ÉLETMÓDI

BIZARR

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

A leg­dur­vább, hogy az anya és az apa nem­csak vé­gig­nézte a dol­got, de ki­mon­dot­tan ők ve­zé­nyel­ték le az egé­szet.

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Sokan ag­gód­tak a sor­su­kért...

Vi­lág­szen­zá­ci­ó­nak szá­mít a be­avat­ko­zás, hi­szen a babák a fe­jük­nél nőt­tek össze, és ez egy na­gyon ritka ál­la­pot.

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

Az oro­szok erő­pró­bá­ján sok­szor rá kell szá­molni a le­győ­zött félre...

Az oro­szok igen­csak meg­hök­kentő erő­pró­bá­ján sok­szor rá is kell szá­molni a le­győ­zött félre...

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Né­me­lyik étel olyan erős ano­má­liát pro­du­kál tá­vo­zás­kor, hogy sokan pá­nik­ban ke­res­nek rá a tü­ne­tekre a neten...

Döbbenetes, mit művelt Ohashi a szőnyegen, csoda ez a lány

Döbbenetes, mit művelt Ohashi a szőnyegen, csoda ez a lány

Mil­liók néz­ték meg hi­bát­lan gya­kor­la­tá­ról szóló fel­vé­te­lét...

Mil­liók néz­ték meg hi­bát­lan gya­kor­la­tá­ról szóló fel­vé­te­lét, sőt, sokan sírva fa­kad­tak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Meztelenül rajzolta le anyukáját egy kislány, döbbenet, mi történt utána

Meztelenül rajzolta le anyukáját egy kislány, döbbenet, mi történt utána

Nem tudni, hogy mi mo­ti­válta a kis­lányt...

A tör­té­net­ből saj­nos nem derül ki, hogy mi mo­ti­válta a kis­lányt, ami­kor úgy dön­tött: ru­hát­la­nul áb­rá­zolja édes­any­ját.

Nagyon durva, mi történt a nővel a mellimplantátumai miatt

Nagyon durva, mi történt a nővel a mellimplantátumai miatt

Ször­nyű kö­vet­kez­mé­nyei let­tek a mell­na­gyob­bító mű­tét­nek.

Ször­nyű kö­vet­kez­mé­nyei let­tek egy édes­anyá­nál a mell­na­gyob­bító mű­tét­nek. Ijesztő tör­té­net kö­vet­ke­zik.

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Mindenről videó készült: Kegyetlen dolgot művelt a kislánnyal az óvónő

Egy szak­ava­tott pe­da­gó­gus egé­szen egy­sze­rűen nem vi­sel­ked­het így egy gye­rek­kel...

Ezen a videón pörögnek a magyarok a neten: Kiderül a nagy pálinkatitok

Ezen a videón pörögnek a magyarok a neten: Kiderül a nagy pálinkatitok

Egy férfi be­mu­tatja, ho­gyan lehet meg­ál­la­pí­tani, vajon pá­linka, vagy víz van-e a po­hár­ban. Ha­tal­mas csat­tanó a végén!

Sokkot kapott a furgonos: Durva, ami az autópálya közepén történt

Sokkot kapott a furgonos: Durva, ami az autópálya közepén történt

Nem tudni, mi járt a férfi fe­jé­ben, ami­kor fel­haj­tott bi­cik­li­vel a sztrá­dára.

Nem tudni, mi járt a férfi fe­jé­ben, ami­kor fel­haj­tott bi­cik­li­vel a sztrá­dára.

Hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Bődületes hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Sokan erre a sza­bályra hi­vat­kozva bru­tá­lis mennyi­sé­ge­ket isz­nak meg.

Sokan egy jól is­mert sza­bályra hi­vat­kozva bru­tá­lis mennyi­sé­ge­ket isz­nak meg. Egé­szen idáig sen­ki­nek nem ju­tott eszébe, vajon tény­leg mű­kö­dik-e az ál­lí­tás. Ám egy ku­ta­tó­cso­port bi­zarr kí­sér­let­tel utá­na­járt...

Komoly mentális problémát okozhat, ha valaki sokat fotóz a mobiljával!

Komoly mentális problémát okozhat, ha valaki sokat fotóz a mobiljával!

Évi több száz mil­li­árd képet ké­szí­te­nek az em­be­rek.

Évi több száz mil­li­árd képet ké­szí­te­nek az em­be­rek, ami ha­tás­sal is van az egész­sé­gükre.

