ÉLETMÓDI

BIZARR

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: ugrálni kezdett a halszelet!

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: ugrálni kezdett a halszelet!

Tel­je­sen meg­fa­gyott a le­vegő, és min­den szem­pár ugyan­arra a re­keszre me­redt. Egy sze­let hal ver­gő­dött benne.

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Vajon mi­lyen lehet egy híres szí­nés­szel vagy ze­nés­szel az ágy­ban?

Gon­dol­tál már arra, mi­lyen lehet egy híres szí­nés­szel, ze­nés­szel vagy sztár­spor­to­ló­val az ágy­ban?

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

Le­ta­rolta a netet a róla ké­szült fotó.

Az in­ter­net na­gyon hamar fel­kapta a masz­tur­báló póz­ban kon­zer­vá­ló­dott férfi­ről ké­szült képet. Azon­ban ko­ránt­sem biz­tos, hogy magát ké­nyez­tette.

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el. Ré­misz­tőbb lehet, mint egy egész estés film.

Döbbenet, hogy mennyibe kerül ez a primitív irodai eszköz

Döbbenet, hogy mennyibe kerül ez a primitív irodai eszköz

Még a PRADA már­kahű vá­sár­lói is úgy gon­dol­ják, hogy a cég ezzel a ki­egé­szí­tő­vel túl­lé­pett a józan ész ha­tá­rán.

Még a már­kahű vá­sár­lók is úgy gon­dol­ják, hogy a cég ezzel a ki­egé­szí­tő­vel túl­lé­pett a józan ész ha­tá­rán.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

A nagy nem­zet­közi ká­vé­lán­cok ter­mé­ke­i­nek mi­nő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban ko­ráb­ban is fel­me­rül­tek ki­fo­gá­sok...

A nagy nem­zet­közi ká­vé­lán­cok ter­mé­ke­i­nek mi­nő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban ko­ráb­ban is fel­me­rül­tek ki­fo­gá­sok. De a mos­tani ügy vég­képp ki­akasz­totta a vá­sár­ló­kat!

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást sze­rezni, fel­tét­len pró­báld ki!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást sze­rezni, ne hagyd ki!

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

14 ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk!

14 remek és ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk, ami­vel a leg­szür­kébb hét­köz­nap is vi­dá­mab­ban telik majd az iro­dá­ban.

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi szépségpötty a menő

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi szépségpötty a menő

Újab­ban vi­szont di­rekt szép­ség­pöttyö­ket te­to­vál­tat­nak ma­guk­nak. Amit meg­ér­tünk, mert el­ké­pesz­tően szexi!

Ez a világ 10 legbizarrabb itala!

Ez a világ 10 legbizarrabb itala!

Van köz­tük 55% al­ko­hol­tar­talmú és bébi egér­ből ké­szült is! A leg­több­nek az íze­sí­tése a nem min­den­napi, és van, amit "gyó­gyító ereje" miatt isz­nak.

Van köz­tük 55% al­ko­hol­tar­talmú és bébi egér­ből ké­szült is! A leg­több­nek az íze­sí­tése a nem min­den­napi, és van, amit "gyó­gyító ereje" miatt isz­nak.

Hódít az új tetkódivat: Meglepő hajlatba varratják a mintát!

Hódít az új tetkódivat: Meglepő hajlatba varratják a mintát!

Adunk némi ins­pi­rá­ciót, ha netán...

Adunk némi ins­pi­rá­ciót arra az esetre, ha te­to­vá­lást sze­ret­nél, de eddig nem tud­tad el­dön­teni, hogy hova.

Pikáns szexuális ügy foglalkoztatja a NASA-t, dilemmában a tudósok

Pikáns szexuális ügy foglalkoztatja a NASA-t, dilemmában a tudósok

Ahogy fej­lő­dik az űr­ku­ta­tás, egyre meg­ke­rül­he­tet­le­nebb a kér­dés, ami va­ló­szí­nű­leg téged is fog­lal­koz­tat.

Végre megvan a nagy buddha-rejtély titka

Végre megvan a nagy buddha-rejtély titka

Az ősi kínai tanok sze­rint örök éle­tet nyer, aki eszik a kü­lön­le­ges alakú gyü­mölcs­ből. A kis­baba és buddha for­májú gyü­möl­csök hi­he­tet­le­nül nép­sze­rűek.

