ÉLETMÓDI

KEDVENC

Hihetetlen, de igaz: Majd 2 milliárdszor csendül fel naponta ez a dallam

Hihetetlen, de igaz: Majd 2 milliárdszor csendül fel naponta ez a dallam

Pon­to­sab­ban egy 1902-ben írt dal rész­lete, amit ma min­denki a vi­lág­cég sa­ját­já­nak te­kint. Meg fogsz le­pődni, ha fel­is­me­red!

Teljes döbbenet: csirke miatt estek egymásnak a magyar háziasszonyok

Teljes döbbenet: csirke miatt estek egymásnak a magyar háziasszonyok

Ismét a Sza­bolcs­ban élő Va­lika a fő­ko­lom­pos, aki meg­mu­tatta, mivel eteti a ku­tyá­ját. Nem tápot ad neki ugyanis...

Még tart a hőségriadó, így vigyázzunk magunkra!

Még tart a hőségriadó, így vigyázzunk magunkra!

Va­sár­na­pig tart a hő­ség­ri­adó. Össze­szed­tük, mi min­dent te­he­tünk az egész­sé­günk ér­de­ké­ben.

Va­sár­na­pig tart a hő­ség­ri­adó. Össze­szed­tük, mi min­dent te­he­tünk az egész­sé­günk ér­de­ké­ben.

Soha ne hagyd a kutyádnak, hogy így utazzon az autóban

Soha ne hagyd a kutyádnak, hogy így utazzon az autóban

Ve­szé­lyes, ha nincs rög­zítve

Min­den­kit meg­mo­so­lyog­tat, ha egy au­tó­ból ki­néző, bol­dog ku­tya­ar­cot lát. Csak­hogy ez egy na­gyon ve­szé­lyes hely­zet. Akár­csak a sofőr ölé­ben utazó eb.

Elképesztő szeretet: vak kutyával a nyakában túrázik a férfi

Vak kutyával a nyakában túrázik a férfi

A kutya az ember leg­jobb ba­rátja. Si­mo­gat­juk, ölel­get­jük, daj­kál­juk őket, és ter­mé­sze­ten a leg­na­gyobb baj­ban sem hagy­juk őket cser­ben...

Brutális, mi történt ezzel a macskával, nem hiszel a szemednek

Brutális, mi történt ezzel a macskával, nem hiszel a szemednek

Két év alatt úgy meg­vál­to­zott a kül­seje, mintha ki­cse­rél­ték volna.

Két év alatt úgy meg­vál­to­zott, mintha ki­cse­rél­ték volna, sokan meg is döb­ben­nek, ami­kor meg­lát­ják.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Sokkoló, amit ez a nő a kutyájával művelt, nem tette zsebre amit kapott

Sokkoló, amit ez a nő a kutyájával művelt, nem tette zsebre amit kapott

Bor­zal­mas lát­ványt nyújt az eb, de a nő sze­rint így tö­ké­le­tes.

Bor­zal­mas lát­ványt nyújt az eb, de a nő sze­rint így tö­ké­le­tes, sőt: sok­kal jobb élete lesz a vál­to­zás miatt. Na, a ne­te­zők vi­szont egy­ál­ta­lán nem így gon­dol­ják, a gazdi már ha­lá­los fe­nye­ge­té­se­ket is ka­pott...

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Őrü­let, de tény­leg egyre na­gyobb divat a macs­ka­sé­tál­ta­tás.

Őrü­let, de tény­leg egyre na­gyobb divat a macs­ka­sé­tál­ta­tás: főleg vá­ro­sok­ban lát­ha­tunk hámon ci­cá­kat.

Veszélyes időszak! Erre kell figyelnie minden gazdinak

Veszélyes időszak! Erre kell figyelnie most minden gazdinak

Télen nehéz a ked­ven­cek sé­tál­ta­tása.

Ilyen­kor több tö­rő­dést igé­nyel­nek az ebek séta előtt és után is.

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Így pom­páz­zon ked­ven­cünk.

Itt az idő, hogy a csa­lád ked­vence is meg­fe­lelő öl­tö­zékbe búj­jon a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre. Ezek a fotók se­gí­te­nek a vá­lasz­tás­ban az ün­ne­pek alatt.

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Sok gazdi úgy gon­dolja, hogy már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre.

Sok gazdi té­ve­sen úgy gon­dolja, hogy a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre. Pedig a ku­tyák és a macs­kák télen is fer­tő­ződ­het­nek bol­hák­kal, meg­kér­dez­tük a szak­em­be­re­ket, mit kell pon­to­san tenni.

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Amit min­den gaz­di­nak tud­nia kell!

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel.

Zseniális csapatjáték stressz ellen: Vadászd le a főnököd

Zseniális csapatjáték stressz ellen: Vadászd le a főnököd

Egé­szen kü­lö­nös öt­vö­zete ez a paint­ball­nak és Az éhe­zők vi­a­da­lá­nak. Ezzel ki­ereszt­he­ti­tek a gőzt!

Egé­szen kü­lö­nös öt­vö­zete ez a paint­ball­nak és Az éhe­zők vi­a­da­lá­nak. Ezzel ki­ereszt­he­ti­tek a gőzt!

Óriási rasztagubanc hevert az utcán, őrület, mi volt benne

Óriási rasztagubanc hevert az utcán, őrület, mi volt benne

Hi­he­tet­len, mit ta­lált egy ang­liai ál­lat­védő! Mun­kába menet egy ha­tal­mas rasz­ta­cso­mót vett észre az utcán...

Hi­he­tet­len, mit ta­lált egy ang­liai ál­lat­védő! Mun­kába menet egy ha­tal­mas rasz­ta­cso­mót vett észre az utcán, ami egy­szer csak meg­moz­dult...

Kizárták a fekete macskát a teraszra, elképesztő, mit művelt

Kizárták a fekete macskát a teraszra, elképesztő, mit művelt

Könnyen ő lehet az in­ter­net leg­újabb macs­ka­sztárja, és min­den bi­zonnyal ki is ér­demli ezt a címet.

Így nyaralj a kutyáddal. Ezeket ne felejtsd magaddal vinni

Így nyaralj a kutyáddal. Ezeket ne felejtsd magaddal vinni

Ne hagyd ott­hon a ku­tyu­so­dat! Ha min­dent jól át­gon­dolsz, meg­szer­ve­zel, prob­lé­mák nél­kül tölt­he­ti­tek a sza­bad­sá­got.

Megint itt a raklap! Elképesztő, mi készült belőle

Megint itt a raklap! Elképesztő, mi készült belőle

Sze­rin­ted mire vá­gyik a ku­tyád? Cso­da­pa­lo­tára vagy egy sze­re­tet­tel és puha, meleg ru­hák­kal ki­bé­lelt, egy­szerű kis kuny­hóra?

Sze­rin­ted mire vá­gyik a ku­tyád? Cso­da­pa­lo­tára vagy egy sze­re­tet­tel és puha, meleg ru­hák­kal ki­bé­lelt, egy­szerű kis kuny­hóra? Meg­épít­he­ted az elő­zőt is, de a rak­la­pok­ból ügye­sen össze­ál­lí­tott há­zikó is meg­te­szi. A la­kás­ban ké­je­sen nyúj­tóz­kodó ci­cád­nak is épít­het­nél fek­he­lyet.

Bizarr kapcsolat az idegenekkel: Mi történt Tóth Vera kutyájával?

Bizarr kapcsolat az idegenekkel: Mi történt Tóth Vera kutyájával?

A sztár­éne­kesnő éle­té­nek meg­ha­tá­rozó sze­rep­lői a ku­tyu­sai, rend­sze­re­sen tesz közzé róluk fény­ké­pe­ket az Ins­tag­ra­mon.

Elképesztő átverés! Már semmitől sem riadnak vissza a magyar csalók

Elképesztő átverés! Már semmitől sem riadnak vissza a magyar csalók

A ku­tya­sza­po­rí­tók hi­he­tet­len trük­kel pró­bál­ják át­verni a naiv vá­sár­ló­kat. Na­gyon fon­tos, hogy ezen­túl min­dig résen le­gyünk!

Itt az újabb bizonyíték, ezért a világ kedvence ez a kutyafajta

Itt az újabb bizonyíték, ezért a világ kedvence ez a kutyafajta

Iga­zán meg­ható és cuki fel­vé­te­le­ket osz­tott meg egy brit kas­tély a lab­ra­dor ku­tyá­juk­ról.

Iga­zán meg­ható és cuki fel­vé­te­le­ket osz­tott meg egy brit kas­tély a lab­ra­dor ku­tyá­juk­ról.

Új őrület a nyári esküvőkön, hihetetlen mit művelnek a párok

Új őrület a nyári esküvőkön, hihetetlen mit művelnek a párok

Min­den nőnek van egy álma a tö­ké­le­tes és fan­tasz­ti­kus es­kü­vő­jé­ről. Ki ta­lál­hatta ki ezt az új őrült öt­le­tet? Es­kü­vői ru­há­ban ug­rál­nak a párok a kert­ben!

Min­den nőnek van egy álma a tö­ké­le­tes és fan­tasz­ti­kus es­kü­vő­jé­ről. Ki ta­lál­hatta ki ezt az új őrült öt­le­tet? Es­kü­vői ru­há­ban ug­rál­nak a párok a kert­ben! Mi­csoda egy bo­lon­dos já­té­kot ta­lál­tak ki, bár a gye­re­kek­nek ez egé­szen biz­to­san na­gyon tet­szik. Te mit gon­dolsz róla? Sze­ret­nél te is így mu­latni?

Ez a mérges macska az internet új sztárja, ilyet még nem láttál!

Ez a mérges macska az internet új sztárja, ilyet még nem láttál!

Grumpy Cat ba­bér­ja­ira tör ez a szfinx cica. Xher­dan min­den pil­la­nat­ban dü­hö­sen fi­gyeli a kül­vi­lá­got.

Grumpy Cat ba­bér­ja­ira tör ez a szfinx cica. Xher­dan min­den pil­la­nat­ban dü­hö­sen fi­gyeli a kül­vi­lá­got.

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Nem min­dig van­nak egy hul­lám­hosszon a párok a há­zi­ál­la­tok miatt.

Nem min­dig van­nak egy hul­lám­hosszon a párok a há­zi­ál­la­tok­kal kap­cso­lat­ban.

Ezt a vonalat figyeld, azonnal kiderül, túlsúlyos-e a kutyád

Ezt a vonalat figyeld, azonnal kiderül, túlsúlyos-e a kutyád

Mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb je­le­ket.

A gaz­dik sze­re­tik ké­nyez­tetni, ju­ta­lom­fa­la­tok­kal te­le­tömni ked­ven­ce­i­ket, de saj­nos egyre több­ször elő­for­dul, hogy túl­sú­lyos lesz az eb.

Így vegyünk csak húsvéti nyulat

Így vegyünk csak húsvéti nyulat

Dr. Bedi Dóra se­gít­sé­gé­vel össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb dol­go­kat.

Dr. Bedi Dóra ál­lat­or­vos, a Giz­mók ál­lat­or­vosi ren­delő mun­ka­társa se­gít­sé­gé­vel össze­szed­tük, mi min­denre kell gon­dol­nunk, mi­előtt el­me­gyünk az ál­lat­ke­res­ke­désbe, hi­szen egy élő állat tar­tása nagy fe­le­lős­ség­gel jár.

Karamel a világ legszerencsésebb mókusa, ezt nézd!

Karamel a világ legszerencsésebb mókusa, ezt nézd!

A fürge kis ál­la­tot na­gyon sú­lyos bal­eset érte, ha nem men­tik meg az ál­lat­vé­dők, már nem élne.

A fürge kis ál­la­tot na­gyon sú­lyos bal­eset érte, ha nem men­tik meg az ál­lat­vé­dők, már nem élne. De ez még nem min­den, Ka­ra­mel ugyanis ezen kívül profi or­vosi se­gít­sé­get is ka­pott. Nem csak az in­ter­net népe van odáig a tör­té­ne­tért, az or­vosi szak­mát is na­gyon fog­lal­koz­tatja.

Ha száraz az orra, beteg? Íme, a leggyakoribb tévhitek a kutyákról

Ha száraz az orra, beteg? Íme, a leggyakoribb tévhitek a kutyákról

Jobb, ha tudod, mi az igaz­ság, és hogy kez­dő­dött a té­ve­dés.

Jobb, ha tudod, mi az igaz­ság, és hogy kez­dő­dött a té­ve­dés.

Mutáns őzbak tartja izgalomban a magyar vadbiológusokat

Mutáns őzbak tartja izgalomban a magyar vadbiológusokat

Negy­ven éve nem lát­tak ilyent.

Negy­ven éve nem lát­tak ilyen pél­dányt Ma­gyar­or­szá­gon. Így tel­je­sen ért­hető, hogy sokan kí­ván­csiak erre a ter­mé­szeti kü­lön­le­ges­ségre.

Visszatér az '50-es évek nagy divatja! Hatalmas bejelentés érkezett a Jaguártól.

Visszatér az '50-es évek nagy divatja! Hatalmas bejelentés érkezett a Jaguártól.

Úgy dön­töt­tek, hogy be­tart­ják az 1955-ben tett ígé­re­tü­ket, és le­gyárt­ják a leg­szebb au­tó­juk szé­ri­á­já­ból hi­ányzó 25 da­ra­bot.

Ezzel az itallal locsolgatják torkukat a királyi esküvőn a vendégek

Ezzel az itallal locsolgatják torkukat a királyi esküvőn a vendégek

A május 19-i me­nyeg­zőre egyedi Win­dsor sör­kü­lön­le­ges­sé­get fő­zet­nek!

Nem éri be akár­mi­vel Harry her­ceg és Meg­han Markle, pedig a brit sörök kö­zött is jócs­kán akad lu­xus­ka­te­gó­riás mi­nő­ség. A május 19-i me­nyeg­zőre egyedi Win­dsor sör­kü­lön­le­ges­sé­get fő­zet­nek!

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás, hi­szen ezzel a mód­szer­rel né­hány per­ces edzé­sek­kel is for­mába hoz­ha­tod magad...

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás, hi­szen ezzel a mód­szer­rel né­hány per­ces edzé­sek­kel is for­mába hoz­ha­tod magad...

Mi mindent megérhetett ez a meggybordó Lamborghini!

Mi mindent megérhetett ez a gyönyörű, meggybordó Lamborghini!

A szinte kin­cset érő ve­te­rán autó ko­ráb­ban Sir Paul McCart­ney tu­laj­dona volt.

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

A ma­dár­men­tők sze­rint az alábbi prak­ti­kák­kal véd­he­tők meg a hi­deg­től a túl korán vissza­ér­ke­zett gó­lyák.

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

Sok csa­lád­ban tom­bol az influ­enza.

Sok csa­lád­ban tombo az influ­enza és a gye­re­kek, akik ott­hon fek­sze­nek magas láz­zal szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

Megható: Szívbeteg kislány a híres színész legnagyobb rajongója

Megható: Szívbeteg kislány a híres színész legnagyobb rajongója

Ne­gye­dik szü­le­tés­nap­jára ezt kapta!

Ame­lia imádja a sztár film­jeit, ezért ne­gye­dik szü­le­tés­nap­jára olyan meg­le­pe­tést ka­pott, amire egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott.

Íme Magyarország új sztárdisznója: Koni, a 120 kilós újpesti törpemalac! - Videó

Íme Magyarország új sztárdisznója: Koni, a 120 kilós újpesti törpemalac! - Videó

A ma­lacka 40 kiló túl­súllyal küzd, így gaz­dái fo­gyó­kú­rára fog­ták...

A ma­lacka 40 kiló túl­súllyal küzd, így gaz­dái fo­gyó­kú­rára fog­ták...

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Kutyát vagy cicát tartasz? Ezzel tutira meggyűlik a bajod neked is

Ked­ven­ce­det imá­dod, de a kel­le­met­len sza­gok ki­akasz­ta­nak, ugye? Sze­ren­csére van meg­ol­dás, nem is kevés! Mu­tat­juk!

Zsigóné Kati megfestette az ország tojását

Zsigóné Kati megfestette az ország tojását

Rend­kí­vüli tü­re­lem kel­lett hozzá!

Rend­kí­vüli tü­re­lem kel­lett a hi­he­tet­le­nül ap­ró­lé­kos mun­ká­hoz. De meg­érte az erő­fe­szí­tést, hi­szen a mű al­ko­tója, Katit immár nem­zet­közi szin­ten el­is­me­rik.

Hatalmas tömegdemonstráció Budapest szívében

Hatalmas tömegdemonstráció Budapest szívében

Nem várt lét­szám­ban jöt­tek el.

Nem várt lét­szám­ban áll­tak ki az em­be­rek - el­ső­sor­ban a ku­tya­tar­tók - a békés, pe­tár­da­men­tes szil­vesz­ter mel­lett. Egyre több gazdi félti ked­ven­cét.

Megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre megfejtették: a kutya vagy a macska okosabb?

Végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

Örök kér­dés a kutya és macs­ka­tar­tók kö­zött, hogy vajon me­lyik az in­tel­li­gen­sebb ked­venc. Most végre tu­do­má­nyos vá­lasz szü­le­tett.

Viharkabát-elv mentheti meg a kutyákat a petárdáktól

Viharkabát-elv mentheti meg a kutyákat a petárdáktól

Te is te­hetsz azért, hogy ne vál­jon bor­za­lommá a szil­vesz­ter éj­szaka.

Te is te­hetsz azért, hogy ku­tyád szá­mára ne vál­jon bor­za­lommá a szil­vesz­ter éj­szaka. Mu­tat­juk, mi­lyen egy­szerű trük­kel csök­kent­he­ted a pe­tár­dák okozta fé­lel­met! A pe­tár­dá­zás az egyik leg­ré­misz­tőbb dolog ku­tyá­ink szá­mára.

Fogadj örökbe karácsonykor, nem bánod meg

Fogadj örökbe karácsonykor, nem bánod meg

Dönts az örök­be­fo­ga­dás mel­lett.

Ha az utolsó pil­la­nat­ban sem tudod, hogy mit vá­sá­rolj aján­dékba, dönts az örök­be­fo­ga­dás mel­lett. Nincs az a gye­rek, aki ne örülne egy ok­le­vél­nek.

Csendüljön fel a karácsony: íme a legszebb zenék Szentestére!

Csendüljön fel a karácsony: íme a legszebb zenék Szentestére!

Ha ezek a dalok szó­lal­nak meg a cso­dás estén, akkor ga­ran­tált a csoda.

Ha ezek a dalok szó­lal­nak meg a cso­dás estén, akkor ga­ran­tált lesz a meg­hitt­ség és szép han­gu­lat.

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Né­há­nyan meg­döb­bentő vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül.

Né­há­nyan meg­döb­bentő vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül. Talán már fel sem is­mer­néd őket.

Eszelősen bizarr megoldásokkal lesz kutya- és macskabiztos a karácsony

Eszelősen bizarr megoldásokkal lesz kutya- és macskabiztos a karácsony

Soha többé nem kell iz­gul­nod!

Soha többé nem kell iz­gul­nod azon, hogy kis ked­ven­ced le­dönti a ka­rá­csony­fát.

Egyszerűen nem lehet haragudni a tettesre.

Egyszerűen nem lehet haragudni a tettesre, amiért ledózerolta a betlehemet

Le­si­fotó ké­szült a be­to­la­ko­dó­ról, aki po­fát­la­nul el­fog­lalta a kis­ded he­lyét.

Le­si­fotó ké­szült a be­to­la­ko­dó­ról, aki po­fát­la­nul el­fog­lalta a kis­ded elől a ké­nyel­mes he­lyet.

