TESZT

Te mennyire is­me­red a ma­gyar köz­mon­dá­so­kat?

Biz­tos te is nap mint nap ta­lál­ko­zol a leg­nép­sze­rűbb a köz­mon­dá­sok­kal, de talán ész­re­vet­ted, hogy nem min­denki hasz­nálja he­lye­sen azo­kat. Vajon neked si­ke­rül? Itt a le­he­tő­ség, hogy tesz­teld a tu­dá­sod!