ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban.

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban, íme né­hány ötlet, ami segít, hogy egy­sze­rűbb le­gyen a sütés-főzés.

Hihetetlen, de igaz: megint mindent beborítottak a lepkék

Hihetetlen, de igaz: megint mindent beborítottak a lepkék

Sze­ret­néd, ha a kör­nye­ze­ted­ben min­den a lágy könnyed­sé­get jut­tatná eszedbe? Ren­dezd be pil­lan­gók­kal a la­ká­sod!

Önts a vérre kólát, nem hiszed el, mi történik!

Önts a vérre kólát, nem hiszed el, mi történik!

Több mint 100 éve isszuk a kólát, de csak mos­ta­ná­ban kez­dik fel­fe­dezni, hogy bi­zony nem csak üdí­tő­nek jó.

Több mint 100 éve isszuk a kólát, de csak mos­ta­ná­ban kez­dik fel­fe­dezni, hogy bi­zony nem csak üdí­tő­nek jó.

Íme egy szuper trükk, hogy októberig legyen paradicsomod

Íme egy szuper trükk, hogy októberig legyen paradicsomod

Al­kal­maz­kodj a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­hez! Hasz­náld ki a hosszabb nya­rat: szü­re­telj két­szer pa­ra­di­cso­mot!

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Au­to­ma­ti­ku­san be is ágyazza magát.

Ha prob­lé­mát okoz, hogy a párod és te nem ugyan­azt a hő­mér­sék­le­tet tart­já­tok kom­for­tos­nak, ez az ágy tö­ké­le­tes meg­ol­dást nyújt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A medencéknek leáldozott, az igazán menők újabban ide csobbannak

A medencéknek leáldozott, az igazán menők újabban ide csobbannak

Az úgy­ne­ve­zett für­dő­ta­vak egyre nép­sze­rűb­bek.

Az úgy­ne­ve­zett für­dő­ta­vak egyre nép­sze­rűb­bek. Sok­kal ter­mé­sze­te­sebb lát­ványt nyúj­ta­nak, mint bár­me­lyik lu­xus­me­dence.

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

Egy kis nyu­ga­lo­mért néha a szü­lők bár­mit meg­ad­ná­nak! A fel­tűnő csend vi­szont ve­szé­lyes is lehet.

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Egy biz­tos: nem gyom­ir­tó­val!

Egy biz­tos: nem gyom­irtó és ro­var­ölő vegy­sze­rek­kel! Azok ugyanis az ehető nö­vé­nye­ket is el­pusz­tít­ják.

Kenj a hajadra borsot! Csodákra képes

Kenj a hajadra borsot! Csodákra képes

A szép haj a nők igazi ko­ro­nája. Ér­de­mes ápolni és oda­fi­gyelni rá, épp úgy, mint a bő­rünkre. Íme egy szu­per prak­tika, hogy egész­sé­ges és tün­döklő le­gyen.

A szép haj a nők igazi ko­ro­nája. Ér­de­mes ápolni és oda­fi­gyelni rá, épp úgy, mint a bő­rünkre. Íme egy szu­per prak­tika, hogy egész­sé­ges és tün­döklő le­gyen.

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

Mert ebben az év­szak­ban innen szár­maz­nak a leg­kel­le­met­le­nebb sza­gok.

Mert ebben az év­szak­ban innen szár­maz­nak a leg­kel­le­met­le­nebb sza­gok.

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

Ha szál­lo­dá­ban al­szol, nem árt tisz­tá­ban lenni né­hány alap­sza­bállyal. Mi el­árul­juk, mire kell fi­gyel­ned.

Így mentsd meg a kisbabád első rugdalózóit

Így mentsd meg a kisbabád első rugdalózóit

Mu­tat­juk, mit ké­szít­hetsz be­lő­lük

A pa­rá­nyi rug­da­ló­zó­kat né­hány hét alatt ki­növi a babád. Mu­tat­juk, mit ké­szít­hetsz be­lő­lük, hogy örök emlék ma­rad­has­son a cuki ru­ha­da­rab!

