ÉLETMÓDI

BIZARR

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle.

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

A haj­szob­rász szó sze­rint lángra lob­bantja az ember fejét.

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat a Ka­i­ró­hoz kö­zeli Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe.

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Meg­le­he­tő­sen nagy a fel­há­bo­ro­dás az ams­tet­teni szü­lők kö­ré­ben...

Meg­le­he­tő­sen nagy fel­há­bo­ro­dást kel­tett az ams­tet­teni szü­lők kö­ré­ben a dön­tés.

Végleg megőrültek a nők, ezt művelik a hónaljukkal

Végleg megőrültek a nők, ezt művelik a hónaljukkal

Az idei divat ki­tett ma­gáért, egyre va­dabb meg­ol­dá­sok kap­tak szárnyra a fő­so­dor­ban...

Az idei divat ki­tett ma­gáért, egyre va­dabb meg­ol­dá­sok kap­tak szárnyra a fő­so­dor­ban. És akkor még az olyan ap­ró­sá­gok­ról nem is be­szél­tünk, amikre rá­cup­pan az in­ter­net. Mint pél­dául a szi­vár­vá­nyos hón­alj­szőr... Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Mellbevágó, hogy a természetben milyen sokféle pénisz létezik

Mellbevágó, hogy a természetben milyen sokféle pénisz létezik

A világ egyet­len pé­nisz­mú­ze­u­mába lép­hetsz be ve­lünk. Kí­ván­csi vagy? Kez­dő­dik a tár­lat­ve­ze­tés!

A világ egyet­len pé­nisz­mú­ze­u­mába lép­hetsz be ve­lünk. Kí­ván­csi vagy? Kez­dő­dik a tár­lat­ve­ze­tés!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Töl­tő­dött már fel annyira a hajad, hogy nem si­ke­rült fri­zu­rát csi­nál­nod? Ezek­nek az iker­lá­nyok­nak a nap 24 órá­já­ban ilyen a haja.

Töl­tő­dött már fel annyira a hajad, hogy nem si­ke­rült fri­zu­rát csi­nál­nod? Ezek­nek az iker­lá­nyok­nak a nap 24 órá­já­ban ilyen a haja; meg­fé­sülni, for­mázni le­he­tet­len. Az örök­le­tes rend­el­le­nes­ség annyira ritka, hogy az egész vi­lá­gon mind­össze száz ese­tet is­mer­nek.

Kókuszozás: a legbizarrabb szex, amiről valaha hallottál

Kókuszozás: a legbizarrabb szex, amiről valaha hallottál

Lát­tad az Ame­ri­kai pitét? Igen, jól sej­ted, va­lami olyasmi tör­té­nik a kó­kusz­di­ó­val is... vagy dur­vább.

Lát­tad az Ame­ri­kai pitét? Igen, jól sej­ted, va­lami olyasmi tör­té­nik a kó­kusz­di­ó­val is... vagy dur­vább.

Bizarr tortadivat vert ki minden biztosítékot az interneten

Bizarr tortadivat vert ki minden biztosítékot az interneten

Sokan imád­ják, töb­ben rö­hög­nek rajta

Sokan aján­dé­koz­zák egy­más­nak a hát­bor­zon­gató desszert­cso­dá­kat. Az anyu­kák si­kí­toz­nak, az in­ter­net népe pedig röhög.

Egyre biztosabb, malacok fogják megmenteni az emberek életét

Egyre biztosabb, malacok fogják megmenteni az emberek életét

Óri­ási át­tö­rés­ről kö­zölt hírt egy ku­ta­tó­cso­port egy tu­do­má­nyos lap­ban; új le­he­tő­sé­ge­ket nyit­hat a szerv­át­ül­te­tés­ben.

Döbbenetes esküvő: Meneküljön, ki merre lát!

Döbbenetes esküvő: Meneküljön, ki merre lát!

Van­nak olyan pil­la­na­tok, ami­kor a fo­tó­zás és a ko­szo­rús­lány­ru­hák ki­vá­lasz­tása nem iga­zán si­ke­rül...

