ÉLETMÓDI

MEDICINA

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen...

Egy ku­ta­tás során ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen, mint az év többi ré­szé­ben; és arra is fény de­rült, hogy miért. Döb­be­ne­tes ma­gya­rá­za­tot adtak a tu­dó­sok!

Nem is gondolnád, mennyi mindenre jó a babérlevél

Nem is gondolnád, mennyi mindenre jó a babérlevél

Is­teni finom ízt ad a ba­bér­le­vél.

Is­teni finom ízt köl­csö­nöz a ba­bér­le­vél az éte­lek­nek, de emel­lett gyógy­ha­tás­sal is ren­del­ke­zik. Össze­szed­tük, mely be­teg­sé­gek ese­tén al­kal­maz­ható.

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál.

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál a nők al­vás­za­va­ra­ira.

Undorító, mi derült ki a mobiltelefonokról, jobb, ha erre figyelsz!

Undorító, mi derült ki a mobiltelefonokról, jobb, ha erre figyelsz!

Tudod, mennyi bak­té­ri­u­mot ci­pelsz?

Tudod, mennyi bak­té­ri­u­mot ci­pelsz ma­gad­dal a mo­bi­lo­don? Egy vizs­gá­lat sze­rint ren­ge­te­get: akár hét­szer annyit is, mint amennyi egy vé­céülő­kén van.

Hihetetlen, de ennyi mindent meggyógyít a kömény

Hihetetlen, de ennyi mindent meggyógyít a kömény

Gon­dol­tad volna, hogy nem csak az is­teni finom kö­rö­zöttbe vagy a gu­lyás­le­vesbe ér­de­mes be­le­ten­ned?

Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a kö­rö­zöttbe vagy a gu­lyás­le­vesbe ér­de­mes be­le­ten­ned?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Aludtál már nővel? Akkor ezt neked is tudnod kell!

Aludtál már nővel? Akkor ezt neked is tudnod kell!

Miért van az, hogy a férfiak csak le­te­szik a fe­jü­ket, és már hor­kol­nak is? A nők meg órá­kig kín­lód­nak, mire ké­pe­sek va­la­hogy álomba szen­de­rülni

Miért van az, hogy a férfiak csak le­te­szik a fe­jü­ket, és már hor­kol­nak is? A nők meg órá­kig kín­lód­nak, mire ké­pe­sek va­la­hogy álomba szen­de­rülni. Éj­szaka is fe­lü­le­te­seb­ben, nyug­ta­la­nab­bul al­sza­nak a höl­gyek, így nem csoda, hogy reg­gel fá­rad­tan éb­red­nek. Mi a kü­lönb­ség oka, ezt tud­ha­tod most meg

Most meg fogsz lepődni: Ez a 12 étel segít leszokni az alkoholról

Most meg fogsz lepődni: Ez a 12 étel segít leszokni az alkoholról

Meg­erő­sí­te­nek és mé­reg­te­le­ní­te­nek. Vissza­ve­zet­nek az egész­sé­ges útra

Magad is ész­re­vet­ted, hogy már nem múlik el nap anél­kül, hogy bo­roz­nál egyet?

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Ká­vé­ra­jongó vagy? Me­g­ért­jük. Vajon tud­tad, hogy nem mind­egy, mi­lyen kávét iszol? El­mond­juk, me­lyik faj­tá­tól mit vár­hatsz.

Ezért csavarj az ujjaidra alufóliát

Ezért csavarj az ujjaidra alufóliát, eszméletlen ez a trükk

A ház­tar­tási fém­fó­lia nem­csak a kony­há­ban óri­ási se­gít­ség...

Nem­csak a kony­há­ban óri­ási se­gít­ség. Orosz és kínai gyó­gyí­tók sze­rint az egész­ség meg­óvá­sá­ban is cso­da­szer­ként mű­kö­dik...

Gyakran fáj a térded? Így mulaszd el gyógyszer nélkül

Gyakran fáj a térded? Így mulaszd el gyógyszer nélkül

Pró­báld ki eze­ket a gya­kor­la­to­kat.

Az egész­sé­ges térd fon­tos­sága csak akkor tűnik fel, ami­kor már baj van. Ne nyúlj rög­tön gyógy­szer után. Pró­báld ki in­kább eze­ket a remek gya­kor­la­to­kat.

Védd a szemedet! Így károsítja az okostelefon a látásodat

Védd a szemedet! Így károsítja az okostelefon a látásodat

Ijesztő hírek ke­rin­ge­nek az okos­te­le­fo­nok em­beri szer­ve­zetre gya­ko­rolt ha­tá­sá­ról...

Így idd a kávéd, hogy idős korodban is penge legyél

Így idd a kávéd, hogy idős korodban is penge legyél

Tud­tad, hogy a kávéd akár még az Alz­hei­mer- vagy a Parkin­son-kórt is se­gít­het meg­előzni?

Tud­tad, hogy a kávéd akár még az Alz­hei­mer- vagy a Parkin­son-kórt is se­gít­het meg­előzni, amel­lett, hogy fris­sen tartja az agyad? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kávét kell vá­lasz­ta­nod hozzá! Ez­után pedig nincs más dol­god, mint rend­sze­re­sen ká­vézni egyet.

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg olyan gyor­san, mint a nőké, az apuka élet­kora sem mind­egy.

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg úgy, mint a nőké, a gyer­mek­vál­la­lás szem­pont­já­ból az apuka élet­kora sem mind­egy.

Támad az influenza, idén így készülj erre fel

Támad az influenza, idén így készülj erre fel

Cse­le­kedj, mi­előtt le­dönt a lá­bad­ról!

Ha már le­dön­tött a lá­bad­ról az influ­enza, biz­tos, hogy nem az a leg­főbb vá­gyad, hogy ekkor sze­rezd be az összes, gyó­gyu­lás­hoz szük­sé­ges kel­lé­ket.

Mi a fene az a száraz november? Tényleg van értelme? Most kiderült!

Mi a fene az a száraz november? Tényleg van értelme? Most kiderült!

Idén újra meg­kez­dő­dött a szá­raz­no­vem­ber-kam­pány: a három éve in­dult ki­hí­vás­hoz évről évre egyre töb­ben csat­la­koz­nak.

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Ez történik a testeddel, ha napi 3 kávét iszol

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita arról, hogy a kávé árt vagy hasz­nál a tes­tünk­nek, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára.

Bár idő­ről időre fel­lán­gol a vita arról, hogy a kávé árt vagy hasz­nál a tes­tünk­nek, egyre több a bi­zo­nyí­ték a hasz­nos­sá­gára. Most éppen az de­rült ki, hogy napi 3 kávé, még a koffe­in­men­tes is, na­gyon ko­moly be­teg­sé­get segít meg­előzni. Te mennyit iszol na­ponta?

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Így rontja el mindenki a gyógyteát, te ne tedd

Ős­szel, télen szinte nincs is olyan ember, aki ne főzne egy jó gyógy­teát!

Már a férfiak is szoptathatnak? Csak ez az apróság kell hozzá

Már a férfiak is szoptathatnak? Csak ez az apróság kell hozzá

Ha úgy ala­kul­nak a dol­gok, akár öt éven belül pi­acra ke­rül­het az a hor­mon­kész­let, amely ké­pessé te­heti a férfi­a­kat a szop­ta­tásra.

Most a legolcsóbb ez a gyógyerejű magyar zöldség, élj 120 évig

Most a legolcsóbb ez a gyógyerejű magyar zöldség, élj 120 évig

Egész­sé­günk egyik kul­csa lehet ez az egy­szerű gumó, azaz a cékla! Telis-tele van vi­ta­min­nal.

Egész­sé­günk egyik kul­csa lehet ez az egy­szerű gumó, azaz a cékla! Telis-tele van vi­ta­min­nal.

Bizarr orvosi esetleírás: Ilyen és így néz ki a döglött popsi-szindróma

Bizarr orvosi esetleírás: Ilyen és így néz ki a döglött popsi-szindróma

Nem elég az el­hí­zás és a szív­be­teg­ség, az ülő­mun­ká­nak to­vábbi ár­tal­mai is van­nak. De mi az a dög­lött popsi szind­róma?

