ÉLETMÓDI

BIZARR

Döbbenetes, hogy hol és miért dörzsölik magukat fogkrémmel a nők

Döbbenetes, hogy hol és miért dörzsölik magukat fogkrémmel a nők

Van­nak a nők­nek olyan tit­kaik, amik­ről a férfiak hal­lani sem akar­nak. Csak­hogy ezt nem tud­ják nem ész­re­venni...

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

Nem tudni miért imád­nak hason fekve, arc­cal az asz­falt fele fo­tóz­kodni a tinik...

Nem tudni miért imád­nak hason fekve, arc­cal az asz­falt fele fo­tóz­kodni a tinik, de úgy lát­szik, ez az új in­ter­ne­tes őrü­let.

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

Rend­sze­re­sen meg­lepi ra­jon­góit egy-egy szexi fény­kép­pel. Csak­hogy most egy­ál­ta­lán nem azt a ha­tást érte el, amit akart.

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

A ku­ta­tók be­je­len­tése ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott az in­ter­ne­ten, bár tény, hogy a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki...

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

A vi­lág­űr­ből is tö­ké­le­te­sen lát­szó­dik a mé­re­tes pé­nisz.

A vi­lág­űr­ből is tö­ké­le­te­sen lát­szó­dik a mé­re­tes pé­nisz.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Azt hitte jópofa: Viccből begyógyszerezte gyerekeit a népszerű internetkedvenc!

Azt hitte jópofa: Viccből begyógyszerezte gyerekeit a népszerű internetkedvenc!

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek...

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Sok­kolta a kö­zön­sé­get, ami­kor az első fotók meg­je­len­tek.

Sok­kolta a kö­zön­sé­get, ami­kor az első fotók meg­je­len­tek. Nem csoda: ez a popsi döb­be­ne­tes mé­retű!

Döbbenetes módon találták meg a 30 éve eltűnt szerelmesek gyilkosát

Döbbenetes módon találták meg a 30 éve eltűnt szerelmesek gyilkosát

A bru­tá­lis gyil­kos most egy kü­lön­le­ges el­já­rás­nak kö­szön­he­tően rács mögé ke­rült...

Kurta szoknyája hozta kínos helyzetbe a csinos nőt, de nem a hossz volt a baj

Kurta szoknyája hozta kínos helyzetbe a csinos nőt, de nem a hossz volt a baj

Di­vat­ta­ná­csot kért kö­ve­tő­i­től Ins­tag­ram-ol­da­lán, de azok egy picit ki­akad­tak a szok­nyá­ján.

Ez történt a férfival, akinek a pénisze mellett robbant fel az e-cigi

Ez történt a férfival, akinek a pénisze mellett robbant fel az e-cigi

Ami ez­után tör­tént, az rém­ál­ma­i­ban is kí­sér­teni fogja...

Az esz­köz fel­rob­bant a zse­bé­ben. Ami ez­után tör­tént, az rém­ál­ma­i­ban is kí­sér­teni fogja...

Lógatás az új esküvői őrület, ilyet nem láttál

Lógatás az új esküvői őrület, ilyet még nem láttál

Ala­po­san ki­bil­lenti a nász­né­pet a kom­fort­zó­ná­já­ból ez a trend.

Ala­po­san ki­bil­lenti a nász­né­pet a kom­fort­zó­ná­já­ból ez a trend. Nem csoda, hi­szen olyan régi ha­gyo­mány­hoz nyúl, ami azóta vál­to­zat­lan, hogy es­kü­vők lé­tez­nek.

Rémálmaidban sem gondolsz arra, ami ennek a nőnek az arcával történt

Rémálmaidban sem gondolsz arra, ami ennek a nőnek az arcával történt

A fi­a­tal nő éve­kig bo­rot­válta egyre bo­zon­to­sabb arc­szőr­ze­tét, majd úgy dön­tött: meg­hagyja dúsan, ahogy a ter­mé­szet adta.