Van­nak olyan pil­la­na­tok, ami­kor a fo­tó­zás és a ko­szo­rús­lány­ru­hák ki­vá­lasz­tása sem iga­zán si­ke­rül, vagy va­laki be­za­var a képbe...

A ciciszív kihívás a legújabb őrület a neten, hát hol a határ?

A ciciszív kihívás a legújabb őrület a neten, hát hol a határ?

A leg­újabb in­ter­ne­tes ki­hí­vás egé­szen meg­hök­kentő. El­ké­pesztő dol­got mű­vel­nek mel­lük­kel a ti­ni­lá­nyok.

A legkülönösebb ruhadarabok, amikről még biztos nem hallottál

A legkülönösebb ruhadarabok, amikről még biztos nem hallottál

Né­me­lyik­ről el­sőre meg se tud­nád mon­dani, mire való, mások vic­ce­sek. De hasz­no­sab­bak, mint gon­dol­nád!

Eszméletlen, hol találta meg elveszettnek hitt jegygyűrűjét ez a nő

Eszméletlen, hol találta meg elveszettnek hitt jegygyűrűjét ez a nő

Az idős asszony 13 éve vesz­tette el el­jegy­zési gyű­rű­jét.

Az idős asszony 13 éve vesz­tette el el­jegy­zési gyű­rű­jét, amit 1950-ben, es­kü­vő­jü­kön hú­zott uj­jára a férje. Már tel­je­sen le­mon­dott róla, hogy va­laha is meg­ke­rül. Majd a szí­vé­nek oly ked­ves holmi egy napon kü­lö­nös he­lyen buk­kant fel újra...

Piastop: egy év alatt akár 15 kiló zsírt is felszedhetsz, ha sok alkoholt iszol

Piastop: egy év alatt akár 15 kiló zsírt is felszedhetsz, ha sok alkoholt iszol

Al­ko­ho­los ita­lok fo­gyasz­tása köz­ben csak úgy gu­rul­nak le az üres ka­ló­riák.

Al­ko­ho­los ita­lok fo­gyasz­tása köz­ben csak úgy gu­rul­nak le az üres ka­ló­riák. Szá­molj utána te is!

Undorító egyveleg a kislányok új kedvence, megvan, mi az?

Undorító egyveleg a kislányok új kedvence, megvan, mi az?

Ször­nyű a neve, de el­árul­juk: szlájm.

Le­írni is ször­nyű a nevét, de el­árul­juk: szlájm, azaz nyál­kagyurma. Leg­alább olyan gusz­tus­ta­lan, ami­lyen­nek hang­zik.

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Is­me­red azt a vic­cet, hogy a papok be­men­nek egy angol kocs­mába, de nem szol­gál­ják ki őket?

Is­me­red azt a vic­cet, hogy a papok be­men­nek egy angol kocs­mába, de a ha­cu­ká­juk miatt ott nem szol­gál­ják ki őket?

Új őrület a vaginaglitter, ami tönkreteheti a nőket

Új őrület a vaginaglitter, ami tönkreteheti a nőket

Nő­gyó­gyá­szok sze­rint iszo­nya­to­san ve­szé­lyes a leg­újabb őrü­let, ami nem csak fer­tő­zé­se­ket okoz­hat.

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

Le­ta­rolta a netet a róla ké­szült fotó.

Az in­ter­net na­gyon hamar fel­kapta a masz­tur­báló póz­ban kon­zer­vá­ló­dott férfi­ről ké­szült képet. Azon­ban ko­ránt­sem biz­tos, hogy magát ké­nyez­tette.

Valóra válhat a férfiak álma, akik óriásokkal akarnak szexelni

Valóra válhat a férfiak álma, akik óriásokkal akarnak szexelni

A vir­tu­á­lis va­ló­ság se­gít­sé­gé­vel végre kö­ze­lebb ke­rül­het­nek az ál­muk­hoz a do­mi­nan­ci­ára vágyó férfiak.

Az in­ter­net vi­lá­gá­ban már semmi sem le­he­tet­len.

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Gon­dol­tál már arra, mi­lyen lehet egy híres szí­nés­szel, ze­nés­szel vagy sztár­spor­to­ló­val az ágy­ban?

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el.

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el.

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: Ugrálni kezdett a halszelet!

