ÉLETMÓDI

FAZÉK

Süss kenyeret lábosban

Süss kenyeret lábosban, dagasztanod sem kell

Szinte pil­la­na­tok alatt meg­süt­he­ted a saját házi ke­nye­red

Nem kell ag­gód­nod, ha el­fo­gyott ott­hon a ke­nyér, vagy zárva van a pék­ség. Szinte pil­la­na­tok alatt meg­süt­he­ted a saját házi ke­nye­red, ami tény­leg olyan mintha nagy­anyá­ink ke­men­cé­jé­ben sült volna.

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak. Fi­gyeld a cím­két: só és cukor hoz­zá­adása nél­kül, saját lében hő­ke­zelt ter­mé­ket vá­lassz.

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda.

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri...

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod?

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod? Ki­ve­szed előző este? Mu­ta­tunk egy sok­kal jobb mód­szert, ami­vel hamar ki­ol­vad, és nem áz­ta­tod el vagy ége­ted meg.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Va­ló­sá­gos ener­gia­bomba, me­rész és erős, férfias ízek­kel, tele ka­ló­ri­á­val.

Va­ló­sá­gos ener­gia­bomba, me­rész és erős, férfias ízek­kel, tele ka­ló­ri­á­val, rá­adá­sul pár perc alatt el­ké­szít­he­ted! Nem vé­let­len annyira nép­szerű: lehet reg­geli, gyors ebéd vagy va­csora! Vi­gyá­zat: a csí­pős ízek miatt csak be­vál­la­ló­sok­nak való!

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

A szok­vá­nyos ba­nán­héj ugyan el­vi­ek­ben ehető, de az íze és az ál­laga miatt még­is­csak ki­dob­juk. Na, ennek vége!

A ba­nán­héj ugyan el­vi­ek­ben ehető, de az íze és az ál­laga miatt még­is­csak ki­dob­juk. Na, ennek vége!

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Az egész csa­lád imádni fogja eze­ket a cuk­ki­ni­go­lyó­kat, csak arra kell vi­gyázni, hogy neked is jus­son egy falat.

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Egy ba­rista el­mondta, hogy ko­tyo­gós­ban is lehet lágy, kré­mes és aro­más kávét főzni! Csak pár ap­ró­sá­got kell be­tar­tani...

5 új pogácsarecept, amit idén farsangkor ki kell próbálnod

5 új pogácsarecept, amit idén farsangkor ki kell próbálnod

Ezek­kel kí­náld a ven­dé­ge­ket!

Ha­ma­ro­san jön a far­sang, ki ne hagyd a po­gá­csát! Össze­szed­tünk né­hány re­cep­tet, hátha még van olyan, amit nem kós­tol­tál!

Elvarázsolta a svájci sajtmestereket a bükki kakukkfüves csoda

Elvarázsolta a svájci sajtmestereket a bükki kakukkfüves csoda

Nagy öröm, ami­kor ma­gyar kéz­mű­ves­ter­mék jó hírét kel­tik a vi­lág­ban. És ehhez már Sán­dor Tamás sajt­mes­ter is hoz­zá­já­rul.

Szalonnasó az új őrület, otthon te is elkészítheted

Szalonnasó az új őrület, otthon te is elkészítheted

Ha imá­dod a sült sza­lonna ízét, de nincs ked­ved ál­lan­dóan sü­tö­getni, akkor a te fű­sze­red lesz a sza­lon­nasó.

Ha imá­dod a sült sza­lonna ízét, de nincs ked­ved ál­lan­dóan sü­tö­getni, akkor a te fű­sze­red lesz a sza­lon­nasó. Ez az egy­sze­rűen el­ké­szít­hető kü­lön­le­ges­ség gya­kor­la­ti­lag min­den étel­hez fel­hasz­nál­ható.

Szakértők állítják: Eddig tartható el hús a mélyhűtőben

Szakértők állítják: Eddig tartható el hús a mélyhűtőben

A nyers és fel­dol­go­zott hús­ter­mé­kek más és más ideig őrzik meg fris­ses­sé­gü­ket a mély­hű­tő­ben.

