MANI

Indul az or­szág első 3D szak­em­ber kép­zése

A mun­ka­erő­pi­aci igé­nyek­hez iga­zodó ok­ta­tás­sal, a di­gi­tá­lis kom­pe­ten­cia kép­zé­sére fó­kusz­álva in­dítja első kö­zép­is­ko­lai osz­tá­lyait idén szep­tem­ber­ben a Gyer­mek­szem.pont Ala­pít­vány, amely mul­ti­na­ci­o­ná­lis cé­gek­kel együtt­mű­ködve és a Di­gi­tá­lis Jólét Prog­ram­hoz kap­cso­lódva ala­kí­totta ki tan­ter­vét. Hi­ány­szak­mák­ban ké­pez­nek szak­em­be­re­ket: a jövő épí­tész­ter­ve­zőit, app­li­ká­ció fej­lesz­tőit, ipari 3D ter­ve­zőit, rek­lám­grafi­ku­sait és 3D ani­má­ciós szak­em­be­reit.
címkék:
Dechertné Gelencsér Anna igazgatónő
Dechertné Gelencsér Anna igazgatónő

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium a 2019/2020-as tanévben, fennállásának mindössze negyedik évében középiskolai szakasszal, négy évfolyamos gimnáziummal bővül,így ettől a tanévtől többcélú intézményként folytatja tovább a munkáját – jelentette be az iskola igazgatója, Dechertné Gelencsér Anna, a pedagógiai program kidolgozója. A szakember szerint a középiskolai osztályokban a projektszemléletű oktatást; a kreatív, rugalmas, a változtatásra képes gondolkodás fejlesztését; a szociális kompetenciák előtérbe helyezését, és az életen át tartó tanulásra való felkészítést helyezik a középpontba. 

Dechertné Gelencsér Anna elmondta, hogy mindkét, a gimnázium által meghirdetett tanulmányterület valódi, versenyképes tudást biztosít majd, hisz az ide járó diákok emelt szinten tanulhatják az angol nyelvet részben anyanyelvi oktatóktól, valamint az országban egyedülálló módon olyan digitális-művészeti képzés valósul meg, ahol a 3D tervezésé, animálásé, később a 3D programozásé lesz a főszerep. A digitális kompetencia fejlesztésére irányuló informatikai képzésükhöz pedig létrehozzák Magyarország első 15 munkaállomásos középiskolai 3D-laborját.

A sikeres, munkerőpiaci igényekhez igazodó oktatás érdekében innovatív vállalkozások bevonására van szükség, ezért  az iskola vezetése egy díjnyertes (Közép-Európa egyik leggyorsabban növekvő technológiai startup-ja 2012-ben és 2014-ben) online képzési céggel kötött megállapodást, amely pénzügyi hátteret, oktatás-menedzsment tapasztalatot, online oktatási tudást hoz a rendszerbe. Emellett, a digitális-művészeti képzés színvonalát a 3D animáció, illetve az AR/VR technológiák terén piacvezető Arworks Kft. szakembereinek bevonása garantálja.

Az igazgatónő megjegyezte, hogy a 3D programozás egy innovatív, rendkívül gyors ütemben fejlődő területe az informatikának, ez a tudás a jelenünk része, iskolarendszerben azonban még nem oktatják. Éppen ezért az iskola további együttműködéseket tervez, tárgyalnak felsőoktatási intézményekkel, illetve multinacionális informatikai cégekkel is, valamint egyeztetnek a Digitális Jólét Programhoz kapcsolódásról. A rendszerszemléletű gondolkodással, a tanulószervezetként történő gyakorlati működéssel a legtöbb nagyvállalat képes azonosulni – tette hozzá. 

Az oktatási profil három fő alappillére a komplex művészeti nevelés, valamint az idegennyelvi és a digitális kompetencia fejlesztése. Hosszú távú cél, hogy az iskola tudjon tanuló szervezetként működni, tudásmegosztással, együttgondolkodással és a rendszerben való közös gondolkodással. Tantárgyi integrációt szem előtt tartó projekteket, amiket gimnáziumban már a szakmai partnerekkel közösen tervez megvalósítani, hisz a rendszergondolkodás vállalati környezetben végképp nem új keletű fogalom, ha úgy tetszik, bevett gyakorlat. A rendszerszemléletet leginkább támogató oktatási módszernek a projektalapú oktatást tartják, így az iskolában rendszeres időközönként dolgoznak tantárgyközi projekteken a tanulók. A rendszergondolkodáson alapuló pedagógiai módszer iránt jelentős az érdeklődés a közoktatási intézmények részéről is. 

Eközben a címlapon

A középiskolai oktatásra az engedélyt az általános iskola sikeres hároméves működése után kapta az alapítvány, amely kiemelt közfeladatot is ellát, hiszen a tanulók egy része speciális nevelési igényű tanuló. Az iskola új épülete Terézvárosban található, amelyet az alapítvány hosszú távra bérelt ki. A gimnáziumi szakasz engedélyeztetésénél fontos szempont volt, hogy többeknek adjanak esélyt a bekerülésre, így nem számítanak a központi felvételin megszerzett pontok. A felvételinél a tanulmányi eredményeket veszik figyelembe, tehát a 7. osztály év vége és a nyolcadik félévének eredményei számítanak, emellett pedig a személyes találkozások alkalmával kialakított benyomások.

címkék: