RIPOSTER

Most kö­zöl­ték: Meg­halt Mózes Mi­hály

Éle­té­nek 73. évé­ben el­hunyt Prof. Dr. Mózes Mi­hály, aka­ra­tá­nak meg­fe­le­lően ham­vait csa­ládi kör­ben he­lye­zik végső nyu­ga­lomba.
címkék:
  • Szerző: RIPOST

Életének 73. évében elhunyt Prof. Dr. Mózes Mihály, az Eszterházy Károly Főiskola korábbi dékánja, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár. Akaratának megfelelően hamvait családi körben helyezik végső nyugalomba.

Dr. Mózes Mihály 1975-76-ban kapott kutatói ösztöndíjat az MTA Történettudományi Intézetében, 1979-83-ig itt volt aspiráns Ránki György mellett. Témája: Erdély ipartörténete a dualizmus korában. Vizsgáit summa cum laude eredménnyel tette le. Angolból és oroszból kandidátusi nyelvvizsgát tett a TMB akkori előírásainak megfelelően. 1987-ben védte meg kandidátusi dolgozatát, majd két évvel később címzetes egyetemi docenssé nevezték ki. Tíz éve tanított, akkor már a Kossuth Lajos Tudományegyetem Új- és Legújabbkori Egyetemes Történelmi Tanszékén óraadó tanárként. Főképpen az USA történetével és a harmadik világ modernkori problémáival foglalkozott szemináriumain.

Dr. Mózes Mihály 2014. január 1-jén ment nyugdíjba, ezt követően még oktatott a Történelemtudományi Intézetben és a Politológia Tanszéken.

címkék: