ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Íme a világ legdrágább virágcsokra, ilyet még nem láttál!

Íme a világ legdrágább virágcsokra, ilyet még nem láttál!

Hi­he­tet­len mi­csoda cso­kor!

Hi­he­tet­len mi­csoda csok­rot al­kot­tak a ter­ve­zők. Exk­lu­zív, vi­rá­go­kat kö­töt­tek egybe, me­lyek a sze­rel­met szim­bo­li­zál­ják.

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni!

Sokkal több pénzed lesz: Fogadd meg a híres japán háziasszony tanácsát

Sokkal több pénzed lesz: Fogadd meg a híres japán háziasszony tanácsát

Marie Kondo nem csak a la­ká­so­dat teszi rendbe.

Marie Kondo nem csak a la­ká­so­dat teszi rendbe, hanem az éle­te­det is.

Döbbenetes, mit találtak a turisták a Nógrád megyei erdőben

Döbbenetes, mit találtak a turisták a Nógrád megyei erdőben

Hát­bor­zon­gató eset tör­tént az erdő egyik fél­re­eső tisz­tá­sán. Alig hit­ték a ki­rán­du­lók, amit lát­tak.

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Vá­lassz ki ehhez egy eny­hébb napot.

Sze­rezd be tál­cás pa­lán­ta­ként, majd vá­lassz ki egy eny­hébb napot az ül­te­tésre. He­lyezd el a kert­ben, szél­vé­dett bok­rok alatt. Mind­járt meg­sür­geti a ta­vaszt.

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből, és szí­ve­sen fel­dob­nád a kör­nye­ze­te­det egy nyá­rias szín­nel?

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből, és szí­ve­sen fel­dob­nád a kör­nye­ze­te­det egy nyá­rias szín­nel?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos!

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos!

Ferenc pápa lebukott: Így szereti a szentatya a kávét

Ferenc pápa lebukott: Így szereti a szentatya a kávét

Costa Rica-i lá­to­ga­tása során ki­de­rült, hogy a mé­lyen ka­to­li­kus or­szág rejti a leg­fi­no­mabb ká­vé­sze­me­ket.

Costa Rica-i lá­to­ga­tása során ki­de­rült, hogy a mé­lyen ka­to­li­kus or­szág rejti a leg­fi­no­mabb ká­vé­sze­me­ket.

Így változtatja meg életedet a japán takarítási módszer

Így változtatja meg életedet a japán takarítási módszer

A se­lej­te­zés csak a kez­det.

Marie Kondo mód­sze­ré­nek hívei tud­ják, hogy a tár­gyak sze­lek­tá­lása csak a kez­det. A mód­szer az egész gon­dol­ko­dá­sun­kat képes át­ala­kí­tani.

4 fontos dolog, amit januárban kell megtenni a kertben

4 fontos dolog, amit januárban kell megtenni a kertben

Munka a téli, havas kert­ben?

Hisz leg­fel­jebb a jó me­legre fű­tött szoba ab­la­ká­ból van ked­ved a fa­gyott vi­lá­got bá­mulni. Jó, nem a szo­ká­sos, ti­pi­kus te­vé­keny­sé­gekre gon­do­lunk

Így tarthatod hosszú ideig frissen a kenyeret

Így tarthatod hosszú ideig frissen a kenyeret

Egy mes­ter­séf hosszú évek alatt gyűj­tött zse­ni­á­lis trükk­je­i­ből nyúj­tunk át egy csok­rot.

Egy mes­ter­séf hosszú évek alatt gyűj­tött zse­ni­á­lis trükk­je­i­ből nyúj­tunk át egy csok­rot. Re­mél­jük, hasz­nos lesz.

Ez a japán háziasszony nagyot alkotott: íme, a takarítás 7 parancsolata

Ez a japán háziasszony nagyot alkotott: íme, a takarítás 7 parancsolata

Marie Kondo rend­ra­kási mód­szere se­gít­sé­gév­e­laz éle­tünk is ren­de­zet­tebb lehet.

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Ez a meg­lepő, de egy­szerű trükk kész va­rázs­lat! Neked is ki kell pró­bál­nod.

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen fan­tasz­ti­kus, tojás alakú há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát.

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen fan­tasz­ti­kus, tojás alakú há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát. A kü­lö­nös épít­mény nem­csak a lát­vánnyal hí­vo­gat, hi­szen finom meleg van oda­bent, mi­köz­ben kint rep­ked­nek a ke­mény mí­nu­szok.

Önts ecetet a mosogatógépbe, döbbenetes lesz a hatás!

Önts ecetet a mosogatógépbe, döbbenetes lesz a hatás!

Időn­ként a mo­so­ga­tó­gé­ped­nek is szük­sége van egy ala­pos tisz­tí­tásra.

Időn­ként a mo­so­ga­tó­gé­ped­nek is szük­sége van egy ala­pos tisz­tí­tásra, hi­szen csú­nyán szennye­ződ­het.

Gyökeres karácsonyfát vettél?

Gyökeres karácsonyfát vettél? Mutatjuk, hogyan tovább

Itt az ideje, hogy vissza­jut­tasd a fát a ter­mé­szetbe.

Ha gyö­ke­res fe­nyő­fát vit­tél be cse­rép­ben, akkor itt az ideje, hogy vissza­jut­tasd a fát a ter­mé­szetbe.

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ha egy kis idő­uta­zásra vágysz, min­den­képp ke­resd fel a ma­gyar­or­szági vá­ra­kat. Hidd el, pá­rat­lan él­mény­ben lesz ré­szed.

Szórj szódabikarbónát az ágyadba - megdöbbentő a hatása!

Szórj szódabikarbónát az ágyadba - megdöbbentő a hatása!

Ez a trükk iga­zán kin­cset ér. Neked is ki kell pró­bál­nod!

Ez a trükk iga­zán kin­cset ér. Neked is ki kell pró­bál­nod!

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Utá­na­jár­tunk, mire lehet hasz­nálni.

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csonyfa le­sze­dé­sé­nek ideje, és sokan saj­nál­ják ki­dobni ezt a szép nö­vényt. Utá­na­jár­tunk, hogy mire lehet hasz­nálni a le­ve­leit.

Így tárold az almát és a körtét, fantasztikus lesz hónapok múlva is

Így tárold az almát és a körtét, fantasztikus lesz hónapok múlva is

Íme, né­hány fon­tos ta­nács.

Tél végén is szí­ve­sen fo­gyasz­tasz za­ma­tos almát és kör­tét? Nincs is aka­dá­lya, csak jobb ha tudod, ho­gyan ér­de­mes tá­rolni! Íme, né­hány fon­tos ta­nács.

Durva baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték: Erre figyelj!

Durva baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték!

Min­den évben akad­nak bal­ese­tek, tűz­ese­tek is, amik szak­em­be­rek sze­rint kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők.

Min­den évben akad­nak bal­ese­tek, tűz­ese­tek is, amik kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők.

Így ültesd el az orchideát, mindenki a csodájára jár majd!

Így ültesd el az orchideát, mindenki a csodájára jár majd!

Csak pár apró trük­köt kell be­vet­ned!

Az or­chi­dea az egyik leg­ké­nye­sebb szo­ba­nö­vény. Ha sze­ret­néd büsz­kén meg­mu­tatni a ven­dé­ge­id­nek, csak pár apró trük­köt kell be­vet­ned!

Így gondozd a ciklámened, hogy sokáig gyönyörű maradjon

Így gondozd a ciklámened

Az egyik leg­el­ter­jed­tebb, leg­ked­vel­tebb télen nyíló szo­ba­nö­vé­nyünk a cik­lá­men.Meg­fe­lelő gon­do­zás­sal akár hó­na­pig vi­rág­zik. Szín­pom­pás vi­rá­ga­i­val, tarka le­ve­le­i­vel ott­ho­nossá teszi a la­kást.

Karácsony előtt ne dobd el a narancshéjat, csoda, mi lesz belőle!

Karácsony előtt ne dobd el a narancshéjat, csoda, mi lesz belőle!

Káp­rá­za­tos ün­nepi de­ko­rá­ciót ké­szít­hetsz be­lőle.

Káp­rá­za­tos ün­nepi de­ko­rá­ciót ké­szít­hetsz be­lőle, ami­hez iga­zán nincs szük­sé­ged kéz­ügyes­ségre.

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Vedd elő az régi, meg­szo­kott, kissé unal­mas ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det és mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet!

Vedd elő az régi, meg­szo­kott, kissé unal­mas ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det és mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy dobd fel az idei ün­ne­pet!

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Sze­ret­nél mé­lyen aludni?