Férfi vagy? Ma minden rólad szól!

Férfi vagy? Ma minden rólad szól!

Ha férfi vagy, ma fel­vir­radt a te napod! Ülj le a ka­na­péra és...

Ha férfi vagy, ma fel­vir­radt a te napod! Ülj le a ka­na­péra, vedd ma­gad­hoz a táv­irá­nyí­tót, és ha az asszony csa­tor­nát vál­tana, vagy nem akarná be­hozni a söröd, csak mu­tass a nap­tárra!

Emlékszel még, ahogy a Flúgos futamban nyüszítve vihogott Mardel?

Emlékszel még, ahogy a Flúgos futamban nyüszítve vihogott Mardel?

Újra ver­senybe száll­nak a bo­hó­kás rajzfil­mes so­fő­rök, hogy meg­küzd­je­nek a Világ Leg­flú­go­sabb Au­tó­ver­seny­zője cí­mért.

Eszméletlen, mit művel a neten a dögösen szexi izraeli katonanő

Eszméletlen, mit művel a neten a dögösen szexi izraeli katonanő

Az Iz­ra­eli Vé­delmi Erők (IDF) egyik ka­to­ná­já­nak a fotói egész egy­sze­rűen fel­rob­ban­tot­ták az in­ter­ne­tet.

Felrobbantották a netet: mindenki ezeken a képeken pörög

Felrobbantották a netet: mindenki ezeken a képeken pörög

Nem lehet ab­ba­hagyni a mo­soly­gást, mi­köz­ben eze­ket a ké­pe­ket néz­zük.

Nem lehet ab­ba­hagyni a mo­soly­gást, mi­köz­ben eze­ket a ké­pe­ket néz­zük.

Világszenzáció Budapesten: elképesztő, mekkora az újszülött

Világszenzáció Budapesten: elképesztő, mekkora az újszülött

Hó­na­pok óta vár­tuk a jö­ve­vényt. De ilyen­kor az egész világ fi­gyel, hi­szen ilyen szü­lés tény­leg bor­zasz­tóan ritka.

Ezek a világ legrondább állatai? Sírva fogsz nevetni a képeik láttán

Ezek a világ legrondább állatai? Sírva fogsz nevetni a képeik láttán

Nem is iga­zán az ál­la­tok csú­nyák, csak nem éppen a leg­jobb pil­la­na­tuk­ban kap­ták le őket.

Százezrek követik: Ki lehet a meztelenül jógázó nő?

Százezrek követik: Ki lehet a meztelenül jógázó nő?

Több mint 600 ezer kö­vető fi­gyeli min­den­nap, mi­lyen po­zí­ci­ó­kat mutat be a tö­ké­le­tes testű, rej­té­lyes nő.

Több mint 600 ezer kö­vető fi­gyeli min­den­nap, mi­lyen po­zí­ci­ó­kat mutat be a tö­ké­le­tes testű, rej­té­lyes nő.

Több százezren mosolyognak ma!
Jó, ha tudod, miért

Több százezren mosolyognak ma!
Jó, ha tudod, miért

Mo­gorva őszi idő­já­rás, haj­tás min­de­nütt, ki­me­rült­ség, gon­dok. Talán nem vé­let­len, hogy ős­szel van ez a vi­lág­nap.

Mo­gorva őszi idő­já­rás, haj­tás min­de­nütt, ki­me­rült­ség, gon­dok. Talán nem vé­let­len, hogy min­den évben ős­szel tart­juk ezt a vi­lág­na­pot.

Sokkot kaptak a magyar madármentők, amikor meglátták a lényeket

Sokkot kaptak a magyar madármentők, amikor meglátták a bizarr lényeket

Vérző test­tel, tö­rött vég­ta­gok­kal ke­rül­tek a vi­sító szár­nya­sok a Mályi Ma­dár­mentő Ál­lo­másra.

Ebben a forróságban ez minden gazdinak kötelező

Ebben a forróságban ez minden gazdinak kötelező

Pil­la­nat alatt meg­ol­dod az ita­tá­sát.

A for­ró­ság­ban ne fe­led­kezz meg ked­ven­ced­ről. Vidd ma­gad­dal ezt a szu­per prak­ti­kus cuc­cot és egy pil­la­nat alatt meg­ol­dod ku­tyád ita­tá­sát.

Ezzel az egyszerű trükkel helyrehozhatod a behorpasztott autótetőt! - videó

Ezzel az egyszerű trükkel helyrehozhatod a behorpasztott autótetőt! - videó

Egy pró­bát meg­ér­het ez a meg­ol­dás.

Egy pró­bát megér ez a meg­ol­dás, ron­tani nem ront­hat a hely­ze­ten.

Megörül az internet a borsodi Despacito- feldolgozásért! - videó

Megörül az internet a borsodi Despacito- feldolgozásért! - videó

Egy szü­li­napi meg­le­pe­tés­nek in­dult a dal, de va­ló­szí­nű­leg slá­ger lesz be­lőle! Neked hogy tet­szik?

Egy szü­li­napi meg­le­pe­tés­nek in­dult a dal, de va­ló­szí­nű­leg slá­ger lesz be­lőle! Neked hogy tet­szik?

Hihetetlenül cuki állatok, rosszkedv ellen!

Hihetetlenül cuki állatok, rosszkedv ellen!

Ga­ran­tál­tan fel­dob­ják a na­po­dat!

Az imád­ni­való és vic­ces ál­la­tok­nál nincs jobb gyógyír a lé­lek­nek. Ezek a fotók ga­ran­tál­tan fel­dob­ják a na­po­dat!

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható a FINA megnyitón

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható a FINA megnyitón

A ku­tya­tar­tók pon­to­san arra szá­mít­hat­nak a fő­vá­ros­ban, mintha au­gusz­tus 20-a, vagy szil­vesz­ter lenne.

10 étel, amit soha ne adj a kutyádnak, ha nem akarod megmérgezni

10 étel, amit soha ne adj a kutyádnak, ha nem akarod megmérgezni

Azt hi­szed, hogy min­dent meg­ehet a ku­tyád, amit te is sze­retsz?

Azt hi­szed, hogy min­dent meg­ehet a ku­tyád, amit te is sze­retsz? Té­vedsz! Ami neked fi­nom­ság, szá­mára vég­ze­tes lehet.

Kegyetlenül megalázták a duci lányt, így vágott vissza

Kegyetlenül megalázták a duci lányt, így vágott vissza

A du­ci­mo­dell­ként dol­gozó lányt a re­pü­lőn kezdte el pisz­kálni az egyik utas.

A du­ci­mo­dell­ként dol­gozó lányt a re­pü­lőn kezdte el pisz­kálni az egyik utas.

Igazak rád ezek az állítások? Ha igen, zseni vagy!

Igazak rád ezek az állítások? Ha igen, zseni vagy!

Talán még annál is oko­sabb vagy, mint hit­ted. Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb sze­mé­lyi­ség­jel­lem­ző­ket.

Talán még annál is oko­sabb vagy, mint hit­ted. Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb sze­mé­lyi­ség­jel­lem­ző­ket.

Hosszú vagy rövid szőr kell a kutyának nyáron? Itt a válasz

Hosszú vagy rövid szőr kell a kutyának nyáron? Itt a válasz

így nem lesz me­lege a ku­tyánk­nak!

A jő idő be­kö­szön­té­vel a ku­tya­tu­laj­do­no­sok egy része fej­vesztve rohan ked­vence sző­rét le­nyí­ratni.

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

A kö­lyök­ku­tyák nem vá­lo­gat­nak, ha rájuk tör az ál­mos­ság. Bár­hol és bár­mi­kor be­dob­ják a szu­nyát. Mu­tat­juk is, miről van szó!

Könyörögnek az állatvédők, ezért ne etessük soha kenyérrel a kacsákat

Könyörögnek az állatvédők, ezért ne etessük soha kenyérrel a kacsákat

Gon­dol­koz­zunk végre fe­le­lő­sen, cse­le­ked­jünk az ál­la­tok és kör­nye­ze­tünk ér­de­keit szem előtt tartva!

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek a fő­ut­cán.

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek dí­szíti a kis falu fő­ut­cá­ját.

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Ezek az élet leg­szebb pil­la­na­tai.

Csu­pán né­hány perc­ben mu­tat­ják be a videó ké­szí­tői az élet leg­cso­dá­la­to­sabb pil­la­na­tait.

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén.

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. Ki ne ál­modna olyan lo­vag­ról, mint aki a hét­vé­gén egy igazi hí­res­sé­get bé­relt és rep­te­tett ide, hogy nekik éne­kel­jen?

Így néz ki valójában Kasszás Erzsi! - videó

Így néz ki valójában Kasszás Erzsi! - videó

El­ké­szült a metál-ver­zió a dal­ból! Min­d­eköz­ben fel­buk­kan­tak a vi­lág­há­lón a Kasszás Erzsi sze­re­pé­ben tet­szelgő szí­nész­nő­ről. Te fel­is­mer­néd őt? Hidd el, nem té­ve­dünk, ő az.

El­ké­szült a metál-ver­zió a dal­ból! Min­d­eköz­ben fel­buk­kan­tak a vi­lág­há­lón a Kasszás Erzsi sze­re­pé­ben tet­szelgő szí­nész­nő­ről. Te fel­is­mer­néd őt? Hidd el, nem té­ve­dünk, ő az.

Magyar retróval reklámozza legújabb kollekcióját a kedvelt világmárka

Magyar retróval reklámozza legújabb kollekcióját a kedvelt világmárka

Ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés érte ha­zán­kat...

A Gucci egy Ma­gyar­or­szá­gon ját­szódó retró rek­lám­mal ruk­kolt elő.

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Tönk­re­tet­tük a leg­jobb ba­rá­ta­in­kat...

Sok tíz, száz évet szán­tak rá az em­be­rek, hogy ki­fej­lesszék a nyo­mott orrú ku­tyá­kat. Csak­hogy a di­va­tos ku­tyá­kat élet­ve­szélybe so­dor­ták...

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot.

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Az már most biz­tos, hogy nagy dur­ra­násra ké­szül a vál­la­lat.

6 dolog, amit nem tudtál a hétköznapi tárgyaidról!

6 dolog, amit nem tudtál a hétköznapi tárgyaidról!

Ezzel menő le­hetsz. Fel­téve, ha meg­né­zed, me­lyek azok a dol­gok, ame­lyek­ről fo­gal­munk sem volt, miért lé­tez­nek.

Ezzel a tu­dás­sal menő le­hetsz bár­hol. Fel­téve, ha meg­né­zed, me­lyek azok a dol­gok, ame­lyek­ről fo­gal­munk sem volt, miért lé­tez­nek. Pedig min­den nap ta­lál­ko­zunk velük, lát­juk őket, csak épp nem gon­do­lunk arra, mi a valós oka a lé­te­zé­sük­nek. Mi most el­árul­juk.

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra.

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra.

Tuti tipp csajoknak! Fújj hajlakkot a cipődbe és...

Tuti tipp csajoknak! Fújj hajlakkot a cipődbe és...

El­árul­juk, mi min­denre jó még!

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a haj­lakk nem fel­tét­le­nül haj­lak­ként tel­je­síti a leg­jobb szol­gá­la­tot. Most el­áru­lunk né­hány trük­köt, ami­nek egész éle­ted során hasz­nát ve­szed majd.

Hihetetlen, így néz ki a mém-király kisfiú ma!

Hihetetlen, így néz ki a mém-király kisfiú ma!

Hiába, fe­lette is el­re­pül­tek az évek.

Na­ponta száz­ez­rek oszt­ják meg évek óta, és tíz­mil­liók mo­so­lyog­nak rajta. Sőt, olyan oldal is akad, ahol az ő ké­pé­vel el­lá­tott mémek ké­szít­het bárki!

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek.

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek.