ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Tetves a rózsád? Mutatjuk, mit kell tenni

Tetves a rózsád? Mutatjuk, mit kell tenni

A szá­raz, meleg idő­ben tá­mad­nak!

A szá­raz, meleg idő ked­vez nekik, tá­mad­nak a tet­vek! Most hasz­nos és olcsó trük­kö­ket mu­ta­tunk, me­lyek­kel meg­előz­he­ted, és ki is irt­ha­tod a tet­ve­ket.

Szórj sót a vécébe, elképesztő lesz a hatás

Szórj sót a vécébe, elképesztő lesz a hatás

Nyá­ron pláne ra­­gyog­­jon a vé­­cé­­csé­­sze!

Forró nyár­ban kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy min­­dig ra­­gyog­­jon a vé­­cé­­csé­­sze. Sze­ren­csére ehhez nem szük­­sé­­ges durva vegy­­sze­­re­­ket hasz­­nál­­nod.

Grillezel a kertben? Így gyújtsd meg a tüzet profin

Grillezel a kertben? Így gyújtsd meg a tüzet profin

A grill­par­tik első és leg­fon­to­sabb fel­adata a tűz­ra­kás, azaz a pa­rázsló fa­szén el­ké­szí­tése.

A grill­par­tik első és leg­fon­to­sabb fel­adata a tűz­ra­kás, azaz a pa­rázsló fa­szén el­ké­szí­tése. Aki pró­bálta már, az tudja, tüzet rakni nem is olyan könnyű.

Ez a legjobb trükk arra, hogy otthonodból távol tartsd a pókokat

Ez a legjobb trükk arra, hogy otthonodból távol tartsd a pókokat

Ha egy pók sétál be az ott­ho­nodba, ne csapd le - bár­mennyire is ir­tóz­nak tőle sokan, hasz­nos állat.

Szórj tojáshéjat a kertedbe, és csoda történik

Szórj tojáshéjat a kertedbe, és csoda történik

Ne dobd ki soha, hanem hasz­­no­­sítsd!

A to­­jás­­héj nem­­csak ki­­váló táp­a­nyag­­for­­rás a nö­­vé­­nyek szá­mára, de a csi­­gák ellen is véd. Ne dobd ki soha, hanem hasz­­no­­sítsd újra, gyö­nyörű lesz a ker­­ted!

Szereted a spenótot? Ha ezt a fajtát termeszted, októberig szedheted

Szereted a spenótot? Ha ezt a fajtát termeszted, októberig szedheted

A jövő zöld­sége! A leg­va­dabb ká­ni­ku­lát is ki­bírja ez a fajta!

A jövő zöld­sége! A leg­va­dabb ká­ni­ku­lát is ki­bírja ez a fajta!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Molyriadó: szörnyűség a kamrában

Molyriadó: szörnyűség a kamrában

Min­den nő rém­álma, ami vele tör­tént, sokan vi­sítva me­ne­kül­né­nek ki a kony­há­ból ezt látva. Rá­adá­sul ez bár­ki­vel, bár­mi­kor meg­tör­tén­het.

Min­den nő rém­álma, ami vele tör­tént, sokan vi­sítva me­ne­kül­né­nek ki a kony­há­ból ezt látva. Ez bár­ki­vel, bár­mi­kor meg­tör­tén­het.

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

A fok­­hagyma ára ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot!

A fok­­hagyma ára gyak­ran ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot. Ki­­lója rit­­kán megy 1500 fo­­rint alá. Mu­­ta­­tunk egy spó­­ro­­lós trük­­köt!

Mit lehet tenni, ha folyton éget a szomszéd?

Mit lehet tenni, ha folyton éget a szomszéd?

A kerti hul­la­dék ége­tése évek óta tilos

Végre itt a jó idő, lehet se­rény­kedni a kert­ben... Egé­szen addig, míg va­la­me­lyik szom­széd rá nem kezd a kerti hul­la­dék ége­té­sére.

Mi a különbség a muskátlik között? Most minden kiderül

Mi a különbség a muskátlik között? Most minden kiderül

Bár­merre já­runk Eu­rópa vá­ro­sa­i­ban, fal­va­i­ban, a bal­ko­no­kon, ab­la­kok­ban ott virít a sze­ret­ni­való mus­kátli.

Eu­rópa vá­ro­sa­i­ban, fal­va­i­ban, a bal­ko­no­kon, ab­la­kok­ban min­de­nütt ott virít a sze­ret­ni­való mus­kátli.

Virágoskert a panelben? Ültess olcsón, mutatjuk a trükköt

Virágoskert a panelben? Ültess olcsón, mutatjuk a trükköt

A leg­ki­sebb er­kélyre is öröm ki­ülni a reg­geli ká­vé­val vagy az esti vö­rös­bor­ral, ha egy sze­re­tet­tel gon­do­zott virág vár ránk.

Ne dobd ki a régi holmikat, így haszáld fel a kertben

Ne dobd ki a régi holmikat, így haszáld fel a kertben

El­avult egy pár dolog ott­hon?

El­avult egy pár dolog a ház­tar­tá­sod­ban? Nem kell, hogy a sze­métre ke­rül­je­nek, a kert­ben remek dísz­tár­gyak vál­hat­nak be­lő­lük.

Brutális méretű gombát talált a szerencsés férfi

Brutális méretű gombát talált a szerencsés férfi a Békés megyei erdőben

A szűnni nem akaró eső­zés nyo­mán az or­szág egész te­rü­le­tén dúsan nőnek a kü­lön­böző gom­bák...

A szűnni nem akaró eső­zés nyo­mán az or­szág egész te­rü­le­tén dúsan nőnek a kü­lön­böző gom­bák. Hanem az a pél­dány, amire a Két­egy­háza mel­letti kis­er­dő­ben buk­kant László, egé­szen ki­vé­te­les!

Nálatok is ólmos a csapvíz? Itt vizsgáltathatod be!

Nálatok is ólmos a csapvíz? Itt vizsgáltathatod be!

Vajon meg­fe­lelő a mi­nő­sége annak a víz­nek, ami a csap­ból jön? Lehet, hogy ná­la­tok ve­szé­lyes a csap­víz?

A pa­lac­kos víz­nél jobb meg­ol­dás csap­vi­zet inni, hi­szen ezzel nem ter­melsz sze­mét­he­gye­ket. De vajon meg­fe­lelő a mi­nő­sége?

Kenj tojássárgáját a blúzodra - eszméletlen hatásos ez a trükk!

Kenj tojássárgáját a blúzodra - eszméletlen hatásos ez a trükk!

Szo­kat­lan, de mű­ködő prak­ti­kák.

Egé­szen szo­kat­lan prak­ti­ká­kat mu­ta­tunk most neked. S az a leg­jobb, hogy mind­egyik tuti mód­szer!

Rosszul mosogat a géped? Végre kiderült, mit ront mindenki el

Rosszul mosogat a géped? Végre kiderült, mit ront mindenki el

Van pár meg­ke­rül­he­tet­len sza­bály.

Van azon­ban ezen kívül még pár meg­ke­rül­he­tet­le­nül fon­tos sza­bály, me­lye­ket ér­de­mes be­tar­tani.

Alig van időd takarítani? Így lesz mindig tiszta a szőnyeg!

Alig van időd takarítani? Így lesz mindig tiszta a szőnyeg!

Késő dél­utá­nig dol­go­zol, és még utána kel­lene ne­ki­áll­nod a ta­ka­rí­tás­nak.

Késő dél­utá­nig dol­go­zol, és még utána kel­lene ne­ki­áll­nod a ta­ka­rí­tás­nak. Egy-két trük­kel pár perc alatt el­in­téz­he­ted, hogy leg­alább a sző­nyeg min­dig tiszta le­gyen. Meg­mu­tat­juk a ha­tá­sos fo­gá­so­kat.

Így takaríts ki a lakásban, hogy végleg elűzd a molyokat

Így takaríts ki a lakásban, hogy végleg elűzd a molyokat

Il­la­tok­kal el­ri­asz­tani csak rész­ben lehet őket, a cél a lakás tö­ké­le­tes moly­ta­la­ní­tása.

Il­la­tok­kal el­ri­asz­tani csak rész­ben lehet őket, a cél a lakás tö­ké­le­tes moly­ta­la­ní­tása.