A nyers és fel­dol­go­zott hús­ter­mé­kek más és más ideig őrzik meg fris­ses­sé­gü­ket a mély­hű­tő­ben.

7 tökéletes reggeli karácsonyra

7 tökéletes reggeli karácsonyra

Mu­tat­juk, a leg­jobb és leg­egy­sze­rűbb fi­nom­sá­go­kat:

Hi­he­tet­le­nül sok fi­nom­sá­got fel­hal­mo­zunk ka­rá­csony­kor, de nem mind­egy, mit eszünk reg­ge­lire. Ilyen­kor is va­lami ün­ne­pit és kü­lön­le­ge­set sze­ret­nénk.

Karácsonyi palacsinta!

Karácsonyi palacsinta! Ez lett minden gyerek kedvence

Va­lami finom és kü­lön­le­ges reg­ge­lit sze­ret­nél ka­rá­csony­kor? Süss mé­zes­ka­lá­csos pa­la­csin­tát. A csa­lá­dod egy­sze­rűen imádni fogja.

Süss mé­zes­ka­lá­csos pa­la­csin­tát. A csa­lá­dod egy­sze­rűen imádni fogja. Ez nem egy szok­vá­nyos reg­geli.

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Min­dig gyor­san el­ké­szít­hető és biz­tos a siker.

Ezt a finom kek­szet még csak nyúj­tani és szag­gatni sem kell. Min­dig gyor­san el­ké­szít­hető és biz­tos a siker.

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Gye­rek­ko­runk ked­venc fi­nom­sága.

Gye­rek­ko­rod ked­venc fi­nom­sá­gát most ott­hon is na­gyon egy­sze­rűen el tudod ké­szí­teni ennek a re­cept­nek a se­gít­sé­gé­vel.

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk, el­árul­juk a tit­kát!

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk és a kül­föl­diek kö­ré­ben is a leg­nép­sze­rűbb fogás. Meg­mu­tat­juk a leg­nép­sze­rűbb re­cep­tet.

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek ál­dá­sait!

A ja­vas­asszo­nyok is prak­ti­ku­san al­kal­maz­ták régen eze­ket a cso­da­sze­re­ket. Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek jó­té­kony ha­tá­sait!

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Unod már a ha­gyo­má­nyos me­leg­szend­vi­cse­ket? Ké­szíts ke­nyér­ha­jót! Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Ilyen finom még sosem volt a krumplipüré, elképesztő ötletek

Ilyen finom még sosem volt a krumplipüré, elképesztő ötletek

Ne dobd ki a meg­ma­radt krump­li­pü­rét! Egy kis öt­le­tes­ség­gel remek ételt va­rá­zsol­hatsz be­lőle más­nap.

Ne dobd ki a meg­ma­radt krump­li­pü­rét! Egy kis öt­le­tes­ség­gel remek ételt va­rá­zsol­hatsz be­lőle más­nap.

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos!

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs...

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs - csak kap­ko­dod a fejed, és nem tudod, me­lyik mire való? Ren­det te­szünk a rizs­faj­ták kö­zött, hogy min­dig a leg­job­bat vá­laszt­hasd.

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Fur­csán hang­zik, va­ló­ban. De hidd el, min­den­kép­pen meg­éri ki­pró­bál­nod! Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Fur­csán hang­zik, va­ló­ban. De hidd el, min­den­kép­pen meg­éri ki­pró­bál­nod! Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre.

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre, már a lát­vá­nyá­tól is fel­boly­dult az in­ter­net.

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt!

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt! Süss sok­féle, szí­nes szil­vá­val bo­rí­tott, kré­mes sütit. Csak do­báld be a ser­pe­nyőbe a hoz­zá­va­ló­kat.

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital nem­csak fel­éb­reszt, de az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza.

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital nem­csak fel­éb­reszt, de az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza. Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Elő­for­dult már veled, hogy ta­nács­ta­la­nul áll­tál a hű­tő­pult előtt és nem tud­tad, me­lyik húst vá­laszd? Mu­ta­tunk egy egy­szerű trük­köt.

