SIKK

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

A kord­bár­sony újra menő.

Azt hit­ted eddig, hogy a kord­bár­sony már ki­ment a di­vat­ból? Be­bi­zo­nyít­juk, hogy té­vedsz!

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat?

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat? Hidd el, soha nem késő! Ezzel az öt lé­pés­sel bár­mi­kor új éle­tet kezd­hetsz.

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust, légy si­mo­ga­tóan vonzó és ele­gáns! Trendi idén is a bár­sony.

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust, légy si­mo­ga­tóan vonzó és ele­gáns! Trendi idén is a bár­sony.

Igazi sztárdömping
a Marina Rinaldi megnyitóján!

Igazi sztárdömping
a Marina Rinaldi megnyitóján!

El­ké­pesztő si­ker­rel in­dí­totta út­jára a plus size di­vat­márka bu­da­pesti üz­le­tét. Végre a ma­gyar nők szá­mára is el­ér­hető lett az igazi olasz ele­gan­cia!

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Az új trend a fran­ci­ák­tól jött.

Elég volt a vas­tag, kré­mes, agyon­dí­szí­tett pis­kó­ta­köl­te­mé­nyek­ből! Vissza a ter­mé­szet­hez! Az új trend a fran­ci­ák­tól jött, a Pro­vence-i me­ző­ket idézi.

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés.

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kiló és kor nem számít! Ezt a karcsúsító fürdőruhát mindenki imádja

Kiló és kor nem számít! Ezt a karcsúsító fürdőruhát mindenki imádja

Hódít az egy­ré­szes für­dő­ruha, amit ősz­től az uszo­dá­ban is vi­sel­hetsz.

Hódít az egy­ré­szes für­dő­ruha, amit ősz­től az uszo­dá­ban is bát­ran vi­sel­hetsz. Vá­laszd ki az ala­kod­hoz illő tö­ké­le­tes fa­zont, és lá­baid előtt he­ver­nek majd a férfiak!

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Ha far­mer­ről van szó, ne csak a nad­rágra gon­dolj! Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr!

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr, dobd fel va­lami egyedi min­tá­val! Csak vá­lasz­ta­nod kell a kü­lön­le­ge­sebb­nél kü­lön­le­ge­sebb öt­le­tek­ből, hogy senki más­nak ne le­gyen ha­sonló körme.

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Ki ne sze­retne gyor­san meg­fi­a­ta­lodni? Íme, egy di­vat­öt­let, ami egy­szerű, de azon­nal vissza­pör­geti az idő ke­re­két.

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

A te­kin­te­ted az első, amit ész­re­vesz­nek raj­tad mások.

A te­kin­te­ted az első, amit ész­re­vesz­nek raj­tad mások. Mu­tasd meg egy gyö­nyörű tus­vo­nal­lal, mi la­ko­zik ben­ned!

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Búcsú a le­gen­dá­tól.

Tíz évvel ez­előtt még az szá­mí­tott si­ke­res­nek, stí­lu­sos­nak és jó­mó­dú­nak, aki ennek a cég­nek a te­le­fon­ját hordta a zse­bé­ben. Tönk­re­men­tek.

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Annyira menő és annyira édes, hogy azon­nal sze­ret­néd meg­ta­po­gatni. A ci­pel­lő­ben lévő lá­bacs­kák­kal együtt!

Ne szégyelld a tükörképed! Íme a sztárok valódi arca smink nélkül - sokkoló...

Ne szégyelld a tükörképed! Íme a sztárok valódi arca smink nélkül - sokkoló...

Senki sem tö­ké­le­tes!

Ne szé­gyelld a szar­ka­lá­ba­kat, a ka­ri­ká­kat a sze­med alatt és a bőr­hi­bá­kat. Senki sem tö­ké­le­tes!

7 bombasztikus nyári divattipp, és 1 perc alatt kész a szetted

7 bombasztikus nyári divattipp, és 1 perc alatt kész a szetted

Nincs ked­ved órá­kig ké­szü­lődni, vagy el­alud­tál? Ne gon­dol­kodj sokat, meg­mu­tat­juk, ilyen­kor mi segít! Né­hány ügyes trük­kel vil­lám­gyor­san le­hetsz trendi.

