ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Párásodik a kocsid ablaka? Ezek a trükkök segítenek!

Párásodik a kocsid ablaka? Ezek a trükkök segítenek!

Mu­tat­juk az oko­kat és a meg­ol­dást is

Mun­kába si­et­nél, de nem látsz ki az ab­la­kon, olyan párás? Nem biz­tos, hogy csak a ba­rát­ság­ta­lan idő­já­rás az oka. Mu­tat­juk, mi okoz­hatja, és a meg­ol­dást is.

Ez már biztos, így virágzik másodszor is a ciklámened

Ez már biztos, így virágzik másodszor is a ciklámened

Nem bo­nyo­lult.

Már­ci­u­sig még újra vi­rá­goz­hat a cik­lá­me­ned. Mu­tat­juk, ho­gyan ér­he­ted el, hogy ismét vi­rágba bo­rul­jon. Meg­lá­tod, meg­éri!

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba! Elá­rasz­totta az üz­le­te­ket a szín­pom­pás és olcsó kan­ka­lin, latin nevén pri­mula.

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba! Most sze­rezd be ol­csón a szín­pom­pás kan­ka­lint, latin nevén pri­mu­lát

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Nem hi­szel a sze­med­nek, hogy mi­lyen áron, főleg mi­lyen por­té­ká­kat lehet vá­sá­rolni az in­ter­ne­ten! Na­gyon durva öt­le­tek!

Támadnak a lakótelepi csótányok

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba.

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

Sze­rezz be egy do­boz­zal, és él­vezd a cso­dás ha­tá­sát!

Sze­rezz be egy do­boz­zal, és él­vezd a cso­dás ha­tá­sát! Meg­mu­tat­juk, mi min­denre jó.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

Feb­ru­ár­ban végre össze­szed­he­ted magad, és el­kezd­he­ted a spó­ro­lást.

Feb­ru­ár­ban végre össze­szed­he­ted magad, és el­kezd­he­ted a spó­ro­lást. Ne vá­sá­rolj fö­lös­le­ges dol­go­kat, ke­rüld a bol­tot ebéd előtt. Sok öt­le­tet mu­ta­tunk, amit meg­szív­lelve ko­moly össze­ge­ket ta­ka­rít­hatsz meg

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, mocs­kos mun­kát?

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, mocs­kos mun­kát?

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Ra­gyogni fog és tiszta illat árad.

Ahhoz, hogy min­dig ra­gyog­jon a vé­cé­csé­sze, nem kell drága és durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Elképesztő szódabikarbóna-trükk

Elképesztő szódabikarbóna-trükk: Erről még biztos nem hallottál!

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe. Meg­le­pődsz az ered­mé­nyen.

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe, meg­le­pődsz, mi­lyen fan­tasz­ti­ku­san meg­könnyíti a dol­go­dat!

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

A mo­so­ga­tóba? A vé­cébe? A sze­me­tesbe? Sok bosszú­sá­got okoz a hasz­nált olaj, min­den ház­tar­tás­ban prob­léma, hova ke­rül­jön.

Erre is használhatod a lázcsillapító tablettát

Elképesztő, mire használhatod még a lázcsillapító tablettát

Ra­gyo­góan fehér ru­há­kat tudsz vele va­rá­zsolni .

Ra­gyo­góan fehér ru­há­kat tudsz va­rá­zsolni az alábbi trükk se­gít­sé­gé­vel. Még jó, hogy a hoz­zá­való ál­ta­lá­ban kéz­nél van.

Se föld, se cserép: 2018 újdonsága ez a szobanövény

Se föld, se cserép: 2018 újdonsága az igénytelen szobanövény

Ha nem érsz rá rend­sze­re­sen met­szetni és át­ül­tetni őket, akkor neked ta­lál­ták ki ezt a cso­dát!

Ha sze­ret­nél nö­vé­nye­ket a la­kásba, de ab­szo­lút kezdő vagy, eset­leg nem érsz rá rend­sze­re­sen met­szetni és át­ül­tetni őket, akkor neked ta­lál­ták ki ezt a cso­dát! Erre a nö­vényre alig kell oda­fi­gyelni, mégis cso­da­szé­pen nö­vek­szik, és dí­szíti a la­ká­so­dat!