Az ősi kínai tanok sze­rint örök éle­tet nyer, aki eszik a kü­lön­le­ges alakú gyü­mölcs­ből. A kis­baba és buddha for­májú gyü­möl­csök hi­he­tet­len nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­de­nek Kí­ná­ban, de a világ más tá­ja­i­ról is ren­del­he­tők. A far­mer velük ve­tette meg a lábát a gyü­mölcs­pi­a­con; de nem csak a fenn­ma­ra­dás volt a célja az ap­ró­sá­gok­kal.

Itt a legújabb comberősítési trend, amit egyszerűen mindenki imád

Itt a legújabb comberősítési trend, amit egyszerűen mindenki imád

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók.

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók.

Azt hittük, a divat már nem okozhat meglepetéseket, erre tessék

Azt hittük, a divat már nem okozhat meglepetéseket, erre tessék

Az biz­tos, hogy a fesz­ti­vál­sze­zon egyik szí­ne­sí­tője lesz ez az elekt­ro­mos ki­egé­szítő. Ka­pasz­kodj meg, ezt nézd!

Az biz­tos, hogy a fesz­ti­vál­sze­zon egyik szí­ne­sí­tője lesz ez az elekt­ro­mos ki­egé­szítő. Ka­pasz­kodj meg, ezt nézd!

Elképesztően bizarr fürdőruhával kínálták meg a nőket

Elképesztően bizarr fürdőruhával kínálták meg a nőket

Napok alatt le­ta­rolta a netet, imád­ják a fel­hasz­ná­lók. Leg­alábbis mint poént, egyéb­ként fel nem ven­nék.

Napok alatt le­ta­rolta a netet, imád­ják a fel­hasz­ná­lók. Leg­alábbis mint poént, egyéb­ként fel nem ven­nék.

Ilyen extrém holmiban még nem láttál szexi lányokat bulizni!

Ilyen extrém holmiban még nem láttál szexi lányokat bulizni!

Fa­lat­nyi öl­tö­zé­kük­től meg­iz­zadsz!

Az esze­lős ötlet fő­sze­rep­lői pucér testű lá­nyok. Fa­lat­nyi öl­tö­zé­kük­től ve­rej­té­kezni fogsz!

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Sok­kot ka­pott az anyuka!

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Ezt árulja el rólad a Facebook
profilképed!

Ezt árulja el rólad a Facebook
profilképed!

Nem is gon­dol­nád, hogy egy Fa­ce­book-profil­kép mennyi min­dent el­árul a gaz­dá­já­ról. Ezekre a je­lekre fi­gyelj!

Nem is gon­dol­nád, hogy egy Fa­ce­book-profil­kép mennyi min­dent el­árul a gaz­dá­já­ról. Ezekre a je­lekre fi­gyelj!

Idegen pasival találta az ágyban feleségét a férfi. Ezt tette utána

Idegen pasival találta az ágyban feleségét a férfi. Ezt tette utána

Egy ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban leg­töb­bünk­nek azon­nal el­bo­rulna az agya. Páros láb­bal rug­dos­nánk ki a be­to­la­ko­dót...

Ez nem hiszed el: Zongorázó csirkén ámul a fél világ!

Ez nem hiszed el: Zongorázó csirkén ámul a fél világ!

Be­lőle biz­tos nem lesz rán­tott hús...

Nem va­ló­szú hogy Jokgu, a há­zi­tyúk rán­tott hús for­má­já­ban vé­gezné a va­cso­ra­asz­ta­lon.

Durva dolgot találtak a Kinder-tojásban, meghűlt bennük a vér

Durva dolgot találtak a Kinder-tojásban

Az édes­anya nem gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát azzal, hogy egy Kin­der to­jást vá­sá­rol neki.

Az édes­anya nem gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát azzal, hogy egy Kin­der to­jást vá­sá­rol neki.

Ez történik a gyomrunkkal, ha megiszunk egy doboz kólát! - Videó

Ez történik a gyomrunkkal, ha megiszunk egy doboz kólát! - Videó

Ha meg­né­zed ezt a vi­deót, soha többé nem akarsz majd kólát inni!

Ha meg­né­zed ezt a vi­deót, soha többé nem akarsz majd kólát inni!

