ÉLETMÓDI

MEDICINA

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Me­gint töb­bet ittál a kel­le­té­nél?

Me­gint töb­bet ittál egy ki­csi­vel a kel­le­té­nél? Ez akkor is ko­moly gond, ha nem ve­zetsz. A rend­sze­res al­ko­hol­fo­gyasz­tás ugyanis ko­moly ká­ro­kat okoz.

Viszlát térdfájás, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle

Viszlát térdfájás, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle

Ké­szíts cso­da­italt a gyul­la­dás ellen.

Ez a cso­da­ital meg­erő­síti az ín­sza­la­go­kat, meg­szün­teti a gyul­la­dást. Sza­ba­don fut­hatsz, ug­rál­hatsz. Nem kell gyógy­sze­re­ket szed­ned vagy or­vos­hoz men­ned

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal, sőt, akár fogyni is lehet vele.

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal, sőt, akár fogyni is lehet vele. de vajon ho­gyan kell oko­san be­épí­teni a di­é­tába - úgy, hogy a mér­leg nyelve ne fel­felé, hanem le­felé moz­dul­jon, mi­köz­ben fi­no­ma­kat eszünk, és sem­mit nem vo­nunk meg ma­gunk­tól?

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

A műér­tők és a mű­vé­szet­ra­jon­gók rég­óta vi­táz­nak arról, hogy vajon tény­leg mo­so­lyog-e Mona Lisa.

A műér­tők és a mű­vé­szet­ra­jon­gók rég­óta vi­táz­nak arról, hogy vajon tény­leg mo­so­lyog-e Mona Lisa. Vajon mi lehet a vá­lasz?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Évek óta nem tudsz lefogyni, kiderült végre, mi az oka

Évek óta nem tudsz lefogyni, kiderült végre, mi az oka

Min­dent el­kö­vetsz, mégse tudsz le­fogyni? A hor­mo­nok mű­kö­dé­sé­ben rej­lik a titok. Hozd rendbe eze­ket, és vissza­ka­pod a régi ver­seny­sú­lyo­dat.

Min­dent el­kö­vetsz, mégse tudsz le­fogyni? Mások meg nyu­god­tan él­he­tik vi­lá­gu­kat úgy, ahogy nekik tet­szik, mégis so­vá­nyak? A hor­mo­nok mű­kö­dé­sé­ben rej­lik a titok. Hozd rendbe eze­ket, és vissza­ka­pod a régi ver­seny­sú­lyo­dat. Mi­e­lőtt ne­ki­látsz, menj el cél­zott vizs­gá­la­tokra.

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

A levendula sötét titka: Erre senki sem számított

A levendula sötét titka: Erre senki sem számított

Kel­le­mes, meg­nyug­tató illat...

Szám­ta­lan jó­té­kony ha­tása mel­lett a férfi­akra na­gyon káros lehet a le­ven­dula. Olyan vál­to­zá­so­kat okoz­hat a szer­ve­zet­ben, ami­nek egy pasi se örülne...

Mondj búcsút a hashájnak! Ezt idd minden este

Mondj búcsút a hashájnak! Ezt idd minden este

Mu­tat­juk, miért mű­kö­dik.

Ha ezt kor­tyol­ga­tod es­tén­ként, biz­tosra ve­he­ted, hogy szé­dítő se­bes­ség­gel fog el­tűnni rólad a háj. A cso­da­ital a máj mé­reg­te­le­ní­té­sét se­gítő hoz­zá­va­lók­ból áll.

Őrület, hogy hová tűnik a nők testéről a zsír, amikor lefogynak

Őrület, hogy hová tűnik a nők testéről a zsír, amikor lefogynak

Gon­dol­kod­tál már, vajon hova lesz a fe­les­leg, amit le­adsz? Mert, hogy nyom­ta­la­nul nem tűnik el, az biz­tos.

Gon­dol­kod­tál már, hova lesz a fe­les­leg, amit le­adsz? Mert, hogy nyom­ta­la­nul nem tűnik el, az biz­tos.

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

A vá­ran­dó­sok­nak szóló in­ter­ne­tes fó­ru­mok örök té­mája: sza­bad-e hajat fes­tetni a ba­ba­vá­rás ide­jén.

Ezt az olcsó zöldséget edd mindennap, ha nem akarsz öregedni

Ezt az olcsó zöldséget edd mindennap, ha nem akarsz öregedni

Ka­ló­ria­be­vi­tel nél­küli tel­jes táp­lá­lék.

Szinte ka­ló­ria­be­vi­tel nél­kül lát­ha­tod el a tes­te­det vi­ta­mi­nok­kal és ás­vá­nyi anya­gok­kal. A me­mó­riád javul, a bőröd szé­pül, a fogad és a kör­möd ra­gyog tőle.

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vett ru­há­i­dat?

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat? Nem biz­tos, hogy jó ötlet! Sok­kal jobb volna, ha in­kább ki­mos­nád őket az első fel­vé­tel előtt! Ha nem te­szed, csú­nya be­teg­sé­ge­ket ki­váltó kór­oko­zók­kal is ta­lál­koz­hatsz a tex­ti­len.

Így távolítsd el profin a kullancsot

Így távolítsd el profin a kullancsot

Leg­jobb per­sze azon­nal or­vos­hoz for­dulni, de ez nem min­dig meg­old­ható. Ha a szük­ség úgy hozza, ma­gad­nak kell meg­sza­ba­dul­nod a vér­szí­vó­tól.

Leg­jobb per­sze azon­nal or­vos­hoz for­dulni, de ez nem min­dig meg­old­ható. Ha a szük­ség úgy hozza, ma­gad­nak kell meg­sza­ba­dul­nod a vér­szí­vó­tól.

Elképesztő, mi vár 2032-ben a férfiakra

Elképesztő, mi vár 2032-ben a férfiakra

Ma még ál­ta­lá­nos, hogy a nők hét évvel to­vább élnek, mint a férfiak.

Ma még ál­ta­lá­nos, hogy a nők leg­alább hét évvel to­vább élnek, mint a férfiak. Egy fris­sen pub­li­kált ku­ta­tás­ból azon­ban ki­de­rült, hogy ez nem so­káig lesz már így.

Hihetetlen, de ezért is fontos a nőknek a C-vitamin

Hihetetlen, de ezért is fontos a nőknek a C-vitamin

Ra­gyogni fogsz kívül-belül!

Már fi­a­ta­lon ér­de­mes a min­den­napi táp­lál­ko­zásba és bőr­ápo­lásba is be­épí­teni a C-vi­ta­mint. A szer­ve­ze­ted na­gyon hálás lesz érte ké­sőbb is.

Áztasd ecetben a lábad hetente egyszer, megdöbbensz, mi történik

Áztasd ecetben a lábad hetente egyszer, megdöbbensz, mi történik

Talán nagy­anyá­dat még lát­tad lábat áz­tatni egy la­vór­ban.

Év­szá­za­dok óta al­kal­maz­ták az em­be­rek. A nehéz nap után így kú­rál­ták ma­gu­kat. Talán nagy­anyá­dat még lát­tad lábat áz­tatni egy la­vór­ban. Ő tudta, mi­lyen cso­dá­la­tos ha­tású ez a házi szer.

Halálközeli élmény és találkozás Istennel: Ezt látta kómában az újszíves

Ezt látta kómában az újszíves

A ro­kon­ság sok­kot ka­pott az ab­szurd műtét gon­do­la­tá­tól is. Hogy Bohóc tes­té­ből ki­eme­lik a szí­vét és egy má­si­kat rak­nak be he­lyette. Fel­tá­ma­dás a mű­tő­asz­ta­lon...

Egyre többen teszik ezt az olajat a kávéjukba. De miért?

Egyre többen teszik ezt az olajat a kávéjukba. De miért?

Ká­vé­ra­jon­gók, itt a leg­újabb őrü­let!

Ká­vé­ra­jon­gók, itt a leg­újabb őrü­let! Ettől lesz még kré­me­sebb, ha­bo­sabb a kávé. Tur­bózd fel ezzel az olaj­jal az anyag­cse­ré­det, nö­veld az ener­gia­szin­ted.

Ez történik, ha éjszakára hagymát teszel a zoknidba

Ez történik, ha éjszakára hagymát teszel a zoknidba

Fur­csa el­kép­zelni, hogy hagy­ma­sze­le­tek­kel a zok­nid­ban má­szol be az ágyba a párod mellé?

Fur­csa el­kép­zelni, hogy hagy­ma­sze­le­tek­kel a zok­nid­ban má­szol be az ágyba a párod mellé? Pedig egy na­gyon ősi, kínai gyógy­mód­ról van szó.

