ÉLETMÓDI

FAZÉK

Ez a eperpite mindent visz és még sütnöd sem kell!

Ez a eperpite mindent visz és még sütnöd sem kell!

So­hase túl sok, ha eper­ről van szó.

Ebben a re­cept­ben a sze­zon ked­venc gyü­möl­cse kerül a töl­te­lékbe, zse­lébe, dí­szí­tés­ként a te­te­jére. Nincs olyan, hogy túl sok, ha eper­ről van szó.

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Ez Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija.

Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija a gye­nes­di­ási Brin­ga­ta­nya cuk­rász­dá­ban ké­szül és ez már hi­va­ta­los! A fő­dí­ját ba­zsa­li­ko­mos mál­na­fa­gyi­val nyerte el a cuki.

Szereted a bodzaszörpöt? Akkor ezt a finomságot is most készítsd el!

Szereted a bodzaszörpöt? Akkor ezt a finomságot is most készítsd el!

A házi ször­pök utá­noz­ha­tat­lan íze régi em­lé­ke­ket éb­reszt min­den­ki­ben.

A házi ször­pök utá­noz­ha­tat­lan íze régi em­lé­ke­ket éb­reszt min­den­ki­ben.

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Ilyen fi­no­mat még biz­to­san nem ettél!

Ilyen fi­no­mat még biz­to­san nem ettél! Össze­ke­rült két nagy ked­venc és szu­per desszert lett be­lőle. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, a re­ceptje vég­te­le­nül egy­szerű.

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

Az ola­szok nem vé­let­le­nül olyan büsz­kék a ku­li­ná­ris ha­gyo­má­nya­ikra - piz­zá­juk­nak, tész­tá­juk­nak va­ló­ban nincs párja.

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a re­cept­nek a rabja le­szel. Olyan könnyű el­ké­szí­teni, hogy pil­la­na­tok alatt össze tudod dobni.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a re­cept­nek a rabja le­szel. Olyan könnyű el­ké­szí­teni, hogy ha so­ha­sem sü­töt­tél, akkor is pil­la­na­tok alatt össze tudod dobni. Hidd el, min­den­ki­nek ízlen fog. Kapj elő egy bög­rét és tuti lesz a si­ke­red ezzel az egy­szerű ré­pa­tor­tá­val.

Zseniális újítás! Így lett epres a piskótatekercs

Zseniális újítás! Így lett epres a piskótatekercs

Ez az epres te­kercs olyan gyö­nyörű, hogy le­esik az állad! De annak is, aki­nek sütöd. Az el­ké­szí­tése él­ve­ze­tes és egy­szerű.

Ez az epres te­kercs olyan gyö­nyörű, hogy le­esik az állad. De annak is, aki­nek sütöd. Az el­ké­szí­tése él­ve­ze­tes és egy­szerű.

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Egy­szerű és is­te­nien finom!

Egy­szerű és is­te­nien finom! Ké­szíts liszt­men­te­sen piz­zát. Min­denki meg­di­cséri, aki meg­kós­tolja, ga­ran­tált a gyors siker! Kö­vesd a vi­deót!

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

Ez a fű­sze­res li­mo­nádé nem­csak finom és üdítő, hanem az éle­te­det is képes meg­hosszab­bí­tani, akár for­rón, akár hi­de­gen iszod.

Őrült ötlet ketchupra, ilyet még nem láttál

Őrült ötlet ketchupra, ilyet még nem láttál

Meg­döb­bentő fej­lesz­tést osz­tott meg a nyil­vá­nos­ság­gal egy kezdő vál­lal­ko­zás, sokan azt se tud­ják, ké­pe­sek len­né­nek-e meg­enni ilyen for­má­já­ban a nép­szerű ön­te­tet.

Meg­döb­bentő fej­lesz­tést osz­tott meg a nyil­vá­nos­ság­gal egy kezdő vál­lal­ko­zás, sokan meg­döb­ben­tek az öntet új for­má­ján.

Íme a nagy húsvétisonka-trükk, ilyen finomat még nem ettél

Íme a nagy húsvétisonka-trükk, ilyen finomat még nem ettél

Nem csak főzés köz­ben ala­kít­ha­tod az íze­ket, hanem utána is. Ren­ge­teg trükk van, amik­ről még biz­tos nem hal­lot­tál.

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Nagy hiba, ha meg­válsz a fő­ző­lé­től!

Nagy hiba, ha le­szű­rés­kor meg­válsz a fő­ző­lé­től! Bez­zeg a leg­jobb sza­ká­csok gon­do­san fel­fog­ják és meg­őr­zik. Most pedig el­árul­ják, miért.

Ezt tedd először vasárnap az asztalra, imádni fog a család

Ezt tedd először vasárnap az asztalra, imádni fog a család

Ezek­ben az éte­lek­ben ugyanaz van, mint egy ki­váló szend­vics­ben. De mennyi­vel kí­vá­na­to­sab­bak!

Ezek az éte­lek olyan mu­ta­tó­sak, hogy még a leg­ki­seb­bek is szí­ve­sen esz­nek be­lőle. Pedig csu­pán ugyanaz van ben­nük, mint egy ki­váló szend­vics­ben: sok-sok üde, ízes zöld­ség és cso­dá­san sze­le­telt húsok. De így mennyi­vel kí­vá­na­to­sab­bak! Nem is kell már más dísz az ün­nepi asz­talra.

A ropogósra sült bacon szalonna titka nem a serpenyő

A ropogósra sült bacon szalonna titka nem a serpenyő

Mi sem egy­sze­rűbb, mint meg­sütni a sza­lon­nát. Van azon­ban egy titok, ami­től tö­ké­le­tes lesz...

Mi sem egy­sze­rűbb, mint meg­sütni a sza­lon­nát. Van azon­ban egy titok, ami­től tö­ké­le­tes lesz...

Ne fess tojást húsvétkor, ez lesz most a menő

Ne fess tojást húsvétkor, ez lesz most a menő

Unod már, min­dig ugyan­azt csi­nálni?

Unod már, hogy min­den évben ugyan­azt csi­ná­lod? To­jást fes­tesz hús­vét­kor, és azzal dí­szí­ted az ün­nepi asz­talt? Idén ta­lálj ki va­lami mást he­lyette

Ez a tavasz kedvence: töltött lesz a bundás kenyér

Ez a tavasz kedvence: töltött lesz a bundás kenyér

Ezt a fi­nom­sá­got tuti nem pró­bál­tad!

Szám­ta­lan bun­dás ke­nyér re­cep­tet is­mer­hetsz, de ezt a fi­nom­sá­got tuti nem pró­bál­tad még ki. A ta­va­szi reg­ge­lik ked­vence lehet, imádni fog­ják a gye­re­kek is!

Boros Vali: Szabolcs megyében márpedig enélkül nincs húsvét!

Boros Vali megmondta: Szabolcs megyében márpedig enélkül nincs húsvét

A ke­leti vé­ge­ken még él a régi ha­gyo­mány: hús­vét­kor nem hi­á­nyoz­hat a te­rí­tett asz­tal­ról a sárga túró!

A ke­leti vé­ge­ken még él a régi ha­gyo­mány: hús­vét­kor nem hi­á­nyoz­hat a te­rí­tett asz­tal­ról a sárga túró, amit szinte min­den csa­lád­ban el­ké­szí­te­nek. Boros Vali, a ma­gyar há­zi­asszo­nyok gyön­gye pedig el­árulta a leg­jobb re­cep­tet.

A húsvét nagy trükkje: nem reped meg többet a tojás

A húsvét nagy trükkje: nem reped meg többet a tojás

Nagy pa­zar­lás, ha nem vagy óva­tos

Nagy pa­zar­lás, ha nem a leg­na­gyobb óva­tos­ság­gal jársz el a ke­mény to­já­sok ké­szí­té­sé­nél. Sok trükk van rá, ho­gyan úsz­ha­tod meg re­pe­dés nél­kül.

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Mennyei finom pu­din­got sze­ret­nél ké­szí­teni? Íz­vi­lága egyedi, a cso­kis panna cot­tá­nak. Kós­told meg te is. Mu­tat­juk a re­cept­jét!

A téli lecsónál nincs finomabb, így készítsd el

A téli lecsónál nincs finomabb, így készítsd el

Csapd be az ér­zé­ke­i­det, főzz le­csót!

Hosszú na­gyon ez a tél, de ne szo­mo­rodj el! Csapd be az íz­le­lő­bim­bó­i­dat, főzz téli le­csót! Olyan, mintha a nya­rat csem­pész­néd be

Soha ne melegítsd újra ezt a 3 ételt a mikróban, komoly bajt is okozhatnak!

Soha ne melegítsd újra ezt a 3 ételt a mikróban, komoly bajt is okozhatnak!

