ÉLETMÓDI

MEDICINA

Így mulasztotta el egy nő 20 perc alatt a 12 órás migrénjét

Így mulasztotta el egy nő 20 perc alatt a 12 órás migrénjét

Egy ame­ri­kai nő szen­zá­ciós öt­lete

Egy ame­ri­kai nő szen­zá­ciós öt­lete az el­vi­sel­he­tet­len­ség ha­tá­rát is át­lépő mig­ré­nes fej­fá­jás el­mu­lasz­tá­sára. Ha­tal­mas Fa­ce­book siker lett be­lőle

Most már senki sem menekül! Kiderült, miért lesz lassan mindenki allergiás

Most már senki sem menekül! Kiderült, miért lesz lassan mindenki allergiás

Te is ész­re­vet­ted már, hogy egyre töb­ben szen­ved­nek az al­ler­gi­á­tól?

Te is ész­re­vet­ted már, hogy egyre töb­ben szen­ved­nek az al­ler­gi­á­tól? Vajon mi lehet ennek az oka?

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

A ka­li­for­niai kór­ház újí­tott.

A ka­li­for­niai kór­ház kis au­tó­kat adott a gye­re­kek­nek, így ők maguk tud­nak a mű­té­tekre ve­zetni.

Íme a vécédeszka, ami milliók életét mentheti meg

Íme a vécédeszka, ami milliók életét mentheti meg

Az élet­mentő vé­céülőke idő előtt fényt derít a le­het­sé­ges szív­prob­lé­mákra, így éle­tet ment­het.

Az élet­mentő vé­céülőke még az­előtt fényt ferít a le­het­sé­ges szív­prob­lé­mákra, hogy azok tü­ne­tei ér­zé­kel­he­tővé vál­ná­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Hihetetlen, miként fedezte fel az anyuka, hogy kisfia rákos!

Hihetetlen, miként fedezte fel az anyuka, hogy kisfia rákos!

Ha az anya nem fi­gyel fel idő­ben az intő je­lekre, sok­kal na­gyobb baj tör­tén­he­tett volna a kisfi­ú­val.

Ha az anya nem fi­gyel fel idő­ben az intő je­lekre, sok­kal na­gyobb baj tör­tén­he­tett volna a kisfi­ú­val.

Csodababákat szült ez a nő, az orvosok nem láttak még ilyen elképesztő esetet

Csodababákat szült ez a nő, az orvosok nem láttak még ilyen elképesztő esetet

A 20 éves anyuka egy hó­nap­pal kisfia szü­le­tése után ik­rek­nek adott éle­tet.

A 20 éves anyuka egy hó­nap­pal kisfia szü­le­tése után ik­rek­nek adott éle­tet.

Elmúltál 50? Ezt a két vitamint kellene szedned mindennap

Elmúltál 50? Ezt a két vitamint kellene szedned mindennap

Fá­radt­nak, gyen­gé­nek érzed magad?

Fá­radt­nak, gyen­gé­nek érzed magad? Könnyeb­ben tör­nek a csont­jaid? Rossz az emész­té­sed? Ezek ti­pi­kus me­no­pauza utáni prob­lé­mák

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Nö­veli a stroke koc­ká­za­tát?

Egy új ku­ta­tás sze­rint a tojás nö­veli a stroke koc­ká­za­tát. A vizs­gá­lat kri­ti­ku­sai azon­ban hé­za­go­kat ta­lál­nak az ér­ve­lés­ben. Vajon kinek lehet igaza?

Íme a csodaszer, ami azonnal megszünteti a fejfájást!

Íme a csodaszer, ami azonnal megszünteti a fejfájást!

Semmi sem segít a fej­fá­já­so­don?

Semmi sem segít a fej­fá­já­so­don? Íme, egy mód­szer, amellyel végre meg­szün­tet­he­ted a rend­kí­vül kel­le­met­len tü­ne­te­ket.

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető ez a be­teg­ség, de ahhoz fi­gyelni kell a je­lekre.

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető ez a be­teg­ség, de ahhoz fi­gyelni kell a je­lekre.