Sze­ret­nél olyan mé­lyen aludni, mint egy kis­baba? Ezek­ben a for­ma­ter­ve­zett ágyak­ban, ame­lyek az anya­mé­het idé­zik fel, meg­te­he­ted!

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Ne vég­ződ­jön tra­gé­di­á­val a ka­rá­csony.

A ka­rá­cso­nyi fény­fü­zér el­en­ged­he­tet­len kel­léke az ün­nep­nek, de saj­nos ve­szé­lyes is lehet. Ma már nem csak a csil­lag­szó­rók okoz­hat­nak tü­ze­ket

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő? Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit ha meg­fo­gadsz, na­gyon hamar lát­ható lesz a vál­to­zás. Íme a házi ké­szí­tésű cso­da­szer re­ceptje.

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő? Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit ha meg­fo­gadsz, na­gyon hamar lát­ható lesz a vál­to­zás. Nincs is szebb egy dús, hosszú női haj­ko­ro­ná­nál. Íme a házi ké­szí­tésű cso­da­szer re­ceptje. Itt az ideje,hogy te is ki­pró­báld.

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

A her­cegné nem­csak a di­vat­ban te­remt tren­det, hanem hob­bi­já­val is.

A her­cegné nem­csak a di­vat­ban te­remt tren­det, hanem hob­bi­já­val is.

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat.

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat, te is el­kezd­ted a ké­szü­lő­dést? Pici a la­ká­sod? Gon­dold végig, hogy ér­de­mes fel­dí­szí­teni. Füg­geszd fel a fát a falra.

Ennyi mindenre használhatod a fenyőtobozt. Most gyűjtsd össze

Ennyi mindenre használhatod a fenyőtobozt. Most gyűjtsd össze

A fe­nyőfa a ka­rá­csony jel­képe. De­ko­ra­tív, jel­leg­ze­tes alak­já­val a fe­nyő­to­boz is az ün­nepi lakás dísze lehet.

Erről egy szót se: 7 tabutéma, amiről sose beszélj a munkahelyeden

Erről egy szót se: 7 tabutéma, amiről sose beszélj a munkahelyeden

Úgy érzed, na­gyon jóban vagy a mun­ka­tár­sa­id­dal?

Úgy érzed, vagy olyan jóban a mun­ka­tár­sa­id­dal, hogy ki­csit rá­zó­sabb té­má­kat is meg­be­szél­hetsz velük? Na­gyon té­vedsz! És most meg is mond­juk, mik azok a ve­szé­lyes té­ma­kö­rök, ame­lye­ket jobb a mun­ka­he­lye­den in­kább meg sem em­lí­teni.

Őrület, mit talált ki a magyar háziasszony: magát forgatja a rántott sajt

Őrület, mit talált ki a magyar háziasszony: magát forgatja a rántott sajt

Gyors, egy­szerű és pil­la­na­tok alatt kész ez a szu­per öt­le­tes rán­tott sajt!

Gyors, egy­szerű és pil­la­na­tok alatt kész ez a szu­per öt­le­tes rán­tott sajt! Nem­csak finom, de a leg­jobb vá­lasz­tás ro­ha­nós na­po­kon. Kezdő há­zi­asszo­nyok, fi­gye­lem, ezt tény­leg le­he­tet­len el­ron­tani!

Így lesz sokáig gyönyörű a mikulásvirágod, erre figyelj!

Így lesz sokáig gyönyörű a mikulásvirágod, erre figyelj!

Saj­nos a cso­dás nö­vény rend­kí­vül ké­nyes, lehet, hogy egy hetet sem bír ki.

Saj­nos a cso­dás nö­vény rend­kí­vül ké­nyes, elő­for­dul­hat, hogy egy hetet sem bír ki. Mi a te­endő?

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba?

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba? Né­hány apró vál­toz­ta­tás, máris más lesz a han­gu­lata. Nem csoda, hogy egyre töb­ben fes­tik át a hű­tő­szek­rényt.

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

Vá­lassz oko­san!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. Sokan azért vá­laszt­ják, hogy ne kell­jen az ünnep ked­véért va­lódi fe­nyő­ket ki­vágni.

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Él­vezd ki az Ad­vent idő­sza­kát ezek­kel a házi ké­szí­tésű nap­tá­rak­kal!

Az ad­venti nap­tár a vá­ra­ko­zás örö­mét szim­bo­li­zálja. Él­vezd ki te is az Ad­vent idő­sza­kát ezek­kel az egyedi, házi ké­szí­tésű ad­venti nap­tá­rak­kal!

