ÉLETMÓDI

KEDVENC

10 étel, amit soha ne adj a kutyádnak, ha nem akarod megmérgezni

10 étel, amit soha ne adj a kutyádnak, ha nem akarod megmérgezni

Azt hi­szed, hogy min­dent meg­ehet a ku­tyád, amit te is sze­retsz? Ami neked fi­nom­ság, szá­mára vég­ze­tes lehet.

Igazak rád ezek az állítások? Ha igen, zseni vagy!

Igazak rád ezek az állítások? Ha igen, zseni vagy!

Talán oko­sabb vagy, mint hit­ted.

Talán még annál is oko­sabb vagy, mint hit­ted. Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb sze­mé­lyi­ség­jel­lem­ző­ket.

Hihetetlenül cuki állatok, rosszkedv ellen!

Hihetetlenül cuki állatok, rosszkedv ellen!

Az imád­ni­való és vic­ces ál­la­tok­nál nincs jobb gyógyír a lé­lek­nek. Ezek a fotók ga­ran­tál­tan fel­dob­ják a na­po­dat!

Az imád­ni­való és vic­ces ál­la­tok­nál nincs jobb gyógyír a lé­lek­nek. Ezek a fotók ga­ran­tál­tan fel­dob­ják a na­po­dat!

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható a FINA megnyitón

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható a FINA megnyitón

A ku­tya­tar­tók pon­to­san arra szá­mít­hat­nak a fő­vá­ros­ban, mintha au­gusz­tus 20-a, vagy szil­vesz­ter lenne.

Kegyetlenül megalázták a duci lányt, így vágott vissza

Kegyetlenül megalázták a duci lányt, így vágott vissza

Az egyik utas kezdte el ci­kizni.

A du­ci­mo­dell­ként dol­gozó lányt a re­pü­lőn kezdte el pisz­kálni az egyik utas.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Könyörögnek az állatvédők, ezért ne etessük soha kenyérrel a kacsákat

Könyörögnek az állatvédők, ezért ne etessük soha kenyérrel a kacsákat

Cse­le­ked­jünk az ál­la­tok és kör­nye­ze­tünk ér­de­keit szem előtt tartva!

Gon­dol­koz­zunk végre fe­le­lő­sen, cse­le­ked­jünk az ál­la­tok és kör­nye­ze­tünk ér­de­keit szem előtt tartva!

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

A kö­lyök­ku­tyák nem vá­lo­gat­nak, ha rájuk tör az ál­mos­ság.

A kö­lyök­ku­tyák nem vá­lo­gat­nak, ha rájuk tör az ál­mos­ság. Bár­hol és bár­mi­kor be­dob­ják a szu­nyát.

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat.

Még könyv is segít az angol vé­cére szok­ta­tás­ban.

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Ezek az élet leg­szebb pil­la­na­tai.

Csu­pán né­hány perc­ben mu­tat­ják be a videó ké­szí­tői az élet leg­cso­dá­la­to­sabb pil­la­na­tait.

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. A lovag egy vi­lág­sztárt fi­ze­tett ki, hogy éne­kel­jen nekik.

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. Ki ne ál­modna olyan lo­vag­ról, mint aki a hét­vé­gén egy igazi hí­res­sé­get bé­relt és rep­te­tett ide, hogy nekik éne­kel­jen?

Így néz ki valójában Kasszás Erzsi! - videó

Így néz ki valójában Kasszás Erzsi! - videó

El­ké­szült a metál-ver­zió a dal­ból, Kasszás Erzsi civil képei is meg­jöt­tek.

El­ké­szült a metál-ver­zió a dal­ból! Min­d­eköz­ben fel­buk­kan­tak a vi­lág­há­lón a Kasszás Erzsi sze­re­pé­ben tet­szelgő szí­nész­nő­ről. Te fel­is­mer­néd őt? Hidd el, nem té­ve­dünk, ő az.

Magyar retróval reklámozza legújabb kollekcióját a kedvelt világmárka

Magyar retróval reklámozza legújabb kollekcióját a kedvelt világmárka

Ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés érte ha­zán­kat, a Gucci ugyanis egy Ma­gyar­or­szá­gon ját­szódó rek­lá­mot ké­szí­tett.

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek dí­szíti a kis falu fő­ut­cá­ját.

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek dí­szíti a kis falu fő­ut­cá­ját.

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Sok tíz, száz évet szán­tak rá az em­be­rek, hogy ki­fej­lesszék a nyo­mott orrú ku­tyá­kat. Csak azzal nem szá­mol­tak, hogy eze­ket a most na­gyon di­va­tos ku­tyá­kat élet­ve­szélybe so­dor­ják...

