ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba!

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba! Elá­rasz­totta a vi­rág­bol­to­kat, be­vá­sárló cent­ru­mo­kat a szín­pom­pás és olcsó kan­ka­lin, latin nevén pri­mula.

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

A ba­ba­hin­tő­port egyre ke­ve­sebb anyuka hasz­nálja - a ház­tar­tás­ban azon­ban szá­mos olyan te­rü­let van, ahol hasz­nos lehet.

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Nem hi­szel a sze­med­nek, hogy mi­lyen áron, mi­lyen por­té­ká­kat vá­sá­rol­hatsz.

Nem hi­szel a sze­med­nek, hogy mi­lyen áron, főleg mi­lyen por­té­ká­kat lehet vá­sá­rolni az in­ter­ne­ten!

Támadnak a lakótelepi csótányok

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba.

Ez már biztos, így virágzik másodszor is a ciklámened

Ez már biztos, így virágzik másodszor is a ciklámened

Nem bo­nyo­lult.

Már­ci­u­sig még újra vi­rá­goz­hat a cik­lá­me­ned. Mu­tat­juk, ho­gyan ér­he­ted el, hogy ismét vi­rágba bo­rul­jon. Meg­lá­tod, meg­éri!

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, mocs­kos mun­kát?

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, mocs­kos mun­kát?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Ahhoz, hogy min­dig ra­gyog­jon a vé­cé­csé­sze, nem kell drága és durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Ahhoz, hogy min­dig ra­gyog­jon a vé­cé­csé­sze, nem kell drága és durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod. Csak nyúlj be a szek­rénybe, hi­szen ott lapul nagy­anyá­ink jól be­vált tisz­tí­tó­szere. Jöhet a szó­da­bi­kar­bóna, ra­gyog­jon a vécé!

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

Feb­ru­ár­ban végre össze­szed­he­ted magad, és el­kezd­he­ted a spó­ro­lást.

Feb­ru­ár­ban végre össze­szed­he­ted magad, és el­kezd­he­ted a spó­ro­lást. Ke­rüld a bol­tot ebéd előtt.

Elképesztő szódabikarbóna-trükk

Elképesztő szódabikarbóna-trükk: Erről még biztos nem hallottál!

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe. Meg­le­pődsz az ered­mé­nyen.

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe, meg­le­pődsz, mi­lyen fan­tasz­ti­ku­san meg­könnyíti a dol­go­dat!

Ezért szórj lisztet a mosogatóba

Ezért szórj lisztet a mosogatóba

A lisz­tet sok min­denre hasz­nál­ha­tod a ház­tar­tás­ban.

A lisz­tet sok min­denre hasz­nál­ha­tod a ház­tar­tás­ban, de fo­gad­junk, arra még nem gon­dol­tál, hogy a mo­so­ga­tóba szórd. Pedig na­gyon jól te­szed! El­árul­juk, hogy miért!

Erre is használhatod a lázcsillapító tablettát

Elképesztő, mire használhatod még a lázcsillapító tablettát

Ra­gyo­góan fehér ru­há­kat tudsz vele va­rá­zsolni .

Ra­gyo­góan fehér ru­há­kat tudsz va­rá­zsolni az alábbi trükk se­gít­sé­gé­vel. Még jó, hogy a hoz­zá­való ál­ta­lá­ban kéz­nél van.

Véletlenül se dobd ki az újhagyma végét! Ezt nézd, mi lesz belőle

Véletlenül se dobd ki az újhagyma végét! Ezt nézd, mi lesz belőle

Idén csak egy­szer ve­szel új­hagy­mát!

Idén ta­vas­szal elég lesz csak egy­szer új­hagy­mát ven­ned. Ha nem dobod el a gyö­ke­res végét, ez­után min­dig lesz ott­hon.

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

Min­den ház­tar­tás­ban prob­léma, hova ke­rül­jön. Pedig egy­szerű a meg­ol­dás!

A mo­so­ga­tóba? A vé­cébe? A sze­me­tesbe? Sok bosszú­sá­got okoz a hasz­nált olaj, min­den ház­tar­tás­ban prob­léma, hova ke­rül­jön, és sokan nem is tud­ják, mek­kora ká­ro­kat okoz a ter­mé­szet­ben. Pedig na­gyon egy­szerű a meg­ol­dás!