Ezért ne tárolj soha nyers krumplit a hűtőben. Veszélyes

Ezért ne tárolj soha nyers krumplit a hűtőben, veszélyesebb, mint gondolnád

Most is ott tar­tod? Akkor ezt ol­vasd el

Most is ott tar­tod? Ha ezt el­ol­va­sod, biz­tos, hogy ez­után új­ra­gon­do­lod a dol­got

Felejtsd el a klasszikus adventi koszorút, idén szőrös lett a divat

Felejtsd el a klasszikus adventi koszorút, idén szőrös lett a divat

Már érez­hető az ün­ne­pek han­gu­lata, va­rá­zsa! Itt az ideje, hogy ad­ventre el­ké­szítsd a leg­szebb díszt az asz­talra.

Már érez­hető az ün­ne­pek han­gu­lata, va­rá­zsa! Itt az ideje, hogy ad­ventre el­ké­szítsd a leg­szebb díszt.

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Mu­ta­tunk né­hány mód­szert.

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban? Mu­ta­tunk né­hány mód­szert.

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat.

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat. Ne hagyd ki, és pró­báld ki te is!

Kiömlött a vörösbor? Így tüntesd el gyorsan a foltot!

Kiömlött a vörösbor? Így tüntesd el gyorsan a foltot!

Szám­ta­lan tip­pet hall­hat­tál már arról, mivel lehet a vö­rös­bor­fol­tot el­tün­tetni a tex­tí­li­ák­ból.

Szám­ta­lan tip­pet hall­hat­tál már arról, mivel lehet a vö­rös­bor­fol­tot el­tün­tetni a tex­tí­li­ák­ból.

Van egy üveg vodkád? Meg ne idd, mert erre is jó!

Van egy üveg vodkád? Meg ne idd, mert erre is jó!

Nem árt, ha van ott­hon vod­kád!

Nem árt, ha min­dig van ott­hon egy kis üve­ges vod­kád! Nem is gon­dol­nád mennyi min­denre jó, csak kapd elő ha itt az idő! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Zseniális folpack-trükk: Többé nem babrál ki veled a fólia

Zseniális folpack-trükk: Többé nem babrál ki veled a fólia

Őrü­letbe tud ker­getni a fol­pack?

Őrü­letbe tud ker­getni a fol­pack, ami­kor a fólia te­kercsre ragad, és az ember se­hogy sem ta­lálja a végét. Az ide­ge­sítő ka­par­ga­tás he­lyett mu­tat­juk mi segít!

Ezt edd reggelire, sokkal vidámabban telik a nap

Ezt edd reggelire, sokkal vidámabban telik a nap

Mókás szend­vi­csek reg­ge­lire? Miért ne! Egy kis bo­hó­kás ötlet, egy ara­nyos ál­latka képe, me­lyet a tá­nyérra va­rá­zsolsz, máris mo­solyt csal az ar­cokra.

Mókás szend­vi­csek reg­ge­lire? Miért ne! Egy kis bo­hó­kás ötlet, egy ara­nyos ál­latka képe, me­lyet a tá­nyérra va­rá­zsolsz, máris mo­solyt csal az ar­cokra. Mennyi­vel job­ban indul így a nap. Ne hidd, hogy bo­nyo­lul­tabb el­ké­szí­teni, mint az ed­di­git. Csu­pán pár moz­du­lat az egész.

Nem akarsz egeret, pókot látni a házban? Így űzd el őket!

Nem akarsz egeret, pókot látni a házban? Így űzd el őket!

Az ege­rek, pókok na­gyon sok ka­la­maj­kát tud­nak okozni, és ha nem tün­te­ted el őket, ala­po­san el is sza­po­rod­hat­nak.

Az ege­rek, pókok na­gyon sok ka­la­maj­kát tud­nak okozni, és ha nem tün­te­ted el őket, el is sza­po­rod­nak.

3 tárgy, amivel mindenki kinyírja a mosógépét

3 tárgy, amivel mindenki kinyírja a mosógépét

Ugye nem ter­ve­zed évente le­cse­rélni

A mo­só­gép az egyik leg­fon­to­sabb és egy­ben leg­drá­gább elekt­ro­mos ház­tar­tási gép. Biz­tos, hogy nem ter­ve­zed évente, két évente le­cse­rélni

Tele a szekrényed régi pulóverrel? Hihetetlen, mire használhatod!