Sok tíz évet szán­tak rá az em­be­rek, hogy ki­fej­lesszék a nyo­mott orrú ku­tyá­kat. Ám a di­va­tos ku­tyá­kat élet­ve­szélybe so­dor­ták...

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot.

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Az már most biz­tos, hogy nagy dur­ra­násra ké­szül a vál­la­lat.

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra. Fé­le­lem szállt az egész kör­nyékre Deb­re­cen­ben.

6 dolog, amit nem tudtál a hétköznapi tárgyaidról!

6 dolog, amit nem tudtál a hétköznapi tárgyaidról!

Ezzel menő le­hetsz. Fel­téve, ha meg­né­zed, me­lyek azok a dol­gok, ame­lyek­ről fo­gal­munk sem volt, miért lé­tez­nek.

Ezzel a tu­dás­sal menő le­hetsz bár­hol. Fel­téve, ha meg­né­zed, me­lyek azok a dol­gok, ame­lyek­ről fo­gal­munk sem volt, miért lé­tez­nek. Pedig min­den nap ta­lál­ko­zunk velük, lát­juk őket, csak épp nem gon­do­lunk arra, mi a valós oka a lé­te­zé­sük­nek. Mi most el­árul­juk.

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Sze­rin­ted mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon?

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod.

Trükk! Így derítheted ki, ki nézte meg a Facebookodat!

Trükk! Így derítheted ki, ki nézte meg a Facebookodat!

Sok le­he­tő­sé­get ígér­nek, de ez a tuti!

Sok le­he­tő­sé­get ígér­nek, de ez a tuti! Egy in­ter­ne­tező egy vi­de­ó­ban ma­gya­rázta el, ho­gyan tud­juk a Fa­ce­book tá­rolt ada­ta­i­ból elő­ha­lászni a lá­to­ga­tó­in­kat.

Tuti tipp csajoknak! Fújj hajlakkot a cipődbe és...

Tuti tipp csajoknak! Fújj hajlakkot a cipődbe és...

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a haj­lakk nem fel­tét­le­nül haj­lak­ként tel­je­síti a leg­jobb szol­gá­la­tot. Íme né­hány trükk.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a haj­lakk nem fel­tét­le­nül haj­lak­ként tel­je­síti a leg­jobb szol­gá­la­tot. Íme né­hány trükk kö­zü­lük.

Hihetetlen, így néz ki a mém-király kisfiú ma!

Hihetetlen, így néz ki a mém-király kisfiú ma!

Hiába, fe­lette is el­re­pül­tek az évek.

Na­ponta száz­ez­rek oszt­ják meg évek óta, és tíz­mil­liók mo­so­lyog­nak rajta. Sőt, olyan oldal is akad, ahol az ő ké­pé­vel el­lá­tott mémek ké­szít­het bárki!

Képrejtvény! Keresd meg a katonákat a képen!

Keresd meg a katonákat a képen!

Csak a zse­nik ta­lál­nak ti­zen­ket­tőt!

Kény­te­le­nek va­gyunk le­írni: egy Bru­nei-ben gya­kor­la­tozó ka­to­nai ala­ku­lat­ról ké­szült az alábbi fotó! Való igaz, se tan­ko­kat, se pán­cé­lo­so­kat, se ka­to­ná­kat nem látni első rá­né­zésre - per­sze ez nem vé­let­len.

Fontos változás a WhatsAppban - jobb, ha bekapcsolod!

Fontos változás a WhatsAppban - jobb, ha bekapcsolod!

Egy­mil­li­árd fel­hasz­ná­lót érint­het az újí­tás. Mu­tat­juk, ho­gyan lehet be­kap­csolni. És azt is, mire fi­gyel­jünk.

Egy­mil­li­árd fel­hasz­ná­lót érint­het az újí­tás. Mu­tat­juk, ho­gyan lehet be­kap­csolni.

Te is gazdi vagy? Akkor fontos, hogy mindig legyen otthon eceted!

Te is gazdi vagy? Akkor fontos, hogy mindig legyen otthon eceted!

Nem csu­pán szag­ta­la­ní­tásra, de gyó­gyí­tásra is hasz­nál­ha­tod. Mu­tat­juk, mely be­teg­sé­gekre al­kal­maz­ha­tod.

Nem csu­pán szag­ta­la­ní­tásra, de gyó­gyí­tásra is hasz­nál­ha­tod.

Trükk! Töröltél egy SMS-t? Így szerezheted vissza!

Trükk! Töröltél egy SMS-t? Így szerezheted vissza!

Élet­mentő tudás min­den mo­bilra.

