ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

A ta­vasz a leg­jobb idő a gyöm­bér el­ül­te­té­sére. Ne kés­le­kedj, elő egy nagy bö­dön­nel, ül­tess bele gyöm­bért.

Így locsold a kertet, hogy egész nyáron minden gyönyörű legyen

Így locsold a kertet, hogy egész nyáron minden gyönyörű legyen

Ho­gyan dup­lázd meg ker­ted ho­za­mát, ho­gyan emeld a mi­nő­sé­gét? A meg­ol­dás a he­lyes ön­tö­zés­ben rej­lik!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Na­gyon egy­szerű öt­le­tet mu­ta­tunk.

Na­gyon egy­szerű, bárki által ki­vi­te­lez­hető la­kás­fel­újí­tási öt­le­tet mu­ta­tunk.

Tépni vagy nem tépni? Ez itt a kérdés! Így lesz jövőre is szép az orgonád

Tépni vagy nem tépni? Ez itt a kérdés! Így lesz jövőre is szép az orgonád

Nincs szép kert or­gona nél­kül! Ám ahhoz, hogy ta­vas­szal vi­rágba bo­rul­jon, egész évben oda kell rá fi­gyelni.

Kicsi a konyhád? Szuper trükkök, hogy jobban elférj benne

Kicsi a konyhád? Szuper trükkök, hogy jobban elférj benne

Mu­tat­juk, hogy va­rá­zsold át­lát­ha­tóvá.

Túl­zsú­folt a kony­hád, káosz ural­ko­dik benne? Nem csoda, ha be­lépni sincs ked­ved. Mu­tat­juk, hogy va­rá­zsold át­lát­ha­tóvá és stí­lu­sossá.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Íme egy fantasztikus ötlet, és az epret könnyű megpucolni

Íme egy fantasztikus ötlet, és az epret könnyű megpucolni

Még egy ki­csit vár­nunk kell az eper­sze­zonra, de íme egy remek ötlet, ho­gyan pu­col­ha­tod meg az epret leg­egy­sze­rűb­ben.

Még egy ki­csit vár­nunk kell az eper­sze­zonra, de íme egy remek ötlet, ho­gyan pu­col­ha­tod meg az epret leg­egy­sze­rűb­ben.

Két új funkció a Facebookon! Megkaptad?

Két új funkció a Facebookon! Megkaptad?

Vajon hon­nan jött az ötlet?

Vajon hon­nan jött az ötlet? A ta­pasz­talt mo­bi­lo­zók­nak biz­to­san lesz sej­tése róla. Aki Fa­ce­book-függő, annak itt van min­den, amit tud­nia kell. Egy­sze­rűen, ké­pek­kel il­luszt­rálva.

Idén nem lesz vakond a kertben! Itt a trükk, ami segít

Idén nem lesz vakond a kertben! Itt a trükk, ami segít

Így ri­aszt­ha­tod el.

A rajzfil­mek­ben látva na­gyon cuki jó­szág. Ám ha szét­tur­kálja a dísz­ker­ted pa­lán­táid, és buc­ká­kat hord a gyö­nyörű pá­zsi­todra, meg­or­rolsz rá.

A hagyományos tojásfestés már a múlté: itt a legújabb idei divat

A hagyományos tojásfestés már a múlté: itt a legújabb idei divat

Nya­kun­kon a hús­véti ké­szü­lő­dés és a to­jás­fes­tés.

Nya­kun­kon a hús­véti ké­szü­lő­dés és a to­jás­fes­tés. Fe­lejtsd el a ha­gyo­má­nyos szí­nes to­já­so­kat, sok­kal szebb és de­ko­ra­tí­vabb öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Ezt a trükköt ismerned kell: Így lesz egész nyáron gyönyörű a petúniád

Ezt a trükköt ismerned kell: Így lesz egész nyáron gyönyörű a petúniád

Bánj gon­do­san a pe­tú­ni­ád­dal, és akkor a szom­szé­daid cso­dá­jára jár­nak a bal­kon­lá­dák­ból ki­ömlő vi­rág­zu­ha­tag­nak.

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Sok em­ber­nek nem lehet saját kertje.

Sok em­ber­nek saj­nos nem lehet saját kertje. De egy ház er­ké­lyén vagy egy sor­ház te­ra­szán is lehet mini éden­ker­tet ki­ala­kí­tani, ahová szí­ve­sen ki­ülünk pi­henni.

Nagyanyáink titka: ezért legyen otthon mindig szalmiákszesz

Nagyanyáink titka: ezért legyen otthon mindig szalmiákszesz

Fe­lejtsd el a drága, kör­nye­zetre káros, bolt­ban kap­ható sze­re­ket! Hasz­náld in­kább őseid prak­ti­káit.

Fe­lejtsd el a drága, kör­nye­zetre káros, bolt­ban kap­ható sze­re­ket! Hasz­náld in­kább őseid prak­ti­káit a ta­ka­rí­tás­ban, da­ra­zsak el­ri­asz­tá­sá­hoz, és még sok min­denre.

Ismered a KonMari módszert? Van hozzá egy jó hírünk!

Ismered a KonMari módszert? Van hozzá egy jó hírünk!

Megér­ke­zett a zse­ni­á­lis se­lej­te­zési mód­szer­hez az in­gye­nes mobil app­li­ká­ció!

Megér­ke­zett a zse­ni­á­lis se­lej­te­zési mód­szer­hez az in­gye­nes mobil app­li­ká­ció!

Ezzel a trükkel ontja a tavalyi muskátli most nyáron is a virágokat

Ezzel a trükkel ontja a tavalyi muskátli most nyáron is a virágokat

igazi öröm­for­rás lesz a mus­kát­lid.

Olyan si­ker­él­ményt je­lent a mus­kátli gon­do­zása, hogy va­ló­ság­gal füg­gő­séggé vál­hat!

Így lesz idén csodás a húsvétod! Lesd el a trükköket a profiktól

Így lesz idén csodás a húsvétod! Lesd el a trükköket a profiktól

Dobd fel a la­kást hús­véti vi­dám­ság­gal!

Ké­szülj az ün­nepre va­rázs­la­tos, szí­nes dí­szek­kel! Dobd fel a la­kást vi­rá­gok­kal, to­já­sok­kal és hús­véti vi­dám­ság­gal. Csalj a ven­dé­gek ar­cára mo­solyt!

Ezért tegyél harisnyanadrágot a cserepes növények földjébe

Ezért tegyél harisnyanadrágot a cserepes növények földjébe

A szo­ba­nö­vé­nyeid vé­del­mé­ben szinte min­den kony­hai esz­közt be­vet­hetsz.

A szo­ba­nö­vé­nyeid vé­del­mé­ben szinte min­den kony­hai vagy szo­bai esz­közt be­vet­hetsz. Né­hány eset­ben igen­csak meg fogsz le­pődni!

Eszméletlen konyhatrükk: Soha többé nem ragad le serpenyődben az étel

Eszméletlen konyhatrükk: Soha többé nem ragad le serpenyődben az étel

Sze­ret­néd, ha az acél­ser­pe­nyő­ben sem ra­gadna le az étel? Ha ezt a trük­köt ki­pró­bá­lod, olyan lesz, mint a teflon!

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Nézz körül a kony­há­ban!

Nem kell drága pén­zen, káros ké­miai össze­te­vő­ket tar­tal­mazó tisz­tí­tó­sze­re­ket vá­sá­rol­nod! Nézz körül a kony­há­ban, ott ta­lá­lod a meg­ol­dást!

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

Össze­szed­tünk né­hány meg­ol­dást

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány ins­pi­ráló meg­ol­dást, ami­vel kre­a­tí­vab­ban dí­szít­hetsz.

Tüneményes tavaszváró a barkakoszorú

Tüneményes tavaszváró a barkakoszorú: mutatjuk, hogy készítsd el

Mo­soly­gós jó ked­ved lesz tőle!

Le­tisz­tult for­má­ban hir­deti a ta­vaszt, mo­soly­gós jó ked­ved lesz tőle!

Így lesz a hűtőd igazán egészséges

Így lesz a hűtőd igazán egészséges

A hűtő el­sőd­le­ges fel­adata az, hogy a hű­tés­sel le­las­sítsa vagy meg­előzze az élel­mi­sze­rek­ben levő bak­té­ri­u­mok el­sza­po­ro­dá­sát, és ezzel to­vább el­tart­ha­tóvá tegye az éte­le­ket.

A hűtő el­sőd­le­ges fel­adata az, hogy a hű­tés­sel le­las­sítsa vagy meg­előzze az élel­mi­sze­rek­ben levő bak­té­ri­u­mok el­sza­po­ro­dá­sát, és ezzel to­vább el­tart­ha­tóvá tegye az éte­le­ket.

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd!

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd!

Így ültesd át az orchideáidat, hogy gyorsan virágba boruljanak

Így ültesd át az orchideáidat, hogy gyorsan virágba boruljanak

5 lé­pés­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­gyen szép, egész­sé­ges a la­ká­sod dísze. Tü­re­lem­mel biz­to­san menni fog!

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Te me­lyik cso­portba tar­to­zol: aki kéz­zel mo­so­gat vagy aki gép­pel? 7 érvet és el­len­ér­vet mu­ta­tunk.

Nem gondoltad volna, mennyi mindenre használhatod a babahintőport

Nem gondoltad volna, mennyi mindenre használhatod a babahintőport

A ba­ba­hin­tő­por nem csak a baba bőrét védi.

A ba­ba­hin­tő­por nem csak a baba bőrét védi. Mu­ta­tunk még több öt­le­tet, ho­gyan hasz­ná­la­tod a ház­tar­tás­ban, ház körül is, rá­adá­sul olcsó is!

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

He­gyek­ben áll­nak ott­hon a régi nad­rá­gok?

He­gyek­ben áll­nak ott­hon a régi nad­rá­gok? Vagy ki­híz­tuk min­det, vagy egy­sze­rűen már nem di­va­to­sak.

Kicsírázott a krumplid? Ki ne dobd! Megmutatjuk, mit kezdj vele!

Kicsírázott a krumplid? Ki ne dobd! Megmutatjuk, mit kezdj vele!

Itt a nagy le­he­tő­ség, hogy saját ve­te­mé­nye­sed le­gyen, ahol hasz­nálni tudod ezt a fe­les­le­ges és mér­gező zöld­sé­get.

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje!

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje! Olcsó és prak­ti­kus öt­le­te­ket mu­ta­tunk ahhoz, hogy a le­hető leg­job­ban fej­lőd­je­nek a nö­vé­nyeid, és ne kell­jen sok pénzt köl­te­ned.

Hihetetlen, mennyi mindenre jó egy cipősdoboz

Hihetetlen, mennyi mindenre jó egy cipősdoboz

Nálad is tor­nyo­sul­nak a ki nem do­bott ci­pős­do­bo­zok azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy jók lesz­nek még va­la­mire? Mu­tat­juk, miket va­rá­zsol­hatsz be­lő­lük.

Nálad is tor­nyo­sul­nak a ki nem do­bott ci­pős­do­bo­zok azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy jók lesz­nek még va­la­mire? Mu­tat­juk, miket va­rá­zsol­hatsz be­lő­lük.

Mostantól ezt is megtehetik a férfiak a fürdőszobában

Mostantól ezt is megtehetik a férfiak a fürdőszobában

Egy va­do­natúj fej­lesz­tésű prak­ti­kus esz­köz tel­je­sen meg­re­for­málja a reg­geli ru­tint.

Egy va­do­natúj fej­lesz­tésű prak­ti­kus esz­köz tel­je­sen meg­re­for­málja a reg­geli ru­tint. Végre egy prak­ti­kus cucc, ami meg­könnyíti a nők éle­tét és a férfiak hasz­nál­ják. Biz­tos ti is is­me­ri­tek azt ami­kor a pá­ro­tok reg­ge­lente "csak" egy ki­csit vág a sza­kál­lá­ból és min­den csupa szőr lesz a für­dő­ben.

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Könnye­dén te­he­ted ápolttá, tisz­tává.

Sokak szá­mára au­tó­juk szinte má­so­dik ott­ho­nuk. A sze­mét­men­tes au­tó­belső, az ápolt kár­pit, a tiszta illat még a ve­ze­tési stí­lust is be­fo­lyá­sol­hatja.

Soha többé nem törik össze a tojás: Ezt nézd, ilyet még nem láttál!

Soha többé nem törik össze a tojás: Ezt nézd, ilyet még nem láttál!

Hiába,ha egy­szer be­in­dul a biz­nisz...

Esz­mé­le­ten tem­pó­ban po­tyog­tat­ják a ma­gyar tyú­kok a to­já­so­kat! Hiába, no, ha egy­szer be­in­dul a biz­nisz... Sze­ren­csére egy na­gyon ügyes kel­lék­kel gye­rek­já­ték biz­ton­ság­ban össze­kap­kodni a drága to­já­so­kat.