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

A ház­tar­tás­ban az egyik leg­drá­gább szer­ke­zet a mo­só­gép. Ugye nem sze­ret­néd, ha idő előtt tönk­re­menne?

A ház­tar­tás­ban az egyik leg­drá­gább szer­ke­zet a mo­só­gép. Ugye nem sze­ret­néd, ha tönk­re­menne?

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát, ami­től csil­log majd az autó.

Ha nem akarsz mo­sóba menni, de gyor­san sze­ret­néd rendbe tenni az ko­csi­dat, mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát, ami­vel ismét ra­gyogó tisz­tává te­he­ted az au­tó­dat.

Kávézósarok régi ajtóból: Otthonod éke lesz ez a DIY csoda

Kávézósarok régi ajtóból: Otthonod éke lesz ez a DIY csoda

Kü­lö­nös öt­let­tel állt elő egy fe­le­ség.

Kü­lö­nös öt­let­tel ruk­kolt elő egy ká­vé­imádó ma­gyar fe­le­ség. Azt kérte pár­já­tól, hogy va­diúj ká­vég­é­pük szá­mára épít­sen egy klassz kis sar­kot, hogy le­hes­sen az ott­honi ká­vé­zás­nak is han­gu­lata. A férj meg­szívta magát és fa­hul­la­dék­ból olyat al­ko­tott, hogy az maga a csoda!

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbónával az ecet

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbónával az ecet

Be­ve­tés­ben az ütős páros, pró­báld ki, és nem fogsz csa­lódni!

Ház­tar­tási prak­ti­kák­hoz ez az egyik leg­cso­dá­la­to­sabb kom­bi­ná­ció: jöhet az ecet és a szó­da­bi­kar­bóna! Be­ve­tés­ben az ütős páros, pró­báld ki, és nem fogsz csa­lódni! Fan­tasz­ti­kus lesz az ered­mény, mu­tat­juk, ho­gyan hasz­náld őket is­mé­tel­ten!

Tegyél citromot a vágódeszkára

Tegyél citromot a vágódeszkára és megtörténik a csoda

Segít nagy­anyá­ink ősi trükkje, amely ma is tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik.

A nyers hús­tól és fok­hagy­má­tól meg­bü­dö­sö­dött vá­gó­desz­kát tilos mo­so­ga­tó­gépbe tenni! Segít vi­szont nagy­anyá­ink ősi trükkje, ami ma is tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik.

Gyűrd össze végre az alufóliát, és megtörténik a csoda

Gyűrd össze végre az alufóliát, és megtörténik a csoda

Nem kell vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Soha többé nem kell durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod a mo­so­ga­tás­hoz, ha le­éget­ted az ételt. Egy zse­ni­á­lis trük­kel pil­la­na­tok alatt úrrá le­hetsz a hely­ze­ten.

Nem virágzik otthon az orchideád?

Nem virágzik otthon az orchideád? Mutatjuk pontosan, hogy kell öntözni

Venni, vagy kapni még nem je­lent ki­hí­vást, ám ne­velni ko­moly pró­ba­té­tel.

Venni, vagy kapni még nem je­lent ki­hí­vást, ám meg­tar­tani, ne­velni, új­ra­vi­rá­goz­tatni ko­moly pró­ba­té­tel.

Van még otthon régi szódapatronod?

Van még otthon régi szódapatronod? Mutatjuk, mit csinálj vele

Már csak el­dob­ható szó­da­pat­ront lehet kapni.

Már csak el­dob­ható szó­da­pat­ront lehet kapni. A gyártó meg­szün­tette a vissza­vált­ha­tót.

Most megtanulhatod, hogy kell megszüntetni a lefolyóban a dugulást

Most megtanulhatod, hogy kell megszüntetni a lefolyóban a dugulást

Ne hagyd, hogy az el­tö­mő­dött le­fo­lyó meg­ke­se­rítse az éle­te­det!

Tisz­títsd ki, és ápold ha­tá­sos házi sze­rek­kel!

Elszürkültek otthon a törölközők? Így lesz minden ragyogó fehér újra

Elszürkültek otthon a törölközők? Így lesz minden ragyogó fehér újra

Fehér tö­röl­kö­zőt hasz­nálni az egyik leg­jobb érzés! Ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha úgy néz ki, mint új ko­rá­ban!