Visítoznak a horgászfeleségek: Ennél pajzánabb pecakellék nincs

Visítoznak a horgászfeleségek: Ennél pajzánabb pecakellék nincs

Egé­szen kü­lö­nös hir­de­tésre buk­kan­tunk, mely­ben olyan hol­mit kí­nál­nak el­adásra, ami nél­kü­löz­he­tet­len a pe­cá­sok­nak.

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Hosszú éve­ken ke­resz­tül to­le­rálta az angol férfi szer­ve­zete az ipari mennyi­ségű al­ko­holt.

Visszatért a toportyánféreg, már a budai hegyekben portyázik

Visszatért a toportyánféreg, már a budai hegyekben portyázik

Sokan nem is tud­ják, mi­csoda, mások ret­teg­nek tőle...

Sokan nem is tud­ják, mi­csoda, mások ret­teg­nek tőle, de olya­nok is akad­nak, akik­nek kárt oko­zott.

Botrányba fulladt a divatbemutató, borzalom mit tettek a modellel

Botrányba fulladt a divatbemutató, borzalom mit tettek a modellel

A lon­doni di­vat­hé­ten olyasmi tör­tént, amire még soha nem volt példa a di­vat­tör­té­ne­lem­ben...

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője.

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője.

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Meg­döb­bentő fel­vé­telt osz­tott meg egy fel­hasz­náló az in­ter­ne­ten...

Meg­döb­bentő fel­vé­telt osz­tott meg egy fel­hasz­náló az in­ter­ne­ten...

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet, és ter­mé­sze­te­sen min­denki fel­tölti a maga nad­rág­já­ról ké­szült fel­vé­telt.

Ebbe garantáltan belepirulsz: Biztos, hogy az van a képeken, amit látsz?

Ebbe garantáltan belepirulsz: Biztos, hogy az van a képeken, amit látsz?

Ezek a képek ala­po­san be fog­nak csapni, hiába aka­rod jó­hi­sze­műen nézni, csak meg­lá­tod ben­nük a hun­cut­sá­got majd.

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak.

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Hátborzongató mutánst hozott világra Szirákon egy kétlábú

Hátborzongató mutánst hozott világra Szirákon egy kétlábú

Egész pon­to­san egy bi­zarr for­májú to­jás­ról van szó, amire a tyúk­ól­ban, az egyik fé­szek­ben ta­lál­tak.

Egész pon­to­san egy bi­zarr for­májú to­jás­ról van szó, amire a tyúk­ól­ban, az egyik fé­szek­ben ta­lál­tak.

Ez a legbetegebb ajándék amit a férfi Valentin-napra adhat a nőnek

Ez a legbetegebb ajándék amit a férfi Valentin-napra adhat a nőnek

Már első rá­né­zésre is meg­hök­kentő; és bár vicc­nek na­gyon jó, Va­len­tin-napon nem min­denki sze­retne sza­kí­tani.

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a Coca-Cola do­bo­zára. Vál­la­lati szin­ten in­dult meg a nyo­mo­zás.

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre.

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre. Pedig be­lül­ről egy utas­társ is verte ököl­lel az ajtót, de a vonat nem állt meg. A férfi majd­nem szív­bajt ka­pott...

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Az el­múlt idő­ben egyre gya­ko­ribb, hogy a nők hón­al­ju­kat fo­tóz­zák.

Az el­múlt évek­ben egyre gya­ko­ribb, hogy a hí­re­sebb, és ke­vésbé híres nők sző­rös hón­al­ju­kat fo­tóz­zák le és posz­tol­ják ki az Ins­tag­ramra, ezzel is azt mu­tatva, hogy ők olyan nők, akik azt tesz­nek a tes­tük­kel, amit csak akar­nak.

Brutális hideg van Amerikában, dermesztő felvételek

Brutális hideg van Amerikában, dermesztő felvételek

Ge­ne­rá­ciók óta nem volt ek­kora hideg az Egye­sült Ál­la­mok­ban, a ha­tó­sá­gok ki­ad­ták a fi­gyel­mez­te­tést.

Ge­ne­rá­ciók óta nem volt ek­kora hideg az Egye­sült Ál­la­mok­ban, a ha­tó­sá­gok ki­ad­ták a fi­gyel­mez­te­tést.

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Ez a régi kép most újra ví­rus­ként kez­dett el ter­jedni az in­ter­ne­ten. Nem vé­let­le­nül.

