ÉLETMÓDI

MEDICINA

Így szépít meg minden nőt tetőtől-talpig a szódabikarbóna

Így szépít meg minden nőt tetőtől-talpig a szódabikarbóna

Nagy­anyá­ink fil­lé­res cso­da­szere.

Nagy­anyá­ink fil­lé­res cso­da­szere nem­csak a kony­há­ban hasz­nos, szép­ség­ápo­lás­hoz is re­me­kül mű­kö­dik!

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Össze­szed­ték az or­vo­sok, mely fáj­dal­mak a leg­bru­tá­li­sab­bak. Döb­be­ne­tes és hosszú a lista...

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Most el­mond­ják az or­vo­sok, me­lyek a leg­dur­vább kínok.

Ebből egyél egy kanálnyit, és máris jobban fogsz aludni!

Ebből egyél egy kanálnyit, és máris jobban fogsz aludni!

Ne­he­zen al­szol el és fel­éb­redsz éj­sza­kán­ként? Vi­gyázz, mert az al­vás­hi­ány az egész na­podra rá­nyomja a bé­lye­gét.

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj. El­árul­juk a tit­kot, ho­gyan le­hetsz ener­gi­kus és friss min­den reg­gel.

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj. El­árul­juk a tit­kot, ho­gyan le­hetsz ener­gi­kus és friss min­den reg­gel.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

Ma­gyar­or­szá­gon alig száz éve vé­gez­ték az első si­ke­res csá­szár­met­szést. Mára ru­tin­el­já­rás­nak szá­mít az ope­rá­ció, mégis nagy vi­tá­kat kavar.

Ma­gyar­or­szá­gon alig száz éve vé­gez­ték az első si­ke­res csá­szár­met­szést. Mára ru­tin­el­já­rás­nak szá­mít az ope­rá­ció, mégis nagy vi­tá­kat kavar a szü­lés ezen for­mája.

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor egy kis ké­nyez­te­tés.

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor kis ké­nyez­te­tés.

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

Úgy érzed, sok kávét iszol? Így jelez a tested, hogy hagyd abba

A kávé nem fel­tét­le­nül egész­ség­te­len, de min­den­kép­pen aján­la­tos mér­ték­kel fo­gyasz­tani.

Szeretnél naponta 84 perccel többet aludni? Ezt idd lefekvés előtt

Szeretnél naponta 84 perccel többet aludni? Ezt idd lefekvés előtt

Íme a cso­da­ital!

Egy új ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint van egy ital, ame­lyik képes se­gí­teni az al­vás­za­var­ral küzdő em­be­re­ken.

Kiderült, melyik a legegészségesebb hagyma. Használd inkább ezt!

Kiderült, melyik a legegészségesebb hagyma. Használd inkább ezt!

A rák el­leni küz­de­lem­ben az egyik sok­kal na­gyobb ha­tású, mint a többi

A tö­ké­le­tes egész­sé­gért és a rák el­leni küz­de­lem­ben az egyik sok­kal na­gyobb ha­tású, mint a többi

Bebizonyították, ezért jó szódabikarbónával mosni az almát

Bebizonyították, ezért jó szódabikarbónával mosni az almát

El­árul­juk, miért fon­tos ez.

Egy ku­ta­tás sze­rint a leg­jobb, ha szó­da­bi­kar­bóna és víz ke­ve­ré­ké­vel mosod meg az alma héját fo­gyasz­tás előtt.

Elmúltál 40 és rosszul alszol? Itt a megoldás!

Elmúltál 40 és rosszul alszol? Itt a megoldás!

40 fe­lett sokan al­sza­nak rosszab­bul, mint ko­ráb­ban.

40 fe­lett sokan al­sza­nak rosszab­bul, mint ko­ráb­ban: nem tud­nak el­aludni, vagy fel­éb­red­nek az éj­szaka kö­ze­pén, és a vissza­al­vás­sal van­nak gond­jaik. De vajon mit te­hetsz, hogy pi­hen­tető le­gyen az éj­sza­kád?

Mutatjuk a csodaszert, amelyet a királynő naponta használt

Mutatjuk a csodaszert, amelyet a királynő naponta használt

Élet­eli­xír, mely év­ez­re­dek óta a nők leg­ked­ve­sebb szé­pí­tő­szere.

Élet­eli­xír, mely év­ez­re­dek óta a nők leg­ked­ve­sebb szé­pí­tő­szere. Újra fel­fe­dez­ték a fe­kete ma­gocs­kát, amely "min­dent gyó­gyít, csak a ha­lált nem". Ezért gyó­gyító ha­tá­sát fel­so­rolni is le­he­tet­len.

A kopaszodás elkerülhető

A kopaszodás elkerülhető

Azt már tud­juk, hogy a haj nem alap­fel­té­tele a si­ke­res csa­jo­zás­nak, de azért biz­tos min­dent meg­ten­nél, hogy a haj­ko­ro­nád is meg­ma­rad­jon. Se­gí­tünk!

Azt már tud­juk, hogy a haj nem alap­fel­té­tele a si­ke­res csa­jo­zás­nak, de azért biz­tos min­dent meg­ten­nél, hogy a haj­ko­ro­nád is meg­ma­rad­jon. Se­gí­tünk!

Recseg-ropog a térded? Kiderült, milyen betegséget jelez

Recseg-ropog a térded? Kiderült, milyen betegséget jelez

Te is ag­gódni kez­desz, ha pat­togó és re­csegő han­go­kat hal­lasz, ami­kor meg­moz­dí­tod a tér­ded? Van miért!

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

A tar­tós stressz na­gyon ve­szé­lyes, hi­szen ká­ro­sítja a szer­ve­ze­te­det.

A tar­tós stressz na­gyon ve­szé­lyes, hi­szen a fo­lya­ma­tos ké­szen­léti ál­la­pot min­den szin­ten ká­ro­sítja a szer­ve­ze­te­det. Ha eze­ket a je­le­ket ta­pasz­ta­lod, igye­kezz la­zí­tani, mert a stressz már az egész­sé­ge­det fe­nye­geti.

Fáj a hátad és a derekad? Egyetlen teniszlabda segít!

Fáj a hátad és a derekad? Egyetlen teniszlabda segít!

Ott­hon, in­gyen, ha­té­ko­nyan

Nem kell, hogy ál­lan­dóan szen­vedj, te­gyél el­lene: ott­hon, in­gyen, egy­sze­rűen, ha­tá­so­san. Mind­össze egy (vagy több) te­nisz­lab­dára lesz szük­sé­ged

Ezért tegyél vöröshagymát a zoknidba

Ezért tegyél vöröshagymát a zoknidba

Meg fogsz le­pődni, mire jó a hagyma.

Kö­rül­te­kin­tően, egész­sé­ge­sen ét­ke­zel? Mu­ta­tunk egy olcsó, de rend­kí­vül ha­tá­sos trük­köt, mellyel ki­egé­szít­he­ted a kór­oko­zók el­leni vé­de­ke­zést.

Ezért nagyon veszélyes 8.30 előtt iskolába járni

Ezért nagyon veszélyes 8.30 előtt iskolába járni

Lát­tál már fá­rad­tan kó­válygó és ér­dek­lő­dés nél­küli gye­re­ket az is­ko­lá­ban? Nem csu­pán az ő hi­bá­juk.

Lát­tál már dél­előtt fá­rad­tan kó­válygó, ki­al­vat­lan és ér­dek­lő­dés nél­küli gye­re­ket az is­ko­lá­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy nem csu­pán az ő hi­bá­juk.

Lassítsd le az öregedést, ez a 8 tipp segít!

Lassítsd le az öregedést, ez a 8 tipp segít!

Mi a titka, hogy fi­a­ta­los ma­radj?

Sze­ret­néd meg­tudni, mi a titka annak, hogy so­káig fi­a­ta­los ma­radj? Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned ehhez.

8 meglepő dolog, amit egy egyszerű vérvizsgálat elárulhat rólad

8 meglepő dolog, amit egy egyszerű vérvizsgálat elárulhat rólad

Nem új­don­ság, hogy a rutin vér­vizs­gá­lat képet ad a ko­lesz­te­rin- és vér­cu­kor­szin­ted­ről.

Rosszul alszol? Végre rájöttek, mi hiányzik a szervezetedből

Rosszul alszol? Végre rájöttek, mi hiányzik a szervezetedből

Nincs is annál jobb, mint egy ki­me­rítő nap után mély álomba szen­de­rülni és más­nap pi­hen­ten éb­redni.

Nincs is annál jobb, mint egy ki­me­rítő nap után álomba szen­de­rülni és más­nap pi­hen­ten éb­redni.

Itt a megoldás, hogy ne kelljen többet sportolni, mégis fogyni kezdj

Itt a megoldás, hogy többet ne kelljen sportolni, mégis fogyni kezdj

Jó lenne, ha úgy le­hetne fe­szes tes­ted, hogy ehhez nem kel­lene tor­náz­nod?

Jó lenne, ha úgy le­hetne fe­szes tes­ted, hogy ehhez nem kel­lene rend­sze­re­sen tor­náz­nod?

5 hobbi, amitől garantáltan okosabb leszel

5 hobbi, amitől garantáltan okosabb leszel

Vajon csak az is­ko­la­pad­ban lehet fej­lesz­teni az el­mén­ket? És tény­leg igaz, hogy az évek mú­lá­sá­val egyre ne­he­zeb­ben ta­nu­lunk? Sze­ren­csére nem.

Nem is gondolnád, hogy ezek a jelek is depresszióra utalnak

Nem is gondolnád, hogy ezek a jelek is depresszióra utalnak

Tes­ted üzen, ha fi­gyelsz rá!

Azt hit­ted, hogy aki de­pressziós, az egész nap szo­morú? Nem ez az egyet­len tü­nete ennek a ve­szé­lyes ál­la­pot­nak: tes­ted min­den eset­ben üzen.

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes: táp­anyag- és vi­ta­min­tar­talma fel­pör­get, kü­lö­nö­sen, ha al­ko­hol­men­tes vál­to­zat­ban fo­gyasz­tod. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál! Ugyanis a sör­ben ennél jóval több van...

Rosszul alszol, folyton felébredsz éjszaka? Ez az egyszerű trükk segít

Rosszul alszol, folyton felébredsz éjszaka? Ez az egyszerű trükk segít

Az ál­mat­lan ver­gő­dés­nek ren­ge­teg oka lehet, és sok­szor or­vosi se­gít­ségre van szük­ség.

Az ál­mat­lan ver­gő­dés­nek ren­ge­teg oka lehet, és sok­szor or­vosi se­gít­ségre van szük­ség.

Megdöbbentek a tudósok, amikor kiderült a spermateszt eredménye

Megdöbbentek a tudósok, amikor kiderült a spermateszt eredménye

A tu­dó­sok mik­ro­or­ga­niz­mu­so­kat ta­lál­tak az em­beri örö­kítő anyag­ban, na de mi­lye­ne­ket!

Hamarosan itt a téli óraátállítás! Ezzel a trükkel élheted túl könnyedén

Hamarosan itt a téli óraátállítás! Ezzel a trükkel élheted túl könnyedén

Ok­tó­ber végén ismét át­ál­lunk a télre.

Ok­tó­ber végén ismét át­ál­lunk a télre, szer­ve­ze­tünk­nek mu­száj al­kal­maz­kod­nia ehhez. Most meg­mu­tat­juk, mit te­hetsz ma­ga­dért, ha ér­zé­kennyé válsz az óra­át­ál­lí­tás ha­tá­sa­ira!

Magas a vérnyomásod? Ez az egyszerű, de forró trükk segít

Magas a vérnyomásod? Ez az egyszerű, de forró trükk segít

Gon­dol­tad volna, hogy a sza­u­ná­zás is se­gít­het meg­előzni?

Gon­dol­tad volna, hogy a magas vér­nyo­más ki­ala­ku­lá­sát a sza­u­ná­zás is se­gít­het meg­előzni? Egy finn ku­ta­tás most épp erre ta­lált bi­zo­nyí­té­kot. Minél töb­bet sza­u­ná­zik va­laki, annál ke­vésbé fe­nye­geti a be­teg­ség ve­szé­lye.

Már a krumpli is allergiát okoz? Ezek a betegség jelei

Már a krumpli is allergiát okoz? Ezek a betegség jelei

Lehet, hogy csak meg­fá­zá­sos tü­ne­teid van­nak, és nem is vagy tu­da­tá­ban annak, hogy al­ler­giát jelez a tes­ted.

Lehet, hogy csak enyhe meg­fá­zá­sos tü­ne­teid van­nak, és nem is vagy tu­da­tá­ban annak, hogy al­ler­giát jelez a szer­ve­ze­ted. Légy óva­tos!

Ilyen egyszerűen kideríthető, hogy sérült-e a férfiasság a heves szexben

Ilyen egyszerűen kideríthető, hogy sérült-e a férfiasság a heves szexben

A fáj­da­lom nem min­dig egy­ér­telmű tünet. Mu­tat­juk, mire kell fi­gyel­ned, ha pé­nisz­tö­résre gya­na­kodsz.

Így gyógyít az őszi zöldség, ilyen finom még nem volt a cékla

Így gyógyít az őszi zöldség, ilyen finom még nem volt a cékla

Kar­csú­sít, fo­kozza az ál­ló­ké­pes­sé­get.

Kar­csú­sít, fo­kozza az ál­ló­ké­pes­sé­get - nem csak a sport­ban, de az ágy­ban is. Az élet­mű­vész ró­ma­iak af­ro­di­zi­á­kum­ként hasz­nál­ták.

Visszér csúfítja el a lábadat? Íme a csodaszer, amellyel eltüntetheted

Visszér csúfítja el a lábadat? Íme a csodaszer, amellyel eltüntetheted

Remek, for­más a lábad, mégis hosszú szok­nyá­val, nad­rág­gal ta­kar­gat­tad egész nyá­ron? Mu­tat­juk a gyógy­írt!

Soha többet nem hullik a hajad, ha így használod a samponod

Soha többet nem hullik a hajad, ha így használod a samponod

Ész­re­vet­ted, hogy hul­lik a hajad? Íme egy remek re­cept, ami egy­szerű és ha­tá­sos! Ké­szíts ma­gad­nak sam­pont.

WHO-riadó: Kifogy a világ a hatékony antibiotikumokból!

WHO-riadó: Kifogy a világ a hatékony antibiotikumokból!

A meg­lé­vők már nem ha­té­ko­nyak.

A meg­lé­vők már nem annyira ha­té­ko­nyak, mint a be­ve­ze­té­sük ide­jén. Ezért va­do­natúj an­ti­bio­ti­ku­mok kel­le­né­nek, még­pe­dig minél gyor­sab­ban.

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

A jó alvás és a rend­sze­res, ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz.

Igazi csodaszer a fokhagyma, ha így eszed

Igazi csodaszer a fokhagyma, ha így eszed

Fok­hagy­mát enni, és dol­gozni menni? Na, azt fe­lejtsd el! Vagy mégse? Itt a titok.

Fok­hagy­mát enni, és dol­gozni menni? Na, azt fe­lejtsd el! Itt a titok, ho­gyan sza­ba­dul­hatsz meg a kel­le­met­len szag­tól.

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

A férfiak va­ló­ban mást lát­nak, mint a nők. Egy ku­ta­tás sze­rint már a meg­fi­gye­lés­nél más­hova kerül a hang­súly.

A férfiak va­ló­ban nem az lát­ják, mint a nők. Egy ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy már a meg­fi­gye­lés­nél más­hova he­lye­zik a hang­súlyt.

Folyton beteg a gyerek? Így erősítsd az immunrendszerét

Folyton beteg a gyerek? Így erősítsd az immunrendszerét

Fe­lejtsd el a gye­rek­be­teg­sé­ge­ket!

Alig kez­dett óvo­dába, is­ko­lába járni a gye­re­ked, máris ágy­nak esett egy fer­tő­zés­sel? Ez a je­len­ség igen gya­kori a tanév kez­de­tén.

Egy különös betegség, ami jobban fenyegeti a nőket, mint a mellrák

Egy különös betegség, ami jobban fenyegeti a nőket, mint a mellrák

Hol itt fáj, hol ott? Nem min­den orvos is­meri fel el­sőre, hogy ez a ti­tok­za­tos tü­net­együt­tes egyet­len be­teg­sé­get takar.

Ha ebben a pózban dolgozol, akkor annak súlyos betegség lehet a vége!

Ha ebben a pózban dolgozol, akkor annak súlyos betegség lehet a vége!

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint az ál­ló­munka hosszú­tá­von ká­ro­sabb, mint az ülő.

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint az ál­ló­munka hosszú­tá­von ká­ro­sabb, mint az ülő.

Így segít a pokoli másnaposságon a mobiltelefon

Így segít a pokoli másnaposságon a mobiltelefon

Erre is van app­li­ká­ció, ezt fi­gyeld!

Durva fej­fá­jás, émely­gés, kö­rül­be­lül a hátad kö­ze­pére kí­vá­nod az idi­ó­tát, aki fel­ta­lálta az al­ko­holt. Is­me­rős? Ma már erre is van app­li­ká­ció, ezt fi­gyeld!

Mérgező festékkel tetoválnak! Rákot is okozhat az őrült divat?

Mérgező festékkel tetoválnak! Rákot is okozhat az őrült divat?

Egy ku­ta­tás­nak el­ső­ként si­ke­rült bi­zo­nyí­té­kot szol­gál­tat­nia, hogy a fes­ték ré­szecs­kéi utaz­nak a szer­ve­zet­ben, és le is ra­kód­nak.

Figyelj a jelekre! Ezt árulja el egészségedről a körmöd

Figyelj a jelekre! Ezt árulja el egészségedről a körmöd

Kör­möd sok­kal töb­bet árul el tes­ted­ről, mint gon­dol­nád. Vedd észre az intő je­le­ket, és óvd az egész­sé­ged!

Kör­möd sok­kal töb­bet árul el tes­ted­ről, mint gon­dol­nád. Vedd észre az intő je­le­ket, és óvd az egész­sé­ged!

Hoppá, mobiltelefonnal védekeznek a terhesség ellen a nők

Hoppá, mobiltelefonnal védekeznek a terhesség ellen a nők

Vajon tény­leg biz­ton­sá­gos a te­le­fo­nos app­li­ká­ció?

Egy új ta­nul­mány sze­rint a ter­mé­keny és ter­mé­ket­len na­pokra fi­gyel­mez­tető te­le­fo­nos app­li­ká­ció ha­té­kony lehet a nem kí­vánt ter­hes­ség el­leni vé­de­ke­zés­ben. De vajon mennyi a valós ha­tás­foka - tény­leg véd?

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

Pók­há­lós a pun­cija, régen ezt mond­ták arra a nőre, aki rég­óta nem sze­xelt.

Pók­há­lós a pun­cija, régen ezt mond­ták a nőre, aki rég­óta nem sze­xelt. Ma már tu­do­má­nyos neve van.

Romlik a látásod? Negyven felett ezek a trükkök segítenek

Romlik a látásod? Negyven felett ezek a trükkök segítenek

Ma kezdj el a sze­medre fó­kusz­álni!

Las­san már neked sem elég hosszú a karod, hogy éle­sen lásd a be­tű­ket? Fon­tos a lá­tá­sod? Akkor még ma kezdj el a sze­medre fó­kusz­álni!

Meddig tart még az allergiaszezon? Az időjárás mindent összezavart!

Meddig tart még az allergiaszezon? Az időjárás mindent összezavart!