Elő­for­dult már veled, hogy ta­nács­ta­la­nul áll­tál a hű­tő­pult előtt és nem tud­tad, me­lyik húst vá­laszd? Mu­ta­tunk egy egy­szerű trük­köt, ho­gyan ál­la­pít­ha­tod meg, hogy me­lyik hús fris­sebb és me­lyik ke­vésbé.

Ezért ne dobd ki a paprika csumáját, elképesztő, mire használhatod

Ezért ne dobd ki a paprika csumáját, elképesztő, mire használhatod

Egy vé­let­len el­szó­lás la­vi­nát in­dí­tott el a ma­gyar há­zi­asszo­nyok kö­ré­ben. El­ké­pesz­tően heves vita ala­kult ki...

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Ki ne sze­retné a krump­lit? Ha egy­szerű és finom ételre vágysz este, kapd elő a kam­rá­ból. Mu­ta­tunk három re­cep­tet.

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely!

Egy­szerű, de igen­csak kifi­ze­tődő trükk! Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely, se zsír­szagú konyha! Most mu­ta­tunk egy szu­per egy­szerű mód­szert.

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz?

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság a fan­tasz­ti­kus íze­i­vel. Hidd el, meg­éri a fá­rad­sá­got!

7 brutális hiba: Így rontod el a krumplipürét

7 brutális hiba: Így rontod el a krumplipürét

Min­denki ked­venc kö­rete, rá­adá­sul na­gyon könnyű el­ké­szí­teni. Ám ezt az egy­szerű ételt is el lehet ron­tani.

Min­denki ked­venc kö­rete, rá­adá­sul na­gyon könnyű el­ké­szí­teni. Ám ezt az egy­szerű ételt is el lehet ron­tani: min­denki evett már ra­ga­csos, és íz­te­len masszát püré he­lyett. Mu­tat­juk a leg­gya­ko­ribb, ti­pi­kus hi­bá­kat, eze­ket kell min­den­képp el­ke­rül­nöd. Ha már főzöl, egye­tek fi­no­mat!

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

A siker ga­ran­tált.

Szü­le­tés­nap lesz, de nincs időd tor­tát sütni? Ezt a va­ní­liás sze­le­tet biz­to­san össze tudod dobni még előző este. A siker ga­ran­tált.

Nem serpenyőben sül a legújabb tükörtojás. Ilyen finomat még nem ettél!

Nem serpenyőben sül a legújabb tükörtojás. Ilyen finomat még nem ettél!

Imá­dod a tü­kör­to­jást? Mu­ta­tunk egy ínyenc reg­ge­lit, ké­szítsd el és lepd meg vele ked­ve­se­det is.

Soha többet nem pukkad ki a hurka és a kolbász, ha így sütöd

Soha többet nem pukkad ki a hurka és a kolbász, ha így sütöd

Szur­kálni? Nem szur­kálni? A leg­gya­kor­lot­tabb há­zi­asszo­nyon is képes ki­fogni a hurka és a kol­bász.

Szur­kálni? Nem szur­kálni? A leg­gya­kor­lot­tabb há­zi­asszo­nyon is képes ki­fogni a hurka és a kol­bász, a leg­na­gyobb igye­ke­zet és min­den prak­tika el­le­nére ki­dur­ran­hat. Pedig po­fon­egy­szerű a meg­ol­dás - nagy­anyá­ink is így sü­töt­ték, ezt fi­gyeld!

Megújult a sajtos melegszendvics. Ilyen finomat még nem ettél!

Megújult a sajtos melegszendvics. Ilyen finomat még nem ettél!

Sze­re­ted a me­leg­szend­vi­cset, de unod a ha­gyo­má­nyos re­cep­te­ket?

Sze­re­ted a me­leg­szend­vi­cset, de unod a ha­gyo­má­nyos re­cep­te­ket?

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb mód­szer ennél...

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Nem­csak kávé, komp­lett reg­geli!

Az új ká­vé­cso­dába olyan hoz­zá­való kerül, amelyre eddig aligha szá­mí­tot­tál. Vi­szont az így ka­pott forró ital több, mint egy­szerű reg­geli koffe­in­lö­ket.

