SIKK

Elképesztő, mit láttunk a Budapest Fashion Weeken!

Elképesztő, mit láttunk a Budapest Fashion Weeken!

Három napra nem Pá­rizs és még csak nem is Mi­lánó Eu­rópa di­vat­fő­vá­rosa!

Megint divat a tapéta! Így újítsd fel vele a lakást

Megint divat a tapéta! Így újítsd fel vele a lakást

Ugye te is va­lami va­dabbra vágysz?

Elég a fehér, de még a szí­nesre fes­tett fa­lak­ból is! Ugye te is va­lami me­ré­szebbre, va­dabbra vágysz? Hozd be a ter­mé­sze­tet a la­ká­sodba

Ilyet még nem láttál, tengerpartot varázsoltak a híres párizsi épületből

Ilyet még nem láttál, tengerpartot varázsoltak a híres párizsi épületből

El­ké­pesztő show-t adott a Cha­nel di­vat­ház.

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos és kü­lön­le­ges show-t adott a Cha­nel di­vat­ház Pá­rizs­ban, a divat fő­vá­ro­sá­ban.

A nők sötét titka: Őrület, ami kiderült az erősen szexuális töltetű képekről

A nők sötét titka: Őrület, ami kiderült az erősen szexuális töltetű képekről

Egy új ku­ta­tás sze­rint a nők nem a férfiak ked­véért lőnek ma­guk­ról sze­xis szelfi­ket. De akkor vajon miért? Mi­lyen célt akar­hat­nak el­érni a dögös fel­vé­te­lek­kel?

Egy új ku­ta­tás sze­rint a nők nem a férfiak ked­véért lőnek ma­guk­ról sze­xis szelfi­ket. De akkor vajon miért? Mi­lyen célt akar­hat­nak el­érni a dögös fel­vé­te­lek­kel?

Óriási siker New Yorkban: Nanushka kollekciója meghódította a világot

Óriási siker New Yorkban: Nanushka kollekciója meghódította a világot

Sán­dor Szandra be­mu­ta­tója min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múló si­kert ara­tott.

Sán­dor Szandra be­mu­ta­tója min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múló si­kert ara­tott.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így villantanak eszelősen duzzadó melleket újabban a japán nők

Így villantanak eszelősen duzzadó melleket újabban a japán nők

A ja­pá­nok sze­xu­á­lis fan­tá­zi­ája egé­szen egy­sze­rűen ha­tár­ta­lan.

A ja­pá­nok sze­xu­á­lis fan­tá­zi­ája ha­tár­ta­lan, és ez az élet min­den te­rü­le­tén ér­vé­nye­sül. A leg­újabb mell­tar­tó­tren­det a leg­ke­mé­nyebb ki­kö­tö­zős por­nófil­mek ins­pi­rál­ták. Nem csoda, hogy odáig van­nak érte a japán férfiak!

Nanushka világhírűvé tette a magyar divattervezést

Nanushka világhírűvé tette a magyar divattervezést

Sán­dor Szandra ru­háit már olyan vi­lág­sztá­rok is meg­is­mer­ték, mint Ken­dall Jen­ner vagy Dua Lipa.

Sán­dor Szandra ru­háit már olyan vi­lág­sztá­rok is meg­is­mer­ték, mint Ken­dall Jen­ner vagy Dua Lipa.

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók...

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

Főszerepben a ciciív: Vizuális orgazmust okoz a 2018-as női fürdőruhadivat!

Főszerepben a ciciív: Vizuális orgazmust okoz a 2018-as női fürdőruhadivat!

Hurrá, vissza­tér az egy­be­ré­szes für­dő­ruha, annak is egy spe­ci­á­lis vál­to­zata, mely ol­dal­ról vil­lant cicit.

40 év után is lehet sűrű a hajad, mutatjuk, mit kell tenni

40 év után is lehet sűrű a hajad, mutatjuk, mit kell tenni

Neked már sok­kal job­ban oda kell fi­gyel­ned a rész­le­tekre, de meg­éri.

A szép haj az arc ko­ro­nája, sőt meg­ha­tá­rozza az egész meg­je­le­nést is. 40 fö­lött még in­kább! Neked már sok­kal job­ban oda kell fi­gyel­ned a rész­le­tekre, de meg­éri. Mu­tat­juk, ho­gyan lesz újra dús, fé­nyes, szép tar­tású a hajad.