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

A ház­tar­tás­ban az egyik leg­drá­gább szer­ke­zet a mo­só­gép. Ugye nem sze­ret­néd, ha idő előtt tönk­re­menne? Nem is hi­szed, mivel si­et­te­ted a ha­lá­lát.

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát, ami­től csil­log majd az autó.

Ha nem akarsz mo­sóba menni, de gyor­san sze­ret­néd rendbe tenni az ko­csi­dat, mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát, ami­vel ismét ra­gyogó tisz­tává te­he­ted az au­tó­dat.

Véletlenül se dobd ki az újhagyma végét! Ezt nézd, mi lesz belőle

Véletlenül se dobd ki az újhagyma végét! Ezt nézd, mi lesz belőle

Idén ta­vas­szal elég lesz csak egy­szer új­hagy­mát ven­ned. Ha nem dobod el a gyö­ke­res végét, ez­után min­dig lesz ott­hon friss hagy­mád.

Idén ta­vas­szal elég lesz csak egy­szer új­hagy­mát ven­ned. Ha nem dobod el a gyö­ke­res végét, ez­után min­dig lesz ott­hon friss hagy­mád a ta­va­szi szend­vi­csek­hez és sa­lá­ták­hoz.Egy egy­szerű trük­kel ugyanis gon­dos­kod­hatsz a fo­lya­ma­tos után­pót­lás­ról.

Kávézósarok régi ajtóból: Otthonod éke lesz ez a DIY csoda

Kávézósarok régi ajtóból: Otthonod éke lesz ez a DIY csoda

Kü­lö­nös öt­let­tel állt elő egy fe­le­ség.

Kü­lö­nös öt­let­tel ruk­kolt elő egy ká­vé­imádó ma­gyar fe­le­ség. Azt kérte pár­já­tól, hogy va­diúj ká­vég­é­pük szá­mára épít­sen egy klassz kis sar­kot, hogy le­hes­sen az ott­honi ká­vé­zás­nak is han­gu­lata. A férj meg­szívta magát és fa­hul­la­dék­ból olyat al­ko­tott, hogy az maga a csoda!

Van még otthon régi szódapatronod?

Van még otthon régi szódapatronod? Mutatjuk, mit csinálj vele

Már csak el­dob­ható szó­da­pat­ront lehet kapni.

Már csak el­dob­ható szó­da­pat­ront lehet kapni. A gyártó meg­szün­tette a vissza­vált­ha­tót.

Ne dobd ki a régi rossz törölközőket, ennyi mindenre használhatod

Ne dobd ki a régi rossz törölközőket, ennyi mindenre használhatod

Jó érzés az új­ra­hasz­no­sí­tás, meg­men­teni bár­mit is az enyé­szet­től. A frot­tír remek anyag, mu­tat­juk, mi min­denre jó még

Nem virágzik otthon az orchideád?

Nem virágzik otthon az orchideád? Mutatjuk pontosan, hogy kell öntözni

Venni, vagy kapni még nem je­lent ki­hí­vást, ám ne­velni ko­moly pró­ba­té­tel.

Venni, vagy kapni még nem je­lent ki­hí­vást, ám meg­tar­tani, ne­velni, új­ra­vi­rá­goz­tatni ko­moly pró­ba­té­tel.

Most megtanulhatod, hogy kell megszüntetni a lefolyóban a dugulást

Most megtanulhatod, hogy kell megszüntetni a lefolyóban a dugulást

Ne hagyd, hogy az el­tö­mő­dött le­fo­lyó meg­ke­se­rítse az éle­te­det!

Tisz­títsd ki, és ápold ha­tá­sos házi sze­rek­kel!

Így betegít meg a mosogatógéped. Vigyázz vele!

Így betegít meg a mosogatógéped. Vigyázz vele!

Pe­nész­gom­bák, bak­té­ri­u­mok?

