Veronai busztragédia

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

Szom­ba­ton tud­ják csak Bu­da­pestre szál­lí­tani a holt­tes­te­ket.

Szom­ba­ton tud­ják csak Bu­da­pestre szál­lí­tani a holt­tes­te­ket.

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják, így akár na­po­kon belül el is te­met­he­tik őket. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Bár a bal­eset pon­tos oka egy­előre is­me­ret­len, van pár nyom, ami se­gít­het ki­de­rí­teni az igaz­sá­got.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Veronai busztragédia: összefog a két ősi ellenség

Veronai busztragédia: összefog a két ellenség

Ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ősi ri­vá­lis. Vígh Ba­lázs jég­ko­rong­ka­pus a ve­ro­nai tra­gé­di­á­ban hunyt el.

Ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ősi ri­vá­lis. Vígh Ba­lázs jég­ko­rong­ka­pus a ve­ro­nai tra­gé­di­á­ban hunyt el.

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie, egy másik já­ra­tot szo­kott ve­zetni.

Pokoli: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Pokoli várakozás: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Még köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zóik sem néz­he­tik meg azt a két sé­rül­tet, aki most is vál­sá­gos ál­la­pot­ban fek­szik a ve­ro­nai kór­ház­ban. A köz­vet­len azo­no­sí­tás he­lyett a DNS dönt­het...

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra. A kép­so­ro­kat lát­ván talán lett volna esé­lye a ma­gyar di­á­kok­nak...

NE HAGYD KI!

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zölt Szij­jártó Péter a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zölt Szij­jártó Péter a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött: a tra­gé­diát azon­ban csak egyi­kük élte túl...

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban hunyt el. Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Rejtélyek a diákbusz tragédiája körül

Rejtélyek a magyar diákbusz veronai tragédiája körül

Az egész or­szá­got sok­kolta a Szi­nyei Merse Pál gim­ná­zium fran­cia­or­szági sí­tá­bo­rá­ból ha­za­térő ma­gyar busz tra­gé­di­ája - ám ren­ge­teg a meg­vá­la­szo­lat­lan kér­dés.

Az egész or­szá­got sok­kolta a Szi­nyei Merse Pál gim­ná­zium fran­cia­or­szági sí­tá­bo­rá­ból ha­za­térő ma­gyar busz tra­gé­di­ája. - ám ren­ge­teg a meg­vá­la­szo­lat­lan kér­dés.

Új vibrátor hódít, ez minden lusta nő álma

Új vibrátor hódít, ez minden lusta nő álma

Ez a vib­rá­tor nem az, amire el­ső­ként gon­dol­nál! A vib­ráló ala­pozó-szi­vacs arról gon­dos­ko­dik, hogy az ala­pozó egyen­le­te­sen ke­rül­jön a bő­rödre.

Ez a vib­rá­tor nem az, amire el­ső­ként gon­dol­nál! A vib­ráló ala­pozó-szi­vacs arról gon­dos­ko­dik, hogy az ala­pozó ma­ra­dék­ta­la­nul, egyen­le­tes ré­teg­ben ke­rül­jön a bő­rödre. Már több cég is gyártja az új szép­ség­kü­tyüt, amely vi­lág­szerte nők mil­li­óit hó­dí­totta meg az utóbbi hó­na­pok­ban. Ki­pró­bál­nád?

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Az el­ké­szí­tése na­gyon egy­szerű.

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva maga a menny­or­szág.

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki!

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki ezt a jog­hur­tos fa­lat­kát, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz a mély­hű­tő­ből. Nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot, így bát­ran fo­gyaszt­ha­tod.

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Össze­szed­tük a trendi da­ra­bo­kat.

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat.

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

A gye­re­kek több­sége arról szá­molt be, hogy több­ször is fel­ri­ad­tak ál­muk­ból.

A gye­re­kek több­sége arról szá­molt be, hogy több­ször is fel­ri­ad­tak ál­muk­ból a bu­szon a tra­gé­dia előtt is. Ez lehet a ma­gya­rá­zat a bal­esetre?

