ÉLETMÓDI

MEDICINA

Mosd meg a rizst, de tartsd meg a levét! Mutatjuk, mire jó

Mosd meg a rizst, de tartsd meg a levét! Mutatjuk, mire jó

Mé­reg­drága arc­krém és sam­pon? Ne!

Mé­reg­drága arc­krém és sam­pon? Sok­kal job­bat és ol­csób­bat aján­lunk he­lyette. A te hajad és bőröd is olyan gyö­nyörű lesz tőle, mint az ázsiai nőké

Brutális szúnyoginvázió? Így segít a szódabikarbóna

Brutális szúnyoginvázió? Ide szórd a szódabikarbónát!

Esz­mé­let­len jó trük­köt mu­ta­tunk most. Tú­lé­lési tipp a csí­pé­sek ellen, il­letve szú­nyog­csí­pé­sek ese­tén.

Kiderült ebben a korban veszélyes már a nőknek vezetni

Kiderült ebben a korban veszélyes már a nőknek vezetni

A me­no­pauza egyik ve­szé­lyes mel­lék­ha­tá­sá­ról ke­ve­set be­szé­lünk: a nők egy része ilyen­kor mond le a ve­ze­tés­ről.

A me­no­pauza egyik mel­lék­ha­tá­sá­ról ke­ve­set be­szé­lünk: a nők egy része ilyen­kor mond le a ve­ze­tés­ről.

Elmúltál 50? Ezekre a vitaminokra különösen figyelj!

Elmúltál 50? Ezekre a vitaminokra különösen figyelj!

Másra van szük­sé­günk, mint fi­a­ta­lon.

Az idő mú­lá­sá­val a tes­tünk egyre ne­he­zeb­ben veszi fel a táp­anya­go­kat. Van né­hány vi­ta­min, amely­nek a be­vi­te­lére kü­lö­nö­sen oda kell fi­gyelni.

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Azon­nal for­dulj or­vos­hoz!

Fel­tét­le­nül for­dulj or­vos­hoz, ha ezt ta­pasz­ta­lod!

Elképesztő eredményt hozott a kutyákról szóló kutatás

Elképesztő eredményt hozott a kutyákról szóló kutatás

Négy­lábú ked­ven­ce­ink ké­pe­sek át­venni a gaz­dá­juk egyes ér­zel­meit. De vajon me­lye­ket?

Négy­lábú ked­ven­ce­ink ké­pe­sek át­venni a gaz­dá­juk egyes ér­zel­meit. De vajon me­lye­ket?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kiderült végre, ez a vitamin csökkenti a rák kockázatát

Kiderült végre, ez a vitamin csökkenti a rák kockázatát

Van egy vi­ta­min, amely a leg­utóbbi ku­ta­tá­sok sze­rint meg­le­pően ha­té­kony­nak bi­zo­nyult a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sé­ben.

Van egy vi­ta­min, amely a leg­utóbbi ku­ta­tá­sok sze­rint meg­le­pően ha­té­kony­nak bi­zo­nyult a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sé­ben. Me­lyik lehet az? És vajon szedsz be­lőle ele­get? A ku­ta­tók sze­rint na­gyon sok em­ber­nek nem jut elég a szer­ve­ze­tébe.

Döbbenetes, mi derült ki a szőrtelenítő nőkről

Döbbenetes, mi derült ki a szőrtelenítő nőkről

Bár a kel­le­met­len szőr­szá­lak el­tün­te­té­sé­hez lé­te­zik más mód­szer is, sok nő bo­rot­vát hasz­nál. Nem is akár­hol!

Bár a kel­le­met­len szőr­szá­lak el­tün­te­té­sé­hez lé­te­zik más mód­szer is, sok nő bo­rot­vát hasz­nál. Nem is akár­hol!

Meleged van, nem tudsz aludni? Ezt rakd az ágyadba, és könnyebb lesz

Meleged van, nem tudsz aludni? Ezt rakd az ágyadba, és könnyebb lesz

Ká­ni­ku­lá­ban nem könnyű el­aludni. Mégis van­nak trük­kök, me­lye­ket be­vetve a leg­na­gyobb hő­ség­ben is álomba me­rül­hetsz

Ezt a kullancsirtót készítsd el otthon, így védekezz a súlyos kór ellen

Ezt a kullancsirtót készítsd el otthon, így védekezz a súlyos kór ellen

Kul­lancs ellen saj­nos nem lé­te­zik 100%-os vé­de­lem. Épp ezért rend­kí­vül fon­tos a meg­elő­zés. Fi­zi­kai és ké­miai vé­de­lem együtt

Vigyázz, ettől durván belobbanhat az allergiád!

Vigyázz, ettől durván belobbanhat az allergiád!

Fo­lyik az orrod, könnye­zel, és tüsszögsz? Az al­ler­gi­á­val küz­dők nem iga­zán sze­re­tik a ta­vaszt.

Fo­lyik az orrod, könnye­zel, és tüsszögsz? Az al­ler­gi­á­val küz­dők nem fel­tét­le­nül sze­re­tik a ta­vaszt. Ám van, ami to­vább ront a hely­ze­ten.

Na végre! Íme a legjobb ötletek, hogy idén ne csípjenek a szúnyogok

Na végre! Íme a legjobb ötletek, hogy idén ne csípjenek a szúnyogok

Jön a meleg, irány a sza­badba! A kel­le­mes, párás idő saj­nos a vér­szívó szú­nyo­gok tá­ma­dá­sát is je­lenti

Utastér extrákkal: ezen a részen több a baktérium, mint a vécében

Utastér extrákkal: ezen a részen több a baktérium, mint a vécében

A leg­töb­ben ren­ge­teg időt töl­tünk az au­tó­ban, és min­dent össze­fog­do­sunk benne. De vajon mi a leg­ko­szo­sabb?

Elképesztő kutatás, ez derült ki a kutyaszőrről és az emberi hajról

Elképesztő kutatás, ez derült ki a kutyaszőrről és az emberi hajról

Ami­kor egy ku­tyás gazdi stresszes idő­sza­kot él meg, át­adja a fe­szült­sé­get.

Ami­kor egy ku­tyás gazdi stresszes idő­sza­kot él meg, át­adja a fe­szült­sé­get ked­venc négy­lá­bú­já­nak is az ér­zelmi kö­tő­dé­sü­kön ke­resz­tül.

Egyre több a szúnyogallergiás, mit lehet tenni?

Egyre több a szúnyogallergiás, mit lehet tenni?

Nem csak a méh­csí­pésre lehet al­ler­gi­ás­nak lenni - van, aki­nél a szimpla szú­nyog­csí­pés is al­ler­giás re­ak­ciót vált ki.

Nem csak a méh­csí­pésre lehet al­ler­gi­ás­nak lenni - van, aki­nél a szimpla szú­nyog­csí­pés is al­ler­giás re­ak­ciót vált ki.

Rejtélyes női betegség, egyre több embert kínoz

Rejtélyes női betegség, egyre több embert kínoz

Hal­lot­tál már az en­do­met­ri­ó­zis­ról?

Nem is tudod, mi­lyen sze­ren­csés vagy, ha még nem hal­lot­tál az en­do­met­ri­ó­zis nevű be­teg­ség­ről! Gyó­gyí­tani még nem tud­ják, de a kínzó tü­ne­tek eny­hít­he­tők

Hizlal a diétás kóla, újabb kutatás bizonyítja

Hizlal a diétás kóla, újabb kutatás bizonyítja

Még­sem di­é­tás a di­é­tás kóla.

Egy friss ku­ta­tás meg­döb­bentő ered­ménnyel zá­rult: azok, akik ala­csony ka­ló­ria­tar­talmú szén­sa­vas ita­lo­kat isz­nak, több ka­ló­riát fo­gyasz­ta­nak.

Ingyen adja az erdő a gyógyírt: soha többé torokfájás, kínzó köhögés!

Ingyen adja az erdő a gyógyírt: soha többé torokfájás, kínzó köhögés!

Bár ezt a cso­da­szert télen fo­gyaszt­juk, el­ké­szí­teni ki­zá­ró­lag most lehet.

Bár ezt a cso­da­szert télen fo­gyaszt­juk in­kább, el­ké­szí­teni ki­zá­ró­lag most lehet. Ha­té­kony és olcsó, egy­sze­rűen zse­ni­á­lis, min­den ház­tar­tás­ban ott a helye! Rá­adá­sul po­fon­egy­szerű a re­ceptje, mu­tat­juk!

Anafilaxiás sokkot kapott a nő: Nagyon durva, mi váltotta ki a rohamot

Anafilaxiás sokkot kapott a nő: Nagyon durva, mi váltotta ki a rohamot

Az eset azért kü­lö­nö­sen hát­bor­zon­gató, mert bár­me­lyik há­zi­asszonnyal elő­for­dul­hatna...

Így kávézz, ha szeretnéd megelőzni a legrettegettebb betegséget

Így kávézz, ha szeretnéd megelőzni a legrettegettebb betegséget

Aki rend­sze­re­sen fo­gyaszt kávét, az na­gyobb eséllyel ke­rül­heti el a mell­rá­kot. De mit ér­de­mes még rend­sze­re­sen enni-inni?

Túl sokat ülsz számítógép előtt? Ez a szemüveg segít!

Túl sokat ülsz számítógép előtt? Ez a szemüveg segít!

Ma­nap­ság már éjfél után is nap­pali vi­lá­gos­ság­ban dol­go­zunk, me­rően bá­mulva a szá­mí­tó­gép kék fé­nyébe

Ma­nap­ság már éjfél után is nap­pali vi­lá­gos­ság­ban dol­go­zunk, me­rően bá­mulva a szá­mí­tó­gép kék fé­nyébe. Nem csoda, ha nem tu­dunk el­aludni

Így hat ránk a májusi hidegfront, erre kell mindenkinek figyelnie

Így hat ránk a májusi hidegfront, erre kell mindenkinek figyelnie

Gör­csök, fej­fá­jás, alu­szé­kony­ság

Az erő­tel­jes hi­deg­front miatt nem csak me­le­geb­ben kell öl­töz­nünk, de fel kell ké­szülni a ha­tá­sára is

Soha többé depresszió, imádni fogod ezt a megoldást

Soha többé depresszió, imádni fogod ezt a megoldást

Egy svéd ku­ta­tás sze­rint a leg­jobb men­tá­lis ál­la­pot­nak azok ör­ven­de­nek, akik nem vi­szik túl­zásba az ivást.

Egy svéd ku­ta­tás sze­rint a leg­jobb men­tá­lis ál­la­pot­nak azok ör­ven­de­nek, akik csak ke­ve­set isz­nak.

A legjobb ránctalanító cserépben nő és fillérekbe kerül

A legjobb ránctalanító cserépben nő és fillérekbe kerül

Ez a nö­vény egyre több lakás ab­la­ká­ban nő. Megéri ne­vel­getni, hi­szen szá­mos más jó ha­tása is van.

Ez a nö­vény egyre több lakás ab­la­ká­ban nő. Megéri ne­vel­getni, hi­szen szá­mos jó ha­tása van.

Akkor melyik is a gyengébb nem? Durva, mi derült ki a nőkről!

Akkor melyik is a gyengébb nem? Durva, mi derült ki a nőkről!

Ki bírja job­ban a gyű­rő­dést?

Vajon a nők tény­leg rosszab­bul bír­ják a gyű­rő­dést, mint a férfiak? Vagy van­nak te­rü­le­tek, ahol job­ban tel­je­sí­te­nek?

Íme egy betegség, ami 2050-re veszélyesebb lesz, mint a rák

Íme egy betegség, ami 2050-re veszélyesebb lesz, mint a rák

Vajon mi ez, és miért ha­la­dunk felé?

30 éven belül egy, a da­ga­na­tok­nál is ke­gyet­le­nebb, gyil­kos kór­ral kell majd szem­be­néz­nünk. De vajon mi ez?

Nincs kedved a szexhez? Nyisd ki a hűtőt és ez azonnal segít

Nincs kedved a szexhez? Nyisd ki a hűtőt és ez azonnal segít

A sze­xu­á­lis vá­gyat nehéz mé­rics­kélni, hi­szen annyi min­den tesz hozzá.

A sze­xu­á­lis vá­gyat nehéz mé­rics­kélni, hi­szen annyi min­den tesz hozzá, vagy vesz el be­lőle. Az af­ro­di­zi­á­ku­mok­kal kap­cso­lat­ban is meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek - egye­sek mégis ál­lít­ják, hogy ha eze­ket eszed, meg­jön a ked­ved a han­cú­ro­zás­hoz.

Tényleg nagyon veszélyes vizes hajjal lefeküdni az ágyba?

Tényleg nagyon veszélyes vizes hajjal lefeküdni az ágyba?

Kinek marad ener­gi­ája a haj­szá­rí­tás­hoz késő es­tére? Ha tud­nád, minek te­szed ki magad, mégse blic­cel­néd el.

Kinek marad ener­gi­ája a haj­szá­rí­tás­hoz késő es­tére? Ha tud­nád, minek te­szed ki magad....

Megható történet, így mentette meg egy 6 éves kislány a testvérét

Megható történet, így mentette meg egy 6 éves kislány a testvérét

A hat­éves kis­lány tudta, hogy rá van szük­ség ahhoz, hogy a kis­öccse meg­gyó­gyul­jon. Mű­tét­nek is kész volt alá­vetni magát.

