ÉLETMÓDI

MEDICINA

Nem tudsz aludni éjszaka? Ezt szórd a párnádra és rögtön segít

Nem tudsz aludni éjszaka? Ezt szórd a párnádra és rögtön segít

Nem min­dig si­ke­rül egy nehéz nap után ki­pi­hen­ned magad? Mi­e­lőtt al­ta­tó­hoz nyúl­nál, eze­ket fel­tét­le­nül pró­báld ki!

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók!

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók: egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Nem csak a bolt­ban kap­ható, mé­reg­drága nap­te­jek­kel óv­ha­tod meg a bő­rö­det a nap káros su­ga­rai ellen.

Nem csak a bolt­ban kap­ható, mé­reg­drága nap­te­jek­kel óv­ha­tod meg a bő­rö­det a nap káros su­ga­rai ellen.

A csend az új luxus! Miért lett hirtelen ennyire drága?

A csend az új luxus! Miért lett hirtelen ennyire drága?

Em­lék­szel, ami­kor kis­ko­rod­ban ki­kap­csol­tat­ták veled a tévét, és rád szól­tak, hogy ma­radj csend­ben?

Em­lék­szel, ami­kor kis­ko­rod­ban ki­kap­csol­tat­ták veled a tévét, és rád szól­tak, hogy ma­radj csend­ben? Nos, ami­nek akkor nem örül­tél, az ma a leg­me­nőbb well­ness-szál­lo­dák kí­ná­la­tá­nak ré­szévé vált. De vajon miért, és ho­gyan él­he­ted át te is, anél­kül, hogy va­gyo­no­kat köl­te­nél rá?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Itt nyár és a bulik ideje. Ilyen­kor bi­zony mind­annyi­unk­kal elő­for­dul, hogy töb­bet iszunk a kel­le­té­nél, és beüt a más­nap.

Itt nyár és a bulik ideje. Ilyen­kor bi­zony mind­annyi­unk­kal elő­for­dul, hogy töb­bet iszunk a kel­le­té­nél, és beüt a más­nap. Ezek­kel a trük­kök­kel könnyen át­len­dül­hetsz a szen­ve­dé­se­ken...

Meglepő ötletek: így szépít és fiatalít minden nőt a szódabikarbóna

Meglepő ötletek: így szépít és fiatalít minden nőt a szódabikarbóna

Nem csak sü­tés­hez, hű­tő­szag­ta­la­ní­tásra jó a szó­da­bi­kar­bóna. Egy sor drága koz­me­ti­ku­mot he­lyet­te­sít­hetsz vele. 12 mód

Elképesztő módszerrel lesz ragyogóan fehér a fogad

Elképesztő módszerrel lesz ragyogóan fehér a fogad

Bát­ran fe­hé­rítsd ott­hon a fo­ga­i­dat!

Bát­ran fe­hé­rítsd ott­hon a fo­ga­i­dat ezzel a ter­mé­sze­tes mód­szer­rel. Meg fogsz le­pődni, mi­lyen egy­szerű.

Végre kiderült a tökéletes bikinivonal titka

Végre kiderült a tökéletes bikinivonal titka

Ez a mód­szer tuti hasz­nos lesz.

Ha ma­gad­nak for­má­zod, ez a mód­szer tuti hasz­nos lesz. Rá­adá­sul meg­sza­ba­dul­hatsz egy csomó prob­lé­má­tól is. Mu­tat­juk, ho­gyan szőr­te­le­níts profi­ként.

Elképesztően veszélyes a legújabb, vaginafiatalító kezelés

Elképesztően veszélyes a legújabb, vaginafiatalító kezelés

Ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat, csök­kent­heti az élet­mi­nő­sé­get, és mégis több tíz­ez­ren al­kal­maz­zák az új cso­da­mód­szert.

Ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat, csök­kent­heti az élet­mi­nő­sé­get, és mégis több tíz­ez­ren al­kal­maz­zák az új cso­da­mód­szert. Az ezzel fog­lal­kozó szol­gál­ta­tók és web­ol­da­lak alig em­lí­tik meg a káros ha­tá­so­kat, az or­vo­sok min­den­kit óva in­te­nek tőle.

Nem tudsz aludni a pokoli hőségben? Ez a 11 tipp életmentő lehet

Nem tudsz aludni a pokoli hőségben? Ez a 11 tipp életmentő lehet

A fül­ledt nyári éj­sza­kák meg­ke­se­rít­he­tik az éle­te­det, sze­ren­csére lé­te­zik meg­ol­dás! Mu­tat­juk is!

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Nem­csak az al­ko­hol ve­szé­lyes rá!

Nem­csak azok­nak van ve­szély­ben, akik rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nak al­ko­holt - a ház­tar­tási vegy­sze­rek és az el­hí­zás is bru­tá­li­san tá­madja a májat.

Borzalom, ami a kókuszzsírról kiderült

Borzalom, ami a kókuszzsírról kiderült

Azt hit­ted, a kó­kusz­zsír a le­hető leg­egész­sé­ge­sebb zsi­ra­dék? Úgy tűnik, ez té­ve­dés. Sőt, szak­or­vo­sok azt ál­lít­ják, hogy ugyan­olyan egész­ség­te­len, mint az ál­lati zsí­rok. De vajon miért?

Azt hit­ted, a kó­kusz­zsír a le­hető leg­egész­sé­ge­sebb zsi­ra­dék? Úgy tűnik, ez té­ve­dés. Sőt, szak­or­vo­sok azt ál­lít­ják, hogy ugyan­olyan egész­ség­te­len, mint az ál­lati zsí­rok, hosszú távon fo­koz­hatja az ér­el­me­sze­se­dés, il­letve más szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát. De vajon mi lehet az oka ennek? Hi­szen a nö­vé­nyi zsí­rok ál­ta­lá­ban egész­sé­ge­sek...

Elképesztő találmány segítheti hamarosan a cukorbetegek életét

Elképesztő találmány segítheti hamarosan a cukorbetegek életét

Min­den ko­rábbi mód­szer­nél ha­té­ko­nyab­ban adja majd a be­te­gek tud­tára, ha el­moz­dul és kóros tar­to­mányba kerül a vér­cu­kor­szint.

Azonnali intézkedés: A hatóság szigorával lépnek fel a pörgetős játék ellen

Azonnali intézkedés: A hatóság szigorával lépnek fel a pörgetős játék ellen

Az egész világ meg­őrül érte, a szak­em­be­rek­nek azon­ban ag­gá­lyaik van­nak: ve­szé­lyes lehet a gye­re­kekre az új játék.

Sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Orvosi csoda: sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Har­minc­fős or­vosi team meg­fe­szí­tett mun­ká­já­nak kö­szön­hető, hogy a babák jó van­nak.

Ősi módszer a szépségápolásban, te kipróbálnád?

Ősi módszer a szépségápolásban, te kipróbálnád?

Az de­zo­do­rok már így ké­szül­nek!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű az ötlet és tel­je­sen ter­mé­sze­tes! A leg­újabb de­zo­do­rok már így ké­szül­nek!

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Élet­ve­szé­lyes is lehet a vi­lág­szerte hi­per­nép­szerű játék, kis­gye­re­kek ke­zébe nem való!

Élet­ve­szé­lyes is lehet a vi­lág­szerte hi­per­nép­szerű játék, kis­gye­re­kek ke­zébe nem való!

Elárulták a neurológusok, ezért nem ismerik fel a nők a stroke-ot

Elárulták a neurológusok, ezért nem ismerik fel a nők a stroke-ot

Egy auszt­rál ne­u­ro­ló­gus sze­rint a nők ese­té­ben a stroke-nak egyedi tü­ne­tei van­nak, amit sokan fél­re­ér­te­nek.

Óvatosan a naptejekkel, elképesztő, mit művelt egy kisbabával

Óvatosan a naptejekkel, elképesztő, mit művelt egy kisbabával

A nap­te­jek­kel sem árt az óva­tos­ság, saj­nos van­nak, akik al­ler­gi­á­sok le­het­nek rá.

3 év börtön vár a lúgosító diéta atyjára, az is kiderül, hogy miért

3 év börtön vár a lúgosító diéta atyjára, az is kiderül, hogy miért

A lú­go­sító diéta az utóbbi évek­ben hal­lat­lan nép­sze­rű­ségre tett szert.

A lú­go­sító diéta az utóbbi évek­ben hal­lat­lan nép­sze­rű­ségre tett szert a világ min­den táján. Ám a meg­al­ko­tó­já­nak lehet, hogy évekre bör­tönbe kell vo­nul­nia.

Vigyázat, függőséget okozhat a naptej!

Vigyázat, függőséget okozhat a naptej!

Két­ség­te­len, hogy a na­po­zás­nak ko­moly ve­szé­lyei van­nak. Ezek ki­vé­dé­sé­hez vi­szont nem elég, ha vas­ta­gon be­ken­jük ma­gun­kat nap­tej­jel, az­után ki­fek­szünk a tűző napra.

Két­ség­te­len, hogy a na­po­zás­nak ko­moly ve­szé­lyei van­nak. Ezek ki­vé­dé­sé­hez vi­szont nem elég, ha vas­ta­gon be­ken­jük ma­gun­kat nap­tej­jel, az­után ki­fek­szünk a tűző napra.

Ezért egyél 2 héten át mindennap cseresznyét

Ezért egyél 2 héten át mindennap cseresznyét

Esz­mé­let­len gyógy­erőt rejt! Ide nézz!

Esz­mé­let­len gyógy­erőt rejt ez az egy­szerű gyü­mölcs, hasz­náld ki a sze­zont. Mu­tat­juk az egész­ség­védő ha­tá­sait, ezt biz­tos nem gon­dol­tad volna!

Elképesztő gyógyerő a paradicsomban: Tedd az arcodra, és csodát látsz

Elképesztő gyógyerő a paradicsomban: Tedd az arcodra, és csodát látsz

Ez az egy­szerű zöld­ség telis-tele van bőr­táp­láló vi­ta­mi­nok­kal és fi­a­ta­lító an­ti­oxi­dán­sok­kal. Ez a lé­tező leg­szu­pe­rebb arc­pa­ko­lás!

Ezért elképesztően veszélyes a lótusz-szülés!

Ezért elképesztően veszélyes a lótusz-szülés!

Addig hagy­ják érin­tet­le­nül a köl­dök­zsi­nórt és a méh­le­pényt, amíg az ma­gá­tól le nem válik.

A szü­lés ha­gyo­má­nyos me­nete sze­rint a köl­dök­zsi­nórt rög­tön a baba meg­szü­le­tése után el­vág­ják. A ló­tusz-szü­lés ha­gyo­má­nyá­hoz ra­gasz­kodó anyák vi­szont addig hagy­ják érin­tet­le­nül a köl­dök­zsi­nórt és a méh­le­pényt, amíg az ma­gá­tól le nem válik. Az or­vo­sok azon­ban azt ál­lít­ják: ez na­gyon ve­szé­lyes!

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig.

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig. A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a hízás és fo­gyás fo­lya­ma­ta­i­ban is sze­re­pet ját­szik.

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Meg­sza­ba­dít a fe­szült­ség­től.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy fá­rasztó nap után nem jött álom a sze­medre? Mu­tat­juk a trük­köt, mi a meg­ol­dás.

Mindenkiről lerobbantja a kilókat ez az egyszerű diétás étel

Mindenkiről lerobbantja a kilókat ez az egyszerű diétás étel

Rend­kí­vül magas fe­hér­je­tar­talmú, mégis könnyen emészt­hető, a fo­gyó­kú­rák nél­kü­löz­he­tet­len alap­anyaga.

