ÉLETMÓDI

MEDICINA

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja.

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig. A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a hízás és fo­gyás fo­lya­ma­ta­i­ban is sze­re­pet ját­szik.

Kész őrület, megbetegítik a nőket a próbababák

Kész őrület, megbetegítik a nőket a próbababák

Cso­dál­koz­tál már azon, miért áll a ki­ra­ka­tok­ban min­den tö­ké­le­te­sen a mű­anyag pró­ba­ba­bá­kon, és miért áll ugyanaz a ruha egé­szen más­ho­gyan raj­tad?

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Meg­sza­ba­dít a fe­szült­ség­től.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy fá­rasztó nap után nem jött álom a sze­medre? Mu­tat­juk a trük­köt, mi a meg­ol­dás.

Mindenkiről lerobbantja a kilókat ez az egyszerű diétás étel

Mindenkiről lerobbantja a kilókat ez az egyszerű diétás étel

Rend­kí­vül magas fe­hér­je­tar­talmú, mégis könnyen emészt­hető, a fo­gyó­kú­rák nél­kü­löz­he­tet­len alap­anyaga.

Figyeld a gyűrűsujját, és megtudod, milyen emberrel állsz szemben!

Figyeld a gyűrűsujját, és megtudod, milyen emberrel állsz szemben!

A gyű­rűs­ujj és mu­ta­tó­ujj hossza kö­zötti kü­lönb­ség sze­rint 3 típus van.

A gyű­rűs­ujj és mu­ta­tó­ujj hossza kö­zötti kü­lönb­ség sze­rint 3 típus van.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Meg­nyu­god­hatsz, napi 4 csé­sze fe­ke­té­től semmi bajod nem lesz.

Sze­re­ted a kávét? Meg­nyu­god­hatsz, napi 4 csé­sze fe­ke­té­től semmi bajod nem lesz: ezt ál­la­pí­totta meg egy új ta­nul­mány, amely több mint 740 ko­rábbi ku­ta­tás ered­mé­nyeit te­kin­tette át.

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent. A víz ma­gá­ban unal­mas, cit­rom­mal túl sa­va­nyú. De így finom!

Ez az alkoholos ital hatalmassá teszi a férfiasságot

Tudományos bizonyíték: Ez az alkoholos ital hatalmassá teszi a férfiasságot

Eddig sej­tet­tük, most be­bi­zo­nyí­tot­ták!

Eddig csak sej­tet­tük, de most tu­dó­sok be­bi­zo­nyí­tot­ták!

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza.

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban.

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy ti­nifiú: olyan mell­tar­tót fej­lesz­tett, ami idő­ben ki­szűri a da­ga­na­tos be­teg­sé­get!

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy ti­nifiú: olyan mell­tar­tót fej­lesz­tett, ami ki­szűri a da­ga­na­tos be­teg­sé­get!

Ha ezt a gyakorlatot végzed, eldobhatod a szemüvegedet

Ha ezt a gyakorlatot végzed, eldobhatod a szemüvegedet

Rom­lott a lá­tá­sod? Nyugi, ez még vissza­for­dít­ható!

Ha szor­gal­ma­san, na­ponta vég­zed a lá­tás­ja­vító szem­gya­kor­la­to­kat, ha­ma­ro­san nem lesz szük­sé­ged a szem­üvegre.

Tudtad, mi mindenre jó a szegfűszeg?

Tudtad, mi mindenre jó a szegfűszeg?

Ne gon­dold, hogy csak fű­szer­ként szu­per! Az egész­sé­ge­det is óvja!

A szeg­fű­szeg a mé­zes­ka­lács és más téli édes­sé­gek egyik ked­velt fű­szere. De ne gon­dold, hogy csak a kony­há­ban hasz­nál­ha­tod! Az egész­sé­ge­det is ezer­fé­le­kép­pen óvja!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád! Íme az élet­mentő jelek.

7 szuper ötlet horkolás ellen, ami működik

7 szuper ötlet horkolás ellen, ami működik

Van­nak egy­szerű mód­sze­rek, ame­lyek se­gít­het­nek.

A hor­ko­lás miatt más­nap reg­gel min­denki fá­rad­tan ébred: annak sem pi­hen­tető így az alvás, aki hor­kol, és annak sem, aki mel­lette pró­bál aludni. Ám van­nak egy­szerű mód­sze­rek, ame­lyek se­gít­het­nek.

Orvosi figyelmeztetés: pokoli fájdalmas betegséget okoz a mobiltelefon

Orvosi figyelmeztetés: pokoli fájdalmas betegséget okoz a mobiltelefon

Ami­kor leg­kö­ze­lebb elő­ve­szed a mo­bil­te­le­fo­no­dat, állj meg egy pil­la­natra, és fi­gyelj oda a test­tar­tá­sodra!

Túl gyorsan őszülsz? Vigyázz, ez a betegség fenyeget

Túl gyorsan őszülsz? Vigyázz, ez a betegség fenyeget

Egyre több ősz haj­szá­lat fe­de­zel fel ma­ga­don? Vi­gyázz, lehet, hogy ve­szély fe­nye­geti a szí­ve­det, ér­de­mes oda­fi­gyel­ned az egész­sé­gedre!

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Gör­csöl a hasad, fáj a nya­kad, ha­so­gat a fejed, és első gon­do­la­tod, hogy be­dobsz egy fáj­da­lom­csil­la­pí­tót?

Gör­csöl a hasad, fáj a nya­kad, ha­so­gat a fejed, és első gon­do­la­tod, hogy be­dobsz egy fáj­da­lom­csil­la­pí­tót?

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

Gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben!

El­csú­fítja a gyö­nyörű pá­zsi­to­dat, ezért irtod, ahogy bírod? Pedig gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben! És talán a fő fegy­vere lesz a rák el­leni küz­de­lem­nek.

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Van né­hány szo­kás, ami­vel leg­alább annyit árt­hatsz ma­gad­nak, mintha min­den nap el­szív­nál né­hány ci­ga­ret­tát. El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Kiderült, ez a legjobb párna, ha jól akarsz aludni

Kiderült, ez a legjobb párna, ha jól akarsz aludni

Lét­fon­tos­ságú, hogy a ke­mény mun­ká­val el­töl­tött nap (vagy akár egy óri­ási mu­la­to­zás) után a leg­tö­ké­le­te­sebb éj­sza­kai pi­he­nőd le­gyen.

Lét­fon­tos­ságú, hogy a ke­mény mun­ká­val el­töl­tött nap (vagy akár egy óri­ási mu­la­to­zás) után a leg­tö­ké­le­te­sebb éj­sza­kai pi­he­nőd le­gyen. A jó al­vás­hoz a leg­jobb pár­nára van szük­sé­ged. De mi­lyen le­gyen? Máris mu­tat­juk.

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

Vajon tisz­tá­ban vagy azzal, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Vajon tisz­tá­ban vagy azzal, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás.

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Gyor­san repül az idő, ha­ma­ro­san itt van a nyári idő­szá­mí­tás. Meg­mu­tat­juk, mi­lyen ha­tás­sal lehet ez ránk.

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Még min­dig nem szok­tál le a di­é­tás kó­lá­ról? Lehet, hogy most le fogsz.

Még min­dig nem szok­tál le a di­é­tás kó­lá­ról? Lehet, hogy most le fogsz: olyasmi de­rült ki róla, ami még a leg­bát­rab­ba­kat is el­ijeszti a di­é­tás üdí­tők fo­gyasz­tá­sá­tól.

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a szer­ve­ze­ted­ben zajló gyul­la­dá­sos fo­lya­ma­tok­kal.

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a szer­ve­ze­ted­ben zajló gyul­la­dá­sos fo­lya­ma­tok­kal. Be­teg­sé­ge­ket előz­hetsz meg vagy győz­hetsz le, ha gyak­rab­ban fo­gyasz­tod eze­ket az élel­mi­sze­re­ket.

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Van össze­füg­gés az egyes vér­cso­por­tok és bi­zo­nyos be­teg­sé­gekre való haj­lam kö­zött? A ku­ta­tók sze­rint igen!

Van össze­füg­gés az egyes vér­cso­por­tok és bi­zo­nyos be­teg­sé­gekre való haj­lam kö­zött? A ku­ta­tók sze­rint igen!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vethet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Asz­tal mel­lett ülni és szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni több órán ke­resz­tül min­den egyes nap nyil­ván­va­lóan egész­ség­ká­ró­sító.

Ezért tilos a vízivást erőltetni!

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz kell? Nem biz­tos.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek. De va­ló­ban jót tesz ez a szer­ve­ze­ted­nek?

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Pszichiátriára került Selena Gomez: Döbbenetes okok miatt kell a terápia

Pszichiátriára került Selena Gomez: Döbbenetes okok miatt kell a terápia

Három hó­na­pon ke­resz­tül élt a vi­lág­tól távol egy zárt in­té­zet­ben a gye­rek­sztár­ból szexi elő­adóvá lett Se­lena Gomez.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Rossz ked­ved van? Ja­vít­hatsz rajta!

Rossz ked­ved van? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, hogy pár perc alatt jobb le­gyen, leg­alább egy ki­csit. Nem is gon­dol­nád, mi­lyen egy­szerű ez!

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt? Ne fa­nya­logj! Sok jó dolog tör­té­nik veled, ha a bar­nuló ba­nánt is el­fo­gyasz­tod.

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt? Sok jó dolog tör­té­nik veled, ha a bar­nuló ba­nánt meg­eszed.

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Van olyan, aki nem sze­reti a zenét?

Van olyan ember, aki nem sze­reti a zenét? Jól te­szed, ha minél töb­bet hall­gatsz be­lőle, mert bi­zo­nyí­tott tény, hogy szá­mos be­teg­sé­get véd­hetsz ki vele.

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tél végén a leg­töb­ben na­gyon vágy­nak már egy kis nap­fényre - a szo­lá­ri­u­mo­zás ve­szé­lye­ire egyre töb­ben fi­gyel­mez­tet­nek.

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

A kü­lön­böző al­vás­pó­zok­nak meg­van a maguk elő­nye és hát­rá­nya is.

A kü­lön­böző al­vás­pó­zok­nak meg­van a maguk elő­nye és hát­rá­nya is. Vá­ran­dós nők­nek kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy oda­fi­gyel­je­nek, mi hasz­nos a ba­bá­nak.

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Tűzz ki egy el­ér­hető célt: adj hozzá napi 1000 lé­pést a ren­des ru­ti­nod­hoz.

Tűzz ki egy el­ér­hető célt: adj hozzá napi 1000 lé­pést a ren­des ru­ti­nod­hoz, és nézd, mi tör­té­nik!

Ebből az egyszerű növényből remek vérnyomáscsökkentő lehet

Ebből az egyszerű növényből remek vérnyomáscsökkentő lehet

Ké­szítsd el in­gyen a leg­erő­sebb vér­nyo­más­csök­ken­tőt! Mu­tat­juk, miből, ho­gyan.

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Az edzés véd az öre­ge­dés­től.

Egy új ta­nul­mány sze­rint mind­össze né­hány­szor 4 perc in­ten­zív ke­rék­pá­ro­zás és heti 90 perc séta ha­té­ko­nyan védi a sej­te­ket az öre­ge­dés­től.

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre, így al­kal­ma­zása tel­je­sen in­do­ko­lat­lan. Sőt, ve­szé­lyes is lehet, ha sú­lyos tü­ne­tek ese­tén az orvos he­lyett a kal­ci­um­ban bí­zunk.

Három jel mutatja, hogy zátonyra futhat a kapcsolatod

Három jel mutatja, hogy zátonyra futhat a kapcsolatod

Veled is elő­for­dult már egy pár­kap­cso­lat­ban, hogy fel­tet­ted ma­gad­nak a kér­dést, menj vagy ma­radj? Mi az esé­lye, hogy so­káig ki­tart a szen­ve­dély?

Veled is elő­for­dult már egy pár­kap­cso­lat­ban, hogy fel­tet­ted ma­gad­nak a kér­dést, menj vagy ma­radj? Mi az esé­lye, hogy so­káig ki­tart a szen­ve­dély? Lás­suk, mit mon­da­nak a tu­dó­sok!

Eszméletlen, mit talált ki ez a fogorvos: Imádják érte a betegei!

Eszméletlen, mit talált ki ez a fogorvos: Imádják érte a betegei!

Egy brit fog­or­vos ki­ta­lálta, ho­gyan nyug­tat­hatja meg a be­te­geit, amíg a fo­gu­kat ke­zeli.

Egy brit fog­or­vos ki­ta­lálta, ho­gyan nyug­tat­hatja meg a be­te­geit, amíg a fo­gu­kat ke­zeli.

Soha ne dobd el a hagyma héját, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd el a hagyma héját, ennyi mindenre használhatod

Ha ezt el­ol­va­sod, biz­tos, hogy soha nem is fogod! Hi­szen a hagy­ma­héj­ban lévő anya­gok rend­kí­vüli gyógy­ha­tás­sal bír­nak.

Kezdődik a böjt, de mire is jó mindez?

Kezdődik a böjt, de mire is jó mindez?

Itt az idő a testi-lelki meg­úju­lás­hoz. Csat­la­kozz a Hús­vét előtti böjt­höz

Itt az idő a testi-lelki meg­úju­lás­hoz. Csat­la­kozz a Hús­vét előtti nagy­böjt­höz, és szü­less újjá! Tisz­tulj meg kívül-belül, űzd el a de­pressziót és a fö­lös­le­ges ki­ló­kat

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg.

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú és egész­sé­ges életre. Kí­ván­csi vagy, mi az?

Harmóniában test és lélek - élvezd ki a kövek gyógyító erejét!

Harmóniában test és lélek - élvezd ki a kövek gyógyító erejét!

A gyö­nyörű ás­vá­nyok, fél­drá­ga­kö­vek nem csak cso­dás ék­sze­rek, hanem gyó­gyító se­gí­tőid is.

Figyelj, ezért kellene minden este lezuhanyoznod!

Figyelj, ezért kellene minden este lezuhanyoznod!

Olyan fá­radt vagy, hogy azon gon­dol­kodsz, in­kább reg­gelre ha­lasz­tod a zu­hanyt? Ne tedd! Meg­mu­tat­juk, miért jobb, ha zu­hany­zás után fek­szel le aludni.

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Mi lehet jobb a téli hi­deg­ben, mint egy jó meleg sza­una? Min­den stresszt ki­iz­zadsz, mé­reg­te­le­ní­tesz, erő­sí­ted az im­mun­rend­sze­red.

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Így őrizd meg fi­a­ta­los kül­ső­det, ra­gyogó bő­rö­det!

Így őrizd meg fi­a­ta­los kül­ső­det, ra­gyogó bő­rö­det!

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

De vajon mit lehet tenni?

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, rá­adá­sul hiz­lal is.

Íme egy nagyszerű trükk, amivel mindig elkerülheted a másnaposságot

Íme egy nagyszerű trükk, amivel mindig elkerülheted a másnaposságot

Nem gyö­tör a gyo­mor­égés, nem ka­va­rog a beled, meg­me­ne­külsz a szé­dü­lés­től. Pedig ala­po­san fo­gyasz­tot­tál...

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van.

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van. Mégis akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor nem aján­la­tos ká­vézni. Mu­tat­juk, mikor.

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Sze­ret­nél min­den fon­tos ap­ró­ságra em­lé­kezni? Van egy remek trük­künk: azzal ta­nul­hatsz a leg­job­ban, ha má­so­kat ta­ní­tasz!

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Bolti mar­ga­rint vagy pasz­tő­rö­zött tej­ből ké­szült vajat eszel?

Bolti mar­ga­rint vagy pasz­tő­rö­zött tej­ből ké­szült vajat eszel? Akkor nem is tudod, mi­lyen az igazi, or­ga­ni­kus tej­szín­ből, ott­hon ké­szült, va­lódi vaj! Pró­báld ki!

4 ital, ami sokkal egészségesebb reggel, mint a citromos víz

4 ital, ami sokkal egészségesebb reggel, mint a citromos víz

Fogyni sze­ret­nél? Nem vált be a reg­gel, éh­gyo­morra ivott cit­ro­mos víz? Aján­lunk he­lyette 4 má­si­kat.

Fogyni sze­ret­nél? Nem vált be a reg­gel, éh­gyo­morra ivott cit­ro­mos víz? Aján­lunk he­lyette 4 má­si­kat.

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Vágy­ál­ma­id­ban min­dig fa­gyit reg­ge­li­zel? Lehet, hogy ez nem is rossz ötlet!

Vágy­ál­ma­id­ban min­dig fa­gyit reg­ge­li­zel? Lehet, hogy ez nem is rossz ötlet!

Döbbenetes, ilyen komoly betegséget okoz a mobiltelefon

Döbbenetes, ilyen komoly betegséget okoz a mobiltelefon

Füg­günk az okos­te­le­fo­nunk­tól.

El­ké­pesztő mér­ték­ben füg­günk az okos­te­le­fo­nunk­tól, enni, aludni sem tu­dunk nél­küle, sőt, sokan a vé­cére is ma­guk­kal vi­szik.

Csak óvatosan! Ezért veszélyes a férfiakra a tej és a sajt

Csak óvatosan! Ezért veszélyes a férfiakra a tej és a sajt

Min­dent meg­ten­né­tek egy kis­ba­báért? Akkor jó, ha a le­endő apuka is vi­gyáz az ét­rend­jére.

Filléres magyar zöldség, ami jobb, mint a vitamin

Filléres magyar zöldség, ami jobb, mint a vitamin

Nem csak fű­szer, de gyógy­szer is!