Nem is vagy fáradt, mégis karikás a szemed? Ez lehet az oka

Nem is vagy fáradt, mégis karikás a szemed? Ez lehet az oka

Nem győ­zöd smin­kelni? Lehet, hogy nem is egy­szerű ka­ri­kák­kal van dol­god! Meg­mu­tat­juk, mi lehet a gond.

Felejts el mindent, amit a kullancsról hallottál, így kell kiszedni

Felejts el mindent, amit a kullancsról hallottál, így kell kiszedni

Itt a ta­vasz, nya­kun­kon a kul­lancs­ve­szély.

Itt a ta­vasz, nya­kun­kon a kul­lancs­ve­szély. Erdők, rétek, par­kok, de még a ker­tek is tele van­nak a sú­lyos be­teg­sé­get hor­dozó pa­ra­zi­ták­kal. Minél ha­ma­rabb tá­vo­lí­tod el a bő­röd­ből, annál ki­sebb a fer­tő­zés koc­ká­zata.

Elképesztő felfedezés: így menti meg az életünket a tengerimalac

Elképesztő felfedezés: így menti meg az életünket a tengerimalac

Az agyi trau­mák után a gyó­gyu­lás nem egy­szerű

Bár­mi­kor érhet ben­nün­ket agy­ráz­kó­dás a vizes pad­lón el­csúszva, bi­cik­li­zés vagy más sport köz­ben. Az agyi trau­mák után a gyó­gyu­lás nem egy­szerű. Egy svájci tudós meg­lepő gyógy­mó­dot ta­lált a be­te­gek vissza­se­gí­té­sére a tár­sa­da­lomba.

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

A ka­li­for­niai kór­ház újí­tott.

A ka­li­for­niai kór­ház kis au­tó­kat adott a gye­re­kek­nek, így ők maguk tud­nak a mű­té­tekre ve­zetni.

Hihetetlen, miként fedezte fel az anyuka, hogy kisfia rákos!

Hihetetlen, miként fedezte fel az anyuka, hogy kisfia rákos!

Ha az anya nem fi­gyel fel idő­ben az intő je­lekre, sok­kal na­gyobb baj tör­tén­he­tett volna a kisfi­ú­val.

Így mulasztotta el egy nő 20 perc alatt a 12 órás migrénjét

Így mulasztotta el egy nő 20 perc alatt a 12 órás migrénjét

Egy ame­ri­kai nő szen­zá­ciós öt­lete az el­vi­sel­he­tet­len­ség ha­tá­rát is át­lépő mig­ré­nes fej­fá­jás el­mu­lasz­tá­sára

Egy ame­ri­kai nő szen­zá­ciós öt­lete az el­vi­sel­he­tet­len­ség ha­tá­rát is át­lépő mig­ré­nes fej­fá­jás el­mu­lasz­tá­sára. Ha­tal­mas Fa­ce­book siker lett be­lőle

Íme a vécédeszka, ami milliók életét mentheti meg

Íme a vécédeszka, ami milliók életét mentheti meg

Íme, az élet­mentő ülőke!

Az élet­mentő vé­céülőke az­előtt fényt derít a le­het­sé­ges szív­prob­lé­mákra, hogy azok tü­ne­tei ér­zé­kel­he­tővé vál­ná­nak. Így sok ember éle­tét ment­heti meg.

Csodababákat szült ez a nő, az orvosok nem láttak még ilyen elképesztő esetet

Csodababákat szült ez a nő, az orvosok nem láttak még ilyen elképesztő esetet

A 20 éves anyuka egy hó­nap­pal kisfia szü­le­tése után ik­rek­nek adott éle­tet. De vajon ho­gyan le­het­sé­ges ez?

Elmúltál 50? Ezt a két vitamint kellene szedned mindennap

Elmúltál 50? Ezt a két vitamint kellene szedned mindennap

Fá­radt­nak, gyen­gé­nek érzed magad? Könnyeb­ben tör­nek a csont­jaid? Rossz az emész­té­sed?

Fá­radt­nak, gyen­gé­nek érzed magad? Könnyeb­ben tör­nek a csont­jaid? Rossz az emész­té­sed?

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Egy új ku­ta­tás sze­rint a tojás nö­veli a stroke ve­szé­lyét. A vizs­gá­lat kri­ti­ku­sai hé­za­go­kat ta­lál­nak az ér­ve­lés­ben.

Egy új ku­ta­tás sze­rint a tojás nö­veli a stroke ve­szé­lyét. A vizs­gá­lat kri­ti­ku­sai hé­za­go­kat ta­lál­nak az ér­ve­lés­ben.

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető.

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető ez a be­teg­ség, de ahhoz fi­gyelni kell a je­lekre.