Élet­mentő tudás And­roid-ra, IP­hone-ra. Min­den­ki­vel elő­for­dult mr, hogy vé­let­le­nül ki­tö­rölt egy fon­tos sms-t, vagy a te­le­fon­ból egy­sze­rűen el­tűnt. Ennek vége.

Őszinte a nő? - 10 ok, miért baj a férfiaknak!

Őszinte a nő? - 10 ok, miért baj a férfiaknak!

Nehéz velük mit kez­deni, de itt van erre pár "jó­ta­nács".

Nehéz velük mit kez­deni. Talán ezért is van sok olyan kap­cso­lat, ame­lyet a túl­zott őszin­te­ség tesz tönkre. De miről is­me­red fel az ilyen nőt? És mi a gond vele?

Bejött: 200 millióan már ezzel a programmal facebookoznak!

Bejött: 200 millióan már ezzel a programmal facebookoznak!

Gyor­sabb és az ak­ku­mu­lá­tort is kí­méli, rá­adá­sul egyet­len év alatt meg­dup­lá­zó­dott a fel­hasz­ná­lók száma.

Gyor­sabb és az ak­ku­mu­lá­tort is kí­méli, rá­adá­sul egyet­len év alatt meg­dup­lá­zó­dott a fel­hasz­ná­lók száma. Mark Zuc­ker­berg osz­totta meg az öröm­hírt, és a jö­vő­ről is be­szélt. Meg­döb­bentő ter­ve­ket szö­vö­get és bár hi­he­tet­len, neki kény­te­le­nek va­gyunk el­hinni.

Bence esküvői videója a világ legjobbja!

Bence esküvői videója a világ legjobbja!

"Sosem ba%tat­tál azzal, hogy egy­szer el­je­gyez­het­nél!" - ez és ehhez ha­sonló szó­ki­mondó szö­ve­gek és zene, humor, zene és humor... Mé­szá­ros Bence ala­po­san ki­tett ma­gáért.

"Sosem ba%tat­tál azzal, hogy egy­szer el­je­gyez­het­nél!" - ez és ehhez ha­sonló szó­ki­mondó szö­ve­gek és zene, humor, zene és humor... Zo­ko­gó­görcs,

Így nézheted meg, kik töröltek az ismerősök közül!

Így nézheted meg, kik töröltek az ismerősök közül!

Az oko­kat nek­tek kell ki­de­rí­teni.

Az oko­kat nek­tek kell ki­de­rí­teni, de egy dolog biz­tos: ezzel a prog­ram­mal arról is azon­nal tudsz, ha egy is­me­rős le­lé­pett. A szá­mon­ké­rés, kér­dőre vonás rád vár.

Kétéves motorversenyző a net sztárja!

Kétéves motorversenyző a net sztárja!

Ilyen cuki nincs is.

Akik­nél ez egy­éves kor előtt si­ke­rül, da­gadó mel­lel fe­szí­te­nek, mond­ván: utód­juk kü­lön­le­ges, kü­lön­le­ge­sebb, mint mások. Tima Ku­les­hov szü­lei vajon mit mon­da­nak?

Készíts kedvencednek kutyakekszet, ilyen az egészséges jutalomfalat

Készíts kedvencednek kutyakekszet, ilyen az egészséges jutalomfalat

Ezzel a könnyen el­ké­szít­hető ju­ta­lom­fa­lat­tal bol­doggá te­he­ted a ku­tyád!

Ezzel a olcsó és könnyen el­ké­szít­hető ju­ta­lom­fa­lat­tal iga­zán bol­doggá te­he­ted a ku­tyád! És így nem kell attól tar­ta­nod, hogy egész­ség­te­len na­si­val tömöd.

30 másodperced van erre: hol a kakas?

30 másodperced van erre: hol a kakas?

Az Újév első ko­mo­lyabb fel­ad­vá­nya meg is ér­ke­zett. A ba­romfi­ud­var­ban egyet­len hím­nemű szár­nyas bújt el, ő be­lőle lehet a va­sár­napi ebéd. Ha meg­le­led.

Az Újév első ko­mo­lyabb fel­ad­vá­nya meg is ér­ke­zett. A ba­romfi­ud­var­ban egyet­len hím­nemű szár­nyas bújt el, ő be­lőle lehet a va­sár­napi ebéd. Ha meg­le­led. A ké­szí­tők ugyanis ez­út­tal na­gyon szi­go­rúak vol­tak, csu­pán fél perc áll a ren­del­ke­zé­sedre. Ha ennyi idő alatt sem si­ke­rül, jobb, ha hall­gatsz, és to­vább ször­fö­zöl a neten.

Itt a világ legvékonyabb tévéje!

Itt a világ legvékonyabb tévéje!

...és még haj­lik is! Hi­he­tet­len, hol tart ma a világ: a na­pok­ban je­lent meg egy videó a világ fel­te­he­tően leg­vé­ko­nyabb té­vé­jé­ről és máris tíz­ezer szám je­lent­kez­nek a vevők.

...és még haj­lik is! Hi­he­tet­len, hol tart ma a világ: a na­pok­ban je­lent meg egy videó a világ fel­te­he­tően leg­vé­ko­nyabb té­vé­jé­ről.

Ezzel a videóval élheted újra a gyermekéveid!

Ezzel a videóval élheted újra a gyermekéveid!

Ha­tal­ma­sat al­ko­tott a neves fil­mes.

Nyolc­van év ter­mé­sé­ből ké­szí­tett össze­ál­lí­tást a le­gen­dás film­kri­ti­kus, így ember nincs a föl­dön, aki ne ta­lálná meg benne egy­kori ked­ven­cét.

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Nem tudod el­dön­teni, hogy me­lyik kutya lehet az ide­á­lis há­zi­ál­lat szá­modra? Meg­mu­tat­juk!

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

40 éves videó a neten.

40 éves videó a neten. George Lucas már akkor gon­dolt arra, hogy gon­do­san össze­gyűjtse a balul si­ke­rült je­le­ne­te­ket. Most mi is ka­cag­ha­tunk raj­tuk.

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

Ma­gadra is­mersz? Me­lyik illik rád?

Egyre több férfi pa­nasz­ko­dik: már nem elég, ha egy nő szép, cuki és ott­ho­no­san mozog a kony­há­ban. In­tel­li­gens nőt pedig nem fel­tét­le­nül csak egye­temi klu­bok­ban ta­lálni.

Ilyen csodálatos felvételeket még biztosan nem láttál a jeges Dunáról! - videó

Ilyen csodálatos felvételeket még biztosan nem láttál a jeges Dunáról!

Akár az Északi-sar­kon is ké­szül­he­tett volna.

El­sőre azt gon­dol­hat­nánk, hogy nem is Bu­da­pes­ten, hanem az Északi-sar­kon for­gott ez film.

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Őt ün­nep­lik most!

Ame­rika leg­ran­go­sabb ku­tya­ver­se­nyén egy ma­gyar kutya lett a leg­szebb. Őt ün­nep­lik most a világ másik ol­da­lán! Idén elő­ször egy ma­gyar faj­tát vá­lasz­tot­tak.

A csend mesterei - a legdurvább gyerekcsínyek!

A csend mesterei - a legdurvább gyerekcsínyek!

Eze­ken a ké­pe­ken vinnyog a világ.

Ha hisz­tiz­nek a gye­re­kek, egy szülő sem bol­dog. Ettől csak egy rosszabb hely­zet lehet, ha csend­ben van­nak. Azt is meg­mu­tat­juk, miért.

Új őrület a Mondd el krumplival!

Új őrület a Mondd el krumplival!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt! Ma­gyar­or­szág­ról Ang­li­ába össze­sen 5-6 ezer fo­rin­tért lehet egy Bol­dog Anyák Napja fel­irat­tal el­lá­tott krump­lit kül­deni.

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt. Ma­gyar­or­szág­ról Ang­li­ába össze­sen 5-6 ezer fo­rin­tért lehet egy Bol­dog Anyák Napja fel­irat­tal.

Tiéd lehet ez a ház! Nincs egymillió!

Tiéd lehet ez a ház! Nincs egymillió!

Öt nap alatt bár­hol fel­épí­tik, sőt, már szá­mos vál­lal­ko­zás fog­lal­ko­zik ki­zá­ró­lag azzal, hogy ezzel a tech­ni­ká­val építse meg le­endő ott­ho­nod. Ál­lí­tó­lag szinte fil­lé­rek­ből.

Öt nap alatt bár­hol fel­épí­tik, sőt, már szá­mos vál­lal­ko­zás fog­lal­ko­zik ki­zá­ró­lag azzal, hogy ezzel a tech­ni­ká­val építse meg le­endő ott­ho­nod. Ál­lí­tó­lag szinte fil­lé­rek­ből.

15 baklövés - igen, ezeket emberek alkották!

15 baklövés - igen, ezeket emberek alkották!

A terv­raj­zo­kon vajon mi sze­re­pelt?

A terv­raj­zo­kon vajon mi sze­re­pelt? Az em­beri elme cso­dákra képes, és a mér­nö­kök egy je­len­tős része is. A ma­ra­dék mun­kás­sá­gát itt cso­dál­hat­juk meg.

Mosolybomba: ezt gondolják a gyerekek a Karácsonyról!

Mosolybomba: ezt gondolják a gyerekek a Karácsonyról!

A hat éves Csilla min­dent visz.

A hat éves Csilla min­dent visz. Per­sze a töb­biek miatt sem kell a szü­lők­nek szé­gyen­kez­niük. Íme a vá­la­szok, ho­gyan lát­ják a gye­re­kek az ün­ne­pe­ket.

Vége a féltékenységnek: kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Vége a féltékenységnek: kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Nem látja: on­line vagy, ol­vas­tad-e!

Téged is za­vart már, hogy min­dig nyo­mon kö­vet­hető, mikor vol­tál fent a Fa­ce­book Cha­ten utol­jára? És az is, hogy le­ve­le­ző­part­ne­red pon­to­san tudta, el­ol­vas­tad-e a so­rait, és ha igen, mikor? Nos, ennek vége.

Megújult a Facebook - neked bekapcsolták már az új funkciót?

Megújult a Facebook - neked bekapcsolták már az új funkciót?

For­ra­da­lom - vége a szürke hét­köz­na­pok­nak. Zuc­ker­ber­gék megint na­gyot dob­tak.

For­ra­da­lom - vége a szürke hét­köz­na­pok­nak. Zuc­ker­ber­gék megint na­gyot dob­tak.

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Be­já­ró­nőre köl­te­nie sem kell.

A Fa­ce­book-vezér idén ja­nu­ár­ban vette a fe­jébe, hogy olyan mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ciát alkot meg, ami az összes ház kö­rüli te­en­dőt segít el­vé­gezni he­lyette.

Ilyen az összetartás: Ennél meghatóbb videó ma már nem lesz

Ilyen az összetartás: Ennél meghatóbb videó ma már nem lesz

Van egy osz­tály va­la­hol a vi­lá­gon, ahol a srá­cok nem hor­da­nak szem­el­len­zőt.

Lista! Erre a dalra szexeltünk idén a legtöbbet!

Lista! Erre a dalra szexeltünk idén a legtöbbet!

A Spo­tify-nak kö­szön­he­tően idén már az sem titok, me­lyek azok a zenei slá­ge­rek, ame­lye­ket a leg­több­ször pör­get­tünk az idén a mobil-esz­kö­ze­in­ken.

A Spo­tify-nak kö­szön­he­tően idén már az sem titok, me­lyek azok a zenei slá­ge­rek, ame­lye­ket a leg­több­ször pör­get­tünk az idén a mobil-esz­kö­ze­in­ken. A vál­la­lat rá­adá­sul nem csak egy top­lis­tát, hanem egy te­ma­ti­kus rang­lét­rát is fel­ál­lí­tott. Neked is ez ment alatta?

Másnaposok sms-ei! - Vajon mi történt éjszaka?

Másnaposok sms-ei! - Vajon mi történt éjszaka?

Eze­ken az üze­ne­te­ken pusz­tul a világ. Az in­ter­ne­ten fel­buk­kant egy lista, durva bulik utáni sms-eket gyűj­töt­tek össze.

Eze­ken az üze­ne­te­ken pusz­tul a világ. Az in­ter­ne­ten fel­buk­kant egy lista, durva bulik utáni sms-eket gyűj­töt­tek össze. Most mi is meg­mu­tat­juk azo­kat az üze­ne­te­ket, ame­lyekre ma­gya­rá­zat sok­szor nincs. Hi­szen egy át­mu­la­tott éj­szaka során sok olyan dolog meg­tör­tén­het, amire nem, vagy nem szí­ve­sen em­lék­szünk.

Reszkessetek betörők: 11 trükk, amit nem vettél észre!

Reszkessetek betörők: 11 trükk, amit nem vettél észre!

Ha ezt el­ol­va­sod, idén már más­képp nézed majd a ked­venc fil­med. Hi­he­tet­len tit­kok­ról ránt­juk le a lep­let.

Ha ezt el­ol­va­sod, idén már más­képp nézed majd a ked­venc fil­med. Hi­he­tet­len tit­kok­ról ránt­juk le a lep­let.

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Plüss­ku­tyá­ját sze­rette a leg­job­ban.

A világ leg­jobb szü­le­i­nek ti­tu­lál­ják az in­ter­ne­ten azt a há­zas­párt, akik nem min­den­napi meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek sze­re­tett lá­nyuk­nak. Zo­ko­gó­gör­csöt ka­pott.

Minden idők legnézettebb előzetese! Te láttad már?

Minden idők legnézettebb előzetese! Te láttad már?

A Ha­lá­los iram­ban nyol­ca­dik része min­dent visz. Száz­negy­ven mil­li­óan lát­ták - egyet­len nap alatt.

Milyen formájú a homlokod? Mindent elmond valódi személyiségedről

Milyen formájú a homlokod? Mindent elmond valódi személyiségedről

Hom­lo­kod íve és ma­gas­sága meg­mu­tatja va­lódi éne­det. Nézd meg, rád mi­lyen jel­lem­zők iga­zak.

Robbantsd le az úszógumid! Zsírgyilkos gyakorlatok a derékháj ellen

Robbantsd le az úszógumid! Zsírgyilkos gyakorlatok a derékháj ellen

Ezek­kel a ha­té­kony gya­kor­la­tok­kal cso­dás de­re­kat va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak. Vágj bele!

Milyen pózban alszol? Ezt árulja el rólad!

Milyen pózban alszol? Ezt árulja el rólad!

Ha lehet hinni a szak­ér­tők­nek, sokat el­árul ró­lunk az is, mi­lyen póz­ban tölt­jük az éj­sza­kánk na­gyob­bik ré­szét. Most te is meg­tu­dod, mi­lyen ember is vagy va­ló­já­ban.

Ha lehet hinni a szak­ér­tők­nek, sokat el­árul ró­lunk az is, mi­lyen póz­ban tölt­jük az éj­sza­kánk na­gyob­bik ré­szét. Most te is meg­tu­dod, mi­lyen vagy...

Megható történet! Egy kislány és az öreg bácsi különös találkozása

Megható történet! Egy kislány és az öreg bácsi különös találkozása

A be­szél­ge­tés a négy­éves kis­lány és az öreg bácsi kö­zött könnye­kig ha­totta a gyer­mek édes­any­ját és az ol­va­sók tá­bo­rát is.

Elképesztő, amit ez a 13 éves a szájával művel

Elképesztő, amit ez a 13 éves a szájával művel

A te­het­ség az utcán "hever".

Hála a mo­bil­esz­kö­zök­nek, ma már sen­ki­nek nem kell le­ma­rad­nia az él­mény­ről, még akkor sem, ha a világ másik felén van. A te­het­ség az utcán "hever".

Ezeken a képeken nevet az ország: kínos helyesírási hibák

Ezeken a képeken nevet az ország: kínos helyesírási hibák

A vá­ros­ban járva vagy akár az in­ter­ne­ten is ren­ge­teg meg­mo­so­lyog­tató he­lyes­írási hi­bá­val ta­lál­koz­ha­tunk.

A vá­ros­ban járva vagy akár a neten is ren­ge­teg meg­mo­so­lyog­tató he­lyes­írási hi­bá­val ta­lál­koz­ha­tunk.

Nézz ma fel az égre! Csodát látsz

Nézz ma fel az égre! Csodát látsz

Nem akár­mi­lyen cso­dá­nak le­het­nek szem­ta­núi azok, akik haj­lan­dóak vir­rasz­tani mind­ezért. Kedv­csi­ná­ló­ként csak annyi: ha­sonló le­he­tő­sé­günk leg­kö­ze­lebb 2034. no­vem­ber 25-én lesz.

Nem akár­mi­lyen cso­dá­nak le­het­nek szem­ta­núi azok, akik haj­lan­dóak vir­rasz­tani mind­ezért. Kedv­csi­ná­ló­ként csak annyi: ha­sonló le­he­tő­sé­günk leg­kö­ze­lebb 2034. no­vem­ber 25-én lesz.

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

Te mit szól­nál, ha egy­szer csak szem­be­jönne veled ez az állat? A leg­töb­ben ko­mo­lyan be­pá­ni­kol­ná­nak.

Friss! Hírek az IPhone 8-ról!

Friss! Hírek az IPhone 8-ról!

Ki­szi­vár­gott, mi­lyen mo­del­lek ér­kez­nek.

Sokan még meg sem tud­ták venni az Apple új ge­ne­rá­ciós IP­hone-jait, már most itt van­nak az első in­for­má­ciók a cég jö­vőre meg­je­lenő ké­szü­lé­ke­i­ről. Nem min­den­napi ti­ze­dik szü­li­nap jöhet.

Aggódsz, hogy valaki belépett a Facebookodba?

Aggódsz, hogy valaki belépett a Facebookodba?

Pár­kap­cso­la­to­kat, üz­leti ügye­ket is tönk­re­te­het, ha il­le­ték­te­le­nek is be­jár­nak a Fa­ce­book-fi­ó­kunkba. Így el­len­őriz­he­ted.

Pár­kap­cso­la­to­kat, üz­leti ügye­ket is tönk­re­te­het, ha il­le­ték­te­le­nek is be­jár­nak a Fa­ce­book-fi­ó­kunkba, de még ez sem kell ahhoz, hogy ki­je­lent­sük: fel­te­he­tően ke­ve­sen egyez­né­nek bele, hogy mások is hasz­nál­ják a ne­vünk alatt futó ol­dalt. Így el­len­őriz­he­ted le!

Mindent eldobsz, ha meglátod ezt a rúdtáncos lányt

Mindent eldobsz, ha meglátod ezt a rúdtáncos lányt

Ez több, mint tö­mény ero­tika vagy ak­ro­ba­ti­kus tor­na­mu­tat­vány: igazi mű­vé­szet.

Ez több, mint tö­mény ero­tika vagy ak­ro­ba­ti­kus tor­na­mu­tat­vány: igazi mű­vé­szet.

Ahogy fogod, az mindent elárul rólad!

Nincs menekvés: ahogy fogod, az mindent elárul rólad!

Egy pil­la­nat elég, hogy le­lep­lezd magad!

Mi­ni­ma­lista? Fur­fan­gos? Ke­mény csávó? Eset­leg tank? Egy pil­la­nat elég, hogy le­lep­lezd magad! Indul a nagy sze­mé­lyi­ség­teszt a volán mö­gött!

Így tüntetheted el a melltartó pántját!

Így tüntetheted el a melltartó pántját!

Ügyes trükk höl­gyek­nek, és fél perc múlva már nincs miért szé­gyen­kezni.

Min­denki tisz­tá­ban van vele, hogy a női mel­lek meg­ha­tá­rozó sze­re­pet töl­te­nek be a férfiak éle­té­ben. Így a nők éle­té­ben is ki­emelt je­len­tő­ség­gel bír­nak. Csak azok a frá­nya mell­tartó-pán­tok ne len­né­nek!

Szörnyű! Fésűvel végezte ki a kiskutyát a tatabányai kutyakozmetikus

Szörnyű! Fésűvel végezte ki a kiskutyát a tatabányai kutyakozmetikus

A kör­nyé­ken min­denki meg­döb­bent, a kutya gaz­dája fel­je­len­tést tett.

A kör­nyé­ken min­denki meg­döb­bent, a kutya gaz­dája fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen. A ha­tó­ság el­já­rást in­dí­tott ál­lat­kín­zás gya­nú­já­val.

Azt hiszed, tudtad, miért vénasszonyok nyara?

Azt hiszed, tudtad, miért vénasszonyok nyara?

Az ősz be­kö­szön­té­vel szinte min­dig fel­buk­kan a "vén­asszo­nyok nyara" ki­fe­je­zés, de vajon hon­nan is ered va­ló­já­ban?

Az ősz be­kö­szön­té­vel szinte min­dig fel­buk­kan a "vén­asszo­nyok nyara" ki­fe­je­zés, azt azon­ban csak na­gyon ke­ve­sen tud­ják, hogy hon­nan is ered va­ló­já­ban. Nos, elöl­já­ró­ban annyit: a pó­kok­nak, ök­rök­nek több közük van hozzá, mint a ko­ro­sodó asszo­nyok­nak.

6 évig senkinek sem kellett, most mozisztár lett a menhelyi kutyusból

6 évig senkinek sem kellett, most mozisztár lett a menhelyi kutyusból

Sir An­thony Hopkins szí­nész­társa lett a kutya.

Sir An­thony Hopkins szí­nész­társa lett a kutya, rá­adá­sul gaz­dára is lelt.

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin: videók

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin - videók!

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben, na­gyon ba­rát­sá­gos. A né­met­or­szági Ki­el­ben tör­tént az eset

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Sok­kal gya­ko­ribb egy macs­kák ter­jesz­tette bak­te­ri­á­lis fer­tő­zés, mint ko­ráb­ban gon­dol­ták. Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Levegőben született ez a baba!

Levegőben született ez a baba!

El­ké­pesztő aján­dé­kot ka­pott a lé­gi­tár­sa­ság­tól.

Nem min­den­napi aján­dék lett a ju­talma. Több ezer méter ma­ga­san, egy utas­szál­lító fe­dél­ze­tén jött a vi­lágra egy kisfiú, akit a re­pülő sze­mély­zete, azaz a stew­ar­des­sek se­gí­tet­tek a vi­lágra.

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Nem is adják ki min­den­ki­nek.

Egy ade­la­ide-i ká­vézó olyan kávét fej­lesz­tett ki a ven­dé­ge­i­nek, ami­ben nyolc­van­szor több koffein van, mint egy nor­mál eszp­resszó­ban. A ta­pasz­ta­la­taik sze­rint ti­zen­nyolc órán ke­resz­tül tartja ébren a ven­dé­ge­i­ket.

Eszméletlen, mit művelt a só ezzel a ruhával!

Eszméletlen, mit művelt a só ezzel a ruhával!

