ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Elgyomosodott a fű? Itt a legjobb ötlet, hogy tudod eltüntetni a gazt

Elgyomosodott a fű? Itt a legjobb ötlet, hogy tudod eltüntetni a gazt

Az ősz a leg­jobb év­szak arra, hogy ki­irtsd a ga­zo­kat a gyö­nyörű pá­zsi­tod­ból.

Nincs elég polc a szekrényben? Íme, egy olcsó megoldás, ami segít

Nincs elég polc a szekrényben? Íme, egy olcsó megoldás, ami segít

Nem kell drága bú­to­ro­kat ven­ned, ha plusz tá­ro­ló­helyre van szük­sé­ged. Sze­rezz be pár fa­lá­dát, rög­zítsd a falra, pa­kol­ha­tod

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Az ecet va­rázs­inas a ház­tar­tás­ban, és a pénz­tár­cád leg­jobb ba­rátja.

Az ecet va­rázs­inas a ház­tar­tás­ban, és a pénz­tár­cád leg­jobb ba­rátja.

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Szárnyra ka­pott a hír, hogy barna med­vék kó­bo­rol­nak Ma­gyar­or­szá­gon, kü­lö­nö­sen az északi te­rü­le­te­ken...

Így mosd a téli dzsekidet, hogy olyan legyen, mint új korában

Így mosd a téli dzsekidet, hogy olyan legyen, mint új korában

Itt az ideje, hogy a nyári és a téli hol­mik he­lyet cse­rél­je­nek a szek­rény­ben. Nem ki­vé­tel ez alól a kabát és a dzseki sem.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Vajon mire jók, a ró­zsa­szí­nes só­lám­pák és miért ér­de­mes neked is ven­ned egy ilyet?

Szinte min­den nagy­áru­ház­ban, de a vá­sá­rok­ban is lehet kapni ró­zsa­szín, vagy pi­ro­sas só­lám­pát, és egyre több ott­hon­ban is fel­buk­kan­nak ezek a fény­for­rá­sok. De vajon mire jók, és miért ér­de­mes neked is ven­ned egy ilyet azon kívül, hogy kel­le­mes a fénye?

Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés cso­da­fa­gyi­ját ne hagyd ki, ha Gye­nes­di­á­son jársz, mert vi­lág­baj­nok nasit ehetsz, ami min­den­kit le­vett a lá­bá­ról egy olasz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen.

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés cso­da­fa­gyi­ját ne hagyd ki, ha Gye­nes­di­á­son jársz, mert vi­lág­baj­nok nasit ehetsz.

Senyved otthon az orchideád? Így fog újra pompás virágokat hozni

Senyved otthon az orchideád? Így fog újra pompás virágokat hozni

10 ötlet, ho­gyan te­he­ted bol­doggá a szép­ség, a sze­re­lem és a luxus szim­bó­lu­mát, a gyö­nyörű or­chi­deát.

Félelmetes gyorsasággal terjed ez a brutális átverés a Facebookon

Ingyenes utalványok lepték el a Facebookot! Átverés az egész

Va­laki újabb át­ve­rést eszelt ki, ami­vel lázba hozta az egész or­szá­got. Ren­ge­teg ember dőlt be ennek.

Eláruljuk, mit tilos a vécébe dobni, mégis van, hogy megteszed

Eláruljuk, mit tilos a vécébe dobni, mégis van, hogy megteszed

A vécé nem sze­me­tes!

A vécé nem egy bár­mit má­gi­ku­san el­tün­tető sze­me­tes: ha va­lami olyat húzol le rajta, ami nem oda­való, el­du­gul­hat. Meg­mu­tat­juk, mit ne dobj bele.

Keverd olajba a szódabikarbónát, hihetetlenül fiatalít

Keverd olajba a szódabikarbónát, hihetetlenül fiatalít

Puha és ra­gyogó arc­bőr könnye­dén!

A puha és ra­gyogó arc­bőr min­den nő álma. Pró­báld ki ezt a házi cso­da­kré­met és fe­lejtsd el a rán­co­kat!

Veterán Ikarusok, ősöreg Csepelek

Veterán Ikarusok, ősöreg Csepelek: Aszfaltcirkáló batárok Hajdú-Biharban

Aki annak ide­jén még uta­zott far­mo­to­ros Ika­ru­son, biz­to­san em­lék­szik az ér­zésre. Ez a busz maga a csoda! El­kép­zel­hető, mek­kora szám, ami­kor több ilyen ka­li­berű jár­gány össze­fut.

Aki annak ide­jén még uta­zott far­mo­to­ros Ika­ru­son, biz­to­san em­lék­szik az ér­zésre. Ez a busz maga a csoda! El­kép­zel­hető, mek­kora szám, ami­kor több ilyen ka­li­berű jár­gány össze­fut. Éppen ez tör­tént né­hány napja. Na, most el­do­bod az agya­dat!

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Még­hogy nincs meló? Hi­he­tet­len ál­lás­le­he­tő­sé­gek he­ver­nek min­denki előtt az utcán! Vagy a neten...

Még­hogy nincs meló? Hi­he­tet­len ál­lás­le­he­tő­sé­gek he­ver­nek min­denki előtt az utcán! Vagy a neten...

Itt a Facebook újítása! Vége a webshopoknak!

Itt a Facebook újítása! Vége a webshopoknak!

Meg­csi­nál­ták.

Újabb vál­lal­ko­zá­sok me­het­nek tönkre a jö­vő­ben a Fa­ce­book leg­újabb fej­lesz­té­sé­nek kö­szön­he­tően. Min­den­esetre mi megint jól já­runk.

Itt a háztartás legnagyobb dobása: ennyi mindenre jó a fogkrém

Itt a háztartás legnagyobb dobása: ennyi mindenre jó a fogkrém

Van ott­hon fog­kré­med? Öt­let­el­tünk! Kapj elő egy tu­bus­sal, mi meg­mu­tat­juk, mire hasz­nál­ha­tod a ház­tar­tás­ban.

Varázslatos őszi dekorációk - ettől biztosan sokkal jobb kedved lesz

Varázslatos őszi dekorációk - ettől biztosan sokkal jobb kedved lesz

Íme, a leg­szebb aj­tó­dí­szek. Vi­gyél színt az éle­tedbe!

A bo­ron­gós őszi na­po­kon nem kell, hogy a han­gu­la­tod is szürke le­gyen. Ké­szíts vidám de­ko­rá­ciót, ami­től jobb ked­ves lesz. Íme, a leg­szebb aj­tó­dí­szek. Vi­gyél színt az éle­tedbe!

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Ko­szo­sak a pár­náid?

Ko­szo­sak a pár­náid? Rá­adá­sul al­ler­giás vagy? Van meg­ol­dás: egy­sze­rűen tedd a gépbe, és mosd ki őket. Sok­kal ol­csóbb, mintha tisz­tí­tóba vin­néd.

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

Sosem gon­dol­nád, de a kü­lön­le­ges főtt tojás el­ké­szí­té­sé­hez egy pu­ló­verre lesz szük­sé­ged. Mu­tat­juk!

Magyar valóság, 2017: Döbbenet, mi minden történik a lépcsőházban

Magyar valóság, 2017: Döbbenet, mi minden történik a lépcsőházban

Menj be egy pa­nel­házba, s kap­tass fel a lép­csőn né­hány eme­le­tet.

Menj be egy pa­nel­házba, s kap­tass fel a lép­csőn né­hány eme­le­tet. A liftbe is ér­de­mes be­száll­nod.

Megkopott a hűtőszekrény ajtaja? Így újítsd fel fillérekből!

Megkopott a hűtőszekrény ajtaja? Így újítsd fel fillérekből!

Új hűtőt vá­sá­rolni kész anyagi csőd! In­kább ke­zeld a prob­lé­má­kat: újítsd fel az aj­tó­tö­mí­tést, és fesd újra a meg­ko­pott hű­tő­det!

