FRISS HÍREK

4750 nemi erőszak történt Ausztriában tavaly. Élen az afgán migránsok

4750 nemi erőszak történt Ausztriában tavaly.
Élen az afgán migránsok

Meg­döb­ben­tőek a fris­sen köz­zé­tett 2017-es sta­tisz­ti­kai ada­tok.

Meg­döb­ben­tőek a fris­sen köz­zé­tett 2017-es sta­tisz­ti­kai ada­tok.

Orbán Viktor: Nagy a felháborodás Brüsszelben a Facebook-ügy miatt

Orbán Viktor: Nagy a felháborodás Brüsszelben a Facebook-ügy miatt

"El­fo­gad­ha­tat­lan, hogy az adat­bá­zist kam­pány­cé­lokra hasz­nál­ják."

"El­fo­gad­ha­tat­lan, hogy a Fa­ce­book adat­bá­zi­sát üz­leti és po­li­ti­kai kam­pány­cé­lokra fel­hasz­nál­ják."

Orbán Viktor: Európa megtelt

Orbán Viktor: Európa megtelt

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

Levél indult Izraelbe a Fidesztől

Levél indult Izraelbe a Fidesztől

Kérik a "Soros-há­ló­za­tot" le­lep­lező hang­fel­vé­telt.

A Fi­desz és a KDNP azt kéri, hogy a "Soros-há­ló­za­tot" le­lep­lező, a The Je­rusa­lem Post na­pi­lap­nál lévő hang­fel­vé­telt bo­csás­sák a ma­gyar kor­mány ren­del­ke­zé­sére.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Fidesz: Soros zsoldosai mindent megtesznek, hogy bevándorláspárti kormány legyen

Fidesz: Soros zsoldosai mindent megtesznek, hogy bevándorláspárti kormány legyen

A Fi­desz-szó­vivő sze­rint So­ro­sék fo­lya­ma­to­san tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got.

A Fi­desz-szó­vivő sze­rint So­ro­sék fo­lya­ma­to­san tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got.

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

Megér­ke­zett a kor­mányfő Brüsszelbe a mi­nisz­ter­el­nöki csúcs­ta­lál­ko­zóra. A csúcs leg­fon­to­sabb kér­dése a be­ván­dor­lás lesz.

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Kilóra vásárolja fel a kisgazdákat Simicska és a Jobbik

Hogy lép­je­nek vissza a ja­vukra.

Be­len­ge­tik a sok­mil­liós vesz­te­ge­tési pén­ze­ket, hogy lép­je­nek vissza a job­bi­ko­sok ja­vára.

Furcsa helyzet: Elmenekülne Svédországból az ország egyik legnagyobb sztárja

Furcsa helyzet: Elmenekülne Svédországból az ország egyik legnagyobb sztárja

Pedig min­dene meg­van.

Pedig min­dene meg­van a bol­dog­ság­hoz. Hír­név, 7 ki­adott lemez, je­len­leg is több kon­cert ha­vonta. Csak­hogy az a vá­ros­rész, ahol gyer­mek­kora óta él, az egyik leg­hír­hed­tebb no-go zó­nává vált.

NE HAGYD KI!
Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

Őszödi beszéd a Jobbikban! - teljes a káosz

"Az a re­to­rika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz" - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, a párt szó­vi­vője.

"Az a re­to­rika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz" - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, a párt szó­vi­vője.

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Olyan el­len­zéki je­löl­tek­kel kell meg­küz­de­nünk, akik va­ló­já­ban nem a pár­tok, hanem Soros György je­lölt­jei - mondta Orbán.

Most érkezett: Életfogytiglant kapott a gyönyörű lányt megölő migráns

Most érkezett: Életfogytiglant kapott a gyönyörű lányt megölő migráns

Az el­múlt évek leg­sok­ko­lóbb ese­té­ben szü­le­tett bí­ró­sági íté­let.

Az el­múlt évek leg­sok­ko­lóbb ese­té­ben szü­le­tett bí­ró­sági íté­let. A tár­gya­lás­so­ro­za­ton szinte min­den­ben ha­zudó mig­ráns­nak élete vé­géig a rá­csok mö­gött kell ma­rad­nia.

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra? Néz­zük meg kö­ze­lebb­ről!

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra? Néz­zük meg kö­ze­lebb­ről!

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Der­mesztő a lát­vány...

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Jön a jó idő, ha­ma­ro­san le­ke­rül a nők­ről a nad­rág. Még nem vagy el­késve, hogy edzeni kezdj, és meg­for­máld a comb­ja­i­dat.

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Nagy di­vat­há­zak a nyárra ké­szül­nek.

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek, és be­mu­tat­ták a leg­újabb für­dő­ruha kol­lek­ci­ó­ju­kat is.

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

A hím­zett min­ták min­dig di­va­to­sak, de el tudod kép­zelni őket a tás­ká­don is? Ideje el­fe­lej­teni a komor, fe­kete re­ti­kü­lö­ket!

Lélegzetelállító ajándékkal készül Bangó Margitnak unokája

Nem semmi: Lélegzetelállító ajándékkal készül Bangó Margitnak unokája

Tina ko­ráb­ban cuk­rász­nak ta­nult, ezért vissza­tér a szak­má­já­hoz.

Tina ko­ráb­ban cuk­rász­nak ta­nult, mos­tanra pedig el­ér­ke­zett­nek érzi az időt arra, hogy vissza­tér­jen ere­deti szak­má­já­hoz.

Elképesztő vallomás, hihetetlen, mit mondott Berki Krisztián

Elképesztő vallomás, hihetetlen, mit mondott Berki Krisztián

Olyan ol­da­lát is­mer­het­ték meg, ami­ről eddig mit sem sej­tet­tek.

A ra­jon­gók az el­múlt idő­szak­ban olyan ol­da­lát is­mer­het­ték meg, ami­ről eddig mit sem sej­tet­tek.

A madárbarátok veszélyeztetik a madarakat!

A madárbarátok veszélyeztetik a madarakat!

Fi­gyel­mez­tet­nek a ma­dár­men­tők: sok­szor éppen a ma­dár­ba­rá­tok so­dor­ják bajba a már ha­za­re­pült ma­da­ra­kat!

Csodás modellkarrier előtt állt, most temetésére készül a családja

Csodás modellkarrier előtt állt, most temetésére készül a családja

Bor­zasztó tra­gé­dia, ami a kecs­ké­den élő Pa­mi­ná­val tör­tént. Az egész­sé­ges, gyö­nyörű 18 éves lány vá­rat­la­nul meg­halt.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Hamilton begurult, csúnyán leoltotta Rosberget

Hamilton begurult, csúnyán leoltotta Rosberget

Nem tet­szett neki a német kri­ti­kája.

A német vi­lág­baj­nok el­mondta, mi a gyen­ge­sége ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak. Ez nem tet­szett a brit vi­lág­sztár­nak.

Kiakadt az apuka, amiért a fia nem került be a magyar válogatottba

Kiakadt az apuka, amiért a fia nem került be a magyar válogatottba

A cip­rusi APEOL já­té­ko­sá­val nem szá­mol Le­ekens. Eddig hat­szor sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Furcsa pletyka Hosszú Katinkáról, reagált az édesapja

Furcsa pletyka Hosszú Katinkáról, reagált az édesapja

Ér­de­ke­sen kom­men­tálta a hírt.

Hosszú Ist­ván ér­de­ke­sen kom­men­tálta a hírt. Az Iron Lady és az ame­ri­kai edző pár­terá­pi­ára jár meg­rom­lott há­zas­sá­guk miatt.

Ezért kér rengeteg óvszert a legendás magyar tévés

Ezért kér rengeteg óvszert a legendás magyar tévés

Ka­ma­szok fel­vi­lá­go­sí­tá­sá­ban segít.

Ka­ma­szok fel­vi­lá­go­sí­tá­sá­ban segít a Ma­gyar Te­le­ví­zió egy­kor leg­nép­sze­rűbb arca. Ehhez kér se­gít­sé­get ra­jon­gó­i­tól. Küldj te is óv­szert!

Megrázó hírt közöltek: betegségben hunyt el a híres magyar művész

Megrázó hírt közöltek: betegségben hunyt el a híres magyar művész

A szlo­vá­kiai ma­gyar író több ran­gos díjat is ka­pott éle­té­ben mű­vé­sze­té­ért.

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok EZO

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok

Kü­lön­le­ges gye­re­kek: oko­sak, és érzik a kö­rü­löt­tük lévő ener­gi­á­kat.

Kü­lön­le­ges ké­pes­ségű gye­re­kek: oko­sab­bak, mint a töb­biek, és érzik a kö­rü­löt­tük lévő ener­gi­á­kat.