Így tüntesd el 10 perc alatt a szem alatti karikákat

Így tüntesd el 10 perc alatt a szem alatti karikákat

A va­rázs­dió cso­dás ha­tá­sá­ról hal­lot­tál-e már? Fi­a­ta­lítja a bőrt, össze­húzza a pó­ru­so­kat, el­tün­teti a pat­ta­ná­so­kat.

A va­rázs­dió cso­dás ha­tá­sá­ról hal­lot­tál-e már? Fi­a­ta­lítja a bőrt, össze­húzza a pó­ru­so­kat, el­tün­teti a pat­ta­ná­so­kat.

Sötét titok: ezért okozzák a legdurvább függőséget az édes-sós nasik

Sötét titok: ezért okozzák a legdurvább függőséget az édes-sós nasik

Az egy­szerre édes és sós rág­csál­ni­va­lók ke­gyet­len csa­pást mér­nek min­den di­é­tára, ki­for­dít­ják ma­gá­ból az em­bert.

Megviselnek a tavaszi frontok? Itt a legjobb trükk, hogy ne fájjon a fejed

Megviselnek a tavaszi frontok? Itt a legjobb trükk, hogy ne fájjon a fejed

Mivel jár a me­leg­fronti és mivel a hi­deg­fronti hatás? Hogy vé­de­kez­he­tünk el­lene?

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­is­mer­tebb és leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­ge­ket?

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­is­mer­tebb és leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sát? És ha azt mon­da­nánk, hogy ez a gyógy­szer ott van a kony­hád­ban és nem is kerül sokba? Vajon haj­landó len­nél al­kal­mazni?

Durva, mi derült ki az energiaitalokról!

Durva, mi derült ki az energiaitalokról!

Eddig is ijesztő dol­go­kat hal­lot­tunk az or­vo­sok­tól...

Eddig is ijesztő dol­go­kat hal­lot­tunk az or­vo­sok­tól, ám most egy élet­erős fi­a­tal­em­ber szív­ro­ha­mot ka­pott a túl­zásba vitt ener­gia­ita­lo­zás­tól. Vajon ez bár­ki­vel meg­tör­tén­het?

Beállt a derekad? Mutatjuk, mit kell azonnal tenned!

Beállt a derekad? Mutatjuk, mit kell azonnal tenned!

Mi okozza, és ho­gyan old­ha­tod fel?

Mi okozza a lum­bá­gót, és ho­gyan old­ha­tod fel szinte azon­nal az izom­gör­csöt? Azt is el­árul­juk, hogy a tü­neti ke­ze­lés után mit aján­la­tos tenni.

Tudod, mi az az adaptogén? Jobb, ha megtanulod, mert hasznos lehet

Tudod, mi az az adaptogén? Jobb, ha megtanulod, mert hasznos lehet

Ki­me­rült vagy, fe­szült? Pró­báld ki a stressz­űző nö­vé­nyek ki­rály­nő­jét

Ki­me­rült vagy, fe­szült? Pró­báld ki a stressz­űző nö­vé­nyek ki­rály­nő­jét, a száz­éve­sek gyö­ke­rét

Ezért tegyél káposztalevelet a bokádra

Ezért tegyél káposztalevelet a bokádra

Ebben a zöld­ség­ben gyógy­erő rej­lik.

"Fűben-fában az or­vos­ság", és ez igaz a ká­posz­tára is. Ebben az egy­szerű zöld­ség­ben gyógy­erő rej­lik. Ki­egé­szítő ke­ze­lés­ként is ki­pró­bál­ha­tod.

Ez az anya kifakadt: Elmondta azt, amit eddig soha senki nem mert

Ez az anya kifakadt: Elmondta azt, amit eddig soha senki nem mert

Van­nak témák, amik­ről egy­sze­rűen nem mer­nek be­szélni a nők. Mert tabu, mert szé­gyell­ni­való, vagy túl­sá­go­san fáj­dal­mas.