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Őrület, kiket rejteget a Buckingham-palota!

Őrület, kiket rejteget a Buckingham-palota!

Kevés szó esik arról, mi­lyen az ott dol­go­zók élete...

Na­ponta hal­lunk hí­re­ket arról, mi tör­té­nik a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban, de arról ke­ve­sebb szó esik, mi­lyen ott a hét­köz­napi élet - kü­lö­nös­kép­pen az ott dol­go­zóké.

Soha többet ne tegyél petrezselymet a vaginádba, veszélyes lehet!

Soha többet ne tegyél petrezselymet a vaginádba, veszélyes lehet!

A leg­újabb őrü­le­tet kö­vetve sok nő dug pet­re­zsely­met az intim ha­sa­dé­kába.

A leg­újabb őrü­le­tet kö­vetve sok nő dug pet­re­zsely­met a leg­in­ti­mebb ha­sa­dé­kába. Ez azon­ban élet­ve­szé­lyes!

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Egé­szen sok­koló, ami tör­tént.

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk. Mi is alig kap­nánk le­ve­gőt.

Orvosi csoda: Ez történt a fejüknél összenőtt sziámi iker kislányokkal

Orvosi csoda: Ez történt a fejüknél összenőtt sziámi iker kislányokkal

Na­gyon sú­lyos ál­la­pot, és rend­kí­vül ritka is.

Na­gyon sú­lyos ál­la­pot, és rend­kí­vül ritka is. Ezzel a két kis­lánnyal azon­ban va­rázs­lat tör­tént...

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Az or­vo­sok sze­rint olyasmi tör­tén a 36 éves brit anyu­ká­val, ami tu­do­má­nyo­san el­vi­ek­ben le­he­tet­len.

Döbbenetes eszköz szőrös hátú férfiaknak

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Van, aki pe­ches volt a ge­ne­ti­kai lot­tón, és vas­tag bunda ta­karja a hátát.

Van, aki pe­ches volt a ge­ne­ti­kai lot­tón, és vas­tag bunda ta­karja a hátát. És sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től...

1 euróért osztogatják a házakat a mesés Szicílián, bárki vehet belőle

1 euróért osztogatják a házakat a mesés Szicílián, bárki vehet belőle

Macs­ka­kö­ves, szűk utcák, pazar ki­lá­tás a ten­gerre...

Macs­ka­kö­ves, szűk utcák, pazar ki­lá­tás a ten­gerre, jó le­vegő, és min­dent át­ható nyu­ga­lom. A szi­cí­liai Sam­buca vá­ro­sát imád­ják a tu­ris­ták, nem csoda, hogy min­denki fel­kapta a fejét a hírre: egy eu­ró­ért bárki vehet ma­gá­nak házat a vá­ros­ban.

Döbbenetes módszerrel növelte mellei méretét ez a japán nő

Döbbenetes módszerrel növelte mellei méretét ez a japán nő

Ha a mód­szer va­ló­ban mű­kö­dik, akkor a nagy mel­lekre vágyó nők mil­li­ó­i­nak je­lent­het gyors és in­gye­nes meg­ol­dást.

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

Le­e­sik az állad ezek­től a ké­pek­től; főleg, ha ész­ben tar­tod, hogy az öt­ve­nes évek­ben ké­szül­tek.

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Né­me­lyik nyil­vá­nos vécé évekre meg­ma­rad az ember em­lé­ke­ze­té­ben.

Né­me­lyik nyil­vá­nos vécé egye­ne­sen ré­misztő, és évekre meg­ma­rad az ember em­lé­ke­ze­té­ben. Pedig aki a hi­gi­é­ni­ára pa­nasz­ko­dik, az va­ló­szí­nű­leg nem lá­tott még iga­zán ext­rém mel­lék­he­lyi­sé­ge­ket. Mu­ta­tunk egy­pá­rat...

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

A leg­több em­bert bru­tá­li­san meg­vi­seli az óévet bú­csúz­tató mu­lat­ság. De nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon - egyik bi­zar­rabb, mint a másik!

Nem hozott elég pénzt a MILF, döbbenetes, mi történt vele

Nem hozott elég pénzt a MILF, döbbenetes, mi történt vele

Meg­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok...

Az érett korú nők ret­tentő nép­sze­rűek a fi­a­tal férfiak kö­ré­ben, leg­alábbis egé­szen mos­ta­náig így tud­tuk.

