MELÓ

Oláh Gergő an­gyal­bőr­ben

Ma­gu­kat ro­má­nak valló, hát­rá­nyos hely­zetű fi­a­ta­lok is­mer­ked­nek a ka­to­na­élet­tel Szent­end­rén, a Hon­vé­delmi Mi­nisz­té­rium és az Or­szá­gos Roma Ön­kor­mány­zat esély­egyen­lő­ségi tá­bo­rá­ban. Oláh Gergő, az X-Fak­tor 2012-es győz­tese is ma­gára öl­tötte az an­gyal­bőrt egy napra. Amíg kö­te­lező volt min­denki meg akarta úszni, ma már sokan biz­tos meg­él­he­tést lát­nak a ka­to­nai szol­gá­lat­ban.
Az X-Faktor 2012-es győztese angyalbőrben (Fotó: MTI)
Az X-Faktor 2012-es győztese angyalbőrben (Fotó: MTI)

Roma fiatalokkal táborozott Oláh Gergő Szentendrén, az Altiszti Akadémián.

Az egyhetes táborban ötvenen, a katonai pálya iránt érdeklődő, 14 és 22 év közötti lányok és fiúk vesznek részt a katonai foglalkozásokon. A Honvédelmi Minisztérium és az Országos Roma Önkormányzat esélyegyenlőségi táborában hátrányos helyzetű, valamint magukat romának valló fiatalok jelentkezhettek.

Az esélyegyenlőségi tábort a HM az Országos Roma Önkormányzattal közösen szervezte (Fotó: MTI)
Az esélyegyenlőségi tábort a HM az Országos Roma Önkormányzattal közösen szervezte (Fotó: MTI)

Amíg a katonai szolgálat kötelező volt, sokan próbálták megúszni a két éves, majd másfél évre csökkentett szolgálatot, ma már sokak számára biztos megélhetést jelent az angyalbőr.