ÉLETMÓDI

MEDICINA

Szeretnél 10 évet fiatalodni? Így használd a szódabikarbónát

Szeretnél fiatalodni? Így használd a szódabikarbónát

Ne költs va­gyo­no­kat szép­ség­sza­lo­nok­ban. Ez a két olcsó házi szer cso­dát tesz veled, mert véget vet a za­varó bőr­prob­lé­mák­nak.

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Tartsd távol a ví­ru­so­kat!

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó hűvös idő­sza­kot?

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges.

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges.

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Ezt te­he­ted az ál­mat­lan­ság ellen.

Van­nak olyan éj­sza­kák, ami­kor ál­mat­la­nul for­go­lódsz, és egy­sze­rűen nem tudsz el­aludni, vagy az éj­szaka kö­ze­pén egy­szer csak fel­éb­redsz?

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Az orr­vér­zést okoz­hatja orr­va­ka­rás vagy al­ler­gia, de gya­na­kod­hatsz a hát­tér­ben álló sú­lyos be­teg­ségre is

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma.

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ha ezt elolvasod, soha többé nem öntöd ki a rizs vizét

Ha ezt elolvasod, soha többé nem öntöd ki a rizs vizét

A szennye­zett le­vegő, a haj­ápoló sze­rek, a fes­tés, szá­rí­tás, sütés, for­má­zás mind ár­ta­nak a fri­zu­rád­nak.

A szennye­zett le­vegő, a haj­ápoló sze­rek, a fes­tés, szá­rí­tás, sütés, for­má­zás mind ár­ta­nak a fri­zu­rád­nak. Egy olcsó és egy­szerű szer­rel meg­erő­sít­he­ted a hajad.

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Tur­bózd fel a für­dőd!

Elég egy egy­szerű fű­szer­rel fel­tur­bóz­nod a für­dő­det, és máris eny­hül­nek a nátha és az influ­enza kel­le­met­len tü­ne­tei. Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent...

Hiába van el­rejtve ez a kü­lön­le­ges test­rész, na­gyon nem mind­egy, ho­gyan bánsz vele! A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent, ha nem fi­gyelsz rá.

Ez az igénytelen növény igazi kincs a háztartásban

Ez az igénytelen növény igazi kincs a háztartásban

Bőr­be­teg­sé­ge­ket is gyó­gyít­hatsz vele, de fáj­da­lom­csil­la­pí­tásra is remek. El­árul­juk, ho­gyan ké­szíts be­lőle kré­met.

Bőr­be­teg­sé­ge­ket is gyó­gyít­hatsz vele, de fáj­da­lom­csil­la­pí­tásra is remek. El­árul­juk, ho­gyan ké­szíts be­lőle kré­met.

Magas a vérnyomásod? Most figyelj, így nyomhatod le gyógyszer nélkül!

Magas a vérnyomásod? Most figyelj, így nyomhatod le gyógyszer nélkül!

Ne várd meg, míg a be­teg­ség ki­ala­kul. Ha Oldd a fe­szült­sé­get ter­mé­sze­tes il­ló­ola­jok­kal.

Ezért egészségtelen, ha melltartót viselsz alvás közben

Ezért egészségtelen, ha melltartót viselsz alvás közben

Félsz, hogy meg­eresz­ke­dik a mel­led?

Félsz, hogy meg­eresz­ke­dik a mel­led, ezért még éj­szaka is mell­tar­tóba kény­sze­rí­ted? Vagy csu­pán alvás köz­ben is csini sze­ret­nél lenni?

10 ütős érv, amiért a férfi arra kényszerül, hogy sört igyon

10 ütős érv, amiért a férfi arra kényszerül, hogy sört igyon

Egy új ku­ta­tás sze­rint olyan egész­sé­ges, hogy szinte re­ceptre kel­lene fel­ír­niuk az or­vo­sok­nak.

A sör nem csak most nép­szerű, több ezer éve jelen van az em­be­ri­ség éle­té­ben. És ez nem vé­let­len, hi­szen nem­csak kel­le­mes hű­sítő ital, de táp­lálja is a szer­ve­ze­tet, sőt! Egy leg­újabb ku­ta­tás sze­rint olyan egész­sé­ges, hogy szinte re­ceptre kel­lene fel­ír­niuk az or­vo­sok­nak.

Tényleg jót tesz a halolaj a szívnek? Vagy ki lehet dobni a kapszulákat?

Tényleg jót tesz a halolaj a szívnek? Vagy ki lehet dobni a kapszulákat?

Vi­lág­szerte mil­liók sze­dik a hal­olaj­kap­szu­lá­kat a szív­be­teg­sé­gek ellen.

Vi­lág­szerte mil­liók sze­dik a hal­olaj­kap­szu­lá­kat abban a re­mény­ben, hogy vé­de­nek a szív­be­teg­ség­től.

Sokkot kaptak az orvosok: Hátborzongató okból halt meg három nő

Sokkot kaptak az orvosok: Háborzongató ok miatt halt meg három nő

Szerv­do­nor­tól kap­tak da­ga­na­tos sej­te­ket, ame­lyek­ből ké­sőbb ki­fej­lő­dött a be­teg­ség.

Hihetetlen, de ennyi mindenre jó a vadgesztenye

Hihetetlen, de ennyi mindenre jó a vadgesztenye

Gyűjts be­lőle egy sza­tyorra valót

Po­tyog­nak a vad­gesz­te­nyék, las­san itt az ősz. Ne csak a gye­rek gyűjt­sön a fé­nyes, barna ma­gok­ból, te is ta­ka­ríts be egy ha­lom­mal

Így gyógyultak nagyanyáink: bizarr, de hatásos módszerek

Így gyógyultak nagyanyáink: bizarr, de hatásos módszerek

A gyógy­szer­tá­rak vá­lasz­té­ká­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel sok régi gyógy­mód fe­le­désbe me­rült.

A gyógy­szer­tá­rak vá­lasz­té­ká­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel sok régi gyógy­mód fe­le­désbe me­rült. Pedig ér­de­mes őket fel­ele­ve­ní­teni, hi­szen még ma is hasz­no­sak le­het­nek az eny­hébb tü­ne­tekre. Per­sze or­vos­hoz azért min­den­kép­pen menj el!

Hagyd el a kávét, ezt a teát idd helyette. Hatalmas energiával indul a napod

Hagyd el a kávét, ezt a teát idd helyette. Hatalmas energiával indul a napod

Sze­ret­néd ki­rob­banó ener­gi­á­val in­dí­tani a na­po­dat, és köz­ben gyógy­italt fo­gyasz­tani? Meg­ta­lál­tuk az ide­á­lis meg­ol­dást

Sokkot kapott az orvos, amikor benézett páciense szájába

Sokkot kapott az orvos, amikor benézett páciense szájába

An­ti­pszi­cho­ti­ku­mok ha­tá­sára durva el­vál­to­zás je­lent­ke­zett a nő nyel­vén.

An­ti­pszi­cho­ti­ku­mok ha­tá­sára durva el­vál­to­zás je­lent­ke­zett a nő nyel­vén.

Ezért tegyél banánhéjat a homlokodra

Ezért tegyél banánhéjat a homlokodra

Nem csoda, hogy ke­rü­löd a gyógy­sze­re­ket, mert félsz a mel­lék­ha­tá­sok­tól. A ter­mé­sze­tes sze­rek csak gyó­gyí­ta­nak

Nem csoda, hogy ke­rü­löd a gyógy­sze­re­ket, mert félsz a mel­lék­ha­tá­sok­tól. A ter­mé­sze­tes sze­rek csak gyó­gyí­ta­nak

Erre figyelmeztet a félhold a körmödön. Jobb, ha odafigyelsz

Erre figyelmeztet a félhold a körmödön. Jobb, ha odafigyelsz

Pil­lants a ke­ze­idre. Szá­mold meg, a 10 kör­mö­dön össze­sen hány fél­hol­dat látsz?

Pil­lants a ke­ze­idre. Szá­mold meg, a 10 kör­mö­dön össze­sen hány fél­hol­dat látsz? Egyet se? Vagy épp, hogy csak ki­búj­nak?

Ez történik a testeddel, ha annyi paradicsomot eszel, mint az olaszok

Ez történik a testeddel, ha annyi paradicsomot eszel, mint az olaszok

Az olasz konyha egyik ked­venc alap­anya­gát nem­csak azért ér­de­mes rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nod, mert finom.

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Ez a fajta férfi­vi­sel­ke­dés sok­kal job­ban ide­se­gíti őket, mint bármi más.