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ha va­laki meg­látja a sárga "M" betűt, akkor rög­tön tudja, hogy meg­ta­lálta a gyors­ét­ter­mek Mek­ká­ját. Egy ari­zo­nai kis­vá­ros­ban azon­ban meg­té­vesztő lehet, mivel a vi­lá­gon egye­dü­li­ként ott nem sárga a gyors­ét­te­rem lo­gója.

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Te mi­lyen tit­kos jelet var­rat­nál ma­gadra? Né­hány öt­le­tet mu­ta­tunk.

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

A gye­re­kek vígan szí­nez­ték a dik­tá­tor képét.

Sok­kot kap­tak a szü­lők, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy a gye­re­kek a vé­res­kezű dik­tá­tor képét szí­ne­zik lel­ke­sen.

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni! Mégis két­mil­li­ó­ért ment el.

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni!

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a Dis­ney-fi­gu­rák ki­ta­lált ka­rak­te­rek? Akkor meg­mu­tat­juk, hogy ked­venc me­se­hő­seid iga­zá­ból va­lódi, hús-vér em­be­rek.

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok hi­deg­vé­ré­nek és szak­ér­tel­mé­nek kö­szön­heti, hogy még élet­ben van!

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Döb­ben­ten ál­lunk a fotók előtt.

Döb­ben­ten ál­lunk a fotók előtt. Nem ért­jük, ho­gyan ké­szít­het ilyen já­té­ko­kat bárki is. Te sem fogsz hinni a sze­med­nek.

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Fogas kérdés: szerinted ez szexi, vagy inkább már ízléstelen?

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. A fel­vé­tel meg­te­kin­tése után fel­me­rül a kér­dés, hogy nem sok ez egy ki­csit...?

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. A fel­vé­tel meg­te­kin­tése után fel­me­rül a kér­dés, hogy nem sok-e egy ilyen videó, egy ilyen test?

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

Ez durva: a Fa­ce­book ér­zelmi sta­tisz­ti­ká­kat fel­hasz­nálva belső al­go­rit­mu­sok­kal cél­zott rek­lám­cso­ma­go­kat állít össze ne­künk.

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Az agy egy­sze­rűen nem veszi fi­gye­lembe a kör­nye­ze­tet és ön­ké­nye­sen al­ter­na­tív va­ló­sá­go­kat hoz létre. Vajon téged is meg­té­veszt ez a hatás?

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

A ma­gyar il­lu­zi­o­nista egy va­rázs­la­tos vi­de­ó­ban ta­lálja ki, hogy mi jár a fe­jed­ben. Egy­szerű, nagy­szerű, és a te szád is biz­to­san tátva marad a vég­ered­mény­től.

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Rég el­fe­le­dett Fa­ce­book funk­ciót bá­nyá­szott elő a mély­ről egy va­gány prog­ra­mozó.

Íme, a legbizarrabb módszer, amivel valaha is fokozták a férfipotenciált

Íme, a legbizarrabb módszer, amivel valaha is fokozták a férfipotenciált

El­ké­pesztő mód­szer­rel ruk­kolt elő egy man­ches­teri szé­pé­szeti kli­nika.

El­ké­pesztő mód­szer­rel ruk­kolt elő egy man­ches­teri szé­pé­szeti kli­nika.

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a va­ló­ság And­rew szá­mára. A tu­do­mány azon­ban a se­gít­sé­gére siet, így négy év­ti­ze­des ár­tat­lan­sá­gát ve­szít­heti el.

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót.

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól. A nagy test­vér min­dent lát.

A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Döbbenetes új divat: A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Az ame­ri­kai re­a­lity celeb olyan kör­mö­ket vil­lan­tott, ami­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Az ame­ri­kai re­a­lity celeb olyan kör­mö­ket vil­lan­tott, ami­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak. Nem ok nél­kül.

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, rend­sze­re­sen re­pül­nek a ko­csik.

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ennek nem fogsz örülni.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

Ez a leg­újabb ká­vé­kü­lön­le­ges­ség elég meg­osz­tóra si­ke­rült.

A ká­vé­bab ezer­arcú ter­més, fő­ze­tét a vég­te­len­sé­gig lehet kom­bi­nálni. A leg­újabb vál­to­zat meg­le­he­tő­sen fur­csa el­já­rás­sal ké­szül, vi­szont na­gyon egész­sé­ges!

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

A brit csa­lád­anya pa­ra­di­csom­le­vet vá­sá­rolt, de ami a doboz alján la­pult...

