ÉLETMÓDI

BIZARR

Hódít az új tetkódivat: Meglepő hajlatba varratják a mintát!

Hódít az új tetkódivat: Meglepő hajlatba varratják a mintát!

Adunk némi ins­pi­rá­ciót, ha netán...

Adunk némi ins­pi­rá­ciót arra az esetre, ha te­to­vá­lást sze­ret­nél, de eddig nem tud­tad el­dön­teni, hogy hova.

Itt a legújabb comberősítési trend, amit egyszerűen mindenki imád

Itt a legújabb comberősítési trend, amit egyszerűen mindenki imád

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók.

Pikáns szexuális ügy foglalkoztatja a NASA-t, dilemmában a tudósok

Pikáns szexuális ügy foglalkoztatja a NASA-t, dilemmában a tudósok

Ahogy fej­lő­dik az űr­ku­ta­tás, egyre meg­ke­rül­he­tet­le­nebb a kér­dés.

Ahogy fej­lő­dik az űr­ku­ta­tás, egyre meg­ke­rül­he­tet­le­nebb a kér­dés.

Elképesztően bizarr fürdőruhával kínálták meg a nőket

Elképesztően bizarr fürdőruhával kínálták meg a nőket

Napok alatt le­ta­rolta a netet, imád­ják a fel­hasz­ná­lók. Leg­alábbis mint poént, egyéb­ként fel nem ven­nék.

Napok alatt le­ta­rolta a netet, imád­ják a fel­hasz­ná­lók. Leg­alábbis mint poént, egyéb­ként fel nem ven­nék.

Azt hittük, a divat már nem okozhat meglepetéseket, erre tessék

Azt hittük, a divat már nem okozhat meglepetéseket, erre tessék

Az biz­tos, hogy a fesz­ti­vá­lo­kon ott lesz ez az elekt­ro­mos ki­egé­szítő.

Az biz­tos, hogy a fesz­ti­vá­lo­kon ott lesz ez az elekt­ro­mos ki­egé­szítő.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ezt árulja el rólad a Facebook
profilképed!

Ezt árulja el rólad a Facebook profilképed!

Nem is gon­dol­nád, hogy egy Fa­ce­book-profil­kép mennyi min­dent el­árul a gaz­dá­já­ról. Ezekre a je­lekre fi­gyelj!

Nem is gon­dol­nád, hogy egy Fa­ce­book-profil­kép mennyi min­dent el­árul a gaz­dá­já­ról. Ezekre a je­lekre fi­gyelj!

Ilyen extrém holmiban még nem láttál szexi lányokat bulizni!

Ilyen extrém holmiban még nem láttál szexi lányokat bulizni!

Az esze­lős ötlet fő­sze­rep­lői pucér testű lá­nyok. Fa­lat­nyi öl­tö­zé­kük­től ve­rej­té­kezni fogsz!

Az esze­lős ötlet fő­sze­rep­lői pucér testű lá­nyok. Fa­lat­nyi öl­tö­zé­kük­től ve­rej­té­kezni fogsz!

Idegen pasival találta az ágyban feleségét a férfi. Ezt tette utána

Idegen pasival találta az ágyban feleségét a férfi. Ezt tette utána

Egy ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban leg­töb­bünk­nek azon­nal el­bo­rulna az agya. Páros láb­bal rug­dos­nánk ki a be­to­la­ko­dót...

Ez nem hiszed el: Zongorázó csirkén ámul a fél világ!

Ez nem hiszed el: Zongorázó csirkén ámul a fél világ!

Be­lőle biz­tos nem lesz rán­tott hús...

Nem va­ló­szú hogy Jokgu, a há­zi­tyúk rán­tott hús for­má­já­ban vé­gezné a va­cso­ra­asz­ta­lon.

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

Sok­kot kap­tak a szü­lők, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy a gye­re­kek a vé­res­kezű dik­tá­tor képét szí­ne­zik lel­ke­sen.

Életveszélyes dolgot találtak a Kinder-tojásban, meghűlt bennük a vér

Életveszélyes dolgot találtak a Kinder tojásban, meghűlt bennük a vér

Egy édes­anya nem is gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát...

Egy brit édes­anya nem is gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát azzal, hogy hús­vétra egy Kin­der-to­jást vá­sá­rol neki.

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Te mi­lyen tit­kos jelet var­rat­nál ma­gadra?

Te mi­lyen tit­kos jelet var­rat­nál ma­gadra? Né­hány öt­le­tet mu­ta­tunk.

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Szín­tiszta kaja...

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni! Mégis két­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get csen­ge­tett ki érte egy éhes mil­li­ár­dos...

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Döb­ben­ten ál­lunk a fotók előtt. Nem ért­jük, ho­gyan ké­szít­het ilyen já­té­ko­kat bárki is. Te sem fogsz hinni a sze­med­nek.

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Egy ari­zo­nai kis­vá­ros­ban nem a meg­szo­kott sárga "M" betű lóg a fa­la­kon.

Ha va­laki meg­látja a sárga "M" betűt, akkor rög­tön tudja, hogy meg­ta­lálta a gyors­ét­ter­mek Mek­ká­ját. Egy ari­zo­nai kis­vá­ros­ban azon­ban meg­té­vesztő lehet, mivel a vi­lá­gon egye­dü­li­ként ott nem sárga a gyors­ét­te­rem lo­gója.

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a Dis­ney-fi­gu­rák ki­ta­lált ka­rak­te­rek? Akkor meg­mu­tat­juk, hogy ked­venc me­se­hő­seid iga­zá­ból va­lódi, hús-vér em­be­rek.

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

Ez durva: a Fa­ce­book ér­zelmi sta­tisz­ti­ká­kat fel­hasz­nálva belső al­go­rit­mu­sok­kal cél­zott rek­lám­cso­ma­go­kat állít össze ne­künk.

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok­nak kö­szön­heti, hogy még élet­ben van!

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok­nak kö­szön­heti, hogy még élet­ben van!

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Új vi­deót posz­tolt a fit­nesz­ce­leb.

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. A fel­vé­tel meg­te­kin­tése után fel­me­rül a kér­dés, hogy nem sok ez egy ki­csit...?

UFO-vá akar válni a 22 éves férfi, már 110 operáción van túl

UFO-vá akar válni a 22 éves férfi, már 110 operáción van túl

Vinny úgy dön­tött: föl­dön­kí­vüli lesz...

Vinny úgy dön­tött, hogy elege van az em­beri lét­ből, in­kább sze­retne föl­dön­kí­vü­livé válni. A 22 éves fi­a­tal­em­ber nemi szer­vek nél­kül kép­zeli el a jö­vő­jét...

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Az ak­va­rell-il­lú­zió téged is ját­szi könnyed­ség­gel fog meg­ve­zetni!

Az ak­va­rell-il­lú­zió téged is ját­szi könnyed­ség­gel fog meg­ve­zetni!

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Biz­to­san tátva marad a vég­ered­mény­től.

Biz­to­san tátva marad a szád a vég­ered­mény­től.

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a va­ló­ság And­rew szá­mára. A tu­do­mány azon­ban a se­gít­sé­gére siet, így négy év­ti­ze­des ár­tat­lan­sá­gát ve­szít­heti el.

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót.

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól. A nagy test­vér min­dent lát.

Íme, a legbizarrabb módszer, amivel valaha is fokozták a férfipotenciált

Íme, a legbizarrabb módszer, amivel valaha is fokozták a férfipotenciált

El­ké­pesztő mód­szer­rel ruk­kolt elő egy man­ches­teri szé­pé­szeti kli­nika.

El­ké­pesztő mód­szer­rel ruk­kolt elő egy man­ches­teri szé­pé­szeti kli­nika. Be­vál­la­lós férfiak pé­ni­szét fa­gyaszt­ják le fo­lyé­kony nit­ro­gén­nel. A -160 fokos el­já­rás során nem­csak kül­ső­leg újul meg a hím­tag, de tel­je­sí­tő­ké­pes­sége is nö­vek­szik.

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Rég el­fe­le­dett funk­ciót bá­nyá­szott elő a mély­ről egy va­gány prog­ra­mozó.

Rég el­fe­le­dett funk­ciót bá­nyá­szott elő a mély­ről egy va­gány prog­ra­mozó.

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Sosem jön­nél rá.

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak. Nem ok nél­kül.

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

A leg­újabb ká­vé­kü­lön­le­ges­ség meg­le­he­tő­sen fur­csa el­já­rás­sal ké­szül, vi­szont na­gyon egész­sé­ges!

Döbbenetes új divat: A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Döbbenetes új divat: A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Ezek­től a kör­mök­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Az ame­ri­kai re­a­lity celeb olyan kör­mö­ket vil­lan­tott, ami­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Ismét jég­pán­céllá vál­hat az or­szág, fo­ko­zot­tan kell majd fi­gyelni az uta­kon is. De ez még nem min­den. Az is ki­de­rült, med­dig szen­ve­dünk majd az újabb front­tól. Elő a téli ru­há­kat, ha már el­pa­kol­tuk őket.

Hamarosan bolygóközi sört főznek a Holdon az eszement
kutatók

Hamarosan bolygóközi sört főznek a Holdon az eszement
kutatók

A tu­dó­sok azon agyal­nak, hogy le­het­sé­ges-e sört főzni a Hol­don.

A tu­dó­sok azon agyal­nak, hogy le­het­sé­ges-e sört főzni a Hol­don.

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

Az angol csa­lád­anya egy adag pa­ra­di­csom­le­vet vá­sá­rolt, hogy Blo­ody Mary kok­tél­lal ké­nyez­tet­hesse magát munka után.

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek.

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek. Ame­ri­kai ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­tak, a plety­kák saj­nos iga­zak. Úgy tűnik, itt­hon is ez a gya­kor­lat.

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Ag­gasztó kép ke­rült fel az in­ter­netre.

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás: az in­ter­netre ke­rült egy kép, ami el­bi­zony­ta­la­nít­hat.

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk a dátum sze­rint 13-ra eső pén­teki na­pok­tól.

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét kö­zel­ről meg­ta­pasz­tal­has­sák.

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét kö­zel­ről meg­ta­pasz­tal­has­sák.

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Mire van szük­sé­ged egy téli estén?

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let.

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let. Több mint 400-an már be­vál­lal­ták.

Ez a magyar valóság: trágár szavakkal szidják a betegeket az orvosi rendelőben

Ez a magyar valóság: trágár szavakkal szidják a betegeket az orvosi rendelőben

El­ké­pesztő stí­lusú fel­irat je­lent meg egy enyingi or­vosi ren­de­lő­ben.

El­ké­pesztő stí­lusú fel­irat je­lent meg egy enyingi or­vosi ren­delő vá­ró­ter­mé­ben.

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy friss ta­nul­má­nya sze­rint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben annyira ál­ta­lá­nossá vált a csá­szár­met­szés, hogy az már ha­tás­sal van az em­beri evo­lú­ci­óra is.

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van.

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van. Ő lehet a re­kor­der.

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé azt a vi­deót, ame­lyet a Fort Lau­der­dale-i re­pü­lő­tér egyik biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tett.

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé azt a vi­deót, ame­lyet a Fort Lau­der­dale-i re­pü­lő­tér egyik biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tett. A vi­deón jól lát­szik, hogy Es­te­ban San­ti­ago egye­dül ér­ke­zik a cso­mag­ki­a­dók felé, majd hir­te­len elő­rántja a fegy­ve­rét, és tü­zelni kezd.

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

A va­gina-fit­ness nagy­asszo­nya sze­rint min­den­ki­nek ja­vulna a sze­xu­á­lis élete, ha edzené a hü­vely­iz­mait!

A va­gina-fit­ness nagy­asszo­nya sze­rint min­den­ki­nek ja­vulna a sze­xu­á­lis élete, ha rend­sze­re­sen edzené a hü­vely­iz­mait!

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá.

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá. Kettő he­lyett eszik.

Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel, uno­ká­ink csak kép­ről fog­ják él­vezni a Me­di­ter­rá­ne­u­mot.

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

Össze­szo­rul az ember gyomra, ha meg­nézi az alábbi vi­deót! Kü­lö­nö­sen azoké, akik már pon­to­san tud­ják, mi­lyen egy apró gyer­me­kért ag­gódni szinte perc­ről-percre. Egy két éves iker­pár a csa­lád ko­mód­ján ter­ve­zett ha­tal­mas já­té­kot, kis híján tra­gé­dia lett a vége!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

10 elképesztően kínos karácsonyi fotó: te érzed majd magad kellemetlenül!

10 elképesztően kínos karácsonyi fotó: te érzed majd magad kellemetlenül!

Ka­rá­csony­kor az ün­nepi idillt illik meg­örö­kí­teni, len­cse­végre kapni.

Ka­rá­csony­kor az ün­nepi idillt illik meg­örö­kí­teni, len­cse­végre kapni.

Zseniális az új alsógatya: Ravaszul állítható lett a csomag!

Zseniális az új alsógatya: Ravaszul állítható lett a csomag!

Nor­má­lis és ter­mé­sze­tes ha egy férfi néha meg­va­karja a szer­szá­mát. A kel­le­met­len pub­li­kus va­ka­rá­sok ko­rá­nak vége.

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Az em­beri agy haj­la­mos a lé­nyeg­te­len in­for­má­ci­ó­kat fi­gyel­men kívül hagyni. És ebből na­gyon sok min­den kö­vet­ke­zik, ezt nézd!

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

800-szor nézte meg az epi­zó­dot.

Vám­pír Ági és Csip­kés Zol­tán te­le­ví­ziós sze­rep­lése ma már le­genda: a Mó­nika-show "fel­fe­de­zett­jei" egy fi­a­tal ze­nészt is meg­ih­let­tek. Ezen pörög az in­ter­net.

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

Ezért szen­vedsz nap mint nap.

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, Na­gyon ke­ve­sen van­nak, akik­nek az éle­té­hez nem tar­to­zik hozzá a min­den­na­pos ká­vé­zás. Sőt, a fe­kete fo­gyasz­tása ma már ki­kap­cso­ló­dás is. Saj­nos...

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat.

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat. Mert talán nin­cse­nek is vá­la­szok.

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg.

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg attól az él­mény­től, amit kap. El­ké­pesztő lát­vány.

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik, mez­te­len ké­pek­kel töl­tik fel a netet.

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik. Ezt ugyanis biz­to­san a fi­a­ta­lok ta­lál­ták ki. Mez­te­len lá­nyok és fiúk "ujj­azós" ké­pe­i­vel van tele a vi­lág­háló. Ez az új ki­hí­vás vi­lág­szerte.

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Két részre sza­kítja a ne­te­zők tá­bo­rát a kö­vet­kező teszt.

Két részre sza­kítja a ne­te­zők tá­bo­rát a kö­vet­kező teszt.

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Vá­sár­lás, vagy tö­meg­ve­re­ke­dés?

Vá­sár­lás, vagy tö­meg­ve­re­ke­dés? Itt egy kis össze­ál­lí­tás a leg­jobb full-kon­takt ese­mé­nyek­ből.

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

Sok­koló kül­de­mény fo­gadta a nya­ra­lá­sá­ról éppen ha­za­érő negy­ven­hét éves gyógy­szer­tári asszisz­tenst! Ti­zen­négy napot töl­tött kül­föl­dön...

Sok­koló kül­de­mény fo­gadta a nya­ra­lá­sá­ról éppen ha­za­érő negy­ven­hét éves gyógy­szer­tári asszisz­tenst! Ti­zen­négy napot töl­tött sze­ret­te­i­vel Dél-Fran­cia­or­szág­ban, a fes­tői szép­ségű Föld­közi-ten­ger part­ján, a költ­sé­ges ki­kap­cso­ló­dás után ér­ke­zett csak az igazi pofon.

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Lé­tez­nek olyan rövid, pár kér­dés­ből álló tesz­tek, me­lyek­kel gyor­san pró­bára te­he­ted szel­lemi ké­pes­sé­ge­i­det.

Lé­tez­nek olyan rövid, pár kér­dés­ből álló tesz­tek, me­lyek­kel gyor­san pró­bára te­he­ted szel­lemi ké­pes­sé­ge­i­det.

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Tu­dó­sok ki­szá­mol­ták...

Ha a ten­den­ciák nem vál­toz­nak meg, akkor az ifjú tu­dó­sok szá­mí­tá­sai sze­rint már nyá­ron él­vez­het­jük a ka­rá­csonyt...

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Egy új autó áráért akár hi­per­re­a­lisz­ti­kus szex­ba­bát is lehet majd a jövő évtől vá­sá­rolni.

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Em­be­rek tíz­mil­liói döb­ben­tek meg pén­te­ken a Fa­ce­boo­kon: egy-egy kö­zeli is­me­rő­sük ha­lál­hí­rét je­len­tette be a kö­zös­ségi por­tál, Zuc­ker­ber­gét is.

Em­be­rek tíz­mil­liói döb­ben­tek meg pén­te­ken a Fa­ce­boo­kon: egy-egy kö­zeli is­me­rő­sük ha­lál­hí­rét je­len­tette be a kö­zös­ségi por­tál, sőt, a tá­vo­zók kö­zött Mark Zuc­ker­berg, a por­tál szü­lő­atyja is ott volt. Döb­bent ro­ko­nok, szü­lők, ba­rá­tok si­rat­ták a ha­lot­ta­kat. Aztán...

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

A közel 5 méter hosszú te­remt­mény vígan úszott fel a jeges víz fel­szí­nére.

