ÉLETMÓDI

MEDICINA

Ezért tegyél mindig levendulaszappant a párnád alá

Ezért tegyél mindig levendulaszappant a párnád alá

Láb­görcs za­varja meg az ál­ma­i­dat?

Láb­görcs za­varja meg rend­sze­re­sen a kel­le­mes ál­ma­i­dat? Reg­gel ki­al­vat­la­nul, fá­rad­tan éb­redsz? Nem kell gyógy­szer­hez nyúl­nod! Egy házi trük­kel se­gít­hetsz

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Mi a jó abban, ha meg­iszol egy po­hárka sa­va­nyú ubor­ka­le­vet?

Mi a jó abban, ha meg­iszol egy po­hárka sa­va­nyú ubor­ka­le­vet? Leg­fel­jebb más­na­pos­ság ellen ér­de­mes...

Kiderült, ez a gyümölcs a legjobb nyári vitaminforrás

Kiderült, ez a gyümölcs a legjobb nyári vitaminforrás

Sár­ga­dinnyé­vel hű­sítsd magad!

Nem csak az el­vesz­tett fo­lya­dé­kot pó­tol­ha­tod, de a napi szük­sé­ges vi­ta­min és ás­vá­nyi anyag mennyi­ség nagy ré­szét is be­sze­rez­he­ted ál­tala

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Lé­te­zik egy le­gá­lis bó­dító a ker­ted­ben

Hal­lot­tad, hogy lé­te­zik egy le­gá­lis bó­dító? Ott nő az árok­par­ton, de az is lehet, hogy a saját ker­ted­ben! Af­ro­di­zi­á­kum, fáj­da­lom­csil­la­pító, nyug­ta­tó­szer.

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tudományos áttörés: Hamarosan kapható lesz az elhízás elleni oltóanyag!

Tudományos áttörés: Hamarosan kapható lesz az elhízás elleni oltóanyag!

Ame­ri­kai ku­ta­tók fel­fe­dez­ték az el­hí­zást okozó ví­rust ?!

Ame­ri­kai ku­ta­tók fel­fe­dez­tek egy kü­lön­le­ges ví­rust, ami ha meg­fer­tőz va­la­kit, a beteg sok­kal könnyeb­ben el­hí­zik.

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Csak az­után de­rült ki a brit anyu­ká­ról, hogy ikrei or­vosi cso­dá­nak szá­mí­ta­nak, mi­u­tán te­herbe esett...

Csak az­után de­rült ki a brit anyu­ká­ról, hogy ikrei or­vosi cso­dá­nak szá­mí­ta­nak, mi­u­tán te­herbe esett... Sze­ren­csére, a szü­lés­sel sem volt gond.

Hihetetlen, de erre is használhatod a diófa levelét

Hihetetlen, de erre is használhatod a diófa levelét

El fogsz ké­pedni, mi min­denre jó!

Be­gyűj­töt­ted már az egész évre való dió­le­ve­le­ket? Ha nem, még min­dig idő­ben vagy. El fogsz ké­pedni, mi min­denre jó, a haj­hul­lás­tól a gyo­mor­hu­ru­tig...

Elképesztő felfedezés, így okoz cukorbetegséget a fogkrémed

Így okoz cukorbetegséget a fogkrémed

Egy új ku­ta­tás nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy akár tel­je­sen cu­kor­men­tes ét­rend mel­lett is utol­ér­het a 2-es tí­pusú cu­kor­be­teg­ség.

Hétféle fejfájás gyötörhet, ismerd fel, te melyiktől szenvedsz

Hétféle fejfájás gyötörhet, ismerd fel, te melyiktől szenvedsz

Mu­tat­juk, mik a tü­ne­tek, és ho­gyan lehet eny­hí­teni vagy meg­szün­tetni eze­ket

Is­merd meg a mig­rén rit­káb­ban elő­for­duló tí­pu­sait. Mu­tat­juk, mik a tü­ne­tek, és ho­gyan lehet eny­hí­teni

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A me­leg­ben nem­csak kí­vül­ről aján­la­tos a vízbe eresz­ked­ned - stran­do­lás köz­ben a belső hid­ra­tá­lás­ról se fe­led­kezz meg.

Tényleg egészségtelen a mag nélküli dinnye?

Tényleg egészségtelen a magnélküli dinnye?

Min­den nö­vény magja maga az élet­erő, fel­té­tele az élet foly­ta­tá­sá­nak.