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fogorvosod szeretné, ha ezt sürgősen abbahagynád!

A fog­or­vo­sod elől hiába is pró­bál­nád el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal. Meg­mu­tat­juk, miről van szó!

A fog­or­vo­sod elől nem tudod el­tit­kolni, ha rosszul bánsz a fo­ga­id­dal. Meg­mu­tat­juk, miről van szó!

Ezért nagyon egészséges a sós gargalizálás

Ezért nagyon egészséges a sós gargalizálás

Kapar, szúr a tor­kod, cse­peg az orrod? Már az első tü­net­nél gar­ga­li­zálj sós víz­zel! Cso­dát tesz

Kapar, szúr a tor­kod? Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul cse­peg az orrod? Már az első tü­net­nél gar­ga­li­zálj sós víz­zel! Cso­dát tesz

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Ezt tedd, hogy ne vi­sel­jen meg.

Ok­tó­ber 28-án, va­sár­nap haj­nali 3 óra­kor 2 órára ál­lít­juk vissza az órát. Vajon ho­gyan csi­náld, hogy minél ke­vésbé vi­sel­jen meg ez a vál­tás?

Máris fenyeget az influenza? Így védd meg magad idén

Máris fenyeget az influenza? Így védd meg magad idén

Ha­ma­ro­san véget ér a kései nyár, be­kö­szön­te­nek az őszi esők. A nyál­kás idő­ben el­sza­po­rod­nak a bak­té­ri­u­mok, a ví­ru­sok, gom­bák.

Még mindig a legelhízottabb a magyar, de van megoldás

Még mindig a legelhízottabb a magyar, de van megoldás

Az OECD fel­mé­rése sze­rint Eu­rópa leg­el­hí­zot­tabb nem­zete va­gyunk.

Az OECD fel­mé­rése sze­rint Eu­ró­pá­ban a ma­gya­rok szá­mí­ta­nak a leg­el­hí­zot­tabb nem­zet­nek. A vi­lág­lis­tán sem szo­rul­tunk sok­kal hát­rébb, itt az ötö­dik he­lyen ál­lunk. Pedig ér­de­mes lenne lej­jebb ke­rülni ebben a rang­sor­ban.

Így fiatalít a szódabikarbóna

Így fiatalít a szódabikarbóna

Ne költs va­gyo­no­kat szép­ség­sza­lo­nok­ban. Ez a két olcsó há­zi­szer cso­dát tesz veled, mert véget vet a za­varó bőr­prob­lé­mák­nak.

Ne költs va­gyo­no­kat szép­ség­sza­lo­nok­ban. Ez a két olcsó há­zi­szer cso­dát tesz veled, mert véget vet a za­varó bőr­prob­lé­mák­nak.

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Ezt te­he­ted az ál­mat­lan­ság ellen.

Van­nak olyan éj­sza­kák, ami­kor ál­mat­la­nul for­go­lódsz, és egy­sze­rűen nem tudsz el­aludni, vagy az éj­szaka kö­ze­pén egy­szer csak fel­éb­redsz?

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Az orr­vér­zést okoz­hatja orr­va­ka­rás vagy al­ler­gia, de gya­na­kod­hatsz a hát­tér­ben álló sú­lyos be­teg­ségre is

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges.

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges, és több vo­na­lon is védi a szer­ve­ze­tün­ket a kró­ni­kus be­teg­sé­gek­től. Lás­suk, miért ér­de­mes rend­sze­re­sen enni be­lőle cse­me­ge­ként és éte­lek íze­sí­tő­je­ként.

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó idő­sza­kot?

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó idő­sza­kot? Az egyik titok per­sze az influ­enza el­leni oltás, de más, el­sőre lát­szó­lag ap­ró­ság­nak tűnő dol­gok­kal is távol tart­ha­tod a kór­oko­zó­kat.

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma.

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma.

Ha ezt elolvasod, nem öntöd ki a rizs vizét

Ha ezt elolvasod, soha többé nem öntöd ki a rizs vizét

Egy olcsó és egy­szerű szer­rel meg­erő­sít­he­ted a hajad.