Nem csak a mo­so­ga­tó­gépbe ada­golt ag­resszív vegyi anya­go­kat tar­tal­mazó mo­só­tab­let­ták, öb­lí­tő­sók okoz­hat­nak sú­lyos bal­ese­te­ket. A gép maga is

Elszürkültek otthon a törölközők? Így lesz minden ragyogó fehér újra

Elszürkültek otthon a törölközők? Így lesz minden ragyogó fehér újra

Fehér tö­röl­kö­zőt hasz­nálni az egyik leg­jobb érzés! Ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha úgy néz ki, mint új ko­rá­ban!

Egy kis segítség! Így vezesd az autód, ha ónos eső esik

Egy kis segítség! Így vezesd az autód, ha ónos eső esik

Cél­szerű in­kább ott­hon ma­radni, ha jég­pán­cél bo­rítja az uta­kat - de mit te­gyünk, ha út­köz­ben kap el ben­nün­ket?

Cél­szerű in­kább ott­hon ma­radni, ha jég­pán­cél bo­rítja az uta­kat - de mit te­gyünk, ha út­köz­ben kap el ben­nün­ket a ször­nyű idő? Le­het­nek olyan hely­ze­tek, ami­kor mu­száj to­vább­menni az au­tó­val a csú­szós úton. Sze­ren­csére van meg­ol­dás!

Szórj fahéjat a szobanövényekre és csodát látsz

Szórj fahéjat a szobanövényekre és csodát látsz

Az il­la­tos fű­szer­nö­vény cso­dá­kat tar­to­gat ha szo­ba­nö­vé­nyek gon­do­zá­sá­ról van szó. Ezt nézd!

Az il­la­tos fű­szer­nö­vény cso­dá­kat tar­to­gat ha szo­ba­nö­vé­nyek gon­do­zá­sá­ról van szó. Ezt nézd!

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

A be­ha­va­zott Ma­gyar­or­szág olyan, mint ami­kor a meny­asszony fel­ve­szi az es­kü­vői ru­há­ját: gyö­nyörű!

Tedd a citromot a mikróba és megdöbbensz!

Tedd a citromot a mikróba és megdöbbensz!

Imádni fogod eze­ket a trük­kö­ket!

Leg­töb­ben csak me­le­gí­tünk a mik­ro­hul­lámú sü­tő­ben. Pedig még ren­ge­teg min­denre lehet hasz­nálni, mu­tat­juk a leg­jobb trük­kö­ket!

Soha ne dobd ki a banán héját, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd ki a banán héját, ennyi mindenre használhatod

Szé­pít­he­ted magad vele, tisz­tí­tó­szer­ként is al­kal­maz­ha­tod

Mint min­den nö­vény, a banán is a hé­já­ban tá­rolja a leg­több ás­vá­nyi anya­got, vi­ta­mint. Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye? Mu­tat­juk a szám­ta­lan le­he­tő­sé­get, ho­gyan szé­pít­he­ted magad vele, ho­gyan al­kal­maz­ha­tod tisz­tí­tó­szer­ként.

Őrület, mit művel a szódabikarbóna a konyhasóval, nem hiszed el

Őrület, mit művel a szódabikarbóna a konyhasóval, nem hiszed el

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen egy­szerű dol­gok­ból lehet tisz­tí­tó­szer.

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen egy­szerű dol­gok­ból lehet vegy­szer­men­tes tisz­tí­tó­szert ké­szí­teni. Ne pa­za­rolj drága vegy­sze­rekre, mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Folyton lefut a harisnyád? Akkor ezeket a trükköket te nem ismered

Folyton lefut a harisnyád? Akkor ezeket a trükköket te nem ismered

A nők szá­mára igen kel­le­met­len, ami­kor a ha­ris­nya­nad­rág fel­sza­lad.

A nők szá­mára az egyik leg­kel­le­met­le­nebb dolog, ami­kor az egy­szer fel­vett ha­ris­nya­nad­rág fel­sza­lad.

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a pulóvered alatt

Fel­tét­le­nül pró­báld ki!

A trükk, amit most mu­ta­tunk, va­ló­ban fő­nye­re­mény, fel­tét­le­nül pró­báld ki!

