ÉLETMÓDI

MEDICINA

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

A 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet.

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Nem kell min­dig di­é­tázni!

Nem kell min­dig di­é­tázni! Egy kis csoki még a férfi­ak­nak is jól jöhet, az egész tes­ted kö­szö­ne­tet mond majd érte.

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De mi van azzal az idő­szak­kal, ami­kor már túl vagy a ne­he­zén és össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Ha min­dig jég­hi­deg a kezed, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het.

Me­re­vek, el­gém­be­re­det­tek az uj­jaid, nem győ­zöd szo­ron­gatni a forró te­ás­bög­rét? Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het.

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Nem min­den­napi eset. Ilyet még nem lá­tott a világ! Videó!

Má­so­dik gyer­me­két várta a te­xasi nő, és min­den­kép­pen ter­mé­sze­tes módon sze­re­tett volna szülni.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Egyre több in­ter­ne­tes fel­hí­vást lát­ha­tunk cél­zott vagy szer­ve­zett vér­adásra.

Egyre több in­ter­ne­tes fel­hí­vást lát­ha­tunk cél­zott vagy szer­ve­zett vér­adásra. Ha lel­kes vagy, és se­gí­teni sze­ret­nél, ér­de­mes tá­jé­ko­zód­nod, egy­ál­ta­lán ad­hatsz-e vért, al­kal­mas vagy-e vér­adó­nak. Össze­szed­tük, mi­lyen ál­la­pot­ban vagy mi­lyen be­teg­ség ese­tén nem le­hetsz donor.

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

A szőr­te­len­ség ma már az intim hi­gi­é­nia ter­mé­sze­tes része, ám saj­nos ve­szé­lyei is van­nak...

A szőr­te­len­ség ma már az intim hi­gi­é­nia ter­mé­sze­tes része.Saj­nos azon­ban ko­moly ve­szé­lyei is le­het­nek...

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Ágy­nak dől­tél?

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány. Most azon­ban mu­ta­tunk egy szu­per italt, ami se­gít­het a gyó­gyu­lás­ban!

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Köz­is­mert, hogy egyes zöld­sé­gek és gyü­möl­csök fo­gyasz­tása meg­véd a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­tól.

Vaníliás és fahéjas: Így gyilkolja a fehérvérsejteket az e-cigi

Vaníliás és fahéjas: Így gyilkolja a fehérvérsejteket az e-cigi

Sokan úgy hi­szik, biz­ton­ság­ban van­nak, ha e-ci­ga­ret­tát szív­nak.

Sokan úgy hi­szik, biz­ton­ság­ban van­nak, ha nem ha­gyo­má­nyos, hanem e-ci­ga­ret­tát szív­nak.

Mit egyél, ha elkapott az influenza.

Mit egyél, ha elkapott az influenza. Így gyógyulhatsz meg gyorsan

A fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít.

Ilyen­kor a fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít abban, hogy a szer­ve­zet gyor­sab­ban le­győzze a be­teg­sé­get.

Orálszexhez járhat ez a kis extra

Orálszexhez járhat ez a kis extra, kérdezted már a párodat?

Erre a kel­le­met­len­ségre sem a nő, sem a férfi nem szá­mít.

Tud­tad, hogy a orá­lis szex­nek lehet egy ho­za­déka, amire ál­ta­lá­ban se a nő, se a férfi nem szá­mít. A kel­le­met­len extra akár ha­lá­los is lehet!

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő, utána 5 hétre kómába esett

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újra és 29 mű­té­ten esett át. Bá­mu­la­tos fel­épü­lé­sé­hez el­ké­pesztő belső ereje is se­gí­tette. Ma már tri­at­lon ver­se­nye­ken indul.

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újra és 29 mű­té­ten esett át. Bá­mu­la­tos fel­épü­lé­sé­hez el­ké­pesztő belső ereje ás aka­rata is se­gí­tette,újab­ban tri­at­lon ver­se­nye­ken indul. Nem is ered­mény­ta­le­nül.

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet.

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet, akik­nek eddig nem le­he­tett sze­xu­á­lis éle­tük.

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Ezt egy ta­nul­mány is bi­zo­nyítja.

A se­bé­szeti masz­kok utcai vi­se­lése talán vic­ce­sen néz ki, de ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát.

7 gond, ami megoldódik, ha citromos vizet iszol

7 gond, ami megoldódik, ha citromos vizet iszol

Egy­szerű és ha­tá­sos vé­de­lem.

Ez a leg­egy­sze­rűbb és leg­ha­tá­so­sabb módja annak, hogy meg­védd magad a kór­oko­zók­tól és a fer­tő­zé­sek­től. A cit­rom­mód­szer szu­per jól erő­síti a szer­ve­ze­ted.

7 bombaötlet tavaszra: Így lesz egészséges és sokkal dúsabb a hajad

7 bombaötlet tavaszra: Így lesz egészséges és sokkal dúsabb a hajad

Mire ki­ta­va­szo­dik, le­gyen egész­sé­ge­sebb a hajad.

Mire ki­ta­va­szo­dik, le­gyen egész­sé­ge­sebb a hajad. Né­hány do­logra fi­gyelj oda, és akár pár hónap alatt dú­sabbá, szebbé va­rá­zsol­ha­tod a haj­ko­ro­nád. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban ter­jed az influ­enza, mint gon­dol­nánk. Nem kell, hogy ránk kö­hög­je­nek, elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

Hihetetlen szépségtrükk, jöhet a krumpli!

Hihetetlen szépségtrükk, jöhet a krumpli!

Itt az orosz nők szép bő­ré­nek a titka

A sze­les, hideg idő meg­vi­seli a bő­rün­ket. Hogy lehet, hogy az orosz nőké télen is sima és gyö­nyörű? Van egy nagy tit­kuk, amit most el­áru­lunk:

10 banálisan hétköznapi helyzet, amikor elkaphatod az influenzát

10 banálisan hétköznapi helyzet, amikor elkaphatod az influenzát

Ha kö­rül­te­kintő vagy, és fi­gyelsz ezekre, idén meg­úsz­ha­tod

Ha kö­rül­te­kintő vagy, és fi­gyelsz ezekre, meg­úsz­ha­tod az idén kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes jár­ványt.

4 árulkodó jel: Így derül ki, hogy nem egyszerű nátha, amit elkaptál

4 árulkodó jel: Így derül ki, hogy nem egyszerű nátha, amit elkaptál

Sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het­nek a tü­ne­tek, ezért min­den­kép­pen oda kell fi­gyel­ned ma­gadra.

Ezekben az ételekben rákkeltő anyag van! Vigyázz velük!

Ezekben az ételekben rákkeltő anyag van! Vigyázz velük!

Min­den­nap fo­gyaszt­juk őket!

Egy nem­so­kára ha­tályba lépő EU-ren­de­let hívja fel a fi­gyel­met, hogy rák­keltő anyag lehet azok­ban az éte­lek­ben, ame­lye­ket akár min­den­nap fo­gyasz­tunk.

Öregszel és kevesebb a hajad? Itt a megoldás!

Öregszel és kevesebb a hajad? Itt a megoldás!

Idő­sebb kor­ban nem csak az őszü­lés, hanem a haj­hul­lás, haj­rit­ku­lás is ko­moly meg­pró­bál­ta­tás egy nőnek, de nem kell el­ke­se­redni. Van meg­ol­dás!

Idő­sebb kor­ban nem csak az őszü­lés, hanem a haj­hul­lás, haj­rit­ku­lás is ko­moly meg­pró­bál­ta­tás egy nőnek, de nem kell el­ke­se­redni. Van meg­ol­dás!

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora. Nem­rég az is­mert sza­kács, Jamie Oli­ver is heves tá­ma­dást in­té­zett a mul­tik ellen, mert sze­rinte ez az ital füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora. Jamie Oli­ver is heves tá­ma­dást in­té­zett a mul­tik ellen, mert sze­rinte ez az ital füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod.

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod. Ne vidd azon­ban túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát! Ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Nem gondolnád, de ez otthonod legveszélyesebb pontja

Nem gondolnád, de ez otthonod legveszélyesebb pontja

Ez a lakás leg­szennye­zet­tebb része és ál­landó a fer­tő­zés­ve­szély. Nem, nem a vé­cé­ről van szó...

Fáj a térded? Ez az 5 módszer segít

Fáj a térded? Ez az 5 módszer segít

Ne állj le a moz­gás­sal akkor se, ha fáj a tér­ded. Csök­kentsd a kel­le­met­len tü­ne­te­ket, majd kezdd el óva­to­san az edzést. Házi gyógy­mó­do­kat mu­ta­tunk, fel­gyor­sít­ják a gyó­gyu­lá­so­dat

Ne állj le a moz­gás­sal akkor se, ha fáj a tér­ded. Csök­kentsd a kel­le­met­len tü­ne­te­ket, majd kezdd el óva­to­san az edzést. Házi gyógy­mó­do­kat mu­ta­tunk, me­lyek biz­to­san fel­gyor­sít­ják a gyó­gyu­lá­so­dat

Ez a magas vérnyomás legjobb téli ellenszere

Ez a magas vérnyomás legjobb téli ellenszere

Ne ül­dözd a fehér fa­gyön­gyöt, ké­szíts be­lőle cso­dás ha­tású gyógy­teát.

Ne ül­dözd a fehér fa­gyön­gyöt! In­kább ké­szíts be­lőle cso­dás ha­tású gyógy­teát. Kü­lö­nö­sen a magas vér­nyo­más ellen ki­váló. A tea el­ké­szí­té­sét is el­árul­juk.

Még az orvosok is alig hiszik: Igazi csoda történt az agydaganatos lánnyal

Még az orvosok is alig hiszik: Igazi csoda történt az agydaganatos lánnyal

Meg­szü­le­tett a gyer­meke. Most min­denki cso­dá­ban re­mény­ke­dik, jön a su­gár­ke­ze­lés!

Túlságosan nedves vagina: Mi lehet a gond?

Túlságosan nedves vagina: Mi lehet a gond?

Az élet min­den ré­szén fon­tos az egyen­súly, és ez az intim te­rü­le­tekre is igaz. De vajon mitől bo­rul­hat fel?

Az élet min­den ré­szén fon­tos az egyen­súly, és ez az intim te­rü­le­tekre is igaz. Nem jó, ha a va­gi­nád túl­sá­go­san szá­raz, de az sem, ha túl ned­ves. Ha fel­bo­rul az egyen­súly, könnyen fer­tő­zést kap­hatsz, amit visz­ke­tés és a hü­ve­lyi fo­lyás jelez. De vajon mi okozza mind­ezt?

Ebből a hagymából egyél többet télen! Nagyon egészséges

Ebből a hagymából egyél többet télen! Nagyon egészséges

Rend­kí­vül egész­sé­ges ez a hagy­ma­féle, ener­gia­tar­talma cse­kély, de je­len­tős vi­ta­min- és ás­vá­nyi­a­nyag-for­rás.

Rend­kí­vül egész­sé­ges ez a hagy­ma­féle, ener­gia­tar­talma cse­kély, de je­len­tős vi­ta­min- és ás­vá­nyi­a­nyag-for­rás. Nem is gon­dol­nád, mennyi min­denre jó, és mennyi min­den­től sza­ba­dít meg, ha ele­gen­dőt eszel be­lőle. Fo­gyassz be­lőle télen minél töb­bet, mu­tat­juk pon­to­san, miért.

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza. Magyarországot is fenyegeti?

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza. Magyarországot is fenyegeti?

A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen.

A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen.

Káros a kromoszómákra az alkohol

Döbbenetes, mit művel a kromoszómákkal az alkohol

Egé­szen ijesztő a hely­zet...

Egy nem­rég vég­zett ku­ta­tás sze­rint sok­kal na­gyobb pusz­tí­tást végez a szer­ve­ze­tünk­ben az al­ko­hol, mint gon­dol­tuk.

Felpuffadt szemmel ébredtél? Mutatjuk, mit lehet tenni

Felpuffadt szemmel ébredtél? Mutatjuk, mit lehet tenni

Szánj ma­gadra reg­gel ne­gyed­órát.

Szánj ma­gadra reg­gel ne­gyed­órát, máris job­ban indul a napod! Né­hány ötlet, hogy tün­tesd el a leg­gyor­sab­ban a tás­ká­kat a sze­med alól.

Rosszul alszol? Akkor erre cseréld ki a párnád!

Rosszul alszol? Akkor erre cseréld ki a párnád!

Rend­sze­re­sen for­go­lódsz éj­szaka?

Rend­sze­re­sen for­go­lódsz éj­szaka, fáj a nya­kad? Nem ta­lá­lod a ké­nyel­mes pózt, ami­ben el tudsz aludni? Lehet, hogy a pár­ná­val van a gond.

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

A kínzó mig­rén meg­szün­tet­hető.

Egy év­záró buli után más­nap sok­szor lük­tető fej­fá­jás­sal éb­re­dünk, mintha el­csa­pott volna min­ket a vonat. Két­ség­be­esésre azon­ban semmi ok.

Egészen megdöbbentő, hogy mit visznek haza a gyerekek a suliból

Durva, hogy mit visznek haza a gyerekek a suliból

Az őszi te­tű­jár­vány semmi volt ahhoz ké­pest, ami je­len­leg tom­bol az is­ko­lák­ban. Több he­lyen hetek óta kép­te­le­nek ki­ir­tani a gye­rek ha­já­ból a vér­szí­vó­kat.

Így kell elsősegélyt adni alkoholmérgezés esetén

Így kell elsősegélyt adni alkoholmérgezés esetén

Ezekre a tü­ne­tekre fi­gyelj.

Bár az al­ko­hol min­den­kire ki­csit más­ként hat, egyes jelek vi­szony­lag ál­ta­lá­nos­nak te­kint­he­tők - me­lyek alap­ján meg­ál­la­pít­ható az al­ko­hol­mér­ge­zés.

Forró volt a szex, kiszívták a nyakad? Így tüntetheted el a nyomot

Forró volt a szex, kiszívták a nyakad? Így tüntetheted el a nyomot

Sok­szor hiába ta­kar­ga­tod az árul­kodó kínos fol­to­kat.

Sok­szor hiába ta­kar­ga­tod, egy­sze­rűen nem lehet nem ész­re­venni az árul­kodó kínos fol­to­kat

Ezért szórj rizst a zokniba! Jót fog tenni!

Ezért szórj rizst a zokniba! Jót fog tenni!

Már nagy­ma­má­ink is hasz­nál­ták ezt a trük­köt...

Már nagy­ma­má­ink is hasz­nál­ták ezt a trük­köt, bár ak­ko­ri­ban még nem volt mik­ro­hul­lámú sütő. De a meleg rizs jó­té­kony ha­tá­sát ők is is­mer­ték, te se hagyd ki! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Újévi csodában bízik a beteg kismama

Újévi csodában bízik a halálos agydaganattal kisbabáját váró nő

Né­hány hét van hátra a szü­lé­sig. Imád­ko­zik, hogy élet­ben ma­rad­jon.

Még né­hány hét van hátra a szü­lé­sig, imád­ko­zik, hogy leg­alább addig élet­ben ma­rad­jon. Szív­szo­rító tör­té­net!

3 házi csodaszer, mely 2 perc alatt eltünteti a hónaljszőrt

3 házi csodaszer, mely 2 perc alatt eltünteti a hónaljszőrt

Olcsó hoz­zá­va­lók, egy­szerű el­ké­szí­tés, sima hón­alj se­perc alatt. Vagy a há­zi­lag el­ké­szít­hető gyan­tá­ban bíz­nál?

Olcsó hoz­zá­va­lók, egy­szerű el­ké­szí­tés, sima hón­alj se­perc alatt. Vagy in­kább a há­zi­lag el­ké­szít­hető gyan­tá­ban bíz­nál? A leg­jobb lenne, ha ki se nőne a sző­röd? Min­denre mu­ta­tunk meg­ol­dást

Felejtsd el az altatókat! Mutatjuk, mitől tudsz igazán jól aludni

Felejtsd el az altatókat! Mutatjuk, mitől tudsz igazán jól aludni

Ké­szítsd elő az éj­sza­ká­dat! Órákra le­bontva mu­tat­juk, mi­lyen lé­pé­sek­kel ha­ladj a tö­ké­le­tes éj­sza­kai pi­he­nés felé.

Megszólaltak az orvosok: így gyógyít a nagyi igazi húslevese

Megszólaltak az orvosok: így gyógyít a nagyi igazi húslevese

Vajon tu­do­má­nyo­san iga­zol­ható?

Vajon si­ke­rült-e tu­do­má­nyos módon iga­zolni, hogy az év­szá­za­dok óta gyógy­le­ves­ként fel­kí­nált étel va­ló­ban ren­del­ke­zik ilyen ha­tás­sal?

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

A ka­rá­cso­nyi idő­szak­ban sok csa­lád­ban elő­for­dul, hogy koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort vagy pezs­gőt.

A ka­rá­cso­nyi idő­szak­ban sok csa­lád­ban elő­for­dul, hogy koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort vagy pezs­gőt. Sokak sze­rint a fi­a­ta­lok ekkor in­dul­nak el a lej­tőn...

Fáj a hátad? Horkolsz? Így feküdj le az ágyba!

Fáj a hátad? Horkolsz? Így feküdj le az ágyba!

Tény­leg kel­le­met­len, ha a párod rend­sze­re­sen fel­éb­reszt, mert a hor­ko­lá­sod­tól nem tud aludni. Ne ke­se­redj el, van meg­ol­dás! Meg­sza­ba­dulsz a hor­ko­lás­tól és a hátad sem fog fájni.

Tény­leg kel­le­met­len, ha a párod rend­sze­re­sen fel­éb­reszt, mert a hor­ko­lá­sod­tól nem tud aludni. Ne ke­se­redj el, van meg­ol­dás! Meg­sza­ba­dulsz a hor­ko­lás­tól és a hátad sem fog fájni többé. A hely­ze­ten te magad tudsz vál­toz­tatni. Mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén. Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Ebben a durva betegségben szenvedhetnek azok, akik folyton szelfiznek

Ebben a durva betegségben szenvedhetnek azok, akik folyton szelfiznek

Ugye te is is­mersz olya­no­kat, akik szinte órán­ként posz­tol­nak egy újabb szelfit ma­guk­ról?

Szexet írt fel a nőnek gyógyulásért az orvos

Elképesztő eset: Szexet írt fel a nőnek gyógyulásért az orvos

A rend­sze­res nemi élet egész­ségre gya­ko­rolt ha­tá­sait biz­to­san is­me­red.

A rend­sze­res nemi élet egész­ségre gya­ko­rolt ha­tá­sait biz­to­san is­me­red már. De hal­lot­tál olyat, hogy a szex ki­mon­dot­tan ja­val­lott?

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

A stressz szinte mind­annyi­unk éle­tét meg­ke­se­ríti. Ám ha ki­ik­tatni nem is tud­juk az éle­tünk­ből, azért te­he­tünk el­lene.

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén. Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén.

Soha többé horkolás, ez az 5 trükk segít

Soha többé horkolás, ez az 5 trükk segít

A hor­ko­lást nem kell és nem is sza­bad el­vi­selni.

A hor­ko­lást nem kell és nem is sza­bad el­vi­selni. In­kább ke­resd meg a ki­váltó okot. Amíg rá nem jössz, mi áll a hát­tér­ben, gyors meg­ol­dás­ként aján­lunk pár ha­tá­sos el­len­szert.

Ez minden idők kedvenc gyógynövénye! Imádják a magyarok

Ez minden idők kedvenc gyógynövénye! Imádják a magyarok

A ma­gyar nép­ha­gyo­mány sze­rint, ha min­den nap fo­gyasz­tasz mákot, nem lesz­nek anyagi ne­héz­sé­geid

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén. Az új Egész­ség­ügyi Tér hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket.

Az új Egész­ség­ügyi Tér hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket.

Csak óvatosan! Nagy átvágás lehet a gyerekvitamin

Csak óvatosan! Nagy átvágás lehet a gyerekvitamin

Haz­no­sak, vagy még­sem?

Vajon tény­leg olyan hasz­no­sak a gye­re­kek szá­mára a gu­mi­cu­kor­nak ál­cá­zott vi­ta­mi­nok? Egy ame­ri­kai vizs­gá­lat nem­mel fe­lelt erre a kér­désre.

Ezért rettegnek a kamaszgyerekek szülei, ha közelít a karácsony

Ezért rettegnek a kamaszgyerekek szülei, ha közelít a karácsony

Az öröm és a sze­re­tet ün­nepe maga lehet a pokol annak, aki de­presszi­ó­ban szen­ved - kü­lö­nö­sen, ha ka­masz.

Most kiderül az igazság: Ezért nagyobb a nők egyik melle, mint a másik

Most kiderül az igazság: Ezért nagyobb a nők egyik melle, mint a másik

A női mel­lek olya­nok, mint a hó­pely­hek - nincs köz­tük két egy­forma.

A női mel­lek olya­nok, mint a hó­pely­hek - nincs köz­tük két egy­forma. Még akkor sem, ha ugyanaz a vi­se­lő­jük, hi­szen a leg­több nőnek az egyik melle ki­csit na­gyobb, mint a másik. De mi lehet ennek az oka?

Így gyógyít a mobilod

Így gyógyít a mobilod

A mo­bil­te­le­fon nem­csak arra jó, hogy fo­lya­ma­to­san kap­cso­lat­ban légy az is­me­rő­se­id­del, vagy cuki kis­ci­cás fo­tó­kat ossz meg a neten. Az app­li­ká­ciók so­rá­ban sok olyan is van, ame­lyik segít meg­vé­deni a saját egész­sé­ge­det.

A mo­bil­te­le­fon nem­csak arra jó, hogy fo­lya­ma­to­san kap­cso­lat­ban légy az is­me­rő­se­id­del, vagy cuki kis­ci­cás fo­tó­kat ossz meg a neten.

Borzalom a szülőszobán

Borzalom a szülőszobán: Így jött világra a 15 éves magzat

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben.

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben. A nő 15 éven át szen­ve­dett, mire sor ke­rült a mű­tétre.

Mi az igazság? Lehet vagy nem alkoholt inni az antibiotikumra?

Mi az igazság? Lehet vagy nem alkoholt inni az antibiotikumra?

Össze­szed­tél egy csú­nya fer­tő­zést, és an­ti­bio­ti­ku­mot írt fel az orvos, de a céges bulit nem lehet ki­hagyni?

Egyre több a hamis méz! Így ismerd fel az igazit

Egyre több a hamis méz! Így ismerd fel az igazit

Ne vá­sá­rolj olcsó, fő­zött szi­ru­pot drága pén­zen, méz he­lyett. A hamis méz akár szennye­zett, egész­ségre ár­tal­mas is lehet.

Ne vá­sá­rolj olcsó, fő­zött szi­ru­pot drága pén­zen, méz he­lyett. A hamis méz akár szennye­zett, egész­ségre ár­tal­mas is lehet. A ter­melő, a fel­vá­sárló és az ér­té­ke­sítő is ha­mi­sít­hatja a mézet. Mu­tat­juk, hogy tudod meg­kü­lön­böz­tetni a va­ló­dit a pan­csolt­tól

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Fan­tasz­ti­kus, ami ki­de­rült a ká­vé­ról egy új ku­ta­tás során. Segít meg­őrizni a szel­lemi fris­ses­sé­get.

Fan­tasz­ti­kus, ami ki­de­rült a ká­vé­ról egy új ku­ta­tás során. Segít meg­őrizni a szel­lemi fris­ses­sé­get és szá­mos be­teg­ség koc­ká­za­tát is csök­kenti. Hi­he­tet­len hatás! Rá­adá­sul akár napi négy csé­szé­vel is meg­ihatsz be­lőle, a több­ség­nél csak az ennél na­gyobb ada­gok le­het­nek ár­tal­ma­sak.

Egy életmódszakértő bunkó kijelentésén háborognak a daganatos betegek

Egy életmódszakértő bunkó kijelentésén háborognak a daganatos betegek

Döb­be­ne­tes esz­me­fut­ta­tást tett közzé a rák­be­teg­ség­ről az auszt­rál nő.

Döb­be­ne­tes esz­me­fut­ta­tást tett közzé a rák­be­teg­ség­ről az auszt­rál nő.

Egy fura növény segíthet a beteges horkolókon!

Egy fura növény segíthet a beteges horkolókon!

A kétes ki­me­ne­telű or­vosi be­avat­ko­zá­sok és a drága ken­cék he­lyett elég egyet­len nö­vényt be­sze­rezni!

Ezért lesznek gyönyörűek a csokoládéimádó nők

Ezért lesznek gyönyörűek a csokoládéimádó nők

Van egy jó hí­rünk.

Van egy jó hí­rünk, nem kell rosszul érez­ned magad, ha cso­kit eszel. A cso­ko­ládé ugyanis jót tesz a bőr­nek.

Imádod a kutyádat? Még jobban fogod, ha ezt elolvasod!

Imádod a kutyádat? Még jobban fogod, ha ezt elolvasod!

Ku­tyád az éle­te­det is meg­ment­heti.

Ku­tyád akár az éle­te­det is meg­ment­heti, kü­lö­nö­sen akkor, ha egye­dül élsz. Egy új ku­ta­tás sze­rint ugyanis az idő előtti ha­lá­lo­zás koc­ká­zata a fe­lére csök­ken.

Ez történik a testeddel, ha pótolod a hiányzó magnéziumot

Ez történik a testeddel, ha pótolod a hiányzó magnéziumot

Min­den igaz, amit a mag­né­zi­um­ról hal­lot­tál! Ez az ás­vá­nyi anyag képes el­la­zí­tani, és fel­oldja a fe­szült­sé­get.

Min­den igaz, amit a mag­né­zi­um­ról hal­lot­tál! Ez az ás­vá­nyi anyag képes el­la­zí­tani, és segít jól aludni.

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Lis­tát ké­szí­tet­tek az or­vo­sok.

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Most el­mond­ják az or­vo­sok, me­lyek a leg­dur­váb­bak kínok.

Áztasd a lábad ecetbe, hálás lesz érte

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Télen a zárt cipő vi­se­lése ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor a ké­nyez­te­tés.

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor egy kis ké­nyez­te­tés, de nem kell azon­nal a drága pe­di­kű­rös­höz sza­ladni. Nagy­anyá­ink házi prak­ti­kája ma is mű­kö­dik!

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

Ma­gyar­or­szá­gon alig száz éve vé­gez­ték az első si­ke­res csá­szár­met­szést. Mára ru­tin­el­já­rás­nak szá­mít az ope­rá­ció, mégis nagy vi­tá­kat kavar.

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj. El­árul­juk, ho­gyan le­hetsz ener­gi­kus és friss min­den reg­gel.

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj. El­árul­juk, ho­gyan le­hetsz ener­gi­kus és friss min­den reg­gel.

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

A kávé nem fel­tét­le­nül egész­ség­te­len, de min­den­kép­pen aján­la­tos mér­ték­kel fo­gyasz­tani.

A kávé nem fel­tét­le­nül egész­ség­te­len, de min­den­kép­pen aján­la­tos mér­ték­kel fo­gyasz­tani.

Kiderült, melyik a legegészségesebb hagyma. Használd inkább ezt!

Kiderült, melyik a legegészségesebb hagyma. Használd inkább ezt!

A tö­ké­le­tes egész­sé­gért és a rák ellen foly­ta­tott küz­de­lem­ben az egyik sok­kal na­gyobb ha­tású, mint a többi hagy­ma­féle.

Mutatjuk a csodaszert, amelyet a királynő naponta használt

Mutatjuk a csodaszert, amelyet a királynő naponta használt

Élet­eli­xír, amely év­ez­re­dek óta a nők leg­ked­ve­sebb szé­pí­tő­szere. Újra fel­fe­dez­ték a fe­kete ma­gocs­kát.

Szeretnél naponta 84 perccel többet aludni? Ezt idd lefekvés előtt

Szeretnél naponta 84 perccel többet aludni? Ezt idd lefekvés előtt

Egy új ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint van egy ital, ame­lyik képes se­gí­teni az al­vás­za­var­ral küz­dő­kön.

Egy új ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint van egy ital, ame­lyik képes se­gí­teni az al­vás­za­var­ral küz­dő­kön: egé­szen pon­to­san 84 perc­cel nyújtja meg a nyu­godt alvás ide­jét. De vajon mit ér­de­mes kor­tyol­gatni, mi­előtt aludni men­nél?