A té­má­ban va­ló­já­ban semmi új­don­ság nin­csen, és oly­kor szóba is hoz­zák a nők. Sokak sze­rint ár­tal­mat­lan, hét­köz­napi dolog. Csak­hogy most ki­de­rült, hogy ez a fajta férfi­vi­sel­ke­dés sok­kal job­ban ide­se­gíti őket, mint bármi más.

Ha ezt rágcsálod lefekvés előtt, sokkal jobban alszol

Ha ezt rágcsálod lefekvés előtt, sokkal jobban alszol

Fá­radt, in­ger­lé­keny vagy, netán de­pressziós? Rág­csálj diót és máris jobb lesz a han­gu­la­tod

Fá­radt, in­ger­lé­keny vagy, netán de­pressziós? Rág­csálj diót és máris jobb lesz a han­gu­la­tod. A za­ma­tos mag fo­gyasz­tása az egész­sé­gedre is jó ha­tás­sal lesz.

Nagyon durva, mi történt a brazil popsis nőkkel

Nagyon durva, mi történt a brazil popsis nőkkel

Ve­szé­lyes lehet a nagy fenék!

Ne szé­pít­sük, di­vatba jött a nagy fenék. Sokan arra is ké­pe­sek, hogy plasz­ti­kai be­avat­ko­zás­nak ves­sék alá ma­gu­kat a kí­vánt pop­si­forma el­éré­sé­hez.

Elképesztő mi derült ki a csokoládéról! Ez az évszázad híre

Elképesztő mi derült ki a csokoládéról! Ez az évszázad híre

Mennyire védi a szí­vet?

Eddig is tud­tuk, hogy a cso­ko­ládé védi a szí­vet: az azon­ban eddig nem volt vi­lá­gos, mennyire. Egy új ku­ta­tás most ezt is el­árulta.

Többé nincs vita: Így kell feltenni a tartóra a vécépapírt

Többé nincs vita: Így kell feltenni a tartóra a vécépapírt

Hét­köz­napi ap­ró­ság­nak tűnik, de sokan ké­pe­sek ölre menni mi­atta. Egy ku­ta­tás azon­ban végre meg­vá­la­szolta a kér­dést.

Hét­köz­napi ap­ró­ság­nak tűnik, de sokan ké­pe­sek ölre menni mi­atta. Min­den­ki­nek meg­van­nak a maga érvei, de eddig nem de­rült ki, kinek van igaza. Egy ku­ta­tás azon­ban végre meg­vá­la­szolta a kér­dést, így egy­szer és min­den­korra el­dőlt, me­lyik tábor rakja fel he­lye­sen a pa­pírt.

Felfoghatatlan fájdalom: mindkét gyermeke haláltusáját végignézte az írónő

Felfoghatatlan fájdalom: mindkét gyermeke haláltusáját végignézte az írónő

Nyolc hónap alatt el­ve­szí­tette a fiát és a lá­nyát is.

Nyolc hónap alatt el­ve­szí­tette a fiát és a lá­nyát is.

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Mi a jó abban, ha meg­iszol egy po­hárka sa­va­nyú ubor­ka­le­vet?

Mi a jó abban, ha meg­iszol egy po­hárka sa­va­nyú ubor­ka­le­vet? Leg­fel­jebb más­na­pos­ság ellen ér­de­mes...

Kiderült, ez a gyümölcs a legjobb nyári vitaminforrás

Kiderült, ez a gyümölcs a legjobb nyári vitaminforrás

Sár­ga­dinnyé­vel hű­sítsd magad!

Nem csak az el­vesz­tett fo­lya­dé­kot pó­tol­ha­tod, de a napi szük­sé­ges vi­ta­min és ás­vá­nyi anyag mennyi­ség nagy ré­szét is be­sze­rez­he­ted ál­tala

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Lé­te­zik egy le­gá­lis bó­dító a ker­ted­ben

Hal­lot­tad, hogy lé­te­zik egy le­gá­lis bó­dító? Ott nő az árok­par­ton, de az is lehet, hogy a saját ker­ted­ben! Af­ro­di­zi­á­kum, fáj­da­lom­csil­la­pító, nyug­ta­tó­szer.

