ÉLETMÓDI

BIZARR

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Egyre őrül­tebb va­gi­na­ke­ze­lé­sek lát­nak nap­vi­lá­got, az or­vo­sok nem győ­zik fi­gyel­mez­tetni a nőket a ve­szé­lyekre.

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Maga Elon Musk is ké­tel­ke­dett benne, hogy a ra­kéta fel fog szállni az űrbe. A si­ke­res ki­lö­vést több mil­li­óan néz­ték élő­ben.

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel.

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Kép­zeld el, hogy épp ve­ze­tik be a meny­asszonyt az ol­tár­hoz, és egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban a ro­man­ti­kus zene egy na­gyon nem oda­illő hang­effek­tu­sokra vált...

Pánikba estek az emberek ettől a videótól - te elhiszed, amit látsz?!

Pánikba estek az emberek ettől a videótól - te elhiszed, amit látsz?!

Hát­bor­zon­gató, ijesztő és tény­leg na­gyon bi­zarr ez a fel­vé­tel.

Hát­bor­zon­gató, ijesztő és tény­leg na­gyon bi­zarr ez a fel­vé­tel.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor a képek fel­vet­nek pár kér­dést.

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor ezek a képek bi­zony fel­vet­nek pár kér­dést.

Pofára esett ötletével a milliárdos zseni, de így is nagyot kaszált

Pofára esett ötletével a milliárdos zseni, de így is nagyot kaszált

Po­én­nak in­dult, aztán nagy üzlet lett be­lőle. Az em­be­rek meg­őrül­nek az új kü­tyüért.

Po­én­nak in­dult, aztán nagy üzlet lett be­lőle. Az em­be­rek meg­őrül­nek az új kü­tyüért.

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők.

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­ké­szül­tek.

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És ami lát­szik rajta, az tény­leg rend­kí­vül bi­zarr.

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Helycsere: Durván kiakadtak a férfiak

Helycserés támadás: Nagyon durván kiakadtak a férfiak

Nem is csoda, né­me­lyik kép va­ló­ban vér­lá­zító.

Egy fotós fogta az öt­ve­nes évek rek­lám­pla­kát­jait, és ki­cse­rélte a nőket férfi­akra. A fo­tó­so­ro­za­tot fel­kapta az in­ter­net, ka­pott az öt­let­gazda hi­de­get, me­le­get!

Nagyon durva, amit a bébiszitter művelt a rábízott gyerekekkel

Nagyon durva, amit a bébiszitter művelt a rábízott gyerekekkel

Azon­nal ki­rúg­ták.

Azon­nal ki­rúg­ták a szü­lők a gye­rek­fel­ügye­lőt, ami­kor az in­ter­ne­ten meg­lát­ták, hogy mú­latja az időt, míg a gye­re­kek­kel van. Ebből biz­tos rend­őr­ségi ügy lesz!

Azt hiszed, fázol? Akkor nézd meg ezeket a képeket!

Azt hiszed, fázol? Akkor nézd meg ezeket a képeket!

Ha vé­gig­né­zed a világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­le­ket, tuti fel­csa­va­rod a fű­tést!

Ha vé­gig­né­zed a világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­le­ket, tuti fel­csa­va­rod a fű­tést! A hő­mérő mí­nusz 62 fok­nál tönk­re­ment ugyan, de a hi­de­get ez nem za­varta: majd­nem 70-ig le­ment. Ez még a he­lyi­ek­nek is sok, pedig hozzá van­nak szokva a der­mesztő hi­deg­hez. Döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek!

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben.

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben. A klór és a test­ned­vek sa­já­tos ve­gyü­le­tet hoz­nak létre.

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek...

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek, bár­mi­lyen képet ké­pe­sek a fri­zu­rába nyírni.

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát...

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte. A több­sé­get vi­szont fel­há­bo­rítja, mert még túl ki­csi­nek tart­ják ehhez, anyu­ká­ját pedig fe­le­lőt­len­nek ne­ve­zik. Te mit gon­dolsz?

