TESZT

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Ebből a tesztből kiderül!

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Ebből a tesztből kiderül!

Mire em­lék­szel a ta­nul­tak­ból?

Most ki­de­rül mennyire jó a me­mó­riád, mennyire em­lék­szel az is­ko­lá­ban ta­nul­takra.

Csak a zsenik tudják megoldani ezt a feladványt! Te kivételes vagy?

Csak a zsenik tudják megoldani ezt a feladványt! Te kivételes vagy?

Csak szá­mok, egy­más után. De mi lehet ben­nük a lo­gika?!

Csak szá­mok, egy­más után. De mi lehet ben­nük a lo­gika?! És mi lehet a meg­fej­tés?

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Egy gyors he­lyes­írási tesz­tet hoz­tunk es­tére. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Válassz egy szimbólumot és kiderül, milyen a küldetéssel születtél a világra

Válassz egy szimbólumot és kiderül, milyen a küldetéssel születtél a világra

Nyisd ki a lel­ked tit­kos fi­ók­jait!

A szim­bó­lu­mok vá­lasz­tása ren­ge­teg dol­got el­árul rólad. Nehéz ki­mon­da­nod azo­kat a tit­ko­kat, ami­ket meg­tud­hatsz egy egy­szerű kép­ből. Dönts és nyisd ki a lel­ked tit­kos fi­ók­jait!

Elképesztő őszinte ez a személyiségteszt - meglepő dolgokat tudsz meg magadról

Elképesztő őszinte ez a személyiségteszt - meglepő dolgokat tudsz meg magadról

Nincs más dol­god, mint vá­lasz­tani a képek közül.

Nincs más dol­god, mint vá­lasz­tani a képek közül. Ez vi­szont ren­ge­te­get el­árul sze­mé­lyi­sé­ged­ről.

NE HAGYD KI!

Keményen becsap ez a képrejtvény! Melyik az igazi madár a fotón?!

Keményen becsap ez a képrejtvény! Melyik az igazi madár a fotón?!

Hiába nézed, na­gyon nehéz lesz rá­jön­nöd, vajon me­lyik a képen az igazi, élő pél­dány.

Hiába nézed, na­gyon nehéz lesz rá­jön­nöd, vajon me­lyik a képen az igazi, élő pél­dány.

Hová tűnt 1 peták? Ettől a logikai feladattól megőrülsz!

Hová tűnt 1 peták? Ettől a logikai feladattól megőrülsz!

Vajon te meg­bir­kózni vele?

Ezt a fel­ada­tot a 6. osz­tá­lyos gye­re­kek két perc alatt simán meg­old­ják. A fel­nőt­tek több­sége azon­ban kép­te­len meg­bir­kózni vele. Vajon neked si­ke­rül?

Brutális ez a feladvány! Az emberek 92%-a elbukik rajta... És te?

Brutális ez a feladvány! Az emberek 92%-a elbukik rajta... És te?

Egyet­len szá­mot kell csak ki­ta­lál­nod, még­sem lesz egy­szerű a dol­god.

Egyet­len szá­mot kell csak ki­ta­lál­nod, még­sem lesz egy­szerű a dol­god, ez biz­tos.

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon.

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon, s így máris egy ki­csit iz­gal­ma­sabb lett ez a nem túl szexi darab. Hogy ké­nyel­mes-e ezt te döntsd el magad. Adj egy újabb esélyt, ta­vas­szal vi­sel­he­ted.

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság.

Fan­tasz­ti­kus csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság. Ez jel­lemzi a macs­ka­szem ma­ni­kűrt! Ér­de­mes ki­pró­bálni, mert a téli szür­ke­ség­ben is gyö­nyörű lesz tőle a kezed.

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya!

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya! Ta­vas­szal vil­lan­nak a com­bok, a bokák. A férfiak ked­venc idő­szaka ez. Vá­lassz te is a leg­újabb szexi da­ra­bok közül!