Ezért tegyél mindig levendulaszappant a párnád alá

Ezért tegyél mindig levendulaszappant a párnád alá

Láb­görcs za­varja meg az ál­ma­i­dat?

Láb­görcs za­varja meg rend­sze­re­sen a kel­le­mes ál­ma­i­dat? Reg­gel ki­al­vat­la­nul, fá­rad­tan éb­redsz? Nem kell gyógy­szer­hez nyúl­nod! Egy házi trük­kel se­gít­hetsz

Hihetetlen, de erre is használhatod a diófa levelét

Hihetetlen, de erre is használhatod a diófa levelét

El fogsz ké­pedni, mi min­denre jó!

Be­gyűj­töt­ted már az egész évre való dió­le­ve­le­ket? Ha nem, még min­dig idő­ben vagy. El fogsz ké­pedni, mi min­denre jó, a haj­hul­lás­tól a gyo­mor­hu­ru­tig...

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Sze­ren­csére a szü­lés rend­ben zaj­lott...

Csak az­után de­rült ki a brit anyu­ká­ról, hogy ikrei or­vosi cso­dá­nak szá­mí­ta­nak, mi­u­tán te­herbe esett... A vá­ran­dós­ság­gal min­den rend­ben volt.

Tudományos áttörés: Hamarosan kapható lesz az elhízás elleni oltóanyag!

Tudományos áttörés: Hamarosan kapható lesz az elhízás elleni oltóanyag!

Ame­ri­kai ku­ta­tók fel­fe­dez­tek egy kü­lön­le­ges ví­rust, ami ha meg­fer­tőz va­la­kit, a beteg sok­kal könnyeb­ben el­hí­zik.

Így okoz cukorbetegséget a fogkrémed

Így okoz cukorbetegséget a fogkrémed

Ki­de­rült, hogy tel­je­sen cu­kor­men­tes ét­rend mel­lett is utol­ér­het a 2-es tí­pusú cu­kor­be­teg­ség.

Ki­de­rült, hogy tel­je­sen cu­kor­men­tes ét­rend mel­lett is utol­ér­het a 2-es tí­pusú cu­kor­be­teg­ség.

Hétféle fejfájás gyötörhet, ismerd fel, te melyiktől szenvedsz

Hétféle fejfájás gyötörhet, ismerd fel, te melyiktől szenvedsz

Mu­tat­juk, mik a tü­ne­tek, és ho­gyan lehet eny­hí­teni vagy meg­szün­tetni eze­ket

Is­merd meg a mig­rén rit­káb­ban elő­for­duló tí­pu­sait. Mu­tat­juk, mik a tü­ne­tek, és ho­gyan lehet eny­hí­teni

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A me­leg­ben nem­csak kí­vül­ről aján­la­tos a vízbe eresz­ked­ned - stran­do­lás köz­ben a belső hid­ra­tá­lás­ról se fe­led­kezz meg.

Tényleg egészségtelen a mag nélküli dinnye?

Tényleg egészségtelen a magnélküli dinnye?

Min­den nö­vény magja maga az élet­erő, fel­té­tele az élet foly­ta­tá­sá­nak.

Min­den nö­vény magja maga az élet­erő, fel­té­tele az élet foly­ta­tá­sá­nak. Ha a nö­vényt vagy bár­mi­lyen élő­lényt meg­fosz­ta­nak ettől a le­he­tő­ség­től, el­veszti a ne­mi­sé­gét.

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

Ne hagyd, hogy el­ural­kod­jon raj­tad, és tönk­re­te­gye az egész napod.

A gyötrő, mig­ré­nes fej­fá­jást ott­hon ta­lál­ható, egy­szerű anya­gok­kal is el­mu­laszt­ha­tod. Pró­báld ki. Ha be­vá­lik, el­fe­lejt­he­ted a gyógy­sze­re­ket. Már az első jelre cse­le­kedj. Ne hagyd, hogy el­ural­kod­jon raj­tad, és tönk­re­te­gye az egész napod.

Eszméletlen, mit művelt Johnny Depp a gyönyörű tinilánnyal

Eszméletlen, mit művelt Johnny Depp a gyönyörű tinilánnyal

A fi­a­tal lány gya­kor­nok smin­kes­ként dol­go­zott, ám egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt a stáb­ból...

A fi­a­tal lány gya­kor­nok smin­kes­ként dol­go­zott, ám egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt a stáb­ból...

Tudtad, hogy az alufólia gyógyítja a bőrt és csökkenti a fájdalmakat?

Tudtad, hogy az alufólia gyógyítja a bőrt?

Fá­radt és ki­al­vat­lan az arcod? Nem győ­zöd ala­po­zó­val el­ta­karni? Alu­fó­lia a meg­ol­dás, mu­tat­juk, ho­gyan hasz­náld.

Az emberek 90%-a rosszul húzza le a vécét, mutatjuk, mit rontanak el

Az emberek 90%-a rosszul húzza le a vécét, mutatjuk, mit rontanak el

Tel­je­sen hét­köz­napi moz­du­lat, jog­gal kér­dez­he­ted, hogy mégis mit lehet ezen rosszul csi­nálni.

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Pró­bál­tá­tok már sör­rel? Ha nem, itt az ideje! Egy új fel­fe­de­zés sze­rint a ma­xi­mu­mot hozza ki a férfi­ból.

Pró­bál­tá­tok már sör­rel? Ha nem, itt az ideje! Egy új fel­fe­de­zés sze­rint a ma­xi­mu­mot hozza ki a férfi­ból sze­xu­á­lis téren heti né­hány pohár sö­röcske. Az ered­mény­nek a nők örül­nek leg­job­ban! fi­gyelj, el­árul­juk a sör­trük­köt, amely akár a te há­zas­sá­go­dat is jobbá te­heti.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis több okból is rend­kí­vül ár­tal­mas.

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis több okból is rend­kí­vül ár­tal­mas. Szél­ső­sé­ges eset­ben a mel­lék­ha­tá­sai akár még az éle­te­det is ve­szé­lyez­tet­he­tik.

Ezért vágd mindig ketté a bébiparadicsomot

Ezért vágd mindig ketté a bébiparadicsomot

Egy auszt­rál anyuka durva rönt­gen­fel­vé­telt tett közzé a kö­zös­ségi mé­di­á­ban.

Egy auszt­rál anyuka olyan fel­vé­telt tett közzé, amely min­den szü­lőt meg­győz róla: a leg­ár­tat­la­nabb éte­lek is ve­szé­lye­sek le­het­nek.

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Az egész­sé­ged­nek is árt­hat!

A rossz mé­retű fe­hér­nemű ké­nyel­met­len, rá­adá­sul csú­nyává, for­mát­lanná teszi a mel­lede. De azt vajon gon­dol­tad volna, hogy még az egész­sé­ged­nek is árt?

Szeretnél sokáig élni? Napi egy kanállal egyél meg ebből

Szeretnél sokáig élni? Napi egy kanállal egyél meg ebből

A hosszú élet újabb titka.

A ku­ta­tók újabb hét­köz­napi élel­mi­szer­ben ta­lál­ták meg a hosszú élet tit­kát. Ez a cso­da­szer csök­kenti a stroke és a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát.

Megrázó vallomást tett a férfi, aki túlélte a saját halálát

Megrázó vallomást tett a férfi, aki túlélte a saját halálát

Meg­in­dító tör­té­net, sok­koló fotók.

A hús­evő bak­té­rium el­vitte mind a négy vég­tag­ját, az aj­kait, de esz­mé­let­len belső ere­jé­nek hála, ma már tel­jes éle­tet él. Meg­in­dító tör­té­net, sok­koló fel­vé­te­lek.

Elképesztő felfedezés a szódabikarbónáról, a tudósok is meghökkentek

Elképesztő felfedezés a szódabikarbónáról, a tudósok is meghökkentek

A szó­da­bi­kar­bóna rák­gyó­gyí­tás­ban be­töl­tött sze­re­pé­ről több hír is fel­röp­pent az el­múlt évek­ben...

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Érez­ted már magad rosszul az­után, hogy kí­nait ettél? Aki ér­zé­keny, na­gyon meg­szen­ved­heti az eg­zo­ti­kus ebé­det!

Érez­ted már magad rosszul az­után, hogy kí­nait ettél? Aki ér­zé­keny rá, na­gyon meg­szen­ved­heti az eg­zo­ti­kus ebé­det!

