Orbán: A hazánk bevon bennünket a saját bűvkörébe

Orbán Viktor: A hazánk bevon bennünket a saját bűvkörébe

A mi­nisz­ter­el­nök a min­den­napi ha­za­sze­re­tet­ről be­szélt a To­kaji Ví­zi­túra Köz­pont át­adá­sán.

A mi­nisz­ter­el­nök a min­den­napi ha­za­sze­re­tet­ről be­szélt a To­kaji Ví­zi­túra Köz­pont át­adá­sán.

Ezt nézd, bombázóvá fogyasztotta magát a magyar énekesnő - fotó

Ezt nézd, bombázóvá fogyasztotta magát a magyar énekesnő - fotó

Veres Mó­nika ha­tal­mas át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül...

Veres Mó­nika ha­tal­mas át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül...

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád! EZO

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Három lap közül kell el­dön­te­ned, me­lyik áll hoz­zád leg­in­kább közel. Utat mutat a bol­dog­sá­god felé!

Három lap közül kell el­dön­te­ned, me­lyik áll hoz­zád leg­in­kább közel. Utat mutat a bol­dog­sá­god felé!

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

A nép­szerű szí­nész éle­té­nek 69. évé­ben jú­nius 13-án hunyt el. A szín­ház saját ha­lott­já­nak te­kinti.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nyáron támadnak a betörők: 10 ötlet, hogy biztonságban legyen a lakás

Nyáron támadnak a betörők: 10 ötlet, hogy biztonságban legyen a lakás

Nem­csak a nya­ra­lás­nak, a be­tö­ré­sek­nek is fő­sze­zonja van.

Nem­csak a nya­ra­lás­nak, a be­tö­ré­sek­nek is fő­sze­zonja van: a leg­több ott­hont ilyen­kor fe­szí­tik fel.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Meg­van, mikor lesz a ke­resz­telő.

A her­cegi pár öröm­mel osz­totta meg az alatt­va­lók­kal, hogy mire ké­szül­nek.

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Cso­dá­kat tesz a szer­ve­ze­ted­del!

Ha rend­sze­re­sen eszed ezt a finom gyü­möl­csöt cso­dák tör­tén­nek a szer­ve­ze­ted­ben. A banán ugyanis a leg­egész­sé­ge­sebb táp­lá­lé­kok egyike.

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

NE HAGYD KI!

Minden szem Meghanra szegeződött: férje előtt flörtölt egy másik férfival

Minden szem Meghanra szegeződött: férje előtt flörtölt egy másik férfival

Meg­han káp­rá­za­tos volt.

Meg­han min­den­kit el­káp­ráz­ta­tott hó­fe­hér ru­há­já­ban. Kü­lö­nö­sen egy férfit...

Elfogadta a parlament a Stop Soros törvénycsomagot

Elfogadta a parlament a Stop Soros törvénycsomagot

Mó­do­sult a me­ne­dék­jogi tör­vény is.

Bün­tető tör­vény­könyvi (Btk.) tény­ál­lás lesz az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás elő­se­gí­tése, tá­mo­ga­tása.

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Más lett a vé­le­mé­nye Vi­vi­en­nek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság B-cso­port­já­ban.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság B-cso­port­já­ban.

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta, dobd fel, le­gyél őrül­ten szexi és csi­nos!

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta, dobd fel, le­gyél őrül­ten szexi és csi­nos! Kü­lön­böző tech­ni­kák­kal vi­lá­go­sít­ha­tod a hajad, meg­hagyva annak ter­mé­sze­tes lát­sza­tát. Mu­tat­juk a nyári, di­va­tos va­ri­á­ci­ó­kat.

Így lett a ducinő ultracsinos Meghan Markle segítségével

Így lett a ducinő ultracsinos Meghan Markle segítségével

A her­cegné mil­li­ó­kat ins­pi­rál.

