TESZT

Rápörgött a net erre a fotóra, de senki nem tudja a megfejtést! Te rájössz?

Rápörgött a net erre a fotóra, de senki nem tudja a megfejtést! Te rájössz?

Tel­je­sen ki­ké­szí­tette a ne­te­ző­ket a fotó, me­lyet mu­ta­tunk. Zse­ni­á­lis fej­törő!

Durva fejtörő! Sokakat félrevezetett már

Durva fejtörő! Sokakat félrevezetett már

Egy­sze­rű­nek tűnik, de ha nem fi­gyelsz, el­hi­bá­zod...

El­sőre tel­je­sen egy­sze­rű­nek tűnik, mégis, ha nem fi­gyel az ember, könnyen rossz meg­ol­dást kap­hat. Neked vajon si­ke­rül meg­ol­dani?

Az emberek 91%-a nem tudja hibátlanul kitölteni ezt a tesztet. Neked sikerül?

Az emberek 91%-a nem tudja hibátlanul kitölteni ezt a tesztet. Neked sikerül?

Vajon mennyire jó a he­lyes­írá­sod? El­ta­lá­lod a jó meg­ol­dá­so­kat?

Vajon mennyire jó a he­lyes­írá­sod? El­ta­lá­lod a jó meg­ol­dá­so­kat?

Hatalmas szerszámteszt: Most kiderül, mennyire értenek hozzá a nők

Hatalmas szerszámteszt: Most kiderül, mennyire értenek hozzá a nők

A nők min­den­hez ér­te­nek, tud­ják mi, mire való. Vagy még­sem? Töltsd ki a tesz­tet és ki­de­rül, fel­is­me­red-e a szer­szá­mo­kat!

Elképesztő teszt: csak a zsenik tudják megoldani

Elképesztő teszt: csak a zsenik tudják megoldani

Tíz kér­dés, kér­dé­sen­ként három le­het­sé­ges vá­las­szal. Neked si­ke­rül he­lye­sen meg­fej­teni?

Tíz kér­dés, kér­dé­sen­ként három le­het­sé­ges vá­las­szal. Neked si­ke­rül he­lye­sen meg­fej­teni?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Íme, a nagy szlengteszt: mennyire ismered a fiatalok nyelvét?

Íme, a nagy szlengteszt: mennyire ismered a fiatalok nyelvét?

Mennyire érted meg, ha mel­let­ted di­á­kok be­szél­get­nek a bu­szon? Tesz­tünk­ből ki­de­rül!

Ezeket a szavakat szinte mindenki rosszul írja! Te átmész a teszten?

Ezeket a szavakat szinte mindenki rosszul írja! Te átmész a teszten?

Úgy gon­do­lod, jó a he­lyes­írá­sod? Akkor tesz­teld a já­té­kon, me­lyen min­den ki­de­rül!

Ezen a teszten elhasal az emberek 90%-a: húzós helyesírási kvíz

Ezen a teszten elhasal az emberek 90%-a: húzós helyesírási kvíz

Tíz kér­désre kel­lene tudni hi­bát­la­nul vá­la­szolni, ám ez 10-ből csak egy em­ber­nek si­ke­rül.

Tíz kér­désre kel­lene tudni hi­bát­la­nul vá­la­szolni, ám ez 10-ből csak egy em­ber­nek si­ke­rül.

NE HAGYD KI!

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 90%-a elbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 90%-a elbukik rajta

Alig van, aki he­lye­sen tudna vá­la­szolni mind a 10 kér­désre. Neked megy?

Alig van, aki he­lye­sen tudna vá­la­szolni mind a 10 kér­désre. Neked megy?

Teszteld le a tudásod a 10 legfurább gyümölcsről!

Mennyit tudsz a világ 10 legfurcsább gyümölcséről?

Az egyik leg­ne­he­zebb gyü­mölcs­kvíz!

Az egyik leg­ne­he­zebb gyü­mölcs­kvíz! Nem a ritka gyü­möl­csök nevét, hanem a tu­laj­don­sá­ga­i­kat kell meg­tip­pelni!

Felrobbantotta a netet ez a rejtvény! Ettől kitéped a hajad!

Felrobbantotta a netet ez a rejtvény! Ettől kitéped a hajad!

Ennél jobb fej­törő nincs is ma.

Ennél jobb fej­törő nincs is ma: te meg­ta­lá­lod az el­rej­tett to­jást?

10 emberből 9 megbukik ezen a teszten: neked sikerül megoldanod?

10 emberből 9 megbukik ezen a teszten: neked sikerül megoldanod?

Csak 10 kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni. Neked si­ke­rül hiba nél­kül?

Csak 10 kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni, de sokan el­vé­rez­nek ezen a he­lyes­írási tesz­ten. Neked si­ke­rül hiba nél­kül ki­töl­te­ned?

Így lehetsz szuperdögös a munkahelyen

Így lehetsz szuperdögös a munkahelyen

Nehéz dol­gunk van, ha sze­ret­nénk nő­i­e­sek, ele­gán­sak lenni a mun­ka­he­lyen, de azért a ké­nye­lem sem utolsó szem­pont. De ha tud­juk, hogy mit mivel kom­bi­nál­junk, máris egy­sze­rűbb a hely­zet.

Nehéz dol­gunk van, ha sze­ret­nénk nő­i­e­sek, ele­gán­sak lenni a mun­ka­he­lyen, de azért a ké­nye­lem sem utolsó szem­pont. De ha tud­juk, hogy mit mivel kom­bi­nál­junk, máris egy­sze­rűbb a hely­zet.

Nem tudod leadni a makacs úszógumit? Van néhány tuti ötletünk!

Nem tudod leadni a makacs úszógumit? Van néhány tuti ötletünk!

A szer­ve­ket kö­rül­vevő zsi­geri zsír fel­sza­po­ro­dása saj­nos szá­mos egész­ség­ügyi ve­szélyt is rejt ma­gá­ban.

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Sze­ret­nél iz­gal­mas, ti­tok­za­tos és nőies lenni egy­szerre? A titok ezen a nyá­ron a csil­logó arany és ezüst min­ták­ban rej­lik.

Gyerekkel utazol? Ezeket a finomságokat csomagold!

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Ne pá­ni­kolj! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, mit és ho­gyan cso­ma­golj az útra.

Csúsztatott finomság egy kis plusszal: Itt a szuperpalacsinta!

Csúsztatott finomság egy kis plusszal: Itt a szuperpalacsinta!

A lak­tó­zér­zé­ke­nyek nagy bá­na­tára tej nél­kül a pa­la­csinta nem az igazi. Egyet­len egész­sé­ges hoz­zá­való vi­szont tö­ké­le­tes meg­ol­dást hoz.

Ezt a tesztet csak a legnagyobb filmrajongók tudják kitölteni

Ezt a tesztet csak a legnagyobb filmrajongók tudják kitölteni

Fel­is­me­red a fil­me­ket egyet­len kép­koc­ká­ból? Tedd pró­bára a tu­dá­sod!

Azt hi­szed, ott­hon vagy a fil­mek vi­lá­gá­ban? És fel­is­me­red a fil­me­ket egyet­len kép­koc­ká­ból? Tedd pró­bára a tu­dá­sod!

Az emberek 94%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Neked sikerül?

Az emberek 94%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Neked sikerül?

Igazi ki­hí­vás ez a fej­törő. Tedd pró­bára magad, és tesz­teld.

Igazi ki­hí­vás ez a fej­törő. Tedd pró­bára magad, és tesz­teld.

Te mennyire vagy jó arcfelismerő? Ez a teszt megmutatja

Te mennyire vagy jó arcfelismerő? Ez a teszt megmutatja

Nem is annyira könnyű...

A Camb­ridge arc­me­mó­ria-tesztje meg­mu­tatja, hogy mennyire jók a ké­pes­sé­geid a fel­is­me­rés, meg­is­me­rés te­rü­le­tén. Neked hogy si­ke­rült?

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Durva, kemény kritikát kapott a magyar válogatott focistája

Durva, kemény kritikát kapott a magyar válogatott focistája

Nem va­ló­színű, hogy marad német csa­pa­tá­nál Sti­eber egy német por­tál sze­rint.

