INSIDER

Ma­gyar­or­szág és Orbán Vik­tor bátor ki­ál­lá­sát mél­tatta Vác­lav Klaus

Egyet­ér­tés volt az Eu­ró­pát sújtó mig­rá­ciós vál­ság ke­ze­lési le­he­tő­sé­geit il­le­tően Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Vác­lav Klaus, Cseh­or­szág ko­rábbi ál­lam­fő­jé­nek csü­tör­töki meg­be­szé­lé­sén. Eu­ró­pá­nak nincs szük­sége a je­len­legi nép­ván­dor­lásra.
  • Szerző: F.G.

Václav Klaus abból az alkalomból érkezett Budapestre, hogy szerdán bemutatták Jirí Weigllel közösen írt könyvét; a Népvándorlás - Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez című kötet a Századvég Kiadó gondozásában jelent meg magyar nyelven.

A megbeszélésen áttekintették az európai politika napirendjén lévő legfontosabb ügyeket, és megállapították: a 2015 óta zajló tömeges népvándorlás aláaknázza az Európában kifejlődött társadalmi és kulturális struktúrákat. Václav Klaus megismételte: racionálisan gondolkodó európaiak milliói, és ő maga is támogatja Magyarország és Orbán Viktor bátor kiállását a migrációs válság ügyében.