RIPOSTER

Nem min­den­napi fotók és videó Orbán Vik­tor sza­bad­kai prog­ram­ja­i­ról

A kor­mányfő az össze­tar­to­zás szem­pont­já­ból szim­bo­li­kus­nak ne­vezte, hogy az első EP-vá­lasz­tási kam­pány­gyű­lé­sét Sza­bad­kán tartja. A kor­mányfő ki­emelte, Ma­gyar­or­szág­nak is ér­deke, hogy az EU-n belül minél na­gyobb szám­ban le­gye­nek közép-eu­ró­pai or­szá­gok. Arról is szólt, hogy az anya­or­szág se­gít­sé­gé­vel a Vaj­da­ság is képes lesz az el­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.

Hétfőn, Szabadkán, első programpontként Orbán Viktor a magyar-szerb közös kormányülés tárgyalásain vett részt, ahol külön is találkozott Ana Brnabic szerb kormányfővel. A miniszterelnök a közös sajtótájékoztatón elmondta, Szerbia mielőbbi európai uniós csatlakozása minden EU-tagország érdeke. Arról is szólt, hogy a balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker.

Orbán Viktor a magyar-szerb közös kormányülés végeztével a szabadkai Városháza dísztermében tartott európai parlamenti választási kampányrendezvényen mondott beszédet.

Hangsúlyozta:

"Csak a Fidesz-KDNP alkalmas arra, hogy kellő súllyal, komolysággal képviselje Magyarországot a nemzetközi színtéren, hogy kiálljon a magyarokért Brüsszelben."