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: Ugrálni kezdett a halszelet!

Meg­fa­gyott a le­vegő, és min­den szem­pár ugyan­arra a re­keszre me­redt.

Meg­fa­gyott a le­vegő, és min­den szem­pár ugyan­arra a re­keszre me­redt. Egy sze­let hal ver­gő­dött benne.

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Sze­rezz le­m­úriai tu­dást súly­zó­zás­sal!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást és böl­cses­sé­get ma­gadba épí­teni, fel­tét­len pró­báld ki!

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

A nem­zet­közi ká­vé­lán­cok ter­mé­ke­i­nek mi­nő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban ko­ráb­ban is fel­me­rül­tek ki­fo­gá­sok. De a mos­tani ügy vég­képp ki­akasz­totta a vá­sár­ló­kat!

Döbbenet, hogy mennyibe kerül ez a primitív irodai eszköz

Döbbenet, hogy mennyibe kerül ez a primitív irodai eszköz

Még a PRADA már­kahű vá­sár­lói is úgy gon­dol­ják, hogy az olasz cég ezzel a ki­egé­szí­tő­vel túl­lé­pett a józan ész ha­tá­rán.

Még a PRADA már­kahű vá­sár­lói is úgy gon­dol­ják, hogy az olasz cég ezzel a ki­egé­szí­tő­vel túl­lé­pett a józan ész ha­tá­rán.

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

14 remek és ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk, ami­vel a leg­szür­kébb hét­köz­nap is vi­dá­mab­ban telik majd az iro­dá­ban.

14 remek és ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk, ami­vel a leg­szür­kébb hét­köz­nap is vi­dá­mab­ban telik majd az iro­dá­ban.

Ez a világ 10 legbizarrabb itala!

Ez a világ 10 legbizarrabb itala!

Van köz­tük 55% al­ko­hol­tar­talmú és bébi egér­ből ké­szült is!

Van köz­tük 55% al­ko­hol­tar­talmú és bébi egér­ből ké­szült is! A leg­több­nek az íze­sí­tése a nem min­den­napi, és van, amit "gyó­gyító ereje" miatt isz­nak.

Végre megvan a nagy buddha-rejtély titka

Végre megvan a nagy buddha-rejtély titka

Az ősi kínai tanok sze­rint örök életű lesz, aki eszik a gyü­mölcs­ből.

Az ősi kínai tanok sze­rint örök éle­tet nyer, aki eszik a kü­lön­le­ges alakú gyü­mölcs­ből. A gyü­möl­csök egy kínai far­mer kert­jé­ben te­rem­nek, és hi­he­tet­le­nül nép­sze­rűek.

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi szépségpötty a menő

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi szépségpötty a menő

Újab­ban di­rekt szép­ség­pöttyö­ket te­to­vál­tat­nak ma­guk­nak a fi­a­ta­lok!

Nem is olyan rég még smink­kel pró­bál­ták el­fedni szep­lő­i­ket a lá­nyok. Újab­ban vi­szont di­rekt szép­ség­pöttyö­ket te­to­vál­tat­nak ma­guk­nak. Amit meg­ér­tünk, mert el­ké­pesz­tően szexi!

Hódít az új tetkódivat: Meglepő hajlatba varratják a mintát!

Hódít az új tetkódivat: Meglepő hajlatba varratják a mintát!

Adunk némi ins­pi­rá­ciót arra az esetre, ha te­to­vá­lást sze­ret­nél, de eddig nem tud­tad el­dön­teni, hogy hova.

Adunk némi ins­pi­rá­ciót arra az esetre, ha te­to­vá­lást sze­ret­nél, de eddig nem tud­tad el­dön­teni, hogy hova.

Pikáns szexuális ügy foglalkoztatja a NASA-t, dilemmában a tudósok

Pikáns szexuális ügy foglalkoztatja a NASA-t, dilemmában a tudósok

Ahogy fej­lő­dik az űr­ku­ta­tás, egyre meg­ke­rül­he­tet­le­nebb a kér­dés.

Ahogy fej­lő­dik az űr­ku­ta­tás, egyre meg­ke­rül­he­tet­le­nebb a kér­dés.