Kész őrület, megbetegítik a nőket a próbababák

Kész őrület, megbetegítik a nőket a próbababák

Cso­dál­koz­tál már azon, miért áll a ki­ra­ka­tok­ban min­den tö­ké­le­te­sen a mű­anyag pró­ba­ba­bá­kon, és miért áll ugyanaz a ruha egé­szen más­ho­gyan raj­tad?

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent. A víz ma­gá­ban unal­mas, cit­rom­mal túl sa­va­nyú. De így finom!

Figyeld a gyűrűsujját, és megtudod, milyen emberrel állsz szemben!

Figyeld a gyűrűsujját, és megtudod, milyen emberrel állsz szemben!

A gyű­rűs­ujj és mu­ta­tó­ujj hossza kö­zötti kü­lönb­ség sze­rint 3 típus van.

A gyű­rűs­ujj és mu­ta­tó­ujj hossza kö­zötti kü­lönb­ség sze­rint 3 típus van.

Kiderült, miért érzik mindig úgy a férfiak, hogy nekik van igazuk

Kiderült, miért érzik mindig úgy a férfiak, hogy nekik van igazuk

Egy hor­mon a fe­le­lős érte!

A pasid min­dig úgy érzi, hogy igaza van, még akkor is, ami­kor egy­ér­tel­műen nincs? A ku­ta­tók sze­rint egy hor­mon fe­le­lős érte.

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Remek hír a kávézóknak: ezért jó, ha négyszer iszunk kávét naponta

Sze­re­ted a kávét? Meg­nyu­god­hatsz, napi 4 csé­sze fe­ke­té­től semmi bajod nem lesz: ezt ál­la­pí­totta meg egy új ta­nul­mány.

Ha ezt az alkoholt iszod a randin, nem jársz pórul az ágyban!

Ha ezt az alkoholt iszod a randin, nem jársz pórul az ágyban!

Ha mér­ték­kel isszuk ezt az italt, az fel­pör­geti a sze­xu­á­lis vá­gya­in­kat.

Tu­dó­sok be­bi­zo­nyí­tot­ták, ha mér­ték­kel isszuk ezt az italt, az fel­pör­geti a sze­xu­á­lis vá­gya­in­kat.

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza.

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban.

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy ti­nifiú: olyan mell­tar­tót fej­lesz­tett, ami idő­ben ki­szűri a da­ga­na­tos be­teg­sé­get!

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy ti­nifiú: olyan mell­tar­tót fej­lesz­tett, ami ki­szűri a da­ga­na­tos be­teg­sé­get!

Tudtad, mi mindenre jó a szegfűszeg?

Tudtad, mi mindenre jó a szegfűszeg?

Ne gon­dold, hogy csak fű­szer­ként szu­per! Az egész­sé­ge­det is óvja!

A szeg­fű­szeg a mé­zes­ka­lács és más téli édes­sé­gek egyik ked­velt fű­szere. De ne gon­dold, hogy csak a kony­há­ban hasz­nál­ha­tod! Az egész­sé­ge­det is ezer­fé­le­kép­pen óvja!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád! Íme az élet­mentő jelek.

Ha ezt a gyakorlatot végzed, eldobhatod a szemüvegedet

Ha ezt a gyakorlatot végzed, eldobhatod a szemüvegedet

Rom­lott a lá­tá­sod? Nyugi, ez még vissza­for­dít­ható!

Rom­lott a lá­tá­sod? Nyugi, ez még vissza­for­dít­ható! Ha szor­gal­ma­san, na­ponta vég­zed a lá­tás­ja­vító szem­gya­kor­la­to­kat, ha­ma­ro­san nem lesz szük­sé­ged a szem­üvegre.

Orvosi figyelmeztetés: pokoli fájdalmas betegséget okoz a mobiltelefon

Orvosi figyelmeztetés: pokoli fájdalmas betegséget okoz a mobiltelefon

Neked mi­lyen a test­tar­tá­sod, ami­kor a te­le­fo­no­dat bújod?

Ami­kor leg­kö­ze­lebb elő­ve­szed a mo­bil­te­le­fo­no­dat, állj meg egy pil­la­natra, és fi­gyelj oda a test­tar­tá­sodra! Ha na­ponta hosszú órá­kig le­haj­tott fej­jel nézed a te­le­font, ne cso­dál­kozz, ha hamar nyak- és hát­fáj­dal­maid lesz­nek.

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Gör­csöl a hasad, fáj a nya­kad, ha­so­gat a fejed, és első gon­do­la­tod, hogy be­dobsz egy fáj­da­lom­csil­la­pí­tót?

Gör­csöl a hasad, fáj a nya­kad, ha­so­gat a fejed, és első gon­do­la­tod, hogy be­dobsz egy fáj­da­lom­csil­la­pí­tót?

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

Gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben!

El­csú­fítja a gyö­nyörű pá­zsi­to­dat, ezért irtod, ahogy bírod? Pedig gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben! És talán a fő fegy­vere lesz a rák el­leni küz­de­lem­nek.

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Kap­cso­lódj le idő­ben!

Szinte min­denki le­cö­ve­kel es­tén­ként a szá­mí­tó­gép vagy az okos­te­le­fon mellé. De mi tör­té­nik, ha idő­ben le­kap­cso­lódsz?

Kiderült, ez a legjobb párna, ha jól akarsz aludni

Kiderült, ez a legjobb párna, ha jól akarsz aludni

Lét­fon­tos­ságú, hogy a ke­mény mun­ká­val el­töl­tött nap (vagy akár egy óri­ási mu­la­to­zás) után a leg­tö­ké­le­te­sebb éj­sza­kai pi­he­nőd le­gyen.

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Azt hi­szed, ha nem do­hány­zol és nem iszol, már min­den rend­ben van? Nem egé­szen!

Van né­hány szo­kás, ami­vel leg­alább annyit árt­hatsz ma­gad­nak, mintha min­den nap el­szív­nál né­hány ci­ga­ret­tát. El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

Vajon tisz­tá­ban vagy azzal, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Vajon tisz­tá­ban vagy azzal, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás.

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Gyor­san repül az idő, ha­ma­ro­san itt van a nyári idő­szá­mí­tás. Meg­mu­tat­juk, mi­lyen ha­tás­sal lehet ez ránk.

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Még min­dig nem szok­tál le a di­é­tás kó­lá­ról? Lehet, hogy most le fogsz.

Még min­dig nem szok­tál le a di­é­tás kó­lá­ról? Lehet, hogy most le fogsz: olyasmi de­rült ki róla, ami még a leg­bát­rab­ba­kat is el­ijeszti a di­é­tás üdí­tők fo­gyasz­tá­sá­tól.

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a gyul­la­dá­sok­kal.

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a gyul­la­dá­sok­kal.

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vethet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Asz­tal mel­lett ülni és szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni több órán ke­resz­tül min­den egyes nap nyil­ván­va­lóan egész­ség­ká­ró­sító.

Ezért tilos a vízivást erőltetni!

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz kell? Nem biz­tos.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek. De va­ló­ban jót tesz ez a szer­ve­ze­ted­nek?

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Van össze­füg­gés az egyes vér­cso­por­tok és bi­zo­nyos be­teg­sé­gekre való haj­lam kö­zött? A ku­ta­tók sze­rint igen! Élet­mód­vál­toz­ta­tás­sal te­gyél el­lene!

Van össze­füg­gés az egyes vér­cso­por­tok és bi­zo­nyos be­teg­sé­gekre való haj­lam kö­zött? A ku­ta­tók sze­rint igen! Élet­mód­vál­toz­ta­tás­sal te­gyél el­lene!

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták a kré­mek.

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Rossz ked­ved van? Ja­vít­hatsz rajta!

Rossz ked­ved van? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, hogy pár perc alatt jobb le­gyen, leg­alább egy ki­csit. Nem is gon­dol­nád, mi­lyen egy­szerű ez!

Pszichiátriára került Selena Gomez: Döbbenetes okok miatt kell a terápia

Pszichiátriára került Selena Gomez: Döbbenetes okok miatt kell a terápia

Három hó­na­pon ke­resz­tül élt a vi­lág­tól távol egy zárt in­té­zet­ben a gye­rek­sztár­ból szexi elő­adóvá lett Se­lena Gomez.

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Van olyan, aki nem sze­reti a zenét?

Van olyan ember, aki nem sze­reti a zenét? Jól te­szed, ha minél töb­bet hall­gatsz be­lőle, mert bi­zo­nyí­tott tény, hogy szá­mos be­teg­sé­get véd­hetsz ki vele.

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt?

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt? Ne fa­nya­logj! Sok jó dolog tör­té­nik veled, ha a ki­do­básra ítélt, bar­nuló ba­nánt is el­fo­gyasz­tod.

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

A kü­lön­böző al­vás­pó­zok­nak meg­van a maguk elő­nye és hát­rá­nya is.

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tél végén a leg­töb­ben na­gyon vágy­nak már egy kis nap­fényre.

Tél végén a leg­töb­ben na­gyon vágy­nak már egy kis nap­fényre.

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Tűzz ki egy el­ér­hető célt: adj hozzá napi 1000 lé­pést a ren­des ru­ti­nod­hoz.

Tűzz ki egy el­ér­hető célt: adj hozzá napi 1000 lé­pést a ren­des ru­ti­nod­hoz, és nézd, mi tör­té­nik!

Ebből az egyszerű növényből remek vérnyomáscsökkentő lehet

Ebből az egyszerű növényből remek vérnyomáscsökkentő lehet

Ké­szítsd el in­gyen a leg­erő­sebb vér­nyo­más­csök­ken­tőt! Mu­tat­juk, miből, ho­gyan.

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Az edzés véd az öre­ge­dés­től.

Egy új ta­nul­mány sze­rint mind­össze né­hány­szor 4 perc in­ten­zív ke­rék­pá­ro­zás és heti 90 perc séta ha­té­ko­nyan védi a sej­te­ket az öre­ge­dés­től.

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre, így al­kal­ma­zása tel­je­sen in­do­ko­lat­lan. Sőt, ve­szé­lyes is lehet, ha sú­lyos tü­ne­tek ese­tén az orvos he­lyett a kal­ci­um­ban bí­zunk.

Soha ne dobd el a hagyma héját, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd el a hagyma héját, ennyi mindenre használhatod

Ha ezt el­ol­va­sod, biz­tos, hogy soha nem is fogod! Hi­szen a hagy­ma­héj­ban lévő anya­gok rend­kí­vüli gyógy­ha­tás­sal bír­nak.

Kezdődik a böjt, de mire is jó mindez?

Kezdődik a böjt, de mire is jó mindez?

Itt az idő a testi-lelki meg­úju­lás­hoz. Csat­la­kozz a Hús­vét előtti böjt­höz

Itt az idő a testi-lelki meg­úju­lás­hoz. Csat­la­kozz a Hús­vét előtti nagy­böjt­höz, és szü­less újjá! Tisz­tulj meg kívül-belül, űzd el a de­pressziót és a fö­lös­le­ges ki­ló­kat

Eszméletlen, mit talált ki ez a fogorvos: Imádják érte a betegei!

Eszméletlen, mit talált ki ez a fogorvos: Imádják érte a betegei!

Egy brit fog­or­vos ki­ta­lálta, ho­gyan nyug­tat­hatja meg a be­te­geit.

Egy brit fog­or­vos ki­ta­lálta, ho­gyan nyug­tat­hatja meg a be­te­geit, amíg a fo­gu­kat ke­zeli. Bár a dok­tor el­ső­sor­ban a gye­re­kekre gon­dolt, öt­le­té­vel a fel­nőt­tek kö­ré­ben is si­kert ara­tott.