RIPOSTER

Sze­relmi vi­szo­nya volt II. János Pál pá­pá­nak?

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki az ed­digi talán leg­nép­sze­rűbb pá­pá­ról. A BBC ma este egy do­ku­men­tumfilm so­ro­za­tot tűz mű­sorra, mely­ben konk­rét bi­zo­nyí­té­kokra hi­vat­kozva arról szá­mol­nak be, hogy a pápa több év­ti­ze­den ke­resz­tül szo­ros vi­szonyt ápolt egy fér­je­zett nővel. asszonnyal.
címkék:
  • Szerző: WM

A dokumentumokat feltáró szakember kiemelte, hogy nem állnak rendelkezésére olyan adatok, amelyek egyértelműen arra utalnának, hogy Karol Wojtyla megszegte volna a cölibátusi esküjét.

Ennek ellenére érdekesnek mondható, hogy több évtizeden keresztül a pápa érzelmileg mélyen kötődik egy háromgyermekes, férjezett nőhöz.

Az angol Guardian már vasárnap arról írt – konkrét forrásmegjelölés nélkül – hogy a Vatikán elhatárolódik a történettől. Szerintük ennek az egésznek nagyobb a füstje, mint a lángja.

Az egykori krakkói bíboros „viszonya” Anna­ Teresa Tymienickával egészen a pápa 2005­-ben bekövetkezett haláláig tartott.

A dokumentumfilm különlegessége leginkább abban rejlik, hogy több száz privát levelet és fotót fognak bemutatni II. János Pál magánéletéből.

Az eset nem egyedülálló, már 2009-­ben is szárnyra kaptak érdekes pletykák.

Az akkor 94 éves  Wanda Potawska pszichológus asszony megjelentetett egy könyvet, melyben leírta, hogy már az 50­-es évektől fogva lelki társra lelt a későbbi pápa személyében.

Elmondása szerint II. János Pál segített neki feldolgozni a náci koncentrációs táborokban átélt szörnyűségeket is.

címkék: