ÉLETMÓDI

BIZARR

Visszavág a kisember: durva bosszút állt polgármesterén a bátor férfi

Visszavág a kisember: durva bosszút állt polgármesterén a bátor férfi

Mi­u­tán több­szöri ké­re­lemre sem en­ge­dé­lyez­tek neki egy épít­ke­zést, a férfi agya­fúrt bosszút akart állni a vá­ros­ve­ze­té­sen.

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Az eset­ből ha­tal­mas bot­rány lett...

Nem csoda, hogy nyil­vá­nos­ságra ke­rült az eset: ilyesmi még soha nem tör­tént. Min­denki azt ta­lál­gatja, hogy a ha­tó­sági sze­mély miért kö­vette el a tet­tet...

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Fél­mez­te­len férfiak lá­to­gat­ták meg az edzést, a lá­nyok szó sze­rint el­alél­tak.

Fél­mez­te­len férfiak lá­to­gat­ták meg az edzést, a lá­nyok szó sze­rint el­alél­tak.

Óriásira nő a férfiasság, milliók próbálták már a módszert

Óriásira nő a férfiasság, milliók próbálták már a módszert

Hi­he­tet­len, de tény­leg így van: akár hu­szonöt cen­tit is el­ér­het, és ehhez sem­mi­féle se­bé­szeti be­avat­ko­zásra nincs szük­ség.

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

A műtét nem csu­pán nehéz és ve­szé­lyes volt, de bi­zarr is: ugyanis az il­lető szinte tel­jes egé­szé­ben meg­kapta va­laki más­nak az arcát.

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, még fo­lyik a vizs­gá­lat.

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, s ki tudja, mi lesz a vége! Még tart a vizs­gá­lat...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit, aki sza­kí­tás után egyedi mód­szer­rel pó­tolta a ked­ve­sét.

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit, aki sza­kí­tás után egyedi mód­szer­rel pó­tolta a ked­ve­sét, ren­ge­te­gen meg­osz­tot­ták a fo­tó­kat. Aki járt már ha­sonló ci­pő­ben tudja, ilyen­kor egy kis humor könnyebbé teszi az el­vá­lást. Ke­ser­édes fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

A hölgy igen­csak de­ko­ra­tív, sőt: sze­reti meg­mu­tatni a neten, amije van...

A hölgy igen­csak de­ko­ra­tív, sőt: sze­reti meg­mu­tatni a neten, amije van.

Eszelős, mit művel a karácsonyi kaktusz

Eszelős, mit művel novemberben a karácsonyi kaktusz

Kezdő nö­vény­tar­tók­nak va­ló­sá­gos rej­tély ez a kü­lön­le­ges nö­vény...

Kezdő nö­vény­tar­tók­nak va­ló­sá­gos rej­tély ez a kü­lön­le­ges nö­vény; de úgy lát­szik, néha kifog a ru­ti­nos kak­tusz­tu­laj­do­no­so­kon is.

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

A kö­zön­ség ki­sebb sok­kot ka­pott.

A kö­zön­ség az in­ter­ne­ten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket, tíz­ez­rek­hez ju­tot­tak el.

Kikukucskált a mellbimbó: Erre nem számított a fiatal lány

Kikukucskált a mellbimbó: Erre nem számított a fiatal lány

Nem vé­let­len mond­ják, hogy netes ren­de­lés­nél ala­po­san meg kell nézni a mé­re­te­ket!

Nem vé­let­len mond­ják, hogy netes ren­de­lés­nél ala­po­san meg kell nézni a mé­re­te­ket!

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

A tu­do­mány sze­rint ez fur­csa...

Van egy nép­szerű ká­vé­zási stí­lus, mely a tu­do­mány sze­rint fur­csa kap­cso­lat­ban áll né­hány bi­zarr, alatti ösz­tön­nel.

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Egy tel­je­sen át­la­gos szelfi ké­szült, de az ered­mény csep­pet sem lett át­la­gos.

Egy tel­je­sen át­la­gos szelfi ké­szült, de az ered­mény csep­pet sem lett át­la­gos.

Ilyen bizarr téli ruhadarabot még sosem mertek hordani nők

Ilyen bizarr téli ruhadarabot még sosem mertek hordani nők

A ru­ha­ter­ve­zők ez­út­tal lehet, hogy túl messzire men­tek.

A ru­ha­ter­ve­zők fo­lya­ma­to­san pró­bál­gat­ják a ha­tá­ro­kat, de ez­út­tal lehet, hogy túl messzire men­tek.

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

El­kö­vette min­den nő rém­ál­mát...

Az ál­do­zat el­mondta, hogy der­mesztő volt vé­gig­nézni a fel­vé­telt. Ugyanis a férfi olyas­mire ve­te­me­dett, ami min­den nőnek a rém­ál­má­ban jön elő...

Eddig kilencszer halt meg ez a férfi, ezt látta a túlvilágon

Eddig kilencszer halt meg ez a férfi, ezt látta a túlvilágon

Bru­tá­lis, amin ke­resz­tül ment...

Szinte ru­tint szer­zett abban, mi­lyen egy új­ra­élesz­tés, így ha va­laki, hát ő pon­to­san tudja, mi­lyen a halál kö­zeli él­mény...

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás...

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás, nem csoda, ha min­denki fe­szült a part­nere szü­lei előtt. Egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon ret­tentő kínos hely­ze­te­ket me­sél­tek párok, akik­kel már meg­tör­tént a leg­rosszabb...

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Bár gya­nít­ható, hogy el­ső­sor­ban a férfi­ak­nak okoz él­ve­ze­tet, azért a leg­több nő sem til­ta­ko­zik el­lene, sőt...

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

El­ké­pesztő, mire kö­te­lez­ték a koz­me­ti­kai óri­ás­vál­la­lat­nál dol­gozó ve­szé­lyez­te­tett ter­hes nőt.

Bedőltek a nők az idióta szódabikarbóna trükknek

Bedőltek a nők az idióta szódabikarbóna trükknek

Bár na­gyon ha­tá­sos a ház­tar­tás több te­rü­le­tén, erre az egyet­len do­logra saj­nos nem al­kal­mas.

Bár na­gyon ha­tá­sos a ház­tar­tás több te­rü­le­tén, erre az egyet­len do­logra saj­nos nem al­kal­mas.

Adolf Hitler bizarr szextitka: Durva, ami a CIA jelentésben áll

Adolf Hitler bizarr szextitka: Durva, ami a CIA jelentésben áll

A je­len­tés min­den­kit sok­kolt...

A je­len­tés a na­pok­ban ka­pott nyil­vá­nos­sá­got, és min­den­kit sok­kolt. A het­ven ol­da­las do­ku­men­tum­ban a hír­szer­zés ala­po­san ki­ve­sézte a dik­tá­tor éle­tét.

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy száj­hi­gi­é­niai sze­rek­től na­gyobb lesz a melle.

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy fog­krém­től megnő a melle.

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves lány ter­hes.

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves brit lány ter­hes.

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Há­zas­sá­go­kat ment­het meg...

Aki vevő az ilyes­mire, egy jót röhög az egé­szen. Pedig lehet, hogy nem kis do­log­ról van szó. Pár­kap­cso­la­to­kat, há­zas­sá­go­kat ment­het meg a ta­lál­mány...

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

Meg­döb­bentő re­cep­tet mu­ta­tunk!

A szi­get­or­szág híres a tea­imá­da­tá­ról, de arról is, hogy a leg­bi­zar­rabb öt­le­tek tőlük szár­maz­nak. Nem csoda, hogy ez a meg­hök­kentő ital meg­szü­le­tett.

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék. Nade az, hogy most már a sört is meg­fer­tőzte ez az őrü­let, azért az már min­den­nek a te­teje!

Férfi­em­ber eddig nem na­gyon lát­hatta, újab­ban mek­kora di­vat­hó­bort van az uni­kor­ni­sok körül: egyre több a ró­zsa­szín, édes-ara­nyos, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék. Nade az, hogy most már a sört is meg­fer­tőzte ez az őrü­let, azért az már min­den­nek a te­teje!

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, egy te­to­vá­lás miatt.

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, egy te­to­vá­lás miatt.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat. Éppen azért, mert csak első rá­né­zésre tűnt hét­köz­na­pi­nak...

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Egé­szen sú­lyos az in­vá­zió. Pá­nik­ban fo­tóz­zák a lát­ványt a csa­lá­dok.

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

A sok al­ko­hol nem­csak el­la­zít, de igen kínos hely­zetbe is hozza a dol­go­zó­kat.

Néha a kol­lé­gák annyira el­eresz­tik ma­gu­kat a bulin, hogy más­nap be se mer­nek menni dol­gozni. Az biz­tos, hogy a sok al­ko­hol nem­csak el­la­zít, de igen kínos hely­zetbe is hozza a dol­go­zó­kat. Pi­káns tör­té­ne­te­ket me­sél­tek a neten.

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, té­ved­tek.

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, aki 8 hónap múlva mégis vi­lágra hozta gyer­me­két.

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Sokkot kaptak az orvosok, amikor kiderült, mitől fáj a nő vaginája

Sokkot kaptak az orvosok, amikor kiderült, mitől fáj a nő vaginája

Elő­ször csak enyhe fáj­dal­mat ér­zett oda­lent, ami egyre erő­sö­dött. Az or­vo­sok még soha nem lát­tak ilyen bi­zarr ese­tet.

Undorító, amit ez a nő művel nap mint nap, azt mondja, szép lesz tőle

Undorító, amit ez a nő művel nap mint nap, azt mondja, szép lesz tőle

Ál­lítja, hogy sely­mes lesz az arc­bőre. Csak­hogy a leg­több ember sze­mé­ben ret­te­ne­te­sen gusz­tus­ta­lan ez a dolog.

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben...

A döb­be­net­től alig tu­dott szó­hoz jutni. Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben.

Döbbenetes trend: ezért plasztikáztatják újabban mellüket a nők

Döbbenetes trend: ezért plasztikáztatják újabban mellüket a nők

Egyre na­gyobb divat az ala­cso­nyabb bér­ből élő nők kö­ré­ben is. Bi­zarr oka van a mell­tér­fo­gat-nö­ve­lés ro­ha­mos ter­je­dés­nek...

Előkerült a múltból egy retró-fröccságyú, te emlékszel még rá?

Előkerült a múltból egy retró-fröccságyú, te emlékszel még rá?

A fröccs nép­sze­rű­sége máig tö­ret­len.

A fröccs azóta a férfiak egyik ked­venc itala, hogy az 1800-as évek­ben di­vatba jött. Nép­sze­rű­sége máig tö­ret­len, talán épp sok­fé­le­sége miatt.

Titokzatos ősi csontvázra bukkantak: nem találnak magyarázatot a kutatók

Titokzatos ősi csontvázra bukkantak: nem találnak magyarázatot a kutatók

Újabb bi­zo­nyí­ték a föl­dön­kí­vü­li­ekre?

Döb­be­ne­tes csont­vázra buk­kan­tak a ku­ta­tók. Újabb bi­zo­nyí­ték a föl­dön­kí­vü­li­ekre?

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Ki­törte a frász a tu­laj­do­nost és a ne­te­ző­ket is, ami­kor meg­lát­ták.

Ki­törte a frász a tu­laj­do­nost és a ne­te­ző­ket is, ami­kor ki­de­rült, mi van a fel­vé­te­len.

Leleplezték a titkos luxust: Így élnek a szupergazdagok

Leleplezték a titkos luxust: Így élnek a szupergazdagok

A tit­ko­kat vi­lág­si­kerű re­gény fedi fel...

El­kép­zel­he­tet­le­nül gaz­dag csa­lá­dok, akik szó sze­rint bár­mit ké­pe­sek meg­venni. Naná, hogy min­den­kit ér­de­kel a tör­té­ne­tük!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka. Nem csoda...

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Kocsmába látták betérni Meghant és Harry herceget, ezt rendelték a csapostól

Kocsmába látták betérni Meghant és Harry herceget, ezt rendelték a csapostól

Nagy meg­le­pe­tés­ben volt ré­szük a lon­do­ni­ak­nak...

A ki­rá­lyi pár hét­köz­napi vi­se­let­ben, kí­sé­ret nél­kül vé­gig­sé­tált az utcán...

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Egy ve­te­rán Lada meg­döb­ben­tően magas össze­gért kerül ka­la­pács alá, és nem csoda, ha sokan nem értik, miért.

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Kő­ke­mény meg­alá­zást kel­lett el­szen­ved­nie sze­gény asszony­nak. És nem te­he­tett sem­mit.

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

A fotón el­sőre semmi kü­lö­nös nem lát­szik, de job­ban meg­nézve, va­lami na­gyon nem stim­mel vele. Te meg­ta­lá­lod, hol a bibi?

Iz­gal­mas fel­vé­tel hozta lázba az in­ter­ne­tet. A fotón el­sőre semmi kü­lö­nös nem lát­szik, de job­ban meg­nézve, va­lami na­gyon nem stim­mel vele. Te meg­ta­lá­lod, hol a bibi?

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Az or­vo­sok nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­vizs­gál­ták a 29 éves férfit.

Az or­vo­sok nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­vizs­gál­ták a 29 éves férfit. El­ké­pesztő.

Bizarr találmány készült lakótelepi állatbarátoknak, ilyet még nem láttál

Bizarr találmány készült lakótelepi állatbarátoknak, ilyet még nem láttál

Egy ame­ri­kai üz­let­asszony egé­szen el­ve­te­mült öt­let­tel állt elő.

Egy ame­ri­kai üz­let­asszony egé­szen el­ve­te­mült öt­let­tel állt elő. Na­gyon sokan őrült­nek néz­ték mi­atta.

7 évesen már világhírű az amputált lábú kislány, hihetetlen, mi történt vele

7 évesen máris világhírű az amputált lábú kislány

Min­denki álla le­esett, ami­kor va­lóra vál­totta az álmát. Esz­mé­let­len aka­rat­ereje és élet­ereje min­den­kit ins­pi­rál a kör­nye­ze­té­ben. Meg­ható tör­té­net!

Döbbenetes, hogy hol és miért dörzsölik magukat fogkrémmel a nők

Döbbenetes, hogy hol és miért dörzsölik magukat fogkrémmel a nők

Van­nak a nők­nek olyan tit­kaik, amik­ről a férfiak hal­lani sem akar­nak. Csak­hogy ezt nem tud­ják nem ész­re­venni...

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

Nem tudni miért imád­nak hason fekve, arc­cal az asz­falt fele fo­tóz­kodni a tinik...

Nem tudni miért imád­nak hason fekve, arc­cal az asz­falt fele fo­tóz­kodni a tinik, de úgy lát­szik, ez az új in­ter­ne­tes őrü­let.

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

Rend­sze­re­sen meg­lepi ra­jon­góit egy-egy szexi fény­kép­pel. Csak­hogy most egy­ál­ta­lán nem azt a ha­tást érte el, amit akart.

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

A ku­ta­tók be­je­len­tése ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott az in­ter­ne­ten, bár tény, hogy a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki...

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

A vi­lág­űr­ből is tö­ké­le­te­sen lát­szó­dik a mé­re­tes pé­nisz.

A vi­lág­űr­ből is tö­ké­le­te­sen lát­szó­dik a mé­re­tes pé­nisz.

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Sok­kolta a kö­zön­sé­get, ami­kor az első fotók meg­je­len­tek.

Sok­kolta a kö­zön­sé­get, ami­kor az első fotók meg­je­len­tek. Nem csoda: ez a popsi döb­be­ne­tes mé­retű!

Döbbenetes módon találták meg a 30 éve eltűnt szerelmesek gyilkosát

Döbbenetes módon találták meg a 30 éve eltűnt szerelmesek gyilkosát

A bru­tá­lis gyil­kos most egy kü­lön­le­ges el­já­rás­nak kö­szön­he­tően rács mögé ke­rült...

Kurta szoknyája hozta kínos helyzetbe a csinos nőt, de nem a hossz volt a baj

Kurta szoknyája hozta kínos helyzetbe a csinos nőt, de nem a hossz volt a baj

Di­vat­ta­ná­csot kért kö­ve­tő­i­től Ins­tag­ram-ol­da­lán, de azok egy picit ki­akad­tak a szok­nyá­ján.

Azt hitte jópofa: Viccből begyógyszerezte gyerekeit a népszerű internetkedvenc!

Azt hitte jópofa: Viccből begyógyszerezte gyerekeit a népszerű internetkedvenc!

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek...

Ez történt a férfival, akinek a pénisze mellett robbant fel az e-cigi

Ez történt a férfival, akinek a pénisze mellett robbant fel az e-cigi

Ami ez­után tör­tént, az rém­ál­ma­i­ban is kí­sér­teni fogja...

Az esz­köz fel­rob­bant a zse­bé­ben. Ami ez­után tör­tént, az rém­ál­ma­i­ban is kí­sér­teni fogja...

Lógatás az új esküvői őrület, ilyet nem láttál

Lógatás az új esküvői őrület, ilyet még nem láttál

Ala­po­san ki­bil­lenti a nász­né­pet a kom­fort­zó­ná­já­ból ez a trend.

Ala­po­san ki­bil­lenti a nász­né­pet a kom­fort­zó­ná­já­ból ez a trend. Nem csoda, hi­szen olyan régi ha­gyo­mány­hoz nyúl, ami azóta vál­to­zat­lan, hogy es­kü­vők lé­tez­nek.

Rémálmaidban sem gondolsz arra, ami ennek a nőnek az arcával történt

Rémálmaidban sem gondolsz arra, ami ennek a nőnek az arcával történt

A fi­a­tal nő éve­kig bo­rot­válta egyre bo­zon­to­sabb arc­szőr­ze­tét, majd úgy dön­tött: meg­hagyja dúsan, ahogy a ter­mé­szet adta.

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

A ha­lott­ké­mek percre pon­to­san tud­ják, hogy mi tör­té­nik a test­tel.

A ha­lott­ké­mek percre pon­to­san tud­ják, hogy mi tör­té­nik a test­tel, mi­u­tán leáll a szív.

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Te ho­gyan jössz ki a szom­szé­dok­kal? Is­me­rő­sek ezek a szto­rik?

Te ho­gyan jössz ki a szom­szé­dok­kal? Min­den jól megy köz­te­tek? Vagy is­me­rő­sek ezek a szto­rik?

Ez a világ legkegyetlenebb körhintája, sokkot kapsz, ha felülsz rá

Ez a világ legkegyetlenebb körhintája, sokkot kapsz, ha felülsz rá

Min­den irány­ban meg­for­gatja a ven­dé­ge­ket, ezt va­ló­ban bírni kell gyo­mor­ral!

Az él­mény min­den ér­te­lem­ben fel­ka­varó, hi­szen a hinta min­den irány­ban meg­for­gatja a ven­dé­ge­ket.

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

A hor­ror­szto­rit fel­kapta az in­ter­net is.

Az em­be­rek leg­ősibb rém­álma vált va­ló­sággá, nem csoda, hogy a fi­a­tal nő sok­kot ka­pott. A hor­ror­szto­rit fel­kapta az in­ter­net is, hi­szen bár­ki­vel meg­tör­tén­het.

Horrorösszegre pereli aljas exbarátnőjét a zeneakadémista

Horrorösszegre pereli aljas exbarátnőjét a zeneakadémista

A sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat...

Mond­ják, hogy a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ez a lány tö­ké­le­te­sen azo­no­sult ezzel a gon­do­lat­tal, és olyas­mit kö­ve­tett el, amire nincs bo­csá­nat...

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Egyet­len szét­vá­lasztó műtét sem egy­szerű, de ebben az eset­ben a két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott.

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak a cso­port­ról. De amit meg­lát­tak rajta, arra nem szá­mí­tot­tak.

Lebukott a notórius bugyitolvaj, elképesztő, mit művelt

Lebukott a notórius bugyitolvaj, elképesztő, mit művelt

Ki tudja, ha­nyad­szor ment a fe­hér­ne­műüz­letbe zsák­má­nyért a per­verz férfi, mire ki­szúr­ták, mit művel.

Ki tudja, ha­nyad­szor ment a fe­hér­ne­műüz­letbe zsák­má­nyért a per­verz férfi, mire le­bu­kott...

Letiltotta a vb-ről az asszony ezt a férfit, eszméletlen, mit léptek a haverjai

Letiltotta a vb-ről az asszony ezt a férfit, eszméletlen, mit léptek a haverjai

Szo­morú ennek a me­xi­kói férfi­nak a tör­té­nete: öt ba­rát­já­val együtt akart Orosz­or­szágba utazni a foci vi­lág­baj­nok­ságra.

Tragikus mellékhatás: Tönkrement a fiatal nő élete a fogamzásgátló miatt!

Tragikus mellékhatás: Tönkrement a fiatal nő élete a fogamzásgátló miatt!

A spi­rá­los fo­gam­zás­gátló mód­szer mel­lék­ha­tá­sa­ként akár az összes fogát el­ve­szít­heti, és ez nem min­den...

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Itt a sörimádó férfiak kánaánja: végre szabad inni

Itt a sörimádó férfiak kánaánja: végre szabad inni

Min­den férfi­em­ber tudja, hogy nincs sö­rö­zés bűn­tu­dat nél­kül. Sze­ren­csére van egy tuti mód­szer.

Min­den férfi­em­ber tudja, hogy nincs sö­rö­zést bűn­tu­dat nél­kül. Sze­ren­csére van egy tuti mód­szer. Ha ezt be­ve­ted, többé senki nem tiltja meg a sör­ivást!

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség.

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség­ként tart­ják szá­mon, még­sem túl­sá­go­san köz­ked­velt. Most vi­szont por for­má­já­ban ke­ve­rik a ká­vé­hoz.

Egészen döbbenetes, amit a japánok egymás közt művelnek

Egészen döbbenetes, amit a japánok egymás közt művelnek

Ja­pán­ról a szu­mó­bir­kó­zás és a Dra­gon Ball ugrik be? Vagy a ti­tok­za­tos gésák, és a fur­csa szex­szo­ká­sok?

Sokkot kapott az orvos, amikor kiderült, mi történt a páciens orrával

Sokkot kapott az orvos, amikor kiderült, mi történt a páciens orrával

Az egész vi­lá­got sok­kolta a videó, nem csoda, hogy több ezren meg­osz­tot­ták.

Az eset­ről vi­deo­fel­vé­tel ké­szült, ami­ben a leg­va­dabb rém­ál­ma­i­dat lát­ha­tod vi­szont. Az egész vi­lá­got sok­kolta, nem csoda, hogy több ezren meg­osz­tot­ták. Ja­va­sol­juk, hogy ne evés köz­ben nézd meg!

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Meg­döb­ben­tette a köz­vé­le­ményt a műtét, sokan el­bor­zad­tak...

Meg­döb­ben­tette a köz­vé­le­ményt a műtét, sokan el­bor­zad­tak; a tu­do­má­nyos világ várja a fej­le­mé­nye­ket.

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Az in­ter­net­ről ren­delt gye­rek­já­ték­szett­ben a cuki fi­gu­rák mel­lett meg­bújt egy mű­anyag mi­n­idildó is.

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa, eszméletlen felfedezés

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést, mint fel­ada­tot a sza­po­ro­dás­hoz.

Mindössze 15 percet élt az összenőtt lábakkal született sellőbaba

Mindössze 15 percet élt az összenőtt lábakkal született sellőbaba

A szív­szo­rító és egy­ben hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lek be­jár­ták a vi­lág­saj­tót.

A szív­szo­rító és egy­ben hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lek be­jár­ták a vi­lág­saj­tót, hi­szen a rend­el­le­nes­ség na­gyon ritka: száz­ezer­ből egy szü­lés­nél for­dul elő. A sok­koló fel­vé­te­le­ket csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!