Máris legó készült Harry és Meghan kisbabájáról

Máris legó készült Harry és Meghan kisbabájáról

A ra­jon­gók azon­nal ak­ci­óba lép­tek.

A ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­gói azon­nal ak­ci­óba lép­tek, mi­u­tán szer­dán Sus­sex her­cege és her­ceg­néje hi­va­ta­lo­san is be­mu­tatta el­ső­szü­lött fiát.

Telefonméretű lepkét fotóztak Nógrád megyében

Telefonméretű lepkét fotóztak Nógrád megyében, elképesztő felvétel

Mi min­denre képes a ter­mé­szet! Ek­kora pil­lan­gót hosszú évek óta nem lát­tak az északi me­gyénk­ben!

Mi min­denre képes a ter­mé­szet! Ek­kora pil­lan­gót hosszú évek óta nem lát­tak az északi me­gyénk­ben!

Palántáid gyilkosa nem a vakond: ez a kártevő végez tömeges pusztítást

Palántáid gyilkosa nem a vakond: ez a kártevő végez tömeges pusztítást

Sze­ren­csére van el­le­nük ha­tá­sos mód­szer, mu­tat­juk!

Nincs is annál bosszan­tóbb, mint ami­kor a gon­do­san ápolt kis­ker­tet fel­túr­ják ezek a ször­nye­te­gek.

Őrület, hogy termeszt paradicsomot és paprikát a magyar háziasszony

Őrület, hogy termeszt paradicsomot és paprikát a magyar háziasszony

Az biz­tos, hogy így még soha nem lát­tad a kony­ha­ker­tek leg­nép­sze­rűbb nö­vé­nyeit! Íme, a trükk!

Így marad sokáig vázában is szép az orgona

Így marad sokáig vázában is szép az orgona

Egy döb­be­ne­tes új trük­köt mu­ta­tunk

Mi­lyen kár, hogy a vá­zá­ban szinte már más­nap kó­kad­tan csün­ge­nek a dús für­tök. Mi az oka, és mit lehet tenni? Egy döb­be­ne­tes új trük­köt mu­ta­tunk

Cserepes hortenziát kaptál? Mutatjuk, mit kell vele tenni!

Cserepes hortenziát kaptál? Mutatjuk, mit kell vele tenni!

Ha gon­do­san vá­lasz­tod ki a he­lyét, rend­sze­re­sen ön­tö­zöd, pá­rá­sí­tod, a la­kás­ban is szép marad.

Nem csak a sze­ren­csés kert­tu­laj­do­no­sok tart­hat­nak hor­ten­ziát. Ha gon­do­san vá­lasz­tod ki a he­lyét, rend­sze­re­sen ön­tö­zöd, pá­rá­sí­tod, a la­ká­sod­ban is örül­hetsz neki. Ki­csit hisz­tis, ha arról kér­de­zed, mennyire sze­reti a vizet, de azért kis oda­fi­gye­lés­sel meg­nyer­he­ted ma­gad­nak.

A poloska semmi, most új rovar támad! Így védekezzünk

A poloska semmi, most új rovar támad! Így védekezzünk

Ha nem sze­ret­néd, hogy nálad ala­pít­son ko­ló­niát, kapd el a da­rázs­ki­rály­nőt. Ké­szítsd neki csap­dát

Ha nem sze­ret­néd, hogy nálad ala­pít­son ko­ló­niát, kapd el a da­rázs­ki­rály­nőt. Ké­szítsd neki csap­dát

Mit keres Budapesten a New York-i szabadságszobor?

Mit keres Budapesten a New York-i szabadságszobor?

A bel­vá­ros­ban sé­tá­lók vet­ték észre...

A bel­vá­ros­ban sé­tá­lók vet­ték észre az iko­ni­kus nő­ala­kot. De vajon hogy ke­rült a ma­gyar fő­vá­ros kel­lős kö­ze­pére Ame­ri­ká­ból a híres sza­bad­ság­szo­bor?

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Ezzel a trük­kel egy­sze­rűen gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Építs rovarhotelt a kertedben, hogy a gyümölcsfavirágokból termés legyen

Építs rovarhotelt a kertedben, hogy a gyümölcsfa virágaiból termés legyen

Las­san el­tűn­nek a ro­va­rok

Las­san el­tűn­nek a ro­va­rok, így ideje vissza­csa­lo­gatni őket, ha bő ter­mést sze­ret­nénk el­érni.

7 szuper ötlet, hogyan díszítsd fel a húsvéti asztalt

7 szuper ötlet, hogyan díszítsd fel a húsvéti asztalt

Már nem kell sokat várni és itt a hús­vét. Né­hány tip­pet mu­ta­tunk, ho­gyan tudod az ün­nepi asz­talt cso­dá­la­to­san fel­dí­szí­teni.

Már nem kell sokat várni és itt a hús­vét. Né­hány tip­pet mu­ta­tunk, ho­gyan tudod az ün­nepi asz­talt cso­dá­la­to­san fel­dí­szí­teni. Min­den­nek tö­ké­le­tes helye le­gyen, és apró kre­a­tív öt­let­tel vál­toz­tass a meg­szo­kott asz­tali képen. Le­gyen igazi kel­le­mes csa­ládi ünnep!

Szórj szódabikarbónát a vasalóra - eszméletlen!

Szórj szódabikarbónát a vasalóra - eszméletlen!

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, de rop­pant ha­tá­sos.

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, de rop­pant ha­tá­sos.

Nem bújt ki a kertben a tulipán? Ezt rontottad el!

Nem bújt ki a kertben a tulipán? Ezt rontottad el!

Idén gyö­nyör­ködj a szom­szé­dé­ban

Idén akkor nem marad más, mint a töb­biek kert­jé­ben gyö­nyör­ködni. Leg­kö­ze­lebb idő­ben ké­szülj fel, és ke­rüld a csap­dá­kat. Mu­tat­juk, me­lyek azok.

Nagyanyáink csodaszere a kertben, így használd a keserűsót

Nagyanyáink csodaszere a kertben, így használd a keserűsót

Mitől vol­tak olyan dús le­ve­lűek, gyü­möl­csök­től ros­ka­dóak nagy­anyá­ink kert­jé­ben a fák? Egy ter­mé­sze­tes ás­vá­nyi szer­től

Világbajnok lett a magyar csoki

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a ver­se­nyen!

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen!

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Egé­szen kü­lön­le­ges trük­köt mu­ta­tunk most neked. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod!

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Ezek­kel a trük­kök­kel biz­tos, hogy bő­sé­ges ter­mésre szá­mít­hatsz!

Szinte hús­ár­ban kí­nál­ják az üz­le­tek­ben; pedig a kis­kert­ben szinte fil­lé­rek­ből meg­ter­mel­hető.

Így szaporítsunk orchideát otthon fillérekből

Így szaporítsunk orchideát otthon fillérekből

Hozz létre új nö­vény­két a sarj­ból!

Or­chi­deád szá­rán új sarj nö­ve­ke­dett? Metszd le, és hozz létre be­lőle új nö­vény­két. Épp most, ta­vas­szal a leg­ked­ve­zőbb ehhez az idő!

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Cso­dát művel a ker­ted­ben ez a szu­per fű­szer! Így hasz­náld!

Cso­dát művel a ker­ted­ben ez a szu­per fű­szer! Így hasz­náld!

Ezt vessük a kertbe márciusban

Ezt vessük a kertbe márciusban

Végre el­jött a kerti mun­kák igazi ideje. Szórd el a nyári zöld­sé­gek és vi­rá­gok mag­jait. Mu­tat­juk, me­lyik mehet sza­bad földbe, me­lyi­ket kell még a szél­től, hi­deg­től is óvni.

Végre el­jött a kerti mun­kák igazi ideje. Kap­csolj se­bes­ségre, és szórd el a nyári zöld­sé­gek és vi­rá­gok mag­jait. Mu­tat­juk, me­lyi­ket hová ér­de­mes

Drága a krumpli? Így termeszthetsz te is otthon

Drága a krumpli? Így termeszthetsz te is otthon

Több mód­szert is mu­ta­tunk

Az ál­ta­lá­nos fel­me­le­ge­dés és szá­raz­ság árt a bur­go­nya­ter­mesz­tés­nek. Már be­ho­za­talra szo­ru­lunk, las­san csil­la­gá­szati áron

Nem elég erős a wifid? Most figyelj, csak egy doboz sör kell hozzá

Nem elég erős a wifid? Most figyelj, csak egy doboz sör kell hozzá

Így kapsz egyen­le­tes wifit a la­kás­ban

Nem kell egy újabb, drága ké­szü­lé­ket ven­ned, hogy végre egyen­le­te­sen erős vé­telt biz­to­síts a la­ká­sod min­den pont­ján

Ne töltsd az életedet véget nem érő vasalással: A nők megmentője ez a tipp

Ne töltsd az életedet véget nem érő vasalással: A nők megmentője ez a tipp

Szám­ta­lan do­logra hasz­nál­ha­tod az alu­fó­liát.

Szám­ta­lan do­logra hasz­nál­ha­tod az alu­fó­liát. Most azon­ban olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami nagy se­gít­sé­gedre lehet a va­sa­lás­ban. Így spó­rol­hatsz ren­ge­te­get az időd­del! Hi­he­tet­len tit­kot áru­lunk most el neked. Ki ne hagyd!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe, bámulatos lesz a hatás!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe, bámulatos lesz a hatás!

Nagy se­gít­sé­gedre lehet itt is a szó­da­bi­kar­bóna, mu­tat­juk a trük­kö­ket!

Nagy se­gít­sé­gedre lehet itt is a szó­da­bi­kar­bóna, mu­tat­juk a trük­kö­ket!

Így teszi tönkre minden nő a mosógépet

Így teszi tönkre minden nő a mosógépet

Nem mind­egy, med­dig szol­gál min­ket

A mo­só­gép az egyik leg­drá­gább fel­sze­re­lés a la­kás­ban, ezért egy­ál­ta­lán nem mind­egy, med­dig szol­gál ben­nün­ket. Az élet­tar­ta­máért mi is fe­le­lő­sek va­gyunk.

Ettől lesz csodálatosan fényes a bőrcipő

Ettől lesz csodálatosan fényes a bőrcipő

Okos kis trük­kö­ket mu­ta­tunk a hét­köz­napi prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­hoz

Olyan okos kis trük­kö­ket mu­ta­tunk, me­lyek­kel meg tudod ol­dani az ap­róbb hét­köz­napi prob­lé­má­kat. Ez­után egy szét­jött cip­zár, egy folt, már nem gond

Ez a hagyma a tavasz sztárja, egyél belőle többet

Ez a hagyma a tavasz sztárja, egyél belőle többet

A ta­vasz első zöl­dülő hír­nöke a pá­zsit­hagyma! Már­cius vége a leg­meg­fe­le­lőbb idő a mag­vak el­ül­te­té­sé­nek is.

A ta­vasz első zöl­dülő hír­nöke a pá­zsit­hagyma! Már­cius vége a leg­meg­fe­le­lőbb idő a mag­vak el­ül­te­té­sé­nek is. Tud­tad, hogy nem csak finom és táp­anyag­ban gaz­dag, de fan­tasz­ti­kus gyo­mor­erő­sítő is. Nem csak a ker­tek­ben de az er­ké­lyen is el­ül­tet­he­ted. Adunk né­hány jó­ta­ná­csot.

Nem baj, ha kicsi a fürdőszobád, így fér el benne minden

Nem baj, ha kicsi a fürdőszobád, így fér el benne minden

A für­dő­szoba tö­ké­le­te­sen tük­rözi tu­laj­do­nosa sze­mé­lyi­sé­gét. Ha erre gon­dolsz, még tu­da­to­sabb le­hetsz abban, hogy ren­de­zed be

A für­dő­szoba tö­ké­le­te­sen tük­rözi tu­laj­do­nosa sze­mé­lyi­sé­gét. Ha erre gon­dolsz, még tu­da­to­sabb le­hetsz abban, hogy ren­de­zed be, mi­lyen han­gu­la­túvá va­rá­zso­lod ezt a köz­ponti he­lyi­sé­get. El­kép­ze­lé­se­id­ben légy bátor, ál­modj gát­lás­ta­la­nul. A meg­va­ló­sí­tás­ban elő az öt­le­tek­kel!

Ki ne dobd a banánhéjat, csodákat tesz a növényeiddel

Ki ne dobd a banánhéjat, csodákat tesz a növényeiddel

Szinte na­ponta eszünk egy ba­nánt, a héja pedig lan­dol is egye­ne­sen a sze­me­tes­ben. Mi­lyen kár!