Tarol a tükörköröm

Tarol a tükörköröm

Erre a trendi kö­röm­di­vatra pil­la­na­tok alatt rá­szoksz. Igazi szexi és egyedi di­va­tot te­remtve ma­gad­nak. Hidd el, ez lesz a nyár leg­me­nőbb trendje és te hó­dí­tani fogsz vele! Vágj bele és légy is­tennő!

Erre a trendi kö­röm­di­vatra pil­la­na­tok alatt rá­szoksz. Igazi szexi és egyedi di­va­tot te­remtve ma­gad­nak. Hidd el, ez lesz a nyár leg­me­nőbb trendje és te hó­dí­tani fogsz vele!

Kegyetlen farmerdivattal köszönt be a meleg

Kegyetlen farmerdivattal köszönt be a meleg, mindent megmutatnak az óriási lyukak

Te hor­da­nád?

Mos­tan­tól nem sok min­dent kell a kép­ze­le­tedre bíz­nod.

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Me­­rész és be­­vál­­la­­lós az idei fesz­­ti­­vál­­sze­­zon leg­­­nép­­sze­­rűbb vi­­se­­lete. Mon­­da­­nunk sem kell, nem til­­ta­­koz­­nak a férfiak...

Felszisszennek a férfiak: Ennél átlátszóbb női ruha nincs

Felszisszennek a férfiak: Ennél átlátszóbb női ruha nincs

Ha iga­­zán szexi sze­­ret­­nél lenni, nem hi­á­­nyoz­­hat a szek­­ré­­nyed­­ből ez a ruha.

Ha iga­­zán szexi sze­­ret­­nél lenni idén nyá­­ron, nem hi­á­­nyoz­­hat a szek­­ré­­nyed­­ből egy ilyen ruha. Hord­­ha­­tod a hét­­köz­­na­­pok­­ban, de ele­­gáns par­­tikra is tö­­ké­­le­­tes vá­­lasz­­tás! Az pedig biz­tos, hogy ettől eszü­ket vesz­tik a férfiak!

Felejtsd el, hogy egyik oldalról a másikra fésülöd a hajadat!

Felejtsd el, hogy egyik oldalról a másikra fésülöd a hajadat!

Min­den férfit utolér a sors, ki­vé­tel nincs! Alat­to­mo­san, ap­rán­ként el­kezdi el­hagyni a haja.

Min­den férfit utolér a sors, ki­vé­tel nincs! Alat­to­mo­san, ap­rán­ként el­kezdi el­hagyni a haja.

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

A mi­ni­má­lis tex­til­ből álló alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len ru­ha­da­rab­ját.

Itt van a 3D-s női bugyi - Újraértelmezték a térhatás fogalmát!

Itt van a 3D-s női bugyi - Újraértelmezték a térhatás fogalmát!

Jól néz ki és egy da­ra­big vic­ces is. De biz­to­san ké­nyel­met­len egy idő után a bu­gyin hát­ol­da­lán ta­lál­ható ha­tal­mas uni­kor­nis­szarv.

Csak az icipici lényeget takarja a legújabb ultraszexi melltartó

Csak az icipici lényeget takarja a legújabb ultraszexi melltartó

A világ sza­bad­elvű ti­ni­lá­nyai új­ra­ér­tel­mez­ték a mell­bim­bó­ta­pasz fo­gal­mát. Ilyen ci­cifi­xet még nem lát­tál!

A világ sza­bad­elvű ti­ni­lá­nyai új­ra­ér­tel­mez­ték a mell­bim­bó­ta­pasz fo­gal­mát.

Eszméletlen bugyi-trükk, ezt minden nő imádja

Eszméletlen bugyi-trükk, ezt minden nő imádja

Első rá­né­zésre nem fel­tét­le­nül meg­nyerő. Vi­szont ga­ran­tál­tan bom­bázó le­szel benne, mu­tat­juk a cso­da­bu­gyit!

Első rá­né­zésre nem fel­tét­le­nül meg­nyerő. Vi­szont ga­ran­tál­tan bom­bázó le­szel benne, mu­tat­juk a cso­da­bu­gyit!

