FRISS HÍREK

Lebukott, aljas dolgot művel a férfi, aki visszaél Hajdú fotóival

Lebukott, aljas dolgot művel a férfi, aki visszaél Hajdú fotóival

A mű­sor­ve­zető hiába je­len­tette több­ször is az ese­tet, a kamu-Hajdú meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik.

A mű­sor­ve­zető hiába je­len­tette több­ször is az ese­tet, a kamu-Hajdú meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik.

Ezért nem evett öt napig a Teréz körúti robbantó

Ezért nem evett öt napig a Teréz körúti robbantó

Öt napig sem­mit nem evett, ám végül fel­adta az éh­ség­sztráj­kot a Teréz kör­úti rob­bantó.

Öt napig sem­mit nem evett, ám végül fel­adta az éh­ség­sztráj­kot a Teréz kör­úti rob­bantó.

Pataky Attila elképesztő bejelentést tett elhunyt édesanyjáról

Pataky Attila elképesztő bejelentést tett elhunyt édesanyjáról

Elő­ször be­szélt erről az EDDA spi­ri­tu­á­lis be­ál­lí­tott­ságú front­em­bere.

Elő­ször be­szélt erről az EDDA spi­ri­tu­á­lis be­ál­lí­tott­ságú front­em­bere.

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége, vissza­for­dít­ha­tat­la­nul el­rom­la­nak a dol­gok.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá. Né­hány perc múlva aztán jött az igazi hideg zu­hany.

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá.

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

A két­éves kap­cso­lat alig pár hete ért véget, nem csoda, hogy a Szi­ge­ten is egye­dül bu­lizó hí­res­ség ne­he­zen be­szélt róla.

5 nőt szinte halálra vert egy bevándorlóbanda Svájcban

5 nőt szinte halálra vert egy bevándorlóbanda Svájcban

Az egyi­kük még most is kó­má­ban fek­szik. Több for­rás sze­rint af­ri­kai és ko­szo­vói férfiak vol­tak a tet­te­sek.

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés.

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés. Van, ahová a hőség miatt adtak ki ri­asz­tást!

NE HAGYD KI!

Újabb rekordokat döntött meg a Sziget fesztivál

Újabb rekordokat döntött meg a Sziget fesztivál

Lá­to­ga­tói csú­csot hoz a Szi­get hét­na­pos összeg­zése. A szom­bat után va­sár­nap is el­fogy­tak az az­napi je­gyek.

Lá­to­ga­tói csú­csot hoz a Szi­get hét­na­pos összeg­zése. A szom­bat után va­sár­nap is el­fogy­tak az az­napi je­gyek.

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át.

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át. Or­vosi se­gít­ségre is szük­sége volt.

Különleges szülinap, ezzel lepte meg szerelmét a magyar sztársportoló

Különleges szülinap, ezzel lepte meg szerelmét a magyar sztársportoló

Cin­cin­na­ti­ban ün­ne­pelte a pár a jeles ese­ményt. A ma­gyar te­ni­szező ked­den a len­gyel Hur­kacz ellen lép pá­lyára.

Nincs kegyelem, döntés született a gyerekmolesztáló rém ügyében

Nincs kegyelem, döntés született a gyerekmolesztáló rém ügyében

A Cel­tic ko­rábbi fut­ball­edzője három éven át zak­latta kis­korú ál­do­za­tát.

A Cel­tic ko­rábbi fut­ball­edzője három éven át zak­latta kis­korú ál­do­za­tát. McCafferty 2012 de­cem­be­ré­től kezdve három éven át ter­ro­ri­zálta kis­korú ál­do­za­tát.

Pikáns különlegességeket tartogat a legújabb női bugyifazon

Pikáns különlegességeket tartogat a szexhez a legújabb női bugyifazon

Tom­bol az ero­tika a leg­újabb trendi bu­gyik­nál, ezek­nek egy pasi sem tud el­len­állni!

Céline Dion nem szívbajos: Ide nézz, hogy öltözik fel nap mint nap

Céline Dion nem szívbajos: Ide nézz, hogy öltözik fel nap mint nap

Nem is gon­dol­nánk, hogy az éne­kesnő már el­múlt 50 éves! Esz­mé­let­len csi­nos és sze­ren­csére esze ágá­ban sincs vissza­fo­got­tan öl­töz­ködni.

Nem is gon­dol­nánk, hogy az éne­kesnő már el­múlt 50 éves! Esz­mé­let­len csi­nos és sze­ren­csére esze ágá­ban sincs vissza­fo­got­tan öl­töz­ködni. És mi­lyen igaza van! Mu­ta­tunk né­hány szu­per szet­tet, les­sük el a trükk­jeit! Tőle meg­szo­kott nő­i­es­ség­gel, va­gány­ság­gal fű­sze­rezi a hét­köz­na­po­kat.

