RIPOSTER

Meg­halt a tudós, aki nél­kül ma nem ne­tez­het­nél

El­hunyt Larry Ro­berts, az in­ter­net egyik ala­pító-atyja - tá­jé­koz­ta­tott a tudós csa­ládja. Ro­bert­s­nek és tár­sa­i­nak kö­szön­he­tően jött létre az 1960-as évek végén az in­ter­net őse­ként is is­mert Ar­pa­net. A rend­szert ere­de­ti­leg csak ál­lo­má­nyok át­vi­te­lére ter­vez­ték, de ké­sőbb el­in­dult az elekt­ro­ni­kus le­ve­le­zés is.
  • Szerző: Ripost

81 éves korában meghalt Larry Roberts amerikai tudós, akit sokan csak az internet egyik atyjaként ismernek. Társaival hozták létre az "ősinternetet". Családja közlése szerint december 26-án hunyt el szívrohamban.

Az 1960-a években ő toborzott mérnököket és kutatókat arra, hogy megépítsenek egy új rendszert és az azt működtető programot. Az Arpanetet az egyetemek és fontosabb intézmények számítógépes összekötésére szánták. A végül 1969-ben létrejött rendszert a kezdetekben még telefonvonalak kötötték össze. A felhasználók egyre többet akartak a rendszertől, így a '80-as években már levelezni is lehetett. 1983-ban kialakult a ma is ismert internet. Ennek a gerincét az Arpanet adta.