Így lesz minden dús keblű nő pokoli szexi a strandon

Így lesz minden dús keblű nő pokoli szexi a strandon

Vá­lassz dögös für­dő­ru­hát.

A Ma­ri­lyn Mon­roe tí­pusú mel­le­ket ne pró­báld el­rej­teni a nyá­ron! A telt ido­mokra és dús keb­lekre is vá­lassz dögös für­dő­ru­hát.

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Segít neked az idei bi­ki­ni­di­vat!

Kor­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, mi tesz iga­zán csi­nossá a stran­don? Ve­gyél egy nagy le­ve­gőt, de ne azért, hogy a hasad be­húzd.

Kánikulában életmentő lehet az ufófrizura

Kánikulában életmentő lehet az ufófrizura

Szu­per jó meg­ol­dás hosszú hajra.

Szu­per jó meg­ol­dás hosszú hajra, ami nem­csak prak­ti­kus, hanem jól is néz ki!

Brutális, ami a sztárokkal történt, nem hiszel a szemednek

Brutális, ami a sztárokkal történt, nem hiszel a szemednek

Nem plasz­ti­kai se­bé­szek bán­tak el csú­fo­san a hí­res­sé­gek­kel!

Nem plasz­ti­kai se­bé­szek bán­tak el csú­fo­san a hí­res­sé­gek­kel! Át­vál­to­zá­suk sze­ren­csére csak vir­tu­á­lis.

Minden biztosítékot kivert ez a farmernadrág

Minden biztosítékot kivert ez a farmernadrág

A Levi's leg­újabb, pop­si­vil­lan­tós far­mer­nad­rág­já­nak a fo­gad­ta­tása nem éppen úgy ala­kult, ahogy azt a ru­ha­gyártó óri­ás­cég el­kép­zelte.

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

íme a leg­jobb vá­lasz­tás.

íme a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.

A fehér tornacsuka már a múlté, ez a kényelmes cipő lett most a divat

A fehér tornacsuka már a múlté, ez a kényelmes cipő lett most a divat

Ki ne hagyd! Spor­tos is, szép is, vidám is, vá­lassz!

Ki ne hagyd! Spor­tos is, szép is, vidám is, vá­lassz! A lé­nyeg, hogy ebben a ci­pő­ben jól érezd magad. Íme né­hány vál­to­zat, a dön­tés a tiéd.

Káprázatos, szexi, nőies - ez a ruhadarab lesz a nyár biztos slágere

Káprázatos, szexi, nőies - ez a ruhadarab lesz a nyár biztos slágere

Va­dí­tóan fogsz ki­nézni ezek­ben a sze­re­lé­sek­ben. Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld ezt a tuti da­ra­bot.

Va­dí­tóan fogsz ki­nézni ezek­ben a sze­re­lé­sek­ben. Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld ezt a tuti da­ra­bot.

Tarol a fehér tornacipő, ezt nézd, mi történt vele

Tarol a fehér tornacipő, ezt nézd, mi történt vele

A nyár nagy di­vatja a ró­zsa­szín, de ez egy­ál­ta­lán nem zárja ki a fehér örök csil­lo­gá­sát a tren­dek­ben.

A nyár nagy di­vatja a ró­zsa­szín, de ez egy­ál­ta­lán nem zárja ki a fehér örök csil­lo­gá­sát a tren­dek­ben. A fehér tor­na­ci­pőt pedig a le­hető leg­vál­to­za­to­sabb for­mák­ban hord­ha­tod.

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.

Máris itt az új nyári trend: Elképesztő szexi lett a körömdivat

Máris itt az új nyári trend: Elképesztő szexi lett a körömdivat

A női öl­tö­zék leg­szebb ki­egé­szí­tője nem más, mint a nő ápolt kéz­feje. Az idei nyár a ro­man­ti­kus han­gu­lat­nak ked­vez.

Végre megoldódott a nagy mellű nők egyik legnagyobb gondja

Végre megoldódott a nagy mellű nők egyik legnagyobb gondja

Az öl­töz­kö­dési gond már a múlté!

