ÉLETMÓDI

FAZÉK

Tudod, mi a preckedli? Ez lesz karácsonykor a nagy kedvenc

Tudod, mi a preckedli? Ez lesz karácsonykor a nagy kedvenc

Egyre fi­no­mabb és fi­no­mabb lesz.

Van egy kü­lön­le­ges süti, egy sváb ap­ró­sü­te­mény, amit he­tek­kel előtte el­ké­szít­hetsz, és csak egyre fi­no­mabb és fi­no­mabb lesz.

Zseniális kocsonyatrükk: Mostantól lehetetlen elrontani

Zseniális kocsonyatrükk: Mostantól lehetetlen elrontani

Most dü­bö­rög a sze­zon, há­zi­asszo­nyok száz­ez­rei ké­szí­tik el újra és újra a tél egyik leg­fi­no­mabb ma­gyar fo­gá­sát.

Így díszítsd a mézeskalácsot, mutatjuk a filléres trükköt

Így díszítsd a mézeskalácsot, mutatjuk a filléres trükköt

Na­gyon ké­zen­fekvő meg­ol­dás, mégis ke­ve­sen hasz­nál­ják.

Na­gyon ké­zen­fekvő meg­ol­dás, mégis ke­ve­sen hasz­nál­ják. Mu­tat­juk az öt­le­tet, ami­vel sokat spó­rol­hatsz.

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Ki-ki ta­lál­hat itt jó öt­le­tet.

Le­gyen az ün­nepi ké­szü­lő­dés minél stressz­men­te­sebb. Ebben se­gí­tünk pár ügyes fo­gás­sal, ame­lye­ket ta­pasz­talt há­zi­asszo­nyok kí­sér­le­tez­tek ki.

Ez lesz a karácsony nagy dobása! Ezt készítsd majd reggelire

Ez lesz a karácsony nagy dobása! Ezt készítsd majd reggelire

Ked­ven­ced a to­já­sos reg­geli? Ka­rá­csony­kor sem kell le­mon­da­nod róla. A leg­szebb ün­ne­pen ruk­kolj elő egy kis vál­to­zás­sal.

Most készítsd el a legegyszerűbb, legfinomabb téli desszertet

Most készítsd el a legegyszerűbb, legfinomabb téli desszertet

Mi esne job­ban a nyir­kos, zi­man­kós idő­ben, mint a sült alma?

Mi esne job­ban a nyir­kos, zi­man­kós idő­ben, mint a sült alma? Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nutella és banán: ezt a gyors sütireceptet ismerned kell

Nutella és banán: ezt a gyors sütireceptet ismerned kell

Mo­gyo­rós csoki ba­nán­nal? Ennél fi­no­mab­bat nehéz le­hetne ki­ta­lálni. Ezt a nyerő hár­mast töltsd a kis pi­te­fa­la­tokba. El­ol­vad a szád­ban.

Mo­gyo­rós csoki ba­nán­nal? Ennél fi­no­mab­bat nehéz le­hetne ki­ta­lálni. Mit gon­dolsz, mi­lyen íze lenne, ha ezt a nyerő hár­mast be­töl­te­néd kis pi­te­fa­la­tokba? A finom vajas tész­tá­ban sülve ol­vadna el a szád­ban. Hozzá egy cso­dás kávé, hogy a nap gyö­nyö­rű­sé­ge­sen kez­dőd­jön.

Ha így sütöd meg a hurkát, soha többé nem durran ki

Ha így sütöd meg a hurkát, soha többé nem durran ki

Min­denki imádja ezt a ha­gyo­má­nyos ma­gyar ételt - de a sütés során adód­hat­nak kel­le­met­len meg­le­pe­té­sek.

Min­denki imádja ezt a ha­gyo­má­nyos ma­gyar ételt - de a sütés során adód­hat­nak kel­le­met­len meg­le­pe­té­sek.

Megújult a rántott hús, imádja minden magyar háziasszony

Megújult a rántott hús, imádja minden magyar háziasszony

Egé­szen zse­ni­á­lis lesz a rán­tott hús.

Egé­szen zse­ni­á­lis lesz a rán­tott hús ezzel a fű­szer­rel. Nincs olyan, aki ne sze­retné ezt a ha­gyo­má­nyos ételt. Itt az ideje, hogy fel­dobd!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Vizs­gá­zók­nak kü­lö­nö­sen aján­lott!

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a házi ké­szí­tésű sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez.

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez.

Íme, a világ legjobb melegszendvicse

Íme, a világ legjobb melegszendvicse, eldobod az agyadat

Ezzel a fi­nom­sá­gok­kal ven­dé­ge­ket is vár­hatsz

A fű­sze­rek, a sajt, a sonka és a be­sa­mel­már­tás kom­bi­ná­ci­ója adja meg azt az él­ményt, ami­ért ér­de­mes ven­dé­ge­id­nek is ezt az ételt fel­tá­lalni.

Egészen bizarr szilvás gombócot készített a bevállalós magyar háziasszony

Egészen bizarr szilvás gombócot készített a bevállalós magyar háziasszony

Első rá­né­zésre semmi kü­lön­le­ges nem lát­szó­dik a gom­bó­co­kon, ám ami­kor fel­vá­god, el­akad a sza­vad. Az biz­tos, hogy ilyen­nel még nem volt dol­god! Annyit azért el­áru­lunk, hogy ezt is meg lehet enni, sőt, ezzel az új mód­szer­rel talán még fi­no­mabb!

Elkészült a legbizarrabb magyar kocsonya, ráharaptak a férfiak

Elkészült a legbizarrabb magyar kocsonya, ráharaptak a férfiak

Hi­he­tet­len öt­let­tel állt elő egy há­zi­asszony!

Hi­he­tet­len öt­let­tel állt elő egy há­zi­asszony: ilyen­nek még soha, senki nem látta a ko­cso­nyát! A férfiak lel­ke­sed­nek az újí­tá­sért, senki nem lenne meg­lepve, ha mos­tan­tól így kö­ve­tel­nék pár­juk­tól ezt a fi­nom­sá­got...

Nagyanyáink titka, így lesz tökéletes a vasárnapi húsleves

Nagyanyáink titka, így lesz tökéletes a vasárnapi húsleves

Tes­ted-lel­ked rendbe teszi. Most el­árul­juk, mitől lesz olyan arany­sárga, éte­rien tiszta és il­la­tos.

Ha ün­nepi ebé­det ter­ve­zel, vagy meg­hűl­tél, esik az eső, el­ment a ked­ved az élet­től, főzd meg a nagyi hús­le­ve­sét!

Itt a szezon legnagyobb dobása: Diétás lett a töltött fekete keksz

Itt a szezon legnagyobb dobása: Diétás lett a töltött fekete keksz

Ez va­lami csúcs! Ime a leg­nép­sze­rűbb töl­tött keksz egész­sé­ges vál­to­zata, amit lel­ki­is­me­ret fur­da­lás nél­kül ro­pog­tat­hatsz!

A legbizarrabb magyar ételt készítette férjének vacsorára ez a nő

A legbizarrabb magyar ételt készítette férjének vacsorára ez a nő

Ha az ember egy­szer le­győzi el­len­ér­zé­seit, és meg­kós­tolja, élete leg­jobb éte­le­ként em­lék­szik rá vissza.

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Egyál­ta­lán nem szok­vá­nyos mód­szert al­kal­ma­zott, nem csoda, hogy min­denki szája tátva ma­radt.

Egyál­ta­lán nem szok­vá­nyos mód­szert al­kal­ma­zott, nem csoda, hogy min­denki szája tátva ma­radt. A trükk egy­szerű, zse­ni­á­lis, rá­adá­sul a vég­ered­mény na­gyon finom. Nem kerül sok pénzbe, és az biz­tos, hogy a ven­dé­gek imádni fog­ják az öt­le­tet!

Megújult a lángos, imádja minden magyar

Megújult a lángos, imádja minden magyar

Al­koss újra egy nagy ked­ven­cet!