10 évet fiatalodnál? Ezt az olcsó és zseniális italt ki kell próbálnod

10 évet fiatalodnál? Ezt az olcsó és zseniális italt ki kell próbálnod

Fo­gyaszd kú­ra­sze­rűen, és ha­ma­ro­san egész­sé­ges, ra­gyogó, ifjú­kori má­so­dat pil­lant­ha­tod meg a tü­kör­ben.

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

Több a ve­szé­lye, mint hit­tük.

A mű­anyag olcsó és prak­ti­kus, így nincs olyan ház­tar­tás, ahol ne lenne szám­ta­lan mű­anyag tárgy a be­vá­sár­ló­tás­ká­tól az étel­tá­roló do­bo­zo­kig.

Szeretnél 100 évig egészségesen élni?

Szeretnél 100 évig egészségesen élni?

A D-vi­ta­mint a nap­fény­ből ál­lít­juk elő. Ám a nap­tej blok­kolja a for­rás UVB-t, azaz ultra ibo­lya su­ga­ra­kat. Mu­tat­juk, mivel pó­tol­ha­tod.

A D-vi­ta­mint a nap­fény­ből ál­lít­juk elő. Ám a nap­tej blok­kolja a for­rás UVB-t, azaz ultra ibo­lya su­ga­ra­kat. Mu­tat­juk, mivel pó­tol­ha­tod.

Tegyél a nyelvedre szódabikarbónát, elképesztő miben segít

Tegyél a nyelvedre szódabikarbónát, elképesztő miben segít

Itt az ideje, hogy vég­leg le­szokj a do­hány­zás­ról. Mu­tat­juk a leg­jobb trük­kö­ket.

Itt az ideje, hogy vég­leg le­szokj a do­hány­zás­ról. Mu­tat­juk a leg­jobb trük­kö­ket , hogy ez meg­tör­tén­jen.

Támadnak a szúnyogok, védekezz házilag készült olcsó szerrel

Támadnak a szúnyogok, védekezz házilag készült olcsó szerrel

A sok eső­zés ked­vez a szú­nyo­gok­nak. Ha ki­me­rész­kedsz a zöldbe, máris han­go­san és fe­nye­ge­tően zúg­nak kö­rü­löt­ted.

Brutális a helyzet: Kiderült, hogy miért él közöttünk egyre több pszichopata

Brutális a helyzet: Kiderült, hogy miért él közöttünk egyre több pszichopata

Egy brit pszi­chi­á­ter sze­rint min­den ha­to­dik pszi­chó­zi­sos eset szo­ro­san kap­cso­ló­dik a ma­ri­hu­ána hasz­ná­la­tá­hoz.

Nem alszod végig az éjszakát? Mutatjuk, mi okozza, és mit tehetsz

Nem alszod végig az éjszakát? Mutatjuk, mi okozza, és mit tehetsz

Mu­ta­tunk öt álom­rab­lót, és azt is, ho­gyan sza­ba­dulj meg a tőlük

Az al­vás­za­vart több kö­rül­mény is ki­vált­hatja. A leg­több eset­ben van se­gít­ség. Né­há­nyat iga­zán könnyen ki­kü­szö­böl­hetsz. Most a sok közül meg­mu­ta­tunk öt álom­rab­lót, és azt is, ho­gyan sza­ba­dulj meg a kel­le­met­len­sé­gek­től.

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

Az ame­ri­kai Khe­vin Bar­nes 2014-ben cso­mót vett észre a mell­ka­sán.

Az ame­ri­kai Khe­vin Bar­nes 2014-ben cso­mót vett észre a mell­ka­sán. Ez­után maga a rém­álom kö­vet­ke­zett.

Szédületes ötlet, így nő sokkal gyorsabban a hajad

Szédületes ötlet, így nő sokkal gyorsabban a hajad

Min­denki hosszab­bat sze­retne

Min­denki hosszab­bat sze­retne, ám a leg­töb­ben csak ál­mo­doz­nak erről. Bár lenne va­lami cso­da­szer, ami egyet­len éj­szaka alatt nö­ve­ke­dés­nek in­dítja

Őrület, de igaz: Ezt műveli testeddel a feketekávé

Őrület, de igaz: Ezt műveli testeddel a feketekávé

Vajon a kávé lesz az új in­zu­lin?

Vajon a kávé lesz az új in­zu­lin? El­ké­pesz­tően hang­zik, de igaz lehet - leg­alábbis erre utal egy új vizs­gá­lat. Min­den­ki­nek jól jöhet, aki­nek túl­súly­prob­lé­mája van!

Vigyázz, a nőknek jobban árt az alkohol!

Vigyázz, a nőknek jobban árt az alkohol!

Ha meg­in­nál a nyári par­ti­kon vagy fesz­ti­vá­lo­kon pár po­hár­ral, gon­dolj rá, hogy a nők szer­ve­ze­tét job­ban ká­ro­sítja a szesz, mint a férfi­a­két.

Ha meg­in­nál a nyári par­ti­kon vagy fesz­ti­vá­lo­kon pár po­hár­ral, gon­dolj rá, hogy a nők szer­ve­ze­tét job­ban ká­ro­sítja a szesz, mint a férfi­a­két. A ku­ta­tá­sok sze­rint a nők ha­ma­rabb is lesz­nek ke­mé­nyen alk­hol­füg­gők, mint a pasik. De vajon mi lehet az oka ennek a fur­csa je­len­ség­nek?

A hosszú élet titkát ez a furcsa testrész rejti, most meg fogsz döbbenni

A hosszú élet titkát ez a furcsa testrész rejti, most meg fogsz döbbenni

Mi a hely­zet a lá­bunk­kal? Nem jó ötlet el­ha­nya­golni!

Vi­gyá­zunk a sú­lyunkra, el­len­őriz­tet­jük a lá­tá­sun­kat, de vajon mi a hely­zet a lá­bunk­kal? Nem jó ötlet el­ha­nya­golni, mert lehet, hogy épp ettől függ hosszú távú egész­sé­günk! Vi­gyáz­zunk rá, amennyire csak lehet!

A pszichopaták közöttünk élnek! Egy elmeszakértő óvatosságra int

A pszichopaták közöttünk élnek! Egy elmeszakértő óvatosságra int

Még min­dig él a tév­hit, hogy a men­tá­lis be­teg­sé­gek­nek lát­ható jelei van­nak.

Még min­dig él az a tév­hit, hogy a men­tá­lis be­teg­sé­gek­nek lát­ható jelei van­nak.

Használod eleget ezt a fűszert? Ez a hosszú élet titka!

Használod eleget ezt a fűszert? Ez a hosszú élet titka!

A cu­kor­be­teg­sé­get is segít meg­előzni.

A ha­gyo­má­nyos in­diai fű­szer ha­tása egy ko­moly ku­ta­tás során de­rült ki. Sőt, arra is fény de­rült, hogy a cu­kor­be­teg­ség meg­elő­zé­sé­ben is se­gít­het.

Sokkot kaptak a tudósok, amikor az esti borozgatásokról mindez kiderült

Sokkot kaptak a tudósok, amikor az esti borozgatásokról mindez kiderült

A ku­ta­tók azt vizs­gál­ták, mennyi­vel nö­veli a korai ha­lá­lo­zás, il­letve a da­ga­na­tok koc­ká­za­tát az al­ko­hol.

Lehet, hogy túl sok alkoholt iszol? Tesztünkből kiderül az igazság

Lehet, hogy túl sok alkoholt iszol? Tesztünkből kiderül az igazság

Néha le­dön­tesz egy-egy italt, de félsz, hogy ez már túl sok? Tesz­tünk el­árulja, hogy belül ma­radsz-e az egész­sé­ges ha­tá­ron.

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ártalmas nagyon az egészségre

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ne tedd!

Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Ha rend­sze­re­sen eszed ezt a finom gyü­möl­csöt cso­dák tör­tén­nek a szer­ve­ze­ted­ben.

Ha rend­sze­re­sen eszed ezt a finom gyü­möl­csöt cso­dák tör­tén­nek a szer­ve­ze­ted­ben. A banán ugyanis na­gyon egész­sé­ges táp­lá­lék.

Vigyázz a grillezéssel, mert beteg is lehetsz

Vigyázz a grillezéssel, mert beteg is lehetsz

A gril­le­zés nem­csak remek prog­ram, hanem egész­sé­ges is. de van né­hány alap­sza­bály, amit mu­száj ilyen­kor be­tar­ta­nod.

A gril­le­zés nem­csak remek prog­ram, hanem egész­sé­ges is: a ros­ton sült húsra, a friss sa­lá­tákra, a gril­le­zett zöld­sé­gekre táp­lál­ko­zási szem­pont­ból sem lehet rosszat mon­dani. Vagy mégis? Van né­hány alap­sza­bály, amit mu­száj ilyen­kor be­tar­ta­nod, mert kü­lön­ben csú­nya be­teg­ség lehet a vége!

Éljen a levendula! Hihetetlen, de erre is használhatod

Éljen a levendula! Hihetetlen, de erre is használhatod

Év­szá­za­dok óta a nők ked­venc il­lata, ma újra trendi. An­ti­bak­te­ri­á­lis, gom­ba­ölő és nyug­tató ha­tású

Év­szá­za­dok óta a nők ked­venc il­lata, ma újra trendi. An­ti­bak­te­ri­á­lis, gom­ba­ölő és nyug­tató ha­tású, oldja a stresszt

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Per­cek alatt el­ké­pesz­tően ma­gasra nőhet a hő­mér­sék­let.

Min­den nyá­ron tra­gé­di­ák­hoz vezet, ha a szü­lők pár percre a par­koló au­tó­ban hagy­ják a gye­re­kü­ket.

Öreg és ráncos a kezed? Így hozhatod rendbe gyorsan

Öreg és ráncos a kezed? Így hozhatod rendbe gyorsan

Az el­ha­nya­golt kéz el­árulja a ko­ro­dat

Sima, ápolt arc­bőr és rán­cos, ki­da­gadt erek csú­fí­totta kéz. Hány éves is vagy? Ha a ke­zed­del nem tö­rődsz, bosszút áll, és el­árulja a ko­ro­dat.

Eszméletlen, mi derült ki a szemüvegesekről, ez maga az őrület

Eszméletlen, mi derült ki a szemüvegesekről, ez maga az őrület

Tény­leg oko­sab­bak?

A szem­üve­ge­sek ál­ta­lá­ban in­tel­li­gens­nek néz­nek ki - egy ku­ta­tás azt lát­szik bi­zo­nyí­tani, hogy sok eset­ben va­ló­ban oko­sab­bak.

Így használd nyáron a szódabikarbónát, szebb lesz tőle a bőröd

Így használd nyáron a szódabikarbónát, szebb lesz tőle a bőröd

A forró, párás, nyári idő­ben job­ban oda kell fi­gyelni a test­ápo­lásra. A szó­da­bi­kar­bóna olcsó, ám ha­tá­sos

A forró, párás, nyári idő­ben job­ban oda kell fi­gyelni a test­ápo­lásra. Ilyen­kor még in­kább ke­rülni kell az erős ké­miai össze­te­vők­ből álló, drága koz­me­ti­kai sze­re­ket. A szó­da­bi­kar­bóna fil­lé­rekbe kerül, a ha­tása mégis meg­győző.

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

Van né­hány kel­le­met­len­ség, ami ide­je­ko­rán alá­ás­hatja a sze­xu­á­lis éle­te­det. Sze­ren­csére eze­ket könnyű ki­ik­tatni.

Van né­hány kel­le­met­len­ség, ami alá­ás­hatja a sze­xu­á­lis éle­ted. Sze­ren­csére eze­ket könnyű ki­ik­tatni.

Félsz a kullancsoktól? Ez az egyszerű trükk segít

Félsz a kullancsoktól? Ez az egyszerű trükk segít

Jó lenne biz­ton­sá­go­san ki­rán­dulni!

Jó lenne biz­ton­sá­go­san, kul­lan­csok­tól nem ret­tegve ki­rán­dulni! Ez a ter­mé­sze­tes szer, egy el­bű­völő il­latú olaj, meg­véd téged is, ku­tyá­dat is a fer­tőző kul­lancs­tól.

500 év múlva így változik az ember! Eltűnik néhány testrész

500 év múlva így változik az ember! Eltűnik néhány testrész

Az evo­lú­ció már csak így mű­kö­dik. Vajon az ember né­hány test­ré­szé­től is bú­csút ve­he­tünk? Meg­mu­tat­juk.

Most jelentették be az orvosok: egy vérteszt évekkel előre jelzi a rákot

Most jelentették be az orvosok: egy vérteszt évekkel előre jelzi a rákot

Igazi át­tö­rést ér­het­tek el a rák­ku­ta­tás­ban.

Igazi át­tö­rést ér­het­tek el a rák­ku­ta­tás­ban.