ÉLETMÓDI

BIZARR

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Becs­lé­sek sze­rint 15 évet is kap­hat.

Rend­sze­re­sen át­ló­gott a szom­szédba, és le­nyúlta az ott lakó 23 éves lány fe­hér­ne­műit a szennyes­ko­sár­ból. Egyes becs­lé­sek sze­rint 15 évet is kap­hat.

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Egy ta­ka­rí­tó­nő­ket köz­ve­títő vál­la­lat csak és ki­zá­ró­lag olyan höl­gyek­kel dol­go­zik, akik haj­lan­dóak pu­cé­ran ser­te­per­télni.

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

A bátor le­ányzó sze­xu­a­li­tás nél­kül sze­ret mez­te­len­kedni.

A bátor le­ányzó sze­xu­a­li­tás nél­kül sze­retné meg­mu­tatni hogy a mez­te­len­ke­dés nem ör­dög­től való.

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

A ro­mánc sok­kolta az in­ter­ne­te­ző­ket is. A párt egy­ál­ta­lán nem ér­dek­lik a vé­le­mé­nyek: imád­ják egy­mást, és na­gyon bol­do­gok.

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét a nagy­vá­rosi for­ga­tag kel­lős kö­ze­pén.

Kalapács alá kerül Adolf Hitler festménye

Kalapács alá kerül Adolf Hitler legmegdöbbentőbb festménye

A náci dik­tá­tor egyik fest­mé­nyét egy né­met­or­szági auk­ción bo­csát­ják ár­ve­résre. 60 ezer euró ki­ki­ál­tási árról, vagyis 18 mil­lió fo­rint­ról indul a licit.

A náci dik­tá­tor egyik fest­mé­nyét egy né­met­or­szági auk­ción bo­csát­ják ár­ve­résre. 60 ezer euró ki­ki­ál­tási árról, vagyis 18 mil­lió fo­rint­ról indul a licit.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Halálos fenyegetéseket kap a házaspár, mert disznót vágtak

Halálos fenyegetéseket kap a házaspár, mert disznót vágtak

Több tucat fe­nye­gető üze­ne­tet kap­tak, és az ál­lat­vé­dők is fel­szó­lal­tak.

Le­vág­ták a ma­la­cu­kat, majd ké­pe­ket töl­töt­tek fel a netre a fel­dol­go­zás­ról. A kom­men­te­lők meg akar­ták lin­cselni őket. Több tucat fe­nye­gető üze­ne­tet kap­tak, és az ál­lat­vé­dők is fel­szó­lal­tak. De mi vált­ha­tott ki ek­kora fel­há­bo­ro­dást?

Sosem látott fotók kerültek elő a régi Szovjetunióból

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

A fo­tó­mű­vész ti­zen­nyolc éve halt meg, de a ne­ga­tí­vo­kat csak most ta­lálta meg a lánya a pad­lá­son

A fo­tó­mű­vész ti­zen­nyolc éve halt meg, de a ne­ga­tí­vo­kat csak most ta­lálta meg a lánya a pad­lá­son.

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Sok­szor jó szán­dék ve­zérli az anyóst.

Nem min­dig a meny iránti zsi­geri gyű­lö­let a baj. Sok­szor jó szán­dék ve­zérli az anyóst, mi­köz­ben meg­ke­se­ríti a fi­a­ta­lok éle­tét.

Felrobbantotta a netet egy ballonkabát, nézd mi van benne

Felrobbantotta a netet egy ballonkabát, nézd mi van benne

Imádta az in­ter­net a két fiú öt­le­tét.

Imádta az in­ter­net a két fi­a­tal fiú öt­le­tét, több mil­li­óan meg­néz­ték Twit­te­ren a róluk ké­szült vi­deót.

A pizzázó mocskos titka: Ne tudd meg, mi zajlik odabent

A pizzázó mocskos titka: Ne tudd meg, mi zajlik odabent

Kony­hai dol­go­zók és fu­tá­rok me­sél­ték el a tör­té­ne­te­i­ket. Ne egyél piz­zát, mi­köz­ben ol­va­sod!

Néha jobb nem tudni, ho­gyan ké­szül az étel, ami az asz­ta­lunkra kerül. Ha azt hit­ted, ez alól a piz­zá­zók ki­vé­te­lek, na­gyot té­vedsz.

Döbbenetes helyre teszik a piercinget újabban a nők

Döbbenetes helyre teszik a piercinget újabban a nők

Óri­ási divat a test­ék­szer.

Óri­ási divat a test­ék­szer, mely­nek egyre több nő is hódol. Sőt, az iga­zán be­vál­la­ló­sak egé­szen ext­rém he­lyekre ra­kat­ják a tit­kos cse­cse­be­csé­ket.

A Nasa előre figyelmeztetett: Bizarr időjárási körülmény Európában

A Nasa előre figyelmeztetett: Bizarr időjárási körülmény Európában

Mű­hold­fel­vé­te­le­ken előre lát­szott, mi vár­ható Kelet-Eu­ró­pá­ban, a lát­vány mégis sok­koló...

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Meg­alázó hely­ze­tek, ki­a­báló főnök, igaz­ság­ta­lan­ság...

Meg­alázó hely­ze­tek, ki­a­báló főnök, igaz­ság­ta­lan­ság... Ga­ran­tált a gyo­mor­ideg és az ál­landó stressz. Egy pszi­cho­ló­giai ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta, hogy ki­mon­dot­tan jót tesz, ha nem le­nye­lik, hanem meg­élik a ha­ra­got a főnök iránt.

Itt a legújabb tébolyult internetes kihívás: komolyan, mi jöhet még?

Itt a legújabb tébolyult internetes kihívás: komolyan, mi jöhet még?

Nehéz ép és­szel fel­fogni, hogy mi mo­ti­válja a ki­hí­vás részt­ve­vőit.

Nehéz ép és­szel fel­fogni, hogy mi mo­ti­válja a ki­hí­vás részt­ve­vőit.

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Bu­li­ból ha­za­felé menet simán el­be­szél­getsz a tu­ris­ták­kal, más­nap meg nem mersz meg­szó­lalni, ha út­ba­iga­zí­tást kér­nek?

Elég gáz a családom, kivagyok: Nem tettek lakatot szájukra a gyerekek

Elég gáz a családom, kivagyok: Nem tettek lakatot szájukra a gyerekek

Ka­masz­kor­ban tom­bol­nak az in­du­la­tok, olya­no­kat tud­nak oda­mon­dani, hogy egy hig­gadt fel­nőtt is fel­kapja a vizet.

Valóságos tejcsárda ez a nő, és nagyon bizarr helyre folyatja az anyatejét

Valóságos tejcsárda ez a nő, és nagyon bizarr helyre folyatja az anyatejét

Hal­lot­tál már olyat, hogy férfiak áll­nak sor­ban érte?

Gyak­ran elő­for­dul, hogy egy kis­ma­má­nak több teje ter­me­lő­dik, mint amennyire a ba­bá­nak szük­sége van. Ilyen­kor sokan el­ado­má­nyoz­zák, vagy el­ad­ják. De hal­lot­tál már olyat, hogy férfiak áll­nak sor­ban érte? Ez a fi­a­tal nő ki­sebb va­gyont ke­re­sett vele...

Jönnek a legbizarrabb Barbie-k: Bozontos szemöldök, vastag szemüveg

Jönnek a legbizarrabb Barbie-k: Bozontos szemöldök, vastag szemüveg

A hét­köz­napi kül­sejű ba­bá­kat olyan nők­ről min­táz­ták, akik a va­ló­ság­ban igazi hősök!

Tragikus vallomás: Rettegnek a férfiak a hatalmas vaginájú nőtől!

Tragikus vallomás: Rettegnek a férfiak a hatalmas vaginájú nőtől!

Egy plasz­ti­kai se­bész­től kér se­gít­sé­get Bri­gitte, ugyanis bar­langgá tá­gult va­gi­nája tönk­re­te­szi az éle­tét.

Zavarban az időjósok: Sokkoló égi jelenséget videóztak napnyugtakor

Zavarban az időjósok: Sokkoló égi jelenséget videóztak napnyugtakor

Egyre gya­ko­rib­bak a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan lég­köri ano­má­liák.

Egyre gya­ko­rib­bak a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan lég­köri ano­má­liák.

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Esz­mé­let­le­nül gusz­tus­ta­lan fel­vé­tel ké­szült egy bu­szon, az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta a lát­vány. Rá­adá­sul bár­me­lyi­künk jár­hat így utas­tár­sá­val.

