ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

A min­den­napi éle­tünk során sok káros ha­tás­sal ta­lál­ko­zunk, ám van va­lami, ami igen ve­szé­lyes. A jó hír, hogy el tud­juk ke­rülni.

Kopott és rozsdás a kádad? Így újítsd fel fillérekből

Kopott és rozsdás a kádad? Így újítsd fel fillérekből

Gyö­nyörű für­dő­szo­bá­dat el­csú­fítja a vi­sel­tes, ko­pott kád? Ha csak a zo­mánc szür­kült el, fesd újra!

Gyö­nyörű für­dő­szo­bá­dat el­csú­fítja a vi­sel­tes, ko­pott kád? Ha csak a zo­mánc szür­kült el, ne nézd to­vább csa­ló­dot­tan. Fesd újra!

Elfogyott a mosóporod? Mutatjuk, mit használj helyette

Elfogyott a mosóporod? Mutatjuk, mit használj helyette

Nézz körül, ott a meg­ol­dás.

Vedd szem­ügyre a ház­tar­tá­so­dat. Sok olyan szert ta­lálsz, me­lyek al­kal­ma­sak a mo­sás­hoz. Oko­san kell vá­lasz­ta­nod.

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Rondán leégett a lábosod? Ez az egy trükk biztos, hogy segít

Rondán leégett a lábosod? Ez az egy trükk biztos, hogy segít

Sok jó ötlet ke­ring a neten, ho­gyan lehet meg­sza­ba­dulni a le­égett étel­től.

Sok jó ötlet ke­ring a neten, ho­gyan lehet meg­sza­ba­dulni a le­égett étel­től, ami a lá­bosra ta­padt. Majd az ötlet, ötlet marad és fe­le­désbe merül. Ezt a tip­pet vi­szont ne hagyd ki! Egy pró­bát megér, nem bánod meg!

Menj a fürdődbe és ha ezt látod, azonnal dobd el

Menj a fürdődbe és ha ezt látod, azonnal dobd el

Tud­juk, hogy nehéz meg­válni va­la­mi­től, amit még alig hasz­nál­tál, de a für­dő­szo­bá­ban néha se­lej­tezni kell.

Tud­juk, hogy nehéz meg­válni va­la­mi­től, amit még alig hasz­nál­tál, de a für­dő­szo­bá­ban néha se­lej­tezni kell.

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Lehet, hogy mind­vé­gig rosszul por­szí­vóz­tál? Talán nem. De azt biz­tos, hogy akad né­hány iz­gal­mas trükk...

Lerágják a termésed a meztelencsigák? Így szabadulhatsz meg tőlük

Lerágják a termésed a meztelencsigák? Így szabadulhatsz meg tőlük

Alat­to­mo­san, éjjel jár­nak be a kertbe, és min­dent meg­rág­nak, el­pusz­tí­ta­nak.

Ahol el­sza­po­rod­nak, ko­moly anyagi kárt okoz­nak, sze­ren­csére lé­te­zik né­hány ha­tá­sos trükk el­le­nük.

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Fe­lejtsd el a drága bolti tisz­tí­tó­sze­re­ket! Min­den, amire szük­sé­ged van, ott­hon hever, meg­ta­lá­lod a kam­rád­ban.

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Véget ért a sze­re­lem, de nem min­denki bús­la­ko­dik so­káig. Újab­ban a volt párok a bí­ró­sági vég­zés után bulit szer­vez­nek.

Véget ért a sze­re­lem, de nem min­denki bús­la­ko­dik so­káig. Újab­ban a volt párok a bí­ró­sági vég­zés után bulit szer­vez­nek, hogy mind­ezt meg­ün­ne­pel­jék. Így mu­tat­ják meg a vi­lág­nak, hogy ezen­túl külön uta­kon foly­tat­ják to­vább. Mu­ta­tunk né­hány képet.

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Itt a nyár, de máris ké­szül a téli sa­va­nyú­ság!

Itt a nyár, de máris ké­szül a téli sa­va­nyú­ság! És most mu­ta­tunk egy fan­tasz­ti­kus öt­le­tet.

Hihetetlen, de erre is jó bontott tégla! Ez lett a kertben a nagy divat

Hihetetlen, de erre is jó bontott tégla! Ez lett a kertben a nagy divat

A nyár egyik leg­jobb prog­ramja a sza­bad­téri grill­parti Az ilyen menő kerti sü­tö­ge­tő­he­lye­ken még job­ban esik a sütés.

Ismered ezt a régi magyar gyümölcsöt?

Ismered ezt a régi magyar gyümölcsöt? Most érik

Nagy­anyá­ink kert­jé­ből nem hi­á­nyoz­ha­tott a sze­derfa. Nagy ked­venc volt.

Nagy­anyá­ink kert­jé­ből nem hi­á­nyoz­ha­tott az il­la­tos és lédús gyü­möl­csö­ket termő sze­derfa. Annak ide­jén a gye­re­kek ked­venc cse­me­géje volt.

Koszos a sütőd? Ettől a trükktől olyan lesz, mintha új lenne

Koszos, ragacsos a sütőd? Ettől a trükktől olyan lesz, mintha új lenne

Nem kell be­le­tö­rőd­nöd, hogy a sütő aj­taja többé már sose lesz tiszta. Van meg­ol­dás.

Nem kell be­le­tö­rőd­nöd, hogy a sütő aj­taja többé már sose lesz tiszta. Van meg­ol­dás. Egy egy­szerű trük­kel be­ha­tol­hatsz a két üveg közé, és be­lül­ről is meg­tisz­tít­ha­tod. Most már tény­leg olyan lesz, mint új ko­rá­ban volt.

Egyre nagyobb divat a fekete fal! Ezért nagyon praktikus

Egyre nagyobb divat a fekete fal! Ezért nagyon praktikus

Fe­ke­tére fes­teni egy falat a la­kás­ban?

Fe­ke­tére fes­teni egy falat a la­kás­ban? Ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len volt, de ma egyre di­va­to­sabb ez a meg­ol­dás. Rá­adá­sul prak­ti­kus is lehet. Vajon miért?

Zseniális ötlet, nem hevernek többet szanaszét a cipők

Zseniális ötlet, nem hevernek többet szanaszét a cipők

Ha be­lépsz egy la­kásba, nincs le­han­go­lóbb, mint a sza­na­szét do­bált cipők lát­vá­nya.

Ha be­lépsz egy la­kásba, nincs le­han­go­lóbb, mint a sza­na­szét do­bált cipők lát­vá­nya. Az sem jobb, ami­kor a be­já­ra­tot egy ócska szek­rény uralja.

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Ez a szu­per tipp mos­tan­tól az egyik leg­na­gyobb ked­ven­ced lesz. Gye­rünk, pró­báld ki te is!

Nehezen gyújtod be a grillezéshez a tüzet? Íme, a legjobb trükkök

Nehezen gyújtod be a grillezéshez a tüzet? Íme, a legjobb trükkök

Ne pa­za­rold a pén­zed bolti gyúj­tósra!

Ne pa­za­rold a pén­zed bolti gyúj­tósra! Ké­szíts in­kább remek tűz­ala­po­kat ott­hon ta­lált házi sze­rek­ből és hoz­zá­va­lók­ból.

Olcsó és praktikus: Gurulós raklapbútor a nyár legnagyobb slágere

Olcsó és praktikus: Gurulós raklapbútor a nyár legnagyobb slágere

Évek óta nem megy ki a di­vat­ból a rak­lap­bú­tor.

Évek óta nem megy ki a di­vat­ból a rak­lap­bú­tor. Ha ke­rék­kel is fel­sze­re­led, pa­rá­dés lesz az ered­mény!

Soha többé nem lesz büdös a mosogatószivacs, világbajnok ez a trükk

Soha többé nem lesz büdös a mosogatószivacs, világbajnok ez a trükk

Így lesz­nek az edé­nyek és a po­ha­rak na­gyon tisz­ták.

Így lesz­nek az edé­nyek na­gyon tisz­ták, sza­ba­dulj meg a kór­oko­zók­tól!

Eltitkolt tudomány: így lesz tökéletes a paradicsomod!

Eltitkolt tudomány: így lesz tökéletes a paradicsomod!

Po­fon­egy­szerű, olcsó és ha­té­kony

Po­fon­egy­szerű, olcsó és ha­té­kony mód­szert mu­ta­tunk, mely­től pa­ra­di­cso­maid cso­dá­sab­bak lesz­nek, mint va­laha

10 remek ötlet, amitől a legkisebb kert is gyönyörű lesz

10 remek ötlet, amitől a legkisebb kert is gyönyörű lesz

Mu­ta­tunk né­hány tuti tip­pet!

