ÉLETMÓDI

MEDICINA

Elképesztő, mi derült ki az elalvás előtti evésről, ezt nem hiszed el

Elképesztő, mi derült ki az elalvás előtti evésről, ezt nem hiszed el

Sokan kép­te­le­nek be­tar­tani a késő esti evést tiltó szi­gorú di­é­tás sza­bályt, mert korgó gyo­mor­ral nem tud­nak el­aludni.

Iszonyatosan bizarr szépségpraktikát mutat ez a nő: hülede- zik az internet népe

Iszonyatosan bizarr szépségpraktikát mutat ez a nő: hüledezik az internet népe

A kis­ma­mák egyik leg­ége­tőbb prob­lé­má­jára mu­ta­tott ter­mé­sze­tes meg­ol­dást egy anyuka.

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Borzalmas, mi derült ki a penészedésnek indult gyümölcsökről

Borzalmas, mi derült ki a penészedésnek indult gyümölcsökről

Rom­lani kez­dett a gyü­mölcs?

Rom­lani kez­dett a gyü­mölcs a hű­tő­ben? Vajon azon­nal ki kell dobni, vagy elég, ha csak ki­vá­god be­lőle a rom­lás­nak in­dult részt?

Ez a csodapaszta az influenza legkegyetlenebb gyilkosa

Ez a csodapaszta az influenza legkegyetlenebb gyilkosa

Az össze­te­vői külön-külön is rop­pant ha­tá­so­sak, de így együtt va­ló­sá­gos ne­héz­tü­zér­ség a ví­ru­sok ellen.

Ezért tegyünk minden nap borogatást a szemre

Ezért tegyünk minden nap borogatást a szemre

Télen, a kinti hi­deg­ben, a szél­ben, de a fű­tött, szá­raz le­ve­gőjű szo­bá­ban is könnyeb­ben ki­szá­rad a sze­münk.

Télen, a kinti hi­deg­ben, a szél­ben, de a fű­tött, szá­raz le­ve­gőjű szo­bá­ban is könnyeb­ben ki­szá­rad a sze­münk.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Totálisan szelektív a hallása ennek a nőnek: Tök süket a férfiszóra

Totálisan szelektív a hallása ennek a nőnek: Tök süket a férfiszóra

Min­den­ki­vel tud be­szélni, szót ér­teni, de a férfi­a­kat egy­ál­ta­lán nem hallja.

Min­den­ki­vel tud be­szélni, szót ér­teni, de a férfi­a­kat egy­ál­ta­lán nem hallja. A je­len­ség egy­ál­ta­lán nem is­me­ret­len az or­vo­sok előtt, csak ret­ten­tően ritka. Tehát egy­ál­ta­lán nem arról van szó, hogy a nő meg­játssza az al­kalmi sü­ke­tet...

A legjobb módszer, hogy oltás nélkül se kapjuk el az influenzát

A legjobb módszer, hogy oltás nélkül se kapjuk el az influenzát

A csa­lá­dod­ban meg­be­te­ge­dett va­laki? A kér­dés, hogy mi­köz­ben ápo­lod, ho­gyan védd meg magad és a töb­bi­e­ket

A csa­lá­dod­ban meg­be­te­ge­dett va­laki? Így védd meg magad és a töb­bi­e­ket, mi­köz­ben ápo­lod

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Túl sok a hét­köz­napi stressz?

Min­den­ki­nek a tél vége a leg­hú­zó­sabb: túl sok a hét­köz­napi stressz és az idő­já­rás sem túl ba­rát­sá­gos. Te is úgy érzed, majd szét­fe­szít az ideg?

Felfáztál? Ez a házi módszer biztosan segít

Felfáztál? Ez a házi módszer biztosan segít

Így csil­la­pít­ha­tod a kínzó tü­ne­te­ket

Az alsó húgy­úti fer­tő­zés az egyik leg­gya­ko­ribb, nagy fáj­da­lom­mal járó be­teg­ség. Míg el­jutsz az or­vos­hoz, addig is mu­száj csil­la­pí­tani a kínzó tü­ne­te­ket

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Egy új ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a csoki nem csak a szívre és az im­mun­rend­sze­redre van po­zi­tív ha­tás­sal.

