ÉLETMÓDI

BIZARR

Drámai videó: Tűző napon zárta magát autóba egy állatorvos

Drámai videó: Tűző napon zárta magát autóba egy állatorvos

Egy kutya ebbe be­le­hal...

A szak­em­ber szem­lé­le­te­sen mu­tatta be, mit él át egy kutya, akit a fe­le­lőt­len gaz­dája ma­gára hagy az au­tó­ban egy forró nyári napon.

Megrázó képkockákon a véres valóság: Újra Csernobiltól retteg a fél világ

Megrázó kockákon a véres valóság: Újra Csernobiltól retteg a fél világ

Ke­gyet­le­nül élethű film­so­ro­zat ké­szült a 33 évvel ez­előtti atom­erőmű-ka­taszt­ró­fá­ról, és azon­nal tor­kon ra­gadja a nézőt...

Besokkolt a férfi, amikor meglátta, mit művelnek a szomszédok

Besokkolt a férfi, amikor meglátta, mit művelnek a szomszédok

Az in­ter­ne­ten kért ta­ná­csot, mi­tévő le­gyen a hely­zet­tel.

Az in­ter­ne­ten kért ta­ná­csot, mi­tévő le­gyen a hely­zet­tel.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Borzalmas, mit talált tyúkja testében a magyar háziasszony

Borzalmas, mit talált tyúkja testében a magyar háziasszony

A bi­zarr kép­ződ­ményt akkor vette észre, mi­u­tán meg­ko­pasz­totta és da­ra­bolni kezdte a pör­költ­höz a ba­romfit.

A bi­zarr kép­ződ­ményt akkor vette észre, mi­u­tán meg­ko­pasz­totta és da­ra­bolni kezdte a pör­költ­höz a ba­romfit. Az első sokk után in­ter­ne­ten kért ta­ná­csot, hogy mi­tévő le­gyen. Töb­bek sze­rint ufó köl­töz­he­tett a tyúkba.

Úgy fúrta ki anyósa a menyét a házasságból, hogy ilyet még nem hallottál

Úgy fúrta ki anyósa a menyét a házasságból, hogy ilyet még nem hallottál

Haj­me­resztő a tör­té­net, amit a fi­a­tal nő el­me­sélt.

Haj­me­resztő a tör­té­net, amit a fi­a­tal nő el­me­sélt.

Rendkívül bonyolult műtéttel választották szét a sziámi ikerlányokat, ilyen állapotban vannak most

Rendkívül bonyolult műtéttel választották szét a sziámi ikerlányokat, ilyen állapotban vannak most

Hó­na­po­kig küz­döt­tek az or­vo­sok az éle­tü­kért, félő volt, hogy el­vesz­tik őket. Ugyanis a két cse­csemő ál­la­pota még szi­ámi ikrek kö­ré­ben is rit­ká­nak szá­mí­tott...

Amit ez a nő szervez rokona temetésére, az mindenkinél kiveri a biztosítékot

Amit ez a nő szervez rokona temetésére, az mindenkinél kiveri a biztosítékot

El­ké­pesz­tően bi­zarr, ami ennek a nőnek a fe­jé­ből ki­pat­tant...

El­ké­pesz­tően bi­zarr, ami ennek a nőnek a fe­jé­ből ki­pat­tant...

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént. Be­le­gon­dolni is ször­nyű.

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént. Be­le­gon­dolni is ször­nyű.

Sokkoló: ez az ártalmatlannak tűnő jel figyelmeztet a közelgő halálra

Sokkoló: ez az ártalmatlannak tűnő jel figyelmeztet a közelgő halálra

A ku­ta­tók egé­szen meg­lepő ered­ményre ju­tot­tak egy fel­mé­rés során.

A ku­ta­tók egé­szen meg­lepő ered­ményre ju­tot­tak egy fel­mé­rés során.

Bizarr ötlet: Sördiétát tartott egy férfi, őrület, mi történt vele

Bizarr ötlet: Sördiétát tartott egy férfi, őrület, mi történt vele

Azt ál­lítja, hogy ki­zá­ró­lag sört fo­gyasz­tott a nagy­böjt alatt, sze­rinte ez a fo­gyás titka. Sokan ké­tel­kedve fo­gad­ják a hírt...