7 fura jel, amiből egyből kiderül, hogy túl sok alkoholt iszol

7 fura jel, amiből egyből kiderül, hogy túl sok alkoholt iszol

Ér­de­mes fi­gyelni az intő je­lekre!

Saj­nos sokan csak későn ve­szik észre, hogy prob­lé­máik akad­tak az al­ko­hol­lal, vagy már eset­leg füg­gők is. Ér­de­mes fi­gyelni az intő je­lekre!

Elképesztő felfedezés, eddig ismeretlen emberi szervet azonosítottak

Elképesztő felfedezés, eddig ismeretlen emberi szervet azonosítottak

A szerv ren­ge­teg kér­désre vá­laszt adhat.

A szerv ren­ge­teg kér­désre vá­laszt adhat, hi­szen az em­beri test sok más ré­szé­nek mű­kö­dé­sét be­fo­lyá­solja.

Megmenti az életed a húsvéti fogások legfontosabb zöldsége! Ezt látnod kell!

Megmenti az életed a húsvéti fogások legfontosabb zöldsége! Ezt látnod kell!

Nem hi­á­nyoz­hat a hús­véti asz­tal­ról. De a szer­ve­ze­ted­ből sem!

Nem hi­á­nyoz­hat a hús­véti asz­tal­ról. De a szer­ve­ze­ted­ből sem!

Megesik, hogy menned kéne a mosdóba, de visszatartod?

Megesik, hogy menned kéne a mosdóba, de visszatartod?

Sok­kal ve­szé­lye­sebb ha­lo­gatni a mel­lék­he­lyi­ség föl­ke­re­sé­sét, mint azt el tud­nád kép­zelni...

Kerekesszékes topmodell lett a hős rendőrnő

Kerekesszékes topmodell lett a hős rendőrnő

A bir­min­ghami Nicky Don­nelly kis­lány­kora óta arról ál­mo­dott, hogy rendőr lesz. Élete azon­ban nem várt for­du­la­tot vett.

A bir­min­ghami Nicky Don­nelly kis­lány­kora óta arról ál­mo­dott, hogy rendőr lesz. Élete azon­ban nem várt for­du­la­tot vett - ma ke­re­kes­szé­kes mo­dell­kar­ri­er­jét építi, mi­köz­ben kis­lá­nyát is igyek­szik úgy el­látni, aho­gyan ezt a sé­rü­lése előtti idők­ben tette.

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

El­árul­juk, mire szá­míts.

Azt hit­ted, a mel­led a ka­masz­kor vé­gez­té­vel be­fe­jezte a na­gyobb vál­to­zá­so­kat? Té­ve­dés, az igazi ka­lan­dok épp ekkor kez­dőd­nek! El is árul­juk, mire szá­míts.

Így találja meg a boldogságot a csonka vaginával született nő

Így találja meg a boldogságot a csonka vaginával született nő

Ritka kór­ban szen­ved.

A ritka kór­ban szen­vedő ka­na­dai Briana Fletcher fur­csa va­gi­ná­val szü­le­tett! Ren­ge­teg meg­aláz­ta­tás érte egé­szen addig, amíg nem ta­lál­ko­zott vő­le­gé­nyé­vel.

Indul a medvehagyma szezon. Vigyázz, ha kedves az életed

Indul a medvehagyma szezon. Vigyázz, ha kedves az életed

Mi­e­lőtt ne­ki­in­dul­nál a nagy erdei sé­tá­nak, hogy le­szedd a med­ve­hagy­mát, jobb ha is­mersz né­hány sza­bályt.

Mi­e­lőtt ne­ki­in­dul­nál a nagy erdei sé­tá­nak, hogy le­szedd a med­ve­hagy­mát, jobb ha is­mersz né­hány sza­bályt. Meg­kí­mé­lünk né­hány kel­le­met­len­ség­től, és már fel is szol­gál­ha­tod a fris­sen sze­dett hagy­mát a va­cso­rá­hoz!

Bozontos szeméremszőrzet: Ezért jó a nőnek a férfi titkos vágya

Bozontos szeméremszőrzet: Ezért jó a nőnek a férfi titkos vágya

Az utóbbi évek hi­gi­é­niai trendje egy­ér­tel­műen a tel­jes csu­pasz­ság oda­lent.

