Veronai busztragédia

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

Szom­ba­ton tud­ják csak Bu­da­pestre szál­lí­tani a holt­tes­te­ket.

Szom­ba­ton tud­ják csak Bu­da­pestre szál­lí­tani a holt­tes­te­ket.

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják, így akár na­po­kon belül el is te­met­he­tik őket. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Bár a bal­eset pon­tos oka egy­előre is­me­ret­len, van pár nyom, ami se­gít­het ki­de­rí­teni az igaz­sá­got.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Veronai busztragédia: összefog a két ősi ellenség

Veronai busztragédia: összefog a két ellenség

Ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ősi ri­vá­lis. Vígh Ba­lázs jég­ko­rong­ka­pus a ve­ro­nai tra­gé­di­á­ban hunyt el.

Ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ősi ri­vá­lis. Vígh Ba­lázs jég­ko­rong­ka­pus a ve­ro­nai tra­gé­di­á­ban hunyt el.

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie, egy másik já­ra­tot szo­kott ve­zetni.

Pokoli: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Pokoli várakozás: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Még köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zóik sem néz­he­tik meg azt a két sé­rül­tet, aki most is vál­sá­gos ál­la­pot­ban fek­szik a ve­ro­nai kór­ház­ban. A köz­vet­len azo­no­sí­tás he­lyett a DNS dönt­het...

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra. A kép­so­ro­kat lát­ván talán lett volna esé­lye a ma­gyar di­á­kok­nak...

NE HAGYD KI!

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zölt Szij­jártó Péter a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zölt Szij­jártó Péter a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött: a tra­gé­diát azon­ban csak egyi­kük élte túl...

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban hunyt el. Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Rejtélyek a diákbusz tragédiája körül

Rejtélyek a magyar diákbusz veronai tragédiája körül

Az egész or­szá­got sok­kolta a Szi­nyei Merse Pál gim­ná­zium fran­cia­or­szági sí­tá­bo­rá­ból ha­za­térő ma­gyar busz tra­gé­di­ája - ám ren­ge­teg a meg­vá­la­szo­lat­lan kér­dés.

Az egész or­szá­got sok­kolta a Szi­nyei Merse Pál gim­ná­zium fran­cia­or­szági sí­tá­bo­rá­ból ha­za­térő ma­gyar busz tra­gé­di­ája. - ám ren­ge­teg a meg­vá­la­szo­lat­lan kér­dés.

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus, ki ne sze­retné a kar­di­gánt? Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ha­tod, bár­hová fel­ve­he­ted. Ke­resd meg ma­gad­nak az idei da­ra­bot!

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus, ki ne sze­retné a kar­di­gánt? Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ha­tod, bár­hová fel­ve­he­ted. Ke­resd meg ma­gad­nak az idei da­ra­bot!

Ezzel a módszerrel felújíthatod az elszürkült melltartódat

Ezzel a módszerrel felújíthatod az elszürkült melltartódat

A mell­tar­tók - még ha rend­sze­re­sen mosod is őket - egy idő után csú­nyán el tud­nak szür­külni. Sze­ren­csére van meg­ol­dás!

Megújult a diétás káposztaleves: Fogyás turbó sebességgel

Megújult a diétás káposztaleves: Fogyás turbó sebességgel

Még fi­no­mabb lett!

A ká­posz­ta­le­ves-diéta az egyik leg­nép­sze­rűbb fo­gyó­kú­rás mód­szer. Az alap­re­cept most meg­újult, így még ha­té­ko­nyabb a fo­gyás!

Soha többé szénhidrát: Szalonnás karfiolfalatka a diéták új slágere

Soha többé szénhidrát: Szalonnás karfiolfalatka a diéták új slágere

Ez a sza­lon­ná­val fel­tur­bó­zott rop­pa­nós nasi egye­ne­sen imádni való, rá­adá­sul segít a kar­csú­so­dás­ban!

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol.

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

A gye­re­kek több­sége arról szá­molt be, hogy több­ször is fel­ri­ad­tak ál­muk­ból.