Ke­ve­sen tud­ják, mi­lyen ne­héz­sé­get je­lent csi­no­san öl­töz­ködni két ek­kora nagy aján­dék­kal a mell­ka­sun­kon De a gond már a múlté!

Újra itt a 80-as évek! Ezt a divatot megint imádják a nők

Újra itt a 80-as évek! Ezt a divatot megint imádják a nők

Így tér vissza a di­vatba a fo­nott táska.

Így tér vissza a di­vatba, vi­dá­mítja meg a nya­rat a 80-as évek fo­nott strand­tás­kája. Most vi­szont nem csak strandra, de hét­köz­na­pokra is remek vi­se­let.

Hihetetlen szín lesz nyáron a divat! Így lehetsz benne csinos

Hihetetlen szín lesz nyáron a divat! Így lehetsz benne csinos

Min­denki szí­nes ruhát visel nyá­ron?

Min­denki szí­nes ruhát visel nyá­ron? Légy bátor, vál­lald fel, hogy fe­ke­té­ben is tün­dö­köl­hetsz! Vá­lo­gass a le­he­tő­sé­gek­ből, hi­szen bár­hová fel­ve­he­ted.

Az év divatdilije onnan jött, ahonnan senki sem számított rá

Az év divatdilije onnan jött, ahonnan senki sem számított rá

Egy mé­reg­drága, cirka fél­mil­lió fo­rin­tért kí­nált IKEA-sza­tyor-kop­pin­tás fel­for­gatta az in­ter­ne­tet.

Egy mé­reg­drága, cirka fél­mil­lió fo­rin­tért kí­nált IKEA-sza­tyor-kop­pin­tás fel­for­gatta az in­ter­ne­tet.

2017 legszexibb tetoválásai, ettől tűzbe jönnek majd a pasik

2017 legszexibb tetoválásai, ettől tűzbe jönnek majd a pasik

Egy jól el­ta­lált te­to­vá­lás még kü­lön­le­ge­sebbé teszi a női tes­tet. Ter­mé­sze­te­sen ebben a mű­faj­ban is évről-évre vál­to­zik a divat.

Így néz ki egy igazi nő Photoshop nélkül: műsorvezetők vetkőztek le

Így néz ki egy igazi nő Photoshop nélkül: műsorvezetők vetkőztek fehérneműre

St­riák, na­rancs­bőr és hegek - így néz ki egy igazi nő anél­kül, hogy re­tu­sál­ták volna a ké­peit.

Mutasd az alakod, megmondjuk, milyen póló áll igazán jól neked

Mutasd az alakod, megmondjuk, milyen póló áll igazán jól neked

Jó idő­ben ki­ma­rad­ha­tat­lan a di­vat­ból a fehér póló. Vi­gyázz, mi­lyet vá­lasz­tasz.

Jó idő­ben ki­ma­rad­ha­tat­lan a di­vat­ból a fehér póló. Vi­gyázz, mi­lyet vá­lasz­tasz. Így ügyelj az op­ti­kára!

Mindegy, hány éves vagy, ezekben a ruhákban csinos leszel

Mindegy, hány éves vagy, ezekben a ruhákban csinos leszel

Eze­ket a ru­há­kat bár­mely élet­kor­ban vi­sel­he­ted. Ele­gán­sak, vissza­fo­got­tak, mégis szu­per­nő­i­e­sek!

10 jel, hogy tényleg itt a nyár

10 jel, hogy tényleg itt a nyár

Ezek­ből biz­tos rá­is­mersz majd a nyári énedre!

Ha a hő­mérő és a nap­tár még nem győ­zött volna meg, ezek­ből biz­tos rá­is­mersz majd a nyári énedre!

Elképesztő ötlet, ezzel a trükkel 5 perc alatt göndör lesz a hajad

Elképesztő ötlet, ezzel a trükkel 5 perc alatt göndör lesz a hajad

Nem kell fod­rász­hoz men­ned! Órá­kat sem szük­sé­ges vá­ra­ko­zás­sal töl­te­ned, csa­va­rók­kal a fe­je­den. Ott­hon, ké­nyel­me­sen ké­szítsd el a csá­bító fri­zu­rád.

