az emberek 73% nem tudja a helyes választ....

Hány darab háromszöget látsz a képen? Az emberek 73% nem tudja a helyes választ....

Vágj bele, tedd pró­bára magad!

Egy­sze­rű­nek tűnik a fel­adat, de ne­he­zebb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, tedd pró­bára magad!

NE HAGYD KI!

Ezt árulja el kapcsolatodról, hogyan ér hozzád a párod

Ezt árulja el kapcsolatodról, hogyan ér hozzád a párod

Össze­gyűj­töt­tük a leg­jel­lem­zőbb pó­zo­kat.

Akár­mennyire is sze­ret­néd tit­kolni az ér­zel­me­i­det, sok min­dent el­árul ró­la­tok, ahogy össze­búj­tok.

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani! Vagy neked mégis sikerül?

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani! Vagy neked mégis sikerül?

Ez­út­tal tény­leg ke­mény lesz a fel­adat. De ki tudja, te talán mégis si­kert fogsz aratni...

Fogadjunk, hogy piszkos a fantáziád! Sőt most be is bizonyítjuk

Fogadjunk, hogy piszkos a fantáziád! Sőt most be is bizonyítjuk

"Rossz az, aki rosszra gon­dol" - tartja a mon­dás.

"Rossz az, aki rosszra gon­dol" - tartja a mon­dás. Hát most meg­mu­tat­juk, hogy senki sem marad ár­tat­lan. Te sem.

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus, ki ne sze­retné a kar­di­gánt? Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ha­tod, bár­hová fel­ve­he­ted. Ke­resd meg ma­gad­nak az idei da­ra­bot!

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus, ki ne sze­retné a kar­di­gánt? Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ha­tod, bár­hová fel­ve­he­ted. Ke­resd meg ma­gad­nak az idei da­ra­bot!

Ezzel a módszerrel felújíthatod az elszürkült melltartódat

Ezzel a módszerrel felújíthatod az elszürkült melltartódat

A mell­tar­tók - még ha rend­sze­re­sen mosod is őket - egy idő után csú­nyán el tud­nak szür­külni. Sze­ren­csére van meg­ol­dás!

Megújult a diétás káposztaleves: Fogyás turbó sebességgel

Megújult a diétás káposztaleves: Fogyás turbó sebességgel

Még fi­no­mabb lett!

A ká­posz­ta­le­ves-diéta az egyik leg­nép­sze­rűbb fo­gyó­kú­rás mód­szer. Az alap­re­cept most meg­újult, így még ha­té­ko­nyabb a fo­gyás!

Soha többé szénhidrát: Szalonnás karfiolfalatka a diéták új slágere

Soha többé szénhidrát: Szalonnás karfiolfalatka a diéták új slágere

Ez a sza­lon­ná­val fel­tur­bó­zott rop­pa­nós nasi egye­ne­sen imádni való, rá­adá­sul segít a kar­csú­so­dás­ban!

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol.

Tedd magad próbára! Felismered a nagy filmeket egyetlen képkockából?

Tedd magad próbára! Felismered a nagy filmeket egyetlen képkockából?

Le­gen­dás fil­mek, amikre min­denki em­lék­szik, leg­alább egy­szer látta.

Le­gen­dás fil­mek, amikre min­denki em­lék­szik, leg­alább egy­szer, vagy in­kább több­ször látta. Biz­tos neked is be­ug­rik kép alap­ján, me­lyik­nek mi a címe! És ha eset­leg még nem lát­tad őket, ér­de­mes pó­tolni, nagy­szerű ki­kap­cso­ló­dást nyúj­ta­nak!

Ezen pörög net, Te megtalálod a pici pandát?

Ezen pörög net, Te megtalálod a pici pandát?

Az em­be­rek 90 szá­za­lé­kát egyet­len kér­dés iz­gatja. Na­gyí­tót elő, kez­dőd­het a va­dá­szat.

Az em­be­rek 90 szá­za­lé­kát egyet­len kér­dés iz­gatja. Na­gyí­tót elő, kez­dőd­het a va­dá­szat.

Ezen pörög a net, az emberek 89 százalékán kifog ez a képrejtvény

Ezen pörög a net, az emberek 89 százalékán kifog ez a képrejtvény

Vi­gyázz, a kö­vet­kező kép tel­je­sen el­va­rá­zsol. Most ki­de­rül, mennyire éles a sze­med.

Ez a rejtvény kergeti őrületbe a netezőket: te meg tudod oldani?

Ez a rejtvény kergeti őrületbe a netezőket: te meg tudod oldani?