Újra pezseg a szódabikarbóna: Hableány fürdővízért őrül meg a net

Újra pezseg a szódabikarbóna: Hableány fürdővízért őrül meg a net

El­la­zítja az egész tes­ted, és le­ve­zeti a fe­szült­sé­get egy stresszes nap után.

El­la­zítja az egész tes­ted, fel­tölt, és le­ve­zeti a fe­szült­sé­get egy stresszes nap után. És nem fogod el­hinni, mi­lyen egy­szerű! Szinte biz­tos, hogy min­den meg­ta­lál­ható a kony­hád­ban, ami ehhez a cso­dá­la­tos für­dő­höz kell.

Itt a jó idő, támadnak az egerek, mutatjuk, hogy tudod távol tartani őket

Itt a jó idő, támadnak az egerek, mutatjuk, hogy tudod távol tartani őket

Egér­nyo­mo­kat ta­lál­tál a kam­rá­ban? Ne kés­le­kedj, mert ha­ma­ro­san ren­ge­te­gen lesz­nek! In­tézz el­le­nük össze­han­golt tá­ma­dást!

Eszméletlen, mi derült ki a szalvétáról

Eszméletlen, mi derült ki a szalvétáról

Sok­kal töb­bet szá­mít a szal­véta ár­nya­lata, mint gon­dol­nád!

Min­dig a te­rí­ték szí­né­hez vá­lasz­tot­tál szal­vé­tát? Hiba volt, mert pont for­dítva kéne! Sok­kal töb­bet szá­mít a szal­véta ár­nya­lata, mint gon­dol­nád! Egy leg­újabb kí­sér­let ki­de­rí­tette, miért.

Kiderült, könnyen megbetegíthet a kávéfőződ

Kiderült, könnyen megbetegíthet a kávéfőződ

A ve­szély min­den­kire le­sel­ke­dik.

Bár­mi­lyen gépet hasz­nálsz a reg­geli kávé le­fő­zé­sé­hez, ezt a ve­szélyt csak ala­pos kö­rül­te­kin­tés­sel tudod el­ke­rülni. Sú­lyos, élet­ve­szé­lyes ál­la­po­tot is okoz­hat!

Nyaralni indulsz? Íme, a trükkök, hogy ne menjenek tönkre a virágaid

Nyaralni indulsz? Íme, a trükkök, hogy ne menjenek tönkre a virágaid

Egy­szerű és olcsó mód­sze­re­ket mu­ta­tunk, me­lyek se­gít­sé­gé­vel nö­vé­nye­i­det szeb­ben ta­lá­lod, mint ahogy ott­hagy­tad őket.

Ezt a hibát szinte mindenki elköveti a fogkeféjével, vajon te is?

Ezt a hibát szinte mindenki elköveti a fogkeféjével, vajon te is?

A mos­dó­kagyló bak­té­ri­u­mok ott­ho­nává vál­hat. Így nem ta­ná­csos csak úgy, egy­sze­rűen rá­fek­tetni fog­ke­fé­det a szé­lére.

Így tudod kánikulában leggyorsabban lehűteni a sörödet

Így tudod kánikulában leggyorsabban lehűteni a sörödet

Ez a leg­gyor­sabb mód­szer.

Ebben a tik­kasztó hő­ség­ben na­gyon jól tud esni egy hideg sör. Most meg­mu­tat­juk, me­lyik a leg­gyor­sabb mód­szer.

Csobbanj egy jót, mutatunk hozzá néhány csúcsszuper medencét!

Csobbanj egy jót, mutatunk hozzá néhány csúcsszuper medencét!

Tom­bol a ká­ni­kula, ilyen­kor leg­jobb kel­le­me­sen hű­sölni a víz­ben.

Tom­bol a ká­ni­kula, ilyen­kor leg­jobb kel­le­me­sen hű­sölni a víz­ben. Ha nem vagy olyan sze­ren­csés, hogy éppen nya­ralsz, marad az ál­mo­do­zás. Se­gí­tünk né­hány cso­dá­la­tos kép­pel!

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Tö­me­ge­sen rajz­za­nak ki ezek­ben a na­pok­ban a szár­nyas han­gyák. Az ag­gasztó je­len­ség­nek pon­tos oka van, sze­ren­csére lé­te­zik el­len­szer, mu­tat­juk is!

200 millió ember volt kíváncsi erre a videóra, nem hiszel a szemednek!

200 millió ember volt kíváncsi erre a videóra, nem hiszel a szemednek!

Cso­dá­la­tos, mi min­denre ké­pe­sek a tel­je­sen hét­köz­napi anya­gok, ha szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­ban ke­rül­nek össze.

18 zseniális ötlet, amit egyszerűen minden szülőnek ismernie kell

18 zseniális ötlet, amit egyszerűen minden szülőnek ismernie kell

Roj­tos ideg­zetű és idő­za­var­ban lévő szü­lők, fi­gye­lem! Ez a cikk felér egy fel­men­tő­se­reg­gel!

Roj­tos ideg­zetű és idő­za­var­ban lévő szü­lők, fi­gye­lem! Ez a cikk felér egy fel­men­tő­se­reg­gel! Élet­mentő meg­ol­dá­sok a hét­köz­na­pok szü­lőt pró­báló hely­ze­te­ire

A tábortűz már a múlté, ez a kerti őrület a fiatalok új kedvence

A tábortűz már a múlté, ez a kerti őrület a fiatalok új kedvence

Tarol a beton min­de­nütt! Ké­szíts be­ton­ból asz­tali tűz­helyt!

Tarol a beton min­de­nütt! A kerti bú­to­rok után itt a leg­újabb divat, a be­ton­ból ké­szült asz­tali tűz­hely! A vi­deót kö­vetve saját magad el­ké­szít­he­ted. Ház­ava­tóra is remek aján­dék.

Felejtsd el a gumimatracot, mutatjuk, mivel leszel igazán menő a strandon

Felejtsd el a gumimatracot, mutatjuk, mivel leszel igazán menő a strandon

Ha iga­zán di­va­tos akarsz lenni, vá­lassz ezek közül a kü­lön­le­ges da­ra­bok közül.

Nem mind­egy, hogy a stran­do­lás alap­kel­lé­két mi­lyen for­má­ban vi­szed ma­gad­dal. Ha iga­zán di­va­tos akarsz lenni, vá­lassz ezek közül a kü­lön­le­ges da­ra­bok közül.

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Meg se kell enned ahhoz a sa­vany­kás gyü­möl­csöt, hogy a cit­rom jó­té­kony ha­tá­sait ki­él­vezd!

Éhes volt az elárvult kismalac, de feltalálta magát az életben

Éhes volt az elárvult kismalac, de feltalálta magát az életben

Az éhes kis­ma­lac nem vá­lo­gat...

Az éhség nagy úr, és az éhes kis­ma­lac nem vá­lo­gat.

Nincs légkondid? Akkor sem kell megsülnöd nyáron a lakásban!

Nincs légkondid? Akkor sem kell megsülnöd nyáron a lakásban!

Nincs lég­kondi a la­kás­ban, de jön a meleg?

Nincs lég­kondi a la­kás­ban, de jön a meleg? Ha nem akarsz meg­sülni, sze­relj fel egy csi­nos vá­szon­ro­lót.

Döbbenet, kézimunka lett a divat a vécében

Döbbenet, kézimunka lett a divat a vécében

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan dob­ha­tod fel a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get né­hány trük­kel!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan dob­ha­tod fel a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get né­hány rafi­nált trük­kel! Ismét hódít a nők kö­ré­ben a kre­a­tív kéz­mű­ves hobbi, egyre töb­ben köt­nek, hor­gol­nak, varr­nak.

Nagyot vizsgázott a szódabikarbóna, ez a trükk tényleg működik

Vizsgázott a szódabikarbóna, ez a trükk működik

Sok min­denki sze­reti és hasz­nálja a szó­da­bi­kar­bó­nát, de azt sosem gon­dol­tuk volna, hogy a leg­ma­ka­csabb szennye­ző­dé­sek­kel is ilyen könnyen el­bá­nik.

Meguntad a régi farmerod? Így alakítsd át gyorsan

Meguntad a régi farmerod? Így alakítsd át gyorsan

Las­san nem tudod hová tenni a régi far­mer­ja­i­dat, de saj­ná­lod ki­dobni őket?