Hosszú időn át ázott a Holt-ten­ger vi­zé­ben az ütött-ko­pott kabát. Egé­szen el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Hosszú időn át ázott a Holt-ten­ger vi­zé­ben az ütött-ko­pott kabát. Egé­szen el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Egy kó­borló ku­tyus a leg­el­eset­tebb!

Egy si­va­tag­ban cél­ta­la­nul kó­borló ku­tyus­nál nem lé­te­zik el­eset­tebb állat. Dion nagy sze­ren­cséje egy fu­tó­ver­seny volt, mely­hez csat­la­ko­zott.

Ez a macska annyira szép, hogy fal adja a másikat!

Ez a macska annyira szép, hogy fal adja a másikat!

Thor igazi sztár.

Thor igazi sztár. Nem tud­nak be­telni kü­lön­le­ges bun­dá­já­val a ra­jon­gói. Kevés hozzá ha­sonló cica lé­te­zik.

Te is fel-alá járkálsz telefonálás közben? Ezért!

Te is fel-alá járkálsz telefonálás közben? Ezért!

Meg­csör­ren a mobil, az ember fel­emeli és már el is indul ugyan­az­zal a len­dü­let­tel. De miért?

Meg­csör­ren a mobil, az ember fel­emeli és már el is indul ugyan­az­zal a len­dü­let­tel. Vagy csak egy­sze­rűen el­kezdi bi­riz­gálni a haját. De miért?

A legőszintébb autóhirdetésen röhög a net!

A legőszintébb autóhirdetésen röhög a net!

Ez­út­tal egy Ford Mon­deo tu­laj­do­nosa, pon­to­sab­ban a tu­laj­do­no­sá­nak a gyer­meke tette fel a netre.

Ez­út­tal egy Ford Mon­deo tu­laj­do­nosa, pon­to­sab­ban a tu­laj­do­no­sá­nak a gyer­meke tette fel a vi­lág­há­lóra - fu­tó­tűz­ként ter­jed.

Garázda gólya tartja rettegésben a kisvárost!

Garázda gólya tartja rettegésben a kisvárost!

A ma­dár­nak semmi nem szent...

A ma­dár­nak semmi nem szent: ahogy üve­get lát, kar­col és rom­bol. A fa­lu­siak egyet­len vá­lasz­tása, hogy hét lakat alatt tart­ják ér­té­ke­i­ket...

Fagyizz a kutyáddal!

Fagyizz együtt a kutyáddal! Íme a legjobb diétás recept

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Végre el­jött az idő, amire rég­óta vár­tunk. Alig két hó­napja je­len­tette be egy szol­gál­tató, hogy in­gye­nes wifi-há­ló­za­tot épít ki or­szág­szerte, közel két­ezer te­le­pü­lé­sen - ter­vük va­ló­ság.

Végre el­jött az idő, amire rég­óta vár­tunk. Alig két hó­napja je­len­tette be egy vál­la­lat, hogy in­gye­nes wifi-há­ló­za­tot épít ki or­szág­szerte, közel két­ezer te­le­pü­lé­sen - ter­vük ma már va­ló­ság. Igaz, a szol­gál­ta­tá­su­kat csak bi­zo­nyos díj­cso­ma­gok előfi­ze­tői ve­he­tik igénybe, ami­hez egy al­kal­ma­zást is te­le­pí­te­niük kell a te­le­fonra.

Szívszorító: megfogta gazdái kezét a kiscica, miközben elaltatni vitték

Szívszorító: megfogta gazdái kezét a kiscica, miközben elaltatni vitték

Em­be­rek töm­ke­le­gét ha­totta meg a kép...

Em­be­rek töm­ke­le­gét ha­totta meg az a kép, ame­lyen egy cica lát­ható...

Íme a hét rejtvénye: Te megtalálod, amit az emberek többsége nem?

Íme a hét rejtvénye: Te megtalálod, amit az emberek többsége nem?

Itt az újabb őrü­let: az em­be­rek több­sége kép­te­len meg­ta­lálni a zsi­rá­fok kö­zött meg­búvó Yodát...

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik!

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik! De nem csak te­le­fo­nálni lehet a hi­ány­pótló kü­tyü­vel: anél­kül is meg­etet­het­jük a ked­ven­cün­ket, hogy haza kel­lene sza­lad­nunk mun­ka­idő­ben.

Bolond világ: Ismét kutya lett a város polgármestere

Bolond világ: Ismét kutya lett a város polgármestere

Senki nem mer el­lene in­dulni. Har­mad­szor vá­lasz­tot­ták újra, az összes sza­va­za­tot min­dig ő kapja.

Senki nem mer el­lene in­dulni. Har­mad­szor vá­lasz­tot­ták újra, az összes sza­va­za­tot min­dig ő kapja.