Hihetetlen az új melltartódivat: megőrülnek érte a nők

Hihetetlen az új melltartódivat: megőrülnek érte a nők

A szép­sé­gért tény­leg meg kell szen­vedni! Bár a nők ál­lít­ják, ké­nyel­mes vi­se­let, a ké­pe­ket el­nézve ezt nehéz el­kép­zelni.

Sokkoló plasztikai trend terjed a nők körében!

Sokkoló plasztikai trend terjed a nők körében!

A nők már nem szép­ség­ide­á­lok­nak, hanem szá­mí­tó­gé­pes szoft­ve­rek által el­tor­zí­tott ál­va­ló­ság­nak akar­nak meg­fe­lelni.

50 az új 40: Ragyognak az érett nők, íme a titok

50 az új 40: Ragyognak az érett nők, íme a titok

Ha úgy érzed, 40 fö­lött már öreg­nek szá­mí­tasz, sür­gő­sen gon­dold újra! Ez egy­ál­ta­lán nem tör­vény­szerű.

Ha úgy érzed, 40 fö­lött már öreg­nek szá­mí­tasz, sür­gő­sen gon­dold újra! Ez egy­ál­ta­lán nem tör­vény­szerű, rá­adá­sul nem igaz, hogy csak a botox és a plasz­ti­kai se­bé­szet fi­a­ta­lít­hat meg. El­árul­juk, mi a tit­kuk az örök fi­a­tal nők­nek, aki­ken nem lát­szik a koruk!

Leborotválta arcát a szőrös nő, majd feldobott egy kis sminket

Leborotválta arcát a szőrös nő, majd feldobott egy kis sminket

Iga­zán gyö­nyörű arca van a lány­nak, a sze­mei egé­szen ki­vé­te­le­sek. Csak az a frá­nya bo­rosta ne nőne ki min­dig olyan gyor­san!

Iga­zán gyö­nyörű arca van a lány­nak, a sze­mei egé­szen ki­vé­te­le­sek. Csak az a frá­nya bo­rosta ne nőne ki min­dig olyan gyor­san! Sze­ren­csére a jó smink még ezen is segít, és ez a lány profin csi­nálja! El­ké­pesztő videó!

Így történt, hogy egyszer csak a nők hordták a nadrágot

Így történt, hogy egyszer csak a nők hordták a nadrágot

Bor­zasz­tóan fel­há­bo­rod­tak a ko­ra­beli férfiak, pedig fo­gal­muk sem le­he­tett, hogy ké­sőbb mi min­den jöhet még...

Bor­zasz­tóan fel­há­bo­rod­tak a ko­ra­beli férfiak, pedig fo­gal­muk sem le­he­tett, hogy ké­sőbb mi min­den jöhet még...

Bugyiban és melltartóban sétálgató duci nők lepték el a város főterét

Bugyiban és melltartóban sétálgató duci nők lepték el a város főterét

A spon­tán akció arra sze­rette volna fel­hívni a fi­gyel­met, hogy a be­te­ge­sen so­vány mo­del­lek mel­lett ideje lenne ész­re­venni a va­lódi nők va­lódi dom­bo­ru­la­ta­i­ban rejlő szép­sé­get!

Hosszú és dús szempillák 30 másodperc alatt, zseniális trükk

Hosszú és dús szempillák 30 másodperc alatt, zseniális trükk

A va­diúj szem­pil­la­dú­sí­tási mód­szert te is biz­to­san imádni fogod.

24 mil­li­óan kö­ve­tik az Is­tag­ra­mon Huda Kat­tant, aki így a világ leg­nép­sze­rűbb be­autyblog­gere. Ő osz­totta meg a na­pok­ban a va­diúj szem­pil­la­dú­sí­tási mód­szert, amit te is biz­to­san imádni fogsz! Ezt nézd!

Tavasszal visszatér a romantika! Így hódítanak az utcán a nők

Tavasszal visszatér a romantika! Így hódítanak az utcán a nők

Bár még alud­nunk kell né­há­nyat ta­va­szig,de a fod­ros divat meg­ál­lít­ha­tat­lan.

Bár még alud­nunk kell né­há­nyat ta­va­szig, de a fod­ros divat már meg­ál­lít­ha­tat­lan!

Nagyon bizarr, amit a nők művelnek újabban az arcukkal

Nagyon bizarr, amit a nők művelnek újabban az arcukkal

Még csak 2 hónap telt el 2018-ból, de máris egy újabb meg­osztó sminkt­rend­del lett gaz­da­gabb az em­be­ri­ség.