Tele a szekrényed régi pulóverrel? Hihetetlen, mire használhatod!

Nagy­anyá­ink soha nem dob­tak el sem­mit, min­denre volt egy jó öt­le­tük, min­den régi hol­mit fel tud­tak hasz­nálni újra

Ezért kenj cementet a lufira, szuper ajándék lesz belőle

Ezért kenj cementet a lufira, szuper ajándék lesz belőle

Nya­kun­kon a ka­rá­csony. Ilyen­kor a leg­na­gyobb fej­tö­rést az okozza, hogy mit aján­dé­kozz a sze­ret­te­id­nek. Idén ké­szíts egyedi aján­dé­kot

Nya­kun­kon a ka­rá­csony. Ilyen­kor a leg­na­gyobb fej­tö­rést az okozza, hogy idén mit aján­dé­kozz a sze­ret­te­id­nek. Kár lenne pénzt ki­adni olyas­mire, ami sze­mély­te­len, mert ezer meg ezer van be­lőle. In­kább ké­szíts egyedi aján­dé­kot, melybe a lel­ked is be­le­ke­rül.

Zseniális ötletek, ezért áztasd alkoholba a parafa dugót

Zseniális ötletek, ezért áztasd alkoholba a parafa dugót

A föl­det el­bo­rító mű­anyag he­lyett hasz­nálj ter­mé­sze­tes anya­go­kat. Ha meg­it­tad a bort, ne ha­jítsd el a pa­rafa dugót

A föl­det el­bo­rító mű­anyag he­lyett hasz­nálj ter­mé­sze­tes anya­go­kat. Ha meg­it­tad a bort, ne ha­jítsd el a pa­rafa dugót. Ön­ma­gá­ban is szép anyag, ha össze­gyűj­töd, még jót is te­hetsz vele. 5 fan­tasz­ti­kus öt­le­tet mu­ta­tunk, mire hasz­nál­ha­tod föl.

Szódabikarbónától lesz tökéletes a reggelid

Szódabikarbónától lesz tökéletes a reggelid

To­jás­sal kez­ded a napot, de min­dig meg­küz­desz a főtt tojás pu­co­lá­sá­val? Mu­ta­tunk né­hány egy­szerű mód­szert, amely­től min­dig tö­ké­le­tes lesz a reg­ge­lid.

To­jás­sal kez­ded a napot, de min­dig meg­küz­desz a főtt tojás pu­co­lá­sá­val? Mu­ta­tunk né­hány egy­szerű mód­szert, amely­től min­dig tö­ké­le­tes lesz a reg­ge­lid.

Fogadjunk, hogy te sem takarítod ezt a részét a fürdőszobádnak

Fogadjunk, hogy te sem takarítod ezt a részét a fürdőszobádnak, pedig nagyon kéne!

Van egy hely, ame­lyik­ről min­denki el­fe­led­ke­zik, pedig nem ár­tana azt is tisz­tí­tani.

Filléres vécéfelújítás: 2 óra alatt végzel a munkával, elképesztő a hatás

Filléres vécéfelújítás: 2 óra alatt végzel a munkával, elképesztő a hatás

Az egy­szerű, és igen olcsó trük­köt több ezren meg­osz­tot­ták az in­ter­ne­ten - nem vé­let­len, ezt fi­gyeld!

Hihetetlen, de ennyi mindenre használhatod az alufóliát

Hihetetlen, de ennyi mindenre jó az alufólia

Nem csu­pán a sü­tés­hez remek az alu­fó­lia. Ki­vált­hatsz vele ház­tar­tási esz­kö­zö­ket, csomó pénzt spó­rol­hatsz a se­gít­sé­gé­vel. Mu­tat­juk a meg­lepő öt­le­te­ket!

Imádják a nők, ha a férfi ilyen egyedi meglepetéssel várja őket este

Imádják a nők, ha a férfi ilyen egyedi meglepetéssel várja őket este

Nem titok, hogy a mai nők ki­mon­dot­tan sze­xi­nek ta­lál­ják, ami­kor a durva férfi­ke­zek mun­kába len­dül­nek...

Eszméletlen, de erre is jó a banánhéj, ne dobd ki soha!

Eszméletlen, de erre is jó a banánhéj, ne dobd ki soha!

Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye a ba­nán­héj­nak? Mi­e­lőtt ki­dob­nád, íme egy fan­tasz­ti­kus ötlet, hogy mire hasz­náld!

Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye a ba­nán­héj­nak? Mi­e­lőtt ki­dob­nád, íme egy fan­tasz­ti­kus ötlet, hogy mire hasz­náld!

Itt a trükk, így vághatod egészen vékonyra a friss kenyeret

Itt a trükk, így vághatod egészen vékonyra a friss kenyeret

Nem tudod szé­pen fel­sze­le­telni a friss, puha, il­la­tos ke­nye­ret? Ez az év­szá­za­dos trükk se­gí­teni fog, pró­báld ki!

Így lesz a koszos tornacipő újra olyan, mint a vadiúj

Így lesz a koszos tornacipő újra olyan, mint a vadiúj

Sze­ret­néd újra ra­gyogó tisz­tán látni?

Sze­ret­néd újra ra­gyogó tisz­tán látni a tor­na­ci­pő­det, de akár­hogy mosod, se­ho­gyan sem si­ke­rül? Nem kell két­ségbe esni, mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Gon­dol­kodj más­képp a cu­kor­ról, mint eddig. Ez a trükk szu­per se­gít­ség.

Gon­dol­kodj más­képp a cu­kor­ról, mint eddig. Ez a trükk szu­per se­gít­ség.

Okos praktikák: így kell teleltetni a leandert

Okos praktikák: így kell teleltetni a leandert

Ha sze­ret­néd, hogy a tied is egész­sé­ges le­gyen jö­vőre is, gon­dos­kod­nod kell a nyár utáni pi­he­né­sé­ről

Ha sze­ret­néd, hogy a tied is egész­sé­ges le­gyen jö­vőre is, gon­dos­kod­nod kell a nyár utáni pi­he­né­sé­ről és az őszi met­szé­sé­ről

Egyszerűen elkészíthető, hátborzongató ételek

Egyszerűen elkészíthető, hátborzongató ételek

Mu­ta­tunk né­hány remek öt­le­tet.

A kö­vet­kező na­pok­ban sokan in­dul­nak Hal­lo­ween bu­likba, vagy tar­ta­nak ba­ráti össze­jö­ve­te­le­ket a saját ott­ho­nuk­ban. Sőt, még az őszi szü­net után is sok is­ko­lá­ban tar­ta­nak jel­me­zes fel­vo­nu­lá­so­kat. Mu­ta­tunk né­hány remek ötlet, mit lehet ilyen­kor a leg­gyor­sab­ban az asz­talra tenni, hogy stí­lu­sos le­gyen a mu­lat­ság.

Nyálkás, vízköves a mosógéped? Így tisztítsd olcsó háziszerekkel

Vízköves a mosógéped? Így tisztítsd ki

Mosás után kel­le­met­len szag árad a ru­hák­ból. Mi lehet emö­gött? Va­ló­színű pe­né­szes és víz­kö­ves a mo­só­gé­ped. Itt a meg­ol­dás!

Ne dobd ki a friss narancs héját, elképesztő, mire használhatod

Ne dobd ki a friss narancs héját, elképesztő, mire használhatod

Na­ran­csot és man­da­rint esze­getsz uzson­nára? Ne dobd a ku­kába a héjat.

Na­ran­csot és man­da­rint esze­getsz uzson­nára? Ne dobd a ku­kába a héjat. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szít­hetsz be­lőle szu­per tisz­tí­tó­szert. Azt máris el­árul­hat­juk, hogy na­gyon egy­szerű, utána pedig min­dent tisz­tává va­rá­zsol majd.

Ne dobd ki a tisztítós vállfát, csodás karácsonyi koszorút készíthetsz

Ne dobd ki a tisztítós vállfát, csodás karácsonyi koszorút készíthetsz

Ott­ho­nod ka­­rá­­cso­­nyi han­gu­la­tá­ból nem hagy­ha­tod ki a be­já­rati ajtód!

Ott­ho­nod ka­­rá­­cso­­nyi han­gu­la­tá­ból nem hagy­ha­tod ki a be­já­rati ajtód! Mé­reg­drága ko­szo­rúk he­lyett most egy fil­lé­rek­ből meg­va­ló­sít­ható, gyö­nyörű meg­ol­dást mu­ta­tunk.

