ÉLETMÓDI

MEDICINA

Így segít a pokoli másnaposságon a mobiltelefon

Így segít a pokoli másnaposságon a mobiltelefon

Erre is van app­li­ká­ció, ezt fi­gyeld!

Durva fej­fá­jás, émely­gés, kö­rül­be­lül a hátad kö­ze­pére kí­vá­nod az idi­ó­tát, aki fel­ta­lálta az al­ko­holt. Is­me­rős? Ma már erre is van app­li­ká­ció, ezt fi­gyeld!

Romlik a látásod? Negyven felett ezek a trükkök segítenek

Romlik a látásod? Negyven felett ezek a trükkök segítenek

Ma kezdj el a sze­medre fó­kusz­álni!

Las­san már neked sem elég hosszú a karod, hogy éle­sen lásd a be­tű­ket? Fon­tos a lá­tá­sod? Akkor még ma kezdj el a sze­medre fó­kusz­álni!

Mérgező festékkel tetoválnak! Rákot is okozhat az őrült divat?

Mérgező festékkel tetoválnak! Rákot is okozhat az őrült divat?

Egy ku­ta­tás el­ső­ként bi­zo­nyí­totta, hogy a fes­ték ré­szecs­kéi utaz­nak a szer­ve­zet­ben, és le is ra­kód­nak.

Egy ku­ta­tás el­ső­ként bi­zo­nyí­totta, hogy a fes­ték ré­szecs­kéi utaz­nak a szer­ve­zet­ben, és le is ra­kód­nak.

Hoppá, mobiltelefonnal védekeznek a terhesség ellen a nők

Hoppá, mobiltelefonnal védekeznek a terhesség ellen a nők

Egy új ta­nul­mány sze­rint a ter­mé­keny és ter­mé­ket­len na­pokra fi­gyel­mez­tető te­le­fo­nos app­li­ká­ció ha­té­kony lehet.

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

Pók­há­lós a pun­cija, régen ezt mond­ták arra a nőre, aki rég­óta nem sze­xelt. Újab­ban a tu­dó­sok de­pressziós va­gi­ná­nak hív­ják...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról. De vajon miért nem ihat­ják a ked­venc ser­kentő ita­lu­kat? El­árul­juk!

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról. De vajon miért nem ihat­ják a ked­venc ser­kentő ita­lu­kat? Ho­gyan tudja a kávé las­sí­tani, vagy akár tel­je­sen sza­bo­tálni a fo­gyást, ha eddig úgy tud­tuk, in­kább gyor­sítja? El­árul­juk!

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Magas ko­lesz­te­rin­tar­talma miatt ko­ráb­ban szám­űzni akar­ták az ét­ren­dünk­ből, mára azon­ban ki­de­rült, hogy a tojás na­gyon is egész­sé­ges.

Magas ko­lesz­te­rin­tar­talma miatt ko­ráb­ban szám­űzni akar­ták az ét­ren­dünk­ből, de ki­de­rült, hogy a tojás na­gyon is egész­sé­ges.

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Min­den ház­tar­tás­ban van egy te­kercs alu­mí­nium fólia. Ez az egy­szerű cso­ma­go­ló­anyag nem­csak a fő­zés­nél válik be!

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Mi lesz a me­mó­ri­ád­dal?

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét.

Kávé helyett itt az új citromos csoda! Már mindenki ezt kortyolja

Kávé helyett itt az új citromos csoda! Már mindenki ezt kortyolja

Di­é­tá­zók­nak a leg­jobb se­gít­ség.

Fel­ke­lés után nyúlj rög­tön a cso­da­ita­lért! Amint le­haj­tod, az egész na­po­dat más­ként látod.

Itt az új diétás, reggeli ital! Otthon te is könnyedén elkészítheted

Itt az új diétás, reggeli ital! Otthon te is könnyedén elkészítheted

6 va­rázs­la­tos mé­reg­te­le­nítő italt mu­ta­tunk az egész­sé­ges tes­tért és a ra­gyogó bő­rért. Vá­laszd ki a ked­ven­ce­det, és kor­tyolj be­lőle.