Íme a csodaszer, ami azonnal megszünteti a fejfájást!

Íme a csodaszer, ami azonnal megszünteti a fejfájást!

Semmi sem segít a fej­fá­já­so­don?

Semmi sem segít a fej­fá­já­so­don? Íme, egy mód­szer, amellyel végre meg­szün­tet­he­ted a rend­kí­vül kel­le­met­len tü­ne­te­ket.

Döbbenetes mellékhatása lehet az orgazmusnak, iszonyatosan szenvednek tőle a férfiak

Döbbenetes mellékhatása lehet az orgazmusnak, iszonyatosan szenvednek tőle a férfiak

Or­gaz­mus után min­den szép és jó? Nem min­den­ki­nek. Van, aki­nél a sze­xu­á­lis él­ve­zet kínzó tü­ne­te­ket okoz. A prob­léma leg­in­kább a férfi­a­kat érinti.

Fantasztikus kutatási eredmények: szegedi orvosok a külföldi szaksajtóban

Fantasztikus kutatási eredmények Szegeden!

Mol­nár Zsolt pro­fesszor csa­pa­tá­nak ered­mé­nye­ire kül­föl­dön is felfi­gyel­tek.

Mol­nár Zsolt pro­fesszor csa­pa­tá­nak ered­mé­nye­ire kül­földi szak­sajtó is felfi­gyelt!

Így tüntesd el 10 perc alatt a szem alatti karikákat

Így tüntesd el 10 perc alatt a szem alatti karikákat

El­árul­juk az in­di­á­nok fél­tett tit­kát.

A va­rázs­dió cso­dás ha­tá­sá­ról hal­lot­tál-e már? Fi­a­ta­lítja a bőrt, össze­húzza a pó­ru­so­kat, el­tün­teti a pat­ta­ná­so­kat.Az in­di­á­nok imád­ták! Pró­báld ki te is.

Sötét titok: ezért okozzák a legdurvább függőséget az édes-sós nasik

Sötét titok: ezért okozzák a legdurvább függőséget az édes-sós nasik

Az egy­szerre édes és sós rág­csál­ni­va­lók ke­gyet­len csa­pást mér­nek min­den di­é­tára, ki­for­dít­ják ma­gá­ból az em­bert.

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­is­mer­tebb és leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­ge­ket?

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­is­mer­tebb és leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sát? És ha azt mon­da­nánk, hogy ez a gyógy­szer ott van a kony­hád­ban és nem is kerül sokba? Vajon haj­landó len­nél al­kal­mazni?

Megviselnek a tavaszi frontok? Itt a legjobb trükk, hogy ne fájjon a fejed

Megviselnek a tavaszi frontok? Itt a legjobb trükk, hogy ne fájjon a fejed

Mivel jár a me­leg­fronti és mivel a hi­deg­fronti hatás? Így ké­szülj fel rá

Nem elég, hogy a téli vi­ta­min­hi­ány miatt ki­me­rül­tek va­gyunk, de még a tél és a ta­vasz küz­delme, a ta­va­szi fron­tok se kí­mél­nek ben­nün­ket. Mivel jár a me­leg­fronti és mivel a hi­deg­fronti hatás? Hogy vé­de­kez­he­tünk el­lene?

Durva, mi derült ki az energiaitalokról!

Durva, mi derült ki az energiaitalokról!

Eddig is ijesztő dol­go­kat hal­lot­tunk az or­vo­sok­tól, ám most egy élet­erős fi­a­tal­em­ber szív­ro­ha­mot ka­pott a túl­zásba vitt ener­gia­ita­lo­zás­tól. Vajon ez bár­ki­vel meg­tör­tén­het?

Eddig is ijesztő dol­go­kat hal­lot­tunk az or­vo­sok­tól, ám most egy élet­erős fi­a­tal­em­ber szív­ro­ha­mot ka­pott a túl­zásba vitt ener­gia­ita­lo­zás­tól. Vajon ez bár­ki­vel meg­tör­tén­het?

Tudod, mi az az adaptogén? Jobb, ha megtanulod, mert hasznos lehet

Tudod, mi az az adaptogén? Jobb, ha megtanulod, mert hasznos lehet

Ki­me­rült vagy, fe­szült? Pró­báld ki a stressz­űző nö­vé­nyek ki­rály­nő­jét, a száz­éve­sek gyö­ke­rét. Ne dugd ho­mokba a fejed,

Ezért tegyél káposztalevelet a bokádra

Ezért tegyél káposztalevelet a bokádra

Ebben a zöld­ség­ben gyógy­erő rej­lik.

"Fűben-fában az or­vos­ság", és ez igaz a ká­posz­tára is. Ebben az egy­szerű zöld­ség­ben gyógy­erő rej­lik. Ki­egé­szítő ke­ze­lés­ként is ki­pró­bál­ha­tod.

Ez az anya kifakadt: Elmondta azt, amit eddig soha senki nem mert

Ez az anya kifakadt: Elmondta azt, amit eddig soha senki nem mert

Van­nak témák, amik­ről egy­sze­rűen nem mer­nek be­szélni a nők. Mert tabu, mert szé­gyell­ni­való, vagy túl­sá­go­san fáj­dal­mas.

Borzalmas, mi derült ki a penészedésnek indult gyümölcsökről

Borzalmas, mi derült ki a penészedésnek indult gyümölcsökről

Rom­lani kez­dett a gyü­mölcs?

Rom­lani kez­dett a gyü­mölcs a hű­tő­ben? Vajon azon­nal ki kell dobni, vagy elég, ha csak ki­vá­god be­lőle a rom­lás­nak in­dult részt?

Beállt a derekad? Mutatjuk, mit kell azonnal tenned!

Beállt a derekad? Mutatjuk, mit kell azonnal tenned!

Mi okozza a lum­bá­gót, és ho­gyan old­ha­tod fel az izom­gör­csöt? Azt is el­árul­juk, a tü­neti ke­ze­lés után mi a te­endő.

Mi okozza a lum­bá­gót, és ho­gyan old­ha­tod fel az izom­gör­csöt? Azt is el­árul­juk, a tü­neti ke­ze­lés után mi a te­endő.

Elképesztő, mi derült ki az elalvás előtti evésről, ezt nem hiszed el

Elképesztő, mi derült ki az elalvás előtti evésről, ezt nem hiszed el

Sokan kép­te­le­nek be­tar­tani a késő esti evést tiltó szi­gorú di­é­tás sza­bályt, mert korgó gyo­mor­ral nem tud­nak el­aludni.

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Ez a csodapaszta az influenza legkegyetlenebb gyilkosa

Ez a csodapaszta az influenza legkegyetlenebb gyilkosa

Az össze­te­vői külön-külön is rop­pant ha­tá­so­sak.

Az össze­te­vői külön-külön is rop­pant ha­tá­so­sak, de így együtt va­ló­sá­gos ne­héz­tü­zér­ség a ví­ru­sok ellen.

A legjobb módszer, hogy oltás nélkül se kapjuk el az influenzát

A legjobb módszer, hogy oltás nélkül se kapjuk el az influenzát

Mi a te­endő, ha egy csa­lád­tag beteg

Mi a te­endő, ha egy csa­lád­tag már meg­be­te­ge­dett? Mi­köz­ben ápo­lod, ho­gyan védd meg magad és a többi csa­lád­ta­got

Totálisan szelektív a hallása ennek a nőnek: Tök süket a férfiszóra

Totálisan szelektív a hallása ennek a nőnek: Tök süket a férfiszóra

A je­len­ség egy­ál­ta­lán nem is­me­ret­len az or­vo­sok előtt, csak ret­ten­tően ritka. Tehát nem arról van szó, hogy meg­játssza...

Ezért tegyünk minden nap borogatást a szemre

Ezért tegyünk minden nap borogatást a szemre

Télen, a kinti hi­deg­ben, a szél­ben, de a fű­tött, szá­raz le­ve­gőjű szo­bá­ban is könnyeb­ben ki­szá­rad a sze­münk.

Télen, a kinti hi­deg­ben, a szél­ben, de a fű­tött, szá­raz le­ve­gőjű szo­bá­ban is könnyeb­ben ki­szá­rad a sze­münk. A szá­raz szem szind­róma kel­le­met­len tü­ne­tek­kel jár. Ne hagyd, hogy aka­dá­lyoz­zon a min­den­napi te­en­dő­id­ben. Né­hány egy­szerű óv­in­téz­ke­dés­sel meg­előz­he­ted a bajt, mu­tat­juk, mit te­hetsz el­lene.

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Min­den­ki­nek a tél vége a leg­hú­zó­sabb: túl sok a hét­köz­napi stressz és az idő­já­rás sem túl ba­rát­sá­gos.

Min­den­ki­nek a tél vége a leg­hú­zó­sabb: sok a stressz és az idő­já­rás seml ba­rát­sá­gos. Te is úgy érzed, majd szét­fe­szít az ideg?

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról! Így élj 120 évig

Hosszab­bítsd meg az éle­ted!

Egy új ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a kakaó és a csoki nem csak a szívre és az im­mun­rend­sze­redre van po­zi­tív ha­tás­sal.

Tudtad, hogy az ananász még a látásodat is javítja?

Tudtad, hogy az ananász még a látásodat is javítja?

Va­lódi gyógy­ha­tású cso­da­szer!

Az ana­nász va­lódi gyógy­ha­tású cso­da­szer: a magas vér­nyo­mást, a gyul­la­dá­sos meg­be­te­ge­dé­se­ket is gyó­gyítja. Fo­gyasz­tá­sá­val sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért

Felfáztál? Ez a házi módszer biztosan segít

Felfáztál? Ez a házi módszer biztosan segít

Míg el­jutsz az or­vos­hoz, addig is mu­száj csil­la­pí­tani a kínzó tü­ne­te­ket. Házi prak­ti­ká­kat mu­ta­tunk, me­lyek gyors meg­könnyeb­bü­lést hoz­hat­nak.

Az alsó húgy­úti fer­tő­zés az egyik leg­gya­ko­ribb, nagy fáj­da­lom­mal járó be­teg­ség. For­dulj vele sür­gő­sen or­vos­hoz. Ám míg oda el­jutsz, addig is mu­száj csil­la­pí­tani a kínzó tü­ne­te­ket. Házi prak­ti­ká­kat mu­ta­tunk, me­lyek gyors meg­könnyeb­bü­lést hoz­hat­nak.

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

A ki­csik­nél elő­for­dul, hogy sírva éb­red­nek, és láb­fá­jásra pa­nasz­kod­nak.

A ki­csik­nél gyak­ran elő­for­dul, hogy sírva éb­red­nek éj­szaka, és láb­fá­jásra pa­nasz­kod­nak. Sé­rü­lés nincs raj­tuk, a rej­té­lyes fáj­da­lom azon­ban nem hagyja őket, és rövid idő múlva aztán olyan gyor­san el­mú­lik, ahogy jött.

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

A leg­újabb da­ga­nat­el­le­nes gyógy­sze­rek már nem la­bor­ban ké­szül­nek.

A leg­újabb da­ga­nat­el­le­nes gyógy­sze­rek már nem la­bor­ban ké­szül­nek.

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Öt­le­tek, hogy ki­pi­hend magad.

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen? Öt­le­tek, hogy ki­pi­hend magad.

Náthás vagy, eldugult az orrod, ezt használd, hogy jobban legyél

Náthás vagy, eldugult az orrod, ezt használd, hogy jobban legyél

Ilyen­kor min­den hasz­nos, ami csíp.

Az el­du­gult orron segít min­den, ami csíp. Gyógy­sze­rek vagy orr­csepp he­lyett in­kább nézz szét a kony­há­ban!

Fájnak az ízületeid?

Fájnak az ízületeid? Így gyógyulhatsz meg gyógyszer nélkül!

Több olyan gyógy­nö­vényt is is­me­rünk, me­lyek a fáj­dal­mas duz­za­na­tok csök­ken­té­sé­ben, a gyul­la­dás le­hú­zá­sá­ban se­gít­het­nek.

Több olyan gyógy­nö­vényt is is­me­rünk, me­lyek a fáj­dal­mas duz­za­na­tok csök­ken­té­sé­ben, a gyul­la­dás le­hú­zá­sá­ban se­gít­het­nek.

Ezt a zöldséget gyűlölik a legtöbben: Őrület, mi derült ki róla

Ezt a zöldséget gyűlölik a legtöbben: Őrület, mi derült ki róla

Egy 80 gram­mos adag­já­ban több C-vi­ta­min van, mint egy na­rancs­ban, és több rost, mint egy sze­let barna ke­nyér­ben.

A zeller nagyon sok bajra gyógyír

A zeller nagyon sok bajra gyógyír

Hi­­he­­tet­­le­­nül egész­­sé­­ges, gu­­mó­­já­­ban alig van szén­­hid­­rát, vi­­szont ren­­ge­­teg élet­e­rőt adó vi­­ta­­mint tar­­tal­­maz, ami na­gyon sok egész­ség­ügyi prob­lé­mád meg­ol­dá­sá­ban se­gít­sé­get nyújt­hat!

Hi­­he­­tet­­le­­nül egész­­sé­­ges, gu­­mó­­já­­ban alig van szén­­hid­­rát, vi­­szont ren­­ge­­teg élet­e­rőt adó vi­­ta­­mint és táp­a­nya­­got tar­­tal­­maz, ami na­gyon sok egész­ség­ügyi prob­lé­mád meg­ol­dá­sá­ban se­gít­sé­get nyújt­hat!

Kiderült, ezért nagyon veszélyes terhesen teát vagy kávét inni

Ezért veszélyes terhesen a koffein

Új ku­ta­tási ered­mény.

Bár az ál­ta­lá­nos vé­le­ke­dés sze­rint napi két csé­sze kávé még a vá­ran­dós nők­nek sem árt, egy ku­ta­tó­cso­port in­kább azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Ez hihetetlen, így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Min­den esz­kö­zöd meg­van hozzá. Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Felejtsd el az újévi fogadalmat! Ezt idd inkább helyette

Felejtsd el az újévi fogadalmat! Ezt idd inkább helyette

Az újévi fo­ga­dal­mak vissza­üt­het­nek... A mé­reg­te­le­ní­tés­hez, fo­gyás­hoz, jó al­vás­hoz vá­laszd a gyógy­te­á­kat.

Az újévi fo­ga­dal­mak vissza­üt­het­nek... A mé­reg­te­le­ní­tés­hez, fo­gyás­hoz, jó al­vás­hoz vá­laszd a gyógy­te­á­kat. Ezt tudod majd tel­je­sí­teni

Videó bizonyítja, mennyivel károsabb a dohányzás az e-ciginél!

Videó bizonyítja, mennyivel károsabb a dohányzás az e-ciginél!

Az angol köz­egész­ség­ügyi hi­va­tal ké­szí­tette a meg­döb­bentő fel­vé­telt. Ér­de­mes meg­nézni!

Az angol köz­egész­ség­ügyi hi­va­tal ké­szí­tette a meg­döb­bentő fel­vé­telt. Ér­de­mes meg­nézni!

Soha többé kopaszság - feltalálták az ellenszert a gyérülő hajra

Soha többé kopaszság - feltalálták az ellenszert a gyérülő hajra

Úgy tűnik, a tu­dó­sok­nak si­ke­rült rá­jön­niük, miért kezd rit­kulni a haj idő­sebb kor­ban. El­ké­pesztő az ered­mény!

Neked hol fáj a fejed? Mutatjuk, mit jelent pontosan!

Neked hol fáj a fejed? Mutatjuk, mit jelent pontosan!

Egy szerv meg­be­te­ge­dé­sét je­lez­heti.

Min­den min­den­nel össze­függ, így a fej­fá­jás bi­zony egy másik szerv meg­be­te­ge­dé­sét is je­lent­heti. Sze­ren­csés eset­ben ide­je­ko­rán je­lez­heti a bajt.

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról!

Eszméletlen, mi derült ki a sült krumpliról, és ennek végre tényleg örülhetünk

A Har­vard egye­tem pro­fesszora nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy meg­ta­lálta a sült­krumpli-evés egész­sé­ges mód­ját. De vajon ho­gyan él­vez­het­jük úgy ezt a sós-zsí­ros fi­nom­sá­got?

A Har­vard egye­tem egyik pro­fesszora nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy meg­ta­lálta a sült­krumpli-evés egész­sé­ges mód­ját. De ho­gyan él­vez­het­jük ezt a sós-zsí­ros fi­nom­sá­got, hogy az egész­sé­günk ne lássa kárát?

Felejtsd el a rizst és a krumplit: ez lett az új szuperköret

Felejtsd el a rizst és a krumplit: ez lett az új szuperköret

A köret a di­é­tá­zók leg­na­gyobb mu­musa, a ha­té­kony fo­gyás ér­de­ké­ben ugyanis le kell mon­dani a tész­tá­ról, a krump­li­ról, de még a rizs­ről is.

A köret a di­é­tá­zók leg­na­gyobb mu­musa, a ha­té­kony fo­gyás ér­de­ké­ben ugyanis le kell mon­dani a tész­tá­ról, a krump­li­ról, de még a rizs­ről is. Sze­ren­csére lé­te­zik szén­hid­rát­ban sze­gény, is­teni finom meg­ol­dás, mu­tat­juk is!

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál.

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál a nők al­vás­za­va­ra­ira.

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen, mint az év többi ré­szé­ben; és arra is fény de­rült, hogy miért. Döb­be­ne­tes ma­gya­rá­za­tot adtak a tu­dó­sok!

Egy ku­ta­tás során ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen, mint az év többi ré­szé­ben; és arra is fény de­rült, hogy miért. Döb­be­ne­tes ma­gya­rá­za­tot adtak a tu­dó­sok! Ugyanis messze nem arról van szó, hogy a nagy hi­deg­ben job­ban esik egy kis for­ralt bor vagy rumos tea...