ÉLETMÓDI

BIZARR

Sokkot kapott az orvos, amikor kiderült, mi történt a páciens orrával

Sokkot kapott az orvos, amikor kiderült, mi történt a páciens orrával

Az eset­ről vi­deo­fel­vé­tel ké­szült, ami­ben a leg­va­dabb rém­ál­ma­i­dat lát­ha­tod vi­szont. Ja­va­sol­juk, hogy ne evés köz­ben nézd meg!

Mindössze 15 percet élt az összenőtt lábakkal született sellőbaba

Mindössze 15 percet élt az összenőtt lábakkal született sellőbaba

A szív­szo­rító és egy­ben hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lek be­jár­ták a vi­lág­saj­tót, hi­szen a rend­el­le­nes­ség na­gyon ritka.

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség­ként tart­ják szá­mon, még­sem túl­sá­go­san köz­ked­velt.

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség­ként tart­ják szá­mon, még­sem túl­sá­go­san köz­ked­velt. Most vi­szont a ká­vé­hoz ke­ve­rik.

Egészen döbbenetes, amit a japánok egymás közt művelnek

Egészen döbbenetes, amit a japánok egymás közt művelnek

Ja­pán­ról a szu­mó­bir­kó­zás és a Dra­gon Ball ugrik be? Vagy a ti­tok­za­tos gésák, és a fur­csa szex­szo­ká­sok?

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Meg­döb­ben­tette a köz­vé­le­ményt a műtét, sokan el­bor­zad­tak; a tu­do­má­nyos világ pedig iz­ga­tot­tan várja a fej­le­mé­nye­ket.

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Az in­ter­net­ről ren­delt gye­rek­já­ték­szett­ben a cuki fi­gu­rák mel­lett meg­bújt egy mű­anyag mi­n­idildó is.

Az in­ter­net­ről ren­delt gye­rek­já­ték­szett­ben a cuki fi­gu­rák mel­lett meg­bújt egy mű­anyag mi­n­idildó is.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­te­lő­zött...

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­telte a lá­nyá­rért ki­al­ku­dott pénzt, csak­hogy a férj ezt nem vi­selte so­káig.

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa

Ilyen bizarr a hím muslicák orgazmusa, eszméletlen felfedezés

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést.

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet.

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Nehéz el­dön­teni, hogy egy szu­pe­r­in­tel­li­gens ro­bot­társ va­lódi meg­ol­dást je­lent-e az idős­kori ma­gányra.

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Tuti, hogy az övék a leg­fu­rább íze­sí­tés!

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek. De mi sem va­gyunk le­ma­radva!

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

In­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn is­mer­ked­tek meg, egyet­len ran­di­juk volt. A nő nem állt le, míg le nem tar­tóz­tat­ták.

A nő nem állt le, amíg a ha­tó­ság le nem tar­tóz­tatta. Sok­koló tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Visszavágott a megalázott duci nő, és az internet hőse lett

Visszavágott a megalázott duci nő, és az internet hőse lett

Több tíz­ezer em­bert meg­moz­ga­tott.

Olyan frap­páns vá­las­szal ke­zelte a gyű­löl­kö­dést, hogy a kö­zös­ségi ol­da­la­kon több tíz­ezer em­bert meg­moz­ga­tott.

Itt dobják a legtöbb kutyát az utcára!

Itt dobják a legtöbb kutyát az utcára!

Ba­le­set­ve­szé­lyes a Győrbe ve­zető főút a ki­do­bott ku­tyák miatt - az ál­lat­vé­dők nem győ­zik a mun­kát. A köz­út­ke­zelő nem látja a prob­lé­mát és nem érzi ma­gáé­nak a fel­ada­tot.

Ba­le­set­ve­szé­lyes a Győrbe ve­zető főút a ki­do­bott ku­tyák miatt - az ál­lat­vé­dők nem győ­zik a mun­kát. A köz­út­ke­zelő nem látja a prob­lé­mát és nem érzi ma­gáé­nak a fel­ada­tot.