A szennye­zett le­vegő, a haj­ápoló sze­rek, a fes­tés, szá­rí­tás, sütés, for­má­zás mind ár­ta­nak a fri­zu­rád­nak. Egy olcsó és egy­szerű szer­rel meg­erő­sít­he­ted a hajad.

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Tur­bózd fel a für­dőd!

Elég egy egy­szerű fű­szer­rel fel­tur­bóz­nod a für­dő­det, és máris eny­hül­nek a nátha és az influ­enza kel­le­met­len tü­ne­tei. Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Magas a vérnyomásod? Most figyelj, így nyomhatod le gyógyszer nélkül!

Magas a vérnyomásod? Most figyelj, így nyomhatod le gyógyszer nélkül!

Ne várd meg, míg a be­teg­ség ki­ala­kul. Ha Oldd a fe­szült­sé­get ter­mé­sze­tes il­ló­ola­jok­kal.

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

Hiába van el­rejtve ez a kü­lön­le­ges test­rész, na­gyon nem mind­egy, ho­gyan bánsz vele! A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent, ha nem fi­gyelsz rá.

Hiába van el­rejtve ez a kü­lön­le­ges test­rész, na­gyon nem mind­egy, ho­gyan bánsz vele! A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent, ha nem fi­gyelsz rá.

Ez az egyszerű és igénytelen növény igazi kincs a háztartásban

Ez az igénytelen növény igazi kincs a háztartásban

Bőr­be­teg­sé­ge­ket is gyó­gyít­hatsz vele, de fáj­da­lom­csil­la­pí­tásra is remek. El­árul­juk, ho­gyan ké­szíts be­lőle gyógy­ke­nő­csöt.

10 érv, amiért a férfi kénytelen sört inni

10 ütős érv, amiért a férfi arra kényszerül, hogy sört igyon

Nem­csak kel­le­mes hű­sítő ital, de táp­lálja is a szer­ve­ze­tet, sőt!

A sör több ezer éve jelen van az em­be­ri­ség éle­té­ben. Nem vé­let­len, hi­szen nem­csak kel­le­mes hű­sítő ital, de táp­lálja is a szer­ve­ze­tet.

Ezért egészségtelen, ha melltartót viselsz alvás közben

Ezért egészségtelen, ha melltartót viselsz alvás közben

Félsz, hogy meg­eresz­ke­dik a mel­led, ezért még éj­szaka is mell­tar­tóba kény­sze­rí­ted?

Félsz, hogy meg­eresz­ke­dik a mel­led, ezért még éj­szaka is mell­tar­tóba kény­sze­rí­ted? Vagy ál­mod­ban is csini sze­ret­nél lenni?

Így gyógyultak nagyanyáink: bizarr, de hatásos módszerek

Így gyógyultak nagyanyáink: bizarr, de hatásos módszerek

A gyógy­szer­tá­rak vá­lasz­té­ká­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel sok régi gyógy­mód fe­le­désbe me­rült.

A gyógy­szer­tá­rak vá­lasz­té­ká­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel sok régi gyógy­mód fe­le­désbe me­rült.

Sokkot kaptak az orvosok: Hátborzongató okból halt meg három nő

Sokkot kaptak az orvosok: Háborzongató ok miatt halt meg három nő

Szerv­do­nor­tól kap­tak da­ga­na­tos sej­te­ket, ame­lyek­ből ké­sőbb ki­fej­lő­dött a be­teg­ség.

Hihetetlen, de ennyi mindenre jó a vadgesztenye

Hihetetlen, de ennyi mindenre jó a vadgesztenye

Gyűjts be­lőle egy sza­tyorra valót

Po­tyog­nak a vad­gesz­te­nyék, las­san itt az ősz. Ne csak a gye­rek gyűjt­sön a fé­nyes, barna ma­gok­ból, te is ta­ka­ríts be egy ha­lom­mal

Tényleg jót tesz a halolaj a szívnek? Vagy ki lehet dobni a kapszulákat?

Tényleg jót tesz a halolaj a szívnek? Vagy ki lehet dobni a kapszulákat?

Vi­lág­szerte mil­liók sze­dik a hal­olaj­kap­szu­lá­kat.