Las­san nem tudod hová tenni a régi far­mer­ja­i­dat, de saj­ná­lod ki­dobni őket? Nem kell a sze­mét­ben vé­gez­niük.

Lehet, hogy ideje lecserélni a cuccaidat?

Lehet, hogy ideje lecserélni a cuccaidat?

Ter­mé­sze­tes, hogy tár­gya­ink egy­szer csak el­hasz­ná­lód­nak.

Ter­mé­sze­tes, hogy tár­gya­ink egy­szer csak el­hasz­ná­lód­nak - de vajon tudod, mi­lyen idő­kö­zön­ként ér­de­mes cse­rélni a leg­fon­to­sabb dol­ga­i­dat?

A műanyag kerti medencék kora lejárt, ez lesz most az új divat

A műanyag kerti medencék kora lejárt, ez lesz most az új divat

Már má­jus­ban hőség van. A túl­élé­sért addig is mu­száj meg­már­tóz­nod!

Már má­jus­ban hőség van. Mi lesz itt nyá­ron? Csak a víz­par­ton lehet ki­bírni ezt a me­le­get. De hol van még a szabi? A túl­élé­sért addig is mu­száj meg­már­tóz­nod! Ne gon­dol­kozz mű­anyag me­den­cé­ben, mu­ta­tunk va­lami újat.

Hajítsd ki a régi ócskát, megújult a mosogatószivacs és mindenki imádja

Hajítsd ki a régi ócskát, megújult a mosogatószivacs és mindenki imádja

Ez a szil­iko­nos mo­so­ga­tó­szi­vacs lesz az új ked­venc a kony­há­ban.

Ez a szil­iko­nos mo­so­ga­tó­szi­vacs lesz az új ked­venc a kony­há­ban.

Olcsón szeretnél kerti bútort? Figyelj, íme a legjobb ötletek

Olcsón szeretnél kerti bútort? Figyelj, íme a legjobb ötletek

Ne gon­dol­kozz a vá­sár­lás­ban!

Ne gon­dol­kozz a vá­sár­lás­ban, ha va­lami jó­pofa, kü­lön­le­ges bú­tor­ral sze­ret­néd fel­dobni a ker­te­det. Nem­csak olcsó, de lelke is van, ha te ké­szí­ted

Félsz a pókoktól? Ezzel a természetes keverékkel távol tarthatod őket

Félsz a pókoktól? Ezzel a természetes keverékkel távol tarthatod őket

Pókot ölni nem sze­ren­csés. Ha iszo­nyodsz tőlük, el­tűrni őket le­he­tet­len. Sze­ren­csére van meg­ol­dás a pók­men­tes öve­zet­hez.

Elhervadt a kertben a tulipán? Mutatjuk pontosan, mit kell tenni

Elhervadt a kertben a tulipán? Mutatjuk pontosan, mit kell tenni

Az első ta­va­szi tu­li­pá­nok színt visz­nek az éle­tedbe.

Az első ta­va­szi tu­li­pá­nok színt visz­nek az éle­tedbe. Meg­mu­tat­juk, mit te­gyél velük, mi­u­tán el­vi­rá­goz­tak!

Ezzel az olcsó módszerrel védekezz a darazsak ellen

Ezzel az olcsó módszerrel védekezz a darazsak ellen

Kö­ze­le­dik a nyár, így el­kez­dő­dik a da­rázs­in­vá­zió. Íme egy jó prak­tika, ho­gyan tart­suk őket távol.

Kö­ze­le­dik a nyár, így el­kez­dő­dik a da­rázs­in­vá­zió. Íme egy jó prak­tika, ho­gyan tart­suk őket távol, hogy a kerti ebéd­nél ké­nyel­me­sen tud­juk az időt együtt töl­teni a csa­lád­dal.

Újra tombol a műanyagflakon-láz! Íme, Valika újabb szuper ötlete

Újra tombol a műanyagflakon-láz! Íme, Valika újabb szuper ötlete

Ismét fel­rob­ban­totta a netet a le­le­mé­nyes sza­bol­csi há­zi­asszony. Ez­út­tal ki­vitte a kertbe ked­venc mű­anyag fla­kon­ját!

