ÉLETMÓDI

BIZARR

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

A tu­ris­ták ki­ver­ték a biz­to­sí­té­kot.

A cseh tu­ris­ták ak­ci­ója ki­verte a biz­to­sí­té­kot a ha­tó­sá­gok­nál. Az esetre felfi­gyelt a film sztárja, és olyan gesz­tust tett, ami­vel meg­nyerte ma­gá­nak az in­ter­ne­tet.

Nem fog ki a magyarokon a svéd büdöshal-kihívás, itt a bizonyíték

Nem fog ki a magyarokon a svéd büdöshal-kihívás, itt a bizonyíték

Az étel­kü­lön­le­ges­ség annyira büdös, hogy már a kon­zer­ven ki­szi­várgó szag is gyo­mor­for­gató; mégis akad, aki meg­kós­tolja.

Milliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

Milliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

El­ját­szot­tál már a gon­do­lat­tal, hogy az ott­ho­nod fa­lain logó ké­pek­nek az ér­téke a több mil­lió fo­rin­tot is el­ér­heti?

Le­het­sé­ges, hogy az ott­ho­nod fa­lain logó ké­pek­nek az ér­téke a több mil­lió fo­rin­tot is el­ér­heti?

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

A stutt­garti fürdő ven­dé­gei azt sze­ret­nék el­érni, hogy a sza­una ré­szért külön kell­jen fi­zetni a jö­vő­ben.

Hamarosan piacra kerül a muszlim Barbie

Hamarosan piacra kerül a muszlim Barbie

A Mat­tel 1959-ben pi­acra do­bott ba­bája azon­nal ha­tal­mas siker lett.

Legfelsőbb Bírósági ítélete: a lovaknak is jár szabadság

Legfelsőbb Bírósági ítélete: a lovaknak is jár szabadság

Az oszt­rák Leg­fel­sőbb Bí­ró­ság jó­vá­hagyta azt, amit az oszt­rák ál­lat­vé­dők már rég­óta kö­ve­tel­nek.

A bécsi fi­á­ke­re­zés­hez be­fo­gott lovak ha­vonta ma­xi­mum 18 napot le­het­nek "szol­gá­lat­ban", mond­ván nekik is jár a sza­bad­ság.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Egészen bizarr hatása van ennek a sörnek

Egészen bizarr hatása van ennek a
sörnek

Jelen állás sze­rint egy bi­zo­nyos tí­pusú sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak. Jobb ha nem re­kesz­számra vesszünk IPA-t.

Jelen állás sze­rint egy bi­zo­nyos tí­pusú sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak. Jobb ha nem re­kesz­számra vesszünk IPA-t.

Fekete limonádé lett az új őrület! Ezért nagyon egészséges

Fekete limonádé lett az új őrület! Ezért nagyon egészséges

Itt a tö­ké­le­tes ital hal­lo­weenre! Ven­dé­ge­i­det már a meg­ér­ke­zés­kor ki­rázza a hideg. Rá­adá­sul na­gyon finom.

Itt a tö­ké­le­tes ital hal­lo­weenre! Ven­dé­ge­i­det már a meg­ér­ke­zés­kor ki­rázza a hideg. Rá­adá­sul finom.

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Letarolta a netet a Budapesten grimaszoló turista fotója

Egy fi­a­tal nőnek elege lett a nyá­las-csö­pö­gős ké­pek­ből, ezért saját stí­lus­ban kez­dett szelfi­ket lőni.

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

A férfi drá­mai kö­vet­kez­mé­nyek­kel járó sú­lyos agy­vér­zést ka­pott. Fi­gye­lem, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Bru­tá­lis ké­pe­ket osz­tott meg egy anyuka a leg­na­gyobb kö­zös­ségi por­tá­lon. Fér­jé­vel első közös gyer­me­kü­ket vár­ták, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Meg­döb­bensz az alap­anyag­tól!

Egy japán nyug­dí­jas új őrü­le­tet in­dí­tott út­jára, koffein­ér­zé­ke­nyek és kis­ma­mák által is fo­gyaszt­ható ká­vé­pót­ló­ból ké­szít vér­pezs­dítő forró italt.