Szinte na­ponta eszünk egy ba­nánt, a héja pedig lan­dol is egye­ne­sen a sze­me­tes­ben. Mi­lyen kár!

Ezért ne főzz soha csapvízből kávét!

Ezért ne főzz soha csapvízből kávét!

Nálad sem olyan finom az ott­hon fő­zött kávé, mint a ká­vé­zók­ban?

Nálad sem olyan finom az ott­hon fő­zött kávé, mint ami­lyet a ká­vé­zók­ban kapsz? Egy menő ba­rista el­me­sélte, mi lehet az oka. Vi­gyázz, nem csak a kávé mi­nő­sé­gén múl­hat!

A legjobb és legolcsóbb módszer a hamarosan támadó legyek ellen

A legjobb és legolcsóbb módszer a hamarosan támadó legyek ellen

Mu­száj vé­de­kezni el­le­nük, de nem mind­egy mivel. Jobb, ha köz­ben nem mér­gez­zük a saját kör­nye­ze­tün­ket.

Így vesd most el a paradicsomot, hogy gyönyörű legyen nyáron

Így vesd most el a paradicsomot, hogy gyönyörű legyen nyáron

A nyári, bő­sé­ges pa­ra­di­csom­ter­més­hez most kell el­ül­tetni a ma­go­kat. Nagy öröm a kis ma­gon­cok ne­ve­lése.

Íme a világ legdrágább virágcsokra, ilyet még nem láttál!

Íme a világ legdrágább virágcsokra, ilyet még nem láttál!

Hi­he­tet­len mi­csoda cso­kor!

Hi­he­tet­len mi­csoda csok­rot al­kot­tak a ter­ve­zők. Exk­lu­zív, vi­rá­go­kat kö­töt­tek egybe, me­lyek a sze­rel­met szim­bo­li­zál­ják.

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Ez a trükk el­ké­pesztő! Na­gyon prak­ti­kus és na­gyon egy­szerű!

Ez a trükk el­ké­pesztő! Na­gyon prak­ti­kus és na­gyon egy­szerű!

Soha többé nem robban a tornacipő-bűzbomba, itt a mentőötlet

Soha többé nem robban a tornacipő-bűzbomba, itt a mentőötlet

Van egy na­gyon rossz tu­laj­don­sága az edző­ci­pő­nek: ha több hó­na­pig hasz­nálja az ember, egy­szer csak be­bü­dö­sö­dik.

Így lehet mindig friss petrezselymed, akkor is, ha nincs kerted

Így lehet mindig friss petrezselymed, akkor is, ha nincs kerted

A pet­re­zse­lyem igazi cso­da­szer.

A pet­re­zse­lyem igazi cso­da­szer, rend­kí­vüli fű­szer­nö­vény. Amint a ta­vasz meg­mu­tatja magát, máris el­ül­tet­he­ted.

Sokkal több pénzed lesz: Fogadd meg a híres japán háziasszony tanácsát

Sokkal több pénzed lesz: Fogadd meg a híres japán háziasszony tanácsát

Marie Kondo nem csak a la­ká­so­dat teszi rendbe.

Marie Kondo nem csak a la­ká­so­dat teszi rendbe, hanem az éle­te­det is.

Döbbenetes, mit találtak a turisták a Nógrád megyei erdőben

Döbbenetes, mit találtak a turisták a Nógrád megyei erdőben

Hát­bor­zon­gató eset tör­tént az erdő egyik fél­re­eső tisz­tá­sán.

Hát­bor­zon­gató eset tör­tént az erdő egyik fél­re­eső tisz­tá­sán. Alig hit­ték a ki­rán­du­lók, amit lát­tak.

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni!

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből?

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből, és szí­ve­sen fel­dob­nád a kör­nye­ze­te­det egy nyá­rias szín­nel? Pró­báld ki lak­be­ren­de­zési öt­le­te­in­ket.

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Sze­rezd be tál­cás pa­lán­ta­ként, majd vá­lassz ki egy eny­hébb napot az ül­te­tésre. He­lyezd el a kert­ben, szél­vé­dett bok­rok alatt.