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükköt mutatunk!

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükköt mutatunk!

Végre nem kell pe­pe­cselni többé.

Végre nem kell pe­pe­cselni reg­ge­li­nél, vagy éppen a ra­kott krumpli ké­szí­té­se­kor. Ez a trükk min­dent meg­vál­toz­tat.

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle is­teni finom, pi­rí­tott házi tök­ma­got! Mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű re­cep­tet, rá­adá­sul az íze mér­föl­dek­kel veri a zacs­kós, bolti tök­ma­gét!

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle is­teni finom, pi­rí­tott házi tök­ma­got! Mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű re­cep­tet, rá­adá­sul az íze mér­föl­dek­kel veri a zacs­kós, bolti tök­ma­gét! Ha ezt az íny­csik­landó nasit egy­szer meg­kós­to­lod, soha többé nem aka­rod majd más­képp enni a tök­ma­got!

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Ké­szí­tet­tél már kelt tész­tát?

Ké­szí­tet­tél már kelt tész­tát? Olyan tip­pet mu­ta­tott a múlt heti adás­ban az egyik ver­senyző, ami­től le­esett az ál­lunk.

Sosem találod ki, miért jó lefagyasztani a tojásfehérjét

Sosem találod ki, miért jó lefagyasztani a tojásfehérjét

Ne öntsd a le­fo­lyóba! Fa­gyaszd le!

Sütés után nya­ka­don ma­radt egy csomó to­jás­fe­hérje? Ne öntsd a le­fo­lyóba! Fa­gyaszd le! Mu­tat­juk, ho­gyan: rém egy­szerű.

4 doboz konzerv, hozzá egy kis hús: Csúcskaja 6 főre, 2500 forintból

4 doboz konzerv, hozzá egy kis hús: Csúcskaja 6 főre, 2500 forintból

Hagy­juk a gaszt­ro­nó­miát és a tex­tú­rá­kat! Az igazi zseni kon­zer­vek­ből is ütős kaját dob össze.

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Nem kell sok időt a kony­há­ban töl­te­ned, fél órán belül el­ké­szít­hető, íz­le­tes re­cep­te­ket mu­ta­tunk, hogy se­gít­sünk ki­csit! Szí­nes a pa­letta.

Új trükk a konyhában! Megőrül a net a legfinomabb rántottáért!

Új trükk a konyhában! Megőrül a net a legfinomabb rántottáért!

Na­gyon könnyű el­ké­szí­teni, és biz­to­san az egész csa­lád ked­vence lesz.

Hi­he­tet­le­nül könnyű el­ké­szí­teni, és biz­to­san az egész csa­lád ked­vence lesz.

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Nem sze­re­ted a ko­vi­ubi te­te­jén meg­pu­hult ke­nye­ret? Eset­leg liszt­ér­zé­keny vagy, de ked­ve­led ezt a sa­va­nyú­sá­got?

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Két re­cept egy­ben, új íz­vi­lág! Ezt a fi­nom­sá­got iga­zán ér­de­mes ki­pró­bál­nod, könnyű étel, akár va­cso­rára is fo­gyaszt­ha­tod.

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

Szalonnában sült mozzarella, gyors és finom vacsora!

Szalonnában sült mozzarella, gyors és finom vacsora!

Par­tit adsz, és szu­per íz­le­tes rág­csál­ni­va­lót sze­ret­nél kí­nálni a ven­dé­ge­id­nek?

Par­tit adsz, és szu­per íz­le­tes rág­csál­ni­va­lót sze­ret­nél kí­nálni a ven­dé­ge­id­nek? Pró­báld ki ezt az íz- és fe­hér­je­bom­bát.

Gyümölcsös és mennyei lett a tiramisu

Gyümölcsös és mennyei lett a tiramisu

Ké­szíts sütés nél­kül ti­ra­mi­sutor­tát.

Ké­szíts sütés nél­kül ti­ra­mi­sutor­tát a nyár gyü­möl­cse­i­vel. A mu­ta­tós desszert­nek akár­me­lyik nyári szü­li­na­pos örülne!

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Me­g­in­nál egy kávét, de a kok­té­lok is csá­bí­ta­nak? Nem kell vá­lasz­ta­nod, ezek a ká­vé­kok­té­lok el­ké­pesz­tően fi­no­mak.

Most dobsz egy hátast, ez az évszázad kukoricatrükkje

Most dobsz egy hátast, ez az évszázad kukoricatrükkje

Ezen­túl télen is él­vez­he­ted a nyár ízeit, zárd üve­gekbe a ku­ko­ri­cát! Mehet is a cse­mege a kam­ra­polcra, télen csak me­le­gí­te­ned kell.

Ezen­túl télen is él­vez­he­ted a nyár ízeit, zárd üve­gekbe a ku­ko­ri­cát! Mehet is a cse­mege a kam­ra­polcra, télen csak me­le­gí­te­ned kell. Zse­ni­á­lis fi­nom­ság!

Csodát tesz a tojással a szódabikarbóna! Egy csipetnyi elég bele

Csodát tesz a tojással a szódabikarbóna! Egy csipetnyi elég bele

A szó­da­bi­kar­bóna ha­bo­sabbá és fi­no­mabbá va­rá­zsolja az éte­le­ket, a rán­tot­tá­val is cso­dákra képes!

A szó­da­bi­kar­bóna ha­bo­sabbá és fi­no­mabbá va­rá­zsolja az éte­le­ket, a rán­tot­tá­val is cso­dákra képes!

Sosem találod ki, mi lett a világ legegészségesebb itala

Ez a világ legegészségesebb itala

Fil­lé­rek­ből el­ké­szít­he­ted!

Egy ter­mé­sze­tes mul­ti­vi­ta­min kok­tél, tele min­den­nel, amire szük­sé­ged van ahhoz, hogy egész­sé­ges és ener­gi­kus le­gyél. Fil­lé­rek­ből el­ké­szít­he­ted!

Elképesztő egyszerű trükktől lesz mennyei ropogós a sült csirke

Elképesztő egyszerű trükktől lesz mennyei ropogós a sült csirke

Sze­ret­nél finom, ro­po­gós sült csir­két?

Sze­ret­nél finom, ro­po­gós sült csir­két ké­szí­teni va­cso­rára? De vajon mitől lesz iga­zán ro­po­gós és íz­le­tes a sült? El­árul­juk a tit­kos össze­te­vőt!

Sok a kertben a paradicsom? Mutatjuk, mit készíts gyorsan belőle

Sok a kertben a paradicsom? Mutatjuk, mit készíts gyorsan belőle

Most töltsd meg a kam­rá­dat érett pa­ra­di­csom­ból ké­szült saját szó­szok­kal.

Te is imá­dod ezt a fan­tasz­ti­kus, ízes gyü­möl­csöt? Spa­get­ti­hez, piz­zá­hoz, gnoc­chi-hoz ké­szítsd el ott­hon az ola­szok ked­ven­cét, a sugo-t. Most töltsd meg a kam­rá­dat érett pa­ra­di­csom­ból ké­szült saját szó­szok­kal.

Sok az almád? Mutatjuk, milyen csodaszert készíts belőle

Sok az almád? Mutatjuk, milyen csodaszert készíts belőle

Ne hagyd meg­ro­hadni a föl­dön a le­po­tyo­gott almát! Ké­szíts al­ma­ece­tet.

Ne hagyd meg­ro­hadni a föl­dön a le­po­tyo­gott almát! Ren­ge­teg módon fel­hasz­nál­ha­tod. Ké­szíts be­lőle pél­dául há­zi­lag nyers, or­ga­ni­kus al­ma­ece­tet. A bolt­ban kap­ható tö­re­dé­kéért elő­ál­lít­ha­tod.

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

Egy­sze­rűen el­ké­szít­he­tőek a nyár leg­fi­no­mabb hű­sítő teái. Nem igé­nyel­nek kü­lö­nö­sebb hoz­záér­tést.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­he­tőek a nyár leg­fi­no­mabb hű­sítő teái. Nem igé­nyel­nek kü­lö­nö­sebb hoz­záér­tést.

