ÉLETMÓDI

FAZÉK

Így lesz tökéletes a nokedli: 7 zseniális trükk a magyar háziasszonyoktól

Így lesz tökéletes a nokedli: 7 zseniális trükk a magyar háziasszonyoktól

Ha azt hi­szed, csak egy­fé­le­kép­pen lehet el­ké­szí­teni, na­gyot té­vedsz! Ennek az olcsó étel­nek ren­ge­teg vál­to­zata van!

Nem ragad le soha többé a palacsinta, ha ezt a trükköt kipróbálod

Nem ragad le soha többé a palacsinta, ha ezt a trükköt kipróbálod

Mi­lyen egy­szerű el­ké­szí­teni, és mégis mennyi hibát lehet el­kö­vetni köz­ben.

Mi­lyen egy­szerű el­ké­szí­teni, és mégis mennyi hibát lehet el­kö­vetni köz­ben.

Túrógombóc főzés nélkül, ilyen finomat még nem ettél

Túrógombóc főzés nélkül, ilyen finomat még nem ettél

Egész­sé­ges, mégis lak­tató édes­ség

Ha egész­sé­ges, mégis lak­tató édes­ségre vágysz, a tú­ró­gom­bóc­nál ne is ke­ress job­bat. Di­é­tá­zók­nak is ta­lál­tunk meg­ol­dást, ezzel még fogy­hatsz is!

Nincs párja a világon: Így készül az igazi szabolcsi töltött káposzta

Nincs párja a világon: Így készül az igazi szabolcsi töltött káposzta

Na­gyobb csa­ládi össze­jö­ve­te­le­ken nem hi­á­nyoz­hat az asz­tal­ról az is­teni finom töl­tött ká­poszta. És sok­fé­le­kép­pen ké­szí­tik.

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

A "világ leg­jobb­ja­ként" em­le­ge­tik ezt a tö­ké­le­tes már­tást. Íme a re­cept.

A "világ leg­jobb­ja­ként" em­le­ge­tik ezt a tö­ké­le­tes már­tást. Mu­tat­juk a re­cep­tet!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Az emberek 83 százaléka nem tudja, mi az a tarkedli: Most van a szezonja

Az emberek 83 százaléka nem tudja, mi az a tarkedli: Most van a szezonja

Ez a va­lami nem fából ké­szül, meg lehet enni, rá­adá­sul na­gyon finom!

Hang­zása alap­ján sokan bú­tor­da­rabra tip­pel­nek, hi­szen a tar­kedli majd­nem úgy hang­zik, mint a ho­kedli. De nem és nem erről van szó! Ez a va­lami nem fából ké­szül, meg lehet enni, rá­adá­sul na­gyon finom! Mu­tat­juk is!

Boros Vali filléres trükkje: Isteni finomság almából, imádni fogod

Boros Vali filléres trükkje: Isteni finomság almából, imádni fogod

A leg­ügye­sebb és leg­kre­a­tí­vabb há­zi­asszony megint remek öt­let­tel állt elő.

A leg­ügye­sebb és leg­kre­a­tí­vabb há­zi­asszony megint remek öt­let­tel állt elő. De Va­lika már csak ilyen, nem tud le­állni, esz­mé­let­len sokat ta­nul­ha­tunk tőle. Lás­suk, mit csi­nált az al­má­ból!

Boros Vali elárulja: Ettől lesz gyönyörű tiszta a nagyi húslevese

Boros Vali elárulja: Ettől lesz gyönyörű tiszta a nagyi húslevese

Össze­fut a nyál az ember szá­já­ban, ha meg­látja a fény­ké­pet a sza­bol­csi há­zi­asszony hús­le­ve­sé­ről.

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Íme, a rémes ered­mé­nye annak, ami­kor a ta­pasz­ta­lat ma­xi­má­lis hi­á­nya kevés pénz­zel pá­ro­sul.

Az új divat a grillezett leves

Az új divat a grillezett leves

Már az is fur­csa, hogy va­laki a gril­len le­vest ké­szít.

Már az is fur­csa, hogy va­laki a gril­len le­vest ké­szít. Bár­mi­lyen hi­he­tet­le­nül hang­zik kezd el­ter­jedni ez a fő­zési mód­szer és egyre töb­ben csi­nál­nak ilyen le­vest.

Mutatjuk a tökéletes forralt bor receptjét

Ne igyál pancsot, mutatjuk a tökéletes forralt bor receptjét

Télen az egyik leg­ked­vel­tebb ital a for­ralt bor. El­árul­juk a tuti jó re­cep­tet!

Télen az egyik leg­ked­vel­tebb ital a for­ralt bor. Ke­rüld el az elő­re­gyár­tott vál­to­za­tot! Vá­lassz hozzá in­kább egy ál­ta­lad ked­velt, mi­nő­ségi bort.

Óvatosan a szaloncukorral, olvassuk el, mit veszünk

Óvatosan a szaloncukorral, olvassuk el, mit veszünk

A ma­gyar csa­lá­dok ren­ge­teg sza­lon­cuk­rot fo­gyasz­ta­nak az ün­ne­pek alatt.

A ma­gyar csa­lá­dok ren­ge­teg sza­lon­cuk­rot fo­gyasz­ta­nak az ün­ne­pek alatt, és nem csu­pán azzal a mennyi­ség­gel szá­mol­nak, ami a fára kerül. Na­gyon nem mind­egy azon­ban, hogy mi­lyet vá­lasz­tunk; az össze­te­vő­ket ér­de­mes ala­po­san meg­nézni!

Így díszítsd a mézeskalácsot, mutatjuk a filléres trükköt

Így díszítsd a mézeskalácsot, mutatjuk a filléres trükköt

Na­gyon ké­zen­fekvő meg­ol­dás, mégis ke­ve­sen hasz­nál­ják.

Na­gyon ké­zen­fekvő meg­ol­dás, mégis ke­ve­sen hasz­nál­ják. Mu­tat­juk az öt­le­tet, ami­vel sokat spó­rol­hatsz.

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Ki-ki ta­lál­hat itt jó öt­le­tet.

Le­gyen az ün­nepi ké­szü­lő­dés minél stressz­men­te­sebb. Ebben se­gí­tünk pár ügyes fo­gás­sal, ame­lye­ket ta­pasz­talt há­zi­asszo­nyok kí­sér­le­tez­tek ki.

Ez lesz a karácsony nagy dobása! Ezt készítsd majd reggelire

Ez lesz a karácsony nagy dobása! Ezt készítsd majd reggelire

Ked­ven­ced a to­já­sos reg­geli? Ka­rá­csony­kor sem kell le­mon­da­nod róla. A leg­szebb ün­ne­pen ruk­kolj elő egy kis vál­to­zás­sal.

Tudod, mi a preckedli? Ez lesz karácsonykor a nagy kedvenc

Tudod, mi a preckedli? Ez lesz karácsonykor a nagy kedvenc

Van egy kü­lön­le­ges süti, egy sváb ap­ró­sü­te­mény, amit he­tek­kel előtte el­ké­szít­hetsz, és csak egyre fi­no­mabb és fi­no­mabb lesz.

A hideg is itt van, már hó is esett itt-ott. Vé­sze­sen kö­ze­leg az ünnep, tor­nyo­sul­nak a ten­ni­va­lók. Van egy kü­lön­le­ges süti, egy sváb ap­ró­sü­te­mény, amit he­tek­kel előtte el­ké­szít­hetsz, és csak egyre fi­no­mabb és fi­no­mabb lesz. Jobb, ha el­rej­ted va­lami jó helyre, hogy ki­tart­son ka­rá­cso­nyig.

Zseniális kocsonyatrükk: Mostantól lehetetlen elrontani

Zseniális kocsonyatrükk: Mostantól lehetetlen elrontani

Most dü­bö­rög a sze­zon, há­zi­asszo­nyok száz­ez­rei ké­szí­tik el újra és újra a tél egyik leg­fi­no­mabb ma­gyar fo­gá­sát.

Megújult a rántott hús, imádja minden magyar háziasszony

Megújult a rántott hús, imádja minden magyar háziasszony

Egé­szen zse­ni­á­lis lesz a rán­tott hús.

Egé­szen zse­ni­á­lis lesz a rán­tott hús ezzel a fű­szer­rel. Nincs olyan, aki ne sze­retné ezt a ha­gyo­má­nyos ételt. Itt az ideje, hogy fel­dobd!