Azonnali ELMŰ-intézkedés: ezért áramtalanítottak egy teljes körzetet

Azonnali ELMŰ-intézkedés: ezért áramtalanítottak egy teljes körzetet

Egyet­len férfi oko­zott ha­tal­mas ga­li­bát So­mogy me­gyé­ben, ami­kor fel­má­szott egy vil­lany­osz­lopra.

Ha ez a tulajdonság megvan benned, akkor könnyebben találsz társat

Ha ez a tulajdonság megvan benned, akkor könnyebben találsz társat

Egy ku­ta­tás meg­mu­tatta, hogy mi­lyen jel­lem­vo­nású férfiak ta­lál­ják meg a pár­ju­kat a leg­könnyeb­ben.

Két szexis vetélytársa akadt Csősz Boginak

Két szexis vetélytársa akadt Csősz Boginak

Ha­ma­ro­san indul a VIASAT3 saját gyár­tású va­ló­ság­show-ja, a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben foly­ta­tása. Az első évad dús­gaz­dag sze­rep­lői mellé, két szexi üz­let­asszony csat­la­ko­zik.

Ha­ma­ro­san indul a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben foly­ta­tása. Az első évad dús­gaz­dag sze­rep­lői mellé, két dögös üz­let­asszony csat­la­ko­zik.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Vécéfelújítás csempecsere nélkül, zseniális ez az ötlet!

Vécéfelújítás csempecsere nélkül, zseniális ez az ötlet!

Olcsó, rá­adá­sul szu­per jól néz ki.

Neked is fej­tö­rést okoz, ho­gyan dí­szítsd a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get? Az biz­tos, hogy ez a meg­ol­dás egy­ál­ta­lán nem ju­tott eszedbe! Olcsó, rá­adá­sul szu­per jól néz ki!

Elindult a visszaszámlálás: kiküldték Harryék esküvői meghívóit

Elindult a visszaszámlálás: kiküldték Harry hercegék esküvői meghívóit

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vője az egész vi­lá­got láz­ban tartja, most egy lé­pés­sel megint kö­ze­lebb ke­rül­tünk a nagy nap­hoz.

Mutatjuk az első kisfilmet Mila Kunis budapesti ámokfutásáról

Mutatjuk az első kisfilmet Mila Kunis budapesti ámokfutásáról

A szí­nésznő ta­valy nyá­ron iz­gal­mas ka­lan­dokba ke­ve­re­dett Ma­gyar­or­szá­gon!

...MEGVOLT MÁR?

Ezek a lakásod legszennyezettebb helyei

Nem találod ki! Ezek a lakásod legszennyezettebb helyei

Úgy érzed, a te la­ká­sod ma­ku­lát­la­nul tiszta? Azért gyere ve­lünk, gon­do­lat­ban kör­be­ve­ze­tünk a he­lyi­sé­ge­ken.

Úgy érzed, a te la­ká­sod ma­ku­lát­la­nul tiszta? Azért gyere ve­lünk, gon­do­lat­ban kör­be­ve­ze­tünk a he­lyi­sé­ge­ken, és mu­tat­juk, hol ke­resd a szem szá­mára nem fel­tűnő, de annál több bajt okozó szennye­ző­dé­se­ket.

Siófok 50: Itt kezdődik a Balaton

Siófok 50: Itt kezdődik a Balaton

Kul­tu­rá­lis, zenei, és gaszt­ro­nó­miai prog­ra­mok te­szik egész évben iz­gal­massá a Ba­la­ton leg­ele­ve­nebb vá­ro­sát. A so­ro­zat fő tá­mo­ga­tója az MVM Zrt.

Kul­tu­rá­lis, zenei, és gaszt­ro­nó­miai prog­ra­mok te­szik egész évben iz­gal­massá a Ba­la­ton leg­ele­ve­nebb vá­ro­sát. A so­ro­zat fő tá­mo­ga­tója az MVM Zrt.

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg.

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Durva: Ezért irigykedik mindenki erre ducimodellre!

Durva: Ezért irigykedik mindenki erre ducimodellre!

Jenna Kut­cherre sokan irigy­ked­nek, mert egy olyan férfi­vel él bol­dog há­zas­ság­ban, aki­nek tö­ké­le­tes a teste és szív­dög­lesz­tően néz ki.

Megesik, hogy menned kéne a mosdóba, de visszatartod?

Megesik, hogy menned kéne a mosdóba, de visszatartod?

Sok­kal ve­szé­lye­sebb ha­lo­gatni a mel­lék­he­lyi­ség föl­ke­re­sé­sét, mint azt el tud­nád kép­zelni...

