BOZÓT

Soros em­be­rei csalni akar­nak az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben

Még a mű­kö­dési sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­től sem ri­ad­nak vissza, hogy végre meg­bün­tet­hes­sék Ma­gyar­or­szá­got. A brüsszeli li­be­rá­li­sok a vár­ható nagy­számú tar­tóz­ko­dás miatt arra ké­szül­nek, hogy az EU el­já­rási sza­bá­lyai el­le­nére ne ve­gyék fi­gye­lembe a tar­tóz­kodó sza­va­za­to­kat. Ezzel a nyil­ván­való csa­lás­sal na­gyobb esé­lye lenne a Sar­gen­tini-féle hamis vád­irat el­fo­ga­dá­sá­nak.
  • Szerző: Ripost

A Sargentini-jelentés lényege, hogy  a bevándorláspárti brüsszeli politikusok meg akarják bélyegezni Magyarországot, mert nem akar teret engedni az illegális bevándorlásnak, és megvédi a magyar határt.

Judith Sargentini előkelő helyen szerepel a Soros György által megbízhatónak nevezett politikusok listáján.
Judith Sargentini előkelő helyen szerepel a Soros György által megbízhatónak nevezett politikusok listáján.
Fotó: MTI

A Magyarország megbüntetésére készülő brüsszeli liberálisok a csalástól sem riadnak vissza, hogy meg legyen a kellő számú szavazat.

A várható nagyszámú tartózkodás miatt azt a jogi trükköt találták ki, hogy az Európai Unió működési szabályai ellenére ne vegyék figyelembe a tartózkodó szavazatokat. 

Ebben az esetben ugyanis a tartózkodásokkal csökkentett szavazatszámot kell figyelembe venni, így kevesebb támogató szavazat is elég lehetne a kétharmados többséghez, vagyis hogy meginduljon Magyarországgal szemben a jogállamisági mechanizmus, tehát az ország tervezett megszégyenítése.

Nyilvánvalóan csalásra készülődnek a tartózkodó szavazatok tervezett kiiktatásával, hiszen az Európai Parlament eljárási szabályzata szó szerint úgy szól, hogy „a szavazásra bocsátott szöveg elfogadásának [...] megállapításához csak a mellette és az ellene leadott szavazatokat veszik figyelembe,

kivéve azokat az eseteket, amelyek tekintetében a Szerződések különleges többséget írnak elő.”

Márpedig ez az eljárás  kifejezetten éppen ezt a különleges többséget írja elő! Az uniós alapszerződés vonatkozó 7. cikke kimondja, hogy jogállamisági mechanizmus esetében

"az Európai Parlament a leadott szavazatoknak  a tagjai többségét is kitevő kétharmados többségével dönt.”

Márpedig a tartózkodás is leadott szavazatnak számít, így a helyzet jogilag  teljesen egyértelmű. A bevándorláspárti lobbi azonban a csalástól sem visszariadva,  a bukástól tartva felül akarja írni a szabályokat.

Eközben a címlapon