ÉLETMÓDI

MEDICINA

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád! Íme az élet­mentő jelek.

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Gör­csöl a hasad, fáj a nya­kad, ha­so­gat a fejed, és első gon­do­la­tod, hogy be­dobsz egy fáj­da­lom­csil­la­pí­tót? Ne tedd!

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

Gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben!

El­csú­fítja a gyö­nyörű pá­zsi­to­dat, ezért irtod, ahogy bírod? Pedig gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben! És talán a fő fegy­vere lesz a rák el­leni küz­de­lem­nek.

Túl gyorsan őszülsz? Vigyázz, ez a betegség fenyeget

Túl gyorsan őszülsz? Vigyázz, ez a betegség fenyeget

Egyre több ősz haj­szá­lat fe­de­zel fel ma­ga­don? Vi­gyázz, lehet, hogy ve­szély fe­nye­geti a szí­ve­det.

Egyre több ősz haj­szá­lat fe­de­zel fel ma­ga­don? Vi­gyázz, lehet, hogy ve­szély fe­nye­geti a szí­ve­det, ér­de­mes oda­fi­gyel­ned az egész­sé­gedre!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Szinte min­denki le­cö­ve­kel es­tén­ként a szá­mí­tó­gép vagy az okos­te­le­fon mellé. De mi tör­té­nik, ha idő­ben le­kap­cso­lódsz?

Szinte min­denki le­cö­ve­kel es­tén­ként a szá­mí­tó­gép vagy az okos­te­le­fon mellé: csak rá akarsz nézni a kö­zös­ségi ol­da­lakra, mi­előtt le­fe­küd­nél, de mire észbe kapsz, már a so­ka­dik ol­dalt pör­ge­ted végig, az al­vás­időd ro­vá­sára.

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Azt hi­szed, ha nem do­hány­zol és nem iszol, már min­den rend­ben van? Nem egé­szen!

Van né­hány szo­kás, ami­vel leg­alább annyit árt­hatsz ma­gad­nak, mintha min­den nap el­szív­nál né­hány ci­ga­ret­tát. El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Még min­dig nem szok­tál le róluk?

Még min­dig nem szok­tál le a di­é­tás kó­lá­ról? Lehet, hogy most le fogsz: olyasmi de­rült ki róla, ami még a leg­bát­rab­ba­kat is el­ijeszti a di­é­tás üdí­tők fo­gyasz­tá­sá­tól.

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás.

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

Szinte min­denki is­meri azo­kat a gyógy­sze­re­ket, ame­lyek nö­ve­lik a li­bi­dót, de tudod, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Szinte min­denki is­meri azo­kat a gyógy­sze­re­ket, ame­lyek nö­ve­lik a li­bi­dót, de vajon tisz­tá­ban vagy azzal, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a gyul­la­dá­sok­kal.

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a gyul­la­dá­sok­kal.

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Van össze­füg­gés az egyes vér­cso­por­tok és bi­zo­nyos be­teg­sé­gekre való haj­lam kö­zött? A ku­ta­tók sze­rint igen! Élet­mód­vál­toz­ta­tás­sal te­gyél el­lene!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vethet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Asz­tal mel­lett ülni és szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni több órán ke­resz­tül min­den egyes nap nyil­ván­va­lóan egész­ség­ká­ró­sító.

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Gyor­san repül az idő, ha­ma­ro­san itt van a nyári idő­szá­mí­tás.

Gyor­san repül az idő, ha­ma­ro­san itt van a nyári idő­szá­mí­tás. Meg­mu­tat­juk, mi­lyen ha­tás­sal lehet ez ránk, de azt is, hogy mikor kell vissza­ál­lí­tani az órát.

Ezért tilos a vízivást erőltetni!

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz kell? Nem biz­tos.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek. De va­ló­ban jót tesz ez a szer­ve­ze­ted­nek?

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Rossz ked­ved van? Ja­vít­hatsz rajta!

Rossz ked­ved van? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, hogy pár perc alatt jobb le­gyen, leg­alább egy ki­csit. Nem is gon­dol­nád, mi­lyen egy­szerű ez!

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták a kré­mek.

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Kiderült, eddig mindenki rosszul pucolta a répát! Ezt rontjuk el

Kiderült, eddig mindenki rosszul pucolta a répát! Ezt rontjuk el

Utálsz zöld­sé­get pu­colni? Akkor jó hí­rünk van, lehet, hogy ab­ba­hagy­ha­tod. A táp­anya­gok ugyanis a héj alatt rej­tőz­nek.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Döbbenetes okok miatt járt terápiára Selena Gomez

Döbbenetes okok miatt járt terápiára Selena Gomez

A lelki pok­lok leg­mé­lyére ke­rült, és csak se­gít­ség­gel tu­dott ki­mászni a gö­dör­ből. Most őszin­tén fel­tárja tit­kait.

A lelki pok­lok leg­mé­lyére ke­rült, és csak se­gít­ség­gel tu­dott ki­mászni a gö­dör­ből. Most őszin­tén fel­tárja tit­kait.

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

A kü­lön­böző al­vás­pó­zok­nak meg­van a maguk elő­nye és hát­rá­nya is.

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Van olyan, aki nem sze­reti a zenét?

Van olyan ember, aki nem sze­reti a zenét? Jól te­szed, ha minél töb­bet hall­gatsz be­lőle, mert bi­zo­nyí­tott tény, hogy szá­mos be­teg­sé­get véd­hetsz ki vele.

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt? Ne fa­nya­logj! Sok jó dolog tör­té­nik veled, ha a ki­do­básra ítélt, bar­nuló ba­nánt is el­fo­gyasz­tod.

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt? Ne fa­nya­logj! Sok jó dolog tör­té­nik veled, ha a ki­do­básra ítélt, bar­nuló ba­nánt is el­fo­gyasz­tod.

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tél végén a leg­töb­ben na­gyon vágy­nak már egy kis nap­fényre.

Tél végén a leg­töb­ben na­gyon vágy­nak már egy kis nap­fényre.

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Ez a tév­hit még min­dig tartja magát...

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Ebből az egyszerű növényből remek vérnyomáscsökkentő lehet

Ebből az egyszerű növényből remek vérnyomáscsökkentő lehet

Ké­szítsd el in­gyen a leg­erő­sebb vér­nyo­más­csök­ken­tőt! Mu­tat­juk, miből, ho­gyan.

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Tűzz ki egy el­ér­hető célt: adj hozzá napi 1000 lé­pést a ren­des ru­ti­nod­hoz.

Az egész­ség­ügyi aján­lá­sok sze­rint napi 10 000 lé­pést kel­lene ahhoz sé­tál­nunk, hogy egész­sé­ge­sek ma­rad­junk. De mi van, ha neked erre nincs időd? Tűzz ki egy el­ér­hető célt: adj hozzá napi 1000 lé­pést a ren­des ru­ti­nod­hoz, és nézd, mi tör­té­nik!

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Egy új ta­nul­mány sze­rint mind­össze né­hány­szor 4 perc in­ten­zív ke­rék­pá­ro­zás és heti 90 perc séta ha­té­ko­nyan védi a sej­te­ket az öre­ge­dés­től.

Egy új ta­nul­mány sze­rint mind­össze né­hány­szor 4 perc in­ten­zív ke­rék­pá­ro­zás és heti 90 perc séta ha­té­ko­nyan védi a sej­te­ket az öre­ge­dés­től, és ezzel le­las­sít­hatja az öre­ge­dés fo­lya­ma­tát. Rá­adá­sul ez az edzés még a súly­zó­zás­nál is sok­kal ha­té­ko­nyabb. Ki­pró­bá­lod?

Eszméletlen, mit talált ki ez a fogorvos: Imádják érte a betegei!

Eszméletlen, mit talált ki ez a fogorvos: Imádják érte a betegei!

Egy brit fog­or­vos ki­ta­lálta, ho­gyan nyug­tat­hatja meg a be­te­geit, amíg a fo­gu­kat ke­zeli.

Soha ne dobd el a hagyma héját, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd el a hagyma héját, ennyi mindenre használhatod

Ha ezt el­ol­va­sod, biz­tos, hogy soha nem is fogod! Hi­szen a hagy­ma­héj­ban lévő anya­gok rend­kí­vüli gyógy­ha­tás­sal bír­nak.

Kezdődik a böjt, de mire is jó mindez?

Kezdődik a böjt, de mire is jó mindez?

Itt az idő a testi-lelki meg­úju­lás­hoz. Csat­la­kozz a Hús­vét előtti böjt­höz

Itt az idő a testi-lelki meg­úju­lás­hoz. Csat­la­kozz a Hús­vét előtti nagy­böjt­höz, és szü­less újjá! Tisz­tulj meg kívül-belül, űzd el a de­pressziót és a fö­lös­le­ges ki­ló­kat

Figyelj, ezért kellene minden este lezuhanyoznod!

Figyelj, ezért kellene minden este lezuhanyoznod!

Olyan fá­radt vagy, hogy azon gon­dol­kodsz, in­kább reg­gelre ha­lasz­tod a zu­hanyt? Ne tedd! Meg­mu­tat­juk, miért jobb, ha zu­hany­zás után fek­szel le aludni.

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú életre.

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú és egész­sé­ges életre. Kí­ván­csi vagy, mi az?

Ezzel az 5 szuper trükkel alvás közben tűnnek el rólad a pluszkilók

Ezzel az 5 szuper trükkel alvás közben tűnnek el rólad a pluszkilók

Sze­ret­nél ál­mod­ban ve­szí­teni a sú­lyod­ból? Nem le­he­tet­len! Mu­tat­juk az öt leg­jobb trük­köt.

Sze­ret­nél ál­mod­ban ve­szí­teni a sú­lyod­ból? Nem le­he­tet­len! De ehhez jóval le­fek­vés előtt gon­dos­kod­nod kell arról, hogy szer­ve­ze­ted fo­gyasztó üzem­módba kap­csol­jon, il­letve hogy mé­lyen és pi­hen­te­tően aludj. Mu­tat­juk az öt leg­jobb trük­köt, ame­lye­ket akár már ma este ki is pró­bál­hatsz.

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Mi lehet jobb a téli hi­deg­ben, mint egy jó meleg sza­una? Min­den stresszt ki­iz­zadsz, mé­reg­te­le­ní­tesz.

Mi lehet jobb a téli hi­deg­ben, mint egy jó meleg sza­una? Min­den stresszt ki­iz­zadsz, mé­reg­te­le­ní­tesz, erő­sí­ted az im­mun­rend­sze­red.

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Így őrizd meg fi­a­ta­los kül­ső­det, ra­gyogó bő­rö­det! 10 dolog, ami meg­véd a korai rán­co­so­dás­tól, az UV su­ga­rak káros ha­tá­sá­tól.

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Enyhíti a fejfájást, a szorongást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Enyhíti a fejfájást, a szorongást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Mit szól­nál, ha azt mon­da­nánk, hogy az édes­ség­ro­ha­maid csoki nél­kül is meg­old­ha­tók? Vagy, hogy a menst­ru­á­ciós gör­cseid és a szo­ron­gá­sod egy­aránt el­mu­lasztja egy ás­vá­nyi anyag.

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, rá­adá­sul hiz­lal is.

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, és hiz­lal is.

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Aludd magad egész­sé­gesre, fáj­dal­mak nél­kül, töl­tődj fel ener­gi­á­val. A kulcs az al­vási pó­zok­ban és a meg­fe­lelő pár­nák­ban van.

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Bolti mar­ga­rint vagy pasz­tő­rö­zött tej­ből ké­szült vajat eszel? Nem is tudod, mi­lyen az or­ga­ni­kus tej­szín­ből ké­szült, va­lódi vaj!

Íme egy nagyszerű trükk, amivel mindig elkerülheted a másnaposságot

Íme egy nagyszerű trükk, amivel mindig elkerülheted a másnaposságot

Nem gyö­tör a gyo­mor­égés, meg­me­ne­külsz a szé­dü­lés­től.

Nem gyö­tör a gyo­mor­égés, nem ka­va­rog a beled, meg­me­ne­külsz a szé­dü­lés­től. Pedig ala­po­san fo­gyasz­tot­tál, egyik po­hár­ral a másik után. El­árul­juk a trük­köt!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van. Mégis akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor nem aján­la­tos ká­vézni. Mu­tat­juk, mikor.

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van. Mégis akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor nem aján­la­tos ká­vézni. Mu­tat­juk, mikor.

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Van egy remek trük­künk: azzal ta­nul­hatsz a leg­job­ban, ha má­so­kat ta­ní­tasz!

Van egy remek trük­künk: azzal ta­nul­hatsz a leg­job­ban, ha má­so­kat ta­ní­tasz!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Vágy­ál­ma­id­ban min­dig fa­gyit reg­ge­li­zel? Nos, lehet, hogy ez nem is olyan rossz ötlet, mint eddig hit­ted!

Vágy­ál­ma­id­ban min­dig fa­gyit reg­ge­li­zel? Nos, lehet, hogy ez nem is olyan rossz ötlet, mint eddig hit­ted! Egy japán ku­ta­tás sze­rint ugyanis a fagyi-reg­geli ser­kenti az agy te­vé­keny­sé­gét. Aki tehát ezzel a fi­nom­ság­gal in­dítja a napot, az job­ban tel­je­sít szel­le­mi­leg. Ha nehéz napod lesz a mun­ka­he­lyen, akkor jobb fa­gyit reg­ge­lizni!

4 ital, ami sokkal egészségesebb reggel, mint a citromos víz

4 ital, ami sokkal egészségesebb reggel, mint a citromos víz

Fogyni sze­ret­nél?

Fogyni sze­ret­nél? Nem vált be a reg­gel, éh­gyo­morra ivott cit­ro­mos víz? Aján­lunk he­lyette 4 má­si­kat.

Két évig hat, és mellékhatása sincs: itt a férfi fogamzásgátló!

Két évig hat, és mellékhatása sincs: itt a férfi fogamzásgátló!

Rég vár­tunk rá, és most el­ké­szült.

Rég vár­tunk rá, és most úgy tűnik, el­ké­szült: a férfi­ak­nak be­ad­ható fo­gam­zás­gátló in­jek­ció.

Csak óvatosan! Ezért veszélyes a férfiakra a tej és a sajt

Csak óvatosan! Ezért veszélyes a férfiakra a tej és a sajt

Min­dent meg­ten­né­tek egy kis­ba­báért? Akkor jó, ha a le­endő apuka is vi­gyáz az ét­rend­jére.

Filléres magyar zöldség, ami jobb, mint a vitamin

Filléres magyar zöldség, ami jobb, mint a vitamin

Nem csak fű­szer, de gyógy­szer is!

Nem csak fű­szer, de gyógy­szer is! Fo­gyaszd tu­da­to­san ezt a min­den­napi cso­da­szert. Le­gyél te is ja­vas­asszony! Tudd meg, mire jó.

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Tud­tad, hogy ha egy­sze­rűen ha­gyod, hogy a rizs fel­szívja a fő­ző­vi­zét, ar­zént jut­tat­hatsz a szer­ve­ze­tedbe?

Tud­tad, hogy ha egy­sze­rűen ha­gyod, hogy a rizs fel­szívja a fő­ző­vi­zét, ve­szé­lyes ar­zént jut­tat­hatsz a szer­ve­ze­tedbe?