Most készítsd el a legegyszerűbb, legfinomabb téli desszertet

Most készítsd el a legegyszerűbb, legfinomabb téli desszertet

Mi esne job­ban a nyir­kos, zi­man­kós idő­ben, mint a sült alma?

Mi esne job­ban a nyir­kos, zi­man­kós idő­ben, mint a sült alma? Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb!

Ha így sütöd a hurkát, többé nem durran ki

Ha így sütöd meg a hurkát, soha többé nem durran ki

Egy há­zi­asszony olyan trük­köt mu­ta­tott, ami­nek min­denki örülni fog!

Min­denki imádja ezt a ma­gyar ételt - de a sütés során adód­hat­nak kel­le­met­len­sé­gek. Egy há­zi­asszony azon­ban tuti trük­köt mu­ta­tott...

Nutella és banán: ezt a gyors sütireceptet ismerned kell

Nutella és banán: ezt a gyors sütireceptet ismerned kell

Mo­gyo­rós csoki ba­nán­nal? Ez a nyerő!

Mo­gyo­rós csoki ba­nán­nal? Ennél fi­no­mab­bat nehéz le­hetne ki­ta­lálni. Ezt a nyerő hár­mast töltsd a kis pi­te­fa­la­tokba. El­ol­vad a szád­ban.

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a házi ké­szí­tésű sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez.

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez.

Íme, a világ legjobb melegszendvicse

Íme, a világ legjobb melegszendvicse, eldobod az agyadat

Ezzel a fi­nom­sá­gok­kal ven­dé­ge­ket is vár­hatsz

A fű­sze­rek, a sajt, a sonka és a be­sa­mel­már­tás kom­bi­ná­ci­ója adja meg azt az él­ményt, ami­ért ér­de­mes ven­dé­ge­id­nek is ezt az ételt fel­tá­lalni.

Egészen bizarr szilvás gombócot készített a bevállalós magyar háziasszony

Egészen bizarr szilvás gombócot készített a bevállalós magyar háziasszony

Első rá­né­zésre semmi kü­lön­le­ges nem lát­szó­dik a gom­bó­co­kon, ám ami­kor fel­vá­god, el­akad a sza­vad. Az biz­tos, hogy ilyen­nel még nem volt dol­god! Annyit azért el­áru­lunk, hogy ezt is meg lehet enni, sőt, ezzel az új mód­szer­rel talán még fi­no­mabb!

Elkészült a legbizarrabb magyar kocsonya, ráharaptak a férfiak

Elkészült a legbizarrabb magyar kocsonya, ráharaptak a férfiak

Hi­he­tet­len öt­let­tel állt elő egy há­zi­asszony!

Hi­he­tet­len öt­let­tel állt elő egy há­zi­asszony: ilyen­nek még soha, senki nem látta a ko­cso­nyát! A férfiak lel­ke­sed­nek az újí­tá­sért, senki nem lenne meg­lepve, ha mos­tan­tól így kö­ve­tel­nék pár­juk­tól ezt a fi­nom­sá­got...

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Egyál­ta­lán nem szok­vá­nyos mód­szert al­kal­ma­zott, nem csoda, hogy min­denki szája tátva ma­radt.

Egyál­ta­lán nem szok­vá­nyos mód­szert al­kal­ma­zott, nem csoda, hogy min­denki szája tátva ma­radt. A vég­ered­mény na­gyon finom.

Itt a szezon legnagyobb dobása: Diétás lett a töltött fekete keksz

Itt a szezon legnagyobb dobása: Diétás lett a töltött fekete keksz

Ez va­lami csúcs! Ime a leg­nép­sze­rűbb töl­tött keksz egész­sé­ges vál­to­zata, amit lel­ki­is­me­ret fur­da­lás nél­kül ro­pog­tat­hatsz!

A legbizarrabb magyar ételt készítette férjének vacsorára ez a nő

A legbizarrabb magyar ételt készítette férjének vacsorára ez a nő

Ha az ember egy­szer le­győzi el­len­ér­zé­seit, és meg­kós­tolja, élete leg­jobb éte­le­ként em­lék­szik rá vissza.

Nagyanyáink titka, így lesz tökéletes a vasárnapi húsleves

Nagyanyáink titka, így lesz tökéletes a vasárnapi húsleves

Ha ün­nepi ebé­det ter­ve­zel, vagy meg­hűl­tél, esik az eső, el­ment a ked­ved az élet­től, egyet­len ta­ná­csunk van: főzd meg a nagyi hús­le­ve­sét!