Elképesztően bizarr fürdőruhával kínálták meg a nőket

Elképesztően bizarr fürdőruhával kínálták meg a nőket

Napok alatt le­ta­rolta a netet, imád­ják a fel­hasz­ná­lók. Leg­alábbis mint poént, egyéb­ként fel nem ven­nék.

Napok alatt le­ta­rolta a netet, imád­ják a fel­hasz­ná­lók. Leg­alábbis mint poént, egyéb­ként fel nem ven­nék.

Itt a legújabb comberősítési trend, amit egyszerűen mindenki imád

Itt a legújabb comberősítési trend, amit egyszerűen mindenki imád

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók.

Azt hittük, a divat már nem okozhat meglepetéseket, erre tessék

Azt hittük, a divat már nem okozhat meglepetéseket, erre tessék

Az biz­tos, hogy a fesz­ti­vál­sze­zon egyik szí­ne­sí­tője lesz ez az elekt­ro­mos ki­egé­szítő. Ka­pasz­kodj meg, ezt nézd!

Az biz­tos, hogy a fesz­ti­vál­sze­zon egyik szí­ne­sí­tője lesz ez az elekt­ro­mos ki­egé­szítő. Ka­pasz­kodj meg, ezt nézd!

Ezt árulja el rólad a Facebook
profilképed!

Ezt árulja el rólad a Facebook
profilképed!

Nem is gon­dol­nád, hogy egy Fa­ce­book-profil­kép mennyi min­dent el­árul a gaz­dá­já­ról. Ezekre a je­lekre fi­gyelj!

Nem is gon­dol­nád, hogy egy Fa­ce­book-profil­kép mennyi min­dent el­árul a gaz­dá­já­ról. Ezekre a je­lekre fi­gyelj!

Idegen pasival találta az ágyban feleségét a férfi. Ezt tette utána

Idegen pasival találta az ágyban feleségét a férfi. Ezt tette utána

Egy ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban leg­töb­bünk­nek azon­nal el­bo­rulna az agya.

Egy ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban leg­töb­bünk­nek azon­nal el­bo­rulna az agya. Páros láb­bal rug­dos­nánk ki az ipsét...

Ez nem hiszed el: Zongorázó csirkén ámul a fél világ!

Ez nem hiszed el: Zongorázó csirkén ámul a fél világ!

Be­lőle biz­tos nem lesz rán­tott hús...

Nem va­ló­szú hogy Jokgu, a há­zi­tyúk rán­tott hús for­má­já­ban vé­gezné a va­cso­ra­asz­ta­lon.

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

Sok­kot kap­tak a szü­lők, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy a gye­re­kek a vé­res­kezű dik­tá­tor képét szí­ne­zik lel­ke­sen.

Életveszélyes dolgot találtak a Kinder-tojásban, meghűlt bennük a vér

Életveszélyes dolgot találtak a Kinder tojásban, meghűlt bennük a vér

Egy édes­anya nem is gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát...

Egy brit édes­anya nem is gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát azzal, hogy hús­vétra egy Kin­der-to­jást vá­sá­rol neki.

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Egy ari­zo­nai kis­vá­ros­ban nem a meg­szo­kott sárga "M" betű lóg a fa­la­kon.

Ha va­laki meg­látja a sárga "M" betűt, akkor rög­tön tudja, hogy meg­ta­lálta a gyors­ét­ter­mek Mek­ká­ját.

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Szín­tiszta kaja...

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni! Mégis két­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get csen­ge­tett ki érte egy éhes mil­li­ár­dos...

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Döb­ben­ten ál­lunk a fotók előtt. Nem ért­jük, ho­gyan ké­szít­het ilyen já­té­ko­kat bárki is. Te sem fogsz hinni a sze­med­nek.

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Te mi­lyen tit­kos jelet var­rat­nál ma­gadra? Né­hány öt­le­tet mu­ta­tunk.

Te mi­lyen tit­kos jelet var­rat­nál ma­gadra? Né­hány öt­le­tet mu­ta­tunk, ha egy­szerre sze­ret­nél rej­te­getni és meg­mu­tatni va­la­mit ma­gad­ból.