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

A ha­lott­ké­mek percre pon­to­san tud­ják, hogy mi tör­té­nik a test­tel.

A ha­lott­ké­mek percre pon­to­san tud­ják, hogy mi tör­té­nik a test­tel, mi­u­tán leáll a szív.

Ez a világ legkegyetlenebb körhintája, sokkot kapsz, ha felülsz rá

Ez a világ legkegyetlenebb körhintája, sokkot kapsz, ha felülsz rá

Min­den irány­ban meg­for­gatja a ven­dé­ge­ket, ezt va­ló­ban bírni kell gyo­mor­ral!

Az él­mény min­den ér­te­lem­ben fel­ka­varó, hi­szen a hinta min­den irány­ban meg­for­gatja a ven­dé­ge­ket.

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

A hor­ror­szto­rit fel­kapta az in­ter­net is.

Az em­be­rek leg­ősibb rém­álma vált va­ló­sággá, nem csoda, hogy a fi­a­tal nő sok­kot ka­pott. A hor­ror­szto­rit fel­kapta az in­ter­net is, hi­szen bár­ki­vel meg­tör­tén­het.

Horrorösszegre pereli aljas exbarátnőjét a zeneakadémista

Horrorösszegre pereli aljas exbarátnőjét a zeneakadémista

A sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat...

Mond­ják, hogy a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ez a lány tö­ké­le­te­sen azo­no­sult ezzel a gon­do­lat­tal, és olyas­mit kö­ve­tett el, amire nincs bo­csá­nat...

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Te ho­gyan jössz ki a szom­szé­dok­kal? Is­me­rő­sek ezek a szto­rik?

Te ho­gyan jössz ki a szom­szé­dok­kal? Min­den jól megy köz­te­tek? Vagy is­me­rő­sek ezek a szto­rik?

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Egyet­len szét­vá­lasztó műtét sem egy­szerű, de ebben az eset­ben a két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott.

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak a cso­port­ról. De amit meg­lát­tak rajta, arra nem szá­mí­tot­tak.

Lebukott a notórius bugyitolvaj, elképesztő, mit művelt

Lebukott a notórius bugyitolvaj, elképesztő, mit művelt

Ki tudja, ha­nyad­szor ment a fe­hér­ne­műüz­letbe zsák­má­nyért a per­verz férfi, mire ki­szúr­ták, mit művel.

Ki tudja, ha­nyad­szor ment a fe­hér­ne­műüz­letbe zsák­má­nyért a per­verz férfi, mire le­bu­kott...

Letiltotta a vb-ről az asszony ezt a férfit, eszméletlen, mit léptek a haverjai

Letiltotta a vb-ről az asszony ezt a férfit, eszméletlen, mit léptek a haverjai

Szo­morú ennek a me­xi­kói férfi­nak a tör­té­nete: öt ba­rát­já­val együtt akart Orosz­or­szágba utazni a foci vi­lág­baj­nok­ságra.

Tragikus mellékhatás: Tönkrement a fiatal nő élete a fogamzásgátló miatt!

Tragikus mellékhatás: Tönkrement a fiatal nő élete a fogamzásgátló miatt!

A spi­rá­los fo­gam­zás­gátló mód­szer mel­lék­ha­tá­sa­ként akár az összes fogát el­ve­szít­heti, és ez nem min­den...

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Itt a sörimádó férfiak kánaánja: végre szabad inni

Itt a sörimádó férfiak kánaánja: végre szabad inni

Min­den férfi­em­ber tudja, hogy nincs sö­rö­zés bűn­tu­dat nél­kül. Sze­ren­csére van egy tuti mód­szer.

Min­den férfi­em­ber tudja, hogy nincs sö­rö­zést bűn­tu­dat nél­kül. Sze­ren­csére van egy tuti mód­szer. Ha ezt be­ve­ted, többé senki nem tiltja meg a sör­ivást!

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség.

