HARCÉL

Tróc­sá­nyi: Ra­gasz­ko­dunk az ere­deti uniós szer­ző­dés­hez

Az EU-nak tisz­te­let­ben kell tar­ta­nia a nem­zeti sa­já­tos­sá­go­kat és a nem­zeti szu­ve­re­ni­tást, a tag­ál­la­mok nem­zeti iden­ti­tá­sát, "mert Eu­rópa ön­ma­gá­ban bo­nyo­lult kon­ti­nens, nem lé­tez­het csak egy­fajta gon­dol­ko­dás benne" - han­goz­tatta Tróc­sá­nyi László egy kon­fe­ren­cián.
  • Szerző: MTI

Míg a volt gyarmattartó országok a gyarmatuk iránt éreznek elkötelezettséget, addig Magyarországnak elsősorban a Balkán térségével kapcsolatban van felelőssége, mert "ezt ismerjük, ehhez kötődünk történelmileg", és ami ott történik, az hatással van Magyarországra is.

Az igazságügyminiszter szerint

lehetetlen végrehajtani a kvótahatározatot, hiszen az nem veszi figyelembe az egyes országok kulturális-történelmi hagyományait.

Az Európai Uniónak a szerződésben foglalt hatásköröknél kell maradnia, az Európai Bizottság nem terjeszkedhet túl rajtuk. Helyre kell állítani az intézmények közötti egyensúlyt:

az Európai Tanács határozza meg a politikai irányokat és prioritásokat, az Európai Bizottság pedig csak ezen keretek között dolgozhat.

Az Európai Ügyészséghez csatlakozást firtató kérdésre Trócsányi László azt mondta, minden uniós tagállam, így Magyarország is úgy látja, hogy fel kell lépni a korrupcióval szemben, de már van két szervezet - az Eurojust és az OLAF -, amelynek ez a feladata.

A miniszter az európai integráció "betegségének" nevezte, hogy újabb és újabb szervezeti egységeket akar létrehozni. Jelezte: az alaptörvény egyértelműen fogalmaz, a vádhatósági funkciókat a magyar ügyészség látja el.