Öreg a törölköződ? Ki ne dobd, így lesz megint puha és illatos

Öreg a törölköződ? Ki ne dobd, így lesz megint puha és illatos

Csak né­hány egy­szerű trükk kell.

Sze­ret­nél olyan puha tö­röl­kö­ző­ket, mint a szál­lo­dák­ban? Csak né­hány egy­szerű trükk kell hozzá és pár olcsó, ott­hon ta­lál­ható szer.

Lecsapott Magyarországra a legvisszataszítóbb vérszívó kártevő

Lecsapott Magyarországra a legvisszataszítóbb vérszívó kártevő

Rém­ál­ma­ink­ban for­dul elő, hogy vér­szívó ro­va­rok­kal ta­lál­ko­zunk.

Leg­rosszabb rém­ál­ma­ink­ban for­dul elő, hogy kü­lön­féle vér­szívó ro­va­rok­kal ta­lál­ko­zunk.

Soha többé lábszag! Itt a megoldás!

Soha többé lábszag! Itt a megoldás!

Po­é­nok ked­venc té­mája, de annak, aki szen­ved tőle, rend­kí­vül kínos.

Po­é­nok ked­venc té­mája, de annak, aki szen­ved tőle, rend­kí­vül kínos. Hogy is ne lenne az, hi­szen sokan még a ci­pő­jü­ket sem merik le­venni, annyira nagy a bűz oda­bent. Pedig vég­te­le­nül egy­szerű a meg­ol­dás...

Szórj szódabikarbónát a vécébe! Nem fogsz hinni a szemednek!

Szórj szódabikarbónát a vécébe! Nem fogsz hinni a szemednek!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! Szu­per meg­ol­dás, rá­adá­sul még könnyű és olcsó is...

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

A nyil­vá­nos Fa­ce­book cso­port­ban ta­lál­tuk a nulla fo­rin­tos szob­rocs­ká­kat.

A nyil­vá­nos Fa­ce­book cso­port­ban ta­lál­tunk a nulla fo­rin­tért át­ve­hető szob­rocs­kákra. Ugyan mű­anyag­ból ké­szül­tek, de fan­tasz­ti­kus fény­já­tékra ké­pe­sek.

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Sok olyan fe­les­le­ges­nek tűnő dolog akad a ház­tar­tás­ban, amit az ember egy­sze­rűen csak kidob.

Sok olyan fe­les­le­ges­nek tűnő dolog akad a ház­tar­tás­ban, amit az ember egy­sze­rűen csak kidob.

Magyarországra érkezett a szeretet

Magyarországra érkezett a szeretet

Az ukrán Ale­xan­der Milov lé­leg­zet­el­ál­lító mű­al­ko­tása meg­ér­ke­zett.

Az ukrán Ale­xan­der Milov lé­leg­zet­el­ál­lító, mo­nu­men­tá­lis mű­al­ko­tása, LOVE néven Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zett.

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Ele­ged van abból, hogy a cipők sza­na­szét he­ver­nek az elő­szo­bá­ban és sem­mi­nek nincs helye? Ezek­kel a meg­ol­dá­sok­kal min­dig ren­det tart­hatsz ott­hon!

Egészen bizarr, amit a nők művelnek az autó belső terében

Egészen bizarr, amit a nők művelnek az autó belső terében

Az autók belső te­ré­ről egy nőnek sok min­den eszébe jut, bi­zony még az is! Van a tar­soly­ban né­hány egé­szen el­ve­te­mült ötlet.

Az autók belső te­ré­ről egy nőnek sok min­den eszébe jut, bi­zony még az is! Nagy kér­dés per­sze, hogy mek­kora az az autó és mennyire lehet benne el­sza­ba­dulni. Na meg hogy mit szól hozzá a part­ne­rük! De azért el­árul­juk, van a tar­soly­ban né­hány egé­szen el­ve­te­mült ötlet.

Itt az idő, most fiatalítsuk meg a muskátlit! Itt a trükkje

Itt az idő, most fiatalítsuk meg a muskátlit! Itt a trükkje

Most a leg­szebb a mus­kátli, most gon­dolj a sza­po­rí­tá­sukra.

Most a leg­szebb a mus­kátli, most gon­dolj a sza­po­rí­tá­sára. Ha idő­ben dug­vá­nyo­zol, akkor nem csak idén, de jö­vőre is a tied lesz a leg­mu­ta­tó­sabb mus­kát­lis er­kély a kör­nyé­ken.

Büdös a mosógéped? Így szabadulhatsz meg a szagtól

Büdös a mosógéped? Így szabadulhatsz meg a szagtól

A ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható sze­rek­kel pil­la­na­tok alatt il­la­tossá és tisz­tává tudod va­rá­zsolni a mo­só­gé­ped.

Min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható egy­szerű sze­rek­kel pil­la­na­tok alatt il­la­tos és tiszta a mo­só­gé­ped.

Kiderült, hányszor és mikor kell füvet nyírni, hogy szép legyen

Kiderült, hányszor és mikor kell füvet nyírni, hogy szép legyen

Sze­met gyö­nyör­köd­tető a tömör, zöld, ápolt pá­zsit, de sok­szor több gond van vele, mint egy gye­rek­kel...

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt!

Ha a va­sa­lás nem tar­to­zik a ked­venc há­zi­mun­káid közé, akkor ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt!

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Sok­szor még fi­gyel­met­len­nek sem kell len­nünk; egy férfi olyan fel­fe­de­zést osz­tott meg, amire biz­tos, hogy te sem gon­dol­tál.

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

Még él­vez­zük a 2017-es év üde ár­nya­la­tait, de vajon mi­lyen di­vat­szí­nekre szá­mít­sunk a kö­vet­kező évre?

Így használd fel a lyukas harisnyát

Így használd fel a lyukas harisnyát

Hi­he­tet­le­nül bosszantó, ami­kor né­hány hasz­ná­lat után fel­sza­lad a ha­ris­nyán a szem. De van egy jó hí­rünk, nem kell azon­nal ku­kába dob­nod. Íme 5 ötlet, mire lehet még jó.

Hi­he­tet­le­nül bosszantó, ami­kor né­hány hasz­ná­lat után fel­sza­lad a ha­ris­nyán a szem. De van egy jó hí­rünk, nem kell azon­nal ku­kába dob­nod. Íme 5 ötlet, mire lehet még jó.

Dobj alufólia-golyót a mosógépbe, elképesztő szépek lesznek a ruhák

Dobj alufólia-golyót a mosógépbe, elképesztő szépek lesznek a ruhák

Az alu­fó­liát sok min­denre hasz­nál­hat­juk. Sokan azon­ban nem is gon­dol­nák, hogy nem csak a kony­há­ban se­gít­het.

Elárulták a tanárok, hogy lehet spórolni az iskolakezdésen

Elárulták a tanárok, hogy lehet spórolni az iskolakezdésen

Ki le­hetne az is­ko­lai fel­sze­re­lé­sek be­szer­zé­sé­nek na­gyobb szak­ér­tője, mint az, aki év végén össze­ál­lítja a kö­vet­kező évre szük­sé­ges fel­sze­re­lé­sek lis­tá­ját?

Ezért kenj paradicsomot a bőrödre! Csodákra képes

Ezért kenj paradicsomot a bőrödre! Csodákra képes

So­kak­nál okoz prob­lé­mát, főleg nyá­ron, hogy a pat­ta­ná­sok után heg vagy ki­sebb barna folt marad az arcon.

Tudtad, hogy ez a liszt a legjobb a takarításhoz?

Tudtad, hogy ez a liszt a legjobb a takarításhoz?

Fe­les­le­ges drága sú­ro­ló­sze­re­ket vá­sá­rolni a bolt­ban, hi­szen a csil­logó la­kás­hoz semmi másra nincs szük­ség, csak lan­gyos vízre és lisztre.

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

A világ leg­egy­sze­rűbb haj­pa­ko­lása, nincs olyan nő, aki nem erre vágyna!

A világ leg­egy­sze­rűbb haj­pa­ko­lása, ami­től hi­he­tet­len lát­vá­nyos módon fogja rövid időn belül dús haj­ko­rona dí­szí­teni a fejed. Nincs olyan nő, aki nem erre vágyna! Min­den hoz­zá­való könnyen be­sze­rez­hető így bár­mi­kor el­kezd­he­ted.

Életveszélyes villámcsapás: a lakásban sem vagyunk biztonságban!

Életveszélyes villámcsapás: a lakásban sem vagyunk biztonságban!

Ha nem te­szünk meg né­hány óv­in­téz­ke­dést, ott­hon is érhet vil­lám­csa­pás.

Ha nem te­szünk meg né­hány óv­in­téz­ke­dést, ott­hon is érhet vil­lám­csa­pás.

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Fe­lejtsd el a drága és egész­ség­te­len meg­ol­dá­so­kat! Mu­ta­tunk va­lami sok­kal ol­csób­bat és job­bat!

Így lesz könnyedén fényes a mosogató egy perc alatt!

Így lesz könnyedén fényes a mosogató egy perc alatt!

Sze­ret­néd, ha nem kel­lene órá­kat töl­te­ned a ta­ka­rí­tás­sal, az ered­mény mégis ma­gáért be­szélne? Meg­mu­tat­juk a profi ta­ka­rí­tó­szol­gá­la­tok trükk­jeit.

Így hűtsd le a szobád a kánikula idején, mutatjuk, mi a teendő

Így hűtsd le a szobád a kánikula idején, mutatjuk, mi a teendő

A héten megint va­lódi tró­pusi hőség lesz, de van né­hány mód­szer, ami­vel el­vi­sel­he­tőbbé te­het­jük.

A héten megint va­lódi tró­pusi hőség lesz, de van né­hány mód­szer, ami­vel el­vi­sel­he­tőbbé te­het­jük a for­ró­sá­got a saját la­ká­sunk­ban. Mu­ta­tunk né­hány tip­pet!

Így spórolj a strandon legalább 10 ezer forintot: jöhet a hűtőtáska!

Így spórolj a strandon legalább 10 ezer forintot: jöhet a hűtőtáska!

A strand­büfé a leg­na­gyobb le­hú­zás! Sok­kal ol­csób­ban is meg­úsz­ha­tod.

A strand­büfé a leg­na­gyobb le­hú­zás! Sok­kal ol­csób­ban is meg­úsz­ha­tod a nyári lu­bic­ko­lást, ha meg­fo­gadsz né­hány prak­ti­kus ta­ná­csot! Meg­mu­tat­juk, hogy tudod pénz­tár­ca­ba­rát módon meg­ol­dani a stran­do­lást. Kappd elő a hű­tő­tás­kád és pa­kolj!

10 szuper ötlet, hogy használd a szódabikarbónát a kertben

10 szuper ötlet, hogy használd a szódabikarbónát a kertben

Olcsó, meg­bíz­ható a ha­tása, és nem tar­tal­maz annyi káros anya­got, mint a bolt­ban kap­ható sze­rek.

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

A rek­kenő hő­sé­gen egy­ál­ta­lán nem könnyű ápolt­nak és üdé­nek ma­radni. Ez a trükk vi­szont se­gí­teni fog.

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk...

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk, po­koli lesz a meleg. Se­gí­tünk, hogy könnyeb­ben ki­bírd a for­ró­sá­got.

Csoda történt éjszaka a Havanna lakótelepen: Ilyen csak a mesékben van!

Csoda történt éjszaka a Havanna lakótelepen: Ilyen csak a mesékben van!

Ez a tör­té­net azt bi­zo­nyítja, hogy az em­be­rek jó szán­dé­kúak. Min­den­nap te­he­tünk azért mi ma­gunk is, hogy ez így le­gyen.

Titkos nuditerasz a Havanna lakótelepen, nem hiszel a szemednek

Titkos nuditerasz a Havanna lakótelepen, nem hiszel a szemednek

Iz­zadsz a nyár ed­digi leg­for­róbb nap­ján? Ettől ga­ran­tál­tan még job­ban me­le­ged lesz!

Vadítóan fehér lesz a ruha, jöhet az ecet!

Vadítóan fehér lesz a ruha, jöhet az ecet!

Nyá­ron a fehér ruhák le­gye­nek tény­leg fe­hé­rek!

Nyá­ron a fehér ruhák le­gye­nek tény­leg fe­hé­rek! Fan­tasz­ti­kus, hogy az igazi folt­men­tes ra­gyo­gást drága vegy­sze­rek nél­kül is el tudod érni! Az ecet va­ló­sá­gos cso­da­szer a ház­tar­tás­ban!

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Brutális hőségriadó! Erre figyelj, hogy átvészeld a kánikulát!

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk, bru­tá­lis lesz a meleg. Se­gí­tünk, ho­gyan éld meg könnyeb­ben a for­ró­sá­got.

Em­bert pró­báló napok elé né­zünk, bru­tá­lis lesz a meleg. Se­gí­tünk, ho­gyan éld meg könnyeb­ben a for­ró­sá­got.

Ezt tedd, ha könnyű álomra vágysz a melegben

Ezt tedd, ha könnyű álomra vágysz a melegben!

Ilyen hő­ség­ben el­aludni sem könnyű, hi­szen este sem eny­hül. Van né­hány tip­pünk, ami segít az el­al­vás­ban.

Ilyen hő­ség­ben el­aludni sem könnyű, hi­szen este sem eny­hül a for­ró­ság. Van né­hány tip­pünk, ami segít az el­al­vás­ban.

Tedd a citromhéjat a kertedbe és elámulsz!

Tedd a citromhéjat a kertedbe és elámulsz!

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a kert­ben is hasz­nos lehet a cit­rom!

A cit­ro­mot ren­ge­teg étel­hez hasz­nál­ha­tod a kony­há­ban, védi az egész­sé­ge­det, a fo­gyó­kú­rá­ban is a se­gít­sé­gedre lehet, azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a kert­ben is hasz­nos!

Tegyél sót a mosógépbe, elképesztő lesz a hatás!

Tegyél sót a mosógépbe, elképesztő lesz a hatás!

Olcsó, hét­köz­napi alap­anyag a kony­hasó és hi­he­tet­le­nül hasz­nos. Meg­lepő módon nem­csak a kony­há­ban le­hetsz hálás érte.

Összekarcolódott a padló? Fillérekből így javíthatod meg

Összekarcolódott a padló? Fillérekből így javíthatod meg

Mu­tat­juk, mi­lyen házi prak­ti­kák­kal tün­tet­he­ted el a sé­rü­lé­se­ket, ha nem akarsz szak­em­berre köl­teni!

Elég egy rossz moz­du­lat, és a va­diúj pad­lón máris meg­je­len­het egy kar­co­lás. Mu­tat­juk, mi­lyen házi prak­ti­kák­kal tün­tet­he­ted el, ha nem akarsz szak­em­berre köl­teni! Ki­sebb sé­rü­lé­sek ja­ví­tá­sá­hoz ugyanis nem fel­tét­len van rá szük­ség, né­hány trük­kel lát­ha­tat­lanná tudod tenni a sé­rü­lést.

Megújult a fürdőszoba, őrült csempe lett a divat

Megújult a fürdőszoba, őrült csempe lett a divat

Itt a leg­újabb, a leg­őrül­tebb, min­den­kit le­nyű­göző lakás-di­zájn divat! Te is bele fogsz sze­retni.

Itt a leg­újabb, a leg­őrül­tebb, min­den­kit le­nyű­göző lakás-di­zájn divat! Te is bele fogsz sze­retni. Ál­maid most va­lóra vál­hat­nak!

Ellepték a konyhádat a molyok? Itt a legjobb megoldás ellenük

Ellepték a konyhádat a molyok? Itt a legjobb megoldás ellenük

Alat­to­mos, és nagy ká­ro­kat okoz.

Alat­to­mo­san köl­tö­zik be a la­ká­sodba, gyor­san sza­po­ro­dik, és meg­őrülsz, mire tel­je­sen ki­ir­tod. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan vé­de­kezz!

Elfogyott a borotvahab? Mutatjuk, mit használhatsz helyette!

Elfogyott a borotvahab? Mutatjuk, mit használhatsz azonnal helyette!

Mivel he­lyet­te­sít­he­ted a bo­rot­va­ha­bot? Most el­árul­juk, csak kapd elő a kony­ha­szek­rény­ből.

Szórj szódabikarbónát a szélvédőre! Nem hiszed el, mi történik!

Szórj szódabikarbónát a szélvédőre! Nem hiszed el, mi történik!

A szó­da­bi­kar­bóna fel­hasz­ná­lá­sá­nak ezer módja akad. Olyan trük­köt mu­ta­tunk, amit ke­ve­sen is­mer­nek.

A szó­da­bi­kar­bóna fel­hasz­ná­lá­sá­nak ezer módja akad. Most egy olyan trük­köt mu­ta­tunk, amit ke­ve­sen is­mer­nek, vi­szont hi­he­tet­le­nül meg­könnyíti a hét­köz­na­po­kat.

Ne égesd el a kertben a gallyakat, ágakat! Elképesztő, mire használhatod

Ne égesd el a kertben a gallyakat, ágakat! Elképesztő, mire használhatod

Mind­ből ké­szít­hetsz va­la­mi­lyen hasz­nos, szép kerti al­kal­ma­tos­sá­got.

Akár haj­lé­kony vessző, rövid bo­tocska, netán erős karó - mind­ből ké­szít­hetsz va­la­mi­lyen hasz­nos, szép és egyedi kerti al­kal­ma­tos­sá­got. A le­he­tő­sé­gek száma vég­te­len. Re­mél­jük, ezek lát­tán te is ked­vet kapsz az al­ko­tás­hoz!

Itt mérik a csodafagyit a Balcsiparton: minden gombóc világszám

Itt mérik a csodafagyit a Balcsiparton: minden gombóc világszám

Ne menj el mel­lette, ha a Ba­la­to­non jársz, nyalj bele a csúcs­fa­gyiba! Ke­resd a Brin­ga­ta­nyát!

Ne menj el mel­lette, ha a Ba­la­to­non jársz, nyalj bele a csúcs­fa­gyiba! Ke­resd a Brin­ga­ta­nyát, hogy el­mond­hasd ma­gad­ról, a világ má­so­dik leg­jobb hű­sítő fi­nom­sá­gát kós­to­lod!

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban.

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban, íme né­hány ötlet, ami segít, hogy egy­sze­rűbb le­gyen a sütés-főzés.

Önts a vérre kólát, nem hiszed el, mi történik!

Önts a vérre kólát, nem hiszed el, mi történik!

Így hasz­náld a ház­tar­tás­ban!

Több mint 100 éve isszuk a kólát, de csak mos­ta­ná­ban kez­dik fel­fe­dezni, hogy ez az ital bi­zony nem csak üdí­tő­nek jó.

Íme egy szuper trükk, hogy októberig legyen paradicsomod

Íme egy szuper trükk, hogy októberig legyen paradicsomod

Al­kal­maz­kodj a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­hez! Hasz­náld ki a hosszabb nya­rat: szü­re­telj két­szer pa­ra­di­cso­mot!

Gyűlölöd a szúnyogokat? Ezt rakd össze!

Gyűlölöd a szúnyogokat? Ezt rakd össze, és megszabadulhatsz tőlük

Mu­tat­juk a tuti meg­ol­dást

Ez a cso­dás nö­vé­nyi kom­po­zí­ció - egy jó­kora cse­rép­ben - meg­véd a vér­szí­vók tá­ma­dá­sá­tól.

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Ha a párod és te nem ugyan­azt a hő­mér­sék­le­tet tart­já­tok kom­for­tos­nak, ez az ágy tö­ké­le­tes meg­ol­dást nyújt.

