Új népvándorlás
...EZ PÖRÖG!TOP10:
FRISS HÍREK

Muszlim katonák ezrei özönlik el Európát!

Muszlim katonák ezrei özönlik el Európát!

Ri­a­dót fújt a biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­értő va­sár­nap reg­gel az m1-en.

Ri­a­dót fújt a biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­értő va­sár­nap reg­gel az m1-en. Vé­le­mé­nye sze­rint kép­zett musz­lim ka­to­nák özöne vár­ható!

Tízezer migráns remél magyar határnyitást a népszavazástól

Tízezer migráns remél magyar határnyitást a népszavazástól

Po­zi­tív hí­re­ket vár­nak a ma­gyar nép­sza­va­zás­tól a Belg­rád­ban fel­tor­ló­dott be­ván­dor­lók...

Po­zi­tív hí­re­ket vár­nak a ma­gyar nép­sza­va­zás­tól a Belg­rád­ban fel­tor­ló­dott be­ván­dor­lók...

Nőket molesztáltak a migránsok a zenei fesztiválon

Nőket molesztáltak a migránsok a zenei fesztiválon

Hu­szonöt mig­ránst ki kel­lett til­tani.

Hu­szonöt mig­ránst ki kel­lett til­tani a fesz­ti­vál­ról, mert zak­lat­ták a nőket és a fi­a­tal lá­nyo­kat.

Teherbe esett a nő, akit migráns erőszakolt meg

Újabb áldozat: terhes lett a megerőszakolt nő!

Újabb fi­a­tal nő állt a nyil­vá­nos­ság elé.

Újabb fi­a­tal nő állt a nyil­vá­nos­ság elé, aki el­me­sélte tör­té­ne­tét. A sze­xu­á­lis erő­szak után kór­házba ke­rült, ahol ki­de­rült, hogy ter­hes...

Menekültáradat: megindultak az afrikaiak is!

Menekültáradat: megindultak az afrikaiak is!

Ré­misz­tőek a leg­újabb ada­tok.

Ré­misz­tőek a leg­újabb ada­tok: két hét alatt 15 ezer mig­ráns ér­kez­het Af­ri­ká­ból Eu­rópa part­ja­i­hoz!

Felvágott hassal ébredt a kórházban a volt X-faktoros

Felvágott hassal ébredt a kórházban a volt X-faktoros

Nem várt komp­li­ká­ci­ók­kal szem­be­sül­tek Kál­lai-Kiss Zsófi or­vo­sai, kény­te­le­nek vol­tak fel­vágni a fi­a­tal lány hasát.

Nem várt komp­li­ká­ci­ók­kal szem­be­sül­tek Kál­lai-Kiss Zsófi or­vo­sai, kény­te­le­nek vol­tak fel­vágni a fi­a­tal lány hasát.

Nem fogod elhinni, hány migráns­baba született az elmúlt hónapokban

Nem fogod elhinni, hány migráns­baba született az elmúlt hónapokban!

Tél ide vagy oda, Tö­rök­or­szág­ban a mig­rán­sára­dat nem hagy alább.

Úgy tűnik, tél ide vagy oda, Tö­rök­or­szág­ban a mig­rán­sára­dat nem hagy alább. Egy friss EU-bi­zott­sági je­len­tés szám­szerű ada­to­kat kö­zölt a már-­már tart­ha­tat­lan hely­zet­ről.

Összetört szívvel áll színpadra A Dal énekese

Összetört szívvel áll színpadra A Dal énekese

Nem elég, hogy férfi han­gon fog éne­kelni ha­zánk egyet­len férfi szop­ránja, a szíve ro­mok­ban. Vajon meg­csi­nálja?

Nem elég, hogy férfi han­gon fog éne­kelni ha­zánk egyet­len férfi szop­ránja, a szíve ro­mok­ban. Vajon meg­csi­nálja?

Nyílt lázadás Merkel ellen!

Nyílt lázadás Merkel ellen!

Már a saját pártja is szem­be­for­dult a német kan­cel­lár po­li­ti­ká­já­val.

Már a saját pártja is szem­be­for­dult a német kan­cel­lár me­ne­kült­po­li­ti­ká­já­val, sőt a kor­má­nyán be­lül­ről is tá­madni kezd­ték.

