DUNAI HAJÓBALESET
FRISS HÍREK

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Mit tett a ka­pi­tány a vég­ze­tes pil­la­na­tok­ban? Úgy tudni, a rend­őr­ség Jurij C. te­le­fon­já­nak hí­vás­for­gal­mát vizs­gálja.

Úgy tudni, a rend­őr­ség Jurij C. te­le­fon­já­nak hí­vás­for­gal­mát vizs­gálja.

Dunai hajóbaleset: Megjutalmazzák a Hableány kiemelőit

Dunai hajóbaleset: Megjutalmazzák a Hableány kiemelőit

Meg­ju­tal­maz­zák azo­kat, akik részt vet­tek a Hab­le­ány sé­ta­hajó és a benne re­kedt ha­lot­tak ki­eme­lé­sé­ben.

Meg­ju­tal­maz­zák azo­kat, akik részt vet­tek a Hab­le­ány sé­ta­hajó és a benne re­kedt ha­lot­tak ki­eme­lé­sé­ben.

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Az elő­zési sza­bá­lyok meg­sze­gése okoz­hatta a Hab­le­ány tra­gé­di­á­ját május 29-én este 9 óra 5 perc­kor.

Az elő­zési sza­bá­lyok meg­sze­gése okoz­hatta a Hab­le­ány tra­gé­di­á­ját május 29-én este 9 óra 5 perc­kor.

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál vég­zett munka nem csak tes­ti­leg, de lel­ki­leg is pró­bára tette a bú­vá­ro­kat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Dunai hajóbaleset: kiderült, ebben hibázhatott a Viking kapitánya

Dunai hajóbaleset: kiderült, ebben hibázhatott a Viking kapitánya

A ka­pi­tány 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dék el­le­né­ben ki­jö­he­tett a bör­tön­ből.

A ka­pi­tány 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dék el­le­né­ben ki­jö­he­tett a bör­tön­ből, bűn­ügyi fel­ügye­let alá ke­rült.

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Még három utast ke­res­nek.

Nagy erők­kel ke­res­nek még három utast, a kö­rül­mé­nyek azon­ban na­gyon meg­ne­he­zí­tik a mun­ká­la­to­kat.

Megrendítő részletek, így történt valójában a dunai hajóbaleset

Megrendítő részletek, így történt valójában a dunai hajóbaleset

A Hab­le­ány sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak, és ebből több min­denre is lehet kö­vet­kez­tetni. A hajó bűn­ügyi szem­léje 26 órán át tar­tott.

A Hab­le­ány sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak, és ebből több min­denre is lehet kö­vet­kez­tetni. A hajó bűn­ügyi szem­léje 26 órán át tar­tott.

NE HAGYD KI!

Dunai hajóbaleset: megszólalt a kapitány ügyvédje, megrázó kijelentést tett

Dunai hajóbaleset: megszólalt a kapitány ügyvédje, megrázó kijelentést tett

Nem érti az ügy­fele ki­en­ge­dé­sén mél­tat­lan­ko­dó­kat.

Nem érti az ügy­fele ki­en­ge­dé­sén mél­tat­lan­ko­dó­kat.

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Zárt he­lyi­ség­ben vizs­gál­ják to­vább a május 29-i bal­eset­ben el­süllyedt Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jót.

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Az el­tűn­te­ket meg­dup­lá­zott lét­szám­mal ke­re­sik a Duna tel­jes déli sza­ka­szán. Négy utas­ról nincs még hír.

Fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

Fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

A szál­lo­da­hajó 64 éves ukrán ka­pi­tá­nyát a bal­eset más­nap­ján vet­ték őri­zetbe, most pedig bűn­ügyi fel­ügye­let alá kerül.

A szál­lo­da­hajó 64 éves ukrán ka­pi­tá­nyát a bal­eset más­nap­ján vet­ték őri­zetbe, most pedig bűn­ügyi fel­ügye­let alá kerül.

Itt a nyár színe, idén ne hagyd ki te sem

Itt a nyár színe, idén ne hagyd ki te sem

Ebben a szín­ben nem tudsz el­bújni! Vál­lald fel bát­ran az egyé­ni­sé­ged, ki­hívó a nyár színe. Vá­lassz szu­per kom­bi­ná­ciót, vagy csak egy egy­szerű ki­egé­szí­tőt. Le­gyél di­va­tos és fé­nyes. Vedd le a férfi­a­kat a lá­buk­ról!