Azt ál­lítja egy 43 éves férfi, hogy ki­zá­ró­lag sört fo­gyasz­tott a nagy­böjt alatt, sze­rinte ez a fo­gyás titka.

Sokkot kaptak a rendőrök, mikor meglátták, miért hívta ki őket a férfi

Sokkot kaptak a rendőrök, mikor meglátták, miért hívta ki őket a férfi

Tel­je­sen szür­re­á­lis és bi­zarr eset, ami tör­tént.

Tel­je­sen szür­re­á­lis és bi­zarr eset, ami tör­tént.

Szintet lépett a csókos száj

Szintet lépett a csókos száj: Őrület, mit művel ez a nő

Amit ez a nő a puha aj­ka­i­val művel, az már mű­vé­szet!

Amit ez a nő a puha aj­ka­i­val művel, az már mű­vé­szet! Nem csoda, hogy több tíz­ez­ren fi­gye­lik a szexi, fi­a­tal lány Ins­tag­ram ol­da­lát...

1,5 milliárdot nyert két munkanélküli a lottón, mégsem fizetik ki őket

1,5 milliárdot nyert két munkanélküli a lottón, mégsem fizetik ki őket

A két jó­ba­rát meg­nyerte a fő­nye­re­ményt, de a pén­zük fo­lyó­sí­tá­sát meg­ta­gad­ták egy fur­csa kö­rül­mény miatt.

Csoda történt tegnap a Zala megyei Csörnyeföldén, ilyet még nem láttál

Csoda történt tegnap a Zala megyei Csörnyeföldén, ilyet még nem láttál

Olyan je­len­ség tűnt fel a fes­tői szép­ségű kis falu ég­bolt­ján, hogy sokan tá­tott száj­jal néz­ték.

Olyan je­len­ség tűnt fel a fes­tői szép­ségű kis falu ég­bolt­ján, hogy sokan tá­tott száj­jal néz­ték. Nem vé­let­le­nül: a fel­vé­tel ugyanis na­gyon meg­döb­bentő. Van, aki egye­ne­sen cso­dá­nak ne­vezte, ami oda­fent tör­tént... Mu­tat­juk a vi­deót!

Siklóernyőn repül a világjáró kutya!

Siklóernyőn repül a világjáró kutya!

Amy Jones, a párja és az édes­apja ra­jong a sik­ló­er­nyő­zé­sért. Ám még va­laki van a csa­lád­ban, akit sosem hagy­nak ott­hon, ha re­pülni in­dul­nak - Henry, a három éves ku­tyu­suk!

Amy Jones, a párja és az édes­apja ra­jong a sik­ló­er­nyő­zé­sért. Ám még va­laki van a csa­lád­ban, akit sosem hagy­nak ott­hon, ha re­pülni in­dul­nak - Henry, a három éves ku­tyu­suk!

26 órás műtéttel választották szét a sziámi ikerlányokat, így néznek ki most

26 órás műtéttel választották szét a sziámi ikerlányokat, így néznek ki most

Ha­tal­mas port ka­vart a két kis­lány esete a saj­tó­ban...

Ha­tal­mas port ka­vart a két kis­lány esete a saj­tó­ban, a fél világ várta lé­leg­zet-vissza­fojtva az élet­ve­szé­lyes ope­rá­ciót. De a java iga­zán csak a be­avat­ko­zás után kö­vet­ke­zett: a két kis­lányra a fél világ fi­gyel újra.

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

A leg­dur­vább, hogy az anya és az apa ve­zé­nyelte le az egé­szet.

A leg­dur­vább, hogy az anya és az apa nem­csak vé­gig­nézte a dol­got, de ki­mon­dot­tan ők ve­zé­nyel­ték le az egé­szet. Az biz­tos, hogy ép­el­méjű szü­lők­nek eszébe sem jut ilyesmi!

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

Az oro­szok erő­pró­bá­ján sok­szor rá kell szá­molni a le­győ­zött félre...

Az oro­szok igen­csak meg­hök­kentő erő­pró­bá­ján sok­szor rá is kell szá­molni a le­győ­zött félre...

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Né­me­lyik étel olyan erős ano­má­liát pro­du­kál tá­vo­zás­kor, hogy sokan pá­nik­ban ke­res­nek rá a tü­ne­tekre a neten...

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Sokan ag­gód­tak a sor­su­kért...