Szokatlan díjra jelölték a Saul fia rendezőjét

Itthon szokatlan díjra jelölték a Saul fia rendezőjét

Egy hazai ver­se­nyen is dí­jaz­hat­ják

A Gol­den Globe díj után egy hazai ver­se­nyen is dí­jaz­hat­ják a Saul fia ren­de­ző­jét. Nemes Jeles Lász­lót a leg­stí­lu­so­sabb ma­gyar férfi­nak je­löl­ték.

Szépségtrükkök sztároktól: Voksán Virág folyamatosan méregtelenít

Szépségtrükkök sztároktól: Voksán Virág folyamatosan méregtelenít

DJ Flo­wer el­árulta, mi az, amit so­ha­sem pró­bálna ki a szép­ség ne­vé­ben.

Vok­sán Virág fel­tűnő, szép nő, aki a kül­se­jéért sok min­det meg­tesz. DJ Flo­wer el­árulta, mi az, amit so­ha­sem pró­bálna ki a szép­ség ne­vé­ben.

Őrület! Bevarrták szájukat a migránsok

Őrület! Bevarrták szájukat a migránsok

Tűvel, cér­ná­val varr­ták be szá­ju­kat a mig­rán­sok a görög ha­tá­ron. Tet­tük­kel üzenni akar­tak, senki nem ál­lít­hatja meg a Nyu­gat-Eu­ró­pába igyekvő cso­por­tot.

Tűvel, cér­ná­val varr­ták be szá­ju­kat a mig­rán­sok a görög ha­tá­ron. Tet­tük­kel üzenni akar­tak, senki nem ál­lít­hatja meg a Nyu­gat-Eu­ró­pába igyekvő cso­por­tot.

Kétszáz, migránsokkal teli autóbusz várakozik a szerb határon

Kétszáz, migránsokkal teli autóbusz várakozik a szerb határon

A görög kom­pok dol­go­zó­i­nak sztrájkja után új­ra­in­dult a me­ne­kült­ára­dat.

A görög komp­ha­jók sze­mély­ze­té­nek sztrájkja után új­ra­in­dult a me­ne­kült­ára­dat.

Sírógörcsöt kap a migránsoktól Törőcsik Mari

Sírógörcsöt kap a migránsoktól Törőcsik Mari

Meg kell fé­kezni a be­ván­dor­lást!

Tö­rő­csik sze­rint mu­száj meg­fé­kezni, hogy újabb tö­me­gek ér­kez­ze­nek Eu­ró­pába.

Szlovénia mégis lezárja határát? Ma döntenek!

Szlovénia mégis lezárja határát? Ma döntenek!

Gyö­ke­res for­du­lat vár­ható!

Gyö­ke­res for­du­lat vár­ható! Ma dél­után két ha­tá­ro­za­tot hoz­hat­nak a szlo­vén nem­zet­vé­delmi szer­vek.

Negyedóránként verekednek össze a migránsok az osztrák-szlovén határon!

Negyedóránként verekednek össze a migránsok az osztrák-szlovén határon!

Óri­ási a rend­őri és a ka­to­nai ké­szült­ség, he­li­kop­te­rek­kel, ka­to­nák­kal és rend­őrök­kel fi­gye­lik a tö­me­get.

Szlovénia csak 2500 migránst akar naponta befogadni

Szlovénia csak 2500 migránst akar naponta befogadni

A hor­vá­tok a dup­lá­ját kül­de­nék.

A hor­vá­tok ennek a szám­nak a dup­lá­ját in­dí­ta­nák útnak, mert ennyi ér­ke­zőre szá­mí­ta­nak Szer­bi­á­ból.

Kiakadtak az osztrákok! Úttorlaszokat emeltek Ausztriában

Kiakadtak az osztrákok! Úttorlaszokat emeltek Ausztriában

A rend­őr­ség le­zárta a szlo­vén ha­tár­tól Graz felé ve­zető utat, hogy meg­álljt pa­ran­csol­ja­nak az or­szágra törő mig­rán­sára­dat­nak.

Háborús helyzet: éjjeltől már lőhetnek is a migránsokra a szlovén katonák

Háborús helyzet: éjjeltől már lőhetnek is a migránsokra a szlovén katonák

Osz­lat­hat­nak, gu­mi­bo­toz­hat­nak, víz­ágyút, könny­gázt és gu­mi­lö­ve­dé­ket is hasz­nál­hat­nak.

Itt a vége! Így lépték át a zöldhatárt az utolsó migránsok

Itt a vége! Így lépték át a zöldhatárt az utolsó migránsok

Szom­bat éj­fél­től életbe lé­pett a ha­tár­zár a hor­vát-ma­gyar ha­tár­nál. Még az utolsó per­cek­ben is tö­me­gé­vel jöt­tek!

Szom­bat éj­fél­től életbe lé­pett a ha­tár­zár a hor­vát-ma­gyar ha­tár­nál. Még az utolsó per­cek­ben is tö­me­gé­vel jöt­tek!

20 millióan is átgázolhatnak Európán

20 millióan is átgázolhatnak Európán

Orbán Vik­tor az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­sal kap­cso­lat­ban adott in­ter­jút a Focus német hír­ma­ga­zin­nak.

Orbán Vik­tor az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­sal kap­cso­lat­ban adott in­ter­jút a Focus német hír­ma­ga­zin­nak.

Rettegnek a német falusiak a migránsoktól

Rettegnek a német falusiak a migránsoktól

A gye­rek már most na­gyon fél­nek.

A lakók nem merik ki­en­gedni a gye­re­ke­i­ket az ut­cára az alsó-szász­or­szági Zun­té­ban, ahol a busz olyan ritka, mint a fehér holló.

Szorul a hurok a migránsok körül, Ausztria bekeményít

Szorul a hurok a migránsok körül, Ausztria bekeményít

A só­go­rok ka­to­nák­kal erő­sí­te­nek.

A só­go­rok sem vic­cel­nek, ka­to­nák­kal és ha­tár­őrök­kel erő­sí­tik a vé­del­met.

Történelmi pillanat: Zárva a horvát-magyar határ

Történelmi pillanat: Zárva a horvát-magyar határ

Le­zár­ták pén­te­ken éj­fél­kor a ma­gyar-hor­vát zöld­ha­tárt, ugyan­azt a ha­tár­ren­dé­szeti mód­szert ve­zet­ték be, mint a ma­gyar-szerb sza­ka­szon.

Le­zár­ták pén­te­ken éj­fél­kor a ma­gyar-hor­vát zöld­ha­tárt, ugyan­azt a ha­tár­ren­dé­szeti mód­szert ve­zet­ték be, mint a ma­gyar-szerb sza­ka­szon.

Szigorított ellenőrzés lesz éjféltől a határátlépőknél!

Szigorított ellenőrzés lesz éjféltől a határátlépőknél!

A hor­vá­tok arra ké­szül­nek, hogy Sz­lo­vé­nia felé kül­dik a mig­rán­so­kat, ha Ma­gyar­or­szág le­zárja a ha­tá­rait.

A hor­vá­tok arra ké­szül­nek, hogy Sz­lo­vé­nia felé kül­dik a mig­rán­so­kat, ha Ma­gyar­or­szág le­zárja a ha­tá­rait.

Pénzt hoz a településeknek a migránsválság

Pénzt hoz a településeknek a migránsválság

A leg­na­gyobb összeg 118 mil­lió fo­rint.

A mig­ráns­vál­ság­ban érin­tett te­le­pü­lé­sek min­den olyan több­let­fel­adatra tá­mo­ga­tást kap­nak a kö­vet­kező he­tek­ben, ame­lyek a be­ván­dor­lás miatt je­lent­kez­tek

A legszigorúbb határellenőrzés Hegyeshalomnál

A legszigorúbb határellenőrzés Hegyeshalomnál

Az M1-es au­tó­pá­lyán tor­ló­dás van.

Ismét el­len­őr­zik az au­tó­so­kat az oszt­rák ha­tó­sá­gok a He­gyes­ha­lom - Nic­kels­dorf ha­tár­át­ke­lési pont­nál, az M1-es au­tó­pá­lyán emi­att tor­ló­dás ala­kult ki.

Határlezárás: Három ország jön segíteni!

Határlezárás: Három ország jön segíteni!

Csak a vi­seg­rádi or­szá­gok védik Eu­rópa ha­tá­rait. Éj­fél­től nincs át­já­rás az il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők­nek! Csak három or­szág ígért se­gít­sé­get a déli határ vé­del­mére.

Csak a vi­seg­rádi or­szá­gok védik Eu­rópa ha­tá­rait. Éj­fél­től nincs át­já­rás az il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők­nek! Csak három or­szág ígért se­gít­sé­get a déli határ vé­del­mére. A vi­seg­rádi ál­la­mok­nak ne­ve­zett cso­port tag­jai, Cseh­or­szág és Sz­lo­vá­kia után Len­gyel­or­szág is se­gít­sé­get küld.

Orlando Bloommal fotózkodtak a szír menekültek

Orlando Bloommal fotózkodtak a szír menekültek

A brit szí­nész, aki az ENSZ jó­szol­gá­lati nagy­kö­vete is egy­ben, a görög határ men­tén fekvő, ma­ce­dón me­ne­kült­tá­bor­ban járt.

A brit szí­nész, aki az ENSZ jó­szol­gá­lati nagy­kö­vete is egy­ben, a görög határ men­tén fekvő, ma­ce­dón me­ne­kült­tá­bor­ban járt.

Elegük van a migránsokból a magyarkanizsaiaknak

Megelégelték a migránsokat Magyarkanizsán

A vá­ros­ve­ze­tés ki­je­len­tette, náluk nem épül­het téli me­ne­kült­köz­pont. A végső dön­tést a szerb kor­mány hozza meg.

A he­lyiek örül­nek, hogy meg­sza­ba­dul­tak a mig­rán­sok­tól, a vá­ros­ve­ze­tés pedig ki­je­len­tette: náluk nem épül­het téli me­ne­kült­köz­pont.

Kihallgatta a migránsok beszélgetését az arabul beszélő nő!

Kihallgatta a migránsok beszélgetését az arabul beszélő nő!

Egy ukrán nő is azon a vo­na­ton uta­zott, amit meg­ro­ha­moz­tak a mig­rán­sok a Ke­leti pá­lya­ud­va­ron.

Elképesztő tumultus a határon

Elképesztő tumultus a határon

Va­sár­nap reg­gel hét óráig 5000 mig­ráns ér­ke­zett He­gyes­ha­lomra.

Va­sár­nap reg­gel hét óráig 5000 mig­ráns ér­ke­zett He­gyes­ha­lomra. Három cso­port­ban jöt­tek Hor­vát­or­szág­ból, Auszt­ri­ába tá­voz­nak.

Elfogták az embercsempészek magyarországi főszervezőjét

Elfogták az embercsempészek magyarországi főszervezőjét

Fegy­ver, ká­bí­tó­szer és 84 mil­lió fo­rint ér­tékű va­luta is volt a férfi­nél, aki Bu­da­pest­ről irá­nyí­totta em­ber­csem­pész tár­sait.

Csúcstechnológiás gátfal lehet a szlovák-magyar határon

Csúcstechnológiás gátfal lehet a szlovák-magyar határon

Nem en­ged­né­nek át mig­rán­so­kat.

Az épí­tés ter­vét a szlo­vák bel­ügy­mi­nisz­ter ál­lí­tó­lag rög­tön a me­ne­kültkvó­ták el­fo­ga­dása után, Brüsszel­ből ha­za­felé re­pülve je­len­tette be.

Több ezer fegyveres katonával védjük a határokat

Több ezer fegyveres katonával védjük a határokat

Nem­csak ka­to­nák­kal, hanem te­rep­já­rók­kal, harc­ko­csik­kal is jelen lesz az or­szág déli ha­tá­ra­i­nál a hon­véd­ség.

Nem­csak ka­to­nák­kal, hanem te­rep­já­rók­kal, harc­ko­csik­kal is jelen lesz az or­szág déli ha­tá­ra­i­nál a Ma­gyar Hon­véd­ség.

Magyar táborokat akartak porig égetni az embercsempészek!

Magyar táborokat akartak porig égetni az embercsempészek!

A cél az üz­le­tük fel­len­dí­tése volt.

Lap­in­for­má­ciók sze­rint a mig­rán­sok kö­zött el­ve­gyült arab sze­mé­lyek arra ad­hat­tak pa­ran­csot, hogy kap­cso­la­taik ma­gyar épü­le­te­ket gyújt­sa­nak fel.

Terroristák után nyomozhatnak Gyékényesen

Terroristák után nyomozhatnak Gyékényesen

A mig­rán­sok el­do­bott ru­háit nézik át.

A gyé­ké­nyesi vas­út­ál­lo­má­son és a zöld­ha­tá­ron is civil ruhás nyo­mo­zók vizs­gál­ják át a mig­rán­sok el­do­bált ru­háit, ira­tait.

Súlyos adatok: száznál több embercsempész a fővárosban

Súlyos adatok: száznál több embercsempész a fővárosban

105 eset­ben in­dí­tot­tak el­já­rást em­ber­csem­pé­szet miatt csak Bu­da­pes­ten, nagy ré­szük 3 hónap alatt zaj­lott le.

105 eset­ben in­dí­tot­tak el­já­rást em­ber­csem­pé­szet miatt Bu­da­pes­ten, nagy ré­szük 3 hónap alatt zaj­lott.

Megmutatjuk, mennyi szemetet hagytak maguk után a migránsok - FOTÓK

Megmutatjuk, mennyi szemetet hagytak maguk után a migránsok - FOTÓK

Ren­ge­teg holmi ma­radt utá­nuk a So­mogy me­gyei ha­tár­te­le­pü­lé­sen.

Ren­ge­teg holmi ma­radt utá­nuk a So­mogy me­gyei ha­tár­te­le­pü­lé­sen.

Orbán Viktor legyen Ausztria kancellárja?

Orbán Viktor legyen Ausztria kancellárja?

Auszt­ri­á­ban meg­hök­kentő kom­men­te­lés vette kez­de­tét.

Az összes je­len­tős kül­földi hír­por­tál fog­lal­ko­zik a té­má­val, mi­sze­rint a ma­gyar par­la­ment teg­nap fel­ha­tal­mazta a kor­mányt arra, hogy a had­se­re­get a határ vé­del­mére ve­zé­nyelje.

Csak minden ötödik migráns szíriai

Csak minden ötödik migráns szíriai

Az azo­no­sí­tá­suk ne­héz­kes a ha­tó­sá­gok szá­mára.

Bár a leg­több mig­ráns, aki Eu­ró­pába ér­ke­zik, azzal az ürüggyel sze­retne be­lépni az Unió te­rü­le­tére, hogy közli a ha­tó­sá­gok­kal, hogy a szí­riai há­bo­rús konflik­tus elől me­ne­kül.

Még az ablakokon is bemásznak a migránsok a horvát vonatokon - Videó!

Még az ablakokon is bemásznak a migránsok a horvát vonatokon - Videó!

A hor­vát rend­őr­ség kép­te­len ke­zelni a ki­ala­kult hely­ze­tet.

A Rus­sia Today orosz hír­por­tál tette közzé azt a vi­deót, amin jól lát­ható, hogy a hor­vát rend­őr­ség kép­te­len ke­zelni a ki­ala­kult hely­ze­tet. A szerb-hor­vát ha­tárt si­ke­re­sen át­lépve a mig­rán­sok em­ber­te­len módon pró­bál­nak fel­jutni a vo­natra.

Több száz migránst tartóztatott fel a török rendőrség

Több száz migránst tartóztatott fel a török rendőrség

A zöm­mel szí­riai férfi­ak­ból, nők­ből és gyer­mek­ből álló menet Isz­tam­bul­ból ke­re­ke­dett fel még va­sár­nap éjjel.

A zöm­mel szí­riai férfi­ak­ból, nők­ből és gyer­mek­ből álló menet Isz­tam­bul­ból ke­re­ke­dett fel még va­sár­nap éjjel.

Újabb migránsáradat érkezett Zákányba

Újabb migránsáradat érkezett Zákányba

Mig­rán­sok több mint ezer­fős cso­portja ér­ke­zett So­mogy me­gyébe.

Mig­rán­sok újabb, több mint ezer­fős cso­portja ér­ke­zett a gyé­ké­nyesi ha­tár­át­ke­lőn át a So­mogy me­gyei Zá­kányba, a ha­tár­hoz vo­nat­tal hoz­ták őket.

Kamionstop a legfontosabb szerb-horvát határátkelőn

Kamionstop a legfontosabb szerb-horvát határátkelőn

Már 10 ki­lo­mé­te­res a tor­ló­dás.

A Belg­rá­dot Zág­ráb­bal össze­kötő E70-es úton fekvő, Bat­rovci-Ba­ja­kovo át­ke­lő­nél Szer­bia irá­nyá­ból már kö­rül­be­lül 10 ki­lo­mé­te­res sor­ban áll­nak a ka­mi­o­nok.

Fellebbezett a kiutasító ítélet ellen egy migráns Szegeden

Fellebbezett a kiutasító ítélet ellen egy migráns Szegeden

A fi­a­tal afgán férfit 2 évre uta­sí­tot­ták ki hét­vé­gén az or­szág­ból, de a mig­ráns és sze­gedi vé­dője fel­leb­be­zett a dön­tés ellen.

A fi­a­tal afgán férfit 2 évre uta­sí­tot­ták ki hét­vé­gén az or­szág­ból, de a mig­ráns és sze­gedi vé­dője fel­leb­be­zett a dön­tés ellen. Ha kell, St­ras­bour­gig is el­men­nek.

