FRISS HÍREK

Az éjjeli rém eltűnését remélik a wekerleiek a nyilvánosságtól

Az éjjeli rém eltűnését remélik a wekerleiek a nyilvánosságtól

A nőnek öl­tö­zött férfi nem­rég rá­szállt egy kör­nyé­ken élő fi­a­tal lányra és in­zul­tálta.

A nőnek öl­tö­zött férfi nem­rég rá­szállt egy kör­nyé­ken élő fi­a­tal lányra és in­zul­tálta.

Óriási magyar siker: orvosaink mindenkit lenyűgöztek ezzel

Óriási magyar siker: orvosaink mindenkit lenyűgöztek ezzel

A ma­gyar kar­dio­ló­gu­sok nem elő­ször értek el nem­zet­közi si­kert, hi­szen na­gyon oda­fi­gyel­nek ku­ta­tá­sa­ikra.

A ma­gyar kar­dio­ló­gu­sok nem elő­ször értek el nem­zet­közi si­kert, na­gyon oda­fi­gyel­nek ku­ta­tá­sa­ikra.

A MOM Sportközpont közleménye a tűzesetről

A MOM Sportközpont közleménye a tűzesetről

A 12. ke­rü­leti sport­köz­pont köz­le­ményt adott ki a tra­gi­kus tűz­eset­ről.

A 12. ke­rü­leti sport­köz­pont köz­le­ményt adott ki a tra­gi­kus tűz­eset­ről.

Drámai percek a repülőn, vészjelzést adott le a legénység

Drámai percek a repülőn, vészjelzést adott le a legénység

Biz­ton­sá­giak lep­ték el a gépet.

Nem sok­kal ké­sőbb biz­ton­sá­giak lep­ték el a gépet, akik a hely­zetre való te­kin­tet­tel több em­bert is el­tá­vo­lí­tot­tak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Gyászhír érkezett, tragikus hirtelenséggel elhunyt az 52 éves magyar zenész

Gyászhír érkezett, tragikus hirtelenséggel elhunyt az 52 éves magyar zenész

A meg­rázó hírt ze­nész­tár­sai kö­zöl­ték. Ha­lá­lá­nak oka egy­előre nem is­mert.

A meg­rázó hírt ze­nész­tár­sai kö­zöl­ték. Ha­lá­lá­nak oka egy­előre nem is­mert.

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a Földközi-tengeren

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a Földközi-tengeren

A Fron­tex drón­nal ké­szí­tett fel­vé­te­lein meg­mu­tat­ko­zik az em­ber­csem­pé­szek lel­ket­len­sége.

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Egy ember éle­té­ért küz­de­nek.

Egy ember éle­té­ért még most is küz­de­nek.

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon a mig­ráns.

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon egy mig­ráns, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­ko­rút.

NE HAGYD KI!

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Sú­lyos bal­ese­tet oko­zott egy ve­szé­lyes autós az M1-es au­tó­pá­lyán, ám tette után nem állt meg se­gít­sé­get nyúj­tani.

Sú­lyos bal­ese­tet oko­zott egy ve­szé­lyes autós az M1-es au­tó­pá­lyán, ám tette után nem állt meg.

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel.

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel az éne­kesnő fo­gyá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Lebuktak!? 41 férfi és 3 nő ellen nyomoznak kiskorúak megrontása miatt

Lebuktak!? 41 férfi és 3 nő ellen nyomoznak kiskorúak megrontása miatt

A banda három brit vá­ros­ban erő­sza­kos­ko­dott évek­kel ez­előtt, de csak most merte őket fel­je­len­teni négy nő.

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Az ural­kodó egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen ment le a lép­csőn.

Az ural­kodó egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen ment le a lép­csőn, ami­kor meg­tör­tént a vá­rat­lan je­le­net.

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

A nők is ve­gyes ér­zel­mek­kel fo­gad­ták ezt a bi­zarr, mégis fan­tá­zia­dús kre­á­ciót.

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

Sze­rezz be egyet te is!

Első lá­tásra fur­csa kom­bi­ná­ci­ója a pa­pucs­nak és a tor­na­ci­pő­nek ez a di­va­tos láb­beli. Ké­nyel­mes és rop­pant prak­ti­kus.Sze­rezz be egyet te is!

Meg fogsz döbbenni, nyáron erre is jó a szódabikarbóna

Meg fogsz döbbenni, nyáron erre is jó a szódabikarbóna

Hit­ted volna, hogy így is mű­kö­dik?

Azt már tud­juk, hogy a ház­tar­tás­ban va­ló­sá­gos cso­da­fegy­ver. De hit­ted volna, hogy erre is hasz­nál­ha­tod? Min­dig le­gyen ott­hon be­lőle!

Végre jó hír érkezett a Schumacher családról

Végre jó hír érkezett a Schumacher családról

Vége a német vi­lág­sztár fa­mí­li­á­ját sújtó átok­nak? A Forma-1 le­gen­dája körül évek óta egy­mást érték a sors­csa­pá­sok, de most...

Vége a német vi­lág­sztár fa­mí­li­á­ját sújtó átok­nak? A Forma-1 le­gen­dája körül évek óta egy­mást érték a sors­csa­pá­sok, de most...

Kiszombornál csaptak le a rendőrök, 34 ember volt a mikrobuszba zsúfolva

Kiszombornál csaptak le a rendőrök, 34 ember volt a mikrobuszba zsúfolva

Egy másik jármű rak­te­ré­ben to­vábbi 17 mig­ráns volt.

Egy másik jármű rak­te­ré­ben to­vábbi 17 mig­ráns volt.

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

Úgy tűnik, hogy a her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

A kutatók is elsápadtak attól, amit az öbölben rögzített a kamera

A kutatók is elsápadtak attól, amit az öbölben rögzített a kamera

Kü­lön­le­ges, eddig nem lá­tott lényt kap­tak len­cse­végre. Nem csoda, hogy meg­le­pőd­tek...

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét a kisfiú.

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét a kisfiú, aki je­len­leg a Copa Ame­ri­cán szur­kol.

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

A győz­te­se­ket is za­varja a dög­una­lom.

Már a győz­te­se­ket is za­varja a dög­una­lom. Min­den­kit ki­akasz­tot­tak a Fran­cia Nagy­dí­jon tör­tén­tek, pon­to­sab­ban a nem tör­tén­tek.

Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Ro­naldo ha­jó­ján la­zul­tak.

Az öt­szö­rös arany­lab­dás por­tu­gál lab­da­rúgó ki­él­vezi a nyári szü­net min­den pil­la­na­tát.

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

A ma­gyar meggy nép­sze­rű­sí­té­sére in­gye­nes kós­tol­ta­tási ak­ciót tar­ta­nak kedd­től csü­tör­tö­kig.

A ma­gyar meggy nép­sze­rű­sí­té­sére in­gye­nes kós­tol­ta­tási ak­ciót tar­ta­nak kedd­től csü­tör­tö­kig, össze­sen 25 hely­szí­nen.

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

Film is ké­szül róluk.

A men­tő­ak­ció egy­éves év­for­du­ló­ján de­rül­tek ki meg­lepő rész­le­tek. A csa­pat meg­me­ne­kü­lé­sé­ről még film is ké­szül.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Még min­dig re­mény­ked­nek benne, hogy lá­nyuk elő­ke­rül, bár va­ló­sá­gos tor­tú­rán men­tek ke­resz­tül.

Fényes nappal csapott le a szatír Miskolcon, de a legdurvább ezután jött

Fényes nappal csapott le a szatír Miskolcon, de a legdurvább ezután jött

Az in­zul­tált nőnek si­ke­rült el­me­ne­kül­nie az erő­sza­kos 16 éves fiú elől.

Az in­zul­tált nőnek si­ke­rült el­me­ne­kül­nie az erő­sza­kos 16 éves fiú elől.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Csúnyán felsült Karácsony, földrajz javítóvizsgát ajánlanánk neki

Csúnyán felsült Karácsony, földrajz javítóvizsgát ajánlanánk neki

Ka­rá­csony Ger­gely­nek nem csak a he­lyes­írás­sal van­nak gond­jai, most épp Tö­rök­or­szág fő­vá­rosa nem ju­tott eszébe...

Elkészült a Befogadlak nevelőszülői program dalának videoklipje

Elkészült a Befogadlak nevelőszülői program dalának videoklipje

El­ké­szült a gyer­mek­vé­de­lem­ben élő gye­re­kek és hazai sztá­rok közös da­lá­nak vi­deo­klipje.

...MEGVOLT MÁR?

Elképesztő trükk a szociktól az előválasztáson - fotó

Elképesztő trükk a szociktól az előválasztáson - fotó

Meg­fogja a pénzt az MSZP. Erről bi­zo­nyí­té­kunk is van, a fotót a RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette a Fló­rián téren.

Meg­fogja a pénzt az MSZP. Erről bi­zo­nyí­té­kunk is van, a fotót a RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette a Fló­rián téren.

Rémisztő és megható sírokra bukkantak a győri színháznál

Rémisztő és megható sírokra bukkantak a győri színháznál

Em­beri csont­vá­zakra buk­kan­tak a ré­gé­szek, köz­tük egy­mást ölelő két em­be­rére.

Em­beri csont­vá­zakra buk­kan­tak a ré­gé­szek, köz­tük egy­mást ölelő két em­be­rére.

Lesújtó hírt kapott, gyászol L.L. Junior

Lesújtó hírt kapott, gyászol L.L. Junior

A Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta fáj­dal­mát.

A Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta fáj­dal­mát.

Rúzsa Magdi a II. kerület díszpolgára lett

Rúzsa Magdi a II. kerület díszpolgára lett

Idén Rúzsa Magdi kapta meg a címet.

Idén Rúzsa Mag­di­nak ado­má­nyo­zott dísz­pol­gári címet a II. Ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat a ke­rü­leti la­ko­sok ja­vas­la­tai alap­ján.

Figyelmeztetnek a kutatók, nem várt veszély fenyegeti a nyaralókat

Figyelmeztetnek a kutatók, nem várt veszély fenyegeti a nyaralókat

Gond, ha az em­beri bőrön lévő bak­té­ri­u­mok le­áz­nak.

Az igazi gon­dot az okozza, ha az em­beri bőrön ter­mé­sze­tes módon jelen lévő bak­té­ri­u­mok le­áz­nak.

Nem semmi, új bizniszbe fogott Varga Viktor

Nem semmi, új bizniszbe fogott Varga Viktor

Ismét al­ko­tott.

Azt már bi­zo­nyí­totta, hogy na­gyon jó ér­zéke van a mű­vé­szet­hez. Ismét al­ko­tott.

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

A Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son. A vég­ered­mény ma­gáért be­szél.

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A ma­gyar kor­mány ezt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács új ke­ret­stra­té­gi­á­já­ban.

A ma­gyar kor­mány azt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács által tár­gyalt új ke­ret­stra­té­gi­á­ban, hogy a mig­rá­ciót nem me­ne­dzselni kell, hanem meg­ál­lí­tani - mondta hét­főn Lon­don­ban Ko­vács Zol­tán.

Tényleg rosszabb termékekkel etetnek minket? Íme a válasz!

Tényleg rosszabb termékekkel etetnek minket? Íme a válasz!

Közel 1400 ter­mé­ket vizs­gál­tak.

Eddig az volt a gyanú, hogy kelet-nyu­gati meg­osz­tott­ság ala­kult ki az élel­mi­szer­ipari ter­mé­kek mi­nő­sé­gé­ben. Most közel 1400 ter­mé­ket vizs­gál­tak.

Hidvéghi: Vonják vissza a migránsvízum tervét

Hidvéghi: Vonják vissza a migránsvízum tervét

Arra kap­tak fel­ha­tal­ma­zást a ma­gyar vá­lasz­tók­tól, hogy min­dent meg­te­gye­nek az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben, Brüsszel­ben a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sáért.

Most jött: rettenetes tragédia történt, egy erdélyi kislány az áldozat

Most jött: rettenetes tragédia történt, egy erdélyi kislány az áldozat

A nyolc­éves gyer­mek éle­tét nem tud­ták meg­men­teni.

A nyolc­éves gyer­mek éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, a rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

Tarlós az ellenzéki roncsderbiről: ostobaságokat beszélnek a jelöltek

Tarlós az ellenzéki roncsderbiről: ostobaságokat beszélnek a jelöltek

Pénz­ügyi­leg és jo­gi­lag is tel­je­sít­he­tet­le­nek az el­len­zéki je­löl­tek ígé­re­tei.

Pénz­ügyi­leg és jo­gi­lag is tel­je­sít­he­tet­le­nek az el­len­zéki je­löl­tek ígé­re­tei.

Pánik a repülőn: vadászgépek kísérték le az utasszállítót

Pánik a repülőn: vadászgépek kísérték le az utasszállítót

A re­pülő egyik utasa ag­resszív lett.

A re­pülő egyik utasa ag­resszív lett, ezért a gép kí­sé­ret­tel ment vissza a ki­in­du­ló­pont­jára.

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Ma még vi­har­ri­asz­tás van ér­vény­ben.

Mára még vi­har­ri­asz­tá­so­kat ad ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, de már kö­ze­leg a per­zselő for­ró­ság: kedd­től egyre na­gyobb hőség lesz or­szág­szerte.

Rajongói támadják Jakupcsek Gabriellát

Rajongói támadják Jakupcsek Gabriellát

A mű­sor­ve­zető Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki né­hány kom­men­telő.

A mű­sor­ve­zető Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki né­hány kom­men­telő.