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Egé­szen úgy fes­tett, hogy egy jó kis légy­ott lesz a ta­lál­ká­ból. Aztán fáj­dal­mak­kal és sok-sok vér­rel vég­ző­dött az este.

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

A műtét nem csu­pán nehéz és ve­szé­lyes volt, de bi­zarr is: ugyanis az il­lető szinte tel­jes egé­szé­ben meg­kapta va­laki más­nak az arcát.

Visszavág a kisember: durva bosszút állt polgármesterén a bátor férfi

Visszavág a kisember: durva bosszút állt polgármesterén a bátor férfi

Ki­csit job­ban is be­jött a terv: vi­lág­mé­retű bot­rány ke­re­ke­dett be­lőle.

Ki­csit job­ban is be­jött a terv: vi­lág­mé­retű bot­rány ke­re­ke­dett be­lőle.

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Fél­mez­te­len férfiak lá­to­gat­ták meg az edzést, a lá­nyok szó sze­rint el­alél­tak.

Óriásira nő a férfiasság, milliók próbálták már a módszert

Óriásira nő a férfiasság, milliók próbálták már a módszert

Hi­he­tet­len, de tény­leg így van: akár hu­szonöt cen­tit is el­ér­het, és ehhez sem­mi­féle se­bé­szeti be­avat­ko­zásra nincs szük­ség.

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Nem csoda, hogy nyil­vá­nos­ságra ke­rült az eset: ilyesmi ugyanis még soha nem tör­tént.

Az eset­ből ha­tal­mas bot­rány lett, és min­denki azt ta­lál­gatja, hogy a ha­tó­sági sze­mély vajon miért kö­vette el a tet­tet...

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, még fo­lyik a vizs­gá­lat.

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, s ki tudja, mi lesz a vége! Még tart a vizs­gá­lat...

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Ke­ser­édes fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit. Aki járt már ha­sonló ci­pő­ben tudja, ilyen­kor egy kis humor könnyebbé teszi az el­vá­lást.

Eszelős, mit művel a karácsonyi kaktusz

Eszelős, mit művel novemberben a karácsonyi kaktusz

Kezdő nö­vény­tar­tók­nak va­ló­sá­gos rej­tély ez a kü­lön­le­ges nö­vény...

Kezdő nö­vény­tar­tók­nak va­ló­sá­gos rej­tély ez a kü­lön­le­ges nö­vény; de úgy lát­szik, néha kifog a ru­ti­nos kak­tusz­tu­laj­do­no­so­kon is.

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

A hölgy igen­csak de­ko­ra­tív, sőt: sze­reti meg­mu­tatni a neten, amije van...

Be­vál­la­lós férfi­ak­nak iga­zán jó le­he­tő­ség; mil­li­ó­kat ugyanis rit­kán lehet ke­resni egy kap­cso­lat­tal. És a hölgy igen­csak de­ko­ra­tív, sőt: sze­reti meg­mu­tatni a neten, amije van. Nem csoda, hogy so­kak­ban fel­me­rül: vajon hol van itt a buk­tató?

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

A kö­zön­ség az in­ter­ne­ten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket...

A kö­zön­ség a neten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket...

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Egy tel­je­sen át­la­gos szelfi ké­szült, de az ered­mény csep­pet sem lett át­la­gos.

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

A tu­do­mány sze­rint ez fur­csa...

Van egy nép­szerű ká­vé­zási stí­lus, mely a tu­do­mány sze­rint fur­csa kap­cso­lat­ban áll né­hány bi­zarr, alatti ösz­tön­nel.

Kikukucskált a mellbimbó: Erre nem számított a fiatal lány

Kikukucskált a mellbimbó: Erre nem számított a fiatal lány

Nem vé­let­len mond­ják, hogy netes ren­de­lés­nél ala­po­san meg kell nézni a mé­re­te­ket!

Nem vé­let­len mond­ják, hogy netes ren­de­lés­nél ala­po­san meg kell nézni a mé­re­te­ket! Bár ezen a fi­a­tal nőn az sem se­gí­tett... Fény­képe be­járta a vi­lág­há­lót, ren­ge­te­gen meg­osz­tot­ták, és még a gyár­tó­hoz is el­ju­tott. Nem vé­let­len; ek­kora bakit régen lát­tál!

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, jól megél be­lőle...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, hogy éljen is vele...