A gyö­nyörű her­cegné vi­lág­szerte mil­li­ó­kat ins­pi­rál. Ez az eny­hén szólva plu­szos mé­retű nő meg­pró­bálta le­utá­nozni Meg­han Mar­kel szett­jeit.

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Nyá­ron ab­szo­lút kö­te­lező darab, nézd meg a leg­di­va­to­sabb szet­te­ket!

A kutatók szerint ez a megdöbbentő trükk látványos fogyást okoz!

A kutatók szerint ez a megdöbbentő trükk látványos fogyást okoz! Meg fogsz lepődni

Egé­szen fur­csa trükk­ről de­rült ki, hogy ha­tá­sos a fo­gyó­kú­rá­ban. Ezt neked is ki kell pró­bál­nod.

Ez az apróság a nagy titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Ez az apróság a titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Az idei nyár hosszú­nak és for­ró­nak ígér­ke­zik, ne fe­led­kezz meg a meg­fe­lelő láb­ápo­lás­ról sem. Egy di­va­tos pe­di­kűr­rel pedig fel­dob­ha­tod az egész he­te­det!

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

Kórházi fotó, ultrahangon járt Dukai Regina

Kórházi fotó, ultrahangon járt Dukai Regina

A gyö­nyörű mo­dell­nek az egész­sége ér­de­ké­ben kö­te­lező évente ki­vizs­gál­tat­nia magát.

A gyö­nyörű mo­dell­nek az egész­sége ér­de­ké­ben kö­te­lező évente ki­vizs­gál­tat­nia magát.

Már házat is építenek raklapból, most leesik az állad

Már házat is építenek raklapból, most leesik az állad

Pár nap alatt össze­sze­rel­he­ted

Saját házat sze­ret­nél, de nincs elég pén­zed? Építs házat el­ha­jí­tott, ki­se­lej­te­zett rak­la­pok­ból. Pár nap alatt össze­sze­rel­he­ted a ha­ve­rok se­gít­sé­gé­vel

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Nem nézik el a ku­dar­co­kat.

Nem nézik el a ku­dar­co­kat az ar­gen­tin szár­ma­zású szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak, akit a vb után me­nesz­te­nek.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll az ügy! Na­po­kon belül vál­tás lehet a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi posz­ton?

Döbbenetes összeg, ennyit keresett a kirúgott Leekens

Döbbenetes összeg, ennyit keresett a kirúgott Leekens

Új ka­pi­tányt vá­lasz­tott az MLSZ.

Az MLSZ el­nök­sége me­nesz­tette a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről EZO

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Vá­lassz egy ka­na­pét a 6 közül, és nézd meg, mi­lyen tit­ko­kat súg meg rólad ez a dön­tés.

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

A ze­nész újra kór­házba ke­rült.

A Ri­post nem­rég el­ső­ként szá­molt be arról, hogy a ze­nész újra kór­házba ke­rült, mert kép­te­len volt enni.

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Jú­nius 30-án a stí­lu­so­san szin­tén 50. élet­évét be­töltő Ákos kon­cer­te­zik a Plá­zson

Jú­nius 30-án a stí­lu­so­san szin­tén 50. élet­évét be­töltő Ákos kon­cer­te­zik a Plá­zson.

Hatalmas mellű nők mondták el, mi okoz nekik euforikus boldogságot

Hatalmas mellű nők mondták el, mi okoz nekik euforikus boldogságot

Imád­ják a férfiak a ha­tal­mas, hul­lámzó keb­le­ket: né­ze­getni, ké­nyez­tetni, pi­hen­tetni raj­tuk a fe­jü­ket...

Kemény rocker kedvesére hajtott rá a magyar Justin Bieber

Kemény rocker kedvesére hajtott rá a magyar Justin Bieber

Intim hely­zet...

A ma­gyar Jus­tin Bi­eber­ként is­mert fi­a­tal éne­kes nem akár­kit vá­lasz­tott arra, hogy az új klip­jé­ben fél­re­ért­he­tet­len szi­tu­á­ci­óba ke­ve­red­jen vele.

Most jelentette be a gyönyörű színésznő: megszületett első gyermeke

Most jelentette be a gyönyörű színésznő: megszületett első gyermeke

A ra­jon­gók máris gra­tu­láló üze­ne­tek­kel árasz­tot­ták el a gó­lya­hír hal­la­tán.

A ra­jon­gók máris gra­tu­láló üze­ne­tek­kel árasz­tot­ták el a gó­lya­hír hal­la­tán. A kicsi nevét is el­árul­ták.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Így imádkoznak a muzulmánok Európa utcáin

Így imádkoznak a muzulmánok Európa utcáin

A múlt hét­vé­gén ért véget a ra­ma­dán.

A múlt hét­vé­gén ért véget a ra­ma­dán, vagyis az ara­bok böjti hó­napja.

...MEGVOLT MÁR?

Meggypiros budapesti kuka robbantotta fel a netet

Meggypiros budapesti kuka robbantotta fel a netet

Unal­mas a szürke kuka? Nézd meg, mi­lyen remek öt­let­tel lehet meg­törni az egy­han­gú­sá­got!

Unal­mas a szürke kuka? Nézd meg, mi­lyen remek öt­let­tel lehet meg­törni az egy­han­gú­sá­got!

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Komoly döntést hoztak: Ezért költözött el Erdei Zsolt családja

Komoly döntést hoztak: Ezért költözött el Erdei Zsolt családja

Erdei Zsolt látni akarja a gye­re­keit.

Szá­mo­lat­la­nul kell le­gyűr­nie a ki­lo­mé­te­re­ket a nyá­ron Erdei Zsolt­nak, ha látni akarja a gye­re­keit.

Dögös Playboy-modellel fotózták le a milliomos magyar sztárpókerest

Dögös Playboy-modellel fotózták le a milliomos magyar sztárpókerest

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult a világ Györ­gyi Krisz­ti­án­nal, ami­óta mil­li­o­mos­ként tért haza Monte Car­ló­ból.

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got.

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got.

Tragédia rutinműtét közben: Életét vesztette a fiatal anyuka!

Tragédia rutinműtét közben: Életét vesztette a fiatal anyuka!

A két­gyer­me­kes anyuka na­gyobb keb­lek­kel akarta meg­lepni sze­rel­mét, de a műtét tra­gé­di­ába tor­kol­lott.

Összecsapnak az elemek: hirtelen esőkkel jön a kánikula

Összecsapnak az elemek: hirtelen esőkkel jön a kánikula

Akár 34 fok is lehet!

Jobb, ha a nagy me­leg­ben még kéz­nél tar­tod az es­er­nyő­det. Ké­szülj, mert akár 34 fok is lehet!

Vészhelyzet a gyorsforgalmin: ámokfutó lövöldöző vadászik az autósokra

Vészhelyzet a gyorsforgalmin: ámokfutó lövöldöző vadászik az autósokra

Fes­ték­pat­ro­nos pus­ká­val és gu­mi­lö­ve­dék­kel lö­völ­döz az au­tó­sokra...

Fes­ték­pat­ro­nos pus­ká­val és gu­mi­lö­ve­dék­kel lö­völ­döz az au­tó­sokra egy ámok­futó a Liszt Fe­renc Re­pü­lő­térre ve­zető gyors­for­galmi úton.

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik.

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad, ami Pár­tos Csil­lát volt csa­lád­já­hoz kö­tötte.

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

A 9 éves Aranka meg­halt..

Az 50 éves Lajos szom­szédja csem­pé­szett pisz­to­lyá­val lőtte le 9 éves kis­lá­nyát, Aran­kát. A férfi talán azt sem tudta, hogy mit tart a ke­zé­ben...

Megható fotóval emlékezik a gyászoló Szulák Andrea!

Megható fotóval emlékezik a gyászoló Szulák Andrea!

Fény­kép­pel idézte fel anyja em­lé­két.