A tangának végleg befellegzett, ez a bugyi lett a férfiak új kedvence

A tangának végleg befellegzett, ez a bugyi lett a férfiak új kedvence

Rá­un­tál a ké­nyel­met­len zsi­nór­tan­gára? Itt a neked való, férfi­a­kat el­káp­ráz­tató fazon, a bra­zil tanga.

Máris berobbantotta a divatot Meghan Markle kedvenc színárnyalata

Máris berobbantotta a divatot Meghan Markle kedvenc színárnyalata

Az új­don­sült her­ceg­nőt kö­veti egész Eu­rópa, ha di­vat­ról van szó! Mu­tat­juk, mi is áll e divat mö­gött!

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Sej­tel­mes rések és trük­kös ha­sí­té­kok jel­lem­zik az új tren­det és mind­ezt klasszi­kus for­má­ban le­je­gyezve.

Durván kipakolta óriási mellét Baukó Éva

Durván kipakolta óriási mellét Baukó Éva

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes keb­leit. Még job­ban fel­forrt a le­vegő.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes keb­leit. Még job­ban fel­forrt a le­vegő.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Szakmát váltott a volt szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Szakmát váltott a volt szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Laky Zsu­zsi mos­ta­ná­ban ott­hon ne­velte a gyer­me­keit, de rá­jött, hogy az anya­ság mel­lett dol­gozni is sze­retne.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Jakabos Zsu fodrásznál járt, látni kell a végeredményt

Jakabos Zsu fodrásznál járt, látni kell a végeredményt

A glas­gow-i úszó Eb-n dön­tős volt 200 ve­gye­sen. Ez­után végre el­ju­tott egy szép­ség­sza­lonba, ahová már rég­óta vá­gya­ko­zott... Megérte!

Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Érdekes részletek: Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Azon­nal meg­ked­velte a fi­a­tal úszót.

Az öt­szö­rös olim­piai arany­ér­mes baj­noknő azon­nal meg­ked­velte a te­het­sé­ges úszót.

Lesd meg, így kérte meg szerelme a népszerű magyar úszónő kezét

Lesd meg, így kérte meg szerelme a népszerű magyar úszónő kezét

Nagy a bol­dog­ság a spor­tos álom­pár­nál. Je­len­tős lé­pésre szán­ták el ma­gu­kat.

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

A köz­vé­le­ményt az sok­kolta leg­in­kább, hogy az egyik leg­for­gal­ma­sabb idő­pont­ban tör­tént az erő­szak, még­hozzá a nyílt utcán.

Azonnal meg kellett műteni Jacko lányát, nem érzett még ilyen kínt

Azonnal meg kellett műteni Jacko lányát, nem érzett még ilyen kínt

A 20 éves mo­dell nem for­dult idő­ben or­vos­hoz, így az utolsó pil­la­nat­ban kel­lett kés alá fe­küd­nie.

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nincs meg­ál­lás: az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját!

Nincs meg­ál­lás: az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját!

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Múlt hét pén­te­ken, az egyes for­rá­sok sze­rint 20-30 ezer fősre duz­zadó kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sen négy vét­len iz­ra­eli tu­ris­tát is ala­po­san el­ver­tek a román "rend­fenn­tartó erők".

1351 migránst telepítettek be az 5000 fős német kisvárosba

Ilyen állapotok uralkodnak a kisvárosban, ahova 1351 migránst telepítettek be

A vál­ság Bo­os­tedtbe is elért.

A mig­rá­ciós vál­ság Bo­os­tedt vá­ro­sát sem ke­rülte el.

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

A fő­ként mig­rán­sok lakta vá­ros­ré­szen is­me­ret­len masz­ko­sok meg­tá­mad­ták az épí­tés alatt lévő új rend­őr­őr­söt.

Stock­holm Rin­keby nevű ke­rü­le­tét sok­szor no-go zó­na­ként em­le­ge­tik.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Előkerült Marilyn Monroe elveszettnek hitt meztelen videója

Előkerült Marilyn Monroe elveszettnek hitt meztelen videója

Senki nem tudta, hogy a film­tör­té­nelmi je­len­tő­ségű fel­vé­telt még­sem sem­mi­sí­tet­ték meg... Most nyil­vá­nos­ságra hoz­zák!

Hatalmas a baj, kritikus az állapota a legendás énekesnőnek

Hatalmas a baj, kritikus az állapota a legendás énekesnőnek

A soul ki­rály­nője most is a csa­lád­já­val van az ott­ho­ná­ban, de sze­ret­tei na­gyon ag­gód­nak érte.

...MEGVOLT MÁR?

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban, az áldozatnak esélye sem volt a túlélésre

Ve­sze­ke­dés előzte meg a tra­gi­kus ki­me­ne­telű össze­zöd­rü­lést.

A szom­szé­dok sze­rint ször­nyű ve­sze­ke­dés előzte meg a tra­gi­kus ki­me­ne­telű vitát a pén­tek­ről szom­batra vir­radó éj­szaka Sz­lo­vá­ki­á­ban, Kas­sán.

Tényleg meglépik, nagy bejelentést tett a színész álompár

Nagy bejelentést tett a színész álompár

Úgy tűnik, ők si­ke­re­sen le­győz­ték a nagy kor­kü­lönb­sé­get, és ké­szek még ko­mo­lyabbá tenni kap­cso­la­tu­kat.

Úgy tűnik, si­ke­re­sen le­győz­ték a nagy kor­kü­lönb­sé­get, és ké­szek ko­mo­lyabbá tenni kap­cso­la­tu­kat.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­nek.

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet egy friss ku­ta­tás, mely sze­rint az okos­te­le­fo­nok pont ott tá­mad­nak, ahol a fel­hasz­ná­lók a leg­ke­vésbé sze­ret­nék...

Így villantanak eszelősen duzzadó melleket újabban a japán nők

Így villantanak eszelősen duzzadó melleket újabban a japán nők

A ja­pá­nok sze­xu­á­lis fan­tá­zi­ája egé­szen egy­sze­rűen ha­tár­ta­lan.

A ja­pá­nok sze­xu­á­lis fan­tá­zi­ája egé­szen egy­sze­rűen ha­tár­ta­lan. Akár­csak a kre­a­ti­vi­tá­suk.

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le.

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

Kiderült, ennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Kiderült, ennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Ko­moly ju­tal­mat ka­pott.

Ra­sovszky Kris­tóf két arany­érem mel­lett egy ezüs­töt is nyert a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Ké­sely Ajna kapta a má­so­dik leg­na­gyobb össze­get.

Ez a végső kegyelemdöfés: soha többé nem áll össze a Spice Girls

Ez a végső kegyelemdöfés: soha többé nem áll össze a brit csajbanda, a Spice Girls

Pedig a ban­dá­nak mind a mai napig ren­ge­teg ra­jon­gója van.

Pedig a ban­dá­nak mind a mai napig ren­ge­teg ra­jon­gója van, ők pedig mind­annyian sze­ret­nék még egy­szer élő­ben látni a ki­lenc­ve­nes évek­ben Girl Po­wert hir­dető lány­csa­pa­tot.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn. Na­gyon közel áll­nak egy­más­hoz.

Sosem találnád ki, mit kínálnak a Szigeten a borfaluban!

Sosem találnád ki, mit kínálnak a Szigeten a borfaluban!

Nem, nem szí­vó­szá­lat! Nem is dro­got!

Nem, nem szí­vó­szá­lat! Nem is dro­got! Va­lami olyas­mit, ami­ben jócs­kán alul­múl­juk az EU-s át­la­got.

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

Mik­lósa Eri­ká­nak ez min­den vágya.

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Az éne­kesnő a világ összes nagy ope­ra­há­zá­ban fel­lé­pett, ez a leg­na­gyobb vágya.

Elképesztő, ezt művelte Schwarzenegger egy budapesti edzőteremben

Elképesztő, ezt művelte Schwarzenegger egy budapesti edzőteremben

A vi­lág­sztár megint ná­lunk for­gat.

A vi­lág­sztár las­san két hete ér­ke­zett meg Bu­da­pestre, a Ter­mi­ná­tor 6 for­ga­tá­sára. S bár nem­rég ko­moly szív­mű­té­ten esett át, ter­mé­sze­te­sen ha­zánk­ban sem mond le mond le az edzé­sek­ről.

Fordulat Ronaldo állapotában: a kórházból üzent a világsztár focista

Fordulat Ronaldo állapotában: a kórházból üzent a világsztár focista

A vi­lág­baj­nok já­té­kos meg­nyug­tatta a ra­jon­gó­kat, ha­ma­ro­san ha­za­tér­het.

A vi­lág­baj­nok já­té­kos a Twit­te­ren meg­nyug­tatta a ra­jon­gó­kat, ha­ma­ro­san ha­za­tér­het.

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak.

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak egy­hét­végi ké­se­lés­sel, mely során egy férfi sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­ték.

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a súlyos beteg magyar sportoló

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a súlyos beteg magyar sportoló

Tóth Ró­bert au­gusz­tus 20-án utaz­hat Né­met­or­szágba. Egy egész or­szág fo­gott össze érte.

A forgalmas út mellett, a teraszon pucérkodott a fiatal modell!

A forgalmas út mellett, a teraszon pucérkodott a fiatal modell!

Am­ber­le­igh West köz­szem­lére tette a ci­ci­jét, ami­ről ter­mé­sze­te­sen fotót is ké­szí­tett.

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Sok­kot ka­pott, ami­kor meg­látta.

Talán még­sem volt olyan jó ötlet az éj­szaka kö­ze­pén ba­ran­golni a romok kö­zött...

Sokkot kapott a magyar nagyi, amikor meglátta ezt a fürdőben

Sokkot kapott a magyar nagyi, amikor meglátta ezt a fürdőben

Sze­gény nénit az is­me­rő­sök­nek kel­lett a te­raszra kí­sér­niük, hogy egy ki­csit meg­nyu­god­jon.

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Erdei tisz­tá­son há­za­sod­tak össze.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt. Fan­niék a fák közül lép­tek elő.

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Idén sincs más­ként.

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Kór­házba szál­lí­tása után meg­halt a Kő­szeg mel­letti bal­eset sé­rültje. Né­gyen élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van­nak.

Kór­házba szál­lí­tása után meg­halt a Kő­szeg mel­letti bal­eset sé­rültje.

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Té­vé­mű­sor­ból, már fel­nőtt­ként tudta meg Péter, hogy aki kisfi­ú­ként ül­dözte, va­ló­já­ban egy gyil­kos...

Ez vár ránk még idén nyáron

Ez vár ránk még a nyáron

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben még hőség lesz.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben a szo­ká­sos­nál 3-6 fok­kal ma­ga­sabbra kú­szik a hő­mérő hi­gany­szála. Csak át­me­neti eny­hü­lést hoz egy-egy zápor, zi­va­tar. A nap­pali csúcs­hő­mér­sék­let eléri a 33-34 fokot.

Francia rendőrség: anarchia és káosz alakult ki a határnál

Francia rendőrség: anarchia és káosz alakult ki a határnál

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe a spa­nyo­lok­kal közös ha­tár­sza­ka­szon...

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe a spa­nyo­lok­kal közös ha­tár­sza­ka­szon...

Egymás mellett virágzik Horn Gyula és Orbán Viktor

Egymás mellett virágzik Horn Gyula és Orbán Viktor

Mi­e­lőtt nap­szú­rásra, dé­li­bábra gon­dol­ná­nak, en­ged­jék meg, hogy el­ma­gya­ráz­zuk a dol­got.

Mi­e­lőtt nap­szú­rásra, dé­li­bábra, a hőség okozta za­va­ros kép­zel­gésre gon­dol­ná­nak, en­ged­jék meg, hogy el­ma­gya­ráz­zuk a dol­got.

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Két év után újra szingli Os­várt Andi.

Két évig al­ko­tott egy párt Os­várt And­rea és az olasz Ro­berto. Pedig nem­ré­gi­ben a há­zas­sá­got és a babát ter­vez­ték.

Mindent elmond a szemtanú: így vágta át sógora nyakát Sándor a fesztiválon

Mindent elmond a szemtanú: így vágta át sógora nyakát Sándor a fesztiválon

"Még ma­gá­nál volt egy ideig, fo­ko­za­to­san szállt ki be­lőle az élet. Ami­kor hir­te­len könnyebb lett a feje, tud­tam, hogy meg­halt...".

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni.

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni. Ked­venc szá­má­ról sem akar le­mon­dani. Mos­tan­tól nagy ver­se­nyen csak akkor indul, ha biz­tos abban, hogy 200 szá­za­lé­kos tel­je­sít­ményt tud nyúj­tani.

Leleplező, pikáns fotó: Zacher Gábor heves csókcsatája a Szigeten

Leleplező, pikáns fotó: Zacher Gábor heves csókcsatája a Szigeten

Alig más­fél hó­napja még egy vörös hajú hölgy ké­nyez­tette a bel­vá­ros kö­ze­pén.

Alig más­fél hó­napja még egy vörös hajú hölgy ké­nyez­tette a bel­vá­ros kö­ze­pén.

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája.

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája. Be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem­csak az alakja bá­mu­la­tos, de a hu­mora is rend­ben van.

Izgató: totál meztelenül hempereg a dús keblű bombázó

Mindenét megmutatja, totál meztelenül hempereg a dús keblű bombázó

Alyssa pu­cé­ran na­po­zott egy ki­csit.

Alyssa Arce a ter­mé­szet­ben tépte le ma­gá­ról a tex­tilt. Ha már így ala­kult, akkor pu­cé­ran na­po­zott is egy ki­csit.

Durvul a hőség, egyre melegebb levegő érkezik hazánkba

Durvul a hőség, egyre melegebb levegő érkezik hazánkba

Hét­főn még dü­bö­rög a ká­ni­kula, esőre sincs esély.

Hét­főn még dü­bö­rög a ká­ni­kula, esőre sincs esély.