Pillecukor haj az új divat

Pillecukor haj az új divat

Most itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Az emberek 94%-a nem tudja megoldani ezt a rejtvényt - te vajon igen?!

Az emberek 94%-a nem tudja megoldani ezt a rejtvényt - te vajon igen?!

Ez a ma­te­kos fel­ad­vány igen­csak nehéz. De talán te si­ker­rel jársz!

Ez a ma­te­kos fel­ad­vány igen­csak nehéz. De talán te si­ker­rel jársz!

Igazi kihívás ez a feladvány! Az emberek nagy többsége belebukik...

Igazi kihívás ez a feladvány! Az emberek nagy többsége belebukik...

Mit gon­dolsz, si­ke­rül fe­lül­ke­re­ked­ned ezen a rejt­vé­nyen, és rá­jön­nöd a meg­ol­dásra? Gyere, tedd magad pró­bára!

Pokoli nehéz ez a matekfeladvány - ha megoldod, kivételes vagy!

Pokoli nehéz ez a matekfeladvány - ha megoldod, kivételes vagy!

Ko­mo­lyan kell tör­nöd a fejed, hogy meg­ta­láld a vá­laszt. Ké­szen állsz?

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Aggódhat Liu Shaolin: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

A csont­tö­rést meg­úszta Elise Ch­ris­tie.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Amb­ros Martín az eszére hall­ga­tott.

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg, a szíve he­lyett az eszére hall­ga­tott.

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort.

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

Brutális ez a képrejtvény! Zseni vagy, ha megoldod!

Brutális ez a képrejtvény! Zseni vagy, ha megoldod!

A fókák kö­zött kell ku­ta­kodni.

Tel­je­sen ki­akadt a net ezen a kép­rejt­vé­nyen, a fókák most az őrü­letbe ker­get­nek min­den­kit.

Ezt a logikai feladványt csak a zsenik tudják megoldani! Teszteld magad!

Ezt a logikai feladványt csak a zsenik tudják megoldani! Teszteld magad!

Sok­kal egy­sze­rűbb, mint első rá­né­zésre gon­dol­nád, mégis be­le­tö­rik az em­be­rek bics­kája.

Teljesen bepánikolt a net ezen a képen - te rájössz, hogy miért?

Teljesen bepánikolt a net ezen a képen - te rájössz, hogy miért?

Vi­ha­ros se­bes­ség­gel szá­gul­dott körbe a neten ez a fotó. Első rá­né­zésre nem is fel­tűnő, hogy miért.

Átveri az emberek 89%-át ez a képrejtvény - rajtad is kifog?!

Átveri az emberek 89%-át ez a képrejtvény - rajtad is kifog?!

Nehéz dol­god lesz, de nem azért a meg­ol­dás nem le­he­tet­len! Tesz­teld magad!

Kegyetlen durva képrejtvény: hol rejtőzik a kutya a képen...?

Kegyetlen durva képrejtvény: hol rejtőzik a kutya a képen...?

Raj­tunk to­tá­li­san ki­fo­gott a fotó. De ki tudja, hátha te si­ker­rel jársz...

Raj­tunk to­tá­li­san ki­fo­gott a fotó. De ki tudja, hátha te si­ker­rel jársz... Tedd pró­bára magad!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Brutális ez a képrejtvény! Ha megoldod, akkor egy zseni vagy!

Brutális ez a képrejtvény! Ha megoldod, akkor egy zseni vagy!

Tel­je­sen ki­akasz­totta a netet ez a fel­ad­vány, és egy­ál­ta­lán nem cso­dál­ko­zunk rajta...

Az emberek 91%-a feladja ezt a rejtvényt - te megtalálod a megoldását?!

Az emberek 91%-a feladja ezt a rejtvényt - te megtalálod a megoldását?!

Nem le­he­tet­len a kül­de­tés, de az biz­tos, hogy tény­leg na­gyon kell kon­cent­rálni a si­ker­hez!

Íme az év eddigi legdurvább képrejtvénye! Ez mindenkin kifog!

Íme az év eddigi legdurvább képrejtvénye! Ez mindenkin kifog!

