Szuperkínos: a fél világ ezen a sztáron röhög most, óriási baki!

Szuperkínos: a fél világ ezen a sztáron röhög most, óriási baki!

Az egyik leg­kel­le­met­le­nebb dolog tör­tént a nővel, ami csak egy sza­lon­ban meg­es­het...

Az egyik leg­kel­le­met­le­nebb dolog tör­tént a nővel, ami csak egy sza­lon­ban meg­es­het...

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett a műsor első pró­bája alatt.

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett a műsor első pró­bája alatt.

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Cris­ti­ano Ju­nior máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit.

Cris­ti­ano Ju­nior lesz az új Messi? Máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit a sztár­cse­mete.

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Cé­l­egye­nesbe for­dul­tak a bir­kózó-vb elő­ké­szítő mun­ká­la­tai. Már több kül­földi de­le­gá­ció meg­ér­ke­zett.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

9 évig élt az utcán, mielőtt rendbe tette az életét

9 évig élt az utcán, mielőtt rendbe tette az életét

Al­ko­ho­lista csa­ládba szü­le­tett Belán Tamás, aki tudja, ho­gyan lehet egé­szen mélyre csúszni a pia miatt.

Al­ko­ho­lista csa­ládba szü­le­tett Belán Tamás, aki tudja, ho­gyan lehet egé­szen mélyre csúszni a pia miatt, de azt is tudja, ho­gyan lehet talpra állni.

Ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán.

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán.

Évtizedek óta nincs rá magyarázat: mik ezek a hátborzongató hangok?

Évtizedek óta nincs rá magyarázat: mik ezek a hátborzongató hangok?

Vi­lág­szerte hal­lot­tak már olyan rej­té­lyes han­go­kat, ame­lyek ere­de­tét sosem tud­ták be­azo­no­sí­tani...

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Tud­tad pél­dául, hogy mire jó a hasz­nált teafil­ter?

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Ezek­kel az ap­ró­ság­nak tűnő for­té­lyok­kal évente sok ezer fo­rin­tot ta­ka­rít­hatsz meg. Tud­tad pél­dául, hogy mire jó a hasz­nált teafil­ter? Vagy miért ér­de­mes át­tér­ned a saját ké­szí­tésű koz­me­ti­ku­mokra?

NE HAGYD KI!

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni...

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni...

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Nem so­káig él­vez­het­jük a me­le­get.

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses, meleg időt. A hi­deg­front le­hű­lést és vi­ha­ros sze­let hoz!

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál.

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál. Nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt.

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút s az édes­any­ját.

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját Vár­pa­lo­tán. A férfi kezdi fel­fogni, mit is tett...

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát. Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­mé­nye­ket!

Olyas­mit ta­lál­tak a tu­dó­sok a gé­nek­ben, ami még őket is meg­döb­ben­tette. Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát. Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­mé­nye­ket!

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

Fan­tasz­ti­kus fazon!

Fan­tasz­ti­kus fa­zon­nal rob­ban be az új sze­zon, ki­vé­tel nél­kül min­denki imádni fogja!

Vanília-lila haj lesz az új divat

Vanília-lila haj lesz az új divat

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat!

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

A zöld minden árnyalata hódít

A zöld minden árnyalata hódít

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták.

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban, vi­seld kre­a­tí­van!

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Ideje elő­venni a szek­rény­ből vagy be­sze­rezni a sze­zon leg­pra­ti­ku­sabb da­rab­ját, mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó!

Döbbenet, amit a Dózsa György úti gázoló mond a milliós óvadékról

Döbbenet, amit a Dózsa György úti gázoló mond a milliós óvadékról

Meg­szó­lalt a Dózsa György úti ámok­fu­tó­ként is mert M. Ri­chárd...

Meg­szó­lalt a Dózsa György úti ámok­fu­tó­ként is mert M. Ri­chárd, akit 7.5 mil­lió fo­rint óva­dék el­le­né­ben hagy­hatná el az ott­ho­nát...

Széttárja a lábát, félmeztelenül reggelizik a nagy mellű színésznő

Széttárja a lábát, félmeztelenül reggelizik a nagy mellű színésznő

Ro­sanna Arkle szexi póz­ban, egy szál bu­gyi­ban, a föl­dön ülve reg­ge­li­zik.

Ro­sanna Arkle szexi póz­ban, egy szál bu­gyi­ban, a föl­dön ülve reg­ge­li­zik.

Idős zsidó embert vertek meg New Yorkban - videó

Idős zsidó embert vertek meg New Yorkban - videó

Lipa Swartz éppen a zsi­na­gó­gába tar­tott, ami­kor egy arab ta­xi­so­főr rá­tá­madt. A je­le­ne­tet a kö­zel­ből rög­zí­tette va­laki.

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Pi­káns ren­dez­vény.

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót. Vajon kom­men­tálja, vagy vá­laszra sem mél­tatja a dol­got?

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Ta­nul­mány­úton vesz részt.

Az Ír Lab­da­rúgó Szö­vet­ség UEFA Elite "A" tan­fo­lya­má­nak ta­nu­lói hét­főn és ked­den ta­nul­mány­úton vesz­nek részt a DVTK Lab­da­rúgó Aka­dé­mián.

Szupercsapat épül Magyarországon, világsztárt honosítottak

Szupercsapat épül Magyarországon, világsztárt honosítottak

Le­tette az ál­lam­pol­gár­sági esküt az egyéni olim­piai ezüst­ér­mes. Jö­vőre már ma­gyar­ként ver­se­nyez­het.

Kínai hatalomátvétel? Nagy múltú magyar fociklubba szállhatnak be

Kínai hatalomátvétel? Nagy múltú magyar fociklubba szállhatnak be

Már több tár­gya­lá­son van­nak túl. Ér­dek­lőd­nek az él­vo­nal­beli csa­pat és az után­pót­lás­képző aka­dé­mia iránt is.

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Sa­já­tos módon je­len­tette be a hírt.

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt. Sa­já­tos módon tu­datta, hogy apa lett.

Nem semmi: köldökig érő dekoltázst villantott a 43 éves színésznő

Nem semmi: köldökig érő dekoltázst villantott a 43 éves színésznő

Nem csoda, hogy a fo­tó­sok egy­ből kör­be­vet­ték... Me­rész ru­hája és bá­mu­la­tos ido­mai csak úgy vonz­zák a te­kin­te­te­ket!

Túlélésért taktikázott a megtámadott Jászberényi úti ultrafutó nő

Túlélésért taktikázott a megtámadott Jászberényi úti ultrafutó nő

Az ult­ra­futó nő tudta, ha túl akarja élni, gyors meg­ol­dást kell ki­ta­lál­nia.

Az ult­ra­futó nő tudta, ha túl akarja élni, gyors meg­ol­dást kell ki­ta­lál­nia.

Török Ádám: Meg kell menteni a magyar rockzenét

Török Ádám: Meg kell menteni a magyar rockzenét

Ezt gon­dolja a hazai zenei élet­ről.

A Mini éne­kese egy in­ter­jú­ban be­szél arról, mit gon­dol a hazai zenei élet­ről, és sze­rinte miért van szük­ség sür­gős ál­lami se­gít­ségre a műfaj meg­men­té­sé­hez.

Tarolnak a magyar filmek külföldön

Durván tarolnak a magyar filmek külföldön

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban...

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban, za­varba ej­tően ki­váló mi­nő­sí­tés az egyik leg­ran­go­sabb film­kri­ti­kai ol­da­lon.

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

A szí­nész de­ko­ra­tív kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írta fur­csa val­lo­má­sát.

A szí­nész egye­ne­sen de­ko­ra­tív kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írta fur­csa val­lo­má­sát.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

A li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek.

30 évvel ez­előtt a li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek. Mára vi­szont már nem csu­pán Essen északi ré­szén, de más vá­ro­sok­ban is ural­ják az al­vi­lá­got.

Bevállalta, ágaskodó mellbimbóval fotózták a dögös énekesnőt

Bevállalta, ágaskodó mellbimbóval fotózták a dögös énekesnőt

Pi­káns fotót posz­tolt.

A mind­össze 27 éves éne­kes-szí­nésznő, Rita Ora iga­zán pi­káns fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit.

A kutatók is összezavarodtak, elképesztő, mi jelent meg az égen

A kutatók is összezavarodtak, elképesztő, mi jelent meg az égen

Heves vitát vál­tott ki a fel­vé­tel, az em­be­rek szél­ső­sé­ges vé­le­mé­nye­ket han­goz­tat­nak. Te mit gon­dolsz?

...MEGVOLT MÁR?

Dráma Debrecenben, meztelen férfi ugrott egy nő elé

Dráma Debrecenben, meztelen férfi ugrott egy nő elé, a rendőrség megtalálta a gyanúsítottat

A nő gyor­san ha­za­bi­cik­li­zett, és csak ott­hon­ról merte ér­te­sí­teni a rend­őr­sé­get.

A nő gyor­san ha­za­bi­cik­li­zett, és csak ott­hon­ról merte ér­te­sí­teni a rend­őr­sé­get. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult, az ügyész­ség pedig vádat emel­het a gya­nú­sí­tott ellen.

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta múlt­ját.

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta múlt­ját: el­bú­csú­zott egy­kori ki­csa­pongó én­jé­től.

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Csep­pet sem szé­gyen­lős.

So­ka­kat meg­lep­het a szí­nésznő ki­je­len­tése. Ezek sze­rint a Csak show és más semmi sztárja csep­pet sem szé­gyen­lős.

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Vil­lám­gyor­san el­kap­ták a rend­őrök.

Most egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, az éle­tét va­ló­szí­nű­leg csak az idő­ben ér­kező férje men­tette meg.

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Tina Turner fia ön­gyil­kos lett. Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt.

Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt, de biz­tos benne, hogy már jó he­lyen van.

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Si­ke­re­sebb­nek érzi magát.

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek és si­ke­re­sebb­nek érzi magát, mint ko­ráb­ban bár­mi­kor.

Fordulat a Dózsa György úti gázoló ügyében, ez jön most

Fordulat a Dózsa György úti gázoló ügyében, ez jön most

Több­mil­liós óva­dé­kot vár­nak.

Több­mil­liós óva­dé­kot szab­tak ki M. Ri­chárdra, ame­lyet, ha befi­zet, akkor nyom­kö­ve­tő­vel a fő­vá­ros­ban és Pest me­gyé­ben is mo­zog­hat.

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

5 nagyszerű tipp azoknak, akik idén ősszel Alsó-Ausztriába utaznak

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást.

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást. Íme 5 egé­szen kü­lön­le­ges tipp a tö­ké­le­tes őszi ki­kap­cso­ló­dás­hoz.

Nagy az öröm a királyi családban, megszületett Pippa kisbabája

Nagy az öröm a királyi családban, megszületett Pippa kisbabája

Vi­lágra jött Ka­ta­lin her­cegné test­vé­ré­nek első gyer­meke, és a szü­lők már a kicsi nemét is el­árul­ták!

Razzia, lecsapott a rendőrség a rettegett Hős utcában

Razzia, lecsapott a rendőrség a rettegett Hős utcában

A drog­hasz­ná­lók miatt vo­nul­tak ki.

Már min­denki meg­elé­gelte a bio­fű­től és más di­záj­nerdro­gok­tól szét­csú­szott szer­hasz­ná­ló­kat. Most ki­vo­nult a rend­őr­ség Kő­bá­nyára!

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Édes­apja el­vesz­té­sé­ről be­szélt.

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Cur­tis szá­mára apu­kája ha­lála és annak fel­dol­go­zása volt a leg­ne­he­zebb az élet­ben.

Mi lesz Merkellel? Ezt találgatják a bajor tartományi választás után

Mi lesz Merkellel? Ezt találgatják a bajor tartományi választás után Németországban

Újabb ko­moly po­fonba sza­ladt bele az Ang­ela Mer­kel ve­zette nagy­ko­a­lí­ció.

Újabb ko­moly po­fonba sza­ladt bele az Ang­ela Mer­kel ve­zette nagy­ko­a­lí­ció. Rá­adá­sul ha­ma­ro­san Hes­sen­ben tar­ta­nak tar­to­má­nyi vá­lasz­tá­so­kat, mely­nek vég­ki­me­ne­tele iz­gal­mas lehet.

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút.

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút.

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

A lá­nyok még fo­ga­dást is kö­töt­tek.

A fi­a­tal lá­nyok ál­lí­tó­lag még fo­ga­dást is kö­töt­tek, hogy ki fek­szik le ha­ma­rabb a pszi­cho­ló­gus­sal. A szeb­bik nem kép­vi­se­lői mind­annyian 17 éve­sek.

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

El­mé­le­ti­leg csak a gye­reke volt vele...

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

Bugyi nélkül flangált a magyar lány az olasz sztrádán, kitört a balhé

Bugyi nélkül flangált a magyar lány az olasz sztrádán, kitört a balhé

Úgy érezte a ma­gyar lány, hogy egy lenge kis­ka­bát, va­la­mint egy szem­üveg bőven elég az őszi sé­tá­hoz.

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog.

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog. De vajon te ki­vé­te­les vagy? Máris ki­de­rül. Rá­adá­sul nem egy, de mind­járt két kép vár arra, hogy meg­vizs­gáld!

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

Ki­egyen­sú­lyo­zott a kap­cso­la­tuk.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Mel B fel­tárta élete sötét pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is ken­dő­zet­le­nül me­sélt.

Mel B fel­tárta élete sötét pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Az újab­ban már az LMP el­nöki ba­bér­ja­ira vágyó, az MSZP-s sza­va­zó­kat cser­ben­ha­gyó De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Új csapatba került Fucsovics Márton

Bejelentették: új csapatba került Fucsovics Márton

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja.

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A 26 éves spor­toló örül, sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Csapatot keres a magyar sztárkapus

Csapatot keres a magyar sztárkapus

Nincs klubja a leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett ma­gyar ho­ki­ka­pus­nak, Vay Ádám­nak, akit áp­ri­lis­ban a di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­ság leg­jobb há­lóőré­nek vá­lasz­tot­tak.

Nincs klubja a leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett ma­gyar ho­ki­ka­pus­nak, Vay Ádám­nak, akit áp­ri­lis­ban a di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­ság leg­jobb há­lóőré­nek vá­lasz­tot­tak.

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

A gye­rek azt mondta, hogy a kü­lö­nös tár­gyat egy tó part­ján ta­lálta.

A gye­rek azt mondta, hogy a kü­lö­nös tár­gyat egy tó part­ján ta­lálta és tette bele a há­ti­zsák­jába.

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Elásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

Az éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette, ám Reni egy nap­pal ké­sőbb már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

Megszavazták a Sargentini-jelentést elutasító határozatot

Megszavazták a Sargentini-jelentést elutasító határozatot

A kor­mány nem enged a zsa­ro­lás­nak!

Meg­sza­vazta a par­la­ment a Sar­gen­tini-je­len­tés el­leni ha­tá­ro­za­tot, amely arra szó­lítja fel a kor­mányt: ne en­ged­jen a zsa­ro­lás­nak!

Elakad a szavad: megmutatta a sztármami, valójában mekkora melle van

Elakad a szavad: megmutatta a sztármami, valójában mekkora melle van

Bár már 53 éves, egy­ál­ta­lán nem szé­gyel­lős.

Bár már 53 éves, egy­ál­ta­lán nem szé­gyel­lős a dögös szí­nésznő. Ez pedig nem csoda, hi­szen még most is igazi bom­banő, aki­vel annak ide­jén Hugh Grant járt, de végül más­nak a mondta ki a bol­do­gító igent, bár a há­zas­sága csak négy évig tar­tott.

Erre fordítják a jövőben a lakástakarékok állami támogatását

Erre fordítják a jövőben a lakástakarékok állami támogatását

A fel­sza­ba­duló pénzt az ott­hon­te­rem­tési prog­ram bő­ví­té­sére for­dít­ják.

A fel­sza­ba­duló pénzt az ott­hon­te­rem­tési prog­ram bő­ví­té­sére kí­vánja for­dí­tani a kor­mány.

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

Nem hagyta szó nél­kül a kom­men­tet.

Nem hagyta szó nél­kül az Iron Lady a mocs­ko­lódó kom­men­tet. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, nem tud­ják el­ron­tani a ked­vét.

Durván megalázta feleségét Robbie Williams

Durván megalázta feleségét Robbie Williams

Az éne­kes nem túl hí­zelgő be­ce­ne­vet adott a gyer­me­ke­i­ket szop­tató fe­le­sé­gé­nek. Igaz, az asszony­kát sem kell fél­teni, in­ter­jú­ban vá­gott vissza.

A brit éne­kes nem túl hí­zelgő be­ce­ne­vet adott a gyer­me­ke­i­ket szop­tató fe­le­sé­gé­nek, Ayda Field­nek. Igaz, a meg­eresz­ke­dett keblű asszony­kát sem kell fél­teni, in­ter­jú­ban szúrt oda vi­lág­sztár fér­jé­nek, akit nemes egy­sze­rű­ség­gel férfi­pros­ti­nak ti­tu­lált.