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség­ként tart­ják szá­mon, még­sem túl­sá­go­san köz­ked­velt. Most vi­szont por for­má­já­ban ke­ve­rik a ká­vé­hoz.

Egészen döbbenetes, amit a japánok egymás közt művelnek

Egészen döbbenetes, amit a japánok egymás közt művelnek

Ja­pán­ról a szu­mó­bir­kó­zás és a Dra­gon Ball ugrik be? Vagy a ti­tok­za­tos gésák, és a fur­csa szex­szo­ká­sok?

Sokkot kapott az orvos, amikor kiderült, mi történt a páciens orrával

Sokkot kapott az orvos, amikor kiderült, mi történt a páciens orrával

Az egész vi­lá­got sok­kolta a videó, nem csoda, hogy több ezren meg­osz­tot­ták.

Az eset­ről vi­deo­fel­vé­tel ké­szült, ami­ben a leg­va­dabb rém­ál­ma­i­dat lát­ha­tod vi­szont. Az egész vi­lá­got sok­kolta, nem csoda, hogy több ezren meg­osz­tot­ták. Ja­va­sol­juk, hogy ne evés köz­ben nézd meg!

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Meg­döb­ben­tette a köz­vé­le­ményt a műtét, sokan el­bor­zad­tak...

Meg­döb­ben­tette a köz­vé­le­ményt a műtét, sokan el­bor­zad­tak; a tu­do­má­nyos világ várja a fej­le­mé­nye­ket.

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Az in­ter­net­ről ren­delt gye­rek­já­ték­szett­ben a cuki fi­gu­rák mel­lett meg­bújt egy mű­anyag mi­n­idildó is.

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa, eszméletlen felfedezés

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést, mint fel­ada­tot a sza­po­ro­dás­hoz.

Mindössze 15 percet élt az összenőtt lábakkal született sellőbaba

Mindössze 15 percet élt az összenőtt lábakkal született sellőbaba

A szív­szo­rító és egy­ben hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lek be­jár­ták a vi­lág­saj­tót.

A szív­szo­rító és egy­ben hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lek be­jár­ták a vi­lág­saj­tót, hi­szen a rend­el­le­nes­ség na­gyon ritka: száz­ezer­ből egy szü­lés­nél for­dul elő. A sok­koló fel­vé­te­le­ket csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­te­lő­zött...

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­telte a lá­nyá­rért ki­al­ku­dott pénzt, csak­hogy a férj ezt nem vi­selte so­káig.

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Egy in­tel­li­gens ro­bot­társ va­lódi meg­ol­dást je­lent-e az idős­kori ma­gányra?

Egy szu­pe­r­in­tel­li­gens ro­bot­társ va­lódi meg­ol­dást je­lent-e az idős­kori ma­gányra?

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Tuti, hogy az övék a leg­fu­rább íze­sí­tés!

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek. De mi sem va­gyunk le­ma­radva!

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

In­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn is­mer­ked­tek meg, egyet­len ran­di­juk volt. A nő nem állt le, amíg a ha­tó­ság le nem tar­tóz­tatta.

Itt dobják a legtöbb kutyát az utcára!

Itt dobják a legtöbb kutyát az utcára!

Ba­le­set­ve­szé­lyes a Győrbe ve­zető főút a ki­do­bott ál­la­tok miatt.

Ba­le­set­ve­szé­lyes a Győrbe ve­zető főút a ki­do­bott ku­tyák miatt - az ál­lat­vé­dők nem győ­zik a mun­kát.

Sokkoló kísérlet: Pokoli kínok vezethetnek a halhatatlanság felé

Sokkoló kísérlet: Pokoli kínok vezethetnek a halhatatlanság felé

A leg­va­dabb kép­ze­le­tet is fe­lül­múlja a leg­utóbbi tu­do­má­nyos át­tö­rés, ami nem csak eti­kai ag­gá­lyo­kat vet fel.