Elkészült a világ legperverzebb szexbabája

Elkészült a világ legperverzebb szexbabája

Ez már az edzett ne­te­zők­nek is sok.

Fel­hör­dül­tek a ne­te­zők: a baba az egyik leg­be­te­gebb dolog, ami idén a szex­ipar­ban elő­buk­kant. Köz­ben máris több tíz­ez­ret meg­ren­del­tek be­lőle...

Döbbenetes karácsony: Ízekre szedték az anyukát az interneten

Döbbenetes karácsony: Ízekre szedték az anyukát az interneten

Bru­tá­li­san sokat költ egy évben ka­rá­cso­nyi aján­dé­kokra, és mind­ezt el­me­sélte egy té­vé­mű­sor­ban.

Ilyen iszonyatosan bizarr karácsonyi ajándékot még nem láttál

Ilyen iszonyatosan bizarr karácsonyi ajándékot még nem láttál

2017 ka­rá­cso­nyán min­den biz­to­sí­té­kot ki­vert ez a holmi!

2017 ka­rá­cso­nyán min­den biz­to­sí­té­kot ki­vert ez a holmi! De tény­leg: sír­junk vagy ne­ves­sünk?

Ilyen idióta autókat még nem láttál, valakinek elgurult a gyógyszere

Ilyen idióta autókat még nem láttál, valakinek elgurult a gyógyszere

Né­me­lyik­ről első rá­né­zésre meg nem mon­da­nád, hogy autó. Azt meg pláne, hogy hol kell be­szállni, vagy me­lyik az eleje!

Így ünnepelnek a világ leggazdagabb gyerekei

Ez tényleg durva: Így ünnepelnek a világ leggazdagabb gyerekei

A mil­li­ár­do­sok gye­re­kei a fény­űző ka­rá­cso­nyuk­ról osz­ta­nak meg ké­pe­ket.

Fel­há­bo­rí­totta az em­be­re­ket, hogy a mil­li­ár­do­sok gye­re­kei a fény­űző ka­rá­cso­nyuk­ról mu­to­gat­nak ké­pe­ket az in­ter­ne­ten.

Kutyaszánnal vág neki az Északi-sarknak Feri

Kutyaszánnal vág neki az Északi-sarknak Feri

A hó és a jég bi­ro­dal­mán ké­szül át­kelni szán­húzó ku­tyák se­gít­sé­gé­vel a min­denre el­szánt ext­rém spor­toló. 330 ki­lo­mé­tert ter­vez meg­tenni a mí­nusz 40 fokos, kő­ke­mény hi­deg­ben.

A hó és a jég bi­ro­dal­mán ké­szül át­kelni szán­húzó ku­tyák se­gít­sé­gé­vel a min­denre el­szánt ext­rém spor­toló.

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Fur­csa dili ter­jed a vi­lág­há­lón: A be­vál­la­ló­sak pucér fe­nék­kel fo­tóz­kod­nak.

Fur­csa dili ter­jed a vi­lág­há­lón: A be­vál­la­ló­sak pucér fe­nék­kel fo­tóz­kod­nak.

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

Pil­la­na­to­kon belül vi­gyo­rogni fogsz. Eze­ket a ké­pe­ket nem lehet ko­moly arc­cal nézni.

Elképesztő, mi derült ki az ősemberek asszonyairól

Elképesztő, mi derült ki az ősemberek asszonyairól

Döb­be­ne­tes össze­füg­gés!

Az ős­em­ber­kö­zös­ség férfi tag­ja­i­nak bi­zony jó okuk volt tar­tani a ko­ra­beli asszo­nyok­tól! Döb­be­ne­tes össze­füg­gésre jöt­tek rá a ré­gé­szek.

Döbbenetes fotókon az egyik legcsúnyább emberi tulajdonság

Döbbenetes fotókon az egyik legcsúnyább emberi tulajdonság

Min­den­ki­nek van­nak rossz gon­do­la­tai, amik adott pil­la­nat­ban az ar­cunkra is ki­ül­nek. Rend­kí­vül kínos lehet az ilyen­kor el­csí­pett fotó.