Min­den nö­vény magja maga az élet­erő, fel­té­tele az élet foly­ta­tá­sá­nak. Ha a nö­vényt vagy bár­mi­lyen élő­lényt meg­fosz­ta­nak ettől a le­he­tő­ség­től, el­veszti a ne­mi­sé­gét.

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

Ne hagyd, hogy el­ural­kod­jon raj­tad, és tönk­re­te­gye az egész napod.

A gyötrő, mig­ré­nes fej­fá­jást ott­hon ta­lál­ható, egy­szerű anya­gok­kal is el­mu­laszt­ha­tod. Pró­báld ki. Ha be­vá­lik, el­fe­lejt­he­ted a gyógy­sze­re­ket. Már az első jelre cse­le­kedj. Ne hagyd, hogy el­ural­kod­jon raj­tad, és tönk­re­te­gye az egész napod.

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Pró­bál­tá­tok már sör­rel? Ha nem, itt az ideje! Egy új fel­fe­de­zés sze­rint a ma­xi­mu­mot hozza ki a férfi­ból.

Pró­bál­tá­tok már sör­rel? Ha nem, itt az ideje! Egy új fel­fe­de­zés sze­rint a ma­xi­mu­mot hozza ki a férfi­ból sze­xu­á­lis téren.

Tudtad, hogy az alufólia gyógyítja a bőrt és csökkenti a fájdalmakat?

Tudtad, hogy az alufólia gyógyítja a bőrt?

Fá­radt és ki­al­vat­lan az arcod? Nem győ­zöd ala­po­zó­val el­ta­karni? Alu­fó­lia a meg­ol­dás, mu­tat­juk, ho­gyan hasz­náld.

Az emberek 90%-a rosszul húzza le a vécét, mutatjuk, mit rontanak el

Az emberek 90%-a rosszul húzza le a vécét, mutatjuk, mit rontanak el

Tel­je­sen hét­köz­napi moz­du­lat, jog­gal kér­dez­he­ted, hogy mégis mit lehet ezen rosszul csi­nálni.

Eszméletlen, mit művelt Johnny Depp a gyönyörű tinilánnyal

Eszméletlen, mit művelt Johnny Depp a gyönyörű tinilánnyal

A fi­a­tal lány gya­kor­nok smin­kes­ként dol­go­zott, ám egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt a stáb­ból, de még a for­ga­tá­sok kör­nyé­ké­ről is...

Az át­ha­tóan kék szemű Bil­lie Watkinst fil­mes kö­rök­ből is­mer­heti a sztár. A fi­a­tal lány gya­kor­nok smin­kes­ként dol­go­zott, ám egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt a stáb­ból, de még a for­ga­tá­sok kör­nyé­ké­ről is. Csak ta­lál­ga­tá­sok van­nak, mi tör­tént utána...

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát?

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis ve­szé­lyes!

Megrázó vallomást tett a férfi, aki túlélte a saját halálát

Megrázó vallomást tett a férfi, aki túlélte a saját halálát

Meg­in­dító tör­té­net, sok­koló fotók.

A hús­evő bak­té­rium el­vitte mind a négy vég­tag­ját, az aj­kait, de esz­mé­let­len belső ere­jé­nek hála, ma már tel­jes éle­tet él. Meg­in­dító tör­té­net, sok­koló fel­vé­te­lek.

Ezért vágd mindig ketté a bébiparadicsomot

Ezért vágd mindig ketté a bébiparadicsomot

Egy auszt­rál anyuka durva rönt­gen­fel­vé­telt tett közzé a kö­zös­ségi mé­di­á­ban.

Egy auszt­rál anyuka olyan fel­vé­telt tett közzé, amely min­den szü­lőt meg­győz róla: a leg­ár­tat­la­nabb éte­lek is ve­szé­lye­sek le­het­nek.

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Az egész­sé­ged­nek is árt­hat!

A rossz mé­retű fe­hér­nemű ké­nyel­met­len, rá­adá­sul csú­nyává, for­mát­lanná teszi a mel­lede. De azt vajon gon­dol­tad volna, hogy még az egész­sé­ged­nek is árt?

Szeretnél sokáig élni? Napi egy kanállal egyél meg ebből

Szeretnél sokáig élni? Napi egy kanállal egyél meg ebből

A hosszú élet újabb titka.

A ku­ta­tók újabb hét­köz­napi élel­mi­szer­ben ta­lál­ták meg a hosszú élet tit­kát. Ez a cso­da­szer csök­kenti a stroke és a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát.

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Érez­ted már magad rosszul az­után, hogy kí­nait ettél? Aki ér­zé­keny, na­gyon meg­szen­ved­heti az eg­zo­ti­kus ebé­det!

Érez­ted már magad rosszul az­után, hogy kí­nait ettél? Aki ér­zé­keny rá, na­gyon meg­szen­ved­heti az eg­zo­ti­kus ebé­det!

10 évet fiatalodnál? Ezt az olcsó és zseniális italt ki kell próbálnod

10 évet fiatalodnál? Ezt az olcsó és zseniális italt ki kell próbálnod

Fo­gyaszd kú­ra­sze­rűen, és ha­ma­ro­san egész­sé­ges, ra­gyogó, ifjú­kori má­so­dat pil­lant­ha­tod meg a tü­kör­ben.

Fo­gyaszd kú­ra­sze­rűen, és ha­ma­ro­san egész­sé­ges, ra­gyogó, ifjú­kori má­so­dat pil­lant­ha­tod meg a tü­kör­ben.

Elképesztő felfedezés a szódabikarbónáról, a tudósok is meghökkentek

Elképesztő felfedezés a szódabikarbónáról, a tudósok is meghökkentek

A szó­da­bi­kar­bóna rák­gyó­gyí­tás­ban be­töl­tött sze­re­pé­ről több hír is fel­röp­pent az el­múlt évek­ben...

Szeretnél 100 évig egészségesen élni? Akkor ezeket a trükköket tudnod kell!

Szeretnél 100 évig egészségesen élni?

A D-vi­ta­mint a nap­fény­ből ál­lít­juk elő. Ám a nap­tej blok­kolja a for­rás UVB-t, azaz ultra ibo­lya su­ga­ra­kat. Mu­tat­juk, mivel pó­tol­ha­tod.

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

A mű­anyag olcsó és prak­ti­kus, így nincs olyan ház­tar­tás, ahol ne lenne szám­ta­lan mű­anyag tárgy.

A mű­anyag olcsó és prak­ti­kus, így nincs olyan ház­tar­tás, ahol ne lenne szám­ta­lan mű­anyag tárgy a be­vá­sár­ló­tás­ká­tól az étel­tá­roló do­bo­zo­kig. Az utóbbi idő­ben azon­ban ki­de­rült, hogy ezek­nek a tár­gyak­nak több a ve­szé­lyük, mint hit­tük - pél­dául akár meg is be­te­gít­het­nek.

Tegyél a nyelvedre szódabikarbónát, elképesztő miben segít

Tegyél a nyelvedre szódabikarbónát, elképesztő miben segít

Itt az ideje, hogy vég­leg le­szokj a do­hány­zás­ról. Mu­tat­juk a leg­jobb trük­kö­ket.

Itt az ideje, hogy vég­leg le­szokj a do­hány­zás­ról. Mu­tat­juk a leg­jobb trük­kö­ket , hogy ez meg­tör­tén­jen.

Támadnak a szúnyogok, védekezz házilag készült olcsó szerrel

Támadnak a szúnyogok, védekezz házilag készült olcsó szerrel

A sok eső­zés ked­vez a szú­nyo­gok­nak. Ha ki­me­rész­kedsz a zöldbe, máris han­go­san és fe­nye­ge­tően zúg­nak kö­rü­löt­ted.

Brutális a helyzet: Kiderült, hogy miért él közöttünk egyre több pszichopata

Brutális a helyzet: Kiderült, hogy miért él közöttünk egyre több pszichopata

Egy brit pszi­chi­á­ter sze­rint min­den ha­to­dik pszi­chó­zi­sos eset szo­ro­san kap­cso­ló­dik a ma­ri­hu­ána hasz­ná­la­tá­hoz.

Nem alszod végig az éjszakát? Mutatjuk, mi okozza, és mit tehetsz

Nem alszod végig az éjszakát? Mutatjuk, mi okozza, és mit tehetsz

Mu­ta­tunk öt álom­rab­lót, és azt is, ho­gyan sza­ba­dulj meg a tőlük

Az al­vás­za­vart több kö­rül­mény is ki­vált­hatja. A leg­több eset­ben van se­gít­ség. Né­há­nyat iga­zán könnyen ki­kü­szö­böl­hetsz. Most a sok közül meg­mu­ta­tunk öt álom­rab­lót, és azt is, ho­gyan sza­ba­dulj meg a kel­le­met­len­sé­gek­től.

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

Az ame­ri­kai Khe­vin Bar­nes 2014-ben cso­mót vett észre a mell­ka­sán...

Az ame­ri­kai Khe­vin Bar­nes 2014-ben cso­mót vett észre a mell­ka­sán. Ez­után maga a rém­álom kö­vet­ke­zett.

Vigyázz, a nőknek jobban árt az alkohol!

Vigyázz, a nőknek jobban árt az alkohol!

Ha meg­in­nál a nyári par­ti­kon vagy fesz­ti­vá­lo­kon pár po­hár­ral, gon­dolj rá, hogy a nők szer­ve­ze­tét job­ban ká­ro­sítja a szesz, mint a férfi­a­két.

Ha meg­in­nál a nyári par­ti­kon vagy fesz­ti­vá­lo­kon pár po­hár­ral, gon­dolj rá, hogy a nők szer­ve­ze­tét job­ban ká­ro­sítja a szesz, mint a férfi­a­két.

Szédületes ötlet, így nő sokkal gyorsabban a hajad

Szédületes ötlet, így nő sokkal gyorsabban a hajad

Min­denki hosszab­bat sze­retne

Min­denki hosszab­bat sze­retne, ám a leg­töb­ben csak ál­mo­doz­nak erről. Bár lenne va­lami cso­da­szer, ami egyet­len éj­szaka alatt nö­ve­ke­dés­nek in­dítja

Őrület, de igaz: Ezt műveli testeddel a feketekávé

Őrület, de igaz: Ezt műveli testeddel a feketekávé

Vajon a kávé lesz az új in­zu­lin?

Vajon a kávé lesz az új in­zu­lin? El­ké­pesz­tően hang­zik, de igaz lehet - leg­alábbis erre utal egy új vizs­gá­lat. Min­den­ki­nek jól jöhet, aki­nek túl­súly­prob­lé­mája van!

A hosszú élet titkát ez a furcsa testrész rejti, most meg fogsz döbbenni

A hosszú élet titkát ez a furcsa testrész rejti, most meg fogsz döbbenni

Vi­gyá­zunk a sú­lyunkra, el­len­őriz­tet­jük a lá­tá­sun­kat, de vajon mi a hely­zet a lá­bunk­kal? Nem jó ötlet el­ha­nya­golni!

Lehet, hogy túl sok alkoholt iszol? Tesztünkből kiderül az igazság

Lehet, hogy túl sok alkoholt iszol? Tesztünkből kiderül az igazság

Néha le­dön­tesz egy-egy italt, de félsz, hogy ez már túl sok? Tesz­tünk el­árulja, hogy belül ma­radsz-e az egész­sé­ges ha­tá­ron.

A pszichopaták közöttünk élnek! Egy elmeszakértő óvatosságra int

A pszichopaták közöttünk élnek! Egy elmeszakértő óvatosságra int

Még min­dig él a tév­hit, hogy a men­tá­lis be­teg­sé­gek­nek lát­ható jelei van­nak.

Még min­dig él az a tév­hit, hogy a men­tá­lis be­teg­sé­gek­nek lát­ható jelei van­nak.

Használod eleget ezt a fűszert? Ez a hosszú élet titka!

Használod eleget ezt a fűszert? Ez a hosszú élet titka!

A cu­kor­be­teg­sé­get is segít meg­előzni.

A ha­gyo­má­nyos in­diai fű­szer ha­tása egy ko­moly ku­ta­tás során de­rült ki. Sőt, arra is fény de­rült, hogy a cu­kor­be­teg­ség meg­elő­zé­sé­ben is se­gít­het.

Sokkot kaptak a tudósok, amikor az esti borozgatásokról mindez kiderült

Sokkot kaptak a tudósok, amikor az esti borozgatásokról mindez kiderült

A ku­ta­tók azt vizs­gál­ták, mennyi­vel nö­veli a korai ha­lá­lo­zás, il­letve a da­ga­na­tok koc­ká­za­tát az al­ko­hol.

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Ha rend­sze­re­sen eszed ezt a finom gyü­möl­csöt cso­dák tör­tén­nek a szer­ve­ze­ted­ben.

Ha rend­sze­re­sen eszed ezt a finom gyü­möl­csöt cso­dák tör­tén­nek a szer­ve­ze­ted­ben. A banán ugyanis na­gyon egész­sé­ges táp­lá­lék.

Vigyázz a grillezéssel, mert beteg is lehetsz

Vigyázz a grillezéssel, mert beteg is lehetsz

A gril­le­zés nem­csak remek prog­ram, hanem egész­sé­ges is. De van né­hány alap­sza­bály, amit mu­száj ilyen­kor be­tar­ta­nod, mert kü­lön­ben csú­nya be­teg­ség lehet a vége!

A gril­le­zés nem­csak remek prog­ram, hanem egész­sé­ges is. De van né­hány alap­sza­bály, amit mu­száj ilyen­kor be­tar­ta­nod.

Éljen a levendula! Hihetetlen, de erre is használhatod

Éljen a levendula! Hihetetlen, de erre is használhatod

Év­szá­za­dok óta a nők ked­venc il­lata

Év­szá­za­dok óta a nők ked­venc il­lata, ma újra trendi. An­ti­bak­te­ri­á­lis és gom­ba­ölő ha­tású, az il­lata nyug­tat. A le­ven­dula il­latú há­ló­ban sok­kal job­ban al­szol

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Min­den nyá­ron tra­gé­di­ák­hoz vezet, ha a szü­lők pár percre a par­koló au­tó­ban hagy­ják a gye­re­kü­ket.

Alufóliában grillezel? Ne tedd!

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ne tedd!

Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Ín­csik­landó fa­la­to­kat ké­szít­he­tünk, ha a grill­rácsra do­bunk egy-két alu­fó­liás ba­tyut - zöld­sé­ge­ket, pá­colt hú­so­kat, bur­go­nyát. Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Így használd nyáron a szódabikarbónát, szebb lesz tőle a bőröd

Így használd nyáron a szódabikarbónát, szebb lesz tőle a bőröd

A forró, párás, nyári idő­ben job­ban oda kell fi­gyelni a test­ápo­lásra. A szó­da­bi­kar­bóna olcsó, ám ha­tá­sos

A forró, párás, nyári idő­ben job­ban oda kell fi­gyelni a test­ápo­lásra. A szó­da­bi­kar­bóna olcsó, ám ha­tá­sos

Eszméletlen, mi derült ki a szemüvegesekről, ez maga az őrület

Eszméletlen, mi derült ki a szemüvegesekről, ez maga az őrület

Tény­leg oko­sab­bak?

A szem­üve­ge­sek ál­ta­lá­ban in­tel­li­gens­nek néz­nek ki - egy ku­ta­tás azt lát­szik bi­zo­nyí­tani, hogy sok eset­ben va­ló­ban oko­sab­bak.

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

Ez ha­za­vágja a sze­xet!

Ahhoz, hogy va­laki vonzó le­gyen, a leg­fon­to­sabb a meg­fe­lelő ön­bi­za­lom. Ám van né­hány kel­le­met­len­ség, ami ide­je­ko­rán alá­ás­hatja a sze­xu­á­lis éle­te­det.

Öreg és ráncos a kezed? Így hozhatod rendbe gyorsan

Öreg és ráncos a kezed? Így hozhatod rendbe gyorsan

Sima, ápolt arc­bőr és rán­cos, ki­da­gadt erek csú­fí­totta kéz. Hány éves is vagy? Ha a ke­zed­del nem tö­rődsz, bosszút áll, és el­árulja a ko­ro­dat

Sima, ápolt arc­bőr és rán­cos, pik­ke­lyes bőrű, ki­da­gadt erek csú­fí­totta kéz. Hány éves is vagy? Ha a ke­zed­del nem tö­rődsz, bosszút áll, és öre­gebb­nek mutat, mint ami­lyen vagy. Mu­tat­juk a leg­gya­ko­ribb hi­bá­kat és hozzá a le­het­sé­ges meg­ol­dá­so­kat is.

Most jelentették be az orvosok: egy vérteszt évekkel előre jelzi a rákot

Most jelentették be az orvosok: egy vérteszt évekkel előre jelzi a rákot

Igazi át­tö­rést ér­het­tek el a rák­ku­ta­tás­ban.

Igazi át­tö­rést ér­het­tek el a rák­ku­ta­tás­ban.

Félsz a kullancsoktól? Ez az egyszerű trükk segít

Félsz a kullancsoktól? Ez az egyszerű trükk segít

Jó lenne biz­ton­sá­go­san ki­rán­dulni! Ez a ter­mé­sze­tes szer meg­véd téged is, ku­tyá­dat is a fer­tőző kul­lancs­tól.

Jó lenne biz­ton­sá­go­san ki­rán­dulni! Ez a ter­mé­sze­tes szer meg­véd téged is, ku­tyá­dat is a fer­tőző kul­lancs­tól.

500 év múlva így változik az ember! Eltűnik néhány testrész

500 év múlva így változik az ember! Eltűnik néhány testrész

Az evo­lú­ció már csak így mű­kö­dik. Vajon az ember né­hány test­ré­szé­től is bú­csút ve­he­tünk? Meg­mu­tat­juk.

Ettől a sporttól lesz jobb a szexuális életed! Imádni fogod

Ettől a sporttól lesz jobb a szexuális életed! Imádni fogod

Bi­cik­lizni szexi! Pró­báld ki!

Bi­cik­lizni szexi! Ha gyak­ran te­kersz, cso­dá­la­tos vál­to­zást ta­pasz­tal­hatsz a sze­xu­á­lis ét­vá­gyad­ban és a gyö­nyör fo­ká­ban is.

Így készítsd el a hársfavirág szörpöt! Eláruljuk, melyik fáról szedd a hozzávalót

Így készítsd el a hársfavirág szörpöt! Eláruljuk, melyik fáról szedd a hozzávalót

Most vi­rág­zik az egyik leg­nép­sze­rűbb fa, a hárs. Ér­de­mes a vi­rág­já­ból jó sokat szedni, mert gyógy­te­á­nak, szörp­nek is remek.

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

Szu­per­gyors fo­gyás 2 hét alatt! Mu­tat­juk, mit egyél és mit ne. Egész­sé­ges a to­jás­di­éta? Kinek igen és kinek nem aján­lott?

8 árulkodó jel: nagy bajban van a nő odalent

8 árulkodó jel: nagy bajban van a nő odalent

Ne le­gyints, ha eze­ket a tü­ne­te­ket ta­pasz­ta­lod az intim te­rü­le­te­i­den. Min­den­képp menj or­vos­hoz!

Ne le­gyints, ha eze­ket a tü­ne­te­ket ta­pasz­ta­lod az intim te­rü­le­te­i­den. Min­den­képp menj or­vos­hoz, hogy meg­előzd a még sú­lyo­sabb ba­jo­kat. A szé­gyen­ér­zet ilyen­kor nem ját­szik!

Elárulták a bőrgyógyászok, mit kell tenni, ha leégtél a napon

Elárulták a bőrgyógyászok, mit kell tenni, ha leégtél a napon

A le­égést, ha lehet, min­den­képp meg kell előzni, ám néha saj­nos mégis be­kö­vet­ke­zik. De mit te­hetsz, ha pi­ros­lik, és fáj a bőröd?

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Egé­szen más te­rü­let­ről jöhet meg­ol­dás a ko­pa­szo­dásra! Egy csont­rit­ku­lásra hasz­ná­la­tos or­vos­ság se­gít­het rajta.

Most nyílik a legegészségesebb magyar virág! Érdemes belőle sokat szedni

Most nyílik a legegészségesebb magyar virág! Érdemes belőle sokat szedni

Szedj be­lőle, és ké­szíts gyó­gyító li­mo­ná­dét. Im­mun­erő­sítő, mé­reg­te­le­nítő.

Szedj be­lőle, és ké­szíts gyó­gyító li­mo­ná­dét. Im­mun­erő­sítő, mé­reg­te­le­nítő.

Most már biztos,nagyon veszélyes, ha hangosan horkolsz

Most már biztos,nagyon veszélyes, ha hangosan horkolsz

A hor­ko­lás nem­csak kel­le­met­len, hanem ve­szé­lyes is.

A hor­ko­lás nem­csak kel­le­met­len, hanem ve­szé­lyes is, ha lég­zés­ki­ma­ra­dás áll mö­götte.

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Ha­tal­mas át­tö­rés az ős­sej­tek­kel kap­cso­la­tos új fel­fe­de­zés. Azon­ban szám­ta­lan kér­dést és ag­gályt vet fel.

Most érik a legfinomabb, gyógyerejű magyar gyümölcs, élj 100 évig

Most érik a legfinomabb, gyógyerejű magyar gyümölcs, élj 100 évig

Ne ma­radj ki te sem a jóból, hisz az eper rend­kí­vül íz­le­tes, és fan­tasz­ti­kus gyógy­ha­tás­sal bír!

Kezdődik a szúnyogszezon! Így védekezz a vérszívók ellen

Kezdődik a szúnyogszezon! Így védekezz a vérszívók ellen

Van pár házi mód­szer, ami­vel a csí­pé­sek okozta fáj­dal­mat csök­kent­he­ted.

Ro­han­nál ki a ter­mé­szetbe, de félsz a kul­lancs­tól, szú­nyog­tól? A ro­va­rok, pa­ra­zi­ták bi­zony na­gyon ve­szé­lye­sek, és meg­ke­se­rít­he­tik az éle­te­det. Azért van pár házi mód­szer, ami­vel a csí­pé­sek okozta fáj­dal­mat csök­kent­he­ted.

Vigyázz, így betegít meg a munkahelyed

Vigyázz, így betegít meg a munkahelyed

Úgy érzed, fi­zi­ka­i­lag rosszul vagy a mun­ka­he­lyed­től? Lehet, hogy nem jársz messze az igaz­ság­tól! Az úgy­ne­ve­zett "beteg épü­let szind­róma" és a stressz meg­be­te­gít­het.

Úgy érzed, fi­zi­ka­i­lag rosszul vagy a mun­ka­he­lyed­től? Lehet, hogy nem jársz messze az igaz­ság­tól! Az úgy­ne­ve­zett "beteg épü­let szind­róma" és a stressz meg­be­te­gít­het.

Olcsó és működik: lenyűgöző, hogy segít a szódabikarbóna, ha beteg vagy

Olcsó és működik: lenyűgöző, hogy segít a szódabikarbóna, ha beteg vagy

Máris mu­tat­juk, hogy pon­to­san mire képes egy két­he­tes szó­da­bi­kar­bóna-kúra! Te ki­pró­bá­lod?

Csodára képes a szódabikarbóna az arcoddal! Így használd

Csodára képes a szódabikarbóna az arcoddal!

Min­den nő álma az egész­sé­ges, ra­gyogó, sima arc­bőr. Te is sze­ret­nél meg­sza­ba­dulni a bőr­hi­bák­tól? Min­den az arc­tisz­tí­tás­sal kez­dő­dik.

Óriási felfedezés, ez az olcsó gyógytea segít megelőzni a cukorbetegséget

Óriási felfedezés, ez az olcsó gyógytea segít megelőzni a cukorbetegséget

Ez a gyógy­tea min­den ház­tar­tás­ban ott van.

Ez a gyógy­tea min­den ház­tar­tás­ban ott van, és nem­csak arra jó, amire eddig gon­dol­tuk. A vér­cu­kor­szin­tet is képes egyen­le­te­sen tar­tani. De vajon me­lyik gyógy­nö­vényt kell hasz­nálni? Van tip­ped?

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Erről nem csak az or­vos­nak ér­de­mes be­szá­molni.

Min­den gyógy­szer al­kal­ma­zá­sa­kor fel­lép­het­nek mel­lék­ha­tá­sok. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy erről nem csak az or­vos­nak ér­de­mes be­szá­molni. A mel­lék­ha­tá­sok be­je­len­tése ugyanis a többi beteg javát szol­gálja.

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon.

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon azok szá­mára, akik túl­ér­zé­keny­ség­gel küz­de­nek.

Döbbenetes dolog derült ki a női agyról

Döbbenetes dolog derült ki a női agyról

Egy ku­ta­tás sze­rint a nők agya több te­rü­le­ten aktív, mint a férfi­aké.

Egy ku­ta­tás sze­rint a nők agya több te­rü­le­ten aktív, mint a férfi­aké - ez pedig se­gít­het meg­fej­teni, miért érinti a nőket gyak­rab­ban a szo­ron­gás, a de­presszió, va­la­mint az alvás- és evés­za­va­rok.

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról, ez maga a csoda!

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról, ez maga a csoda!

Minél töb­bet eszel, annál jobb!

Minél fe­ke­tébb cso­kit eszel, annál job­bat te­szel vele az egész­sé­ged­nek. Va­ló­sá­gos cso­dát tesz az aggyal.

Ezért kellene ebből az olcsó, friss fűszerből minden nap enned

Ezért kellene ebből az olcsó, friss fűszerből minden nap enned

Sze­ret­nél cso­dá­san aludni? Ezt idd!

Sze­ret­nél cso­dá­san aludni, al­ta­tók nél­kül? Akkor ezt a teát idd el­al­vás előtt. Nem csak el­ál­mo­sít, de még az emész­té­se­det is rendbe teszi.