Szórj fahéjat a szobanövényekre és csodát látsz

Szórj fahéjat a szobanövényekre és csodát látsz

Imád­juk a a fa­hé­jat a sü­te­mé­nyek­ben, és jó hasz­nát vesszük, ha meg­be­te­ges­ke­dünk. Az il­la­tos fű­szer­nö­vény azon­ban to­vábbi cso­dá­kat tar­to­gat. Ezt nézd!

Így betegít meg a mosogatógéped. Vigyázz vele!

Így betegít meg a mosogatógéped. Vigyázz vele!

A mo­so­ga­tó­gép maga is táp­ta­laja lehet a pe­nész­gom­bák­nak, bak­té­ri­u­mok­nak. Te­hetsz el­lene!

Nem csak a mo­so­ga­tó­gépbe ada­golt ag­resszív vegyi anya­go­kat tar­tal­mazó mo­só­tab­let­ták, öb­lí­tő­sók okoz­hat­nak sú­lyos bal­ese­te­ket, ha a szer­ve­zetbe is jut be­lőle, vagy netán a gye­rek vé­let­le­nül le­nyeli. A mo­so­ga­tó­gép maga is táp­ta­laja lehet a pe­nész­gom­bák­nak, bak­té­ri­u­mok­nak.

Tedd a citromot a mikróba és megdöbbensz!

Tedd a citromot a mikróba és megdöbbensz!

Imádni fogod eze­ket a trük­kö­ket!

Leg­töb­ben csak me­le­gí­tünk a mik­ro­hul­lámú sü­tő­ben. Pedig még ren­ge­teg min­denre lehet hasz­nálni, mu­tat­juk a leg­jobb trük­kö­ket!

Őrület, mit művel a szódabikarbóna a konyhasóval, nem hiszed el

Őrület, mit művel a szódabikarbóna a konyhasóval, nem hiszed el

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen egy­szerű dol­gok­ból lehet vegy­szer­men­tes tisz­tí­tó­szert ké­szí­teni. Mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

Most tény­leg ér­de­mes egy kis időt sza­kí­tani a sé­tára!

A be­ha­va­zott Ma­gyar­or­szág olyan, mint ami­kor a meny­asszony fel­ve­szi az es­kü­vői ru­há­ját: gyö­nyörű! Most tény­leg ér­de­mes egy kis időt sza­kí­tani a sé­tára! Mu­tat­juk a leg­szebb he­lye­ket!

Folyton lefut a harisnyád? Akkor ezeket a trükköket te nem ismered

Folyton lefut a harisnyád? Akkor ezeket a trükköket te nem ismered

A nők szá­mára kel­le­met­len, ami­kor a ha­ris­nya­nad­rá­gon fel­sza­lad egy szem.

A nők szá­mára az egyik leg­kel­le­met­le­nebb dolog, ami­kor az egy­szer fel­vett ha­ris­nya­nad­rá­gon fel­sza­lad a szem, és már nincs idő vagy le­he­tő­ség fel­venni egy má­si­kat. Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, ami­vel or­vo­solni tudod a prob­lé­mát!

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a pulóvered alatt

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a pulóvered alatt

A trükk, amit most mu­ta­tunk, va­ló­ban fő­nye­re­mény, fel­tét­le­nül pró­báld ki!

A szó­da­bi­kar­bóna iga­zán sok­ol­dalú cso­da­szer, de a trükk, amit most mu­ta­tunk, va­ló­ban fő­nye­re­mény.

Mit lehet tenni a kertben, ha januárban kitavaszodik?

Mit lehet tenni a kertben, ha januárban kitavaszodik?

A ja­nuár aktív hónap a ker­té­szet­ben.

Az enyhe idő a kár­te­vők sza­po­ro­dá­sá­nak is ked­vez. A ja­nuár na­gyon is aktív hónap a ker­té­szet­ben.

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

Sok min­dent te­hetsz a saját sze­ren­csé­dért, azért, hogy csak jó dol­gok tör­tén­je­nek veled. Meg­mu­tat­juk, me­lyek ezek.

Önts ecetet a mosógépbe és csodát látsz

Önts ecetet a mosógépbe és csodát látsz

Ez a jól be­vált fo­lya­dék is­teni se­gít­ség.