Vi­lág­szen­zá­ci­ó­nak szá­mít a be­avat­ko­zás, hi­szen a babák a fe­jük­nél nőt­tek össze, és ez egy na­gyon ritka ál­la­pot.

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Egy szak­ava­tott pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Döbbenetes, mit művelt Ohashi a szőnyegen, csoda ez a lány

Döbbenetes, mit művelt Ohashi a szőnyegen, csoda ez a lány

Mil­liók néz­ték meg hi­bát­lan gya­kor­la­tá­ról szóló fel­vé­te­lét...

Mil­liók néz­ték meg hi­bát­lan gya­kor­la­tá­ról szóló fel­vé­te­lét, sőt, sokan sírva fa­kad­tak.

Nagyon durva, mi történt a nővel a mellimplantátumai miatt

Nagyon durva, mi történt a nővel a mellimplantátumai miatt

Tu­do­má­nyos bi­zo­nyí­ték egy­előre nincs arra, hogy a mell­im­plan­tá­tu­mok ké­pe­sek má­ni­á­kus de­pressziót okozni.

Meztelenül rajzolta le anyukáját egy kislány, döbbenet, mi történt utána

Meztelenül rajzolta le anyukáját egy kislány, döbbenet, mi történt utána

A tör­té­net­ből saj­nos nem derül ki, hogy mi mo­ti­válta a kis­lányt, ami­kor úgy dön­tött: ru­hát­la­nul áb­rá­zolja édes­any­ját.

Ezen a videón pörögnek a magyarok a neten: Kiderül a nagy pálinkatitok

Ezen a videón pörögnek a magyarok a neten: Kiderül a nagy pálinkatitok

Egy férfi be­mu­tatja, ho­gyan lehet meg­ál­la­pí­tani, mi van a po­hár­ban.

Egy férfi be­mu­tatja, ho­gyan lehet meg­ál­la­pí­tani, mi van a po­hár­ban.

Sokkot kapott a furgonos: Durva, ami az autópálya közepén történt

Sokkot kapott a furgonos: Durva, ami az autópálya közepén történt

Nem tudni, mi járt a férfi fe­jé­ben, ami­kor fel­haj­tott bi­cik­li­vel a sztrá­dára.

Nem tudni, mi járt a férfi fe­jé­ben, ami­kor fel­haj­tott bi­cik­li­vel a sztrá­dára.

Hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Bődületes hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Sokan erre a sza­bályra hi­vat­kozva bru­tá­lis mennyi­sé­ge­ket isz­nak meg.

Sokan egy jól is­mert sza­bályra hi­vat­kozva bru­tá­lis mennyi­sé­ge­ket isz­nak meg. Egé­szen idáig sen­ki­nek nem ju­tott eszébe, vajon tény­leg mű­kö­dik-e az ál­lí­tás. Ám egy ku­ta­tó­cso­port bi­zarr kí­sér­let­tel utá­na­járt...

Komoly mentális problémát okozhat, ha valaki sokat fotóz a mobiljával!

Komoly mentális problémát okozhat, ha valaki sokat fotóz a mobiljával!

Évi több száz mil­li­árd képet ké­szí­te­nek az em­be­rek.

Évi több száz mil­li­árd képet ké­szí­te­nek az em­be­rek, ami ha­tás­sal is van az egész­sé­gükre.

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá. Döb­be­net.

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

A fi­a­tal távol-ke­leti lány sze­mére azt mondta egy orvos, hogy úgy néz ki, mintha meg­sü­töt­ték volna egy mik­ró­ban.

Visítoznak a horgászfeleségek: Ennél pajzánabb pecakellék nincs

Visítoznak a horgászfeleségek: Ennél pajzánabb pecakellék nincs

Nem tud­juk, hogy sír­junk, vagy ne­ves­sünk...

Egé­szen kü­lö­nös hir­de­tésre buk­kan­tunk, mely­ben olyan hol­mit kí­nál­nak el­adásra, ami nél­kü­löz­he­tet­len a pe­cá­sok­nak. Nem tud­juk, hogy sír­junk, vagy ne­ves­sünk...

Visszatért a toportyánféreg, már a budai hegyekben portyázik

Visszatért a toportyánféreg, már a budai hegyekben portyázik

Sokan nem is tud­ják, mi­csoda, mások ret­teg­nek tőle...

