Veronai busztragédia

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Bár a bal­eset pon­tos oka egy­előre is­me­ret­len, van pár nyom, ami se­gít­het ki­de­rí­teni az igaz­sá­got.

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat a ma­gya­rok, a ve­ro­nai tra­gé­dia mély nyo­mot ha­gyott min­den­ki­ben.

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat a ma­gya­rok, a ve­ro­nai tra­gé­dia mély nyo­mot ha­gyott min­den­ki­ben.

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

A várt­nál egy nap­pal ké­sőbb, szom­ba­ton tud­ják csak Bu­da­pestre szál­lí­tani a tra­gi­kus bal­eset ál­do­za­ta­i­nak holt­tes­tét.

Nemsokára eltemetik a veronai áldozatokat

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják, így akár na­po­kon belül el is te­met­he­tik őket. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

Veronai busztragédia: összefog a két ősi ellenség

Veronai busztragédia: összefog a két ellenség

Ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ősi ri­vá­lis. Vígh Ba­lázs jég­ko­rong­ka­pus a ve­ro­nai tra­gé­di­á­ban hunyt el.

Ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ősi ri­vá­lis. Vígh Ba­lázs jég­ko­rong­ka­pus a ve­ro­nai tra­gé­di­á­ban hunyt el.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

Pokoli: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Pokoli várakozás: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Még köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zóik sem néz­he­tik meg azt a két sé­rül­tet, aki most is vál­sá­gos ál­la­pot­ban fek­szik a ve­ro­nai kór­ház­ban. A köz­vet­len azo­no­sí­tás he­lyett a DNS dönt­het...

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zöl­tek.

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zölt Szij­jártó Péter a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie.

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie, egy másik já­ra­tot szo­kott ve­zetni, csak ba­rátja ké­ré­sére ug­rott be vál­tó­társ­ként.

NE HAGYD KI!

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban hunyt el. Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

A gye­re­kek több­sége arról szá­molt be, hogy több­ször is fel­ri­ad­tak ál­muk­ból a bu­szon a tra­gé­dia előtt is.

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött...

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött: a tra­gé­diát azon­ban csak egyi­kük élte túl...

Így fogyhatsz akkor is, ha gyűlölsz tornázni

Így fogyhatsz akkor is, ha gyűlölsz tornázni

Min­den­ki­nek van­nak olyan idő­sza­kok az éle­té­ben, ami­kor semmi kedve edzeni. De vajon ho­gyan fogy­hatsz akkor is, ha éppen utálsz fá­rasztó edzé­sekre járni?

Min­den­ki­nek van­nak olyan idő­sza­kok az éle­té­ben, ami­kor semmi kedve edzeni. De vajon ho­gyan fogy­hatsz akkor is, ha éppen utálsz fá­rasztó edzé­sekre járni? Van egy jó hí­rünk: nem le­he­tet­len vál­lal­ko­zás, bár az tény, hogy sok­kal las­sab­ban fogod el­érni a cé­lo­dat, mint ha tor­náz­nál is a di­é­tá­zás mel­lett.

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

Sej­tel­mes és csá­bító, ha iga­zán szexi és dögös sze­ret­nél lenni, akkor így vi­seld!

Elképesztően kerek popsit varázsol 2017 nyarán a farmerdivat

Elképesztően kerek popsit varázsol 2017 nyarán a farmerdivat

A örök klasszi­kus far­mert min­denki imádja, hi­szen egy­szerre le­hetsz laza, dögös és nőies benne. Vá­lassz olyan da­ra­bot, ami ennél is töb­bet tud!

2017 nyarán ez a rafinált ruhadarab varázsol szexivé minden nőt

2017 nyarán ez a rafinált ruhadarab varázsol szexivé minden nőt

A ter­ve­zők to­vábbra is ra­gasz­kod­nak a mell­tar­tó­hoz, amit fel­ső­ként hord­hatsz akár hét­köz­nap is.