Ha sze­ret­nél min­den­kit le­venni a lá­bá­ról a kony­ha­mű­vé­sze­ted­del, akkor itt a meg­fe­lelő re­cept. Al­koss újra egy min­den­napi nem­zeti ételt.

Világbajnok ez az Erős Pista, így készítsd el

Világbajnok ez az Erős Pista, mutatjuk, hogy tudod elkészíteni

Boros Vali csí­pős­ben is ott­hon van, pap­ri­ka­krémje pedig maga a csoda!

Boros Vali csí­pős­ben is ott­hon van, pap­ri­ka­krémje pedig maga a csoda! Fan­tasz­ti­kus az íze, a színe, az il­lata! Nem ma­rad­hat ki a pör­költ­ből és a gu­lyás­ból!

Sok az almád? A legjobb ötlet, hogy rakd el télire

Sok az almád? A legjobb ötlet, hogy rakd el télire

Az alma ked­ves, édes ízét bo­lon­dítsd meg kü­lön­le­ges fű­sze­rek­kel. Ha szép üvegbe te­szed, aján­dék­ként ad­ha­tod

Az alma ked­ves ízét bo­lon­dítsd meg kü­lön­le­ges fű­sze­rek­kel. Igazi cse­mege, ha szép üvegbe te­szed, aján­dék­ként ad­ha­tod va­la­ki­nek

Csavart rántotta az új őszi őrület

Csavart rántotta az új őszi őrület

Csak úgy kí­nálja magát, csi­nos kis sze­let­kékre vágva

Min­den napra egy tojás... Lá­gyan vagy tü­kör­to­jás­ként ké­szí­ted el, eset­leg rán­tot­tá­nak, egy idő után már rá­nézni sem bírsz. Pedig táp­láló, lak­tató, fe­hér­je­dús étel, kár lenne el­hagyni.

Próbáltad már a sütőtök chipset?

Próbáltad már a sütőtök chipset?

Ezt az édes, ro­po­gós, fű­sze­res kü­lön­le­ges­sé­get ki kell pró­bál­nod!

Ezt az édes, ro­po­gós, fű­sze­res kü­lön­le­ges­sé­get ki kell pró­bál­nod, most van a sze­zonja!

Ettől lesz egész télen isteni finom a pörkölt, a gulyás és a káposzta

Ettől lesz egész télen isteni finom a pörkölt, a gulyás és a káposzta

A ma­gyar konyha a XIX. szá­zad vége óta hasz­nálja a pap­ri­kát sóval el­téve da­rál­mány for­má­já­ban is

A ma­gyar konyha a XIX. szá­zad vége óta hasz­nálja a pap­ri­kát sóval el­téve da­rál­mány for­má­já­ban is

Bögrés lett a magyarok kedvenc édessége, sokkal gyorsabban elkészül

Bögrés lett a magyarok kedvenc édessége, sokkal gyorsabban elkészül

Fan­tasz­ti­kus re­cept­tel könnyít­jük meg a dol­god.

Fan­tasz­ti­kus re­cept­tel könnyít­jük meg a dol­god. Így lesz aran­színű és min­dig fosz­lós a ga­luska.

Itt a legfinomabb nyári savanyúság, víz sem kell bele

Itt a legfinomabb nyári savanyúság, víz sem kell bele

Ilyen­kor érik min­den, most tedd el

Ilyen­kor érik min­den, most te­gyél el sa­va­nyú­sá­got té­lire! Biz­to­san sok faj­tát ettél éle­ted­ben, ám ha ezt ki­pró­bá­lod, rá­jössz, hogy ilyen fi­no­mat még sose!

Tilos megvenni ezt a csirkemellet, mutatjuk, mire kell figyelni!

Tilos megvenni ezt a csirkemellet, mutatjuk, mire kell figyelni!

A ba­romfi­fé­lék nagy­ipari tar­tása olyan el­vál­to­zá­so­kat oko­zott az ál­la­tok hú­sá­ban, ame­lyek ká­ro­sak az em­be­rek egész­sé­gére.

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt.

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt. Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok! Min­den­ki­nek volt né­hány ked­ves szava a talp­ra­esett le­ány­zó­hoz - ne­vez­zük kom­men­tár­adat­nak.

Pohárba került az alma, ilyen finomat még nem ettél

Pohárba került az alma, ilyen finomat még nem ettél

A ré­te­gelt gyö­nyö­rű­ség cso­dás íz­har­mó­ni­á­ban egye­síti a ka­ra­mel­lát az al­má­val és a finom, mor­zsás gra­no­lá­val.

A ré­te­gelt gyö­nyö­rű­ség cso­dás íz­har­mó­ni­á­ban egye­síti a ka­ra­mel­lát az al­má­val és a finom, mor­zsás gra­no­lá­val.

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg. Leg­alábbis ame­ri­kai ku­ta­tók egy cso­portja ezt ál­lítja.

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

Au­gusz­tus van és a sze­zon kel­lős kö­zepe. Több okunk is lenne, hogy 10 perc alatt el­ké­szít­sük ezt az is­teni cse­me­gét.

Borzalom tepsiben: Megsütötte az UFO-t a magyar férfi

Borzalom tepsiben: Megsütötte az UFO-t a magyar férfi

Össze­rán­dult az ínyen­cek gyomra. Ilyen ocs­mány­sá­got még nem lát­tak. Már­pe­dig Hor­váth János egye­ne­sen a va­cso­ra­asz­talra szánta az ételt.

Össze­rán­dult az ínyen­cek gyomra. Ilyen ocs­mány­sá­got még nem lát­tak. Már­pe­dig Hor­váth János egye­ne­sen a va­cso­ra­asz­talra szánta az ál­tala ké­szí­tett ételt.

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel? Ami finom, s ha netán marad be­lőle, el­tart­ható pár napig? Pont egy ilyen re­cep­tet mu­ta­tunk neked.

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel? Ami finom, s ha netán marad be­lőle, el­tart­ható pár napig? Pont egy ilyen re­cep­tet mu­ta­tunk neked. Na­gyon fogod sze­retni. Miért? Mert gyor­san, könnyen el­ké­szít­hető.

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

Alig hit­ték a csa­lád­ta­gok, hogy ek­kora pél­dány egy­ál­ta­lán lé­te­zik.

A csí­kos héjú óri­ás­gyü­mölccsel anyó­sát lepte meg egy férfi. Alig hit­ték a csa­lád­ta­gok, hogy ek­kora pél­dány egy­ál­ta­lán lé­te­zik.

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Cso­dá­jára jár a net ennek a kü­lön­le­ges fi­nom­ság­nak. Az íze is­teni, a lát­vány pedig egé­szen le­nyű­göző.

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad?

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad a rizs? Soha többé nem fog, ha hall­gatsz a mes­ter­sza­ká­csokra: el­árul­juk mi a tö­ké­le­tes, per­gős rizs leg­na­gyobb titka!

3 zseniális étel paradicsomból, ami jobb, mint a lecsó

3 zseniális étel paradicsomból, ami jobb, mint a lecsó

Most érik a pa­ra­di­csom.

Most érnek a leg­za­ma­to­sabb pa­ra­di­cso­mok, most ér­de­mes szu­per éte­le­ket ké­szí­teni be­lő­lük. Friss, egész­sé­ges, és most olcsó is a nyár ked­vence.

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

Ven­dé­ge­ket vársz és sze­ret­néd őket meg­lepni va­la­mi­vel a nagy me­leg­ben? Mu­ta­tunk egy öt­le­tet.

Újítsd meg a lecsót! Ezzel a három ötlettel soha nem fogod megunni

Újítsd meg a lecsót! Ezzel a három ötlettel soha nem fogod megunni

Hi­he­tet­len finom és min­den évben slá­ger a lecsó.

Hi­he­tet­len finom és min­den évben slá­ger a lecsó.

Itt a főttkukorica-szezon: így készítsd el, hogy szuperfinom legyen

Itt a főttkukorica-szezon: így készítsd el, hogy szuperfinom legyen

A strand ked­venc éte­lét min­denki el­ké­szíti ott­hon is, de sokan nem tud­ják az apró trük­kö­ket, amik­től iga­zán finom lesz.

