ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Így tisztítsd ki a tollpárnád és sokkal jobban fogsz aludni

Így tisztítsd ki a tollpárnád és sokkal jobban fogsz aludni

El­tá­vo­lít­ha­tod be­lőle a koszt.

Fon­tos neked a há­bo­rí­tat­lan éj­sza­kai nyu­ga­lom? A za­var­ta­lan, mély alvás ér­de­ké­ben mosd ki a pár­ná­dat leg­alább évente két­szer!

Ne takaríts mindent ecettel! Ezeket a tárgyakat könnyen tönkreteheted!

Ne takaríts mindent ecettel! Ezeket a tárgyakat könnyen tönkreteheted!

Csak óva­to­san a ház­tar­tás­ban hasz­ná­la­tos cso­da­szer­rel, az ecet­tel! Nem min­dig, és nem min­den­hol ha­tá­sos!

S.O.S autós szezonváltás: A téli gumi felszerelése nem elég!

S.O.S autós szezonváltás: A téli gumi felszerelése nem elég!

Fel­röp­pen­tek a hírek, hogy idén bün­tet­nek, ha nincs téli gumi az au­tó­don.

Fel­röp­pen­tek a kö­zös­ségi mé­di­á­ban a hírek, hogy idén bün­tet­nek, ha nincs téli gumi az au­tó­don.

Ezért tegyél aszpirint a mosógépbe, nem bánod meg!

Ezért tegyél aszpirint a mosógépbe, nem bánod meg!

Pró­báld ki, nem fogsz csa­lódni!

Ra­gyo­góan fehér ruhák nem­csak a rek­lá­mok­ban lé­tez­nek. Ott­hon leg­alább olyan tö­ké­le­tesre tudod mosni a hol­mi­kat, ha be­ve­ted ezt az ügyes trük­köt.

Ingyen adja az erdő a legjobb dekorációkat!

Ingyen adja az erdő a legjobb dekorációkat!

To­boz­ból egy­szerű, de mégis szu­per de­ko­rá­ci­ó­kat ké­szít­hetsz. Ins­pi­rá­lódj!

To­boz­ból egy­szerű, de mégis szu­per lát­vá­nyos de­ko­rá­ci­ó­kat ké­szít­hetsz. Ins­pi­rá­lódj!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Soha többet ne dobd ki a kertben lehullott falevelet! Értékes lehet

Soha többet ne dobd ki a kertben lehullott falevelet! Értékes lehet

Tele a ker­ted le­hul­lott fa­le­vél­lel. Nem győ­zöd ge­reb­lyézni, ki­do­bálni. Hiba!

Tele a ker­ted le­hul­lott fa­le­vél­lel. Nem győ­zöd ge­reb­lyézni, zacs­kózni, ki­do­bálni. Ti­tok­ban még az el­ége­té­sét is fon­tol­ga­tod. Ne tedd! Szám­ta­lan módon fel­hasz­nál­ha­tod. Jól jársz vele.

Ezt rakd az ablakba adventkor, csodájára járnak a szomszédok

Ezt rakd az ablakba adventkor, csodájára járnak a szomszédok

Dí­szítsd ki az ab­la­ko­dat.

Job­ban meg tud­juk élni azt, amire fel­ké­szü­lünk. A ka­rá­csony meg­ün­nep­lése sok mun­ká­val jár. Ha idő­ben rá­han­go­lódsz, akkor tény­leg ün­neppé válik.

Ne dugd el a karácsonyi sütiformát! Egész évben használhatod!

Ne dugd el a karácsonyi sütiformát! Az év minden napján használhatod!

Van egy kupac ka­rá­cso­nyi sü­ti­ki­szú­ród, és az év nagy ré­szé­ben csak a he­lyet fog­lal­ják?

Te jó ég, mindenki megőrült? Idén ilyen lesz a karácsonyfa

Te jó ég, mindenki megőrült? Idén ilyen lesz a karácsonyfa

Min­dig sze­ret­tél volna el­utazni a tró­pu­sokra ka­rá­csony­kor? Íme, az új, ka­ribi ka­rá­csony­fa­di­vat!

Min­dig sze­ret­tél volna el­utazni a tró­pu­sokra ka­rá­csony­kor? Íme, az új ka­rá­csony­fa­di­vat, egye­ne­sen a ten­ger­part­ról!

Hihetetlen ötlet, ezért szórj szódabikarbónát a garázsodba

Hihetetlen ötlet, ezért szórj szódabikarbónát a garázsodba

Ga­rázs és hor­gá­szás? Mu­tat­juk...

Hogy függ össze a ga­rázs­ta­ka­rí­tás tech­ni­kája a hor­gá­szás­sal? A cikk­ből ezt is meg­tud­ha­tod.

Szobanövények, amelyek remekül tisztítják a levegőt

Szobanövények, amelyek remekül tisztítják a levegőt

Nem min­den nö­vény ál­lat­ba­rát!

A la­ká­sod lég­tere tele van mér­gező anya­gok ki­pá­rol­gá­sá­val. Me­lyek ezek, és mit okoz­nak? Vi­gyázz, nem min­den nö­vény ál­lat­ba­rát. Sokuk mér­gező!

Gyűlölöd a sütőtakarítást? Ezzel a trükkel hiphop kipucolhatod

Gyűlölöd a sütőtakarítást? Ezzel a trükkel hiphop kipucolhatod

Ha­ma­ro­san jön­nek az ün­ne­pek, sür­gés-for­gás, sütés-főzés.

Ha­ma­ro­san jön­nek az ün­ne­pek, sür­gés-for­gás, sütés-főzés. Ne ess pá­nikba, meg­mu­tat­juk a leg­egy­sze­rűbb mód­ját, ho­gyan ta­ka­rít­ha­tod ki a sütőt. Fe­lejtsd el a vegy­sze­re­ket, vedd elő a jól be­vált ter­mé­sze­tes tisz­tí­tó­kat.

22 új ötlet: erre tényleg remekül használható a szódabikarbóna

22 új ötlet: erre tényleg remekül használható a szódabikarbóna

Ha tudod, mi min­denre hasz­nál­ha­tod, egy sor egyéb szert tudsz vele he­lyet­te­sí­teni. Dol­gozni vele: egy­szerű, gyors, kí­mé­le­tes

Aranyat ér az elnyűtt, kinőtt pulóver! Nézd meg, mire jó!

Aranyat ér az elnyűtt, kinőtt pulóver! Nézd meg, mire jó!

Nem baj ha ki­nyúlt, és nem di­va­tos...

Nem baj ha ki­nyúlt, ha ki­ment a di­vat­ból, sok min­denre tudod még fel­hasz­nálni. Régi ked­venc ru­ha­da­ra­bod új pom­pá­val tudja fel­dobni az ott­ho­nod!

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Szinte forr a net! Végre itt a meg­ol­dás, egy szu­per, japán ta­lál­mány.

Szinte forr a net! Végre itt a mentő meg­ol­dás! Pá­ron­ként ren­dezve tá­rol­ha­tod a ci­pő­i­det, még­hozzá jól át­te­kint­he­tően. A ja­pá­nok ta­lál­má­nya íz­lé­ses, magas mi­nő­ségű mű­anyag. Egy­szer meg­ve­szed, ki­szol­gál egy éle­ten át.

Szuper ötlet panelekbe: Többé nem szárad ki a szobanövény!

Szuper ötlet panelekbe: Többé nem szárad ki a szobanövény!

Bár­mi­lyen szá­raz is la­ká­sod le­ve­gője, ez a trükk fris­sen és üdén tartja szo­ba­nö­vé­nye­i­det.

Kiadták a figyelmeztetést, ezért kell háromszor is megmosni a rizst

Kiadták a figyelmeztetést, ezért kell háromszor is megmosni a rizst

Most meg­tud­ha­tod, miért ér­de­mes oda­fi­gyelni arra, ho­gyan főződ meg a rizst. Jobb, ha kö­ve­ted az alábbi út­mu­ta­tást.

Tedd a vöröshagymát a mikróba, és tátva marad a szád!

Tedd a vöröshagymát a mikróba, és tátva marad a szád!

Mu­tat­juk, mi az igaz­ság!

Le­het­sé­ges hagy­ma­pu­co­lás könnyek nél­kül? Ter­mé­sze­te­sen igen, de még az is lehet, hogy hasz­nos, ha könnyekre fa­kadsz. Mu­tat­juk, mi az igaz­ság!

Nincs pénzed szekrényre? Zseniális megoldást mutatunk

Nincs pénzed szekrényre? Zseniális megoldást mutatunk

Egy új világ nyí­lik meg előt­ted.

Egy új világ nyí­lik meg előt­ted, ha ezt meg­lá­tod! Ma­ra­dé­kok­ból, utcán he­verő, sze­mét­nek lát­szó anya­gok­ból cso­dá­kat al­kot­hatsz!

Döbbenet! Csak így marad friss az alma télen

Döbbenet! Csak így marad friss az alma télen

Neked is fej­tö­rést okoz, me­lyik zöld­sé­get és gyü­möl­csöt ho­gyan rak­tá­rozd télen?

Neked is fej­tö­rést okoz, me­lyik zöld­sé­get és gyü­möl­csöt ho­gyan rak­tá­rozd télen? Mu­tat­juk a krumpli-, alma- és a vö­rös­hagyma-tá­ro­lás trükk­jeit.

Így távolíthatod el a ronda foltot az asztallapról könnyedén

Így távolíthatod el a ronda foltot az asztallapról könnyedén

A gyö­nyörű, drága fa­asz­talt fehér folt csú­fítja? Ne ess két­ségbe!

A gyö­nyörű, drága fa­asz­talt fehér folt csú­fítja? Ne ess két­ségbe! Van rá gyógyír. Máris mu­tat­juk!

Őrület, mit rejt a nő autója, eldobod az agyadat

Őrület, mit rejt a nő autója, eldobod az agyadat

Nem hi­szed el...

Fel­mé­rés ké­szült arról, mit hor­da­nak ál­ta­lá­ban ma­guk­kal azok a nők, akik nap, mint nap au­tó­val jár­nak. Ezt nem hi­szed el...

Így lesz újra szép a mosásban összement pulóver

Így lesz újra szép a mosásban összement pulóver

El­szúr­tad a mo­sást, vagy vé­let­le­nül a szá­rí­tó­gépbe tet­ted, és össze­ment a ked­venc pul­csid? Ne bán­kódj, és ne is dobd ki azon­nal - még van re­mény.

Az ősz legszebb virágai a temetőket is feldíszítik

Az ősz legszebb virágai a temetőket is feldíszítik

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja és nem tudod, mi­lyen vi­rá­got vi­gyél sze­ret­teid sír­jára? Mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja és nem tudod, mi­lyen vi­rá­got vi­gyél sze­ret­teid sír­jára? Mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Elképesztő, mit művel a citrom a konyhában, tátva marad a szád

Elképesztő, mit művel a citrom a konyhában, tátva marad a szád

Nem­csak a te­á­hoz slá­ger a cit­rom!

Nem­csak a te­á­hoz ha­tal­mas slá­ger a cit­rom! Ki­ta­ka­rít­ha­tod vele az egész kony­hát - a mik­ró­tól kezdve a mo­so­ga­tón át a pul­tig!

Soha többet nem pisilik le a vécét éjszaka a férfiak

Soha többet nem pisilik le a vécét éjszaka a férfiak

Egy új ter­mék meg­oldja a prob­lé­mát.

Egy új ter­mék örökre meg­oldja ezt a prob­lé­mát. Éj­szaka ugyanis senki nem sze­ret lám­pát gyúj­tani - vi­szont a sö­tét­ben elő­for­dul­hat­nak bal­ese­tek.

Főbuha és Skála Kópé: Emlékszel gyerekkorod kedvenc reklámjaira?

Főbuha és Skála Kópé: Emlékszel gyerekkorod kedvenc reklámjaira?

Talán el­sőre nem ugrik be mind, de ha rájuk nézel, azon­nal fel­is­me­red őket.

Talán el­sőre nem ugrik be mind, de ha rájuk nézel, azon­nal fel­is­me­red őket. Aztán a rek­lá­mok­kal együtt szé­pen sorra jön­nek elő az em­lé­kek a gye­rek­ko­rod­ból. Tarts ve­lünk egy kis nosz­tal­gi­á­zásra!

A városiak 95, a vidékiek 30 százaléka nem tudja, mi ez az eszköz

A városiak 95, a vidékiek 30 százaléka nem tudja, mi ez az eszköz

Las­san fe­le­désbe me­rül­nek a ko­ráb­ban fon­tos hasz­ná­lati tár­gyak...

Las­san fe­le­désbe me­rül­nek olyan fon­tos hasz­ná­lati tár­gyak, amik év­szá­za­do­kon át fon­tos sze­re­pet töl­töt­tek be éle­tünk­ben. Ez a ha­gyo­má­nyos esz­köz las­san tény­leg a múlt ho­má­lyába vész.

Újra divat a tapéta, de már nem a falra ragasztják

Újra divat a tapéta, de már nem a falra ragasztják

Ra­gyog a lakás, mégis bol­dog­ta­lan vagy? A meg­szo­kás mo­ti­vá­lat­lanná tesz.

Ra­gyog a lakás, mégis bol­dog­ta­lan vagy? A meg­szo­kás mo­ti­vá­lat­lanná tesz. Ve­gyél egy nagy le­ve­gőt, és újítsd fel!

Így öntözd ősszel és télen a szobanövényeket, gyönyörűek lesznek

Így öntözd ősszel és télen a szobanövényeket, gyönyörűek lesznek

A kevés nap­fény, a szá­raz le­vegő, a nagy hő­mér­sék­let kü­lönb­ség meg­pró­bál­ta­tás a szo­ba­nö­vé­nyek szá­mára.

Ősszel is ragad a szélvédőd? Mutatjuk, mit kell tenned!

Ősszel is ragad a szélvédőd? Mutatjuk, mit kell tenned!

Sza­ba­dulj meg a ro­va­rok­tól!

Az idei ősz idő­já­rása ked­vez a ro­va­rok­nak. Nem is kell hosszú út ahhoz, hogy ra­gad­jon tőlük a szél­védő. Mu­ta­tunk 3 öt­le­tet, és pil­la­na­tok alatt tiszta lesz!

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Itt az ősz, egyre hű­vö­sebb lesz idő, a po­los­kák pedig me­ne­dé­ket ke­res­nek, ezért tö­me­gé­vel be­hú­zód­nak az er­ké­lyekre.

Ezért tegyél alufólia-golyót a muffinsütőbe

Ezért tegyél alufólia-golyót a muffinsütőbe

Sok do­logra hasz­nál­ha­tod az alu­fó­liát.

Ren­ge­teg do­logra hasz­nál­ha­tod az alu­fó­liát, most azon­ban egy olyan prak­ti­kus meg­ol­dást mu­ta­tunk, amire eddig biz­tos nem gon­dol­tál!

A legjobb trükkök, hogy szigetelj hatékonyan egy régi ablakot

A legjobb trükkök, hogy szigetelj hatékonyan egy régi ablakot

Sü­völt a szél a la­ká­sod­ban? Így re­keszd ki a hi­de­get ol­csón és meg­bíz­ha­tóan .

Sü­völt a szél a la­ká­sod­ban? Még az eső is be­fo­lyik? Így re­keszd ki a hi­de­get ol­csón és meg­bíz­ha­tóan .

Nem esik le az ingről a gomb, ha ezt a trükköt kipróbálod

Nem esik le az ingről a gomb, ha ezt a trükköt kipróbálod

Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

A kö­röm­lak­kot nem csak a kör­mödre ken­he­ted. Gyors se­gély is lehet a tás­kád­ból, de dí­szít­hetsz is vele. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Így tárold a DVD-ket, ha utálod, hogy túl sok helyet foglalnak

Így tárold a DVD-ket, ha utálod, hogy túl sok helyet foglalnak

Ne hagyd, hogy ki­szo­rít­sa­nak!

A DVD-k las­san ki­szo­rí­ta­nak a la­kás­ból? Mu­ta­tunk egy zse­ni­á­lis mód­szert, ami­vel vissza­ve­he­ted a ha­tal­mat fe­let­tük. Az őszi nagy­ta­ka­rí­tásba is be­le­fér.

Ezért szórj babahintőport a kertbe, nem bánod meg!

Ezért szórj babahintőport a kertbe, nem bánod meg!

Cso­dá­kat te­hetsz vele! Nézd, mi­lyen sok­fé­le­kép­pen hasz­nál­ha­tod.

Ha van ker­ted, tud­nod kell róla: Cso­dá­kat te­hetsz vele! Nézd, mi­lyen sok­fé­le­kép­pen hasz­nál­ha­tod.

Ettől a trükktől lesz tökéletesen fehér minden konyharuhád

Ettől a trükktől lesz tökéletesen fehér minden konyharuhád

Fe­hé­rítsd a kony­ha­ru­há­kat olcsó há­zi­sze­rek­kel! Nem csak va­kí­tóan tisz­ták lesz­nek, de il­la­to­sak, fer­tőt­le­ní­tet­tek.

