ÉLETMÓDI

KEDVENC

Könyörögnek az állatvédők, ezért ne etessük soha kenyérrel a kacsákat

Könyörögnek az állatvédők, ezért ne etessük soha kenyérrel a kacsákat

Gon­dol­koz­zunk végre fe­le­lő­sen, cse­le­ked­jünk az ál­la­tok és kör­nye­ze­tünk ér­de­keit szem előtt tartva!

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek a fő­ut­cán.

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek dí­szíti a kis falu fő­ut­cá­ját.

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Ezek az élet leg­szebb pil­la­na­tai.

Csu­pán né­hány perc­ben mu­tat­ják be a videó ké­szí­tői az élet leg­cso­dá­la­to­sabb pil­la­na­tait.

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén.

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. Ki ne ál­modna olyan lo­vag­ról, mint aki a hét­vé­gén egy igazi hí­res­sé­get bé­relt és rep­te­tett ide, hogy nekik éne­kel­jen?

Így néz ki valójában Kasszás Erzsi! - videó

Így néz ki valójában Kasszás Erzsi! - videó

El­ké­szült a metál-ver­zió a dal­ból! Min­d­eköz­ben fel­buk­kan­tak a vi­lág­há­lón a Kasszás Erzsi sze­re­pé­ben tet­szelgő szí­nész­nő­ről. Te fel­is­mer­néd őt? Hidd el, nem té­ve­dünk, ő az.

El­ké­szült a metál-ver­zió a dal­ból! Min­d­eköz­ben fel­buk­kan­tak a vi­lág­há­lón a Kasszás Erzsi sze­re­pé­ben tet­szelgő szí­nész­nő­ről. Te fel­is­mer­néd őt? Hidd el, nem té­ve­dünk, ő az.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

6 dolog, amit nem tudtál a hétköznapi tárgyaidról!

6 dolog, amit nem tudtál a hétköznapi tárgyaidról!

Ezzel menő le­hetsz. Fel­téve, ha meg­né­zed, me­lyek azok a dol­gok, ame­lyek­ről fo­gal­munk sem volt, miért lé­tez­nek.

Ezzel a tu­dás­sal menő le­hetsz bár­hol. Fel­téve, ha meg­né­zed, me­lyek azok a dol­gok, ame­lyek­ről fo­gal­munk sem volt, miért lé­tez­nek. Pedig min­den nap ta­lál­ko­zunk velük, lát­juk őket, csak épp nem gon­do­lunk arra, mi a valós oka a lé­te­zé­sük­nek. Mi most el­árul­juk.

Magyar retróval reklámozza legújabb kollekcióját a kedvelt világmárka

Magyar retróval reklámozza legújabb kollekcióját a kedvelt világmárka

Ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés érte ha­zán­kat...

A Gucci egy Ma­gyar­or­szá­gon ját­szódó retró rek­lám­mal ruk­kolt elő.

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Tönk­re­tet­tük a leg­jobb ba­rá­ta­in­kat...

Sok tíz, száz évet szán­tak rá az em­be­rek, hogy ki­fej­lesszék a nyo­mott orrú ku­tyá­kat. Csak­hogy a di­va­tos ku­tyá­kat élet­ve­szélybe so­dor­ták...

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot.

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Az már most biz­tos, hogy nagy dur­ra­násra ké­szül a vál­la­lat.

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra.

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra.

Tuti tipp csajoknak! Fújj hajlakkot a cipődbe és...

Tuti tipp csajoknak! Fújj hajlakkot a cipődbe és...

El­árul­juk, mi min­denre jó még!

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a haj­lakk nem fel­tét­le­nül haj­lak­ként tel­je­síti a leg­jobb szol­gá­la­tot. Most el­áru­lunk né­hány trük­köt, ami­nek egész éle­ted során hasz­nát ve­szed majd.

Hihetetlen, így néz ki a mém-király kisfiú ma!

Hihetetlen, így néz ki a mém-király kisfiú ma!

Hiába, fe­lette is el­re­pül­tek az évek.

Na­ponta száz­ez­rek oszt­ják meg évek óta, és tíz­mil­liók mo­so­lyog­nak rajta. Sőt, olyan oldal is akad, ahol az ő ké­pé­vel el­lá­tott mémek ké­szít­het bárki!

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek.

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek.

Trükk! Így derítheted ki, ki nézte meg a Facebookodat!

Így derítheted ki, ki nézte meg a Facebookodat!