Pici kert­ben is ki­él­he­ted a kre­a­ti­vi­tá­so­dat! Te­le­rak­ha­tod élet­tel: vi­rá­gok­kal, dísz­nö­vé­nyek­kel, ter­meszt­hetsz zöld­sé­ge­ket is, és akár tavad is lehet.

Elképesztő hatóerő! Így használd a kertben a szódabikarbónát

Elképesztő hatóerő! Így használd a kertben a szódabikarbónát

Nem csak sü­tésre vagy csem­pe­sú­ro­lásra hasz­nál­ha­tod a szó­da­bi­kar­bó­nát. A kert­ben is cso­dá­kat te­hetsz vele.

Nem csak sü­tésre vagy csem­pe­sú­ro­lásra hasz­nál­ha­tod a szó­da­bi­kar­bó­nát. A kert­ben is cso­dá­kat te­hetsz vele. Be­vet­he­ted kár­te­vők ellen, vagy meg­fi­a­ta­lít­ha­tod az el­er­nyedt bok­ro­kat. És még mennyi min­denre jó!

Így lesz igazán csillogó és tiszta tavasszal az ablak

Így lesz igazán csillogó és tiszta tavasszal az ablak

A ta­va­szi nagy­ta­ka­rí­tás fon­tos része.

A ta­va­szi nagy­ta­ka­rí­tás egyik fon­tos része az ab­lak­tisz­tí­tás. Most egy profi csa­pat­tól ka­punk remek öt­le­te­ket, hogy meg­könnyít­sük a mun­kán­kat.

Most ültesd el a paradicsomot! Így ismerd meg a legjobb palántát

Most ültesd el a paradicsomot! Így ismerd meg a legjobb palántát

Nem kés­tél le, most van itt az ideje. Vá­sá­rolj hozzá szu­per kis pa­lán­tá­kat, és vá­laszd ki nekik a leg­na­po­sabb he­lyet a ker­ted­ben.

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

Sze­ret­néd, hogy er­ké­lye­det egész nyá­ron il­la­tos vi­rág­zu­ha­tag dí­szítse? Ne a ké­nyes kü­lön­le­ges­sé­gekre gyúrj.

Sze­ret­néd, hogy er­ké­lye­det egész nyá­ron il­la­tos vi­rág­zu­ha­tag dí­szítse? Ne a ké­nyes kü­lön­le­ges­sé­gekre gyúrj, mu­tat­juk a sze­zon leg­stra­pa­bí­róbb vi­rá­gait!

Megváltoztatja az életed ez az 5 őrületesen egyszerű háztartási trükk

Megváltoztatja az életed ez az 5 őrületesen egyszerű háztartási trükk

A te ház­tar­tá­sod­ban is biz­tos van né­hány ap­ró­ság, ami na­gyon bosszantó.

A te ház­tar­tá­sod­ban is biz­tos van né­hány ap­ró­ság, ami ret­tentő bosszantó ugyan, de ahhoz túl je­len­ték­te­len, hogy ko­mo­lyan fog­lal­kozz velük. Pedig sok kicsi sokra megy, hamar el­uralja a hét­köz­na­po­kat a káosz, ha nem fi­gyelsz.

Kiszáradt otthon a kenyér? Így lesz egy perc alatt újra friss

Kiszáradt otthon a kenyér? Így lesz egy perc alatt újra friss

Ezzel a mód­szer­rel olyanná va­rá­zsol­ha­tod, mintha most sült volna ki! El­sőre bi­zar­rul hang­zik, de mű­kö­dik.

Téged is bosszant, hogy túl sok ke­nye­ret dobsz ki? Ezzel a mód­szer­rel olyanná va­rá­zsol­ha­tod, mintha most sült volna ki!

Elárulta a kertész, mitől ontja a virágot a muskátli

Elárulta a kertész, mitől ontja a virágot a muskátli

A mus­kátli hálás, mu­ta­tós nö­vény

A mus­kátli hálás, mu­ta­tós nö­vény. Nem vé­let­len, hogy - kü­lö­nö­sen a futó vál­to­zat - szinte egy­sé­ge­sen dí­szíti az eu­ró­pai házak ab­la­kait, bal­kon­jait.

Jön a grillszezon, ezeket a szigorú szabályokat tudnod kell neked is

Jön a grillszezon, ezeket a szigorú szabályokat mindenkinek tudnia kell

Ha nem tudod a tűz­ra­kásra vo­nat­kozó elő­írá­so­kat, húzós lesz a buli szám­lája. Mi szól­tunk!

Levirágzott a gyümölcsfád? Mutatjuk SOS, mit kell tenni

Levirágzott a gyümölcsfád? Mutatjuk SOS, mit kell tenni

Most jött el az ideje, hogy meg­védd a gyü­mölcs­fá­dat a kár­te­vők­től és a kü­lön­féle be­teg­sé­gek­től.

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Ez a trükk egé­szen meg­lepő, mégis nagy ra­jon­gója le­szel, ha ki­pró­bá­lod.

Ez a trükk egé­szen meg­lepő, mégis nagy ra­jon­gója le­szel, ha ki­pró­bá­lod.

Így ültesd az epret, csodás szüret vár rád

Így ültesd az epret, csodás szüret vár rád

Ideje el­ül­tetni az epret, ha a saját ter­mé­se­det sze­ret­néd enni. De ho­gyan?

Ideje el­ül­tetni az epret, ha a saját ter­mé­se­det sze­ret­néd enni. De ho­gyan fogj hozzá? Hova és mikor ke­rül­jön a pa­lánta? Min­den kér­dé­sedre vá­laszt adunk!

Levirágzott az orchideád? Mutatjuk, mitől lesz újra szép

Levirágzott az orchideád? Mutatjuk, mitől lesz újra szép

Adj neki időt, hagyd pi­henni ki­csit.

Le­po­tyo­gott az utolsó virág is, csu­pa­szon me­re­dez­nek a szá­rak? Ne dobd el! Adj neki időt, hagyd pi­henni. 1-2 hónap után újra hozza a pom­pás vi­rá­go­kat.

Legyen kiskerted a panelban, mutatjuk, milyen növényt vegyél

Legyen kiskerted a panelban, mutatjuk, milyen növényt vegyél

A bal­kont ne csak vi­rá­gok­kal dí­szítsd. Ter­melj benne friss zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket.

A bal­kont ne csak vi­rá­gok­kal dí­szítsd. Ter­melj benne friss zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket.

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt a ta­ná­csot.

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt az egy­szerű ta­ná­csot.

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Nem kell túl sok kéz­ügyes­ség hozzá.

Még csak túl sok kéz­ügyes­ség sem kell hozzá, hogy na­gyon menő bú­to­ro­kat ké­szíts ma­gad­nak. Rá­adá­sul fil­lé­rek­ből! Mu­ta­tunk né­hány nagy­szerű öt­le­tet.

Árnyékos és pici az erkélyed? Ezeket a virágokat érdemes megvenned

Árnyékos és pici az erkélyed? Ezeket a virágokat érdemes megvenned

Van olyan nö­vény, ame­lyik ki­fe­je­zet­ten ked­veli az ár­nyé­kos, fél­ár­nyé­kos he­lyet. Ezek­kel vi­rágba bo­rul­hat a te er­ké­lyed is

Szódabikarbónát öntött a falfestékbe, nem hiszed el, mi történt

Szódabikarbónát öntött a falfestékbe, nem hiszed el, mi történt

Sze­ret­nél fel­újí­tani egy régi asz­tal­kát? Ké­szíts ott­hon táb­la­fes­té­ket hozzá

Van egy régi kis asz­tal­kád, amit sze­ret­nél fel­újí­tani? Fesd át táb­la­fes­ték­kel. De ne költs a fes­tékre egy va­gyont, in­kább ál­lítsd elő fil­lé­rek­ből ott­hon. Nem kell hozzá több, mint 5 perc, a hoz­zá­va­lók száma pedig csu­pán 3!

Így előzheted meg, hogy állandóan befagyjon a mélyhűtőd

Így előzheted meg, hogy állandóan befagyjon a mélyhűtőd

Most vet­ted egy ki­sebb va­gyo­nért, és mégis foly­ton je­ge­se­dik... Van meg­ol­dás? Vagy in­kább ásol egy jég­ver­met?

