ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Kiderült, hányszor és mikor kell füvet nyírni, hogy szép legyen

Kiderült, hányszor és mikor kell füvet nyírni, hogy szép legyen

Sze­met gyö­nyör­köd­tető a tömör, zöld, ápolt pá­zsit, de sok­szor több gond van vele, mint egy gye­rek­kel...

Dobj alufólia-golyót a mosógépbe, elképesztő szépek lesznek a ruhák

Dobj alufólia-golyót a mosógépbe, elképesztő szépek lesznek a ruhák

Az alu­fó­liát sok min­denre hasz­nál­hat­juk. Sokan azon­ban nem is gon­dol­nák, hogy nem csak a kony­há­ban se­gít­het.

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Ha a va­sa­lás nem tar­to­zik a ked­venc há­zi­mun­káid közé, akkor ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt! A leg­jobb benne, hogy még a va­sa­lót sem kell elő­ven­ned!

Ha a va­sa­lás nem tar­to­zik a ked­venc há­zi­mun­káid közé, akkor ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt! A leg­jobb benne, hogy még a va­sa­lót sem kell elő­ven­ned!

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Sok­szor még fi­gyel­met­len­nek sem kell len­nünk; egy férfi olyan fel­fe­de­zést osz­tott meg, amire biz­tos, hogy te sem gon­dol­tál.

Így használd fel a lyukas harisnyát

Így használd fel a lyukas harisnyát

Íme 5 ötlet, mire lehet még jó.

Hi­he­tet­le­nül bosszantó, ami­kor né­hány hasz­ná­lat után fel­sza­lad a ha­ris­nyán a szem. De van egy jó hí­rünk, nem kell azon­nal ku­kába dob­nod. Íme 5 ötlet, mire lehet még jó.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így újítsd fel a fürdőszoba padlóját néhány ezer forintból

Így újítsd fel a fürdőszoba padlóját néhány ezer forintból

Nincs pén­zed a für­dő­szoba tel­jes fel­újí­tá­sára? Leg­alább a pad­lót va­rá­zsold újjá! Kevés pénz­ből is lé­leg­zet­el­ál­lító ha­tást ér­hetsz el.

Nincs pén­zed a für­dő­szoba tel­jes fel­újí­tá­sára? Leg­alább a pad­lót va­rá­zsold újjá! Kevés pénz­ből is lé­leg­zet­el­ál­lító ha­tást ér­hetsz el. Csak egy kis ügyes­ség és tü­re­lem kell hozzá.

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

Vajon mi­lyen di­vat­szí­nekre szá­mít­sunk a kö­vet­kező évre?

Vajon mi­lyen di­vat­szí­nekre szá­mít­sunk a kö­vet­kező évre? El­ké­pesztő lesz a 2018-as trend!

Táncra perdülne a nagyi, ha meglátná, hogy takarítasz

Táncra perdülne a nagyi, ha meglátná, hogy takarítasz

Em­lék­szel még, ami­kor gyer­mek­ként a nagyi meg­kért, se­gíts neki a ta­ka­rí­tás­ban? Ér­de­mes ma is al­kal­mazni azo­kat az apró öt­le­te­ket, ami­ket tőle lát­tál.

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

A világ leg­egy­sze­rűbb haj­pa­ko­lása, ami­től hi­he­tet­len lát­vá­nyos módon fogja rövid időn belül dús haj­ko­rona dí­szí­teni a fejed.

Ezért kenj paradicsomot a bőrödre! Csodákra képes

Ezért kenj paradicsomot a bőrödre! Csodákra képes

So­kak­nál okoz prob­lé­mát, hogy a pat­ta­ná­sok után heg marad az arcon.

So­kak­nál okoz prob­lé­mát, hogy a pat­ta­ná­sok után heg marad az arcon.

Életveszélyes villámcsapás: a lakás sem feltétlen biztonságos!

Életveszélyes villámcsapás: a lakásban sem vagyunk biztonságban!

Ha nem te­szünk meg né­hány alap óv­in­téz­ke­dést, ott­hon is érhet ben­nün­ket vil­lám­csa­pás.