Sok­kal ve­szé­lye­sebb ha­lo­gatni a mel­lék­he­lyi­ség föl­ke­re­sé­sét, mint azt el tud­nád kép­zelni...

Forró, így csókolja csinos szerelmét Berki Krisztián

Forró, így csókolja csinos szerelmét Berki Krisztián

Pi­káns kép ke­rült fel az in­ter­netre.

Pi­káns fény­ké­pet töl­tött fel az izom­ce­leb új ked­vese, Mazsi.

Örömhírt árult el az EDDA frontembere: Kislánya születik Pataky Attilának?

Örömhírt árult el az EDDA frontembere: Kislánya születik Pataky Attilának?

Az éne­kes meg­lepő csa­ládi tit­kok­ról rán­totta le a lep­let! Ha­ma­ro­san ér­kez­het az Or­si­val első közös ba­bá­juk!

Válassz egy ajtót, és mindent megtudsz a sorsodról! Elképesztő ez a teszt!

Válassz egy ajtót, és mindent megtudsz a sorsodról! Elképesztő ez a teszt!

Olyan sze­mé­lyi­ség­tesz­tet mu­ta­tunk, mely ken­dő­zet­le­nül őszinte.

Olyan sze­mé­lyi­ség­tesz­tet mu­ta­tunk, mely ken­dő­zet­le­nül őszinte, és sok meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Hihetetlen bátor ez a csepeli nagymama: Így bánt el a bűnöző férfival

Hihetetlen bátor ez a csepeli nagymama: Így bánt el a bűnöző férfival

Nem jött be a terve annak a 20 éves fi­a­tal­nak, aki egy idős cse­peli asszony­tól akart pénzt ki­csalni .

Dráma és zokogás a kamerák előtt: Stohl András is könnyezett!

Dráma és zokogás a kamerák előtt: Stohl András is könnyezett!

A Pi­ra­mis nem ho­zott sze­ren­csét...

A Pi­ra­mis nem ho­zott sze­ren­csét Ti­mi­nek! A mű­sor­ve­zető együtt­ér­zett a ver­seny­ző­vel, Stohl And­rás is könnye­zett...

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

A nép­szerű éne­kes 36 éve­sen min­dent elért, ami­hez so­kak­nak egy élet mun­kája is kevés. Most a Ri­post­nak me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

Rakj cukrot a mosásba, és el fogsz ámulni!

Rakj cukrot a mosásba, és el fogsz ámulni!

Ez a prak­tika tu­tira nyerő! Pró­báld ki, és ra­jon­gója le­szel te is.

Ez a prak­tika tu­tira nyerő! Pró­báld ki, és ra­jon­gója le­szel te is.

Íme, a részletek, minden kiderült Klapka Sandy leváltásáról!

Íme, a részletek, minden kiderült Klapka Sandy leváltásáról!

A csa­lád ügy­védje ken­dő­zet­le­nül vá­la­szolt la­punk min­den kér­dé­sére.

A csa­lád ügy­védje ken­dő­zet­le­nül vá­la­szolt la­punk min­den kér­dé­sére, ki­de­rült, ho­gyan zaj­lott a fi­a­tal lány és test­vé­rei meg­be­szé­lése.

Megdöbbentő lesz a nyár eleje - ezt mondják a meteorológusok

Megdöbbentő lesz a nyár eleje - ezt mondják a meteorológusok

Az idő­jó­sok sze­rint meg­le­pe­tésre kell ké­szül­nünk nem is olyan so­kára.

A művészjáradék menti meg Paudits Bélát

A művészjáradék menti meg Paudits Bélát

A mű­vész­nek jobbra for­dult a sorsa...

A szí­nész­nek nem­rég még gyógy­szerre és mű­tétre gyűj­töt­tek ba­rá­tai, most még a vil­lany­szám­lára is futja...

Meztelenül állta el az elefánt útját a nádszálvékony leányzó

Meztelenül állta el az elefánt útját a nádszálvékony leányzó

Egy ha­tal­mas ele­fánt tart felé, de ő tel­jes nyu­ga­lom­mal, fé­le­lem nél­kül fek­szik moz­du­lat­la­nul az út­já­ban...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Fur­csa dol­go­kat állít!

Az utóbbi idő­ben fel­tűnő módon meg­sza­po­rod­tak az idő­uta­zók­ról szóló hírek az in­ter­ne­ten.