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét, ám egy­út­tal azt is meg­tud­hat­tuk, hogy a vá­ran­dós Ka­ta­lin nincs jól. A her­cegné ugyanis, ahogy előző két ba­ba­vá­rása során, úgy most is a ter­hes­ségi rosszul­lét sú­lyos for­má­já­val küzd.

Rövidlátó vagy? Ne add fel, így javulhat a szemed

Rövidlátó vagy? Ne add fel, így javulhat a szemed

Nem látsz már olyan jól, mint régen? Nem a szem­üveg az egyet­len meg­ol­dás!

Nem látsz már olyan jól, mint régen? Nem a szem­üveg az egyet­len meg­ol­dás! Mu­ta­tunk né­hány könnyen ki­vi­te­lez­hető dol­got, ami se­gít­het.

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Gyógy­sze­rek he­lyett for­dulj a ter­mé­sze­tes mód­sze­rek­hez. Így mel­lék­ha­tá­sok nél­kül sza­ba­dul­hatsz a kel­le­met­len tü­ne­tek­től.

Magas a vérnyomásod? Kiderült, mennyi kávét ihatsz!

Magas a vérnyomásod? Kiderült, mennyi kávét ihatsz!

Magas vér­nyo­más­sal élsz, de sze­re­ted a kávét? Vajon mennyit ihatsz be­lőle anél­kül, hogy fél­te­ned kel­lene az egész­sé­ge­det?

Fáradt vagy és kialvatlan? Ez a 7 ötlet végképp pokollá teszi az éjszakádat

Fáradt vagy és kialvatlan? Ez a 7 ötlet végképp pokollá teszi az éjszakádat

Meg­mu­tat­juk, mi a hét leg­rosszabb al­tató ötlet.

Mit szok­tál csi­nálni, ha nem tudsz el­aludni? Lehet, hogy éppen azok a dol­gok tar­ta­nak ébren, ame­lyek­nek se­gí­te­niük kel­lene? Meg­mu­tat­juk, mi a hét leg­rosszabb dolog, ami­hez ilyen­kor nyúl­hatsz.

Örömtáncba kezdtek a férfiak: elképesztő, ami kiderült a sörről

Elképesztő, ami kiderült a sörről

Fel­so­rolni is nehéz lenne, mi min­dent kö­szön­het­nek a jó­ked­ven kívül a férfiak a sör­nek. A tu­dó­sok azon­ban most be­bi­zo­nyí­tot­ták, miért olyan egész­sé­ges ez az ital.

Szenzációs eredményre jutottak a kutatók: a húsevők boldogabbak

Szenzációs eredményre jutottak a kutatók: a húsevők boldogabbak, mint a vegák!

Két­ség­te­len, hogy a jól össze­ál­lí­tott ve­ge­tá­ri­á­nus ét­rend egész­sé­ges - de vajon bol­do­gít is?

Te jó ég! Így teszi tönkre a fogkrém a spermát

Te jó ég! Így teszi tönkre a fogkrém a spermát

Sokat árt­hat­nak a tisz­tál­ko­dó­sze­rek.

Talán nem is hin­néd, mi­lyen sokat árt­hat­nak a tisz­tál­ko­dó­sze­rek. Egy friss ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy a sper­mi­u­mok szá­mát, alakjá is be­fo­lyá­sol­ják.

Gyilkos mogyo- róallergia: Felcsillant a remény, hogy nem lesz így örökre

Gyilkos mogyoróallergia: Felcsillant a remény, hogy nem lesz így örökre

Egy auszt­rál ku­ta­tó­cso­port a na­pok­ban pub­li­kálta ered­mé­nyei rend­ívül ke­cseg­te­tőek.

Énekkel gyógyítanak a koraszülöttosztályokon

Énekkel gyógyítanak a koraszülöttosztályokon

A beteg kis­ba­bák­nak és a szü­lők­nek is szük­sége van a dalra. A kis­gye­re­kes szü­lők ked­venc fog­la­ko­zása a ko­ra­szü­lött-in­ten­zí­ve­ken is mű­kö­dik.

A beteg kis­ba­bák­nak és a szü­lők­nek is szük­sége van a dalra. A kis­gye­re­kes szü­lők ked­venc fog­la­ko­zása a ko­ra­szü­lött-in­ten­zí­ve­ken is mű­kö­dik.

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Mást is okoz a be­teg­sé­ge­ken túl.

Azt biz­to­san hal­lot­tad már, hogy a tar­tós ki­al­vat­lan­ság sú­lyos be­teg­sé­ge­ket okoz­hat. De azt vajon tudod-e, hogy a pá­lya­fu­tá­so­dat is tönk­re­vág­hatja?

Kend az arcodra a C-vitamint, nem bánod meg

Kend az arcodra a C-vitamint, nem bánod meg

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan fi­a­ta­lítja a bőrt.

A C-vi­ta­min­nak óri­ási sze­repe van az arc szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ben. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan fi­a­ta­lítja a bőrt ez az egy­szerű anyag.

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Ha azt gon­do­lod, tö­ké­le­te­sen egész­sé­ges vagy, mert nincs túl­sú­lyod, akkor bi­zony na­gyot té­vedsz! Egy ku­ta­tás sze­rint leg­alábbis ezt rosszul tudod...

Ha azt gon­do­lod, tö­ké­le­te­sen egész­sé­ges vagy, mert nincs túl­sú­lyod, akkor bi­zony na­gyot té­vedsz! Egy német ku­ta­tás sze­rint leg­alábbis nem biz­tos, hogy így van, sőt: azok a nők sok­kal ke­vésbé haj­la­mo­sak a sú­lyos be­teg­sé­gekre, akik fe­nékre híz­nak! Mu­tat­juk, miért...

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Min­den szép nő rém­álma, hogy pont az arcát tá­madja meg va­lami ször­nyű be­teg­ség. Vajon mi idéz­hette elő nála?

Min­den szép nő rém­álma, hogy pont az arcát tá­madja meg va­lami ször­nyű be­teg­ség.

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

A gyo­mor­ron­tás na­gyon kel­le­met­len tud lenni, de a stressz is fel­bo­rít­hatja a gyom­rod egész­sé­gét.

Így tüntetheted el az első ősz hajszálaidat festék nélkül

Így tüntetheted el az első ősz hajszálaidat festék nélkül

Az őszü­lés ter­mé­sze­tes fo­lya­mat, azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mikor kez­dő­dik és mi­lyen ütem­ben zaj­lik!

Rosszul vagy a melegtől? Ha ezt érzed, azonnal hívj orvost!

Rosszul vagy a melegtől? Ha ezt érzed, azonnal hívj orvost!

Meg­mu­tat­juk, mi jel­lemző a meleg okozta rosszul­lé­tekre.

A mos­tani, hő­ség­gel fe­nye­gető na­po­kon nem okos ötlet túl sokat tar­tóz­kodni a napon, vagy a rosszul szel­lőző, forró he­lye­ken. Sokan hamar rosszul is lesz­nek a nagy hő­ség­ben - nem mind­egy azon­ban, mi is a prob­léma pon­to­san.

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Meg­mu­tat­juk, mi van belül, ha nem látsz a pi­pá­tól.

Fel­ide­ge­sí­tett va­laki, és szinte re­megsz a mé­reg­től? A tes­ted­ben is ko­moly vál­to­zá­sok men­nek végbe ilyen­kor. Meg­mu­tat­juk, mi van belül, ha nem látsz a pi­pá­tól. El­árul­juk: nem biz­tos, hogy meg­éri dü­hön­geni.

Rögtön fordulj orvoshoz, ha ezt látod: ez a mellrák első, látható jele

Rögtön fordulj orvoshoz, ha ezt látod: ez a mellrák első, látható jele

Ebben a stá­di­um­ban a da­ga­nat még egy­ál­ta­lán nem is ta­pint­ható!

Ebben a stá­di­um­ban a da­ga­nat még egy­ál­ta­lán nem is ta­pint­ható!

Jó, ha tudod: ez a betegség fenyeget, ha sokat horkolsz

Jó, ha tudod: ez a betegség fenyeget, ha sokat horkolsz

Egy új ku­ta­tás sze­rint azo­kat, akik sokat hor­kol­nak, job­ban fe­nye­geti idős ko­ruk­ban az Alz­hei­mer-kór. De vajon mi lehet ennek az oka?

Óriási felfedezés, új gyógymódot találtak a Lyme-kórra

Óriási felfedezés, új gyógymódot találtak a Lyme-kórra

Lehet, hogy segít a ste­via?

Egy ame­ri­kai ku­ta­tónő 2015-ben kí­sér­le­te­ket vég­zett a ste­via nevű éde­sí­tő­szer­rel. A kli­ni­kai tesz­tek je­len­leg is foly­nak.

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

De vajon miért van így?

A nap­tár segít fel­mérni, mikor fe­nye­get a leg­job­ban az in­fark­tus. Az év bi­zo­nyos sza­ka­szai és egyes napok ugyanis ve­szé­lye­sek a szív­ro­ham szem­pont­já­ból.

Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Íme, né­hány étel, ami segít!

Nem csak a bolt­ban kap­ható, mé­reg­drága nap­te­jek­kel óv­ha­tod meg a bő­rö­det a nap káros su­ga­rai ellen.

A csend az új luxus! Miért lett hirtelen ennyire drága?

A csend az új luxus! Miért lett hirtelen ennyire drága?

Em­lék­szel, ami­kor kis­ko­rod­ban ki­kap­csol­tat­ták veled a tévét, és rád szól­tak, hogy ma­radj csend­ben?

Em­lék­szel, ami­kor kis­ko­rod­ban ki­kap­csol­tat­ták veled a tévét, és rád szól­tak, hogy ma­radj csend­ben? Nos, ami­nek akkor nem örül­tél, az ma a leg­me­nőbb well­ness-szál­lo­dák kí­ná­la­tá­nak ré­szévé vált. De vajon miért, és ho­gyan él­he­ted át te is, anél­kül, hogy va­gyo­no­kat köl­te­nél rá?

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé óvja az egész­sé­get, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben!

A kávé nem­csak fel­fris­sít, de az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Ezek­kel a trük­kök­kel könnyen át­len­dül­hetsz a szen­ve­dé­se­ken...

Itt nyár és a bulik ideje. Ilyen­kor bi­zony mind­annyi­unk­kal elő­for­dul, hogy töb­bet iszunk a kel­le­té­nél, s beüt a más­nap. Ezek­kel a trük­kök­kel könnyen át­len­dül­hetsz a szen­ve­dé­se­ken...

Rosszul vagy a hőségtől? Kiderült, mit kell inni, hogy ne készítsen ki meleg

Rosszul vagy a hőségtől? Kiderült, mit kell inni, hogy ne készítsen ki meleg

A nagy me­leg­ben pó­tolni kell az el­vesz­tett fo­lya­dé­kot, ás­vá­nyo­kat.

A nagy me­leg­ben pó­tolni kell az el­vesz­tett fo­lya­dé­kot és az ás­vá­nyi anya­go­kat. Eze­ket az egész­sé­ges gyógy­te­á­kat idd, hogy le­hűtse a tes­te­det, és fris­sen tartsa az agya­dat.

Meglepő ötletek: így szépít és fiatalít minden nőt a szódabikarbóna

Meglepő ötletek: így szépít és fiatalít minden nőt a szódabikarbóna

Egy sor drága koz­me­ti­ku­mot he­lyet­te­sít­hetsz vele. 12 csúcs­szu­per ötlet

Egy sor drága koz­me­ti­ku­mot he­lyet­te­sít­hetsz vele. 12 csúcs­szu­per ötlet, me­lyet még ma pró­bálj ki!

Elképesztően veszélyes a legújabb, vaginafiatalító kezelés

Elképesztően veszélyes a legújabb, vaginafiatalító kezelés

Ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat.

Ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat, csök­kent­heti az élet­mi­nő­sé­get, és mégis több tíz­ez­ren al­kal­maz­zák az új cso­da­mód­szert.

Elképesztő módszerrel lesz ragyogóan fehér a fogad

Elképesztő módszerrel lesz ragyogóan fehér a fogad

Bát­ran fe­hé­rítsd ott­hon a fo­ga­i­dat!

Bát­ran fe­hé­rítsd ott­hon a fo­ga­i­dat ezzel a ter­mé­sze­tes mód­szer­rel. Meg fogsz le­pődni, mi­lyen egy­szerű.

Magasnak mérték a vérnyomásodat? Nem biztos, hogy izgulnod kell, ettől is lehet!

Magasnak mérték a vérnyomásodat? Nem biztos, hogy izgulnod kell, ettől is lehet!

Min­den­képp fi­gyelj oda rá, de az is lehet, hogy nem kóros a hely­zet.

Eddig sosem volt prob­léma a vér­nyo­má­sod­dal, most vi­szont ki­csit ma­ga­sabb­nak mér­ték a nor­má­lis­nál? Min­den­képp fi­gyelj oda rá, de sze­ren­csére az is lehet, hogy nem kóros a hely­zet.

Végre kiderült a tökéletes bikinivonal titka

Végre kiderült a tökéletes bikinivonal titka

Ha ma­gad­nak for­má­zod, ez a mód­szer biz­tos, hogy hasz­nos lesz. Rá­adá­sul meg­sza­ba­dul­hatsz egy csomó prob­lé­má­tól is.

Ha ma­gad­nak for­má­zod, ez a mód­szer biz­tos, hogy hasz­nos lesz. Rá­adá­sul meg­sza­ba­dul­hatsz egy csomó prob­lé­má­tól is. Mu­tat­juk, ho­gyan marad bo­rot­vá­lás után is bár­so­nyos a bőröd, és ho­gyan sza­ba­dul­hatsz meg a be­nőtt szőr­szá­lak­tól. Így biz­to­san nem kell le­mon­da­nod a für­dő­zés­ről!

Borzalom, ami a kókuszzsírról kiderült

Borzalom, ami a kókuszzsírról kiderült

Azt hit­ted, a kó­kusz­zsír a le­hető leg­egész­sé­ge­sebb zsi­ra­dék? Úgy tűnik, ez té­ve­dés. Sőt, szak­or­vo­sok azt ál­lít­ják, hogy ugyan­olyan egész­ség­te­len, mint az ál­lati zsí­rok. De vajon miért?

Azt hit­ted, a kó­kusz­zsír a leg­egész­sé­ge­sebb zsi­ra­dék? Úgy tűnik, ez té­ve­dés. Sőt, szak­or­vo­sok azt ál­lít­ják, hogy na­gyon egész­ség­te­len.

Gyönyörű, napbarnított bőr - így érd el természetesen, egészségesen!

Gyönyörű, napbarnított bőr - így érd el természetesen, egészségesen!

Meg­lepő, de van­nak olyan egész­sé­ges meg­ol­dá­sok, me­lyek cso­dás, nap­bar­ní­tott bőr­höz jut­tat­nak.

Nem tudsz aludni a pokoli hőségben? Ez a 11 tipp életmentő lehet

Nem tudsz aludni a pokoli hőségben? Ez a 11 tipp életmentő lehet

A fül­ledt nyári éj­sza­kák meg­ke­se­rít­he­tik az éle­te­det, sze­ren­csére lé­te­zik meg­ol­dás! Mu­tat­juk is!

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Nem­csak az al­ko­hol ve­szé­lyes rá!

Nem­csak azok­nak van ve­szély­ben, akik rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nak al­ko­holt - a ház­tar­tási vegy­sze­rek és az el­hí­zás is bru­tá­li­san tá­madja a májat.

Ősi módszer a szépségápolásban, te kipróbálnád?

Ősi módszer a szépségápolásban, te kipróbálnád?

Az de­zo­do­rok már így ké­szül­nek!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű az ötlet és tel­je­sen ter­mé­sze­tes! A leg­újabb de­zo­do­rok már így ké­szül­nek!

Elképesztő találmány segítheti hamarosan a cukorbetegek életét

Elképesztő találmány segítheti hamarosan a cukorbetegek életét

Min­den ko­rábbi mód­szer­nél ha­té­ko­nyab­ban mu­tatja, ha el­moz­dul a vér­cu­kor­szint.

Min­den ko­rábbi mód­szer­nél ha­té­ko­nyab­ban mu­tatja, ha el­moz­dul a vér­cu­kor­szint.

Elképesztő gyógyerő a levendulában, idén nyáron ne hagyd ki!

Elképesztő gyógyerő a levendulában, idén nyáron ne hagyd ki!

Így hoz har­mó­niát az éle­tedbe.

A le­ven­dula olaja ma­nap­ság már egyre is­mer­tebb, az aro­ma­te­rá­pia egyik ked­velt "gyógy­szere". A szép­ség­ipar­ban is al­kal­maz­zák. Így hoz har­mó­niát az éle­tedbe.

Sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Orvosi csoda: sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Har­minc­fős or­vosi team meg­fe­szí­tett mun­ká­já­nak kö­szön­hető, hogy a babák jó van­nak.

Azonnali intézkedés: A hatóság szigorával lépnek fel a pörgetős játék ellen

Azonnali intézkedés: A hatóság szigorával lépnek fel a pörgetős játék ellen

A szak­em­be­rek­nek ag­gá­lyaik van­nak: ve­szé­lyes lehet az új játék.

A szak­em­be­rek­nek ag­gá­lyaik van­nak: ve­szé­lyes lehet a gye­re­kekre az új játék.

3 év börtön vár a lúgosító diéta atyjára, az is kiderül, hogy miért

3 év börtön vár a lúgosító diéta atyjára, az is kiderül, hogy miért

A lú­go­sító diéta az utóbbi évek­ben hal­lat­lan nép­sze­rű­ségre tett szert a világ min­den táján.

Elárulták a neurológusok, ezért nem ismerik fel a nők a stroke-ot

Elárulták a neurológusok, ezért nem ismerik fel a nők a stroke-ot

Egy auszt­rál ne­u­ro­ló­gus sze­rint a nők ese­té­ben a stroke-nak egyedi tü­ne­tei van­nak, amit sokan fél­re­ér­te­nek.

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Élet­ve­szé­lyes is lehet a vi­lág­szerte hi­per­nép­szerű játék, kis­gye­re­kek ke­zébe nem való!

Élet­ve­szé­lyes is lehet a vi­lág­szerte hi­per­nép­szerű játék, kis­gye­re­kek ke­zébe nem való! A ma­gyar pi­acra most be­törő pör­ge­tős játék ak­kora nép­sze­rű­ség­nek ör­vend, hogy a gyártó alig bír lé­pést tar­tani a meg­ren­de­lé­sek­kel.

Óvatosan a naptejekkel, elképesztő, mit művelt egy kisbabával

Óvatosan a naptejekkel, elképesztő, mit művelt egy kisbabával

A nap­te­jek­kel sem árt az óva­tos­ság, van­nak, akik al­ler­gi­á­sok le­het­nek rá.

Saj­nos van­nak, akik al­ler­gi­á­sok le­het­nek rá. Ez tör­tén­he­tett ezzel a ba­bá­val is...

Ezért elképesztően veszélyes a lótusz-szülés!

Ezért elképesztően veszélyes a lótusz-szülés!

Sú­lyos fer­tő­zést okoz­hat!

A ló­tusz-szü­lés ha­gyo­má­nyá­hoz ra­gasz­kodó anyák addig hagy­ják érin­tet­le­nül a köl­dök­zsi­nórt és a méh­le­pényt, amíg az ma­gá­tól le nem válik.

Ezért egyél 2 héten át mindennap cseresznyét

Ezért egyél 2 héten át mindennap cseresznyét

Esz­mé­let­len gyógy­erőt rejt! Ide nézz!

Esz­mé­let­len gyógy­erőt rejt ez az egy­szerű gyü­mölcs, hasz­náld ki a sze­zont. Mu­tat­juk az egész­ség­védő ha­tá­sait, ezt biz­tos nem gon­dol­tad volna!

Vigyázat, függőséget okozhat a naptej!

Vigyázat, függőséget okozhat a naptej!

Két­ség­te­len, hogy a na­po­zás­nak ko­moly ve­szé­lyei van­nak. Ezek ki­vé­dé­sé­hez vi­szont nem elég, ha vas­ta­gon be­ken­jük ma­gun­kat nap­tej­jel, az­után ki­fek­szünk a tűző napra.

Két­ség­te­len, hogy a na­po­zás­nak ko­moly ve­szé­lyei van­nak. Ezek ki­vé­dé­sé­hez vi­szont nem elég, ha vas­ta­gon be­ken­jük ma­gun­kat nap­tej­jel, az­után ki­fek­szünk a tűző napra. Ugyanis a nap­tej­nek is meg­van­nak a maga koc­ká­za­tai!

Elképesztő gyógyerő a paradicsomban: Tedd az arcodra, és csodát látsz

Elképesztő gyógyerő a paradicsomban: Tedd az arcodra, és csodát látsz

Mu­tat­juk a lé­tező leg­szu­pe­rebb pa­ra­di­csom­pa­ko­lást!

Ez az egy­szerű zöld­ség telis-tele van bőr­táp­láló vi­ta­mi­nok­kal és fi­a­ta­lító an­ti­oxi­dán­sok­kal. Mu­tat­juk a lé­tező leg­szu­pe­rebb pa­ra­di­csom­pa­ko­lást!

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig.

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig.

Keverd össze a szódabikarbónát mézzel! Elképesztő lesz a hatás

Keverd össze a szódabikarbónát mézzel! Elképesztő lesz a hatás

Ez a kombó ar­codra kenve szé­pítő arc­ra­dír­ként és arc­pa­ko­lás­ként is hasz­nál­ható.

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Meg­sza­ba­dít a fe­szült­ség­től.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy fá­rasztó nap után nem jött álom a sze­medre? Mu­tat­juk a trük­köt, mi a meg­ol­dás.

Mindenkiről lerobbantja a kilókat ez az egyszerű diétás étel

Mindenkiről lerobbantja a kilókat ez az egyszerű diétás étel

Rend­kí­vül magas fe­hér­je­tar­talmú, mégis könnyen emészt­hető, a fo­gyó­kú­rák nél­kü­löz­he­tet­len alap­anyaga.

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Sze­re­ted a kávét? Meg­nyu­god­hatsz, napi 4 csé­sze fe­ke­té­től semmi bajod nem lesz: ezt ál­la­pí­totta meg egy új ta­nul­mány.

Figyeld a gyűrűsujját, és megtudod, milyen emberrel állsz szemben!

Figyeld a gyűrűsujját, és megtudod, milyen emberrel állsz szemben!

A gyű­rűs­ujj és mu­ta­tó­ujj hossza kö­zötti kü­lönb­ség sze­rint három tí­pust kü­lön­böz­te­tünk meg. Ol­vasd el, me­lyek ezek!