Így hűtsd le a szobád a kánikula idején, mutatjuk, mi a teendő

Így hűtsd le a szobád a kánikula idején, mutatjuk, mi a teendő

A héten va­lódi tró­pusi hőség lesz.

A héten megint va­lódi tró­pusi hőség lesz, de azért van pár mód­szer, ami­vel el­vi­sel­he­tőbbé te­het­jük a for­ró­sá­got a saját la­ká­sunk­ban.

Tudtad, hogy ez a liszt a legjobb a takarításhoz?

Tudtad, hogy ez a liszt a legjobb a takarításhoz?

Fe­les­le­ges drága sú­ro­ló­sze­re­ket vá­sá­rolni a bolt­ban. De me­lyik liszt a leg­jobb a ta­ka­rí­tás­hoz?

Fe­les­le­ges drága sú­ro­ló­sze­re­ket vá­sá­rolni a bolt­ban, hi­szen a csil­logó la­kás­hoz semmi másra nincs szük­ség, csak lan­gyos vízre és lisztre. De me­lyik liszt a leg­jobb a ta­ka­rí­tás­hoz?

Így lesz könnyedén fényes a mosogató egy perc alatt!

Így lesz könnyedén fényes a mosogató egy perc alatt!

Sze­ret­néd, ha nem kel­lene órá­kat töl­te­ned a ta­ka­rí­tás­sal, az ered­mény mégis ma­gáért be­szélne?

Sze­ret­néd, ha nem kel­lene órá­kat töl­te­ned a ta­ka­rí­tás­sal, az ered­mény mégis ma­gáért be­szélne?

Így spórolj a strandon legalább 10 ezer forintot: jöhet a hűtőtáska!

Így spórolj a strandon legalább 10 ezer forintot: jöhet a hűtőtáska!

A strand­büfé a leg­na­gyobb le­hú­zás! Sok­kal ol­csób­ban is meg­úsz­ha­tod a nyári lu­bic­ko­lást, ha meg­fo­gadsz né­hány ta­ná­csot!

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Fe­lejtsd el a drága és egész­ség­te­len meg­ol­dá­so­kat! Mu­ta­tunk va­lami sok­kal ol­csób­bat és job­bat!

Fe­lejtsd el a drága és egész­ség­te­len meg­ol­dá­so­kat! Mu­ta­tunk va­lami sok­kal ol­csób­bat és job­bat!

10 szuper ötlet, hogy használd a szódabikarbónát a kertben

10 szuper ötlet, hogy használd a szódabikarbónát a kertben

Olcsó, meg­bíz­ható a ha­tása, és nem tar­tal­maz annyi káros anya­got, mint a bolt­ban kap­ható sze­rek.

Titkos nuditerasz a Havanna lakótelepen, nem hiszel a szemednek

Titkos nuditerasz a Havanna lakótelepen, nem hiszel a szemednek

Iz­zadsz a nyár ed­digi leg­for­róbb nap­ján? Ettől ga­ran­tál­tan még job­ban me­le­ged lesz!

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

A rek­kenő hő­sé­gen egy­ál­ta­lán nem könnyű ápolt­nak és üdé­nek ma­radni.

A rek­kenő hő­sé­gen egy­ál­ta­lán nem könnyű ápolt­nak és üdé­nek ma­radni. Ez a trükk vi­szont se­gí­teni fog.

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk...

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk, po­koli lesz a meleg. Se­gí­tünk, hogy könnyeb­ben ki­bírd a for­ró­sá­got.

Bezöldült a víz a kerti medencédben? Így tisztíthatod vegyszerek nélkül!

Bezöldült a víz a kerti medencédben? Így tisztíthatod vegyszerek nélkül!

A gye­rek me­dence el­en­ged­he­tet­len ezek­ben a na­pok­ban! A hő­sé­get túl­élni csakis a víz­ben pan­csi­kolva lehet.

Csoda történt éjszaka a Havanna lakótelepen: Ilyen csak a mesékben van!

Csoda történt éjszaka a Havanna lakótelepen: Ilyen csak a mesékben van!

Ez a tör­té­net azt bi­zo­nyítja, hogy az em­be­rek jó szán­dé­kúak.