A táp­anyag­vesz­te­ség mel­lett akár ve­szé­lyes anya­gok is ke­let­kez­het­nek a mik­ro­hul­lám ha­tá­sára!

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri eze­ket az éte­le­ket!

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod?

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod? Ki­ve­szed előző este? Mu­ta­tunk egy sok­kal jobb mód­szert, ami­vel hamar ki­ol­vad, és nem áz­ta­tod el vagy ége­ted meg.

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Esz­mé­let­len finom bo­lo­gnai spa­get­tit mu­ta­tunk, ezt aztán tény­leg ne hagyd ki! Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.Fi­gyeld a trük­köt, így ké­szítsd el!

Esz­mé­let­len finom bo­lo­gnai spa­get­tit mu­ta­tunk, ezt aztán tény­leg ne hagyd ki! Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.Fi­gyeld a trük­köt, így ké­szítsd el!

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

A szok­vá­nyos ba­nán­héj ugyan el­vi­ek­ben ehető, de az íze és az ál­laga miatt még­is­csak ki­dob­juk. Na, ennek vége!

A ba­nán­héj ugyan el­vi­ek­ben ehető, de az íze és az ál­laga miatt még­is­csak ki­dob­juk. Na, ennek vége!

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Az egész csa­lád imádni fogja eze­ket a cuk­ki­ni­go­lyó­kat, csak arra kell vi­gyázni, hogy neked is jus­son egy falat.

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Egy ba­rista el­mondta, hogy ko­tyo­gós­ban is lehet lágy, kré­mes és aro­más kávét főzni! Csak pár ap­ró­sá­got kell be­tar­tani...

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Va­ló­sá­gos ener­gia­bomba, me­rész és erős, férfias ízek­kel, tele ka­ló­ri­á­val.

Va­ló­sá­gos ener­gia­bomba, me­rész és erős, férfias ízek­kel, tele ka­ló­ri­á­val, rá­adá­sul pár perc alatt el­ké­szít­he­ted! Nem vé­let­len annyira nép­szerű: lehet reg­geli, gyors ebéd vagy va­csora! Vi­gyá­zat: a csí­pős ízek miatt csak be­vál­la­ló­sok­nak való!

Palacsintába került a tiramisu, ilyen finomat még nem ettél

Palacsintába került a tiramisu, ilyen finomat még nem ettél

Senki nem tud majd nemet mon­dani erre a na­gyon finom na­sira.

Az egyik leg­fi­no­mabb olasz édes­ség a ti­ra­misu össze­ke­ve­re­dett a ma­gya­rok ked­venc pa­la­csin­tá­já­val. Senki nem tud majd nemet mon­dani erre a na­gyon finom na­sira. Vá­laszd ezt a ma­gyar-olasz ko­pro­duk­ciót.

Szalonnasó az új őrület, otthon te is elkészítheted

Szalonnasó az új őrület, otthon te is elkészítheted

Ha imá­dod a sült sza­lonna ízét, de nincs ked­ved ál­lan­dóan sü­tö­getni, akkor a te fű­sze­red lesz a sza­lon­nasó.

Ha imá­dod a sült sza­lonna ízét, de nincs ked­ved ál­lan­dóan sü­tö­getni, akkor a te fű­sze­red lesz a sza­lon­nasó.

5 új pogácsarecept, amit idén farsangkor ki kell próbálnod

5 új pogácsarecept, amit idén farsangkor ki kell próbálnod

Ezek­kel kí­náld a ven­dé­ge­ket!

Ha­ma­ro­san jön a far­sang, ki ne hagyd a po­gá­csát! Össze­szed­tünk né­hány re­cep­tet, hátha még van olyan, amit nem kós­tol­tál!

Elvarázsolta a svájci sajtmestereket a bükki kakukkfüves csoda

Elvarázsolta a svájci sajtmestereket a bükki kakukkfüves csoda

Nagy öröm, ami­kor ma­gyar kéz­mű­ves­ter­mék jó hírét kel­tik a vi­lág­ban. És ehhez már Sán­dor Tamás sajt­mes­ter is hoz­zá­já­rul.

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Ezt a finom kek­szet még csak nyúj­tani és szag­gatni sem kell. Min­dig gyor­san el­ké­szít­hető és biz­tos a siker.

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Gye­rek­ko­runk ked­venc fi­nom­sága.

Gye­rek­ko­rod ked­venc fi­nom­sá­gát most ott­hon is na­gyon egy­sze­rűen el tudod ké­szí­teni ennek a re­cept­nek a se­gít­sé­gé­vel.