Egy in­ter­ne­tező egy vi­de­ó­ban ma­gya­rázta el, hogy tud­juk a Fa­ce­book tá­rolt ada­ta­i­ból elő­ha­lászni a lá­to­ga­tó­in­kat.

Ez a tuti mód­szer! Egy in­ter­ne­tező egy vi­de­ó­ban ma­gya­rázta el, ho­gyan tud­juk a Fa­ce­book tá­rolt ada­ta­i­ból elő­ha­lászni a lá­to­ga­tó­in­kat.

Fontos változás a WhatsAppban - jobb, ha bekapcsolod!

Fontos változás a WhatsAppban - jobb, ha bekapcsolod!

Egy­mil­li­árd fel­hasz­ná­lót érint­het.

Egy­mil­li­árd fel­hasz­ná­lót érint­het az újí­tás. Mu­tat­juk, ho­gyan lehet be­kap­csolni. És azt is, mire fi­gyel­jünk a fi­ó­kunk ér­de­ké­ben. Azt ugyanis örökre buk­hat­juk.

Te is gazdi vagy? Akkor fontos, hogy mindig legyen otthon eceted!

Te is gazdi vagy? Akkor fontos, hogy mindig legyen otthon eceted!

Gyó­gyí­tásra is hasz­nál­ha­tod.

Nem csu­pán szag­ta­la­ní­tásra, de gyó­gyí­tásra is hasz­nál­ha­tod.

Keresd meg a katonákat a képen!

Keresd meg a katonákat a képen!

Kény­te­le­nek va­gyunk le­írni: egy Bru­nei-ben gya­kor­la­tozó ka­to­nai ala­ku­lat­ról ké­szült az alábbi fotó! Való igaz, se tan­ko­kat, se pán­cé­lo­so­kat, se ka­to­ná­kat nem látni első rá­né­zésre.

Kény­te­le­nek va­gyunk le­írni: egy Bru­nei-ben gya­kor­la­tozó ka­to­nai ala­ku­lat­ról ké­szült az alábbi fotó! Való igaz, se tan­ko­kat, se pán­cé­lo­so­kat, se ka­to­ná­kat nem látni első rá­né­zésre - per­sze ez nem vé­let­len. Az alábbi képen nem ke­ve­sebb, mint ke­re­ken egy tucat ka­tona bújt el. Ha­tár­idő nincs, első ne­ki­fu­tásra úgy­sem fog menni.

Bejött: 200 millióan már ezzel a programmal facebookoznak!

Bejött: 200 millióan már ezzel a programmal facebookoznak!

Gyor­sabb és az akk­sit is kí­méli.

Gyor­sabb és az ak­ku­mu­lá­tort is kí­méli, rá­adá­sul egyet­len év alatt meg­dup­lá­zó­dott a fel­hasz­ná­lók száma. Mark Zuc­ker­berg osz­totta meg az öröm­hírt, és a jö­vő­ről is be­szélt.

Készíts kedvencednek kutyakekszet, ilyen az egészséges jutalomfalat

Készíts kedvencednek kutyakekszet, ilyen az egészséges jutalomfalat

Ezzel a könnyen el­ké­szít­hető ju­ta­lom­fa­lat­tal iga­zán bol­doggá te­he­ted a ku­tyád!

Trükk! Töröltél egy SMS-t? Így szerezheted vissza!

Trükk! Töröltél egy SMS-t? Így szerezheted vissza!

Élet­mentő tudás And­roid-ra, IP­hone-ra. Min­den­ki­vel elő­for­dult mr, hogy vé­let­le­nül ki­tö­rölt egy fon­tos sms-t, vagy a te­le­fon­ból egy­sze­rűen el­tűnt.

Élet­mentő tudás And­roid-ra, IP­hone-ra. Min­den­ki­vel elő­for­dult mr, hogy vé­let­le­nül ki­tö­rölt egy fon­tos sms-t, vagy a te­le­fon­ból egy­sze­rűen el­tűnt.

Őszinte a nő? - 10 ok, miért baj a férfiaknak!

Őszinte a nő? - 10 ok, miért baj a férfiaknak!

Nehéz velük mit kez­deni, de itt van erre pár "jó­ta­nács".

Nehéz velük mit kez­deni. Talán ezért is van sok olyan kap­cso­lat, ame­lyet a túl­zott őszin­te­ség tesz tönkre. De miről is­me­red fel az ilyen nőt? És mi a gond vele?

Bence esküvői videója a világ legjobbja!

Bence esküvői videója a világ legjobbja!

"Sosem ba%tat­tál azzal, hogy egy­szer el­je­gyez­het­nél!"