A németek újra visszaállítanák a határellenőrzést

A németek újra visszaállítanák a határellenőrzést

A német la­kos­ság több­sége újra be­ve­zetné a rend­sze­res ha­tár­el­len­őr­zést, ám ha­té­kony­sá­gát erő­sen meg­kér­dő­je­le­zik.

A német la­kos­ság több­sége újra be­ve­zetné a rend­sze­res ha­tár­el­len­őr­zést, ám ha­té­kony­sá­gát erő­sen meg­kér­dő­je­le­zik. Mind­össze 20 szá­za­lé­kuk véli, hogy az in­téz­ke­dés al­kal­mas a Né­met­or­szágba ér­kező me­ne­dék­ké­rők szá­má­nak kor­lá­to­zá­sára.

Újra megnyílt a röszkei határátkelő

Újra megnyílt a röszkei határátkelő

Szep­tem­ber 20-án dél­előtt újra meg­nyi­tot­ták a ha­tár­át­ke­lőt Rösz­kén, így azt ismét a nap 24 órá­já­ban igénybe ve­heti a nem­zet­közi sze­mély- és te­her­for­ga­lom.

Szep­tem­ber 20-án dél­előtt újra meg­nyi­tot­ták a ha­tár­át­ke­lőt Rösz­kén, így azt ismét a nap 24 órá­já­ban igénybe ve­heti a nem­zet­közi sze­mély- és te­her­for­ga­lom.

A horvátok felügyelet nélkül küldenék hazánkba a migránsokat

A horvátok felügyelet nélkül küldenék hazánkba a migránsokat

Új ter­vet eszelt ki a hor­vát kor­mány arra az esetre, ha Ma­gyar­or­szág le­zárná a ha­tá­rait.

Migránsáradat: már több, mint 217 000 menekült érkezett hazánkba

Migránsáradat: már több, mint 217 000 menekült érkezett hazánkba

Ma reg­gelre át­lépte a 217 ezret a Ma­gyar­or­szágra ér­kező be­ván­dor­lók száma.

Elárasztották menekültekkel Magyarországot a horvátok

Elárasztották menekültekkel Magyarországot a horvátok

A hor­vát mi­nisz­ter­el­nök el­is­merte, hogy kép­te­le­nek meg­bir­kózni a me­ne­kült­ára­dat­tal, ezért kül­dik őket ha­zánkba.

A horvátok tagadják, hogy őrizetbe vettük a rendőreiket

A horvátok tagadják, hogy őrizetbe vettük a rendőreiket

El­len­té­tes nyi­lat­ko­za­tok szü­let­nek.

Ab­szo­lút el­len­té­tes nyi­lat­ko­za­tok szü­let­nek: Zág­ráb sze­rint a hor­vát és ma­gyar rend­őrök elő­ze­te­sen egyez­tet­tek a vonat ér­ke­zé­sé­ről.

Ma is ezrek jönnek Horvátországból, ránk kényszerítik őket!

Ma is ezrek jönnek Horvátországból, ránk kényszerítik őket!

"B-terv­nek" ne­vezte a hor­vát mi­nisz­ter­el­nök, amit a ma­gya­rok­kal tesz­nek, és ki­je­len­tése sze­rint tenni is fog­nak.

"B-terv­nek" ne­vezte a hor­vát mi­nisz­ter­el­nök, amit a ma­gya­rok­kal tesz­nek.

Őrizetben a kődobáló migránsok

Őrizetben a kődobáló migránsok

Ti­ze­n­egy gya­nú­sí­tott le­tar­tóz­ta­tá­sát és házi őri­ze­tét kez­de­mé­nyez­ték.

Ti­ze­n­egy gya­nú­sí­tott le­tar­tóz­ta­tá­sát és házi őri­ze­tét kez­de­mé­nyezte a Sze­gedi Já­rási Ügyész­ség a rösz­kei köz­úti át­ke­lő­nél tör­tént tö­meg­za­var­gás miatt - tá­jé­koz­tatta a Csong­rád Me­gyei Főügyész­ség szó­vi­vője szom­ba­ton az MTI-t.

Körözik a horgosi terrortámadás irányítóit! - Fotók

Körözik a horgosi terrortámadás irányítóit! - Fotók

Ke­re­sik őket!

Fotók bi­zo­nyít­ják, hogy a rösz­kei ha­tá­ron szer­dán szer­ve­zett tá­ma­dás tör­tént, ami ter­ror­tá­ma­dás­nak mi­nő­sül. A Nyo­mozó Hi­va­tal fo­tó­kat tett közzé.

A szlovén rendőrség is könnygázzal oszlatta az erőszakos migránsokat

A szlovén rendőrség is könnygázzal oszlatta az erőszakos migránsokat

A szlo­vén rend­őr­ség könny­gáz­zal osz­latta a több száz fős mig­ráns­cso­por­tot.

Hor­vát­or­szág­ból akar­tak át­jutni Sz­lo­vé­ni­ába Har­mica át­ke­lő­hely­nél.

Túl sokáig hagyták magára Magyarországot!

Túl sokáig hagyták magára Magyarországot!

Az EU csak las­san re­a­gált az em­ber­ára­datra, és bot­rá­nyo­san ala­csony a me­ne­kült­tá­bo­rok tá­mo­ga­tása.

Az EU csak na­gyon las­san re­a­gált az em­ber­ára­datra - mondta az Eu­ró­pai Par­la­ment kül­ügyi bi­zott­sá­gá­nak el­nöke.

Magyaroknak számítanak a talált migránsgyerekek

Magyaroknak számítanak a talált migránsgyerekek

Ma­gya­rok­nak szá­mí­ta­nak azok a nem ma­gyar szár­ma­zású kis­ko­rúak, aki­ket a me­ne­kült­hul­lám so­dort ha­zánkba.

Újra támadhat a migránsáradat

Újra támadhat a migránsáradat

Ismét Ma­gyar­or­szág felé for­dul­hat­nak a be­ván­dor­lók.

Ismét Ma­gyar­or­szág felé for­dul­hat­nak azok a be­ván­dor­lók, akik most az Eszék kö­ze­lé­ben lévő cse­pé­nyi, egy­kori el­me­gyógy­in­té­zet­ből át­ala­kí­tott me­ne­kült­tá­bor­ban van­nak.

Migránsáradat: ez csak a kezdet!

Migránsáradat: ez csak a kezdet!

Egy­mil­li­árd me­ne­kült kel­het útra az ég­haj­lat­vál­to­zás miatt hű­vö­sebb ég­haj­lat felé a kö­vet­kező 40 évben. Mivel ezen a fél­te­kén több a szá­raz­föld, ezért fe­lénk vezet az út.

Egy­mil­li­árd mig­ráns kel­het útra az ég­haj­lat­vál­to­zás miatt hű­vö­sebb ég­haj­lat felé.

Estére helyreállt a rend Röszkén

Estére helyreállt a rend Röszkén

Es­tére hely­re­állt a rend a rösz­kei köz­úti ha­tár­át­ke­lő­he­lyen, ahol fel­fegy­ver­ke­zett mig­rán­sok egy cso­portja dél­után szerb te­rü­let­ről meg­tá­madta az ál­lam­ha­tárt védő rend­őrö­ket.

Es­tére hely­re­állt a rend a rösz­kei köz­úti ha­tár­át­ke­lő­he­lyen, ahol fel­fegy­ver­ke­zett mig­rán­sok egy cso­portja dél­után szerb te­rü­let­ről meg­tá­madta az ál­lam­ha­tárt védő rend­őrö­ket

Tiltakoznak a szerbek: átlőtt a vízágyú!

Tiltakoznak a szerbek: átlőtt a vízágyú!

A szo­ci­á­lis mi­nisz­ter fel van há­bo­rodva, de ők nem tet­tek sem­mit.

A szo­ci­á­lis mi­nisz­ter fel van há­bo­rodva, de nem tet­tek sem­mit a ran­da­lí­ro­zók meg­fé­ke­zé­sére.

Terroristát azonosítottak a migránsok közt!

Terroristát azonosítottak a migránsok közt!

Meg nem erő­sí­tett saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint ki­emel­tek a me­ne­kül­tek közül egy be­azo­no­sí­tott ter­ro­ris­tát. A ki­hall­ga­tást meg­kezd­ték!

Terrorcselekménnyel gyanúsítják az áttörésre uszító migránst

Terrorcselekménnyel gyanúsítják az áttörésre uszító migránst

Ter­ror­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják a ke­rí­tés át­tö­ré­sére buz­dító férfit.

Az M1 ak­tu­á­lis csa­torna ér­te­sü­lése sze­rint ter­ror­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják a ma­gyar ha­tó­sá­gok azt a férfit, aki szerda dél­után arra biz­tatta a határ szerb ol­da­lán a mig­rán­so­kat, hogy tör­jék át a ke­rí­tést.