Elképesztő, mi derült ki az elalvás előtti evésről, ezt nem hiszed el

Elképesztő, mi derült ki az elalvás előtti evésről, ezt nem hiszed el

Sokan kép­te­le­nek be­tar­tani a késő esti evést tiltó szi­gorú di­é­tás sza­bályt.

Sokan kép­te­le­nek be­tar­tani a szi­gorú di­é­tás sza­bályt, mert korgó gyo­mor­ral nem tud­nak el­aludni.

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Ez a csodapaszta az influenza legkegyetlenebb gyilkosa

Ez a csodapaszta az influenza legkegyetlenebb gyilkosa

Az össze­te­vői külön-külön is rop­pant ha­tá­so­sak, de így együtt va­ló­sá­gos ne­héz­tü­zér­ség a ví­ru­sok ellen.

Iszonyatosan bizarr szépségpraktikát mutat ez a nő: hülede- zik az internet népe

Iszonyatosan bizarr szépségpraktikát mutat ez a nő: hüledezik az internet népe

A kis­ma­mák egyik leg­ége­tőbb prob­lé­má­jára mu­ta­tott ter­mé­sze­tes meg­ol­dást egy anyuka.

Borzalmas, mi derült ki a penészedésnek indult gyümölcsökről

Borzalmas, mi derült ki a penészedésnek indult gyümölcsökről

Rom­lani kez­dett a gyü­mölcs a hű­tő­ben? Vajon azon­nal ki kell dobni, vagy elég, ha csak ki­vá­god be­lőle a rom­lás­nak in­dult részt?

Rom­lani kez­dett a gyü­mölcs a hű­tő­ben? Vajon azon­nal ki kell dobni, vagy elég, ha csak ki­vá­god be­lőle a rom­lás­nak in­dult részt? Vajon mi tör­té­nik, ha nem ve­szed idő­ben észre a pe­nészt, és le­nyelsz egy fa­la­tot a rom­lott étel­ből? Be­teg­ség­től kell tar­ta­nod?

Ezért tegyünk minden nap borogatást a szemre

Ezért tegyünk minden nap borogatást a szemre

Télen, a kinti hi­deg­ben, a szél­ben, de a fű­tött, szá­raz le­ve­gőjű szo­bá­ban is könnyeb­ben ki­szá­rad a sze­münk.

Télen, a kinti hi­deg­ben, a szél­ben, de a fű­tött, szá­raz le­ve­gőjű szo­bá­ban is könnyeb­ben ki­szá­rad a sze­münk.

Totálisan szelektív a hallása ennek a nőnek: Tök süket a férfiszóra

Totálisan szelektív a hallása ennek a nőnek: Tök süket a férfiszóra

A je­len­ség egy­ál­ta­lán nem is­me­ret­len az or­vo­sok előtt, csak ret­ten­tően ritka. Tehát nem arról van szó, hogy meg­játssza...

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Túl sok a hét­köz­napi stressz?

Min­den­ki­nek a tél vége a leg­hú­zó­sabb: túl sok a hét­köz­napi stressz és az idő­já­rás sem túl ba­rát­sá­gos. Te is úgy érzed, majd szét­fe­szít az ideg?

A legjobb módszer, hogy oltás nélkül se kapjuk el az influenzát

A legjobb módszer, hogy oltás nélkül se kapjuk el az influenzát

Már meg­be­te­ge­dett egy csa­lád­tag? A kér­dés most az, hogy mi­köz­ben ápo­lod, ho­gyan védd meg magad és a többi csa­lád­ta­got a meg­fer­tő­ző­dés­től.

Már a csa­lá­dod­ban is meg­be­te­ge­dett va­laki? A kér­dés, hogy mi­köz­ben ápo­lod, ho­gyan védd meg magad és a többi csa­lád­ta­got a meg­fer­tő­ző­dés­től. Egy­szerű sza­bá­lyo­kat, óv­in­téz­ke­dé­se­ket mu­ta­tunk, me­lyek si­kerre ve­zet­het­nek, ha be­tar­tod őket

Felfáztál? Ez a házi módszer biztosan segít

Felfáztál? Ez a házi módszer biztosan segít

Míg el­jutsz az or­vos­hoz, addig is mu­száj csil­la­pí­tani a kínzó tü­ne­te­ket. Házi prak­ti­ká­kat mu­ta­tunk, me­lyek gyors meg­könnyeb­bü­lést hoz­hat­nak.

Az alsó húgy­úti fer­tő­zés az egyik leg­gya­ko­ribb, nagy fáj­da­lom­mal járó be­teg­ség. For­dulj vele sür­gő­sen or­vos­hoz. Ám míg oda el­jutsz, addig is mu­száj csil­la­pí­tani a kínzó tü­ne­te­ket. Házi prak­ti­ká­kat mu­ta­tunk, me­lyek gyors meg­könnyeb­bü­lést hoz­hat­nak.

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Egy új ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a csoki nem csak a szívre és az im­mun­rend­sze­redre van po­zi­tív ha­tás­sal.

Egy új ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a csoki nem csak az im­mun­rend­sze­redre van po­zi­tív ha­tás­sal.

Tudtad, hogy az ananász még a látásodat is javítja?

Tudtad, hogy az ananász még a látásodat is javítja?

Va­lódi gyógy­ha­tású cso­da­szer!

Az ana­nász va­lódi gyógy­ha­tású cso­da­szer: a magas vér­nyo­mást, a gyul­la­dá­sos meg­be­te­ge­dé­se­ket is gyó­gyítja. Fo­gyasz­tá­sá­val sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

A ki­csik­nél gyak­ran elő­for­dul, hogy sírva éb­red­nek éj­szaka, és láb­fá­jásra pa­nasz­kod­nak. Sé­rü­lés nincs raj­tuk.

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

A leg­újabb da­ga­nat­el­le­nes gyógy­sze­re­ket már nem a ku­ta­tó­la­bo­ra­tó­ri­u­mok­ban ké­szí­tik.

A zeller nagyon sok bajra gyógyír

A zeller nagyon sok bajra gyógyír

Hi­­he­­tet­­le­­nül egész­­sé­­ges, gu­­mó­­já­­ban alig van szén­­hid­­rát!

Hi­­he­­tet­­le­­nül egész­­sé­­ges, gu­­mó­­já­­ban alig van szén­­hid­­rát, vi­­szont ren­­ge­­teg élet­e­rőt adó vi­­ta­­mint és táp­a­nya­­got tar­­tal­­maz, ami na­gyon sok egész­ség­ügyi prob­lé­mád meg­ol­dá­sá­ban se­gít­sé­get nyújt­hat!

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen? Öt­le­tek, hogy ki­egyen­sú­lyo­zot­tan pi­hen­hess ebben az év­szak­ban is.

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen?

Náthás vagy, eldugult az orrod, ezt használd, hogy jobban legyél

Náthás vagy, eldugult az orrod, ezt használd, hogy jobban legyél

Ilyen­kor min­den hasz­nos, ami csíp.

Az el­du­gult orron segít min­den, ami csíp. Gyógy­sze­rek vagy orr­csepp he­lyett in­kább nézz szét a kony­há­ban!

Fájnak az ízületeid?

Fájnak az ízületeid? Így gyógyulhatsz meg gyógyszer nélkül!

Több olyan gyógy­nö­vényt is is­me­rünk, me­lyek a fáj­dal­mas duz­za­na­tok csök­ken­té­sé­ben, a gyul­la­dás le­hú­zá­sá­ban se­gít­het­nek.

Több olyan gyógy­nö­vényt is is­me­rünk, me­lyek a fáj­dal­mas duz­za­na­tok csök­ken­té­sé­ben, a gyul­la­dás le­hú­zá­sá­ban se­gít­het­nek.

Ezért nagyon veszélyes terhesen a koffein

Ezért veszélyes terhesen a koffein

Bár az ál­ta­lá­nos vé­le­ke­dés sze­rint napi két csé­sze kávé még a vá­ran­dós nők­nek sem árt, egy ku­ta­tó­cso­port most in­kább azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Az ál­ta­lá­nos vé­le­ke­dés sze­rint napi két csé­sze kávé még a vá­ran­dós nők­nek sem árt, egy ku­ta­tó­cso­port most azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Felejtsd el az újévi fogadalmat! Ezt idd inkább helyette

Felejtsd el az újévi fogadalmat! Ezt idd inkább helyette

Az újévi fo­ga­dal­mak vissza­üt­het­nek...

Az újévi fo­ga­dal­mak vissza­üt­het­nek... A mé­reg­te­le­ní­tés­hez, fo­gyás­hoz, jó al­vás­hoz vá­laszd a gyógy­te­á­kat. Ezt biz­to­san meg tudod csi­nálni

Videó bizonyítja, mennyivel károsabb a dohányzás az e-ciginél!

Videó bizonyítja, mennyivel károsabb a dohányzás az e-ciginél!

Az angol köz­egész­ség­ügyi hi­va­tal ké­szí­tette a meg­döb­bentő vi­deót.

Ezt a zöldséget gyűlölik a legtöbben

Ezt a zöldséget gyűlölik a legtöbben: Őrület, mi derült ki róla

Egy 80 gram­mos adag­já­ban több C-vi­ta­min van, mint egy na­rancs­ban, és több rost, mint egy sze­let barna ke­nyér­ben.

Egy 80 gram­mos adag­já­ban több C-vi­ta­min van, mint egy na­rancs­ban, és több rost, mint egy sze­let barna ke­nyér­ben. A rák ellen is képes meg­vé­deni, még­sem fo­gyasz­tunk ele­get be­lőle.

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról!

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról!

A Har­vard egye­tem egyik pro­fesszora nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy meg­ta­lálta a sült­krumpli-evés egész­sé­ges mód­ját. De vajon ho­gyan él­vez­het­jük úgy ezt a sós-zsí­ros fi­nom­sá­got?

A Har­vard egye­tem pro­fesszora nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy meg­ta­lálta a sült­krumpli-evés egész­sé­ges mód­ját...

Neked hol fáj a fejed? Mutatjuk, mit jelent pontosan!

Neked hol fáj a fejed? Mutatjuk, mit jelent pontosan!

Egy szerv meg­be­te­ge­dé­sét je­lez­heti.

Min­den min­den­nel össze­függ, így a fej­fá­jás bi­zony egy másik szerv meg­be­te­ge­dé­sét is je­lent­heti. Sze­ren­csés eset­ben ide­je­ko­rán je­lez­heti a bajt.

Felejtsd el a rizst és a krumplit: ez lett az új szuperköret

Felejtsd el a rizst és a krumplit: ez lett az új szuperköret

Az is­teni finom meg­ol­dást mu­tat­juk!

A köret a di­é­tá­zók leg­na­gyobb mu­musa, a ha­té­kony fo­gyás ér­de­ké­ben ugyanis le kell mon­dani a tész­tá­ról, a krump­li­ról, de még a rizs­ről is.

Soha többé kopaszság - feltalálták az ellenszert a gyérülő hajra

Soha többé kopaszság - feltalálták az ellenszert a gyérülő hajra

Úgy tűnik, a tu­dó­sok­nak si­ke­rült rá­jön­niük, miért kezd rit­kulni a haj.

Úgy tűnik, a tu­dó­sok­nak si­ke­rült rá­jön­niük, miért kezd rit­kulni a haj idő­sebb kor­ban. A New York-i ku­ta­tók egé­szen el­ké­pesztő mód­szer­rel ter­ve­zik meg­ol­dani a ko­pa­szo­dás prob­lé­má­ját..

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen, mint az év többi ré­szé­ben; és arra is fény de­rült, hogy miért. Döb­be­ne­tes ma­gya­rá­za­tot adtak a tu­dó­sok!

Egy ku­ta­tás során ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen, mint az év többi ré­szé­ben; és arra is fény de­rült, hogy miért. Döb­be­ne­tes ma­gya­rá­za­tot adtak a tu­dó­sok! Ugyanis messze nem arról van szó, hogy a nagy hi­deg­ben job­ban esik egy kis for­ralt bor vagy rumos tea...

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál.

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál a nők al­vás­za­va­ra­ira.

Undorító, mi derült ki a mobiltelefonokról, jobb, ha erre figyelsz!

Undorító, mi derült ki a mobiltelefonokról, jobb, ha erre figyelsz!

Tudod, mennyi bak­té­ri­u­mot ci­pelsz?

Tudod, mennyi bak­té­ri­u­mot ci­pelsz ma­gad­dal a mo­bi­lo­don? Egy vizs­gá­lat sze­rint ren­ge­te­get: akár hét­szer annyit is, mint amennyi egy vé­céülő­kén van.

Nem is gondolnád, mennyi mindenre jó a babérlevél

Nem is gondolnád, mennyi mindenre jó a babérlevél

Is­teni finom ízt ad a ba­bér­le­vél.

Is­teni finom ízt köl­csö­nöz a ba­bér­le­vél az éte­lek­nek, de emel­lett gyógy­ha­tás­sal is ren­del­ke­zik. Össze­szed­tük, mely be­teg­sé­gek ese­tén al­kal­maz­ható.

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Ká­vé­ra­jongó vagy? Me­g­ért­jük. Vajon tud­tad, hogy nem mind­egy, mi­lyen kávét iszol? El­mond­juk, me­lyik faj­tá­tól mit vár­hatsz.

Hihetetlen, de ennyi mindent meggyógyít a kömény

Hihetetlen, de ennyi mindent meggyógyít a kömény

Gon­dol­tad volna, hogy nem csak az is­teni finom kö­rö­zöttbe vagy a gu­lyás­le­vesbe ér­de­mes be­le­ten­ned?

Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a kö­rö­zöttbe vagy a gu­lyás­le­vesbe ér­de­mes be­le­ten­ned?

Most meg fogsz lepődni: Ez a 12 étel segít leszokni az alkoholról

Most meg fogsz lepődni: Ez a 12 étel segít leszokni az alkoholról

Magad is ész­re­vet­ted, hogy már nem múlik el nap anél­kül, hogy bo­roz­nál egyet? Ezt nyu­god­tan ne­vez­he­ted füg­gő­ség­nek.

Aludtál már nővel? Akkor ezt neked is tudnod kell!

Aludtál már nővel? Akkor ezt neked is tudnod kell!

Azon­nal el­aludni vagy csak szen­vedni?

Miért van az, hogy a férfiak csak le­te­szik a fe­jü­ket, és már hor­kol­nak is? A nők meg órá­kig kín­lód­nak, mire ké­pe­sek va­la­hogy álomba szen­de­rülni

Ezért csavarj az ujjaidra alufóliát, eszméletlen ez a trükk

Ezért csavarj az ujjaidra alufóliát, eszméletlen ez a trükk

Orosz és kínai gyó­gyí­tók sze­rint az egész­ség meg­óvá­sá­ban is va­ló­sá­gos cso­da­szer­ként mű­kö­dik.

Orosz és kínai gyó­gyí­tók sze­rint az egész­ség meg­óvá­sá­ban is va­ló­sá­gos cso­da­szer­ként mű­kö­dik.

Gyakran fáj a térded? Így mulaszd el gyógyszer nélkül

Gyakran fáj a térded? Így mulaszd el gyógyszer nélkül

Pró­báld ki eze­ket a gya­kor­la­to­kat.

Az egész­sé­ges térd fon­tos­sága csak akkor tűnik fel, ami­kor már baj van. Ne nyúlj rög­tön gyógy­szer után. Pró­báld ki in­kább eze­ket a remek gya­kor­la­to­kat.

Védd a szemedet! Így károsítja az okostelefon a látásodat

Védd a szemedet! Így károsítja az okostelefon a látásodat

Ijesztő hírek ke­rin­ge­nek az okos­te­le­fo­nok em­beri szer­ve­zetre gya­ko­rolt ha­tá­sá­ról...

Így idd a kávéd, hogy idős korodban is penge legyél

Így idd a kávéd, hogy idős korodban is penge legyél

Tud­tad, hogy a kávéd akár még az Alz­hei­mer- vagy a Parkin­son-kórt is se­gít­het meg­előzni?

Tud­tad, hogy a kávéd akár még az Alz­hei­mer- vagy a Parkin­son-kórt is se­gít­het meg­előzni, amel­lett, hogy fris­sen tartja az agyad? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kávét kell vá­lasz­ta­nod hozzá! Ez­után pedig nincs más dol­god, mint rend­sze­re­sen ká­vézni egyet.

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita a kávé körül, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára.

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita arról, hogy a kávé árt vagy hasz­nál a tes­tünk­nek, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára.

Támad az influenza, idén így készülj erre fel

Támad az influenza, idén így készülj erre fel

Cse­le­kedj, mi­előtt le­dönt a lá­bad­ról!

Ha már le­dön­tött a lá­bad­ról az influ­enza, biz­tos, hogy nem az a leg­főbb vá­gyad, hogy ekkor sze­rezd be az összes, gyó­gyu­lás­hoz szük­sé­ges kel­lé­ket.

Mi a fene az a száraz november? Tényleg van értelme? Most kiderült!

Mi a fene az a száraz november? Tényleg van értelme? Most kiderült!

Idén újra meg­kez­dő­dött a szá­raz­no­vem­ber-kam­pány: a három éve in­dult ki­hí­vás­hoz évről évre egyre töb­ben csat­la­koz­nak.

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg olyan gyor­san, mint a nőké, a gyer­mek­vál­la­lás szem­pont­já­ból az apuka élet­kora sem mind­egy.

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg olyan gyor­san, mint a nőké, a gyer­mek­vál­la­lás szem­pont­já­ból az apuka élet­kora sem mind­egy. A leg­ala­cso­nyabb koc­ká­zat­tal az ő ese­tük­ben is a 35 év alatti gyer­mek­vál­la­lás jár, még akkor is, ha a tel­jes koc­ká­zat ké­sőbb is vi­szony­lag ala­csony.

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Ős­szel, télen szinte nincs is olyan ember, aki ne főzne egy jó gyógy­teát!

Ős­szel, télen szinte nincs is olyan ember, aki ne főzne egy jó gyógy­teát! Ha nem csak a fil­te­res ka­mil­lát ve­szed meg, hanem gyö­ke­rek­ből, gyógy­nö­vény le­ve­lé­ből is ké­szí­tesz fő­ze­tet, ne kö­vess el egy alap­vető hibát! Se­gí­tünk ebben most neked.

Most a legolcsóbb ez a gyógyerejű magyar zöldség, élj 120 évig

Most a legolcsóbb ez a gyógyerejű magyar zöldség, élj 120 évig

Egész­sé­günk egyik kul­csa lehet ez az egy­szerű gumó, azaz a cékla! Telis-tele van vi­ta­min­nal.

Egész­sé­günk egyik kul­csa lehet ez az egy­szerű gumó, azaz a cékla! Telis-tele van vi­ta­min­nal.

Bizarr orvosi esetleírás: Ilyen és így néz ki a döglött popsi-szindróma

Bizarr orvosi esetleírás: Ilyen és így néz ki a döglött popsi-szindróma

Nem elég az el­hí­zás és a szív­be­teg­ség, az ülő­mun­ká­nak to­vábbi ár­tal­mai is van­nak. De mi az a dög­lött popsi szind­róma?

Már a férfiak is szoptathatnak? Csak ez az apróság kell hozzá

Már a férfiak is szoptathatnak? Csak ez az apróság kell hozzá

Ha úgy ala­kul­nak a dol­gok, akár öt éven belül pi­acra ke­rül­het az a hor­mon­kész­let, amely ké­pessé te­heti a férfi­a­kat a szop­ta­tásra.

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Ezt tedd, hogy ne vi­sel­jen meg.