Az ár­vácska azon kevés vi­rá­ga­ink egyike, ami ta­vas­szal és ős­szel is ontja ked­ves, szí­nes vi­rá­gait. Borús a ked­ved a szür­ke­ség és a hideg miatt? Ül­tess ár­vács­kát! Sze­rezd be tál­cás pa­lán­ta­ként, majd vá­lassz ki egy eny­hébb napot az ül­te­tésre. He­lyezd el a kert­ben, szél­vé­dett bok­rok alatt.

Ferenc pápa lebukott: Így szereti a szentatya a kávét

Ferenc pápa lebukott: Így szereti a szentatya a kávét

Costa Rica-i lá­to­ga­tása során ki­de­rült, hogy a mé­lyen ka­to­li­kus or­szág rejti a leg­fi­no­mabb ká­vé­sze­me­ket.

Costa Rica-i lá­to­ga­tása során ki­de­rült, hogy a mé­lyen ka­to­li­kus or­szág rejti a leg­fi­no­mabb ká­vé­sze­me­ket.

Így változtatja meg életedet a japán takarítási módszer

Így változtatja meg életedet a japán takarítási módszer

A se­lej­te­zés csak a kez­det.

Marie Kondo mód­sze­ré­nek hívei tud­ják, hogy a tár­gyak sze­lek­tá­lása csak a kez­det. A mód­szer az egész gon­dol­ko­dá­sun­kat képes át­ala­kí­tani.

4 fontos dolog, amit januárban kell megtenni a kertben

4 fontos dolog, amit januárban kell megtenni a kertben

Munka a téli, havas kert­ben?

Hisz leg­fel­jebb a jó me­legre fű­tött szoba ab­la­ká­ból van ked­ved a fa­gyott vi­lá­got bá­mulni. Jó, nem a szo­ká­sos, ti­pi­kus te­vé­keny­sé­gekre gon­do­lunk

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos!

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos!

Így tarthatod hosszú ideig frissen a kenyeret

Így tarthatod hosszú ideig frissen a kenyeret

Egy mes­ter­séf hosszú évek alatt gyűj­tött zse­ni­á­lis trükk­je­i­ből nyúj­tunk át egy csok­rot

Aki rend­sze­re­sen főz, jó sok órát el­tölt na­ponta a kony­há­ban. És mennyi ta­pasz­ta­lat hal­mo­zó­dik fel ez alatt az idő alatt! Most egy mes­ter­séf hosszú évek alatt gyűj­tött zse­ni­á­lis trükk­je­i­ből nyúj­tunk át egy csok­rot. Re­mél­jük, meg­könnyí­tik a min­den­nap­ja­i­dat

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát.

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát.

Ez a japán háziasszony nagyot alkotott: íme, a takarítás 7 parancsolata

Ez a japán háziasszony nagyot alkotott: íme, a takarítás 7 parancsolata

Marie Kondo rend­ra­kási mód­szere se­gít­sé­gév­e­laz éle­tünk is ren­de­zet­tebb lehet.

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Ez a meg­lepő, de egy­szerű trükk kész va­rázs­lat! Neked is ki kell pró­bál­nod.

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Utá­na­jár­tunk, mire lehet hasz­nálni.

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csonyfa le­sze­dé­sé­nek ideje, és sokan saj­nál­ják ki­dobni ezt a szép nö­vényt. Utá­na­jár­tunk, hogy mire lehet hasz­nálni a le­ve­leit.

Önts ecetet a mosogatógépbe, döbbenetes lesz a hatás!

Önts ecetet a mosogatógépbe, döbbenetes lesz a hatás!

Időn­ként a mo­so­ga­tó­gé­ped­nek is szük­sége van egy ala­pos tisz­tí­tásra.

Időn­ként a mo­so­ga­tó­gé­ped­nek is szük­sége van egy ala­pos tisz­tí­tásra, hi­szen csú­nyán szennye­ződ­het.

Gyökeres karácsonyfát vettél?

Gyökeres karácsonyfát vettél? Mutatjuk, hogyan tovább

Itt az ideje, hogy vissza­jut­tasd a fát a ter­mé­szetbe.

Ha gyö­ke­res fe­nyő­fát vit­tél be cse­rép­ben, akkor itt az ideje, hogy vissza­jut­tasd a fát a ter­mé­szetbe.

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ha egy kis idő­uta­zásra vágysz, min­den­képp ke­resd fel a ma­gyar­or­szági vá­ra­kat. Hidd el, pá­rat­lan él­mény­ben lesz ré­szed.

Durva baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték: Erre figyelj!

Durva baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték!

Min­den évben akad­nak bal­ese­tek, tűz­ese­tek is, amik szak­em­be­rek sze­rint kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők.

Min­den évben akad­nak bal­ese­tek, tűz­ese­tek is, amik kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők.

Így ültesd el az orchideát, mindenki a csodájára jár majd!

Így ültesd el az orchideát, mindenki a csodájára jár majd!

Az or­chi­dea az egyik leg­ké­nye­sebb szo­ba­nö­vény, nem vé­let­len, hogy nagy becs­ben tartja min­denki.

Az or­chi­dea az egyik leg­ké­nye­sebb szo­ba­nö­vény, nem vé­let­len, hogy nagy becs­ben tartja min­denki.

Így tárold az almát és a körtét, fantasztikus lesz hónapok múlva is

Így tárold az almát és a körtét, fantasztikus lesz hónapok múlva is

Íme, né­hány fon­tos ta­nács.

Tél végén is szí­ve­sen fo­gyasz­tasz za­ma­tos almát és kör­tét? Nincs is aka­dá­lya, csak jobb ha tudod, ho­gyan ér­de­mes tá­rolni! Íme, né­hány fon­tos ta­nács.

Karácsony előtt ne dobd el a narancshéjat, csoda, mi lesz belőle!

Karácsony előtt ne dobd el a narancshéjat, csoda, mi lesz belőle!

Káp­rá­za­tos ün­nepi de­ko­rá­ciót ké­szít­hetsz be­lőle, ami­hez iga­zán nincs szük­sé­ged se kéz­ügyes­ségre, se sok időre.

Így gondozd a ciklámened

Így gondozd a ciklámened, hogy sokáig gyönyörű maradjon

Az egyik leg­el­ter­jed­tebb télen nyíló szo­ba­nö­vé­nyünk a cik­lá­men.Meg­fe­lelő gon­do­zás­sal akár hó­na­pig vi­rág­zik. Szín­pom­pás vi­rá­ga­i­val, tarka le­ve­le­i­vel ott­ho­nossá teszi a la­kást.

Az egyik leg­el­ter­jed­tebb, leg­ked­vel­tebb télen nyíló szo­ba­nö­vé­nyünk a cik­lá­men.Meg­fe­lelő gon­do­zás­sal akár hó­na­pig vi­rág­zik. Szín­pom­pás vi­rá­ga­i­val, tarka le­ve­le­i­vel ott­ho­nossá teszi a la­kást.

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Vedd elő az régi, meg­szo­kott, kissé unal­mas ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det és mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet!

Vedd elő az régi, meg­szo­kott, kissé unal­mas ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det és mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy dobd fel az idei ün­ne­pet!

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Sze­ret­nél mé­lyen aludni?

Sze­ret­nél olyan mé­lyen aludni, mint egy kis­baba? Ezek­ben a for­ma­ter­ve­zett ágyak­ban, ame­lyek az anya­mé­het idé­zik fel, meg­te­he­ted!

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Ne vég­ződ­jön tra­gé­di­á­val a ka­rá­csony.

A ka­rá­cso­nyi fény­fü­zér el­en­ged­he­tet­len kel­léke az ün­nep­nek, de saj­nos ve­szé­lyes is lehet. Ma már nem csak a csil­lag­szó­rók okoz­hat­nak tü­ze­ket

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő? Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit ha meg­fo­gadsz, na­gyon hamar lát­ható lesz a vál­to­zás. Íme a házi ké­szí­tésű cso­da­szer re­ceptje.

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő? Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit ha meg­fo­gadsz, na­gyon hamar lát­ható lesz a vál­to­zás. Nincs is szebb egy dús, hosszú női haj­ko­ro­ná­nál. Íme a házi ké­szí­tésű cso­da­szer re­ceptje. Itt az ideje,hogy te is ki­pró­báld.