RIPOSTER

Sz­tá­rok vi­tat­koz­nak a ha­lál­bün­te­tés­ről

Lehet-e ha­lál­lal bün­tetni, ha va­laki el­ve­szi mások éle­tét? A hét meg­osztó té­má­já­ról a sztár­vi­lág­ban sincs egy­sé­ges vé­le­mény. Van, aki "saját ke­zű­leg vé­gezné ki" a gyil­ko­so­kat, és van, aki el­lenzi a ha­lál­bün­te­tést... A sztá­ro­kat a Hello ma­ga­zin nyitó par­ti­ján fag­gat­tuk.
Sztárok a halálbüntetésről