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Nem­csak a pizza és a tész­ta­fé­lék re­cept­jeit ér­de­mes át­emelni a saját kony­hánkba, hanem a többi fi­nom­sá­gét is.

Ez a eperpite mindent visz és még sütnöd sem kell!

Ez a eperpite mindent visz és még sütnöd sem kell!

Ebben a re­cept­ben a sze­zon ked­venc gyü­möl­cse kerül a töl­te­lékbe, zse­lébe, dí­szí­tés­ként a te­te­jére.

Ebben a re­cept­ben a sze­zon ked­venc gyü­möl­cse kerül a töl­te­lékbe, zse­lébe, dí­szí­tés­ként a te­te­jére. Eper­ből semmi se túl sok

Szereted a bodzaszörpöt? Akkor ezt a finomságot is most készítsd el!

Szereted a bodzaszörpöt? Akkor ezt a finomságot is most készítsd el!

A házi ször­pök utá­noz­ha­tat­lan íze régi em­lé­ke­ket éb­reszt min­den­ki­ben.

A házi ször­pök utá­noz­ha­tat­lan íze régi em­lé­ke­ket éb­reszt min­den­ki­ben.

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

Az ola­szok nem vé­let­le­nül olyan büsz­kék a ku­li­ná­ris ha­gyo­má­nya­ikra - piz­zá­juk­nak, tész­tá­juk­nak va­ló­ban nincs párja.

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Ez Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija.

Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija a gye­nes­di­ási Brin­ga­ta­nya cuk­rász­dá­ban ké­szül és ez már hi­va­ta­los! A fő­dí­ját ba­zsa­li­ko­mos mál­na­fa­gyi­val nyerte el a cuki.

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Ilyen fi­no­mat még biz­to­san nem ettél! Össze­ke­rült két nagy ked­venc és szu­per desszert lett be­lőle.

Ilyen fi­no­mat még biz­to­san nem ettél! Össze­ke­rült két nagy ked­venc és szu­per desszert lett be­lőle. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, mert a re­ceptje vég­te­le­nül egy­szerű.Az egész csa­lád ked­vence lesz, ezt szinte biz­tosra ve­he­ted. Pil­la­na­tok alatt el is fog fogyni! Ez nem kér­dés.

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Hidd el, min­den­ki­nek ízlen fog.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a re­cept­nek a rabja le­szel. Könnyű el­ké­szí­teni, hogy ha so­ha­sem sü­töt­tél, akkor is pil­la­na­tok alatt össze tudod dobni.

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Egy­szerű és is­te­nien finom!

Egy­szerű és is­te­nien finom! Ké­szíts liszt­men­te­sen piz­zát. Min­denki meg­di­cséri, aki meg­kós­tolja, ga­ran­tált a gyors siker! Kö­vesd a vi­deót!

Zseniális újítás! Így lett epres a piskótatekercs

Zseniális újítás! Így lett epres a piskótatekercs

Ez az epres te­kercs olyan gyö­nyörű, hogy le­esik az állad! De annak is, aki­nek sütöd. Az el­ké­szí­tése él­ve­ze­tes és egy­szerű.

Ez az epres te­kercs olyan gyö­nyörű, hogy le­esik az állad! De annak is, aki­nek sütöd. Az el­ké­szí­tése él­ve­ze­tes és egy­szerű. Lá­nyos szü­le­tés­nap kö­ze­leg? Ne is gon­dol­kozz máson, ennél tö­ké­le­te­seb­bet nem le­hetne ki­ta­lálni.

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

Ez a fű­sze­res li­mo­nádé nem­csak finom és üdítő, de jó­té­kony ha­tású is.

Ez a fű­sze­rek­kel meg­bo­lon­dí­tott li­mo­nádé nem­csak finom és üdítő, hanem az éle­te­det is képes meg­hosszab­bí­tani. For­rón és hi­de­gen fo­gyasztva is na­gyon egész­sé­ges, töb­bek kö­zött képes csök­ken­teni a szer­ve­zet­ben ta­lál­ható gyul­la­dá­so­kat.