Az utóbbi évek hi­gi­é­niai trendje egy­ér­tel­műen a tel­jes csu­pasz­ság oda­lent. Pedig a szak­ér­tők a bo­rot­vá­lat­lan sze­mé­rem­tá­jékra es­küsz­nek, sőt, a pasik egy része is erre bukik. De vajon miért jó sző­rös­nek ma­radni?

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

régen azt hit­ték, a szü­lés fi­a­ta­lít.

Ko­ráb­ban úgy tar­tot­ták, a szü­lés meg­fi­a­ta­lítja a nőket.

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Meg­döb­bentő fel­fe­de­zés...

Mi köze lehet a fáj­da­lom csök­ken­té­sé­nek és a sze­rel­med érin­té­sé­nek egy­más­hoz? Meg­döb­bentő fel­fe­de­zésre ju­tot­tak a ku­ta­tók.

Ezért ne rágd sose a körmödet! Nagy baj lehet belőle

Ezért ne rágd sose a körmödet! Nagy baj lehet belőle

Ko­moly be­teg­sé­ge­ket okoz­hat

Per­sze, hogy rágod a kör­möd. Ez az egyet­len, ami meg­nyug­tat. Ha tud­nád, mi­lyen ko­moly be­teg­sé­gek fe­nye­get­nek, nem len­nél ilyen nyu­godt...

Impotenciát okozhat az egyik legnépszerűbb gyógykészítmény?

Impotenciát okozhat az egyik legnépszerűbb gyógykészítmény?

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a leg­több al­ler­gia­gyógy­szer nem­ző­kép­te­len­sé­get okoz­hat!

A legnagyobb hibák, amiket borotválkozás közben elkövetnek a nők

A legnagyobb hibák, amiket borotválás közben elkövetnek a nők

Évek óta bo­rot­vá­lod a lá­ba­dat. Mond­hat még neked ebben a té­má­ban bárki újat? Talán igen. Mu­tat­juk a ti­pi­kus hi­bá­kat!

Leleplezzük a titkot! Tudod, mit jelentek a színes jelek a fogkrém alján?

Leleplezzük a titkot! Tudod, mit jelentek a színes jelek a fogkrém alján?

Sokan azt gon­dol­juk, ez je­löli az össze­te­vő­ket. Ez nem igaz!

Min­den fog­krém­tu­bus alján van egy szí­nes jel. Sokan azt gon­dol­juk, ez je­löli az össze­te­vő­ket.

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adtak ki.

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adott az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet. Kezd­he­tünk ag­gódni...

Meglepő, de így juthatsz igazán sok D-vitaminhoz márciusban

Meglepő, de így juthatsz igazán sok D-vitaminhoz márciusban

Na­gyon fon­tos a D-vi­ta­min télen a szer­ve­zet szá­mára. Ilyen­kor nem süt ele­get a nap, hiány ke­let­kez­het a szer­ve­ze­ted­ben.

Szeretnél 90 évig élni? Akkor ebből igyál meg minden este egy pohárral

Szeretnél 90 évig élni? Akkor ebből igyál meg minden este egy pohárral

Vajon mi lehet a hosszú élet titka? Egyes ku­ta­tá­sok sze­rint nem más, mint az él­ve­ze­tek hal­mo­zása.

9 óriási hiba, amitől reggelente pokoli karikás a szemed

9 óriási hiba, amitől reggelente pokoli karikás a szemed

Ettől le­szel ki­al­vat­lan.

A jó alvás az egész­ség egyik leg­fon­to­sabb pil­lére, mégis kevés em­ber­nek van része ele­gendő pi­he­nés­ben. De vajon mi­lyen hibák gá­tol­nak meg benne?

Ujjongva üdvözlik az orvosok ezt a 2 diétát: garantált a gyors fogyás

Ujjongva üdvözlik az orvosok ezt a 2 diétát: garantált a gyors fogyás

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint mind­össze két va­ló­ban ha­tá­sos diéta van.

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint mind­össze két olyan diéta lé­te­zik, ami tar­tó­san csök­kenti a test­súlyt úgy, hogy köz­ben nincs káros ha­tása. Ha már el­szán­tad magad a fo­gyó­kú­rára, ér­de­mes ezek­kel pró­bál­koz­nod, mu­tat­juk is, ho­gyan!