Min­den­ki­nek van­nak rossz gon­do­la­tai, amik adott pil­la­nat­ban az ar­cunkra is ki­ül­nek. Rend­kí­vül kínos lehet az ilyen­kor el­csí­pett fotó, hi­szen on­nan­tól kezdve le se ta­gad­hat­juk az irigy­sé­get. Az in­ter­net népe vi­szont imádja az ilyen ké­pe­ket. Íme, egy igen­csak erős gyűj­te­mény!

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

A ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély.

Vajon hi­szel majd a saját sze­med­nek? Döb­be­ne­tes ugyanis, amit ezen a fel­vé­te­len lát­hatsz. Rá­adá­sul a ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély.

Elképesztő esküvő: Fogadjunk, hogy ilyet még nem láttál!

Elképesztő esküvő: Fogadjunk, hogy ilyet még nem láttál!

Néha el­gu­rul a párok gyógy­szere.

Mire eljön a nagy nap, a párok gyak­ran annyira be­le­fá­rad­nak a szer­ve­zésbe, hogy azt se tud­ják, hol áll a fejük. Nem rit­kán a fo­tó­zá­son en­ge­dik ki a gőzt.

Teljesen kiakadt a net ezen a fotón! Te is bepánikolsz tőle?

Teljesen kiakadt a net ezen a fotón! Te is bepánikolsz tőle?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És őrü­le­tes tip­pek szü­let­tek.

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És őrü­le­tes tip­pek szü­let­tek.

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Gya­nút­la­nul ment el a kis­mama az ult­ra­han­gos vizs­gá­latra...

Gya­nút­la­nul ment el a kis­mama az ult­ra­han­gos vizs­gá­latra, de amit lá­tott, arra nem szá­mí­tott...

Sikamlós hirdetéshez használták fel David Beckham arcképét

Sikamlós hirdetéshez használták fel David Beckham arcképét

Az egy­kori sztár­fut­bal­lista va­ló­szí­nű­leg be­le­egye­zése nél­kül lett a rek­lám­arca egy bi­zarr kínai haj­zse­lé­nek.

Az egy­kori sztár­fut­bal­lista va­ló­szí­nű­leg be­le­egye­zése nél­kül lett a rek­lám­arca egy kínai haj­zse­lé­nek.

A sufnitung ehhez képest semmi!

A sufnitung ehhez képest semmi! Így buherálnak a nagyok

Nem fel­tét­le­nül ér­de­mes min­den ja­ví­tást saját ke­zű­leg vé­gezni.

Nem fel­tét­le­nül ér­de­mes min­den ja­ví­tást saját ke­zű­leg vé­gezni. Sok­szor ugyanis tel­je­sen hasz­nál­ha­tat­lan lesz az ered­mény. Vagy rö­he­jes.

Cipő helyett spermát kézbesített ki a népszerű futárszolgálat

Cipő helyett spermát kézbesített ki a népszerű futárszolgálat

Egy Mün­chen bel­vá­ro­sá­ban ta­lál­ható ci­pő­boltba ér­ke­zett meg az a DHL által kéz­be­sí­tett cso­mag...

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

A tu­ris­ták ki­ver­ték a biz­to­sí­té­kot.

A cseh tu­ris­ták ak­ci­ója ki­verte a biz­to­sí­té­kot a ha­tó­sá­gok­nál. Az esetre felfi­gyelt a film sztárja, és olyan gesz­tust tett, ami­vel meg­nyerte ma­gá­nak az in­ter­ne­tet.

Nem fog ki a magyarokon a svéd büdöshal-kihívás, itt a bizonyíték

Nem fog ki a magyarokon a svéd büdöshal-kihívás, itt a bizonyíték

Az étel­kü­lön­le­ges­ség annyira büdös, hogy már a kon­zer­ven ki­szi­várgó szag is gyo­mor­for­gató; mégis akad, aki meg­kós­tolja.

Milliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

Milliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

El­ját­szot­tál már a gon­do­lat­tal, hogy az ott­ho­nod fa­lain logó ké­pek­nek az ér­téke a több mil­lió fo­rin­tot is el­ér­heti?

