RIPOSTER

Így kí­sér­ték utolsó út­jára Pap Gézát

Örök nyu­ga­lomra he­lyez­ték Pap Gézát, az Er­dé­lyi Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let 45. püs­pö­két, Ko­lozs­vár-fel­ső­vá­rosi lel­ki­pász­tort. A szom­ba­ton tar­tott gyász­szer­tar­tá­son tel­je­sen meg­telt a Far­kas utcai temp­lom, majd a Há­zson­gárdi te­me­tő­ben ve­het­tek végső bú­csút az ál­dott em­lékű püs­pök­től a gyá­szo­lók - szá­molt be az Er­dé­lyi Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let hi­va­ta­los ol­da­lán.
  • Szerző: RIPOST

Orbán Viktor miniszterelnök részvétnyilvánító szavait Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár tolmácsolta Pap Géza búcsúztatóján.

Pap Géza református püspök a visszakapott kollégiumépületek felújításával, a fiatalok körében végzett munkával és a szórványgyülekezetek támogatásával is azt bizonyította, hogy a mi jövőnk a Kárpát-medencében hitünk és magyarságunk megtartásán alapul

- írta Orbán Viktor miniszterelnök az Erdélyi Református Egyházkerület korábbi vezetője családjának, részvétét nyilvánítva a püspök halála miatt. 

A temetésen a Kolozsvári Református Kollégium és a Protestáns Teológiai Intézet kórusa szolgált, a gyászoló család a koszorúmegváltás összegét a Kolozsvári Református Kollégium javára ajánlotta fel.