DUNAI HAJÓBALESET

Dunai hajótragédia: íme a búcsúztató legszívszorítóbb pillanata

Dunai hajótragédia: íme a búcsúztató legszívszorítóbb pillanata

Jú­lius 12-én le­zaj­lott a Hab­le­ány ka­pi­tá­nyá­nak és mat­ró­zá­nak bú­csúz­ta­tója.

Jú­lius 12-én le­zaj­lott a Hab­le­ány ka­pi­tá­nyá­nak és mat­ró­zá­nak bú­csúz­ta­tója.

Zajlik a búcsúztató, megszólalt a kapitány családjának az ügyvédje

Zajlik a búcsúztató, megszólalt a kapitány családjának az ügyvédje

A Hab­le­ány ka­pi­tá­nyá­tól és mat­ró­zá­tól vesz­nek végső bú­csút. Mos­tanra egy­ér­telmű hely­ze­tet fes­te­nek le a túl­élők val­lo­má­sai.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Dunai hajótragédia: megrázó helyszíni fotók a búcsúztatóról

Dunai hajótragédia: megrázó helyszíni fotók a búcsúztatóról

A Hab­lány ka­pi­tá­nyá­tól és mat­ró­zá­tól vesz­nek ma végső bú­csút. El­in­dult a ha­jó­kon­voj.

A Hab­lány ka­pi­tá­nyá­tól és mat­ró­zá­tól vesz­nek ma végső bú­csút. El­in­dult a ha­jó­kon­voj.

Hableány tragédia: újabb drámai vallomások kerültek elő

Hableány tragédia: újabb drámai vallomások kerültek elő

A Ri­post meg­sze­rezte a ta­nú­val­lo­má­sok több mint 300 ol­da­las le­ira­tát, mely­ben döb­be­ne­tes rész­le­te­ket ta­lál­tunk.

Fontos részletek a Hableány magyar személyzetének mai búcsúztatójáról

Fontos részletek a Hableány magyar személyzetének mai búcsúztatójáról

A ha­jó­köz­le­ke­dés is mó­do­sul pén­te­ken a Dunán.

A ma­gyar ka­pi­tány és mat­róz bú­csúz­ta­tója miatt a ha­jó­köz­le­ke­dés is mó­do­sul pén­te­ken a Dunán.

NE HAGYD KI!

Dunai hajóbaleset: a búvárok munkája az egész szakmát átalakítja

Dunai hajóbaleset: a búvárok munkája az egész szakmát átalakítja

A Hab­le­ány­nál dol­gozó bú­vá­rok ki­tün­te­tést kap­tak.

A Hab­le­ány­nál dol­gozó bú­vá­rok ki­tün­te­tést kap­tak.

Kiderült, milyen üzeneteket törölhetett a Viking kapitánya

Kiderült, milyen üzeneteket törölhetett a Viking kapitánya

Az is ki­de­rült, hogy ki­csi­vel a bal­eset előtt és után is hasz­nált egy üze­net­küldő al­kal­ma­zást.

Dunai hajóbaleset: Ezért történt valójában a katasztrófa

Újabb fejlemény, ezért történt valójában a dunai hajóbaleset

Egy ál­ló­hajó ka­me­rá­já­val rög­zí­tett fel­vé­te­len az lát­szik, hogy a Vi­king az üt­kö­zés után vissza­to­la­tott, majd ismét el­in­dult.

Hajókürt és virágszirmok, így búcsúznak a Hableány magyar áldozataitól

Hajókürt és virágszirmok, így búcsúznak a Hableány magyar áldozataitól

Jú­lius ti­zen­ket­te­di­kén vesz­nek végső bú­csút a ka­pi­tány­tól és a mat­róz­tól.

Jú­lius ti­zen­ket­te­di­kén vesz­nek végső bú­csút a bal­eset­ben el­hunyt ka­pi­tány­tól és mat­róz­tól.

Magabiztos keményedés: Így lesz 50 fölött garantáltan több a szex

Magabiztos keményedés: Így lesz 50 fölött garantáltan több a szex

Ha a szer­ve­zet­ben ke­ve­sebb a tesz­tosz­te­ron, a szex is ke­ve­sebb. Lás­suk, mit tehet ebben a kor­ban a jó sze­xét a férfi!

Káprázatosan szép leszel a nyár végének hajszínével: krémszőke álom!

Káprázatosan szép leszel a nyár végének hajszínével: krémszőke álom!

Ez a szín min­den­ki­nek jól áll, és gyö­nyö­rű­sé­ges.

Ez a szín min­den­ki­nek jól áll, és gyö­nyö­rű­sé­ges.

Idd ezt lefekvés előtt: 2 hét alatt 4 kiló olvad le rólad!

Idd ezt lefekvés előtt: 2 hét alatt 4 kiló olvad le rólad!

Egész­sé­ges és finom se­gít­ség.

Egész­sé­ges és finom se­gít­ség a még szebb alak­hoz.

Ebben a sortban minden széles csípőjű nő szexi bombázó lesz

Ebben a sortban minden széles csípőjű nő szexi bombázó lesz

Nőies, csi­nos és elő­nyös da­ra­bok.

Nőies, csi­nos és elő­nyös da­ra­bok telt­kar­csú nők­nek.

Dögös bombázó leszel a nyár legszuperebb divatjában!

Dögös bombázó leszel a nyár legszuperebb divatjában!

Min­den­kit le­ve­szel a lá­bá­ról.

Min­den­kit le­ve­szel a lá­bá­ról ezzel a vi­se­let­tel.

Mutatjuk a részleteket: kiderült, hogyan történt pontosan a Hableány tragédiája

Mutatjuk a részleteket: kiderült, hogyan történt pontosan a Hableány tragédiája

Mu­tat­juk a jegy­ző­köny­vet.

A Ri­post meg­sze­rezte a jegy­ző­köny­vet a Vi­king-fe­dél­zet hang­anya­gá­ról és ra­dar­je­len­té­se­i­ről. Perc­ről percre pon­to­san lehet re­konst­ru­álni, ho­gyan is tör­tént a 28 ember éle­tét kö­ve­telő tra­gé­dia május 29-én este a Dunán.

Döbbenetes hír jött, ez lesz a sorsa a Hableánynak

Döbbenetes hír jött, ez lesz a sorsa a Hableánynak

"Ami­kor ki­emel­ték a Hab­le­ányt a víz­ből, több mint fél méter homok volt az alján, és össze-vissza tört."

"Ami­kor ki­emel­ték a Hab­le­ányt a víz­ből, több mint fél méter homok volt az alján, és össze-vissza tört." Az már biz­tos, hogy többé nem fog vízre szállni.

Megrázó, kiderült, mi hallatszott a Viking fedélzetén a hajóbalesetkor

Megrázó, kiderült, mi hallatszott a Viking fedélzetén a hajóbalesetkor

Egy nő az ukrán ka­pi­tány­nál előbb vette észre a bal­ese­tet a fe­ke­te­do­boz hang­fel­vé­te­lei alap­ján.

Döbbenetes fordulat, ez derült ki a Viking kapitányáról

Döbbenetes fordulat, ez derült ki a Viking kapitányáról

Vi­tat­ják az al­kal­mas­sá­gát.

Vi­tat­ják az al­kal­mas­sá­gát a nem­zet­közi ha­jó­zásra, nem vé­let­le­nül. A ka­pi­tány egy mon­dat­ban is ke­verte az angol, német és orosz sza­va­kat.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Óriási magyar focisiker, 15 évet vártak erre a Fradi-szurkolók

Óriási magyar focisiker, 15 évet vártak erre a Fradi-szurkolók

A zöld-fe­hé­rek remek já­ték­kal ju­tot­tak to­vább a bol­gár Lu­dogo­rec ott­ho­ná­ban a BL-se­lej­te­ző­nek első for­du­ló­já­ban.

Babos Timi furcsa, talányos bejelentést tett a sztáredzőjéről

Babos Timi furcsa, talányos bejelentést tett a sztáredzőjéről

Dön­töt­tek a foly­ta­tás­ról, de...

Dön­töt­tek a közös foly­ta­tás­ról, de... Ko­ráb­ban a wimb­le­doni tor­náig szólt az együtt­mű­kö­dé­sük, most ki­de­rült, ho­gyan to­vább.