Zéró szénhidrátos csúcskaja: Karfiolpizza lépésről lépésre - Videó!

Zéró szénhidrátos csúcskaja: Karfiolpizza lépésről lépésre - Videó!

Még ma sze­rezd be a hoz­zá­va­ló­kat és él­vezd az ola­szok mennyei íz­vi­lá­gát bün­tet­le­nül!

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat. Egy uta­zás, ami után már semmi nem lesz többé olyan, mint volt.

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat. Egy uta­zás, ami után már semmi nem lesz többé olyan, mint volt. Csönd, sokk és fáj­da­lom, ami ve­lünk marad. És ami­ben nem te­he­tünk semmi mást, mint meg­ölel­nünk azt, akit sze­re­tünk. És hálát adni azért, hogy mi még meg­te­het­jük.

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Nem­csak az itt­honi, hanem a kül­földi ma­gya­rok is össze­fog­tak.

Nem­csak az itt­honi, hanem a kül­földi ma­gya­rok is össze­fog­tak.

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

"Ma hall­ga­tok, és fél­ár­bocra eresz­tem a szí­ve­met" - írta Geszti Péter, aki sze­rint nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Fájdalmas vallomás, előkerült Pars Krisztián autószerelője

Fájdalmas vallomás, előkerült Pars Krisztián autószerelője

L. Dávid egy szom­bat­he­lyi új­ság­nak nyi­lat­ko­zott. Volt amit el­is­mert, de olyan is akadt, amit nem.

Idén sikerült az a magyar hokisoknak, ami tavaly nem

Idén sikerült az a magyar hokisoknak, ami tavaly nem

Ka­zahsz­tán ellen zár­tuk a vb-t.

Ka­zahsz­tán ellen zárta a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

Ha min­den jól megy, akkor már 2018-ban vissza­tér­het.

A Hon­véd SE 27 éves spor­to­lója sze­rint most bőven be­le­fér a gyer­mek­vál­la­lás. Ha min­den jól megy, akkor már 2018-ban vissza­tér­het.

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Több­szá­zan em­lé­kez­tek meg a Szi­nyei Merse Gim­ná­zium előtt a tra­gi­kus olasz­or­szági bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Veronai buszbaleset: drámai részletek a magyar áldozatokról

Veronai buszbaleset: drámai részletek a magyar áldozatokról

Ti­zen­hat sú­lyo­san meg­égett holt­tes­tet emel­tek ki a tűz­ol­tók a Ve­rona mel­lett bal­ese­tet szen­ve­dett, ma­gyar di­á­ko­kat szál­lító au­tó­busz ron­csai közül.

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

Az egyik túl­élő lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy di­ák­társa nem halt meg.

Az egyik túl­élő lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy di­ák­társa nem halt meg.

Nemzeti gyásznapot rendeltek el

Nemzeti gyásznapot rendeltek el

Hét­főre nem­zeti gyász­na­pot ren­delt el a kor­mány.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök kez­de­mé­nye­zé­sére a kor­mány az olasz­or­szági busz­bal­eset­ben el­hunyt ál­do­za­tok em­lé­kére ja­nuár 23-át nem­zeti gyász­nappá nyil­vá­ní­totta.

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

A bu­da­pesti Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium előtt szom­bat reg­gel óta égnek a mé­cse­sek.

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet.

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Drámai: Szijjártó Péter könnyezve beszélt a buszbaleset áldozatairól

Drámai: Szijjártó Péter könnyezve beszélt a buszbaleset áldozatairól

Ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar kö­zép­is­ko­lá­so­kat szál­lító busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Leg­ke­ve­sebb heten meg­hal­tak egy gyer­me­ke­ket szál­lító ma­gyar busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Olasz­or­szág­ban szen­ve­dett bal­ese­tet egy ma­gyar busz, ame­lyik gyer­me­ke­ket szál­lí­tott.