Szakértők állítják: Eddig tartható el hús a mélyhűtőben

Szakértők állítják: Eddig tartható el hús a mélyhűtőben

A nyers és fel­dol­go­zott hús­ter­mé­kek más és más ideig őrzik meg fris­ses­sé­gü­ket a mély­hű­tő­ben.

A nyers és fel­dol­go­zott hús­ter­mé­kek más és más ideig őrzik meg fris­ses­sé­gü­ket a mély­hű­tő­ben.

7 tökéletes reggeli karácsonyra

7 tökéletes reggeli karácsonyra

Mu­tat­juk, a leg­jobb és leg­egy­sze­rűbb fi­nom­sá­go­kat:

Hi­he­tet­le­nül sok fi­nom­sá­got fel­hal­mo­zunk ka­rá­csony­kor, de nem mind­egy, mit eszünk reg­ge­lire. Ilyen­kor is va­lami ün­ne­pit és kü­lön­le­ge­set sze­ret­nénk.

Karácsonyi palacsinta!

Karácsonyi palacsinta! Ez lett minden gyerek kedvence

Va­lami finom és kü­lön­le­ges reg­ge­lit sze­ret­nél ka­rá­csony­kor? Süss mé­zes­ka­lá­csos pa­la­csin­tát. A csa­lá­dod egy­sze­rűen imádni fogja.

Süss mé­zes­ka­lá­csos pa­la­csin­tát. A csa­lá­dod egy­sze­rűen imádni fogja. Ez nem egy szok­vá­nyos reg­geli.

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

A ja­vas­asszo­nyok is al­kal­maz­ták régen eze­ket a cso­da­sze­re­ket. Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek jó­té­kony ha­tá­sait!

A ja­vas­asszo­nyok is al­kal­maz­ták régen eze­ket a cso­da­sze­re­ket. Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek jó­té­kony ha­tá­sait!

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk, el­árul­juk a tit­kát!

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk és a kül­föl­diek kö­ré­ben is a leg­nép­sze­rűbb fogás. Meg­mu­tat­juk a leg­nép­sze­rűbb re­cep­tet.

Ilyen finom még sosem volt a krumplipüré, elképesztő ötletek

Ilyen finom még sosem volt a krumplipüré, elképesztő ötletek

Ne dobd ki a meg­ma­radt krump­li­pü­rét! Egy kis öt­le­tes­ség­gel remek ételt va­rá­zsol­hatsz be­lőle más­nap. Fi­gyeld csak!

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Unod már a ha­gyo­má­nyos me­leg­szend­vi­cse­ket? Ké­szíts ke­nyér­ha­jót!

Unod már a ha­gyo­má­nyos me­leg­szend­vi­cse­ket? Ké­szíts ke­nyér­ha­jót! Nem kell hozzá más, mint egy ba­gett, és né­hány fan­tá­zia­dús töl­te­lék. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos!

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs...

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs - csak kap­ko­dod a fejed, és nem tudod, me­lyik mire való? Ren­det te­szünk a rizs­faj­ták kö­zött, hogy min­dig a leg­job­bat vá­laszt­hasd.

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Fur­csán hang­zik, va­ló­ban. De hidd el, min­den­kép­pen meg­éri ki­pró­bál­nod! Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Fur­csán hang­zik, va­ló­ban. De hidd el, min­den­kép­pen meg­éri ki­pró­bál­nod! Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Öt szuper trükk, hogy idén tökéletes legyen a kocsonya

Öt szuper trükk, hogy idén tökéletes legyen a kocsonya

Főz­tél már ko­cso­nyát? Meg­mu­tat­juk, hogy nem is olyan ör­dön­gös­ség. Kezd­jük az ala­pok­tól!

Főz­tél már ko­cso­nyát? Meg­mu­tat­juk, hogy nem is olyan ör­dön­gös­ség. A ko­cso­nya sok csa­lád­ban a tél ki­hagy­ha­tat­lan fo­gása és a ka­rá­cso­nyi ün­nepi menü része. A jó ko­­cso­­nyá­­hoz azon­ban nem­­csak hideg kell. Kezd­jük az ala­pok­tól!

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza.

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza.

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre.

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre, már a lát­vá­nyá­tól is fel­boly­dult az in­ter­net.

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt!

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt! Süss sok­féle, szí­nes szil­vá­val bo­rí­tott, kré­mes sütit. Csak do­báld be a ser­pe­nyőbe a hoz­zá­va­ló­kat.