Botrány a KFC-ben: kiporciózva árulják a cég szupertitkos panírját

Botrány a KFC-ben: kiporciózva árulják a cég szupertitkos panírját

Ki­szi­vár­gott a tit­kos össze­té­tel, s az in­ter­net egy­ből rá­kat­tant.

Ki­szi­vár­gott a tit­kos össze­té­tel, s az in­ter­net egy­ből rá­kat­tant.

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Vér­fa­gyasztó tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Egy nem várt kö­rül­mény uzsonna ké­szí­tése köz­ben érte az anyu­kát. Vér­fa­gyasztó tör­té­net!

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette.

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Sokan jól szó­ra­koz­nak rajta, mások in­kább fel­há­bo­rod­tak a nő po­fát­lan­sá­gán.

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Egyre őrül­tebb va­gi­na­ke­ze­lé­sek lát­nak nap­vi­lá­got, az or­vo­sok nem győ­zik fi­gyel­mez­tetni a nőket a ve­szé­lyekre.

Borzalom, mit művelt magával ez a nő, azt hiszi, hogy szexi

Borzalom, mit művelt magával ez a nő, azt hiszi, hogy szexi

So­phia Vegas ki­ve­tette 4 bor­dá­ját, hogy ext­rém vé­kony de­reka le­gyen.

So­phia Vegas ki­ve­tette 4 bor­dá­ját, hogy ext­rém vé­kony de­reka le­gyen. Terve meg­va­ló­sult, de a vég­ered­mény... az va­lami ször­nyű lett!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel.

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Maga Elon Musk is ké­tel­ke­dett benne, hogy a ra­kéta fel fog szállni az űrbe. A si­ke­res ki­lö­vést több mil­li­óan néz­ték élő­ben.

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Sok es­kü­vői bakit lát­tunk már, de ez az eset egé­szen biz­to­san viszi a pál­mát.

Kép­zeld el, hogy épp ve­ze­tik be a meny­asszonyt az ol­tár­hoz, a vő­le­gény és a csa­lád áhí­tat­tal fi­gyeli a szép­sé­get. Egy ot­romba pil­la­nat­ban vi­szont a ro­man­ti­kus zene na­gyon nem oda­illő hang­effek­tu­sokra vált...

Pánikba estek az emberek ettől a videótól - te elhiszed, amit látsz?!

Pánikba estek az emberek ettől a videótól - te elhiszed, amit látsz?!

Hát­bor­zon­gató, ijesztő és tény­leg na­gyon bi­zarr ez a fel­vé­tel.

Hát­bor­zon­gató, ijesztő és tény­leg na­gyon bi­zarr ez a fel­vé­tel.

Pofára esett ötletével a milliárdos zseni, de így is nagyot kaszált

Pofára esett ötletével a milliárdos zseni, de így is nagyot kaszált

Po­én­nak in­dult, aztán nagy üzlet lett be­lőle. Az em­be­rek meg­őrül­nek az új kü­tyüért.

Po­én­nak in­dult, aztán nagy üzlet lett be­lőle. Az em­be­rek meg­őrül­nek az új kü­tyüért.

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor ezek a képek bi­zony fel­vet­nek pár kér­dést.

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők.

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­ké­szül­tek.

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És ami lát­szik rajta, az tény­leg rend­kí­vül bi­zarr.

Nagyon durva, amit a bébiszitter művelt a rábízott gyerekekkel

Nagyon durva, amit a bébiszitter művelt a rábízott gyerekekkel

Azon­nal ki­rúg­ták.

Azon­nal ki­rúg­ták a szü­lők a gye­rek­fel­ügye­lőt, ami­kor az in­ter­ne­ten meg­lát­ták, hogy mú­latja az időt, míg a gye­re­kek­kel van. Ebből biz­tos rend­őr­ségi ügy lesz!

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Azt hiszed, fázol? Nézd meg ezeket a képeket!

Azt hiszed, fázol? Akkor nézd meg ezeket a képeket!

A világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­lek­től tuti fel­csa­va­rod a fű­tést!

Ha vé­gig­né­zed a világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­le­ket, tuti fel­csa­va­rod a fű­tést! A hő­mérő mí­nusz 62 fok­nál tönk­re­ment, döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek!

Helycsere: Durván kiakadtak a férfiak

Helycserés támadás: Nagyon durván kiakadtak a férfiak

Nem is csoda, né­me­lyik kép va­ló­ban vér­lá­zító.

Egy fotós fogta az öt­ve­nes évek rek­lám­pla­kát­jait, és ki­cse­rélte a nőket férfi­akra. A fo­tó­so­ro­za­tot fel­kapta az in­ter­net, ka­pott az öt­let­gazda hi­de­get, me­le­get!

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte. A több­ség há­bo­rog...

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte.

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben.

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben. A klór és a test­ned­vek sa­já­tos ve­gyü­le­tet hoz­nak létre.

Elkészült a világ legperverzebb szexbabája

Elkészült a világ legperverzebb szexbabája

Ez már az edzett ne­te­zők­nek is sok.

Fel­hör­dül­tek a ne­te­zők: a baba az egyik leg­be­te­gebb dolog, ami idén a szex­ipar­ban elő­buk­kant. Köz­ben máris több tíz­ez­ret meg­ren­del­tek be­lőle...

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek, bár­mi­lyen képet ké­pe­sek a fri­zu­rába nyírni.

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek, bár­mi­lyen képet ké­pe­sek a fri­zu­rába nyírni.

Ilyen iszonyatosan bizarr karácsonyi ajándékot még nem láttál

Ilyen iszonyatosan bizarr karácsonyi ajándékot még nem láttál

2017 ka­rá­cso­nyán min­den biz­to­sí­té­kot ki­vert ez a holmi!

2017 ka­rá­cso­nyán min­den biz­to­sí­té­kot ki­vert ez a holmi! De tény­leg: sír­junk vagy ne­ves­sünk?

Így ünnepelnek a világ leggazdagabb gyerekei

Ez tényleg durva: Így ünnepelnek a világ leggazdagabb gyerekei

A mil­li­ár­do­sok gye­re­kei a fény­űző ka­rá­cso­nyuk­ról osz­ta­nak meg ké­pe­ket.

Fel­há­bo­rí­totta az em­be­re­ket, hogy a mil­li­ár­do­sok gye­re­kei a fény­űző ka­rá­cso­nyuk­ról mu­to­gat­nak ké­pe­ket az in­ter­ne­ten.

Döbbenetes karácsony: Ízekre szedték az anyukát az interneten

Döbbenetes karácsony: Ízekre szedték az anyukát az interneten

Bru­tá­li­san sokat költ egy évben ka­rá­cso­nyi aján­dé­kokra, és mind­ezt el­me­sélte egy té­vé­mű­sor­ban.

Ilyen idióta autókat még nem láttál, valakinek elgurult a gyógyszere

Ilyen idióta autókat még nem láttál, valakinek elgurult a gyógyszere

Né­me­lyik­ről első rá­né­zésre meg nem mon­da­nád, hogy autó.

Né­me­lyik­ről első rá­né­zésre meg nem mon­da­nád, hogy autó. Azt meg pláne, hogy hol kell be­szállni, vagy me­lyik az eleje! Pedig mind­egyik­kel lehet köz­le­kedni, bár­mi­lyen meg­hök­ken­tően néz­nek is ki. Ettől az össze­ál­lí­tás­tól le­esik az állad!

Kutyaszánnal vág neki az Északi-sarknak Feri

Kutyaszánnal vág neki az Északi-sarknak Feri

A hó és a jég bi­ro­dal­mán ké­szül át­kelni szán­húzó ku­tyák se­gít­sé­gé­vel a min­denre el­szánt ext­rém spor­toló. 330 ki­lo­mé­tert ter­vez meg­tenni a mí­nusz 40 fokos, kő­ke­mény hi­deg­ben.

A hó és a jég bi­ro­dal­mán ké­szül át­kelni szán­húzó ku­tyák se­gít­sé­gé­vel a min­denre el­szánt ext­rém spor­toló. 330 ki­lo­mé­tert ter­vez meg­tenni a mí­nusz 40 fokos, kő­ke­mény hi­deg­ben. Sze­ren­csére jól ért a ku­tyák­hoz, ami élet­be­vá­góan fon­tos egy ilyen ver­se­nyen.