Ha ün­nepi ebé­det ter­ve­zel, vagy meg­hűl­tél, más­na­pos vagy, esik az eső, el­ment a ked­ved az élet­től, egyet­len ta­ná­csunk van: főzd meg a nagyi hús­le­ve­sét! Tes­ted-lel­ked rendbe teszi. Most el­árul­juk, mitől lesz olyan arany­sárga, éte­rien tiszta és il­la­tos.

Megújult a lángos, imádja minden magyar

Megújult a lángos, imádja minden magyar

Ha sze­ret­nél min­den­kit le­venni a lá­bá­ról a kony­ha­mű­vé­sze­ted­del, akkor itt a meg­fe­lelő re­cept.

Ha sze­ret­nél min­den­kit le­venni a lá­bá­ról a kony­ha­mű­vé­sze­ted­del, akkor itt a meg­fe­lelő re­cept. Al­koss újra egy min­den­napi nem­zeti ételt. A füs­tölt sonka és a par­me­zán az össze­te­kert lán­gos rej­te­ké­ben cso­dás.

Sok az almád? A legjobb ötlet, hogy rakd el télire

Sok az almád? A legjobb ötlet, hogy rakd el télire

Az alma ked­ves, édes ízét bo­lon­dítsd meg kü­lön­le­ges fű­sze­rek­kel. Ha szép üvegbe te­szed, aján­dék­ként ad­ha­tod

Az alma ked­ves ízét bo­lon­dítsd meg kü­lön­le­ges fű­sze­rek­kel. Igazi cse­mege, ha szép üvegbe te­szed, aján­dék­ként ad­ha­tod va­la­ki­nek

Csavart rántotta az új őszi őrület

Csavart rántotta az új őszi őrület

Csak úgy kí­nálja magát, csi­nos kis sze­let­kékre vágva

Min­den napra egy tojás... Lá­gyan vagy tü­kör­to­jás­ként ké­szí­ted el, eset­leg rán­tot­tá­nak, egy idő után már rá­nézni sem bírsz. Pedig táp­láló, lak­tató, fe­hér­je­dús étel, kár lenne el­hagyni.

Próbáltad már a sütőtök chipset?

Próbáltad már a sütőtök chipset?

Ezt az édes, ro­po­gós, fű­sze­res kü­lön­le­ges­sé­get ki kell pró­bál­nod!

Ezt az édes, ro­po­gós, fű­sze­res kü­lön­le­ges­sé­get ki kell pró­bál­nod, most van a sze­zonja!

Világbajnok ez az Erős Pista, így készítsd el

Világbajnok ez az Erős Pista, mutatjuk, hogy tudod elkészíteni

Boros Vali csí­pős­ben is ott­hon van, pap­ri­ka­krémje pedig maga a csoda!

Boros Vali csí­pős­ben is ott­hon van, pap­ri­ka­krémje pedig maga a csoda! Fan­tasz­ti­kus az íze, a színe, az il­lata! Nem ma­rad­hat ki a pör­költ­ből és a gu­lyás­ból!

Itt a legfinomabb nyári savanyúság, víz sem kell bele

Itt a legfinomabb nyári savanyúság, víz sem kell bele

Ilyen­kor érik min­den, most tedd el

Ilyen­kor érik min­den, most te­gyél el sa­va­nyú­sá­got té­lire! Biz­to­san sok faj­tát ettél éle­ted­ben, ám ha ezt ki­pró­bá­lod, rá­jössz, hogy ilyen fi­no­mat még sose!

Ettől lesz egész télen isteni finom a pörkölt, a gulyás és a káposzta

Ettől lesz egész télen isteni finom a pörkölt, a gulyás és a káposzta

A ma­gyar konyha a XIX. szá­zad vége óta hasz­nálja a pap­ri­kát sóval el­téve da­rál­mány for­má­já­ban is

A ma­gyar konyha a XIX. szá­zad vége óta hasz­nálja a pap­ri­kát sóval el­téve da­rál­mány for­má­já­ban is

Bögrés lett a magyarok kedvenc édessége, sokkal gyorsabban elkészül

Bögrés lett a magyarok kedvenc édessége, sokkal gyorsabban elkészül

Fan­tasz­ti­kus re­cept­tel könnyít­jük meg a dol­god. Sokak ked­ven­cé­nek leg­egy­sze­rűbb el­ké­szí­tési mód­ját mu­tat­juk meg.