Visszavágott a megalázott duci nő, és az internet hőse lett

Visszavágott a megalázott duci nő, és az internet hőse lett

Olyan frap­pán­san ke­zelte a gyű­löl­kö­dést, hogy a kö­zös­ségi ol­da­la­kon több tíz­ezer em­bert meg­moz­ga­tott.

Olyan frap­pán­san ke­zelte a gyű­löl­kö­dést, hogy a kö­zös­ségi ol­da­la­kon több tíz­ezer em­bert meg­moz­ga­tott.

Kipakolnak a pincérnők: nagyon durva, mi folyik az étterem konyháján

Kipakolnak a pincérnők

Gusz­tus­ta­lan szto­ri­kat osz­tot­tak meg egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon. De ez nem min­den! Ki­de­rült az is, hogy mi­lyen ételt ta­ná­csos min­den­áron el­ke­rülni, ha nem akarsz prob­lé­mát ma­gad­nak.

Ez lesz az Eurovízió nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

Ez lesz az Eurovíziós Dalfesztivál nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

A helyi sa­já­tos­sá­gok egyedi fű­sze­re­zést adnak az ese­mény­nek.

A helyi sa­já­tos­sá­gok egyedi fű­sze­re­zést adnak az ese­mény­nek.

Döbbenetes esküvő, ilyet még nem láttál

Döbbenetes esküvő, ilyet még nem láttál

Vajon ki matat a meny­asszony szok­nyája alatt ilyen lát­vá­nyo­san? Na per­sze ez nem min­den. A leg­kü­lön­le­ge­sebb és leg­pi­kán­sabb es­kü­vői pil­la­na­to­kat gyűj­töt­ték össze egy hon­la­pon.

Vajon ki matat a meny­asszony szok­nyája alatt ilyen lát­vá­nyo­san? Na per­sze ez nem min­den. A leg­kü­lön­le­ge­sebb és leg­pi­kán­sabb es­kü­vői pil­la­na­to­kat gyűj­töt­ték össze.

Bizarr mellékhatás: Döbbenetes elváltozást okozott az antibiotikum

Bizarr mellékhatás: Döbbenetes elváltozást okozott az antibiotikum

Meg­lepő mel­lék­ha­tás­sal je­lent­ke­zett az­an­ti­bio­ti­kum egy férfi­nál, aki majd­nem 15 éven ke­resz­tül szedte a gyógy­szert.

Sokkoló lelet az egyetem pincéjéből: Mit művelt Mengele a gyerekekkel?

Sokkoló lelet az egyetem pincéjéből: Mit művelt Mengele a gyerekekkel?

A csak­nem nyolc­van éven át tá­rolt ma­rad­vá­nyok ügyé­ben hét éve nyo­mo­zást in­dí­tot­tak, és sok­koló ered­ményre ju­tot­tak...

Tömeghisztéria tört ki egy menő 2018-as strandkellék miatt

Tömeghisztéria tört ki egy nagyon menő 2018-as strandkellék miatt

Még csak most kez­dő­dik a strand­sze­zon, máris több ezren ren­del­tek a meg­hök­kentő esz­köz­ből.

Még csak most kez­dő­dik a strand­sze­zon, máris több ezren ren­del­tek a meg­hök­kentő esz­köz­ből - pedig alig né­hány napja ke­rült ki az in­ter­netre. A titok rop­pant egy­szerű: sokak gye­rek­kori álmát va­ló­sítja meg. És mel­lette vic­ces is...

Sikítva dobta el a nő a púderes dobozt, borzasztó mi lapult benne

Sikítva dobta el a nő a púderes dobozt, borzasztó mi lapult benne

Nem akart hinni a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a ter­mé­ket.

Nem akart hinni a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a ter­mé­ket.

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

A bátor le­ányzó sze­xu­a­li­tás nél­kül sze­retné meg­mu­tatni hogy a mez­te­len­ke­dés nem ör­dög­től való.

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

A ro­mánc sok­kolta az in­ter­ne­te­ző­ket is. A párt egy­ál­ta­lán nem ér­dek­lik a vé­le­mé­nyek: imád­ják egy­mást, és na­gyon bol­do­gok.