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Amikor az anyós dob egy hátast: Ez több, mint arcpirulós jelenet

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás, nem csoda, ha min­denki fe­szült a part­nere szü­lei előtt.

Fon­tos lépés a kap­cso­lat­ban a be­mu­tat­ko­zás, nem csoda, ha min­denki fe­szült a part­nere szü­lei előtt.

Ilyen bizarr téli ruhadarabot még sosem mertek hordani nők

Ilyen bizarr téli ruhadarabot még sosem mertek hordani nők

A ru­ha­ter­ve­zők fo­lya­ma­to­san pró­bál­gat­ják a ha­tá­ro­kat, de ez­út­tal lehet, hogy túl messzire men­tek.

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

El­kö­vette min­den nő rém­ál­mát...

Az ál­do­zat el­mondta, hogy der­mesztő volt vé­gig­nézni a fel­vé­telt. Ugyanis a férfi olyas­mire ve­te­me­dett, ami min­den nőnek a rém­ál­má­ban jön elő...

Eddig kilencszer halt meg ez a férfi, ezt látta a túlvilágon

Eddig kilencszer halt meg ez a férfi, ezt látta a túlvilágon

Bru­tá­lis, amin ke­resz­tül ment...

Szinte ru­tint szer­zett abban, mi­lyen egy új­ra­élesz­tés, így ha va­laki, hát ő pon­to­san tudja, mi­lyen a halál kö­zeli él­mény...

Adolf Hitler bizarr szextitka: Durva, ami a CIA jelentésben áll

Adolf Hitler bizarr szextitka: Durva, ami a CIA jelentésben áll

A je­len­tés min­den­kit sok­kolt...

A je­len­tés a na­pok­ban ka­pott nyil­vá­nos­sá­got, és min­den­kit sok­kolt. A het­ven ol­da­las do­ku­men­tum­ban a hír­szer­zés ala­po­san ki­ve­sézte a dik­tá­tor éle­tét.

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Esz­mé­let­len szexi trend ter­jed az in­ter­ne­ten...

Esz­mé­let­len szexi trend ter­jed az in­ter­ne­ten, amit ki is pró­bál­nak ott­hon a be­vál­la­lós párok.

Bedőltek a nők az idióta szódabikarbóna trükknek, mindenki tapogat

Bedőltek a nők az idióta szódabikarbóna trükknek

Bár na­gyon ha­tá­sos a ház­tar­tás több te­rü­le­tén, erre az egyet­len do­logra saj­nos nem al­kal­mas. Mégis egyre töb­ben pró­bál­ják ki.

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

El­ké­pesztő, mire kö­te­lez­ték a koz­me­ti­kai óri­ás­vál­la­lat­nál dol­gozó ve­szé­lyez­te­tett ter­hes nőt.

El­ké­pesztő, mire kö­te­lez­ték a koz­me­ti­kai óri­ás­vál­la­lat­nál dol­gozó ve­szé­lyez­te­tett ter­hes nőt.

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy száj­hi­gi­é­niai sze­rek­től na­gyobb lesz a melle.

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy fog­krém­től megnő a melle.

Borzalmas színű sört dobtak piacra

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék...

Férfi­em­ber eddig nem na­gyon lát­hatta, újab­ban mek­kora di­vat­hó­bort van az uni­kor­ni­sok körül: egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék.

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Há­zas­sá­go­kat ment­het meg...

Aki vevő az ilyes­mire, egy jót röhög az egé­szen. Pedig lehet, hogy nem kis do­log­ról van szó. Pár­kap­cso­la­to­kat, há­zas­sá­go­kat ment­het meg a ta­lál­mány...

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a lány ter­hes.

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves brit lány ter­hes lenne.

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

A szi­get­or­szág híres a tea­imá­da­tá­ról, de arról is, hogy a leg­bi­zar­rabb öt­le­tek tőlük szár­maz­nak.

A szi­get­or­szág híres a tea­imá­da­tá­ról, de arról is, hogy a leg­bi­zar­rabb öt­le­tek tőlük szár­maz­nak.

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

Néha a kol­lé­gák annyira el­eresz­tik ma­gu­kat a bulin, hogy más­nap be se mer­nek menni dol­gozni.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat. Éppen azért, mert csak első rá­né­zésre tűnt hét­köz­na­pi­nak...

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, aki­nek egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő te­to­vá­lás volt a tes­tén.

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, aki­nek egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő te­to­vá­lás volt a tes­tén.