Sokan nem is tud­ják, mi­csoda, mások ret­teg­nek tőle, de olya­nok is akad­nak, akik­nek kárt oko­zott.

Botrányba fulladt a divatbemutató, borzalom mit tettek a modellel

Botrányba fulladt a divatbemutató, borzalom mit tettek a modellel

A lon­doni di­vat­hé­ten olyasmi tör­tént, amire még soha nem volt példa a di­vat­tör­té­ne­lem­ben...

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Hosszú éve­ken ke­resz­tül to­le­rálta az angol férfi szer­ve­zete az ipari mennyi­ségű al­ko­holt.

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet, és ter­mé­sze­te­sen min­denki fel­tölti a maga nad­rág­já­ról ké­szült fel­vé­telt.

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője.

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője.

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Meg­döb­bentő fel­vé­telt osz­tott meg egy fel­hasz­náló az in­ter­ne­ten, és ki­de­rült, hogy a prob­léma na­gyon sok em­bert érint.

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Ebbe garantáltan belepirulsz: Biztos, hogy az van a képeken, amit látsz?

Ebbe garantáltan belepirulsz: Biztos, hogy az van a képeken, amit látsz?

Hiába aka­rod jó­hi­sze­műen nézni, csak meg­lá­tod ben­nük a hun­cut­sá­got majd.

Ala­po­san be fog­nak csapni, hiába aka­rod jó­hi­sze­műen nézni, csak meg­lá­tod ben­nük a hun­cut­sá­got.,

Hátborzongató mutánst hozott világra Szirákon egy kétlábú

Hátborzongató mutánst hozott világra Szirákon egy kétlábú

Egész pon­to­san egy bi­zarr for­májú to­jás­ról van szó, amire a tyúk­ól­ban, az egyik fé­szek­ben ta­lál­tak.

Egész pon­to­san egy bi­zarr for­májú to­jás­ról van szó, amire a tyúk­ól­ban, az egyik fé­szek­ben ta­lál­tak.

Ez a legbetegebb ajándék amit a férfi Valentin-napra adhat a nőnek

Ez a legbetegebb ajándék amit a férfi Valentin-napra adhat a nőnek

Már első rá­né­zésre is meg­hök­kentő; és bár vicc­nek na­gyon jó, Va­len­tin-napon nem min­denki sze­retne sza­kí­tani.

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a Coca-Cola do­bo­zára. Vál­la­lati szin­ten in­dult meg a nyo­mo­zás.

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre.

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre. Pedig be­lül­ről egy utas­társ is verte ököl­lel az ajtót, de a vonat nem állt meg. A férfi majd­nem szív­bajt ka­pott...

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Az el­múlt évek­ben egyre gya­ko­ribb, hogy a hí­re­sebb, és ke­vésbé híres nők sző­rös hón­al­ju­kat fo­tóz­zák le.

Az el­múlt évek­ben egyre gya­ko­ribb, hogy a hí­re­sebb, és ke­vésbé híres nők sző­rös hón­al­ju­kat fo­tóz­zák le és posz­tol­ják ki az Ins­tag­ramra, ezzel is azt mu­tatva, hogy ők olyan nők, akik azt tesz­nek a tes­tük­kel, amit csak akar­nak.

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Ez a régi kép most újra ví­rus­ként kez­dett el ter­jedni az in­ter­ne­ten. Nem vé­let­le­nül.

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Brutális hideg van Amerikában, dermesztő felvételek

Brutális hideg van Amerikában, dermesztő felvételek

Ge­ne­rá­ciók óta nem volt ek­kora hideg az Egye­sült Ál­la­mok­ban, a ha­tó­sá­gok ki­ad­ták a leg­ma­ga­sabb fi­gyel­mez­te­tést.

Ge­ne­rá­ciók óta nem volt ek­kora hideg az Egye­sült Ál­la­mok­ban, a ha­tó­sá­gok ki­ad­ták a leg­ma­ga­sabb fi­gyel­mez­te­tést. Hi­szen sok he­lyen könnyen mí­nusz ötven fokig hűl­het a na­pok­ban a le­vegő. Pedig most is der­mesztő az idő­já­rás: je­len­leg is mí­nuszt 30-40 kö­zött van...

Őrület, kiket rejteget a Buckingham-palota!

Őrület, kiket rejteget a Buckingham-palota!