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Egyre több szo­kat­lan re­pülő tárgy hagyja el boly­gónk lég­kö­rét, és ezt már nem csak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son ész­le­lik.

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Tu­su­pék jó­ked­vűen tá­voz­tak a szer­dai edzés­ről. Külön au­tó­val hagy­ták el az uszo­dát.

Munkába menet erőszakolta meg egy migráns az 59 éves nőt

Munkába menet erőszakolta meg egy migráns az 59 éves nőt

Egy an­go­lul be­szélő, sötét bőrű el­kö­ve­tőt keres a német rend­őr­ség. A 59 éves nőt a nyílt utcán erő­sza­kolta meg.

Egy an­go­lul be­szélő, sötét bőrű férfit keres a rend­őr­ség. A 59 éves nőt a nyílt utcán erő­sza­kolta meg.

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud.

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

Eladják a magyar Telenort, ez történik a mobilelőfizetésekkel

Eladják a magyar Telenort, ez történik a mobilelőfizetésekkel

Eladják a magyar Telenort, ez történik a mobilelőfizetésekkel

Sok mo­bi­los ag­gódni kez­dett.

Sok mo­bi­los ag­gódni kez­dett, hogy mi lesz az előfi­ze­té­sé­vel, mikor teg­nap a Te­lenor be­je­len­tette: el­adja közép-kelet-eu­ró­pai le­ány­vál­la­la­tait.

Felpörögtek az események Tóth Gabi körül, ebből vajon mi lesz?

Felpörögtek az események Tóth Gabi körül, ebből vajon mi lesz?

Az éne­kesnő új párja a sok csa­jo­zás után végre meg akar ál­la­podni!

Az éne­kesnő új párja a sok csa­jo­zás után végre meg akar ál­la­podni, sőt gye­re­ket sze­retne!

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként", "hor­ror­csar­nok­ként" em­le­ge­tik a haj­dan volt Nagy­vá­sár­te­lep rak­tár­épü­le­tét a Duna-part­hoz közel, Pes­ter­zsé­be­ten.

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként", "hor­ror­csar­nok­ként" em­le­ge­tik a haj­dan volt Nagy­vá­sár­te­lep rak­tár­épü­le­tét a Duna-part­hoz közel, Pes­ter­zsé­be­ten.

Meglepő fordulat, Hosszú Katinka és Shane Tusup párterápiára jár

Meglepő fordulat, Hosszú Katinka és Shane Tusup párterápiára jár

Min­dent be­vet­nek a há­zas­sá­guk meg­men­té­séért. Az ame­ri­kai edző né­hány hete el­köl­tö­zött budai la­ká­sá­ból.

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Az igazi ta­vasz még ezen a héten sem ér­ke­zik meg, sőt van, ahol hó­fú­vásra kell szá­mí­tani.

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

A rap­per re­kord­idő alatt adta el a je­gye­ket jú­ni­usi kon­cert­jére! Két és fél mil­liót ke­re­sett ne­gyed óra alatt!

A rap­per re­kord­idő alatt adta el a je­gye­ket jú­ni­usi kon­cert­jére! Két és fél mil­liót ke­re­sett ne­gyed óra alatt!

Norvégiában már csak a terroristák jogait nézik! Lemondott a miniszter

Norvégiában már csak a terroristák jogait nézik! Lemondott a miniszter

Nor­vé­gi­á­ban fon­to­sab­bak a ter­ro­ris­ták, mint a köz­biz­ton­ság...

Nor­vé­gi­á­ban fon­to­sab­bak a ter­ro­ris­ták, mint a köz­biz­ton­ság...

Őrjítő pózban vonaglik az ágyán a teljesen pucér bombázó

Őrjítő pózban vonaglik az ágyán a teljesen pucér bombázó

Ezt már a ra­jon­gók sem hi­szik el.

Va­nessa fo­tója egy­sze­rűen le­ol­vasztja az in­ter­ne­tet. Már a ra­jon­gók sem hisz­nek a sze­mük­nek.

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Egy fillérrel sem tartozik a szolgáltatóknak

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Egy fillérrel sem tartozik a szolgáltatóknak

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Egy fillérrel sem tartozik a szolgáltatóknak

Laj­csi ügy­védje olyas­mit hú­zott elő a ka­lap­ból, amire senki nem szá­mí­tott.

Laj­csi ügy­védje olyas­mit hú­zott elő a ka­lap­ból, amire nem csak az ügyész­ség, de senki az ég­vi­lá­gon nem szá­mí­tott.