Teljesen kiakasztotta a nőket a Toi-toi kihívás

Teljesen kiakasztotta a nőket a Toi-toi kihívás

Egy­szerre meg­döb­bentő és bi­zarr.

Az in­ter­net tele van beteg ki­hí­vá­sok­kal, ami­ket a több­ség a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­ták kí­ván­csi­sá­gá­val néz végig. Ez a mos­tani egy­szerre meg­döb­bentő és bi­zarr.

Eszméletlen, mit műveltek a folyosón a szakik, ilyet még nem láttál

Eszméletlen, mit műveltek a folyosón a szakik, ilyet még nem láttál

A csem­pé­ket gyártó cég fel­ké­szült arra, hogy a lá­to­ga­tók meg­döb­ben­nek

A csem­pé­ket gyártó és for­gal­mazó cég fel­ké­szült arra, hogy a lá­to­ga­tók meg­döb­ben­nek majd. Az ered­mény őket is meg­döb­ben­tette: az in­ter­net ugyanis napok alatt fel­kapta a fo­tó­kat, több száz­ez­ren osz­tot­ták meg őket.

Undorító! Orrszőr-hosszabbítás az új őrület!

Undorító! Orrszőr-hosszabbítás az új őrület!

Időn­ként már a di­vat­ban is fel­buk­kan­nak olyan újí­tá­sok, ame­lyek hamar vé­gig­se­per­nek a vi­lá­gon és sze­ren­csére csu­pán un­dort vál­ta­nak ki be­lő­lünk.

Időn­ként már a di­vat­ban is fel­buk­kan­nak olyan újí­tá­sok, ame­lyek hamar vé­gig­se­per­nek a vi­lá­gon és sze­ren­csére csu­pán un­dort vál­ta­nak ki be­lő­lünk.

Szétszedi a net ezt a lányt! Nem hiszed el, mi miatt kap sokkoló fenyegetéseket

Szétszedi a net ezt a lányt! Nem hiszed el, mi miatt kap sokkoló fenyegetéseket

Egy rek­lám okozta a nagy fel­for­du­lást. És olyan tá­ma­dásba len­dült sok kom­men­telő, hogy el sem hi­szed.

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Senki nem akart pénzt ki­adni a meg­le­he­tő­sen bi­zarr for­májú zöld­sé­gért.

Így élnek a milliárdosok gyerekei! Ez minden, csak nem vicces

Így élnek a milliárdosok gyerekei! Ez minden, csak nem vicces

Hi­val­kodó, fel­há­bo­rító tar­tal­ma­kat osz­ta­nak meg.

Hi­val­kodó, fel­há­bo­rító tar­tal­ma­kat osz­ta­nak meg, ami­ket egy Ins­tag­ram-oldal össze­gyűj­tött. Nem­csak a képek, hanem a hoz­zá­juk tar­tozó fel­ira­tok is ki­ver­tek min­den biz­to­sí­té­kot; a lu­xus­éle­tet élő fi­a­ta­lok egy­ál­ta­lán nem fog­ják vissza ma­gu­kat.

Anyaszült meztelenül vetette magát a mélybe az álomszép bázisugró lány!

Anyaszült meztelenül vetette magát a mélybe az álomszép bázisugró lány!

A bá­zis­ug­rás már ön­ma­gá­ban is az ext­rém spor­tok csú­csa. De úgy lát­szik, még ez is fo­koz­ható.

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Meg­le­he­tő­sen nagy fel­há­bo­ro­dást kel­tett az ams­tet­teni szü­lők kö­ré­ben, hogy gyer­me­keik nem kap­hat­nak disz­nó­húst.

Itt a legbizarrabb divatkiegészítő férfiaknak, sikítva menekülnek a nők

Itt a legbizarrabb divatkiegészítő férfiaknak, sikítva menekülnek a nők

Az in­ter­net do­bott egy há­tast az őrült öt­let­től.

Az in­ter­net do­bott egy há­tast az őrült öt­let­től, de ren­ge­te­gen vár­ják, hogy pi­acra ke­rül­jön.

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle. Min­den évben akad egy ilyen slá­ger.