Maximális kényelem a cicinek, imádják a nők az okosmelltartót

Maximális kényelem a cicinek, imádják a nők az okosmelltartót

Egyre több hasz­ná­lati tár­gyunk képes már ada­tot rög­zí­teni, fel­dol­gozni és to­váb­bí­tani.

A férfiszakáll diszkrét bája: Íme, a titok, amiért iszonyúan gerjednek rá a nők

A férfiszakáll diszkrét bája: Íme, a titok, amiért iszonyúan gerjednek rá a nők

A férfias arc­szőr­zet­nek ha­tal­mas női ra­jon­gó­tá­bora van. Nem csak a lát­ványt sze­re­tik, de ci­ró­gatni is, si­mo­gatni.

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk, ami­kor épp nincs szét­re­tu­sálva.

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk a hét­köz­na­po­kon. Akkor, ami­kor éppen nin­cse­nek reflek­tor­fény­ben, il­letve a kép­ma­ni­pu­lá­to­rok által egé­szen hi­bát­lanra re­tu­sálva. Ha job­ban meg­néz­zük őket, bi­zony, rájuk lehet is­merni és fel lehet fe­dezni a fo­tó­i­kon a ter­mé­sze­tes szép­sé­get.

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést! A ki­fu­tó­kat máris meg­hó­dí­totta ez a ké­nyel­mes, imádni való cipő!

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést! A ki­fu­tó­kat máris meg­hó­dí­totta ez a ké­nyel­mes, imádni való cipő! Ta­vas­szal raj­tad a sor, vi­seld a hét­köz­na­pok­ban! Mu­tat­juk az iz­gal­mas mo­del­le­ket.

Újra hódít a bársonyos fehérnemű, szexin kerekedik benne a mell

Újra hódít a bársonyos fehérnemű, szexin kerekedik benne a mell

Nem hét­köz­napi fe­hér­ne­műk jöt­tek di­vatba, hanem igazi kin­csek. Hozd tűzbe te is a párod!

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Dús és tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül - ez a ki­fu­tók új trendje Ch­ris­tian Di­or­tól Guc­cin át Va­len­ti­nóig.

Dús és tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül - ez a ki­fu­tók új trendje Ch­ris­tian Di­or­tól Guc­cin át Va­len­ti­nóig.

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

Le­het­sé­ges egy­ál­ta­lán tisz­tán tar­tani?

Nincs mese, a fehér edző­cipő csak akkor dögös, ha olyan ra­gyo­góan tiszta, mintha most vet­ted volna ki a do­bo­zá­ból. Le­het­sé­ges egy­ál­ta­lán tisz­tán tar­tani?

Szuper mákos sütemények cukor nélkül

Szuper mákos sütemények cukor nélkül, isteni a bejgli is!

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni.

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni a mákos sü­te­mé­nyek­nek a téli sze­zon­ban! Sze­ren­csére már lé­tez­nek di­é­tás ver­ziók.

2018-ban nagyon meglepő lesz a férfi hajdivat

2018-ban nagyon meglepő lesz a férfi hajdivat

A férfi­fri­zura is lehet olyan vál­to­za­tos és sok­színű, mint a női. Akár a klasszi­kus, akár az ext­rém stí­lust ré­sze­sí­ted előny­ben.

A férfi­fri­zura is lehet olyan vál­to­za­tos és sok­színű, mint a női. Akár a klasszi­kus, akár az ext­rém stí­lust ré­sze­sí­ted előny­ben, most biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det. Mu­tat­juk az ak­tu­á­lis férfi haj­di­va­tot, már csak vá­lasz­ta­nod kell, me­lyik áll hoz­zád a leg­kö­ze­lebb!

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Mi lenne, ha idén meg­fo­gad­nád, hogy olyan vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Mi lenne, ha meg­fo­gad­nád, hogy olyan vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

2018-ban új színe lesz a farmernek, karcsúbbak lesznek a nők

2018-ban új színe lesz a farmernek, karcsúbbak lesznek a nők

Hó­díts, csá­bíts ebben a dögös far­mer­ben, légy ma­ga­biz­tos! Nem nyúl­hatsz mellé ezzel a szín­nel.

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik­nak annyi...

