ÉLETMÓDI

OTTHONKA

7 szuper ötlet, hogyan díszítsd fel a húsvéti asztalt

7 szuper ötlet, hogyan díszítsd fel a húsvéti asztalt

Le­gyen igazi kel­le­mes csa­ládi ünnep!

Már nem kell sokat várni és itt a hús­vét. Né­hány tip­pet mu­ta­tunk, ho­gyan tudod az ün­nepi asz­talt cso­dá­la­to­san fel­dí­szí­teni. Le­gyen kel­le­mes csa­ládi ünnep!

Világbajnok lett a magyar csoki

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a ver­se­nyen!

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen!

Szórj szódabikarbónát a vasalóra - eszméletlen!

Szórj szódabikarbónát a vasalóra - eszméletlen!

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, de rop­pant ha­tá­sos.

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, de rop­pant ha­tá­sos.

Nem bújt ki a kertben a tulipán? Ezt rontottad el!

Nem bújt ki a kertben a tulipán? Ezt rontottad el!

Idén gyö­nyör­ködj a szom­szé­dé­ban

Idén akkor nem marad más, mint a töb­biek kert­jé­ben gyö­nyör­ködni. Leg­kö­ze­lebb idő­ben ké­szülj fel, és ke­rüld a csap­dá­kat. Mu­tat­juk, me­lyek azok.

Nagyanyáink csodaszere a kertben, így használd a keserűsót

Nagyanyáink csodaszere a kertben, így használd a keserűsót

Mitől vol­tak olyan dús le­ve­lűek, gyü­möl­csök­től ros­ka­dóak nagy­anyá­ink kert­jé­ben a fák? Egy ter­mé­sze­tes ás­vá­nyi szer­től

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Ezek­kel a trük­kök­kel biz­tos, hogy bő­sé­ges ter­mésre szá­mít­hatsz!

Szinte hús­ár­ban kí­nál­ják az üz­le­tek­ben; pedig a kis­kert­ben szinte fil­lé­rek­ből meg­ter­mel­hető.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így szaporítsunk orchideát otthon fillérekből

Így szaporítsunk orchideát otthon fillérekből

Or­chi­deád szá­rán új sarj nö­ve­ke­dett? Ez azt je­lenti, hogy gon­dos gaz­dája vagy! Metszd le, és hozz létre be­lőle új nö­vény­két!

Or­chi­deád szá­rán új sarj nö­ve­ke­dett? Légy na­gyon elé­ge­dett, mert ez azt je­lenti, hogy gon­dos gaz­dája vagy! Metszd le, és hozz létre be­lőle új nö­vény­két. Most, ta­vas­szal a leg­ked­ve­zőbb ehhez az idő. El­árul­juk, mik a leg­fon­to­sabb szem­pon­tok a sza­po­rí­tás­nál.

Önts ecetet a kertedbe, és mindenki csodájára jár a virágaidnak!

Önts ecetet a kertedbe, és mindenki csodájára jár a virágaidnak!

Vesd be ezt a szu­per se­gít­sé­get a ker­ted­ben vagy er­ké­lye­den: meg­éri!

Vesd be ezt a szu­per se­gít­sé­get a ker­ted­ben vagy er­ké­lye­den: meg­éri!

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Egé­szen kü­lön­le­ges trük­köt mu­ta­tunk most neked. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod!

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Cso­dát művel a ker­ted­ben.

Cso­dát művel a ker­ted­ben ez a szu­per fű­szer! Így hasz­náld!

Ezt vessük a kertbe márciusban

Ezt vessük a kertbe márciusban

Végre el­jött a kerti mun­kák igazi ideje. Szórd el a nyári zöld­sé­gek és vi­rá­gok mag­jait. Mu­tat­juk, me­lyik mehet sza­bad földbe, me­lyi­ket kell még a szél­től, hi­deg­től is óvni.

Végre el­jött a kerti mun­kák igazi ideje. Kap­csolj se­bes­ségre, és szórd el a nyári zöld­sé­gek és vi­rá­gok mag­jait. Mu­tat­juk, me­lyi­ket hová ér­de­mes

Drága a krumpli? Így termeszthetsz te is otthon

Drága a krumpli? Így termeszthetsz te is otthon

Több mód­szert is mu­ta­tunk

Az ál­ta­lá­nos fel­me­le­ge­dés és szá­raz­ság árt a bur­go­nya­ter­mesz­tés­nek. Már be­ho­za­talra szo­ru­lunk, las­san csil­la­gá­szati áron

Nem elég erős a wifid? Most figyelj, csak egy doboz sör kell hozzá

Nem elég erős a wifid? Most figyelj, csak egy doboz sör kell hozzá

Így kapsz egyen­le­tes wifit a la­kás­ban

Nem kell egy újabb, drága ké­szü­lé­ket ven­ned, hogy végre egyen­le­te­sen erős vé­telt biz­to­síts a la­ká­sod min­den pont­ján

Ne töltsd az életedet véget nem érő vasalással: A nők megmentője ez a tipp

Ne töltsd az életedet véget nem érő vasalással: A nők megmentője ez a tipp

Szám­ta­lan do­logra hasz­nál­ha­tod az alu­fó­liát.

Szám­ta­lan do­logra hasz­nál­ha­tod az alu­fó­liát. Most azon­ban olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami nagy se­gít­sé­gedre lehet a va­sa­lás­ban. Így spó­rol­hatsz ren­ge­te­get az időd­del! Hi­he­tet­len tit­kot áru­lunk most el neked. Ki ne hagyd!

Ez a hagyma a tavasz sztárja, egyél belőle többet

Ez a hagyma a tavasz sztárja, egyél belőle többet

A ta­vasz első zöl­dülő hír­nöke a pá­zsit­hagyma! Már­cius vége a leg­meg­fe­le­lőbb idő a mag­vak el­ül­te­té­sé­nek is.

A ta­vasz első zöl­dülő hír­nöke a pá­zsit­hagyma! Már­cius vége a leg­meg­fe­le­lőbb idő a mag­vak el­ül­te­té­sé­nek is.

Így teszi tönkre minden nő a mosógépet

Így teszi tönkre minden nő a mosógépet

Nem mind­egy, med­dig szol­gál min­ket

A mo­só­gép az egyik leg­drá­gább fel­sze­re­lés a la­kás­ban, ezért egy­ál­ta­lán nem mind­egy, med­dig szol­gál ben­nün­ket. Az élet­tar­ta­máért mi is fe­le­lő­sek va­gyunk.

Ettől lesz csodálatosan fényes a bőrcipő

Ettől lesz csodálatosan fényes a bőrcipő

Okos kis trük­kö­ket mu­ta­tunk a hét­köz­napi prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­hoz

Olyan okos kis trük­kö­ket mu­ta­tunk, me­lyek­kel meg tudod ol­dani az ap­róbb hét­köz­napi prob­lé­má­kat. Ez­után egy szét­jött cip­zár, egy folt, már nem gond

Szórj szódabikarbónát a kertedbe, bámulatos lesz a hatás!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe, bámulatos lesz a hatás!

Nagy se­gít­sé­gedre lehet itt is a szó­da­bi­kar­bóna, mu­tat­juk a trük­kö­ket!

A leg­több há­zi­asszony pró­bálta már ezt a cso­da­szert kony­há­ban, für­dő­szo­bá­ban, és mint ki­de­rült, nem rossz ötlet a kert­ben sem be­vetni. Nagy se­gít­sé­gedre lehet itt is a szó­da­bi­kar­bóna, mu­tat­juk a trük­kö­ket!

Nem baj, ha kicsi a fürdőszobád, így fér el benne minden

Nem baj, ha kicsi a fürdőszobád, így fér el benne minden

Tu­da­to­san ren­dezd be

A für­dő­szoba jól tük­rözi tu­laj­do­nosa sze­mé­lyi­sé­gét. Légy tu­da­tos abban, hogy ren­de­zed be, mi­lyen han­gu­la­túvá va­rá­zso­lod ezt a köz­ponti he­lyi­sé­get

Így vesd most el a paradicsomot, hogy gyönyörű legyen nyáron

Így vesd most el a paradicsomot, hogy gyönyörű legyen nyáron

A nyári, bő­sé­ges pa­ra­di­csom­ter­més­hez most kell el­ül­tetni a ma­go­kat. Nagy öröm a kis ma­gon­cok ne­ve­lése.

Ki ne dobd a banánhéjat, csodákat tesz a növényeiddel

Ki ne dobd a banánhéjat, csodákat tesz a növényeiddel

Szinte na­ponta eszünk egy ba­nánt, a héja pedig lan­dol is egye­ne­sen a sze­me­tes­ben. Mi­lyen kár!