El­múlt a nyár, de saj­nos még min­dig nem lé­le­gez­het­nek fel az al­ler­gi­á­sok, nehéz idő­szak kö­vet­ke­zik.

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Jót tesz az egész­sé­ged­nek!

Magas ko­lesz­te­rin­tar­talma miatt ko­ráb­ban szám­űzni akar­ták az ét­ren­dünk­ből, mára azon­ban ki­de­rült, hogy a tojás na­gyon is egész­sé­ges.

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Min­den ház­tar­tás­ban van egy te­kercs alu­mí­nium fólia. Ez az egy­szerű cso­ma­go­ló­anyag nem­csak a fő­zés­nél válik be!

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról.

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról. De vajon miért nem ihat­ják?

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét.

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét. Auszt­rál tu­dó­sok meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy kávé nél­kül ne­he­zeb­ben em­lék­szünk bi­zo­nyos dol­gokra, rá­adá­sul a kávé utáni vágy to­vább ron­gálja a me­mó­ri­án­kat. Ám a ké­pes­sé­ge­in­ket haj­la­mo­sak va­gyunk ilyen­kor túl­ér­té­kelni.

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét.

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét.

Itt az új diétás, reggeli ital! Otthon te is könnyedén elkészítheted

Itt az új diétás, reggeli ital! Otthon te is könnyedén elkészítheted

6 va­rázs­la­tos mé­reg­te­le­nítő italt mu­ta­tunk az egész­sé­ges tes­tért és a ra­gyogó bő­rért. Vá­laszd ki a ked­ven­ce­det, és kor­tyolj be­lőle.

Fáradt vagy és kialvatlan? Ez a 7 ötlet végképp pokollá teszi az éjszakádat

Fáradt vagy és kialvatlan? Ez a 7 ötlet végképp pokollá teszi az éjszakádat

Mit szok­tál csi­nálni, ha nem tudsz el­aludni? Meg­mu­tat­juk, mi a hét leg­rosszabb dolog, ami­hez ilyen­kor nyúl­hatsz.

Kávé helyett itt az új citromos csoda! Már mindenki ezt kortyolja

Kávé helyett itt az új citromos csoda! Már mindenki ezt kortyolja

Fel­ke­lés után nyúlj rög­tön a cso­da­ita­lért! Amint le­haj­tod, az egész na­po­dat más­ként látod. Di­é­tá­zók­nak a leg­hat­ha­tó­sabb se­gít­ség.

Fel­ke­lés után nyúlj rög­tön a cso­da­ita­lért! Amint le­haj­tod, az egész na­po­dat más­ként látod. Di­é­tá­zók­nak a leg­hat­ha­tó­sabb se­gít­ség.

Rövidlátó vagy? Ne add fel, így javulhat a szemed

Rövidlátó vagy? Ne add fel, így javulhat a szemed

Nem látsz már olyan jól, mint régen? Nem a szem­üveg az egyet­len meg­ol­dás!

Nem látsz már olyan jól, mint régen? Nem a szem­üveg az egyet­len meg­ol­dás! Mu­ta­tunk né­hány könnyen ki­vi­te­lez­hető dol­got, ami se­gít­het.

Magas a vérnyomásod? Kiderült, mennyi kávét ihatsz!

Magas a vérnyomásod? Kiderült, mennyi kávét ihatsz!

Magas vér­nyo­más­sal élsz, de sze­re­ted a kávét? Vajon mennyit ihatsz be­lőle anél­kül, hogy fél­te­ned kel­lene az egész­sé­ge­det?

Örömtáncba kezdtek a férfiak: elképesztő, ami kiderült a sörről

Elképesztő, ami kiderült a sörről

Fel­so­rolni is nehéz lenne, mi min­dent kö­szön­het­nek a jó­ked­ven kívül a férfiak a sör­nek. A tu­dó­sok azon­ban most be­bi­zo­nyí­tot­ták, miért olyan egész­sé­ges ez az ital.

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Gyógy­sze­rek he­lyett for­dulj a ter­mé­sze­tes mód­sze­rek­hez.

Gyógy­sze­rek he­lyett for­dulj a ter­mé­sze­tes mód­sze­rek­hez. Így mel­lék­ha­tá­sok nél­kül meg­sza­ba­dul­hatsz a kel­le­met­len tü­ne­tek­től. Ér­de­mes élet­mód­beli vál­toz­ta­tá­so­kat is be­ve­zetni. Ta­lálsz spe­ci­á­lis, al­ler­gia el­leni gyógy­teát is. És még sok jó ta­nács

Hihetetlen tempóban kezd nőni a hajad ettől az egyszerű koktéltól

Hihetetlen tempóban kezd nőni a hajad ettől az egyszerű koktéltól

Mu­ta­tunk egy kok­télt, ami segít, hogy vissza­nyerd a dús hajad.

Az öre­ge­dés ter­mé­sze­tes fo­lya­mat, min­den­ki­nek el kell fo­gad­nia egy­szer, de mu­ta­tunk egy kok­télt, ami segít, hogy vissza­nyerd a dús haj­ko­ro­nád. Ez a kok­tél még a lá­tá­so­dat is ja­vít­hatja. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Te jó ég! Így teszi tönkre a fogkrém a spermát

Te jó ég! Így teszi tönkre a fogkrém a spermát

Talán nem is hin­néd, mi­lyen sokat árt­hat­nak a tisz­tál­ko­dó­sze­rek a hím­ivar­sej­tek egész­sé­gé­nek.

Talán nem is hin­néd, mi­lyen sokat árt­hat­nak a tisz­tál­ko­dó­sze­rek. Egy friss ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy a sper­mi­u­mok szá­mát, alak­ját is be­fo­lyá­sol­ják.

Gyilkos mogyo- róallergia: Felcsillant a remény, hogy nem lesz így örökre

Gyilkos mogyoróallergia: Felcsillant a remény, hogy nem lesz így örökre

Egy auszt­rál ku­ta­tó­cso­port a na­pok­ban pub­li­kálta ered­mé­nyei rend­ívül ke­cseg­te­tőek.

Szenzációs eredményre jutottak a kutatók: a húsevők boldogabbak

Szenzációs eredményre jutottak a kutatók: a húsevők boldogabbak, mint a vegák!

Két­ség­te­len, hogy a jól össze­ál­lí­tott ve­ge­tá­ri­á­nus ét­rend egész­sé­ges - de vajon bol­do­gít is?

10 jel, hogy durván cukorfüggő vagy! Így szokhatsz le

10 jel, hogy durván cukorfüggő vagy! Így szokhatsz le

A cukor egy drog! Küzd­hetsz el­lene!

A cukor egy drog! De sok­szor nem is gon­dolsz arra, hogy épp az ár­tat­lan­nak tűnő éte­lek miatt ala­kul ki a füg­gő­ség.

Kend az arcodra a C-vitamint, nem bánod meg

Kend az arcodra a C-vitamint, nem bánod meg

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan fi­a­ta­lítja a bőrt.

A C-vi­ta­min­nak óri­ási sze­repe van az arc szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ben. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan fi­a­ta­lítja a bőrt ez az egy­szerű anyag.

Énekkel gyógyítanak a koraszülöttosztályokon

Énekkel gyógyítanak a koraszülöttosztályokon

A beteg kis­ba­bák­nak és a szü­lők­nek is szük­sége van a dalra. A kis­gye­re­kes szü­lők ked­venc fog­la­ko­zása a ko­ra­szü­lött-in­ten­zí­ve­ken is mű­kö­dik.

A beteg kis­ba­bák­nak és a szü­lők­nek is szük­sége van a dalra. A kis­gye­re­kes szü­lők ked­venc fog­la­ko­zása a ko­ra­szü­lött-in­ten­zí­ve­ken is mű­kö­dik.

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Nem fel­tét­len a so­vány az egész­sé­ges!

Ha azt gon­do­lod, tö­ké­le­te­sen egész­sé­ges vagy, mert nincs túl­sú­lyod, akkor bi­zony na­gyot té­vedsz! Egy német ku­ta­tás sze­rint nem biz­tos, hogy így van...

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Mást is okoz a be­teg­sé­ge­ken túl.

Azt biz­to­san hal­lot­tad már, hogy a tar­tós ki­al­vat­lan­ság sú­lyos be­teg­sé­ge­ket okoz­hat. De azt vajon tudod-e, hogy a pá­lya­fu­tá­so­dat is tönk­re­vág­hatja?

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Min­den szép nő rém­álma, hogy pont az arcát tá­madja meg va­lami ször­nyű be­teg­ség. Vajon mi idéz­hette elő nála?

Min­den szép nő rém­álma, hogy pont az arcát tá­madja meg va­lami ször­nyű be­teg­ség.

Rosszul vagy a melegtől? Ha ezt érzed, azonnal hívj orvost!

Rosszul vagy a melegtől? Ha ezt érzed, azonnal hívj orvost!

Meg­mu­tat­juk, mi jel­lemző a meleg okozta rosszul­lé­tekre.

Meg­mu­tat­juk, mi jel­lemző a meleg okozta rosszul­lé­tekre, és mikor kell azon­nal or­vost, men­tőt hívni.

Így tüntetheted el az első ősz hajszálaidat festék nélkül

Így tüntetheted el az első ősz hajszálaidat festék nélkül

Az őszü­lés ter­mé­sze­tes fo­lya­mat, azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mikor kez­dő­dik és mi­lyen ütem­ben zaj­lik!

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Fel­ide­ge­sí­tett va­laki, és szinte re­megsz a mé­reg­től? A tes­ted­ben is ko­moly vál­to­zá­sok men­nek végbe ilyen­kor.

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

Mi az, ami a leg­gyor­sab­ban vissza­ál­lítja a ki­bil­lent egyen­súlyt?

A gyo­mor­ron­tás na­gyon kel­le­met­len tud lenni, de a stressz is fel­bo­rít­hatja a gyom­rod egész­sé­gét. A leg­jobb gyógy­szer rá a diéta - de vajon mi az, ami a leg­gyor­sab­ban vissza­ál­lítja a ki­bil­lent egyen­súlyt?

Rögtön fordulj orvoshoz, ha ezt látod: ez a mellrák első, látható jele

Rögtön fordulj orvoshoz, ha ezt látod: ez a mellrák első, látható jele

Ebben a stá­di­um­ban a da­ga­nat még egy­ál­ta­lán nem is ta­pint­ható!

Ebben a stá­di­um­ban a da­ga­nat még egy­ál­ta­lán nem is ta­pint­ható!

Óriási felfedezés, új gyógymódot találtak a Lyme-kórra

Óriási felfedezés, új gyógymódot találtak a Lyme-kórra

Lehet, hogy segít a ste­via?

Egy ame­ri­kai ku­ta­tónő 2015-ben kí­sér­le­te­ket vég­zett a ste­via nevű éde­sí­tő­szer­rel. A kli­ni­kai tesz­tek je­len­leg is foly­nak.

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

De vajon miért van így?

A nap­tár segít fel­mérni, mikor fe­nye­get a leg­job­ban az in­fark­tus. Az év bi­zo­nyos sza­ka­szai és egyes napok ugyanis ve­szé­lye­sek a szív­ro­ham szem­pont­já­ból.

Jó, ha tudod: ez a betegség fenyeget, ha sokat horkolsz

Jó, ha tudod: ez a betegség fenyeget, ha sokat horkolsz

Egy új ku­ta­tás sze­rint azo­kat, akik sokat hor­kol­nak, job­ban fe­nye­geti idős ko­ruk­ban az Alz­hei­mer-kór. De vajon mi lehet ennek az oka?

Egy új ku­ta­tás sze­rint azo­kat, akik sokat hor­kol­nak, job­ban fe­nye­geti idős ko­ruk­ban az Alz­hei­mer-kór. De vajon mi lehet ennek az oka?