A gye­re­kek több­sége arról szá­molt be, hogy több­ször is fel­ri­ad­tak ál­muk­ból a bu­szon a tra­gé­dia előtt is. Ez lehet a ma­gya­rá­zat a bal­esetre?

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat.

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat.

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Nem­csak az itt­honi, hanem a kül­földi ma­gya­rok is össze­fog­tak, hogy eny­hí­teni tud­ja­nak a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

Robban az internet, elszédülsz Jakabos Zsuzsanna új fotójától

Robban az internet, elszédülsz Jakabos Zsuzsanna új fotójától

Hogy lehet va­laki egy­szerre ennyire szexi és ki­spor­tolt? Az új­don­sült fe­le­sé­get na­po­kig el tud­nánk nézni.

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben.

Mély vál­ság­ban a csa­pata, már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben. Be­fo­lyá­solja a mély­re­pü­lés a hazai ka­pi­tány­kér­dést?

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

"Ma hall­ga­tok, és fél­ár­bocra eresz­tem a szí­ve­met" - írta Geszti Péter, aki sze­rint nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

A bu­da­pesti Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium előtt szom­bat reg­gel óta égnek a mé­cse­sek.

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Több­szá­zan em­lé­kez­tek meg a tra­gi­kus olasz­or­szági bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Több­szá­zan em­lé­kez­tek meg a tra­gi­kus olasz­or­szági bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

A bu­da­pesti Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai szen­ved­tek tra­gi­kus busz­bal­ese­tet.

Nemzeti gyásznapot rendeltek el

Nemzeti gyásznapot rendeltek el

Hét­főre nem­zeti gyász­na­pot ren­delt el a kor­mány.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök kez­de­mé­nye­zé­sére a kor­mány az olasz­or­szági busz­bal­eset­ben el­hunyt ál­do­za­tok em­lé­kére ja­nuár 23-át nem­zeti gyász­nappá nyil­vá­ní­totta.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet.

Szij­jártó Péter a reg­gel össze­hí­vott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón el­mondta, hogy nem ta­lál­tak fék­nyo­mo­kat a hely­szí­nen, de egy­előre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet. Ám egy szem­tanú sze­rint gond le­he­tett a bus­szal.

Friss: Megérkeztek az első brutális felvételek a magyar buszbalesetről

Friss: Megérkeztek az első brutális felvételek a magyar buszbalesetről

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar gyer­me­ke­ket szál­lító busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

Tragédia: Így gyászolják a diáktársak a magyar buszbaleset áldozatait

Tragédia: Így gyászolják a diáktársak a magyar buszbaleset áldozatait

A busz az au­tó­pá­lyán szen­ve­dett bal­ese­tet, majd ki­gyul­ladt.

A fran­cia­or­szági sí­tá­bor­ból ha­za­felé tartó busz, ame­lyen 14 és 18 év kö­zötti ma­gyar fi­a­ta­lok utaz­tak, az A4-es au­tó­pá­lyán egy ve­ro­nai cso­mó­pont­nál szen­ve­dett bal­ese­tet, majd ki­gyul­ladt.

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Leg­ke­ve­sebb heten meg­hal­tak egy gyer­me­ke­ket szál­lító ma­gyar busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

Drámai: Szijjártó Péter könnyezve beszélt a buszbaleset áldozatairól

Drámai: Szijjártó Péter könnyezve beszélt a buszbaleset áldozatairól

Ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

Ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar kö­zép­is­ko­lá­so­kat szál­lító busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben, amely pén­tek éjfél körül tör­tént egy ve­ro­nai au­tó­pá­lya-ki­já­rat­nál. A kül­ügy­mi­nisz­ter könnye­i­vel küsz­kö­dött a szom­bat dél­előtt tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Olasz­or­szág­ban szen­ve­dett bal­ese­tet egy ma­gyar busz, ame­lyik gyer­me­ke­ket szál­lí­tott.