Vi­lág­szerte mil­liók sze­dik a hal­olaj­kap­szu­lá­kat abban a re­mény­ben, hogy azok majd meg­vé­dik őket a szív­be­teg­sé­gek­től. De vajon tény­leg se­gí­te­nek az arany­színű kap­szu­lák? Vagy egy­ál­ta­lán nincs ha­tá­suk a szív­prob­lé­mák koc­ká­za­tára?

Hagyd el a kávét, ezt a teát idd helyette. Hatalmas energiával indul a napod

Hagyd el a kávét, ezt a teát idd helyette. Hatalmas energiával indul a napod

Már az ókori gö­rö­gök is ezzel éb­resz­tet­ték ma­gu­kat, és ők tud­ták, mi a jó!

Már az ókori gö­rö­gök is ezzel éb­resz­tet­ték ma­gu­kat, és ők tud­ták, mi a jó!

Sokkot kapott az orvos, amikor benézett páciense szájába

Sokkot kapott az orvos, amikor benézett páciense szájába

An­ti­bio­ti­ku­mok ha­tá­sára durva el­vál­to­zás je­lent­ke­zett az nő nyel­vén.

Spe­ci­á­lis an­ti­bio­ti­ku­mok és an­ti­pszi­cho­ti­ku­mok ha­tá­sára durva el­vál­to­zás je­lent­ke­zett az ame­ri­kai nő nyel­vé­nek tel­jes fe­lü­le­tén. Ilyen bor­zal­mat még nem lá­tott a sokat ta­pasz­talt doki!

Mi a jobb, szétrágni vagy kiköpni az alma magját? Tényleg mérgező?

Mi a jobb, szétrágni vagy kiköpni az alma magját? Tényleg mérgező?

Szét ne rágd a mag­ját, fi­gyel­mez­te­tett gye­rek­ko­rod­ban a mamád.

Szét ne rágd a mag­ját, fi­gyel­mez­te­tett gye­rek­ko­rod­ban a mamád. De hát min­dig azt hall­juk, hogy a ma­gok­nak annyi hasz­nos al­ko­tó­ré­szük van! Az alma ki­vé­tel lenne?

Ezért tegyél banánhéjat a homlokodra

Ezért tegyél banánhéjat a homlokodra

Nem csoda, hogy ke­rü­löd a gyógy­sze­re­ket, mert félsz a mel­lék­ha­tá­sok­tól. A ter­mé­sze­tes sze­rek csak gyó­gyí­ta­nak

Nem csoda, hogy ke­rü­löd a gyógy­sze­re­ket, mert félsz a mel­lék­ha­tá­sok­tól. A ter­mé­sze­tes sze­rek csak gyó­gyí­ta­nak

Erre figyelmeztet a félhold a körmödön. Jobb, ha odafigyelsz

Erre figyelmeztet a félhold a körmödön. Jobb, ha odafigyelsz

Pil­lants a ke­ze­idre.

Pil­lants a ke­ze­idre. Szá­mold meg, a 10 kör­mö­dön össze­sen hány fél­hol­dat látsz? Ha 7-nél ke­ve­seb­bet, akkor el­töp­reng­hetsz, mi áll­hat a hát­tér­ben

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Ki­de­rült, hogy ez a fajta férfi­vi­sel­ke­dés sok­kal job­ban ide­se­gíti őket, mint bármi más.

Nagyon durva, mi történt a brazil popsis nőkkel

Nagyon durva, mi történt a brazil popsis nőkkel

Ve­szé­lyes lehet a nagy fenék!

Ne szé­pít­sük, di­vatba jött a nagy fenék. Sokan arra is ké­pe­sek, hogy plasz­ti­kai be­avat­ko­zás­nak ves­sék alá ma­gu­kat a kí­vánt pop­si­forma el­éré­sé­hez.

Ez történik a testeddel, ha annyi paradicsomot eszel, mint az olaszok

Ez történik a testeddel, ha annyi paradicsomot eszel, mint az olaszok

Az olasz konyha ked­venc alap­anya­gát ér­de­mes rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nod.

Az olasz konyha ked­venc alap­anya­gát nem­csak azért ér­de­mes rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nod, mert finom:.