Mit lehet tenni a kertben, ha januárban kitavaszodik?

Mit lehet tenni a kertben, ha januárban kitavaszodik?

A ja­nuár aktív hónap a ker­té­szet­ben.

Az enyhe idő a kár­te­vők sza­po­ro­dá­sá­nak is ked­vez. A ja­nuár na­gyon is aktív hónap a ker­té­szet­ben.

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

Sok min­dent te­hetsz a saját sze­ren­csé­dért, azért, hogy csak jó dol­gok tör­tén­je­nek veled. Meg­mu­tat­juk, me­lyek ezek.

Elfogyott a karácsonyi csomagolópapír? Mutatjuk, mit lehet tenni

Elfogyott a karácsonyi csomagolópapír? Mutatjuk, mit lehet tenni

Vége a stresszes aján­dék­cso­ma­go­lás­nak. Olyan tuti öt­le­te­ket mu­ta­tunk, amik­kel könnyen meg­old­hat­juk ezt a fel­ada­tot.

Önts ecetet a mosógépbe és csodát látsz

Önts ecetet a mosógépbe és csodát látsz

Ez a jól be­vált fo­lya­dék is­teni se­gít­ség, ha gyak­ran kell mos­nod. Nem csak a ru­hák­nak, a mo­só­gép­nek is jót tesz.

Ez a jól be­vált fo­lya­dék is­teni se­gít­ség, ha gyak­ran kell mos­nod. Nem­csak a ru­hák­nak tesz jót, de a mo­só­gép éle­tét is évek­kel meg­hosszab­bítja!

Szuper ötletek szilveszterre, így lesz fergeteges a buli

Szuper ötletek szilveszterre, így lesz fergeteges a buli

Nálad lesz idén a szil­vesz­teri buli?

Nálad lesz idén a szil­vesz­teri parti? Te­remts bu­li­han­gu­la­tot, hogy min­denki jól érezze magát! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Úristen, egy Trabant-kanapé!

Úristen, egy Trabant-kanapé!

Talán nem­csak a fa­na­ti­kus Tra­bant imá­dó­kat nyű­gözi le...

Talán nem­csak a fa­na­ti­kus Tra­bant imá­dó­kat nyű­gözi le ez az egy­szerű ülő­al­kal­ma­tos­ság. Vall­juk be, stí­lusa van az össze­bu­he­rált bú­tor­da­rab­nak!

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

Ka­rá­csony kör­nyé­kén sok csa­lád­ban szo­kássá vált, hogy koc­cin­tás­kor a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort.

Ka­rá­csony kör­nyé­kén sok csa­lád­ban szo­kássá vált, hogy a koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort, pezs­gőt.

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Né­hány óra, és máris el­kez­dő­dik az ünnep, me­lyet iga­zán vár­tunk. Ez a trükk sokat fog se­gí­teni!

10 kétségbeesett mondat, amit mind elordítunk karácsony napján!

10 kétségbeesett mondat, amit mindannyian elordítunk karácsony napján!

Azt hi­szed, egye­dül vagy azzal, hogy kész fel­for­du­lás az ott­ho­nod ünnep előtt? Ugyan már!

Bomba ötlet: így virágzik hónapokig a ciklámened otthon

Bomba ötlet: így virágzik hónapokig a ciklámened otthon

Vég­te­le­nül ele­gáns, il­la­to­zik, télen vi­rág­zik, mi az? Ked­ven­cünk, a cik­lá­men. Kis oda­fi­gye­lés­sel a fe­hér­től a az égő pi­ro­sig virít.

Vég­te­le­nül ele­gáns, il­la­to­zik, télen vi­rág­zik, mi az? Ked­ven­cünk, a cik­lá­men. Kis oda­fi­gye­lés­sel a fe­hér­től a ró­zsa­szín ár­nya­la­tain át az égő pi­ro­sig virít, no­vem­ber­től áp­ri­li­sig!

Ezért tegyél gézt a sült csirkére és pulykára karácsonykor

Ezért tegyél gézt a sült csirkére és pulykára karácsonykor

Hi­he­tet­len kony­ha­trükkre buk­kan­tunk, de egy biz­tos, idén ka­rá­csony­kor mi is ki­pró­bál­juk!

Hi­he­tet­len kony­ha­trükkre buk­kan­tunk, de egy biz­tos, idén ka­rá­csony­kor mi is ki­pró­bál­juk!

Darabokra a szedi a net ezt az anyukát a karácsonyfája miatt. Szerinted jogos?

Darabokra a szedi a net ezt az anyukát a karácsonyfája miatt. Szerinted jogos?

Fel­há­bo­ro­dott in­ter­ne­te­zők tom­bol­nak a fény­kép miatt, amit az anyuka meg­osz­tott a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Sosem lesz a cipőd büdös

Sosem lesz a cipőd büdös, itt a remek trükk

A kínos hely­ze­tek el­ke­rü­lé­sére min­dig van meg­ol­dás.

Ha le­ve­ted a cipőd, nem mind­egy, mi­lyen sza­got áraszt. A kínos hely­ze­tek el­ke­rü­lé­sére min­dig van meg­ol­dás. El­áru­lunk né­hány ügyes prak­ti­kát.

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Min­dent meg­te­szel azért, hogy tö­ké­le­tes le­gyen az ünnep? Min­denre oda­fi­gyelsz?

Min­dent meg­te­szel azért, hogy tö­ké­le­tes le­gyen az ünnep? Min­denre oda­fi­gyelsz? Nem csak az aján­dék, a dí­szí­tés, és a meg­hitt han­gu­lat és a csa­lád együtt­léte a fon­tos. Légy kö­rül­te­kintő! Vi­gyázz, mert egyet­len pil­la­nat alatt össze­omol­hat az egész éle­ted! Mu­tat­juk a vi­deót!

Zseniális mustártrükk, nem hiszel a szemednek

Zseniális mustártrükk, nem hiszel a szemednek

Tud­tad, hogy a mus­tár nem­csak virs­li­hez jó, hanem ta­ka­rít­hatsz is vele? Va­ló­sá­gos cso­da­szer­ként hat a ház­tar­tás­ban!

Tud­tad, hogy a mus­tár nem­csak virs­li­hez jó, hanem ta­ka­rít­hatsz is vele? A mus­tár csí­pős ízt adó ve­gyü­le­tei va­ló­sá­gos cso­da­szer­ként hat­nak a ház­tar­tás­ban! Gom­ba­ölő és an­ti­bak­te­ri­á­lis ha­tása miatt re­me­kül se­gít­sé­ged lesz! Né­hány perc alatt el­tün­teti a szennye­ző­dé­se­ket.

Ettől a koktéltól garantáltan eltűnik a penész

Ettől a koktéltól garantáltan eltűnik a penész

Fe­les­le­ges bosszan­kod­nod!

Fe­les­le­ges bosszan­kod­nod a für­dő­szo­bai pe­nész miatt! Van rá meg­ol­dás, hogy gyor­san és ha­té­ko­nyan tün­tesd el. Mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­tet!

Tegyél vattát a porszívóba, meg fogsz lepődni!

Tegyél vattát a porszívóba, meg fogsz lepődni!

A por­szí­vó­zás is lehet él­ve­ze­tes!

Meg­lepő, de a por­szí­vó­zás is lehet él­ve­ze­tes! Nem csak tisz­tává va­rá­zsolja a la­kást, de még il­la­tossá is! Íme a trük­kök, me­lye­ket ki nem ta­lál­nál.

Gyökeres fát vettél karácsonyra? Így gondozd az ünnepek után

Gyökeres fát vettél karácsonyra? Így gondozd az ünnepek után

Idén nem sze­ret­néd ki­dobni a ka­rá­csony­fát? Íme né­hány jó ta­nács, amit ha meg­fo­gadsz, akár még a ker­te­det is dí­szí­teni fogja.

Ezért szórj sót a narancsra, nem bánod meg

Ezért szórj sót a narancsra, nem bánod meg

Nincs is ennél jobb az ün­ne­pek alatt.