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik ideje le­járt, hódít az új trend, ami amel­lett, hogy szép, bal­eset­ve­szé­lyes is lehet...

Titkos trükk: tegyél hintőport a szempilládra

Titkos trükk: tegyél hintőport a szempilládra

Nem elég, ha jól vá­lasz­tod ki a szem­pil­la­fes­té­ket és a hozzá való ecse­tet, mu­ta­tunk egy trük­köt.

Nem elég, ha jól vá­lasz­tod ki a szem­pil­la­fes­té­ket és a hozzá való ecse­tet, mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­ről a smin­ke­sek mé­lyen hall­gat­nak. Hosszab­bítsd meg te is a pil­lá­i­dat. Elég egy egy­szerű ötlet, és nem cso­mó­sod­nak össze a pil­láid, nagy se­gít­ség ez min­den nőnek. Lás­suk!

A legcukibb téli gyereksapkák, amiket valaha láttál

A legcukibb téli gyereksapkák, amiket valaha láttál

Hi­deg­ben fon­tos, hogy véd­jük a ki­csi­ket, hi­szen egy na­gyobb szél­ben is meg­fáz­hat­nak.

Hi­deg­ben fon­tos, hogy véd­jük a ki­csi­ket, hi­szen egy na­gyobb szél­ben is meg­fáz­hat­nak. A cu­kibb­nál cu­kibb sap­kák azon­ban nem csak az idő­já­rás ellen vé­de­nek, imád­ni­va­lóvá is va­rá­zsol­ják a ba­bá­kat.

Ezt a nőt nem lehet nem észrevenni, elképesztő, mit művelt a kifutón

Ezt a nőt nem lehet nem észrevenni, elképesztő, mit művelt a kifutón

A di­vat­vi­lá­got nem­csak az döb­ben­tette meg, amit a mo­dell tett, hanem az is, ami utána tör­tént.

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

A várva várt holmi kéz­hez­vé­tele után meg­döb­benve lát­ták ma­gu­kat a tü­kör­ben.

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

Ezek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok.

Most, hogy hű­vö­sek a napok, ér­de­mes be­sze­rez­ned egy remek ka­bá­tot. Nézd meg, me­lyek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok idén ős­szel.

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

5 hiba, amit soha ne kövess el, ha leggingsbe bújsz

5 hiba, amit soha ne kövess el, ha leggingsbe bújsz

Imá­dod és akár min­den­nap vi­sel­néd a ké­nyel­mes leg­ging­set? Így tuti nem néz­nek rád fur­csán az em­be­rek.

Imá­dod és akár min­den­nap vi­sel­néd a ké­nyel­mes leg­ging­set? Így tuti nem néz­nek rád fur­csán az em­be­rek.

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

A kord­bár­sony újra menő.

Azt hit­ted eddig, hogy a kord­bár­sony már ki­ment a di­vat­ból? Be­bi­zo­nyít­juk, hogy té­vedsz!

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust.

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust, légy si­mo­ga­tóan vonzó és ele­gáns! Bármi le­gyen a célod, segít az idén is di­va­tos bár­sony.

Ettől elakad a szavad! Íme a világ legsúlyosabb sminkbakijai! Nem hiszel a szemednek...

Ettől elakad a szavad! Íme a világ legsúlyosabb sminkbakijai! Nem hiszel a szemednek...

Nin­cse­nek sza­vak...

Rém­sé­ges, der­mesztő, sok­koló? Nem, ezek közül egyik szó sem tö­ké­le­tes ahhoz, amit most látni fogsz. Erre ugyanis nin­cse­nek sza­vak.

Igazi sztárdömping a Marina Rinaldi megnyitóján!

Igazi sztárdömping a Marina Rinaldi megnyitóján!

Végre a ma­gyar nők szá­mára is el­ér­hető lett az igazi olasz ele­gan­cia, még 38-as méret fe­lett is.

Végre a ma­gyar nők szá­mára is el­ér­hető lett az igazi olasz ele­gan­cia, még 38-as méret fe­lett is.

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat?

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat? Hidd el, soha nem késő! Ezzel az öt lé­pés­sel bár­mi­kor új éle­tet kezd­hetsz.

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés. Té­vedni em­beri dolog.