Egy új ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a csoki nem csak az im­mun­rend­sze­redre van po­zi­tív ha­tás­sal.

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

A ki­csik­nél gyak­ran elő­for­dul, hogy sírva éb­red­nek éj­szaka, és láb­fá­jásra pa­nasz­kod­nak. Sé­rü­lés nincs raj­tuk.

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

A leg­újabb da­ga­nat­el­le­nes gyógy­sze­re­ket már nem a ku­ta­tó­la­bo­ra­tó­ri­u­mok­ban ké­szí­tik.

Tudtad, hogy az ananász még a látásodat is javítja?

Tudtad, hogy az ananász még a látásodat is javítja?

Ilyen­kor, télen, szí­ve­sen fo­gyaszt­juk a dé­li­gyü­möl­csö­ket. Pláne, ha tud­juk, hogy gaz­dag táp­anyag­tar­tal­muk­kal tá­mo­gat­ják az im­mun­rend­sze­rün­ket

Ilyen­kor, télen, szí­ve­sen fo­gyaszt­juk a dé­li­gyü­möl­csö­ket. Pláne, ha tud­juk, hogy nem csu­pán fi­no­mak, de gaz­dag táp­anyag­tar­tal­muk­kal tá­mo­gat­ják az im­mun­rend­sze­rün­ket is. Az ana­nász va­lódi gyógy­ha­tású cso­da­szer: a magas vér­nyo­mást, a gyul­la­dá­sos meg­be­te­ge­dé­se­ket is gyó­gyítja

Náthás vagy, eldugult az orrod, ezt használd, hogy jobban legyél

Náthás vagy, eldugult az orrod, ezt használd, hogy jobban legyél

Az el­du­gult orron segít min­den, ami csíp. Gyógy­sze­rek vagy orr­csepp he­lyett in­kább nézz szét a kony­há­ban!

Az el­du­gult orron segít min­den, ami csíp. Gyógy­sze­rek, orr­csepp he­lyett nézz szét a kony­há­ban!

Fájnak az ízületeid?

Fájnak az ízületeid? Így gyógyulhatsz meg gyógyszer nélkül!

Több olyan gyógy­nö­vényt is is­me­rünk, me­lyek a fáj­dal­mas duz­za­na­tok csök­ken­té­sé­ben, a gyul­la­dás le­hú­zá­sá­ban se­gít­het­nek.

Több olyan gyógy­nö­vényt is is­me­rünk, me­lyek a fáj­dal­mas duz­za­na­tok csök­ken­té­sé­ben, a gyul­la­dás le­hú­zá­sá­ban se­gít­het­nek.

A zeller nagyon sok bajra gyógyír

A zeller nagyon sok bajra gyógyír

Hi­­he­­tet­­le­­nül egész­­sé­­ges, gu­­mó­­já­­ban alig van szén­­hid­­rát!

Hi­­he­­tet­­le­­nül egész­­sé­­ges, gu­­mó­­já­­ban alig van szén­­hid­­rát, vi­­szont ren­­ge­­teg élet­e­rőt adó vi­­ta­­mint és táp­a­nya­­got tar­­tal­­maz, ami na­gyon sok egész­ség­ügyi prob­lé­mád meg­ol­dá­sá­ban se­gít­sé­get nyújt­hat!

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen?

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen? Öt­le­tek, hogy ki­egyen­sú­lyo­zot­tan pi­hen­hess ebben az év­szak­ban is.

Kiderült, ezért nagyon veszélyes terhesen teát vagy kávét inni

Ezért veszélyes terhesen a koffein

Új ku­ta­tási ered­mény.

Bár az ál­ta­lá­nos vé­le­ke­dés sze­rint napi két csé­sze kávé még a vá­ran­dós nők­nek sem árt, egy ku­ta­tó­cso­port in­kább azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Videó bizonyítja, mennyivel károsabb a dohányzás az e-ciginél!

Videó bizonyítja, mennyivel károsabb a dohányzás az e-ciginél!