Ez a jól be­vált fo­lya­dék is­teni se­gít­ség, ha gyak­ran kell mos­nod. Nem­csak a ru­hák­nak tesz jót, de a mo­só­gép éle­tét is évek­kel meg­hosszab­bítja!

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

A ku­ta­tók fel­ka­var­ták az ál­ló­vi­zet.

Ka­rá­csony kör­nyé­kén sok csa­lád­ban szo­kássá vált, hogy a koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort, pezs­gőt.

Úristen, egy Trabant-kanapé!

Úristen, egy Trabant-kanapé!

Talán nem­csak a fa­na­ti­kus Tra­bant imá­dó­kat nyű­gözi le...

Talán nem­csak a fa­na­ti­kus Tra­bant imá­dó­kat nyű­gözi le ez az egy­szerű ülő­al­kal­ma­tos­ság. Vall­juk be, stí­lusa van az össze­bu­he­rált bú­tor­da­rab­nak!

Elfogyott a karácsonyi csomagolópapír? Mutatjuk, mit lehet tenni

Elfogyott a karácsonyi csomagolópapír? Mutatjuk, mit lehet tenni

Vége a stresszes aján­dék­cso­ma­go­lás­nak. Olyan tuti öt­le­te­ket mu­ta­tunk, amik­kel könnyen meg­old­hat­juk ezt a fel­ada­tot.

10 kétségbeesett mondat, amit mind elordítunk karácsony napján!

10 kétségbeesett mondat, amit mindannyian elordítunk karácsony napján!

Azt hi­szed, egye­dül vagy azzal, hogy kész fel­for­du­lás az ott­ho­nod ünnep előtt? Ugyan már!

Ezért tegyél gézt a sült csirkére és pulykára karácsonykor

Ezért tegyél gézt a sült csirkére és pulykára karácsonykor

Hi­he­tet­len kony­ha­trükk!

Hi­he­tet­len kony­ha­trükkre buk­kan­tunk, de egy biz­tos, idén ka­rá­csony­kor mi is ki­pró­bál­juk!

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Né­hány óra, és máris el­kez­dő­dik az ünnep. Ez a trükk sokat fog se­gí­teni!

Né­hány óra, és máris el­kez­dő­dik az ünnep, me­lyet iga­zán vár­tunk. Ez a trükk sokat fog se­gí­teni!

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Min­dent meg­te­szel azért, hogy tö­ké­le­tes le­gyen az ünnep? Min­denre oda­fi­gyelsz?

Min­dent meg­te­szel azért, hogy tö­ké­le­tes le­gyen az ünnep? Min­denre oda­fi­gyelsz? Mu­ta­tunk egy fi­gyel­mez­tető vi­deót!

Sosem lesz a cipőd büdös

Sosem lesz a cipőd büdös, itt a remek trükk

A kínos hely­ze­tek el­ke­rü­lé­sére min­dig van meg­ol­dás.

Ha le­ve­ted a cipőd, nem mind­egy, mi­lyen sza­got áraszt. A kínos hely­ze­tek el­ke­rü­lé­sére min­dig van meg­ol­dás. El­áru­lunk né­hány ügyes prak­ti­kát.

Zseniális mustártrükk!

Zseniális mustártrükk, nem hiszel a szemednek

Tud­tad, hogy a mus­tár nem­csak virs­li­hez jó, hanem ta­ka­rít­hatsz is vele? Cso­da­szer­ként hat a ház­tar­tás­ban!

Tud­tad, hogy a mus­tár nem­csak virs­li­hez jó, hanem ta­ka­rít­hatsz is vele? Csí­pős ízt adó ve­gyü­le­tei va­ló­sá­gos cso­da­szer­ként hat­nak a ház­tar­tás­ban!

Darabokra a szedi a net ezt az anyukát a karácsonyfája miatt. Szerinted jogos?

Darabokra a szedi a net ezt az anyukát a karácsonyfája miatt. Szerinted jogos?

Te egyet­ér­tesz velük? Döntsd el!

Fel­há­bo­ro­dott in­ter­ne­te­zők tom­bol­nak a fény­kép miatt, amit az anyuka meg­osz­tott a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ettől a koktéltól garantáltan eltűnik a penész

Ettől a koktéltól garantáltan eltűnik a penész

Fe­les­le­ges bosszan­kod­nod a für­dő­szo­bai pe­nész miatt! Van rá meg­ol­dás, hogy gyor­san és ha­té­ko­nyan tűn­jön el.

Fe­les­le­ges bosszan­kod­nod a für­dő­szo­bai pe­nész miatt! Van rá meg­ol­dás, hogy gyor­san és ha­té­ko­nyan tün­tesd el. Mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­tet!

Tegyél vattát a porszívóba, meg fogsz lepődni!

Tegyél vattát a porszívóba, meg fogsz lepődni!

A por­szí­vó­zás is lehet él­ve­ze­tes!

Meg­lepő, de a por­szí­vó­zás is lehet él­ve­ze­tes! Nem csak tisz­tává va­rá­zsolja a la­kást, de még il­la­tossá is! Íme a trük­kök, me­lye­ket ki nem ta­lál­nál.

Gyökeres fát vettél karácsonyra? Így gondozd az ünnepek után

Gyökeres fát vettél karácsonyra? Így gondozd az ünnepek után

Idén nem sze­ret­néd ki­dobni a ka­rá­csony­fát? Íme né­hány jó ta­nács, amit ha meg­fo­gadsz, akár még a ker­te­det is dí­szí­teni fogja.

Ilyen a tökéletes karácsonyfa, erre figyelj, amikor megveszed

Ilyen a tökéletes karácsonyfa, erre figyelj, amikor megveszed

Ne hir­te­len dön­tés alap­ján ve­gyél fát! Ké­szülj fel rá fej­ben, és mérd fel ala­po­san azt a te­re­pet is, ahová kerül.

Néhány faágból is készíthetsz csodálatos karácsonyi dekorációt

Néhány faágból csodálatos karácsonyi dekorációt készíthetsz

Vi­gyél haza né­hány ágat, majd eze­ket kom­po­náld össze meg­lévő dí­sze­id­del. Sen­ki­nek nem lesz ilyen!

Nézz körül a ter­mé­szet­ben, va­ló­sá­gos cso­dákra buk­kan­hatsz!

Az idei év legcsodásabb karácsonyi ajtódekorációi

Csodás karácsonyi ajtódekorációk

Ja­vá­ban tart a ké­szü­lő­dés az év leg­szebb ün­ne­pére. Fo­gadd mél­tó­kép­pen! Né­hány apró ötlet az iga­zán meg­hitt han­gu­lat­hoz.

Ezért szórj sót a narancsra, nem bánod meg

Ezért szórj sót a narancsra, nem bánod meg

Nincs is ennél jobb az ün­ne­pek alatt.

Nincs is annál jobb, mint finom, ka­rá­cso­nyi il­latú la­kás­ban ké­szülni az ün­ne­pekre. Most mu­ta­tunk egy ter­mé­sze­tes és egy­szerű meg­ol­dást.

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a karácsonyfáddal!

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a karácsonyfáddal!

Ezt a trük­köt mos­tan­tól min­den évben be fogod vetni, ha ki­pró­bá­lod!

Ezt a trük­köt mos­tan­tól min­den évben be fogod vetni, ha ki­pró­bá­lod!

Csak néhány borospohár és már kész is a karácsonyi dekoráció

Csak néhány borospohár és már kész is a karácsonyi dekoráció

Az egy­szerű és olcsó meg­ol­dás ele­gán­san dí­szíti a la­ká­so­dat, ven­dé­geid imádni fog­ják. Mu­ta­tunk né­hány el­ké­pesztő öt­le­tet!

Eszméletlen, mire jó a kóla

Eszméletlen, mire jó a kóla: megdöbbentő háztartási trükk

Össze­té­te­lé­nél fogva szinte min­dent csil­lo­góvá va­rá­zsol.

Nem kell tisz­tí­tó­szert venni, ha van ott­hon kóla. A szén­sa­vas üdítő össze­té­te­lé­nél fogva szinte min­dent csil­lo­góvá va­rá­zsol és a fol­to­kat is el­tá­vo­lítja.

Elképesztő, mennyi mindenre használhatod a hajszárítót

Elképesztő, mennyi mindenre használhatod a hajszárítót

Gon­dol­tad volna, hogy a gu­mi­mat­ra­cot pil­la­na­tok alatt fel­fúj­ha­tod vele?

Mu­ta­tunk 6 zse­ni­á­lis öt­le­tet! Haj­szá­rító se­gít­sé­gé­vel pil­la­na­tok alatt old­hatsz meg bosszantó hét­köz­napi hely­ze­te­ket. Gon­dol­tad volna, hogy a gu­mi­mat­ra­cot is pil­la­na­tok alatt fel­fúj­ha­tod vele?

Biztos siker a karácsonyfa alatt, ha így adod át az ajándékot

Biztos siker a karácsonyfa alatt, ha így adod át az ajándékot

Az ün­nepi kül­ső­nek az aján­dé­kok cso­ma­go­lá­sá­ban is meg kell je­len­nie.

Az ün­nepi kül­ső­nek az aján­dé­kok cso­ma­go­lá­sá­ban is meg kell je­len­nie.

Karácsonyi dekorációk

Hófehér puhaság: imádni való karácsonyi dekorációk

A puha, fehér vat­tá­ból könnyen és gyor­san lehet na­gyon egyedi ka­rá­cso­nyi dí­sze­ket ké­szí­teni.

A fehér havas tájad va­rá­zsol­ha­tod ott­ho­nodba né­hány vat­tá­ból ké­szült egyedi ka­rá­cso­nyi dís­szel.

Elképesztő párosítás: Így emeli a karácsonyi hangulatot egy sziklakert

Elképesztő párosítás: Így emeli a karácsonyi hangulatot egy sziklakert

Stí­lus­ban egy­más­tól távol álló dol­gok is ké­pe­sek tö­ké­le­te­sen har­mo­ni­zálni!

Té­vedsz ha azt hi­szed, hogy stí­lus­ban egy­más­tól távol álló dol­gok nem ké­pe­sek tö­ké­le­te­sen har­mo­ni­zálni!

Megmutatták konyháikat a magyar háziasszonyok, csupa gyönyörűség!

Megmutatták konyháikat a magyar háziasszonyok, csupa gyönyörűség!

La­vi­nát in­dí­tott el egy nő, aki az in­ter­ne­ten meg­mu­tatta a kony­há­ját.

La­vi­nát in­dí­tott el egy ma­gyar nő, aki az in­ter­ne­tes kö­zös­ség­ben meg­mu­tatta a kony­há­ját. Büsz­kén tette fel a képet, hisz nap mint nap itt ké­szíti csa­lád­já­nak a fi­no­mabb­nál fi­no­mabb éte­le­ket.

Ezek a világ legröhejesebb karácsonyfái! Ettől sokkot kapsz

Ezek a világ legröhejesebb karácsonyfái! Ettől sokkot kapsz

Meg­mu­tat­juk, hogy mi az, amit NE te­gyél. De tény­leg. Sem­mi­képp!

Kéne pár jó ötlet a szép dí­szí­tés­hez? Most azt mu­tat­juk, hogy mi az, amit NE te­gyél. De tény­leg.

Dilis karácsonyfák, ha úgy döntöttél, idén kiborítod a családod

Dilis karácsonyfák, ha úgy döntöttél, idén kiborítod a családod

Biz­tos jól át­gon­dol­tad?

Ha iga­zán meg sze­ret­néd bo­lon­dí­tani a csa­lá­dod, na meg a ka­rá­csonyt, mu­tat­juk az öt­le­te­ket. Biz­tos jól át­gon­dol­tad?

Így teleltesd a leandert, és jövő nyáron biztosan virágba borul

Így teleltesd a leandert, és jövő nyáron biztosan virágba borul

Ez az örök­zöld cserje, a ta­vasz­tól késő őszig pom­pás vi­rá­gok­tól ros­ka­dozó me­di­ter­rán nö­vény meg­sínyli a mi hideg te­lün­ket.

Ne hagyd, hogy a sós latyak szétmarja a csizmád, ez a trükk segít

Ne hagyd, hogy a sós latyak szétmarja a csizmád, ez a trükk segít

A szél­ső­sé­ges idő­já­rás, a hó, a sár és a fel­só­zott utak ko­moly ki­hí­vást je­len­te­nek a drága bőr­ci­pők­nek, csiz­mák­nak.

Felújítanád a fürdőszobát? Őrült csempe lett a divat

Felújítanád a fürdőszobát? Őrült csempe lett a divat

Ural­kod­jon az ab­szo­lút luxus!