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el élete leg­fon­to­sabb sze­rep­lő­jét, az édes­any­ját. Most egy róla ké­szült fény­kép­pel idézte fel sze­re­tett szü­lője em­lé­két.

Félmeztelenül, vérbe fagyva találtak rá járókelők a 16 éves lány holttestére

Félmeztelenül, vérbe fagyva találtak rá járókelők a 16 éves lány holttestére

Va­sár­nap dél­után ér­ke­zett a han­no­veri rend­őr­ség­hez egy se­gély­hí­vás...

Va­sár­nap dél­után ér­ke­zett a han­no­veri rend­őr­ség­hez egy se­gély­hí­vás, mely sze­rint egy fi­a­tal lány holt­teste hever egy ál­ta­lá­nos is­kola előtt álló fa alatt. A lány fél­mez­te­lenre volt vet­kőz­tetve, és több he­lyen vér bo­rí­totta a tes­tét.

Meztelenül jógázik, széttárt combokkal fotózták az álomtestű táncosnőt

Meztelenül jógázik, széttárt combokkal fotózták az álomtestű táncosnőt

Me­l­issa iga­zán ta­lá­lé­kony, ha pu­cér­ko­dás­ról van szó.

Me­l­issa iga­zán ta­lá­lé­kony, ha pu­cér­ko­dás­ról van szó. Iz­gal­mas ké­pe­ket posz­tol.

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

El­sőre jó mó­ká­nak tűn­het egy-két szex­já­ték­szer­rel in­dulni a nya­ra­lásra, de bi­zo­nyos or­szá­gok­ban v hamar hű­vösre ke­rül­he­tünk az ilyesmi miatt.

Nicole Kidman számára nem is létezik a két nagy gyereke

Nicole Kidman számára nem is létezik a két nagy gyereke

Az Oscar-díjas szí­nésznő úgy tesz, mintha nem is lenne két adop­tált gye­reke, aki­ket még Tom Cru­ise-zal fo­ga­dott örökbe.

Nyaralás közben pucérkodott a fiatal modell, le is fotózta valaki!

Nyaralás közben pucérkodott a fiatal modell, le is fotózta valaki!

Bi­kini felső nél­kül élezte a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tést a gyö­nyörű lány, aki­ről igen pi­káns kép ké­szült.

A fél internet kiakadt ezektől a meztelen fotóktól!

A fél internet kiakadt ezektől a meztelen fotóktól!

Elég sa­já­tos akt­fo­tók ké­szül­tek.

Sa­já­tos akt­fo­tó­kat ké­szít egy chi­lei mű­vész, a vi­lág­há­lóra fel­ke­rült mun­kái sok ne­te­ző­nél ki­ver­ték a biz­to­sí­té­kot. Te mit gon­dolsz a mun­ká­i­ról?

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Az asszony­nak csü­tör­tök este ve­szett nyoma. Bár a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­reste, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban. Csak hosszú­tá­von jól jöj­jön ki be­lőle!

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a vb-től

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a vb-től

Sza­lah nem járt si­ker­rel.

Má­so­dik meccsén sem hi­bá­zott a há­zi­gazda orosz vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, ke­mény vég­ered­ményt ál­lí­tott be. Sza­lah nem járt si­ker­rel.

Kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka: Mindenki hagyjon békén!

Kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka: Mindenki hagyjon békén!

A szí­­nésznő a tőle meg­­szo­­kott ve­­he­­men­­ci­á­­val mondta el a vé­­le­­mé­­nyét.

A szí­nésznő a tőle meg­­szo­­kott ve­­he­­men­­ci­á­­val mondta el a vé­­le­­mé­­nyét a te­le­ví­ziós műsor fel­vé­te­lén.

Nagy a baj az 56 éves sorozatsztárral, véget akart vetni az életének

Nagy a baj az 56 éves sorozatsztárral, véget akart vetni az életének

Erő­sza­kos vi­sel­ke­dé­sé­vel a csa­lád­ját is ve­szélybe so­dorta, ezért rend­őrt hív­tak hozzá. Nem elő­ször ke­rült bajba...

