ÉLETMÓDI

BIZARR

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Meg­döb­bentő fel­vé­telt osz­tott meg egy fel­hasz­náló az in­ter­ne­ten, és ki­de­rült, hogy a prob­léma na­gyon sok em­bert érint.

Botrányba fulladt a divatbemutató, borzalom mit tettek a modellel

Botrányba fulladt a divatbemutató, borzalom mit tettek a modellel

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki egy di­vat­cég hú­zása.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki egy di­vat­cég hú­zása, több ezren fe­jez­ték ki nem­tet­szé­sü­ket.

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Hosszú éve­ken ke­resz­tül to­le­rálta az angol férfi szer­ve­zete az ipari mennyi­ségű al­ko­holt.

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Csak­nem ak­kora, mint egy ember...

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, a leg­vas­ta­gabb ré­szén több, mint har­minc centi az át­mé­rője. Igen bor­sos össze­gért vet­ték meg egy auk­ción...

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ebbe garantáltan belepirulsz: Biztos, hogy az van a képeken, amit látsz?

Ebbe garantáltan belepirulsz: Biztos, hogy az van a képeken, amit látsz?

Hiába aka­rod jó­hi­sze­műen nézni, csak meg­lá­tod ben­nük a hun­cut­sá­got...

Ezek a képek ala­po­san be fog­nak csapni, hiába aka­rod jó­hi­sze­műen nézni, csak meg­lá­tod ben­nük a hun­cut­sá­got majd. Leg­alábbis a ne­te­zők 99 szá­za­léka így járt. Tedd pró­bára magad, mu­tat­juk a pi­káns vá­lo­ga­tást!

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet!

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet!

Hátborzongató mutánst hozott világra Szirákon egy kétlábú

Hátborzongató mutánst hozott világra Szirákon egy kétlábú

Egész pon­to­san egy bi­zarr for­májú to­jás­ról van szó, amire a tyúk­ól­ban, az egyik fé­szek­ben ta­lált a helyi asszonyka.

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre.

Ez a legbetegebb ajándék amit a férfi Valentin-napra adhat a nőnek

Ez a legbetegebb ajándék amit a férfi Valentin-napra adhat a nőnek

Az biz­tos, hogy már első rá­né­zésre is meg­hök­kentő...

Jó szív­vel csak azok­nak a férfi­ak­nak ja­va­sol­juk, akik­nek a párja bírja az efféle vas­ko­sabb hu­mort...

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Az el­múlt évek­ben egyre gya­ko­ribb, hogy a hí­re­sebb, és ke­vésbé híres nők sző­rös hón­al­ju­kat fo­tóz­zák le és posz­tol­ják ki az Ins­tag­ramra, ezzel is azt mu­tatva, hogy ők olyan nők, akik azt tesz­nek a tes­tük­kel, amit csak akar­nak.

Brutális hideg van Amerikában, dermesztő felvételek

Brutális hideg van Amerikában, dermesztő felvételek

Ge­ne­rá­ciók óta nem volt ek­kora hideg

Ge­ne­rá­ciók óta nem volt ek­kora hideg, a ha­tó­sá­gok ki­ad­ták a leg­ma­ga­sabb fi­gyel­mez­te­tést. Sok he­lyen mí­nusz ötven fokig hűl­het a le­vegő.

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Ér­he­tet­len, ho­gyan ke­rült egy obsz­cén szó ke­rült a Coca-Cola do­bo­zára.

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a Coca-Cola do­bo­zára. Vál­la­lati szin­ten in­dult meg a nyo­mo­zás.

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Őrület, kiket rejteget a Buckingham-palota!

Őrület, kiket rejteget a Buckingham-palota!

Kevés szó esik arról, mi­lyen az ott dol­go­zók élete...

Na­ponta hal­lunk hí­re­ket arról, mi tör­té­nik a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban, de arról ke­ve­sebb szó esik, mi­lyen ott a hét­köz­napi élet - kü­lö­nös­kép­pen az ott dol­go­zóké.

Soha többet ne tegyél petrezselymet
a p...-ba, veszélyes lehet!

Soha többet ne tegyél petrezselymet
a p...-ba, veszélyes lehet!

A leg­újabb őrü­le­tet kö­vetve sok nő dug pet­re­zsely­met a leg­in­ti­mebb ha­sa­dé­kába. Pedig ez akár élet­ve­szé­lyes is lehet!

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Ez a régi kép most újra ví­rus­ként kez­dett el ter­jedni az in­ter­ne­ten.

Ez a régi kép most újra ví­rus­ként kez­dett el ter­jedni az in­ter­ne­ten. Nem vé­let­le­nül.

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Egé­szen sok­koló, ami tör­tént.

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk.

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk. Mi is alig kap­nánk le­ve­gőt.

Orvosi csoda: Ez történt a fejüknél összenőtt sziámi iker kislányokkal

Orvosi csoda: Ez történt a fejüknél összenőtt sziámi iker kislányokkal

Na­gyon sú­lyos ál­la­pot, és rend­kí­vül ritka is. Ezzel a két kis­lánnyal azon­ban va­rázs­lat tör­tént...

1 euróért osztogatják a házakat a mesés Szicílián, bárki vehet belőle

1 euróért osztogatják a házakat a mesés Szicílián, bárki vehet belőle

Macs­ka­kö­ves, szűk utcák, pazar ki­lá­tás a ten­gerre, jó le­vegő...

Macs­ka­kö­ves, szűk utcák, pazar ki­lá­tás a ten­gerre, jó le­vegő...

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Az or­vo­sok sze­rint olyasmi tör­tén a 36 éves brit anyu­ká­val, ami le­he­tet­len.

Az or­vo­sok sze­rint olyasmi tör­tén a 36 éves brit anyu­ká­val, ami le­he­tet­len.

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Né­me­lyik nyil­vá­nos vécé évekre meg­ma­rad az ember em­lé­ke­ze­té­ben. Mu­ta­tunk egy­pár ext­rém mel­lék­he­lyi­sé­get...

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Az addig rend­ben van, hogy sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től, de ez az esz­köz so­ka­kat meg­hök­ken­tett...

Van, aki pe­ches volt a ge­ne­ti­kai lot­tón, és vas­tag bunda ta­karja a hátát. Az addig rend­ben van, hogy sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től, de ez az esz­köz so­ka­kat meg­hök­ken­tett... Ugyanis szinte biz­tos, hogy ezt az esz­közt nem sze­ret­nék meg­mu­tatni a pár­juk­nak.

Döbbenetes módszerrel növelte mellei méretét ez a japán nő

Döbbenetes módszerrel növelte mellei méretét ez a japán nő

Nagy mel­lekre vágyó nők­nek je­lent­het gyors meg­ol­dást a tech­nika.

Nagy mel­lekre vágyó nők­nek je­lent­het gyors meg­ol­dást a tech­nika.

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

A leg­több em­bert bru­tá­li­san meg­vi­seli az óévet bú­csúz­tató mu­lat­ság. De nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon - egyik bi­zar­rabb, mint a másik!

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

A vi­lág­hírű fo­tó­mű­vész ha­gya­té­ká­ból ki­ad­vány is ké­szült.

Le­e­sik az állad ezek­től a ké­pek­től; főleg, ha ész­ben tar­tod, hogy az öt­ve­nes évek­ben ké­szül­tek, ami­kor még ke­vésbé volt is­mert a transz­ne­mű­ség. A vi­lág­hírű fo­tó­mű­vész ha­gya­té­ká­ból ki­ad­vány is ké­szült.

Nem hozott elég pénzt a MILF, döbbenetes, mi történt vele

Nem hozott elég pénzt a MILF, döbbenetes, mi történt vele

Az érett korú nők ret­tentő nép­sze­rűek a fi­a­tal férfiak kö­ré­ben, leg­alábbis egé­szen mos­ta­náig így tud­tuk.

Az érett korú nők ret­tentő nép­sze­rűek a fi­a­tal férfiak kö­ré­ben, leg­alábbis egé­szen mos­ta­náig így tud­tuk. De a leg­utóbbi be­je­len­tés min­den­kit sok­kolt, és meg­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, vajon miért vesz­tett a fé­nyé­ből a milf...

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Egé­szen úgy fes­tett, hogy egy jó kis légy­ott lesz a ta­lál­ká­ból.

Úgy fes­tett, hogy egy jó kis légy­ott lesz a ta­lál­ká­ból. Aztán fáj­dal­mak­kal és sok vér­rel vég­ző­dött az este...

Visszavág a kisember: durva bosszút állt polgármesterén a bátor férfi

Visszavág a kisember: durva bosszút állt polgármesterén a bátor férfi

Mi­u­tán több­szöri ké­re­lemre sem en­ge­dé­lyez­tek neki egy épít­ke­zést, a férfi agya­fúrt bosszút akart állni a vá­ros­ve­ze­té­sen.

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Fél­mez­te­len férfiak lá­to­gat­ták meg az edzést, a lá­nyok szó sze­rint el­alél­tak.