Nincs is annál jobb, mint finom, ka­rá­cso­nyi il­latú la­kás­ban ké­szülni az ün­ne­pekre. Most mu­ta­tunk egy ter­mé­sze­tes és egy­szerű meg­ol­dást.

Ide menj most hétvégén műszaki cikket vásárolni! Íme karácsonyi giga-akciók

Ide menj most hétvégén műszaki cikket vásárolni! Íme karácsonyi giga-akciók

Kö­rül­néz­tünk he­lyet­ted és mu­tat­juk, mit és hol tudsz be­sze­rezni ak­ci­ó­san.

Kö­rül­néz­tünk he­lyet­ted és mu­tat­juk, mit és hol tudsz be­sze­rezni ak­ci­ó­san.

Faágakból készült karácsonyi dekoráció

Csak néhány faág kell, és csodálatos karácsonyi dekorációt készíthetsz

Nézz körül a ter­mé­szet­ben, va­ló­sá­gos cso­dákra buk­kan­hatsz!

Vi­gyél haza né­hány ágat, ér­de­kes ter­mé­se­ket, majd eze­ket kom­po­náld össze meg­lévő dí­sze­id­del. Sen­ki­nek nem lesz ilyen!

Az idei év legcsodásabb karácsonyi ajtódekorációi

Csodás karácsonyi ajtódekorációk

Ja­vá­ban tart a ké­szü­lő­dés az év leg­szebb ün­ne­pére. Fo­gadd mél­tó­kép­pen! Né­hány apró ötlet az iga­zán meg­hitt han­gu­lat­hoz.

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a karácsonyfáddal!

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a karácsonyfáddal!

Ezt a trük­köt mos­tan­tól min­den évben be fogod vetni, ha ki­pró­bá­lod!

Ezt a trük­köt mos­tan­tól min­den évben be fogod vetni, ha ki­pró­bá­lod!

Elképesztő, mennyi mindenre használhatod a hajszárítót

Elképesztő, mennyi mindenre használhatod a hajszárítót

Haj­szá­rító se­gít­sé­gé­vel pil­la­na­tok alatt old­hatsz meg bosszantó hét­köz­napi hely­ze­te­ket.

Csak néhány borospohár és már kész is a karácsonyi dekoráció

Csak néhány borospohár és már kész is a karácsonyi dekoráció

Az egy­szerű és olcsó meg­ol­dás ele­gán­san dí­szíti a la­ká­so­dat, ven­dé­geid imádni fog­ják. Mu­ta­tunk né­hány el­ké­pesztő öt­le­tet!

Így díszítsd idén a karácsonyfát, csodájára járnak a szomszédok

Így díszítsd idén a karácsonyfát, csodájára járnak a szomszédok

Szu­per öt­le­tek­kel se­gí­tünk. Mu­tat­juk, mi a leg­újabb trend.

A világ tele van ha­tal­mas és hir­te­len vál­to­zá­sok­kal. Csak a ka­rá­csony­fád marad min­den évben ugyan­olyan. El­jött az idő, hogy ezen a vo­na­lon is meg­újulj. Szu­per öt­le­tek­kel se­gí­tünk. Mu­tat­juk, mi a leg­újabb trend.

Eszméletlen, mire jó a kóla

Eszméletlen, mire jó a kóla

Nem kell tisz­tí­tó­szert venni, ha van ott­hon kóla. A szén­sa­vas üdítő össze­té­te­lé­nél fogva szinte min­dent csil­lo­góvá va­rá­zsol és a fol­to­kat is el­tá­vo­lítja.

Nem kell tisz­tí­tó­szert venni, ha van ott­hon kóla. A szén­sa­vas üdítő össze­té­te­lé­nél fogva szinte min­dent csil­lo­góvá va­rá­zsol és a fol­to­kat is el­tá­vo­lítja.

Elképesztő párosítás: Így emeli a karácsonyi hangulatot egy sziklakert

Elképesztő párosítás: Így emeli a karácsonyi hangulatot egy sziklakert

Té­vedsz ha azt hi­szed, hogy stí­lus­ban egy­más­tól távol álló dol­gok nem ké­pe­sek tö­ké­le­te­sen har­mo­ni­zálni!

Biztos siker a karácsonyfa alatt, ha így adod át az ajándékot

Biztos siker a karácsonyfa alatt, ha így adod át az ajándékot

Az ün­nepi kül­ső­nek az aján­dé­kok cso­ma­go­lá­sá­ban is meg kell je­len­nie.

Az ün­nepi kül­ső­nek az aján­dé­kok cso­ma­go­lá­sá­ban is meg kell je­len­nie. Ehhez nem szük­sé­ges pénzt köl­te­ned. Csak nézz körül a la­kás­ban: tele van je­lent­ke­ző­vel! Cso­dás dí­szek vál­hat­nak a leg­egy­sze­rűbb anya­gok­ból is.

Hófehér puhaság: imádnivaló karácsonyi dekorációk

Hófehér puhaság: Ilyen imádnivaló karácsonyi dekorációt még nem láttál

A friss hó­ta­karó be­nyo­má­sát va­rá­zsol­ha­tod ott­ho­nodba né­hány ked­ves, de na­gyon stí­lu­sos dís­szel! Jöhet a vatta!

Nincs szebb a tél­ben, mint ami­kor ra­gyo­góan fehér, friss hó­ta­karó borul a tájra. Va­rá­zsold ezt a cso­dát ott­ho­nodba né­hány ked­ves, de na­gyon stí­lu­sos dís­szel! Jöhet a vatta! Ebből na­gyon könnyen ké­szít­hetsz de­ko­rá­ciót.

Ezek a világ legröhejesebb karácsonyfái! Ettől sokkot kapsz

Ezek a világ legröhejesebb karácsonyfái! Ettől sokkot kapsz

Kéne pár jó ötlet a szép dí­szí­tés­hez? Most azt mu­tat­juk, hogy mi az, amit NE te­gyél. De tény­leg. Sem­mi­képp!

Dilis karácsonyfák, ha úgy döntöttél, idén kiborítod a családod

Dilis karácsonyfák, ha úgy döntöttél, idén kiborítod a családod

Biz­tos jól át­gon­dol­tad?

Ha iga­zán meg sze­ret­néd bo­lon­dí­tani a csa­lá­dod, na meg a ka­rá­csonyt, mu­tat­juk az öt­le­te­ket. Biz­tos jól át­gon­dol­tad?

Így teleltesd a leandert, és jövő nyáron biztosan virágba borul

Így teleltesd a leandert, és jövő nyáron biztosan virágba borul

Ez az örök­zöld cserje, a ta­vasz­tól késő őszig pom­pás vi­rá­gok­tól ros­ka­dozó me­di­ter­rán nö­vény meg­sínyli a mi hideg te­lün­ket.

Készíts karácsonyi ajándékot egyszerűen! Imádni fogják!

Készíts karácsonyi ajándékot egyszerűen! Imádni fogják!

Ké­szíts gyö­nyörű meg­le­pe­té­se­ket!

Nincs öt­le­ted, hogy mit ve­gyél ka­rá­csonyra a sze­ret­te­id­nek? Ké­szíts gyö­nyörű és prak­ti­kus meg­le­pe­té­se­ket!

Ezt a pokoli hibát soha ne kövesd el, ha kimosod a farmered

Ezt a pokoli hibát soha ne kövesd el, ha kimosod a farmered

Hány fel­vé­tel után illik ki­mosni?

Te is a far­me­ro­dat nyú­zod a leg­töb­bet? De vajon ho­gyan ér­de­mes mosni, hogy minél to­vább tart­son, és le­he­tő­leg so­káig szép ma­rad­jon?

Ez kész őrület! Idén lógni fog a karácsonyfa?

Ez kész őrület! Idén lógni fog a karácsonyfa?

Talán nem is olyan nagy őrült­ség!

Talán nem is olyan nagy őrült­ség! Ha meg­né­zed a cso­dás fo­tó­kat, talán te is meg­pró­bál­ko­zol idén ezzel a mód­szer­rel.