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle. Min­den évben akad egy ilyen slá­ger. Most meg­néz­he­ted, mi szólt a rá­di­ó­ban, ami­kor szü­let­tél!

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat a Ka­i­ró­hoz kö­zeli Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe.

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe.

Végleg megőrültek a nők, ezt művelik a hónaljukkal

Végleg megőrültek a nők, ezt művelik a hónaljukkal

Az idei di­vat­ban vad meg­ol­dá­sok kap­tak szárnyra a fő­so­dor­ban. És akkor még az in­ter­net­ről nem is be­szél­tünk...

Az idei divat ki­tett ma­gáért, egyre va­dabb meg­ol­dá­sok kap­tak szárnyra a fő­so­dor­ban. És az in­ter­net­ről még nem is be­szél­tünk...

Kókuszozás: a legbizarrabb szex, amiről valaha hallottál

Kókuszozás: a legbizarrabb szex, amiről valaha hallottál

Lát­tad az Ame­ri­kai pitét? Igen, va­lami olyasmi tör­té­nik a kó­kusz­di­ó­val is. Hidd el, a va­ló­ság dur­vább, mint kép­ze­led...

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Örökké fel van töl­tődve a fri­zu­rá­juk.

Töl­tő­dött már fel annyira a hajad, hogy nem si­ke­rült fri­zu­rát csi­nál­nod? Ezek­nek az iker­lá­nyok­nak a nap 24 órá­já­ban ilyen a haja.

Mellbevágó, hogy a természetben milyen sokféle pénisz létezik

Mellbevágó, hogy a természetben milyen sokféle pénisz létezik

A világ egyet­len pé­nisz­mú­ze­u­mába lép­hetsz be ve­lünk. Kí­ván­csi vagy? Kez­dő­dik a tár­lat­ve­ze­tés!

A világ egyet­len pé­nisz­mú­ze­u­mába lép­hetsz be ve­lünk. Az egye­dül­álló és ha­tal­mas gyűj­te­mény év­ti­ze­dek óta gya­ra­po­dik, hála az ada­kozó kedvű em­be­rek­nek, akik szerte a vi­lág­ból kül­dik az ér­de­ke­sebb­nél ér­de­ke­sebb pé­ni­sze­ket. Kí­ván­csi vagy? Kez­dő­dik a tár­lat­ve­ze­tés!

Bizarr tortadivat vert ki minden biztosítékot az interneten

Bizarr tortadivat vert ki minden biztosítékot az interneten

Van, aki imádja, sokan aján­dé­koz­zák egy­más­nak a hát­bor­zon­gató desszert­cso­dá­kat. Fel­ké­szül­tél?

Van, aki imádja, sokan aján­dé­koz­zák egy­más­nak a hát­bor­zon­gató desszert­cso­dá­kat.

Döbbenetes esküvő: Meneküljön, ki merre lát!

Döbbenetes esküvő: Meneküljön, ki merre lát!

Néha a ko­szo­rús­lá­nyok­kal van a baj...

Az es­kü­vő­szer­ve­zés egyik leg­fon­to­sabb része a fo­tó­zás ter­ve­zése. Meg a ko­szo­rús­lá­nyok és ru­háik ki­vá­lasz­tása. Per­sze van­nak olyan pil­la­na­tok, ami­kor pont pont ez a kettő nem iga­zán si­ke­rül...

Eszméletlen, hol találta meg elveszettnek hitt jegygyűrűjét ez a nő

Eszméletlen, hol találta meg elveszettnek hitt jegygyűrűjét ez a nő

Az idős asszony 13 éve vesz­tette el el­jegy­zési gyű­rű­jét, amit 1950-ben, es­kü­vő­jü­kön hú­zott uj­jára a férje.

Egyre biztosabb, malacok fogják megmenteni az emberek életét

Egyre biztosabb, malacok fogják megmenteni az emberek életét

Óri­ási át­tö­rés­ről kö­zölt hírt egy ku­ta­tó­cso­port egy tu­do­má­nyos lap­ban.