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Neked sincs túl sok időd a ké­szü­lő­désre, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre? Ha így van, ke­rüld el azo­kat a szo­ká­so­kat, ame­lyek­kel már előre tönk­re­te­szed a na­po­dat.

Neked sincs túl sok időd a ké­szü­lő­désre, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre?

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Egy­ol­dalú di­é­ták, lé­böjt? Ne most!

Egy­ol­dalú di­é­ták, in­ten­zív, mé­reg­te­le­nítő lé­böjt? Ne most! Az egész­sé­ge­det koc­káz­ta­tod, ha pont most nem fi­gyelsz oda a ki­egyen­sú­lyo­zott táp­lál­ko­zásra.

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani.

Ha nem al­szol jól, más­nap is fá­radt, gyű­rött le­szel. A pi­hen­tető éj­sza­kát pedig az is be­fo­lyá­solja, mit eszel le­fek­vés előtt. Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani, és mi az, amit min­den­képp ke­rülj.

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Ret­tegsz az influ­en­zá­tól? Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted? Téged is meg­véd a retek! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Ret­tegsz az influ­en­zá­tól? Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted? Téged is meg­véd a retek! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Tedd félre az ag­go­dal­ma­kat! Hagy a hátad mö­gött a fé­lel­me­ket! Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad aka­dály.

Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad előt­ted aka­dály, és bár­mit el­ér­hetsz.

Ez az ital csökkenti a vérnyomást

Ez az egyszerű ital remekül csökkenti a vérnyomást

Fo­gyassz na­ponta cék­la­le­vet, rendbe teszi a vér­nyo­má­sod.

Fo­gyassz na­ponta cék­la­le­vet, rendbe teszi a vér­nyo­má­sod, mé­reg­te­le­nít, meg­szün­teti a sav­túl­ten­gést, fel­tur­bózza az agy­mű­kö­dé­se­det.

Tényleg szükség van a probiotikumra, ha antibiotikumot szedsz?

Tényleg szükség van a probiotikumra, ha antibiotikumot szedsz?

Vajon miért ja­va­sol­ják az or­vo­sok a pro­bi­o­ti­ku­mok sze­dé­sét, ha an­ti­bio­ti­ku­mot írnak fel? Vajon tény­leg szük­ség van rájuk?

Ha így eszel, nem veszekedtek majd a pároddal

Ha így eszel, nem veszekedtek majd a pároddal

Is­me­red azt az ér­zést, hogy egyre ide­ge­sebb le­szel az éh­ség­től? Eset­leg nem tudsz vi­lá­go­san gon­dol­kodni? Vi­gyázz, a kap­cso­la­tod is bán­hatja!

Is­me­red azt az ér­zést, hogy egyre ide­ge­sebb le­szel az éh­ség­től? Eset­leg nem tudsz vi­lá­go­san gon­dol­kodni? Vi­gyázz, a kap­cso­la­tod is bán­hatja!

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről.

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről. El­ké­pesztő, de a kis­ba­bák szem- és bőr­színe is kü­lön­bö­zik egy­más­tól! Hi­he­tet­le­nül ritka ez a je­len­ség.

Mutasd a lábfejed, megmondjuk, ki vagy!

Mutasd a lábfejed, megmondjuk, ki vagy!

Láb­fe­jed for­mája sok min­dent el­árul a sze­mé­lyi­sé­ged­ről.

Láb­fe­jed for­mája sok min­dent el­árul a sze­mé­lyi­sé­ged­ről. Nézd meg a láb­uj­ja­i­dat és gon­dold végig, mi­lyen is vagy va­ló­já­ban! Min­den­ki­nek egyedi a láb­feje, és több főbb fő­tí­pust tu­dunk meg­kü­lön­böz­tetni.