Most vet­ted egy va­gyo­nért, és mégis foly­ton je­ge­se­dik... Van meg­ol­dás? Vagy in­kább ásol egy jég­ver­met?

Zseniális trükk: Így fűzd be a cérnát 2 másodperc alatt

Zseniális trükk: Így fűzd be a cérnát 2 másodperc alatt

Mu­tat­juk a szu­per trük­köt!

Ennél egy­sze­rűbb meg­ol­dás nincs! Csak va­la­hogy épp ez soha nem ju­tott eszünkbe.

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Gon­dolt egy na­gyot, és az ókori csoda nyo­mán mű­anyag fla­ko­nok­ból ál­mo­dott zöld­sé­gei szá­mára fan­tasz­ti­kus füg­gő­ker­tet.

Eszméletlen, mire jó a használt autógumi, 8 fantasztikus ötlet

Eszméletlen, mire jó a használt autógumi, 8 fantasztikus ötlet

Nem tudod hova tenni tönk­re­ment au­tó­gu­mi­kat, de ki­dobni saj­ná­lod? Mu­ta­tunk né­hány fan­tasz­ti­kus öt­le­tet, ho­gyan hasz­no­sítsd újra!

Nem tudod hova tenni tönk­re­ment au­tó­gu­mi­kat, de ki­dobni saj­ná­lod? Mu­ta­tunk né­hány fan­tasz­ti­kus öt­le­tet, ho­gyan hasz­no­sítsd újra! Nem­csak a kert­ben, a la­ká­sod­ban is szu­per de­ko­rá­ció lehet! Kü­lö­nö­sebb kéz­ügyes­ségre vagy szer­szá­mokra se lesz szük­sé­ged!

Most szórd ki a hamut a kertbe, imádni fogják a növényeid

Most szórd ki a hamut a kertbe, imádni fogják a növényeid

Drága tü­ze­lő­anyag a ke­ményfa. Ne dobd ki az ér­té­kes ha­mu­ját, in­kább for­gasd vissza a földbe. Tele van ás­vá­nyi anyag­gal, igazi or­ga­ni­kus táp­szer

Drága tü­ze­lő­anyag a ke­ményfa. Ne dobd ki az ér­té­kes ha­mu­ját, in­kább for­gasd vissza a földbe. Tele van ás­vá­nyi anyag­gal, igazi or­ga­ni­kus táp­szer a föld­nek. Kü­lö­nö­sen a lúgos ta­lajt igénylő nö­vé­nyek ked­ve­lik. Kár­te­vők ellen is be­vet­he­ted.

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kö­ket mu­ta­tunk, me­lyek ol­csók, prak­ti­ku­sak és hasz­no­sak is.

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kö­ket mu­ta­tunk!

Így mosd a függönyt tavasszal, nem fogod többé utálni!

Így mosd a függönyt tavasszal, nem fogod többé utálni!

Ne félj a füg­göny­mo­sás­tól, se­gí­tünk

Végre jó idő van. Hő­si­e­sen ne­ki­áll­tál az ab­lak­pu­co­lás­nak. A füg­göny­mo­sás­tól el­len­ben előre ret­tegsz. Pedig nem ér­de­mes. Mu­ta­tunk pár trük­köt, ami segít

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos.

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Eszméletlen, mit művel tavasszal a kertedben a szódabikarbóna!

Eszméletlen, mit művel tavasszal a kertedben a szódabikarbóna!

Egy­sze­rűen fan­tasz­ti­kus a ha­tása, rá­adá­sul ilyen ol­csón sem­mi­vel sem tudod meg­ol­dani a bosszantó prob­­lé­­má­­kat!

Ez a tojástartó-trükk maga a csoda! Irány a kert

Ez a tojástartó-trükk maga a csoda! Irány a kert

Gon­dol­tad volna, hogy erre is jó a to­jás­tartó? Gyűjts össze be­lőle jó párat télen, ta­vas­szal spó­rol­hatsz is vele.

Szórj fahéjat a virágágyásba, és bámulatos lesz a kerted!

Szórj fahéjat a virágágyásba, és bámulatos lesz a kerted!

De ez még nem min­den! To­vábbi nagy­szerű öt­le­te­ket is mu­ta­tunk!