Ok­tó­ber 28-án, va­sár­nap haj­nali 3 óra­kor 2 órára ál­lít­juk vissza az órát. Vajon ho­gyan csi­náld, hogy minél ke­vésbé vi­sel­jen meg ez a vál­tás?

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fog­or­vo­sod elől hiába is pró­bál­nád el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal. Meg­mu­tat­juk, miről van szó!

A fog­or­vo­sod elől nem tudod el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal. Meg­mu­tat­juk, miről van szó!

Ezért nagyon egészséges a sós gargalizálás

Ezért nagyon egészséges a sós gargalizálás

Kapar, szúr a tor­kod, cse­peg az orrod?

Kapar, szúr a tor­kod, cse­peg az orrod? Érzed, hogy va­lami nincs rend­ben a man­du­lád­dal? Ne várj to­vább! Már az első tü­net­nél gar­ga­li­zálj sós víz­zel! Cso­dát tesz

Még mindig a legelhízottabb a magyar, de van megoldás

Még mindig a legelhízottabb a magyar, de van megoldás

Az OECD fel­mé­rése sze­rint Eu­ró­pá­ban a ma­gya­rok szá­mí­ta­nak a leg­el­hí­zot­tabb nem­zet­nek. A vi­lág­lis­tán sem szo­rul­tunk hátra.

Máris fenyeget az influenza? Így védd meg magad idén

Máris fenyeget az influenza? Így védd meg magad idén

Ha­ma­ro­san véget ér a kései nyár, be­kö­szön­te­nek az őszi esők. A nyál­kás idő­ben el­sza­po­rod­nak a kór­oko­zók.

Ha­ma­ro­san véget ér a kései nyár, be­kö­szön­te­nek az őszi esők. A nyál­kás idő­ben el­sza­po­rod­nak a kór­oko­zók.

Így fiatalít a szódabikarbóna

Így fiatalít a szódabikarbóna

Ne költs va­gyo­no­kat szép­ség­sza­lo­nok­ban. Ez a két olcsó há­zi­szer cso­dát tesz veled, mert véget vet a za­varó bőr­prob­lé­mák­nak.

Ne költs va­gyo­no­kat szép­ség­sza­lo­nok­ban. Ez a két olcsó há­zi­szer cso­dát tesz veled, mert véget vet a za­varó bőr­prob­lé­mák­nak.

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Ezt te­he­ted az ál­mat­lan­ság ellen.

Van­nak olyan éj­sza­kák, ami­kor ál­mat­la­nul for­go­lódsz, és egy­sze­rűen nem tudsz el­aludni, vagy az éj­szaka kö­ze­pén egy­szer csak fel­éb­redsz?

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Az orr­vér­zést okoz­hatja orr­va­ka­rás vagy al­ler­gia, de gya­na­kod­hatsz a hát­tér­ben álló sú­lyos be­teg­ségre is

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges.

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges, és több vo­na­lon is védi a szer­ve­ze­tün­ket a kró­ni­kus be­teg­sé­gek­től. Lás­suk, miért ér­de­mes rend­sze­re­sen enni be­lőle cse­me­ge­ként és éte­lek íze­sí­tő­je­ként.

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó idő­sza­kot?

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó idő­sza­kot?

Ha ezt elolvasod, nem öntöd ki a rizs vizét

Ha ezt elolvasod, soha többé nem öntöd ki a rizs vizét

Egy olcsó és egy­szerű szer­rel meg­erő­sít­he­ted a hajad.

A szennye­zett le­vegő, a haj­ápoló sze­rek, a fes­tés, szá­rí­tás, sütés, for­má­zás mind ár­ta­nak a fri­zu­rád­nak. Egy olcsó és egy­szerű szer­rel meg­erő­sít­he­ted a hajad.

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma a lon­doni Mo­orfields Szem­kli­nika ada­tai sze­rint.

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma a lon­doni Mo­orfields Szem­kli­nika ada­tai sze­rint az el­múlt évek­ben. Hely­re­hoz­ha­tat­lan ká­ro­kat okoz­hat, pedig a baj meg­előz­hető, csak pár óv­in­téz­ke­dést kell be­tar­tani...