A brit csa­lád­anya pa­ra­di­csom­le­vet vá­sá­rolt, hogy Blo­ody Mary kok­tél­lal ké­nyez­tet­hesse magát...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Ag­gasztó kép ke­rült fel az in­ter­netre.

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás: az in­ter­netre ke­rült egy kép, ami el­bi­zony­ta­la­nít­hat.

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Ezt a bal­ese­tet senki nem él­heti túl.

Ezt a bal­ese­tet senki nem él­heti túl. A ta­pasz­talt auszt­rál snow­boar­dos sem te­he­tett sem­mit, imád­ko­zott az éle­té­ért, ami­kor a meg­in­duló la­vina ma­gá­val so­dorta.

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek. Ame­ri­kai ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­tak, a plety­kák saj­nos iga­zak. Úgy tűnik, itt­hon is ez a gya­kor­lat.

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek. Ame­ri­kai ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­tak, a plety­kák saj­nos iga­zak. Rá­adá­sul úgy tűnik, hogy Ma­gyar­or­szá­gon ugyan­ez­zel a mód­szer­rel hiz­lal­ják a ba­romfi­ál­lo­mányt. Ha sze­re­ted a csir­két és ki­tar­tasz mel­lette, ezt ne ol­vasd el!

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let. Több mint 400-an már be­vál­lal­ták.

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let.

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk a dátum sze­rint 13-ra eső pén­teki na­pok­tól.

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Aki is­meri, hívja a rend­őr­sé­get!

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

A va­gina-fit­ness nagy­asszo­nya sze­rint min­den­ki­nek ja­vulna a sze­xu­á­lis élete, ha rend­sze­re­sen edzené a hü­vely­iz­mait!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé azt a vi­deót, ame­lyet a Fort Lau­der­dale-i re­pü­lő­tér egyik biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tett.

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé a lö­völ­dö­zős vi­deót.

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy friss ta­nul­má­nya sze­rint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben annyira ál­ta­lá­nossá vált a csá­szár­met­szés, hogy az már ha­tás­sal van az em­beri evo­lú­ci­óra is.

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van.

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van. Ő lehet a re­kor­der.

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá. Kettő he­lyett eszik. Sze­ren­csés­nek mond­hatja magát.

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá. Kettő he­lyett eszik.

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Ró­zsa­szín lett a gyü­mölcs húsa.

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel.

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel, uno­ká­ink csak kép­ről fog­ják él­vezni a Me­di­ter­rá­ne­u­mot.

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

800-szor nézte meg az epi­zó­dot.

Vám­pír Ági és Csip­kés Zol­tán te­le­ví­ziós sze­rep­lése ma már le­genda: a Mó­nika-show "fel­fe­de­zett­jei" egy fi­a­tal ze­nészt is meg­ih­let­tek. Ezen pörög az in­ter­net.

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Miért? Miért, miért, miért?

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat. Mert talán nin­cse­nek is vá­la­szok.

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda
vagy!

Az em­beri agy haj­la­mos a lé­nyeg­te­len in­for­má­ci­ó­kat fi­gyel­men kívül hagyni. És ebből na­gyon sok min­den kö­vet­ke­zik, ezt nézd!

Az em­beri agy haj­la­mos a lé­nyeg­te­len in­for­má­ci­ó­kat fi­gyel­men kívül hagyni. És ebből na­gyon sok min­den kö­vet­ke­zik, ezt nézd!

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg attól az él­mény­től, amit kap. El­ké­pesztő lát­vány.

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg attól az él­mény­től, amit kap. El­ké­pesztő lát­vány.

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik. Ezt ugyanis biz­to­san a fi­a­ta­lok ta­lál­ták ki. Mez­te­len lá­nyok és fiúk "ujj­azós" ké­pe­i­vel van tele a vi­lág­háló. Ez az új ki­hí­vás vi­lág­szerte.

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik. Ezt ugyanis biz­to­san a fi­a­ta­lok ta­lál­ták ki. Mez­te­len lá­nyok és fiúk "ujj­azós" ké­pe­i­vel van tele a vi­lág­háló. Új ki­hí­vás!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

Ezért szen­vedsz nap mint nap.

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, Na­gyon ke­ve­sen van­nak, akik­nek az éle­té­hez nem tar­to­zik hozzá a min­den­na­pos ká­vé­zás. Sőt, a fe­kete fo­gyasz­tása ma már ki­kap­cso­ló­dás is. Saj­nos...

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Két részre sza­kítja a ne­te­zők tá­bo­rát a kö­vet­kező teszt, hi­szen az em­be­rek más és más szí­nű­nek lát­ják ezt a strand­pa­pu­csot.

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Lé­tez­nek olyan rövid, pár kér­dés­ből álló tesz­tek, me­lyek­kel gyor­san pró­bára te­he­ted szel­lemi ké­pes­sé­ge­i­det.

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

Kül­földi nya­ra­lása után a bank­szám­lá­ját is zá­rol­ták, ami­kor ki­nyi­totta a le­ve­let, majd­nem le­esett a szék­ről.

Kül­földi nya­ra­lása után a bank­szám­lá­ját is zá­rol­ták, ami­kor ki­nyi­totta a szol­gál­tató le­ve­lét, majd­nem le­esett a szék­ről.

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Vá­sár­lás, vagy tö­meg­ve­re­ke­dés?

Vá­sár­lás, vagy tö­meg­ve­re­ke­dés? Itt egy kis össze­ál­lí­tás a leg­jobb full-kon­takt ese­mé­nyek­ből.

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Em­be­rek tíz­mil­liói döb­ben­tek meg a Fa­ce­boo­kon: egy-egy kö­zeli is­me­rő­sük ha­lál­hí­rét je­len­tette a por­tál.

Em­be­rek tíz­mil­liói döb­ben­tek meg a Fa­ce­boo­kon: egy-egy kö­zeli is­me­rő­sük ha­lál­hí­rét je­len­tette a por­tál.

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Ha a ten­den­ciák nem vál­toz­nak meg, akkor már nyá­ron él­vez­het­jük a ka­rá­csonyt...

Ha a ten­den­ciák nem vál­toz­nak meg, akkor ifjú tu­dó­sok szá­mí­tá­sai sze­rint már nyá­ron él­vez­het­jük a ka­rá­csonyt...

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

A közel 5 méter hosszú te­remt­mény vígan úszott fel a jeges víz fel­szí­nére, nem csoda, hogy egy­ből be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok...

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

A ko­ráb­ban a rej­té­lyes ka­to­nai tá­masz­pon­ton dol­gozó férfit már szám­ta­lan­szor pró­bálta szóra bírni egyik is­me­rőse..

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Ilyen egy mé­reg­drága élethű szex­baba...

Egy új autó áráért akár hi­per­re­a­lisz­ti­kus szex­ba­bát is lehet majd a jövő évtől vá­sá­rolni. Gyár­tója sze­rint amit ez a baba nem tud, azt egy élő nő sem, sőt, es­kü­szik rá, hogy a per­ver­ziók ki­elé­gí­té­sé­vel gyárt­má­nya a tár­sa­dal­mat is meg­gyó­gyítja.

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

A kisfiú füle gyak­ran visz­ke­tett, szü­lei több­ször is el­vit­ték a fül-orr-gé­gé­szetre.

A kisfiú füle gyak­ran visz­ke­tett, szü­lei több­ször is el­vit­ték a fül-orr-gé­gé­szetre. De csak ne­gyed­szerre ta­lál­ták meg a baj okát.

Ilyen az igazi kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Ilyen az igazi kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Rossz az, aki rosszra gon­dol, tartja a mon­dás. No, de eze­ket a ké­pe­ket el­nézve, ki az, aki­nek más jut eszébe, mint a szex?

Csodájára jár a világ: Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

Csodájára jár a világ: Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

Meg­kér­dez­ték, mi a titka

A 104 éves Ei­leen Ash szinte az egész vi­lá­got ámu­latba ej­tette már cso­dás meg­je­le­né­sé­vel. Meg­kér­dez­ték, mi a titka

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Azok­nak, akik már tü­rel­met­le­nül vár­ják a Hal­lo­ween-napi bulit, van egy rossz hí­rünk! Va­ló­szí­nű­leg a vi­lág­vége miatt el­ma­rad!

Azok­nak, akik már tü­rel­met­le­nül vár­ják a Hal­lo­ween-napi bulit, van egy rossz hí­rünk! Va­ló­szí­nű­leg a vi­lág­vége miatt el­ma­rad! Leg­alábbis ezt ál­lítja egy őrült ke­resz­tény tár­sa­ság, akik fa­na­ti­ku­san vár­ják, hogy tény­elg vége le­gyen ennek az egész­nek...