Sokkoló kísérlet: Pokoli kínok vezethetnek a halhatatlanság felé

Sokkoló kísérlet: Pokoli kínok vezethetnek a halhatatlanság felé

A leg­va­dabb kép­ze­le­tet is fe­lül­múlja a leg­utóbbi tu­do­má­nyos át­tö­rés.

Csá­bító a gon­do­lat, hogy ki le­hetne pró­bálni em­be­rek­kel is, de a vár­ható ered­mény hor­rorfilmbe illő...

Ez lesz az Eurovízió nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

Ez lesz az Eurovízió nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

A helyi sa­já­tos­sá­gok egyedi fű­sze­re­zést adnak az ese­mény­nek. És Por­tu­gá­li­á­ban azért akad egy-két paj­zán ha­gyo­mány...

Döbbenetes esküvő, ilyet még nem láttál

Döbbenetes esküvő, ilyet még nem láttál

Vajon ki matat a meny­asszony szok­nyája alatt ilyen lát­vá­nyo­san?

Vajon ki matat a meny­asszony szok­nyája alatt ilyen lát­vá­nyo­san? És mi a szán­déka ott alul? Na per­sze ez nem min­den. A leg­kü­lön­le­ge­sebb és leg­pi­kán­sabb es­kü­vői pil­la­na­to­kat gyűj­töt­ték össze egy hon­la­pon.

Kipakolnak a pincérnők: nagyon durva, mi folyik az étterem konyháján

Kipakolnak a pincérnők: nagyon durva, mi folyik az étterem konyháján

Gusz­tus­ta­lan szto­ri­kat osz­tot­tak meg egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon...

Gusz­tus­ta­lan szto­ri­kat osz­tot­tak meg egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon. De ez nem min­den! Ki­de­rült az is, hogy mi­lyen ételt ta­ná­csos min­den­áron el­ke­rülni, ha nem akarsz prob­lé­mát ma­gad­nak.

Tömeghisztéria tört ki egy nagyon menő 2018-as strandkellék miatt

Tömeghisztéria tört ki egy nagyon menő 2018-as strandkellék miatt

Még csak most kez­dő­dik a strand­sze­zon, máris több ezren ren­del­tek a meg­hök­kentő esz­köz­ből.

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Becs­lé­sek sze­rint 15 évet is kap­hat.

Rend­sze­re­sen át­ló­gott a szom­szédba, és le­nyúlta az ott lakó 23 éves lány fe­hér­ne­műit a szennyes­ko­sár­ból. Egyes becs­lé­sek sze­rint 15 évet is kap­hat.

Bizarr mellékhatás: Döbbenetes elváltozást okozott az antibiotikum

Bizarr mellékhatás: Döbbenetes elváltozást okozott az antibiotikum

Meg­lepő mel­lék­ha­tás­sal je­lent­ke­zett a spe­ci­á­lis an­ti­bio­ti­kum.

Meg­lepő mel­lék­ha­tás­sal je­lent­ke­zett a spe­ci­á­lis an­ti­bio­ti­kum.

Sokkoló lelet az egyetem pincéjéből: Mit művelt Mengele a gyerekekkel?

Sokkoló lelet az egyetem pincéjéből: Mit művelt Mengele a gyerekekkel?

A csak­nem nyolc­van éven át tá­rolt ma­rad­vá­nyok ügyé­ben hét éve nyo­mo­zást in­dí­tot­tak, és sok­koló ered­ményre ju­tot­tak...

Sikítva dobta el a nő a púderes dobozt, borzasztó mi lapult benne

Sikítva dobta el a nő a púderes dobozt, borzasztó mi lapult benne

Nem akart hinni a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a ter­mé­ket. De nem­csak ő há­bo­ro­dott fel, hanem még na­gyon sokan.

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

A bátor le­ányzó sze­xu­a­li­tás nél­kül sze­ret mez­te­len­kedni.

A bátor le­ányzó sze­xu­a­li­tás nél­kül sze­retné meg­mu­tatni hogy a mez­te­len­ke­dés nem ör­dög­től való.

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

A ro­mánc sok­kolta az in­ter­ne­te­ző­ket is.

A párt azon­ban nem ér­dek­lik a vé­le­mé­nyek: imád­ják egy­mást, és bol­do­gok.

