FRISS HÍREK

Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát

Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát

A prog­ram szá­mos kér­dést vet fel, rá­adá­sul rend­kí­vül költ­sé­ges is, ennek el­le­nére Brüs­szel a ki­ter­jesz­té­sét ter­vezi.

A prog­ram szá­mos kér­dést vet fel, rá­adá­sul rend­kí­vül költ­sé­ges is, ennek el­le­nére Brüs­szel a ki­ter­jesz­té­sét ter­vezi.

Kazahsztánba és Kínába utazik Orbán Viktor

Kazahsztánba és Kínába utazik Orbán Viktor

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök hús­vét után Ka­zahsz­tán­ban tesz hi­va­ta­los lá­to­ga­tást, majd áp­ri­lis végén Kína ve­ze­tő­i­vel tár­gyal.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök hús­vét után Ka­zahsz­tán­ban tesz hi­va­ta­los lá­to­ga­tást, majd áp­ri­lis végén Kína ve­ze­tő­i­vel tár­gyal.

Erről sosem fog beszélni a gyönyörű magyar modell

Erről sosem fog beszélni a gyönyörű magyar modell

Sylvi az év leg­na­gyobb ré­szé­ben nem tar­tóz­ko­dik itt­hon, hi­szen évek óta a szörf nagy­kö­ve­te­ként járja a vi­lá­got.

Sylvi az év leg­na­gyobb ré­szé­ben nem tar­tóz­ko­dik itt­hon, hi­szen évek óta a szörf nagy­kö­ve­te­ként járja a vi­lá­got.

Ismét felért a csúcsra, Ronaldo végre ünnepelhet

Ismét felért a csúcsra, Ronaldo végre ünnepelhet

Cris­ti­ano Ro­naldo baj­nok lett.

Cris­ti­ano Ro­naldo nem min­den­napi si­kert ara­tott a Ju­ven­tus tag­ja­ként.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 4,171 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 4,171 milliárd forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 4 mil­li­árd 171 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 4 mil­li­árd 171 mil­lió fo­rint volt.

Filozófiatanár volt a katedrális feltételezett gyújtogatója!

Filozófiatanár volt a katedrális feltételezett gyújtogatója!

Az még nem vi­lá­gos, hogy miért akarta fel­gyúj­tani a New York-i szé­kes­egy­há­zat.

Nagyon ráfázott ez a mutogatós bácsi Budapesten, rendőrnőt pécézett ki

Nagyon ráfázott ez a mutogatós bácsi Budapesten, rendőrnőt pécézett ki

A le­hető leg­rosszabb em­ber­nek vette elő nemi szer­vét a férfi, el is fog­ták a rend­őrök!

Találd meg a meztelen nőt a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Találd meg a meztelen nőt a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Kon­cent­rálj és nézd meg jó a fo­tó­kat! Most ki­de­rül, mennyire vagy ügyes!

Kon­cent­rálj és nézd meg jó a fo­tó­kat! Most ki­de­rül, mennyire vagy ügyes!

NE HAGYD KI!

Brutális, mit műveltek a szépségszalonban szegény anyuka arcával

Brutális, mit műveltek a szépségszalonban szegény anyuka arcával

Egé­szen sú­lyos a lát­vány, ami­vel szem­be­sül­nie kel­lett a nőnek.

Egé­szen sú­lyos a lát­vány, ami­vel szem­be­sül­nie kel­lett a nőnek.

Parázs szópárbaj, a Fradi cáfolja Huszti szavait

Parázs szópárbaj, a Fradi cáfolja Huszti szavait

Szó­pár­bajba ke­ve­red­tek.

Szó­pár­bajba ke­ve­re­dett egy­más­sal Huszti Sza­bolcs, a Vidi já­té­kosa, és Orosz Pál az FTC ve­zér­igaz­ga­tója.

Röpke fűnyírást tervezett a somogydöröcskei férfi, verés lett a vége

Röpke fűnyírást tervezett a somogydöröcskei férfi, verés lett a vége

Nem tet­szett a szom­széd­nak a fű­nyíró zaja, ve­rés­sel in­tézte el a dol­got.

Nem tet­szett a szom­széd­nak a fű­nyíró zaja, in­kább ve­rés­sel in­tézte el a dol­got.

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni. Esz­mé­let­len szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val!

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni. Esz­mé­let­len szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val! Pró­báld ki te is!

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Íme, a leg­újabb szü­lői stí­lus.

A leg­újabb szü­lői stí­lus, a "bul­dó­zer-szülő" túl­megy a he­li­kop­ter-szü­lők min­den­től féltő-óvó, ál­lan­dóan a gye­rek feje fö­lött kö­röző vi­lá­gán.