Soha ne dobd el a borosüveget!

Soha ne dobd el a borosüveget!

A korai szür­kü­let al­kal­mat adhat egy kis ro­man­ti­kára az ott­ho­nod­ban.

A korai szür­kü­let al­kal­mat adhat egy kis ro­man­ti­kára az ott­ho­nod­ban. Egy po­hárka bor, egy jó va­csora és per­sze a sej­tel­mes gyer­tya­fény össz­képe teszi tö­ké­le­tessé az estét.

Nevelj otthon citromfát, mindössze 1 db mag kell hozzá!

Nevelj otthon citromfát, mindössze 1 db mag kell hozzá!

A meg­fá­zás egyik leg­jobb el­len­szere fog te­remni a ker­ted­ben, a házi li­mo­nádé meg a csa­lád ked­vence lesz.

Biz­tos le­hetsz benne, hogy a házi li­mo­nádé a csa­lád ked­vence lesz.

Ekkora találmánya az internet óta nem volt az emberiségnek!

Ekkora találmánya az internet óta nem volt az emberiségnek!

Ez a leg­na­gyobb ked­ven­ced lesz!

Téged is ide­ge­sít, hogy a ke­tchu­pot nem bírod ki­szedni a tu­bus­ból? Akkor ez a ta­lál­mány a leg­na­gyobb ked­ven­ced lesz!

Őrület, ennyi mindenre jó egy egyszerű ruhacsipesz

Őrület, ennyi mindenre jó egy egyszerű ruhacsipesz

Ke­resd elő a há­nyódó csi­pe­sze­ket.

Ke­resd elő a há­nyódó ru­ha­csi­pe­sze­ket, és hasz­náld de­ko­rá­lásra, ren­de­zésre, gyors se­gít­ségre bar­ká­cso­lás köz­ben.

Ezért csavard alumíniumfóliába a lábadat, elképesztő lesz a hatás

Ezért csavard alumíniumfóliába a lábadat, elképesztő lesz a hatás

Sose gon­dol­nád, mit ér­hetsz el ezzel a remek mód­szer­rel!

Sose gon­dol­nád, mit ér­hetsz el ezzel a remek mód­szer­rel!

Végre egy remek trükk, amitől a régi, koszos tepsi újra ragyogni fog

Végre egy remek trükk, amitől a régi, koszos tepsi újra ragyogni fog

Imá­dod a friss sü­te­mény il­la­tát, mégis le­gör­bül a szád, ha arra gon­dolsz, hogy a tep­sit ho­gyan fogod megint meg­tisz­tí­tani?

Soha ne ülj utcai ruhában az ágyra, amiben alszol!

Soha ne ülj utcai ruhában az ágyra, amiben alszol!

Azt is el­mond­juk, miért.

Te is ráülsz néha az ágyra az utcai nad­rá­god­ban? Soha ne tedd, azt is el­mond­juk, miért.

2017-ben így lesz szuper paradicsomod!

2017-ben így lesz szuper paradicsomod!

Sze­ret­néd, ha idén a pa­ra­di­cso­mod íze a leg­cso­dá­sabb és mé­rete a le­hető leg­na­gyobb lenne? Adunk egy kis se­gít­sé­get hozzá. He­lyezd eze­ket az anya­go­kat pa­lán­tá­zás előtt a földbe!

Sze­ret­néd, ha idén a pa­ra­di­cso­mod íze a leg­cso­dá­sabb és mé­rete a le­hető leg­na­gyobb lenne? Adunk egy kis se­gít­sé­get hozzá. He­lyezd eze­ket az anya­go­kat pa­lán­tá­zás előtt a földbe!

Szuper újdonság, amit minden salátaimádónak ismernie kell!

Szuper újdonság, amit minden salátaimádónak ismernie kell!

Íme, egy fan­tasz­ti­kus meg­ol­dás, hogy min­dig ott le­gyen a sa­láta az asz­ta­lon.

Íme, egy fan­tasz­ti­kus meg­ol­dás, hogy min­dig ott le­gyen a sa­láta az asz­ta­lon.

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted.

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted ta­va­szi és nyári pom­pá­ját. Kezdj neki a ké­szü­lő­dés­nek!

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni?

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni? Most meg­te­he­ted: el­hoz­tuk a leg­jobb ét­ter­mek séfje­i­nek apró trükk­jeit.

Van egy rossz hírünk: tuti, rosszul töltöd a telefonodat!

Van egy rossz hírünk: tuti, rosszul töltöd a telefonodat!

Hamar le­me­rül a te­le­fo­nod akk­sija, és azt ve­szed észre, hogy egyre ke­ve­seb­bet bír? Meg­mu­tat­juk, hogy töltsd he­lye­sen a mo­bi­lod...

Hamar le­me­rül a te­le­fo­nod akk­sija, és azt ve­szed észre, hogy egyre ke­ve­seb­bet bír? Bosszantó tud lenni, ha az ember éj­szaka ma­xi­mumra tölti a mo­bil­ját, de dél­után a me­ló­ból haza felé már nem mer ne­tezni, ne­hogy ki­kap­csol­jon. Meg­mu­tat­juk, hogy töltsd he­lye­sen a mo­bi­lod...

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

Min­d­annyian szám­ta­lan­szor bosszan­kod­tunk már azon, hogy a ke­tchup a ru­hán­kon vagy az asz­tal­te­rí­tőn lan­dolt.

Min­d­annyian bosszan­kod­tunk már azon, hogy ki­vet­tük a hű­tő­ből a ke­tchu­pot és az a ru­hán­kon vagy az asz­tal­te­rí­tőn lan­dolt, ami­kor ki akar­tuk nyomni, vagy rázni a pa­lack­ból. Most ki­de­rül, hogy lehet, hogy min­den csepp a tá­nyérra ke­rül­jön.

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad.

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad. Ne bosszan­kodj! 5 prak­ti­kus és kre­a­tív öt­le­tet mu­ta­tunk, mire hasz­nál­ha­tod őket.

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass?

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass? Ha igen, mu­ta­tunk 10 olyan álom­szak­mát, amely nem­csak iz­gal­mas, hanem jól is fizet!

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

A cit­rom nem csak a li­mo­ná­déba való,

Ha eddig úgy gon­dol­tad, a cit­rom csak a li­mo­ná­déba való, akkor fi­gyelj! Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan hasz­nál­ha­tod, hogy meg­könnyítse a hét­köz­na­po­kat.

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Miért ven­nél ka­na­pét, asz­talt, ágyat vagy bár­mi­lyen más szo­ba­be­ren­de­zést sok pén­zért, ami­kor rak­la­pok­ból egy­sze­rűen el­ké­szít­he­ted őket.

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Sze­re­ted az olaj­ban sült éte­le­ket, de nem bírod a büdös olaj­sza­got a kony­há­ban? Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Sze­re­ted az olaj­ban sült éte­le­ket, de nem bírod a büdös olaj­sza­got a kony­há­ban? Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

A legjobb trükkök, hogy szárítsuk télen, hideg időben a ruhát

A legjobb trükkök, hogy szárítsuk télen, hideg időben a ruhát

Ahogy nagy­anyáid csi­nál­ták?

Tél, hideg, ne­he­zen szá­radó, meg­bü­dö­sö­dött ruhák. Vagy még­sem? Van meg­ol­dás! Mu­tat­juk.

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Bár biz­to­san nem ked­ve­led ezt a há­zi­mun­kát, ideje végre meg­tisz­tí­tani a sü­tő­det! Min­den van ott­hon, amire szük­sé­ged lesz.

Ezeket az ételeket soha ne tedd együtt a hűtőbe!

Ezeket az ételeket soha ne tedd együtt a hűtőbe!

Tá­rold őket úgy, hogy a leg­töb­bet hozd ki be­lő­lük ízben, el­tart­ha­tó­ság­ban.

Meg­vet­ted a drága zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket. Tá­rold őket úgy, hogy a leg­töb­bet hozd ki be­lő­lük ízben, el­tart­ha­tó­ság­ban.

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, mit tudsz ké­szí­teni régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli kul­csok­ból.

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, mit tudsz ké­szí­teni régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli kul­csok­ból.

Ki ne dobd a kályhából a hamut! Ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd a kályhából a hamut! Ennyi mindenre használhatod

An­ti­kold ha­mu­lúg­gal a fa­ke­rí­té­se­det, a faház lé­ceit! És még mennyi min­denre jó a fa­hamu...