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Fur­csa dili ter­jed a vi­lág­há­lón: A be­vál­la­ló­sak pucér fe­nék­kel fo­tóz­kod­nak.

Fur­csa dili ter­jed a vi­lág­há­lón: A be­vál­la­ló­sak pucér fe­nék­kel fo­tóz­kod­nak.

Döbbenetes fotókon az egyik legcsúnyább emberi tulajdonság

Döbbenetes fotókon az egyik legcsúnyább emberi tulajdonság

Kínos az ilyen­kor el­csí­pett fény­kép.

Min­den­ki­nek van­nak rossz gon­do­la­tai, amik adott pil­la­nat­ban az ar­cunkra is ki­ül­nek. Rend­kí­vül kínos lehet az ilyen­kor el­csí­pett fotó.

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

Pil­la­na­to­kon belül vi­gyo­rogni fogsz. Eze­ket a ké­pe­ket nem lehet ko­moly arc­cal nézni.

Elképesztő, mi derült ki az ősemberek asszonyairól

Elképesztő, mi derült ki az ősemberek asszonyairól

Döb­be­ne­tes össze­füg­gés!

Az ős­em­ber­kö­zös­ség férfi tag­ja­i­nak bi­zony jó okuk volt tar­tani a ko­ra­beli asszo­nyok­tól! Döb­be­ne­tes össze­füg­gésre jöt­tek rá a ré­gé­szek.

Elképesztő esküvő: Fogadjunk, hogy ilyet még nem láttál!

Elképesztő esküvő: Fogadjunk, hogy ilyet még nem láttál!

Néha el­gu­rul a párok gyógy­szere.

Mire eljön a nagy nap, a párok gyak­ran annyira be­le­fá­rad­nak a szer­ve­zésbe, hogy azt se tud­ják, hol áll a fejük. Nem rit­kán a fo­tó­zá­son en­ge­dik ki a gőzt.

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Teljesen kiakadt a net ezen a fotón! Te is bepánikolsz tőle?

Teljesen kiakadt a net ezen a fotón! Te is bepánikolsz tőle?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten.

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És őrü­le­tes tip­pek szü­let­tek.

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

A ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély.

Vajon hi­szel majd a saját sze­med­nek? Döb­be­ne­tes ugyanis, amit ezen a fel­vé­te­len lát­hatsz. Rá­adá­sul a ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély.

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Gya­nút­la­nul ment el a kis­mama az ult­ra­han­gos vizs­gá­latra, de amit lá­tott, arra nem szá­mí­tott...

Gya­nút­la­nul ment el a kis­mama az ult­ra­han­gos vizs­gá­latra, de amit lá­tott, arra nem szá­mí­tott...

Sikamlós hirdetéshez használták fel David Beckham arcképét

Sikamlós hirdetéshez használták fel David Beckham arcképét

Az egy­kori sztár­fut­bal­lista va­ló­szí­nű­leg be­le­egye­zése nél­kül lett a rek­lám­arca egy bi­zarr kínai haj­zse­lé­nek.

Az egy­kori sztár­fut­bal­lista va­ló­szí­nű­leg be­le­egye­zése nél­kül lett a rek­lám­arca egy kínai haj­zse­lé­nek.

Cipő helyett spermát kézbesített ki a népszerű futárszolgálat

Cipő helyett spermát kézbesített ki a népszerű futárszolgálat

Egy Mün­chen bel­vá­ro­sá­ban ta­lál­ható ci­pő­boltba ér­ke­zett meg az a DHL által kéz­be­sí­tett cso­mag...

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

A tu­ris­ták ki­ver­ték a biz­to­sí­té­kot.

A cseh tu­ris­ták ak­ci­ója ki­verte a biz­to­sí­té­kot a ha­tó­sá­gok­nál. Az esetre felfi­gyelt a film sztárja, és olyan gesz­tust tett, ami­vel meg­nyerte ma­gá­nak az in­ter­ne­tet.

A sufnitung ehhez képest semmi! Így buherálnak a nagyok

A sufnitung ehhez képest semmi! Így buherálnak a nagyok

Nem fel­tét­le­nül ér­de­mes min­den ja­ví­tást saját ke­zű­leg vé­gezni. Sok­szor ugyanis tel­je­sen hasz­nál­ha­tat­lan lesz az ered­mény. Vagy rö­he­jes.

