ÉLETMÓDI

MEDICINA

Szenzációs eredményre jutottak a kutatók: a húsevők boldogabbak

Szenzációs eredményre jutottak a kutatók: a húsevők boldogabbak, mint a vegák!

Két­ség­te­len, hogy a jól össze­ál­lí­tott ve­ge­tá­ri­á­nus ét­rend egész­sé­ges - de vajon bol­do­gít is?

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Mást is okoz a be­teg­sé­ge­ken túl.

Azt biz­to­san hal­lot­tad már, hogy a tar­tós ki­al­vat­lan­ság sú­lyos be­teg­sé­ge­ket okoz­hat. De azt vajon tudod-e, hogy a pá­lya­fu­tá­so­dat is tönk­re­vág­hatja?

Énekkel gyógyítanak a koraszülöttosztályokon

Énekkel gyógyítanak a koraszülöttosztályokon

A beteg kis­ba­bák­nak és a szü­lők­nek is szük­sége van a dalra.

A beteg kis­ba­bák­nak és a szü­lők­nek is szük­sége van a dalra. A kis­gye­re­kes szü­lők ked­venc fog­la­ko­zása a ko­ra­szü­lött-in­ten­zí­ve­ken is mű­kö­dik.

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Nem fel­tét­len a so­vány az egész­sé­ges!

Ha azt gon­do­lod, tö­ké­le­te­sen egész­sé­ges vagy, mert nincs túl­sú­lyod, akkor bi­zony na­gyot té­vedsz! Egy német ku­ta­tás sze­rint nem biz­tos, hogy így van...

Kend az arcodra a C-vitamint, nem bánod meg

Kend az arcodra a C-vitamint, nem bánod meg

A C-vi­ta­min­nak óri­ási sze­repe van az arc szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ben. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan fi­a­ta­lítja a bőrt.

A C-vi­ta­min­nak óri­ási sze­repe van az arc szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ben. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan fi­a­ta­lítja a bőrt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Rosszul vagy a melegtől? Ha ezt érzed, azonnal hívj orvost!

Rosszul vagy a melegtől? Ha ezt érzed, azonnal hívj orvost!

Meg­mu­tat­juk, mi jel­lemző a meleg okozta rosszul­lé­tekre.

A mos­tani, hő­ség­gel fe­nye­gető na­po­kon nem okos ötlet túl sokat tar­tóz­kodni a napon, vagy a rosszul szel­lőző, forró he­lye­ken. Sokan hamar rosszul is lesz­nek a nagy hő­ség­ben - nem mind­egy azon­ban, mi is a prob­léma pon­to­san.

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Min­den szép nő rém­álma, hogy pont az arcát tá­madja meg va­lami ször­nyű be­teg­ség. Vajon mi idéz­hette elő nála?

Min­den szép nő rém­álma, hogy pont az arcát tá­madja meg va­lami ször­nyű be­teg­ség.

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

A gyo­mor­ron­tás na­gyon kel­le­met­len tud lenni, de a stressz is fel­bo­rít­hatja a gyom­rod egész­sé­gét.

Így tüntetheted el az első ősz hajszálaidat festék nélkül

Így tüntetheted el az első ősz hajszálaidat festék nélkül

Az őszü­lés ter­mé­sze­tes fo­lya­mat, azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mikor kez­dő­dik és mi­lyen ütem­ben zaj­lik!

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Meg­mu­tat­juk, mi van belül, ha nem látsz a pi­pá­tól.

Fel­ide­ge­sí­tett va­laki, és szinte re­megsz a mé­reg­től? A tes­ted­ben is ko­moly vál­to­zá­sok men­nek végbe.

Jó, ha tudod: ez a betegség fenyeget, ha sokat horkolsz

Jó, ha tudod: ez a betegség fenyeget, ha sokat horkolsz

Egy új ku­ta­tás sze­rint azo­kat, akik sokat hor­kol­nak, job­ban fe­nye­geti idős ko­ruk­ban az Alz­hei­mer-kór. De vajon mi lehet ennek az oka?

Óriási felfedezés, új gyógymódot találtak a Lyme-kórra

Óriási felfedezés, új gyógymódot találtak a Lyme-kórra

Lehet, hogy segít a ste­via?