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Nem csak a füg­gő­ség miatt ve­szé­lyes.

Olyan ká­ro­so­dá­so­kat okoz, amik nagy része vissza­for­dít­ha­tat­lan. Or­vo­sok össze­szed­ték, mire szá­mít­hatsz, ha min­den nap fel­ön­tesz a ga­ratra!

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Egyet­len sör vagy bor is meg­rö­vi­dít­heti az éle­tün­ket - erre ju­tott egy új ku­ta­tás.

Egyet­len sör vagy bor is meg­rö­vi­dít­heti az éle­tün­ket - erre ju­tott egy új ku­ta­tás, amely­ben azt is pon­to­san ki­szá­mol­ták, mennyi­vel.

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Egy brit há­zas­pár so­káig küz­dött a gyer­me­kért. Öt évvel ké­sőbb azon­ban még egy kis­ba­bá­juk szü­le­tett.

Így segít az aszpirin a szexen! Nem a térded közé kell szorítani

Így segít az aszpirin a szexen! Nem a térded közé kell szorítani

A sze­xu­á­lis életre is hat!

Az asz­pi­rin­ről nem­rég ki­de­rült, hogy a sze­xu­á­lis éle­te­det is elő tudja moz­dí­tani. De vajon me­lyik tu­laj­don­sá­gá­nak kö­szön­hető ez a hatás?

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek a lük­tető fáj­dal­mon.

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek, és a lük­tető fáj­da­lom az egész napot tönk­re­te­szi.

Kezdődik a szénanátha, így csökkentsd a kínzó tüneteket

Kezdődik a szénanátha, így csökkentsd a kínzó tüneteket

Ki­váló házi mód­sze­rek van­nak, me­lyek mel­lék­ha­tá­sok nél­kül se­gí­te­nek

Mi­e­lőtt a gyógy­sze­rek­hez nyúlsz, jó ha tudod, hogy ki­váló házi mód­sze­rek is van­nak, me­lyek se­gí­te­nek

Ezért ne hagyd, hogy a gyerek egy szobában aludjon a mobiljával

Ne hagyd, hogy a gyerek egy szobában aludjon a mobiljával

A ta­ná­rok és a szü­lők gyak­ran ta­pasz­tal­ják, hogy a gye­re­kek egyre fá­rad­tab­ban ér­kez­nek az is­ko­lába.

Viszlát térdfájás, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle

Viszlát térdfájás, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle

Ké­szíts cso­da­italt a gyul­la­dás ellen.

Ez a cso­da­ital meg­erő­síti az ín­sza­la­go­kat, meg­szün­teti a gyul­la­dást. Sza­ba­don fut­hatsz, ug­rál­hatsz. Nem kell gyógy­sze­re­ket szed­ned vagy or­vos­hoz men­ned

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Me­gint töb­bet ittál egy ki­csi­vel a kel­le­té­nél? Ez akkor is ko­moly gond, ha nem ve­zetsz.

Me­gint töb­bet ittál egy ki­csi­vel a kel­le­té­nél? Ez akkor is ko­moly gond, ha nem ve­zetsz. A rend­sze­res al­ko­hol­fo­gyasz­tás ugyanis ko­moly ká­ro­kat tud okozni a szer­ve­ze­ted­ben. De vajon mi­lyen ár­tal­mak­tól kell tar­ta­nod, ha nem veted meg az italt?

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal, sőt, akár fogyni is lehet vele.

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal, sőt, akár fogyni is lehet vele. de vajon ho­gyan kell oko­san be­épí­teni a di­é­tába - úgy, hogy a mér­leg nyelve ne fel­felé, hanem le­felé moz­dul­jon, mi­köz­ben fi­no­ma­kat eszünk, és sem­mit nem vo­nunk meg ma­gunk­tól?

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

A műér­tők és a mű­vé­szet­ra­jon­gók rég­óta vi­táz­nak arról, hogy vajon tény­leg mo­so­lyog-e Mona Lisa.

A műér­tők és a mű­vé­szet­ra­jon­gók rég­óta vi­táz­nak arról, hogy vajon tény­leg mo­so­lyog-e Mona Lisa. Egy új ku­ta­tás­ból most ki­de­rült, hogy ez nem­csak a fes­tőn, hanem a nézőn is múl­hat: az sem mind­egy ugyanis, ki és mi­lyen han­gu­lat­ban nézi a képet.