Ezt a 2 vitamint minden nőnek rendszeresen kéne szednie

Ezt a 2 vitamint minden nőnek rendszeresen kéne szednie

A K- és a D-vi­ta­min kulcs­fon­tos­ságú a női szer­ve­zet szá­mára.

A K- és a D-vi­ta­min kulcs­fon­tos­ságú a női szer­ve­zet szá­mára. Is­merd meg e ket­tős kom­bi­ná­ci­ó­já­nak ha­tá­sait. Mu­tat­juk, miért ér­de­mes na­ponta szed­ned őket!

Nagyanyáink titka: csodát tesz a comboddal a só

Nagyanyáink titka: csodát tesz a comboddal a só

Gyö­nyörű com­bo­kat sze­ret­nél? Simát, fe­sze­set, ki­üté­sek, ki­pat­tog­zás nél­kü­lit? A titok az egyik leg­alap­ve­tőbb anyag­ban, a sóban rej­lik.

Gyö­nyörű com­bo­kat sze­ret­nél? Simát, fe­sze­set, ki­üté­sek, ki­pat­tog­zás nél­kü­lit? A titok az egyik leg­alap­ve­tőbb anyag­ban, a sóban rej­lik. Mu­tat­juk, hogy va­rá­zsold el­ké­pesz­tően széppé a bő­rö­det. Ki­csit tűr­nöd kell majd a szép­sé­gért, de meg­lá­tod, meg­éri!

Fújj ecetet a szemüvegedre, leesik az állad!

Fújj ecetet a szemüvegedre, leesik az állad!

Át­lát­ha­tat­la­nul ko­szos a szem­üve­ged?

Át­lát­ha­tat­la­nul ko­szos a szem­üve­ged? Sehol egy víz­csap, ami­nél le­mos­hat­nád? Szá­ra­zon meg­tö­rölve csak össze­kar­col­nád. Ilyen­kor mi a meg­ol­dás?

Itt az első bárány-ember! Ez lesz a megoldás a cukorbetegségre?

Itt az első bárány-ember! Ez lesz a megoldás a cukorbetegségre?

Ame­ri­kai ku­ta­tók lét­re­hoz­ták az első bá­rány-ember hib­ri­det, ez pedig akár a cu­kor­be­teg­ség gyógy­mód­já­hoz is el­ve­zet­het.

Döbbenetes, mit művel a nőkkel a takarítás

Döbbenetes, mit művel a nőkkel a takarítás

Napi 20 ci­gi­nek felel meg.

Egy új ku­ta­tás sze­rint a rend­sze­res ta­ka­rí­tás, és a vegy­sze­rek be­lé­leg­zése na­gyon rosszat tesz a nők tü­de­jé­nek, akár napi 20 ci­ga­ret­tá­val is felét.

Hihetetlen, de ezt is képes meggyógyítani a fokhagyma

Hihetetlen, de ezt is képes meggyógyítani a fokhagyma

Ha­tá­sos és olcsó, ter­mé­sze­tes sze­rek.

A fül­fá­jás idő­vel ma­gá­tól, gyógy­sze­res ke­ze­lés nél­kül is meg­szű­nik. De mi lesz addig? Mu­ta­tunk pár hi­he­tet­le­nül ha­tá­sos, ter­mé­sze­tes szert.

Lassan elsötétül a világ: 15 szívszorító vallomás

Lassan elsötétül a világ: 15 szívszorító vallomás

A lá­tást min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, csak akkor kezd­jük ér­té­kelni, ami­kor rom­lani kezd.

A lá­tást min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, csak akkor kezd­jük ér­té­kelni, ami­kor rom­lani kezd. Érin­tet­tek me­sél­nek erről.

Így tünteti el a karodról a hájat a szódabikarbóna

Így tünteti el a karodról a hájat a szódabikarbóna

Kü­lön­le­ges kok­té­lo­kat mu­ta­tunk, me­lyek fel­gyor­sít­ják a fo­gyást, és akár még a ka­rod­ról is ké­pe­sek el­tün­tetni a hájat.

Kü­lön­le­ges kok­té­lo­kat mu­ta­tunk, me­lyek fel­gyor­sít­ják a fo­gyást, és akár még a ka­rod­ról is ké­pe­sek el­tün­tetni a hájat. Mind­eb­ben mi más se­gít­hetne, mint a szó­da­bi­kar­bóna. Per­sze ér­de­mes sokat mo­zogni, fi­gyelni az ét­ke­zésre, de ha eze­ket a kok­té­lo­kat fo­gyasz­tod, ga­ran­tál­tan el­tű­nik rólad a fe­les­leg!