Nem kell fod­rász­hoz men­ned! Órá­kat sem szük­sé­ges vá­ra­ko­zás­sal töl­te­ned, csa­va­rók­kal a fe­je­den. Ott­hon, ké­nyel­me­sen, pil­la­na­tok alatt el­ké­szül a csá­bító fri­zura.

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

A vá­sár­lás hely­szí­nén, a pró­ba­fül­ké­ben még tö­ké­le­te­sen állt raj­tad a ki­né­zett holmi, ott­hon vi­szont már ré­me­sen néz­tél ki benne. Is­me­rős?

Fo­gad­junk, hogy te is jár­tál már úgy, hogy a vá­sár­lás hely­szí­nén, a pró­ba­fül­ké­ben még tö­ké­le­te­sen állt raj­tad a ki­né­zett holmi, ott­hon vi­szont már ré­me­sen néz­tél ki benne.

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

A meg­osztó ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ha­tal­mas si­kert arat­nak a pi­a­con.

A meg­osztó ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ha­tal­mas si­kert arat­nak a pi­a­con. Va­ló­szí­nű­leg így gon­dol­kod­tak ennek a far­mer­nek a ter­ve­zői is, bár azt egy­előre nem tudni, ki ra­jong majd ezért az ab­la­kos nad­rá­gért.

Látványos kísérlet: Így teszi tönkre a hajad az olcsó sampon!

Látványos kísérlet: Így teszi tönkre a hajad az olcsó sampon!

A fes­tett hajú nők job­ban te­szik ha a si­lány, olcsó sam­po­no­kat messze el­ke­rü­lik!

Az em­be­rek gyak­ran össze­kö­tik a mi­nő­sé­get a drága ter­mé­kek­kel, pedig a kettő nem min­dig jár együtt. A fes­tett hajú nők azon­ban job­ban te­szik, ha a si­lány, olcsó sam­po­no­kat messze el­ke­rü­lik!

Harangujjúak a tavasz legszexibb ruhái

Harangujjúak a tavasz legszexibb ruhái

Sze­ret­nél sej­tel­mes és ero­ti­kus lenni egy­szerre a min­den­nap­ja­id­ban? Vi­sel­he­ted ruhán vagy blú­zon - egy biz­tos, kü­lön­le­gessé va­rá­zsol a ha­rang­ujj.

Sze­ret­nél sej­tel­mes és ero­ti­kus lenni egy­szerre a min­den­nap­ja­id­ban? Vi­sel­he­ted ruhán vagy blú­zon - egy biz­tos, kü­lön­le­gessé va­rá­zsol a ha­rang­ujj.

Most leesik az állad, erre is használhatsz egy szívószálat

Most leesik az állad, erre is használhatsz egy szívószálat

Nem kell bosszan­kod­nod.

Nem kell bosszan­kod­nod, el­dob­nod ked­venc ka­puc­nis pó­ló­dat vagy az edző­na­ci­dat, ha ki­csú­szott be­lőle a zsi­nór. Zse­ni­á­lis meg­ol­dás a bal­esetre.

Titokzatosan mutatnak meg mindent ezek a fehérneműk

Titokzatosan mutatnak meg mindent ezek a fehérneműk

Ezek­kel a va­dító és rafi­nált pán­tok­kal nem nyúl­hatsz mellé. Szexi és rej­té­lyes le­szel ben­nük egy­szerre.

Döbbenet! Ezzel a trükkel havonta 5 centit nő a hajad

Döbbenet! Ezzel a trükkel havonta 5 centit nő a hajad

Ál­mod­tál már dús haj­zu­ha­tag­ról?

Ál­mod­tál már dús haj­zu­ha­tag­ról, mint ami­lyen mond­juk Gi­sele Bünd­chen­nek van? A dús, hosszú és csil­logó haj a nő­i­es­ség jel­képe.

Maszkulin erő, állatias ösztönök: Ilyen vadító férfi alsót még nem láttál!

Maszkulin erő, állatias ösztönök: Ilyen vadító férfi alsót még nem láttál!

Me­g­elé­gelte a ha­gyo­má­nyos férfi al­só­kat egy fe­hér­ne­mű­gyártó vál­la­lat.El­ké­pesz­tően me­rész szé­ri­á­val állt elő. Ezt nézd!

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Egy hölgy szí­vé­hez a leg­könnyebb út, ha nőnek érez­heti magát a férfi mel­lett. Íme 10 apró trükk!

Egy hölgy szí­vé­hez a leg­könnyebb út, ha nőnek érez­heti magát a férfi mel­lett. Íme 10 apró trükk!

Eszelős vörös hajzuhatag: Rubint Réka új frizurával villantott

Eszelős vörös hajzuhatag: Rubint Réka új frizurával villantott

Erre egyet­len szor­gal­mas ae­ro­bi­kozó sem szá­mí­tott: Ru­bint Réka tel­je­sen új fri­zu­rá­val nyi­totta meg az Alak­re­form Bált.

Varázslat a hajfestésben: Kaméleonhaj az új divat

Varázslat a hajfestésben: Kaméleonhaj az új divat

Em­lék­szel a Harry Pot­ter­ből Nym­p­hadora Tonksra, aki han­gu­la­tá­tól füg­gően vál­toz­tatta haj­szí­nét?

A legújabb cipődivat, amitől minden régi ruhában szexi leszel

A legújabb cipődivat, amitől minden régi ruhában szexi leszel

2017 nagy do­bása, hogy a nyolc­va­nas évek óta elő­ször vissza­tér a ci­pő­di­vatba a fehér. Laza és szexi le­hetsz így!

2017 nagy do­bása, hogy a nyolc­va­nas évek óta elő­ször vissza­tér a ci­pő­di­vatba a fehér.

Újra tarol a magyar minta: népi hímzés a legmenőbb divattrend

Újra tarol a magyar minta: népi hímzés a legmenőbb divattrend

Hó­dí­ta­nak a ma­gyar mo­tí­vu­mok!

Hó­dí­ta­nak a ma­gyar mo­tí­vu­mok, most már nem­csak a te­rí­tő­kön. Ke­resd elő a nagy­ma­mád szek­ré­nyé­ből a hím­zé­se­ket!

Ilyen kényelmes még sosem volt a cipő! Különleges lábakkal hódítanak a nők

Ilyen kényelmes még sosem volt a cipő! Különleges lábakkal hódítanak a nők

A bár­sony vissza­tért a di­vatba! A ké­nyel­mes és pihe-puha ruhák mel­lett a ha­sonló anyag­ból ké­szült cipők is hó­dí­ta­nak.

Szédítően szexi az idei nyár slágere: bralette lesz a csúcsdivat neve!

Szédítően szexi az idei nyár slágere: bralette lesz a csúcsdivat neve!

Iz­gal­mas, szexi, dögös és ki­hívó: ez a fa­lat­nyi ru­ha­da­rab kö­te­lező lesz idén ta­vas­szal és nyá­ron.

Iz­gal­mas, szexi, dögös és ki­hívó: ez a fa­lat­nyi ru­ha­da­rab kö­te­lező lesz idén ta­vas­szal és nyá­ron.

Megőrülnek az olasz nők ezért az új farmerért

Megőrülnek az olasz nők ezért az új farmerért

Az olasz nők idén ta­vas­szal a nőies for­mákra es­küsz­nek. Akkor is, ha far­mer­ről van szó.

Az olasz nők idén ta­vas­szal a nőies for­mákra es­küsz­nek. Akkor is, ha far­mer­ről van szó.

Lélegzetelállító a tavaszi körömdivat! Nagyot újítottak a tervezők

Lélegzetelállító a tavaszi körömdivat! Nagyot újítottak a tervezők

Har­mó­nia­ke­re­sés és nyug­ha­tat­lan­ság jel­lemzi a ta­va­szi tren­det a kö­röm­di­vat­ban.

Új szerepben a farmernadrág, zseniális ötlet!

Új szerepben a farmernadrág, zseniális ötlet!

Eddig is imád­tuk a far­mer­nad­rá­got, de erről a funk­ci­ó­já­ról még biz­tos nem hal­lot­tál. Zse­ni­á­lis ez az ötlet, nem mel­les­leg meg­menti a bo­rot­vát!

Ez most komoly? Megint ez a női öv lesz a divat?

Ez most komoly? Megint ez a női öv lesz a divat?

Ne hidd, hogy a vas­tag öv csak arra jó, hogy vé­ko­nyabbá va­rá­zsold vele a de­re­ka­dat! Mág­nes­ként vonzza a te­kin­te­tet!

Ne hidd, hogy a vas­tag öv csak arra jó, hogy vé­ko­nyabbá va­rá­zsold vele a de­re­ka­dat! Hordd bát­ran, mág­nes­ként vonzza a te­kin­te­te­ket!

Megújult a nők kedvenc pulóvere! Így lehetsz benne igazán szexi

Megújult a nők kedvenc pulóvere! Így lehetsz benne igazán szexi

Ne hidd, hogy hideg téli na­po­kon nem öl­töz­hetsz va­dí­tóan.

Ne hidd, hogy hideg téli na­po­kon nem öl­töz­hetsz va­dí­tóan. 8 meleg és stí­lu­sos öt­le­tet mu­ta­tunk, ho­gyan hordd a meleg fel­ső­ket.

Nem hiszed el! Nedves hajjal hódítanak idén a nők

Nem hiszed el! Nedves hajjal hódítanak idén a nők

Az arcon és a te­kin­te­ten van a hang­súly a 2017-es haj­di­vat sze­rint. Mo­dern és igéző le­szel így.

Az arcon és a te­kin­te­ten van a hang­súly a 2017-es haj­di­vat sze­rint. Mo­dern és igéző le­szel így.

Ezek lesznek 2017 legtrendibb férfi frizurái

Ezek lesznek 2017 legtrendibb férfi frizurái

Meg­mu­tat­juk mi­lyen újí­tá­sokra lehet szá­mí­tani a férfi haj­di­vat­ban. A leg­fon­to­sabb kér­dés: vár­ható-e nagy vál­to­zás a fri­zu­ra­tren­dek­ben? A kö­vet­kező pár tipp­ből azon­nal ki­de­rül.

Mindenkit elkápráztatnak a nők! Szédítő lesz tavasszal a divat

Mindenkit elkápráztatnak a nők! Szédítő lesz tavasszal a divat

Ismét a szem­káp­ráz­ta­tás, a ke­reszt­ben és hosszá­ban csí­kok jön­nek di­vatba nyá­ron.

Melyik jegyben születtél? Ez a körömlakk a te színed

Melyik jegyben születtél? Ez a körömlakk a te színed

Meg­könnyít­jük a vá­lasz­tást.

Nem tudsz dön­teni, hogy me­lyik kö­röm­lakk színe illik hoz­zád leg­in­kább? Meg­könnyít­jük a vá­lasz­tást.

2017 legvadabb frizuraőrülete: Tarol a Nutella hajfestés!

2017 legvadabb frizuraőrülete: Tarol a Nutella hajfestés!

Új sze­rep­ben a cso­kis mo­gyo­ró­krém.

Mos­tan­tól már nem­csak nas­so­lásra szol­gál a cso­kis mo­gyo­ró­krém. Újab­ban hajat fes­te­nek vele. A kü­lö­nös trend épp csak el­in­dult, és óri­ási siker.

A legszebb cipők, hogy istennő légy szilveszterkor!

A legszebb cipők, hogy istennő légy szilveszterkor!

Ki­vá­lasz­tot­tad az ün­nepi szet­te­det, de fo­gal­mad sincs mi­lyen cipőt vi­selj hozzá?

Ki­vá­lasz­tot­tad az ün­nepi szet­te­det, de fo­gal­mad sincs mi­lyen cipőt vi­selj hozzá?

A legdögösebb szilveszteri frizurák - 10 perc alatt elkészítheted!

A legdögösebb szilveszteri frizurák - 10 perc alatt elkészítheted!

Lát­vá­nyos, szexi fri­zu­rá­val in­dulj neki az új­év­nek! Eze­ket gye­rek­já­ték ma­gad­nak el­ké­szí­te­ned.

Ezt az álomszép, ragyogó manikűrt készítsd el szilveszter éjjelére

Ezt az álomszép, ragyogó manikűrt készítsd el szilveszter éjjelére

Szik­rázó, egyedi, ra­gyogó kör­mök­kel ints bú­csút az óév­nek! Le­gyen olyan csil­logó 2017, mint a ma­ni­kű­röd!

Ilyen szexi még sosem volt a karácsonyi divat! Idén leszel a leggyönyörűbb!

Ilyen szexi még sosem volt a karácsonyi divat! Idén leszel a leggyönyörűbb!

Me­se­szép, dögös és egyedi - ezek a jel­zők mind téged il­let­nek majd.

Me­se­szép, dögös és egyedi - ezek a jel­zők mind téged il­let­nek majd.

Kombináld ezeket a színeket télen, így leszel dögös és trendi

Kombináld ezeket a színeket télen, így leszel dögös és trendi

Miért van az, hogy az ősz be­kö­szön­té­vel min­den nő fe­ke­tébe és szür­kébe öl­tö­zik? Meg­lepő szín-össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk.

A legjobb ötletek, hogy a régi cipőd úgy nézzen ki, mintha új lenne

A legjobb ötletek, hogy a régi cipőd úgy nézzen ki, mintha új lenne

Le­gyen a láb­be­lid lakk­bőr vagy fehér bőr­csizma, sokat levon a szép­sé­gé­ből, ha kar­co­lá­sok és fol­tok csú­fít­ják.

Na, ne már! Unikornis könnyekkel kenik magukat a nők

Na, ne már! Unikornis könnyekkel kenik magukat a nők

El­ké­pesztő ár­nya­latú cso­da­rúzst do­bott pi­acra egy bátor koz­me­ti­kai cég. Fel­kenve ál­lí­tó­lag min­dig más ár­nya­la­túak lesz­nek tőle az ajkak!

El­ké­pesztő ár­nya­latú cso­da­rúzst do­bott pi­acra egy bátor koz­me­ti­kai cég. Az új rúzs meg­ha­tá­roz­ha­tat­lan szí­nét egész egy­sze­rűen uni­kor­nis könny­ként tart­ják szá­mon. Fel­kenve ál­lí­tó­lag min­dig más ár­nya­la­túak lesz­nek tőle az ajkak. Iz­gal­mas és csá­bító!

Szuperszexi lett a nagyibugyi! Ezért őrülnek meg érte a férfiak...

Szuperszexi lett a nagyibugyi! Ezért őrülnek meg érte a férfiak...

Imád­ják a férfiak a na­gyi­bu­gyi új arcát! Dö­gö­sebb le­szel benne, mint va­laha.

Imád­ják a férfiak a na­gyi­bu­gyi új arcát! Dö­gö­sebb le­szel benne, mint va­laha.

Eddig ciki volt, de most már nyugodtan hordhatod a munkahelyeden!

Eddig ciki volt, de most már nyugodtan hordhatod a munkahelyeden!

Eddig te sem mer­tél ci­ca­na­cit fel­venni a mun­ka­he­lyedre? Mu­tat­juk, ho­gyan va­rá­zsol­ha­tod ele­gánssá!

Őrület: visszatér a 70-es évek hajdivatja

Őrület: visszatér a 70-es évek hajdivatja

Vissza­tér­nek a gön­dör für­tök.

Retro és ext­ra­va­gáns, múl­tat idéző és mo­dern egy­szerre. Vissza­tér­nek a gön­dör für­tök a fri­zura-di­vat­ban.

Kiderült: Az ilyen nőkért bolondulnak a férfiak!

Kiderült: Az ilyen nőkért bolondulnak a férfiak!

Azt gon­do­lod, hogy min­den férfi­nak más-más tí­pusú nő tet­szik? Té­vedsz, erre a négy tí­pusra biz­to­san buk­nak a férfiak.

Azt gon­do­lod, hogy min­den férfi­nak más-más tí­pusú nő tet­szik? Té­vedsz, erre a négy tí­pusra biz­to­san buk­nak a férfiak.