Ebben a szín­ben nem tudsz el­bújni! Vál­lald fel bát­ran az egyé­ni­sé­ged, ki­hívó a nyár színe. Vá­lassz szu­per kom­bi­ná­ciót, vagy csak egy egy­szerű ki­egé­szí­tőt. Le­gyél di­va­tos és fé­nyes. Vedd le a férfi­a­kat a lá­buk­ról!

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Me­rész, nyi­tott és csá­bító.

Me­rész, nyi­tott és csá­bító láb­be­li­ket vi­sel­nek idén a nők. Sok férfi imádja a szép női láb­fe­je­ket, hát most a divat is rárak egy la­pát­tal!

Idén nem fürdőruhában járnak strandra a nők?

Idén nem fürdőruhában járnak strandra a nők?

Ha­ma­ro­san itt a nyár!

Ter­ve­zed a nya­ra­lást? Ne csak az uta­zá­son jár­jon az eszed, gon­dold végig, mit vi­szel ma­gad­dal! Ked­venc strand­szer­kó­dat se fe­lejtsd itt­hon.

Borzalmas, mit tett a reformélelmiszer a fogyókúrázó tinilány testével

Borzalmas, mit tett a reformélelmiszer a fogyókúrázó tinilány testével

A fi­a­tal ked­venc itala végül kór­házba jut­tatta, mert tar­tal­maz egy ne­he­zen emészt­hető alap­anya­got is.

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Ha­jó­sok­hoz méltó te­me­tést kap­hat­nak a tra­gé­dia ma­gyar ál­do­za­tai.

Ha­jó­sok­hoz méltó te­me­tést kap­hat­nak a tra­gé­dia ma­gyar ál­do­za­tai, ha a ro­ko­nok is be­le­egyez­nek.

Rendkívüli helyzet a Dunán, kiemelték a Hableányt

Rendkívüli helyzet a Dunán, kiemelték a Hableányt

A mun­ká­la­tok az utolsó fá­zis­hoz ér­kez­tek, a ha­jó­tes­tet ki­emel­ték a fo­lyó­ból a szak­em­be­rek.

A mun­ká­la­tok az utolsó fá­zis­hoz ér­kez­tek, a ha­jó­tes­tet ki­emel­ték a fo­lyó­ból a szak­em­be­rek.

Teljes a készültség, az utolsó fázishoz érkezett a Hableány kiemelése

Teljes a készültség, az utolsó fázishoz érkezett a Hableány kiemelése

A men­tő­ala­ku­la­tok még most is szi­vattyúz­zák a vizet a ha­jó­test­ből, a mel­lette álló uszá­lyon is ezt a mun­kát ké­szí­tik elő.

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Az üt­kö­zés során a Vi­king ha­jója le­ta­rolta a Hab­le­ányt. A men­tés még fo­lya­mat­ban van.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Itt a fotó, ezzel a világsztárral találkozott Dzsudzsák Balázs

Itt a fotó, ezzel a világsztárral találkozott Dzsudzsák Balázs

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy képet a fran­ciák vb-győz­te­sé­vel.

Komoly döntést hozott a külföldön élő magyar sztár

Komoly döntést hozott a külföldön élő magyar sztár

Nem hosszab­bít szer­ző­dést.

Ni­ko­lics Ne­manja, az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­li­gá­ban (MLS) sze­replő Chi­cago Fire 27-sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa nem hosszab­bít szer­ző­dést.

Gyilkos kór támadta meg, zokogva jelentette be súlyos döntését a sztár

Gyilkos kór támadta meg, zokogva jelentette be súlyos döntését a sztár

Meg­könnyezte a tör­tén­te­ket a be­teg­sége miatt gö­dörbe ke­rült tol­las­lab­da­ki­rály.

Újabb nehézségek, több százan dolgoznak a Hableány kiemelésén

Újabb nehézségek, több százan dolgoznak a Hableány kiemelésén

Bár a roncs nagy része már ki­lát­szik a Du­ná­ból, a mun­ká­la­tok újabb for­du­ló­pont­hoz értek.

Eltüntették a Viking hajóról a baleset nyomát? Aggódnak a dél-koreaiak

Eltüntették a Viking hajóról a baleset nyomát? Aggódnak a dél-koreaiak

Le­fest­het­ték a ha­lá­los üt­kö­zés óta a szál­lo­da­ha­jót.

Le­fest­het­ték a ha­lá­los üt­kö­zés óta a szál­lo­da­ha­jót, amely teg­nap tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Dráma a Hableány roncsánál, egy ember a Dunába zuhant

Dráma a Hableány roncsánál, egy ember a Dunába zuhant

Az első hírek sze­rint a tűz­ol­tó­ság egyik ha­jó­já­ról zu­hant va­laki a fo­lyóba.

Felgyorsultak az események a Dunán, folytatódik a Hableány kiemelése

Felgyorsultak az események a Dunán, folytatódik a Hableány kiemelése

Meg­kezd­ték az újabb he­ve­der rög­zí­té­sét, amire azért volt szük­ség, mert a hajó ele­jén sé­rü­lést ta­lál­tak.

Kiemelték a hajóbaleset 6 éves áldozatát, az édesanyja is előkerült

Kiemelték a hajóbaleset 6 éves áldozatát, az édesanyja is előkerült

A men­tő­egy­sé­gük az ő fel­színre ho­zá­suk után tisz­te­leg­tek.

A men­tő­egy­sé­gük az ő fel­színre ho­zá­suk után tisz­te­leg­tek.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Sérülést találtak a Hableány oldalán, ez nehezítheti a mentést

Sérülést találtak a Hableány oldalán, ez nehezítheti a mentést

Tech­ni­kai szü­ne­tet ren­del­tek ki a roncs ki­eme­lé­sén dol­gozó szak­em­be­rek.

Megrázó fotó, bútorok is előkerültek a Hableány roncsából

Megrázó fotó, bútorok is előkerültek a Hableány roncsából

Azo­kat a be­ren­de­zé­se­ket hozzá fel­színre, ame­lyek a men­tési mun­ká­la­to­kat za­var­ják.

Szívszorító pillanat, így tisztelegnek a Hableány áldozatának

Szívszorító pillanat, így tisztelegnek a Hableány áldozatának

Három holt­test ke­rült elő.

Három holt­test ke­rült elő a ha­jó­test­ből, még tart a Hab­le­ány ki­eme­lése. A mun­ká­la­tok min­den­kit na­gyon meg­vi­sel­nek.

...MEGVOLT MÁR?

Drámai pillanatok a Hableányon, hordágyon vittek el egy holttestet

Drámai pillanatok a Hableányon, hordágyon vittek el egy holttestet

Most ké­szül­nek a holt­test ki­eme­lé­sére.

Ki­e­mel­ték a holt­tes­tet, egy ember már a pa­rancs­noki hídon van.

Újabb holttesteket találtak a Hableányon, tart a szivattyúzás

Újabb holttesteket találtak a Hableányon, tart a szivattyúzás

Vissza­vit­ték a roncs­hoz azt a hord­ágyat, amellyel ko­ráb­ban el­vit­tek egy holt­tes­tet.

Vissza­vit­ték a roncs­hoz azt a hord­ágyat, amellyel ko­ráb­ban el­vit­tek egy holt­tes­tet.

Megrázó részletek, egyre több látszik a Hableány roncsából

Megrázó részletek, egyre több látszik a Hableány roncsából

A roncs ki­eme­lése miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zás van a Mar­git híd kör­nyé­kén, mind­két irány­ban dugó van.

Friss fotó, koreai búvárokat hozott a TEK a Margitszigethez

Friss fotó, koreai búvárokat hozott a TEK a Margitszigethez

Min­den ké­szen áll a Hab­le­ány ki­eme­lé­sé­hez.

Min­den ké­szen áll a Hab­le­ány ki­eme­lé­sé­hez.

Megjöttek az első fotók, itt emelhetik ki a Hableányt

Megjöttek az első fotók, itt emelhetik ki a Hableányt

A Ri­post a hely­szín­ről tu­dó­sít.

Akár per­ce­ken belül el­kez­dőd­het a több­órás munka. A Ri­post a hely­szín­ről tu­dó­sít.

Elkezdték a hevederek befűzését a Hableány alá - fotók

Elkezdték a hevederek befűzését a Hableány alá - fotók

Meg­fe­szí­tett munka fo­lyik.

Meg­fe­szí­tett munka fo­lyik a Hab­le­ány mi­előbbi ki­eme­lése ér­de­ké­ben. Fotók a Mar­git hídi hely­szín­ről.

Kiemelik a Hableányt, itt vannak lezárások a környéken

Kiemelik a Hableányt, lezárások a környéken

A rend­őrök sza­la­gok­kal je­lö­lik ki a te­rü­le­te­ket. A Ri­post a hely­szín­ről tu­dó­sít az egész mű­ve­let során.

A rend­őrök sza­la­gok­kal je­lö­lik ki a te­rü­le­te­ket.

Dunai hajóbaleset: Óriási bejelentést tett a Kossuth-díjas magyar művész

Dunai hajóbaleset: Óriási bejelentést tett a Kossuth-díjas magyar művész

A Hab­le­ány sé­ta­hajó május 29-én süllyedt el a Mar­git híd kö­ze­lé­ben, mi­u­tán össze­üt­kö­zött a Vi­king Sigyn szál­lo­da­ha­jó­val.

Kedden kezdhetik el a Hableány kiemelését

Kedden kezdhetik el a Hableány kiemelését

A pün­kösdi ün­ne­pek alatt a Hab­le­ány ki­eme­lé­sét ké­szí­tik elő.

A pün­kösdi ün­ne­pek alatt a Hab­le­ány ki­eme­lé­sét ké­szí­tik elő a szak­em­be­rek, vár­ha­tóan ked­den lehet meg­kez­deni az eme­lést.

Újabb holttestet azonosítottak, még nyolc embert keresnek

Újabb holttestet azonosítottak, még nyolc embert keresnek

Azo­no­sí­tot­ták a szom­bat dél­után Száz­ha­lom­bat­tá­nál meg­ta­lált holt­tes­tet.

Ezt üzenik a dél-koreaiak a magyaroknak: hálásak a segítségért

Ezt üzenik a dél-koreaiak a magyaroknak: hálásak a segítségért

A nagy­kö­vet­ségre ren­ge­teg meg­ható üze­net ér­ke­zett.

A nagy­kö­vet­ségre ren­ge­teg meg­ható üze­net ér­ke­zett a dunai ha­jó­bal­eset után, sokan meg­kö­szön­ték a ma­gyar ha­tó­sá­gok mun­ká­ját.

A heroikus küzdelem folytatódik, így dolgoznak a búvárok (videó)

A heroikus küzdelem folytatódik, így dolgoznak a búvárok (videó)

A dunai ha­jó­bal­eset hely­szí­nén fo­lya­ma­tos munka fo­lyik.

A dunai ha­jó­bal­eset hely­szí­nén fo­lya­ma­tos munka fo­lyik.

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

A rend­őr­ség rész­le­te­sen be­szá­molt.

A rend­őr­ség rész­le­tes be­szá­mo­lót adott ki a Hab­le­ány el­süllye­dé­sé­vel kap­cso­la­tos nyo­mo­zás­ról és az eddig be­gyűj­tött ada­tok­ról.

Dunai hajóbaleset: Legkorábban holnap emelhetik ki a Hableányt

Dunai hajóbaleset: Legkorábban holnap emelhetik ki a Hableányt

Az el­süllyedt hajó ki­eme­lé­sét ala­po­san elő kell ké­szí­teni, leg­ha­ma­rabb hol­nap emel­he­tik ki a Du­ná­ból.

Kirándulás közben villantott gigantikusat a fiatal csajszi!

Kirándulás közben villantott gigantikusat a fiatal csajszi!

Egy kis erdős ös­vé­nyen fo­tóz­ták le.

Egy kis erdős ös­vé­nyen fo­tóz­ták le a mo­dellt, aki­ről ki is kerül egy kép az Ins­tag­ramra.

Kabriózás közben csúszott félre a melltartója a tetovált csajnak

Kabriózás közben csúszott félre a melltartója a tetovált csajnak

Ve­ze­tés köz­ben, fé­nyes nap­pal vil­lan­tott cicit a szexi lány. Még jó, hogy nem lett bal­eset a "fi­gye­lem­el­te­re­lés­ből".

Magánzárkában tartják fogva az ukrán hajóskapitányt

Magánzárkában tartják fogva az ukrán hajóskapitányt

Imá­val és írás­sal tölti min­den­nap­jait.

Ma­gán­zár­ká­ban, imá­val és írás­sal tölti min­den­nap­jait Jurij C., a Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nya - tudta meg a Ri­post. Az ál­do­za­to­kat to­vábbra is ke­re­sik.

Dunai hajóbaleset: a magyar katonák is gyászolják a matrózt

Dunai hajóbaleset: a magyar katonák is gyászolják a matrózt

A Sza­bad­ság híd­nál ta­lál­tak rá.

A május 29-iki ha­jó­bal­eset során két­fős ma­gyar sze­mély­zet tar­tóz­ko­dott a Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jón, a mat­róz holt­tes­tét már meg­ta­lál­ták a Sza­bad­ság híd­nál.

