ÉLETMÓDI

MEDICINA

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a té­má­ban.

Alattomosan támad a boldogtalanság

Alattomosan támad a boldogtalanság: 4 jel mutatja, hogy már benne vagy

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad.

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad. A cél­ta­lan­ság,bol­dog­ta­lan­ságra utal.

Íme, a szerelem vegykonyhája: 1,5-4 perc alatt dől el, hogy véged van

Íme, a szerelem vegykonyhája: 1,5-4 perc alatt dől el, hogy véged van

Mitől függ, hogy be­le­sze­re­tünk va­la­kibe, vagy az il­lető barát marad?

Mitől függ, hogy be­le­sze­re­tünk va­la­kibe, vagy az il­lető barát marad? Íme a ma­gya­rá­zat.

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet. Az ok pedig nem más, mint a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet. Az ok pedig nem más, mint a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás. A WHO meg­kon­gatta a vész­ha­ran­got - vi­lág­jár­vány­nak mi­nő­sí­tette a cu­kor­be­teg­sé­get.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het. Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned!

Me­re­vek, el­gém­be­re­det­tek az uj­jaid, nem győ­zöd szo­ron­gatni a forró te­ás­bög­rét? Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het. Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned!

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De össze­búj­hatsz ilyen­kor a pá­rod­dal?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De mi van, ha ilyen­kor is össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Nem kell min­dig di­é­tázni!

Nem kell min­dig di­é­tázni! Egy kis csoki még a férfi­ak­nak is jól jöhet, az egész tes­ted kö­szö­ne­tet mond majd érte.

Rossz irányban feküdt a baba

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Az orvos döb­be­ne­tes mód­szer­rel se­gí­tett rajta. Ilyet még nem lá­tott a világ!

Má­so­dik gyer­me­két várta a te­xasi nő, és min­den­kép­pen ter­mé­sze­tes módon sze­re­tett volna szülni.

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

A szőr­te­len­ség ma már az intim hi­gi­é­nia ter­mé­sze­tes része, ám saj­nos ve­szé­lyei is van­nak...

A szőr­te­len­ség ma már az intim hi­gi­é­nia ter­mé­sze­tes része.Saj­nos azon­ban ko­moly ve­szé­lyei is le­het­nek...

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Ágy­nak dől­tél?

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány. Most azon­ban mu­ta­tunk egy szu­per italt, ami se­gít­het a gyó­gyu­lás­ban!

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Köz­is­mert, hogy egyes zöld­sé­gek és gyü­möl­csök fo­gyasz­tása meg­véd a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­tól.

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Egyre több in­ter­ne­tes fel­hí­vást lát­ha­tunk cél­zott vagy szer­ve­zett vér­adásra.

Egyre több in­ter­ne­tes fel­hí­vást lát­ha­tunk cél­zott vagy szer­ve­zett vér­adásra. Ha lel­kes vagy, és se­gí­teni sze­ret­nél, ér­de­mes tá­jé­ko­zód­nod, egy­ál­ta­lán ad­hatsz-e vért, al­kal­mas vagy-e vér­adó­nak. Össze­szed­tük, mi­lyen ál­la­pot­ban vagy mi­lyen be­teg­ség ese­tén nem le­hetsz donor.

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő, utána 5 hétre kómába esett

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő, utána 5 hétre kómába esett

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újjá és 29 mű­té­ten esett át.

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újjá és 29 mű­té­ten esett át. Ma már tri­at­lon ver­se­nye­ken indul.

Mit egyél, ha elkapott az influenza. Így gyógyulhatsz meg gyorsan

Mit egyél, ha elkapott az influenza. Így gyógyulhatsz meg gyorsan

Ilyen­kor a fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít.

Ilyen­kor a fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít .

Orálszexhez járhat ez a kis extra, kérdezted már a párodat?

Orálszexhez járhat ez a kis extra, kérdezted már a párodat?

Az orá­lis szex­nek lehet egy ho­za­déka, amire ál­ta­lá­ban se a nő, se a férfi nem szá­mít. Ez akár ha­lá­los is lehet!

Az orá­lis szex­nek lehet egy ho­za­déka, amire ál­ta­lá­ban se a nő, se a férfi nem szá­mít.

Vaníliás és fahéjas: Így gyilkolja a fehérvérsejteket az e-cigi

Vaníliás és fahéjas: Így gyilkolja a fehérvérsejteket az e-cigi

Sokan úgy hi­szik, biz­ton­ság­ban van­nak, ha e-ci­ga­ret­tát szív­nak.

Sokan úgy hi­szik, biz­ton­ság­ban van­nak, ha nem ha­gyo­má­nyos, hanem e-ci­ga­ret­tát szív­nak. Csak­hogy egyre jön­nek az in­for­má­ciók, mi­lyen káros ez is. Egy friss ku­ta­tás na­gyon durva ada­to­kat tárt fel.

7 bombaötlet tavaszra: Így lesz egészséges és sokkal dúsabb a hajad

7 bombaötlet tavaszra: Így lesz egészséges és sokkal dúsabb a hajad

Mire ki­ta­va­szo­dik, le­gyen egész­sé­ge­sebb a hajad. Né­hány do­logra fi­gyelj oda. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban ter­jed az influ­enza, mint gon­dol­nánk. Nem kell, hogy ránk kö­hög­je­nek, elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet.

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet, akik­nek eddig nem le­he­tett sze­xu­á­lis éle­tük.

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Ezt egy ta­nul­mány is bi­zo­nyítja.

A se­bé­szeti masz­kok utcai vi­se­lése talán vic­ce­sen néz ki, de ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát.

7 gond, ami megoldódik, ha citromos vizet iszol

7 gond, ami megoldódik, ha citromos vizet iszol

Egy­szerű és ha­tá­sos vé­de­lem.

Ez a leg­egy­sze­rűbb és leg­ha­tá­so­sabb módja annak, hogy meg­védd magad a kór­oko­zók­tól és a fer­tő­zé­sek­től. A cit­rom­mód­szer szu­per jól erő­síti a szer­ve­ze­ted.

10 banálisan hétköznapi helyzet, amikor elkaphatod az influenzát

10 banálisan hétköznapi helyzet, amikor elkaphatod az influenzát

Ha kö­rül­te­kintő vagy, és fi­gyelsz ezekre, idén meg­úsz­ha­tod

Ha kö­rül­te­kintő vagy, és fi­gyelsz ezekre, meg­úsz­ha­tod az idén kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes jár­ványt.

4 árulkodó jel: Így derül ki, hogy nem egyszerű nátha, amit elkaptál

4 árulkodó jel: Így derül ki, hogy nem egyszerű nátha, amit elkaptál

Sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het­nek a tü­ne­tek.

Sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het­nek a tü­ne­tek, ezért min­den­kép­pen oda kell fi­gyel­ned ma­gadra.

Hihetetlen szépségtrükk, jöhet a krumpli!

Hihetetlen szépségtrükk, jöhet a krumpli!

Itt az orosz nők szép bő­ré­nek a titka

A sze­les, hideg idő meg­vi­seli a bő­rün­ket. Hogy lehet, hogy az orosz nőké télen is sima és gyö­nyörű? Van egy nagy tit­kuk, amit most el­áru­lunk:

Öregszel és kevesebb a hajad?

Öregszel és kevesebb a hajad? Itt a megoldás!

Az élet­mó­dunk­kal csök­kent­het­jük az öre­ge­dési fo­lya­ma­to­kat.

Idő­sebb kor­ban nem csak az őszü­lés, hanem a haj­hul­lás, haj­rit­ku­lás is ko­moly meg­pró­bál­ta­tás egy nőnek, de nem kell el­ke­se­redni. Van meg­ol­dás!

Ezekben az ételekben rákkeltő anyag van! Vigyázz velük!

Ezekben az ételekben rákkeltő anyag van! Vigyázz velük!

Rák­keltő anyag lehet azok­ban az éte­lek­ben, ame­lye­ket akár min­den­nap fo­gyasz­tunk.

Egy nem­so­kára ha­tályba lépő EU-ren­de­let arra hívja fel a fi­gyel­met, hogy rák­keltő anyag lehet azok­ban az éte­lek­ben, ame­lye­ket akár min­den­nap fo­gyasz­tunk. A prob­léma a magas hő­mér­sék­le­ten sü­tött pék­áru­kat, a sült krump­lit, a ch­ip­se­ket és a kávét is érint­heti.

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora. Nem­rég az is­mert sza­kács, Jamie Oli­ver is heves tá­ma­dást in­té­zett a mul­tik ellen, mert sze­rinte ez az ital füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora. Jamie Oli­ver is heves tá­ma­dást in­té­zett a mul­tik ellen, mert sze­rinte ez az ital füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod.

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod. Ne vidd azon­ban túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát! Ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Nem gondolnád, de ez otthonod legveszélyesebb pontja

Nem gondolnád, de ez otthonod legveszélyesebb pontja

Ez a lakás leg­szennye­zet­tebb része és ál­landó a fer­tő­zés­ve­szély. Nem, nem a vé­cé­ről van szó...

Fáj a térded? Ez az 5 módszer segít

Fáj a térded? Ez az 5 módszer segít

Ne állj le a moz­gás­sal akkor se, ha fáj a tér­ded. Csök­kentsd a kel­le­met­len tü­ne­te­ket, majd kezdd el óva­to­san az edzést. Házi gyógy­mó­do­kat mu­ta­tunk, fel­gyor­sít­ják a gyó­gyu­lá­so­dat

Ne állj le a moz­gás­sal akkor se, ha fáj a tér­ded. Csök­kentsd a kel­le­met­len tü­ne­te­ket, majd kezdd el óva­to­san az edzést. Házi gyógy­mó­do­kat mu­ta­tunk, me­lyek biz­to­san fel­gyor­sít­ják a gyó­gyu­lá­so­dat

Te is utálod, hogy hasra hízol? Mutatjuk, mit lehet tenni!

Te is utálod, hogy hasra hízol? Mutatjuk, mit lehet tenni!

Ét­ke­zés­beli és lelki okok is áll­hat­nak a de­re­kad köré nőtt ha­tal­mas úszó­gu­mik mö­gött. Tün­tesd el, légy újra csi­nos és egész­sé­ges!

A vas­tag derék, a puffadt has nem csak előny­te­len, de az egész­ségre is ve­szé­lyes! Ét­ke­zés­beli és lelki okok is áll­hat­nak a de­re­kad köré nőtt ha­tal­mas úszó­gu­mik mö­gött. Tün­tesd el, légy újra csi­nos és egész­sé­ges! Kezdj új éle­tet!

Túlságosan nedves vagina: Mi lehet a gond?

Túlságosan nedves vagina: Mi lehet a gond?

Az élet min­den ré­szén fon­tos az egyen­súly, és ez az intim te­rü­le­tekre is igaz. De vajon mitől bo­rul­hat fel?

Az élet min­den ré­szén fon­tos az egyen­súly, és ez az intim te­rü­le­tekre is igaz. De vajon mitől bo­rul­hat fel?

Ez a magas vérnyomás legjobb téli ellenszere

Ez a magas vérnyomás legjobb téli ellenszere

Ne ül­dözd a fehér fa­gyön­gyöt, ké­szíts be­lőle cso­dás ha­tású gyógy­teát.

Ne ül­dözd a fehér fa­gyön­gyöt! In­kább ké­szíts be­lőle cso­dás ha­tású gyógy­teát. Kü­lö­nö­sen a magas vér­nyo­más ellen ki­váló. A tea el­ké­szí­té­sét is el­árul­juk.

Még az orvosok is alig hiszik: Igazi csoda történt az agydaganatos lánnyal

Még az orvosok is alig hiszik: Igazi csoda történt az agydaganatos lánnyal

Meg­szü­le­tett a gyer­meke. Most min­denki cso­dá­ban re­mény­ke­dik, jön a su­gár­ke­ze­lés!

Ebből a hagymából egyél többet télen! Nagyon egészséges

Ebből a hagymából egyél többet télen! Nagyon egészséges

Vi­ta­min- és ás­vá­nyi­a­nyag-for­rás!

Rend­kí­vül egész­sé­ges ez a hagy­ma­féle, ener­gia­tar­talma cse­kély, de je­len­tős vi­ta­min- és ás­vá­nyi­a­nyag-for­rás. Fo­gyassz be­lőle télen minél töb­bet.

Rosszul alszol? Akkor erre cseréld ki a párnád!

Rosszul alszol? Akkor erre cseréld ki a párnád!

Rend­sze­re­sen for­go­lódsz éj­szaka?

Rend­sze­re­sen for­go­lódsz éj­szaka, fáj a nya­kad? Nem ta­lá­lod a ké­nyel­mes pózt, ami­ben el tudsz aludni? Lehet, hogy a pár­ná­val van a gond.

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza. Magyarországot is fenyegeti?

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza. Magyarországot is fenyegeti?

A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen.

A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen.

Káros a kromoszómákra az alkohol

Döbbenetes, mit művel a kromoszómákkal az alkohol

Egé­szen ijesztő a hely­zet...

Egy nem­rég vég­zett ku­ta­tás sze­rint sok­kal na­gyobb pusz­tí­tást végez a szer­ve­ze­tünk­ben az al­ko­hol, mint gon­dol­tuk.

Felpuffadt szemmel ébredtél? Mutatjuk, mit lehet tenni

Felpuffadt szemmel ébredtél? Mutatjuk, mit lehet tenni

Szánj ma­gadra reg­gel ne­gyed­órát.

Szánj ma­gadra reg­gel ne­gyed­órát, máris job­ban indul a napod! Né­hány ötlet, hogy tün­tesd el a leg­gyor­sab­ban a tás­ká­kat a sze­med alól.

Durva, hogy mit visznek haza a gyerekek a suliból

Durva, hogy mit visznek haza a gyerekek a suliból

Az őszi te­tű­jár­vány semmi volt ahhoz ké­pest, ami je­len­leg tom­bol a köz­ok­ta­tási in­téz­mé­nyek­ben.

Az őszi te­tű­jár­vány semmi ahhoz ké­pest, ami je­len­leg tom­bol a su­lik­ban. Több he­lyen hetek óta kép­te­le­nek ki­ir­tani a gye­rek ha­já­ból a vér­szí­vó­kat.

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

A kínzó mig­rén meg­szün­tet­hető.

Egy év­záró buli után más­nap sok­szor lük­tető fej­fá­jás­sal éb­re­dünk, mintha el­csa­pott volna min­ket a vonat. Két­ség­be­esésre azon­ban semmi ok.

Hibernálás után született a kisbaba

Egyszerre csodálatos és hátborzongató: hibernálás után született a kisbaba

24 évet várt sor­sára a le­fa­gyasz­tott emb­rió. Most végre bol­dog a csa­lád.

24 évet várt sor­sára a le­fa­gyasz­tott emb­rió. Most végre bol­dog a csa­lád.

Így kell elsősegélyt adni alkoholmérgezés esetén

Így kell elsősegélyt adni alkoholmérgezés esetén

Bár az al­ko­hol min­den­kire ki­csit más­ként hat, egyes jelek vi­szony­lag ál­ta­lá­nos­nak te­kint­he­tők - me­lyek alap­ján meg­ál­la­pít­ható az al­ko­hol­mér­ge­zés.

Bár az al­ko­hol min­den­kire ki­csit más­ként hat, egyes jelek vi­szony­lag ál­ta­lá­nos­nak te­kint­he­tők - me­lyek alap­ján meg­ál­la­pít­ható az al­ko­hol­mér­ge­zés.

Forró volt a szex, kiszívták a nyakad? Így tüntetheted el a nyomot

Forró volt a szex, kiszívták a nyakad? Így tüntetheted el a nyomot

Sok­szor hiába ta­kar­ga­tod az árul­kodó kínos fol­to­kat.

Sok­szor hiába ta­kar­ga­tod, egy­sze­rűen nem lehet nem ész­re­venni az árul­kodó kínos fol­to­kat

Ezért szórj rizst a zokniba! Jót fog tenni!

Ezért szórj rizst a zokniba! Jót fog tenni!

Már nagy­ma­má­ink is hasz­nál­ták ezt a trük­köt...

Már nagy­ma­má­ink is hasz­nál­ták ezt a trük­köt, bár ak­ko­ri­ban még nem volt mik­ro­hul­lámú sütő. De a meleg rizs jó­té­kony ha­tá­sát ők is is­mer­ték, te se hagyd ki! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Újévi csodában bízik a beteg kismama

Újévi csodában bízik a halálos agydaganattal kisbabáját váró nő

Né­hány hét van hátra a szü­lé­sig. Imád­ko­zik, hogy élet­ben ma­rad­jon.

Még né­hány hét van hátra a szü­lé­sig, imád­ko­zik, hogy leg­alább addig élet­ben ma­rad­jon. Szív­szo­rító tör­té­net!

3 házi csodaszer, mely 2 perc alatt eltünteti a hónaljszőrt

3 házi csodaszer, mely 2 perc alatt eltünteti a hónaljszőrt

Olcsó hoz­zá­va­lók, egy­szerű el­ké­szí­tés, sima hón­alj se­perc alatt. Vagy a há­zi­lag el­ké­szít­hető gyan­tá­ban bíz­nál?

Olcsó hoz­zá­va­lók, egy­szerű el­ké­szí­tés, sima hón­alj se­perc alatt. Vagy in­kább a há­zi­lag el­ké­szít­hető gyan­tá­ban bíz­nál? A leg­jobb lenne, ha ki se nőne a sző­röd? Min­denre mu­ta­tunk meg­ol­dást

Ezért sírnak olyan sokat és elkeseredetten a nők

Ezért sírnak olyan sokat és elkeseredetten a nők

Bár a könnye­ket a nők fegy­ve­ré­nek tart­ják, az igaz­ság az, hogy min­denki sír. Ez az egyik dolog, ami em­berré tesz min­ket.

Bár a könnye­ket a nők fegy­ve­ré­nek tart­ják, az igaz­ság az, hogy min­denki sír. Ez az egyik dolog, ami em­berré tesz min­ket. Olyan idő­sza­kok is van­nak az éle­tünk­ben, ami­kor töb­bet sí­runk az át­la­gos­nál. De vajon a sze­mé­lyes prob­lé­má­kon kívül mi vált­hatja ki a gya­kori sí­rást? Mu­tat­juk az oko­kat.

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Sok csa­lád­ban elő­for­dul, hogy koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort vagy pezs­gőt.

Sok csa­lád­ban elő­for­dul, hogy koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort vagy pezs­gőt.

Felejtsd el az altatókat! Mutatjuk, mitől tudsz igazán jól aludni

Felejtsd el az altatókat! Mutatjuk, mitől tudsz igazán jól aludni

Ké­szítsd elő az éj­sza­ká­dat! Órákra le­bontva mu­tat­juk, mi­lyen lé­pé­sek­kel ha­ladj a tö­ké­le­tes éj­sza­kai pi­he­nés felé.

Megszólaltak az orvosok: így gyógyít a nagyi igazi húslevese

Megszólaltak az orvosok: így gyógyít a nagyi igazi húslevese

Vajon tu­do­má­nyo­san iga­zol­ható?

Vajon si­ke­rült-e tu­do­má­nyos módon iga­zolni, hogy az év­szá­za­dok óta gyógy­le­ves­ként fel­kí­nált étel va­ló­ban ren­del­ke­zik ilyen ha­tás­sal?

Fáj a hátad? Horkolsz?

Fáj a hátad? Horkolsz? Így feküdj le az ágyba!

Tény­leg kel­le­met­len, ha a párod rend­sze­re­sen fel­éb­reszt, mert a hor­ko­lá­sod­tól nem tud aludni. Ne ke­se­redj el, van meg­ol­dás!

Tény­leg kel­le­met­len, ha a párod rend­sze­re­sen fel­éb­reszt, mert a hor­ko­lá­sod­tól nem tud aludni. Ne ke­se­redj el, van meg­ol­dás! Meg­sza­ba­dulsz a hor­ko­lás­tól.

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

A stressz szinte mind­annyi­unk éle­tét meg­ke­se­ríti. Ám ha ki­ik­tatni nem is tud­juk az éle­tünk­ből, azért te­he­tünk el­lene.

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén. Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Ebben a durva betegségben szenvedhetnek azok, akik folyton szelfiznek

Ebben a durva betegségben szenvedhetnek azok, akik folyton szelfiznek

Ugye te is is­mersz olya­no­kat, akik szinte órán­ként posz­tol­nak egy újabb szelfit ma­guk­ról?

Szexet írt fel a nőnek gyógyulásért az orvos

Elképesztő eset: Szexet írt fel a nőnek gyógyulásért az orvos

A rend­sze­res nemi élet egész­ségre gya­ko­rolt ha­tá­sait biz­to­san is­me­red.

A rend­sze­res nemi élet egész­ségre gya­ko­rolt ha­tá­sait biz­to­san is­me­red már. De hal­lot­tál olyat, hogy a szex ki­mon­dot­tan ja­val­lott?

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén. Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén.

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás a gyógy­szer­tá­rak­ban.

Az új Egész­ség­ügyi Tér hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket,.

Ez minden idők kedvenc gyógynövénye! Imádják a magyarok

Ez minden idők kedvenc gyógynövénye! Imádják a magyarok

Ha min­den nap fo­gyasz­tasz mákot, nem lesz­nek anyagi ne­héz­sé­geid

A ma­gyar nép­ha­gyo­mány sze­rint, ha min­den nap fo­gyasz­tasz mákot, nem lesz­nek anyagi ne­héz­sé­geid, és a gyer­mek­ál­dás sem marad el. Nem csak íze miatt imád­juk a mákot. Szá­mos jó­té­kony ha­tása miatt is na­gyon ked­veli min­denki.

Csak óvatosan! Nagy átvágás lehet a gyerekvitamin

Csak óvatosan! Nagy átvágás lehet a gyerekvitamin

Haz­no­sak, vagy még­sem?

Vajon tény­leg olyan hasz­no­sak a gye­re­kek szá­mára a gu­mi­cu­kor­nak ál­cá­zott vi­ta­mi­nok? Egy ame­ri­kai vizs­gá­lat nem­mel fe­lelt erre a kér­désre.

Ezért rettegnek a kamaszgyerekek szülei, ha közelít a karácsony

Ezért rettegnek a kamaszgyerekek szülei, ha közelít a karácsony

Az öröm és a sze­re­tet ün­nepe maga lehet a pokol annak, aki de­presszi­ó­ban szen­ved - kü­lö­nö­sen, ha ka­masz.

Most kiderül az igazság: Ezért nagyobb a nők egyik melle, mint a másik

Most kiderül az igazság: Ezért nagyobb a nők egyik melle, mint a másik

A női mel­lek olya­nok, mint a hó­pely­hek - nincs köz­tük két egy­forma.

A női mel­lek olya­nok, mint a hó­pely­hek - nincs köz­tük két egy­forma. Még akkor sem, ha ugyanaz a vi­se­lő­jük, hi­szen a leg­több nőnek az egyik melle ki­csit na­gyobb, mint a másik. De mi lehet ennek az oka?

Így gyógyít a mobilod

Így gyógyít a mobilod

A mo­bil­te­le­fon nem­csak arra jó, hogy fo­lya­ma­to­san kap­cso­lat­ban légy az is­me­rő­se­id­del, vagy cuki kis­ci­cás fo­tó­kat ossz meg a neten. Az app­li­ká­ciók so­rá­ban sok olyan is van, ame­lyik segít meg­vé­deni a saját egész­sé­ge­det.

A mo­bil­te­le­fon nem­csak arra jó, hogy fo­lya­ma­to­san kap­cso­lat­ban légy az is­me­rő­se­id­del, vagy cuki kis­ci­cás fo­tó­kat ossz meg a neten. Az app­li­ká­ciók so­rá­ban sok olyan is van, ame­lyik segít meg­vé­deni a saját egész­sé­ge­det, vagy akár má­so­két. Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat pél­dául nem­rég egy élet­men­tést tá­mo­gató appot mu­ta­tott be.

Borzalom a szülőszobán

Borzalom a szülőszobán: Így jött világra a 15 éves magzat

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben.

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben. A nő 15 éven át szen­ve­dett, mire sor ke­rült a mű­tétre.

Mi az igazság? Lehet vagy nem alkoholt inni az antibiotikumra?

Mi az igazság? Lehet vagy nem alkoholt inni az antibiotikumra?

Össze­szed­tél egy csú­nya fer­tő­zést, és an­ti­bio­ti­ku­mot írt fel az orvos, de a céges bulit nem lehet ki­hagyni?

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Fan­tasz­ti­kus, ami ki­de­rült a ká­vé­ról.

Fan­tasz­ti­kus, ami egy új ku­ta­tás során ki­de­rült a ká­vé­ról. Segít meg­őrizni a szel­lemi fris­ses­sé­get és szá­mos be­teg­ség koc­ká­za­tát is csök­kenti. Hi­he­tet­len hatás!

Imádod a kutyádat? Még jobban fogod, ha ezt elolvasod!

Imádod a kutyádat? Még jobban fogod, ha ezt elolvasod!

Ku­tyád az éle­te­det is meg­ment­heti.

Ku­tyád akár az éle­te­det is meg­ment­heti, kü­lö­nö­sen akkor, ha egye­dül élsz. Egy új ku­ta­tás sze­rint ugyanis az idő előtti ha­lá­lo­zás koc­ká­zata a fe­lére csök­ken.

Egy életmódszakértő bunkó kijelentésén háborognak a daganatos betegek

Egy életmódszakértő bunkó kijelentésén háborognak a daganatos betegek

Döb­be­ne­tes esz­me­fut­ta­tást tett közzé a rák­be­teg­ség­ről az auszt­rál nő.

Döb­be­ne­tes esz­me­fut­ta­tást tett közzé a rák­be­teg­ség­ről az auszt­rál nő.

Egy fura növény segíthet a beteges horkolókon!

Egy fura növény segíthet a beteges horkolókon!

A kétes ki­me­ne­telű or­vosi be­avat­ko­zá­sok és a drága ken­cék he­lyett elég egyet­len nö­vényt be­sze­rezni!

Ezért lesznek gyönyörűek a csokoládéimádó nők

Ezért lesznek gyönyörűek a csokoládéimádó nők

Van egy jó hí­rünk.

Van egy jó hí­rünk, nem kell rosszul érez­ned magad, ha cso­kit eszel. A cso­ko­ládé ugyanis jót tesz a bőr­nek.

Ez történik a testeddel, ha pótolod a hiányzó magnéziumot

Ez történik a testeddel, ha pótolod a hiányzó magnéziumot

Min­den igaz, amit a mag­né­zi­um­ról hal­lot­tál! Ez az ás­vá­nyi anyag képes el­la­zí­tani, és fel­oldja a fe­szült­sé­get.

Min­den igaz, amit a mag­né­zi­um­ról hal­lot­tál! Ez az ás­vá­nyi anyag képes el­la­zí­tani, és segít jól aludni.

Kiakadtak Szabó Zsófi őssejtügyén a magyar nők: Miért nem jár mindenkinek?

Kiakadtak Szabó Zsófi őssejtügyén a magyar nők: Miért nem jár mindenkinek?

Szabó Zsófi min­dent elő­ké­szí­tett a köl­dök­zsi­nór­vér le­vé­te­lé­hez.

Szabó Zsófi min­dent elő­ké­szí­tett a köl­dök­zsi­nór­vér le­vé­te­lé­hez.

Ebből egyél egy kanálnyit, és máris jobban fogsz aludni!

Ebből egyél egy kanálnyit, és máris jobban fogsz aludni!

Ne­he­zen al­szol el és fel­éb­redsz éj­sza­kán­ként? Vi­gyázz, mert az al­vás­hi­ány az egész na­podra rá­nyomja a bé­lye­gét.

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Most el­mond­ják az or­vo­sok, me­lyek a leg­dur­váb­bak.

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Csil­la­go­kat lá­tunk, ha be­le­rú­gunk az ágy sar­kába és az sem túl kel­le­mes, ami­kor a nyel­vünkre ha­ra­punk vagy rá­lép­nek a sar­kunkra. Ám a fen­ti­ek­nél is dur­vább kí­no­kat szed­tek lis­tába az or­vo­sok.

Áztasd a lábad ecetbe, hálás lesz érte

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Télen a zárt cipő vi­se­lése ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor a ké­nyez­te­tés.

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor egy kis ké­nyez­te­tés, de nem kell azon­nal a drága pe­di­kű­rös­höz sza­ladni. Nagy­anyá­ink házi prak­ti­kája ma is mű­kö­dik!

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

Ma­gyar­or­szá­gon alig száz éve vé­gez­ték az első si­ke­res csá­szár­met­szést. Mára ru­tin­el­já­rás­nak szá­mít az ope­rá­ció, mégis nagy vi­tá­kat kavar.

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj. El­árul­juk, ho­gyan le­hetsz ener­gi­kus és friss min­den reg­gel.

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj. El­árul­juk, ho­gyan le­hetsz ener­gi­kus és friss min­den reg­gel.