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt. Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok!

Tilos megvenni ezt a csirkemellet, mutatjuk, mire kell figyelni!

Tilos megvenni ezt a csirkemellet, mutatjuk, mire kell figyelni!

A ba­romfi­fé­lék nagy­ipari tar­tása el­vál­to­zá­so­kat okoz az ál­la­tok hú­sá­ban.

A ba­romfi­fé­lék nagy­ipari tar­tása el­vál­to­zá­so­kat okoz az ál­la­tok hú­sá­ban.

Pohárba került az alma, ilyen finomat még nem ettél

Pohárba került az alma, ilyen finomat még nem ettél

A ré­te­gelt gyö­nyö­rű­ség cso­dás íz­har­mó­ni­á­ban egye­síti a ka­ra­mel­lát az al­má­val és a finom, mor­zsás gra­no­lá­val.

A ré­te­gelt gyö­nyö­rű­ség cso­dás íz­har­mó­ni­á­ban egye­síti a ka­ra­mel­lát az al­má­val és a finom, mor­zsás gra­no­lá­val.

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg. Leg­alábbis ame­ri­kai ku­ta­tók egy cso­portja ezt ál­lítja.

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

Au­gusz­tus van és a sze­zon kel­lős kö­zepe. Több okunk is lenne, hogy 10 perc alatt el­ké­szít­sük ezt az is­teni cse­me­gét.

Borzalom tepsiben: Megsütötte az UFO-t a magyar férfi

Borzalom tepsiben: Megsütötte az UFO-t a magyar férfi

Össze­rán­dult az ínyen­cek gyomra. Ilyen ocs­mány­sá­got még nem lát­tak. Már­pe­dig Hor­váth János egye­ne­sen a va­cso­ra­asz­talra szánta az ételt.

Össze­rán­dult az ínyen­cek gyomra. Ilyen ocs­mány­sá­got még nem lát­tak. Már­pe­dig Hor­váth János egye­ne­sen a va­cso­ra­asz­talra szánta az ál­tala ké­szí­tett ételt.

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel? Pont egy ilyen re­cep­tet mu­ta­tunk. Na­gyon fogod sze­retni!

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel? Pont egy ilyen re­cep­tet mu­ta­tunk.

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Cso­dá­jára jár a net ennek a kü­lön­le­ges fi­nom­ság­nak. Az íze is­teni, a lát­vány pedig egé­szen le­nyű­göző.

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad?

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad a rizs? Soha többé nem fog, ha hall­gatsz a mes­ter­sza­ká­csokra: el­árul­juk mi a tö­ké­le­tes, per­gős rizs leg­na­gyobb titka!

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

A csí­kos héjú óri­ás­gyü­mölccsel anyó­sát lepte meg egy férfi. Alig hit­ték a csa­lád­ta­gok, hogy ek­kora pél­dány egy­ál­ta­lán lé­te­zik.

A csí­kos héjú óri­ás­gyü­mölccsel anyó­sát lepte meg egy férfi. Alig hit­ték a csa­lád­ta­gok, hogy ek­kora pél­dány egy­ál­ta­lán lé­te­zik.

3 zseniális étel paradicsomból, ami jobb, mint a lecsó

3 zseniális étel paradicsomból, ami jobb, mint a lecsó

Most érnek a leg­fi­no­mabb, leg­za­ma­to­sabb pa­ra­di­cso­mok, most ér­de­mes szu­per éte­le­ket ké­szí­teni be­lő­lük.

Most érnek a leg­fi­no­mabb, leg­za­ma­to­sabb pa­ra­di­cso­mok, most ér­de­mes szu­per éte­le­ket ké­szí­teni be­lő­lük. Friss, egész­sé­ges, és most olcsó is a nyár ked­vence. Ne hagyd ki idén sem, ké­szítsd el eze­ket a finom fo­gá­so­kat.

Újítsd meg a lecsót! Ezzel a három ötlettel soha nem fogod megunni

Újítsd meg a lecsót! Ezzel a három ötlettel soha nem fogod megunni

Hi­he­tet­len finom és min­den évben slá­ger a lecsó.