Jönnek az őszi esők, támad a fekete penész, mely halálos végű is lehet

Jönnek az őszi esők, támad a fekete penész, mely halálos végű is lehet

A fe­kete pe­nész a Föl­dün­kön ta­lál­ható leg­pusz­tí­tóbb mér­gek egyike. A leg­ki­sebb mennyi­ség­ben is mér­gező.

Őrület, mire használhatod a diót

A dió nemcsak értékes tápanyag, őrület, mire használhatod még

A trükk min­den há­zi­asszony éle­tét meg­könnyíti...

A vi­ta­mi­nok mel­lett ugyanis tar­tal­maz még va­la­mit, ami a ház­tar­tás­ban lehet nagy se­gít­sé­ged...

Megújult a fürdőszoba, ez a mosdó lett a divat

Megújult a fürdőszoba, ez a mosdó lett a divat

A ma­rok­kói stí­lusú, fes­tett por­ce­lán mos­dó­kagy­lók or­na­men­tá­lis vagy vi­rá­gos dí­szí­tése nő­i­essé, meg­hitté teszi az ott­ho­no­dat

Az ele­gáns, le­tisz­tult stí­lusú la­ká­sodba ideje egy kis ke­leti eg­zo­ti­ku­mot csem­pészni. A ma­rok­kói stí­lusú, fes­tett por­ce­lán mos­dó­kagy­lók or­na­men­tá­lis vagy vi­rá­gos dí­szí­tése meg­adja azt a csepp nő­i­es­sé­get és iz­gal­mat, ami nél­kül nincs igazi, meleg ott­hon.

Nem hiszed el, miből készül az idei karácsony legmenőbb dekorációja!

Nem hiszed el, miből készül az idei karácsony legmenőbb dekorációja!

Ilyen lát­vá­nyos és egy­szerű meg­ol­dást még sosem lát­tál!

Ilyen lát­vá­nyos és egy­szerű meg­ol­dást még sosem lát­tál! Ké­szítsd el te is eze­ket a gyö­nyörű hó­göm­bö­ket, hogy ün­nepi díszbe öl­töz­tet­hesd a la­kást!

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Tud­tad pél­dául, hogy mire jó a hasz­nált teafil­ter?

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Tud­tad pél­dául, hogy mire jó a hasz­nált teafil­ter vagy az ecet?

Döbbenet, mit művel a sütőélesztő a szobanövényekkel

Döbbenet, mit művel a sütőélesztő a szobanövényekkel

Cso­dá­la­to­san fog­nak bur­já­nozni tőle!

Fan­tasz­ti­kus, mi­lyen gyor­san fej­lőd­nek ettől az egy­szerű mód­szer­től, min­denki el­ámul majd! Nem szük­sé­ges hozzá vegy­szer, és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted.

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé.

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé. De lehet va­la­mit kez­deni vele pumpa nél­kül is? Igen, csak meg kell ta­nulni a tech­ni­kát.

Így készítsd fel a kerted a télre

Így készítsd fel a kerted a télre, ezt kell most tenned

Még pár ki­sebb munka és végre hát­ra­dől­hetsz, vége a sze­zon­nak.

Még pár ki­sebb munka, egy utolsó roham az őszi kert­ben, és végre hát­ra­dől­hetsz, vége a sze­zon­nak.

Elképesztő módszert találtak ki a francia nők, ez az új divatőrület

Elképesztő módszert találtak ki a francia nők, ez az új divatőrület

Egyre ter­jed a nők kö­zött a mód­szer, min­denki ki akarja pró­bálni, aki imádja a pú­der­ró­zsa­színt.

Szeretnéd, ha virágba borulna a karácsonyi kaktuszod? Itt a trükk

Szeretnéd, ha virágba borulna a karácsonyi kaktuszod? Itt a trükk

Most van itt az ideje, hogy biz­to­sítsd a ka­rá­cso­nyi kak­tusz ün­nepi pom­pá­ját. Sze­ren­csére nem egy ké­nyes nö­vény

Csu­pán pár egy­szerű sza­bályt kell be­tar­ta­nod, és a vi­rág­özön nem marad el.

Így lesz hipó nélkül ragyogó a fehér ruha

Így lesz hipó nélkül ragyogó a fehér ruha és a lepedő

Sokan ál­lít­ják, hogy drága, fol­tot is hagy, és nem kör­nye­zet­kí­mélő.