Egy ame­ri­kai ku­ta­tónő 2015-ben kí­sér­le­te­ket vég­zett a ste­via nevű éde­sí­tő­szer­rel. A kli­ni­kai tesz­tek je­len­leg is foly­nak.

Rögtön fordulj orvoshoz, ha ezt látod: ez a mellrák első, látható jele

Rögtön fordulj orvoshoz, ha ezt látod: ez a mellrák első, látható jele

Ebben a stá­di­um­ban a da­ga­nat még egy­ál­ta­lán nem is ta­pint­ható!

Ebben a stá­di­um­ban a da­ga­nat még egy­ál­ta­lán nem is ta­pint­ható! Ha ezt az el­vál­to­zást ta­pasz­ta­lod, rög­tön ke­resd fel az or­vo­sod!

A csend az új luxus! Miért lett hirtelen ennyire drága?

A csend az új luxus! Miért lett hirtelen ennyire drága?

Em­lék­szel, ami­kor kis­ko­rod­ban ki­kap­csol­tat­ták veled a tévét, és rád szól­tak, hogy ma­radj csend­ben?

Em­lék­szel, ami­kor kis­ko­rod­ban ki­kap­csol­tat­ták veled a tévét, és rád szól­tak, hogy ma­radj csend­ben? Nos, ami­nek akkor nem örül­tél, az ma a leg­me­nőbb well­ness-szál­lo­dák kí­ná­la­tá­nak ré­szévé vált. De vajon miért, és ho­gyan él­he­ted át te is, anél­kül, hogy va­gyo­no­kat köl­te­nél rá?

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

A nap­tár is se­gít­het fel­mérni, mikor fe­nye­get­het a leg­job­ban az in­fark­tus: bi­zo­nyos na­po­kon és év­sza­kok­ban na­gyobb a ve­szély.

A nap­tár is se­gít­het fel­mérni, mikor fe­nye­get­het a leg­job­ban az in­fark­tus. Az év bi­zo­nyos sza­ka­szai és egyes napok ugyanis ve­szé­lye­sek a szív­ro­ham szem­pont­já­ból. Erre ju­tott egy svéd ku­ta­tás. De vajon mi lehet az alap­vető oka ennek a je­len­ség­nek?

Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Íme, né­hány étel, ami segít!

Nem csak a bolt­ban kap­ható, mé­reg­drága nap­te­jek­kel óv­ha­tod meg a bő­rö­det a nap káros su­ga­rai ellen.

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Ezek­kel a trük­kök­kel könnyen át­len­dül­hetsz a szen­ve­dé­se­ken...

Itt nyár és a bulik ideje. Ilyen­kor bi­zony mind­annyi­unk­kal elő­for­dul, hogy töb­bet iszunk a kel­le­té­nél, s beüt a más­nap. Ezek­kel a trük­kök­kel könnyen át­len­dül­hetsz a szen­ve­dé­se­ken...

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé óvja az egész­sé­get, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben!

A kávé nem­csak fel­fris­sít, de az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Egészen elképesztő, ami a csokoládéról kiderült

Egészen elképesztő, ami a csokoládéról kiderült

Lehet, hogy a csoki a cso­da­szer azok szá­mára, akik kép­te­le­nek ki­aludni ma­gu­kat?

Rosszul vagy a hőségtől? Kiderült, mit kell inni, hogy ne készítsen ki meleg

Rosszul vagy a hőségtől? Kiderült, mit kell inni, hogy ne készítsen ki meleg

A nagy me­leg­ben pó­tolni kell az el­vesz­tett fo­lya­dé­kot és az ás­vá­nyi anya­go­kat. Eze­ket az egész­sé­ges gyógy­te­á­kat idd!

Meglepő ötletek: így szépít és fiatalít minden nőt a szódabikarbóna

Meglepő ötletek: így szépít és fiatalít minden nőt a szódabikarbóna

Egy sor drága koz­me­ti­ku­mot he­lyet­te­sít­hetsz vele. 12 csúcs­szu­per ötlet

Egy sor drága koz­me­ti­ku­mot he­lyet­te­sít­hetsz vele. 12 csúcs­szu­per ötlet, me­lyet még ma pró­bálj ki!

Elképesztően veszélyes a legújabb, vaginafiatalító kezelés

Elképesztően veszélyes a legújabb, vaginafiatalító kezelés

Ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat.

Ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat, csök­kent­heti az élet­mi­nő­sé­get, és mégis több tíz­ez­ren al­kal­maz­zák az új cso­da­mód­szert.

Elképesztő módszerrel lesz ragyogóan fehér a fogad

Elképesztő módszerrel lesz ragyogóan fehér a fogad

Bát­ran fe­hé­rítsd ott­hon a fo­ga­i­dat!

Bát­ran fe­hé­rítsd ott­hon a fo­ga­i­dat ezzel a ter­mé­sze­tes mód­szer­rel. Meg fogsz le­pődni, mi­lyen egy­szerű.

Magasnak mérték a vérnyomásodat? Nem biztos, hogy izgulnod kell, ettől is lehet!

Magasnak mérték a vérnyomásodat? Nem biztos, hogy izgulnod kell, ettől is lehet!

Min­den­képp fi­gyelj oda rá, de az is lehet, hogy nem kóros a hely­zet.

Eddig sosem volt prob­léma a vér­nyo­má­sod­dal, most vi­szont ki­csit ma­ga­sabb­nak mér­ték a nor­má­lis­nál? Min­den­képp fi­gyelj oda rá, de sze­ren­csére az is lehet, hogy nem kóros a hely­zet.

Végre kiderült a tökéletes bikinivonal titka

Végre kiderült a tökéletes bikinivonal titka

Ha ma­gad­nak for­má­zod, ez a mód­szer tuti hasz­nos lesz. Rá­adá­sul meg­sza­ba­dul­hatsz egy csomó prob­lé­má­tól is.

Ha ma­gad­nak for­má­zod, ez a mód­szer biz­tos, hogy hasz­nos lesz. Rá­adá­sul meg­sza­ba­dul­hatsz egy csomó prob­lé­má­tól is.

Gyönyörű, napbarnított bőr - így érd el természetesen, egészségesen!

Gyönyörű, napbarnított bőr - így érd el természetesen, egészségesen!

Meg­lepő, de van­nak olyan egész­sé­ges meg­ol­dá­sok, me­lyek cso­dás, nap­bar­ní­tott bőr­höz jut­tat­nak.

Nem tudsz aludni a pokoli hőségben? Ez a 11 tipp életmentő lehet

Nem tudsz aludni a pokoli hőségben? Ez a 11 tipp életmentő lehet

A fül­ledt nyári éj­sza­kák meg­ke­se­rít­he­tik az éle­te­det, sze­ren­csére lé­te­zik meg­ol­dás! Mu­tat­juk is!

Borzalom, ami a kókuszzsírról kiderült

Borzalom, ami a kókuszzsírról kiderült

Azt hit­ted, a kó­kusz­zsír a le­hető leg­egész­sé­ge­sebb zsi­ra­dék? Úgy tűnik, ez té­ve­dés. Sőt, szak­or­vo­sok azt ál­lít­ják, hogy ugyan­olyan egész­ség­te­len, mint az ál­lati zsí­rok. De vajon miért?

Azt hit­ted, a kó­kusz­zsír a le­hető leg­egész­sé­ge­sebb zsi­ra­dék? Úgy tűnik, ez té­ve­dés. Sőt, szak­or­vo­sok azt ál­lít­ják, hogy ugyan­olyan egész­ség­te­len, mint az ál­lati zsí­rok, hosszú távon fo­koz­hatja az ér­el­me­sze­se­dés, il­letve más szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát. De vajon mi lehet az oka ennek? Hi­szen a nö­vé­nyi zsí­rok ál­ta­lá­ban egész­sé­ge­sek...

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Nem­csak azok­nak van ve­szély­ben, akik rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nak al­ko­holt.

Nem­csak azok­nak van ve­szély­ben, akik rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nak al­ko­holt - a ház­tar­tási vegy­sze­rek és az el­hí­zás is bru­tá­li­san tá­madja a májat. De vajon mi­lyen tü­ne­tek utal­hat­nak arra, hogy ideje or­vos­hoz for­dulni? Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj fel min­den­kép­pen.

Elképesztő találmány segítheti hamarosan a cukorbetegek életét

Elképesztő találmány segítheti hamarosan a cukorbetegek életét

Min­den ko­rábbi mód­szer­nél ha­té­ko­nyab­ban mu­tatja, ha el­moz­dul a vér­cu­kor­szint.

Min­den ko­rábbi mód­szer­nél ha­té­ko­nyab­ban mu­tatja, ha el­moz­dul a vér­cu­kor­szint.

Elképesztő gyógyerő a levendulában, idén nyáron ne hagyd ki!

Elképesztő gyógyerő a levendulában, idén nyáron ne hagyd ki!

Így hoz har­mó­niát az éle­tedbe.

A le­ven­dula olaja ma­nap­ság már egyre is­mer­tebb, az aro­ma­te­rá­pia egyik ked­velt "gyógy­szere". A szép­ség­ipar­ban is al­kal­maz­zák. Így hoz har­mó­niát az éle­tedbe.

Sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Orvosi csoda: sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Har­minc­fős or­vosi team meg­fe­szí­tett mun­ká­já­nak kö­szön­hető, hogy a babák jó van­nak.

Ősi módszer a szépségápolásban, te kipróbálnád?

Ősi módszer a szépségápolásban, te kipróbálnád?

Az de­zo­do­rok már így ké­szül­nek!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű az ötlet és tel­je­sen ter­mé­sze­tes! A leg­újabb de­zo­do­rok már így ké­szül­nek!

3 év börtön vár a lúgosító diéta atyjára, az is kiderül, hogy miért

3 év börtön vár a lúgosító diéta atyjára, az is kiderül, hogy miért

A lú­go­sító diéta az utóbbi évek­ben hal­lat­lan nép­sze­rű­ségre tett szert a világ min­den táján.

Azonnali intézkedés: A hatóság szigorával lépnek fel a pörgetős játék ellen

Azonnali intézkedés: A hatóság szigorával lépnek fel a pörgetős játék ellen

A szak­em­be­rek­nek ag­gá­lyaik van­nak: ve­szé­lyes lehet az új játék.

A szak­em­be­rek­nek ag­gá­lyaik van­nak: ve­szé­lyes lehet a gye­re­kekre az új játék.

Elképesztő szódabikarbóna trükk: 50 fölött minden nőnek kötelező

Elképesztő szódabikarbóna trükk: 50 fölött minden nőnek kötelező

A szó­da­bi­kar­bóna tény­leg min­denre jó. Hi­he­tet­len, de még a pi­hen­tető al­vás­ban is segít.

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Élet­ve­szé­lyes is lehet!

Élet­ve­szé­lyes is lehet a vi­lág­szerte hi­per­nép­szerű játék, kis­gye­re­kek ke­zébe nem való!

Elárulták a neurológusok, ezért nem ismerik fel a nők a stroke-ot

Elárulták a neurológusok, ezért nem ismerik fel a nők a stroke-ot

A nők ese­té­ben a stroke-nak egyedi tü­ne­tei van­nak, amit sokan fél­re­ér­te­nek.

A nők ese­té­ben a stroke-nak egyedi tü­ne­tei van­nak, amit sokan fél­re­ér­te­nek.

Óvatosan a naptejekkel, elképesztő, mit művelt egy kisbabával

Óvatosan a naptejekkel, elképesztő, mit művelt egy kisbabával

A nap­te­jek­kel sem árt az óva­tos­ság, van­nak, akik al­ler­gi­á­sok le­het­nek rá.

Saj­nos van­nak, akik al­ler­gi­á­sok le­het­nek rá. Ez tör­tén­he­tett ezzel a ba­bá­val is...

Ezért elképesztően veszélyes a lótusz-szülés!

Ezért elképesztően veszélyes a lótusz-szülés!

Sú­lyos fer­tő­zést okoz­hat!

A ló­tusz-szü­lés ha­gyo­má­nyá­hoz ra­gasz­kodó anyák addig hagy­ják érin­tet­le­nül a köl­dök­zsi­nórt és a méh­le­pényt, amíg az ma­gá­tól le nem válik.