Nem fel­tét­le­nül ér­de­mes min­den ja­ví­tást saját ke­zű­leg vé­gezni. Sok­szor ugyanis tel­je­sen hasz­nál­ha­tat­lan lesz az ered­mény. Rosszabb eset­ben bal­eset­ve­szé­lyes, jobb eset­ben ronda vagy rö­he­jes. És van, hogy fény­kép ké­szül róla. Esz­mé­let­len vá­lo­ga­tást hoz­tunk!

Milliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

Milliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

El­ját­szot­tál már a gon­do­lat­tal, hogy az ott­ho­nod fa­lain logó ké­pek­nek az ér­téke a több mil­lió fo­rin­tot is el­ér­heti?

Le­het­sé­ges, hogy az ott­ho­nod fa­lain logó ké­pek­nek az ér­téke a több mil­lió fo­rin­tot is el­ér­heti?

Hamarosan piacra kerül a muszlim Barbie

Hamarosan piacra kerül a muszlim Barbie

A Mat­tel 1959-ben pi­acra do­bott ba­bája azon­nal ha­tal­mas siker lett.

Nem fog ki a magyarokon a svéd büdöshal-kihívás, itt a bizonyíték

Nem fog ki a magyarokon a svéd büdöshal-kihívás, itt a bizonyíték

Az étel­kü­lön­le­ges­ség annyira büdös, hogy már a kon­zer­ven ki­szi­várgó szag is gyo­mor­for­gató; mégis akad, aki meg­kós­tolja.

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

A nép­szerű für­dő­től sok ven­dég el­pár­tolt.

A fürdő ven­dé­gei sze­ret­nék, ha a sza­una ré­szért külön kel­lene fi­zetni a jö­vő­ben. Nos, nem azért, mintha saját maguk el­len­sé­geik len­né­nek, hanem, mert az or­szágba fris­sen ér­ke­zett mig­rán­sok egész nap a mez­te­len sza­u­ná­zó­kat bá­mul­ják.

Legfelsőbb Bírósági ítélete: a lovaknak is jár szabadság

Legfelsőbb Bírósági ítélete: a lovaknak is jár szabadság

Az oszt­rák Leg­fel­sőbb Bí­ró­ság jó­vá­hagyta azt, amit az oszt­rák ál­lat­vé­dők már rég­óta kö­ve­tel­nek.

Az oszt­rák Leg­fel­sőbb Bí­ró­ság jó­vá­hagyta azt, amit az oszt­rák ál­lat­vé­dők már rég­óta kö­ve­tel­nek. A bécsi fi­á­ke­re­zés­hez fo­gott lovak egy hó­nap­ban ma­xi­mum 18 napot le­het­nek "szol­gá­lat­ban", mond­ván, nekik is jár a sza­bad­ság.

Fekete limonádé lett az új őrület! Ezért nagyon egészséges

Fekete limonádé lett az új őrület! Ezért nagyon egészséges

Itt a tö­ké­le­tes ital hal­lo­weenre! Ven­dé­ge­i­det már a meg­ér­ke­zés­kor ki­rázza a hideg. Rá­adá­sul na­gyon finom.

Itt a tö­ké­le­tes ital hal­lo­weenre! Ven­dé­ge­i­det már a meg­ér­ke­zés­kor ki­rázza a hideg. Rá­adá­sul finom.

Egészen bizarr hatása van ennek a sörnek

Egészen bizarr hatása van ennek a sörnek

Jelen állás sze­rint ettől a sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak.

Jelen állás sze­rint egy bi­zo­nyos tí­pusú sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak.

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Egy fi­a­tal nőnek elege lett a nyá­las-csö­pö­gős ké­pek­ből, ezért saját stí­lus­ban kez­dett szelfi­ket lőni.

Teljesen kiakasztotta a nőket a Toi-toi kihívás

Teljesen kiakasztotta a nőket a Toi-toi kihívás

Egy­szerre meg­döb­bentő és bi­zarr.

Az in­ter­net tele van beteg ki­hí­vá­sok­kal, ami­ket a több­ség a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­ták kí­ván­csi­sá­gá­val néz végig. Ez a mos­tani egy­szerre meg­döb­bentő és bi­zarr.