Szinte na­ponta eszünk egy ba­nánt, a héja pedig lan­dol is egye­ne­sen a sze­me­tes­ben. Mi­lyen kár!

Ezért ne főzz soha csapvízből kávét!

Ezért ne főzz soha csapvízből kávét!

Nálad sem olyan finom az ott­hon fő­zött kávé, mint a ká­vé­zók­ban?

Nálad sem olyan finom az ott­hon fő­zött kávé, mint ami­lyet a ká­vé­zók­ban kapsz? Egy menő ba­rista el­me­sélte, mi lehet az oka. Vi­gyázz, nem csak a kávé mi­nő­sé­gén múl­hat!

A legjobb és legolcsóbb módszer a hamarosan támadó legyek ellen

A legjobb és legolcsóbb módszer a hamarosan támadó legyek ellen

Mu­száj vé­de­kezni el­le­nük, de nem mind­egy mivel. Jobb, ha köz­ben nem mér­gez­zük a saját kör­nye­ze­tün­ket.

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Ez a trükk el­ké­pesztő! Na­gyon prak­ti­kus és na­gyon egy­szerű!

Ez a trükk el­ké­pesztő! Na­gyon prak­ti­kus és na­gyon egy­szerű!

Soha többé nem robban a tornacipő-bűzbomba, itt a mentőötlet

Soha többé nem robban a tornacipő-bűzbomba, itt a mentőötlet

Van egy na­gyon rossz tu­laj­don­sága az edző­ci­pő­nek.

Van egy na­gyon rossz tu­laj­don­sága az edző­ci­pő­nek: ha több hó­na­pig hasz­nálja az ember.

Íme a világ legdrágább virágcsokra, ilyet még nem láttál!

Íme a világ legdrágább virágcsokra, ilyet még nem láttál!

Hi­he­tet­len mi­csoda cso­kor!

Hi­he­tet­len mi­csoda csok­rot al­kot­tak a ter­ve­zők. Exk­lu­zív, vi­rá­go­kat kö­töt­tek egybe, me­lyek a sze­rel­met szim­bo­li­zál­ják.

Sokkal több pénzed lesz: Fogadd meg a híres japán háziasszony tanácsát

Sokkal több pénzed lesz: Fogadd meg a híres japán háziasszony tanácsát

Marie Kondo nem csak a la­ká­so­dat teszi rendbe: ha kö­ve­ted az el­veit, az éle­ted más te­rü­le­te­i­ről is el­tű­nik a sze­mét.

Így lehet mindig friss petrezselymed, akkor is, ha nincs kerted

Így lehet mindig friss petrezselymed, akkor is, ha nincs kerted

A pet­re­zse­lyem igazi cso­da­szer, rend­kí­vüli fű­szer­nö­vény. Amint a ta­vasz meg­mu­tatja magát, máris el­ül­tet­he­ted.

A pet­re­zse­lyem igazi cso­da­szer, rend­kí­vüli fű­szer­nö­vény. Amint a ta­vasz meg­mu­tatja magát, máris el­ül­tet­he­ted. Se­gí­tünk, hogy ott­hon az ab­lak­ban, vagy az er­ké­lyen fris­sen te magad is ter­meszt­hesd.

Döbbenetes, mit találtak a turisták a Nógrád megyei erdőben

Döbbenetes, mit találtak a turisták a Nógrád megyei erdőben

Hát­bor­zon­gató eset tör­tént az erdő egyik fél­re­eső tisz­tá­sán.

Hát­bor­zon­gató eset tör­tént az erdő egyik fél­re­eső tisz­tá­sán. Alig hit­ték a ki­rán­du­lók, amit lát­tak.

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni!

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből?

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből, és szí­ve­sen fel­dob­nád a kör­nye­ze­te­det egy nyá­rias szín­nel? Pró­báld ki lak­be­ren­de­zési öt­le­te­in­ket.

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Sze­rezd be tál­cás pa­lán­ta­ként, majd vá­lassz ki egy eny­hébb napot az ül­te­tésre. He­lyezd el a kert­ben, szél­vé­dett bok­rok alatt.