Le­het­sé­ges, hogy az ott­ho­nod fa­lain logó ké­pek­nek az ér­téke a több mil­lió fo­rin­tot is el­ér­heti?

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

A stutt­garti fürdő ven­dé­gei azt sze­ret­nék el­érni, hogy a sza­una ré­szért külön kell­jen fi­zetni a jö­vő­ben.

Hamarosan piacra kerül a muszlim Barbie

Hamarosan piacra kerül a muszlim Barbie

A Mat­tel 1959-ben pi­acra do­bott ba­bája azon­nal ha­tal­mas siker lett.

Legfelsőbb Bírósági ítélete: a lovaknak is jár szabadság

Legfelsőbb Bírósági ítélete: a lovaknak is jár szabadság

Az oszt­rák Leg­fel­sőbb Bí­ró­ság jó­vá­hagyta azt, amit az oszt­rák ál­lat­vé­dők már rég­óta kö­ve­tel­nek.

A bécsi fi­á­ke­re­zés­hez be­fo­gott lovak ha­vonta ma­xi­mum 18 napot le­het­nek "szol­gá­lat­ban", mond­ván nekik is jár a sza­bad­ság.

Fekete limonádé lett az új őrület! Ezért nagyon egészséges

Fekete limonádé lett az új őrület! Ezért nagyon egészséges

Itt a tö­ké­le­tes ital hal­lo­weenre! Ven­dé­ge­i­det már a meg­ér­ke­zés­kor ki­rázza a hideg. Rá­adá­sul na­gyon finom.

Itt a tö­ké­le­tes ital hal­lo­weenre! Ven­dé­ge­i­det már a meg­ér­ke­zés­kor ki­rázza a hideg. Rá­adá­sul finom.

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Egy fi­a­tal nőnek elege lett a nyá­las-csö­pö­gős ké­pek­ből, ezért saját stí­lus­ban kez­dett szelfi­ket lőni.

Egészen bizarr hatása van ennek a sörnek

Egészen bizarr hatása van ennek a
sörnek

Jelen állás sze­rint egy bi­zo­nyos tí­pusú sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak. Jobb ha nem re­kesz­számra vesszünk IPA-t.

Jelen állás sze­rint egy bi­zo­nyos tí­pusú sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak. Jobb ha nem re­kesz­számra vesszünk IPA-t.

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

A férfi drá­mai kö­vet­kez­mé­nyek­kel járó sú­lyos agy­vér­zést ka­pott. Fi­gye­lem, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Bru­tá­lis ké­pe­ket osz­tott meg egy anyuka a leg­na­gyobb kö­zös­ségi por­tá­lon. Fér­jé­vel első közös gyer­me­kü­ket vár­ták, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Meg­döb­bensz az alap­anyag­tól!

Egy japán nyug­dí­jas új őrü­le­tet in­dí­tott út­jára, koffein­ér­zé­ke­nyek és kis­ma­mák által is fo­gyaszt­ható ká­vé­pót­ló­ból ké­szít vér­pezs­dítő forró italt.

Teljesen kiakasztotta a nőket a Toi-toi kihívás

Teljesen kiakasztotta a nőket a Toi-toi kihívás

Egy­szerre meg­döb­bentő és bi­zarr.

Az in­ter­net tele van beteg ki­hí­vá­sok­kal, ami­ket a több­ség a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­ták kí­ván­csi­sá­gá­val néz végig. Ez a mos­tani egy­szerre meg­döb­bentő és bi­zarr.

Eszméletlen, mit műveltek a folyosón a szakik, ilyet még nem láttál

Eszméletlen, mit műveltek a folyosón a szakik, ilyet még nem láttál

A csem­pé­ket gyártó cég fel­ké­szült arra, hogy a lá­to­ga­tók meg­döb­ben­nek

A csem­pé­ket gyártó és for­gal­mazó cég fel­ké­szült arra, hogy a lá­to­ga­tók meg­döb­ben­nek majd. Az ered­mény őket is meg­döb­ben­tette: az in­ter­net ugyanis napok alatt fel­kapta a fo­tó­kat, több száz­ez­ren osz­tot­ták meg őket.

Így élnek a milliárdosok gyerekei! Ez minden, csak nem vicces

Így élnek a milliárdosok gyerekei! Ez minden, csak nem vicces

Hi­val­kodó, fel­há­bo­rító tar­tal­ma­kat osz­ta­nak meg.

Hi­val­kodó, fel­há­bo­rító tar­tal­ma­kat osz­ta­nak meg, ami­ket egy Ins­tag­ram-oldal össze­gyűj­tött. Nem­csak a képek, hanem a hoz­zá­juk tar­tozó fel­ira­tok is ki­ver­tek min­den biz­to­sí­té­kot; a lu­xus­éle­tet élő fi­a­ta­lok egy­ál­ta­lán nem fog­ják vissza ma­gu­kat.

Undorító! Orrszőr-hosszabbítás az új őrület!

Undorító! Orrszőr-hosszabbítás az új őrület!

Időn­ként már a di­vat­ban is fel­buk­kan­nak olyan újí­tá­sok, ame­lyek hamar vé­gig­se­per­nek a vi­lá­gon és sze­ren­csére csu­pán un­dort vál­ta­nak ki be­lő­lünk.

Időn­ként már a di­vat­ban is fel­buk­kan­nak olyan újí­tá­sok, ame­lyek hamar vé­gig­se­per­nek a vi­lá­gon és sze­ren­csére csu­pán un­dort vál­ta­nak ki be­lő­lünk.

Szétszedi a net ezt a lányt! Nem hiszed el, mi miatt kap sokkoló fenyegetéseket

Szétszedi a net ezt a lányt! Nem hiszed el, mi miatt kap sokkoló fenyegetéseket

Egy rek­lám okozta a nagy fel­for­du­lást. És olyan tá­ma­dásba len­dült sok kom­men­telő, hogy el sem hi­szed.

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Senki nem akart pénzt ki­adni a meg­le­he­tő­sen bi­zarr for­májú zöld­sé­gért.

Anyaszült meztelenül vetette magát a mélybe az álomszép bázisugró lány!

Anyaszült meztelenül vetette magát a mélybe az álomszép bázisugró lány!

A bá­zis­ug­rás már ön­ma­gá­ban is az ext­rém spor­tok csú­csa. De úgy lát­szik, még ez is fo­koz­ható.

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Meg­le­he­tő­sen nagy fel­há­bo­ro­dást kel­tett az ams­tet­teni szü­lők kö­ré­ben, hogy gyer­me­keik nem kap­hat­nak disz­nó­húst.

Itt a legbizarrabb divatkiegészítő férfiaknak, sikítva menekülnek a nők

Itt a legbizarrabb divatkiegészítő férfiaknak, sikítva menekülnek a nők

Az in­ter­net do­bott egy há­tast az őrült öt­let­től.

Az in­ter­net do­bott egy há­tast az őrült öt­let­től, de ren­ge­te­gen vár­ják, hogy pi­acra ke­rül­jön.

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle. Min­den évben akad egy ilyen slá­ger.

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle. Min­den évben akad egy ilyen slá­ger. Most meg­néz­he­ted, mi szólt a rá­di­ó­ban, ami­kor szü­let­tél!

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat a Ka­i­ró­hoz kö­zeli Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe.

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe.

Végleg megőrültek a nők, ezt művelik a hónaljukkal

Végleg megőrültek a nők, ezt művelik a hónaljukkal

Az idei di­vat­ban vad meg­ol­dá­sok kap­tak szárnyra a fő­so­dor­ban. És akkor még az in­ter­net­ről nem is be­szél­tünk...

Az idei divat ki­tett ma­gáért, egyre va­dabb meg­ol­dá­sok kap­tak szárnyra a fő­so­dor­ban. És az in­ter­net­ről még nem is be­szél­tünk...

Kókuszozás: a legbizarrabb szex, amiről valaha hallottál

Kókuszozás: a legbizarrabb szex, amiről valaha hallottál

Lát­tad az Ame­ri­kai pitét? Igen, va­lami olyasmi tör­té­nik a kó­kusz­di­ó­val is. Hidd el, a va­ló­ság dur­vább, mint kép­ze­led...

