BOZÓT

Jun­c­ker be­szólt Or­bán­nak? A fal adta a má­si­kat

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság híres-hír­hedt el­nöke a hét­vé­gén, mond­hatni be­szólt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­nek, mert hogy sze­rinte a na­ci­o­na­liz­mus­ból vagyis a fel­té­tel nél­küli ha­za­sze­re­tet­ből akár baj is lehet. Ami­kor a Par­la­ment­ben erről kér­dez­ték Orbán Vik­tort, a mi­nisz­ter­el­nök­nek eszébe ju­tott, hogy kinek a szob­rát is ko­szo­rúzta meg nem­rég az ál­lí­tó­lag nép­párti, azaz jobb­ol­dali Jun­c­ker.
  • Szerző: RIPOST

A Gyűlölet Nagymesterének, egy borzalmas korszak jelképének emlékműve előtt tisztelgett...

Egy olyan ember emlékműve előtt, akinek a nevében százmilliókat öltek meg szerte a világon...

A kép jobb oldalán Juncker, amint lerántja a vörös leplet Marx legújabb emlékművéről.
A kép jobb oldalán Juncker, amint lerántja a vörös leplet Marx legújabb emlékművéről.