Őrült ötlet ketchupra, ilyet még nem láttál

Őrült ötlet ketchupra, ilyet még nem láttál

Meg­döb­bentő fej­lesz­tést osz­tott meg a nyil­vá­nos­ság­gal egy kezdő vál­lal­ko­zás, sokan azt se tud­ják, ké­pe­sek len­né­nek-e meg­enni ilyen for­má­já­ban a nép­szerű ön­te­tet.

Meg­döb­bentő fej­lesz­tést osz­tott meg a nyil­vá­nos­ság­gal egy kezdő vál­lal­ko­zás, sokan meg­döb­ben­tek az öntet új for­má­ján.

Ezt tedd először vasárnap az asztalra, imádni fog a család

Ezt tedd először vasárnap az asztalra, imádni fog a család

Kí­vá­na­to­sab­bak a szend­vics­nél.

Ezek­ben az éte­lek­ben ugyanaz van, mint egy ki­váló szend­vics­ben. De mennyi­vel kí­vá­na­to­sab­bak! Nem is kell már más dísz az ün­nepi asz­talra.

Íme a nagy húsvétisonka-trükk, ilyen finomat még nem ettél

Íme a nagy húsvétisonka-trükk, ilyen finomat még nem ettél

Nem csak főzés köz­ben ala­kít­ha­tod az íze­ket, hanem utána is. Ren­ge­teg trükk van, amik­ről még biz­tos nem hal­lot­tál.

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Nagy hiba, ha meg­válsz a fő­ző­lé­től!

Nagy hiba, ha le­szű­rés­kor meg­válsz a fő­ző­lé­től! Bez­zeg a leg­jobb sza­ká­csok gon­do­san fel­fog­ják és meg­őr­zik. Most pedig el­árul­ják, miért.

Ez a tavasz kedvence: töltött lesz a bundás kenyér

Ez a tavasz kedvence: töltött lesz a bundás kenyér

Ezt a fi­nom­sá­got tuti nem pró­bál­tad!

Szám­ta­lan bun­dás ke­nyér re­cep­tet is­mer­hetsz, de ezt a fi­nom­sá­got tuti nem pró­bál­tad még ki. A ta­va­szi reg­ge­lik ked­vence lehet, imádni fog­ják a gye­re­kek is!

Boros Vali: Szabolcs megyében márpedig enélkül nincs húsvét

Boros Vali: Szabolcs megyében márpedig enélkül nincs húsvét

A ke­leti vé­ge­ken még él a régi ha­gyo­mány: hús­vét­kor nem hi­á­nyoz­hat a te­rí­tett asz­tal­ról a sárga túró!

A ke­leti vé­ge­ken még él a régi ha­gyo­mány: hús­vét­kor nem hi­á­nyoz­hat a te­rí­tett asz­tal­ról a sárga túró!

A ropogósra sült bacon szalonna titka nem a serpenyő

A ropogósra sült bacon szalonna titka nem a serpenyő

Lé­te­zik egy titok, és tö­ké­le­tes lesz...

Sokan gon­dol­ják, mi sem egy­sze­rűbb, mint meg­sütni a sza­lon­nát. Csak bele kell dobni a forró ser­pe­nyőbe, és pár perc alatt kész! De mitől lesz tö­ké­le­tes?

Ne fess tojást húsvétkor, ez lesz most a menő

Ne fess tojást húsvétkor, ez lesz most a menő

Unod már, min­dig ugyan­azt csi­nálni?

Unod már, hogy min­den évben ugyan­azt csi­ná­lod? To­jást fes­tesz hús­vét­kor, és azzal dí­szí­ted az ün­nepi asz­talt? Idén ta­lálj ki va­lami mást he­lyette

A húsvét nagy trükkje: nem reped meg többet a tojás

A húsvét nagy trükkje: nem reped meg többet a tojás

Nagy pa­zar­lás, ha nem a leg­na­gyobb óva­tos­ság­gal jársz el a ke­mény to­já­sok ké­szí­té­sé­nél. Sok trükk van hozzá

Nagy pa­zar­lás, ha nem a leg­na­gyobb óva­tos­ság­gal jársz el a ke­mény to­já­sok ké­szí­té­sé­nél. Sok trükk van rá, ho­gyan úsz­ha­tod meg re­pe­dés nél­kül.

Soha ne melegítsd újra ezt a 3 ételt a mikróban, komoly bajt is okozhatnak!

Soha ne melegítsd újra ezt a 3 ételt a mikróban, komoly bajt is okozhatnak!

A táp­anyag­vesz­te­ség mel­lett akár ve­szé­lyes anya­gok is ke­let­kez­het­nek a mik­ro­hul­lám ha­tá­sára!

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Mennyei finom pu­din­got sze­ret­nél ké­szí­teni? Íz­vi­lága egyedi, a cso­kis panna cot­tá­nak. Kós­told meg te is. Mu­tat­juk a re­cept­jét!

A téli lecsónál nincs finomabb, így készítsd el

A téli lecsónál nincs finomabb, így készítsd el

Hosszú na­gyon ez a tél, de ne szo­mo­rodj el! Csapd be az íz­le­lő­bim­bó­i­dat, főzz téli le­csót! Olyan, mintha a nya­rat csem­pész­néd be a hideg na­pokba.

Hosszú na­gyon ez a tél, de ne szo­mo­rodj el! Csapd be az íz­le­lő­bim­bó­i­dat, főzz téli le­csót! Olyan, mintha a nya­rat csem­pész­néd be a re­mény­te­len­nek lát­szó, ba­rát­ság­ta­la­nul hideg na­pokba.

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.

Esz­mé­let­len finom bo­lo­gnai spa­get­tit mu­ta­tunk, ezt aztán tény­leg ne hagyd ki! Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri eze­ket az éte­le­ket!

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Fi­gyeld a cím­két, oko­san vá­lassz.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak. Fi­gyeld a cím­két: só és cukor hoz­zá­adása nél­kül, saját lében hő­ke­zelt ter­mé­ket vá­lassz.

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod? Ki­ve­szed előző este? Mu­ta­tunk egy sok­kal jobb mód­szert, ami­vel hamar ki­ol­vad, és nem áz­ta­tod el vagy ége­ted meg.

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod? Ki­ve­szed előző este? Mu­ta­tunk egy sok­kal jobb mód­szert, ami­vel hamar ki­ol­vad, és nem áz­ta­tod el vagy ége­ted meg. Nem kell órá­kat várni rá, szinte azon­nal el­kezd­hetsz dol­gozni vele. Po­fon­egy­szerű meg­ol­dás, a profi sza­ká­csok is ezt hasz­nál­ják!

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

A szok­vá­nyos ba­nán­héj ugyan el­vi­ek­ben ehető, de az íze és az ál­laga miatt még­is­csak ki­dob­juk. Na, ennek vége!

A ba­nán­héj ugyan el­vi­ek­ben ehető, de az íze és az ál­laga miatt még­is­csak ki­dob­juk. Na, ennek vége!

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Va­ló­sá­gos ener­gia­bomba, me­rész és erős, férfias ízek­kel, tele ka­ló­ri­á­val, rá­adá­sul pár perc alatt el­ké­szít­he­ted!

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Az egész csa­lád imádni fogja eze­ket a cuk­ki­ni­go­lyó­kat, csak arra kell vi­gyázni, hogy neked is jus­son egy falat.

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Egy ba­rista el­mondta, hogy ko­tyo­gós­ban is lehet lágy, kré­mes és aro­más kávét főzni! Csak pár ap­ró­sá­got kell be­tar­tani...

Elvarázsolta a svájci sajtmestereket a bükki kakukkfüves csoda

Elvarázsolta a svájci sajtmestereket a bükki kakukkfüves csoda

Nagy öröm, ami­kor ma­gyar kéz­mű­ves­ter­mék jó hírét kel­tik a vi­lág­ban. És ehhez már Sán­dor Tamás sajt­mes­ter is hoz­zá­já­rul.