Felújítanád a fürdőszobát? Őrült csempe lett a divat

Felújítanád a fürdőszobát? Őrült csempe lett a divat

Hozd be az ab­szo­lút lu­xust a für­dő­szo­bádba. Bo­rítsa a fa­la­kat a gyöngy­ház sá­padt, ró­zsa­szín­ben ját­szó fénye.

Hozd be az ab­szo­lút lu­xust a für­dő­szo­bádba. Bo­rítsa a fa­la­kat a gyöngy­ház sá­padt, ró­zsa­szín­ben, kék­ben ját­szó fénye.

Sosem volt még ennyire könnyű felaprítani a tűzifát, hihetetlen trükk

Sosem volt még ennyire könnyű felaprítani a tűzifát, hihetetlen trükk

Nem fel­tét­le­nül kell, hogy em­bert pró­báló fel­adat le­gyen a fa­vá­gás.

Nem fel­tét­le­nül kell, hogy em­bert pró­báló fel­adat le­gyen a fa­vá­gás. Ezzel a mód­szer­rel gye­rek­já­ték.

Íme 2017 legizgalmasabb, legmenőbb adventi koszorúi! Próbáld ki!

2017 legizgalmasabb, legmenőbb adventi koszorúi! Próbáld ki te is!

Olyan öt­le­te­ket mu­ta­tunk, ame­lyek be­in­dít­ják a fan­tá­zi­á­dat, és ame­lyek­kel iga­zán gyö­nyörű ad­venti ko­szo­rút al­kot­hatsz.

Így nem fagy el télen a kertben a rózsa!

Így nem fagy el télen a kertben a rózsa!

Pont­ról pontra mu­tat­juk, mi a te­endő.

A leg­több hazai fajta állja a hideg telet, a töb­bire el­len­ben oda kell fi­gyelni. Védd meg ró­zsá­i­dat a leg­ke­mé­nyebb mí­nu­szok­tól. Több ha­tá­sos mód­szer is van erre, mind na­gyon egy­sze­rűek.

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti a gyűlölt mosogatást

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti a gyűlölt mosogatást

Ne hagyd, hogy a mo­so­ga­tás el­ve­gye az élet­ked­ve­det, és tönk­re­te­gye az es­té­det!

Ne hagyd, hogy a mo­so­ga­tás el­ve­gye az élet­ked­ve­det, és tönk­re­te­gye az es­té­det! Éppen ezért kész­ség­gel mu­ta­tunk neked pár trük­köt, ami­vel kín­szen­ve­dé­sek nél­kül tisz­tává va­rá­zsol­ha­tod a pisz­kos po­ha­ra­kat, tá­nyé­ro­kat, edé­nye­ket és ser­pe­nyő­ket. Élj bát­ran a prak­ti­kák­kal!

Szórj szódabikarbónát a mosógépbe, és elképesztő, amit tapasztalsz

Szórj szódabikarbónát a mosógépbe, és elképesztő, amit tapasztalsz

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami­nek iga­zán nagy hasz­nát fogod venni. Ezt neked is ki kell pró­bál­nod!

Íme a titok, hogy egész évben virágozzon az ibolyád

Íme a titok, hogy egész évben virágozzon az ibolyád

Ködös, szürke min­den, ha most ki­né­zel az ab­la­kon? Tedd tele a pár­kányt szí­nes fok­földi ibo­lyá­val, mind­járt más lesz a han­gu­la­tod!

Kicsi a lakásod? Zseniális trükköket mutatunk, és minden el fog férni!

Kicsi a lakásod? Zseniális trükköket mutatunk, és minden el fog férni!

Hasz­náld la­ká­sod min­den apró szeg­le­tét! Mu­tat­juk a leg­újabb öt­le­te­ket!

Hasz­náld la­ká­sod min­den apró szeg­le­tét! Sok­kal könnyeb­ben ren­det tudsz tar­tani, és min­dig min­dent meg­ta­lálsz. Mu­tat­juk a leg­újabb öt­le­te­ket!