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Egy ta­ka­rí­tó­nő­ket köz­ve­títő vál­la­lat csak és ki­zá­ró­lag olyan höl­gyek­kel dol­go­zik, akik haj­lan­dóak pu­cé­ran ser­te­per­télni.

Kalapács alá kerül Adolf Hitler legmegdöbbentőbb festménye

Kalapács alá kerül Adolf Hitler legmegdöbbentőbb festménye

A né­met­or­szági auk­ción 60 ezer euró ki­ki­ál­tási árról, vagyis 18 mil­lió fo­rint­ról indul a licit.

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét.

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét a nagy­vá­rosi for­ga­tag kel­lős kö­ze­pén.

Sosem látott fotók kerültek elő a régi Szovjetunióból

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

A fo­tó­mű­vész ti­zen­nyolc éve halt meg, de a ne­ga­tí­vo­kat csak most ta­lálta meg a lánya a pad­lá­son

A fo­tó­mű­vész ti­zen­nyolc éve halt meg, de a ne­ga­tí­vo­kat csak most ta­lálta meg a lánya a pad­lá­son.

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Sok­szor jó szán­dék ve­zérli az anyóst.

Nem min­dig a meny iránti zsi­geri gyű­lö­let a baj. Sok­szor jó szán­dék ve­zérli az anyóst, mi­köz­ben meg­ke­se­ríti a fi­a­ta­lok éle­tét.

Felrobbantotta a netet egy ballonkabát, nézd mi van benne

Felrobbantotta a netet egy ballonkabát, nézd mi van benne

Imádta az in­ter­net a két fiú öt­le­tét.

Imádta az in­ter­net a két fi­a­tal fiú öt­le­tét, több mil­li­óan meg­néz­ték Twit­te­ren a róluk ké­szült vi­deót.

Halálos fenyegetéseket kap a házaspár, mert disznót vágtak

Halálos fenyegetéseket kap a házaspár, mert disznót vágtak

Több tucat fe­nye­gető üze­ne­tet kap­tak, és az ál­lat­vé­dők is fel­szó­lal­tak.

Le­vág­ták a ma­la­cu­kat, majd ké­pe­ket töl­töt­tek fel a netre a fel­dol­go­zás­ról. A kom­men­te­lők meg akar­ták lin­cselni őket. Több tucat fe­nye­gető üze­ne­tet kap­tak, és az ál­lat­vé­dők is fel­szó­lal­tak. De mi vált­ha­tott ki ek­kora fel­há­bo­ro­dást?

A pizzázó mocskos titka: Ne tudd meg, mi zajlik odabent

A pizzázó mocskos titka: Ne tudd meg, mi zajlik odabent

Néha jobb nem tudni, ho­gyan ké­szül az étel, ami az asz­ta­lunkra kerül. Kony­hai dol­go­zók és fu­tá­rok me­sél­ték el a tör­té­ne­te­i­ket.

Néha jobb nem tudni, ho­gyan ké­szül az étel, ami az asz­ta­lunkra kerül. Ha azt hit­ted, ez alól a piz­zá­zók ki­vé­te­lek, na­gyot té­vedsz. Kony­hai dol­go­zók és fu­tá­rok me­sél­ték el a tör­té­ne­te­i­ket. Né­me­lyik csak szimp­lán fur­csa, de akad elég gusz­tus­ta­lan is. Ne egyél piz­zát, mi­köz­ben ol­va­sod!

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Meg­alázó hely­ze­tek, ki­a­báló főnök, igaz­ság­ta­lan­ság...

Meg­alázó hely­ze­tek, ki­a­báló főnök, igaz­ság­ta­lan­ság... Ga­ran­tált a gyo­mor­ideg és az ál­landó stressz.

Döbbenetes helyre teszik a piercinget újabban a nők

Döbbenetes helyre teszik a piercinget újabban a nők

Óri­ási divat a test­ék­szer.

Óri­ási divat a test­ék­szer, mely­nek egyre több nő is hódol. Sőt, az iga­zán be­vál­la­ló­sak egé­szen ext­rém he­lyekre ra­kat­ják a tit­kos cse­cse­be­csé­ket.

A Nasa előre figyelmeztetett: Bizarr időjárási körülmény Európában

A Nasa előre figyelmeztetett: Bizarr időjárási körülmény Európában

Mű­hold­fel­vé­te­le­ken előre lát­szott, mi vár­ható Kelet-Eu­ró­pá­ban, a lát­vány mégis sok­koló...

Valóságos tejcsárda ez a nő, és nagyon bizarr helyre folyatja az anyatejét

Valóságos tejcsárda ez a nő, és nagyon bizarr helyre folyatja az anyatejét

Hal­lot­tál már olyat, hogy férfiak áll­nak sor­ban érte? Ez a fi­a­tal nő ki­sebb va­gyont ke­re­sett vele...

Jönnek a legbizarrabb Barbie-k: Bozontos szemöldök, vastag szemüveg

Jönnek a legbizarrabb Barbie-k: Bozontos szemöldök, vastag szemüveg

A hét­köz­napi kül­sejű ba­bá­kat olyan nők­ről min­táz­ták, akik a va­ló­ság­ban igazi hősök!

Itt a legújabb tébolyult internetes kihívás: komolyan, mi jöhet még?

Itt a legújabb tébolyult internetes kihívás: komolyan, mi jöhet még?

Nehéz ép és­szel fel­fogni, hogy mi mo­ti­válja a ki­hí­vás részt­ve­vőit.

Nehéz ép és­szel fel­fogni, hogy mi mo­ti­válja a ki­hí­vás részt­ve­vőit.

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Bu­li­ból ha­za­felé menet simán el­be­szél­getsz a tu­ris­ták­kal, más­nap meg nem mersz meg­szó­lalni, ha út­ba­iga­zí­tást kér­nek?

Elég gáz a családom, kivagyok: Nem tettek lakatot szájukra a gyerekek

Elég gáz a családom, kivagyok: Nem tettek lakatot szájukra a gyerekek

Ka­masz­kor­ban tom­bol­nak az in­du­la­tok, olya­no­kat tud­nak oda­mon­dani, hogy egy hig­gadt fel­nőtt is fel­kapja a vizet.

Zavarban az időjósok: Sokkoló égi jelenséget videóztak napnyugtakor

Zavarban az időjósok: Sokkoló égi jelenséget videóztak napnyugtakor

Egyre gya­ko­rib­bak a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan lég­köri ano­má­liák.

Egyre gya­ko­rib­bak a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan lég­köri ano­má­liák.

Még szinte fel se lőtték a SpaceX rakétát az űrbe, máris jöttek a mémek a neten

Még szinte fel se lőtték a SpaceX rakétát az űrbe, máris jöttek a mémek a neten

Esz­mé­let­len gyor­san re­a­gált az in­ter­net népe a vi­lág­űrbe lőtt sport­ko­csira.

Esz­mé­let­len gyor­san re­a­gált az in­ter­net népe a vi­lág­űrbe lőtt sport­ko­csira.

Tragikus vallomás: Rettegnek a férfiak a hatalmas vaginájú nőtől!

Tragikus vallomás: Rettegnek a férfiak a hatalmas vaginájú nőtől!

Egy plasz­ti­kai se­bész­től kér se­gít­sé­get Bri­gitte, ugyanis bar­langgá tá­gult va­gi­nája tönk­re­te­szi az éle­tét.

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Esz­mé­let­le­nül gusz­tus­ta­lan fel­vé­tel ké­szült egy bu­szon, az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta a lát­vány. Rá­adá­sul bár­me­lyi­künk jár­hat így utas­tár­sá­val.

Esz­mé­let­le­nül gusz­tus­ta­lan fel­vé­tel ké­szült egy bu­szon, az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta a lát­vány. Rá­adá­sul bár­me­lyi­künk jár­hat így utas­tár­sá­val, aki tö­meg­köz­le­ke­dik. És nem csak azért gáz, mert un­do­rító, hanem má­so­kat is meg­fer­tőz­het. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Vér­fa­gyasztó tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Egy nem várt kö­rül­mény uzsonna ké­szí­tése köz­ben érte az anyu­kát. Vér­fa­gyasztó tör­té­net!