Ha ezt rágcsálod lefekvés előtt, sokkal jobban alszol

Ha ezt rágcsálod lefekvés előtt, sokkal jobban alszol

Rág­csálj diót, jobb lesz a han­gu­la­tod.

Fá­radt, in­ger­lé­keny vagy, netán de­pressziós? Rág­csálj diót és máris jobb lesz a han­gu­la­tod. A za­ma­tos mag fo­gyasz­tása az egész­sé­gedre is jó ha­tás­sal lesz.

Így kell feltenni a tartóra a vécépapírt

Többé nincs vita: Így kell feltenni a tartóra a vécépapírt

Hét­köz­napi ap­ró­ság­nak tűnik, de sokan ké­pe­sek ölre menni mi­atta.

Hét­köz­napi ap­ró­ság­nak tűnik, de sokan ké­pe­sek ölre menni mi­atta. Min­den­ki­nek meg­van­nak a maga érvei, de eddig nem de­rült ki, kinek van igaza.

Elképesztő mi derült ki a csokoládéról! Ez az évszázad híre

Elképesztő mi derült ki a csokoládéról! Ez az évszázad híre

Eddig is tud­tuk, hogy a cso­ko­ládé védi a szí­vet: az azon­ban eddig nem volt vi­lá­gos, mennyire.

Eddig is tud­tuk, hogy a cso­ko­ládé védi a szí­vet: az azon­ban eddig nem volt vi­lá­gos, mennyire. Egy új ku­ta­tás most ezt is el­árulta.

Felfoghatatlan fájdalom: mindkét gyermeke haláltusáját végignézte az írónő

Felfoghatatlan fájdalom: mindkét gyermeke haláltusáját végignézte az írónő

Nyolc hónap alatt el­ve­szí­tette a fiát és a lá­nyát is.

Nyolc hónap alatt el­ve­szí­tette a fiát és a lá­nyát is.

Kiderült, ez a gyümölcs a legjobb nyári vitaminforrás

Kiderült, ez a gyümölcs a legjobb nyári vitaminforrás

Sár­ga­dinnyé­vel hű­sítsd magad!

Nem csak az el­vesz­tett fo­lya­dé­kot pó­tol­ha­tod, de a napi szük­sé­ges vi­ta­min és ás­vá­nyi anyag mennyi­ség nagy ré­szét is be­sze­rez­he­ted ál­tala

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Lé­te­zik egy le­gá­lis bó­dító a ker­ted­ben

Hal­lot­tad, hogy lé­te­zik egy le­gá­lis bó­dító? Ott nő az árok­par­ton, de az is lehet, hogy a saját ker­ted­ben! Af­ro­di­zi­á­kum, fáj­da­lom­csil­la­pító, nyug­ta­tó­szer.

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Mi a jó abban, ha meg­iszol egy po­hárka sa­va­nyú ubor­ka­le­vet?

Mi a jó abban, ha meg­iszol egy po­hárka sa­va­nyú ubor­ka­le­vet? Leg­fel­jebb más­na­pos­ság ellen ér­de­mes - gon­dol­hat­nád. Pedig sokan van­nak, akik meg­győ­ző­dés­sel kor­tyol­gat­ják, még­pe­dig meg­lepő al­ka­lom­mal.

Ezért tegyél mindig levendulaszappant a párnád alá

Ezért tegyél mindig levendulaszappant a párnád alá

Láb­görcs za­varja meg rend­sze­re­sen a kel­le­mes ál­ma­i­dat? Reg­gel ki­al­vat­la­nul, fá­rad­tan éb­redsz?

Láb­görcs za­varja meg rend­sze­re­sen a kel­le­mes ál­ma­i­dat? Reg­gel ki­al­vat­la­nul, fá­rad­tan éb­redsz? Egy egy­szerű házi trükk segít

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Sze­ren­csére a szü­lés rend­ben zaj­lott...

Csak az­után de­rült ki a brit anyu­ká­ról, hogy ikrei or­vosi cso­dá­nak szá­mí­ta­nak, mi­u­tán te­herbe esett... A vá­ran­dós­ság­gal min­den rend­ben volt.