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat.

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat.

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Nem­csak az itt­honi, hanem a kül­földi ma­gya­rok is össze­fog­tak, hogy eny­hí­teni tud­ja­nak a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Óriási esély, ellenük küzdenek a női pólósok a vb-n

Óriási esély, ellenük küzdenek a női pólósok a vb-n

Már a leg­jobb négy közé jutás a tét.

Hét­főn már a leg­jobb négy közé jutás lesz a tét a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben.

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben, így a har­ma­dik hellyel kel­lett be­ér­nie a ma­gyar ver­seny­ző­nek.

Ez igen, nem beszélnek félre a magyar pólósok

Ez igen, nem beszélnek félre a magyar pólósok

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tot­tak.

Märcz Tamás szö­vet­ségi ka­pi­tány szom­ba­ton saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, és nem ker­telt a ne­gyed­dön­tőt il­le­tően.

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

"Ma hall­ga­tok, és fél­ár­bocra eresz­tem a szí­ve­met" - írta Geszti Péter, aki sze­rint nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

A bu­da­pesti Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium előtt szom­bat reg­gel óta égnek a mé­cse­sek.

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Több­szá­zan em­lé­kez­tek meg a tra­gi­kus olasz­or­szági bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Több­szá­zan em­lé­kez­tek meg a tra­gi­kus olasz­or­szági bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

A bu­da­pesti Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai szen­ved­tek tra­gi­kus busz­bal­ese­tet.

Nemzeti gyásznapot rendeltek el

Nemzeti gyásznapot rendeltek el

Hét­főre nem­zeti gyász­na­pot ren­delt el a kor­mány.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök kez­de­mé­nye­zé­sére a kor­mány az olasz­or­szági busz­bal­eset­ben el­hunyt ál­do­za­tok em­lé­kére ja­nuár 23-át nem­zeti gyász­nappá nyil­vá­ní­totta.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet.

Szij­jártó Péter a reg­gel össze­hí­vott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón el­mondta, hogy nem ta­lál­tak fék­nyo­mo­kat a hely­szí­nen, de egy­előre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet. Ám egy szem­tanú sze­rint gond le­he­tett a bus­szal.

Friss: Megérkeztek az első brutális felvételek a magyar buszbalesetről

Friss: Megérkeztek az első brutális felvételek a magyar buszbalesetről

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar gyer­me­ke­ket szál­lító busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

Tragédia: Így gyászolják a diáktársak a magyar buszbaleset áldozatait

Tragédia: Így gyászolják a diáktársak a magyar buszbaleset áldozatait

A busz az au­tó­pá­lyán szen­ve­dett bal­ese­tet, majd ki­gyul­ladt.

A fran­cia­or­szági sí­tá­bor­ból ha­za­felé tartó busz, ame­lyen 14 és 18 év kö­zötti ma­gyar fi­a­ta­lok utaz­tak, az A4-es au­tó­pá­lyán egy ve­ro­nai cso­mó­pont­nál szen­ve­dett bal­ese­tet, majd ki­gyul­ladt.

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Leg­ke­ve­sebb heten meg­hal­tak egy gyer­me­ke­ket szál­lító ma­gyar busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

Drámai: Szijjártó Péter könnyezve beszélt a buszbaleset áldozatairól

Drámai: Szijjártó Péter könnyezve beszélt a buszbaleset áldozatairól

Ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

Ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar kö­zép­is­ko­lá­so­kat szál­lító busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben, amely pén­tek éjfél körül tör­tént egy ve­ro­nai au­tó­pá­lya-ki­já­rat­nál. A kül­ügy­mi­nisz­ter könnye­i­vel küsz­kö­dött a szom­bat dél­előtt tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Olasz­or­szág­ban szen­ve­dett bal­ese­tet egy ma­gyar busz, ame­lyik gyer­me­ke­ket szál­lí­tott.