Közeleg az év magyar-meccse, ekkor vehetsz jegyet a csatára

Közeleg az év magyar-meccse, ekkor vehetsz jegyet a csatára

Sz­lo­vá­kia ellen foly­tat­juk.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szep­tem­ber­ben Sz­lo­vá­kia ellen foly­tatja sze­rep­lé­sét az Eb-se­lej­te­ző­kön.

Kiderült, mit csinált a Viking kapitánya a baleset előtt

Kiderült, mit csinált a Viking kapitánya a baleset előtt

Össze­áll­hat a kép...

Döb­be­ne­tes! Több tanú be­szá­mo­lója is rá­vi­lá­gít arra, mi­képp tör­tén­he­tett meg, hogy a leg­mo­der­nebb biz­ton­sági és tech­ni­kai esz­kö­zök­kel fel­sze­relt Vi­king Sigyn maga alá gyűrte a Hab­le­ány sé­ta­ha­jót, ha­lálba küldve annak uta­sait.

Megrázó részletek, így történt valójában a dunai hajótragédia

Megrázó részletek, így történt valójában a dunai hajótragédia

A le­gény­ség hajós te­me­tést kap.

A hírek sze­rint ha­ma­ro­san végső bú­csút vesz­nek a ma­gyar le­gény­ség­től, akik hajós te­me­tést kap­nak.

Fájdalmas részletek, ezt érezték a Hableány túlélői az ütközéskor

Fájdalmas részletek, ezt érezték a Hableány túlélői az ütközéskor

Ki­hall­gat­ták a hét dél-ko­reai túl­élőt, akik meg­rázó rész­le­tes­ség­gel szá­mol­tak be a tör­tén­tek­ről.

Ki­hall­gat­ták a hét dél-ko­reai túl­élőt, akik meg­rázó rész­le­tes­ség­gel szá­mol­tak be a tör­tén­tek­ről.

Dunai hajóbaleset: fordulat a lefoglalt adatok ügyében, ez történt

Dunai hajóbaleset: fordulat a lefoglalt adatok ügyében, ez történt

A kü­lön­le­ges ügyé­szi cso­port irá­nyí­tá­sá­val zajló nyo­mo­zás során több mint két te­ra­bájt­nyi elekt­ro­ni­kus bi­zo­nyí­té­kot ele­mez­nek.

Drámai fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

Drámai fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

To­vább bo­nyo­ló­dik az ügy.

Tör­vény­sértő volt óva­dék­kal ki­en­gedni az ukrán ha­jós­ka­pi­tányt? To­vább bo­nyo­ló­dik az ügy.

Dunai hajóbaleset: újabb áldozatot azonosítottak

Dunai hajóbaleset: újabb áldozatot azonosítottak

A Cse­pel­nél ta­lált holt­test­ről ki­de­rült, hogy a holt­test va­ló­ban a ka­taszt­rófa egyik ál­do­za­táé.

A Cse­pel­nél ta­lált holt­test­ről ki­de­rült, hogy a holt­test va­ló­ban a ka­taszt­rófa egyik ál­do­za­táé.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Dráma a Hableányon, menekülni akart a kapitány

Dráma a Hableányon, menekülni akart a kapitány

Újabb bi­zo­nyí­té­kok ke­rül­tek elő a rend­őr­ségi szemle során. Fel­me­rül­het a cser­ben­ha­gyás és a se­gít­ség­nyúj­tás el­mu­lasz­tása is.

Most jött a hír, holttestet találtak Csepelen

Most jött a hír, holttestet találtak Csepelen

A dunai ha­jó­bal­eset ál­do­zata lehet.

Ő is a dunai ha­jó­bal­eset ál­do­zata lehet.

...MEGVOLT MÁR?

Fejlemények, mobilján internetezhetett a Viking Sigyn kapitánya a balesetkor

Fejlemények, mobilján internetezhetett a Viking Sigyn kapitánya a balesetkor

Az ukrán ka­pi­tány a se­gít­ség­nyúj­tást is el­mu­lasz­totta.

A Hab­le­ány ka­taszt­ró­fája ide­jén a Vi­king Sigyn szál­lo­da­hajó ukrán ka­pi­tá­nya, Jurij C. a se­gít­ség­nyúj­tást is el­mu­lasz­totta a Dunán.

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Hab­le­ány bal­ese­té­ről a rend­őr­ség.