Ez a tör­té­net azt bi­zo­nyítja, hogy az em­be­rek jó szán­dé­kúak.

Ezt tedd, ha könnyű álomra vágysz a melegben

Ezt tedd, ha könnyű álomra vágysz a melegben!

Van né­hány dolog, ami segít.

Ilyen idő­ben nem csak ébren ma­radni, de el­aludni sem könnyű. Per­sze van pár dolog, ami segít az el­al­vás­ban, ezek­ből gyűj­töt­tünk össze né­há­nyat.

Összekarcolódott a padló? Fillérekből így javíthatod meg

Összekarcolódott a padló? Fillérekből így javíthatod meg

Nem fel­tét­len kell szak­em­bert hív­nod!

Elég egy rossz moz­du­lat, és máris meg­je­len­het egy kar­co­lás. Mu­tat­juk, mi­lyen házi prak­ti­kák­kal tün­tet­he­ted el, ha nem akarsz szak­em­berre köl­teni!

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk, bru­tá­lis lesz a meleg. Se­gí­tünk, ho­gyan éld meg könnyeb­ben a for­ró­sá­got.

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk, bru­tá­lis lesz a meleg. Se­gí­tünk, ho­gyan éld meg könnyeb­ben a for­ró­sá­got.

Tedd a citromhéjat a kertedbe és elámulsz!

Tedd a citromhéjat a kertedbe és elámulsz!

A cit­ro­mot ren­ge­teg étel­hez hasz­nál­ha­tod a kony­há­ban, védi az egész­sé­ge­det, a fo­gyó­kú­rá­ban is a se­gít­sé­gedre lehet, azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a kert­ben is hasz­nos!

A cit­ro­mot ren­ge­teg étel­hez hasz­nál­ha­tod a kony­há­ban, a fo­gyó­kú­rá­ban is a se­gít­sé­gedre lehet, azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a kert­ben is hasz­nos!

Megújult a fürdőszoba, őrült csempe lett a divat

Megújult a fürdőszoba, őrült csempe lett a divat

Te is bele fogsz sze­retni

Itt a leg­újabb, a leg­őrül­tebb, min­den­kit le­nyű­göző lakás-di­zájn divat! Te is bele fogsz sze­retni. Gye­rek­ko­rod álmai most va­lóra vál­hat­nak!

Szórj szódabikarbónát a szélvédőre! Nem hiszed el, mi történik!

Szórj szódabikarbónát a szélvédőre! Nem hiszed el, mi történik!

Ezt a trük­köt ke­ve­sen is­me­rik!

A szó­da­bi­kar­bóna fel­hasz­ná­lá­sá­nak ezer módja akad. Most egy olyan trük­köt mu­ta­tunk, amit ke­ve­sen is­mer­nek.

Tegyél sót a mosógépbe, elképesztő lesz a hatás!

Tegyél sót a mosógépbe, elképesztő lesz a hatás!

Olcsó, hét­köz­napi alap­anyag a kony­hasó és hi­he­tet­le­nül hasz­nos.

Olcsó, hét­köz­napi alap­anyag a kony­hasó és hi­he­tet­le­nül hasz­nos. Meg­lepő módon nem­csak a kony­há­ban le­hetsz hálás érte.

Ellepték a konyhádat a molyok? Itt a legjobb megoldás ellenük

Ellepték a konyhádat a molyok? Itt a legjobb megoldás ellenük

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan előz­he­ted meg, hogy be­fész­kelje magát a la­ká­sodba, és azt is, ho­gyan vé­de­kezz el­lene, ha már meg­tör­tént a baj!

Alat­to­mo­san köl­tö­zik be a la­ká­sodba, gyor­san sza­po­ro­dik, és meg­őrülsz, mire tel­je­sen ki­ir­tod. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan előz­he­ted meg, hogy be­fész­kelje magát a la­ká­sodba, és azt is, ho­gyan vé­de­kezz el­lene, ha már meg­tör­tént a baj!

Elfogyott a borotvahab? Mutatjuk, mit használhatsz azonnal helyette!

Elfogyott a borotvahab? Mutatjuk, mit használhatsz azonnal helyette!

Csak elő kell ven­ned a kony­ha­szek­rény­ből.

Most el­árul­juk, csak elő kell ven­ned a kony­ha­szek­rény­ből.

Ne égesd el a kertben a gallyakat, ágakat! Elképesztő, mire használhatod

Ne égesd el a kertben a gallyakat, ágakat! Elképesztő, mire használhatod

Akár haj­lé­kony vessző, rövid bo­tocska, netán erős karó - mind­ből ké­szít­hetsz va­la­mi­lyen hasz­nos, szép kerti al­kal­ma­tos­sá­got

Itt mérik a csodafagyit a Balcsiparton: minden gombóc világszám

Itt mérik a csodafagyit a Balcsiparton: minden gombóc világszám

Ne menj el mel­lette, ha a Ba­la­to­non jársz, nyalj bele a csúcs­fa­gyiba! Ke­resd a Brin­ga­ta­nyát, a leg­jobb hű­sítő fi­nom­sá­gért!

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban.

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban, íme né­hány ötlet, ami segít, hogy egy­sze­rűbb le­gyen a sütés-főzés.

Hihetetlen, de igaz: megint mindent beborítottak a lepkék

Hihetetlen, de igaz: megint mindent beborítottak a lepkék

Sze­ret­néd, ha a kör­nye­ze­ted­ben min­den a lágy könnyed­sé­get jut­tatná eszedbe? Ren­dezd be pil­lan­gók­kal a la­ká­sod!

Önts a vérre kólát, nem hiszed el, mi történik!

Önts a vérre kólát, nem hiszed el, mi történik!

Több mint 100 éve isszuk a kólát, de csak mos­ta­ná­ban kez­dik fel­fe­dezni, hogy bi­zony nem csak üdí­tő­nek jó.

Több mint 100 éve isszuk a kólát, de csak mos­ta­ná­ban kez­dik fel­fe­dezni, hogy bi­zony nem csak üdí­tő­nek jó.

Íme egy szuper trükk, hogy októberig legyen paradicsomod

Íme egy szuper trükk, hogy októberig legyen paradicsomod

Al­kal­maz­kodj a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­hez! Hasz­náld ki a hosszabb nya­rat: szü­re­telj két­szer pa­ra­di­cso­mot!

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Au­to­ma­ti­ku­san be is ágyazza magát.

Ha prob­lé­mát okoz, hogy a párod és te nem ugyan­azt a hő­mér­sék­le­tet tart­já­tok kom­for­tos­nak, ez az ágy tö­ké­le­tes meg­ol­dást nyújt.

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

Egy kis nyu­ga­lo­mért néha a szü­lők bár­mit meg­ad­ná­nak! A fel­tűnő csend vi­szont ve­szé­lyes is lehet.

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Egy biz­tos: nem gyom­ir­tó­val!

Egy biz­tos: nem gyom­irtó és ro­var­ölő vegy­sze­rek­kel! Azok ugyanis az ehető nö­vé­nye­ket is el­pusz­tít­ják.

A medencéknek leáldozott, az igazán menők újabban ide csobbannak

A medencéknek leáldozott, az igazán menők újabban ide csobbannak

Az úgy­ne­ve­zett für­dő­ta­vak egyre nép­sze­rűb­bek.

Az úgy­ne­ve­zett für­dő­ta­vak egyre nép­sze­rűb­bek. Sok­kal ter­mé­sze­te­sebb lát­ványt nyúj­ta­nak, mint bár­me­lyik lu­xus­me­dence.

Kenj a hajadra borsot! Csodákra képes

Kenj a hajadra borsot! Csodákra képes

A szép haj a nők igazi ko­ro­nája. Ér­de­mes ápolni és oda­fi­gyelni rá, épp úgy, mint a bő­rünkre. Íme egy szu­per prak­tika, hogy egész­sé­ges és tün­döklő le­gyen.

A szép haj a nők igazi ko­ro­nája. Ér­de­mes ápolni és oda­fi­gyelni rá, épp úgy, mint a bő­rünkre. Íme egy szu­per prak­tika, hogy egész­sé­ges és tün­döklő le­gyen.