Tudományos áttörés: Hamarosan kapható lesz az elhízás elleni oltóanyag!

Tudományos áttörés: Hamarosan kapható lesz az elhízás elleni oltóanyag!

Ame­ri­kai ku­ta­tók fel­fe­dez­tek egy kü­lön­le­ges ví­rust, ami ha meg­fer­tőz va­la­kit, a beteg sok­kal könnyeb­ben el­hí­zik.

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget, hogy ne legyen veszélyes

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés, amely­nek kór­oko­zója egy hazai fagy­aszóüzem zöld­sé­ge­i­ben rej­tő­zött. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Hihetetlen, de erre is használhatod a diófa levelét

Hihetetlen, de erre is használhatod a diófa levelét

Be­gyűj­töt­ted már az egész évre való dió­le­ve­le­ket? Ha nem, még min­dig idő­ben vagy. El fogsz ké­pedni, mi min­denre jó!

Be­gyűj­töt­ted már az egész évre való dió­le­ve­le­ket? Ha nem, még min­dig idő­ben vagy. El fogsz ké­pedni, mi min­denre jó, a haj­hul­lás­tól a gyo­mor­hu­ru­tig, a kéz-és láb­iz­za­dás­tól a vér­tisz­tí­tá­sig. A dia­be­te­szes, ne­he­zen gyó­gyuló se­bekre akár a puszta, ki­fő­zött le­ve­le­ket is rá­pa­kol­ha­tod!

Így okoz cukorbetegséget a fogkrémed

Így okoz cukorbetegséget a fogkrémed

Ki­de­rült, hogy tel­je­sen cu­kor­men­tes ét­rend mel­lett is utol­ér­het a 2-es tí­pusú cu­kor­be­teg­ség.

Ki­de­rült, hogy tel­je­sen cu­kor­men­tes ét­rend mel­lett is utol­ér­het a 2-es tí­pusú cu­kor­be­teg­ség.

Hétféle fejfájás gyötörhet, ismerd fel, te melyiktől szenvedsz

Hétféle fejfájás gyötörhet, ismerd fel, te melyiktől szenvedsz

Mik a tü­ne­tek, és ho­gyan eny­hítsd

Mu­tat­juk, mik a tü­ne­tek, és ho­gyan lehet eny­hí­teni vagy meg­szün­tetni eze­ket. Van olyan, amely gye­re­kek­nél gya­ko­ribb

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

A gyötrő, mig­ré­nes fej­fá­jást ott­hon ta­lál­ható, egy­szerű anya­gok­kal is el­mu­laszt­ha­tod. Már az első jelre cse­le­kedj.

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A me­leg­ben nem­csak kí­vül­ről aján­la­tos a vízbe eresz­ked­ned - stran­do­lás köz­ben a belső hid­ra­tá­lás­ról se fe­led­kezz meg.

Tudtad, hogy az alufólia gyógyítja a bőrt és csökkenti a fájdalmakat?

Tudtad, hogy az alufólia gyógyítja a bőrt?

Fá­radt és ki­al­vat­lan az arcod? Nem győ­zöd ala­po­zó­val el­ta­karni? Alu­fó­lia a meg­ol­dás, mu­tat­juk, ho­gyan hasz­náld.

Tényleg egészségtelen a magnélküli dinnye?

Tényleg egészségtelen a magnélküli dinnye?

Min­den nö­vény magja maga az élet­erő, fel­té­tele az élet foly­ta­tá­sá­nak. Ha a nö­vényt vagy bár­mi­lyen élő­lényt meg­fosz­ta­nak ettől a le­he­tő­ség­től, el­veszti a ne­mi­sé­gét.

Min­den nö­vény magja maga az élet­erő, fel­té­tele az élet foly­ta­tá­sá­nak. Mag nél­kül min­den élő­lény el­veszti a ne­mi­sé­gét.

Eszméletlen, mit művelt Johnny Depp a gyönyörű tinilánnyal

Eszméletlen, mit művelt Johnny Depp a gyönyörű tinilánnyal

A fi­a­tal lány smin­kes­ként dol­go­zott.

A fi­a­tal lány gya­kor­nok smin­kes­ként dol­go­zott, ám egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt a stáb­ból, de még a for­ga­tá­sok kör­nyé­ké­ről is...

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Pró­bál­tá­tok már sör­rel?

Pró­bál­tá­tok már sör­rel? Ha nem, itt az ideje! Egy új fel­fe­de­zés sze­rint a ma­xi­mu­mot hozza ki a férfi­ból sze­xu­á­lis téren heti né­hány pohár sö­röcske.

Az emberek 90%-a rosszul húzza le a vécét

Az emberek 90%-a rosszul húzza le a vécét

Tel­je­sen hét­köz­napi moz­du­lat, jog­gal kér­dez­he­ted, hogy mégis mit lehet ezen rosszul csi­nálni.

Tel­je­sen hét­köz­napi moz­du­lat, jog­gal kér­dez­he­ted, hogy mégis mit lehet ezen rosszul csi­nálni.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis több okból is rend­kí­vül ár­tal­mas.

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted!

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Az egész­sé­ged­nek is árt­hat!

A rossz mé­retű fe­hér­nemű ké­nyel­met­len, rá­adá­sul csú­nyává, for­mát­lanná teszi a mel­lede. De azt vajon gon­dol­tad volna, hogy még az egész­sé­ged­nek is árt?

Szeretnél sokáig élni? Napi egy kanállal egyél meg ebből

Szeretnél sokáig élni? Napi egy kanállal egyél meg ebből

A hosszú élet újabb titka.

A ku­ta­tók újabb hét­köz­napi élel­mi­szer­ben ta­lál­ták meg a hosszú élet tit­kát. Ez a cso­da­szer csök­kenti a stroke és a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát.

Ezért vágd mindig ketté a bébiparadicsomot

Ezért vágd mindig ketté a bébiparadicsomot

Egy auszt­rál anyuka durva rönt­gen­fel­vé­telt tett közzé a kö­zös­ségi mé­di­á­ban.

Egy auszt­rál anyuka olyan rönt­gen­fel­vé­telt tett közzé a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, amely min­den szü­lőt meg­győz róla: még a leg­ár­tat­la­nabb éte­lek is ve­szé­lye­sek le­het­nek. Meg­mu­tat­juk, miért kell min­dig fel­vágni a bé­bipa­ra­di­cso­mot és a sző­lőt a gye­re­kek­nek.

Megrázó vallomást tett a férfi, aki túlélte a saját halálát

Megrázó vallomást tett a férfi, aki túlélte a saját halálát

A hús­evő bak­té­rium el­vitte négy vég­tag­ját, az aj­kait, de esz­mé­let­len belső ere­jé­nek hála, ma már tel­jes éle­tet él.

A hús­evő bak­té­rium el­vitte négy vég­tag­ját, az aj­kait, de belső ere­jé­nek hála, ma már tel­jes éle­tet él.

10 évet fiatalodnál? Ezt az olcsó és zseniális italt ki kell próbálnod

10 évet fiatalodnál? Ezt az olcsó és zseniális italt ki kell próbálnod

Fo­gyaszd kú­ra­sze­rűen, és ha­ma­ro­san egész­sé­ges, ra­gyogó, ifjú­kori má­so­dat pil­lant­ha­tod meg a tü­kör­ben.

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

Több a ve­szé­lye, mint hit­tük.

A mű­anyag olcsó és prak­ti­kus, így nincs olyan ház­tar­tás, ahol ne lenne szám­ta­lan mű­anyag tárgy a be­vá­sár­ló­tás­ká­tól az étel­tá­roló do­bo­zo­kig.

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Érez­ted már magad rosszul az­után, hogy kí­nait ettél? Aki ér­zé­keny rá, na­gyon meg­szen­ved­heti az eg­zo­ti­kus ebé­det!

Érez­ted már magad rosszul az­után, hogy kí­nait ettél? Nem az étel­mér­ge­zésre gon­do­lunk, hanem a fej­fá­jásra, a kü­lö­nös fá­radt­ságra, össze­fog­laló nevén a "kínai ét­te­rem szind­ró­mára". Aki ér­zé­keny rá, ké­sőbb na­gyon meg­szen­ved­heti az eg­zo­ti­kus ebé­det!