Messi túlélte a drámát, ezt mondta a jövőről

Messi túlélte a drámát, ezt mondta a jövőről

Ar­gen­tí­ná­nak most is iz­gul­nia kell, akár­csak egy éve. De mi lesz ez­után? Messi sze­rint min­den most kez­dő­dik el.

Ar­gen­tí­ná­nak most is iz­gul­nia kell, akár­csak egy éve. De mi lesz ez­után?

Ijesztő időjárási jelenség a hazai égen, sikerült lencsevégre kapni

Ijesztő időjárási jelenség a hazai égen, sikerült lencsevégre kapni

A vi­ha­ros idő­já­rás a hét­vé­gén lát­vá­nyos je­len­sé­ge­ket oko­zott, így nem csak szi­vár­ványt le­he­tett fo­tózni va­sár­nap.

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

Egy ter­ro­riz­mus miatt el­ítélt fog­va­tar­tott tá­madt rá vas­ru­dak­kal két fegy­őrre, akik kór­házi ápo­lásra szo­rul­tak. A bör­tönőr szak­szer­ve­zet szi­go­rí­tá­so­kat sür­get.

Nincsenek jó híreink, kevés lesz a legfinomabb nyári gyümölcsből

Nincsenek jó híreink, kevés lesz a legfinomabb nyári gyümölcsből

A ma­gyar dinnye a szo­ká­sos­nál ki­csit ké­sőbb kerül pi­acra.

A ma­gyar dinnye a szo­ká­sos­nál ki­csit ké­sőbb kerül pi­acra és ke­ve­sebb is lesz be­lőle idén.

Hihetetlen okból állt a vonatforgalom Tatabányánál, ezt tette egy férfi

Hihetetlen okból állt a vonatforgalom Tatabányánál, ezt tette egy férfi

A sofőr nem fi­gyelt a fény­so­rom­póra, ezért be­haj­tott a vas­úti át­já­róba.

A sofőr nem fi­gyelt a fény­so­rom­póra, ezért be­haj­tott a vas­úti át­já­róba, és pont ér­ke­zett egy vonat.

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a magyar sztárok

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a magyar sztárok

Álom­szép or­szá­gokba lá­to­gat­tak el.

Álom­szép or­szá­gokba lá­to­gat­tak el idén is a hazai sztá­rok, hogy ki­pi­hen­hes­sék az el­múlt idő­szak fá­ra­dal­mait.

Helyszíni fotó jött: rendőrautó ütközött BKV-busszal, áll a forgalom

Helyszíni fotó jött: rendőrautó ütközött BKV-busszal, áll a forgalom

A bal­eset a fő­vá­ros XIV. ke­rü­le­té­ben tör­tént hét­főn dél­előtt.

A bal­eset a fő­vá­ros XIV. ke­rü­le­té­ben tör­tént hét­főn dél­előtt egy for­gal­mas ke­resz­te­ző­dés­ben.

Döntöttek Salzburgban, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Döntött a Salzburg, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Nem csak a pén­zen múlik. Van egy ki­kö­té­sük az oszt­rá­kok­nak.

Nem csak a pén­zen múlik a ma­gyar foci re­mény­sé­gé­nek klub­vál­tása. Van egy ki­kö­té­sük az oszt­rá­kok­nak.

Így támadt rá a vaddisznó egy futónőre Kismarosnál

Így támadt rá a vaddisznó egy futónőre Kismarosnál

Zú­zó­dá­sok­kal és se­bek­kel úszta meg.

Egyre több a pa­nasz a la­kott te­rü­le­tekre be­me­rész­kedő vad­ál­la­tok miatt. Sal­gó­tar­ján­ban egyes vá­ros­ré­szek­ben alig mer­nek ki­menni az ut­cára.

7 kérdés az akadémiai kéjbarlang ügyében

7 kérdés az akadémiai kéjbarlang ügyében

Ki ren­delte pél­dául a "re­kre­á­ciós szoba" fe­dő­név­vel il­le­tett kéj­bar­lang be­ren­de­zé­sét a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ku­ta­tó­in­té­ze­té­ben?

A Ri­post össze­szedte a kínos ügy leg­in­kább meg­vá­la­szo­lásra szo­ruló kér­dé­seit. Ki ren­delte pél­dául a "re­kre­á­ciós szoba" fe­dő­név­vel il­le­tett kéj­bar­lang be­ren­de­zé­sét a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ku­ta­tó­in­té­ze­té­ben? Ki ter­vez­tette és ho­gyan szá­mol­ták el a szexklu­bok stí­lu­sát idéző szív alakú fran­cia­ágyat?