Hi­he­tet­len finom és min­den évben slá­ger a lecsó.

Itt a főttkukorica-szezon: így készítsd el, hogy szuperfinom legyen

Itt a főttkukorica-szezon: így készítsd el, hogy szuperfinom legyen

A strand ked­venc éte­lét min­denki el­ké­szíti ott­hon is, de sokan nem tud­ják az apró trük­kö­ket, amik­től iga­zán finom lesz.

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Nem­csak a pizza és a tész­ta­fé­lék re­cept­jeit ér­de­mes át­emelni a saját kony­hánkba, hanem a többi fi­nom­sá­gét is.

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

Ven­dé­ge­ket vársz és sze­ret­néd őket meg­lepni va­la­mi­vel a nagy me­leg­ben? Mu­ta­tunk egy öt­le­tet.

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

Az ola­szok nem vé­let­le­nül olyan büsz­kék a ku­li­ná­ris ha­gyo­má­nya­ikra - piz­zá­juk­nak, tész­tá­juk­nak va­ló­ban nincs párja.

Ez a eperpite mindent visz és még sütnöd sem kell!

Ez a eperpite mindent visz és még sütnöd sem kell!

Ebben a re­cept­ben a sze­zon ked­venc gyü­möl­cse kerül a töl­te­lékbe, zse­lébe, dí­szí­tés­ként a te­te­jére.

Ebben a re­cept­ben a sze­zon ked­venc gyü­möl­cse kerül a töl­te­lékbe, zse­lébe, dí­szí­tés­ként a te­te­jére. Eper­ből semmi se túl sok

Szereted a bodzaszörpöt? Akkor ezt a finomságot is most készítsd el!

Szereted a bodzaszörpöt? Akkor ezt a finomságot is most készítsd el!

A házi ször­pök utá­noz­ha­tat­lan íze régi em­lé­ke­ket éb­reszt min­den­ki­ben.

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Ilyen fi­no­mat még biz­to­san nem ettél!

Ilyen fi­no­mat még biz­to­san nem ettél! Össze­ke­rült két nagy ked­venc és szu­per desszert lett be­lőle. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, a re­ceptje vég­te­le­nül egy­szerű.

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija a gye­nes­di­ási Brin­ga­ta­nya cuk­rász­dá­ban ké­szül és ez már hi­va­ta­los!

Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija a gye­nes­di­ási Brin­ga­ta­nya cuk­rász­dá­ban ké­szül és ez már hi­va­ta­los! Az or­szá­gos fa­gyi­ver­seny fő­dí­ját ba­zsa­li­ko­mos mál­na­fa­gyi­val nyerte el a cuki, de be­zse­belt mellé 4 másik érmet is. Va­la­mit na­gyon tud­nak...

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Hidd el, min­den­ki­nek ízlen fog.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a re­cept­nek a rabja le­szel. Könnyű el­ké­szí­teni, hogy ha so­ha­sem sü­töt­tél, akkor is pil­la­na­tok alatt össze tudod dobni.

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Egy­szerű és is­te­nien finom!

Egy­szerű és is­te­nien finom! Ké­szíts liszt­men­te­sen piz­zát. Min­denki meg­di­cséri, aki meg­kós­tolja, ga­ran­tált a gyors siker! Kö­vesd a vi­deót!

Zseniális újítás! Így lett epres a piskótatekercs

Zseniális újítás! Így lett epres a piskótatekercs

Ez az epres te­kercs olyan gyö­nyörű, hogy le­esik az állad! De annak is, aki­nek sütöd. Az el­ké­szí­tése él­ve­ze­tes és egy­szerű.

Ez az epres te­kercs olyan gyö­nyörű, hogy le­esik az állad! De annak is, aki­nek sütöd. Az el­ké­szí­tése él­ve­ze­tes és egy­szerű. Lá­nyos szü­le­tés­nap kö­ze­leg? Ne is gon­dol­kozz máson, ennél tö­ké­le­te­seb­bet nem le­hetne ki­ta­lálni.

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

Ez a fű­sze­res li­mo­nádé nem­csak finom, és üdítő, hanem az éle­te­det is képes meg­hosszab­bí­tani. Akár for­rón, akár hi­de­gen fo­gyasztva is na­gyon egész­sé­ges.

Ez a fű­sze­res li­mo­nádé nem­csak finom, és üdítő, hanem az éle­te­det is képes meg­hosszab­bí­tani. Akár for­rón, akár hi­de­gen fo­gyasztva is na­gyon egész­sé­ges. Csök­kenti a gyul­la­dá­so­kat, és ser­kenti a szer­ve­zet ön­gyó­gyító ké­pes­sé­gét, hogy az öre­ge­dés jelei minél ké­sőbb je­lent­kez­ze­nek.

Ezt tedd először vasárnap az asztalra, imádni fog a család

Ezt tedd először vasárnap az asztalra, imádni fog a család

Ezek­ben az éte­lek­ben ugyanaz van, mint egy ki­váló szend­vics­ben. De mennyi­vel kí­vá­na­to­sab­bak!

Ezek­ben az éte­lek­ben ugyanaz van, mint egy ki­váló szend­vics­ben. De mennyi­vel kí­vá­na­to­sab­bak!

Őrült ötlet ketchupra, ilyet még nem láttál

Őrült ötlet ketchupra, ilyet még nem láttál

Meg­döb­bentő fej­lesz­tést osz­tott meg a nyil­vá­nos­ság­gal egy kezdő vál­lal­ko­zás, sokan azt se tud­ják, ké­pe­sek len­né­nek-e meg­enni ilyen for­má­já­ban a nép­szerű ön­te­tet.

Meg­döb­bentő fej­lesz­tést osz­tott meg a nyil­vá­nos­ság­gal egy kezdő vál­lal­ko­zás, sokan azt se tud­ják, ké­pe­sek len­né­nek-e meg­enni ilyen for­má­já­ban a nép­szerű ön­te­tet. Mások sze­rint zse­ni­á­lis az ötlet. Az biz­tos, hogy az in­ter­ne­ten fu­tó­tűz­ként ter­jed­nek a képek, hi­szen nem ez jut eszünkbe, ha meg­hall­juk a ke­tchup szót...

Íme a nagy húsvétisonka-trükk, ilyen finomat még nem ettél

Íme a nagy húsvétisonka-trükk, ilyen finomat még nem ettél

Nem csak főzés köz­ben ala­kít­ha­tod az íze­ket, hanem utána is.

A füs­tölt-főtt sonka nem ma­rad­hat el a hús­véti asz­tal­ról, de sok csa­lád fi­no­man szólva is ráunt már. Pedig nem csak főzés köz­ben ala­kít­ha­tod az íze­ket, a hús por­ha­nyós­sá­gát, hanem utána is. Ren­ge­teg trükk van, amik­ről még biz­tos nem hal­lot­tál.

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Nagy hiba, ha le­szű­rés­kor meg­válsz a fő­ző­lé­től! Bez­zeg a leg­jobb sza­ká­csok gon­do­san fel­fog­ják és meg­őr­zik.

Nagy hiba, ha le­szű­rés­kor meg­válsz a fő­ző­lé­től! Bez­zeg a leg­jobb sza­ká­csok gon­do­san fel­fog­ják és meg­őr­zik.

Boros Vali megmondta: Szabolcs megyében márpedig enélkül nincs húsvét

Boros Vali megmondta: Szabolcs megyében márpedig enélkül nincs húsvét

A ke­leti vé­ge­ken még él a régi ha­gyo­mány: hús­vét­kor nem hi­á­nyoz­hat a te­rí­tett asz­tal­ról a sárga túró!

A ropogósra sült bacon szalonna titka nem a serpenyő

A ropogósra sült bacon szalonna titka nem a serpenyő

Lé­te­zik egy titok, és tö­ké­le­tes lesz...

Sokan gon­dol­ják, mi sem egy­sze­rűbb, mint meg­sütni a sza­lon­nát. Csak bele kell dobni a forró ser­pe­nyőbe, és pár perc alatt kész! De mitől lesz tö­ké­le­tes?

Ne fess tojást húsvétkor, ez lesz most a menő

Ne fess tojást húsvétkor, ez lesz most a menő

Unod már, min­dig ugyan­azt csi­nálni?