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

Mert ebben az év­szak­ban innen szár­maz­nak a leg­kel­le­met­le­nebb sza­gok.

Mert ebben az év­szak­ban innen szár­maz­nak a leg­kel­le­met­le­nebb sza­gok.

Újra pezseg a szódabikarbóna: Hableány fürdővízért őrül meg a net

Újra pezseg a szódabikarbóna: Hableány fürdővízért őrül meg a net

El­la­zítja az egész tes­ted, és le­ve­zeti a fe­szült­sé­get egy stresszes nap után.

El­la­zítja az egész tes­ted, fel­tölt, és le­ve­zeti a fe­szült­sé­get egy stresszes nap után. És nem fogod el­hinni, mi­lyen egy­szerű! Szinte biz­tos, hogy min­den meg­ta­lál­ható a kony­hád­ban, ami ehhez a cso­dá­la­tos für­dő­höz kell.

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

Ha szál­lo­dá­ban al­szol, nem árt tisz­tá­ban lenni né­hány alap­sza­bállyal. Mi el­árul­juk, mire kell fi­gyel­ned.

Így mentsd meg a kisbabád első rugdalózóit

Így mentsd meg a kisbabád első rugdalózóit

Mu­tat­juk, mit ké­szít­hetsz be­lő­lük

A pa­rá­nyi rug­da­ló­zó­kat né­hány hét alatt ki­növi a babád. Mu­tat­juk, mit ké­szít­hetsz be­lő­lük, hogy örök emlék ma­rad­has­son a cuki ru­ha­da­rab!

Itt a jó idő, támadnak az egerek, mutatjuk, hogy tudod távol tartani őket

Itt a jó idő, támadnak az egerek, mutatjuk, hogy tudod távol tartani őket

Egér­nyo­mo­kat ta­lál­tál a kam­rá­ban? Ne kés­le­kedj, mert ha­ma­ro­san ren­ge­te­gen lesz­nek! In­tézz el­le­nük össze­han­golt tá­ma­dást!

Eszméletlen, mi derült ki a szalvétáról

Eszméletlen, mi derült ki a szalvétáról

Sok­kal töb­bet szá­mít a szal­véta ár­nya­lata, mint gon­dol­nád!

Min­dig a te­rí­ték szí­né­hez vá­lasz­tot­tál szal­vé­tát? Hiba volt, mert pont for­dítva kéne! Sok­kal töb­bet szá­mít a szal­véta ár­nya­lata, mint gon­dol­nád! Egy leg­újabb kí­sér­let ki­de­rí­tette, miért.

Kiderült, könnyen megbetegíthet a kávéfőződ

Kiderült, könnyen megbetegíthet a kávéfőződ

A ve­szély min­den­kire le­sel­ke­dik.

Bár­mi­lyen gépet hasz­nálsz a reg­geli kávé le­fő­zé­sé­hez, ezt a ve­szélyt csak ala­pos kö­rül­te­kin­tés­sel tudod el­ke­rülni. Sú­lyos, élet­ve­szé­lyes ál­la­po­tot is okoz­hat!

Nyaralni indulsz? Íme, a trükkök, hogy ne menjenek tönkre a virágaid

Nyaralni indulsz? Íme, a trükkök, hogy ne menjenek tönkre a virágaid

Egy­szerű és olcsó mód­sze­re­ket mu­ta­tunk, me­lyek se­gít­sé­gé­vel nö­vé­nye­i­det szeb­ben ta­lá­lod, mint ahogy ott­hagy­tad őket.

Ezt a hibát szinte mindenki elköveti a fogkeféjével, vajon te is?

Ezt a hibát szinte mindenki elköveti a fogkeféjével, vajon te is?

A mos­dó­kagyló bak­té­ri­u­mok ott­ho­nává vál­hat. Így nem ta­ná­csos csak úgy, egy­sze­rűen rá­fek­tetni fog­ke­fé­det a szé­lére.

Így tudod kánikulában leggyorsabban lehűteni a sörödet

Így tudod kánikulában leggyorsabban lehűteni a sörödet

Ez a leg­gyor­sabb mód­szer.

Ebben a tik­kasztó hő­ség­ben na­gyon jól tud esni egy hideg sör. Most meg­mu­tat­juk, me­lyik a leg­gyor­sabb mód­szer.

Csobbanj egy jót, mutatunk hozzá néhány csúcsszuper medencét!

Csobbanj egy jót, mutatunk hozzá néhány csúcsszuper medencét!

Tom­bol a ká­ni­kula, ilyen­kor leg­jobb kel­le­me­sen hű­sölni a víz­ben.

Tom­bol a ká­ni­kula, ilyen­kor leg­jobb kel­le­me­sen hű­sölni a víz­ben. Ha nem vagy olyan sze­ren­csés, hogy éppen nya­ralsz, marad az ál­mo­do­zás. Se­gí­tünk né­hány cso­dá­la­tos kép­pel!

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Tö­me­ge­sen rajz­za­nak ki ezek­ben a na­pok­ban a szár­nyas han­gyák. Az ag­gasztó je­len­ség­nek pon­tos oka van, sze­ren­csére lé­te­zik el­len­szer, mu­tat­juk is!

200 millió ember volt kíváncsi erre a videóra, nem hiszel a szemednek!

200 millió ember volt kíváncsi erre a videóra, nem hiszel a szemednek!

Cso­dá­la­tos, mi min­denre ké­pe­sek a tel­je­sen hét­köz­napi anya­gok, ha szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­ban ke­rül­nek össze.

18 zseniális ötlet, amit egyszerűen minden szülőnek ismernie kell

18 zseniális ötlet, amit egyszerűen minden szülőnek ismernie kell

Roj­tos ideg­zetű és idő­za­var­ban lévő szü­lők, fi­gye­lem! Ez a cikk felér egy fel­men­tő­se­reg­gel!

Roj­tos ideg­zetű és idő­za­var­ban lévő szü­lők, fi­gye­lem! Ez a cikk felér egy fel­men­tő­se­reg­gel! Élet­mentő meg­ol­dá­sok a hét­köz­na­pok szü­lőt pró­báló hely­ze­te­ire

A tábortűz már a múlté, ez a kerti őrület a fiatalok új kedvence

A tábortűz már a múlté, ez a kerti őrület a fiatalok új kedvence

Tarol a beton min­de­nütt! Ké­szíts be­ton­ból asz­tali tűz­helyt!

Tarol a beton min­de­nütt! A kerti bú­to­rok után itt a leg­újabb divat, a be­ton­ból ké­szült asz­tali tűz­hely! A vi­deót kö­vetve saját magad el­ké­szít­he­ted. Ház­ava­tóra is remek aján­dék.

Felejtsd el a gumimatracot, mutatjuk, mivel leszel igazán menő a strandon

Felejtsd el a gumimatracot, mutatjuk, mivel leszel igazán menő a strandon

Ha iga­zán di­va­tos akarsz lenni, vá­lassz ezek közül a kü­lön­le­ges da­ra­bok közül.

Nem mind­egy, hogy a stran­do­lás alap­kel­lé­két mi­lyen for­má­ban vi­szed ma­gad­dal. Ha iga­zán di­va­tos akarsz lenni, vá­lassz ezek közül a kü­lön­le­ges da­ra­bok közül.

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Meg se kell enned ahhoz a sa­vany­kás gyü­möl­csöt, hogy a cit­rom jó­té­kony ha­tá­sait ki­él­vezd!

Éhes volt az elárvult kismalac, de feltalálta magát az életben

Éhes volt az elárvult kismalac, de feltalálta magát az életben

Az éhes kis­ma­lac nem vá­lo­gat...

Az éhség nagy úr, és az éhes kis­ma­lac nem vá­lo­gat.

Nincs légkondid? Akkor sem kell megsülnöd nyáron a lakásban!

Nincs légkondid? Akkor sem kell megsülnöd nyáron a lakásban!

Nincs lég­kondi a la­kás­ban, de jön a meleg?

Nincs lég­kondi a la­kás­ban, de jön a meleg? Ha nem akarsz meg­sülni, sze­relj fel egy csi­nos vá­szon­ro­lót.

Döbbenet, kézimunka lett a divat a vécében

Döbbenet, kézimunka lett a divat a vécében

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan dob­ha­tod fel a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get né­hány trük­kel!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan dob­ha­tod fel a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get né­hány rafi­nált trük­kel! Ismét hódít a nők kö­ré­ben a kre­a­tív kéz­mű­ves hobbi, egyre töb­ben köt­nek, hor­gol­nak, varr­nak.

Nagyot vizsgázott a szódabikarbóna, ez a trükk tényleg működik

Vizsgázott a szódabikarbóna, ez a trükk működik

Sok min­denki sze­reti és hasz­nálja a szó­da­bi­kar­bó­nát, de azt sosem gon­dol­tuk volna, hogy a leg­ma­ka­csabb szennye­ző­dé­sek­kel is ilyen könnyen el­bá­nik.

Meguntad a régi farmerod? Így alakítsd át gyorsan

Meguntad a régi farmerod? Így alakítsd át gyorsan

Las­san nem tudod hová tenni a régi far­mer­ja­i­dat, de saj­ná­lod ki­dobni őket?

Las­san nem tudod hová tenni a régi far­mer­ja­i­dat, de saj­ná­lod ki­dobni őket? Nem kell a sze­mét­ben vé­gez­niük.

Lehet, hogy ideje lecserélni a cuccaidat?

Lehet, hogy ideje lecserélni a cuccaidat?

Ter­mé­sze­tes, hogy tár­gya­ink egy­szer csak el­hasz­ná­lód­nak.

Ter­mé­sze­tes, hogy tár­gya­ink egy­szer csak el­hasz­ná­lód­nak - de vajon tudod, mi­lyen idő­kö­zön­ként ér­de­mes cse­rélni a leg­fon­to­sabb dol­ga­i­dat?

A műanyag kerti medencék kora lejárt, ez lesz most az új divat

A műanyag kerti medencék kora lejárt, ez lesz most az új divat

Már má­jus­ban hőség van. A túl­élé­sért addig is mu­száj meg­már­tóz­nod!

Már má­jus­ban hőség van. Mi lesz itt nyá­ron? Csak a víz­par­ton lehet ki­bírni ezt a me­le­get. De hol van még a szabi? A túl­élé­sért addig is mu­száj meg­már­tóz­nod! Ne gon­dol­kozz mű­anyag me­den­cé­ben, mu­ta­tunk va­lami újat.

Hajítsd ki a régi ócskát, megújult a mosogatószivacs és mindenki imádja

Hajítsd ki a régi ócskát, megújult a mosogatószivacs és mindenki imádja

Ez a szil­iko­nos mo­so­ga­tó­szi­vacs lesz az új ked­venc a kony­há­ban.

Ez a szil­iko­nos mo­so­ga­tó­szi­vacs lesz az új ked­venc a kony­há­ban.

Olcsón szeretnél kerti bútort? Figyelj, íme a legjobb ötletek

Olcsón szeretnél kerti bútort? Figyelj, íme a legjobb ötletek

Ne gon­dol­kozz a vá­sár­lás­ban!

Ne gon­dol­kozz a vá­sár­lás­ban, ha va­lami jó­pofa, kü­lön­le­ges bú­tor­ral sze­ret­néd fel­dobni a ker­te­det. Nem­csak olcsó, de lelke is van, ha te ké­szí­ted

Félsz a pókoktól? Ezzel a természetes keverékkel távol tarthatod őket

Félsz a pókoktól? Ezzel a természetes keverékkel távol tarthatod őket

Pókot ölni nem sze­ren­csés. Ha iszo­nyodsz tőlük, el­tűrni őket le­he­tet­len. Sze­ren­csére van meg­ol­dás a pók­men­tes öve­zet­hez.

Elhervadt a kertben a tulipán? Mutatjuk pontosan, mit kell tenni

Elhervadt a kertben a tulipán? Mutatjuk pontosan, mit kell tenni

Az első ta­va­szi tu­li­pá­nok színt visz­nek az éle­tedbe.

Az első ta­va­szi tu­li­pá­nok színt visz­nek az éle­tedbe. Meg­mu­tat­juk, mit te­gyél velük, mi­u­tán el­vi­rá­goz­tak!