Na­ponta hal­lunk hí­re­ket arról, mi tör­té­nik a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban, de arról ke­ve­sebb szó esik, mi­lyen ott a hét­köz­napi élet - kü­lö­nös­kép­pen az ott dol­go­zóké.

Na­ponta hal­lunk hí­re­ket arról, mi tör­té­nik a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban, de arról ke­ve­sebb szó esik, mi­lyen ott a hét­köz­napi élet - kü­lö­nös­kép­pen az ott dol­go­zóké. Kuk­kant­sunk be tehát egy ki­csit más szem­mel a ki­rá­lyi csa­lád ott­ho­nába, el­ké­pesztő mun­ka­kö­rökre vesz­nek fel al­kal­ma­zot­ta­kat!

Soha többet ne tegyél petrezselymet a vaginádba, veszélyes lehet!

Soha többet ne tegyél petrezselymet a vaginádba, veszélyes lehet!

A leg­újabb őrü­le­tet kö­vetve sok nő dug pet­re­zsely­met az intim ha­sa­dé­kába.

A leg­újabb őrü­le­tet kö­vetve sok nő dug pet­re­zsely­met a leg­in­ti­mebb ha­sa­dé­kába. Ez azon­ban élet­ve­szé­lyes!

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Egé­szen sok­koló, ami tör­tént.

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk. Mi is alig kap­nánk le­ve­gőt.

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Az or­vo­sok sze­rint olyasmi tör­tén a 36 éves brit anyu­ká­val, ami tu­do­má­nyo­san el­vi­ek­ben le­he­tet­len.

Orvosi csoda: Ez történt a fejüknél összenőtt sziámi iker kislányokkal

Orvosi csoda: Ez történt a fejüknél összenőtt sziámi iker kislányokkal

Na­gyon sú­lyos ál­la­pot, és rend­kí­vül ritka is.

Na­gyon sú­lyos ál­la­pot, és rend­kí­vül ritka is. Ezzel a két kis­lánnyal azon­ban va­rázs­lat tör­tént...

1 euróért osztogatják a házakat a mesés Szicílián, bárki vehet belőle

1 euróért osztogatják a házakat a mesés Szicílián, bárki vehet belőle

Macs­ka­kö­ves, szűk utcák, pazar ki­lá­tás a ten­gerre, jó le­vegő, és át­ható nyu­ga­lom. A szi­cí­liai kis­vá­rost imád­ják a tu­ris­ták.

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től, de ez az esz­köz so­ka­kat meg­hök­ken­tett...

Az addig rend­ben van, hogy sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től, de ez az esz­köz so­ka­kat meg­hök­ken­tett...

Döbbenetes módszerrel növelte mellei méretét ez a japán nő

Döbbenetes módszerrel növelte mellei méretét ez a japán nő

Ha a mód­szer va­ló­ban mű­kö­dik, akkor a nagy mel­lekre vágyó nők mil­li­ó­i­nak je­lent­het gyors és in­gye­nes meg­ol­dást.

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

Le­e­sik az állad ezek­től a ké­pek­től; főleg, ha ész­ben tar­tod, hogy az öt­ve­nes évek­ben ké­szül­tek.

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Né­me­lyik nyil­vá­nos vécé évekre meg­ma­rad az ember em­lé­ke­ze­té­ben.

Né­me­lyik nyil­vá­nos vécé egye­ne­sen ré­misztő, és évekre meg­ma­rad az ember em­lé­ke­ze­té­ben. Pedig aki a hi­gi­é­ni­ára pa­nasz­ko­dik, az va­ló­szí­nű­leg nem lá­tott még iga­zán ext­rém mel­lék­he­lyi­sé­ge­ket. Mu­ta­tunk egy­pá­rat...

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Nem hozott elég pénzt a MILF, döbbenetes, mi történt vele

Nem hozott elég pénzt a MILF, döbbenetes, mi történt vele

Meg­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok...

Az érett korú nők ret­tentő nép­sze­rűek a fi­a­tal férfiak kö­ré­ben, leg­alábbis egé­szen mos­ta­náig így tud­tuk.

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Egé­szen úgy fes­tett, hogy egy jó kis légy­ott lesz a ta­lál­ká­ból. Aztán fáj­dal­mak­kal és sok-sok vér­rel vég­ző­dött az este.