SHOWBIZ

Ki­tá­lal­tak a Szom­szé­dok szí­né­szei, ezt gon­dol­ják a so­ro­zat jog­dí­ja­i­ról

Az is­mét­lé­sek után járó jog­díjfi­ze­tés rend­sze­ré­ről - még jog­sza­bá­lyi hát­tér nél­kül - 1985-ben ál­la­po­dott meg az ak­kori EJI és MTV. Az első jog­díj­kifi­ze­tésre 1986-ban ke­rült sor, amely mint­egy 1000 elő­adót érin­tett. Az is­mét­lési jog­díj­fel­osz­tás­nak azóta szinte min­den ma­gyar szí­nész elő­adó ked­vez­mé­nye­zettje lett.
  • Szerző: ripost

Huszonöt éve rendelkezik jogszabály az ismétlési jogdíjról, amelyet Magyarországon az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) szed be, oszt fel és fizet ki évente az előadóművészeknek.

A legutóbbi, azaz a tavalyi felosztás több mint kilencezer színészt érintett, a befizetett jogdíj több mint 150 millió forint volt. Az előadóknak átlagosan kifizetett jogdíj az ismétlési jogdíjjal együtt kifizetett magánmásolási és kábeles jogdíjakkal együtt sem haladta meg a harmincötezer forintot.

EZT OLVASTAD MÁR?
Fotó: Sulyok László

Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója, a Szomszédok egykori sztárja elmondta:

„Tudatosítani szeretném mindenkiben, hogy ezek az ismétlések komoly hasznot hoznak a mai napig is a TV társaságoknak. Ezekért a műsoridőkért ismétlési jogdíjként a töredékösszegét fizetik ki annak, mintha ugyanennyi új műsort gyártanának. 

Az ismétlési jogdíj évtizedek óta jól működik.

Rendkívül fontosnak és eredményesnek tartom az EJI tevékenységét a televíziós ismétlési jogdíjak kezelésében" - fogalmazott a színész.

Mindezt megerősítve Fehér Anna is megszólalt a témában.

Eközben a címlapon

„Ma a színészek kevés előadóművészi joggal rendelkeznek, ezért különösen fontos az ismétlési díj, mert a nézők szempontjából is egyértelműen kifejezi az előadó fontosságát. Kifejezi a megbecsülést azért a teljesítményért, amelyet a közönség többször is szívesen tekint meg" - mondta el a színésznő.

Az ismétlések után járó jogdíjfizetés rendszeréről – még jogszabályi háttér nélkül - 1985-ben állapodott meg az akkori EJI és MTV.

Az első jogdíjkifizetésre 1986-ban került sor, amely mintegy 1000 előadót érintett. Az ismétlési jogdíjfelosztásnak azóta szinte minden magyar színész előadó kedvezményezettje lett. Olyan művész is akad, akinek annyi műsorát ismételték e három és fél évtized alatt, hogy összesen 12 millió forint jogdíjat kapott ezen a címen az EJI-től.

Az MTVA és a többi tv csatorna is csak a saját gyártású műsorai után köteles jogdíjat fizetni. Ismétlési jogdíjra minden olyan magyar előadóművész jogosult, aki irodalmi vagy egyéb művészeti alkotás előadásában közreműködött.

A 2018-as jogdíjkifizetés során az MTVA csaknem ötezer műsort ismételt meg. A népszerű sorozatok ismétlésével az előadók mellett jól jár az MTVA is, hiszen percenként néhányszáz forint jogdíjat fizet a műsorszámok után.

Ekkora összegért a legolcsóbb sorozatok epizódjait sem tudná megvásárolni, új produkciókat pedig végképp képtelen lenne készíteni.