Unod már, hogy min­den évben ugyan­azt csi­ná­lod? To­jást fes­tesz hús­vét­kor, és azzal dí­szí­ted az ün­nepi asz­talt? Idén ta­lálj ki va­lami mást he­lyette

A téli lecsónál nincs finomabb, így készítsd el

A téli lecsónál nincs finomabb, így készítsd el

Csapd be az ér­zé­ke­i­det, főzz le­csót!

Hosszú na­gyon ez a tél, de ne szo­mo­rodj el! Csapd be az íz­le­lő­bim­bó­i­dat, főzz téli le­csót! Olyan, mintha a nya­rat csem­pész­néd be

A húsvét nagy trükkje: nem reped meg többet a tojás

A húsvét nagy trükkje: nem reped meg többet a tojás

Nagy pa­zar­lás, ha nem vagy óva­tos

Nagy pa­zar­lás, ha nem a leg­na­gyobb óva­tos­ság­gal jársz el a ke­mény to­já­sok ké­szí­té­sé­nél. Sok trükk van rá, ho­gyan úsz­ha­tod meg re­pe­dés nél­kül.

Vigyázz, megint hamisítják a sonkát! Így ismerd fel az igazit

Vigyázz, megint hamisítják a sonkát! Így ismerd fel az igazit

A sonka a ser­tés comb­já­ból ké­szül

A sonka a ser­tés comb­já­ból ké­szül, sóban pá­col­ják, ke­mény­fá­val füs­tö­lik. Ide­á­lis eset­ben. Csak­hogy a ked­venc hús­véti éte­lün­ket is ha­mi­sít­ják.

Soha ne melegítsd újra ezt a 3 ételt a mikróban!

Soha ne melegítsd újra ezt a 3 ételt a mikróban, komoly bajt is okozhatnak!

A táp­anyag­vesz­te­ség mel­lett akár ve­szé­lyes anya­gok is ke­let­kez­het­nek a mik­ro­hul­lám ha­tá­sára!

A táp­anyag­vesz­te­ség mel­lett akár ve­szé­lyes anya­gok is ke­let­kez­het­nek a mik­ro­hul­lám ha­tá­sára!

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Mennyei finom pu­din­got sze­ret­nél ké­szí­teni?

Mennyei finom pu­din­got sze­ret­nél ké­szí­teni? Íz­vi­lága egyedi, a cso­kis panna cot­tá­nak.

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.

Esz­mé­let­len finom bo­lo­gnai spa­get­tit mu­ta­tunk, ezt aztán tény­leg ne hagyd ki! Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.

Süss kenyeret lábosban, dagasztanod sem kell

Süss kenyeret lábosban, dagasztanod sem kell

Szinte pil­la­na­tok alatt meg­süt­he­ted a saját házi ke­nye­red, ami tény­leg olyan mintha nagy­anyá­ink ke­men­cé­jé­ben sült volna.

Nem kell ag­gód­nod, ha el­fo­gyott ott­hon a ke­nyér, vagy zárva van a pék­ség. Szinte pil­la­na­tok alatt meg­süt­he­ted a saját házi ke­nye­red, ami tény­leg olyan mintha nagy­anyá­ink ke­men­cé­jé­ben sült volna. Ez finom és egész­sé­ges és tudod, hogy mi­lyen alap­anya­gok­ból ké­szült.

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda.

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri...

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

A szok­vá­nyos ba­nán­héj ugyan el­vi­ek­ben ehető, de az íze és az ál­laga miatt még­is­csak ki­dob­juk. Na, ennek most vége!

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Va­ló­sá­gos ener­gia­bomba, me­rész és erős, férfias ízek­kel, tele ka­ló­ri­á­val, rá­adá­sul pár perc alatt el­ké­szít­he­ted!

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod? Ki­ve­szed előző este? Mu­ta­tunk egy sok­kal jobb mód­szert, ami­vel hamar ki­ol­vad, és nem áz­ta­tod el vagy ége­ted meg.

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod? Ki­ve­szed előző este? Mu­ta­tunk egy sok­kal jobb mód­szert, ami­vel hamar ki­ol­vad, és nem áz­ta­tod el vagy ége­ted meg. Nem kell órá­kat várni rá, szinte azon­nal el­kezd­hetsz dol­gozni vele. Po­fon­egy­szerű meg­ol­dás, a profi sza­ká­csok is ezt hasz­nál­ják!