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Rend­sze­re­sen át­ló­gott a szom­szédba, és le­nyúlta az ott lakó 23 éves lány fe­hér­ne­műit a szennyes­ko­sár­ból.

Rend­sze­re­sen át­ló­gott a szom­szédba, és le­nyúlta az ott lakó 23 éves lány fe­hér­ne­műit a szennyes­ko­sár­ból. Hogy mi cél­ból tette, az nyil­ván­való; a kér­dés az, mit szól hozzá a fe­le­sége, és a ha­tó­sá­gok: egyes becs­lé­sek sze­rint akár 15 év bör­tön­bün­te­tést is kap­hat.

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét.

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét a nagy­vá­rosi for­ga­tag kel­lős kö­ze­pén.

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Az óra­bér magas, de a ta­ka­rí­tónő cse­rébe mez­te­le­nül ser­te­per­tél.

Az óra­bér magas, de a ta­ka­rí­tónő cse­rébe mez­te­le­nül ser­te­per­tél.

Kalapács alá kerül Adolf Hitler legmegdöbbentőbb festménye

Kalapács alá kerül Adolf Hitler legmegdöbbentőbb festménye

A né­met­or­szági auk­ción 60 ezer euró ki­ki­ál­tási árról, vagyis 18 mil­lió fo­rint­ról indul a licit.

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

A fo­tó­mű­vész ti­zen­nyolc éve halt meg, de a ne­ga­tí­vo­kat csak most ta­lálta meg a lánya a pad­lá­son.

Halálos fenyegetéseket kap a házaspár, mert disznót vágtak

Halálos fenyegetéseket kap a házaspár, mert disznót vágtak

Le­vág­ták a ma­la­cu­kat, majd ké­pe­ket töl­töt­tek fel a netre a fel­dol­go­zás­ról. A kom­men­te­lők meg akar­ták lin­cselni őket.

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Egy pszi­cho­ló­giai ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta, hogy ki­mon­dot­tan jót tesz, ha nem le­nye­lik, hanem meg­élik a ha­ra­got a főnök iránt.

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Sok­szor jó szán­dék ve­zérli az anyóst, mi­köz­ben meg­ke­se­ríti a fi­a­ta­lok éle­tét. Min­denki hal­lott már sú­lyos szto­ri­kat.

Nem min­dig a meny iránti zsi­geri gyű­lö­let a baj. Sok­szor jó szán­dék­ból ke­se­ríti meg a fi­a­ta­lok éle­tét.

Felrobbantotta a netet egy ballonkabát, nézd mi van benne

Felrobbantotta a netet egy ballonkabát, nézd mi van benne

Imádta az in­ter­net a két fiú öt­le­tét.

Imádta az in­ter­net a két fi­a­tal fiú öt­le­tét, több mil­li­óan meg­néz­ték Twit­te­ren a róluk ké­szült vi­deót.

A pizzázó mocskos titka: Ne tudd meg, mi zajlik odabent

A pizzázó mocskos titka: Ne tudd meg, mi zajlik odabent

Néha jobb a tu­dat­lan­ság...

Néha jobb nem tudni, ho­gyan ké­szül az étel, ami az asz­ta­lunkra kerül. Kony­hai dol­go­zók és fu­tá­rok me­sél­ték el a tör­té­ne­te­i­ket.

Döbbenetes helyre teszik a piercinget újabban a nők

Döbbenetes helyre teszik a piercinget újabban a nők

Óri­ási divat a test­ék­szer, mely­nek egyre több nő is hódol. Ext­rém he­lyekre ra­kat­ják a cse­cse­be­csé­ket.

Óri­ási divat a test­ék­szer, mely­nek egyre több nő is hódol. Sőt, az iga­zán be­vál­la­ló­sak egé­szen ext­rém he­lyekre ra­kat­ják a tit­kos cse­cse­be­csé­ket.

