ÉLETMÓDI

CSALÁDOK

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Ked­vező vál­to­zá­sok in­dul­tak.

Az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban jel­lemző de­mo­gráfiai vál­ság le­küz­dé­sére az egyes tag­or­szá­gok más-más mód­szert al­kal­maz­nak.

Óri­ási vál­to­zá­sok a csa­lád­po­li­ti­ká­ban

Óri­ási vál­to­zá­sok a csa­lád­po­li­ti­ká­ban

A szo­­ci­a­­lista-li­­be­­rá­­lis kor­­má­­nyok el­­vet­­ték a csa­­ládi adó­­ked­­vez­­ményt.

A szo­­ci­a­­lista-li­­be­­rá­­lis kor­­má­­nyok el­­vet­­ték a csa­­ládi adó­­ked­­vez­­ményt.

Az anyagiak már nem gördítenek akadályt a gyermekvállalás elé

Az anyagiak már nem gördítenek akadályt a gyermekvállalás elé

A Fi­desz-kor­mány 2010 óta je­len­tős, a csa­lád­ala­pí­tást, gyer­mek­vál­la­lást tá­mo­gató in­téz­ke­dést ho­zott.

A Fi­desz-kor­mány 2010 óta je­len­tős, a csa­lád­ala­pí­tást, gyer­mek­vál­la­lást tá­mo­gató in­téz­ke­dést ho­zott.

Gondoskodás minden élethelyzetben

Gondoskodás minden élethelyzetben

Jövő évtől havi bruttó 100.000 fo­rintra nő a gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási díja.

Jövő évtől havi bruttó 100.000 fo­rintra nő a gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási díja.

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

A kor­mány 2010 óta kö­vet­ke­ze­tes, a csa­lá­do­kat se­gítő tá­mo­ga­tási rend­szer meg­al­ko­tása mel­lett szá­mos in­téz­ke­dést ho­zott annak ér­de­ké­ben, hogy a la­kos­ság élet­kö­rül­mé­nye­i­ben a sta­bi­li­tást a munka és az azzal meg­ke­re­sett bér je­lentse.

Egy nem­zet ügye a csa­lád­tá­mo­ga­tás

Egy nem­zet ügye a csa­lád­tá­mo­ga­tás

A ma­­gyar jövő a ma­­gyar gyer­­me­­kek­­ben van. A né­­pe­­se­­dési prob­­lé­­mákra nem a mig­­rá­­ció, nem a be­­ván­­dor­­lók tö­­me­­ges be­­te­­le­­pí­­tése a meg­ol­­dás.

A ma­­gyar jövő a ma­­gyar gyer­­me­­kek­­ben van. A né­­pe­­se­­dési prob­­lé­­mákra nem a mig­­rá­­ció, nem a be­­ván­­dor­­lók tö­­me­­ges be­­te­­le­­pí­­tése a meg­ol­­dás, hanem a gyer­­me­­ket ne­­velő csa­­lá­­dok tá­­mo­­ga­­tása és a fi­a­­ta­­lok gyer­­mek­­vál­­la­­lá­­sá­­nak elő­­se­­gí­­tése. A kor­­mány ha­­té­­kony, ki­­szá­­mít­­ható, kö­­vet­­ke­­ze­­tes csa­­lád­­po­­li­­ti­­kát biz­­to­­sít, ez szük­­sé­­ges ahhoz, hogy a né­­pe­­se­­dési vál­­ság­­ból ki­­lá­­bal­­junk. A kor­­mány szám­­ta­­lan in­­téz­­ke­­dé­­sé­­nek kö­­szön­­he­­tően a gyer­­mek­­vál­­la­­lási kedv Ma­­gyar­or­­szá­­gon 2011 óta húsz szá­­za­­lék­­kal nőtt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban jel­lemző de­mo­gráfiai vál­ság le­küz­dé­sére az egyes tag­or­szá­gok más-más mód­szert al­kal­maz­nak.