De ez még nem min­den! To­vábbi nagy­szerű öt­le­te­ket is mu­ta­tunk!

Ha húsvét reggel ezt teszed az asztalra, imádni fog a család

Ha húsvét reggel ezt teszed az asztalra, imádni fog a család

Szí­nek­kel, vi­rá­gok­kal az ün­ne­pért

A hús­véti ünnep köz­pontja min­den­kép­pen az asz­tal. A szí­nek, a te­rí­ték, a dí­szek, vi­rá­gok meg­vá­lasz­tá­sá­val az ün­nepi ér­zést te ala­kí­tod ki.

Szórj kávézaccot a serpenyőbe! Megdöbbentő a hatás!

Szórj kávézaccot a serpenyőbe! Megdöbbentő a hatás!

Ezt a prak­ti­kát min­den­kép­pen ki kell pró­bál­nod neked is! Az ered­mény cso­dás!

Gyönyörű húsvéti díszek, amitől beköltözik hozzád a tavasz

Gyönyörű húsvéti díszek, amitől beköltözik hozzád a tavasz

Itt a hús­vét, így akár az utolsó pil­la­natra ma­rad­hat a la­ká­sod.

Itt a hús­vét, így akár az utolsó pil­la­natra ma­rad­hat a la­ká­sod.

Óvatosan a kerti tűzgyújtással! Komoly bírságot kaphatsz

Óvatosan a kerti tűzgyújtással! Komoly bírságot kaphatsz

A zöld­hul­la­dék el­ége­tése nem csak kör­nye­zet­szennyező, de ve­szé­lyes is. Jobb, ha tisz­tá­ban vagy a sza­bá­lyok­kal

A zöld­hul­la­dék el­ége­tése nem csak kör­nye­zet­szennyező, de ve­szé­lyes is. Tartsd be a sza­bá­lyo­kat

Elérkezett az idő, idén tényleg aranytojást tojnak a tyúkok

Elérkezett az idő, idén tényleg aranytojást tojnak a tyúkok

Az arany szín tarol idén hús­vét­kor

Az arany szín tarol idén a hús­véti asz­ta­lon. Még a to­já­so­kat is el­érte. Nem csu­pán drága arany­fes­ték­kel, hanem ol­csóbb csil­lám­fes­ték­kel is be­von­ha­tod

Zseniális ötlet: Ezért tarts mindig hajgumit az autódban

Zseniális ötlet: Ezért tarts mindig hajgumit az autódban

Nincs ta­lá­lé­ko­nyabb nem­zet a ma­gyar­nál! Most ki­de­rül, hogy mi­ként lehet egy haj­gumi vagy be­főt­tes gumi élet­mentő a ko­csi­ban. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Gyorsan vesd el ezeket a magokat, édenkerted lesz májusra

Gyorsan vesd el ezeket a magokat, édenkerted lesz májusra

Le­csen­gett az utolsó hó­esős idő­szak. In­dít­suk az idei kerti sze­zont!

Le­csen­gett az utolsó hó­esős idő­szak. In­dít­suk az idei kerti sze­zont!

Vécéfelújítás csempecsere nélkül, zseniális ez az ötlet!

Vécéfelújítás csempecsere nélkül, zseniális ez az ötlet!

Olcsó, rá­adá­sul szu­per jól néz ki.

Neked is fej­tö­rést okoz, ho­gyan dí­szítsd a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get? Az biz­tos, hogy ez a meg­ol­dás egy­ál­ta­lán nem ju­tott eszedbe! Olcsó, rá­adá­sul szu­per jól néz ki!

Nem találod ki! Ezek a lakásod legszennyezettebb helyei

Nem találod ki! Ezek a lakásod legszennyezettebb helyei

Úgy érzed, a te la­ká­sod ma­ku­lát­la­nul tiszta? Azért gyere ve­lünk, gon­do­lat­ban kör­be­ve­ze­tünk a he­lyi­sé­ge­ken.

Most kezdődhet a palántanevelés, zseniális ötleteket mutatunk

Most kezdődhet a palántanevelés, zseniális ötleteket mutatunk

Nem kell nagy költ­sé­gekbe ver­ned magad...