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a Dis­ney-fi­gu­rák ki­ta­lált ka­rak­te­rek? Akkor meg­mu­tat­juk, hogy ked­venc me­se­hő­seid iga­zá­ból va­lódi, hús-vér em­be­rek.

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a Dis­ney-fi­gu­rák ki­ta­lált ka­rak­te­rek? Akkor meg­mu­tat­juk, hogy ked­venc me­se­hő­seid iga­zá­ból va­lódi, hús-vér em­be­rek.

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok­nak kö­szön­heti, hogy még élet­ben van!

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok­nak kö­szön­heti, hogy még élet­ben van!

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Új vi­deót posz­tolt a fit­nesz­ce­leb.

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. A fel­vé­tel meg­te­kin­tése után fel­me­rül a kér­dés, hogy nem sok ez egy ki­csit...?

UFO-vá akar válni a 22 éves férfi, már 110 operáción van túl

UFO-vá akar válni a 22 éves férfi, már 110 operáción van túl

Vinny úgy dön­tött: föl­dön­kí­vüli lesz...

Vinny úgy dön­tött, hogy elege van az em­beri lét­ből, in­kább sze­retne föl­dön­kí­vü­livé válni. A 22 éves fi­a­tal­em­ber nemi szer­vek nél­kül kép­zeli el a jö­vő­jét...

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

Ez durva: a Fa­ce­book ér­zelmi sta­tisz­ti­ká­kat fel­hasz­nálva belső al­go­rit­mu­sok­kal cél­zott rek­lám­cso­ma­go­kat állít össze ne­künk.

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a va­ló­ság And­rew szá­mára. A tu­do­mány azon­ban a se­gít­sé­gére siet, így négy év­ti­ze­des ár­tat­lan­sá­gát ve­szít­heti el.

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Az ak­va­rell-il­lú­zió téged is ját­szi könnyed­ség­gel fog meg­ve­zetni!

Az ak­va­rell-il­lú­zió téged is ját­szi könnyed­ség­gel fog meg­ve­zetni!

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

A ma­gyar il­lu­zi­o­nista egy va­rázs­la­tos vi­de­ó­ban ta­lálja ki, hogy mi jár a fe­jed­ben. Egy­szerű, nagy­szerű, és a te szád is biz­to­san tátva marad a vég­ered­mény­től.

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól. A nagy test­vér min­dent lát.

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól.

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Rég el­fe­le­dett funk­ciót bá­nyá­szott elő a mély­ről egy va­gány prog­ra­mozó.

Rég el­fe­le­dett funk­ciót bá­nyá­szott elő a mély­ről egy va­gány prog­ra­mozó.

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Sosem jön­nél rá.

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak. Nem ok nél­kül.

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

A leg­újabb ká­vé­kü­lön­le­ges­ség meg­le­he­tő­sen fur­csa el­já­rás­sal ké­szül, vi­szont na­gyon egész­sé­ges!

Döbbenetes új divat: A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Döbbenetes új divat: A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Ezek­től a kör­mök­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Az ame­ri­kai re­a­lity celeb olyan kör­mö­ket vil­lan­tott, ami­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

Az angol csa­lád­anya egy adag pa­ra­di­csom­le­vet vá­sá­rolt, hogy Blo­ody Mary kok­tél­lal ké­nyez­tet­hesse magát munka után.

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek.

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek. Ame­ri­kai ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­tak, a plety­kák saj­nos iga­zak. Úgy tűnik, itt­hon is ez a gya­kor­lat.

Hamarosan bolygóközi sört főznek a Holdon az eszement kutatók

Hamarosan bolygóközi sört főznek a Holdon az eszement kutatók

A tu­dó­sok azon agyal­nak, hogy le­het­sé­ges-e sört főzni a Hol­don.

A tu­do­mány meg­ál­lít­ha­tat­lan! Ren­dít­he­tet­len ku­ta­tók éjt nap­pallá téve dol­goz­nak az em­be­ri­ség meg­ol­dat­lan­nak tűnő rej­té­lyein. Most pél­dául azon agyal­nak, hogy le­het­sé­ges-e sört főzni a Hol­don.