"Sosem ba%tat­tál azzal, hogy egy­szer el­je­gyez­het­nél!" - ez és ehhez ha­sonló szó­ki­mondó szö­ve­gek és zene, humor, zene és humor... Mé­szá­ros Bence ala­po­san ki­tett ma­gáért.

Így nézheted meg, kik töröltek az ismerősök közül!

Így nézheted meg, kik töröltek az ismerősök közül!

Az oko­kat nek­tek kell ki­de­rí­teni, de egy dolog biz­tos: ezzel a prog­ram­mal arról is azon­nal tudsz, ha egy is­me­rős le­lé­pett.

Az oko­kat nek­tek kell ki­de­rí­teni, de egy dolog biz­tos: ezzel a prog­ram­mal arról is azon­nal tudsz, ha egy is­me­rős le­lé­pett.

Kétéves motorversenyző a net sztárja!

Kétéves motorversenyző a net sztárja!

Akik­nél ez egy­éves kor előtt si­ke­rül, da­gadó mel­lel fe­szí­te­nek, mond­ván: utód­juk kü­lön­le­ges.

Akik­nél ez egy­éves kor előtt si­ke­rül, da­gadó mel­lel fe­szí­te­nek, mond­ván: utód­juk kü­lön­le­ges, kü­lön­le­ge­sebb, mint mások. Tima kü­lö­nö­sen.

Hihetetlen! Itt a világ legvékonyabb tévéje! - videó

Itt a világ legvékonyabb tévéje!

...és még haj­lik is!

...és még haj­lik is! Hi­he­tet­len, hol tart ma a világ: a na­pok­ban je­lent meg egy videó a világ fel­te­he­tően leg­vé­ko­nyabb té­vé­jé­ről és máris tíz­ezer szám csö­rög­nek a te­le­fo­nok, hi­szen min­denki ilyet sze­retne.

Ezzel a videóval élheted újra a gyermekéveid!

Ezzel a videóval élheted újra a gyermekéveid!

Ha­tal­ma­sat al­ko­tott a neves fil­mes.

Nyolc­van év ter­mé­sé­ből ké­szí­tett össze­ál­lí­tást a le­gen­dás film­kri­ti­kus, így ember nincs a föl­dön, aki ne ta­lálná meg benne egy­kori ked­ven­cét.

30 másodperced van erre: hol a kakas?

30 másodperced van erre: hol a kakas?

Az Újév első ko­mo­lyabb fel­ad­vá­nya meg is ér­ke­zett. A ba­romfi­ud­var­ban egyet­len hím­nemű szár­nyas bújt el, ő be­lőle lehet a va­sár­napi ebéd. Ha meg­le­led.

Az Újév első ko­mo­lyabb fel­ad­vá­nya meg is ér­ke­zett. A ba­romfi­ud­var­ban egyet­len hím­nemű szár­nyas bújt el, ő be­lőle lehet a va­sár­napi ebéd. Ha meg­le­led. A ké­szí­tők ugyanis ez­út­tal na­gyon szi­go­rúak vol­tak, csu­pán fél perc áll a ren­del­ke­zé­sedre. Ha ennyi idő alatt sem si­ke­rül, jobb, ha hall­gatsz, és to­vább ször­fö­zöl a neten.

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Nem tudod el­dön­teni, hogy me­lyik kutya lehet az ide­á­lis há­zi­ál­lat szá­modra? Meg­mu­tat­juk!

Nem tudod el­dön­teni, hogy me­lyik kutya lehet az ide­á­lis há­zi­ál­lat szá­modra? Meg­mu­tat­juk!

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Őt ün­nep­lik most!

Ame­rika leg­ran­go­sabb ku­tya­ver­se­nyén egy ma­gyar kutya lett a leg­szebb. Őt ün­nep­lik most a világ másik ol­da­lán! Idén elő­ször egy ma­gyar faj­tát vá­lasz­tot­tak.

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

40 éves videó a neten. George Lucas már akkor gon­dolt arra, hogy gon­do­san össze­gyűjtse a balul si­ke­rült je­le­ne­te­ket. Most mi is ka­cag­ha­tunk.

40 éves videó a neten. George Lucas már akkor gon­dolt arra, hogy gon­do­san össze­gyűjtse a balul si­ke­rült je­le­ne­te­ket. Most egy össze­ál­lí­tás ki is szi­vár­gott és fel­ke­rült a netre. Nem is csoda, mil­liók oszt­ják meg és li­ke­ol­ják, de ez sem vé­let­len - sírva rö­hö­gős.

A csend mesterei - a legdurvább gyerekcsínyek!

A csend mesterei - a legdurvább gyerekcsínyek!

A han­gos­kodó gye­re­kek­től talán csak egy rosszabb dolog lé­te­zik, a síri csend­ben rosszal­kodó gyer­me­kek. Mu­tat­juk őket ak­ci­ó­ban...

A han­gos­kodó gye­re­kek­től talán csak egy rosszabb dolog lé­te­zik, a síri csend­ben rosszal­kodó gyer­me­kek. Ami­kor már a szü­lők azt hi­szik, hogy végre ki­fúj­hat­ják a gőzt, el­mo­so­gat­hat­nak, be­te­het­nek a mo­só­gépbe egy adag ruhát, vagy éppen el­kezd­he­tik a va­cso­rát főzni, akkor len­dül­nek mun­kába ők.

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

Egyre több férfi pa­nasz­ko­dik: már nem elég, ha egy nő szép, cuki és ott­ho­no­san mozog a kony­há­ban. In­tel­li­gens nőt bár­hol ta­lál­ha­tunk

Egyre több férfi pa­nasz­ko­dik: már nem elég, ha egy nő szép, cuki és ott­ho­no­san mozog a kony­há­ban. In­tel­li­gens nőt bár­hol ta­lál­ha­tunk

Új őrület a Mondd el krumplival!

Új őrület a Mondd el krumplival!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt! Ang­li­ába pél­dául össze­sen 5-6 ezer fo­rin­tért lehet egy Bol­dog Anyák Napja fel­irat­tal el­lá­tott krump­lit kül­deni.

Tiéd lehet ez a ház! Nincs egymillió!

Tiéd lehet ez a ház! Nincs egymillió!

Öt nap alatt bár­hol fel­épí­tik, és szinte "fil­lé­rek­ből".

Öt nap alatt bár­hol fel­épí­tik, sőt, már szá­mos vál­lal­ko­zás fog­lal­ko­zik ki­zá­ró­lag azzal, hogy ezzel a tech­ni­ká­val építse meg le­endő ott­ho­nod. Ál­lí­tó­lag szinte fil­lé­rek­ből.

Trükk! Kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Vége a féltékenységnek: kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Nem látja: on­line vagy, ol­vas­tad-e!

Nem látja: on­line vagy, ol­vas­tad-e! Be­fel­leg­zett a rossz­aka­rók­nak.

Lista! Erre a dalra szexeltünk idén a legtöbbet!

Lista! Erre a dalra szexeltünk idén a legtöbbet!

Az sem titok, mire szo­mor­kod­tunk.

Az sem titok, mire szo­mor­kod­tunk. Az egyik leg­na­gyobb ze­ne­szol­gál­tató hon­lap közzé tette a 2016-os tren­de­ket. Neked meg­volt va­la­me­lyik?

15 baklövés - igen, ezeket emberek alkották!

15 baklövés - igen, ezeket emberek alkották!

A terv­raj­zo­kon vajon mi sze­re­pelt? Az ember cso­dákra képes, és a mér­nö­kök egy je­len­tős része is. Íme a ma­ra­dék...

A terv­raj­zo­kon vajon mi sze­re­pelt? Az em­beri elme cso­dákra képes, és a mér­nö­kök egy je­len­tős része is. Íme a ma­ra­dék...

Mosolybomba: ezt gondolják a gyerekek a Karácsonyról!

Mosolybomba: ezt gondolják a gyerekek a Karácsonyról!

A hat éves Csilla min­dent visz.

A hat éves Csilla min­dent visz. Per­sze a töb­biek miatt sem kell a szü­lők­nek szé­gyen­kez­niük. Íme a vá­la­szok, ho­gyan lát­ják a gye­re­kek az ün­ne­pe­ket.

Megújult a Facebook - neked bekapcsolták már az új funkciót?

Megújult a Facebook - neked bekapcsolták már az új funkciót?

Vége a szürke hét­köz­na­pok­nak.

For­ra­da­lom - vége a szürke hét­köz­na­pok­nak.

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Olyan mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ciát al­ko­tott meg Zuc­ker­berg, ami az összes ház kö­rüli te­en­dőt el­végzi he­lyette.

Olyan mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ciát al­ko­tott meg Zuc­ker­berg, ami az összes ház kö­rüli te­en­dőt segít el­vé­gezni he­lyette.

Ilyen az összetartás: Ennél meghatóbb videó ma már nem lesz

Ilyen az összetartás: Ennél meghatóbb videó ma már nem lesz

Van egy osz­tály va­la­hol a vi­lá­gon, ahol a srá­cok nem hor­da­nak szem­el­len­zőt és ész­re­ve­szik, ha baj van.

Van egy osz­tály va­la­hol a vi­lá­gon, ahol a srá­cok nem hor­da­nak szem­el­len­zőt és ész­re­ve­szik, ha baj van.

Reszkessetek betörők: 11 trükk, amit nem vettél észre!

Reszkessetek betörők: 11 trükk, amit nem vettél észre!

Idén már más­képp nézed a fil­met.

Ha ezt el­ol­va­sod, idén már más­képp nézed majd a ked­venc fil­med. Hi­he­tet­len tit­kok­ról ránt­juk le a lep­let.

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Plüss­ku­tyá­ját sze­rette a leg­job­ban.

A világ leg­jobb szü­le­i­nek ti­tu­lál­ják az in­ter­ne­ten azt a há­zas­párt, akik nem min­den­napi meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek sze­re­tett lá­nyuk­nak. Zo­ko­gó­gör­csöt ka­pott.

Másnaposok sms-ei! - Vajon mi történt éjszaka?

Másnaposok sms-ei! - Vajon mi történt éjszaka?

Eze­ken az üze­ne­te­ken pusz­tul a világ. Az in­ter­ne­ten fel­buk­kant egy lista, durva bulik utáni sms-eket gyűj­töt­tek össze.

Eze­ken az üze­ne­te­ken pusz­tul a világ. Az in­ter­ne­ten fel­buk­kant egy lista, durva bulik utáni sms-eket gyűj­töt­tek össze. Most mi is meg­mu­tat­juk azo­kat az üze­ne­te­ket, ame­lyekre ma­gya­rá­zat sok­szor nincs. Hi­szen egy át­mu­la­tott éj­szaka során sok olyan dolog meg­tör­tén­het, amire nem, vagy nem szí­ve­sen em­lék­szünk.

Minden idők legnézettebb előzetese! Te láttad már?

Minden idők legnézettebb előzetese! Te láttad már?

A Ha­lá­los iram­ban nyol­ca­dik része min­dent visz.

A Ha­lá­los iram­ban nyol­ca­dik része min­dent visz. Száz­negy­ven mil­li­óan lát­ták - egyet­len nap alatt.

Milyen pózban alszol? Ezt árulja el rólad!

Milyen pózban alszol? Ezt árulja el rólad!

Be­szé­des, hogy pi­he­ned ki magad. Most meg­mu­tat­juk, ki vagy.

Ha lehet hinni a szak­ér­tők­nek, sokat el­árul ró­lunk az is, mi­lyen póz­ban tölt­jük az éj­sza­kánk na­gyob­bik ré­szét. Ha tisz­tá­ban vagy vele, az aláb­biak közül me­lyik a leg­jel­lem­zőbb rád, akkor most meg­tu­dod, mi­lyen vagy.

Megható történet! Egy kislány és az öreg bácsi különös találkozása

Megható történet! Egy kislány és az öreg bácsi különös találkozása

A be­szél­ge­tés a négy­éves kis­lány és az öreg bácsi kö­zött könnye­kig ha­totta a gyer­mek édes­any­ját és az ol­va­sók tá­bo­rát is.

Milyen formájú a homlokod? Mindent elmond valódi személyiségedről

Milyen formájú a homlokod? Mindent elmond valódi személyiségedről

Hom­lo­kod íve és ma­gas­sága meg­mu­tatja va­lódi éne­det.

Hom­lo­kod íve és ma­gas­sága meg­mu­tatja va­lódi éne­det. Nézd meg, rád mi­lyen jel­lem­zők iga­zak.

Elképesztő, amit ez a 13 éves a szájával művel

Elképesztő, amit ez a 13 éves a szájával művel

Hála a mo­bil­esz­kö­zök­nek, ma már sen­ki­nek nem kell le­ma­rad­nia az él­mény­ről, még akkor sem, ha a világ másik felén van.

Hála a mo­bil­esz­kö­zök­nek, ma már sen­ki­nek nem kell le­ma­rad­nia az él­mény­ről, még akkor sem, ha a világ másik felén van. A te­het­ség az utcán "hever".

Ezeken a képeken nevet az ország: kínos helyesírási hibák

Ezeken a képeken nevet az ország: kínos helyesírási hibák

Vic­ces vagy fáj­dal­mas?

A vá­ros­ban járva vagy akár az in­ter­ne­ten is ren­ge­teg meg­mo­so­lyog­tató he­lyes­írási hi­bá­val ta­lál­koz­ha­tunk.