Kő­ke­mé­nyen kell kon­cent­rál­nod, hogy si­kert arass. De ki tudja, talán te a ki­vé­te­lek közé tar­to­zol...

...MEGVOLT MÁR?

Felismered egyetlen képkockából Leonardo DiCaprio filmjeit? TESZT

Felismered egyetlen képkockából Leonardo DiCaprio filmjeit? TESZT

Az el­ké­pesz­tően sár­mos szí­nész sok film­ben meg­mu­tatta már te­het­sé­gét.

Az el­ké­pesz­tően sár­mos szí­nész ren­ge­teg film­ben meg­mu­tatta már te­het­sé­gét. Ha te is nagy ra­jon­gója vagy DiCap­rionak, bi­zo­nyára jól em­lék­szel a leg­fon­to­sabb je­le­ne­tekre. Vagy még­sem? Tesz­teld magad!

Az emberek 98%-a képtelen megoldani ezt a feladványt. Teszteld magad!

Az emberek 98%-a képtelen megoldani ezt a feladványt. Teszteld magad!

Hiába a kon­cent­rá­ció és a szem­fü­les­ség, ez a rejt­vény po­koli nehéz.

Hiába a kon­cent­rá­ció és a szem­fü­les­ség, ez a rejt­vény po­koli nehéz. Te le­győ­zöd?

Íme a hónap legdurvább fejtörője! Rajtad is kifog?

Íme a hónap legdurvább fejtörője! Rajtad is kifog?

Mi­lyen gyor­san si­ke­rül meg­ol­dani?

Ez a de­cem­ber sem múl­hat el fej­törő nél­kül. Neked mi­lyen gyor­san si­ke­rül meg­ol­dani?

Felismered, melyik fotó melyik kedvenc karácsonyi filmedből van?

Teszteld magad: vajon felismered, melyik fotó melyik kedvenc karácsonyi filmedből van?

Játssz ve­lünk és idézd fel ked­venc ün­nepi film­jeid! Vajon si­ke­rül min­det fel­is­mer­ned?

2017 legdurvább felfordulását okozta ez a fotó

2017 legdurvább felfordulását okozta ez a fotó

Az em­be­rek tel­je­sen meg­őrül­tek.

Az em­be­rek tel­je­sen meg­őrül­tek a kép miatt. Hogy iga­zuk volt-e, azt már neked kell el­dön­te­ned...

30 másodperced van rájönni a lehetetlenre: hol a panda a képen?!?

30 másodperced van rájönni a lehetetlenre: hol a panda a képen?!?

Ott lapul, el­bújt a hó­em­be­rek közé.

Ott lapul, el­bújt a hó­em­be­rek közé, neked csak meg kell ta­lál­nod. De nem is olyan egy­szerű ám.

Kegyetlen nehéz ez a képrejtvény! Te vajon rájössz a megoldásra?

Kegyetlen nehéz ez a képrejtvény! Te vajon rájössz a megoldásra?

Előre szó­lunk: a leg­több ember el­vér­zik rajta. De te­gyél pró­bát és járj si­ker­rel!

Előre szó­lunk: a leg­több ember el­vér­zik rajta. De te­gyél pró­bát és járj si­ker­rel!

Válassz egy kártyát! Nézd meg, mit üzen a számodra!

Válassz egy kártyát! Nézd meg, mit üzen a számodra!

Ez a teszt hódít a neten.

A sze­mé­lyi­ség­teszt lát­szó­lag po­fon­egy­szerű: ki kell vá­lasz­tani egyet­len lapot a képen meg­ta­lál­ható öt kár­tya közül. A lapok lát­szó­lag egy­for­mák...

Felismered a legendás páros filmjeit egyetlen képkockából?

Felismered a legendás páros filmjeit egyetlen képkockából?

Vajon kép­ben vagy mind­egyik­kel?

Min­d­annyian is­mer­jük Bud Spen­cer és Te­rence Hill film­jeit, leg­alábbis lát­tuk őket. De vajon kép­ben vagy mind­egyik­kel? Tesz­teld a tu­dá­so­dat!

Frászt hozta az emberekre ez a fotó! Kiakadtak a netezők...

Frászt hozta az emberekre ez a fotó! Kiakadtak a netezők...

Ijesztő, ért­he­tet­len, kí­sér­te­ties, amit a fotón látni fogsz, me­lyet most mu­ta­tunk neked.

Ijesztő, ért­he­tet­len, kí­sér­te­ties, amit a fotón látni fogsz, me­lyet most mu­ta­tunk neked.

Ezt a fejtörőt csak a zsenik képesek megoldani... Te vajon kivételes vagy?

Ezt a fejtörőt csak a zsenik képesek megoldani... Te vajon kivételes vagy?

Tesz­teld magad, és de­rítsd ki, vajon si­ker­rel jársz-e.

Tesz­teld magad, és de­rítsd ki, vajon si­ker­rel jársz-e és meg tudod-e ol­dani ezt a fel­ad­ványt.

Ennél durvább képrejtvény nem volt 2017-ben! Ettől lehidalsz

Ennél durvább képrejtvény nem volt 2017-ben! Ettől lehidalsz

Na jó, most már tény­leg nem lehet to­vább fo­kozni a durva kép­rejt­vé­nye­ket. Ez itt a te­tő­pont.

Válassz egy fát karácsonyra, megmutatjuk, ki vagy te valójában

Válassz egy fát karácsonyra, megmutatjuk, ki vagy te valójában

Ha­ma­ro­san itt az ideje a ka­rá­csonyfa vá­sár­lás­nak, de előtte nézd meg, me­lyik fa tet­szik neked leg­job­ban!

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi!

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi!

Cen­ti­ken mú­lott az élete, azt vi­szont nem lehet tudni, hogy mennyire sú­lyo­san sé­rült meg.

Különleges jelenség, megbolondulnak elektromos eszközeink

Különleges jelenség az űrben, megbolondulnak elektromos eszközeink

A Nap idő­ről időre meg­lepi az em­be­re­ket. Rend­sze­rünk csil­la­gán ugyanis rend­sze­re­sen vihar tom­bol és nap­ki­tö­ré­sek van­nak.

Emlékszel még a '90-es évek legjobb filmjeire? Teszteld magad!

Emlékszel még a '90-es évek legjobb filmjeire? Teszteld magad!

Igazi le­gen­dás fil­mek, sztá­rok­kal!

Igazi le­gen­dás fil­mek, nagy­szerű sztá­rok­kal. Lás­suk, mire em­lék­szel pon­to­san!

Ha ezt a képrejtvényt megfejted, akkor kivételes vagy!

Ha ezt a képrejtvényt megfejted, akkor kivételes vagy! Az emberek 92%-a elbukik

Ez­út­tal az idő el­le­ned dol­go­zik.

Ke­res­tél már négy­le­velű ló­he­rét? Itt az idő, hogy ez­út­tal meg­ta­láld, és büszke le­hess ma­gadra!

Felforgatta a netet ez a képrejtvény! Vajon rajtad is kifog?

Felforgatta a netet ez a képrejtvény! Vajon rajtad is kifog?

Vé­gig­sö­pört a neten ez a fel­ad­vány, és bi­zony a leg­töb­ben nem jár­tak si­ker­rel. Pró­báld ki magad!

Vé­gig­sö­pört a neten ez a fel­ad­vány, és bi­zony a leg­töb­ben nem jár­tak si­ker­rel. Pró­báld ki magad!

Íme 2017 legkíméletlenebb fejtörője!

Íme 2017 legkíméletlenebb fejtörője! Csak a zsenik tudják megoldani

Vágj bele, mert meg­éri!

Ehhez a fel­ad­vány­hoz nem lesz elég fél­gőz­zel kon­cent­rál­nod. De vágj bele, mert meg­éri!

Ennél durvább matekfeladványt nem látsz! Te meg tudod oldani?

Ennél durvább matekfeladványt nem látsz! Te meg tudod oldani?

Ki­vé­te­le­sen nehéz és iz­gal­mas a rejt­vény, amit mu­ta­tunk. Vajon te meg­küz­desz vele?

Te mennyire ismered a magyar mondásokat?

Te mennyire ismered a magyar mondásokat?

Biz­tos te is nap mint nap ta­lál­ko­zol a leg­nép­sze­rűbb a köz­mon­dá­sok­kal, de talán ész­re­vet­ted, hogy nem min­denki hasz­nálja he­lye­sen azo­kat. Vajon neked si­ke­rül?

Biz­tos te is nap mint nap ta­lál­ko­zol a leg­nép­sze­rűbb a köz­mon­dá­sok­kal, de talán ész­re­vet­ted, hogy nem min­denki hasz­nálja he­lye­sen azo­kat.

Teljesen rápörgött a net erre a feladványra! Te meg tudod oldani?!

Teljesen rápörgött a net erre a feladványra! Te meg tudod oldani?!

Egy op­ti­kai il­lú­zió vár rád. De csak na­gyon ke­ve­sen jár­nak si­ker­rel 1 perc alatt...

Op­ti­kai il­lú­zió vár rád. Ke­ve­sen ta­lál­ják meg 1 per­cen belül, hogy hol búj­nak meg az el­rej­tett körök...

Most kiderül, zseni vagy-e! Meg tudod fejteni ezt a rejtvényt?

Most kiderül, zseni vagy-e! Meg tudod fejteni ezt a rejtvényt?

Mind­össze egyet­len gyu­fa­szá­lat kell más helyre ten­ned ahhoz, hogy meg­kapd a meg­ol­dást.

Megtalálod a képen a balerinát? Ezen a feladványon pörög a fél net!

Megtalálod a képen a balerinát? Ezen a feladványon pörög a fél net!

Mit gon­dolsz, te meg­ol­dod a rejt­vényt? Meg­ta­lá­lod az el­rej­tett ala­kot a képen?

Íme 2017 legnehezebb logikai feladványa! Az emberek 94%-a elbukik...

Íme 2017 legnehezebb logikai feladványa! Az emberek 94%-a elbukik...

Ez az idei év leg­ne­he­zebb fej­tö­rője. Mit gon­dolsz, neked si­ke­rülni fog?

Ez az idei év leg­ne­he­zebb fej­tö­rője. Mit gon­dolsz, neked si­ke­rülni fog meg­ol­dani?

Meg tudod oldani ezt a matekpéldát? 1 perc alatt szinte lehetetlen....

Meg tudod oldani ezt a matekpéldát? 1 perc alatt szinte lehetetlen....

Kon­cent­rálj, moz­gó­sítsd a lo­gi­kád és a ké­pes­sé­geid, és arass si­kert!

Kon­cent­rálj, moz­gó­sítsd a lo­gi­kád és a ké­pes­sé­geid, és le­gyél a ki­vé­te­le­sen ügye­sek egyike!

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Tíz kér­dést kel­lene meg­vá­la­szolni.

Tíz kér­dést kel­lene he­lye­sen meg­vá­la­szolni, de a leg­töb­ben el­buk­nak. Neked si­ke­rül?

Az emberek 88%-a elbukik ezen a fejtörőn! De te körözd le őket!

Az emberek 88%-a elbukik ezen a fejtörőn! De te körözd le őket!

Egy kis matek, egy kis lo­gika, egy adag kre­a­ti­vi­tás, és máris tiéd lehet a si­ker­él­mény.

Ezt a matekpéldát csak a zsenik tudják megoldani! Neked sikerül?

Ezt a matekpéldát csak a zsenik tudják megoldani! Neked sikerül?

Nem aka­runk ke­cseg­tetni: nehéz dol­god lesz. De meg­éri küz­deni.

Nem aka­runk ke­cseg­tetni: nehéz dol­god lesz. De meg­éri küz­deni a si­ke­rért!