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Egy ame­ri­kai is­kola lány ta­nu­lói végre vi­sel­het­nek nad­rá­got. Más­hol vi­szont a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik fazon emeli ki a leg­job­ban az adott­sá­ga­i­dat?

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban.

Borzalmas gyilkosság Csongrád megyében, a férfi magával is végzett

Borzalmas gyilkosság Csongrád megyében, a férfi magával is végzett

A gyanú sze­rint meg­ölte fe­le­sé­gét, majd ön­gyil­kos lett a for­rás­kúti férfi.

A gyanú sze­rint meg­ölte fe­le­sé­gét, majd ön­gyil­kos lett egy for­rás­kúti férfi szom­ba­ton - tá­jé­koz­tatta a Csong­rád Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság szó­vi­vője az MTI-t.

Halálos baleset a 81-esen: Várandós nővel száguldott a mentőhelikopter

Halálos baleset a 81-esen: Várandós nővel száguldott a mentőhelikopter

Hatan meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben, egy 64 éves nő a hely­szí­nen meg­halt.

Hatan meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben, egy 64 éves nő a hely­szí­nen meg­halt.

40 centi hó a Kékestetőn: Ilyen volt a húsvét két évvel ezelőtt

40 centi hó a Kékestetőn: Ilyen volt a húsvét két évvel ezelőtt

Az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat segít fel­idézni, mi­lyen volt, ami­kor két éve vissza­tért a tél.

Most közölték: Meghalt a világ legismertebb szellemvadásza

Most közölték: Meghalt a világ legismertebb szellemvadásza

Ren­ge­teg köny­vet és fil­met kö­szön­he­tünk a mun­kás­sá­gá­nak. Vér­fa­gyasztó tör­té­ne­tek fű­ződ­nek a ne­vé­hez.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Súlyos büntetés, négy évet kapott az olimpiai bajnok

Súlyos büntetés, négy évet kapott az olimpiai bajnok

Dop­pin­golt a vi­lág­sztár.

EPO-t ta­lál­tak a sztár vi­ze­let­min­tá­já­ban egy ver­se­nyen kívül el­vég­zett el­len­őrző vizs­gá­lat során.

Óriási hír a Real Madridnál, ez nagyot fog szólni

Óriási hír a Real Madridnál, ez nagyot fog szólni

Jó­kora be­vé­telre tesz­nek szert.

Úgy tűnik, a gyen­gébb ered­mé­nyek el­le­nére po­zi­tív hír­rel zárul a Real Mad­rid sze­zonja.

Belepirulsz, Stollár Fanny ennél már nem lehet dögösebb

Belepirulsz, Stollár Fanny ennél már nem lehet dögösebb

Bi­ki­nis kép­pel üzent.

A ma­gyar te­ni­szező, Stol­lár Fanny bi­ki­nis kép­pel üzent a kö­zös­ségi ol­da­lán. Jó­kora si­kert ara­tott.

Aljas dolgot művelt ez a fiatal pár Mátyásföldön, lekamerázták őket

Aljas dolgot művelt ez a fiatal pár Mátyásföldön, lekamerázták őket

A rend­őr­ség tette közzé a vi­de­ó­fel­vé­telt, ami alap­ján kö­rö­zik a nőt és a férfit.

Parádés siker, magyar sztár repíti a Barcát

Parádés siker, magyar sztár repíti a Barcát

Fon­tos mér­kő­zést nyert a Bar­ce­lona férfi ko­sár­labda-csa­pata.

Fon­tos mér­kő­zést nyert a Bar­ce­lona férfi ko­sár­labda-csa­pata.

10 perc alatt elkészül ez a sós, húsvéti kalács

10 perc alatt elkészül ez a sós, húsvéti kalács

Ha az ün­ne­pek alatt vá­rat­la­nul top­pan­nak be a ven­dé­gek, ér­de­mes ezt a gyor­san el­ké­szít­hető fi­nom­sá­got ki­pró­bálni. Lak­tató, íz­le­tes és biz­tos, hogy min­den­kit le­nyű­gö­zünk majd vele.

Ha az ün­ne­pek alatt vá­rat­la­nul top­pan­nak be a ven­dé­gek, ér­de­mes ezt a gyor­san el­ké­szít­hető fi­nom­sá­got ki­pró­bálni. Lak­tató, íz­le­tes és biz­tos, hogy min­den­kit le­nyű­gö­zünk majd vele.