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Mu­ta­tunk egy egy­szerű trük­köt.

Elő­for­dult már veled, hogy ta­nács­ta­la­nul áll­tál a hű­tő­pult előtt és nem tud­tad, me­lyik húst vá­laszd? Mu­ta­tunk egy egy­szerű trük­köt.

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely!

Egy­szerű, de igen­csak kifi­ze­tődő trükk! Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely, se zsír­szagú konyha! Most mu­ta­tunk egy szu­per egy­szerű mód­szert.

Ezért ne dobd ki a paprika csumáját, elképesztő, mire használhatod

Ezért ne dobd ki a paprika csumáját, elképesztő, mire használhatod

Egy vé­let­len el­szó­lás la­vi­nát in­dí­tott el a ma­gyar há­zi­asszo­nyok kö­ré­ben. El­ké­pesz­tően heves vita ala­kult ki...

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Ki ne sze­retné a krump­lit? Ha egy­szerű és finom ételre vágysz este, kapd elő a kam­rá­ból. Mu­ta­tunk három re­cep­tet.

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság.

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság.

7 brutális hiba: Így rontod el a krumplipürét

7 brutális hiba: Így rontod el a krumplipürét

Min­denki ked­venc kö­rete, rá­adá­sul na­gyon könnyű el­ké­szí­teni. Ám ezt az egy­szerű ételt is el lehet ron­tani.

Min­denki ked­venc kö­rete, rá­adá­sul na­gyon könnyű el­ké­szí­teni. Ám ezt az egy­szerű ételt is el lehet ron­tani: min­denki evett már ra­ga­csos, és íz­te­len masszát püré he­lyett. Mu­tat­juk a ti­pi­kus hi­bá­kat, eze­ket kell min­den­képp el­ke­rül­nöd. Ha már főzöl, egye­tek fi­no­mat!

Nem serpenyőben sül a legújabb tükörtojás. Ilyen finomat még nem ettél!

Nem serpenyőben sül a legújabb tükörtojás. Ilyen finomat még nem ettél!

Imá­dod a tü­kör­to­jást? Mu­ta­tunk egy ínyenc reg­ge­lit, ké­szítsd el és lepd meg vele ked­ve­se­det is.

Megújult a sajtos melegszendvics. Ilyen finomat még nem ettél!

Megújult a sajtos melegszendvics. Ilyen finomat még nem ettél!

Sze­re­ted a me­leg­szend­vi­cset, de unod a ha­gyo­má­nyos re­cep­te­ket? Kós­told meg ezt a finom, őszi ver­ziót al­má­val.

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

Szü­le­tés­nap lesz, de nincs időd tor­tát sütni? Ezt a va­ní­liás sze­le­tet biz­to­san össze tudod dobni még előző este. A siker ga­ran­tált.

Szü­le­tés­nap lesz, de nincs időd tor­tát sütni? Ezt a va­ní­liás sze­le­tet biz­to­san össze tudod dobni még előző este. A siker ga­ran­tált, hisz a ma­dár­te­jet min­denki sze­reti.

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükköt mutatunk!

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükköt mutatunk!

Végre nem kell pe­pe­cselni többé.

Végre nem kell pe­pe­cselni reg­ge­li­nél, vagy éppen a ra­kott krumpli ké­szí­té­se­kor. Ez a trükk min­dent meg­vál­toz­tat.

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb!

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Nem­csak kávé, komp­lett reg­geli!

Az új ká­vé­cso­dába olyan hoz­zá­való kerül, amelyre eddig aligha szá­mí­tot­tál. Vi­szont az így ka­pott forró ital több, mint egy­szerű reg­geli koffe­in­lö­ket.

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle pi­rí­tott házi tök­ma­got!

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle is­teni finom, pi­rí­tott házi tök­ma­got! Mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű re­cep­tet, rá­adá­sul az íze mér­föl­dek­kel veri a zacs­kós, bolti tök­ma­gét!

Itt az ősz 7 legjobb almássüti-receptje

Itt az ősz 7 legjobb almássüti-receptje

Cso­korba szed­tük neked a leg­fi­no­mabb al­más­sü­te­mény-re­cep­te­ket.

Újra itt az al­ma­sze­zon, most iga­zán olcsó ez a finom és egész­sé­ges gyü­mölcs! Cso­korba szed­tük a leg­fi­no­mabb al­más­sü­te­mény-re­cep­te­ket, hogy minél több­féle édes­ség­gel lep­hesd meg a ven­dé­ge­i­det, csa­lá­do­dat!

