ÉLETMÓDI

CSALÁDOK

Kétéves koruk előtt egyáltalán ne ültessük képernyő elé a gyerekeket

Kétéves koruk előtt egyáltalán ne ültessük képernyő elé a gyerekeket

Az biz­tos, hogy amíg a ki­csi­nek egy mobil vagy tab­let van a ke­zé­ben, nincs vele gond. De gon­dol­junk a kö­vet­kez­mé­nyekre!

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ződ­het az el­já­rás, de végül meg­tör­tént a csoda!

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ződ­het az el­já­rás, de végül meg­tör­tént a csoda!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Gyógyíthatatlan betegsége miatt rúgtak ki egy kislányt az iskolából!

Gyógyíthatatlan betegsége miatt rúgtak ki egy kislányt az iskolából!

Hi­he­tet­len, mi­lyen meg­aláz­ta­tás érte a csa­lá­dot.

A gyer­mek édes­anyja egy hosszú Fa­ce­book be­jegy­zés­ben me­sélte el, mi­lyen meg­aláz­ta­tás érte a csa­lá­dot.

A gyermekeknek családban a helyük a helyettes államtitkár szerint

A gyermekeknek családban a helyük

Be­fo­gad­lak néven ne­ve­lő­szü­lői kam­pányt in­dí­tott a kor­mány.

A kor­mány által in­dí­tott Be­fo­gad­lak el­ne­ve­zésű ne­ve­lő­szü­lői kam­pány célja, hogy a le­hető leg­több gyer­mek csa­lád­ban tud­jon ne­vel­kedni.

4 étel, amitől jobban alszik a gyerek

4 étel, amitől jobban alszik a gyerek

Van­nak la­zító, nyug­tató ha­tású éte­lek. Eze­ket add a ki­csi­nek va­cso­rára

Mi, szü­lők, tel­je­sen ki­me­rü­lünk es­tére. Bez­zeg a gye­re­ke­ket kép­te­len­ség ide­jé­ben le­tenni, mert még este 10-kor is pö­rög­nek. Mu­ta­tunk né­hány ételt, amit ér­de­mes va­cso­rára tá­lalni a ki­csik­nek

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Hi­he­tet­le­nül ritka és gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a brit kisfi­ú­nál.

Borzalmas, mit művelnek újszülött babáikkal egy kihívás kedvéért a nők

Borzalmas, mit művelnek újszülött babáikkal egy kihívás kedvéért a nők

Ez most már min­den­nek a te­teje! Nézd meg te is az el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket!

Ez most már min­den­nek a te­teje! Nézd meg te is az el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket!

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Ked­vező vál­to­zá­sok in­dul­tak.

Az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban jel­lemző de­mo­gráfiai vál­ság le­küz­dé­sére az egyes tag­or­szá­gok más-más mód­szert al­kal­maz­nak.

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot sokak kö­ré­ben, így nagy vita ke­re­ke­dett.

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot sokak kö­ré­ben, így nagy vita ke­re­ke­dett.

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

Mára Ma­gyar­or­szá­gon az egyik leg­ala­cso­nyabb a mun­ka­nél­kü­li­ségi ráta az uniós tag­ál­la­mok közül.

A kor­mány 2010 óta kö­vet­ke­ze­tes, a csa­lá­do­kat se­gítő tá­mo­ga­tási rend­szer meg­al­ko­tása mel­lett szá­mos in­téz­ke­dést ho­zott annak ér­de­ké­ben, hogy a la­kos­ság élet­kö­rül­mé­nye­i­ben a sta­bi­li­tást a munka és az azzal meg­ke­re­sett bér je­lentse.

Óri­ási vál­to­zá­sok a csa­lád­po­li­ti­ká­ban

Óri­ási vál­to­zá­sok a csa­lád­po­li­ti­ká­ban

A szo­­ci­a­­lista-li­­be­­rá­­lis kor­­má­­nyok el­­vet­­ték a csa­­ládi adó­­ked­­vez­­ményt.

A szo­­ci­a­­lista-li­­be­­rá­­lis kor­­má­­nyok el­­vet­­ték a csa­­ládi adó­­ked­­vez­­ményt.

Egy nem­zet ügye a csa­lád­tá­mo­ga­tás

Egy nem­zet ügye a csa­lád­tá­mo­ga­tás

A ma­gyar jövő a ma­gyar gyer­me­kek­ben van.

A ma­gyar jövő a ma­gyar gyer­me­kek­ben van.

Gondoskodás minden élethelyzetben

Gondoskodás minden élethelyzetben

Az ön­el­lá­tásra kép­te­len gyer­me­kü­ket ápo­lók és a sú­lyos fo­gya­ték­kal élő hoz­zá­tar­to­zó­ik­ról gon­dos­ko­dók egy­aránt szá­mít­hat­nak az anyagi meg­be­csü­lésre.

Az ön­el­lá­tásra kép­te­len gyer­me­kü­ket ápo­lók és a sú­lyos fo­gya­ték­kal élő hoz­zá­tar­to­zó­ik­ról gon­dos­ko­dók egy­aránt szá­mít­hat­nak az anyagi meg­be­csü­lésre, ami össze­sen több mint öt­ven­ezer csa­lá­dot érint ha­zánk­ban.

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban jel­lemző de­mo­gráfiai vál­ság le­küz­dé­sére az egyes tag­or­szá­gok más-más mód­szert al­kal­maz­nak.

Az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban jel­lemző de­mo­gráfiai vál­ság le­küz­dé­sére az egyes tag­or­szá­gok más-más mód­szert al­kal­maz­nak: ha­zánk a csa­lá­dok biz­ton­sá­gá­nak meg­te­rem­té­sét, il­letve a gyer­mek­vál­la­lás ösz­tön­zé­sét tűzte ki célul.

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

A kor­mány 2010 óta kö­vet­ke­ze­tes, a csa­lá­do­kat se­gítő tá­mo­ga­tási rend­szer meg­al­ko­tása mel­lett szá­mos in­téz­ke­dést ho­zott annak ér­de­ké­ben, hogy a la­kos­ság élet­kö­rül­mé­nye­i­ben a sta­bi­li­tást a munka és az azzal meg­ke­re­sett bér je­lentse.

Az anyagiak már nem gördítenek akadályt a gyermekvállalás elé

Az anyagiak már nem gördítenek akadályt a gyermekvállalás elé

A Fi­desz-kor­mány 2010 óta je­len­tős, a csa­lád­ala­pí­tást, gyer­mek­vál­la­lást tá­mo­gató in­téz­ke­dést ho­zott.

A Fi­desz-kor­mány 2010 óta je­len­tős, a csa­lád­ala­pí­tást, gyer­mek­vál­la­lást tá­mo­gató in­téz­ke­dést ho­zott, ezek közül ki­emel­ke­dők a mun­ká­hoz kö­tött ked­vez­mé­nyek.

Óriási változások a családpolitikában

Óriási változások a családpolitikában

A szo­ci­a­lista-li­be­rá­lis kor­má­nyok el­vet­ték a csa­ládi adó­ked­vez­ményt.

A szo­ci­a­lista-li­be­rá­lis kor­má­nyok el­vet­ték a csa­ládi adó­ked­vez­ményt.

Gondoskodás minden élethelyzetben

Gondoskodás minden élethelyzetben

Az ön­el­lá­tásra kép­te­len gyer­me­kü­ket ápo­lók és a sú­lyos fo­gya­ték­kal élő hoz­zá­tar­to­zó­ik­ról gon­dos­ko­dók egy­aránt szá­mít­hat­nak az anyagi meg­be­csü­lésre.

Az ön­el­lá­tásra kép­te­len gyer­me­kü­ket ápo­lók és a sú­lyos fo­gya­ték­kal élő hoz­zá­tar­to­zó­ik­ról gon­dos­ko­dók egy­aránt szá­mít­hat­nak az anyagi meg­be­csü­lésre, ami össze­sen több mint öt­ven­ezer csa­lá­dot érint ha­zánk­ban.

Egy nemzet ügye a családtámogatás

Egy nemzet ügye a családtámogatás

A ma­gyar jövő a ma­gyar gyer­me­kek­ben van.

A ma­gyar jövő a ma­gyar gyer­me­kek­ben van. A né­pe­se­dési prob­lé­mákra nem a mig­rá­ció, nem a be­ván­dor­lók tö­me­ges be­te­le­pí­tése a meg­ol­dás, hanem a gyer­me­ket ne­velő csa­lá­dok tá­mo­ga­tása és a fi­a­ta­lok gyer­mek­vál­la­lá­sá­nak elő­se­gí­tése. A kor­mány ha­té­kony, ki­szá­mít­ható, kö­vet­ke­ze­tes csa­lád­po­li­ti­kát biz­to­sít, ez szük­sé­ges ahhoz, hogy a né­pe­se­dési vál­ság­ból ki­lá­bal­junk. A kor­mány szám­ta­lan in­téz­ke­dé­sé­nek kö­szön­he­tően a gyer­mek­vál­la­lási kedv Ma­gyar­or­szá­gon 2011 óta húsz szá­za­lék­kal nőtt.