Nézz ma fel az égre! Csodát látsz

Nézz ma fel az égre! Csodát látsz

Ti­zen­nyolc évig nem lesz újra ilyen, ér­de­mes ma so­káig vir­rasz­tani.

Nem akár­mi­lyen cso­dá­nak le­het­nek szem­ta­núi azok, akik haj­lan­dóak vir­rasz­tani mind­ezért. Kedv­csi­ná­ló­ként csak annyi: ha­sonló le­he­tő­sé­günk leg­kö­ze­lebb 2034. no­vem­ber 25-én lesz.

Aggódsz, hogy valaki belépett a Facebookodba?

Aggódsz, hogy valaki belépett a Facebookodba?

Így néz­he­ted meg, hogy ki volt az!

Pár­kap­cso­la­to­kat, üz­leti ügye­ket is tönk­re­te­het, ha il­le­ték­te­le­nek is be­jár­nak a Fa­ce­book-fi­ó­kunkba. Így el­len­őriz­he­ted le.

Szörnyű! Fésűvel végezte ki a kiskutyát a tatabányai kutyakozmetikus

Szörnyű! Fésűvel végezte ki a kiskutyát a tatabányai kutyakozmetikus

A kör­nyé­ken min­denki meg­döb­bent, a kutya gaz­dája fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

Te mit szól­nál, ha egy­szer csak szem­be­jönne veled ez az állat?

Te mit szól­nál, ha egy­szer csak szem­be­jönne veled ez az állat? A leg­töb­ben ko­mo­lyan be­pá­ni­kol­ná­nak.

Friss! Hírek az IPhone 8-ról!

Friss! Hírek az IPhone 8-ról!

Ki­szi­vár­gott, mi­lyen mo­del­lek ér­kez­nek.

Sokan még meg sem tud­ták venni az Apple új ge­ne­rá­ciós IP­hone-jait, már most itt van­nak az első in­for­má­ciók a cég jö­vőre meg­je­lenő ké­szü­lé­ke­i­ről. Nem min­den­napi ti­ze­dik szü­li­nap jöhet.

Mindent eldobsz, ha meglátod ezt a rúdtáncos lányt

Mindent eldobsz, ha meglátod ezt a rúdtáncos lányt

Ez több, mint tö­mény ero­tika

Ez több, mint tö­mény ero­tika vagy ak­ro­ba­ti­kus tor­na­mu­tat­vány: igazi mű­vé­szet. Ha nem hi­szed, ez a videó meg fogja vál­toz­tatni a vé­le­mé­nye­det.

Nincs menekvés: ahogy fogod, az mindent elárul rólad!

Nincs menekvés: ahogy fogod, az mindent elárul rólad!

Mi­ni­ma­lista? Fur­fan­gos? Ke­mény csávó? Eset­leg tank? Egy pil­la­nat elég, hogy le­lep­lezd magad!

Mi­ni­ma­lista? Fur­fan­gos? Ke­mény csávó? Eset­leg tank? Egy pil­la­nat elég, hogy le­lep­lezd magad!

Így tüntetheted el a melltartó pántját!

Így tüntetheted el a melltartó pántját!

Min­denki tisz­tá­ban van vele, hogy a női mel­lek meg­ha­tá­rozó sze­re­pet töl­te­nek be a férfiak éle­té­ben. Így a nők éle­té­ben is. Csak azok a frá­nya mell­tartó-pán­tok ne len­né­nek!

Min­denki tisz­tá­ban van vele, hogy a női mel­lek meg­ha­tá­rozó sze­re­pet töl­te­nek be a férfiak éle­té­ben. Így a nők éle­té­ben is. Csak azok a frá­nya mell­tartó-pán­tok ne len­né­nek!

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin: videók

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin - videók!

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben, na­gyon ba­rát­sá­gos. A né­met­or­szági Ki­el­ben tör­tént az eset

Azt hiszed, tudtad, miért vénasszonyok nyara?

Azt hiszed, tudtad, miért vénasszonyok nyara?

Az ősz be­kö­szön­té­vel szinte min­dig fel­buk­kan a "vén­asszo­nyok nyara" ki­fe­je­zés, de vajon hon­nan is ered va­ló­já­ban?

Az ősz be­kö­szön­té­vel szinte min­dig fel­buk­kan a "vén­asszo­nyok nyara" ki­fe­je­zés, azt azon­ban csak na­gyon ke­ve­sen tud­ják, hogy hon­nan is ered va­ló­já­ban. Nos, elöl­já­ró­ban annyit: a pó­kok­nak, ök­rök­nek több közük van hozzá, mint a ko­ro­sodó asszo­nyok­nak.

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

Sok­kal gya­ko­ribb egy macs­kák ter­jesz­tette bak­te­ri­á­lis fer­tő­zés, mint ko­ráb­ban gon­dol­ták. Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Sok­kal gya­ko­ribb egy macs­kák ter­jesz­tette bak­te­ri­á­lis fer­tő­zés, mint ko­ráb­ban gon­dol­ták. Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Eszméletlen, mit művelt a só ezzel a ruhával!

Eszméletlen, mit művelt a só ezzel a ruhával!

Hosszú időn át ázott a ten­ger­ben...

Hosszú időn át ázott a Holt-ten­ger vi­zé­ben az ütött-ko­pott kabát. Egé­szen el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Egy kó­borló ku­tyus a leg­el­eset­tebb!

Egy si­va­tag­ban cél­ta­la­nul kó­borló ku­tyus­nál nem lé­te­zik el­eset­tebb állat. Dion nagy sze­ren­cséje egy fu­tó­ver­seny volt, mely­hez csat­la­ko­zott.

Levegőben született ez a baba!

Levegőben született ez a baba!

El­ké­pesztő aján­dé­kot ka­pott a lé­gi­tár­sa­ság­tól. A kisfiút édes­anyja a ka­pi­tány után ne­vezte fel, a szü­lés­nél pedig a stew­ar­des­sek se­gí­tet­tek.

Több ezer méter ma­ga­san, egy utas­szál­lító fe­dél­ze­tén jött a vi­lágra egy kisfiú, akit a re­pülő sze­mély­zete, azaz a stew­ar­des­sek se­gí­tet­tek a vi­lágra. A Buraq Air me­net­rend sze­rinti já­rata Lí­bi­á­ból tar­tott Ni­gerbe, ami­kor meg­in­dul­tak az édes­anya fá­já­sai. A kisfiú az Abdul Bi­as­set nevet kapta a járat ka­pi­tá­nya után.

Ez a macska annyira szép, hogy fal adja a másikat!

Ez a macska annyira szép, hogy fal adja a másikat!

Thor igazi sztár. Nem tud­nak be­telni kü­lön­le­ges bun­dá­já­val a ra­jon­gói. Kevés hozzá ha­sonló cica lé­te­zik.

Thor igazi sztár. Nem tud­nak be­telni kü­lön­le­ges bun­dá­já­val a ra­jon­gói. Kevés hozzá ha­sonló cica lé­te­zik.

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Egy ade­la­ide-i ká­vézó olyan kávét fej­lesz­tett ki a ven­dé­ge­i­nek, ami­ben nyolc­van­szor több koffein van, mint egy nor­mál eszp­resszó­ban.

Egy ade­la­ide-i ká­vézó olyan kávét fej­lesz­tett ki a ven­dé­ge­i­nek, ami­ben nyolc­van­szor több koffein van, mint egy nor­mál eszp­resszó­ban.

Te is fel-alá járkálsz telefonálás közben? Ezért!

Te is fel-alá járkálsz telefonálás közben? Ezért!

Azt hi­szed, tudod, miért?

Meg­csör­ren a mobil, az ember fel­emeli és már el is indul ugyan­az­zal a len­dü­let­tel. Vagy csak egy­sze­rűen el­kezdi bi­riz­gálni a haját...

A legőszintébb autóhirdetésen röhög a net!

A legőszintébb autóhirdetésen röhög a net!

"Ve­gyé­tek meg apám au­tó­ját..."

Ez­út­tal egy Ford Mon­deo tu­laj­do­nosa, pon­to­sab­ban a tu­laj­do­no­sá­nak a gyer­meke tette fel a vi­lág­há­lóra azt a hir­de­tést, ami fu­tó­tűz­ként ter­jed.

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Végre el­jött az idő, amire rég­óta vár­tunk.

Hasz­náld ki te is!

Bolond világ: Ismét kutya lett a város polgármestere

Bolond világ: Ismét kutya lett a város polgármestere

Senki nem mer el­lene in­dulni.

Senki nem mer el­lene in­dulni. Har­mad­szor vá­lasz­tot­ták újra, az összes sza­va­za­tot min­dig ő kapja.

Garázda gólya tartja rettegésben a kisvárost!

Garázda gólya tartja rettegésben a kisvárost!

A ma­dár­nak semmi nem szent: ahogy üve­get lát, kar­col és rom­bol. A fa­lu­siak hét lakat alatt tart­ják ér­té­ke­i­ket...