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

Íme, a szerelem vegykonyhája: 1,5-4 perc alatt dől el, hogy véged van

Íme, a szerelem vegykonyhája: 1,5-4 perc alatt dől el, hogy véged van

Mitől függ, hogy be­le­sze­re­tünk va­la­kibe, vagy az il­lető barát marad?

Mitől függ, hogy be­le­sze­re­tünk va­la­kibe, vagy az il­lető barát marad? Íme a ma­gya­rá­zat.

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

A 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet.

Alattomosan támad a boldogtalanság: 4 jel mutatja, hogy már benne vagy

Alattomosan támad a boldogtalanság: 4 jel mutatja, hogy már benne vagy

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad.

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad. Fá­sul­tan in­dulsz neki a nap­nak, semmi örö­möt nem ta­lálsz a mun­kád­ban és alig várod a hét végét. A cél­ta­lan­ság, bol­dog­ta­lan­ságra utal és ezen sür­gő­sen vál­toz­tatni kell.

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De össze­búj­hatsz ilyen­kor a pá­rod­dal?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De mi van, ha ilyen­kor is össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Nem kell min­dig di­é­tázni!

Nem kell min­dig di­é­tázni! Egy kis csoki még a férfi­ak­nak is jól jöhet, az egész tes­ted kö­szö­ne­tet mond majd érte.

Rossz irányban feküdt a baba

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Az orvos döb­be­ne­tes mód­szer­rel se­gí­tett rajta. Ilyet még nem lá­tott a világ!

Má­so­dik gyer­me­két várta a te­xasi nő, és min­den­kép­pen ter­mé­sze­tes módon sze­re­tett volna szülni.

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het. Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned!

Me­re­vek, el­gém­be­re­det­tek az uj­jaid, nem győ­zöd szo­ron­gatni a forró te­ás­bög­rét? Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het. Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned!

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

A szőr­te­len­ség ma már az intim hi­gi­é­nia ter­mé­sze­tes része, ám saj­nos ve­szé­lyei is van­nak...

A szőr­te­len­ség ma már az intim hi­gi­é­nia ter­mé­sze­tes része. Van, aki min­den szá­lat el­tá­vo­lít, mások meg­hagy­nak egy ke­ve­set a ter­mé­sze­tes szőr­zet­ből. Olyan nő vi­szont kevés akad, aki a tel­jes, ter­mé­szet adta bo­zont­tal él. A szőr­te­len­ség­nek azon­ban saj­nos ve­szé­lyei is van­nak...

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Ha lel­kes vagy, és se­gí­teni sze­ret­nél, ér­de­mes tá­jé­ko­zód­nod, egy­ál­ta­lán ad­hatsz-e vért.

Ha se­gí­teni sze­ret­nél, ér­de­mes tá­jé­ko­zód­nod, egy­ál­ta­lán ad­hatsz-e vért. Össze­szed­tük, mi­lyen ál­la­pot­ban vagy mi­lyen be­teg­ség ese­tén nem le­hetsz donor.

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Ágy­nak dől­tél?

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány. Most azon­ban mu­ta­tunk egy szu­per italt, ami se­gít­het a gyó­gyu­lás­ban!

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Köz­is­mert, hogy egyes zöld­sé­gek és gyü­möl­csök fo­gyasz­tása meg­véd a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­tól.

Vaníliás és fahéjas: Így gyilkolja a fehérvérsejteket az e-cigi

Vaníliás és fahéjas: Így gyilkolja a fehérvérsejteket az e-cigi

Sokan úgy hi­szik, biz­ton­ság­ban van­nak, ha e-ci­ga­ret­tát szív­nak. Csak­hogy egyre jön­nek az in­for­má­ciók, mi­lyen káros ez is.

7 bombaötlet tavaszra: Így lesz egészséges és sokkal dúsabb a hajad

7 bombaötlet tavaszra: Így lesz egészséges és sokkal dúsabb a hajad

Mire ki­ta­va­szo­dik, le­gyen egész­sé­ge­sebb a hajad. Né­hány do­logra fi­gyelj oda. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő, utána 5 hétre kómába esett

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő, utána 5 hétre kómába esett

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újjá és 29 mű­té­ten esett át.