Ha sze­ret­néd, hogy cso­da­szép ter­més­sel ör­ven­dez­tes­sen meg nyá­ron a ker­ted, itt az ideje el­kez­deni az ül­te­tést. Nem kell nagy költ­sé­gekbe ver­ned magad, né­hány remek ötlet ha­tal­mas se­gít­sé­gedre lesz.

Ne hagyd elgazosodni a kertedet! Ezek a legjobb módszerek

Ne hagyd elgazosodni a kertedet! Ezek a legjobb módszerek

Itt a ta­vasz, kez­dő­dik az örök küz­de­lem a gyo­mok ellen. Ne várd meg, míg ki­kel­nek. Vé­de­kezz előre!

Itt a ta­vasz, kez­dő­dik az örök küz­de­lem a gyo­mok ellen. Ne várd meg, míg ki­kel­nek. Vé­de­kezz előre! Mu­tat­juk, mi­lyen ha­tá­sos mód­sze­re­ket vet­hetsz be el­le­nük, és me­lyek nem aján­lot­tak. Ez utób­biak nem csak a többi nö­vény­nek árt­hat­nak, de még a jár­dát is tönkre te­szik

Lassan kezdheted, ezt tedd az ajtódra, hogy szebb legyen a tavasz

Lassan kezdheted, ezt tedd az ajtódra, hogy szebb legyen a tavasz

Dí­szítsd az ajtót a ta­vasz szí­ne­i­vel. Az örök­zöl­dek­ből ki­ala­kí­tott ko­szorú alapba tűzz na­ponta friss vi­rá­got.

Dí­szítsd az ajtót a ta­vasz szí­ne­i­vel. Az örök­zöl­dek­ből ki­ala­kí­tott ko­szorú alapba tűzz na­ponta friss vi­rá­got.

Kend össze a szemüvegedet kólával, elképesztő lesz a hatás

Kend össze a szemüvegedet kólával, elképesztő lesz a hatás

A kóla saj­nos nem túl egész­sé­ges, vi­szont nagy­sze­rűen fel­hasz­nál­ható a ház­tar­tás­ban. Mu­tat­juk is, mit csi­nál­hatsz vele.

Önts ecetet az asztalra! - Szuper trükköt mutatunk!

Önts ecetet az asztalra! - Szuper trükköt mutatunk!

Ez a prak­tika lesz az egyik ked­ven­ced!

Ez a prak­tika lesz az egyik ked­ven­ced! Ha­tá­sos, könnyű és olcsó.

Miért költenél vagyonokat? Takaríts autót fillérekből

Miért költenél vagyonokat? Takaríts autót fillérekből

Ne vidd sza­lonba, ta­ka­rítsd magad!

Ne vidd sza­lonba, ta­ka­rítsd magad a ko­csi­dat! Ren­ge­te­get spó­rol­hatsz vele. Ne dobd ki a pénzt az ab­la­kon, hasz­nálj ha­tá­sos, házi sze­re­ket.

Így lesz gyönyörű tavasszal a kertben a tulipán

Így lesz gyönyörű tavasszal a kertben a tulipán

Mikor kell ehhez el­ül­tet­ned?

Dí­szítse a ker­te­det ta­vas­szal a sze­re­lem jel­képe, a tu­li­pán! Ehhez - mint a gye­re­kek­nek -, ős­szel "is­ko­lába" kell ke­rül­nie. Ta­vas­szal vi­rág­zik, aztán pihen

Sütőport a csempére? Igen, ez a trükk tényleg eszméletlen!

Sütőport a csempére? Igen, ez a trükk tényleg eszméletlen!

Órá­kat és sok-sok pénzt spó­rol­hatsz meg ma­gad­nak, ha ki­pró­bá­lod, amit most mu­ta­tunk.

Órá­kat és sok-sok pénzt spó­rol­hatsz meg ma­gad­nak, ha ki­pró­bá­lod, amit most mu­ta­tunk.

Ez a legjobb virágföld! Ilyet használj tavasszal

Ez a legjobb virágföld! Ilyet használj tavasszal

Mu­tat­juk, me­lyik nö­vény mit sze­ret.

Ha­ma­ro­san vége a tél­nek, itt az át­ül­te­té­sek ideje. Mire meg­jön a jó idő, sze­rezd be min­den nö­vé­nyed szá­mára a leg­jobb föl­det! Mu­tat­juk, me­lyik, mit sze­ret.

Ezért legyen mindig egy kis üveg ecet a kocsidban

Ezért legyen mindig egy kis üveg ecet a kocsidban

A ko­csi­dat egy nagy fa alá par­kol­tad?

Fi­gyel­met­len vol­tál? A ko­csi­dat egy csi­ri­pelő ma­dár­raj alá par­kol­tad? Meg­néz­he­ted az ered­ményt... A kár akár ma­ra­dandó is lehet! De még van re­mény

Kenj fogkrémet a mobilodra, és le fog esni az állad

Kenj fogkrémet a mobilodra, és le fog esni az állad

Ezt a trük­köt fel­tét­le­nül ki kell pró­bál­nod! A mód­szer na­gyon ha­tá­sos.

Ezt a trük­köt fel­tét­le­nül ki kell pró­bál­nod! A mód­szer na­gyon ha­tá­sos.

Kicsi a hálószobád? Zseniális megoldás, hogy jól érezd benne magad

Kicsi a hálószobád? Zseniális megoldás, hogy jól érezd benne magad

Alig van hely a há­ló­szo­bá­ban? Ne ag­gódj, van meg­ol­dás arra is, hogy így se nyo­masszon a zsú­folt­ság.

Szórj konyhasót a vécébe, elképesztő lesz a hatás

Szórj konyhasót a vécébe, elképesztő lesz a hatás

Ki­váló se­gí­tő­társ a ház­tar­tás­ban!

A kony­hasó ki­váló se­gí­tő­társ a ház­tar­tás­ban, ta­ka­rí­tás­kor is bát­ran be­vet­he­ted. Vé­cé­tisz­tí­tás­nál pedig egye­ne­sen ki­hagy­ha­tat­lan!

Meglepő, de ezeket a ruhákat soha nem szabadna mosógépben mosni

Meglepő, de ezeket a ruhákat soha nem szabadna mosógépben mosni

Egy­szerű, csak be­do­bod a mo­só­gépbe a ru­há­kat és a végén ki­te­re­getsz.

Annyira egy­szerű, hogy csak be­do­bod a mo­só­gépbe a ru­há­kat és a végén ki­te­re­getsz. De most állj meg egy pil­la­natra! Van­nak dol­gok, ami­ket meg se pró­bálj így ki­mosni! Sem a gép­nek sem a ru­hák­nak nem tesz jót.

Sörimádók kedvence lesz ez a praktikus holmi

Ilyet még nem láttál: Sörimádók kedvence lesz ez a praktikus holmi

Na­gyon hasz­nos ta­lál­mány lá­tott nap­vi­lá­got, így töb­bet nem kell gon­dol­kod­nod, ho­gyan tá­rold a sö­rö­ket!

Annyira egy­szerű meg­ol­dás, hogy csak azon fogsz cso­dál­kozni, miért nem neked ju­tott eszedbe!

Soha ne dobd ki a tojástartó dobozt, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd ki a tojástartó dobozt, ennyi mindenre használhatod

Eddig te is min­­dig ki­dob­tad az üres to­­jás­­tar­­tót, mert fe­­les­­le­­ges­nek érez­­ted? Most meg­­mu­­tat­­juk, mire tudod hasz­nálni.

Ezért tarts mindig a mosógép mellett egy üveg ecetet

Ezért tarts mindig a mosógép mellett egy üveg ecetet

10 szu­per ötlet, mire jó ez a házi szer

10 szu­per ötlet, mire jó ott­hon az ecet! Több drága bolti szert is ki­vált­hatsz vele. Te­gyél egy üveg­gel a gép mellé, és min­den prob­lé­má­dat meg­oldja!

Soha ne dobd el a citrom héját, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd el a citrom héját, ennyi mindenre használhatod

A cit­rom va­ló­sá­gos cso­da­gyü­mölcs! Nem csak finom és egész­sé­ges.

A cit­rom va­ló­sá­gos cso­da­gyü­mölcs! Nem csak finom és egész­sé­ges, de a ház­tar­tás­ban is re­me­kül fel tudod hasz­nálni. Ezért sem sza­bad soha el­dobni még a héját sem! Biz­tos le­hetsz benne, hogy re­me­kül tudod a cit­rom kü­lön­le­ges össze­te­vőit hasz­nálni.