Az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban jel­lemző de­mo­gráfiai vál­ság le­küz­dé­sére az egyes tag­or­szá­gok más-más mód­szert al­kal­maz­nak: ha­zánk a csa­lá­dok biz­ton­sá­gá­nak meg­te­rem­té­sét, il­letve a gyer­mek­vál­la­lás ösz­tön­zé­sét tűzte ki célul.

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

A kor­mány 2010 óta kö­vet­ke­ze­tes, a csa­lá­do­kat se­gítő tá­mo­ga­tási rend­szer meg­al­ko­tása mel­lett szá­mos in­téz­ke­dést ho­zott annak ér­de­ké­ben, hogy a la­kos­ság élet­kö­rül­mé­nye­i­ben a sta­bi­li­tást a munka és az azzal meg­ke­re­sett bér je­lentse.

Az anyagiak már nem gördítenek akadályt a gyermekvállalás elé

Az anyagiak már nem gördítenek akadályt a gyermekvállalás elé

A Fi­desz-kor­mány 2010 óta je­len­tős, a csa­lád­ala­pí­tást, gyer­mek­vál­la­lást tá­mo­gató in­téz­ke­dést ho­zott.

A Fi­desz-kor­mány 2010 óta je­len­tős, a csa­lád­ala­pí­tást, gyer­mek­vál­la­lást tá­mo­gató in­téz­ke­dést ho­zott, ezek közül ki­emel­ke­dők a mun­ká­hoz kö­tött ked­vez­mé­nyek.

Óriási változások a családpolitikában

Óriási változások a családpolitikában

A szo­ci­a­lista-li­be­rá­lis kor­má­nyok el­vet­ték a csa­ládi adó­ked­vez­ményt.

A szo­ci­a­lista-li­be­rá­lis kor­má­nyok el­vet­ték a csa­ládi adó­ked­vez­ményt.

Gondoskodás minden élethelyzetben

Gondoskodás minden élethelyzetben

Az ön­el­lá­tásra kép­te­len gyer­me­kü­ket ápo­lók és a sú­lyos fo­gya­ték­kal élő hoz­zá­tar­to­zó­ik­ról gon­dos­ko­dók egy­aránt szá­mít­hat­nak az anyagi meg­be­csü­lésre.

Az ön­el­lá­tásra kép­te­len gyer­me­kü­ket ápo­lók és a sú­lyos fo­gya­ték­kal élő hoz­zá­tar­to­zó­ik­ról gon­dos­ko­dók egy­aránt szá­mít­hat­nak az anyagi meg­be­csü­lésre, ami össze­sen több mint öt­ven­ezer csa­lá­dot érint ha­zánk­ban.

Egy nemzet ügye a családtámogatás

Egy nemzet ügye a családtámogatás

A ma­gyar jövő a ma­gyar gyer­me­kek­ben van.

A ma­gyar jövő a ma­gyar gyer­me­kek­ben van. A né­pe­se­dési prob­lé­mákra nem a mig­rá­ció, nem a be­ván­dor­lók tö­me­ges be­te­le­pí­tése a meg­ol­dás, hanem a gyer­me­ket ne­velő csa­lá­dok tá­mo­ga­tása és a fi­a­ta­lok gyer­mek­vál­la­lá­sá­nak elő­se­gí­tése. A kor­mány ha­té­kony, ki­szá­mít­ható, kö­vet­ke­ze­tes csa­lád­po­li­ti­kát biz­to­sít, ez szük­sé­ges ahhoz, hogy a né­pe­se­dési vál­ság­ból ki­lá­bal­junk. A kor­mány szám­ta­lan in­téz­ke­dé­sé­nek kö­szön­he­tően a gyer­mek­vál­la­lási kedv Ma­gyar­or­szá­gon 2011 óta húsz szá­za­lék­kal nőtt.