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újjá és 29 mű­té­ten esett át. Ma már tri­at­lon ver­se­nye­ken indul.

Mit egyél, ha elkapott az influenza. Így gyógyulhatsz meg gyorsan

Mit egyél, ha elkapott az influenza. Így gyógyulhatsz meg gyorsan

Ilyen­kor a fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít.

Ilyen­kor a fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít .

Orálszexhez járhat ez a kis extra, kérdezted már a párodat?

Orálszexhez járhat ez a kis extra, kérdezted már a párodat?

Az orális szexnek lehet egy hozadéka, amire általában se a nő, se a férfi nem számít. Ez akár halálos is lehet!

Az orális szexnek lehet egy hozadéka, amire általában se a nő, se a férfi nem számít.

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Elképesztően bizarr eljárás: Elkészült az első bionikus vagina

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet.

Át­tö­rés a tu­do­mány­ban ez az új mód­szer! Na­gyon sok nő szá­mára élet­mentő lehet, akik­nek eddig nem le­he­tett sze­xu­á­lis éle­tük.

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon.

Ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon. Ezt egy nem­rég vég­zett ta­nul­mány is bi­zo­nyítja.

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban ter­jed az influ­enza, mint gon­dol­nánk. Nem kell, hogy ránk kö­hög­je­nek, elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

10 banálisan hétköznapi helyzet, amikor elkaphatod az influenzát

10 banálisan hétköznapi helyzet, amikor elkaphatod az influenzát

Ha kö­rül­te­kintő vagy, és fi­gyelsz ezekre, meg­úsz­ha­tod az idén kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes jár­ványt.

7 gond, ami megoldódik, ha citromos vizet iszol

7 gond, ami megoldódik, ha citromos vizet iszol

Ez a leg­egy­sze­rűbb és leg­ha­tá­so­sabb módja annak, hogy meg­védd magad a kór­oko­zók­tól és a fer­tő­zé­sek­től.

Ez a leg­egy­sze­rűbb és leg­ha­tá­so­sabb módja annak, hogy meg­védd magad a kór­oko­zók­tól és a fer­tő­zé­sek­től. A cit­rom­mód­szer nem he­lyet­te­síti a gyógy­szert, de szu­per jól erő­síti a szer­ve­ze­te­det. És tud­juk, hogy erős im­mun­rend­szer­rel könnyebb har­colni a ba­jok­kal szem­ben.

4 árulkodó jel: Így derül ki, hogy nem egyszerű nátha, amit elkaptál

4 árulkodó jel: Így derül ki, hogy nem egyszerű nátha, amit elkaptál

Sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het­nek a tü­ne­tek.

Sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het­nek a tü­ne­tek, ezért min­den­kép­pen oda kell fi­gyel­ned ma­gadra.

Hihetetlen szépségtrükk, jöhet a krumpli!

Hihetetlen szépségtrükk, jöhet a krumpli!

Itt az orosz nők szép bő­ré­nek a titka

A sze­les, hideg idő meg­vi­seli a bő­rün­ket. Hogy lehet, hogy az orosz nőké télen is sima és gyö­nyörű? Van egy nagy tit­kuk, amit most el­áru­lunk:

Öregszel és kevesebb a hajad?

Öregszel és kevesebb a hajad? Itt a megoldás!

Az élet­mó­dunk­kal csök­kent­het­jük az öre­ge­dési fo­lya­ma­to­kat.

Idő­sebb kor­ban nem csak az őszü­lés, hanem a haj­hul­lás, haj­rit­ku­lás is ko­moly meg­pró­bál­ta­tás egy nőnek, de nem kell el­ke­se­redni. Van meg­ol­dás!

Ezekben az ételekben rákkeltő anyag van! Vigyázz velük!

Ezekben az ételekben rákkeltő anyag van! Vigyázz velük!

Rák­keltő anyag lehet azok­ban az éte­lek­ben, ame­lye­ket akár min­den­nap fo­gyasz­tunk.

Egy nem­so­kára ha­tályba lépő EU-ren­de­let arra hívja fel a fi­gyel­met, hogy rák­keltő anyag lehet azok­ban az éte­lek­ben, ame­lye­ket akár min­den­nap fo­gyasz­tunk. A prob­léma a magas hő­mér­sék­le­ten sü­tött pék­áru­kat, a sült krump­lit, a ch­ip­se­ket és a kávét is érint­heti.