Nem csak fű­szer, de gyógy­szer is! Fo­gyaszd tu­da­to­san ezt a min­den­napi cso­da­szert. Le­gyél te is ja­vas­asszony! Tudd meg, mire jó.

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted?

Ret­tegsz az influ­en­zá­tól? Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted? Téged is meg­véd a retek! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Két évig hat, és mellékhatása sincs: itt a férfi fogamzásgátló!

Két évig hat, és mellékhatása sincs: itt a férfi fogamzásgátló!

Rég vár­tunk rá, és most úgy tűnik, el­ké­szült: a férfi­ak­nak be­ad­ható fo­gam­zás­gátló in­jek­ció.

Rég vár­tunk rá, és most úgy tűnik, el­ké­szült: a férfi­ak­nak be­ad­ható fo­gam­zás­gátló in­jek­ció.

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Tud­tad, hogy ha egy­sze­rűen ha­gyod, hogy a rizs fel­szívja a fő­ző­vi­zét, ve­szé­lyes ar­zént jut­tat­hatsz a szer­ve­ze­tedbe?

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Neked sincs túl sok időd, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre?

Neked sincs túl sok időd a ké­szü­lő­désre, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre? Ha így van, akkor leg­alább ne ronts a hely­ze­ten, és ke­rüld el azo­kat a szo­ká­so­kat, ame­lyek­kel már előre tönk­re­te­szed a na­po­dat.

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Egy­ol­dalú di­é­ták, in­ten­zív, mé­reg­te­le­nítő lé­böjt? Ne most! Az egész­sé­ge­det koc­káz­ta­tod.

Egy­ol­dalú di­é­ták, in­ten­zív, mé­reg­te­le­nítő lé­böjt? Ne most! Az egész­sé­ge­det koc­káz­ta­tod.

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Ha nem al­szol jól, más­nap is fá­radt, gyű­rött le­szel. A pi­hen­tető éj­sza­kát pedig az is be­fo­lyá­solja, mit eszel le­fek­vés előtt. Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani.

Ha nem al­szol jól, más­nap is fá­radt, gyű­rött le­szel. A pi­hen­tető éj­sza­kát pedig az is be­fo­lyá­solja, mit eszel le­fek­vés előtt. Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani.

Ha így eszel, nem veszekedtek majd a pároddal

Ha így eszel, nem veszekedtek majd a pároddal

Is­me­red azt az ér­zést, hogy egyre ide­ge­sebb le­szel az éh­ség­től? Eset­leg nem tudsz vi­lá­go­san gon­dol­kodni? Vi­gyázz, a kap­cso­la­tod is bán­hatja!

Ez az ital csökkenti a vérnyomást

Ez az egyszerű ital remekül csökkenti a vérnyomást

Fo­gyassz na­ponta cék­la­le­vet, rendbe teszi a vér­nyo­má­sod.

Fo­gyassz na­ponta cék­la­le­vet, rendbe teszi a vér­nyo­má­sod, mé­reg­te­le­nít, meg­szün­teti a sav­túl­ten­gést, fel­tur­bózza az agy­mű­kö­dé­se­det.

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Tedd félre az ag­go­dal­ma­kat! Hagy a hátad mö­gött a fé­lel­me­ket! Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad aka­dály.

Tedd félre az ag­go­dal­ma­kat! Hagy a hátad mö­gött a fé­lel­me­ket! Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad előt­ted aka­dály, és bár­mit el­ér­hetsz, amit eddig csak ál­modni mer­tél.

Tényleg szükség van a probiotikumra, ha antibiotikumot szedsz?

Tényleg szükség van a probiotikumra, ha antibiotikumot szedsz?

Vajon miért ja­va­sol­ják az or­vo­sok a pro­bi­o­ti­ku­mok sze­dé­sét, ha an­ti­bio­ti­ku­mot írnak fel? Vajon tény­leg szük­ség van rájuk? És ho­gyan kell szedni őket?

Vajon miért ja­va­sol­ják az or­vo­sok a pro­bi­o­ti­ku­mok sze­dé­sét, ha an­ti­bio­ti­ku­mot írnak fel? Vajon tény­leg szük­ség van rájuk? És ho­gyan kell szedni őket, hogy op­ti­má­lis le­gyen a ha­tá­suk?

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről.

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről. El­ké­pesztő, de a kis­ba­bák szem- és bőr­színe is kü­lön­bö­zik egy­más­tól! Hi­he­tet­le­nül ritka ez a je­len­ség.