Kiderült, miért érzik mindig úgy a férfiak, hogy nekik van igazuk

Kiderült, miért érzik mindig úgy a férfiak, hogy nekik van igazuk

Egy hor­mon a fe­le­lős érte!

A pasid min­dig úgy érzi, hogy igaza van, még akkor is, ami­kor egy­ér­tel­műen nincs? A ku­ta­tók sze­rint egy hor­mon fe­le­lős érte.

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent. Így finom lesz!

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent. A víz ma­gá­ban unal­mas. Így finom lesz!

Ha ezt az alkoholt iszod a randin, nem jársz pórul az ágyban!

Ha ezt az alkoholt iszod a randin, nem jársz pórul az ágyban!

Ha mér­ték­kel isszuk ezt az italt, az fel­pör­geti a sze­xu­á­lis vá­gya­in­kat.

Tu­dó­sok be­bi­zo­nyí­tot­ták, ha mér­ték­kel isszuk ezt az italt, az fel­pör­geti a sze­xu­á­lis vá­gya­in­kat.

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy ti­nifiú: a mell­tartó ki­szűri a be­teg­sé­get!

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy ti­nifiú: olyan mell­tar­tót fej­lesz­tett, ami ki­szűri a da­ga­na­tos be­teg­sé­get!

Ez a tavaszi finomság a zöldségek királya! Így gyógyítja a testet

Ez a tavaszi finomság a zöldségek királya! Így gyógyítja a testet

A spárga nem csu­pán az ínyen­cek ked­vence, a leg­kifi­no­mul­tabb re­cep­tek fő­sze­rep­lője. Cso­da­szer is!

A spárga nem csu­pán az ínyen­cek ked­vence, a leg­kifi­no­mul­tabb re­cep­tek fő­sze­rep­lője. Gyó­gyítja, szé­píti, erő­síti a tes­ted, fo­kozza a szel­lemi és nemi tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­ge­det. A fo­gyó­kú­rás menük leg­fon­to­sabb al­ko­tója: semmi ka­ló­ria, tele vi­ta­min­nal, ás­vá­nyi anya­gok­kal.

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban, félve attól, hogy a magas test­hő­mér­sék­let ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat.

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban. Az új aján­lá­sok sze­rint azon­ban erre egy­ál­ta­lán nincs szük­ség!

Ha ezt a gyakorlatot végzed, eldobhatod a szemüvegedet

Ha ezt a gyakorlatot végzed, eldobhatod a szemüvegedet

Rom­lott a lá­tá­sod?

Rom­lott a lá­tá­sod? Nyugi, ez még vissza­for­dít­ható! Ha na­ponta vég­zed a lá­tás­ja­vító szem­gya­kor­la­to­kat, ha­ma­ro­san nem lesz szük­sé­ged a szem­üvegre.

Tudtad, mi mindenre jó a szegfűszeg?

Tudtad, mi mindenre jó a szegfűszeg?

Ne gon­dold, hogy csak fű­szer­ként szu­per! Az egész­sé­ge­det is óvja!

A szeg­fű­szeg a mé­zes­ka­lács és más téli édes­sé­gek egyik ked­velt fű­szere. De ne gon­dold, hogy csak a kony­há­ban hasz­nál­ha­tod! Az egész­sé­ge­det is ezer­fé­le­kép­pen óvja!

7 szuper ötlet horkolás ellen, ami működik

7 szuper ötlet horkolás ellen, ami működik

Van­nak egy­szerű mód­sze­rek, ame­lyek se­gít­het­nek.

A hor­ko­lás miatt más­nap reg­gel min­denki fá­rad­tan ébred: annak sem pi­hen­tető így az alvás, aki hor­kol, és annak sem, aki mel­lette pró­bál aludni. Ám van­nak egy­szerű mód­sze­rek, ame­lyek se­gít­het­nek.