Fe­hé­rítsd a kony­ha­ru­há­kat olcsó há­zi­sze­rek­kel! Nem csak va­kí­tóan tisz­ták lesz­nek, de il­la­to­sak is.

Ezért tegyél kristálycukrot a mosógépbe! Szuper hatás!

Ezért tegyél kristálycukrot a mosógépbe! Hihetetlen lesz a hatás!

A cukor nem­csak a sü­te­mé­nye­ket éde­síti meg, hanem a há­zi­mun­kát is meg­könnyíti.

A legjobb trükkök: így teleltessük át a muskátlit

A legjobb trükkök: így teleltessük át a muskátlit

Megéri, mert újat venni na­gyon drága.

Vá­sá­rol­hatsz min­den ta­vas­szal új tö­ve­ket, ám jobb, ha in­kább át­te­lel­te­ted a meg­lé­vő­ket, mert a mus­kátli ára mos­tanra már az egekbe szö­kött.

Újra támad a hippidivat: mindent beborít ez a bohém ötlet

Újra támad a hippidivat: mindent beborít ez a bohém ötlet

Bár­mit csi­nál­hatsz ezzel az örökké di­va­tos tech­ni­ká­val.

Táska vagy vi­rág­tartó? Bár­mit csi­nál­hatsz ezzel az örökké di­va­tos tech­ni­ká­val. Ta­nuld meg az alap­lé­pé­se­ket, és máris el­ké­szít­he­ted a leg­me­nőbb cuc­co­kat. Ki ne em­lé­kezne erre a cso­mó­zási tech­ni­kára? Most újra vissza­tért a mak­ramé.

Tegyél fokhagymát a mikróba, és tátva marad a szád

Tegyél fokhagymát a mikróba, és tátva marad a szád

Na­ponta me­le­gí­tünk a mik­ró­ban, de a felét se hasz­nál­juk ki a ké­pes­sé­ge­i­nek. Pedig jó né­hány trükkre hasz­nál­ha­tod!

Na­ponta me­le­gí­tünk a mik­ró­ban, de a felét se hasz­nál­juk ki a ké­pes­sé­ge­i­nek. Pedig jó né­hány trükkre hasz­nál­ha­tod!

Teljes döbbenet: A 3. emeleti lakó, a szobafestő és Horváth Piroska...

Teljes döbbenet: A 3. emeleti lakó, a szobafestő és Horváth Piroska...

Bárki meg­em­lé­kez­het ün­ne­pé­lye­sen bár­mi­ről. Egé­szen el­ké­pesztő a fel­ho­za­tal!

Így tisztítsd meg a sütőt, hogy vadonatújnak látsszon

Így tisztítsd meg a sütőt, hogy vadonatújnak látsszon

Könnyű és öröm­teli lesz a ta­ka­rí­tás!

Ha ra­gyog a sütő, nagy baj már nem lehet. Olcsó hoz­zá­va­lók­kal így lesz könnyű és öröm­teli a ta­ka­rí­tás!

Itt a legjobb őszi konyhatrükk: Gyönyörű piros lesz a zöldparadicsom

Itt a legjobb őszi konyhatrükk: Gyönyörű piros lesz a zöldparadicsom

Nagy­anyá­ink ősi trükkje ma is tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik! Mu­tat­juk a mód­szert!

Ne bán­kódj ami­att, hogy kint a sza­bad­ban már nem érnek be a pa­ra­di­cso­maid. Nagy­anyá­ink ősi trükkje ma is tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik! Mu­tat­juk a mód­szert, hogy lesz min­den­szen­tekre piros és érett a pa­ra­di­csom.

Koszos a szőnyeged? Ettől az egyszerű házi szertől újra gyönyörű lesz

Koszos a szőnyeged? Ettől az egyszerű házi szertől újra gyönyörű lesz

A tisz­tí­tás­hoz drága ké­miai sze­rek he­lyett hasz­nálj olcsó, házi sze­re­ket.

A pisz­kos, el­ha­nya­golt sző­nyeg nem csak el­csú­fítja a la­ká­so­dat, de a fel­hal­mo­zó­dott al­ler­gén anya­gok lég­zési ne­héz­sé­get, sú­lyos be­teg­sé­ge­ket is okoz­hat­nak. A tisz­tí­tás­hoz drága ké­miai sze­rek he­lyett hasz­nálj olcsó, házi sze­re­ket.

Krizantémot vettél? Itt a pontos útmutató, hogy kell bánni vele

Krizantémot vettél? Itt a pontos útmutató, hogy kell bánni vele

Most kezdd el a ké­szü­lő­dést, hogy Ha­lot­tak nap­ján is gyö­nyörű le­gyen ez a virág.

Most kezdd el a ké­szü­lő­dést, hogy Ha­lot­tak nap­ján is gyö­nyörű le­gyen ez a virág.

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog.

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog, de egy kis prak­ti­ká­val olyan ra­gyo­góvá va­rá­zsol­hat­juk a láb­be­lin­ket, mintha csak új lenne.

Szuper trükk: Ezért áztasd krumplis vízbe a fonnyadt salátát!

Szuper trükk: Ezért áztasd krumplis vízbe a fonnyadt salátát!

A sa­láta nem áll el so­káig.

A sa­láta nem áll el so­káig, még akkor is könnyen meg­fonnyad, ha a hű­tő­ben tá­ro­lod. De egy egy­szerű trük­kel így is is­teni ro­po­gós lehet tá­la­lás­kor.

Elindult a fűtési szezon. Mit kell pontosan tenni mindenkinek?

Elindult a fűtési szezon. Mit kell pontosan tenni mindenkinek?

A sze­zon kez­dete előtt a cél­szerű meg­vizs­gál­tat­nod a ké­mé­nye­ket, a kály­há­kat és a ka­zá­no­kat.

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Szárnyra ka­pott a hír, hogy barna med­vék kó­bo­rol­nak Ma­gyar­or­szá­gon, kü­lö­nö­sen az északi te­rü­le­te­ken...

Elgyomosodott a fű? Itt a legjobb ötlet, hogy tudod eltüntetni a gazt

Elgyomosodott a fű? Itt a legjobb ötlet, hogy tudod eltüntetni a gazt

Az ősz a leg­jobb év­szak arra, hogy ki­irtsd a ga­zo­kat a gyö­nyörű pá­zsi­tod­ból.

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Az ecet va­rázs­inas a ház­tar­tás­ban, és a pénz­tár­cád leg­jobb ba­rátja.

Így mosd a téli dzsekidet, hogy olyan legyen, mint új korában

Így mosd a téli dzsekidet, hogy olyan legyen, mint új korában

Itt az ideje, hogy a nyári és a téli hol­mik he­lyet cse­rél­je­nek a szek­rény­ben.

Itt az ideje, hogy a nyári és téli hol­mik he­lyet cse­rél­je­nek a szek­rény­ben. Így lesz­nek fris­sek, tisz­ták.

Nincs elég polc a szekrényben? Íme, egy olcsó megoldás, ami segít

Nincs elég polc a szekrényben? Íme, egy olcsó megoldás, ami segít

Nem kell drága bú­to­ro­kat ven­ned, ha plusz tá­ro­ló­helyre van szük­sé­ged.

Nem kell drága bú­to­ro­kat ven­ned, ha plusz tá­ro­ló­helyre van szük­sé­ged. Csak sze­rezz be pár fa­lá­dát

Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés fa­gyija min­den­kit le­vett a lá­bá­ról.

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés cso­da­fa­gyi­ját ne hagyd ki, ha Gye­nes­di­á­son jársz, mert vi­lág­baj­nok nasit ehetsz, ami min­den­kit le­vett a lá­bá­ról egy olasz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen.

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Mire jó a só­lámpa?

Szinte min­den nagy­áru­ház­ban, de a vá­sá­rok­ban is lehet kapni ró­zsa­szín, vagy pi­ro­sas só­lám­pát. De vajon mire jók, és miért ér­de­mes neked is ven­ned?

Ennél olcsóbban úgysem tudsz mosni: Jöhet a vadgesztenye!

Ennél olcsóbban úgysem tudsz mosni: Jöhet a vadgesztenye!

Újra itt az ősz és a vad­gesz­te­nye­sze­zon. Tud­tad, hogy a ter­més­ből kör­nye­zet­kí­mélő és na­gyon ha­té­kony mo­só­szert ké­szít­hetsz? Mu­tat­juk ho­gyan!

Újra itt az ősz és a vad­gesz­te­nye­sze­zon. Tud­tad, hogy a ter­més­ből kör­nye­zet­kí­mélő és na­gyon ha­té­kony mo­só­szert ké­szít­hetsz? Nem kerül egy fil­lé­redbe sem, nem tesz kárt a mo­só­gép­ben, és a kör­nye­ze­tet se ter­heli. Po­fon­egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, mu­tat­juk ho­gyan!