Soha ne dobd el a rossz autógumit: szuper, mire használhatod

Soha ne dobd el a rossz autógumit: szuper, mire használhatod

Hasz­nált au­tó­gu­mi­ból némi fes­ték­kel és öt­let­tel hi­he­tet­le­nül jó­pofa dol­go­kat va­rá­zsol­hatsz.   

Csodaszer a fürdőszobában - most kapd elő a szódabikarbónát

Csodaszer a fürdőszobában - most kapd elő a szódabikarbónát

Szürke a fuga a kosz­tól? Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni!

Szürke a fuga a kosz­tól? Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni!

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni a ta­vasz han­gu­la­tát? Va­rá­zsolj üde szí­ne­ket magad köré.

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni a ta­vasz han­gu­la­tát? Va­rá­zsolj üde szí­ne­ket magad köré.

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Most állj neki a ta­ka­rí­tás­nak!

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det. Most állj neki a ta­ka­rí­tás­nak!

Vigyázz, mert idén nagy lesz a számlád! Így spórolj a fűtésen

Vigyázz, mert idén nagy lesz a számlád! Így spórolj a fűtésen

Akár azért, hogy ke­ve­seb­bet árts a Föld­nek, akár azért, hogy kí­méld a pénz­tár­cá­dat, min­den­kép­pen hasz­nos, ha oda­fi­gyelsz, ho­gyan fű­tesz.

Így öntözd az orchideát és hónapokig virágzik majd

Így öntözd az orchideát és hónapokig virágzik majd

Ez a virág olyan szép, hogy meg­ér­demli a ké­nyez­te­tést.

Ez a virág olyan szép, hogy meg­ér­demli a ké­nyez­te­tést. Ha meg­fo­ga­dod ta­ná­csa­in­kat, sok örö­möt ad majd!

Egy kupleráj a garázsod? A legjobb trükkök, hogy végre rend legyen

Egy kupleráj a garázsod? A legjobb trükkök, hogy végre rend legyen

Eszedbe ju­tott már, hogy ren­det csi­nálj a ga­rázs­ban?

Eszedbe ju­tott már, hogy ren­det csi­nálj a ga­rázs­ban fel­gyü­lem­lett hol­mik, szer­szá­mok, jár­mű­vek ká­o­szá­ból? Első ta­nács, hogy ne ha­lo­gasd to­vább!

Rémisztő hiba, amit a vágódeszkával otthon mindenki elkövet

Rémisztő hiba, amit a vágódeszkával otthon mindenki elkövet

Ho­gyan le­het­nek hosszú éle­tűek a ked­venc ké­seid és a vá­gó­desz­kád? Mu­tat­juk, mi­lyen hi­bá­kat ne kö­vess el!

Ho­gyan le­het­nek hosszú éle­tűek a ked­venc ké­seid és a vá­gó­desz­kád? Mu­tat­juk!

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Ké­szíts Va­len­tin napi dí­szí­tést.

Amint le­szed­jük a ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ciót, már jöhet is egy újabb ünnep. Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

Hegyekben áll otthon az újságpapír? Elképesztő dolgot készíthetsz belőle

Hegyekben áll otthon az újságpapír? Elképesztő dolgot készíthetsz belőle

Eszedbe ju­tott már, hogy mi min­denre le­hetne fel­hasz­nálni a ren­ge­teg pa­pírt, ami fel­hal­mo­zó­dott ott­hon a la­ká­sod­ban?

10 takarítószer, amit jobb, ha azonnal kidobsz

10 takarítószer, amit jobb, ha azonnal kidobsz

Veled is elő­for­dul néha, hogy egyes tisz­tí­tó­sze­rek­től nem tudsz meg­sza­ba­dulni? Mu­tat­juk azo­kat, ami­ket sosem ér­de­mes fel­hal­moz­nod.

Így nyírjuk ki a mosógépet: íme a legnagyobb hibák, amit mindenki elkövet

Így nyírjuk ki a mosógépet: íme a legnagyobb hibák, amit mindenki elkövet

14 hiba, ame­lye­ket ha el­ke­rülsz, meg­őriz­he­ted mo­só­gé­ped ép­sé­gét.

14 hiba, ame­lye­ket ha el­ke­rülsz, meg­őriz­he­ted mo­só­gé­ped ép­sé­gét.

Önts teát a parkettára! Leesik az állad a hatásától!

Önts teát a parkettára! Leesik az állad a hatásától!