Friss hírek érkeztek a Notre-Dame-ról, levonulnak a tűzoltók

Friss hírek érkeztek a Notre-Dame-ról, levonulnak a tűzoltók

Sta­bi­li­zál­ták az épü­let struk­tú­rá­ját.

Az épí­té­szek és az épí­tő­mun­ká­sok sta­bi­li­zál­ták a tűz­vész­ben meg­gyen­gült épü­let struk­tú­rá­ját.

Brutális verekedés Veszprémben, szörnyethalt egy ember

Brutális verekedés Veszprémben, szörnyethalt egy ember

A rend­őrök egy 31 éves férfit ál­lí­tot­tak elő a bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­té­sé­vel össze­füg­gés­ben.

Nem semmi, erre tanítja gyermekeit a magyar sztáranyuka

Nem semmi, erre tanítja gyermekeit a magyar sztáranyuka

Laky Zsu­zsi kü­lön­le­ges fotót mu­ta­tott meg a ra­jon­gó­i­nak. Férje, Dietz Gusz­táv igazi pél­da­kép a gye­re­kek­nek.

Laky Zsu­zsi kü­lön­le­ges fotót mu­ta­tott meg a ra­jon­gó­i­nak. Férje, Dietz Gusz­táv igazi pél­da­kép a gye­re­kek­nek.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Súlyosan sérült túrázót mentettek helikopterrel Szigliget mellett

Súlyosan sérült túrázót mentettek helikopterrel Szigliget mellett

A sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett nőt alpin el­já­rás­sal ki­emel­ték, és át­ad­ták az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak.

...MEGVOLT MÁR?

Kamupárt jelöltje lesz az adócsaló liberális

Kamupárt jelöltje lesz az adócsaló liberális

Mi­u­tán a svéd li­be­rá­li­sok ki­zár­ták az uniós vá­lasz­tási lis­tá­ról, egy alig két hete ala­pí­tott görög kis­párt - sokak sze­rint ka­mu­párt - lis­tá­ján pró­bálna vissza­jutni az Eu­ró­pai Par­la­mentbe.

Mi­u­tán saját pártja, a svéd li­be­rá­li­sok ki­zár­ták az uniós vá­lasz­tási lis­tá­ról, egy alig két hete ala­pí­tott görög kis­párt - sokak sze­rint ka­mu­párt - lis­tá­ján pró­bálna vissza­jutni az Eu­ró­pai Par­la­mentbe Ce­ci­lia Wik­st­röm. Soros György egyik leg­fon­to­sabb po­li­ti­kai szö­vet­sé­gese nem­rég még az EU li­be­rá­lis frak­ció sztár­já­nak szá­mí­tott.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 17 éves Vivient

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 17 éves Vivient

A rend­őr­ség most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­le­gyen a fi­a­tal lány.

A rend­őr­ség most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­le­gyen a fi­a­tal lány.

A legjobb húsvéti programok hétvégére

A legjobb húsvéti programok hétvégére

Kez­dő­dik az hús­vét, össze­szed­tük a leg­jobb prog­ra­mo­kat a hét­vé­gére.

Kez­dő­dik az hús­vét, össze­szed­tük a leg­jobb prog­ra­mo­kat a hét­vé­gére, ha nem csak ott­hon sze­ret­nénk töl­teni az időt. Hidd el, lesz miből vá­lasz­ta­nod!

Pofátlan üzletet űznek a Notre-Dame katasztrófájából

Pofátlan üzletet űznek a Notre-Dame katasztrófájából

A tra­gé­di­á­val akar­nak pénzt ke­resni.

Oly­kor szinte gusz­tus­ta­lan, ahogy egye­sek ki­hasz­nál­ják a ka­taszt­ró­fá­kat a saját meg­gaz­da­go­dá­sukra. Így tör­tént a Notre-Dame-i tűz­vés­szel is.

Újabb részletek a Teréz körúti robbantó szökési tervéről

Újabb részletek a Teréz körúti robbantó szökési tervéről

Azt ter­velte ki, hogy ami­kor leg­kö­ze­lebb át­szál­lít­ják az El­me­gyó­gyító In­té­zetbe, onnan kí­sérli meg a szö­kést.

Azt ter­velte ki, hogy ami­kor át­szál­lít­ják az El­me­gyó­gyító In­té­zetbe, onnan kí­sérli meg a szö­kést.

Kokaint fogyasztott egy 13 éves munkácsi diáklány, kórházba került

Kokaint fogyasztott egy 13 éves munkácsi diáklány, kórházba került

Kár­pát­al­ján egy újabb olyan eset tör­tént, amely azt bi­zo­nyítja, a kis­ko­rúak kö­ré­ben ter­jed a drog­fo­gyasz­tás.

Drámai részletek a Máriabesnyőnél magára hagyott csecsemő ügyében

Drámai részletek a Máriabesnyőnél magára hagyott csecsemő ügyében

Gab­ri­ella egy egész­sé­ges fiú­gyer­mek­nek adott éle­tet a há­zuk­hoz kö­zeli Bes­nyő-patak part­ján.

Újabb műtét vár Boros Lajosra, májusban vonul kórházba

Újabb műtét vár Boros Lajosra, májusban vonul kórházba

Már több­ször em­le­gette, hogy a prosz­ta­tá­já­val gond van. Az or­vo­sok azon­ban csak most en­ge­dik a mű­té­tet.

Már több­ször em­le­gette, hogy a prosz­ta­tá­já­val gond van. Az or­vo­sok azon­ban csak most en­ge­dik a mű­té­tet.

Holtan találták egy tóban a Szovátáról eltűnt férfit

Holtan találták egy tóban a Szovátáról eltűnt férfit

Vizs­gál­ják a ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit.

Hol­tan ta­lál­tak egy Be­kecs kör­nyéki tóban egy férfit, aki szer­dán el­tűnt Szo­vá­tá­ról. A ha­tó­sá­gok vizs­gál­ják a ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit.

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Szórj kristálycukrot a kertedbe - bámulatos lesz az eredménye!

Gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Ezzel a trük­kel egy­sze­rűen gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod a ker­ted.

Erre nem számított, kellemetlen helyzetbe került Bárdosi Sándor

Erre nem számított, kellemetlen helyzetbe került Bárdosi Sándor

Újabb szak­má­ban pró­bálta ki magát.

Újabb szak­má­ban pró­bálta ki magát Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert.

Különleges elismerést ítéltek oda Bodrogi Gyulának

Különleges elismerést ítéltek oda Bodrogi Gyulának

Áp­ri­lis 22-én a bu­da­pesti Cor­vin mo­zi­ban gá­lá­val kez­dő­dik az 5. Ma­gyar Film­hét.

Áp­ri­lis 22-én a bu­da­pesti Cor­vin mo­zi­ban gá­lá­val kez­dő­dik az 5. Ma­gyar Film­hét.

Eljött az idő, visszatérhet a Fradi-szurkolók nagy kedvence

Eljött az idő, visszatérhet a Fradi-szurkolók nagy kedvence

Je­len­leg já­té­kos­meg­fi­gye­lő­ként dol­go­zik a zöld-fe­hé­rek­nél.

A szerb Vla­dan Csu­kics je­len­leg já­té­kos­meg­fi­gye­lő­ként dol­go­zik a zöld-fe­hé­rek­nél.

Most érkezett: Tragédia történt Pest megyében, rohannak a mentők

Most érkezett: Tragédia történt Pest megyében, rohannak a mentők

Két autó üt­kö­zött össze a 441-es főút 12-es ki­lo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél, egy ember ször­nyet­halt.

Félmeztelenül kapták le a strandon a gigamellű modellt

Forró fotó, félmeztelenül kapták le a strandon a gigamellű modellt

Laure Marie el­hagyta a fel­ső­jét.

Laure Marie képe mel­lett nem lehet el­menni szó nél­kül. Az ame­ri­kai ke­bel­csoda büsz­kén szokta mu­to­gatni az ido­mait.

Őült szexi, tangás képet posztolt a gyönyörű magyar DJ!

Őült szexi, tangás képet posztolt a gyönyörű magyar DJ!

Igen jó for­má­ban van a szőke szép­ség.

Igen jó for­má­ban van a szőke szép­ség, aki­nek ren­ge­te­gen láj­kol­ták a képét.

Meztelenül úszkált a gyanútlan lány, valaki lefotózta!

Meztelenül úszkált a gyanútlan lány, valaki lefotózta!

Egy­ből kör­be­járta az in­ter­ne­tet a kép.

A fi­a­tal mo­dell­ről ki­ke­rült nu­di­zós kép egy­ből kör­be­járta az in­ter­ne­tet.

Molesztálta az igazgató a tinilányt, de a legrosszabb rémálom ezután jött

Molesztálta az igazgató a tinilányt, de a legrosszabb rémálom ezután jött

Fel­fog­ha­tat­lan, amit a lánnyal mű­vel­tek. Kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Visszatér ez esős idő, de nem ez lesz a legrosszabb

Visszatér ez esős idő, de nem ez lesz a legrosszabb

Mu­tat­juk, mi min­denre kell ké­szülni!

A hő­mér­sék­let ehhez ké­pest meg­le­pően ala­kul. Mu­tat­juk, mi min­denre kell ké­szülni a hús­véti hét­vé­gén.

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat Mat­teo Sal­vini, hogy a május végén sorra ke­rülő eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok előtt egyez­tes­sen Orbán Vik­tor­ral.

Kik és hányan kértek menedékjogot Németországban március végéig?

Kik és hányan kértek menedékjogot Németországban március végéig?

Azt gon­dol­nánk, hogy a há­ború le­csen­gé­sé­vel már alig jön­nek szí­ri­a­iak.

Azt gon­dol­nánk, hogy a há­ború le­csen­gé­sé­vel már alig jön­nek szí­ri­a­iak.

Küzdenek a kisgyerek életéért: szörnyű dolog történt Tuzséron

Küzdenek a kisgyerek életéért: szörnyű dolog történt Tuzséron

Gye­re­kek sé­rül­tek meg, ami­kor fel­rob­bant egy pur­ha­bos pa­lack Tu­zsé­ron.

Elözönlik Budapestet a külföldiek, 143 országból érkeznek

Elözönlik Budapestet a külföldiek, 143 országból érkeznek

Még el sem kez­dő­dött az asz­ta­li­te­nisz-vb, máris óri­ási si­ker­nek örül­het­nek a ma­gyar szer­ve­zők.

Még el sem kez­dő­dött az asz­ta­li­te­nisz-vb, máris óri­ási si­ker­nek örül­het­nek a ma­gyar szer­ve­zők.

Kigyulladt egy magyar turistabusz Horvátországban, 52-en utaztak rajta

Kigyulladt egy magyar turistabusz Horvátországban, 52-en utaztak rajta

A ve­zető még idő­ben ész­re­vette a füst­sza­got és le­szál­lí­totta az uta­so­kat.

A ve­zető még idő­ben ész­re­vette a füst­sza­got és le­szál­lí­totta az uta­so­kat.

Szijjártó: Lázítással akarják a politikai stabilitást felszámolni

Szijjártó: Lázítással akarják a politikai stabilitást felszámolni

Szijjártó: Lázítással akarják a politikai stabilitást felszámolni

Szer­bia egyre erő­sebbé válik.

Szer­bia egyre erő­sebbé válik, és azért erő­sö­dött meg, mert ve­ze­tői nem hagy­ták fi­gyel­men kívül a nem­zeti ér­de­ke­ket.

Tragédia történt, nem tudták megmenteni a kétévest

Egy pillanat alatt történt a tragédia, nem tudták megmenteni a kétéves kislányt

Vizs­gál­ják az eset kö­rül­mé­nyeit.

A szom­széd ta­lálta meg a gyer­mek holt­tes­tét. Vizs­gál­ják az eset kö­rül­mé­nyeit.

Mi történt vele? Alig hisszük el, hogy most így fest a népszerű énekesnő

Mi történt vele? Alig hisszük el, hogy most így fest a népszerű énekesnő

Az ál­ta­lá­ban csi­nos Lana Del Rey nem min­dig tö­rő­dik a kül­se­jé­vel.

Úgy tűnik, hogy az ál­ta­lá­ban csi­nos Lana Del Rey nem min­dig tö­rő­dik a kül­se­jé­vel.

Lopott videóval kampányol Sargentini

Lopott videóval kampányol Sargentini

Nem­ré­gi­ben be­szá­mol­tunk róla, hogy Ju­dith Sar­gen­tini újabb ma­gyar­el­le­nes vi­de­ó­val kam­pá­nyol Ma­gyar­or­szág ellen. Mint ki­de­rült, lo­pott fel­vé­te­lek­kel.

Nem­ré­gi­ben be­szá­mol­tunk róla, hogy Ju­dith Sar­gen­tini újabb ma­gyar­el­le­nes vi­de­ó­val kam­pá­nyol Ma­gyar­or­szág ellen. Mint ki­de­rült, lo­pott fel­vé­te­lek­kel.

Ajjaj, rossz hírt kaptak az angol sztárcsapat szurkolói

Ajjaj, rossz hírt kaptak az angol sztárcsapat szurkolói

Erről hal­lani sem akar­nak.

Aaron Ram­sey nem biz­tos, hogy pá­lyára lép még az Ar­se­nal lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­ban. A walesi vá­lo­ga­tott já­té­kos csü­tör­tö­kön sé­rült meg.

Döbbenetes információ: szökni akart a Teréz körúti robbantó

Döbbenetes információ: szökni akart a Teréz körúti robbantó

Fegy­vert és lő­szert kért a test­vé­ré­től. Meg akart szökni.

Fegy­vert és lő­szert kért a test­vé­ré­től. Meg akart szökni.