A Nasa előre figyelmeztetett: Bizarr időjárási körülmény Európában

A Nasa előre figyelmeztetett: Bizarr időjárási körülmény Európában

Mű­hold­fel­vé­te­le­ken előre lát­szott, mi vár­ható, a lát­vány mégis sok­koló...

Mű­hold­fel­vé­te­le­ken előre lát­szott, mi vár­ható, a lát­vány mégis sok­koló...

Itt a legújabb tébolyult internetes kihívás: komolyan, mi jöhet még?

Itt a legújabb tébolyult internetes kihívás: komolyan, mi jöhet még?

Nehéz ép és­szel fel­fogni, hogy mi mo­ti­válja a leg­újabb in­ter­ne­tes ki­hí­vás részt­ve­vőit. Mégis egyre több a je­lent­kező...

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Bu­li­ból ha­za­felé menet simán el­be­szél­getsz a tu­ris­ták­kal, más­nap meg nem mersz meg­szó­lalni, ha út­ba­iga­zí­tást kér­nek?

Valóságos tejcsárda ez a nő, és nagyon bizarr helyre folyatja az anyatejét

Valóságos tejcsárda ez a nő, és nagyon bizarr helyre folyatja az anyatejét

Hal­lot­tál már olyat, hogy férfiak áll­nak sor­ban érte?

Gyak­ran elő­for­dul, hogy egy kis­ma­má­nak több teje ter­me­lő­dik, mint amennyire a ba­bá­nak szük­sége van. Ilyen­kor sokan el­ado­má­nyoz­zák, vagy el­ad­ják. De hal­lot­tál már olyat, hogy férfiak áll­nak sor­ban érte? Ez a fi­a­tal nő ki­sebb va­gyont ke­re­sett vele...

Elég gáz a családom, kivagyok: Nem tettek lakatot szájukra a gyerekek

Elég gáz a családom, kivagyok: Nem tettek lakatot szájukra a gyerekek

Egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon na­gyon el­sza­ba­dul­tak a vádak.

Egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon na­gyon el­sza­ba­dul­tak a vádak. Durva vá­lo­ga­tást hoz­tunk!

Zavarban az időjósok: Sokkoló égi jelenséget videóztak napnyugtakor

Zavarban az időjósok: Sokkoló égi jelenséget videóztak napnyugtakor

Az utóbbi idő­ben egyre gya­ko­rib­bak a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan lég­köri ano­má­liák.

Jönnek a legbizarrabb Barbie-k: Bozontos szemöldök, vastag szemüveg

Jönnek a legbizarrabb Barbie-k: Bozontos szemöldök, vastag szemüveg

Nem elő­ször dob pi­acra kü­lön­le­ges ba­bá­kat a híres já­ték­gyár.

Nem elő­ször dob pi­acra kü­lön­le­ges ba­bá­kat a híres já­ték­gyár. Ez­út­tal az a cél­juk, hogy ne csak a dögös szép­sé­get mu­tas­sák meg a kis­lá­nyok­nak, hanem azt is, mi­lyen sok­féle útra lép­het egy nő.

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Esz­mé­let­le­nül gusz­tus­ta­lan fel­vé­tel ké­szült egy bu­szon, az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta a lát­vány. Rá­adá­sul bár­me­lyi­künk jár­hat így utas­tár­sá­val.

Esz­mé­let­le­nül gusz­tus­ta­lan fel­vé­tel ké­szült egy bu­szon, az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta a lát­vány. Rá­adá­sul bár­me­lyi­künk jár­hat így utas­tár­sá­val, aki tö­meg­köz­le­ke­dik. És nem csak azért gáz, mert un­do­rító, hanem má­so­kat is meg­fer­tőz­het. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Tragikus vallomás: Rettegnek a férfiak a hatalmas vaginájú nőtől!

Tragikus vallomás: Rettegnek a férfiak a hatalmas vaginájú nőtől!