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Örökké fel van töl­tődve a fri­zu­rá­juk.

Töl­tő­dött már fel annyira a hajad, hogy nem si­ke­rült fri­zu­rát csi­nál­nod? Ezek­nek az iker­lá­nyok­nak a nap 24 órá­já­ban ilyen a haja.

Mellbevágó, hogy a természetben milyen sokféle pénisz létezik

Mellbevágó, hogy a természetben milyen sokféle pénisz létezik

A világ egyet­len pé­nisz­mú­ze­u­mába lép­hetsz be ve­lünk. Kí­ván­csi vagy? Kez­dő­dik a tár­lat­ve­ze­tés!

A világ egyet­len pé­nisz­mú­ze­u­mába lép­hetsz be ve­lünk. Az egye­dül­álló és ha­tal­mas gyűj­te­mény év­ti­ze­dek óta gya­ra­po­dik, hála az ada­kozó kedvű em­be­rek­nek, akik szerte a vi­lág­ból kül­dik az ér­de­ke­sebb­nél ér­de­ke­sebb pé­ni­sze­ket. Kí­ván­csi vagy? Kez­dő­dik a tár­lat­ve­ze­tés!

Bizarr tortadivat vert ki minden biztosítékot az interneten

Bizarr tortadivat vert ki minden biztosítékot az interneten

Van, aki imádja, sokan aján­dé­koz­zák egy­más­nak a hát­bor­zon­gató desszert­cso­dá­kat. Fel­ké­szül­tél?

Van, aki imádja, sokan aján­dé­koz­zák egy­más­nak a hát­bor­zon­gató desszert­cso­dá­kat.

Döbbenetes esküvő: Meneküljön, ki merre lát!

Döbbenetes esküvő: Meneküljön, ki merre lát!

Néha a ko­szo­rús­lá­nyok­kal van a baj...

Az es­kü­vő­szer­ve­zés egyik leg­fon­to­sabb része a fo­tó­zás ter­ve­zése. Meg a ko­szo­rús­lá­nyok és ru­háik ki­vá­lasz­tása. Per­sze van­nak olyan pil­la­na­tok, ami­kor pont pont ez a kettő nem iga­zán si­ke­rül...

Eszméletlen, hol találta meg elveszettnek hitt jegygyűrűjét ez a nő

Eszméletlen, hol találta meg elveszettnek hitt jegygyűrűjét ez a nő

Az idős asszony 13 éve vesz­tette el el­jegy­zési gyű­rű­jét, amit 1950-ben, es­kü­vő­jü­kön hú­zott uj­jára a férje.

Egyre biztosabb, malacok fogják megmenteni az emberek életét

Egyre biztosabb, malacok fogják megmenteni az emberek életét

Óri­ási át­tö­rés­ről kö­zölt hírt egy ku­ta­tó­cso­port egy tu­do­má­nyos lap­ban.

Óri­ási át­tö­rés­ről kö­zölt hírt egy ku­ta­tó­cso­port egy tu­do­má­nyos lap­ban. Egy olyan prob­lé­mát si­ke­rült ki­kü­szö­böl­niük, mely meg­aka­dá­lyozta, hogy a ser­té­sek se­gít­sé­gé­vel gyó­gyít­sa­nak szerv­transz­plan­tá­ci­óra vá­ra­kozó be­te­ge­ket.

A ciciszív kihívás a legújabb őrület a neten, hát hol a határ?

A ciciszív kihívás
a legújabb őrület
a neten,
hát hol a határ?

El­ké­pesztő dol­got mű­vel­nek mel­lük­kel a ti­ni­lá­nyok.

A leg­újabb in­ter­ne­tes ki­hí­vás egé­szen meg­hök­kentő. El­ké­pesztő dol­got mű­vel­nek mel­lük­kel a ti­ni­lá­nyok.

A legkülönösebb ruhadarabok, amikről még biztos nem hallottál

A legkülönösebb ruhadarabok, amikről még biztos nem hallottál

Ezek a meg­hök­kentő vagy vic­ces da­ra­bok hasz­no­sab­bak, mint sej­ted!