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett...

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, még fo­lyik a vizs­gá­lat. A ci­vi­lek jót rö­hög­tek a hely­ze­ten, de a had­se­reg­ben ke­mé­nyek a sza­bá­lyok...

Óriásira nő a férfiasság, milliók próbálták már a módszert

Óriásira nő a férfiasság, milliók próbálták már a módszert

Hi­he­tet­len, de tény­leg így van: akár hu­szonöt cen­tit is el­ér­het...

Akár hu­szonöt cen­tit is el­ér­het, és ehhez sem­mi­féle se­bé­szeti be­avat­ko­zásra nincs szük­ség.

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

A műtét nem csu­pán nehéz és ve­szé­lyes volt, de bi­zarr is: ugyanis az il­lető szinte tel­jes egé­szé­ben meg­kapta va­laki más­nak az arcát.

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Az eset­ből ha­tal­mas bot­rány lett...

Nem csoda, hogy nyil­vá­nos­ságra ke­rült az eset: ilyesmi még soha nem tör­tént. Min­denki azt ta­lál­gatja, hogy a ha­tó­sági sze­mély miért kö­vette el a tet­tet...

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

A hölgy igen­csak de­ko­ra­tív, sőt: sze­reti meg­mu­tatni a neten, amije van...

A hölgy igen­csak de­ko­ra­tív, sőt: sze­reti meg­mu­tatni a neten, amije van.

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit, aki sza­kí­tás után egyedi mód­szer­rel pó­tolta a ked­ve­sét.

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit, aki sza­kí­tás után egyedi mód­szer­rel pó­tolta a ked­ve­sét.

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

A kö­zön­ség ki­sebb sok­kot ka­pott.

A kö­zön­ség az in­ter­ne­ten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket, tíz­ez­rek­hez ju­tot­tak el.

Kikukucskált a mellbimbó: Erre nem számított a fiatal lány

Kikukucskált a mellbimbó: Erre nem számított a fiatal lány

Fény­képe be­járta a vi­lág­há­lót...

Nem vé­let­len mond­ják, hogy netes ren­de­lés­nél ala­po­san meg kell nézni a mé­re­te­ket! Fény­képe be­járta a vi­lág­há­lót, és még a gyár­tó­hoz is el­ju­tott.

Eszelős, mit művel novemberben a karácsonyi kaktusz

Eszelős, mit művel novemberben a karácsonyi kaktusz

Kezdő nö­vény­tar­tók­nak va­ló­sá­gos rej­tély ez a kü­lön­le­ges nö­vény; de úgy lát­szik, néha kifog a ru­ti­nos kak­tusz­tu­laj­do­no­so­kon is.

Kezdő nö­vény­tar­tók­nak va­ló­sá­gos rej­tély ez a kü­lön­le­ges nö­vény; de úgy lát­szik, néha kifog a ru­ti­nos kak­tusz­tu­laj­do­no­so­kon is. Egy ma­gyar há­zi­asszony ugyanis olyas­mit ta­pasz­talt vele kap­cso­lat­ban, ami min­den, csak nem szok­vá­nyos. És ki­de­rült, hogy nem ő az egyet­len...

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Egy tel­je­sen át­la­gos szelfi ké­szült, de az ered­mény csep­pet sem lett át­la­gos.

Egy tel­je­sen át­la­gos szelfi ké­szült, de az ered­mény csep­pet sem lett át­la­gos.

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás, nem csoda, ha min­denki fe­szült a part­nere szü­lei előtt.

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

Sokan va­ló­sá­gos füg­gők, ha a reg­geli forró fe­ke­té­ről van szó, mások pedig az íze miatt fo­gyaszt­ják al­kal­man­ként.

Sokan va­ló­sá­gos füg­gők, ha a reg­geli forró fe­ke­té­ről van szó, mások pedig az íze miatt fo­gyaszt­ják al­kal­man­ként. Van azon­ban egy nép­szerű ká­vé­zási stí­lus, mely a tu­do­mány sze­rint fur­csa kap­cso­lat­ban áll né­hány bi­zarr, alatti ösz­tön­nel.

Ilyen bizarr téli ruhadarabot még sosem mertek hordani nők

Ilyen bizarr téli ruhadarabot még sosem mertek hordani nők

A ru­ha­ter­ve­zők ez­út­tal lehet, hogy túl messzire men­tek...

A ru­ha­ter­ve­zők fo­lya­ma­to­san pró­bál­gat­ják a ha­tá­ro­kat, de ez­út­tal lehet, hogy túl messzire men­tek. Ak­kora bot­rány ke­re­ke­dett ugyanis egy új, di­záj­nos di­vat­da­rab­ból az in­ter­ne­ten, amek­ko­rára senki nem szá­mí­tott...

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

Az ál­do­zat el­mondta, hogy der­mesztő volt vé­gig­nézni a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­leit.

Az ál­do­zat el­mondta, hogy der­mesztő volt vé­gig­nézni a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­leit.

Eddig kilencszer halt meg ez a férfi, ezt látta a túlvilágon

Eddig kilencszer halt meg ez a férfi, ezt látta a túlvilágon

Bru­tá­lis, amin ke­resz­tül ment...

Szinte ru­tint szer­zett abban, mi­lyen egy új­ra­élesz­tés, így ha va­laki, hát ő pon­to­san tudja, mi­lyen a halál kö­zeli él­mény...

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Bár gya­nít­ható, hogy el­ső­sor­ban a férfi­ak­nak okoz él­ve­ze­tet, azért a leg­több nő sem til­ta­ko­zik el­lene, sőt...

Bedőltek a nők az idióta szódabikarbóna trükknek, mindenki tapogat

Bedőltek a nők az idióta szódabikarbóna trükknek

Bár na­gyon ha­tá­sos a ház­tar­tás több te­rü­le­tén, erre az egyet­len do­logra saj­nos nem al­kal­mas. Mégis egyre töb­ben pró­bál­ják ki.

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Va­lami fur­csa oknál fogva ren­ge­teg nő el­hitte, hogy száj­hi­gi­é­niai sze­rek­től na­gyobb lesz a melle.

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mi történik babájával - sokkoló felvétel!

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mi történik babájával - sokkoló felvétel!

Be­pá­ni­kolt az édes­anya, és egy­ál­ta­lán nem csoda, hogy ki­ké­szült.

Be­pá­ni­kolt az édes­anya, és egy­ál­ta­lán nem csoda, hogy ki­ké­szült a lát­vány­tól.

Adolf Hitler bizarr szextitka: Durva, ami a CIA jelentésben áll

Adolf Hitler bizarr szextitka: Durva, ami a CIA jelentésben áll

A je­len­tés min­den­kit sok­kolt...

A je­len­tés a na­pok­ban ka­pott nyil­vá­nos­sá­got, és min­den­kit sok­kolt. A het­ven ol­da­las do­ku­men­tum­ban a hír­szer­zés ala­po­san ki­ve­sézte a dik­tá­tor éle­tét.

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

El­ké­pesztő, mire kö­te­lez­ték a koz­me­ti­kai óri­ás­vál­la­lat­nál dol­gozó ve­szé­lyez­te­tett ter­hes nőt.

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves lány ter­hes.

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves brit lány ter­hes.

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék. Most már a sört is meg­fer­tőzte ez az őrü­let...

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék. Nade az, hogy most már a sört is meg­fer­tőzte ez az őrü­let, azért az már min­den­nek a te­teje!

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

Meg­döb­bentő re­cep­tet mu­ta­tunk!

A szi­get­or­szág híres a tea­imá­da­tá­ról, de arról is, hogy a leg­bi­zar­rabb öt­le­tek tőlük szár­maz­nak. Nem csoda, hogy ez a meg­hök­kentő ital meg­szü­le­tett.

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, aki­nek egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő te­to­vá­lás volt a tes­tén.

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Bi­zarr rek­lám­kam­pány bor­zolja a la­kos­sá­got, a nők pi­ron­kod­nak, a férfiak a fe­jü­ket csó­vál­ják.

Bi­zarr rek­lám­kam­pány bor­zolja a la­kos­sá­got, a nők pi­ron­kod­nak, a férfiak a fe­jü­ket csó­vál­ják. Aki vevő az ilyes­mire, egy jót röhög az egé­szen. Pedig lehet, hogy nem kis do­log­ról van szó. Pár­kap­cso­la­to­kat, há­zas­sá­go­kat ment­het meg a leg­újabb ta­lál­mány...

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

A sok al­ko­hol nem­csak el­la­zít, de igen kínos hely­zetbe is hozza a dol­go­zó­kat.

Néha a kol­lé­gák annyira el­eresz­tik ma­gu­kat a bulin, hogy más­nap be se mer­nek menni dol­gozni.

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Egé­szen sú­lyos az in­vá­zió. Pá­nik­ban fo­tóz­zák a lát­ványt a csa­lá­dok.

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, aki 8 hónap múlva mégis vi­lágra hozta gyer­me­két.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat.

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat. Éppen azért, mert csak első rá­né­zésre tűnt hét­köz­na­pi­nak...

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Sokkot kaptak az orvosok, amikor kiderült, mitől fáj a nő vaginája

Sokkot kaptak az orvosok, amikor kiderült, mitől fáj a nő vaginája

Elő­ször csak enyhe fáj­dal­mat ér­zett oda­lent, ami egyre erő­sö­dött...

Az or­vo­sok még soha nem lát­tak ilyen bi­zarr ese­tet. Az ügy­ben a ha­tó­sá­gok is vizs­gá­lódni kezd­tek...

Undorító, amit ez a nő művel nap mint nap, azt mondja, szép lesz tőle

Undorító, amit ez a nő művel nap mint nap, azt mondja, szép lesz tőle

Ál­lítja, hogy sely­mes lesz az arc­bőre. Csak­hogy a leg­több ember sze­mé­ben ret­te­ne­te­sen gusz­tus­ta­lan ez a dolog.

Titokzatos ősi csontvázra bukkantak: nem találnak magyarázatot

Titokzatos ősi csontvázra bukkantak: nem találnak magyarázatot a kutatók

Döb­be­ne­tes csont­vázra buk­kan­tak a ku­ta­tók. Újabb bi­zo­nyí­ték a föl­dön­kí­vü­li­ekre?

Döbbenetes trend: ezért plasztikáztatják a mellüket a nők

Döbbenetes trend: ezért plasztikáztatják a mellüket a nők

Egyre na­gyobb divat az ala­cso­nyabb bér­ből élők kö­ré­ben is. Bi­zarr oka van a mell­tér­fo­gat-nö­ve­lés ter­je­dés­nek...

Újab­ban egyre na­gyobb divat az ala­cso­nyabb bér­ből élők kö­ré­ben is. Bi­zarr oka van a ter­je­dés­nek...

Előkerült a múltból egy retró-fröccságyú, te emlékszel még rá?

Előkerült a múltból egy retró-fröccságyú, te emlékszel még rá?

A fröccs nép­sze­rű­sége máig tö­ret­len.

A fröccs azóta a férfiak egyik ked­venc itala, hogy az 1800-as évek­ben di­vatba jött. Nép­sze­rű­sége máig tö­ret­len, talán épp sok­fé­le­sége miatt.

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Ki­törte a frász a tu­laj­do­nost és a ne­te­ző­ket is, ami­kor meg­lát­ták.

Ki­törte a frász a tu­laj­do­nost és a ne­te­ző­ket is, ami­kor ki­de­rült, mi van a fel­vé­te­len.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka. Nem csoda...

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Leleplezték a titkos luxust: Így élnek a szupergazdagok

Leleplezték a titkos luxust: Így élnek a szupergazdagok

A tit­ko­kat vi­lág­si­kerű re­gény fedi fel...

El­kép­zel­he­tet­le­nül gaz­dag csa­lá­dok, akik szó sze­rint bár­mit ké­pe­sek meg­venni. Naná, hogy min­den­kit ér­de­kel a tör­té­ne­tük!

Kocsmába látták betérni Meghant és Harry herceget, ezt rendelték a csapostól

Kocsmába látták betérni Meghant és Harry herceget, ezt rendelték a csapostól

Hét­köz­napi vi­se­let­ben, kí­sé­ret nél­kül vé­gig­sé­tál­tak az utcán, és kocs­máz­tak is egy jót. Senki nem ér­tette, mi ütött be­lé­jük...

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

A fotón el­sőre semmi kü­lö­nös nem lát­szik, de job­ban meg­nézve, va­lami na­gyon nem stim­mel vele. Hol a bibi?

A fotón el­sőre semmi kü­lö­nös nem lát­szik, de job­ban meg­nézve, va­lami na­gyon nem stim­mel vele. Hol a bibi?

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Kő­ke­mény meg­alá­zást kel­lett el­szen­ved­nie sze­gény asszony­nak. És nem te­he­tett sem­mit.

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Az or­vo­sok nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­vizs­gál­ták a 29 éves férfit. El­ké­pesztő.

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Zörög, igény­te­len, el­pusz­tít­ha­tat­lan, és drága is...

Zörög, igény­te­len, el­pusz­tít­ha­tat­lan. A Lada Niva te­rep­já­ró­ról min­denki hal­lott már, sokan a mai napig hasz­nál­ják is. Egy ve­te­rán pél­dány meg­döb­ben­tően magas össze­gért kerül ka­la­pács alá, és nem csoda, ha sokan nem értik, miért.