ÉLETMÓDI

BIZARR

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Szín­tiszta kaja...

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni! Mégis két­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get csen­ge­tett ki érte egy éhes mil­li­ár­dos...

Nagy a botrány: Hitler képe bukkant fel egy színezőben!

Nagy a botrány: Hitler képe bukkant fel egy színezőben!

Sok­kot kap­tak a szü­lők, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy a gye­re­kek dik­tá­tor képét szí­ne­zik.

Sok­kot kap­tak a szü­lők, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy a gye­re­kek dik­tá­tor képét szí­ne­zik.

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ha va­laki meg­látja a sárga "M" betűt, akkor rög­tön tudja, hogy meg­ta­lálta a gyors­ét­ter­mek Mek­ká­ját. Egy ari­zo­nai kis­vá­ros­ban azon­ban meg­té­vesztő lehet, mivel a vi­lá­gon egye­dü­li­ként ott nem sárga a gyors­ét­te­rem lo­gója.

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Te mi­lyen tit­kos jelet var­rat­nál ma­gadra? Né­hány öt­le­tet mu­ta­tunk.

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Döb­ben­ten ál­lunk a fotók előtt. Nem ért­jük az egé­szet.

Döb­ben­ten ál­lunk a fotók előtt. Nem ért­jük, ho­gyan ké­szít­het ilyen já­té­ko­kat bárki is.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok­nak kö­szön­heti, hogy még élet­ben van!

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok hi­deg­vé­ré­nek és szak­ér­tel­mé­nek kö­szön­heti, hogy mér­he­tet­len hü­lye­sége el­le­nére még élet­ben van!

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Meg­mu­tat­juk, hogy ked­venc me­se­hő­seid iga­zá­ból va­lódi, hús-vér em­be­rek.

Meg­mu­tat­juk, hogy ked­venc me­se­hő­seid iga­zá­ból va­lódi, hús-vér em­be­rek.

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Új vi­deót posz­tolt a fit­nesz­ce­leb.

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. A fel­vé­tel meg­te­kin­tése után fel­me­rül a kér­dés, hogy nem sok ez egy ki­csit...?

UFO-vá akar válni a 22 éves férfi, már 110 operáción van túl

UFO-vá akar válni a 22 éves férfi, már 110 operáción van túl

Vinny úgy dön­tött: föl­dön­kí­vüli lesz...

Vinny úgy dön­tött, hogy elege van az em­beri lét­ből, in­kább sze­retne föl­dön­kí­vü­livé válni. A 22 éves fi­a­tal­em­ber nemi szer­vek nél­kül kép­zeli el a jö­vő­jét...

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

A Fa­ce­book ér­zelmi sta­tisz­ti­kák alap­ján állít össze ne­künk rek­lá­mo­kat.

A Fa­ce­book ér­zelmi sta­tisz­ti­kák alap­ján állít össze ne­künk rek­lá­mo­kat.

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

A ma­gyar il­lu­zi­o­nista egy va­rázs­la­tos vi­de­ó­ban ta­lálja ki, hogy mi jár a fe­jed­ben. Egy­szerű, nagy­szerű, és a te szád is biz­to­san tátva marad a vég­ered­mény­től.

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Az ak­va­rell-il­lú­zió lé­nyege: az agy egy­sze­rűen nem veszi fi­gye­lembe a kör­nye­ze­tet és ön­ké­nye­sen al­ter­na­tív va­ló­sá­go­kat hoz létre.

Az ak­va­rell-il­lú­zió lé­nyege: az agy egy­sze­rűen nem veszi fi­gye­lembe a kör­nye­ze­tet és ön­ké­nye­sen al­ter­na­tív va­ló­sá­go­kat hoz létre. Vajon téged is meg­té­veszt ez a hatás?

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól. A nagy test­vér min­dent lát.

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól.

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Rég el­fe­le­dett Fa­ce­book funk­ciót bá­nyá­szott elő a mély­ről egy va­gány prog­ra­mozó.

Döbbenetes új divat: A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Döbbenetes új divat: A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Az ame­ri­kai re­a­lity celeb olyan kör­mö­ket vil­lan­tott, ami­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a rideg va­ló­ság And­rew szá­mára.

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a rideg va­ló­ság And­rew szá­mára. Az or­vos­tu­do­mány azon­ban a se­gít­sé­gére siet, így négy év­ti­ze­des ár­tat­lan­sá­gát végre el­ve­szíti.

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Sosem jön­nél rá.

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak. Nem ok nél­kül.