Ennél jobb fej­­törő nincs is ma.

Ennél jobb fej­­törő nincs is ma: te meg­­ta­­lá­­lod Spon­gya­bo­bot a Mi­nyo­nok kö­zött?

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

Robban az internet, elszédülsz Jakabos Zsuzsanna új fotójától

Robban az internet, elszédülsz Jakabos Zsuzsanna új fotójától

Hogy lehet va­laki egy­szerre ennyire szexi és ki­spor­tolt? Az új­don­sült fe­le­sé­get na­po­kig el tud­nánk nézni.

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben.

Mély vál­ság­ban a csa­pata, már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben. Be­fo­lyá­solja a mély­re­pü­lés a hazai ka­pi­tány­kér­dést?

Ezeket a magyar szavakat tuti nem ismered: kétperces teszt

Ezeket a magyar szavakat tuti nem ismered: kétperces teszt

Azt gon­do­lod, raj­tad semmi sem fog­hat ki? Akkor töltsd ki ezt a gyors tesz­tet!

Az emberek 90%-a megbukik ezen a teszten: neked sikerül megoldani?

Az emberek 90%-a megbukik ezen a teszten: neked sikerül megoldani?

Azt hi­szed, jó a he­lyes­írá­sod, és senki sem tud ki­fogni raj­tad?

Azt hi­szed, jó a he­lyes­írá­sod, és senki sem tud ki­fogni raj­tad?

Itt a nagy Trónok harca teszt: te meg tudod oldani?

Itt a nagy Trónok harca teszt: te meg tudod oldani?

Tíz kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni.

Tíz kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni és ki­de­rül, mennyire em­lék­szel a világ egyik ked­venc so­ro­za­tára.

Kiakasztotta a netet ez a feladvány! Te vajon rájössz a megoldásra?

Kiakasztotta a netet ez a feladvány! Te vajon rájössz a megoldásra?

Ez a kép egy­sze­rűen min­den­kin kifog. Na jó, majd­nem min­den­kin. Lehet, hogy te a ki­vé­te­lek közt vagy?

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Tíz egy­sze­rű­nek tűnő kér­dés, ám az új he­lyes­írás so­ka­kat meg­za­var­hat.

Tíz egy­sze­rű­nek tűnő kér­dés, ám az új he­lyes­írás so­ka­kat meg­za­var­hat.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Felrobbantotta a netet ez a feladvány: hány háromszöget látsz?

Felrobbantotta a netet ez a feladvány: hány háromszöget látsz?

Már több ezren osz­tot­ták meg a Fa­ce­boo­kon a kö­vet­kező fel­ad­ványt. Neked si­ke­rül meg­fej­teni?

Újabb egyszerű matekpéldán pörög a net! Hatalmas lett a vita

Újabb egyszerű matekpéldán pörög a net! Hatalmas lett a vita

Ál­ta­lá­ban a ma­tek­pél­dák­nak csak egy he­lyes meg­ol­dá­suk van. Itt azon­ban két vég­ered­mény is lehet!

Az emberek 87%-a nem tudja a helyes megoldást erre a kérdésre! Te igen?

Az emberek 87%-a nem tudja a helyes megoldást erre a kérdésre! Te igen?

Vajon a ke­ve­sek közé tar­to­zol, akik­nek si­ke­rül hi­bát­la­nul vá­la­szol­niuk? Tesz­teld magad!

...MEGVOLT MÁR?

Kiakadtak a netezők: 92%-uk nem látja a fotón a macskát! Te igen?!

Kiakadtak a netezők: 92%-uk nem látja a fotón a macskát! Te igen?!

Itt most tény­leg min­den kon­cent­rá­ci­ódra szük­ség lesz. Vajon menni fog?

Nem aka­runk ke­cseg­tetni. Itt most tény­leg min­den kon­cent­rá­ci­ódra szük­ség lesz. Vajon menni fog?

Megtalálod a képen a kakukktojást? A többségnek nem sikerül!

Megtalálod a képen a kakukktojást? A többségnek nem sikerül!

Te meg­ol­dod ezt a fel­ad­ványt? Vagy nem ve­szed észre a ku­tyát?

Te meg­ol­dod ezt a fel­ad­ványt? Vagy nem fog össze­jönni, és nem ve­szed észre a ku­tyát?

Így tedd össze a két tenyered és megtudod magadról az igazságot

Így tedd össze a két tenyered és megtudod magadról az igazságot

A sor­sod a te­nye­red­ben hor­do­zod.