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Bő­sé­ges a ter­mé­sed? Kí­sér­le­tezz !

Bő­sé­ge­sen ter­mett a ker­ted­ben az alma, több­fé­le­kép­pen is fel­dol­goz­tad már, és még min­dig nincs vége az al­ma­sze­zon­nak. Idén újíts, pró­bálj ki új dol­go­kat!

Ezt a trükköt ismered? Így lesz sokkal olcsóbb a málnalekvár!

Ezt a trükköt ismered? Így lesz sokkal olcsóbb a málnalekvár!

Kom­bi­náld ki­adó­sabb gyü­möl­csök­kel.

A málna na­gyon drága gyü­mölcs, és nem iga­zán ki­adós. Kom­bi­náld más, ki­adó­sabb, ol­csóbb gyü­möl­csök­kel.

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!

Sze­ret­nél fi­no­mat és egész­sé­ge­set enni min­den nap a mun­ka­he­lye­den? Ké­szítsd el már este és tedd be­főt­tes­üvegbe az ebé­ded. Egy­szerű, gyors, olcsó.

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Most meg­tud­ha­tod, hogy tudsz egész­sé­ges és ada­lék­anyag­men­tes hoz­zá­va­lót ké­szí­teni a leg­ügye­sebb ma­gyar há­zi­asszony se­gít­sé­gé­vel.

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindenre jó

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindent készíthetsz belőle

Fan­tasz­ti­kus alap­anyag. Mu­ta­tunk hozzá né­hány egy­szerű, finom és egész­sé­ges re­cep­tet!

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Le­he­tet­len meg­unni!

Ebből az egy­szerű krump­lis fi­nom­ság­ból hi­he­tet­len, mennyi min­dent lehet ké­szí­teni. Le­he­tet­len meg­unni, és nem tudod el­ron­tani.

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, így bo­lon­dít­ha­tod meg egy ki­csit

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, így dob­ha­tod fel!

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Bosszantó, ha a papír el­moz­dul...

Iszo­nya­to­san bosszantó, ha papír épp akkor moz­dul el a tep­si­ben, ami­kor öntöd bele a tész­tát. A kín­ló­dás­nak mos­tan­tól vége!

Így készül a legfinomabb nyári lángos

Így készül a legfinomabb nyári lángos

A nyár ked­vence a lán­gos.

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

A nyár hűsítő kedvence: tej helyett ezt rakd a kávédba

A nyár hűsítő kedvence: tej helyett ezt rakd a kávédba

Úgy érzed, ezt a hő­sé­get már nem lehet ki­bírni? Végy egy hű­sítő zu­hanyt, és kós­told meg a fa­gyasz­tott jog­hur­tos kávét.

Úgy érzed, ezt a hő­sé­get már nem lehet ki­bírni? Végy egy hű­sítő zu­hanyt, és kós­told meg a fa­gyasz­tott jog­hur­tos kávét. Mind­járt min­den a he­lyére kerül!

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Ho­gyan tudod gyor­san, egy­sze­rűen meg­tisz­tí­tani az új krump­lit, még­hozzá anél­kül, hogy az uj­jaid be­bar­nul­ná­nak?

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Bo­lon­dítsd egy-két hoz­zá­va­ló­val

Bo­lon­dítsd egy-két szo­kat­lan hoz­zá­va­ló­val ezt a fi­nom­sá­got és hidd el, min­denki meg fogja nyalni mind a tíz ujját utána. Íz­leni fog min­den­ki­nek!

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé: nem­csak fel­fris­sít, hosszan ké­szítve még a szom­ja­dat is oltja.

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé: nem­csak fel­fris­sít, hosszan ké­szítve még a szom­ja­dat is oltja. És ezt biz­tos nem unod meg, mert hi­he­tet­len sok iz­gal­mas vál­to­zat lé­te­zik. Mu­tat­juk, hogy isszák a jeges kávét a világ kü­lön­böző ré­szein! Az eg­zo­ti­kus vál­to­za­tok a leg­fi­no­mab­bak!