HARCÉL

Orbán Vik­tor: Én már sza­vaz­tam. Sza­vaz­zon Ön is - videó

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök már sza­va­zott a 2019-es eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok alatt. A kor­mányfő fe­le­sé­gé­vel ér­ke­zett meg a a Zug­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­ko­lába. Az ese­mény­ről a kor­mányfő hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lára is fel­ke­rült egy videó.
  • Szerző: RIPOST