Óri­ási át­tö­rés­ről kö­zölt hírt egy ku­ta­tó­cso­port egy tu­do­má­nyos lap­ban. Egy olyan prob­lé­mát si­ke­rült ki­kü­szö­böl­niük, mely meg­aka­dá­lyozta, hogy a ser­té­sek se­gít­sé­gé­vel gyó­gyít­sa­nak szerv­transz­plan­tá­ci­óra vá­ra­kozó be­te­ge­ket.

A ciciszív kihívás a legújabb őrület a neten, hát hol a határ?

A ciciszív kihívás
a legújabb őrület
a neten,
hát hol a határ?

El­ké­pesztő dol­got mű­vel­nek mel­lük­kel a ti­ni­lá­nyok.

A leg­újabb in­ter­ne­tes ki­hí­vás egé­szen meg­hök­kentő. El­ké­pesztő dol­got mű­vel­nek mel­lük­kel a ti­ni­lá­nyok.

A legkülönösebb ruhadarabok, amikről még biztos nem hallottál

A legkülönösebb ruhadarabok, amikről még biztos nem hallottál

Ezek a meg­hök­kentő vagy vic­ces da­ra­bok hasz­no­sab­bak, mint sej­ted!

Né­me­lyik­ről el­sőre meg se tud­nád mon­dani, mire való, mások vic­ce­sek. De hasz­no­sab­bak, mint sej­ted!

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Nem akar­tak nekik sört adni!

Is­me­red azt a vic­cet, hogy a papok be­men­nek egy angol kocs­mába, de a ha­cu­ká­juk miatt ott nem szol­gál­ják ki őket?

Undorító egyveleg a kislányok új kedvence, megvan, mi az?

Undorító egyveleg a kislányok új kedvence, megvan, mi az?

Le­írni is ször­nyű a nevét, de el­árul­juk: szlájm. Mond­juk csak nyál­kagyur­má­nak. Csak egy ki­csit gusz­tus­ta­lan...

Le­írni is ször­nyű a nevét, de el­árul­juk: szlájm. Mond­juk csak nyál­kagyur­má­nak.

Új őrület a vaginaglitter, ami tönkreteheti a nőket

Új őrület a vaginaglitter, ami tönkreteheti a nőket

Nő­gyó­gyá­szok sze­rint iszo­nya­to­san ve­szé­lyes a leg­újabb őrü­let, ami nem csak fer­tő­zé­se­ket okoz­hat.

Valóra válhat a férfiak álma, akik óriásokkal akarnak szexelni

Valóra válhat a férfiak álma, akik óriásokkal akarnak szexelni

Az in­ter­net vi­lá­gá­ban nem le­he­tet­len.

Az in­ter­net vi­lá­gá­ban már semmi sem le­he­tet­len.

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Vajon mi­lyen lehet egy híres szí­nés­szel vagy ze­nés­szel az ágy­ban?

Gon­dol­tál már arra, mi­lyen lehet egy híres szí­nés­szel, ze­nés­szel vagy sztár­spor­to­ló­val az ágy­ban?

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

Az in­ter­net na­gyon hamar fel­kapta a masz­tur­báló póz­ban kon­zer­vá­ló­dott férfi­ről ké­szült képet.

Az in­ter­net hamar fel­kapta a masz­tur­báló póz­ban kon­zer­vá­ló­dott férfi­ről ké­szült képet. Aki va­ló­szí­nű­leg nem ön­ki­elé­gí­tett a ha­lá­la­kor.

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: ugrálni kezdett a halszelet!

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: ugrálni kezdett a halszelet!

Tel­je­sen meg­fa­gyott a le­vegő, és min­den szem­pár ugyan­arra a re­keszre me­redt. Egy sze­let hal ver­gő­dött benne.

Döbbenet, hogy mennyibe kerül ez a primitív irodai eszköz

Döbbenet, hogy mennyibe kerül ez a primitív irodai eszköz

Józan és­szel fel nem fo­ga­ható.

Még a PRADA már­kahű vá­sár­lói is úgy gon­dol­ják, hogy az olasz cég ezzel a ki­egé­szí­tő­vel túl­lé­pett a józan ész ha­tá­rán.

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el.

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el. Ré­misz­tőbb lehet, mint egy egész estés film.

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Szakadni fogsz! A kristályedzésnél nem lesz ma röhejesebb!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást sze­rezni, fel­tét­len pró­báld ki!

Ki­csit drága, na­gyon fur­csa, de ha sze­ret­nél súly­zó­zás köz­ben ősi le­m­úriai tu­dást sze­rezni, ne hagyd ki!

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

Ha unatkozol az irodában, így vicceld meg a kollégákat

14 ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk!

14 remek és ki­pró­bált öt­le­tet mu­ta­tunk, ami­vel a leg­szür­kébb hét­köz­nap is vi­dá­mab­ban telik majd az iro­dá­ban.

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi szépségpötty a menő

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi szépségpötty a menő

Újab­ban vi­szont di­rekt szép­ség­pöttyö­ket te­to­vál­tat­nak ma­guk­nak. Amit meg­ér­tünk, mert el­ké­pesz­tően szexi!

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

Borzalom, amit a luxus minőségű kávékban találtak

A nagy nem­zet­közi ká­vé­lán­cok ter­mé­ke­i­nek mi­nő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban ko­ráb­ban is fel­me­rül­tek ki­fo­gá­sok...

A nagy nem­zet­közi ká­vé­lán­cok ter­mé­ke­i­nek mi­nő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban ko­ráb­ban is fel­me­rül­tek ki­fo­gá­sok. De a mos­tani ügy vég­képp ki­akasz­totta a vá­sár­ló­kat!

Ez a világ 10 legbizarrabb itala!

Ez a világ 10 legbizarrabb itala!

Van köz­tük 55% al­ko­hol­tar­talmú és bébi egér­ből ké­szült is! A leg­több­nek az íze­sí­tése a nem min­den­napi, és van, amit "gyó­gyító ereje" miatt isz­nak.

Van köz­tük 55% al­ko­hol­tar­talmú és bébi egér­ből ké­szült is! A leg­több­nek az íze­sí­tése a nem min­den­napi, és van, amit "gyó­gyító ereje" miatt isz­nak.

Végre megvan a nagy buddha-rejtély titka

Végre megvan a nagy buddha-rejtély titka

Az ősi kínai tanok sze­rint örök éle­tet nyer, aki eszik a kü­lön­le­ges alakú gyü­mölcs­ből. A kis­baba és buddha for­májú gyü­möl­csök nem csak Kí­ná­ban nép­sze­rűek.

Az ősi kínai tanok sze­rint örök éle­tet nyer, aki eszik a kü­lön­le­ges alakú gyü­mölcs­ből. Nem csak Kí­ná­ban, az egész vi­lá­gon imád­ják őket.

Hódít az új tetkódivat: Meglepő hajlatba varratják a mintát!

Hódít az új tetkódivat: Meglepő hajlatba varratják a mintát!

Adunk némi ins­pi­rá­ciót arra az esetre, ha te­to­vá­lást sze­ret­nél, de eddig nem tud­tad el­dön­teni, hogy hova.

Adunk némi ins­pi­rá­ciót arra az esetre, ha te­to­vá­lást sze­ret­nél, de eddig nem tud­tad el­dön­teni, hogy hova.

Pikáns szexuális ügy foglalkoztatja a NASA-t, dilemmában a tudósok

Pikáns szexuális ügy foglalkoztatja a NASA-t, dilemmában a tudósok

Ahogy fej­lő­dik az űr­ku­ta­tás, egyre meg­ke­rül­he­tet­le­nebb a kér­dés, ami va­ló­szí­nű­leg téged is fog­lal­koz­tat.

Azt hittük, a divat már nem okozhat meglepetéseket, erre tessék

Azt hittük, a divat már nem okozhat meglepetéseket, erre tessék

Az biz­tos, hogy a fesz­ti­vál­sze­zon egyik szí­ne­sí­tője lesz ez az elekt­ro­mos ki­egé­szítő. Ka­pasz­kodj meg, ezt nézd!