Van, amiben Griezmann és Németország a legjobb a vébén

Van, amiben Griezmann és Németország a legjobb a vébén

Óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a Tipp­mix a sport­fo­ga­dók kö­ré­ben, melyre most a vébé is rá­tesz egy la­pát­tal.

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Né­meth Kris­tóf és fia férfias spor­tok­kal szó­ra­koz­tat­ják egy­mást. Kris­tóf min­denre meg akarja ta­ní­tani Lócit.

Né­meth Kris­tóf és fia férfias spor­tok­kal szó­ra­koz­tat­ják egy­mást. Kris­tóf min­denre meg akarja ta­ní­tani Lócit.

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Van­nak nők, akik nem érik be a sza­kí­tás­sal, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

Van­nak nők, akik nem érik be a sza­kí­tás­sal, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna.

Paptamási elűzné a betelepített marokkói bevándorlókat!

Paptamási elűzné a betelepített bevándorlókat

Két és fél hó­napja ér­kez­tek.

Két és fél hó­napja ér­ke­zett két ma­rok­kói férfi és egy nő a ma­gyar­lakta fa­luba. 2019 áp­ri­li­sáig tar­tóz­ko­dási en­ge­dé­lyük van, a he­lyiek még­sem lát­ják őket szí­ve­sen.

Neymar felrobban dühében, lelépett az edzésről

Neymar felrobban dühében, lelépett az edzésről

Rossz hírek ér­kez­tek.

Rossz hírek ér­kez­tek a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő, esé­lyes­nek szá­mító bra­zi­lok tá­bo­rá­ból. Szív­ből ag­gód­nak a szur­ko­lók.

10 férfiból 1 biztosan ezt műveli szex közben

10 férfiból 1 biztosan ezt műveli szex közben

To­tá­li­san ki­áb­rán­dítja a nőket ez a férfi­vi­sel­ke­dés, annyira, hogy sok­szor nincs is foly­ta­tása a szex­nek.

To­tá­li­san ki­áb­rán­dítja a nőket ez a férfi­vi­sel­ke­dés, annyira, hogy sok­szor nincs is foly­ta­tása a szex­nek. Egyéb­ként tel­je­sen hét­köz­napi szo­kás, de pár pil­la­nat is elég, hogy ha­za­vágja a fül­ledt, ro­man­ti­kus estét, és sok­szor a férfi rá se jön, hogy mit ron­tott el...

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre ké­szít fel egy új szol­gál­ta­tás...

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre ké­szít fel egy új szol­gál­ta­tás...

Kétszeres magyar rekord született, nem hiszed el, miben

Kétszeres magyar rekord született, nem hiszed el, miben

Szent­pé­ter­vár a ma­gya­rokra fi­gyel.

Igaz, a ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott nincs ott az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­gon, de si­ke­rült el­ér­nünk, hogy Szent­pé­ter­vá­ron a ma­gya­rokra fi­gyel a világ.

Ijesztő trend, már videojátékon keresztül is zaklatnak

Ijesztő trend, már videojátékon keresztül is zaklatnak

Egy kon­zol-funk­ciót hasz­nál­nak ki...

A Play­sta­tion és az Xbox kon­zo­lok­nak van egy olyan funk­ci­ója, ahol együtt­mű­köd­he­tünk más fel­hasz­ná­lók­kal, csa­pa­tot épít­he­tünk. Ezt a rést hasz­nál­ják ki...

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

A szí­nész ko­moly ma­gán­életi ter­ve­ket dé­del­get...

A szí­nész, aki­nek ne­vé­hez olyan film­si­ke­rek köt­he­tőek, mint a Sza­bad­ság, sze­re­lem, a Made In Hun­ga­ria, az S.O.S. sze­re­lem! vagy a 9 és 1/2 randi, ko­moly ma­gán­életi ter­ve­ket dé­del­get... Sza­va­i­ból úgy tűnik, ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.