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette.

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Sokan jól szó­ra­koz­nak rajta, mások in­kább fel­há­bo­rod­tak a nő po­fát­lan­sá­gán.

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Egyre őrül­tebb va­gi­na­ke­ze­lé­sek lát­nak nap­vi­lá­got, az or­vo­sok nem győ­zik fi­gyel­mez­tetni a nőket a ve­szé­lyekre.

Borzalom, mit művelt magával ez a nő, azt hiszi, hogy szexi

Borzalom, mit művelt magával ez a nő, azt hiszi, hogy szexi

So­phia Vegas ki­ve­tette 4 bor­dá­ját, hogy ext­rém vé­kony de­reka le­gyen.

So­phia Vegas ki­ve­tette 4 bor­dá­ját, hogy ext­rém vé­kony de­reka le­gyen. Terve meg­va­ló­sult, de a vég­ered­mény... az va­lami ször­nyű lett!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel. Ez a min­den­na­pos hasz­ná­lat­ban lévő tárgy egé­szen más volt há­rom­száz évvel ez­előtt. Egy ku­ta­tás egé­szen el­ké­pesztő dol­got fe­de­zett fel mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Sok es­kü­vői bakit lát­tunk már, de ez az eset egé­szen biz­to­san viszi a pál­mát.

Sok es­kü­vői bakit lát­tunk már, de ez az eset egé­szen biz­to­san viszi a pál­mát.

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Maga Elon Musk is ké­tel­ke­dett benne, hogy a ra­kéta fel fog szállni az űrbe. A si­ke­res ki­lö­vést több mil­li­óan néz­ték élő­ben.

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És ami lát­szik rajta, az tény­leg rend­kí­vül bi­zarr.

Pofára esett ötletével a milliárdos zseni, de így is nagyot kaszált

Pofára esett ötletével a milliárdos zseni, de így is nagyot kaszált

Po­én­nak in­dult, aztán nagy üzlet lett be­lőle. Az em­be­rek meg­őrül­nek az új kü­tyüért.

Po­én­nak in­dult, aztán nagy üzlet lett be­lőle. Az em­be­rek meg­őrül­nek az új kü­tyüért.

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor ezek a képek bi­zony fel­vet­nek pár kér­dést.

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők.

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­ké­szül­tek.

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Azt hiszed, fázol? Akkor nézd meg ezeket a képeket!

Azt hiszed, fázol? Akkor nézd meg ezeket a képeket!

Ha vé­gig­né­zed a világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­le­ket, tuti fel­csa­va­rod a fű­tést!

Ha vé­gig­né­zed a világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­le­ket, tuti fel­csa­va­rod a fű­tést! Döb­be­ne­tes képek!

Nagyon durva, amit a bébiszitter művelt a rábízott gyerekekkel

Nagyon durva, amit a bébiszitter művelt a rábízott gyerekekkel

Azon­nal ki­rúg­ták.

Azon­nal ki­rúg­ták a szü­lők a gye­rek­fel­ügye­lőt, ami­kor az in­ter­ne­ten meg­lát­ták, hogy mú­latja az időt, míg a gye­re­kek­kel van. Ebből biz­tos rend­őr­ségi ügy lesz!

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Anyu­ká­ját fe­le­lőt­len­nek ne­ve­zik.

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte. A több­sé­get vi­szont fel­há­bo­rítja, mert még túl ki­csi­nek tart­ják...

Helycserés támadás: Nagyon durván kiakadtak a férfiak

Helycserés támadás: Nagyon durván kiakadtak a férfiak

Egy fotós fogta az öt­ve­nes évek rek­lám­pla­kát­jait, és ki­cse­rélte a nőket férfi­akra.

Egy fotós fogta az öt­ve­nes évek rek­lám­pla­kát­jait, és ki­cse­rélte a nőket férfi­akra. A fo­tó­so­ro­za­tot fel­kapta az in­ter­net, ka­pott az öt­let­gazda hi­de­get, me­le­get! Nem is csoda, né­me­lyik kép va­ló­ban vér­lá­zító. Már az ere­deti sze­xista pla­ká­tok is sú­lyo­sak, de a férfiak job­ban a szí­vükre vet­ték, mint a nők.