Egy plasz­ti­kai se­bész­től kér se­gít­sé­get Bri­gitte.

Egy plasz­ti­kai se­bész­től kér se­gít­sé­get Bri­gitte, ugyanis bar­langgá tá­gult va­gi­nája tönk­re­te­szi az éle­tét.

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Egy nem várt kö­rül­mény uzsonna ké­szí­tése köz­ben érte az anyu­kát. Vér­fa­gyasztó tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Borzalom, mit művelt magával ez a nő, azt hiszi, hogy szexi

Borzalom, mit művelt magával ez a nő, azt hiszi, hogy szexi

So­phia Vegas ki­ve­tette 4 bor­dá­ját, hogy ext­rém vé­kony de­reka le­gyen. Terve meg­va­ló­sult, de a vég­ered­mény... az va­lami ször­nyű lett!

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Kép­zeld el, hogy épp ve­ze­tik be a meny­asszonyt az ol­tár­hoz, és egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban a ro­man­ti­kus zene egy na­gyon nem oda­illő hang­effek­tu­sokra vált...

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Mu­tat­juk a kép­so­ro­kat!

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Sokan jól szó­ra­koz­nak rajta, mások in­kább fel­há­bo­rod­tak.

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Egyre őrül­tebb va­gi­na­ke­ze­lé­sek lát­nak nap­vi­lá­got, az or­vo­sok nem győ­zik fi­gyel­mez­tetni a nőket a ve­szé­lyekre.

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel. Egy ku­ta­tás egé­szen el­ké­pesztő dol­got fe­de­zett fel mé­re­tek­ről.

Frászt hozta az emberekre ez a felvétel - ettől bepánikolsz...!

Frászt hozta az emberekre ez a felvétel - ettől bepánikolsz...!

Egé­szen el­ké­pesztő, amit most látni fogsz. Vajon van rá ma­gya­rá­zat?

Egé­szen el­ké­pesztő, amit most látni fogsz. Vajon van rá ma­gya­rá­zat?

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Maga Elon Musk is ké­tel­ke­dett benne, hogy a ra­kéta fel fog szállni az űrbe.

Maga Elon Musk is ké­tel­ke­dett benne, hogy a ra­kéta fel fog szállni az űrbe.

Pofára esett ötletével a milliárdos zseni, de így is nagyot kaszált

Pofára esett ötletével a milliárdos zseni, de így is nagyot kaszált

Po­én­nak in­dult, aztán nagy üzlet lett.

Po­én­nak in­dult, üzlet lett be­lőle. Az em­be­rek meg­őrül­nek az új kü­tyüért. Kér­dés, tud­ják-e majd hasz­nálni, mert a dön­tés­ho­zók máris a be­til­tá­sát fon­tol­gat­ják.

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor ezek a képek bi­zony fel­vet­nek pár kér­dést.

Pánikba estek az emberek ettől a videótól - te elhiszed, amit látsz?!

Pánikba estek az emberek ettől a videótól - te elhiszed, amit látsz?!

Hát­bor­zon­gató, ijesztő és tény­leg na­gyon bi­zarr ez a fel­vé­tel.

Hát­bor­zon­gató, ijesztő és tény­leg na­gyon bi­zarr ez a fel­vé­tel.

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­akad­tak.

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­akad­tak.

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók, me­lyek fu­tó­tűz­ként ter­jed­nek az in­ter­ne­ten.

Azt hiszed, fázol? Nézd meg ezeket a képeket!

Azt hiszed, fázol? Akkor nézd meg ezeket a képeket!

A világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­lek­től tuti fel­csa­va­rod a fű­tést!

Ha vé­gig­né­zed a világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­le­ket, tuti fel­csa­va­rod a fű­tést! A hő­mérő mí­nusz 62 fok­nál tönk­re­ment, döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek!

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És ami lát­szik rajta, az tény­leg rend­kí­vül bi­zarr.

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És ami lát­szik rajta, az tény­leg rend­kí­vül bi­zarr.