INSIDER

Szép pénzt fizethet a bank, ez kellett hozzá

Gon­dok akad­tak az egyik pénz­in­té­zet sze­mé­lyi köl­csö­nei körül. A Ma­gyar Nem­zeti Bank pedig lé­pett. 11 mil­lió fo­rint fo­gyasz­tó­vé­delmi bír­ság­gal súj­totta a Ra­iffei­sen Ban­kot a sze­mé­lyi köl­csö­ne­i­nek rek­lá­mo­zása során fel­tárt jog­sér­té­sek miatt. A hi­tel­in­té­zet több­ször nem a jog­sza­bály­ban elő­írt köl­csön­összeg­gel szá­mítva tün­tette fel a hitel lé­nye­ges fel­té­te­leit be­mu­tató rep­re­zen­ta­tív pél­dát, és nem fel­tű­nően je­le­ní­tette meg a hi­tel­költ­sé­ge­ket összegző THM ér­té­két.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóvédelmi célvizsgálat keretében ellenőrizte, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. a személyi kölcsöneit érintő – televízióban, elektronikus levelekben, közterületi és online felületeken megjelenő – kereskedelmi kommunikációjában miként tesz eleget az előírásoknak.

EZT OLVASTAD MÁR?

A jegybank eljárása során a bank 2017. évi reklámjait tekintette át.

Kiderült: a Raiffeisen Bank az általa értékesített személyi kölcsönöket úgy népszerűsítette, hogy a reklámozás során a THM értékét nem kellően figyelemfelkeltő módon jelenítette meg.

Ha egy pénzügyi intézmény reklámokban, hirdetésekben a THM értékén kívül kamatot vagy más költséget is feltüntet, akkor ugyanitt reprezentatív példával – többek között – a teljes visszafizetendő összeget, a futamidőt és a törlesztőrészletek nagyságát is jól láthatóan és könnyen érzékelhetően be kell mutatnia a jogszabály szerint.

Az MNB a vizsgálata nyomán feltárt jogsértések miatt a Raiffeisen Bankkal szemben 11 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, és kötelezte az intézményt a vonatkozó előírások jövőbeni betartására.