Csinos magyar úszólányokat áldott meg Ferenc pápa

Csinos magyar úszólányokat áldott meg Ferenc pápa

Ja­ka­bos és Kapás volt a sze­ren­csés.

Ja­ka­bos Zsu­zsanna és Kapás Bog­lárka is nagy meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült.

Világklasszis csapatot vertek a magyar pólósok

Óriási siker, világklasszis csapatot vertek a magyar pólósok

Ke­mény meccsen nyer­tek a mi­e­ink.

Ke­mény meccsen nyert a ma­gyar vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban, a szö­vet­ségi ka­pi­tány elé­ge­dett volt a já­ték­kal.

Ezeket a szavakat szinte senki nem tudja leírni helyesen. Neked sikerül...?

Ezeket a szavakat szinte senki nem tudja leírni helyesen. Neked sikerül...?

Ké­szen állsz, hogy tesz­teld magad? Vágj bele, és tedd pró­bára magad! Az em­be­rek több­sége nem tudja az összes meg­ol­dást...

Újítások a Messenger-ben - így használhatod!

Újítások a Messenger-ben - így használhatod!

Ezek a funk­ciók tény­leg hasz­no­sak, és több­sé­gük már most meg­ér­ke­zett a leg­újabb fris­sí­tés­sel a te­le­fo­nokra. Meg­mu­tat­juk, mi min­den újult meg, és ho­gyan mű­kö­dik.

Ezek a funk­ciók tény­leg hasz­no­sak, és több­sé­gük már most meg­ér­ke­zett a leg­újabb fris­sí­tés­sel a te­le­fo­nokra. Meg­mu­tat­juk, mi min­den újult meg.

Ezeket a szavakat mindenki rosszul írja: kemény helyesírási teszt

Ezeket a szavakat mindenki rosszul írja: kemény helyesírási teszt

A -j és -ly sok em­be­ren kifog, ke­ve­sen van­nak, akik min­den eset­ben el­ta­lál­ják, me­lyi­ket kell hasz­nálni.

Igen, ezen a képen egy panda is elbújt! Megtalálod?

Igen, ezen a képen egy panda is elbújt! Megtalálod?

A ru­tin­nal itt sem­mire nem mész.

A hu­nyo­rí­tás­sal itt sem­mire nem mész, sőt, attól csak a sze­meid go­lyóz­nak majd. A kép­ke­reső rejt­vé­nyek első új ge­ne­rá­ciós fel­ad­vá­nya ér­ke­zett most meg.

Ettől a rejtvénytől felrobban az agyad! Tuti másképp látod majd a dolgokat

Ettől a rejtvénytől felrobban az agyad! Tuti másképp látod majd a dolgokat

Nem min­den az, ami­nek lát­szik. Most be­bi­zo­nyít­juk, hogy ez mennyire igaz!

Nem min­den az, ami­nek lát­szik. És most be­bi­zo­nyít­juk, hogy ez mennyire igaz!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Lehetetlen helyesírási teszt: ezeket a szavakat mindenki rosszul írja

Lehetetlen helyesírási teszt: ezeket a szavakat mindenki rosszul írja

Csak 10 kér­dés, de csak ke­ve­sen tud­ják hi­bát­la­nul ki­töl­teni ezt a tesz­tet. Neked megy?

Durván rápörgött a net erre a feladványra! Te meg tudod oldani?

Durván rápörgött a net erre a feladványra! Te meg tudod oldani?

Ez a Va­len­tin-nap leg­trük­kö­sebb kép­rejt­vé­nye! Raj­tad is ki­fo­gott?

...MEGVOLT MÁR?

A füled tényleg mindent elárul a személyiségedről

A füled tényleg mindent elárul a személyiségedről

Ész­re­vet­ted már, hogy nincs két egy­forma fül? Ez a test­ré­szed is árul­ko­dik arról, hogy mi­lyen ember vagy va­ló­já­ban.

Ész­re­vet­ted már, hogy nincs két egy­forma fül? Ez a test­ré­szed is árul­ko­dik arról, hogy mi­lyen ember vagy va­ló­já­ban. Is­merd meg magad job­ban a külső je­gyek alap­ján!