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás: a Nu­tella-füg­gők ne kat­tint­sa­nak!

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás: egy olyan fotó ke­rült fel a vi­lág­há­lóra a nép­szerű édes­ség­ről, ami ga­ran­tál­tan el­ve­szi az ember ked­vét attól, hogy ezen­túl pénzt költ­sön rá. Nu­tella-ra­jon­gók ne kat­tint­sa­nak!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét kö­zel­ről meg­ta­pasz­tal­has­sák.

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét kö­zel­ről meg­ta­pasz­tal­has­sák.

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Mire van szük­sé­ged egy téli estén?

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let.

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let. Több mint 400-an már be­vál­lal­ták.

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk a dátum sze­rint 13-ra eső pén­teki na­pok­tól.

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy friss ta­nul­má­nya sze­rint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben annyira ál­ta­lá­nossá vált a csá­szár­met­szés, hogy az már ha­tás­sal van az em­beri evo­lú­ci­óra is.

Ez a magyar valóság: trágár szavakkal szidják a betegeket az orvosi rendelőben

Ez a magyar valóság: trágár szavakkal szidják a betegeket az orvosi rendelőben

El­ké­pesztő stí­lusú fel­irat je­lent meg egy enyingi or­vosi ren­de­lő­ben.

El­ké­pesztő stí­lusú fel­irat je­lent meg egy enyingi or­vosi ren­delő vá­ró­ter­mé­ben.

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Aki is­meri, hívja a rend­őr­sé­get!

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk! Es­te­ban öt em­bert vég­zett ki.

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé a lö­völ­dö­zés­ről ké­szült vi­deót.

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Szü­lei sze­rint él­vezi, na­gyon büsz­kék rá. Azt mond­ják, nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van. Ő lehet a re­kor­der.

Szü­lei sze­rint él­vezi, na­gyon büsz­kék rá. Azt mond­ják, nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van. Ő lehet a re­kor­der.

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

A va­gina-fit­ness nagy­asszo­nya sze­rint min­den­ki­nek ja­vulna a sze­xu­á­lis élete, ha edzené a hü­vely­iz­mait!

A va­gina-fit­ness nagy­asszo­nya sze­rint min­den­ki­nek ja­vulna a sze­xu­á­lis élete, ha rend­sze­re­sen edzené a hü­vely­iz­mait!

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá.

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá. Kettő he­lyett eszik.

Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel, uno­ká­ink csak kép­ről fog­ják él­vezni a Me­di­ter­rá­ne­u­mot.

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

Össze­szo­rul az ember gyomra, ha meg­nézi az alábbi vi­deót! Kü­lö­nö­sen azoké, akik már pon­to­san tud­ják, mi­lyen egy apró gyer­me­kért ag­gódni szinte perc­ről-percre. Egy két éves iker­pár a csa­lád ko­mód­ján ter­ve­zett ha­tal­mas já­té­kot, kis híján tra­gé­dia lett a vége!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

Zseniális az új alsógatya: Ravaszul állítható lett a csomag!

Zseniális az új alsógatya: Ravaszul állítható lett a csomag!

Nor­má­lis és ter­mé­sze­tes ha egy férfi néha meg­va­karja a szer­szá­mát. A kel­le­met­len pub­li­kus va­ka­rá­sok ko­rá­nak vége.

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Az em­beri agy haj­la­mos a lé­nyeg­te­len in­for­má­ci­ó­kat fi­gyel­men kívül hagyni. És ebből na­gyon sok min­den kö­vet­ke­zik, ezt nézd!

10 elképesztően kínos karácsonyi fotó: te érzed majd magad kellemetlenül!

10 elképesztően kínos karácsonyi fotó: te érzed majd magad kellemetlenül!

Ka­rá­csony­kor az ün­nepi idillt illik meg­örö­kí­teni, len­cse­végre kapni.

Ka­rá­csony­kor az ün­nepi idillt illik meg­örö­kí­teni, len­cse­végre kapni. A nagy vi­lág­ban vi­szont jó né­há­nyan akad­nak, akik a meg­hitt pil­la­na­tok­ban szánt szán­dék­kal ne­vet­ség tár­gyává te­szik ma­gu­kat !