Ha sze­ret­néd fe­hé­rí­tés­nél ki­vál­tani a hipót, mu­ta­tunk né­hány ter­mé­sze­tes meg­ol­dást, amik­től ga­ran­tál­tan hó­fe­hé­rek lesz­nek a ru­háid!

Hihetetlen mivel lehet az orchideát virágba borítani

Hihetetlen mivel lehet az orchideát virágba borítani

Gyó­gyí­tó­lag is hat rá az ősi cso­da­szer

Meg fogsz döb­benni, me­lyik egy­szerű nö­vény képes a gyö­nyö­rű­sé­ge­det ha­ma­rabb vi­rág­zásra csá­bí­tani. És gyó­gyí­tó­lag is hat rá az ősi cso­da­szer

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Ázott kutyaszag: Miért lesz minden ruha büdös a mosógépben

Ázott kutyaszag: Miért lesz minden ruha büdös a mosógépben

A leg­jobb mo­só­szert ve­tet­ted be, a leg­il­la­to­sabb öb­lí­tőt, mégis ál­lott, büdös szag­gal eme­led ki a ru­há­kat a gép­ből?

A leg­jobb mo­só­szert ve­tet­ted be, mégis ál­lott, büdös szag­gal eme­led ki a ru­há­kat a gép­ből?

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni.

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. És még spó­rol­hatsz is!

Itt a mosás legújabb módszere: Döbbenetes változás!

Itt a mosás legújabb módszere: Döbbenetes változás!

Ez a leg­vi­ta­tot­tabb el­mé­let!

Min­den­ki­nek meg­van a maga ru­tinja, ha mo­sás­ról van szó és az ember nem szí­ve­sen vál­toz­tat. El­len­ben a leg­újabb tren­det ér­de­mes meg­fon­tolni!

Te tudod, milyen gyakran kell kitakarítanod a hűtődet? Ide süss!

Te tudod, milyen gyakran kell kitakarítanod a hűtődet? Ide süss!

Nyugi, nem kell min­den héten, de azért nem árt rend­sze­re­sen meg­tenni.

Nyugi, nem kell min­den héten, de azért nem árt rend­sze­re­sen időt szánni rá. El­árul­juk, mi­lyen mód­szer­rel éred el a leg­jobb ered­ményt. A profik trükk­je­i­vel gyor­san kész le­szel, és ra­gyogni fog a hűtőd.

Gyűlölsz mosogatni? Ettől a trükktől lesz könnyebb az életed

Gyűlölsz mosogatni? Ettől a trükktől lesz könnyebb az életed

Ha meg­fo­ga­dod a remek öt­le­te­ket, az utált fel­adat könnyűvé és egy­sze­rűvé válik.

Ha meg­fo­ga­dod a remek öt­le­te­ket, az utált fel­adat könnyűvé és egy­sze­rűvé válik.

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Ér­de­mes el­ké­szí­teni, so­káig eláll!

Po­fon­egy­szerű fű­sze­res pa­ra­di­csom­már­tás gyors va­cso­rák­hoz. Ér­de­mes el­ké­szí­teni, so­káig eláll a kamra pol­cán és is­teni finom! Ez az ola­szos éte­lek lelke.

Tiszta gyom a gyeped? Így hozd ősszel rendbe

Tiszta gyom a gyeped? Így hozd ősszel rendbe

Már rit­káb­ban kell nyírni a füvet, de ne dőlj még hátra.

Most kell el­vé­gezni azo­kat a mun­ká­kat, me­lyek­nek kö­szön­he­tően ta­vas­szal cso­dás fűben gyö­nyör­köd­hetsz.

Rendetlen a hűtőd? Így szüntesd meg a káoszt

Rendetlen a hűtőd? Így szüntesd meg a káoszt

Egyál­ta­lán nem mind­egy, hogy me­lyik élel­mi­szert, me­lyik polcra te­szed a hű­tő­szek­rény­ben. Az is fon­tos, ho­gyan cso­ma­go­lod be

Egyál­ta­lán nem mind­egy, hogy me­lyik élel­mi­szert, me­lyik polcra te­szed a hű­tő­szek­rény­ben. Az is fon­tos, ho­gyan cso­ma­go­lod be. Van né­hány arany­sza­bály, me­lyet ha be­tar­tasz, el­ke­rül­he­ted, hogy ál­lan­dóan a hűtőd miatt bosszan­kodj. Az éte­lek is to­vább ma­rad­nak fris­sek