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben.

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben. A klór és a test­ned­vek sa­já­tos ve­gyü­le­tet hoz­nak létre.

Elkészült a világ legperverzebb szexbabája

Elkészült a világ legperverzebb szexbabája

Ez már az edzett ne­te­zők­nek is sok.

Fel­hör­dül­tek a ne­te­zők: a baba az egyik leg­be­te­gebb dolog, ami idén a szex­ipar­ban elő­buk­kant. Köz­ben máris több tíz­ez­ret meg­ren­del­tek be­lőle...

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek, bár­mi­lyen képet ké­pe­sek a fri­zu­rába nyírni.

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek, bár­mi­lyen képet ké­pe­sek a fri­zu­rába nyírni.

Ilyen iszonyatosan bizarr karácsonyi ajándékot még nem láttál

Ilyen iszonyatosan bizarr karácsonyi ajándékot még nem láttál

2017 ka­rá­cso­nyán min­den biz­to­sí­té­kot ki­vert ez a holmi!

2017 ka­rá­cso­nyán min­den biz­to­sí­té­kot ki­vert ez a holmi! De tény­leg: sír­junk vagy ne­ves­sünk? Durva, obsz­cén kom­men­tek je­len­tek meg a neten a rek­lám vi­de­ója alatt, de a java ugye­bár most jön! Ezt nézd!

Ilyen idióta autókat még nem láttál, valakinek elgurult a gyógyszere

Ilyen idióta autókat még nem láttál, valakinek elgurult a gyógyszere

Né­me­lyik­ről első rá­né­zésre meg nem mon­da­nád, hogy autó.

Né­me­lyik­ről első rá­né­zésre meg nem mon­da­nád, hogy autó. Azt meg pláne, hogy hol kell be­szállni...

Így ünnepelnek a világ leggazdagabb gyerekei

Ez tényleg durva: Így ünnepelnek a világ leggazdagabb gyerekei

A mil­li­ár­do­sok gye­re­kei a fény­űző ka­rá­cso­nyuk­ról osz­ta­nak meg ké­pe­ket.

Fel­há­bo­rí­totta az em­be­re­ket, hogy a mil­li­ár­do­sok gye­re­kei a fény­űző ka­rá­cso­nyuk­ról mu­to­gat­nak ké­pe­ket az in­ter­ne­ten.

Döbbenetes karácsony: Ízekre szedték az anyukát az interneten

Döbbenetes karácsony: Ízekre szedték az anyukát az interneten

Bru­tá­li­san sokat költ egy évben ka­rá­cso­nyi aján­dé­kokra, és mind­ezt el­me­sélte egy té­vé­mű­sor­ban.

Kutyaszánnal vág neki az Északi-sarknak Feri

Kutyaszánnal vág neki az Északi-sarknak Feri

A hó és a jég bi­ro­dal­mán ké­szül át­kelni szán­húzó ku­tyák se­gít­sé­gé­vel.

A hó és a jég bi­ro­dal­mán ké­szül át­kelni szán­húzó ku­tyák se­gít­sé­gé­vel a min­denre el­szánt ext­rém spor­toló. 330 ki­lo­mé­tert ter­vez meg­tenni a mí­nusz 40 fok­ban.

Elképesztő, mi derült ki az ősemberek asszonyairól

Elképesztő, mi derült ki az ősemberek asszonyairól

Döb­be­ne­tes össze­füg­gés!

Az ős­em­ber­kö­zös­ség férfi tag­ja­i­nak bi­zony jó okuk volt tar­tani a ko­ra­beli asszo­nyok­tól! Döb­be­ne­tes össze­füg­gésre jöt­tek rá a ré­gé­szek.

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Fur­csa dili ter­jed a vi­lág­há­lón: A be­vál­la­ló­sak pucér fe­nék­kel fo­tóz­kod­nak.

Fur­csa dili ter­jed a vi­lág­há­lón: A be­vál­la­ló­sak pucér fe­nék­kel fo­tóz­kod­nak.

Döbbenetes fotókon az egyik legcsúnyább emberi tulajdonság

Döbbenetes fotókon az egyik legcsúnyább emberi tulajdonság

Kínos az ilyen­kor el­csí­pett fény­kép.

Min­den­ki­nek van­nak rossz gon­do­la­tai, amik adott pil­la­nat­ban az ar­cunkra is ki­ül­nek. Rend­kí­vül kínos lehet az ilyen­kor el­csí­pett fotó.

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

Pil­la­na­to­kon belül vi­gyo­rogni fogsz. Eze­ket a ké­pe­ket nem lehet ko­moly arc­cal nézni.

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Teljesen kiakadt a net ezen a fotón! Te is bepánikolsz tőle?

Teljesen kiakadt a net ezen a fotón! Te is bepánikolsz tőle?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És őrü­le­tes tip­pek szü­let­tek.

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És őrü­le­tes tip­pek szü­let­tek.

Elképesztő esküvő: Fogadjunk, hogy ilyet még nem láttál!

Elképesztő esküvő: Fogadjunk, hogy ilyet még nem láttál!

Néha el­gu­rul a párok gyógy­szere.

Mire eljön a nagy nap, a párok gyak­ran annyira be­le­fá­rad­nak a szer­ve­zésbe, hogy azt se tud­ják, hol áll a fejük. Nem rit­kán a fo­tó­zá­son en­ge­dik ki a gőzt.

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Gya­nút­la­nul ment el a kis­mama az ult­ra­han­gos vizs­gá­latra, de amit lá­tott, arra nem szá­mí­tott...

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

Döb­be­ne­tes, amit ezen a fel­vé­te­len lát­hatsz. A ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély.

Vajon hi­szel majd a saját sze­med­nek? Egy biz­tos: döb­be­ne­tes, amit ezen a fel­vé­te­len lát­hatsz. Bár több el­mé­let is szü­le­tett már, amely igye­ke­zett meg­fej­teni a szo­kat­lan dol­got, a végső ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély. S ettől még fé­lel­me­te­sebb az egész.

Sikamlós hirdetéshez használták fel David Beckham arcképét

Sikamlós hirdetéshez használták fel David Beckham arcképét

Az egy­kori sztár­fut­bal­lista va­ló­szí­nű­leg be­le­egye­zése nél­kül lett a rek­lám­arca egy bi­zarr kínai haj­zse­lé­nek.

Az egy­kori sztár­fut­bal­lista va­ló­szí­nű­leg be­le­egye­zése nél­kül lett a rek­lám­arca egy kínai haj­zse­lé­nek.

Cipő helyett spermát kézbesített ki a népszerű futárszolgálat

Cipő helyett spermát kézbesített ki a népszerű futárszolgálat

Egy Mün­chen bel­vá­ro­sá­ban ta­lál­ható ci­pő­boltba ér­ke­zett meg az a DHL által kéz­be­sí­tett cso­mag...

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

A tu­ris­ták ki­ver­ték a biz­to­sí­té­kot.

A cseh tu­ris­ták ak­ci­ója ki­verte a biz­to­sí­té­kot a ha­tó­sá­gok­nál. Az esetre felfi­gyelt a film sztárja, és olyan gesz­tust tett, ami­vel meg­nyerte ma­gá­nak az in­ter­ne­tet.

A sufnitung ehhez képest semmi! Így buherálnak a nagyok

A sufnitung ehhez képest semmi! Így buherálnak a nagyok

Nem fel­tét­le­nül ér­de­mes min­den ja­ví­tást saját ke­zű­leg vé­gezni. Sok­szor ugyanis tel­je­sen hasz­nál­ha­tat­lan lesz az ered­mény. Vagy rö­he­jes.

Nem fel­tét­le­nül ér­de­mes min­den ja­ví­tást saját ke­zű­leg vé­gezni. Sok­szor ugyanis tel­je­sen hasz­nál­ha­tat­lan lesz az ered­mény. Rosszabb eset­ben bal­eset­ve­szé­lyes, jobb eset­ben ronda vagy rö­he­jes. És van, hogy fény­kép ké­szül róla. Esz­mé­let­len vá­lo­ga­tást hoz­tunk!