Szeretnél sziklakertet? Kiderült, mi az igazi titka

Szeretnél sziklakertet? Kiderült, mi az igazi titka

Tö­re­kedj a ter­mé­sze­tes ha­tásra.

Bárki épít­het szik­la­ker­tet! De ha szik­la­ker­tet ál­modsz a ker­tedbe, akkor elő­ször ter­vezd meg. Tö­re­kedj a ter­mé­sze­tes ha­tásra. A siker nem marad el.

Íme, egy egyszerű ötlet és többé nem párásodik a fürdőben a tükör

Íme, egy egyszerű ötlet és többé nem párásodik a fürdőben a tükör

A reg­geli ké­szü­lő­dés­ben még a párás tükör is hát­rál­tat. Nincs szük­ség drága spray-re vagy elekt­ro­mos szer­ke­zetre!

Leandered gyilkosa észrevétlenül támad, figyeld a jeleket

Leandered gyilkosa észrevétlenül támad, figyeld a jeleket

Már min­den­képp ér­de­mes ki­tenni.

A cso­da­szép éve­lőt most már min­den­képp ér­de­mes ki­tenni a sza­badba. Ám ha nem érzi jól magát, az nem az eset­le­ges éj­sza­kai fa­gyok miatt van.

7 olcsó és egyszerű házi gyomirtó szer, ami tökéletesen működik

7 olcsó és egyszerű házi gyomirtó szer, ami tökéletesen működik

Ne mér­gezd a ker­ted drága, bolti gyom­irtó sze­rek­kel! Annyi más módja van, ame­lyek se­gít­sé­gé­vel meg­véd­he­ted a gye­pe­det.

Tudtad, hogy a tojással még cipőt is pucolhatsz?

Tudtad, hogy a tojással még cipőt is pucolhatsz?

A tojás nem­csak a reg­ge­lik ki­rá­lya!

A tojás nem­csak a reg­ge­lik ki­rá­lya, ezer más do­logra is hasz­nál­ha­tod! Épp ezért min­dig tarts be­lőle ott­hon egy na­gyobb tál­cá­val.

15 őrülten jó ötlet: kiderült, mit keres a cipőben a kövirózsa

15 őrülten jó ötlet: kiderült, mit keres a cipőben a kövirózsa

Cso­dás szí­nek­ben és ala­kok­ban tob­zó­dik a kö­vi­ró­zsa! Ugye te is imá­dod? Szinte bár­hová be­ül­tet­he­ted. Ide­nézz!

Cso­dás szí­nek­ben és ala­kok­ban tob­zó­dik a kö­vi­ró­zsa! Ugye te is imá­dod? Szinte bár­hová be­ül­tet­he­ted. Nem hi­szed? Ide­nézz!

Viharos széllel és dermesztő hideggel indul a hét

Viharos széllel és dermesztő hideggel indul a hét

Nem lesz kö­szö­net a mai idő­já­rás­ban!

Nem lesz kö­szö­net a mai idő­já­rás­ban: bú­csút mond­ha­tunk a nap­sü­tés­nek, újabb hi­deg­front csap le ránk.

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

A ta­vasz a leg­jobb idő a gyöm­bér el­ül­te­té­sére. Ne kés­le­kedj, elő egy nagy bö­dön­nel, ül­tess bele gyöm­bért.

Kiderült, miért kell fehérre meszelni a gyümölcsfák törzsét

Kiderült, miért kell fehérre meszelni a gyümölcsfák törzsét

Mi­lyen jó lett volna, ha ős­szel be­per­me­te­zed a kaj­szi­ba­rack- és az őszi­ba­rack­fáid tör­zsét! Most nem kéne ag­gód­nod, hogy el­pusz­tul­nak-e!

Mi­lyen jó lett volna, ha ős­szel be­per­me­te­zed a kaj­szi­ba­rack- és az őszi­ba­rack­fáid tör­zsét! Most nem kéne ag­gód­nod, hogy el­pusz­tul­nak-e!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Na­gyon egy­szerű öt­le­tet mu­ta­tunk.

Na­gyon egy­szerű, bárki által ki­vi­te­lez­hető la­kás­fel­újí­tási öt­le­tet mu­ta­tunk.

Kicsi a konyhád? Szuper trükkök, hogy jobban elférj benne

Kicsi a konyhád? Szuper trükkök, hogy jobban elférj benne

Mu­tat­juk, hogy va­rá­zsold át­lát­ha­tóvá.

Túl­zsú­folt a kony­hád, káosz ural­ko­dik benne? Nem csoda, ha be­lépni sincs ked­ved. Mu­tat­juk, hogy va­rá­zsold át­lát­ha­tóvá és stí­lu­sossá.

Így locsold a kertet, hogy egész nyáron minden gyönyörű legyen

Így locsold a kertet, hogy egész nyáron minden gyönyörű legyen

Ho­gyan dup­lázd meg ker­ted ho­za­mát, ho­gyan emeld a mi­nő­sé­gét? A meg­ol­dás a he­lyes ön­tö­zés­ben rej­lik!

Tépni vagy nem tépni? Ez itt a kérdés! Így lesz jövőre is szép az orgonád

Tépni vagy nem tépni? Ez itt a kérdés! Így lesz jövőre is szép az orgonád

Ahhoz, hogy ta­vas­szal vi­rágba bo­rul­jon, egész évben oda kell rá fi­gyelni.

Nincs szép kert or­gona nél­kül! Ám ahhoz, hogy ta­vas­szal vi­rágba bo­rul­jon, egész évben oda kell rá fi­gyelni.

Briliáns kerti ötlet: Raklapban érik idén az eper

Briliáns kerti ötlet: Raklapban érik idén az eper

Nem tudod, hova ül­tesd az ep­re­ket? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szít­hetsz rak­lap­ból egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal ep­res­lá­dát.

Nem tudod, hova ül­tesd az ep­re­ket? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szít­hetsz rak­lap­ból egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal ep­res­lá­dát.

Íme egy fantasztikus ötlet, és az epret könnyű megpucolni

Íme egy fantasztikus ötlet, és az epret könnyű megpucolni

Még egy ki­csit vár­nunk kell az eper­sze­zonra, de íme egy remek ötlet, ho­gyan pu­col­ha­tod meg az epret leg­egy­sze­rűb­ben.

Két új funkció a Facebookon! Megkaptad?

Két új funkció a Facebookon! Megkaptad?

Vajon hon­nan jött az ötlet?

Vajon hon­nan jött az ötlet? A ta­pasz­talt mo­bi­lo­zók­nak biz­to­san lesz sej­tése róla. Aki Fa­ce­book-függő, annak itt van min­den, amit tud­nia kell. Egy­sze­rűen, ké­pek­kel il­luszt­rálva.

Idén nem lesz vakond a kertben! Itt a trükk, ami segít

Idén nem lesz vakond a kertben! Itt a trükk, ami segít

Így ri­aszt­ha­tod el.

A rajzfil­mek­ben látva na­gyon cuki jó­szág. Ám ha szét­tur­kálja a dísz­ker­ted pa­lán­táid, és buc­ká­kat hord a gyö­nyörű pá­zsi­todra, meg­or­rolsz rá.

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Sok em­ber­nek nem lehet saját kertje.

Sok em­ber­nek saj­nos nem lehet saját kertje. De egy ház er­ké­lyén vagy egy sor­ház te­ra­szán is lehet mini éden­ker­tet ki­ala­kí­tani, ahová szí­ve­sen ki­ülünk pi­henni.

A hagyományos tojásfestés már a múlté: itt a legújabb idei divat

A hagyományos tojásfestés már a múlté: itt a legújabb idei divat

Nya­kun­kon a hús­véti ké­szü­lő­dés és a to­jás­fes­tés.

Nya­kun­kon a hús­véti ké­szü­lő­dés és a to­jás­fes­tés. Fe­lejtsd el a ha­gyo­má­nyos szí­nes to­já­so­kat, sok­kal szebb és de­ko­ra­tí­vabb öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Nagyanyáink titka: ezért legyen otthon mindig szalmiákszesz

Nagyanyáink titka: ezért legyen otthon mindig szalmiákszesz

Fe­lejtsd el a drága sze­re­ket!