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Hab­le­ány bal­ese­té­ről a rend­őr­ség. A Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyá­ról is be­szél­tek.

Dunai hajótragédia: mégis ez lehet az ukrán kapitány veszte

Dunai hajótragédia: mégis ez lehet az ukrán kapitány veszte

A bűn­je­le­ket is meg­ta­lál­hat­ják.

A május 29-ei dunai ha­jó­tra­gé­dia kap­csán a rend­őrök min­denre ki­ter­jedő nyo­mo­zást foly­tat­nak.

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Az új­pesti Raub Emőke és le­gény­sége két em­bert men­tett ki a 28 em­ber­éle­tet kö­ve­telő bal­eset során.

Az új­pesti Raub Emőke és le­gény­sége két em­bert men­tett ki a 28 em­ber­éle­tet kö­ve­telő bal­eset során.

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Jurij C. te­le­fon­ját vizs­gál­ják.

Úgy tudni, a rend­őr­ség Jurij C. te­le­fon­já­nak hí­vás­for­gal­mát vizs­gálja.

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

A ha­jó­bal­eset három dél-ko­reai ál­do­za­tát to­vábbra sem ta­lál­ták meg.

A ha­jó­bal­eset három dél-ko­reai ál­do­za­tá­nak holt­tes­tét to­vábbra sem ta­lál­ták meg. A Duna Bu­da­pest­től délre eső 215 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szán ku­tat­nak.

Dunai hajóbaleset: Megjutalmazzák a Hableány kiemelőit

Dunai hajóbaleset: Megjutalmazzák a Hableány kiemelőit

Meg­ju­tal­maz­zák azo­kat, akik részt vet­tek a május 29-én el­süllyedt Hab­le­ány sé­ta­hajó és a benne re­kedt ha­lot­tak ki­eme­lé­sé­ben a Du­ná­ból.

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Sza­bá­lyo­kat sze­gett.

Az elő­zési sza­bá­lyok meg­sze­gése okoz­hatta a Hab­le­ány tra­gé­di­á­ját május 29-én este 9 óra 5 perc­kor, amely­ben 28-an, köz­tük két ma­gyar is éle­tét vesz­tette.

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál vég­zett munka nem csak tes­ti­leg, de lel­ki­leg is pró­bára tette a bú­vá­ro­kat.

Dunai hajóbaleset: kiderült, ebben hibázhatott a Viking kapitánya

Dunai hajóbaleset: kiderült, ebben hibázhatott a Viking kapitánya

A ka­pi­tány 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dék el­le­né­ben ki­jö­he­tett a bör­tön­ből.

Az ukrán ka­pi­tány 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dék el­le­né­ben ki­jö­he­tett a bör­tön­ből, bűn­ügyi fel­ügye­let ha­tá­lya alá ke­rült.

Megrendítő részletek, így történt valójában a dunai hajóbaleset

Megrendítő részletek, így történt valójában a dunai hajóbaleset

A Hab­le­ány sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak, és ebből több min­denre is lehet kö­vet­kez­tetni.

A Hab­le­ány sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak, és ebből több min­denre is lehet kö­vet­kez­tetni.

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Még három utast ke­res­nek.

Nagy erők­kel ke­res­nek még három utast, a kö­rül­mé­nyek azon­ban na­gyon meg­ne­he­zí­tik a mun­ká­la­to­kat.

Iszonyú támadás, egy 19 éves lányt erőszakoltak meg csoportosan

Iszonyú támadás, egy 19 éves lányt erőszakoltak meg csoportosan

Ti­zen­két férfi tá­madta meg a tinit egy nép­szerű üdü­lő­he­lyen. A tet­te­sek vár­ha­tóan csü­tör­tö­kön áll­hat­nak bí­ró­ság elé.

A közparkban villantotta meg a cicijét a lány, valaki lefotózta!

A közparkban villantotta meg a cicijét a lány, valaki lefotózta!

Hosszú per­ce­kig mu­to­gatta magát a fi­a­tal mo­dell, aki egy per­cig sem tűnt szé­gyen­lős­nek.

A kutatók is elképedtek attól, ami egy gyomorból előkerült

A kutatók is elképedtek attól, ami egy gyomorból előkerült

Re­mé­lik, hogy a ra­ga­do­zók és a zsák­mány­ál­la­tok kö­zötti kap­cso­lat fel­tá­rása segít az egész öko­szisz­téma jobb meg­ér­té­sé­ben.