Ezért egyél 2 héten át mindennap cseresznyét

Ezért egyél 2 héten át mindennap cseresznyét

Esz­mé­let­len gyógy­erőt rejt! Ide nézz!

Esz­mé­let­len gyógy­erőt rejt ez az egy­szerű gyü­mölcs, hasz­náld ki a sze­zont. Mu­tat­juk az egész­ség­védő ha­tá­sait, ezt biz­tos nem gon­dol­tad volna!

Vigyázat, függőséget okozhat a naptej!

Vigyázat, függőséget okozhat a naptej!

Két­ség­te­len, hogy a na­po­zás­nak ko­moly ve­szé­lyei van­nak. Ezek ki­vé­dé­sé­hez vi­szont nem elég, ha vas­ta­gon be­ken­jük ma­gun­kat nap­tej­jel, az­után ki­fek­szünk a tűző napra.

Két­ség­te­len, hogy a na­po­zás­nak ko­moly ve­szé­lyei van­nak. Ezek ki­vé­dé­sé­hez vi­szont nem elég, ha vas­ta­gon be­ken­jük ma­gun­kat nap­tej­jel, az­után ki­fek­szünk a tűző napra. Ugyanis a nap­tej­nek is meg­van­nak a maga koc­ká­za­tai!

Elképesztő gyógyerő a paradicsomban: Tedd az arcodra, és csodát látsz

Elképesztő gyógyerő a paradicsomban: Tedd az arcodra, és csodát látsz

Ez az egy­szerű zöld­ség telis-tele van bőr­táp­láló vi­ta­mi­nok­kal és fi­a­ta­lító an­ti­oxi­dán­sok­kal. Mu­tat­juk a lé­tező leg­szu­pe­rebb pa­ra­di­csom­pa­ko­lást!

Ez az egy­szerű zöld­ség telis-tele van bőr­táp­láló vi­ta­mi­nok­kal és fi­a­ta­lító an­ti­oxi­dán­sok­kal. Mu­tat­juk a lé­tező leg­szu­pe­rebb pa­ra­di­csom­pa­ko­lást!

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig.

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig. A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a hízás és fo­gyás fo­lya­ma­ta­i­ban is sze­re­pet ját­szik.

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Veled is elő­for­dult már, hogy egy fá­rasztó nap után nem jött álom a sze­medre? Mu­tat­juk a trük­köt, mi a meg­ol­dás.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy fá­rasztó nap után nem jött álom a sze­medre? Mu­tat­juk a trük­köt, mi a meg­ol­dás.

Mindenkiről lerobbantja a kilókat ez az egyszerű diétás étel

Mindenkiről lerobbantja a kilókat ez az egyszerű diétás étel

Rend­kí­vül magas fe­hér­je­tar­talmú, mégis könnyen emészt­hető.

Rend­kí­vül magas fe­hér­je­tar­talmú, mégis könnyen emészt­hető.

Kész őrület, megbetegítik a nőket a próbababák

Kész őrület, megbetegítik a nőket a próbababák

Cso­dál­koz­tál már azon, miért áll a ki­ra­ka­tok­ban min­den tö­ké­le­te­sen a mű­anyag pró­ba­ba­bá­kon, és miért áll ugyanaz a ruha egé­szen más­ho­gyan raj­tad?

Figyeld a gyűrűsujját, és megtudod, milyen emberrel állsz szemben!

Figyeld a gyűrűsujját, és megtudod, milyen emberrel állsz szemben!

A gyű­rűs­ujj és mu­ta­tó­ujj hossza kö­zötti kü­lönb­ség sze­rint három tí­pust kü­lön­böz­te­tünk meg. Ol­vasd el, me­lyek ezek!

Kiderült, miért érzik mindig úgy a férfiak, hogy nekik van igazuk

Kiderült, miért érzik mindig úgy a férfiak, hogy nekik van igazuk

Egy hor­mon a fe­le­lős érte!

A pasid min­dig úgy érzi, hogy igaza van, még akkor is, ami­kor egy­ér­tel­műen nincs? A ku­ta­tók sze­rint egy hor­mon fe­le­lős érte.