Új trükk a konyhában! Megőrül a net a legfinomabb rántottáért!

Új trükk a konyhában! Megőrül a net a legfinomabb rántottáért!

Hi­he­tet­le­nül könnyű el­ké­szí­teni, és biz­to­san az egész csa­lád ked­vence lesz. Ki­a­dós reg­geli, rán­totta és bun­dás ke­nyér egy­ben.

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Olyan tip­pet mu­ta­tott a múlt heti adás­ban az egyik ver­senyző, ami­től le­esett az ál­lunk.

Olyan tip­pet mu­ta­tott a múlt heti adás­ban az egyik ver­senyző, ami­től le­esett az ál­lunk.

Sosem találod ki, miért jó lefagyasztani a tojásfehérjét

Sosem találod ki, miért jó lefagyasztani a tojásfehérjét

Ne öntsd a le­fo­lyóba! Fa­gyaszd le!

Sütés után nya­ka­don ma­radt egy csomó to­jás­fe­hérje? Ne öntsd a le­fo­lyóba! Fa­gyaszd le! Mu­tat­juk, ho­gyan: rém egy­szerű.

4 doboz konzerv, hozzá egy kis hús: Csúcskaja 6 főre, 2500 forintból

4 doboz konzerv, hozzá egy kis hús: Csúcskaja 6 főre, 2500 forintból

Hagy­juk a gaszt­ro­nó­miát és a tex­tú­rá­kat! Az igazi zseni kon­zer­vek­ből is ütős kaját dob össze.

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Nem sze­re­ted a ko­vi­ubi te­te­jén meg­pu­hult ke­nye­ret?

Nem sze­re­ted a ko­vi­ubi te­te­jén meg­pu­hult ke­nye­ret? Eset­leg liszt­ér­zé­keny vagy, de ked­ve­led az ubor­kát?

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Ezt a fi­nom­sá­got iga­zán ér­de­mes ki­pró­bál­nod, könnyű étel.

Ezt a fi­nom­sá­got iga­zán ér­de­mes ki­pró­bál­nod, könnyű étel.

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Szu­per vi­ta­min­bomba, hasz­náld!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

Szalonnában sült mozzarella, gyors és finom vacsora!

Szalonnában sült mozzarella, gyors és finom vacsora!

Par­tit adsz, és szu­per íz­le­tes rág­csál­ni­va­lót sze­ret­nél kí­nálni a ven­dé­ge­id­nek? Pró­báld ki ezt az íz- és fe­hér­je­bom­bát.

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Nem kell sok időt a kony­há­ban töl­te­ned, fél órán belül el­ké­szít­hető, íz­le­tes re­cep­te­ket mu­ta­tunk!

Nem kell sok időt a kony­há­ban töl­te­ned, fél órán belül el­ké­szít­hető, íz­le­tes re­cep­te­ket mu­ta­tunk, hogy se­gít­sünk ki­csit! Szí­nes a pa­letta, a paleo étel­től kezdve a húsos fo­gá­sig itt min­dent meg­ta­lálsz.

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Me­g­in­nál egy kávét, de a kok­té­lok is csá­bí­ta­nak? Nem kell vá­lasz­ta­nod, ezek a ká­vé­kok­té­lok el­ké­pesz­tően fi­no­mak.

Csodát tesz a tojással a szódabikarbóna! Egy csipetnyi elég bele

Csodát tesz a tojással a szódabikarbóna! Egy csipetnyi elég bele

Mu­tat­juk a trük­köt!

A szó­da­bi­kar­bóna ha­bo­sabbá és fi­no­mabbá va­rá­zsolja az éte­le­ket, a rán­tot­tá­val is cso­dákra képes! Mu­tat­juk a trük­köt!

Gyümölcsös és mennyei lett a tiramisu

Gyümölcsös és mennyei lett a tiramisu

Ké­szíts sütés nél­kül ti­ra­mi­sutor­tát a nyár gyü­möl­cse­i­vel. A mu­ta­tós desszert­nek akár­me­lyik nyári szü­li­na­pos örülne!

Ké­szíts sütés nél­kül ti­ra­mi­sutor­tát a nyár gyü­möl­cse­i­vel. A mu­ta­tós desszert­nek akár­me­lyik nyári szü­li­na­pos örülne!