Dunai hajóbaleset: megszólalt a kapitány ügyvédje, megrázó kijelentést tett

Dunai hajóbaleset: megszólalt a kapitány ügyvédje, megrázó kijelentést tett

Nem érti az ügy­fele ki­en­ge­dé­sén mél­tat­lan­ko­dó­kat, de arról is be­szélt, hogy a Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nya nem volt ittas.

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Ha­jó­sok­hoz méltó te­me­tést kap­hat­nak a tra­gé­dia ma­gyar ál­do­za­tai, ha a ro­ko­nok is be­le­egyez­nek.

Fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

Fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

A szál­lo­da­hajó 64 éves ka­pi­tá­nyát a bal­eset más­nap­ján vet­ték őri­zetbe, most bűn­ügyi fel­ügye­let alá kerül.

A hajó 64 éves ka­pi­tá­nyát a bal­eset más­nap­ján vet­ték őri­zetbe, most bűn­ügyi fel­ügye­let alá kerül.

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Zárt he­lyi­ség­ben vizs­gál­ják to­vább a május 29-i bal­eset­ben el­süllyedt Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jót.

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Az el­tűn­te­ket meg­dup­lá­zott lét­szám­mal ke­re­sik a Duna tel­jes déli sza­ka­szán. Négy utas­ról nincs még hír.

Rendkívüli helyzet a Dunán, kiemelték a Hableányt

Rendkívüli helyzet a Dunán, kiemelték a Hableányt

A mun­ká­la­tok az utolsó fá­zis­hoz ér­kez­tek, a ha­jó­tes­tet ki­emel­ték a fo­lyó­ból a szak­em­be­rek.

A mun­ká­la­tok az utolsó fá­zis­hoz ér­kez­tek, a ha­jó­tes­tet ki­emel­ték a fo­lyó­ból a szak­em­be­rek.

Teljes a készültség, az utolsó fázishoz érkezett a Hableány kiemelése

Teljes a készültség, az utolsó fázishoz érkezett a Hableány kiemelése

A men­tő­ala­ku­la­tok még most is szi­vattyúz­zák a vizet a ha­jó­test­ből.

A men­tő­ala­ku­la­tok még most is szi­vattyúz­zák a vizet a ha­jó­test­ből, a mel­lette álló uszá­lyon is ezt a mun­kát ké­szí­tik elő.

Eltüntették a Viking hajóról a baleset nyomát? Aggódnak a dél-koreaiak

Eltüntették a Viking hajóról a baleset nyomát? Aggódnak a dél-koreaiak

Le­fest­het­ték a ha­lá­los üt­kö­zés óta a szál­lo­da­ha­jót, amely teg­nap tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Az üt­kö­zés során a Vi­king ha­jója le­ta­rolta a Hab­le­ányt.

Az üt­kö­zés során a Vi­king ha­jója le­ta­rolta a Hab­le­ányt. A men­tés még fo­lya­mat­ban van.

Dráma a Hableány roncsánál, egy ember a Dunába zuhant

Dráma a Hableány roncsánál, egy ember a Dunába zuhant

Az első hírek sze­rint a tűz­ol­tó­ság egyik ha­jó­já­ról zu­hant va­laki a fo­lyóba.

Az első hírek sze­rint a tűz­ol­tó­ság egyik ha­jó­já­ról zu­hant va­laki a fo­lyóba.

Újabb nehézségek, több százan dolgoznak a Hableány kiemelésén

Újabb nehézségek, több százan dolgoznak a Hableány kiemelésén

Bár a roncs nagy része már ki­lát­szik a Du­ná­ból, a mun­ká­la­tok újabb for­du­ló­pont­hoz értek.

Felgyorsultak az események a Dunán, folytatódik a Hableány kiemelése

Felgyorsultak az események a Dunán, folytatódik a Hableány kiemelése

Meg­kezd­ték az újabb he­ve­der rög­zí­té­sét.

Meg­kezd­ték az újabb he­ve­der rög­zí­té­sét, amire azért volt szük­ség, mert a hajó ele­jén sé­rü­lést ta­lál­tak.