Né­me­lyik­ről el­sőre meg se tud­nád mon­dani, mire való, mások vic­ce­sek. De hasz­no­sab­bak, mint sej­ted!

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Nem akar­tak nekik sört adni!

Is­me­red azt a vic­cet, hogy a papok be­men­nek egy angol kocs­mába, de a ha­cu­ká­juk miatt ott nem szol­gál­ják ki őket?

Undorító egyveleg a kislányok új kedvence, megvan, mi az?

Undorító egyveleg a kislányok új kedvence, megvan, mi az?

Le­írni is ször­nyű a nevét, de el­árul­juk: szlájm. Mond­juk csak nyál­kagyur­má­nak. Csak egy ki­csit gusz­tus­ta­lan...

Le­írni is ször­nyű a nevét, de el­árul­juk: szlájm. Mond­juk csak nyál­kagyur­má­nak.

Új őrület a vaginaglitter, ami tönkreteheti a nőket

Új őrület a vaginaglitter, ami tönkreteheti a nőket

Nő­gyó­gyá­szok sze­rint iszo­nya­to­san ve­szé­lyes a leg­újabb őrü­let, ami nem csak fer­tő­zé­se­ket okoz­hat.

Valóra válhat a férfiak álma, akik óriásokkal akarnak szexelni

Valóra válhat a férfiak álma, akik óriásokkal akarnak szexelni

Az in­ter­net vi­lá­gá­ban nem le­he­tet­len.

Az in­ter­net vi­lá­gá­ban már semmi sem le­he­tet­len.

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Vajon mi­lyen lehet egy híres szí­nés­szel vagy ze­nés­szel az ágy­ban?

Gon­dol­tál már arra, mi­lyen lehet egy híres szí­nés­szel, ze­nés­szel vagy sztár­spor­to­ló­val az ágy­ban?

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

Az in­ter­net na­gyon hamar fel­kapta a masz­tur­báló póz­ban kon­zer­vá­ló­dott férfi­ről ké­szült képet.

Az in­ter­net hamar fel­kapta a masz­tur­báló póz­ban kon­zer­vá­ló­dott férfi­ről ké­szült képet. Aki va­ló­szí­nű­leg nem ön­ki­elé­gí­tett a ha­lá­la­kor.

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: ugrálni kezdett a halszelet!

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: ugrálni kezdett a halszelet!

Tel­je­sen meg­fa­gyott a le­vegő, és min­den szem­pár ugyan­arra a re­keszre me­redt. Egy sze­let hal ver­gő­dött benne.

Döbbenet, hogy mennyibe kerül ez a primitív irodai eszköz

Döbbenet, hogy mennyibe kerül ez a primitív irodai eszköz

Józan és­szel fel nem fo­ga­ható.

Még a PRADA már­kahű vá­sár­lói is úgy gon­dol­ják, hogy az olasz cég ezzel a ki­egé­szí­tő­vel túl­lé­pett a józan ész ha­tá­rán.

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el.

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el. Ré­misz­tőbb lehet, mint egy egész estés film.

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást sze­rezni, fel­tét­len pró­báld ki!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást sze­rezni, ne hagyd ki!

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

14 ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk!

14 remek és ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk, ami­vel a leg­szür­kébb hét­köz­nap is vi­dá­mab­ban telik majd az iro­dá­ban.

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi szépségpötty a menő

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi szépségpötty a menő

Újab­ban vi­szont di­rekt szép­ség­pöttyö­ket te­to­vál­tat­nak ma­guk­nak. Amit meg­ér­tünk, mert el­ké­pesz­tően szexi!

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

A nagy nem­zet­közi ká­vé­lán­cok ter­mé­ke­i­nek mi­nő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban ko­ráb­ban is fel­me­rül­tek ki­fo­gá­sok...

A nagy nem­zet­közi ká­vé­lán­cok ter­mé­ke­i­nek mi­nő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban ko­ráb­ban is fel­me­rül­tek ki­fo­gá­sok. De a mos­tani ügy vég­képp ki­akasz­totta a vá­sár­ló­kat!