MANI

Ilyen volt a 25. Ju­bi­le­umi Év Me­ne­dzsere Díj­át­adó Gála

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án, im­má­ron 25. al­ka­lom­mal ren­dezte meg az Év Me­ne­dzsere Díj­át­adó Gá­lá­ját, idén a nagy ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel, új, na­gyobb hely­szí­nen, a New York Pa­lace Bu­da­pest Róma ter­mé­ben. A ju­bi­le­umi ese­mé­nyen öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták 2018 leg­ki­vá­lóbb me­ne­dzse­reit, azo­kat a sze­mé­lyi­sé­gük­ben is pél­da­mu­tató si­ke­res ve­ze­tő­ket, akik­nek meg­ha­tá­rozó sze­re­pük van vál­la­la­tuk irá­nyí­tá­sá­ban. A Je­lölő Bi­zott­ság, va­la­mint a Me­ne­dzser­szö­vet­ség El­nök­sége ka­te­gó­ri­án­ként vál­tozó szem­pont­rend­szer alap­ján vá­lasz­totta ki a dí­jakra leg­ér­de­me­sebb­nek ta­lált cég­ve­ze­tő­ket.

Az Év Menedzsere 2018 Életműdíj kitüntetettje Bojár Gábor, a Graphisoft szoftverfejlesztő cég, az idén 20 éves budapesti Graphisoft Park és az Aquincum Institute of Technology felsőkotatási vállalkozás alapítója.

A Menedzserek a Társadalomért 2018 Különdíj kitüntetettje Gerendai Károly, kultúraszervező, a Sziget Fesztivál alapítója, tulajdonosa Magyarország első Michelin-csillagos éttermének, alapítója és vezetője a Szeretem Magyarországot klubnak.

Az Év Menedzsere 2018 Díj kitüntetettje Kapitány István, Globális executive alelnök, Royal Dutch Shell, London Shell Centre.

A Volkswagen és a Menedzserszövetség Kék Innovációs különdíjasa 2018-ban Joerg Bauer, a Tungsram Csoport tulajdonos, elnök-vezérigazgatója.

Az Év Fiatal Menedzsere 2018 Díj kitüntetettje Dr. Fehér Gyula, az IBM Budapest Lab vezetője, a Ustream alapítója.

Az öt kategóriában a Menedzserszövetség partner szövetségei (Amcham, Brit Kamara, Joint Venture Szövetség, FIVOSZ), a Jelölő Bizottság elnöke (Prof. Dr. Bod Péter Ákos) és tagjai (Dr. Beck György, Fekete István, Jaksity György, Liptay Gabriella) jelölhettek. Ezt követően a Jelölő Bizottság kategóriánként 3 jelöltet tárt a Menedzserszövetség elnöksége elé, akik 2019. január 25-én, titkos szavazással választották ki a díjazottakat 5 kategóriában.

Eközben a címlapon

A Menedzserszövetség idén 25. alkalommal adta át az Év Menedzsere díjat, 20. alkalommal az Év Fiatal Menedzsere díjat, 4. alkalommal az Életműdíjat, és 2. alkalommal, a Volkswagennel közös Kék Innovációs Különdíjat. Idén először a Menedzserek a Társadalomért Különdíj is átadásra került.

„A Menedzserszövetség legfontosabb feladata a felsővezetők érdekképviselete mellett, hogy felhívja a figyelmet a felsővezetők munkájának fontosságára, a gazdasági életben betöltött fontos szerepükre. Ezt a védjegy oltalom alatt álló Év Menedzsere díjak átadásával is erősíteni szeretné az elnökség és az ügyvezetés. ”

- mondta el Szirmák Botond, a Menedzserszövetség elnöke, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.

„Emellett a Menedzserszövetség egy megkerülhetetlen találkozási pont is a hazai vállalatvezetők körében, amely lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, hozzájárul sikerességükhöz, személyes fejlődésükhöz, életcéljaik eléréséhez, valamint társadalmi szerepük kiteljesítéséhez egyaránt. Az Év Menedzsere Díjátadó Gálán átadott díjak rangját pedig az adja, hogy a szakmaiságot helyezik a középpontbaés pozitív vezetői mintát mutatnak, segítve ezzel a modern, európai vezetési kultúra kialakítását.” – egészítette ki Szirmák Botond.

A Díjátadó Gála háziasszonya Bombera Krisztina volt, fellépő vendégei pedig Jaksity Kata és zenekara, Éliás Jr., valamint Fűzy Gábor bárzongorista.

Az est nyitó programját a Virtuózok produkció, kifejezetten erre az alkalomra összeállított Virtuózok együtt: a jövő zenéje című műsora szolgáltatta. A műsorban felléptek: Szüts Apor - zongora, Balázs-Piri Soma - zongora, Lugosi Dániel Ali - klarinét, Váradi Gyula - hegedű, Bácsy - Schwartz Zoltán hegedű. A Virtuózok magyar klasszikus zenei tehetségkutató csapatához a világ egyik legelismertebb operaénekese, Plácido Domingo is csatlakozott, hogy együtt tegyék világhírűvé a műsort.

Az idei évben a gála jótékonysági tombolasorsolásának kedvezményezettje a Kis Virtuózok Alapítvány lett. A Menedzserszövetség elnöksége és ügyvezetése is nagyon fontosnak tartja a tehetséggondozást, ezért is döntöttek ezúttal a Kis Virtuózok mellett. A Gálán befolyó teljes tombolabevétel az Alapítványnak kerül felajánlásra.

A 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála főtámogatója a Volkswagen, kiemelt támogatója az Aegon Biztosító. További támogatók és együttműködő partnerek: Neckermann, Quatar Airways, Iron Mountain, Kömi Kft., Heinemann Testvérek, Panyolai Szilvórium és az Italmagyarország