Itt a szeptember, most érdemes odafigyelni erre a csodaszerre

Itt a szeptember, most érdemes odafigyelni erre a csodaszerre

Óva­to­san, több faj­tája lé­te­zik!

Nem mind­egy, me­lyik faj­tá­ját vá­laszt­juk a szá­mos te­rü­le­ten cso­da­szer­ként em­le­ge­tett nö­vény­nek.

Veterán Ikarusok, ősöreg Csepelek: Aszfaltcirkáló batárok Hajdú-Biharban

Veterán Ikarusok, ősöreg Csepelek: Aszfaltcirkáló batárok Hajdú-Biharban

Aki annak ide­jén még uta­zott ren­des far­mo­to­ros Ika­ru­son, biz­to­san em­lék­szik az ér­zésre. Ez a busz ugyanis maga a csoda!

Félelmetes gyorsasággal terjed ez a brutális átverés a Facebookon

Ingyenes utalványok lepték el a Facebookot! Átverés az egész

Az egész or­szág láz­ban ég. Ren­ge­te­gen dől­tek be az utal­vá­nyok­nak.

Va­laki újabb át­ve­rést eszelt ki, ami­vel lázba hozta az egész or­szá­got. Ren­ge­teg ember dőlt be ennek és osz­totta meg az egyik nép­szerű kö­zös­ségi ol­da­lon a vá­sár­lási utal­vá­nyo­kat.

Eláruljuk, mit tilos a vécébe dobni, mégis van, hogy megteszed

Eláruljuk, mit tilos a vécébe dobni, mégis van, hogy megteszed

A vécé nem egy bár­mit má­gi­ku­san el­tün­tető sze­me­tes: ha va­lami olyat húzol le rajta, ami nem oda­való, el­du­gul­hat.

A vécé nem egy bár­mit má­gi­ku­san el­tün­tető sze­me­tes: ha va­lami olyat húzol le rajta, ami nem oda­való, el­du­gul­hat, ami amel­lett, hogy kel­le­met­len, drága mu­lat­ság is. Meg­mu­tat­juk, mi az, amit sem­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött ne húzz le a vécén!

Keverd olajba a szódabikarbónát, hihetetlenül fiatalít

Keverd olajba a szódabikarbónát, hihetetlenül fiatalít

A puha és ra­gyogó arc­bőr min­den nő álma. Pró­báld ki ezt a házi cso­da­kré­met és fe­lejtsd el a rán­co­kat!

A puha és ra­gyogó arc­bőr min­den nő álma. Pró­báld ki ezt a házi cso­da­kré­met és fe­lejtsd el a rán­co­kat!

Varázslatos őszi dekorációk - ettől biztosan sokkal jobb kedved lesz

Varázslatos őszi dekorációk - ettől biztosan sokkal jobb kedved lesz

Ké­szíts vidám de­ko­rá­ciót, ami­től jobb ked­ves lesz. Íme, a leg­szebb aj­tó­dí­szek. Vi­gyél színt az éle­tedbe!

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Még­hogy nincs meló?

Még­hogy nincs meló? Hi­he­tet­len ál­lás­le­he­tő­sé­gek he­ver­nek min­denki előtt az utcán! Vagy a neten...

Itt a Facebook újítása! Vége a webshopoknak!

Itt a Facebook újítása! Vége a webshopoknak!

Meg­csi­nál­ták.

Újabb vál­lal­ko­zá­sok me­het­nek tönkre a jö­vő­ben a Fa­ce­book leg­újabb fej­lesz­té­sé­nek kö­szön­he­tően. Min­den­esetre mi megint jól já­runk.

Megkopott a hűtőszekrény ajtaja? Így újítsd fel fillérekből!

Megkopott a hűtőszekrény ajtaja? Így újítsd fel fillérekből!

Új hűtőt vá­sá­rolni kész anyagi csőd! In­kább ke­zeld a prob­lé­má­kat: újítsd fel az aj­tó­tö­mí­tést, és fesd újra a meg­ko­pott hű­tő­det!

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Ko­szo­sak a pár­náid?

Ko­szo­sak a pár­náid? Rá­adá­sul al­ler­giás vagy? Van meg­ol­dás: egy­sze­rűen tedd a gépbe, és mosd ki őket. Sok­kal ol­csóbb, mintha tisz­tí­tóba vin­néd.

Magyar valóság, 2017: Döbbenet, mi minden történik a lépcsőházban

Magyar valóság, 2017: Döbbenet, mi minden történik a lépcsőházban

Menj be egy pa­nel­házba, s kap­tass fel a lép­csőn né­hány eme­le­tet. A liftbe is ér­de­mes be­száll­nod. Fe­led­he­tet­len lesz.

Öreg a törölköződ? Ki ne dobd, így lesz megint puha és illatos

Öreg a törölköződ? Ki ne dobd, így lesz megint puha és illatos

Sze­ret­nél olyan puha tö­röl­kö­ző­ket, mint a szál­lo­dák­ban? Csak né­hány egy­szerű trükk kell hozzá.

Sze­ret­nél olyan puha tö­röl­kö­ző­ket, mint a szál­lo­dák­ban? Csak né­hány egy­szerű trükk kell hozzá.

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

A kü­lön­le­ges főtt tojás el­ké­szí­té­sé­hez egy pu­ló­verre lesz szük­sé­ged.

A kü­lön­le­ges főtt tojás el­ké­szí­té­sé­hez egy pu­ló­verre lesz szük­sé­ged. Mu­tat­juk!

Eszméletlen, mit művel a levessel a szódabikarbóna

Eszméletlen, mit művel a levessel a szódabikarbóna

Ren­ge­teg do­logra hasz­nál­ha­tod.

Ren­ge­teg do­logra hasz­nál­ha­tod a szó­da­bi­kar­bó­nát! Kony­há­ban, für­dő­szo­bá­ban, ház­tar­tás­ban, hajra, bőrre. Tud­juk, hogy szinte cso­dákra képes.

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

A nyil­vá­nos Fa­ce­book cso­port­ban ta­lál­tunk a nulla fo­rin­tért át­ve­hető szob­rocs­kákra. Ugyan mű­anyag­ból ké­szül­tek, de....

Lecsapott Magyarországra a legvisszataszítóbb vérszívó kártevő

Lecsapott Magyarországra a legvisszataszítóbb vérszívó kártevő

Leg­rosszabb rém­ál­ma­ink­ban for­dul elő, hogy vér­szí­vók­kal ta­lál­ko­zunk.

Leg­rosszabb rém­ál­ma­ink­ban for­dul elő, hogy kü­lön­féle vér­szívó ro­va­rok­kal ta­lál­ko­zunk. A mai ma­gyar va­ló­ság saj­nos azt bi­zo­nyítja, hogy az ágyi po­loska bár­mi­kor ránk tá­mad­hat, nem kell hozzá hor­rorfilm.

Soha többé lábszag! Itt a megoldás!

Soha többé lábszag! Itt a megoldás!

Po­é­nok ked­venc té­mája, de annak, aki szen­ved tőle, rend­kí­vül kínos. Hogy is ne lenne az, hi­szen sokan még a ci­pő­jü­ket sem merik le­venni, annyira nagy a bűz oda­bent.

Po­é­nok té­mája, de annak, aki szen­ved tőle, rend­kí­vül kínos. Hogy is ne lenne az, hi­szen sokan még a ci­pő­jü­ket sem merik le­venni, ak­kora a bűz oda­bent. Pedig egy­szerű a meg­ol­dás...

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Fe­les­le­ges lom­nak tűn­het, de nem az!

Sok olyan fe­les­le­ges­nek tűnő dolog akad a ház­tar­tás­ban, amit az ember egy­sze­rűen csak kidob.

Egészen bizarr, amit a nők művelnek az autó belső terében

Egészen bizarr, amit a nők művelnek az autó belső terében

Még az is eszébe jut ott egy nőnek!

Az autók belső te­ré­ről egy nőnek sok min­den eszébe jut, még az is! Nagy kér­dés per­sze, hogy mek­kora az autó és mennyire lehet benne el­sza­ba­dulni.

Szórj szódabikarbónát a vécébe! Nem fogsz hinni a szemednek!

Szórj szódabikarbónát a vécébe! Nem fogsz hinni a szemednek!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! Szu­per meg­ol­dás, rá­adá­sul még könnyű és olcsó is...

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! Szu­per meg­ol­dás, rá­adá­sul még könnyű és olcsó is...