Fe­lejtsd el, hogy a teát csak kor­tyol­ga­tod. Sok­kal jobb öt­le­tet mu­ta­tunk most neked!

Döbbenetes látványosság a téli Balatonon: UFO-kör a tó jegén!

Döbbenetes látványosság a téli Balatonon: UFO-kör a tó jegén!

Légi fel­vé­te­lek is ké­szül­tek a 15 méter át­mé­rőjű geo­met­ri­kus alak­zat­ról. Bátor kor­cso­lyá­zók rá­me­rész­ked­tek a fe­lü­le­tére, a kör pedig el­moz­dult...

10 dolog, amiben segít a ragasztópisztoly

10 dolog, amiben segít a ragasztópisztoly

Zse­ni­á­lis esz­köz a ház­tar­tás­ban, amit nem csak ra­gasz­tásra hasz­nál­hatsz! Rend­kí­vül sok le­he­tő­sé­get rejt még ez a kis szer­ke­zet! Mu­tat­juk, ho­gyan lesz se­gít­sé­gedre a min­den­na­pok­ban!

Zse­ni­á­lis esz­köz a ház­tar­tás­ban, amit nem csak ra­gasz­tásra hasz­nál­hatsz! Rend­kí­vül sok le­he­tő­sé­get rejt még ez a kis szer­ke­zet!

Szuper konyhatrükk: tedd a vágódeszkát a mikróba!

Szuper konyhatrükk: tedd a vágódeszkát a mikróba!

Meg­könnyít­he­ted az éle­ted!

Nem csak a kávéd vagy a va­cso­rád meg­me­le­gí­té­sére hasz­nál­ha­tod a mik­rót. Mu­ta­tunk 4 remek trük­köt, ami­vel meg­könnyít­he­ted az éle­ted.

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

A va­saló kar­ban­tar­tá­sára, kis bal­ese­tek or­vos­lá­sára is ki­váló ez a házi cso­da­szer.

Nagyanyáink házi csodaszere: Te tudod, mire jó a borkő?

Nagyanyáink házi csodaszere: Te tudod, mire jó a borkő?

Ké­szíts já­té­kot be­lőle, űzd el a han­gyá­kat, tün­tesd el a bosszantó, ma­kacs fol­to­kat. Min­dig tarts ott­hon bor­kö­vet. Mu­tat­juk, ho­gyan hasz­náld.

Ké­szíts já­té­kot be­lőle, űzd el a han­gyá­kat, tün­tesd el a bosszantó, ma­kacs fol­to­kat. Min­dig tarts ott­hon bor­kö­vet. Mu­tat­juk, ho­gyan hasz­náld.

Kicsi a fürdőszobád? Ezekkel a trükkökkel lesz rögtön tágasabb

Kicsi a fürdőszobád? Ezekkel a trükkökkel lesz rögtön tágasabb

Merd át­ala­kí­tani! Mu­tat­juk, ho­gyan va­rá­zsolj tágas lu­xus­he­lyi­sé­get a szűk, je­len­ték­te­len fül­ké­ből.

Merd át­ala­kí­tani! Mu­tat­juk, ho­gyan va­rá­zsolj tágas lu­xus­he­lyi­sé­get a szűk, je­len­ték­te­len fül­ké­ből.

Ezért gyűjtsd a babakajás üveget, rengeteg mindenre használhatod

Ezért gyűjtsd a babakajás üveget, rengeteg mindenre használhatod

Ahol pici gye­re­kek van­nak, tör­vény­szerű, hogy fel­hal­mo­zód­nak a bé­bi­éte­les üve­gek.

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és a hó is rá­kezd!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd!

Erdélyi Mónika spaklival vágta ki magát szorult helyzetéből

Erdélyi Mónika spaklival vágta ki magát szorult helyzetéből

Er­dé­lyi Mó­nika évek óta egye­dül küzd a hét­köz­na­pok összes nyű­gé­vel.

Er­dé­lyi Mó­nika évek óta egye­dül küzd a hét­köz­na­pok összes nyű­gé­vel, de mint erős, talpara esett nő, min­denre meg­ta­lálja a meg­ol­dást. Ha kell, ka­zánt sze­rel, ha kell havat la­pá­tol. Na, de hogy!Er­dé­lyi Mó­nika nem riad vissza a ke­mény fi­zi­kai mun­ká­tól.