Összetört a család, csak ő tudta azonosítani a Hableány matrózát

Összetört a család, csak ő tudta azonosítani a Hableány matrózát

A mat­róz édes­anyja és test­vére sem volt képes az azo­no­sí­tásra.

A mat­róz édes­anyja és test­vére sem volt képes az azo­no­sí­tásra.

Dunai hajóbaleset: botrány, amit a dél-koreai tudósítóval tettek

Dunai hajóbaleset: botrány, amit a dél-koreai tudósítóval tettek

Az új­ság­író a dunai ha­jó­bal­eset miatt ér­ke­zett ha­zánkba és pénzt sze­re­tett volna vál­tani, ám egy kül­földi át­verte őt.

Így keresik kutyákkal az áldozatokat, Dunaújvárosnál folyik a kutatás

Így keresik kutyákkal az áldozatokat, Dunaújvárosnál folyik a kutatás

A spe­ci­á­li­san ki­kép­zett ku­tyák a víz­ben is meg tud­ják ta­lálni a holt­tes­te­ket, Du­na­új­vá­ros­nál három csó­nak­ról dol­goz­nak.

Megszólalt egy szakértő: széttörhetett a Hableány

Megszólalt egy szakértő: széttörhetett a Hableány

A bú­vá­rok he­ve­de­re­ket húz­nak át az el­süllyedt hajó alatt, hogy azt majd a Clark Ádám úszó­daru ki tudja emelni.

A bú­vá­rok he­ve­de­re­ket húz­nak át az el­süllyedt hajó alatt, hogy azt a Clark Ádám ki tudja emelni.

Felállították a Clark Ádámot: így fest teljes nagyságában - fotók

Felállították a Clark Ádámot: így fest teljes nagyságában - fotók

Az úszó­daru pén­tek dél­után ér­ke­zett meg a Mar­git híd­hoz, ahol ké­sőbb majd ki­emeli a víz­ből a Hab­le­ányt.

Az úszó­daru pén­tek dél­után ér­ke­zett meg a Mar­git híd­hoz, ahol ké­sőbb majd ki­emeli a Hab­le­ányt.

Dunai hajóbaleset: elindult a Clark Ádám daru, lezárták a hidakat

Dunai hajóbaleset: elindult a Clark Ádám daru, lezárták a hidakat

Az úszó­daru fogja ki­emelni az el­süllyedt tu­ris­ta­ha­jót a Du­ná­ból, a Mar­git híd és az Árpád híd alatt fog át­ha­ladni.

Dunai hajóbaleset: váratlan lépést tett a Viking kapitánya

Dunai hajóbaleset: váratlan lépést tett a Viking kapitánya

Ügy­védre van szük­sége.

A dunai ha­jó­bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sí­tott ukrán ka­pi­tány már ko­ráb­ban is oko­zott bal­ese­tet, most is ügy­védre van szük­sége.

Fotók a helyszínről, vajon mit keresnek kommandósok a Margit hídnál?

Fotók a helyszínről, vajon mit keresnek kommandósok a Margit hídnál?

Amint fel­ol­dot­ták a híd le­zá­rá­sát, újra el­lep­ték azt a gya­lo­go­sok.

Amint fel­ol­dot­ták a híd le­zá­rá­sát, újra el­lep­ték azt a gya­lo­go­sok, köz­tük ren­ge­teg ka­taszt­ró­fa­tu­rista is. A hely­szí­nen pedig kom­man­dó­sok is meg­je­len­tek.

Újabb balesetről jött hír: Viking-hajó ütközött a Majna-Duna-csatornánál

Újabb balesetről jött hír: Viking-hajó ütközött a Majna-Duna-csatornánál

Pi­he­nőre kény­sze­rül­nek a hajók, mi­u­tán hajó ne­ki­ment a zsi­lip­ka­pu­nak.

Pi­he­nőre kény­sze­rül­nek a hajók, mi­u­tán az egyik hajó ne­ki­ment a le­zárt zsi­lip­ka­pu­nak.

Ma szerencséjük lehet a búvároknak, ez várható a Dunán

Ma szerencséjük lehet a búvároknak, ez várható a Dunán

Bár még emel­ke­dik a víz­szint, ha­ma­ro­san apa­dás vár­ható. Rá­adá­sul újabb se­gít­ség is ér­ke­zett.

Bár még emel­ke­dik a víz­szint, ha­ma­ro­san apa­dás vár­ható. Rá­adá­sul újabb se­gít­ség is ér­ke­zett.