Elképesztően bizarr fürdőruhával kínálták meg a nőket

Elképesztően bizarr fürdőruhával kínálták meg a nőket

Napok alatt le­ta­rolta a netet, imád­ják a fel­hasz­ná­lók. Leg­alábbis mint poént, egyéb­ként fel nem ven­nék.

Napok alatt le­ta­rolta a netet, imád­ják a fel­hasz­ná­lók. Leg­alábbis mint poént, egyéb­ként fel nem ven­nék.

Itt a legújabb comberősítő gyakorlat, amit egyszerűen mindenki imád

Itt a legújabb comberősítő gyakorlat, amit egyszerűen mindenki imád

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók. Ra­jon­ga­nak érte az em­be­rek! Nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen egy­szerű!

Elá­rasz­tot­ták az Ins­tag­ra­mot az új edzés­mód­szer­ről ké­szült fotók. Ra­jon­ga­nak érte az em­be­rek! Nem hi­szel a sze­med­nek, mi­lyen egy­szerű!

Ilyen extrém holmiban még nem láttál szexi lányokat bulizni!

Ilyen extrém holmiban még nem láttál szexi lányokat bulizni!

Az esze­lős ötlet fő­sze­rep­lői pucér testű lá­nyok. Fa­lat­nyi öl­tö­zé­kük­től ve­rej­té­kezni fogsz!

Az esze­lős ötlet fő­sze­rep­lői pucér testű lá­nyok. Fa­lat­nyi öl­tö­zé­kük­től ve­rej­té­kezni fogsz!

Ezt árulja el rólad a Facebook
profilképed!

Ezt árulja el rólad a Facebook
profilképed!

Nem is gon­dol­nád, hogy egy Fa­ce­book-profil­kép mennyi min­dent el­árul a gaz­dá­já­ról. Ezekre a je­lekre fi­gyelj!

Nem is gon­dol­nád, hogy egy Fa­ce­book-profil­kép mennyi min­dent el­árul a gaz­dá­já­ról. Ezekre a je­lekre fi­gyelj!

Ez nem hiszed el: Zongorázó csirkén ámul a fél világ!

Ez nem hiszed el: Zongorázó csirkén ámul a fél világ!

Be­lőle biz­tos nem lesz rán­tott hús...

Nem va­ló­szú hogy Jokgu, a há­zi­tyúk rán­tott hús for­má­já­ban vé­gezné a va­cso­ra­asz­ta­lon.

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Sok­kot ka­pott az anyuka!

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Idegen pasival találta az ágyban feleségét a férfi. Ezt tette utána

Idegen pasival találta az ágyban feleségét a férfi. Ezt tette utána

Egy ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban leg­töb­bünk­nek azon­nal el­bo­rulna az agya.

Egy ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban leg­töb­bünk­nek azon­nal el­bo­rulna az agya. Sűrű ká­rom­ko­dá­sok kö­ze­pette, páros láb­bal rug­dos­nánk ki a be­to­la­ko­dót...

Durva dolgot találtak a Kinder-tojásban, meghűlt bennük a vér

Durva dolgot találtak a Kinder-tojásban

Az édes­anya nem gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát azzal, hogy egy Kin­der to­jást vá­sá­rol neki.

Az édes­anya nem gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát azzal, hogy egy Kin­der to­jást vá­sá­rol neki.

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

Sok­kot kap­tak a szü­lők, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy a gye­re­kek a vé­res­kezű dik­tá­tor képét szí­ne­zik lel­ke­sen.

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ha va­laki meg­látja a sárga "M" betűt, akkor rög­tön tudja, hogy meg­ta­lálta a gyors­ét­ter­mek Mek­ká­ját. Egy ari­zo­nai kis­vá­ros­ban azon­ban meg­té­vesztő lehet, mivel a vi­lá­gon egye­dü­li­ként ott nem sárga a gyors­ét­te­rem lo­gója.

Ez történik a gyomrunkkal, ha megiszunk egy doboz kólát! - Videó

Ez történik a gyomrunkkal, ha megiszunk egy doboz kólát! - Videó

Ha meg­né­zed ezt a vi­deót, soha többé nem akarsz majd kólát inni!

Ha meg­né­zed ezt a vi­deót, soha többé nem akarsz majd kólát inni!