A közel 5 méter hosszú te­remt­mény vígan úszott fel a jeges víz fel­szí­nére, pedig nem sok állat élné túl ilyen kö­rül­mé­nyek kö­zött! Nem csoda, hogy egy­ből be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok...

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

A ko­ráb­ban ha­ra­pó­fo­gó­val sem le­he­tett ki­húzni be­lőle sem­mit...

A ko­ráb­ban ha­ra­pó­fo­gó­val sem le­he­tett ki­húzni be­lőle sem­mit... az al­ko­hol azon­ban meg­tette a ma­gáét.

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

A kisfiú füle gyak­ran visz­ke­tett, szü­lei több­ször is el­vit­ték a fül-orr-gé­gé­szetre. De csak ne­gyed­szerre ta­lál­ták meg a baj csep­pet sem gusz­tu­sos okát.

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Azok­nak, akik már tü­rel­met­le­nül vár­ják a Hal­lo­ween-napi bulit, van egy rossz hí­rünk! Va­ló­szí­nű­leg a vi­lág­vége miatt el­ma­rad!

Ilyen az igazi kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Ilyen az igazi kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Rossz az, aki rosszra gon­dol, tartja a mon­dás. No, de eze­ket a ké­pe­ket el­nézve, ki az, aki­nek más jut eszébe, mint a szex?

Sokkoló dolgot fedezett fel a Holdon egy amatőr csillagász

Sokkoló dolgot fedezett fel a Holdon egy amatőr csillagász

Rej­té­lyes ob­jek­tu­mot fe­de­zett fel egy ama­tőr csil­la­gász, mi­köz­ben te­le­szkó­já­val a Hol­dat fi­gyelte... Vajon tény­leg egy épít­mény, vagy csak kép­ze­lő­dünk?

Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

A 104 éves Ei­leen Ash szinte az egész vi­lá­got ámu­latba ej­tette már cso­dás meg­je­le­né­sé­vel. Meg­kér­dez­ték, mi a titka

A 104 éves Ei­leen Ash szinte az egész vi­lá­got ámu­latba ej­tette már cso­dás meg­je­le­né­sé­vel. Meg­kér­dez­ték, mi a titka

Sikoly-álarcos tartja rettegésben a magyar várost!

Sikoly-álarcos tartja rettegésben a magyar várost!

A rend­őr­ség már ke­resi az el­kö­ve­tőt, aki­nek a he­lyiek sze­rint társa is lehet. Már töb­be­ket meg­ker­ge­tett.

A rend­őr­ség már ke­resi az el­kö­ve­tőt, aki­nek a he­lyiek sze­rint társa is lehet. Egy biz­tos, a híres hor­rorfilm ijesztő alakja már töb­be­ket az őrü­letbe ker­ge­tett.

Ismeretlen eredetű űreszközt fogott be a Nemzetközi Űrállomás?

Ismeretlen eredetű űreszközt fogott be a Nemzetközi Űrállomás?

Ren­ge­teg fur­csa dol­got lát­hat­tunk már az ISS élő köz­ve­tí­té­sén...

Va­lami iga­zán kü­lö­nös buk­kant fel az ISS kö­ze­lé­ben... Ez most más, mint az ed­digi ufóész­le­lé­sek...

Normális? Laza cigi a 4-es metrón

Normális? Laza cigi a 4-es metrón

A ke­ve­sebb mint 20 má­sod­per­ces videó fu­tó­tűz­ként ter­jed.

A ke­ve­sebb mint 20 má­sod­per­ces videó fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, és ga­ran­tál­tan min­den­kit fel­ide­ge­sít, aki csak meg­nézi...

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás kameráit

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás közvetítését

Ez már a so­ka­dik al­ka­lom, hogy ami­kor va­lami kü­lö­nös dolog tűnik fel a kép­er­nyő­kön...

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi...

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi, aki fél­mez­te­le­nül, lo­bogó haj­jal vonul végig a ki­fu­tón...

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta.

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta. A kép fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, rá­adá­sul min­denki hoz­zá­tesz va­la­mit.

Te is ilyenről álmodoztál: Ismerd meg a világ legszexibb tanárnőjét

Te is ilyenről álmodoztál: Ismerd meg a világ legszexibb tanárnőjét

Ok­sana Ne­ve­se­laya még a leg­vá­sot­tabb di­á­kok fi­gyel­mét is fel­kelti...

Ok­sana Ne­ve­se­laya bá­mu­la­to­san szép, és az esze is a he­lyén lehet, hi­szen ma­te­ma­ti­kát tanít.