Végre egy szuper ital, amely természetesen csökkenti a vérnyomásod

Végre egy szuper ital, amely természetesen csökkenti a vérnyomásod

Ne hagyd, hogy le­gyűr­jön ez az alat­to­mo­san ki­ala­kuló be­teg­ség! Ezzel a cso­dás hoz­zá­va­lók­ból össze­ál­lí­tott ital­lal nyerő le­hetsz.

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Azt hin­néd, hogy ezt a vég­te­le­nül egy­szerű dol­got aztán vég­képp nem lehet el­ron­tani, pedig ren­ge­te­get árt­hatsz vele a bő­röd­nek, ha nem jól mosol arcot.

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Jól érzed magad az éle­ted­ben?

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kér­dé­se­ket te­gyél fel ma­gad­nak.

Túl sokat ettél? Ez az 5 gyógytea segít

Túl sokat ettél? Ez az 5 gyógytea segít

Is­me­red a prob­lé­mát: az étel fan­tasz­ti­ku­san néz ki és nem bírsz el­len­állni a csá­bí­tás­nak. Még akkor sem, ha tudod, hogy rosszat te­szel ma­gad­dal.

Is­me­red a prob­lé­mát: az étel fan­tasz­ti­ku­san néz ki és nem bírsz el­len­állni a csá­bí­tás­nak. Még akkor sem, ha tudod, hogy rosszat te­szel ma­gad­dal.

Meglepő, de így lehet a legjobban megelőzni az influenzát

Meglepő, de így lehet a legjobban megelőzni az influenzát

Sok min­dent meg­te­hetsz ezért!

Sok min­dent te­hetsz azért, hogy ne dönt­sön le a lá­bad­ról az influ­enza. Leg­jobb, ha al­kal­ma­zod eze­ket a mód­sze­re­ket.

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan au­to­ma­ti­ku­san a teát vá­laszt­ják. De vajon igaz?

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad?

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad?

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor elő­ször is ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Hihetetlen: ez a magyar finomság a legjobb immunerősítő

Hihetetlen: ez a magyar finomság a legjobb immunerősítő

Hit­ted volna, hogy az egyik nép­szerű ma­gyar étel­től akár még a szo­ron­gá­sod is el­múl­hat?

Te jó ég! Kiderült, minden második fiatal nő ettől a betegségtől szenved

Te jó ég! Kiderült, minden második fiatal nő ettől a betegségtől szenved

Ki­me­rül­tél? Lehet, hogy vas­hi­á­nyod van!

Ki­me­rül­tél? Lehet, hogy vas­hi­á­nyod van! Ez a prob­léma a 11-18 éves lá­nyok közel felét, a fel­nőtt nők­nek pedig 20-25 szá­za­lé­kát érinti. Lehet, hogy neked is ér­de­mes lenne vasat szed­ned?

5 jel, amivel a tested azt üzeni, túl sok sót eszel

5 jel, amivel a tested azt üzeni, túl sok sót eszel

A magas vér­nyo­más nem az egyet­len ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nye a sok nát­ri­u­mot tar­tal­mazó ét­rend­nek.

A magas vér­nyo­más nem az egyet­len ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nye a sok nát­ri­u­mot tar­tal­mazó ét­rend­nek.

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni?

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni? Fi­gyelj jól, így hoz­ha­tod ki a leg­töb­bet az al­vás­sal töl­tött időd­ből!

Ezért mártsd sóba az ujjad

Ezért mártsd sóba az ujjad

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj!

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod!

Használsz alufóliát? Durva, ami kiderült az alumíniumról

Használsz alufóliát? Durva, ami kiderült az alumíniumról

Egy brit ku­ta­tás sze­rint az alu­mí­ni­um­nak ko­moly sze­repe van az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­ban.

Egy brit ku­ta­tás sze­rint az alu­mí­ni­um­nak ko­moly sze­repe van az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­ban. A gyanú már ko­ráb­ban fel­me­rült erre, ám konk­rét bi­zo­nyí­té­kot csak most ta­lál­tak az össze­füg­gésre.