A sor­sod a te­nye­red­ben hor­do­zod. Ha meg­fi­gye­led, mit árul el rólad a sze­re­lem­vo­na­lad, nem érhet ezen­túl csa­ló­dás.

10 emberből 9 megbukik ezen a teszten: te meg tudod oldani?

10 emberből 9 megbukik ezen a teszten: te meg tudod oldani?

Tíz, egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni. Neked mennyi si­ke­rül?

Ezen pörög most a net: te meg tudod fejteni a trükkös képrejtvényt?

Ezen pörög most a net: te meg tudod fejteni a trükkös képrejtvényt?

Egy igazi nyári fel­ada­tot eszelt ki a leg­jobb ma­gyar kép­rejt­vény­ké­szítő. Szem­üve­get elő!

Egy igazi nyári fel­ada­tot eszelt ki a leg­jobb ma­gyar kép­rejt­vény­ké­szítő. Szem­üve­get elő!

Ezzel a villámteszttel megmérheted a vizuális intelligenciád

Ezzel a villámteszttel megmérheted a vizuális intelligenciád

Ezzel a fél­per­ces kvíz­zel pil­la­na­tok alatt ki­de­rül, ha va­laki szen­zá­ciós vi­zu­á­lis ké­pes­ség­gel ren­del­ke­zik.

Ezzel a fél­per­ces kvíz­zel pil­la­na­tok alatt ki­de­rül, ha va­laki szen­zá­ciós vi­zu­á­lis ké­pes­ség­gel ren­del­ke­zik.

Hatalmas szerszámteszt: Most kiderül, mennyire értenek hozzá a nők

Hatalmas szerszámteszt: Most kiderül, mennyire értenek hozzá a nők

A nők min­den­hez ér­te­nek, tud­ják mi, mire való. Vagy még­sem? Töltsd ki a tesz­tet és ki­de­rül, fel­is­me­red-e a szer­szá­mo­kat!

Durva fejtörő! Sokakat félrevezetett már

Durva fejtörő! Sokakat félrevezetett már

Egy­sze­rű­nek tűnik, de ha nem fi­gyelsz, el­hi­bá­zod...

El­sőre tel­je­sen egy­sze­rű­nek tűnik, mégis, ha nem fi­gyel az ember, könnyen rossz meg­ol­dást kap­hat. Neked vajon si­ke­rül meg­ol­dani?

Elképesztő teszt: csak a zsenik tudják megoldani

Elképesztő teszt: csak a zsenik tudják megoldani

Tíz kér­dés, kér­dé­sen­ként három le­het­sé­ges vá­las­szal. Neked si­ke­rül he­lye­sen meg­fej­teni?

Tíz kér­dés, kér­dé­sen­ként három le­het­sé­ges vá­las­szal. Neked si­ke­rül he­lye­sen meg­fej­teni?

Ezen a teszten elhasal az emberek 90%-a: húzós helyesírási kvíz

Ezen a teszten elhasal az emberek 90%-a: húzós helyesírási kvíz

10 kér­désre kell hi­bát­la­nul vá­la­szolni.

Tíz kér­désre kel­lene tudni hi­bát­la­nul vá­la­szolni, ám ez 10-ből csak egy em­ber­nek si­ke­rül.

Íme, a nagy szlengteszt: mennyire ismered a fiatalok nyelvét?

Íme, a nagy szlengteszt: mennyire ismered a fiatalok nyelvét?

Mennyire érted meg, ha mel­let­ted di­á­kok be­szél­get­nek a bu­szon? Tesz­tünk­ből ki­de­rül!

Totál meztelenül fürdőzik a modell a szomszédok előtt

Totál meztelenül fürdőzik a modell a szomszédok előtt

A me­dence mel­lett kap­ták rajta...

A me­dence mel­lett kap­ták rajta a va­dító fran­cia mo­dellt, amint mez­te­len­ke­dett. Szem nem marad szá­ra­zon a lát­vány­tól az biz­tos...

Ezeket a szavakat szinte mindenki rosszul írja! Te átmész a teszten?

Ezeket a szavakat szinte mindenki rosszul írja! Te átmész a teszten?

Úgy gon­do­lod, jó a he­lyes­írá­sod? Akkor tesz­teld a já­té­kon, me­lyen min­den ki­de­rül!

Felrobbantotta a netet ez a rejtvény! Ettől kitéped a hajad!

Felrobbantotta a netet ez a rejtvény! Ettől kitéped a hajad!

Ennél jobb fej­törő nincs is ma.

Ennél jobb fej­törő nincs is ma: te meg­ta­lá­lod az el­rej­tett to­jást?

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 90%-a elbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 90%-a elbukik rajta

Alig van, aki he­lye­sen tudna vá­la­szolni mind a 10 kér­désre. Neked megy?

Alig van, aki he­lye­sen tudna vá­la­szolni mind a 10 kér­désre. Neked megy?

10 emberből 9 megbukik ezen a teszten: neked sikerül megoldanod?

10 emberből 9 megbukik ezen a teszten: neked sikerül megoldanod?

Csak 10 kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni, de sokan el­vé­rez­nek ezen a he­lyes­írási tesz­ten. Si­ke­rül hiba nél­kül ki­töl­te­ned?

Teszteld le a tudásod a 10 legfurább gyümölcsről!

Mennyit tudsz a világ 10 legfurcsább gyümölcséről?

Az egyik leg­ne­he­zebb gyü­mölcs­kvíz!

Az egyik leg­ne­he­zebb gyü­mölcs­kvíz! Nem a ritka gyü­möl­csök nevét, hanem a tu­laj­don­sá­ga­i­kat kell meg­tip­pelni!

Ezt a tesztet csak a legnagyobb filmrajongók tudják kitölteni

Ezt a tesztet csak a legnagyobb filmrajongók tudják kitölteni

Fel­is­me­red a fil­me­ket egyet­len kép­koc­ká­ból? Tedd pró­bára a tu­dá­sod!

Azt hi­szed, ott­hon vagy a fil­mek vi­lá­gá­ban? És fel­is­me­red a fil­me­ket egyet­len kép­koc­ká­ból?

Az emberek 94%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Neked sikerül?

Az emberek 94%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Neked sikerül?

Igazi ki­hí­vás ez a fej­törő. Tedd pró­bára magad, és tesz­teld.

Igazi ki­hí­vás ez a fej­törő. Tedd pró­bára magad, és tesz­teld.

Te mennyire vagy jó arcfelismerő? Ez a teszt megmutatja

Te mennyire vagy jó arcfelismerő? Ez a teszt megmutatja

Nem is annyira könnyű...

A Camb­ridge arc­me­mó­ria-tesztje meg­mu­tatja, hogy mennyire jók a ké­pes­sé­geid a fel­is­me­rés, meg­is­me­rés te­rü­le­tén. Neked hogy si­ke­rült?

Ezeket a szavakat szinte senki nem tudja leírni helyesen. Neked sikerül...?

Ezeket a szavakat szinte senki nem tudja leírni helyesen. Neked sikerül...?

Ké­szen állsz, hogy tesz­teld magad? Vágj bele, és tedd pró­bára magad! Az em­be­rek több­sége nem tudja az összes meg­ol­dást...

Durván rápörgött a net erre a feladványra: te látod az alvó babát?

Durván rápörgött a net erre a feladványra: te látod az alvó babát?

Ez a rejt­vény ke­mény dió még a rejt­vé­nyen edzett sze­mek szá­mára is...

Ez a rejt­vény ke­mény dió még a rejt­vé­nyen edzett sze­mek szá­mára is...

Újítások a Messenger-ben - így használhatod!

Újítások a Messenger-ben - így használhatod!

Ezek a funk­ciók tény­leg hasz­no­sak, és több­sé­gük már most meg­ér­ke­zett a leg­újabb fris­sí­tés­sel a te­le­fo­nokra. Meg­mu­tat­juk, mi min­den újult meg, és ho­gyan mű­kö­dik.

Ezek a funk­ciók tény­leg hasz­no­sak, és több­sé­gük már most meg­ér­ke­zett a leg­újabb fris­sí­tés­sel a te­le­fo­nokra. Meg­mu­tat­juk, mi min­den újult meg.

Igen, ezen a képen egy panda is elbújt! Megtalálod?

Igen, ezen a képen egy panda is elbújt! Megtalálod?

A ru­tin­nal itt sem­mire nem mész.

A hu­nyo­rí­tás­sal itt sem­mire nem mész, sőt, attól csak a sze­meid go­lyóz­nak majd. A kép­ke­reső rejt­vé­nyek első új ge­ne­rá­ciós fel­ad­vá­nya ér­ke­zett most meg.

Ezeket a szavakat mindenki rosszul írja: kemény helyesírási teszt

Ezeket a szavakat mindenki rosszul írja: kemény helyesírási teszt

A -j és -ly sok em­be­ren kifog, ke­ve­sen ta­lál­ják el, me­lyi­ket kell hasz­nálni.

A -j és -ly sok em­be­ren kifog, ke­ve­sen van­nak, akik min­den eset­ben el­ta­lál­ják, me­lyi­ket kell hasz­nálni.