Európa ostroma: Eddig 20 rendőr és 150 migráns sérült meg!

Európa ostroma: Eddig 20 rendőr és 150 migráns sérült meg!

A ha­tá­runk ost­ro­má­ban, eddig 20 rendőr és 150 mig­ráns sé­rült. Egy TEK-est mentő vitt el. Több gye­rek is könnyeb­ben meg­sé­rült.

A ha­tá­runk ost­ro­má­ban, eddig 20 rendőr és 150 mig­ráns sé­rült. Egy TEK-est mentő vitt el. Több gye­rek is könnyeb­ben meg­sé­rült.

Gyújtogatnak, autógumit égetnek, köveket dobálnak a migránsok

Gyújtogatnak, autógumit égetnek, köveket dobálnak a migránsok

Sűrű füst go­mo­lyog, egyre több au­tó­gumi ég a szerb-ma­gyar ha­tá­ron...

Sűrű füst go­mo­lyog, egyre több au­tó­gumi ég a szerb-ma­gyar ha­tá­ron... Be­ton­da­ra­bok­kal is do­bál­nak.

Áttörték a migránsok a horgosi határt, a rendőrök bevetették a vízágyút!

Áttörték a migránsok a horgosi határt, a rendőrök bevetették a vízágyút!

Egy kö­rül­be­lül száz főből álló ke­mény mag még min­dig kö­vek­kel do­bálja a rend­őrö­ket

Elszabadultak az indulatok! Könnygázt és vízágyút vetettek be a rendörök

Elszabadultak az indulatok! Könnygázt és vízágyút vetettek be a rendörök

A me­ne­kül­tek kővel do­bá­lóz­nak, a rend­őrök be­ve­tet­ték a könny­gázt és a víz­ágyút is.

Az árva migráns gyerekeket örökbe lehet majd fogadni Magyarországon

Az árva migráns gyerekeket örökbe lehet majd fogadni Magyarországon

A kor­mány gon­dos­ko­dik róluk, még az őszödi kor­mány­üdü­lőt is meg­nyit­ják nekik. Onnan ne­velő szü­lők­höz ke­rül­nek majd.

Rengeteg migráns hazudja magát szírnek

Rengeteg migráns hazudja magát szírnek

A nem­ze­ti­sé­gü­ket nehéz ki­de­rí­teni, még ISIS-tagok is le­het­nek köz­tük.

A va­lódi nem­ze­ti­sé­gü­ket nehéz ki­de­rí­teni, akár ISIS-tagok is le­het­nek köz­tük.

Skandálás és kiabálás a határon, nagyon feszült a helyzet!

Skandálás és kiabálás a határon, nagyon feszült a helyzet!

A me­ne­kül­tek pa­lac­kok­kal verik a ke­rí­tést Hor­gos­nál, gye­re­ke­ket pró­bál­nak meg át­adni a szö­ges­drót fe­lett.

A me­ne­kül­tek pa­lac­kok­kal verik a ke­rí­tést Hor­gos­nál, gye­re­ke­ket pró­bál­nak meg át­adni a szö­ges­drót fe­lett.

Éjjellátó készülékkel dolgozott az embercsempész család

Éjjellátó készülékkel dolgozott az embercsempész család

Egy hat­tagú csa­lá­dot ál­lí­tot­tak elő: BMW-kkel és te­her­au­tó­val szál­lí­tot­ták a me­ne­kül­te­ket. 10 év fegy­ház vár­hat rájuk.

Áttöréssel fenyegetőznek a menekültek Röszkén!

Áttöréssel fenyegetőznek a menekültek Röszkén!

A mig­rán­sok ul­ti­má­tu­mot adtak!

Fel­lá­zadt a Rösz­kén fel­gyü­lem­lett tömeg! A határ túl­ol­da­lán re­kedt mig­rán­sok ul­ti­má­tu­mot adtak: ha 13 óráig nem nyit­ják meg a ha­tárt, át­tö­rik a ke­rí­tést!

Horvát aknamezők százai várják a migránsokat...

Horvát aknamezők százai várják a migránsokat...

Aknamezők százai várják Horvátországban a migránsokat...

Nem na­gyon be­szél­nek arról, hogy a hor­vát-szerb határ je­len­tős része to­vábbra is alá van ak­názva.

Nem na­gyon be­szél­nek arról, hogy a hor­vát-szerb határ je­len­tős része to­vábbra is alá van ak­názva.