Fe­lejtsd el a drága, kör­nye­zetre káros, bolt­ban kap­ható sze­re­ket! Hasz­náld in­kább őseid prak­ti­káit a ta­ka­rí­tás­ban, da­ra­zsak el­ri­asz­tá­sá­hoz, és még sok min­denre.

Ezt a trükköt ismerned kell: Így lesz egész nyáron gyönyörű a petúniád

Ezt a trükköt ismerned kell: Így lesz egész nyáron gyönyörű a petúniád

Bánj gon­do­san a pe­tú­ni­ád­dal, és akkor a szom­szé­daid cso­dá­jára jár­nak a bal­kon­lá­dák­ból ki­ömlő vi­rág­zu­ha­tag­nak.

Ezért tegyél harisnyanadrágot a cserepes növények földjébe

Ezért tegyél harisnyanadrágot a cserepes növények földjébe

A szo­ba­nö­vé­nyeid vé­del­mé­ben szinte min­den kony­hai esz­közt be­vet­hetsz.

A szo­ba­nö­vé­nyeid vé­del­mé­ben szinte min­den kony­hai esz­közt be­vet­hetsz.

Ismered a KonMari módszert? Van hozzá egy jó hírünk!

Ismered a KonMari módszert? Van hozzá egy jó hírünk!

Megér­ke­zett a zse­ni­á­lis se­lej­te­zési mód­szer­hez az in­gye­nes mobil app­li­ká­ció!

Megér­ke­zett a zse­ni­á­lis se­lej­te­zési mód­szer­hez az in­gye­nes mobil app­li­ká­ció!

Így lesz idén csodás a húsvétod! Lesd el a trükköket a profiktól

Így lesz idén csodás a húsvétod! Lesd el a trükköket a profiktól

Dobd fel a la­kást hús­véti vi­dám­ság­gal!

Ké­szülj az ün­nepre va­rázs­la­tos, szí­nes dí­szek­kel! Dobd fel a la­kást vi­rá­gok­kal, to­já­sok­kal és hús­véti vi­dám­ság­gal. Csalj a ven­dé­gek ar­cára mo­solyt!

Eszméletlen konyhatrükk: Soha többé nem ragad le serpenyődben az étel

Eszméletlen konyhatrükk: Soha többé nem ragad le serpenyődben az étel

Sze­ret­néd, ha az acél­ser­pe­nyő­ben sem ra­gadna le az étel? Ha ezt a trük­köt ki­pró­bá­lod, olyan lesz, mint a teflon!

Ezzel a trükkel ontja a tavalyi muskátli most nyáron is a virágokat

Ezzel a trükkel ontja a tavalyi muskátli most nyáron is a virágokat

Olyan si­ker­él­ményt je­lent a mus­kátli gon­do­zása, hogy va­ló­ság­gal füg­gő­séggé vál­hat!

Olyan si­ker­él­ményt je­lent a mus­kátli gon­do­zása, hogy va­ló­ság­gal füg­gő­séggé vál­hat! Ha jól te­lel­tet­ted, és most sze­re­tet­tel ápo­lod, ke­ze­led, dug­vá­nyo­zod, ül­te­ted ki, igazi öröm­for­rás lesz a mus­kát­lid egész nyá­ron, késő őszig.

Tüneményes tavaszváró a barkakoszorú

Tüneményes tavaszváró a barkakoszorú: mutatjuk, hogy készítsd el

Mo­soly­gós jó ked­ved lesz tőle!

Le­tisz­tult for­má­ban hir­deti a ta­vaszt, mo­soly­gós jó ked­ved lesz tőle!

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Nézz körül a kony­há­ban!

Nem kell drága pén­zen, káros ké­miai össze­te­vő­ket tar­tal­mazó tisz­tí­tó­sze­re­ket vá­sá­rol­nod! Nézz körül a kony­há­ban, ott ta­lá­lod a meg­ol­dást!

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány ins­pi­ráló meg­ol­dást.

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány ins­pi­ráló meg­ol­dást, ame­lyek­kel az egy­szerű te­rí­ték hús­vétra han­gol­ható, és még csak nem is kell va­gyo­no­kat köl­te­nünk ehhez. Az asz­tal pedig kü­lön­le­ges lesz, mint ahogy az ünnep is.