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Te mi­lyen tit­kos jelet var­rat­nál ma­gadra? Né­hány öt­le­tet mu­ta­tunk.

Te mi­lyen tit­kos jelet var­rat­nál ma­gadra? Né­hány öt­le­tet mu­ta­tunk, ha egy­szerre sze­ret­nél rej­te­getni és meg­mu­tatni va­la­mit ma­gad­ból.

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni! Mégis két­mil­li­ó­ért ment el.

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni!

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Döb­ben­ten ál­lunk a fotók előtt. Nem ért­jük, ho­gyan ké­szít­het ilyen já­té­ko­kat bárki is. Te sem fogsz hinni a sze­med­nek.

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a Dis­ney-fi­gu­rák ki­ta­lált ka­rak­te­rek? Akkor meg­mu­tat­juk, hogy ked­venc me­se­hő­seid iga­zá­ból va­lódi, hús-vér em­be­rek.

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok hi­deg­vé­ré­nek és szak­ér­tel­mé­nek kö­szön­heti, hogy még élet­ben van!

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Az agy egy­sze­rűen nem veszi fi­gye­lembe a kör­nye­ze­tet és ön­ké­nye­sen al­ter­na­tív va­ló­sá­go­kat hoz létre. Vajon téged is meg­té­veszt ez a hatás?

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. Nem sok ez egy ki­csit...?

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. A fel­vé­tel meg­te­kin­tése után fel­me­rül a kér­dés, hogy nem sok ez egy ki­csit...?

UFO-vá akar válni a 22 éves férfi, már 110 operáción van túl

UFO-vá akar válni a 22 éves férfi, már 110 operáción van túl

Vinny úgy dön­tött: föl­dön­kí­vüli lesz...

Vinny úgy dön­tött, hogy elege van az em­beri lét­ből, in­kább sze­retne föl­dön­kí­vü­livé válni. A 22 éves fi­a­tal­em­ber nemi szer­vek nél­kül kép­zeli el a jö­vő­jét...

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

Érzelmeink révén próbál meg újabb bőrt lehúzni rólunk a Facebook!

Ez durva: a Fa­ce­book ér­zelmi sta­tisz­ti­ká­kat fel­hasz­nálva belső al­go­rit­mu­sok­kal cél­zott rek­lám­cso­ma­go­kat állít össze ne­künk.

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Biz­to­san tátva marad a vég­ered­mény­től.

Biz­to­san tátva marad a szád a vég­ered­mény­től.

Íme, a legbizarrabb módszer, amivel valaha is fokozták a férfipotenciált

Íme, a legbizarrabb módszer, amivel valaha is fokozták a férfipotenciált

El­ké­pesztő mód­szer­rel ruk­kolt elő egy man­ches­teri szé­pé­szeti kli­nika.

El­ké­pesztő mód­szer­rel ruk­kolt elő egy man­ches­teri szé­pé­szeti kli­nika.

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót.

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól. A nagy test­vér min­dent lát.

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Rég el­fe­le­dett Fa­ce­book funk­ciót bá­nyá­szott elő a mély­ről egy va­gány prog­ra­mozó.

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a rideg va­ló­ság And­rew szá­mára.

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a rideg va­ló­ság And­rew szá­mára. Az or­vos­tu­do­mány azon­ban a se­gít­sé­gére siet, így négy év­ti­ze­des ár­tat­lan­sá­gát végre el­ve­szíti.

A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Döbbenetes új divat: A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Az ame­ri­kai re­a­lity celeb olyan kör­mö­ket vil­lan­tott, ami­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Az ame­ri­kai re­a­lity celeb olyan kör­mö­ket vil­lan­tott, ami­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

A leg­újabb ká­vé­kü­lön­le­ges­ség meg­le­he­tő­sen fur­csa el­já­rás­sal ké­szül, vi­szont na­gyon egész­sé­ges!

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ennek nem fogsz örülni.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak.

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak. Nem ok nél­kül. Az igaz­ságra azon­ban még senki nem jött rá, aki csak az alábbi fil­met nézte meg. Ezért se­gí­tünk, és el­árul­juk azt.