Szalonnasó az új őrület, otthon te is elkészítheted

Szalonnasó az új őrület, otthon te is elkészítheted

Min­den étel­hez fel­hasz­nál­ható!

Ha imá­dod a sült sza­lonna ízét, de nincs ked­ved ál­lan­dóan sü­tö­getni, akkor a te fű­sze­red lesz a sza­lon­nasó. Ez az egy­sze­rűen el­ké­szít­hető kü­lön­le­ges­ség gya­kor­la­ti­lag min­den étel­hez fel­hasz­nál­ható.

5 új pogácsarecept, amit idén farsangkor ki kell próbálnod

5 új pogácsarecept, amit idén farsangkor ki kell próbálnod

Ezek­kel kí­náld a ven­dé­ge­ket!

Ha­ma­ro­san jön a far­sang, ki ne hagyd a po­gá­csát! Össze­szed­tünk né­hány re­cep­tet, hátha még van olyan, amit nem kós­tol­tál!

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Min­dig gyor­san el­ké­szít­hető és biz­tos a siker.

Ezt a finom kek­szet még csak nyúj­tani sem kell. Min­dig gyor­san el­ké­szít­hető és biz­tos a siker.

Szakértők állítják: Eddig tartható el hús a mélyhűtőben

Szakértők állítják: Eddig tartható el hús a mélyhűtőben

A nyers és fel­dol­go­zott hús­ter­mé­kek más és más ideig őrzik meg fris­ses­sé­gü­ket a mély­hű­tő­ben.

A nyers és fel­dol­go­zott hús­ter­mé­kek más és más ideig őrzik meg fris­ses­sé­gü­ket a mély­hű­tő­ben.

Karácsonyi palacsinta!

Karácsonyi palacsinta! Ez lett minden gyerek kedvence

Va­lami finom és kü­lön­le­ges reg­ge­lit sze­ret­nél ka­rá­csony­kor? Süss mé­zes­ka­lá­csos pa­la­csin­tát. A csa­lá­dod egy­sze­rűen imádni fogja.

Süss mé­zes­ka­lá­csos pa­la­csin­tát. A csa­lá­dod egy­sze­rűen imádni fogja. Ez nem egy szok­vá­nyos reg­geli.

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Gye­rek­ko­runk ked­venc fi­nom­sága.

Gye­rek­ko­rod ked­venc fi­nom­sá­gát most ott­hon is na­gyon egy­sze­rűen el tudod ké­szí­teni ennek a re­cept­nek a se­gít­sé­gé­vel.

7 tökéletes reggeli karácsonyra

7 tökéletes reggeli karácsonyra

Hi­he­tet­le­nül sok fi­nom­sá­got fel­hal­mo­zunk ka­rá­csony­kor, de nem mind­egy, mit eszünk reg­ge­lire. Ilyen­kor is va­lami ün­ne­pit és kü­lön­le­ge­set sze­ret­nénk.

Hi­he­tet­le­nül sok fi­nom­sá­got fel­hal­mo­zunk ka­rá­csony­kor, de nem mind­egy, mit eszünk reg­ge­lire. Ilyen­kor is va­lami ün­ne­pit és kü­lön­le­ge­set sze­ret­nénk.

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Unod már a ha­gyo­má­nyos me­leg­szend­vi­cse­ket? Ké­szíts ke­nyér­ha­jót! Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk, el­árul­juk a tit­kát!

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk és a kül­föl­diek kö­ré­ben is a leg­nép­sze­rűbb fogás. Meg­mu­tat­juk a leg­nép­sze­rűbb re­cep­tet.

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

A ja­vas­asszo­nyok is prak­ti­ku­san al­kal­maz­ták régen eze­ket a cso­da­sze­re­ket. Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek jó­té­kony ha­tá­sait!

A ja­vas­asszo­nyok is prak­ti­ku­san al­kal­maz­ták régen eze­ket a cso­da­sze­re­ket. Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek jó­té­kony ha­tá­sait!