Az angol köz­egész­ség­ügyi hi­va­tal ké­szí­tette a meg­döb­bentő vi­deót.

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Ezt a zöldséget gyűlölik a legtöbben: Őrület, mi derült ki róla

Ezt a zöldséget gyűlölik a legtöbben: Őrület, mi derült ki róla

Egy 80 gram­mos adag­já­ban több C-vi­ta­min van, mint egy na­rancs­ban, és több rost, mint egy sze­let barna ke­nyér­ben.

Felejtsd el az újévi fogadalmat! Ezt idd inkább helyette

Felejtsd el az újévi fogadalmat! Ezt idd inkább helyette

Az újévi fo­ga­dal­mak vissza­üt­het­nek...

Az újévi fo­ga­dal­mak vissza­üt­het­nek... A mé­reg­te­le­ní­tés­hez, fo­gyás­hoz, jó al­vás­hoz vá­laszd a gyógy­te­á­kat. Ezt biz­to­san meg tudod csi­nálni

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról!

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról!

A Har­vard egye­tem egyik pro­fesszora nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy meg­ta­lálta a sült­krumpli-evés egész­sé­ges mód­ját. De vajon ho­gyan él­vez­het­jük úgy ezt a sós-zsí­ros fi­nom­sá­got?

A Har­vard egye­tem pro­fesszora nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy meg­ta­lálta a sült­krumpli-evés egész­sé­ges mód­ját...

Soha többé kopaszság - feltalálták az ellenszert a gyérülő hajra

Soha többé kopaszság - feltalálták az ellenszert a gyérülő hajra

Úgy tűnik, a tu­dó­sok­nak si­ke­rült rá­jön­niük, miért kezd rit­kulni a haj.

Úgy tűnik, a tu­dó­sok­nak si­ke­rült rá­jön­niük, miért kezd rit­kulni a haj.

Felejtsd el a rizst és a krumplit: ez lett az új szuperköret

Felejtsd el a rizst és a krumplit: ez lett az új szuperköret

Az is­teni finom meg­ol­dást mu­tat­juk!

A köret a di­é­tá­zók leg­na­gyobb mu­musa, a ha­té­kony fo­gyás ér­de­ké­ben ugyanis le kell mon­dani a tész­tá­ról, a krump­li­ról, de még a rizs­ről is.

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen...

Egy ku­ta­tás során ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen, mint az év többi ré­szé­ben; és arra is fény de­rült, hogy miért. Döb­be­ne­tes ma­gya­rá­za­tot adtak a tu­dó­sok!

Neked hol fáj a fejed? Mutatjuk, mit jelent pontosan!

Neked hol fáj a fejed? Mutatjuk, mit jelent pontosan!

Sze­ren­csés eset­ben olyan korán jelzi a bajt, hogyha fi­gyelsz, sok­kal gyor­sab­ban meg is gyó­gyul­hatsz.

Min­den min­den­nel össze­függ, így a fej­fá­jás bi­zony egy másik szerv meg­be­te­ge­dé­sét is je­lent­heti. Sze­ren­csés eset­ben olyan korán jelzi a bajt, hogyha fi­gyelsz, sok­kal gyor­sab­ban meg is gyó­gyul­hatsz. Ér­de­mes azo­no­sí­tani a fáj­da­lom he­lyé­nek alap­ján, me­lyik szer­ved ke­rült ve­szélybe

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál.

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál a nők al­vás­za­va­ra­ira.

Undorító, mi derült ki a mobiltelefonokról, jobb, ha erre figyelsz!

Undorító, mi derült ki a mobiltelefonokról, jobb, ha erre figyelsz!

Tudod, mennyi bak­té­ri­u­mot ci­pelsz?

Tudod, mennyi bak­té­ri­u­mot ci­pelsz ma­gad­dal a mo­bi­lo­don? Egy vizs­gá­lat sze­rint ren­ge­te­get: akár hét­szer annyit is, mint amennyi egy vé­céülő­kén van.

Nem is gondolnád, mennyi mindenre jó a babérlevél

Nem is gondolnád, mennyi mindenre jó a babérlevél

Is­teni finom ízt ad a ba­bér­le­vél.

Is­teni finom ízt köl­csö­nöz a ba­bér­le­vél az éte­lek­nek, de emel­lett gyógy­ha­tás­sal is ren­del­ke­zik. Össze­szed­tük, mely be­teg­sé­gek ese­tén al­kal­maz­ható.

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Hihetetlen, de ennyi mindent meggyógyít a kömény

Hihetetlen, de ennyi mindent meggyógyít a kömény

Gon­dol­tad volna, hogy nem csak az is­teni finom kö­rö­zöttbe vagy a gu­lyás­le­vesbe ér­de­mes be­le­ten­ned?

Mire jó a kö­mény­mag? Mi­lyen be­teg­sé­ge­ket előz­hetsz meg a fo­gyasz­tá­sá­val? Gon­dol­tad volna, hogy nem csak az is­teni finom kö­rö­zöttbe vagy a gu­lyás­le­vesbe ér­de­mes be­le­ten­ned? Most meg­tud­ha­tod, miért ér­de­mes fo­gyasz­tani.

Most meg fogsz lepődni: Ez a 12 étel segít leszokni az alkoholról

Most meg fogsz lepődni: Ez a 12 étel segít leszokni az alkoholról

Meg­erő­sí­te­nek és mé­reg­te­le­ní­te­nek. Vissza­ve­zet­nek az egész­sé­ges útra

Magad is ész­re­vet­ted, hogy már nem múlik el nap anél­kül, hogy bo­roz­nál egyet?

Aludtál már nővel? Akkor ezt neked is tudnod kell!

Aludtál már nővel? Akkor ezt neked is tudnod kell!

Azon­nal el­aludni vagy csak szen­vedni?

Miért van az, hogy a férfiak csak le­te­szik a fe­jü­ket, és már hor­kol­nak is? A nők meg órá­kig kín­lód­nak, mire ké­pe­sek va­la­hogy álomba szen­de­rülni

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Ká­vé­ra­jongó vagy? Me­g­ért­jük. Vajon tud­tad, hogy nem mind­egy, mi­lyen kávét iszol? El­mond­juk, me­lyik faj­tá­tól mit vár­hatsz.

Ezért csavarj az ujjaidra alufóliát

Ezért csavarj az ujjaidra alufóliát, eszméletlen ez a trükk

A ház­tar­tási fém­fó­lia nem­csak a kony­há­ban óri­ási se­gít­ség...

Nem­csak a kony­há­ban óri­ási se­gít­ség. Orosz és kínai gyó­gyí­tók sze­rint az egész­ség meg­óvá­sá­ban is cso­da­szer­ként mű­kö­dik...

Védd a szemedet! Így károsítja az okostelefon a látásodat

Védd a szemedet! Így károsítja az okostelefon a látásodat

Ijesztő hírek ke­rin­ge­nek az okos­te­le­fo­nok em­beri szer­ve­zetre gya­ko­rolt ha­tá­sá­ról...

Így idd a kávéd, hogy idős korodban is penge legyél

Így idd a kávéd, hogy idős korodban is penge legyél

Be­teg­sé­ge­ket is meg­előz­hetsz!

Tud­tad, hogy a kávéd akár még az Alz­hei­mer- vagy a Parkin­son-kórt is se­gít­het meg­előzni, amel­lett, hogy fris­sen tartja az agyad?

Gyakran fáj a térded? Így mulaszd el gyógyszer nélkül

Gyakran fáj a térded? Így mulaszd el gyógyszer nélkül

Pró­báld ki eze­ket a gya­kor­la­to­kat.

Az egész­sé­ges térd fon­tos­sága csak akkor tűnik fel, ami­kor már baj van. Ne nyúlj rög­tön gyógy­szer után. Pró­báld ki in­kább eze­ket a remek gya­kor­la­to­kat.

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita a kávé körül, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára.

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita arról, hogy a kávé árt vagy hasz­nál a tes­tünk­nek, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára.

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg olyan gyor­san, mint a nőké, az apuka élet­kora sem mind­egy.

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg úgy, mint a nőké, a gyer­mek­vál­la­lás szem­pont­já­ból az apuka élet­kora sem mind­egy.

Mi a fene az a száraz november? Tényleg van értelme? Most kiderült!

Mi a fene az a száraz november? Tényleg van értelme? Most kiderült!

Idén újra meg­kez­dő­dött a szá­raz­no­vem­ber-kam­pány: a három éve in­dult ki­hí­vás­hoz évről évre egyre töb­ben csat­la­koz­nak.

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Ős­szel, télen szinte nincs is olyan ember, aki ne főzne egy jó gyógy­teát!

Támad az influenza, idén így készülj erre fel

Támad az influenza, idén így készülj erre fel

Be­te­gen nem arra vá­gyol, hogy be­sze­rezd az összes, gyó­gyu­lás­hoz szük­sé­ges kel­lé­ket.

Ha már le­dön­tött a lá­bad­ról az influ­enza, biz­tos, hogy nem az a leg­főbb vá­gyad, hogy nya­kadba vedd a vá­rost, és be­sze­rezd az összes, gyó­gyu­lás­hoz szük­sé­ges kel­lé­ket. Ma­radj in­kább ott­hon! Mu­tat­juk, mivel és ho­gyan tudod könnyeb­ben túl­élni a kel­le­met­len idő­sza­kot.

Most a legolcsóbb ez a gyógyerejű magyar zöldség, élj 120 évig

Most a legolcsóbb ez a gyógyerejű magyar zöldség, élj 120 évig

Egész­sé­günk egyik kul­csa lehet ez az egy­szerű gumó, azaz a cékla! Telis-tele van vi­ta­min­nal.

Egész­sé­günk egyik kul­csa lehet ez az egy­szerű gumó, azaz a cékla! Telis-tele van vi­ta­min­nal.

Bizarr orvosi esetleírás: Ilyen és így néz ki a döglött popsi-szindróma

Bizarr orvosi esetleírás: Ilyen és így néz ki a döglött popsi-szindróma

Nem elég az el­hí­zás és a szív­be­teg­ség, az ülő­mun­ká­nak to­vábbi ár­tal­mai is van­nak. De mi az a dög­lött popsi szind­róma?

Már a férfiak is szoptathatnak? Csak ez az apróság kell hozzá

Már a férfiak is szoptathatnak? Csak ez az apróság kell hozzá

Ha úgy ala­kul­nak a dol­gok, akár öt éven belül pi­acra ke­rül­het az a hor­mon­kész­let, amely ké­pessé te­heti a férfi­a­kat a szop­ta­tásra.

Kiderült, hogy tudnak 2 perc alatt elaludni a NATO-katonák, ez a módszer bárkinek segít

Kiderült, hogy tudnak 2 perc alatt elaludni a NATO-katonák, ez a módszer bárkinek segít

Pró­báld ki és álomba me­rülsz!

Nem te­le­fo­no­zol es­tén­ként, nem eszed tele magad, és a spor­tot is ko­rábbra te­szed, még­sem tudsz el­aludni? Mu­tat­juk az ame­ri­kai ka­to­nák tech­ni­ká­ját, pró­báld ki és te is hamar álomba me­rülsz!

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fog­or­vo­sod elől hiába pró­bál­nád el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal.

A fog­or­vo­sod elől hiába is pró­bál­nád el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal. Van né­hány dolog, amit a szak­em­be­rek sze­rint jó volna, ha nem kö­vet­nél el a szád és a fo­gaid ellen. Meg­mu­tat­juk, miről van szó!

Ezért nagyon egészséges a sós gargalizálás

Ezért nagyon egészséges a sós gargalizálás

Kapar, szúr a tor­kod, cse­peg az orrod? Már az első tü­net­nél gar­ga­li­zálj sós víz­zel! Cso­dát tesz

Kapar, szúr a tor­kod? Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul cse­peg az orrod? Már az első tü­net­nél gar­ga­li­zálj sós víz­zel! Cso­dát tesz

Még mindig a legelhízottabb a magyar, de van megoldás

Még mindig a legelhízottabb a magyar, de van megoldás

Az OECD fel­mé­rése sze­rint Eu­ró­pá­ban a ma­gya­rok szá­mí­ta­nak a leg­el­hí­zot­tabb nem­zet­nek. A vi­lág­lis­tán sem szo­rul­tunk hátra.

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Ezt tedd, hogy ne vi­sel­jen meg.

Ok­tó­ber 28-án, va­sár­nap haj­nali 3 óra­kor 2 órára ál­lít­juk vissza az órát. Vajon ho­gyan csi­náld, hogy minél ke­vésbé vi­sel­jen meg ez a vál­tás?

Máris fenyeget az influenza? Így védd meg magad idén

Máris fenyeget az influenza? Így védd meg magad idén

Ha­ma­ro­san véget ér a kései nyár, be­kö­szön­te­nek az őszi esők. A nyál­kás idő­ben el­sza­po­rod­nak a bak­té­ri­u­mok, a ví­ru­sok, gom­bák.

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Az orr­vér­zést okoz­hatja orr­va­ka­rás vagy al­ler­gia, de gya­na­kod­hatsz a hát­tér­ben álló sú­lyos be­teg­ségre is

Így fiatalít a szódabikarbóna

Így fiatalít a szódabikarbóna

Ne költs va­gyo­no­kat szép­ség­sza­lo­nok­ban. Ez a két olcsó há­zi­szer cso­dát tesz veled, mert véget vet a za­varó bőr­prob­lé­mák­nak.

Ne költs va­gyo­no­kat szép­ség­sza­lo­nok­ban. Ez a két olcsó há­zi­szer cso­dát tesz veled, mert véget vet a za­varó bőr­prob­lé­mák­nak.

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Ez a csont­hé­jas na­gyon egész­sé­ges!

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges, és több vo­na­lon is védi a szer­ve­ze­tün­ket.

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Ezt te­he­ted az ál­mat­lan­ság ellen.

Van­nak olyan éj­sza­kák, ami­kor ál­mat­la­nul for­go­lódsz, és egy­sze­rűen nem tudsz el­aludni, vagy az éj­szaka kö­ze­pén egy­szer csak fel­éb­redsz?

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó idő­sza­kot?

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó idő­sza­kot?

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma.

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma.

Ha ezt elolvasod, nem öntöd ki a rizs vizét

Ha ezt elolvasod, soha többé nem öntöd ki a rizs vizét

Egy olcsó és egy­szerű szer­rel meg­erő­sít­he­ted a hajad.

A szennye­zett le­vegő, a haj­ápoló sze­rek, a fes­tés, szá­rí­tás, sütés, for­má­zás mind ár­ta­nak a fri­zu­rád­nak. Egy olcsó és egy­szerű szer­rel meg­erő­sít­he­ted a hajad.

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Tur­bózd fel a für­dőd!

Elég egy egy­szerű fű­szer­rel fel­tur­bóz­nod a für­dő­det, és máris eny­hül­nek a nátha és az influ­enza kel­le­met­len tü­ne­tei. Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

Hiába van el­rejtve ez a kü­lön­le­ges test­rész, na­gyon nem mind­egy, ho­gyan bánsz vele! A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent, ha nem fi­gyelsz rá.

Hiába van el­rejtve ez a kü­lön­le­ges test­rész, na­gyon nem mind­egy, ho­gyan bánsz vele! A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent, ha nem fi­gyelsz rá.

10 érv, amiért a férfi kénytelen sört inni

10 ütős érv, amiért a férfi arra kényszerül, hogy sört igyon

Nem­csak kel­le­mes hű­sítő ital, de táp­lálja is a szer­ve­ze­tet, sőt!

A sör több ezer éve jelen van az em­be­ri­ség éle­té­ben. Nem vé­let­len, hi­szen nem­csak kel­le­mes hű­sítő ital, de táp­lálja is a szer­ve­ze­tet.

Magas a vérnyomásod? Most figyelj, így nyomhatod le gyógyszer nélkül!

Magas a vérnyomásod? Most figyelj, így nyomhatod le gyógyszer nélkül!

Ne várd meg, míg a be­teg­ség ki­ala­kul. Ha Oldd a fe­szült­sé­get ter­mé­sze­tes il­ló­ola­jok­kal.

Ez az egyszerű és igénytelen növény igazi kincs a háztartásban

Ez az igénytelen növény igazi kincs a háztartásban

El­árul­juk, ho­gyan ké­szíts be­lőle gyógy­ke­nő­csöt.

A kö­zép­kor­ban még a bo­szor­ká­nyok ellen is a kö­vi­ró­zsát ve­tet­ték be. Ma már erre sze­ren­csére nincs szük­ség, de sok más pa­naszra is ajánl­ják. Bőr­be­teg­sé­ge­ket is gyó­gyít­hatsz vele, de fáj­da­lom­csil­la­pí­tásra is remek. El­árul­juk, ho­gyan ké­szíts be­lőle gyógy­ke­nő­csöt.

Ezért egészségtelen, ha melltartót viselsz alvás közben

Ezért egészségtelen, ha melltartót viselsz alvás közben

Félsz, hogy meg­eresz­ke­dik a mel­led, ezért még éj­szaka is mell­tar­tóba kény­sze­rí­ted? Vagy csu­pán alvás köz­ben is csini sze­ret­nél lenni?

Félsz, hogy meg­eresz­ke­dik a mel­led, ezért még éj­szaka is mell­tar­tóba kény­sze­rí­ted? Vagy csu­pán alvás köz­ben is csini sze­ret­nél lenni, és nincs szebb ru­ha­da­rab egy gyö­nyörű mell­tar­tó­nál? Van né­hány mel­lék­ha­tása a mell­tartó éj­sza­kai vi­se­lé­sé­nek, amire nem gon­dol­tál.

Így gyógyultak nagyanyáink: bizarr, de hatásos módszerek

Így gyógyultak nagyanyáink: bizarr, de hatásos módszerek

A gyógy­szer­tá­rak vá­lasz­té­ká­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel sok régi gyógy­mód fe­le­désbe me­rült.

A gyógy­szer­tá­rak vá­lasz­té­ká­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel sok régi gyógy­mód fe­le­désbe me­rült.

Tényleg jót tesz a halolaj a szívnek? Vagy ki lehet dobni a kapszulákat?

Tényleg jót tesz a halolaj a szívnek? Vagy ki lehet dobni a kapszulákat?

Vi­lág­szerte mil­liók sze­dik a hal­olaj­kap­szu­lá­kat abban a re­mény­ben, hogy azok majd meg­vé­dik őket a szív­be­teg­sé­gek­től.

Sokkot kaptak az orvosok: Hátborzongató okból halt meg három nő

Sokkot kaptak az orvosok: Háborzongató ok miatt halt meg három nő

Szerv­do­nor­tól kap­tak da­ga­na­tos sej­te­ket, ame­lyek­ből ké­sőbb ki­fej­lő­dött a be­teg­ség.

Hihetetlen, de ennyi mindenre jó a vadgesztenye

Hihetetlen, de ennyi mindenre jó a vadgesztenye

Gyűjts be­lőle egy sza­tyorra valót

Po­tyog­nak a vad­gesz­te­nyék, las­san itt az ősz. Ne csak a gye­rek gyűjt­sön a fé­nyes, barna ma­gok­ból, te is ta­ka­ríts be egy ha­lom­mal

Hagyd el a kávét, ezt a teát idd helyette. Hatalmas energiával indul a napod

Hagyd el a kávét, ezt a teát idd helyette. Hatalmas energiával indul a napod

Már az ókori gö­rö­gök is ezzel éb­resz­tet­ték ma­gu­kat, és ők tud­ták, mi a jó!

Már az ókori gö­rö­gök is ezzel éb­resz­tet­ték ma­gu­kat, és ők tud­ták, mi a jó!

Sokkot kapott az orvos, amikor benézett páciense szájába

Sokkot kapott az orvos, amikor benézett páciense szájába

Spe­ci­á­lis an­ti­bio­ti­ku­mok ha­tá­sára durva el­vál­to­zás je­lent­ke­zett az ame­ri­kai nő nyel­vé­nek tel­jes fe­lü­le­tén

Mi a jobb, szétrágni vagy kiköpni az alma magját? Tényleg mérgező?

Mi a jobb, szétrágni vagy kiköpni az alma magját? Tényleg mérgező?

Szét ne rágd a mag­ját, fi­gyel­mez­te­tett gye­rek­ko­rod­ban a mamád.

Szét ne rágd a mag­ját, fi­gyel­mez­te­tett gye­rek­ko­rod­ban a mamád.

Ezért tegyél banánhéjat a homlokodra

Ezért tegyél banánhéjat a homlokodra

Nem csoda, hogy ke­rü­löd a gyógy­sze­re­ket, mert félsz a mel­lék­ha­tá­sok­tól. A ter­mé­sze­tes sze­rek csak gyó­gyí­ta­nak

Nem csoda, hogy ke­rü­löd a gyógy­sze­re­ket, mert félsz a mel­lék­ha­tá­sok­tól. A ter­mé­sze­tes sze­rek csak gyó­gyí­ta­nak

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Ki­de­rült, hogy ez a fajta férfi­vi­sel­ke­dés sok­kal job­ban ide­se­gíti őket, mint bármi más.

Erre figyelmeztet a félhold a körmödön. Jobb, ha odafigyelsz

Erre figyelmeztet a félhold a körmödön. Jobb, ha odafigyelsz

Pil­lants a ke­ze­idre. Szá­mold meg, a 10 kör­mö­dön össze­sen hány fél­hol­dat látsz? Ha 7-nél ke­ve­seb­bet, akkor el­töp­reng­hetsz, mi áll­hat a hát­tér­ben

Pil­lants a ke­ze­idre. Szá­mold meg, hogy a 10 kör­mö­dön össze­sen hány fél­hol­dat látsz? Egyet se? Vagy épp, hogy ki­búj­nak? Ha 7-nél ke­ve­seb­bet, akkor már ér­de­mes el­gon­dol­koz­nod azon, hogy mi áll­hat a hát­tér­ben. Mu­tat­juk, me­lyik ujjon mit je­lent a hi­á­nya.

Ez történik a testeddel, ha annyi paradicsomot eszel, mint az olaszok

Ez történik a testeddel, ha annyi paradicsomot eszel, mint az olaszok

Az olasz konyha ked­venc alap­anya­gát ér­de­mes rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nod.

Az olasz konyha ked­venc alap­anya­gát nem­csak azért ér­de­mes rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nod, mert finom:.

Így kell feltenni a tartóra a vécépapírt

Többé nincs vita: Így kell feltenni a tartóra a vécépapírt

Hét­köz­napi ap­ró­ság­nak tűnik, de sokan ké­pe­sek ölre menni mi­atta.

Hét­köz­napi ap­ró­ság­nak tűnik, de sokan ké­pe­sek ölre menni mi­atta. Min­den­ki­nek meg­van­nak a maga érvei, de eddig nem de­rült ki, kinek van igaza.

Nagyon durva, mi történt a brazil popsis nőkkel

Nagyon durva, mi történt a brazil popsis nőkkel

Ve­szé­lyes lehet a nagy fenék!

Ne szé­pít­sük, di­vatba jött a nagy fenék. Sokan arra is ké­pe­sek, hogy plasz­ti­kai be­avat­ko­zás­nak ves­sék alá ma­gu­kat a kí­vánt pop­si­forma el­éré­sé­hez.

Ha ezt rágcsálod lefekvés előtt, sokkal jobban alszol

Ha ezt rágcsálod lefekvés előtt, sokkal jobban alszol

Fá­radt, in­ger­lé­keny vagy, netán de­pressziós? Rág­csálj diót és máris jobb lesz a han­gu­la­tod. A za­ma­tos mag fo­gyasz­tása egész­sé­gessé tesz.

Fá­radt, in­ger­lé­keny vagy, netán de­pressziós? Rág­csálj diót, és máris jobb lesz a han­gu­la­tod. Fel­so­rolni is so­káig tart, mennyi vi­ta­min és ás­vá­nyi anyag van benne, és mi min­denre hat. A finom, za­ma­tos, ro­po­gós mag remek snack ve­ge­tá­ri­á­nu­sok­nak is