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

Az angol csa­lád­anya egy adag pa­ra­di­csom­le­vet vá­sá­rolt, hogy Blo­ody Mary kok­tél­lal ké­nyez­tet­hesse magát munka után.

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

A leg­újabb ká­vé­kü­lön­le­ges­ség elég meg­osz­tóra si­ke­rült.

A leg­újabb ká­vé­kü­lön­le­ges­ség elég meg­osz­tóra si­ke­rült.

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ennek nem fogsz örülni.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek. Ame­ri­kai ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­tak, a plety­kák saj­nos iga­zak.

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek. Ame­ri­kai ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­tak, a plety­kák saj­nos iga­zak.

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás. Nu­tella-ra­jon­gók ne kat­tint­sa­nak!

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás. Nu­tella-ra­jon­gók ne kat­tint­sa­nak!

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Mire van szük­sé­ged egy téli estén?

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let.

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let. Több mint 400-an már be­vál­lal­ták.

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy a le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét meg­ta­pasz­tal­has­sák. Itt a leg­dur­vább.

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy a le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét kö­zel­ről meg­ta­pasz­tal­has­sák. Tom Oye ta­pasz­talt snow­boar­dos, de még ő sem hitte, hogy egy­szer nagy­ma­mája aján­déka menti majd meg az éle­tét.

Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk ettől a nap­tól.

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk ettől a nap­tól.

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Aki is­meri, hívja a rend­őr­sé­get!

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk! Es­te­ban öt em­bert vég­zett ki.

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé a lö­völ­dö­zés­ről ké­szült vi­deót.

Ez a magyar valóság: trágár szavakkal szidják a betegeket az orvosi rendelőben

Ez a magyar valóság: trágár szavakkal szidják a betegeket az orvosi rendelőben

El­ké­pesztő stí­lusú fel­irat je­lent meg egy enyingi or­vosi ren­de­lő­ben.

El­ké­pesztő stí­lusú fel­irat je­lent meg egy enyingi or­vosi ren­delő vá­ró­ter­mé­ben.

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy friss ta­nul­má­nya sze­rint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben annyira ál­ta­lá­nossá vált a csá­szár­met­szés, hogy az már ha­tás­sal van az em­beri evo­lú­ci­óra is.

Ma már szinte ter­mé­sze­tes, ha egy kis­baba csá­szár­met­szés­sel jön a vi­lágra. A Bécsi Egye­tem egy friss ta­nul­má­nya sze­rint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben annyira ál­ta­lá­nossá vált ez a ru­tin­mű­tét, hogy az már ha­tás­sal van az em­beri evo­lú­ci­óra is.

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Szü­lei sze­rint él­vezi, na­gyon büsz­kék rá. Azt mond­ják, nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van. Ő lehet a re­kor­der.

Szü­lei sze­rint él­vezi, na­gyon büsz­kék rá. Azt mond­ják, nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van. Ő lehet a re­kor­der.

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

A va­gina-fit­ness nagy­asszo­nya sze­rint min­den­ki­nek ja­vulna a sze­xu­á­lis élete, ha rend­sze­re­sen edzené a hü­vely­iz­mait!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség cso­dákra képes...

Össze­szo­rul az ember gyomra, ha meg­nézi az alábbi vi­deót! Kü­lö­nö­sen a kis­gyer­me­kek szü­lőké. Hős szü­le­tett...

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá.

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá. Kettő he­lyett eszik.

Zseniális az új alsógatya: Ravaszul állítható lett a csomag!

Zseniális az új alsógatya: Ravaszul állítható lett a csomag!

Nor­má­lis és ter­mé­sze­tes ha egy férfi néha meg­va­karja a szer­szá­mát. A kel­le­met­len pub­li­kus va­ka­rá­sok ko­rá­nak vége.

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel.

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel, vissza­for­dít­ha­tat­lan a fo­lya­mat.

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Ró­zsa­szín lett a gyü­mölcs húsa.

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Az em­beri agy haj­la­mos a lé­nyeg­te­len in­for­má­ci­ó­kat fi­gyel­men kívül hagyni.

Az em­beri agy haj­la­mos a lé­nyeg­te­len in­for­má­ci­ó­kat fi­gyel­men kívül hagyni.

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

Nyolc­száz­szor nézte meg ez a srác az epi­zó­dot, majd meg­szü­le­tett a in­ter­net-szag­gató fel­dol­go­zás.

Nyolc­száz­szor nézte meg ez a srác az epi­zó­dot, majd meg­szü­le­tett a in­ter­net-szag­gató fel­dol­go­zás. Ezt neked is lát­nod kell.