Ezt a feladványt 5 másodperc alatt csak minden 10. ember fejti meg

Ezt a feladványt 5 másodperc alatt csak minden 10. ember fejti meg

Ki­ta­lá­lod, me­lyik a kö­vet­kező szim­bó­lum a sor­ban?

Neked vajon si­ke­rül? Ki­ta­lá­lod, me­lyik a kö­vet­kező szim­bó­lum a sor­ban?

Magyar kislány jött rá: erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Ezen biz­to­san el­ájulsz.

Nem néz­tünk ugyan utána, de eddig nem is hal­lot­tunk még arról, hogy bárki is pró­bára tette volna ilyen mód az okos­te­le­fo­nok ujj­le­nyo­mat-ol­va­só­ját. Egy ti­zen­há­rom éves ma­gyar kis­lány igen.

Teszt! Ez történik, ha menet közben állítod le a kocsidat!

Teszt! Ez történik, ha menet közben állítod le a kocsidat! - videó

Ez a férfi 80 km/h-val pró­bálta ki.

Egy bátor vi­de­ob­log­ger 80 km/h-val pró­bálta ki, és mind­ezt ter­mé­sze­te­sen fel is vette. Már most je­lezni sze­ret­nénk: senki ne csi­nálja utána!

Őrjítő helyesírási totó: Képtelenség hibátlanul megoldani

Őrjítő helyesírási totó: Képtelenség hibátlanul megoldani

A -j- és -ly- he­lyes ki­vá­lasz­tása nem könnyű fel­adat. Hát még ha több­ször elő­for­dul ez a hang egy szó­ban.

A -j- és -ly- he­lyes ki­vá­lasz­tása ön­ma­gá­ban sem könnyű fel­adat. Ha vi­szont egy össze­tett szó­ban több­ször is elő­for­dul ez a hang, akkor még ne­he­zebb a fel­adat.

Bújj álarc mögé és nézd meg ki vagy!

Bújj álarc mögé és nézd meg ki vagy!

Min­denki kí­ván­csi a belső én­jére, de sok­szor nehéz vele szem­be­nézni.

Min­denki kí­ván­csi a belső én­jére, de sok­szor nehéz vele szem­be­nézni. Ez a teszt segít, hogy az álarc mö­gött meg­lásd magad! vá­lassz egy ál­ar­cot és ol­vasd el mi­lyen is vagy va­ló­já­ban.

A világ legnehezebb szókeresője! Ha megoldod, zseni vagy!

A világ legnehezebb szókeresője! Ha megoldod, zseni vagy!

Egy kutya rej­tő­zik a sorok kö­zött!

Egy kutya rej­tő­zik a sorok kö­zött - és min­den­kit meg­őr­jít! Te meg­ta­lá­lod?

Íme a december legdurvább fejtörője! Rajtad is kifog?

Íme a december legdurvább fejtörője! Rajtad is kifog?

A de­cem­ber sem múl­hat el ütős fel­ad­vány nél­kül. Az em­be­rek több­sége bi­zony el­bu­kott rajta...

A de­cem­ber sem múl­hat el ütős fel­ad­vány nél­kül. Az em­be­rek több­sége bi­zony el­bu­kott rajta...

A nagy teszt: felismered ezeket a dalokat pár ikonból?

A nagy teszt: felismered ezeket a dalokat pár ikonból?

Ka­rá­cso­nyi da­lo­kat rej­tet­tünk.

Ka­rá­cso­nyi da­lo­kat rej­tet­tünk el emoji-iko­nok mögé. Rá­jössz a he­lyes meg­fej­tésre?

Ha egy percen belül megoldod ezt a matekpéldát, zseni vagy!

Ha megoldod ezt a matekpéldát, zseni vagy!

A leg­több gye­rek nem ked­veli az unal­mas pél­dá­kat, de ha ezzel a fel­ad­vánnyal ta­lál­koz­nak, bi­zony min­den­ki­nek meg­jön a kedve, hi­szen ez egy igazi ki­hí­vás.

Ez a rejtvény kergeti őrületbe az embereket: megtalálod a robotot?

Ez a rejtvény kergeti őrületbe az embereket: megtalálod a robotot?