Ez a tavaszi finomság a zöldségek királya! Így gyógyítja a testet

Ez a tavaszi finomság a zöldségek királya! Így gyógyítja a testet

Szel­lemi és nemi ké­pes­ség­fo­kozó.

A spárga nem csu­pán az ínyen­cek ked­vence, a leg­kifi­no­mul­tabb re­cep­tek fő­sze­rep­lője. Rák el­le­nes, fo­kozza a szel­lemi és nemi tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­ge­det.

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent. A víz ma­gá­ban unal­mas, cit­rom­mal túl sa­va­nyú. De így finom!

Ez az alkoholos ital hatalmassá teszi a férfiasságot

Tudományos bizonyíték: Ez az alkoholos ital hatalmassá teszi a férfiasságot

Eddig sej­tet­tük, most be­bi­zo­nyí­tot­ták!

Eddig csak sej­tet­tük, de most tu­dó­sok be­bi­zo­nyí­tot­ták!

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy me­xi­kói ti­né­dzserfiú: olyan mell­tar­tót fej­lesz­tett, ami ki­szűri a da­ga­na­tos be­teg­sé­get!

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy me­xi­kói ti­né­dzserfiú: olyan mell­tar­tót fej­lesz­tett, ami ki­szűri a da­ga­na­tos be­teg­sé­get!

Meglepő területen állítja hadrendbe a spermiumokat a tudomány!

Meglepő területen állítja hadrendbe a spermiumokat a tudomány!

A tu­dó­sok apró ro­bot­ru­hába öl­töz­tet­nék a hím­ivar­sej­te­ket.

A tu­dó­sok apró ro­bot­ru­hába öl­töz­tet­nék a hím­ivar­sej­te­ket.

7 szuper ötlet horkolás ellen, ami működik

7 szuper ötlet horkolás ellen, ami működik

A hor­ko­lás miatt más­nap reg­gel min­denki fá­rad­tan ébred: annak sem pi­hen­tető így az alvás, aki hor­kol, és annak sem, aki mel­lette pró­bál aludni.

Ha ezt a gyakorlatot végzed, eldobhatod a szemüvegedet

Ha ezt a gyakorlatot végzed, eldobhatod a szemüvegedet

Rom­lott a lá­tá­sod?

Rom­lott a lá­tá­sod? Nyugi, ez még vissza­for­dít­ható! Ha na­ponta vég­zed a lá­tás­ja­vító szem­gya­kor­la­to­kat, ha­ma­ro­san nem lesz szük­sé­ged a szem­üvegre.

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Nem kell rutinszerűen lázat csillapítani!

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban, félve attól, hogy a magas test­hő­mér­sék­let ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat.

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban, félve attól, hogy a magas test­hő­mér­sék­let ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat. Az új aján­lá­sok sze­rint azon­ban erre egy­ál­ta­lán nincs szük­ség!

Tudtad, mi mindenre jó a szegfűszeg?

Tudtad, mi mindenre jó a szegfűszeg?

A szeg­fű­szeg a mé­zes­ka­lács és más téli édes­sé­gek egyik ked­velt fű­szere. De ne gon­dold, hogy csak erre jó! Az egész­sé­ge­det is ezer­fé­le­kép­pen óvja!

A szeg­fű­szeg a mé­zes­ka­lács és más téli édes­sé­gek egyik ked­velt fű­szere. De ne gon­dold, hogy csak erre jó! Az egész­sé­ge­det is ezer­fé­le­kép­pen óvja!

Orvosi figyelmeztetés: pokoli fájdalmas betegséget okoz a mobiltelefon

Orvosi figyelmeztetés: pokoli fájdalmas betegséget okoz a mobiltelefon

Ami­kor leg­kö­ze­lebb elő­ve­szed a mo­bil­te­le­fo­no­dat, állj meg egy pil­la­natra, és fi­gyelj oda a test­tar­tá­sodra!

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Gör­csöl a hasad, fáj a nya­kad, ha­so­gat a fejed, és első gon­do­la­tod, hogy be­dobsz egy fáj­da­lom­csil­la­pí­tót? Ne tedd!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád! Íme az élet­mentő jelek.