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Elég volt a vas­tag, kré­mes, agyon­dí­szí­tett pis­kó­ta­köl­te­mé­nyek­ből! Vissza a ter­mé­szet­hez! Az új trend a fran­ci­ák­tól jött

Elég volt a vas­tag, kré­mes, agyon­dí­szí­tett pis­kó­ta­köl­te­mé­nyek­ből! Vissza a ter­mé­szet­hez! Még az es­kü­vői tor­ták is ezt hir­de­tik. Az új trend a fran­ci­ák­tól jött, a Pro­vence-i bor­vi­dé­ket, vi­rá­gos me­ző­ket idézi.

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Nem elég, hogy ret­te­ne­te­sen csú­nyák, de min­den bi­zonnyal ké­nyel­met­le­nek is ezek a cipők. Azért a fel­tű­nési visz­ke­teg­ség­nek is van ha­tára!

Nem elég, hogy ret­te­ne­te­sen csú­nyák, de min­den bi­zonnyal ké­nyel­met­le­nek is ezek a cipők. Azért a fel­tű­nési visz­ke­teg­ség­nek is van ha­tára!

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Ha far­mer­ről van szó, ne csak a nad­rágra gon­dolj! Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Ki ne sze­retne gyor­san meg­fi­a­ta­lodni? Íme, egy di­vat­öt­let, ami egy­szerű, de azon­nal vissza­pör­geti az idő ke­re­két.

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

A te­kin­te­ted az első, amit ész­re­vesz­nek raj­tad mások. Mu­tasd meg egy gyö­nyörű tus­vo­nal­lal, mi la­ko­zik ben­ned!

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr!

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr, dobd fel va­lami egyedi min­tá­val! Csak vá­lasz­ta­nod kell a kü­lön­le­ge­sebb­nél kü­lön­le­ge­sebb öt­le­tek­ből, hogy senki más­nak ne le­gyen ha­sonló körme.

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Annyira menő és annyira édes, hogy azon­nal sze­ret­néd meg­ta­po­gatni. A ci­pel­lő­ben lévő lá­bacs­kák­kal együtt!

7 bombasztikus nyári divattipp, és 1 perc alatt kész a szetted

7 bombasztikus nyári divattipp, és 1 perc alatt kész a szetted

Nincs ked­ved órá­kig ké­szü­lődni, vagy el­alud­tál? Ne gon­dol­kodj sokat, meg­mu­tat­juk, ilyen­kor mi segít! Né­hány ügyes trük­kel vil­lám­gyor­san le­hetsz trendi.

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Tíz évvel ez­előtt még az szá­mí­tott si­ke­res­nek, stí­lu­sos­nak és jó­mó­dú­nak, aki ennek a cég­nek a te­le­fon­ját hordta a zse­bé­ben.

Tíz évvel ez­előtt még az szá­mí­tott si­ke­res­nek, stí­lu­sos­nak és jó­mó­dú­nak, aki ennek a cég­nek a te­le­fon­ját hordta a zse­bé­ben, sőt, aki­nek ilyenje volt, ki­zárt, hogy a zse­bébe merte volna dugni. A jelek sze­rint a kon­ku­ren­cia mára fel­falta őket, a cég csődbe ment.

Kánikulában életmentő lehet az ufófrizura

Kánikulában életmentő lehet az ufófrizura

Szu­per jó meg­ol­dás hosszú hajra.

Szu­per jó meg­ol­dás hosszú hajra, ami nem­csak prak­ti­kus, hanem jól is néz ki!

Így lesz minden dús keblű nő pokoli szexi a strandon

Így lesz minden dús keblű nő pokoli szexi a strandon

Vá­lassz dögös für­dő­ru­hát.

A Ma­ri­lyn Mon­roe tí­pusú mel­le­ket ne pró­báld el­rej­teni a nyá­ron! A telt ido­mokra és dús keb­lekre is vá­lassz dögös für­dő­ru­hát.

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Kor­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, mi tesz iga­zán csi­nossá a stran­don? Ve­gyél egy nagy le­ve­gőt, de ne azért, hogy a hasad be­húzd.

Kor­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, mi tesz iga­zán csi­nossá a stran­don? Ve­gyél egy nagy le­ve­gőt, de ne azért, hogy a hasad be­húzd, mert abban, hogy ki­sebb­nek látsszon, segít neked az idei bi­ki­ni­di­vat!