Vé­gig­sö­pört az in­ter­ne­ten az új kép­rejt­vény, ahol egy ro­bo­tot kell meg­ta­lálni a já­ték­gyár­ban.

Lehetetlen helyesírási teszt: ezek a leggyakoribb hibák

Lehetetlen helyesírási teszt: ezek a leggyakoribb hibák

Azt hi­szed, jó a he­lyes­írá­sod? Egy gyors teszt­tel ki­de­rül, iga­zad van-e. Csak 10 kér­désre kell vá­la­szolni!

Azt hi­szed, jó a he­lyes­írá­sod? Egy gyors teszt­tel ki­de­rül, iga­zad van-e.

Felrobbantotta a netet ez a rejtvény! Ettől kitéped a hajad!

Felrobbantotta a netet ez a rejtvény! Ettől kitéped a hajad!

Van va­la­hol ezen a képen egy el­rej­tett kis panda. De hol?! Ki­zárt, hogy meg­ta­láld!

Van va­la­hol ezen a képen egy el­rej­tett kis panda. De hol?! Ki­zárt, hogy meg­ta­láld!

Melyik fát választottad? Elárulja, ki is vagy valójában

Melyik fát választottad? Elárulja, ki is vagy valójában

Vá­lassz egy fát és nézd meg ki vagy!

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt be­te­kin­tést enged lel­ked leg­mé­lyebb, eddig tit­kolt rész­le­te­ibe. Vá­lassz egy fát és nézd meg, mi­lyen is vagy va­ló­já­ban!

50-ből csak 1 ember tudja megoldani ezt a feladványt

50-ből csak 1 ember tudja megoldani ezt a feladványt

Neked si­ke­rül he­lye­sen vá­la­szolni?

Neked si­ke­rül he­lye­sen vá­la­szolni a kér­dé­sekre?

Az étteremben élvezett el a bájos tinilány, videóra is vették

Az étteremben élvezett el a bájos tinilány, videóra is vették

Vajon a fiú tény­leg azt hitte, hogy nem lát­szik, merre ván­do­rol a keze az asz­tal alatt?

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

A be­ját­szást még el­kezdte...

A be­ját­szást még el­kezdte, az alatt lett rosszul. Sze­ren­csére ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úszta a bal­ese­tet.

Szellemet idéztek, majdnem az életükkel fizettek érte

Szellemet idéztek, majdnem az életükkel fizettek érte

Az úgy­ne­ve­zett Ouija-tábla egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szel­lem­idé­zők kö­ré­ben, hasz­ná­lata azon­ban tény­leg ve­szé­lyes...

Ezt a 10 szót mindenki rosszul írja: kegyetlen helyesírási teszt

Ezt a 10 szót mindenki rosszul írja: kegyetlen helyesírási teszt

Mennyire jó a he­lyes­írá­sod?

Mennyire jó a he­lyes­írá­sod? Csak 10 kér­dés, és ki­de­rül! Tesz­teld magad!

200 éves rejtély: Megtalálod Napóleont a képen?

200 éves rejtély: Megtalálod Napóleont a képen?

Ez a kép­il­lú­zió 200 éve szü­le­tett.

Ez a kép­il­lú­zió nem sok­kal Bo­na­parte Na­pó­leon ha­lála után szü­le­tett. Te meg tudod ol­dani a 200 éves rej­télyt?

Nézd a képet, teszteld magad! Téged is megtréfál az agyad?

Nézd a képet, teszteld magad! Téged is megtréfál az agyad?

Elő­for­dult már veled, hogy nem lát­tad a fától az erdőt? A sze­med és az agyad sok­szor be­csap téged.

Elő­for­dult már veled, hogy nem lát­tad a fától az erdőt? A sze­med és az agyad sok­szor be­csap.

Durván rápörgött a net erre a feladványra! Te meg tudod oldani?

Durván rápörgött a net erre a feladványra! Te meg tudod oldani?

Itt az ideje egy kis ün­nepi fej­tö­rő­nek! Csak ke­ve­sen tud­ják meg­fej­teni. Neked megy?

Te látod, milyen színű Marilyn Monroe ajka?

Te látod, milyen színű Marilyn Monroe ajka?