A ma­dár­nak semmi nem szent: ahogy üve­get lát, kar­col és rom­bol. A fa­lu­siak hét lakat alatt tart­ják ér­té­ke­i­ket...

Fagyizz a kutyáddal!

Fagyizz együtt a kutyáddal! Íme a legjobb diétás recept

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Szívszorító: megfogta gazdái kezét a kiscica, miközben elaltatni vitték

Szívszorító: megfogta gazdái kezét a kiscica, miközben elaltatni vitték

Em­be­rek töm­ke­le­gét ha­totta meg az a kép, ame­lyen egy cica lát­ható, aki gaz­dái kezét fogja végső útján...

Íme a hét rejtvénye: Te megtalálod, amit az emberek többsége nem?

Íme a hét rejtvénye: Te megtalálod, amit az emberek többsége nem?

Itt az újabb őrü­let: az em­be­rek több­sége kép­te­len meg­fej­teni a rejt­vényt.

Itt az újabb őrü­let: az em­be­rek több­sége kép­te­len meg­ta­lálni a zsi­rá­fok kö­zött meg­búvó Yodát...

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik! De nem csak te­le­fo­nálni lehet a hi­ány­pótló kü­tyü­vel: anél­kül is meg­etet­het­jük a ked­ven­cün­ket, hogy haza kel­lene sza­lad­nunk mun­ka­idő­ben.

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik! De nem csak te­le­fo­nálni lehet a hi­ány­pótló kü­tyü­vel: meg is etet­het­jük hű tár­sun­kat.

Győr városában feltalálták a tutit: Robban cukiságbomba!

Győr városában feltalálták a tutit: Robban cukiságbomba!

A győri ál­lat­kert me­nedzs­mentje fel­épí­tette a világ leg­ara­nyo­sabb ki­fu­tó­ját! Elájulsz, ha meg­lá­tod!

Ha így viselkedik a kutyád, azonnal vidd orvoshoz!

Ha így viselkedik a kutyád, azonnal vidd orvoshoz!

Új be­teg­ség pusz­tít a ku­tyák kö­ré­ben!

Új be­teg­ség pusz­tít a ku­tyák kö­ré­ben! Akkor van esé­lyük túl­élni, ha idő­ben ki­de­rül a baj, ehhez azon­ban vért kell tőlük venni.

Állati szabadulóshow: ettől besírsz!

Állati szabadulóshow: ettől besírsz!

Ki­ta­lálni nem lehet olyan ka­lan­do­kat, ami­ket az ál­la­tok át­él­nek. Leg­utóbb egy csa­tor­nába szo­rult mo­só­med­vét szed­tek ki, de a meg­ol­dás­tól le­esik az állad...

Ki­ta­lálni nem lehet olyan ka­lan­do­kat, ami­ket az ál­la­tok át­él­nek. Leg­utóbb egy csa­tor­nába szo­rult mo­só­med­vét szed­tek ki, de a meg­ol­dás­tól le­esik az állad...

13 titok a sörről, amit ma muszáj megtudnod

13 titok a sörről, amit ma muszáj megtudnod

Au­gusz­tus első pén­tekje a sör vi­lág­napja, egy ame­ri­kai kis­kocsma hir­dette meg 2012-ben. Eze­ket biz­to­san nem sej­tet­ted eddig a világ leg­nép­sze­rűbb ita­lá­ról!

Au­gusz­tus első pén­tekje a sör vi­lág­napja, egy ame­ri­kai kis­kocsma hir­dette meg2012-ben. Eze­ket biz­to­san nem sej­tet­ted eddig...

Durva felhőszakadás közeledik: itt csap le először!

Durva felhőszakadás közeledik: itt csap le először!

El­ső­fokú ri­asz­tás van ér­vény­ben...

Ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat, esze­rint he­lyen­ként rövid idő alatt 25-30 mm eső is eshet.

Rosszul kezdődik a hétvége: ne is álmodjunk strandolásról?

Rosszul kezdődik a hétvége: ne is álmodjunk strandolásról?

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint csa­pa­dé­kos lehet a pén­te­künk, ami, vall­juk be, nem a leg­jobb hír...

A HADART Színház Süsüje Tolcsván jótékonykodott

A HADART Színház Süsüje Tolcsván jótékonykodott

Két­száz rá­szo­ruló gyer­mek, száz csa­lád élel­me­zé­sét se­gí­tette Süsü ba­rá­ta­i­val.

Két­száz rá­szo­ruló gyer­mek, száz csa­lád élel­me­zé­sét se­gí­tette Süsü ba­rá­ta­i­val.