Hozd be az ab­szo­lút lu­xust a für­dő­szo­bádba. Bo­rítsa a fa­la­kat a gyöngy­ház sá­padt, ró­zsa­szín­ben, kék­ben ját­szó fénye. Fe­l­idézi a ten­ger­parti nya­ra­lá­so­kat.

Ez kész őrület! Idén lógni fog a karácsonyfa?

Ez kész őrület! Idén lógni fog a karácsonyfa?

Talán nem is olyan nagy őrült­ség!

Talán nem is olyan nagy őrült­ség! Ha meg­né­zed a cso­dás fo­tó­kat, talán te is meg­pró­bál­ko­zol idén ezzel a mód­szer­rel.

Készíts karácsonyi ajándékot egyszerűen! Imádni fogják!

Készíts karácsonyi ajándékot egyszerűen! Imádni fogják!

Ké­szíts gyö­nyörű meg­le­pe­té­se­ket!

Nincs öt­le­ted, hogy mit ve­gyél ka­rá­csonyra a sze­ret­te­id­nek? Ké­szíts gyö­nyörű és prak­ti­kus meg­le­pe­té­se­ket!

Sosem volt még ennyire könnyű felaprítani a tűzifát, hihetetlen trükk

Sosem volt még ennyire könnyű felaprítani a tűzifát, hihetetlen trükk

Nem fel­tét­le­nül kell, hogy em­bert pró­báló fel­adat le­gyen a fa­vá­gás.

Nem fel­tét­le­nül kell, hogy em­bert pró­báló fel­adat le­gyen a fa­vá­gás. Ezzel a mód­szer­rel gye­rek­já­ték.

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti a gyűlölt mosogatást

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti a gyűlölt mosogatást

Ne hagyd, hogy a mo­so­ga­tás el­ve­gye az élet­ked­ve­det, és tönk­re­te­gye az es­té­det! Mu­ta­tunk pár trük­köt...

Ne hagyd, hogy a mo­so­ga­tás el­ve­gye az élet­ked­ve­det, és tönk­re­te­gye az es­té­det! Mu­ta­tunk pár trük­köt!

Így nem fagy el télen a kertben a rózsa!

Így nem fagy el télen a kertben a rózsa!

Pont­ról pontra mu­tat­juk, mi a te­endő.

A leg­több hazai fajta állja a hideg telet, a töb­bire el­len­ben oda kell fi­gyelni. Védd meg ró­zsá­i­dat a leg­ke­mé­nyebb mí­nu­szok­tól. Több ha­tá­sos mód­szer is van erre, mind na­gyon egy­sze­rűek.

Meghökkentő színben ragyog idén a karácsony

Soha ilyen meghökkentő színárnyalatban még nem ragyogott a karácsony

Nem piros és nem is arany...

Mu­tat­juk 2017 leg­nye­rőbb ár­nya­la­tát, meg fogsz döb­benni!

Íme 2017 legizgalmasabb, legmenőbb adventi koszorúi! Próbáld ki te is!

2017 legizgalmasabb, legmenőbb adventi koszorúi! Próbáld ki te is!

Iga­zán gyö­nyö­rűek.

Olyan öt­le­te­ket mu­ta­tunk, ame­lyek ga­ran­tál­tan be­in­dít­ják a fan­tá­zi­á­dat, és ame­lyek­kel iga­zán gyö­nyörű ad­venti ko­szo­rút al­kot­hatsz. Nem könnyű vá­lasz­tani kö­zü­lük, de akár min­den szo­bá­ban he­lyet kap­hat egy ilyen kü­lön­le­ges­ség.

Íme a titok, hogy egész évben virágozzon az ibolyád

Íme a titok, hogy egész évben virágozzon az ibolyád

Ködös, szürke min­den, ha most ki­né­zel az ab­la­kon? Tedd tele a pár­kányt szí­nes fok­földi ibo­lyá­val, mind­járt más lesz a han­gu­la­tod!

Ne dobd ki!

A kávézacc menti meg az emberiséget? Mondtuk, hogy ne dobd ki!

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

Szórj szódabikarbónát a mosógépbe, és elképesztő, amit tapasztalsz

Szórj szódabikarbónát a mosógépbe, és elképesztő, amit tapasztalsz

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami­nek iga­zán nagy hasz­nát fogod venni.

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami­nek iga­zán nagy hasz­nát fogod venni. Ezt neked is ki kell pró­bál­nod!