Ma­ri­lyn Mon­roe kü­lön­le­ges lénye a mai napig rej­te­get tit­ko­kat.

Ma­ri­lyn Mon­roe kü­lön­le­ges lénye a mai napig rej­te­get tit­ko­kat. Ezen a képen sem tudja min­denki meg­ál­la­pí­tani, hogy mi­lyen színű a szí­nésznő szája. Tedd pró­bára magad!

Ezek a leggyakoribb hibák: lehetetlen helyesírási teszt

Ezek a leggyakoribb hibák: lehetetlen helyesírási teszt

Tíz kér­dés mind­össze, de mégis csak ke­ve­sek­nek si­ke­rül hi­bát­la­nul ki­töl­teni. Neked mennyit si­ke­rül el­ta­lálni?

Tíz kér­dés mind­össze, de mégis csak ke­ve­sek­nek si­ke­rül hi­bát­la­nul ki­töl­teni. Neked mennyit si­ke­rül el­ta­lálni?

Csak a zsenik képesek megtalálni a különbséget ezeken a fotókon

Csak a zsenik képesek megtalálni a különbséget ezeken a fotókon

A zse­nik még a leg­ki­sebb el­té­ré­se­ket is ész­re­ve­szik. Neked megy?

A zse­nik még a leg­ki­sebb el­té­ré­se­ket is ész­re­ve­szik. Neked megy?

Megőrjíti a netet ez a kép! Te hány arcot látsz?

Megőrjíti a netet ez a kép! Te hány arcot látsz?

Meg­tu­dod szá­molni hány arcot látsz?

Meg­tu­dod szá­molni hány arcot látsz a képen? Most min­denki ezt pró­bálja meg­szá­molni! Hasz­náld a fan­tá­ziád! Ne hidd el amit látsz, ne dőlj de az első be­nyo­más­nak!

Ha meg tudod oldani ezt a feladványt, átlagon felüli az IQ-d!

Ha meg tudod oldani ezt a feladványt, átlagon felüli az IQ-d!

Meg­ta­lálsz 18 há­rom­szö­get?

Aki meg­ta­lál a képen leg­alább 18 há­rom­szö­get, annak ma­ga­sabb az IQ-ja, mint 120.

Ilyen nehéz tesztet még nem láttál: hány helyes választ tudsz adni?

Ilyen nehéz tesztet még nem láttál: hány helyes választ tudsz adni?

Tíz kér­dés, de kü­lön­böző té­ma­kö­rök. Há­nyat tudsz meg­vá­la­szolni?

Tíz kér­dés, de kü­lön­böző té­ma­kö­rök. Há­nyat tudsz he­lye­sen meg­vá­la­szolni?

Lehetetlen helyesírási teszt: ezek a leggyakoribb hibák

Lehetetlen helyesírási teszt: ezek a leggyakoribb hibák

Csak tíz kér­dés, mégis ke­ve­sen tud­nak hi­bát­lan ered­ményt el­érni... Tedd magad pró­bára, neked mennyi si­ke­rül?

Csak tíz kér­dés, mégis ke­ve­sen tud­nak hi­bát­lan ered­ményt el­érni... Tedd magad pró­bára, neked mennyi si­ke­rül?

Maximalista vagy? Ebből a tesztből egyértelműen kiderül

Maximalista vagy? Ebből a tesztből egyértelműen kiderül

Min­den hibát egy­ből ki­szúrsz?

Min­den hibát egy­ből ki­szúrsz? Ide­ge­sít a fél­munka? Tesz­tünk­ből ki­de­rül, mennyire vagy ma­xi­ma­lista!

Szinte senki sem találja a hibát ezen a képen...

Szinte senki sem találja a hibát ezen a képen. Neked menni fog?

Egé­szen fur­csán mű­kö­dik az em­beri agy, ennek pedig ékes bi­zo­nyí­téka a kö­vet­kező rejt­vény. Ki­szú­rod, hol a hiba?

Egé­szen fur­csán mű­kö­dik az em­beri agy, ennek pedig ékes bi­zo­nyí­téka a kö­vet­kező rejt­vény. Ki­szú­rod, hol a hiba?