Az ár­vácska azon kevés vi­rá­ga­ink egyike, ami ta­vas­szal és ős­szel is ontja ked­ves, szí­nes vi­rá­gait. Borús a ked­ved a szür­ke­ség és a hideg miatt? Ül­tess ár­vács­kát! Sze­rezd be tál­cás pa­lán­ta­ként, majd vá­lassz ki egy eny­hébb napot az ül­te­tésre. He­lyezd el a kert­ben, szél­vé­dett bok­rok alatt.

Ferenc pápa lebukott: Így szereti a szentatya a kávét

Ferenc pápa lebukott: Így szereti a szentatya a kávét

Is­merd meg te is, mi­lyen ká­vé­ról van szó pon­to­san!

Costa Rica-i lá­to­ga­tása során ki­de­rült, hogy a mé­lyen ka­to­li­kus or­szág rejti a leg­fi­no­mabb ká­vé­sze­me­ket - leg­alábbis erről tett ta­nú­sá­got Fe­renc pápa. Is­merd meg te is, mi­lyen ká­vé­ról van szó pon­to­san!

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos! Ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos! Ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Így változtatja meg életedet a japán takarítási módszer

Így változtatja meg életedet a japán takarítási módszer

A se­lej­te­zés csak a kez­det.

Marie Kondo mód­sze­ré­nek hívei tud­ják, hogy a tár­gyak sze­lek­tá­lása csak a kez­det. A mód­szer az egész gon­dol­ko­dá­sun­kat képes át­ala­kí­tani.

4 fontos dolog, amit januárban kell megtenni a kertben

4 fontos dolog, amit januárban kell megtenni a kertben

Munka a téli, havas kert­ben?

Hisz leg­fel­jebb a jó me­legre fű­tött szoba ab­la­ká­ból van ked­ved a fa­gyott vi­lá­got bá­mulni. Jó, nem a szo­ká­sos, ti­pi­kus te­vé­keny­sé­gekre gon­do­lunk

Így tarthatod hosszú ideig frissen a kenyeret

Így tarthatod hosszú ideig frissen a kenyeret

Egy mes­ter­séf zse­ni­á­lis trükk­jei

Egy mes­ter­séf hosszú évek alatt gyűj­tött zse­ni­á­lis trükk­je­i­ből nyúj­tunk át egy csok­rot. Re­mél­jük, meg­könnyí­tik a min­den­nap­ja­i­dat

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát.

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát.

Ez a japán háziasszony nagyot alkotott: íme, a takarítás 7 parancsolata

Ez a japán háziasszony nagyot alkotott: íme, a takarítás 7 parancsolata

Marie Kondo rend­ra­kási mód­szere se­gít­sé­gév­e­laz éle­tünk is ren­de­zet­tebb lehet.

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Ez a meg­lepő, de egy­szerű trükk kész va­rázs­lat! Neked is ki kell pró­bál­nod.

Önts ecetet a mosogatógépbe, döbbenetes lesz a hatás!

Önts ecetet a mosogatógépbe, döbbenetes lesz a hatás!

Időn­ként a mo­so­ga­tó­gé­ped­nek is szük­sége van egy ala­pos tisz­tí­tásra.

Időn­ként a mo­so­ga­tó­gé­ped­nek is szük­sége van egy ala­pos tisz­tí­tásra, hi­szen csú­nyán szennye­ződ­het.

Gyökeres karácsonyfát vettél? Mutatjuk, hogyan tovább

Gyökeres karácsonyfát vettél? Mutatjuk, hogyan tovább

Ha gyö­ke­res fe­nyő­fát vit­tél be cse­rép­ben, akkor itt az ideje, hogy vissza­jut­tasd fát a ter­mé­szetbe

Ha gyö­ke­res fe­nyő­fát vit­tél be cse­rép­ben, akkor itt az ideje, hogy vissza­jut­tasd fát a ter­mé­szetbe

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Utá­na­jár­tunk, mire lehet hasz­nálni.

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csonyfa le­sze­dé­sé­nek ideje, és sokan saj­nál­ják ki­dobni ezt a szép nö­vényt. Utá­na­jár­tunk, hogy mire lehet hasz­nálni a le­ve­leit.

Baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték!

Durva baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték: Erre figyelj!

Szak­em­be­rek sze­rint meg­fe­lelő kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők.

Sokan odáig van­nak érte, mások ki nem áll­hat­ják. Min­den évben akad­nak bal­ese­tek, tűz­ese­tek is, amik szak­em­be­rek sze­rint kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők.

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ha egy kis idő­uta­zásra vágysz, ke­resd fel a ma­gyar­or­szági vá­ra­kat.

Ha egy kis idő­uta­zásra vágysz, min­den­képp ke­resd fel a ma­gyar­or­szági vá­ra­kat. A tör­té­nelmi ki­rán­du­lás során hidd el, pá­rat­lan él­mény­ben lesz ré­szed. Ma már min­den ma­gyar­or­szági vár­ban van­nak ki­ál­lí­tá­sok, és kü­lön­böző prog­ra­mo­kat.

Így ültesd el az orchideát, mindenki a csodájára jár majd!

Így ültesd el az orchideát, mindenki a csodájára jár majd!

Az or­chi­dea az egyik leg­ké­nye­sebb szo­ba­nö­vény, nem vé­let­len, hogy nagy becs­ben tartja min­denki.

Az or­chi­dea az egyik leg­ké­nye­sebb szo­ba­nö­vény, nem vé­let­len, hogy nagy becs­ben tartja min­denki.

Így tárold az almát és a körtét, fantasztikus lesz hónapok múlva is

Így tárold az almát és a körtét, fantasztikus lesz hónapok múlva is

Íme, né­hány fon­tos ta­nács.

Tél végén is szí­ve­sen fo­gyasz­tasz za­ma­tos almát és kör­tét? Nincs is aka­dá­lya, csak jobb ha tudod, ho­gyan ér­de­mes tá­rolni! Íme, né­hány fon­tos ta­nács.

Karácsony előtt ne dobd el a narancshéjat, csoda, mi lesz belőle!

Karácsony előtt ne dobd el a narancshéjat, csoda, mi lesz belőle!

Káp­rá­za­tos ün­nepi de­ko­rá­ciót ké­szít­hetsz be­lőle, ami­hez iga­zán nincs szük­sé­ged se kéz­ügyes­ségre, se sok időre.

Így gondozd a ciklámened

Így gondozd a ciklámened, hogy sokáig gyönyörű maradjon

Az egyik leg­el­ter­jed­tebb télen nyíló szo­ba­nö­vé­nyünk a cik­lá­men.Meg­fe­lelő gon­do­zás­sal akár hó­na­pig vi­rág­zik. Szín­pom­pás vi­rá­ga­i­val, tarka le­ve­le­i­vel ott­ho­nossá teszi a la­kást.

Az egyik leg­el­ter­jed­tebb, leg­ked­vel­tebb télen nyíló szo­ba­nö­vé­nyünk a cik­lá­men.Meg­fe­lelő gon­do­zás­sal akár hó­na­pig vi­rág­zik. Szín­pom­pás vi­rá­ga­i­val, tarka le­ve­le­i­vel ott­ho­nossá teszi a la­kást.

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Vedd elő az régi, meg­szo­kott, kissé unal­mas ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det és mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy dobd fel az idei ün­ne­pet!

Vedd elő az régi, meg­szo­kott, kissé unal­mas ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det és mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy dobd fel az idei ün­ne­pet! Nézz körül a szek­ré­nyed­ben és a fi­ók­ja­id­ban biz­tos ta­lálsz va­lami olyan dol­got, amit hasz­nálni tudsz, a dí­szek fel­újí­tá­sá­hoz.

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő? Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit ha meg­fo­gadsz, na­gyon hamar lát­ható lesz a vál­to­zás. Íme a re­cept.

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő? Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit ha meg­fo­gadsz, na­gyon hamar lát­ható lesz a vál­to­zás. Íme a re­cept.

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Sze­ret­nél mé­lyen aludni?

Sze­ret­nél olyan mé­lyen aludni, mint egy kis­baba? Ezek­ben a for­ma­ter­ve­zett ágyak­ban, ame­lyek az anya­mé­het idé­zik fel, meg­te­he­ted!

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Ne vég­ződ­jön tra­gé­di­á­val a ka­rá­csony.

A ka­rá­cso­nyi fény­fü­zér el­en­ged­he­tet­len kel­léke az ün­nep­nek, de saj­nos ve­szé­lyes is lehet. Ma már nem csak a csil­lag­szó­rók okoz­hat­nak tü­ze­ket

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

A her­cegné nem­csak a di­vat­ban te­remt tren­det, hanem hob­bi­já­val is. Már szí­né­szi kar­ri­erje előtt is ra­jon­gott érte.

Őrület, mit talált ki a magyar háziasszony: magát forgatja a rántott sajt

Őrület, mit talált ki a magyar háziasszony: magát forgatja a rántott sajt

Gyors, egy­szerű és pil­la­na­tok alatt kész ez a szu­per öt­le­tes rán­tott sajt! Kezdő há­zi­asszo­nyok, le­he­tet­len el­ron­tani!

Erről egy szót se: 7 tabutéma, amiről sose beszélj a munkahelyeden

Erről egy szót se: 7 tabutéma, amiről sose beszélj a munkahelyeden

Úgy érzed, na­gyon jóban vagy a mun­ka­tár­sa­id­dal?

Úgy érzed, vagy olyan jóban a mun­ka­tár­sa­id­dal, hogy ki­csit rá­zó­sabb té­má­kat is meg­be­szél­het­tek?

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat.

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat, te is el­kezd­ted a ké­szü­lő­dést? Pici a la­ká­sod? Gon­dold végig, hogy ér­de­mes fel­dí­szí­teni. Füg­geszd fel a fát a falra.

Ennyi mindenre használhatod a fenyőtobozt. Most gyűjtsd össze

Ennyi mindenre használhatod a fenyőtobozt. Most gyűjtsd össze

A fe­nyőfa a ka­rá­csony jel­képe. De­ko­ra­tív, jel­leg­ze­tes alak­já­val a fe­nyő­to­boz is az ün­nepi lakás dísze lehet.

Így lesz sokáig gyönyörű a mikulásvirágod, erre figyelj!

Így lesz sokáig gyönyörű a mikulásvirágod, erre figyelj!

Saj­nos a cso­dás nö­vény rend­kí­vül ké­nyes, lehet, hogy egy hetet sem bír ki.

Saj­nos a cso­dás nö­vény rend­kí­vül ké­nyes, elő­for­dul­hat, hogy egy hetet sem bír ki. Mi a te­endő?

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba? Né­hány apró vál­toz­ta­tás, máris más lesz a han­gu­lata.

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba? Né­hány apró vál­toz­ta­tás, máris más lesz a han­gu­lata.

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Él­vezd ki az Ad­vent idő­sza­kát ezek­kel a házi ké­szí­tésű nap­tá­rak­kal!

Az ad­venti nap­tár a vá­ra­ko­zás örö­mét szim­bo­li­zálja. Él­vezd ki te is az Ad­vent idő­sza­kát ezek­kel az egyedi, házi ké­szí­tésű ad­venti nap­tá­rak­kal!

Felejtsd el a klasszikus adventi koszorút, idén szőrös lett a divat

Felejtsd el a klasszikus adventi koszorút, idén szőrös lett a divat

Már érez­hető az ün­ne­pek han­gu­lata.

Már érez­hető az ün­ne­pek han­gu­lata, va­rá­zsa! Itt az ideje, hogy ad­ventre el­ké­szítsd a leg­szebb díszt az asz­talra.

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. A vá­lasz­tás­nál azon­ban ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­ned!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. Sokan azért vá­laszt­ják, hogy ne kell­jen az ünnep ked­véért va­lódi fe­nyő­ket ki­vágni, mások pedig egy­sze­rűen csak sze­ret­nék meg­spó­rolni az élő fenyő árát. A vá­lasz­tás­nál azon­ban ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­ned!

Használd ezt az egyszerű trükköt, és a te ablakod lesz a legcsillogóbb az ünnepekre

Használd ezt az egyszerű trükköt, és a te ablakod lesz a legcsillogóbb az ünnepekre

Sze­ret­nél ra­gyo­góan tiszta ott­hont?

Sze­ret­nél ra­gyo­góan tiszta ott­hont az ün­ne­pekre? Szu­per trük­kö­ket mu­ta­tunk.

Ezért ne tárolj soha nyers krumplit a hűtőben. Veszélyes

Ezért ne tárolj soha nyers krumplit a hűtőben, veszélyesebb, mint gondolnád

Most is ott tar­tod? Akkor ezt ol­vasd el

Most is ott tar­tod? Ha ezt el­ol­va­sod, biz­tos, hogy ez­után új­ra­gon­do­lod a dol­got

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat. Ne hagyd ki, és pró­báld ki te is!

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban?

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban? Mu­ta­tunk né­hány mód­szert, ami a hasz­nodra lehet. Pró­bál meg akár már a kö­vet­kező vá­sár­lás­nál al­kal­mazni őket, és hamar látni fogod a ha­tá­su­kat.

Kiömlött a vörösbor? Így tüntesd el gyorsan a foltot!

Kiömlött a vörösbor? Így tüntesd el gyorsan a foltot!

Szám­ta­lan tip­pet hall­hat­tál már arról, mivel lehet a vö­rös­bor­fol­tot el­tün­tetni a tex­tí­li­ák­ból.

Szám­ta­lan tip­pet hall­hat­tál már arról, mivel lehet a vö­rös­bor­fol­tot el­tün­tetni a tex­tí­li­ák­ból. Egy biz­tos, ez az egy­szerű ötlet soha nem ju­tott volna az eszedbe. Most fi­gyelj! Meg­ta­lál­tuk az igazi meg­ol­dást, a va­rázs­szert, ami segít, nem kell töb­bet pá­nikba esned, ha úgy tűnik, annyi a fehér blú­zod­nak.

Ezt edd reggelire, sokkal vidámabban telik a nap

Ezt edd reggelire, sokkal vidámabban telik a nap

Egy kis bo­hó­kás ötlet, egy ara­nyos ál­latka képe, me­lyet a tá­nyérra va­rá­zsolsz, máris mo­solyt csal az ar­cokra.

Egy kis bo­hó­kás ötlet, egy ara­nyos ál­latka képe, me­lyet a tá­nyérra va­rá­zsolsz, máris mo­solyt csal az ar­cokra.

Van egy üveg vodkád? Meg ne idd, mert erre is jó!

Van egy üveg vodkád? Meg ne idd, mert erre is jó!

Nem árt, ha van ott­hon vod­kád!

Nem árt, ha min­dig van ott­hon egy kis üve­ges vod­kád! Nem is gon­dol­nád mennyi min­denre jó, csak kapd elő ha itt az idő! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Zseniális folpack-trükk: Többé nem babrál ki veled a fólia

Zseniális folpack-trükk: Többé nem babrál ki veled a fólia

Őrü­letbe tud ker­getni a fol­pack?

Őrü­letbe tud ker­getni a fol­pack, ami­kor a fólia te­kercsre ragad, és az ember se­hogy sem ta­lálja a végét. Az ide­ge­sítő ka­par­ga­tás he­lyett mu­tat­juk mi segít!

Nem akarsz egeret, pókot látni a házban? Így űzd el őket!

Nem akarsz egeret, pókot látni a házban? Így űzd el őket!

Csak pár teafil­ter kell hozzá.

Az ege­rek, pókok na­gyon sok ka­la­maj­kát tud­nak okozni, és ha nem tün­te­ted el őket, ala­po­san el is sza­po­rod­hat­nak. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan tartsd távol őket.

Zseniális ötletek, ezért áztasd alkoholba a parafa dugót

Zseniális ötletek, ezért áztasd alkoholba a parafa dugót

Jobb, mint a mű­anyag

A föl­det el­bo­rító mű­anyag he­lyett hasz­nálj ter­mé­sze­tes anya­go­kat. Ha meg­it­tad a bort, ne ha­jítsd el a pa­rafa dugót

Ezért kenj cementet a lufira, szuper ajándék lesz belőle

Ezért kenj cementet a lufira, szuper ajándék lesz belőle

Nya­kun­kon a ka­rá­csony. Idén ké­szíts egyedi aján­dé­kot, melybe a lel­ked is be­le­ke­rül. Igazi örö­möt okoz­hatsz

Nya­kun­kon a ka­rá­csony. Idén ké­szíts egyedi aján­dé­kot, melybe a lel­ked is be­le­ke­rül. Igazi örö­möt okoz­hatsz

3 tárgy, amivel mindenki kinyírja a mosógépét

3 tárgy, amivel mindenki kinyírja a mosógépét

Ugye nem ter­ve­zed évente le­cse­rélni

A mo­só­gép az egyik leg­fon­to­sabb és egy­ben leg­drá­gább elekt­ro­mos ház­tar­tási gép. Biz­tos, hogy nem ter­ve­zed évente, két évente le­cse­rélni

Tele a szekrényed régi pulóverrel? Hihetetlen, mire használhatod!

Tele a szekrényed régi pulóverrel? Hihetetlen, mire használhatod!

Nagy­anyá­ink soha nem dob­tak el sem­mit, min­denre volt egy jó öt­le­tük, min­den régi hol­mit fel tud­tak hasz­nálni újra

Szódabikarbónától lesz tökéletes a reggelid

Szódabikarbónától lesz tökéletes a reggelid

To­jás­sal kez­ded a napot, de min­dig meg­küz­desz a főtt tojás pu­co­lá­sá­val? Mu­ta­tunk né­hány egy­szerű mód­szert, amely­től min­dig tö­ké­le­tes lesz a reg­ge­lid.

To­jás­sal kez­ded a napot, de min­dig meg­küz­desz a főtt tojás pu­co­lá­sá­val? Mu­ta­tunk né­hány egy­szerű mód­szert, amely­től min­dig tö­ké­le­tes lesz a reg­ge­lid.

Hihetetlen, de ennyi mindenre használhatod az alufóliát

Hihetetlen, de ennyi mindenre jó az alufólia

Nem csu­pán a sü­tés­hez remek az alu­fó­lia. Ki­vált­hatsz vele ház­tar­tási esz­kö­zö­ket, csomó pénzt spó­rol­hatsz a se­gít­sé­gé­vel. Mu­tat­juk a meg­lepő öt­le­te­ket!

Eszméletlen, de erre is jó a banánhéj, ne dobd ki soha!

Eszméletlen, de erre is jó a banánhéj, ne dobd ki soha!

Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye?

Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye a ba­nán­héj­nak? Mi­e­lőtt ki­dob­nád, íme egy fan­tasz­ti­kus ötlet, hogy mire hasz­náld a vi­ta­min­ban és olaj­ban gaz­dag nö­vé­nyi részt!

Filléres vécéfelújítás: 2 óra alatt végzel a munkával, elképesztő a hatás

Filléres vécéfelújítás: 2 óra alatt végzel a munkával, elképesztő a hatás

Az egy­szerű, és igen olcsó trük­köt több ezren meg­osz­tot­ták.

Nem kel­le­nek hozzá mé­reg­drága anya­gok, sem szak­ér­te­lem, és va­ló­ban pár óra alatt újjá va­rá­zsol­ha­tod a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get. Az egy­szerű, és igen olcsó trük­köt több ezren meg­osz­tot­ták az in­ter­ne­ten - nem vé­let­len, ezt fi­gyeld!

Itt a trükk, így vághatod vékonyra a friss kenyeret

Itt a trükk, így vághatod vékonyra a friss kenyeret

Nem tudod szé­pen fel­sze­le­telni a friss, puha ke­nye­ret? Ez az év­szá­za­dos trükk se­gí­teni fog.

Nem tudod szé­pen fel­sze­le­telni a friss, il­la­tos, puha ke­nye­ret? Ez az év­szá­za­dos trükk se­gí­teni fog, pró­báld ki!

Imádják a nők, ha a férfi ilyen egyedi meglepetéssel várja őket este

Imádják a nők, ha a férfi ilyen egyedi meglepetéssel várja őket este

Nem titok, hogy a mai nők ki­mon­dot­tan sze­xi­nek ta­lál­ják, ami­kor a durva férfi­ke­zek mun­kába len­dül­nek...

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Gon­dol­kodj más­képp a cu­kor­ról, mint eddig. Ez a trükk szu­per se­gít­ség a ház­tar­tá­sod­ban!

Így lesz a koszos tornacipő újra olyan, mint a vadiúj

Így lesz a koszos tornacipő újra olyan, mint a vadiúj

Sze­ret­néd újra ra­gyogó tisz­tán látni a tor­na­ci­pő­det, de akár­hogy mosod, se­ho­gyan sem si­ke­rül? Nem kell két­ségbe esni, mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Sze­ret­néd újra ra­gyogó tisz­tán látni a tor­na­ci­pő­det, de akár­hogy mosod, se­ho­gyan sem si­ke­rül? Nem kell két­ségbe esni, mu­tat­juk a meg­ol­dást! Több le­he­tő­sé­ged is van rá, hogy újra hó­fe­hérré va­rá­zsold a tor­na­csu­kát za­varó, ko­szos, szürke fol­tok nél­kül.