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg.

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg attól az él­mény­től, amit kap. El­ké­pesztő lát­vány.

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik, mez­te­len ké­pek­kel töl­tik fel a netet.

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik. Ezt ugyanis biz­to­san a fi­a­ta­lok ta­lál­ták ki. Mez­te­len lá­nyok és fiúk "ujj­azós" ké­pe­i­vel van tele a vi­lág­háló. Ez az új ki­hí­vás vi­lág­szerte.

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat. Mert talán nin­cse­nek is vá­la­szok.

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat. Mert talán nin­cse­nek is vá­la­szok. Össze­szed­tünk egy vá­lo­ga­tást a neten fel­lel­hető ön­je­lölt ver­seny­zők­ről. Bi­zony, nehéz lenne vá­lasz­tani, ha tény­leg ko­ro­ná­zási ce­re­mó­niát kel­lene tar­tani kö­zöt­tük.

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, nagy­mér­ték­ben méreg. Ke­ve­sen gon­dol­ták, hogy a kávé miatt szen­ved­nek ennyit.

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, nagy­mér­ték­ben méreg. Ke­ve­sen gon­dol­ták, hogy a kávé miatt szen­ved­nek ennyit.

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

A bank­szám­lá­ját is zá­rol­ták.

Sok­koló kül­de­mény fo­gadta a nya­ra­lá­sá­ról éppen ha­za­érő negy­ven­hét éves gyógy­szer­tári asszisz­tenst! Ti­zen­négy napot töl­tött sze­ret­te­i­vel Dél-Fran­cia­or­szág­ban...

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Két részre sza­kítja a ne­te­zők tá­bo­rát a kö­vet­kező teszt.

Két részre sza­kítja a ne­te­zők tá­bo­rát a kö­vet­kező teszt, hi­szen az em­be­rek más és más szí­nű­nek lát­ják a fotón lévő a strand­pa­pu­csot. Min­denki ra­gasz­ko­dik a maga iga­zá­hoz.

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

El­dönt­he­tet­len kér­dés, hogy az úgy­ne­ve­zett fe­kete pén­tek akció vajon a ter­mé­kek­ről, vagy in­kább a bru­ta­li­tás­ról szól-e! Ők el tud­ták dön­teni...

El­dönt­he­tet­len kér­dés, hogy az úgy­ne­ve­zett fe­kete pén­tek akció vajon a ter­mé­kek­ről, vagy in­kább a bru­ta­li­tás­ról szól-e! Ők el tud­ták dön­teni...

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Lé­tez­nek olyan rövid, pár kér­dés­ből álló tesz­tek, me­lyek­kel gyor­san pró­bára te­he­ted szel­lemi ké­pes­sé­ge­i­det.

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Mark Zuc­ker­berg sem úszta meg.

Em­be­rek tíz­mil­liói döb­ben­tek meg pén­te­ken a Fa­ce­boo­kon: egy-egy kö­zeli is­me­rő­sük ha­lál­hí­rét je­len­tette be a kö­zös­ségi por­tál, sőt, a tá­vo­zók kö­zött Mark Zuc­ker­berg is ott volt.

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Tu­dó­sok ki­szá­mol­ták...

Ha a ten­den­ciák nem vál­toz­nak meg, akkor az ifjú tu­dó­sok szá­mí­tá­sai sze­rint már nyá­ron él­vez­het­jük a ka­rá­csonyt...

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

A kisfiú füle gyak­ran visz­ke­tett, szü­lei több­ször is el­vit­ték a fül-orr-gé­gé­szetre. De csak ne­gyed­szerre ta­lál­ták meg a baj csep­pet sem gusz­tu­sos okát.

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Egy új autó áráért akár hi­per­re­a­lisz­ti­kus szex­ba­bát is lehet majd a jövő évtől vá­sá­rolni.

Egy új autó áráért akár hi­per­re­a­lisz­ti­kus szex­ba­bát is lehet majd vá­sá­rolni.

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

A közel 5 méter hosszú te­remt­mény vígan úszott fel a jeges víz fel­szí­nére, nem csoda, hogy egy­ből be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok...

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

A ko­ráb­ban a rej­té­lyes ka­to­nai tá­masz­pon­ton dol­gozó férfit már szám­ta­lan­szor pró­bálta szóra bírni egyik is­me­rőse..

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Azok­nak, akik már tü­rel­met­le­nül vár­ják a Hal­lo­ween-napi bulit, van egy rossz hí­rünk!

Azok­nak, akik már tü­rel­met­le­nül vár­ják a Hal­lo­ween-napi bulit, van egy rossz hí­rünk! Va­ló­szí­nű­leg a vi­lág­vége miatt el­ma­rad!

Kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Rossz az, aki rosszra gon­dol, tartja a mon­dás. No, de eze­ket a ké­pe­ket el­nézve, ki az, aki­nek más jut eszébe?

Rossz az, aki rosszra gon­dol, tartja a mon­dás. No, de eze­ket a ké­pe­ket el­nézve, ki az, aki­nek más jut eszébe?

Csodájára jár a világ: Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

Csodájára jár a világ: Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

A 104 éves Ei­leen Ash szinte az egész vi­lá­got ámu­latba ej­tette már cso­dás meg­je­le­né­sé­vel. Meg­kér­dez­ték, mi a titka

A 104 éves Ei­leen Ash szinte az egész vi­lá­got ámu­latba ej­tette már cso­dás meg­je­le­né­sé­vel. Meg­kér­dez­ték, mi a titka

Sokkoló dolgot fedezett fel a Holdon egy amatőr csillagász

Sokkoló dolgot fedezett fel a Holdon egy amatőr csillagász

Vajon tény­leg egy épít­mény, vagy csak a kép­ze­le­tünk ját­szik ve­lünk?

Vajon tény­leg egy épít­mény, vagy csak a kép­ze­le­tünk ját­szik ve­lünk?

Ismeretlen eredetű űreszközt fogott be a Nemzetközi Űrállomás?

Ismeretlen eredetű űreszközt fogott be a Nemzetközi Űrállomás?

Ren­ge­teg fur­csa dol­got lát­hat­tunk már a Nem­zet­közi űr­ál­lo­más ka­me­rái által köz­ve­tí­tett, élő­ben néz­hető steam vi­de­ó­kon.

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Sikoly-álarcos tartja rettegésben a magyar várost!

Sikoly-álarcos tartja rettegésben a magyar várost!

A rend­őr­ség már ke­resi az el­kö­ve­tőt, aki­nek a he­lyiek sze­rint társa is lehet. Egy biz­tos, a híres hor­rorfilm ijesztő alakja már több­ször tá­madt.

A rend­őr­ség már ke­resi az el­kö­ve­tőt, aki­nek a he­lyiek sze­rint társa is lehet. Egy biz­tos, a híres hor­rorfilm ijesztő alakja már töb­be­ket az őrü­letbe ker­ge­tett. Volt édes­anya, aki az utcán si­kol­tozó lánya se­gít­sé­gére si­e­tett. De egy apuka gyer­me­két is meg­ker­gette.

Normális? Laza cigi a 4-es metrón

Normális? Laza cigi a 4-es metrón

A ke­ve­sebb mint 20 má­sod­per­ces videó fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, és ga­ran­tál­tan min­den­kit fel­ide­ge­sít, aki csak meg­nézi...

A ke­ve­sebb mint 20 má­sod­per­ces videó fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, és ga­ran­tál­tan min­den­kit fel­ide­ge­sít aki csak meg­nézi...

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás közvetítését

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás közvetítését

Ez már a so­ka­dik al­ka­lom. Több lehet, mint vé­let­len egy­be­esés...

Ez már a so­ka­dik al­ka­lom. Több lehet, mint vé­let­len egy­be­esés...

Megdőlt egy nagy legenda: íme az igazság a teliholdról!

Megdőlt egy nagy legenda: íme az igazság a teliholdról!

Hogy hat a női testre a Hold?

Annyi min­dent hal­lot­tunk már arról, hogy hat a női testre a Hold. Utá­na­jár­tunk, mi lehet az igaz­ság. Itt az ideje, hogy né­hány tév­hit­ről le­ránt­suk a lep­let.

Te is ilyenről álmodoztál: Ismerd meg a világ legszexibb tanárnőjét

Te is ilyenről álmodoztál: Ismerd meg a világ legszexibb tanárnőjét

Ok­sana Ne­ve­se­laya bá­mu­la­to­san szép, és az esze is a he­lyén lehet, hi­szen ma­te­ma­ti­kát tanít.

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi...

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi, aki fél­mez­te­le­nül, lo­bogó haj­jal vonul végig a ki­fu­tón...

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

Majd száz éve tart­ják iz­ga­lom­ban az al­ter­na­tív ré­gé­szet ked­ve­lőit egy kü­lö­nös, ősi em­ber­sza­bású csont­ma­rad­vá­nyai.

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő a met­rón, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta. A kép fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, rá­adá­sul min­denki hoz­zá­tesz va­la­mit.

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta. A kép fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, mu­tat­juk!

Elképesztő fotóra bukkantak az Apollo-program levéltárában

Elképesztő fotóra bukkantak az Apollo-program levéltárában

Igen­csak fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket.

Szá­mos el­mé­let lá­tott már nap­vi­lá­got a Holdra szál­lás­sal kap­cso­lat­ban. Egye­sek sze­rint meg­tör­tént, mások úgy vélik, csak el­ját­szot­ták, itt, a föl­dön...

Megőrült az internet ettől a férfifenéktől

Megőrült az internet ettől a férfifenéktől

Egy auszt­rál fiú ver­senyre kelt Kim Kar­das­hi­an­nal.

Egy auszt­rál fiú ver­senyre kelt Kim Kar­das­hi­an­nal, már ami a hát­só­kat il­leti. Az övé is tö­ké­le­te­sen kerek és izmos. Sze­rin­ted me­lyik a szebb?

Eszement szelfizési mód terjed a neten: te csináltál már így képet?

Eszement szelfizési mód terjed a neten: te csináltál már így képet?

Ehhez az új mód­hoz csak az kezd­jen hozzá, aki nem félti a te­le­fon­ját.

Ehhez az új mód­hoz csak az kezd­jen hozzá, aki nem félti ha­lá­lo­san a te­le­fon­ját.

Migránsos legó robbantotta fel a netet

Migránsos legó robbantotta fel a netet

Úgy tűnik, hogy a cég­óri­ást sem hagyta hi­de­gen az mig­rán­sára­dat. Sokak sze­rint ez ih­lette az egyik új já­té­ku­kat.

Úgy tűnik, hogy a cég­óri­ást sem hagyta hi­de­gen az mig­rán­sára­dat. Sokak sze­rint ez ih­lette az egyik új já­té­ku­kat.

5 éves kislány szült egy 3 kilós gyereket!

5 éves kislány szült egy 3 kilós gyereket!

Ami­kor el­kez­dett nőni a hasa, azt hit­ték tu­mora van...

Ami­kor el­kez­dett nőni a hasa, azt hit­ték tu­mora van...

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Mit keres az űrben egy skor­pió?

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón, ezek a fur­csa te­remt­mé­nyek azon­ban újabb ta­lál­ga­tá­sokra adnak okot...

Meztelenül szelfizett a konditeremben a hatalmas mellű modell

Meztelenül szelfizett a konditeremben a hatalmas mellű modell

Két képet is meg­osz­tott a sze­mé­lyes Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Két képet is meg­osz­tott a sze­mé­lyes Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

A Gö­döllő nevű Fa­ce­book-cso­portba töl­töt­tek fel egy vi­deót, ami miatt ál­lí­tó­lag már a ha­tó­sá­gok is nyo­moz­nak - de ami ettől is na­gyobb je­len­tő­ség­gel bír: egy or­szág há­bo­rog!

A Gö­döllő nevű Fa­ce­book-cso­portba töl­töt­tek fel egy vi­deót, ami miatt ál­lí­tó­lag már a ha­tó­sá­gok is nyo­moz­nak - de ami ettől is na­gyobb je­len­tő­ség­gel bír: egy or­szág há­bo­rog!

Rémálom a tengernél: Halott sellőt sodort partra az ár!

Rémálom a tengernél: Halott sellőt sodort partra az ár!

Mi lehet ez a kü­lö­nös lény?

El­ké­pesz­tően bi­zarr tetem miatt tört ki pánik az egyik köz­ked­velt brit stran­don! Még a szak­ér­tők is csak ta­lál­gat­nak, hogy mi lehet ez a kü­lö­nös lény...

Fantasztikus filmbe illő jelenetet fotózott az egyik műholdunk

Fantasztikus filmbe illő jelenetet fotózott az egyik műholdunk

Kü­lö­nös kép­koc­kákra buk­kan­tak a kí­ván­csi in­ter­ne­te­zők a SOHO Lasco C3 napfi­gyelő mű­hold szep­tem­ber 21-i nyil­vá­nos fel­vé­te­lei közt.

Elképesztő dögös képeket posztolt a műsorvezetőnő

Elképesztő dögös képeket posztolt a műsorvezetőnő. Gondolnád, hogy 46 éves?

Gon­dol­nád, hogy 46 éves? A sok edzés­nek meg­lát­szik az ered­mé­nye.

A sok edzés­nek meg­lát­szik az ered­mé­nye.