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

El­csú­fítja a gyö­nyörű pá­zsi­to­dat, ezért irtod, ahogy bírod? Pedig gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben! És talán a fő fegy­vere lesz a rák el­leni küz­de­lem­nek.

El­csú­fítja a gyö­nyörű pá­zsi­to­dat, ezért irtod, ahogy bírod? Pedig gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben! És talán a fő fegy­vere lesz a rák el­leni küz­de­lem­nek.

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Veled is elő­for­dult már, hogy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Túl gyorsan őszülsz? Vigyázz, ez a betegség fenyeget

Túl gyorsan őszülsz? Vigyázz, ez a betegség fenyeget

Egyre több ősz haj­szá­lat fe­de­zel fel ma­ga­don? Vi­gyázz, lehet, hogy ve­szély fe­nye­geti a szí­ve­det, ér­de­mes oda­fi­gyel­ned az egész­sé­gedre!

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Kap­cso­lódj le idő­ben!

Szinte min­denki le­cö­ve­kel es­tén­ként a szá­mí­tó­gép vagy az okos­te­le­fon mellé. De mi tör­té­nik, ha idő­ben le­kap­cso­lódsz?

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Van né­hány szo­kás, ami­vel leg­alább annyit árt­hatsz ma­gad­nak, mintha min­den nap el­szív­nál né­hány ci­ga­ret­tát. El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Kiderült, ez a legjobb párna, ha jól akarsz aludni

Kiderült, ez a legjobb párna, ha jól akarsz aludni

A jó al­vás­hoz a leg­jobb pár­nára van szük­sé­ged. De mi­lyen le­gyen? Máris mu­tat­juk.

A jó al­vás­hoz a leg­jobb pár­nára van szük­sé­ged. De mi­lyen le­gyen? Máris mu­tat­juk.

Akadálymentesített egészségügyi ellátás, az autizmussal élők különleges igényeinek szolgálatában

Akadálymentesített egészségügyi ellátás, az autizmussal élők különleges igényeinek szolgálatában

Az Út a Mo­so­lyért Ala­pít­vány, Eu­ró­pai szin­ten is egye­dül­álló vizs­gá­ló­köz­pont lét­re­ho­zá­sára szer­vez gyűj­tést a Heim Pál Gyer­mek­kór­ház szá­mára. A spe­ci­á­lis lé­te­sít­mény meg­könnyí­tené az au­tiz­mus spekt­rum-za­var­ral élő gyer­me­kek vizs­gá­lati kö­rül­mé­nyeit.

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

Vajon tisz­tá­ban vagy azzal, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Vajon tisz­tá­ban vagy azzal, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Még min­dig nem szok­tál le a di­é­tás kó­lá­ról? Lehet, hogy most le fogsz: olyasmi de­rült ki róla...

Még min­dig nem szok­tál le a di­é­tás kó­lá­ról? Lehet, hogy most le fogsz: olyasmi de­rült ki róla...

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Gyor­san repül az idő, ha­ma­ro­san itt van a nyári idő­szá­mí­tás. Meg­mu­tat­juk, mi­lyen ha­tás­sal lehet ez ránk.

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Be­teg­sé­ge­ket előz­hetsz meg velük.

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a szer­ve­ze­ted­ben zajló gyul­la­dá­sok­kal.

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Van össze­füg­gés az egyes vér­cso­por­tok és bi­zo­nyos be­teg­sé­gekre való haj­lam kö­zött? A ku­ta­tók sze­rint igen!

Van össze­füg­gés az egyes vér­cso­por­tok és bi­zo­nyos be­teg­sé­gekre való haj­lam kö­zött? A ku­ta­tók sze­rint igen!

Ezért tilos a vízivást erőltetni!

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz kell? Nem biz­tos.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek. De va­ló­ban jót tesz ez a szer­ve­ze­ted­nek?

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni egész­ség­rom­boló.

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni egy­sze­rűen egész­ség­rom­boló. Nem hi­szed el, mi az, ami se­gít­het és egész­sé­gessé te­hetsz bár­mi­lyen iro­dai, ülő mun­kát.