Ha prob­lé­mát okoz, hogy a párod és te nem ugyan­azt a hő­mér­sék­le­tet tart­já­tok kom­for­tos­nak, ez az ágy tö­ké­le­tes meg­ol­dást nyújt.

Hihetetlen, de igaz: megint mindent beborítottak a lepkék

Hihetetlen, de igaz: megint mindent beborítottak a lepkék

Sze­ret­néd, ha a kör­nye­ze­ted­ben min­den a lágy könnyed­sé­get jut­tatná eszedbe? Ren­dezd be pil­lan­gók­kal a la­ká­sod!

Óriási ötlet! Ezért használj lekvárfőzéshez műanyag flakont

Óriási ötlet! Ezért használj lekvárfőzéshez műanyag flakont

Itt a nyár, a friss gyü­möl­csök, és a lek­vár­fő­zés ideje. Min­dig jól jön egy remek ötlet, hogy játék le­gyen a munka a kony­há­ban!

A medencéknek leáldozott, az igazán menők újabban ide csobbannak

A medencéknek leáldozott, az igazán menők újabban ide csobbannak

Az úgy­ne­ve­zett für­dő­ta­vak egyre nép­sze­rűb­bek.

Az úgy­ne­ve­zett für­dő­ta­vak egyre nép­sze­rűb­bek.

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

A fel­tűnő csend ve­szé­lyes is lehet. Mu­tat­juk, mit csi­nál ilyen­kor a gye­rek!

Egy kis nyu­ga­lo­mért néha a szü­lők bár­mit meg­ad­ná­nak! A fel­tűnő csend vi­szont ve­szé­lyes is lehet.

Kenj a hajadra borsot! Csodákra képes!

Kenj a hajadra borsot! Csodákra képes

A szép haj a nők igazi ko­ro­nája. Ér­de­mes ápolni és oda­fi­gyelni rá.

A szép haj a nők igazi ko­ro­nája. Ér­de­mes ápolni és oda­fi­gyelni rá, épp úgy, mint a bő­rünkre. Íme egy szu­per prak­tika, hogy egész­sé­ges és tün­döklő le­gyen.

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

Mert ebben az év­szak­ban innen szár­maz­nak a leg­kel­le­met­le­nebb sza­gok.

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Egy biz­tos: nem gyom­irtó és ro­var­ölő vegy­sze­rek­kel! Azok ugyanis azo­kat a nö­vé­nye­ket is el­pusz­tít­ják, amikre szük­sé­ged van a kert­ben.

Egy biz­tos: nem gyom­irtó és ro­var­ölő vegy­sze­rek­kel! Azok ugyanis azo­kat a nö­vé­nye­ket is el­pusz­tít­ják, amikre szük­sé­ged van a kert­ben és ami­ket csa­lá­dod­nak tá­lalsz.

Soha többé nem veszel rossz dinnyét, ha ezeket a trükköket ismered

Soha többé nem veszel rossz dinnyét, ha ezeket a trükköket ismered

Íme a leg­jobb öt­le­tek, hogy igazi hű­sítő fi­nom­sá­got tudj vá­sá­rolni ezek­ben a forró nyári na­pok­ban.

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

10 titok, amit a szállodai alkalmazottak soha nem mondanának el

Ha szál­lo­dá­ban al­szol, nem árt tisz­tá­ban lenni né­hány alap­sza­bállyal. Mi el­árul­juk, mire kell fi­gyel­ned.

Újra pezseg a szódabikarbóna: Hableány fürdővízért őrül meg a net

Újra pezseg a szódabikarbóna: Hableány fürdővízért őrül meg a net

El­la­zítja az egész tes­ted, és le­ve­zeti a fe­szült­sé­get egy stresszes nap után.

El­la­zítja az egész tes­ted, fel­tölt, és le­ve­zeti a fe­szült­sé­get egy stresszes nap után. És nem fogod el­hinni, mi­lyen egy­szerű! Szinte biz­tos, hogy min­den meg­ta­lál­ható a kony­hád­ban, ami ehhez a cso­dá­la­tos für­dő­höz kell.