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

A férfi drá­mai kö­vet­kez­mé­nyek­kel járó sú­lyos agy­vér­zést ka­pott. Fi­gye­lem, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Bru­tá­lis ké­pe­ket osz­tott meg egy anyuka a leg­na­gyobb kö­zös­ségi por­tá­lon. Fér­jé­vel első közös gyer­me­kü­ket vár­ták, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Eszméletlen, mit műveltek a folyosón a szakik, ilyet még nem láttál

Eszméletlen, mit műveltek a folyosón a szakik, ilyet még nem láttál

A csem­pé­ket gyártó és for­gal­mazó cég fel­ké­szült arra, hogy a lá­to­ga­tók meg­döb­ben­nek majd. Az ered­mény őket is sok­kolta.

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Meg­döb­bensz az alap­anyag­tól!

Egy japán nyug­dí­jas új őrü­le­tet in­dí­tott út­jára, koffein­ér­zé­ke­nyek és kis­ma­mák által is fo­gyaszt­ható ká­vé­pót­ló­ból ké­szít vér­pezs­dítő forró italt.

Így élnek a milliárdosok gyerekei! Ez minden, csak nem vicces

Így élnek a milliárdosok gyerekei! Ez minden, csak nem vicces

Hi­val­kodó, fel­há­bo­rító tar­tal­ma­kat osz­ta­nak meg.

Hi­val­kodó, fel­há­bo­rító tar­tal­ma­kat osz­ta­nak meg, ami­ket egy Ins­tag­ram-oldal össze­gyűj­tött.

Undorító! Orrszőr-hosszabbítás az új őrület!

Undorító! Orrszőr-hosszabbítás az új őrület!

Időn­ként már a di­vat­ban is fel­buk­kan­nak olyan újí­tá­sok, ame­lyek hamar vé­gig­se­per­nek a vi­lá­gon és sze­ren­csére csu­pán un­dort vál­ta­nak ki be­lő­lünk.

Időn­ként már a di­vat­ban is fel­buk­kan­nak olyan újí­tá­sok, ame­lyek hamar vé­gig­se­per­nek a vi­lá­gon és sze­ren­csére csu­pán un­dort vál­ta­nak ki be­lő­lünk.

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Senki nem akart pénzt ki­adni a meg­le­he­tő­sen bi­zarr for­májú zöld­sé­gért.

Anyaszült meztelenül vetette magát a mélybe az álomszép bázisugró lány!

Anyaszült meztelenül vetette magát a mélybe az álomszép bázisugró lány!

A bá­zis­ug­rás már ön­ma­gá­ban is az ext­rém spor­tok csú­csa. De úgy lát­szik, még ez is fo­koz­ható.

Szétszedi a net ezt a lányt! Nem hiszed el, mi miatt kap sokkoló fenyegetéseket

Szétszedi a net ezt a lányt! Nem hiszed el, mi miatt kap sokkoló fenyegetéseket

Olyan tá­ma­dásba len­dült sok kom­men­telő, hogy el sem hi­szed.

Egy rek­lám okozta a nagy fel­for­du­lást. És olyan tá­ma­dásba len­dült sok kom­men­telő, hogy el sem hi­szed.

Itt a legbizarrabb divatkiegészítő férfiaknak, sikítva menekülnek a nők

Itt a legbizarrabb divatkiegészítő férfiaknak, sikítva menekülnek a nők

Az in­ter­net do­bott egy há­tast az őrült öt­let­től.

Az in­ter­net do­bott egy há­tast az őrült öt­let­től, de ren­ge­te­gen vár­ják, hogy pi­acra ke­rül­jön.

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Meg­le­he­tő­sen nagy fel­há­bo­ro­dást kel­tett az ams­tet­teni szü­lők kö­ré­ben, hogy gyer­me­keik nem kap­hat­nak disz­nó­húst.

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

A haj­szob­rász szó sze­rint lángra lob­bantja az ember fejét.

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat a Ka­i­ró­hoz kö­zeli Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe.

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Most meg­néz­he­ted, mi szólt a rá­di­ó­ban, ami­kor szü­let­tél!

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle. Min­den évben akad egy ilyen slá­ger. Most meg­néz­he­ted, mi szólt a rá­di­ó­ban, ami­kor szü­let­tél!